Prop. 1958:158

('angående lönegrads- placeringen för vissa tjänster m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

1

Nr 158

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående lönegrads-

placeringen för vissa tjänster m. m.; given Stockholms slott den 9 april 1958.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sigurd Lindholm

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag till ändrad lönegradsplacering av tjänster m. m. på grundval av en den 2 april 1958 med statstjänstemännens huvudorganisationer träffad förhandlingsöverenskommelse. Förslagen av­ ser bl. a. viss biträdespersonal, sköterskor vid mentalsjukvården, polis­ personal, underbefäl, vissa övnings- och yrkeslärare, skogspersonal samt vis­ sa tjänster vid de af färsdrivande verken. Förslagen, som förutsatts skola genomföras fr. o. m. den 1 juli 1958, beräknas medföra en årlig kostnads­ ökning för löner på omkring 13 miljoner kronor.

Vidare äskas i propositionen för budgetåret 1958/59 ett särskilt anslag till täckning av beräknade kostnader för ändrad lönegradsplacering av tjäns­ ter in. in. samt för kompensation för höjda folkpensionsavgifter.

t Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 158

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

Utdrag av protokollet över civilärenden

,

hållet inför Hans Maj:t

Konunqen i statsrådet å Stockholms slott den 9 april

1958.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

ministern för utrikes ärendena

U

ndén

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indell

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

, S

kog

­

lund

, E

denman

, N

etzén

, K

jellin

, J

ohansson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för civildepartementet, statsrådet Lindholm, frågor om

lönegrads-

placeringen för vissa tjänster m. m.

samt anför därvid följande.

Inledning

Vid anmälan av för flera huvudtitlar gemensamma frågor i årets stats-

verksproposition (bil. 2, s. 1) omnämnde jag, att förhandlingar angående

s. k. B-frågor, d. v. s. förslag, som beträffande vissa tjänster eller grupper

av tjänster avser omprövning av normerna för lönegradsplaceringen, hade

upptagits med personalorganisationerna men att de slutliga förhandling­

arna i ämnet syntes kunna äga rum tidigast under februari månad. Med

hänsyn härtill framhöll jag, att det kunde bli nödvändigt att senare under

riksdagen framlägga förslag till lönegradsändringar. Häremot har riksda­

gen inte haft något att erinra (SU 14, rskr 14).

Efter förhandlingar med Statstjänarkartellen, Statstjänstemännens riks­

förbund, Sveriges akademikers centralorganisation och Tjänstemännens cen­

tralorganisations statstjänstemannasektion har den 2 april 1958 — under

förbehåll för Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande -—• med dessa orga­

nisationer träffats överenskommelse angående ändrad lönegradsplacering

för vissa tjänster m. m.

De förslag, om vilka överenskommelse föreligger, avses skola genomföras

fr. o. m. den 1 juli 1958. Förslagen har sammanfattats i en tabellsamman­

ställning, vilken torde såsom

bilaga

få fogas till statsrådsprotokollet i detta

ärende. I tabellsammanställningen har, liksom fallet varit vid tidigare till­

fällen, beträffande sådana områden, där avlöningskostnaderna bestrides

från riksstatsanslag, lämnats en fullständig redovisning av den träffade

överenskommelsen. Vad åter angår de affärsdrivande verken har, likaledes

3

på sätt tidigare skett, i fråga om tjänster i Ao 19 och lägre lönegrader i sammanställningen endast redovisats de nya lönegrader för vissa grupper av tjänster, som följer av överenskommelsen. Någon antalsmässig redo­ visning av de enskilda tjänster, som beröres av överenskommelsen, har så­ lunda här icke lämnats. Det förutsättes i sistnämnda fall, liksom i fråga om vissa överenskomna lönegradsändringar inom ramen för nu gällande tjäns- teförteckningar, skola ankomma på Kungl. Maj :t att sätta överenskommel­ sen i kraft. Med det sålunda tillämpade systemet för redovisning av över­ enskommelsen bär i bilagan medtagits vissa förslag till lönegradsändring­ ar, i fråga om vilka det enligt gällande avlöningsreglementen ankommer på Kungl. Maj:t att meddela beslut. Härmed avses givetvis icke någon saklig ändring i gällande ordning beträffande inrättande och lönegradsplacering av tjänster.

Jag får i detta sammanhang anmäla, att vid beredningen av förevarande ärende prövats vissa från verk och myndigheter eller personalorganisatio­ ner i särskilda framställningar framförda yrkanden om ändrad lönegrads­ placering m. m.

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

Överenskommelsen om lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m.

I fråga om de förslag, som innefattas i förhandlingsöverenskommelsen, får jag anföra följande.

Kartritningsbiträden m. fl. I den förut åberopade bilagan

(För flera huvud­

titlar gemensamma förslag, punkt B)

redovisas ett förslag om viss beford-

ringsgång för biträden, som genomgått särskild kartritningskurs. Med an­ ledning härav vill jag erinra, att genom beslut av 1954 års riksdag införts en speciell befordringsgång för sådana kartritningsbiträden vid lantmäteri- staten, som genomgått av lantmäteristyrelsen anordnad särskild utbildnings­ kurs (Gemensamma frågor, s. 18). Jämfört med den för skriv- och kontors- hiträden gällande befordringsgången gäller för dessa kartritningsbiträden begynnelsegraden Af 3 i stället för Af 1 och befordran till Ae 5 sker efter 11/2 års anställning. Angivna kortare befordringsgång tillämpas numera för personal med liknande arbetsuppgifter och kvalifikationer jämväl vid vissa andra myndigheter, t. ex. rikets allmänna kartverk.

Förhandlingsöverenskommelsen i denna del innebär en förbättring av den f. n. vid lantmäteristaten m. fl. förvaltningsområden tillämpade befordrings­ gången såtillvida, att densamma utsträckes till kanslibiträdesgraden Ae 7; denna skall uppnås efter tre år i Ae 5, vilket inom de flesta förvaltningsom­ råden, där kartritningspersonal sysselsattes, innebär en betydande förkort­ ning av tiden för erhållande av tjänst i Ae 7. överenskommelsen innebär vi­ dare, att den sålunda föreslagna befordringsgången skall gälla för biträden med ifrågavarande utbildning inom all verksamhet med statligt reglerade löner.

4

Yrkeslärare. För yrkeslärarna vid de centrala verkstadsskolorna fastställ*

des år 1955 en löneställning, motsvarande nuvarande A 15. Det nu förelig­

gande förslaget

(Bilagan, för flera huvudtitlar gemensamma förslag, punkt

C)

innebär i och för sig inte någon ändring härutinnan. I anslutning till vad

som gäller inom det kommunala yrkesskolväsendet har emellertid beträf­

fande de centrala verkstadsskolornas yrkeslärare föreslagits att dessa skall

— under vissa förutsättningar beträffande pedagogiska och praktiska kvali­

fikationer — kunna medgivas en löneställning motsvarande A 16. Enahan­

da förmån har under samma förutsättningar ansetts böra tillkomma yrkes­

lärare vid fångvårdens ungdomsräjong, försvaret, ungdomsvårdsskolorna

och statens arbetsklinik i Stockholm, vilka yrkeslärare i lönehänseende är

jämställda med de centrala verkstadsskolornas.

I samband med den föreslagna regleringen av löneställningen för de cen­

trala verkstadsskolornas yrkeslärare avses de för dem hittills gällande äldre

bestämmelserna i fråga om arbetsårets längd och undervisningstiden för

vecka skola upphävas och anpassning ske till den nya yrkesskolstadgans be­

stämmelser.

Kanslister inom utrikesförvaltningen. I årets statsverksproposition (III ht)

har ministern för utrikes ärendena anmält, att inom utrikesdepartementet

företagits en översyn av kanslistorganisationen, utmynnande i vissa förslag

rörande ändrade bestämmelser i fråga om den reglerade befordringsgången

för kanslister. Förslaget kunde förväntas under våren 1958 bli föremål för

förhandlingar mellan civildepartementet och vederbörande personalorgani­

sation.

Såsom framgår av bilagan

(För flera huvudtitlar gemensamma förslag,

punkt D)

har överenskommelse nu träffats om ändrad befordringsgång för

kanslister inom utrikesförvaltningen. I förhållande till vad nu gäller innebär

överenskommelsen en utsträckning av befordringsgången till Ae 13, vilken

skall uppnås efter ett år i Ae 12. Härigenom får denna befordringsgång sam­

ma utseende som den, som tillämpas för landskanslister vid länsstyrelserna.

F. n. finns vid utrikesförvaltningen anställda omkring 30 extra tjänstemän,

vilka fullgör sådana göromål, som avsetts för kanslister i reglerad beford­

ringsgång, men som ej kunnat inplaceras i befordringsgången, då antalet

tjänster i denna varit begränsat. Överenskommelsen innebär, att den hittills­

varande begränsningen i fråga om antalet tjänster i befordringsgången bort­

tages. Det torde i stället få ankomma på utrikesdepartementet att inom ra­

men för tillgängliga anslagsmedel antaga kanslistaspiranter på motsvaran­

de sätt som gäller i fråga om attachéer.

Vidare föreslås i förevarande sammanhang att rätt till förflyttningsbidrag

införes för kanslistpersonal i vissa lönegrader.

Kungl. Maj. ts proposition nr 158 år 1958

Vaktfruar. Vid fångvårdsanstalterna befintliga tjänster som vaktfru i A 7

har i överenskommelsen

(Bilagan, II och V ht)

föreslagits förändrade till

\ aktkonstapels t j änster i A 8. I konsekvens härmed föreslås ändrad tjänste-

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

5

benämning till överkonstapel för tjänsten som första vaktfru vid fångvårös-

anstalten i Växjö. Det har förutsatts, att för överkonstapel gällande pensions-

bestämmelser blir tillämpliga för innehavaren av ifrågavarande tjänst. För

tjänsterna i A 8 bör vid vissa anstalter kunna tillämpas tjänstebenämningen

vårdare i stället för vaktkonstapel.

I årets statsverksproposition (II ht) har förslag framlagts till personal-

plan för den nya kvinnoanstalten Hinseberg i Frövi, som beräknas tagas i

bruk den 1 oktober 1959. Riksdagen har (skr 2) godkänt den föreslagna per­

sonalplanen. I denna, som är upprättad med utgångspunkt i de grunder, som

gäller för Växjöanstalten, vilken den nya anstalten avses skola ersätta, in­

går tre tjänster som första vaktfru i A 10 och 20 tjänster som vaktfru i

A 7. Beträffande dessa tjänster bör vidtagas erforderlig ändring av löne-

gradsplacering och tjänstebenämning i anslutning till vad som i det före­

gående föreslagits.

Militärläkare. Inom civildepartementet har särskild undersökning verkställts

rörande militärläkarnas löneförmåner. Genom besök vid förband (motsva­

rande) har representanter för departementet tagit del av militär läkarnas ar­

betsförhållanden m. m.

Överenskommelsen innebär på denna punkt förslag om uppflyttning från

A 24 till A 25 av samtliga sju fältläkarbeställningar vid armén samt utbyte

av fyra beställningar vid flygvapnet för flygläkare av 1. graden i A 21 mot

beställningar för förste flygläkare i A 23

(Bilagan, IV ht).

Sistnämnda be­

ställningar torde vid nuvarande organisation böra i första hand avses för

befattningar vid F 5, F It, F 16 och F 21.

Vidare har i detta sammanhang enighet nåtts om viss ändring i gällande

bestämmelser om ersättning vid hinder för militärläkare att utöva enskild

praktik. Det må erinras om att förbandsläkarnas dagliga arbetstid skall ut­

göra i medeltal fyra timmar för varje helgfri dag och att för flertalet övriga

militärläkare den dagliga arbetstiden skall utgöra fem timmar för varje helg­

fri dag. Därest — till följd av läkarens deltagande i inskrivningsförrättning-

ar eller tjänstgöring utom stationeringsorten — hinder uppkommer att utöva

enskild praktik, äger militärläkare, om dylikt hinder varar mer än 24 da­

gar årligen, enligt nuvarande bestämmelser åtnjuta gottgörelse med 60 kro­

nor för varje överskjutande dag. Förslaget innebär bl. a., att dylik ersätt­

ning skall kunna utgå även vid tjänstgöring inom stationeringsorten, att er­

sättningen skall utgå redan fr. o. in. första dagen samt att beloppet för dag

skall höjas till 75 kronor.

Vissa vikariatslöneförordnamlen inom försvaret. I prop. 1958: 110 har redo­

visats ett av försvarets civilförvaltning den 1 februari 1957 framlagt förslag

till åtgärder för att minska tillfälliga olägenheter i fråga om tidpunkten för

befordran till kapten eller fanjunkare (motsvarande). Det må här fram­

hållas, att förslaget åsyftar en löneförbättring blott för beställningshavare,

tillhörande sådana befordringsenheter, vilka erbjuder avsevärt sämre möj­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

ligheter till befordran än vad som är normalt för flertalet truppslag eller

förband. Förslaget, som är betingat av rådande ojämna åldersfördelning

bland officerare och underofficerare, har, såvitt nu kan förutses, begränsad

temporär räckvidd.

Civilförvaltningens förslag har legat till grund för överenskommelsen i

vad den gäller bestämmelser om vikariatslöneförordnanden för viss militär

personal

(Bilagan, IV ht).

Underbefäl. För underbefäl har enligt beslut av 1957 års riksdag (prop. 1101

vid armén och marinen inrättats beställningar i Ao 10 för rustmästare (mot­

svarande). Enligt nu föreliggande överenskommelse

(Bilagan, IV ht)

skall

vid armén och marinen antalet dylika beställningar utökas och lönegrads-

höjning ske till Ao 11. Överenskommelsen innebär vidare, att 19 rustmästar-

beställningar i Ao 11 skall tillkomma vid flygvapnet i utbyte mot lika många

överfurirsbeställningar. Sistnämnda rustmästarbeställningar avses för spe­

cialinstruktörer i spräng- och mintjänst.

I prop. 1958: 150 har för riksdagen anmälts att Kungl. Maj :t genom beslut

den 8 november 1957 fastställt pensionsåldern för beställning som rustmäs­

tare (motsvarande) i Ao 10 till 55 år. Vidare har i propositionen hemställts

om riksdagens bemyndigande för Kungl. Maj :t att vidtaga härav föranledd

ändring i 7 § 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente. För rustmästare

(motsvarande) i Ao 11 bör likaledes gälla en pensionsålder av 55 år. Nyss­

nämnda bemyndigande torde, vid ett godtagande av den nu redovisade över­

enskommelsen, böra givas ändrad innebörd i enlighet härmed.

Vissa kamerala tjänster m. fl. I 1955 års statsverksproposition (bil. 2, s. 14)

framhölls, att framförda yrkanden om ändrad lönegradsplacering för revi-

sionskommissarier hos riksräkenskapsverket och hos försvarets civilför­

valtning krävde ytterligare utredning inom civildepartementet innan ställ­

ning kunde tagas. Den nu träffade överenskommelsen innebär förändring

av ifrågavarande revisionskommissarietjänster i A 23 till byrådirektörs-

tjänster i A 24

(Bilagan, IV och VII ht).

Förslaget grundar sig på en inom

civildepartementet företagen undersökning av de med tjänsterna förenade

arbetsuppgifterna. I samband härmed har omprövning skett av löneställ-

ningen för kamrerartjänsterna hos statskontoret, byggnadsstyrelsen och do­

mänstyrelsen, vilka likaledes föreslås ändrade till byrådirektörst jänster i

A 24. Detsamma gäller de två tjänsterna som kameralintendent resp. förste

revisor hos telestyrelsen samt kamrerstjänsten och förste revisorstjänsten

hos järnvägsstyrelsen.

Jag vill i detta sammanhang även påpeka de förändringar, som förhand-

lingsöverenskommelsen innebär beträffande kamrerartjänsterna hos hus­

hållningssällskapen och skogsvårdsstyrelserna

(Bilagan, IX ht).

Vad angår

tjänsterna vid sistnämnda organ skall — liksom f. n. är fallet hos hushåll­

ningssällskapen -— A 17 och A 19 gälla. F. n. är flertalet kamrerart jänster

vid skogsvårdsstyrelserna placerade i A 15.

7

Länsarkivarier. I sina anslagsäskanden för budgetåret 1958/59 har riksarki­

vet begärt uppflyttning av de två länsarkivarietjänsterna vid länsarkiven i

Visby och Östersund från A 23 till åtminstone A 24 samt föreslagit att

tjänstebenämningen utbytes mot landsarkivarie och att ifrågavarande läns­

arkiv benämnes landsarkiv, överenskommelse har nu träffats om uppflytt­

ning av tjänsterna såsom länsarkivarie i A 23 till tjänster såsom landsar­

kivarie i A 24

(Bilagan, VIII ht).

Med anledning av förevarande förslag förordar jag efter samråd med che­

fen för ecklesiastikdepartementet, att — därest riksdagen ej har något att

erinra häremot -— benämningen på länsarkiven i Visby och Östersund änd­

ras till landsarkiv.

Rektorer vid centrala verkstadsskolor. Antalet lönegrupper för rektors*

tjänsterna vid de centrala verkstadsskolorna har med hänsyn till skolornas

skiftande storlek ansetts böra ökas från nuvarande fyra till fem

(Bilagan,

Vill ht).

Liksom hittills har det förutsatts skola ankomma på Kungl. Maj:t

att efter förslag av överstyrelsen för yrkesutbildning bestämma vilken löne­

grupp rektorstjänst skall tillhöra i anslutning till vissa huvudgrunder för

fördelningen. Lönen i den nya femte lönegruppen föreslås skola utgå enligt

löneklassen närmast över den nuvarande högsta. Såsom ett resultat av den

planerade nya grupperingen kan inemot ett 10-tal tjänster beräknas bli

uppflyttade en löneklass.

Kyrkomusiker. I samband med förslag om viss jämkning av kantorstilläg-

get för skolkantorer har ansetts böra införas en regel om tjänstefrihet under

visst antal sön- eller helgdagar årligen för skolkantorer och vissa andra

kyrkomusiker

(Bilagan, VIII ht).

Närmare bestämmelser härutinnan förut-

sättes skola meddelas i den för vederbörande tjänst gällande instruktionen.

Förslaget ansluter sig till vad av 1957 års kyrkomöte förordats (jfr dess

första tillfälliga utskotts betänkande nr 17, s. 21).

Folk- och småskollärare. Gällande bestämmelser om löneklassplacering en­

ligt avlöningsreglementet för folkskolan (Arf) bygger på tillgodoräkning

enligt vissa grunder. De anpassades vid reglementets tillkomst så, att för de

reguljära befordringsfallen skulle uppnås i princip samma resultat som

enligt sneddningsreglerna i statens allmänna avlöningsreglemente (Saar).

Vissa härefter vidtagna ändringar, bl. a. lönegradsförändringar i samband

med 1957 års löneplansrevision, har medfört, att folkskolans löneklassregler

icke längre ger samma resultat som de i Saar meddelade. Detta jämte det

förhållandet, att löneklassreglerna i Saar nu tillämpas inom folkskolan för

övningslärare samt för lärare i läroämnen vid försöksskolans högstadium

och i folkskolan inbyggd realskollinje har aktualiserat frågan om ersättande

av tillgodoräkningsbestämmelserna i Arf med Saars sneddningsregler

(Bila­

gan, VIII ht).

En lämplig tidpunkt härför har ansetts vara den 1 juli 1958,

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

då den av 1956 års riksdag beslutade skolstyrelsereformen träder i kraft.

Förslaget påkallar ändringar i Arf samt utfärdande av vissa övergångsbe­

stämmelser.

Vissa konsulenttjänster. I 1955 års statsverksproposition (bil. 2, s. 11)

framhölls att arbetsuppgifter och löneställning för konsulenterna vid statens

veterinärmedicinska anstalt syntes böra närmare klarläggas. En undersök­

ning härutinnan har numera utförts inom civildepartementet. Vidare har

anstaltsstyrelsen de senaste åren i sina anslagsäskanden (jfr IX ht 1957,

s. 205 o. 206, och 1958, s. 331) föreslagit, att en speciell befordringsgång till­

skapas för konsulenterna, eftersom det i regel fordras en relativt lång tjänst­

göring innan vederbörande behärskar sitt område. Den nu träffade förhand-

lingsöverenskommelsen innehåller förslag om att de fyra konsulenttjäns­

terna vid anstalten, vilka f. n. är placerade i A 23, placeras i

högst

A 24

(Bilagan, IX ht).

Härvid förutsättes, att tjänstinnehavarna kommer att lö-

negradsplaceras i enlighet med den av styrelsen förordade befordrings-

gången.

Distriktsveterinärer. 1954 års veterinärtaxeutredning har den 25 maj 1957

avlämnat betänkande med förslag till ny veterinärtaxa in. m. (SOU 1957: 20).

Förslaget innebär i huvudsak eu teknisk överarbetning av taxan i syfte att

modernisera och förenkla densamma.

I samband med de nu förda förhandlingarna har från vederbörande per­

sonalorganisation framställts yrkande om viss uppjustering av såväl löne­

delen som taxedelen av distriktsveterinärernas inkomster. Vid överlägg­

ningarna i denna fråga har enighet uppnåtts om att en höjning av distrikts­

veterinärernas inkomstnivå skall — efter närmare undersökning om formen

för justeringen — ske fr. o. in. den 1 januari 1959 i syfte att återställa det

relativa löneläge, som för dessa tjänstemän avsågs genom 1952 års överens­

kommelse (prop. 1952: 240) angående distriktsveterinärernas avlöningsför­

hållanden m. m.

(Bilagan, IX ht).

Det har förutsatts, att vid nyssnämnda

undersökning veterinärtaxeutredningens förslag skall ligga till grund vid

avvägningen av taxeinkomsterna.

Sköterskor vid mentalsjukvården m. m. Vid statens sinnessjukhus och sta­

tens anstalt för fallandesjuka finns f. n. för sjukvårdspersonal bl. a. in­

rättade tjänster dels för kvinnliga befattningshavare som sköterska i A 7

och första sköterska i A 8, dels för manliga befattningshavare som skötare

i A 8 och förste skötare i A 9. För sköterska och första sköterska gäller i

lråga om semester enligt 29 § Saar en särbestämmelse, som för dessa tjäns­

ter i princip medför fem dagars förlängd årssemester. Pensioneringsperio-

den för tjänsterna är 55—58 år. För skötare och förste skötare däremot

gäller såsom pensioneringsperiod 60—63 år.

Överenskommelsen i denna del innebär, att samtliga sköterske- och första

skötersketjänster utbytes mot tjänster för skötare och förste skötare

(Bi­

9

lagan, XI ht).

Härigenom blir för den manliga sjukvårdspersonalen gällan­

de bestämmelser om lönegradsplacering samt semester och pension tillämp­

liga jämväl å här avsedd kvinnlig sjukvårdspersonal.

Såsom övergångsanordning skall enligt överenskommelsen gälla, att nu

tillämplig semester får bibehållas för hela kalenderåret 1958. I pensions-

hänseende har vidare i anslutning till innehållet i kungörelsen 1949: 730

utformats vissa övergångsanordningar medförande rätt för den, som har

mindre än fem år kvar till den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns,

att under vissa förutsättningar avgå med ålderspension före uppnåendet av

den nya pensioneringsperiodens nedre gräns. Det må erinras, att vid höj­

ning fr. o. m. den 1 januari 1950 av pensionsåldern från 55 till 60 år för

1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente underkastade sjuksköterskor

och barnmorskor sådana, som tillhörde vissa äldre årsklasser, genom före-

nämnda kungörelse i vissa fall tillförsäkrades rätt att avgå med ålderspen­

sion utan hinder av att den nya pensionsåldern icke inträtt (prop. 1949:

200

).

Polispersonal. Rätten till ersättning åt elev vid genomgång av polisskolans

konstapelsklass är f. n. beroende av anställningstidens längd. Den, som

kan tillgodoräkna minst 36 anställningsmånader, åtnjuter under kurstiden

oavkortad lön jämte traktamente samt dessutom resekostnadsersättning och

traktamente vid färd till och från kursen. Övriga elever äger uppbära arvo­

de med 13 kronor för dag under kurstiden jämte resekostnadsersättning och

traktamente för resor vid utbildningens början och slut. Då konstapelsklas-

sen numera i allmänhet genomgås kort tid efter erhållen anställning vid

polisväsendet, förekommer det endast i undantagsfall, att någon elev äger

rätt att bibehålla oavkortad lön under kurstiden.

I rekryteringsfrämjande syfte föreslås nu

(Bilagan, XI ht)

att oavkortad

lön skall utgå under tiden för konstapelsklassen — oberoende av vederbö-

randes anställningstid. Denna förmån skall emellertid endast tillkomma

innehavare av i personalstat upptagen rekryteringstjänst. Det förslag som

nu framlägges påkallar ändring i 12 § polislönereglementet.

Enligt vad jag inhämtat har chefen för inrikesdepartementet för avsikt att

föranstalta om en utredning rörande fördelningen mellan staten och polis­

distrikten av här avsedda lönekostnader under utbildningen.

Överenskommelse har vidare träffats om vissa ändringar i gällande be­

stämmelser om polismanstjänsternas lönegradsplacering

(Bilagan, XI ht).

Förslaget i denna del, som avser uppflyttning av omkring 900 tjänster

praktiskt taget uteslutande för befälsutbildad personal, innebär i huvudsak

följande.

De lönegradsjusteringar för polispersonalens del, som genomfördes fr. o. m.

den 1 juli 1956 (prop. 1956: 48), medförde bl. a. förbättringar för den icke

befälsutbildade personalen. Inrättande av tjänster som förste poliskonsta­

pel i A 12 (Ca 17) skulle sålunda ske enligt vissa kvotregler, vilka med­

förde en väsentlig förbättring av befordringsmöjligheterna för poliskon­

staplar i A 10 (Ca 15). Mot bakgrunden härav har det ansetts erforderligt

Kungl. Maj. ts proposition nr 158 år 1958

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 är 1958

att i förevarande sammanhang överse grunderna för lönegradsplaceringen

av bl. a. polisassistent- och kriminalassistenttjänsterna i A 12 och A 13, till

vilka rekrytering i regel sker från förste poliskonstapelstjänst i A 12. Över­

synen har resulterat i att den lägsta lönegraden, A 12, slopas för den as-

sistentutbildade personalen och att för polisassistent och kriminalassistent

sålunda endast A 13 skall användas. Förslaget härutinnan föranleder änd­

ring i 5 § polislönereglementet.

De föreslagna nya bestämmelserna om inrättande av polisassistenttjänster

torde kunna medföra att ett mindre antal av nuvarande polisassistenttjäns­

ter i A 12 bör utbytas mot förste poliskonstapelstjänster i samma lönegrad.

Ett slopande av A 12 för den assistentutbildade personalen har vidare an­

setts böra medföra vissa ändringar i förutsättningarna för placering så­

som förste polisassistent i A 15 eller A 17 samt såsom förste kriminalassis­

tent i nämnda lönegrader. Vad först beträffar förste polisassistenttjänster­

na innebär överenskommelsen, att sådana tjänster i A 15 skall avses för

bl. a. polisman, som handhar ledningen av polisarbetet i polisdistrikt med

mer än sex (nu åtta) polismanstjänster samt för jourhavande befäl i vakt-

styrka inom poliskår, där kommissarietjänst i lägst A 19 finns inrättad.

Sistnämnda regel torde medföra uppflyftning från A 13 till A 15 av det

jourhavande befälet i vissa medelstora städer (i storleksordningen 20 000—

35 000 invånare). Förste polisassistenttjänster i A 17 finns f. n. endast i

Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom förhandlingsöverenskommelsen har

tillskapats möjlighet för inrättande av dylika tjänster även i andra större

städer (med minst omkring 40 000 invånare och en poliskår om minst om­

kring 50 tjänster). I reglerna beträffande poliskommissarietjänsternas lö-

negradsplacering har vidare justeringar företagits i syfte bl. a. att undan­

röja vissa ojämnheter, som med de nu föreslagna jämkningarna av assis­

tentlönerna eljest skulle uppkomma. I detta sammanhang bör vidare näm­

nas att skäl ansetts föreligga för uppflyttning av kommissarietjänsterna i

Malmö från A 21 till A 23, vilket medför likställighet i lönehänseende med

kommissarietjänsterna i Stockholm och Göteborg. Förhållandena i Örebro,

Västerås och Uppsala har vidare ansetts motivera, att kommissarietjänster­

na där placeras i A 21 (nu A 19). F. n. tillämpas placering i A 21 i — för­

utom Malmö — Norrköping och Hälsingborg (jfr prop. 1954: 75).

I fråga om fördelningen på lönegrader av befälstjänsterna vid kriminal­

polisavdelningarna gäller f. n. en ordning, som i realiteten innebär att tjäns­

terna fördelas med vissa procenttal på resp. A 12, A 13, A 15 samt A 17 och

högre lönegrader. Förslaget innebär i denna del väsentliga förbättringar.

Som förut nämnts har A 12 slopats för kriminalpolispersonal. I Stockholm,

Göteborg och Malmö skall assistenttjänsterna fördelas på A 13, A 15 och

A 17 med ca 40, 40 och 20 procent. Kriminalkommissarie tjänsterna skall

ej längre ingå i kvotberäkningen. Denna ändring samt förslaget i övrigt

medför uppflyttning av ca 200 förste kriminalassistenttjänster och krimi-

nalassistenttjänster i nämnda städer. Vad beträffar lönegradsplaceringen

tör tjänsterna vid kriminalpolisavdelningarna i landet i övrigt har överens-

11

kommits om vissa normer, vilka delvis har annan innebörd än de nu gäl­ lande. Bl. a. skall för bestämmande av antalet förste kriminalassistent- tjänster i A 17 ej längre gälla någon kvotberäkning, utan inrättande av så­ dana tjänster skall bestämmas enbart med hänsyn till organisationen inom vederbörlig kriminalpolisavdelning. I fråga om fördelning på A 15 och A 13 skall däremot även i fortsättningen tillämpas vissa procentregler. Antalet förste kriminalassistenttjänster och kriminalassistenttjänster vid kriminal­ polisavdelningarna (utom i Stockholm, Göteborg och Malmö), som uppflyt­ tas till följd av förslaget, kan beräknas till ca 350.

För att de föreslagna ändrade grunderna för lönegradsplacering skall kunna genomföras på smidigaste möjliga sätt och inom avsedd tid torde det __ liksom skedde vid genomförandet fr. o. m. den 1 juli 1956 av i prop. 1956:48 föreslagna lönegradsförändringar för polispersonalen — böra an­ komma på polisväsendets organisationsnämnd att upprätta och till polis­ distrikten överlämna förslag till de ändringar i personalstaterna, som ett godkännande av den träffade förhandlingsöverenskommelsen kan medföra. Chefen för inrikesdepartementet kommer att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj :t att lämna organisationsnämnden ifrågavarande uppdrag.

Jag får vidare anmäla, att i samband med förhandlingarna om ändrade grunder för lönegradsplacering av polispersonalen överenskommelse träf­ fats om viss normalisering fr. o. m. den 1 januari 1959 av arbetstids- bestämmelserna på polisväsendets område, övervägandena härutinnan har väsentligen grundat sig på ett av 1955 års utredning om polispersonalens arbetstidsförhållanden den 3 augusti 1956 avgivet förslag. Del ankommer på Kungl. Maj :t att besluta om ändrade arbetstidsbestämmelser m. m. i an­ slutning till överenskommelsen.

Vissa tjänster vid de affärsdrivande verken. Den nu träffade förhandlings­ överenskommelsen berör bl. a. vissa tjänster i A 19 och lägre lönegrader vid de affärsdrivande verken

(Bilagan, statens affärsdrivande verk).

Av sam­

manställningen framgår bl. a., att inom postverket och statens järnvägar av­ ses skola tillskapas en ny lönegrad för stationsmästare, nämligen A 16. För­ slaget härutinnan, vilket överensstämmer med av vederbörande verksstyrel- ser framförda yrkanden, har samband med en vid postverket och statens järnvägar planerad avveckling av befintliga postkontor av klass 17 resp.

järnvägsstationer av klass 17, vilka förestås av tjänstemän i högre kar­ riär —- postassistent- resp. stationsskrivarkarriären. Avsikten är att succes­ sivt, å ena sidan, hänföra vissa av dessa trafikanstalter till klass 19, och, å andra sidan, utbyta vissa mot anstalter av lägre klass ■— klass 16 eller lägre. Det bör nämnas, att i anslutning härtill träffats överenskommelse om uppflyttning av ett antal postmästartjänster från A 17 till A 19.

Vid postverket skall inrättas tjänster som expeditionskassör i A 8 och A 7. Tjänsterna i A 8 är i princip avsedda för kassagöromål på sådana post­ expeditioner av klass 10 eller högre, där postexpeditörsutbildad personal icke. kommer till användning för kassatjänsten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

12

En ny tjänstetyp — övervaktföreståndare i A 14 — skall vidare införas

vid televerket. Tjänsterna avses bl. a. för arbetsledarskap för stora personal-

styrkor, huvudsakligen på storstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Beträffande de uppflyttningar i lönegrad av högre tjänster vid de affärs-

drivande verken, varom överenskommelse nu träffats, vill jag framhålla, att

flertalet lönegradsuppflyttningar yrkats av myndigheterna i förslag till änd­

ringar fr. o. m. den 1 juli 1958 i personalförteckningarna, avseende tjänster

i högre lönegrader än A 19.

Köksföreståndare. I anslutning till det i bilagan (IV ht) redovisade försla­

get i fråga om lönegradsuppflyttning av vissa köksföreståndar- och biträ­

dande köksförestandartjänster vid försvarets förband har till prövning inom

civildepartementet upptagits frågan om löneställningen för vissa köksföre-

ståndartjänster vid statens sinnessjukhus och karolinska sjukhuset. Såsom

resultat härav föreslås följande. Vid ett vart av fyra sinnessjukhus (S:ta

Maria, Ryhovs, S:t Lars och Ulleråkers) uppflyttas köksföreståndartjänsten

från A 14 till A 15 samt vid ett vart av 11 sinnessjukhus uppflyttas nämnda

tjänst från A 12 till A 13; samtliga dessa tjänster är ordinarie. Vid karo­

linska sjukhuset uppflyttas en ordinarie köksföreståndartjänst från A 12

till A 14 och tre ordinarie eller extra ordinarie köksföreståndartjänster från

A 10 till A 12.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Vissa särskilda frågor

Jag torde i förevarande sammanhang få anmäla följande särskilda frågor,

som äger samband med det inom civildepartementet pågående löneregle-

ringsarbetet.

Avlöningsbestämmelser för timlärare. F. n. pågår inom civildepartementet

eu översyn av kungörelsen den 8 september 1950 (nr 495) angående timar­

voden till vissa lärare vid civila och militära skolor. Förhandlingar i ämnet

avses skola äga rum med vederbörande huvudorganisationer av tjänstemän.

Det torde ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda bestämmelser angående tim­

lärares avlönande i anslutning till nämnda översyn.

Lönesättningen för laborantskoleutbildad personal m. m. Genom beslut den

12 april 1957 har Kungl. Maj :t med anledning av förslag av 1956 års tek­

niska biträdesutredning uppdragit åt överstyrelsen för yrkesutbildning att

vidtaga åtgärder för att med början under hösten 1957 anordna en grundläg­

gande fackutbildning av laboratoriebiträdespersonal i form av s. k. laborant­

skolor. Laborantutbildningen, som avses omfatta två terminer, har seder­

mera under hösten 1957 igångsatts vid en laborantskola, förlagd till Göte-

bcug. Då ifragavarande utbildning inom kort avslutas, aktualiseras frågan

om lönesättningen under den första praktiska tjänstgöringen för de labo-

rantskoleutbildade, som söker anställning vid de statliga sjukhusens labo­

ratorier, vid myndigheter, som bedriver laboratorieundersökningar, eller vid

13

universitetens och högskolornas medicinska och naturvetenskapliga insti­ tutioner in. fl. Frågan är f. n. föremål för beredning inom civildepartementet. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda de bestämmelser om löneställning för teknisk biträdespersonal på laboratorier in. in., som kan bli erforderliga i förevarande sammanhang.

Lika lön för män och kvinnor. Vid 1946 års riksdag väcktes i båda kam­ rarna motioner (I: 62 och II: 124) om tillämpning av likalönsprincipen inom det statliga avlöningssystemet. Motionärerna hemställde »att riksdagen ville besluta en sådan omarbetning av det statliga avlöningssystemet, att likalönsprincipen kommer till full tillämpning samt att i samband härmed de såsom typiskt kvinnliga ansedda tjänsterna inordnas i tjänsteförteck- ningar efter en rent kvalitativ uppskattning av arbetets värde med bort­ seende från befattningshavarens kön». Statsutskottet (uti 127) avstyrkte motionerna. I en reservation till utskottets utlåtande yrkades emellertid, att riksdagen måtte anhålla om utredning angående likalönsprincipens genom­ förande i statsförvaltningen. Riksdagen (skr 255) biföll reservationen.

Genom beslut den 10 januari 1947 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen för finansdepartementet att tillkalla särskilda utredningsmän för att inom de­ partementet biträda med utredning angående likalönsprincipens genomfö­ rande i statsförvaltningen.

Utredningsmännen, vilka antog benämningen

likalönskommittén,

avgav

den 18 maj 1953 sitt betänkande »Lika lön för män och kvinnor i det stat­ liga lönesystemet» (SOU 1953: 18).

Likalönskommittén har formulerat likalönsprincipen som principen om »lika lön för man och kvinna för likvärdig arbetsuppgift». För ett genom­ förande av denna princip i det statliga lönesystemet har kommittén funnit att det erfordras vissa förändringar i »kvinnliga» tjänsters lönegradsplace- ring. De viktigaste av dessa ändringar är enligt kommitténs mening

dels

uppflyttning av de kvinnliga tjänsterna vaktfru och första vaktfru vid fång- vårdsstaten samt sköterska och första sköterska vid statens sinnessjukhus till samma lönegrader som manliga tjänster med samma arbetsuppgifter,

dels

uppflyttning till den »manliga bottenlönegraden» (numera A 7) av kon-

torsbiträdes-, lokal- och landstelefonisttjänster samt — efter vissa särskilda undersökningar rörande ev. högre placering — av övriga ordinarie och extra ordinarie tjänster, placerade i lägre lönegrader än den »manliga bot­ tenlönegraden».

Med hänsyn till de stora förändringar i det statliga lönesystemet, som lika­ lönsprincipens fullständiga genomförande skulle innebära, har kommittén räknat med att principen inte kan genomföras på en gång utan i etapper. Kommittén har även framhållit, att frågan om takten för principens genom­ förande i det statliga lönesystemet också måste ses i sitt sammanhang med den kommunala och den privata sektorn av arbetsmarknaden. I vilken takt förverkligandet bör ske är enligt kommittén en politisk-ekonomisk avväg­ ningsfråga utanför kommitténs uppdrag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Sammanfattningsvis har kommittén uttalat, att målet bör vara likalöns-

principens fullständiga genomförande i det statliga lönesystemet. Statsmak­

terna kan och bör enligt kommitténs mening genom successiva åtgärder i

riktning mot detta mål verka för ett fullföljande snarast möjligt av den

redan påbörjade utjämningen av lönerna för män och kvinnor.

I ett vid betänkandet fogat särskilt yttrande har en ledamot av kommit­

tén framhållit, att kommitténs definition av likalönsprincipen borde kom­

pletteras med orden »för likvärdig individuell prestation». Reservanten har

vidare ej heller kunnat ansluta sig till de av majoriteten föreslagna åtgär­

derna för likalönsprincipens genomförande.

Likalönskommitténs betänkande har varit föremål för en omfattande re­

missbehandling. En lönegradsuppflyttning för vaktfruar och sköterskor

har därvid i allmänhet tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Uppflyttning

till den »manliga bottenlönegraden» av lägre placerade »kvinnliga» tjäns­

ter har åter i det allt övervägande antalet yttranden mötts av bestämda

gensagor. Särskilt har det härvid framhållits, att en uppflyttning i löne­

grad, på sätt kommittén tänkt sig, av de under den »manliga bottenlöne­

graden» placerade »kvinnliga» tjänsterna icke kan genomföras isolerat utan

kommer att föra med sig vittgående krav på lönegradsuppflyttningar högre

upp på löneskalan. Det har vidare med skärpa uttalats, att likalönsfrågan i

denna del för statens vidkommande måste bedömas under beaktande av

den s. k. marknadslöneprincipen. I vissa yttranden har framhållits att ge­

nomförandet av likalönsprincipen väsentligen är en förhandlingsfråga.

Jag får för egen del erinra, att genom beslut av 1957 års riksdag (prop.

120, SU 90, rskr 225) tjänst som första vaktfru inom fångvården erhållit

placering i samma lönegrad som manlig befattningshavare med motsva­

rande arbetsuppgifter. Såsom framgår av vad som i det föregående anförts

kommer vidare vid ett godtagande av den förhandlingsöverenskommelse,

som nu träffats om lönegradsplaceringen för vissa tjänster, motsvarande

att gälla beträffande vaktfruar inom fångvården samt sköterskor och första

sköterskor inom mentalsjukvården. Härigenom kommer, i enlighet med lika-

lönskommittén, lika lönegradsplacering för kvinnliga och manliga tjäns­

ter med samma arbetsuppgifter att genomföras. Med den ordning för be­

handlingen av frågor om ändrad lönegradsplacering av tjänster, som 1956

års riksdag godtagit (prop. 124, SU 88, rskr 210), bör även lönegradsfrågor

i övrigt, som behandlats av likalönskommittén, främst betraktas som föi-

handlingsfrågor. Jag vill i sammanhanget erinra om den uppfattning i detta

hänseende, åt vilken riksdagens statsutskott förra året vid skilda tillfällen

gav utryck (uti 14 och 90). Med hänsyn härtill synes likalönskommitténs

betänkande i och för sig ej böra föranleda någon vidare åtgärd.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

15

Förslagens genomförande m. m.

Jag förordar, att de av mig i det föregående redovisade förslagen godta- ges och underställes riksdagens prövning. Förslagen synes, där ej annat framgår av det föregående, böra genomföras fr. o. m. den 1 juli 1958. Vissa av förslagen påkallar övergångsanordningar och ikraftträdandebestämmel­ ser, som Kungl. Maj :t bör äga besluta om. Bl. a. föranledes ändringar i gäl­ lande personalförteckningar. Under hänvisning till att riksdagen numera fattat beslut i enlighet med vad i årets statsverksproposition (bil. 2, p. 1) förordats, föreslår jag, att riksdagens bemyndigande inhämtas att vidtaga erforderliga ändringar i personalföxdeckningarna. Jag vill i detta samman­ hang erinra om vad jag i det föregående framhållit beträffande särskilda åtgärder för genomförande av de förslag, som berör polispersonal.

Av riksdagen bör vidare inhämtas bemyndigande för Kungl. Maj :t att vidtaga av förslagen betingade ändringar i av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens beslut utfärdade avlönings- och pensionsförfattningar.

De tillstyrkta förslagen innebär uppflyttning av i runt tal 15 000 tjänster. Lönekostnadsökningen för statsverket vid ett genomförande av förslagen kan för år uppskattas till i runt tal 13 miljoner kronor. Härav hänför sig inemot 2 miljoner kronor till de affärsdrivande verken samt ca 11 miljoner kronoT till statsförvaltningen i övrigt och statsunderstödd verksamhet. Av sistnämnda belopp torde ca 2 miljoner kronor belöpa på fjärde huvudtiteln.

I prop. 1958: 157 angående pensionsreglering för statsanställda in. m. har Kungl. Maj :t för godkännande underställt riksdagen en med vederbörande personalorganisationer träffad överenskommelse angående de statsanställ­ das pensionsförmåner m. in. Enligt denna överenskommelse skall — enligt i propositionen närmare redovisade grunder — till pensionsberättigade tjänstemän utgå kompensation för höjda folkpensionsavgifter fr. o. in. den 1 januari 1957. Genom att utbetalningen av kompensationsbeloppen enligt överenskommelsen skall ske på grundval av skattsedlar, utvisande slutlig skatt, kommer att på budgetåret 1958/59 falla kompensation för avgifter, som avser år 1957. Av kostnaderna härför, som beräknats till ca 20 miljo­ ner kronor, hänför sig ca 8 miljoner kronor till de affärsdrivande verken och ca 12 miljoner kronor till statsförvaltningen i övrigt och statsunder­ stödd verksamhet. Frågan om den anslagsmässiga regleringen av de ökade kostnaderna för kompensationen har ej upptagits i förenämnda proposition. Jag torde i nu förevarande sammanhang få anmäla denna fråga.

Kostnaderna för kompensation för höjda folkpensionsavgifter synes böra bestridas beträffande de affärsdrivande verken i den ordning, i vilken dessa verks övriga utgifter bestrides, samt beträffande statsförvaltningen i övrigt i regel från det anslag resp. den anslagspost, varifrån vederbörande tjänste­ mans lön bestrides vid tidpunkten för kompensationens utbetalande. I fråga om bestridandet av angivna kostnader inom statsunderstödd verksamhet bär särskilda normer gälla. Det torde böra ankomma på Kungl. Maj:t att i

16

anslutning till innehållet i nyssnämnda pensionsöverenskommelse meddela

erforderliga föreskrifter för kompensationens beräkning och utbetalning.

Riksdagens bemyndigande härtill torde böra utverkas.

De ökade kostnaderna för ändrad lönegradsplacering av tjänster in. m.

samt för kompensation för höjda folkpensionsavgifter torde i många fall

komma att belasta anslag eller anslagsposter, som är maximerade. Beträf­

fande dessa anslag och anslagsposter synes Kungl. Maj :t därför böra er­

hålla bemyndigande att medge erforderliga överskridanden. I de fall, då

kostnaderna faller på reservationsanslag, torde det emellertid vara lämpli­

gare att särskilda medel ställes till förfogande. På grund härav och då de

nu avsedda kostnaderna torde böra komma till uttryck i budgeten bör — i

överensstämmelse med vad riksdagen beslutat vid tidigare tillfällen — un­

der tolfte huvudtiteln för nästa budgetår upptagas ett särskilt anslag för

ändamålet. Detta anslag torde lämpligen kunna benämnas Täckning av be­

räknade kostnader för ändrad lönegradsplacering in. m. Vid anslagets be­

räkning bör beaktas att merkostnaderna för de affärsdrivande verken bör

bestridas i den ordning, i vilken dessa verks övriga utgifter bestrides, samt

att vid beräkningen av avlöningsanslagen under fjärde huvudtiteln för

nästa budgetår hänsyn tagits till de lönejusteringar, som kunde bli ett re­

sultat av förhandlingarna rörande vissa tjänsteförteckningsfrågor (jfr prop.

1958:110). Anslaget bör därför uppföras med (11 — 2 + 12) 21 miljoner

kronor.

De avlöningsutbetalande myndigheterna bör ej äga förfoga över nyss an­

givna täckningsanslag. Kungl. Maj :t torde dock böra erhålla bemyndigande

att — i huvudsaklig överensstämmelse med vad som gällt beträffande tidi­

gare under tolfte huvudtiteln anvisade täckningsanslag — efter prövning i

varje särskilt fall från anslaget anvisa medel, då överskridande ej lämpli­

gen bör ske.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen att

1) godkänna de i bilagan till statsrådsprotokollet i detta

ärende upptagna förslagen om placering i lönegrad av vissa

tjänster m. m.,

2) godkänna övriga i det föregående berörda förslag,

3) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga erforderliga åt­

gärder för förslagens genomförande,

4) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga av förslagen be­

tingade ändringar i vederbörliga personalförteckningar,

5) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga av förslagen be­

tingade ändringar i med stöd av riksdagens beslut utfär­

dade avlönings- och pensionsförfattningar,

17

6) bemyndiga Kungl. Maj:t att meddela närmare före­ skrifter om beräkning och utbetalning av kompensation för höjda folkpensionsavgifter,

7) bemyndiga Kungl. Maj :t att för budgetåret 1958/59 i enlighet med vad som i det föregående anförts medge över­ skridanden av maximerade anslag och anslagsposter, samt

8) till

Täckning av beräknade kostnader för ändrad löne­

grads placering m. m.

å riksstaten för budgetåret 1958/59

under tolfte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 21 000 000 kronor.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att proposition av den lydelse, bilaga till detta proto­ koll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Bjarne Forss

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 158

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Bilaga

Förslag till lönegradsändringar m. m.

För flera huvudtitlar gemensamma förslag m. m.

A. Tjänst som

biträde, tillhörande sjukvårds- och ekonomipersonal,

vilken

nu är hänförd till A 2, placeras i A 2/3. Här avsett biträde placeras i A 3

fr. o. m. ingången av kalenderkvartalet näst efter det, varunder veder­

börande under sammanlagt tre år innehaft anställning i A 2. Biträde,

som anställes å tjänst i A 2/3, skall, därest vederbörande vid anställning­

ens början icke uppnått 19 års ålder, under det första anställningsåret

vara placerat i A 1.

övergångsbestämmelse:

De nya bestämmelserna om inplacering i A 2/3

förutsättes i princip skola tillämpas på vid ikraftträdandet anställda bi­

träden som om de varit gällande under vederbörandes hela anställnings­

tid.

B. För

biträden, som genomgått särskild kartritningskurs

(lantmäteristy-

relsens kurs eller därmed i huvudsak jämförlig utbildning) och med ar­

betsuppgifter för vilka sådan utbildning är erforderlig, skall följande

reglerade befordringsgång gälla: Af 3 (1 1/2 år) -— Ae 5 (3 år) — Ae 7.

övergångsbestämmelse:

Den nya befordringsgången förutsättes i prin­

cip skola tillämpas på vid ikraftträdandet anställda tjänstemän som om

den varit gällande under vederbörandes hela anställningstid.

C.

Yrkeslårare.

Centrala verkstadsskolor:

1. Fast anställd yrkeslårare, som har full tjänstgöring, skall liksom f. n.

åtnjuta årslön motsvarande årslönen i någon av löneklasserna 15—18

å löneplan A i statens löneförordning, där ej annat följer av vad ne­

dan i punkt 2 sägs.

2. a) Fast anställd yrkeslårare må efter medgivande av överstyrelsen

för yrkesutbildning åtnjuta årslön motsvarande någon av löne­

klasserna 16—19, därest han

dels

med godkända vitsord genom­

gått av nämnda överstyrelse anordnad pedagogisk grundkurs för

blivande lärare i yrkesarbete vid verkstads- och liknande skolor

samt fullgjort efterföljande tjänstgöring såsom assistentlärare,

dels ock

fullgjort praktik inom det verksamhetsområde undervis­

ningen omfattar och tjänstgöring såsom fast anställd yrkeslårare

under sammanlagt minst åtta år, varav minst fyra år skall belöpa

på lärartjänstgöringen.

I föregående stycke angiven löneställning må av överstyrelsen

medgivas där avsedd yrkeslårare utan hinder av att han ej full­

gjort tjänstgöring såsom assistentlärare, under förutsättning lik­

väl att praktiken och lärartjänstgöringen omfattat sammanlagt

minst tio år, varav minst sex år skall belöpa på lärartjänstgöring­

en.

I fråga om kvinnlig fast anställd yrkeslårare må sådan avlagd

examen, som medför generell behörighet till tjänsten, för i första

stycket avsett ändamål tillgodoräknas lika med där omförmäld

pedagogisk grundkurs och tjänstgöring såsom assistentlärare.

19

b) övergångsvis må under a) avsedd löneställning kunna av översty­

relsen medgivas även yrkeslärare som

dels

med godkända vitsord

genomgått före budgetåret 1949/50 anordnad pedagogisk kurs för

lärare vid yrkesskolor eller därefter av överstyrelsen anordnad

allmän yrkespedagogisk kurs för lärare utan tidigare speciell pe­

dagogisk utbildning,

dels ock

fullgjort praktik inom det verksam­

hetsområde undervisningen omfattar och tjänstgöring såsom fast

anställd yrkeslärare under sammanlagt minst elva år, varav minst

sju år skall belöpa på lärartjänstgöringen.

c) I fråga om bestämmande av lön till yrkeslärare enligt 16—19 löne-

klasserna skall vad i 21 § 2 mom. kungörelsen 1957: 459 sägs äga

motsvarande tillämpning.

3. De i § 6 stadgan för centrala verkstadsskolor den 10 oktober 1941 (nr

835) meddelade bestämmelserna om arbetsårets längd och undervis­

ningstiden för vecka skall icke äga tillämpning efter utgången av juni

1958 beträffande heltidskurser vid dylika skolor (jfr punkt 3 över­

gångsbestämmelserna till yrkesskolstadgan den 30 juni 1955, nr 503).

4. Fast anställd yrkeslärare anses ha full tjänstgöring, därest han enligt

överstyrelsens för yrkesutbildning bestämmande

antingen

undervisar

dels under 39 veckor av läsåret 34—37 veckotimmar i yrkesarbete och

4 veckotimmar i teoretiska ämnen, dels under återstoden av läsåret

42—45 veckotimmar i yrkesarbete

eller ock

fullgör på annat sätt ord­

nad tjänstgöring, som enligt överstyrelsens beprövande kan anses till

sin omfattning jämförlig med nämnda undervisning.

Fångvårdsanstalterna, försvaret, statens skolor tillhörande barna- och

ungdomsvården, statens arbetsklinik i Stockholm:

Yrkeslärare i A 15 vid fångvårdsanstalt tillhörande ungdomsräjongen,

vid militär skola, vid ungdomsvårdsskola eller vid statens arbetsklinik i

Stockholm, vilken prövas äga sådana kvalifikationer i pedagogiskt och

praktiskt hänseende, att han i egenskap av yrkeslärare vid central verk­

stadsskola skulle enligt av överstyrelsen för yrkesutbildning tillämpad

praxis ha medgivits åtnjuta lön motsvarande A 16, må i enlighet med av

Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser kunna medgivas placering i A 16.

D. För nedan angivna grupper av tjänster skall följande bestämmelser om

reglerad befordringsgång m. m.

gälla:

1. Kanslister inom utrikesförvaltningen.

Af 9 (1 1/2 år) — Ae 10 (1 1/2 år) — Ae 12 (1 år) — Ae 13.

Anm. 1.

Antalet tjänster i reglerad befordringsgång skall utökas så,

att samtliga f. n. extra tjänstemän kan inplaceras i beford-

ringsgången.

Anm. 2.

Extra ordinarie kanslist i Ae 13 samt ordinarie kanslist och

förste kanslist skall äga åtnjuta förflyttningsbidrag enligt

33 § Saar.

2. Trafikledare vid flygvapnet.

Af 13 (1 1/2 år) — Ae 15 (2 år) — Ae 17.

3. Biträdande justerare vid mynt- och justeringsverket.

Af 10 (1 år) — Ae 12 (1 år) — Ae'l3 (2 år) —- Ae 15.

4. Tekniker hos lantbruksnämnderna.

Af 10 (1 år) — Ae 12 (1 år) — Ae 13 (2 år) — Ae 15.

Anm.

Vid placering i Ae 15 skall tjänstebenämningen assistent an­

vändas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

5. Lärare i praktiska läroämnen vid högre kommunala skolor m. fl.

a) I hushållsgöromål eller sömnad resp. kvinnlig slöjd vid praktisk

kommunal realskolas eller yrkesbestämd högre folkskolas husliga

linje och kommunal flickskolas praktiska linje: Af (Ag) 12 (1 1/2

år) — Ae (Ag) 14.

b) I stenografi, maskinskrivning, verkstadsarbete eller vissa andra

praktiska läroämnen (jfr Kungl. brev den 6 juni 1957, p. III. C.l

vid praktisk kommunal realskola, yrkesbestämd högre folkskola

eller kommunal flickskolas praktiska linje: Af (Ag) 12 (11/2 år)

— Ae (Ag) 13.

c) Vad ovan under a) och b) sagts skall äga tillämpning jämväl i

fråga om motsvarande lärare i praktiska läroämnen vid statlig

realskolas praktiska linje.

Anm. 1.

Inplacering och uppflyttning i angivna befordringsgång-

ar skall ske i anslutning till grunderna för gällande lä-

rarbefordringsgång.

Anm. 2.

Extra ordinarie tjänster i Ae 16 för lärare som avses un­

der a) resp. Ae 15 för lärare som avses under b) inrät­

tas till så stort antal, att befordran till nämnda grader

normalt kan påräknas fyra år efter uppnåendet av slut­

graden i reglerad befordringsgång.

Övergångsbestämmelse:

De nya befordringsgångarna förutsättes i

princip skola tillämpas på vid ikraftträdandet anställda icke-ordina-

rie tjänstemän som om de varit gällande under vederbörandes hela

anställningstid.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

21

II huvudtiteln

Nuvarande

Antal Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad tjänstebenämning

Ae 23

Fångvårdsanstalterna

Psykolog.................................... 1 Ae 24

Ae 14 Assistent..................................... 2

Ae 17 Nuvarande arvode å 630 kro-

Ae 12 Social kurator .... *................ 7 Ae 14

nor för är indrages Hall, Håga, Härnösand, Lång-

Ao 10 Första vaktfru.........................

1 of

holmen, Nyköping, Skenäs och Växjö överkonstapel

Ao, Ae, Vaktfru....................................... 43

Ao, Ae, Vaktkonstapel

Ag 7

Ao, Ae 15

Skyddskonsulentorganisationen

Skyddsassistent........................ 21

Ag 8

Ao, Ae 17

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

IV huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning, ang. tjänste-

benämning, placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ao 23

Försvarets civilförvaltning

Revisionskommissarie............

3

Ao 24

Byrådirektör

Ae 21

Armétygförvaltningen

Förste byråsekreterare..........

1

Ae 23

Administrativa byrån, kansli-

Ae 17

Arméintendenturförvaliningen

Assistent....................................

1

Ae 19

sekt.

Byråassistent. Förplägnads-

Ao 24

Armén

Fältläkare..................................

7

Ao 25

byrån

Ao 17

Förste tygförvaltare1...............

14

of

Tygstaten. Vid bestridande av

Ao 15

Förvaltare.................................

4

Ao 17

befattning såsom förestån­

dare vid centralförråd för

tygmateriel vid tygstation

eller vid A 4, A 6 eller A 9

tyganstalt skall särskilt ar­

vode å 840 kronor för år

utgå

Trängtrupperna. Sjukvårds-

Ao 15

Förvaltare.................................

7

Ao 17

materielförråd

Intendenturkåren

Ao 15 eller

Ao 13

Förvaltare eller fanjunkare..

2

Ao 17

Förvaltare. Signaltrupperna

Ao 10

Rustmästare.............................

100

Ao 11

Ao 8 eller

Furir...........................................

150

Ao 11

Rustmästare

Ao 7

Ao 14

Riksföreståndare.....................

1

Ao 15

I 19

Ao 12

Köksföreståndare.....................

3

Ao 14

1 2, I 10 och T 3

Ao 10

Biträdande köksföreståndare.

3

Ao 11

I 2, I 10 och T 3

Ao 13

Förste skogvaktare

2

Ao 15

Ao 12

Skogvaktare..............................

9

Ao 13

Af 1—Ae 5

Kontorsbiträde..........................

45

Ae 7

Kanslibiträde. Tygavd. med

Ao 15

Marinen

Förvaltare..................................

4

Ao 17

tygexp. vid förband med

rationaliserad stabs- och

förvaltningst j änst

ÖVS, ÖVK, MKO och stats-

Ao 10

Högbåtsman.............................

20

Ao 11

isbrytaren Ymer

Förste högbåtsman

Ao 9

Högbåtsman.............................

50

Ao 11

Förste högbåtsman

Ao 10

Flaggfurir..................................

10

Ao 11

Ao 9

Överfurir....................................

40

Ao 11

Flaggfurir

Ae 12

Skogvaktare ..............................

2

Ae 13

Ae 7

Badmästare..............................

2

Ae 8

1 Fr. o. m. 1/7 1958 förvaltare vid fälttygkåren enligt förslag i prop. 1958: 110

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

23

Nuvarande

Antal Före-

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

Ao 21

Flygvapnet

Flygläkare av 1. graden ....

4 Ao 23

Förste flygläkare

Ao 15

Förrådsförvaltare..................... 20

Ao 17

Ao 9

Överfurir....................................

19

Ao 11

Rustmästare

Ae 13

Kasernföreståndare................. 1

Ae 15 F 7

Ao 12

Köksföreståndare.....................

1 Ao 14

F 5

Ao 10

Biträdande köksföreståndare. 1 Ao 11

F 5

Övriga förslag

1.

Militär personal

(i anslutning till förslag av försvarets civilförvaltning

1/2 1957).

a) Löjtnant skall fr. o. m. kalenderkvartalet näst efter det, under vilket

han uppnår en sammanlagd anställningstid såsom officer på aktiv stat av 13 år, i mån av lämplighet erhålla vikariatslöneförordnande såsom kapten (motsvarande).

b) Sergeant (motsvarande) vid armén eller marinen skall fr. o. m. ka­

lenderkvartalet näst efter det, under vilket han uppnår en samman­ lagd anställningstid från furirsbefordran av 17 år, i mån av lämplig­ het erhålla vikariatslöneförordnande såsom fanjunkare (motsva­ rande).

c) Sergeant vid flygvapnet skall fr. o. m. kalenderkvartalet näst efter

det, under vilket han uppnår en sammanlagd anställningstid från sergeantsbefordran på aktiv stat av 12 år, i mån av lämplighet er­ hålla vikariatslöneförordnande såsom fanjunkare.

d) Musiksergeant (motsvarande) skall fr. o. m. kalenderkvartalet näst

efter det, under vilket han uppnår en sammanlagd faktisk anställ­ ningstid av 20 år (musikelevtid inräknad), i mån av lämplighet er­ hålla vikariatslöneförordnande såsom musikfanjunkare (motsva­ rande).

2.

Läkarpersonal.

I stället för nuvarande bestämmelser om ersättning till militärläkare för hinder att utöva enskild praktik skall följande gälla:

Uppstår till följd av läkares vid försvaret deltagande i inskrivnings- förrättningar eller annan beordrad tjänstgöring (övning, inspektion el. dyl., dock" icke sådan inspektion eller förrättning som avser hälso- och sjukvård av personal vid läkarens eget förband), för tid varunder freds- avlöningsbestämmelser är tillämpliga, hinder för läkaren att utöva en­ skild praktik, skall han, därest dylikt hinder föreligger mellan kl. 12.00 och 18.00 under minst fyra timmar eller, för läkare med en daglig tjänst­ göringsskyldighet av fem timmar förlagd till eftermiddagen, mellan kl. 09.00 och 12.00, för sådan dag äga åtnjuta gottgörelse med 75 kronor.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

V huvudtiteln

Nuvarande

Antal Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

t j änstebenämning

benämning, placering etc.

Ae 23

Arbetsdomstolen

Sekreterare ................................

1

Ae 24

Högst

Biträdande sekreterare...........

1

Avlöning såsom till fiskal i

Ag 21

Ae 23

Statens skolor tillhörande barna-

och ungdomsvården

Läkare eller psykolog.............

1

Ae 24

hovrätt under förordnande

som tingssekreterare

Ao 21

Rektor........................................

3

Ao 23

Broby, Folåsa och Gudmunds-

Ao, Ae 7

Statens inom fängvårdsorganisa-

tionen anordnade vårdanstalt

för alkoholmissbrukare

Vaktfru......................................

4

r

er

X'

Ao, Ae 8

gården

Vaktkonstapel

Ae 7

Statens vårdanstalt å Brotorp för

alkoholmissbrukare

Sköterska..............................

2

Ae 8

Skötare

ABp 25

Arbetsmarknadsstyrelsen

Arbetschef..................................

1

ABp 26

Tekniska byrån

Ao 19

Yrkes inspektionen

Distriktsingenjör.....................

4

Ao 21

Förste distriktsingenjör. II, V,

Ae 9

Pens ionsstyrelsen

Kontorist..............................

4

Ae 10

VII och VIII distrikten

Kansliskrivare. Kanslibyrån,

utbetalningsavd.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

25

VI huvudtiteln

Nuvarande Antal Före­

slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad tjänstebenämning

ABp 25

Vägförvaltningarna

Arbetschef ................................ 10 of

Förste vägingenjör

Ao 24 Vägingenjör.............................. 5 Ao 26 Förste vägingenjör. Projekte-

Ao 15 Bokhållare................................. 14 Ao 17

ringsarbete Kontrollör

Ae 12

Förste kansliskrivare............. 14 Ae 13 Kontorsskrivare

Ae 23

Sveriges meteorologiska och hydro-

logiska institut

Förste byråsekreterare........... 1 Ae 24 Byrådirektör

Ao 24

Byggnadsstyrelsen

Byrådirektör..............................

2

Ao 26 Kulturhistoriska byrån och

Ao 23

Kamrerare................................ 1 Ao 24

utredningsbyrån Byrådirektör

Ae 23

Fastighetskamrerare............... 1 of Fastighetsintendent

Ae 23

Förste byråsekreterare........... 1 Ae 24 Byrådirektör. Administrativa

Ae 24

Länsarkitektsorganisationen

Biträdande länsarkitekt......... 24 Ae 26

byrån, ombudsmannaärenden

Ae 23 Assistent....................................

6

Ae 24 Biträdande länsarkitekt. Göte-

Ae 21 Assistent....................................

1 Ae 24

borg, Luleå, Malmö, Umeå, Visby och Vänersborg Biträdande länsarkitekt. Här-

nösand

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

YII huvudtiteln

Nuvarande

Antal Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

K ammarkollegiet

Ao 23

Förste arkivarie.......................

1

Ao 24

Statskontoret

Ao 23

Kamrerare.................................

1

Ao 24

Byrådirektör

Ao 23

Tryckeriintendent...................

1

Ao 24

Ae 16

Tryckeriassistent.....................

1

Ae 17

Ag 14

Kalkylator................................

1

Ag 15

Riksräkenskapsverket

Ao 23

Revisionskommissarie............

6

Ao 24

Byrådirektör

Tullverket

Ao 26

Tulldirektör..............................

3

Bo 1

Ao 25

Övertullförvaltare...................

1

Ao 26

Tullförvaltare

Ao 24

Övertullförvaltare...................

1

Ao 25

Tullförvaltare. Trelleborg

Ao 24

Övertullförvaltare...................

2

of

Tullförvaltare

Ao 21

Tullöverkontrollör...................

1

Ao 23

Trelleborg

Ao 17

Förste kammarskrivare.........

4

Ao 19

Tullkontrollör. Södra, västra

och östra kustdistrikten

samt gränstullkammaren i

Karlstad

Ao 15

Kammarskrivare.....................

1

Ao 19

Tullkontrollör. Norra kust-

distriktet

Ao 13

Förste tullkontorist...............

117

Ao 14

Kontrollstyrelsens

lokal/öroalt-

ning

Ae 23

Distriktsöverkontrollör..........

3

Ae 24

Mynt- och justeringsverket

Ao 17

Förste proberare......................

1

Ao 19

Ao 14

Gravör ........................................

2

Ao 16

Kungl. Maj. ts proposition nr 158 år 1958

27

VIII huvudtiteln

Nuvarande

Antal Före­

slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad tjänstebenämning

Lands- och länsarkiven

Ao 23

Länsarkivarie............................

2

Ao 24

Landsarkivarie

Kungl. biblioteket

Ao 26 Förste bibliotekarie.................

1 Bo 1

Nationalmuseum

Ao 24

Förste intendent (avdelnings-

föreståndare) ........................

4

Ao 26

Riksantikvarieämbetet och statens

historiska museum m. m.

Ao 24

Förste antikvarie (avdelnings-

föreståndare)........................

4

Ao 26

Musikaliska akademien med mu-

sikhögskolan

Ao 26

Förste bibliotekarie............... 1

Bo 1 Överbibliotekarie

ABp 23 Lärare i metodik och praktisk

lärarutbildning.....................

1

ABp 25

Ao 21 Lärare.........................................

6 A o 23

Piano, sång, violin, violoncell,

orgel och harmonilära

Ao 21

Lärare.........................................

2

Ao 22 Musik- och gehörslära samt

instrumentation

Stockholms högskola

Ao 23

Bibliotekarie............................. 1

Ao 24 Förste bibliotekarie. Fluma-

nlstiska biblioteket

Af 13—

Biblioteksamanuens............... 1

Ae 21 Bibliotekarie. Juridiska biblio-

Ae 19

teket

Tandläkarhögskolan i Stockholm

Ao 21 Intendent ..................................

1 Ao 23

Tandläkarhögskolan i Malmö

Ao 21

Intendent ..................................

1 Ao 23

Lärarhögskolan i Stockholm och

folkskoleseminarierna

Ao, Ae 19

Lärare i teckning................... 40‘

Ao, Ae 20

Ao, Ae 19

Lärare i gymnastik med lek

och idrott .............................. 601 Ao, Ae 20

Folkskolor m. m.

Ao, Ae 15 Lärare i teckning................... 30»

Ao, Ae 16

Ao, Ae 15

Lärare i musik......................... 50‘

Ao, Ae 16

Ao, Ae 15

Lärare i gymnastik med lek

och idrott ..............................

120* Ao, Ae 16

Ao, Ae 11

Lärare i kvinnlig slöjd......... 1 200' Ao, Ae 12

Ungefärligt antal

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

Anmärkning ang. tj änste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

lönegrad

Läroanstalter för blinda

ABp 26

Rektor vid institutet och för-

skolan för blinda...............

1

Bp 1

Vårdanstalten i Lund för blinda

med komplicerat lyte

Ae 7

Sköterska..................................

24

Ae 8

Skötare

Skolor för döva

Ao, Ae 12

Lärarinna vid skol- och arbets-

hemmet..................................

3

Ao, Ae 13

Ae 12

Biträdande lärare...................

3

Ae 13

Konstfackskolan

Bp 1

Rektor.......................................

1

of

Avlöningsförstärkning skall

utgå med 1 200 kronor för år

ABp 23

Föreståndare för tecknings-

lärarinstitutet.......................

1

ABp 25

Biträdande rektor

Övriga förslag

A. Rektorer vid centrala verkstadsskolor.

1. Antalet lönegrupper ökas från 4 till 5.

2. Det skall liksom hittills ankomma på Kungl. Maj:t att efter förslag

av överstyrelsen för yrkesutbildning bestämma vilken lönegrupp rek-

torstjänst skall tillhöra. Såsom riktpunkt vid tjänsternas fördelning

uppställes en gruppering i huvudsak i förhållande till varje fullt 5-

tal yrkesavdelningar vid vederbörande skola.

3. Lönen utgår efter följande löneklasser:

lönegrupp I

23

»

II

24

»

III

25

»

IV

26

»

V

27

B. Lärarhögskolan i Stockholm.

Särskild ersättning utgår till lärare vid med lärarhögskolan samverkande

läroverk för handledning av ämneslärarkandidater under första utbild-

ningsterminen med 125—175 kronor för undervisningsserie.

C. Kyrkomusiker.

I 32 § avlöningsreglementet för kyrkomusiker angivet kantorstillägg skall

beräknas efter 16 löneklassen.

Tjänstefrihet under sex sön- eller helgdagar årligen skall enligt de när­

mare bestämmelser, som meddelas i den för tjänsten gällande instruktionen,

beredas skolkantor och sådan annan kyrkomusiker, vars tjänst omfattar

minst 30 veckotimmar.

D. Folk- och småskollärare.

För folk- och småskollärare m. fl. skall löneklassreglerna i Saar tillämpas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

29

IX huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

Lantbruksnämnderna

Ao 21

Lantbrukskonsulent...............

9

Ao 23

H usbållningssällskapen

Ao 17

Kamrerare................................

3

Ao 19

Södermanlands, Hallands och

Värmlands län

Ao 12

Maskininstruktör.....................

2

Ao 13

Statens växtskyddsanslalt

Ae 21

Förste assistent.......................

4

Ae 23

Filialföreståndare. Linköping,

Kalmar, Röbäcksdalen och

Skara

Alnarps lantbruks-, mejeri- och

trädgårds institut

Ao 21

Kamrerare................................

1

Ao 23

Statens veterinärmedicinska an-

stalt

Ae 23

Konsulent..................................

4

Högst

Viss befordringsgång förut-

Ae 24

sättes

Velerinärinråtlningen i Skara

Ae 19

2

Ae 21

Förste assistent

Skogsvårdsstyrelserna

Ao 17

Ao 15

4

Ao 19

Kamrerare................................

3

Ao 19

Jönköpings, Älvsborgs och

Värmlands län

16

Ao 17

Ao, Ae 13

Förste länsskogvaktare...........

20

Ao, Ae 15

Ao, Ae 12

Länsskogvaktare.....................

307

Ao, Ae 13

Ao, Ae 9

Biträdande länsskogvaktare .

170

Ao, Ae 10

Statens skogsforskningsinstitut

Ao, Ae 14

Skogsmästare............................

6

Ao, Ae 15

Ae 12

Skogstekniker...........................

7

Ae 13

Ae 9

Biträdande skogstekniker . . .

2

Ae 10

Lant mäter istalen

Ae 11

Mätningstekniker.....................

35

Ae 13

Gällande bestämmelser om

reglerad befordringsgång för

mätningsteknisk biträdes-

personal slopas. I stället

skall tillämpas normal aspi-

rantanställning före place­

ring i Ae 11

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

30

Nuvarande

Antal Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

t j änstebenämning

benämning, placering etc.

Ao 25

Rikets allmänna kartverk

Observatör................................

2

Ao 26

Ao 23

Statsgeodet ................................

1

Ao 24

Förste statsgeodet. Geodetiska

Ao 21

Statskartograf ..........................

4

Ao 23

byrån, höjdmätningssekt.

Ao 11

Kartassistent............................

15

Ao 13

Ae 21

Fiskeristyrelsen med statens fiske-

riförsök

Förste byråsekreterare...........

i

Ae 23

Ao, Ae 13

Förste fiskmästare.................

2

Ao, Ae 15

Ae 12

Fiskmästare..............................

8

Ae 13

Distriktsveterinärer

En uppjustering av distriktsveterinärernas inkomstnivå skall — efter

närmare undersökning om formen för justeringen — ske fr. o. m. den 1 ja­

nuari 1959 i syfte att återställa det relativa löneläge, som för dessa tjänste­

män avsågs genom 1952 års överenskommelse angående distriktsveterinä­

rernas avlöningsförhållanden m. m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

31

X huvudtiteln

Nuvarande Antal Före­

slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ao 26

Bergsstaten

Bergmästare.............................. 4

Bo 1

Ao 21

Sveriges geologiska undersökning

Geolog......................................... 2 Ao 23

Ae 21

Geolog......................................... 2 Ae 23

Ae 17

Statens provningsanstalt

Ingenjör ..................................... 3 Ae 19 Avdelningsingenjör. 3 avdel-

Ao 24

Sjöjartsshjrelsen

Byrådirektör.............................. 1 Ao 26

ningsingenjörstjänster i Ag 19 indrages

Byggnadsbyrån, hamnbygg-

Ao 23

Sjöteknisk konsulent............. 1 Ao 24

nadssekt.

Ao 21

Förste byråinspektör............. 1 of Redaktör. Nautiska byrån,

Ao 21

Kamrerare................................. 1 Ao 23

redaktionen för Underrät­ telser för sjöfarande

Ao 21 Militärhydrograf......................

1 Ao 23

Ae 21

Förste byråinspektör............. 1 Ae 23 Nautiska byrån, nautiska sekt.

Ae 19 Byråassistent............................

1 Ae 21 Redaktör. Nautiska byrån,

Ae 19

Byråingenjör............................

1 Ae 21

redaktionen för Svensk Lots Fyr- och elektrobyrån, el-

Ae 17

Ingenjör ..................................... 2 Ae 19

kraftsteknik Byråingenjör. Fyr- och elek-

Ao 24

Lots- och jyrstaten

Lotsdirektör.............................. 6 Ao 26

trobyrån, elverkstaden, och byggnadsbyrån, projekteringssekt.

Ao 10

Förste fyrvaktare................... 24 Ao 11 Maskindrivna fyrskepp

Ae 9 Förste motorskötare...............

4 of Motorskötare

Ao 8 Fyrvaktare................................

4 Ao 10 Förste fyrvaktare. Bjurö-

Ae 8

Andre motorskötare............... 10 of

klubb, Söderarm, Landsort och Hållö Båtman

Ao 7 Kanslibiträde............................ 6

Ao 9 Kontorist. Lotsdistriktsexp.

Ae, Ag 7

Båtman...................................... 173 Ae, Ag 8

Ao, Ae 21

Farlygsinspektionen

Förste fartygsinspektör.........

2 Ao, Ae 23 Stockholms och Göteborgs

ADp 26

vm

Sjöbefälsskolorna

Rektor........................................

4 Bp 1

distrikt

ABp 25 Rektor........................................

1 ABp 26

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

XI huvudtiteln

Nuvarande

Antal Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste-

benämning, placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Medicinalstyrelsen

Ao 21

Byråinspektör..........................

Statens sinnessjukhus

1

Ao 23

Förste byråinspektör

Ao 9

Översköterska..........................

121

of

Förste skötare. Arbets- och

sysselsättningsterapi. Tjäns­

ter, som 30/6 1958 är till­

satta, föres på övergångs­

stat. Så länge tjänsterna på

övergångsstat är tillsatta,

skall motsvarande antal

förste skötartjänster hållas

obesatta

Ao, Ae 8

Första sköterska.....................

4862 Ao, Ae 9

Förste skötare

Ao, Ae 7

Sköterska..................................

Statens skol- och yrkeshem på

Salbohed

3 563s Ao, Ae 8

Skötare

Ae 7

Nattvakt....................................

1

Ae 8

Vårdare

Ae, Ag 7

Vårdarinna................................

Statens skol- och yrkeshem i Vä­

nersborg

2

Ae, Ag 8 Vårdare

Ae 7

Vårdarinna................................

Särskolorna

5

Ae 8

Vårdare

Ao 17

Rektor........................................

Statens anstalt för fallandesjuka

2

Ao 18

Norrköping och Charlottendal

Ae 17

Föreståndare............................

1

Ae 18

Överlärare

Ao 9

Hantverksföreståndare ....

1

Ao 10

Skomakeri

Ao 8

Första sköterska.....................

71

Ao 9

Förste skötare

Ao, Ae 7

Sköterska..................................

Karolinska sjukhuset

395

Ao, Ae 8

Skötare

Ao 13

Föreståndarinna.......................

1

Ao 15

Tjänstgör som personalföre­

ståndarinna

Ao, Ae 12

Föreståndarinna........................

Överståthållarämbetet

3

Ao, Ae 13 Tjänstgör som klinikförestån­

darinnor

Ao'26

Förste assessor.........................

1

Bo 1

Avlöningsförstärkning å 1 800

kronor för år skall upphöra

att utgå

1 Härav 4 föreslagna till inrättande fr. o. m. 1/7 1958

2 Härav 18 föreslagna till inrättande fr. o. m. 1/7 1958

3 Härav 154 föreslagna till inrättande fr. o. m. 1/7 1958

1 Härav 2 föreslagna till inrättande fr. o. m. 1/7 1958

5 Härav 1 föreslagen till inrättande fr. o. m. 1/7 1958

Kungl. Maj.ts proposition nr 158 år 1958

33

Nuvarande

Antal Före-

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

tj änstebenämning

lönegrad

Ao 26

Länsstyrelserna

Förste länsassessor.................

23

Bo 1

Ställföreträdararvode å 1 800

Ao 24

Länsrevisor................................

2

Ao 25

kronor för år skall upphöra

att utgå

Älvsborgs och Västernorrlands

Ao 21

Förste taxeringsrevisor..........

2

Ao 23

län

Malmöhus samt Göteborgs och

AI 13—

Taxeringsrevisor......................

1

Ae 21

Bohus län

Förste taxeringsrevisor. Got-

Ae 19

Ae 21

Landsfogdarna

Landsfogdeassistent...............

14

Ae 23

lands län

Nu utgående särskild ersätt-

Ao 23

Häradsskrivarna

Häradsskrivare..........................

3

Ao 24

ning vid s. k. högre behö­

righet skall upphöra att utgå

Solna, Svartlösa och Väster-

Ao 21

Häradsskrivare..........................

20

Ao 23

bergslags fögderier

Ao 24

Landsfiskalerna

Landsfiskal................................

2

Ao 25

Solna och Svartlösa lands-

Ag 19

Statspolisintendenten m. fl.

Polisnotarie................................

1

Ag 21

fiskalsdistrikt

Ao, Ae 24

Statens polisskola

Lärare (juridiska ämnen)....

3

of

Lektor

ABp 26

Statens brandskola

Rektor........................................

1

Bp 1

Övriga förslag I.

I.

Sköterskor och första sköterskor

Följande övergångsbestämmelser skall gälla för sköterskor och första skö­

terskor vid

statens sinnessjukhus

och

statens anstalt för fallandesjuka:

a) Sköterska eller första sköterska, som fr. o. m. den 1 juli 1958 går för-

lustig rätten till förlängd semester enligt 29 § Saar, B. Särskilda bestäm­

melser, skall för hela kalenderåret 1958 äga åtnjuta semester enligt före

den 1 juli 1958 gällande bestämmelser.

b) Innehavare av sköterske- eller första skötersketjänst, som är född före

den 1 juli 1908 och som fr. o. m. den 1 juli 1958 får pensioneringsperio-

dens nedre gräns höjd från 55 till 60 år, skall vara berättigad att, utan

hinder av att vederbörande icke uppnått den nya pensioneringsperiodens

nedre gräns, komma i åtnjutande av ålderspension för tjänsten vid tid­

punkt, som nedan angives, nämligen

8 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 saml. Nr 158

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

därest vederbörande den 1 juli 1958 uppnått den förra pensionerings-

periodens nedre gräns: vid avgång ur tjänst,

därest vederbörande den 1 juli 1958 uppnått en levnadsålder, som med

ett år eller mindre understiger den förra pensioneringsperiodens nedre

gräns: vid avgång tidigast vid utgången av den månad, under vilken

vederbörande uppnått den förra pensioneringsperiodens nedre gräns,

samt

i annat fall: vid avgång tidigast vid utgången av den månad, under

vilken vederbörande uppnår en levnadsålder som överstiger 55 år med

det antal hela eller påbörjade år utöver ett, varmed levnadsåldern den 1

juli 1958 understiger den förra pensioneringsperiodens nedre gräns.

II.

Polispersonal

A. Polisaspirant i Af 7 eller med sådan jämförlig extra polisman i Ag 7

(innehavare av fast rekryteringstjänst) skall under tiden för genom­

gång av konstapelsklassen vid statens polisskola åtnjuta oavkortad lön

oberoende av vederbörandes placering i avdragsgrupp i tjänstledighets-

hänseende.

B. Under punkt 3 i de särskilda bestämmelserna i 3 § 2 mom. T Pir om

förste poliskonstapelstjänster strykes de tre sista raderna (dock att

— antalet polismanstjänster).

C. I övrigt ändras 3 § 2 mom. T Pir enligt följande.

Polisassistenttjänst i lönegrad Ao 13

skall avses för

a) polisman, som handhar ledningen av polisarbetet i polisdistrikt med

högst 6 polismanstjänster;

b) polisman, som i polisdistrikt med minst omkring 10 000 invånare och

minst omkring 10 polismanstjänster i förening med arbetsuppgifter

avseende utredningsverksamheten tjänstgör såsom jourhavande befäl

eller såsom ledare för utredningsgrupp eller annan organisationsen­

het om minst 3 polismän;

c) polisman, som eljest i mera väsentlig omfattning fullgör befälsupp-

gifter.

Förste polisassistenttjänst i lönegrad Ao 15

skall, såvida icke enligt vad

nedan sägs högre tjänst ifrågakommer, avses för

a) polisman, som i polisdistrikt med mer än 6 polismanstjänster, där ej

kommissarietjänst finnes inrättad, antingen handhar ledningen av

polisarbetet i dess helhet eller tillägges uppgiften att vara förestån­

dare för poliskåren och därvid leda arbetet vid dess ordningspolisav­

delning;

b) polisman, som vid ordningspolisavdelning inom poliskår, där polis-

kommissarietjänst i lägst lönegrad Ao 19 finnes inrättad, tjänstgör

såsom jourhavande befäl i vaktstyrka (motsvarande) eller såsom

ledare för utredningsgrupp eller annan organisationsenhet om minst

8 polismän;

c) polisman, som vid ordningspolisavdelning inom poliskår, där polis-

kommissarietjänst i lägst lönegrad Ao 19 finnes inrättad, fullgör kva­

lificerade specialuppgifter.

Förste polisassistenttjänst i lönegrad Ao 17

må inrättas för polisman med

särskilt kvalificerade specialuppgifter vid ordningspolisavdelning inom

polisdistrikt med minst omkring 40 000 invånare och med en poliskår

(exklusive statspolisavdelning) om minst omkring 50 polismanstjänster.

Poliskommissarietjänst

avses normalt endast skola inrättas i polisdi­

strikt med minst omkring 15 000 invånare och med en poliskår (exklusive

35

statspolisavdelning) om minst omkring 20 polismanst;jänster. Dylik tjänst placeras i

lönegrad Ao 17,

dock att tjänst i

lönegrad Ao 19

skall avses för

polisdistrikt med minst omkring 20 000 invånare och med en poliskår

(exklusive statspolisavdelning) om minst omkring 25 polismanst jänster.

Undantagsvis må i polisdistrikt med mer än en kommissarietjänst vid distriktets kommunala polisavdelning poliskommissarietjänst placeras i

lönegrad A o 21

eller

lönegrad A o 23.

Lönegradsplaceringen för tjänst såsom poliskommissarie vid statspo­ lisavdelning skall regelmässigt överensstämma med lönegradsplacering­ en för kommissarietjänst (erna) vid den kommunala polisavdelningen i distriktet.

Kriminalassistenttjänst i lönegrad Ao 13,

vilken avses normalt endast

skola inrättas i polisdistrikt med minst omkring 10 000 invånare och med minst omkring 10 polismanst jänster, skall avses för

a) kriminalpolisman i polisdistrikt med endast en kriminalpolismans-

tjänst;

b) kriminalpolisman, som i polisdistrikt med mer än en kriminalpolis-

manstjänst handlägger kriminalpolisgöromål av normal svårighets­ grad och därvid icke utövar befäl.

Förste kriminalassistenttjänst i lönegrad Ao 15

skall, såvida icke enligt

vad nedan sägs högre tjänst ifrågakommer, avses för

a) kriminalpolisman, som leder kriminalpolisavdelning i polisdistrikt

med minst omkring 15 000 invånare och med en poliskår (exklusive statspolisavdelning) om minst omkring 20 polismanstjänster;

b) kriminalpolisman', som i polisdistrikt med minst omkring 20 000

invånare och med en poliskår (exklusive statspolisavdelning) om minst omkring 25 polismanstjänster handlägger svårare kriminal­ polisgöromål.

Förste kriminalassistentt jänst i lönegrad Ao 17

skall avses för

a) kriminalpolisman, som leder kriminalpolisavdelning i polisdistrikt

med minst omkring 20 000 invånare och med en poliskår (exklusive statspolisavdelning) om minst omkring 25 polismanstjänster;

b) kriminalpolisman, som inom polisdistrikt med minst omkring 40 000

invånare och med en poliskår (exklusive statspolisavdelning) med minst omkring 50 polismanstjänster leder arbetet på en inom krimi­ nalpolisavdelningen inrättad underavdelning (rotel etc.) omfattande minst 5 kriminalpolismanstjänster;

c) kriminalpolisman, som på rotelindelad (eller på motsvarande sätt

indelad) större kriminalpolisavdelning fullgör synnerligen kvalifi­ cerade specialuppgifter.

Kriminalkommissarietjänst

avses normalt endast skola inrättas i polis­

distrikt med minst omkring 40 000 invånare och med en poliskår (exklu­ sive statspolisavdelning) om minst omkring 50 polismanstjänster. Dylik tjänst placeras normalt i

lönegrad Ao 19.

Undantagsvis må kriminalkom­

missarietjänst placeras i

lönegrad Ao 21

eller

lönegrad Ao 23.

I anvisningarna till 3 § T Pir vidtages följande ändringar. Siffran 8 i andra stycket, punkt 4, ändras till 6. Första stycket, punkt 5, utgår. Siffran 5 i andra stycket, punkt 5, ändras till 4. Tredje stycket, punkt 5, ändras till följande:

a) I polisdistrikt, där föreståndaren för kriminalpolisavdelningen place­

ras i lönegrad Ao 17, bör antalet tjänster i lönegrad Ao 15, motsvara 50 % av övriga kriminalpolismanstjänster vid avdelningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

b) I polisdistrikt där kriminalkommissarietjänst finnes inrättad och fö­

reståndare för underavdelning är placerad i lönegrad Ao 17 bör av

de övriga kriminalpolismanstjänsterna inom hela avdelningen 50

%

placeras i lönegrad Ao 15.

c) Vid kriminalpolisavdelning inom Stockholms, Göteborgs och Malmö

polisdistrikt skola andra kriminalpolismanstjänster än kriminalkom­

missarietjänster fördelas så att på lönegraderna Ao 17, Ao 15 och

Ao 13 faller cirka 20, 40 resp. 40 %.

I första stycket, punkt 6, ändras »kommissarietjänsterna» till »vissa

tjänster».

Andra stycket, punkt 6, ändras till följande:

Det har förutsatts, att kommissarietjänsterna i Norrköping, Hälsingborg,

Örebro, Västerås och Uppsala skall inplaceras i lönegrad Ao 21 samt att

kommissarietjänst i lönegrad Ao 23 kan ifrågakomma i Stockholm, Göte­

borg och Malmö.

Före sistnämnda stycke tillkommer följande nya stycken:

Tjänst såsom poliskommissarie förutsättes böra ifrågakomma endast i

polisdistrikt där organisatoriska förutsättningar för inrättande av dylik

tjänst föreligga.

Poliskommissarietjänst i lönegrad Ao 19 avses normalt för »närmaste

man» till sådan poliskommissarie i lönegrad Ao 23 som är chef för vakt-

distrikt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

E. Övergångsbestämmelser i lönehänseende utformas i överensstämmelse

med kungörelsen 1956: 125 sista stycket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

37

Statens affärsdrivande verk

A. Förslag till ändringar i personalförteckningarna avseende tjänster i högre lönegrad än

Ao 19 resp. Ae 24

Nuvarande

Antal Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tj änste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Postverket

Ao 25

Postmästare..............................

1

Ao 26

Göteborg 1

Ao 24

Postmästare..............................

1

Ao 25

Borås 1

Ao 23

Arkitekt.....................................

1

Ao 24

Ao 23

Förste byråsekreterare..........

6

Ao 24

Byrådirektör. Driftbyrån, dili-

gensavd.; författningsby-

rån, allm. och utr.ärenden,

reglementsärenden

samt

reklamationskontoret; ka­

meralbyrån, allm. ärenden;

intendentsavd., fastighets-

ärenden

Ao 23

Förste aktuarie........................

1

Ao 24

Byrådirektör

Ao 19

Förste kontrollör.....................

Televerket

10

Ao 21

Överkontrollör. Linköping 1,

Västerås 1, Norrköping 1,

Hälsingborg 1, Karlstad 1,

Sundsvall 1, Gävle 1, Öster­

sund 1, Stockholm 12 och

Jönköping 1

ABp 26

Byrådirektör...............................

4

Bp 1

Avdelningsdirektör. Driftsby­

rån, rationaliseringsavd.;

tekniska byrån, provnings-

anstalten; radiobyrån, avd.

för kommersiell radio och

avd. för allmän radio

Ao 24

Byrådirektör..............................

1

Ao 26

Ekonomibyrån, ekonomiavd.

Ao 24

Telekommissarie......................

2

Ao 25

Örebro och Gävle

Ao 23

Förste byråsekreterare...........

1

Ao 26

Byrådirektör. Personal- och

kanslibyrån, anställnings-

avd. 1 byrådirektörstjänst i

Ae 24 indrages

Ao 23

Linjeingenjör............................

2

Ao 26

Förste sektionsingenjör. Bygg-

nadsavdelningen,

plane-

ringskontoret resp. arbets-

avd. A 1. 2 förste drifts-

ingenjörstjänster i Ae 24 in­

drages

Ao 23

Förste revisor..........................

1

Ao 24

Byrådirektör

Ao 23

Kameralintendent...................

1

Ao 24

Byrådirektör

Ao 21

Överkontrollör..........................

2

Ao 23

Trafikinspektör. Malmö och

Göteborg

Ao 19

Förste kontrollör.....................

3

Ao 21

överkontrollör. Falun, Jön­

köping och Västerås. 1 över-

kontrollörstjänst i Ae 21 in­

drages

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

tj änstebenämning

benämning, placering etc.

ABp 26

Statens järnvägar

Byrådirektör..............................

7

Bp 1

Avdelningsdirektör. Bantck-

ABp 26

Verkstadsöveringenjör.............

2

Bp 1

niska byrån, geotekniska

avd. och spåravd.; maskin­

tekniska byrån, motor- och

ångloksavd., personvagns-

avd., godsvagnsavd. och

elektrolokavd. samt verk-

stadsbyrån, avd. A

Verkstadsbyrån, huvudverk-

ABp 25

Verkstadsöveringenjör...........

4

ABp 26

städerna i Göteborg och

Malmö

Verkstadsbyrån, huvudverk-

Ao 26

Maskiningenjör..........................

1

Bo 1

städerna i Tomteboda, Boll­

näs, Åmål och Notviken

1 maskinsekt.

Ao 24

Byrådirektör..............................

10

Ao 26

Elektrotekniska byrån,elektro-

Ao 24

Trafikinspektör.......................

4

Ao 26

tekniska lab. 1, starkströms-

avd., omformarkontoret 1,

svagströmsavd., utvecklings-

kontoret 1 samt transmis-

sionskontoret 1; förrådsby-

rån,besiktningsavd.l och ke­

miska lab. 1; biltrafikbyrån,

allm. avd. 1; drifttjänst-

byrån, allm. avd. 1 och ut-

bildningsavd. 1 samt kansli­

byrån, allm. avd. 1. 2 byrå­

direktörst jänster i Ae 26

indrages

Distriktskanslierna vid I, II,

Ao 24

Tågfärjebefälhavare...............

4

Ao 25

III och IV distrikten

Ao 23

Förste revisor..........................

1

Ao 24

Byrådirektör

Ao 23

Kamrer......................................

1

Ao 24

Byrådirektör

Ao 23

Maskiningenjör.........................

2

Ao 24

Förste driftsingenjör. Loksta-

Ao 21

Expeditionsföreståndare........

4

1

of

Ao 23

tionen och vagnstationen

Hagalund

Driftsingenjör

Resebyråföreståndare. Rese-

Ao 19

Byråsekreterare.......................

1

Ao 21

byrån, Stockholm

Förste byråsekreterare. Eko-

Ao 19

Underinspektör........................

2

Ao 21

nomibyrån, kammarkonto­

ret. 1 förste byråsekreterar-

tjänst i Ae 21 indrages

Hälsingborg C och Norrköping

C

ABp 26

Statens vattenfallsoerk

Distriktsingenjör.....................

2

Bp 1

Älvkarleby kraftverk. Di-

ABp 26

Byrådirektör..............................

1

Bp 1

striktskontoren i Stockholm

och Västerås

Avdelningsdirektör.

Drift-

ABp 25

Verkstadsingenjör...................

1

ABp 26

byrån, planeringsavd.

Västerås kraftverk, huvud-

Ao 26

Byrådirektör..............................

1

Bo 1

verkstaden

Avdelningsdirektör. Vatten-

byggnadstekniska byrån,

konstruktionsavd., turbin-

kontoret

Kungl. Maj. ts proposition nr 158 år 1958

39

Nuvarande

Antal Före­

slagen lönegrad

Anmärkning ang. tj änste­ benämning, placering etc.

lönegrad tj änstebenämning

Ao 23

Domänverket

Domänkamrerare..................... 1 Ao 24

Byrådirektör

Ae 24

Försvarets fabriksstyrelse

Byrådirektör..............................

1 Ae 26 Anläggningsbyrån, projekte-

Ao 19

Södertälje kanalverk

Kanalinspektor........................ 1 Ao 21

ringssekt. 1 byrådirektörstjänst i Ag 26 indrages

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1958

B. Förslag till ändringar i tjänsteförteckningarna avseende tjänster i Ao 19 och lägre

lönegrader

Nuvarande

Föreslagen

lönegrad

t j änstebenämning

lönegrad

tj änstebenämning

Postverket

Ao 14

Stationsmästare.....................................

/Ao 16

Ao 7

Kanslibiträde.........................................

|Ao 8

< Ao 7

Expeditionskassör

Expeditionskassör

(Ao 7

Kanslibiträde

Televerket

Ao 13

Kontorsskrivare...................................

/Ao 14

Övervaktföreståndare

\Ao 13

Kontorsskrivare

Statens järnvägar

Ao 14

Stationsmästare....................................

/Ao 16

\Ao 14

Ao 10

Tågmästare...........................................

Ao 11

Ao 8

Båtsman.................................................

Ao 9

Ao 8

Timmerman å tågfärja......................

Ao 9

Domänverket

Ao 12

Kronoj ägare..........................................

Ao 13

Ao 9

Biträdande kronoj ägare...................

Ao 10

580693

Stockholm 1958. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag