Prop. 1960:106

('angående skogsvårds- styrelsernas organisation och verksamhet, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

1

Nr 106

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående skogsvårds-

styrelsernas organisation och verksamhet, m. m.; given Stockholms slott den 11 mars 1960.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga därvid fogat förslag till förordning angående skogsvårdssty- relser;

dels bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen föredra­ gande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Netzén

Propositionens huvudsakliga innehåll

Såsom ett led i strävandena att effektivisera skogsbruket i landet föreslås i propositionen vissa ändringar beträffande skogsvårdsstyrelsernas organisa­ tion och verksamhet.

I fråga om skogsvårdsstyrelsernas sammansättning och personalorganisa­ tion samt beträffande besvärsrätten förordas sådana ändringar att styrelser­ nas förvaltningsrättsliga ställning i flertalet avseenden kommer att över­ ensstämma med den som gäller för statliga länsorgan. Skogsvårdsstyrelse föreslås skola bestå av sex särskilt utsedda ledamöter, av vilka Kungl. Maj :t och vederbörande landsting utser tre vardera. Länsjägmästaren förutsättes därjämte skola ingå såsom självskriven ledamot. Reglerna för styrelsernas arbetsformer och om samverkan med andra organ och myndigheter avses utformade enligt principerna för jämförbara, statliga organ.

Skogsvårdsstyrelsernas interna organisation avses i fortsättningen skola grundas på organisationsplaner, vilka för de medelstora och större styrel­ serna förutsättes utformade med sektioner för skilda grupper av arbetsupp­ gifter. Någon utökning av antalet i skogsvårdsstyrelseorganisationen ingå­ ende tjänster förordas ej men däremot uppförande av 28 tjänster på per­ sonalförteckningen. Vidare föreslås ett antal löneregleringar, vilka berör

1

Jiihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 106

2

flertalet personalkategorier. Samtliga personalförtecknade tjänster förnt-

sättes uppförda på en för skogsvårdsstyrelseorganisationen gemensam för­

teckning och fördelningen av tjänsterna på de skilda styrelserna skall an­

komma på skogsstyrelsen. Tjänstetillsättningsreglerna har utformats på i

huvudsak det sätt som angives i för statliga myndigheter utfärdade instruk­

tioner.

I propositionen förordas vidare att de båda skogsvårdsstyrelserna i Kal­

mar län per den 1 januari 1961 sammanföres till en förvaltningsenhet. Här­

igenom åstadkommes en omedelbar utgiftsminskning med ungefär 28 000 kro­

nor för år räknat. På längre sikt kan emellertid större besparingar beräk­

nas uppkomma.

Skogsvårdsstyrelsernas ej taxebelagda verksamhet föreslås utökad i fråga

om allmän upplysning och personlig rådgivning samt skoglig yrkesutbild-

ning. Samma är fallet beträffande arbetet med regional skogsvägplanering

och med upprättande av skogsbruksplaner. För budgetåret 1960/61 har an­

talet förrättningsdagar inom den inte taxebelagda sektorn beräknats till

cirka 83 000.

Frö- och plantproduktionen föreslås skola i finansiellt hänseende utbrytas

ur skogsvårdsstyrelsernas allmänna verksamhet och drivas helt affärsmäs­

sigt. Beträffande övriga verksamhetsgrenar förordas en sådan omläggning

av grunderna för finansieringen att ersättningarna för styrelsernas tjänste-

åtgärder skall — med frånräknande av eventuellt, i särskild ordning för ve­

derbörande åtgärd utgående statsbidrag — bestämmas med hänsyn till de

reella kostnaderna. Staten bör därvid ekonomiskt svara för den del av sty­

relsernas verksamhet, som avser lagövervakning eller andra uppgifter av

uppenbart offentlig natur eller yrkesutbildning och allmän rådgivning på

det skogliga området, dock ej den rådgivning som sker på begäran av en­

skild eller organisation.

I skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhet skall uttagas ersättning

jämlikt taxa, som utformas med utgångspunkt från självkostnadsprincipen.

Taxenedsättningar skall emellertid ske till belopp som motsvarar de skogs­

vårdsavgift- som inflyter till statskassan och som återgår till skogsvårds­

styrelserna över driftbudgetanslag. Rabattering vid sidan om den gängse for­

men med statsbidrag från för ändamålet särskilt anvisade anslag må före­

komma i viss begränsad utsträckning.

I syfte all stimulera den enskilda företagsamheten på frö- och plantpro-

duktionens område förordas att statlig kreditgaranti försöksvis införes för

lån som av enskild skogsägare upptages på allmänna marknaden för att

finansiera investeringar i mindre skogsplantskolor. Garantierna föreslås för

budgetåret 1960/61 skola uppgå till ett sammanlagt belopp av 1 000 000

kronor.

I anslutning till de framlagda förslagen rörande skogsvårdsstyrelsernas

organisation och verksamhet förordas vissa ändringar i fråga om skogs­

styrelsens ledande uppgifter.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

3

Slutligen äskas i propositionen medel under skogsstyrelsens och skogs- vårdsstyrelsernas olika anslag. Därvid förordas höjning av skogsstyrelsens avlönings- och omkostnadsanslag med 31 200 kronor och av skogsvårdssty- relsernas avlöningsanslag med 1 470 600 kronor. Främst till följd av sänk­ ningen av skogsvårdsavgiften —- som medför ett inkomstbortfall för stats­ verket av 2 500 000 kronor — och den därmed sammanhängande uppjuste­ ringen av taxorna för serviceverksamheten samt på grund av överföring av kostnader från skogsvårdsstyrelsernas omkostnadsanslag till avlöningsan- slaget har förstnämnda anslag nedräknats med 2 977 000 kronor till 4 983 000 kronor. Under anslagsrubriken Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m. äskas en höjning med 551 000 kronor.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Förslag

till

förordning angående skogsvårdsstyrelser

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

För varje län skall finnas en skogsvårdsstyrelse.

Skogsvårdsstyrelsen skall vara förlagd i länets residensstad, såvida Kungl.

Maj:t ej annorlunda förordnar.

Verksamhetsområdet för skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län skall om­

fatta jämväl Stockholms stad.

2 §>

Skogsvårdsstyrelse har till uppgift att främja och stödja den enskilda

skogshushållningen samt verka för att skogsvårdsarbetet på de enskilda sko­

garna inom styrelsens verksamhetsområde bedrives på ett planmässigt sätt,

så ock att utöva den uppsikt och vidtaga de åtgärder, som jämlikt gällande

skogsvårds-, naturskydds- och andra författningar ankomma på styrelsen.

Skogsvårdsstyrelse har att till fullgörande av sin uppgift

lämna sakkunnigt biträde vid planläggning av skogsbrukets drift samt

vid skogens vård och skötsel i övrigt;

verka för att sammanslutningar av skogsägare bildas ävensom bistå dy­

lika sammanslutningar i deras verksamhet för skogsvården;

medverka vid åtgärder i syfte att främja yttre rationalisering av skogbä­

rande fastigheter;

bevilja bidrag och lån till det enskilda skogsbrukets främjande;

svara för att inom verksamhetsområdet såvitt möjligt finnes tillräcklig

tillgång på skogsfrö och skogsplantor av fullvärdig, för orten lämplig be­

skaffenhet;

bedriva skoglig yrkesutbildning och upplysning ävensom verka för sam­

ordning med liknande verksamhet som anordnas av annan huvudman; samt

vidtaga åtgärder i övrigt ägnade att befordra en förbättrad skogshushåll-

nmg.

Skogsvårdsstyrelse skall fastställa visst stämpelmärke att användas vid

utsyningar och andra förrättningar, som verkställas av styrelsens personal,

och på lämpligt sätt bringa detta märke till allmän kännedom.

Skogsvårdsstyrelse äger att med tillämpning av de föreskrifter, skogssty­

relsen fastställer, bestämma de villkor, under vilka styrelsen lämnar biträ­

de vid planläggning av skogsbrukets drift eller vid skogens vård och sköt­

sel i övrigt.

Skogsvårdsstyrelse skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med

de upplysningar och det biträde som styrelsen kan lämna. Av andra myn­

digheter äger styrelsen påkalla de upplysningar och det biträde som erford­

ras för dess ämbetsutövning och av myndigheterna kunna lämnas.

Har riksbanken, bankaktiebolag, sparbank, hypoteksförening, kassa för

jordbrukskredit, försäkringsbolag eller statlig myndighet lämnat lån mot

inteckning i fastighet med växande skog under villkor, att avverkning av

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

5

skogen icke må ske annat än efter stämpling genom skogsvårdsstyrelsens försorg, åligger det styrelsen att, därest långivaren gjort framställning där­ om, till denne mot skälig ersättning genast lämna meddelande om stämpling eller avverkning som påbörjats i strid med villkoret och kommit till sty­ relsens kännedom. Därest statlig garanti lämnats för lånet, skall skyldig­ heten i stället gälla mot den myndighet som beviljat garantin.

Vid fullgörande av sin uppgift har skogsvårdsstyrelse att ställa sig till efterrättelse vad i övrigt finnes föreskrivet i författningar och av Kungl. Maj :t eller skogsstyrelsen meddelade bestämmelser.

3

§.

Skogsvårdsstyrelse utgöres av sju ledamöter. Tre av dem utses av Kungl. Maj :t för en tid av fyra år. Kungl. Maj :t förordnar en av dessa ledamöter att vara ordförande samt utser suppleant för en var av dem. Tre ledamöter jämte suppleanter utses av landstinget eller, om inom styrelsens verksam­ hetsområde finnas fler än ett landsting, av dessa gemensamt för samma tid som de av Kungl. Maj:t utsedda ledamöterna. Såsom självskriven ledamot ingår länsjägmästaren hos skogsvårdsstyrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Avgår av Kungl. Maj :t eller landsting utsedd ledamot eller suppleant, skall ersättare för återstoden av perioden förordnas av den som utsett den avgångne.

Landshövdingen i länet äger, ändå att han icke är ledamot av styrelsen, närvara vid dess sammanträden och deltaga i överläggningarna. Detsamma gäller landssekreteraren eller annan av länsstyrelsen därtill förordnad tjäns­ teman.

4

§.

Hos skogsvårdsstyrelserna äro anställda tjänstemän i enlighet med gäl­ lande personalförteckning.

Annan personal må anställas i mån av behov och tillgång på medel. Vid bestämmande av anställningsvillkor för denna personal skall skogsvårds­ styrelsen ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som må av Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts bemyndigande, av skogsstyrelsen meddelas.

5

§•

Skogsvårdsstyrelse har att årligen

1. till skogsstyrelsen avgiva förslag till inkomst- och utgiftsstater för verksamheten avseende nästföljande räkenskapsår;

2. till skogsstyrelsen och vederbörande landstingskommun avgiva berät­ telse över förvaltningen under näst föregående räkenskapsår; samt

3. enligt vad därom är särskilt stadgat till det centrala riksrevisionsverket avlämna räkenskaps- och redovisningshandlingar.

6

§•

Skogsvårdsstyrelses medel må ej användas för andra skogar än dem som stå under styrelsens tillsyn eller för andra uppgifter än sådana som enligt denna förordning eller eljest gällande bestämmelser tillhöra området för sty­ relsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelse må förvärva fastighet, som är till gagn för styrelsens verksamhet. Avtal om sådant köp må dock ej av styrelsen slutas utan med­ givande av Kungl. Maj:l eller förbehåll om sådant medgivande.

Skogsvårdsstyrelse må ej utan Kungl. Maj :ts medgivande upptaga lån.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

7 §•

Ordförande och övriga ledamöter i skogsvårdsstyrelse så ock skogsvårds-

styrelses tjänstemän äro i utövningen av sina befattningar underkastade

det ansvar och den påföljd, som i allmän lag stadgas om statens ämbets-

och tjänstemän. I fråga om åtal och disciplinär bestraffning skola föreskrif­

terna i 23—28 §§ allmänna verksstadgan den 7 januari 1955 (nr 3) äga mot­

svarande tillämpning, dock att de i 23 och 25 §§ meddelade bestämmelserna

icke skola gälla beträffande länsjägmästare.

8 §•

Den som icke åtnöjes med skogsvårdsstyrelses beslut äger, där ej annor­

lunda är stadgat, hos skogsstyrelsen söka ändring genom besvär, vilka skola

ingivas till skogsvårdsstyrelsen. Beträffande beslut om tjänstetillsättning

eller förslag därtill skall besvärstiden räknas från den dag, då beslutet till­

kännagavs genom anslag i skogsvårdsstyrelsens lokal.

9 §•

Kungl. Maj:t äger utfärda de närmare föreskrifter angående skogsvårds­

styrelse som erfordras utöver innehållet i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1960, då förordningen den

30 maj 1941 (nr 350) angående skogsvårdsstyrelser skall upphöra att gälla.

Beträffande Kalmar län skola i stället för stadgandena i 1 § första och

andra styckena samt 3 § nya förordningen bestämmelserna i 1 och 5 a §§

äldre förordningen tillämpas till den 1 januari 1961.

Då ledamot och suppleant i skogsvårdsstyrelse första gången utses enligt

nya förordningen skall tiden för uppdraget bestämmas till den 1 juli 1964.

Vad i äldre förordningen stadgas om revision av skogsvårdsstyrelses för­

valtning och redovisning samt om ersättning till revisorer skall tillämpas

beträffande räkenskaper, som upprättats för tiden till och med den 30 juni

1960.

Beträffande överklagande av beslut, som meddelats före nya förordning­

ens ikraftträdande, skola äldre bestämmelser tillämpas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

7

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den den 11 mars 1960.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund,

Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Netzén, anmäler efter ge­ mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter frågor angående skogsvårdsstgrelsernas organisation och verksamhet, m. m. samt anför föl­

jande.

I. Inledning

I beslut den 4 mars 1955 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen för jordbruks­ departementet att tillkalla högst nio sakkunniga för att utreda skogsvårds- verksamheten i fråga om de enskilda skogarna och därmed sammanhang­ ande frågor. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades samma dag såsom sakkunniga ledamoten av riksdagens andra kammare ordföranden och che­ fen för statens priskontrollnämnd numera direktören E. J. Severin, ordfö­ rande, skogschefen G. Ekman, ledamoten av riksdagens första kammare läns- jägmästaren N. B. Hansson, överdirektören F. L. H. Johansson, överdirek­ tören numera landshövdingen M. Näslund, verkställande direktören G. Ol- hammar, ledamoten av riksdagens första kammare häradsdomaren P.-O. Pålsson, ledamoten av riksdagens andra kammare lantbrukaren E. V. Stax- äng och förbundsordföranden Ch. Winroth.

De sakkunniga, vilka antagit namnet 1955 års skogsvårdsutredning, har den 19 september 1958 avlämnat betänkande angående skogsvården å en­

skilda skogar (SOU 1958:30).

över betänkandet bär — i vissa fall efter hörande av underordnade eller andra organ — remissyttranden avgivits av arbetsmarknadsstyrelsen, stats­ kontoret, riksräkenskapsverket, skolöverstyrelsen, överstyrelsen för yrkes­ utbildning, domänstyrelsen, lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, skogsstyrelsen, statens pensionsanstalt, statens lone- nämnd, flertalet länsstyrelser, förvaltningsutskotten i flertalet landsting, statens skogsforskningsinstitut, skogsvårdsstyrelserna, skogshögkolans la-

8

rarråd, hushållningssällskapens förvaltningsutskott, Hushållningssällska­

pens förbund, Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsför­

bundet, Sveriges industriförbund, Sveriges lantbruksförbund, Tjänstemän­

nens centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Svenska lantar-

betsgivareföreningen, Föreningen Skogsarbeten, Riksförbundet Landsbyg­

dens folk, Skogsindustriernas samarbetsutskott, Skogssällskapet, Skogs-

vårdsstyrelsernas förbund, Sveriges jägmästares och forstmästares riksför­

bund, Sveriges lantmätareförening, Sveriges skogsägareförbund, Sveriges

skogsägareföreningars riksförbund samt Värmlands och Västra Bergslagens

skogsarbetsgivareförening.

I ett den 4 november 1959 avlämnat betänkande rörande frågan om sam­

manslagning av de båda lantbruksnämnderna i Kalmar län, m. m. har den

enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 24 januari 1958 tillkallade sak­

kunnige, överdirektören H. C. B. Wetterhall, i enlighet med utredningsdi­

rektiven bl. a. upptagit frågan om sammanslagning av de båda skogsvårds-

styrelserna i Kalmar län. I remissyttrandena över betänkandet har här

ifrågavarande spörsmål närmare berörts företrädesvis av statskontoret, riks-

räkenskapsverket, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen samt lantbruksnämn­

derna, skogsvårdsstyrelserna och hushållningssällskapen i Kalmar län.

I det följande torde fa lämnas en redogörelse för omförmälda utrednings­

förslag samt för innehållet i däröver avgivna yttranden. I anslutning här­

till torde även få anmälas följande av skogsstyrelsen i skilda sammanhang

gjorda framställningar, vilka har samband med de i skogsvårdsutredningens

förslag behandlade spörsmålen.

1. Skrivelse den 17 november 1958 angående medel från skogsvårdsfon-

den till åtgärder för återuppbyggnad av skogsbeståndet.

2. Skrivelse den 10 juni 1959 angående ersättning åt lärare för medverkan

vid vissa skogsbrukskurser.

Vidare har i förevarande sammanhang tagits i beaktande en av statens

skogsforskningsinstitut i betänkande den 12 november 1958 redovisad ut­

redning rörande skogstillståndet hos olika ägargrupper (SOU 1958:45).

I årets statsverksproposition (bil. 11

p.

1—4 och 26) har Kungl. Maj:t

på min hemställan föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposi­

tion i ämnet, för budgetåret 1960/61 under driftbudgeten beräkna

a) till Skogsstyrelsen: Avlöningar ett förslagsanslag av 837 200 kr.;

b) till Skogsstyrelsen: Omkostnader ett förslagsanslag av 166 500 kr.;

c) till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Avlöningar ett förslagsanslag

av 14 217 000 kr.;

d) till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Omkostnader ett reservations­

anslag av 4 983 000 kr.; samt

e) till Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m. ett förslagsanslag av

3 269 000 kr.

Jag toide nu få återkomma till dessa anslagsfrågor. Härvid kommer jag

även att behandla frågan om statlig kreditgaranti för lån avseende investe­

ringar i och drift av vissa plantskolor m. m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

9

n. Behovet av skogsvårdsåtgärder på de enskilda skogarna samt sättet för

åtgärdernas genomförande

Tidigare undersökningar. Såsom bakgrund till i skilda sammanhang fram­ förda förslag på den skogliga administrationens, skogslagstiftningens och skogspolitikens områden har vid olika tillfällen gjorts uppskattningar rö­ rande föreliggande behov av skogsvårdsåtgärder.

År 1944 avlämnade sålunda statens skogsförsöksanstalt, numera statens skogsforskningsinstitut, till Norrlandskommittén en utredning rörande de under en 20-årsperiod erforderliga föryngringsåtgärderna i Norrland. Kom­ pletterad med en av anstalten gjord överslagsberäkning för södra och mel­ lersta Sverige och i övrigt något överarbetad publicerades utredningen bl. a. i »Redogörelse för länsjägmästarföreningens frö- och plantutredning» utgi­ ven av skogsstyrelsen år 1945.

1944 års skogsvårdsstyrelseutredning lät göra en ingående undersökning av åtgärdsbehovet på de enskilda skogarna, varvid utnyttjades såväl riks- skogstaxeringens och de s. k. vedskogsinventeringarnas resultat som sär­ skilda utredningar och inventeringar utförda av skogsvårdsstyrelserna. I utredningens betänkande redovisades emellertid ej atgärdsbehoven som sa- dana utan endast den vidarebearbetning av materialet, som uttrycktes i form av behövliga arbetsinsatser från skogsvårdsstyrelsepersonalens sida för ge­ nomförande av det skisserade åtgärdsprogrammet.

Statens skogsforskningsinstituts utredning angående skogstillståndet hos olika ägargrupper. Samtidigt med att 1955 års skogsvårdsutredning tillkalla­ des uppdrogs åt statens skogsforskningsinstitut att på grundval av riksskogs- taxeringens material utreda frågan om tillståndet hos vårt lands skogar, fördelade på skilda ägargrupper. Skogsvårdsutredningen anför i en i utred­ ningsbetänkande! lämnad förhandsredogörelse för institutets beräkningar bl. a. följande.

Beräkningarna grundar sig på tredje riksskogstaxeringens material från åren 1953—1955 samt 1956 års avverkningsberäkning, av institutet utförd åt Södra Sveriges skogsindustriutredning. Materialet har uppdelats på åtta re­ gioner och inom dessa på två eller tre höjdzoner. Region I omfattar Norrbot­ tens och Västerbottens län, region II Västernorrlands län, landskapet Jämt­ land samt Härjedalsdelen av övre Ljungdalens kommun, region III Härjeda­ len med nämnt undantag samt Gävleborgs och Kopparbergs län, region IV Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Ös­ tergötlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län samt region V återstoden av Sydsverige inkl. Gotland. Ur ägaresynpunkt har särhållits huvudgrupperna allmänna skogar, bolagsskogar och övriga enskil­ da skogar. Bedömningen av åtgärdsbehoven har anknutits till arealerna inom olika liuggningsklasser enligt det vid taxeringen gällande schemat.

Beräkningen av erforderliga föryngringsåtgärder, som avser en tidrymd av 20 år, har tillgått på följande sätt.

Det har antagits, att all vid taxeringstillfället befintlig kalmark och gles plant skog behöver bli föremål för skogsodling genom sådd eller plantering, varvid man bortsett från möjligheten att en del av kalmarken kan tänkas bli

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

föryngrad utan åtgärder. Den nytillkommande föryngring sy tan grundar sig på 1956 års avverkningsberäkning. Hela ytan föreslås till behandling med undantag för fem årshyggen inom region I och II, fyra årshyggen inom re­ gion III och två årshyggen inom region IV och V. Inom olika vegetationsty- per, trädbestånd och höjdområden liar regionvis viss del av den till behand­ ling avsedda arealen anslagits till sådd, plantering, markberedning eller na­ turlig föryngring. Hyggesrensning har föreslagits på de arealer kalmark där behov härav registrerats vid taxeringen samt å 70 procent av den nytillkom­ mande föryngringsyta, som ej brännes. Hyggesbränning föreslås på viss del av nytillkommande föryngringsyta med växlande procenttal för olika vege- tationstyper och regioner. Å de ovan nämnda från återväxtåtgärder undan­ tagna årshyggena har inga som helst åtgärder föreslagits. All efter sådd, markberedning eller naturlig föryngring uppkommen plantskog beräknas bil plantröjd vid i genomsnitt tio års ålder.

En jämförelse mellan tillämpade principer vid denna åtgärdsberäkning och vid den tidigare redovisade beräkningen av år 1944 visar att en större del av den nytillkommande föryngringsytan nu beräknas vara i behov av skogsodling. Plantering har getts ett större — i vissa fall betydligt större — utrymme än vid den tidigare utredningen. Detsamma gäller markberedning under fröträdsställning, vilken inom vissa regioner anses kunna ifrågakom- ma såsom föryngringsmetod på en fjärdedel av den nytillkommande arealen. Markberedning för självsådd tillämpas f. n. i betydligt mindre omfattning och en tillämpning av institutets förslag skulle alltså innebära en ej obetyd­ lig omläggning av föryngringsmetoderna, särskilt som det påpekas att även de av institutet angivna markberedningsarealerna sannolikt är underskatta­ de. Institutets förslag, som i förhållande till nuvarande praxis innebär starkt ökad sådd på bekostnad av plantering, torde få ses mot bakgrunden av insti­ tutets hittillsvarande erfarenhet att sådd åtminstone i Norrland i allmänhet givit säkrare och bättre resultat till billigare pris än plantering.

I 1944 års återväxtprogram beräknades skogsodlingsbehovet på befintlig kalmark och gles plantskog till 1 458 400 ha i hela landet. Då den nu redo­ visade undersökningen upptar 1 550 000 ha eller sex procent mer, ligger det nära till hands att häri se en försämring av tillståndet. Skillnaden beror emel­ lertid väsentligen på vissa skiljaktigheter i redovisningsmetoden.

Trots att en ej obetydlig del av den nytillkommande föryngringsytan före­ slås obehandlad, innebär skogsforskningsinstitutets utredning att avsevärt ökade arealer bör bli föremål för behandling. Orsaken är främst att 1956 års avverkningsberäkning för Norrland föreslår avsevärt större föryngringshugg- ningar (över en procent av skogsmarksarealen årligen ) än den i brist på ak­ tuellt taxeringsmaterial försiktiga beräkningen år" 1944 (0,38 procent). En­ ligt skogsforskningsinstitutets förslag skulle årligen 0,96 procent av den totala skogsmarksarealen i landet bli föremål för något slag av återväxtåt­ gärder, varvid eftersläpningen på befintliga kalmarker beräknas bli in­ hämtad på 20 år.

Till de av institutet beräknade skogsodlingsbehoven, som avser egentlig skogsmark, bör läggas skogsodling på sådan åker och betesmark, som koin- mer att omläggas till skog under perioden. På skogsvårdsutredningens begä­ ran har läns jägmästarna i samråd med lantbruksnämnderna uppskattat det­ ta skogsodlingsbehov. Uppgifterna är mycket växlande med en lägsta siffra av 300 ha (Gotlands och Norrbottens län) och en högsta av 30 000 ha (Värm­ lands län). Totalt beräknas ca 180 000 ha komma att inom en 20-årsperiod läggas igen. Då endast plantering torde bli aktuell på dessa marker kommer den av institutet beräknade planteringsarealen härigenom att höjas med ca tio procent.

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Länsjägmästarnas svar å rundfråga i anslutning till skogsforskningsinsti- tutets utredning. I en rundfråga lät skogsvårdsutredningen inhämta länsjäg- mästarnas uppfattning rörande möjligheterna att genomföra ett åte^äxt- program efter de riktlinjer, som skogsforskningsinstitutet angivit. I sin redo­ görelse för de inkomna svaren anför utredningen bl. a. följande.

Endast länsjägmästarna i Värmlands, Örebro, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län synes acceptera den av skogsforsknings­ institutet beräknade förskjutningen mot ökad sådd. Från södra och mellersta Sverige framföres dessutom nästan genomgående den uppfattningen, att in­ stitutet alltför optimistiskt bedömt möjligheterna till naturlig föryngring med eller utan markberedning å den nytillkommande föryngringsytan. Som skäl för sin mera pessimistiska bedömning av utsikterna till naturlig för­ yngring och för sin uppfattning i plantering-sådd-frågan anger länsjagmas- tarna bl. a. följande: Under rätt lång tid måste föryngringshuggningarna "öras i bestånd, som ej från början skötts metodiskt och vars marktillstånd därför ej är lämpat för naturlig föryngring. Riklig förekomst av sådana mar­ ker, som är benägna för uppfrysning och därför ej lämpar sig för sadd eller markberedning. Försommartorkan i östra Sverige minskar möjligheterna att där utnyttja sådd. Även vid skickligt gjorda huggningar är benägenheten för gräsbindning och ogräsinvasion på många marker stor. Det bedömes bil svart att mera allmänt få de plantröjningar utförda, som blir nödvändiga om såd­ der och naturliga föryngringar skall ge samma värdeproduktion som plante- rade bostånd.

Som viktigaste skäl anföres dock att det synes praktiskt omöjligt att till rimligt pris anskaffa de frökvantiteter, som erfordras vid eu starkt utökad såddareal. Detta gäller främst tallfröet, icke minst i Norrlands höjdlägen.

Skogsvårdsutredningen. Utredningen anför i en sammanfattning rörande behovet av skogsvårdsåtgärder i huvudsak följande.

Kalmarksarealen eller rättare den under föryngring liggande arealen är enligt tredje riksskogstaxeringen (åren 1953—1955) 5,7 procent av landets samlade skogsmarksareal. Det är samma procentuella andel som vid andra riksskogstaxeringen, men i de skilda regionerna har utvecklingen varit oli­ ka. Inom de nordliga regionerna I—III har föryngringsarealen ökat, medan den i regionerna IV och V minskat. Tillgängliga siffror gör det icke möjligt att analysera förändringarna med uppdelning efter ägargrupp.

En föryngringsareal av 5,7 procent synes vid första påseende ej särskilt stor. Vid självföryngring räknar man i södra och mellersta Sverige med ioryngringstider på tre—fem år och i landets nordligare delar fem tio år. Detta motsvarar föryngringsarealer på ungefär iika många procent. Vid skogskultur genom sådd eller plantering är föryngringstiderna avsevart kortare och kan vid användning av äldre plantor stundom helt bortfalla.

AU den redovisade föryngringsarealen ändock innefattar eu ej obetydlig eftersläpning i återväxtarbetet beror främst på följande förhållanden. Åt­ skilliga kalmarkers ålder går utöver de ovan angivna normala föryngrings­ tiderna utan alt tillfredsställande självföryngring infunnit sig eller kultur- åtgärder vidtagits. Kalmarksarealerna är mycket ojämnt fördelade på skil­ da fastigheter.' Detta har helt naturligt ej kunnat registreras vid riksskogs- taxeringens fältarbete, men det är allmänt bekant från skogsvårdsstyrelser- nas arbete, atl på enskilda driftenheter kan kalmarksarealen växla från 0 till kanske 40 ä 50 procent. Då varje sådan enhet ur skogshushållnings- svnpunkt måste bedömas för sig, blir följden afl alla kalmarksarealer, som

överstiger det för olika lägen antagna normalvärdet, måste betraktas som icke normal kalyta. Tillsammans med de förut nämnda onormalt gamla kal­ markerna representerar sistnämnda marker den egentliga eftersläpningen på detta område. o o in

En måhända ännu större brist på återväxtområdet utgör de tidigare nämn­ da glesa plantskogarna, både de som medtagits i skogsforskningsinstitutets åtgärdsplan och en del andra med något bättre slutenhet.

Vad gäller den för beståndens framtida utveckling så avgörande plant- och ungskogsvården synes det av institutets beräkningar uppenbart, att stora ackumulerade röjningsbehov föreligger överallt i landet, trots att in­ tresset för sådana arbeten under senare år varit i starkt stigande.

Detsamma^ gäller i stort sett även gallringshuggningarna i de egentliga gallringsbestånden. Inom denna sektor är dock eftersläpningen ganska varie­ rande i olika landsändar och synnerligen markant i Norrland.

Skogsforskningsinstitutets åtgärdsförslag bör enligt utredningens mening tills vidare i stora drag kunna tjäna som vägledning för skogsvårdsarbetet. När det gäller återväxtåtgärderna har institutet utgått från att återhämta eftersläpningen under en 20-årsperiod. Emellertid beräknas ett växlande an­ tal årshyggen (två—fem) stå kvar obehandlade vid periodens slut. Detta in­ nebär, att fortfarande ungefär fem procent av skogsmarksarealen skulle lig­ ga under föryngring vid periodens slut. Man får dock utgå från att föryng- rmgsarealen då är mera jämnt fördelad på olika fastigheter. Den föreslag­ na 20-årsperioden kan utredningen för sin del acceptera som arbetshypotes, ehuru det vore önskvärt att snabbare få återväxtarbetena i balans. Inom vis­ sa delar av landet torde så också komma att ske, om frö- och plantförsörj- mngsfrågorna löses.

I fråga om återväxtarbetenas omfattning har institutet ej räknat med att självsådd eller andra mindre krävande föryngringsmetoder skulle kunna ut- nyftjas på den befintliga kalmarksarealen. Detta svnes utredningen vara en rätt pessimistisk bedömning, men å andra sidan förefaller det ej nödvän­ digt att lämna så stor del av den nytillkommande föryngringsytan utan be­ handling under perioden, som institutet antagit. De jämkningar av pro- grammet, som utredningen skulle vilja göra med anledning härav, kan må- handa uppväga varandra så att skogsodlingsbehovet ej förändras. Det före­ slagna behovet av hyggesrensningsåtgärder förefaller vara något underskat­ tat vid jämförelse med de f. n. årligen verkställda hvggesrensningarna. Det ar dock icke utan vidare klart, att en sådan jämförelse kan göras utan ve­ derbörligt hänsynstagande till alla övriga skiljaktigheter mellan en beräk­ ning för framtiden och en tillämpad praxis.

Vid bedömningen av den lämpliga och troliga fördelningen mellan olika föryngringsmetoder måste avseende fästas vid länsjägmästarnas uttalanden. Utredningen utgår därför från att skogskulturer trots de ökade kostnaderna kommer att under den närmaste tiden utnyttjas i något större utsträckning an vad institutet beräknat och likaledes att de ej kommer att i större grad förandras med avseende på den fördelning mellan plantering och sådd som t. n. ar vanlig i olika trakter.

Med nämnda jämkningar anser utredningen att skogsforskningsinstitutets atgärdsforslag bör kunna tjäna som program för återväxtarbetena under den narmaste 20-arsperioden.

När det gäller de beståndsvårdande åtgärderna, ansluter sig utredningen hett till institutets bedömning, som innebär eu mycket stark intensifiering av röjningsarbetena, särskilt de tidigt insatta. Även övriga gallrin^shugg- mngar bör enligt utredningen utföras i ungefär den omfattning insiilutets

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

13

beräkningar visar. I fråga om de s. k. första gallringarna, vid vilka utfallet till stor del består av virke under normal massavedsdimension, ävensom när det gäller gallring i björkbestånd är utredningen emellertid medveten om att man knappast kan — även med intensiv propaganda — få sådana hugg­ ningar utförda i önskvärd omfattning inom områden, där avsättningen för klenvirke är dålig. Intensifiering av de tidiga gallringarna är lika mycket ett avsättningsproblem som en skogsvårdsfråga. I viss mån gäller detsamma gallringar i unga tallskogar inom trakter med osäker avsättning för sul­ fatved.

Den föreslagna ökningen av gallringshuggningarna innebär, att inom de flesta länen en större areal årligen bör bli föremål för gallring. Huruvida ut­ taget av gallringsvirke därigenom kommer att öka i samma proportion som ga Iringsarealen synes utredningen mera ovisst.

I fråga om dikningsverksamheten har skogsforskningsinstitutet ej fram­ lagt någon tidsplan. Utredningen finner det ej heller nödvändigt att på den punkten uttala sig för någon viss takt i torrläggningsarbetenas framskridan­ de. Under senare år har skogsmarkernas vattenförsörjningsproblem kommit att diskuteras utifrån delvis andra synpunkter än tidigare. Frågan om torr­ läggningsföretagens eventuella skadliga biverkningar för omgivande fast­ marker bär kommit under debatt. Det synes under sådana förhållanden bäst att icke forcera torrläggningen av de kvarvarande sumpmarkerna på våra skogar utan koncentrera dikningsingreppen på de fall, där man säkert kan bedöma, att fördelarna klart överväger nackdelarna. Skogsutdikningen sy­ nes ej heller — annat än lokalt — tillhöra de mest angelägna skogsförbätt- ringsarbetena så länge stora brister kan konstateras i fråga om vården av de produktiva skogsmarkerna och deras bestånd. Icke minst torde på de redan torrlagda sumpmarkerna finnas mycket omfattande arbetsuppgifter i form av eftersatta röjningar och gallringar.

Utredningen uttalar avslutningsvis att man bör söka upphämta eftersläp­ ningen i avseende på återväxtarbeten inom 20 år och att starkt intensifie­ rade ungskogsröjningar, på vissa håll innebärande en flerdubbling av de år­ liga röjningsarealerna, bör igångsättas snarast möjligt för att därigenom minska produktionen av lågvärdigt klenvirke och öka skogsproduktionens lönsamhet. Inom större delen av landet gäller att även den årliga gallrings- arealen bör ökas och att större arealer årligen bör föryngras ej minst genom avveckling av restskogar och övermogna bestånd, ökade gallringar och för- yngringshuggningar betyder större avverkningskvantiteter. Förutsättningen för genomförande av programmet i denna del är därför ökade avsättnings­ möjligheter genom stegrad inhemsk förbrukning och export samt därav för­ anledd utbyggnad av skogsindustrien. Inom vissa delar av landet erfordras dessutom en utbyggnad av skogsbilvägnätet om de ur skogsvårdssynpunkt önskvärda huggningarna skall kunna ske med skäligt ekonomiskt netto.

Det framlagda åtgärdsprogrammet siktar ett bra stycke längre än att upp­ fylla skogsvårdslagens krav. Å andra sidan är det ej frågan om några mer eller mindre verklighetsfrämmande planer på överlag idealiskt skötta skogar. Så omfattande är icke programmet. Vad som åsyftas är eu lyftning på bred front av skogsvården upp till en nivå, vilken närmar sig den, som f. n. tilläm­ pas på välskötta skogar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Ett sådant mål bör enligt utredningens mening vara uppnåeligt inom över­ skådlig tid om samhällets och de enskilda skogsägarnas krafter inriktas där­ på. Det finns därför ej skäl att begränsa det uppställda målet, utan det fram­ lagda programmet bör få utgöra riktpunkt för strävandena. I den mån sam­ hällets gemensamma resurser måste tagas i anspråk för att målet skall kun­ na uppnås, bör de anförda synpunkterna vara vägledande.

Yttrandena. Vad skogsvårdsutredningen anfört beträffande behovet av skogsvårdsåtgärder på de enskilda skogarna har läm­ nats utan erinran av flertalet remissorgan. Skogsindustriernas samarbetsutskott och Sveriges skogsägareförbund ställer sig emellertid tveksamma inför den av utredningen lämnade redovisningen för åtgärdsbehovet. Skogsägare- förbundet anför för sin del följande.

Utredningen grundar sina beräkningar och överväganden om den fram­ tida omfattningen av skogsvårdsarbetena i de enskilda skogarna på en av statens skogsforskningsinstitut verkställd undersökning över behovet av för- yngringsbefrämjande och beståndsvårdande åtgärder ävensom dikningsarbe- len i landets skogar. Beräkningarna baseras på tredje riksskogstaxeringens material från åren 1953—1955 samt på en av institutet för Södra Sveriges skogsindustriutredning utförd awerkningsberäkning av år 1956. Då emeller­ tid denna sistnämnda beräkning i väsentliga delar förutsätter en radikal om­ läggning av hittills tillämpade principer, och beräkningarna i övrigt i alltför hög grad synes fotade på biologiska grundvalar med åsidosättande av de be­ gränsade ekonomiska betingelser, som mångenstädes är för handen och som dock är avgörande för intensiteten i skogsvården, finner förbundet anledning ifrågasätta om icke det åtgärdsprogram, varpå utredningen i fortsättningen bygger sina överväganden, är i någon mån överdimensionerat.

SkogshögsJcolans lärarråd framhåller, att det skulle ha varit värdefullt med en undersökning, som riktats just mot den skogsägargrupp som är att ka­ raktärisera såsom klart försumlig. Först om man får en god uppfattning av frekvensen av de olika orsaker, som ligger bakom denna skogsägargrupps bristande skogsskötsel, äger man en säker grund för att rekommendera åt­ gärder.

De i betänkandet framlagda förslagen i fråga om genomförandet av erforderliga skogsvårdsåtgärder har tillstyrkts eller läm­ nats utan erinran av de flesta remissorganen. Vad gäller den allmänna upp­ läggningen av åtgärdsprogrammet framhåller arbetsmarknadsstyrelsen så­ som önskvärt att en planering av åtgärderna verkställes i så god tid att pro­ grammets genomförande kan ske i ett snabbare tempo under tider av god till­ gång på arbetskraft. Att olika slag av skogsförbättringsarbeten finns tillgäng­ liga för anvisning av arbetskraft vid sysselsättningssvårigheter är ur styrel­ sens synpunkt även av stor betydelse för beredskapsplaneringen mot arbets­ löshet. Skogsstyrelsen ansluter sig till utredningens uppfattning att skogs- forskningsinstitutets åtgärdsprogram med av utredningen föreslagna jämk­ ningar bör tills vidare tjäna som allmän riktpunkt för skogsvårdsarbetet.

15

Några remissinstanser, däribland länsstyrelsen i 1 ästernorrlands län och

Sveriges skogsägareföreningars riksförbund uttalar, att åtgärdsprogrammets genomförande är avhängigt en mångfald faktorer, såsom avsättningsfrågor och virkespriser, arbetskrafttillgång och arbetskostnader, tillgången på frö och plantor, vägförhållandena i skogarna etc. I detta sammanhang understry­ ker Landsorganisationen i Sverige utredningens uttalande att en förbättrad skogsvård förutsätter en utbyggnad av skogsindustriens kapacitet för att skogsägarna skall kunna finna avsättning för de ökade virkesmängder, som framkommer genom den nödvändiga ökningen av gallringen och avveck­ lingen av restskogar och övermogna bestånd. Vad särskilt gäller avsättning­ en av gallrings- och avfallsvirket föreslår flera av remissorganen ökad an­ vändning av flis såsom bränsle.

I fråga om detaljerna i åtgärds program in et har erinringar framförts av några remissorgan. Domänstyrelsen anför sålunda följande.

Hela den nytillkommande föryngringsytan har föreslagits till behandling, dock med undantag för fem årshyggen i norra Sverige, fyra i södra Norrland och Dalarna samt två i de övriga delarna av landet, detta för att möjliggöra hyggesmognad. Denna åtgärd är tveeggad därför att marktillståndet i många fall försämras om behandlingen uppskjutes. Det är merendels fördelaktigt att snarast möjligt vidtaga erforderliga åtgärder. Man får dock räkna med en viss behandlingstid, och inom domänverket beräknas tre, två resp. en årsyta ständigt ligga under behandling.

Hyggesrensning har föreslagits på 70 procent av den nytillkommande för­ yngringsytan, som avses att ej brännas. Om man i hyggesrensningen inräk­ nar hormonbehandling av icke önskvärd lövvegetation, torde hyggesrens­ ning endast i undantagsfall kunna undvaras på föryngringsytorna. I domän­ verket behandlas normalt hela föryngringsytan med hyggesrensning. ^

Förslaget innebär starkt ökad sådd på bekostnad av plantering. Såvida icke mycket billigt frö kan erhållas, är sådden ingalunda så litet kostnads­ krävande som i många fall gjorts gällande. Vidare är sådden icke användbar på vissa vegetations- och marktyper. Sådden kräver sex å sju gånger mera frö än plantering, varför det möter stora svårigheter alt fylla fröbehovet. Även om kottinsamlingen kan rationaliseras, förefaller institutets bedöm­ ning på denna punkt väl optimistisk. Kottillgången måste uppnå en viss nivå för att insamling skall kunna ske, och vidare är det icke möjligt att taga till vara all kött som finns ett visst år.

För vegetationstypen »lavtyp» har föreslagits sådd och plantering i viss omfattning. Med få undantag torde lavtypen kunna föryngras på naturlig väg. Kultur på denna vegetationstyp möter dessutom ofta svårigheter.

Proportionerna mellan å ena sidan sådd och plantering och å andra sidan övriga föryngringsåtgärder är givetvis svåra att fastställa och varierar av­ sevärt mellan olika ägarkategorier. Under åren 1955—1957 färdigbehandla- des med föryngringsåtgärder årligen i medeltal 97 procent av den årsyta, som av utredningen beräknats för domänverket. Därav utgjordes dock knappt .'50 procent av sådd och plantering eller mindre än hälften jämfört med utredningens förslag. Man kan därav dra den slutsatsen, att behand­ lingen av den föreslagna föryngringsytan går alt genomföra, men att möj­ ligheterna till självföryngring underskattats av institutei. På redan befintlig kalmark har institutet enbart föreslagit sådd och plantering. Erfarenheter­ na från domänverkets ålgärdsinventcring visar, att mindre krävande för-

Kungl. Maj.is proposition nr 106 år 1960

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

yngringsmetoder bör till en del kunna ersätta sådd och plantering på dessa

inarker.

Beträffande beståndsvården visar röjningen den största eftersläpningen,

men den är enligt erfarenheterna inom domänverket tämligen lätt att in­

hämta jämfört med eftersläpningen i föryngringsåtgärderna. Under se­

nare tid har årligen inom domänverket röjts drygt en procent av skogsmarks-

arealen; eftersläpningen har redan inhämtats inom vissa delar av Norrland.

Betydligt allvarligare ställer det sig med gallringarna, emedan det inom

vissa områden i hög grad är ett avsättningsproblem, vilket även framhål­

lits av utredningen. Ett absolut villkor för genomförande av gallringspro-

grammet är att industrien utbygges till erforderlig kapacitet.

Vad beträffar skogsdikningen och de därmed förknippade problemen,

måste domänstyrelsen konstatera, att skogsforskningsinstitutets utredning

tyvärr icke ger någon uppfattning om vilka områden som lämpligen står

till förfogande för dylika förbättringsåtgärder.

Undersökningar inom domänverket ger vid handen, att på kronoskogar-

na finns endast omkring 25 000 ha, som kan betecknas som dikningsvärda,

vilket utgör omkring tio procent av motsvarande areal för allmänna skogar

enligt institutets utredning. Därav framgår, enligt styrelsens mening, att

arealen av dikningsvärda marker synes mångdubbelt överskattad. Mot vad

skogsvårdsutredningen anfört angående dikningsverksamheten har styrel­

sen dock intet att erinra.

I förevarande sammanhang uttalar Mellersta Västerbottens skogsägare­

förening och Skel efteortens skogsägareförening i särskilt yttrande, vilket

såsom bilaga fogats till länsstyrelsens i Västerbottens län utlåtande, föl­

jande.

Beträffande det i betänkandet angivna behovet av skogsvårdande åtgärder,

som skogsforskningsinstitutet anger, kan man dock anmärka, att framställ­

ningssättet i viss mån är missvisande, då det icke återger den dagsaktuella

situationen. Man har jämfört åtgärdernas omfattning under en tioårsperiod

före sista riksskogstaxeringens tre första år (åren 1953—1955) med en 20-

årsperiods åtgärdsbehov efter taxeringstillfä let. Genom detta framställnings­

sätt kommer den mycket starka utvecklingen av skogsvårdsåtgärdernas

omfattning under och efter tioårsperioden före taxeringen icke till synes.

Sålunda föreslår skogsforskningsinstitutet en sjudubbling av röjningsarea-

len inom region I från 0,1 till 0,7 procent av den produktiva skogsmarks-

arealen på bondeskogarna. Bondeskogarna inom Västerbottens län omfattar

ca 1,3 milj. ha och 0,7 procent härav är ca 9 100 ha. År 1957 röjdes emeller­

tid på detta läns bondeskogar 10 107 ha enligt den av skogsstyrelsen publi­

cerade statistiken, som för bondeskogarna ju endast omfattar de röjningar,

som kommit ti 1 skogsvårdsstyrelsens kännedom. Redan år 1957 röjdes såle­

des en något större areal än vad skogsforskningsinstitutet föreslagit årli­

gen skola röjas under 20-årsperioden efter taxeringstillfället, vilket står i

hjärt kontrast till den sjudubbling av omfattningen på röjningarna som

institutet rekommenderar. Även beträffande gallring och föryngringshugg-

ning torde motsvarande tendens föreligga.

Frågan om avvägningen mellan å ena sidan sådd och å andra sidan plan­

tering har föranlett uttalanden bl. a. av statens skogsforskningsinstitut samt

vissa skogsvårdsstgrelser. Skogsforskningsinstitutet anför bl. a. följande.

Utredningens ståndpunktstagande i fråga om fördelningen mellan sådd

och plantering, som främst dikterats av knappheten på frö, innebär i för­

17

hållande till institutets förslag en ökning av planteringen på såddens be­ kostnad. Institutet får i detta sammanhang erinra om att planteringarna givit avsevärt sämre resultat än sådderna enligt föreliggande försöksresul­ tat från Norrland. En omfördelning i ovan antydd riktning maste kartor i dagens läge, åtminstone för Norrlands vidkommande, inge vissa betänk­ ligheter.

Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län tillkännager som sin uppfattning att inom Kronobergs län en förskjutning kan väntas från sådd mot plante­ ring i jämförelse med skogsforskningsinstitutets förslag. Skogsvårdsstyrel­ sen i Västerbottens län anser, att den f. n. inom länet tillämpade avvägning­ en mellan sådd och plantering bör bibehållas, medan skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län uttalar, att valet av föryngringsmetod helt bör ankomma på vederbörande skogsvårdsstyrelse.

Vad gäller finansieringen av åtgärdsprogrammet ut­ talas särskilt från norrlandshåll att ökat stöd från det allmänna i form av statsbidrag och lån kommer att erfordras till framför allt de mera långsik­ tiga åtgärderna.

Slutligen för skogshögskolans lärarråd på tal frågan om en åtstramning i tillämpningen av skogsvårdslagen såsom ett led i strävandena att förbättra tillståndet på de enskilda skogarna.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

III. Skogsvårdsarbetets organisation

Skogsvårdsutredningen. Utredningen lämnar inledningsvis en statistisk redogörelse för det privatägda skogsbruket, varmed utredningen förstår de enskilda skogarna exklusive aktiebolagens, och anför därvid bl. a. föl­

jande.

Enligt 1951 års jordbruksräkning äges omkring 240 000 fastigheter om­ fattande nära 9 milj. ha skogsmark av enskilda personer och brukas så­ som kombinerade jordbruk och skogsbruk. Härtill kommer ca 48 000 pri­ vatägda skogsfastigheter om 2,5 milj. ha, som antingen helt saknar jord­ bruk, har en åkerareal mindre än 0,26 ha eller tillhör fastigheter vars jordbruk är utarrenderade. Medelarealen skog på de kombinerade bruk- ningsenheterna är något under 40 ha och på Övriga drygt 50 ha. Inom skilda landsdelar är fastighetsbeståndets sammansättning rätt vaxlande. Så är t. ex. medelarealen skog per brukningsenhet inom region I (ovre Norrland) 62 ha, inom region II (mellersta Norrland) 64 ha, mom region III (nedre Norrland och Dalarna) 41 ha, inom region IV (Mellansverige och Småland) 33 ha och inom region V (södra och vastra kustlanen) 21 ha. Även om justering göres för skillnad i produktionsförmåga inom olika delar av landet är den genomsnittliga skogstillgången per brukningsen­ het något större i de nordliga landsdelarna. Ett annat intressant förhållan­ de är att arealen skog, som ej drives i kombination med jordbruk, är för­ hållandevis minst i regionerna I och V, alltså den nordligaste och den syd­ ligaste, och omfattar där 11—15 procent av den sammanlagda arealen pri- vatskog. Inom övriga regioner har ej mindre än 25 28 procent av den pri-

vatägda skogen denna karaktär.

, _ . . .

Den pågående rationaliseringen medför, att antalet brukningsenheter inom jordbruk och skogsbruk varje år minskar. Helt allmänt galler, alt

18

Knngl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

genom rationaliseringen minskas antalet brukningsenheter under 15 ha

U?dei’ 10 h\!ker)’ medan en ökning av antalet medelstora

brukningsenheter ager rum. Man har därför anledning räkna med att även

a,^alet ^

dr

unVnS,ta sk°gsfastlgheterna minskar och att medelarealen

skog per tastighet okar.

rQ*f°rtåt I00,00® fyck5n Privatägda skogliga brukningsenheter — motsva-

ande en tredjedel av det totala antalet men endast 4,5 procent av arealen

25 a

5

rnSa

5

lond1annminudr^r ll\a' Arealmässigt betyder storleksgrupperna

2o oO, 50—100 och 100—200 ha mest med omkring 60 procent av hela

ar„eaifen- 1 areaIgrupperna over 200 ha återfinns 2,3 procent av antalet fas­

tigheter, men ej^mindre an ca en fjärdedel av skogsarealen. Denna grupp

stXfJ

ral0t, obestamda kategorien godsskogar men även av andra

storre skogstastigheter, som ej har godskaraktär.

Utredningen anför vidare, att förutsättningarna för skogsägarens egna

insatser i skogsbruket är beroende av brukningsenhetens storlek. På de

mindre privatskogarna är det naturligt att ägaren ensam eller med hjälp

av familjemedlemmar utför det mesta arbetet. Ju större skogsbruket eller

det kombinerade företaget jordbruk-skogsbruk är, desto mera blir ägaren

ledare och förvaltare, medan arbetet till allt större del utföres av anställ­

da. Men det finns även en annan skiljelinje. Medan flertalet skogsägare

bebor och brukar sina tastigheter och för sin försörjning är beroende av

sin skog, finns det åtskilliga skogsägare, som huvudsakligen sysslar med

annan verksamhet och för vilka skogsbruksarbetet endast är en bisyssla.

Många bebor ej ens sin fastighet. Möjligheterna att kontinuerligt och i de-

talj följa skogsbruket kan för sådana skogsägare vara mindre goda.

I fråga om självverksamheten inom privatskogsbruket anför utredning­

en, att denna icke kan ges ett entydigt innehåll för de skiftande ägarkate-

goiierna inom nämnda skogsbruk. När det gäller de mindre och medelstora

skogsfastigheterna är det naturligt, att självverksamheten tar sig uttryck i

ägarens och hans husfolks personliga arbete i skogen. Många gånger gäller

det därvid främst att överväga en omdisposition av arbetsinsatsen mellan

olika grenar av verksamheten på egendomen. Av naturliga skäl har jordbru­

ket av gammalt haft prioritetsrätt till arbetskraften. Med skogsbrukets ökade

betydelse för gårdarnas ekonomi bör följa en omprövning inom ramen för

tillgängliga resurser av förhållandet mellan jordbruket och skogsbruket i

fråga om såväl arbetsinsats som kapitalinsats. En sådan omprövning torde

ännu ej ha ägt rum på alla fastigheter.

Ju större en egendoms skogsproduktion är desto mindre betydelse rela­

tivt sett får skogsägarens personliga arbetsinsats vid skogsarbetenas di-

rekta utförande. Men i princip gäller även här, att ägaren bör se till att

tillräcklig arbetskraft och tillräckligt kapital dirigeras till skogsbruket,

så att skogens produktionsförmåga tillfredsställande utnyttjas. Detsamma

gäller skogsbruk, vars ägare har annan verksamhet som huvudsyssla, och

även de stora skogsarealer, som äges kollektivt och alltså helt förvaltas av

anställd personal, t. ex. skogar tillhöriga aktiebolag samt kommuner av

olika slag.

Utredningen finner därför att det krav, som alltjämt kan och bör ställas

19

på ägarna och förvaltarna av enskilda skogar, är att de känner sitt ansvar för att de produktiva krafter, som genom äganderätten till skogarna står till deras förfogande, utnyttjas på bästa sätt. Därjämte måste krävas för­ måga till självständiga initiativ när det gäller behövliga insatser på skogs­ vårdens område, så att inte arbetena för skogskapitalets vidmakthållande och förkovran till väsentlig del skall behöva vara beroende av skogsvårdsorga- nens påstötningar och ingripanden. Ägarnas ansvar för skogarnas rätta utnyttjande kan inte begränsas till den rent skogliga sidan av saken. Det måste omfatta även en känsla av ansvar för den arbetskraft, som är knuten eller behöver knytas till skogsbruket. Sådana krav måste uppfyllas på säkerhet och kontinuitet i anställningen samt på anställnings-, arbets- och levnadsvillkor i övrigt, som är jämförbara med andra arbetargruppers.

Utredningen konstaterar vidare, att skogsbrukets stora betydelse för jord­ bruksfastigheterna blivit fullt klar först under senare decennier. Intresset och förståelsen för skogsvården är visserligen i stigande och självverk­ samheten ökar på många håll, men ännu återstår mycket att göra, innan skogsägarna allmänt kommit till insikt om vad det nya läget kräver i fråga om insatser i skogsbruket. Undervisning och upplysning i ökad utsträck­ ning måste här till. Skogsägareföreningarna har under senare år startat en mera aktiv verksamhet på skogsvårdens område. Arbetsfältet är emel­ lertid så stort att några omfattande resultat av verksamheten ännu ej kan redovisas.

Utredningen understryker vikten av att de åtgärder, som det allmänna och skogsägarnas organisationer vidtager för att hjälpa skogsägarna, ej uppluckrar dessas känsla av ansvar eller minskar deras initiativkraft och aktivitet på skogsvårdens område utan i stället stärker dem i dessa avseen­ den. I viss utsträckning kan utvecklingen emellertid väntas leda till att en stigande andel av de direkta skogsarbetena kommer att utföras av skogs­ ägarnas organisationer eller av privata entreprenörer. Särskilt torde så bli fallet inom vissa trakter, där rationaliseringen av jordbruket minskar ar­ betskrafttillgången och den kvarvarande personalen blir strängt upptagen av jordbruket och djurskötseln, önskemålet att till rimliga kostnader kun­ na även i privatskogsbruket utnyttja maskiner för skogsvårds- och avverk- ningsarbeten torde även komma att verka i angivna riktning.

I fråga om formerna för samverkan mellan skogsägarna uttalar utred­ ningen, att det icke torde kunna undvikas att den enskilde ägarens själv­ ständighet som egen företagare i någon män inskränkes. Det synes utred­ ningen emellertid vara synnerligen viktigt att man vid planläggning och ge­ nomförande av sammanslutningar lör samverkan strävai eftei samarbets- former, som lämnar största möjliga utrymme för skogsägarnas personliga aktivitet både vid företagsledningen och vid skogsarbetenas direkta utfö­ rande. Å andra sidan torde det finnas tall, där en mera djupgående sam­ verkan behövs för att kompensera nackdelarna av mycket ogynnsamma för­ hållanden, t. ex. stark parcellering av skogsmarken, dåliga transportförhål­ landen eller arbetskraftsbrist. Om något väsentligt kan vinnas för skogs­

Kungi. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

20

produktionen genom en sådan samverkan, så torde den böra komma till

stånd även om de enskilda skogsägarnas självverksamhet därigenom i viss

grad inskränkes.

Utredningen behandlar därefter frågan om samarbete mellan skogsägar­

nas sammanslutningar och skogsvårdsstyrelserna samt anför härvid bl. a.

följ ande.

Det är naturligt att skogsägarnas sammanslutningar — därest de får en

viss storlek — kommer att anställa fullt kompetenta arbetsledare, i regel

med skogsskoleutbildning. Så har skett vid de skogsbruksområden, som bil­

dats inom skogsägareföreningarnas ram. I sådana fall torde de anställda

skogstjänstemännen komma att biträda skogsägarna ej blott med samord­

ning av avverkningar och skogsvårdsarbeten samt anskaffning av arbets­

kraft och maskiner utan även med planläggningsverksamhet och rådgiv-

ning på skogsvårdens område. Utredningen avser härmed stämpling eller

annan anvisning för avverkning, planläggning och ledning av återväxtarbe-

ten, plantröjning och annan tidig ungskogsvård, planläggning av vissa

skogsdiknings- och skogsvägbyggnadsföretag, allmän rådgivning om sko­

gens vård samt upprättande av skogsbruksplaner. På grund av skogsvårds-

styrelsernas allmänna ställning i skogsvårdsfrågor är det önskvärt att in­

tim kontakt hålles mellan sammanslutningarna och skogsvårdsstyrelserna

i vad avser skogsvårdens allmänna inriktning. Särskilt viktigt synes det

därvid vara, att verksamheten med planläggning av skogsvårdsarbetet å del­

ägarnas skogar, t. ex. genom upprättande av driftplaner, lägges upp och

genomföres i samarbete med skogsvårdsstyrelserna. Det önskvärda sam­

arbetet borde även kunna främjas genom att vederbörande skogsvårdssty-

relse konsulteras om de allmänna principerna för skogsvårdens bedrivande

inom det aktuella området samt genom skogsdagar och annan upplysnings­

verksamhet ordnad i samverkan mellan skogsvårdsstyrelsen och samman­

slutningarna. Utredningen utgår från att de senare vill åtaga sig att lämna

uPPgifter om sin verksamhet, så att skogsvårdsstyrelserna kontinuerligt

hålles ä jour med hur skogsvårdsarbetena fortskrider, varigenom styrelser­

nas tillsynsverksamhet kan underlättas.

Utredningen belyser avslutningsvis principerna för det allmännas insat­

ser till förbättrande av skogsvården på de enskilda skogarna och uttalar,

att som allmän huvudregel torde böra gälla, att staten bör sträva efter att

underlätta för de enskilda skogsägarna och deras sammanslutningar att be­

driva ett skogsbruk, som effektivt tillvaratager skogsmarkernas produk­

tionsmöjligheter och samtidigt fyller rimliga krav med avseende på de i

skogsbruket anställdas arbetsvillkor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Yttrandena. Skogsvårdsutredningens uttalanden om de allmänna for­

merna för samarbete och samverkan samt principerna för samhällets och

organisationernas medverkan i skogsvårdsarbetet å de enskilda skogarna bi­

trädes av bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen, domänstyrelsen, skogsstyrelsen,

Riksförbundet Landsbygdens folk och Skogsvårdsstyrelsernas förbund

ävensom i allmänhet av skogsvårdsstyrelserna. Vissa kompletterande syn­

punkter anföres dock i en del yttranden.

Skogsstyrelsen uttalar, att i den mån skogsägarnas samarbetssträvanden

21

vinner ökad terräng och samarbetsorganen utvecklas torde det bli nödvän­

digt med en viss bestämd gränsdragning i de olika länen mellan skogs-

vårdsstyrelsernas och skogsägaresammanslutningarnas arbetsuppgifter till

befordrande av planmässighet i arbetet och förhindrande av dubbelarbete.

Enahanda synpunkter framföres av skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län,

som vidare omtalar, att arbetsfördelningen inom Värmlands län mellan

skogsvårdsstyrelsen och skogsägareföreningarna utformats så, att förening­

arna begränsar sin stämplingsverksamhet till de marker, som ingår i skogs-

bruksområden eller för vilka tecknats förvaltningskontrakt. Stämpling på

rekvisition i öppna marknaden ombesörjes däremot normalt av skogsvårds­

styrelsen.

Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län framhåller, att den viktigaste de­

len av självverksamheten består i att skogsägaren självständigt planerar,

bestämmer och tager erforderliga initiativ inom sitt skogsbruk. Liknande

synpunkter framföres av Sveriges skogsägareföreningars riksförbund och

Sydöstra Sveriges skogsägares förbund. Riksförbundet anför sålunda, att

den grundläggande principen vid utformningen av skogsägareföreningar­

nas serviceverksamhet — skogsbruksområden, arbetslag av olika slag o. s. v.

— varit att skogsägaren själv skall aktivt deltaga i planläggningen av ar­

betena och, om så är möjligt, även i utförandet av desamma. Sydöstra Sve­

riges skogsägares förbund anför med stöd av erfarenheterna från verksam­

heten inom de av förbundet organiserade skogsbruksområdena, att områ-

desmedlemmarnas intresse för skogsvård blivit större och att självverksam­

heten ökat. Riksförbundet understryker vidare vikten av att samarbetet mel­

lan skogsvårdsstyrelserna och skogsägareföreningarna utvecklas till att

omfatta ett ömsesidigt utbyte av för arbetet med skogsvården värdefulla

informationer.

Dalarnas, Västerbottens och Skellefteortens skogsägareföreningar finner

en av orsakerna till bristerna i privatskogsägarnas självverksamhet vara

att skogsvårdsstyrelsepersonalen tidigare icke alltid varit inriktad på att

uppmuntra självverksamhet utan i stället strävat efter att taga hand om

föreliggande arbetsuppgifter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1060

IV. Åtgärder för att öka skogsägarnas självverksamhet

Skogsvårdsutredningen. Det viktigaste hjälpmedlet när det gäller att få

till stånd ökad självverksamhet bland skogsägarna är enligt utredningens

mening en på bred front insatt skoglig yrkesutbildning. Härom anför utred­

ningen bl. a. följande.

Om skogsägaren saknar kännedom om vad som behöver göras i skogen,

uppstår knappast något djupare intresse för skogsvården eller någon aktiv

självverksamhet. Utan tillräcklig kunskap och färdighet i skogsvårdsarbe-

nas utförande blir verksamheten famlande och osäker och ger dåliga resul­

tat, vilket ofta kan matta ett eljest livligt skogsvårdsintresse. Ä andra sidan

ger goda kunskaper och väl inövade färdigheter i de vanligare skogsarbetena

22

den säkerhet inför arbetsuppgifterna, som befrämjar aktiviteten. Detta gäl­

ler ej blott skogsägaren själv utan även den lejda arbetskraften. Av naturliga

skäl måste ju en avsevärd del av skogsarbetena utföras utan ständig tillsyn,

varför alla som arbetar i skogen bör vara kunniga i arbetenas rätta utfö­

rande.

Bland de förslag utredningen framlägger intar därför förslaget om en

kvantitativ och kvalitativ utbyggnad av den skogliga yrkesutbildningen en

framträdande plats.

Utredningen räknar emellertid med att under en rätt lång övergångstid

flertalet skogsägare och skogsarbetare ej kommer att ha erhållit ordentlig

utbildning. Även en väl utbyggd yrkesutbildning kommer för övrigt knap­

past att kunna nå alla, som sysslar med skogsbruk. För dem, som haft för­

månen att genomgå yrkesutbildningskurser, föreligger vidare behov av att

få kännedom om nya idéer, förfaringssätt och hjälpmedel inom skogsbru­

ket, kanske även behov av att med fackmän få diskutera uppkommande

problem. För alla dessa fall behövs komplement till den skol- eller kurs-

mässiga utbildningen. Det erfordras först och främst en omfattande allmän

skoglig upplysning genom föredrag, skogsdagar, demonstrationer, utställ­

ningar m. m. Av synnerligt värde är även en intensifierad personlig rådgiv-

ning, riktad direkt till skogsägarna. Båda dessa verksamhetsformer torde få

betraktas som led i de utbildningsmöjligheter, som det allmänna bör till­

handahålla skogens folk.

Lämpligt utformade lättfattliga skogsbruksplaner kan också verka sti­

mulerande på intresset för självverksamhet. Skogsägaren får genom skogs-

bruksplanen hjälp till en mera långsiktig planering av sitt skogliga hand­

lande, möjlighet att göra metodiska anteckningar om skogsarbetena och till­

fälle till kontroll av resultat vid återkommande revisioner av planen.

Utredningen har därför i sitt betänkande föreslagit åtgärder syftande

till dels en intensifiering av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med allmän

skoglig upplysning och personlig rådgivning, dels en utökning av verksam­

heten med upprättande av skogsbruksplaner. Vidare har utredningen över­

vägt vissa andra åtgärder för att intensifiera skogsägarnas insatser i skogs­

vården, såsom införande av ett system med avgifter liknande de norska

skogskulturavgifterna och investeringsavgifterna för skogsprodukter samt

skapande av en med statsmedel bekostad premiering av välskötta, mindre

skogsbruk. Beträffande innebörden av det norska avgiftssystemet lämnar

utredningen följande redogörelse i betänkandet.

I 1932 års »Lov om skogvern» — den norska motsvarigheten till vår

skogsvårdslag — föreskrives att skogsägarna skall utge en skogskulturav-

gift om två procent av det avverkade virkets värde vid normal leverans­

plats. Avgiften inbetalas i regel av virkesköparen eller salgsforeningen

(skogsägareföreningen). Den insättes på ett för skogsägaren upplagt konto

hos herredsskogrådet. Efter anmälan om utförda skogsodlings- eller dik-

ningsarbeten får skogsägaren från sitt konto ut ett belopp motsvarande

kostnaden för det utförda arbetet, sedan arbetena kontrollerats av herreds-

skogmesteren. Om kulturarbete motsvarande kulturavgiften ej ulföres inom

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1060

23

en av skogopsynet fastställd frist, kan opsynet låta utföra arbetet för äga­ rens räkning. Om inga kulturarbeten är behövliga, kan fylkesskogrådet medge att kulturavgift tills vidare ej utkräves. Sedan ett tiotal år uttages i Norge dessutom en investeringsavgift, som f. n. utgår med tio procent av bruttovärdet vid prissättningsplats. Den får brukas till samma arbeten, som ovan angivits, men dessutom till skogsvägar, flottleder, skogskojor, driftpla­ ner, ungskogsröjning samt bidrag till avlöning åt hjelpeblinkere (stämplings- förrättare hos herredsskogråden) och skogsägareföreningens skogliga rådgi­ vare. Efter särskild prövning kan avgiften få brukas även till andra investe­ rings- och rationaliseringsarbeten. Räntorna användes i första hand till täckande av administrationskostnader för avgiftssystemet och därefter till främjande av skogsbruket inom de skilda fylkena. Under år 1956 inbetala­ des i kulturavgift 15 milj. kr. och utbetalades 12,4 milj. kr. Innestående kulturavgifter utgjorde 45 milj. kr. Motsvarande belopp för investeringsav- giften var inbetalda avgifter 73,7 milj. kr., utbetalda avgifter 55,1 milj. kr. och innestående avgifter 116 milj. kr. Nästan hälften av de utbetalda avgif­ terna avsåg skogsvägbyggen, medan den andra hälften fördelade sig ungefär lika på skogskojor, teknisk utrustning, kulturarbeten och övriga använd­ ningsområden.

Utredningen finner sannolikt att skogsvårdsarbetet i många fall skulle stimuleras om skogsägaren tvingades avsätta en viss del av skogsinkomster- na för användning i aktuella eller framtida skogskulturarbeten. Å andra sidan kunde det också tänkas att vissa skogsägare fick den uppfattningen, att deras skyldigheter med avseende på skogskulturarbeten var begränsade till de belopp, som uttagits genom kulturavgift. Främst vänder sig utred­ ningen emellertid mot att ett system med obligatoriska avgifter kan sägas i viss mån strida mot de grundprinciper om skogsägarnas fostran till ökad ansvarskänsla för skogsproduktionen varpå den svenska skogspolitiken grundas och som utredningens förslag närmast avser att ytterligare befästa.

Med hänsyn till det anförda har utredningen icke funnit anledning före­ slå införande av någon form av obligatoriska skogskulturavgifter. Utred­ ningen har ej heller funnit tillräckliga skäl tala för att en med särskilda statsmedel bekostad premiering av välskötta skogsbruk borde införas.

Yttrandena. De av utredningen i förevarande avsnitt av betänkandet gjor­ da uttalandena har föranlett vissa erinringar från remissorganens sida vad gäller frågan om obligatoriska skogskulturavgifter. Sålunda uttalar sig bl. a. domänstyrelsen, länsstyrelserna i Stockholms, Värmlands och Jämtlands län, länsarbetsnämnden och lantbruksnämnden i Norrbottens län, skogsvårdsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs,

Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län, Landsorganisatio­ nen i Sverige, Skogsvårdsstyrelsernas förbund, Tjänstemännens centralorga­ nisation samt Dalarnas skogsägareförening för alt ett system med skogs­ kulturavgifter borde införas inom det enskilda skogsbruket eller att frågan om skogskulturavgifter borde bli närmare utredd.

Domänstyrelsen erinrar i sitt utlåtande om att i debatten om olika skogsbruksformers berättigande bl. a. har gjorts gällande, att bondeskogs­

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

brukets största svaghet är bristen på kapital och ägarens ofta tillfälliga in­

nehav av fastigheter, som ej uppmuntrar till långtidsinvesteringar. Mot

dessa synpunkter har inga vägande invändningar kunnat göras. Styrelsen

anför vidare.

Genomförandet av det norska systemet skulle förbättra förutsättningarna

för bondeskogsbruket. Det må erinras om att även bolagens investeringar i

skogen vissa tider starkt påverkats av företagens ekonomi och att staten

(domänverket) årligen avsätter en viss procent av bruttoinkomsten till en

särskild förnyelsefond för skogsodlingar och vägbyggnader m. m. Anord­

ningen torde för bondeskogsbruket också bli av värde i en ökad verksamhet

för skogsbruksområden. Utan att taga ställning till sättet för uttagande av

investeringsavgift eller storleken av denna får styrelsen tillstyrka att någon

form av sådan avgift införes för det enskilda skogsbruket, varom närmare

utredning torde böra göras.

Landsorganisationen anför till stöd för sitt ställningstagande bl. a. föl­

jande.

Man torde kunna förutsätta att skogsbrukets lönsamhet även i fortsätt­

ningen under alla förhållanden skall medge tillräckliga investeringar i

skogsvård. Det vore under sådana förhållanden inte orimligt att begära att

skogsägarna satte undan en del av dessa vinster för åtgärder ägnade att

trygga och bredda den framtida råvarubasen. Så sker, såsom också ut­

redningen framhållit, för närvarande i Norge. Utredningen har emellertid

enligt LO:s mening utan bärande skäl avvisat en sådan tanke. För att verk­

ligen få till stånd den förbättrade skogsvård på självverksamhetens grund

som utredningen syftar till är det såsom redan flera gånger framhållits utan

tvekan nödvändigt med betydligt starkare drivkrafter än utredningen tänkt

sig.

En god lösning av finansieringsproblemet finner Landsorganisationen va­

ra att viss del av likviderna för skogsprodukter avsättes på individuella kon­

ton för investeringar i skogen i linje med det norska systemet. Ifall man

verkligen vill uppnå en väsentlig förbättring av skogsvården på de en­

skilda skogarna torde nämligen de enda alternativen till en dylik obligatorisk

fondbildning för investeringsändamål vara en kraftig statlig bidragsgivning

eller en väsentlig skärpning av skogsvårdslagen.

Skogsstyrelsen anser, att ett system med obligatoriska skogskulturavgif-

ter onekligen ur åtskilliga synpunkter skulle vara till gagn för skogsvårds-

arbetet i landet. Emellertid finner styrelsen rent principiellt en tvångsan-

ordning av detta slag mindre tilltalande. Skogsstyrelsen har därför liksom

utredningen icke funnit sig böra förorda att en sådan form för avsättning

tillgripes. Själva tankegången i avsättningsidén synes emellertid böra tillva­

ratagas, men avsättningen bör bygga på frivillighetens grund. Skogsstyrelsen

föreslår därför en revidering av bestämmelserna rörande skogskonto syftan­

de till att tillgodose skogsvårdens intressen på ett bättre sätt än vad fallet

är med de nuvarande reglerna. Revisionen skulle närmast avse viss kom­

plettering av insättnings- och uttagningsreglerna enligt följande.

25

För att mindre skogsägare skall i vidgad utsträckning stimuleras till fon-

dering bör minimibeloppet för insättning — nu 2 000 kr. — sänkas. Reg­

lerna för uttag bör tillrättaläggas så, att en viss del av de insatta medlen för-

behålles sådana skogliga underhållsarbeten för vilka avdragsrätt föreligger

i beskattningshänseende. Till denna kategori torde få hänföras bl. a. hygges-

rensning, sådd, plantering, bränning, markberedning, dikesrensning och

övriga icke grundförbättrande arbeten, som ingår i den av skogsvårdslagen

reglerade reproduktionsplikten. Hit bör jämväl räknas sådana underhålls­

arbeten som tidig plantröjning och röjningsgallring i tätväxande, icke av-

sättningsbar ungskog, vilka f. n. icke lagligen kan avkrävas skogsägarna

men ändå är av den allra största betydelse för skogsproduktionens höjande.

I den mån sakkunnigt skogligt biträde anlitats för ledande av här ifråga­

varande arbeten torde kostnaderna härför få inkluderas i åtgärdskostnaden.

Bland de remissinstanser, som i likhet med utredningen vänt sig mot

systemet med obligatoriska skogskulturavgifter, har särskilt Sveriges skogs­

ägareföreningars riksförbund uttalat sin tillfredsställelse med att utred­

ningen tror på skogsägarnas vilja och förmåga att ekonomiskt fullfölja ett

önskvärt och ändamålsenligt skogsvårdsprogram utan lagstadgade avsätt­

ningar. Den på sina håll inom föreningsrörelsen med fördel tillämpade fri­

villiga avsättningen av medel för skogsvårdskostnader står givetvis alltjämt

i detta sammanhang att rekommendera.

Tidigare behandling av frågan om obligatoriska avsättningar inom det en­

skilda skogsbruket till skogsvårdande åtgärder. I två vid 1959 års riksdag

väckta motioner (1:378 och 11:431, likalydande) hemställdes, »att riks­

dagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj :t hemställa att bestäm­

melser om obligatoriska avsättningar till skogsvårdande utgärder inom

det enskilda skogsbruket, i enlighet med de riktlinjer, som angivas i motio­

nen, måtte införas i vår skogsvårdslagstiftning». I överensstämmelse med

tredje lagutskottets hemställan (utlåtande nr 13) beslöt riksdagen att mo­

tionerna icke skulle föranleda någon riksdagens åtgärd.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

V. Skogsvårdsstyrelsernas arbetsuppgifter

Nuvarande förhållanden. Skogsvårdsstyrelsernas verksamhet regleras för-

fattningsmässigt främst genom skogsvårdslagen, förordningen den 30 maj

1941 (nr 350) angående skogsvårdsstyrelser samt reglementet för skogs-

vårdsstyrelserna den 28 juni 1946. Därutöver finns bestämmelser berörande

skogsvårdsstyrelsernas verksamhet meddelade i naturskyddslagstiftningen

och i författningarna rörande den statliga bidragsgivningen på skogsbrukets

område. Verksamheten bedrives till övervägande del genom fältförrättning­

ar. I följande sammanställning, som grundar sig på skogsvårdsstyrelsernas

förrättningsstatistik för år 1958, anges förrättningsdagarnas fördelning på

olika verksamhetsgrenar.

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

Antal

Procent

dagar

av totala

antalet dagar

Kursverksamhet ..................................................................

42

428

16

4

Annan upplysning och propaganda ..............................

6

435

2,5

Beståndsvård och avverkning...........................................

88

833

34,4

Återväxt .................................................................................... 70 863

274

Betesfred ........................................................................... 394

q

2

Skogsdikning m. m................................................................. 4

147

j g

Skogsvägbyggnad ..................................................................

3

919

1,5

Skogsindelning och skogsuppskattning......................... 5 068

2,0

Övervakandet av skogslagarnas efterlevnad................ 16 535

6,3

Verksamheten i övrigt......................................................... 19 882

7,7

Summa 258 504

Under den i förrättningsstatistiken använda rubriken Kursverksamhet

redovisas skol- och kursmässig undervisning av olika slag i skogsvårdssty-

telsernas egna skolor samt i lantbrukets och de allmänna skolorna.

Under rubriken Annan upplysning och propaganda redovisas personlig

rådgivning till enskilda skogsägare och allmän upplysning genom skogsda-

gar, föredrag, demonstrationer, utställningar m. m.

Rubriken Beståndsvård och avverkning avser verksamhet med awerk-

ningsplanläggning i form av stämpling och — i mindre omfattning -— munt­

lig eller skriftlig anvisning.

Under rubriken Återväxt redovisas fröinsamling, fröklängning, plantskole-

verksamhet, hyggesvard, markberedning, bränning, sådd, plantering och

plantröjning.

Under rubriken Betesfred redovisas viss verksamhet i anslutning till bi-

dragsgivning från anslaget Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland

in. in.

Under rubriken Skogsdikning m. m. redovisas verksamhet avseende plan­

läggning och avsyning av skogsutdikningsföretag samt underhållsbesiktning

av sådana företag.

Rubriken Skogsvägbyggnad avser verksamhet med upprättande av ut-

byggnudsplaner för skogsvägnätet samt planläggning, kontroll och avsyning

av enskilda skogsvägföretag.

Rubriken Skogsindelning och skogsuppskattning avser verksamhet med

upprättande av såväl enklare skogsvårdsplaner som fullständiga skogshus-

hållningsplaner samt stamräkningar, skogsvärderingar och liknande.

Rubriken Övervakandet av skogslagarnas efterlevnad innefattar skogs-

vårdsstyrelsernas verksamhet som tillsynsmyndigheter enligt skogsvårds­

lagen och lagen om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad

fastighet, medan rubriken Verksamheten i övrigt utgör samlingsrubrik för

diverse verksamhetsgrenar av mindre omfattning eller svårspecificerad art.

Utöver den i förrättningsstatistiken redovisade verksamheten bedrives vid

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

27

vissa skogsvårdsstyrelser serviceverksamhet genom tillhandahållande av

fasta arbetslag och maskiner för skogsvårdsarbeten.

Skogsvårdsutredningen. Utredningen anför inledningsvis, att en bedöm­

ning av skogsvårdsstyrelsernas framtida arbetsuppgifter icke gärna kan

avse någon längre tidrymd. Utredningen har därför nöjt sig med att ställa

en prognos för ett decennium framåt i tiden. Rörande sin bedömning av

utvecklingen inom de skilda verksamhetsgrenarna anför utredningen där­

efter följande.

Kursverksamhet samt annan upplysning och propaganda. Yrkesutbild­

ningen för skogsägare, skogsarbetare och skogsförmän står ännu endast i

början av sin utveckling. Att denna verksamhetsgren under den närmaste

tiden måste genomgå en mycket kraftig ökning är därför uppenbart. Ut­

redningen anser att utbildningsarbetet bör ledas och till väsentlig del om-

händerhas av skogsvårdsstyrelserna.

Jämsides med den skol- och kursmässiga utbildningsverksamheten be­

hövs även en ökad allmän upplysning genom föredrag, skogsdagar, rörlig

instruktionsverksamhet m. m.

Även den personliga rådgivningen till enskilda skogsägare och det all­

männa upplysningsarbetet i skogsvårdsfrågor bör intensifieras. Inte minst

kräver en önskvärd utveckling mot större självverksamhet hos skogsägar­

na, att dessa har tillfälle till kontakt med erfarna fackmän för diskussion

av aktuella problem. Även om en del av den personliga rådgivningen, ex­

empelvis inom skogsbruksområdena, kan komma att handhas av dessas

tjänstemän, torde skogsvårdsstyrelserna även i framtiden få bära huvud­

ansvaret för verksamheten som helhet. De arbetsuppgifter, som i statisti­

ken redovisas under förestående rubriker, torde sålunda komma att öka av­

sevärt.

Beståndsvård och avverkning. I den mån intensifierad yrkesutbildning

leder till ökad personlig insats av skogsägarna vid stämpling och liknande

arbeten, minskar behovet av stämplingsbiträde från skogsvårdsstyrelserna.

I samma riktning verkar tillkomsten av skogsbruksområden med anställda

fackmän. Att kvantitativt bedöma den förstnämnda faktorns inverkan är

knappast möjligt. Därest utredningens bedömning beträffande skogshruks-

områdenas utveckling under den närmaste tioårsperioden visar sig vara rik­

tig, skulle genom dessa en minskning av stämplingsverksamheten av stor­

leksordningen fem—tio procent vara att vänta.

Emellertid inverkar andra faktorer i annan riktning. Av skogsforsknings-

inslitutets awerkningsberäkningar framgår, att avverkningarna i landet

bör öka. På många håll är därvid en ökning av föryngringshuggningar och

kvalificerade gallringar i medelålders — äldre bestånd särskilt aktuell, och

det slaget av huggningar torde även vid en ökad självverksamhet i allmän­

het komma att stämplas eller på annat sätt planläggas av fackmän. Genom

pågående och väntad utbyggnad av skogsindustrien skapas också förutsätt­

ningar för dessa ökade avverkningar.

Om hänsyn tas till dessa i olika riktningar verkande faktorer torde man

knappast ha anledning räkna med att skogsvårdsstyrelsernas stämplings-

verksamhet under den närmast överskådliga tiden kommer att minska.

Återväxt. I de södra delarna av landet sköter skogsägarna redan i stor ut­

sträckning hyggesvården och skogsodlingsarbetet utan arbetsledning från

skogsvårdsstyrelserna. Så småningom kan kanske samma utveckling vän­

tas i landets övriga delar. Skogsbruksområdena kommer också att medföra

eu avlastning. Andra delar av återväxtarbetet, t. ex. frö- och plantanskaff-

28

ning samt plantröjning, kan a andra sidan komma att kräva ökade insat­

ser från styrelsernas sida. Totalt sett är nog ingen större ändring att vänta.

Skogsdikning m. m. Någon förändring av betydelse är ej att vänta under

normala konjunkturer.

Skogsvägbyggnad. Med de ökade medel, som ställts till förfogande för fai-

dragsgivning, kan en ökning av verksamheten förutses, som relativt sett

kan bli rätt betydande. Särskilt torde upprättande av ulbyggnadsplaner för

skogsvägnätet komma att ställa krav på insatser av kvalificerad personal.

Skogsindelning och skogsuppskattning. På detta område föreslår utred-

mngen åtgärder för en ytterligare intensifiering av planverksamheten. Det

är väl ännu osäkert i vilken utsträckning denna ökning kan åvägabringas

genom insatser från skogsägareföreningarna och privata skogsbyråer. Utred­

ningen håller emellertid före att under alla förhållanden skogsvårdsstyrel-

sernas befattningstagande med skogsbruksplaner m. in. måste öka kraftigt,

om sådana planer skall komma till stånd i önskvärd utsträckning.

Övervakandet av skogslagarnas efterlevnad. Denna gren har minskat

under de gångna åren. Med den ökade förståelsen för god skogsvård kan eu

tortsatt minskning vara möjlig i vissa avseenden, särskilt i fråga om av-

verkningskontrollen. Ä andra sidan är det troligt att övervakandet av åter-

växtskyldighetens fullgörande måste intensifieras inte minst när det gäller

efterbesiktningar av utförda skogskulturer. Totalt torde någon minskning

ej vara möjlig att genomföra om skogsvårdslagens krav skall kunna upp-

rättliållas.

Verksamheten i övrigt. En fortsatt ökning torde här kunna påräknas allt­

eftersom styrelserna mer och mer blir det allmännas skogliga länsorgan

med därav följande nya arbetsuppgifter, exempelvis i lantbrukets rationa-

liseringsverksamhet samt inom naturvården och den ekonomiska försvars-

beredskapen. Eftersom denna allmänna verksamhet till stor del fullgöres

genom avgivande av yttranden samt deltagande i utredningar och sam­

manträden, kommer den icke alltid fram i förrättningsstatistiken.

Den serviceverksamhet med arbetslag, uthyrning av skogsvårdsmaskiner

in. in., som styrelserna utövar, torde kunna successivt avvecklas allteftersom

skogsägarnas egna organ eller enskilda företagare kan tillgodose det före­

liggande behovet.

Sammanfattningsvis uttalar utredningen som sin mening, att skogsvårds-

styrelsernas totala verksamhet icke torde komma att minska under den

närmaste tidsperioden. Ett genomförande av utredningens förslag, främst

då förslagen rörande utökad och förbättrad yrkesutbildning, allmän upp­

lysning och personlig rådgivning samt intensifierad verksamhet med skogs­

bruksplaner, torde i stället komma att medföra, att omfattningen av sty­

relsernas verksamhet ökar.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Yttrandena. Skogsstyrelsen uttalar, att ämbetsverket finner den av skogs-

vårdsutredningen gjorda bedömningen av skogsvårdsstyrelsernas framtida

arbetsuppgifter realistisk. Styrelsen ansluter sig därför till fullo till de

prognoser och principförslag, som utredningen framlagt i sammanhanget.

Skogsindustriernas samarbetsutskott ävensom Dalarnas skogsägareför­

ening ansluter sig till den av utredningen angivna principen att skogsvårds­

styrelsernas uppgifter i allt större omfattning bör inriktas på upplysning

och undervisning i syfte att öka skogsägarnas självverksamhet och höja

29

yrkeskompetensen. Enligt samarbetsutskottets uppfattning bör emellertid

i konsekvens härmed styrelsernas serviceuppgifter rörande beståndsvård och

återväxt klart minska, vilket ur alla synpunkter synes önskvärt. Samarbets-

utskottet anför vidare.

Uppenbart är väl också att bl. a. skogsägareföreningarnas serviceverk­

samhet gentemot de enskilda skogsägarna kommer att i detta avseende av­

lasta skogsvårdsstyrelserna. Utredningen har emellertid icke ansett, att dessa

uppgifter kommer att minska under den tid, som utredningen söker över­

blicka. Detta kan vara riktigt, men det förefaller då som om ett ställnings­

tagande borde gjorts rörande vad som kan betraktas som en normal om­

fattning av serviceuppgifterna. Omfattningen av denna uppgift speciellt be­

träffande »beståndsvård och avverkning» varierar så starkt under olika år,

att det synes nödvändigt med en avvägning av den arbetsmängd, som bör

utföras av ordinarie befattningshavare och den som bör fullgöras av mera

tillfälligt anställd personal. En felavvägning kommer att starkt påverka

skogsvårdsstyrelsernas ekonomi.

Sveriges skogsägareföreningars riksförbund utgår från att en förskjut­

ning av skogsvårdsstyrelsernas arbetsuppgifter kommer att ske såsom en

följd av skogsägarnas allt mer omfattande självverksamhet, det allmänt

ökade skogliga intresset, den ökade frekventeringen av skolor och kurser

samt inte minst den ökning av antalet egna fackmän som följer med skogs-

bruksområdenas utbredning. Även vissa skogsvårdsstgrelser räknar med

en något ändrad inriktning av skogsvårdsstyrelseverksamheten, vilken

bl. a. skulle bestå i en ökning av rådgivnings- och upplysningsverksamheten

samt en viss minskning av serviceverksamheten. En minskad serviceverk­

samhet skulle emellertid troligen få till följd att tillsynsverksamheten mås­

te utökas.

Skogsvårdsstgrelsen i Norrbottens län instämmer i utredningens utta­

lande att skogsvårdsstyrelsernas totala verksamhet måste öka. Skogsvårds-

styrelsen framhåller emellertid, att stora olikheter råder inom skilda lands­

ändar. Geografiskt läge, tidigare skogslagar, klimat m. m. hör till de fak­

torer som gör att skogarnas tillstånd i Norrbottens län f. n. befinner sig

i ett annat utvecklingsskede än skogarna i sydligare delar av landet. Skogs-

vårdsstyrelsen anför härom vidare följande.

Skogsvårdsstyrelserna har under det senaste årtiondet arbetat med två

tredjedelar av den intensitet som 1944 års skogsvårdsstyrelseutredning an­

såg normal. För Norrbottens län har detta visat sig helt otillräckligt. Trots

personalens lovvärda ansträngningar har skogsvårdsåtgärdernas eftersläp­

ning enligt skogsforskningsinstitutet ökat och detta kommer med skogarnas

nuvarande tillstånd att fortsätta även för kommande tioårsperiod, om ej

skogsvårdsstyrclsens resurser ökas. Intresset för skogarnas skötsel har

väckts bland skogsägarna, men det stora flertalet av dem behöver fortfa­

rande all tänkbar hjälp med de av olika orsaker ofta mycket besvärliga skog­

liga problemen. Skogsbruket spelar i Norrbotten relativt sett större roll än

i övriga delar av landet. En förutsättning för denna livsviktiga näringsgrens

fortsatta dominans är att skogsmarkernas produktionsförmåga tillvarata-

ges effektivare än som tidigare skett och att avsättningsbetingelserna för­

bättras. Detta i sin tur förutsätter större arbetsinsats från skogsvårdssty-

relsens sida. Styrelsen väntar sig därför avsevärt utökad verksamhet inom

Kungi. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

30

samtliga grenar av sitt arbete, möjligen med undantag av verksamheten

med övervakande av skogslagarnas efterlevnad.

Slutligen framhåller lantmäteristijrelsen betydelsen av det ingående sam­

arbete som äger rum mellan lantmäteriet och skogsvårdsstyrelserna såväl

vad beträffar skogsvägplaneringsärenden som ärenden rörande fastighets­

regleringar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

VI. Allmän upplysning och personlig rådgivning i skogsvårdsfrågor

Nuvarande förhållanden. Den allmänna upplysningen i skogsvårdsfrågor

bedrives främst genom föredrag, skogsdagar, demonstrationer, tävlingar, ut­

ställningar samt meddelanden i fackpressen. Budgetåret 1958/59 anord­

nade skogsvårdsstyrelserna — delvis i samarbete med skogsägareförening­

arna sammanlagt närmare 650 skogsdagar, exkursioner, tävlingar in. m.

med tillsammans ca 23 000 deltagare samt ca 350 föredrag, medan skogs­

ägareföreningarna år 1959 i egen regi anordnade sammanlagt närmare 250

skogsdagar med tillsammans ca 11 000 deltagare.

Den personliga rådgivningen har vanligen formen av besök hemma hos

skogsägarna. Under de senaste budgetåren har för skogsvårdsstyrelsernas

tjänstemän redovisats ca 2 000 förrättningsdagar ägnade åt personlig rådgiv­

ning. Även skogsägareföreningarnas tjänstemän meddelar personlig rådgiv-

ning åt skogsägarna, mindre dock i skogsvårdsfrågor än i avverknings- och

avsättningsfrågor.

Skogsvårdsutredningen. Utredningen framhåller, att den allmänna upp­

lysningsverksamheten har stor betydelse för kontakten mellan de skog­

liga organen och skogsägarna. Genom densamma kan nya rön inom skogs­

vården snabbt föras ut till stora grupper av i skogen verksamma. Vidare

kan skogsägarna stimuleras att utnyttja de utbildningskurser och service-

anordningar, som finns tillgängliga. En intensifiering av den allmänna upp­

lysningsverksamheten på skogsvårdens område får därför anses önskvärd.

Beträffande den personliga rådgivningen erinrar utredningen om att

denna utgör ett värdefullt komplement till kursverksamheten och den all­

männa upplysningsverksamheten samt anför vidare följande.

Alla skogsägare har ej möjlighet att genomgå de utbildningskurser, som

är önskvärda. Redan av detta skäl framstår klart behovet av personlig råd­

givning till den enskilde skogsägaren. Härtill kommer att även den, som

haft tillfälle att utnyttja den skogliga yrkesutbildningen, i mera krävande

uppgifter behöver stöd av en fackman. De särskilda skogsvårdsproblem,

som möter på en viss fastighet, har ej alltid kunnat behandlas under kur­

serna. På grund av de ofta från fastighet till fastighet växlande förutsätt­

ningar, som karakteriserar skogsbruket, kan stundom svårigheter vara för­

knippade med den praktiska tillämpningen på egen skog av de på kursen

inhämtade kunskaperna. Här utgör en på rätt sätt bedriven personlig råd­

givning det bästa komplementet till utbildningen. Genom handledning in­

för arbetsuppgifterna och tolerant kritik av utförda arbeten främjas en ak­

tiv inställning hos skogsägarna till skogsvårdsarbetet. Skogsbruksplaner för

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

31

de berörda fastigheterna utgör ett gott hjälpmedel vid denna personliga

handledning. En riktig tillämpning av planerna torde f. ö. i hög grad främ­

jas av att de förklaras av en fackman och lägges till grund för återkom­

mande samtal om skogsvården på fastigheterna.

Utredningen finner med anledning av det anförda önskvärt, att en inten­

sifiering av verksamheten med allmän upplysning och personlig rådgivning

i skogsvårdsfrågor kommer till stånd. En väsentlig del av den ökade arbets­

insats, som realiserandet av detta önskemål kommer att kräva, måste det

ankomma på skogsvårdsstyrelserna att svara för. Hos dessa är det främst

distriktslänsskogvaktarna, som handhar verksamheten med allmän upplys­

ning och personlig rådgivning. Följaktligen har utredningen funnit sig böra

föreslå en utökning av antalet tjänster för länsskogvaktare.

I fråga om finansieringen av rådgivningsverksamheten uttalar utredning­

en under hänvisning till att skogsvårdsstyrelserna f. n. äger rätt lämna en

var skogsägare en dag kostnadsfri rådgivning per år, att rådgivningsförrätt-

ningar som kommer till stånd på skogsvårdsstyrelses initiativ bör vara kost­

nadsfria, medan för övriga förrättningar bör utgå full ersättning.

Slutligen framhåller utredningen såsom önskvärt att skogsvårdsstyrelse-

personalen genom fortbildningskurser göres mera skickad att utöva upp­

lysnings- och rådgivningsverksamhet.

Yttrandena. De av skogsvårdsutredningen föreslagna åtgärderna för ut­

ökande av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med allmän upplysning och

personlig rådgivning har i princip tillstyrkts av de remissorgan, som gjort

särskilda uttalanden i denna fråga. I några yttranden har dock ytterligare

åtgärder föreslagits eller framförts vissa andra erinringar. Sålunda finner

skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns norra område den av utredningen före­

slagna ökningen av antalet länsskogvaktartjänster alldeles för knapp för att

påtaglig förbättring av arbetsresultaten inom verksamhetsgrenen skall kun­

na förväntas. Även skogsvårdsstyrelserna i Kronobergs, Blekinge, Hallands

och Älvsborgs län anser, att utredningen beräknat behovet av ytterligare

länsskogvaktartjänster för snävt.

I fråga om formerna för upplysnings- och rådgivningsverksamhetens ut­

övande föreslår skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län, att varje rådgivnings-

förrättning normalt skall kompletteras med en för markägaren avsedd pro­

memoria. Flera remissorgan understryker särskilt det värdefulla med råd­

givning som meddelas »byavis». Med fördel skulle enligt skogsvårdsstyrel­

sen i Västerbottens län den sockenvis meddelade rådgivningen kunna ges

formen av flerdagarskurser avseende i varje särskilt fall en viss gren inom

skogsvården, över huvud taget betyder den personliga rådgivningen spe­

ciellt mycket i Norrland, där markägarna med hänsyn till bl. a. de stora

avstånden har svårigheter att besöka längre utbildningskurser framhållcs av

skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län.

Utredningens förslag att rådgivningsförrättningar, som huvudsakligen

har undervisningskaraktär, bör vara kostnadsfria, medan däremot förrätt­

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

ningar av konsulterande natur skall vara avgiftsbelagda har föranlett ut­

talande av bl. a. skogsvårdsstyrelsen i Älvsborgs län. Skogsvårdsstyrelsen

anser sålunda, att all personlig rådgivning bör vara kostnadsfri.

Beträffande möjligheterna att med hjälp av de av utredningen före­

slagna åtgärderna nå resultat bland de för skogsvården ointresserade är

Landsorganisationen i Sverige pessimistisk. Liknande syn på nämnda spörs­

mål har skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus lön som förutser, att

ansträngningarna kommer att bli resultatlösa i sådana fall, där markägaren

har svag ekonomi och därför saknar intresse för långsiktiga investeringar i

skogen.

VII. Frö- och plantförsörjning

Nuvarande förhållanden. Enligt skogsvårdsstyrelseförordningen har skogs-

vårdsstyrelse att föranstalta om att inom verksamhetsområdet såvitt möj­

ligt finns tillräcklig tillgång på skogsfrö och plantor av fullvärdig, för

orten lämplig beskaffenhet. Denna sin uppgift har styrelserna löst huvud­

sakligen genom att i egen regi insamla och klänga frö, driva plantskolor

samt importera utländska eller i utlandet legoodlade plantor. Lokalt har

även mindre kvantiteter plantor framskaffats genom olika former av lego-

odling hos privatpersoner, ungdomsklubbar m. fl.

Fröproduktionen är av naturliga skäl mycket växlande. Egentliga fröår

uppträder endast med åtskilliga års mellanrum och dessemellan kan en­

dast mindre kvantiteter insamlas. Under åren 1953—1958 växlade granfrö­

produktionen mellan lägst 0,2 ton (fröinsamlingssäsongen 1956/57) och

högst 53 ton (fröinsamlingssäsongen 1954/55) samt tallfröproduktionen

mellan lägst 1,6 ton (år 1955) och högst 11,6 ton (år 1953). Import av frö

och ollon förekommer i viss utsträckning. Den genomsnittliga årsimporten

torde sålunda omfatta 3 ton barrträdsfrö, 0,5 ton lövträdsfrö och 10 ton bok-

och ekollon. Av det till förfogande stående fröet torde ca en tredjedel an­

vändas för sådd i plantskolor och återstoden för skogssådd.

För möjligheterna att tillvarataga och förvara fröårens rikliga skörd är

tillgången på fröklängningsanstalter och frökällare av avgörande betydelse.

Den inom landet disponibla klängningskapaciteten torde vara av storleks­

ordningen 150 000 hl kött per år. För att underlätta skogsvårdsstyrelsernas

finansiering av större fröanskaffning under år då frötillgången är god har

statsmakterna inrättat en utlåningsfond, benämnd lånefonden för insam­

ling av skogsfrö, varom bestämmelser meddelats i kungl. brev den 25 feb­

ruari 1949. Från fonden, vars kapital f. n. uppgår till 1,5 milj. kr., må

räntefria lån med en längsta löptid av tio år utlämnas till skogsvårdssty-

relserna för inköp, insamling och transport av kött, ollon och lövträdsfrö,

förvaring och klängning av kött samt lagring av frö och ollon. Lånen be­

viljas av skogsstyrelsen.

I fråga om plantproduktionen finns ingen fullständig statistik. Från

skogsvårdsstyrelsernas plantskolor, vilka uppgår till ca 100 stycken med

33

en sammanlagd areal av ca 720 ha, utlämnades emellertid år 1958 185 milj.

plantor, varav 115 milj. oomskolade barrplantor och 70 milj. omskolade

barrplantor. Plantproduktionen å skogsbolagens plantskolor i Norrland och

Dalarna uppgick år 1958 till ca 40 milj. plantor. Slutligen importerades år

1958 43 milj. plantor, av vilka ca 90 procent var granplantor.

Skogsvårdsutredningen. Utredningen erinrar till en början om att enligt

statens skogsforskningsinstituts beräkningar borde den årliga skogsodlings-

arealen, oberäknat igenplantering av åker och betesmark, öka från nuva­

rande 100 000 ha till 150 000 ha. Länsjägmästarnas bedömning av olika för-

yngringsmetoders tillämplighet tyder på att skogsodlingsarealen kanhända

borde öka även därutöver. Uppenbart är sålunda att skogsodlingsmaterial

måste framskaffas i betydligt ökad omfattning.

I fråga om fördelningen mellan sådd och plantering har olika meningar

gjort sig gällande. Skogsforskningsinstitutet anser sålunda, att viktiga skäl

föreligger som motiverar att sådd borde få ökad andel i jämförelse med

nuvarande praxis, medan de flesta av länsjägmästarna är av den uppfatt­

ningen att plantering bör utnyttjas i minst samma omfattning som f. n.

Praktiska skäl synes enligt utredningen tala för att skogsodlingarna -— i

varje fall under den närmast överskådliga tiden — i stor utsträckning bör

utföras genom plantering. Stora ansträngningar torde därför få göras för att

öka plantanskaffningen, men även fröanskaffningen måste intensifieras.

Rörande fröförsörjningen anför utredningen, att produktionen av frö i

s. k. skogsfröplantager i framtiden kan komma att underlätta fröanskaff­

ningen ej blott med avseende på frö av speciell kvalitet utan även av nor­

malt bruksfrö. För det närmaste decenniet torde fröplantagerna dock ej

komma att kvantitativt sett betyda så mycket. Den ökning av fröanskaff­

ningen, som är nödvändig, måste i stället åvägabringas genom ett bättre

utnyttjande av de fröskördar naturen ger samt genom en bättre förvaring

av fröet, så att detta behåller sin brukbarhet under längre tid.

Vad gäller skogsvårdsstyrelsernas nuvarande befattning med fröförsörj­

ningen erinrar utredningen om att styrelserna f. n. svarar för huvudparten

av fröanskaffningen till de enskilda skogarna. Fördelarna ur frökontroll-

synpunkt med denna ordning är så uppenbara, att någon större förändring

icke synes böra eftersträvas. Fröanskaffningen är jämte plantskolerörelsen

cn gren av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet, som i princip skall vara

självbärande. I stort sett har detta också tillämpats under senare år. Dock

har ej ränta och amortering å investeringar i fröklängar och frökällare samt

andel i allmänna administrationskostnader påverkat fröpriserna. Utredning­

en anser emellertid att verksamheten med fröanskaffning liksom med plant-

produktion bör göras helt självbärande och drivas så långt möjligt efter

affärsmässiga principer.

Beträffande plantförsörjningen framhåller utredningen, att enligt eu av

skogsstyrelsen utförd undersökning skulle det enskilda skogsbrukets -—

cxkl. bolagens — nuvarande planlskolcnreal om ca 850 b a, av vilken så-

;j

Bihang till riksdagens protokoll 19G0. i samt. Nr 10G

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

34

som tidigare anförts ca 720 ha hänför sig till skogsvårdsstyrelsernas plant­

skolor, behöva utökas till ca 1 200 ha. Det ifrågavarande utvidgningsbeho-

vet består till icke ringa del däri, att stora arealer erfordras för att ersätta

plantimporten. Att i så stor utsträckning som nu sker lita till import som

en normal metod för plantanskaffning anses enligt utredningen av skilda

skäl olämpligt.

Med anledning av behovet av utökad plantproduktion har utredningen

ställt frågan, huruvida skogsvårdsstyrelserna även framdeles bör sörja för

plantanskaffningen huvudsakligen genom produktion i egen regi eller om

andra vägar kan beträdas. Härom anför utredningen i huvudsak följande.

Ur vissa synpunkter vore det onekligen till fördel om från skogsvårdssty­

relserna kunde avlastas en del av det direkta arbetet med plantproduktion

och försäljning. En sådan affärsdrift är ju på sitt sätt ganska främmande

för en offentlig institution, tillskapad för att främja en viss näringsgren.

Det medför komplikationer att förena administrativ verksamhet och affärs­

rörelse. En spridning av plantproduktionen på olika företag kunde kanske

verka stimulerande på utvecklingen av metoder och hjälpmedel och bidra

till att hålla priserna nere.

Å andra sidan lär det inte vara önskvärt att frånta styrelserna det ansvar

för plantanskaffningen, som finns utsagt i skogsvårdsstyrelseförordningen.

Detta är så intimt sammankopplat med och betingat av det ansvar, som en­

ligt skogsvårdslagen åvilar styrelserna i hela återväxtfrågan för de under

skogsvårdslagen lydande skogarna, att någon ändring knappast är möjlig

utan att styrelsernas ställning i lagövervakningsfrågan omprövas, obh där­

till torde skäl ej föreligga.

Om uran sålunda även fortsättningsvis vill ålägga skogsvårdsstyrelserna

ans\ aret för att skogsplantor i behövliga mängder och med godtagbar pro­

veniens finns tillgängliga, men samtidigt förutsätter att produktionen i stör­

re omfattning skulle omhänderhas av privata företagare, så uppstår en del

problem. De privata plantskolorna måste kontrolleras med avseende på frö-

och plantmaterialets ursprung. Skogsvårdsstyrelserna bleve troligen nödsa­

kade att teckna avtal om produktion av vissa kvantiteter, vilket i sin tur

kanske skulle leda till att producenterna krävde garanti för avsättning av

dessa mängder. Därest styrelserna ej har några garantier för att produktio­

nen hos privatföretagare uppnår vissa minimikvantiteter, så kan de komma

i besvärliga situationer, om någon företagare oförberett lägger ner sin plant-

skola. Om plantskolor dreves i skogsägareföreningarnas regi bleve dock ris­

kerna avsevärt mindre. Ur vissa synpunkter borde en affärsmässig rörelse

som plantskoledrift ligga väl till för skogsägareföreningarna.

Helt oavsett de ovan påtalade svårigheter, som kan bli följden av en mera

omfattande privat plantskoledrift, synes det emellertid orealistiskt att räk­

na med att den akuta plantbristen skall kunna snabbt fyllas genom nystar­

tade privata företag. För den nu brådskande och angelägna utbyggnaden

maste man nog räkna med att skogsvårdsstyrelserna får ta det huvudsakliga

ansvaret. Detta utesluter ej att man tacksamt bör ta emot och uppmuntra

privat verksamhet på området, om den bedrives i betryggande former Stv-

relserna bör bl. a. genom en sund prispolitik kunna främja en sådan ut­

veckling. I

I förevarande sammanhang föreslår utredningen vidare att frågan om

kontroll över handeln med skogsfrö och skogsplantor blir föremål för ut­

redning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

35

I fråga om finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med frö-

och plant produktion föreslår utredningen, att nämnda verksamhetsgrenar

bör drivas affärsmässigt. I detta syfte bör grenarna brytas ut ur styrelsernas

allmänna verksamhet och behandlas som fristående företag för vilka sär­

skilt bokslut upprättas. Verksamhetsgrenarnas kapitalförsörjning föreslår

utredningen ordnad på det sättet att den nuvarande lånefonden för insam­

ling av skogsfrö ombildas till en lånefond för frö- och plantanskaffning med

ett kapital av 7 milj. kr. Den föreslagna fondens storlek har utredningen

beräknat sålunda.

Vid övergång till det nya systemet behöver alla skogsvårdsstyrelser låne-

vägen anskaffa drift- eller rörelsekapital. I genomsnitt torde en var styrelse

behöva 150 ä 200 000 kr. för detta ändamål. Härtill erfordras 4 å 5 milj. kr.

Då dessa lån bör amorteras inom högst tio år, kommer medlen rätt snart

åter till fonden. Vid en beräknad utbyggnad av plantskolearealen med ca 100

ha/år under de närmaste åren Pcb med en beräknad investeringskostnad

av 10 000 kr. per ha plantskola skulle investeringslån på omkring 1 milj.

kr. per år behöva utlämnas. Eftersom även viss ökning av lånebehovet

för fröinköp och anläggning av fröklängar och frökällare kan förutses,

hör fonden vid övergång till det nya systemet utöver sitt nuvarande belopp

å 1 milj. kr. tillföras 6 milj. kr. Under de närmaste åren därefter kan ytter­

ligare ett tillskott på 1/2—1 milj. kr. visa sig behövligt. Sedan sex—åtta år

förflutit bör fondens kapitalbelopp kunna minskas, emedan driftkapitallå­

nen då bör vara till stor del återbetalda och investeringslånen torde ha bör­

jat amorteras.

Yttrandena. Utredningens principförslag rörande utbyggnad av den in­

hemska skogsfrö- och skogsplantproduktionen i syfte att minska behovet

av import från utlandet tillstyrkes eller lämnas utan erinran av remissorga­

nen. Likaså tillstyrker så gott som alla remissinstanser förslaget att skogs­

vårdsstyrelsernas frö- och plantproduktionsverksamhet bör drivas affärs­

mässigt i form av en från den övriga verksamheten skild rörelse. I flera rc-

missuttalanden understrykes därvid särskilt vikten av att skogsvårdssty-

relserna och handelsplantskolorna får konkurrera på lika villkor.

Sålunda framhåller bl. a. Sveriges skogsägareförbund, att den starka sub-

ventionering med statsmedel, som tidigare präglat skogsvårdsstyrelsernas

frö- och plantanskaffningsverksamhet, har visat sig medföra, att praktiskt

taget all privat företagsamhet på området upphört med påföljd att frö- och

plantförsörjningen i vårt land kommit i ett prekärt bristläge. Endast täck

vare storskogsbrukets egna insatser och nödtvungen import från utlandet,

icke minst från enskilda plantskolor i Tyskland och Danmark, har bristen

på skogsplantor delvis kunnat täckas. Om den av utredningen efterlysta pri­

vata verksamheten beträffande frö- dch plantförsörjning skall komma till

stånd synes det förbundet dock erforderligt, att den av utredningen före­

slagna lånefonden för frö- och plantanskaffning även öppnas för enskilda

företagare. I annat fall kan det befaras, att verksamheten i privat regi icke

utvecklas i önskvärd omfattning. Mellersta Västerbottens och Skellefteor­

iens skogsägareföreningar uttalar emellertid för sin del farhågor för att eu

Kungl. Maj.ts proposition nr 10<> ur 1!)00

36

affärsmässigt bedriven plantskoleverksamhet hos skogsvårdsstyrelserna i

Västerbottens och Norrbottens län kommer att medföra mycket höga plant-

priser på grund av de ogynnsamma produktionsbetingelserna i övre Norr­

land.

Beträffande utredningens särskilda förslag i fråga om fröförsörjningen

understryker domänstyrelsen, skogsstyrelsen och statens skogsforskningsin-

stitut nödvändigheten av bättre anordningar för frölagring för att en jämn

tillförsel till skogsbruket av frömängder från påtagliga fröår skall kunna

ske. Däremot förklarar sig skogsstyrelsen icke övertygad om att en större

ökning av den totala klängningskapaciteten är omedelbart erforderlig.

Förslaget om en författningsmässig reglering av handeln med skogsfrö

och skogsplantor tillstyrkes i särskilda uttalanden bl. a. av domänstyrelsen,

skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna i Kronobergs, Värmlands och Koppar­

bergs län, Skogsvårdsstyrelsernas förbund och Sveriges skogsägareförening­

ars riksförbund.

Det av utredningen föreslagna systemet för finansiering av skogsvårds­

styrelsernas frö- och plantproduktionsverksamhet tillstyrkes i princip av

flertalet remissorgan. Statskontoret avstyrker emellertid inrättandet av den

föreslagna lånefonden och uttalar därvid följande.

Vad först beträffar frågan om att verksamheten skall bli helt självbäran­

de, vill statskontoret ansluta sig till vad utredningen härvid anfört. Med

denna utgångspunkt har ämbetsverket icke kunnat finna sådana speciella

ska1 föreligga, som motiverar att staten skulle ställa kapital till förfogande

för ändamålet. Enligt statskontorets förmenande bör skogsvårdsstyrelserna

i stället kunna efter framställning till Kungl. Maj :t i varje särskilt fall med­

givas rätt att upptaga lån på den allmänna kreditmarknaden. I samband

härmed må erinras om att Kungl. Maj :t vid ett par tillfällen lämnat skogs-

vårdsstyrelse dylikt medgivande då det gällt att täcka behovet av tillfällig

rörelsekredit. Med detta sitt standpunktstagande anser ämbetsverket, att

den nuvarande lånefonden för insamling av skogsfrö bör avvecklas samt att

bidrag till frö- och plantproduktionen icke bör utgå från skogsvårdsstyrel­

sernas omkostnadsanslag.

Vidare motsätter sig skogsvårdsstyrelserna i Stockholms, Blekinge, Kris­

tianstads, Malmöhus och Västernorrlands län samt Älvborgs läns norra och

södra hushållningssällskaps förvaltningsutskott att verksamheten med frö-

och plantproduktion brytes ut ur skogsvårdsstyrelsernas övriga verksam­

het och att särskilt bokslut upprättas.

Skogsstyrelsen samt skogsvårdsstyrelserna i Södermanlands och Krono­

bergs län föreslår, att bokföringen för frö- och plantproduktionsverksam-

heten lägges upp kalenderårsvis så att inkomster och utgifter hänförliga till

samma liandelsmaterial därigenom blir bokförda på samma redovisningsår.

Slutligen framför skogsstyrelsen förslag om att kostnaderna för skogs­

vårdsstyrelsernas fröplantager bör täckas av statsmedel. Styrelsen anför

härom följande.

Fröplantagernas betydelse i sammanhanget har endast flyktigt berörts av

utredningen. Denna behandling mera i förbigående må vara motiverad av

att några betydande skördar från plantagerna knappast kan påräknas un­

Kangl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

37

der de närmaste tio—tjugo åren. Därefter torde de i riksplanen för fröplan-

tager ingående anläggningarna kunna bidra till fröproduktionen med ca 15

å 20 ton frö per år. Emellertid torde den nu pågående anläggningen av frö-

plantagerna kräva betydande engångskostnader för anskaffning av mark,

inköp av ympar, viltstängsel m. m. Med hänsyn till dessa investeringars

långsiktiga natur och även i någon mån ovissheten angående den blivande

produktionens kvantitet, anser skogsstyrelsen att dessa kostnader bör täckas

av statsmedel och sålunda icke belasta den ifrågasatta nya lånefonden och

därmed själva frö- och plantförsörjningsrörelsen. Det bör med andra ord

ställas på framtiden i vad mån kapitalkostnader för fröplantager bör belasta

nämnda affärsrörelse.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

YIII. Skoglig yrkesutbildning

Nuvarande förhållanden. I det avsnitt av skogsvardsutredningens betän­

kande, vari utredningen behandlat yrkesutbildningen för skogsarbetare,

skogsbrukare och skogsförmän, lämnas inledningsvis en sammanfattande

redogörelse för den skogliga yrkesutbildning som bedrives av skogsvårdssty-

relserna, domänverket, större skogsbolag, vissa skogsägareföreningar samt

inom lantbrukets skolor. Av nämnda redogörelse samt föreliggande statistik

på området inhämtas bl. a. följande.

Inom den allmänna skolans ram förekommer såväl teoretisk som praktisk

yrkesorientering i skogsbruk inom de flesta län men i mycket växlande om­

fattning och utformning. Skogsvårdsstyrelser och större skogsföretag tar

emot enstaka elever eller elevgrupper, som antingen får följa de löpande

arbetena i skogen eller också tages om hand för mera kursmässig informa­

tion i skogsarbetets olika grenar. Någon närmare statistik över verksamhe­

tens omfattning synes ej vara tillgänglig.

Kvantitativt svarar de skogsbetonade fortsättningsskolorna för en väsent­

lig del av verksamheten på den skogliga upplysningens och yrkesutbildning­

ens område. Den undervisning, som meddelas vid dessa inom den allmänna

skolans ram anordnade kurser, har karaktären av mera fullständig praktisk

yrkesorientering jämte viss grundläggande yrkesutbildning. Kurserna har

en längd av sex—tolv veckor. Skogsvårdsstyrelserna och domänverket samt

skogsbolag, skogsägareföreningar, lantmannaskolor m. fl. svarar för lärar-

krafter, undervisningens anordnande ur skoglig synpunkt och anskaffande

av övningsobjekt samt ofta även för förläggnings- och undervisningslokaler.

Budgetåret 1958/59 ledde skogsvårdsstyrelserna 215 kurser med samman­

lagt 3 097 elever, domänverket 10 kurser med sammanlagt 145 elever samt

övriga ett 30-tal kurser med sammanlagt ca 300 elever.

Den grundläggande yrkesutbildningen bedrives främst i form av ungdoms­

kurser av åtta—tolv veckors längd och ettåriga lärlingskurser med omväx­

lande skolskedcn och praktikskeden. Budgetåret 1958/59 anordnade skogs­

vårdsstyrelserna 40 ungdomskurser och 32 lärlingskurser samt domänverket

och andra kursanordnare sammanlagt sju ungdomskurser och nio lärlings-

kurser. Sammanlagt undervisades i nämnda grundutbildningskurser ca

1 180 elever.

För redan yrkesverksamma anordnas vidareutbildning i skogsarbete

samt i skogsvård och skogshushållning främst genom kortare ämneskurser

men även genom något längre kurser, som omfattar flera ämnen. Skogsvårds-

styrelserna ordnade budgetåret 1958/59 278 kurser i skogsarbete med sam­

manlagt 3 048 elever samt 154 kurser i skogsvård, aptering in. fl. skogshus-

hållningsämnen med sammanlagt 2 037 elever. Vidareutbildning meddelades

dessutom av domänverket, bolag och skogsägareföreningar vid tillhopa 193

kurser.

Särskilt för skogsbrukare, som ej har möjlighet att för längre tid lämna

sina gårdar, ordnar skogsvårdsstyrelserna i samarbete med korrespondens­

instituten kurser med kombinerad skriftlig och muntlig undervisning. Den

muntliga undervisningen sker under kvällslektioner och vid praktiska till-

lämpningsövningar under ett begränsat antal dagar under studietiden. Bud­

getåret 1958/59 anordnades 187 sådana kurser med sammanlagt 1 957 del­

tagare.

Skogsarbetare besökes på sina arbetsplatser av resande instruktörer och

får därvid handledning i verktygsvård, arbetsteknik och arbetarskydd.

Verktygsdemonstrationer och filmvisningar ordnas för grupper av arbetare

från närliggande arbetsplatser. Denna verksamhetsform brukar kallas rörlig

instruktionsverksamhet och bedrives såväl av skogsvårdsstyrelserna och do­

mänverket som av bolag och skogsägareföreningar.

Förmansutbildningen bedrives f. n. huvudsakligen i form av kortare spe­

cialkurser. Endast ett litet fåtal mera fullständiga och allsidiga förmanskur-

ser anordnas varje år.

Skogsundervisningen i lantbrukets skolor har rätt växlande karaktär. Där

förekommer korta orienteringskurser om några tiotal undervisningstimmar.

Vanligast är kurser på 50—150 timmar. Undervisningen ligger i vissa av­

seenden på grundutbildningens nivå, emedan eleverna vanligen ej haft till­

fälle att gå igenom grundutbildningskurser, men den får i andra avseenden,

t. ex. i fråga om avverkningsplanering, aptering och dylikt, ofta karaktär av

vidareutbildning. Skogsvårdsstyrelserna svarade budgetåret 1958/59 för un­

dervisningens uppläggning och tillhandahöll lärare vid 58 kurser. Några få

skolor har egna skogliga lärare anställda.

Sett ur administrativ synpunkt kan den skogliga yrkesutbildningsverksam-

heten uppdelas enligt följande.

1. Undervisningen inom den allmänna skolans ram omfattande praktisk

yrkesorientering, skogsbetonade fortsättningsskolor, yrkesundervisning i

klass 8 och försöksverksamhet i enhetsskolans linje 9 y sorterar administra­

tivt under skolmyndigheterna. De skogliga organen och företagen åtager sig

mot ersättning att tillhandahålla lärare, lokaler och undervisningsmateriel

samt att i förekommande fall ordna elevernas förläggning och bespisning.

Normalplaner fastställes av skolmyndigheterna men timplanerna detaljut-

formas i regel av de skogliga organen.

38

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

39

2. Skogsundervisningen i lantbrukets skolor sorterar administrativt under

skolornas lokalstyrelser och lantbruksstyrelsen. Skogsvårdsstyrelserna till­

handahåller lärare och har inom den i kursplanen angivna tidsramen stor

frihet att utforma kurserna. Ersättning utgår efter något växlande grunder.

3. Den frivilliga skogliga yrkesutbildningen, bortsett från den som bedri-

ves inom lantbrukets skolor och i företagens egen regi, omhänderhas av

skogsvårdsstyrelserna under skogsstyrelsens ledning. Till stöd vid verksam­

hetens planläggning och bedrivande ävensom för samordning av den skogliga

yrkesutbildningsverksamheten inom länen finns till skogsvårdsstyrelserna

knutna råd för undervisningsfrågor, i vilka ingår representanter för domän­

verket, det större enskilda skogsbruket, det mindre skogsbruket och skogs­

arbetarna.

I ett par fall bedriver skogsvårdsstyrelser yrkesutbildning i samarbete med

kommunala yrkesskolor. Vidare har en kommun i en kommunal yrkesskola

anordnat en skogslinje, vars utformning bestämmes av överstyrelsen för

yrkesutbildning efter samråd med skogsstyrelsen.

Som lärare utnyttjas skoglig personal med växlande kompetens. Kurs­

ledare vid skogsbetonade fortsättningsskolor är i allmänhet skogsskoleutbil-

dade befattningshavare och som instruktörer fungerar förmän. Skogsunder­

visningen vid lantbrukets skolor ombesörjes vanligen av jägmästare eller

forstmästare med biträde av skogsskoleutbildad personal. Undantagsvis är

skogsmästare huvudlärare vid dessa kurser. Grundutbildningskurserna för

ungdom brukar ledas av skogsmästare eller skogsskoleutbildade med biträde

av instruktörer. Detsamma gäller vidareutbildningskurser i tekniska ämnen,

medan motsvarande kurser i skogsvård m. m. ej sällan ledes av skogshög-

skoleutbildad personal. Skogsstyrelsen bedriver en rätt omfattande utbild­

ningsverksamhet avsedd för alla dessa slag av lärare och instruktörer.

De undervisnings- och förlägg ning slokaler samt övningsskogart som i

främsta rummet står till förfogande, är skogsvårdsstyrelsernas skogsvårds-

gårdar och skogsbruksskolor. Åtskilliga kurser förlägges dock till andra lo­

kaler, t. ex. lantmannaskolor eller av kommuner eller bolag tillhandahållna

förläggningar.

Kostnaderna för den statsunderstödda verksamheten bestrides i vad avser

löner och arvoden åt personal anställd hos skogsvårdsstyrelserna via styrel­

sernas avlöningsanslag (ordinarie och extra ordinarie personal) eller om-

kostnadsanslag (tillfällig personal). Till vissa av övriga kostnader utgår

statsbidrag enligt kungörelsen den 21 maj 1954 (nr 427) angående statsun­

derstödda skogsbrukskurser samt lokala bidrag, främst från landstingen

men även från skogsföretagen, skogsägareföreningarna, kommunerna m. fl.

Några författningsbestämmelser rörande statsbidrag till täckande av an­

läggningskostnaderna för skogsvårdsstyrelsernas skogsbruksskolor förelig­

ger ej. Under senare år har det emellertid varit vanligt, att staten lämnat bi­

drag med omkring eu tredjedel av byggnadskostnaderna medan resten täckts

genom anslag från landsting, länsstiftelser och enskilda bidragsgivare samt

genom ianspråktagandc av styrelsernas egna tillgångar och upptagande av

lån.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

40

Skogsvårdsutredningen. Enligt utredningens mening ger den kursmässigt

organiserade yrkesorienteringen de bästa möjligheterna till en samlad, syste­

matisk genomgång av skogsarbetets olika faser. Å andra sidan innebär denna

form av yrkesorientering vissa risker för att någon kontakt med arbetsplat­

serna och med de verksamma skogsarbetarna ej uppnås. Den risken är sär­

skilt stor, om yrkesorienteringskurs i sin helhet förlägges till en skogsbruks-

skola. En bättre avvägning anser utredningen skulle kunna uppnås om

praktiktiden uppdelades i två avsnitt. Det ena avsnittet skulle vara av mera

kursmässig karaktär, varunder eleverna gavs en allmän orientering om

skogsarbetena och skogsbruket över huvud taget samt fick demonstrerat

för sig eller pröva på en del viktiga arbeten, som de eljest ej skulle få be­

röring med. Under det andra avsnittet skulle de enskilt eller i mindre

grupper placeras ut på olika arbetsplatser i skogen för att där följa pågående

arbeten.

Den lämpligaste lösningen synes då vara, att den praktiska yrkesorien­

teringen omhänderhas av skogsföretagen, alltså domänverket, skogsbolag,

allmänningar och andra skogsförvaltningar, skogsägareföreningarnas skogs-

bruksomraden m. fl. Da dessa har tillgång till utbildade skogstjänstemän,

borde bade den allmänna orienteringen och den mera direkta yrkesprak­

tiken kunna skötas av dem. På många håll saknas emellertid möjligheter

att få hjälp från sådana företag. Därvid blir det naturligt att skogsvårds-

styrelserna åtager sig uppgiften.

Enligt utredningens mening bör skogsvårdsstyrelserna i erforderlig om­

fattning biträda skolmyndigheterna med att anskaffa värdar för den prak­

tiska yrkesorienteringen. Denna kommer att inom en snar framtid få stor

omfattning, varför det är viktigt att verksamheten planlägges väl. Ett in­

timt samarbete mellan skola och näringsliv blir nödvändigt, varvid för skogs­

brukets del skogsvårdsstyrelserna bör bli de sammanhållande organen. Sty­

relserna bör hålla skolmyndigheterna orienterade om vilka möjligheter för

praktisk yrkesorientering, som skogsbruket kan bjuda. Dessutom bör skogs­

vårdsstyrelserna i samarbete med domänverket samt bolag och skogsägare­

föreningar ge yrkesvalslärarna skoglig information.

Vid sin bedömning av utbildningsbehovet och utbyggnadstakten har ut­

redningen i fråga om grundutbildningen använt en speciell beräk­

ningsmetod beträffande vilken följande anföres i betänkandet.

Arbetsmarknadsstyrelsen har i sin utredning om skogsbrukets arbets­

marknad (SOU 1956:36) räknat fram ett årligt arbetskraftsbehov av ca

41 milj. dagsverken. Man har därvid utgått från skogsforskningsinstitutets

awerkningsprognoser och tillämpat ett åtgångstal av 0,7 dagsverken per av­

verkad kubikmeter.

Antalet personer, som i folkräkningen bokförts som skogsarbetare, är ca

65 000. För helårsarbetande fasta skogsarbetare brukar man räkna med

240 effektiva arbetsdagar per år, varför ca 16 milj. dagsverken årligen kan

beräknas bli utförda av de som skogsarbetare redovisade personerna. Åter­

stoden, ca 25 milj. dagsverken, faller på ett mycket stort antal personer

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

41

med starkt växlande arbetsinsats. I yrkesutbildningssammanhang är det

knappast riktigt att räkna med sådana personer, som arbetar i skogen endast

några tiotal dagar. Räknar man med att ca 5 milj. dagsverken ntföres av

sådana (t. ex. 200 000 personer med i genomsnitt 25 dagar/år), skulle ca

20 milj. dagsverken återstå för den stora grupp av till privatskogsbruket

knutna personer, som arbetar förhållandevis mycket i skogen utan att

räknas som skogsarbetare. Med en antagen arbetstid av i genomsnitt 150

dagar per år skulle detta motsvara ca 135 000 personer. Tillsammans med

de 65 000 skogsarbetarna får man då en grupp på ca 200 000 personer som

beräkningsunderlag för yrkesutbildningsbehovet. Den utförda beräkningen

är naturligtvis endast en grov bedömning, som dock tills vidare torde få

godtas i brist på tillräcklig kunskap om skogsbrukets arbetsmarknad. Den

förutsätter, att några större förändringar ej kommer att ske t. ex. i rikt­

ning mot ökad heltidsanställning av skogsarbetare.

Utredningen anser, att man bör sikta mot att fullständig grundutbildning

skall kunna omkring år 1970 meddelas ca 80 elever per 10 000 yrkesverk­

samma, d. v. s. totalt 1 600 elever per år. Denna relation är något högre

än vad 1952 års yrkesutbildningssakkunniga räknat med för jordbruk m. m.

samt för industri och hantverk. Med hänsyn till den ogynnsamma åldersut-

vecklingen inom skogsarbetaryrket, vilken kräver stor nyrekrytering inom

en snar framtid, torde det dock vara nödvändigt att satta målet för den

skogliga yrkesutbildningens omfattning förhållandevis högt. Omkring 25 pro­

cent av det personaltillskott, som behövs för att möta avgången ur den i det

föregående beskrivna gruppen på 200 000 i skogen sysselsatta, skulle genom

de 1 600 elevplatserna kunna få en grundutbildning i yrket.

Man torde få räkna med att personer, som ämnar utbilda sig vid skogs-

skolor, skogsmästarskolan och vissa av lantbrukets skolor för arbetsledare

ävensom blivande skogsförmän, kommer att vilja genomgå skogliga grund-

utbiluningskurser. Uppskattningsvis torde ytterligare omkring 300 elevplat­

ser i grundutbildningskurserna bli erforderliga för att möta detta behov.

Som ett första etappmål bör sålunda uppsättas eu utökning av antalet elev­

platser till omkring 1 900.

Vidareutbildningen för redan yrkesverksamma an­

ses av utredningen böra utbyggas i minst samma takt som grundutbildning­

en. Vid denna utbyggnad torde utbildningen för skogsägarna i skogshushåll­

ningens olika frågor böra särskilt uppmärksammas. Denna gren synes un­

der de senare årens verksamhet för att skapa en arbetsteknislc och motor-

teknisk skogsutbildning kommit alt på grund av bristande resurser skjutas

något i bakgrunden. Resurser måste därför skapas för alt bägge utbildnings­

linjerna skall kunna i lika mån tillgodoses.

Att ställa upp någon närmare tidsplan för den takt i vilken utbyggnaden

bör ske synes ej lämpligt. Många förhållanden, bl. a. intresset från ungdo­

marnas och målsmännens sida att utnyttja förbättrade utbildningsmöjlig­

heter samt tillgången på kvalificerad lärar- och instruktörspersonal, inver­

kar bär. De ökande ungdomskullarna torde dock komma alt i allt högre grad

ställa krav på förbättrade utbildningsmöjligheter även inom skogsbruket.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

42

Utredningen förordar därför att statsmakterna fattar principbeslut dels

om en utbyggnad av den skogliga yrkesutbildningen så att senast omkring

år 1970 årligen minst 1 900 ungdomar kan få en fullgod grundläggande

skogsyrkesutbildning, dels om att kursverksamheten i skogsarbete och skogs­

vård m. m. för vidareutbildning av redan yrkesverksamma skall under tiden

fram till år 1970 tredubblas. Erforderliga resurser bör ställas till förfogande

för de organ, som får ansvaret för uppgiften, så att utbyggnaden kan ske i

den takt tillgången på lärare medger.

Vad gäller sättet för den skogliga yrkesutbildningens anordnande behand­

las i betänkandet först de frågor som sammanhänger med grundutbild­

ningen, varvid anföres i huvudsak följande.

Två huvudtyper av grundutbildningskurser har kristalliserat ut sig under

de gångna åren, nämligen ungdomskurser och lärlingskurser. Ungdomskurs

karakteriseras av att den under en sammanhängande kursperiod av tre må­

naders längd förmedlar såväl teoretisk och praktisk undervisning som viss

träning i skogsarbetenas utförande. Lektionerna på lärosalen brukar om­

fatta ca 20 procent av utbildningstiden samt övningar och praktiskt arbete

återstoden.

Lärlingskurserna får sin karaktär av den växelutbildning som sker å ena

sidan under s. k. skolskeden, i allmänhet tre eller fyra stycken av två—fem

veckors längd, å andra sidan vid praktiskt yrkesarbete under handledning

hos olika skogsarbetsgivare under tiderna mellan skolskedena. Under varje

skolskede studeras ett begränsat avsnitt av kursen, varefter kunskaperna

och färdigheterna befästes genom praktiskt yrkesarbete under ledning av-

särskilt utbildade handledare. Metoden ger avsevärt ökad rutin och säker­

het i de olika arbetenas utförande jämfört med vad som kan medhinnas un­

der en tre månaders ungdomskurs. Av många skäl kan man emellertid ej

satsa enbart på lärlingskurstypen. För att den skall lyckas fordras tillräck­

ligt många skogsförvaltningar, skogsägareföreningar eller andra, som är vil­

liga att ta emot eleverna under praktikskedena och att under dessa ge dem

arbeten, som passar in i utbildningsprogrammet. Det fordras tillgång till

utbildade handledare och möjlighet för praktikvärdarna att låta lämpliga

skogsarbetare eller förmän ägna tid åt handledarskapet. Slutligen kräves att

eleverna ad mänt är inställda på en så pass fullständig ordnad utbildning

som eu ettårig lärlingskurs innebär.

Med hänsyn till att de angivna förutsättningarna ännu ej kan sägas vara

för handen mera allmänt anser utredningen att båda kursformerna — ung­

domskurser och lärlingskurser — även i fortsättningen bör tillämpas men för­

utsätter, att lärlingskurserna skall vinna ökad terräng. Utredningen förordar

vidare, att där så visar sig möjligt med hänsyn till tillgången på lärare och

lokaler vissa av de nuvarande skogsyrkeskurserna för ungdom successivt ut-

bygges med allmänna ämnen. I första hand måste denna utbyggnad ske, där

det blir aktuellt alt skolplikten under nionde året (9 y) i sin helhet fullgöres

inom skogsyrkesskolan. Men även eljest är införandet av allmänbildande

ämnen mycket önskvärt.

För vidareutbildningen föreslår utredningen främst kortare spe­

cialkurser av en eller ett par veckors längd. Vissa tekniskt betonade kurser,

Kungl. Maj:is proposition nr 106 ur W60

43

t. ex. avseende traktortransport i skog, kan dock behöva omfatta längre tid.

På skogsvårds- och skogshusliållningssidan är det särskilt önskvärt att jäm­

sides med kortare specialkurser, t. ex. i skogskultur, plant- och ungskogs­

vård samt aptering, även allsidiga, relativt omfattande fortbildningskurser an­

ordnas, som ger skogsbrukare och blivande skogsbrukare undervisning om

de olika uppgifter, som möter vid driften av ett bondeskogsbruk.

Medan grundutbildningskurser och längre vidareutbildningskurser nor­

malt bör förläggas till skogsbruksskolor, kan det visa sig lämpligt att en

del av de kortare kurserna anordnas ute i bygderna. Skogsbrukets motsva­

righet till de vanliga yrkesskolornas deltidskurser, nämligen de kombinerade

kurserna, är också mycket lämpliga för vidareutbildning i begränsade äm-

nesavsnitt.

I fråga om förmansutbildningen anför utredningen, att man

numera inom ej obetydliga delar av skogsbruket synes anse, att en utbildad

förmanskår är behövlig både som biträde till den skogsskoleutbildade per­

sonalen och som arbetsledare vid vissa medelstora skogsbruk, som ej anses

kräva en högre utbildad kraft. Dessutom behöver skogsvårdsstyrelserna ett

ganska stort antal förmän. Vissa skogsbolag räknar t. o. m. med att minska

antalet skogsskoleutbildade och sälta in välutbildade förmän på specialupp­

gifter på skogvaktardistrikten.

I fråga om förmansutbildningens anordnande är man ej längre främman­

de för att skogsvårdsstyrelserna kan och bör svara för grundutbildningen,

medan företagen svarar för den mera instruktionsmässiga del, som avser

vederbörande företags särskilda förhållanden.

Beträffande undervisningens skolmässiga organisation erinrar utredning­

en om att den skogliga yrkesutbildningen under lång tid bedrivits i form av

en ganska fri kursverksamhet. Mera skolmässiga former har den antagit

först genom de senare årens utbyggnad av skogsvardsstyrelsernas kurs­

gårdar till skogsbruksskolor och inrättandet av några företagsskolor. Inför

den aktuella utbyggnaden av det skogliga yrkesutbildningsväsendet finner de

sakkunniga angeläget slå fast, att i varje fall grundutbildningen för ungdo­

mar måste få en fastare form, få mera karaktär av yrkesskola. Viktigt är att

inga grundutbildningkurser göres för korta och att huvudkurserna återkom­

mer på bestämda tider så att ungdomarna och deras föräldrar vet vilka skog­

liga utbildningsmöjligheter, som regelbundet står till buds i orten. Vidare

kräves en viss fasthet i kursprogrammet och kursernas schema för att ge

verksamheten en klarare ställning som yrkesskola vid sidan av andra

yrkesskolor, även om undervisningen till viss del är förlagd utanför skol-

ortcn. I fråga om behovet av skogliga yrkesskolor uttalar utredningen, att

det inom varje län bör finnas minst en av skogsvardsstyrelsen driven cen­

tral skogsbrukets yrkesskola och i de större skogslänen två eller ännu flera

sådana skolor. Inom mera utpräglade skogsbygder, där eu eller ett par kom­

muner ger tillräckligt underlag för en skogsyrkesskola eller en skogslinje

vid en lokal yrkesskola, kan del därjämte synas naturligt att söka inrätta nå­

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1060

44

gon form av lokal skogsyrkesskola. Därvid finns det anledning överväga om

det ej i många fall vore lämpligt att organisera dessa lokala skogslinjer så­

som avdelningar av den centrala skogsyrkesskolan. Skogsvårdsstyrelsen

skulle på så sätt få den fackligt-pedagogiska ledningen av den frivilliga

skogsutbildningen i länet, vilket skulle underlätta planeringen och möjlig­

göra enhetliga kurstyper, en bättre disposition av lärarkrafter in. in., medan

kommunerna skulle svara för lokaler, övningsskog, viss undervisningsmate­

riel och elevrekryteringen. Även för skogskurser, som helt ordnas av kom­

mun, bör den fackligt-pedagogiska tillsynen ligga hos skogsvårdsstyrelserna.

Organisationsformen med lokalt utplacerade avdelningar av en central yr­

kesskola förekommer redan i enstaka fall inom övrigt yrkesskolväsende."

Beträffande företagsskolorna framhåller utredningen, att det är synnerli­

gen önskvärt att sådant större skogsföretag, som har underlag för en egen

skola och möjlighet att organisera densamma, själv tillgodoser sina utbild­

ningsbehov. I många fall kommer det kanske att visa sig lämpligt att före­

tagen huvudsakligen inriktar sig på vidareutbildning och specialutbildning,

medan skogsvårdsstyrelserna svarar för grundutbildningen. Vid den senare

utbildningens organiserande kommer ju för övrigt företagen att i stor ut­

sträckning medverka genom att handha yrkespraktiken i lärlingskurserna.

Den skogsbetonade fortsättningsskolan är enligt utred­

ningen den skogliga utbildningsform som f. n. når det största antalet ung­

domar. Dess värde är allmänt omvittnat både från skogsbrukets och skolans

håll. Det är därför angeläget att under tiden fram till enhetsskolans fullstän­

diga genomförande vidmakthålla och om möjligt ytterligare sprida denna

kursform. Kursernas antal har alltifrån starten år 1944 fortlöpande ökats,

på senare år dock i något minskad takt. Möjligheterna för skogsbruket att

tillhandahålla lärare och instruktörer torde vara den viktigaste begränsande

faktorn. På grund av svårigheten att snabbt öka antalet lärare kan det bli

svårt att samtidigt som den egentliga yrkesutbildningen utbygges även öka

antalet skogsbetonade fortsättningsskolor i önskvärd omfattning. Det före­

faller därför mest ändamålsenligt att begränsa kurserna till att omfatta mi­

nimitiden sex veckor.

När det gäller skogsundervisningen under enhetsskolans nion­

de skolår (9 y) anser utredningen, att man ännu har mycket obetydlig

erfarenhet av vilka resultat denna kommer att ge och på vilken nivå den

kan bedrivas. Tjngdomarna kominer att vara ett år äldre än fortsältnings-

skoleeleverna och undervisningstiden är betydligt längre än även de långa

skogsbetonade fortsättningsskolornas. Den skogliga utbildningen bör därför

kunna ge betydligt bättre resultat i enhetsskolan än i fortsättningsskolan.

Å andra sidan blir eleverna i allmänhet ett å två år yngre än eleverna i de

frivilliga lärlings- och ungdomskurserna. Undervisningen i yrkesarbete tor­

de därför i regel ej kunna bedrivas med samma allvar och intensitet som

vid dessa. Trots att antalet yrkesundervisningstimmar i 9 y är större än i

nuvarande ungdomskurs och minst lika stort som i lärlingskursernas skol-

skeden måste man alltså räkna med att utbildningsnivån kommer att ligga

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

45

något lägre. Särskilt gäller detta vid jämförelse med lärlingskurserna, där

ju de långa praktikskedena inte bara ger eleverna en ökad säkerhet och ru­

tin utan även befordrar deras allmänna mognad. Utredningen anför vidare

bl. a. följande.

Uppenbarligen erfordras en påbyggnad ovanpå 9 y för att en någotsånär

fullgod grundutbildning skall uppnås. Lämpligast torde vara att ge denna

kompletterande utbildning i form av en förkortad lärlingskurs, varigenom

eleverna skulle få ökad yrkesträning och intimare kontakt med arbetslivet.

För sådana klart yrkesbestämda elever, som redan vid nionde skolårets

början vill binda sig för en utbildningsgång, som ger en fullständig grund­

utbildning, kan övervägas att inrätta en längre lärlingskurs på ca ett och

ett halvt år. I en sådan kurs borde det vara möjligt att sammansmälta 9 v-

kursens och lärlingskursens innehåll till en väl avvägd yrkesutbildning.

Sedan enhetsskolan utbyggts, skulle fristående ungdoms- och lärlingskur-

ser av ungefär nuvarande typ främst behövas för att ge skoglig utbildning

åt elever, som först velat skaffa sig en mera omfattande teoretisk utbild­

ning genom att gå a- eller g-linjen av nionde klassen. Bland dessa torde

återfinnas en hel del blivande skogsbrukare samt de som avser att gå ige­

nom skogsskola.

De fristående ungdoms- och lärlingskurserna kommer väl också att få

elever bland sådana, som genomgått annan förberedande yrkesutbildning i

9 y bl. a. de allmänpraktiska grenarna, men vid sitt egentliga yrkesval fin­

ner att de behöver skoglig utbildning.

I en framtid torde alltså olika kurstyper bli erforderliga för att möta de

växande behov, som kan väntas, då enhetsskolan blir mera allmän.

Den ovanstående skissen förutsätter sålunda följande kurstyper på grund-

utbildningsstadiet sedan enhetsskolan genomförts:

1. a) 9 y-skogslinje anordnad i enhetsskolans regi eventuellt förlagd till

skogsyrkesskola.

b) Inom skogsyrkesskolorna anordnade kurser, vilka godkänts såsom

9 y-kurser.

2. Påbyggnadskurs ovanpå nyssnämnda kurser.

3. En i skogsyrkesskolan inbyggd längre utbildningsgång på ca ett och ett

halvt år, som i sig inkluderar det nionde skolåret.

4. Fristående ungdoms- och lärlingskurser av ungefär nuvarande utform­

ning avsedda för elever från 9 a, eventuellt 9 g och andra 9 y-linjer. Troli­

gen bör denna inriktas på elever i 17-årsåldern, som nått större mognad.

Utredningen förutsätter, att ett intimt samarbete mellan skolmyndigheter

och skogsvårdsstyrelserna äger rum under försöksverksamheten med enhets-

skola. Styrelserna torde i egenskap av regionala huvudmän för den skogliga

yrkesutbildningen finna det angeläget att på allt sätt medverka till att finna

lämpliga former för skogsundervisningen i 9 y och för samordningen av

denna och den frivilliga skogliga yrkesutbildningen. Det borde också ligga

nära till hands att skogsvårdsstyrelserna blir de fackorgan till vilka läns-

skolnämnderna vänder sig, när det gäller planläggningen av den skogliga

utbildningen i den allmänna skolan. Nämnderna bör också kunna utnyttja

styrelserna för den fackligt-pedagogiska tillsynen över skogsundervisning­

en i de skolor, som sorterar under dem.

Utredningen konstaterar slutligen, att någon egentlig samordning av

skogsvårdsstyrelscrnas och 1 ant m a nnaskolornas s k o g 1 i g a u n-

Knngl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

dervisningsverksamhet knappast förekommit hittills. Genom att

skogsvårdsstyrelserna i de flesta fall tillhandahåller lärare för skogsunder-

visningen i lantbrukets skolor och har förhållandevis stor frihet vid under­

visningens utformning har emellertid en viss begränsad, ehuru otillräcklig

samordning varit möjlig i praktiken.

Utredningen anser, att när det gäller det skogliga området, lantbrukets

undervisningsanstalter främst bör ha till uppgift att meddela erforderlig

grundläggande skogsundervisning åt de ungdomar, som i första rummet

önskar sig en god jordbruksutbildning och för vilka behovet av skoglig ut­

bildning kommer i andra hand. Det är också önskvärt, att lantbrukets sko­

lor i sina kursplaner avspeglar jordbrukets resp. skogsbrukets betydelse

inom lantbruket i den bygd de tjänar. I skogsbygderna bör skogsämnena få

en mera framskjuten plats på skolornas schema än vad f. n. vanligen är fal­

let, även om detta måste ske på bekostnad av jordbruksundervisningens om­

fattning. Inom län med såväl utpräglade jordbruksbygder som mera skogs-

betonade områden bör om möjligt en skola göras skogsbetonad eller också

bör undervisningen uppdelas på jordbruks- resp. skogslinje.

I fråga om den skogliga yrkesutbildningens organisation och administra­

tion anför utredningen inledningsvis, att skogsvårdsstyrelserna under skogs­

styrelsens ledning väsentligen svarar för den statsunderstödda yrkesutbild-

ningsverksamheten på skogens område. I skogsvårdsstyrelseförordningen

tinns sedan år 1954 denna styrelsernas uppgift angiven. Frågan om den

skogliga yrkesutbildningens administration synes ändock vara aktuell. Or­

saken härtill är att de nya regionala organen på skolväsendets område, läns-

skolnämnderna, även fått befogenheter på yrkesutbildningens område och

ått frågan om yrkesutbildningens centrala ledning är under utredning. Ut­

redningen har därför funnit anledning redogöra för sina synpunkter på hit­

hörande frågor och anför därvid bl. a. följande.

Enligt utredningens mening bör man vid diskussion av den skogliga yr­

kesutbildningens organisationsformer börja på det lokala och regionala pla­

net. En logisk uppbyggnad av organisationen torde underlättas av ett sådant

tillvägagångssätt. Två alternativ står öppna när det gäller det lokala ansva­

ret för den skogliga yrkesutbildningen. Följer man principen om samman­

förande av all yrkesutbildning till särskilda organ, borde kommunerna stå

som huvudmän. Om man däremot bygger på principen yrkesutbildning i

lackorganens regi, kan något annat organ än skogsvårdsstyrelserna ej kom­

ma i fråga. Ställningstagandet beror bl. a. på vilken typ av skogliga yrkes­

skolor man anser mest ändamålsenlig. Om utbildningen anses böra ske hu­

vudsakligen i lokala, mindre yrkesskolor, t. ex. fristående kommunala skogs-

yrkesskolor eller skogslinjer vid kommunala yrkesskolor, så utgör detta

ett skäl för att kommunerna bör vara huvudmän för verksamheten. Håller

man däremot före, att den skogliga yrkesutbildningen är bäst betjänt av att

ett lämpligt antal centrala skogsbruksskolor i varje län tar hand om en av­

sevärd del av undervisningen, talar många skäl för att skogsvårdsstyrelser­

na även fortsättningsvis svarar för skogsulbildningen. Utredningen har tidi­

gare framfört sin åsikt, att sådana centrala skogsbruksskolor är nödvän­

diga som stomme i den skogliga yrkesutbildningsverksamheten, ävensom

Iuingl. Maj:ts proposition nr 106 ur 1960

47

att skogsyrkeskurser på andra lokaler, bl. a. vid kommunala yrkesskolor,

kan ordnas i form av avdelningar under den skogsbrukets centrala skogs-

yrkesskola, som skogsvårdsstyrelsernas samlade verksamhet på detta om­

råde administrativt sett bör bilda. De främsta skälen för skogsvårdsstyrel­

sernas huvudmannaskap är följande. Genom att styrelserna är länsorgan

för skogsbruket (exkl. krono- och kyrkoskogar) och har intim kontakt

med det praktiska skogsbruket och dess utövare bör dess personal kunna

ge en undervisning, som väl fyller näringens krav. Möjligheterna att ordna

den växelundervisning i lärlingskurser, som befunnits så lämplig inom

skogsbruket, underlättas av styrelsernas ställning inom länets skogsbruk.

Skogsvårdsstyrelserna och deras personal har erfarenhet av och rutin i

yrkesutbildningsarbete. Lärarna kan utnyttjas väl genom att både grund­

utbildning, vidareutbildning, personlig rådgivning och skogsvårdsarbete ad­

ministreras av samma myndighet. De kan meddela en levande undervis­

ning genom att de tillhör en kår av yrkesutövare i nära kontakt med det

dagliga arbetet i skogen. Om yrkesutbildningen skulle frånskiljas och skö­

tas av andra organ, skulle gränsdragningen bli besvärlig mot den under­

visningsverksamhet, som alltid måste ligga kvar hos styrelserna. Svårighe­

ter att ge lärarpersonalen full sysselsättning och andra problem kan be­

faras uppstå. Inom lantbruksutbildningsväsendet, där denna uppdelning

mellan fristående skolor och organ, som bedriver kursmässig undervisning

och upplysning, nu förefinns, söker man just att samordna dessa olika

grenar av yrkesutbildningen. Inom skogsbruket är de redan fast knutna

till varandra inom skogsvårdsstyrelseorganisationen och den fördelen bör

man söka bevara. Undervisningsarbetet har också blivit en alltmer integre­

rande del av styrelsernas verksamhet för skogshushållningens främjande.

Ett ytterligare skäl är, att de flesta skogsvårdsstyrelser nu disponerar en

eller flera skogsbruksskolor, som just genom kombinationen av olika slag

av utbildningskurser kan väl utnyttjas under årets olika delar. Som utred­

ningen redan tidigare framhållit behöver icke den här framlagda organisa­

tionsplanen med skogsvårdsstyrelserna som i princip ansvariga för den

skogliga yrkesutbildningen helt utesluta, att kommuner med särskilda för­

utsättningar härför ordnar egna skogsyrkesskolor eller skogslinjer inom

kommunens allmänna yrkesskola.

Om den lokala och regionala ledningen och ansvaret för den skogliga yr­

kesutbildningen skall ligga hos skogsvårdsstyrelserna, följer därav att den

centrala ledningen även i fortsättningen bör åvila skogsstyrelsen, som i

andra avseenden är skogsvårdsstyrelsernas tillsynsmyndighet. För skogssty­

relsen gäller liksom för skogsvårdsstyrelserna, att utbildning och upplysning

utgör en integrerande del av dess uppgift att verka för befrämjande av

skogshushållningen å enskilda skogar. Ett avskiljande av undervisnings­

verksamheten kunde därför komma att försvåra fullgörandet av denna sty­

relsens huvuduppgift. Fördelarna av att den skogliga utbildningen ledes av

ett organ med direkt förankring i skogsbruket torde vara större än dem som

skulle kunna uppnås genom att låta all yrkesutbildning administreras av

ett enda ämbetsverk.

Utredningen förutsätter, all skogsstyrelsen och överstyrelsen för yrkes­

utbildning kommer att samarbeta i pedagogiska och administrativa frågor

sä alt önskvärd enhetlighet i utbildningens uppläggning uppnås, liksom

att skogsstyrelsen såsom hittills kommer att samråda med andra organ,

statliga ochVnskilda, vilka har intresse av den skogliga yrkesutbildningen.

Om ä andra sidan den skogliga yrkesutbildningen på det lokala planet

anses böra bandbas av kommunerna, blir det naturligt, att länsskolnämn-

derna fungerar som regionala organ och alt den centrala ledningen förlag­

48

Kungl. Maj:is proposition nr 106 år 1960

ges till yrkesöverstyrelsen eller det organ, som kan komma att föreslås

av utredningen angående yrkesutbildningens centrala ledning. Därvid blir

det nödvändigt att dra upp något så när klara gränser mellan yrkesutbild­

ningen och den upplysnings- och undervisningsverksamhet, som under alla

förhållanden måste utövas av skogsvårdsstyrelserna och skogsstyrelsen.

Likaså måste kommunerna bygga upp en egen skoglig lärarkader. Av prak­

tiska och andra skäl torde det nämligen ej vara lämpligt, att en utbild­

ningsverksamhet administreras av ett organ, som helt eller till större delen

måste låna lärare från ett annat organ.

Som framgår av det tidigare anförda har utredningen funnit att den skog­

liga yrkesutbildningen bör i princip omhänderhas av de skogliga organen.

Inte minst de allmänt vitsordade goda resultaten av den nuvarande verksam­

heten talar för att någon genomgripande ändring ej är påkallad eller ens

önskvärd.

Om skogsvårdsstyrelserna skall kunna leda och på rätt sätt utveckla

skogsbrukets yrkesutbildning, är det enligt utredningens mening nödvän­

digt att göra vissa förändringar i skogsvårdsstgrelsernas personalorganisa­

tion. Hos varje styrelse bör sålunda finnas en välkvalificerad och för under­

visning intresserad tjänsteman i ansvarig ställning, som i egenskap av chef

för undervisningssektionen närmast under länsjägmästaren svarar för plan­

läggning och organisation av yrkesutbildningen inom styrelsens verksam­

hetsområde. I de större länen bör sektionschefen ha en biträdande jägmäs­

tare eller assistent såsom medhjälpare. I övrigt skulle sektionens personal

bestå av erforderligt antal yrkeslärare och instruktörer.

Vid sina beräkningar av det antal yrkeslärare och instruktörer som er­

fordras hos skogsvårdsstyrelserna för att genomföra det föreslagna utbild­

ningsprogrammet har utredningen utgått från att styrelserna skall svara

för samma andel av det totala utbildningsbehovet som hittills. Vidare har

utredningen förutsatt, att vid skogsbruksskola med utrymme för en kurs

i taget skall tjänstgöra en yrkeslärare och en instruktör och vid skola för

dubbelkurser två yrkeslärare och två instruktörer. Härtill har lagts behovet

av lärare för den kursverksamhet, som bedrives på annan plats än vid skogs­

bruksskola. Slutligen har det hela avstämts mot totalbehovet av lärare för

att meddela den planerade undervisningen räknat efter en yrkeslärare och

en instruktör per grupp om 16 elever och 240 undervisningsdagar per år.

Enligt beräkningarna skulle för budgetåret 1959/60 erfordras sammanlagt

96 yrkeslärare och 99 instruktörer. Därefter skulle personalen successivt

utökas i stort sett i förhållande till utbildningsvolymen.

Arbetsfördelningen mellan yrkeslärarna och instruktörerna bör enligt

utredningen normalt vara den, att yrkesläraren är kursledare samt svarar

för undervisningen i allmänna ämnen, skogsvård och avverkningsarbete,

medan instruktören handhar undervisningen i redskapslära och liknande

ämnen. Vid de praktiska övningarna och vid arbetena i skogen bör båda

medverka.

De undervisningsuppgifter som åvilar yresläraren torde kräva lägst det

kunskapsmått, som inhämtas vid skogsskolorna. Skogsmästarutbildning får

49

dock anses önskvärd för de yrkeslärare, som skall vara föreståndare för

större skogsbruksskola. Instruktörerna torde liksom hittills böra rekryteras

bland skickliga skogsförmän och skogsarbetare.

1 förevarande sammanhang understryker utredningen vikten av att stor

uppmärksamhet ägnas lärarpersonalens skolning i såväl fackämnen som pe­

dagogik.

Den pågående utvecklingen mot en mera skolmässigt stabil undervisnings­

verksamhet med bl. a. längre kurser för ungdom leder enligt utredningen

till att behovet av skolanläggningar ökar. Eftersom undervisningen till nära

tre fjärdedelar är av praktisk natur och bedrives ute i skogen, måste sko­

lorna förläggas i nära anslutning till övningsobjekten. Det naturliga blir

därför att de — om inte särskilda förhållanden inverkar — bygges på lands-

bvgden och utformas som internatskolor. Möjligheterna att få en ändamåls­

enlig uppläggning av undervisningen underlättas nämligen om eleverna utan

större tidsutdräkt kan förflyttas mellan förläggning, lektionssal, verkstads­

lokal och övningsskog. Å andra sidan måste man beakta de nackdelar, som

ett ensligt läge innebär i exempelvis personalrekryteringshänseende. Sko­

lorna bör alltså helst ligga ej alltför långt från ett samhälle. Av ekonomiska

skäl torde skolorna som regel böra byggas för dubbla kurser, d. v. s. med

lägst 30 elevplatser.

Med den av utredningen föreslagna utbyggnadstakten för den skogliga

yrkesutbildningen kommer under den närmaste tiden att årligen behöva ny­

byggas två å tre skolor samt ombyggas och utökas två skolor.

I betänkandet framhålles vidare att fasta regler för statsbidrag till byg­

gande och utrustning in. m. av skogsbruksskolor måste utformas och att bi-

dragsgivningen måste avvägas med hänsyn till vad som utgår inom andra

yrkesutbildningsgrenar. Först härigenom kan en planmässig utbyggnad av

lokaler för den skogliga yrkesutbildningen komma till stånd. Utredningen

föreslår för sin del att den statliga bidragsgivningen till skogsbruksskolor ut­

formas i huvudsaklig överensstämmelse med de regler, som enligt kungl.

kungörelsen 1957: 480 gäller beträffande centrala yrkesskolor. De uppgifter,

som enligt nyssnämnda kungörelse åvilar länsstyrelsen och överstyrelsen för

yrkesutbildning, bör när det gäller skogsbruksskolor tilläggas skogsstyrelsen.

Vidare bör bidrag kunna utgå även till sådana bostäder, som för varje sär­

skild skolanläggning prövas vara angelägna för undervisningsverksamhetens

rätta bedrivande.

Slutligen föreslår utredningen, att anslagsposterna till byggande och ut­

rustning in. in. av skogsbruksskolor utbrytes ur skogsvårdsstyrelsernas om-

kostnadsanslag och uppföres såsom särskilt anslag å driftbudgeten. Ansla­

get, som förslagsvis benämnts Bidrag till byggnadsarbeten in. in. vid skogs­

bruksskolor, har av utredningen beräknats till 1,9 milj. kr.

Yttrandena. Vad utredningen anfört och föreslagit angående yrkes­

orientering i skogsarbete bar i huvudsak biträtts av remissorga-

4

liihang till riksdagens protokoll V.HU). 1 sand. Nr 106

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

nen. Skogsindustriernas samarbetsutskott, som beträffande utredningens

synpunkter i övrigt på den skogliga yrkesutbildningen har hänvisat till vad

skogsbrukets arbetsgivarorganisationer anfört, framhåller emellertid, att det

hade varit önskvärt att utredningen på grund av yrkesorienteringens stora

vikt hade framlagt mera konkreta förslag och uppgifter beträffande bl. a.

verksamhetens omfattning och finansiering.

Utredningens beräkningar av utbildningsbehovet och förslag i

fiåga om takten för utbyggnad av den skogliga yrkesut­

bildningen har godtagits av flertalet remissinstanser. I flera yttranden

framhålles emellertid att utredningens förslag är att betrakta såsom minimi-

förslag. En påskyndad utbyggnad av den skogliga yrkesutbildningen är,

framhåller Landsorganisationen i Sverige, påkallad bl. a. av det aktuella be­

hovet av yrkesutbildning för de stora årskullarna.

Erinran mot utredningens beräkningar har framförts av Sveriges industri­

förbund som anför.

Vilken omfattning av den skogliga yrkesutbildningen, som kan bli erfor­

derlig ar givetvis beroende bl. a. av behovet av yrkesutbildad arbetskraft inom

skogsbruket. Utredningen har gjort vissa approximativa kalkyler i detta av-

Sul

j- " ,t Pa basis av dessa beräkningar är det emellertid icke möjligt

att bedöma det aktuella arbetskraftsbehovet, då utredningen bl. a. icke tagit

hansyn till sadana omständigheter som t. ex. den förväntade produktions­

utvecklingen eller produktivitetsstegringen inom skogsnäringen. En mera

onifattande utbyggnad av den skogliga yrkesutbildningen bör därför icke

llrägakomma forran mera ingående undersökningar rörande det framtida

arbetskraftsbehovet verkställts. Allmänt sett torde det dock stå klart att en

väsentlig okmng av ifrågavarande yrkesutbildning behöver ske.

Föreningen Skogsarbeten och Värmlands och Västra Bergslagens skogs-

arbetsgivareförening uttalar i sitt gemensamt avgivna yttrande, till vilket

Sveriges skogsägareförbund hänvisar vad gäller utbildningsfrågorna, att det

av utredningen uppställda målet är otillfredsställande. Med tillvaratagande

av alla de möjligheter till anordnande av skoglig yrkesutbildning, som kan

stå till buds, bör det vara möjligt att komma betydligt längre på väg. Även

skogs vårdsstyrelsen i Södermanlands län räknar med att utbildningsvolv-

men i framtiden skall kunna bli större än den av utredningen angivna. Här­

om anför styrelsen följande.

Utredningen föreslår, att senast omkring år 1970 årligen minst 1 900 ung­

domar skall ges en fullgod ^^yrkesutbildning. Skogsvårdsstyrelsen utgår

från, att detta antal avser sadana, som genomgår den frivilliga yrkesutbild-

fln§*T-ijCl- 1Cke innefattar dem som kan komma att få viss förberedande vr-

kesutlHldnmg inom den blivande enhetsskolans ram. Genom enhetsskoian

f lo Ua erlt1.alIas ,ett eventuellt ytterligare tillskott i fråga om skogsyr-

kesutbildning utöver de nämnda 1 900 ungdomarna per år.

~

Statskontoret förklarar sig icke kunna tillstyrka att principbeslut nu fat­

tas rörande den skogliga yrkesutbildningens omfattning år 1970. Som mo­

tiv for sitt ställningstagande anför ämbetsverket i huvudsak följande.

flttEÄrdtla?e direktiv har 1955 års lantbruksundervisningskommitté

att behandla skoghga undervisningsfrågor, som faller inom lantbruksunder-

51

visningens ram. Statskontoret håller före, att en samordning av nu förelig­

gande förslag från 1955 års skogsvårdsutredning bör ske med de förslag, som

är att emotse från lantbruksundervisningskommittén i nyss angivet hän­

seende. Ytterligare må erinras, att frågan om yrkesutbildningens centrala

ledning är föremål för utredning av en särskild kommitté, vilken har att

förutsättningslöst pröva frågan om den centrala ledningen av hela (här un­

derstruket) yrkesutbildningen. Det svävande läge, i vilket den centrala or­

ganisationsfrågan befinner sig, föranleder i sin tur, att ovisshet får anses

råda om den framtida utformningen av den skogliga yrkesutbildningen även

regionalt sett. Ett överförande av den centrala ledningen från skogsstyrelsen

till överstyrelsen för yrkesutbildning kan nämligen ha till följd, att verk­

samheten "regionalt kommer att handhas av länsskolnämnderna i stället för

— såsom nu är fallet — av skogsvårdsstyrelserna. Utredningens organisa-

tionsförslag bygger visserligen på det förhållandet, att skogsstyrelsen skulle

utgöra den centrala tillsynsmyndigheten. Statskontoret förmenar likväl, att

under förhandenvarande förhållanden stor varsamhet bör iakttagas vid en

utbyggnad av den skogliga yrkesutbildningen, för att icke en eventuell om­

organisation av den centrala och regionala ledningen av verksamheten skall

försvåras.

Utredningens uttalanden angående den skogliga yrkesutbild­

ningens anordnande synes ha godtagits av de flesta remissinstan­

serna. Några av remissorganen, däribland Kronobergs, Skaraborgs och Norr­

bottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, Älvsborgs läns södra

huhållningsällskaps förvaltningsutskott, Svenska lantarbetsgivareföreningen

samt Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, understryker särskilt be­

tydelsen av att en samordning kommer till stånd i fråga om utbildningen

vid jordbrukets och skogsbrukets skolor. Erfarenheten säger nämligen, att

tid och ekonomi ej medger ungdomar från bondehem att besöka mer än en

kurs, antingen vid lantmannaskola eller vid skogsbruksskola.

Skogsvårdsstgrelsen i Blekinge län samt Föreningen Skogsarbeten och

Värmlands och Västra Bergslagens skogsarbetsgivareförening framhåller, att

man i första hand bör satsa på utbildning av ungdomen. För de äldre yrkes­

verksamma, som icke erhållit någon grundutbildning, bör ordnas kortare

kurser för att hjälpligt täcka bristerna i det skogliga kunnandet. Förening­

arna uttalar vidare, att de hyser starka betänkligheter mot utredningens för­

slag att skogsvårdsstyrelserna skall svara för förmännens grundutbildning

och bolagen för den mera instruktionsmässiga delen av utbildningen. Den

hittillsvarande förmansutbildningen har varit direkt inriktad på vederbö-

randes blivande arbetsfält och arbetsuppgifter, vilket visat sig vara till fördel

för såväl företagen som förmännen. Föreningarna avstyrker därför att en

allmän förmansutbildning nu införes i skogsvårdsstyrelsernas undervis­

ningsverksamhet, men föreslår alt frågan utredes ytterligare.

Mot utredningens förslag rörande undervisningens skolmäs­

siga organisation samt anknytningen till den all­

männa skolans yrkesundervisning riktas viss kritik från re­

missorganens sida. Sålunda anser hl. a. länsstyrelserna i Stockholms och

Gävleborgs län samt landstingens i Malmöhus och Skaraborgs läns för-

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

valtningsuiskott att man bör samordna den skogliga yrkesutbildningen med

den kommunalt bedrivna yrkesutbildningen. Liknande synpunkter framföres

av Föreningen Skogsarbeten och Värmlands och Västra Bergslagens skogs-

arbetsgivareförening som anför.

För att uppnå den erforderliga omfattningen av den skogliga yrkesutbild­

ningen framstår det såsom nödvändigt och även ur andra synpunkter ange­

läget att möjligheterna för införande av skogliga linjer vid av landsting och

kommuner upprättade centrala eller lokala yrkesskolor noga tillvaratages.

Det kan icke vara rimligt att sådana skolor drives i utpräglade skogslän

utan att yrkesutbildning inom ortens huvudnäring finns intagen i verksam­

heten. Denna kommer i annat fall att i väsentlig grad bli inriktad på ut­

bildning av ungdomen för »export» till andra delar av landet.

Vad gäller kommunernas engagemang i yrkesutbildningen, torde detta ha

ett starkt samband med samordningen av‘ den egentliga yrkesutbildningen

och den allmänna skolans yrkesundervisning i 9 y och med därav betingad

organisation och administration. Det torde med hänsyn till skogsbrukssko-

lornas begränsade kapacitet i förhållande till det framtida behovet av skog-

lig utbildning vara uteslutet att dessa skolor kan omhändertaga undervis­

ningen inom 9 y. Tankegångar i sådan riktning har framförts från skolhåll,

men torde vara helt orealistiska. Kommunernas ofrånkomliga primära an­

svar för undervisningen inom 9 y torde icke kunna fullgöras utan att skog­

liga linjer utbyggas vid kommunala yrkesskolor i skogsbygderna.

Tanken att yrkesbestämda elever med fördel bör kunna fullgöra 9 y så­

som ett led i en fullständig yrkesutbildning vid skogsbrukets yrkesskolor

synes riktig. Organisations- och finansieringsfrågor som i samband därmed

uppkommer torde emellertid tarva klarläggande.

Domänstyrelsen anser, att anknytningen av den skogliga yrkesutbild­

ningen till den allmänna skolans yrkesundervisning bör ske efter de grun­

der, som tillämpas inom andra näringsgrenar. På grund av skogsbrukets

speciella karaktär och med hänsyn till att en stor del av eleverna kommer

från glesbygderna, måste undervisningen i 9 y i många fall förläggas till

skogsbrukets yrkesskolor, varvid undervisningen i de allmänna ämnena

måste anpassa sig härefter. Detta förhållande bör beaktas i samband med

enhetsskolans utbyggnad. Inom utpräglade skogslän måste det även anses

som naturligt, att den skogliga yrkesutbildningen beredes utrymme vid av

landsting och kommuner upprättade yrkesskolor. Arbetsmarknadsstyrelsen

ifrågasätter för sin del om den förberedande yrkesutbildningen för enhets­

skolans 9 y bör organiseras av skogsvårdsstyrelserna och förläggas till skogs-

brnksskolor samt anför härom följande.

Med hänsyn till att förberedande yrkesutbildning troligen får relativt stor

omfattning för eleverna inom enlietsskolan förefaller det mera rationellt,

att denna utbildning organiseras av skolorna i samråd med skogsvårdssty­

relserna. Skogsvårdsstyrelsernas utbildningsverkamhet kunde därigenom

helt förbehållas något äldre ungdomar, som är mera klart inriktade på ar­

bete inom skogen och andra, som har behov av utbildning inom skogs­

bruket.

Med instämmande i utredningens uttalanden beträffande frågan huru­

vida skoglig yrkesutbildning bör anordnas inom enhetsskolans 9 y eller

53

om den under nionde skolåret bör förläggas till skogsbrukets yrkesskolor

anför skolöverstyrelsen bl. a. följande.

I vissa delar av landet torde intresset för och behovet av skoglig yrkes­

utbildning vara så stort, att det uppstår svårigheter att bereda alla intres­

serade elever plats i skogsyrkesskolorna. I dylika fall kan det bli nödvän­

digt att ordna utbildningen inom 9 y. Å andra sidan bör i sådana landsde­

lar flera skogsyrkesskolor inrättas, vilket motiveras även av önskvärdheten

att undvika inackordering av alla elever.

Till frågan hur den grundläggande skogsyrkesutbildningen för skolplik-

tiga elever och den därpå följande vidareutbildningen i detalj bör utformas

har skogsvårdsutredningen icke tagit ställning. Skolöverstyrelsen anser, i lik­

het med utredningen, att man under den återstående försöksverksamheten

med nioårig enhetsskola bör pröva, hur skogsundervisningen i 9 y hör läg­

gas upp och hur samordningen mellan 9 y och skogsyrkesskolan bör etable­

ras, och att härför ett intimt samarbete bör komma till stånd mellan skolans

myndigheter och myndigheterna på skogsbrukets område.

De av skogsvårdsutredningen framförda synpunkterna på frågan om den

s k o g 1 i g a yrkesutbildningens organisation och admi­

nistration delas i första hand av skogsstyrelsen och skogsvårdstyrel­

serna. Förstnämnda styrelse anför sålunda följande.

Skogsstyrelsen har i olika sammanhang framhållit värdet av att den skog­

liga yrkesutbildningen kan anförtros regionalt placerade skogliga organ.

Därigenom kan utformningen av utbildningen anpassas till de olika krav,

som skogsbruket ställer i skilda delar av landet. Skogsvårdsstyrelserna bör

vara väl skickade att åstadkomma en dylik anpassning av den skogliga yr­

kesutbildningen. Genom sin ställning har de goda förutsättningar och möj­

ligheter att följa skogsbrukets utveckling och upprätthålla den erforderliga

kontakten med skogsbruket i allmänhet inom sina verksamhetsområden.

Vad lärarna angår medför deras anställning hos skogsvårdsstyrelsen att ve­

derbörande på ett smidigt och naturligt sätt kan beredas tillfälle till prak­

tiskt skogligt arbete vid sidan av undervisningsverksamheten. Enligt skogs-

styrelsens mening talar tungt vägande skäl för att skogsvårdsstyrelserna

jämväl i fortsättningen skall handha den regionala ledningen av skogsyr­

kesutbildningen. Den centrala ledningen bör i anslutning härtill ligga hos

ämbetsverket, skogsvårdsstyrelsernas överordnade centralmyndighet.

Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län finner emellertid förutsättningarna

och villkoren för den obligatoriska yrkesutbildningen i dag alltför oklara

och svårbemästrade för alt ett definitivt ställningstagande skall kunna

ske. Skogsvårdsstyrelsen anför vidare.

Rent allmänt skall likväl framhållas, att skogsvårdsstyrelsen liksom ut­

redningen förutsätter ett intimt samarbete mellan skolmyndigheter och

skogsvårdsstyrelser. Skogsvårdsstyrelsen står härvidlag öppen för var je form

av samarbete eller medverkan. Som regional huvudman för den skogliga

yrkesutbildningen synes även skogsvårdsstyrelsen böra bli kinsskolnämn-

dens rådgivare och medhjälpare vid den skogliga utbildningen i den all­

männa skolan. — Skogsvårdsstyrelsen förutsätter, att skogsvårdsstyrelsen

ekonomiskt kompenseras för denna sin medverkan.

Bland övriga remissorgan som uttalat sig för att skogsvårdsstyrelserna

bör vara huvudmän för den skogliga yrkesutbildningen ma nämnas lands­

tingens i Uppsala, Jämtlands och Västerbottens län förvaltningsutskott, hus­

Knngl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

54

hållningssällskapens i Hallands och Västerbottens läns förvaltningsutskott,

Riksförbundet Landsbygdens folk samt Dalarnas skogsägareförening. Med

vissa förbehåll förklarar sig även Svenska landskommunernas förbund, Sven­

ska landstingsförbundet, Svenska lantarbetsgivareföreningen och Sveriges

skogsägareföreningars riksförbund införstådda med att skogsvårdsstyrelser-

na, åtminstone tills vidare, skall utöva huvudmannaskapet vad gäller den

skogliga yrkesutbildningen.

I flera remissyttranden uttalas alt frågan om den regionala ledningen av

den skogliga yrkesutbildningen bör prövas i samband med prövningen av

de förslag som är att emotse från 1955 års lantbruksundervisningskommitté

och 1955 års sakkunniga för utredning rörande yrkesutbildningens centrala

ledning.

Några remissorgan föreslår att i stället för skogsvårdsstyrelserna läns-

skolnämnderna skall handha ledningen av den skogliga yrkesutbildningen.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anför sålunda följande.

Utiedningen, som utgått från det allmänt kända behovet av en förbätt­

rad yrkesutbildning inom skogsbruket, har med utgångspunkt från enhets-

skolans klass 9 y skisserat ett förslag till utbildningsverksamheten, som en­

ligt utredningen skulle handhas av skogsvårdsstyrelserna. Länsstyrelsen vill

* anledning ^ härav erinra om att yrkesutbildningen numera bedrives inom

många områden och att en alltför stark splittring i huvudmannaskapet för

denna utbildning kan vålla svårigheter. Det synes mot bakgrund härav bö­

ra övervägas huruvida icke yrkesutbildningen regionalt borde sortera under

länsskolnämnden, som därmed skulle få möjligheter att samordna denna

av såväl landsting som kommuner och andra huvudmän bedrivna utbild­

ning. Man kommer inte ifrån att en uppläggning av en dylik utbildning för

att tillgodose olika yrkeskategorier ställer sig kostsam och att det därför

är angeläget med den översikt, som erfordras för att onödiga dubbleringar

skall kunna undvikas och för att därmed också möjligheter skapas för ett

mera rationellt utnyttjande av lärarkrafterna. Detta borde icke utesluta

att skogsvårdsstyrelserna vid en sådan samordning svarade för den prak­

tiska delen av utbildningen. Härvid torde också behöva beaktas att skogs-

vårdsstyrelsernas primära uppgifter är att övervaka skogsvården inom de

enskilda skogarna och på olika sätt vägleda skogsägarna. Detta bör kunna

förenas med en medverkan i den praktiska utbildningen inom yrkesskolan

utan att det därför inkräktar alltför mycket på de primära uppgifterna.

Skulle däremot skogsvårdsstyrelserna helt svara för hela den undervisning

som här är fråga om, kan det komma att återverka allför hårt på deras

arbete i övrigt.

Liknande synpunkter framföres av landstingens i Malmöhus och Skara­

borgs län förvaltningsutskott.

Domänstyrelsen understryker vikten av att den skogliga yrkesutbildning­

en organiseras på ett sådant sätt att alla tillgängliga resurser blir utnyttja­

de på bästa sätt samt anför därvid följande.

Den skogliga yrkesutbildningen har under skogsvårdsstyrelsernas led-

ning under senare år rätt väsentligt förbättrats. Alltjämt återstår emeller­

tid ett stort uppbyggnadsarbete innan yrkesutbildningen blivit en lika fast

institution inom skogsbruket som inom andra näringar. Nya krav på skog-

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1060

55

lig yrkesutbildning i andra skolformer framställes undan för undan. Do­

mänstyrelsen kan därför ej ansluta sig till skogsvårdsutredningens stånd­

punkt, som innebär ett skiljande av den skogliga utbildningen från öv­

rig yrkesutbildning, vilket måste medföra att landstingens och kommuner­

nas omfattande utbildningsresurser icke helt kan utnyttjas av skogsbruket.

Alla praktiska och formella hinder för dylikt nyttiggörande bör undanrö­

jas. Därigenom kan den totala utbildningsvolymen ökas och kostnaderna

för yrkesutbildningen i sin helhet relativt sett sannolikt sänkas. Det torde

också vara av värde, att i hemorten befintliga utbildningsanstalter kan bju­

da ungdomen allsidiga möjligheter till yrkesval. Ett särskiljande av den

ungdom, som vill utbilda sig för skogsbruket, kan medföra praktiska och

psykologiska rekryteringssvåriglieter.

Överstyrelsen för yrkesutbildning anför i fråga om den skogliga yrkes­

utbildningens anordnande och organisation följande.

Pin central punkt i det kapitel, där yrkesutbildningsfrågorna avhandlas,

ar den skogliga utbildningens anordnande och organisation. Enligt den nu

gällande ordningen för den skogliga undervisningen är denna praktiskt ta­

get helt skild från undervisningen inom andra näringsområden, möjligen

med undantag av jordbruket. Detta gäller såväl organisationen som utbild­

ningens utformning. Utredningen föreslår inte någon egentlig ändring i det­

ta hänseende. Utbildningen skall såsom tidigare sortera under skogsstyrel­

sen och skogsvårdsstyrelserna och bedrivas vid särskilda skogliga yrkessko­

lor, i regel helt fristående från det övriga yrkesskolväsendet.

överstyrelsen vill erinra om att den tidigare uttalat sig i ett med dessa

frågekomplex sammanhängande problem, nämligen då den hade att avgiva

utlåtande över av 1956 års skogsskoleutredning avgivet betänkande angåen­

de statens skogsskolor. I anledning av att skogsskoleutredningen föreslog

att till domänstyrelsen borde knytas ett råd för statens skogsskolor uttala­

de överstyrelsen följande: »Överstyrelsen vill ifrågasätta om man inte lämp­

ligen borde vidga detta råds möjligheter till utblickar genom att till det­

samma knyta någon företrädare för andra näringar än skogsindustrien. Det

är nämligen angeläget, att utvecklingen på arbetsmarknaden utanför de

egentliga skogsindustrierna må kunna vinna beaktande även vid utform­

ningen av den skogliga undervisningen.» Överstyrelsen vidhåller denna sin

ståndpunkt att det äV angeläget att utbildningen inom skogsbruket på det

ena eller andra sättet knyts närmare utbildningen inom andra näringsom­

råden.

Så länge frågan om den centrala ledningen av yrkesutbildningen är un­

der utredning, vill överstyrelsen avvakta att till närmare prövning upptaga

den samordning, som bör finnas mellan den skogliga utbildningen och an­

nan utbildning. I det följande inskränker sig därför överstyrelsen till att

närmare bedöma vissa frågor, som synes kunna lösas utan avvaktande av

det förslag som kommer att läggas fram i denna fråga.

Utredningen anger i betänkandet de stora dragen av ett yrkesskolsvstem

för den skogliga utbildningen. Enligt delta system borde i varje län finnas

minst en central skogsbruksyrkesskola; i de större skogslänen torde liera

dylika skolor bli nödvändiga. Dessutom syntes i mera utpräglade skogsbyg­

der böra inrättas »någon form av lokal skogsyrkesskola». Det borde över­

vägas, om det ej i många fall vore lämpligt att organisera lokala skogslinjer

som avdelningar av den centrala skogsbruksyrkesskolan. Dessa skulle ur

fackligt-pedagogisk synpunkt direkt sortera under skogsvårdsstyrelserna.

Detsamma skulle gälla för skogskurser, som helt ordnas av kommunen. Ut­

Kungl. Maj.ts proposition nr iOti år 1960

56

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 är 1960

redningen uppger, att denna organisationsform med lokalt utplacerade av­

delningar av en central yrkesskola redan förekomme i enstaka fall inom

övrigt yrkesutbildningsväsende.

Enligt överstyrelsen är det ett synnerligen gott förslag att inom de kom­

munala yrkeskolorna anordna rent skogliga linjer. Elevernas anknytning

till hemorten kommer att stärkas genom att de även under utbildningsti­

den vistas i närheten av hemmet. Överstyrelsen anser, att man härvid inte

bör begränsa sig till det lokala planet utan att dylika anknytningar jämväl

bör kunna ske på det regionala planet genom att vid de centrala verkstads­

skolorna anordnas särskilda avdelningar för skoglig utbildning.

överstyrelsen kan emellertid inte dela utredningens uppfattning, att lo­

kalt utplacerade avdelningar av en central skogsbruksyrkesskola skulle sor­

tera under vederbörande skogsvårdsstyrelse. Det är knappast riktigt, som

utredningen anger, att en dylik ordning skulle gälla inom »övrigt yrkesut­

bildningsväsende», d. v. s. bl. a. inom det, som sorterar under överstyrel­

sen. Det är visserligen sant, att en dylik ordning förekommer i ett par fall,

men det har då förutsatts, alt denna ordning endast skall vara av proviso­

risk natur och avsedd att med något undantag inom kort tid avvecklas.

Främst praktiska skäl talar för att samtliga avdelningar vid en skola sor­

terar under skolans ledning.

Utredningen bemöter i betänkandet jämförelsevis utförligt en sådan an­

ordning som överstyrelsen har berört. Överstyrelsen kan emellertid inte fin­

na, att de skäl som utredningen framför är specifika för skogsbruket; i allt

väsentligt är de av generell innebörd; de kan sålunda tagas som motivering

för att varje näringsområde bör ha sitt eget fristående utbildningsväsende.

Varje näringsområde har sina problem. Det har, då det gällt de synnerli­

gen skiftande utbildningslinjer, som sorterar under överstyrelsen, inte fun­

nits några olösliga problem, då det gällt att nå kontakt med näringslivet och

anpassa yrkesutbildningen efter näringslivets krav. Tvärtom vill översty­

relsen framhålla, att samarbetet varit lätt och att anpassningen kunnat ge­

nomföras mycket smidigt.

Som ett motiv för den av utredningen förslagna ordningen anföres, att

lärarna vid de skogliga utbildningsanstalterna skulle kunna utnyttjas på

ett effektivare sätt genom att deras arbetskraft skulle kunna användas för

andra arbetsuppgifter, som faller under skogsvårdsstyrelserna. Överstyrel­

sen vill emellertid framhålla, att som yrkeslärare torde komma att tagas i

anspråk även andra personer än personal från skogsvårdsstyrelserna, näm­

ligen personal anställd inom domänverket, större skogsbolag etc.

Överstyrelsen vill avslutningsvis understryka de mycket besvärliga, hu­

vudsakligen administrativa och organisatoriska problem, som skulle upp­

komma, därest skilda skolmyndigheter skulle ha att handlägga ärenden rö­

rande samma skola. Den vill även erinra om den ställning, som Kungl. Maj :t

intog då det gällde att bevilja statsbidrag till uppförande av yrkesskolbygg-

nad för Orsa yrkesskola. Därvid föreskrev Kungl. Maj:t, att den vid den­

na skola anordnade skogliga utbildningen skulle sortera under Orsa yrkes­

skola. Det är självfallet, att därest en dylik anordning generellt genom­

föres, ett samarbete från såväl överstyrelsens som yrkesskolans håll kom­

mer att inledas med vederbörande skogliga myndigheter och företag på

samma sätt som skett exempelvis inom industrien ocli hantverket.

Utredningens förslag till ändringar i skogsvårdsstyrelsernas

personalorganisation i syfte att tillgodose de krav som följer

med den föreslagna utbyggnaden av yrkesutbildningsverksamheten har för­

anlett särskilda uttalanden endast i några få remissyttranden.

57

Skogsvårdsstyrelserna i Södermanlands och Norrbottens lön framhåller

önskvärdheten av att även icke högskoleutbildad personal måtte ifrågakom-

ma såsom chefer för de föreslagna undervisningssektionerna vid skogs-

vårdsstyrelserna. Hushållningssällskapets i Gävleborgs län förvaltningsut­

skott anser däremot att kompetenskraven bör skärpas och föreslår att fö­

reståndare för skogsbruksskolor bör vara skoghögskoleutbildad, yrkeslära-

re ha avlagt skogsmästarexamen samt instruktör ha skogsskoleutbildning.

En fördel med att skogsbruksskoleföreståndaren är högskoleutbildad är en­

ligt utskottet att han själv kan handha utbildningen i de allmänna skoläm­

nena.

Vad beträffar den grupp av yrkeslärare, som enligt utredningen avses sko­

la utses till föreståndare vid skogsbruksskolor med plats för dubbla kurser

eller till ledare för viss gren av skogsvårdsstyrelses undervisningsverksam­

het, framhåller Tjänstemännens centralorganisation nödvändigheten av att

denna grupps undervisande uppgifter ej får så stor omfattning att det ad­

ministrativa och konsulterande arbetet blir lidande härav. Centralorganisa­

tionen anför vidare.

Det kan därjämte ifrågasättas om inte titulaturen för skogsbruksskolor-

nas ifrågavarande personal lämpligen borde vara rektor, skolchef eller dy­

likt, åtminstone där det rör sig om större utbildningsenheter. Befattningen

som föreståndare för skogsbruksskola med dubbel kurs torde komma att

lägga en stor arbetsbörda och ett stort ansvar på befattningshavaren. Det

förefaller därför lämpligt att skogsbruksskola med därtill hörande övnings-

skog förestås av föreståndaren och att det löpande arbetet inom distrik­

tet skötes av en biträdande länsskogvaktare. Därjämte bör vid skola med

dubbel kurs finnas två yrkeslärare, vilka är kursledare för var sin kurs,

samt två vad utredningen kallar instruktörer. Vid en sådan organisation

blir förståndarens uppgifter främst att dels leda undervisningen och svara

för kontinuiteten i verksamheten, dels handha till skolan knutna upplys­

nings- och propagandauppgifter såsom studiebesök, skogsdagar, skolresor

m. in., dels vara arbetsledare för den till skolan knutna fasta personalen,

dels ansvara för till skolan hörande byggnader och redskap, dels ock an­

svara för och nyanskaffa undervisningsmateriel. Yrkeslärare skulle till­

komma att leda den teoretiska och praktiska undervisningen samt handha

rekognosceringen av övningsobjekt och biträda föreståndaren med skötseln

av övningsskog och distrikt. Den andra gruppen av lärare (instruktörerna)

skulle i huvudsak handha den praktiska undervisningen.

Vad utredningen anfört angående behovet av s kolan läggning-

a r samt den statliga bidragsgivningen vid byggande

0 c h utrustning m. in. av skogsbruksskolor har i huvud­

sak biträtts av remissorganen. Erinran mot utredningens förslag har emel­

lertid framförts av statskontoret som anför, att några avsteg från nu till-

lämpade bidragsgrunder icke bör ske med hänsyn till att skogsbruksskolor-

nas ställning i organisatoriskt avseende är oklar så länge frågan om led­

ningen av den skogliga yrkesutbildningen ej är definitivt löst. Länsstyrelsen

1 Skaraborgs län ifrågasätter om det i allmänhet kan bli nödvändigt att sko­

lor för skogsundervisning av det i betänkandet angivna slaget i någon stör­

re utsträckning nybygges och därvid utformas som internat. Ur besparings-

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

58

synpunkt synes motiverat att undersökning verkställes rörande möjlighe­

terna att för ändamålet ianspråktaga skollokaler, som i samband med den

allmänna skolorganisationens genomförande blir obehövliga, eller ock an­

ordna undervisningen i anslutning till befintliga i gång varande skolor.

Även Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps och hushållningssällska­

pets i Norrbottens län förvaltningsutskott anser, att försiktighet bör iakt­

tagas vid planeringen av ytterligare skogsbruksskolor. Utskotten framhål­

ler särskilt vikten av att möjligheterna att för skogsundervisning utnyttja

jordbrukets undervisningsanstalter noga undersökes.

Vad angår bidragsgivningen till skogsbruksskolor framför skogsstgrelsen

önskemålet att statsbidrag bör få utgå även till förvärv av fastighet (mark,

byggnader och övningsområde), medan Svenska landstingsförbundet anför

följande rörande landstingens medverkan vid finansieringen av skogsvårds-

styrelsernas skogsbruksskolor.

De föreslagna bidragsreglerna förutsätter emellertid, att landstingen är

villiga att liksom hittills stödja anläggandet av skogsbruksskolor. En så­

dan villighet torde också kunna påräknas, även om landstingens författ­

ningsenliga inflytande på verksamheten begränsas till det som kan utövas

av de två landstingsvalda ledamöterna av skogsvårdsstyrelsen. För att åstad­

komma en tillfredsställande kontakt mellan landstinget och skogsvårdssty­

relsen torde dock ytterligare åtgärder erfordras av den art kommittéleda­

moten herr Hansson berört i sin reservation.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

IX. Skogsvårdstyrelseorganisationen

A. Skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsrättsliga ställning

Styrelsernas tillkomst och nuvarande ställning. Skogsvårdsstyrelserna har

tillkommit genom beslut av statsmakterna. Likaså har styrelsernas arbets-

llPP§ifter till väsentlig del fastställts av statsmakterna.

Ämbetsbefattningen är, sådan den angivits i skogsvårdsstyrelseförord-

ningen, principiellt sett tvåfaldig. Å ena sidan åligger det skogsvårdssty­

relserna att befrämja och understödja den enskilda skogshushållningen

samt verka för att skogsvårdsarbetet bedrives på ett planmässigt sätt. Å

andra sidan skall styrelserna utöva den uppsikt och vidtaga de åtgärder,

som jämlikt gällande skogsvårds-, naturskydds- och andra författningar

ankommer på styrelserna. Till detta kommer, att skogsvårdsstyrelserna bli­

vit anförtrodda alltmer omfattande arbetsuppgifter inom den skogliga yr-

kesutbildningsverksamheten.

Styrelsernas tjänstemän intar i avlönings-, pensions- och ansvarshänse-

ende en ställning, som i väsentliga delar överensstämmer med statstjänste-

männens.

I befogenhetshänseende är styrelserna förhållandevis fria, vilket bl. a.

avspeglar sig däri, att någon generell rätt att fullfölja talan mot styrelser­

nas beslut icke föreligger.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

59

Styrelsernas verksamhet finansieras genom anslag av statsmedel samt

driftinkomster på grund av bilrädesverksamhet, försäljning av frö och

plantor, avverkning i egna skogar in. m. Vidare utgår lokala bidrag från

landsting och vissa hushållningssällskap.

Skogsvårdsutredningen. Utredningen erinrar till en början om 1944 års

skogsvårdsstyrelseutrednings uttalande vid behandlingen av frågan om

skogsvårdsstyrelsernas administrativa ställning, i vilket anfördes att det

ur olika synpunkter kunde anses önskvärt att styrelsernas rättsliga ställ­

ning bringades i bättre överensstämmelse med vad som gällde för andra

likartade organ. De alternativ, som enligt skogsvårdsstyrelseutredningen

därvid kunde tänkas, vore att antingen förändra styrelserna till kommuna­

la organ eller att göra dem till rent statliga myndigheter. Emellertid stan­

nade utredningen, under hänvisning till att skogsvårdsstyrelserna i dittills-

varande form fungerat tillfredsställande, vid att förorda, att styrelsernas

offentligrättsliga ställning skulle förbli oförändrad. Statsmakterna beslöt

sedermera i enlighet med utredningens förslag.

Skogsvårdsutredningen konstaterar för sin del, att den speciella ställ­

ning i offentligrättsligt avseende, som skogsvårdsstyrelserna intar, i vissa

hänseenden medfört mindre tillfredsställande konsekvenser. Såsom exempel

härpå anföres, att det vid fastighetstaxering av styrelsernas skogsbruks-

skolor icke visat sig möjligt att med stöd av skattebestämmelserna från

skatteplikt undantaga ens sådana byggnader och anläggningar, som an­

vändes enbart för undervisningsändamål. Ytterligare nämnes att styrelser­

nas mellanställning mellan statliga, kommunala och enskilda organ lett

till att skogsvårdsstyrelsetjänstemännens förhandlingsrättsläge blivit

oklart. Å andra sidan synes erfarenheterna av styrelsernas verksamhet un­

der tiden efter genomförandet av 1946 års reform knappast i och för sig ge

anledning till en omprövning av styrelsernas allmänna ställning. Utred­

ningen stannar för att föreslå, att skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsrätts-

liga ställning skall bli oförändrad.

Yttrandena. Frågan om skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsrättsliga ställ­

ning har föranlett uttalanden endast i ett fåtal yttranden.

Skogsstyrelsen förklarar sig dela utredningens uppfattning alt skogs­

vårdsstyrelsernas ställning bör få bli i stort sett oförändrad, även om en­

ligt ämbetsverkets mening vissa skäl kan tala för att ställningen närmas

till vad som gäller för statliga organ.

Skogsvårdsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län, Kopparbergs

och Jämtlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, Riksförbun­

det Landsbygdens folk samt Skogsvårdsstyrelsernas förbund understryker

vikten av att skogsvårdsstyrelsernas nuvarande förvaltningsrättsliga ställ­

ning bibehålies.

60

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

B. Skogsvårdsstyrelsernas verksamhetsområden

Nuvarande bestämmelser. Bestämmelserna rörande inrättande av skogs-

vårdsstyrelser samt om verksamhetsområden för de särskilda styrelserna

är meddelade i 4 § skogsvårdslagen. Enligt denna skall för varje lands­

tingsområde — numera landstingskommun — eller, där Konungen så för­

ordnar, för annat område finnas en skogsvårdsstyrelse, som skall ha upp­

sikt över att skogsmark med därå växande skog skötes i enlighet med vad

i lagen stadgas. I fråga om skogsmark, belägen inom området för stad,

som icke tillhör landstingskommun, utövas uppsikten av den skogsvårds­

styrelse, vars verksamhetsområde i övrigt helt eller till större delen omger

staden.

F. n. sammanfaller samtliga skogsvårdsstyrelsers verksamhetsområden

med vederbörande landstingskommuners områden, varav följer att Kalmar

län har två skogsvårdsstyrelser och övriga län en skogsvårdsstyrelse.

Skogsvårds utredningen. Utredningen anser, att skogsvårdsstyrelsernas

verksamhetsområden även i fortsättningen bör ansluta till rikets indelning

i landstingskommuner och därmed -— utom vad gäller styrelserna i Kal­

mar län — till länsindelningen. Utredningen föreslår emellertid vissa för-

fattningstekniska ändringar och anför därvid bl. a., att de grundläggande

bestämmelserna om skogsvårdsstyrelser i skogsvårdslagen blivit relativt

komplicerade därigenom, att styrelsernas verksamhetsområden anknutits

till indelningen i landstingskommuner, ehuru styrelserna har att utöva

uppsikt även å skogar tillhörande städer, som icke tillhör landstingskom­

mun. Till saken hör vidare att styrelserna har sig arbetsuppgifter ålagda

jämväl enligt andra författningar än skogsvårdslagen.

Enligt utredningen synes det därför rationellast, att de grundläggande

bestämmelserna om skogsvårdsstyrelser meddelas i den inledande paragra­

fen i skogsvårdsstyrelseförordningen. Indelningen i skogsvårdsstyrelseoin-

råden bör därvid ske genom anknytning till länsindelningen, varigenom

tillika undcrstrykes styrelsernas ställning av länsorgan. För Kalmar läns

vidkommande bör liksom hittills gälla, att länet skall vara uppdelat på två

skogsvårdsstyrelseområden, sammanfallande med länets två landstingskom­

muner. Vidare bör i fråga om verksamhetsområdet för skogsvårdsstyreken

i Stockholms län föreskrivas, att området skall omfatta jämväl Stockholms

stad. Vid en lösning i enlighet med utredningens förestående förslag skulle

de nuvarande bestämmelserna i 4 § skogsvårdslagen om skogsvårdsstyrel­

se såsom tillsynsmyndighet kunna ersättas med en bestämmelse om att

uppsikt över att skogsmark med därå växande skog skötes i enlighet med

vad i skogsvårdslagen stadgas skall utövas av vederbörande skogsvårds­

styrelse.

61

Yttrandena över skogsvårdsutredningens betänkande. Av remissinstanser­

na är det endast Skogsindustriernas samarbetsutskott som behandlar frå­

gan om skogsvårdsstyrelsernas verksamhetsområden. Utskottet anför där­

vid bl. a. följande.

Redan av de i betänkandet redovisade organisationsplanerna för skogs-

vårdsstyrelser av olika storleksordning framgår, att i de medelstora och

större skogsvårdsstyrelsernas organisation ingår specialister i undervis­

ningsfrågor, skogsteknik och skogsvårdsfrågor. Det förefaller som en på så

sätt organiserad styrelse har betydligt större möjligheter att lämna den ur

allmän och enskild synpunkt eftersträvade servicen till skogsbrukets from­

ma. Framför allt med hänsyn härtill anser samarbetsutskottet för sin del,

att en sammanslagning av sådana slcogsvårdsstyrelser, vars förvaltnings­

områden omfattar skogsbruk av mindre relativ storleksordning, med när­

liggande styrelser borde närmare övervägas.

Utredningen rörande frågan om sammanslagning av de båda lantbruks­

nämnderna i Kalmar län, m. m. I det följande torde få lämnas en samman­

fattande redogörelse för utredningsmannens uttalanden och förslag i frågan

om en sammanslagning av skogsvårdsstyrelserna i Kalmar län. Beträffande

övriga i utredningsbetänkandet berörda frågor torde få hänvisas till den

särskilda propositionen angående vissa ändringar i lantbruksstyrelsens och

lantbruksnämndernas organisation, m. m.

Utredningsmannen lämnar inledningsvis en redogörelse för de båda skogs­

vårdsstyrelsernas nuvarande organisation och verksamhetsformer m. m.

samt övergår därefter till att redovisa vissa allmänna synpunkter på sam-

rnanslagningsfrågan. I betänkandet anföres därvid i huvudsak följande.

Enligt den senaste jordbruksråkningen utgjorde summan åkerjord inom

länet vid brukningsenhetcr med mera än 2 ha ca 173 000 ha. Antalet sådana

brukningsenheter uppgick för hela länet till ca 10 900, varav ca 5 500 en­

heter om 2—10 ha och ca 3 200 om 10—20 ha. Såväl summan bruknings­

enheter med mera än 2 ha som åkerarealen vid dylika enheter är i stort sett

ungefär dubbelt så stor inom södra som i norra länsdelen. Jordbrukets

tyngdpunkter inom länet ligger särskilt på de norra och södra möreslätter-

na samt på Öland. Den produktiva skogsmarksarealen under skogsvårdssty­

relsernas uppsikt utgör 612 000 ha. Härav ligger omkring hälften inom ett

vart av de båda styrelsernas verksamhetsområden, dock med någon över­

vikt för det norra området.

Strukturutvecklingen inom jordbruket mellan jordbruksräkningarna 1951

och 1956 utvisar, att inom länet en minskning av åkerarealen vid bruk­

ningsenheter med mera än 2 ha skett under denna tidsperiod med ungefär

2 600 ha. Antalet brukningsenheter av angiven storleksordning minskade

under samma period med 739 enheter. Resultatet av lokaliseringsutredning-

cns undersökning rörande väntade förändringar i jordbrukets struktur inom

länet tyder på att det är anledning alt räkna med en fortgående avsevärd

minskning av antalet brukningsenheter och samtidigt fortsatt nedläggning av

sämre jordbruksjord och därmed en viss ökning av skogsmarksarealen.

En jämförelse med förhållandena inom andra län i ovan berörda avse­

enden visar, alt enligt 1956 års jordbruksräkning summan åkearcal vid

jordbruk med mera än 2 ha åker är högre än i Kalmar län inom Malmöhus,

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

62

Kristianstads, Älvsborgs, Östergötlands och Skaraborgs län samt mindre

inom övriga län. Antalet brnkningsenheter av angiven storlek är större icke

blott i de nyss nämnda länen, med undantag av Östergötlands län, utan

också i Jönköpings, Kronobergs, Värmlands, Gävleborgs, Västernorrlands,

Västerbottens och Norrbottens län. Arealen produktiv skogsmark under

skogsvårdsstyrelseuppsikt för hela länet, eller 612 000 ha, är den största i

södra Sverige. Närmast i storleksordning kommer Älvsborgs län med eu

areal av sådan skogsmark å 605 000 ha och Jönköpings län med en areal

å 603 500 ha. Inom Kalmar län är sålunda arealen produktiv skogsmark

under uppsikt av skogsvårdsstyrelse något större än i vartdera av sistnämn­

da två län.

De berörda faktorerna — jorden, skogen och arbetskraften, eller närmare

bestämt arealen jordbruksjord, arealen skogsmark i enskild ägo, antalet

företag i jordbruk och enskilt skogsbruk samt brukningsenheternas storlek

är grundläggande för omfattningen av de här ifrågavarande organens

verksamheter. Hushållningssällskapens verksamhet med dess inriktning på

upplysning och försök m. m. beror främst av antalet jordbrukare och jord­

bruksarealen, och för skogsvårdsstyrelserna med dessas uppgifter på skogs­

vårdens område bestämmes omfattningen främst av skogsmarksarealen i en­

skild ägo och antalet skogsägare. Lantbruksnämndernas verksamhet, inrik­

tad särskilt på strukturrationalisering i jord och skog, är beroende av såväl

antalet företagare som jordbruks- och skogsarealerna, och särskilt inverkar

bristerna i de nuvarande brukningsenheterna och behovet av förändringar

i avseende å storlek, sammansättning och arrondering i syfte att möjliggöra

ekonomiskt utnyttjande av produktionsmedlen.

Skogsvårdsstyrelsernas verksamhet, syftande till att främja god skogs­

vård, har i båda länsdelarna till mycket övervägande del utgjorts av stämp­

ling och planläggning av återväxtåtgärder m. in., d. v. s. arbeten på beställ­

ning av skogsägare. Självfallet har i samband härmed regelmässigt indivi­

duell rådgivning bedrivits. De båda skogsvårdsstyrelsernas insatser för all-

män upplysning i skogsvårdsfrågor har på senare år alltmer ökats. Det bör

här nämnas, att 1955 ars skogsvardsutredning föreslagit att verksamheten

med upplysning i skogsvårdsfrågor — såväl allmän upplysning som person­

lig rådgivning — skall intensifieras.

Det slår enligt utredningsmannens mening klart, att de produktiva area­

lerna samt antalet företagare i jord- och skogsbruk — även med beaktande

av de nyss berörda arbetsuppgifterna — inte i och för sig motiverar mer

än ett för länet gemensamt organ av varje slag (hushållningssällskap,

skogsvårdsstyrelse, lantbruksnämnd). Frågeställningen är därför, huruvida

de speciella förhållandena i länet bör föranleda att uppdelningen består.

länets invanare - och da huvudsakligen från norra länsdelen —

har i tidigare sammanhang och under den nu företagna utredningen uttalats

starka farhågor för att en sammanslagning av organen skulle medföra en

försvarad personlig kontakt mellan organens befattningshavare och befolk­

ningen samt en avsevärt försämrad service. Vidare har den synpunkten

lramkommit från företrädare för norra länsdelen, att efter en sammanslag-

inng de beslutande organen kunde komma att domineras av ledamöter, som

inte är så väl insatta i norra länsdelens förhållanden eller införstådda med

bygdens synpunkter.

I sådant sammanhang har med kraft framhållits att den norra länsdelen

i olika avseenden är i hög grad inriktad mot Östergötland. Frågan om eu

revision av länsgränserna har också väckts under senare år och en utred­

ning därom har tillstyrkts av länsstyrelsen i länet. Det har under utred­

ningen från olika håll i norra länsdelen framhållits att de nu aktuella sam-

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

63

manslagningsfrågorna borde slutligt övervägas först i samband med frågan

om ändrad länsindelning.

Den rådande administrativa tudelningen bär uppkommit till följd av lä­

nets oformliga geografiska kontur med stora avstånd och har synbarligen

särskilt föranletts av att kommunikationerna varit ytterligt bristfälliga.

Främst av denna anledning var frågan om delning av länet aktuell i mitten

på 1800-talet. Som en kompromiss inrättades i stället två landsting, och

dessa har följts av dubblerade organ på jordbrukets och skogsbrukets om­

råde. På senare årtionden inrättade organ i övrigt har däremot blivit ge­

mensamma för länet.

Vad kommunikationerna beträffar är järnvägsförbindelserna mellan nor­

ra och södra länsdelarna alltjämt otillfredsställande. Det torde inte kunna

förväntas att kontaktfrågan mellan länsdelarna i nämnvärd grad skall lö­

sas genom ändrade järnvägsförbindelser. Däremot har vägnätet avsevärt

förbättrats och den fortsatta omläggningen av riksväg nr 4 beräknas för­

korta avståndet mellan Kalmar och Västervik (Oskarshamn—Västervik)

med omkring 15 km. Vidare kommer den förbättrade standarden på vägen

att ytterligare förkorta tidsavståndet. Detta bör kunna medföra att kon­

takten och samhörigheten mellan länsdelarna, som på de senaste åren avse­

värt förbättrats, ytterligare stärkes. Å andra sidan kommer de långa avstån­

den till residensstaden alltjämt att innebära olägenheter för invånarna i den

nordligaste delen av länet. Det må nämnas att regelbundna direkta bussför­

bindelser mellan Västervik och Kalmar icke nu är inrättade.

Länsstyrelsen har på olika sätt sökt överbrygga den klyfta som avstån­

det m. m. skapat mellan länsdelarna. Sålunda tillämpas sedan en följd av

år att länsstyrelsen regelbundet håller överläggningar i Västervik.

Som en målsättning för de överväganden, som i det följande kommer att

göras, bör enligt utredningsmannens mening uppställas en organisation,

som har förutsättning att betjäna länets norra och södra delar i lika ut­

sträckning och som beaktar alla möjligheter till ett rationellt utnyttjande

av personella, ekonomiska och andra resurser. Inte minst får därvid intres­

set av goda kontaktmöjligheter i skilda hänseenden tillmätas betydelse.

Kontaktbehov finns i två avseenden: dels mellan vederbörande organ

och allmänheten, i första hand då de enskilda jordbrukarna och skogsägar­

na, dels mellan ledningarna av de olika organen sinsemellan och med andra

samverkande organ. Möjligheterna att hålla personlig kontakt och att ge

god service bör bedömas mot bakgrunden av arbetets fördelning och orga­

nisation inom de olika organen.

Det har genom den tekniska och ekonomiska utvecklingen uppkommit

ett ökande behov av specialister på olika grenar av jord- och skogsbruket.

Det är emellertid av olika skäl begränsade möjligheter att inom små verk­

samhetsområden på längre sikt hålla specialister av olika slag. Små enheter

har ofta alltför begränsade ekonomiska resurser. Det är inte heller förenligt

med god hushållning med de personella resurserna att låta befattnings­

havare med hög specialutbildning arbeta i små områden med arbetsuppgif­

ter, som i väsentlig utsträckning kunde skötas av icke specialutbildad per­

sonal. Utvecklingen går också i den riktningen, att den högskoleutbildade

expertisen får relativt stora verksamhetsområden — i eu del fall utöver

länsgränserna — och alt huvuddelen av de löpande arbetsuppgifterna läggs

pa allroundarbetande befattningshavare med lokalt mera begränsade arbets­

fält. Specialistens uppgift blir då alt följa utvecklingen inom sill fack, alt

bedriva viss allmän upplysning, alt förmedla kunskap och nyheter till de

lokala befattningshavarna, medverka till deras fortbildning samt härutöver

att ge sitt utlåtande i viktigare och mer svårbedömbara ärenden.

64

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

En så ordnad verksamhet på jordbrukets och skogsbrukets område inne­

bär att beställningsarbeten (planläggning av stämpling och skogsvårdsåt-

gärder, av jordförbättring och byggnader, uppläggande av driftplaner etc.)

samt den individuella rådgivningen ute på fältet i stort sett utföres av all-

roundarbetande personal, som inom sitt område bör kunna hålla god kon­

takt med sina klienter och med bygdens utveckling. Denna kontakt -— och

det blir givetvis huvuddelen av direktkontakten —• blir föga beroende av var

kansliorten för organet ligger.

Det kvarstår givetvis ett behov från befolkningens sida att i speciella

problem få personlig kontakt med den ene eller andre specialisten. Möjlig­

heterna härtill blir givetvis mindre om specialisterna får stora verksamhets­

områden och för bygder, som får långa avstånd till stationeringsorten för

specialisten. Detta är emellertid en följd av att man, såsom nyss sagts, är

nödsakad att hushålla med den specialutbildade personalen.

Det föreligger naturligtvis också ett behov för länets invånare att i en del

ärenden få rådgöra personligen med vederbörande chefstjänsteman. Möjlig­

heterna härtill kommer givetvis att begränsas vid en minskning av antalet

förvaltningsenheter och därmed också antalet chefstjänster. Detta förhål­

lande kan emellertid ej undvikas, då en god hushållning med den specialut­

bildade och högt kvalificerade arbetskraften skall göras samtidigt som all­

mänhetens krav på service tillgodoses. Frågan, som har många paralleller

inom andra förvaltningsområden, synes emellertid ej ha sådan storleksord­

ning, att den kan anses på ett mera avgörande sätt böra inverka på över­

vägandena om eventuell sammanslagning av här behandlade länsorgan.

Ur här berörda synpunkter ter sig ordningen vid skogsvårdsstyrelserna

på följande sätt.

I skogsvårdsstyrelsernas verksamhet är arbetsfördelningen grundad på in­

delning i länsskogvaktardistrikt. Det är främst länsskogvaktaren, som inom

sitt distrikt svarar för personlig rådgivning och allmän upplysning i skogs-

vårdsfrågor, och hans befogenheter omfattar bl. a. stämpling och åtgärds-

planläggning, som beställes av skogsägare. Den personliga rådgivningen

sker f. ö. i stor utsträckning i samband med sådana förrättningar ute på

fältet. De länsjägmästaren underställda jägmästarna har icke särskilda

distrikt utan torde arbeta som specialister särskilt inom den skogliga un­

dervisningens område.

En sammanslagning av de båda styrelserna torde inte böra medföra att

systemet med länsskogvaktardistrikt frångås. Kontakterna mellan allmän­

heten och länsskogvaktarorganisationen torde inte vara beroende av om

den administrativa ledningen utövas från en eller två kansliorter.

Det ligger i sakens natur att en sammanslagning av de ifrågavarande

institutionerna skulle komma alt medföra, att de beslutande församlingar­

nas nuvarande förankring i bygden i viss mån försvagades. Södra länsde­

lens företrädare skulle få medinflytande på avgörandet av frågor beröran­

de norra länsdelen liksom också norra länsdelens representanter få med­

inflytande i södra länsdelen. För att icke någon länsdel med fog skall kän­

na sig eftersatt är det av vikt att en för länet gemensam nämnd eller sty­

relse får en väl avvägd sammansättning från de båda länsdelarna.

Vid sammanslagna enheter av de skilda organen hör dessas styrelser, de­

legationer o. dyl. förlägga sammanträden m. m. icke blott till kansliorten

utan även till andra platser inom länet för att därigenom söka öka kon­

taktmöjligheterna och knyta länsdelarna närmare samman. Det bör här

vara goda möjligheter att bygga vidare på den tradition, som länsstyrelsen

utbildat med regelbundna mottagningar i Västervik en gång i månaden.

65

I den allmänna upplysningsverksamheten har såsom redan berörts så­

väl hushållningssällskap som skogsvårdsstyrelser fått betydelsefulla och

ökade arbetsuppgifter. Efter riksdagsbeslutet i år har lantbruksnämnderna

fått upplysning som ett delvis nytt medel i sin verksamhet. Upplysnings­

verksamheten kräver att en nära kontakt kan hållas mellan ledningarna

av de nämnda tre organen och även andra länsorgan, särskilt da lantmä-

teriet och länsarbetsnämnden. Lantmäteriets medverkan avser här givetvis

särskilt den yttre rationaliseringen. Länsarbetsnämndens medverkan är gi­

ven med hänsyn till den undervisning i arbetslöshetsbekämpande syfte och

den planläggning av arbetsobjekt för tider med ojämn sysselsättning, som

bedrives inom hushållningssällskap och skogsvårdsstyrelse. Omskolningen

av arbetskraft, som tidigare kunnat få sin utkomst i lanthushållningen,

samt överföring till andra delar av näringslivet av sådan arbetskraft är

andra vägande motiv för länsarbetsnämndens medverkan.

En fortlöpande intim samverkan mellan lantbruksnämnd och lantmäteri

är nödvändig. I enlighet med statsmakternas direktiv utbygges samverkan

i organiserad form, som i avseende å skogsmark innefattar jämväl sko^gs-

vårdsstyrelserna. Sålunda gäller bl. a. att lantbruksnämnden skall samrada

med överlantmätaren i ärenden rörande fastighetsbildning och att överlant­

mätaren ävensom länsjägmästaren äger deltaga i nämndens överläggning­

ar i ärenden som rör deras verksamhetsområden. Samverkan på länspla-

net omfattar givetvis även andra myndigheter. En samordnande uppgift i

olika hänseenden åvilar länsstyrelserna i länen, som nu bl. a. fått till upp­

gift att genom utbyggda länsråd föra de olika verksamhetsgrenarna i ökad

kontakt med varandra. Eu samordning och ett samarbete försvåras i viss

mån genom den nuvarande organisatoriska splittringen inom Kalmar län

med vissa organ tudelade och delvis förlagda på annan ort än residenssta­

den.

Utredningsmannen övergår härefter till att beröra vissa för lantbruks­

nämnderna, hushållningssällskapen och skogsvårdsstyrelserna i Kalmar län

speciella spörsmål samt de besparingar, som skulle kunna vinnas genom

en sammanslagning av varje grupp av de olika organen. I fråga om skogs­

vårdsstyrelserna uttalar utredningsmannen därvid, afl den nuvarande eller

påräkneliga omfattningen av de båda skogsvårdsstyrelsernas verksamhet —

sedd även i förhållande till andra jämförbara län och med beaktande av ut­

vecklingen på serviceområdet — icke är eller torde få sådan omfattning, att

arbetsvolymen skulle utgöra hinder för sammanslagning av styrelserna.

Skogsvårdsstyrelsen i norra länsdelen har byggt upp eu betydande servi­

ceorganisation, betingad av de arbetsuppgifter, som skogsvårdsstyrelsen

funnit angelägna. Med hänsyn härtill och till de omfattande skogsbygderna

i norra länsdelen synes skäl föreligga att, om en sammanslagning till en ge­

mensam skogsvårdsstyrelse för länet genomföres, verksamhetsområdet nu

indelas i två distrikt, med ett distriktskontor å den ort, som inte blir kans­

liort för skogsvårdsstyrelsen. Någon anledning att frångå den nuvarande

organisationen beträffande länets indelning i länsskogvaktardistrikt före-

ligger ej.

I betänkandet lämnas därefter följande sammanställning rörande en tänk­

bar personalorganisation vid eu för länet gemensam skogsvårdsstyrelse.

5

liihang till riksdagens protokoll 1960. lsaml.Nr 10G

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

66

Sammanställningen utvisar även den nuvarande personalorganisationen vid

de båda skogsvårdsstyrelserna. Endast den ordinarie och extra ordinarie

personalen har medtagits. Beteckningarna C och D avser placering vid sty­

relsens kansli resp. vid det föreslagna distriktskontoret.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Södra

Norra

1 C

1 G

16 D) 9 (1 C—8

D)

6

D

1 C

1 C

1 C

1 C

1 C

1 D

9 (2 C—7 D)

9 D

1 G

1 C

3 C

En skogsvårds-

styrelse

Länsjägmästare ....................................

1

c

Biträdande länsjägmästare...................

1

C

Distriktsjägmästare................................

1

D

Förste assistent .................................... ....

Assistent................................................. 2 (1 C—1 D)

Förste länsskogvaktare........................

1

p>

Länsskogvaktare....................................

18

(2

C

Biträdande länsskogvaktare............... 15 D

Kamrerare .............................................

1

q

Kontorist................................................. 1

p

Kanslibiträde.........................................

1

p>

Kontorsbiträde .................................... 3

^2

C-

1

D)

Personalförteckningen har, anför utredningsmannen —- utom vad avser

kontorsbiträdena — uppgjorts av utredningens skoglige expert med led­

ning av organisationen vid andra jämförbara skogsvårdsstyrelser i landet

och med hänsyn till de lokala förhållandena inom länet. En sammanslag­

ning av skogsvårdsstyrelserna skulle enligt förteckningen medföra en

minskning av personalen med en befattningshavare, nämligen en kamrera­

re. En lansjägmästare utgår. En biträdande länsjägmästare (tillika distrikts-

chef) och en distriktsjägmästare skulle tillkomma, medan de två förste as-

sistenttjansterna bortfaller. Genom att en assistent tillkommer, skulle an­

talet jägmästare bli samma som nu finns vid de båda styrelserna. En kansli-

biträdestjänst skulle ombildas till kontoristtjänst. Vad beträffar biträdes-

personalen på kontoret i övrigt har från skogsvårdsstyrelserna anförts att

man nu arbetar med en minimal personaluppsättning och i avsevärd ut­

sträckning får anlita extra kontorspersonal. En eventuell ökning av kon­

torspersonalen skulle sålunda vara betingad av nu föreliggande brist och

icke föranledas av en sammanslagning, som enligt erfarenheter från andra

sammanhang normalt bör medge viss rationalisering av arbetet. Mot bak­

grunden härav har kostnadsjämförelsen beträffande avlöningar gjorts utan

ändring av antalet kontorsbiträden.

Vad angår utgifterna för arvoden samt resekostnadsersättningar och

traktamenten till styrelseledamöter, revisorer m. fl. räknar utredningsman­

nen med att dessa kommer att minska vid en sammanslagning till en

skogsvårdsstyrelse. Däremot torde kostnaderna för reseersättningar till

personalen komma att öka något. Vid en distriktsindelning kommer resor­

na för den biträdande länsjägmästaren och för distriktsjägmästaren sanno­

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

67

likt icke att totalt sett föranleda några nämnvärda kostnadsändringar under

ifrågavarande utgiftstitel. Resekostnaderna för länsjägmästaren och den spe­

ciella expertis, som må bli gemensam för länet, torde däremot medföra en

ökning. Å andra sidan reduceras denna ökning, om skogsvårdsstyrelsen för-

lägges till Kalmar, genom att resekostnader icke uppkommer för länsjäg­

mästaren vid samverkan med myndigheter och institutioner i Kalmar.

Utgifterna för de allmänna förvaltningskostnaderna torde i vissa avse­

enden (såsom för inventarier, föreningsavgifter m. m.) bli lägre och i and­

ra högre (t. ex. för telefonkostnader). Vid en distriktsindelning blir kost­

naderna för tjänstelokaler troligen oförändrade. Ifrågavarande allmänna

förvaltningskostnader beräknas totalt sett icke påverkas i nämnvärd grad

av en sammanslagning.

De kostnadsförändringar i förhållande till de faktiska kostnaderna bud­

getåret 1958/59, som en sammanslagning av skogsvårdsstyrelserna vid

ovannämnda förutsättningar kan beräknas medföra, har av utredningsman­

nen beräknats till följande ungefärliga belopp.

Kostnadsslag

Ökning

eller

minskning

A. Avlöningar ............................................................................................. —

11 568

B. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer m. fl................... —

2 400

C. Reseersättningar .................................................................................... -f-

3 900

D. Vissa förvaltningskostnader ............................................................. —

E. Övriga utgifter ........................................................................................ —

Summa — 10 068

I en avslutande sammanfattning uttalar utredningsmannen, att han anser

att storleken av Kalmar län i och för sig inte hindrar att administrationen

av en gemensam skogsvårdsstyrelse kunde handhas från en och samma kansli­

ort. Arealen skogsmark inom en skogsvårdsstyrelses verksamhetsområde

torde dock bli den största i södra Sverige. Med utgångspunkt från en oför­

ändrad indelning av länet i länsskogvaktardistrikt torde ett sammanföran­

de av själva administrationen till en plats icke medföra någon förändring av

betydelse vad angår skogsvårdsstyrelsernas enskilda rådgivnings- och upp­

lysningsverksamhet samt serviceverksamhet. En sammanslagning, begrän­

sad till att ställa förvaltningarna under en chef och göra den kamerala or­

ganisationen gemensam, synes icke medföra kostnadsförändringar av av­

görande betydelse. För en sammanslagning talar det alltmer framträdande

behovet av en ökad samverkan mellan länsorganen på jord- och skogsbrukets

område liksom också med länsförvaltningen i övrigt.

I fall en sammanslagning kommer till stånd, torde en distriktsindelning

nu böra anordnas med ett distriktskontor förlagt till den ort, som icke blir

kansliort. Som kansliort kan med hänsyn till skogsmarkens fördelning och

åtgärdsbehovet Västervik eller Kalmar ifrågakomma. Måhända skulle Väs­

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

tervik ur antydda synpunkter ha visst företräde. Om ledningen förlägges

till Kalmar, underlättas emellertid samverkan på länsplanet och ökas möj­

ligheterna att åstadkomma samlade insatser.

Den tidigare redovisade kostnadsjämförelsen belyser endast hur en sam­

manslagning av skogsvårdsstyrelserna till ett kansli under gemensam chef

men med fackutbildad personal (jägmästare m. fl.) till oförändrad nume­

rär och stationering skulle verka. Utredningsmannen har sålunda icke fun­

nit sig böra ingå på några överväganden rörande ändringar i organisationen

i övrigt.

Yttrandena över Kalmarlänsutredningens betänkande i vad avser skogs­

vårdsstyrelserna i Kalmar län. Av de remissorgan, som i sina yttranden be­

rört frågan om sammanslagning av de båda skogsvårdsstyrelserna, uttalar

sig statskontoret, riksräkenskapsverket, skogsstyrelsen och lantbruksnämn­

den i Kalmar läns södra område för en sammanslagning, medan övriga re­

missorgan, däribland lantbruksstyrelsen, länsstyrelsen i Kalmar län, lant­

bruksnämnden i Kalmar läns norra område, de båda skogsvårdsstyrelserna

och hushållningssällskapen samt Skogsvårdsstyrelsernas förbund, föreslår

att avgörandet i frågan uppskjutes tills vidare, varvid som motiv anföres

bl. a. att skogsvårdsstyrelseorganisationen är föremål för omprövning samt

att ändringar i den nuvarande länsindelningen är att förvänta relativt snart.

Beträffande de praktiska konsekvenserna av en sammanslagning utta­

lar skogsstyrelsen följande.

De administrativa och ekonomiska vinsterna av skogsvårdsstyrelsernas

ihopslagning torde, enligt vad utredningen visar, bli rätt obetydliga, om ut­

redningsmannens förslag att inrätta ett distriktslcontor i Västervik med

en personaluppsättning av inte mindre än fyra befattningshavare -— två

jägmästare och två biträden för kontorsgöromål ■— följs. Enligt skogssty­

relsens mening innebär förslaget en halvmesyr, som inte gärna kan god­

tas. De fördelar ur organisatorisk synpunkt, som en sammanslagning med

tillskapande av ett gemensamt kansli i residensstaden i och för sig skulle

föra med sig, synes nämligen gå helt förlorade genom inrättande av det

tilltänkta Västervikskontoret, som i åtskilliga stycken skulle komma att stå

liksom litet vid sidan om, med viss tungroddhet i förvaltningsförfarandet

och andra komplikationer i släptåg. Skall ett hopförande ske, synes detta

böra vara fullständigt, eljest torde den nuvarande anordningen böra bibe­

hållas såsom mera funktionsduglig än den föreslagna kompromissen. Vid

en fullständig hopslagning kan besparingarna beräknas bli större än vad

utredningen kalkylerat med. Den aktuella ekonomiska vinsten blir dock

relativt blygsam, genom att en omedelbar utbyggnad av resurserna på yr­

kesutbildningens område erfordras för den södra" länsdelens vidkommande.

Några minskningar av antalet befattningshavare, med undantag av en kam­

rer, eller sänkta lokalkostnader är därför icke att räkna med" vid en sam­

manslagning i nuläget. Kostnadsbesparingen i detta läge kan under angivna

förutsättning uppskattas till i runt tal totalt 18 000 kr."för år. På längre sikt

kan emellertid en större ekonomisk vinst beräknas uppkomma genom att

utbyggnaden kan hållas inom snävare ram än som skulle erfordras, om den

nuvarande ordningen med två styrelser bibehölles. Mot den i betänkandet

föreslagna personaluppsättningen, som är beräknad enligt nu tillämpade

69

grunder för personalberäkningar hos skogsvårdsstyrelserna, synes i nuva­

rande stund i princip intet vara att erinra.

Vad beträffar själva tidpunkten för en eventuell sammanslagning av

skogsvårdsstyrelserna förtjänar framhållas, att den nuvarande länsjägmäs-

taren i det södra området uppnår pensioneringsperiodens nedre gräns dén

1 december 1962 och periodens övre gräns den 1 december 1963. Kamrera­

ren i samma styrelse uppnår motsvarande gränser den 1 januari 1962 resp.

den 1 januari 1963. Med hänsyn till anförda förhållanden torde ett beslut

om sammanslagning lämpligen få träda i kraft den 1 juli 1962 eller den 1 ju­

li 1963. Intill dess torde åtskilliga med sammanläggningen sammanhängan­

de praktiska problem hinna närmare utredas.

Till stöd för sitt ställningstagande mot en omedelbar sammanslagning

anför skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns norra område med anknytande till

de av utredningsmannen anförda motiveringarna sammanfattningsvis föl­

jande.

1. Kostnadsbesparingar

Utredningen tillmäter de av densamma beräknade kostnadsbesparingarna

ingen avgörande betydelse.

Såsom styrelsen visat kan — om en försämring i en verksamhet ej skall

uppstå — icke beräknas uppkomma någon besparing alls. En fördyring är

av angivna skäl mera sannolik.

Kostnadsbesparing kan sålunda över huvud taget icke åberopas som skäl.

2. Personella, ekonomiska och andra resurser utnyttjas rationellare

Enligt vad styrelsen kunnat finna, har utredningen beträffande skogs­

vårdsstyrelserna icke kunnat påvisa några vinster av detta slag. Styrelsen

anser icke heller att några sådana, värda att nämna, kunna väntas upp­

komma.

3. Samverkan mellan länsorganen på jord- och skogsbrukets område lik­

som också med länsförvaltningen i övrigt underlättas

Det bör här först framhållas att detta givetvis kan angivas som skäl en­

dast med den uttryckliga förutsättningen att ett sammanslaget organs kansli

lorlägges till Kalmar.

Med" hänsyn till att skogsvårdsstyrelserna i sin verksamhet icke har nå­

got eller mycket obetydligt att göra med länsstyrelsen och de flesta andra

länsorgan utom lantbruksnämnd och lantmäteri (varvid lagarbetet med dem

är koncentrerat till norra länsdelen) men däremot i sin yrkesutbildning

behöver goda kontakter med norra landstinget, anser styrelsen med hän­

visning också till vad ovan anförts om kontakternas natur, att detta skäl

icke kan tillmätas närmelsevis den betydelse som utredningsmannen gjort.

Att döma av den ställning utredningsmannen tagit till punkterna 1 och 2

härovan måste han ha tillmätt punkt 3 en helt avgörande betydelse vid sitt

ståndpunkttagande i princip för en sammanslagning av skogsvårdsstyrel­

serna.

Styrelsen kan icke finna det vara rimligt att så svagt underbygga en åt­

gärd, som uppenbarligen skulle innebära en avsevärd försämring av skogs-

vårdsstyrelsernas verksamhet såväl för organen själva som — och icke

minst — för allmänheten och som mötts av ett så kompakt motstånd från

denna allmänhets sida. Härtill kommer att frågan, oavsett detta, icke bör

frikopplas från de förslag om andra lösningar, som framkommit, utan bör

anstå i avvaktan på att dessa blivit grundligt utredda. I annat fall kan ris­

keras att det tillskapas ett provisorium, som med tanke särskilt på eu even­

tuell ändring av länsindelningen, skulle vara bögsl olyckligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

70

Skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns södra område uttalar, att styrelsen,

sedan den fått taga del av utlåtandet från skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns

norra område, ansett sig icke ha anledning att närmare yttra sig om den

föreliggande utredningen utan vill till alla delar ansluta sig till det utlåtande,

som avgetts av skogsvårdsstyrelsen i det norra området.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

C. Skogsvårdsstyrelsernas sammansättning och arbetsformer

Nuvarande förhållanden. Skogsvårdsstyrelserna i Västerbottens och Norr­

bottens län samt i Älvsborgs län, där antalet hushållningssällskap är två, be­

står av fem ledamöter, medan styrelserna i övriga län består av tre ledamö­

ter. Styrelseledamöterna är utsedda för tre år i sänder, en såsom ordföran­

de av Kungl. Maj :t samt de övriga till halva antalet av vederbörande lands­

ting och halva antalet av vederbörande hushållningssällskap. För envar av

ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen skall för samma tid och på ena­

handa sätt, som gäller i fråga om dessa, utses en suppleant.

För besluts fattande inom skogsvårdsstyrelse fordras, att denna är full­

talig. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta förenar sig.

Vid lika röstetal gäller, utom i fall rörande åtal mot eller disciplinär bestraff­

ning av tjänsteman hos styrelsen, den mening som biträdes av ordföran­

den.

I den skogliga undervisningsverksamheten biträdes skogsvårdsstyrelse av

ett råd, bestående av länsjägmästaren samt fyra av styrelsen för tre år i

sänder särskilt utsedda personer, av vilka en skall företräda domänverket,

en det större enskilda skogsbruket, en det mindre skogsbruket och en skogs­

arbetarna. Råden inrättades år 1955.

Enligt reglementet för skogsvårdsstyrelserna äger de skogsskoleutbildade

ordinarie befattningshavarna vid skogsvårdsstyrelse utse en representant att

närvara vid skogsvårdsstyrelses sammanträden med rätt att deltaga i över-

läggningarna men ej i besluten. Nämnda bestämmelse tillkom år 1946.

Skogsvårdsutredningen. Utredningen förklarar, att den vid sina övervä­

ganden i fråga om skogsvårdsstyrelsernas sammansättning utgått från att

styrelserna skall ha god lokal förankring, vara representativa för det en­

skilda skogsbruket inom vederbörande skogsvårdsstyrelseområde samt äga

förutsättningar att arbeta effektivt. Utredningen har vidare tagit särskild

hänsyn till att styrelserna skall vara lämpade att taga ansvar i frågor rö­

rande den skogliga yrkesutbildningen.

Utredningen anför vidare.

Den lokala förankringen torde bäst säkerställas genom att till ledamot

av skogsvårdsstyrelse utses endast sådan inom styrelsens verksamhetsom­

råde boende person, som är med skogsförhållandena inom området väl för­

trogen. Villkoret att skogsvårdsstyrelse skall vara representativ för det en­

skilda skogsbruket inom sitt område samt lämpligt sammansatt för hand­

71

läggning av yrkesutbildningsfrågor bör enligt utredningen föranleda att

antalet ledamöter i styrelsen utökas. Normalt synes nämligen, i likhet med

vad f. n. gäller beträffande råden för undervisningsfrågor, i styrelsen böra

ingå bl. a. en företrädare för det större enskilda skogsbruket, eu för det

mindre skogsbruket och en för skogsarbetarna.

Vad beträffar kravet att styrelsen skall kunna arbeta effektivt kan det

nuvarande förhållandet att skogsvårdsstyrelses beslut i princip skall fattas

av styrelsen i plenum knappast anses tillfredsställande. I stället synes så­

dana bestämmelser rörande ärendenas handläggning inom skogsvårdssty-

relse böra utfärdas att beslut skall kunna träffas även i annan ordning än

av styrelsen i sin helhet. Genom dessa bestämmelser, vilka lämpligen bör

meddelas i ett med de moderna instruktionerna inom statsförvaltningen så­

som förebild omarbetat reglemente för skogsvårdsstyrelserna, torde bl. a.

böra fastställas, vilka ärenden som skall avgöras i plenum samt den ordning

i vilken beslut i övriga ärenden skall fattas.

Med beaktande av det anförda föreslår utredningen, att skogsvårdsstv-

relse skall bestå av ordförande och sex ledamöter. Ordföranden bör utses

av Kungl. Maj :t. Av ledamöterna bör tre utses av länsstyrelsen på så sätt

att två utses bland personer, som kan anses företräda det enskilda skogs­

bruket inom skogsvårdsstyrelseområdet, och en bland personer, som kan

anses företräda skogsarbetarna inom området. Utseendet av nämnda leda­

möter bör föregås av att de inom skogsvårdsstyrelsens verksamhetsområde

representativa skogsägare- resp. skogsarbetarorganisationerna beredes till­

fälle avge förslag. Av övriga ledamöter bör två utses av landstinget — var­

av den ene helst bör ha goda kontakter i yrkesutbildningsfrågor — och

den återstående utgöras av länsjägmästaren såsom självskriven. För samt­

liga ledamöter utom ordföranden och länsjägmästaren bör finnas supple­

anter, utsedda i enahanda ordning som ledamöterna. Vad gäller mandat­

tidens längd för de utsedda ledamöterna samt suppleanterna synes denna

av praktiska skäl böra fastställas till fyra år. Slutligen bör det få ankomma

på styrelsen att inom sig utse vice ordförande.

Vid en förstärkning av skogsvårdsstyrelserna i enlighet med utredning­

ens förslag bör enligt de sakkunnigas mening bestämmelserna i skogsvårds-

styrelseförordningen angående särskilda råd för undervisningsfrågor utgå.

De samordningsproblem av olika slag, som uppkommer i anslutning till den

skogliga yrkesutbildningsverksamheten, torde liksom när det gäller liknande

frågor inom övriga verksamhetsgrenar böra lösas av vederbörande styrelse

på sätt som med hänsyn till de lokala förhållandena bedömes lämpligast.

Jämväl den bestämmelse i reglementet för skogsvårdsstyrelserna som in­

nebär, att de skogsskoleutbildade ordinarie befattningshavarna vid skogs-

vårdsstyrelse äger utse en representant att närvara vid styrelsens samman­

träden med rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten synes

kunna utgå. Utredningen har nämligen funnit, alt den speciella sakkunskap

rörande de praktiska skogliga förhållandena, som besittes av befattnings­

havarna inom länsskogvaktarkategorien, skulle bättre än f. n. kunna nyt­

tiggöras av skogsvårdsstyrelsen, om denna vid förekommande behov till

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

72

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

sammanträde kallade just den befattningshavare, som i sin tjänst haft be­

röring med det till behandling föreliggande ärendet. Samtidigt uttalar sig

utredningen för att företagsnämnder inrättas vid skogsvårdsstyrelserna.

Vad slutligen beträffar villkoren för att skogsvårdsstyrelse skall vara be­

slutmässig finner utredningen, att närvaro bör krävas av, förutom ordfö­

randen, minst fyra ledamöter. Såsom styrelsens mening bör gälla den me­

ning, varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal bör ordföranden, utom

vad gäller ärenden, som avser åtal mot eller disciplinär bestraffning av

tjänsteman, ha utslagsröst.

I en reservation förordar ledamoten Hansson att skogsvårdsstyrelserna i

de mindre och medelstora skogsvårdsstyrelseområdena skall bestå av fem

ledamöter, nämligen en av Kungl. Maj :t förordnad ordförande, två av läns­

styrelsen utsedda ledamöter, en av landstinget utsedd ledamot samt läns-

jägmästaren. Reservanten motiverar sitt ställningstagande sålunda.

Utredningen föreslår att länsjägmästaren skall ingå som självskriven le­

damot i skogsvårdsstyrelse. Antalet ledamöter blir härigenom utökat utan

att styrelsen kan sägas ha växt. Visserligen torde någon praktisk erfarenhet,

krav från skogsvårdsstyrelsernas eller länsjägmästarnas sida knappast

kunna åberopas som stöd för länsjägmästarnas inplacering i styrelserna

men förslaget synes mig vara väl motiverat av en för allmänna institutioner

under senare år genomförd praxis och därmed av önskemålet att skapa

överensstämmelse med lantbruksnämnd, hushållningssällskap och andra

länsorgan, vilkas chefstjänsteman författningsenligt redan är styrelseleda­

mot.

Sämre underbyggt förefaller mig vara utredningens förslag att gå vidare

och generellt utöka antalet styrelseledamöter till sju, även om jag helt delar

utredningens uppfattning »att styrelserna skall ha god lokal förankring,

vara representativa för det enskilda skogsbruket inom vederbörande skogs-

yårdsstyrelseområde samt äga förutsättningar att arbeta effektivt». Min er­

farenhet föranleder mig också att oreserverat instämma när utredningen

understryker att »den lokala förankringen torde bäst säkerställas genom

att till ledamot av skogsvårdsstyrelse utses endast sådan inom styrelsens

verksamhetsområde boende person, som är med skogsförhållandena inom

området väl förtrogen». En skogsvårdsstyrelse torde emellertid arbeta mest

effektivt om den liksom hittills består av ett relativt begränsat antal för

uppgiften intresserade personer, som är förfarna i skogsbruk och väl för­

trogna med skogsförhållandena inom skogsvårdsstyrelsens verksamhetsom­

råde. Av den anledningen finner jag det omotiverat att genomgående utöka

antalet styrelseledamöter till sju. — En skogsvårdsstyrelse om fem perso­

ner betyder däremot ingen egentlig utökning därest, som utredningen före­

slår, länsjägmästaren ingår och vice ordföranden väljes inom styrelsen;

suppleant för ordföranden, som f. n. även utses av Kungl. Maj :t och utan

att äga rösträtt regelbundet deltager i styrelsens sammanträden, skulle

nämligen icke längre förordnas.

Landets 25 skogsvårdsstyrelseområden företer med hänsyn till storlek

och de enskilda skogarnas sammansättning de mest skiljaktiga förhål­

landen. Vissa av dem är utpräglade småbrukarområden med den enskilda

skogsmarken till 80—90 procent eller mer i bondehand medan inom and­

ra storskogsbruket närmast dominerar. Inom de förra är skogsägarna som

regel även skogsarbetare och kadern av egentliga skogsarbetare på de en­

skilda skogarna ofta ytterst begränsad. Däremot är skogsarbetarkåren

Kangl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

73

inom områden med stor andel gods- och bolagsskogar av betydande nume­

rär. Inom ett mindre skogsvårdsstyrelseområde erhålles ofta såväl geogra­

fiskt som kategorimässigt en bättre representation av det enskilda skogs­

bruket genom tre—fyra personer än i ett större genom sex personer. Eu

styrelse om sju ledamöter skulle vidare inom flera mindre områden i be­

traktande av antalet skogliga befattningshavare hos resp. skogsvårdsstyrel-

ser innebära en otymplighet, som ur ekonomisk synpunkt knappast hellei

kan försvaras.

Nu motiverar utredningen främst sitt förslag om till sju personer utöka­

de skogsvårdsstyrelser med en strävan att göra dessa lämpligt sammansatta

även tor handläggning av skogliga yrkesutbildningsfrågor. Härvidlag sy­

nes mig utredningen göra ett felslut. Yrkesutbildningen kommer nämligen

under alla förhållanden att kräva ett permanent samråds- eller samarbets-

organ, i vilket representanter för olika myndigheter, organisationer och

skogsägarekategorier, som inte kan tänkas ingå i skogsvårdsstyrelsen, bör

få göra sin mening gällande, t. ex. skolmyndigheter, domänverket, skogs­

arbetare på allmänna skogar, landstingets förvaltningsutskott m. fl. Vad

landstingets förvaltningsutskott beträffar måste en intim direkt kontakt

upprätthållas mellan detta såsom främste företrädare för yrkesutbildning­

en inom landstingsområdet och skogsvårdsstyrelsen — en kontakt som

kräver så speciell insikt i yrkesutbildningsfrågor och landstingsförvaltning

att den endast i undantagsfall kan förutsättas bli tillfredsställande upprätt­

hållen genom av landstinget i tänkt ordning valda ledamöter.

Troligen bör man emellertid förutsätta att i t. ex. de vidsträckta norr­

ländska skogsvårdsstyrelseområdena ett större antal än fem ledamöter kan

visa sig vara ett berättigat önskemål för att styrelsen skall erhålla en till­

fredsställande geografisk täckning av hela området. Antalet styrelseledamö­

ter synes lämpligen böra vara udda och därmed i dessa större områden

högst sju. Men inom de mindre och flertalet medelstora skogsvårdsstyrelse-

områdena finner jag en fördubbling av styrelsens numerär helt omotiverad,

då en styrelse om fem ledamöter — länsjägmästaren inräknad — kan förut­

sättas bli fullt representativ och äga de bästa förutsättningar för effektiv

verksamhet. I vart fall synes möjlighet böra lämnas för ett efter de lokala

förhållandena fritt val mellan fem eller sju styrelseledamöter. Vid utseende

av styrelseledamöter torde det vidare få anses vara av större vikt att välja

för uppgiften lämpade personer än att ovillkorligt göra valet inom till nume­

rären obetydliga kategorier med en ofta diffus avgränsning. Däremot bär

vid utseende av representanter i samarbetsorgan för yrkesutbildningsfrågor

stor vikt fästas vid att alla berörda parter blir företrädda.

I en av ledamoten Staxäng avgiven reservation förordas att anordningen

med en skogsskoleutbildad bisittare vid skogsvårdsstyrelses sammanträden

bibehålies. Som motiv för sitt ställningstagande anför herr Staxäng, att

skogsvårdsstyrelserna genom bisittarna erhåller ett värdefullt tillskott av

skoglig sakkunskap, stående i nära kontakt med skogsägarna i vederbö­

rande län.

Yttrandena. Utredningens förslag att ordförande i skogsvårdsstyrelse skal?

utses av Kungl. Maj:t tillstyrkes eller lämnas utan erinran av samtliga re­

missorgan som uttalat sig i frågan. Flertalet remissorgan tillstyrker vidare

att länsjägmästaren ingår som självskriven ledamot av skogsvårdsstyrelsen.

Mot sistnämnda förslag vänder sig emellertid bl. a. länsstyrelsen i Skara-

borgs lön, Kalmar läns norra landstings förvaltningsutskott, Älvsborgs läns

landstings förvaltningsutskott, skogsvårdsstgrelserna i Stockholms, Älvs­

borgs och Skaraborgs län, Svenska landstingsförbundet, Skogsindustriernas

samarbetsutskott samt Sveriges skogsägareföreningars riksförbund av vil­

kas uttalanden framgår, att länsjägmästaren anses böra inta en i förhål­

lande till styrelsen fristående ställning.

Beträffande skogsvårdsstyrelses sammansättning i övrigt är meningarna

bland remissinstanserna mycket delade. En rätt allmän uppfattning är

emellertid att hushållningssällskapen med hänsyn till det nära sambandet

mellan jordbruk och skogsbruk bör vara bibehållna vid rätten att utse en

ledamot av skogsvårdsstyrelsen. Flera remissorgan föreslår vidare, att an­

talet styrelseledamöter begränsas till färre än sju — det antal utredning­

en föreslagit — i de mindre och medelstora länen. I sistnämnda fall har

remissorganen i stor utsträckning anknutit till det av utredningsledamo-

ten Hansson reservationsvis framförda förslaget till styrelsesammansätt­

ning. Ett annat framfört alternativ är ordförande utsedd av Kungl. Maj:t,

en ledamot utsedd av länsstyrelsen, en av landstinget, en av hushållnings­

sällskapet samt länsjägmästaren självskriven ledamot. Ytterligare ett alter­

nativ är ordförande utsedd av Kungl. Maj :t, två ledamöter utsedda av läns­

styrelsen samt en ledamot utsedd av landstinget och en av hushållningssäll­

skapet.

Flertalet remissorgan och då framförallt skogsvårdsstyrelserna har med

tillstyrkande av utredningsledamoten Staxängs reservation föreslagit att bi-

sittarinstitutionen bibehålies. De s. k. undervisningsråden anses däremot

rätt allmänt böra ersättas med samrådsorgan av annat slag.

Utredningsförslaget tillstyrkes utan reservation främst av Landsorgani­

sationen i Sverige och Riksförbundet Landsbygdens folk.

Kungl. Mcij:ts proposition nr 106

är

1960

D. Fullföljd av talan mot skogsvårdsstyrelses beslut

Nuvarande bestämmelser m. m. Enligt 43 § 1 mom. skogsvårdslagen må

den som är missnöjd med beslut, som enligt lagen meddelats av skogsvårds-

styrelse, däröver anföra besvär hos skogsstyrelsen, dock att klagan icke må

föras mot beslut enligt 10 § (yttrande av skogsvårdsstyrelse huruvida viss

skog är att anse såsom utvecklingsbar eller huru avverkning bör företagas

utan att stadgandena i 6 och 7 §§ överträdes).

över skogsvårdsstyrelses beslut om tillsättande, entledigande eller disci­

plinär bestraffning av personal hos styrelsen samt om tillämpning av gäl­

lande avlöningsföreskrifter må enligt 2 § skogsvårdsstyrelseförordningen

klagan föras hos Kungl. Maj :t genom besvär.

Av skogsstyrelsens ärendestatistik framgår, att under åren 1948—1959

besvär anförts med stöd av skogsvårdsstyrelseförordningen i följande an­

tal fall.

Tillsättande av personal .................................................... 185

Entledigande av personal....................................................... 3

Tillämpning av gällande avlöningsföreskrifter............

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

75

Summa 190

Skogsvårdsutredningen. I en inledande redogörelse för tillkomsten av de

nu gällande besvärsbestämmelserna erinrar utredningen om att besvärs-

rätten enligt 1923 års skogsvårdslag var inskränkt till att gälla endast vissa

av skogsvårdsstyrelse meddelade slutliga beslut. 1948 års lag medger där­

emot klagorätt över alla av skogsvårdsstyrelse meddelade beslut enligt lagen

med undantag för beslut enligt 10 §. Utredningen anför vidare.

Enligt 2 § 1941 års skogsvårdsstyrelseförordning i dess ursprungliga ly­

delse kunde klagan föras hos Kungl. Maj:t över skogsvårdsstyrelses beslut

i fråga om tillsättande av befattning hos styrelsen. Genom de år 1946 ge­

nomförda ändringarna i förordningen utvidgades besvärsrätten till att om­

fatta skogsvårdsstyrelses beslut om tillsättande och entledigande av personal

hos styrelsen samt om tillämpning av gällande avlöningsföreskrifter. Yt­

terligare utvidgning av besvärsrätten genomfördes fr. o. m. den 1 juli 1957

då denna, i samband med att styrelserna erhöll disciplinär bestraffnings­

rätt, fastställdes till att omfatta jämväl skogsvårdsstyrelses beslut om disci­

plinär betraffning av personal hos styrelsen.

Vid 1941 års riksdag hade i motioner väckts förslag dels om att allmän

klagorätt över skogsvårdsstyrelses beslut skulle medges och dels om att läns-

skogvaktarna skulle medges klagorätt hos skogsstyrelsen resp. Kungl. Maj :t

i alla administrativa ärenden. Därvid framhölls bl. a., att det med hänsyn

till behovet av enhetlighet i de olika skogsvårdsstyrelsernas verksamhet var

synnerligen önskvärt att beslut av skogsvårdsstyrelse över huvud taget kun­

de överklagas antingen hos skogsstyrelsen eller hos Kungl. Maj :t.

Besvärsrätten för utomstående — d. v. s. annan än anställningshavare eller

anställningssökande hos skogsvårdsstyrelse — är såsom framgår av det an­

förda i princip begränsad till att avse skogsvårdsstyrelsebeslut, som grundar

sig på skogsvårdslagen. Följaktligen föreligger ingen besvärsrätt mot skogs­

vårdsstyrelsebeslut inom sådana sektorer av skogsvårdsstyrelseverksamheten

som exempelvis bidragsverksamheten, förrättningsverksamheten och under­

visningsverksamheten. För personalens vidkommande är besvärsrätten så­

som ovan anförts begränsad till beslut om tillsättande, entledigande, disci­

plinär bestraffning samt tillämpning av gällande avlöningsföreskrifter.

Utredningen förklarar sig ha funnit övervägande skäl tala för att rätten

att fullfölja talan mot skogsvårdsstyrelses beslut göres generell. Utredning­

en föreslår därför att, vid sidan av fullföljdsbestämmelserna i skogsvårds­

lagen, i skogsvårdstyrelseförordningen meddelas generella bestämmelser an­

gående rätt att anföra besvär över skogsvårdsstyrelses beslut. I likhet med

vad nu är fallet vid besvär över beslut enligt skogsvårdslagen bör skogssty­

relsen vara besvärsmyndighet i fråga om besvär, som anföres med stöd av

skogsvårdsstyrel seförordningen.

Yttrandena. Den av skogsvårdsutredningen förslagna utvidgningen av be­

svärsrätten lillstyrkes av skogsstyrelsen, skogsvårdsstgrelserna i Stock­

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

holms, Uppsala och Älvsborgs län samt Riksförbundet Landsbygdens folk.

Övriga remissorgan med undantag för skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs

län, som ifrågasätter nödvändigheten av att utvidga besvärsrätten, lämnar

förslaget utan erinran.

E. Granskningen av skogsvårdsstyrelsernas

förvaltning och redovisning

Nuvarande bestämmelser. Före oktober månads utgång varje år skall

skogsvårdsstyrelse till skogsstyrelsen avge redovisning för sin förvaltning

under näst föregående räkenskapsår (tiden 1 juli—30 juni). Vid denna re­

dovisning skall vara fogad en kortfattad framställning angående de under

skogsvårdsstyrelsens tillsyn stående skogarnas tillstånd och sköfsel.

Skogsvårdsstyrelses förvaltning och redovisning skall granskas av reviso­

rer, utsedda för ett räkenskapsår i sänder, en av Kungl. Maj :t och de övriga

till det antal och enligt de grunder, som om ledamöter i styrelsen är föreskri­

vet, dock att inom Västerbottens och Norrbottens län varje landsting och hus­

hållningssällskap äger utse endast en revisor. Revisorerna är följaktligen

fem inom Älvsborgs län och tre inom övriga län. De av Kungl. Maj :t förord­

nade revisorerna och revisorssuppleanterna är regelmässigt gemensamma för

två eller flera skogsvårdsstyrelser. För räkenskapsåret den 1 juli 1959—den

30 juni 1960 har sålunda uppdragen såsom revisorer fördelats bland sam­

manlagt åtta auktoriserade revisorer, och uppdragen såsom suppleanter likale­

des bland sammanlagt åtta auktoriserade revisorer. Såväl de av Kungl. Maj:t

utsedda revisorerna som de som utsetts av landsting och hushållningssällskap

åtnjuter årsarvode. För de förra är arvodet resp. 700, 800 och 900 kr., alltefter

revisionsuppdragets omfattning med hänsyn till den ekonomiska omsättningen

vid vederbörande skogsvårdsstyrelse, och för de senare resp. 200, 250, 300

och 350 kr.

Kontinuerlig siffergranskning utföres vid varje skogsvårdsstyrelse och

för detta uppdrag anlitas utomstående fackman, ofta anställningshavare

hos den av Kungl. Maj:t förordnade revisorn.

Vid fullgörande av sitt uppdrag skall revisorerna ställa sig till efterrät­

telse av skogsstyrelsen meddelade anvisningar. Revisionsberättelsen skall

inges till skogsstyrelsen före december månads utgång. Såväl revisionsbe­

rättelsen som redovisningen och därvid fogad framställning angående sko­

garnas tillstånd och skötsel skall för kännedom tillställas ledamöterna i

landstingets och vederbörande hushållningssällskaps förvaltningsutskott.

För den händelse revisionsberättelsen därtill ger anledning, ankommer det

på skogsstyrelsen att hos Kungl. Maj:t påkalla erforderliga åtgärder för

ernående av rättelse. Dylika åtgärder kan även påkallas av landstingets

och hushållningssällskapets förvaltningsutskott genom framställning, som

skall inges till skogsstyrelsen, vilken med eget utlåtande har att överlämna

ärendet till Kungl. Maj:t.

77

Skogsvårdsutredningen. I överensstämmelse med sitt förslag att hushåll­

ningssällskapen icke längre skall utse ledamöter i skogsvårdsstyrelserna

föreslår utredningen att den nuvarande ordningen för utseende av reviso­

rer hos skogsvårdsstyrelserna, innebärande att Kungl. Maj :t utser en revisor

samt vederbörande landsting och hushållningssällskap vardera en (i Älvs­

borgs län de bägge hushållningssällskapen vardera en och landstinget två)

ändras därhän, att Kungl. Maj :t utser en revisor och landstinget en. Antalet

revisorer skulle sålunda vid samtliga skogsvårdsstyrelser komma att bli två.

Yttrandena. Skogsvårdsutredningens förslag tillstyrkes av Gävleborgs läns

landstings förvaltningsutskott, skogsvårdsstyrelserna i Stockholms och Väst­

manlands län samt Riksförbundet Landsbygdens folk. Riksräkenskapsver-

ket tillstvrker minskningen av antalet revisorer från tre till två men för­

menar, att den f. n. av Kungl. Maj :t förordnade auktoriserade revisorn bör

utses av länsstyrelsen. Av övriga remissinstanser som uttalat sig i föreva­

rande fråga har Kalmar läns norra landstings förvaltningsutskott, hushåll­

ningssällskapens i Östergötlands, Hallands, Örebro och Västmanlands äns

förvaltningsutskott samt Sveriges skogsägareföreningars riksförbund i över­

ensstämmelse med sina förslag att hushållningssällskap skulle äga utse

ledamot av skogsvårdsstyrelse föreslagit, att hushållningssällskapen skall

vara bibehållna vid rätten att utse en revisor. Slutligen framför Kalmar läns

norra hushållningssällskaps förvaltningsutskott förslaget att de av skogs­

vårdsutredningen föreslagna två revisorerna skall utses på så sätt att lands­

tinget utser en och hushållningssällskapet en.

Kungi. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

F. Skogsvårdskommittéer

Nuvarande bestämmelser. Enligt skogsvårdsstyrelseförordningen skall inom

kommun, som så önskar eller där skogsvårdsstyrelsen så påfordrar, till­

sättas en skogsvårdskoinmitté med uppgift att medverka vid utförandet av

de på skogsvårdsstyrelsen ankommande arbetsuppgifterna av mera allmän

natur. Skogsvårdskommitté skall bestå av minst tre personer. Av kommitté­

medlemmarna, för vilka mandattiden skall vara tre år, utses en av skogs­

vårdsstyrelsen och de övriga av kommunalfullmäktige. Skogsvårdskommitté

åligger att i enlighet med särskild av skogsvårdsstyrelsen fastställd instruk­

tion lämna styrelsen de meddelanden och uppgifter rörande skogsvården,

som styrelsen begär, ävensom att i övrigt inom kommunen tillhandagå sty­

relsen vid utövandet av dess verksamhet. Ersättning till ledamot i skogs­

vårdskommitté vid resor och förrättningar på skogsvårdsstyrelses uppdrag

utgår enligt klass C allmänna resereglementet.

Skogsvårdsutredningen. I betänkandet erinras om att skogsvårdskommit-

téerna enligt de ursprungliga bestämmelserna i 1903 års lag angående vård

av enskildas skogar och i förordningen samma år angående skogsvårdssly-

78

relser skulle ha till uppgift att biträda vid den verksamhet som ålåg veder­

börande skogsvårdsstyrelse. Genom tillsättande av skogsvårdskommittéer

antogs behovet av tjänstemän hos skogsvårdsstyrelserna kunna minskas.

Kommittéerna har sedermera huvudsakligen kommit att tjänstgöra såsom

kontaktorgan mellan skogsvårdsstyrelsen och ortens skogsägare. F. n. är

kommittéer utsedda endast inom skogsvårdsstyrelsernas i Kopparbergs,

Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens läns områden.

Enligt utredningen synes med hänsyn till arten av de uppgifter varmed

skogsvårdskommittéerna numera sysslar anledning icke längre förefinnas

att i författningsväg meddela bestämmelser angående kommittéerna. Utred­

ningen föreslår därför, att bestämmelserna angående skogsvårdskommit­

téer utgår ur skogsvårdsstyrelseförordningen.

Yttrandena. Skogsstyrelsen ävensom skogsvårdsstyrelserna i Stockholms

och Västerbottens län samt i Kalmar läns norra område tillstyrker förslaget

att bestämmelserna angående skogsvårdskommittéer skall utgå ur skogs­

vårdsstyrelseförordningen. Skogsvårdsstyrelserna i Gävleborgs och Väster­

bottens län anser dock att möjlighet att inrätta skogsvårdskommittéer bör

iinnas även i fortsättningen. Bestämmelser härom synes enligt den sist­

nämnda styrelsen lämpligen böra meddelas i reglementet för skogsvårds­

styrelserna.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

G. Skogsvårdstyrelsernas personal

Nuvarande förhållanden. Den vid skogsvårdsstyrelserna f. n. anställda

personalen kan indelas i följande huvudgrupper, nämligen löneplansanställ-

da tjänstemän, avtalsanställda förmän samt enligt kollektivavtal eller i an­

nan ordning anställda arbetare.

Vad först beträffar de löneplansanställda tjänstemännen må anföras föl­

jande.

Under anslaget Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Avlöningar står till

skogsvårdsstyrelsernas förfogande dels ordinarie tjänster, vilka fördelas på

de särskilda styrelserna genom att upptagas å av Kungl. Maj :t fastställda

personalförteckningar, dels extra ordinarie tjänster, vilka fördelas av skogs­

styrelsen. Budgetåret 1959/60 uppgår antalet tjänster, som bekostas med

medel från ifrågavarande avlöningsanslag, till 787. Av dessa tjänster är

589 ordinarie och 198 extra ordinarie. I följande tabell återges de av Kungl.

Maj :t för budgetåret 1959/60 fastställda personalförteckningarna över den

ordinarie personalen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

79

Skogsvårdsstyrelsen i ne-

dannämnda landstings­

kommuner

Läns-

äg-

mäs-

tare

• £

c «3

h

e

.t} sc

CQÄ

Ao 24

D

is

tr

ik

ts

-

g

g

m

äs

ta

re

4-1

C

<v o

4-» 4->

co co

rr 1/5

fe ce

Ao 21

V

j U

3

23

co ti

eib

O

C/3 C

Ao 21

4->

fl

s

4-»

CO

*CO

CO

<

Ao 19

Kam-

rerare

1 ö)

52 £

C

tf

4->

X

® s

■M

>

CO do

£ °

Ä CO

Ao 15

1

sc

S

2

£ **

sS

•» OJ

-4

>

Ao 13

<U

i

U

S-2

»•ä

C

ti °

po

^

H* CO

Ao 10

§K

an

sl

i-

S

sk

ri

v

ar

e

4->

CO

o

4->

fl

O

tf

Ao 9

£

K

an

sl

i-

-ib

it

d

e

>

K

o

n

to

rs

-

o<b

it

d

e

Bo 1 Ao 26

Ao 19 Ao 17

Stockholms

läns.........

i

i

1

8

3

1

1

Uppsala

Ö

..................

i

i

____

____

____

1

____

6

__

1

2

Södermanlands »

..................

i

____

____

i

1

i

7

1

1

2

Östergötlands

Ö

..................

i

i

____

i

____

1

9

3

__

____

1

i

Jönköpings

»

..................

i

i

1

2

1

____

i

16

5

____

i

1

i

Kronobergs

»

..................

i

i

1

____

1

____

1

i

11

3

1

1

Kalmar läns norra

..................

i

i

____

____

____

1

i

8

3

__

1

1

Kalmar läns södra

..................

i

i

____

____

____

1

8

2

1

Gotlands

läns

.................

i

i

__

__

__

1

i

3

1

1

1

Blekinge

»

..................

i

i

____

__

1

i

5

2

__

_

1

2

Kristianstads

» .........

i

i

__

__

__

1

__

9

2

_

1

2

Malmöhus

» .........

i

__

__

__

__

1

__

2

1

1

Hallands

» .........

i

i

__

__

__

1

i

6

2

1

1

Göteborgs o. Bohus läns

i

i

__

__

__

1

i

4

2

1

Älvsborgs

läns.........

i

i

1

2

1

18

6

_

i

2

Skaraborgs

»

..................

i

i

____

____

____

1

____

9

2

_

1

2

Värmlands

»

..................

i

i

1

____

2

1

____

i

13

4

_

i

1

1

Örebro

»

..................

i

i

____

1

7

1

Västmanlands

»

..................

i

i

____

____

____

1

_

7

3

_

1

i

Kopparbergs

»

..................

i

i

2

i

2

1

i

19

7

_

i

1

2

Gävleborgs

»

..................

i

i

1

i

i

2

1

____

i

13

4

_

i

1

1

Västernorrlands »

..................

i

i

2

i

2

1

____

i

18

6

_

i

1

1

Jämtlands

» ..................

i

i

4

____

i

2

1

____

i

25

8

_

i

1

2

Västerbottens

» ..................

i

i

5

i

i

6

1

____’

i

35

7

1

2

4

Norrbottens

» ..................

i

i

4

i

3

1

27

8

1

2

2

Summa

10

15

ii

22

15

6

25

0

16

14

293

85

2

7

26

33

De av skogsstyrelsen fastställda förteckningarna över den extra ordinarie

personalen upptager följande tjänster.

Lönegrad

1 assistent.............................................................................................högst Ae 19

17 assistenter........................................................................................ Ae 17—Ae 19

10 förste länsskogvaktare ........................................................................... Ae 15

20 länsskogvaktare ........................................................................................ Ae 13

3 vågmästare..................................................................................................... Ae 13

93 biträdande länsskogvaktare .................................................................. Ae 10

1 biträdande vågmästare ........................................................................... Ae 10

12 instruktörer ................................................................................................. Ae

8

1 husmor ........................................................................................................... Ae

7

2 vaktmästare ................................................................................................. Ae

7

38 kontorsbiträden............................................................................... Ae 3—Ae 5 I

I mån av behov och tillgång på medel må skogsvårdsstyrelserna vidare

anställa s. k. tillfälliga befattningshavare, för vilka avlöningskostnaderna

bestrides med driftmedel. De för nämnda personal inrättade tjänsterna är

enligt sakens natur extra tjänster — i undantagsfall arvodestjänster — pla­

cerade i de för motsvarande ordinarie och extra ordinarie tjänster gällande

lönegraderna. Den 1 januari 1960 uppgick antalet sådana tjänster till 268

enligt följande.

Antal

6

23

1

9

15

9

2

78

3

4

1

1

42

3

13

11

13

34

Summa 268

Enligt 1 § 1 mom. h) statens allmänna avlöningsreglemente (Saar) är

sagda reglemente tillämpligt beträffande tjänstemän vid skogsvårdsstyrel-

ser, i den mån de innehar tjänster upptagna å personalförteckning, som

Kungl. Maj:t fastställt med stöd av riksdagens beslut. Med andra ord är

Saar direkt tillämpligt endast beträffande den ordinarie personalen. I fråga

om den extra ordinarie personalen har Kungl. Maj :t i särskild ordning före­

skrivit, att bestämmelserna i Saar skall gälla i tillämpliga delar.

Vad angår tjänstetillsättning och kompetensfordringar, åtal och disci­

plinär bestraffning samt besvär gäller bl. a. följande.

Tillsättande av ledig ordinarie tjänst ävensom meddelande av vikariats-

löneförordnande å sådan tjänst skall föregås av ansökningsförfarande. Be­

slut om tillsättande av länsjägmästare skall underställas Kungl. Maj:ts

prövning. Ordinarie tjänst tillsätts medelst skriftligt kontrakt för viss tid,

högst sex år. Till länsjägmästare, biträdande länsjägmästare, distriktsjäg-

mästare, skogsteknisk ledare, förste assistent eller assistent må endast an­

tagas den som avlagt jägmästarexamen vid skogshögskolan. I särskilt fall

må dock kunna antagas den som avlagt forstmästarexamen vid skogshög­

skolan. Till förste länsskogvaktare, länsskogvaktare och biträdande läns-

skogvaktare må endast antagas den som avlagt examen vid statens skogs-

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Förste assistenter lönegrad Ag 21 ..............

Assistenter lönegrad Ag 17—Ag 19..............

Tjänsteman lönegrad Ag 17 ...........................

Förste länsskogvaktare lönegrad Ag 15 ...

Länsskogvaktare lönegrad Ag 13..................

Vågmästare lönegrad Ag 13 ...........................

Betesinstruktörer lönegrad Ag 12 ................

Biträdande länsskogvaktare lönegrad Ag 10

Biträdande vågmästare lönegrad Ag 10 ...

Tjänstemän lönegrad Ag 10...........................

Kontorist lönegrad Ag 9....................................

Tjänsteman lönegrad Ag 9................................

Instruktörer lönegrad Ag 8 ...........................

Tjänstemän lönegrad Ag 8................................

Husmödrar lönegrad Ag 7................................

Kanslibiträden lönegrad Ag 7 .......................

Vaktmästare lönegrad Ag 7 ...........................

Kontorsbiträden lönegrad Ag 3—Ag 5 ...

81

skola eller annan likvärdig utbildningsanstalt. Skogsvårdsstyrelses tjänste­

män är i utövningen av sina befattningar underkastade det ansvar och den

påföljd, som i allmän lag stadgas om statens ämbets- och tjänstemän.

I fråga om åtal mot och disciplinär bestraffning av tjänsteman skall —

med viss särbestämmelse för länsjägmästare -— föreskrifterna i 23—28 §§

allmänna verksstadgan äga motsvarande tillämpning. Skogsvårdsstyrelses

beslut om avsättning av länsjägmästare skall underställas Kungl. Maj :ts

prövning.

I den i utgiftsstaterna för skogsvårdsstyrelserna angivna personalgrup­

pen tillfällig personal ingår förutom de ovan redovisade tillfälliga löneplans-

anställda tjänstemännen styrelsernas förmän. Antalet förmän och som

förmän anställda praktikanter uppgår till ca 1 200.

Av förmännen är endast relativt få årsanställda — hland kategorien

stämplingsförmän främst de som sysselsättes såsom instruktörer och bland

övriga förmän främst vissa plantskoleförmän — medan flertalet anställes

för en arbetssäsong eller ännu kortare tid i taget. Anställnings- och avlö­

ningsförhållandena för skogsvårdsstyrelseförmännen är enhetligt reglerade

genom en mellan skogsstyrelsen såsom företrädare för skogsvårdsstyrelserna

och vederbörande personalorganisation — Svenska skogs- och flottnings-

arbetareförbundet -— träffad överenskommelse.

Kategorin arbetare vid skogsvårdsstyrelserna utgöres främst av plant-

skolearbetare. Vidare torde dit få räknas vissa av hantlangarna i de s. k.

fasta hantlangarlagen samt gårdskarlar, skogsarbetare m. fl. på skogsvårds-

gårdar och andra skogsvårdsstyrelsernas fastigheter. Plantskolearbetarna

har i stor utsträckning sina anställningsvillkor reglerade genom kollektiv­

avtal.

Hos varje skogsvårdsstyrelse finns anställd en länsjägmästare med upp­

gift att leda den av styrelsen bedrivna verksamheten samt att vara föredra­

gande inför styrelsen och chef för dess övriga personal. Såsom närmaste man

till länsjägmästaren tjänstgör hos de elva större styrelserna en biträdande

länsjägmästare och hos övriga styrelser -— med undantag för skogsvårdssty-

relsen i Malmöhus län — en förste assistent. Vid skogsvårdsstyrelsen i Mal­

möhus län biträdes länsjägmästaren av en extra ordinarie assistent.

De större skogsvårdsstyrelseområdena är indelade i distrikt. Såsom

distriktsföreståndare tjänstgör i första hand distriktsjägmästare, vilka f. n.

finns till ett antal av 22. Vidare är flertalet av de biträdande länsjägmästar-

na föreståndare för skogsvårdsdistrikt. Slutligen förekommer i viss mindre

utsträckning att även andra tjänstemän än de nu nämnda, exempelvis förste

assistenter, förestår egna distrikt.

Vid de flesta av de styrelser, där distriktsindelning är genomförd, inne­

fattar personalorganisationen en och i vissa fall två specialistbefattningar,

vars innehavare skall ha skogshögskoleutbildning. Sålunda finns vid envar

av skogsvårdsstyrelserna i Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämt­

lands, Västerbottens och Norrbottens län en befattning som skogsteknisk

ledare (föreståndare för den skogstekniska sektionen), på vars innehavare

K

Dihang till riksdagens protokoll 1060. 1 saml. Nr 106

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

ankommer att handlägga de mera krävande ärendena inom den av vederbö­

rande styrelse bedrivna verksamheten med skogsvägbyggnad, skogsdikning

och skogsindelning. Vidare har i samband med utbyggnaden av skogsvårds-

styrelsernas undervisningsverksamhet under de senaste åren — utöver den

tjänst som förste assistent (tidigare studierektor) vilken alltsedan budget­

året 1947/48 funnits vid skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län — inrättats ett

antal tjänster som extra förste assistenter, vars innehavare — i likhet med

den nyssnämnde studierektorn — i egenskap av utbildningsledare (förestån­

dare för undervisningssektionen) handhar ledningen av utbildningsverksam­

heten vid vederbörande skogsvårdsstyrelse. Antalet dylika extra tjänster, vil­

ka bekostas med driftmedel, uppgår f. n. till sex.

I personalgruppen skogshögskoleutbildade befattningshavare ingår slut­

ligen, förutom ovannämnda ordinarie förste assistenter, tillsammans 14

stycken, ytterligare en förste assistent samt 65 assistenter, varav 25 ordina­

rie, 17 extra ordinarie och 23 extra.

För fältarbetets bedrivande är samtliga skogsvårdsstyrelseområden inde­

lade i länsskogvaktarområden. Varje sådant område förestås normalt av en

länsskogvaktare, i vissa fall av en förste tänsskogvaktare. Vid indelningen

i länsskogvaktarområden har några för samtliga skogsvårdsstyrelser en­

hetliga normer icke tillämpats, utan envar styrelse har med beaktande

av de inom styrelsens område rådande förhållandena i fråga om skogsvår­

dens allmänna nivå, fördelningen av skogsägarekategorier samt skogsfastig-

heternas medelstorlek och antal byggt upp den fältorganisation, som styrel­

sen funnit lämpligast.

Såsom medhjälpare till länsskogvaktarområdenas föreståndare tjänstgör

till växlande antal allt efter den organisationsform, som vederbörande sty­

relse valt att arbeta med, biträdande länsskogvaktare och förmän. Hos vissa

styrelser är ett antal länsskogvaktarområden så pass små, att länsskogvak-

taren endast mera sporadiskt behöver arbetsbiträde. I de fall åter, där man

arbetar med medelstora områden, har länsskogvaktaren ofta till sitt förfo­

gande en på området fast stationerad biträdande länsskogvaktare samt en

eller flera förmän. Vid systemet med medelstora länsskogvaktarområden

förekommer även att en biträdande länsskogvaktare avdelas för växeltjänst­

göring på flera områden. Hos de skogsvårdsstyrelser slutligen, där fältorga­

nisationen är uppbyggd på stora länsskogvaktarområden, utgöres länsskog-

vaktarnas arbetshjälp främst av säsongvis anställda förmän.

Även länsskogvaktarpersonalen är i viss utsträckning inkopplad på spe-

cialuppgifter såsom planläggning av väg- och dikningsföretag, skogsindel-

ning, skötsel av plantskolor o. s. v. Vidare handhar för fälttjänstgöring av­

delad länsskogvaktarpersonal i icke obetydlig utsträckning undervisnings-

uppgifter, exempelvis som lärare vid skogsbetonade fortsättningsskolor och

vid s. k. kombinerade kurser.

Såsom arbetsbiträde inom verksamhetsgrenen skogsvägbyggnad tjänst­

gör vid de större skogsvårdsstyrelserna vågmästare och biträdande vägmäs-

83

tare. Vid skogsvårdsstyrelserna i Skaraborgs, Kopparbergs, Gävleborgs, Väs-

ternorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är sålunda inne­

varande budgetår anställda sammanlagt tolv vågmästare och fyra biträdande

vågmästare.

Inom undervisningsverksamheten arbetar, förutom i det föregående an­

given personal såsom lärare sammanlagt ett sjuttiotal förste länsskog-

vaktare, länsskogvaktare och biträdande län sskogvaktare samt vidare ett

hundratal instruktörer. Av de senare är 54 stycken löneplansplacerade och

övriga anställda som förmän.

Den löneplansplacerade ekonomipersonalen vid skogsbruksskolorna ut-

göres av 14 husmödrar och 15 vaktmästare.

Såsom ledare för det kamerala arbetet tjänstgör vid varje skogsvårdssty-

relse en kamrerare. Närmast under sig har denne vid två skogsvårdsstyrel-

ser en kansliskrivare, vid sju styrelser en kontorist och vid återstående sex­

ton styrelser ett kanslibiträde. Biträdespersonalen i övrigt utgöres av kansli­

biträden och kontorsbiträden.

Skogsvårdsutredningen. I enlighet med de för utredningsuppdraget gäl­

lande direktiven har utredningen icke verkställt någon omprövning av löne-

ställningen för skogsvårdsstyrelsernas personal. Utredningen har icke heller

funnit sig böra företa någon allmän omprövning av tjänstebenämningama.

Beträffande en personalgrupp, nämligen jägmästarpersonalen, har de

sakkunniga dock ansett det av dem framlagda förslaget beträffande skogs­

vårdsstyrelsernas personalorganisation böra föranleda vissa ändringar av

de hittillsvarande tjänstebenämningama. Sålunda föreslås följande tjänste-

benämningar för jägmästarper sonalen.

Sluttjänster

Länsjägmästare

Biträdande länsjägmästare

Jägmästare (motsvaras i hittillsvarande organisation närmast av distrikts-

jägmästare)

Passagetjänst

Biträdande jägmästare (motsvaras i hittillsvarande organisation närmast

av förste assistent och skogsteknisk ledare)

Rekrgteringstjänst

Assistent

Förutom ovannämnda förslag till ändrade tjänstebenämningar föreslår

utredningen införandet av två i skogsvårdsstyrelsernas personalorganisation

tidigare icke ingående tjänster, nämligen yrkeslärartjänster och kanslist-

tjänster.

I fråga om anställningsformerna har i betänkandet för all årsanställd

tjänstemannapersonal föreslagits ordinarie eller extra ordinarie anställning

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

84

Utredningen utgår sålunda från att årsanställda tjänstemän icke, såsom

f. n. är fallet, skall vara avlönade med driftmedel.

Såsom motiv för sina förslag beträffande jägmästarkadern vid skogs-

vårdsstyrelserna anför utredningen följande.

För alt möta det i takt med den för varje år vidgade verksamheten vid

skogsvårdsstyrelserna stigande behovet av skogshögskoleutbildad arbets­

kraft har styrelserna bl. a. genom rationaliseringsåtgärder sökt utnyttja

den tillgängliga arbetskraften på bästa sätt. Såsom ett led i denna verk­

samhet torde det förhållandet vara att bedöma, att 16 av de 22 distrikts-

jägmästarna numera är stationerade å vederbörande kansliort. Härigenom

har styrelserna erhållit ökade möjligheter att på distriktsjägmästarna läg­

ga arbetsuppgifter utöver dem som sammanhänger med distriktsförestån-

darskapet. Såsom ytterligare exempel på rationaliseringsåtgärder kan näm­

nas att vid flertalet av styrelserna inrättats en särskild undervisningssek-

tion, under ledning av en förste assistent eller assistent. Vid vissa styrelser

har särskilda avdelningar eller sektioner inrättats för skötseln även av så­

dana arbetsgrenar som återväxtverksamhet, vägverksamhet in. m.

Med hänsyn till nämnda tendens hos skogsvårdsstyrelserna alt inrätta

särskilda avdelningar eller sektioner för handhavandet av vissa verksam­

hetsgrenar har utredningen undersökt, huruvida icke personalorganisatio­

nen vid såväl skogsvårdsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs, Älvsborgs

och Värmlands län som de sex nordligaste styrelserna, vid vilka senare 50

procent av jägmästartjänsterna och 57 procent av sluttjänsterna för jäg­

mästare är placerade, kunde grundas på en mera konsekvent genomförd

sektionsindelning än vad f. n. är fallet. Vid underhandsförfrågningar har

emellertid framkommit, att skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län samt

skogsvårdsstyrelserna i norrlandslänen, med undantag för skogsvårdssty­

relsen i Gävleborgs län, önskar bibehålla systemet med distriktsindelning

och framfört skäl härför. Sistnämnda styrelse liksom övriga styrelser med

distriklsjägmästare synes däremot vara benägna att övergå till en mera

renodlad sektionsindelning än den hittills tillämpade.

I anledning härav har utredningen vid sina överväganden beträffande per­

sonalorganisationen utgått från att distriktsindelningssystemet tills vidare

skall bibehållas i stort sett oförändrat vid skogsvårdsstyrelserna i Koppar­

bergs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län men

vid övriga styrelser, där endast en distriktsjägmästartjänst finns inrättad,

ersättas med ett system byggande på sektionsindelning.

I fråga om antalet tjänster i olika löneställningar har utredningen funnit

sig kunna i stora delar bygga på de nuvarande personalförteckningarna. Vid

varje skogsvårdsstyrelse skall sålunda finnas en länsjägmästare samt vid

skogsvårdsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Älvborgs,

Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Väster­

bottens och Norrbottens län en biträdande länsjägmästare. Vidare bör de 22

sluttjänsterna som distriktsjägmästare och de sex passagetjänsterna som

skogstekniska ledare bibehållas men med de ändrade tjänstebenämningar,

som inledningsvis angivits, nämligen jägmästare resp. biträdande jägmäs­

tare. Jämväl den vid skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län inrättade

tjänsten som förste assistent bör erhålla tjänstebenämningen biträdande

jägmästare. Beträffande två befattningar, nämligen dels befattningen som

utbildningsledare och dels befattningen som förste assistent vid skogsvårds-

styrelse, där tjänst som biträdande länsjägmästare icke finns inrättad, an­

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

85

ser utredningen emellertid en ombildning av vederbörande tjänster erfor­

derlig. Såsom tidigare framhållits är de med ledningen av utbildningssek­

tion förenade arbetsuppgifterna av sådan kvalificerad art att den för befatt­

ningen avsedda tjänsten vid de tio största styrelserna bör vara en jägmäs-

tartjänst och vid övriga styrelser, med undantag för skogsvårdsstyrelserna

i Gotlands och Malmöhus län, där någon särskild befattning som utbild­

ningsledare tills vidare icke torde behöva inrättas, en tjänst som biträdande

jägmästare. De med de ifrågavarande tjänsterna som förste assistent förena­

de arbetsuppgifterna synes med hänsyn till såväl svårighetsgrad som om­

fattning motivera en ombildning av tjänsterna till jägmästartjänster.

Med utgångspunkt från de anförda synpunkterna på skogsvårdsstyrelser-

nas personalorganisation har utredningen för envar skogsvårdsstyrelse

bl. a. skisserat organisationsplan för styrelsens uppbyggnad på huvudav­

delningar med angivande av behovet av ledande befattningar och tjänster

för assistenter. Sammanfattningsvis är det av utredningen sålunda fram-

räknade behovet av tjänster följande.

25 länsjägmästare

It biträdande länsjägmästare

40 jägmästare

25 biträdande jägmästare

16 ordinarie assistenter

17 extra ordinarie assistenter

Vid beräknandet av behovet av tjänster för den skogsmästar- och skogs-

skoleutbildade personalen har utredningen indelat denna i två huvudgrup­

per, nämligen länsskogvaktarpersonal (länsskogsvaktare och biträdande

länsskogvaktare) och undervisnings personal (yrkeslärare).

Vad gäller länsskogvaktarpersonalen föreslår utredningen en utökning av

antalet länsskogvaktartjänster från 301 till 343 och en ombildning till läns-

skogvaktartjänster av 14 tjänster som förste länsskogvaktare. Som motiv

för sina förslag anför utredningen i huvudsak följande.

Antalet länsskogvaktarområden uppgår f. n. till 309. Som områdesföre-

ståndare tjänstgör 13 ordinarie förste länsskogvaktare, 287 ordinarie och

två extra ordinarie länsskogvaktare samt sex ordinarie och en extra or­

dinarie biträdande länsskogvaktare. För att erhålla uppgift på i vilken

utsträckning planer eller önskemål föreligger hos skogsvårdsstyrelserna be­

träffande en utökning eller minskning av antalet länsskogvaktarområden

har utredningen genom skogsstyrelsen riktat en förfrågan i ämnet till sty­

relserna. Vid besvarandet av denna skulle styrelserna utgå från de för till­

fället rådande förhållandena beträffande länsskogvaktargöromålens art och

omfattning; dock med beaktande av sådana faktorer som å ena sidan skogs­

ägarnas och skogsägareorganisationernas allt aktivare medverkan i skogs-

vårdsarbetet och å andra sidan kravet på ytterligare arbetsinsats från läns-

skogvaktarnas sida inom verksamhetsgrenarna skoglig rådgivning och pro­

paganda. Enligt de inkomna svaren har 16 skogsvårdsstyrelser ansett sig

behöva utöka antalet områden, medan övriga styrelser önskat bibehålla det

nuvarande antalet. Den av styrelserna angivna ökningen uppgår till sam­

manlagt 50 områden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Utredningens förslag innebär, att antalet områden bör ökas med samman­

lagt 17, fördelade på sammanlagt elva styrelser. Då utredningen utgått från

att länsskogvaktarområde skall förestås av ordinarie länsskogvaktare er­

fordras — under förutsättning att samtliga de 293 ordinarie länsskogvaktar-

tjänster som f. n. finns inrättade utnyttjas för områdesföreståndare —

på grund av utökningen av antalet områden ett nytillskott av tio läns-

skogvaktartjänster. Vidare behövs för de områdesföreståndare, som f. n.

är placerade på extra ordinarie länsskogvaktartjänst eller tjänst som bi­

trädande länsskogvaktare, sammanlagt nio länsskogvaktartjänster. Slut­

ligen synes samtliga de 14 tjänster som förste länsskogvaktare, vilka i

anslutning till 1946 års skogsvårdsstyrelsereform inrättades för befattnings­

havare, som skulle förestå skogsvårdsgård och i övrigt handha mera kvalifi­

cerade sysslor, särskilt i fråga om undervisning, vid ledigblivande böra om­

bildas till länsskogvaktartjänster. Med stöd av Kungl. Maj :ts beslut den 9

december 1949 har tjänsten som förste länsskogvaktare vid skogsvårdssty-

relsen i Hallands län alltsedan den 1 juli 1950 varit utbytt mot en länsskog­

vaktartjänst.

Det av utredningen framlagda förslaget angående intensifiering av verk­

samheten med upprättande av skogsbruksplaner innefattar ett ytterligare

behov av länsskogvaktartjänster. F. n. är ca 20 befattningshavare med skogs-

skole- eller skogsmästarutbildning kontinuerligt sysselsatta med s. k. skogs-

tekniska arbetsuppgifter. För dessa befattningshavare finns inrättade åtta

extra ordinarie länsskogvaktartjänster med avlöning från avlöningsansla-

get. Övriga befattningshavare är placerade på ordinarie länsskogvaktar­

tjänster eller anställda som extra tjänstemän med avlöning från driftmedel.

Det av utredningen beräknade behovet av tjänster för hithörande personal

omfattar 31 extra ordinarie länsskogvaktartjänster, d. v. s. en utökning av

det nuvarande antalet med 23.

Beträffande de för befattningshavare med fältarbete inrättade tjänsterna

som biträdande länsskogvaktare med avlöning från avlöningsanslaget —

85 ordinarie och 85 extra ordinarie tjänster — föreslår utredningen ingen

ändring i antalet.

Sammanfattningsvis innebär utredningsförslaget i fråga om länsskogvak­

tartjänster och tjänster som biträdande länsskogvaktare följande.

326 ordinarie länsskogvaktare (293 tjänster oförändrade; 19 nya

tjänster; ombildning av 14 tjänster som förste länsskogvak­

tare)

31 extra ordinarie länsskogvaktare (8 tjänster oförändrade; 23

nya tjänster)

85 ordinarie biträdande länsskogvaktare (oförändrat)

85 extra ordinarie biträdande länsskogvaktare (oförändrat)

Behovet av undervisningspersonal inom skogsvårdsstyrelsernas yrkesut-

bildningsverksamhet har utredningen beräknat till 96 yrkeslärare med

skogsskoleutbildning eller annan däremot svarande utbildning och 99 in­

struktörer. Av yrkeslärarna förutsättes de som skall vara föreståndare för

större skogsbrultsskolor placerade i högre tjänsteställning än styrelsernas

övriga yrkeslärare.

87

Förslaget i fråga om lärar- och instruktör stjänster innebär sålunda föl­

jande i förhållande till personalläget budgetåret 1959/60.

96 extra ordinarie yrkeslärare (66 nya tjänster; ombildning av 10 e. o.

tjänster som förste länsskogvaktare, 12 e. o. tjänster som länsskogvaktare

och 8 e. o. tjänster som biträdande länsskogvaktare),

99 extra ordinarie instruktörer (12 tjänster oförändrade; 87 nya tjänster).

Med beaktande av de erfarenheter i fråga om personalbehovet inom väg-

verksamheten, som från skogsvårdsstyrelsehåll delgivits utredningen sedan

verksamheten fr. o. m. budgetåret 1957/58 utökades, har utredningen beräk­

nat minimibehovet av vägmästartjänster vid styrelserna till 16. Utöver f. n.

inrättade extra ordinarie tjänster för vägmästarpersonal, nämligen tre vag-

mästartjänster och en tjänst såsom biträdande vågmästare, skulle sålunda

erfordras tolv tjänster.

Den vid skogsbruksskolorna anställda ekonomi- och vaktmästarpersonalen

utgöres vid de större skolorna vanligen av husmor, kokerska, ekonomi­

biträden och en vaktmästare samt vid de mindre skolorna av kokerska,

ekonomibiträde och gårdskarl. Sedan verksamheten vid skogsbruksskolorna

kommit att sträcka sig över så gott som hela året har vid flertalet av de

större skolorna inrättats löneplansplacerade tjänster för husmor och vakt­

mästare. Tjänst som vaktmästare har i ett par fall inrättats jämväl för be­

fattningshavare i expeditionstjänst eller därmed jämförlig tjänst.

Det av utredningen beräknade behovet av tjänster för skogsvardsstyrelser-

nas ekonomi- och vaktmästarpersonal, vilket bl. a. bygger på att vid varje

större skogsbruksskola normalt skall finnas en husmor och en vaktmästare,

omfattar 18 husmorstjänster och 16 vaktmästartjänster. Utredningen före­

slår därför att nuvarande antalet extra ordinarie husmorstjänster ökas

med 17 och antalet extra ordinarie vaktmästartjänster med 14.

Genom den förstärkning av personaluppsättningen å skogsvårdsstyrel-

sernas kanslier, som skedde vid omorganisationen år 1946, blev det möjligt

för styrelserna att genomföra en rationell arbetsfördelning mellan den skog-

ligt utbildade personalen och kanslipersonalen. Utvecklingen därefter har

vad gäller kansliarbetet inneburit en betydande ökning av arbetsuppgif­

terna, vilken dock genom fortlöpande rationaliseringsåtgärder kunnat be­

mästras utan nämnvärd utbyggnad av personalen. Däremot har på grund av

de ökade krav, som efter hand kommit att ställas på befattningshavarna, en

höjning av löneställningarna för vissa tjänster genomförts.

Enligt utredningens mening fordrar kansliorganisationen vid skogsvårds-

styrelserna inga mera genomgripande ändringar. En brist i densamma synes

dock vara frånvaron vid flertalet styrelser av lämpliga mellangradstjänster,

avsedda för kamrerarens närmaste man. De sakkunniga föreslår därför så­

dan förstärkning av skogsvårdsstyrelsernas personalorganisation att vid

varje styrelse erhålles en mellangradstjänst, vars innehavare kan fungera

som kamrerarens ställföreträdare. Detta bör ske genom inrättande av kans­

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

88

listtjänster vid skogsvårdsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norr­

bottens län, ombildning till kansliskrivartjänster av kontoristtjänsterna vid

skogsvårdsstyrelserna i Kopparbergs, Gävleborgs och Västernorrlands län,

ombildning till kontoristtjänster av kanslibiträdestjänsterna vid skogs­

vårdsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kal­

mar norra, Kalmar södra, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hal­

lands, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands län samt

inrättande av kontoristtjänst vid skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län.

Utredningen föreslår vidare en ökning av antalet ordinarie kanslibiträ-

destjänster med fyra för att därigenom det behov av dylika tjänster, som

undei senare ar uppkommit och i viss utsträckning fyllts genom inrättande

av extra tjänster med avlöning från driftmedel skall kunna tillgodoses.

Vad gäller kontorsbiträdespersonalen föreslås i betänkandet, att huvud­

parten av de till ett fyrtiotal uppgående biträdena å extra tjänster med av­

löning från driftmedel några beredes extra ordinarie anställning.

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag i fråga om kamerala

tjänster följande.

25 kamrerare (oförändrat)

3 kanslister (3 nya tjänster)

5 kansliskrivare (2 tjänster oförändrade; ombildning av 3 kontorist­

tjänster)

20 kontorister (4 tjänster oförändrade; 1 ny tjänst; ombildning av 15

kanslibiträdestjänster)

15 kanslibiträden (11 tjänster oförändrade; 2 nya tjänster; ombildning

av 2 e. o. kontorsbiträdestjänster)

33 ordinarie kontorsbiträden (oförändrat)

69 extra ordinarie kontorsbiträden (36 tjänster oförändrade; 33 nya

tjänster)

2 kassörer på övergångsstat (oförändrat).

De första lönegradsplacerade tjänsterna för anställningshavare tillhö­

rande förmanspersonalen inrättades fr. o. m. budgetåret 1954/55 och ut­

gjordes av sex extra instruktörstjänster. Utöver dessa tjänster, vilka

fr. o. m. budgetåret 1955/56 uppfördes på extra ordinarie stat med avlö­

ning från avlöningsanslaget, har efter hand tillkommit sex extra ordinarie

instruktörstjänster samt 42 extra instruktörstjänster med avlöning från

driftmedel. Vidare har i några fall förmän erhållit löneplansplacerade tjäns­

ter som biträdande plantskoleföreståndare, arbetsledare i plantskola eller

liknande. Beträffande möjligheterna för den förmansanställda personalen

att erhålla fast anställning anföres i betänkandet följande.

Vid genomförande av utredningens i det föregående under rubriken »Un-

dervisningspersonal» framlagda förslag rörande upptagande på personal­

förteckning av sammanlagt 99 extra ordinarie instruktörstjänster torde

samtliga de i instruktörsarbete kontinuerligt sysselsatta förmännen kunna

beredas fast anställning som tjänstemän. För de inom skogsvårdsstyrelser-

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

89

nas plantskoleverksamhet anställda förmännen torde möjligheterna att vin­

na fast anställning komma att ökas vid en omläggning av verksamheten till

affärsmässig drift på det sätt utredningen föreslagit. I samma mån som

övriga förmän får skogsvårdsstyrelseanställning såsom huvudsaklig arbets­

uppgift bör det vara angeläget för vederbörande styrelse att själv eller i sam­

arbete med virkesmätningsföreningar, skogsägareföreningar och andra söka

bereda anställningstagaren årsanställning. Enligt uppgifter från några av

skogsvårdsstyrelserna har sådan årsanställning sedan några år tillbaka

kunnat beredas vissa stämplingsförmän. Denna inriktning anser vi vara

eftersträvansvärd över huvud taget.

De av utredningen framlagda förslagen rörande skogsvårdsstyrelsernas

personalorganisation innebär, att personalförteckningarna över den ordi­

narie personalen skulle upptaga de i följande tabell angivna tjänsterna och

förteckningen över den extra ordinarie personalen vara den nedan åter­

givna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

Skogsvårdsstyrelsen i

nedannämnda landstings­

kommuner

L

än

sj

äg

-

m

äs

ta

re

1 Q)

52 ^

C ca

:ctf 4->

i—t

(/>

:ctf

H £

+j CD

ml®,

g

m

äs

ta

re

B

it

r.

g

m

äs

ta

re

A

ss

is

te

n

t

K

am

re

ra

re

L

än

ss

k

o

g

­

v

ak

ta

re

K

an

sl

i

­

sk

ri

v

ar

e

B

it

r.

n

s

­

sk

o

g

v

ak

ta

re

K

o

n

to

ri

st

K

an

sl

ib

i

­

tr

äd

e

K

o

n

to

rs

-

b

it

d

e

Stockholms

läns.........

1

1

1

1

8

3

1

_

1

Uppsala

»

................

1

1

1

1

6

1

2

Södermanlands

» ....................

1

1

1

1

■8

1

1

2

Östergötlands

»

................

1

1

1

1

10

3

1

1

Jönköpings

»

................

1

1

1

1

1

1

G9

5

1

1

1

Kronobergs

»

................

1

1

1

1

1

>15

3

1

1

1

Kalmar läns norra.........

1

1

1

1

>9

3

1

1

Kalmar läns södra .........

1

1

1

1

8

2

1

Gotlands

läns.........

1

1

1

'5

1

1

1

Blekinge

» ................

1

1

1

1

l7

2

1

2

Kristianstads

» ................

1

1

1

1

10

2

1

2

Malmöhus

» ................

1

1

1

2

1

1

Hallands

» ................

1

1

1

1

7

2

1

i

Göteb. o. Bohus

» ................

1

1

1

1

■5

2

1

Älvsborgs

» ................

1

1

1

1

1

1

18

6

1

1

2

Skaraborgs

» ................

1

1

1

1

9

2

1

2

Värmlands

» ................

1

1

2

1

1

>18

4

1

1

1

Örebro

» ................

1

1

1

1

8

1

Västmanlands

» ................

1

1

1

1

8

3

1

i

Kopparbergs

» ................

1

1

3

1

1

1

'22

1

7

2

2

Gävleborgs

» ................

1

1

2

1

2

1

'16

1

4

2

1

Västernorrlands

» ................

1

1

3

1

1

1

'20

1

6

2

1

Jämtlands

» .......

1

1

4

1

3

1

*25

8

1

1

2

Västerbottens

» .......

1

1

5

2

4

1

>36

1

7

2

4

Norrbottens

» .......

1

1

5

1

3

1

27

1

8

2

2

Summa

25

11

40

25

16

25

326

5

86

20

15

33

1 1 tjänst övergångsvis inrättad som förste länsskogvaktartjänst.

17 assistenter

96 yrkeslärare

31 länsskogvaktare

90

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

16 vågmästare

3 kanslister

85 biträdande länsskogvaktare

99 instruktörer

18 husmödrar

16 vaktmästare

69 kontorsbiträden

Liksom f. n. är fallet bör hos skogsvårdsstyrelserna i Stockholms och

Örebro län övergångsvis finnas en kassörstjänst i lönegrad Ao 12 på över­

gångsstat. Vidare bör i fråga om förste länsskogvaktartjänst gälla, att så­

dan tjänst vid ledigblivande ej må återbesättas och vid vikariatsförordnande

å densamma skall betraktas som länsskogvaktartjänst. Fördelningen av de

extra ordinarie tjänsterna å de olika skogsvårdsstyrelserna bör, anser ut­

redningen, liksom hittills ankomma på skogsstyrelsen. Vid fördelningen

synes lämpligen böra följas av ämbetsverket fastställda grundplaner för de

skilda styrelsernas organisation.

Vad gäller de i reglementet för skogsvårdsstyrelserna fastställda kom­

petensföreskrifterna har de sakkunniga funnit vissa jämkningar böra vid­

tagas. I betänkandet föreslås sålunda att de för erhållande av s. k. jägmäs-

tar- resp. länsskogvaktartjänst uppställda formella kompetenskraven — av­

gångsexamen från skogshögskolans jägmästarkurs (motsvarande) eller

forstmästarkurs (motsvarande) resp. examen från skogsskola eller annan

likvärdig utbildningsanstalt — ändras enligt följande.

För erhållande av tjänst som länsjägmästare, biträdande länsjägmästare,

jägmästare eller biträdande jägmästare erfordras att ha avlagt jägmästar-

eller forstmästarexamen vid skogshögskolan.

För erhållande av ordinarie tjänst som länsskogvaktare eller biträdande

länsskogvaktare erfordras att ha avlagt examen vid statens skogsmästar-

skola, statens skogsskola eller annan likvärdig utbildningsanstalt. I

I fråga om kompetensreglerna beträffande lärartjänsterna har utredning­

en anfört följande.

Såsom kompetenskrav för yrkeslärarbefattning hos skogsvårdsstyrelse

bör uppställas följande: att ha genomgått skogsskola eller styrkt sig äga

motsvarande kunskaper och att ha genomgått sådan skoglig specialutbild­

ning och pedagogisk utbildning, som enligt skogsstyrelsens beslut medför

behörighet till yrkeslärartjänst, eller blivit av skogsstyrelsen förklarad be­

hörig att inneha sådan tjänst.

Som kompetenskrav för instruktörsbefattning hos skogsvårdsstyrelse bör

uppställas följande: att genom praktisk verksamhet ha styrkt sig vara

skicklig yrkesman samt äga sådana kunskaper och egenskaper som fordras

av en god arbetsledare och att ha genomgått sådan skoglig utbildning och

pedagogisk utbildning, som enligt skogsstyrelsens beslut medför behörighet

till instruktörstjänst, eller blivit av skogsstyrelsen förklarad behörig att

inneha sådan tjänst.

91

Yttrandena. De av utredningen framförda synpunkterna och förslagen

rörande skogsvårdsstyrelsernas personalorganisation har blivit föremål för

närmare kommentarer endast i ett begränsat antal remissyttranden till vil­

ka är att räkna de yttranden som avgivits av statskontoret, riksräken-

skapsverket, skogsstyrelsen, statens lönenämnd, skogsvårdsstyrelserna,

Skogsvårdsstyrelsernas förbund, Sveriges jägmästares och forstmästares

riksförbund samt Tjänstemännens centralorganisation. Helt allmänt torde

kunna sägas att flertalet av de nämnda remissorganen i princip godtagit ut­

redningens förslag. Statskontoret och statens lönenämnd vänder sig emel­

lertid mot att utredningen till behandling upptagit lönegradsplaceringsfrå-

gor, ehuru dylika frågor enligt utredningsdirektiven icke skulle beröras av

de sakkunniga. Lönenämnden förklarar vidare, att nämnden med hänsyn

bl. a. till det knapphändiga material utredningen förebragt ansett sig icke

kunna taga någon ställning till de framlagda förslagen.

Vad angår detaljerna i utredningens förslag beträffande personalorgani­

sationen framhåller statskontoret i fråga om anställningsformer-

n a, att den extra anställningsformen bör kunna användas för tillfällig per­

sonal, även om den är årsanställd. Skogsstyrelsen uttalar, att man alltid

måste räkna med ett visst antal »bufferttjänster» vid skogsvårdsstyrelserna.

Dessa tjänster bör, med hänsyn till att finansieringen av dem till stor del

måste ske med hjälp av biträdesinkomster, alltjämt upptagas som tillfälliga

under omkostnadsanslaget.

Vad gäller utredningens bedömningar av personalbehovet och a n-

talet tjänster av olika slag inom de olika personal­

grupperna anser flertalet skogsvårdsstyrelser att utredningen beräk­

nat behovet av tjänster alltför snävt. Detta gäller framför allt tjänsterna

som jägmästare, länsskogvaktare och biträdande länsskogvaktare. Skogs­

vårdsstyrelsernas förbund föreslår för sin del, att såväl frågan om behovet

av tjänster för länsskogvaktarpersonal som frågan om beredande av fasta­

re anställningsförhållanden för skogsvårdsstyrelsernas förmanspersonal gö-

res till föremål för ytterligare utredning. Tjänstemännens centralorganisa­

tion anför vid behandlingen av förevarande avsnitt av betänkandet i huvud­

sak följande.

I fråga om personalorganisationen har utredningen förutsatt ett bibehål­

lande av distriktsjägmästarinstitutionen vid de större skogsvårdsstyrelser-

na. Benämningen av tjänsteinnehavarna skulle dock ändras till jägmästare.

TCO vill här biträda den uppfattning, Sveriges länsskogvaktareförbund de­

klarerat vid uppvaktning inför utredningen, att dessa tjänster principiellt

bör utgå ur organisationen. Befattningarnas inrättande synes nämligen in­

nebära en betydande överorganisation. Kontakten mellan skogsvårdsstyrel­

sernas chefspersonal och distriktspersonal kan ske fullt ut lika tillfreds­

ställande utan dessa mellanled. I viss begränsad utsträckning torde i stäl­

let för dessa tjänster böra inrättas specialistbefattningar till vars innehava­

re dislriktspersonalen vid behov kunde vända sig rörande skogliga special­

problem.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

92

Kurigl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Utredningen har i samband med förslag om tillskapande av särskilda yr­

ke slärartjänster föreslagit ombildning av 14 tjänster som förste länsskog-

vaktare till länsskogvaktartjänster. Detta måste innebära en allvarlig för­

sämring av de redan nu ytterligt små befordringsmöjligbeterna för den

skogsskoleutbildade personalen. I stället för indragning av de få befintliga

befordringstjänsterna bör givetvis deras antal ökas, förslagsvis i den ut­

sträckning 1944 års skogsvårdsstyrelseutredning föreslog. TCO vill beteck­

na den nu aktuella utredningens förslag på denna punkt som beklagligt och

till stort men för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet.

I och med genomförande av utredningens förslag om inrättande av sär­

skilda yrkeslärartjänster får man räkna med en uppspaltning av den nu­

varande länsskogvaktarkåren på två karriärer, en för distriktspersonalen

och en för lärarpersonalen. En yngre skogsman, som efter genomgången

skogsskola tagit anställning hos skogsvårdsstyrelse, torde därför relativt ti­

digt få bestämma sig för den ena eller andra vägen. Förutom intresseinrikt­

ning och fallenhet kommer givetvis vid ett sådant val lönesättningen och

befordringsmöjligbeterna att vara av väsentlig betydelse. Det synes TCO

därför nödvändigt att för distriktspersonalen skapas sådana förutsättningar

i detta hänseende, att rekryteringen blir fullt betryggande. Den direkta led­

ningen av det egentliga skogsvårdsarbetet, som åvilar distriktspersonalen

får sålunda inte sättas i efterhand. De båda karriärerna måste med andra

°rd ur materiell synpunkt te sig ungefär likvärdiga. För distriktspersonalen

bör förutom tjänster som förste länsskogvaktare finnas assistenttjänster,

vilket närmare beröres nedan i samband med frågan om kompetensford­

ringar. TCO vill med skärpa framhålla angelägenheten av att vederbörlig

hänsyn tas till vad här framhållits rörande distriktspersonalens villkor.

På grund av sina direktiv har utredningen ej kunnat föreslå lönegrads-

placeringar för de tilltänkta befattningarna som yrkeslärare. Ifrågavarande

lönesättning måste givetvis ändock förr eller senare fastställas. Enligt TCO:s

uppfattning skall ifrågavarande tjänster givetvis lönegradsplaceras i över­

ensstämmelse med vad som gäller för annan yrkeslärarpersonal. TCO för­

utsätter att förhandlingar härom kommer att upptagas i vanlig ordning.

I fråga om kompetensfordringar har utredningen föreslagit uppmjukning

så till vida, att även personer utan jägmästar- eller forstmästarexamen skall

kunna erhålla assistenttjänst. Detta förslag, som ligger väl i linje med de

nu aktuella strävandena att hushålla med högskoleutbildad arbetskraft häl­

sas med tillfredsställelse. För att förslaget skall få någon praktisk betydelse

erfordras emellertid, att det kompletteras med klara riktlinjer för utnytt­

jande av icke högskoleutbildad personal för ifrågavarande uppgifter. TCO

vill här hänvisa till att vid domänverket inrättats revirassistenttjänster i

A 16 för kronojägarpersonal. Principiellt bör i stort sett de nuvarande assi-

stenitjänsterna besättas med icke akademisk arbetskraft. För jägmästar-

personalen bör i assistentgraderna endast finnas nödigt antal rekryterings­

tjänster.

TCO vill i detta sammanhang beröra frågan om tjänstebenämning för di­

striktspersonalen, trots att utredningen inte ansett sig böra ta upp den­

samma. Länsskogvaktarkåren har dock under lång tid arbetat för att un­

danröja begreppet »vaktare» ur sin tjänstetitel. Denna benämning är nu­

mera olämplig, då den helt saknar täckning i arbetsåliggandena. Med hän­

syn till att verksamheten huvudsakligen är av konsulterande karaktär har

tidigare från länsskogvaktarhåll föreslagits tjänstetiteln skogsvårdskonsu-

lent. Denna benämning torde vara den bästa. Konsulenttiteln tillämpas nu­

mera bl. a. på hushållningssällskapens förutvarande fiskeriassistenter, vilka

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

93

benämnes fiskerikonsulenter. TCO vill således föreslå att tjänstetiteln läns-

skogvaktare utbytes mot skogsvårdskonsulent. Därest detta förslag av nå­

gon anledning ej skulle vinna gehör, vill TCO i andra hand framföra tjänste-

benämningen länsskogmästare.

När det gäller kanslipersonalen konstaterar TCO med tillfredsställelse att

utredningen föreslår en sådan förstärkning av skogsvårdsstyrelsernas per­

sonalorganisation, att vid varje styrelse erhålles en mellangradstjänst, vars

innehavare kan fungera som kamrerarens ställföreträdare. De önskemål,

som från skogsvårdsstyrelsehåll och av personalorganisationen vid skilda

tillfällen framhållits i fråga om sådana mellangradstjänster, har emellertid

ej helt tillfredsställande tillgodosetts i förslaget. För att söka vinna det

dubbla syftet att dels erhålla befattningshavare som kan fungera som kamre­

rarens ställföreträdare, dels kunna använda skogsvårdsstyrelsernas egen

personalkår som rekryteringsbas vid besättande av ledigblivna kamrerar-

tjänster, torde i varje fall hos skogsvårdsstyrelserna i Norrbottens, Väster­

bottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Kronobergs och Värmlands

län böra inrättas kanslisttjänster samt i Älvsborgs och Jönköpings län

kansliskrivartjänster. Kansliskrivartjänster bör dessutom finnas även i

Norrbotten och Västerbotten. Utredningens förslag om inrättande av konto­

rist- och kanslibiträdestjänster bör enligt TCO:s mening utökas i viss om­

fattning. TCO har emellertid i detta avseende ej ansett sig behöva fram­

föra några mer detaljerade förslag utan förutsätter, att denna fråga blir

föremål för överläggningar med vederbörande personalorganisationer.

Utredningens förslag att förstärka den kamerala delen av skogsvårdssty-

relseorganisationen med bl. a. kanslisttjänster avstyrkes av statskontoret

och riksräkenskapsverket. Det senare ämbetsverket anser att mellangrads-

tjänsterna bör utgöras av kansliskrivartjänster vid de större styrelserna och

kontoristtjänster vid övriga styrelser. Därutöver bör vid en var av skogs­

vårdsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finnas en

kontoristtjänst.

Skogsstyrelsen upptager i sitt yttrande till behandling jämväl frågan om

tillsättning av tjänst hos skogsvårdsstyrelse och anför

därvid bl. a. följande.

Den utvidgning av skogsvårdsstyrelsernas arbetsuppgifter och ämbetsan-

svar, som utredningen förordar och vilken bl. a. markeras av dess förslag

om ändrad sammansättning av styrelserna med länsjägmästaren som själv­

skriven ledamot därav, talar enligt skogsstyrelsens mening för att de nuva­

rande formerna för tillsättning av länsjägmästare tas under omprövning.

Enligt styrelsens åsikt bör angivna förändring av styrelsernas uppgifter och

skärpning av deras ansvar som allmänna offentliga organ föranleda, att hins-

jägmästartjänsterna med hänsyn till deras vikt och betydelse tillsättes av

Kungl. Maj :t, varvid förutsättes att vederbörande skogsvårdsstyrelse efter

sedvanligt ansökningsförfarande har att avge förslag. Anställningshandling-

en torde i så fall lämpligen böra vara konstitutorial. För övriga ordinarie

tjänstemän synes den nuvarande kontraktsanställningen på sex år med

ömsesidig uppsägningsrätt vid kontraktstidens slut böra ändras därhän, att

vederbörande kontraktsanställes tills vidare. Viss uppsägningsrätt bör där­

vid finnas, men från skogsvårdsstyrelsens sida bör uppsägning icke få ske

med mindre tjänstemannen gjort sig skyldig till fel eller försummelse i

94

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

tjänsten eller ock befunnits icke kunna på ett tillfredsställande sätt sköta

denna. Genom den sålunda skisserade förändringen skulle dels de ordinarie

tjänstemännens fastare anknytning till organisationen i förhållande till de

extra ordinarie komma mera märkbart till synes än vad som är fallet vid nu

gällande kontraktsanställningsform, dels anslutning kunna uppnås till före-

nämnda förslag om formerna för utseende av länsjägmästare.

X. Finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet samt det statliga

stödet till det enskilda skogsbrukets främjande

Nuvarande förhållanden. Den av skogsvårdsstyrelserna bedrivna verk­

samheten finansieras så gott som helt med allmänna medel samt driftin­

komster, som till en betydande del har sin grund i tidigare gjorda dispo­

sitioner av medel av förenämnt slag. Dylika medel utgöres främst av stats­

bidrag samt i begränsad utsträckning av bidrag från landsting. Storleken av

de statliga bidragen har visst samband med uttaget av skogsvårdsavgifter.

De i riksstaten för budgetåret 1959/60 upptagna anslagen till skilda ut-

giftsändamål vid skogsvårdsstyrelserna och till vissa andra skogliga åtgär­

der, vari styrelserna direkt eller indirekt medverkar, är följande.

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna:

Avlöningar .......................................................................... 12 920 400

Omkostnader ...................................................................... 7 960 000 20 880 400

Statens skogsförbättringsanslag1 ...................................... 3 600 000

Vägbyggnader å skogar i enskild ägo1 ............................. 7 700 000

Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m.1

1 700 000

13 000 000

Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m........................ 2 718 000

36 598 400

Bidragsgivningen från landstingen avser främst den skogliga yrkesut­

bildningen och det totala bidragsbeloppet har för budgetåret 1959/60 be­

räknats till mellan en och två milj. kr. Vissa bidrag från hushållningssäll­

skap in. fl. torde även vara att påräkna.

Skogsvårdsstyrelsernas driftinkomster inflyter dels genom tillämpning av

en av skogsstyrelsen fastställd och för styrelsernas uppdragsverksamhet av­

sedd taxa, dels genom försäljning av skogsfröer och -plantor. I följande

sammanställning redovisas skogsvårdsstyrelsernas verkliga inkomster och

utgifter budgetåret 1958/59.

1 Bidrag ur dessa anslag utgår väsentligen direkt till bidragssökanden.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

95

Verkliga

inkomster

kronor

Ingående behållning.......................... 2 248 513

Egna inkomster

Utförda uppdrag

Biträdesersättningar................. 9 294 924

övrigt............................................... 896 340

Frö och plantor

Försäljning av frö, kött m. m. 1 362 957

»

» plantor m. m..

9 342 921

Fastigheter

Skogsvårdsgårdar....................... 1 730 948

Övriga fastigheter......................... 310 819

Kapital............................................. 48 584

Diverse.................................................. 168 785

Bidrag av statsmedel

Anslaget Bidrag till skogsvårds-

styrelserna: Avlöningar........... 12 336 441

Anslaget Bidrag till skogsvårds-

styrelserna: Omkostnader ....

7 095 307

Övriga statsmedel.............................. 443 483

Bidrag från landsting m. fl...........

925 810

Lån

Frölån............................................... 1 355 000

Övriga lån........................ .............. 1 279 508

Summa 48 840 340

Verkliga

utgifter

kronor

Utgifter

Avlöningar

Arvoden till styrelseledamöter m.

fl....................................................... 116 080

Avlöningar till ordinarie personal 9 939 382

Avlöningar till icke-ordinarie per­

sonal ............................................... 2 280 979

Avlöningar till tillfällig personal ..

8 915 951

Reseersättningar

Resekostnadsersättningar............

2 729 053

Traktamenten................................. 2 276 790

Sjukvård............................................... 29 751

Allmänna förvaltningskostnader

Tjänstelokaler o. expenser.........

1 706 560

Inventarier....................................... 474 750

Kursverksamhet............................. 153 580

Annan upplysning o. propaganda 137 819

Diverse.............................................. 150 969

Frö och plantor

Fröförsörjning................................. 1 949 458

Plantförsörjning.............................. 9 831 931

Fastigheter

Skogsvårdsgårdar........................... 4 420 636

Övriga fastigheter......................... 407 758

Kapital.................................................. 95 911

Lån

Frölån............................................... 295 500

Övriga lån....................................... 471 825

Utgående behållning.......... .............. 2 455 657

Summa 48 840 340

Skogsvårdsutredningen. Utredningen anför inledningsvis bl. a., att man

som mål bör uppställa, att skogsbruket i princip skall svara för sina skogs-

vårdskostnader. I denna riktning kan man säga att skogsägarnas strävan går,

när de genom självverksamhet och gemensam anställning av egna skogsfack-

män söker klara skogsvårdsuppgifterna utan biträde av skogsvårdsstyrel-

serna. Å andra sidan ligger det givetvis i samhällets intresse att på olika

sätt stimulera och stödja skogsbruket. Med de långsiktiga investeringar och

det stora kapitalbehov, som karakteriserar det intensiva skogsbruket, och de

mycket växlande förutsättningar under vilka detta drives är behovet av stöd

i vissa fall uppenbart. Det bör vara en statens angelägenhet att helt svara för

den del av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet, som avser tillsyn av skogs­

vårdslagens efterlevnad, den skogliga upplysningen och yrkesutbildningen

samt andra offentliga arbetsuppgifter. Ekonomiskt stöd åt näringen hör lik­

som hittills lämnas i form av bidrag och lån till skogsägare från särskilda

skogsvårdsanslag.

Utredningen övergår härefter till att redogöra för sina förslag beträffande

finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet.

I fråga om skogsvårdsavgiften anför utredningen under hänvisning till

att i utredningsuppdraget ingick att utreda skogsvårdsavgiftens storlek att

det synts utredningen nödvändigt söka närmare analysera skogsvårdsavgif­

tens karaktär. Utredningen konstaterar därvid till en början att avgiften

96

tillkommit för att möjliggöra uppbyggandet av skogsvårdsstyrelserna. Men

dessa har också alltid uppburit direkta statsbidrag till sin verksamhet. Skogs­

vårdsstyrelserna har mångskiftande arbetsuppgifter. De fullgör å ena sidan

åtskilliga offentliga åligganden såsom övervakande av skogsvårdslagens ef­

terlevnad, upplysning, undervisning och yrkesutbildning, handhavande av

allmänna anslag till skogsbrukets främjande och andra uppgifter som det

allmännas lokala skogsorgan. Å andra sidan är de i stor utsträckning organ

för service åt skogsägare, som har behov därav. För det biträde vid skogs-

skötseln som sålunda lämnas betalar skogsägaren ersättning till skogs-

vårdsstyrelsen med belopp, som visserligen under senare år kraftigt höjts

men dock vanligen understiger styrelsens självkostnad.

Några delade meningar finner utredningen knappast råda om att staten

bör med allmänna medel bestrida kostnaderna för den del av skogsvårdssty-

relsernas verksamhet, som kan anses vara av offentlig natur. Med denna

utgångspunkt blir det naturligt att i skogsvårdsavgifterna se ett skogsbru­

kets kollektiva bidrag till den del av styrelsernas verksamhet, som ej är av

statlig eller eljest allmän karaktär. Något offentligt redovisat försök att upp­

dela skogsvårdsstyrelsernas kostnader efter nyssnämnda grunder synes ej

ha gjorts tidigare. Utredningen håller emellertid före att även om det ej är

möjligt att göra en i alla detaljer invändningsfri sådan uppdelning är det

icke ogörligt att få en rätt god inblick i frågan. Som stöd för beräkningen

kan bl. a. användas den statistik över förrättningsdagar, som skogsvårds­

styrelserna årligen upprättar.

Som statliga eller eljest allmänna uppgifter synes man enligt utredningen

vid en analys av verksamheten böra betrakta följande:

1. tillsyn och andra uppgifter, som ålägges styrelserna genom skogsvårdsla­

gen och andra författningar,

2. arbetsuppgifter, som sammanhänger med styrelsernas ställning som all­

mänt skogliga länsorgan,

3. skoglig yrkesutbildning, annan undervisning och allmän upplysning i

skogliga frågor,

4. arbetsuppgifter i samband med förvaltningen av de särskilda skogsvårds-

anslagen.

Utredningen framhåller vidare följande.

Genom att skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän i så stor utsträckning an­

litas av skogsägarna för personlig rådgivning och ledande av skogsvårdsar-

beten minskas i väsentlig grad behovet av särskilda förrättningar för kon­

troll av att skogsvårdslagens bestämmelser följs. De flesta avverkningar, som

stämplats av styrelsernas personal, behöver ej särskilt besökas. Den viktiga

återyäxtkontrollen kan till stor del ske under förrättningar, som markägar­

na själva påkallat. Tjänstemännen får över huvud taget genom dessa betalda

förrättningsdagar en kontakt med vad som försiggår i skogarna, som eljest

skulle fordra många särskilda tillsynsresor. Dessutom ges under biträdes-

dagarna i många fall sådan personlig rådgivning i skogsfrågor, som eljest

skulle kräva särskilda förrättningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

97

På grundval av sina beräkningar finner utredningen, att man för budget­

året 1958/59 skulle kunnat räkna med att 43 procent av skogsvårdsstyrelse-

personalens förrättningsdagar varit att hänföra till den offentliga delen av

styrelsernas verksamhet och 57 procent till den till skogsägarna riktade ser­

viceverksamheten. De sålunda framräknade procenttalen har av utredningen

med vissa jämkningar använts som utgångspunkt för att fördela utgifterna

enligt den stat för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet under budgetåret

1958/59, som angavs i 1958 års statsverksproposition.

Rörande beräkningarna i övrigt samt de slutsatser, som utredningen dragit

av desamma, anför utredningen följande.

Mot den för skogsägarna beräknade andelen 14 900 000 kr. står först och

främst ersättningar för biträdeshjälp beräknade till 6 300 000 kr. Dessutom

kan av de ca 1 200 000 kr., vilka beräknats som inkomst av skogsvårdsgår-

dar, övriga fastigheter, kapital m. in., ett belopp av ca 1 000 000 kr. anses ut­

göra inkomst av sådana fastigheter m. in. som anskaffats med skogsvårds-

avgif t smedel. Avdrages dessa belopp återstår av skogsägarnas andel 7 600 000

kr. Eftersom skogsvårdsavgiften med den vid 1958 års riksdag beslutade

promillesalsen 1,25 beräknas ge 13 000 000 kr. framgår, att skogsägarna

skulle komma att få betala ca 5 400 000 kr. mera än vad som enligt den använ­

da beräkningsmetoden rätteligen bort ankomma på dem. Det erforderliga be­

loppet 7 600 000 kr. motsvarar en uttagning av drygt 0,7 promille. Utred­

ningen föreslår därför att skogsvårdsavgiften sänkes till nämnda nivå.

Även om skogsvårdsavgiften sänkes på sätt utredningen nu föreslagit,

kommer en i olika sammanhang påtalad orättvisa att kvarstå, nämligen att

avgiften uttages även av sådana skogsägare, som ej alls eller endast i en

liten omfattning utnyttjar skogsvårdsstyrelsernas tjänster. Det gäller fram­

för allt domänverket och övriga allmänna skogsförvaltningar, vilkas skogar

ej lyder under skogsvårdslagen, samt skogsbolagen och de större privata

skogsförvaltningarna. Med den väntade utvecklingen av skogsbruksområ-

dena inom det enskilda, mindre skogsbruket kommer även ett ökat antal

skogsägare av denna kategori att få betala skogsvårdsavgift, ehuru de på

samma sätt som de nyssnämnda till större delen löser de skogsvårdande

uppgifterna med fackmän anställda i skogsägareföreningarna. En ökad

självverksamhet får samma konsekvenser för många enskilda skogsägare.

Med hänsyn till det anförda och till det förhållandet att skogsvårdsavgif­

ten som sådan blivit alltmer omstridd synes det utredningen angeläget, att

man söker helt avveckla densamma och övergå till en ordning, varigenom

varje enskild skogsägare får bära kostnaderna för skogsvårdsarbetena på sin

skog. Det nuvarande systemet innebär, att biträdestaxan för dem, som anlitar

skogsvårdsstyrelserna, subventioneras genom avgifter inbetalade av skogs­

ägare, som ej utnyttjar styrelsernas tjänster.

‘ Om den bortfallande skogsvårdsavgiften skall kompenseras genom ökade

ersättningar, måste mycket kraftiga taxehöjningar göras. Riskerna av en

sådan taxepolitik är uppenbara. Om taxehöjningarna genomföres alltför

snabbt, kan man befara att skogsvården ej kommer att förbättras i den

takt, som är önskvärd. Som utredningen visat, kan man ej vänta sig att

skogsägarna genom bildande av skogsbruksområden kommer att under det

närmaste decenniet kunna övertaga någon väsentlig del av skogsvårdssty­

relsernas biträdesverksamhet. Ej heller kan någon genomgripande höjning

över hela linjen av skogsägarnas egen förmåga på skogsområdet åstadkom­

mas på så kort tid. Det framstår därför som angeläget, att en avveckling av 7

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

7

II i hd rit/ till riksdagens protokoll 1960. I samt. Nr 106

98

skogsvårdsavgift!! med åtföljande taxehöjning sker i sådana former och i

sådant tempo, att man ej äventyrar skogsvårdsverksamhetens framsteg in­

om bondeskogsbruket. Å andra sidan bör uppmärksammas att ett fortsatt

uttagande under längre tid av denna avgift kan verka bromsande på ut­

vecklingen mot ökad självverksamhet samt på utbyggnaden av skogsbruks-

områden och annan skogsägarnas samverkan för bättre skogsvård.

Att nu definitivt bestämma, när denna omställning skall vara gjord, sy­

nes ej möjligt. Utredningen anser för sin del önskvärt, att den skall kunna

ske inom en tidrymd av tio år, men de praktiska möjligheterna får fälla

utslaget. Metoden skulle närmast vara att målmedvetet men med viss var­

samhet anpassa taxorna till de verkliga kostnaderna och i samma takt sän­

ka skogsvårdsavgiften. Viss försiktighet måste därvid iakttagas, när det

gäller ersättning för biträde vid sådana arbeten, som betalar sig först på

längre sikt eller i fråga om vilka det föreligger ett starkt samhällsintresse

av att de blir utförda. Taxan för stämpling av gagnvirke bör däremot kunna

höjas snabbare.

Ett genomförande av förslaget skulle medföra att de i riksstaten upp­

tagna anslagen till skogsvårdsstyrelserna i vad de avser den servicebetona-

de verksamheten kommer att sänkas.

Avslutningsvis anför utredningen, att det vid en höjning av taxorna kan

visa sig nödvändigt att medgiva vissa rabatter för skogsägare, som bedö-

mes vara i behov därav. Som motiv för rabattering torde bl. a. få räknas

svag ekonomi hos markägaren, en på grund av de naturliga förutsättning­

arna låg skogsproduktion eller låg värdeavkastning från skogen samt be­

svärliga driftförhållanden orsakade t. ex. av bristfällig arrondering.

Yttrandena. Det stora flertalet remissinstanser ansluter sig till skogs-

vårdsutredningens principuttalande att skogsbruket i princip skall svara

för sina skogsvårdskostnader, medan staten helt bör bekosta den del av

skogsvårdsstyrelsernas verksamhet, som avser tillsyn av skogsvårdslagens

efterlevnad, den skogliga upplysningen och yrkesutbildningen samt andra

offentliga arbetsuppgifter.

Förslaget att skogsvårdsavgiften omedelbart skall sänkas till 0,7 pro­

mille och därefter successivt avvecklas tillstyrkes av flertalet remissinstan­

ser. Domänstyrelsen anser dock, att skogsvårdsavgiften för statsskogarnas

del bör avskaffas omedelbart. Sveriges skogägareförbund finner utredning­

ens motivering för en successiv avveckling av skogsvårdsavgiften icke håll­

bar och yrkar att avgiften avskaffas snarast. Riksräkenskapsverket före­

slår, att avgiften avvecklas successivt med lika stor del varje år, exempel­

vis med en tiondedel per år under en tioårsperiod. Skogsstyrelsen, som till­

styrker en omedelbar sänkning av skogsvårdsavgiften till 0,7 promille,

framhåller att den successiva minskningen av skogsvårdsavgiften bör ske

med stor försiktighet och att någon bestämd tid inom vilken avvecklingen

skall vara genomförd icke bör fixeras. Liknande synpunkter anföres av

skogsvårdsstyrelserna i Gotlands, Kristianstads och Gävleborgs län, läns­

styrelserna i Stockholms och Västmanlands län samt Älvsborgs läns södra

och Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

99

Mot förslaget att avveckla skogsvårdsavgift!! går statskontoret, skogs-

vårdsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län samt Gotlands läns­

förbund av Riksförbundet Landsbygdens folk. Statskontoret, som i sitt ut­

låtande erinrar om att i det åt skogsvårdsutredningen givna uppdraget över

huvud taget ej ingick att utreda frågan om skogsvårdsavgiftens eventuella

avskaffande, framhåller att avvägningen av skogsvårdsavgiftens storlek

även i fortsättningen bör ske enligt regeln att avgifterna skall motsvara

två tredjedelar av skogsvårdsstyrelsernas nettoomkostnader. Skogsvårds-

styrelsen i Västerbottens län anser att någon sänkning under 0,7 promille

icke bör ifrågakomma.

Landsorganisationen i Sverige tillstyrker avvecklingen av skogsvårdsav-

giften endast under förutsättning att andra incitament skapas för att vid­

makthålla och förbättra skogsvården inom privatskogsbruket. Den lämp­

ligaste formen torde därvid vara att viss del av likviderna för skogsproduk­

ter avsättes på individuella konton för investeringar i skogsbruket. Alter­

nativet till en dylik obligatorisk fondbildning synes vara en kraftig statlig

bidragsgivning eller en väsentlig skärpning av skogsvardslagen.

Mot förslaget att skogsvårdsstyrelsernas biträdestaxor successivt skall

anpassas till de verkliga kostnaderna samt att i speciella fall ett begränsat

rabattsystem må tillämpas har erinringar gjorts av några remissorgan.

Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län anser salunda att biträdestaxorna bör

vara oförändrade samt att rabattering icke skall förekomma med hänsyn

till svårigheterna för skogsvårdsstyrelserna att göra en rättvis avvägning

de enskilda markägarna emellan. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens lan

föreslår oförändrade taxor men ökad rabattering inom områden med låg

skogsproduktion, låg värdeavkastning eller besvärliga drivningsförhållan-

den. I överensstämmelse med sitt förslag att skogsvårdsavgiften icke bör

avvecklas förslår skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län att taxorna om möj­

ligt bör sänkas. Vidare bör taxorna differentieras med hänsyn till de olik­

artade skogliga förhållandena i landet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

XI. Vissa av skogsstyrelsen väckta frågor

I det följande beröres dels ett av skogsstyrelsen i skrivelse den 17 novem­

ber 1958 framlagt förslag om utnyttjande av skogsvårdsfonden för bidrags­

givning enligt kungörelsen den 18 juni 1949 (nr 374) angående bidiag till

vissa åtgärder för återuppbyggnad av skogsbeståndet, dels en av styrelsen

i skrivelse den 10 juni 1959 gjord framställning om ändrade bestämmelser

rörande ersättning åt befattningshavare vid skogsvårdsstyrelserna för med­

verkan vid vissa skogsbrukskurser.

Medel från skogsvårdsfonden för bidragsgivning till vissa åtgärder för

återuppbyggnad av skogsbeståndet. Skogsstyrelsen anför inledningsvis, att

Kungl. Maj :t genom särskilda beslut av för skogsvardande ändamål xeser-

verade prisutjämningsavgiftsmedel ställt till skogsstyrelsens förfogande

100

sammanlagt 6 300 000 kr. för utlämnande av bidrag till vissa åtgärder för

återuppbyggnad av skogsbeståndet. Verksamheten, som påbörjades 1949, be­

drevs till en början försöksvis och var begränsad till Norrland. Tillämpnings­

området utsträcktes 1952 till att omfatta hela landet, ehuru det från början

stod klart, att verksamheten huvudsakligen skulle bli förlagd till Norrland

och Kopparbergs län. Den areal, som behandlats med stöd av bidragsmedlen,

uppgår till totalt omkring 55 000 ha., och bidrag har i genomsnitt utgått med

något över 100 kr. per ha.

Då de prisutjämningsavgiftsmedel, som på detta sätt kunnat utnyttjas för

bidragsverksamhet, numera förbrukats, har blickarna riktats mot den med

konjunkturutjämningsavgifter bildade skogsvårdsfonden. Enligt skogssty­

relsens uppfattning borde användning av skogsvårdsfonden för fortsättning

av den bidragsverksamhet, som hittills bedrivits med stöd av prisutjäm­

ningsavgiftsmedel, överensstämma med syftet för fondens uppläggning. Sty­

relsen förutsätter härvid, att verksamheten skulle komma att bedrivas efter

i stort sett samma grunder som hittills med hänsyn närmast till olika skogs-

ägarekategoriers möjligheter att erhålla bidrag.

Det är uppenbart, att en bidragsverksamhet, som riktar sig till skogs­

ägarna, icke kan hastigt avbrytas utan att olägenheter uppstår. Ansökningar

om bidrag kan inkomma till skogsvårdsstyrelserna långt efter det dessa

propagerat för verksamheten och ställt bidrag i utsikt. Med hänsyn härtill

är det ett önskemål, att en fortsatt verksamhet i ett sammanhang finansiellt

säkerställes för en icke alltför kort tidsperiod. Skogsstyrelsen, som be­

räknar den årliga medelsåtgången till 1 000 000 kr., har därför bedömt me­

delsbehovet för en femårsperiod till 5 000 000 kr.

Med hänvisning till det anförda hemställer skogsstyrelsen, att åtgärder

måtte vidtagas i syfte att utnyttja skogsvårdsfonden för fortsatt bidrags­

verksamhet med skogsbeståndets återuppbyggnad i huvudsaklig överens­

stämmelse med vad ämbetsverket andragit.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Ändrade bestämmelser rörande ersättning åt befattningshavare vid skogs­

vårdsstyrelserna för medverkan vid vissa skogsbrukskurser. Skogsstyrelsen

erinrar till en början om att bestämmelserna om ersättning åt befattnings­

havare vid skogsvårdsstyrelse, vilken tjänstgör såsom lärare vid av veder­

börande styrelse anordnad kombinerad muntlig och skriftlig undervisnings­

kurs eller studiecirkel, utformats i nära anslutning till de ersättningsregler,

som tillämpats inom hushållningssällskapens kursverksamhet. Fr. o. m. den

1 juli 1957 har emellertid utan att någon ändring skett av arvodet till skogs-

vårdsstyrelsernas befattningshavare motsvarande arvode till hushållnings­

sällskapens personal höjts från nio till tolv kr. per timme varvid föreskri­

vits att den högsta sammanlagda ersättningen för dag må utgöra 24 kr.

Styrelsen anför vidare följande.

Medan befattningshavare hos skogsvårdsstyrelse enligt nuvarande bestäm­

melser endast kan tillerkännas arvode för medverkan vid s. k. kombinerad

undervisning, synes — enligt vad ämbetsverket kunnat finna — motsva­

101

rande begränsning icke gälla i fråga om hushållningssällskapens personal

vid den av sällskapen bedrivna undervisningsverksamheten.

Enär i skogsvårdsstyrelsernas undervisningsverksamhet hittills i huvud­

sak endast kombinerade kurser förlagts till kvällstid, har skogsstyrelsen

förut ansett anledning saknas att för berörd lärarpersonal söka utverka

arvodesmedgivande av den generella innebörd som meddelats i fråga om hus-

hållningssällskapspersonalens undervisning å kvällstimmar. Numera har det

emellertid framkommit, att det skulle vara lämpligt att en del av de skog­

liga vidareutbildningskurser, som avses i 5 § kungörelsen nr 247/1958, i

viss utsträckning genomföres som kvällskurser, enär härigenom ökade möj­

ligheter skulle kunna beredas personer med förvärvsarbete att bevista un­

dervisningen. Det synes därför skogsstyrelsen skäligt, att befattningshavare

hos skogsvårdsstyrelse, som tjänstgör såsom lärare eller instruktörer vid

kurser å kvällstid må, oavsett kurstyp, beredas möjlighet till gottgörelse i

samma utsträckning som f. n. gäller för hushållningssällskapens befatt­

ningshavare. Motsvarande förmåner bör enligt ämbetsverkets förmenande

tillkomma jämväl befattningshavare hos skogsstyrelsen ävensom lärare vid

statsunderstödd lantbruksundervisningsanstalt, som av skogsvårdsstyrelse

anlitas för uppdrag av här ifrågavarande art. Därest förestående förslag

vinner Kungl. Maj :ts godkännande, torde i likhet med vad som gäller enligt

9 § under 3 sagda kungörelse statsbidrag böra utgå till det arvode, varom

här är fråga.

Yttrande. Statskontoret förklarar sig icke vilja motsätta sig bifall till

skogsstyrelsens framställning. Ämbetsverket förutsätter emellertid, att kurs­

verksamheten anordnas på sådant sätt, att undervisning å kvällstid i gör­

ligaste män undvikes.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

XII. Skogsstyrelsens anslagsskrivelse för budgetåret 1960/61

Skogsstyrelsen: Avlöningar. För innevarande budgetår har under föreva­

rande anslagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av 819 300 kr. Såsom inled­

ningsvis berörts har anslaget i årets statsverksproposition (IX ht 1960 s.

239) upptagits med ett beräknat belopp av 837 200 kr.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) hemställer, att anslaget hö-

jes med 126 500 kr. på sätt framgår av denna uppställning.

Ökning

eller

minskning

1. Personalförstärkningar

a) 1 konsulent (pedagog) Ae 21......................................................... -j- 21 768

b) 1 konsulent (jägmästare) Ae 21 ................................................ 23 244

c) 1 amanuens Ae 15—Ae 19 ........................................................... +

17 064

d) 2 assistenter högst Ae 17.................................................................. 34 128 2

2. Löneregleringar m. m.

a) 1 byrådirektör Ao 24 i st. f. förste byråsekreterare Ao 23. . -j-

1 584

b) 1 förste byråsekreterare Ao 23 i st. f. Ae 21 ........................ -f-

2 202

c) 1 byråinspektör Ao 21 i st. f. revisor Ao 19............................ -j-

1 638

102

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Ökning

eller

minskning

d) 1 konsulent Ae 23 i st. f. Ag 23 ............................................... —

e) 3 assistenter högst Ae 17 i st. f. 2 assistenter Ae 15 och

1 assistent Ag 15 ............................................................................... -j-

5 568

3. Omräkning m. m.

a) vakantsättning av 1 kontorsbiträdestjänst Ao 5 ....................... — 10 728

b) vikariatsersättningar ...................................................................... —

2 360

c) löneklassförändringar ...................................................................... 6 934

d) rörligt tillägg........................................................................................ +

14 758

e) kompensation för höjda folkpensionsavgifter.......................... _|_

10 700

+ 126 500

Motiv. Skogsstyrelsen anför inledningsvis bl. a. följande.

Enligt vad skogsstyrelsen i tidigare medelsäskanden framhållit har de på

ämbetsverket ankommande uppgifterna under årens lopp ökat väsentligt.

Detta gäller såväl rent skogliga som administrativt-ekonomiska och rent ju­

ridiska uppgifter. Endast i begränsad omfattning har personalförstärkningar

erhållits och personalförändringar medgivits på grund av de sålunda väx­

ande göromålen. En huvudanledning till att återhållsamhet med tilldelning

av nya tjänster och lönegradsförändringar iakttagits under senare år har va­

rit, att resultatet av 1955 års skogsvårdsutrednings arbete ansetts böra av­

vaktas, innan styrelsens personalbehov blev föremål för mera allmän om­

prövning.

Skogsvårdsutredningen har numera framlagt sitt slutbetänkande (SOU

1958: 30), vilket blivit föremål för remissbehandling. De av utredningen

framlagda förslagen, vilka innebär en betydande ökning och breddning av

skogsvårdsstyrelsernas arbetsuppgifter, påverkar jämväl skogsstyrelsens äm-

betsbefattning i olika hänseenden och vidgar göromålen högst avsevärt såväl

i skogligt som, kanske framför allt, i ekonomiskt-administrativt hänseende.

I yttrande över skogsvårdsutredningens betänkande den 10 november 1958

har skogsstyrelsen, med vissa förbehåll av mindre räckvidd, i allt väsentligt

tillstyrkt de av utredningen framlagda principförslagen. Ämbetsverkets i det

följande redovisade äskanden rörande skogsvårdsstyrelserna ansluter sig ock­

så i stort till de i förutnämnda yttrande framförda synpunkterna och försla­

gen, dock med beaktande av den utveckling som därefter skett och de er­

farenheter, som därunder vunnits. Skogsstyrelsen, som i förutnämnda sam­

manhang fann anledning fästa uppmärksamheten på den inverkan, som ut­

redningens förslag utövade på styrelsens ämbetsbefattning och personalbe­

hov, finner nu tidpunkten vara inne att, i samband med att vederbörliga

förslag rörande skogsvårdsstyrelsernas personal- och medelsbehov fram-

lägges på grundval av skogsvårdsutredningens förslag, jämväl framställa

yrkande om tillgodoseende av de behov, som för ämbetsverkets vidkomman­

de gör sig oundgängligen gällande. En del av de sålunda framlagda yrkan­

dena har ackumulerats från tidigare budgetår. Förslagen, som är baserade på

en ingående undersökning av verkets personalbehov i nuläget, berör samt­

liga tre ordinarie byråer inom styrelsen.

103

De förut omnämnda förslagen till personalförstärkningar, lönegradsför-

ändringar m. in. har skogsstyrelsen motiverat sålunda.

1 a) och 2 e). Styrelsen framhåller beträffande dessa förslag hl. a., att den

fortsatta utbyggnaden av den skogliga yrkesutbildningen har föranlett stats­

makterna att fr. o. in. innevarande budgetår medge viss förstärkning av per­

sonalen på styrelsens undervisningssektion samtidigt som ställningen för

sektionens chef höjts från förste byråsekreterare i Ae 23 till byrådirektör i

Ae 24. För budgetåret 1960/61 har ämbetsverket med hänsyn till de sålunda

medgivna personalförändringarna icke ansett sig böra i här förevarande

sammanhang föreslå någon egentlig utökning eller förändring av sektionens

personal, oaktat ett genomförande av skogsvårdsutredningens förslag helt

visst kommer att föranleda, att arbetsgöromålen på sektionen i viss ut­

sträckning ökar redan nästa budgetår. Däremot har ämbetsverket funnit

angeläget dels att löneställningen för de å sektionen placerade assistenterna

förbättras i anslutning till den lönegradsplacering, som förutsättes komma

till stånd för yrkeslärare hos skogsvårdsstyrelserna, dels att kostnaderna

för en å sektionen sedan den 1 juli 1958 placerad och med stöd huvudsakli­

gen av anslaget till vissa skogsbrukskurser in. in. anställd pedagogisk kon­

sulent överföres till ämbetsverkets avlöningsanslag och att i samband där­

med en fast tjänst för konsulenten inrättas.

Beträffande förslaget under punkt 1 a) anför skogsstyrelsen härefter bl. a.

följande.

Erfarenheterna av konsulentens verksamhet budgetåret 1958/59 visar

klart att anordningen varit både sakligt och ekonomiskt väl motiverad. Det

skulle icke ha varit möjligt att genomföra utbildningsprogrammet utan den­

na förstärkning på utbildningssektionen. Konsulenten fortsätter även under

innevarande år sin verksamhet. Då skogsstyrelsens lärarutbildning i fort­

sättningen avses komma att i stor utsträckning koncentreras till skogs-

vårdsstyrelsens i Södermanlands län nya skogsbruksskola Vallmotorp utan­

för Katrineholm, har styrelsen fr. o. m. den 1 augusti 1959 tilldelat konsu­

lenten skolan som tjänsteställe med sistnämnda ort som stationeringsort.

Jämväl en av assistenterna ämnar ämbetsverket att omkring den 1 oktober

1959 placera därstädes. Genom dessa åtgärder beräknas omkostnaderna för

lärarutbildningen, som hittills bedrivits vid skilda skogsbruksskolor i lan­

det allteftersom dessa varit disponibla, kunna avsevärt nedbringas och verk­

samheten effektiviseras.

Enär behovet av en pedagogiskt utbildad befattningshavare för styrelsens

lärarutbildning utan tvekan måste anses klart styrkt och är av stadigvaran­

de natur, finner styrelsen det motiverat, att medel för vederbörandes an­

ställande anvisas under styrelsens avlöningsanslag. Bidraget till lärarut­

bildning under anslaget till skogsbrukskurser torde därvid kunna reduceras

med det belopp, som eljest skulle ha utgått i lön till konsulenten.

Med beaktande av det anförda och då vederbörande tjänsteman bör kun­

na beredas extra ordinarie anställning föreslår skogsstyrelsen inrättande a\

eu tjänst i Ae 21.

I fråga om förslaget under punkt 2 e) anför skogsstyrelsen följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

104

_På skogsstyrelsens undervisningssektion är placerade två assistenter i Ae

15 och en assistent i Ag 15 (tidigare Ag 13). Assistenterna i fråga tjänstgör

såsom lärare vid ämbetsverkets kurser för utbildning av lärarpersonal vid

den skogliga yrkesutbildningen hos skogsvårdsstyrelserna samt biträder i

övrigt med olika förekommande löpande göromål inom undervisningssek-

tionen. Löneställningen för assistenterna har avpassats bl. a. med hänsyn

till lönegradsplaceringen för undervisningspersonal hos skogvårdsstyrel-

serna.

Då skogsstyrelsen förutsätter, att yrkeslärarna hos skogsvårdsstyrelserna

fr. o. m. budgetåret 1960/61 blir placerade i högst lönegraderna A 17 resp.

A 15 föreslår ämbetsverket i konsekvens härmed att de tre assistenttjänster­

na på undervisningssektionen uppflyttas till lönegrad A 17 samt att samt­

liga uppföres som extra ordinarie.

1 b) och 2 d). Efter att ha redogjort för arbetsuppgifterna på andra skogs­

byrån anför skogsstyrelsen bl. a. följande.

Frö- och plantförsörjningsfrågorna, den omfattande importhandeln med

utlandet inräknad, har under senare år medfört ett alltmer ökat arbete.

Alltjämt återstår inom detta område åtskillig verksamhet i syfte att nå

bättre balans mellan tillgång och behov, bättre regler och metoder beträf­

fande frötäkt och plantuppdragning samt bättre samordning mellan produ­

center såväl skogsvårdsstyrelserna inbördes som mellan dessa och privata

företagare. Det torde vara ofrånkomligt att anvisningar och regler för bättre

kontroll över hela detta område måste tas under övervägande, vilket i sin

tur förutsätter en vidgad tillsyns- och inspektionsverksamhet. Behovet av

en sadan utökning blir än större, om såsom är föreslaget skogsvårdsstyrel-

sernas frö- och plantförsörjningsverksamhet blir omlagd på en mera fri och

kommersiell bas. Även växtförädlingsarbetet och dess praktiska tillämpning

genom fröplantager har numera stigit i omfattning och kräver under en

följd av år ökade insatser.

Konsulentverksamheten kommer att avsevärt öka i omfattning redan vid

tillgodoseende av de angelägnaste behoven. Förutom den verksamhet, som

kan hänföras till det skötselmässiga och skogsvårdande området, tillkom­

mer i allt högre grad rådgivnings- och serviceverksamhet angående använd­

ningen av flygbilder. Dessa kommer bl. a. att underlätta upprättandet av

enklare skogsvårdsplaner.

Skogsstyrelsen har vidare ansett sig nödsakad att mera auktoritativt än

tidigare skaffa sig kännedom om tillståndet i nyanlagda återväxter. I sådant

syfte kominer i törsta hand statsunderstödda skogsodlingar att taxerings-

mässigt undersökas enligt en i samråd med statens skogsforskningsinstitut

utarbetad analysmetod. Detta arbete kräver tillsyn i fält och arbetskraft för

materialets bearbetning. Det senare kommer i huvudsak att ske i samråd

med forskningsinstitutet och med hjälp av dettas maskinutrustning.

Skogsstyrelsen föreslår sålunda, att en tjänst som konsulent (jägmäs­

tare) i Ae 21 nyinrättas samt vidare att tjänsten som konsulent i Ag 23,

av vilken behovet visat sig vara stadigvarande, ombildas till extra ordinarie

i Ae 23.

1 d). Beträffande motivet till detta förslag torde få hänvisas till föregå­

ende års medelsäskanden (IX ht 1959 s. 302 p. 1 b)). Till skillnad från det

under sistnämnda punkt framförda yrkandet föreslås nu tjänsternas place­

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

105

ring i liögst lönegrad Ae 17, d. v. s. samma placering som föreslagits för

assistenterna på undervisningssektionen.

2 a). Förslaget under denna punkt har framförts de tre senaste åren (IX

ht 1959 s. 302 p. 2 a)). För en reglering av tjänsten talar numera även det

förhållandet att, såsom tidigare anförts, sektionschef stjänsten å undervis­

ningssektionen fr. o. m. den 1 juli 1959 omhildats från förste byråsekrete­

rare i Ae 23 till byrådirektör i Ae 24.

1 c), 2 b) och 2 c). Skogsstyrelsen erinrar om att de på administrativa

byrån ankommande göromålen, särskilt de av utpräglat kvalificerad art,

under årens lopp ökat betydligt och ställt byrån inför besvärliga problem

med hänsyn till personaltillgången samt anför vidare.

För den juridiskt-administrativa sektionens vidkommande synes åtmins­

tone f. n. den nuvarande personaluppsättningen vara tillfyllest. De avlönings-

tekniska, ekonomiskt-administrativa, budgetmässiga och allmänt kamera­

la åliggandena har däremot, framför allt på grund av vidgningen av skogs-

vårdsstyrelseverksamheten på olika områden, svällt till den grad att det

icke vidare är möjligt att utan en viss personalförstärkning kunna på ett till­

fredsställande sätt lösa desamma. Icke minst har den utbyggnad, som ägt

rum på den skogliga yrkesutbildningens område, medfört en ökad arbets­

belastning för administrativa byrån och särskilt då dess avlöningstekniskt-

kamerala sektion. De förslag till intensifiering av skogsvårdsarbetet, som

framförts av 1955 års skogsvårdsutredning, kommer utan tvekan att, oav­

sett i vilken form de realiseras — vare sig helt eller blott delvis — med­

föra en ytterligare ökning av administrativa byråns uppgifter på det perso­

nalorganisatoriska, avlöningstekniska och administrativt-kamerala området.

Här kan bl. a. pekas på den ytterligare utbyggnad av den skogliga yrkesut­

bildningen och omläggning av plant- och fröförsörjningen till affärsmässig

drift, som föreslås. Alla dessa omständigheter i förening gör att en förstärk­

ning av den avlöningstekniskt-kamerala sektionen och en förbättring av lö-

neställningen för vissa av dess tjänstemän framstår som absolut nödvän­

dig. Det förtjänar anmärkas, att den förutnämnda ökningen av arbetsupp­

gifterna i mycket stor utsträckning hänför sig till sådana av utpräglat kva­

lificerad karaktär.

Styrelsen anser på grund av det anförda nödvändigt, atl personalen på

den avlöningstekniskt-kamerala sektionen utökas med en amanuens i reg­

lerad befordringsgång. Amanuensen skulle bl. a. handha utanordnings-

ärenden, svara för styrelsens blankettjänst i förhållande till skogsvårdssty-

relserna samt i övrigt biträda vid beredning och handläggning av ärenden

av löpande natur.

Beträffande förslaget under punkt 2 b) torde få hänvisas till tidigare me­

delsäskanden (IX ht 1959 s. 302 och 303 p. 2 c) och där lämnade hänvis­

ningar). Med hänsyn till att behovet av tjänsten är oomtvistligt, anser sty­

relsen alt denna bör uppföras som ordinarie i Ao 23.

I fråga om förslaget under punkt 2 c) anför skogsstyrelsen följande.

Den på avlöningstekniskt-kamerala sektionen placerade revisorn har till

huvuduppgift alt bereda och handlägga ärenden av övervägande ekonomisk,

budgelteknisk, bokföringsmässig och allmänt kameral natur. En väsentlig

del av hans arbetsbörda avser medverkan vid utarbetande av förslag till de

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

106

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

årliga medelsäskandena under skogsvårdsstyrelsernas omkostnadsanslag,

uppgörande och fastställande av stater för styrelserna, utarbetande av bud­

get-, bokförings- och kassaföreskrifter för dessa samt tillsyn och kontroll

av skogsvårdsstyrelsernas ekonomiska förvaltning över huvud taget. Sist­

nämnda arbete bedrivs i stor utsträckning genom besök hos de olika styrel­

serna. I befattningshavarens ämbetsåliggande ingår vidare att företa orga­

nisations- och arbetsrutinundersökningar vid styrelserna och på grundval

härav utarbeta för olika verksamhetsområden erforderliga organisations-

förslag och blanketter. Han har därjämte att biträda vid arbetet på rationali­

sering och effektivisering av skogsvårdsstyrelsernas kontorsarbete och vid

handläggning av ärenden över huvud taget av finansiell natur.

Styrelsen finner de anförda arbetsuppgifterna vara av den kvalificerade

art, att revisorstjänsten bör ombildas till byråinspektörstjänst i Ao 21.

3 a)—e). Förändringarna är av automatisk karaktär.

Skogsstyrelsen: Omkostnader. För innevarande budgetår har under denna

anslagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av 161 800 kr. I årets statsverks-

proposition (IX ht 1960 s. 239 och 240) har anslaget, såsom förut anförts,

uppförts med ett beräknat belopp av 166 500 kr.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) hemställer, att anslaget höjes

med 8 000 kr. ökningen har beräknats på följande sätt.

Utgifter

Anslag

Ökning

1957/58

1958/59

1959/60

1. Reseersättningar ............................

40 433

40141

44 500

+ 4 900

2, Övriga expenser ............................

43 892

45 399

47 000

+ 3100

+ 8 000

Motiv. 3. Av ökningen hänför sig 1 900 kr. till de fr. o. in. den 1 juli

1959 vidtagna höjningarna av traktamentena enligt allmänna resereglemen-

tet och 3 000 kr. till genomförandet av de vid behandlingen av avlönings-

anslaget under punkterna 1 b)—d) redovisade förslagen till personalför­

stärkningar.

2. Av de för innevarande budgetår till övriga expenser anvisade medlen

utgör 2 000 kr. engångsbelopp för inköp av möbler m. in. Samma belopp

beräknas erforderligt för inköp av möbler och annan utrustning till de av

styrelsen föreslagna nya befattningshavarna.

Det nya kollektivavtalet för städningspersonal hos statsmyndigheterna be­

räknas medföra en ökning av styrelsens städningskostnader med 200 kr. Vi­

dare erfordras en anslagsuppräkning med 500 kr. för att täcka de stegrade

utgifterna för stenciler.

I medelsäskandena för innevarande budgetår (IX ht 1959 s. 305 p. 2)

framhöll styrelsen bl. a., att styrelsens arkivutrymme borde omdisponeras

och hyllinredningen av trä ersättas med en sådan av metall. Styrelsen före­

slog därför en höjning av anslagsposten med 1 500 kr. Yrkandet, som ej

bifölls, upptages nu ånyo av ämbetsverket.

I syfte att rationalisera förfarandet vid adressering av kuvert föreslår sty­

107

relsen inköp av en för styrelsens behov lämpad adresseringsmaskin. Enligt

infordrad offert kostar en dylik maskin avsedd för manuell drift inklusive

erforderliga tillbehör ca 900 kr., vilket belopp äskas under posten avseende

övriga expenser.

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Avlöningar. För innevarande budgetår

har under förevarande anslagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av 12 920 400

kr. I årets statsverksproposition (IX ht 1960 s. 240) har anslaget, såsom för­

ut anförts, upptagits med ett beräknat belopp av 14 217 000 kr.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) hemställer om en höjning

av anslaget med 4 591 000 kr. enligt följande beräkning.

Kungl. Maj:is proposition nr 106 år 1960

Ökning

eller

minskning

1. Personalförstärkningar

a) 13 biträdande jägmästare Ao 21 .................................................. + 288 000

b)

4 assistenter Ae 17—Ae 19 ......................................................... + 72 000

c)

9 länsskogvaktare Ao 13 ............................................................. +131 000

d) 27 länsskogvaktare Ae 13

........................................................... + 394 000

e) 25 föreståndare Ae 17 ...................................................................... + 453 000

f) 47 yrkeslärare Ae 15 ...................................................................... + 764 000

g) 35 instruktörer Ae 10...................................................................... + 436 000

h) 12 vågmästare Ae 13 ...................................................................... + 175 000

i) 16 husmödrar Ae 9........................................................................... + 188 000

j) 16 husmödrar Ae 7 ........................................................................... + 170 000

k) 17 vaktmästare Ae 7......................................................................... +181 000

l)

1

kontorist Ao 9........................................................................... + 12 000

m)

2 kanslibiträden Ao 7 ................................................................ + 20 000

n)

3 kanslister Ae 10—Ae 13 ........................................................ + 39 000

o) 22

kontorsbiträden Ae 3—Ae 5 .................................................... + 200 000 2

2. Löneregleringar m. m.

a) 40 jägmästare Ao 23 i st. f. 22 distriktsjägmästare Ao 23,

14 förste assistenter Ao 21 och 4 assistenter Ao 19 .... + 33 000

b) 12 biträdande jägmästare Ao 21 i st. f. 1 förste assistent

Ao 21, 6 skogstekniska ledare Ao 21 och 5 assistenter

Ao 19................................................................................................ 4~ 12 000

c)

1 assistent Ae 17—Ae 19 i st. f'. högst Ae 19......................... -—

d) 14 länsskogvaktare Ao 13 i st. f. förste länsskogvaktare

Ao 15 ................................................................................................. —

4 000

e) 24 yrkeslärare Ae 15 i st. f. 10 förste länsskogvaktare Ae

15, 6 länsskogvaktare Ae 13 och 8 biträdande länsskog­

vaktare Ae 10............................................................................... 4~ 07 000

f) 12 instruktörer Ae 10 i st. f. Ae 8 ................................................ + 15 000

108

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Ökning

eller

minskning

g)

1 vägmästare Ae 13 i st. f. biträdande vägmästare Ae 10 . . -f-

2 000

h)

3 kansliskrivare Ao 10 i st. f. kontorister Ao 9 ................ +

2 000

i) 15 kontorister Ao 9 i st. f. kanslibiträden Ao 7 ...................... -)-

17 000

j)

2 kanslibiträden Ao 7 i st. f. kontorsbiträden Ae 3—Ae 5 +

2 000

3. Omräkning m. m.

a) 1959 års lönereglering...................................................................... _f_ 255 000

b) kompensation för höjda folkpensionsavgifter......................... -f- 194 000

c) arbetsgivaravgifter till sjuk- och moderskapsförsäkringen + 193 000

d) ATP-avgifter........................................................................................ + 280 000

+ 4 591 000

Motiv. Skogsstyrelsen anför inledningsvis bl. a., att den anser det vara

utomordentlig angeläget att förslag till upprustning av skogsvårdsstyrelse-

organisationen på grundval av 1955 års skogsvårdsutrednings betänkande fö-

retägges 1960 års riksdag. Styrelsen har vid framläggandet av sina anslags-

äskanden rörande skogsvårdsstyrelseverksamheten utgått från att så också

blir fallet samt bygger sina yrkanden i huvudsak på de ställningstaganden,

som ämbetsverket redovisat i sitt remissutlåtande över skogsvårdsutredning-

ens betänkande. Samtliga de av utredningen framlagda principförslagen an­

gående utbyggnad, upprustning och förstärkning av skogsvårdsstyrelsernas

arbetsmöjligheter och resurser har styrelsen funnit sig böra helhjärtat bi­

träda.

I enlighet med det anförda beräknar skogsstyrelsen dels under skogs­

vårdsstyrelsernas avlöningsanslag medel för avlöningar åt den personal av

egentlig tjänstemannakaraktär, som ämbetsverket funnit vara stadigvarande

behövlig, ävensom för arvoden till styrelseledamöter in. fl., dels under

skogsvårdsstyrelsernas omkostnadsanslag erforderliga driftmedel för verk­

samheten med undantag för frö- och plantförsörj ningen samt den skogliga

yrkesutbildningen, dels under särskilda anslag behövliga medel till de egent­

liga omkostnaderna för sistnämnda utbildning samt till bidrag till byggnads­

arbeten m. m. vid skogsbruksskolor, dels slutligen under särskilt anslag

medel till en lånefond för frö- och plantanskaffning.

I en allmän motivering till de under punkterna 1 och 2 angivna förslagen

uttalar skogsstyrelsen därefter, att styrelsen i likhet med skogsvårdsutred-

ningen räknat med att samtliga sådana tjänster, varav stadigvarande behov

under alla förhållanden föreligger, bör bekostas av avlöningsanslaget och

uppföras på ordinarie eller extra ordinarie stat. Detta innebär överförande

till avlöningsanslaget av huvudparten av de tjänster, för vilka avlönings-

kostnaderna bestrides med omkostnadsmedel. Mer eller mindre tillfälliga

behov av tjänstemän, även om de utsträcker sig över år, exempelvis för de

skogsbetonade fortsättningsskolorna, har ansetts böra liksom hittills till­

109

godoses via omkostnadsmedel, vilket ämbetsverket beaktat vid beräkningen

av skogsvårdsstyrelsernas omkostnadsanslag.

Utgångspunkt för bedömningen av personalbehovet och behovet av fasta

tjänster bör enligt skogsstyrelsens mening vara, att det förslag till sektions-

indelning hos styrelserna, som skogsvårdsutredningen framfört, bringas i

tillämpning. Vidare synes det väsentligt, att yrkesutbildningen i största möj­

liga utsträckning handhas av personal, som ägnar sig åt denna gärning som

huvuduppgift och icke såsom bisyssla till annat arbete. Av själva tjänstebe-

nämningen bör framgå, vilken personal som har till väsentlig ämbetsupp-

gift att fungera som lärare och undervisare. Om här avsedda anordningar

beträffande arbetsorganisationen vidtages, blir det möjligt att hålla personal­

förstärkningarna inom måttlig ram oaktat de avsevärt ökade arbetsgöro-

målen.

De särskilda förslagspunkterna har av skogsstyrelsen motiverats sålunda.

1 a) och b) samt 2 a)—c). Jägmästarkadern synes vid genomförande av

de av skogsvårdsutredningen föreslagna rationaliseringsåtgärderna icke be­

höva totalt utbyggas trots ökningen av arbetsuppgifterna utan torde, i enlig­

het med utredningens intentioner, kunna bibehållas vid nuvarande från av­

lönings- och omkostnadsanslaget bekostade sammanlagda numerär, inbegri­

pet den assistent som erhållits fr. o. m. innevarande budgetår. Samtliga

tjänster bör emellertid bestridas från avlöningsanslaget. Vissa av de av jäg­

mästare nu uppehållna assistenttjänsterna torde icke med nödvändighet be­

höva förbehållas personal med dylik kompetens utan borde, i enlighet med

vad utredningen framhållit, kunna få besättas med befattningshavare med

lägre utbildning, vilka genom praktisk tjänstgöring, genomgångna special­

kurser eller på annat sätt visat sig besitta för tjänsterna erforderliga kvali­

fikationer. Beträffande tjänsternas fördelning på olika befattningar liksom

i fråga om tjänstebenämningar ansluter sig skogsstyrelsen till utredningens

förslag. Till de tjänster, som utredningen föreslagit att de skall överflyttas

från omkostnadsanslaget till avlöningsanslaget, bör emellertid komma fyra

nu i lönegraderna A 15—17 placerade tjänster såsom föreståndare för frö-

och plantförsörjningsverksamhet. Dessa fyra tjänster liksom den redan nu

för samma ändamål inrättade assistenttjänsten i högst lönegrad Ae 19 bör

ombildas till assistenttjänster enligt s. k. reglerad befordringsgång och lik­

som övriga dylika tjänster rubriceringsmässigt hänföras till lönegrad Ae 17—

Ae 19. Tjänsterna avses normalt ej skola besättas med jägmästarutbildad

personal utan med personer med specialkompetens på området. I dylika

liksom i övriga fall, då assistenttjänster tillsättes med annan än skogshög-

skoleutbildad personal, torde likväl ej få räknas med fördelaktigare place­

ring än vad den s. k. längre befordringsgången för amanuenser medger.

Vad angår löneställningarna i övrigt för jägmästarpersonal har styrelsen

funnit sig böra anknyta till de nu gällande på så sätt, alt de föreslagna

tjänsterna som jägmästare hänförts till lönegrad A 23 (nuvarande lönegra­

den för distriktsjägmästare) och tjänsterna som biträdande jägmästare till

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

lönegrad A 21 (nuvarande lönegraden för förste assistent och skogsteknisk

ledare).

1 c) och d) samt 2d). I fråga om länsskogvaktarkadern föreslår styrelsen,

att skogsvårdsstyrelserna erhåller det tillskott av länsskogvaktare med di­

strikt och för tekniska uppgifter som skogsvårdsutredningen förordat. Av

de nytillkommande tjänsterna har allenast nio för distriktslänsskogvaktare,

d. v. s. motsvarande det antal distrikt som f. n. uppehälles av annan perso­

nal än ordinarie länsskogvaktare, föreslagits skola bli ordinarie och övriga

27 -— varav tolv för distriktsföreståndare och 15 för länsskogvaktare med

tekniska uppgifter — upptagits såsom extra ordinarie. Det föreslagna utby­

tet av 14 tjänster som förste länsskogvaktare mot 14 länsskogvaktartjänster

ansluter sig till skogsvårdsutredningens förslag, övergångsvis bör emellertid

tjänsternas nuvarande innehavare, så länge de kvarstår i nämnda tjänster,

få bibehålla den hittillsvarande löneställningen.

1 e)—g) samt 2 e) och f). Styrelsen föreslår i fråga om undervisningsper-

sonalen dels inrättande av särskilda tjänster som föreståndare för större

skogsbruksskola samt som yrkeslärare, dels utökning av antalet instruktörs-

tjänster.

Vid den omprövning av personalbehovet, som styrelsen verkställt med

utgångspunkt från den utbildningsvolym, som ämbetsverket ansett böra

uppställas såsom mål för nästa budgetår utifrån beräknade resurser i fråga

om lokaler m. in., har verket kommit fram till ett stadigvarande behov av-

tjänster för sagda budgetår, vilket något avviker från det i styrelsens ytt­

rande över skogsvårdsutredningens betänkande upptagna. Sålunda beräknas

behovet av föreståndar- och yrkeslärartjänster till totalt 96, varav 25 förestån­

dare och 71 yrkeslärare, medan antalet instruktörstjänster skulle kunna be­

gränsas till 47, innebärande en utökning av de nuvarande instruktör stjäns­

terna med blott 35 tjänster. Det totala behovet av lärare skulle alltså något

minska samtidigt som emellertid proportionen mellan yrkeslärare och in­

struktörer förskjutes till de förra, mera kvalificerade tjänsternas förmån.

Minskningen har befunnits möjlig genom en beräknad koncentration av un­

dervisningen till fasta undervisningsplatser, medan den angivna förskjutning­

en i lärarkaderns sammansättning betingas av de krav, som enligt erfaren­

heterna från särskilt det senaste årets verksamhet måste ställas på lärar-

kadern vid en utvidgning mot längre kurser och fördjupad utbildning av ele­

verna.

1 h) och 2 g). Behovet av vågmästare har styrelsen beräknat i enlighet

med skogsvårdsutredningens förslag. F. n. finns uppförda tre tjänster för

vågmästare och en tjänst för biträdande vågmästare på personalförteckning

under avlöningsanslaget, medan behovet i övrigt av vägteknisk personal hos

skogvård sstyrelserna tillgodoses via skogsväganslaget. Det framlagda för­

slaget innebär, att ytterligare tolv tjänster för vågmästare upptages å nämn­

da förteckning och att tjänsten såsom biträdande vågmästare ombildas till

vägmästartjänst samtidigt som det nuvarande bemyndigandet att anlita

110

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

skogsväganslaget för anställande av vägpersonal hos skogsvårdsstyrelserna

skulle förfalla.

1 i)—k). För de skogsbruksskolor, som beräknas kunna vara i bruk bud­

getåret 1960/61, har styrelsen upptagit tillhopa 32 tjänster för husmödrar

utöver en redan nu befintlig sådan tjänst. En lönemässig differentiering av

husmoderstjänsterna i två grupper med hänsyn till storleken av de anlägg­

ningar, vid vilka de är placerade, har synts ämbetsverket befogad. Tjänster­

na vid de större inrättningarna har hänförts till lönegrad Ae 9, medan de

övriga placerats i lönegrad Ae 7.

Befattningar av tjänstemannakaraktär för vaktmästare har skogsstyrel­

sen funnit sig böra föreslå allenast vid de större skogsbruksskolorna. Anta­

let nya tjänster, vilka liksom de två redan befintliga hänförts till lönegrad

Ae 7, har ämbetsverket upptagit till 17 med hänsyn till de skolor, som under

budgetåret beräknas vara i behov av särskild vaktmästarpersonal.

1 1)—o) och 2 h)—j). I fråga om kanslipersonalen anmärkte styrelsen i

sitt yttrande över skogsvårdsutredningens betänkande, att utredningens för­

slag i hithörande delar i vissa detaljer icke föreföll helt tillfredsställande utan

syntes böra bli föremål för vissa jämkningar. En i det stora hela godtagbar

lösning av tjänstefrågorna på detta område synes enligt styrelsen kunna

ernås, om utredningens förslag jämkas därhän, att den inom statsförvalt­

ningen nyligen införda befordringsgången för kartritningsbiträden får till-

lämpas även hos skogsvårdsstyrelserna och att jämsides härmed möjlig­

heter skapas för styrelserna att på bekostnad av frö- och plantförsörjnings-

medel inrätta kanslibiträdes- eller i undantagsfall högre extra tjänster för

kvalificerade kontorsgöromål avseende nämnda verksamhet. I anslutning

till denna tankegång föreslår ämbetsverket, med biträdande i övrigt av ut­

redningens förslag beträffande tjänster för kanslipersonal, nyinrättande av

22 i stället för 33 kontorsbiträdestjänster i Ae 3—Ae 5, medan äskandena

till återstående delar helt ansluter till utredningens beräkningar.

3 a) och b). Ökningarna är av automatisk karaktär.

3 c). Kostnaderna för de arbetsgivarbidrag, som skogsvårdsstyrelserna

har att för sina anställda erlägga enligt lagarna om allmän sjukförsäkring

och om moderskapshjälp, har hittills helt bestritts från driftmedel. Skäl

synes emellertid enligt styrelsen tala för att kostnaderna för de bidrag, som

hänför sig till personal avlönad med medel från avlöningsanslaget, finge be­

lasta sistnämnda anslag på sätt fallet är exempelvis beträffande hushåll­

ningssällskapens å personalförteckning upptagna befattningar. Styrelsen

har därför under en ny anslagspost beräknat medel för bestridande av före-

nämnda bidrag vad gäller den från avlöningsanslaget avlönade personalen.

3 d). I konsekvens med förslaget under punkt 3 c) rörande bestridandel

av kostnaderna för skogsvårdsstyrelsernas arbetsgivarbidrag till den all­

männa sjukförsäkringen m. in. finner styrelsen jämväl motsvarande kost­

nader för arbetsgivarbidrag till försäkringen för allmän tilläggspension böra

belasta avlöningsanslaget. Kostnaderna har beräknats till ca 1,9 procent av

den för kalenderåret 1960 gällande lönesumman.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

111

112

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Omkostnader. För innevarande budget­

år har under denna anslagsrubrik anvisats ett reservationsanslag av 7 960 000

kr. Å anslaget förelåg vid utgången av budgetåret 1958/59 en reservation av

665 335 kr. I årets statsverksproposition (IX ht 1960 s. 240 och 241) har an­

slaget, såsom förut anförts, uppförts med ett beräknat belopp av 4 983 000 kr.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) hemställer, att anslaget

sänkes med 2 608 000 kr. i enlighet med sammanställningen å nästa sida.

M o t i v. I en allmän motivering erinrar skogsstyrelsen om att enligt hit­

tillsvarande grunder har över skogsvårdsstyrelsernas omkostnadsanslag an­

visats medel dels till skogsvårdstyrelsernas allmänna verksamhet, dels till

frö- och plantförsörjning, dels till skogsvårdsgårdar och övriga fastigheter,

dels ock till oförutsedda utgifter, över posten tillfällig personal har redn-

visats kostnader för extra tjänstemän, förmän och hantlangare. I anslut­

ning till huvudtankarna i 1955 års skogsvårdsutrednings förslag har sty­

relsen emellertid ansett sig böra för nästa budgetår föreslå en del anslags-

mässiga omläggningar av bidragsgivningen till skogsvårdsstyrelsernas verk­

samhet, varigenom vissa av de utgiftsändamål, som f. n. belastar omkost-

nadsanslaget, skulle överföras till andra anslag eller finansieras i särskild

ordning. Sålunda har de från posten avlöningar till tillfällig personal under

omkostnadsanslaget bestridda tjänster, vilka prövats vara av stadigvarande

natur, begärts överflyttade till avlöningsanslaget. Vidare har frö- och plant­

or sörj ningen ansetts böra ekonomiskt helt frikopplas från skogsvårdssty­

relsernas övriga verksamhet och läggas på rent affärsmässig bas, varvid

behov av rörelsemedel skulle tillgodoses via en särskild fond för frö- och

plantanskaffning. Frö- och plantförsörjningsverksamheten — med bortse­

ende från anläggandet av fröplantager — skulle härigenom kunna lämnas

åsido vid bedömningen av medelsbehovet under omkostnadsanslaget. Slut­

ligen har ämbetsverket ansett sig böra föreslå, att bidraget till byggande

och utrustning av skogsbruksskolor brytes ut ur omkostnadsanslaget och

uppföres såsom särskilt anslag.

Rörande beräkningen av de olika utgiftsposterna i skogsvårdsstyrelser­

nas allmänna verksamhet anför skogsstyrelsen i huvudsak följande.

A. 1 a). Sedan större delen av den från posten avlöningar till tillfällig

personal nu avlönade tjänstemannapersonalen föreslagits överflyttad till

avlöningsanslaget, kommer nämnda post att i fortsättningen främst avse

kostnader för förmän och hantlangare. Från posten skulle emellertid här­

utöver fortfarande bestridas kostnaderna för sådan personal av tjänsteman­

nakaraktär, av vilken permanent behov ännu icke blivit dokumenterat. Så­

lunda avses kostnaderna för den lärarpersonal, som erfordras för undervis­

ningen i de skogliga fortsättningsskolorna, alltjämt belasta posten avlö­

ningar till tillfällig personal. Även vissa andra behov att temporärt anställa

tjänstemän eller att anlita experter kan redan nu förutses komma att upp­

stå. Särskilt torde så bli fallet i fråga om biträde vid skogsvägbyggnadsverk­

samheten och vid den regionala planeringen av skogsvägnätet ute i länen.

För arbetet med vägbyggnad och vägplanering är emellertid den personal,

som upptagits under avlöningsanslaget icke tillräcklig utan på sätt skogs­

styrelsen framhållit i tidigare medelsäskanden bör härutöver beräknas medel

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

113

Statsverks­

propositionen

1959

A.

Skogsvårdsstyrelsernas allmänna

verksamhet

1. Utgifter

a) Avlöningar till tillfällig personal

b) Resekostnadsersättningar och

traktamenten ............................

c) Övriga allmänna omkostnader:

Sjukvård ....................................

Tjänstelokaler och expenser...

Inventarier ................................

Kursverksamhet ........................

Allmän upplysning och propa­

ganda ........................................

Diverse ....................................

Kapital....................................

Lån (exkl. frölån) ................

Summa utgifter

2. Inkomster

Underskott

B. Frö- och plantförsörjning

........

C.

Fröplantager

................................

D. Skogsvårdsgårdar

Investeringar

Drift

1. Utgifter ..

2. Inkomster

Underskott

E.

Övriga fastigheter

1. Utgifter ..

2. Inkomster

Underskott

F.

Oförutsedda utgifter

.......................

Anslag för budgetåret 1959/60

(A + B + G + D + E + F) ............

Yrkad anslagsförändring

Anslagsbehov för budgetåret

1960/61 ..............................................

Fastställda

stater

budgetåret

1959/60

ökning eller minskning

budgetåret 1960/61

i förhållande till

statsverks­

propositionen

fastställda

stater

5 136 600

5 940 600

571 600

-1375 600

4 736 000

4879 000

+ 564 000

+ 421 000

34 700

34 700

1 396 500

1 719 000

+ 338 500

+

16 000

276 000

276 000

+

54 000

+

54 000

120 200

120 200

+

32 300

+

32 300

136 200

136 200

+

15 300

+

15 300

140 700

140 700

+

4 500

+

4 500

23 400

23 400

+

7 600

+

7 600

142 400

212 200

+

104 700

+

34 900

12 142 700

13482 000

+ 549 300

— 790 000

6 852 5001 2 * * 8 088 500

+2 077 500

+ 841500

5 290 200

5 393 500

-1 528 200

-1631500

212 300

|

___

212 300

847 000

- 210 000

563 400

1

+

73 600

980 0008

980 000

980 000

- 980 000

1 454100

2 217 100

1002 600

1757 600

451 500

459 500

+

101500

+

93 500

162 500

170 300

____

121 200

129 000

41300

41300

-

41300

41 300

350 000

350 000

+

50 000

+

50 000

7 960 000

8 000 000*

- 2 608 000

— 2 648 000

6 352 000

1 Avrundat belopp.

2 Beloppet ej direkt angivet i statsverkspropositionen.

8 I beloppet ingår 40 000 kr. av reservation från budgetåret 1958/59.

8

Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 106

114

för anlitande av entreprenörer och teknisk expertis. Då förvaltningsbidrag

för vägpersonal i fortsättningen icke förutsattes utgå från skogsväganslaget,

bör medelsbehovet för här angivna ändamål medtas under nu ifrågavarande

utgiftspost.

På basis av skogsvårdsstyrelsernas anslagsäskanden och med ledning av

tillgängliga statistiska uppgifter beräknar ämbetsverket kostnaderna för

egentliga förmän till 2 932 400 kr., för förmansanställda instruktörer (hu­

vudsakligen för fortsättningsskolornas behov) till 215 600 kr. och för hant­

langare till 822 000 kr. Utgifterna för tillfälliga tjänstemän och experter be­

räknar ämbetsverket till sammanlagt 510 000 kr., varav 360 000 kr. för

lärare vid fortsättningsskolor, 75 000 kr. för vägteknisk sakkunskap och

75 000 kr. för övrig tillfällig personal.

Till de sålunda redovisade direkta avlöningskostnaderna om tillhopa

4 480 000 kr. kommer kostnader för avgifter till försäkringen för allmän

tilläggspension, beräknade efter 1,9 procent å den nyssnämnda lönesumman,

vilket utgör 85 000 kr. De sammanlagda utgifterna för avlöningar in. m. till

tillfällig personal skulle alltså uppgå till 4 565 000 kr., innebärande en

minskning ^förhållande till innevarande års stater med 1 375 600 kr. Större

delen av ifrågavarande kostnader förutses bli täckta av taxeinkomster.

A. 1 b). Den ökning av personalkadern hos skogsvårdsstyrelserna, som

skogsstyrelsen ansett sig böra föreslå i anslutning till skogsvårdsutredning-

ens förslag, beräknar styrelsen skall medföra ökade kostnader för resor och

traktamenten under omkostnadsstaten med tillhopa 356 000 kr. Härtill kom­

mer en ökad kostnad, beräknad till 65 000 kr., för traktamenten åt redan

befintlig personal på grund av de fr. o. m. den 1 juli 1959 genomförda höj­

ningarna av traktamentsbeloppen enligt allmänna resereglementet. De to­

tala kostnaderna för resor och traktamenten skulle i anslutning härtill ut­

göra 5 300 000 kr., varav för resekostnadsersättningar 2 700 000 kr. och för

traktamenten 2 600 000 kr. Ungefär hälften av kostnadsökningen har skogs­

styrelsen beräknat skall kompenseras av stegrade inkomster, medan åter­

stoden såsom fallande på skogsvårdsstyrelsernas offentliga funktioner skul­

le bekostas av statsmedel.

A. 1 c). Uppjusteringar föreslås i fråga om samtliga till posten övriga

allmänna omkostnader hörande delposter utom posten sjukvård, vilken upp­

tagits med oförändrat belopp. Uppjusteringarna sammanhänger med den

allmänna vidgning av verksamheten, som styrelsen förutsatt skall komma

till stånd. I det beräknade beloppet för tjänstelokaler och expenser ingår

100 000 kr. för anskaffande av flygbilder att utnyttjas som hjälpmedel vid

bl. a. den intensifiering av verksamheten med skogsbruksplaner, som äm­

betsverket i enlighet med skogsvårdsutredningens förslag jämväl siktat till

genom de under avlöningsanslaget föreslagna personalförstärkningarna med

lansskogvaktare för tekniska uppgifter. Att kostnadsökningen för tjänste­

lokaler och expenser, trots utgiftsstegringen för flygbilder och andra ända­

mål, kunnat hållas vid endast 16 000 kr. sammanhänger med att ämbets­

verket föreslagit, att utgifterna för arbetsgivarbidrag enligt sjukförsäk­

ringslagen och lagen om moderskapshjälp i vad rör tjänstemän avlönade från

avlöningsanslaget i fortsättningen skall i enlighet med vad som tillämpas i

fråga om hushållningssällskapen bestridas från sistnämnda anslag. Härige­

nom uppkommer en besparing med 150 000 kr. under här behandlade ut­

giftspost under omkostnadsanslaget.

Ökningen av inventarieposten får delvis ses mot bakgrunden av en succes­

siv utökning och intensifiering av skogsvårdsstyrelseverksamheten. I posten

ingår bl. a. inköp av sådana redskap m. m. som skogsvårdsstyrelserna säljer

till markägare. Inkomsterna härav redovisas under inkomsttiteln diverse,

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

115

som uppräknats med 48 500 kr. eller nästan samma belopp som den här be­

rörda utgiftsökningen.

Med hänsyn till framför allt de stegrade kostnader, som beraknas upp­

stå för fortbildning av skogsvårdsstyrelsernas egen personal till följd av de

krav på olika områden, som den fortlöpande utvecklingen ställer, har sty­

relsen funnit posten kursverksamhet böra uppräknas med ett belopp av

32 300 kr.

Den ökning av insatserna för allmän upplysning och propaganda, som

styrelsen liksom skogsvårdsutredningen funnit i hög grad angelägen, nöd­

vändiggör icke blott en förstärkning av länsskogvaktarkåren, vilken behand­

lats under avlöningsanslaget, utan även en viss höjning av omkostnadspos­

ten avseende denna verksamhet. Ämbetsverket har stannat vid att föreslå en

uppräkning med 15 300 kr.

_

De föreslagna uppräkningarna av posterna diverse, kapital och lan ar

föranledda av faktiska kostnadsökningar av automatisk natur.

De sammanlagda utgifterna för avlöningar till tillfällig personal, resekost-

nadsersättningar och traktamenten samt övriga allmänna omkostnader upp­

går enligt skogsstyrelsens beräkningar till 12 692 000 kr.

A. 2. Inkomsterna av skogsvårdsstyrelsernas allmänna verksamhet under

budgetåret 1960/61 beräknar skogsstyrelsen sålunda.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Statsverks-

Fastställda

Ökning budgetåret

propositionen

stater budget-

1960/61 i förhållande till

1959

året 1959/60

statsverks­

propositionen

fast­

ställda

stater

Biträdesersättningar ... ...

6 316 600

7 399 000

1 683 400

601 000

Övrigt ..............................

450 000

603 000

340 000

187 000

Kapital..............................

31 000

31 000

5 000

5 000

Diverse..............................

55 500

55 500

48 500

48 500

6 853 100

8 088 500

2 076 900

841 500

Summa inkomster budget­

året 1960/61

8 930 000

Den höjning av samtliga inkomstposter, som vidtagits jämfört med inneva­

rande års statsiffror, sammanhänger vad posterna biträdesersättningar, öv­

rigt och diverse angår dels med den ökning av den inkomstbringande verk­

samheten, som utgör en direkt följd av de föreslagna personalförstärkning­

arna, dels med en mindre uppjustering av taxegrunderna för att möta så­

dana i det föregående beaktade automatiska utgiftsstegringar, vilka är av

natur att böra täckas taxevägen. Hänsyn har härjämte tagits till den ök­

ning av biträdesinkomsterna, som föranledes av de av styrelsen vid behand­

lingen av de särskilda skogsvårdsanslagen framförda förslagen att slopa de

nuvarande bestämmelserna om uttagande av reducerad ersättning för plan-

läggningskoslnader och i stället — mot att full ersättning för skogsvårdssty-

relsens arbete uttages av markägaren — inräkna planläggningskostnaden i

bidragsgivningen från anslagen.

ökningen av inkomsterna under posten kapital är av automatisk natur.

Om de angivna inkomsterna å 8 930 000 kr. fråndrages de förut beräknade

utgifterna å 12 692 000 kr., återstår ett nettomedelsbehov av 3 762 000 kr.

för skogsvårdsstyrelsernas allmänna verksamhet.

B. I fråga om verksamhetsgrenen frö- och plantförsörjning förutsättes i

enlighet med vad tidigare anförts att den skall ekonomiskt frikopplas från

skogsvårdsstyrelsernas övriga verksamhet och baseras på kommersiell grund,

varvid behov av kapitaltillskott skall kunna tillgodoses från en särskilt in­

rättad fond för frö- och plantanskaffning. Medelsanvisningen till frö- och

plantförsörjning med undantag av bidraget till anläggande av fröplantager

bör därför bortfalla i fortsättningen. Kostnadsbesparingen har ämbetsver­

ket beräknat på så sätt, att av det samlade beloppet till frö- och plantförsörj­

ning — eller 775 700 kr. — 563 400 kr. redovisningsmässigt ansetts falla på

oundgängliga kostnader för fröplantager, medan återstoden 212 300 kr. till­

förts plantförsörjningen att jämte överskott från denna verksamhet om

87 700 kr. reserveras för intensifierade skogsodlingsåtgärder på sämre jord­

bruksmark, vilket ändamål statsmakterna förbehållit 300 000 kr. av om-

kostnadsmedel.

C. I den av styrelsen i medelsäskandena för innevarande budgetår upp­

tagna utgiftssumman för frö- och plantförsörjning ingick ett belopp av

653 000 kr. för anläggande av fröplantager. Genom den beskärning, som

statsmakterna sedermera vidtog i fråga om ämbetsverkets äskanden beträf­

fande frö- och plantförsörj ningen inklusive posten återbetalning av lån,

kunde verket vid fastställande av stater för skogsvårdsstyrelserna detta

budgetår endast avsätta 563 400 kr. för anläggande av fröplantager. Den ut­

brytning av frö- och plantförsörjningsrörelsen från skogsvårdsstyrelsernas

omkostnadsanslag, som styrelsen enligt vad förut anförts ansett sig böra

förorda, bör på sätt framhållits i verkets yttrande över skogsvårdsutred-

ningens betänkande ej avse kostnaderna för fröplantager, utan dessa anlägg­

ningskostnader bör alltjämt — såsom i nämnda yttrande anmärkts — finan­

sieras med statsmedel i hittillsvarande ordning.

Styrelsen har i det nyssberörda sammanhanget beräknat kostnaderna för

anläggande av fröplantager till genomsnittligt 700 000 kr. per år under de

närmast överblickbara budgetåren. På grundval av en sedermera företagen

utredning beräknar styrelsen kostnaderna för ifrågavarande ändamål näst­

kommande budgetår till 637 000 kr., vilket belopp visserligen innebär en

ökning i förhållande till innevarande budgetår med 73 600 kr. men ändock

ligger under den förutnämnda beräknade årsgenomsnittskostnaden. Det äs­

kade beloppet avser utgifter för markförvärv och framställande av ympar

enligt uppgjorda långsiktiga planer för ordnandet av landets fröförsörjning

enligt riktlinjer, som uppdragits av samarbetsnämnden för skoglig växtför­

ädling och genetik.

D. I enlighet med vad förut framhållits har styrelsen förutsatt, att på

sätt skogvårdsutredningen föreslagit bidragen till byggande och utrustning

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

117

av skogsbruksskolor icke vidare skall belasta posten skogsvårdsgårdar under

omkostnadsanslaget utan bestridas från ett särskilt för ändamalet an\isat

anslag. Över redovisningstiteln skogsvårdsgårdar skulle alltsa i fortsättningen

på utgiftssidan endast föras kostnader för gårdarnas och skolornas drift.

De väsentligaste driftkostnaderna för själva skolorna avser bränsle, lyse,

vatten, städning, byggnadsunderhåll samt tomt- och parkvård. Härtill kom­

mer kostnader för försäkring av byggnader samt skatter och räntekostnader.

Driftutgifterna beräknar skogsstyrelsen för nästa budgetår till 2 332 000

kr., medan inkomsterna från gårdarna uppskattas till 1 779 000 kr. I inne­

varande års stater har motsvarande belopp upptagits till 2 217 100 kr. resp.

1 757 600 kr. Nettoförlusten förutses sålunda stiga från 459 500 kr. till 553 000

kr. eller med 93 500 kr. Denna nettoutgiftsstegring sammanhänger med den

utbyggnad av skogsbruksskolorna, som förutses komma till stånd och som

för med sig ökade driftkostnader av ovan angivet slag.

E. Vad gäller posten övriga fastigheter beräknas utgifter och inkomster

nästkommande budgetår kunna balansera å ett belopp av 115 300 kr.

F. För täckande av oförutsedda utgifter har under en lång följd av år

anvisats ett belopp av 350 000 kr. Med den omfattning, som verksamheten

redan nått, och de ytterligare utvidgningar av arbetsuppgifterna, som är att

förutse, bör enligt styrelsens mening anslagsbeloppet till oförutsedda utgif­

ter höjas. Ett skäl härutöver, som talar för en uppräkning, utgör den kost-

nadsstegring, som kan beräknas uppstå redan nästkommande budgetår,

om en i dagarna träffad preliminär överenskommelse mellan ämbetsverket

och vederbörande personalorganisationer om inrättande av företagsnämn­

der bos verket och skogsvårdsstyrelserna, såsom beräknat, kan vinna till-

lämpning redan på vårsidan eller fram emot sommaren år 1960. Kostnader­

na för dylika nämnder hos styrelserna kan approximativt uppskattas till om­

kring 20 000 kr. för budgetår, Av anförda orsaker har ämbetsverket ansett

sig böra föreslå, att posten till oförutsedda utgifter ökas med 50 000 kr. till

400 000 kr.

Det sammanlagda anslagsbehovet under skogsvårdsstyrelsernas omkost-

nadsanslag beräknas av skogsstyrelsen sålunda till 5 352 000 kr. Styrelsen

har vid denna beräkning utgått från att någon reservation av nämnvärd

storleksordning icke skall föreligga å innevarande års anslag.

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Byggnadsarbeten m. m. vid skogsbruks­

skolor.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) föreslår, att under föreva­

rande anslagsrubrik anvisas ett reservationsanslag av 2 550 000 kr.

Motiv. I enlighet med vad 1955 års skogsvårdsutredning förordat anser

sig skogsstyrelsen böra föreslå, att bidraget till byggande och utrustning

in. m. av skogsbruksskolor utbrytes ur skogsvårdsstyrelsernas omkostnads-

anslag och uppföres såsom särskilt anslag å driftbudgeten. Anslaget i fråga

har ämbetsverket funnit böra erhålla förevarande benämning.

Kungl. Maj.is proposition nr 106 år 1960

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Beträffande grunderna för bidragsgivningen från anslaget ansluter sig

styrelsen till skogsvårdsutredningens förslag att bidrag skall utgå enligt i

huvudsak samma regler, som gäller för bidrag till byggnader och utrust­

ning av centrala yrkesskolor, d. v. s. med 50 procent till byggnader och 90

procent till första uppsättning av stadigvarande undervisningsmateriel. Bi­

drag från anslaget bör normalt utgå i första hand till undervisningsloka­

ler, undervisningsmateriel och elevhem men därjämte även till för verk­

samhetens bedrivande erforderliga personalbostäder. Ett bärande skäl för

att bidragsgivningen bör omfatta ej blott skollokaliteter utan jämväl i varie­

rande utsträckning personalbostäder utgör att skogsbruksskolorna även i

framtiden — med hänsyn till behovet av övningsskog m. m. — till skillnad

från de centrala verkstadsskolorna ofta torde bli förlagda utom tätorter och

samhällen. Anslagets användningsområde bör emellertid icke inskränkas

till att avse bara byggnadsarbeten och anskaffande av utrustning vid skogs­

bruksskolorna utan från anslaget bör bidrag jämväl kunna utgå till förvärv

av fastighet (mark, byggnader och övningsområde) för anläggande av skogs-

bruksskola.

Skogsvårdsstyrelserna har i sina medelsframställningar för nästa budgetår

redovisat ett flertal byggnadsprojekt, vartill bidrag äskats av statsmedel.

Sålunda har större byggnadsföretag anmälts av styrelserna i Stockholms,

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Malmöhus, Hallands, Skaraborgs,

Värmlands, Örebro, Västerbottens och Norrbottens län. Äskandena slutar

på totalt 2 931 000 kr. Även om direkt ledning ej kan hämtas av denna

siffra, utvisar den att bidragsbehovet är stort. Skogsstyrelsen har funnit

sig böra beräkna anslagsbehovet med utgångspunkt från en bidragsgivning

nästkommande budgetår enligt de ovan angivna riktlinjerna till tre nya

skogsbruksskolor samt utbyggnad av två redan befintliga skolor. Kostnader­

na för ett nytt skolbygge, inklusive inredning, utrustning och nödiga per­

sonalbostäder, torde i dagens läge få beräknas till minst 1,4 milj. kr. I en­

lighet med det anförda skulle statsbidraget per skola utgöra omkring 750 000

kr. eller för tre skolor 2 250 000 kr. Härtill kommer ett på motsvarande sätt

beräknat bidrag till komplettering av två äldre skolor med 150 000 kr. per

skola eller tillhopa 300 000 kr. Till kostnader för markförvärv har i sam­

manhanget ej upptagits något belopp.

Det sammanlagda medelsbehovet anges av skogsstyrelsen sålunda till

2 550 000 kr., vilket belopp styrelsen funnit sig böra äska under förevarande

anslag.

Förberedande skogskurser. För innevarande budgetår har under denna an-

slagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av 64 300 kr.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) hemställer, att anslaget hö-

jes med 4 800 kr. i enlighet med nedanstående beräkning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

119

Anslag

Ökning el-

1959/60

ler minsk­

ning

1 .

Arvode till huvudlärare ................................................

31 400

+ 3 800

2. Resekostnadsersättningar och traktamenten till

6 000

— 500

3. Skolans driftkostnader....................................................

19 000

+ 1 000

4. Annonser och diverse ....................................................

2 000

+ 500

+ 4 800

Motiv. Ifrågavarande utbildning bedrives fr. o. m. budgetåret 1958/59

vid en böstkurs och en vårkurs. Båda kurserna har fr. o. m. innevarande

budgetår flyttats till Kronobergs län i enlighet med förslag i medelsäskan­

dena föregående år (IX ht 1959 s. 366 och 367). Emellertid har den vid Var-

torp planerade skogsbruksskolan, till vilken de förberedande skogskurserna

avsågs bli förlagda, icke kommit till utförande. Kurserna kommer i stället

att innevarande år förläggas till en vid Araby i närheten av Växjö iord­

ningställd skogsbruksskola. Skogsstyrelsen räknar med att kurserna även

under budgetåret 1960/61 skall förläggas till Araby.

Fr. o. m. innevarande budgetår är såväl föreståndare som biträdande lä­

rare för denna utbildning arvodesanställda av skogsstyrelsen.

I fråga om beräkningen av de särskilda utgiftsposterna anför skogssty­

relsen följande.

1. Arvoden till huvudlärare har beräknats efter löneklass 23 under elva

månader för föreståndaren och efter löneklass 15 under tio månader för bi­

trädande läraren. För den förres del innebär detta oförändrad löneställning,

medan biträdande läraren f. n. är placerad i löneklass 12. Den föreslagna

löneförbättringen ansluter till den löneplacering, som i det föregående före­

slagits för skogsvårdsstyrelsernas yrkeslärare.

2. Genom skolans belägenhet med åtföljande kortare resor för lärarper­

sonal har utgifterna för resekostnadsersättningar och traktamenten beräk­

nats kunna sänkas med 500 kr.

3. Driftkostnaderna, innefattande lokalhyra, uppvärmning, lyse, städning,

avlöning till gårdskarl m. m., torde komma att något överstiga det nu för

ändamålet upptagna beloppet enligt de preliminära beräkningar, som före­

ståndaren i samråd med skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län gjort.

4. På grund av ökade kostnader för kontorsmateriel beräknas en höjning

av denna post med 500 kr.

Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m. För innevarande budgetår har un­

der denna anslagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av 2 718 000 kr. I årets

statsverksproposition (IX ht 1960 s. 295) har anslaget, som förut anförts,

upptagits med ett beräknat belopp av 3 269 000 kr.

Yrkande. Skogsstyrelsen (skr. 26/8 1959) hemställer, att anslaget

höjes med 1 267 000 kr. enligt nedanstående beräkning.

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

1959/60

1960/61

ökning eller

Kurser anordnade av skogs-

vårdsstyrelse

A. Grundutbildning

a) första årskurser ....

b) andra årskurser ....

c) handledning vid prak­

tikskeden ...................

2163 000

1 700 000

130 000

320 000

minskning

B. Vidareutbildning

a) kurser i skogsarbete

b) kurser i skogshus­

hållning ........................

C. Förmansutbildning

700 000

445 000

120 000 3 415 000

+1 252 000

Kurser anordnade av annan

än skogsvårdsstyrelse

A. Elevunderstöd ...............

150 000

150 000

B. Driftbidrag ...................

150 000

150 000

300 000

Skogsstyrelsens lårarutbild-

ning.........................................

115 000

105 000

- 10 000

Undervisningsmateriel ___

125 000

150 000

+

25 000

Kurser för virkesmätare....

10 000

10 000

Bidrag till vissa föreningar

5 000

5 000

2 718 000

3 985 000

1 267 000

Motiv. Skogsstyrelsen redogör inledningsvis för verksamhetens omfatt­

ning under budgetåret 1958/59 och uttalar därvid hl. a. följande.

Antalet elevdagar vid den av skogsvårdsstyrelserna bedrivna yrkesutbild­

ningen för skogsarbetare och skogsbrukare har under budgetåret 1958/59

ökat med omkring 19 000 jämfört med

ca 139 000.

Verksamheten har omfattat följande

Kurstyp

Kurser

Grundutbildning

Ungdomskurs .................................. 56

Lärlingskurs .................................. 49

Vidareutbildning i skogsarbete

Huggning ........................................... 20

Motorsågning .............................. 219

Körning, häst .................................. 30

budgetåret 1957/58 och uppgick till

kurser.

Elever

Elevdagar

Summa

elevdagar

742

43 617

632

40 253i

83 870

232

2 743

2 395

12 213

320

2 212

121

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

Kurstyp

Kurser

Elever

Elevdagar

Summa

elevdagar

Körning, traktor .........................

2

32

192

Instruktionsverksamhet ........... .

185

1 761

2 042

20 386

Övriga kurser ..............................

6

53

984

Vidareutbildning i skogshus­

hållning

8 283

23

301

Beståndsanläggning ....................

5

72

462

Beståndsvård................................ .

85

1 100

3 322

Skogsmätning ...........................

Övriga kurser .............................

36

4

480

57

2 891

273

15 231

Förmanskurs................................

17

196

4 129

4 129

Kombinerad skriftlig och

muntlig undervisning

Arbetstekniska ämnen......... .. . 20

207

923

15 541

Skogshushållning .................. ...

167

1 750

14 618

139157

Med bidrag av medel för arbetslöshetens bekämpande, i viss mindre ut­

sträckning genom medgivande att överskrida anslaget till skogsbrukskurser,

har skogsvårdsstyrelserna vid sidan av den ordinarie kursverksamheten ge­

nomfört kurser för arbetslösa om sammanlagt ca 59 000 elevdagar. Verk­

samheten har haft följande omfattning.

Kurstyp

Kurser

Kurs i skogsarbete ................................... 140

Ungdomskurser............................................ 12

Elever

2113

173

Elevdagar

47 140

12 397

Med bidrag från anslaget till skogsbrukskurser har företag och övriga

andra kursanordnare under budgetåret 1958/59 anodnat sju ungdomskurser

och tre lärlingskurser med tillsammans ca 8 500 elevdagar samt 70 kurser

för skogsarbetare och skogsförmän om en halv—sex veckor med tillsam­

mans 9 000 elevdagar. Totala antalet elevdagar vid denna verksamhet upp­

gick sålunda till ca 17 500.

...

.

För att fullständiga bilden av skogsvårdsstyrelsernas undervisningsverk­

samhet får skogsstyrelsen, ehuru undervisningen i denna del ej finansieras

i förevarande ordning, omnämna att styrelserna under det gångna året med­

verkat vid skogsundervisningen i ca 40 kurser anordnade vid lantbruksun-

dervisningsanstalter samt under budgetåret 1958/59 vid 223 kurser med

114 000 elevdagar vid skoglig undervisning inom fortsättningsskolan och en-

hetsskolan. Dessutom har skogsvårdsstyrelsepersonal meddelat skoglig yr­

kesorientering i folk- och enhetsskola för ca 8 000 pojkar.

Till den av skogsvårdsstyrelserna omhänderhavda yrkesutbildningen har

styrelserna för budgetåret 1960/61 äskat i runt tal 4 000 000 kr. avseende en

till 253 000 elevdagar utökad verksamhet. På grundval av nämnda äskande

och med iakttagande av de av skogsstyrelsen uppdragna riktlinjerna för den

skogliga yrkesutbildningsverksamhetens fortsatta utbyggnad föreslår äm-

1 Gäller endast skolskeden. För praktikskedena tillkommer sammanlagt 55 000 elevdagar.

122

betsverket, att det till grund för kostnadsberäkningarna liggande antalet

elevdagar begränsas till 207 000 med följande fördelning på de skilda utbild-

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

ningsgrenarna.

A. Grundutbildning

a) första årskurser (inkl. lärlingskurser) .................... 120 000 elevdagar

b) andra årskurser ................................................................. 10 000

»

B. Vidareutbildning

a) kurser i skogsarbete ......................................................... 35 000

»

b) kurser i skogshushållning................................................ 35 000

»

C. Förmanskurser ............................................................. 7 000

»

Summa 207 000 elevdagar

Beträffande grundutbildningen anför styrelsen följande.

De överläggningar, som ägt rum mellan skogsstyrelsen och skogsvårds-

styrelserna angående grundutbildningens bedrivande och vilka bl. a. haft

till syfte att söka ernå en enhetligare utformning av denna utbildning, har

satt tydliga spår i styrelsernas äskanden för budgetåret 1960/61. I dessa

föreslås 86 grundutbildningskurser, varav 60 med en uppläggning, som i

stora drag överensstämmer med den första årskurs, för vilken riktlinjer ut­

arbetats av skogsstyrelsen. Övriga 26 föreslagna kurser utgöres av ung­

domskurser, av vilka 14 planerats uppdelade på två skolskeden. Antalet ele­

ver vid dessa kurser har skogsvårdsstyrelserna beräknat till 1 200 och an­

talet elevdagar till 122 000. Skogsstyrelsen har för sin del ansett sig böra

räkna med totalt ca 75 kurser med 1 050 elever och 120 000 elevdagar, var­

vid förutsatts att allmänbildande ämnen kommer att erhålla större utrymme

på schemat än som nu är fallet, vilket medför någon förlängning av kur­

serna.

\iss försöksverksamhet med s. k. andra årskurs har skogsstyrelsen an­

sett böra komma till stånd. Ämbetsverket har beräknat antalet kurser till

tio med sammanlagt ungefär 150 elever och ca 10 000 elevdagar.

Under de senaste åren har från kommunalt håll visats stort intresse för

skoglig ungdomsutbildning. Genom frivilliga kurser har kommunerna önskat

förbereda yrkesundervisningen i enhetsskolan. Flera länsskolnämnder har

ställt sig positiva till anordnande av sådana kurser. I samband med den

minskade sysselsättningen under budgetåret 1958/59 har även länsarbets­

nämnderna uttalat sig för en utökning av den skogliga yrkesutbildningen

för ungdom i avsikt att lätta trycket på arbetsmarknaden. På grund av

skogsvårdsstyrelsernas begränsade ekonomiska resurser har det dock icke

varit möjligt att i nämnvärd utsträckning tillmötesgå lokala initiativtagares

önskan om dylika skogliga kurser. F. n. pågår underhandlingar med ar­

betsmarknadsstyrelsen angående möjligheterna att under innevarande bud­

getår för sådan kursverksamhet hos skogsvårdsstyrelserna erhålla bidrag

från anslaget till arbetslöshetens bekämpande. Utöver den för året planerade

123

kursverksamheten skulle därigenom kunna anordnas grundutbildningskur-

ser, som påkallats av kommuner eller andra av ovan angivna skäl. I prin­

cip synes emellertid hållande av kurser av här ifrågavarande slag få anses

innebära en utökning av skogsvårdsstyrelsernas ordinarie uppgifter, varför

bidrag härtill rätteligen borde få utgå från anslaget till skogsbrukskurser.

Av denna anledning synes förutsättningar böra skapas för att anslaget till

skogsbrukskurser skall få av skogsstyrelsen överskridas dels för kurser av­

sedda som övergång till enhetsskola, dels för kurser föranledda av arbets-

marknadsskäl. Begränsad tillgång på utbildade yrkeslärare och undervis­

ningslokaler torde inskränka ifrågavarande verksamhet till ett tjugotal

grundkurser för hela landet. Kostnaden för löner till lärarpersonal liksom

driftkostnader för skollokaler vid här avsedda kurser synes böra belasta

kursanslaget (7 § under punkterna 1 b) och 4 kungörelsen 1958: 247). Äm­

betsverket utgår från att det skall åvila verket att för varje särskild kurs

inhämta Kungl. Maj :ts tillstånd till anslagsöverskridande.

I fråga om vidareutbildningen har skogsvårdsstyrelserna föreslagit en

avsevärd ökning av verksamheten. Antalet elevdagar vid skogsarbetarkur-

ser har beräknats till 65 000 och vid skogshushållningskurser till 50 000.

Budgetåret 1958/59 uppgick antalet elevdagar vid ifrågavarande kurser till

21 000 resp. 30 000. Skogsstyrelsen anser, att vidareutbildningen bör ökas

till 35 000 elevdagar för arbetstekniska kurser och 35 000 elevdagar för

skogshushållningskurser.

Vad slutligen beträffar förmansutbildningen har skogsvårdsstyrelserna

uppgivit sig önska anordna, förutom ett tiotal kortare kurser, sex kurser av­

seende grundläggande förmansutbildning. Sammanlagda antalet elevdagar

beräknas till 9 000. Skogsstyrelsen har ansett, att nämnda förslag bör redu­

ceras till att omfatta omkring 7 000 elevdagar.

I fråga om beräkningen av förut angivna särskilda utgiftsposter anför

styrelsen följande.

1. Den av styrelsen föreslagna utökningen av verksamheten fordrar upp­

räkning av anslagsposten med 852 000 kr. Kostnadsberäkningen har gjorts

med ledning av erfarenhetstal från föregående års verksamhet med jämk­

ningar för vissa kostnadsändringar.

I ämbetsverkets petitaskrivelse föregående år framhölls, att en höjning

av elevunderstödet från fem till sex kr. per dag kunde synas motiverad med

hänsyn till inträffade kostnadsstegringar. Något yrkande om uppräkning

framfördes dock ej. Ytterligare kostnadsstegringar under det senaste året

gör emellertid att kravet på en höjning skärpts. Efter överläggningar med

arbetsmarknadsstyrelsen och lantbruksstyrelsen föreslår styrelsen, att elev-

understödet höjes från fem till sju kr., vilket beräknas medföra en kostnads-

stegring av i runt tal 400 000 kr.

Den föreslagna utökningen av undervisningen i allmänbildande ämnen vid

skogsyrkeskurserna för med sig att speciallärare, i huvudsak lärare från

folk- eller enhetsskola, behöver anlitas i större utsträckning än tidigare.

Ersättning till lärarna måste som regel utgå enligt den s. k. timlärarkungö-

Kungl. Mcij.ts proposition nr 106 år 1960

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

relsen. Bestämmelserna i kungörelsen 1958:247 medger emellertid stats­

bidrag till skogsvårdsstyrelserna för arvode till timlärare med högst 14 kr.

per timme. Ämbetsverket föreslår, att nämnda bestämmelser ändras där­

hän, att statsbidrag i här avsedda fall må beräknas enligt timlärarkungörel-

sen. Den med ändringen i ersättningsgrunderna följande kostnadsökningen

inrymmes i den föreslagna uppräkningen av anslagsposten.

I anslutning till förslaget om höjning av elevunderstödet föreslår styrelsen

efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och lantbruksstyrelsen, att ersätt­

ningen för förlorad arbetstid höjes från högst 15 kr. till högst 17 kr. per dag

för kursdeltagare med försörjningsplikt. För deltagare utan försörjnings­

plikt ifrågasättes däremot icke någon höjning av det nuvarande ersätt­

ningsbeloppet tio kr. per dag. Högstbeloppen torde böra utnyttjas i huvud­

sak för ersättning till deltagare i arbetslöshetskurser. Genom höjningen

kommer ersättningen i paritet med den som utgår vid arbetslöshetskurser

inom andra områden. För den ordinarie kursverksamheten avser ämbets­

verket att i samband med att den föreslagna ändringen genomföres utfärda

skärpta bestämmelser i fråga om prövningen av bidragsbehovet, varför höj­

ningen av ersättningsbeloppet ej skall behöva medföra någon merbelastning

av anslaget.

2. Styrelsen föreslår för ifrågavarande ändamål oförändrat belopp.

3. Anlitande av speciallärare i arbets- och maskintekniska ämnen samt

anordnande av särskild pedagogkurs för skogsskolepersonal beräknas med­

föra en kostnadsökning med 12 000 kr. Genom att lönekostnaderna för kon­

sulenten i pedagogik överförts till skogsstyrelsens avlöningsanslag kan pos­

ten dook sänkas med i runt tal 10 000 kr.

4. För att möjliggöra ökade inköp av materiel för komplettering av skogs-

bruksskolornas materielutrustningar samt framställning av speciell under­

visningsmateriel erfordras en mindre höjning av anslagsposten. Utarbe­

tande av utförligare kursplaner fordrar likaledes viss anslagsuppräkning.

Skogsstyrelsen föreslår, att anslagsposten höjes med 25 000 kr.

5 och 6. Styrelsen föreslår, att för dessa ändamål skall anvisas oförändrade

belopp.

XIII. Departementschefen

Inledning. Skogens betydelse för samhällsekonomin framstår såsom uppen­

bar- Värdet av skogsbrukets och skogsindustriernas totala produktion kan

för år 1959 uppskattas till 5 100 miljoner kronor. Samma år uppgick ex­

portvärdet av skogsindustriprodukter till 3 758 miljoner kronor. Härav fram­

går att det är i hög grad angeläget att skogarnas produktionsförmåga ut-

nyttjas effekti\t, sa att förutsättningar skapas för en ytterligare utvidg­

ning av landets skogsbruk och därmed också av de industrier, som är bero­

ende av skogen för sin råvaruförsörjning. Det är sålunda önskvärt att från

bland annat skogsägarnas sida väsentliga insatser göres i form av skogs-

125

vårdsåtgärder, skogsvägbyggnad, skoglig utbildning, m. m. Vidare bör av­

kastningen från skogarna till fullo nyttiggöras, bland annat genom tillvara­

tagande av även de klenare virkessortimenten.

En utbyggnad och förbättring av skogsvägnätet är av största betydelse

för möjligheterna att effektivare utnyttja befintliga skogstillgångar och så­

ledes vidga den skogsindustriella råvarubasen. Den statliga bidragsgivningen

till skogsvägbyggandet har ökat avsevärt på senare år. År 1957 höjdes ifrå­

gavarande riksstatanslag från 2 500 000 kronor till 7 500 000 kronor för att

påföljande år uppräknas med ytterligare 200 000 kronor. Erinras må att år

1959 ett tilläggsstatanslag av 5 000 000 kronor anvisades till vissa vägbyggna­

der å enskilda och statliga skogar utöver ordinarie anslag å 7 700 000 kronor.

Under de senaste budgetåren har dessutom omfattande skogsvägbyggnader

kommit till stånd med anlitande av beredskapsmedel. 1 syfte att främja

de skogliga produktions- och transportförhållandena i de fyra nordligaste

länen har Kungl. Maj:t i proposition nr 62 till innevarande års riksdag an­

gående vissa norrlandsfrågor föreslagit, att medelsanvisningen under an­

slaget till åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland för nästa budgetår

höjes med 300 000 kronor till 2 000 000 kronor.

Utbyggandet av skogsvägnätet är en fråga som i första hand rör skogs­

ägarna själva men också är av stor vikt för skogsindustrierna. Det före­

ligger emellertid jämväl från det allmännas sida ett betydande intresse av

att förbättringar av de skogliga transportförhållandena kommer till stånd.

För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av skogsindustrin i vårt land

på grundvalen av en tryggad försörjning med råvara är det av väsentlig be­

tydelse att skogarnas produktionsförmåga höjes genom skogsvårdande åt­

gärder. De uppgifter som härvidlag åvilar skogsstyrelsen och skogsvårds-

styrelserna i fråga om de ej statliga skogarna är ansvarsfulla. Bland annat

torde behovet av starkt intensifierade återväxtåtgärder komma att ställa öka­

de krav på styrelsernas medverkan vid planläggningen och genomförandet av

åtgärdsprogrammen. Det är av vikt att styrelserna vid sin tillämpning av

skogsvårdslagen och övriga ifrågakommande författningar eftersträvar att

åstadkomma största möjliga effektivitet inom skogsvården.

Likaledes av betydelse för en åsyftad, utökad skogsvård är att landets för­

sörjning med skogsfrö och skogsplantor blir lämpligt ordnad. Vidare synes

det vara angeläget att verksamheten med upprättande av skogsbruksplaner

intensifieras. För den enskilde skogsägaren torde nämligen skogsbrukspla-

nen utgöra ett synnerligen värdefullt hjälpmedel vid den ekonomiska plan­

läggningen av skogsbruket på kort och lång sikt inom fastigheten i fråga.

Med hänsyn till de stora krav på yrkesskicklighet, som i det moderna skogs­

bruket måste ställas på inom näringsgrenen sysselsatta, är det nödvändigt

att yrkesutbildningen samt upplysnings- och rådgivningsverksamheten på

det skogliga området utbygges och förbättras. Det är sålunda angeläget, att

skogsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsernas resurser på hithörande område

utökas.

Den utveckling vilken under senare år ägt rum och som kan förväntas in­

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

126

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

om det enskilda skogsbruket bör föranleda förstärkning av skogsvårdssty-

relseorganisationen. Med utgångspunkt från 1955 års skogsvårdsutrednings

betänkande kommer jag att i det följande framlägga mina förslag till vissa

ändringar beträffande sagda organisation samt vissa riktlinjer för såväl

denna organisations som skogsstyrelsens verksamhet.

En av grundtankarna i förenämnda betänkande är att det enskilda skogs­

bruket i princip skall svara för sina skogsvårdskostnader. I enlighet härmed

föreslår utredningen, att skogsvårdsstyrelsernas taxa bör bygga på de reella

kostnaderna och att styrelsernas frö- och plantproduktion bör bedrivas af­

färsmässigt. Härigenom avses skogsägarnas självverksamhet komma att sti­

muleras samt förutsättningarna för samverkan i skogsbruksområden, privat

plantskoledrift m. m. förbättras. Det statliga stödet till det enskilda skogsbru­

ket bör enligt utredningen omfatta dels anslag till den del av skogsvårdssty­

relsernas verksamhet som är av offentlig natur, dels bidrag och lån till skogs­

ägare från särskilda anslag och lånefonder.

För egen del biträder jag ifrågavarande grundläggande principer för fi­

nansieringen av skogsvårdsarbetet å de enskilda skogarna. Vad gäller stor­

leken av det statliga stödet torde få erinras om att de i riksstaten för inne­

varande budgetår upptagna anslagen till skilda utgiftsändamål vid skogs-

vårdsstyrelserna och till vissa andra skogliga åtgärder, vari styrelserna di­

rekt eller indirekt medverkar, uppgår till närmare 37 000 000 kronor. Vidare

har innevarande år av prisutjämningsavgifter avsatts ett belopp av 650 000

kronor att användas för bestridande av kostnaderna för genomförande av en

återväxttaxering, som är avsedd att ge upplysningar bland annat om till­

ståndet hos det senaste decenniets återväxter och om resultatet av skilda för-

yngringsmetoder. I samband härmed vill jag anmäla att jag avser senare

denna dag föreslå, att 500 000 kronor skall anvisas till förstärkning av låne­

fonden för insamling av skogsfrö. Å andra sidan har till statsverket infly­

tande skogsvårdsavgifter uppgått till betydande belopp. För innevarande

budgetår beräknas inkomsterna härav till 12 600 000 kronor.

Den av skogsstyrelsen aktualiserade frågan att taga i anspråk andra me­

del än sådana som anvisats över statsbudgeten för bidragsgivning till vissa

åtgärder för återuppbyggnad av skogsbeståndet torde böra slutligt avgöras

i annat sammanhang. De av styrelsen åsyftade tillgångarna i skogsvårds-

fonden är numera disponerade för annat ändamål.

Frågan om införande av ett system med obligatoriska skogskulturavgif-

ter har ingående dryftats av skogsvårdsutredningen. Utredningen har emel­

lertid avvisat ifrågavarande tanke främst under åberopande av att ett system

med obligatoriska avgifter kunde sägas i viss mån strida mot den för svensk

skogspolitik grundläggande principen om skogsägarnas fostran till ökad

ansvarskänsla för skogsproduktionen. Som framgått av den tidigare redo­

görelsen har frågan om obligatoriska avsättningar inom det enskilda skogs­

bruket till skogsvårdande åtgärder i anledning av väckta motioner varit före­

Kunc/l. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

127

mål för prövning av 1959 års riksdag. Det i motionerna framförda förslaget

angående lagstiftning om obligatoriska skogskulturavgifter, vilket delvis

grundade sig på sysselsättningspolitiska överväganden, föranledde emellertid

ingen riksdagens åtgärd med hänsyn till att frågan var föremål för Kungl.

Maj :ts övervägande.

Enligt min mening bör under normala tider medel kunna fonderas för att

skapa ekonomisk grundval för skogsvårdsverksamheten under sämre tider.

Dylik fondering bör emellertid även i fortsättningen bygga på frivillighet

och ske med utnyttjande av redan nu förefintliga fonderingsmöjligheter

som insättningar på skogskonton och på särskilda konton inom förenings-

rörelsen samt avsättningar till investeringsfonder för konjunkturutjämning.

Med anledning av det av skogsstyrelsen i dess remissyttrande framförda

förslaget om revidering av bestämmelserna rörande skogskonto får jag er­

inra om att systemet med insättning å skogskonto avser att under förhål­

landevis gynnsamma villkor möjliggöra en utjämning i beskattningshänse­

ende av ackumulerad inkomst av skogsbruk. Det torde därför inte kunna

ifrågakomma vare sig att ändra det årliga lägsta insättningsbeloppet — för

närvarande 2 000 kronor — eller att rörande användningen av de å skogs­

konto insatta medlen ensidigt uppställa några speciella regler.

Skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Skogsvårdsstyrelserna har hittills i

stort sett bedrivit sitt arbete var och en efter de linjer och i de former, som

vederbörande styrelse ansett lämpliga och ändamålsenliga. Detta har, såsom

redan 1944 års skogsvårdsstyrelseutredning på sin tid framhöll, medfört att

såväl den allmänna inriktningen av styrelsernas verksamhet som de i den­

samma tillämpade arbetsmetoderna växlat avsevärt mellan skilda styrelser.

Den av nyssnämnda utredning verkställda undersökningen av åtgärdsbe-

hovet å de enskilda skogarna — det s. k. normalprogrammet •— torde emel­

lertid i viss mån ha normerat skogsvårdsstyrelsearbetet. I denna riktning

har även verkat de anvisningar, som skogsstyrelsen lämnat för skogsvårds­

styrelsernas administrativa och kamerala verksamhet samt för deras upp­

gifter med den skogliga yrkesutbildningen, frö- och plantförsörjningen m. m.

Det bör vara en angelägen uppgift för skogsstyrelsen att tillse att den angiv­

na utvecklingen fullföljes. Ej minst gäller detta i fråga om organisationen

för fältarbetet.

1955 års skogsvårdsutredning har vid behandlingen av frågan om skogs-

vårdsstyrelsernas framlida arbetsuppgifter lämnat en redogörelse för hur

utredningen bedömt utvecklingen fram till ungefär år 1968. Enligt utred­

ningen skulle berörda organs arbete komma att öka inom bland annat gre­

narna kursverksamhet, annan upplysning och propaganda, skogsvägbygg­

nad samt skogsindelning och skogsuppskattning. Det skulle däremot komma

att vara oförändrat inom grenarna återväxlåtgärder, skogsdikning och över­

vakande av skogslagarnas efterlevnad samt minska inom grenen beslånds-

vård och avverkning.

För att det skall bli möjligt att verkställa aktuella anslagsberäkningar uti­

128

Kungi. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

från den i föregående avsnitt föreslagna grundprincipen, att staten bör be­

kosta den del av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet som är av offentlig

natur, erfordras emellertid, att ställning tages till hur stor omfattningen

bör vara av den förrättningsverksamhet, för vilken det ekonomiska ansvaret

skall åvila staten. Nämnda verksamhet torde i vart fall under de närmaste

åren komma att ha ett relativt oförändrat omfång om därvid bortses från

den ökning som följer av en fortsatt utbyggnad av yrkesutbildningen. För

nästa budgetår har jag efter bedömning av föreliggande statistik rörande

skogsvårdsstyrelsernas förrättningsverksamhet och med beaktande av de

förändringar i verksamhetens inriktning och omfattning, vilka kan förvän­

tas vid genomförande av mina i förevarande sammanhang framlagda förslag,

funnit mig böra räkna med att den ej taxebelagda verksamheten bör om­

fatta 83 000 dagar, varav cirka 30 000 dagar yrkesutbildning och kursverk­

samhet.

I skogsvårdsstyrelsernas taxebelagda verksamhet torde en viss förskjut­

ning kunna förväntas bland annat till följd av tillkomsten av ytterligare

skogsbruksområden — vilken utveckling är i hög grad önskvärd — ävensom

på grund av en successivt ökande självverksamhet bland skogsägarna.

Utredningsförslaget att skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med all­

män upplysning och personlig rådgivning i skogsvårds-

frågor bör intensifieras samt att rådgivningsförrättningar, som kommer

till stånd på skogsvårdsstyrelses initiativ, bör vara kostnadsfria, vill jag ut­

tala min anslutning till. Däremot bör ersättning uttagas för sådan rådgiv­

ning, som sker på förfrågan av enskilda eller sammanslutningar. Vid mina

nyss angivna beräkningar har jag utgått från att cirka 6 000 ej taxebelagda

förrättningsdagar skall disponeras för styrelsernas rådgivningsarbete på eget

initiativ. Sagda tal motsvarar i det närmaste hela antalet år 1958 redovisade

dagar inom verksamhetsgrenen.

Vad gäller inriktningen av skogsvårdsstyrelsernas upplysnings- och råd­

givningsverksamhet vill jag framhålla den stora betydelsen av att såväl den

skogliga forskningens som den praktiska erfarenhetens rön genom nämnda

verksamhet blir kända för skogsägarna och nyttiggjorda i skogsbruket.

Bland annat genom vidgat samarbete mellan skogsstyrelsen och de skogliga

forskningsorganen bör förutsättningar skapas för att skogsvårdsstyrelser­

nas tjänstemän i ökad utsträckning skall kunna kontinuerligt erhålla den

information och vidareutbildning som erfordras för att största möjliga ef­

fekt skall nås i upplysnings- och rådgivningsarbetet.

Den av skogsvårdsstyrelserna bedrivna verksamheten med skoglig yr­

kesutbildning har ökat kraftigt på senare tid. Såsom mått på verk­

samhetens expansion må nämnas, att antalet elevdagar stigit med sam­

manlagt 32 000 under de två senaste budgetåren och att antalet för inneva­

rande budgetår beräknas komma att uppgå till 170 000. År 1950 var motsva­

rande tal 12 500. Antalet elevdagar hänförliga till de i vissa grundutbild-

ningskurser ingående praktikskedena har för nu löpande budgetår beräk­

nats till 65 000.

129

Den snabba rationalisering som pågår inom skogsbruket ställer allt större

fordringar på yrkeskunnighet hos de inom skogsbruket sysselsatta, såväl

enskilda skogsägare som skogsarbetare. Även ur arbetarskyddssynpunkt är

det av vikt att yrkeskunnigheten ökar. För den fortsatta utvecklingen och

rationaliseringen av skogsbruket fordras vidare en planmässig och om­

sorgsfull arbetskraftsrekrytering, bland annat baserad på yrkesorientering

och utbildning. Det synes mig mycket angeläget, att en successiv utbyggnad

sker av sistnämnda båda grenar i skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. I fråga

om yrkesutbildningens utformning vill jag ansluta mig till skogsvårdsutred-

ningens uttalande, att sådan fasthet i organisatoriskt och innehållsmässigt

avseende bör eftersträvas att utbildningen i fråga får karaktären av skoglig

yrkesskola.

Fortlöpande har nya erfarenheter vunnits i fråga om lämpligaste inrikt­

ning och omfattning av de kurser, som innefattas i den skogliga yrkesut­

bildningen. Denna kan emellertid enligt min mening ännu ej anses ha fun­

nit en slutgiltig form. Jag är därför inte beredd att framlägga förslag om

några bindande eller detaljerade normer i detta avseende. De närmast kom­

mande årens utveckling och erfarenheter bör avvaktas. Skogsstyrelsen bör

emellertid tillse, att undervisningsformerna inom de olika länen blir i stort

sett likartade och likvärdiga. Över huvud har skogsstyrelsen en viktig upp­

gift att fylla i den fortsatta verksamheten för intensifiering och utbyggnad

av den skogliga yrkesutbildningen.

Med hänsyn till de höga driftkostnaderna samt byggnads- och utrustnings-

utgifterna för en modern skogsbruksskola bör till grund för de fortsatta in­

vesteringarna i skolor av dylikt slag ligga en för hela skogsvårdsstyrelse-

organisationen gällande långsiktig plan. Vid upprättandet av denna bör

skogsstyrelsen beakta alla möjligheter att genom exempelvis samverkan

mellan skilda skogsvårdsstyrelser och fullt utnyttjande av redan befintliga

skolanläggningar hålla nere byggnadsbehovet. Jag förutsätter, att skogssty­

relsen i byggnadstekniska och liknande frågor även i fortsättningen sam­

råder med byggnadsstyrelsen samt i övrigt i erforderlig omfattning med

bland annat lantbruksstyrelsen. Till frågorna om personalbehovet i undervis­

ningsverksamheten samt om finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas skogs-

bruksskolor återkommer jag i det följande.

Den av skogsstyrelsen för närvarande bedrivna lärar- och instruktörsut-

bildningen synes lämpligt utformad och utbildningskapaciteten torde svara

mot föreliggande behov av lärare och instruktörer.

Samtidigt med att insatserna för återväxtåtgärder i olika former ökar

kommer behovet av skogsfrö och skogsplantor att högst avse­

värt stiga. Såsom utredningen framhållit är det därför önskvärt med en ut­

vidgning av den enskilda företagsamheten på frö- och plantproduktionens

område. För att en sådan utvidgning skall komma till stånd torde i dagens

läge erfordras ett visst stöd från statens sida. 1 enlighet med förslag, som

chefen för handelsdepartementet framlagt i årets statsverksproposition vid

behandlingen av det under tionde huvudtiteln upptagna anslaget Bidrag till

9

Ttihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 106

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

130

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

företagareföreningar m. fl., kan bland andra skogliga handelsplantskolor

komma i fråga för kreditstöd genom nämnda föreningar. Då ett liknande

kreditgarantistöd torde vara påkallat även för att få till stånd mindre skogs-

plantskolor, huvudsakligen sådana som är avsedda att drivas i kombination

med jord- eller skogsbruk, föreslår jag att statlig lånegaranti försöksvis in­

föres för lån, som av enskild jordbrukare eller skogsägare upptages på all­

männa marknaden för att finansiera investeringar i dylika skogsplantsko-

lor. De utgiftsändamål som därigenom bör kunna stödjas är erforderlig

markbearbetning, anskaffande av maskiner samt frö- och plantmaterial

ävensom uppförande av maskin- och redskapshus samt lagringslokal. Inköp

av mark torde ej böra stödjas utöver vad som kan ske på grundval av kun­

görelsen 1948: 342 angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre ra­

tionalisering m. m. Nu ifrågakommande kreditgarantier bör avse lån med

en längsta amorteringstid av tio år. Garanti må kunna beviljas för det be­

lopp, som anses oundgängligen erforderligt för genomförande av investe­

ringen, dock högst 20 000 kronor. För den statliga garantin bör fordras så­

dan säkerhet, inteckning i vederbörande fastighet eller av annat slag, som

kan anses tillfredsställande ur det allmännas sjmpunkt. Garanti bör inte be­

viljas för lån, som kan erhållas såsom bottenlån, och ej heller utan att

skogsvårdsstyrelsen i länet tillstyrkt investeringen. Garantibeviljande myn­

dighet bör, i vart fall tills vidare, vara skogsstyrelsen. Utöver här nämnda

villkor bör för verksamheten gälla vad Kungl. Maj.-t eller, efter Kungl.

Maj :ts bemyndigande, skogsstyrelsen därom beslutar. Det torde få ankom­

ma på Kungl. Maj :t att, därest riksdagen inte har något att invända mot

införande av den här föreslagna stödformen, utfärda författningsbestäm­

melser i ämnet bland annat beträffande kontrollen. För berörda lånega­

rantier synes för nästa budgetår böra fastställas en garantiram av 1 000 000

kronor.

Utredningens förslag att skogsvårdsstyrelsernas frö- och plantproduktion

bör drivas affärsmässigt i form av en från den övriga verksamheten skild

rörelse ansluter jag mig till. Däremot kan jag inte biträda förslaget att sta­

ten genom en särskild lånefond skall ställa erforderligt kapital till skogs­

vårdsstyrelsernas förfogande för investering i och drift av plantskolor samt

för fröinsamling m. m. Vad gäller plantskoleverksamheten bör i stället, så­

som statskontoret framhållit, skogsvårdsstvrelserna liksom hittills efter

framställning till Kungl. Maj:t i varje särskilt fall kunna medgivas rätt att

upptaga lån på den allmänna kreditmarknaden. Likaså bör alltjämt låne-

i onden för insamling av skogsfrö bibehållas såsom stöd för finansieringen

av skogsvårdsstyrelsernas fröinsamling. Dock bör lån som utlämnas efter

den 1 juli 1960 förräntas enligt den för statens utlåningsfonder gällande

normalräntan. Det torde få ankomma på skogsstyrelsen att i övrigt fast­

ställa riktlinjer för hur skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med frö- och

plantproduktion skall bedrivas tekniskt och ekonomiskt.

I förevarande sammanhang får jag anmäla, att jag har för avsikt att inom

131

kort föreslå Kungl. Maj:t att uppdraga åt skogsstyrelsen att verkställa ut­

redning i fråga om kvalitetskontroll av skogsfrö och skogsplantor.

Att såsom i betänkandet förordas skogsvårdsstyrelserna skall intensifiera

sitt arbete med regional skogsvägplanering och med upprät­

tande av skogsbruksplaner vill jag tillstyrka. Dessa båda slag

av uppgifter bör enligt min mening i fortsättningen ägnas betydligt mera

intresse och arbetskraft än vad nu är fallet, dock utan att förfarandet göres

alltför omständligt. De företagsekonomiska och samhällsekonomiska vins­

ter som på så sätt kan erhållas är uppenbara. I syfte att förstärka styrelser­

nas kapacitet för skogstekniska uppgifter bör vissa omdispositioner ske in­

om nuvarande personalram.

Såsom redan antytts har skogsstyrelsen en viktig uppgift att fylla såsom

ledande och samordnande organ för det intensifierade arbetet inom åtskil­

liga av skogsvårdsstyrelsernas verksamhetsgrenar. Å andra sidan bör från

skogsstyrelsen kunna delegeras ett flertal arbetsuppgifter till de regionala

styrelserna. Sålunda förordar jag, att bidrags- och lånegivningen — i den

mån den ej redan reglerats genom nu gällande författningar — fortsätt­

ningsvis anförtros skogsvårdsstyrelserna, sedan dessa omorganiserats på det

sätt jag ämnar föreslå i efterföljande avsnitt. Styrelserna skall vid behand­

lingen av ansökningar om lån och bidrag tillämpa de anvisningar, som skogs­

styrelsen meddelar i anslutning till gällande författningar. Därest riksdagen

biträder angivna förslag om delegering av uppgifter till skogsvårdsstyrelser­

na, torde Kungl. Maj :t få vidtaga erforderliga ändringar i bidrags- och låne-

bestämmelserna. Därvid torde samtidigt en formell överarbetning få göras

för att i redaktionellt avseende förenkla författningarna på området. I öv­

rigt bör eftersträvas att så långt det befinnes ändamålsenligt överflytta

handläggningen och prövningen av ärenden av huvudsakligen skogsekono-

inisk och skogsteknisk karaktär från det centrala organet till de regionala.

Skogsstyrelsen bör efter verkställda undersökningar till Kungl. Maj :t redo­

visa, vilka åtgärder som härutinnan vidtagits eller som anses böra genom­

föras, i förekommande fall efter beslut av Kungl. Maj :t.

Skogsvårdsstyrelseorganisationen. Sedan skogsvårdsstyrelserna år 1946 er­

höll sin nuvarande organisationsform har delvis mycket genomgripande

förändringar skett i fråga om såväl arten som omfattningen av styrelsernas

arbetsuppgifter. Den skogliga yrkesutbildningen ställer exempelvis helt

andra krav på styrelsernas medverkan och personalens kvalifikationer än

som förutsattes vid 1946 års omorganisation. Verksamheten med skogsodling

samt frö- och plantförsörjning har likaså tillfört styrelserna arbetsuppgifter

av organisatorisk, ekonomisk och annan art av tidigare inte förutsedd om­

fattning. Till följd av lagstiftningsåtgärder på ej blott skogsbrukets utan

även jordbrukets och andra områden har styrelserna vidare ställts inför

delvis nya problem. Samtidigt har andra frågor kommit att träda i bakgrun­

den. De anförda omständigheterna gör, att en omprövning av skogsvårdssty­

relsernas organisation och arbetsformer i syfte att effektivisera och ratio­

nalisera deras verksamhet synes i hög grad påkallad.

ft-f-

B i hd ii g till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 106

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

132

Kiingl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

Vid ställningstagandet till organisationsfrågorna måste beaktas, att skogs-

vårdsstyrelsernas verksamhet beröres av den pågående utredningen röran­

de yrkesutbildningens centrala ledning. I årets statsverksproposition har jag

anmält min avsikt att senare begära Kungl. Maj :ts bemyndigande att tillkalla

sakkunniga för att verkställa en allmän översyn av den statliga och stats­

understödda organisationen inom hela det område som rör jordbrukets och

skogsbrukets rationalisering samt därmed sammanhängande frågor. Denna

utredning bör bland annat behandla organisatoriska spörsmål angående

skogsvårdsstyrelserna.

Jag har emellertid funnit det vara av sådan vikt att styrelsernas organisa­

tion och verksamhet så snart som möjligt effektiviseras, att jag redan nu

anser mig böra framlägga förslag i ämnet. Vid förslagens utformande bär

jag eftersträvat, att organisationsändringarna inte skall hindra ett genom­

förande av de resultat, vartill nämnda utredningar kan leda.

Jag torde härefter få övergå till att behandla de utredningsförslag rö­

rande skogsvårdsstyrelsernas organisation in. m., för vilka utförlig redo­

görelse lämnats i det föregående, och därvid först frågan om skogsvårds­

styrelsernas förvaltningsrättsliga ställning. I sam­

band med 1946 års omorganisation diskuterades frågan, huruvida styrel­

serna borde förstatligas. Såsom fördelar av en sådan åtgärd nämndes bland

annat, att enhetliga riktlinjer skulle kunna uppdragas för styrelsernas perso­

nal- och löneförhållanden och även andra organisatoriska spörsmål. Vidare

skulle styrelserna såsom statsorgan fullfölja den skogsvårds- och avverk-

ningspolitik som enligt statsmakternas mening borde drivas. Emellertid

stannade föredragande departementschefen (prop. 1946: 126) för att inte då

föreslå styrelsernas förändring till helt statliga organ. Departementsche­

fens förslag godtogs sedermera av jordbruksutskottet som i sitt utlåtande

(JoU 61) anförde, att frågan om ett förstatligande av skogsvårdsstyrelserna

borde bero i avvaktan på erfarenhet av styrelsernas verksamhet efter den

ifrågasatta reformens genomförande.

Skogsvårdsutredningen uttalar i sitt betänkande, alt erfarenheterna

av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet under tiden efter genomförandet av

1946 års reform knappast i och för sig ger anledning till en omprövning. För

egen del anser jag liksom skogsstyrelsen i dess remissyttrande över betän­

kandet, att skäl talar för att skogsvårdsstyrelsernas ställning i vissa hänseen­

den närmas till vad som gäller för statliga organ. Jag kommer sålunda vid be­

handlingen i det följande av spörsmålen rörande styrelsernas sammansätt­

ning, personal och arbetsformer ävensom i fråga om besvärsrätten att fram­

lägga sådana förslag, att styrelsernas förvaltningsrättsliga ställning i fler­

talet avseenden kommer att överensstämma med den som intages av helt

statliga länsmyndigheter.

Med hänsyn bland annat till skogsvårdsstyrelsernas funktioner såsom

skogliga länsorgan anser jag i likhet med utredningen att skogsvårds­

styrelsernas geografiska verksamhetsområden i prin­

cip bör ansluta till länsindelningen. Enligt nu gällande bestämmelser sam­

Kungl. Maj.ts proposition nr 10(i dr 1960

133

manfaller sagda verksamhetsområden med landstingskommunernas, varav

följer att Kalmar län har två skogsvårdsstyrelser. Efter ingående övervägan­

den på grundval av det undersökningsmaterial och de synpunkter vilka

framlagts av den sakkunnige som haft att utreda frågan om sammanslagning

av lantbruksnämnderna i Kalmar län, m. in. har jag funnit, att förenämnda

princip, att en skogsvårdsstyrelse skall finnas inom varje län, bör gälla

även vad beträffar nyssnämnda län.

I samtliga övriga län i riket, även de mest skogrika, finns såsom nämnts

bara en skogsvårdsstyrelse. Omnämnas må också att jag tidigare denna dag

vid anmälan av särskild proposition angående vissa ändringar i lantbrukssty-

relsens och lantbruksnämndernas organisation, in. in. förordat, att samman­

slagning skall ske av de båda lantbruksnämnderna respektive de båda hus­

hållningssällskapen i Kalmar län. Genom en sammanföring av de två skogs-

vårdsstyrelserna i länet till en förvaltningsenhet kan vissa kostnadsbespa­

ringar göras såväl på personalsidan som i fråga om investeringar. Jag ut­

går emellertid från att skogsvårdsstyrelsen i Kalmar — dit den nya, ge­

mensamma förvaltningsenheten bör förläggas främst med hänsyn till behovet

av kontakter med andra länsorgan — därest så befinnes önskvärt bibehåller

en mindre arbetsgrupp med förrättningspersonal inom den norra länsde­

len. För att giva de två i länet nu befintliga skogsvårdsstyrelserna tillfälle

till erforderliga omställningsåtgärder bör sammanslagningen äga rum först

per den 1 januari 1961.

Skogsvårdsutredningens förslag att de grundläggande bestämmelserna om

skogsvårdsstyrelser bör meddelas i den särskilda förordningen angående dy­

lika styrelser samt att i konsekvens härmed bestämmelserna i 4 § skogsvårds­

lagen om skogsvårdsstyrelse som tillsynsmyndighet bör ersättas med en

bestämmelse om att uppsikt över att skogsmark med därå växande skog

skötes i enlighet med vad i skogsvårdslagen stadgas skall utövas av veder­

börande skogsvårdsstyrelse anser jag mig kunna biträda. Fråga om vissa

ändringar i skogsvårdslagen har nyligen underställts lagrådet för yttrande

och avsikten är att proposition i ämnet snarast skall framläggas för riks­

dagen.

Beträffande skogsvårds styrelsernas sammansättning

ansluter jag mig helt till skogsvårdsutredningens uttalande att styrelserna

skall ha god lokal förankring, vara representativa för det enskilda skogs­

bruket i länet, kunna arbeta effektivt samt vara lämpade att taga ansvar i

frågor rörande den skogliga yrkesutbildningen. .lag biträder därför också

förslaget att skogsvårdsstyrelse skall bestå av sju ledamöter, inberäknat ord­

föranden och länsjägmästaren, vilken skall vara självskriven ledamot. Där­

emot kan jag inte biträda utredningens förslag beträffande ordningen för ut­

seende av de icke självskrivna ledamöterna. Med hänsyn till vikten av att

skogsvårdsstyrelse erhåller god lokal förankring, anser jag att landstinget

bör äga utse tre ledamöter i styrelsen, önskvärt är även att, såsom utred­

ningen avsett, en av de av landstinget utsedda ledamöterna har särskild

inriktning på yrkesutbildningsfrågor. Övriga tre icke självskrivna ledamö­

134

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

ter torde böra utses av Kungl. Maj :t, som därvid även bör förordna en av

dessa ledamöter att vara ordförande i styrelsen. För samtliga icke själv­

skrivna ledamöter — vilka bör utses för en tid av fyra år — bör finnas

suppleanter, utsedda i enahanda ordning och för samma tid som ledamöterna.

Styrelsen bör äga att inom sig utse vice ordförande. Den skall vara beslut-

för då, förutom ordföranden, minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Med hänsyn till skogsvårdsstyrelsernas ställning såsom länsorgan synes i

skogsvårdsstyrelseförordningen böra stadgas, att — likom nu gäller i fråga

om lantbruksnämnd och hushållningssällskap — landshövdingen i länet

skall äga närvara vid skogsvårdsstyrelsens sammanträden och deltaga i över­

läggningarna, även om han ej skulle tillhöra styrelsen. Samma rätt torde bö­

ra tillkomma landssekreteraren eller annan av länsstyrelsen utsedd tjänste­

man.

Vad beträffar skogsvårdsstyrelsernas arbetsformer sy­

nes lämpligt att bestämmelser rörande tjänstemännens åligganden, ärende­

nas handläggning m. m. utfärdas i ett med instruktionerna inom statsförvalt­

ningen såsom förebild utarbetat reglemente för skogsvårdsstyrelserna. I

skogsvårdsstyrelseförordningen bör meddelas föreskrifter rörande styrelser­

nas samråd och samverkan med andra myndigheter. I detta sammanhang vill

jag erinra om att i 1959 års riksdagsbeslut rörande vissa nya riktlinjer för

jordbrukets och skogsbrukets rationalisering innefattades även uttalanden

och regler beträffande en intimare samverkan mellan skogsvårdsstyrelserna

samt lantbruksnämnderna, hushållningssällskapen och lantmäterimyndig­

heterna.

Som en följd av i detta sammanhang framlagda och behandlade förslag

rörande skogsvårdsstyrelsernas organisation anser jag inte erforderligt att i

skogsvårdsstyrelseförordningen längre skall ingå bestämmelse angående sär­

skilda råd för undervisningsfrågor.

Ej heller synes fortsättningsvis behövligt med bestämmelser i reglementet

för skogsvårdsstyrelserna angående skogsskoleutbildade bisittare vid sam­

manträdena.

Med anledning av vad utredningen i förevarande sammanhang uttalat

angående önskvärdheten av att företagsnämnder inrättas vid styrelserna

vill jag omnämna att överenskommelse numera träffats med vederbörande

personalorganisationer om inrättande från och med innevarande år av så­

väl en central företagsnämnd för hela skogsvårdsstyrelseorganisationen som

lokala nämnder vid de enskilda styrelserna.

Vad gäller rätten att fullfölja talan mot skogs vårds­

styrelses beslut är denna för närvarande begränsad till beslut en­

ligt skogsvårdslagen samt beslut rörande tillsättande, entledigande eller

disciplinär bestraffning av personal hos skogsvårdsstyrelse ävensom om

tillämpning av gällande avlöningsföreskrifter. I likhet med utredningen

anser jag att ifrågavarande besvärsrätt bör utvidgas till att avse samtliga

beslut som fattas av skogsvårdsstyrelse, dock med bibehållande av den i

skogsvårdslagen angivna inskränkningen beträffande beslut enligt 10 § i la­

135

gen. En sådan ändring i besvärsrätten finner jag motiverad att genomföra i

anslutning till den omorganisation beträffande skogsvårdsstyrelserna som

här förordas. Första besvärsinstans bör vara skogsstyrelsen. Över ämbets­

verkets beslut kan besvär anföras hos Kungl. Maj:t.

Skogsvårdsstyrelse bör årligen avgiva förvaltnings berättelse till

skogsstyrelsen och vederbörande landsting. I enlighet med vad chefen för

finansdepartementet i särskild proposition den 4 mars 1960 förordat bör

revisionen av skogsvårdsstyrelsernas räkenskaper för tiden från och

med den 1 juli 1960 åvila det centrala revisionsorganet. Den sålunda före­

slagna överflyttningen av revisionen vid skogsvårdsstyrelserna från för varje

styrelse särskilt utsedda revisorer till revisionsverket är motiverad främst av

att kostnaderna för den av styrelserna bedrivna verksamheten till största

delen bestrides av statliga medel samt med driftinkomster från den med hu­

vudsakligen nyssnämnda slag av medel uppbyggda serviceorganisationen. Den

affärsmässiga verksamhet som bedrives vid skogsvårdsstyrelserna är därför

ur finansiell synpunkt att likställa med liknande verksamhet vid statliga

myndigheter. Förutom staten bidrager landstingen i viss, ehuru i förhållan­

de till den statliga bidragsgivningen mindre utsträckning till finansiering­

en av skogsvårdsstyrelseverksamheten. Landstingens representation i sty­

relserna har av mig föreslagits utökad från en till tre ledamöter. Med hän­

syn härtill och till de i övrigt föreslagna ändringarna torde det inte komma

att föreligga behov av att landstingen utser särskilda revisorer.

Den genom det föreslagna revisionsförfarandet uppkommande besparing­

en torde för skogsvårdsstyrelsernas del kunna beräknas till i runt tal

100 000 kronor per år. Skogsvårdsstyrelserna skall ha att följa de anvis­

ningar för bokföring m. m. som revisionsverket efter samråd med skogssty­

relsen utfärdar.

För tiden intill dess det centrala revisionsverket övertager revisionen bör

denna bedrivas på hittillsvarande sätt.

I skogsvårdsstyrelseförordningen meddelas föreskrifter angående inrät­

tande av skogs vårdskommitté med uppgift att medverka vid ut­

förandet av de på skogsvårdsstyrelse ankommande arbetsuppgifterna av

mera allmän natur ute i länet. De för närvarande i några län verksamma

kommittéerna synes närmast fungera som kontaktorgan mellan skogsvårds­

styrelse och skogsägare. Med hänsyn till arten av de uppgifter, åt vilka de

nu verksamma kommittéerna ägnar sig, torde anledning saknas att i för­

fattning meddela särskilda bestämmelser angående skogsvårdskommittéer.

I likhet med utredningen finner jag därför, att ifrågavarande regler bör

utgå ur skogsvårdsstyrelseförordningen.

Skogsvårdsutredningen har i samband med sin prövning av frågan om

skogsvårdsstyrelsernas personal b e b o v utarbetat riktlinjer

för en efter rationella och enhetliga grunder uppbyggd organisationsplan för

en var styrelse. Med ledning av dessa riktlinjer bar utredningen därefter

avvägt personalbehovet. Jämfört med nuvarande förhållanden innebär ut­

redningens förslag, att personalkadern vid skogsvårdsstyrelserna skulle för­

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

136

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

bli oförändrad till sin omfattning men att så gott som samtliga för närva­

rande med drivmedel avlönade tjänster skulle uppföras på personalförteck­

ning under avlöningsanslaget. Vidare avses i förslaget att löneregleringar be­

träffande en råd grupper av tjänster skall vidtagas.

Med hänsyn till vikten av att skogsvårdsstyrelsernas personalresurser ut­

nyttjas på effektivaste sätt ansluter jag mig till uppfattningen, att deras in­

terna organisation i fortsättningen bör grundas på rationellt uppbyggda or­

ganisationsplaner. I överensstämmelse med vad utredningen förordat bör

sålunda för varje styrelse finnas en fastställd organisationsplan. Dylik plan

bör första gången fastställas av Kungl. Maj :t, varefter skogsstyrelsen bör

medgivas rätt att — inom ramen för vad Kungl. Maj :t därom beslutar —

vidtaga sådan ändring av planen som utvecklingen och erfarenheterna mo­

tiverar. Vid de skogsvårdsstyrelser där verksamheten har mera betydande

omfattning synes organisationen lämpligen böra vara utformad så, att fem

slag av sektioner finns inrättade. En sektion torde böra avses för administra­

tiva uppgifter, en för återväxtåtgärder samt frö- och plantförsörjning, en för

skogstekniska uppgifter, en eller flera sektioner — skogsvårdssektioner —

med uppgift att leda det praktiska fältarbetet inom länsskogvaktarområ-

dena samt slutligen en sektion för den skogliga yrkesutbildningen. 1 de me­

delstora länen torde följande sektioner normalt böra ingå i organisationen,

nämligen en skogsvårdssektion, innefattande även återväxtuppgifter, en

skogsteknisk sektion och en undervisningssektion. Vid de minsta skogs-

vårdsstyrelserna torde någon strikt sektionsindelning knappast vara påkal­

lad, utan i stället bör genom arbetsordning eller på annat sätt reglering ske

av arbetsuppgifterna.

I den nya organisationen bör länsjägmästaren inta en fristående ställ­

ning samt i egenskap av skogsvårdsstyrelsens chefstjänsteman leda, över­

vaka och samordna arbetet vid styrelsen. Som sektionschefer bör i första

hand tjänstgöra jägmästarpersonal. Den administrativa sektionen synes

lämpligen böra förestås av biträdande länsjägmästare i Ao 24 eller Ao 25.

Därigenom kan länsjägmästaren avlastas en hel del arbetsuppgifter och på

så sätt få ökade möjligheter att ägna sig åt andra, betydelsefulla åligganden.

Övriga sektioner bör mestadels förestås av jägmästare i Ao 23 eller, i den

män antalet tjänster i lönegrad A 24 räcker därtill, av biträdande länsjäg­

mästare.

De normer för organisationsplaner samt för besättande av sektion schef s-

befattningar som här skisserats torde böra tillämpas vid utarbetandet av

de förutsatta organisationsplanerna, varvid tillika skall beaktas betingelser­

na inom de skilda länen. Det totala antalet sektionschefstjänster eller mot­

svarande befattningar har jag beräknat till 78.

Jag har inte funnit mig böra föreslå förstärkning med ytterligare tjänster

inom skogsvårdsstyrelseorganisationen. Nu finns sammanlagt cirka 1 050

tjänster, hänförliga till olika personalkategorier och avlönade antingen från

avlönings- eller omkostnadsanslaget eller med inflytande driftmedel. Där­

emot är jag beredd föreslå, att medel överföres från omkostnadsanslaget till

137

avlöningsanslaget för avlönande av tolv på personalförteckning nyuppförda

tjänster i Ae 17 som föreståndare för skogsbruksskola samt 14 tjänster som

förste länsskogvaktare i Ao 15 och två dylika tjänster i Ae 15. Sistnämnda

16 tjänster bör likaledes uppföras å personalförteckning. Vidare förordar

jag ett relativt stort antal löneregleringar, vilka berör flera personalkate­

gorier. Härtill återkommer jag i det följande med närmare uppgifter.

Vad gäller behovet av vägmästartjänster — utöver de fyra tjänster som

finns upptagna på personalförteckning samt de befattningar, som kan kom­

ma att besättas och finansieras med stöd av driftinkomster — torde detta

alltjämt få tillgodoses med anlitande av medel från anslaget till vägbygg­

nader å skogar i enskild ägo. I statsverkspropositionen (IX ht 1960 s. 247)

har jag för nästa budgetår föreslagit, att av nämnda anslag ett belopp av

högst 230 000 kronor får disponeras för bestridande av kostnader för an­

litande av sådan skoglig och teknisk expertis samt tillfällig arbetskraft,

som på grund av pågående utbyggnad av skogsvägnätet erfordras vid skogs­

styrelsen och skogsvårdsstyrelserna.

I betänkandet har föreslagits, att 99 instruktör stjänster och sammanlagt

34 tjänster för husmödrar och vaktmästare skall uppföras på personalför­

teckning. Detta kan jag inte tillstyrka ulan förordar, att berörda personal­

kategorier fortsättningsvis i princip skall vara avtalsanställda. För närva­

rande finns en husmorstjänst i Ae 7 och två vaktmästartjänster i samma

lönegrad upptagna å personalförteckning. Dessa befattningar bör övergångs­

vis bibehållas. Likaså bör å sådan förteckning tills vidare kvarstå tolv in-

struktörstjänster, vilka dock från och med den 1 juli 1960 bör vara placera­

de i Ae 10.

Skogsvårdsutredningens uttalande, att del bör vara skogsvårdsstyrelserna

angeläget att själva eller i samarbete med virkesmätningsföreningar, skogs­

ägareföreningar och andra bereda årsanställning för de förmän, som huvud­

sakligen arbetar för styrelsernas räkning, vill jag understryka.

För att det av mig i det föregående framlagda förslaget, att skogsvårdssty-

relsernas personalsammansättning bör grundas på aktuella organisations­

planer, skall kunna genomföras och därefter förändras alltefter de krav ut­

vecklingen ställer på olika styrelser vill jag förorda, att samtliga med medel

från styrelsernas avlöningsanslag avlönade tjänster upptages på en för

skogsvårdsstyrelseorganisationen gemensam personalförteckning. Det bör

ankomma på skogsstyrelsen att med utgångspunkt i denna förteckning in­

rätta och lönegradsplacera tjänsterna samt att utifrån fastställda organisa­

tionsplaner fördela de personalförlecknade tjänsterna på de olika skogs­

vårdsstyrelserna ävensom vidtaga de justeringar av denna fördelning, som

kan komma att visa sig påkallade. Utöver de personalförtecknade tjänste­

männen torde liksom för närvarande — i mån av behov och tillgång på

medel — vid skogsvårdsstyrelserna få anställas personal med användande

av medel under omkostnadsanslaget och inflytande driftinkomster. Såsom

förut nämnts bör också anslaget Vägbyggnader å skogar i enskild ägo i an­

given utsträckning få utnyttjas för anlitande av viss expertis och tillfällig

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

138

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1060

arbetskraft. Jämväl medel under anslaget Åtgärder för ökad skogsproduk­

tion i Norrland m. m. torde alltfort få disponeras för enahanda slag av

kostnader.

Enligt min mening bör, med hänsyn till att skogsvårdsstyrelsernas per-

sonalförtecknade tjänster helt bekostas av statsmedel, i fråga om reglerna

för tillsättande av omförmälda tjänster såsom förebild tjäna de bestämmel­

ser som meddelats för de med styrelserna närmast jämförbara statliga myn­

digheterna. Vad gäller tillsättning av länsjägmästartjänst har jag därför

stannat för att föreslå, att länsjägmästare bör förordnas av Kungl. Maj :t ef­

ter anmälan av överdirektören och chefen för skogsstyrelsen. Annan ordi­

narie ävensom extra ordinarie tjänst i lägst lönegrad A 24 bör tillsättas av

Kungl. Maj:t efter förslag av skogsstyrelsen. Övriga tjänster bör tillsättas

och annan personal antagas av skogsstyrelsen eller, i fråga om icke-ordi-

narie personal, efter ämbetsverkets bemyndigande av skogsvårdsstyrelser-

na. Innan skogsstyrelsen avger förslag rörande tillsättning av tjänst hos

skogsvårdsstyrelse eller själv tillsätter sådan tjänst bör ämbetsverket in­

hämta yttrande från skogsvårdsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har i sitt yttrande över betänkandet föreslagit, att läns-

jägmästartjänsterna med hänsyn till deras vikt och betydelse borde tillsät­

tas av Kungl. Maj :t medelst konstitutorial. För övriga ordinarie tjänster sy­

nes styrelsen den nuvarande kontraktsanställningen på sex år med ömse­

sidig uppsägningsrätt vid kontraktstidens utgång böra ändras därhän, att

vederbörande kontraktanställes tills vidare. Även jag vill i princip uttala

mig för att anställningsformen för ifrågavarande ordinarie befattningsha­

vare hädanefter bör vara fastare. Jag föreslår därför, att anställningsfor­

men för berörda tjänstemän per den 1 juli 1960 ändras från att avse an­

ställning medelst kontrakt för viss tid, högst sex år, till att gälla förordnan­

de tills vidare. Befattningshavare, som under tre på varandra följande år

oförvitligt tjänstgjort i samma eller motsvarande befattning inom skogs-

vårdsstyrelseorganisationen bör dock inte få skiljas från sin befattning,

såframt ej anledning härtill föreligger på grund av omorganisation eller lik­

nande förhållande eller entledigande bör ske av disciplinära skäl.

Skogsvårdsstyrelsetjänstemännens skyldighet att uppehålla högre tjänst

vid egen eller annan skogsvårdsstyrelse bör samtidigt utvidgas till att gälla

jämväl högre tjänst vid skogsstyrelsen. Likaså bör de ordinarie tjänstemän­

nens förflyttningsskyldighet i fortsättningen omfatta förflyttning till tjänst

vid sistnämnda ämbetsverk. I fråga om tjänst som tillsatts av skogsstyrelsen

torde prövningen av ärende rörande förflyttningsskyldighet ej behöva un­

derställas Kungl. Maj :t för avgörande utan få handläggas av skogsstyrelsen.

Närmare föreskrifter rörande anställningsvillkoren i fråga om de ej per-

sonalförtecknade tjänsterna torde det få ankomma på Kungl. Maj:t, eller

efter Kungl. Maj ris bemyndigande, skogsstyrelsen att meddela.

1 anslutning till bestämmelserna rörande tjänstetillsättning synes böra

meddelas föreskrifter rörande kompetensvillkor i fråga om vissa skogliga

139

tjänster vid skogsvårdsstyrelserna. I reglementet för skogsvårdsstyrelserna

torde sålunda böra införas bestämmelser om att för behörighet till tjänst

som biträdande länsjägmästare, jägmästare och biträdande jägmästare skall

erfordras alt ha avlagt jägmästarexamen eller forstmästarexamen vid skogs-

högskolan samt för att kunna antagas till föreståndare för skogsbruksskola,

förste länsskogvaktare, länsskogvaktare och biträdande länsskogvaktare att

ha avlagt examen vid statens skogsmästarskola eller statens skogsskola eller

på annat sätt visat sig äga därmed jämförbar kompetens.

Finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Såsom jag tidigare

anfört finansieras den av skogsvårdsstyrelserna bedrivna verksamheten så

gott som helt med allmänna medel samt driftinkomster, som till en bety­

dande del har sin grund i tidigare gjorda dispositioner av allmänna medel.

Driftinkomsterna inflyter i huvudsak dels genom tillämpning av en av skogs­

styrelsen fastställd biträdestaxa, dels genom försäljning av skogsfrö och

skogsplantor. De allmänna medlen utgöres främst av statsbidrag samt i be­

gränsad utsträckning av bidrag från landsting. Storleken av de statliga bidra­

gen har samband med uttaget av skogsvårdsavgift. De inkomster som influ­

tit av denna avgift har kommit att svara mot omkring två tredjedelar av an­

slagen till skogsvårdsstyrelsernas avlöningar och omkostnader. Mot det nu­

varande finansieringssystemet, vilket tillämpats alltsedan budgetåret 1947/

48, har viss kritik riktats. Särskilt har detta varit fallet vad gäller grunderna

för uttagande av skogsvårdsavgift. Enligt min mening bör med hänsyn bland

annat till den ändrade inriktning skogsvårdsstyrelseverksamheten efter hand

erhållit delvis nya riktlinjer uppdragas för verksamhetens finansiering.

Skogsvårdsutredningen har gjort ett försök att uppdela kostnaderna i

skogsvårdsstyrelsernas verksamhet genom att med ledning av skogsvårds­

styrelsernas förrättningsstatistik först räkna fram vissa procenttal, utvi­

sande i vilken utsträckning förrättningsdagarna i de skilda verksamhetsgre­

narna vore att hänföra till offentlig verksamhet respektive serviceverksam­

het. Därefter har utredningen med användande av de framräknade procent­

talen fördelat utgifterna under de skilda posterna i skogsvårdsstyrelsernas

stat för budgetåret 1958/59 på å ena sidan offentlig verksamhet och å andra

sidan serviceverksamhet. Utredningen har därvid kommit fram till att skogs­

ägarna nämnda budgetår i form av skogsvårdsavgift och biträdesavgifter

skulle komma alt betala cirka 5 400 000 kronor mera än vad som enligt den

använda beräkningsmetoden bort ankomma på dem. Däremot skulle vid eu

sänkning av promilletalet från då och alltfort gällande 1,25 till 0,7 det sam­

manlagda beloppet av skogsvårdsavgifter och biträdesinkomster svara mot

kostnaderna i serviceverksamheten. Likaså skulle det statliga bidraget till

skogsvårdsstyrelsernas verksamhet motsvara kostnaderna för den offent­

liga delen av styrelsernas verksamhet.

Det av utredningen utnyttjade materialet och den använda beräkningsme­

toden synes mig inte vara av den art, att man med stöd därav kan draga så

Kiingl. Maj.ts proposition nr 106 år 1060

140

Kungi. Maj:ts proposition nr 106 år 1060

långtgående slutsatser som utredningen gjort. Denna synes vid sin avväg­

ning ha tillfört den offentliga sektorn större andel av uppgifterna än som

bör hänföras dit.

I enlighet med vad jag framhållit i ett föregående avsnitt bör frö- och

plantproduktionen i finansiellt hänseende utbrytas ur skogsvårdsstyrelser-

nas allmänna verksamhet, varvid de inkomster och utgifter som hänför sig

till denna gren skall bokföras särskilt. Även beträffande övriga verksam­

hetsgrenar har jag funnit att en omläggning bör ske av grunderna för fi­

nansieringen. Hädanefter torde sålunda böra gälla följande.

Ersättningarna för skogsvårdsstyrelsernas och deras befattningshavares

tjänsteåtgärder skall — med frånräknande av eventuellt, i särskild ordning

för vederbörande åtgärd utgående statsbidrag — bestämmas med hänsyn

till de reella kostnaderna. Vidare skall staten ekonomiskt svara för den del

av styrelsernas verksamhet, som avser lagövervakning eller andra uppgifter

av uppenbart offentlig natur eller yrkesutbildning och allmän rådgivning på

det skogliga området, utom den rådgivning, som sker på begäran av enskild

eller organisation. Vad beträffar verksamhetsgrenen yrkesutbildning skall

dock hänsyn tagas till de belopp landstingen må komma att bidraga med.

För uppdragsverksamhet skall uttagas ersättning jämlikt taxa. Denna bör

utformas med utgångspunkt från självkostnadsprincipen men med nedsätt-

ningar som motsvarar de skogsvårdsavgifter som inflyter till statskassan och

som återgår till skogsvårdsstyrelserna över driftbudgetanslag. Rabattering

vid sidan om den gängse formen med statsbidrag från för ändamålet särskilt

anvisade anslag må förekomma i viss, mycket begränsad utsträckning.

De anslagsmässiga konsekvenserna av de nyss angivna finansieringsprin­

ciperna torde kunna angivas sålunda. Vad först gäller den del av skogs­

vårdsstyrelsernas förrättningsverksamhet som ej skall taxebeläggas, kan

denna, såsom jag tidigare framhållit, antagas komma att under de närmaste

åren förbli oförändrad till omfattningen, bortsett från utbyggnaden av yr­

kesutbildningen. Den beräknade omfattningen av den inte taxebelagda verk­

samheten under nästa budgetår har jag i det föregående angivit till cirka

83 000 förrättningsdagar. Staten bör följaktligen genom anslagsanvisning

över budgeten tillföra skogsvårdsstyrelseorganisationen ett belopp samman­

lagt motsvarande kostnaderna för nyssnämnda antal förrättningsdagar.

På mitt uppdrag har skogsstyrelsen i samråd med statens sakrevision

verkställt vissa beräkningar rörande kostnaderna inom skogsvårdsstyrelser­

nas förrättningsverksamhet och därvid kommit fram till att kostnaden per

förrättningsdag budgetåret 1958/59 utgjorde 104 kronor vid sammanlagt

263 000 förrättningsdagar och för budgetåret 1960/61 kan beräknas till 110

kronor vid sammanlagt 280 000 förrättningsdagar. Mot förenämnda beräk­

ningar har jag endast den erinran att göra, att hänsyn bör tagas även till

pensionerings- och tjänstebrevskostnaderna vilket, såsom ämbetsverken an­

mält, ej skett i deras kalkyler. Med beaktande jämväl av vissa kostnadsför-

dyringar som inträffat efter den tidpunkt vid vilken skogsstyrelsen verk­

141

ställde sina beräkningar har jag i det följande räknat med eu förrättnings-

dagskostnad av i runt tal 116 kronor. Med utgångspunkt härifrån kan ra­

men för kostnaderna för skogsvårdsstyrelsernas inte taxebelagda förrätt-

ningsverksamhet bestämmas till 9 628 000 kronor. Utöver omförmälda kost­

nadsram skall staten i enlighet med de principer jag nyss föreslagit svara för

vissa, till den offentliga sektorn hänförliga utgifter, som ej lämpligen kan

omräknas i förrättningsdagskostnad. Till dylika utgifter bör räknas kostna­

der för styrelsearvoden och för investeringar i skogsbruksskolor samt amorte­

ringar å byggnadslån till sådana skolor och till täckande av driftunderskott

vid dem. Ävenså bör de rabatter, som när särskilda omständigheter föreligger,

torde böra lämnas i serviceverksamheten, helt bestridas med statsmedel. Slutli­

gen anser jag, att statsbidrag tills vidare bör utgå till investeringar i skogsfrö-

plantager. Kostnadsramen för ifrågavarande, till den direkta förrättnings-

verksamheten ej hänförliga utgifter torde såsom närmare framgår i det föl­

jande böra för budgetåret 1960/61 beräknas till 2 335 000 kronor.

Enligt de förordade nya finansieringsprinciperna bör ett belopp av

10 100 000 kronor, motsvarande den för nästa budgetår i årets statsverks-

proposition beräknade inkomsten för statsverket av en skogsvårdsavgift på

eu promille, tillföras skogsvårdsstyrelseorganisationen över driftbudgetan-

slag.

I överensstämmelse med det anförda förordar jag, att den totala kostnads­

ramen för den med statliga medel finansierade delen av skogsvårdsstyrel­

sernas verksamhet för budgetåret 1960/61 bestämmes till (9 628 000 +

2 335 000 + 10 100 000 =) 22 063 000 kronor.

I frågan om över vilka anslag den fortsatta medelsanvisningen till skogs-

vårdsstyrelserna bör ske har jag funnit att någon ändring i nuvarande ord­

ning inte är påkallad. De löpande pensioneringskostnaderna bör sålunda be­

stridas från anslaget Bidrag till pensioneringskostnaderna för statens pen-

sionsanstalt och tjänstebrevskostnaderna från anslaget Ersättning till post­

verket för befordran av tjänsteförsändelser. Vidare bör kostnaderna för rese­

ersättningar åt undervisningspersonalen belasta anslaget Bidrag till vissa

skogsbrukskurser m. m., vissa lönekostnader bestridas från anslaget Väg­

byggnader å skogar i enskild ägo samt vissa förrättningskostnader utgå från

anslaget Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. Ifrågavarande

kostnader torde nästa budgetår komma att uppgå till respektive 1 620 000,

180 000, 550 000, 190 000 och 149 000 kronor eller sammanlagt 2 689 000 kro­

nor. Den återstående delen av den statliga medelsanvisningen, (22 063 000 —

2 689 000 =) 19 374 000 kronor, bör utgå över skogsvårdsstyrelsernas avlö­

nings- och oinkostnadsanslag.

Med utgångspunkt från att skogsvårdsstyrelsernas förrättningsverksamhet

nästa budgetår har uppskattats till 280 000 förrättningsdagar kan antalet så­

dana dagar som avser den taxebelagda verksamheten beräknas till (280 000

— 83 000 =) 197 000. Utgifterna för sistnämnda verksamhet skulle sålunda,

om kostnaderna per förrättningsdag antages uppgå till 116 kronor, kunna

10

Bihang titt riksdagens protokoll 1960. I samt. Nr 106

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

142

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

beräknas till 22 852 000 kronor. Sedan från detta belopp frånräknats de

10 100 000 kronor — motsvarande statens beräknade inkomst av skogsvårds-

avgifter — som tillförts skogsvårdsstyrelserna anslagsvägen, återstår alltså

att genom taxeinkomster och andra jämförliga inkomster i förrättningsverk-

samheten tillföra skogsvårdsstyrelseorganisationen approximativt 12 752 000

kronor. Enligl skogsvårdsstyrelsernas redovisning uppgick nämnda inkoms­

ter budgetåret 1958/59 till i runt tal 10 200 000 kronor. Då en rätt väsentlig

inkomstökning redan med nuvarande taxor torde vara att förvänta i styrel­

sernas verksamhet innevarande budgetår, synes den erforderliga inkomst­

förstärkningen inom den taxebelagda sektorn komma att avse ett belopp i

stort sett motsvarande det inkomstbortfall som enligt det nu framlagda finan­

sieringssystemet följer av att statens inkomster av skogsvårdsavgifter genom

den föreslagna sänkningen av uttagningskvoten från 1,25 till 1 promille

beräknas minska med 2 500 000 kronor. I stället för att uttagas i form av den

generella skogsvårdsavgift^! får alltså sagda belopp läckas genom indivi­

duellt erlagda ersättningar för av skogsvårdsstyrelserna utförda tjänster åt

skogsägarna. Uppmärksammas må att därest promilletalet fastställdes till

0,7, såsom från vissa håll förordats, skulle inkomstbortfallet enligt det här

framlagda systemet komma att uppgå till 5 500 000 kronor. De taxehöjningar

som då skulle erfordras skulle i nuläget troligen få allvarliga återverkningar

på skogsvårdsstyrelsernas möjligheter att utöva sin verksamhet i önskvärd

omfattning. Mot en sådan förändring kan alltså bestämda invändningar

göras.

För budgetåret 1958/59 uppgick inkomsterna i skogsvårdsstyrelsernas frö-

och plantförsörjningsverksamhet till 10 700 000 kronor. Defs till följd av

övergången till affärsmässig drift, dels i anledning av stigande efterfrågan

på skogsfrö och skogsplantor torde en ökning av ifrågavarande inkomster

vara att förvänta nästa budgetår.

Skogsvårdsstyrelsernas likvida behållningar — för närvarande normalt

uppgående till cirka 2 400 000 kronor — torde i fortsättningen i första hand

böra utnyttjas såsom rörelsemedel i serviceverksamheten. Behovet av rörel­

semedel i frö- och plantproduktionen skall enligt det förut sagda hädanefter

tillgodoses på gängse affärsmässigt sätt, varvid dock lån ej får upptagas

utan Kungl. Maj :ts medgivande.

Därest temporära likviditetssvårigheter skulle uppkomma för någon

skogsvårds styrelse torde den nuvarande utvägen att med stöd av Kungl.

Maj :ts bemyndigande upptaga tillfälliga lån på den allmänna kreditmarkna­

den få tillgripas. Jag förutsätter dock att detta kommer att ske i mindre ut­

sträckning än som varit fallet de senaste åren och att styrelserna fortsätt­

ningsvis tillämpar en större återhållsamhet i den egna kreditgivningen, så

att ur likviditetssynpunkt besvärande situationer undvikes. Vidare utgår jag

från att taxejusteringar vidtages snarast möjligt efter det allmänna kost­

nadsförändringar inträffat.

Det torde få ankomma på skogsstyrelsen att med tillämpning av här före­

143

slagna principer utarbeta och fastställa erforderliga taxe- och rabattbestäm-

melser, varvid beträffande taxeberäkningarna samråd bör ske med statens

sekrevision. Därvid bör särskilt spörsmålet om pensionskostnadernas täc­

kande närmare övervägas.

Skogsstyrelsen. De förslag rörande skogsvårdsstyrelsernas organisation

och verksamhet som jag framlagt i det föregående och som syftar till en för­

bättring av vården av de enskilda skogarna förutsätter en omfattande med­

verkan från skogsstyrelsens sida såväl vid genomförandet av den föreslagna

omorganisationen som därefter. Såsom jag förut uttalat bör skogsstyrelsens

ställning såsom ledande organ för skogsvårdsarbetet i de enskilda skogar­

na stärkas i förhållande till nu. Detta synes angeläget med tanke på be­

hovet av att samordna arbetet inom skilda delar av riket, att bättre ut­

nyttja tillgängliga personella resurser samt att få enhetliga arbetsmetoder

och normer för de olika skogsvårdsstyrelserna. Även den fortsatta utveck­

lingen inom den skogliga yrkesutbildningens område påfordrar ökade in­

satser från skogsstyrelsens sida. Samma är förhållandet beträffande bland

annat den allmänna planläggningen av skogsvårdsåtgärder, strävandena att

främja den skogliga samverkan samt upprättandet av planerna för skogs­

vägnätets utbyggnad.

De ökade krav som kommer att ställas på skogsstyrelsen och den stegrade

arbetsbörda som i samband därmed uppkommer för styrelsen föranleder

omställningar inom styrelsen. De undersökningar rörande styrelsens inre

organisation som behöver vidtagas bör ske med anlitande av expertis från

statens organisationsnämnd.

I den mån viss personalförstärkning befinnes nödvändig för kortare eller

längre tid i skogsstyrelsen synes denna böra åstadkommas därigenom, att

skogsvårdsstyrelsepersonal med anlitande av skogsvårdsstyrelsernas avlö-

ningsanslag får tjänstgöra inom ämbetsverket. I reglementet för skogsvårds­

styrelserna bör därför införas bestämmelse om att skogsstyrelsen må kunna

förordna tjänsteman som hör till skogsvårdsstyrelseorganisationen, dock ej

länsjägmästare, att tillfälligt tjänstgöra hos styrelsen. Jag torde i anslut­

ning härtill få erinra om det av mig i det föregående framförda förslaget,

att skyldighet för skogsvårdsstyrelsetjänsteman att uppehålla annan tjänst

samt ordinarie skogsvårdsstyrelsetjänstemans förflyttningsskyldighet skall

ha avseende även å tjänst vid skogsstyrelsen.

Ett led i ansträngningarna att förenkla arbetet inom organisationen utgör

de undersökningar som påbörjats inom skogsstyrelsen i syfte att utröna,

huruvida det kan befinnas lämpligt att till styrelsen centralisera vissa upp­

gifter, som nu åvilar de kamerala befattningshavarna vid skogsvårdsstyrel­

serna. Bland annat överväges förutsättningarna för att förlägga en större

andel av personalredovisningcn, avlöningsutbetalningen samt bokföringen

till styrelsen. De fortsatta undersökningarna i ämnet torde böra anknytas

till det tillämnade utredningsarbetet som rör hela frågan om den statliga

och statsunderstödda administrationen inom området för jordbrukets och

skogsbrukets rationalisering. Jämlikt 1958 års besparingsutrednings utta­

Knngl. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

144

lande avses att såsom en delutredning pröva möjligheterna att nedbringa

kostnaderna för den kamerala verksamheten ej blott inom skogsvårdssty-

relseorganisationen utan även vid bland annat lantbruksnämnder och hus­

hållningssällskap. Jag torde i sinom tid få återkomma till detta spörsmål

liksom ock till frågan om vilka personalförändringar vid skogsstyrelsen, som

hör eventuellt genomföras i samband med den föreslagna överflyttningen

av revisionsverksamheten till det centrala revisionsverket. Vid omställning­

en synes erforderligt att utöka skogsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsernas

skogligt tekniska kontroll.

På en avdelning inom skogsstyrelsen sammanställes och bearbetas viss

skoglig statistik. Frågan om huruvida denna statistik framgent skall kvar-

bli inom styrelsen eller överflyttas till statistiska centralbyrån kommer att

bli beroende av de överväganden och ställningstaganden som avses äga rum

sedan riksdagen prövat det förslag beträffande riktlinjerna för den statliga

statistikens framtida organisation, som chefen för finansdepartementet an­

mält i särskild proposition den 4 mars 1960.

Övriga anslagsfrågor, m. m. Innan jag ingår på närmare behandling av an­

slagsfrågorna vill jag anmäla, att de av mig i detta anförande framlagda för­

slagen till lönegradsplacering för tjänster — efter överläggningar mellan

företrädare för jordbruks- och civildepartementen samt vederbörande per­

sonalorganisationer — godtagits av organisationerna.

Härefter torde jag få övergå till de frågor som hänför sig till skogs­

styrelsens avlöningsanslag. Jag föreslår därvid först att en å

andra skogsbyrån placerad tjänst som förste byråsekreterare i Ao 23 ut­

bytes mot en byrådirektör stjänst i Ao 24, samt att en tjänst som förste byrå­

sekreterare i Ae 21 å administrativa byrån utbytes mot en dylik tjänst i

Ae 23. Vidare bör två å första skogsbyråns undervisningssektion befintliga

assistenttjänster i högst Ae 15 och en likaledes där placerad tjänst som assi­

stent i Ag 15 utbytas mot Ae 17.

Av skogsstyrelsen under detta anslag föreslagna tjänsteförändringar och

personalförstärkningar kan jag inte tillstyrka utöver vad berörts i det före­

gående.

Ett genomförande av de förslag jag nyss framfört beträffande lönegrads-

förändringar för viss personal inom styrelsen medför en kostnadsökning å

9 100 kronor. Vidare bör detta anslag uppräknas med i runt tal 6 900 kronor

till följd av löneklassförändringar samt med 23 600 kronor på grund av höj­

ningen av det rörliga tillägget samt ökningen av kompensationen för höjda

folkpensionsavgifter. Å andra sidan bör anslaget på grund av vakantsätt-

ning av en kontorsbiträdestjänst samt minskning i utgifterna för vikariats-

ersättningar sänkas med i runt tal 13 100 kronor.

Vid bifall till vad jag sålunda föreslagit bör anslaget för nästa budgetår

höjas med 26 500 kronor till 845 800 kronor.

Å styrelsens personalförteckning bör uppföras en byrådirektör i Ao 24 och

en förste byråsekreterare i Ae 23. Samtidigt bör från förteckningen avföras

en förste byråsekreterare i Ao 23 och en förste byråsekreterare i Ae 21.

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

145

Under skogsstyrelsens om kost nadsan slag bör i enlighet

med skogsstyrelsens beräkningar anslagsposten reseersättningar höjas med

1 900 kronor till följd av inträffade traktamentshöjningar. Med hänsyn till

väntad belastning bör vidare delposten till bränsle, lyse och vatten uppräknas

med 300 kronor samt posterna publikationstryck och blankettryck höjas med

1 000 respektive 1 500 kronor. Vad styrelsen i övrigt föreslagit under denna

punkt kan jag ej biträda. I likhet med vad fallet är innevarande budgetår

bör av delposten till övriga expenser 2 000 kronor utgöra engångsbelopp för

inköp av möbler m. m.

Vid bifall till vad jag nu förordat bör förevarande omkostnadsanslag för

nästa budgetår ökas med 4 700 kronor till 166 500 kronor.

Vad gäller skogsvårdsstyrelsernas avlöningsanslag

innebär mitt förslag om utökning av antalet ledamöter i skogsvårdsstyrelse

vissa ökade kostnader under delposten till arvoden åt styrelseledamöter m. fl.

Dessa kostnader torde emellertid helt kompenseras av att kostnaderna för ar­

voden till ledamöterna i råden för undervisningsfrågor och till de av hushåll­

ningssällskapen utsedda revisorerna bortfaller. Jag har därför även för

nästa budgetår beräknat ifrågavarande delpost till 135 000 kronor.

I det föregående har jag föreslagit, att den 1 juli 1960 vid skogsvårdssty-

relserna nyinrättas tolv tjänster i Ae 17 som föreståndare för skogsbruks-

skola och 16 tjänster som förste länsskogvaktare i lönegrad A 15. Av sist­

nämnda tjänster avses 14 väsentligen vara förenade med skogstekniska ar­

betsuppgifter och uppförda på ordinarie stat. Härigenom möjliggöres att per­

sonal i motsvarande mån kan omdisponeras för uppgifter med yrkesutbild­

ningen. De två övriga bör avdelas för läraruppgifter och uppföras på extra

ordinarie stat. Den till följd av personalförstärkningen uppkommande kost­

nadsökningen uppgår till 464 000 kronor. Vid bifall till mitt förslag rörande

sammanslagning av de båda skogsvårdsstyrelserna i Kalmar län bör en

tjänst som kamrerare i Ao 17 och en kontorsbiträdestjänst i Ae 3—Ae 5 kun­

na indragas under nästkommande budgetår. Kostnadsminskningen på grund

härav kan beräknas till 14 000 kronor eller för år räknat 28 000 kronor.

I fråga om lönegradsföränd.ringar m. m. föreslår jag, att en länsjägmästar-

tjänst i Ao 26 utbytes mot en i Bo 1 och att en länsjägmästartjänst i Ao 26

ombildas till en tjänst som biträdande länsjägmästare i Ao 24. Nämnda

tjänsteförändringar är betingade av den föreslagna sammanslagningen av

skogsvårdsstyrelserna i Kalmar län.

För att tillgodose behovet av tjänster som sektionschefer eller motsva­

rande befattningar erfordras — utöver de elva tjänster som biträdande läns­

jägmästare i Ao 24 som för närvarande finns inrättade och den nya tjänst

i denna lönegrad som nyss föreslagits — fem tjänster som biträdande läns­

jägmästare, av vilka två föreslås placerade i Ao 25 och övriga i Ao 24,

39 tjänster som jägmästare i Ao 23 och 22 tjänster som biträdande jägmästare

i lönegrad A 21. Av de sist nämnda jägmästarbefattningarna bör 21 vara i

Ao 21 och en i Ae 21. Ifrågavarande tjänsteförändringar berör sammanlagt

66 befattningar. Jag föreslår att samtliga sagda tjänster inrättas från och

146

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1060

med den 1 juli 1960 och att samtidigt härmed 22 tjänster som distrikts-

jägmästare i Ao 23, 15 tjänster som förste assistent i Ao 21, sex tjänster som

skogsteknisk ledare i Ao 21, 22 tjänster som assistent i Ao 19 och en tjänst

som assistent i Ae 17—Ae 19 indrages. Jämlikt de av mig föreslagna kompe­

tensvillkoren erfordras inte högskoleutbildning för innehav av extra ordina­

rie assistenttjänst i högst Ae 15. Därför förordar jag att nämnda tjänster, till

vilka även torde få hänföras den å personalföreckning upptagna tjänsten

som assistent i högst Ae 19, hädanefter betecknas assistent Af 15—Ae 19

respektive Af 13—Ae 15. Härvid skall för jägmästarutbildad personal liksom

hittills bestämmelserna i kungörelsen 1947:436 angående reglerad beford-

ringsgång för viss icke-ordinarie personal i statens tjänst respektive kungö­

relsen 1952: 490 angående utsträckt tillämpning av nyssnämnda kungörelse

äga motsvarande tillämpning. De återstående tre tjänsterna som assistent i

Ao 19 torde vid uppkommande vakans böra ombildas till sådana assistent­

tjänster som nyss nämnts.

Härjämte vill jag föreslå, att tolv tjänster som länsskogvaktare i Ae 13

och åtta tjänster som biträdande länsskogvaktare i Ae 10, samtliga befatt­

ningar inrättade för undervisningsuppgifter, vid nästa budgetårsskifte ut­

bytes mot tjänster som förste länsskogvaktare i Ae 15. Vidare bör utbyte

ske av tolv å personalförteckning upptagna instruktör stjänster i Ae 8 mot

motsvarande antal tjänster i Ae 10, en tjänst som biträdande vågmästare i

Ae 10 mot en tjänst som vågmästare i Ae 13, tre tjänster som kontorist i

Ao 9 mot samma antal kansliskrivartjänster i Ao 10 samt två biträdestjäns-

ter i Af 1—Ae 5 mot två kanslibiträdestjänster i Ae 7. Sex länsskogvaktar-

tjänster i Ao 13 föreslår jag skola ersättas med sex befattningar som förste

länsskogvaktare i Ao 15, avsedda att väsentligen vara förenade med skogs-

tekniska arbetsuppgifter. Slutligen synes biträdestjänsterna i Af 1— Ae 5 i er­

forderlig mån få användas för anställande av kartritningsbiträden med till-

lämpning av bestämmelserna angående reglerad befordringsgång för vissa

sådana biträden. Kostnaderna för de sålunda förordade lönegradsföränd-

ringarna kan beräknas till sammanlagt 208 600 kronor.

Av skogsstyrelsen under detta avlöningsanslag framförda förslag i fråga

om personalförstärkningar och tjänsteförändringar vilka här ej närmare

berörts kan jag inte tillstyrka. Till följd av 1959 års lönereglering bör an­

slaget uppräknas med 255 000 kronor samt för täckande av ökade utgifter

för kompensation för höjda folkpensionsavgifter med 143 000 kronor. Un­

der hänvisning till vad som anförts i årets statsverksproposition vid an­

mälan av för flera huvudtitlar gemensamma frågor får jag föreslå att för

bestridande av utgifterna för ATP-avgifter för den personal som innehar

personalförtecknade tjänster beräknas 259 000 kronor. Jag biträder också

förslaget att medel beräknas under detta anslag för täckande av de kostna­

der för arbetsgivaravgifter till sjuk- och moderskapsförsäkringen som hän­

för sig till nyssnämnda personal. Sistnämnda kostnader kan för nästa bud­

getår uppskattas till 155 000 kronor. Sammanlagt bör anslaget sålunda höjas

med 1 470 600 kronor till 14 391 000 kronor.

147

Å den nya, för skogsvårdsstyrelserna gemensamma personalförteckning­

en bör nyuppföras en länsjägmästare i Bo 1, två biträdande länsjägmästare

i Ao 25, fyra biträdande länsjägmästare i Ao 24, 39 jägmästare i Ao 23, 21

biträdande jägmästare i Ao 21, 20 förste länsskogvaktare i Ao 15 och tre

kansliskrivare i Ao 10 samt en biträdande jägmästare i Ae 21, 12 förestån­

dare i Ae 17, 22 förste länsskogvaktare i Ae 15, en vågmästare i Ae 13, tolv

instruktörer i Ae 10 och två kanslibiträden i Ae 7.

Från de nuvarande båda personalförteckningarna bör avföras två länsjäg­

mästare i Ao 26, 22 distriktsjägmästare i Ao 23, 15 förste assistenter i Ao 21,

sex skogstekniska ledare i Ao 21, 22 assistenter i Ao 19, en kamrerare i Ao

17, sex länsskogvaktare i Ao 13 och tre kontorister i Ao 9 samt en assistent

i högst Ae 19, tolv länsskogvaktare i Ae 13, åtta biträdande länsskogvaktare

i Ae 10, en biträdande vågmästare i Ae 10, tolv instruktörer i Ae 8 och tre

kontorsbiträden i Ae 3—Ae 5.

I enlighet med de av mig förordade principerna rörande finansieringen

av skogvårdsstyrelsernas fortsatta verksamhet har jag i det föregående an­

givit den ram inom vilken den statliga medelsanvisningen till nämnda verk­

samhet bör ligga till 22 063 000 kronor. Jag har beräknat att härav samman­

lagt 2 689 000 kronor skall komma skogsvårdsstyrelserna tillgodo över an­

slagen Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser, Väg­

byggnader å skogar i enskild ägo, Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norr­

land m. in., Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m. samt Bidrag till pen-

sioneringskostnaderna för statens pensionsanstalt. Då, såsom jag nyss före­

slagit, skogsvårdsstyrelsernas avlöningsanslag bör bestämmas till 14 391 000

kronor bör följaktligen omkostnadsanslaget uppföras med ett be­

lopp av 4 983 000 kronor.

I likhet med vad fallet varit innevarande budgetår torde det böra ankom­

ma på Kungl. Maj:t att senare fastställa dispositionsstat för den statliga an-

slagsgivningen till de skilda omkostnadsändamålen vid skogsvårdsstyrelser­

na. För nästa budgetår torde genom ifrågavarande stat böra regleras me­

delsdispositionen under följande poster, nämligen skogsvårdsstyrelsernas

allmänna verksamhet — främst löner till den enligt organisationsplanerna

erforderliga personal, för vilken personalförtecknade tjänster inte dispone­

ras — investeringar i skogsbruksskolor, amorteringar å byggnadslån i sam­

band med dylika investeringar, täckande av driftunderskott vid skogsbruks­

skolor, investeringar i skogsfröplantager, rabattering av vissa förrättnings-

kostnader samt bestridande av oförutsedda utgifter.

Det av skogsvårdsutredningen framlagda och av skogsstyrelsen i anslags-

skrivelsen stödda förslaget att anslagsanvisningen till investeringar i skogs­

bruksskolor bör brytas ut ur skogsvårdsstyrelsernas omkostnadsanslag och

härefter ske under ett särskilt reservationsanslag kan jag i enlighet med

det föregående ej tillstyrka.

I förhållande till dispositionsstaten för innevarande budgetår har jag räk­

nat med en höjning av posten investeringar i skogsbruksskolor med 120 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 106 år 1060

148

kronor till 1 100 000 kronor. Under de två senaste budgetåren har medels-

anvisningen under ifrågavarande post utökats med ej mindre än 600 000

kronor.

Av beredskapsmedel har för uppförande eller ombyggnad av skogsbruks-

skolor vid skogsvårdsstyrelserna under innevarande budgetår anvisats

1 671 500 kronor. Enligt skogsstyrelsens beräkningar skulle kostnaderna för

sådana för budgetåret 1960/61 planerade byggnadsarbeten vid skogsvårds-

styrelsernas skogsbruksskolor, som har ansetts vara lämpliga att utföra

såsom statliga beredskapsarbeten, uppgå till betydande belopp. Såsom fram­

går av det anförda har för finansiering av den angelägna utbyggnaden av

skogsvårdsstyrelsernas skogsbruksskolor statliga medel ställts till förfogan­

de i högst avsevärd omfattning.

Under posten till täckande av driftunderskott vid skogsbruksskolor har

jag räknat med en ökning av medelsanvisningen med 90 000 kronor till

550 000 kronor. Medelsanvisningen till amorteringar å byggnadslån, som

avser investeringar i skogsbruksskolor, har jag beräknat till 190 000 kronor.

För den begränsade rabattering, som jag förutsatt skall kunna ske inom

vissa grenar av biträdesverksamheten vid skogsvårdsstyrelserna i övre Norr­

land, har jag under en särskild post beräknat ett belopp av 100 000 kronor.

Posten oförutsedda utgifter har jag upptagit till ett oförändrat belopp av

350 000 kronor.

För innevarande budgetår har under posten till skogsvårdsstyrelsernas

allmänna verksamhet upptagits ett belopp av 5 355 000 kronor. Motsvarande

medelsanvisning för nästkommande budgetår har jag beräknat till 2 433 000

kronor. Nedräkningen sammanhänger till övervägande del med sänkningen

av skogsvårdsavgiften — motsvarande ett belopp av 2 500 000 kronor — och

den därav följande uppjusteringen av de taxor som gäller för serviceverk­

samheten. Med hänsyn till inrättandet av nya tjänster under avlöningsan-

slaget kan ett belopp av cirka 460 000 kronor anses ha omförts från om-

kostnadsanslaget till nyssnämnda anslag.

Vad beträffar bidraget till investeringar i skogsfröplantager har skogs-

styrelsen beräknat, att kostnaderna för den utbyggnad av fröplantagerna

som enligt styrelsens planer bör komma till stånd nästa budgetår skall

uPPgå till 637 000 kronor. Innevarande budgetår beräknas motsvarande kost­

nader i viss utsträckning bestridas med inkomster från skogsvårdsstyrelser­

nas verksamhet med plantproduktion. Vid bifall till mitt förslag att sist­

nämnda verksamhet i fortsättningen bör drivas skild från styrelsernas öv­

riga verksamhet, lär ändrade förutsättningar föreligga för att till investe­

ringar i plantager använda överskottsmedel från plantproduktionen. Det

torde därför få ankomma på skogsstyrelsen att, sedan ämbetsverket fastställt

närmare riktlinjer för hur skogsvårdsstyrelsernas verksamhet med frö- och

plantförsörjningen i fortsättningen skall bedrivas tekniskt och finansiellt,

till Kungl. Maj :t inkomma såväl med redogörelse för den av styrelserna hit­

intills bedrivna fröplantageverksamheten som med förslag rörande den

framtida utformningen och finansieringen av nämnda verksamhet. I awak-

Kungi. Maj:ts proposition nr 106 år 1960

149

tan härpå har jag funnit mig böra beräkna bidraget under omkostnadsansla-

get till investeringar i skogsfröplantager till 260 000 kronor.

Summan av de nu angivna anslagsbeloppen under samtliga poster i dispo-

sitionsstaten för omkostnadsanslaget uppgår till det förutsatta beloppet

4 983 000 kronor.

Liksom för innevarande budgetår torde Kungl. Maj :t böra äga bemyndiga

skogsstyrelsen att fördela såväl förevarande anslag som skogsvårdsstyrelser-

nas avlöningsanslag ävensom fastställa inkomst- och utgiftsstater för skogs-

vårdsstyrelserna. I samband härmed bör skogsstyrelsen även äga meddela

erforderliga föreskrifter rörande staternas tillämpning.

Under såväl skogsvårdsstyrelsernas avlöningsanslag som styrelsernas om-

kostnadsanslag har jag föreslagit relativt betydande medelsförstärkningar för

att möjliggöra fortsatt utbyggnad av den skogliga yrkesutbildningen. Även

under anslaget Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m.

är jag beredd att för nästa budgetår föreslå en inte automatisk anslagsök­

ning av ungefär samma storleksordning som de senaste två budgetåren eller

med 475 000 kronor.

Vad angår de i skogsstyrelsens anslagsskrivelse föreslagna höjningarna

av elevunderstöd och stipendier till elever i kursverksamheten kan jag på de

av ämbetsverket angivna skälen tillstyrka, att stipendierna för förlorad ar­

betstid till elever, som har försörjningsplikt mot familj, höjes från högst 15

kronor om dagen till högst 17 kronor om dagen. Däremot kan jag icke för­

orda höjning av elevunderstödet.

I sin anslagsskrivelse har styrelsen vidare föreslagit, att förutsättningar

borde skapas för att kursanslaget skulle få av styrelsen överskridas för

bekostande av ett tjugotal grundkurser utanför den för året planerade kurs­

verksamheten samt att stalsbidragsbestämmelserna måtte ändras så, att bi­

drag till lärararvodeskostnader kunde utgå med de belopp, som arvodena ut­

går med enligt timlärarkungörelsen. Dessa förslag kan jag ej ansluta mig

till.

Med anledning av vad skogsstyrelsen framhållit i sin skrivelse den 10 juni

1959 vill jag tillstyrka, att ersättningen åt befattningshavare vid skogs-

vårdsstyrelserna för medverkan såsom lärare vid av vederbörande styrelse

anordnad kombinerad muntlig och skriftlig undervisningskurs eller studie­

cirkel höjes från nio till tolv kronor per timme, dock med den begränsning­

en att ersättningen icke må överstiga 24 kronor för dag. De förhöjda ersätt­

ningsbeloppen gäller sedan den 1 juli 1957 inom hushållningssällskapens

kursverksamhet. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att vidtaga erfor­

derliga författningsändringar.

Vid behandlingen i årets statsverksproposition av anslaget Ersättning till

domänverkets fond för utgifter vid statens skogsskolor in. m.: Avlöningar

har jag föreslagit viss omläggning av de förberedande skogskurserna samt

förordat all dessa hädanefter skall betecknas som kompletteringskurser för

inträde til! skogsskola. I fråga om medelsanvisningen för den del av ifråga­

Kungl. Maj. ts proposition nr 106 år 1960

ISO

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

varande kursverksamhet som bedrives i skogsstyrelsens regi har jag uttalat

mig för att medel anvisas under en särskild post under anslaget Bidrag till

vissa skogsbrukskurser m. m. Beträffande det närmare innehållet i mitt

förslag torde jag få hänvisa till vad jag i ämnet anfört i statsverkspropo­

sitionen.

Den erforderliga medelsanvisningen under den nya anslagsposten har jag

beräknat till 76 000 kronor, vilket i jämförelse med anvisningen för inne­

varande budgetår innebär en ökning med 11 700 kronor. Av sistnämnda be­

lopp hänför sig 10 000 kronor till kostnaderna för de kunskapsprov och den

urvalstest, som i fortsättningen bör ligga till grund för elevantagningen,

medan den återstående ökningen har sin grund i automatiska kostnads­

förändringar. Skogsstyrelsens förslag om ändrad löneställning för biträdan­

de lärare kan jag inte tillstyrka.

Merkostnaderna som följd av de föreslagna höjningarna av stipendierna

för förlorad arbetstid och av ersättningen åt befattningshavare vid skogs-

vårdsstyrelserna för medverkan vid vissa skogsbrukskurser uppgår till

sammanlagt 37 000 kronor. För anskaffande av ytterligare undervisnings­

materiel vill jag föreslå en medelsförstärkning med 25 000 kronor. För anli­

tande av speciallärare samt anordnande av pedagogkurs för skogsskoleper-

sonal bör anvisas ett 12 000 kronor högre belopp än för innevarande bud­

getår. Ett belopp av 22 000 kronor bör avdelas för täckande av avlönings-

kostnaderna för den i lärarutbildningsverksamheten anställda extra konsu­

lenten i Ag 21.

För övriga med kursanslaget avsedda ändamål bör medelsförstärkningen

uPP§å till 379 000 kronor. I enlighet härmed torde under anslagsrubriken

för nästa budgetår upptagas ett belopp av 3 269 000 kronor. Det torde få

ankomma på Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts bemyndigande, på

skogsstyrelsen att meddela närmare bestämmelser angående dispositionen av

anslaget.

Med medel ur anslaget torde liksom hittills jämväl få bestridas dels kost­

nader för kurser för virkesmätare, dels bidrag till Svenska skogsvårdsför-

eningen och Norrlands skogsvårdsförbund. I detta sammanhang torde få

anmälas att Kungl. Maj:t genom beslut den 25 september och den 30 de­

cember 1959 medgivit domänstyrelsen att av domänverkets driftmedel ut­

betala medlemsavgift för år 1959 respektive år 1960 till Föreningen skogs-

trädsförädling. Avgiften uppgår till 69 000 kronor för år räknat.

I överensstämmelse med de förslag och riktlinjer som framförts i det

föregående har ett förslag till ny förordning angående skogsvårdsstyrelser

utarbetats inom jordbruksdepartementet. Förslaget torde få underställas

riksdagen.

I fråga om de föreslagna ändringarna i skogsvårdsstyrelseförordningen må

utöver vad tidigare anförts framhållas följande. Genom föreskrift i 9 § nu

gällande förordning är bestämmelserna i 23—28 §§ allmänna verksstadgan

tillämpliga på skogsvårdsstyrelserna. Med hänsyn till att vissa läns-

151

jägmästare har byråchefs löneställning har i samband med hänvisningen

till verksstadgan i 7 § föreskrivits, att länsjägmästare icke skall vara undan­

tagen från de i 23 och 25 §§ meddelade bestämmelserna om olika discipli­

nära bestraffningsåtgärder och om skyldighet för myndigheten att i vissa

fall göra åtalsanmälan. Vid bifall till mitt förslag att länsjägmästare skall

vara självskriven ledamot av skogsvårdsstyrelse synes de nuvarande be­

stämmelserna i skogsvårdsstyrelseförordningen angående åtal mot och dis­

ciplinär bestraffning av skogsvårdsstyrelsernas tjänstemän böra ändras där­

hän, att länsjägmästare icke skall vara underkastad de i 23 och 25 §§ all­

männa verksstadgan meddelade bestämmelserna.

Vidare har ur förordningen uteslutits en del bestämmelser som ansetts

vara av den natur att de kunna överföras till reglementet för skogsvårds-

styrelserna. I förslaget till ny förordning har intagits ett bemyndigande för

Kungl. Maj :t att utfärda sådana bestämmelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

XIV. Departementschefens hemställan

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört hemställer jag, att

Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

1) antaga förenämnda förslag till förordning angående

skogsvårdsstyrelser;

2) godkänna de grunder för skogsvårdsstyrelsernas orga­

nisation och verksamhet, m. in., som jag i det föregående

förordat;

3) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i

personalförteckningarna för skogsstyrelsen och skogsvårds-

styrelserna, vilka angivits i det föregående;

4) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga av förslagen för­

anledda ändringar i statens allmänna avlöningsreglemente

ävensom utfärda de övergångsbestämmelser, som må bliva

erforderliga i anslutning till dessa ändringar;

5) fastställa följande avlöningsstat för skogsstyrelsen, att

tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1960/61:

Avlöningsstat

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 303 000

2. Arvoden, bestämda av Kungl. Maj :t .................... 9 000

3. Avlöningar till icke-ordinarie personal, förslags­

vis ....................................................................................... 394 300

4. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 125 500

5. Kompensation för höjda folkpensionsavgifter,

förslagsvis ...................................................................... 14 000

Summa kronor 845 800

152

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

6) fastställa följande avlöningsstat för skogsvårdsstyrel-

serna, att tillämpas tills vidare från och med budgetåret

1960/61:

Avlöningsstat

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, för­

slagsvis ...................................................................... 9 091 000

2. Arvoden, bestämda av Kungl. Maj :t, förslags­

vis ............................................................................... 135 000

3. Avlöningar till icke-ordinarie personal, för­

slagsvis ...................................................................... 2 444 000

4. Rörligt tillägg, förslagsvis .................................. 2 076 000

5. Kompensation för höjda folkpensionsavgifter,

förslagsvis .................................................................. 231 000

6. ATP-avgifter, förslagsvis ....................................... 259 000

7. Arbetsgivaravgifter till sjuk- och moder-

skapsförsäkringen, förslagsvis ............................ 155 000

Summa kronor 14 391 000

7) å riksstaten för budgetåret 1960/61 under nionde hu­

vudtiteln anvisa

a) till Skogsstyrelsen: Avlöningar ett förslagsanslag av

845 800 kronor;

b) till Skogsstyrelsen: Omkostnader ett förslagsanslag av

166 500 kronor;

c) till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Avlöningar ett

förslagsanslag av 14 391 000 kronor;

d) till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Omkostnader

ett reservationsanslag av 4 983 000 kronor;

e) till Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m. ett för­

slagsanslag av 3 269 000 kronor; samt

8) medgiva, att under budgetåret 1960/61 statlig kredit­

garanti må på i det föregående angivna grunder beviljas för

lån avseende produktion av skogsfrö och skogsplantor in­

till ett belopp av 1 000 000 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda

hemställan lämnar Hans Maj :t Konungen bifall samt

förordnar, att proposition av den lydelse, bilaga till

detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

B. Siöalth

Kungl. Maj.ts proposition nr 106 år 1960

153

Innehållsförteckning

Propositionen .................................................................................................................................................... 1

Propositionens huvudsakliga innehåll .............................................................................................. 1

Förslag till förordning angående skogsvårdsstyrelser ........................................................... 2

Utdrag av statsrådsprotokollet den 11 mars 1960 ..................................................................... 7

I. Inledning ........................................................................................................................................... 7

II. Behovet av skogsvårdsåtgårder på de enskilda skogarna samt sättet för

åtgärdernas genomförande...............................................................................

III. Skogsvårdsarbetets organisation ....................................................................

IY. Åtgärder för att öka skogsägarnas självverksamhet ..............................

V. Skogsvårdsstyrelsernas arbetsuppgifter ......................................................................

VI. Allmän upplysning och personlig rådgivning i skogsvårdsfrågor

VII. Frö- och plantförsörjning ...............................................................................

VIII. Skoglig yrkesutbildning ..................................................................................

IX.

Skogsvårdsstyrelseorganisationen .....................................................................................

Skogsvårdsstyrelsernas förvaltningsrättsliga ställning

Skogsvårdsstyrelsernas verksamhetsområden ............................................

Skogsvårdsstyrelsernas sammansättning och arbetsformer ..................

Fullföljd av talan mot skogsvårdsstyrelses beslut ......................

Granskningen av skogsvårdsstyrelsernas förvaltning och redovisning

Skogsvårdskommittéer ..................................................................................

Skogsvårdsstyrelsernas personal ....................................................................

X. Finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet samt det statliga

stödet till det enskilda skogsbrukets främjande .......................................

XI. Vissa av skogsstyrelsen väckta frågor ..........................................................

XII. Skogsstyrelsens anslagsskrivelse för budgetåret 1960/61 .......................

Skogsstyrelsen: Avlöningar ...........................................................................

Skogsstyrelsen: Omkostnader ........................................................................

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Avlöningar ...........................................

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Omkostnader ......................................

Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Byggnadsarbeten m. m. vid skogs-

bruksskolor ....................................................................................................

Förberedande skogskurser ...............................................................................

Bidrag till vissa skogsbrukskurser m. ..........................................................

XIII.

Departementschefen ..................................................................................................................

Inledning ............................................................................................................

Skogsvårdsstyrelsernas verksamhet ...........................................................

Skogsvårdsstyrelseorganisationen

Finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet ..........................

Skogsstyrelsen ....................................................................................................

övriga anslagsfrågor, m. ...............................................................................

XIV.Departementschefens hemställan ..............................................................

6

17

21

25

30

32

37

58

58

60

70

74

76

77

78

94

99

101

101

106

107

112

117

118

119

124

124

127

131

139

143

144

151

591636 Stockholm 1960.

Isaac

Marcus Boktryckeri Aktiebolag