Prop. 1980/81:48

om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m.m.

Prop. 1980/81: 48 Regeringens proposition 1980/81z48

om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m. m.;

beslutad den 30 oktober 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN HÅKAN WINBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i den arvsrättsliga lagstiftningen. Sålunda utmönstras den nuvarande principen att dödsbodelä- garna blir personligen ansvariga för den dödes skulder, om inte boet inom viss tid avträds till förvaltning av boutredningsman eller till konkurs. I stället införs bestämmelser om att en bodelning eller ett arvskifte som sker innan den dödes skulder har betalts skall gå äter.

Vidare föreslås nya bestämmelser om dödsbodelägares rätt att föra talan i mål som rör boet. Enskilda dödsbodelägare skall under vissa förutsättningar få rätt att föra talan som parteri eget namn men för boets räkning. Förslaget i denna del innebär i huvudsak att nuvarande domstolspraxis lagfästs.

Bestämmelserna om dödförklaring föreslås ändrade på några punkter. Bl. a. skall den som har befunnit sig i livsfara och därefter försvunnit kunna förklaras död redan när ett år. och inte som f. n. tre år. har förflutit från försvinnandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1981.

Prop. 1980/81z48

Propositionens lagförslag

[ Förslag till Lag om ändring i ärvdabalken

l—J

Härigenom föreskrivs i fråga om ärvdabalken dels att 18 kap. "2 &. 21 kap.. 23 kap. 2 :$. 24 kap. 1 & samt 25 kap. loeh 5 åå skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i balken skall införas tre nya paragrafer. 18 kap. l a & samt 19 kap.

12 a och 20 a %. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

1115

2

Till dess att egendomen omhän- dertagits av samtliga dödslmdelägare eller av den som eljest har att förvalta boet. skall egendomen. där den ej står under vård av förmyndare. syss- loman eller annan. vårdas av deläga- re som sammanbodde med den avlidne eller eljest kan taga värd om egendomen. och har han att oför-

1 Senaste lydelse 197622]

När särskild dädsbojöri'altning inte har anordnats enligt 19 kap. får enskilda delägare i mål som rör boet väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet. i den mån kost- naderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Wicker någon delägare talan mot dödsboet för egen räkning och har särskild dödsbo/o'rvaltning inte an- ordnats. förs boets talan i målet av

övriga delägare.

äl

Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dt'idsbodeläga- re eller av den som iannatfall har att förvalta boet. skall egendomen. om den ej står under värd av förmynda- re. syssloman eller annan. vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit

Prop. l980/81z48 Nuvarande lydelse

dröj/igen underrätta övriga delägare om dödsfallet samt. där god man för delägare tarvas. hos rätten göra anmälansåsomi 18 kap. föräldrabal- ken sägs. Vad nu ärsagt om delägare gäller ock efterlevande make som ej är delägare i boet.

Är ej någon som sålunda tager vård om den dödes egendom. skall husfolk. hasvärd eller annan som är närmast därtill otnht'indertaga egen- domen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämn- den. Polismyndigheten är ock pliktig att utföra vad nu sagts. om dess biträde äskas eller eljestfinnes erfor- derligt. Dä anmälan skett. skall soci- alnämnden. där så erfordras, fullgö- ra vad enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning härav äger kommunen erhålla ersättning av boet.

'.)J

Föreslagen lydelse

hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om döds- fallet och. om det behövs god man "för någon delägare. göra anmälan Itos rätten enligt 18 kap. föräldrz'tbal- ken. Vad som ltar sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom. skall medlem av httshållet som den döde tillhörde. hyresvärd eller annan som är närmast 'till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till social— nämnden. Dä anmälan skett eller f(firhållandet på annat sätt blir känt. skall socialnämnden. om det behövs. göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna . med anledning av detta har komma—. nen rätt till ersättning av boet.

l9 kap.

iZas'

När dödsboet förvaltas av boutred- ningsman får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget nanm men för boets räkning. om övriga delägare är motparter i tnålet och boutrednings— mannen avstår från att föra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet. i den mån kost— naderna täcks av det som har kommit

boet llll godo genom rattegangen.

Prop. 1980/81:48

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 a 5

21 kap. Om den dödes gäld

l %%

Vart/er ej efter ansökan. som göres sist en månad efter det bouppteckning förättades. dödsboets egendom av- trädd till förvaltning av boutred- ningsman eller. till konkurs svara delägarna för sådan gäld efter den döde som vid bouppteekningens för- rättande var dem veterlig.

Yppas efter bouppteckningens för- rättande n_v gäld efter den döde och avträdes ej egendomen efter ansökan som göres sist en månad därefter. svarar delägare. sotn sädan tid för- suttit. för den gälden.

2 åå

Sker egendomsavträde efter ansö- kan. som ingivits senare än en månad e ter det bouppteckningen förrät- tades. är delägare plik tig att till döds- boet utgiva det belopp. varmed gäld, som var honom veterlig en månad

När dödsboet förvaltas av testa- mentsexekutor med behörighet att företräda boet i rättegång fär var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet och testamentsesektttorn avstår från att föra boets talan. .

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet, i den mån kost— naderna täcks av detsom har kommit boet till godo genom rättegången.

21 kap. Ont den dödes skulder

Prop. 1980/81:48 Nuvarande lydelse

före ansökttingsdagen. överstiger värdet av den avträdda egendomen och eljest tillgängliga medel. men skall ej vidare mot enskild borgenär stå i ansvar efter vad i 1 s* sägs.

Där borgenär begär det., skall delä- gare med ed fästa. att gäld som yrkandet avser ej var honom veterlig en mättad före ansökningsdagen. Gitter han ej gå eden. skall så anses som hade ([en gälden tidigare varit honom veterlig.

3 .5 Förfaller delägares ansökan om boets avträdande till konkurs. enär egendomen [ stället sättes under för- valtning av boutredningsnu'in. skall så anses som hade ansökan om av- _ träde till sådan förvaltning gjorts den dag konkursansökningen ingavs.

4 ä

Hava delägarna giltig anledning antaga. att de ej skola nödgas infria borgen som den döde tecknat eller viss annan förbindelse, skall den gälden ej anses såsom veterlig.

8 5

Innan den i ] $$ första stycket stad- gade tiden gått till ända eller. där boet står under fört-'altning av bout- träffats om borgenärens förnöjande. må

redningsman. uppgörelse betalning av gäld verkställas allenast där med fog kan antagas. att betal- ningen ej länder till men för borgenä- rer.

95. Sedan den i 1.5 första stycket stadgade tiden gått till ända. må

LA

Fr'ires/agen lydelse

1 ä'

lnnzm en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades eller. om boet förvaltas av boutred- ningsman. uppgörelse har träffats med samtliga borgenärer om betal- ningen av skulderna får en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada

för borgenärerna.

25. Sedan en månad har förflutit efter det att bouppteckningförrättades får

Prop. 1980/81z48 Nuvarande lydelse

borgenär fordra säkerhet för gäld efter den döde. som ej är till betal- ningförfallen och för vilken tillräck- lig säkerhet ejfinnes. Stål/es ej säker- het inom tre månader. må fi'irfallotid ej tillgodonjutas.

m sl Är efter den döde gäld som ej förftdler inom sex månader. må den. där flera dödsbodelägare finnas eller allmänna arvsfonden är ensam delä- gare. hos borgenären uppsägas till betalning sex månader efter uppsäg- ningen. Borgenär. som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast egendom eller tomträtt eller har inteckning. är dock ej skyldig att taga betalningföreförfallodagen. där han inom tre månader efter uppsägning- en giver tillkänna att han vill hålla sig allenast till säkerheten.

5 &

Sker ege/ulomsavträde efter det bodelningen eller arvskifte ägt rum. skall bodelningen eller skiftet gä äter. Dä gälden finnes ej vara större än att den kan betalas av den dödes tillgångar och. om han var gift. vad av andra makens egendom på hans lott belöpt. om gälden gått i beräk- ning vid bodelningen. skall likväl avträdande till förvaltning av bout- redningsmt'tn allenast omfatta vad som enligt dennes prövning erfordras till gäldens betalning och kostnader- na för förvaltningen. Vad sålunda

' Senaste lydelse 197(_):l(ltll

6 l't'ireslagen lydelse

borgti'närerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka inte harförfallit till betalning och för vilka det inte redan finns tillräcklig säkerhet. Ställs ej säkerhet inom" tre månader. får dödsboet inte längre- tillgodoräkna sig någon förl'allotid.

3 5

Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden ensam delägare. får en skuld sotn inte för- faller till beta/ning inom sex månader sägas upp hos borgenären till betal- ning sex månader efter uppsägning- en. Om borgenären till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast egen—- dom eller tomträtt eller-har inteck- ning och han inom tre månader efter uppsägningen meddelar att han vill" hålla sig endast till säkerheten. är han dock inte skyldig att ta emot betalning före förfallodagen.

4 s* Sker innan den dödes och boets andra

bodelning eller arvskifte. skulder har beta/ts eller medel till . deras betalning har ställts under sär- skild vård. skiftet gä åter.

skall bodelningen eller

Är skulderna inte större än att de kan betalas av den dödes tillgångar och. om han var gift. vad-som av den andra makens egendom skulle ha belöpt på hans lott för det fall att skulderna hade beaktats vid bodel- ningen. skall återgången begränsas till vad som behövs för att skulderna

Prop. 1980/81:48 Nuvaratule lvdelse

erfordras skall av delägarna utgivas i förhållande till vad envar vid bodel- ningen eller arvskiftet njutit för mycket; och skall bodelningen eller Skiftet i övrigtförblhta ständande.

Yppas hos någon delägare brist. skall denfvllas av de övriga med vad de vid bodelningen eller skiftet vun- nit.

6 sf

Egendom. som såsom

utgivits legat eller jämlikt ändamålsbestäm- melse. skall äterbäras. såvitt det erfordras för täckning av gäld. Fin- nes egendomen eji behåll. skall dess värde gäldas. såvitt ej särskilda skäl

äro däremot.

7 &

Skyldighet att utgiva egendom jäm- likt 5 eller 6 sf skall tillika omfatta ränta eller avkomst av egendomen. Nödig kostnad för egendomen skall ersättas. så ock nyttig kostnad. där den var gjord i god tro.

- Föreslagen fvt/else

och kostnaderna för boets förvalt- ning skall kunna betalas. Vad som sålunda behövs skall utges av delä— garna i förhällande till vad var och en av dem har fått för mycket vid bodelningen eller arvskiftet. I övrigt skall bodelningen eller skiftet be- stå.

Finns egendtjnn som skall lämnas äter inte i behåll. skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återgång påkallades. om det inte finns särskilda skäl mot detta. Upp- kommer brist hos någon delägare. skall de övriga delägarna täcka bris- ten med vad de har fått vid bodel- ningen eller skiftet. Vadsom behövs för att bristen skall kunna täckas skall utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem sålunda har

fått.

'Jl &

Egendom som har utgetts som legat eller i enlighet med en ända- tmilsbestämmelse skall lämnas tillba- ka till boet. om det behövas föratt den dödes skulder skall kunna betalas. Finns egendomen inte i behåll. skall ersättning utges för det värde egendo- men hade när återlämnande påkal- lades. om det inte finns särskilda skäl mot detta.

6 5

Den som enligt 4 eller5 $$ ärskyldig att lämna tillbaka egendom till boet eller att ersätta egendomens värde skall utge även ränta eller avkomst av egendomen. Han har dock själv rätt till ersättning för nödvändiga kostna- der för egendomen oeh. om han vari

Prop. 1980/81:48

Nuvarande fvt/else

ll få

Hava delägarna betalt gäld i strid med vad i 8 # sägs eller. under tid för egendomsavträde enligt 1 s* första eller andra stycket. till men för bor- genärer utgivit legat. fullgjort ända- mälsbestämmelse. sålt. förpantat. an- norledes använt eller ock förfarit boets egendom eller ådragit boet förbindelse. svara de för sådan gäld efter den döde som. då de så _förforo. var eller sist vid därefter förrättad bouppteckning blev dem veterlig. Kom av åtgärden allenast ringare skada eller företogs den av obetänk- sant/tet eller bristande kännedom om boets ställning. skall allenast skade- stånd giildas.

12 & Sker innan all gäld är gulden. svara delä-

bodelning eller arvskifte garna för gäld efter den döde. som då var eller sist vid därefter förrättad bouppteckning blev dern veterlig. Bode/ning skall dock icke medföra sådan påföljd. där efterlevande nut- ken ej erhållit något av den dödes egendom. '

13 %

Hava delägarna, sedan boet blivit avträtt till förvaltning av boutred- ningsman. utverka! rättens förord- nande att boet icke längre skall sålun- da förvaltas. skall i fråga om ansvar för gäld så anses som hade egen- domstn'trädet ej ägt rum.

8. Föreslagen lydelse

god tro. kostnader som har varit till nytta för egendomen.

Prop. 1980/81 :48 Nuvarande lydelse

14 &

Försitter delägare. som har boet i sitt vård. tid för boupptecknings för- rättande. skall han svara för all den dödes gäld. Samma lag vare. där delägare vid bouppteekningen eller dess edfiistande genom veterligen oriktig uppgift eller svikligt örtigan- de äventyrar borgen/("rets rätt.

15 &

Häftar delägare i ansvar för gäld efter den döde. skall ansvarig/teten ock gälla annan boets gäld; oelt är delägare förty i fall som avses i Z 5,” första stycket pliktig att utgiva vad som erfordras för täckning av gäld. som före egendomsavträdet ådragits boet.

16 #

Vad i 1 4 samt I I 15 ss stadgas om skyldighet för delägare att svara för gäld skall ej äga tillämpning å delägare som är omyndig. ej heller å allmänna arvsfonden eller annan som företrädes av god man. men förmyndaren eller gode tnannen skall gentemot borgenärerna svara för ska- da som kommit av hans åtgärd eller

f("irsummelse.

17 få

Hava flera enligt detta kapitel ådra- git sig ansvarför gäld ellerför skada. svara de en för alla och alla för en. Vad sålunda utgivits skall dent emel- lan fördelas enligt den i 18 kap. () # stadgade grunden.

föreslagen fvt/else

Prop. 1980/81z48 Nuvart'tnde lydelse

18 s

Har arvinge eller testantetttstagare ej ttjutitförttuin av boet och ej lteller tagit attttatt befattning därmed än att han fullgjort vad ett/igt 18 kap. 3.6 åligger honottt oeh deltagit i boupp- teekningetts ft'irrättande. är han fri från ansvar på grutul av under/riten- ltet att avträda ltoet.

19 s

Finnes efter den döde allenast egendom som ej kunnat hos honom tagas i mät. skall vadi detta kapitel är stadgat om ansvar för gäld ej äga tillätttpttittg. Vad nu är sagt länder dock ej till inskränkning i delägares skyldighet att låta egendotttett eller dess värde gå i betalning för gäl— den.

1 (l

F öres/agen lule/se

23 kap.

2

Mot delägares bestridande mä skifte ej företagas. innan bouppteck- ning skett och all veterlig gäld blivit gulden eller delägaren fritagits från ansvar för gälden eller medel till dess betalning ställts under särskild värd.

Skall legat eller t'int'lamälsbestäm- melsc fullgöras av oskifto. mä skifte ej mot delägares bestridande äga rum. innan förordnandet verkställts eller delägaren fritagits frän att svara för dess fullgörande eller erforderlig egendom blivit ställd under särskild värd.

Stär boet under förvaltning av boutredningsman eller testatncnts- cxckutor. mä skifte cj företagas.

Mot någon delägares bestridande får skifte ejföretas innan bouppteck— ning har förrättats och alla kättda skulder ltar beta/ts eller medel till deras betalning ltar ställts under särskild värt.

Skall legat eller ändamälsbcstäm- melse fullgöras av oskifto. får skifte ej mot delägares bestridande äga rutn innan 1'("')r(.>rdnandet ltar verk- ställts eller delägaren ltar fritagits från att svara för dess fullgörande eller erforderlig egendom ltar blivit ställd under särskild värd.

Stär boet under förs-'altning av boutredningsman eller testaments-

exekutor. får skifte ej företas innan

Prop. 1980/81z48 Nuvarande lidelse

innan denne. anmält att utredningen slutförts.

ll

F öres/(Igen lydelse

denne har anmält att utredningen har slutförts.

24 kap.

Hava. vid samförvahning av döds- bo. delägarna överenskomna! att leva samman i oskiftat bo. gäller. i den män ej annat föranledes av avta- let. om förvaltningens handhavande och boets företräda/ide vad i 18 kap. l ( sägs: och skall vad i 3. 4 och 6 åå samma kapitel är stadgat äga motsva- rande tillämpning.

()ni en dödsbo förvaltas av dclä- garna gemensam! och de har kommit överens om att leva samman i oskif- tat bö. giiller i fråga om förvaltning- en av böel och rätten att företräda boet vad som sägs i 18 kap. 1 s. om Också

bes'tänzntelserna i 3. 4 och 6 så sam- inte annat har avtalats. ma kapitel skall tillämpas.

I fråga om rätten för enskilda delägare att väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning gäller vad som sägs i I 8 kap. ! a (' om inte annat avtalas mellan

delägarrm.

25 kap.

Är någon borta och hava sedan han veterligen sist var vid liv förflutit tio år eller. där han skulle vara över sjuttiofem år gammal. fem iir. mä ansökan göras om hans dödförkla- ring. Befann sig den bortovarande i livsfara då han veterligen senast vari livet. nzä ansökan ske efter de! tre år förflutit.

Har den i kungörelsen fastställda dagen gått till iinda. skall rätten. om sådan tid som i l & sägs iir förfluten

'J'f-

Är någon borta och har det sedan han veterligen senast var vid liv förflutit tio år eller. om han skulle vara över sjuttiofem år gammal. fem är. för ansökan göras om hans död- förklaring. Kan det antas att den som är borta befann sig i livsfara då han veterligen senast var i livet. för ansökan göras sedan tre år har för- flutit. t r det utrett att han befann sig i livsfara. för ansökan dock göras sedan ett år har j'örjla/il.

& Har den i kungörelsen fastställda dagen gått till ända. skall rätten. om

sådan tid som anges i l s är förfluten

Prop. ]980/81:48 Nuvarande lvdelse

och man ej vet att den hortovarande avlidit. förklara att han skall anses för död: och skall han antagas ltava avlidit. i fall som i l & fi.")rstapankten sägs vid utgången av den mättad då nyss angiven tid gick till ända eller. i fråga om bortovarande som fyllt sextiofem men ej sjuttio är när han veterligen sist var vid liv. vid utgång— en.av den månad under vilken han skulle hava fyllt sjuttiofem är samt. i fall enligt andra punkten i samma paragraf. å den dag eller. om dagen ej är känd. vid utgången av den månad då livsfaran förelåg. l rättens

beslut skall angivas vilken dag sålun— da är att antaga såsom dödsdag.

Föreslagen lydelse

och man ej vet att den lmrtwarande avlidit. förklara att han skall anses för död. Han skall då avlidit. i fall som anges i l & första

antas ha

meningen vid utgången av den mättad dä nvss angiven tid gick till ända eller. i fråga om borttwarande som fyllt sextiofem men ej sjuttio år när han veterligen sist var vid liv. vid utgången av den månad under vilken han skulle ha f_vllt sjuttiofem är samt. i fall enligt andra eller tredje mening- en i samma paragraf. på den dag eller. om dagen ej är känd. vid utgången av den månad dä livsfaran förelåg respektive kunde antas före— ligga. l rättens beslut skall anges vilken dag som sålunda är att anta såsom dödsdag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

2. I fråga om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder tillämpas fortfarande äldre bestämmelser. om den döde har avlidit före ikraftträdan-

det.

3. Har ansökan om dödförklaring gjorts före ikraftträdandet. tillämpas äldre bestämmelser.

Prop. HSO/81:48

2. Förslag till

13

Lag om ändring i giftermålsbalken

Härigenom föreskrivs att 12 kap. angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

giftermälsbalken' skall ha nedan

Föreslagen lydelse

13 kap.

2.5

Emot dödsbmlelägarcs bestridan- de ntä bodelning ej äga rum. innan all veterlig gäld. för vilken den döde svarade. blivit gulden eller delägaren fritagits från ansvar för gälden eller medel till dess betalning satts under särskild vård. Har den dödes egen- dom blivit avträdd till konkurs. må bodelning städse äga rum utan hin- der av delägares bestridande.

Mot någon döclslx'tdelägares be- stridande fär bodelning ej äga rum innan alla kända skulder för vilka den döde svarade har betal/s eller medel till deras betalning har satts under särskild vård. Har den dödes egendom blivit avträdd till konkurs. får bodelning alltid äga rum utan hinder av någon delägares bestridan- de.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Har den döde avlidit före ikraftträdandet. tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

' Balken omtryckt 1978:854.

Prop. 1980/81 :48

Hänvisningar till S2

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1937z8l) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 7ss lagen (1937181) om internationella rättsförhiillanden rörande dödsbo skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

3:

Finnes här i riket efter någon som vid sin död ej här hade hemvist egendom som ej är jämlikt 2 55 avträdd till förvaltning av boutred- ningsman. skall anmälan härom utan dröjsmål göras hos polismyndighe- Ien av den som om egendomen har värd eller eljest av anhörig. hus-folk. husvärd eller annan som är därtill närmast. Dä anmälan sker eller för- hållandet eljest varder kuimigt. älig- ge det polismytidig/teten att. där det tarvas. laga värd om egendomen.

Är egendomen av ringa värde och består den huvudsakligen av reda penningar. kläder och andra lösören för personligt bruk. mä. sedan kost- naden här i riket för den avlidnes uppehälle. vård och begravning gul- dits. polism)'ndigheten. där det finnes kunna ske utanförjiing för rättsägare som äro svenska medborgare eller här hava hemvist. överlämna egen- domen till anhörig till den avlidne eller. om denne var utländsk med- borgare. till konsul för det land han tillhörde.

fir ej sådant fall för handen som i andra stycket sägs. göre polismyn-

Finns det här i riket egendom efter någon som vid sin död inte hade hemvist här och har egendomen inte avträtts till förvaltning av boutred- ningsman enligt 2 s*. skall anmälan

' om detta titan dröjsmål göras hos

sm'ialnämnden av den som har värd om egendomen eller annars av anhö- rig. medlem uv det hushåll som den döde tillhörde. hyresvärd eller annan som är närmast till det. Då anmälan sker eller förhållandet på annat sätt blir känt. skall soeialnämnden. om de! behövs. ta hand om egendo- men.

Är egendomen av ringa värde och består den huvudsakligen av kon- tanter. kläder och andra lösören för personligt bruk. får socialnämnden överlämna egendomen till anhörig till den avlidne eller. om denne var utländsk medborgare. till konsul för det land han tillhörde. Överlämnan- detär doek skejörsl sedan kostnader- na här i riket för den avlidnes uppe- hälle, värd oeh begravning harbe- talts. Överlämnatule får inte ske. om det skulle medföra skada för någon rättsägare som är svensk medborgare eller som har hemvist här.

I annat fall än som avses i andra

stycket skull soeiulnämnden göra

Prop. BSO/81:48 Navara/ale [rdr-*lse

diglteten anmälan till rätten". och förord/te rätten. att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutred- ningsman. och gälle därefter vad i 2 &

sägs.

Dä boutredning. bodelning eller arvskifte sker här i riket. gälle om bode/ägares ansvarig/tel för gäld rad isvensk lag är stadgat. [fall som iö .5 sägs mä doek gäld för vilken den

döde ltäytade till annan än den som är svensk medlmrgare eller här har hemvist icke i ttägot'fall säsam veter— lig anses. med mindre den blivit Itos boutredaingsmannen av borgenären särskilt angiven.

Har någon njutit [att i dödsbo vid bodelning eller arvskifte som,utmn riket företagas i den ore/ning främ— ntande lag stadgar. vare ltan ej enligt svensk lag på den grund ansvarig för boets gäld annat än med den rna/tag- na egendmnen eller dess värde.

[Fires/aga)” [vr/else

anmälan till rätten. som då förord- nar att egendomen skall avtri'idas till förvaltning av boutredningsman. Därefter gäller vad som sägs i 2 5.

71:

Da houlredning. bodelning eller arvskifte sker här i riket ska/[frågan om döds!)ode/ägares ansvar för den dödes skulder bedömas efter svensk lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Har den döde avlidit före ikraftträdandet. tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

Prop. [OSO/81:48 16 .

Utdrag

JUSTl'l'l l i [) liPA RTEMENTET PR(')"1"()K01..L vid rcgeringssammanträde 1980-09-25

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförandeaoch statsräden Bohman. Wikström. Friggebo. Mogård. Dahlgren, Krönmark. Burenstam Linder. Johansson. Wirtén. Holm. Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell. Petri

Föredragande: statsrådet Winberg

Lagrådsremiss om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m.m.

]. Inledning

Sedan ärvdabalken kom till är 1959 har ft.")rhällandevis fä ändringar gjorts i den successionsrättsliga lagstiftningen. En del frågor som rör den arvsrätts- liga lagstiftningen utreds dock f.n. Sålunda skall familjelagssakkutmiga (Ju 19711152) enligt sina direktiv ta upp bl.a. frågan om makes ställning i arvsrättsligt hänseende. De sakkunniga skall även granska systemet med secnndosueeession samt över 'äga ändringar i fråga om kretsen av arvshe- rättigade. Vidare utreds frågan om ställföreträdare för dödsbo som äger fastighet m.m. av en särskild kommitté (Ju 1977ztl7).

I augusti 1977 tillkallades en särskild sakkunnig' föratt utreda frägan om dödslmdelägares ansvar för den dödes skulder samt vissa andra arvsrättsliga frågor. Den sakkunnige. som har bedrivit sitt arbete under beteckningen utredningenmn vissa arvsrättsliga frägor(.lu 1977114). :u'lämnadeijuni 1979 betänkandet (Ds Ju 1979:11) Dödsbt'rdelägarcs ansvar för avlidens skulder m.m. Betänkandet har remissbehandlats.

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels betänkandet sotn bilaga I. dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av remissytt- randcna som bilaga 2. Beträffande nuvarande svenska och utländska förhållanden samt utredningens närmare överväganden hänvisas till betän— kandet.

Betänkandet innehaller förslag som rör dödsbodelägarnas ans 'är för den dödes skulder. dödsbodelägarnas rätt att föra talan i mål som rör boet. preskription av rätten till arv och testamente. dödförklaring och allmänna

l l-lovrättsrädet Nils Mangärd. Experter: advokatfiskalen Leil" ('iillenius. advokaten Bertil Henriques och direktören Pontus Modigh.

Inledning

Prop. 1980/81:48 17

arvsfondens rätt att avstä egendom. 1 det följande behandlas dessa förslag i skilda avsnitt.

lett särskilt avsnitt berörs ocksäen fråga om polisens skyldighet att ta hand om den avlidnes egendom. Den frågan har tagits upp av polisutredningen i betänkandet (SOU 1979:6) Polisen (s. 1611 f). Betänkandet har remissbe- handlats. Remissyttrandena över den nu aktuella frägan återfinns i prop. .1980/81: 13 s. "204.

1 lagstiftningsärendet har samräd skett med justitiedepartcmentcn i de andra nordiska länderna.

2 Allmän motivering

2.l Dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder

Om någon som har dött efterlämnar skulder. svarar i första hand dödsboet för dessa skulder. I vissa fall kan dock dödslmdelägarna göras personligen ansvariga för den dödes skulder. Bestämmelser om detta ansvar finns i 21 kap. ärvdabalken. De gär tillbaka till de regler som infördes redan i 1862 års urarvaförordning. Ett väsentligt syfte med bestämmelserna är att skydda borgenärernas intressen. främst med hänsyn till att delägarna genom andra bestämmelser har getts ett dominerande inflytande över boutredningen.

Enligt huvudregeln blir dödsbodelägarna personligen ansvariga för sådana skulder som de kände till när bouppteckningen förrättades eller som senare blev kända för dem. om inte boet inom viss tid avträds till förvaltning av boutredningsman ellertill konkurs(2'1 kap. 1 5). Dödsbodelägarnablirocksä ansvariga för den dödes skulder. om de genomför bodelning och arvskifte trots att de vet att den dödes skulder inte är betalda (21 kap. 12 å). Ett personligt betalningsansvar drabbar vidare den delägare som försitter tiden för bouppteckningens förrättande i fall då han har boet i sin värd eller sotn vid bouppteckningen eller dess edfästande äventyrar borgenärernas rätt genom att lämna medvetet oriktiga uppgifter eller genom att svikligen förtiga vissa omständigheter (21 kap. 14 å). Också i några andra situationer föreligger ett personligt betalningsansvar för delägarna (se 21 kap. 11 å).

[21 kap. ärvdabalken finns även andra regler som skyddar borgenärernas intressen. t.ex. bestämmelsen i 21 kap. 5 5 om att bodelning eller arvskifte skall gå äter om egendomsavträde sker efter det att delningen eller skiftet har ägt rum. För de fall då dödsbodelägarna är personligen ansvariga för den dödes skulder innehåller "21 kap. ärvdabalken vidare regler som begränsar eller utesluter delägarnas ansvar i vissa situationer.

Bestämmelserna i 21 kap. ärvdabalken om dödsbodelägarnas ansvar för den dödes skulder kompletteras av en allmän regel i 18 kap. 6 % ärvdabalken om delägarnas skadeståndsansvar. Enligt denna bestämmelse är delägarna skyldiga att ersätta skador som på grund av deras förvaltning av boet har drabbat bl.a. boets borgenärer. Bestämmelsen förutsätter att skadan har

Dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder

Prop. l980/81z48 18

vållats uppsåtligen eller av vårdslöshet. l..-'.rsättningsberl'tttigad är varje skadelidande vars rätt är beroende av boets utredning. Med boets utredning förstas bl.a. betalning av den dödes skulder (se prop. 1933z7 s. 74).

Utredningen har enligt sina direktiv haft i uppdrag att föreslå regler soln är enklare än de tim-'arande och som i högre grad än dessa tar hänsyn till dö"»dsbodelägarnas intressen. samtidigt som bt'n'genärernas behov av skydd fortfarande beaktas. Med anledning av detta har utredningen diskuterat olika alternativ till de nuvarande reglerna. Efter en samlad bedömning av de olika alternativen har utredningen stannat för en lösning som innebär att vissa bestämmelser om delägarnas personliga ansvar ersätts med en regel om återgång av bodelning och arvskifte.

Utredningen föreslär sålunda att det personliga betalningsansvaret upp— hävs i fall då delägarna underlåter att inom viss tid avträda boet till förvaltning av boutredningsman eller till konkurs. liksom då en delägare som har boet i sin värd försitter tiden för förrättande av lärouppteekning. Det personliga ansvaret skall i dessa fall ersättas med en skyldighet att. om bodelning eller arvskifte har ägt rum innan den dödes skulder har betalts. låta bodelningen eller arvskiftet gä åter. Återgång skall ske även om delägarna inte kände till skalden.

Remissinstanserna har överlag ställt sig positiva till att det personliga ansvaret avskaffas i den omfattning som utredningen har föreslagit och i stället ersätts med en regel om återgång av bodelning eller arvskifte som har skett innan den dödes skulder har betalts.

För egen del vill jag till en början framhålla att de nuvarande reglerna om dödsbodelägares ansvar för den döde: skulder bildar ett visserligen sinnrikt men samtidigt kt'nnplieerat oelt svärtillämpat system. Reglerna torde vidare ha ganska liten praktisk betydelse. Av en enkät som utredningen har företagit hos ett antal banker framgår att flertalet av de tillfrågade bankerna sällan eller aldrig gör gällande personligt ansvar enligt 21 kap. ärvclabal- ken.

I de undantagsfall när reglerna tillämpas kati de dock medföra ett synnerligen strängt betalningsansvar för dödsbodelägarna. Den som t.ex. pa grund av glömska eller bristande kännedom om dessa regler underlåter att avträda boet till förvaltning av boutredningsman eller försitter tiden för f("irrättande av bouppteckning kan sålunda drabbas av ett oinskränkt betalningsansvar för den dödes skulder även om delägaren endast har fått en obetydlig förmån av boet. Detta kan i sin tur medföra att en borgenär får full betalning för sin fordran trots att boet endast har små tillgångar. Regler som leder till sådana resultat är enligt min mening inte lämpliga. De nuvarande reglerna om ett obegränsat personligt ansvar för dödsbodelägarna bör därför ändras.

En utgångspunkt bör enligt min mening vara att den som har en fordran mot den döde i princip inte bör kunna få ut mer än som svarar mot tillgångarna i boet. Det innebär att borgenärerna så länge boet inte har skiftats i allmänhet får hålla sig till boet för att få betalning för sina fordringar.

Dödsbodelägares wrsvar för (!(-'n dör/('s sku/(ler

Prop. 1980/8lz48 19

Ett undantag bör dock gälla i sådana fall då en borgenär inte kan få full betalning därför att någon av dödsbodelägarna har förfarit på ett sätt som ådrar honom skadeståndsskyldighet enligt 18 kap. ö & ärvdabalken. 1 så fall bör borgenären. liksom f.n.. ha rätt till skadestånd av delägaren för den skada som denne har orsakat.

Frågan är då hur borgenärerna skall kunna få ett tillfret'lsställande skydd i fall då boet har skiftats utan att den dödes skulder har betalts. En lösning kan ' vara att ålägga dödsbodelägarna ett personligt ansvar som för var och en av dem är begränsat till vad han har fått ut från boet. En annan lösning är att i f(n'tsättningen lita enbart till det solidariska skadeståndsansvar som delägar- na har enligt 18 kap. ö & ärvdabalken för skador som de vållar någon vars rätt är beroende av boets utredning. Ytterligare en lösning är den som anvisas av utredningen. nämligen att bodelningen eller arvskiftet skall gå åter. Även andra lösningar kan tänkas (se utredningens betänkande s. 64 ff).

Sett ur borgenärernas synvinkel har utredningens förslag vissa fördelar jämfört med de andra lösningar som är tänkbara. Sålunda innebär detta förslag att borgenärerna kan hålla sig enbart till dödsboet och inte. som om lösningen med ett begränsat personligt ansvar för dödsbodelägarna väljs. tvingas att vända sig mot var och en av dem för att få ut hela sin fordran. Till Skillnad från vad som är fallet om borgenärerna endast kunde åberopa skadeståndsreglerna i 18 kap. 6 & ärvdabalken behöver de med utredningens förslag inte heller visa att underlätenheten att betala deras fordringar har skett uppsåtligen eller av 'årdslöshet. Samtidigt tillgodoser förslaget intresset att di'idslmdelägarna. när sådan skadeståndsskyldighet inte förelig- ger. slippcr att svara med mer än vad de har fått vid bodelningen eller arvskiftet. I likhet med remissinstanserna förordar jag därför att detta förslag genomförs.

En fråga som utredningen har berört mera i förbigående är om det finns skäl att i något fall behålla ett obegränsat personligt ansvar för dödsbodelä- garna vid sidan av en återgångsmöjlighet av det slag som utredningen har förordat. Utredningen anser att ett sådant ansvar bör finnas även i fortsättningen dels för delägare som har skiftat boet trots att de kände till att den dödes skulder inte var betalda. dels för delägare som vid bouppteck- ningen eller dess edfästande lämnar medvetet oriktiga uppgifter eller svikligen förtiger vissa omständigheter och därigenom äventyrar borgenä- rernas rätt.

Under remissbehandlingen har domstolsverket ifrågasatt om man inte nu borde ta steget fullt ut och helt utmönstra det obegränsade personliga betalningsansvaret för (lödsbodelägarna. Jag delar denna uppfattning. Enligt min mening har borgenärerna i de speciella fall som utredningen har tagit upp ett tillfredsställande skydd genom det skadeståndsansvar för delägarna som kan komma i fråga enligt lb” kap. ö & ärvdabalken vid sidan av den nämnda återgångsmöjligheten. Jag vill samtidigt erinra om att delägare som medvetet försämrar en borgenärs möjlighet att få betalt för sin fordran kan göras

Dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder

Prop. 1980/81 :48 lt)

ansvariga för detta genom reglerna i brottsbalken om gäldenärsbrott. Med hänsyn till dessa (.nnständighetcr kan jag inte se att det finns skäl att i något fall behålla en så sträng och onyanserad påföljd för dödsbodelägarna som ett obegränsat personligt ansvar för deti dödes skulder utgör.

.lag förordar därför att principen om delägarnas personliga betalningsan- svar överges hclt och ersätts av regler om återgång av bodelning eller arvskifte som har skett i fall då den dödes skulder inte har betalts.

Utredningens förslag om återgång av bodelning eller arvskifte innebär att delägarna skall lämna tillbaka till dödsboet vad de därvid har fått ut. Kan en delägare inte lämna tillbaka allt vad han har fått vid delningen eller skiftet. skall han ersätta boet värdet av vad som brister. Finns det särskilda skäl skall denna ersättningsskyldighet dock kunna jämkas eller helt falla bort.

Detta förslag har i allmänhet tillstyrkts eller lämnats utan erinran vid remissbehandlingen. Göta hovrätt anser dock att återgången bör begränsas till behovet i varje särskilt fall. Sveriges dmnareförbund framhåller å andra sidan att återgängen bör vara total i de fall delägarna inte kan träffa uppgörelse med borgenärerna.

För egen del vill jag erinra om att det f.n. finns bestämmelser i 21 kap. 5 & ärvdabalken om återgång av bodelning eller arvskifte för det fall att egendomsavträde sker sedan bodelning eller arvskifte har ägt rum. Enligt dessa bestämmelser skall delningen eller skiftet endast delvis gå åter. om den dödes skulder inte är större än att de kan betalas av hans tillgångar och. om han var gift. vad som av den andre makens egendom skulle ha belöpt på hans lott för det fall att skulden hade. beaktats vid bodelningen. Egendomsavträ- det. och därmed återgången. begränsas då till vad som enligt boutrednings- manncns prövning behövs för att skulderna och kostnaderna för förvaltning- en skall kunna betalas. Vad som sålunda behövs skall utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem har fått för mycket vid bodelningen eller arvskiftet. I övrigt skall delningen eller skiftet bestå. Uppkommer brist hos någon delägare. skall de andra delägarna täcka bristen med vad de har vunnit vid bodelningen eller arvskiftet.

[ förarbetena till 21 kap. 5 & ärvdabalken anges att en total återgång oftast skulle innebära en ('mödigt betungande ändring av det rättsläge som har uppkommit genom bodelningen eller arvskiftet. Som exempel nämns det fallet att den fördelade behållningen har betydande omfattning och att egendomsavträde därefter sker med anledning av en nyupptäckt. förhållan- devis obetydlig skulcl. Vid en total återgång skulle boutredningsmannen bli tvungen att ta hand om den utskiftade egendomen till dess att skulden har betalts. varefter huvuddelen av egendomen skulle återgå till delägarna. En sådan omgång kunde framstå som en tom formalitet. som skulle belasta delägarna med kostnader och beröva dem mt'ijligheten att råda över den egendom som hade tillfallit dem. Av dessa skäl utformades bestämmelserna så att återgången kunde begränsas till vad som behövdes i varje särskilt fall (se SOU 1932:16 s. 376 f.)

Dödsbodelägures ansvar för den dödes skulder

Prop. HSO/81:48 31

Enligt min mening har dessa skäl bärkraft även i den återgångssituation som det nu är fråga om. Jag anser därför att återgängen bör vara total endast i fall då den dödes skulder uppgår till eller överstiger hans tillgångar. [ andra fall bör återgängen vara partiell. Reglerna om ätergångcn torde med fördel kunna utformas efter mönster av de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 5 & ärvdabalken.

Dessa bestämmelser innehåller inte någon föreskrift om att en delägare. som inte kan lämna tillbaka egendom som har tillskil'tats honom. skall ersätta egendomens värde. Även utan en sådan föreskrift är det emellertid tydligt att en sådan skyldighet åvilar delägaren. för såvitt inte någon annan som har förvärvat egendomen är skyldig att utge den till dödsboet. Liksom hittills bör det kunna överlämnas ät rättstillämpningen att avgöra hur ersättningsskyl- (ligheten skall bestämmas i dessa fall. Av allmänna rättsgrundsatser torde följa att jämkning kan ske'i särskilt ömmande fall.

Enligt utredningens förslag skall en delägare som var i ond tro när han gjorde sig av med egendomen. d.v.s. som då kände till eller borde ha känt till att den döde hade obetalda skulder. kunna förpliktas att ersätta. utöver egendt'nnens värde. den skada som han kan ha vållat dödsboet genom att egendomen inte kan lämnas tillbaka. Detta förslag har kritiserats av Sveriges domareförbund. som ifrågasätter behovet av en sådan föreskrift. Även jag anser att det saknas skäl att komplettera ätergängsreglerna med en föreskrift av detta slag. Enligt min mening är det svårt att inse att dödsboet — som om egendomen lämnas tillbaka inte har något annat intresse än att realisera den för att kunna betala den dödes skulder skulle kunna tillfogas någon skada genom att inte få tillbaka egendomen utan enbart få ersättning för dess värde.

En särskild fråga som har tagits upp av utredningen är hur en återgång skall ske när boet har skiftats helt formlöst. något som inte torde vara ovanligt. [ ett sådant fall föreligger ju inte någon giltig bodelning eller något giltigt arvskifte som kan gå åter om den dödes skulder inte har betalts. För att inte dödsbodelägarna i detta fall skall komma i ett bättre läge än när det föreligger en delning eller ett skifte som kan gå åter bör man enligt utredningen behandla all utdelning av egendom till dödsbodelägarna på samma sätt som när bodelning eller arvskifte har skett. Utredningen föreslår därför en särskild bestämmelse om detta.

Den föreslagna bestämmelsen har lämnats utan erinran under remissbe- handlingen. För egen del kan jag dock inte se att det finns något behov av en sådan bestämmelse. vilken saknar motsvarighet i 21 kap. 5 & ärvdabalken. I och med att det inte föreligger någon giltig bodelning eller något giltigt arvskifte tillhör den dödes egendom alltjämt dödsboet. En delägare som i detta fall har tagit ut egendom från boet är alltså skyldig att på begäran lämna tillbaka egendomen.

Det återstår att ta ställning till en fråga som under remissbehandlingen har tagits upp av riksskatteverket och som gäller dödsbode[ägarnas ansvar för

Dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder

Prop. HSO/81:48 22

den dödes skatteskulder. l:.n. har delägarna enligt olika skatteförfattningar ett begränsat ansvar för sådana skulder. Sålunda svarar delägarna sedan boet har skiftats endast för så mycket av skatten som belöper på hans lott. och han svarar inte i något fall med mer än som har tillskit'tats honom. Punktskatter och arbetsgivaravgifter följer dock reglerna i Zl kap. ärvdalxtlken.

Riksskatteverket ifrågasätter om det är lämpligt att även i fortsättningen ha två olika system när det gäller dödsbodelägarnas ansvar för den dödes skatteskulder. ett enligt ärvdabalken som innebär att bodelning eller arvskifte kan gå åter i vissa fall och ett annat enligt vissa skatteförfattningar som medför ett begränsat personligt ansvar. Detta kan enligt riksskattever— ket skapa komplikationer i den praktiska tillämpningen. Riksskatteverket anser att starka skäl talar för att samtliga offentligrättsliga fordringar behandlas lika när det gäller d('_')dsbodelz'igarnas ansvar.

För egen del vill jag framhålla att skillnaderna mellan de båda regelsys- temen kommer att bli helt obetydliga. om man genomför de ändringar i ärvdabalken som jag nyss har förordat. Och i den mån de nya reglerna i ärvdabalken är fördelaktigare för döt'lsbot'lelägarna än motsvarande skatte- bestämmelser. skall enligt rättspraxis reglerna i ärvdabalken tillämpas (se NJA 1977 s. 154). Jag anser därför att det i praktiken inte behöver uppstå några problem. om man behåller de nuvarande reglerna för skattefordringar vid sidan av de nya bestämmelserna i ärvdt'lbalken om ansvaret för den dödes skulder. Det är alltså inte nödvändigt att i detta sammanhang se över de regler som rör delägarnas ansvar enligt olika skatteförfattningar. En sådan ("översyn får i stället företas när det i andra sammanhang kan bli aktuellt att ändra dessa regler.

Sammanfattningsvis förordar jag att alla de bestämmelser som f.n. finns i 21 kap. ärvdabalken om dödsbodelägarnas ansvar för den dödes skulder ersätts av en bestämmelse om att bodelning eller arvskifte som sker innan dessa skulder har betalts skall gå åter. Ätergången bör i sin tur regleras i huvudsaklig överenstämmelse med de nuvarande återgt'mgsbestämmelserna i El kap. 5 & ärvdabalken. I samband med detta bör de kvarvarande bestämmelserna i Zl kap. ärvdabalken redigeras om och ändras rent språkligt.

Som en följd av att dödsbodelågarnas personliga ansvar upphävs bör samtidigt den hänvisning som finns i 23 kap. 2 & ärvdabalken och 12 kap. 2 & giftermalsbalken om detta ansvar utgå. En motsvarande följdändring bör göras också i 2 kap. 7 s lagen (1937181 ) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

Dödsbodelägares anst-far för den

dödes skulder

I'd LN

Prop. 1980/81 :48

2.2 Dödsbodelägares rätt att föra talan i mål som rör boet

När någon har dött förvaltar dt'idsbodelägarna den dödes egendom för boets utredning. om inte särskild döt'lsboförvaltning har anordnats. Ft'fwrvalt- ningen utövas av delägarna gemensamt. utom när det giiller åtgärder som inte tal uppskov. Delågarna företrz'ider även gemensamt boet mot utom- stående. 1 mål som rör boet för delägarna gemensamt boets talan ( 1.8 kap. 1 & första stycket ärvdz'tbalken).

Om någon av dödsbodelägarna begär det. kan domstol förordna en eller flera btmtredningsmän att ha hand om förvaltningen av boet (19 kap. 1 ;" åt'Vt'labalken). Så snart en boutredningsman har förordnats upphör delägar— nas befattning med boet. Boutredningsmannens uppgift är att företa alla åtgärder som behövs för boets utredning (19 kap. 1 1 5 första stycket ärvdabalken). l lan företräder boet mot utomstående och för boets-talan i mål som rör boet ( 19 kap. 12 & ärvdabalken). I huvudsak samma regler gäller när dödsboet förvaltas av en testamentsexekutor som den döde har utsett genom testamente ("19 kap. 20 % ärvdabalken"). En särskild form för dödsboförvalt- ningen gäller för det fall att boet försätts i konkurs.

I en rättegång fi.")reträds boet alltså av boutredningsman eller testaments- exekutor. om särskild dödsbol'örvaltning har anordnats. och annars av samtliga dödslu'rdelägare i förening. Enskilda delägare kan givetvis föra talan för egen räkning även om deras talan kan synas röra boet (se t.ex. NJA 1961 s. 720. 1964 s. 5-4 och 1965 s. 248). En enskild delägare har däremot i princip inte rätt att föra talan för boet. l rättspraxis har enskilda delägare dock i vissa fall tillåtits att föra talan som parteri eget namn men för boets räkning. Målet har då i allmänhet gällt skyldighet för någon eller några av de andra delägarna att utge egendom till boet. Innebörden av att en delägare för talan som parti eget namn men för boets räkning är att avgörandet i målet får rättskraft mot boet men att den enskilde delägaren svarar för rättegångskostnz'tderna om han förlorar målet. När en särskild dödsboförvaltning inte har anordnats har en sådan talerätt medgetts i tvister dödsbodelägarna emellan. Linder förutsättning att samtliga delägare är parter i målet på kärande- eller svarandesidan (se NJA 1945 s. 605. 1948 s. 689 och 1979 s. 169.) Även när boet har avträtts till förvaltning av boutredningsman har dödsbodelägarna under samma förutsättning getts rätt att som parter i eget namn föra talan för boets räkning. om boutredningsmannen har ansett sig ha slutfört sitt uppdrag eller har avstått från att föra talan för boet ("se NJA 1969 5.437. 1972 s. 586 och 1974 s. 623.)

Enligt utredningen bör den praxis som har utvecklat sig nu lagfästas. dock med vissa modifieringar. Utredningen föreslår att enskilda di'idsbodclägare skall få föra talan i mål som rör boet. om samtliga delägare och endast de är parter. Denna rätt att föra talan skall enligt förslaget gälla vare sig boet förvaltas av delägarna gemensamt eller boet har avträtts till förvaltning av boutredningsman. 1 det senare fallet skall boutredningsmannen dock kunna

Dödsbodelägares rätt att föra talan

Prop. 1980/81z48 34

motsätta sig att en sådan talan förs.

Förslaget har i huvudsak tillstyrkts eller lämnats utan erinran under remissbehandlingen. Ett par remissinstanser anser dock att boutmdnings- mannen inte bör ha mi'Sjlighet att hindra enskilda delägare från att föra talan för boets räkning i fall då boutredningsmannen avstår från att själv föra denna talan.

För egen del anser jag att det finns skäl att lagfästa den praxis som råder. 1 fall då särskild dödsboförvaltning inte har anordnats bör enskilda delägare alltså kunna väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning. om övriga deltagare är motparter i målet. På så .sätt kommer dödsboet i sin helhet att indirekt bli representerat. och varje delägare får tillfälle att i målet föra fram det material som domstolen kan lägga till grund för sitt avgörande. Jag anser vidare att det inte finns något hinder mot att talerätt medges även i de undantagsfall då utöver samtliga delägare någon utomstående är part på någondera sidan i målet.

Att delägarna för talan som parter i eget namn innebär att de handlar på eget kostnadsansvar. I likhet med utredningen. vars förslag i denna del inte har mött någon erinran under remissbehandlingen. anser jag att enskilda delägare som har väckt talan för boets räkning bör ha rätt till ersättning av boet för kostnaderna i målet. i den mån kostnaderna täcks av vad som har kommit boet till godo genom rättegången.

Den föreslagna talerätten för enskilda dödsbodelägare bör i princip gälla även när en boutredningsman har förordnats och denne. avstår från att föra boets talan. Inte heller i denna situation finns det anledning att begränsa delägarnas talerätt till processer mellan enbart delägarna själva. (')m bt')utredningsmannen avstår från att föra talan mot en utomstående bör delägarna även ha rätt att samfällt i eget namn föra denna talan för boets räkning.

En särskild fråga är om boutredningsmannen. även om han inte själv vill föra talan. skall i enlighet med utredningens förslag kunna motsätta sig att en eller flera delägare för denna talan för boets räkning. Utredningen har motiverat detta förslag med att boutredningsmannen bör kunna hindra att boutredningen fördröjs med processer som enligt boutredningsmannens mening inte kommer att leda till någon fördel för boet. Utredningen har tillagt att det i samband med en talan enligt 19 kap. 5.5 ärvdabalken om entledigande av boutredningsmannen finns mi'ijlighet att få domstolens prövning av frågan om denne hade fog för sin inställning eller inte.

Enligt min mening är det. som har framhållits under remissbehandlingen. mindre lämpligt att frågan om det berättigade i en process som en delägare vill föra prövas endast i ett ärende om entledigande av boutredningsmannen. Det kan över huvud taget ifrågasättas om det finns något behov av en ordning där boutredningsmannen kan motsätta sig en talan som en delägare vill föra som part i eget namn men för boets räkning. Det rättegångskostnadsansvar som åvilar delägarna om de förlorar målet eller förorsakar en onödig rättegång torde vara tillräckligt för att avhålla dem från obefogade processer.

Dödsbodelägarcs rätt att föra talan

Prop. 1980/81z48 25

Till detta kommer att delägare som saknar befogat intresse att få sin talan prövad inte har rätt till allmän rättshjälp. Jag anser därför att utredningens förslag i denna del inte bör genomföras.

.Jag förordar alltså att var och en av delägarna får väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning. om samtliga delägare är parter i målet och boutredningsmannen avstår från att föra talan. Liksom i de fall då boutredningsman inte finns bör delägare som har väckt talan ha rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet. i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Utredningen har inte behandlat frågan om delägarna bör ha rätt att väcka och föra talan för boets räkning i fall då en testamentsexekutor är förordnat'l och denne avstår från att föra talan för boet. Enligt min mening bör delägarna i denna situation ha en talerätt som motsvarar den då en boutredningsman har förordnats. Även rätten till kostnadserst'ittning bör vara densamma.

ltredningen har föreslagit att rätten för enskilda dödsbodelägare att föra talan som parter i eget namn men för boets räkning inte skall gälla i fall då de har träffat avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. En sådan rätt skulle enligt utredningen innebära en Onödig lnskränkningi parternas avtalsfrihet. Om en enskild delägare vill föra talan för boet mot en annan delägare. får han enligt utredningen först säga upp avtalet enligt 24 kap. 3 & ärvdabalken eller vända sig till domstol och få avtalet upphävt med stöd av 24 kap. 5 s ärvdabal- ken.

Förslaget har inte kommenterats närmare av remissinstansermt. För egen del finner jag det visserligen vara ett rimligt antagande att dödsbot'lelägare ' som avtalar om sammanlevnad i oskiftat boi allmänhet räknar med att de inte senare skall börja processa mot varandra. Syftet med avtalet kan dock inte i sig antas vara att hindra processer delägarna emellan utan i stället att uppskjuta avvecklingen av dödsboet. Skulle sedan avtalet har träffats en tvist uppkonnna mellan delägarna. finns det anledning för dem att ta ställning till om deras avtal bör bestå. Om ingen delägare ser något hinder mot att fortsätta sammanlevnaden i det oskiftade boet trots den uppkomna tvisten. kan jag inte finna något skäl till att avtalet skall behöva sägas upp för att en enskild delägare skall kunna utöva sin talerätt. En sådan lösning skulle tvärtom kunna innebära att den trygghet som avtalet innebär mot ett skifte rycks undan i ont"")dan. Om någon delägare å andra sidan skulle anse att rättegången innebär en sådan väsentlig förändring i förutsättningarna för avtalet att det bör upphöra att gälla. finns möjlighet enligt 24 kap. Sä ärvdabalken att begära domstolens förklaring om detta. I fråga om avtal som gäller för en obestämd tid har varje delägare även rätt att med stöd av "24 kap. $& ärvdalntlken säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. De möjligheter som sålunda finns anser jag tillräckligt tillgodose de delägare som med anledning av den uppkomna tvisten vill att avtalet inte längre skall bestå.

Jag förordar därför att enskilda delägare skall ha rätt att föra talan som

Dt'ithhodt'lägares rätt att föra talan

Prop. 1980/81 :48 26

parter i eget namn men för boets räkning även i fall då delägarna har slutit avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Delägarna bör dock kunna avtala om att 'en sådan talerätt inte skall få utövas.

Utredningen har vidare föreslagit att gällande praxis lagfästs såvitt gäller s.k. efterarvingars rätt att enligt 3 kap. 3 & andra stycket ärvdabalken föra talan för egen del om återgång av gåva m.m. Förslaget har i och för sig inte mött någon erinran under remissbehandlingen. Familjelagssakkutmiga har dock framhållit att de ganska snart kommer att föreslå betydande ändringar i reglerna om makes arvsrätt. varvid 3 kap. ärvdabalken kommer att omarbetas helt. Med hänsvn härtill anser jag att man bör avvakta familjelagssakkunnigas förslag och inte nu göra någon ändringi 3 kap. 3 få andra stycket ärvdabalken.

Utredningen har slutligen f("ireslagit att bestämmelsen i 21) kap. 1 s% ärvdabalken om förrättande av bouppteckning kompletteras med en föreskrift om vem som är behörig att ansöka om förlängning av tiden för att förrätta bouppteckning. Under remissbehandlingen har från domstolshall påpekats att de nuvarande bestämmelserna inte har fi.")ranlett några tillämpningssvårigheter. varför behovet av en lagreglering kan ifrågasättas. Jag delar denna uppfattning och anser alltså att domstolarna även i fortsättningen bör kunna ta ställning till frågan med hjälp av allmänna principer.

2.3 Preskription av rätten till arv och testamente

Den gällande lagstiftningen om arv och testamente förutsätter att en arvinge eller testamentstagare tillträder eller gör anspråk på kvarlåtenskapen inom viss tid efter dödsfallet. [ annat fall preskriberas hans arvs— eller testamentsrätt.

Den allmänna regeln om preskription av rätten att ta arv och testamente finns i 16 kap. 4.5 ärvdabalken. som innebär att en arvinge eller testamentstagare skall göra gällande sin rätt inom tio år från dödsfallet eller från den senare tidpunkt då hans rätt inträder. Är några arvingar eller testamentstagare helt eller delvis okända. gäller dock enligt 16 kap. 1—3 åå ärvdabalken att domstolen skall låta införa en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar med uppmaning till dem att göra sin rätt gällande inom fem år. Om det föreligger särskilda skäl kan domstolen enligt lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente förlänga denna tid med fetn år 1 sänder. dock sammanlagt högst femton år. Vissa bestämmelser om kungörelseförfarandet finns i kungörelsen (19591321) med närmare bestämmelser om kungörandc. varom i 16 kap. 1, 2 och 3 355 ärvdabz'tlken stadgas.

Enligt utredningens förslag skall den allmänna preskriptionstiden förkor» tas från tio till fem år. Utredningen föreslår vidare att de särskilda preskriptionsbestz'immelsernai 16 kap. 1 3 ärvdabalken upphävs. liksom

Preskription av rätten till art-' och testamente

Prop. 1980/81 :48 27

de anslutande f("irfattningarna om f(fn'längning av preskriptionstiden och om kungörelselörlarandct enligt de nämnda bestämmelserna.

För att de förordade preskriptitmsreglerna inte skall medföra rättsfi'irluster för vissa kategorier arvtagare föreslår utredningen att två nya bestämmelser införsi lo kap. 7 resp. H & ärvdabalken. Enligt den ena bestämmelsen skall en bortovarande arvtagare få göra anspråk på kvz'trlåtenskapen även efter preskriptionstidens utgång. om övriga arvtagare som redan har tillträtt arvet kände till att det fanns andra arvtagare. Den andra bestämmelsen innebär att en sekundärarvinge. dvs. den som har blivit arvsberättigad på grund av att en tidigare arvtagares rätt har preskriberats. skall få tillgodoräkna sig en egen preskriptionstid. Denna tidsfrist skall utgöra ett år från den tidpunkt da den tidigare arvtagarens rätt preskriberades.

Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig i denna del har godtagit utredningens förslag. förslaget avstyrks dock av Göta hovrätt och domstols- verket. som bl. a. anser att det inte finns anledning att minska de redan nu korta preskriptionstiderna.

De arvtagare som har bevakat sin rätt till arv eller testamente efter den döde har givetvis ett starkt intresse av att preskriptionstiden blir så kort som möjligt. Så länge preskriptionstiden löper är ju rättsläget oklart för dem. Frågan är emellertid om detta intresse är så angeläget att det bör få medföra en ff'irsämring för sådana arvtagare som får kännedom om dödsfallet först flera år senare. Det kan visserligen hävdas att den arvtagare som har så liten kontakt med den avlidne att han inte inom de närmaste åren får kännedom om dt'idsfallet får finna. sig i att hans anspråk på arv eller testamente preskriberas. Å andra sidan kan det tänkas fall då en arvlåtare och en arvtagare har haft en samhörighet trots att de inte har stått i regelbunden kontakt med varandra. Som exempel kan nämnas den situationen att arvtagaren har varit bosatt utomlands och arvlt'ttaren här-i landet. Skälet till att en arv-"tagare inte får kännedom om dödsfallet kan också vara att de andra arvtagarna har medvetet underlåtit att underrätta honom om dödsfallet.

Det bör vidare beaktas att redan de nuvarande preskriptionstiderna är ganska korta i jämförelse med de tider som gäller i övriga länder i Västeuropa. Med hänsyn bl.a. till den nuvarande invandringen till vårt land kan det vara olämpligt att tillskapa regler som i allt för stor utsträckning avviker från vad som gäller i dessa länder. En förkortning av preskriptitms- tiderna skulle även medföra att man bryter den rättslikhet som gäller f.n. mellan de nordiska länderna.

Av dessa skäl anser jag att man inte nu bör förkorta de gällande prcskriptitmstidermt. Det finns då inte heller anledning att genomföra de övriga förslag som utredningen har lagt fram i denna del. Jag katt alltså inte tillstyrka att de nuvarande preskriptitmsreglernt'i ändras i något avseende.

Preskription uv rätten till arv

och testamente

Prop. l980/8l:48 28

2.4 Dödt'örklaring

Om någon är borta och viss tid har förflutit sedan han veterligen senast var vid liv, kan enligt 25 kap. ! åi'irvdabalken ansökan göras hos domstol om att han skall förklaras död. I allmänhet krävs att minst tio år har förflutit. (')m den som har försvunnit är över 75 år vid ansökningstillfället. får ansökan dock göras sedan fem år har förflutit. Var den försvunne i livsfara vid försvinnandet, får ansökan göras efter tre år. ] rättspraxis har ganska stränga krav ställts på bevisningen om att livsfara förelåg (se NJA 1977 s. 118 och 1980 s. 44).

l direktiven för utredningen ifrågasattes om inte de angivna tiderna för dödförklaring var onödigt långa. Utredningen har därför diskuterat om de bör förkortas. Enligt utredningen bör emellertid huvudregeln fortfarande Vara tio år eller. om den försvunne var över 75 år. fem år. Däremot föreslår utredningen att treårstidcn för fall då den försvunne var i livsfara förkortas till ett år. Utredningen anser vidare att det för dödförklaring i detta fall bör räcka att det görs sannolikt att den försvunne var i livsfara.

Remissinstanserna har i allmänhet godtagit att huvudregeln för dödför- klaring även i fortsättningen skall vara att det efter försvinnandet har förflutit tio år eller, om den försvunne var över 75 år. fem år. Endast Sveriges advokatsamfund har en annan uppfattning. Enligt samfundet torde det med de kommunikationer vi har i dag vara utomordentligt ovanligt att någon försvinner och inte hör av sig inom rimlig tid, för såvitt han inte har försvunnit för gott. Samfundet föreslår därför att tidsfristen sänks till fem år för normalfallet och till tr' år för fall då den försvunne har uppnått 75 års ålder.

Remissinstanserna tillstyrker vidare allmänt att tiden för di_')dförklaring i fall då den försvunne var i livsfara förkortas till ett år. Däremot anser nagra remissinstanser att det nuvarande kravet på full bevisning i dessa fall inte bör mjukas upp och ersättas av en sannolikhetsbedömning.

För egen del vill jag till en början framhålla att en dödförklaring enligt svensk rätt medför alla de rz'ittsverkningar i personligt och ekonomiskt hänseende som inträder när någon har dött. Detta gör att en dödförklaring bör få meddelas endast om mycket starka skäl talar för att den försvunne verkligen är död. Långa tidsfrister minskar givetvis risken för en oriktig dödfi'irklaring. Även om det numera finns stora möjligheter att kommu- nicera med närstående t.o.m. från de avlägsnaste orter. kan frånvartm av livstecken inte utan vidare anses ge fog för att ett dödsfall har inträffat. Med ,hänsyn till detta och då huvudregeln för dödförklaring i flertalet västeuro- peiska länder. hl.a. de andra nordiska länderna. är att det skall ha förflutit tio år eller. om den försvunne var över 75. år. fem år från försvinnandet. är jag inte beredd att föreslå att de motsvarande tider som f.n. gäller i Sverige förkortas.

Ar det utrett att den försvunne var i livsfara när han försvann. minskar

Dödförklarin g

Prop. 1980/81z48 29

emellertid betänkligheterna mot att han förklaras död redan när en ganska kort tid har förflutit efter försvinnandet. Liksom i bl.a. Danmark och Norge bör det i detta fall vara tillräckligt med en ettårstid.

En ettårstid måste däremot anses för kort när det inte är utrett titan bara sannolikt att den försvunne var i livsfara vid försvinnandet. Å andra sidan synes den nuvarande huvudregeln om tio resp. fem år för lång i sådana fall då omständigheterna tyder på att den försvunne var i livsfara men full bevisning om detta inte går att åstadkomma. En uppmjukning av det nuvarande ganska stränga beviskravet kan enligt min mening försvaras. om tiden sätts till tre år. Jag förordar därför en treårstid för sådana fall då det visserligen inte är utrett men ändå kan antas att den försvunne var i livsfara vid försvinnandet.

Om det sedan ansökan om dödförklaring har gjorts hos en domstol inte blir klarlagt att den som är borta har avlidit. skall domstolen enligt 25 kap. 4 & ärvdabalken utfärda kungörelse om ansökningen med kallelse på den bortovarande att anmäla sig hos domstolen inom viss tid. 1 kungörelsen skall även var och en som kan lämna upplysningar i ärendet anmanas att göra det hos domstolen. Kungörelsen skall genom domstolens försorg föras in i Post— . och Inrikes Tidningar och ortstidning. Enligt slå lagen (19771654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. (kungörandelagen) bör kungörandet göras också i annan form (s. k. stödjande kungörande). om syftet med tillkännagivandet därigenom främjas och kostnaderna för detta inte blir oförsvarligt höga.

Enligt utredningen bör domstolen ges möjlighet att föra in kungörelsen även i utländska tidningar. framför allt när det är fråga om dödförklaring av en utländsk medborgare. Utredningen anser att det är tveksamt om domstolarna med stöd av enbart de nämnda bestämmelserna om stödjande kungt'jrande skulle överväga att använda sig av förfarandet med kungörelse i utländska tidningar. Utredningen föreslår därför en uttrycklig bestämmelse i 25 kap. 4å ärvdabalken om att kungörelsen kan införas också i sådana tidningar.

Under remissbehandlingen har domstolsvcrket avstyrkt detta förslag. medan hovrätten för Övre Norrland har ifrz'igasatt om den föreslagna bestämmelsen behövs. Övriga remissinstanser har inte kommenterat försla- get i denna del.

För egen del vill jag erinra om att det i prop. 1976/77:63 med förslag till kungörandelag har framhållits att bestämmelserna om stödjande kungöran- de har stor betydelse för att kungörandet skall bli effektivt och att ett sådant kungörande inte bör underlätas utan starka skäl. Vidare har nämnden för samhällsinformation. som enligt 5 ä kungörandelagen meddelar allmänna råd för tillämpningen av lagen. understrukit vikten av att myndigheterna överväger stödjande kungörande och påpekat att. om målgruppen finns utomlands. detta regelmässigt är ett starkt skäl att använda sig av ett sådant kungörande. t.ex. i en tidning som har spridning i det landet.

Med hänsyn till detta kan jag inte se att det finns något behov av att föra in

Dödförklaring

Prop. BSO/81:48 30

en särskild bestämmelse i 25 kap. 4 & årvdalmlken om att kungörelse kan ske även i utländska tidningar. Jag tillstyrker därför inte utredningens förslag på denna ptinkt.

2.5. Allmänna arvsfondens rätt att avstå egendom

Om den som avlider saknar arvsberättigad make eller släkting. tillfaller arvet allmänna arvsfonden (5 kap. l % ärvdabalken). Egendom kan tillföras arvsfonden även genom gåva och testamente. Bestämmelser om fonden finns i lagen (193281) om allmänna arvsfonden.

Fondens egendom skall förvaltas av kammarkollegiet som en särskild fond för att främja vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade (1 s”). En tiondel av de medel som flyter in under ett räkenskapsår skall läggas till fonden. medan återstående nio tiondelar samt avkastningen på kapitalet skall vara tillgängliga för utdelning. Beslut om understöd ur fonden meddelas av regeringen. Understöd får inte ges för åtgärder som det åligger stat eller kommun att bekosta (2 s).

Kammarkollegiet får på fondens vägnar godkänna testamente till annan än fonden om det inte föreligger anledning till klander. Kan testamentet antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja. får godkännande ske även om klanderanledning föreligger eller bevakning inte har ägt rum (4 s). Arv som tillfallit fonden kan avstås helt eller delvis till annan. om det med hänsyn till arvlåtarens uttalanden eller andra särskilda omständigheter kan antas öve rensstäm ma med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall kan arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person som har stått arvlåtaren nära. om det kan anses billigt. Beslut om arvsavstående fattas av regeringen eller. efter dess bemyndigamle. av kanunarkollegiet. I vissa fall krävs riksdagens medverkan (5 5).

Egendom som har tillfallit fonden och som inte har avståtts skall säljas. Enligt förordningen (19711727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m.m. skall den säljande myndigheten se till att köpeskillingen blir den högsta möjliga och att den i varje fall inte understiger egendomens saltnfz'irde. om inte annat särskilt föreskrivs. Lös egendom skall säljas på offentlig auktion av den gode man som enligt 75 arvsfondslagen har förordnats av tingsrätten att vid boutredningen företräda fonden (8 & arvsfondslagen). Särskilda regler gäller beträffande tomträtt och fordring- ar.

Enligt utredningen är de nu gällande bestämmelsermr om avstående och om försäljning av fondens egendom till nackdel för sådan egendom som är intressant från kulturhistoriskasynpunkter eller från natur- eller kulturvårds- synpunkt. Bestämmelserna medför att sådan egendom i vissa fall inte kan bevaras. Utredningen föreslår därför att arv som avser egendom som är värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårds- synpunkt skall få avstås till någon som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på ett lämpligt sätt.

Allmänna arvsfondens rätt att (It-"Slå

egendom

Prop. 1980/8 I :48 3]

Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna del har tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det titan erinran. Kammarkollegiet. som anser att förslaget i realiteten medför en utvidgning av fondens ändamål. föreslår att det i l s* i arvsft'mdslagen skall anges att fonden också har till uppgift att på det sättet främja kulturhistoriska intressen samt vård av natur och kultur och att fonden katt avstå egendom som är värdefull från kulturhistorisk synpunkt etc. Vidare anser kollegiet att avstående av egendom bör ktitina ske endast till f("irmån för juridisk person.

Jag delar utredningens uppfattning att gällande bestämmelser kan innebära nackdelar för egendom som är värdefull från kulturhistoriska synpunkter eller med hänsyn till natur— eller kulturvård. De begränsade möjligheterna till avstående av fondens egendom i förening med bestäntmelv serna att försäljning av fast egendom skall ske till högsta möjliga pris skulle sålunda kunna innebära en risk för att egendom som är intressant från t. ex. kulturhistorisk synpunkt inte kan bevaras. Det finns således skäl som talar för att utredningens förslag genomförs.

Det bör dock beaktas att det är en väsentlig skillnad mellan de möjligheter som allmänna arvsfonden f. n. har att avstå egendom och den ordning som föreslås av utredningen. De nuvarande bestämmelserna förutsätter att det föreligger en personlig anknytning mellan arvlåtaren och den sotn egendomen avstås till. medan utredningens förslag innebär att arvsfonden skall kunna avstå egendom även för att tillgodose vissa allmänna intressen. En sådan utvidgning väcker frågan om inte avstående bör få ske även för andra ändamål (jfr LU 19795811217'). Det kan nämnas att tanken att arvsfonden skulle kunna avstå bl.a. kulturhistoriskt intressant egendom behandlades år 1969 i samband med en ändring i arvsfondslagen. Tanken avvisades emellertid då med hänsyn till de principiella betänkligheter som förelåg mot att utvidga arvsfondens ändamål för vissa speciella situationer (se prop. 1969183 5. 47).

Härtill kommer att det i detta ärende inte" har dokumenterats vilket praktiskt behov som kan finnas av en sådan möjlighet till avstående som utredningen har föreslagit. Enligt min mening bör denna fråga och de övriga spörsmål som gäller en eventuell utvidgning av fondens möjligheter att avstå egendom utredas ytterligare innan slutlig ställning tas till utredningens förslag.

Med hänsyn till det sagda kan jag inte förorda att utredningens förslag genomförs nu. utan frågan får tas tipp senare i lämpligt sammanhang.

Jag har i denna fråga samrått med chefen för btidgctdcpartementet.

2.6 Polisens skyldighet att ta hand om avlidnas egendom

Till dess att en avlidens egendom har kommit under förvaltning av samtliga dt'ödsbot'lelz'igare eller av boutredningsman eller testamentsesektitor skall egendomen enligt lts' kap. 2 5 första stycket ärvdz'tbalken i regel vårdas av

Polisens skyldig/tet att ta lllllltf om ttt'litllitts egendom

Prop. 1980/81 :48 32

delägare som sammanbodde med den döde eller annars kan ta vård om egendomen. Finns det inte någon som sålunda tar vård om egendomen. skall enligt 18 kap. 2 å andra stycket ärvdabalken husfolk. husvärd eller annan som är närmast därtill ta hand om egendomen. (_)ekså polismyndighet har en sådan skyldighet. om dess biträde begärs eller annars behövs. Den som har tagit hand om egendomen kan välja mellan att själv tillkalla delägare och att göra anmälan till socialnämnden. 1 det senare fallet är socialnz'imnden skyldig att fullgöra den provisoriska f("irvaltning som normalt ankommer på dödsbodelägarna. _

()m den döde saknade hemvist här i landet. gäller särskilda regler enligt 2 kap. 3 & lagen (193731) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Har den dödes egendom inte avträtts till förvaltning av boutred— ningsman. skall den som vårdar egendomen göra anmälan till polismyndig- heten. Då anmälan sker eller fi'irhållandet annars blir känt skall polismyn— digheten ta vård om egendomen. om det behövs. Om egendomen är av ringa värde och består huvudsakligen av kontanter och lösöre för personligt bruk får polismyndigheten. sedan begravningskostnader m.m. har betalts. under vissa förutsättningar lämna egendomen till anhörig till den döde eller konsul för hans hemland. 1 annat fall skall polismyndigheten göra anmälan till domstol. som har att förordna boutredningsman.

Polisutredningen har i betänkandet (SOU 1979:6) Polisen tagit upp vissa speciella uppgifter som f. n. åvilar polismynt'ligheterna. bl.a. polisens skyldighet att ta vård om avlidnas egendom. Utredningen framhåller att det redan av de allmänna bestämmelserna om polisens verksamhet följer att polisen i detta fall. liksom i andra samtmtnhang. är skyldig att ge allmänheten upplysningar och hjälp. Bestämmelsen i 18 kap. 2 å andra stycket ärvdabal- ken om polisens medverkan vid dödsfall leder emellertid enligt utredningen till att polisen belastas med att ta emot anmälningar och utföra uppgifter som sakligt sett bör ankomma på en socialnämnd. Denna bestämmelse bör därför ändras så att vad som sägs där om polismyndighetens uppgifter utgår. Enligt utredningen finns det inte heller något sakligt skäl för att polisen. när den avlidne hade hemvist utomlands. skall behöva vidta åtgärder av rent social karaktär. t.ex. att ombesörja begravning. Dessa åtgärder bör i stället ankomma på socialnämnden. Utredningen förordar därför att 2 kap. 3 s lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo ändras så att vad som sägs där om polismyndigheten i stället kommer att gälla socialnämn- den.

Polisutredningcns betänkande har remissbebandlats. Därvid har praktiskt taget alla remissinstanser tillstyrkt att polisen befrias från sin skyldighet att ta hand om avlidna persOners egendom och att denna uppgift i fortsättningen läggs enbart på socialnämnden. Jag har samma uppfattning och förordar att 18 kap. "2 sandra stycket ärvdabalken och 2 kap. 3 ; lagen om internationel- la rättsfi'irhällanden rörande dödsbo ändras i enlighet med detta.

Polisens skyldig/tel (lll ta hand om avlidnas egendom

Prop. 1980/81z48 33

2.7 Ikraftträdande m. m.

De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1981. När det gäller reglerna om dödsbodelägarcs ansvar för den dödes skulder bör dock de äldre bestämmelserna fortfarande tillämpas. om den döde har avlidit före ikraftträdandet. Vidare bör i fråga om dödförklaring gälla att äldre bestämmelser skall tillämpas. om ansökan om dödförklaring har gjorts före ikraftträdandet.

3 Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu anfört har inom justitiedepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i ärvdabalken .

2. lag om ändring i giftermålsbalken .

3. lag om ändring i lagen (1937z81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3.

4 Specialmotivering 4.1 Förslaget till lag om ändring i ärvdabalken 18 kap.

1 a 51

När särskild dödsbofo'rvaltning inte har anordnats enligt I 9 kap. får enskilda delägare i mål som rör boet väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning, om övriga delägare är motparter [ målet.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet, i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Första stycket. Bestämmelsen. som är ny men som står i överensstämmelse med gällande rättspraxis. utgör ett undantag från den allmänna regeln i 18 kap. 1 & om att ett dödsbo. när särskild dödsboförvaltning inte haranordnats enligt 19 kap.. företräds av delägarna gemensamt. Enligt den nya bestäm- melsen får även en eller flera enskilda delägare företräda boet i vissa fall. Denna rätt gäller i mål som rör boet. i andra sammanhang än i rättegång gäller huvudregeln om di.")dsbodelägarnas gemensamma förvaltning. Att målet skall röra boet innebär vidare att det måste föreligga en tvist mellan boet som sådant och någon annan. Enbart stridigheter mellan delägarna inbördes om hur förvaltningen lämpligen skall utövas utgör inte en sådan tvist. Den kan inte prövas av domstol. utan delägarna får i ett sådant fall liksom f. n. överlämna avgörandet till en särskilt förordnad boutrednings- man.

1 l propositionsförslaget har tagits in ett nytt tredje stycke.

Ikraftträdande m. m.

Prop. 1980/81:48 34

Rätten för enskilda dödsbtxlelägare att företräda boet i rättegång gäller endast när delägarna för talan som kärande. Detta framgår av kravet på att de skall "väcka och föra talan". Enskilda delägare kan däremot inte företräda boet pä svarandesidan. En tttomstäende som vill utverka ett rättskraftigt avgörande mot boet måste alltsä även i fortsättningen stämma in boet som sådant. varvid det företräds av delägarna gemensamt. Även en delägare som för talan mot boet för egen del får stämma in boet som sådant. Boet företräds då av de övriga delägarna.

Rent tekniskt har de enskilda delägarnas talesrätt utformats som en rätt att föra talan som parter i eget namn men för boets räkning. Det innebär att avgörandet i målet fär rättskraft mot boet men att delägarna för talan på eget kostmtdsansvar. F.nligt andra stycket kan de dock i vissa fall få ersättning av boet för sina kostnader.

En förutsättning förde enskilda delägarnas talerätt är att samtliga delägare ärparter i målet. Ett exempel äratt tre av fyra delägare väcker talan mot den fjärde om att denne skall utge viss egendom till boet. Om en av de tre delägarna vill förhålla sig neutral och alltså stå utanför rättegången. har de andra delägarna talerätt endast om deras talan riktas också mot denne. alltså med yrkande att också han skall utge den omtvistade egendomen.

De enskilda delägarnas talerätt är emellertid inte begränsad till fall då enbart delägarna i dödsboet är parter i målet. Något hinder finns inte mot att en enskild delägare för talan inte bara mot de andra delägarna tttan ocksä mot någon utomstående som är inblandat'l i tvisten. 1 det tidigare nämnda exemplet kan de tre delägare som vill väcka talan mot den fjärde alltså stämma in även t. ex. dennes make om det finns anledning till det. Däremot medger inte bestämmelsen att enbart utomstående stäms in. Beträffande en sådan talan gäller huvudregeln i 18 kap. 1 s'. dvs. talan får föras endast av samtliga delägare i boets namn.

När flera delägare för talan för boets räkning med stöd av förevarande bestämmelse gäller 14 kap. 8 s" andra stycket rättegångsbalken . dvs. endast en dom kan ges för dem alla. Det innebär att en handling som en av dem företari rättegången gäller även till förmän för de andra delägarna. ()men av delägarna överklagar domen gäller det alltså också för de andra.

l—"ördet fall att dödsboet är försatt i konkurs gäller enligt 20 & konkurslagen att boet företräds uteslutande av ktmkursförvaltaren_ Enskilda dödsbodel- ägare kan alltså inte i ett sådant fall väcka och föra talan för boets räkning med stöd av förevarande bestämmelse. Om de ändå gör det torde domstolen dock böra bereda konkursboet genom konkursföwaltaren tillfälle att överta deras talan innan den avvisas (jfr NJA 1978 s. 347"). Har de väckt talan redan innan dödsboet försattesi konkurs. torde 22 s" konkurslagen kunna tillämpas analogt. Det innebär att konkursboet kan överta delägarnas talan men att. om det inte sker. delägarna kan fortsätta rättegången utan att den egendom som tvisten gäller anses tillhöra konkursboet.

Andra stycket. Som tidigare har nämnts för enskilda delägare talan enligt

[8 kap I (1 s* ärvda— [va/ken ota)

Prop. 1980/8lz48 35

första stycket pä eget kostnadsansvar. Förlorar de målet får de alltsä stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Om de däremot vinner målet, har de i regel rätt till ersättningav motparten för sina kostnader. I vissa fall mäste de dock även då stå för sina egna kostnader (se 18 kap. 2—4 och 6 s'å rättegångsbalken). [ så fall. liksom när motparten inte kan betala deras kostnader. kan de enligt förevz'trande bestämmelse få kostnaderna ersatta av dödsboet. i den mån dessa täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången. En motsvarande bestämmelse gäller enligt 19 kap. 19 & första stycket ärvdabalken vid klander av boutredningsmans förvaltning.

2.5

Till dess att egendomen har tagits om ltand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat/all har att förvalta boet. skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan. vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den sotn har tagit hand om egendomen ska/! genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och. om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan ltos rätten ett/igt 18 kap. föräldrabalken. Vad sattt har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sälunda tar hand om (len dödes egendom. skall medlem av hushållet som den döde til/hörde. hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt. skall socialnämnden. om det behövs. göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.

Första stycket. Bestämmelserna har endast justerats rent språkligt. Andra stfvckct. Bestätntnelserna har ändrats så att den skyldighet som polisen f. n. har att ta hand om avlidna personers egendom i fortsättningen läggs enbart på socialnämnden. Ändringen har sin grund i ett förslag av polisutredningen i betänkandet (SOU 1979:6) Polisen. Som har framhållits ttnder remissbehandlingen av detta betänkande (se prop. W&W/81:13 s. 204) kan polisen dock bli skyldig att i ett inledande skede ta hand om en avlidens egendom. så länge det inte finns en utbyggd socialjour i alla kommuner. Av bestämmelserna i polisinstruktionen (1972:511) om polisens skyldighet att lämna allmi'inheten hjälp följer vidare att polisen även i fortsättningen måste ta hand om en avlidens egendom. om det behövs för att förhindra att egendomen skingras genom brott eller på ett annat obehörigt sätt.

Bestämmelserna har vidare ändrats på så sätt att socialnämnden är skyldig att ta hand om den dödes egendom inte bara. som f. n.. när anmälan om dödsfallet har gjorts till nämnden utan oekså när nämnden på annat sätt har fätt kännedom om att dess ingripande är nödvändigt.

]8 kap.?åÄB

Prop. 1980/81:48 36

19 kap. Bas”

När dödsboet förvaltas av botttredningsntan får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning. om även övriga delägare är parter i målet och bontredttingStna/tnen avstår från att föra boets talan. '

Delägare som ltar väckt talan ltar rätt till ersättning av a'tfidsboet för kostnaderna i målet. i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegångar.

Första stycket. Bestämmelsen är ny men motsvarar gällande rättspraxis. Den innebär att delägarna i ett dödsbo under vissa förutsättningar kan företräda boet i rättegång trots att boet förvaltas av boutredningsman. Den utgör alltså ett undantag frän huvudregelni 19kap. 12 åom att detiett sädant fall är boutredningsmannen som ensam l't'ireträder boet.

På samma sätt som gäller enligt den nya bestämmelsen i 18 kap. 1 a & fär dödsbodelägarna f("ireträda boet endast i mål som rör boet. När det inte räder tvist mellan boet som sädant och någon annan utövas dödsboförvz'tltningen även i fortsättningen av boutredningsmannen ensam. Delägarna har vidare endast rätt att företräda boet som kärande. däremot inte som svarande.

Beträffande innebörden av att delägarna för talan som parter i eget namn men för boets räkning kan hänvisas till specialmotiveringen till 18 kap. 1 a få.

En förutsättning för delägarnas talerätt är. liksom enligt 18 kap. 1 as' första stycket. att samtliga delägare är parter i målet. Något hinder finns inte mot att utöver samtliga delägare ocksä utomstående är parter i målet pä kärande- eller svarandesidan. Till skillnad från vad som gäller enligt 18 kap. 1 a & första stycket kan talan föras av samtliga delägare mot en eller flera utomstäende.

Ytterligare en förutsättning för delägarnas talerätt är att boutrednings- tnanncn avstär frän att föra boets talan. Det saknar betydelse vilken orsaken till avståendet är. Vanligen torde boutredningsmannen ha bedömt utsikterna till framgång som sä smä att han inte vill föra boets talan. Det kan vidare tänkas att motpartens ekonomi är sä svag att det enligt boutredningsmannens mening inte lönar sig att föra talan mot honom. Boutredningsmannen kan även av andra skäl anse att en talan är mindre meningsfull. särskilt med hänsyn till den tidsutdräkt som den kan medföra. Slutligen kan det finnas anledning för boutredningsmannen att låta delägarna föra talan för boets räkning när frågan aktualiseras efter det att han i övrigt har slutfört sitt uppdrag men innan han har blivit entledigad enligt 19 kap. 15.5 fjärde stycket.

Att boutrcdningsmannen avstår från att föra boets talan är en processför- utsättning som skall beaktas av domstolen självmant. När enskilda delägare för talan för boets räkning skall domstolen alltså kontrollera om boet förvaltas av boutredningsman och. om så är fallet. undersöka om han avstär ' Första stycket har lätt en något annan lydelse i propositionsförslaget.

19 kap 1211 s ÄB

Prop. 1980/81:48 37

från att föra denna talan. litt avstäende bör i regel göras skriftligen. Det är givetvis bäst om delägarna ger in meddelandet om avstående redan i samband med stämningsansökningen tillsammans med uppgifter om bortt- redningsrnannens förordnande.

Domstolen bör i allmänhet kunna godta ett påstäende av delägarna om att boet inte förvaltas av boutredningsman. Skulle det senare visa sig att en boutr'edningsmarr var fört'rr'dnad när delägarna väckte sin talan. bör domstolen innan frägan om avvisning prövas undersöka om boutrednings- mannen avstår från att föra denna talan.

Har målet avgjorts trots att boet Nirvanas av en boutredningsman som inte har avstått från att föra boets talan. torde dödsboet genom boutrednings- mannen ha möjlighet att anföra (form-fillobesvär.

Om en talan frän början har väckts av boutredningsmannen men denne därefter vill återkalla eller lägga ned sin talan. bör enskilda delägare enligt grunderna för den nya bestämmelsen kunna överta denna talan och fullfölja den som parter i eget nanm men för boets räkning. under förutsättning att samtliga delägare är parter i mälet. 1 rättegängskostnadshi'rnseende synes grunderna för 18 kap. 10 & rättegångsbalken böra tillämpas (jfr prop. 1975:6 s. 257).

Om borrtredningsrnannan å andra sidan frän början avstär frän att föra boets talan bör han när som helst kunna överta en talan som har väckts av enskilda delägare. om han ändrar sig och vill processa för boet (jfr prop. ]975:(r s. 257). Han bör f. ö. pä motsvarande sätt ha rätt att ("överta en talan som någon enskild delägare kan ha väckt med stöd av 18 kap. 1 a & innan boutredningsnrannen förordnades. Om boutredrringsmanrrerr i dessa fall övertar en talan som har väckts av enskilda delägare för boets räkning. kan dessa inte längre stå kvar som parter i mälet. Också vid ett sådant övertagande synes grunderna för 18 kap. ltls' rättegängsbalken böra tillämpas i fråga om fördelningen av delägarnas och boets ansvar för rättegängskostnaderna i målet.

Oavsett om boutredningsmannen har övertagit cn talan som har väckts av enskilda delägare eller dessa alltjämt för talan för boets räkning kan boutredningsmannen när som helt ingå en förlikning med motparten om det som tvisten gäller. Boutredningsmannen har inte behörighet att ingä förlikning beträffande de enskilda delägarnas rättegi'rngskostnader. Givetvis bör han emellertid ta hänsyn även till dessa kostnader när han träffar förlikningen. I fråga om förhållandet mellan delägarna och motparten i rättegångskostnadshänseende blir bestämmelsen i 18 kap. 5 & tredje stycket rättegångsbalken tillämplig (jfr prop. 1975:6 s. 257). Av grunderna för andra stycket i förevarande paragraf torde vidare följa att delägarna har rätt till ersättning av dödsbt.)et för sina kostnaderi nrälet. i den mån dessa täcks av det som har kommit boet till godo genom förlikningen.

Andra stycket. Bestämmelsen motsvarar den som har tagits in i lb” kap. 1 as andra stycket.

19 kap 12 a # ÄB

Prop. 1980/8lz48 38

7.011 s'1

När dödsboet jörvaltas a v testamentsexekutor med behörighet att företräda boet i rättegång fär var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning, om även övriga delägare är parter i målet och testa/nentsexektttorn avstår från att föra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna intålet. i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Första stycket. Bestämmelsen. som är ny. innebär att dödsbodelägarna i princip har samma rätt att väcka och föra talan för boets räkning när boet förvaltas av en tcstamentsexekutor som när det f("irvaltas av en boutrednings- man. Till skillnad frän vad som är fallet med en boutredningsman kan emellertid en testamentsexekutors behörighet att företräda boet i rättegång ha inskränkts i det testamente genom vilket han har förordnats. I samma män har delägarna inte någon talerätt enligt denna bestämmelse. Deras talerätt regleras i denna situation i "18 kap. 1 a a'.

En annan skillnad mellan en boutredningsmz'ins och en testamentsexeku- tors behörighet att företräda boet är att testamentsexekutorn gör det endast i förening med (len avlidnes make sä länge denne är delägare i denna egenskap. Vid tillämpningen av förevarande bestämmelse krävs dock inte att också den efterlevande maken avstår från att föra boets talan. I stället är det en förutsättning för enskilda delägares talerätt att samtliga delägare. däribland den efterlevande maken. är parter i mälet.

Andra stycket. Bestämmelsen motsvarar dem som har tagits in i 18 kap. 1 a 5 andra stycket och 19 kap. 12 a Si andra stycket.

21 kap. 1 .b'

Innan en månad har förflutit efter det att bouppteckning jörrättades eller, om boetförvaltas av boutredningsman. uppgörelse har träffats med samtliga borgenärer om betalningen at' skulderna får en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna.

Paragrafen överensstämmer i sak med de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 8 5. De ändringar som har gjorts är i huvudsak av spräklig art.

F. n. gäller enligt 21 kap. 11 5 att delägare som betalar en skuld i strid med 21 kap. 8 & blir personligen betalningsansvariga för sådana skulder som var kända för dem vid en därefter förrättad bouppteckning. I vissa lindrigare fall föreligger dock endast skadeständsskyldighet. 1 och med att 21 kap. 11 s* nu upphävs handlar delägarna i ft'trtsättningen endast under det allmänna skadeständsansvar som gäller enligt 18 kap. 6 s.

Liksom f. n. kan en boutredningsman eller en tcstamentsexekutor som

' Första stycket har fått en nagot annan lydelse i prt'tpositionsförslaget

[() kap 31) a s" »113 Zl kap ] s*" ÄB

Prop. HSO/81:48 39

betalar en skuld i strid med de angivna bestämmelserna bli skyldig att betala skadestärrd enligt 19 kap. 18 resp. 21) s.

:s

Sedan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades fär borgenärerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka inte har _lörjlrllit till betalning och för vilka det inte redan finns tillräcklig säkerhet. Ställs ej säkerhet inom tre mänader.jär dödsboet inte längre tillgodoräkna sig någon förfallotid.

Paragrafen överensstämmer i sak med de ntrvarandc bestämmelserna i 21 kap. 9 35.

3.5

Finns det flera delägare i dör'lsboet eller är allmänna arvsfonden ensam delägare.fär en skuld som inte förfaller till betalning inom sex månader sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsägningen. Om ln'n'genären till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast egendom eller tomträtt eller har inteckning och han inom tre mänader efter uppsägningen meddelar att han vill hålla sig endast till säkerheten. är han dock inte skyldig att ta emot betalning f'o're ]??r/ktllodagen.

Paragrafen överensstämmer i sak med de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 11) a'.

4.51

Sker lmdelning eller arvskifte innan den dödes och boets andra skulder ltar beta/ts eller medel till deras betalning har ställts under särskild värd. skall bodelningen eller skiftet gä äter.

.Är skulderna inte större än att de katt betalas av den dödes tillgångar och. om han var gift. vad som av den andra makens egendom skulle ha bclöpt pä hans lott för det fall att skulderna hade beaktats vid bodelningen. skall äte/gängen begränsz'ts till vad som behövs för att skulderna och kostnaderna för boets förvaltning skall kunna betalas. Vad som sälunda behövs skall utges av delägarna i förhällande till vad var och en av dent harfätt för mycket vid bodelningen eller arvskiftet. [ övrigt skall bodelningen eller skiftet bestä.

Uppkommer brist hos nägon delägare. skall de övriga delägarna täcka bristen med vad de har/"ritt vid bodelningen eller skiftet. Vad som behövsför att bristen skall klottra täckas skall utges av delägarna iförhällande till vad var och en av dem sälunda har fält.

Paragrafen har sin motsvarighet i de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 5 &. Till skillnad fran dem tillämpas dock de nya reglerna även när dödsboet inte har avträtts till förvaltning av boutredningsnnrn eller till konkurs. Dclägarna har vidare i fortsättningen inte något personligt ansvar för den dödes och boets andra skulder vid sidan av den ätergängspäföljd som regleras

' Tredje stycket har ändrats i propositionsförslaget.

21 kap 24 ss ÄB

Prop. l980/8lz48 40

i förevarande paragraf. Däremot är delägarna liksom hittills också under- kastade det allmänna skadeståndsansvar som gäller enligt 18 kap. 6 &.

Återgängsreglerna i förevarande paragraf aktualiseras endast om inte delägarna kommer överens om att betala de aktuella skulderna av egna medel. Vid mindre skulder torde det normala vara att de betalas på detta sätt. Kan delägarna inte enas. åligger det boet att se till att bodelningen eller arvskiftet gär äter.

Om boet inte förvaltas av boutredningsman får delägarna själva verkställa ätergängen. Om någon av delägarna vägrar att medverka. kan de andra tvingas att i sista hand föra talan vid domstol för att få honom att lämna tillbaka egendom till boet. Förhåller de sig passiva. kan borgenären enligt 19 kap. 1 & ansöka hos domstolen att en boutredningsman förordnas. Även var och en av dödsbodelägarna kan göra en sådan ansökan för att undvika skyldigheten att svara för ätergängen. Om en boutredningsman förordnas blir det sedan hans sak att för boets räkning föra talan mot den eller de dödsbodelägare som inte godvilligt länmar tillbaka egendom till boet.

De principer för en återgång som anges i förevarande paragraf bör kunna tillämpas även i sådana fall då någon bodelning eller något arvskifte inte har skett därför att boet består av en enda delägare. Däremot blir paragrafen inte tillämplig när boets egendom har skiftats helt formlöst mellan flera delägare. Som har sagts i den allmänna motiveringen är delägarna i ett sådant fall skyldiga att på begäran av boet återställa all den egendom som de har mottagit. oavsett om det finns skulder i boet eller inte.

Första stycket. I likhet med vad som gäller f. n. enligt 21 kap. 5 & första stycket skall en bodelning eller ett arvskifte gä äter i sin helhet när den dödes skulder uppgår till eller överstiger hans tillgångar. Ätergången omfattar alltså då all den egendom som har delats eller skiftats. Detta gäller även när arvskiftet är endast partiellt.

Till skillnad från de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 5 & första stycket avser de nya ätergångsreglcrna inte bara den dödes skulder utan också andra skulder som kan åvila boet. t. ex. enligt 18 kap. 3 &. Det personliga ansvarför sådana skulder som delägarna f. n. har enligt 21 kap. 15% har samtidigt upphävts.

En total återgång enligt förevarande bestämmelse medför. när delningen eller skiftet inte har hunnit verkställas. att beslutet om delningen eller skiftet inte kan fullföljas. Har delningen eller skiftet genomförts. innebär återgång- en att rättshandlingen inte längre gäller som laga fäng eller grundar nägra rättigheter eller skyldigheter i övrigt för delägarna. De är då i stället skyldiga att lämna tillbaka all egendom som de har fått ut. Angående skyldigheten att ersätta avkastning av egendomen och om rätten till ersättning för kostnader som har lagts ned på egendomen finns bestämmelser i 21 kap. 6 & i dess nya lydelse.

Var den döde gift. är det inte säkert att den efterlevande maken måste återställa något till dödsboet. När en bodelning går åter skall den

Zl'kap 4.6 ÄB

Prop. 1980/81:48 4.1

efterlevande visserligen lämna tillbaka egendom som har tillhört boet. men han får behålla och har även rätt att få tillbaka egendom som förut har tillhört honom själv. 1 denna del kan i övrigt hänvisas till förarbetena till de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. Sä första stycket (SOU 1932:16 s. 3771.

Sedan den egendom som omfattas av bodelningen eller arvskiftet har lämnats tillbaka till boet skall egendomen realiseras och borgenärernas fordringar betalas. Även kostnaderna för förfarandet skall ersättas genom den återburna egendomen. Uppkommer därefter överskott. skall detta efter en förnyad bodelning resp. ett nytt arvskifte fördelas mellan dödsbodelz'igar- na.

De nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 5 & första stycket innehåller inte någon uttrycklig reglering av vad sont skall ske om en delägare inte kan lämna tillbaka egendom som har tillskiftats honom. Som har framhållits i den allmänna motiveringen torde delägaren emellertid enligt allmänna rätts- grundsatscr vara skyldig att utge ersättning för egendomens värde. Denna ersättningsskyldighet kan jämkas i särskilt ömmande fall (jfr SOU 1932116 5. 390 ff. prop. 19337 5. 59—61 och lLU 1933:34 s. 7). Med egendomens värde får förstås dess värde när återgången aktualiseras. Om den egendom som inte finns i behåll har stigit i värde sedan den tillskiftadcs delägaren utan att han haft nytta därav. kan det vara ett skäl att jämka dennes ersättningsskyldig- het.

Andra stycket. Att ätergängen skall begränsas till vad som behövs för att skulderna och förvaltningskostnaderna skall kunna betalas överensstämmer med vad som gäller f. n. enligt 21 kap. Så första stycket. Frågan om ätergången skall vara total eller partiell avgörs med hänsyn till det värde den dödes tillgångar har vid ätergångstillfället. Vid en partiell återgång enligt förevarande bestämmelser ligger detta värde även till grund för beräkningen av vad delägarna har fått för mycket vid bodelningen cllcr arvskiftet.

Liksom vid tillämpningen av första stycket kan delägarnas ersättningsskyl— dighet enligt andra stycket jämkas i särskilt ömmande fall.

Tredje stycket. Första meningen motsvarar 21 kap. 5 å andra stycket i dess nuvarande lydelse. [ klarläggande syfte har i andra meningen tagits in en bestämmelse om hur bristen skall fördelas mellan delägarna.

5.51

Egendom som ltar utgetts som legat eller i enlighet med en ändamålsbe- stämmelsc skall lätttnas tillbaka till boet. om det behövs för att den dödes sku/der skall kttnna betalas. Finns egendomen inte i behåll skall dess värde ersättt'ts. om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Paragrafen överensstämmer i sak med de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 6 t.

1 Andra meningen har lätt en något annan lydelse i propositionsförslaget.

21 kap ssÄB

Prop. NSD/81:48 42

(35

Den som enligt 4 eller 5 ;; är skyldig att lämna tillbaka egendom till boet eller att ersätta egemlornens värde skall utge även ränta eller avkomst av egendomen. Han har dock själv rätt till ersättning för nödviimliga kostnader för egendomen och, om han vari god tro. kostnadersom har varit till nyt/ajör egendomen.

Paragrafen motsvarar de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. 7 5. De ändringar som har gjorts är närmast av spräklig art.

"33 kap. 2 &

Mot någon delägares bestridande/är skifte ejj'öretas innan bouppteckning harfi'jrrättats och alla kända skulder har beta/ts eller medel till deras bctalnin g har ställts under särskild värd.

Skall legat eller ändamälsbestämmelse fullgöras av oskifto. fär skifte ej mot delägares bestridande äga rum innan fi.")rtndnandet har verkställts eller delägaren har fritagits frän att svara för dess fullgörande eller erforderlig egendom har blivit ställd under särskild värd.

Stär boet under förvaltning av boutredningsman eller testamentsesekutor. får skifte ej företas innan denne har anmält att utredningen har slutförts.

Första stycket. ] denna paragraf finns f. n. en bestämmelse som innebär att skifte inte fär företas mot en delägares bestridande innan bouppteckning har förrättats och delägaren har fritagits frän ansvar för den dödes skulder. Eftersom difulslmdelägare enligt de nya bestämmelserna i 21 kap. inte skall kunna drabbas av sädant ansvar i fortsättningen. har den ifrägtwarande bestämmelsen slopats.

Andra och tredje styckena. Bestämmelserna har. fränsett nägra språkliga justeringar. lämnats oförändrade.

24 kap. 1 &

Om ett dödsbo förvaltas av delägarna gemensamt och de har kommit överens om att leva samman i oskiftat bo. gäller ifråga omförvaltningen av boet och rätten attji'ireträda boet vad som sägsi l8 kap. ! 5. om inte annat har avtalats. (_)eksä bestämmelserna i 3. 4 och () ss samma kapitel skall tillämpas.

[fraga (un rätten _l'ör enskilda delägare att räcka och föra talan som parter i eget namn menj'ör boets räkning gäller vad som sägs i 18 kap. I a s*. om inle rmnat avtalas mellan (le/ägarna.

Första stveket. Bestämmelserna har ändrats endast redaktionellt. ,'lntlrastveket. Bestämmelsen. som är ny. innebär genom hänvisningen till 18 kap. 1 ä & att enskilda delägare far i mal som rör boet väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning. om övriga delägare är

21 kap 0 s ÄB 23 kap 2 55 ÄB 24 kap I 5 ÄB

Prop. l980/8 [ :48 43

motparter i mälet. Denna talerätt gäller dock endast om inte delägarna har kommit överens om annat i samband med avtalet om samförvaltning eller senare.

Som har nämnts i den allmänna motiveringen kan ett avtal om sammanlevntal i oskiftat bo i vissa fall sägas upp eller hävas på grund av att enskilda delägare väcker en talan för boets räkning med stöd av 18 kap. 1 a 5. Det är f. ö. inte något som hindrar att delägarna redan när avtalet sluts kotnmer överens om att en sädan rättegäng skall fä till följd att avtalet upphör att gälla.

Om ett avtal om satnmanlevmal i oskiftat bo hävs eller annars upphör att gälla. har det i och för sig inte" någon äterverkan pä en rättegäng sotn enskilda delägare har inlett för boets räkning. Något hinder finns emellertid inte mot att förvaltningen av boet dä anförtros en boutredningsman. som enligt vad som har utvecklats i specialmotiveringen till lt) kap. lZ a s*" första st yeket kan ta över de enskilda delägarnas talan.

25 kap. l 5

Är någon borta och har det sedan han veterligen senast var vid liv f(fn'flutit tio är eller. om han skulle vara över sjuttiofem är gammal. fem är. får ansökan göras om hans dödförklaring. Kan det antas att den som iir borta befann sig i livsfara dä han veterligen senast var i livet. får ansökan gör-ax sedan tre är har förflutit. Är det utrett att han befann sig i livsfara. får ansökan dock göras sedan ett år har förflutit.

l-luvudregeln om dödfi'ärklaring i första meningen har behällits i sak oförändrad. liksom f. n. gäller en kortare tid för det fall att den försvunne befann sig i livsfara när han sävitt man vet senast var i livet. Denna tid utgör emellertid i fortsättningen endast ett är och inte. som f. n.. tr ' är. En nyhet är vidare att ansökan om d(')dförklaring kan göras inte bara när det är utrett titan även när det är antagligt att (len försvunne befann sigi livsfara. [ så fall gäller dock en treärstid i stället för en ettärstid.

Som exempel pä fall där det mäste anses utrett att den försvunne befann sig i livsfara kan nämnas att han var ombord pä ett fartyg som hargätt under titan att sävitt känt nägon räddats eller att han var inblandad i en strid eller nägon annan farlig situation under ett krig. Rättsfallen NJA l*)77 s. 18 och 1980 s. 44. där den fi'ärsvunne. hade begett sig ut i en bat som senare päträffats drivande pä vattnet utan någon människa ombord. utgör ä andra sidan exempel pä fall där det inte kan anses styrkt att den försvunne befann sig i livsfara men där detta med hänsyn till omständigheterna doek framstår som antagligt.

25 kap 1.6 Ån

Prop. HSO/81:48 44

'Jl 11-

llar den i kungörelsen fastställda dagen gått till ända. skall rätten. om sådan tid som anges i l s är förfluten och man ej vet att den bortovarande avlidit. förklara att han skall anses för död. Ilan skall [la antas ha avlidit. i fall som anges i l s' första meningen vid utgängen av den månad dä nyss angiven tid gick till ända eller. i fråga om bortovarande som fyllt sextiofem men ej sjuttio är när han veterligen sist var vid liv. vid utgängen av den manad under vilken han skulle ha fyllt sjuttiofem är samt. i fall enligt andra eller tredje meningen i samma paragraf. på den dag eller. om dagen ej är känd. vid utgangen av den mänad dä livsfaran föreläg respektive kunde an/asfc'ireligga. [ rättens beslut skall anges vilken dag som sålunda är att anta säsom dödsdag.

Paragrafen har ändrats som en följd av den förordade ändringen av 25 kap. 1 s.

() vergringsbesriitnine/ser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. , _. ] fråga om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder tillämpas fortfarande äldre bestämmelser. om den döde har avlidit före ikraftträdan- det.

3. Har ansökan om dödförklaring gjorts före ikraftträdandet. tillämpas äldre bestämmelser.

I princip skall de nya reglerna tillämpas även när den döde har avlidit före ikraftträdandet. Det gäller reglerna om dödsbodelägares rätt att företräda boet i rättegång. allmänna arvsfondens rätt att avstå egendom samt socialnämndens skyldighet att i vissa fall ta hand om avlidnas egendom.

Ett undantag gällcr dock i fråga om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder. [ detta fall tillämpas äldre bestämmelser. om den döde har avlidit före ikraftträdandet. Det kan påpekas att när en dödsbmlelägare härleder sin rätt från en tidigare avliden arvlätare (s. k. sekundosuceession) den avgörande tidpunkten är när den sist avlidne. och alltså inte arvlåtaren. har dött.

När det gäller dödförklaring tillämpas äldre bestämtnelser i fall dä ansökan har gjorts före ikraftträdandet. Vid avgörandet av vid vilken tidpunkt den bortovarande skall anses ha avlidit är det alltsa 5 & i sin äldre lydelse som blir tillämplig. llar ansökan om dödfi'irklaring gjorts efter ikraftträdandet. tillämpas de nya rcglcrna även om den försvunne befann sig eller kan antas ha befunnit sig i livsfara redan före denna tidpunkt.

4.2 Förslaget till lag om ändring i giftermålshalken 12 kap.

25

Mat någon dödsbodelägares bestridande får bodelning ej äga rum innan alla kända skulder för vilka den döde svarade har betal/s eller medel till fleras

25 kap 5 55 ÄB

Prop. 1980/81 :48 45

betalning ltar satts under särskild värd. Har den dödes egendom blivit avträdd till konkurs. får bodelning alltid äga rutn utan hinder av någon delägares bestridande.

Paragrafen har ändrats sotn en följd av att de nuvarande reglerna i 2I kap. ärvdabalken om dödsbodelägarnas ansvar för den döde. *kulder nu upphävs. Ändringen motsvarar den som har gjorts i 23 kap. 2 & äts-'dabalken.

4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo 2 kap. 3 .5

Finns det här i riket egendom efter någon som vid sin död inte hade hemvist här och har egendomen inle avträtts till förvaltning av boutredningsman enligt 2 9". skall anmälan om detta utan dröjsmål göras hos soeialniimnden av den som ltar vård om egendomen eller annars av anhörig. med/ent av det hushåll som den dinle tillhörde. hyresvärd eller annan som är närmast till det. Då anmälan sker eller förhållandet på annat sätt blir känt. skall socialniimm'len. om det behövs, ta hand om egendomen.

Är egendomen av ringa värde och består den huvudsak! igen av kontanter, kläder och andra lösören för personligt bruk. får socialnämnden överlämna egendomen till anhörig till den avlidne eller. om denne var utländsk medborgare. till konsul för det land han tillhörde. Överlämnamlefår dock skeförst sedan kostnaderna här i riketför den avlidnes uppehälle, vård och begravning har betalts. Överliimnande får inte ske. om det skulle medföra skada för någon rättsägare som är svensk nzet'lln'irgare eller som ltar hemvist här.

I annat fall än som avses i andra stycket skall socialnännalen göra anmälan till rätten. som dåjörordnar att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman. Därefter gäller vad som sägs i 2 s.

Paragrafen har. utöver en del redaktionella justeringar. ändrats pä sä sätt att de uppgifter som enligt de nuvarande bestämmelserna skall fullgöras av polismyndighet i fortsättningen läggs på socialnämnden. Som har framhällits i speeialmotiveringen till 18 kap. 2 & ärvdabalken har polisen dock fortfarande enligt polisinstruktionen en allmän skyldighet att vid behov ta hand om bl. a. ett dödsbos egendom.

Dä boutredning. bodelning eller arvskifte sker här i riket skal/frågan om dödsbodelägares ansvarför den dödes skalder bedömas efter svensk lag.

Att frägan om bodelägares ansvar för den dödes skulder skall bedömas efter svensk lag medför att något sådant ansvar inte längre kan utkrävas. Som en följd av detta har de bestämmelser som f. 11. finns i första stycket andra meningen och i andra stycket upphävts.

Lagen om inter- nationella rätts- förhållanden rörande dödsbo

Prop. 1980/81z48 46

5 Hemställan Hemställan m. m.

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till

1. lag om ändring i ärvdabalken.

2. lag om ändring i giftermälsbalken.

3. lag om ändring i lagen (193718l) om intermttionella rättsförltållanden rörande dödsbo.

6. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. 1980/81:48 47

Bilaga ]

JUSTITIE- DEPARTEMENTET

DÖDSBODELÄGARES ANSVAR FÖR AVLIDENS SKULDER M.M.

Betänkande avgivet av utredningen om Vissa arvsrättsliga frågor

Ds Ju 1979:11

Prop. 1980/81:48 48

bemyndigade regeringen Ladegnrbcnrntnt att tillkalla en uppdrag att utreda fra

gor om dödsbo—

cr el'tra & a utredningen förordnades den & _en Leif Gillenius och advo—

ut den 24 november 1977 direk—

Till sekret;erar= förordnadee

tsasses rn Torgil Melin.

Ut

arvsr:tttsliga

l:

nin-;en h._ namnet utredningen om vissa

utredningen nu har slutfört sitt arbete får ut—

inren härmed överlämna betänkandet Dödsbodel

&VJ_1"AT:HS skulder m.m.

"] # m &

ningens för

m. . ;tac!

Prop. l980/8lz48

INNEHÅLL

Förkortningar ................................a

Författningsförslag ...........................

1.

4

Förslag till lag om ändring i ärvda—

balken ...................................

Förslag till lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden ........

Förslag till lag om upphävande av lagen (1958:52) om förlängning av tid för pre— skription av rätt till arv eller testa—

mente ....................................

Förslag till förordning om upphävande av kungörelsen (1959:321) med närmare bestäm— melser om kungörande, varom i 16 kap. 1, 2 och 5 Så ärvdabalken stadgas ...........

Sammanfattning ................................ 1 t;—

_. _. . ro _-

?

2.1 2.2

,- .. . .: r..| 2.2.2 2.2.3

re 5 an E'. var

n...-o....---.u.o-no..u-o--.-o-

...-'.auc-u-acnooo o.-u.-........-

' .o-a-a-n...---

' 11055"

4 Riksdagen [980/81. I sant!. Nr 48

8

9

21

22

24 24 28

*)! &. _. '_O Cx .Lö.

49

Prop. l980/81 :48

2.5 Bestämmelsernas tillämpning hos banker, inkassoföretag och begravningsför— aningar ...............................

Utländska förhållanden ................

. xn ;> ;» s—-> .

&» R) »

Finland ...............................

NPQN

Danmark ...............................

HOlöc .................................

F—J lk) . .

Överväganden och förslag ..............

N . U'! . _» Återgång av bodelning och arv—

skifte ................................

Skadeståndsregler .....................

RJK) .

ffcntlig dödsboförvaltning ...........

[XJ

. .

yn Ul m .

.b. &»! ro

Obligatorisk boutredningsmanne— förvaltning ...........................

2.5.5 Det av utredningen förordade alterna—

tivet .................................

3 Dödsbodelävares talerätt .............. 3.1 _Gällande rätt ......................... 5.1.1 Inledning ............................. 3.1.2 Delägare för talan som part för egen

del ................................... 5.1.3 Delägare företräder boet (för talan i boets namn) ......................... Del

boets räkning .........................

KN . ... . 4>

örare för talan som part men för ("C)

.5 Ett tveksamt fall .....................

Utländska förhållanden ................

Finland ...............................

Ulm—— J

Danmark ...............................

Norge ................................. Överväganden och förslag ..............

Inledning .............................

UUJWWWXJJ KN Ul .

WXHKNNNNNA

. .

m_x

"=ares behörighet att föra talan

för egen del .............._..

; behörighet att föra talan

"rt :ör boots räl in;

| | ;3 ......u-ca-c &. |

'.0 *Jl

Prop. 1980/81:48

. _.

-; Fu

.::-bb . _. . _.

.rå . _. . ;>

.. xlChUl

fo _.

. PQNMM—L—k—k .

.D— . kh'

Preskrintion av rä

testamente

Gällande

.L -.:—; .:. 'i.

Inledning ............................. lagen (1953:52

tid för preskription

16 kap. mnfömäng

1—3 %% ÅR och

.u....-....n....-..nu...

"klarinf

Gällande Utländska förhållanden

Finland

Danmark

Han Överväganden och försli?

Allränn

2' .I. J. I'cf. .. [.

l landen

verkningzu" . . . . . .

o..-......uc.-.n...

.u-o-o-u....-..-....-ou-u

arr:; fondens rätt att avs t-Lt

egendom

?allandc

utredninec

nr— 1...-

n...

100 100 100

102

105

106 10? 108 109 110 110 110 111 112

118 118 125 125 126 127 129

142

Prop. 1980/81:48

7.1

7.2

Bilaga Redogörelser för viss utländsk

sio

Förslaget till lag om ändring i

ärvdabalken

Förslaget till lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden . .

nsrätt .

Frankrike

Förbundsrepubliken Tyskland Belgien Nederländerna

England

SUCCGS—

142

148

149

149 151 154 155 156

Prop. 1980/81:48

FÖRKORTNINGAR

AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Beckman-Höglund Nils Beckman Olle Höglund, Svensk familjerättspraxis, 6 uppl. 1977

BrB Brottsbalken

Ekelöf II Per Olof Ekelöf, Rättegång, andra häftet, 4 uppl. 1974

FB Föräldrabalken

GS elfternålsualken

Hb Handelsbalken

5-1)

Högdahl Jensen

Dddsbobehandlingen, 1977

JB Jordabalken JU Justitieombudsnannens

ämbetsberättclse

KL Konkurslagen (1921:225) Knoph Knophs oversikt over Norges

rett, 1975 NJA * Hytt juri iskt arkiv avd. I NJA ll Nytt juridiskt arkiv avd. II HH nfsbalken

(_;

SGF Statens offentliga utredningar SvJT svensk Juristtidning Walin FE Gösta Balin, Kommentar till för

äldrabalken, 2 uppl. 1971 u=lin nr I Gösta Nalin Kmnlentar till

!

Frvdabalken del I, 2 L;

Nalin AJ ll Julin, hermcntar till

'Jalken del II, 1976

ÄB nrvdaealk

Prop. 1980/81:48 54 rearltrriwssröeszne

1 förslas_flll

La

Härigenom föreskrivs i fråga om ärvdabalken1 dels att 16 kap. 1—3 och 9 59 samt 21 kap. 1-3, 5, 11, 13 och 18 Gå skall upphöra att gälla, dels att 3 kap. 3 5, 16 kap. 4, 7 och 8 55, 20 kap. 1 5, 21 kap. 7—9, 12 och 14-16 55 samt 25 kap. 1 och 4 55 skall ha nedan an- givna lydelse,

dels att i balken skall införas tre nya paragrafer, 18 kap. 1 a &, 19 kap. 12 a 6 och 21 kap. 12 a &, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

3 5 _ Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, veder— lag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minsk-

ningen belöper å deras andel i boet.

Kan vederlag ej utgå, skall Kan vederlag ej utgå, skall gå— gåvan eller dess värde åter- van eller dess värde återbäras, bäras, såframt den som mot- om den som mottog gåvan insåg tog gåvan insåg eller bort eller bort inse, att den var inse, att den lände arvingar— till skada för arvingarna

na efter den först avlidne efter den först avlidne. Talan till förfång. Talan härom gå härom få; dock ej väckas, sedan dock ej väckas, sedan fem år fem år förflutit från det gå-

1 Senaste lydelse av 16 kap. 1 5 1977:659 16 kap. 2 5 "

Prop. l980/81:48

Nuvarande lydelse

förflutit från det gåvan mottogs.

Föreslagen lydelse

van mottogs. Talan får föras

av var och en av arvingarna efter den först avlidne.

Var vid dödsfallet gåva, som tillkommit under omständigheter varom ovan sägs, ej fullbordad, må den ej göras gällande, i den mån det skulle lända arvingarna efter den först avlidne till för—

fång.

16 kap.

462 Arvinge eller testamentsta— gare, som ej har att göra sin rätt gällande efter vad i 1-3 a % sägs, skall göra det inom tig år från döds- fallet eller, om hans rätt inträder först vid senare tidpunkt, från denna.

75

Har arvinge eller testa— mentstagare icke inom tid! som i 1—5 %% är för varje fall stadgadI tillträtt kvarlåten— skanen eller sin lott däri

eller anmält anspråk därpå efter vad i 6 5 sägsI ar han sin rätt förlustig.

2 Senaste lydelse 1976:1117,

Arvinge eller testamentstagare, som ej har att göra sin rätt gällande enligt 3 a & skall göra det inom fem_år från dödsfallet eller, om hans

rätt inträder först vid senare tidpunkt, från denna.

'Arvinge eller testamentstagare

har förlorat sin rätt om denne inte inom den tid som anges 1.3 a! 4 eller 5 & för där avsett fall har 1. tillträtt kvarlåtenskapen

eller sin arvslott eller

2. anmält anspråk på kvarlå— tenskapen enligt 6 &.

Vad nu har sagts skall'emeller—

Prop. 1980/8lz48

Nuvarande lydelse

8 %

Arv, som arvinge enligt 7 & gått förlustig,

Föreslagen lydelse

tid inte välla om annan ar—

vinge eller testamentstagare före utgången av nyssnämnda tid har fått förmån av eller

tagit befattning med dödsboet och känt till den bortovarandes

namn och vistelseort.

skall tillfalla dem

som skulle varit berättigade därtill, om arvingen avlidit före arvlåtaren eller, i fall som avses i 3 kap. 1 &, före den sist

avlidne maken.

18 kap. 1 a 5

Den som kan ta arv enligt första stycket skall på sätt som anges i 6 % göra sin rätt gällande inom ett år från den tidpunkt när den förste arvingen förlo-

rade sin arvsrätt. Gör han inte

det, har han förlorat sin

rätt om inte den som har trätt i hans ställe före utgången av nyssnämnda tid har fått förmån

av eller tagit befattning med dödsboet och känt till hans namn

och vistelseort.

Varje delägare får utan hinder

av bestämmelsen i 1 & första

stycket föra talan i mål som rör boetz om samtliga del— ägare och endast de är parter.'

Prop. 1980/81:48

Nuvarande lf -

ir Barter

Finner rätten när delägare_hg£ läckt sådan talan att boet då hade avträtts till förvaltning

av boutredningsman och att det alltjämt förvgltas på det pättet

Prop. 1980/81:48

Nuvarande LVdels

N G

=();

xx W m ö

Bouppteckning skall förrät— tas sist tre månader efter dödsfallet, såframt ej på

ansökan inom samma tid rät-

ten med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

Föreslagen lydelse

Bouppteckning skall förrättas sist tre månader efter dödsfalv let, gm ej på ansökan inom samma tid av dödsboet eller av

delägare eller av legatarie rätten med hänsyn till boets

beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyldigheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a 5.

21 kap. 75 Skyldighet att ppgåyg egendom jämlikt 5 eller 6 & skall tillika omfatta ränta eller

..._. ___i '&'-Ikonen

av egendomen. Hödiä för egendomen skall

eleattes, ock nyttig kost— nad, där den var rjtrd i Pod

Skyldighet att utge egendom jämlikt 6 eller 12 a & skall

även omfatta ränta eller av—

komst av egendomen. Ködig kost— nad för egendomen skall ersättas, liksom nyttig kostnad, där den

var gjord i god tro. '

Innan en månad har förflutit

efter det bouppteckningen för— rättades eller, där boet står

under förvaltning av boutred— ningsman, uppgörelse hg; träf— borgenärernas för—

får

las endast om det är

betalning av gäld

Prop. 1980/81 :48 Nuvarande lvdelse

tällas allenast där med

fee kan antaqgg, att betal— ningen ej länder Li_l .en för borgenärer.

Sedan den i 1 % första stycket stadgade tiden gått till ända,

på borgenär fprdra säkerhet

för gäld efter den döde, som ej är till betalning förfal— lgp och för vilken tillräck— lig säkerhet ej finnes. Stäl— les ej säkerhet inom tre måna— der, gå förfallotid ej till— godonjutas.

_- FO u n

Sker bodelning eller arvskifte

'.',1

-öreslaäen lfdelse

befogat att anta, ningen ej är till borgenärer.

har förflut""

[: efter det_poupnteckningen för—

rä tades, får borgenär kräva

Sedan en

kerhet för gäld efter den

döde, som ej är förfallen till

betalnin: och är vilken till— t

"nader, får :drfallotid ej tillgodonjutas.

innan all gäld är gulden, svara

delägarna för gäld efter den döde, som då var eller sist vid därefter förrättad bouppteckning blev dem veterlig. Bodelning skall dock icke medföra sådan påföljd, där efterlevande maken ej erhållit något av den dödes egendom.

i tillämnli a delar Hä la_även när eiendo: har

dödsbodel

Prop. 1980/81:48

12 a &

60

Föreslagen lydelse

Äger bodelning eller arvskifte

rum innan den dödes gäld har

betalats och förelivner e" fall som avses i 12 första st oket,

snäll delningen eller skiftet

gå äter.

Sker återgång enligt första stycket och har delningen el— ler skiftet gått i verkställig—

het, skall var och en till dödsboet återbära vad han har

mottagit.

Kan mottagaren inte återbära allt vad han har erhållit vid

delningen eller skiftet, skall han ersätta dödsboet värdet

av vad som brister om inte sär- skilda skäl är däremot. Be—

rodde det Då mottagaren att egendomen frångick honom och kände han då till eller borde

han ha känt till att dödsboet

hade obetalda skulder, skall han utöver nämnda värde även

ersätta boet den skada som han kan ha vållat boet.

Vad i denna paragraf föreskrivs om bodelning och arvskifte

skall i tillämolisa delar sälla

ä'en när egendom har mottacits

Prop. 1980/81:48

Euvarande lVdelse

Försitter däJ?

har boet i sin inrd. tid för ounntec

_...»—

53.155 lx—r

uanae, skall ngn sva

vare, där u, _gare vid ppnteckningen eller de

-onom veterligen orikj

sljer sviklig ..._

aventvr o

tigande

Häftar delägare i ansvar gäld efter den döde, skall ansvarigheten 925 gälla annan boets gäld; och delägare förty i fall som avses i 2 % första stycket Dliktig att ut erfordras för täckning av

-iva vad som

gäld, före 3 endomsav— som

trädet ådragits boet.

Vad i 1—4 samt 11—

Cl Stadgas om skyldighet för delägare att svara för gäld skall ej äga tillämpning å

delägare som är omyndig, ej

61

Föresl An lydelse

av dödsbodel”gare från döds— boet utap_att bodelning eller arvskifte har skettt

Delägare som vi

nisse?) 31.13.325- genom unngift eller svikligt förti-

__.-4. l.?— __... ___:

gand

r.rs

elögaro l ansvar

e.ter den döde, skall

ansvarigheten också gälla

__.

sil .

annan boets (772

Vad ovan i detta ka t skrivs om skyldighet för delägare att svara för gäld till

; är omyndig,

Prop. 1980/81:48

Nuvarande l=del

heller & allmänna arvsfonden eller annan som företrädes

av god man, men förmyndaren eller gode mannen skall gent— emot borgenärerna svara för skada som kommit av hans åt— gärd eller försummelse.

25 kap. 1 5

Är någon borta och hava sedan

han veterligen sist var vid förflutit tio år eller, där liv han fem

skulle vara över sjuttio— år gammal, fem år, må an— sökan göras om hans dödförkla—

ring. Befann sig den bortova— rande i livsfara då han ve—

terligen senast var i livet, må ansökan ske efter det tre år förflutit.

4. Ö4

Är sådan tid förfluten som i 1 g

62

-slaeen lydelse

ej heller gå allmänna arvsfon— den eller annan som företräds av god man. Förmyndaren eller gode mannen skall emellertid gentemot borgenärerna svara för skada som har följt av hans åtgärd eller försummelse.

Är någon borta och har sedan han veterligen sist var vid

liv förflutit tio år eller,

om han skulle vara över sjuttio— fem år gammal, fem år, får ansökan göras om hans dödför— klaring. Är det sannolikt att den bortovarande befann sig i livsfara då han veterligen senast var i livet! får ansö— kan ske efter det ett år har

förflutit.

sägs och utrönes ej att den

bortovarande avlidit, skall rätten utfärda kungörelse om ansök— ningen med kallelse å honom att senast viss dag, som ej må sättas

tidigare än ett år därefter, anmäla sig hos rätten. Kungörelsen

skall även innehålla anmaning till envar, som kan lämna upplys—

4 Senaste lydelse 19 7:659.

Prop. 1980/81:48 . 63

Nuvarande lidelse Föreslagen lvdelse

ning i ärendet, att inom samma tid giva det rätten tillkänna.

Genom rättens försorg skall Genom rättens försorg skall kungörelsen ofördröjligen kungörelsen ofördröjligen in— införas i Post— och Inrikes föras i Post— och Inrikes Tidningar och ortstidning. Tidningar och ortstidning.

Föreligger särskilda skäl! får kungörelsen införas även i utländsk tidning.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

.,

2. Äldre bestämmel-er skall fortfarande källa om arvlåtaren har

6)

_ L

avlidit före den 1 Juli 1980. Även om arvlåtaren har avlidit dess— förinnan skall enellertid de nya bestämm lserna tillämpas när fråga är om rätt i dödsbo efter annan och denne har avlidit efter

nämnda dag.

Prop. 1980/81:48

64

L55_95_enéziae_i.legge=lig52igeil:eeielleeeee=eereigsiee

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1928:281) om allmänna arvs— fonden skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Arv, som har tillfallit fonden, gå helt eller delvis avstås till annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omständizheter kan anses överensstämma med arvlåtarcns yttersta vilja. Även i annat fall må arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan per— son som stått arvlåtaren nära, om det kan anses bil— ligt.

1 Senaste lvdelse 1978:239.

Föreslagen lydelse

Arv, som har tillfallit fonden, får helt eller delvis avstås till annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omstän— digheter kan anses överens— stämma med arvlåtarens ytter- sta vilja. Även i annat fall få; arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person som har stått arvlåtaren nära,

om det kan anses billigt. Arv

som utgörs av egendom, vilken är värdefull från kulturhis—

torisk synpunkt eller från natur— eller kulturvårdssyn— nunkt, får avstås till annan som har särskilda förutsätt—

ningar att ta hand om egen- domen å lämpligt sätt.

Prop. 1980/81 :48 65

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beslut om avstående av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd får beslut ej fattas om att till någon avstå egendom till ett värde överstigande 200 000 kronor.

Vill någon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avstås, skall han inge sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde senast haft sin hemvist. Det åligger läns*tyrelsen att genast underrätta kammarkollegiet om ansökningen samt, efter verkställd utredning, till kollegiet insända handlingarna i ären— det jämte eget utlåtande. Kollegiet har att, jämte eget yttrande, insända handlingarna till regeringen, om icke kollegiet äger be— sluta i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

5 Riksdagen 1980/81. ] saml. Nr 48

Prop. 1980/81:48 66

5 förslas_iill

Härigenom föreskrivs att lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980.

4 Eérsleg_till

Härigenom föreskrivs att kungörelsen (1959:521) med närmare be— stämmelser om kungörande, varom i 16 kap. 1, 2 och 5 55 ärvda— balken stadgas, skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980.

Prop. 1980/81 :48 67 SME-m NPA TTUING

Utredningen lägger i betänkandet fram förslag till lagar om ändringar i ärvdabalken och i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden. Vidare föreslås upphävande av dels lagen (1958z5 2) om förlängning

av tid för preskription av rätt till arv eller testamente, dels kungörelsen (1959z321) xed närmare

bestämmelser om kungörande, varom i 16 kap. 1, 2 OCh 3 %% ärvdabalken stadgas.

De föreslagna ändringarna i ärvdabalken avser bl.a. bestämmelserna om dödsbodelägares ansvar för avli— dens skulder. Hu g_ällande huvudregel på detta om— råde innebär att dödsbodelägare blir personligen ansvarig för avlidens skulder om inte boet inom viss tid avträds till f'örval uning av boutrednings— man eller till konkurs. Utredning en föreslår att denna huvulregel ersätts med en bestämmelse om återgång av bodelning och arvskifte som äger rum innan d n dödes skulder har betalats. Återgång skall få ske även om delägare vid delningen eller ski: tet inte kände till den aktuella =; kulden. Kan inte delägare lämna tillbaka den mottagna egen— domen, skall vederbörande i princip utge ersättning för egendomens värde. Köjlighet skall emellertid finnas att efterge eller jämka ersät ning-r kyldig— heten. För vissa fall av ond tro hos död.s .bodelä_ tare föreslås denne bli skadeståndsskyldig om inte mot— tagen egendom kan återlämnas.

Utredningen föreslar vidare nya bestämms ser 1

r 1 fråga om d ödsbod lägares talerätt. denna del innebär i huvudsak lagfästan— ls praxis .znligt de föresla_na reglern. ld dö 'dsbodelägare under vissa föru såitt—

Prop. 1980/81:48

ningar få rätt att föra talan för boets räkning i mål och ärenden.

Beträffande preskription av rätt till arv och testamente föreslår utredningen att den allmänna preskriptionstiden förkortas från tio år till fem år. Vidare föreslås upphävande av bestämmelserna

om kungörande i fråga om okända arvingar och testa— mentstagare. Preskription av arvs— och testaments— rätt skall enligt förslaget inte inträda om de arv- tagare som har tillträtt arvet kände till att det fanns också andra arvtagare och visste om deras vistelseort.

Utredningens förslag innebär vidare vissa ändringar i bestämmelserna om dödförklaring. Bl.a_ föreslås förkortning av den tid inom vilken dödförklaring skall kunna ske av bortovarande som vid försvinnan— det befann sig i livsfara.

Utredningen föreslår slutligen utvidgning av all— männa arVSfondens rätt att avstå egendom. Fonden skall i fortsättningen få avstå egendom som är vär— defull från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt.

68

Prop”. 1980/ 81 :48 69

1 U'P-*GDNINGENS UPPDRAG OCH ARBETETS BEDRIVANDE 1.1 Direktiven

Utredningens direktiv avser en översyn av reglerna om dödsbodel dödsbodeläg :ares talerätt, r.rc skription av rätt till älv och tes+ amente, dödförklaring samt allnänna

_res ansvar för avlidens skulder,

ervsfondens rä'tt att avstå e.gendom. Direktiven inne— håller bl.a. redogörelser för gällande le,;stiftning

1

som utrednin en har naft att se

rörande de

över.

:rai'es:1nsvar 1'” avlidens

. ,

L 6 skulder anför föredraganden,

or ded , Tulund ebo , vidare.

aesuamrelserna om gäldsansvaret är invecklade och " u De kan medföra .att dödsbodelägare som inte känner till reg'lernes innebörd oförskyllt drabbas a.v ett l:år 'gtgående betalningsansvar. Be— stämmelserna en begränsning av deläsares ansvar är inte tillr”ckliga för att hindra de "i. En arvinge eller test entstagare kan bli betalningsansvarig trots att han barao har få tt en obetydlj_,3 förmån av boet. Bets-'na gäller delägare 1 ett bo i vilket det utöver ut tningsfri egendom inte finns annat än egendom av obetydligt värde.

Det finns därför a_nledning att se över de nuvarande bestämmelserna om dcdsooielareres ansvar för den av— lidnes skulde1. T samband darmed bör också en del andra regler i ärVdabalken och ansluta nde författ— ningar ses över. Jag förordar att en sära =kild utre— dare tillkallas för detta ändamål.

i fråta om gäldsansvaret oör utredaren göra en full- stä.nd.1g översy. av de nuvarande reg lerna. Utrednings— arbetet bör inriktas på att ersätta bestämmelserna i 21 kap. är"dabalken med r-gler som är enklare och som i högre grad tar hänsyn till dödsbodelägarnas intressen. Samtidigt ma= 'sto behovet av att skydda borgenärerna fortfarande beaktas.

En ut=3ångspunkt bör vara att delägarna inte bör kunn:.1lä gas att svara för större del av den av— lidnes skulder än vad som täcktes av tillgångarna i boet vid dödsfallet. Med denna utgångspunkt kan det ifrågasättas om man inte bör gå ifrån den nu— varande principen att delägarna ådrar sig personligt betalningsansvar, om inte boet inom viss tid avträds

Prop. l980/81:48 ' 70

till förvaltning av boutredningsman eller till kon— kurs. inte minst från delägarnas synpunkt är det naturligt att knyta ansvaret för den avlidnes skulder till att delägare får något av boets tillgångar innan alla skulder är betalda och inte, som nu, till under— låtenhet att avträda boet inom viss tid. Detta inne— bär att ett del"” 1ansvar normalt skulle inträda först om bodelning eller skifte sker innan skulderna har betalats. Som komplement behövs dock i så fall särskilda bestämmelser för det fallet att delägare redan dessförinnan obehörigen tillgodogör sig egendom som hör till boet eller på annat sätt äventyrar borge— närernas betalningsanspråk.

En förutsättning för att delägares ansvar för den avlidnes skulder skall kunna mjukas ur" i enlighet med vad jag nu har sagt ir att borgenärernas behov av skydd blir tillräckligt tillgodosett. För detta ändam'l är det till en början viktigt att det finns möjliihet att klarlägga vilka tillgångar som ingår i dödsboet vid tiden för dödsfallet liksom att kunna förhindra att egendom skaffas undan till skada för borgenärerna. Härvidlag kan erinras om de bestämmel— ser som finns i 19 kap. ärvdabalken om borgenärs rätt att begära att boet avträds till förvaltning av boutredningsman, o. det måste antas att boet är på obestånd eller att borgenärens rätt eljest även— tyras. Denna möjlighet innebär ett inte oväsentligt grundskydd för borgenärerna och bör behållas. Ett komplement till dessa bestämmelser utgör reglerna om bouppteckningsed, som innebär att den som har upp— gett boet kan åläggas att med ed bestyrka sina upp— gifter till bouppteckningen. Edgångsplikt åligger även delägare eller efterlevande make som inte har uppgett boet.

Utöver de nu antivna reglerna behövs det emellertid särskilda best _elser om ansvar för dödsbode ; nåton form för de fall då bodelning eller skifte sker utan att alla skulder är betalda. I och för sig kan det synas naturligt att behålla en möjlighet att ålägga delägare betalningsansvar för den avlidnes skulder. Det finns emellertid också andra möjligheter att tillgodose borgenärernas intressen. Ett alterna— tiv är att ; huvudregel föreskriva att bodelningen eller skif et skall gå åter och att var och en skall lämna tilllil. vad han har fått. År återbäring möjlig, kan det te u ; opåkallat att dessutom ålägga del— ägarna e t pe'sonligt etalningsansvar för skulderna. Om å andra sidan återbäring inte kan ske, finns det givetvis stö re anledning att föreskriva sådant an— svar. Eventuellt kan man dock även i det fallet und— vara sådana beS'ämmelser. Det kan tänkas räcka med en möjlighet att ålägga delägarna skyldighet att

Prop. 1980/81z48 71

ersätta värdet av vad de har fått.

I den mån det är motiverat 'tt föresk.iva IherSGnll" b Lalningsa ansvar för delagarna, oehövs också best n1elser om hur långt ansvaret skall sträcka 51.5. Lom jag har sa5 t tidigare bör bestämmelserna utformas så att en delä5are inte behöver riskera att ådra sig ett i princip oinskränkt ansvar för den avlidnes skulder.

Vad j.. har sa5t nu om påföljderna av att bodelning eller skifte sker utan att alla skulder är betalda ' S'tor tstra0kn1n kunna tillämpas också nä

ire f.år ) 50t av bc-e'ts till-;:.n5ar på ett tidi— stadi.u1 eller vnno.rs förfar på ett sätt SOm är

oo15enärerna eller någon av dem.

-ler -ent till vissa bestämmelser . 6 5 ärvdabalken, föresskr.LVS att delägare (skall som han med aveeende p'å boets vård ipnsåtligen eller av vårdslöshet en vers rätt är beroende av ut—

. :uelmelser om skadestånd finns också . 11 och 16 59. Utredaren bör öveer_a om

estindsre glerna är lämpligt utformade och, om

:

. in'te anses vara fallet, föresl de ändringar som behövs. Vid utformnin5en av bestämmelserna om skade— s-tå nd bör beaktas att brottsbalkens re5ler om gälde— 5er möjlighet att ingripa med straff och sk:. nd mot den som uppsåtligen eller av grov oaktsaunet he.ndlar 'till skada för borgenär.

Vid översynen av be' "muelserna om avlidens skulder 5r utiedaren ocksl be ata de särskilda re egler om dodsbos och döden de!.äga res ansvar för skatter som finns i 75 S- 2 mor... kommunalsåttelaben (1928: 370), 15 5 2 mom. lagen (1947:576) om atli5 ink0' tskatt och 15 ä 2 mom. lagen (1947:577)5 om statlig förmö— 5enhets skatt.

I fråga om utredningens uppdrag beträffande döds— bodelägares talerätt anför föredragande statsrådet.

Utredaren bör närmare undersöka vad som nu gäller 2 talerätten i olika fall och ta ställnin5 till om det finns anledning att ändra 5ällande ordning Även om det inte finns behov av nå5on saklig ändring,

Prop. 1980/81 :48 72

kan det finnas skäl att införa förtydligande regler 1 lag. Utredaren bör i denna fråga samråda med u't— redningen (Ju 1977: 07) om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall

I den del av direktiven som rör preskription av rätt till arv och testamente uttalar statsrådet in— ledningsvis att utredaren bör se över hela 16 kap. ÄB och fortsätter:

De där uppta5na preskriptionstiderna bör kunna för— kortas. Vidare kan det ifrågasättas om inte sys— temet med kungörelse för vissa fall i Post— och Inrikes 'lidningar bör överges. I praktiken torde kungörelse förfarandet vara tämligen meningslöst. Utredaren bör överväga en annan ordning. Eventu— ellt kan man nöja sig med regler som 5er arvingar och testamentstagare en viss tidsfrist för att an— mäla sina anspråk. Det kan med skäl göras gällande att en arvinge eller testamentstagare som har haft så ringa kontakt med den avlidne att han inte får kännedom om. dödeallet inom ett fåtal år i allmän— het bör få f'inna sig i att hans anspråk på del i kvarlåtenskapen preskriberas.

I samband med översynen av 16 kap. bör utredaren också ta upp frågan om det finns skäl att behålla lag-en (1958: 52) om förlängning av tid för preskrip— tion av rätt till arv eller testamente. Lagen ger domstol möjlighet att förlänga tiden för bevakning av arvsans pråk efter kungörelse. Förlängningf får ske med hö_st fem år 1 sänder eller sammanlagt högst femton år. Det kan övei'vägas att ersätta bestämmel- serna med undantagsregler i 16 kap. ärvdabalken.

När det gäller utredningens uppdrag beträffande dödförklaring anför föredragande statsrådet.

Reg'lerna om dödförklaring' har i allt väsentlig't varit oförändrade sedan år 1933 Det kan ifrågasättas om inte de angivna tiderna för ansökan om dödförklaring numera ter sig onödigt långa och alltsa kan förkortas. Även andra ändringar av bestämmelserna om död— förklaring kan vara motiverade.

Prop. l980/81:48 73

Därefter behandlas i direktiven frågan om a

srvsfondens rätt att avszå ogendon. Efter att hn

Symt- o... ;.11— denna rätt"

:dCft.

:=; t'i

Enligt vad jag har inhämtat från naumarkollcqiet h.1r det visat sig att intresset av att bevara & r särskilt värde f1' inte alltid kan *- :all säljas för arvsfond ? ' er 8" för lätt det

10101"!

institut skilda . ett IF...! 121.151. med vil

Slutli5en uttalar föredrag made statsrådet i fraga om utredningens uppdrag.

Det bör s*? utr-edaron fritt att ta upp frå5or sor aar ankn"tni.n5 till dem sor. i det lör enda och att 1. ' ' nya eller ändrade reglers kallade.

1.2. Utredningens arbete

Utredningsmannen har under ti april 1979 hillit elva smmna.n rP— Qd (D 5 O 11 cl- 1- O O” (0 H _.1 x:; —4 —] [

experter och sekreterare.

Under december 1977 och januari 1975 företog utred— nin5en en enkät hes ett antal affärs— och sparbanker

och inkassoföretag samt hos 5 "ravninfsförenin5arnas Samorganisation. I enkäten ste.11des * "'or rör "de tillämpningen av bestämmelserna i 21 kap. ÄB. Vidare frå5ade utredningen e fter synpunkter på hcstiåvvel— serna. Slutligen ombads de tillfrågade att ange

Prop. 1980/81 :48 74

vilja föreslå i 21 &ag. Ä

_;

'" ., . San ::)k x

för svaren finns intagen i avnnitt 2.5.

L elllf har utredningen haft viss" T n (..u 1977zo7) 0171 ställföre—

o;h genen &

redogörelser rörande Viss utannoxlisk

som atredningo har

haft att se över. nedogörelserna i bearbetat

(-

skick lagade som bilagor till detta betänkande.

Prop. 1980/81z48 75

** öD SBODELÄGARES ANSVAR Fo - L

[0 ? Av'LID'r is

szn FOU den

Druid innan de 5

nvvingarna

n ' |.

värdet av den lagar inträdde digheter ett mera

utru kun de år ah—

För den döde

4.-—

07 ndomen bJLl

1 skillnad från vad

iä,ten innebar nu.

.. fl.,,l.

Förklarinf er ice Skulle

A.J

Enli Ft en Pun.

Prop. 1980/81:48 76

arvingarna upprätta inventarium (= bouppteckning) om de visste att det fanns skulder efter den av— lidne. Visade det sig då att den dödes egendom

till gäldens betalning, måste arving—

egendomen till borgenärerna. Underlät arvingarna att upprätta inventarium eller avträda egendomen, blev de personligen ansvariga för den

avlidnes skulder. Ansvaret var solidariskt.

Enligt 1754 ars lag kunde arvingarna bli personli—

nnswariäa för den dödes skulder

inträdde om de underlät

'ätta bouppteckning och ändå tog kvarlåten—

.=ittning. Vidare blev de personligen an— svariga om de företog arvskifte innan all veterlig

_ld hade betalats. Om de inte tog någon som helst befattning med den avlidnes egendom, undgick de emellertid personligt ansvar även om de hade för— summat bouppteckningsplikten. 1734 års lag innehöll i motsats till 1687 års förklaring ingen bestämmel— se om skyldighet för arvingarna att vid äventyr av personligt ansvar avträda den dödes egendom till borgenärerna. I doktrinen antogs dock att sådan skyldighet gällde. Genom en kunglig förklaring är 1767 infördes också en föreskrift härom. Enligt förklaringen skulle egendomsavtrödet ske inom en månad eller, på landet, vid nästa ting efter det att bouppteckning hade förrättats. Om avträde inte ägde rum inom nämnda tid, blev änkan och arvingarna helt ansvariga för gälden. Upptäcktes förut okänd gäld efter tidens utgång och förslog inte boets egendom till å arvingarna rätt att inom en månad eller, på landet,

.ldons betalning, hade änkan eller

vid nästa tin; efter upptäckten avträda egendomen. rören ade de detta, förlorade de rätten till egen—

domsavträde. denon en kunglig dom är 1777 slöts fast

o”

att förpliktelsen till egendomsavträde inte gällde

Prop. 1980/81 :48 77

för sådana arving ar som inte hade tagit någon be— fattning med den avlidnes bo och inte heller hade begärt eller erhållit något arv efte r hon från år 1777 föll emellertid så småningom i glömska. Under inflvtande av 1818 ars konkurslag' kom praxis

. Domen

i stället att av alla arvingar kräva e'rendomb avtr de som villkor för befrielse från personligt ansvar för känd gäld.

Genom 1862 års urarvaförordni infördes det regel—

system rörande betalning av avlidens sl Hulda som i

huvudsak fortfarande består.

Enlig t förordnin--e:1 blev arvinge som tog befattnin_; med dödsboet ansvarig för kb "nd gäld efter den av— lidne om inte boet: egendom inom en kortare frist avträddes till konkurs. Vidare blev arvinge ansva— rig för all den dödes gäld om han underlät att i laga tid förrätta bouppteckning eller om han vidtog vissa åtgärder som äventy rade borgenärernas rätt. 1955 års och arvskifte innebar inte några

. vad som tidigare hade gällt ärareansvaret. En nvhot i lagen var att egendomsavträde ned ;sldcovi_iandc verkan kunde ske inte bara som förut till konkurs

utan även till förva ltnin(j ev boutrednin;;s:..an, ett

stitut som infördes genom la.e

Ärvdabalkens medförde endast

redaktionella serna om avli—

dens skulder.

Prop. 1980/81z48 78

2.3 ?allande ratt 2.2.1 Inledning

best' ielser om fall då dödsbo— personligt ansvar för den dödes

gäld avses förpliktelser av

ulimationsr jtsliy natur. Från begreppet är emel—

lertid ;tes lu ha sådana högst personliga förbindel— l .tt de upphör med gäldenärens "enhet förpliktelse att per— sonligen utzora ett arbete eller uppdrag. Även för— pliktelse tillu ".derlåte enhet som hänför sig till en—

person anses upphöra vid dennes död.

:fare ansva ig för den avlidnes skulder, skall ansvarigheten & ta också:. annan dödsboets

_d (21 kan. ; & ÄB). istnamnda +

] :l- vt_ls.äld, dels utomobliga

95 nas i princip endast sadull gäld som ningen eller boe upp eteckning, vård eller för- valtning. Gäld som har sti ftats för andra ändamål är enlih t huvudregeln inte bindande för boet. Var boets avtals _artner1 i god tro vid gäldens uppkomst en dylik gäld mot boet. Är gälden nlnw,1orn11:5er en stark presumtion boets kontrahent. Däremot blir ut— tro hos honom större vid avtal av

natur. Då kan det i al mänhet inte kr rävas av honom att han undersöker om rättshandlingen be—

ändamålen.

-n uppl: OBH-13. genom

.. på grund

p. 3 % ÄB tredje man vilket : ruanhang betyder den mot ' Ml ' företas (NJA TI 1973 s '

B7n och

Prop. 1980/81:48

a

av annans vållande för vilket boet svarar eller 93

grund av rent strikt ansvar. I motiven n exempel på utomobligatorisk gäld för boet även

"gäld, vilken enligt allmänna regler drabbar boet såsom ägare av viss egend.om" (NJA II 1955 s. 466).

Som kommer att framgå i avsnitt 2.2.3 finn bestäm—

ior boets gäld för—

utos i 21 kap. i AGL, i kommunal :attelagen samt i lagarna om statli, inkomst— och förmögenhete—

skatt. Det före ger en väsentlig skillnad mellan dessa författninraf betr"ffande ansvarets utformning Enligt 21 kap. ÄB dariskt (1? 5). Enligt AGL svarar han subsidiärt solidariskt. Del.' munalskattelagen samt lagarna om statlig insomst—

och förmögenhctsskatt är inskränkt till vad han har

ans -var primåirt soli—

.ares personliga ansvar enligt kom—

fått vid bodelningen el ler arvski.itet.

2.2.2 1, 2 och 5 % ÄB lande tt -uvudrc-L om dödsbodel ansvar 1 .vl.1.den ns 934136! linne i 21 k _1 & AJ. Enligt denna best -se blir delägare ansvar 5 för känd

_ld efter den döde om inte dö

trä 3 till förvalt bautredni

till konkurs efter gjord inom

han-ålar om

"3.1"; S "'./'.'”. r

IlC'., "

"_ _ _ ZALHLJ.

79

Prop. 1980/81:48 80

ansvar för dylik gäld,måste egendomsavträde äga rum efter ansökan gjord inom en månad från hans upptäckt av den nya gälden. Med ny gäld förstås i dema samman- hang dels gäld som tidigare var helt okänd för deläga— ren, dels, beträffande en för honom tidigare till ex— istensen men inte till summan känd agäld, den belopps—

- a'! 1

massiva skillnaden. *: ML . hans nu ran nde rvr_attd1n-

:)!,—

och hans tidigareOL up 11 fa'ttning därom.

om gd.lden= vä'

JJräde e.ter 'nsölzan som fe-

nad e.- ”'ter outrptecknln 'ens förråit' lägares ansvar enligt 21 kap. 1 &

.1llna :len r=ellan de boets skulder som var ,5 egen och honom en månad före ansökni; den avtrända egendomen per avträdesdagen (21 kap. 2 % första stycnet ÄB). Han behöver alltså inte svara för de rea lisationsförluster som föranleds av egendon'"vtr .det. De tbelopp för vilket han sva—

rar måste han utge till dödsboet.

Beträffande frågan om dödsbodelägare kände till viss gäld en månad före ansökningen om egendomsavtre 'de innehåller lagen en presuntionsregel (21 kap. 2 ? f.ndra styck.t ÄB). På borgenärs begäran skall del—

agare under ed bekrä ta sin uppgift att han före tid; saknade kännedom om gälden. Väg— av_igga ed.;kall gälden anses ha ve rit

före den avgröra nde tidpunkten. Mot

är motbevisnin; sålunda inte till— r borgenär eller, i vart fall, bo eller konkursförvaltare söka bevisa

har bekiä.ftat sin okunnighet med

dödsboet efter det eller arv J,kifte har ägt rum, skall

eller skiftet gel åter 23

Prop, 1980/81 :48 81

av boutredningsman, kan det bli aktuellt med en— dast partiell återgång av delningen eller skiftet. Är den avlidnes gäld inte större än att den kan betalas av de efterlämnade tillgångarna, skall näm— ligen boutredningsmannen bestämma att egendomsav— trädet skall omfatta bara vad som enligt hans me— ning behövs till gäldens betalning och kostnaderna för förvaltningen. Anledningen till egendomsavträ— det kan ha varit att borgenärerna har befarat att dödsbodelägarna inte ämnade betala sådan gäld efter den avlidne för vilken de är personligen ansvariga. Avträdet kan emellertid också ha föranletts av ny— upptäckta skulder efter den döde. Återgång av bo— delning och arvskifte enligt 2 kap. 5 © ÄB kan alltså förekomma även om delägarna vid delningen resp. skiftet inte kände till den gäld som seder- mera föranledde egendomsavträde. Har delningen el— ler skiftet redan gått i verkställighet, ä åter—

n

Ten givetvis förenad med återbäringsskyldighet. frng om

Kan egendomen inte återbäras, uppkommer skyldighet att utge ersättning. Denna fråga är inte reglerad i lagen. I förarbetena till 1935 års lag om boutredning och arvskifte föreslog lagbered— ningen en bestämmelse om ersättning. Enligt bestän— melsen skulle egendomens värde gäldas om egendomen inte fanns i behåll. På förslag av lagrådet upptOgs bestämmelsen emellertid inte i propOsitionen. Av lagrådets uttalanden framgår dock att enligt lag— rådets mening ersättningsskyldlgnet borde föreligga om den återbäringsskyldige var i ond tro (NJA Il 195" s. 427 och 434 f).

Övriga bestämmelser om dödsbodelägares

gäldsansvar

delagares ansvar för r ) boets gäld än de som har berö ts avsnitt 2.2.2

.,.

i återfinns antingen i 21 kap. AB eller i olika skatte-

lagar.

Prop. 1980/81z48 82

4- "1

Ansvar enligt 21 kap. An

Som framgår av 12 kap. 2 5 GB och 23 kap. 2 & ÄB har varje dödsbodelägare bodelnings— resp. skiftes— vitsord. Detta innebär att bodelning och arvskifte i regel inte får företas mot delägares bestridande innan bouppteckning har skett och all boets kända gäld har betalatS. Har delägare befriats från an— svar för skulderna eller har medel till deras be— talning ställts under särskild vård, får dock del- ning och skifte äga rum även om delägaren motsätter sig detta.

Delägare kan sålunda förhindra bodelning och arv— skifte innan kända skulder har betalats. Sker ändå delning eller skifte dessförinnan,blir delägare an— svarig för de skulder som han kände till vid del— ningen resp. skiftet eller sist vid därefter för— rättad bouppteckning. Bodelning skall emellertid inte medföra sådan påföljd om efterlevande maken vid delningen inte har fått något av den dödes egen- dom (21 kap. 12 & ÄB).

Måste bouppteckning efter avliden person äga rum, skall detta normalt ske sist inom tre månader från dödsfallet. Rätten kan förlänga fristen efter ansö— kan som görs före dess utgång (20 kap. 1 5 ÄB). Skyldighet att se till att bouppteckning förrättas åvilar bl.a. dödsbodelägare som har egendomen i sin vård (samma kap. 2 5). Försummar denne tiden för bouppteckningens förrättande, blir han ansvarig för all den dödes gäld (21 kap. 14 & ÄB). Ansvaret är således i detta fall mera långtgående än i dem som har berörts tidigare. Där krävdes ju för an— svar att gälden var känd för delägaren när han gjorde eller underlät något. Även delägare som

vid bouppteckningen eller dess edfästande genom

Prop. 1980/81:48

veterligen oriktig uppgift eller svikligt för— tigande äventyrar borgenärers rätt blir ansvarig

för alla den avlidnes skulder (samma lagrum).

Slutligen blir dödsbodelägare ansvarig enligt 21 kap. ÄB för de boets skulder som han känner till antingen när han till men för boets borge— närer vidtar någon av nedan nämnda åtgärder eller sist när bouppteckning därefter förrättas. ÅtL gärderna består i att delägaren

1. under den i 21 kap. 1 & första stycket ÄB an— givna fristen betalar boets gäld eller

2. under sagda frist eller under den i andra stycket av nyssnämnda paragraf angivna fristen utger legat, fullgör ändamålsbestämmelse, förfar boets egendom eller ädrar boet förbindelse

(21 kap. 11 & ÄB).

Ansvar enligt olika skattelaqar

Även på andra ställen än i 21 kap. ÄB finns be— stämmelser om dödsbodelägares ansvar för boets gäld. Enligt 54 % AGL skall dödsbo i allmänhet förskjuta arvsskatt för egendom för vilken skattskyldighet har inträtt vid arvlåtarens eller testators död. Saknas i boet tillgång till gäldande av skatt, sva- rar delägarna, utom efterlevande make i visst fall, för bristen på sätt som anges i 21 kap. ÄB. 54 9 AJL stadgar sålunda ett subsidiärt solidarisk ansvar

för delägarna. Enlivt 21 kap. ÅB är deras ansvar

:)

primärt solidariskt (17 å).

Enligt 75 $ 2 mom. kommunalskattelagen (1926:570) svarar dödsbo för kommunal utskyld som har påförts den avlidne eller det oskiftade boet. Boet svarar emellertid inte med mera än sina tillgångar. Är boet

Prop. 1980/81:48 84

skiftat,övergår ansvaret på delägarna. Delägare svarar dock inte för mera än vad som belöper av skatten på hans lott. Och han svarar inte i något fall med mera än vad som utgör hans lott i boet. Med hans lott i boet menas i detta sammanhang de tillgångar som han har fått vid skiftet (NJA 1975 s. 553).

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och lagen (1947z577) om statlig förmögenhetsskatt innehåller bestämmelser som motsvarar 75 5 2 mom. kommunal— skattelagen såvitt avser statlig inkomst— resp. för— mögenhetsskatt. 2.2.4 Undantag från gäldsansvarigheten

De bestämmelser i 21 kap. ÄB om dödsbodelägares an— svar för avlidens skulder för vilka har redogjorts ovan gäller inte undantagslöst. De har sålunda inte tillämpning i fråga om delägare som är omyndig och inte heller beträffande allmänna arvsfonden eller annan delägare som företräds av god man (21 kap. 16 % ÄB). Vidare gäller inte det personliga gälds— ansvaret för delägarna om det efter den döde finns endast sådan egendom som inte har kunnat tas i mät- hos honom (samma kap. 19 5). Det är alltså likgil— tig för best; elsens tillämpning om egendomen har blivit utmätningsbar sedan dödsfallet har inträffat.

Föreskrifterna om gäldsansvar i 21 kap. 1 och 14 %% ÄB (se avsnitten 2.2.2 och 2.2.5) kan inte tilläm— pas om bouppteckning ersätts med dödsboanmälan.2 För att dödsboanmälan.skall kunna ske krävs att den dödes

tillgångar eller, när han efterlämnar make, till—

2 Grovt uppskattat torde dödsboannölan kunna äga '" nde en fjärdedel av samtliga dödsbon rum beträi (a.-. Dödsboa Jalan, Ds Ju 197516, 5. "51 f).

Prop. 1980/81 :48 85

gångarna jämte hans andel i den efterlevande ma— kens giftorättsgods inte förslår till annat än att bestrida begravningskostnader och andra utgif- ter med anledning av dödsfallet (t.ex. inköp av gravvård) samt att tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt (20 kap. 8 a 5 första styck- et ÄB). Även om dödsboanmälan har skett kan under vissa förutsättningar bouppteckning ändå förrättas (sagda paragraf tredje stycket).

Föreskrifterna om gäldsansvar på grund av underlåten— het att avträda dödsbo gäller inte för arvinge eller testamentstagare som inte har "njutit förmån av bo- et" och inte heller har tagit annan befattning med det än att han har fullgjort den interimistiska vård— nadsplikt som anges i 18 kap. 2 5 ÄB eller har del- tagit i förrättande av bouppteckning (21 kap. 18 å ÄB). Denna undantagsbestämmelse avser alltså bara vissa slag av dödsbodelägare. Är efterlevande make dödsbo- vdelägare på grund av att giftorättsgemenskap före— ligger,har bestämmelsen sålunda inte tillämpning på honom. Med att njuta förmån av boet menas bl.a. att få ut egendom genom arvskifte eller som förskott på arvslott eller att nyttja boets egendom, allt under förutsättning att vederbörande kan sägas ha mottagit en sådan prestation just i egen5kap av delägare.

Föreskriften om gäldsansvar på grund av Vissa åt— gärder till men för borgenärerna gäller inte om åt— gärden innebar endast ringare skada eller företogs av obetänksamhet eller bristande kännedom om boets ställning (21 kap. 11 & sista meningen ÄB).

Prop. 1980/81:48 86 2.2.5 Skadeståndsbestämmelser

Den allmänna regeln om dödsbodelägares skadestånds— ansvar finns i 18 kap. 6 & ÄB. Enligt denna bestäm— melse är dödsbodelägare pliktig att ersätta skada, som han med avseende på boets vård eller förvaltning uppsåtligen eller av vårdslöshet har tillskyndat någon, vars rätt är beroende av utredningen. An— svaret är primärt solidariskt.

När det gäller åtgärd eller underlåtenhet av del— ägare till men för dödsboets borgenärer utgör den nu nämnda skadeståndsbestämmelsen ett komplement till föreskrifterna i 21 kap. ÄB om delägares gälde— ansvar. I den mån borgenär kan göra sistnämnda slag av ansvar gällande har han knappast anledning att åberopa förevarande bestämmelse. Emellertid finns skadeståndsbestämmelser i 21 kap. ÄB vilka träder

i funktion när gäldsansvar är uteslutet för delägare. Som har berörts tidigare (avsnitt 2.2.4) gäller inte föreskriften i 21 kap. 11 å ÄB om gäldsansvar på grund av vissa åtgärder till men för borgenärerna om åt- gärden innebar endast ringare skada eller företogs av obetänksamhet eller bristande kännedom om boets ställning. I sådana fall kan delägare i stället bli skadeståndsskyldig (sagda paragraf sista meningen). Beror åtgärdens menliga verkan av någon omständighet med vilken delägaren med normal aktsamhet inte bort räkna, skall enligt allmänna rättsgrundsatser inte ens skadestånd utgå.

Bestämmelserna om gäldsansvar för delägare har som tidigare nämnts inte tillämpning på delägare som är omyndig och inte heller på allmänna arvsfonden eller annan delägare som företräds av god man. I sådana fall kan förmyndare eller god man drabbas av skade— ståndsansvar gentemot boets borgenärer för skada som har uppkommit på grund av vederbörandes åtgärd eller försummelse (21 kap. 16 & ÄB).

Prop. 1980/81:48 87

De särskilda skadeståndsbestämmelser i ÄB för vilka nu har redogjorts utgör undantag från vad som i all— mänhet gäller enligt svensk rätt beträffande skade— stånd utanför kontraktsförhållanden. Huvudregel på förevarande rättsområde är nämligen att vållande till ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person— eller sakskada medför skade- ståndsskyldighet endast om handlingen är straffbar. Principen är numera uttryckt i 2 kap. 4 5 skade— ståndslagen (1972z207). Förevarande slag av skada kallas i lagen ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 5). Lagens bestämmelser gäller inte om annat är särskilt föreskrivet (1 kap. 1 5).

Gör sig dödsbodelägare skyldig till brott vid dödsbo- förvaltningens utövande,kan han alltså bli skade— ståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. De slag av brott som framför allt kan komma i fråga i detta sammanhang och föranleda skadestånds- skyldighet för delägare gentemot boets borgenärer är gäldenärsbrott som avses i 11 kap. BrB. Ifrågavarande kapitel straffbelägger vissa slag av handlingar som företas av gäldenär. Den omständigheten att boet och inte delägaren är gäldenär fritar inte delägaren från ansvar. Den som begår gäldenärsbrott i gäldenärs ställe, t.ex. som företrädare för juridisk person, skall nämligen dömas som om han själv var gäldenär (11 kap. 7 & BrB).

Gäldenärsbrotten utgörs av oredlighet mot borgenärer, vårdslöshet mot borgenärer, mannamån mot borgenärer och bokföringsbrott.

Brottsbeskrivningen beträffande brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 5 BrB) behandlar olika slag av beteenden. Ett av.dem består i att gäldenären förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd

Prop. 1980/81z48 88

avhänder sig egendom av betydenhet. För ansvar i detta fall krävs vidare att gäldenären genom åtgärden framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd, försätter sig på obestånd eller för—

värrar sitt obestånd.

Gäldenär gör sig skyldig till vårdslöshet mot borge— närer (11 kap. 5 & BrB) bl.a. om han uppsåtligen el—

ler av grov oaktsamhet framkallar eller förvärrar obestånd genom att fortsätta rörelse under förbrukan— de av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rö— relsen, leva slösaktigt, inlåta sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidta annan sådan åtgärd.

För mannamån mot borgenärer (11 kap. 4 5 BrB) döms gäldenär som när han är på obestånd gynnar viss borge— när genom att betala skuld som inte är förfallen, be— tala med annat än sedvanliga betalningsmedel, över— lämna säkerhet som inte var betingad vid skuldens tillkomst eller vidta annan sådan åtgärd. Förutsätt— ning för ansvar är att åtgärden avsevärt förringar andra borgenärers rätt.

Äsidosätter gäldenär uppsåtligen eller av oaktsamhet bokföringsskyldighet som åligger honom på sådant sätt att ställningen och rörelsens gång inte kan i huvud— sak bedömas med ledning av bokföringen, döms han för bokföringsbrott (11 kap. 5 & BrB).

Prop. 1980/81z48 89,

Hänvisningar till S1-2

  • Prop. 1980/81:48: Avsnitt 2.3

2.3. Bestämmelsernas tillämpning hos banker, inkassoföretag och begravnipgsföreningar

Som har angetts i avsnitt 1.2lhar utredningen hos ett antal affärs- och sparbanker och inkassoföretag samt hos Begravningsföreningarnas Samorganisation företagit en enkät angående tillämpningen av gälds— bestämmelserna i 21 kap. ÄB m.m.

Av tabell 1 nedan framgår hur svaren på utredningens tre första frågor i enkäten till bankerna fördelar sig mellan de 10 affärsbanker och 54 sparbanker som har besvarat frågeformuläret.

Tabell 1

1. I vilken utsträckning gör banken enligt Er erfaren— het ansvar gällande mot dödsbodelägare för avlidens skulder under åberopande av följande bestämmelser i 21 kap. ärvdabalken?

a. Därför att dödsboets egendom inte i tid har av— trätts till förvaltning av boutredningsman eller till

konkurs (1 å)?

& Aldrig Sällan |:] Ofta

b. Därför att bodelning och aerkifte har ägt rum innan känd gäld har betalats (12 å)?

Aldrig [5] Sällan & Ofta

c. Därför att bouppteckning inte har förrättats i tid (14 5)?

& Aldrig [51 Sällan [] Ofta

Prop. l980/81:48 90

d. Därför att veterligen oriktig uppgift har lämnats eller svikligt förtigande har skett vid bouppteck- ningen eller dess edfästande (14 5)?

[E Aldrig Sällan [] Ofta

e. Därför att betalning av boets gäld, utgivande av legat, fullgörande av ändamålsbestämmelse m.m. har ägt rum under den s.k. deliberationsfristen (11 5)?

Aldrig Sällan :] Ofta

2. I vilken utsträckning råder Ni dödsbodelägare att begära boets avträdande till förvaltning av boutred— ningsman eller till konkurs för att delägarna skall undgå personligt gäldsansvar?

D Aldrig Sällan Ofta Regelmässigt

5 a. Vad anser Ni om följande bestämmelser i 21 kap. ärvdabalken? (Flera alternativ kan förkryssas).

152525551151129145145 1 st 2 st 1 p 2 P Har ingen me— ningsfull funktion 1 1 4 3 1 Svår att tillämpa 13 10 11 10 2 1 Alltför sträng mot dödsbo— delägarna 14 15 9 1 2 5 35 Behövs med hän— syn till döds— boets borgenärer27 19 18 22 27 52 9 50 Helt ändamåls— enlig 20 6 10 10 9 17 5 14 Ingen upp— fattning 1 5 4 1 1 1 5

Prop. 1980/81:48 91

Av tabell 2 nedan framgår hur de två inkassoföretag som har besvarat utredningens frågeformulär har sva— rat på enkätens två första frågor.

Tabell 2

1. I vilken utsträckning gör Ert företag som borgenär eller som ombud för borgenär ansvar gällande mot döds— bodelägare för avlidens skulder under åberopande av följande bestämmelser i 21 kap. ärvdabalken?

&. Därför att dödsboets egendom inte i tid har av— trätts till förvaltning av boutredningsman eller till konkurs (1 5)?

Aldrig |] Sällan [I] Ofta

b. Därför att bodelning och arvskifte har ägt rum innan känd gäld har betalats (12 5)?

[:| Aldrig [] Sällan Ofta

c. Därför att bouppteckning inte har förrättats i tid (14 5)?

[] Aldrig |] Sällan [II Ofta

d. Därför att veterligen oriktig uppgift har lämnats eller svikligt förtigande har skett vid bouppteck— ningen eller dess edfästande (14 5)?

[] Aldrig [Z] Sällan [] Ofta

e. Därför att betalning av boets gäld, utgivande av legat, fullgörande av ändamålsbestämmelse m.m. har "ägt rum under den s.k. deliberationsfristen (11 å)?

Aldrig Sällan [] Ofta

Prop. 1980/81:48 92

2 a. Vad anser Ni om följande bestämmelser i 21 kap. ärvdabalken? (Flera alternativ kan förkryssas.)

1$25 25 Så 115125145145 1 s 2 s

t 11) 2p

Har ingen me— ningsfull funk— tion

Svår att till- lämpa 1 Alltför sträng mot dödsbo— delägarna

Behövs med hänsyn till dödsboets borgenärer 2 1 2 1 2 1 1 2

Helt ända— målsenlig 1 ' 1 1

Ingen upp— fattning

Svaren på de två första frågorna i enkäten till Begravnings— föreningarnas Samorganisation framgår av tabell 5 nedan.

Tabell 5

1. I vilken utsträckning råder Ni dödsbodelägare att begära boets avträdande till förvaltning av boutredningsman eller till konkurs för att delägarna skall undgå personligt gälds— ansvar?

Regel— C] Aldrig |:] Sällan [] Ofta [3] mässigt

Prop. 1980/81:48 93

2 a. Vad anser Ni om följande bestämmelser i 21 kap. ärvdabalken? (Flera alternativ kan förkryssas.)

25 55115125146145 251: 11) 21)

Har ingen me— ningsfull funktion x

Svår att tillämpa x Alltför sträng mot dödsbo— delägarna x x x Behövs med hänsyn till dödsboets borgenärer x x x x

Helt ända- målsenlig

Ingen upp— fattning

I de två sista frågorna i enkäten till bankerna tillfrågades de om allmänna synpunkter på Äst gäldsbestämmelser (fråga 3 b) samt vilka ändringar de skulle vilja föreslå i 21 kap. ÄB (fråga 4). Tre fjärdedelar av de 44 banker som skickade tillbaka frågeformulären besvarade inte frågorna 3 b och 4. Av dem som svarade framhöll ungefär hälften att bestämmel— serna i 21 kap. ÄB är komplicerade och tämligen okända för allmänheten.

Från en del håll betonades att fastän bestämmelserna sällan tillämpas så har de ändå en funktion att fylla. Några banker menade att det är stötande att borgenärerna genom en insuf— ficient gäldenärs frånfälle kan komma i ett bättre läge på grund av ren okunnighet om gällande gäldsregler hos del— ägarna. Östgötabanken påpekade att bestämmelserna skyddar borgenärerna dåligt mot kringgående av KLzs återvinnings— regler; därför bör enligt Östgötabanken återvinningsreglerna

Prop. 1980/81:48 ' I 94

samordnas med ÄB:s gäldsbestämmelser. Skånska banken framhöll att 21 kap. 19 å ÄB är otillräcklig som undantagsbestämmelse när det gäller gäldsreglernas tillämpning; om t.ex. överintecknade fastigheter finns medges ingen ansvaerefrielse trots att det ekonomiska läget då kan vara minst lika dåligt som om endast utmätningsfri egendom funnits.

Omkring hälften av de svarande ansåg att bestämmel— serna bör förenklas. Svenska Handelsbanken föreslog att delägare befrias från personligt betalnings— ansvar om han kan visa att dödsboets ställning ef— ter dödsfallet inte har försämrats för borgenärerna. Vidare föreslog handelsbanken att delägare som har tillgodogjort sig tillgångar ur boet skall undgå personligt betalningsansvar om han återbär tillgång- arna eller deras värde. Sundsvallsbanken framhöll att 1 och 12 55 samt 14 5 2 p i viss mån framstår som huvudregel. Övriga regler borde enligt Sundsvalls— banken kunna förenklas och en del t.ex. 14 5 1 p — utmönstras. Falkenbergs sparbank tyckte att delägare inte bör svara för större gäld än som motsvaras av dödsboets medel. För att kompensera borgenärerna för en sådan försämring föreslog sparbanken att rätten

i samband med registrering av bouppteckning bör vara skyldig att beträffande bristbon förordna om avträ— dande till boutredningsman. Detta skulle, enligt sparbanken, innebära en viss garanti för borgenä— rerna att boets avveckling sker på ett opartiskt sätt.

Flera banker ville byta ut gäldsreglerna mot be— stämmelser om skadeståndsskyldighet för delägarna i de fall dessa har gjort sig skyldiga till försum— melse och borgenärerna därigenom har lidit skada.

Prop. 1980/81 :48

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1980/81:48: Avsnitt 2.5

2.4. Utländska förhållanden 2.4.1 Finland

Sedan den 1 januari 1966 är de finska rätts— reglerna om dödsbodelägares3 ansvar för avlidens skulder helt överensstämmande med svensk rätt. Beträffande gäld efter den som har avlidit före de nya bestämmelsernas ikraftträdande tillämpas emellertid äldre föreskrifter.

2.4.2. Danmark

Enligt dansk rätt är frågan om arvinges4 ansvar för avlidens Skulder att bedöma olika vid olika slag av dödsbobehandling, dvs. former för dödsbos avveckling.

I huvudsak följande Slag av dödsbobehandling regleras i lagstiftningen

1. sumlarisk behandling,

offentligt skifte,

privat skifte och

PUM

exekutorbehandling.

Under vissa förutsättningar är sammanlevnad i oskiftat dödsbo tillåten. Då gäller särskilda regler om ansvar

för den avlidnes gäld.

3 Liksom enligt svensk rätt utgörs dödsbodelägarna av arvingar, universella testamentstagare och, om Eiftorätt inte är utesluten, den efterlevande maken (18 kap. 1 & finska AB). 4 Med arvinge aVses i den danska skifteloven såväl legalarvinge som universell testamentstagare (Högdahl Jensen s. 66).

'Jl

Prop. 1980/81z48 96

Summarisk behandling

Summarisk dödsbobehandling innebär att boet avveck— las utan att man behöver utfärda kallelse på borge- närer, pröva anmälda fordringar, underrätta arving— arna eller vidta andra sådana åtgärder som känne— tecknar mera komplicerade behandlingsformer. När ett dödsfall har anmälts till skifterätten,5 vilket skall ske omedelbart, bestämmer rätten om dödsboet skall behandlas summariekt. Av det totala antalet dödsbon per år - f.n. omkring 50 000 _ avvecklas

ca 30 procent genom summarisk behandling.

Enligt skifteloven kan summarisk bobehandling äga rum i följande fall

a) när det kan antas att den dödes tillgångar inte förslår till annat än begravningskostnaderna och

b) när det i samband med anmälan av dödsfallet upp—

lyses att de efterlämnade tillgångarna är värda mindre än 400 kr. och att den avlidnes gäld inte överstiger detta belopp samt arvingarna åtar sig att motta tillgångarna och svara för skulderna.

I det vid a) nämnda fallet överlämnar skifte- rätten tillgångarna till den som har betalat eller kommer att betala begravningskostnaderna. Vederbö— rande blir inte därigenom personligen ansvarig för den avlidnes skulder.

Offentligt skifte

Offentligt skifte innebär att dödsboet avvecklas under skifterättens ledning. Vid offentligt skifte skiljer man mellan gaelderagåelsesboer och gaeldsvedgåelses— boer. I gaeldsfragåehesboer har arvingarna inte något

5 Allmän underrätt är skifterätt.

Prop. 1980/81:48 97

personligt ansvar förden avlidnes skulder. Å andra sidan saknar de i sådana bon allt inflytande över förvaltningsbesluten till dess att den för den dödes borgenärer gällande proklamafristen har löpt ut och skulderna har betalats eller säkerhet har ställts för dem. Före denna tidpunkt utövas förvaltningsrätten i förevarande bon av skifterätten och borgenärerna.

I gaeldsvedgåelsesboer, där förvaltningsrätten hela tiden utövas av arvingarna under skifterättens led— ning, har arvingarna åtagit sig att svara för den dödes gäld. Arvinges ansvar är i sådana fall till en början begränsat till arvslotten. För de relevanta skulder som inte täcks av tillgångarna i boet häftar arvingarna personligen. Deras ansvar är därvid soli— dariskt. De svarar endast för sådana skulder som har anmälts inom en proklamafrist som börjar löpa efter det att ett lagstadgat kungörandeförfarande har av- slutats. Fristen uppgår i regel till tre månader.

Privat skifte

Arvingarna kan av skifterätten tillåtas att företa privat skifte under förutsättning att samtliga

a) begär sådant skifte hos skifterätten,

b) är myndiga,

e) inte är i konkurstillstånd och

d) är närvarande, personligen eller genom ombud, vid det sammanträde med skifterätten där boet skall över- lämnas för privat skifte.

Privat skifte får inte beslutas om arvlåtaren har bestämt att skiftet skall vara offentligt.

7 Riksdagen 1980/81. ] saml. Nr 48

Prop. 1980/81:48 98

Vid privat skifte förvaltar arvingarna boet helt självständigt. De är ansvariga för den dödes skulder på samma sätt som i gaeldsvedgåelsesboer (se ovan under "Offentligt skifte").

I ca en tredjedel av samtliga danska dödsbon företas privat skifte.

Exekutorbehandling

Exekutorbehandling av dödsbo äger rum dels om arv— låtaren i testamente har bestämt sådan avvecklinge— form, dels om samtliga arvingar begär det. Exekutor utses av justitieministern eller den han bemyndigar. I regel behandlas exekutorbon som gaeldsvedgåelses— boer. Arvingarna i exekutorbon blir alltså normalt personligen ansvariga för behörigen anmälda skulder i den mån de efterlämnade tillgångarna inte förslår.

Oskiftat bo

Enligt arveloven har efterlevande make rätt att sitta kvar i Oskiftat bo efter den först avlidne om boets egendom utgörs av faelleseje och det finns bröst— arvingar. Är bröstarvingarna avkomlingar efter endast den först avlidne maken, krävs för kvarsittande att" bröstarvingarna samtycker därtill eller, om de är omyndiga, att tillstånd lämnas av förmyndaren och rätten.

I oskiftat bo är den efterlevande maken personligen ansvarig för den först avlidnes skulder. Den efter— levande kan dock åstadkomma preklusion av dessa ford—

3 FaeIIeseje motsvarar ungefär giftorättsgods enligt svensk rätt.

Prop. 1980/81 :48 99

ringar genom att få till stånd ett proklamaför— farande enligt skifteslagstiftningen (se ovan under "Offentligt skifte").

Dödsbo i konkurs

Är arvingarna inte personligen ansvariga för den avlidnes skulder och är dödsboet insolvent, kan den avlidnes borgenärer begära att boet försätts i kon— kurs.

Hänvisningar till S2-4-2

2.4.5. Norge

7

Enligt norsk rätt blir arvingar personligen ansvari- ga för avlidens skulder endast om de inför skifte- rätten8 åtar sig sådant ansvar. Ett dylikt åtagande medför att de kan få avveckla dödsboet på egen hand (privat skifte). Annars företar skifterätten avveck— lingen (offentligt skifte).

Har arvinge en gång blivit personligen ansvarig för avlidens skulder, upphör inte detta ansvar även om arvingarna sedermera begär och får till stånd offentligt skifte.

7 Med arvinge avses enligt norsk rätt såväl legal— arvinge som den vilken genom testamente har satts i arvinges ställe (Knoph s. 199).

8 Allmän underrätt är skifterätt (1 5 1950 års lov om skifte).

Prop. 1980/81:48 100

2.5. Överväganden och förslag

Utredningen har beträffande frågorna om dödsbodel— ägares ansvar för avlidens skulder i uppdrag att före- slå regler som är enklare än de nuvarande och som i högre grad än dessa tar hänsyn till dödsbodelägarnas intressen. Samtidigt skall behovet att skydda borge— närerna fortfarande beaktas.

Gällande bestämmelser om dödsbodelägares gäldsansvar torde allmänt anses vara mycket invecklade. Som fram— går av avsnitt 2.3 har utredningen företagit en enkät hos ett antal affärs— och sparbanker angående till— lämpningen av dessa bestämmelser. Därvid har fram- kommit att flertalet av bankerna aldrig och åter— stoden av dem endast sällan gör gällande personligt delägareansvar enligt 21 kap. ÄB. En förklaring till detta förhållande kan vara att de förevarande rättsreglerna är alltför komplicerade. Andra regler motverkar förluster för bankerna. Med hänsyn till de stränga föreskrifter som gäller för bankernas utlåningsverksamhet har de i betydande utsträckning andra slag av skydd för sina fordringar än sådana som kan bli aktuella enligt 21 kap. ÄB. Sålunda får bankerna enligt gällande lagstiftning med vissa undantag inte bevilja kredit utan att ha betryggan— de säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen 59 5 lagen (1955z183) om bankrörelse, 28 5 lagen (1955:416) om sparbanker och 36 5 lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen. I den mån bank lämnar krediter utan sådan säkerhet förekommer det i viss utsträckning att banken tecknar grupp— livförsäkring på kredittagarens bekostnad. Vid dennes frånfälle används utfallande försäkrings- ersättning till att avveckla krediten.

Nuvarande regler om dödsbodelägares ansvar för av- lidens skulder tillämpas alltså i mycket liten ut-

Prop. 1980/81:48 . 101

sträckning därför att de är så komplicerade och därför att det finns andra slag av skyddsregler. Vidare är, som framgår av redogörelsen 1 avsnitt 2.2 , vissa fall undantagna från tillämpningsområdet. Antingen finns uttryckliga föreskrifter om sådana undantag el- ler är reglerna avfattade så att en del fall inte täcks av dem. Reglerna är sålunda inte tillämpliga om det efter den döde finns endast sådan egendom som inte har kunnat tas i mät hos honom. Med hänsyn till de ganska långtgående föreskrifter om utmätningsfrihet som finns i utsökningslagen torde redan av denna an— ledning personligt delägareansvar ofta vara uteslutet i mindre dödsbon. Vidare gäller att bestämmelsen i 21 kap. 1 & ÄB om delägareansvar vid underlåtenhet

att begära egendomsavträde inte kan tillämpas om bo- uppteckning ersätts med dödsboanmälan. Grovt upp— skattat torde dödsboanmälan kunna äga rum beträffan— de en fjärdedel av samtliga dödsbon (PM Dödsboanmälan, Ds Ju 1975z6, s. 31 f).

Vissa omständigheter begränsar alltså i hög grad tillämpningen av bestämmelserna om dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder. Därigenom undgår del— ägarna i många fall det hårda ansvar som borgenärerna annars skulle ha kunnat göra gällande mot dem. För— enklas reglerna så att de blir lättare att tillämpa, kan därför detta förhållande i och för sig komma

att medföra en försämring av dödsbodelägarnas ställ— ning. Utredningen har emellertid i uppdrag att föreslå inte endast förenklingar av regelsystemet utan även sådana ändringar i det som främjar dödsbodelägarnas intressen. Skall båda dessa reformkrav tillgodoses, behövs långtgående ändringar till dödsbodelägarnas förmån. Å andra sidan får reglerna inte bli alltför gynnsamma för dödsbodelägarna. Behovet att skydda borgenärerna måste nämligen fortfarande beaktas.

Prop. 1980/81:48 102

Med ovannämnda utgångspunkter har utredningen över— vägt några alternativ till nuvarande regelsystem.

I det följande lämnas under särskilda rubriker en närmare redogörelse för vart och ett av dessa al— ternativ. I det sista delavsnittet tar utredningen ställning till vilket alternativ som är att föredra.

Hänvisningar till S2-5

2.5.1. Återgång av bodelning och arvskifte

Som framgår av redogörelsen i avsnitt 2.2.2

kan återgång av bodelning eller arvskifte ske i visst fall enligt gällande bestämmelser i 21 kap. ÄB nämligen om dödsboet har avträtts till förvaltning av boutredningsman eller till konkurs (5 5). Utred— ningen har emellertid övervägt att föreslå att bo— delning och arvskifte alltid skall gå åter om de äger rum innan skulderna har betalats. Ätergången bör i så fall vara förenad med återbäringsskyldighet för mottagarna. I detta avsnitt redogörs för hur ett återgångssystem enligt utredningen skulle kunna vara

uppbyggt-

Återgången bör vara total, dvs. medföra fullständig återbäringsskyldighet. I och för sig är det tänkbart med endast partiell återgång för den händelse de obetalda skulderna understiger det sammanlagda värdet av de skiftade tillgångarna. Emellertid får det anses mest lämpligt att hela delningen och skiftet går åter om borgenärerna och delägarna inte kan träffa någon överenskommelse om gäldens betalning. Därefter beta— las skulderna. Sedan kan delning och skifte på nytt äga rum. Även om man föreskriver bara partiell åter— gång för vissa fall torde dylik återgång ofta inne— bära sådan rubbning av förutsättningarna för delningen och skiftet att dessa enligt allmänna regler också i övrigt går åter.

Prop. HSO/81:48 103

Ät einen enligt nuvarande 21 kap. 5 å ÄB skall äga rum även om delä.garna vid delningen res n. s.kii't et inte kände till den gäld som sedermera föranledde egendomsavträde. Återgång torde i sistnämnda fall vara av särskilt stor betydelse för borgenärerna eftersom de då inte kan göra gällande nersenligt betalningsansvar mot delägarna. Återg ng av bodelning och arvsk iftr enligt det nu skisserade systemet bör

därför kunna ske även om delä el— arna vid delni!

ler skiftet eller sist vid di sfter förrä tad bo— uppt.ekning var okunniga om att det fanns obetalda

skulder.

För de fall då åter skall ske och delningen eller skiftet redan har gått

ing av bodelning eller arvskifte

i verkställighet men återbäring inte är möjlig kan man tänka sig tre alternativa lösningar. Den första innebär att man föreskriver skyldighet för mottagarna att utge ersättning. Enligt den andra lösningen åläg—'

ger man delä arna Jersonligt betalningsansvar för sk.u lderna. Slutligen kan man bestämma, åtminstone

om den återbaringsskyldige var i god tro, att han inte skall drabbas av någon påföljd med anledning av att han inte kan lämna tillbaka återbäringsplik— tig egendom. Väljer man det andra alternativet upp— T fi- om det personliga 'et 1ningszisvaret

bör vara lå något sätt begränsat Enligt utredningens mening lör de framtida bestämmelserna utf.ormas så

att en delägare inte behöver r skara att ådra sig

ett i princip oinskränkt ansvar för den avlidnes

skulder. Utredningen anser sig därför inte höra

över lga obegränsat personli.gt delaharean är ens för ifrågavarande .all. Med denna utgångspunkt före— faller det lagte.kniskt sett vara enklare att före— skriva erlattlin”ss_'la1uhft iir dettiedrn än att är

föra regler som inskrälker detta ansvar. De

den personligt gäldsansvar och sa.ntidigt in— +

Prop. 1980/81:48 104

tiska resultatet av de två nu jämförda lösningarna torde ändå bli ungefär detsamma. Utredningen föredrar därför framför personligt betalningsansvar för del— ägarna förpliktande för dem att utge ersättning till dödsboet i den mån de inte kan lämna tillbaka den mottagna egendomen.

Inom förmögenhetsrätten gäller i princip vid återgång av avtal att part åläggs ersättningsskyldighet om han inte kan återbära den från motparten erhållna prestationen (se t.ex. Sven Bramsjö, Om avtals åter— gång, 1950, s. 207 ff). Även i ÄB finns för motsva— rande fall föreskrifter om utgivande av ersättning, t.ex. i 3 kap. 3 5 andra stycket och 7 kap. 4 5 första stycket (se beträffande dessa bestämmelser

avsnitt 3.1.2). Vid ersättningens bestämmande inom förmögenhetsrättens område används antingen skade- metoden eller värdemetoden (se Bramsjö s.å. s. 255 ff).

Skademetoden innebär att den återbäringsskyldige skall ersätta den skada som hans motpart lider till följd

av att denne inte kan förfoga över eller använda den återbäringspliktiga egendomen på det sätt som han har avsett. Hade t.ex. den återbäringsskyldiges motpart tänkt sälja egendomen, skall den återbäringsskyldige alltså erlägga den köpeskilling som motparten faktiskt skulle ha fått vid försäljning. Hade motparten tänkt behålla egendomen, skall enligt skademetoden ersätt— ningen täcka kostnaden för nyanskaffning.

Värdemetoden innebär att den återbäringsskyldige till motparten skall betala det belopp som motsvarar försäljningspriset i den allmänna handeln på egendom av förevarande slag.-Är det fråga om egendom med

Prop. 1980/81:48 105

fluktuerande värde, gäller i princip värdet vid tiden för ersättningens utbetalande.9

Skademetoden används i allmänhet om den återbärings— skyldige var i ond tro när han företog den åtgärd som omöjliggjorde återbäring. Var han i god tro vid detta tillfälle, bestäms hans ersättningsskyldighet enligt värdemetoden.

Beträffande frågan om ersättning när återbäring är helt eller delvis omöjlig vid återgång av bodelning eller arvskifte gör utredningen följande bedömning. Vad först angår spörsmålet om mottagare i god tro skall utge ersättning bör beaktas att inom förmögen- hetsrätten föreligger ersättningSSkyldighet även i godtrosfallen. Det finns därför i princip ingen an- ledning att befria godtroende mottagare från ersätt- ningsskyldighet när de, såsom vid bodelning och arvskifte, utan vederlag har förvärvat den ifråga-

varande egendomen?O

Dödsbodelägare kan skydda sig mot återgång genom att före delning och skifte nog— grant kontrollera vad det finns för skulder efter den avlidne. Dessutom har de möjlighet att genom kallelse på okända borgenärer enligt 1862 års pre— skriptionsförordning få till stånd preklusion av

sådana skulder som de inte kände till.

Vid val av ersättningsmetod bör man välja värde— metoden om den återbäringsskyldige var i god tro och skademetoden om han var i ond tro. Med ond tro avses i detta fall att mottagaren när han gjorde sig av med återbäringspliktig egendom kände till eller borde ha känt till att det fanns obetalda

9 Se t.ex. lagberedningens uttalanden i förarbe- tena till 7 kap. 4 5 i 1928 års arvslag (NJA II 1928 s. 450 f .

10 Jämför NJA II 1933 S. 434.

Prop. 198018] :48 106

skulder efter den döde. Med den avlidnes skulder jämställs givetvis dödsboets övriga gäld (se 18 kap. 3 5 och 21 kap. 15 % ÄB).

I regel torde de båda metoderna leda till samma resultat nämligen att mottagaren förpliktas utge egendomens försäljningsvärde till dödsboet. Om sär— skilda skäl föreligger bör mottagaren helt befrias från ersättningsskyldighet eller ersättningsskyl- digheten jämkas. Sådana skäl kan vara att egendomen har frångått godtroende innehavare utan oaktsamhet och utan att han har haft nytta därav. En annan be- frielse— eller jämkningsanledning kan vara att det rör sig om egendom med fluktuerande värde och att värdet vid den tidpunkt när ersättningen skall ges ut är avsevärt högre än när mottagaren gjorde sig av med egendomen. Då kan det ibland finnas skäl att i vart fall jämka ersättningsskyldigheten. Tillämpas skademetoden kan jämkning av ersättningen ske med stöd av 6 kap. 2 & skadeståndslagen (1972:207) om ersättningsskyldigheten skulle anses vara oskäligt betungande med hänsyn till den ersättningsskyldiges ekonomiska förhållanden.

För närvarande torde det vara så att bodelning och arvskifte i stor omfattning sker utan iakttagande" av föreskriven form.11 Det föreligger emellertid då inte någon delning eller något skifte som kan gå åter. Åsidosätts formkravet, är nämligen rättshandlingen ogiltig (NJA II 1933 s. 537 ff

samt NJA 1947 s. 270, 1966 s. 469, 1969 s. 536 Och 1977 s. 459). Skulle man föreskriva återgång av bo- delning och arvskifte, är det sannolikt att form— kravet vid dessa rättshandlingar skulle iakttas i ännu mindre utsträckning än f.n. Dödsbodelägarna skulle annars riskera att ådra sig återbärings- eller ersättningsskyldighet. Upphävande av formkra—

vet vid bodelning och arvskifte torde inte vara

11 Se beträffande formkravet 13 kap. 1 5 GB och 23 kap. 4 & An.

Prop. 1980/81:48 107

någon framkomlig väg. Beträffande fast egendom är sålunda viss form nödvändig för erhållande av lagfart (20 kap. 6 & första punkten JB). Skulle man slopa formkravet i fråga om lös egendom men behålla det beträffande fast, skulle detta sannolikt leda till oreda och osäkerhet.12Fixerades inte bodelning

och arvnkiitg i skrift, skulle vidare den som gjorde gällande återgång SLällas inför stora bovissvårig— heter när han krävde åta waring och ersättning.

Med hänsyn till ovanstående anser utredningen att

med bödel nde ; och arvski te bör i föröver.

manhang jämställas all utdelning av egendom till dödsoodolagare från dödsboet. Även när boot ;ar skiftats helt formlöst bör alltså återbärings— eller ersättningspåföljd kunna göras gällande om skiftet

har ägt rum innan skulderna har betalats.

F.n. är de "formlösa" delningarna och skiftena inget problem från gäldssynpunkt. Dödsbodelägare som vid- tar sådana åtgärder blir personligen betalnings— ansvariga enligt 21 kap. 1 5 ÄB. Genomförs före— varande alternativ, behövs emellertid den nu skis— serade regeln. Annars torde många delägare komma att företa formlösa delningar och skiften för att inte riskera att ådra sig återbärings— eller ersättnings— skyldighet.

Hänvisningar till S2-5-1

  • Prop. 1980/81:48: Avsnitt 2.5.4

2.5.2. Skadeståndsregler

Som har påpekats i avsnitt 2.2.5 finns f.n. en del föreskrifter om skyldighet för dödsbodelägare att utge ersättning för skador som på grund av deras förvaltning drabbar bl.a. boets borgenärer. Den all— männa regeln om skadeståndsansvar i sådana fall finns i 18 kap. 6 © ÄB. För ansvar enligt denna bestämmelse

12 Jämför lagberedningen i NJA II 1955 s. 542.

Prop. 1980/81:48 108

förutsätts åtminstone vållande. Ersättningsberättigad är sådan skadelidande vars rätt är beroende av boets utredning. Med boets utredning förstås enligt förarbe— tena bl.a. betalning av den dödes gäld (NJA II 1953 s. 140). Därav följer att boets borgenärer kan bli er- sättningsberättigade enligt den angivna bestämmelsen. F.n. torde emellertid borgenärerna sällan ha anledning att åberopa den. Enligt gällande rätt kan ju dödsbo- förvaltning från delägarnas sida i princip inte före- komma utan personligt betalningsansvar för gälden. Borgenärerna föredrar väl därför i allmänhet att åbe— ropa gäldsansvar mot delägarna framför att kräva dem på skadestånd. Förstnämnda slag av talan är givetvis enklare än sistnämnda från borgenärernas synpunkt. För bifall till ett skadeståndsyrkande kan det nämligen många gånger vara nödvändigt med utredning om adekvan— sen mellan delägarnas förvaltningsåtgärd och dess på- stådda följder. Vidare kanske borgenärerna måste styr— ka sin förlust.

Upphäver man reglerna om personligt gäldsansvai för dödsbodelägare, kommer dödsboets borgenärer att kun— na åberopa endast skadeståndsbestäxmelsen i 18 kap. 6 % ÄB om boet förvaltas av delägarna och borgenä— rerna inte får sina fordringar betalda. Frågan är om en sådan begränsning av borgenärernas talemöjlig— heter skulle innebära en inte godtagbar försämring för dem. Det har redan påpekats att det är svårare att kräva skadestånd än att göra gällande gälds— ansvar, Emellertid torde svårigheterna vara av över— vägande bevisrättsligt slag. Skadeståndsbestämmelsen kan nämligen i och för sig vara tillämplig om dödsbo- delägarna inte utreder och verkställer betalning av boets skulder. Genom kallelse på okända borgenärer enligt 1862 års preskriptionsförordning kan delägarna få till stånd preklusion av sådana skulder som de inte känner till. Detta proklamaförfarande bör användas"

Prop. 1980/81:48 109. .

om boet inte har tillräckligt säker överblick över den dödes skulder. Delägarna torde därför i regel ådra sig ersättningsansvar för skada som borgenär har lidit på grund av att delägarna har underlåtit att infria en rättskraftig fordran mot boet.

Väljer man att upphäva gäldsansvarsbestämmelserna i 21 kap. ÄB och i fortsättningen helt lita till skadeståndsregeln i 18 kap. 6 & ÄB, har man undan- röjt många av de olägenheter för dödsbodelägare som nuvarande system medför. Någon annan försämring för borgenärerna än av bevisrättsligt slag torde en så— dan ordning inte komma att innebära.

Hänvisningar till S2-5-2

2.5.3. Offentlig dödsboförvaltning

Som har angetts ovan är dödsboförvaltningen enligt dansk och norsk rätt i första hand en angelägenhet för skifterätten, dvs. allmän underrätt (avsnit— ten 2.4.2 och 2.4.3). I förarbetena till 1933 års

lag om boutredning och arvskifte tog lagberedningen upp frågan om det dansk—norska systemet borde genom— föras även i Sverige (NJA II 1955 s. 136 och 557). Beredningen anförde att i så fall skulle på bästa sätt bli sörjt för att allt går riktigt till. Ingen intressent skulle obehörigen gynnas på de övrigas bekostnad. För borgenärernas rätt skulle denna ord— ning vara i hög grad betryggande. Mindre erfarna del— ägare skulle inte riskera att få stå tillbaka för

dem som bättre förstår att ta till vara sina in— tressen. Beredningen stannade emellertid för att

inte föreslå offentlig dödsboförvaltning. Beredning— en ansåg nämligen att det inte fanns några samhälls- organ här i landet som kunde anses lämpade att handha de uppgifter av övervägande administrativ och ekono—

Prop. 1980/81:48 110

nisk natur som det skulle bli fråga om. Vidare fram— höll berednin; att det kunde befaras att det ifrå—

-:—atta systemet skulle bli alltför osmidigt och

dyrbart. Beredningen trodde inte heller att alL en förståelse för den tänkta heten skulle

o rdningen .

Det alternativ är vilket nu har redogjorts företer vissa likheter med den lösning som kommer att disku—

teras i nästa avsnitt, dvs. obligatorisk boutred—

orvaltninq. i båda fallen skulle nämligen

dödsboförvaltningen till en början anordnas som ett

likvidationsförfarande i DOI :närernas intresse. Se—

dan den avlidnes och boets Skulder har betalats ,

endomen for—

entuella återstoden av boeg

lag och testamente. Alla dessa gör—

.aranden skulle ske under överinseende av nyndighet

boutrednr lan.

2.5.4. Obligatorisk boutredningsmanna— förvaltning

Låter man boutredningsman handha dödsboförvaltningen i stället för domstol eller annan myndighet i det system som har skisserats i avsnitt 2.5.5 torde en del

av kritiken mot syste t falla bort. Han kan

förvaltaren saknar kom t heller att systemet

kvarstår otvivelaktirt

iltCt att systemet i regel blir dyrare än

ordning där rna iörvaltar boet. Förmod—

ligen måste man luta .et bära kostnaden för bo—

1

atrodningsmannaförvaltningen. Det blir då mindre i kvar till arvt rån den synpunkten kom":r detta alternativ inte att innebära någon förbättring av dödsbodelägarnas ställning. Vidare är det san— nolikt att det ifrågasatta systemet allmänt kommer

Prop. 1980/81:48 111

att uppfattas som mera byråkratiskt än det nuvarande.

Emellertid finns det mycket som talar för obligato— risk boutredningsmannaförvaltning i stället för den nuvarande regleringen enligt 21 kap. 1 5 ÄB. Den viktigaste funktionen hos sagda bestämmelse är att relativt snabbt tvinga fram avträdande av skuldsatta dödsbon till boutredningsmannaförvaltning eller kon— kurs. Fördelarna med bestämmelsen är att borgenärer— na kan få en effektiv förvaltning av sådana bon samt att dödsbodelägarna kan slippa det svårförutsebara och ibland mycket betungande personliga gäldsansvaret. Regelns nackdelar är att dödsbodelägare som inte kän— ner till den kan drabbas mycket hårt om de underlå— ter att begära egendomsavträde även om de inte har uppträtt otillbörligt mot borgenärerna. Föreskriver man att rätten på eget initiativ skall förordna att skuldsatta dödsbon skall avträdas till boutrednings— mannaförvaltning, behåller man nyssnämnda fördelar men eliminerar de angivna nackdelarna.

Det uppstår emellertid-svårigheter när man söker lämp— liga kriterier på de fall när boutredningsmannaförvalt— ning skall anordnas ex officio. Det kan givetvis inte

komma i fråga att föreskriva boutredningsmannaför— valtning för alla typer av dödsbon. En sådan ordning skulle medföra en oerhörd byråkratisering, Den skulle framstå som ett onödigt ingrepp i dödsbodelägarnas förvaltningsfrihet. Det är ju ändå så att i flertalet dödsbon inga problem uppkommer med gäldens betalning. Att då påtvinga alla bon kostnader för boutredningsman skulle säkerligen inte stämma överens med den allmänna rättsuppfattningen. Det kan visserligen hävdas att det personliga gäldsansvaret är det pris som dödsbodel— ägare får betala för sin nuvarande förvaltningsfrihet; befriar man dem från det personliga ansvaret, kunde det tyckas vara fullt rimligt att de också får finna

Prop. l980/81:48 112

sig i inskränkningar i förvaltningsfriheten. Det är emellertid sannolikt att ett sådant argument inte kommer att möta någon förståelse från allmänhetens sida.

Beträffande kriterier på de fall när boutredningsman skall förordnas ex officio kan man välja endera av följande två lagtekniska lösningar. Den ena lösningen innebär att i princip det alldeles övervägande an- talet dödsbon kommer att omfattas av den förevarande ordningen. Rätten ges emellertid vidsträckt befogen- het att underlåta att förordna boutredningsman i de enskilda fallen. Den andra lösningen innebär att mycket snäva förutsättningar för boutredningsmanna-

förordnande anges som princip i själva författninge— texten. Det förefaller mest lämpligt att välja det förstnämnda alternativet. Då kommer nämligen den rättsliga kontrollen att innefatta flertalet dödsbon. Visar det sig därvid att boutredningsmannaförvaltning är onödig i det enskilda fallet, skall förordnande därom inte meddelas. Man kan sålunda uppställa som hu- vudregel att rätten utan ansökan skall förordna om avträdande till boutredningsmannaförvaltning om

1. värdet av boets tillgångar enligt bouppteckningen överstiger fyra gånger det vid tiden för dödsfallet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om all- män försäkring samt

2. skulderna enligt bouppteckningen med undantag av inteckningsskulder uppgår till mer än hälften av tillgångarna.

Efter nu nämnda huvudregel föreskrivs att förordnande ex officio inte skall meddelas om i bouppteckningen anges att skulderna är betalda eller om utredning före— bringas att borgenärerna godtar delägareförvaltning eller andra särskilda skäl föreligger.

Rättens bedömning om boutredningsman bör förordnas

Prop. 1980/81:48 113

skulle alltså enligt sistnämnda alternativ ske på grundval av bouppteckningen. Utan tillgång till bo— uppteckningen kan ju rätten i allmänhet inte ha någon uppfattning om dödsboets tillstånd. Emellertid bör be— aktas att i mera komplicerade dödsbon bouppteckningen i regel kommer in till rätten på ett relativt sent stadium i utredningen. Då har kanske väsentliga för— valtningsåtgärder redan vidtagits av dödsbodelägarna. Med hänsyn härtill framstår nu ifrågasatt alternativ som olämpligt. '

2.5.5 Det av utredningen förordade" alternativet

Vart och ett av ovannämnda förslag har både för— tjänster och svagheter. Efter en samlad bedömning

av de olika alternativen har utredningen slutligen stannat för den lösning som innebär återgång av bo— delning och arvskifte om de sker innan skulderna har betalats (se avsnitt 2.5.1). Denna lösning synes mest rimlig med hänsyn till att delägarna därigenom" kommer att bli ansvariga med vad de faktiskt har er—- hållit från boet men i-princip inte med mera. Det förordade systemet föreslås alltså ersätta i första hand reglerna i nuvarande 21 kap. 1 5 ÄB. Den nya återgångsbestämmelsen bör införas i en ny paragraf i 21 kap. ÄB, 12a %. Beträffande övriga bestämmelser i 21 kap. ÄB vill utredningen anföra följande.

Bestämmelserna i 2 och 5 55 hör så nära samman med den i 1 5 att de bör upphävas i konsekvens med att 1 % upphävs.

Bestämmelsen i 4 % bör vara kvar eftersom den för

visst fall reglerar frågan om gäld skall anses veterlig. Med hänsyn till att bestämmelsen i 12 5 föreslås stå kvar (se nedan i detta avsnitt) kommer det nämligen

8 Riksdagen 1980/81. ] saml. Nr 48

Prop. 1980/81:48 114

även i fortsättningen att vara av betydelse om gälden är känd eller inte.

Återgångsbestämmelsen i 5 5 bör naturligtvis upphävas. Den föreslagna ordningen innebär ju en utvidgning av återgångsmöjligheterna. Det behövs därför ingen sär— skild bestämmelse om återgång på grund av egendoms- avträds.

Bestämmelserna i 6—10 55 berörs inte i sakligt hän— seende av utredningens förslag. Dessa paragrafer bör därför stå kvar efter vissa redaktionella ändringar i några av dem. Sålunda bör nuvarande hänvisning i 7 5 till 5 & ersättas med en hänvisning till 12 a &. Hän— visningen innebär alltså skyldighet för mottagaren av återbäringspliktig egendom att utge även ränta eller avkomst av egendomen samt rättighet att utfå ersätt—. ning för nödig kostnad på egendomen och, under viss förutsättning, också ersättning för nyttig kostnad.

11 5 bör upphävas. Det bör vara tillräckligt för borgenärerna att de kan åberopa skadeståndsregeln i 18 kap. 6 & ÄB om dödsbodelägarna gör sig skyldiga till sådana otillbörliga förfaranden som anges i först— nämnda paragraf.

Bestämmelsen i 12 5 bör vara kvar. Personligt gälds— ansvar som kan drabba delägarna enligt denna be— stämmelse vid delning eller skifte före gäldens betalning avser ju ansvar för kända skulder. Vid dylikt uppsåtligt handlande från delägarnas sida kan det vara motiverat att behålla denna bestämmelse

om gäldsansvar som en skyddsregel för borgenärerna. Bestämmelsen bör i konsekvens med regeln i 12 a 9 utvidgas till att avse också de fall då egendom har mottagits utan att bodelning eller arvskifte har SKBtt-

Bestämmelserna i 13 och 18 55 bör upphävas i kon— sekvens med att 1 & upphävs.

Prop. l980/81:48 115

Bestämmelsen i 14 5 första meningen om ansvar för dödsbodelägare som försitter tiden för boupptecknings förrättande får anses vara alldeles för sträng mot delägarna och bör därför utgå (jämför synpunkterna i av— snitt 2.3).

Bestämmelsen i 14 5 andra meningen bör vara kvar. Det kan vara motiverat att behålla personligt gäldsansvar som påföljd för sådana bedrägliga förfaranden som av— ses i denna bestämmelse.

Bestämmelserna i 15—17 och 19 55 bör stå kvar efter vissa redaktionella ändringar i några av dem.

Det nu förordade systemet innebär inte att Skades ståndsregeln i 18 kap. 6 & ÄB skulle bli betydelse— lös. I det följande skall med några ord beröras förhållandet mellan den föreslagna återgångsbestäm— melsen och den nyssnämnda skadeståndsregeln från borgenärernas synpunkt.

Till en början krävs givetvis för återgångsbestäm— melsens tillämpning att dödsbodelägare har mottagit egendom från boet. Skadeståndsregeln i 18 kap.6 & har i detta hänseende ett mera vidsträckt tillämpnings— område än återgångsbestämmelsen. Skadeståndsregeln kan sålunda åberopas av borgenär som inte får sin fordran betald på grund av alla slags rättsstridiga förvaltningsåtgärder från dödsbodelägares sida alltså ävenxmottagande av boegendom före gäldens betalning. Å andra sidan är skadeståndsregelns tillämpningsområde mindre vidsträckt än återgångsbestämmelsens i det av— seendet att för bifall till skadeståndstalan krävs

att dödsbodelägare har förfarit uppsåtligt eller vårdslöst Har dödsbodelägare både mottagit egendom från boet och varit dolös, har borgenären en tredje möjlighet. Han kan i så fall göra gällande personligt gäldsansvar

Prop. 1980/81:48 116

mot delägaren under åberopande av 21 kap. 12 5 ÄB.

Ibland kan alltså sådana rekvisit föreligga att borgenär skulle kunna åberopa antingen återgångs- bestämmelsen eller andra regler. Denna omständighet kan emellertid inte anföras som skäl mot utredningens förslag till återgångsbestämmelse. Enligt gällande rätt kan ju i vissa fall borgenär mot dödsbodelägare göra gällande antingen personligt gäldsansvar eller skadeståndsansvar.

Den väsentligaste skillnaden mellan återgångsbestäm- melsen och skadeståndsregeln hänför sig till rätts— följderna. Vilken av de båda rättsreglerna borgenä— ren väljer att åberopa, om han har sådan valfrihet, torde nämligen bero på vad han vill nå med sin

talan och vad han tror om sina möjligheter att lyckas med det.

En annan viktig skillnad mellan de båda rättsregler— na är av processuellt slag. Återgångstalan förs av dödsboet mot delägaren efter det att borgenären har riktat krav mot boet. Skadeståndstalan däremot förs direkt av borgenären mot dödsbodelägaren. Från denna synpunkt förefaller skadeståndslinjen vara bekvämare för borgenären än återgångsalternativet. Emellertid förutsätter bifall till borgenärens ska-

deståndsyrkande att han kan styrka uppsåt eller vårds-

löshet hos dödsbodelägaren vilket kanske inte alltid är så enkelt.

Prop. '1980/81:48 117

Hänvisningar till S2-5-4

3 DÖDSBODELÄGARES TALERÄTT 3.1 Gällande rätt

3.1.1 Inledning

Med dödsbodelägares talerätt förstås i detta be— tänkande delägares behörighet att vara part i rät— tegång eller i domstolsärende rörande viss sak (jämför Ekelöf II s. 48 f). Från sådan behörighet har man att skilja delägares behörighet att före— träda dödsbo i mål eller ärende (delägares process— behörighet). Ibland har delägare tillåtits att föra talan som part fastän talerätt tillkommer boet. Han bör därför skilja mellan följande tre fall:

1. Delägare för talan som part för egen del,

2. delägare företräder boet (för talan i boets namn), 3. delägare för talan som part men för boets räkning. Utredningens uppdrag i förevarande del gäller frågan om dödsbodelägares talerätt. Reglerna om dödsbos och dödsbodelägares talerätt samt dödsbodelägares processbehörighet går emellertid så att säga in i varandra. För att klargöra rättsläget beträffande dödsbodelägares talerätt är det alltså nödvändigt att studera även de båda andra regelkomplexen. I detta betänkande behandlas därför frågorna om såväl dödsbos och dödsbodelägares talerätt som delägares processbehörighet.

Beträffande nu nämnda frågor finns för en del fall

,,

uttryckliga lagbestämmelser. i viss utsträckning har domstolarnas praxis varit rättsbildande. I många fall saknas emellertid klara regler. Framför allt kan det ibland vara svårt att avgöra om tale- rätt tillkommer dödsbo, delägare eller båda.

Prop. 1980/81 :48 118

Vissa föreskrifter om dödsbos eller delägares tale— rätt rör talan som avser boets utredning. Sådan talan kan gälla t.ex. förrättande av bouppteckning, betalning av den dödes gäld, indrivande av betal— ning för boets fordringar samt verkställande av legat eller ändamålsbestämmelser. Andra taleregler berättigar delägare att i egenskap av arvinge eller efterlevande make föra talan i angelägenheter som inte huvudsakligen rör ekonomiska värden. Både ”ut— redningstalan" och andra slag av talan behandlas i

betänkandet.

Talerätt kan tillkomma dödsbo eller dödsbodelägare såväl i mål eller ärenden vilka anhängiggörs efter dödsfallet som i dessförinnan anhängiggjorda mål eller ärenden där den avlidne har varit part. I sistnämnda fall övergår det materiella rättsför— hållande som är rättegångens eller ärendets före— mål genom universalsuccession till boet eller del— ägaren (NJA II 1943 s. 168 f och Ekelöf II 5. 135 f). Succession är dock inte möjlig i brottmål vare sig på målsägandens eller på den tilltalades sida (Ekelöf II 8. 66 och 141 f). Däremot har en del nä— ra anhöriga till avliden målsägande under vissa förutsättningar samma rätt som målsägande att ange brott eller föra talan därom. Beträffande avliden tilltalad är vissa nära anhöriga till honom behöri— ga att föra talan mot dom varigenom han har fällts till ansvar (se närmare härom i avsnitt 3.1.2).

Prop. l980/81:48 ' 119 5.1.2 Delägare för talan som part för egen del

Bestämmelser i ÄB

Äst bestämmelser om dödsbodelägares behörighet att" föra talan för egen del rör främst arvinges rätt

att klandra testamente, bröstarvinges rätt att nåkalla jämkning i testamente eller återbäring av

Ja för utfående av laglott samt delägares rätt

a forordnande av skiftesman, klandra arv—

att br; skifte, föra talan om upphörande av avtal om sam— manlevnad i osliftat bo, begära boegendomens avträ— dande till förvaltning av boutredningsman eller

klandra boutredningsmans överlåtelse av fast egen—

dom m eller förvaltning. I detta sammanhang bör även nämnas den rätt som tillkommer bl.a. dödsbo— delägare att föra talan om verkställande av ändamåls— bestänmelse.

,.

Enligt 14 kap. ) £ ÄB skall arvinge som vill göra

"llande att testamente är'ogiltigt enligt 13 kap. ”3 väcka klandertalan sist inom sex månader från ' det att han efter testamentets bevakning har fått

del av testa itet. De ogiltighetsanledningar som

upptas i 15 kap. en är bristande behörighet hos testater och oristande laga form hos testamente

sant testamentes upprättande under påverkan av rub—

bad SJ" sverksamhet, tvång, otillbörligt inflytande och svek eller annan villfarelse i-bevekelsegrunder—

na.

Testamente kan vara ogiltigt av andra som anges i 13 kap. ÄB. Sålunda är enligt 9 kap. 2 G ÄB förordnande till för” n för ofödda i regel

utan verkan. Vidare kan testamente vara ogiltigt på

grund av bristande förutsättningar utan att det är

Prop. 1980/81:48 120

fråga om tillämpning av 13 kap. 3 9 andra stycket ÄB. ZE innehåller inga regler om klandertalan när testamente påstås vara ogiltigt på annan grund än sådan som nämns i 13 kap. ÄB. Det är oklart i vil— ken utsträckning särskild klandertalan då behövs.

I den mån särskild talan krävs för att komma åt så— dan ogiltighet torde den inte vara inskränkt till viss tid. Walin rekommenderar emellertid att arvinge som vill åberopa att testamente har återkallats väcker klandertalan inom vederbörlig tid (Walin ÄB I s. 345).

Enligt 7 kap. 3 5 ÄB får bröstarvinge påkalla jämk— ning av testamente för utfående av-laglott. Väljer han därvid att väcka talan mot testamentstagaren . (påkallande kan äga rum även på annat sätt), skall det ske inom samma tid som gäller för klander av testamente enligt 14 kap. 5 & ÄB.

Har arvlåtare i livstiden gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, har bröstarvinge enligt 7 kap. 4 5 ÄB rätt att för att få ut sin laglott påkalla återbäring av gåvan eller ersättning för dess värde. Bröstarvingen skall väcka talan mot gåvotagaren härom sist inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Har bouppteckning ersatts_med dödsboanmälan enligt 20 kap. 8 a % ÄB, gäller inte någon frist för tale— rättens utövande. Kommer bouppteckning trots anmälan till stånd med stöd av tredje stycket i nyssnämnda paragraf, börjar fristen löpa från det bouppteck— ningen avslutades (prop. 1975/76:50 s. 89 f och 100 f).

Prop. 1980/81:48 121

Enligt 23 kap. 8 % andra stycket ÄB har dödsbodel—

ägare rätt att klandra arvskifte som har Hjorts av skiftesman. Vill han klandra skiftet,skall han väcka talan mot övriga delägare sist inom tre månader ef— ter det att han har delgetts skifteshandlingen.

Ibland förekommer att dödsbodelägare i samband med klander av arvskifte framställer yrkanden rörande egendom beträffande vilken det är tveksamt om den omfattas av skiftet. Så var förhållandet i rätts— fallet äJA 1967 s. 249. Omständigheterna i rätts—

fallet var följande. En p_ son avled och efterlämnade som dödsbodelägare fem bröstarvingar. Dödsboet av— träddes till förvaltning av boutredningsman som för— rättade skifte. Därvid bestämde boutredningsmannen att en damfriseringsrörelse som en av delägarna, K, hade förvärvat från den avlidna före dödsfallet skul— le anses som en giltig gåva till X, att gåvan skulle som förskott avräknas på X:s arv samt att X inte skulle vara skyldig att återbära den del av gåvan

som översteg hennes arvslott. De andra delägarna klandrade skiftet och yrkade att damfriseringsrörel— sen skulle upptas som en tillgång i boet samt att ärendet skulle återförvisas till skiftesmannen med föreskrift att nytt skifte skulle ske med utgångs—

punkt härifrån. Underratten avvisade del garnas talan

på den grund att delägarna, som enligt underrätten begärde fastställelse att rörelsen tillhörde boet, saknade behörighet att föra talan för boet, eftersom boet var avträtt till förvaltning av boutredningsman. Hovrätten fastställde underrättens beslut. HD fann att boutredningsmannen vid skiftet såtillvida hade låtit damfriseringsrörelsen omfattas av detta att han betraktat rörelsen som överläten till I genom gåva vilken skulle anses som farskott på arv utan

Prop. 1980/81:48 1 IQ ro

att återbära den del av värdet som

fullo avräknas på hennes arvs lott. en av del:;garnas talan måste, enligt FD, rrund hlrav anses vara att I skulle

skiftet återbära också den del av arvsförskottets värde som inte kunde avräknas på ärvs lotten och att ärendet skulle återförvisas till

tesförrättaren för nvtt skifte med beaktande

m ?» ' 1-1

i—s

HI) undarröjde du r1-'r domstolarnas bes ut och

visade målet åter till underrätten för erforderlig behandling.

vidare bör bland Äst bestämmelser om behörighet

för dödsbodelägare att föra talan för egen del näm— nas föreskriften i 24 kap. 5 5 om rätt för delägare att föra talan om upphörande av avtal om sammanlev— nad i oskiftat bo. För bifall till sådan talan krävs att väsentlig ändring har inträtt i de förhållanden som var avgörande när avtalet slöts eller att avta- let av annan särskild orsak inte bör bestå.

Enligt 19 kap. 1 % ÄB skall rätten då dödsbodelägare begär det förordna att boets egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. Boutred—

får emellertid inte förordnas på ansökan

ningsman av d: ligare för tid då avtal om sammanlevnad i oskif— tat bo g_ller (24 kap. 6 %

ansökan om förordnande av boutredningsman tillkommer

fB). Bef oger het att göra

var; e del'igare for sig. Delägare som inte har biträtt ansökan skall bereda

CO

tillfälle att yttra sig i ären— det om det kan ske utan betydande tirisomgång (19 kap. 9 ÄB).

Enligt 19 kap. 15 5 ÄB får boutredningsman, om annat

Prop. 1980/81:48 1 lx) '_'—)

inte har bestämts i testamente, inte överlåta döds—

boets fasta egendom eller tomträtt utan del arnas

skriftliga samtycke eller, om det inte kan erhållas,

'ens tillstånd. Har boutredningsmannen överträtt t ta förbud ar varje delägare för sig behörig att

iet han

väcka klandertalan inom tre månader ;

fick kännedom om åtgärden och senast inom

_ . . . . . 1 dan lagfart eller inskrivning bevrlgades. till k

landertalan innebär att överlåtels ogiltig såvitt angår dödsboet (IJA ii 193:

19 ; första stycket

p.).

mot boutredningsman

sv nämnda bes HB framgår att klander—

talan skall v? inom ett år efter det att

boutredningsmannen skildes från uppdraget och avgav

redovisning.

NJA 1975 s. 66

l avsnitt 3.1.1 har domstolarnas

Som har a

praxis i viss kning varit rättsbildande på

ares

dzs avgö—

talerätt för egen del bör rvid nämnas

,

rande i rät,sfallet man 1973 s. 6v. Fallet rörde

jr enskild del” tts till förvaltning av boutredningsman,

fråga om rätt are i dödsbo, som

hade avtr

ra talan enligt 3 kap. 5 Ö andra stycket AB

-.a .)

'landerbar över-atelse avs' i NJA 1968 det fallet då _outre. .han på grund _nde i det men utan de.":arn s samtyc

u.'. dar kursbrev beträffande far—

bGCtS'

_hrf'j,

Prop. 1980/81:48 124

3 kap. ÄB innehåller bestämmelser om legal sekundo— succession. Enligt huvudregeln i 1 9 skall vid den sist avlidne makens död sekundosuccessorerna (dvs. den först avlidne makens arvingar i andra parentelen) ta hälften av den sist avlidne makens bo. Kapitlet innehåller emellertid flera bestämmelser om avsteg från denna huvudregel. Ett sådant avstegsfall är föreskriften i 3 5 om vederlag till den först avlid— ne makens arvingar av den lott som tillkommer den sist avlidnes arvingar. Sådant vederlag skall lämnas om den sist avlidne maken genom gåva eller liknande handling utan tillbörlig hänsyn till sekundosucces— sorerna har orsakat väsentlig minskning av sin egen— dom. Enligt andra stycket i 3 5 skall gåvan eller dess värde återbäras om vederlag inte kan lämnas. För återbäring krävs att den som mottog gåvan insåg eller bort inse att den medförde förfång för sekundo- successorerna. Det föreskrivs att återgångstalan in— te får väckas sedan fem år har förflutit från det gåvan mottogs. Det anges inte vem som är behörig att väcka sådan talan.

I rättsfallet från år 1973 uttalade HD att de båda makarnas släktsidor inte har sammanfallande intres— sen utan att det tvärtom föreligger intressemot— sättning mellan dem beträffande frågan om återgångs— talan enligt 3 kap. 3 5 andra stycket ÄB. HD fann med hänsyn härtill att rätten att påkalla återgång av gåva inte kan betraktas som en sådan rätt för dödsboet som kan utkrävas endast genom talan på dess vägnar utan måste anses tillkomma den först avlidne makens arvingar på det sätt att dessa får föra talan därom för egen del. Enligt HD saknades än vidare an— ledning att uppställa kravet att talan får föras en— dast av dessa arvingar gemensamt; var och en av dem måste anses äga föra talan för sin del.

Prop. 1980/81:48 125

HD:s avgörande har vunnit efterföljd i bl.a. rätts— fallet SvJT 1975 rf. s. 4. '

Lagbestämmelser utanför ÄB

Flertalet av de lagbestämmelser om talerätt för döds— bodelägare som finns på olika håll utanför ÄB regle— rar inte talan som avser boets utredning. De handlar i stället om rätt för arvinge eller efterlevande ma— ke att föra talan i angelägenheter som inte huvud- sakligen rör ekonomiska värden. Denna talerätt sak— nar anknytning till dödsboförvaltningen i egentlig mening. Sålunda kan efterlevande make vara talebe— rättigad enligt ifrågavarande föreskrifter - t.ex. enligt 20 kap. 13 & RB även om han inte är döds— bodelägare.

Är vid barns födelse modern gift skall enligt 1 kap. 1 & FB mannen i äktenskapet anses som barnets far. Vill mannen vinna rättens förklaring att han inte är far till barnet, skall han enligt 3 kap. 1 % FB väcka talan härom mot barnet eller, om barnet har avlidit, dess arvingar. Är mannen död har var och

en som jämte eller näst efter barnet är berättigad till arv efter mannen rätt att väcka talan om att mannen inte är far till barnet. Förutsättning härför är att mannen inte varaktigt har sammanbott med barnet och inte heller efter dess födelse har erkänt det som sitt.

Vill barn vinna rättens förklaring att viss man inte är dess fan skall barnet enligt 3 kap. 2 5 PB väcka talan härom mot mannen eller, om han är död, hans arvingar.

Prop. 1980/81:48 126

lande av fader att t: ] avlr

netcwfranne telnn en =

ler enligt 5 kan. 5

barnet mot en eller

förs talan mot den s*'

.,

mannens arvi" äknas eniigt ovannämnda be—

'elser i ?3 även de av hans sekundosue esserer

är talan väcks.

inte är dödsbodel—

e. Enlict 18 kan. 1

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att tale— rätt efter avliden i mål om faderskap tillkommer vissa slag av dödsbodelägare ibland även personer

uta: är deras krets och inte dödsboet (NJA 1945 s. 196, Walin ÄB II 5. 28 samt Walin PB s. 27 och 30). Här det gäller kärandesidan krävs inte att samt—

liga taleberättigade inträder i process-n. Var och

en av dem är behörig att ensam väcka talan. Det f re— ligger alltså inte s.k. nödvändig processgemenskap mellan dem. Domen vinner emellertid rättskraft även mot de arvingar som inte har varit parter i målet. Nellan de arvingar som uppträder i processen råder

därför sådan speciell processgemenskap som avr=s i 14 kap. 8 9 andra stycket RB. Det innebär att de in— te är att anse som självständiga parter i förhållande till motparten. I stället är det så att rättegångs— handling som en av den företar gäller till förmån

för de övriga, även om den strider mot deras hand—

lingar.

Som har påpekats i avsnitt 3.1.1 får inte dödsbo

Prop. l980/8lz48 127

som tilltalad

Nalsägandc är den mot vilken brott har

förnärnad av brott

&

d rätten är alltså strängt personlig. Därför kan den inte bli föremål för succession. Enligt 20 kap.

1 2 33 har dock en del nära anhöriga till avliden mål. gande i vissa fall målsägandes behörighet. Han

o

Sadana personer intar en partiell

lning. Enligt första stycket i para— grafen har efterlevande make, bröstarvinge, far, mor eller syskon till den som har dödats genom brott

samma rätt som målsä =.nde att ange brottet eller

föra talan därom. Paragrafens andra stycke rör det fall då någon avlider e m hade nälsäganderätt beträf—

fande ett visst brott s m har inträffat. Den krets av närstående som anges i första stycket har då sam— ma rätt som den avlidne att ange brottet eller föra talan därom. Detta gäller emellertid inte om det framgår av omständigheterna att den avlidne inte har

velat ange eller åtala brottet.

Enligt 5 kap. 5 5 andra stycket Br? får i fråga om brottet förtal av avliden åtal väckas av sådana an—

höriga till den döde som nämns i

Dessa personer torde bet inta normal, alltså inte partiell, målsägandes )

som har ”blivit fornärmade"

ninl. Det är

av brottet.

.kt eller tilltalad i brottmål är frågan

Prop. 1980/81:48 128

om brottspåföljd i regel förfallen.2 Ingen anhörig

n

räder alltså i sedan persons ställe. Har avliden tilltalad före dödsfallet fällts till ansvar för

brott är emellertid enligt 21 kap. 1 9 andra stvcket RB hans efterlevande make, bröstarvingar, far, mor eller syskon behöriga att föra talan mot domen. Bestäh: elsen har motiverats med de anhörigas intresse att skydda den avlidnes goda namn och rykte (MJA II 1943 s. 277).

Efter tillkomsten av 1953 års lag om boutredning och arvskifte är det helt klart att dödsbo är en juridisk person, dvs. att det utgör ett särskilt subjekt för rättigheter och skyldigheter. Den rätts— liga gemenskapen far emellertid sin karaktär av dödsboförvaltningens ändamål som normalt är att av— veckla den avlidnes ekonomiska förhållanden.3 Med erkännande av dödsbo som självständigt rättssubjekt följer därför inte att i dödsboförvaltningen kan företas vilka rättshandlingar som helst med bindan—

. . .. . - . m 4 . ce verkan for ooot. i 18 kap. 9 & nB' regleras l

2 köjlijen är bes ämmelsen i 35 kap. 7 5 andra st. andra ' ningen ' ett avsteg fr n denna princip. Denna _ *askrift reglerar det fallet att bötesdom har vunnit laga kraft under den dömdes livstid och att "5 ' i mät eller satts i allmänt förvar till Letalning av nöterna. Då skall böte na " . av ' i--;gavarande &” deren, även om den dömde nar Jetr_ffand_ _ verkande r .ler enligt 7 att den brottsliges död inte utgir hinder under förut tninr att stämning % blivit delgiven ine: fem år

.f'

Ibland kan dödsbo bestå under mycket 13 ch förvaltningen får då ett delvis annat

—.-1-.».

7

0 .

(”vidmakthållande och utnyttjande”, nun ? s 2

554). _ denra situation :ir bestä _ei r i (se n.rnare härom nedan i detta avsnitt).

eträ f nde innehållet i 18 kap. 5 i 13 se av—

Prop. l980/81:48 129

företa rättshand—

vilken

eter

lin kan förvärva röttin och ikläda sig skyldi ighcter följer av 11 kap. 2 % kB att det också kan vara part i rättegång, dvs. att det har talerätt. Av 11 % lagen (1946:807) om handläggning av domstolsiirenden framgår att motsva—

rande .örhållande gäller för domstolsärenden.

Frågan om vem som är behörig att företräda dödsbo inför domstol hör i stor utsträckning samman med frågan om vem som förvaltar boet. Enligt 18 kap. 1 % ÄB förvaltar dödsbode c_ägarna den avlidnes egen-

!

emensamt för boets utredning om inte särskild

0 (m

boförvaltning är anordnad. De får därvid jämlikt sagda bestämmelse tala och svara i mål som rör boet. Den ramens aimn hlägareförvaltningen för boets ut— redning inn- -bä r i princip att förvaltningsatgärd in- te får vidtas utan alla delägares samtycke. Därav

följer att delägarna endast i förening är behöriga att föra talan för boet. Är det fråga om åtgärd som inte tål uppskov får den emellertid enligt nyssnämn— da bestämmelse företas, även om varje delägares sam— tycke inte kan inhämtas. På -rund av denna undantags— regel får i bråd

g skand e fall talan för boet föras av Pe färre än samtliga delägare. stämmelsen torde inte

kunna till rpas om nu on delägare uttryckligen mot—

5

_u'

L.ätter sig den ifrågasatta åtgärden.

Den gemensamma dödsbodelägareförvaltningen enligt 1 kan. 1 9 ÄB har till uppgift att utreda boet.

Jen talerätt S'u därvid tillkommer boet är därför

en talerätt i mil och ärenden som rör boets utred—

ning. Skulle dödsbo bestå unc-r en ngre tid än den period som krävs för boutredningen, får delägarnas

gemenskap ett annat ändamål än boets avveckling. Den

sådant fall tillkommer boet är därför

s. 155; annan mening Walin nh II s.

9 Riksdagen I980/81. ] saml. Nr 48

Prop. l980/81z48 130

mera vidsträckt än talerätt enligt 18 kap. 1 5 ÄB. I 24 kap. 1 % ÄB regleras det fallet att delägarna har ingått avtal med varandra om sammanlevnad i oskiftat bo. Har delägarna inte kommit överens om annat,företräds boet normalt av delägarna i förening även vid detta slag av gemenskap.

Är särskild dödsboförvaltning anordnad - boutred— ningsmannaförvaltning eller förvaltning av testa— mentsexekutor saknar delägarna i princip både rätt att företa förvaltningsåtgärd och behörighet att före— träda boet. Detsamma göller om boets egendom har av— trätts till konkurs.

Förvaltas dödsbo av någon som den avlidne genom testamente har utsett till förvaltare, testaments— exekutor, är för visst fall delägare behörig att i förening med exekutorn företräda boet. Efterlämnar den döde make och är inte giftorätt utesluten, sak— nar nämligen exekutorn rätt att-ensam förvalta och företräda boet, innan bodelning har skett. Han ut- övar då denna rätt tillsammans med efterlevande ma- ken. Detta beror givetvis på att ingen kan meddela bestämmelser om förvaltningen av sådan del av sin kvarlåtenskap i vilken andra maken har giftorätt.

3.1.4 delägare för talan som part men för boets

r illan i ng

Trots avsaknaden av författningsbestämmelser därom har dödsbodelägare i vissa fall när talerätt till- kommer boet berättigats att föra talan som part i boets ställe. Det har då nästan alltid rört sig om

talan mot andra delägare.

Prop. 1980/81:48 131

Föreligger boutredningsmannaförvaltning är det bout— redningsmannen som är behörig att tala och svara i mål som rör boet (19 kap. 12 & ÄB). I sådant fall skall därför dödsbodelägares talan för boets räkning avvisas. I rättspraxis har emellertid förekommit att delägare har tillåtits att föra talan som part för dödsbo fastän boegendomen har avträtts till förvalt—

ning av boutredningsman.

I rättsfallen NJA 1969 s. 457 och 1972 s. 586 till— lät sålunda HD delägaretalan för boen med motivering att boutredningsmannen genom att förrätta arvskifte resp. bodelning och arvskifte ansåg sig ha-slutfört sitt uppdrag. Vid sådant förhållande förelåg, enligt HD, inte hinder för dödsbodelägarna att föra talan för boen. I rättsfallet NJA 1974 s. 623 fick dödsbo— delägare föra talan som part (att boet skulle till— föras ytterligare egendom) fastän boutredningsman

var förordnad. HD konstaterade att boutredningsman— nen hade avgett förklaring i målet vars innebörd

fick anses vara att han avstod från att föra talan i saken för boets räkning åtminstone under förutsätt— ning att den av delägaren väckta talan upptogs till prövning. Walin uttalar om sistnämnda rättsfall att boutredningsman har ansetts kunna delegera talerätten, dvs. medge delägarna att själva föra talan i sak som- rör dödsboet (Walin ÄB II 3. 32).

I samtliga nu nämnda rättsfall var även svarandena

delägare i dödsbona. Inga andra dödsbodelägare fanns" än parterna i målen. Sistnämnda omständighet nämndes

även i HD:s domskäl i alla tre rättsfallen.

I rättsfallet NJA 1976 s. 615 ville en dödsbodeläga— re föra talan för boets räkning mot de andra del— ägarna. Boutredningsman var förordnad. Denne hade

Prop. 1980/81:48 132

uttryckligen avstått från att föra ifrågavarande

n. Dödsbodelägarens talan mot var och en av de övriga delägarna ansågs utgöra ett särskilt mål. Ef— ter om samtliga delägare alltså inte var parter i vart och ett av målen avvisades den förstnämnde del— ägarens talan.

4

Även best m isen att dödsbo i princip T"öretriäds av

samtliga delägare i förening nu särskild boförvalt— ning inte är anordnad har ibland kringgåtts i rätts— prarcis genom att delärare har tillåtits att föra

.n talerätt tillkommer boet. ;

talan som part fast rättsfallet HJA 1945 s. 605 fick sålunda den ene av ett dödsbos två del-aare föra talan mot den andre om ogiltigförklar ing av fas tighetsöverlåtelsc från den avlidne till sistnämnde delägare.

Enligt 12 9 andra stycket KL är vid gemensam deläga— reförvaltning fEMrr än samtliga delägare beh? riga att ansöka om dödsbos avträdande till konkurs. Görs inte ansökan av alla delägarna,får emellertid inte konkursdomaren pröva den från materiell synpunkt. Han skall i så fall hänskjuta me let till rätten.

I lagstiftningsärendet rörande ärvdabalkens införan— de övervägde ärvdabalkssakkunniga (SOU 1954:6 s. 121 5) att föreslå en bestämmelse som skulle ge en— skild dödsbodelägare viss möjlighet att föra talan för dödsboet, när rättegång annars inte kunde komma till stånd rå gr un-d av att samtliga dodsnodelzparc

inte var ense därom eller, när boutrednirrsman hade

&:

förordnats , denne ansåg sig sakr .a tillräckliga s för _ian åtgärd. De sakkunniga framnöll att mcni skilj aktighete rmellan -iel ägarna inte sällan före—

plighcten

"svär

.b i rättegår

som arvlåtaren har

rinssrai var för—

Prop. 1980/81:48

denne, enligt de sakkunniga, ha anled- -veka inför tanken på en rättegång med hän— '.Len att bli utsatt för klandertalan, boets tillgångar var knappa. På grund

de sakkunniga att även väl grundade in—

mot lagligheten av förvärv från arvlåta— ren många gånger inte kom under domstols prövning. De sakkunniga fann det emellertid inte lämpligt att någon bestämmelse om rätt för enskild del—

att föra talan för boet i berörda situationer.

ör var att en sådan bestämmelse kunde

t NJA 1974 s. 623 tillät HD — som fram— e ogorelsen ovan i detta avsnitt — dödsbo— att föra talan som part (att boet skulle

tillföras ytterligare egendom) fastän boutrednings— man var förordnad. Justitierådet Jelamson, som till— hörde majoriteten i HJ, anförde till utveckling av sin mening bl.a. att det måste anses uteslutet, att dsboet. llle kunna få bära röttegångskostnader

för en proce ;, vari under pågående boutredningsman— naförvaltning kärandetalan förs rörande boets rätt utan att boutredningsmannen har tagit ansvar för talans väckande. Av särskild vikt syntes, enligt ielamson, vara att en talan av enskild dödsbodeläga—

a fördelaktig från kostnadssynpunkt

som svarande än en talan av boet företrätt av boutredningsmannen. Vinner svarandena

Framhöl_ Jelamson,

r de ju enligt det förra

—u

alternauivet full ersättning för sina kostnader av

utsatt att denne solvent, medan det senare alternativet får, förutsatt i boet,

större eller mindre

inte bara sina egna rä ostnader

tappani: fotoartcns. Jelam_on en” 5

'.)J DJ

Prop. 1980/81:48

därför att det skulle erbjuda påtagliga fördelar utan att möta vägande invändningar om boutrednings— mannen med laga verkan kunde medge enskild dödsbo— delägare rätt att föra talan mot samtliga övriga delägare.

3.1.5 Ett tveksamt fall

Enligt 20 kap. 1 & första stycket-ÄB skall boupp— teckning förrättas sist tre månader efter dödsfal— let om inte rätten på ansökan inom'samma'tid för— länger fristen. Det anges inte vem som är behörig att göra sådan ansökan. Walin anser att ansökan bör kunna göras av var och en av dödsbodelägarna utan krav på samfällt beslut (Walin ÄB 11 s. 109).

134

Prop. 1980/81:48 135 3.2 Utländska förhållanden

3.2.1 Finland

Delägare för talan som vart för egen del

Den finska ÄB innehåller liksom den svenska uttryck— liga bestämmelser om dödsbodelägares behörighet att föra talan för egen del (se avsnitt 5.1.2). Sålunda finns föreskrifter om arvinges rätt att klandra testamente, bröstarvinges och adoptivbarns rätt att framställa anspråk på utfyllnad av laglott6 samt delägares rätt att klandra arvskifte, föra talan om upphörande av avtal om samförvaltning av dödsbo, ansöka om boegendomens överlåtande till förvaltning av boutredningsman eller klandra boutredningsmans överlåtelse eller gäldsinteckning av fast egendom m.m.

Dela are företräder boet. för talan i boets namn)

Är inte särskild dödsboförvaltning anordnad, gäller i princip, liksom enligt svensk rätt, att dödsbo— delägarna gemensamt förvaltar boegendomen samt där— vid företräder boet mot tredje man Och talar och svarar i mål som rör boet.

Är boutredningsman förordnad, är det denne och inte delägarna som förvaltar boet, företräder det mot tredje man samt talar och svarar i mål som angår det.

6 Anspråk på utfyllnad av laglott kan riktas bl.a. mot den som under arvlåtarens livstid av denne har fått gåva under sådana omständigheter eller på så— dana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente.

Prop. l980/81:48 136

Delärare för talan so"

I motsats till svensk rätt (se avsnitt 3.1.4) håller den finska lagstiftningen författnings

melse om rätt för enskild dödsbodel” are att föra

talan som part för boets 'cning. Enligt bestämmel— sen skall han instämma övriga delägare att höras i saken. Han har rätt att från boet-få ersättning för sina rättegångskostnader om det som boet vinner genom rättegången förslår därtill eller det annars

prövas skäligt.

3.2.2 Danmark

Enligt dansk rött _öreträds dödsbo i rättegång av skifterätten eller en exekutor om boet är föremål för offentligt skifte (se avsnitt 2.4.2). Skiftas boet privat eller är det oskiftat bestämmer arvingar— na gemensamt över boets talan. Önskar navon arvinge i sistnämnda fall att boet skall inleda rättegång

om viss sak men vägrar de övriga arvingarna att gå

med på detta, kan den förstnämnde arvingen föra ta-

lan om saken i eget namn eller genom att ställa kerhet för rättegånge istnaderna kräva antingen att boet för talan eller att boet ger arvingen fullmakt

att föra talan i boets namn.

3.2.3 Norge

Dödsbo kan enligt norsk rätt vara p rt i oivilpro— cess. Vid rättegång mellan arvingarna under boets avveckling (se avsnitt 2.A.3) förs emellertid talan på ömse sidor i arvingarnas namn och inte i boets.

Prop. 1980/81:48 137

5.5 3.5.1 Inledning

en redogörelse för gäl—

avsnitt 3.1 har 1”

lande ordning betri .ande dödsbodelägares talerätt.

att delöjare enligt åtskilliga lagbe—

H) öra talan som part i mål

ben!? dare har nämnts att i domstolarnas

;;r

_ller arenden. are har tillerkänts rätt att även i andra Traxis del

.frfattningsreglerade föra talan som part

eller för dödsboets rökning.

1 som

';anden har utredningen av 5 kommit fram till att det inte finns

a betydande sakliga ändri .ar i

remot

sbodelägares talerätt. "las förtydligande eller ut— Dörvid bör de lösnirrar

. ' ":>

fram till delvis kunna

T fortsättningen av detta avsnitt behandlas först

utredningens overvözandcn och förslag i vad de an— föra talan som part

för de delar av för—

för delägare att föra talan som

Prop. 1980/81:48 138

3.3.2 Delägares behörighet att föra talan som part för egen del

Testamentsklander

Som har berörts i avsnitt 3.1.2 avser bestämmelsen

i 14 kap. 5 9 ÄB om arvinges rätt att klandra testa- mente de fall när arvingen påstår att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap. ÄB. Föreskrifter om tale— rätt har inte meddelats för de fall när andra slag av ogiltighet åberopas.

Det är oklart i vilken utsträckning man som ogiltig— hetsanledning skall beteckna omständighet vilken föranleder att visst förordnande blir verkningslöst som testamente.7 Denna oklarhet beträffande termino- login medför emellertid inga större svårigheter. I detta betänkande begagnas för enkelhetens skull ter- men ogiltighetsanledning i fråga om varje omständig— het som innebär att testamente blir verkningslöst.

Ett mera betydande problem än det terminologiska är i vilken utsträckning särskild talan måste föras i de fall som inte regleras av 14 kap. 5 % ÄB. Hos Beckman-Höglund heter det att då "krävs ej klander" (s. 297). Jet framgår inte om därmed menas att ta— lan i dessa fall över huvud taget inte behöver föras (därför att det föreligger ett slags självverkande ogiltighet) eller att talan måste föras men inte

nödvändigtvis i den ordning som föreskrivs i 14 kap. 5 & ÄB. Enligt Nalin kan av klanderbestämmelsen

7 Walin framhåller att "då man talar om ogiltighet av ett testamente, förutsätts att det föreligger ett förordnande, om vilket kan användas beteckningen testamente, samt att förordnandet tillkommit under omstär”igheter som föranleder att det ej har med sitt innehåll överensstämmande rättsverkningar" (Walin ÄB I 5. 343). Enligt Beckman—Höglund däremot är det en ogiltighetsgrund även när över huvud intet testamente anses föreligga (s. 297).

Prop. l980/81z48 139

slutas att där inte omnämnda ogiltighetsanledningar inte behöver göras gällande genom formligt testa— mentsklander. Det är alltjämt en öppen fråga, fort— sätter Halin, om vid sidan av den lagstadgade an— gripligheten finns även annan form av angriplighet samt hur dylik angriplighet ävensom nulliteten är att behandla i skilda hänseenden. Walin tycks inte vara främmande för att testamente kan anses ogiltigt genom officialprövning (Walin ÄB I s. 345).

Det är alltså ovisst hur arvinge skall förfara om han vill göra gällande att testamente är ogiltigt på annan grund än sådan som avses i 14 kap. 5 5 ÄB. Emellertid ligger detta problem egentligen vid sidan av frågorna om dödsbodelägares talerätt. Det har i stället anknytning till spörsmålet om testamentets begrepp. Utredningen anser att en översyn av sist— nämnda lagstiftningsdel ”igger utanför dess uppdrag.

or inga talebestämmelser !(,

Utredningen föreslår Går för de ogiltighetsfall som inte regleras av 14 kap. 5 % ÄB. Något behov därav från strikt talerättssyn— punkt synes inte heller föreligga. Det torde nämli— gen vara uppenbart att i den mån särskild ogiltig—

hetstalan måste föras så tillkommer talerätten

arvinge.

3 & andra stycket 33 om HD har emellertid i rättsfallet

NJA 1973 s. 66 uttalat att sådan talan får föras av

var och en av den först avlidne makens arvingar för

Prop. l980/81z48 140

egen del. HD:s avgörande har godtagits i rätts- praxis (se t.ex. SvJT 1975 rf. s. 4).

bör nu nämnda praxis

Enligt utredningens mening

ÄB innehaller ju åtskilliga bestämmelser

lagn

om rätt for dödsbodelägare att föra talan som part

för egen del. Fet är därför lämpligt att bestä melse harem införs i ÄB även beträffande förevarande fall.

Utredningen föresl;r att bestämmelsen upptas som en ny sista mening i 3 kan. andra stycket äE.

5.3.5 Delägares behörighet att föra talan som r

Allrin bestämmelse

Som har nämnts i avsnitt 3.1.4 övervägde ärvdabalks— sakkunniga att föreslå en bestämmelse enligt vilken enskild dödsbodelägare skulle få föra talan för dödsboet i vissa fall. ?örutsättning härför skulle vara att rättegånv annars inte kunde komma till stånd antingen på grund av att samtliga delägare inte var ense därom eller, när boutredningsman hade förordnats, därför att denne inte önskade väcka ta—

lan.

Trots att någon bestämmelse av det slag som ärvda— balkssakkunniga övervägde inte infördes har HD vid

flera tillfällen tillåtit enskild dödsbodelägare

att föra talan som part för boets rizning. I tre av de rättsfall för vilka har redogjorts i avsnitt 5.1.4NJA 1969 s. 437, 1??? 5. se; och 1974

3. 6 Fx)

kl!

_ har detta skett, fastän boutredningsman

var förordnad. Ld's _l nar därvid varit antingen rt att boutredningsmannen har ansett sig ha slut?

Prop. 1980/81z48 141

sitt upndrag eller att han har avstått från att föra

..,

te lan i saken för boets ökning. i alla tre rätts—

fallen har som doms* aven anfört att inga andra

(*Om 1'

..) -

dödsbodel re fanns än parterna i målen.1 r-=ttsfallet HJA 1976 s. 615 samtliga dels

var parter har enskild delä5ares talan för boets

gare inte

räkning avvisats. Genom rättspraxis har alltså ska— pats en re5el om talerätt fö rdöds bodeläp are för

boets rötninc d.elvis liknande den som a_vdaoal sr .k—

ervdrde att förse 1.1. Utredningen anser att intresse är önskvärt att denna 's, dock med viss modifiering.

Talerätt enligt den nu föreslagna lagbestämmelse enskild di 'dsbod

r:.»cnin-t antingen bo1frn'n1n"sna är förordnad eller

:are för boets

bör tills. nr”

_... __ "(.:

boet i princip valtas av samtliga delägare ge— mens'z av 18 kap. 1 & ÄB. Gäller avtal

i os melsen

om

remot inte ha tilläm.rjnh. Törevarande talerätt bör nämngen tillkomzza enskil

s.k. intern talan, dvs. då samtlig ;a dellgare och endast de är parter i målet eller ärendet (se när— mare nedan i detta avsnitt". :örelig5er ett avtals—

rhål lande mellan delägarna rörande förvaltningen,

to: de .ot intresse av att så länge av—

talet UTOCOES- mot varandra. Skulle i vt a n av dem vilja väcka talan mot de ndr för boets räkning kan vederbörande först säga

upp avtalet eller Hu verka rättens förklaring att av— talet är).

tal

all npnnöra att gälla (24 kap. 3 resp. 5 &

.ijlighet till intern talan även när av—

nmanlevnad i oskiftat bo föreligger, inne—

här detta att 1 ,stiftaren åsiö na menat när de slöt avtalet. Träffa—

erenu_orrelse om rätten att före—

ler ju enligt ?4 kap. 1 & bestäm—

Prop. 1980/81:48 142

melsen i 18 kap. 1 S ÄB att de företräder boet i förening. Det måste nog också antas vara delägarnas mening när sådana här avtal sluts, om inte delägarna uttryckligen kommer överens om annat, att de endast tillsammans skall få företräda boet. Att under såda— na omständigheter tillerkanna var och en av dem rätt att ensam föra talan som part för boets rakning så länge avtalet består skulle därför vara att i onödan inskränka deras avtalsfrihet.

Utredningen föreslår att talerätt tillerkänns döds— bodelägare för boets räkning bara när samtliga del— ägare och endast de är parter i målet eller ärendet. Sannolikt menade inte ärvdabalkssakkunniga att några sådana inskränkningar skulle gälla enligt den bestäm— melse som de övervägde att föreslå. Utredningen an— ser emellertid att det skulle vara olämpligt om del— ägare fick rätt att föra talan som part för boets räkning mot utomstående. I regel har inte heller så— dan talan tillåtits i rättspraxis (se avsnitt 3.1.4). Ogillas enskild delägares talan mot utomstående är det ju inte säkert att domen vinner rättskraft mot andra delägare eller mot boet. Svaranden kan då ris- kera att bli utsatt för ytterligare rättegångar an- gående samma sak där talan har väckts av andra del— ägare eller av boet.

fnligt utredningens förslag skall för det fall bo— utredningsman är förordnad dödsbodelägare få utöva förevarande talerätt oberoende av om boutrednings— mannen anser sig ha slutfört sitt uppdrag eller har avstått från att föra talan i saken för boets räk— ning. Skälet härför är bl.a. att delägaren enligt förslaget skall få föra talan som part och alltså på eget kostnadsansvar. Boutredningsmannen bör emellertid ges befogenhet att genom en uttrycklig förklaring hindra delägare från att utöva talerätten.

Prop. 1980/81:48 143 '

Det kan ju vara så att boutredningsmannen bedömer talan som helt utsiktslös. Har inte delägaren samma mening i denna fråga som boutredningsmannen, kan han enligt 19 kap. 5 23 hos rätten begära entle— 4ipando av denne. tten får då tillfälle att pröva

om det kan finnas skäl att föra ifrågavarande talan.

Fastän den enskilde dödsbodelägaren för ifrågavarande l

|

.es av talan på eget kostnadsansvar föreslår ut—

att han skal ha rätt till ersättning av

dödsboet för kostnad som tä ks av vad som har kom- mit boet till godo genom rättegången — jämför

; anåra stycket aktiebolagslagen

_ 8 n "_ _ . __ .). en ioreslagna regel inneoar att den

örcvaranec LE ägaren har a. s i.v försa" u Si.c f ' i l " tt 3 l * uta na

rättegångskostnader och, om han förlorar målet, stå för både dessa och dem som tilldöms motparten; te— gången kan ha kommit dtasboet till godo få ut er— han skall emellertid ur det belopp som genom ra

sättning för sina rättegångskostnader i den mån de inte ersätts av motparten (prop. 1975:105 s. 780 och NJA II 1910 nr 14 s. 120 f).

Utredningen föresl r att de här förordade allmänna

bestammelserna om nedsbodelägares behörighet att

föra talan som part för boets räkning tas upp i en

nB och en ny 12 a & i 19 kap. ÄB.

ny 1 a & i 15 kap.

Ansökan om förl qning av tid för förrättande av

bouonteckning

Det är enligt utredningens mening önskvärt att be- stämmelsen i 20 kap. 1 3 första stycket ÄB om rätt

att göra ansökan om förlängning av tid för boupp—

_;

tecknings förrättande kompletteras med en föreskrift

8 Jämför även i fråga om finsk rätt avsnitt 3.2.1.

Prop. 1980/81:48 - 144

redningen föreslår att talerätt tillerka_ns både

'sboet Och enskild delägare. Dessutom föreslås

att även legatarie skall kunna vara kan nämligen finnas fall där endast legatarien har intresse av att bouppteckning sker. Är boet sökande, bör det vara företrätt på vanligt sätt7d1s. av samt— liga delägare i förening (i brådskande fall av ett Lindre antal) eller, om boutredningsman är förord—

nad, av denne. Att boet uttryckligen tillerkänns t lerött torde innebära endast lagfästande av praxis. Boet har givetvis intresse av att bouppteckninge— fristen 'nte försitts. Även enskild delägare har emellertid ett sj vständigt intresse av detta. Delägare som har boet i sin vård är ju enligt 20 kap. 2 5 första stycket ÄB skyldig att föranstalta om bouppteckning. Försitter han tiden för bouppteck— nings förrättande,blir han enligt nu gällande 21 kap. 14 % första meningen ÄB ansvarig för all den dödes gäld.9 reiäggande enligt 20 kap. 9 & 13. >

Vidare kan han komma att drabbas av vitesfö—

9 Som framgår av avsnitt 2.5 föreslår emellertid utredningen upphävande av detta lagrum.

Prop. l980/81z48 145

4 PRESKRIPTION AV RÄTT TILL ARV OCH TESTAMENTE 4.1 Gällande rätt

4.1.1 Inledning

Enligt förarbetena till den gällande successione— rättsliga lagstiftningen är grunden för arvsrätten den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan arvlåtare och arvinge.1 Om arvinge inte tillträder kvarlåtenskapen eller gör anspråk på den inom rim- lig tid efter arvfallet, anses det inte föreligga någon samhörighet av nyssnämnda slag. I så fall finns inte heller någon grund för arvsrätten. Den skall då upphöra.

Eftersom rätt till arv alltså kan upphöra till följd av att arvingen inte gör sin rätt gällande, har det ansetts oegentligt att inte också rätt till testa- mente skulle kunna upphöra av motsvarande skäl. Genom 1930 års testamentslag infördes därför sådana bestämmelser som tidigare hade funnits endast be-

träffande arvsrätt - även i fråga om testamentsrätt.

Det från ovannämnda utgångspunkter avgörande för frågan om arvs— och testamentsrätt skall bestå är alltså den grad av aktivitet i förhållande till kvarlåtenskapen som arvinge resp. testamentstagare visar under en viss tidrymd efter dödsfallet eller, om hans rätt inträder vid senare tidpunkt, efter

1 Införandet av full arvsrätt för barn vars föräld— rar intc har varit gifta med varandra har dock inte motiverats på detta sätt (prop. 1969:124 5. 89 f).

10 Riksdagen 1980/8l . I saml. Nr 48

Prop. 1980/81:48 146

denna. Underlåter han under den ifrågavarande tid— rymdon att vara verksam på sätt som krävs, ,lir hans rätt pr eskriberad.

I motsats till vissa utländska rättssystem

enligt svensk rätt arv och testamente inte underkastade all— m =ira1a beste mmelser om anspråkspreskription. 1862 års preskriptionsförordning avser sålunda en .dast ford— ringar. Den svenske lagstiftaren har i stället valt att skapa särskilda regler för preskription av arv och testamente. Enligt dessa preskriberas inte bara rätten att föra talan som vid anspråkspresk ription

2 & preskriptionsförordningen med 15 kap.

och testa—

under en rhttsor ni

dens nge för vilken preskription hade intrf tt för eöverlämnandet, kan inte annan arvsberättigad kräva at få ut egendomen under åbero: -ande av pres Miptio sreglerna. Var

däremot su va arvsrätten pres kr iocrad n. överl..

nandet s.:edde, kan egendomen krävas tillbaka.

Nu gällande regler om preskription av rätt att ta arv och testamente finns huvudsakligen i 16 kap. ÄB. ÄB:s best mmelser i ämnet kompletteras av lagen (1958:F2) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente samt av kungörelsen (1959z321) med närmare bestämmelser om kungirande, varom i 16 kap. 1, 2 och 3 nå ÄB stadgas. I tredje &

punkten övergång sbestammels erna till lagen (19 69:_21)

om ändring i AB finns en särskild preskriptionsföre- skrift för barn födda före den 1 januari 1970 var_s föräldrar inte har varit gifta med varandra.

Prop. l980/81z48 147

Det är huvudsakligen fy: a kategorier av arvingar

och testamentstagare Som lagstiftaren har intresse- rat sig för vid utformningen av reglerna om preskrip— tion av arv och testamente. Dessa kategorier utgörs av sådana som är

1. helt okända,

2. okända till namn och adress,

'. ka 5 ea till namnet men på okänd adress samt 4. k 'inda oc h kan nås men som inte inom rimlig tid + jer kvarlåtenskapen eller gör anspråk på den.

kan. 1— 3 55 ÄB och lagen (1958:52) om Ch

4.1.2 1 får långning av tid för preskription av rätt til; arv eller testamente

x' J

;- ÄB har meddelats särskilda bestäm—

melser om preskriptionstid för sådana arvingar och

testamentstagare som Fy helt ok nda, okända till namn och adress samt kända till namnet men på okänd adress. Be tre f_Eande dessa kategorier Skall genom

rh kurlgörande ske i Post— och Inrikes 0 Är arvinge känd till namnet men på oke "nd

relsen inne hålla, förutom uppgift

om ar'! fallzu, anmaning till honom (”individualiserad"

m illande inom fem år

ut"'l.""1"""'x att

......K

sin rätt 'J'

.; kungörelsen var införd i tidningen

'). Är det fråga om helt okända

arvinn;a- eller arvingar okända till namn och adre blir anmaningen givetvis inte individualiserad i nyss angiven mening (16 kap. 2 3 AB). Kungörelsen

».," .. --J_ u 'i de L.

rikta sig till arvlåtarens samtliga "”all emellertid uppta sådana

.ilanden som kan vara till led—

dem som avses med den. Beträffande okända

gäller att anma—

test am=n stagare (lv kan. ?

Prop. l980/81:48 148

ningen i kungörelsen skall vara individualiserad så L %n- t det är möjli.t. När kungörelsen har införts i tid ningen börjar alltsa en femårig trist e'zt löna inom vilken de ifr

mentstagarna på visst sätt (se avsnitt 4.1.3) skall 1. Gör de inte det, har de för- 7 15.5). ils

laga förfall för sin underlåtenhet.

rum fast? —n förut=,dt

tningarna

0. i Eatta a' ;itt) inte var upgf

den sen.re tidoun (t när arvingens eller testnments—

”mmelserna om ?

preskr'ptionstid

_-r arvingar och testamentstagare

1

beträffande v11ka det föreli er bristande kännedom ett eller annat avseende har lagstiftaren haft att tällning till följande lagstiftningstekniska

ll vilken tidpunkt ska ll den bristande känne— do n hänföras?

2.1105 vilka skall den bristande kännedomen före— lig_ga? Den första frågan är uttryckligen besvarad 1 lagen. Det är tiden för boupptecl (ninqerm förrättande som .ll gälla för det fall

att bouppteckning har ersatts med dödsboanmälan en—

_ . 2 . _ ar den relevanta. lad som s

2 Balin (ÄB I 8. 367) pastar under hänvis ning till ett uttalande i motiven till testamentslagen (vilket uttalande han 8 ger sig ha svårt att förstå .) att den relevanta tidpunkten när det gäller bristande kännedom om testamentstagare är tiden för kungörelsens utf dande. . -ter B:s ikraftträdande synes dock mo— tivuttalan .iet inte längre giilla.

Prop. _ 1980/8lz48 149

ligt 20 kap. 8 a % ÄB tycks vara oklart. Problemet

har i vart fall inte berörts i förarbetena till denna bestämmelse. Möjligen har de särskilda preskriptions- föreskrifterna inte tillämpning på förevarande fall.3

Frågan hos vilka den bristande kännedomen skall före- ligga om de bortovarande har inte uttryckligen be— svarats i lagen. Genom att låta bouppteckningsför— rättningen bli den relevanta tidpunkten har emeller— tid lagstiftaren fått en "naturlig" personkrets detta hänseende. Enligt 20 kap. 5 % ÄB jämförd med

2 % samma kap. skall namn och hemvist beträffande samtliga dödsbodelägare anges i bouppteckningen. En— ligt 6 i samma kap. är varje delägare efterlevande make även om han inte är delägare — skyldig att på anmaning lämna uppgifter till bouppteckningen. Det är alltså de hemmavarande delägarna och efterlevande maken som utgör den relevanta personkretsen. Har nå— gon av dessa vid bouppteckningstillfället kunskap om

fare eller om hans namn eller

I..

existensen av viss del adress, föreligger inte bristande kännedom om den bortovarande i de avseenden som täcks av de hemma- varandes kunskap.

gen (1958:52) om förlängning av tid för "en av rätt till arv eller testamente kan

l föreliwcer på ansökan för—

U :_-_

ingning får ske med högst fem år 1 sänder. Den får sammanlagt inte uppge till mera än 15 år. Ansökan om

förlängning skall ges in till rätten innan preskrip—

tion har int jehörig sökande är den som har att

bevak. arvingens eller testamentstagarens ätt i boet, dvs. normalt [od man enligt 18 kap. 4 ? FB.

elsen i 20 kap. 8 a andra en skall uppta dödsbodel-

Prop. 1980/81:48 150

4.1.3 Några särskilda preskriptionsregler om barns arvsritt och om rätt til kl arv efter barn

v *s fö-_

ch. ..

Före den 1 januari 1970

inte hade varit gifta med varandra hade full arvsratt endast efter modern och hennes släktingar. Barnet tog arv efter fadern och fadern eft=r bariet bara o:

det var trolovningsbarn eller fadern hade avectt s.k.

ar" jrklaring. Mellan barnet och faderns släk— tingar ägde inte arvsrätt rum. Fr're

barn av trolovade men inte gifta

lertid i vissa fall ta arv efter

faderns elak.inwan

Genom l_a agen (121) om ärdring i som rä i 1'raft den 1 januari 1370, blev alla barn liks i arver- lttsligt hi” eende. Barn utom äktenskap

är fött före vlagens ikraftträdande och dess brö"

1. arvsrätt skulle ha förelegat mellan fadern och . .. 4 barnet redan enligt aldre lag,

2. annan dödsbodel.gare, boutrelning' mar eller den

som sitter i boet inom tre m'* dödsfallet

eller, om bouppteckningen förrättas s' :e, senast

vid bouppteckningen har fått 'innedon om arvingen

eller

3. anteckning om barnet har ajorts personakt för arvlåtaren elle 1 annan tt. arvingen härled er sin arvs

: ler de nya rc-glzrn 3 utan ins.:r rankning, å—iven mel an barn -t och fad rns släktinaar (prop. C x- . 19692124 5. 95 f).

Prop. 1980/81:48 151

?öre den 1 juli 1977 f*nns inte någon preskriptions— . nt -svarade den som har återgetts Vid ?

tilll(-.er fadern eller dennes

:ler emellertid enligt 16 k t om vid någons död faderskapet till 'tställt och fadern inte heller på

honom annat sätt är känd för annan dödsbodelägare, bout— re.ningsman eller den som sitter i boet, så skall den som vill grunda arvsrätt på faderskapet göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet eller, om bouppteckningen förrättas senare, senast vid bo—

uppteckningen. Enligt förarbetena till bestämmelsen skall m. inte ställa upp för stränga krav när det

.»:—

g.ller 1 _an i vilka fall fadern skall anses ha va— rit känd vid barnets död. Det skall enligt lagmotiven vara tillräckligt att exempelvis fadern under barnets

livstid har påstått för någon av dödsb .elägarna att ar till barnet. Har detta skott,är alltså Ch hans släktingar befriade från skyldigheten

nom fristen (prop. |...

1.7, skall han göra det inom tio år från fallet eller, om hans rätt inträder först vid se— nare tidpunkt, från denna (16 kap. 4 ÄB).

nu &

utfärdats, dels då sådant kun Jirande har

; men förut.ft ningarna dä_för inte förelåg, dels

Prop. 1980/81:48 152 då föreläggande enligt 16 kap. 5 ; än inte har med— delats. Har t.ex. kungörande skett enligt 2 9 (helt okänd arvinge) fastän rätteligen kungörande med in— dividuell anmaning enligt 1 5 hade bort ske, löper den allmänna tioåriga preskriptionstiden och inte

den kortare frist som har angetts i kungörelsen. Det— samma blir förhållandet om kungörande har ägt rum trots att de hemmavarande dödsbodelägarna eller nå— gon av dem när bouppteckningen förrättades kände till den bortovarande både i fråga om namn och adress. Har däremot efter det kungörelsen utfärda— 7on omständighet som tidi— » des kunskap vunnits om nå

gare var okänd och som om den varit känd skulle ha föranl.tt att kungörande inte hade skett, medför inte detta förhållande att den allmänna preskrip-

tionsregeln skall tillämpas.

Den allmänna preskriptionsregeln kan åberopas även av arvtagare som vid dödsfallet kände till existen— sen av sådan pretendent mot vilken han åberopar be— stämmelsen (Nalin ÄB I 5. 374). Här skiljer sig svensk rätt från t.ex. dansk (se avsnitt 4.2.2).

4.1.5 16 kap. 5 & ÄB

I förarbetena till lagstiftningen om preskription av rätt till arv och testamente har framhållits att det ibland kan inträffa att arvinge eller testament.— tagare som är känd vid arvfallet inte kan förmås

att ange om han gör anspråk på kvarlåtenskapen. Det förekomma enligt lagmotiven att arvtagare som var helt okänd eller nå okänd ort .är bouppteck— ningen skedde sedermera hljr känd och får vetskap

om sin rätt men vägrar ge besked om han ämnar utöva den. För båda dessa kategorier skulle, om inga sär— skilda best melser för denna situation var meddela— de, de i avsnitten 4.1.2 4.1.4 angivna proskr'n—

Pm .). 1980/81:48 153

tionetiderna fort sätta att löpa trots att ifrågava—

rande arvtagare kanske är helt ointresserade av kvar— låtenskapen. Det succe sloncrattsllua läget för öv- riga arvingar och test mrvtutatare skulle förbli

ganska lång tid, De skulle därför i

oklart under me nja fall inte kunna ta sin lott i besittning.

lmelne

ts en best

har medd

förhindra nu n nnda icke önskvL-.rda CL Iek—

av de relativt långa preskriptionstiderna. En—

denna vc kan arvinge eller testaments—

,.

sig att tillkänna or .han

tagare son rätt till arv resp. testamente att 52

sex månader irån det orelac _andet delgavs hcnom. vill & sin rätt gällande inom

"*anie skall meddelas _å ansökan av

.!)

berättigad till arvingens eller testa— el i kvarl.åten'-kapen i hä.ndelse denne

5

d bevara sin rätt.

4.1.6 Prenkr rintionsa vbrott

I avsnitten 4.1.2 - 4.1.5 har nämnts att de n som Vlll avbryta den S”cce s_i rittsliga pres Wpt nen har att inom vis sa fn ster "göra sin ra tt gla il-

lande". Här preskription en gång har blivit av— bruten på behörigt sätt får detta verkningar för all framtid. Någon ny preskriptionsfrist börjar alltså inte löpa.

I 16 kap.] 6 ; ÄB anges närmare hur preskriptionsave brott ska

ta

brottse 1. tillträde av kvarlåtenskapen eller lott däri och

huvudkategorier:

2. anmälan av det successionsrättsliga anspråket.

u

fande n; aana "sekundära1vin5ar" se avsni t

Prop. l980/8lz48 154

Hed tillträde av kvarlåtensr D inde.

3 kan ten

sådanh qar forqwliat. att beva"n bortova randos

sam har till—

,Ell'l

har motta t anmälan

skall un—

c+- r.ffanåe anrllan

äts hos rätter.

riptionens verkningar

4.1.7 1r3s k

Har arvinge eller testamen stagare inte gjort sin rätt gällande inom de preskriptionsfrister sor

för olika fall, förlorar han enligt 16 kap. sin rätt. Inneoärden därav har berörts när—

vsnitt 4.1.1.

"e arv medför presaription att det s::all

som skulle ha haft .dtt till det om

äga om testa te :e delats lagbestäm— -et 55.1ler all

tolkning av tostamc onto.

detta ammawhar. är alltså 1.1:50 " vid Förver— a 0 av arv men till skillnad mot vad som gälller rö han avräkninx av crvsförskl tt och normalt be— tr? Fande arvsava else den reprcs entationsrät— ton inte e m tati- t i n antli5 marina (T ' 4 L oc ap. 2 _ tredje _ q

Prop. l980/81z48 155

4.2 Utländska förhållanden 4.9.1 Tinlani

De finska rättsreglerna om preskription av rätt

till arv och testamente uppvisar många likheter de svenska (se avsnitt 4.1). Det a gäller t.ex. be—

stämmelsen att åen som har tagit arv eller testa—

mente skall göra sin rätt Fäll nde inom tio år från

arvlåtarens död eller, om e.n

dade rätten inträder sen

1

Vidare an liksom enligt svensk ratt domstel efter

ansökan förel arvinge eller testamentst'

:.:-

att göra sin rätt till kvarlåtenskapen F

inom viss tid efter det att förela

getts honom. Slutligen &

lagstiftninge; & den s* avbrott

-r3

och verkningar av succ;esionsr1ttsliq preskription.

Till illnad f_ån svensk rätt innehåller den finska inga kilda b,stinmelser om preskriptionstid för sådana arvingar och testamentstagare som i ett eller

? Okända. Inte heller finns före—

annat avseende

skrifter om kunröranie betr fande dessa katerorier.

får arvinge' och lcgatarie kräva

arvet inom tio år efter arvlåtarens

även om skifte har skett. Har de som äel—

i rkiftet därviä gjort sig skyldiga till

_urfarande mot de bortovarande har de sist—

itt att framställa anspråk på arvet under

1 allot.

*-d tid efter död

appet arvinge i dansk rätt 99

Hänvisningar till US41

Prop. 1980/81:48

Vnder skifteförfarandet finns möjlighet att utfärda kallelse på okända arvingar och legatarier varvid dessa anmodas att anmäla sig. Underlåten anmälan medför emellertid inte att äe bortovarande förlorar

sin rätt.

succeeaionsrättslira nreskriptionsfristen en—

är räknad

156

Prop. 1980/81:48 157

4.5 Uverväganden och förslag

De svenska successionsrättsliga preskriptionsti— derna är relativt korta vid en jämförelse med övri— ga Västeuropa. Inget av de i avsnitt 4.2 och i bilagorna 1—5 angivna länderna har sålunda kortare frister än Sverige. Tre av dem - Finland, Danmark och Norge har tioårig preskriptionstid. I England utgör fristen tolv år. Fyra av länderna _ Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Belgien och Neder— länderna har avsevärt längre preskriptionsfrist än Sverige, nämligen 30 år. Vid jämförelsen måste även beaktas att enligt flera av dessa utländska rättsordningar gäller, i motsats till svensk rätt, ingen preskriptionstid alls om ond tro förelåg hos de arvtagare som redan har skiftat resp. enligt engelsk rätt — hos den personlige representanten.

Fastän de successionsrättsliga preskriptionsfrister- na således är relativt korta enligt svensk rätt kan det finnas skäl att förkorta dem ytterligare fram— för allt av hänsyn till de arvtagare som redan har gjort sin rätt gällande till kvarlåtenskapen. Så länge preskriptionstiderna löper, förblir nämligen det successionsrättsliga läget oklart för dessa arvtagare. Visserligen har de under preskriptions- tiden i vissa fall möjlighet att åstadkomma succes— sionsrättslig klarhet. Sådan möjlighet föreligger enligt den tidigare berörda bestämmelsen i 16 kap. 5 & ÄB (se avsnitt 4.1.5). Enligt denna bestämmelse skall nämligen rätten efter ansökan förelägga de rvtagaro som inte har framställt arvs- eller tes- tamentsanspråk att göra sin rätt gällande inom viss kortare tid. Tillämpning av denna bestämmelse förut— sätter emellertid att arvtagarna är kända till namn

Prop. l980/81:48 158

o..

och adr .ss. Är detta inte Jurnzllaroet

.,.4.

:rintien.. tiden

"aktiva” arvtagarna vänta hela pr

innan de nr veta hur det blir n utliäa

fördelningen av de efterl

Det är allt—f

at sin r

urdlig t att de arvta som har ne—

mer ett starkt intresse av att

-eskrin:ionstiderna förkortas. ära " emeller—

tid om detta i""te"ee är så nezktnnnv rt att det

här föranleda en

den rent [år vetskat om a_viavareni fra

vi rätt vda att en arvta—

kan naturligtv

_ _.— ' . 1: ' _; ' ,. f....l. bOm nar Edit md rizga kontakt

han inte iår kinnenoi om

sig i

del i kvarlåtenskayen preskriberas. Detta resone— llertid inte rimligt uncer alla förhål— landen. nellan en utomlands e satt arvtagare och

9 d hemvist i overive kan sålunda fö—

nsla av s_nnn_i

står i regelbunden förb' näelse med varandra.

torde inte sällan vara fallet i fråga om de

invandrare som finns i landet och deras -ska anh-öriga. Vidare kan eortorar ande arv a— okunnighet on nrvlåtarens frånfälle bero nå

avarande arvtagare avsi: tligt har underlä—

t underrätta dem om dödsfallet.

som har "'n.J1—at i det fö_e—

har 'tr” ingen slutligen stannat

av de nueeecslonULth-

för at, det

inte skall le|:1 till rätt _o-1u"te.

gorier av arvtagare bör

Eortoverande arvtaga r.e

Prop. 1980/8lz48 " 159

lätenskapen även efter pres kriptionsfristens ut— gång om de som redan har tillträtt arvet under

ris .ten kände till att det fanns ocksa andra arv—

r!- agare. Öe sistnämnda arvtagarna har att visa att de för stn_mnda var i ond tro i detta hia anseende.

I frå ga om de nya preskriptionstidernas längd anser utredningen att den allmänna preskriptions fristen i

9

fortsät ningen bör uppgå till fem år. Beträffande de irsrilda preskriptionä risterna enligt 16 kap.

nn har utredningen övervi? .gt att föres lå an— tingen att fristerna förkortas ytterligare eller

att best na, måste bes

nelserna upphävs. Förkortas inte frister—

mnelserna givetvis up_ ras. med en

[

femårig allmä n prer”r1pu10ust1u finns det n ligen ingen anledning att behålla en specialreglering med

savnma preskriptionstid.

För upphävande av de särskilda preskriptionsbestäm—

(. fr.

melserna i 16 kap. 1—3 .-5 ÄH talar följande skäl. Skall bestämmelserna sta kvar kan det sättas i fråga om inte de t nuvarande svstcmet med kungörelse i

? st— och Inrikes Tidningar bör överges. Denna ord—

ning torde nämligen i praktiken vara tämligen me—

randeförfarande med n

. 10 . .. . .. :eIorm. kungörande 1 ortstinni

on annan obligato—

g tor—

" att just fem år ha r valts kan rent 'iliande. E'risten b'ir med håinsyn till ' rnas intr inte vara .stid skulle .istens längd TI nuvaran E 111 91”. re: OI'I'!»

r..—

Prop. l980/8lz48 160

de bli alltför dyrbart. Dessutom är det sannolikt att de som man vill nå med sådan kung"relse i all—

-nhet befinner sig utanför tidningens spridnings— område. Kungörande på rättens anslagstavla blir

sidan får väl dylikt kungörande anses vara ännu mer meningslöst än de båda andra kungörandeformerna.

':

Ltd hänsyn till det anförda bör kravet p

kungurande

slopas i fråga om sådana arvtagare som i ett eller

hör kungörandeförfaran— _ängre någon utgångspunkt

speciella preskriptionsfristerna.

serna i 16 kap. 1 ens Zärav föres ås även upÅ dels lagen (1958:52) om förlängning av tid för

preskription av rätt till arv eller testamente, dels kungörelsen (1959z521) med närmare bestämmelser om kungörande, varom i 16 kap. 1, 2 och 3 Gå ÄB stadgas.

Bestämmelsen i 16 kap. 5 13 om förel” gande för arvtagare att edra sin rätt gällande bor stå kvar.

” De motiv som har anförts för bestämmelsen (se avsnitt 4.1.5) har giltighet även i det föreslagna systemet. Enligt utredningens mening bör man behålla också

ÄB om tre månaders

fader vid barnets dör.

ns arvsrätt. Det finns sammanhang ändra ifratavarande

Prop. l980/8lz48 161

övergångsbestämmclser. Därför bör inte heller regelns komplementföreskrift i ÄB ändras.

Utredningen har övervägt att föreslå den ändringen i 3 a att bes

de fall när den dödes farfar eller morfar är okänd.

mmelsen kommer att omfatta även

_Emellertid har utredningen slutligen stannat för

att inte lä ea fram något sådant förslag. Av allt

att döma kommer nämligen arvsrätten i tredje paren— . 9. 11 . telen se smaningom att slopas. Och da bortfaller

givetvis ifrågasatta ändringsför—

ven arvet skall tillfalla när

preskription har intr t för arvinge föreslås ingen ändring i gällande rätt. Arvet skall alltså till— falla dem som skulle ha varit arvsberättigade om arvingen hade avlidit före arvlåtaren. 3.1. finns

inga uttryckliga bestämmelser om vad som gäller i preskriptions'.nseende beträffande dessa s.k. sekundärarvingar. Inte heller i fråga om sekundära

testamentstagare finns sadana Les ämmelser. Det får emellertid antas att den allmänna preS'rirtions—

ln i princip är tillämplig (se Lennart Ealsson

vJT 195O s. 541 ff . De sekundära arvtagarna

maste alltså göra sin rätt gallande inom tio år fi arvlåta*ens död. de särskilda preskrip— tion bestämmelserna i 16 kap. —3 %% ÄB enligt ut- redningens ar denna omständighet i

och

11 Riksdagen 1980/81. 1 mm!. Nr 48

Prop. 1980/81:48 162 ..

för de pri ra arvtagarna. De sekundära_arvtagarna får då ingen möjlighet att framställa arvsanspråk

sedan det har klarlagts att de är arvsberöttigade.

F.n. kan det vara så att de sekund ra arvtagarna erhåller en kortare eller längre tid för framställan— de av arvsanspråk efter det att fristen har löpt ut för de primära arvtagarna.-J är förhållandet

om t.ex. kungörelse har utfö beträffande pri- märarvin-e enligt 16 kap. 1 5 53 innan fem år har U'l förflutit från arvlåtarens död. Framför allt för

nu

sekundär arvtagare som inte Lh. nnedom om arvlåta—

rens frånfälle under den eresgriptionsfrist s n

gäller för den pri.åre arvtagaren r det givetvis

art intresse att därefter ha en ”

m 4 & & 7 -en” preskrip-

n han enligt den föreslag— oberoende av att preskrip— tionstiden har gått a "_a talan mot ndra arvtagare om utfående av arvet. Äcn då krävs att ond tro före— låg hos dem. Vidare gäller att han har bevisbördan

för detta förhållande.

För att undgå nu påtalade olägenheter för sekundär arvtagare av den nya regleringen föreslår utred—

ningen en särskild bert" betr

ligt den föresla

gelse för dessa arvtagare

fande preskriptionsfristens utgångspunkt. mn—

na bestämmelsen skall preskrip—

tionstiden för dem inte börja löpa förrän de ra arvtagarnas rätt har preskriberats. Fristen skall

utgöra ett år från sistnämnda tidpunkt.

Bestämmelserna om att preskription inte skall inträda i ondtrosfallen och att en särskild preskriptions— frist skall gälla för sekundärsuccessorer föreslås intagna som nya stycken i 16 kap. 7 resp. 8 ; ÄB.

Prop. 1980/81:48 163

Hänvisningar till US42

5. DÖDFÖRKLARIHG 5.1 G"llande rätt

I 25 kap. ÄB finns bestämmelser om dödförklaring. Dödförklaring enligt svensk rätt innebär förkla— ring av domstol att någon skall anses för död. Förklaringen grundlägger en presumtion att veder— börande är avliden och att detta har inträffat vid en i förklaringen angiven tidpunkt. Förklaringen medför rättsverkningar i samtliga personliga och ekonomiska hänseenden.1 Visar det sig senare att den dödförklarade lever, faller utan vidare den presumtion som har ställts upp i förklaringsbeslu— tet. Wågon särskild talan om förklaringens upphä— vande behövs alltså inte i detta fall. Detsamma är förhållandet om det klarlägga att den dödförklarade har avlidit vid annan tid än den antagna dödsdagen. Ansökan om dödförklaring får göras beträffande bortovarande person under förutsättning att viss tid har förflutit "sedan han veterligen sist var vid 11 " (25 kap. 1 ; äs). 1 allmänhet krävs att denna period uppgår till minst tio år. Skulle den

försvunne vara äldre än 75 år vid ansökningstill—

let, räcker det om perioden utgör fem år. Befann

nan sig i livsfara vid försvinnandet är det till—

"l..

klaringens verk—

eödelats endast beträffande den dödför— " kap. Det är emellertid helt klart

även t.ex. den effekten att ;tenskap anses upplöst som om n II 1??? s. 608 och Malin äB

han hade avlidit (& II 3. 299

Prop. 1980/81:48 164

räckligt med tre år.

I...

et krävs relativt stark bevisning .or att livsfara skall anses föreligga. Detta Framgår bl.a. av rätts- fallet NJA 1977 s. 118. Oms

var följande. En kvinna A.—E. ans Jkte om dödförkla—

lndigheterna i målet

ring av sin make 3. Vid ansökningst illfället hade mer än tre men mindre än tio år förflutit sedan han

firsvann. Av utredningen framgick att 3. en fredag hade sagt till A.—L. att han nnade cykla till

familjens sommarstuga och tillbringa helfen Llär. Han Ville nämligen vila upp sig efter en ans trängan— de arbetsperiod. Dagen lLTp* begav sig A -L. till sommarstugan. Hon fann då att stugan var läst och att familjens motorbåt var borta. Samma dag påträf—

fades motorbåten i en fjärd utan någon méiniska ombord. Den hade fastnat i en lina till en utlagd nätvåle. I båten fanns bl.a. en bag innehallande

en jacka och en flaska med en mindre mängd brännvin.

vnfattande snaningar och dragrningar pågick efter n. under cirka en månad från hans försvinnande. Dessa blev emellertid resultatlösa. Vid tiden för Ezs försvinnande uppgick vindstyrkan i det föreva— rande området till 2 a 8 m/sek. Domstolarna fann inte utrett att ?. befann sig i livsfara när han

veterligen senast var i livet.A.—L. :s ansö' :an togs

4 ...L'

u._.öT inte upp till behandling.

Ansökan om unnlnrkla*l"* görs nos rätten i den ort :

den bortovarande senazst har haft henvi ist i

2 Var situationen vid förevarande tillfälle _ lan att det får anses uteslutet att den bortovarande har överlevt den, torde dödförklaring vara obehöv-if (NJA II 1955 s. 615, TJA 1911 s. 90 och JG 19A6 s. 167 ff).

I rittsti lliin npningen har livsfara ansetts tta nte er .dast en ;ttre f ra utan .Jen ör jl_vmore (SvJT 1.53 rf. %. dl).

Prop. l980/8lz48 165

riket eller, om dylikt forum inte finns, hos Stockholms tingsrätt. Behörig sökande är den bortovarandes make eller arvinge eller annan per— son vars rätt kan bero av dödförklaringen (25 kap. 2 % ÄB). Sådan person kan vara universell testa- mentstagare, legatarie eller förmånstagare till livförs ring efter den försvunne (HJA II 1933 s. 613). Fråga om dödförklaring betraktas som ett ärende tillhörande den frivilliga rättsvården. Be—

öffande rättens handläggning tillämpas därför furutom 25 kan. ÄB även lagen (1946:807) om hand— ll

ring torde kunna avse också utländsk medborgare

ting av domstolsarenden. Ansökan om dödförkla—

under förutsättning att han har viss anknytning till Sverige, t.ex. vid försvinnandet hade hemvist här i riket. övensk lag torde vara tillämplig även i detta fall (SOU 1954:6 s. 124 f).

'är ansökan om dödförklaring har kommit in, skall

rätten utreda de omständigheter som kan ha betydel— se i ärendet. Vissa nära anhöriga till den bortova— rande skall därvid alltid beredas tillfälle att yttra sig nämligen maken om han vistas i riket

samt de närmaste släktingarna. Det är vidare obli- gatoriskt att höra sådan person som kan antas se- nast ha haft underrättelse om den försvunne. Slut- ligen är rätten skyldig att höra pastorsämbetet

och polismyndigheten i den-ort där den bortovarande senast har haft hemvist i riket (25 kap. 3 & ÄB).

ns utredning inte klarlagts att den bortovarande har avlidit eller att han lever, skall rätten utförda kungörelse om ansökningen (25 kap.

föru,söttning för kungö-

'nsta tid skall ha förflutit

Prop. 1980/81:48 166

från försvinnandet till kungörandetillfället. Här— vid är det fråga om lika stor tidrvmd som enligt

ovan krä vs vid ansöknir gst i- li'åållet :or varje sar— skilt fall. Under rättens utredning kan ju ha klar—

den bortovarande var i livet vid en sena—

re tidpunkt än den som har angetts i an:_ _n. Zun— gdrelsen skall innehålla l:allzlse på den bortova—

rande. Han skall där uppmanas att senast.viss

gen får inte sättas

anmäla sig hos rätten. D

esl ut om kun en anmani. snj_ng i

kanna nos ratten. Genom

skall kungörelsen utan dröjsmål fö—

1 Inrikes Tidningar samt i orts—

Har en i kun "rels en ang ivna fri ten l

har visshet inte vunnits att den.bortovarande le— ver eller har avlidit, s.all rätten dödförklara honom (25 kap. 5 & ÄB). Liksom vid'ansöknings— och kungörandetillfällena död: örklaringsb eslutet som en förutsättning för

4.

aller % en vid iden fär

denna rättshandling att en viss tidrymd måste ha förflutit från den bortovarandes fir!v1*.ende. i. krävs

är

och änd— det sålunda

:unkter som ändringar kan;

under ärendets handl

kungö skall

dnir”

.,.)

Mt

. procent rocent av hus

...

v. ," . hmudEm

VCDIE'C'. .!

Prop. l980/81:48 ' 167

varande levde vid en senare tid än den som'påstods

nin still- ället utgör alltså denna omstän— dighet i och för sig inget hinder mot dödförklaring.

?örutsättning härför är emellertid att perioden- mellan försvinnande och beslut om dödförklaring inte understiger de tidrymder som enligt ovan gäller för varje särskilt där angivet fall.

: :P

I rättens besl om dödförklaring skall anges den antagna döds wlager . För bestämmande därav gäller följande regler. Har minst tio år förflutit sedan den bortovarande veterligen sist var vid liv, skall

som dödsdag i princip anses sista dagen av den månad då nyssn mnda tid gick till ända. Har den försvunne fyllt 65 men inte 70 år när han försvann, skall som dödsdag anges sista dagen av den månad under vilken han skulle ha fyllt 75 år. Befann sig den bortova— rande i livsfara när han försvann, bestäms som döds— dag dagen för försvinnandet. Är sistnämnda dag inte känd, skall som dödsdag anses sista dagen av den

månad när livsfaran förelåg.

Visar det sig senare att den dödförklarade lever, skall var och en som till följd av dödförklaringen har tillträtt kvarlåtenskapen lämna tillbaka egen— domen (25 kap. 7 5 KB). Återbäringsskyldighet för sådan mottagare föreligger också om det blir klar— lagt att den dödförklarade har avlidit vid annan tid än d.en antagna dödsdagen och annan person dåir— för är berättigad till kvarlåtenskapen. Har för arvtarare fterbirinospl1ttig egendom blivit överlå— e (t.ex. pantsatt) till annan, är

ckså denna återbäringsslvldig i nu nämnda fall om . . . /-. han inte var 1 nod tro n.r han "åttkom” egendomen.

:oligt förarbetena är godtroende tredje ma n s.yd— sad mot återbäring i förevarande fall även om han inte har fått gen(lomen i sin besittning (NJA II 1955 s. 622).

Prop. 1980/81:48 168

För att god tro skall föreligga räcker det inte

1

med att innehavaren är okunnig om att sans innehav ar obehörigt. Det krävs vidare att han inte har skälig anledn inr utgå 1r än att så är förhållandet (NJA II 1953 s. 624). Här egendom lämnas tillbaka,

skall den återbärin.sskvldi'e i vissa fall ge ut 8 - s .

C"

avkastning eller, i regel beträffande nennin dröjsmå s_anta. Avkastning ras?. ränta skall utgå

för tiden efter det innehavaren vann kunskag.

annan hade 15 .” "-* ..:ndemen eller st ning delgavs ir. . -T. - nu angiven Ckyldif-'he-

ite allt

betr5_£ ar återbärin

lIlIl _ na "I-33131".

& (: p.) L1 :—+ 1—-- o 5 . o. c+ "1 o

man skall ha varit mera kvalifio pr sjåilva åter

ringsskyldioreton

:. r

=33 S. 624 f). är nagon &

_.1_ _l:. skylnin

enligt nam mia regler men f' (omen inte i be— håll, uppkommer fråga om egendomens värde skall er— sättas. enligt få..raroetena får denna fråga lösas av rättspraxis efter allmänna rättsgrundsatser (a.a.). Enligt 16 kap. 10 5 lagen (1962:381) om allmän för— säkring har i vissa fall bor rtovarandes anhöriga rätt

5

till far .il jenension efter honom även om han inte har blivit dödf örkl arad. Förutsättning för bestäm—

melsens tille.oning är att det kan antas att en

försvunne har avlidit. Som villkor för pensione ens

utbetalning får därför k vas förklaring på heder och samvete av den anhöriga att denne saknar varje

underrättelse om den bortovarande. Visar det sig

&

senare at den .vunne lever, skill rätten till

pension upphöra. ledan utbetald pension får i prin—

fam .iljepension förstae ei 'ke- och barnpension p. la agen om all

FTF: &

8

rx u"!

Prop. 1980/81 :48 169

cip inte krävas tillbaka. har pe nsionsmottagaren underlåtit att till förs ändrade förhållandet och därigenom förorsakat

kr1rgsras.en annzäla det

felaktig utbetalning, kan emellertid under v ssa ytterligare förutsättningar återgångskrav riktas mot honom (16 kap. 8 % och 20 kap. 4 & lagen om

allmän försäkring).

som skall anses tillräckligt

thetalni:g av familjepension i

i varje enskilt fall

—Lidbom—Jjö.er5, Lafen om alle 1972, s. 251). l motiven till :varande paragraf likartad bestämmelse

i den numera urritvda lagen om försäkring för all—

n till'ggspension nämns en del exempel på sadana

omständi heter. &;luzda kunde besu=nnel en bli

tillännl'g om en person hade varit med om en far—

tygsförli Jing eller vistats på en ort som hade ut—

:atastrof och därefter inte hörts 1:100 5. 156).

satts för en natt

Även när det g-ä aller privata försäkringar förekommer

från försäkringsinspektionen utbe—

ingsbelopp efter bortovarande inte

ne=son r. iet finns emellertid inga ämreiser härom i lage ller försäkringsvillkor. '.rincstel en brukar trots detta be— tala ut ”orsakringahelonr efter försvunna livför—

krade pe.rs oner som kan antas ha avlidit. Oftast

niskor som har få svunnit till

allt fiskare och Totalt torde

om ett femtontal personer per år.

för den händelse det senare skulle visa sig att den

Prop. 1980/81 :48 1.70 5.2 Utländska förhållanden 5.2.1 Finland

För den finska rätt e-.s del finns bestämmelser om dödförklaring i 1901 års lag om försvunnen persons Förklarande för död. Beträffande förutsättningarna

för dödförklari . Minst tio ar

utgången av det r

voter. Li' 5011 senast

ske

från denna tidounkt. far den sakane vid förs vinnand.et o.nyndig r. grund av un— derårighet, dvs. hade han inte fyllt 20 år, räknas t -iden från slutet av det år under vilket han skulle

ha uppnått myndig ålder. i ga om bortovarande

som befann sig i ivsfara vid försvinnandet får . dödförklaring äga rum när-tre ar lar för flutit efter det kalenderår när han senast veterligen levde.

Rörande förfarandet vid dödförklaring vudsak samm .a regler som enligt svensk om dödför1_laring mänhet ratteL

hade sitt hemvist.

varande-s make

även

söka om dödför_laring. upptas ansökningen, ska'l

rätten i regel höra den för svunnes make, närmaste

släktingar och förmyndare samt allm .'- ägaren. Joreligger sannolika . förut— svell sättningar för död ten kall den fc Grsvunne genom offentlig kung örel—

Prop. 1980/81:48 171

se. I kallelsen skall den bortovarande anmodas att senast viss dag anmäla sig hos rätten. Dagen får inte sättas ut tidigare än sex månader och senare än den första ordinarie rättegångsdag som infaller efter ett år från rätt01s beslut om kungörande. Kungörelsen skall förutom kallelsen innehålla upp— maning till alla som kan lämna upplysning i saken att ge det till känna hos rätten inom angiven tid. Kungörelsen skall anslas på rättens dörr och genom sökandens försorg föras in i den officiella tid— ningen. Sedan anslagstiden har gått till ända, skall rä ton pröva om förutsättningarna för dödförklaring är uppfyllda. Är detta förhållandet, skall rätten genom utslag förklara den försvunne för död. I ut— slaget skall även fastställas den tidpunkt när den

bortovarande skall anses ha avlidit. Förekommer

inte skäl att bestämma annan tid skall som dödsdag n dag när död drklaring enligt ovan tidigast

Liksom enligt svensk rätt gäller beslut om dödför—' klaring i alla hänseenden, såväl personliga som ekonomiska.

5.2.2 Danmark

"svunnen i minst tio år ch är det inte klarlagt att han är avliden, är det mö t att hos domstol

åra "dödsformodningsdon" beträffande honom. Genom

bortovarande skall anses för

han sig i livsfara vid försvinnandet, göras redan ett år därefter. Behöriga

Prop. 1980/81:48 172

sökande är den bor tovara r.des make eller arvingar

andra som har ett rättsligt intresse av att la en dölsf ormodningslom. 'kningen, upptas anf1

.,

r-das k.1ng .örelse med kallelse på den fn

fil/"J.EHO .

efter (tre män

iss tid har förflutit d

år) utan att det har utretts om den bortovarande lever eller är då:, skall rätten meddela dödsforrod—

n presumtion beträffande vederbörandes

rundlng genom domen gäller i alla

i norsk rätt om dödförklaring finns

om forsvunne personer. Till en början

regleras i lagen det fallet att någon har försvunnit under sa" .- Mt nali.3heter att det inte finns nå— got rim? till tvivel om att han är död. Då kan skifte domarn uta. v r idaro meddela det beslutet att den bortovarande skall anses som avliden. är bevis— .F' ningen fi'r den örsvunnes frånfälle inte lika stark som i nys: fall, kan talan väckas om en döds—

";rsdom. Taleoorä.t tigade är den försvunnes ar—

ving- r, mak och andra som nar ett rätte"

av n sadan dom. Talan får väckas när t .an försvinnandet. Be fann sig den oort o allvarlig livsfara, räcker det med ett

ett enkelt domarboslut som i en döfs—

"om skall anges den dag när den

ha avlidit (dödsiorionnifr

'r__,

slagen av avgoran'er 7rundl

Kungörelsen förs in i WStatst ilende' samt 51 er ittens bestämmande öven i andra danska eller Ub— öndska tidnin sar. tten kan också .al "

:x14H_ &

1elsen skall 1äsas upp i radio.

Prop. 1980/81:48

i alla sammanhang. Den försvunnes arvtagare kan alltså få ut sitt arv. Visar det sig senare att den bortovarande lever, får han kräva tillbaka kvarlåtenskapen. Blir det klarlagt att han dog vid en annan tidpunkt än dödsformodningsdagen och är därför andra personer än de som har mottagit arv efter honom berättigade till kvarlåtenskapen, får de rätta arvtagarna rikta arvsanspråk mot mot— tagarna. Till skillnad mot vad som gäller enligt svensk rätt har emellertid för dessa fall före— skrivits vissa frister. Sålunda måste den återkomne arvlåtaren begära tillbaka egendomen inom 20 år från dödsformodningsdagen. De rätta arvingarna har att framställa sina krav inom tio år från nämnda dag.

173

Prop. 1980/81:48 174

5.3 övervägande en och förslag

Utredninge en.- uppdrag beträffande översynen av reg— lerna om dödförklaring; avser r.?rmast fr:9_gan om

ti€ som skall ha förflutit från den till :umtionsti.den). Som frar av redogörs"

Lor"v_nnanf till are

.,1

let (nre.. ovan (av- sritt 5.1) Sfa ll denna period enligt-—

.c rätt i allmänhet unpgå till minst tio år. Skulle

saknade vara ”1.1rre än 75 år vid ans

ningstill- ner befann han sig i livsfara när-han för—

ter det med fen resp. tre år. Före till-

års lag om boutredning och arv—

ioden 20 ar i normalfallet.

'.N

ifte u.,uo"" pa

äg viss slag av lifszara vid _VIQVthJnQ t eller

skulle den bortovarande ha varit äldre än 90 år vid nsökningstilldl Mll:t, var det tillräckligt med fem år (1 och 2 ;

bör med egendom, som tillhört den, vilken längre

i 1854 års förordning huru iörhållas

tid varit borta, utan att låta höra av sig). Som motiv för att förkorta tiderna anfördes i förarbe— tena till 1 de bättre kommunikationerna och underrättelseväsen— dets utveckling över huvud taget (NJA II 1953

509).

53 års lag den ökade skrivkunnigheten,

Flertalet va 'steuropeiska riittssvstem har, liksom den svenska rätten, valt en ordning med en i alla avseenden verksam cödförklaring. Enligt dessa rättssystem utgör den allmänna prosumtionstiden

i regel tio år.

Prop. 1980/81:48 175

Utredning gen vill erinra om de skäl som anfördes för förkortT av presumtionstiderna vid införan— .in det av 1933 år.

J)

lag om boutredning och arvskifte. ied hänsyn till den sriabba utveeklinn på samfärd— selns område som har ägt rum sedan 1930—talet kan samma skäl nu åberopas till stöd för ytterligare

;??" ning ar (jämför motion 1977/7jz1173 och lag— uts kot ets betänkande med anledning av motionen, LU 1977/78:21). Å andra sidan måste följande om— ständigheter beaktas. Enligt svensk rätt blir verk— nir garna av en dödförklaring totala. Med ett sådant system bör dödförklaring få meddelas endast-om mycket starka 5.41 talar för att den förS' nne har avl dit. Skulle den dödförklarade återkomma, blir nämligen risken för oreda och rä tsförluster större ju fler rättsförhållanden som berörs av dödförkla— ringen. Långa presumtionstider minskar riskerna för

att oriktiga dödförklaringar meddelas.

Det har från en del håll gjorts gällande att långa presumtionstider är till nackdel för den försvunnes anhöriga. Dessa nackdelar förefaller emellertid inte vara st'" rre än att de vägs upp av fördelarna för

de anhijriga mel en materiellt ri! (tig dödförklaring som de relativt långa presumtionstiderna avser att garantera. Som har angetts i avsnitt 5.1 har anhö— riga till bortovarande vilken kan antas ha avlidit

rätt till familjepension efter honom även om han

inte har blivit dödförklarad. ?idare brukar de större

försdkringsholagen betala ut livför: gar efter

Prop. 1980/81:48 176

inte dödförklarade försvunna personer om det kan

;.

rbörande har avlidit. Inte hvller i

antas att ve

apsszillnad bortovarand. . : " emellertid enligt 11

an två

bortovaran—

vmmesmmw

5 ; Ga (Tottie, Giftermål och ?. 10). Utredningen har efter nu redovisode överväganden

stannat för att inte föreslå någon för—

kortning av den allmänna presumtionstiden.

,

.nt utredniHJOH

"(J

'r ortninf s:e av den

('.) % J 0 H & o 4 '7 |

esumtionstid som "ller när L

svimmar.-:l et bf: fann

rande vid

1 l detta fall ha

re år. Henna stfi

kan knappast vara rimligt att

omständigheten att

:—

.övlig om livs.aran har va—

avsnitt

ifioerat s_ar

4.

.aktas som ett kvalificerat

nog inte

givetvis

1 inte önskvärt att betr” "ee vissa gränsfall tre=

.tiu kan r in""-ra O

rättsverkniz

Prop. 1980/81:48 177

omedelbart. Utredningen föreslår att förevarande presumtionstid förkortas till ett år. Den kommer då att överensstämma med den period som gäller enligt dansk och norsk rätt i detta fall.

Vidare bör i fortsättningen inte krävas samma starka bevisning som för närvarande för att den bortovaran— de skall anses ha befunnit sig i livsfara vid för— svinnandet. Nu gällande beviskrav kan nämligen leda till att det inte är möjligt att tillämpa den korta— re presumtionstiden när det framstår som i hög grad sannolikt att livsfara förelåg. Sådan var situatio— nen i rättsfallet NJA 1977 s. 118 (se avsnitt 5.1). Den föreslagna hevislöttnaden bör lämpligen genom- föras så att sista-meningen i 25 kap. 1 % ÄB er— håller följande ändrade lydelse: "Är det sannolikt att den bortovarande befann sig i livsfara då han veterligen senast var i livet, får ansökan ske efter det ett år har förflutit."7

Som en ytterligare reform av regelsystemet rörande dödförklaring föreslår utredningen viss ändring i . kungörandebestämmelsen. Som framgår av redogörelsen i avsnitt 5.1 skall enligt gällande rätt kungörelse

med kallelse på bortovarande föras in i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidning. I vissa fall bör emellertid rätten ges möjlighet att låta föra in kungörelsen även'i utländsk tidning. Sådan möj— lighet finns enligt dansk rätt (se avsnitt 5.2.2). En uttrycklig bestämmelse härom bör tas upp i 25 kap. ÄB. Visserligen fårlmyndighet generellt utöver obli— gatoriskt kungörande under vissa förutsättningar kungöra också i annan form (s.k. stödjande kungöran- de) enligt 4 % lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. (prop. 1976/77:63

7 Se om sannolikhetskravet specialmotiveringen till 25 kap. 1 9 AB.

Prop. HSO/81:48 178

". 169 f). Bet är emellertid tveksamt om domstol

'mmelse skulle över—

med stöd av enbart denna hest väga att använda sig av nu föreslaget kungörandeför— farande. Behov av införande i utländsk tidning före— ligger väl framför allt när rätten handlägger anst— kan om dödförklaring av utländsk medborgare. Svensk domstol torde nämligen i vissa fall vara behörig

att ta upp sådana ärenden. Därvid torde svensk lag

Hänvisningar till US46

böra tillämpas.8

bo rcgan har berörts i av—

F!,

8 SOU146s.124f(

snitt 5. _. to Vm

Prop. 1980/81:48 179

6 ALLHFHHA ARVSFOHDBES RÄTT ATT AVSTÅ E ENDOM 6.1 Gällande rätt

Enligt 5 kap. 1 5 ÄB skall arv tillfalla allmänna arvsfonden om den avlidne inte efterlämnar någon arvsberättigad släkting. Bestämmelser om fonden finns i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden,

i fortsättningen kallad arvsfondslagen. Fondens egendom skall förvaltas av kammarkollegiet som en särskild fond för främjande av vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade (1 5). Av medel som under ett räkenskapsår har influtit till fonden skall vid årets utgång en tiondel läg— gas till fonden. Återstoden skall tillsammans med årets avkastning fr.o.m. nästföljande år vara till— gänglig för utdelning. Beslut om understöd ur fon— den meddelas av regeringen (socialdepartementet). Understöd får inte lämnas för åtgärd vars bekostan— de åligger stat eller kommun (2 5).

Arvsfonden kan i likhet med släktarvingar förlora sin ställning som arvtagare på grund av testamente eller arvsavstående. Enligt 4 5 arvsfondslagen får kammarkollegiet godkänna testamente till annan än fonden om det inte föreligger anledning till klan— der. Han testamentet antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, får godkännande ske även om klanderanledning föreligger eller bevakning inte har ägt rum.

I 5 % arvsfondslagen regleras frågorna om avstående av arv som har tillfallit fonden. Avstående får ske helt eller delvis om

1. detta kan anses överensstämma med arvlåtarens yttersta vilja med hänsyn till dennes uttalanden

Prop.. 198.0/81:48 180

eller andra särskilda omständigheter eller 2. det kan anses "billigt" att arv avstås till släkting eller annan närstående till arvlåtaren.

Beslut om arvsavstående fattas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av kammarkollegiet. Kollegiet har bemyndigats avstå egendom till ett värde av högst 50 000 kr. — förordningen (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden. Utan riksdagens tillstånd får inte av— stås egendom vars värde överstiger 200 000 kr.1 in- sökan om avstående av arv som har tillfallit fonden görs hos länsstyrelsen i det län där den döde se— nast har haft sitt hemvist. Länsstyrelsen skall sedan skicka handlingarna jämte eget utlåtande till kammarkollegiet. Får kollegiet inte besluta i ären- det, skall kollegiet därefter sända handlingarna jämte eget yttrande till regeringen.

Avstås inte arv som har tillfallit arvsfonden och är det fråga om fast egendom, skall egendomen i regel säljas så snart det kan ske. Detta framgår av 11 5 förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m.m., i fortsätt- ningen kallad försäljningsförordningen. Enligt 8 & försäljningsförordningen får länsstyrelse besluta om försäljning av arvsfonden tillhörig fast egen— dom där taxeringsvärdet eller, om sådant inte är åsatt, saluvärdet inte överstiger 200 000 kr. En— ligt 22 % skall den säljande myndigheten se till att köpeskillingen blir den högsta möjliga och i varje fall att den inte understiger egendomens salu—

värde, om inte annat särskilt föreskrivs.

1 Med värde förstås här egendomens värde enligt bouppteckningen (prop. 1977/78:80 s. 4).

Prop. 1980/81:48 181

I fråga om lös egendom som har tillfallit arvsfon— den och inte har avståtts gäller i allmänhet föl— jande. Egendomen skall säljas på offentlig auktion av den gode man som enligt 7 & arvsfondslagen har förordnats av tingsrätten att vid boutredningen företräda fonden (8 5 arvsfondslagen). Kammarkolle— giet får emellertid medge annat försäljningssätt. Särskilda regler gäller beträffande tomträtt och fordringar.

Från arvsfondens tillkomst den 1 januari 1929 till den 15 augusti 1976 har i arvsmedel influtit till fonden omkring 230 miljoner kr.

Prop. l980/8l :48

6.2 Överväganden och förslag

Som har framgått av det före ende skall försälj— ning ske av egendom vilken har tillfallit allm nna arvsfonden och inte avståtts (avsnitt 6.1). Be— träffande fast egendom har uttryckligen föreskrivits att den säljande myndigheten som regel skall se till att köpeskillingen blir den högsta möjliga. I fråga

om lös egendom galler i princip att den skall säl— jas på offentlig auktion. Även för sistnämnda slag av egendom har överlåtelsen alltså till syfte att tillföra arvsfonden maximala inkomster. Dessa reg— ler framstår som naturliga med hänsyn till fondens ändamål. Från fonden skall ju delas ut understöd till barn— och ungdomsverksamhct samt till omsorg om handikappade. Sådant understöd kan knappast ut—

gå i annan form än som kontanta belopp.

Gällande bestämmelser om arvsfondsegendomens för— säljning kan emellertid i vissa fall leda till att egendom som är värdefull från kulturhistorisk svn— punkt eller från kultur— eller naturvårdssynpunk inte blir bevarad. Visserligen kan byggnad av kul— turhistoriskt intresse av länsstyrelsen förklaras för byggnadsminne enligt lagen (1960:690) om bygg— nadsminnen. Vidare är det möjligt för myndighet att förklara fast egendom av intresse från naturvårds- synpunkt som naturvårdsobjekt enligt naturvårds— lagen (1964:822). Vid nu angivna slag av förordnan— den får resp. myndighet meddela föreskrifter för att trygga ändamålet med förordnandet. Dessa före— skrifter gäller givetvis oberoende av vem som äger egendomen. Arvsfondsegendom som har förklarats för

el

_.l

a.ixr u kan !

byggnadsminne eller naturvårdsob cl.

princip överlåtas till vem som helst utan fara för

att den gå _orlorad eller inte blir omhändertagen på det sätt som kravs.

182

Prop. l980/81z48 183

Det är emellertid inte alltid ekonomiskt försvar— bart att förklara egendom för byggnadsminne eller lan naturvår'sobjekt även om rättsliga förutsättningar

H; P "nns för sådan förklaring. Beträffande båda slagen av förordnanden gäller nämligen att staten i vissa fall skall utge skadeersättning till fastighets— ägaren eller annan berörd sakägare. Detta skall

.

.ke om förordnandeföreskrifterna medför att pågåen—

nu

de byrgnads— eller markanvändning avsevärt försvå— u ras eller mark tas i anspråk. På grund av nämnda ersättningsbestämmelser kan det finnas egendom av betydande kulturhistoriskt intresse eller natur— vårdsintresse för vilken inte har meddelats beva—

randeregler som gäller mot var och en.

I fråga om lösören som är värdefulla från kultur- vårdssynpunkt och befinner sig i enskild ägo finns inga lagliga möjligheter för myndighet att meddela skyddsförcskrifter. En unik boksamling som har till— fallit arvsfonden kan sålunda efter försäljning komma att skingras eller gå förlorad.

En reform som syftar till att bevara förevarande slag av arvsfondsegendom bör — såsom framhålls i utredningens direktiv nu övervägas. Den kan ge— nomföras enligt något av följande alternativ. Det ena alternativet innebär att man ändrar bestämmel—

2 " .. . . man foreskriver 1

serna om arvsfondens ändamål. så fall att fonden förutom nuvarande ändamål även skall främja bevarande av egendom som är värdefull från kulturhistorisk synpunkt samt från kultur— oeh naturvårdssynpunkt. Det andra alternativet inne—

bär att man ändrar reglerna om fondens arvsavståen—

ga om utvidgning av arvsfondens ändamål har o;ha_tlats i lagutskottets betänkande 1978/79z17.

Prop. l980/81:48

de till att generellt omfatta egendom av nyssnämnda slag; avstående av sådan egendom skall ske till rättssubjekt som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på ett lämpligt sätt.

Båda nu skisserade alternativ kommer vid oförändrad testamentsfrekvens att medföra att det blir något mindre medel kvar till de ändamål som arvsfonden har f.n. Vilken lösning man än väljer måste man därför ta upp frågan om det är försvarligt att, om än i begränsad omfattning, minska fondens understöd till barn— och ungdomsverksamhet samt omsorg om handikappade. I detta sammanhang bör beaktas att understöd ur fonden inte får lämnas för åtgärd vars bekostande åligger stat eller kommun (2 % arvsfonds— lagen). I den mån samhällets bidragsförpliktelser på förevarande områden utvidgas, minskar alltså tänkbara bidragsändamål för fonden.

Samhällsinsatserna har under senare år ökat kraf- tigt när det gäller barna—, ungdoms— och handi— kappvården. Förslag till ytterligare reformer inom dessa vårdområden överv? f.n. inom social— departementet. En viss minskning av arvsfon—

dens understöd till dessa ändamål torde därför inte för dem medföra nagra olägenheter av betydelse. Hänsyn till dessa ändamål bör alltså inte hindra

en reform av det slag som det nu är fråga om.

Det är emellertid inte säkert att testamentsfrekven— sen förblir oförändrad efter en reform enligt något av nu angivna alternativ. Det kanske tvärtom "f.-fll"—

håller sig så att reformen kommer att uppfattas klart positivt av arvlåtare utan s äktarvingar och

därför medföra en - g i frekvensen att testa— mentera till andra än fonden. Blir detta fallet, ökar ju fondens tillgångar genom reformen. Då be—

" i mi u .' D u. :omma i "örhå an . '" hover ngen nekninU ppl f 11 de till

184

Prop. 1980/81:48 185

nuläget av fondens bidrag till barna—, ungdoms— och handikappvården.

Beträffande problemet vilket av ovannämnda reform— alternativ som bör väljas gör utredningen följande bedömning. Föreskriver man att bevarande av ifråga- varande slag av arvsfondsegendom skall utgöra ett ytterligare ändamål för arvsfond n, innebär detta att den mvndighet som förvaltar fonden åläg s att förvalta även den aktuella egendomen.) Sådan för— valtning torde i regel komma att bli mycket dyrbar för det allmänna. Väljer man däremot arvsavstående— alternativet, slipper fondförvaltningsmyndigheten besvär och kostnader med förvaltningen. I så fall övergår nämligen äganderätten - och därmed givetvis även rådigheten till annat rättssubjek . Utred— ningen föredrar därför arvsavståendealternativet.

Utredningen föreslår således att arv som utgörs av egendom som är värdefull från kulturhistorisk syn— punkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt skall få avstås till annan, som har särskilda förut— sättningar att ta hand om egendomen på ett lämpligt sätt. Den föreslagna regeln om arvsavstående bör införas som en ny sista mening i 5 5 första stycket arvsfondslagen. Även beträffande arvsavstående en— ligt den nya bestämmelsen föreslås gälla de före— skrifter om beslutande myndighet och ansökningsför— farande som har meddelats i arvsfondslagen och i

.. ,.

1973 ars forordning (se avsnitt o.1).

Ibland är det önskvärt att egendom som avstås blir fören 1 för särskilda åtgärder, t.ex. för att trygga

5 Splittring av förvaltningen på flera myndigheter bör inte komma i fråga. Det skulle medföra svåra samordningsproblcm. Dessutom är det tveksamt om man med en sadan ordiing längre kan hävda att det finns endast en arvsfond.

Prop. 1980/81 :48 186

egendomens fortbestånd eller göra det .t för allmänheten att

.rkrifter härom toråo

arvsavstnenoe.

sker till

beslu—

de åtgärder som

Ä'endets av—

Jde bör där and- en

vilka

myndig—

Prop. l980/81:48 187

-4

om ändring i vdabaiken

Allmänt

De ändringar i ÄB som utredningen föreslår innebär

från lagteknisk synpunkt bl. a. att vissa par ”rafer

upphävs Och att en del nya paragrafer införs. Utred— ningen anser att de kvarstående bestämmelserna i de

kapitel i AB som berörs av förslaget bör behålla sin nu uvarar-de paragrafnumrering. detta för emeller—

egendomlr kor .se/ven _=en att

inledas av 4 &. Denna Mt

melse reglerar frågan om gald i visst fall si: all anses veterlig. Den kommer alltså att f_ öregå bestäm melsor om den materie..1: betydelsen av att gäld är veterlig. Utredningen är emellertid av den uppfatt— ningen att fördelarna med att behålla ndzs nuvarande

paragrafnumrering väl upp? ger de nackdelar som en sådan ordning i något fall kan medföra.

tt inte skall inträda om hemmavarande döds

nelt nya bestå- immelscn att arvsrä

preskriptionsfristen kände till att det fan

Hem:navarande arvtagares onda

Tertid inte få denna rättsföljd om

tionsfristen varken har Fått be_fattning med det,

Prop. 1980/81:48 188

I bestä .elsen har döds boriel " gares onda tro ut— tryckts så att delägaren skall ha t1ll ' r b rtovar ande arvtagarens namn och vistelseort. Ond o tro hos den hemmavarande förelis ser alltsa inte om. Eva-'

vede Mo irande har haft en svag misstanke att det

kan f nnas bortovarande del?-gare om vilka han

.gar inte har

ligare kännedom, Inte heller är r1e tfråga om ond

_ir den hemmavarande vet namnet på bortovarande

delägare men helt saknar vetskan om dennes vistel_se—

ort. Givetvis är den hemmavarande skyldig att bedri— va vissa efterforskningar efter bortovarande arvta— gares adresser. Kraven i detta avseende nå den hem— ga att

? han måste lägga ned os käli Ta kostnader nd e ter— mavarande _får en ellertid inte ställas så hö

forskningrsarbetet.

19 kan. 12 a %

För att boutredningsmannen skall kunna göra sådan anmälan hos rätten som anges i första stycket av paragrafen maste han naturligtvis känna till att delägare har väckt talan för boets räkning. Rätten skall därför genast underrätta boutredningsmannen om talans väckande se edan rie .tten har fått kännedom om att boet förvaltas av boutredningsman och att detta var fallet även vid talans väckande. Det är lämpligt att boutredningsmannen i samband med under— rättelsen bereds tillf åålle att inom en kortare frist göra anmälan. Underlåter han det, bör han inte sena— re få anmäla att han motsätter sig talan.

Här sådan talan har väckts som avses i paragrafen torde det ligga i parternas eget intresse att så

Prop. 1980/81:48 189

snart som möjligt upplysa rätten om att boutrednings— mannaförvaltning är anordnad. Käranden bör givetvis göra detta redan i stämningsansökan. Annars riskerar ju parterna att boutredningsmannen stoppar en på— gående process, Parterna har då ådragit sig onödiga

rättegångskostnader.

Skulle en rättegång av ifrågavarande slag äga rum utan att boutredningsmannen får kännedom om den

och därför kan hindra den, kan denna omständighet inte utgöra grund för att med extraordinära rätts- medel angripa en i processen laga kraftvunnen dom. Det finns nämligen från nu berörda utgångspunkter inget intresse av att så att säga stoppa rättegången när den väl har avslutats. Syftet med boutrednings— mannens "vetorätt" är att hindra dödsbodelägarna från att fördröja boutredningen med processer som enligt boutredningsmannen inte kommer att leda till någon fördel för boet. Detta syfte kräver naturligt- vis inte att man undanröjer laga kraftvunna domar i sådana rättegångar.

21 kan. 12 a 5

U) om har framgått av den allmänna motiveringen (av— snitt 2.5) innehåller denna paragraf den nya å cr—

gångsbestämmelse som utredningen lägger fram. Den föreslås alltså ersätta den nuvarande huvudregeln om dödsbodelägares gäldsansvar i 21 kap. 1 % ÄR.

t cket finns själva återgångsregeln. Den

bör läsas tillsammans med fjärde stycket varav fram— agrafens bestämmelser skall gälla i till- lämpliga delar även efter "formlösa" delningar eller

Prop. l980/81:48 190

skiften. Det blir då givetvis inte fråga om

utan endast återbärin=

gon giltig ratt:—

wuer har nämligen inte företa—

u-

handlind som kan gå

gits i dessa fall.

i fortsättningen bli den

om delning eller Skilte

rum innan dödsboets skulder har betalats.

död_ 'arna till skulderna vid delningen eller

"st vid .efter .ttad boupp—

de emellertid kunna drabbas av por—

[ion

ninge r:.

..!!-5 . hf.—d e

. okunnighet om obetalda skulder. emot under 12 %, givetvis under

rrenären kan visa att nedom

vid den relevanta

tidpunkten.

handlingens återgång innebär endast att handlingen

into

ös. Uen kommer alltså d.

egendomsfördelning som har

inom den komm

I andra

Prop. l980/8lz48 191

lämnas tillbaka till dödsboet. Som framgår av 7 & innefattar återbäringsskyldinheten också skyldighet att ge ut ränta eller avkomst av egendomen. vidare har den återbäringsskyldige enligt nämnda bestämmel— se rätt till ersättning för nödig kostnad avseende

sm domen och även ny ttig kostnad om han var i god

I tredje stycket finns beståtnmolser om ersååttnings—

u för mottagaren när återbäring är helt vis omöjlig. Förslaget i denna del har mo— ut rligt i iitten 2.5.1 och 2.5.5. r:;

I princip föreslås alltså mottagaren bli ers skyldig gentemot dödsboet om han inte kan lämna tillbaka mottagen egendom. I godtrosfallen skall

ersättnin9.n motsvara lendomens värde vid tiden

jttningens utbetalando. I ömmande fall skall

mottagaren kunna helt befrias ir ån rs.ättningsskyl—

dighet eller ers a++nrn5..rvldi heten jämkas.

!else av ond tro hos mottagaren skall han ut— ;tta boet den s

som han kan ha vållat boet genom att göra sig av över nyssnämnda vä de även er kada

med egendomen. Här blir det alltsa fråga om s.:ade— Stå-. Ö. Tr att ond tro skall föreligga krävs i att mottagaren avsiktligt eller av oakt— Har egendomen stu—

—. .,1.._ _;- 4. '.)Olut .a _x-lnb

glor Det bör

om obetalda skulder vin

Prop. 1980/81:48 192

tiden för egendomens avhändande är någonting annat än sådan kunskap vid tiden för delningen eller skiftet.

sistnämnda tidpunkt blir ju i princip 12 &

nde delägaren till skulderna redan vid (331 0

inte förevarande paragraf tillämplig.

25 kan. 1 & För tillämpning av den i sista meningen av föreva— rande paragraf angivna ettåriga presumtionstiden

fordras enl" all vara ”sanno— likt” att d vid försvinnandet. JQt kan tyckas att kravet på bc— .ed sätts alltför l

rillande rätt åtminstone for—

iorslaget att det

'ande befann sig i livsfara

visning om livsfaran ? 'qt med

hänsyn till dels att

mellt kräver Full bevisning härom, dels att presum—

fö'kortas från tre till ett år. ir övervägt att kvalificera

revet med nåsot förstärkande uttryck

sasom "i hu? grad s nnolikt” eller "med st lsta stift—

syncs ha tillämpats i liknande fall

,— ,. ':.

ö överensstämmelse med den la,

dock funnit sig höra avstå från att

ra någon an kvalifice— ring. Utredningens mening är emellertid att det skall föreligga hög grad av sannolikhet för att livs— fara förelåg vid försvinnandet, dvs. att bevisningen beträffande livsfara skall vara starkare än vad dem— stolarna normalt kräver vid en sannolijhetsbedömning. Det synes dock böra överlämnas åt domstolarna att i det enskilda fallet pröva om omständigheterna vid försvinnandet var sådana att tillräcklig grad av sannolikhet att den bortovarande då befann sig i livsfara föreligger för att den ettåriga presumtions—

tiden skall kunna tillämpas.

Prop. l980/81z48 193

Hänvisningar till US48

Overgångsbestämmelser

Den föreslagna bestämmelsen i punkten 2 av över- gångsbestämmelserna torde överenSStämma med all— männa arvsrättsliga principer se t.ex. 1 5 andra stycket lagen (1959:638) om införande av nya ärvda— balken.

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen

£1928z281) om allmänna arvsfonden

Arvsavstående i det fall som avses i 5 5 första stycket sista meningen bör företrädesvis ske till muséer, bibliotek, stiftelser och andra institutio— ner eller sammanslutningar. Ibland kan det vara lämpligt att avstå till förmån för kommun.

Prop. l980/81z48 194 BILAGA

REDOGÖRELSER FÖR VISS UTLÄNDSK SUCCESSIOHSRÄTT1

1. Frankrike

Dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder

Enligt fransk rätt övertar dödsbodelägare (arvinge eller testamentstagare av visst slag) den avlidnes så— väl tillgångar som skulder under förutsättning att han förbehållslöst mottar arvet (acceptation pure et simple). Han blir då svarig för skulderna även till den del de överstiger ntillgångarna. Han är dock inte skyldig

att motta arvet. Mottagcndet kan vara uttryckligt eller underförstått. Det måste ske inom viss preskriptions— enas från

ris se ner.. . Äo ..a.f s ver. ' f t lan 1 ttagandets knin'ar

dödsdagen.

Vill dödsbodelägare motta arvet men inte svara för större del av den avlidnes skulder än vad han mottar, skall han göra en anmälan härom hos den allmänna un— derrätten i den ort där dödsfallet inträffade (accepta— tion sous bénéfice d'inventaire). Anmälan blir verk—

or fölis av en boupp—

:)

ningslös om den inte föregås el teckning som skall upprättas inom tre månader från

dödsfallet. u.rkan av ett riktigt anmälningsförfarande av nu ifrågavarande slag är alltså att delägaren blir

g dsansvarig endast med sin lott. Vidare får han, i motsats till de del

löst, hålla sina personliga tillgångar åtskilda från

are som mottar arvet för aenå!!_s

dem som härrör från arvlåtaren. Han har också kvar sin

-tt att framstäl a fordrin sans; gentemot den av— ne

_ l

lidnes förmögen tsmassa. i uvudsak utaroetaf e på grundval redningen ..ar ernål.lit genom ut— örs org. 1 Redogörelserna är av promemorior som ut rik esdepartementets f

Prop. 1980/81:48 . 195

Avstår dödsbodelägare uttryckligen från sitt arv (renonciation), vilket skall ske hos allmän underrätt och inom samma preskriptionsfrist som gäller för mot— tagande, anses han aldrig ha varit delägare. Han får då ingenting av den avlidnes tillgångar men slipper också allt ansvar för lennes skulder.

Dödsbodelägare kan undgå ansvar för den avlidnes gäld genom att överlämna sin lott till boets borgenärer och till legatarierna (abandon). De närmare formerna för detta slag av överlämnande är inte lagreglerade.

Dödsbodelägares talerätt

Enligt fransk rätt företräds dödsbo av delägarna ge— mensamt om boutredningsman inte har förordnats. Har sådan utsetts är det denne som representerar boet. Liksom enligt svensk rätt får enskild dödsbodelägare vidta förvaltningsåtgärder rörande boet vilka är av brådskande natur utan att dessförinnan ha inhämtat övriga delägares samtycke till åtgärderna. I sagda befogenhet kan även ingå att föra boets talan inför domstol.

Preskrintion av rätt till arv och testamente

Som har berörts ovan måste enligt fransk rätt motta— gande av arv ske inom viss preskriptionsfrist. Bestäm— melsen härom hänvisar till de allmänna reglerna om an- språkspreskription. Beträffande anspråk på arv utgör preskriptionsfristen 30 år. Är den som åberopar preskrip— tion i ond tro, kan arvsanspråk emellertid framställas även efter utgången av nämnda tid.

Prop. 1980/81:48 196

2. Förbundsrenubliken szkland

Dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder

A. Enligt tysk rätt svarar arvinge för de förpliktel— ser som åvilar kvarlåtenskapen. Till dessa förpliktel— ser räknas förutom arvlåtarens skulder och begravnings— kostnaderna i allmänhet även legat och fullgörande av ändamålsbestämmelser. Till förpliktelserna hör också underhåll under 30 dagar efter arvfallet till vissa personer som åtnjöt underhåll från arvlåtaren. Arvinges gäldsansvar kan vara oinskränkt dvs. personligt eller inskränkt till de efterlämnade tillgångarna (se närma—

n

re nedan vid E, och D).

Som arvinge (Erbe) betecknas i tysk rätt dels laglig

arvtagare, dels arvtagare som har insatts genom testa—

mente, dels arvtagare c. gt arvsavtal mellan arvlåta—

ren, å ena sidan, och arvtagaren eller någon annan per—

son, å den andra.

Arvinge kan avsäga sig sitt arv (Ausschlagung der Erbsehaft) och det oavsett på vilken grund han är arv— tagare. Avsägelsen skall äga rum inför domstol inom sex veckor från det arvingen har fått kännedom om att arvet har tillfallit honom. Avsägelsen gäller inte om arvingen redan har nett git arvet (Annahme der Erbsehaft).

..

;l

"sägelsen får inte ske före arvlåtarenn frånfälle.

verkan av en giltig avszgelse är att arvet inte skall

anses ha tillfallit den som har gjort avsägelsen.

B. 1 fråga om arvinges ansvar för dödsboets skulder

är reglerna delvis olika för de fall där han är ensam— arvinge och dem där det finns flera arvingar. ?ör såväl ensamarvinge som samarvinge gäller emellertid att ve—

derbörande kan inskränka sitt ansvar till endast till—

Prop. 1980/81:48 197

gångarna i dödsboet genom egendomsseparation (Gutersonderung). Detta kan ske på något av följande sätt:

1. Anordnande av dödsboförvaltning (Nachlassverwaltung) Sådan förvaltning beslutas av domstol på arvinges yr— kande. Förutsättningar härför är emellertid att arvingen inte har förlorat sin rätt till ansvarsbe— gränsning (se närmare nedan vid C) samt att dödsboets skulder inte överstiger tillgångarna. I det senare fallet måste dödsboet i regel försättas i konkurs (se nedan vid B 2). Även efter ansökan av borgenär

får domstol besluta om dödsboförvaltning, om det finns skäl att anta att borgenärernas förnöjande sätts i fara på grund av arvingarnas åtgärder eller ekonomiska situation. Borgenär måste komma in med sådan ansökan sist inom två år från det arvet har mottagits. Anord— nas dödsboförvaltning, förlorar arvinge sin befogenhet att förvalta kvarlåtenskapen och att förfoga över den. 2. Försättande av dödsboet i konkurs (Hachlasskonkurs). Varje arvinge för sig är behörig att göra ansökan om sådan konkurs. Arvinge, liksom förvaltare vid dödsbo— förvaltning, måste genast inge dylik ansökan, om veder— börande har konstaterat att dödsboets skulder översti- ger dess tillgångar. Underlåter arvinge detta,kan han bli ersättningsskyldig gentemot dödsboets borgenärer för de skador som dessa åsamkas till följd av hans un- derlåtenhet. (I vissa fall kan arvinge i stället ansöka om rättsligt förlikningsförfarande - se nedan vid E 3). Ansökan om dödsbokonkurs ges in till den allmänna under— rätt som var arvlåtarens allmänna tvistemålsforum vid dödsfallet, dvs. i regel rätten i den ort där han hade sitt hemvist.

3. Inledande av rättsligt förlikningsförfarande med avseende Då kvarlåtenskauen (Vergleichsverfahren öber den Hacnlass).

För att undvika konkurs när sådan egentligen skulle

Prop. 1980/81:48 198

ha begärts är det i vissa fall möjligt att i stället ge in ansökan om rättsligt förlikningsförfarande med avseende på kvarlåtenskapen. Finns flera arvingar,måste samtliga biträda sådan ansökan.

C. För samarvinge gäller att han till dess arvskifte sker svarar för kvarlåtenskapens skulder endast med sin andel i kvarlåtenskapen, om han inte har förlorat sin rätt till ansvarsbegränsning. Denna rätt förlorar han, liksom ensamarvinge, om han bl.a.

1. försummar att upprätta bouppteckning inom frist som domstol har bestämt (Inventarfrist),

2. uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till bouppteck- ningen,

3. vägrar lämna uppgifter till bouppteckningen för det fall den upprättas av myndighet eller

4. underlåter att efter borgenärs begäran i domstols protokoll under edlig förpliktelse försäkra att han efter bästa vetskap i bouppteckningen har angett kvar— låtenskapens egendom så fullständigt han kan.

D. Förslår inte kvarlåtenskapen till kostnaderna för kvarlåtenskapsförvaltning, kvarlåtenskapskonkurs eller rättsligt förlikningsförfarande med avseende på kvar— låtenskapen (ein dörftiger Nachlass), kan arvinge und— gå personligt ansvar för dödsboets skulder, om han lämnar ifrån sig kvarlåtenskapen för exekutiva åtgärder till borgenärernas förnöjande.

Dödsbodelägares talerätt

Enligt tysk rätt gäller att dödsboet är'arvingarnas2

2 Beträffande begreppet arvinge i tysk rätt se av— snittet ovan om dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder.

Prop. 1980/81:48 199

g_mensamma tillgång. Därför förvaltas boet av alla medarvinp garna gemensamt. Brad skande iorvaltningsåtv rd f ock företas av en .skild dödsbodelngarc Har

”utor, dödsboförvaltare eller konrurs—

örvaltare .JTOFÖHatS, är denne ensam berättigad att förvalta boet. varje enskild medarvinge har emellertid

rätt att hävda krav som hör till dödsboet. Han :ar

även i eget namn föra talan inför domstol mot boets

-__l

gälde1.är er. Han måste dock i så fall kräva prestatio— il._ nen förmån för samtliga medarvingar gemene ;amt.

'r skriotion av tt till arv och testamente

A rvs ans ;)råk preskriberas enligt tysk rätt sedan 30 år har förflutit från det att den s.k. arvsbesittaren

Er bschaftsbesitzer) har omhändertagit något av kvar- låte skapen. Med arvsbesittare menas en person som utan att vara arvinge har kvarlåtenskapen i besittning helt eller delvis.

DödsbodeläNares ansvar för avliden: skulder

rätt beträffande dödsbo ägares ansvar för skulder är i huvudsak idel lti sk med fransk förevarande område (se ovan i denna bilaga).

Jödsbodel a es taler tt

Enl igt belgisL rätt krävs normalt samtliga dödsbodel— drer"e samtycke till olika åtgärder oen dispositioner fu? boets räkning. Jetta g:iller ocksa i fråga om ut—

Prop. 1980/81:48 200

övande av boets talerätt. I vissa fall t.ex. beträffan- de provisoriska administrativa åtgärder tillåts emeller— tid enskild delägare att agera självständigt.

Preskription av rätt till arv och testamente

De belgiska reglerna om preskription av rätt till arv och testamente överensstämmer helt med fransk rätt.

4. Nederländerna

Dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder

Enligt nederländsk rätt är arvtagare ansvarig för den avlidnes skulder endast om han uttryckligen eller kon— kludent har mottagit arvet. Huvudregeln är då att han svarar för så stor del av skulderna som hans arvslott utgör av det totala arvet. Från denna huvudregel finns en del undantag. Ett sådant är föranlett av att vissa skulder anses "odelbara", t.ex. förpliktelse att utge ett bestämt föremål. Föreligger en dylik skuld, kan arvtagare vara skyldig att svara för större del av den dödes gäld än vad som följer av nyssnämnda huvudregel.

Mottar arvtagare arvet med förbehåll att upprätta bo— uppteckning,svarar han bara med sin arvslott för den avlidnes skulder (jämför institutet "acceptation sous bénéfice d'inventaire" i avsnittet om Frankrike ovan).

Dödsbodelägares talerätt

Enligt nederländsk rätt får enskild arvtagare föra talan mot dödsboets gäldenärer. Är boets fordran delbar

Prop. 1980/81:48 201

(Se ovan),far urvtagarens talan inte avse större del av fordringer vad hans arvslott utgör av det totala

arvet. nr fordran odelbar gäller f.n. att arvtagarens

talan får omfatta hela fordringen för hans egen Enligt en ny lag, som ännu inte har trätt i kraft, skall emellertid beträffande nyssnämnda fall gälla att talerätten i fråga om hela fordringen tillkommer n— tingen samtliga arvtagare gemensamt eller en enskild arvtagare för alla arvtagares räkning.

Preskription av rätt till arv och testamente

.1

gnligt nederländsk'rät, uppgår den successionsrättsliga preskriptionstiden till 30 år från arvfallet.

5. England

Dönsbodelä ares ansvar för avlidens skulder

Enligt engelsk rätt måste avlidens kvarlåtenskap on—

_: hänöertas av en eller f era nersoner, s :. personliga

representanter (personal representatives of the deceased). Tessa har att betala den dödes skulder och sedan för—

éela den återstående egendomen enligt lag eller testa— mente. Den personlige representanten kan vara förord—

den avlidne i testamente (er outor). Saknas

ell domstol utse personlig repre—

Sental lt (administrator).

:ir arvinge elli: testamentstagare tar sitt arv i be—

den skulder vara be—

sittning, sk-ll allt

talda. Har den personlige representznten fördelat kvar— låtenskapen utan att betala gälden, kan borgenärerna kräva honom personligen. De kan då även vända sig mot

Prop. l980/81z48 202

arvinge eller testamentstagare som har fått egendom

efter den döde och begära att sagda tillgå arsmwb

till deras förnöjande.

Oinskräikt personligt betalningsansvar för arvinge el—

lidens skulder kom—

&I'G'E?

rätt utövas i princip talerätt lör den oskiftade kvarlåtenskapen av den pers nlige represen-

-år den avlidne (se ovan). I vissr f a i

all får emellertid arvinge eller testamentstagare öra talan för den oskiftade kvarlåtenskapens räkning, t.ex. i

fråga om domstols förordnande av personlig representant

.se sådan inte har utsetts av den avlidne.

Preskription av r *t till arv och testamente

Enligt engelsk rätt utgör den successionsrättsliga preskriptionsfristen i princip tolv år. Fristen räknas den tidpunkt när arvtagaren fick rätt till sin

]" lott. Denna tidpunkt är vanligen identisk med det till— 1

e då den avlidnes tillgångar om ändertogs av den personlige representanten. Har den personlige represen— tanten gjort sig skyldig till bedrägligt förfarande mot arvtagaren eller behållit kvarlåtetskap för egen del,

gäller ingen preskriptionsfrist.

Prop. 1980/81z48 203

Sammanställning av remissyttrandena över betänkandet (Ds Ju 1979:ll) Dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder m. m.

Rem/"stilisla/nerna

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Göta hovrätt. hovrätten för Övre Norrland. Stockholms tingsrätt, domstolsverkct. riks- skattevcrket. familjclagssakkunniga (Ju 197052). kommittén (Ju 1977ztl7) om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m.. kammarkollegiet. riksan- tikvarieämbetct och statens historiska muséer. statens naturvårdsverk. länsstyrelsen i Västernorrlands län. länsstyrelsen i Hallands län. länstyrel- sernas organisationsnämnd. Svenska Bankföreningen. Post- och Kreditban- ken. Svenska sparbanksföreningcn. Sveriges advokatsamfund och Sverigcs domare-förbund.

Riksskatteverket har bifogat yttrande av kront'ifogdcmyndighetcn i Eskilstuna.

I det följande återges yttrandcna i oavkortat skick under olika avsnitt.

1 Allmänna synpunkter

I.] Stockholms tingsrätt

Enligt tingsrättens mening har utredningen framlagt ett väl genomarbetat och lämpligt avvägt förslag på områden. som med nu gällande regler delvis är invecklade och svårtillgingliga. Tingsrätten hälsar med särskild tillfredsstäl- lclse dc förtydligande och utfyllandc lagbestämmelser. som föreslås beträf- fande dödsbodclz'igares talerätt.

1.2 Domstolsverket:

Betänkandet rör centrala civilrättsliga frågor inom områden som är allt annat än lättillgängliga. Det hade därför varit önskvärt att utredningen mera utförligt motiverat sina f("irslag. Att detta inte skett har medfört vissa svårigheter vid granskningen av förslagen.

1.3 Kronolbgdemyndigheten i Eskilstuna:

Kronofogdemyndigheten tillstyrker i allt väsentligt utredningens för- slag.

Prop. 1980/81:48 204

1.4 Kammarkollegiet:

Kollegiet är i princip emot att det endast görs språkliga ändringar av lagtexten utan att det klart kommer att framgå av propositionen att det endast rör sig om dylika ändringar. Som exempel på en sådan ändring vill kollegiet peka på förslaget om ändring av 3 kap. 3 & andra stycket ärvdabalken där "lände till förfång" ändrats till "var till skada för". Den som skall tillämpa den nya texten torde vara tvungen att — för att vara säker på att ändringen ej innebär en ändring av sakinnehållet— genom studium av förarbetena ta reda på hur det förhåller sig.

1.5 Utredningen (Ju l977:07) om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m.m., länsstyrelsen i Västmanlands län, länsstyrelsen i Hallands län, länsstyrelsernas organisationsnämnd, Svenska Bankföreningen och Post- och Kreditbanken:

Förslaget tillstyrkes eller lämnas utan erinran.

2 Dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder

2.1. Göta hovrätt:

Enligt nuvarande bestämmelser i Zl kap. ärvdabalken om dödsbodeläga- res ansvar för avlidens skulder kan dödsbodelägare drabbas av ett långtgående personligt betalningsansvar. Utredningens förslag om återgång av bodelning och arvskifte torde tillvarataga dödsbodelägarnas intressen i större utsträckning än för närvarande. Då förslaget dessutom inte synes leda till att borgenärernas rätt försämras. tillstyrker hovrätten utredningens val av lösning i denna del. Emellertid kan viss kritik riktas mot den föreslagna utformningen av återgångsreglerna. Förslaget att återgång skall leda till fullständig äterbäringsskyldighet torde kunna medföra vissa komplikationer. Ett krav från en borgenär på ett obetydligt belopp skulle sålunda, om delägarna ej kan enas om gäldens betalning, medföra en total återgång. Detta synes vara alltför ingripande. Bodelningar och arvskiften berör nämligen ej sällan egendom av betydande värde och stor omfattning och ofta ingår fast egendom i boet. En total återgång skulle härigenom kunna belasta delägarna med kostnader. som ej står i proportion till den fordran som föranlett återgången. I många fall skulle de föreslagna reglerna framstå som onödigt formella. En total återgång kommer vidare att leda till att antalet fall kommer att öka där ställning måste tas till frågan om återbäring kan ske och om återbäring ej sker — hur ersättningen skall bestämmas. llovrätten anser på grund av det anförda att återgång liksom hittills skall kunna begränsats till behovet i varje särskilt fall. Hovrätten avstyrker således förslaget om införande av en obligatorisk total återgång.

Prop. l980/81:48 205

Utredningen föreslår. att bestämmelsen i 12 & utvidgas till att avse också de fall då egendom har mottagits av dödsbodelägare från dödsboet utan att bodelning eller arvskifte har skett. Enligt Walin (Kommentar till ärvdabal- ken ll. 1976, s. 201 f) torde bestämmelsen redan i dag i vissa fall omfatta även formlösa bodelningar och arvskiften och utlämnande av förskott sker emellanåt med stöd av 11.5. Eftersom utredningen föreslagit att detta stadgande skall upphävas tillstyrker hovrätten det föreslagna tillägget till 12 &.

Utredningen har behandlat frågan om ett eventuellt införande av offentlig dödsboförvaltning och obligatorisk boutredningsmannaf("')rvaltning. De i betänkandet redovisade skälen häremot är dock av sådan styrka att införande av sådana förvaltningsformer ej bör ifrågakomma.

2.2 Hovrätten för Övre Norrland:

l-lovrätten finner att det av utredningen föreslagna alternativet. som innebär återgång av bodelning och arvskifte om de sker innan skulderna har betalats. allmänt kan sägas innebära en ändamålsenlig reglering av frågan om dödsbodelägarnas ansvar för den avlidnes skulder. Förslaget medför en i förhållande till nuvarande regler rimlig begränsning av delägarnas ansvar och är också enklare att tillämpa. Alternativet att helt slopa reglerna i 21 kap. ÄB och lita till skadeståndsregeln i 18 kap. 6.5 ÄB innebär måhända endast tillämpningssvårigheter av bevisrättsligt slag. Dessa svårigheter är dock enligt hovrättens mening så väsentliga att ett sådant alternativ medför en icke godtagbar försämring för borgenärerna. Av flera skäl kan hovrätten inte heller förorda det alternativ som innebär en offentlig dödsboförvaltning eller obligatorisk boutredningsmannaförvaltning. Visserligen torde borgenärer- nas rätt i ett sådant system i hög grad säkras. Ett system enligt någon av de nu angivna modellerna innebär emellertid en ordning som är främmande för svensk rätt. Det innebär en byråkratisering och en iblandning av myndighe- ter på ett område där medborgarna traditionellt själva har skött sina angelägenheter. De fördelar det således möjligen kan innebära för borge- närerna med offentlig dödsboförvaltning eller obligatorisk boutrednings- mannaförvaltning uppväger enligt hovrättens mening inte de nackdelar det innebär med en sådan ordning både från allmänna synpunkter och från kostnadssynpunkter.

Sammanfattningsvis tillstyrker hovrätten utredningens förslag om att nu gällande huvudregel om dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder ersätts med bestämmelser om återgång av bodelning och arvskifte som äger rum innan den dödes skulder har betalats.

När det gäller de enskilda bestämmelserna i 21 kap. ÄB vill hovrätten i anslutning till den föreslagna utvidgningen av 125 ifrågasätta om det av praktiska skäl inte borde vara möjligt för dödsbodelägarna att före bodelning

Prop. 1980/81:48 206

och arvskifte ta emot den avlidnes mera personliga tillhörigheter av ringa ekonomisk betydelse. såsom kläder. böcker och husgeråd, utan att riskera personligt betalningsansvar för den avlidnes kända skulder. I övrigt ger utredningens förslag i fråga om sakinnehållet i 21 kap. inte anledning till något särskilt uttalande från hovrättens sida.

Beträffande skadeståndsregeln i 18 kap. 6 & ÄB finns en principiell skillnad mellan detta stadgande och återgångsreglerna i 21 kap. ÄB.

Som utredningen anfört förs återgångstalan av dödsboet mot delägare efter det att borgenären riktat krav mot boet. medan skadeståndstalan förs direkt av borgenären mot dödsbodelägaren. Processionellt befinner sig borgenären i en helt annan ställning vid en skadeståndstalan än vid en återgångstalan. med alla de konsekvenser detta kan medföra. Enbart detta förhållande utgör enligt hovrättens mening tillräckligt skäl att behålla skadeståndsregeln i 18:6 ÄB.

Utredningens förslag innebär helt och hållet en nyordning av regelsyste— met rörande dödsbodelägares ansvar för avlidens gäld. Beträffande den lagtekniska utformningen av förslaget har utredningen emellertid förordat, att den nuvarande paragrafnumreringcn i 21 kap. ÄB skall behållas. Utöver vad utredningen själv har anfört om konsekvenserna av en sådan ordning kan påpekas att som ytterligare ett märkligt resultat av den föreslagna dispositionen kommer 55 6 och 7. som närmare reglerar hur återgängen för vissa fall skall ske. att gå före bestämmelsen om när återgång skall äga rum. Enligt hovrättens mening är den av utredningen föreslagna dispositionen inte lämplig. Hovrätten anser, att hela 21 kapitlet bör redigeras om bl. a. så att den nya föreslagna huvudregeln får sin naturliga plats i början av kapitlet.

2.3 Stockholms tingsrätt:

Ärvdabalkens 21 kapitel. vari de mest genomgripande ändringarna föreslås. får genom dessa en något egendomlig disposition, vilket också påpekats av utredningen. Huvudreglerna om ansvaret för den dödes gäld kommer således först i "12 5 och 12 a &. Tingsrätten anser att kapitlet borde redigeras om, så att dessa huvudregler kommer att inleda kapitlet. och att kapitlet borde erhålla annan paragrafnumrering. Det synes därvid lämpligt. att de båda nämnda paragraferna arbetas samman till en, varvid man skulle kunna undvika en upprepning av det sista stycket. som reglerar formlösa skiften av dödsbon. Tingsrätten kan för sin del inte finna. att nackdelarna med en sådan åtgärd skulle överväga fördelarna. Samma redaktionella ändring kan ifrågasättas beträffande 16 kapitlet om preskription av rätt att taga arv eller testamente.

Prop. l980/81z48 207

2.4 Domstolsverket:

Enligt domstolsvcrkets uppfattning bör som princip i fråga om dödsbo- delägares ansvar för avlidens skulder gälla att den avlidnes borgenärer inte skall få sin Ställning förbättrad genom dödsfallet. Delägarnas ansvar bör alltså begränsas till vad som erhållits från dödsboet. Domstolsverket finner utredningens förslag om återgång av bodelning och arvskifte lämpligt.

I likhet med utredningen anser domstolsvcrket att bestämmelsen i 18 kap. 6 & ÄB om skadestånd bör finnas kvar. Domstolsverket finner det emellertid mycket tveksamt om även bestämmelsen i 21 kap. 12 Q' bör kvarstå. Stadgandet i 12 % innebär att delägare genom att skifta egendom innan all skuld betalts ädrar sig personligt ansvar för veterlig gäld. Enligt domstols- verkets mening kan det ifrågasättas om det finns anledning atti något fall låta ansvaret gå så långt. De problem som uppkommer för borgenärerna om 12 5 upphäves torde bero på svårigheterna att sedan egendomen skingrats visa vilken egendom som tillhörde boet. I de fall delägare medvetet förringar borgenärernas rätt skulle man kunna tänka sig en regel som stadgade personligt gäldsansvar endast om delägaren inte förmådde visa vilken egendom som ingick i boet. Utskiftad egendom skulle då följa huvudregeln om återgång. Det sagda gäller enligt domstolsvcrkets mening i princip också bestämmelsen i 21 kap. 14 å andra meningen ÄB. Beträffande båda stadgandena tillkommer dessutom att det ansvar som kan drabba delägare går långt utöver det som kan drabba den som gör sig skyldig till gäldenärsbrott. Enligt domstolsvcrkets uppfattning kan det ifrågasättas om det för att utkräva skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada av den som begått mened vid bouppteckningens edfästande krävs något särskilt stadgan- de i ÄB. Bestämmelsen i 2 kap. 45 skadeståndslagen torde räcka.

2.5 Riksskatteverket:

RSV konstaterar att utredningen inte uppmärksammat i vilken omfattning det personliga betalningsansvaret är av betydelse med avseende på skatter och allmänna avgifter. De begränsningar i betalningsansvaret som finns enligt 75 ä 2 mom. kommunalskattelagen och motsvarande bestämmelser enligt andra skatteförfattningar gäller enbart för preliminär B-skatt, kvarstående skatt. tillkommande skatt och mervärdeskatt. För betydelse— fulla medelslag som t. ex. arbetsgivaravgifter och punktskatter gäller inte detta begränsade ansvar utan för dessa medel torde i princip gälla de allmänna reglerna om gäldansvaret i ärvdabalken. Om ärvdabalkens regelsystem ändras blir följden att två olika system även i fortsättningen skall tillämpas, ett enligt ärvdabalken enligt vilket bodelning och arvskifte kan gå äter och ett annat med begränsat ansvar enligt vissa skatteförfattningar. RSV vill ifrågasätta om det är lämpligt med två system för delägares ansvar. Utredningen har inte berört frågan. Det är vanligt att skatteskulder

Prop. 1980/81:48 208

förekommer bland avlidens skulder. Två system för delägares ansvar kan skapa komplikationer i den praktiska tillämpningen. För en enskild delägare måste det framstå som märkligt att hans betalningsansvar kan vara strängare för vissa av statens skattefordringar — t. ex. enligt 75 ä 2 mom. kommunal- skattelagen än för andra sådana fordringar, eftersom den föreslagna jämkningsregeln inte torde omfatta skattefordringar med begränsat person- ligt betalningsansvar.

Starka skäl talar för att samtliga offentligrättsliga fordringar behandlas lika med avseende på delägares ansvar. En strävan mot enhetlighet finns t. ex. i fråga om förslaget till preskription av skattefordringar m. m., SOU 1978:87. Man kan tänka sig att antingen anpassa de nu undantagna skattefordringarna till systemet enligt ärvdabalken eller att renodla de olika systemen på olika slags fordringar. Frågan måste emellertid närmare utredas än vad som är möjligt inom ramen för ett remissvar. Ett steg i riktning mot enhetligare regler skulle vara att t. ex. låta den pågående punktskatteutredningen ta upp frågan om dödsbodelägaransvaret för punktskatter.

En annan viktig skillnad som föreligger mellan de två ansvarssystemen gäller indrivningen och därmed hur man från statens sida hävdar sina betalningsanspråk. Vid indrivning av inkomstskatter och mervärdeskatt mot skiftat dödsbo kan kronofogdemyndigheten enligt fast praxis verkställa utmätning direkt hos delägare med stöd av exekutionstitel mot den avlidne eller dödsboet (se SvJT 1975 s. 63 ff och däri citerat rättsfall NJA 1969 s. 418 samt SvJT 1972 ref. s. 19). När det gäller andra fordringar däremot måste staten utverka särskild exekutionstitel mot dödsbodelägarna, vilket givetvis är ett betydligt omständligare förfarande.

Sammanfattningsvis anser RSV att den föreslagna lagstiftningen inte bör genomföras utan att konsekvenserna av att använda två system för dödsbodelägares ansvar närmare belysts. Om författningsändring genomförs bör den ske med utgångspunkt i att man skapar något så när enhetliga regler för dödsbodelägares ansvar för civilrättsliga respektive offentligrättsliga fordringar.

2.6 Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna:

Bestämmelserna i ärvdabalken om dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder anses gälla även sådana allmänna utskylder som inte omfattas av reglerna i 75å kommunalskattelagen och motsvarande lagrum i annan skattelagstiftning. dvs. annan skatt än B-, K-, T-skatt och mervärdeskatt. Skattelagstiftningcns regler om betalningsansvarighetens omfattning och lottläggning på de olika dödsbodelägarna är lätta att tillämpa och väl avvägda. Utverkande av särskilda exekutionstitlar behövs inte. Myndigheten

Prop. l980/81z48 209

vill därför föreslå att dessa regler görs tillämpliga för hela skatte- och avgiftsområdet (jfr i sammanhanget U XII s. 203 ff och lagrådsremissen s. 276 ff).

Utredningen har över huvud taget inte berört reglerna om dödsbodel— ägaransvarighet i skattelagstiftningcn mer än marginellt. Vid indrivning kommer kronofogdemyndigheterna ofta i kontakt med dessa frågor och det kan röra sig om avsevärda belopp. På en rad områden kan tveksamhet råda hur frågorna skall behandlas, låt vara att ledning kan hämtas från praxis. Fråga kan t. ex. vara om förmånsrättslagens tillämpning före arvsskifte, dvs. vilka skulder som får betalas/betalats före skatteskulder och vilka belopp dödsboet/dödsbodclägarna sålunda skall anmodas betala. Fråga kan vara om boutredningsman eller förmyndares ekonomiska ansvar i sammanhanget. avsaknaden av skiftcshandling (som enligt myndighetens mening f. ö. alltid borde finnas och förvaras hos tingsrätten). felaktiga skiften och frågor som hör till lottläggningen. En kartläggning av eventuella olägenheter och oklarheter kan erhållas genom enkät hos kronofogdcmyndigheterna.

2.7 Familjelagssakkunniga:

Vad först gäller frågan när dödsbodelägare skall kunna drabbas av personligt ansvar anser vi i likhet med utredningen att den nuvarande huvudregeln är alltför sträng mot dödsbodelägarna. Visserligen framgår det av enkäter som utredningen företagit att det personliga ansvaret görs gällande förhållandevis sällan. bl. a. därför att långivare mestadels har betryggande säkerhet. Det'kan dock inträffa att dödsbodelägare. kanske av ren okunnighet om vad lagen fordrar av dem. drabbas av ett långt gående ansvar. Vi finner det angeläget att dethär sker en ändring. Det är rimligt att anknyta till att delägarna verkställer bodelning eller arvskifte med vetskap om att skuld ännu inte blivit betald.

[ detta sammanhang har utredningen tagit upp det förhållandet att bodelning respektive arvskifte skett formlöst. dvs. tillgångarna har rent faktiskt skiftats mellan delägarna utan att man iakttagit den föreskrivna formen. nämligen handling som underskrivs av delägarna med vittnen. Sådana skiften betraktas av utredningen som en nullitet (s. 61—62) vilket betyder att det inte finns någon rättshandling att anknyta påföljden till.

Därför har med bodelning och arvskifte likställts det faktum att delägare mottagit egendom av dödsboet utan att bodelning eller arvskifte skett (21:12 andra st.).

Vi kan inte finna att det skulle vara omöjligt för borgenär att göra det personliga ansvaret gällande gentemot delägare som faktiskt skiftat tillgång- arna utan att iaktta föreskriven form (se NJA II 1933 s. 457). Ett klargörande yttrande om att dylika förrättningar också kan läggas till grund för gäldsansvar kan möjligen vara nyttigt men behöver kanske inte nödvändigt- vis förekomma i själva lagtexten.

14 Riksdagen HSO/"81. ] saml. Nr 48

Prop. 1980/81:48 210

För det fall att man först efter bodelningen eller arvskiftet får kännedom om en skuld har utredningen som huvudregel föreslagit (21: 12 a 5) att bodelningen eller skiftet skall gå äter och delägarna återbära vad de mottagit av dödsboet. Även detta är en lämplig reglering om delägare och borgenärer inte kan komma överens om betalning av skulden. Vi tillstyrker alltså förslaget men vill också här sätta ett frågetecken för vad som sägs om det förhållandet att det inte finns någon giltig förrättning som kan återgå (21 : 12 a fjärde st.).

Utredningens förslag tycks emellertid utgå från att bodelning respektive arvskifte alltid skall ske efter ett dödsfall. Vad gäller bodelning efter gift person får man onekligen den uppfattningen av stadgandet i GB 12:1 som säger att. då make dött. bodelning skall ske såvida inte till följd av äktenskapförord eller boskillnad ingendera maken vid dödsfallet hade giftorättsgods. Det finns emellertid fall. förutom de nyss nämnda, då bodelning inte förutsätts skola ske. Ett sådant är då den avlidne var gift men saknade bröstarvingar. Då tillfaller kvarlåtenskapen maken enligt 3 kap. 1 .5 ÄB utan bodelning (se NJA 11 1928 s. 294).

Med nu gällande reglering kommer den efterlevande efter utgången av dei 21:1 ÄB stadgade fristcrna att överta ansvaret för den avlidne makens skulder och svara för dessa med all sin egendom, både sin egen och den som härrör från den avlidne. Om bodelning sker eller inte får då ingen avgörande betydelse. Upphävs 21:1 ÄB kommer emellertid hela systemet i stället att hängas upp på bodelningen. Hur skall man då förfara när ingen bodelning finns? Finns något annat faktum till vilket man kan knyta inträdet av det personligen ansvaret enligt 21:12 eller äterbäringsskyldigheten enligt 21: 12 a'? Kan den efterlevandes arv anses gå in under tilläggsrcgeln i 21:12 andra stycket eller "21:12 & fjärde stycket som med bodelning resp. arvskifte likställer den situationen att egendom mottagits från dödsboet utan att bodelning eller arvskifte skett. Utredningen har uppenbarligen inte menat att så utan vidare skulle vara fallet. Reglerna har ju som nämnts tillagts med tanke på faktiska men ogiltiga skiften. Det måste också ofta sägas möta svårigheter att fastslå att egendom mottagits av den efterlevande. Detta kan vara möjligt om den avlidne hade enbart enskild egendom. Då uppkommer emellertid frågan när egendomen skall anses ha mottagits. vid arvfallet. vid eventuell boutrednings avslutande. eller annan tidpunkt? I värsta fall skulle följden bli en försämring av den efterlevandes ställning jämfört med vad som nu gäller. då man har åtminstone en månad på sig efter bouppteckningen då ansvarsbefrielse kan erhållas genom egendomsavträde. Den nuvarande regeln har i så fall den fördelen att rättsläget är klart genom att en bestämd tidsfrist är utsatt.

Hade makarna giftorättsgemenskap är det ofta inte så lätt att tala om att den efterlevande mottagit egendom av dödsboet. När det gäller en först efter bouppteckningen känd skuld är det i varje fall inte så enkelt att fastslå hur mycket den efterlevande fått. Det är ju inte så att den efterlevande för att

Prop. l980/81z48 211

täcka skulden skall behöva avstå från upp till häften av boet. I stället måste bestämmas hur mycket av den avlidnes egendom som. med hänsyn tagen även till den nya skulden. skulle ingå i en bodelning. Följden blir att om skulden är av någon betydelse en tänkt bodelning måste komma till stånd för att det skall kunna fastställas om det finns täckning för skulden och i vad mån den efterlevande måste avstå av sin egendom till dödsboet. Om inte 21:12 andra stycket täcker fallet med efterlevande make blir i stället följden att denne. eftersom bodelning inte sker. överhuvudtaget inte kan göras personligen ansvarig. Detta är inte heller tillfredsställande. Visserligen är enligt vår mening efterlevande make i behov av ett visst skydd när det gäller den avlidne makens skulder. men det är inte orimligt att ett visst ansvar inträder efter en tid. Hur gränsdragningen skall ske bör klart anges i lagen. Det kan ur praktisk synpunkt vara svårt att ha regler om att bodelning alltid skall ske. För närvarande sker sådan troligen bara om den efterlevande avstår från arvet eller om dödsboet sätts i konkurs. Man kunde emellertid tänka sig att låta det personliga ansvaret inträda först när den efterlevande. sedan boutredningen är avslutad. formellt förklarat sig tillträda boet eller överta ansvaret för skulderna. Klara regler om förfarandet måste finnas. Vad som nämligen framför allt måste undvikas är att ansvar inträder automatiskt. Också för andra fall där det bara finns en dödsbodelägare och någon skiftesförrättning alltså inte äger rum. bör det klart anges vid vilken tidpunkt arvingens personliga gäldansvar skall inträda.

2.8 Kammarkollegiet:

Isamband med utredningen av frågan om dödsbodelägares gäldsansvar är det ett särskilt spörsmål som enligt kollegiets mening bör undersökas. Kollegiet. som ganska ofta kommer i beröring med problemet. syftar på följande situation. Den avlidne har på sitt liv tagit en livförsäkring och satt in en förmånstagare. A. till försäkringen. Vid sin död efterlämnar han dottern B. 1 boet föreligger en brist om 100000 kr. Försäkringens värde är enahanda belopp. 100 000 kr. Slutligen gör vi antagandet att rätten till försäkringen enligt .l 16 ä' lagen (1927:77) om försäkringsavtal inte får tas i mät och att D gör anspråk på rätt till laglott. Enligt 104 & första stycket nämnda lag ingår rätten till försäkringen inte i kvarlåtenskapen. Med A:s rätt konkurerar dels Dzs rätt. dels borgenärernas. Enligt andra stycket i nämnda paragraf har D intill beloppet av sin laglott bättre rätt än A. och A har enligt första stycket bättre rätt än borgenärerna. men är det för den skull självfallet att D har bättre rätt än borgenärerna? Syftet med deti nämnda andra stycke stadgade laglottsskyddet lär väl åtminstone i allt väsentligt vara att bröstarvingarna inte skall komma i sämre läge än om förmånstagare inte hade satts in. men av detta syfte följer ju ingalunda att D bör komma i bättre läge än om ingen annan förmånstagare än dödsboet funnits. vilket skulle bli följden av att D ansågs ha genom förmånstagarförordnandet fått bätte rätt än borgenärerna.

Prop. 1980/81:48

lx) -,_. [x)

Högsta domstolen har vid avgörandet av det uppmärksammade fallet Stuart (NJA 1978 sidan 329) utgått från att så är fallet. men domstolens uppmärksamhet har av allt att döma inte varit inriktad på denna fråga utan på andra problem. I allt fall blir spörsmålet inte belyst i motiveringen till beslutet. Två författare (Almgren och Jan Hellner) som berört frågan. är närmast böjda för att (i vårt exempel) anse D ha bättre rätt än borgenärerna men kan inte sägas ha givit övertygande skäl för riktigheten av sin åsikt.

Spörsmålets praktiska betydelse bör väl inte överdrivas. ] flertalet fall är nämligen arvingarna insatta som subsidiära förmånstagare. och i sådant fall träder de in som förmånstagare om A faller bort. vilket ju leder till att de enligt 104 5 första stycket och 116 5 försäkringsavtalslagen har bättre rätt än borgenärerna. (I fallet Stuart gällde detta i verkligheten i allt fall om den värdefullaste försäkringen. en pensionsförsz'ikring. men denna omständighet uppmärksammades inte i målet. vilket lett till att kollegiet nödgats söka resning mot högsta domstolens beslut.)

Även om frekvensen av sådana fall där förevarande fråga vid insiktsfull bedömning har betydelse sålunda inte får överdrivas. får man å andra sidan inte underskatta frågans vikt i de fall där den har betydelse. i flera fall där kollegiet i samband med beräkning av arvsskatt undersökt hur försäkrings- medlcn fördelats, har det visat sig att bland intressenterna och även hos boutredningsmannen råder ovisshet om vem som egentligen är berättigad till medlen.

2.9 Svenska sparbanksföreningen:

Det är inte ovanligt att delägare som ej känt till reglerna om gäldansvari 21 kap. ÄB oförskyllt drabbats av stora ekonomiska förluster. Sparbanksförc- ningen har därför inget att erinra mot de ändringar som föreslås av utredningen och som innebär att regeln om gäldansvar ersätts med en bestämmelse om återgång av bodelning och arvskifte som sker innan den dödes skulder betalats.

[detta sammanhang kan också nämnas att de nuvarande bestämmelserna i 21 kap. ÄB i mycket ringa omfattning har tillämpats av sparbanken som haft fordringar på dösbon. Sparbankerna har som regel säkerhet för sin fordran. varför man inte behöver kräva betalning av enskild delägare som åsidosatt bouppteckningsplikten eller underlåtit att inom lagstadgad tid avträda boet till konkurs eller till förvaltning av boutredningsman.

Enligt föreningens mening borde utredningens förslag även kunna förenkla och underlätta förvaltningen av boet. Förslaget tillstyrkes där- för.

Prop. " l980/8lz48 2.13

2.10 Sveriges advokatsamfund

Samfundet delar utredningens uppfattning om angelägenheten av att upphäva dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder för de fall att bouppteckning inte förrättats inom föreskriven tid eller boets tillgångar inte inom viss tid avträtts till förvaltning av boutredningsman eller konkurs. Samfundet ifrågasätter emellertid om inte förslagets utformning av ÄB 21 : 12 a) förhindrar de i praktiken vanligen förekommande delarvskiftena. Dessa görs ofta innan all dödsboets veterliga gäld har betalats. Inte sällan förrättas och verkställs delskiften av ett dödsbos lösa egendom innan dödsboet tillhörig fast egendom försålts eller överenskommelse om dess tillskiftande till delägare träffats. Något hinder mot ett sådant förfarande bör inte föreligga då den fasta egendomens värde uppenbart överstiger dess gäldbelastning och eventuella övriga skulder. som houtredningskostnader m. m.

Även slutliga arvskiften upprättas ofta innan dödsboets skulder. t. ex. skatter, till fullo betalats. varvid avsättning sker av erforderliga medel till täckande av skulderna. Ett sådant förfarande måste även framdeles kunna tillämpas.

2.11 Sveriges domareförbund:

Såsom framhålls såväl i direktiven till utredningen som i utredningens egna överväganden är gällande bestämmelseri 21 kap. ÄB om dödsbodelsägares gäldsansvar invecklade och svårtillgängliga. Detta är olyckligt särskilt med hänsyn till att bestämmelserna kan medföra att en dödsbodelägare oförskyllt drabbas av ett långtgående betalningsansvar. Domareförbundet anser därför. i likhet med utredningen. att reglerna bör förenklas och att dödsbodelägares intressen bör tillgodoses bättre. Härvid måste givetvis beaktas att borgenärernas skydd inte urholkas. Även nu gällande regler ger emellertid borgenärerna ett begränsat skydd beroende på olika omständig- heter. En sådan är att reglerna om dödsbodelägares gäldsansvar tillämpas i mycket liten omfattning beroende på att de är så svårtillgängliga. Vidare är reglernas genomslagskraft begränsad genom att vissa fall är undantagna från deras tillämpningsområde. t. ex. då efter den döde finns endast utmätnings- fria tillgångar och då bouppteckning ersatts med dödsboanmälan vilket sker i en fjärdedel av samtliga dödsbon. Som utredningen påpekat gäller det att finna regler som på ett tillfredsställande sätt balanserar dödsbodelägarnas och borgenärernas intressen. Enligt domareförbundets mening har utred- ningen lagt fram ett i väsentliga delar väl avvägt förslag.

Utredningens förslag innebär i huvudsak att bestämmelserna i 21 kap. 1—3. 5. 11 och 13 åå ÄB upphävs. I stället föreskrivs i en ny paragraf. betecknad 12 a. att då tidigare okända skulder blir .kända först efter det att bouppteckning samt bodelning eller arvskifte skett. skall skiftet eller

Prop. l980/81:48 214

delningen gå åter med påföljd att var och en skall återbära vad han mottagit. En fördel med detta förslag är att dödsbodelägarna inte blir skyldiga att till borgenärerna avstå mer än vad de mottagit från boet. När dödsbodelägarna ställer sig de föreslagna reglerna till efterrättelse synes den föreslagna ordningen smidig. Om dödsbodelägare inte lojalt underordnar sig bestäm- melserna om återgång skall. enligt vad utredningen uttalar på sid. 71 i betänkandet. dödsboet föra återgångstalan mot delägaren. Utredningen har emellertid inte berört frågan hur återgången skall komma till stånd om dödsboet i sådana fall underlåter att agera. Detta bör klarläggas. En utväg för borgenärerna kan vara att begära boets avträdande till förvaltning av boutredningsman.

Återgång skall givetvis inte behöva ske om dödsbodelägarna och borgenärerna kan träffa överenskommelse om gäldens betalning. Som utredningen påpekat kan det ifrågasättas om återgången måste vara fullständig i samtliga fall där överenskommelse inte kan träffas. Även en partiell återgång torde emellertid många gånger innebära en sådan rubbning av förutsättningarna för delningen och skiftet att detta enligt allmänna regler bör gå åter. Domareförbundet delar därför utredningens uppfattning att fullständig återgång skall ske i samtliga fall där överenskommelse med borgenärerna inte kan träffas. En sådan ordning måste också. enligt domareförbundets mening. medföra en viss press på delägarna att söka nå en uppgörelse med borgenärerna.

För det fall att mottagaren. då återbäring skall ske. inte har kvar den mottagna egendomen skall han enligt utredningens förslag ersätta dess värde. Dessutom skall han ersätta boet den skada som han kan ha vållat boet. om det berodde på honom att egendomen gick från honom och han då kände till eller borde ha känt till att dödsboet hade obetalda skulder. Den som vari ond tro. då han gjorde sig av med den egendom som han fått från boet. skall alltså enligt utredningens förslag ersätta den skada som härigenom vållats boet. Enligt domareförbundets mening kompliceras lagtexten av dessa bestämmelser om ondtroende delägare. Som utredningen själv påpekar torde i de flesta fall den ersättning som den ondtroende dödsbodelägaren har att utge bli densamma som om han hade varit igod tro. Dödsboet tordei regel vilja ha egendomen tillbaka för att realisera den och härigenom få tillfälle att främja borgenärerna. Dödsboets nytta av egendomen torde därför i de flesta fall motsvara vad dödsboet kan få ut vid en försäljning av egendomen på öppna marknaden. vilket i sin tur torde motsvara det belopp som den godtroende dödsbodelsägarna har att ersätta dödsboet med. Det förefaller överhuvudtaget oklart vilken skada som i förevarande fall skulle kunna uppkomma för dödsboet. Med hänsyn till det anförda sätter domareförbun- det i fråga om den särskilda regleringen för ondtroende dödslwdelägare i dessa fall motsvaras av sådan nytta för dödsboen och härigenom för borgenärerna. att det är värt att för den skull komplicera lagtexten.

Prop. l980/8lz48 215

Domareförbundet finner det välmotiverat att. som utredningen föreslagit. föreskriva att bestämmelserna i 12 och [2 a ååå om bodelning och arvskifte i tillämpliga delar också skall gälla i sådana fall då egendomen har mottagits från dösboet utan att bodelning eller arvskifte formligen har skett.

3 Dödsbodelägares talerätt

3.1 Göta hovrätt:

Hovrätten tillstyrker att det föreslagna tillägget i 3 kap. 3.6] 2 st. ärvdabalken införes samt att lagtexten i samband härmed moderniseras. För erhållande av en enhetlig språklig utformning av lagtexten bör emellertid justering göras även i lagrummets sista stycke.

120 kap. 1 & ärvdabalken stadgas att bouppteckning skall förrättas sist tre månader efter dödsfallet om rätten ej på ansökan inom samma tid förlänger fristen. Bestämmelsen bör enligt förslaget kompletteras med en regel om vem som har rätt att begära sådan förlängning. Såvitt hovrätten har sig bekant torde nuvarande utformning av lagrummet icke föranleda några tillämpningssvärigheter i aktuellt hänseende vid tingsrätterna. Behov av föreslagen ändring torde därför ej föreligga.

3.2 Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten tillstyrker utredningens förslag till utfyllande rättsregler om dödsbodelägares talerätt i fråga om återgångstalan enligt 3 kap. 3 Så.-? st. ÄB och till allmänna bestämmelser om dödsbodelägares behörighet att föra talan som part för boets räkning.

När det gäller den föreslagna regeln att såväl dödsboet som enskild delägare eller legatarie tillerkänns talerätt i fråga om rätt att göra ansökan om förlängning av tid för boupptecknings förrättande är det enligt hovrättens mening tveksamt om det finns behov av en sådan reglering. Avsaknaden av regler om talerätt på området torde inte tidigare ha föranlett några tilIämpningssvårigheter. llovrätten vill dock inte motsätta sig den föreslagna regleringen.

Hovrätten har ingen erinran mot utredningens övriga förslag i denna del av betänkandet.

3.3 Stockholms tingsrätt:

Beträffande dödsbodelägares talerätt har utredningen i 19 kap. 12 aä föreslagit att boutredningsman för det fall sådan är förordnad då talan väckes — hos rätten skall kunna anmäla. att han motsätter sig den väckta talan. och därmed kunna hindra delägare från att utöva talerätten. I

Prop. 1980/81:48 216

betänkandet har inte berörts vad som skall gälla. när boutredningsman förordnats först efter det att en sådan talan väckts. Tingsrätten anser ett klargörande på denna punkt vara nödvändigt.

3.4 Domstolsverket:

Domstolsverket hälsar med tillfredsställelse att regler om dödsbodelägares talerätt för dödsboet blir lagfästa. Domstolsverket accepterar därvid att dödsbodelägare bara kan föra s. k. intern talan. Den inskränkning i talerätten som föreslås genom vetorätt för boutredningsman vill domstols- verket emellertid avstyrka. Förhållandet torde ofta vara det att delägaren och boutredningsmannen inte har samma uppfattning i frågan om talan är utsiktslös eller inte. Bedömer boutredningsmannen chanserna till framgång i processen som goda för han naturligtvis själv boets talan. Den möjlighet att få ändring i boutredningsmannens veto som utredningen anvisat (s. 98 ö) förefaller inte genomtänkt. Det är sålunda knappast lämpligt att rätten avgör om talan skall få föras. Visserligen har en liknande befogenhet tillagts domstolarna genom de ändringar i rättshjälpslagen som träder i kraft den 1 januari 1980; domstol skall vägra allmän rättshjälp om den rättssökande inte har befogat intresse att få sin talan prövad. Härifrån är emellertid steget ganska långt till att direkt säga till dödsbodelägaren att en talan inte får föras. Dessutom förutsätter den föreslagna bestämmelsen att domstolen kontrol- lerar att den nya boutredningsmannen inte lägger in sitt veto.

Domstolsverket har ingen erinran mot det föreslagna tillägget till 3 kap. 3 % andra stycket ÄB. Utredningens förslag till reglering av talerätt vid ansökan om förlängning av tid för förrättande av bouppteckning kan också tillstyrkas även om den tveksamhet utredningen pekat på inte torde ha vållat några större problem vid tillämpningen.

3.5 Familjelagssakkunniga:

Vi har inte närmare granskat förslaget i denna del. Emellertid har vi noterat att utredningen föreslår ett tillägg till 3 kap. 3 5 andra st. ÄB, ett tillägg som sägs överensstämma med rättspraxis. Vi vill i sammanhanget nämna att vi i vårt pågående utredningsarbete. som omfattar bl. a. efterlevande makes rätt. kommer att föreslå betydande ändringar i makes arvsrätt, varvid kapitlet kommer att omarbetas helt.

3.6 Svenska sparbanksföreningen:

Den kodifiering av domstolspraxis som utredningen föreslår har förening- en inget att erinra mot. Förslaget att enskild dödsbodelägare i vissa fall får utökad rätt att föra talan för boets räkning torde komma att förenkla förvaltningsförfarandet i flera hänseenden och därigenom nedbringa förvalt- ningskostnaderna.

Prop. BSO/81:48 217

3.7 Sveriges advokatsamfund:

Samfundet instämmeri utredningens förslag att den utvidgade talerätt för dödsbodelägare. som kommit till uttryck i högsta domstolens praxis. fastställes i lag. En sådan talerätt har medgivits även i fall då boutrednings- man varit förordnad. Utredningens förslag att boutredningsman skall tilläggas befogenhet att genom uttrycklig förklaring hidnra delägare från att utöva talerätten. finner samfundet därför inte godtagbart. Anledningen till att dödsbodelägare själv önskar föra talan av ifrågavarande slag är regelmässigt att boutredningsmannen förklarat sig inte vilja göra detta. Motivet för boutredningsmannens ställningstagande kan vara att ett mot- satsförhållande uppstått mellan honom och delägare. som önskar föra talan. Risk kan då föreligga att boutredningstnannen mindre välgrundat hindrar delägare från att utöva talerätten.

Utredningen har som skäl för införande av boutredningsmannens vetorätt anfört att denne kan bedöma talan som helt utsiktslös och endast ägnad att fördröja boutredningen. Delägare. som har annan mening än boutrednings— mannen. hänvisas att hos rätten begära boutredningsmannens entledigande. I samband med handläggningen av detta ärende skulle rätten kunna pröva om det funnes skäl för ifrågavarande talan. En sådan prövning måste med nödvändighet bli summarisk och kan inte ge det slutliga svaret på frågan huruvida talan är berättigad eller inte. Samfundet avstyrker därför det föreslagna förfarandet.

Vidare synes utredningen utgå från att boutredningsmannen alltid är bättre skickad än dödsbodelägarna att ta ställning till huruvida talan är utsiktslös eller inte. Lagstiftningen ställer emellertid inga krav på boutred- ningsmans utbildning. En av delägarna i ett dödsbo kan vara boutrednings- man. lnte ens om boutredningsmannen är advokat bör han tilläggas den rätt utredningen föreslår. Enligt samfundets mening är bestämmelsen att delägare som för talan själv svarar för rättegångskostnaderna tillräcklig för undvikande av onödiga rättegångar dödsbodelägare emellan.

På nu anförda grunder avstyrker samfundet att förslagets ÄB 19:12 a) första stycket. senare delen. och andra stycket lägges till grund för lagstiftning.

Beträffande rätten för delägare som genom talan tillvinner boet egendom att av detta få ersättning för sina rättegångskostnader. i den mån de täcks av vad som kommit boet tillgodo genom rättegången. tillåter sig samfundet påpeka att motsvarande bestämmelse förekommer i ÄB 19:19 första stycket samt föreslå att förslagets ÄB 18:l a) och 19: 12 a) utformas likalydande med nyssnämnda lagrum.

Prop. l980/8l:48 218

3.8 Sveriges domareförbund:

Domareförbundet tillstyrker utredningens förslag om lagfästande av den praxis som har utvecklats i fråga om den först avlidne makens arvingars rätt att för egen del föra talan om återgång av gåva jämlikt 3 kap. 3 s" ÄB.

Vad gäller enskild dösbodclägarcs rätt att föra talan för boets räkning har domareförbundet intet att erinra mot att sådan rätt införs i den begränsade utsträckning som utredningen föreslår och med skyldighet för dödsbodel- ägare som för sådan talan att gentemot dödsboet svara för uppkommande rättegångskostnader i den mån dessa inte täcks av vad som kommer boet tillgodo genom rättegången. Liksom utredningen anser domareförbundet att boutredningsmannen. om sådan är förordnad då talan väcks. skall ha vetorätt samt att löpande avtal om sammanlevnad i oskiftat bo skall utgöra hinder för talan.

Utredningen har inte berört det fallet att boutredningsman har fi'irordnats först efter det att talan som avses här har väckts. Dessa fall torde emellertid böra jämställas med sådana där boutredningsman är förordnad när talan har väckts och där boutredningsmannen inte har brukat sin vetorätt.

Förslaget om att bestämmelsen i 20 kap. 1 & första stycket ÄB komplet— teras mcd föreskrift om vem som är behörig att ansöka om förlängd tid för upprättande av bouppteckning tillstyrks av domareförbundet.

4 Preskription av rätt till arv och testamente 4.l Göta Hovrätt:

Enligt svensk rätt förlorar en arvinge eller testamentstagare sin rätt om han inte hävdar denna inom preskriptionstiden. Vidare gäller att preskription ej hindras av laga förfall för arvingen eller testamentstagaren. För en bortovarande. som icke har vetskap om arvfallct men som om han hade detta skulle göra sin rätt gällande. torde en förkortning av de. vid en internationell jämförelse. i Sverige redan relativt korta preskriptionsfristerna framstå som en påtaglig försämring. Å andra sidan torde vara uppenbart att de arvingar respektive testamentstagare som bevakat sin rätt har ett starkt intresse av att fristerna förkortas. De vittgående verkningar preskriptionen enligt svensk rätt har för de bortovarande talar dock starkt mot en förkortning av preskriptionsfristerna. En förkortning av den allmänna preskriptionsfristen skulle dessutom innebära en avvikelse från vad som i detta avseende gälleri övriga nordiska länder. Utredningens förslag skulle sålunda motverka de strävanan mot nordisk enhetlighet som förekommer inom andra områden. Hovrätten finner därför att nuvarande regler bör. med nedan angivet undantag. kvarstå oförändrade.

Utredningen har föreslagit att bortovarande skall få göra anspråk på kvarlåtenskapen även efter preskriptionstidens utgång om de som redan har

Prop. 1980/81:48 219

tillträtt arvet under preskriptionsfristen kände till att det fanns också andra arvtagare. Motsvarande bestämmelse finns redan i flera utländska rättsord- ningar. Hovrätten tillstyrker att utredningens förslag genomföres.

4.2 Hovrätten för Övre Norrland:

Hovrätten har ingen annan erinran mot utredningens förslag i denna del än att 16 kap. 7 5 andra stycket bör formuleras så att det framgår klarare vad som torde vara innebörden av bestämmelsen. nämligen att en arvinge eller testamentstagare inte förlorar sin rätt till följd av bestämmelserna i 3 a eller 4 5. om annan arvinge eller testamentstagare. sotn har fått förmån av eller tagit befattning med dödsboet. har känt till hans namn och vistelseort före preskriptionstidens utgång.

4.4 Domstolsverket:

Som utredningen framhållit (s. 112) är de svenska successionsrättsliga preskriptionstiderna relativt korta vid en jämförelse med övriga västeuropa. Med den stora ut- och invandring som f. n. äger rum är det viktigt att i Sverige inte tillskapa regler på ifrågavarande område som i alltför hög grad avviker från vad som eljest är vanligt. Bara om starka skäl kan åberopas bör därför en förkortning ske av nu gällande preskriptionstider. De skäl som framförts i betänkandet har enligt domstolsvcrkets mening inte tillräcklig styrka. Så kan t. ex. knappast hävdas att de hemmavarande arvtagarna lider något påtagligt men av att det successionsrättsliga läget förblir oklart ytterligare någon tid. De kan ju utan att avvakta preskriptionstidens utgång få boet skiftat med undantag av den del som tillkommer den bortovarande. Därtill kommer att den föreslagna regeln om att ond tro hos hemmavarande skall göra att preskription inte inträder inte förefaller ordentligt genomtänkt. Här införs något helt nytt i svensk rätt som gör att det arvsrättsliga läget blir oklart för all framtid. Dessutom kan man fråga sig om ond tro hos en hemmavarande arvtagare skall vara nog eller om ond tro skall styrkas hos alla hemmava- rande. Domstolsverket avstyrker därför en förkortning av den allmänna preskriptionstiden.

De nuvarande bestämmelserna är emellertid inte helt lättillgängliga. Det kan också med fog ifrågasättas om kungörelse i PolT fyller någon verklig funktion. Enligt domstolsvcrkets uppfattning bör bestämmelserna därför bli föremål för ytterligare Överväganden med sikte på en förenkling.

När det gäller utformningen av den föreslagna lagtexten vill domstolsvcr- ket anföra följande. Det torde inte vara möjligt att tillämpa 15 kap. 7 s 2 st. ÄB på den situation som avses i 5 s'. Andra stycket i 7 & kan därför inte vara utformat på sätt som föreslagits. Utformningen av 8.5 2 st. är heller inte lyckad. Sålunda bör enligt domstolsvcrkets mening ond tro hos envar annan

Prop. l980/81:48 m

arvinge eller testamentstagare i likhet med vad som stadgas i 7 & 2 st. göra att preskription för sekundära arvtagare inte inträder.

Oavsett vad som händer med förslaget i övrigt bör lagen om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente och kungörelsen med närmare bestämmelser om arvskungörande upphävas.

4.5 Familjelagssakkunniga:

Vi har ingenting emot utredningens förslag om en förkortning av den allmänna preskriptionsfristen till fem år. Vi instämmer också i att det nuvarande kungi'irelseförfarandet är tämligen meningslöst och att det knappast finns någon annan kungörandefortn som är bättre och som kunde ersätta de nuvarande. De särskilda preskriptionsfristernai 16 kap. 1—3 55 ÄB kan därför upphävas.

Utredningen anför härefter att även lagen (195852) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente (den s. k. lex Wallenberg) jämte kungörelsen med närmare bestämmelser härom bör upphävas som en könsekvens av att kungörelscförfarandet slopas.

Lagen tillkom med anledning av förhållandena efter andra världskriget. Det ansågs obilligt att en bortovarande arvinge som utan egen förskyllan varit oförmögen att bevaka sin rätt skulle förlora denna efter de preskrip- tionstidcr som annars gällde enligt 16 kap. 1. 2 och 3 åå. Arvingen kunde ha vistats i ett land som varit krigsskädeplats och råkat i fångenskap eller eljest bortförts och saknat möjlighet att få kännedom om utfärdad kungörelse eller att sätta sig i förbindelse med anhöriga eller myndigheter i hemlandet inom den stadgade tiden.

Lagen tillkom som ett provisorium eftersom det ansågs angeläget att vidta omedelbara åtgärder till skydd för arvinge som kunde antas vara ur stånd att bevaka sin rätt. Förfarandet enligt lagen anknyter till att kungörelse utfärdats enligt 16 kap. 1. 2 eller 3 ss. Även domstolens beslut om förlängning skall kungöras.

Vi saknar kännedom om hur ofta förlängning enligt dessa särskilda bestämmelser förekommit men antar att det bara skett i enstaka fall. Likväl finner vi att det även i fortsättningen kan finnas behov av att genom undantagsregler möjliggöra arvsrättens bevarande längre tid än enligt de allmänna preskriptionsreglerna. särskilt om dessa förkortas. Vid l958 års lags tillkomst anförde departementschefen (prop. 1958:25 s. 5) att olika lösningar för en mera permanent lagstiftning kunde tänkas. exempelvis att i överensstämmelse med åtskilliga utländska lagar införa särskilda undantags- bestämmelser för det fall att man vet eller kan anta att bortovarande arvinge är i livet. eller att införa möjligheten att mot preskription åberopa laga förfall.

[Q [0 j_.

Prop. l980/81z48

En annan möjlighet kunde vara att om kungt'årelseförfarandet slopas i stället anknyta till tiden för dödsfallet men i övrigt behålla rättens medverkan i förfarandet.

Vi vill därför föreslå att man i stället för att helt slopa möjligheten till längre preskriptionstid närmare utreder hur ett förlängt skydd för bortova- rande arvinge lämpligen bör utformas.

I fråga om bestämmelsen i 16 kap. 3 a & om särskild preskriptionstid för det fall att vid arvlåtarens död dennes fader är okänd har utredningen övervägt om inte bestämmelsen borde ändras att omfatta även fall då den dödes farfar eller morfar är okänd. Under hänvisning till familjelagssakkunnigas direktiv och till att arvsrätten i tredje parentelen av allt att döma så småningom kommer att slopas har man dock avstått från att föreslå ändringen.

Vi anser att oavsett vad som sker med arvsrätten i tredje parentelen en dylik ändring är obefogad. Dels är fallet mycket långsökt och dels skulle en ändring betyda att hela 3 a 5 måste konstrueras om.

4.6 Kammarkollegiet:

Kollegiet ställer sig tveksamt till lämpligheten av att helt utmönstra kungörelseförfarandet för att ge bortovarande arvingar. testamentstagare och okända arvingar en möjlighet att få reda på dödsfallet m. m. Enligt kollegiets mening synes utredningens skäl i denna del otillräckliga.

4.7 Svenska Sparbanksföreningen:

Sparbanksföreningen har inget att erinra mot förslaget i denna del.

4.8 Sveriges advokatsamfund:

Samfundet tillstyrker att utredningens förslag lägges till grund för lagstiftning.

4.9 Sveriges domareförbund:

Domareförbundet tillstyrker förslaget om att preskriptionstiden i 16 kap. 4 :$ ÄB förkortas från tio till fem år. En arvtagare som har så ringa kontakt med den avlidne att han inom fem år efter dödsfallet inte får reda på detta bör i princip få finna sig i att hans anspråk på del i kvarlåtenskapen preskriberas. I likhet med utredningen anser domareförbundet vidare att man vid denna förkortning av preskriptionstiden kan upphäva de särskilda bestämmelserna i 16 kap. 1—3 55 om arvinge och testamentstagare som är okänd till sin existens eller till sitt namn eller som befinner sig på okänd ort. Kungörel- seförfarandet i nämnda fall torde. som utredningen påpekar. vara menings-

to h) IQ

Prop. l980/81z48

löst. Som en konsekvens härav bör också. i enlighet med utredningens förslag. lagen (195852) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente upphävas liksom kungörelsen (.19591321) med närmare bestämmelser om kungörande. varom i 16 kap. 1. 2 och 3 åå ÄB stadgas.

Enligt utredningen kan en förkortning av preskriptionstiden till fem år medföra viss risk för rättsförluster. Som exempel anförs bl.a. att en utomlands boende arvinge medvetet hålls i okunnighet om dödsfallet av hemmavarande arvtagare. Domareförbundet instämmer i utredningens farhågor på denna punkt. Vad gäller det föreslagna nya stycketi 16 kap. 7 & ÄB vill förbundet påpeka. att lagtexten förutsätter faktisk vetskap om den bortovarandes nanm och vistelseort och häri skiljer sig från uttalandena i specialmotivcringen på sid. 143 i betänkandet. där utredningen menar att den hemmavarande är skyldig att bedriva viss efterforskning. Enligt förbundets mening bör här lagtexten gälla och därför skyldighet inte föreligga för den hemmavarande att göra några efterforskningar. Det bör vidare påpekas att bestämmelserna i lagrummet kan komma att medföra att bortovarandes arvsrätt överhuvudtaget inte preskriberas. Detta kan inträffa om hans namn och vistelseort blir känd för den hemmavarande före utgången av femårsfristen men han sedan byter vistelseort och inte kan nås av föreläggande enligt 16 kap. 5 & ÄB. En yttersta preskriptionstid synes därför böra föreskrivas. Vad nu sagts år tillämpligt även. i de fall sotn avses med 16 kap. 8.5 2 st. i föreslaget.

En generell förkortning av preskriptionstiden till fem år medför som utredningen påpekar att arvsrätten för dem som skall ärva i stället för den arvtagare vars arvsrätt preskriberats också blir preskriberad då fem år förflutit från dödsfallet. Utredningen föreslår därför att det i ett nytt andra stycke i 16 kap. 8 & ÄB tas in en bestämmelse om att preskriptionstiden för sekundärarvinge inte skall gå ut förrän ett år har förflutit från det primärarvingens rätt preskriberats. Domareförbundet tillstyrker detta för— slag.

5 Dödförklaring 5.1 Göta hovrätt:

Hovrätten tillstyrker utredningens förslag om en förkortning från tre till ett år av den prcsumtionstid som skall gälla när saknad person vid försvinnandet befann sig i livsfara. Hovrätten kan däremot ej dela utredningens uppfattning att nu gällande beviskrav skulle omöjliggöra en tillämpning av nämnda presumtionsregel. Eftersom en dödförklaring enligt svensk rätt medför att vederbörande definitivt förlorar sin arvsrätt är ett av största vikt att meddelade dödförklaringar är materiellt riktiga. Risk föreligger för att en lagstiftning enligt utredningens förslag kan få negativa konsekvenser. Hovrätten kan därför inte tillstyrka utredningens förslag om en uppmjukning av nu gällande beviskrav.

IJ N b)

Prop. HSO/81:48

5.2 Hovrätten för Övre Norrland:

Som utredningen erinrat om blir verkningarna av en dödft'ärklaring totala och avsevärda rättsförluster kan uppkomma i händelse av en oriktig dödförklaring såväl för den dödförklarade som för personer i dennes omgivning. Med hänsyn till detta och då länga presumtionstider inte borde innebära nägra avgörande praktiska nackdelar för de anhöriga. anser hovrätten att det inte föreligger skäl att förkorta den allmänna presumtions- tiden. Utredningens förslag att behålla den nuvarande presumtionstiden på tio år tillstyrks därför av hovrätten. Hovrätten tillstyrker även utredningens förslag om förkortning till tre är av den särskilda presumtionstiden om den bortovarande vid försvinnandet befann sig i livsfara liksom det förslag som innebär en lättnad i beviskravet för att bortovarande skall anses ha befunnit sig i livsfara vid försvinnandet.

När det gäller det föreslagna stadgandet om kungörande i utländsk tidning ifrågasätter hovrätten behovet av en sådan reform. Som utredningen anfört får myndighet generellt. utöver obligatoriskt kungörande. under vissa förutsättningar kungöra också i annan form. 5. k. stödjande kungörande enligt 4 & lagen (1977:654) om kungörande i mål eller ärende hos myndighet m. m. Det kan enligt hovrättens mening förutsättas att domstolarna. om ett kungörande i utländsk tidning anses påkallat i ärende angående dödförkla- ring. tillämpar den angivna möjligheten till stödjande kungörande. Hovrät- ten vill dock inte motsätta sig att det föreslagna stadgandet tas in i 25 kap. 445 AB.

5.3 Stockholms tingsrätt:

Utredningen har beträffande reglerna om dödförklaring föreslagit. att det inte längre skall krävas samma starka bevisning som för närvarande för att en bortovarande skall anses ha befunnit sig i livsfara vid försvinnandet och följaktligen den kortare presumtionstiden skall kunna tillämpas. Därför föreslås den ändringen i lagtexten (ÄB 25:1). att det skall vara "sannolikt" att den bortovarande befann sig i livsfara vid den aktuella tidpunkten. Samtidigt sägs i specialmotiveringen till stadgandet. att det enligt utredning- ens mening skall föreligga hög grad av sannolikhet för att livsfara förelåg vid försvinnandet. dvs. att bevisningen beträffande livsfaran skall vara starkare än vad domstolarna normalt kräver vid en sannolikhetsbedömning. Tings- rätten delar uppfattningen i sak men anser för sin del. att om avsikten är att ett strängare beviskrav skall gälla. detta bör framgå av lagtexten med något förstärkande uttryck. vilket utredningen för övrigt också övervägt. Ett sådant förtydligande måste anses vara till nytta såväl för domstolarna som för andra. vilka berörs av stadgandet. inte minst allmänheten.

Prop. 1980/,81:48 224

5.4 Domstolsverket:

Rättsverkningarna av en döt'lförklaring är som framhålles i betänkandet totala. En person bör därför förklaras död bara om mycket starka skäl talar för att han verkligen har avlidit. Tillämpningen av de gällande reglerna innebär långtgörande garantier för att ingen levande person dödförklaras. Till detta bidrar den relativt långa tid av 10 år som i allmänhet krävs innan ansökan får göras. När det gäller de fall då vederbörande vid försvinnandet befann sig i livsfara bidrar därtill såväl tidsfristen om tre år som beviskravet på livsfaran. Domstolsverket finner det betänkligt att båda dessa kriterier skall bli mindre härda. Domstolsverket förordar att bara tidsfristen förkortas. Härigenom skulle viss enhetlighet nås med lagstiftningen i Danmark och Norge.

Utredningen föreslår att "rätten ges möjlighet att låta införa kungörelsen om dödft'årklt-tring även i utländsk tidning". Domstolsverket motsätter sig bestämt en sådan regel. Som utredningen också framhåller finns redan denna möjlighet genom bestämmelsen om stödjande kungörande i 4 % lagen (19772654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet. Det är visserligen sant att myndigheterna i relativt liten utsträckning begagnar sig av möjligheten till stödjande kungörande. Departementschefen uttalade i propositionen i kungörandelagen (prop. 1976/77163 s. 169 rf) att "tillämpning av regeln är emellertid av stor betydelse för kungörandets effektivitet och bör inte underlåtas utan starka skäl". Nämnden för samhällsinformation (NSI) har enligt 5 & kungörandeförordningen (1977z817) att meddela allmänna råd för tillämpningen av kungörandelagen. Sådana råd har NSI meddelat i publikationen Kungörandereformen Vägledande anvisningar för handlägg- ning av kungörandcfrägor. NSI framhåller där vikten av att myndighet verkligen överväger stödjande kungörande samt påpekar (s. 28.) att om målgruppen finns utomlands detta regelmässigt är ett starkt skäl att vidta stödjande kungörande t. ex. i tidning som har spridning i det landet.

Mot bakgrund av det nu sagda finner domstolsvcrket det märkligt om man för särskilt tal i specialförfattning skulle införa en regel om stödjande kungörande. Det kan t. o. m. ifrågasättas om inte kungörandelagens bestämmelser härigenom skulle undergrävas. För övrigt stadgas i förslaget att särskilda skäl skall föreligga om kungörande i utländsk tidning skall få ske. Detta torde innebära att möjligheterna att införa kungörelse i utländsk tidning blir mindre enligt förslaget än enligt nuvarande bestämmelser.

5.5 Familjelagssakkunniga:

Ändringsförslagen tillstyrks. Särskilt förslaget att lätta på kravet på bevisning för att den bortovarande befann sig i livsfara är påkallat.

Prop. l980/81:48 225

5.6 Svenska Sparbanksföreningen:

Sparbanksföreningen har inte någon erinran tttot förslaget i denna del.

5.7 Sveriges advokatsamfund:

Utredningen har för normalfallet föreslagit ett bibehållande av tidsfristen 10 år respektive för den. som är över 75 år gammal. fem år. innan ansökan om dödförklaring får göras. medan i livsfarefallet tidsfristen sänkts från tre till ett är. samtidigt som kravet på bevisning om livsfaran minskats. Detta förslag finner samfundet inkonsekvent. Med de kommunikationer vi har i dag torde det vara utomorentligt ovanligt att någon försvinner och ej låter sig avhöra inom rimlig tid. såvitt vederbörande inte försvunnit för gott. Samfundet föreslår därför att tidsfristen för normalfallet sänkes till fem år och för den som uppnått 75 års ålder till tre år. För livsfarefallet tillstyrker samfundet att tidsfristen sänkes till ett år men med bibehållande av det beviskrav. som nu gällande lagstiftning uppställer. dvs. ett formellt krav på full bevisning.

5.8 Sveriges domareförbund:

Utredningens förslag till ändring av bestämmelserna om dödförklaring i 25 kap. ÄB tillstyrks av domareförbundet. som delar utredningens uppfattning att förkortning av den allmänna presumtionstiden. tio år. inte bör göras.

6 Allmänna arvsfondens rätt att avstå egendom 6.1 Hovrätten för Övre Norrland:

Hovrätten tillstyrker utredningens förslag i denna del.

6.2 Domstolsverket:

Förslaget i betänkandet på denna punkt förefaller välgrundat. Utredning- en synes emellertid ha förbisett de arvsskatterättsliga konsekvenserna. Enligt 1 :*," 2 st. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. AGL. skall arvsskatt utgå för egendom som förvärvas genom arvsavstående enligt 5 5 lagen om allmänna arvsfonden som om förvärvet skett genom testatnentc efter den avlidne. Bara om den till vars förmån avståendet sker omfattas av bestämmelserna i 3 & AGL utgår ingen skatt. Det kan visserligen antas att många av de rättssubjekt till vilka avstående kommer att ske omfattas av 3 5 men inte alla. Att i övriga fall tvingas vända sig till regeringen och begära eftergift av arvsskatt enligt 56 & AGL förefaller onödigt. Den egendom som kan avstås måste ju alltid vara sådan att skäl till eftergift kan sägas föreligga. Enligt domstolsvcrkets uppfattning bör därför arvsskatt aldrig utgå för

förvärv i nu avsedda situationer.

15 Riksdagen WHO.-"81. I saml. Nr 48

Prop. HBO/81:48 226

6.3 Familjelagssakkunniga:

Vi har ingen erinran mot förslaget.

6.4 Kammarkollegiet:

I propositionen l969:83 med förslag om ändring i arvsfondslagen m. m. yttrade departementschefen i denna fråga bl. a.

"Kammaradvokatfiskalsämbetet och ett par länsstyrelser har framfört önskemål om ytterligare utvidgning av möjligheterna att avstå arv som har tillfallit arvsfonden. Därvid nämns till att börja med egendom som av hänsyn till vissa allmänna intressen anses böra behandlas på särskilt sätt. nämligen föremål och samlingar av vetenskaplig eller kulturhistorisk betydelse samt fast egendom som på grund av sitt värde från natur- eller kulturvårdssyn- punkt bör skyddas mot exploatering. En bestämmelse som gjorde det möjligt att avstå arvfallen egendom till förmått för sådana intressen skulle emellertid enligt min mening i själva verket innebära en utvidgning av arvsfondens ändamål för vissa speciella situationer. En sådan utvidgning möter betänk- ligheter från principiell synpunkt och bör inte genomföras utan starka skäl. Jag har inte blivit övertygad om att sådana skäl föreligger. Arvlåtare. som efterlämnar egendom av dessa slag. torde f. ö. ofta ha upprättat testamente rörande egendomen. Även när testamente saknas torde. som kammaradvo- katfiskalsämbetet har framhållit. i allmänhet andra uttalanden rörande arvlåtarens yttersta vilja kunna påvisas och läggas till grund för ett beslut om att avstå arvet enligt de nya regler som jag har förordat."

loch med att grunden för ett avstående i enlighet med förslaget ej beror på uttalanden av arvlåtaren eller på att det överhuvudtaget föreligger någon anknytning mellan arvlåtaren och den som får egendomen genom avstående innebär förslaget enligt kollegiets mening på sätt som departementschefen anförde i propositionen i realiteten en utvidgning av fondens ändamål. Med hänsyn till arvsfondslagens uppbyggnad bör en ändring av ändamålet framgå av 1 ;. Kollegiet. som för sin del anser det vara av vikt att förslaget i denna del genomföres. föreslår att i 1 %$ första stycket arvsfondslagen intages en ny mening lydande sålunda. —.—.—.—.—. Vidare må på det sätt som anges i 5 & kulturhistoriska intressen samt vård av natur och kultur främjas.

Slutligen bör det enligt kollegiets mening. med hänsyn till syftet med förslaget. ej kunna vara möjligt att avstå egendom till fysisk person. Därför föreslår kollegiet att texten i denna del ändras sålunda: —.* får avstås till annan dock ej fysisk person som har —.—.

6.5 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer:

Utredningen föreslår att arv som utgörs av egendom som är värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt ska

Prop. 1980/81 :48 227

kunna avstås företrädesvis till museer. bibliotek. stiftelser och andra institutioner eller sammanslutningar eller ibland till förmån för kommun.

Ämbetet tillstyrker bifall till förslaget med hänvisning till de motiveringar som anförs av utredningen.

Beträffande fast egendom av kulturhistoriskt värde torde ämbetet inte för egen del annat än i undantagsfall kunna ta emot ytterligare fastigheter. Det är lämpligt att sådana fastigheter avstås till respektive kommun eller till stiftelser eller förening med kulturminnesvård som ändamål.

Utredning huruvida byggnad uppfyller kraven för byggnadsminnesförkla- ring torde kunna göras av länsstyrelsen eventuellt efter samråd med riksantikvarieämbetet. Om det är önskvärt att byggnad förklaras för byggnadsminne bör detta ske i samband med successionen.

Beträffande lös egendom av kulturhistoriskt värde anser ämbetet att statens kulturråds yttrande bör inhämtas i varje enskilt ärende.

6.6 Statens naturvårdsverk:

Statens naturvårdsverk tillstyrker det i betänkandet intagna förslaget att allmänna arvsfonden skall få rätt att avstå arv av egendom vilken är värdefull från bl. a. naturvårdssynpunkt till annan som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.

Naturvårdsverket vill i detta sammanhang också framföra några synpunk- ter på hur verket skall beredas tillfälle att bevaka naturvårdsintresset i samband med att egendom tillfaller allmänna arvsfonden.

Naturvårdsverket anser således. att kammarkollegiet varje gång som fast egendom tillfaller fonden bör göra en bedömning. om egendomen kan ha något värde från naturvårdssynpunkt. och att kollegiet. om så finnes vara fallet. skall underrätta naturvårdsverket därom. Verket bör därefter förslagsvis senast sex månader efter underrättelsen — meddela kollegiet. om verket anser att egendomen bör avstås till naturvårdsfonden eller hur eljest bör förfaras med densamma.

1 de fall där naturvårdsverket hävdar. att egendomen skall avstås till naturvårdsfonden. bör frågan därom av kammarkollegiet efter samråd med vcrket underställas regeringen för beslut.

Det synes naturvårdsverket angeläget. att verket genom en sådan handläggningsordning som nyss nämnts får möjlighet att bedöma egendo- mens värde från naturvärdssynpunkt och vilka konsekvenser i olika avseenden ett avstående av egendomen till naturvårdsfonden eller andra dispositioner av densamma skulle kunna få.

Prop. HSO/81:48 228

6.7 Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning att möjligheten att avstå från allmänna arvsfondens rätt bör utvidgas till egendom av särskild betydelse från natur- eller kulturvårdssynpunkt. Den föreslagna regleringen förefaller lämplig. Länsstyrelsen tillstyrker därför förslaget i denna del.

6.8 Svenska Sparbanksföreningen:

Sparbanksföreningen har inget att erinra mot förslaget i denna del.

6.9 Sveriges advokatsamfund:

Samfundet tillstyrker att vad som föreslagits i detta hänseende lägges till grund för lagstiftning.

6.10 Sveriges domareförbund:

Domareförbundet tillstyrker den föreslagna ändringen i 5,6 lagen (1922:281) om allmänna arvsfonden.

7 Övergångsbestämmelser 7.1 Stockholms tingsrätt:

Vad gäller övergångsbestämmelserna till ändringarna i ärvdabalken föreslås. att äldre bestämmelser fortfarande skall gälla om arvlåtaren avlidit före den 1 juli 1980. Detta innebär. att arvskungörelser enligt de äldre reglerna kan bli aktuella under en inte obetydlig tid efter denna tidpunkt. Emellertid föreslår utredningen. att kungörelsen (19591321) med närmare bestämmelser om kungörande. varom i 16 kap. 1. 2 och 3 åå ärvdabalken stadgas. upphävs med utgången av juni månad 1980 utan att motsvarande övergångsbestämmclse finns. Detta synes ge det otillfredsställande resulta- tet. att äldre bestämmelser om kungörelser skall tillämpas. medan den närmare regleringen av dessa inte längre är gällande. Tingsrätten anser att kungörelsen borde ha en övergångsbestämmelse korresponderande med den för ärvdabalken. Det förtjänar att uppmärksammas att motsvarande förhållande gäller beträffande lagen (_1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente. en konsekvens. som möjligen kan ha varit avsedd. då den överensstämmer med andan i den nya regleringen av preskriptionsfrågan.

Prop. l980l81:48

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till Lag om ändring i ärvdabalken

Bilaga 3 .

Härigenom föreskrivs i fråga om ärvdabalken dels att 18 kap. 2 å. 21 kap.. 23 kap. 2 å. 24 kap. 1 å och 25 kap. 1 och 5 åå samt rubriken till 21 kap. skall ha nedan angivna lydelse.

dels atti balken skall införas tre nya paragrafer. 18 kap. 1 a å samt 19 kap. 12 a och 20 a åå. av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.

laå

.,

Till dess att egendomen omhän- clt'rtugits av samtliga dödsbodelägare eller av den som eljest har att förvalta boet. skall egendomen. där den ej står under vård av förmyndare. syss- loman eller annan. vårdas av deläga- re som satnmanbodde med den avlidne eller L'ljcst kan taga värt] om egendomen. Och har han att ojör- dröj/igen underrätta övriga delägare

1 Senaste lydelse l976:221.

När särskild (lötlsbojörvaltning inte har anordnats enligt 19 kap. får enskilda delägare i mål som rör boet väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning. om övriga (le/ägare är motparter i målet.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning (Il-' dödsboet för kostnaderna i målet. i den mån kost— naderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

äl

Till dess att egendomen har tagits om hund av samtliga dödsbodeläga— re eller av den som ittmm/j'ull har att förvalta boet. skall egendmnen. om den ej står under vård av f("n'mynda- re. syssloman eller annan. vårdas av delägare som sammanlmdde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit

hand om egendomen skull getmst

Prop. 1980/81:48

Nuvarande lydelse

om dödsfallet samt. där god man för delägare tarvas. hos rätten göra anmälan såsom i 18 kap. föräldrabal- ken sägs. Vad nu ärsagt om delägare gäller ock efterlevande make som ej är delägare i boet.

Är ej någon som sälunda tager vård om den dödes egendom. skall ltusfolk. husvärd eller annan som är närmast därtill omltätulertaga egen- domen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämn- den. Polismyndigheten är ock pli/(tig att utföra vad nu sagts, om dess biträde äskas eller eljest finnes erfor— derligt. Dä anmälan skett. skall soci- alnämnden. där så erfordras. fullgö- ra vad enligt första stycket äligger För anledning härar äger kommunen delägare. kostnaderna med erhålla ersättning av boet.

230

föreslagen lydelse

underrätta övriga delägare om döds— fallet fall. om det behövs god man för någon delägare. göra anmälan hos rätten enligt 18 kap. föräldrabal— ken. Vad som ltar sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som salunda tar hand om den dödes egendom. skall medlem av hushä/let som den döde till/rörde. hyresvärd eller annan som är närmast till del ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till social- nämnden. Dä anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt. skall socialnämnden. om det [wlan-s, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommu— nen rätt till ersättning av [met.

19 kap.

lZaå

När dödsboet förvaltas av boutred- ningsman får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget natnn men för boets räkning, om även övrigt! delä- gare är parter i målet "och boutred- ningsmannen avstår från att föra' boets talan.

Delägare som har väckt 'ta/an har ' rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet. i den mån kost- naderna täcks av det som har kommit

boet till godo genom rättegången.

Prop. 1980/81:48

Mo'arande lydelse föreslagen lydelse

20 a .5

21 kap. (_)m den dödes gäld

1 &

Varder ej efter ansökan. som göres sist en månad efter det bouppteckning förättades. dödslmets egendom av- trädd till förvaltning av boutred- ningsman eller till konkurs svara delägarna för sådan gäld efter den döde som vid bouppteekningens för- rättande var dem veterlig.

Yppas efter bouppteckningens för- rättande n_v gäld efter den döde och avträdes ej egendomen efter ansökan som göres sist en månad därefter. svarar delägare, som sådan tid för- suttit. för den gälden.

2 *

Sker egendomsavträdc efter ansö- kan. som ingivits senare än en månad efter det bouppteckningen förrät- tades, är delägare pliktig att till döds- boet utgiva det belopp. varmed gäld. som var honom veterlig en månad före ansökningsdagen. överstiger

När dödsboet förvaltas av testa- mentsexekutor med behörighet att företräda boet i rättegång fär var och en av delägarna [ mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget natnn men för boets räkning, om även övriga delägare är parter i målet och testamentsexekutorn avstår från att j'öra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnmlerna i mälet. [ den män kost- naderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Zl kap. (')m den dödes skulder

Prop. BSO/81:48 Nuvarande lydelse

värdet av den avträdda egendomen oeh eljest tillgängliga medel. men skall ej vidare mot enskild borgenär stå i ansvar efter vad i I 55 sägs.

Där borgenär begär det, skall delä- gare med ed fästa, att gäld som yrkandet avser ej var honom veterlig en mättad före ansökningsdagen. Gitter han ej gä eden. skall så anses som hade den gälden tidigare varit honom veterlig.

3 &

Förfaller delägares ansökan om boets (ii-'trädande till konkurs. enär egendomen i stället sättes under för- valtning av boutredningsman, skall så anses sotn hade ansökan om av— träde till sådan förvaltning gjorts den dag konkursansökningen ingavs.

4 &

Hava delägarna giltig anledning antaga. att de ej skola nödgas infria borgen som den döde tecknat eller viss annan förbindelse. skall den gälden ej anses säsorn veterlig.

27;- ._ "I./v nnan den i I 55 första stycket stad- gade tiden gått till ända eller, där hoet står underförvaltning av bout- uppgörclse träffats om borgenärens förnöjande. mä

redningsman,

betalning av gäld verkställas allenast där med fog kan antagas. att heta!- ningen ej länder till men för lmrgenä-

rer.

() 5 Sedan den i 19" första stycket stadgade tiden gäll till ända. mä borgenär fordra säkerhet för gäld

k) '.') IQ

föreslagen lydelse

l &?

Innan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades eller. om boet förvaltas av boutred- ningsman. uppgörelse har träffats med samtliga lmrgenärer om betal- ningen av skulderna fiir en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada

för borgenärerna.

2 å Sedan en månad harförflutit efter det att bouppteckning förrättades ftir borgenärerna kräva säkerhet för

Prop. BSO/81:48

Nuvarande lydelse

efter den döde. som ej är till betal- ningförfallen och för vilken tillräck- lig säkerhet ejfinnes. Stil/les ej säker- het inom tre månader. mä förfallotid ej tillgodonjutas.

lt) &:

Är efter den döde gäld som ej förfaller inom sex månader. mä den. där flera dödsbodelägare fittnas eller allmänna arvsfonden är ensam delä- gare. hos borgenären uppsägas till betalning sex månader efter uppsäg- ningen. Borgenär. som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast egendom eller tomträtt eller har inteckning. är dock ej skyldig att taga betalningföreförfallodagen. där han inom tre månader efter uppsägning- cn giver tillkänna att han vill hälla sig allenast till säkerheten.

5 %$

Sker egendomsavtrit'de e ter det bodelningen eller arvskifte ägt rum. skall bodelningen eller skiftet gä äter. Då gälden finnes ej vara större än att den kan betalas av den dödes tillgångar och. om han var gift. vad av andra makens egendom på hans lott belöpt. om gälden gått i beräk- ning vid bodelningen. skall likväl avträdande till fört-'altning av bout- redningsman allenast omfatta vad som enligt dennes prövning erfordras till gälde/ts betalning och kostnader- na för förvaltningen. Vad sålunda

2 Senaste lydelse 1970:1001.

lö Riksdagen: ] QSO/8] . ] saml. Nr 48

233 Föreslagen lydelse

sådana skulder efter den döde vilka inte ltrtrför/itllit till betalning och för vilka det inte redan finns tillräcklig säkerhet. Ställs ej säkerhet inom tre manader. fär dödsboet inte längre tillgodoräkna sig någon förfallotid.

3 s*

Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden ensam delägare, får en skuld som inte för- faller till betalning inom sex månader sägas upp hos borgenären till bctal- ning sex månader efter uppsägning- en. Om borgenären till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast egen- dom eller tomträtt eller har inteck- ning oeh han inom tre månader efter uppsägningen meddelar att han vill hålla sig endast till säkerheten. är han dock inte skyldig att ta emot betalning före förfallodagen.

4 ä' Sker

innan den dödes och boets andra

skulder har betalts eller medel till

bodelning eller arvskifte

deras betalning har ställts under sär- skild vård, skall bodelningen eller skiftet gä äter.

Är skulderna inte större än att de kan betalas av den dödes tillgångar och. om han var gift. vad som av den andra makens egendom skulle ha belöpt på hans lott för det fall att skulderna hade beaktats vid bodel- ningen. skall återgången begränsas till vad som behövs för titt skulderna

Prop. l980/8l :48 Nuvarande lydelse

erfordras skall av delägarna utgivas i förhållande till vad envar vid bodel— ningen eller arvskiftet njutit för mycket; och skall bodelningen eller skiftet i övrigt förb/iva ständande.

Yppas hos någon delägare brist. skall den fvllas av de övriga med vad de vid bodelningen eller skiftet vun- nit.

6.3

Egendom. sotn utgivits såsom legat eller jämlikt ändamalsbestäm- skall

erfordras för täckning av gäld. Fin- melse. återbäras. såvitt det nes egendomen ej i behäll. skall dess värde gäldas. såvitt ej särskilda skäl äro däremot.

7 &

Skyldighet att utgi va egendom jäm- likt 5 eller 6 5 skall tillika omfatta ränta eller avkomst av egendomen. Nöt/ig kostnad för egendomen skall ersättas. så ock nyttig kostnad. där den var gjord i god tro.

11 &

Hava delägarna betalt gäld [ strid med vad i 8 # sägs eller. under tid för egendomsavträde enligt ] s* första

föreslagen lydelse

och kostnaderna för boets förvalt- ning skall kunmt betalas. Vad som sålunda behövs skall utges av delä- garna i förhällande till vad var och en av dent har fått för mycket vid bodelningen eller arvskiftet. ] övrigt skall bodelningen eller skiftet be- Stå.

Uppkommer brist hos någon delä- gare. skall de övriga delägarna täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen eller skiftet. Vad som behövs för att bristen skall kunna täckas skall utges av delägarna i f("irhållande till vad var och en av dent sålunda har fått.

5 &?

Egendom som har utgetts som legat eller i enlighet med en ända- målsbestämmelse skall lämnas tillba-

ka till boet. om det behövs för att den dödes skulder skall kttnna betalas.

Finns egendcnnen inte i behåll skall dess värde ersättas. om det inte finns särskilda skäl mot detta.

6 9”

Den sotn enligt 4 eller5 s*" ärskyldig att lämna tillbaka egendom till boet eller att ersätta egendomens värde. ska/l utge även ränta eller avkomst av egendomen. Han har dock själv rätt till ersättning för nödvändiga kostna— der för egendomen och. om han vari god tro. kostnader som har varit till nytta för egendomen.

Prop. l980/81z48 Nuvarande lydelse

eller andra stycket. till men för bor- genärer utgivit legat. fullgjort ända- ntålsbestämmelse. sålt. förpantat. an- norledes använt eller ock förfarit boets egendom eller ådragit boet förbindelse. svara de för sådan gäld efter den döde sattt, då de så förforo. var eller sist vid därefter förrättad bouppteckning blev dent veterlig. Kom av åtgärden allenast ringare skada eller företogs den av obetänk— samhet eller bristande kännedom om boets ställning. skall allenast skade- stånd gäldas.

12 ä'

Sker bodelning eller arvsktfte innan all gäld är gulden, svara delä- gartta för gäld efter den döde. som då var eller sist vid därefter förrättad bouppteckning blev dem veterlig. Bode/ning skall dock icke medföra sådan påföljd. där efterlevande ma- ken ej erhållit något av den dödes egendom.

13 %

Hava delägarna, sedan boet blivit avträtt till förvaltning av boutred- ningsman, utverka! rättens förord- nande att boet icke längre skall sålun— da förvaltas. skall ifråga om ansvar för gäld så anses som hade egen- domsavträdet ej ägt rum.

14 s'

Försitter delägare. sotn har boet i sin vård. tid för boupptecknings för- rättande. skall han svara för all den dödes gäld. Samma lag vare. där delägare vid bouppteckningen eller dess edfästande genom veterligen

Föreslagen lydelse

IQ bd 'J'l

Prop. l980/8lt48 Nuvarande lydelse

oriktig uppgift eller svikligt förtigan- de äventyrar borgenärers rätt.

15 ? 11äftar delägare i ansvar för gäld ' efter den döde. skall ansvarig/teten ock gälla annan boets gäld; oclt är delägare förty i fall som avses i 2 .é' första stycket pliktig att utgiva vad som erfordras för täckning av gäld. som före egendomsavträdet ådragits boet.

16 .5

Vad i 1 4 satnt ]] 15 55 stadgas Om skyldighet för delägare att svara för gäld skall ej äga tillämpning å delägt'zre som är omyndig. ej heller å allmänna arvsfonden eller annan som företrädes av god man. men förmyndaren eller gode mannen skall gentemot borgenärerna s vara för ska- da sotn komtnit av hans åtgärd eller föttsutnnmlse. '

17 &

Ha va flera enligt detta kapitel ådra- git sig ansvarför gäld ellerför skada. svara de en för alla och alla för en. Vad sålunda utgivits skall dem emel- lan färdelas enligt den i 18 kap. 65 stadgade grunden.

18 5

Har arvinge eller testamentstagare ej njutit förtnån av boet och ej heller tagit annan befattning därmed än att ltan fullgjort vad enligt 18 kap. 2 5 åligger honom och deltagit i boupp- teckningens förrättande. är han fri från ansvar på grund av underlåten- het att avträda boet.

Föreslagen lydelse

:o !»

Prop. BSO/81:48 Nuvarande lydelse

19 å Finnes e ter den döde allenast egendom som ej kunnat Itos honom tagas i mät. skall vad i detta kapitel är stadgat om ansvar för gäld ej äga tillämpning. Vad nu är sagt länder dock ej till inskränkning [ delägares skyldighet att låta egendomen eller dess värde gå i betalning för gäl- den.

IQ Lp Xl

Föreslagen lydelse

23 kap.

Mot delägares bestridande må "skifte cjföretagas, innan bouppteck- ning skett och all veterlig gäld blivit gulden eller delägaren fritagits från ansvar för gälden eller medel till dess betalning ställts under särskild värd.

Skall legat eller ändamålsbestäm- melse fullgöras av oskifto, må skifte cj mot delägares bestridande äga rum. innan fi.")rordnandet vcrkställts cllcr delägaren fritagits från att svara för dess fullgörande eller erforderlig egendom blivit ställd under särskild vård.

Stär boet under förvaltning av boutredningsman eller testaments- exekutor. må skifte cj företagas. innan denne anmält att utredningen slutförts.

s

Mot någon delägares bestridande får skifte éjföretas innan bouppteck- ning ltar förrättats och alla kända skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under särskild värd.

Skall legat eller ändamålsbestäm- melse fullgöras av oskifto. får skifte ej mot delägares bestridande äga rum innan förordnandet har verk- ställts eller delägaren har fritagits från att svara för dess fullgörande eller erforderlig egendom har blivit ställd under särskild vård.

Står boet under förvaltning av boutredningsman eller testaments- exekutor. får skifte ej företas innan denne har anmält att utredningen har slutförts.

24 kap.

Hava. vid samförvaltning av döds- bo. delägarna c'iverenskommit att leva samman i oskiftat bo. gäller. i den mån ej annat föranledes av avta- let. om förvaltningens handhavande

Om ett dödsbo förvaltas av delä- garna gemensamt och de har kommit överens om att leva samman i oskif- tat bo. gäller i fråga om förvaltning- en av boet och rätten att företräda

Prop. 1980/81 :48 Nuvarande lydelse

och boets jöreträdande vad i 18 kap. l & sägs; oeh skall vad i 3, 4 och 6 åk samma kapitel är stadgat äga motsva- rande tillämpning.

Föreslagen lydelse

boet vad som sägs i 18 kap. 1 %. om inte Oeksä bestämmelserna i 3. 4 och 6 åk sam- ma kapitel skall tillämpas.

] fråga om rätten för enskilda delägare att väcka och föra talan som

annat har avtalats.

parter i eget nanm men för boets räkning gäller vad som sägs i 18 kap. 1 a &. om inte annat avtalas mellan delägarna.

25 kap.

Är någon borta och hava sedan han veterligen sist var vid liv förflutit tio år eller. där han skulle vara över sjuttiofem är gammal. fem år. må ansökan göras om hans dödförkla- ring. Be ann sig den bortovarande i livsfara då han veterligen senast vari livet. mä ansökan ske efter det tre är förflutit. '

'Jl 705

Har den i kungörelsen fastställda dagen gått till ända. skall rätten. om sädan tid som i l. & sägs är förfluten och man ej vet att den bortovarande avlidit. förklara att han skall anses för död: och skall han antagas hava avlidit. i fall som i l & första punkten sägs vid utgången av den månad dä nyss angiven tid gick till ända eller, i fråga om bortovarande som fyllt sextiofem men ej sjuttio är när han veterligen sist var vid liv. vid utgång- en av den månad under vilken han skulle hava fyllt sjuttiofem är samt. i

Är någon borta och har det sedan han veterligen senast var vid liv förflutit tio år eller. om han skulle vara över sjuttiofem är gammal. fem år.får ansökan göras om hans död- förklaring. Kan det antas att den som är borta befann sig i livsfara då han veterligen senast var i livet. får ansökan göras sedan tre år har för— flutit. Är det utrett att han befann sig i livsfara, får ansökan dock göras sedan ett år har förflutit.

Har den i kungörelsen fastställda dagen gått till ända. skall rätten. om sådan tid som anges i 1 & är förfluten och man ej vet att den borttwarande avlidit. förklara att han skall anses för död. Han skall avlidit. i fall som anges i l & första

då antas ha

meningen vid utgången av den månad då nyss angiven tid gick till ända eller, i fråga om bortovarande som fyllt sextiofem men ej sjuttio är när han veterligen sist var vid liv. vid utgangen av den månad under vilken han skulle ha fyllt sjuttiofem år samt.

Prop. 1980/81:48

Nuvarande lydelse

fall enligt andra punkten i samma paragraf. å den dag eller. om dagen ej är känd. vid utgången av den månad då livsfaran förelåg. [ rättens beslut skall angit-'a.s vilken dag sålun- da är att antaga såsom dödsdag.

lx) b) ()

["t'ireslagen lydelse

i fall enligt andra eller tredje mening- en i samma paragraf. pri den dag eller. om dagen ej är känd. vid utgängen av den månad dä livsfaran fi'ireläg respektive kunde antas före- ligga. l rättens beslut skall anges vilken dag som sålunda är att anta säsom dödsdag.

1. Denna lag träderi kraft den 1 juli 1981.

.,

:.. I fråga om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder tillämpas fortfarande äldre bestämmelser. om den döde har avlidit före ikraftträdan-

det.

3. Har ansökan om dödfifnklaring gjorts före ikraftträdandet. tillämpas äldre bestämmelser.

Prop. l980/81z48

2 Förslag till Lag om ändring i giftermålsbalken

240

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 2.5 giftermälsbalken' skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 kap.

Emot dödsbodelägares bestridan- de mä bodelning ej äga rum. innan all veterlig gäld. för vilken den döde svarade. blivit gulden eller delägaren fritagits från ansvar för gälden eller medel till dess betalning satts under särskild värd. Har den dödes egen- dom blivit avträdd till konkurs. mä bodelning städse. äga rum utan hin— der av delägares bestridande.

!

Mot någon dödsbodelägares be— stridande får bodelning ej äga rum innan alla kända skulder för vilka den döde svarade har betalts eller medel till deras betalning har satts under särskild vård. Har den dödes egendom blivit avträdd till konkurs. får bodelning alltid äga rum utan hinder av någon delägares bestridan- de.

Denna lag träder i kraft den J juli 1981. Har den döde avlidit före ikrafttrz'idandet. tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

1 Balken omtryckt 19781854.

Prop. l980/81z48

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (l937z8l') om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 7555 lagen (1937z81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo skall ha nedan angivna

lydelse.

Nat-jarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

3 .

Finnes här i riket efter någon som vid sin död ej här hade hemvist egendom som ej är jämlikt 2 s* avträdd till förvaltning av boutred- ningsman. skall anmälan härom utan dröjsmål göras hos polismyndighe- ten av den som om egendomen ltar vård eller eljest av anhörig. husfolk. husvärd eller annan som är därtill närmast. Då anmälan sker eller för- hållandet eljest varder kunnigt, ålig- ge det polismyndigheten att. där det lart-'as. taga värd om egendomen.

Är egendomen av ringa värde och består den huvudsakligen av reda penningar. kläder och andra lösören för personligt bruk. mä. sedan kost- naden här i riket för den avlidnes uppehälle. vård och begravning gul- dits. polismyndigheten. där det_/innes kunna ske utan förfäng för rättsägare som äro svenska medborgare eller här hava hemvist. överlämna egen- domen till anhörig till den avlidne eller. om denne var utländsk med- borgare. till konsul för det land han tillhörde.

Ar ej sädantfall för handen som i andra stycket sägs. göre polismyn-

Finns det här i riket egendom efter någon som vid sin död inte hade hemvist här och har egendomen inte avträtts till förvaltning av boutred- ningsman enligt 2 5. skall anmälan om detta utan dröjsmål göras hos socialnämnden av den som /tar värd om egendomen eller mmars av anhö- rig. medlem av det hushåll som den döde tillhörde. hyresvt'ird eller annan som är närmast till det. Då anmälan sker eller fi.")rhallandet på annat sätt blir känt. skall socialnämnden, om det behövs. ta hand om egendo- men.

Är egendomen av ringa värde och består den huvudsakligen av kon- tanter. kläder och andra lösören för personligt bruk. får socialnämnden överlämna egendomen till anhörig till den avlidne eller. om denne var utländsk medborgare. till konsul för det land han tillhörde. Överlämnan- de får dock ske först sedan kostnader"- na här i riket för den avlidnes tippe— hälle. värd och begravning harbe- talts. Överläntnande fiir inte ske. om det skulle medföra skada för iu'igon rättst'igare som är svensk medborgare eller som har hemvist här.

I annat fall än som avses i andra

stycket skall socialnit'mnden göra

Prop. l980/81:48 Nut-'arande lydelse

digheten anmälan till rätten; oeh förord/te rätten. att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutred— ningsman. och gälle därefter vad i 2 .5

s ägs .

Dä boutredning. bodelning eller arvskifte sker här i riket. gälle om [mde/ägares ansvarig/tet för gäld vad isvensk lag ärstadgat. [fall som iö 35 sägs mä dock gäld för vilken den döde lui/"tade till annan än den som är svensk medborgare eller här har hemvist icke i något fall såsom veter- lig anses. med mindre den blivit hos boutredningsmannett av borgenären särskilt angiven.

Har någon njutit lott i dödsbo vid bodelning eller arvskifte som utom riket företagas i den ordning främ- mande lag stadgar. vare ltan ej enligt svensk lag på den grund ansvarig för boets gäld annat än med den mottag- na egendomen eller dess värde.

Föreslagen lydelse

anmälan till rätten. sotn dä förord- nar att egendomen skall avträdas till förvaltning av houtredningsman. Därefter gäller vad som sägs i 2 s.

Dä boutredning. bodelning eller arvskifte sker här i riket skal/frågan om döds/7oa'elägan's ansvar för den dödes skulder beclömas efter svensk lag.

Denna lag träder i kraft den i juli 198l. [lät den död- avlidit före ikraftträdandet. tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

Prop. 1980/81 :48 243

Utdrag Lugråders LAG RÄDET PROTOKOLL yttrande

vid sammanträde 1980-10-21

Närvarande: f. d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Hilding. justitierådet Vängby.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam- manträde den 25 september 1980 har regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för justitiedepartementet Winberg beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i ärvdabalken,

2. lag om ändring i giftermålsbalken,

3. lag om ändringi lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Bertil Ekdahl.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Lagen om ändring i ärvdabalken 18 kap. 1 a &

Enligt förslaget får enskilda delägare "väcka och föra talan" som parter i eget namn men för boets räkning. om övriga delägare är motparteri målet. l motiven sägs att av bestämmelsen framgår att enskilda delägare inte kan företräda boet på svarandesidan. Härmed torde avses. att motsvarande talan för boets räkning men i eget namn inte kan föras på svarandesidan. Detta synes i och för sig naturligt, eftersom den som vill föratalan mot dödsbo torde rikta sin talan mot boet som sådant. Av uttalanden i motiven framgår vidare att hinder inte föreligger mot att när enskild dödsbodelägare väcker talan mot boet. övriga delägare företräder boet som svarande i målet. Denna ordning synes också ha godtagits i rättspraxis (jfr NJA 1945. s. 206). Om en reglering av hithörande frågor över huvud taget skall ske i lagtext. synes det önskvärt att till undvikande av motsatsslut även denna fråga blir reglerad. Detta kan ske genom att i förevarande paragrafinförs ett nytt tredje stycke av förslagsvis följande lydelse: "'Väeker enskild delägare talan mot dödsboet och har särskild dödsboft'irvaltning inte anordnats. får övriga delägare föra boets talan i målet."

Det bör tilläggas att om övriga dödsbodelägare är oense om det sätt på vilket boets talan bör föras, det torde framstå som önskvärt att boutred- ningsman dock förordnas.

Prop. l980/81 :48 244

19 kap. 12215

Enligt förslaget får. när dödsboet förvaltas av boutredningsman. var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning. om även övriga delägare är parter i målet och boutredningsmannen avstår från att föra talan. Bestämmelsen medför att samtliga delägare kan i förening föra talan för boets räkning även mot tredje man. trots att boutredningsman finns. De fall som förekommit i rättspraxis och där enskilda delägare i motsvarande situation har tillåtits föra talan för boets räkning kännetecknas av att dödsbodelägarna tvistat med varandra eller rättare att bland dödsbodelägarna rått delade meningar om huruvida visst rättsförhållande förelegat mellan boet och någon delägare; rättsfall avseende tvist mellan boet och en utanförstående tredje man synes ej föreligga (NJA 1969 s. 437. 1972 s. 586 och 1974 s. 623). Att låta delägarna föra talan mot tredje man, när boutredningsman finns. kan som framgår också av motiven till förslaget medföra praktiska komplikationer, bl.a. därför att boutredningsman är ensam behörig att företa utomprocessuella rättshandlingar. som helt kan rubba förutsättningarna för processen. Att på detta sätt skilja på den processuella och den utomprocessuella behörigheten synes inte rekommendabelt. Det kan visserligen anföras att motsvarande problem kan uppkomma vid tvister mellan delägarna inbördes. Här får emellertid rättspraxis anses ha pekat på ett praktiskt behov. Något motsvarande behov har inte påvisats i fråga om talan mot tredje man. Det synes i denna situation tillrådligt att lagstiftningsåtgärden begränsas till en kodifiering av rättspraxis. Så kan ske. om förevarande paragraf ges följande lydelse: ”Talan som avses i 18 kap. 1 a 5 första stycket får föras även när dödsboet förvaltas av boutredningsman. om boutredningsmannen avstår från att föra boets talan."

Självfallet blir även i ett sådant fall som nu avses kostnadsregeln i 18 kap. 1 a 5 andra stycket tillämplig. Däremot blir bestämmelsen i det av lagrådet förordade tredje stycket i samma paragraf inte tillämplig, när boutrednings- man finns. Väeks talan mot dödsbo av enskild delägare. bör boet som svarande företrädas av boutredningsmannen. när sådan finns.

20aå

] konsekvens med vad lagrådet förordar beträffande 12 a & bör förevaran- de paragraf ges följande lydelse: "Talan som avses i 18 kap. laå första stycket får föras även när dödsboet förvaltas av testamentsexekutor med behörighet att företräda boet i rättegång. om testamentsexekutorn avstår från att föra boets talan."

Lagrådet; yttrande

Prop. l980/81:48 245

21 kap. 4 &

Om vid sådan hel eller partiell återgång av bodelning eller arvskifte varom talas i förevarande paragraf en delägare inte kan lämna tillbaka egendom som har tillskiftats honom. torde enligt departementschefen delägaren enligt allmänna rättsgrundsatser vara skyldig att utge ersättning för egendomens värde. varmed skall förstås dess värde när återgången aktualiseras. Av allmänna rättsgrundsatser anses också kunna följa att jämkning kan ske i särskilt ömmande fall. Den närmare innebörden åtminstone av de i sistnämnda hänseende åberopade rättsgrundsatserna synes emellertid i hög grad osäker. Medan någon bestämmelse i ämnet inte upptas i förevarande paragraf. innehåller 5 5. som behandlar skyldighet att lämna tillbaka egendom som utgetts som legat eller i enlighet med en ändamålsbestämmel- se. en uttrycklig föreskrift om att värdet av egendom. som inte finns i behåll, - skall ersättas, om det inte finns särskilda skäl mot det. Samma skillnad finns mellan motsvarande bestämmelser i gällande rätt. Denna skillnad motive- rades vid tillkomsten av 1933 års lag om boutredning och arvskifte med att bestämmelserna om återgång av bodelning och arvskifte var så avfattade att de inte behövde fattas såsom avseende allenast återbäring av egendom in specie samt att å andra sidan regeln om ersättningsskyldighet borde äga strängare tillämpning. då det gällde delägare i dödsbo. Med en modern lagstiftningstcknik är emellertid bättre förenligt att principer av den vikt det här är fråga om kommer till direkt uttryck i lagtexten. Särskilt gäller detta om en paragraf som med den f("ireslagna nya ordningen för dödsbodelägares gäldsansvar får så central betydelse som förevarande. Lagrådet. som inte har något att erinra mot de principer som enligt departemcntschefen bör gälla för tillämpningen och som anser att frågan om den förordade jämkningsregelns närmare innebörd kan överlämnas åt rättspraxis. föreslår därför att mellan de två sista styckena i förevz'trande paragraf tas in ett nytt stycke av följande lydelse: "Finns vid tillämpning av första eller andra stycket egendom som skall lämnas åter inte i behåll. skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återgång påkallades. om det inte finns särskilda skäl mot detta."

I konsekvens med den av lagrådet föreslagna ändringen i 45 bör andra. meningen av förevarande paragraf ges följande lydelse: "Finns egendomen inte i behåll. skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återlämnande påkallades. om det inte finns särskilda skäl mot detta."

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.

Lagrådets yttrande

Prop. BSO/81:48 246

Utdrag

] USTITIEDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1980-10-30

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Friggebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder. Burenstam Linder, Johansson. Wirtén. Holm. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson

Föredragande: statsrådet Winberg

Proposition om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m. m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till

1. lag om ändring i ärvdabalken.

2. lag om ändring i giftermålsbalken.

3. lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. I anslutning till 18 kap. 1 a åärvdabalken har lagrådet berört ett uttalande i lagrådsremissen om att. när en delägare för talan mot boet för egen del. boet företräds av de övriga delägarna. F.nligt lagrådet bör detta klargöras genom en särskild bestämmelse i paragrafen. Jag vill inte motsätta mig lagrådets förslag. Bestämmelsen. som bör tas in som ett nytt tredje stycke. bör enligt min mening ges följande lydelse:

Väcker någon delägare talan mot dödsboet för egen räkning och har särskild dödsboförvaltning inte anordnats, förs boets talan i målet av övriga delägare.

När det gäller 19 kap. 12 a 35 (irvdalmlken kan jag hålla med lagrådet om att det knappast finns något praktiskt behov av en möjlighet för dödsbodelä- garna att samfällt föra talan för boets räkning mot någon utomstående i fall då boutredningsmannen avstår från att föra boets talan. Paragrafens första stycke kan därför utan olägenhet formuleras i överensstämmelse med 18 kap. 1 a & första stycket och alltså ges följande lydelse:

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 25 september 1980.

.S'lutprorokoll

Prop. HSO/81:48 247

När dödsboet förvaltas av boutredningsman får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget nanm men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet och boutredningsmannen avstår från att föra boets talan.

På motsvarande sätt bör 19 kap. 2011 s? första stycket ärvdabalken ges följande lydelse:

När dödsboet förvaltas av testamentscxekutor med behörighet att företräda boet i rättegång får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget nanm men för boets räkning. om övriga delägare är motparter i målet och testamentscxekutorn avstår från att föra boets talan.

Som lagrådet har uttalat är det en fördel om det uttryckligen framgår av 21 kap. 4.6 ärvdalmlken vad som skall gälla när egendom som skall lämnas tillbaka inte finns i behåll. En bestämmelse om detta bör därför tas in i paragrafen. lämpligen som en första mening i det i lagrådsremissen föreslagna tredje stycket. Detta stycke bör då ges följande lydelse:

Finns egendom som skall lämnas åter inte i behåll. skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återgång påkallades. om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppkommer brist hos någon delägare skall de övriga delägarna täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen eller skiftet. Vad som behövs för att bristen skall kunna täckas skall utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem sålunda har fått.

] konsekvens med denna ändring bör. som lagrådet har föreslagit. 21 kap. 5 så andra meningen ('irrtlalnilken ges följande lydelse:

Finns egendomen inte i behåll. skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återlämnande påkallades. om det inte finns särskilda skäl mot detta. '

I övrigt bör en mindre ändring göras i ingressen till förslaget till lag om ändring i ärvdabalken.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att anta de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna ändringar.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Slutprolok oll

Prop. l980/81z48 248

Innehåll Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... ' Propositionens lagförslag ..................................... 2 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 25 september 1980 ....................................................... 16 1 Inledning ............................................... 16 2 Allmän motivering ...................................... 17 2.1 Dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder ........ 17 2.2 Dödsbodelägares rätt att föra talan i mål som rör boet . 23 2.3 Preskription av rätten till arv och testamente .......... 26 2.4 Dödförklaring ..................................... 38 2.5 Allmänna arvsfondens rätt att avstå egendom ......... 30 2.6 Polisens skyldighet att ta hand om avlidnas egendom. . . 3] 2. lkraftträdandem.m........................: ....... 33 3 Upprättadelagförslag...................................-. 33 4 Specialmotivering ....................................... 33 5 Hemställan ............................................. 46 6 Beslut .................................................. 46 Bilaga 1 Utredningens betänkande ............................. 47 Bilaga 2 Sammanställning av remissyttrandena .................. 303 Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag ........................... 239 Utdrag av lagrådets protokoll den 21 oktober 1980 .............. 243 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 30 oktober 1980 ....................................................... 246

GOTAB Stockholm 1980 63911