Prop. 1957:163

('rörande ratifikation av konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen',)

Kungl. Maj.ts proposition hr 163 år 1957

1

Nr 163

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen rörande ratifikation av

konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen; given Stockholms slott den 29 mars 1957.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utri- kesdepartementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att godkänna ratifikation av konventionen den 1 mars 1954 angå­ ende vissa till civilprocessen hörande ämnen.

GUSTAF ADOLF

Östen Undén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner ratifikation av en den 1 mars 1954 i Haag dagtecknad konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, avsedd att träda i stället för en tidigare konvention angående samma ämnen av den 17 juli 1905.

1 Diliantj till riksdagens protokoll 1957. 1 samt. Nr 163

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1957

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 29 mars 1957.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Zetterberg, Nilsson, Sträng, Andersson, Hedlund, Persson, Lindell,

Lindström, Lange, Lindholm, Näsgård, Kling, Eliasson, Henriksson.

Efter gemensam beredning med cheferna för justitie-, finans- och inrikes­

departementen anmäler ministern för utrikes ärendena fråga om ratifikation

av konvention den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande

ämnen.

Föredraganden anför följande.

Sedan slutet av förra århundradet har mellan åtskilliga europeiska länder

förelegat en traktatmässig reglering på multilateral basis av vissa begrän­

sade delar av den internationella civilprocessrätten. I en av Sverige och fler­

talet andra europeiska stater biträdd konvention den 14 november 1896 jämte

tilläggsprotokoll den 22 maj 1897 utfäste sig sålunda de fördragsslutande

staterna att i rättsförhållanden av civil eller kommersiell natur lämna var­

andra bistånd i form av delgivning och utredning samt att principiellt lik­

ställa medborgare i annan fördragsslutande stat med det egna landets med­

borgare beträffande skyldigheten att ställa säkerhet i rättegång, förmånen

av kostnadsfri rättshjälp samt tillämpningen av eventuella bestämmelser

om bysättning. Denna konvention hade utarbetats av den på nederländska

regeringens initiativ sammankallade Haagkonferensen för internationell pri­

vaträtt vid dess båda första sessioner åren 1893 och 1894. Vid Haagkonferen-

sens fjärde session år 1904 underkastades konventionen en revision, vilket

ledde till avslutandet av en ny konvention i samma ämnen av den 17 juli

1905, som alltjämt är i kraft (SFS 1909 nr 30). Till 1905 års konvention bal­

ett tjugutal länder anslutit sig. För Sveriges del skedde detta genom depo­

sition av ratifikationsinstrument i Haag den 24 april 1909, sedan riksdagen

lämnat sin medverkan genom godkännande av de av konventionen föranledda

svenska lagändringarna (prop. 1909: 129, LU 44 och rskr 93). Det må här

anmärkas att 1905 års konvention i såväl fransk originaltext som svensk

översättning återfinnes såsom bilaga till Kungl. Majt:s proposition nr 100 år

1956 angående ratifikation av rättshjälpsavtal mellan Sverige och Frankrike.

1905 års konvention, som trädde i kraft den 27 april 1909, har i stort sett

fungerat tillfredsställande under sin snart femtioåriga giltighetstid. Vid

några tillfällen har emellertid de avtalsslutande staterna inom Haagkonfe-

3

rensens ram tagit upp frågan om ändringar och tillägg i konventionen. Vid konferensens femte session år 1925 uppnåddes sålunda enighet om ett svenskt förslag om tillägg till konventionens art. 19 rörande inräknandet av vissa kostnader för översättning och bestyrkande i de rättegångskostna­ der, som med stöd av konventionens bestämmelser kan uttagas av tappande part i annan konventionsstat än domslandet. Detta tillägg, som för övrigt år 1927 föranledde ändrad lydelse av motsvarande interna svenska lagregler (prop. 1927:68, L'U 20 och rskr 86), intogs senare i ett av Haagkonfe- rensen vid dess sjätte session år 1928 utarbetat förslag till tilläggskonven- tion till 1905 års konvention. Häri hade vidare upptagits bestämmelser till komplettering av konventionens stadganden om kostnadsfri rättshjälp samt vissa regler om avgiftsfrihet för födelse-, ålders- och liknande intyg m. m.

Förslaget om tilläggskonvention underställdes regeringarna i de stater som biträtt 1905 års konvention. Deras ställningstagande drog emellertid ut på tiden, med påföljd att godkännande och ratifikation i vederbörlig ordning ännu icke kommit till stånd vid det andra världskrigets utbrott. Under kriget och åren närmast därefter fick av naturliga skäl planerna på en revision av 1905 års konvention vila, men när Haagkonferensen för inter­ nationell privaträtt efter ett mångårigt uppehåll i oktober 1951 kunde hålla sin sjunde session, stod frågan åter på dagordningen. Den förnyade översyn, som då ägde rum, hade främst till syfte att beakta möjligheterna av sådana ändringar i konventionen och 1928 års förslag till tilläggskonvention att de utanför konventionen stående länderna Irland och Storbritannien, som i Europarådet ådagalagt sitt intresse för hithörande frågor, skulle kunna bi­ träda konventionen i dess blivande reviderade form.

Delegationerna från de i konferensens sjunde session deltagande sexton länderna, däribland Sverige, kunde utan större svårigheter enas om ett för­ slag till ny konvention, som i sig upptog 1928 års förslag till tilläggskonven- lion och som i övrigt — bortsett från slutbestämmelserna — endast på ett fåtal punkter avvek från 1905 års konvention.

Sedan flertalet av de vid sjunde sessionen företrädda staterna på neder­ ländska regeringens förfrågan bekräftat sin positiva inställning till den nya konventionen, öppnades denna för undertecknande i Haag den 1 mars 1954. Den har hittills underskrivits av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Ita­ lien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Sverige och Österrike. För Sveriges del skedde undertecknandet den 28 juni 1954. Fyra av de nämnda staterna har också ratificerat konventionen, nämligen Fin­ land, Italien, Luxemburg och Österrike.

Konventionen är i fransk originaltext jämte översättning till svenska fo­ gad såsom bilaga till detta protokoll.

Vad först angår konventionens benämning, är att märka att denna behål­ lits oförändrad, trots att vissa nya bestämmelser avseende avgiftsfria ut­ drag ur folkbokföringsregister m. in. (art. 25) otvivelaktigt faller utom civil­ processens ram. T likhet med sina föregångare av 1896 och 1905 behandlar den nya konventionen endast vissa begränsade delar av den internationella

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1957

4

civilprocessrätten. För att understryka detta har det ansetts lämpligt att i

den svenska översättningen alltjämt låta konventionen benämnas konven­

tion angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

Konventionens trettiotre artiklar fördelar sig under sju rubriker, nämligen

I. Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar (art. 1—7);

II. Bevisupptagning (art. 8—16);

III. Säkerhet för rättegångskostnader (art. 17—19);

IV. Kostnadsfri rättshjälp (art. 20—24);

V. Avgiftsfrihet för utdrag ur folkbokföringsregister (art. 25);

VI. Bysättning (art. 26); samt

VII. Slutbestämmelser (art. 27—33).

Såsom av det anförda framgår, överensstämmer konventionen såväl till

sitt sakliga innehåll som till sin utformning i stora delar med den nu gäl­

lande konventionen av den 17 juli 1905. Den följande redogörelsen begrän­

sas därför i huvudsak till de ändringar och tillägg som gjorts i konventio­

nen jämförd med 1905 års konvention.

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

I. Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar (art. 1—7).

Bestämmelserna om delgivning förblir i huvudsak oförändrade. De in­

skränker sig sålunda till att reglera det bistånd, myndigheterna i de för-

dragsslutande staterna skall lämna varandra i delgivningsärenden, och in­

griper icke i den nationella rättens regler om formerna och sättet för behörig

delgivning.

Följande smärre ändringar har dock vidtagits.

I art. 2 har ordalydelsen ändrats i syfte att undanröja varje tvekan om att

en icke-officiell instans, som enligt de interna reglerna i ett fördragsslu-

tande land är behörig ombesörja delgivning, är att betrakta som behörig

också i konventionens mening. Ändringen är föranledd av ett påpekande av

den brittiska delegationen vid Haagkonferensens sjunde session att i Stor­

britannien vissa advokater, de s. k. »solicitors», äger verkställa delgivning

i vissa fall.

I art. 3 har vidare som ett nytt första stycke upptagits en föreskrift att

framställning om delgivning skall vara åtföljd av delgivningshandlingen i

två exemplar. Därmed har en i praxis ej sällan tillämpad regel gjorts obliga­

torisk vid delgivning enligt konventionens bestämmelser. Föreskriften har

dragit med sig en mindre jämkning av andra stycket i art. 5 angående del-

givningsbevis.

Det nya stadgandet i art. 3 första stycket har tillkommit för att jämna

vägen för Storbritanniens anslutning till konventionen. För Sveriges del

kan bestämmelsen utan vidare godtagas, eftersom den är helt förenlig med

redan gällande svenska bestämmelser i kungörelsen den 30 april 1909 angå­

ende delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet och kun­

görelsen den 24 november 1933 angående biträde av utrikesdepartementet

för delgivning av handlingar i utlandet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

5

II. Bevisupptagning (art. 8—16).

Bestämmelserna i denna avdelning är helt oförändrade. I översättningen till svenska har emellertid ordet handräckning utbytts mot bevisupptagning eller annat uttryck med hänsyn till att det numera får anses vedertaget i svenskt lagspråk att beteckningen handräckning endast avser åtgärder som har exekutiv karaktär. Detta språkbruk har beaktats i de svenska lagar som svarar mot konventionens bestämmelser i denna avdelning, nämligen lagen den 20 december 1946 om bevisupptagning åt utländsk domstol och lagen samma dag om bevisupptagning vid utländsk domstol.

III. Säkerhet för rättegångskostnader (cautio judicatum solvi, art. 17—19).

Enligt art. 17 i 1905 års konvention må medborgare i fördragsslutande land, som uppträder som kärande eller mellankommande part i rättegång i annat fördragsslutande land, icke på grund av sin egenskap av utlänning eller i följd av saknad av hemvist eller vistelseort i processlandet åläggas att ställa borgen eller annan säkerhet under vad namn det vara må eller att verkställa deposition för ersättning till domstol. För att vederbörande kä­ rande eller mellankommande part skall komma i åtnjutande av denna för­ mån, måste han emellertid ha sitt hemvist i något av de fördragsslutande länderna. Detta hemvistvillkor i art. 17 står i direkt samband med bestämmel­ serna i art. 18, vari de fördragsslutande staterna förpliktat sig att på begäran kostnadsfritt genom behörig myndighet göra domar på rättegångskostnader verkställbara, om den ersättningspliktige i annan konventionsstat fritagits från skyldigheten att ställa säkerhet eller verkställa deposition på grund av bestämmelserna i konventionen eller lagstiftningen i domslandet. Dessa prak­ tiskt mycket viktiga bestämmelser kvarstår oförändrade i den nya konven­ tionen. Emellertid har i art. 32 bland slutbestämmelserna inrymts en möj­ lighet för varje stat att vid undertecknande, ratifikation eller tillträde av konventionen förbehålla sig rätten att tillämpa art. 17 endast på sådana medborgare i andra konventionsstater som bar sin vanliga vistelseort i lan­ det. Skulle någon konventionsstat utnyttja denna reservationsmöjlighet, kan den staten enligt art. 32 andra stycket icke för sina egna medborgares del kräva en vidsträcktare tillämpning av art. 17 än som svarar mot reserva­ tionen. Reciprocitet beträffande förpliktelserna inträder således automatiskt.

Bakgrunden till reservationsbestämmelsen i art. 32 är alt söka i Haag- konferensens strävan att även i delta hänseende anpassa konventionsbestäm- melserna till engelsk rätt, som i fråga om cautio judicatum solvi lägger av­ görande vikt på kärandens eller intervenientens hemvist i eller utom Stor­ britannien men icke på hans nationalitet.

Det bör uppmärksammas, alt reservationsrätten enligt art. 32 endast av­ ser art. 17. Möjligheterna till verkställighet av domar på rättegångskostnad enligt art. 18 kvarstår således i stat, som utnyttjar reservationsrätten.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

Reservationer enligt art. 32 skulle uppenbarligen avsevärt förringa vär­

det av bestämmelserna i art. 17. Det finnes dock knappast anledning räkna

med att de stater, som redan under en lång följd av år tillämpat de identiska

reglerna i 1905 års konvention, nu skulle vilja övergå till ett mera restrik­

tivt system. Detta bekräftas av att förbehåll enligt art. 32 icke gjorts av

någon av de stater som hittills undertecknat och i vissa fall även ratificerat

konventionen. För Sveriges del synes sådant förbehåll icke böra komma i

fråga.

Art. 19 i konventionen ger föreskrifter om den procedur, som skall följas

av vederbörande myndighet i konventionsstat, till vilken framställning gjorts

jämlikt art. 18 om stadfästelse av beslut om rättegångskostnads gäldande.

Artikeln är i principelit hänseende oförändrad. I tredje stycket har emeller­

tid inskjutits några ord i syfte att klargöra hur det skall styrkas att ett åbe­

ropat beslut är behörigen tillkommet och att det vunnit laga kraft. Vidare

har i ett nytt fjärde stycke stadgats att myndighet, som är behörig att besluta

i anledning av framställning om verkställighet, på sökandens begäran skall

fastställa de kostnader, som uppkommit till följd av de i artikelns tidigare

bestämmelser givna föreskrifterna om översättning och bestyrkande. Dessa

kostnader skall enligt stadgandet betraktas som rättegångskostnader och

sålunda kunna i likhet med dessa uttagas hos den betalningsförpliktade par­

ten. Såsom tidigare antytts, går denna regel tillbaka på ett svenskt initiativ

vid Haagkonferensens femte session år 1925. Motivet till regeln är att vin­

nande svarande i princip bör beredas samma möjlighet att erhålla full ersätt­

ning för sina kostnader som om domen mot den utländske käranden kunnat

bringas till verkställighet i processlandet. Vissa kostnader, förknippade med

verkställigheten utom processlandet, kan dock alltjämt komma att belasta

svaranden. Då nämligen konventionsstaternas åtagande inskränker sig till

en förpliktelse att sörja för att beslutet om rättegångskostnad förklaras verk-

ställbart, kommer de kostnader som eventuellt blir erforderliga för själva

exekutionen principiellt att åvila sökanden. Flera länder torde emellertid,

utan kostnad för denne, i praktiken utsträcka sin medverkan även till exe-

kutionsstadiets sista led.

Innehållet i de nu berörda bestämmelserna i art. 19 tredje och fjärde styc­

kena är täckt av 2 § och 3 § andra stycket lagen den 6 mars 1899 om verk­

ställighet i visst fall av utländsk domstols beslut.

IV. Kostnadsfri rättshjälp (art. 20—24).

Icke heller konventionens bestämmelser om kostnadsfri rättshjälp kan

sägas ha undergått några principiella ändringar. Medborgare i en konven­

tionsstat skall sålunda, i likhet med vad som stadgas i 1905 års konvention,

komma i åtnjutande av kostnadsfri rättshjälp i annan konventionsstat i

samma utsträckning som gäller för dennas egna medborgare. Denna prin­

cip har emellertid enligt ett nytt andra stycke i art. 20 gjorts tillämplig

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

7

även på förfarandet vid administrativ domstol i land, varest fri rättegång inför sådan kan förekomma. I anledning härav har i första stycket av sam­ ma artikel, som innehåller huvudregeln, införts ett tillägg till klargörande av att denna gäller endast i civila och kommersiella rättsförhållanden till skillnad från administrativa sådana.

Konventionsbestämmelserna innehåller inga föreskrifter om den kostnads­ fria rättshjälpens innebörd och omfattning. I detta hänseende är den natio­ nella lagen avgörande. Någon garanti för materiell reciprocitet ger konven­ tionen således icke. Endast i den mån ett konventionsland tillerkänner sina egna medborgare fri rättshjälp, uppkommer en förpliktelse att bereda övriga konventionsstaters medborgare samma förmåner. Under sådana förhållan­ den är det givetvis ur svensk synpunkt intet som hindrar ett godkännande av den nya bestämmelsen om kostnadsfri rättshjälp i administrativ process, oaktat sådan förmån icke kan lämnas i administrativa mål eller ärenden i Sverige. För svensk medborgare, som invecklas i rättegång inför administra­ tiv domstol i annan konventionsstat, kan å andra sidan regeln vara av stort värde.

I art. 22 andra stycket har tillagts en bestämmelse enligt vilken den myn­ dighet som har att besluta över ansökan om kostnadsfri rättshjälp skall ha rätt att för prövning av ansökningen införskaffa erforderliga kompletterande upplysningar.

Art. 23, som helt saknar motsvarighet i 1905 års konvention, föreskriver i första stycket att ansökan om kostnadsfri rättshjälp må översändas till ve­ derbörande myndighet av konsul, om sökanden själv uppehåller sig i annat land än det där myndigheten har sitt säte. Detta förfaringssätt har, i avsak­ nad av bestämmelse härom i 1905 års konvention, icke alltid accepterats i samtliga konventionsstater.

Genom hänvisning i andra stycket i art. 23 göres åtskilliga av bestämmel­ serna i konventionens avdelning II om bevisupptagning tillämpliga på över­ sändandet genom konsul av ansökan om kostnadsfri rättshjälp. Härav följer bl. a. att konsuls framställning till svensk domstol skall vara avfattad på svenska eller åtföljas av bestyrkt översättning till svenska, så framt icke sär­ skild överenskommelse träffats med sökandens hemland om begagnande av annat språk. Bestämmelserna i art. 23 kan godtagas utan ändring av gällande svensk lag om fri rättegång. Möjligen kan de ge anledning till vissa före­ skrifter i instruktionen för de svenska beskickningarna och konsulaten.

Art. 2!t motsvarar med vissa ändringar art. 23 i 1905 års konvention. Den anger i vad mån konventionsstat är berättigad till ersättning för kostnader för delgivning eller annan åtgärd i samband med fri rättegång i annan kon- venlionsstat. Medan art. 23 i 1905 års konvention medger ersättning för kost­ nader för delgivning eller bevisupptagning i särskilt begärd form samt för vittnen eller sakkunniga, begränsar art. 24 i 1954 års konvention ersättnings- rätten till att gälla endast kostnader för sakkunniga. Jämförda med de eljest enligt art. 7 och 16 för delgivning och bevisupptagning gällande kostnadsföre­ skrifterna innebär bestämmelserna i art. 24 ett ytterligare avskrivande av krav

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

samverkande stater emellan. Av artikelns ordalydelse framgår knappast med

tillbörlig klarhet, huruvida bestämmelserna endast avser åtgärder föranledda

av den som beviljats fri rättegång, eller om de också är tillämpliga exempel­

vis på vittnesförhör föranlett av hans motpart. Sammanhanget liksom förar­

betena till artikeln tyder emellertid på att bestämmelserna endast syftar på

rättshjälp lämnad på begäran av den part som beviljats fri rättegång. Med

denna tolkning föranleder bestämmelserna ingen ändring av gällande svens­

ka kostnadsföreskrifter i 1909 års kungörelse angående delgivning av hand­

ling på begäran av utländsk myndighet. Även såvitt angår kostnader i

Sverige i samband med bevisupptagning, finnes täckning för artikelns stad­

gande, nämligen i 10 § lagen den 20 december 1946 om bevisupptagning åt

utländsk domstol.

V. Avgiftsfrihet för utdrag ur folkbokföringsregister.

I denna avdelning, som endast upptar art. 25, stadgas att utdrag ur kon-

ventionsstats folkbokföringsregister skall utlämnas avgiftsfritt till medel­

lös medborgare tillhörande annan konventionsstat under förutsättning att

registerstatens egna medborgare i motsvarande situation skulle vara befriade

från avgift. Även i detta avseende gäller således principen om nationell be­

handling. Såsom ytterligare en förmån för medellösa av denna kategori före-

skrives, att konventionsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän icke

må uttaga någon avgift för legalisering av handling, som den medellöse kan

behöva för ingående av äktenskap.

Ur svensk synpunkt kan det endast betraktas som en vinning att genom

dessa föreskrifter medellösa svenska medborgare i utlandet tillförsäkras en

förmån, som utländska medborgare i Sverige redan åtnjuter till följd av att

de åldersbetyg m. in., som svenska pastorsämbeten utfärdar i egenskap av

kyrkobokföringsmyndighet, är avgiftsfria. Bestämmelserna om legalisering

utan avgift i vissa fall kommer att beaktas vid en nu pågående översyn

av gällande förordning om expeditionsavgifter vid beskickningar och kon­

sulat.

VI. Bysättning (art. 26).

Bestämmelsen om bysättning i art. 24 i 1905 års konvention kvarstår oför­

ändrad i den nya konventionen såsom art. 26. Anledningen till att denna till

synes förlegade regel bibehållits är, att lagstiftningen i åtminstone ett av de

länder, som kan förväntas ansluta sig till konventionen, medger, att försum­

lig gäldenär tages i fängsligt förvar, och därvid skiljer mellan egna medbor­

gare och utlänningar till de senares nackdel.

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

9

VII. Slutbestämmelser.

Av slutbestämmelserna har redan förut berörts den i art. 32 medgivna rätten för fördragsslutande stat att genom reservation begränsa tillämpningen av reglerna i art. 17 om frihet från skyldigheten att i vissa fall ställa säker­ het i rättegång.

Enligt art. 27 skall konventionen stå öppen för undertecknande och rati­ fikation av de stater, som var företrädda vid Haagkonferensens sjunde ses­ sion år 1951, nämligen, förutom de tolv förut nämnda som redan underteck­ nat konventionen, Japan, Spanien, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Jugoslavien. Sistnämnda stat representerades vid sessionen en­ dast av en observatör men torde likväl, enligt vad som framgår av konferens­ protokollen, i detta hänseende böra likställas med övriga stater.

I art. 28 stadgas, att konventionen skall träda i kraft den sextionde dagen efter det att det fjärde ratifikationsinstrumentet deponerats. För stat, som ratificerar konventionen senare, inträffar ikraftträdandet den sextionde da­ gen efter statens egen deposition.

Konventionen skall jämlikt art. 29 ersätta 1905 års konvention, såvitt gäl­ ler förhållandet mellan stater som ratificerat den nya konventionen. Detta innebär att 1905 års konvention, förutsatt att den icke uppsäges, kommer att förbli tillämplig i viss utsträckning, så länge någon av dess parter står utanför 1954 års konvention.

Art. 30 innehåller bestämmelser om hur fördragsslutande stat kan göra konventionen tillämplig på område utanför moderlandet. Annan fördrags­ slutande stal kan genom anmälan i viss ordning förhindra, att åtgärderna för inlemmandet av sådant område i konventionens tillämpningsområde får någon verkan för dess del.

En annan princip gäller enligt art. 31, därest stat, som icke var represen­ terad vid Haagkonferensens sjunde session, önskar tillträda konventionen. Sådant tillträde förutsätter medgivande från samtliga konventionsstaters sida. Medgivandet behöver dock icke lämnas i positiv form utan anses före­ ligga, om invändning mot tillträdet icke anmälts inom en frist av sex må­ nader efter det att nederländska regeringen tillkännagivit, att tillträdesdoku- ment deponerats.

I art. 33 fastställes slutligen, att konventionen till en början skall gälla i fem år och därefter förlängas för fem år i sänder, om uppsägning icke mel- lankommer. Uppsägning får endast verkan såvitt gäller den stat som verk­ ställt densamma.

Beträffande slutbestämmelserna skall här endast framhållas, att det fjär­ de ratifikationsinstrumentet deponerats hos nederländska utrikesministeriet den 11 februari 1957 och att följaktligen konventionen med tillämpning av art. 28 träder i kraft den 12 april 1957 mellan de fyra först ratificerande sta­ terna.

Konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hö­

10

rande ämnen utgör, som framgått av den tidigare redogörelsen, endast en

reviderad version av den konvention av den 17 juli 1905 i samma ämnen,

som i snart femtio år på ett i huvudsak tillfredsställande sätt reglerat ett ur

det praktiska rättslivets synpunkter viktigt område. De ändringar och tillägg

som gjorts är alla av den art, att Sverige kan biträda konventionen utan änd­

ring av gällande svenska lagar och med endast obetydliga jämkningar i hit­

hörande administrativa författningar. Samtidigt representerar den nya kon­

ventionen vissa framsteg mot ett ytterligare förbättrat samarbete mellan

konventionsstaterna på den internationella rättshjälpens område.

Under åberopande av det sålunda anförda får jag föreslå, att den här bi-

lagda konventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hö­

rande ämnen måtte föreläggas riksdagen, och hemställer alltså

att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksda­

gen att godkänna ratifikation av konventionen.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att proposition av den lydelse, bilaga till detta proto­

koll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Axel Edelstam

Kungl. Maj:ts proposition nr t63 år 1957

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1957

11

Bilaga

Översättning

Convention relative å la procédure

civile

Les Etats signataires de la présente Convention:

Désirant apporter å la Convention du 17 juillet 1905, relative å la pro­ cédure civile, les améliorations sug- gérées par 1’expérience;

Ont résolu de conclure une nouvelle Convention å cet effet et sont conve- nus des dispositions suivantes :

I. Communication d’actes judieiaires

et extrajudiciaires

Article ler

En matiére civile ou commerciale, les significations d’actes å destination de personnes, se trouvant å 1’étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l’Etat requérant, adressée å l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. La demande, contenant 1’indication de 1’autorité de qui émane l’acte trans- mis, le nom et la qualité des parties, 1’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit étre ré- digée dans la langue de l’autorité re- quise. Cette autorité enverra au con­ sul la piéce prouvant la signification ou indiquant le fait qui Pa em- péchée.

Toutes les difficultés, qui s’éléve- raient å 1’occasion de la demande du consul, seront réglées par la voie diplomatiquc.

Konvention angående vissa till civil­

processen hörande ämnen

Denna konventions signatärmakter,

vilka önska i konventionen den 17 juli 1905 angående vissa till civilpro­ cessen hörande ämnen göra av erfa­ renheten påkallade förbättringar,

ha beslutat att för detta ändamål avsluta en ny konvention och ha överenskommit om följande bestäm­ melser:

I. Delgivning av rättegångshandlingar

och andra handlingar

Artikel 1

I fråga om delgivning av handling­ ar, vilka angå rättsförhållanden av ci­ vil eller kommersiell natur och äro avsedda att tillställas i utlandet vis­ tande personer, skall för de fördrags- slutande staterna gälla, att då begä­ ran om sådan delgivning framställes av konsuln för den stat, å vars sida delgivningen önskas, hos myndighet, som angives av den stat, där begäran framställes, denna begäran skall ef­ terkommas. Framställningen skall angiva, av vilken myndighet hand­ lingen utfärdats, parternas namn och ställning, mottagarens adress samt beskaffenheten av den handling, var­ om fråga är; och skall framställning­ en vara avfattad på det språk, som brukas av den myndighet, hos vil­ ken framställningen sker. Samma myndighet har sedermera att till kon­ suln överlämna den handling, som utvisar att delgivning skett eller an­ ger det hinder, som därför mött.

Meningsskiljaktighet, som med an­ ledning av sådan framställning upp­ stått, skall utjämnas på diplomatisk väg.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1957

Chaque Etat contractant peut décla-

rer, par une communication adressée

aux autres Etats contractants, qu’il

entend que la demande de significa-

tion å faire sur son territoire, conte-

nant les mentions indiquées å 1’alinéa

ler, lui soit adressée par la voie

diplomatique.

Les dispositions qui précédent ne

s’opposent pas å ce que deux Etats

contractants s’entendent pour ad-

mettre la communication directe

entre leurs autorités respectives.

Article 2

La signification se fera par les

soins de 1’autorité compétente selon

les lois de l’Etat requis. Cette autorité,

sauf les cas prévus dans 1’article 3,

pourra se borner å effectuer la signi­

fication par la remise de 1’acte au

destinataire qui 1’accepte volontaire-

ment.

Article 3

La demande sera accompagnée de

l’acte å signifier en double exem-

plaire.

Si l’acte å signifier est rédigé, soit

dans la langue de 1’autorité requise,

soit dans la langue convenue entre les

deux Etats intéressés, ou s’il est ac-

compagné d’une traduction dans l’une

de ees langues, 1’autorité requise, au

cas ou le désir lui en serait exprimé

dans la demande, fera signifier l’acte

dans la forme prescrite par sa légis-

lation intérieure pour 1’exécution de

significations analogues, ou dans une

forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit

pas contraire å cette législation. Si un

pareil désir n’est pas exprimé, 1’auto-

rité requise cherchera d’abord å ef­

fectuer la reinise dans les termes de

l’article 2.

Sauf entente contraire, la traduc­

tion, prévue dans Falinéa précédent,

Det står envar av de fördragsslu-

tande staterna fritt att i särskilt till

de övriga riktat meddelande påford­

ra, att översändandet av sådana fram­

ställningar om delgivning inom dess

område, vilka i första stycket omta­

lats, skall ske på diplomatisk väg.

Förestående bestämmelser innefat­

ta ej hinder för två fördragsslutande

stater att överenskomma, att direkt

skriftväxling mellan myndigheterna

i de båda staterna må ske.

Artikel 2

Delgivningen skall verkställas ge­

nom försorg av den myndighet, som

är behörig därtill enligt lagen i den

stat som mottagit framställningen.

Denna myndighet kan, utom i fall

som i artikel 3 avses, inskränka sig

till att verkställa delgivningen genom

handlingens överlämnande till adres­

saten, såvitt denne frivilligt motta­

ger den.

Artikel 3

Framställningen skall vara åtföljd

av delgivningshandlingen i två exem­

plar.

Om delgivningshandlingen är av­

fattad antingen på det språk, som

brukas av den myndighet, hos vilken

begäran om delgivningen skett, eller

på ett mellan vederbörande stater

överenskommet språk eller om hand­

lingen är åtföljd av en översättning

till ettdera av dessa språk, skall den

anmodade myndigheten, såvitt öns­

kan härom uttalats i den gjorda

framställningen, låta delgiva hand­

lingen i den form, som för verkstäl­

lande av liknande delgivning är före­

skriven av lagen i den stat, myndig­

heten tillhör, eller i en särskild form,

så vitt den icke strider mot samma

lag. Har en sådan önskan icke ut­

tryckts, skall myndigheten först söka

verkställa delgivningen på sätt i arti­

kel 2 föreskrivits.

Så vitt ej annat överenskommits

skall riktigheten av den i föregående

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

13

sera certifiée conforme par l’agent diplomatique ou consulaire de 1’Etat requérant ou par un traducteur asser- menté de l’Etat requis.

Article 4

L’exécution de la signification, pré- vue par les articles 1, 2 et 3, ne pourra étre refusée que si l’Etat, sur le ter- ritoire duquel elle devrait étre faite, la juge de nature å porter atteinte å sa souveraineté ou ä sa sécurité.

Article 5

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d’une attestation de 1’autorité de l’Etat re- quis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.

Le récépissé ou 1’attestation doit se trouver sur l’un des doubles de 1’acte ä signifier ou y étre annexé.

Article &

Les dispositions des articles qui précédent ne s’opposent pas:

1°. å la faculté d’adresser directe- inent, par la voie de la poste, des ac- tes aux intéressés se trouvant å 1’étranger;

2°. ä la faculté, pour les intéressés, de faire faire des significations direc- tement, par les soins des officiers mi- nistériels ou des fonctionnaires com- pétents du pays de destination;

3°. å la faculté, pour chaque Efat, de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaircs, les significations desti- nées aux personnes se trouvant å 1’étranger.

Dans chacun de ees cas, la faculté

stycke omförmälda översättningen va­ ra bestyrkt av diplomatisk eller kon­ sulär företrädare för den stat, från vars sida delgivningen begärts, eller av edsvuren översättare i den stat, där delgivningen skall ske.

Artikel 4

Verkställandet av delgivning, var­ om i artiklarna 1, 2 och 3 förmäles, kan icke förvägras, med mindre den stat, inom vars område den skall äga rum, anser den vara av beskaffenhet att kränka dess suveränitet eller med­ föra fara för dess säkerhet.

Artikel 5

Såsom bevis om delgivningen skall gälla antingen ett av mottagaren ut­ färdat, daterat och legaliserat mot­ tagningsbevis eller ett intyg av myn­ digheten i den stat, där framställning­ en blivit gjord, utvisande att delgiv­ ning ägt rum, formen under vilken den skett, samt dagen för delgiv­ ningen.

Mottagningsbeviset eller intyget skall åsättas det ena exemplaret av delgivningshandlingen eller vidfogas detta.

Artikel 6

Genom förestående bestämmelser göres ej inskränkning i:

1. befogenheten att översända hand­ lingar med posten direkt till veder­ börande i utlandet;

2. befogenheten för vederbörande alt låta verkställa delgivning omedel­ bart genom kompetenta myndigheter i det land, där delgivningen skall ske;

3. befogenheten för varje stat att låta verkställa delgivning av hand­ lingar med i utlandet befintliga per­ soner genom sina egna diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

I varje av dessa fall består en be-

14

Kungi. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

prévue n’existe que si des Conven-

tions intervenues entre les Etats in-

téressés 1’admettent ou si, å défaul de

Conventions, l’Etat, sur le territoire

duquel la signification doit étre faite,

ne s’y oppose pas. Cet Etat ne pourra

s’y

opposer lorsque, dans les cas de

1’alinéa ler, numéro 3, 1’acte doit étre

signifié sans contrainte å un ressor-

tissant de l’Etat requérant.

Artide 7

Les significations ne pourront don-

ner lieu au remboursement de taxes

ou de frais de quelque nature que ce

soit.

Toutefois, sauf entente contraire,

l’Etat requis aura le droit d’exiger de

1’Etat requérant le remboursement

des frais occasionnés par 1’interven-

tion d’un officier ministériel ou par

l’emploi d’une forme spéciale dans

les cas de 1’article 3.

II. Commissions rogatoires

Article 8

Eu matiére civile ou commerciale,

1’autorité judiciaire d’un Etat con-

tractant pourra, conformément aux

dispositions de sa législation, s’adres-

ser, par commission rogatoire, å l’au-

torité compétente d’un autre Etat con-

tractant pour lui demander de faire,

dans son ressort, soit un acte d’ins-

truction, soit d’autres actes judici-

aires.

Article 9

Les commissions rogatoires seront

transmises par le consul de l’Etat re­

quérant å 1’autorité qui sera désignée

par l’Etat requis. Cette autorité en-

verra au consul la piéce constatant

l’exécution de la commission roga­

toire ou indiquant le fait qui en a

fogenhet endast, då mellan vederbö­

rande stater avslutade överenskom­

melser sådant medgiva eller då, i

brist av sådan överenskommelse, den

stat, på vars område delgivningen

skall ske, icke motsätter sig densam­

ma. Denna stat kan icke motsätta sig

delgivningen, då i det fall, som här

ovan under 3. avses, handlingen utan

användande av tvångsmedel skall till­

ställas en medborgare i den stat, från

vars sida delgivningen önskas.

Artikel 7

För delgivningar få icke utkrävas

avgifter av något som helst slag.

Dock skall, där ej annat överens-

kommits, den stat, hos vilken begäran

om delgivning framställts, äga att av

den stat, som begärt delgivningen, ut­

kräva ersättning för kostnader, som

föranletts av stämningsmäns medver­

kan vid delgivningen eller användan­

det av en särskild form i fall, som i

artikel 3 omförmälts.

II. Bevisupptagning

Artikel 8

I mål eller ärende av civil eller

kommersiell natur äger judiciell myn­

dighet i eu av de fördragsslutande

staterna att, med iakttagande av be­

stämmelserna i landets lag, hos be­

hörig myndighet i en annan av dessa

stater göra framställning om vidta­

gande av åtgärder till utredning i

målet eller ärendet eller av andra till

dess behandling hörande åtgärder.

Artikel 9

Dylik framställning skall av kon­

suln för den stat, från vars sida fram­

ställningen skett, överlämnas till

myndighet som angives av den stat,

där framställningen göres. Denna

myndighet har sedermera att till kon­

suln överlämna den handling, som ut-

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

15

empéché 1’exécution.

Toutes les difficultés, qui s’éléve-

raient å 1’occasion de cette transmis­

sion, seront réglées par la voie diplo-

matique.

Chaque Etat contractant peut dé-

clarer, par une communication adres-

sée aux autres Etats contractants,

qu’il entend que les commissions ro-

gatoires, å exécuter sur son territoire,

lui soient transmises par la voie di-

plomatique.

Les dispositions qui précédent ne

s’opposent pas å ce que deux Etats

contractants s’entendent pour ad-

mettre la transmission directe des

commissions rogatoires entre leurs

autorités respectives.

Article 10

Sauf entente contraire, la commis-

sion rogatoire doit étre rédigée, soit

dans la langue de 1’autorité requise,

soit dans la langue convenue enlre

les deux Etats intéressés, ou bien elle

doit étre accompagnée d’une traduc-

tion, faite dans une de ees langues et

certifiée conforme par un agent di-

plomatique ou consulaire de 1’Etat re-

quérant ou par un tradueteur asser-

menté de l’Etat requis.

Article 11

L’autorité judiciaire, å laquelle la

cominission rogatoire est adressée,

sera obligée d’y satisfaire en usant

des mémes moyens de contrainte que

pour 1’exccution d’une commission

des autorités de 1’Etat requis ou d’une

demande formée ä cet effet par une

parlic intéressée. Ces moyens de con­

trainte ne son t pas nccessairement

employés, s’il s’agit de la comparu-

lion des parties en cause.

L’autorité requérante scra, si elle

visar att åtgärden vidtagits eller an­

ger det hinder, som därför mött.

Meningsskiljaktighet, som med an­

ledning av sådan framställnings över­

lämnande uppstått, skall utjämnas

på diplomatisk väg.

Det står envar av de fördragsslu-

tande staterna fritt att i särskilt till

de övriga riktat meddelande påford­

ra, att översändandet av framställ­

ningar om åtgärder, som skola vid­

tagas inom dess område, skall ske på

diplomatisk väg.

Förestående bestämmelser utgöra

ej hinder för två fördragsslutande

stater att överenskomma, att fram­

ställningar må direkt växlas mellan

myndigheterna i de båda staterna.

Artikel 10

Så framt ej annorlunda avtalats,

skall framställningen vara avfattad

antingen på del språk, som brukas av

myndighet, till vilken den är ställd,

eller på ett mellan vederbörande sta­

ter överenskommet språk eller ock

skall framställningen vara åtföljd av

en översättning till ettdera av dessa

språk, vilken översättning blivit till

riktigheten bestyrkt av diplomatisk

eller konsulär företrädare för den

stat, varifrån framställningen kom­

mit, eller av edsvuren översättare i

den stat, där framställningen skett.

Artikel It

Den judiciella myndighet, hos vil­

ken framställningen blivit gjord, är

skyldig att efterkomma denna med

användande av samma tvångsmedel,

som då fråga är om likartad fram­

ställning från annan myndighet i den

stat, förstnämnda myndighet själv

tillhör, eller eu begäran, som för dy­

likt ändamål gjorts av cn part. Dock

skall skyldighet ej föreligga alt an­

vända dessa tvångsmedel i fråga om

parts inställelse.

Därest den myndighet, av vilken

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

le demande, informée de la dale et

du lieu ou il sera procédé å la mesure

sollicitée, afin que la partie intéres-

sée soit en état d’y assister.

L’exécution de la commission ro-

gatoire ne pourra étre refusée que:

1°. si 1’authenticité du document

n’est pas établie;

2°. si, dans l’Etat requis, l’exécu-

tion de la commission rogatoire ne

rentre pas dans les attributions du

pouvoir judiciaire;

3°. si 1’Etat, sur le territoire duquel

1’exécution devrait avoir lieu, la juge

de nature å porter atteinte å sa sou-

veraineté ou å sa sécurité.

Article 12

En cas d’incompétence de 1’autorité

requise, la commission rogatoire sera

transmise d’office å 1’autorité judi­

ciaire compétente du méme Etat, sui-

vant les régles établies par la législa-

tion de celui-ci.

Article 13

Dans tous les cas ou la commission

rogatoire n’est pas exécutée par l’au-

torité requise, celle-ci en informera

immédiatement 1’autorité requérante,

en indiquant, dans le cas de 1’article

11, les raisons pour lesquelles l’exé-

cution de la commission rogatoire a

été refusée et, dans le cas de 1’article

12,1’autorité å laquelle la commission

est transmise.

Article 14

L’autorité judiciaire, qui procéde å

1’exécution d’une commission roga­

toire, appliquera les lois de son pays,

en ce qui concerne les formes å

suivre.

framställningen gjorts, så påfordrar,

skall den underrättas om tiden och

platsen för den åtgärd, som i anled­

ning av framställningen skall äga

rum, på det att part, som så önskar,

må bliva i tillfälle att närvara.

Vidtagandet av den begärda åtgär­

den kan förvägras endast,

1. om handlingens äkthet icke bli­

vit styrkt;

2. om i den stat, till vilken fram­

ställningen skett, utförandet av den

begärda åtgärden icke tillkommer

dömande myndighet;

3. om den stat, inom vars område

åtgärden skall verkställas, anser den

vara av beskaffenhet att kränka dess

suveränitet eller medföra fara för

dess säkerhet.

Artikel 12

Därest den myndighet, till vilken

framställningen blivit gjord, icke är

behörig att vidtaga den begärda åt­

gärden, skall framställningen, i enlig­

het med gällande bestämmelser, på

tjänstens vägnar översändas till behö­

rig judiciell myndighet i samma stat.

Artikel 13

I alla de fall, då den begärda åt­

gärden icke vidtagits av den myndig­

het, till vilken framställningen blivit

gjord, åligger det denna myndighet

att omedelbart därom underrätta den

myndighet, från vilken framställ­

ningen utgått, samt tillika angiva,

därest sådant fall är för handen, som

i artikel 11 avses, de skäl, på grund

varav åtgärdens vidtagande förväg­

rats, samt i fall, som i artikel 12 om­

talas, till vilken myndighet framställ­

ningen blivit översänd.

Artikel 14

Den judiciella myndighet, som vid­

tager den begärda åtgärden, skall

därvid i fråga om de former, som

böra iakttagas, tillämpa sitt eget lands

lagar.

17

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

Toutefois, il sera déféré å la de-

mande de 1’autorité requérante, ten-

dant å ce qu’il soit procédé suivant

une forme spéciale, pourvu que cette

forme ne soit pas contraire å la légis-

lation de l’Etat requis.

Artide 15

Les dispositions des artides qui

précédent n’excluent pas la faculté,

pour chaque Etat, de faire exécuter

directexnent, par ses agents diploma-

tiques ou consulaires, les commis-

sions rogatoires, si des Conventions

intervenues entre les Etats intéressés

1’admettent ou si l’Etat, sur le terri-

toire duquel la commission rogatoire

doit étre exécutée, ne s’y oppose pas.

Artide 16

L’exécution des commissions roga­

toires ne pourra donner lieu au rem-

boursement de taxes ou de frais, de

quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire,

l’Etat requis aura le droit d’exiger de

1’Etat requérant le remboursement

des indemnités payées aux témoins

ou aux experts, ainsi que des frais oc-

casionnés par 1’intervention d’un of-

ficier ministériel, rendue nécessaire

parce que les témoins n’ont pas com-

paru volontairement, ou des frais re­

sultat de 1’application éventuelle de

1’article 14, alinéa 2.

in. Caution judicatum sol vi

Artide 17

Dock skall, där användning av en

viss form begärts av den myndighet,

som gjort framställningen, denna

form iakttagas, så framt den icke

strider mot lagen! i det land, till vil­

ket framställningen skett.

Artikel 15

Genom bestämmelserna i förestå­

ende artiklar upphäves icke den be­

fogenhet, som kan tillkomma stat, att

låta begärda åtgärder vidtagas direkt

av dess diplomatiska eller konsulära

tjänstemän, om antingen detta till­

vägagångssätt är genom fördrag mel­

lan vederbörande stater medgivet, el­

ler den stat, på vars område åtgärden

skall verkställas, icke motsätter sig

dess vidtagande.

Artikel 16

För vidtagande av begärda åtgär­

der få icke utkrävas avgifter av nå­

got som helst slag.

Dock skall, där ej annat överens-

kommits, den stat, där åtgärd be­

gärts, äga att av den stat, varifrån

framställningen skett, utkräva ersätt­

ning för vad till vittnen eller sakkun­

niga blivit utbetalt ävensom för kost­

nader, som föranletts av stämnings-

mäns medverkan vid delgivning, när

sådan påkallats därav att vittnen icke

frivilligt inställt sig, eller för kostna­

der, som uppstått då bestämmelsen i

artikel 14 andra stycket kommit till

användning.

III. Säkerhet för rättegångskostnader

Artikel 17

Aucune caution ni dépöt, sous Där medborgare i en av de för-

quelque dénomination que ce soit, ne dragsslutande staterna, med hemvist

peut étre imposé, å raison, soit de i någon av dem, är kärande eller

leur qualité cTétrangers, soit du de- mellankommande part vid domstol i

faut de domicile ou de résidence en annan av dessa stater, må han

dans le pays, aux nationaux d’un des icke, på grund av sin egenskap av ut­

letats contractants, ayant leur domi- länning eller i följd av saknaden av

2

llihang till riksdagens protokoll 1957. 1 samt. Nr 103

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 163 år 1957

cile dans l’un de ees Etats, qui seront

demandeurs ou intervenants devant

les tribunaux d’un autre de ees Etats.

La méme régle s’applique au verse-

ment, qui serait exigé des deman­

deurs ou intervenants, pour garantir

les frais judiciaires.

Les Conventions, par lesquelles des

Etats contractants auraient stipulé

pour leurs ressortissants la dispense

de la caution judicatum solvi ou du

versement des frais judiciaires sans

condition de domicile, continueront

å s’appliquer.

Article 18

Les condamnations aux frais et dé-

pens du procés, prononcées dans un

des Etats contractants contre le de-

mandeur ou 1’intervenant dispensé de

la caution, du dépöt ou du verse­

ment en vertu, soit de 1’article 17,

alinéas 1 et 2, soit de la loi de l’Etat

ou 1’action est intentée, seront, sur

une demande, faite par la voie di-

plomatique, rendues gratuitement

exécutoires par 1’autorité compétente,

dans chacun des autres Etats con­

tractants.

La méme régle s’applique aux dé-

cisions judiciaires par lesquelles le

montant des frais du procés est fixé

ultérieurement.

Les dispositions qui précédent ne

s’opposent pas å ce que deux Etats

contractants s’entendent pour per-

mettre que la demande d’exequatur

soit aussi faite direetement par la

partie intéressée.

Article 19

Les décisions relatives aux frais et

dépens seront déclarées exécutoires

sans entendre les parties, mais sauf

hemvist eller vistelseort inom landet,

förpliktas att ställa borgen eller an­

nan säkerhet, under vad namn det

vara må.

Detsamma skall gälla med avseen­

de å skyldighet, som kan åligga kä­

rande eller mellankommande part, att

verkställa deposition till täckande av

ersättning, vilken skall utgå till dom­

stolen.

Konventioner, varigenom mellan

särskilda fördragsslutande stater

överenskommits, att medborgare i det

ena landet skola, oavsett deras hem­

vist, i det andra vara befriade från

att ställa säkerhet för rättegångskost­

nader eller att nedsätta penningar till

täckande av ersättning åt domstol,

skola fortfarande gälla.

Artikel 18

Har i en av de fördragsslutande

staterna kärande eller mellankom­

mande part, som antingen på grund

av bestämmelserna i artikel 17 'första

och andra styckena eller i följd av la­

gen i den stat, där rättegång varit an-

hängiggjord, är fritagen från att stäl­

la säkerhet eller verkställa deposi­

tion, varom ovan sagts, dömts att be­

tala rättegångskostnader, skall på

därom i diplomatisk väg gjord fram­

ställning denna dom i envar av de

övriga fördragsslutande staterna kost­

nadsfritt göras av därtill behörig

myndighet verkställbar.

Samma regel gäller med avseende

å domstolsbeslut, varigenom rätte­

gångskostnadernas belopp blivit se­

nare bestämt.

Förestående bestämmelser innefat­

ta icke hinder för två fördragsslutan­

de stater att överenskomma, att be­

gäran att erhålla förordnande om

verkställighet även må kunna fram­

ställas direkt av part.

Artikel 19

Beslut angående rättegångskostna­

der skall utan parternas hörande för­

klaras verkställbart, men skall den

19

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

recours ultérieur de la partie condam-

née, conformément ä la législation du

pays ou l’exécution est poursuivie.

L’autorité, compétente pour sta-

tuer sur la demande d’exequatur, se

bornera ä examiner:

1°. si, d’aprés la loi du pays ou la

condamnation a été prononcée, l’ex-

pédition de la décision réunit les con-

ditions nécessaires ä son authenti-

cité;

2°. si, d’aprös la méme loi, la dé­

cision est passée en force de chose

jugée;

3°. si le dispositif de la décision

est rédigé, soit dans la langue de

1’autorité requise, soit dans la langue

convenue entre les deux Etats inté-

ressés, ou bien s’il est accompagné

d'une traduction, faite dans une de

ees langues et, sauf entente contraire,

certifiée conforme par un agent di-

plomatique ou consulaire de l’Etat re-

quérant ou par un tradueteur asser-

nienté de 1’Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions, pre-

scrites par 1’alinéa 2, numéros 1 et

2, il suffira, soit d’une déclaration de

1’autorité compétente de l’Etat re-

quérant constatant que la décision

est passée en force de chose jugée,

soit de la présentation des piéces du-

ment légalisées de nature å établir

que la décision est passée en force de

chose jugée. La compétence de l’auto-

rité ci-dessus mentionnée sera, sauf

entente contraire, certifiée par le ])lus

haut fonetionnaire préposé å l’admi-

nistration de la Justice dans 1’Elat re-

quérant. La déclaration et le certifi-

cat, dont il vient d’étre parlé doivent

étre rédigés ou traduits conformc-

ment å la régle contenue dans l’ali-

néa 2, numéro 3.

L’autorité, compétente pour sta-

luer sur la demande d’exequatur, éva-

lucra, j)ourvu que la partie le deman­

de en méme temps, le montant des

frais d’attestation, de traduction cl

dömda parten äga den rätt till kla­

gan, som lagen i det land, där verk­

ställigheten sökes, medgiver honom.

Myndighet, som är behörig att ber

sluta i anledning av framställd begä­

ran om erhållande av verkställighet,

skall inskränka sig att undersöka:

1. om, enligt lagen i det land, där

domen blivit meddelad, den handling,

på grund varav verkställigheten sö­

kes, uppfyller för dess formella gil­

tighet uppställda villkor;

2. om enligt samma lag domen

vunnit laga kraft;

3. om den del av domen, som in­

nefattar själva åläggandet, är avfat­

tad antingen på det språk, som bru­

kas av den myndighet, hos vilken

verkställighet sökes, eller på ett mel­

lan vederbörande stater överenskom­

met språk eller ock är åtföljd av en

översättning till ett av dessa språk,

vilken, så vitt ej annorlunda avta­

lats, blivit till riktigheten bestyrkt av

diplomatisk eller konsulär företräda­

re för den stat, varifrån framställ­

ningen härrör, eller av edsvuren

översättare i den stat, där verkställig­

heten sökes.

Såsom bevis att de i andra stycket

under 1. och 2. uppställda förutsätt­

ningarna äro uppfyllda skall gälla

antingen av behörig myndighet i den

stat, varifrån framställningen härrör,

utfärdad förklaring att domen vun­

nit laga kraft, eller vederbörligen le­

galiserade handlingar av vilka fram­

går att beslutet vunnit laga kraft.

Förenämnda myndighets behörighet

skall, så fraint ej annorlunda avta­

lats, vara intygad av den högsta myn­

digheten inom justitieförvaltningen i

samma stat. Bevis och intyg, varom

nu nämnts, måste vara avfattade el­

ler översatta enligt bestämmelsen un­

der 3. i andra stycket här ovan.

Den myndighet, som är behörig att

besluta i anledning av framställd be­

gäran om erhållande av verkställig­

het, skall, för så vitt parten samtidigt

så begär, fastställa det belopp, till

20

Rungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

de légalisation visés å 1’alinéa 2, nu-

méro 3. Ces frais seront considérés

comme des frais et dépens du procés.

IV. Assistance judiciaire gratuite

Article 20

En matiére civile et commerciale,

les ressortissants de chacun des Etats

contractants seront admis dans tous

les autres Etats contractants au béné-

fice de l’assistance judiciaire gratuite,

comme les nationaux eux-mémes, en

se comformant å la législation de

1’Etat ou 1’assistance judiciaire gra­

tuite est réclamée.

Dans les Etats ou existe 1’assistan-

ce judiciaire en matiére administra­

tive, les dispositions, édictées dans

1’alinéa ci-dessus, s’appliqueront éga-

lement aux affaires, portées devant

les tribunaux compétents en cette

matiére.

Article 21

Dans tous les cas, le certificat ou

la déclaration d’indigenee doit étre

délivré ou regue par les autorités de

la résidence iiabituelle de 1’étranger,

ou, å défaut de celles-ci, par les auto­

rités de sa résidence actuelle. Dans le

cas ou ces derniéres autorités n’ap-

partiendraient pas å un Etat contrac-

tant et ne recevraient pas ou ne dé-

livreraient j)as des certificats ou des

déclarations de cette nature, il suffira

d’un certificat ou d’une déclaration

délivré ou recue par un agent diplo-

matique ou consulaire du pays auquel

1’étranger appartient.

Si le requérant ne réside pas dans

le pays ou la demande est formulée,

le certificat ou la déclaration d’indi-

gence sera légalisé gratuitement par

un agent diplomatique ou consulaire

du pays ou le document doit étre pro-

duit.

vilket kostnaderna för översättning

och bestyrkande, som avses i andra

stycket under 3., prövas uppgå. Des­

sa kostnader skola anses som rätte­

gångskostnad.

IV. Kostnadsfri rättshjälp

Artikel 20

I rättsförhållanden av civil eller

kommersiell natur skall medborgare

i fördragsslutande stat äga att i an­

nan fördragsslutande stat, med iakt­

tagande av dess lag, åtnjuta samma

förmåner beträffande kostnadsfri

rättshjälp som tillkomma sistnämn­

da stats egna medborgare.

I stat, där rättshjälp förekommer

i mål och ärenden av administrativ

natur, skola bestämmelserna i föregå­

ende stycke tillämpas jämväl vid

handläggningen av sådana mål och

ärenden inför därtill behörig dom­

stol.

Artikel 21

I fråga om utlännings medellöshet

skall i varje fall bevis utfärdas eller

förklaring upptagas av myndighet i

hans vanliga vistelseort eller, om han

ej har fast bostad, av myndighet å

den ort, där han för tillfället uppe­

håller sig. I det fall att dessa myn­

digheter tillhöra annan stat än någon

av de fördragsslutande och av dem

dylika bevis ej utfärdas eller förkla­

ringar upptagas, må av diplomatisk

eller konsulär företrädare för det

land, utlänningen tillhör, utfärdat be­

vis eller upptagen förklaring tiller­

kännas vitsord.

Om sökanden icke uppehåller sig

i det land, där rättshjälpen begäres,

skall beviset eller förklaringen om

hans medellöshet utan avgift legalise­

ras av diplomatisk eller konsulär fö­

reträdare för det land, i vilket hand­

lingen skall företes.

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

21

Artide 22

L’autorité, compétente pour déliv- rer le certificat ou recevoir la déclara- tion d’indigence, pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprés des au- torités des autres Etats contractants.

L’autorité, chargée de statuer sur la demande d’assistance judiciaire gratuite, conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contröler les certificats, déclarations et rensei­ gnements qui lui sont fournis et de se faire donner, pour s’éclairer suffi- samment, des informations complé- mentaires.

Article 23

Lorsque 1’indigent se trouve dans un pays autre que celui, dans lcquel 1’assistance judiciaire gratuite doit étre demandée, sa demande tendant å obtenir 1’assistance judiciaire, ac- compagnée des certificats, déclara­ tions d’indigence et, le cas échéant, d’autres piéces justificatives, utilcs å 1’instruction de la demande, pourra étre transmise, par le consul de son pays, å 1’autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou ä l’au- torité désignée par 1’Etat ou la de­ mande doit étre instruite.

Les dispositions, contenues dans l’article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les artides 10 et 12 ci-dessus concer- nant les commissions rogatoires, sont applicables ä la transmission des re- quétes en obtention de l’assistancc judiciaire gratuite et de leurs an- nexes.

Article 24

Si le bénéfice de 1’assistance judi­ ciaire a été accordé å un ressortis- sant d’un des Etats contractants, les significations, quellc qu’en soit la fornie, relatives ä son procés, et qui seraient a faire dans un autre de ees Etats, ne donneront lieu å aucun remboursement de frais par 1’Etat rc- quérant it 1’Etat requis.

Artikel 22

Myndighet, som äger utfärda fat- tigdomsbevis eller upptaga förklaring om medellöshet, kan hos myndighe­ ter i övriga fördragsslutande stater inhämta upplysningar angående sö­ kandens förmögenhetsvillkor.

Den myndighet, vilken det åligger att besluta över gjord ansökning om kostnadsfri rättshjälp, bibehåller inom gränsen för sin behörighet rät­ ten att pröva de bevis, förklaringar och upplysningar, vilka föreläggas myndigheten, ävensom att införskaf­ fa ytterligare erforderliga upplys­ ningar.

Artikel 23

Då medellös person vistas i annat land än det, där ansökningen om kostnadsfri rättshjälp skall göras, må ansökningen, åtföljd av fattigdoms- bevis och förklaring om medellöshet samt, i förekommande fall, andra handlingar av betydelse för ansök­ ningens bedömande, av konsuln för sökandens land översändas till den myndighet, som är behörig att beslu­ ta i anledning av ansökningen eller till myndighet, som anvisats av den stat, där ansökningen skall prövas.

Bestämmelserna i artikel 9 andra, tredje och fjärde styckena samt i ar­ tiklarna 10 och 12 ovan rörande be­ visupptagning ärol tillämpliga på översändandet av ansökningar om kostnadsfri rättshjälp jämte bilagor.

Artikel 24

Har kostnadsfri rättshjälp bevil­ jats medborgare i fördragsslutande stat, skall delgivning, som hänför sig till rättegången och som verkställts i annan fördragsslutande stat, oavsett delgivningens form, icke föranleda kostnadsersättning från den stat, som begärt åtgärden, till den stat, där del- givningen skett.

22

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

Il eu sera de méme des commis-

sions rogatoires, exception faite des

indemnités payées å des experts.

A.

Délivrance gratuite d’extraits des

aetes de 1’état civil

Article 25

Les indigents ressortissants d’un

des Etats contractants pourront, dans

les mémes condilions que les na-

tionaux, se faire délivrer gratuite-

ment des extraits des aetes de 1’état

civil. Les piéces nécessaires å leur

mariage seront légalisées sans frais

par les agents diplomatiques ou con-

sulaires des Etats contractants.

VI. Contrainte par corps

Article 26

La contrainte par corps, soit com-

me moyen d’exécution, soit comme

mesure simplement conservatoire, ne

pourra pas, en matiére civile ou com-

merciale, étre appliquée aux ctran-

gers, appartenant å un des Etats

contractants, dans les cas ou elle ne

serait pas applicable aux ressortis­

sants du pays. Un fait, qui peut étre

invoqué par un ressortissant domi-

cilié dans le pays, pour obtenir la le-

vée de la contrainte par corps, doit

produire le méme effet au profit du

ressortissant d’un Etat contractant,

méme si ce fait s’est produit ä l’étran-

ger.

VII. Dispositions finales

Article 27

La présente Convention est ouver-

te å la signature des Etats représen-

tés å la Septiéme Session de la Con-

Detsamma skall gälla för bevis­

upptagning med undantag för ersätt­

ning till sakkunniga.

V. Avgiftsfrihet för utdrag ur folk-

bokföringsregister

Artikel 25

Medellös medborgare i fördragsslu-

lande stat skall i annan sådan stat

erhålla utdrag ur folkbokföringsre-

gister utan avgift under samma förut­

sättningar som landets egna medbor­

gare. Handling, som är erforderlig

för den medellöses giftermål, skall

legaliseras avgiftsfritt av de fördrags-

slutande staternas diplomatiska eller

konsulära tjänstemän.

VI. Bysättning

Artikel 26

I mål eller ärende, som ej angår

brottslig gärning, må bysättning ej,

vare sig såsom exekutionsmedel eller

såsom säkerhetsåtgärd, komma till

användning på utlänningar, tillhöran­

de någon av de fördragsslutande sta­

terna, annorledes än i de fall, där så­

dan åtgärd kan användas gentemot

landets egna medborgare. Omstän­

dighet, som av en landets egen med­

borgare, bosatt inom detsamma, kan

åberopas såsom grund för upphävan­

de av bysättning, skall medföra sam­

ma verkan till förmån för en med­

borgare i någon av de övriga för­

dragsslutande staterna även för det

fall att samma omständighet inträf­

fat i utlandet.

VII. Slutbestämmelser

Artikel 27

Denna konvention är öppen för un­

dertecknande av de stater, som voro

företrädda vid Konferensens för in-

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

23

férence de Droit International Privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprés du Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépöt d’in- struments de ratification un procés- verbal, dont une copie, certifiée con- forme, sera remise, par la voie diplo- matique, å chacun des Etats signa- taires.

Article 28

La présente Convention entrera en vigueur le soixantiéme jour å partir du dépöt du quatriéme instrument de ratification prévu par 1’article 27, alinéa 2.

Pour chaque Etat signataire, rati- fiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantiéme jour å partir de la date du dépöt de son instrument de ratification.

Article 29

La présente Convention remplace- ra, dans les rapports entre les Etats qui 1’auront ratifiée, la Convention re- lative ä la procédure civile, signée å La Haye, le 17 juillet 1905.

Article 30

La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires métro- politains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise eu vigueur dans tons les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations interna- tionales sont assurées par 1 ni, il no- lifiera son intention å cet effet par un acte qui sera déposé auprés du Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, å chacun des Etats con­ tractants.

La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui

lernationell privaträtt sjunde session.

Konventionen skall ratificeras, och ratifikationsinstrumenten skola de­ poneras hos nederländska utrikesmi­ nisteriet.

Vid varje deponering av ratifika­ tionsinstrument skall ett protokoll upprättas, varav en behörigen styrkt avskrift på diplomatisk väg skall till­ ställas envar av de fördragsslutande staterna.

Artikel 28

Denna konvention träder i kraft på den sextionde dagen räknat från da­ gen för deponeringen av det fjärde av de i artikel 27 andra stycket omnämn­ da ratifikationsinstrumenten.

För signatärmakt, som ratificerar senare, träder konventionen i kraft på den sextionde dagen räknat från dagen för deponeringen av dess rati­ fikationsinstrument.

Artikel 29

Denna konvention ersätter, i för­ hållandet mellan stater som ratificera densamma, den i Haag den 17 juli 1905 undertecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hö­ rande ämnen.

Artikel 30

Denna konvention är tillämplig på de fördragsslutande staternas moder- landsområden.

Om eu fördragsslutande stat skulle önska, att konventionen försättes i kraft för alla eller vissa av de andra områden, för vilkas internationella förbindelser staten svarar, skall den tillkännagiva denna sin avsikt i eu handling, vilken skall deponeras hos nederländska utrikesministeriet. Mi­ nisteriet skall på diplomatisk väg till­ ställa envar av de fördragsslutande staterna en behörigen styrkt avskrift av handlingen.

Konventionen träder i kraft i för­ hållandet mellan de stater, som icke

24

Kungl. Maj. ts proposition nr 163 år 1957

n’éléveront pas cTobjection dans les

six mois de cette communication, et

le territoire ou les territoires dont les

relations internationales sont assu-

rées par l’Etat en question, et pour

lequel ou lesquels la notification aura

été faite.

Article 31

Tout Etat, non-représenté å la Sep-

tiéme Session de la Conférence, est

admis ä adhérer å la présente Con-

vention, å moins qu’un Etat ou

plusieurs Etats ayant ratifié la Con-

vention ne s’y opposent, dans un dé-

lai de six mois å dater de la commu­

nication faite par le Gouvernement

néerlandais, de cette adhésion. L’ad-

liésion se fera de la maniére prévue

par 1’article 27, alinéa 2.

Il est entendu que les adhésions ne

pourront avoir lieu qu’aprés 1’entrée

en vigueur de la présente Convention,

en vertu de 1’article 28, alinéa 1.

Article 32

Chaque Etat contractant, en si-

gnant ou ratifiant la présente Conven­

tion ou en y adhérant, peut se réser-

ver de limiter 1’application de l’ar-

ticle 17 aux nationaux des Etats con-

tractants ayant leur résidence liabi-

tuelle sur son territoire.

L’Etat, qui aura fait usage de la

faculté, prévue å 1’alinéa précédent,

ne pourra prétendre ä l’application

de 1’article 17 par les autres Etats

contractants qu’au bénéfice de ses

nationaux ayant leur résidence liabi-

tuelle sur le territoire de l’Etat con­

tractant, devant les tribunaux duquel

ils sont demandeurs ou intervenants.

Article 33

La présente Convention aura une

durée de cinq ans å partir de la date

indiquée dans 1’article 28, alinéa ler,

de la présente Convention.

inom sex månader efter nämnda med­

delande anmält gensaga, och det eller

de områden, för vilkas internationel­

la förbindelser ifrågavarande stat

svarar och för vilket eller vilka till­

kännagivandet gjorts.

Artikel 31

Stat, som icke var företrädd vid

Konferensens sjunde session, må till­

träda denna konvention, så framt icke

en eller flera av de stater, som rati­

ficerat konventionen, motsätter sig

detta inom en frist av sex månader

från dagen för det meddelande om

tillträdet, som utsänts av neder­

ländska regeringen. Tillträde skall

ske på det i artikel 27 andra stycket

omnämnda sättet.

Det är överenskommet, att tillträde

icke kan ske, förrän konventionen

trätt i kraft i enlighet med artikel 28

första stycket.

Artikel 32

Fördragsslutande stat må, vid un­

dertecknandet eller ratifikationen av

konventionen eller vid tillträdet av

densamma, förbehålla sig rätten att

begränsa tillämpningen av artikel 17

till sådana medborgare i de fördrags­

slutande staterna, som ha sin vanli­

ga vistelseort på dess område.

Stat, som begagnat den i föregåen­

de stycke omnämnda befogenheten,

äger av de övriga fördragsslutande

staterna påfordra tillämpning av ar­

tikel 17 endast till förmån för såda­

na av sina medborgare, som ha sin

vanliga vistelseort på område tillhö­

rande den stat, inför vars domstolar

de uppträda som kärande eller mel-

lankommande part.

Artikel 33

Denna konvention skall gälla i fem

år räknat från den dag, som angives

i artikel 28 första stycket i konven­

tionen.

25

Kungl. Maj.ts proposition nr 163 år 1957

Ce lerme commencera å courir de cette date, méme pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée ta- citement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’ex- piration du terme, étre notifiée au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas, qui en donnera connais- sance å tous les autres Etats contrac- tants.

La dénonciation peut se limiter aux territoires ou å certains des territo- ires indiqués dans une notification, faite conformément å 1’article 30, ali- néa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu’a 1’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vi- gueur pour les autres Etats contrac- tants.

En foi de quoi, les soussignés, du- rnent autorisés par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait å La Haye, le ler mars 1954, en un seul exemplaire, qui sera dé- posé dans les archives du Gouverne- ment des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, å chacun des Etats représentés å la Septiéme Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.

Denna tid börjar löpa frän ovan angivna dag jämväl för de stater, som senare ratificerat eller tillträtt kon­ ventionen.

Konventionen skall anses, utan vi­ dare tillkännagivande, förnyad för fem år i sänder, därest den icke uppsäges. Uppsägning skall tillkän­ nagivas för nederländska utrikesmi­ nisteriet minst sex månader före den löpande periodens utgång och skall ministeriet underrätta samtliga övri­ ga fördragsslutande stater om upp­ sägningen.

Uppsägning kan inskränkas att av­ se de områden eller vissa av de om­ råden, som upptagits i ett enligt arti­ kel 30 andra stycket gjort tillkänna­ givande.

Uppsägningen äger verkan endast såvitt gäller den stat, som verkställt densamma. För övriga stater bibehål­ ler konventionen sin giltighet.

Till bekräftande härav ha under­ tecknade, som i vederbörlig ordning bemyndigats därtill av sina respek­ tive regeringar, undertecknat denna konvention.

Som skedde i Haag den 1 mars 1954 i ett enda exemplar, vilket skall förvaras i nederländska regeringens arkiv och varav en behörigen styrkt avskrift på diplomatisk väg skall tillställas envar av de stater, som voro företrädda vid Haagkonferen- sens för internationell privaträtt sjunde session.

(Underskrifter)

3 Bihang till riksdagens protokoll 1957. 1 samt. Nr 163