Prop. 1958:25

('med förslag till lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1958

1

Nr 25

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente; given Stockholms slott den 20 december 1957.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente.

GUSTAF ADOLF

Ingvar Lindell

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att domstol skall, om skäl föreligger därtill, kun­ na med högst fem år förlänga den tid inom vilken arvinge eller testaments- tagare efter kungörelse enligt 9 kap. 1 eller 2 § lagen om arv eller 8 kap. 1 § lagen om testamente har att göra sin rätt gällande.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 25

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1958

Förslag

till

Lag

om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

Härigenom förordnas som följer.

Tid, inom vilken arvinge eller testamentstagare efter kungörelse enligt 9

kap. 1 eller 2 § lagen om arv eller 8 kap. 1 § lagen om testamente har att

göra sin rätt gällande, må, om skäl äro därtill, av rätten förlängas med högst

fem år, såframt ansökan därom, innan preskription inträtt, göres av den

som har att bevaka arvingens eller testamentstagarens rätt i boet. Övriga

dödsbodelägare skola genom särskilda meddelanden av rätten erhålla till­

fälle att yttra sig över ansökningen.

Sedan beslut om förlängning vunnit laga kraft, skall kungörelse om be­

slutet genom rättens försorg intagas i allmänna tidningarna.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1958

3

Utdrag av protokollet över jusiitiedepartementsärenden, hållet in­

för Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 13 december 1957.

Närvarande:

Statsministern

Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindell, Lindström, Lange, Lindholm, Kling,

Skoglund, Edenman, Netzén, Kjellin, Johansson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för justitiedepartementet, statsrådet Lindell, fråga om förlängning av tid

för arvs preskription samt anför därvid följande.

Enligt nu gällande regler om arvspreskription preskriberas bortovarande

arvinges rätt fem år efter utfärdad kungörelse om arvet. Under de extraordi­

nära förhållanden som skapats genom det senaste världskriget och efterverk­

ningarna därav kan fall förekomma, då en bortovarande arvinge utan egen

förskyllan är förhindrad att bevaka sin rätt inom preskriptionstiden. Genom

en framställning av legationssekreteraren Raoul Wallenbergs moder och

hennes make har aktualiserats frågan om legislativa åtgärders vidtagande

till skydd för bortovarandes arvsrätt.

Jag anhåller nu att få upptaga denna fråga till behandling.

Gällande bestämmelser m. m. Reglerna om preskription av bortovarande

arvinges rätt till arv är upptagna i 9 kap. lagen den 8 juni 1928 om arv.

Vistas en till namnet känd arvinge å okänd ort, skall detta av den som

har boet i sin vård anmälas till rätten, som har att införa kungörelse i Post-

och Inrikes tidningar med anmaning till arvingen att inom fem år göra sin

rätt till arvet gällande (1 §). Samma förfarande skall tillämpas om det vid

bouppteckning ej kan utrönas, huruvida den döde efterlämnat arvinge, som

före allmänna arvsfonden eller före eller jämte annan känd arvinge är be­

rättigad till arvet; det skall också tillämpas när kännedom finnes om arvinge

efter den döde men kunskap saknas såväl om arvingens namn som om hans

vistelseort (2 §). Arvinge, som ej enligt det nu sagda har att göra sin rätt

gällande inom särskilt förelagd tid, skall göra det inom en yttersta preskrip­

tionstid av tio år från arvlåtarens död (3 §). Har arvinge icke inom den tid

som gäller för hans fall tillträtt arvet eller anmält anspråk därpå i viss ord­

ning, har han förlorat sin arvsrätt (6 §). Arvet tillfaller i stället dem som

skulle ha erhållit detta, om han dött före arvlåtaren (7 §).

4

Medan preskriptionstid löper behandlas bortovarande arvinge som om han

vore i livet. Normalt avsättes det en lott för honom som förvaltas av särskilt

lörordnad god man (18 kap. 4 § föräldrabalken). Mot preskription äger borto­

varande icke åberopa att han varit hindrad att bevaka sin rätt. God man, som

förordnats för den bortovarande, äger icke vidtaga åtgärd för avbrytande

av preskription.

Vad angår förarbetena till de nuvarande preskriptionsreglerna må näm­

nas att lagberedningen i det förslag som ligger till grund för arvslagen an­

förde, att man vid utarbetandet av de nya reglerna bibehållit grunderna för

de dittills gällande bestämmelserna härom i 15 kap. ärvdabalken i 1734 års

lag. Dessa grunder finge nämligen anses stå i god överensstämmelse med

vad som enligt beredningens uppfattning utgjorde underlaget för själva arvs­

rätten, nämligen den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan arvlå-

tare och arvinge. Arvinges rätt till arv borde icke ovillkorligen upprätthål­

las. Hade arvinge blivit så främmande för arvlåtaren, att han icke inom rim­

lig tid förskaffat sig kännedom, huruvida denne vore i livet eller icke, eller

hade han efter vunnen kännedom om dödsfallet icke visat intresse för den

arvfallna egendomen, borde han icke äga taga arv.

Rörande reglerna om preskription av arv till känd arvinge å okänd ort

framhöll beredningen bl. a., att dessa vore av särskild betydelse med hänsyn

till den omfattande emigration som ägde rum från vårt land. I fråga om

preskriptionstidens längd i detta fall anfördes, att en förkortning till fem

år av den enligt 15 kap. 5 § ärvdabalken — enligt lagrummets lydelse efter

en år 1835 genomförd ändring -— gällande tioårstiden utan olägenhet syntes

kunna äga rum i betraktande av den ökade möjligheten till förbindelse så­

väl mellan olika platser inom landet som med utlandet, vilken efter till­

komsten av 1734 års lag blivit en följd av kommunikationsväsendets ut­

veckling.

I frågan huruvida laga förfall borde kunna åberopas mot preskription an­

fördes, att rätt härtill i regel förelåge enligt bestämmelserna i ärvdabalken.

I lagberedningens förslag hade något stadgande därom ej upptagits. Av

grunden för preskriptionsbestämmelserna följde, att okunnighet om arvlå-

tarens död icke borde kunna åberopas såsom laga förfall. Övriga omständig­

heter, som kunde medföra hinder mot arvsrättens bevakande, syntes, såvitt

erfarenheten gåve vid handen, ej vara av någon praktisk betydelse.

Beträffande lagstiftningen på hithörande område i andra länder må näm­

nas, att denna i allmänhet ger bortovarande arvinge ett bättre skydd än de

svenska reglerna. Vad angår de nordiska länderna regleras i Finland borto­

varande arvinges rätt till arv alltjämt i princip genom de ursprungliga be­

stämmelserna därom i ärvdabalken i 1734 års lag. I fråga om arv till känd

arvinge å okänd ort innebär detta att preskriptionstiden är så lång som 20

år och att dessutom laga förfall kan åberopas. I Danmark och Norge är

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1958

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1958

5

främst av intresse vissa hithörande regler i lagstiftningen om försvunna personer. Enligt dessa skiljer man, såvitt nu är i fråga, mellan bortovaran- de arvinge, om vilken det är känt att han är i livet, och sådan arvinge, om vilken det är ovisst hur härmed förhåller sig. I det förstnämnda fallet in­ träder ej preskription; den bortovarandes lott avsättes i vanlig ordning och behandlas enligt reglerna om bortovarandes egendom. I det senare fallet preskriberas den bortovarandes rätt viss tid efter arvlåtarens död, 10 år en­ ligt dansk och 20 år enligt norsk lag.

Departementschefen. De regler som för närvarande gäller beträffande pre­ skription av bortovarande arvinges rätt till arv bygger på uppfattningen att arvinge, som försummat att upprätthålla kontakt med den avlidne och de hemmavarande, icke bör äga taga arv. Reglerna gäller emellertid för samt­ liga fall och sålunda även då för bortovarande arvinge förelegat faktiskt hin­ der att låta sig avhöra; laga förfall kan ej åberopas. Vid reglernas tillkomst ansåg man sig ej behöva räkna med att sådant hinder skulle kunna bestå under många år i följd.

Under normala förhållanden torde en i'elativt kort preskriptionstid för arv vara välmotiverad. Men under de extraordinära förhållanden som ska­ pats genom det senaste världskriget och efterverkningarna därav kan det förekomma fall, då det verkar synnerligen obilligt att en bortovarande ar­ vinge, som utan egen förskyllan varit oförmögen att bevaka sin rätt, går den­ na förlustig efter en så kort preskriptionstid som fem år. Ehuru Sverige icke varit indraget i kriget kan även i vårt land sådana fall inträffa. Sven­ ska medborgare kan ha vistats i ett land som varit krigsskådeplats och råkat i fångenskap eller eljest bortförts och saknat möjlighet att få känne­ dom om utfärdad kungörelse eller att sätta sig i förbindelse med anhöriga eller myndigheter i hemlandet inom den stadgade tiden. Även andra liknan­ de fall kan förekomma då den bortovarande haft giltig ursäkt för sin ur­ aktlåtenhet att bevaka sin rätt men enligt gällande lag icke kan stödja arvs­ anspråk härpå sedan femårstiden utlupit.

Det föreligger enligt min mening anledning att för nu åsyftade fall genom­ föra en ordning som håller möjligheten öppen till arvsrättens bevarande längre tid än den i arvslagen föreskrivna. Därvid kan olika lösningar tän­ kas. Vid sidan av en förlängning av preskriptionstiden kan sålunda över­ vägas att, i överensstämmelse med vad som gäller i åtskilliga utländska lagar, införa särskilda undantagsregler för det fall att man vet eller kan an­ taga att bortovarande arvinge är i livet. En annan lösning vore att införa möjlighet att mot preskription åberopa laga förfall. För att bedöma vilken av olika tänkbara utvägar som är den lämpligaste torde en närmare utred­ ning vara erforderlig.

Med hänsyn till omständigheterna i fall, som kan tänkas komma att ak­ tualiseras som en följd av händelser under och efter det andra världskriget, är det emellertid angeläget, att omedelbara åtgärder vidtagas för afl till­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1958

skapa skydd för arvinge, som kan antagas vara ur stånd att bevaka sin rätt

inom nu gällande preskriptionstid. Såsom ett provisorium i avbidan på en

definitiv lösning torde möjlighet böra beredas för domstol att, om skäl före­

ligger därtill, på ansökan förlänga preskriptionstiden med högst fem år be­

träffande sådana fall då arvingen är till namnet känd men hans vistelseort

okänd. Ansökan bör göras före tidens utgång av den som har att bevaka

den bortovarandes rätt i boet, d. v. s. i regel den som jämlikt 18 kap. 4 §

föräldrabalken förordnats till god man för den bortovarande. över ansök­

ningen bör övriga dödsbodelägare genom särskilda meddelanden av rätten

erhålla tillfälle att yttra sig. Föreskrift bör meddelas om att rätten, sedan

beslut om förlängning vunnit laga kraft, skall låta kungöra beslutet i Post-

och Inrikes tidningar.

Har preskriptionstiden förlängts med kortare tid än fem år, bör hinder

icke föreligga att rätten senare på ansökan före förlängningstidens utgång be­

slutar om ytterligare förlängning, dock icke med längre tid än att den sam­

manlagda förlängningstiden blir högst fem år. Det torde icke vara erforder­

ligt att upptaga särskilt stadgande härom.

Enligt 9 kap. 6 § lagen om arv förlorar arvinge sin arvsrätt, om han icke

före preskriptionstidens utgång tillträtt arvet eller framställt anspråk därpå.

Har ansökan gjorts om förlängning av preskriptionstid men har beslut om

förlängning ej meddelats före preskriptionstidens utgång, torde den borto­

varande utan hinder av nyssnämnda stadgande vara bibehållen vid sin rätt

intill dess lagakraftvunnet beslut föreligger. Något särskilt stadgande här­

om torde icke erfordras.

Eftersom den föreslagna lagstiftningen är avsedd som ett provisorium,

synes det mindre lämpligt att inarbeta bestämmelserna i lagen om arv, utan

en särskild lag i ämnet torde böra utfärdas.

Föredraganden hemställer härefter att lagrådets utlåtande måtte för det i

§ 87 regeringsformen omförmälda ändamålet genom utdrag av protokollet

inhämtas över det härvid fogade, i enlighet med det anförda upprättade för­

slaget till lag om förlängning av tid för arvspreskription.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­

lan bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Olle Hellberg

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1958

7

Förslag

till

Lag

om förlängning av tid för arvspreskription

Härigenom förordnas som följer.

Tid som bortovarande arvinge jämlikt kungörelse, utfärdad enligt 9 kap. 1 § lagen om arv, har att iakttaga för att göra sin rätt till arvet gällande må, om skäl därtill äro, av rätten förlängas med högst fem år, såframt ansökan därom göres före tidens utgång av den som har att bevaka den bortovaran- des rätt i boet. Övriga dödsbodelägare skola genom särskilda meddelanden av rätten erhålla tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Sedan beslut om förlängning vunnit laga kraft, skall kungörelse om beslu­ tet genom rättens försorg intagas i allmänna tidningarna.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

8

Kungl. Maj ds proposition nr 25 år 1958

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Majds lagråd den 18 de­

cember 1957.

Närvarande:

justitieråden W

alin

,

Sjöwall,

Hagbergh,

regeringsrådet Klackenberg.

Enligt lagrådet den 17 december 1957 tillhandakommet utdrag av pro­

tokoll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj :t Konung­

en i statsrådet den 13 december 1957, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lag­

rådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ända­

målet inhämtas över upprättat förslag till lag om förlängning av tid för arvs­

preskription.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sten Rudholm.

Lagrådet

yttrade:

Enligt förslaget må preskriptionstid som stadgas i 9 kap. 1 § arvslagen

förlängas. Någon motsvarande möjlighet ges ej för de fall som avses i 9

kap. 2 § samma lag, ej heller när kungörelse om testamente utfärdats en­

ligt 8 kap. 1 § testamentslagen. Detta sammanhänger naturligen med att

förslaget i själva verket åsyftar ett bestämt, i remissprotokollet berört fall.

Om motsvarande behov skulle yppas i något fall som omfattas av 9 kap. 2 §

arvslagen eller 8 kap. 1 § testamentslagen, skulle det emellertid framstå

som en uppenbar orättvisa att lagen begränsats på sätt som föreslagits. På

grund härav och då en utvidgning av förslaget till att omfatta jämväl tid

som avses i sistnämnda båda lagrum icke kan medföra några särskilda

olägenheter hemställer lagrådet, att en sådan utvidgning måtte äga rum.

Iakttages detta, bör även rubriken till lagförslaget jämkas.

Ur protokollet:

Clas Amilon

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1958

9

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 20 december 1957.

Närvarande:

Statsministern

Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

indell

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

,

Skoglund, Edenman, Netzén, Kjellin, Johansson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för justitiedepartementet, statsrådet Lindell, lagrådets den 18 de­ cember 1957 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 13 december 1957 remitterade förslaget till lag om förlängning av tid för arvpreskription.

Efter redogörelse för utlåtandet anför föredraganden följande. Med anledning av vad lagrådet anfört torde den föreslagna möjligheten till förlängning av preskriptionstid som avses i 9 kap. 1 § lagen om arv böra utsträckas att gälla även de fall som avses i 9 kap. 2 § lagen om arv och 8 kap. 1 § lagen om testamente. I anslutning härtill bör lagens rubrik ändras. Förslaget torde jämväl få något jämkas i redaktionellt avseende.

Föredraganden hemställer, att Kungl. Maj:t måtte jämlikt § 87 regerings­ formen föreslå riksdagen att antaga sålunda ändrat förslag till lag om för­ längning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnar Berg

2 Ilihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 25