Prop. 1957:188

('angående inrättande av en medicinsk högskola i Umeå',)

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

1

Nr 188

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående inrättande av

en medicinsk högskola i Umeå; given Stockholms slott den 8 november 1957.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande de­ partementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att en medicinsk högskola skall inrättas i Umeå från och med budgetåret 1958/59. Propositionen ansluter sig i allt väsent­ ligt till de förslag, som i ett den 29 oktober 1957 avgivet betänkande fram­ lagts av en inom ecklesiastikdepartementet tillkallad särskild beredning.

Högskolan föreslås omfatta propedeutisk och klinisk utbildning, d. v. s. undervisning i alla de ämnen, som ingår i studierna efter medicine kandi­ datexamen. Läroanstalten avses bli dimensionerad för en årlig intagning av 40 studerande. Den kliniska undervisningen föreslås börja den 1 januari 1959. Undervisningen i de propedeutiska ämnena beräknas kunna börja läsåret 1962/63. Vid full utbyggnad av högskolan — sålunda från och med sistnämnda budgetår — skall enligt propositionen finnas inrättade 20 professurer, 6 laboraturer eller motsvarande tjänster, 10 tjänster såsom lärare i kliniska ämnen i lönegraden Ae 24, 6 docenturer samt 1 forskar­ docentur.

I propositionen redovisas en utbyggnadsplan för tillgodoseende av lokal­ behovet för Umeå lasarett och den föreslagna högskolan.

1 — Bihang till riksdagens -protokoll 1957. 1 sand. Nr 188

2

Till grund för samarbetet mellan staten och Västerbottens läns landsting rörande högskolans inrättande och drift skall enligt propositionen läggas ett mellan ovannämnda beredning och företrädare för landstinget träffat avtal. Till grund för samarbetet mellan staten och Umeå stad i frågor, som sam­ manhänger med den medicinska och odontologiska utbildningen i Umeå, skall enligt propositionen läggas ett mellan beredningen och företrädare för staden träffat avtal.

Enligt propositionen skall högskolan under uppbyggnadsperioden stå under omedelbar ledning av en organisationskommitté.

De årliga kostnaderna för statsverket vid full utbyggnad av högskolan beräknas till 5,4 milj. kronor. Av detta belopp hänför sig 4,2 miljoner kronor till åttonde huvudtiteln samt 1,2 miljoner kronor till elfte huvud­ titeln. Engångskostnaderna för statsverket för full utbyggnad av högsko­ lan beräknas till 26,8 miljoner kronor. Av detta belopp hänför sig 10,2 miljoner kronor till åttonde huvudtiteln, 15,3 miljoner kronor till elfte huvudtiteln och 1,3 miljoner kronor till kapitalbudgeten.

Kurtgl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

3

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i statsrådet å Stockholms slott den 8 november 1957.

Närvarande: Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

stats­

råden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindell, Lindström, Lange,

Lindholm, Ivling, Skoglund, Edenman, Netzén, Kjellin, Johansson.

Chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, anmäler — efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter — fråga om inrättande av en medicinsk högskola i Umeå och anför därvid följande.

Inledning

Genom beslut den 31 maj 1957 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för ecklesiastikdepartementet att tillsätta en särskild beredning, bestående av högst sex ledamöter, för att inom ecklesiastikdepartementet biträda med fortsatt utredning av frågan om inrättande av en medicinsk läroanstalt, i Norrland, med uppdrag tillika att upptaga i samband med utredningen er­ forderliga förhandlingar med vederbörande kommunala organ.

Med anledning härav utsåg dåvarande departementschefen, statsrådet Persson, samma dag till ledamöter i nämnda beredning byråchefen i eckle­ siastikdepartementet Nils Johan Hörjel, numera byråchefen i inrikesdepar­ tementet Göran Henrik Karlen, kanslerssekreteraren, kanslirådet i Kungl. Maj:ts kansli Georg Zacharias Topelius, professorn vid universitetet i Upp­ sala Bo Conradsson Vahlquist och rektorn vid tandläkarhögskolan i Stock­ holm, professorn Gösta Egon Natanael Westin samt uppdrog åt Hörjel att såsom ordförande leda beredningens arbete.

På därom av Vahlquist gjord framställning beslöt departementschefen den 13 juni 1957 att entlediga honom från uppdraget att vara ledamot i beredningen.

Sistnämnda dag utsåg departementschefen till nya ledamöter i bered­ ningen professorn vid universitetet i Uppsala Fritiof Gunnar Blix och pro­ fessor emeritus Martin Odin samt tillkallade byggnadsrådet i byggnadssty­ relsen Hans Axel Brunnberg och intendenten vid tandläkarhögskolan i Stockholm Sixten Reinhold Fors att såsom experter stå till beredningens förfogande för överläggningar och samråd.

Genom beslut den 27 juni 1957 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för ecklesiastikdepartementet att tillkalla eu sakkunnig inom departementet

4

för att utreda vissa medicinska utbildningsfrågor m. m. Med anledning här­ av tillkallade departementschefen samma dag professorn vid universitetet i Uppsala Bror Anders Rexed såsom sakkunnig. Rexed har i denna egenskap biträtt beredningen i dess arbete.

Sedan beredningen fullgjort sitt utredningsuppdrag och avslutat förhand­ lingar med företrädare för Västerbottens läns landsting och Umeå stad i frågor, som sammanhängt med ifrågavarande uppdrag, har beredningen den 29 oktober 1957 avgivit betänkande med utredning och förslag om inrät­ tande av en medicinsk högskola i Umeå (stencilerat).

Innan jag övergår till att redogöra för det huvudsakliga innehållet i betänkandet, torde jag få ge en återblick på de beslut, som närmast aktu­ aliserat föreliggande fråga om en utbyggnad av den medicinska utbildnings­ organisationen genom inrättande av en ny medicinsk högskola i Norrland.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

Bakgrunden till beredningens uppdrag

19 5 4- dr s riks dag sb e slut. Den närmaste anledningen till de senaste årens diskussion om en ny medicinsk utbildningsanstalt, förlagd till

Norrland, är att söka i statsmakternas beslut om en ökning av intagningen av medicine studerande.

I propositionen 1954: 212 framlades i första hand förslag angående re­ formering av läkarutbildningen. Härjämte förordades i propositionen en ökning av den årliga intagningen av medicine studerande med 32 till 342 från och med höstterminen 1955. Dåvarande chefen för ecklesiastikdepar­ tementet berörde i denna proposition jämväl frågan om en framtida ytter­ ligare utökning av den årliga intagningen och pekade i detta sammanhang bland annat på möjligheten att förlägga någon del av den kliniska utbild­ ningen till sjukhus i Norrland.

Med anledning av nyssnämnda proposition väcktes vid 1954 års riksdag vissa motioner, i vilka frågan om en ökad medicinsk utbildningskapacitet togs upp. Sålunda väcktes i riksdagens första och andra kammare två likaly- dande motioner (I: 91 och II: 132), i vilka hemställdes om en skyndsam utred­ ning rörande inrättande i Norrland av en medicinsk högskola, avsedd för årlig intagning av omkring 30 studerande. Vidare väcktes i andra kammaren en motion (II: 714), vari begärdes en snabbutredning för en snar ytterligare utökning av utbildningsmöjligheterna för medicine studerande, i första hand genom förläggning av den kliniska utbildningen även till landsorts- lasarett men med sikte på en fullständig, ny läkarhögskola. Slutligen väcktes i första och andra kammaren två likalydande motioner (I: 543 och II: 700), i vilka hemställdes om skyndsam utredning rörande inrättande av en medicinsk läroanstalt av i motionen angiven typ. Därmed åsyftades en till Norrland förlagd medicinsk högskola, huvudsakligen omfattande de

5

praktiska disciplinerna, d. v. s. den utbildning, som de studerande erhåller efter medicine kandidatexamen.

Statsutskottet, som tillstyrkte departementschefens förutnämnda förslag om ökad intagning (SU 1954:191), framhöll vid behandlingen av nu be­ rörda motioner, att bedömandet av vilka åtgärder som borde vidtagas för en ökning av läkarproduktionen försvårades av osäkerhet i fråga om be­ hovets såväl storlek som varaktighet. Med hänsyn härtill och i betraktande jämväl av de mycket betydande kostnader, som vore förknippade med upp­ rättandet av ytterligare en fullständig medicinsk högskola ansåg sig utskot­ tet icke böra tillstyrka utredning av den omfattning, som åsyftades med motionerna I: 91 och II: 132 samt motionen II: 714, i vad denna avsåg en fullständig medicinsk högskola. Däremot fann utskottet, att den i motio­ nerna I: 543 och II: 700 skisserade organisationen för en ny medicinsk läro­ anstalt, förlagd till Norrland, skulle kunna möjliggöra en relativt snabb ökning av den medicinska utbildningskapaciteten och tillika besitta den elasticitet, som i den föreliggande situationen syntes önskvärd. Utskottet hemställde därför bland annat, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om en skyndsam och förutsättningslös utredning rörande in­ rättande av en för den kliniska utbildningen avsedd, till Norrland förlagd medicinsk läroanstalt. Vid utlåtandet var fogad en reservation, enligt vilken utredningen borde avse frågan om inrättande av en fullständig medicinsk högskola i Norrland.

Riksdagen biföll utskottets hemställan (Rskr 1954:395). 1

1 95 5 års riksdagsbeslut. I propositionen 1955:142 föreslogs en ytterligare ökning av intagningen av medicine studerande. Departements­ chefen förordade sålunda att, utöver den vid 1954 års riksdag beslutade intagningen av 342 medicine studerande, ytterligare 66 studerande skulle intagas höstterminen 1955. Därmed skulle sålunda den totala intagningen angivna termin utgöra 408. Av de nyssnämnda 66 avsågs 36 skola hänvisas till Lund, 20 till karolinska institutet och 10 till annat, vid tillfället för propositionens avlämnande, icke bestämt angivet lärosäte. Det kan vidare nämnas, att möjligheten att bereda sist avsedda 10 studerande preklinisk utbildning i Schweiz även diskuterades i propositionen.

Departementschefen framhöll i propositionen, att frågan om hur den fort­ satta utbildningen efter medicine kandidatexamen skulle kunna ordnas vid den förordade ökade läkarutbildningen utgjorde ett icke så lättlöst problem. Ilan förklarade sig emellertid ha för avsikt att inom en nära framtid utverka Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla sakkunniga för att verkställa den förut nämnda, av 1954 års riksdag begärda utredningen rörande inrättande av en för den kliniska utbildningen avsedd, till Norrland förlagd medicinsk läroanstalt. I de sakkunnigas uppdrag borde enligt departementschefen även ingå att utreda frågan om fortsatt utbildning efter medicine kandidat-

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

6

examen av det ökade antal studerande, som enligt det i propositionen fram­ lagda förslaget skulle påbörja sina medicinska studier höstterminen 1955.

Statsutskottet tillstyrkte den framlagda propositionen (SU 1955:136). Härvid förklarade sig utskottet medvetet om att vissa svårigheter förelåge med avseende på de problem, som rörde utbildningen under »det prope- deutiska året» (studieåret efter medicine kandidatexamen) och den där­ efter följande kliniska utbildningen. Utskottet förutsatte emellertid, att Kungl. Maj:t vidtoge alla de åtgärder för tillgodoseende av personalbehov, tillräckliga material- och utrustningsanslag, tillgång till lokaler m. m., som visade sig nödvändiga för eliminerande av dessa svårigheter.

Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag (Rskr 1955: 308). Det må i detta sammanhang tilläggas att Kungl. Maj:t genom beslut den 8 juli 1955 avgjorde den förut berörda öppna frågan, vid vilket medicinskt lärosäte — i Sverige eller Schweiz — tio av de 66 studerande, varmed den årliga intagningen skulle ökas enligt propositionen 1955: 142, skulle erhålla preklinisk utbildning. Genom beslutet bestämdes, att antalet till de medi­ cinska nybörjarkurserna i Uppsala hänvisade studerande skulle för läsåren 1955/56 och 1956/57 ökas med tio per år.

19 5 5 års läkarutbildning sutredning. Redan innan stats­ utskottet slutbehandlat propositionen 1955: 142 hade chefen för ecklesia­ stikdepartementet, med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande, tillsatt den i propositionen förebådade sakkunnigutredningen.

I direktiven för utredningen (anförande till statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden den 31 mars 1955) framhöll departementschefen, att de sakkunniga borde i första hand utreda frågan om åtgärder för att bereda ytterligare ett 60-tal studerande tillgång till utbildning under det propedeu- tiska året. Med hänsyn till att undervisning i farmakologi ägde rum under nämnda år och då farmakologiska institutioner endast funnes i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund, syntes det enligt departementschefens mening bli erforderligt att tillgodose behovet av ytterligare propedeutplat- ser genom ökning av kapaciteten vid de befintliga medicinska lärosätena. Beträffande den kliniska utbildningen borde de sakkunniga utreda, hur det ökade behovet av kliniska utbildningsplatser lämpligen borde tillgodoses. Frågan om inrättande av en för den kliniska utbildningen avsedd, till Norr­ land förlagd medicinsk läroanstalt borde därvid komma under närmare bedömande.

Utredningen — 1955 års läkarutbildningsutredning1 — avlämnade sitt betänkande (SOU 1956: 34) den 29 augusti 1956. Till betänkandet var 1

1 Regeringsrådet B. A. Nevrell, ordförande, byråchefen i ecklesiastikdepartementet T. S. Aren, fältläkaren P. S. Lundgren, professorn vid universitetet i Göteborg M. Odin, professorn vid univer­ sitetet i Uppsala B. A. Rexed, kommunalnämndsordföranden J. F. Strandlund, hemmansägaren, landstingsmannen B. A. Clausén och lasarettsläkaren A. A. Odelberg.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

fogade särskilda yttranden av ledamöterna Clausén och Lundgren. Beträf­ fande läkarutbildningsutredningens ställningstagande till frågan om det framtida läkarbehovet — en fråga som jämväl hänskjutits till utredningen — samt utredningsmajoritetens och reservanternas förslag, motiv och kost­ nadsberäkningar hänvisas till betänkandet och den i propositionen 1957: 91 lämnade sammanfattande redogörelsen. Här må endast erinras om följande huvudpunkter.

1. Utredningsmajoriteten ansåg sig böra avstå från att planlägga pro- pedeutisk undervisning i Norrland.

2. Utredningsmajoriteten ansåg det möjligt att under det propedeutiska året bereda utbildningsplatser vid de nuvarande lärosätena åt det antal stu­ derande, som svarade mot årsintagningen vid respektive lärosäte. Därvid förutsattes, att den beslutade årliga intagningen av 408 studerande efter en femprocentig avgång under de två första studieåren skulle medföra ett be­ hov av 390 utbildningsplatser under det propedeutiska året och den fort­ satta kliniska utbildningen. I jämförelse med motsvarande platsbehov enligt propositionen 1954: 212, vilket beräknades till 325, erfordrades sålunda enligt utredningen en ökning av nu ifrågavarande utbildningsplatser med 65. Utredningsmajoriteten föreslog, att antalet propedeutiska utbildnings­ platser skulle fördelas på sätt framgår av kolumnen ytterst till höger i föl­ jande sammanställning. 3

Uppsala . Lund Stockholm Göteborg

Årlig intagning

från och med läsåret 1955/56

Mot intagningen svarande behov av propedeutiska

(och kliniska)

utbildnings­ platser. (Siff­ rorna i kol. 1 minskade med

ca 5 %)

90

86

no

105

138

132

70

67

S:a 408

390

Propedeutiska (och kliniska) utbildningsplat­ ser enligt 1954 års riksdagsbe­

slut (prop.

1954: 212).

Läkarutbild­

ningsutred­ ningens förslag till fördelning.

60

80

70

90

120

120

75

100

325

390

3. Utredningsmajoriteten redovisade två möjliga alternativ för tillgodo­ seende av behovet av kliniska utbildningsplatser. Enligt det ena alternativet skulle en ökning av utbildningskapaciteten vid läroanstalterna i Uppsala, Lund, Malmö och Göteborg komma till stånd. Enligt det andra skulle be­ hovet täckas dels genom inrättande i Norrland av en enbart klinisk läro­ anstalt, avsedd för en årlig intagning av 40 studerande, dels genom anord­ nande av återstående 25 kliniska utbildningsplatser i Göteborg. Jämförelsen mellan de båda alternativen gav enligt majoriteten vid han­ den, att alternativet »befintliga lärosäten» måste förordas före alternativet »Norrland». Under sådana förhållanden fann majoriteten icke anledning att företaga något val mellan de tre sjukhus i Norrland — centrallasarettet (garnisonssjukhuset) i Boden, centrallasarettet i Sundsvall och centrallasa-

8

rettet i Umeå — vilka undersökts och i och för sig alla befunnits vara möj­ liga som undervisningssjukhus.

Majoriteten föreslog därför, att det ökade antal studerande, som enligt statsmakternas beslut påbörjat sina medicinska studier höstterminen 1955, skulle beredas fortsatt klinisk utbildning genom en ökning av kapaciteten vid de medicinska läroanstalterna i Uppsala, Lund—Malmö och Göteborg. Förslaget innebar, att de erforderliga 390 kliniska utbildningsplatserna skulle fördelas mellan de befintliga lärosätena på samma sätt som föreslagits i fråga om de propedeutiska platserna.

4. Reservanten Clausén, som anslöt sig till majoritetens ställningstagande till frågan om inrättande av en enbart klinisk utbildningsanstalt i Norrland, underströk bland annat nödvändigheten av att behovet av räjongsjukhus för olika delar av Norrland ingående utreddes, innan förläggningsorten för en grundläggande läkarutbildning i Norrland bestämdes.

5. Reservanten Lundgren förordade, att — därest för staten godtagbar överenskommelse kunde träffas med Västerbottens läns landsting -— en medicinsk högskola skulle inrättas i Umeå från och med den 1 juli 1958. Högskolan borde utbyggas för en årlig intagning av 40 studerande och avses för såväl propedeutisk som klinisk undervisning.

I remissyttrandena över läkarutbildningsutredningens betänkande fram­ fördes starkt divergerande uppfattningar beträffande de olika huvudförslag, som redovisats i betänkandet. En utförlig redogörelse för remissyttrandena återfinnes i propositionen 1957: 91. 1

1 9 57 års riksdagsbeslut. I propositionen 1957:91 angående utbyggnad av den medicinska utbildningsorganisationen, m. m., behand­ lades och togs ställning till de i läkarutbildningsutredningens betänkande framlagda olika förslagen. De i propositionen gjorda ställningstagandena till ifrågavarande förslag innebar sammanfattningsvis följande.

Av de erforderliga 65 nya propedeutiska och kliniska utbildningsplatserna borde 25 anordnas vid medicinska fakulteten i Göteborg. Övervägande skäl talade för att de härutöver erforderliga 40 propedeutiska och kliniska ut­ bildningsplatserna tillskapades genom inrättande av en ny medicinsk läro­ anstalt i Norrland. De starkaste skälen kunde anföras för att nämnda läro­ anstalt förlädes till Umeå. Verksamheten vid läroanstalten borde börja läs­ året 1958/59 med klinisk undervisning och med 40 utbildningsplatser. Då det icke syntes möjligt att redan nämnda läsår starta propedeutisk under­ visning vid läroanstalten, borde antalet propedeutiska utbildningsplatser vid de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund från och med angivna läsår tills vidare ökas med 20 vid vardera fakulteten.

I propositionen anförde departementschefen i här avsedda frågor huvud­ sakligen följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

9

För alternativet »Befintliga lärosäten» beräknar utredningen de årliga kostnaderna till omkring 2 miljoner kronor och engångskostnaderna till omkring 0,5 miljoner kronor. För alternativet »Norrland» beräknar utred­ ningen de årliga kostnaderna till cirka 9,8 miljoner kronor och engångskost­ naderna till mellan 1,8 och 3,8 miljoner kronor beroende på vilken förlägg­ ningsort som väljes. Enligt de av utredningsreservanten (ledamoten Lund­ gren) redovisade kostnadsberäkningarna skulle ett genomförande av hans förslag kräva cirka 4 miljoner i årliga kostnader och cirka 10,4 miljoner i engångskostnader. Sistnämnda engångskostnader syntes emellertid utred­ ningens majoritet vilja uppskatta till omkring 23 miljoner kronor.

Då utredningens majoritet givit alternativet »Befintliga lärosäten» före­ träde framför alternativet »Norrland», har detta skett efter ett vägande av de för- och nackdelar, som enligt majoritetens uppfattning är förenade med de olika alternativen. Med hänsyn till utbildningens kvalitet, förutsätt­ ningarna för medicinsk forskning, önskvärdheten av att studenterna i så ringa utsträckning som möjligt tvingas byta studieort samt de statsfinan- siella konsekvenserna har majoriteten ansett, att alternativet »Befintliga lärosäten» bör givas ett avgjort företräde. Vad majoriteten åberopat till stöd för sitt ställningstagande har delvis tillbakavisats av utredningsreser­ vanten. Denne har funnit vissa av de skäl, som majoriteten anfört mot alternativet »Norrland», överdrivna och påpekat, att de åsyftade nack­ delarna delvis är övergångsföreteelser. Han har vidare framhävt vissa s.k. »positiva norrlandssynpunkter» till förmån för detta alternativ.

I remissyttrandena har meningarna varit starkt delade i fråga om valet av alternativ. Anmärkas bör emellertid, att den centrala universitetsmyn- digheten, universitetskanslern, och den centrala hälso- och sjukvårdsmyn­ digheten, medicinalstyrelsen, samt den sittande kommittén för översyn av hälso- och sjukvården i riket alla tillstyrkt inrättande av en ny medicinsk läroanstalt i Norrland.

Såsom jag inledningsvis nämnt är beredningen inom ecklesiastikdeparte­ mentet av föreliggande ärende ännu icke helt avslutad. Efter den beredning, som nu medhunnits, anser jag emellertid, att övervägande skäl talar för att den erforderliga utbyggnaden av utbildningskapaciteten bör ske genom in­ rättande av eu ny medicinsk läroanstalt i Norrland. Till stöd för denna min uppfattning vill jag anföra följande.

Såsom jag förut framhållit kan man räkna med ett kraftigt ökat behov av läkare under flera årtionden framåt. Fluruvida den nuvarande utbild­ ningskapaciteten är tillräcklig på längre sikt, iir emellertid svårt att nu be­ stämt yttra sig om, då det med hänsyn till mångfalden av inverkande fak­ torer inte är möjligt att uppgöra någon siiker behovsprognos för en längre tidsperiod. Enligt min mening kan man dock från de utgångspunkter som nu föreligger för en bedömning förutse, att intagningen av medicine stude­ rande kan komma att behöva ytterligare ökas i eu icke avlägsen framtid. Med tanke på den utomordentligt viktiga samhällsfunktion, som läkar­ kåren har att fylla, är det i hög grad angeliiget, att liikartillgången i fram­ tiden kan bli tillräcklig och att den nu och under åtskilliga år framåt rådan­ de läkarbristen inte blir en permanent företeelse. Tungt vägande skäl talar därför för att man planlägger utbildningsorganisationen på längre sikt och därvid som eu riktpunkt uppställer, att eu ytterligare ökning av utbild­ ningskapaciteten vid behov skall kunna ske utan onödig tidsutdräkt. Givet är att det går avsevärt lättare att senare ytterligare öka utbildningskapa­

KuJigl. Maj:ts proposition nr ISS år 1957

10

citeten, om man nu börjar vidtaga anordningar för medicinsk utbildning på ännu en plats. Erfarenheten visar att det tar lång tid att bygga upp en ny medicinsk läroanstalt. För vår nyaste medicinska utbildningsanstalt, den i Göteborg, kan sålunda utbyggnadstiden beräknas till drygt ett de­ cennium.

Vid betänkandets remissbehandling har understrukits, att alternativet »Befintliga lärosäten» — särskilt vad beträffar Uppsala — på grund av det begränsade patientmaterialet vid vederbörande undervisningssjukhus vore behäftat med vissa svagheter sett från undervisningssynpunkt och även förutsatte, att patienterna i alltför stor omfattning finge utnyttjas för demonstration eller eljest i undervisningssyfte. Detta alternativ betraktas, bland annat med hänsyn härtill, på många punkter såsom en pressning intill gränsen av det möjliga och anses därför knappast kunna förordas annat än som en utväg i ett nödläge eller som ett rent provisorium. Enligt mm mening måste dessa synpunkter tillmätas stor betydelse, när det gäller att taga ställning till de framlagda alternativa förslagen. Jag vill vidare tillägga att det synes mig angeläget, att vid undervisningssjukhusen den enskilda patienten icke i alltför betungande grad utnyttjas såsom studie­ objekt.

Enligt föreliggande kostnadsberäkningar skulle alternativet »Norrland» bh betydligt mera kostnadskrävande än alternativet »Befintliga lärosäten». I flera remissyttranden har emellertid påpekats, att sistnämnda alternativ nödvändiggör betydande ny- och ombyggnader vid befintliga undervisnings­ sjukhus, vartill hänsyn icke tagits i nämnda kostnadsberäkningar.

Tydligt är, att ett genomförande av alternativet »Befintliga lärosäten» i nuvarande läge innebär ett maximalt utnyttjande av de nuvarande läro­ anstalternas undervisningsresurser. Lika tydligt är, att en ytterligare ökning framdeles av den totala utbildningskapaciteten — vilket såsom jag tidigare nämnt kan bli erforderligt — blir mycket kostnadskrävande, om den helt skall genomföras vid de nuvarande läroanstalter, där en dylik ökning över­ huvudtaget är möjlig.

Vad beträffar kostnadssynpunkterna må vidare framhållas, att vid det av norrlandssjukhusen, som enligt min mening närmast bör ifrågakomma som undervisningssjukhus, nämligen lasarettet i Umeå, för närvarande pågår eller planeras ny- och ombyggnadsarbeten, vilka utan alltför stora merkost­ nader kan utformas med hänsyn till undervisningens och forskningens behov. Att vid en framtida tidpunkt omändra de då färdigställda byggna­ derna, så att nyssnämnda behov kan tillgodoses, torde däremot medföra betydligt större kostnader.

Såsom framgår av min förut lämnade redogörelse är läkarbristen särskilt utpräglad i Norrland. Läkartätheten är där för närvarande — enligt uppgift av medicinalstyrelsen — omkring 50 procent lägre än i landet i övrigt. En av de orsaker, som bidrager härtill, torde vara, att antalet medicine stude­ rande från Norrland är proportionellt sett avsevärt lägre än antalet sådana studerande från övriga delar av landet. Till belysning härav kan nämnas, att antalet studenter från de fyra nordligaste länen, som under åren 1951— 1955 inskrevs vid de medicinska läroanstalterna, var 40 procent lägre än som svarade mot dessa läns andel i hela landets befolkningstal. Det finns grundad anledning antaga, att inrättandet av en medicinsk läroanstalt i Norrland skulle verksamt bidraga till att öka antalet medicine studerande från denna landsdel. Med hänsyn till att vid en medicinsk läroanstalt vidare

Kungl. Maj.ts proposition nr ISS år 1957

11

gives bland annat klinisk utbildning efter medicine licentiatexamen torde inrättandet av en dylik läroanstalt kunna stimulera norrlänningarna icke blott att — såsom nyss nämnts — i ökad utsträckning välja läkaryrket utan även att efter avslutad grundutbildning kvarstanna för specialistutbildning och eventuellt framtida verksamhet i Norrland.

I detta sammanhang vill jag även understryka, att jag anser det från mera allmänna synpunkter synnerligen motiverat att akademisk undervis­ ning förlägges till Norrland.

Inrättandet av en medicinsk utbildningsanstalt i Norrland skulle vidare medföra en betydande och angelägen förstärkning av sjukvårdsresurserna inom denna landsdel. Härigenom skulle Norrland sålunda erhålla ett under- visningssj ukhus med högt utvecklade och specialiserade vårdresurser.

Med hänsyn till den pågående och väntade expansionen av den akade­ miska undervisningen och forskningen överhuvudtaget har i vissa remiss­ yttranden framhållits, att vägande skäl kunde anföras för att den nuva­ rande universitets- och högskoleorganisationen utbyggdes med ytterligare ett lärosäte. Därest så skedde skulle det bli lättare att lösa bland annat bostadsproblemet för lärare, övrig personal och studenter samt frågan om arbetskraft för kliniker, laboratorier och andra institutioner.

Såsom jag förut nämnt har utredningens majoritet avstyrkt alternativet »Norrland» bland annat med hänsyn till att utbildningen vid den åsyftade norrländska läroanstalten skulle bli av lägre kvalitet och att en dylik läro­ anstalt skulle erbjuda mindre goda förutsättningar för medicinsk forskning. Att utbildningen skulle bli av lägre kvalitet sammanhängde enligt majori­ teten bland annat med att undervisningen vid den avsedda läroanstalten icke skulle omfatta den propedeutiska undervisningen och att det icke syn­ tes möjligt att redan från början tillförsäkra läroanstalten en lärarkader, som på alla håll ägde den vid övriga lärosäten fordrade akademiska kom­ petensen.

Enligt min mening bör en till Norrland förlagd läroanstalt omfatta även den propedeutiska undervisningen. Att anordna dylik undervisning redan då verksamheten vid läroanstalten startar torde, såvitt nu kan bedömas, dock knappast vara möjligt. Nu avsedda svaghet från utbildningssynpunkt är emellertid begränsad till ett övergångsstadium. Angeläget iir att detta övergångsstadium icke blir längre utdraget än nödvändigt. Vad beträffar lärarfrågan vill jag erinra om att flera viktiga läkartjänster vid Umeå lasa­ rett för närvarande är eller under de närmaste åren beräknas bli vakanta. Under den fortsatta beredningen av ärendet avser jag att låta noga under­ söka de möjligheter, som kan erbjuda sig att lösa lärarfrågan på ett till­ fredsställande sätt.

Avsaknaden av teoretiska institutioner vid den avsedda medicinska läro­ anstalten i Norrland innebär självfallet för densamma en svaghet. Såväl ut - redningsreservanten som medicinalstyrelsen har emellertid anvisat utvägar, varigenom denna svaghet skulle kunna icke oväsentligt reduceras. Därest nämnda läroanstalt — såsom ifrågasatts av bland annat kanslern och vilket enligt min mening bör övervägas — kunde under uppbyggnadstiden på lämpligt sätt anknytas till någon av de nuvarande medicinska lärosätena, exempelvis universitetet i Uppsala, skulle norrlandshögskolan härigenom kunna erhålla ett värdefullt stöd för bedrivande av vetenskaplig forskning.

Som jag förut framhållit anser jag övervägande skäl tala för att den erforderliga utbyggnaden av utbildningskapaciteten bör ske genom inriit-

Kungl. Maj.ts proposition nr 188 år 1957

12

tande av en ny medicinsk läroanstalt i Norrland. Vad beträffar läroanstal­ tens utformning så bör denna i enlighet med vad jag tidigare förordat om­ fatta såväl propedeutisk som klinisk utbildning. Läroanstalten torde vidare böra dimensioneras för en årlig intagning av 40 elever. De i övrigt erforder­ liga 25 propedeutiska och kliniska utbildningsplatserna skulle anordnas vid medicinska fakulteten i Göteborg. Någon ökning av antalet dylika platser i Uppsala och Lund erfordras alltså icke enligt detta förslag.

Vad angår valet av förläggningsort anser jag, att de starkaste skälen kan anföras för läroanstaltens förläggning till Umeå. Härför talar enligt min mening främst, att statsmakterna till Umeå redan förlagt tandläkar­ utbildning och rättsmedicinsk institution samt att där finns ett under upp­ byggnad varande vetenskapligt bibliotek, delvis uppbyggt på det s. k. femte exemplaret. Vad beträffar tandläkarutbildningen i Umeå må framhållas, att denna för närvarande icke är fullständig. De studerande erhåller sålunda 3:e—8:e terminernas undervisning i Umeå, medan studierna under l:a och 2:a samt 9:e och 10:e terminerna är förlagda till Stockholm. I den mån en medicinsk läroanstalt utbygges i Umeå, torde även skapas förutsättningar för att dit överflytta en större del av den odontologiska utbildningen. Gynn­ samma förutsättningar uppkommer överhuvudtaget för ett samgående i fråga om undervisning och forskning mellan den medicinska läroanstalten och den redan förefintliga odontologiska läroanstalten. Såsom ett ytter­ ligare skäl för den medicinska läroanstaltens förläggning till Umeå vill jag tillägga, att för lasarettet i Umeå — såsom jag tidigare antytt — stora ny- och ombyggnader är aktuella och i viss utsträckning redan påbörjade. Dessa bör utan alltför stora svårigheter kunna modifieras med hänsyn till under­ visningens och forskningens behov.

De av utredningens majoritet och förutnämnda reservant framlagda kostnadsberäkningarna för en medicinsk läroanstalt i Umeå är allenast approximativa. De definitiva kostnaderna kan icke fastställas förrän efter överläggningar med företrädare för Västerbottens läns landsting och Umeå stad. Även åtskilliga andra spörsmål torde nödvändiggöra överläggningar med nämnda parter, innan definitiv ställning kan tagas i föreliggande ärende.

Det fortsatta arbetet med här avsedda frågor och vissa andra, nn icke tillräckligt utredda frågor — bland annat den av mig förut antydda lärar- frågan — torde böra anförtros åt en särskild beredning inom ecklesiastik­ departementet. Det är min avsikt, att detta arbete skall bedrivas i sådan takt, att principproposition i ämnet kan föreläggas årets riksdag under höstsessionen. Ett ställningstagande i princip från statsmakternas sida redan i år torde nämligen vara nödvändigt, för att förberedelserna för anordnande av klinisk utbildning i Umeå från och med läsåret 1958/59 skall kunna medhinnas.

I propositionen föreslogs en särskild medelsanvisning av 1 148 000 kronor för budgetåret 1957/58 för anordnande av erforderliga propedeutiska ut­ bildningsplatser vid läroanstalterna Uppsala, Lund-Malmö och Göteborg.

Statsutskottet tillstyrkte i sitt utlåtande (SU 1957: 103) den föreslagna medelsanvisningen. Beträffande departementschefens ställningstagande till frågan om inrättande av en medicinsk läroanstalt i Norrland anförde ut­ skottet följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

13

Såsom av det förut anförda framgår har innevarande års riksdag att under sin höstsession emotse en principproposition i fråga om utbyggnad av den medicinska utbildningsorganisationen. Med anledning av de synpunkter på förevarande fråga, som departementschefen framfört i den nu före­ liggande propositionen nr 91, vill utskottet framhålla, att utskottet funnit de skäl som anförts för upprättandet av en medicinsk läroanstalt i Norr­ land bärande. Utskottet förutsätter emellertid, att det planerade nya aka­ demiska lärosätet i Norrland skall få en uppbyggnad och organisation, som tillgodoser de krav, som oavvisligen måste ställas på en fullgod medicinsk utbildningsanstalt. Vad förläggningsfrågan beträffar har utskottet icke funnit anledning till erinran mot att överläggningar upptages med Väster­ bottens läns landsting och Umeå stad rörande de med läroanstaltens ifråga­ satta förläggning till Umeå sammanhängande spörsmålen. Enligt utskottets mening bör dessa överläggningar syfta till att ernå en uppgörelse med nämnda parter, innebärande ett tillgodoseende från olika synpunkter av statens i förevarande fråga starkt framträdande intressen med avseende å undervisning, forskning och sjukvård. Skulle emellertid en dylik, för statens del godtagbar uppgörelse icke kunna komma till stånd, förutsätter utskot­ tet, att Kungl. Maj:t upptager frågan om annan förläggningsort i Norrland till övervägande och vidtager de åtgärder, som i detta läge kan befinnas påkallade. ... .

Utskottet förordar, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t giver till känna vad utskottet sålunda anfört.

Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan (Rskr 1957: 273).

Såsom jag inledningsvis omnämnt tillsatte departementschefen, med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande, den 31 maj 1957 den i propositionen 1957: 91 åsyftade beredningen; nämnda beredning avgav den 29 oktober 1957 betänkande med utredning och förslag om inrättande av en medicinsk högskola i Umeå. Jag övergår nu till att närmare redogöra för ifrågavarande betänkande.

Kungl. May.ts 'proposition nr 188 år 1957

Beredningens betänkande

Frågeställningar

B er e dnin g e n : Såsom framgår av propositionen 1957: 91 har chefen för ecklesiastikdepartementet icke blott allmänt förordat, att en ny medi­ cinsk läroanstalt — avsedd för propedeutisk och klinisk undervisning — inrättas i Norrland, utan även uttalat sin mening i frågan om förläggnings­ orten för en sådan läroanstalt. Departementschefen har i valet mellan möjliga orter funnit, att de starkaste skälen kunde anföras för läroanstal­ tens förläggning till Umeå.

Anledningen till att departementschefen vid tidpunkten för propositio­ nens avlämnande icke kunde förorda ett omedelbart principbeslut om in­ rättande av den åsyftade läroanstalten var — såsom framgår av departe­ mentschefens uttalanden i propositionen — att vid denna tidpunkt åtskil­

14

liga frågor av väsentlig betydelse för Kungl. Maj:ts och riksdagens slutliga ställningstagande i ärendet krävde fortsatt utredning. Sålunda hade i läkar- utbildningsutredningens betänkande redovisats endast approximativa kost­ nadsberäkningar för en till Umeå förlagd medicinsk läroanstalt för prope- deutisk och klinisk undervisning. Vidare var en korrekt bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av ett principbeslut i frågan icke möjlig, förrän en formlig uppgörelse träffats med vederbörande kommunala huvudmän.

Även statsutskottet har funnit de skäl som departementschefen anfört för inrättande av en medicinsk läroanstalt i Norrland bärande. Vad beträf­ far förläggningsorten har utskottet uttalat, att det icke funnit anledning till erinran mot att överläggningar upptoges med Västerbottens läns landsting och Umeå stad rörande de med läroanstaltens ifrågasatta förläggning till Umeå sammanhängande spörsmålen.

Genom Kungl. Maj:ts och riksdagens ställningstagande har enligt bered­ ningens uppfattning dess utredningsuppdrag blivit klart fixerat. Bered­ ningen har ansett dess uppgift vara, att på de punkter, där vid propositio­ nens tillkomst utredning helt saknades eller förefintlig sådan var ofullstän­ dig, närmare undersöka, huruvida de nödvändiga förutsättningarna förelåg för inrättande av den åsyftade medicinska läroanstalten i Umeå, och här­ efter, om nämnda förutsättningar visade sig föreligga, utarbeta och fram­ lägga de förslag, som erfordrades för ett definitivt beslut av statsmakterna om läroanstaltens inrättande. Om däremot nyss avsedda förutsättningar visade sig icke föreligga, hade beredningen att anmäla detta förhållande för departementschefen för erhållande av nya direktiv för utredningsarbetet.

Beredningen vill i detta sammanhang erinra om statsutskottets i det före­ gående återgivna uttalande, att det planerade nya akademiska lärosätet i Norrland bör få en uppbyggnad och organisation, som tillgodoser de krav, som oavvisligen måste ställas på en fullgod medicinsk utbildningsanstalt. I den tidigare diskussionen om inrättande av en enbart klinisk utbild­ ningsanstalt i Norrland har det förhållandet, att verksamheten vid en dylik- läroanstalt skulle sakna stöd av grundläggande medicinsk forskning på orten, framhävts såsom en allvarlig svaghet. I och med att även propedeu- tisk undervisning kommer att meddelas vid den nu planerade läroanstalten reduceras givetvis i väsentlig grad berörda svaghet. Den propedeutiska un­ dervisningen omfattar huvudsakligen de grundläggande, teoretiska delarna av patologien, bakteriologien och farmakologien. Samtliga ämnen kräver avsevärda forskningsresurser. Tillgången till dessa resurser kommer själv­ fallet att betydligt stärka läroanstalten i dess helhet. Det synes likväl ofrånkomligt, att avsaknaden av företrädare för den prekliniska forskningen utgör en brist för den nya läroanstalten. Med anledning av departements­ chefens uttalande i denna fråga samt statsutskottets nyss berörda deklara­ tion angående kraven på en fullgod medicinsk utbildningsanstalt har be­ redningen ansett det såsom en av dess viktigaste uppgifter att söka att på ett

Kungl. Maj:ts -proposition nr 188 år 1957

15

rationellt sätt i möjligaste mån kompensera de negativa konsekvenserna av att läroanstalten icke från början bygges ut till en fullständig medicinsk högskola. Beredningen anser sig i detta sammanhang böra tillägga, att det från flera synpunkter synes mycket angeläget att även preklinisk under­ visning kommer till stånd vid högskolan. Beredningen har också eftersträ­ vat att förbereda planeringen av läroanstalten så, att möjligheten att fram­ deles utbygga densamma till att omfatta jämväl preklinisk undervisning och medicinsk grundforskning underlättas.

I det följande skall arten av de frågor, vilka beredningen haft att taga ställning till nnder sitt arbete, något närmare belysas.

Uppgiften att klarlägga förutsättningarna för anordnande av klinisk och — efter en viss uppbyggnadsperiod — även propedeutisk undervisning i Umeå har av naturliga skäl föranlett beredningen att ägna en väsentlig del av utredningsarbetet åt lokalfrågorna och därmed sammanhängande spörsmål (frågor rörande utrustning m.m.). Härvidlag har det för bered­ ningen framförallt gällt att — med beaktande av sjukvårdens nuvarande differentiering vid lasarettet och huvudmännens egna intentioner beträf­ fande den framtida utbyggnaden av sjukhuset — få till stånd en detaljerad plan för de ändrings- och nybyggnadsarbeten, som erfordras för undervis­ ningens igångsättande. En given utgångspunkt för beredningens arbete med nu berörda frågekomplex har varit kravet på att den kliniska undervis­ ningen skall vara fullständig, d. v. s. att samtliga därtill hörande examens- ämnen och s. k. särskilda ämnen skall baseras på sjukvårdande enheter vid lasarettet eller de andra sjukvårdsinrättningar, som avses bli knutna till högskolan. Vidare har det synts beredningen angeläget, att undervisningen i övriga kliniska ämnen av betydelse för läkarutbildningen i möjligaste mån redan från början kommer att stödjas av särskilda vårdavdelningar.

En speciell problematik har framträtt i fråga om den del av planeringen på längre sikt, som gällt institutionslokaler för ämnena patologi, bakteriologi och farmakologi ävensom för ämnena klinisk kemi och klinisk fysiologi. Själva uppgiften att infoga nya undervisnings- och forskningsenheter, vilka står den kliniska verksamheten nära, i ett sjukhuskomplex, som icke från början planerats för akademiska uppgifter, innehåller flera vanskliga av- vägningsproblem. En fördel beträffande lasarettet i Umeå i nu berörda avseende är emellertid, att den pågående nybyggnadsverksamheten vid lasarettet icke fortskridit längre än att en samordning av de olika intres­ sena visat sig genomförbar.

Särskild uppmärksamhet har måst ägnas de lokalfrågor, som föranledes av kravet på tillfredsställande utrymmen för undervisningens och forsk­ ningens speciella behov. Även på denna punkt har emellertid nämnda för­ hållande beträffande nybyggnadsverksamheten i viss mån underlättat för­ beredelsearbetet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

16

Till frågan om tillvägagångssättet att lösa förut antydda problem åter­ kommer beredningen i det följande.

Utifrån de kvalitetskrav, som måste ställas på den blivande högskolan, har uppgiften att söka åstadkomma en tillfredsställande lösning av jrågan om personalorganisationen framstått som särskilt komplicerad. Den om­ vandlingsprocess, som måste äga rum, när ett lasarett som det nu ifråga­ varande — utan akademisk anknytning och med en läkarstab som rekryte­ rats uteslutande med hänsyn till sjukvårdande uppgifter — skall apteras till undervisningssjukhus, kräver på en del punkter rimligen en viss tid. Å andra sidan fordrar uppenbarligen undervisningens intresse, att de an­ ordningar, som är möjliga att åstadkomma för tillgodoseende av kravet på undervisningskompetent ämnesföreträdare, också måste vidtagas utan onödigt dröjsmål.

Vad beträffar lärarsidan är utgångsläget för en omvandling av lasa­ rettet i Umeå till undervisningssjukhus i stort sett gynnsamt. Vissa chefs- läkarbefattningar vid sjukhuset är för närvarande vakanta och kan därför återbesättas i den ordning, som föreskrives beträffande tillsättning av pro­ fessorsbefattning. I samma ordning kan givetvis också tillsättas samtliga de nytillkommande chefsläkarbefattningarna. För beredningen har svårig­ heterna kommit att gälla de avdelningar vid lasarettet, som ledes av lasa- rettsläkare, vilka icke innehar föreskriven professorskompetens.

Beredningen vill här erinra om läkarutbildningsutredningens ställnings­ tagande i denna fråga. Utredningen framhöll, att olika alternativ vore tänkbara i här berörda fråga under övergångstiden. Det första alternativet, vilket enligt utredningens mening närmast finge anses såsom enbart teore­ tiskt, vore att nuvarande lasarettsläkare ersattes med professorskompetenta personer. Då lasarettsläkarna tillsättes av Kungl. Maj.-t genom fullmakt, syntes en sådan anordning enligt utredningen förutsätta en frivillig över­ enskommelse med vederbörande överläkare om tjänstens avträdande. Ett annat alternativ vore enligt läkarutbildningsutredningen att vid sidan av nuvarande lasarettsläkartjänst inrätta ytterligare en sådan tjänst, vilken kunde besättas med professorskompetent innehavare. Vid flertalet av de aktuella avdelningarna — därmed avsåg utredningen avdelningar vid samt­ liga tre diskuterade norrlandssjukhus — syntes enligt utredningens upp­ fattning en sådan anordning vara omöjlig att genomföra med hänsyn till att avdelningarnas storlek icke medgåve en uppdelning. Ett tredje alterna­ tiv, vilket utredningen ansåg vara det enda genomförbara, vore att de befintliga lasarettsläkarna anlitades som lärare och att deras löneställning gjordes beroende av kompetensen. Denna syntes enligt utredningens me­ ning lämpligen böra prövas av kanslern för rikets universitet.

Beredningen har från sina utgångspunkter icke ansett sig kunna förorda en generell lösning av lärarfrågan enligt läkarutbildningsutredningens sist nämnda alternativ. En sådan lösning skulle för umeåhögskolans vidkom­

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

17

mande betyda, att vissa examensämnen under en avsevärd tid skulle kom­ ma att företrädas av huvudlärare, som saknade professorskompetens. Be­ redningen har funnit det nödvändigt att angripa detta speciellt ömtåliga problem utifrån kravet, att de ämnen, som enligt principerna för lärar­ organisationen vid befintliga lärosäten företrädes av professor, också i Umeå skall, redan vid början av undervisningen i ämnet i fråga, företrädas av lärare i sådan ställning.

Vad beträffar personalorganisationen i övrigt erbjuder givetvis organisa­ tionen vid de befintliga lärosätena en i stora drag användbar förebild. Beredningen vill emellertid understryka, att frånvaron av andra univer­ sitetsinstitutioner i Umeå kan förväntas skapa vissa speciella rekryterings- svårigheter vid den nya läroanstalten, om icke särskilda åtgärder häremot vidtages. Med tanke härpå har beredningen funnit sig böra föreslå att personalorganisationen på vissa punkter bygges upp annorlunda än vid de befintliga lärosätena. Nyss antydda svårigheter torde också komma att accentueras därav, att undervisningsverksamheten och forskningsarbetet vid klinikerna, laboratorierna och de propedeutiska institutionerna kommer att sakna det stöd som forskarstaberna och övrig personal vid de prekli- niska institutionerna utgör vid de befintliga lärosätena. Även denna om­ ständighet har måst beaktas vid beredningens granskning av behovet av olika tjänster vid högskolan.

Resultatet av beredningens prövning av de i det föregående berörda spörsmålen — lokalfrågorna och frågorna rörande personalorganisationen — har bildat ett nödvändigt underlag för beredningens ställningstagande till frågan om tidpunkten för undervisningens igångsättande. Behovet av särskilda kliniska utbildningsplatser för 20 av de studerande, som intogs vid de medicinska läroanstalterna höstterminen 1955, gör sig gällande från och med den 1 augusti 1958. Planenligt borde den nya högskolan vara färdig att taga emot detta antal studerande vid sistnämnda tidpunkt. På ett tidigt stadium av beredningens arbete stod det emellertid klart, att fullföljandet av angivna tidsplan — ehuru i och för sig möjligt — skulle kräva sådana provisoriska anordningar under det första viktiga uppbygg­ nadsskedet, både lokalmässigt och med avseende på personalorganisationen, att risk syntes föreligga att högskolans utveckling icke skulle främjas av en sådan forcering. Frågan om en mindre förskjutning av tidpunkterna för den kliniska undervisningens successiva igångsättande har därför ingående dis­ kuterats. Vid vägningen av nackdelarna av ett alltför markerat provisorium 1 Umeå och de nackdelar, som otvivelaktigt är förbundna med tillfälliga anordningar vid universiteten i Uppsala och Lund för tillgodoseende av extra kliniska utbildningsplatser vid dessa lärosäten, har beredningen fun­ nit, att de förstnämnda nackdelarna väger tyngst. Utifrån denna bedömning har frågan sålunda gällt på vilket sätt den erforderliga förskjutningen lämpligen borde genomföras. Beredningen vill redan i detta sammanhang

2 — Bihang till riksdagens -protokoll 1957. 1 samt. Nr 188

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

18

erinra om att läkarutbildningsutredningen i sitt betänkande redovisat och kostnadsberäknat de anordningar, som erfordras vid universiteten i Upp­ sala och Lund för nyssnämnda extra utbildningsplatser.

Tidpunkten för den propedeutiska undervisningens igångsättande i Umeå bör enligt beredningens mening bli helt beroende av den tidpunkt vid vilken de planerade nya institutionslokalerna för patologi, bakteriologi och farma­ kologi är färdigställda. Erfarenheterna av arbetet med planeringen av den propedeutiska undervisningen vid de befintliga lärosätena visar klart, att detta schematekniskt komplicerade avsnitt av den medicinska grundut­ bildningen är ytterst känsligt för lokalsvårigheter och liknande störningar. Kravet på en omsorgsfullt förberedd kursplan, anpassad efter de lokala förutsättningarna, är beträffande denna del av utbildningen särskilt starkt framträdande. Betydelsen av att det propedeutiska årets undervisning vid en ny läroanstalt får tillgång till i all huvudsak definitiva kurslaboratorier och andra undervisningslokaler har därför tillmätts sådan vikt, att bered­ ningen ansett sig böra avstå från att förorda provisoriska anordningar för denna undervisning i Umeå. Utifrån föreliggande byggnadsplaner anser sig beredningen böra räkna med att propedeutisk undervisning skall kunna börja i Umeå under läsåret 1962/63.

En förutsättning för inrättande av en ny högskola är en tillfredsställande lösning av biblioteksfrågan. Ett av de skäl som åberopats för förläggande av en medicinsk läroanstalt till Umeå har varit förekomsten av ett veten­ skapligt bibliotek där. Biblioteket, som för närvarande är under uppbygg­ nad, delvis på grundval av det s. k. femte exemplaret, är nu förlagt till stadsbiblioteket. För beredningen har det i första hand gällt att genom överenskommelse med Umeå stad säkerställa de anordningar, som ound­ gängligen erfordras för att den medicinska högskolans behov av vetenskap­ lig litteratur under uppbyggnadsskedet skall kunna tillgodoses. Vad gäller tandläkarinstitutet i Umeå kan nämnas att biblioteksfrågan för institutets vidkommande reglerats i nu gällande avtal mellan staten och Umeå stad angående vissa åtaganden i samband med inrättande av en odontologisk högskoleklinik i Umeå.

En lösning av biblioteksfrågan på längre sikt är emellertid enligt bered­ ningens mening av så väsentlig betydelse för både den medicinska hög­ skolan och tandläkarinstitutet, att spörsmålet därom torde böra prövas redan i samband med ett beslut om högskolans inrättande. Beredningen har funnit angeläget att närmare utreda frågan om behovet framdeles av ett särskilt medicinskt-odontologiskt bibliotek i Umeå. För att underlätta till­ komsten av ett sådant bibliotek har beredningen även eftersträvat en medverkan från landstingets och stadens sida på denna punkt.

En betydelsefull fråga gäller högskolans organisatoriska uppbyggnad. Beredningen vill erinra om att departementschefen i propositionen 1957: 91 — med anledning av en rekommendation av kanslern — framhållit, att det

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

19

borde övervägas om den nya läroanstalten kunde under uppbyggnadsperio­ den på lämpligt sätt anknytas till något av de nuvarande medicinska läro­ sätena, exempelvis universitetet i Uppsala. För egen del har beredningen funnit det starkt motiverat, att en sådan anknytning kommer till stånd och att medicinska fakulteten i Uppsala under uppbyggnadsperioden i vissa hänseenden får ställning av moderfakultet i förhållande till den nya läro­ anstalten. Beredningen har emellertid icke ansett erforderligt, att princi­ perna för den sålunda avsedda anknytningen redan på nuvarande stadium fastställes. Beträffande de organisatoriska frågorna överhuvudtaget har beredningen begränsat sig till att förorda vissa riktlinjer för det fortsatta arbetet med högskolans uppbyggnad. Liksom fallet var vid tillkomsten av en medicinsk högskola i Göteborg bör enligt beredningens mening den omedelbara ledningen av högskolan och detaljplaneringen av dess fortsatta verksamhet åvila en särskild organisationskommitté.

Redan i detta sammanhang vill beredningen emellertid understryka vik­ ten av att den nya läroanstalten, så snart förutsättning härför föreligger, får ställning av självständig högskola. Möjligheten att framdeles organisa­ toriskt anknyta tandläkarinstitutet i Umeå till den medicinska högskolan — eventuellt i den formen att båda läroanstalterna sammanföres till en medicinsk-odontologisk högskola — bör vidare enligt beredningens mening ingående beaktas under det fortsatta planläggningsar betet. Det synes emellertid icke osannolikt, att de nu så snabbt växande behoven av utbild­ ningsresurser inom hela högskoleväsendet relativt snart kan aktualisera tanken att förlägga ytterligare akademisk undervisning till Umeå. Under sådana förhållanden förefaller det naturligt, att frågan om den medicinska högskolans och tandläkarinstitutets ställning prövas med hänsyn till möjlig­ heterna att organisera dessa läroanstalter såsom fakulteter i en universitets­ organisation.

Till beredningens främsta uppgifter har hört avtals frågorna. Enligt stats­ utskottets förut återgivna uttalande i utlåtandet 1957: 103 borde de av departementschefen förebådade överläggningarna med Västerbottens läns landsting och Umeå stad syfta till en uppgörelse med nämnda parter, inne­ bärande ett tillgodoseende från olika synpunkter av statens i förevarande fråga starkt framträdande intressen med avseende å undervisning, forskning och sjukvård.

Beredningen vill i detta sammanhang erinra om att Västerbottens läns landstings förvaltningsutskott i sitt remissyttrande över läkarutbildnings- utredningens betänkande berört frågan om principerna för en eventuell uppgörelse med staten om inrättande av en medicinsk läroanstalt i Umeå. Enligt förvaltningsutskottet vore landstinget villigt att träffa överenskom­ melse med staten om upplåtelse av Umeå lasarett för klinisk utbildning av medicine studerande på i huvudsak samma villkor, som överenskommits enligt 1948 års avtal mellan staten och Göteborgs stad om Sahlgrenska

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

20

sjukhusets upplåtelse för motsvarande ändamål. De påbörjade nybyggna­ derna kunde enligt förvaltningsutskottet utan alltför stora merkostnader utformas speciellt med hänsyn till undervisningens och forskningens behov. Förvaltningsutskottet framhöll också, att om Umeå lasarett bleve uni­ versitetssjukhus statens utgifter för driften skulle bli betydligt lägre än motsvarande kostnader vid undervisningssjukhusen i Stockholm och Upp­ sala, under förutsättning att samma grunder som i Göteborgsavtalet till- lämpades.

Hänvisningen till dessa allmänna utgångspunkter för förhandlingsarbetet torde i förevarande sammanhang vara tillfyllest. Beredningen återkommer i ett senare avsnitt till resultatet av de förda överläggningarna med före­ trädarna för landstinget och staden och lämnar i anslutning därtill jämväl en sammanfattande redogörelse för bland annat huvudpunkterna i gällande särskilda avtal rörande ianspråktagande av kommunala sjukhus för under- visningsändamål.

Utöver det komplex av frågor, som berörts i det föregående och som återspeglas i de överenskomna avtalstexterna, har förhandlingsarbetet kom­ mit att gälla huvudsakligen frågor av omedelbar betydelse för högskolans blivande lärare, övriga personal och studerande. Här må endast nämnas bostadsfrågan samt frågan om kårhus åt de studerande. En tillfredsstäl­ lande lösning av sistnämnda frågor har beredningen betraktat som en primär förutsättning för inrättandet av högskolan.

Beredningens arbetssätt

Beredningen. Redan vid en förberedande genomgång av lokalfrågorna kunde beredningen konstatera, att en tillfredsställande plan för ombild­ ningen av Umeå lasarett till ett undervisningssj ukhus förutsatte en med­ verkan av företrädare inom den nuvarande akademiska lärarorganisationen för de ämnen, vari undervisning skulle komma att meddelas i Umeå. För det första stod det klart att en sådan plan, såvitt den gällde infogandet av nya specialiteter i sjukhuset, måste bygga på en sakkunnig bedömning av vårdplatsbehovet och därmed sammanhängande frågor. För det andra syntes planen — i vad den avsåg befintliga eller projekterade kliniker och avdelningar m. m. samt nytillkommande institutioner för högskolan — böra stödjas av detaljerade lokalprogram i vilka borde angivas dels arten och storleken av de i lokalbehovet för respektive ämnen ingående enheterna (lokaler för sjukvårdens behov, undervisningslokaler, forskningslokaler och utrymmen för de studerande), dels behovet av utrustning.

Av flera skäl framstod för beredningen ett samarbete med medicinska fakulteten i Uppsala i nu angivna hänseenden såsom lämpligt. Vid över­ läggningar mellan fakulteten och beredningen i början av juni förklarade sig de ämnesföreträdare inom fakulteten, vilkas medverkan erfordrades,

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

21

beredda att deltaga i planeringsarbetet. Samtidigt drogs vissa riktlinjer upp för detta arbete.

Arbetet har sedermera bedrivits efter i huvudsak följande linjer. Veder­ börande ämnesföreträdare i Uppsala — i några fall ämnesföreträdare från annat lärosäte — har besökt lasarettet i Umeå eller på annat sätt inhämtat erforderlig kännedom om utgångsläget. Efter samråd med landstingets och lasarettets representanter samt med ledning av vissa av beredningen upp­ gjorda arbetspromemorior har ämnesföreträdarna därefter tillställt bered­ ningen rapporter och lokalprogram. Dessa handlingar har i sin tur utgjort grundmaterialet för det fortlöpande utrednings- och förhandlingsarbetet. Vid gemensamma överläggningar mellan beredningen, landstingets före­ trädare, landstingets arkitekter och vederbörande ämnesföreträdare har i förekommande fall problemen ytterligare ventilerats. Resultatet av denna samverkan har bildat underlaget för den plan för tillgodoseende av lokal­ behovet för Umeå lasarett och den medicinska högskolan i Umeå, som redo­ visas i ett senare avsnitt rörande lokalfrågorna.

På uppdrag av beredningen har följande ämnesföreträdare biträtt bered­ ningen i nu berörda utredningsarbete: docenten Anna-Lisa Anneli (barn­ psykiatri), professorn E. Ask-Upmark och docenten N. Törnblom (medicin), professorn G. von Bahr (oftalmiatrik), professorn E. Båråny (farmakologi), professorn T. Broman (neurologi), professorn A. Carlsten och professorn T. Sjöstrand samt docenten H. Linderholm (klinisk fysiologi), professorn A. Grönwall (klinisk kemi m. m.), professorn E. Hedvall (ftisiologi samt kli­ niska undersökningsmetoder), professorn C. Hirsch (ortopedi), professorn O. Hultén och docenten P. Rudström (kirurgi), professorn G. Hultquist (patologi), professorn J. Jacobowsky (psykiatri), professorn F. Knutsson (röntgendiagnostik), professorn G. Löfström och laboratorn G. Laurell (bak- teriologi), laboratorn B. A. Nohrman (radioterapi med tumördiagnostik), professorn C.-O. Nylén och docenten G. Herberts (oto-rhino-laryngologi), professorn J. Naeslund (obstetrik och gynekologi), docenten T. Skoog (plas­ tikkirurgi), docenten N. Thyresson (dermato-venereologi), professorn B. Vahlquist (pediatrik) samt överläkaren G. Öberg (klinisk epidemiologi).

I det fortlöpande utredningsarbetet rörande lokalfrågorna och därmed sammanhängande spörsmål har från Västerbottens läns landstings sida del­ tagit ledamoten av landstingets förvaltningsutskott, fältläkaren P. G. Lund­ gren och landstingsdirektören G. Heimer, biträdda av byggnadsingenjören C. Lindström och representanter för G. Birch-Lindgrens och Karl J. Karl­ ströms arkitektkontor.

I syfte att klarlägga förutsättningarna och formerna för vissa nuvarande lasarettsläkares medverkan i undervisningen har beredningen haft över­ läggningar i Stockholm dels med lasarettsläkarna E. Frisell, B. Fromm, L. Jacobsson, C. W. Lundqvist, P. Lundström och G. Redell samt epidemi­ sjukhusläkaren L. Hambraeus, dels med representanter för Sveriges läkar­

Kungl. May.ts proposition nr 188 år 1957

förbund. Nämnda läkare har jämväl deltagit i utredningsarbetet rörande lokalfrågorna.

I vissa frågor har beredningen haft samråd med professorerna C. Gyllen- swärd, R. Romanus, S. Siwe, A. Sjövall, A. Westman och H. B. Wulff.

I biblioteksfrågan har beredningen haft överläggningar med överbiblio­ tekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala T. Kleberg, föreståndaren för det medicinska biblioteket i Göteborg, förste bibliotekarien F. Ström samt stadsbibliotekarien i Umeå S-O. Hellmér.

Vid avtalsförhandlingarna har landstinget företrätts av särskilda för- handlingsdelegerade, nämligen landstingets ordförande, lokföraren O. Dahl- qvist, fältläkaren Lundgren och landstingsdirektören Heimer samt staden av ordföranden i drätselkammaren, direktören S. Larsson, vice ordföranden i drätselkammaren, ombudsmannen S. Karlsson, drätseldirektören N. Selling och stadsombudsmannen K. S. Persson.

Slutligen må nämnas att beredningen samrått med universitetskanslern A. Thomson och chefen för medicinalstyrelsen, generaldirektören A. Engel i frågor av mera väsentlig betydelse för utredningsarbetet.

Huvudpunkterna i beredningens förslag

Beredningen. Beredningens förslag, vilka redovisas i det följande, innebär i huvudsak:

1. En medicinsk högskola inrättas i Umeå från och med budgetåret 1958/59.

2. Vid högskolan skall meddelas propedeutisk och klinisk undervisning.

Högskolan dimensioneras för en årlig intagning av 40 studerande.

3. Den kliniska undervisningen börjar den 1 januari 1959 med kurs i medicin. Kurs i kirurgi börjar den 1 augusti 1959. Övriga till medicine licen­ tiatexamens andra avdelning hörande kurser anordnas successivt, med bör­ jan den 1 januari 1960, enligt en i vissa avseenden bunden turordning. J+. Den propedeutiska undervisningen beräknas kunna börja hösttermi­ nen 1962.

5. Särskilda anordningar vidtages för att bereda 20 av de studerande, som intogs vid de medicinska lärosätena höstterminen 1955, fortsatt klinisk utbildning vid universiteten i Uppsala och Lund.

6. Till grund för samarbetet mellan staten och Västerbottens läns lands­ ting rörande högskolans inrättande och drift lägges ett mellan beredningen och företrädare för landstinget träffat avtal, dagtecknat den 4 oktober 1957.

7. Till grund för samarbetet mellan staten och Umeå stad i frågor som sammanhänger med den medicinska och odontologiska utbildningen i Umeå lägges ett mellan beredningen och företrädare för staden träffat avtal, lika­ ledes dagtecknat den 4 oktober 1957.

8. Vid full utbyggnad av medicinska högskolan i Umeå — från och med budgetåret 1962/63 — skall finnas inrättade bland annat 20 professurer,

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

23

6 laboraturer eller motsvarande tjänster, 10 tjänster såsom lärare i kliniska ämnen i lönegraden Ae 24, 6 docenturer samt 1 forskardocentur.

9. För tillgodoseende av högskolans och lasarettets lokalbehov genom­ föres en byggnadsplan i två skeden. Under ett första skede anordnas lokaler, som är nödvändiga för den kliniska undervisningen. Under nämnda skede tillkommer bland annat nya kliniker för barnpsykiatri, dermato-venereologi, neurologi, ortopedi, psykiatri samt radioterapi med tumördiagnostik. Under ett andra skede färdigställes lokaler för propedeutisk undervisning samt ut­ ökade lokaler för klinisk undervisning och medicinsk forskning. Under detta skede tillkommer bland annat institutioner för bakteriologi, klinisk bak- teriologi, virologi, hygien, farmakologi och klinisk farmakologi, vidare en ny institutionsbyggnad för klinisk fysiologi, klinisk kemi och medicinsk kemi samt slutligen en särskild behandlings- och administrationsbyggnad. 10. Ett medicinskt-odontologiskt bibliotek inrättas. En särskild nybygg­ nad, avsedd att inrymma detta bibliotek samt högskolans administrations- lokaler, uppföres inom en tidrymd av sex å sju år. 11. Särskilda anordningar vidtages för tillgodoseende av behovet av bostäder för lärare och övrig personal samt för de studerande. Bland annat uppföres i staden särskilda student bostadshus. 12. Ett gemensamt kårhus för de studerande vid medicinska högskolan och tandläkarinstitutet anordnas. För detta ändamål upplåter Umeå stad hyresfritt hela den s. k. Scharinska fastigheten, å vilken är uppförda en huvudbyggnad och en annexbyggnad med en sammanlagd golvyta av ca 825 m2. 13. Högskolan skall under uppbyggnadsperioden stå under omedelbar ledning av en organisationskommitté.14. De årliga kostnaderna för statsverket vid full utbyggnad av hög­ skolan beräknas till 5,4 miljoner kronor. Av detta belopp hänför sig 4,2 miljoner till åttonde huvudtiteln samt 1,2 miljoner till elfte huvudtiteln.

Engångskostnaderna för statsverket för full utbyggnad av högskolan beräk­ nas till 26,8 miljoner kronor. Av detta belopp hänför sig 10,2 miljoner kro­ nor till åttonde huvudtiteln, 15,3 miljoner till elfte huvudtiteln och 1,3 mil­ joner kronor till kapitalbudgeten (ecklesiastikdepartementet).

Lokalfrågorna

Nuvarande förhållanden. 1955 års läkarutbildningsutredning har i sitt betänkande (SOU 1956:34, s. 103 ff.) lämnat vissa uppgifter röran­ de de av utredningen undersökta tre norrlandssjuklmsen. En mera ingående beskrivning av Umeå lasarettet torde därför icke erfordras. Vissa data beträffande sjukhuset m.m. bör emellertid lämnas såsom en bakgrund till den nybyggnadsplan, som beredningen i det följande kommer att redovisa.

Umeå lasarett har för närvarande följande kliniker, avdelningar och vård­ platser:

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

24

Kungl. Maj:ts -proposition nr 188 år 1957

Klinik; avdelning Vårdplatser

Medicinsk klinik ............................................................... 210 Kirurgisk klinik ................................................................. 153 Kvinnoklinik ..................................................................... 55 Pediatrisk klinik ............................................................... 28 Ögonklinik ........................................................................ 25 Öron-, näs- och halsklinik ................................................ 44 Röntgenavdelning ............................................................. 14 Kliniskt-kemiskt centrallaboratorium ............................. — Fysiologiskt centrallaboratorium...................................... — Patologiskt-bakteriologiskt centrallaboratorium ........... — Avdehiing för långvarigt sjuka........................................ (—j1

Summa 529

Till klinikerna hör öppna mottagningar, som har karaktär av privata läkarmottagningar.

Vidare bör nämnas att epidemisjukhuset i Umeå, beläget inom Umeå lasaretts område, för närvarande har 69 vårdplatser, vidare att Hällnäs sanatorium, beläget ca 7 mil från Umeå, har 384 vårdplatser samt att Ume- dalens sinnessjukhus, beläget ca 7 kilometer från staden, har 978 vård­ platser.

Upptagningsområdet för medicinska och kirurgiska klinikerna omfattar, såvitt gäller allmän medicin och allmän kirurgi, ca 150 000 invånare. Det egentliga umeåområdet, d. v. s. staden jämte kringliggande tätbygd inom en cirkel med tre mils radie från stadens centrum, har för närvarande sam­ manlagt ca 60 000 invånare.

Den medicinska kliniken överflyttades 1956 från det gamla lasarettet till en ny sängbyggnad, betecknad med siffran 2 å efterföljande generalplane- skiss för utbyggnad av Umeå lasarett. Samtidigt erhöll gynekologiska avdel­ ningen nya vårdplatser i denna sängbyggnad, varvid de därigenom frigjorda vårdplatserna tillfördes kirurgiska kliniken och kvinnoklinikens obstetriska avdelning. Sistnämnda klinik och avdelning är för närvarande förlagda till gamla lasarettet.

Under innevarande höst har sjukhusets patologiska laboratorium erhållit nya lokaler i den byggnad, som å generalplaneskissen betecknats med 5 a. I denna byggnad finnes jämväl redan färdigställda lokaler för rättsläkar- stationen i Umeå. En ny djurlaboratoriebyggnad (betecknad 5 b) är under uppförande. Vidare har byggnadstillstånd nyligen lämnats för en påbygg­ nad med två våningar av nyssnämnda sängbyggnad (byggnad 2). Slutligen har framställning ingivits om byggnadstillstånd för en tillbyggnad (beteck­ nad 4) till sistnämnda sängbyggnad avsedd att inrymma souterrängvåning och elva ytterligare våningar.

De för avdelningen disponibla vårdplatserna, 153, har icke tagits i anspråk.

G

E

N

E

R

A

L

P

L

A

N

E

S

K

IS

S

F

Ö

R

U

M

E

Å

L

A

S

A

R

E

T

T

25

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

il tf

C t» CTJ2

- C « CT

5

2

22

Beredningen: Umeå lasarett befinner sig för närvarande i stark expan­

sion. Det bör i detta sammanhang erinras om att Västerbottens läns lands­

ting, oberoende av planerna på en medicinsk högskola i Umeå, haft för av­

sikt att i betydande omfattning förstärka sjukhusets resurser. Nämnas må

sålunda att landstinget avsett att tillföra lasarettet vissa nya kliniker av

länskaraktärer, såsom dermato-venereologisk klinik, ortopedisk klinik och

psykiatrisk klinik, vidare att avsevärt förbättra laboratorieorganisationen

26

ävensom att möjliggöra en framtida förläggning till lasarettet av vissa specialkliniker av rikskaraktär, såsom neurologisk, neurokirurgisk, plastik- kirurgisk, thoraxkirurgisk och radioterapeutisk klinik. I väsentliga delar har därför den generalplan, som hittills legat till grund för den pågående byggnadsverksamheten och som daterar sig från 1950, kunnat tjäna som underlag för den plan för tillgodoseende av lasarettets och den medicinska högskolans lokalbehov, som beredningen och landstinget nu gemensamt utarbetat.

Den efterföljande planen omfattar, såsom sammanfattningsvis redan framhållits, två uppbyggnadsskeden. I planen har jämväl angivits de be­ räknade kostnaderna, fördelade på landstinget och staten, för de olika bygg­ nadsarbetena. Kostnadsfördelningen baseras på det mellan beredningen och landstinget träffade avtalet.

Det första uppbyggnadsskedet avser ändrings- och ny­ byggnadsarbeten eller andra omdispositioner, som erfordras för den kliniska undervisningen. Av planen framgår att antalet vårdplatser vid lasarettet den 1 september 1960 skall uppgå till 802 på sätt framgår av efterföljande sammanställning. Nämnda vårdplatsantal innebär i jämförelse med nuläget en ökning med 273. Det bör emellertid anmärkas, att en väsentlig del av ökningen hänför sig till ianspråktagande för nya ändamål av huvuddelen av de sammanlagt 153 vårdplatser, som tidigare reserverats för en avdel­ ning för långvarigt sjuka. Av dessa kvarstår härefter outnyttjade endast 30.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

Klinik; avdelning Vårdplatser

Medicinsk klinik ............................................................... 210 Kirurgisk klinik ................................................................. 158 Plastikkirurgisk klinik ..................................................... 15 Ortopedisk klinik ............................................................. 30 Radioterapeutisk klinik ................................................... 20 Dermato-venereologisk klinik ............................................. 25 Ögonklinik ............................................................................ 30 Öron-, näs- och halsklinik.................................................. 60 Kvinnoklinik.......................................................................... 90 Psykiatrisk klinik ................................................................ 50 Barnpsykiatrisk klinik ........................................................ 14 Neurologisk klinik ................................................................ 25 Pediatrisk klinik .................................................................. 75 Röntgenavdelning ................................................................ — Kliniskt-kemiskt centrallaboratorium ....... Kliniskt-fysiologiskt centrallaboratorium . . Kliniskt-patologiskt centrallaboratorium . . Ivliniskt-bakteriologiskt centrallaboratorium

Summa 802

Det förut berörda samarbetet med olika ämnesföreträdare har kommit att i främsta rummet koncentreras på frågor, som berör det första upp­ byggnadsskedet. Utgångspunkterna för beredningens prövning av lokalbe­ hovet under ifrågavarande skede har tidigare berörts. Detaljproblemen har huvudsakligen gällt möjligheterna att i befintliga byggnader vidtaga sådana omdispositioner, att kravet på nödvändiga lokalutrymmen för den kliniska utbildningens och forskningens omedelbara behov skall kunna tillgodoses. Beredningen vill i detta sammanhang understryka, att den funnit det utom­ ordentligt angeläget att söka tillgodose de av ämnesföreträdarna framförda synpunkterna i fråga om vårdplatsbehov, lokalbehov i övrigt och kliniker­ nas detaljutformning. På vissa punkter har med hänsyn till de givna för­ utsättningarna dock endast kunnat åstadkommas provisoriska lösningar. Som ett allmänt omdöme vill beredningen emellertid uttala, att föreliggande förslag till anordningar under det första uppbyggnadsskedet synes böra väl tillgodose de krav i nu ifrågavarande hänseenden, som rimligen kan ställas på ett nytt undervisningssjukhus. Slutligen bör framhållas, att planen förutsätter att de avsedda byggnadsarbetena kan påbörjas senast vid års­ skiftet 1957/58.

Det andra uppbyggnadsskedet avser sådana byggnads­ arbeten som erfordras för färdigställande av lokaler för den propedeutiska undervisningen samt utökade lokaler för klinisk undervisning, medicinsk forskning, bibliotek och administration, m. m.

Beredningen vill till en början understryka att de i planen för detta skede angivna byggnadsföretagen av naturliga skäl ännu icke detaljplanerats. Från flera synpunkter synes det heller icke ändamålsenligt att redan nu för­ orda definitiva lösningar. Enligt beredningens mening bör det ankomma på Kungl. Maj:t att, sedan beslut fattats om högskolans inrättande, taga ställ­ ning till frågan om formerna för det fortsatta planeringsarbetet.

Beredningen vill i det följande närmare belysa vissa problem, som sam­ manhänger med uppförandet av institutioner för bakteriologi, virologi, hygien, farmakologi m. in.

En första omständighet av betydelse för planering av dessa institutioner är att den pågående byggnadsverksamheten vid lasarettet binder förlägg­ ningen av institutionerna till en viss del av sjukhusområdet. En andra om­ ständighet till vilken särskild hänsyn måste tagas vid bedömningen av sät­ tet och takten för utbyggnaden är, att de befattningshavare, som skall leda undervisningen och forskningsarbetet inom de olika institutionerna, kom­ mer att vara tillsatta först vid vissa tidpunkter.

Vad den första omständigheten beträffar bör betonas att denna icke ut­ gör något hinder för en rationell lösning av förläggningsfrågan. Ett villkor för en ändamålsenlig drift av nu ifrågavarande institutioner är tillgången till djurlaboratoricr. Den djurlaboratoriebyggnad, som nu delvis är uppförd öster om patologibyggnaden, synes enligt beredningens mening skapa ett

Kungl. Maj:ts proposition nr 18S år 1957

27

28

gynnsamt beläget centrum för institutionerna. Riktlinjerna för den tänkta grupperingen av institutionerna kring djurlaboratoriebyggnaden har också kommit till uttryck å generalplaneskissen.

Vad den andra omständigheten beträffar synes möjligheter föreligga, att planeringsarbetet delvis kan ske i samråd med de blivande institutions­ cheferna, därest en viss ordning för utbyggnaden tillämpas. I fråga om labo­ ratorier för rutinundersökningar och undervisningslokaler bör enligt bered­ ningens mening tillgängliga erfarenheter skapa erforderligt underlag för så allmängiltiga lösningar, att fullt godtagbara lokaler för dessa ändamål bör kunna ställas till förfogande. Något vanskligare är uppgiften att anordna lokaler för forskningen. Med hänsyn till den medicinska forskningens snabba utveckling och till specialiseringstendenserna bör nämligen färdig­ ställandet av forskningslokaler om möjligt anstå till dess att respektive tjänster blivit besatta. Detta gäller särskilt lokaler för ämnena bakteriologi, virologi, farmakologi och hygien.

Av nu antydda skäl har beredningen ansett sig böra förorda, att det andra utbyggnadsskedet, såvitt gäller byggandet av institutioner för nyss angivna ämnen, uppdelas i två etapper. Under en första etapp bör tillskapas rutinlaboratorierna för sjukvårdens ändamål, undervisningslokaler, tjänste­ rum för personalen samt forskningslokaler i begränsad omfattning, så att nu nämnda lokaler finnes tillgängliga vid den tidpunkt, då undervisningen i respektive ämnen avses skola börja. I en andra etapp kompletteras då be­ fintliga institutionslokaler och djurlaboratorier — med ledning av de er­ farenheter, som funnits i fråga om inriktningen av forskningsuppgifterna — med ytterligare forskningslokaler och andra erforderliga utrymmen.

Det förordade tillvägagångssättet synes naturligt med hänsyn till att forskarstaberna — sammansatta av befattningshavare från olika håll — knappast torde kunna vara beredda att redan från början upptaga sam­ ordnad forskningsverksamhet i hela den utsträckning som de av bered­ ningen framräknade totala lokalbehoven förutsätter. Å andra sidan är det uppenbart, att befattningshavarna från begynnelsen av sin verksamhet vid läroanstalten bör beredas möjligheter till forskning i begränsad omfattning. Dessa möjligheter torde kunna åstadkommas därigenom att vissa utrym­ men för den rutinartade laboratorieverksamheten — vilken icke heller redan från början kan beräknas taga hela det för denna verksamhet avsedda ut­ rymmet i anspråk — under ett inledande skede kan utnyttjas för forsknings­ ändamål.

Vad som föreslagits i det föregående i fråga om byggnadsverksamhetens planläggning och genomförande under andra uppbyggnadsskedet förutsät­ ter, att särskild uppmärksamhet ägnas åt vissa frågor vid byggnadsplane- ringen. Den åsyftade flexibiliteten i fråga om lokalernas användning ställer sålunda vissa krav på byggnadernas konstruktipn och ledningssystem. Vidare bör varje enskild institution kunna utbyggas så, att institutionernas

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

29

egna eller andra institutioners lokaler icke därvid behöver påverkas. Utifrån nu angivna krav anser beredningen, att någon form av paviljongsystemet bör eftersträvas, dock modifierad så, att förbindelser mellan institutionerna kan etableras. Dessa förbindelser är nödvändiga för samarbetet mellan in­ stitutionerna och för gemensamt utnyttjande av vissa serviceorgan, såsom förut nämnda djurlaboratorier och verkstäder.

Vtbyggnadsplanen. Omfattningen av de arbeten, som erfordras under de båda uppbyggnadsskedena, samt tidpunkterna, då lokaler för nytillkom­ mande kliniker och institutioner skall vara färdigställda, framgår av efter­ följande plan, vilken gemensamt utarbetats av beredningen och företrädare för Västerbottens läns landsting. Det aktmaterial — i form av lokalpro­ gram, skissritningar m. m. — på vilket planen i väsentliga delar bygger, bör enligt beredningen överlämnas till den föreslagna organisationskom­ mittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18S år 1957

Plan

för tillgodoseende av lokalbehovet för Umeå lasarett och

den föreslagna medicinska högskolan i Umeå

Upprättad den 4 oktober 1957

De i planen förekommande sifferbeteckningarna på olika byggnader (byggnad 1, 2 etc) motsvarar ifrågavarande byggnaders beteckning å en uppgjord generalplaneskiss över Umeå lasarett.

A. Första uppbyggnadsskedet. Under detta skede färdig­ ställes de lokaler, som är nödvändiga för anordnande av klinisk undervis­ ning fr. o. m. den 1/1 1959.

Lokalbehovet för ifrågavarande undervisning tillgodoses på sätt framgår av följande sammanställning. De för undervisningen i visst ämne erforder­ liga lokalerna skall vara disponibla senast tre månader före den tidpunkt, då undervisningen i ämnet börjar.

Medicin

Beräknade byggnadskostnader

Landstinget Staten

Lokaler: bottenvåningen och våningarna 3—7 trappor i byggnad 2 samt del av våningen 4 trappor och hela vå­ ningarna 5 och 6 trappor i byggnad 4. Ändringsarbeten enligt skissritning .................................. Antal vårdplatser: 210 (varav 60 vårdplatser för reuma­ tiskt sjuka). Undervisningen börjar den 1/1 1959.

Röntgendiagnostik

Lokaler: del av souterrängvåningen och hela bottenvå­ ningen i byggnad 7 a. Ändringsarbeten enligt skissritning.................................... Undervisningen börjar den 1/1 1959.

10 000

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Klinisk kemi

Lokaler: del av souterrängvåningen och del av bottenvå­ ningen i byggnad 1. Inga ändringsarbeten ......................................................... Undervisningen börjar den 1/1 1959.

Klinisk fysiologi

Lokaler: del av souterrängvåningen i byggnad 2 och hela våningen 1 trappa i byggnad 4. Inga ändringsarbeten ......................................................... Undervisningen börjar den 1/1 1959.

Klinisk bakteriologi

Lokaler: del av våningen 1 trappa i byggnad 1. Inga ändringsarbeten ......................................................... Undervisningen börjar den 1/1 1959.

Klinisk farmakologi

Lokaler: tiden den 1/10 1958—den 31/12 1959 del av bot­ tenvåningen och del av våningen 1 trappa i byggnad 9 b; fr. o. m. den 1/1 1960 tills vidare, intill dess särskilda loka­ ler anordnats för ämnet i byggnad 6, del av souterräng­ våningen i byggnad 2. Inga ändringsarbeten ......................................................... Undervisningen börjar den 1/1 1959.

Patologi

Lokaler: del av bottenvåningen i byggnad 5a. Inga ändringsarbeten ......................................................... Undervisningen börjar den 1/1 1959.

Kirurgi

Lokaler: del av våningen 3 trappor i byggnad 4 samt del av souterrängvåningen, hela bottenvåningen och hela vå­ ningen 1 trappa i byggnad 9 a. Ändringsarbeten enligt skissritning .................................. Antal vårdplatser: 158. Undervisningen börjar den 1/8 1959.

Plastikkirurgi

Lokaler: del av våningen 3 trappor i byggnad 4; därjämte disponeras vissa utrymmen i byggnaderna 1 och 9 a ge­ mensamt med tandläkarinstitutet, oto-rhino-laryngologi och kirurgi. Inga ändringsarbeten........................................................... Antal vårdplatser: 15 (byggnad 4). Undervisningen börjar den 1/8 1959.

Ortopedi

Lokaler: del av souterrängvåningen samt hela bottenvå­ ningen och hela våningen 2 trappor i byggnad 4. Inga ändringsarbeten........................................................... Antal vårdplatser: 30. Undervisningen börjar den 1/8 1959.

Radioterapi med tumördiagnostik

Lokaler: våningarna 1 och 2 trappor i byggnad 7 a. Ändringsarbeten enligt skissritning .................................. Antal vårdplatser: 20. Undervisningen börjar den 1/8 1959.

Beräknade byggnadskostnader

Landstinget Staten

21 000 20 000

180 000

31

Beräknade byggnadskostnader

Dermato-venereologi

Landstinget

Staten

Lokaler: del av bottenvåningen, hela våningen 2 trappor

och del av våningen 3 trappor i byggnad 9 b.

Ändringsarbeten enligt skissritning.................................... 560 000

130 000

(Kostnaderna avser jämväl ändringsarbeten för iordning­

ställande av lokaler för ämnet neurologi.)

Antal vårdplatser: 25.

Undervisningen börjar den 1/1 1960.

Ftisiologi

Lokaler: Hällnäs sanatorium.

Inga ändringsarbeten ......................................................... —

Antal vårdplatser: 250.

Undervisningen börjar den 1/1 1960.

Oftalmiatrik

Lokaler: våningarna 1 och 2 trappor i byggnad 2.

Ändringsarbeten enligt skissritning.................................... 35 000

15 000

Antal vårdplatser: 30.

Undervisningen börjar den 1/1 1960.

Hygien

Lokaler: byggnad 5 b; ämnet disponerar lokaler i våning­

en 2 trappor i denna byggnad, intill dess definitiva lokaler

anordnats för ämnet i byggnad 6.

Beträffande byggnadskostnader se nedan under »Djur­

laboratorium» ....................................................................... —

Undervisningen börjar den 1/1 1960.

Oto-rhino-laryngologi

Lokaler: del av våningarna 1 och 2 trappor i byggnad 1

samt hela våningarna 7 och 8 trappor i byggnad 4.

Ändringsarbeten enligt skissritning.................................... 45 000

25 000

Antal vårdplatser: 60.

Undervisningen börjar den 1/3 1960.

Klinisk epidemiologi

Lokaler: byggnad 8.

Inga ändringsarbeten ......................................................... —

Antal vårdplatser: 69.

Undervisningen börjar den 1/3 1960.

Obstetrik och gynekologi

Lokaler: våningarna 8—10 trappor i byggnad 2, våningen

10 trappor i byggnad 4 samt del av sou terrängvåningen i

byggnad 9 a.

Ändringsarbeten enligt skissritning .................................. 45 000

8 000

Antal vårdplatser: 90.

Undervisningen börjar den 1/3 1960.

Rättsmedicin

Lokaler: del av souterrängvåningen, del av bottenvåningen

och del av våningen 1 trappa i byggnad 5 a.

Inga ändringsarbeten ........................................................... —

Undervisningen börjar den 1/3 1960.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

32

. Beräknade byggnadskostnader

Psykiatri

Landstinget Staten

Lokaler: byggnad 7 b.

Ändringsarbeten enligt skissritning ...................................... 220 000 55 000 Antal vårdplatser: 50. Undervisningen börjar den 1/7 1960.

Neurologi

Lokaler: del av bottenvåningen, hela våningen 1 trappa och del av våningen 3 trappor i byggnad 9 b. Ändringsarbeten enligt skissritning .................................... —

(Beträffande kostnader se ovan under »Dermato-venereo- logi».) Antal vårdplatser: 25. Undervisningen börjar den 1/7 1960.

Pediatrik

Lokaler: del av bottenvåningen i byggnad 1, hela vå­ ningen 9 trappor i byggnad 4 och hela våningen 2 trappor i byggnad 9 a. Ändringsarbeten enligt skissritning .................................. 57 000 45 000 Antal vårdplatser: 75. Undervisningen börjar den 1/9 1960.

Socialmedicin

Lokaler: epidemisjukhusets annexbyggnad (ej upptagen å generalplaneskissen). Inga ändringsarbeten ........................................................... Undervisningen börjar den 1/9 1960.

Barnpsykiatri

Lokaler: sjuksköterskeskolans förutvarande byggnad (ej upptagen å generalplaneskissen). Ändringsarbeten enligt skissritning.................................... Antal vårdplatser: 14. Undervisningen börjar den 1/9 1960.

Djurlaboratorium

Lokaler: byggnad 5 b. Denna byggnad uppföres i fyra våningar. Av dessa avses till en början två skola disponeras för djurlaboratorium, en för ämnet hygien och en för centralförråd. Sedan bygg­ nader, som ingår i andra uppbyggnadsskedet, blivit upp­ förda, avses i byggnad 5 b tre våningar skola disponeras för djurlaboratorium och en för centralförråd. Djurlabora­ toriet i sistnämnda byggnad skall disponeras av såväl det kliniskt-bakteriologiska regionlaboratoriet vid lasarettet som den medicinska läroanstalten och tandläkarinstitutet. Byggnadskostnader ........................................................... : Lokalerna tages i bruk: souterrängvåningen och botten­ våningen den 1/1 1959 samt våningarna 1 och 2 trappor den 1/1 1960.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

130 000

5 000

1 500 000 1 500 000

2 805 000 1 813 000

B. Andra uppbyggnadsskedet. Under detta skede färdig­ ställes lokaler för propedeutisk undervisning samt utökade lokaler för

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

33

Beräknade byggnadskostnader

Landstinget

Staten

1 080 000

1 200 000

7 500 000

7 500 000

klinisk undervisning, medicinsk forskning, bibliotek och administration,

in. m.

För erhållande av nu avsedda lokaler uppföres i följande sammanställning

åsyftade nybyggnader m. m. eller motsvarande byggnadsföretag. I samman­

ställningen angives även de tidpunkter, då lokalerna avses skola senast

tagas i bruk.

Patologi

Våningarna 2 och 3 trappor i byggnad 5 a färdigställes,

varjämte ytterligare en våning påbygges .........................

Lokalerna tages i bruk senast den 1/5 1962. (Eventuellt

färdigställes våningen 2 trappor tidigare än de två övriga

våningarna.)

Bakteriologi, klinisk bakteriologi, virologi, hygien, farmako­

logi, klinisk farmakologi samt bakteriologisk och virologisk

undersökningsverksamhet

För nämnda ämnen och undersökningsverksamhet upp­

föres byggnad (byggnadskomplexet) 6; ifrågavarande

byggnadsföretag utföres i två etapper .............................

Etapp I: undervisningslokaler, tjänsterum för lärare och

annan personal samt lokaler för bakteriologisk och viro­

logisk undersökningsverksamhet, ävensom, i begränsad

omfattning, särskilda forskningslokaler med tillhörande

utrymmen. Lokalerna tages i bruk senast den 1/5 1962.

Etapp II: Ytterligare forskningslokaler med tillhörande

utrymmen. Lokalerna tages i bruk senast den 1/1 1966.

Klinisk fysiologi, klinisk kemi och medicinsk kemi

För nämnda ämnen uppföres byggnad 3 b .....................

Lokalerna tages i bruk senast den 1/5 1964.

Vissa kliniska ämnen m.m.

En särskild behandlings- och adminstrationsbyggnad, å

generalplaneskissen betecknad 3 a, uppföres. Däri inrym­

mes huvudsakligen: central operationsavdelning med till­

hörande lokaler, avdelning för röntgendiagnostik, avdel­

ning för fysikalisk terapi, administrationslokaler för lasa­

rettet, aula och föreläsningssalar samt samlings-, dag- och

omklädningsrum för de studerande....................................

Lokalerna tages i bruk senast den 1/1 1963.

Bibliotek och administration vid medicinska läroanstalten

och tandläkarinstitutet

För nämnda ändamål uppföres en särskild byggnad (ej

upptagen å generalplaneskissen) ........................................

Lokalerna tages i bruk senast den 1/10 1964.

Köksbyggnad med matsalsutrymme

En ny köksbyggnad med matsalsutrymme, å gencralplane-

skissen betecknad 13, uppföres. Lokalerna tages i bruk

senast den 1/1 1963 ...........................................................

3 700 000

3 700 000

7 200 000

700 000

3 750 000

800 000

1 300 000

250 000

Summa för B

Summa för A

23 930 000

2 805 000

14 750 000

1 813 000

Summa för A + B

3 — Bihang till riksdagens protokoll 11)57. 1 samt. Nr 1S8

26 735 000

16 563 000

CO

Preliminär tidsplan för utbyggiiad av medicinsk läroanstalt vid Umeå lasarett. Andra uppbyggnadsskedet.

Upprättad den 4 oktober 1957

£AKT. MM. FTAPP X

^K1Z.tVNlN&

utakbetand.

av

SKISSER O PCEL.

3AJ

KDSTN1ADS KAi-K.

K.&K- O MATSALAR

UTA^BETAN DE

(5Y6ÖNAP /3j

AV ENTRE PRENAD

3V-e-ÖN/ADSA^3.

3EHANPiJNöS5y6öN.

(sye^NAP 3a;

INfZBON o /M-

KLINI9K KEM I O EY&IOL.

MED.KEMI (&Y&&N. BB)

FLVTTNIN©

Bl&UOTEK- O ADM.

MKT MM. ETAPP JX

f=éfSDEi-N/K/eEK/

14,750

2.25

BUDÖETÄR AV ur-

eÄENOS STXTSStfJW

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

sit

io n

n r

1

8 8

å r

1

9

5

7

35

Inredning och utrustning. I anslutning till uppgörandet av den nu redo­ visade planen har beredningen gjort vissa fortlöpande undersökningar rö­ rande behovet av inredning och utrustning av de planerade högskoleloka- lerna. Med ledning av lämnade uppgifter från de ämnesföreträdare, som medverkat i utredningsarbetet, och efter jämförelser med bland annat in­ rednings- och utrustningskostnaderna för institutioner m. m. vid den senast inrättade medicinska läroanstalten, nämligen den i Göteborg, har bered­ ningen därefter beräknat kostnaderna för ifrågavarande ändamål. Bered­ ningen anför härom vidare:

Det ligger i sakens natur, att det totalbelopp vartill dessa beräkningar lett, måste betraktas som en ungefärlig kostnadsram. Vad gäller inred­ ningen, den utrustning som erfordras för den reguljära undervisningen samt standardutrustningen för forskningen finnes relativt goda hållpunkter för kostnadsberäkningarna. Beträffande forskningsutrustningen i övrigt har däremot approximeringar blivit nödvändiga. Det bör nämligen understry­ kas, att först sedan de blivande institutions- och klinikcheferna redovisat sina äskanden i fråga om sådan utrustning, som de anser nödvändig med hänsyn till planerade forskningsuppgifter, möjligheter föreligger att bedöma det verkliga medelsbehovet. Beredningen vill i detta sammanhang betona att de förslag, som i sådan ordning senare kommer att framläggas, bör bear­ betas på i huvudsak samma sätt, som numera sker med förslag till inredning och utrustning av nya institutioner m. m. vid nuvarande lärosäten. Dessa förslag bearbetas i regel av särskilda s. k. utrustningskommittéer. Ett ända­ målsenligt tillvägagångssätt synes beredningen vara, att ett särskilt utrust- ningsutskott utses inom organisationskommittén och att åt detta uskott uppdrages att självständigt handlägga frågor rörande inredning och ut­ rustning.

Inrednings- och utrustningskostnaderna för full utbyggnad av högskolan — vilka kostnader är av engångsnatur — har beräknats uppgå till samman­ lagt 10 miljoner kronor. Av beloppet hänför sig största delen, nämligen cirka 7,7 miljoner kronor till det andra uppbyggnadsskedet. Kostnadsberäk­ ningen är baserad på de fördelningsregler om vilka överenskommelse träf­ fats i föreliggande avtalsförslag.

En sammanställning av det material, som ligger till grund för beräk­ ningarna, torde böra överlämnas till den föreslagna organisationskommittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Personalorganisationen

Beredningen: 1954 års riksdagsbeslut angående reformering av läkar­ utbildningen har bland annat medfört en betydande utbyggnad av personal­ organisationen vid de nuvarande medicinska läroanstalterna. De riktlinjer,

36

som vid statsmakternas ställningstagande till utbildningsreformen tilläm­ pats vid avvägningen av personalorganisationens storlek och sammansätt­ ning, har också varit vägledande för beredningen, då det gällt att utarbeta förslag till personalorganisation vid den föreslagna högskolan i Umeå. Sär­ skilda omständigheter -— berörda i ett tidigare avsnitt — har emellertid gjort det nödvändigt, att personalorganisationen i Umeå på vissa punkter utformas annorlunda än som skett vid de befintliga lärosätena.

Av det förslag till personalorganisation, som ämne för ämne redovisas i det följande, framgår bland annat, på vilket sätt beredningen funnit att lärarfrågorna bör lösas vid de kliniker, som för närvarande ledes av icke professorskompetenta lasarettsläkare. På grundval av vissa förberedande undersökningar anser sig beredningen böra räkna med att nuvarande lasa- rettsläkaren vid kirurgiska kliniken, medicine doktorn Gunnar Redell, och nuvarande lasarettsläkaren vid kvinnokliniken, medicine doktorn Per Lund­ ström, genom ytterligare speciminering kan förvärva professorskompetens före de tidpunkter, då undervisningen kräver, att huvudlärarna i kirurgi respektive obstetrik och gynekologi inträder i tjänst. Beredningen utgår härvidlag ifrån, att samma princip kommer att gälla som tillämpades vid tillsättningen av professurer i samband med omvandlingen av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till undervisningssjukhus, nämligen att professors- kompetent lasarettsläkare utan professurens ledigförklarande utses till inne­ havare av densamma.

Beredningens förslag till personalorganisation bygger på möjligheten av en delning av vissa lasarettsavdelningar. Beredningen vill i detta samman­ hang erinra om Kungl. Maj:ts beslut den 15 mars 1957, varigenom med­ givits, att ytterligare två överläkare må anställas vid Malmöhus läns sjuk­ vårdsinrättningar i Lund, nämligen en å radiologiska klinikens gynekolo- giska avdelning och en å kirurgiska klinikens urologiska avdelning. Vad gäller ansvarsfördelningen efter en delning bör enligt beredningens mening tillämpas de riktlinjer, som uppdragits av medicinska fakulteten i Lund i skrivelse till universitetskanslern den 22 november 1956 med anledning av den ifrågasatta delningen av de radiologiska och kirurgiska klinikerna i Lund. Delningen bör i enlighet med dessa riktlinjer innebära, att den nuva­ rande lasarettsläkaren och den blivande professorn får ställning som chefer för sina respektive avdelningar i medicinskt och administrativt hänseende samt att professorn får ställning som chef i angelägenheter som rör under­ visning, gemensam personal och utrustning in. in.

I fråga om den personalstab som erfordras för undervisningen under det s. k. medicin-kirurgiåret bör särskilt nämnas, att ämnet radioterapi med tumördiagnostik enligt beredningens förslag bör från början företrädas av professor. Detta synes motiverat icke endast med hänsyn till ämnets växande betydelse för den kliniska undervisningen utan även därav att — enligt vad beredningen inhämtat — den radioterapeutiska avdelningen vid

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

.‘37

Umeå lasarett enligt föreliggande riktlinjer för planeringen av den radio­ terapeutiska vården i riket avses komma att fungera såsom regionavdelning. I betraktande av att den radioterapeutiska avdelningen i denna egenskap skall ansvara för en starkt specialiserad, i hög grad tekniskt inriktad sjuk­ vård synes det nödvändigt att verksamheten kommer att ledas av en pro­ fessor. Vid tidpunkt, som senare bedömes lämplig, bör därjämte inrättas en laboratur i radiofysik. En sådan befattning är nödvändig dels för en tillfredsställande övervakning av regionens röntgendiagnostiska och radio­ terapeutiska apparatur, dels för att de vid nämnda avdelningar erforderliga säkerhetsanordningarna skall kunna genomföras. För läkarutbildningen, sär­ skilt specialistutbildningen, är ifrågavarande tjänst därjämte av väsentlig betydelse.

Beträffande personalorganisationen för den kliniska undervisningen i övrigt vill beredningen framhålla följande. För undervisningen i fyra av de fem kliniska huvudämnena — nämligen i medicin, kirurgi, pediatrik och psykiatri — skall, enligt statsmakternas beslut, vid de av våra nuvarande medicinska lärosäten, som är anknutna till kommunala undervisningssjuk- hus, finnas anställda särskilda lärare i lönegraden Ae 24, omedelbart under­ ställda vederbörande professor. Självfallet bör dylika lärare även finnas i nämnda ämnen vid högskolan i Umeå. För undervisningen i kliniska examensämnen utanför huvudämnena förordnas vid de befintliga lärosätena i regel akademiskt meriterade läkare ur underläkarorganisationen att mot särskilt arvode tjänstgöra såsom biträdande lärare. Med hänsyn till de all­ männa rekryteringsförutsättningarna i Umeå anser sig beredningen böra tillråda, att man räknar med att nyssnämnda anordning med arvodesan- ställda lärare icke kan under en ganska lång tid framöver användas i lika betydande omfattning vid den nya högskolan som för närvarande vid de äldre lärosätena. Enligt beredningens mening är det välbetänkt, att för den nya högskolans del vidtaga särskilda åtgärder, som gör det möjligt för hög­ skolan att förvärva och kvarhålla akademiskt välkvalificerade yngre per­ soner. Beredningen har därför ansett sig böra föreslå inrättande av lärar­ tjänster i Ae 24 i — förutom tidigare angivna huvudämnen — följande ämnen, nämligen dermato-venereologi, neurologi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik samt oto-rhino-laryngologi.

Den nu avsedda förstärkningen av klinikernas lärarpersonal — och där­ med även av läkarorganisationen vid sjukhuset — minskar behovet av- läkare på lasarettets stat. Enligt en överenskommelse med landstinget skall emellertid vid vissa avdelningar anställas underläkare i stället för kliniska amanuenser, som eljest skolat uppföras på högskolans stat. Ifrågavarande underläkare skall ha till uppgift att vid sidan av sjukvårdsarbetet fullgöra uppgifter, som normalt ankommer på kliniska amanuenser.

Undervisning i förebyggande medicin meddelas huvudsakligen under de till det kliniska utbildningsskedet hörande kurserna i hygien och socialmedi­

Kungl. Maj.ts proposition nr 188 år 1957

38

cin. Enligt beredningens förslag bör vartdera ämnet i Umeå företrädas av professor. Det bör understrykas att verksamheten inom den förebyggande medicinen har en särskilt framträdande uppgift att fylla just i Norrland, där komplicerade problem — i fråga om såväl yttre miljöfaktorer som sam­ ordningen av den förebyggande vårdens olika grenar — återstår att lösa. Beredningen anser det synnerligen angeläget att en sådan vetenskaplig organisation på förevarande område bygges upp i Norrland, att förutsätt­ ningar skapas för att hithörande problem skall kunna praktiskt angripas och lösas. Tillgången till högt kvalificerade företrädare för ämnesgruppen hygien-socialmediein bör sålunda främja icke blott undervisningens utan även folkhälsans intresse. Tilläggas bör att rekryteringsförhållandena i Norrland — framförallt den bristande tillgången till undervisningskompe- tenta tjänsteläkare — icke gör det möjligt för högskolan att basera den obligatoriska undervisningen i nu ifrågavarande ämnen på tillfälliga lärar- krafter.

Personalorganisationen för de institutioner som tillkommer för den pro- pedeutiska undervisningen — de bakteriologiska, patologiska och farma­ kologiska institutionerna — samt för de kliniskt-kemiska och kliniskt-fysio- logiska laboratorierna bygger i allt väsentligt på redan accepterade principer för motsvarande organisation vid de befintliga lärosätena. Vissa av de tjänster, som avses skola nyinrättas, bör — såsom närmare framgår av den efterföljande detaljredovisningen — hållas vakanta under viss tid.

Enligt beredningens förslag bör vid högskolan inrättas en professur i medicinsk kemi jämte därtill knutna vetenskapliga och tekniska tjänster. Med avseende på undervisningen hör den medicinska kemien till det pre- kliniska utbildningsskedet. Motiveringen för professuren ligger därför vä­ sentligen i det starkt framträdande behovet av stödjande forskning vid den nya högskolan. Betydelsen av kemiska metoder för de flesta grenar av den medicinska forskningen är utomordentligt stor och fortfar att växa. Den kliniska forskningen baseras i väsentlig grad på kemisk och biokemisk grundforskning. Den medicinska högskolan i Umeå bör därför genom till­ komsten av nu ifrågavarande professur erhålla en god grund för den kliniska forskningen.

Professorn i medicinsk kemi bör enligt beredningens mening, intill dess preklinisk undervisning kan komma att anordnas vid högskolan, ha blott en mindre undervisningsskyldighet. Denna bör fullgöras främst genom forsk- ningsundervisning. Därjämte bör professorn medverka i den ordinarie undervisningen för medicine kandidater genom deltagande i sådana kliniska konferenser, där problemen lämpligen bör belysas från medicinsk-kemiska synpunkter.

En nödvändig förutsättning för högskolans utvecklingsmöjligheter är att ett tillräckligt antal docentbefattningar inrättas. Med tillämpning av de

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

39

principer som gäller vid de nuvarande lärosätena bör inrättas fyra docent­ befattningar för följande ämnen, nämligen två företrädesvis för patologi, en företrädesvis för bakteriologi och en företrädesvis för farmakologi. Där­ jämte bör för kliniska ämnen inrättas två docentbefattningar, vilka i över­ ensstämmelse med gällande principer bör konstrueras som rörliga befatt­ ningar. Slutligen bör såsom en särskild förstärkningsanordning inrättas en befattning som forskardocent.

Såväl undervisningen som forskningen kräver tillgång till ändamålsen­ ligt utrustade verkstäder för reparation och nybyggnad av apparatur. Vid de befintliga medicinska läroanstalterna ombesörjes denna service i regel av de teoretiska institutionernas verkstäder. Då möjligheter till motsvarande betjäning icke föreligger i Umeå, måste en särskild verkstad anordnas för ifrågavarande ändamål. Verkstaden bör organiseras gemensamt för de institutioner, som tillkommer under det andra uppbyggnadsskedet samt förestås av en laboratorieingenjör, biträdd av fem instrumentmakare. En av de båda tjänster som laboratorieingenjör, vilka upptagits i personal­ organisationen, torde böra reserveras för den medicinsk-kemiska institutio­ nens behov.

Beträffande personalorganisationen för biblioteket hänvisar beredningen till ett följande avsnitt, i vilket biblioteksfrågan närmare beröres.

Den administrativa personalorganisationen föreslås vid full utbyggnad omfatta sex tjänster. Beredningen vill kraftigt understryka, att det av flera skäl är mycket svårt att nu bedöma högskolans personalbehov i här berörda avseende. Möjligt är att den av beredningen beräknade personal­ uppsättningen är tilltagen i underkant. Beredningen förordar, att personal­ organisationen i denna del omprövas, sedan närmare erfarenhet vunnits beträffande det verkliga personalbehovet. I anslutning härtill vill bered­ ningen vidare framhålla, att den förutsätter att de nya principer för organi­ sationen av universitetens administrativa enheter, till vilka den nu arbe­ tande universitetsutredningen kan komma fram, också kommer att till- lämpas för umeåhögskolans del.

Vidare bör framhållas, att det bör ankomma på den av' beredningen åsyf­ tade organisationskommittén att beträffande samtliga tjänster inom hög­ skolans personalorganisation, för vilkas inrättande beredningen icke angivit tidpunkter, framlägga förslag om när ifrågavarande tjänster bör inrättas.

Kungl. Maj:t bör äga befogenhet att medgiva att i förslaget till personal­ organisation upptagna tjänster må ledigförklaras vid sådan tidpunkt, att tillsättningsförfarandet kan vara avslutat i god tid innan vederbörande tjänst enligt Kungl. Maj:ts prövning erfordras.

Beredningens förslag till personalorganisation. Beredningens förslag till personalorganisation för den medicinska högskolan vid full utbyggnad framgår av följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

40

Personalorganisation

för

medicinska högskolan i Umeå

Kungl. Maj.ts proposition nr 188 år 1957

1. Bakteriologi

1 professor (Bo 3)

1 förste assistent

1 förste amanuens

1 tredje amanuens

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

1 preparator (Ae 9)

1 institutionsvaktmästare (Ae 8)

1 vaktmästare (Ae 7)

1 diskbiträde (Ae 3)

2. Klinisk bakteriologi

1 laborator (Ao 26)

1 klinisk amanuens

1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

3. Patologi

2 professorer (Bo 3)

2 prosektorer (Ao 26)

2 förste assistenter

2 förste amanuenser

2 tredje amanuenser

1 institutionsvaktmästare (Ae 9)

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

3 laboratoriebiträden (högst Ae 9)

1 preparator (Ae 9)

1 institutionsvaktmästare (Ae 8)

Anm. Om vid tidpunkten för prosektors-

befattningarnas inrättande den nuvarande

lasarettsläkaren vid patologiska laborato­

riet kvarstår i tjänst, vakantsättes den ena

av prosektorsbefattningarna och förordnas

ifrågavarande lasarettsläkare att mot sär­

skilt arvode bestrida på prosektor ankom­

mande undervisning.

4. Farmakologi

1 professor (Bo 3)

1 laborator (Ao 26)

1 lärare i klinisk farmakologi (Ae 21)

1 förste assistent

1 förste amanuens

2 tredje amanuenser

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

2 laboratoriebiträden (högst Ae 9)

1 preparator (Ae 9)

1 institutionsvaktmästare (Ae 8)

5. Medicinsk kemi

1 professor (Bo 3)

1 förste assistent

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

2 laboratoriebiträden (högst Ae 9)

1 institutionsvaktmästare (Ae 8)

6. Klinisk kemi

1 laborator (Ao 26)

1 klinisk amanuens

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

1 laboratoriesköterska (Ae 9)

Anm. Om nuvarande lasarettsläkaren vid

kliniskt-kemiska laboratoriet förvärvar la-

boratorskompetens, utses han till innehava­

re av laboratorsbefattningen. Befattningen

hålles tills vidare vakant och ifrågavarande

lasarettsläkare förordnas att mot särskilt

arvode bestrida på laborator ankommande

undervisning.

7. Klinisk jysiogologi

1 professor (Bo 3)

.1 klinisk amanuens

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

1 laboratoriesköterska (Ae 9)

1 institutionsvaktmästare (Ae 8)

8. Vissa kurser under det propedeutiska

året

Arvoden åt lärare (17 940 kr.)

1 klinisk amanuens

9. Medicin (2 kurser å 20 stud.)

1 professor (Bo 3)

1 lärare i medicin (Ae 24)

biträdande lärare med arvode (23 700

. kr.)

2 kliniska amanuenser

1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

10. Kirurgi (2 kurser ä 20 stud.)

1 professor (Bo 3)

1 lärare i kirurgi (Ae 24)

41

Kungl. Majits proposition nr 188 år 1957

biträdande lärare med arvode

(12 600 kr.) 2 kliniska amanuenser 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7) 1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

Anm.

Om nuvarande lasarettsläkaren vid

kirurgiska kliniken före viss tidpunkt, vil­ ken bör fixeras till den 1 maj 1959 eller möjligen ett något senare datum, förvärvar professorskompetens, utses han till inneha­ vare av professorsbefattningen. I annat fall förutsattes, att en delning sker av den nu­ varande kliniken i två kliniker.

Därvid blir en i den ordning, som uni- versitetsstatuterna föreskriver, utsedd pro­ fessor överläkare vid den ena kliniken och nuvarande lasarettsläkaren överläkare vid den andra. Lasarettsläkaren förordnas vida­ re att bestrida på lärare i Ae 24 ankom­ mande undervisning. Lärartjänsten i Ae 24 hålles under tiden vakant, och ett belopp motsvarande lönen i löneklass A 24 utgår av statsmedel till landstinget.

Vid överläggningar inför beredningen mellan landstinget och svenska landstings­ förbundet, å ena, samt lasarettsläkare och Sveriges läkarförbund, å andra sidan, har överenskommits att landstinget skall till lasarettsläkaren betala ersättning, som på en gång innefattar kompensation för mis- tade inkomster i anledning av klinikdel­ ningen och arvode för förutnämnda under­ visning. Storleken av nämnda ersättning skall bestämmas genom förhandlingsöver- enskommelse mellan parterna eller, därest sådan icke kan uppnås, genom skiljedom.

11. Ortopedi 1 professor (Bo 3) i 1 klinisk amanuens 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7) 12. Röntgendiagnostik 1 professor (Bo 3) biträdande lärare med arvode (2 400 kr.) 1 klinisk amanuens 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7)

13. Radioterapi med tumördiagnostik 1 professor (Bo 3) biträdande liirare med arvode (3 420 kr.) 1 klinisk amanuens 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7)

14- Radiofysik

1 laborator (Ao 26) 1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

Anm.

Dessa tjänster inrättas vid tidpunkt,

då tjänsterna bedömes erforderliga.

15. Pediatrik (3 kurser ä 13-14 stud.; ev. 2 kurser å 20 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 lärare i pediatrik (Ae 24) biträdande lärare med arvode (15 300 kr.) 2 kliniska amanuenser

T ikontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7) 1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

Anm.

Den nuvarande kliniken delas i två

kliniker.

Vad under punkt 10. Kirurgi anförts i

Anm.

andra och tredje styckena gäller jäm­

väl beträffande delningen av här avsedda klinik.

16. Psykiatri (3 kurser ä 13-14 stud.; ev. 2 kurser ä 20 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 lärare i psykiatri (Ae 24) biträdande lärare med arvode (7 050 kr.) 2 kliniska amanuenser 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7) 1 laboratoriebiträde (högst Ae 9) 17. Barnpsykiatri (3 kurser å 13-14 stud.; ev. 2 kurser å 20 stud.) lärare med arvode (3 060 kr.) 18. Dermato-venereologi (4 kurser ä 10 stud.; ev. 3 kurser ä 13-14 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 lärare i dermato-venereologi (Ae 24) biträdande lärare med arvode (3 060 kr.) 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7)

(Jfr punkt 25. Oto-rhino-laryngologi,

Anm.

tredje stycket).

19. Klinisk epidemiologi (4 kurser ä 10 stud.; ev. 3 kurser ä 13-14 stud.) lärare med arvode (12 240 kr.) 1 klinisk amanuens 20. Ftisiologi (3 kurser ä 13-14 stud.) lärare med arvode (3 600 kr.) 21. Neurokirurgi (Specialundervisning) lärare med arvode (1 800 kr.)

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

22. Neurologi (3 kurser k 13-14 stud.; ev. 2 kurser å 20 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 lärare i neurologi (Ae 24) 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7)

(Jfr punkt 25. Oto-rhino-laryngologi, Anm. tredje stycket.)

23. Obstetrik och gynekologi (3 kurser ä 13-14 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 lärare i obstetrik och gynekologi (Ae 24) biträdande lärare med arvode (9 000 kr.) 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7) 1 laboratoriebiträde (högst Ae 9)

Anm. Om nuvarande lasarettsläkaren vid obstetrisk-gynekologiska kliniken före viss tidpunkt, vilken bör fixeras till den 1 de­ cember 1959 eller möjligen ett något senare datum, förvärvar professorskompetens, ut­ ses han till innehavare av professorsbefatt­ ningen. I annat fall förutsattes, att en del­ ning sker av den nuvarande kliniken i två kliniker.

Vad under punkt 10. Kirurgi anförts i

Anm. andra och tredje styckena gäller jäm­ väl beträffande delningen av här avsedda klinik. (Jfr punkt 25. Oto-rhino-laryngologi, Anm. tredje stycket.)

2i. Oftalmiatrik (4 kurser k 10 stud.)

1 professor (Bo 3) 1 lärare i oftalmiatrik (Ae 24) biträdande lärare med arvode (3 060

kr.) 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

(Jfr. punkt 25. Oto-rhino-laryngologi, Anm. tredje stycket.)

25. Oto-rhino-laryngologi (4 kurser ä 10 stud.; ev. 3 kurser ä 13-14 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 lärare i oto-rhino-laryngologi (Ae 24) biträdande lärare med arvode (5 220 kr.) 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7)

Anm. Den nuvarande kliniken delas i två kliniker.

Vad under punkt 10. Kirurgi anförts i

Anm. andra och tredje styckena gäller

jämväl beträffande delningen av här av­ sedda klinik.

I ett vart av ämnena dermato-venereolo- gi, neurologi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik samt oto-rhino-laryngologi har upptagits en lärartjänst i Ae 24. Dylika tjänster finnes ej i nämnda ämnen vid övriga medicinska lärosäten. Inrättandet av här avsedda tjänster vid högskolan i Umeå åsyftar att säkra tillgången på väl kvalificerade biträdande lärarkrafter vid högskolan. Tjänsternas inrättande minskar behovet av läkare å lasarettets stat. Med hänsyn till att en kostnadsbesparing här­ igenom uppkommer för landstinget har överenskommits, att såsom kompensation sex underläkare skall uppföras å lasarettets stat i stället för de sex kliniska amanuenser i nyssnämnda ämnen, som eljest skolat uppföras å högskolans stat (två i obstetrik och gynekologi samt en i ett vart av övriga fyra ämnen).

26. Hygien (2 kurser å 20 stud.) 1 professor (Bo 3) 1 förste assistent 1 förste amanuens 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde (Ae 7) 1 laboratoriebiträde (högst Ae 9) 1 vaktmästare (Ae 7)

27. Socialmedicin

(3 kurser k

13-14.; ev.

2 kurser ä 20 stud.) 1 professor (Bo 3) biträdande lärare med arvode (5 860

kr.) 1 klinisk amanuens 1 kurator (Ae 12) 1 statistiker (arvode 12 000 kr.) 1 kontorist (Ae 9) eller kanslibiträde

(Ae 7)

28. Rättsmedicin (2 kurser å 20 stud.) lärare med arvode (4 320 kr.)

29. Krigsmedicin (2 kurser å 20 stud.) lärare med arvode (5 160 kr.) kursamanuens (960 kr.) 30. Medicinens historia lärare med arvode (600 kr.)

31. För de vetenskapliga institutionerna gemensam personal 2 laboratorieingenjörer (Ae 17) 5 instrumentmakare, varav 1 glasblå- sare (Ae 12—Ae 9) 3 djurvårdare (Ae 7)

43

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

32. Administrationen

1 byrådirektör (Ae 24)

1 kanslist (Af 9—Ae 13)

1 kassör (Ae 10)

1 expeditionsvakt (Ae7)

1 kanslibiträde (Ae 7)

1 kontorsbiträde (Af 1—Ae 5)

33. B i bil otc ks p e rs o n a l

1 förste bibliotekarie (Ae 24)

1 bibliotekarie (Ae21)

1 förste biblioteksassistent (Ae 13 eller

Ae 12)

1 biblioteksbiträde (Ae 9)

Extra arbetskraft (12 000 kronor)

Arvode till föreståndaren för stadsbib­

lioteket i Umeå (3 600 kronor).

Anm.

Ovannämnda personal beräknas er­

forderlig under tid, då det medicinskt-odon-

tologiska biblioteket är förlagt till stads­

bibliotekets lokaler. Vid överflyttning av

biblioteket till särskild biblioteks- och ad-

ministrationsbyggnad å lasarettsområdet

omprövas bibliotekets personalbehov.

3i. Docenter

6 docenter (Ae 24)

1 forskardocent (Ae 24)

35. Vikarier, vikariats ersättning, tillfällig

arbetskraft (180 580 kronor).

Den sammanlagda avlöningskostnaden för personalorganisationen (orts-

grupp 4; kallortsklass I; löneläget den 1 juli 1957) uppgår till 3 000 000

kronor.

Tidpunkterna för undervisningens igångsättande

Beredningen: Det är av största betydelse, att undervisningen vid

en ny högskola från början möts med fullt förtroende från de studerandes

sida. Förutsättningen för att så skall bli fallet är givetvis att de lokal-

mässiga anordningarna är tillfredsställande och att lärarna är väl skickade

att sköta sina uppgifter. Såsom framgår av det föregående har beredningen

ansett sig böra förorda en något senare början av undervisningen i Umeå

än som tidigare förutsatts.

Den kliniska undervisningen. Beredningens förslag inne­

bär, att undervisningen i Umeå skall börja den 1 januari 1959 med kurs i

medicin för en första grupp av 20 studerande (i det följande kallad första

terminsgruppen). Undervisningen i övriga ämnen under det kliniska utbild-

ningsskedet bör påbörjas i en ordningsföljd, som — betingad av gruppens

successiva behov av undervisning enligt gällande undervisningsplan — i

vissa hänseenden måste modifieras med hänsyn till den planerade utbygg­

naden av lasarettet.

Då undervisning i medicin skall börja den 1 januari 1959, synes profes­

suren i detta ämne böra inrättas viss tid före nämnda tidpunkt, för att

ämnesföreträdaren skall få möjlighet att planlägga undervisningen. Enligt

beredningens mening är det lämpligt att professuren i medicin inrättas

från och med den 1 oktober 1958, varigenom tre månader kan avsättas för

förberedelser av den kommande undervisningen. Under medicinkursen skall

jämväl annan undervisning, som fordrar ytterligare lärartjänster, meddelas.

Framförallt må nämnas undervisning i röntgendiagnostik. Vidare skall un­

44

dervisning av betydande omfattning, huvudsakligen i form av konferenser,

ske i ämnena patologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, klinisk bakteriologi

och klinisk farmakologi. Beredningen förordar därför, aTt lärartjänsterna i

nu aUgivna ämnen likaledes inrättas från och med dei^l oktober 1958.

Enligt beredningens förslag skall undervisning i kirurgi påbörjas den 1

augusti 1959. Med utgångspunkt i förut angivna krav på viss förberedelse­

tid för undervisningen bör professuren i kirurgi inrättas tre månader före

undervisningens början. Denna princip för lärartjänsternas inrättande bör

enligt beredningens mening, med vissa undantag, gälla generellt.

Enligt gällande examensstadga omfattar medicine licentiatexamens andra

avdelning, förutom de inledande och efter varandra följande kurserna i

medicin och kirurgi, kurser i ett flertal andra kliniska ämnen. Stadgan

medger att de studerande, efter genomgången kirurgikurs, fritt kan välja

mellan olika kombinationer av ifrågavarande kliniska kurser. Vissa obliga­

toriska kombinationer — inom det fria valet — är föreskrivna. Beträffande

tillträdet till kurskombinationen pediatrik (inklusive barnpsykiatri) —

socialmedicin gäller dessutom vissa villkor. Vid högskolan i Umeå kan,

såsom redan antytts, under en övergångsperiod nu berörda valfrihet icke

tillämpas i full utsträckning. En temporär avvikelse från stadgans regler

torde därför böra ske. Efter kirurgikursens slut kommer de studerande i

Umeå under sådana förhållanden att få ett mindre antal kurser att välja

mellan än de studerande vid de befintliga lärosätena.

Första terminsgruppen skall påbörja kurser i de efter kirurgikursen

följande kliniska kurserna den 1 januari 1960. Enligt beredningens plan­

läggning bör icke mer än två kombinationer öppnas för de studerande vid

denna tidpunkt. Lämpligen bör gruppen delas med tio studerande på den

ena och tio studerande på den andra kombinationen. Av olika skäl synes

det ändamålsenligt, att kurs i dermato-venereologi i kombination med

oftalmiatrik samt kurs i hygien i kombination med ftisiologi och krigs-

medicin påbörjas vid denna tidpunkt. Kurserna i angivna ämnen beräknas

vara avslutade den 1 mars 1960, då två nya alternativ måste öppnas. Här­

vid bör lämpligen ifrågakomma dels en kombination av kurserna i oto-

rhino-laryngologi och klinisk epidemiologi, dels kurs i obstetrik och gyne­

kologi. Från den 1 mars 1960 till slutet av maj samma år bör vidare anord­

nas kurs i rättsmedicin. För de studerande inom första terminsgruppen,

som den 30 april 1960 avslutar nyss nämnda kurskombination av oto-

rhino-laryngologi och klinisk epidemiologi, bör med hänsyn till att studie­

året skall utnyttjas så fullständigt som möjligt därefter under maj och

juni anordnas kombinerade kurser i dermato-venereologi och oftalmiatrik.

Av samma skäl bör för de studerande inom gruppen, som avslutar obeste-

trik- och gynekologikurs den 31 maj, under juni—juli anordnas undervis­

ning i de kombinerade ämnena hygien, ftisiologi och krigsmedicin.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

45

Höstterminen 1960 bör av gruppen hälften genomgå kombinerad psykia­

tri- och neurologikurs under juli, augusti och september jämte obstetrik-

och gynekologikurs under oktober, november och december samt hälften

en kombinerad pediatrik- och socialmedicinkurs under september—decem­

ber. Under vårterminen 1961 avslutar gruppen licentiatexamens andra

avdelning på följande sätt. De studerande, som under höstterminen full­

gjort pediatrik- och socialmedicinkurs, genomgår kurser i psykiatri och

neurologi under januari, februari och mars jämte kurser i oto-rhino-laryngo-

logi och klinisk epidemiologi under april—maj. Återstoden av de studerande

fullgör pediatrik- och socialmedicinkurs under februari—maj. Den första

terminsgruppen skulle därmed ha avslutat medicine licentiatexamens andra

avdelning med utgången av maj 1961, vilket innebär en studietid av 17

kalendermånader, räknat från kirurgikursens slut. Denna studietid över­

ensstämmer helt med examensstadgans studietidsföreskrifter.

Svårigheterna att under den nu berörda, i vissa avseenden bundna kurs­

ordningen helt utnyttja de kliniska kursernas kapacitet påverkar studie­

gången för de studerande — den andra terminsgruppen — som hösttermi­

nen 1960 skall genomgå de efter kirurgikursen följande kurserna. Den 1

augusti 1960 öppnas för denna grupp två kombinationer, nämligen å ena

sidan dermato-venereologi och oftalmiatrik samt, å andra, oto-rhino-laryngo-

logi och klinisk epidemiologi. Tio studerande bör lämpligen utnyttja den

första kombinationen och tio den andra.

Sist nämnda tio studerande bör fortsätta med kurskombinationen hygien-

ftisiologi—krigsmedicin under oktober—november, kurs i obstetrik och

gynekologi under januari—mars 1961 samt kurs i psykiatri och neurologi

under april—juni 1961. Dessa studerande bör därefter genomgå pediatrik-

och socialmedicinkurs under september—december 1961 samt en kombi­

nation av kurser i dermato-venereologi och oftalmiatrik under januari—•

februari 1962. Ifrågavarande studerande inom andra terminsgruppen kom­

mer därmed att avsluta medicine licentiatexamens andra avdelning efter

20 kalendermånader, räknat från kirurgikursens slut.

Tio studerande inom andra terminsgruppen bör, såsom förut nämnts,

under augusti—september 1960 påbörja de kombinerade kurserna i der­

mato-venereologi och oftalmiatrik. De bör därefter fortsätta med kurser i

oto-rhino-laryngologi och klinisk epidemiologi under oktober—november

samt med en ftisiologikurs under december. Vårterminen 1961 genomgår

de pediatrik- och socialmedicinkurs under februari—maj. Nämnda kurs

är nämligen blott till hälften utfylld av den första terminsgruppen. Under

augusti och september 1961 bör nu ifrågavarande tio studerande genomgå

kurser i hygien och krigsmedicin. Därefter följer de kurser i obstetrik och

gynekologi under oktober—december och fortsätter med kurs i psykiatri

och neurologi under januari—mars 1962. Dessa tio studerande inom andra

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

46

terminsgruppen kommer sålunda att avsluta licentiatexamens andra av­

delning efter 21 kalendermånader, räknat från kirurgikursens slut. Enär

beträffande denna grupp en sommar- och två julledigheter inräknas i stu­

dietiden, synes studiegången med hänsyn till examensstadgans föreskrifter

kunna accepteras.

Organisationen av den kliniska undervisningen i Umeå kommer redan

från och med vårterminen 1961 att vara i huvudsak genomförd och från

och med läsåret 1961/62 definitivt. På nuvarande stadium av förberedelse­

arbetet synes därför någon ytterligare detaljutformning av kursupplägg­

ningen icke erfordras.

Den propedeu tiska undervisningen. Den av beredningen

framlagda planen för tillgodoseende av lasarettets och högskolans lokal­

behov innebär, att undervisning i det propedeutiska årets ämnen beräknas

kunna börja läsåret 1962/63. Vissa av de lärarbefattningar, som avses även

för den propedeutiska undervisningen, föreslås inrättade redan i samband

med den kliniska undervisningens igångsättande. Det gäller en professur

i patologi, en professur i klinisk fysiologi samt en laboratur i klinisk kemi.

När den propedeutiska undervisningen börjar, bör den av beredningen före­

slagna andra professuren i patologi samt de föreslagna två prosekturerna

i samma ämne vara inrättade. Vad beträffar tidpunkterna för inrättande

av professurerna i allmän bakteriologi och farmakologi vill beredningen

erinra om sin plan rörande en etappvis utbyggnad av bland annat de bak­

teriologiska och farmakologiska institutionerna. Enligt beredningens me­

ning förutsätter denna plan, att vederbörande ämnesföreträdare kan leda

utbyggnadens planering. Speciella anordningar i fråga om tjänsternas in­

rättande och tillsättande bör av detta skäl vidtagas. Beredningen förordar

därför, att professurerna i allmän bakteriologi och farmakologi inrättas från

och med den 1 januari 1962. Tjänsterna bör emellertid ledigförklaras i

sådan tid, att utnämning av innehavarna kan ske redan till den 1 juli 1961.

Vid denna tidpunkt bör de båda ämnesföreträdarna — ehuru formellt

kvarstående å andra befattningar — beredas möjlighet att ägna sig åt plan­

läggningen av institutionernas utbyggnad och förberedelsearbetet inför den

propedeutiska undervisningens igångsättande höstterminen 1962.

Inrättandet av vissa tjänster samt kursuppläggningen. I efterföljande

sammanställningar ur betänkandet redovisas beredningens förslag beträf­

fande tidpunkterna för inrättandet av vissa lärartjänster (tab. 1) samt

uppläggningen av vissa till medicine licentiatexamens andra avdelning

hörande kurser från och med vårterminen 1960 till och med läsåret 1961/62

(tab. 2, 3 och 4).

Kungl. Maj.ts 'proposition nr 188 år 1957

47

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Tabell 1.

Tidpunkterna för inrättandet av vissa tjänster

vid den medicinska högskolan i Umeå

1/10 1958

professur i medicin

»

i röntgendiagnostik

»

i patologi

»

i klinisk fysiologi

laboratur i klinisk kemi

»

i klinisk bakteriologi

1/5

1959

professur i kirurgi

»

i radioterapi med tumördiagnostik

»

i ortopedi

1/10 1959

professur i dermato-venereologi

»

i oftalmiatrik

»

i hygien

1/12 1959

professur i oto-rhino-laryngologi

»

i obstetrik och gynekologi

1/4

1960

professur i psykiatri

»

i neurologi

1/6

1960

professur i pediatrik

»

i socialmedicin

1/1

1962

professur i allmän bakteriologi

»

i farmakologi

1/5

1962

professur i medicinsk kemi

»

i patologi

2 prosekturer i patologi

Tabell 2. Kursschema vårterminen 1960.

oo

Dermato-venereologi ..............

Juli

Dec.

Jan.

Febr.

Mars

April

Maj

Juni

1

1

Oftalmiatrik ............................

1

1

Klinisk epidemiologi ..............

1

Oto-rhino-laryngologi ...........

1

1

Obstetrik och gynekologi .......

1

1 1

Rättsmedicin ..........................

1 1

Hygien ...................................

Ftisiologi ................................

Krigsmedicin ..........................

Psykiatri och neurologi ........

Pediatrik och socialmedicin ..

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

18 8

å r

1

9

5

7

Bi

ha ng

til l

ri

ksd

a

g ens

p

ro

to

ko ll

1

9

5

7 . 1

sa

m t.

N r

1

8

8

Tabell 3. Kursschema läsåret 1960/61.

Dermato-venereologi.................

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.

Mars

April

Maj

Juni

1

1

1

Oftalmiatrik ..............................

1

1

1

1

1

1

Klinisk epidemiologi.................

1

1

1

1

1

1

1

Oto-rhino-laryngologi ...............

1

1

1

1

1

1

1

Obstetrik och gynekologi..........

1

1

1

1 1

1 1

Rättsmedicin ............................

1 1

1 1

1

Hygien ......................................

1

Ftisiologi ..................................

Krigsmedicin ............................

Psykiatri och neurologi ............

I

1

Pediatrik och socialmedicin ...

i

1

1

t

1

I

l

I

cd

K

u

n

g l.

M

a

y. ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

1

8 8

å r

1

9

5

7

Tabell !+. Kursschema läsåret 1961/62.

Öl

o

Dermato-venereologi.................

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.

Mars

April

Maj

Juni

1

1

1

1

Oftalmiatrik ..............................

1

1

1

1

1

1

1

1

Klinisk epidemiologi.................

1

1

1

1

1

1

1

1

Oto-rhino-Iaryngologi ...............

1

1

1

1

1

1

1

Obstetrik och gynekologi..........

1

1

1

1

I

1 1

Rättsmedicin ............................

1 1

1 1

1

Hygien ......................................

1

Ftisiologi ..................................

Krigsmedicin ............................

Psykiatri och neurologi ............

1 1

1

1

Pediatrik och socialmedicin ...

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

1

8 8

å r

195

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

51

Biblioteksfrågan

Beredningen: Då vetenskaplig forskning och undervisning ej kan

bedrivas utan tillgång till vetenskaplig litteratur, utgör ett medicinskt bib­

liotek en oundgänglig del av en medicinsk högskola. Det förhållandet att

den medicinska högskolan i Umeå icke nu avses att omfatta undervisning

i de ämnen, som ingår i medicine kandidatexamen, kunde tänkas motivera,

att biblioteket finge representera i huvudsak endast sådana ämnen, som

tillhör det kliniska området, eller att de prekliniska ämnena tillgodosåges

blott i begränsad omfattning. Emellertid utnyttjar den kliniska kemien och

den kliniska fysiologien samma litteratur som modervetenskaperna, fysiolo­

gisk kemi och fysiologi. Vidare kräver patologien tillgång till normal-

anatomisk och normal-histologisk litteratur. Därtill kommer att de kliniska

forskarna i sitt arbete ständigt behöver ha tillgång även till den teoretisk­

medicinska litteraturen. Enligt beredningens bestämda uppfattning måste

därför högskolans bibliotek från början givas samma omfattning som ett

bibliotek, avsett för en fullständig medicinsk högskola.

Centrallasarettet i Umeå disponerar för närvarande för sitt medicinska

bibliotek en rumsyta av cirka 95 m2. Möjlighet att inom lasarettets nuva­

rande eller projekterade byggnader bereda lokaler åt den medicinska hög­

skolans bibliotek föreligger ej. Umeå stad har emellertid erbjudit sig att i

stadsbiblioteket under ett begränsat antal år upplåta lokaler för högskolans

bibliotek. I stadsbiblioteket är för närvarande inrymt, bland annat, tand-

läkarinstitutets odontologiska bibliotek. Enligt stadens erbjudande skulle

för ett blivande gemensamt medicinskt-odontologiskt bibliotek upplåtas,

utöver stadsbibliotekets ordinarie läsesalar och expeditioner, dels två läs­

rum om sammanlagt cirka 87 m2 jämte fyra mindre arbetsrum om sam­

manlagt 80 m2 för det medicinskt-odontologiska bibliotekets personal, dels

magasinutrymme, beräknat att räcka för sistnämnda biblioteks accession

för en tid av omkring sex år. Under förutsättning att de nuvarande biblio­

tekslokalerna inom lasarettet bibehålies, lämpligen som referensbibliotek,

finner beredningen denna lösning av lokalfrågan godtagbar som ett pro­

visorium.

Det är emellertid uppenbart, att en särskild biblioteksbyggnad för hög­

skolan och tandläkarinstitutet måste genom statlig försorg uppföras inom

en tidrymd av sex å sju år. Stadsbiblioteket kan efter denna tid icke garan­

tera magasinutrymme för det medicinskt-odontologiska bibliotekets acces­

sion. Vidare kan de särskilda lokaler, som avses bli upplåtna till läs- eller

studierum och arbetslokaler för personalen, efter en sådan tidsperiod beräk­

nas bli helt otillräckliga. Slutligen utgör avståndet mellan stadsbiblioteket

och lasarettsområdet en praktisk olägenhet, som försvårar ett effektivt ut­

nyttjande av det medicinskt-odontologiska biblioteket. Eu nybyggnad för

ifrågavarande bibliotek bör erhålla en sådan placering, att den är lika lätt-

52

tillgänglig från klinikerna som från laboratorierna och institutionerna. En­

ligt föreliggande förslag till avtal mellan staten och Västerbottens läns

landsting har landstinget förbundit sig att bidraga till kostnaderna för

byggnadsprojektets realiserande.

Två olika former för den personalorganisation, som redan under proviso­

riet måste byggas upp, kan komma i fråga. Antingen kan det medicinskt-

odontologiska biblioteket i huvudsak skötas av personal, som är upptagen

på den medicinska högskolans stat, eller kan skötseln av biblioteket över­

lämnas åt stadsbiblioteket, varvid staten erlägger en årlig ersättning sva­

rande mot avlöningskostnaderna för den erforderliga personalen. Efter

sistnämnda mönster är det odontologiska biblioteket i Umeå nu organise­

rat. Den medicinska fakultetens i Göteborg bibliotek har en liknande orga­

nisation, varvid dock staten direkt bestämmer om personalens storlek och

sammansättning. Efter att ha tagit del av erfarenheterna från Göteborg

och efter överläggningar med stadsbibliotekarien i Umeå har beredningen

stannat för det första alternativet. Detta framstår som det från organisa­

toriska synpunkter fördelaktigare och kan ej heller beräknas draga större

kostnader än en organisation enligt det andra alternativet. Sådana för det

medicinskt-odontologiska biblioteket erforderliga arbeten, som ankommer

på vaktmästarpersonal, bör av tekniska skäl mot ersättning av staten om­

besörjas av stadsbiblioteket.

För bedömningen av behövlig personal har beredningen i första hand ut­

gått från förhållandena vid den medicinska fakultetens bibliotek i Göte­

borg. Den nu fast anställda personalen vid biblioteket utgöres av en förste

bibliotekarie, en amanuens, en förste assistent, en assistent, en vaktmäs­

tare, ett kontorsbiträde och en kontorsvakt. Samtliga befattningar är upp­

tagna på Göteborgs stads lönestat. Därjämte utgår en årlig medelsanvisning

för extra arbetskraft. Denna medelsanvisning uppgår för innevarande bud­

getår till 45 000 kronor.

Enligt beredningens uppfattning kan låneverksamheten vid det medi­

cinskt-odontologiska biblioteket i Umeå beräknas bli något mindre om­

fattande än vid medicinska biblioteket i Göteborg, särskilt under de första

åren. Det organisatoriska arbetet, katalogisering och dylikt, kräver däremot

speciellt under uppbyggnadsperioden en betydande och kvalificerad arbets­

insats. Föreståndaren för det medicinska biblioteket i Göteborg har starkt

betonat, att bevarandet av kontinuiteten i biblioteksarbetet samt behovet

av en kompetent ställföreträdare för bibliotekets föreståndare erfordrar vid

dennes sida en bibliotekarie. Överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket

i Uppsala har understrukit vikten av dessa synpunkter och ytterligare

framhållit värdet av att för den krävande uppbyggnaden av ett nytt biblio­

tek kunna förvärva en väl kvalificerad kraft vid sidan av föreståndaren.

Enligt beredningens mening erfordras, såsom redan framgått av bered­

ningens förslag till personalorganisation för högskolan, följande tjänster

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

53

vid det medieinskt-odontologiska biblioteket i Umeå, nämligen en förste

bibliotekarie, en bibliotekarie, en förste biblioteksassistent samt ett biblio-

teksbiträde.

Utöver nämnda tjänster erfordras medel för extra personal. Med hänsyn

till den allmänna lönestegringen under senare år bör för budgetåret 1958/59

beräknas ett belopp av 12 000 kronor till ifrågavarande ändamål. Som er­

sättning till staden för av stadsbiblioteket ombesörjda vaktmästarsysslor

bör — i enlighet med föreliggande förslag till avtal mellan staten och

Umeå stad — anvisas 5 000 kronor. På grund av det medicinskt-odontolo-

giska bibliotekets placering inom stadsbiblioteket kommer stadsbiblioteka­

rien att biträda vid handläggningen av frågor rörande detta bibliotek. För

detta arbete bör — likaledes i enlighet med nämnda avtalsförslag — beräk­

nas ett årligt arvode åt stadsbibliotekarien av 3 600 kronor. Detta innebär,

att stadsbibliotekarien bibehålies vid det arvode, som nu utgår till honom

för hans befattning med det odontologiska biblioteket.

Det är av vikt att det medicinska bibliotekets uppbyggnad påbörjas vid

en så tidig tidpunkt som möjligt. Av den föreslagna personalen bör befatt­

ningarna såsom förste bibliotekarie och förste biblioteksassistent inrättas

från och med den 1 juli 1958. De övriga två befattningarna bör tillkomma

vid senare tidpunkt under budgetåret.

I fråga om behovet av engångsanslag och årliga anslag till bokinköp och

bokbindning må följande framhållas.

Vid Umeå lasarett finnes ett medicinskt bibliotek, som emellertid är av

ringa omfattning. Vidare är i stadsbiblioteket också inrymt ett vetenskap­

ligt bibliotek. Detta äges av stiftelsen Vetenskapliga biblioteket, som er­

håller anslag huvudsakligen från Västerbottens läns landsting, Umeå stad

och andra kommuner inom länet. Stiftelsen påbörjade 1949 anskaffande av

medicinska tidskrifter och andra medicinska seriepublikationer samt har

efter hand ökat sitt inköp av medicinsk litteratur och även börjat inköpa

odontologisk litteratur. Stiftelsen prenumererar för närvarande på något

över 100 medicinska och odontologiska publikationer. År 1956 anslog stif­

telsen för samma ändamål 20 000 kronor. Lasarettets och stiftelsens medi­

cinska och odontologiska bokbestånd avses att ställas till den medicinska

högskolans och tandläkarinstitutets förfogande. Det har också ställts i ut­

sikt att stiftelsen även i fortsättningen i viss utsträckning skall anslå medel

till inköp av medicinsk och odontologisk litteratur.

I Göteborg erhöll det medicinska biblioteket vid verksamhetens början

(1948/49) ett engångsanslag för bokinköp av 150 000 kronor, fördelat på

fem år, och sedermera — 1953/54 — ett ytterligare engångsanslag av

75 000 kronor, fördelat på tre år. Därtill kom ett årligt anslag för bokinköp

och bokbindning, vilket från början uppgick till 35 000 kronor och sedan

successivt höjts så, att det för innevarande budgetår utgår med 65 000

kronor.

Kungl. Maj ds proposition nr 188 år 1957

54

Engångsanslaget för högskolebiblioteket i Umeå bör givetvis väsentligen

avse inköp av redan utkommen litteratur, framför allt tidigare årgångar av

medicinska tidskrifter. Priserna på sådan litteratur har under senare år

stigit, dock icke i samma grad som för nyutkommen litteratur, vilken sedan

1947 undergått en prisökning med över 100 procent. Med hänsyn till före­

liggande omständigheter föreslår beredningen, att såsom engångsanslag för

bokinköp och bokbindning för biblioteket anvisas 2^0 000 kronor. Denna

medelsanvisning bör uppdelas på fyra budgetår.

Vid beräkningen av årsanslaget för bokinköp och bokbindning, vilket till

sin huvudsakliga del åtgår för löpande prenumeration, måste hänsyn tagas

till att det nya biblioteket i Umeå, i motsats till exempelvis karolinska

institutets bibliotek, icke äger bytesmöjligheter. Det måste vidare beaktas,

att i Umeå ej finns tillgång till något välförsett naturvetenskapligt biblio­

tek och att det därför för den medicinska forskningsverksamheten i viss

utsträckning kommer att erfordras nyanskaffning av litteratur inom grund­

vetenskaperna, särskilt inom kemi och fysik. Beredningen föreslår, att för

umeåbiblioteket beräknas ett årligt anslag av 85 000 kronor.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

Högskolans organisatoriska uppbyggnad

Beredningen: Högskolan bör, såsom redan framgått av huvud­

punkterna i beredningens förslag, under uppbyggnadsskedet stå under ome­

delbar ledning av en organisationskommitté. Med hänsyn till det fortsatta

förberedelsearbetets brådskande natur bör nämnda kommitté tillsättas så

snart förutsättningar därför föreligger. Beredningen har övervägt frågan

om sammansättningen av kommittén ävensom vissa spörsmål rörande dess

arbetsformer och uppgifter och vill med anledning härav anföra följande.

Den förutsatta anknytningen av högskolan till universitet i Uppsala

motiverar enligt beredningens mening, att medicinska fakulteten vid detta

universitet får representanter i kommittén. Vidare bör i kommittén ingå

företrädare för tandläkarhögskolan i Stockholm och det till högskolan

knutna tandläkarinstitutet i Umeå. Med hänsyn till att kommittén kom­

mer att få handlägga mycket omfattande byggnads- och utrustningsfrågor

bör sakkunniga på ifrågavarande områden ingå i kommittén. Därjämte bör

i kommittén ingå ledamöter, som äger särskild erfarenhet beträffande ad­

ministrativt arbete av det slag, varom här är fråga. Beredningen anser

även, att vägande skäl kan anföras för att en studentrepresentant får ingå

i kommittén. Sveriges förenade studentkårer har i skrivelse till beredningen

den 25 september 1957 hemställt, att förbundet måtte erhålla represen­

tation i kommittén. Enligt beredningens mening bör kommittén bestå av

sammanlagt 9—11 ledamöter.

Organisationskommittén bör inom sig utse ett särskilt arbetsut­

55

skott. Till detta bör delegeras beslutanderätten i ärenden av löpande

natur ävensom frågor av annat slag, vilka kräver ett skyndsamt avgörande.

I övrigt bör arbetsutskottet verkställa erforderliga utredningar, utarbeta

förslag samt uppehålla de erforderliga kontakterna med landstinget och

Umeå stads förvaltningsorgan.

Utrustningsfrågorna är av sådan natur att handläggningen av dessa bör

anförtros åt ett särskilt utrustningsutskott inom organisations­

kommittén.

Organisationskommittén bör med uppmärksamhet följa högskolans orga­

nisations-, byggnads- och utrustningsfrågor. Kommittén bör hos veder­

börande myndigheter göra framställningar i syfte att bereda högskolan

möjligheter att träda i verksamhet i avsedd omfattning och tidsordning.

Kommittén bör vidare ha tillsyn och vård om högskolans såväl vetenskap­

liga som administrativa och ekonomiska angelägenheter.

Till organisationskommitténs förfogande bör ställas för dess arbete er­

forderlig administrativ personal. Den arbetskraft, som erfordras under tiden

fram till den 1 juli 1958, bör anställas mot arvode. Från och med nämnda

tidpunkt bör enligt beredningens mening inrättas den i det föregående

föreslagna tjänsten som byrådirektör vid högskolan. Beredningen förut­

sätter därjämte att kommittén gör framställning om inrättande vid samma

tidpunkt av de ytterligare administrativa tjänster ur den av beredningen

föreslagna personalorganisationen, som då kan komma att erfordras.

I ärenden angående tillsättning av lärarbefattningar vid högskolan bör

vederbörande akademiska myndigheter vid Uppsala universitet tills vidare

medverka. I fråga om omfattningen av samt formerna för denna medver­

kan torde organisationskommittén böra avgiva förslag.

Tillkomsten av en medicinsk högskola i Umeå aktualiserar vissa bety­

delsefulla problem rörande den odontologiska utbildningens omfattning i

Umeå och samordningen av den medicinska högskolans och tandläkar-

institutets verksamhet. Tandläkarutbildningen i Umeå omfattar för när­

varande tredje till och med åttonde terminernas undervisning. Studierna

under de båda första och sista — nionde och tionde — terminerna är för­

lagda till tandläkarhögskolan i Stockholm. I propositionen 1957: 91 fram­

höll departementschefen, att i den mån en medicinsk läroanstalt utbygges i

Umeå förutsättningar även syntes skapas för att dit överflytta en större del

av den odontologiska utbildningen. Därjämte uttalade departementschefen,

att gynnsamma förutsättningar överhuvudtaget uppkommer för ett sam­

gående i fråga om undervisning och forskning mellan den medicinska läro­

anstalten och den redan förefintliga läroanstalten.

Beredningen vill för egen del kraftigt understryka de av departements­

chefen framförda synpunkterna. Enligt beredningens mening talar mycket

starka skäl för att undervisningen vid tandläkarinstitutet, så snart förut­

sättningar härför föreligger, utvidgas till att omfatta även nionde och

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

56

tionde terminernas undervisning. Nämnda fråga och spörsmålet om for­

merna för en ändamålsenlig samverkan i skilda hänseenden mellan den

medicinska högskolan och tandläkarinstitutet bör enligt beredningens me­

ning snarast möjligt utredas. Det synes från flera synpunkter lämpligt, att

ifrågavarande utredningsuppdrag anförtros åt organisationskommittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Avtalsfrågorna

Avtal med Västerbottens läns landsting

Inledande anmärkningar. Någon enhetlig reglering av statens

bidrag till anläggnings- och driftkostnader vid de kommunala undervis-

ningssjukhusen föreligger icke. Statens bidrag utgår enligt gammal hävd

eller regleras genom särskilda avtal med vederbörande kommunala huvud­

män. I betänkandet lämnas följande sammanfattande karakteristik av

praxis och gällande regler på förevarande område.

Vad beträffar lasarettet i Lund har staten sedan länge lämnat bidrag

med hälften av kostnaderna för sådana byggnadsföretag, vilka ansetts

erforderliga för att tillgodose behovet av lokaler och åskådningsmaterial

för den medicinska undervisningen. I fråga om Sahlgrenska sjukhuset i

Göteborg gäller enligt 1948 års avtal, att staten skulle bestrida halva

kostnaden för vissa för den kliniska undervisningen erforderliga lokaler

(föreläsnings- och kurssalar, laboratorier m. m.) i vid tidpunkten för avta­

lets upprättande befintliga eller projekterade byggnader. Vid Malmö all­

männa sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm bidrager staten med

25 procent av totalkostnaderna för byggnader, som upplåtes för undervis­

nings- och forskningsändamål.

Vad angår utrustning bidrager staten, såvitt gäller lasarettet i Lund, med

hälften av kostnaderna för anskaffning av sådan utrustning, som är av sär­

skild betydelse för undervisning och forskning. Vid Malmö allmänna sjukhus

och Sabbatsbergs sjukhus åligger det staten att utgiva ersättning med 25

procent av anskaffningskostnaden för all utrustning till för undervisnings-

och forskningsändamål upplåtna byggnader. Beträffande Sahlgrenska sjuk­

huset gäller, att staten bidrager med 50 procent av de verkliga kostnaderna

för möbler och liknande utrustning till lokaler, som avses speciellt för den

kliniska undervisningen. Instrument, apparater och liknande utrustning,

som erfordras för den kliniska undervisningen och forskningen, bekostas

helt av staten. Kostnaderna för utrustningen av de bakteriologiska och

patologiska institutionerna i Göteborg delas mellan staten och staden i

huvudsak på så sätt, att staten svarar för utrustningen av undervisnings-

och forskningslokalerna och staden för utrustningen av sådana lokaler, som

avses för dess undersökningsverksamhet.

57

Beträffande avlöning av läkarpersonal gäller vid samtliga undervisnings-

sjukhus, att staten har att avlöna sådan läkarpersonal, som är anställd

uteslutande för forsknings- eller undervisningsändamål. I fråga om övrig

läkarpersonal vid för undervisnings- eller forskningsändamål upplåtna kli­

niker eller avdelningar gäller följande. Vid Malmö allmänna sjukhus bestri­

der staten två tredjedelar av avlöningen åt kliniska amanuenser och en

tredjedel av avlöningen åt övrig läkarpersonal. Vid Sahlgrenska sjukhuset

har staten att bidraga med två tredjedelar av avlöningen åt kliniska ama­

nuenser, medan vid Sabbatsbergs sjukhus, med visst undantag, kostnaderna

för all läkarpersonal delas mellan staten och staden.

Vad slutligen rör övriga drijtkostnader gäller i fråga om samtliga under-

visningssjukhus, att staten årligen har att bidraga med ett belopp motsva­

rande 10 procent av den del av sjukhusens driftkostnader, som efter antalet

vårddagar belöper på för undervisningen upplåtna vårdplatser. Såsom en

säkerhetsbestämmelse mot kostnadsökningar utan samband med den all­

männa prisstegringen har beträffande Lunds lasarett och Sahlgrenska

sjukhuset föreskrifter meddelats om ett i förhållande till medeldagkostna-

den på vissa andra lasarett fixerat maximum.

Beredningen: Av den kortfattade redogörelsen för praxis och av­

talsbestämmelser på förevarande område framgår, att hittills icke utstakats

några allmänna riktlinjer för statens bidragsskyldighet, ägnade att tjäna

till ledning vid reglering av statens och landstingets i Västerbottens lån

åtaganden beträffande inrättande och drift av en medicinsk läroanstalt i

Umeå. Beredningen vill emellertid erinra om att landstingets förvaltnings­

utskott i yttrande över läkarutbildningsutredningens betänkande rörande

utökning av antalet kliniska utbildningsplatser för blivande läkare förkla­

rat, att landstinget vore villigt att träffa överenskommelse med staten om

upplåtelse av lasarettet i Umeå för klinisk utbildning av medicine stude­

rande på i huvudsak samma villkor, som överenskommits enligt 1948 års

avtal mellan staten och Göteborgs stad om Sahlgrenska sjukhusets upp­

låtelse för motsvarande ändamål. Med beaktande härav har vid överlägg­

ningar mellan beredningen och företrädare för landstinget enighet rått om

att söka ernå en överenskommelse, som i väsentliga stycken ansluter sig till

Göteborgsavtalet. Efter ingående förhandlingar har beredningen och lands­

tingets företrädare — under förutsättning av Knngl. Maj ds och lands­

tinget,'!' godkännande — träffat avtal om inrättande av en medicinsk läro­

anstalt i Umeå m.m., vari statens och landstingets åligganden närmare

reglerats och preciserats. Beredningen föreslår för sin del, att det träffade

avtalet, som måste anses innebära en från statens synpunkt vid godtagbar

lösning av föreliggande omfattande problemkomplex, oförändrat lägges till

grund för samarbetet mellan staten och landstinget rörande den medicinska

läroanstalten i Umeå. Det träffade avtalet är av följande lydelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

58

»Förslag till

AVTAL

mellan Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt Västerbottens

läns landsting, å andra sidan, angående inrättande av

en medicinsk läroanstalt i Umeå m. m.

Mellan beredningen för fortsatt utredning av frågan om inrättande av en

medicinsk läroanstalt i Norrland, å ena, och företrädare för Västerbottens

läns landsting, å andra sidan, har — under förutsättning av Kungl. Maj:ts

och landstingets godkännande — träffats följande avtal angående inrät­

tande av en medicinsk läroanstalt i Umeå m. m.

1 §•

I Umeå inrättas, i anslutning till lasarettet, en medicinsk läroanstalt av

den omfattning, som Kungl. Maj:t med stöd av riksdagens beslut be­

stämmer.

Klinisk undervisning påbörjas den 1 januari 1959 och propedeutisk un­

dervisning, så snart förutsättningar härför föreligga.

2

§.

För anordnande och bedrivande av i 1 § omförmäld undervisning och

forskning upplåter landstinget utan kostnad för statsverket:

a) samtliga inom lasarettets område den 1 juli 1957 i bruk varande

kliniker, avdelningar och laboratorier samt för sjukhuset gemensamma

anläggningar;

b) den inom lasarettsområdet uppförda nybyggnaden för patologiskt

laboratorium, rättsläkarstation m. m., med undantag av våningarna 2 och

3 trappor;

c) de i utbyggnadsplanen för lasarettet upptagna på- och tillbyggna­

derna av den nya sängbyggnaden för lasarettets medicinska klinik m. m.;

d) det inom lasarettsområdet belägna epidemisjukhuset jämte dess an­

nexbyggnad;

e) den inom lasarettsområdet belägna s.k. gamla sjuksköterskeskolan;

samt

f) sanatoriet i Hällnäs.

Landstinget medgiver, att läroanstalten må kostnadsfritt för undervis­

nings- och forskningsändamål begagna lasarettets instrumentverkstad och

åtnjuta biträde av dess personal.

Landstinget medgiver även, att de aulor, som avses skola inrymmas i

nybyggnaden för sjuksköterskeskolan och i den planerade särskilda behand­

lings- och administrationsbyggnaden vid lasarettet, må av läroanstalten

och studentkåren kostnadsfritt disponeras för anordnande av vetenskapliga

föredrag och akademiska högtidligheter.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

59

3 §.

Därest enligt beslut av Kungl. Maj:t och riksdagen jämväl preklinisk

undervisning skall anordnas vid läroanstalten eller speciella forsknings­

institutioner eller andra institutioner eller inrättningar skola anknytas till

densamma, förbinder sig landstinget att medverka därtill enligt vad särskilt

överenskommes.

Landstinget förbinder sig att inom nuvarande lasarettsområde, när

Kungl. Maj:t så påkallar, till staten kostnadsfritt upplåta erforderligt

tomtutrymme för i första stycket avsedda ändamål. Den del av nämnda

område, som å en den 21 maj 1957 upprättad karta begränsats med en

gul linje, må icke utan Kungl. Maj:ts medgivande tagas i anspråk för andra

än nyss avsedda ändamål.

Landstinget förbinder sig vidare att medverka till att ett å samma karta

med brun linje begränsat område reserveras för läroanstaltens utbyggnad

och andra högskoleändamål samt i stadsplanen avsättes till A-område.

4 §.

Landstinget förbinder sig att på egen bekostnad framdraga erforderliga

vägar, ledningar och transportkulvertar till av läroanstalten utnyttjade

kliniker, institutioner och andra inrättningar inom nuvarande lasaretts­

område samt anordna erforderliga parkeringsplatser och cykelställ och ut­

föra erforderliga yttre planeringsarbeten inom samma område.

Landstinget förbinder sig vidare att på egen bekostnad framdraga erfor­

derliga vägar och ledningar till gränsen för det område, som å den i 3 §

nämnda kartan begränsats med en brun linje, samt medgiver, att institu­

tioner och andra inrättningar, vilka förläggas till området, må anslutas till

lasarettets värmeanläggning.

5 §.

Landstinget förbinder sig att så snart ske kan utföra dels de i 2 § första

stycket c) avsedda på- och tillbyggnaderna av den nya sängbyggnaden för

lasarettets medicinska klinik m. m., dels ock

a) färdigställa våningarna 2 och 3 trappor i den i 2 § första stycket b)

nämnda byggnaden samt påbygga densamma så, att däri kunna inrymmas

patologiska institutioner av för undervisning och forskning erforderlig

storlek;

b) uppföra nybyggnader inrymmande — förutom lokaler för landstingets

bakteriologiska och virologiska undersökningsverksamhet — institutioner

för bakteriologi, klinisk bakteriologi, virologi, hygien, farmakologi och kli­

nisk farmakologi samt djurlaboratorier, vilka institutioner och laboratorier

skola vara av för undervisning och forskning erforderlig storlek;

c) genom nybyggnader och/eller ombyggnad av befintliga byggnader ut­

öka lokalutrymmena för klinisk fysiologi och klinisk kemi samt anordna

Kungl. Maj ds 'proposition nr 188 år 1957

60

lokaler för medicinsk kemi till för undervisning och forskning i nämnda

ämnen erforderlig storlek;

d) genom nybyggnader och/eller ombyggnad av befintliga byggnader, i

huvudsaklig överensstämmelse med en den 4 oktober 1957 upprättad plan,

ställa till förfogande för undervisning och forskning för närvarande i övrigt

erforderliga kliniker, avdelningar och kliniska laboratorier.

Landstinget förklarar sig vidare villigt att, efter härom särskilt träffad

överenskommelse, genom nybyggnader och/eller ombyggnad av befintliga

byggnader tillgodose det framtida behovet av för undervisning och forsk­

ning erforderliga kliniker, avdelningar och laboratorier samt av för lasa­

rettet och läroanstalten gemensamma anläggningar.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

6

§.

Kostnaderna för de i 5 § första stycket a) och b) avsedda byggnads­

arbetena bestridas av landstinget, dock att staten lämnar bidrag därtill

med dels ett belopp motsvarande 50 procent av de verkliga kostnaderna,

dels ock ett belopp av 120 000 kronor.

Kostnaderna för de i 5 § första stycket c) och d) avsedda byggnads­

arbetena bestridas likaledes av landstinget, dock att staten lämnar bidrag

till byggnadskostnaderna för undervisnings- och forskningslokaler med 50

procent, beräknat å de verkliga kostnaderna.

Landstinget åtager sig att tillhandahålla för undervisning och forskning

erforderliga lokaler i de byggnader, som avses i 5 § andra stycket, mot att

staten lämnar bidrag med 50 procent av de verkliga kostnaderna för ifråga­

varande lokaler.

Till kostnaderna för uppförande vid lasarettet av planerad ny köksbygg-

nad med matsalsutrymme lämnar staten till landstinget ett bidrag av

250 000 kronor.

Staten tillhandahåller landstinget ovannämnda bidrag under byggnads­

tiden i ungefärlig proportion till landstingets egna utlägg för respektive

byggnadsföretag.

Genom att lämna sålunda angivna statsbidrag tillförsäkras staten, att

samtliga institutioner, laboratorier, kliniker, avdelningar och anläggningar,

som avses i 5 §, må utnyttjas för undervisning och forskning. Staten erhåller

däremot icke någon del i äganderätten till mark eller byggnader. 7

7 §.

Till byggnadskostnader, vartill staten enligt bestämmelserna i 6 § skall

lämna bidrag, hänföras jämväl kostnaderna för den efter lokalernas bli­

vande användning avpassade fasta inredningen. Såsom fast inredning räk­

nas vad som upptagits under rubriken 'Byggnadsanslag’ i bilaga A till det

den 4 och den 19 maj 1956 träffade avtalet mellan staten och landstinget

angående inrättande av en odontologisk högskoleklinik i Umeå ävensom

föremål eller anordningar, som i princip äro av enahanda art.

61

Landstinget skall i fråga om planering och utbyggnad av dess sjukvårds­

inrättningar samråda med vederbörande organ för läroanstalten.

Ritningar till ny- eller ombyggnader av institutioner, laboratorier, klini­

ker och avdelningar, som avses i 5 §, skola upprättas av landstinget i sam­

råd med vederbörande organ för läroanstalten. Ritningar till sådan ny- eller

ombyggnad, vartill enligt detta avtal statsbidrag skall utgå, skola god­

kännas av Kungl. Maj:t eller den myndighet, som Kungl. Maj:t bestämmer,

innan byggnadsarbetena påbörjas.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

8 §.

9 §.

Vid behov av en särskild byggnad inom lasarettets område för ett me-

dicinskt-odontologiskt bibliotek samt administrationslokaler för läroanstal­

ten och tandläkarinstitutet förklarar sig landstinget villigt att till kost­

naderna för ifrågavarande byggnadsföretag lämna staten ett bidrag av

700 000 kronor.

10 §.

Landstinget ställer, utan kostnad för statsverket, till förfogande för

undervisning och forskning i landstingets ägo nu eller framdeles varande

instrument, apparater och liknande utrustning.

11 §•

Till nyanskaffning av möbler, armatur och liknande utrustning för så­

dana lokaler inom de i 2 § första stycket samt 5 § första stycket c) och d)

och andra stycket avsedda byggnaderna, som skola disponeras uteslutande

för undervisning och forskning, lämnar staten till landstinget bidrag mot­

svarande 50 procent av de verkliga kostnaderna.

Möbler, armatur och liknande utrustning för sådana lokaler inom de i

5 § första stycket a) och b) avsedda byggnaderna, som skola disponeras

uteslutande för undervisning och forskning, anskaffas och bekostas av

staten.

Instrument, apparater och liknande utrustning, vars användning i all

huvudsak avser undervisning och forskning, anskaffas och bekostas av

staten.

Mätinstrument, vilka må erfordras att mäta förbrukning av värme m. m.,

som avses i 15 § första stycket, anskaffas och bekostas av landstinget.

12

§.

För undervisning och forskning äger läroanstalten disponera över allt det

patologiska, bakteriologiska och liknande material, som står till förfogande

vid lasarettet och som erfordras för nämnda ändamål.

62

Professor, laborator (motsvarande) eller lärare i Ae 24, som tillika är

överläkare (motsvarande) eller biträdande överläkare, tillsättes, avlönas

och pensioneras av staten, dock att landstinget bestrider kostnaden för

utgående särskilt arvode åt överläkare och biträdande överläkare.

Klinisk amanuens tillsättes och avlönas av staten, dock att landstinget

bidrager med en tredjedel av avlöningen åt och semesterkostnaden för dylik

amanuens.

Personal, som är anställd uteslutande för undervisnings- eller forsknings­

ändamål, tillsättes, avlönas och pensioneras av staten.

I övrigt behövlig personal tillsättes, avlönas och pensioneras av lands­

tinget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

13 §.

14 §.

Rörande pensionering av sådana befattningshavare, som vid undervis­

ningens införande övergå från landstingets till läroanstaltens stat gäller, att

landstinget respektive staten bestrider kostnaden för vederbörande befatt­

ningshavares pensionering endast med ett mot tjänstetiden hos landstinget

respektive staten svarande belopp av pensionen.

15 §.

Landstinget tillhandahåller värme, ånga, elektrisk kraft, gas, vatten,

destillerat vatten, tryckluft, vacuum och syrgas till den i 2 § första stycket

b) och 5 § första stycket a) nämnda byggnaden och de i 5 § första stycket

b) och c) avsedda nybyggnaderna samt svarar för underhåll av ifrågava­

rande byggnader. Till kostnaderna, i förekommande fall beräknade efter

självkostnadspris, erlägger staten till landstinget bidrag med 50 procent.

Vad beträffar övriga av verksamheten inom här avsedda byggnader för­

anledda driftkostnader skall gälla, att avlönings- och pensionskostnaderna

fördelas mellan staten och landstinget i enlighet med vad i 13 och 14 §§

sägs, att kostnader av annat slag, vilka avse uteslutande undervisning och

forskning, falla på staten och att driftkostnaderna i övrigt bestridas av

landstinget.

16 §.

Vad beträffar verksamheten inom för undervisning och forskning helt

eller delvis upplåtna lokaler i byggnader, som avses i 2 § första stycket

a) och c)—f) samt 5 § första stycket d) och andra stycket, skall i fråga om

driftkostnadernas bestridande gälla, att avlönings- och pensionskostna­

derna fördelas mellan staten och landstinget i enlighet med vad i 13 och

14 §§ sägs, att kostnaderna för materiel, som skall disponeras för under­

visning och forskning, falla på staten och att driftkostnaderna i övrigt

bestridas av landstinget.

63

17 §.

Såsom bidrag till landstingets kostnader för driften av lasarettet, med

undantag av de kostnader till vilka särskilt statsbidrag utgår enligt 15 §

första stycket, erlägger staten årligen 10 procent av den del av driftkost­

naderna, som efter antalet vårddagar belöper på av undervisningen dispo­

nerade vårdplatser.

I driftkostnader, som läggas till grund för beräkningen av statens bidrag,

skola ingå följande utgifter:

avlöningar, pensioner m. m. till personal, som icke är uppförd på läro­

anstaltens stat;

expeditionskostnader;

diverse;

läkemedel;

förbrukningsartiklar m. m. för sjukvården;

kosthåll;

värme, ånga, elektrisk kraft, gas, vatten, destillerat vatten, tryckluft,

vacuum och syrgas;

tvätt och renhållning;

inventariers underhåll och komplettering;

fastigheters underhåll; samt

hyror.

Summan av förestående utgifter fördelas på summan av vårddagarna vid

hela lasarettet. Den sålunda erhållna kostnaden per vårddag (dagkostna­

den) lägges till grund för beräkningen av statens bidrag under iakttagande

av att dagkostnaden icke må överstiga medeldagkostnaden för samma år

vid övriga undervisningssjukhus.

18 §.

Kungl. Maj:t eller myndighet, som Kungl. Maj:t därtill bemyndigar, och

landstingets förvaltningsutskott eller organ, som utskottet bestämmer,

meddela gemensamt de närmare föreskrifter, som må erfordras för beräk­

ning av statens bidrag till driftkostnader, som avses i detta avtal.

Kungl. May.ts 'proposition nr 188 år 1957

19 §.

Personalen och de studerande vid läroanstalten skola äga rätt att i

samma utsträckning och på enahanda villkor som lasarettets befattnings­

havare intaga måltider å lasarettet.

20

§.

Innan befattning, som avses i 13 § första stycket, tillsättes, äger lands­

tingets sjukvårdsstyrelse rätt att avgiva yttrande rörande i vilken ordning

de å förslag uppförda sökandena anses böra komma i fråga till befattningen.

Innan i förekommande fall kallelse till befattning sker, skall sjukvårds­

64

styrelsen ävenledes beredas tillfälle att avgiva yttrande. Erforderliga före­

skrifter rörande tillsättningsförfarandet meddelas av Kungl. Maj:t.

Kungl. May.ts proposition nr 188 år 1957

21

§.

Befattningshavare, som avses i 13 första stycket, intaga i egenskap av

överläkare eller biträdande överläkare, i den mån ej annorlunda stadgas,

samma ställning till sjukvårdsstyrelsen och lasarettsdirektionen som andra

överläkare vid landstingets sjukhus.

Personal och studerande vid läroanstalten äro pliktiga att efterkomma

de anordningar för klinikernas och laboratoriernas drift, som styrelsen eller

direktionen äger vidtaga, ävensom att ställa sig till efterrättelse för verk­

samheten vid lasarettet meddelade föreskrifter.

Sjukvårdsstyrelsen eller lasarettsdirektionen må icke meddela föreskrifter

för verksamheten vid lasarettet, vilka strida mot för undervisning och

forskning gällande bestämmelser. Innan styrelsen eller direktionen meddelar

föreskrifter för verksamheten vid lasarettet, vilka beröra undervisningen

och forskningen vid läroanstalten, skall vederbörande organ för läroanstal­

ten beredas tillfälle att yttra sig.

Innan vederbörande organ för läroanstalten meddelar bestämmelser för

undervisningen och forskningen vid läroanstalten, vilka beröra sjukvården

vid lasarettet, skall sjukvårdsstyrelsen eller lasarettsdirektionen beredas

tillfälle att yttra sig.

22

§.

Läroanstaltens lärarkollegium äger utse två representanter i lasaretts­

direktionen, vilka beträffande alla ärenden, som sammanhänga med läro­

anstaltens verksamhet, äga deltaga i överläggningarna men ej i besluten

samt att få sin mening antecknad till protokollet.

23 §.

Landstinget utfäster sig att göra vad som står i dess förmåga, för att

personalen och de studerande vid läroanstalten skola kunna erhålla lämp­

liga bostäder.

24 §.

Avtalet berör ej den rätt, landstinget enligt eljest gällande bestämmelser

må äga att erhålla statsbidrag till uppförande och drift av kliniker och

avdelningar vid lasarettet.

25 §.

Till avtalet hör en bilaga med 'Anmärkningar till vissa paragrafer i av­

talet angående inrättande av en medicinsk läroanstalt i Umeå m. m.’

26 §.

Avtalet träder i kraft den 1 juli 1958 och gäller, i den mån annat icke

överenskommes, så länge medicinsk undervisning och forskning bedrives

vid lasarettet.»

65

Kungl. May.ts proposition nr 188 år 1957

Den i 25 § i avtalet avsedda bilagan har följande lydelse.

»Anmärkningar

till vissa paragrafer i avtalet angående inrättande av

en medicinsk läroanstalt i Umeå m. m.

Till 1 §.

Med propedeutisk undervisning avses sådan undervisning, som enligt stadgan den 17

juni 1955 (nr 490) angående medicinska examina och i anslutning till stadgan meddelade

bestämmelser tillhör första avdelningen av medicine licentiatexamen (det propedeutiska

året). Med klinisk undervisning avses undervisning, som enligt nyssnämnda stadga och

bestämmelser äger rum efter det propedeutiska årets undervisning.

Till 2 §.

Upplåtelsen avser i fråga om 'kliniker’, förutom vårdavdelningar, även inom klinikerna

befintliga eller till desamma hörande mottagnings- och isoleringsavdelningar, polikli­

niker, laboratorieutrymmen, röntgen-, operations- och behandlingsavdelningar, föreläs­

nings- och demonstrationslokaler, sjukhusapotek och ekonomiutrymmen.

Sedan lokaler för det kliniskt-bakteriologiska laboratoriet vid sjukhuset färdigställts i

planerad nybyggnad, skola laboratoriets nuvarande lokaler kostnadsfritt upplåtas för

klinisk kemi.

Rättsläkarstationen avses tills vidare kunna utan omdisposition fungera som rättsmedi­

cinsk institution.

Till 3 §.

(Första stycket.) Vid en eventuell framtida utbyggnad av den nya läroanstalten till en

fullständig medicinsk högskola bör enligt parternas mening övervägas om för preklinisk

undervisning erforderliga teoretiska institutionslokaler kunna anslutas till redan befintliga

för annat ändamål avsedda institutionslokaler och/eller till redan befintliga klinikloka­

ler. Därmed åsyftas en eventuell utbyggnad av exempelvis de patologiska, klinisk­

kemiska och klinisk-fysiologiska institutionerna till att omfatta jämväl institutionslokaler

för morfologiska ämnen och fysiologi.

(Andra och tredje styckena.) De i första och andra styckena åsyftade markområdena

omfatta ca 8 hektar respektive 45 hektar.

Till 5 §.

Betydande utbyggnads- och ombyggnadsarbeten erfordras vid lasarettet för att under­

visningens och forskningens omedelbara lokalbehov skall kunna tillgodoses. I första

stycket av förevarande paragraf avses de arbeten, som såvitt för närvarande kan bedömas

måste komma till stånd i sådant syfte.

Avsikten är, att erforderliga byggnadsarbeten skola komma till utförande i anslutning

till undervisningens successiva igångsättande i de olika ämnena.

I fråga om det framtida behovet av ytterligare utbyggnad av lasarettet — med hänsyn

till dess funktion såsom undervisningssjukhus — eller av nya undervisnings- eller forsk-

ningslokaler har landstinget förbundit sig att, efter framdeles träffad överenskommelse,

medverka till läckande av detta behov. En sådan överenskommelse har vid avtalsför­

handlingarna förutsatts komma att gälla främst omfattningen och utformningen av samt

tidpunkten för den ifrågasatta utbyggnaden, däremot icke regeln för statens ekonomiska

insats vid nybyggnad för exempelvis kliniker, vilken regel innebär 50-procentigt bidrag

till kostnaderna för undervisnings- och forskningslokaler men icke något bidrag till sjuk-

vårdslokaler.

5 —■ Il ihan g till riksdagens protokoll 1957. 1 saml. Nr 188

66

Till 1 5 § första stycket a) och b) avsedda byggnadsföretag räknas icke sådana företag,

som enligt § 2 i gällande avtal mellan staten och landstinget angående inrättande av en

odontologisk högskoleklinik i Umea förutsatts skola tillkomma för nämnda högskolekliniks

behov.

Med lokaler för medicinsk kemi — 5 § första stycket c) — avses icke lokaler för pre-

klinisk undervisning i ämnet.

Till 0

§.

Det i 6 § första stycket angivna bidraget av 120 000 kronor avser kostnaden för en

redan uppförd stomme till en ännu icke inredd våning i byggnaden.

Med undervisningslokaler förstås i avtalet utrymmen, som äro avsedda att speciellt

betjäna undervisningen och de studerandes praktiska arbete. Till undervisningslokaler

räknas sålunda följande lokaler och därmed jämförbara utrymmen för nämnda ändamål,

nämligen föreläsningssalar, laboratorieutrymmen (motsvarande arbetslokaler) med sär­

skilda arbetsplatser för kursdeltagarna samt konferensrum, dagrum, omklädningsrum,

skrivrum och jourrum för de studerande.

Till 13

§.

Vid avtalsförhandlingarna ha landstingets representanter uttalat sig för en reglering av

här avsedda arvoden i anslutning till vad som gäller i Göteborg enligt den senaste överens­

kommelsen i fråga om nyanställda befattningshavare.

Till 17 %.

Därest vid lasarettet blott en del av vårdplatserna äro upplåtna för undervisning och

forskning, skola endast dessa platser tagas i beräkning vid bestämmande av statens 10-

procentiga bidrag.

Uttrycket övriga undervisningssjukhus’ avser karolinska sjukhuset, serafimerlasarettet,

akademiska sjukhuset i Uppsala, Göteborgs stads för undervisningsändamål upplåtna

sjukhusinrättningar, Malmö allmänna sjukhus och Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar

i Lund. Vid beräkningen av medeldagkostnaden vid dessa sjukhus skola upptagas i fråga

om Goteborgs stad för undervisningsändamål upplåtna sjukvårdsinrättningar, Malmö

allmänna sjukhus och Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund medeldagkostnaden

för det aktuella kalenderåret,

samt i fråga om karolinska sjukhuset, serafimerlasarettet

och akademiska sjukhuset i Uppsala medeldagkostnaden för det budgetår,

som utgått

under nyssnämnda kalenderår.

Epidemisjukhuset i Umeå och sanatoriet i Hällnäs äro undantagna från nu ifrågavarande

driftbidrag.

Det har förutsatts, att landstinget årligen före den 1 september till vederbörande depar­

tement skall lämna uppgift å det beräknade bidrag, staten under det påföljande budget­

året enligt bestämmelserna i förevarande paragraf samt 6, 11 och 15 §§ har att erlägga till

landstinget.»

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

Avtal med Umeå stad

Beredningen: I avbidan på tillkomsten av en särskild biblioteks-

byggnad har, såsom framgår av det föregående, Umeå stad erbjudit sig att

i stadsbiblioteket under ett begränsat antal år upplåta lokaler för ett me-

dicinskt-odontologiskt bibliotek. Då beredningen funnit denna lösning god­

tagbar som ett provisorium, har vid överläggningar mellan beredningen

och företrädare för Umea stad diskuterats de närmare villkoren för en

67

dylik anordning. Härvid har enighet nåtts om en reglering av statens

respektive stadens åtagande i fråga om biblioteket.

En förutsättning för en god rekrytering av lärartjänster och övriga be­

fattningar vid den medicinska högskolan är, att lämpliga bostäder kan

erbjudas. En tillfredsställande lösning av de studerandes bostadsfråga har

beredningen jämväl ansett böra tillmätas stort avseende vid planeringen

av den nya högskolan. Beredningen har vid överläggningar med företrädare

för stadens myndigheter förvissat sig om att staden vidtagit eller avser att

vidtaga åtgärder, som tillgodoser kraven på bostäder för personal och stu­

derande vid den blivande läroanstalten.

Vid de överläggningar, som ägt rum mellan beredningen och företrädare

för staden, har jämväl frågan om beredande av samlingslokaler för den

blivande studentkåren diskuterats. Härvid har det visat sig, att denna

fråga genom tillmötesgående från staden kan erhålla en tillfredsställande

lösning.

Slutligen har beredningen funnit det angeläget att avtalsvägen förbe­

reda en eventuell ytterligare utbyggnad av den akademiska undervisningen

i Umeå. Under förhandlingarna har överenskommelse träffats om att ett

markområde öster om lasarettsområdet skall reserveras för högskoleända-

mål och i stadsplanen avsättas till område för allmänna ändamål.

Stadens åtaganden beträffande bibliotek, bostäder och kårhus har när­

mare reglerats i ett mellan beredningen och företrädare för staden — under

förutsättning av Kungl. Maj:ts och stadsfullmäktiges godkännande — träf­

fat avtal av efterföljande lydelse. Beredningen föreslår, att avtalsförslaget

oförändrat lägges till grund för det avsedda samarbetet.

»Förslag till

AVTAL

mellan Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt Umeå stad, å andra sidan,

angående vissa åtaganden i samband med anordnande av

medicinsk och odontologisk utbildning i Umeå

Mellan beredningen för fortsatt utredning av frågan om inrättande av

en medicinsk läroanstalt i Norrland, å ena, och företrädare för Umeå stad,

å andra sidan, har — under förutsättning av Kungl. Maj:ts och stadsfull­

mäktiges godkännande — träffats följande avtal angående vissa åtaganden

i samband med anordnande av medicinsk och odontologisk utbildning i

Umeå.

Det medicinskt-odontologiska biblioteket.

1

§•

För anordnande av ett medicinskt-odontologiskt bibliotek upplåter sta­

den i stadsbiblioteket kostnadsfritt, utöver bibliotekets ordinarie läsesalar

och expeditioner, två läsrum om sammanlagt cirka 87 in2 samt fyra arbets­

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

68

rum om sammanlagt cirka 80 m2 jämte utrymme i bokmagasinet, beräknat

att räcka för bibliotekets accession under en tid av sex år. Behövlig utrust­

ning av nu nämnda lokaler och utrymme med hyllinredning och möbler

tillhandahållas kostnadsfritt av staden. Kostnaderna för uppvärmning, be­

lysning och städning bestridas av staden.

2

§.

Staden medgiver, att stadsbibliotekarien må biträda vid handläggningen

av frågor rörande det medicinskt-odontologiska biblioteket och att han

härför må äga uppbära ersättning av staten med 3 600 kronor för år. Sta­

den medgiver tillika, att stadsbibliotekets vaktmästarpersonal må ombe­

sörja det medicinskt-odontologiska bibliotekets vaktmästarsysslor. Staten

erlägger som ersättning härför till staden ett belopp av 5 000 kronor för år,

vilket utbetalas halvårsvis i efterskott.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

3 §.

Staden åtager sig att verka för att det medicinska och odontologiska

bok- och tidskriftsbestånd, som äges av stiftelsen Vetenskapliga biblioteket

i Umeå och av stiftelsen deponerats i stadsbiblioteket, i stället deponeras i

det medicinskt-odontologiska biblioteket samt att stiftelsens nyförvärv av

vetenskaplig litteratur till skälig del kommer att bestå av litteratur för

det medicinskt-odontologiska biblioteket.

Bostäder jör personal och studerande vid de medicinska

och odontologiska läroanstalterna.

4 §.

Staden förbinder sig att vidtaga alla de åtgärder, som äro för staden

möjliga, för att bostäder skola, allt eftersom vid läroanstalternas uppbygg­

nad behov därav uppkommer, finnas att i staden hyra för lärare och övrig

personal samt för de studerande.

5 §.

Staden åtager sig att för studerande vid läroanstalterna låta uppföra

studentbostadshus med det antal rumsenheter, som med hänsyn till det

sammanlagda antalet studerande och tillgången i övrigt på lämpliga stu­

dentbostadslägenheter befinnes erforderligt.

I fråga om behovet av studentbostadslägenheter har staden att samråda

med läroanstalternas vederbörande organ och studentkåren.

Kårhus åt de studerande.

6

§.

Staden upplåter hyresfritt till studentkåren vid den medicinska och den

odontologiska läroanstalten till kårhus hela den s. k. Scharinska fastigheten

vid Storgatan 65 i Umeå, å vilken fastighet äro uppförda en huvudbyggnad

och en annexbyggnad med en sammanlagd golvyta av cirka 825 m2 exklu­

sive kallar- och vindsutrymmen.

Upplåtelsen sker från och med den 1 oktober 1958.

Studentkåren äger disponera fastigheten i den omfattning, som kåren fin­

ner erforderligt. Vid första tillträdesdagen skola bottenvåningen och tre rum i

våningen 1 trappa samt erforderliga källar- och vindsutrymmen, allt i

huvudbyggnaden, samt bostadslägenheten i annexbyggnaden ställas till

studentkårens förfogande.

7 §.

Renovering och erforderlig ombyggnad av huvudbyggnaden och annex­

byggnaden bekostas av staden. Plan härför upprättas av staden i samråd

med de organ, som äro målsmän för ifrågavarande läroanstalter. Härvid

skall bland annat iakttagas, att det i kårhuset skall finnas ett kök, så inrett

att vid kårens festligheter fullständig måltid där kan anordnas, samt att

tillräckliga kapprums- och toalettutrymmen skola inredas.

Underhållsarbeten, som äro nödvändiga för fastighetens bevarande i full­

gott skick, utföras och bekostas av staden.

8

§.

Studentkåren har att själv anskaffa och bekosta möbler, armatur och

annan utrustning för de åt kåren upplåtna lokalerna. Kåren bestrider jäm­

väl kostnaderna för ifrågavarande lokalers uppvärmning, belysning och

städning.

Vinterrenhållning, som kan utföras med stadens maskinpark, och skötsel

av parkanläggningen inom tomterna nr 4, 5 och 9 i kvarteret Härmod om-

besörjes och bekostas av staden. Övrig fastighetsskötsel ombesörjes av

studentkåren, som härför äger av staden uppbära ett årligt bidrag av 3 000

kronor. Beloppet erlägges halvårsvis i efterskott.

Under tid, som huvudbyggnaden disponeras delvis av studentkåren och

delvis av staden, skola kostnaderna för uppvärmning och belysning delas

mellan studentkåren och staden i förhållande till av vardera parten dispo­

nerad golvyta.

Fiss markfråga.

9 §.

Staden förbinder sig att vidtaga de åtgärder, som ankomma på staden,

för att ett å en den 21 maj 1957 upprättad karta med brun linje begränsat

område reserveras för högskoleändamål och i stadsplanen avsättes till A-

område.

Särskilda bestämmelser.

10

§.

Detta avtal träder i kraft den 1 juli 1958.

Vad i 1 och 2 §§ avtalats gäller intill utgången av september 1964. Av­

talet i dessa delar förlänges dock med ett år, därest uppsägning icke sker

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

69

70

senast den 31 mars 1964, och därefter med ytterligare ett år åt gången,

därest uppsägning icke sker senast sex månader före utgången av löpande

giltighetstid.

Mellan staten och staden den 4 maj och den 1 juni 1956 träffat avtal

angående vissa åtaganden i samband med inrättande av en odontologisk

högskoleklinik i Umeå upphör att gälla med utgången av juni 1958.»

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Kostnadsberäkningar

Beredningen: Vad beträffar årliga kostnader och en­

gångskostnader, som belöper på högskolans första

verksamhetsår — budgetåret 1958/59 — bör det enligt beredning­

ens mening ankomma på den blivande organisationskommittén att verk­

ställa och redovisa en detaljerad beräkning av dessa samt till kanslersäm-

betet för rikets universitet ingiva framställning om erforderliga anslag till

högskolan. Kanslersämbetet bör därefter till Kungl. Maj:t inkomma med

slutliga anslagsäskanden. Beredningen utgår ifrån att frågan om anslag

till högskolan för budgetåret 1958/59 kommer att upptagas i proposition,

som under våren 1958 avlämnas till riksdagen. Beredningen vill i detta

sammanhang nämna, att enligt en överslagsberäkning, som verkställts av

beredningen, det sammanlagda anslagsbehovet för budgetåret 1958/59 kan

beräknas till i avrundat tal 1 250 000 kronor. Av detta belopp hänför sig

1 200 000 kronor till åttonde huvudtiteln och 50 000 kronor till elfte

huvudtiteln.

I fråga om de årliga anslagen till högskolan vid full

utbyggnad må anföras följande.

Utöver anslag för de ändamål som beredningen i det föregående närmare

redovisat — i första hand byggnadsarbeten, utrustning, avlöningar, drift-

kostnadsbidrag till landstinget och biblioteksändamål — kräver högskolans

verksamhet givetvis anslagsmedel för vissa andra ändamål.

Vad först omkostnader och materiel beträffar, må framhållas att bered­

ningen verkställt detaljerade beräkningar av dessa utgiftsposter. De på

grundval härav framräknade anslagssummorna för nu avsedda ändamål

redovisar beredningen i en efterföljande kostnadssammanställning. Tablåer

över de detaljerade beräkningarna torde få överlämnas till organisations­

kommittén.

Bland de ordinarie anslagen till universiteten ingår anslag till nyanskaff­

ning av apparater, till stipendier för främjande av högre vetenskapliga

studier samt till bidrag till främjande av medicinsk forskning vid univer­

siteten m. fl. läroanstalter. Beredningen har vid beräkningen av anslags­

behovet för motsvarande ändamål till den medicinska högskolan i Umeå

utgått ifrån avvägningen av de nuvarande anslagen och fördelningen av

71

desamma mellan befintliga lärosäten. Beredningen vill emellertid erinra om

att 1955 års universitetsutredning i sitt betänkande rörande den akade­

miska undervisningen och forskarrekryteringen (SOU 1957: 24) framlagt

vissa förslag i fråga om sistnämnda anslag. Vid bifall till dessa förslag torde

en motsvarande uppräkning böra ske av de anslagsbelopp, som beredningen

beräknat för högskolan i Umeå.

Till de reguljära universitetsanslagen hör vidare anslag till resestipendier

åt ordinarie lärare m. fl., till gästföreläsningar samt till extra utgifter. Med

utgångspunkt i storleken av de å riksstaten nu uppförda anslagen och

dessas fördelning på olika lärosäten har beredningen beräknat motsvarande

medelsbehov för umeåhögskolan.

Beträffande bidraget till driften av Umeå lasarett må nämnas att beräk­

ningen därav bygger på antalet vårdplatser vid full utbyggnad av sjuk­

huset.

I förut nämnda skrivelse till beredningen har Sveriges förenade student­

kårer bland annat hemställt, att beredningen måtte föreslå att vissa stats­

bidrag skall utgå till studentkåren i Umeå. Ett första bidrag är avsett att

täcka studentkårens värmekostnader för kårhuset. Ett andra bidrag avses

bli tidsbegränsat och — intill dess karen är fulltalig — utgöra en kompen­

sation för det bristande avgiftsunderlaget. Sistnämnda bidrag är avsett att

täcka övriga kostnader för driften av ifrågavarande kårhus. Enligt Sveriges

förenade studentkårers beräkning skulle det sammanlagda beloppet av

dessa båda bidrag uppgå för budgetåret 1958/59 till 6 700 kronor, för bud­

getåret 1959/60 till 5 150 kronor, för budgetåret 1960/61 till 4 650 kronor

samt för budgetåret 1961/62 till 3 000 kronor. För budgetåret 1962/63 och

för därefter följande budgetår skulle endast erfordras ett löpande bidrag till

förut angivna värmekostnader av 2 000 kronor.

Beredningen vill erinra om att staten för närvarande kostnadsfritt till­

handahåller värme för kårhusbyggnader vid vissa lärosäten. Med hänsyn

härtill och till angelägenheten av att alltför höga kåravgifter icke kommer

att uttagas av det relativt begränsade antal studerande, som under de

första åren kommer att tillhöra studentkåren i Umeå, finner beredningen

den ifrågavarande framställningen starkt motiverad. Då beredningen icke

funnit något att erinra mot de i framställningen gjorda beräkningarna av

här avsedda bidrag, har beredningen upptagit medel för bidragen i fråga

under högskolans omkostnadsanslag.

Beträffande engångs anslagen till högskolan för dess

fulla utbyggnad vill beredningen understryka, att beräkningarna

av det totala medelsbehovet för inredning och utrustning av nya lokaler

samt för bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Umeå lasarett måste på vä­

sentliga punkter anses såsom preliminära. Framför allt gäller denna reserva­

tion medelsbehovet för andra uppbyggnadsskedet, beträffande vilket ännu

saknas detaljerade planer för byggnadernas utformning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

72

Enligt beredningens förslag skall 20 av de studerande, som hösten 1955

påbörjade sina medicinska studier vid befintliga lärosäten, genomgå fort­

satt klinisk utbildning vid universiteten i Uppsala

och Lund. På grundval av kostnadsberäkningar, vilka framlagts av

1955 års läkarutbildningsutredning, har beredningen preliminärt beräknat

det sammanlagda anslagsbelopp, som erfordras för anordnande vid nämnda

lärosäten av behövliga extra utbildningsplatser för ifrågavarande antal

studerande, till 27+2 000 kronor. Av beloppet hänför sig 75 000 kronor till

budgetåret 1958/59. Återstoden, 167 000 kronor, avser förstärkningsanord-

ningar, för vilka medelsanvisningen kan uppdelas på de två därpå föl­

jande budgetåren. Det torde få ankomma på kanslersämbetet att, efter

närmare granskning av ifrågavarande kostnadsberäkningar, till Kungl.

Maj:t inkomma med framställning om erforderliga anslag.

Beredningen har beräknat de årliga anslagen till högskolan vid full ut­

byggnad och engångsanslagen för dess fulla utbyggnad på sätt efterföljande

sammanställning utvisar.

A. Årliga anslag till högskolan vid full utbyggnad

(fr. o.m. budgetåret 1962/63)

1.

Åttonde huvudtiteln

Medicinska högskolan i Umeå: Avlöningar,

förslagsanslag ..

Medicinska högskolan i Umeå: Omkostnader,

förslagsanslag

Medicinska högskolan i Umeå: Materiel m. m.,

reservations­

anslag

..........................................................................................................

Medicinska högskolan i Umeå: Nyanskaffning av apparater,

reservationsanslag

................................................................................

Medicinska högskolan i Umeå: Bokinköp och bokbindning

för biblioteket,

reservationsanslag

................................................

Gemensamma universitetsändamål: Stipendier för främjande

av högre vetenskapliga studier,

reservationsanslag

............

Gemensamma universitetsändamål: Resestipendier åt ordi­

narie lärare m. fl.,

reservationsanslag

.........................................

Gemensamma universitetsändamål: Gästföreläsningar,

reser­

vationsanslag

..........................................................................................

Gemensamma universitetsändamål: Bidrag till främjande av

medicinsk forskning vid universiteten m. fl. läroanstalter,

reservationsanslag

..................................................................................

Gemensamma universitetsändamål: Extra utgifter,

reserva­

tionsanslag

.................................................................................................

2.

Elfte huvudtiteln

Bidrag till driften av Umeå lasarett,

förslagsanslag

.................

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

5 400 000

3 000 000

440 000

458 000

70 000

85 000

36 000

5 000

6 000

75 000

25 000

4 200 000

1

200 000

1 20 0 000

Summa kronor

73

B. Engångsanslag till högskolan för dess fulla utbyggnad

(budgetåren 1958/59—1965/66)

1. Åttonde huvudtiteln

Medicinska högskolan i Umeå: Bokinköp och bokbindning

för biblioteket, reservationsanslag .................................... 240 000

Medicinska högskolan i Umeå: Inredning och utrustning av

nya lokaler, reservationsanslag ..........................................

10 000 000 10 240 000

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

2. Elfte huvudtiteln

Bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Umeå lasarett m. m.,

reservationsanslag ...............................................................

3. Kapitalbudgeten

Biblioteks- och administrationsbyggnad vid medicinska hög­

skolan och tandläkarinstitutet i Umeå, investeringsanslag

Summa kronor

15 263 000

1 300 000

26 803 000

D epartementschefen

Frågan om inrättande av en medicinsk läroanstalt i Norrland har redan

tidigare i år varit föremål för Kungl. Maj:ts och riksdagens prövning. I

propositionen 1957: 91, för vars huvudsakliga innehåll jag redogjort i det

föregående, behandlades frågan om utbyggnad av den medicinska utbildnings­

organisationen. Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet framhöll

i propositionen, att beredningen inom ecklesiastikdepartementet av nämnda

fråga icke vore helt avslutad vid ifrågavarande tidpunkt. Efter den bered­

ning, som då medhunnits, ansåg han emellertid att övervägande skäl talade

för att den erforderliga utbyggnaden av den medicinska utbildningskapa­

citeten borde ske genom inrättande av en medicinsk läroanstalt i Norr­

land, omfattande både propedeutisk och klinisk utbildning. Riksdagen fann

de av departementschefen anförda skälen för inrättande av en medicinsk

läroanstalt i Norrland bärande. I fråga om valet av förläggningsort för den

ifrågasatta läroanstalten ansåg departementschefen, att de starkaste skälen

kunde anföras för att läroanstalten förlädes till Umeå. Med anledning av

detta ställningstagande från departementschefens sida uttalade riksdagen,

att den för sin del icke hade något att erinra mot att överläggningar upp-

toges med Västerbottens läns landsting och Umeå stad rörande de med

läroanstaltens ifrågasatta förläggning till Umeå sammanhängande spörs­

målen.

Enligt departementschefens mening borde den ytterligare utredning, som

erfordrades i ärendet, verkställas av en inom ecklesiastikdepartementet till­

kallad särskild beredning. Avsikten vore, att det fortsatta utredningsarbetet

74

skulle bedrivas i sådan takt, att en proposition med förslag till principbeslut

i ärendet kunde föreläggas årets riksdag under höstsessionen.

Det var i första hand avsaknaden av bindande uppgörelser med förut

namnda landsting och stad, som icke tillät, att ett definitivt förslag i ären­

det framlades redan under riksdagens vårsession. Utan närmare kännedom

om de ataganden, till vilka ifrågavarande kommuner vore beredda, kunde

statsmakterna icke överblicka de ekonomiska följderna av ett principbeslut.

Vidare saknades på andra betydelsefulla punkter tillräckligt underlag för

ett slutligt ställningstagande. Jag vill i detta sammanhang erinra om att i

propositionen särskilt pekades på lärarfrågan såsom ett av de problem, som

krävde fortsatt utredning.

Omedelbart efter det att riksdagen fattat beslut i anledning av proposi­

tionen bemyndigade Ivungl. Maj:t chefen för ecklesiastikdepartementet att

tillkalla en särskild beredning med uppgift att inom departementet biträda

med fortsatt utredning av frågan om inrättande av en medicinsk läroanstalt

i Norrland. I beredningens uppgift skulle även ingå att upptaga i samband

med utredningen erforderliga förhandlingar med vederbörande kommuner.

Den med stöd av nämnda bemyndigande tillkallade beredningen har

numera fullgjort sitt uppdrag. Jag har i det föregående lämnat en detalje­

rad redogörelse för det av beredningen avgivna betänkandet. Innan jag

redovisar mina ställningstaganden till beredningens olika förslag och rekom­

mendationer, torde jag få i korthet rekapitulera vissa huvudpunkter i be­

tänkandet.

Enligt beredningens förslag skall en medicinsk högskola inrättas i Umeå

från och med budgetåret 1958/59. Högskolan föreslås i överensstämmelse

med de i propositionen 1957: 91 uppdragna riktlinjerna skola omfatta både

propedeutisk och klinisk utbildning samt avse en årlig intagning av 40 stu­

derande. För att undvika ett alltför markerat provisorium under högskolans

första viktiga uppbyggnadsår föreslår beredningen, att den kliniska under­

visningen skall börja först vårterminen 1959, d.v. s. en termin senare än

som tidigare förutsatts. Beredningens förslag rörande tidpunkterna för den

kliniska undervisningens igångsättande innebär i huvudsak följande. Kurs

1 medicin^ skall börja den 1 januari 1959 och kurs i kirurgi den 1 augusti

1959. Kurser i övriga till medicine licentiatexamens andra avdelning

hörande ämnen skall anordnas successivt enligt en i vissa avseenden bunden

ordning, med början i januari 1960. Den propedeutiska undervisningen be­

räknas kunna börja höstterminen 1962. Fn konsekvens av förslaget att upp­

skjuta igångsättandet av den kliniska undervisningen är, att särskilda an­

ordningar måste vidtagas för att 20 av de studerande, som började sina me­

dicinska studier vid befintliga lärosäten höstterminen 1955, skall kunna

beredas fortsatt klinisk utbildning i Uppsala och Lund. För genomförandet

av sådana anordningar erfordras enligt beredningens beräkning en sam­

manlagd medelsanvisning av 242 000 kronor.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

75

I betänkandet redovisas en byggnadsplan för tillgodoseende av högsko­

lans och Umeå lasaretts kommande lokalbehov. Enligt planen skall dess

genomförande uppdelas på två skeden. Under det första skedet, omfattande

tiden från årsskiftet 1957/58 till slutet av 1959, skall anordnas sådana

lokaler, som är nödvändiga för den kliniska undervisningen. Under det

andra skedet, omfattande tiden därefter fram till årsskiftet 1965/66, skall

färdigställas lokaler för den propedeutiska undervisningen samt utökade

lokaler för klinisk undervisning och medicinsk forskning. Det mest omfat­

tande byggnadsföretaget under detta skede, nämligen uppförandet av ett

institutionskomplex för bakteriologi, virologi, hygien och farmakologi, skall

enligt planen genomföras i två etapper.

Beredningen redovisar ett detaljerat förslag till personalorganisation för

högskolan. I väsentliga stycken följer detta förslag de av statsmakterna år

1954, i samband med ställningstagandet till läkarutbildningsreformen, god­

tagna riktlinjerna för uppbyggnad av personalorganisationen vid de nuva­

rande medicinska läroanstalterna. På anförda skäl förordar beredningen

emellertid, att personalorganisationen i vissa hänseenden utformas annor­

lunda än som skett vid de befintliga lärosätena. Vid full utbyggnad av

högskolan, d. v. s. från och med budgetåret 1962/63, skall enligt bered­

ningens förslag finnas inrättade, bland annat, 20 professurer, 6 laboraturer

eller motsvarande tjänster, 10 tjänster såsom lärare i kliniska ämnen i löne­

graden Ae 24, 6 docenturer samt 1 forskardocentur.

Förslag till personalorganisation förutsätter, så vitt avser en övergångs­

period, medverkan i undervisningen av vissa nuvarande lasarettsläkare vid

Umeå lasarett. En väsentlig del av beredningens arbete har ägnats åt de

med denna medverkan sammanhängande problemen. Vid överläggningar

inför beredningen mellan Svenska landstingsförbundet och Västerbottens

läns landsting, å ena, samt Sveriges läkarförbund och berörda läkare vid

lasarettet, å andra sidan, har riktlinjer dragits upp för en lösning av dessa

problem. Enligt vad beredningen anfört i anslutning till förslaget till per­

sonalorganisation har ifrågavarande överläggningar lett till en överenskom­

melse, innebärande att landstinget skall till vissa av de nuvarande lasaretts-

läkarna betala ersättning, som på en gång innefattar kompensation för

mistade inkomster i anledning av delning av den klinik, för vilken veder­

börande lasarettsläkare nu är chef, och arvode för den undervisning, som

ifrågavarande läkare avses skola meddela. Ersättningarnas storlek skall be­

stämmas genom förhandlingsöverenskommelse mellan parterna eller, om

sådan icke kan uppnås, genom skiljedom.

Beredningens förslag innebär vidare, att de nuvarande lasarettsläkare,

som avses skola medverka i undervisningen, skall förordnas att bestrida på

lärare i Ac 24 ankommande undervisning. Lärartjänsten i ämnet skall där­

vid hållas vakant, och ett belopp motsvarande lönen i löneklass Ae 24 skall

utgå av statsmedel till landstinget. Såsom förut nämnts skall det ankomma

Kungl. Maj.ts 'proposition nr 188 år 1957

7G

på landstinget att betala lasarettsläkaren ersättning för den undervisning

denne skall meddela.

Ett särskilt medicinskt-odontologiskt bibliotek skall enligt beredningens

förslag inrättas i Umeå. Detta bibliotek föreslås skola till en början för­

läggas till stadsbiblioteket. De lokaler inom stadsbiblioteket, som det medi-

cinskt-odontologiska biblioteket kan få disponera, beräknas emellertid bli

otillräckliga för sistnämnda biblioteks behov inom en tidsperiod av sex å

sju år. Enligt beredningens mening bör före utgången av denna tidsperiod

uppföras en särskild nybyggnad avsedd att inrymma dels det medicinskt-

odontologiska biblioteket, dels administrationslokaler för högskolan och

tandläkarinstitutet.

I betänkandet redovisas fullständiga förslag till avtal mellan Kungl.

Maj:t och kronan, å ena, samt Västerbottens läns landsting respektive

Umeå stad, å andra sidan. Beredningen förordar, att dessa båda avtalsför-

slag oförändrade lägges till grund för samarbetet mellan staten och ifråga­

varande kommuner.

Enligt beredningen bör högskolan under uppbyggnadsperioden stå under

omedelbar ledning av en organisationskommitté. Under hänvisning till för­

beredelsearbetets brådskande natur förordar beredningen, att denna organi­

sationskommitté tillsättes så snart förutsättningar därför föreligger.

Vid full utbyggnad av högskolan beräknas de årliga kostnaderna för stats­

verket uppgå till 5,4 miljoner kronor. Av detta belopp avser 4,2 miljoner

olika anslag under åttonde huvudtiteln — därav 3 miljoner kronor i av-

löningsanslag — samt 1,2 miljoner kronor ett anslag under elfte huvud­

titeln till bidrag till driften av Umeå lasarett. Engångskostnaderna för

statsverket för full utbyggnad av högskolan beräknas till 26,8 miljoner

kronor. Av beloppet avser 10,2 miljoner kronor anslag under åttonde huvud­

titeln till inredning och utrustning av nya lokaler, 15,3 miljoner kronor

anslag under elfte huvudtiteln till bidrag till vissa byggnadsarbeten vid

Umeå lasarett samt 1,3 miljoner kronor investeringsanslag under kapital­

budgeten till biblioteks- och administrationsbyggnad vid medicinska hög­

skolan och tandläkarinstitutet. Jag vill erinra om att beredningen enligt en

i betänkandet intagen tidsplan för utbyggnaden av högskolan under andra

uppbyggnadsskedet angivit den tänkta fördelningen per budgetår av de på

ifrågavarande skede belöpande statsanslagen till nyssnämnda byggnads­

arbeten.

Enligt min mening har genom beredningens arbete skapats det erforder­

liga underlaget för ett definitivt ställningstagande till frågan om inrättande

av en medicinsk högskola i Umeå. Jag vill i detta sammanhang framhålla,

att jag finner det vara värdefullt, att beredningen under sitt arbete sam­

verkat med en så betydande krets av sakkunniga ämnesföreträdare — av

vilka det stora flertalet tillhör medicinska fakulteten i Uppsala — samt

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 188 år 1957

77

även samrått med universitetskanslern och chefen för medicinalstyrelsen i frågor av mera väsentlig betydelse för utredningsarbetet.

Den utredning och de förslag, som beredningen framlagt, ger enligt min mening klart vid handen, att erforderliga förutsättningar föreligger för inrättande av en medicinsk högskola i Umeå. Jag förordar därför, att ett principbeslut nu fattas om inrättande av den föreslagna högskolan från och med budgetåret 1958/59. Högskolan bör få den omfattning — i fråga om både ämnesrepresentation och årlig intagning av studerande — som beredningen förordat. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på den inledande bestämmelsen i föreliggande förslag till avtal med Väster­ bottens läns landsting, enligt vilken läroanstaltens omfattning bestämmes av Kungl. Maj:t med stöd av riksdagens beslut.

Den utbyggnadsplan, som beredningen i samarbete med landstinget fram­ lagt, synes mig ägnad att inom rimlig tid ombilda det nuvarande lasarettet till ett fullt godtagbart undervisningssjuklius samt skapa ändamålsenliga institutionslokaler för högskolan. Jag föreslår därför, att denna plan lägges till grund för högskolans successiva utbyggnad.

Beredningens förslag till personalorganisation anser jag mig böra i allt väsentligt biträda. Jag inbegriper därvid de lösningar av vissa speciella lärarfrågor, vilka jag nyss berört. På några punkter i fråga om personal­ organisationen torde emellertid beredningens förslag böra modifieras.

Enligt beredningen skulle i den för de vetenskapliga institutionerna av­ sedda gemensamma organisationen ingå två tjänster som laboratorieingen­ jör i Ae 17. Då löneställningen m. m. för ifrågavarande kategori av befatt­ ningshavare för närvarande prövas av 1956 års tekniska biträdesutredning, bör ståndpunkt icke nu tagas till beredningens förslag i denna del.

I den av beredningen föreslagna personalorganisationen ingår tjänster som instrumentmakare, laboratoriebiträde, laboratoriesköterska, prepara- tor, institutionsvaktmästare, vaktmästare och diskbiträde. För egen del har jag icke funnit något att erinra mot det av beredningen beräknade totala behovet av här avsedd biträdespersonal. Enligt min mening är det emeller­ tid mindre lämpligt att på detta stadium fixera ifrågavarande personals differentiering på olika tjänstetyper och lönegrader. Frågorna om tjänstetyp och löncgradsplacering torde i stället böra övervägas framdeles i samband med prövningen av organisationskommitténs kommande äskanden om ifrå­ gavarande tjänsters inrättande.

I den del av personalorganisationen, som avser högskolans administra­ tion, skall enligt beredningens förslag ingå en tjänst som kanslist i beford- ringsgången Af 9—Ae 13. Jag vill med anledning härav erinra om att frågan om ökad användning av kanslister inom statsförvaltningen för närvarande är föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Med hänsyn härtill synes frågan om inrättande av en kanslisttjänst vid högskolan böra tills vidare hållas öppen.

Vad beredningen anfört i fråga om turordningen och tidsschemat för de

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

78

olika kliniska kursernas igångsättande föranleder ingen erinran från min sida. Vidare tillstyrker jag, att de i personalorganisationen ingående huvud­ lärartjänsterna successivt inrättas vid tidpunkter, som beredningen för­ ordat. Kungl. Maj:t bör, såsom beredningen föreslagit, äga befogenhet att medgiva att i förslaget till personalorganisation upptagna tjänster må le- digförklaras vid sådan tidpunkt, att tillsättningsförfarandet kan vara av­ slutat i god tid innan vederbörande tjänst enligt Kungl. Maj:ts prövning erfordras.

Den av beredningen förordade provisoriska lösningen av det medicinskt- odontologiska bibliotekets lokalfråga anser jag mig kunna godtaga. Jag finner de i betänkandet anförda skälen för uppförande framdeles av en sär­ skild byggnad för bland annat biblioteket bärande och förordar därför en sådan lösning av bibliotekets lokalfråga på längre sikt. Jag vill också erinra om att Västerbottens läns landsting i föreliggande förslag till avtal förklarat sig villigt att bidraga till ifrågavarande byggnadsföretag med 700 000 kronor.

Mot beredningens uttalanden och rekommendationer rörande högskolans organisatoriska uppbyggnad har jag icke funnit anledning till erinran. Jag anser i likhet med beredningen nödvändigt, att en särskild organisations­ kommitté får i uppdrag att fortsätta detaljplaneringen av högskolans upp­ byggnad. Intill dess de organisatoriska förutsättningarna enligt Kungl. Maj:ts prövning föreligger för anordnande av en självständig högskoleför­ valtning, bör högskolan stå under omedelbar ledning av organisationskom­ mittén. Jag torde i detta sammanhang få anmäla, att jag — med hänsyn till vikten av att förberedelsearbetet för påbörjande av verksamheten vid högskolan icke fördröjes — har för avsikt att inom kort hemställa om åt­ gärder för tillsätttande av här avsedda orgnisationskommitté. Jag vill till- lägga, att jag beträffande kommitténs omfattning, sammansättning och uppgifter utöver de redan nämnda ansluter mig till de av beredningen upp­ dragna riktlinjerna.

Eu av beredningens huvuduppgifter har varit att träffa överenskom­ melser med Västerbottens läns landsting och Umeå stad rörande samarbetet mellan staten och ifrågavarande kommuner efter ett statsmakternas beslut att förlägga medicinsk utbildning till Umeå.

Föreliggande förslag till avtal mellan staten och landstinget reglerar främst frågor rörande upplåtelse av mark och nu befintliga eller nytillkom­ mande sjukhusinrättningar för ifrågakommande högskoleändamål samt parternas åtaganden beträffande anläggnings-, utrustnings- och driftkost­ nader. Därutöver reglerar avtalsförslaget bland annat förhållanden av väsentlig betydelse för högskolepersonalen och de studerande samt innehål­ ler dessutom administrativa bestämmelser om samverkan mellan parterna på olika punkter. Enligt min mening är avtalsförslaget från statens syn­ punkt väl godtagbart. Jag tillstyrker därför, att förslaget lägges till grund

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Kungl. May.ts proposition nr 188 år 1957 79

för det avsedda samarbetet. Därest framdeles smärre jämkningar av eller tillägg till avtalsbestämmelserna skulle erfordras, förutsätter jag, att riks­ dagens samtycke därtill icke skall behöva inhämtas. Jag vill här tillägga, att enligt vad jag inhämtat Västerbottens läns landsting redan bemyndigat landstingets förvaltningsutskott att träffa slutligt avtal med Kungl. Maj:t och kronan på grundval av det föreliggande förslaget.

Förslaget till avtal mellan staten och Umeå stad reglerar huvudsakligen stadens åtaganden i fråga om det medicinskt-odontologiska biblioteket, bostäder för personalen och de studerande vid högskolan samt kårhus för de studerande vid högskolan och tandläkarinstitutet. Jag finner även detta avtalsförslag vara från statens synpunkt väl godtagbart och tillstyrker där­ för detsamma. Vad jag nyss anfört beträffade eventuella smärre jämkningar av eller tillägg till bestämmelserna i landstingsavtalet synes böra gälla jäm­ väl nu ifrågavarande avtal. Jag vill nämna, att stadsfullmäktige i Umeå den 18 oktober 1957 för sin del beslutat godkänna det föreliggande förslaget.

Vad beträffar kostnadsberäkningarna framgår av betänkandet, att bered­ ningen nedlagt ett omfattande arbete pa att göra dessa så noggranna som förhållandena medgivit. Jag är medveten om att beräkningarna på vissa punkter måste anses preliminära. Enligt min mening är det dock helt klart, att de föreliggande kostnadsberäkningarna utgör ett tillräckligt underlag för en bedömning av den ekonomiska innebörden av ett principbeslut om högskolans inrättande. I fråga om medelsbehovet för nästa budgetår synes det — i enlighet med beredningens förslag — böra ankomma på den av mig i det föregående föreslagna organisationskommittén att verkställa erforder­ liga detalj beräkningar samt till kanslern för rikets universitet ingiva fram­ ställning om anslag. Kanslern torde därefter böra till Kungl. Maj:t inkom­ ma med slutliga anslagsäskanden. Vid bifall till mina nu framlagda förslag synes fragan om anslag till högskolan böra upptagas i proposition, som under våren 1958 avlämnas till riksdagen.

I överensstämmelse med beredningens förslag tillstyrker jag att erforder­ liga anordningar vidtages för att bereda 20 av de studerande, som intogs vid de medicinska lärosätena höstterminen 1955, fortsatt utbildning till medicine licentiatexamen vid universiteten i Uppsala och Lund. Det torde fa ankomma på kanslern att, efter nännare granskning av de av bered­ ningen verkställda kostnadsberäkningarna för ifrågavarande anordningar, till Kungl. Maj:t inkomma med förslag i ämnet.

Vad beredningen i övrigt anfört och föreslagit i sitt betänkande har jag funnit mig böra biträda.

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå, riksdagen att

a) besluta att en medicinsk högskola skall inrättas i Umeå från och med budgetåret 1958/59;

80

b) godkänna vad jag i det föregående förordat beträf­ fande högskolans organisation, uppbyggnad, m. m.;

c) bemyndiga Kungl. Maj:t att träffa avtal med Väster­ bottens läns landsting angående inrättande av en medicinsk läroanstalt i Umeå m. m. i huvudsaklig överensstämmelse med vad jag i det föregående förordat; samt

d) bemyndiga Kungl. Maj:t att träffa avtal med Umeå stad angående vissa åtaganden i samband med anordnande av medicinsk och odontologisk utbildning i Umeå i huvud­ saklig överensstämmelse med vad jag i det föregående för­ ordat.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Gösta Nilsson

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1957

81

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

Inledning .......................................................................................................

3

Bakgrunden till beredningens uppdrag..........................................................

4

Beredningens betänkande ..............................................................................

13

Frågeställningar ........................................................................................

13

Beredningens arbetssätt..............................................................................

20

Huvudpunkterna i beredningens förslag....................................................

22

Lokalfrågorna ............................................................................................ 23 Personalorganisationen .............................................................................

35

Tidpunkterna för undervisningens igångsättande......................................

43

Biblioteksfrågan ........................................................................................

51

Högskolans organisatoriska uppbyggnad ..................................................

54

Avtalsfrågorna ..........................................................................................

56

Avtal med Västerbottens läns landsting............................................... 56 Avtal med Umeå stad............................................................................

66

Kostnadsberäkningar .................................................................................

70

Departementschefen .......................................................................................

73

6 — Bihang till riksdagens protokoll 1957. 1 samt. Nr 188