Prop. 1960:25

('angående godkännande av Sveriges anslutning till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut\xad ningen, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år i960

1

Kr 25

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av Sveriges anslutning till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut­ ningen, m. m.; given Stockholms slott den

4

januari

1960.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte godkänna Sveriges anslut­ ning till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandels­ sammanslutningen. En redogörelse lämnas för bakgrunden till och förlop­ pet av de förhandlingar, som lett fram till konventionen, och för den när­ mare innebörden av bestämmelserna i denna. Likaså redovisas konsekven­ serna för Sveriges del av anslutningen till konventionen och de åtgärder som från svensk sida blir aktuella i anledning därav. — I samband med förhand­ lingarna — och i viss mån såsom led i dessa — har mellan några av de del­ tagande länderna särskilda bilaterala jordbruksavtal träffats, bl. a. ett mellan Sverige och Danmark. I propositionen hemställes om riksdagens godkän­ nande av detsamma.

1 Bihang till riksdagens protokoll 19G0. 1 samt. Nr 25

o

Kungi. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Vidrag av protokoll över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

4

ja­

nuari 1960.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson,

Lindström, Lange,' Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén,

Johansson, af Geijerstam, Nordlander.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, anför efter gemensam

beredning med statsrådets övriga ledamöter.

Inledning

Ett av de främsta syftena med efterkrigstidens internationella ekonomis­

ka samarbete har varit att skapa friare handels- och betalningsförhållanden.

Det har framstått som angeläget att komma bort från mellankrigstidens och

de första efterkrigsårens protektionism och bilateralism i utrikeshandeln

och att i stället skapa förutsättningar för en rationell och mera omfattande

internationell arbetsfördelning. Genom den verksamhet som bedrivits inom

ramen för Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) och

den i anslutning därtill upprättade Europeiska betalningsunionen (EPU)

har en successiv liberalisering också ägt rum av handeln och betalningarna

mellan länderna i Västeuropa. Nämnas må i sammanhanget att flertalet

medlemsstater i OEEC i dagens läge avvecklat de kvantitativa restriktioner­

na på mer än 90 procent av sin import från andra medlemsländer. En mot­

svarande utveckling har ägt rum även beträffande deras handel i övrigt.__

På tullområdet har särskilt verksamheten i anslutning till allmänna tull-

och handelsavtalet (GATT) varit av betydelse. Inom ramen för detta avtal

har en serie tullförhandlingar ägt rum vilka medfört icke obetydliga sänk­

ningar och bindningar av medlemsländernas tullnivåer.

Det västeuropeiska ekonomiska samarbetet i dess hittillsvarande former

har dock — trots de betydande framsteg som gjorts — haft vissa brister.

En svaghet har varit att den långtgående avvecklingen av kvantitativa re­

striktioner icke kunnat följas av motsvarande åtgärder på tullområdet. Sär­

skilt svårt har det visat sig vara att med de förhandlingsmetoder som tilläm­

pas enligt GATT få till stånd en mera väsentlig sänkning av speciellt höga

tullar och en allmän utjämning nedåt av högtulländernas nivåer. De försök

som gjorts inom GATT och OEEC att effektivisera tullsänkningsmekanismen

genom införande av automatiska tullsänkningsmetoder har icke lett till

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

3

några resultat. — Det är bl. a. mot bakgrund av bristerna i hittillsvarande

ekonomiska samarbetsformer som de under senare år allt starkare integra­

tionssträvandena i Västeuropa är att se. De ekonomiska faktorerna får dock

ickq undanskymma den betydelse som politiska faktorer haft för genom­

förandet av aktuella integrationsprojekt.

Strävandena mot närmare ekonomiskt samarbete har i vissa fall tagit

formen av regionala integrationsprojekt. Redan under 1940-talet inledde

Belgien, Nederländerna och Luxemburg — Beneluxländerna — ett samarbete

som resulterade i upprättandet av en tullunion och sedermera även en eko­

nomisk union. Nämnas må även det förberedelsearbete som under flera år

bedrivits av de nordiska länderna — Sverige, Norge, Danmark och Finland

— i syfte att få till stånd en nordisk tullunion och överhuvud ett vidgat

nordiskt ekonomiskt samarbete.

Ett samarbete på bredare basis har emellertid under 1950-talet utvecklats

mellan Frankrike, Italien, Västtyskland och de tre Beneluxstaterna. År

1951 träffades mellan nämnda länder en överenskommelse om bildandet av

en kol- och stålunion, överenskommelsen, som åsyftade tillskapandet av en

gemensam marknad för kol, järn och stål, förutsatte beträffande nämnda

produkter successiv avveckling av tullar och kvantitativa restriktioner,

harmonisering av tull- och handelspolitiken i förhållandet till utomstående

länder samt viss samordning på produktions- och investeringsområdena. —

Medan kol- och stålunionen gradvis genomfördes, förberedde de sex sta­

terna en utvidgning av det inledda samarbetet. Vid en konferens i Messina

år 1955 enades de om att utarbeta en plan för en fullständig tullunion och

att i samband därmed även utforma förslag till ett mera omfattande ekono­

miskt samarbete. Sedan expertförslag i ämnet framlagts vid ett minister­

möte i Venedig i maj 1956, utarbetades de för planens genomförande erfor­

derliga fördragstexterna. Vid ett ministermöte i Rom i mars 1957 under­

tecknades avtalet om Europeiska ekonomiska unionen (Rom-avtalet), och

efter ratifikation under hösten samma år trädde det i kraft den 1 januari 1958.

Rom-avtalet förutsätter upprättandet av en tullunion under loppet av en

övergångstid om 12—15 år. Denna skall avse samtliga varor utom dem som

omfattas av kol- och stålunionen, dock gäller för jordbruksvarorna sär­

skilda bestämmelser. Under övergångstiden sker med början den 1 januari

1959 en successiv avveckling av tullar, kvantitativa restriktioner och andra

handelshinder. Vidare skall cn gemensam tulltariff införas i förhållande till

tredje land. Utöver upprättandet av en gemensam marknad i form av en

tullunion innehåller avtalet bestämmelser om ett mera omfattande ekono­

miskt samarbete som siktar till att bilda en egentlig ekonomisk union. Så­

lunda förutsättes en gradvis avveckling av restriktioner som motverkar

arbetskraftens och kapitalets rörlighet, ett omfattande investeringssamarbe-

te bl. a. genom upprättande av eu europeisk investeringsbank, samordning

av transportverksamhet etc. överhuvud åsyftas cn långtgående samordning

av den ekonomiska, finansiella och sociala politiken. Samarbetets överstat­

liga karaktär kommer till uttryck i de befogenheter som tillagts unionens

institutioner.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Förhandlingar om ett europeiskt frihandelsområde

Paris-förhandlingarna

Under intryck av de snabba framstegen i sexstaternas planer på ekono­ miskt samarbete beslöt OEEC:s ministerråd i juli 1956 — i anslutning till ett brittiskt förslag — att undersöka möjligheterna att bilda ett frihandels­ område omfattande samtliga OEEC-länder, däri inbegripna de sex. Inom ett sådant område skulle förekommande handelshinder avvecklas i samma takt som enligt Rom-avtalet. En väsentlig olikhet i förhållande till sexstatssain- manslutningen förelåg emellertid såtillvida, att medan denna avsåg upprät­ tandet av en tullunion med gemensamma yttre tullsatser skulle i frihandels- området de enskilda länderna kunna gentemot tredje land bibehålla sina individuella tullar och överhuvud sin handlingsfrihet i tull- och handelspo­ litiskt hänseende. — Ett arbetsutskott tillsattes, som efter ett par månaders arbete framlade en rapport, vari konstaterades att de med ett frihandels­ område förenade tekniska problemen kunde lösas. I rapporten fästes upp­ märksamheten på en rad frågor som påkallade ställningstagande vid bildan­ det av ett frihandelsområde, såsom ursprungsfrågan, jordbruksvarornas be­ handling, den ekonomisk-politiska samordningen, de s. k. underutvecklade medlemsländernas ställning etc.

På grundval av rapporten beslöt OEEC:s ministerråd i februari 1957 att låta utarbeta konkreta förslag till ett västeuropeiskt frihandelsområde. Rå­ det uppdrog åt sin ordförande att för ändamålet tillsätta erforderliga arbets­ utskott samt att leda och samordna verksamheten inom dessa. Några egent­ liga framsteg gjordes likväl icke, vilket i viss mån berodde på obenägen­ het hos de sex att ingå på närmare sakdiskussioner förrän Rom-avtalet hun­ nit ratificeras. Sedan detta skett under hösten 1957, kom emellertid för­ handlingarna igång och fördes nu inom en för ändamålet särskilt tillsatt ministerkommitté — efter den engelske ordföranden benämnd Maudling- kommittén. En första genomgång av hela förhandlingsområdet kom till stånd, ett omfattande utredningsmaterial hopbragtes och viktiga frågeställ­ ningar klarlades. Allteftersom förhandlingarna koncentrerades på de cen­ trala spörsmålen, skärptes emellertid motsättningarna.

Särskilda svårigheter erbjöd den s. k. ursprungsfrågan, och i viss mån kan sägas att det var med utgångspunkt i denna som under förhandlingar­ na de grundläggande skiljaktigheterna i parternas ståndpunkter framträd­ de. Ursprungsfrågans centrala ställning sammanhängde med förhållandet att i ett frihandelsområde — i motsats till i en tullunion — varje medlems­ stat bibehåller sin individuella tullnivå gentemot tredje land. Särskilda krav måste med hänsyn härtill uppställas på att varor skulle ha ursprung inom området såsom förutsättning för att de där skulle komma i åtnjutande av tullfrihet. Utan en sådan begränsning av tullfriheten kunde tullarna i en medlemsstat med högre yttre tullnivå kringgås genom att varorna transi­ terades genom en annan medlemsstat med lägre tullar. Det sätt på vilket ur-

5

sprungsfrågan löstes skulle bli avgörande för frihandelsområdets allmänna ekonomiska karaktär. En restriktiv lösning skulle minska utrymmet för tull­ fri handel mellan de sex och övriga OEEC-stater och kunde indirekt även få en begränsande effekt på dessas handel med utomstående länder. Med hän­ syn härtill eftersträvade länderna utanför sexstatsgruppen liberala ur- sprungsregler. De sex — och särskilt då högtulländerna bland dem — mot­ satte sig däremot en liberal lösning under hänvisning till riskerna för sned­ vridning av handeln. Från vissa av dem uppställdes bestämda krav på en harmonisering av de yttre tullnivåerna och överhuvud en samordning av tull- och handelspolitiken såsom förutsättning för att en mera väsentlig del av varuområdet skulle komma i åtnjutande av tullfrihet. — Under förhand­ lingarna framfördes krav på samordning och harmonisering även på andra områden än tullområdet. Såsom skäl anfördes, att snedvridningsrisker före­ låg icke enbart på grund av skillnader i yttre tullnivåer utan även med hän­ syn till inre konkurrensförhållanden, otillräcklig samordning av den ekono­ miska och sociala politiken etc. Länderna utanför sexstatsgruppen vilka an­ såg att en uppgörelse borde begränsas till de mera centrala handelspolitiska spörsmålen var icke beredda att tillmötesgå dessa långtgående krav.

Förhandlingarna fortsatte med vissa avbrott under hela 1958, dock utan att avgörande framsteg gjordes. Länderna utanför sexstatsgruppen uttryck­ te allvarlig oro över den långsamma förhandlingstakten och ifrågasatte möj­ ligheten att nå en uppgörelse före den 1 januari 1959, vid vilken tidpunkt de sex påbörjade sin inbördes avveckling av tullar och restriktioner. Så sent som i oktober 1958 uttalade emellertid dessa sin föresats att nå en överens­ kommelse före nämnda tidpunkt. Icke desto mindre avbröts förhandlingar­ na efter ett möte med Maudling-kommittén i november, närmast till följd av en fransk deklaration att ett frihandelsområde enligt dittills diskuterade riktlinjer icke var godtagbart för Frankrike.

En närmare redogörelse för Paris-förhandlingarnas bakgrund, förlopp och innebörd har lämnats i en av utrikesdepartementet i februari 1959 utgiven skrift, benämnd Förhandlingarna 1956—1958 om ett europeiskt frihandels­ område.

Läget efter Paris-förhandlingarna. Samarbetet mellan »de yttre sju» växer fram

Den 1 januari 1959 påbörjade de sex upprättandet av sin gemensamma marknad. En tioprocentig tullsänkning ägde rum och beträffande varor som var föremål för kvantitativa importrestriktioner infördes globalkontingenter och genomfördes en tjuguprocentig kontingentökning. I fråga om kontingen­ ter av obetydlig storlek upprättades globalkonlingenter motsvarande minst Ire procent av vederbörande lands egen produktion av varan i fråga. — Åt­ gärderna innebar — genom de fördelar som de sex därigenom beviljade var­ andra — att den för samarbetet inom OEEC grundläggande principen om li­ kabehandling åsidosattes. I slutskedet av Paris-förhandlingarna hade försök

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

6

gjorts att förhindra detta genom att få till stånd något provisoriskt arrange­

mang, varigenom diskrimination kunde undvikas i avvaktan på att en defi­

nitiv uppgörelse träffades. Försöken hade icke lett till resultat. Sedan för­

handlingarna avbrutits, fick nu ansträngningarna i första hand inriktas på

att undanröja de kortsiktiga skadeverkningarna av diskriminationen.

Till en del syntes det kortsiktiga diskriminationsproblemet bli löst genom

vissa medgivanden från de sex, vilka i huvudsak innebar att den tioprocen-

tiga tullsänkningen på mest-gynnad-nations-basis utsträcktes till tredje land

i den mån det var fråga om tullar som låg över den blivande gemensamma

yttre tullnivån samt att tjuguprocentiga kontingentökningar —- under förut­

sättning av ömsesidiga eftergifter — kunde ske även i förhållande till öv­

riga OEEC-länder. Värdet av dessa medgivanden var dock av olika skäl be­

gränsat. Vad angick tullsänkningen, gällde sålunda att de sex under alla för­

hållanden före utgången av år 1961 skulle gentemot tredje land ha avvecklat

tullar som låg över den blivande gemensamma tulltariffen. Undantag hade

vidare gjorts för en rad varor, beträffande vilka den slutliga gemensamma

tulltariffen ännu icke fastställts. Beträffande tullar som låg under denna ha­

de några eftergifter icke gjorts. I fråga om kvantitativa restriktioner — som

i och för sig erbjöd ett mindre problem — gällde medgivandet icke tillämp­

ningen av den s. k. 3 %-regeln, och även såtillvida förelåg diskrimination att

kontingentökningar förutsatte bilaterala förhandlingar.

Diskrimination till följd av sexstaternas åtgärder hade sålunda icke kun­

nat undvikas. De omedelbara återverkningarna därav kunde dock förväntas

bli begränsade. Mera oroande tedde sig läget på längre sikt. De följande

årens fortsatta avveckling av tullar och restriktioner — i förening med höj­

ning av vissa länders yttre tullar i samband med upprättandet av den ge­

mensamma tulltariffen -— skulle i stigande grad stimulera samhandeln inom

sexstatsmarknaden och försämra andra länders exportmöjligheter.

Möjligheterna att återupptaga förhandlingarna inom den närmaste fram­

tiden tedde sig små. Sexstatsunionens ministerråd hade visserligen så sent

som i december 1958 ånyo uttalat sin avsikt att medverka till upprättandet

av en multilateral association mellan unionen och övriga OEEC-medlemmar

och hade i samband därmed givit unionens kommission i uppdrag att fram­

lägga förslag till en gemensam sexstatsståndpunkt i ämnet. Resultatet av

kommissionens arbete framlades i en rapport vid unionens ministerråds-

möte i mars 1959. I rapporten togs dock avstånd från frihandelsområdet så­

som associationsform och ifrågasattes möjligheten att återupptaga förhand­

lingar under de närmaste åren. I avvaktan på att sådana kom till stånd bor­

de strävandena inriktas på att komma till rätta med tullar och restriktioner

i handeln mellan sexstatsmarknaden och övriga OEEC-länder genom en ak­

tivering och effektivisering av tullsänknings- och liberaliseringsarbetet inom

GATT och OEEC.

I detta läge började vissa av länderna utanför sexstatsgruppen — Dan­

mark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike, de

s. k. yttre sju — mera allvarligt överväga möjligheterna för ett närmare

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

7

ekonomiskt samgående. Redan under Paris-förliandlingarna liade det visat sig att de i många grundläggande frågor hade en likartad uppfattning. Sedan förhandlingarna avbrutits, hade det därför tett sig naturligt att undersöka förutsättningarna för ett fortsatt och fördjupat samarbete. Företrädare för de berörda länderna hade vid ett par tillfällen träffat samman för att disku­ tera det uppkomna läget. En avvaktande hållning hade dock tills vidare in­ tagits med hänsyn till de förslag som var att vänta från sexstatsunionens sida. Sedan den angivna rapporten framlagts, var det dock fullt klart att några initiativ från de sex till lösning av de europeiska integrationsproble- men icke var att förutse inom de närmaste åren. Det var under intryck härav som företrädare för de yttre sju vid ett möte i Stockholm i mars 1959 mera ingående diskuterade förutsättningarna att upprätta ett mindre fri- handelsområde. Syftet därmed skulle vara att skapa en bättre bas för fort­ satta förhandlingar med de sex men samtidigt också att åstadkomma en fullt funktionsduglig integrationsform, som — oavsett det vidare förhand- lingsperspektivet — gav näringslivet i de berörda länderna de utvecklings­ möjligheter som följde med en större marknad.

Visst statistiskt material angående det planerade frihandelsområdets stor­ lek och ekonomiska struktur har redovisats i en promemoria, vilken såsom

Bihang 1

torde få fogas till detta statsrådsprotokoll.

Sjustatsförhandlingarna om ett frihandelsområde

Den relativa samstämmigheten i fråga om målsättningen och det förhål­ landet att man i stor utsträckning kunde bygga på material och erfarenhe­ ter från Paris-överläggningarna medverkade till att planerna snabbt tog form. Vid ett möte på tjänstemannanivå i Saltsjöbaden 1—13 juni utarbeta­ des förslag med närmare riktlinjer för det fortsatta förhandlingsarbetet. För­ slaget behandlades därefter vid ett ministermöte i Saltsjöbaden den 20 och 21 juli. Vid mötet beslöt ministrarna att rekommendera sina regeringar att bilda ett europeiskt frihandelsområde. Syftet med detta skulle enligt en vid mötet utfärdad kommuniké vara att stärka medlemmarnas ekonomi genom att främja ekonomisk expansion, full sysselsättning, stigande levnadsstan­ dard och finansiell stabilitet. Avsikten förklarades också vara att underlätta snara förhandlingar med såväl sexstatsunionen som övriga OEEC-länder. Sådana förhandlingar skulle sikta till att undanröja bestående handelshin­ der och att få till stånd en multilateral organisation omfattande hela OEEC- området. —- Det vid mötet framlagda förslaget med riktlinjer för upprät­ tandet av ett frihandelsområde, den s. k. Saltsjöbadsplanen, godkändes av ministrarna som uppdrog åt vederbörande experter att i enlighet med för­ slaget och under beaktande av de synpunkter som framkommit vid mötet ut­ arbeta erforderliga konventionstextcr. Dessa skulle framläggas vid ett nytt ministermöte senare under hösten. Ministrarna uppdrog tillika åt expert­ kommittén att hereda frågor rörande förhållandet till utomstående länder och att särskilt studera frågan om kommande förhandlingar rörande cn incra vidsträckt association.

Kungi. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

8

Saltsjöbadsplanen överensstämde i sina huvuddrag med de ståndpunkter

som intagits av de sju länderna under Paris-förhandlingarna. Den siktade

främst till en överenskommelse om inbördes avveckling av tullar och kvan­

titativa restriktioner. Bestämmelser om avvecklingen —- såväl vad angick ti­

den som formerna för denna — skulle enligt planen utformas i nära över­

ensstämmelse med vad som gällde enligt Rom-avtalet, detta för att under­

lätta en eventuell framtida uppgörelse med de sex. Det uppställda tidssche­

mat innebar en övergångstid om nära tio år. De första tullsänkningarna och

kontingentökningarna skulle sålunda genomföras den 1 juli 1960, och av­

vecklingen skulle vara helt genomförd senast den 1 januari 1970. Ursprungs-

regler skulle utarbetas enligt vissa i planen angivna procent- och värdekri-

lerier. — Bestämmelserna om avveckling av tullar och restriktioner förut­

sattes kompletterade med

dels

särskilda konkurrensregler som avsåg att

förhindra att fördelar som väntades följa av handelns frigörelse uteblev på

grund av åtgärder från statliga myndigheters eller enskildas sida,

dels

un­

dantagsbestämmelser som möjliggjorde att medlemsstater i särskilda fall —

vid uppkomna svårigheter eller av andra skäl — erhöll befrielse från skyl­

digheter enligt överenskommelsen,

dels

samråds- och besvärsbestämmelser

som möjliggjorde att man kunde komma tillrätta med konfliktsituationer

eller företeelser som stod i strid med målsättningen för samarbetet,

dels ock

erforderliga institutionella bestämmelser. Vad angick institutionerna, skulle

dessa icke tilldelas några befogenheter av överstatlig karaktär. Några bin­

dande förpliktelser utöver dem som mera direkt betingades av överenskom­

melsens handelspolitiska syftning förutsatte planen icke. Sålunda ansågs

t. ex. bestämmelser om samordning av den ekonomiska och finansiella po­

litiken icke påkallade. -— Beträffande jordbruket och fisket skulle med hän­

syn till de speciella förhållandena inom dessa områden särskilda bestäm­

melser gälla.

Vid Saltsjöbaden-förhandlingarna i juni hade från dansk sida framhål­

lits, att en förutsättning för att Danmark skulle kunna medverka i ett fri-

handelsområde var att övriga medlemsstater gjorde väsentliga medgivanden

med hänsyn till de danska exportintressena på jordbruksområdet. De be­

stämmelser av generell karaktär som kunde komma att inflyta i en över­

enskommelse räckte härvidlag icke för att tillgodose de danska önskemålen.

Omedelbart efter mötet inledde Danmark bilaterala överläggningar med

Storbritannien och Sverige, och vid tiden för ministermötet i juli hade upp­

görelser i princip träffats med dessa länder. Danmark har sedermera träffat

bilaterala jordbruksavtal även med vissa andra länder i sjustatsgruppen. —-

En särskild redogörelse för det svensk-danska jordbruksavtalet lämnas i det

följande.

Förhandlingarna om konventionstexterna inleddes i Stockholm i början

av september och pågick fram till november månad. Textförslagen, som

utarbetats i nära överensstämmelse med de i Saltsjöbadsplanen angivna rikt­

linjerna, framlades vid ett ministermöte i Stockholm den 19 och 20 novem­

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

9

ber. Sedan vissa utestående frågor lösts, paraferades konventionen angå­

ende upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (European

Free Trade Association, EFTA). Undertecknande har sedermera skett i res­

pektive huvudstäder, sist i Stockholm den 4 januari i år. Konventionen tor­

de i engelsk text jämte svensk översättning få bifogas detta statsrådsproto­

koll

(Bihang 2).

För dess innehåll lämnas i det följande en närmare redo­

görelse. Därvid kommer — i anslutning till respektive artiklar i konven­

tionen — uppgifter även att lämnas om vissa tillämpnings- och tolknings-

regler, varom enighet uppnåtts vid förhandlingarna. En sammanställning

av nämnda regler fogas såsom

Bihang 3

till statsrådsprotokollet. — Ett sär­

skilt protokoll har upprättats, som reglerar furstendömet Liechtensteins

förbindelser med sammanslutningen. Enligt protokollet, vilket jämte svensk

översättning som

Bihang k

fogas till statsrådsprotokollet, skall konventio­

nen äga tillämpning å Liechtenstein som inom sammanslutningen företrä­

des av Schweiz.

Vid ministermötet beslöt man att tillsätta en förberedande kommitté, som

skulle fungera intill dess konventionen trädde i kraft och ha till uppgift

bl. a. att förbereda sekretariatets upprättande samt att utarbeta förslag till

arbetsordning för rådet och förslag till finansiella bestämmelser för sam­

manslutningens verksamhet.

Förhållandet till sexstatsunionen blev vid ministermötet föremål för ingå­

ende överläggningar. I samband därmed antogs en resolution, vari erinras

om de betydande resultat som uppnåtts genom samarbetet i OEEC och på­

talas de risker för detta samarbete som den nuvarande splittringen innebär.

Det fastslås ännu en gång, att upprättandet av frihandelssammanslutningen

är att betrakta som ett led i strävandena att få till stånd en överenskommelse

omfattande samtliga OEEC-stater och att de sju ländernas regeringar är be­

redda att så snart tillfälle ges inleda förhandlingar med sexstatsunionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Sjustatsförhandlingarna och det nordiska ekonomiska samarbetet

Då förhandlingarna om frihandelsområdet mellan de sju inleddes våren

1959, befann sig utredningsarbetet beträffande en gemensam nordisk mark­

nad i sitt slutskede. Sedan början av året pågick vissa kompletterande utred­

ningar på rekommendation av Nordiska rådet. Resultatet av dessa framlades

vid ett nordiskt regeringsmöte i Kungälv den 11—12 juli. De ändringar som

där föreslogs i den tidigare framlagda nordiska planen berörde icke grund­

elementen i denna. Det centrala skulle fortfarande vara upprättandet av eu

tullunion kompletterad med ett nära samarbete i fråga om produktion, inves­

teringar, handelspolitik, ekonomisk politik etc. Något ställningstagande till

planen skedde icke vid mötet. Det stod klart att frågan om ett nordiskt sam­

arbete måste ses mot bakgrunden av pågående förhandlingar om ett frihan-

delsområde. Regeringarna var överens om att planerna på frihandelsområdet

och de konsekvenser ett sådant kunde medföra skapat en ny situation men

de betonade samtidigt betydelsen i detta läge av ett nära ekonomiskt sam­

arbete.

10

Vid ministermötet mellan de sju i Saltsjöbaden den 20—21 juli gjordes från de nordiska delegationernas sida ett gemensamt uttalande, som i stort sett innebar att man förbehöll sig rätten att senare återkomma till frågor, som kunde uppstå rörande förhållandet mellan den nordiska marknaden och fri- handelsområdet.

Vad angick frågan om en nordisk tullunion förelåg i och för sig möjlighet att upprätta en sådan inom ramen för ett större frihandelsområde. Detta hade klart framgått av det nordiska ekonomiska samarbetsutskottets utredningar. Avgörande för de faktiska möjligheterna härtill var emellertid å ena sidan de nordiska ländernas egen villighet att genomföra ett sådant projekt, å andra sidan de icke-nordiska ländernas inställning i frågan. Överläggning­ arna under sommaren och vid Nordiska rådets sjunde session i Stockholm i november gav vid handen att enighet icke kunde uppnås mellan de nordiska länderna om att genomföra en nordisk tullunion inom frihandelsområdet. Beträffande de icke-nordiska ländernas inställning hade dessa ställt sig av­ visande till tanken att inom de sju upprätta en nordisk tullunion som till- lämpade ett annat och snabbare schema för den inbördes tullavvecklingen än det som gällde för frihandelsområdet.

Vid Nordiska rådets nämnda session konstaterades att ett politiskt beslut icke kunnat fattas om att upprätta en tullunion. Det ansågs emellertid fort­ farande föreligga goda förutsättningar för ett närmare ekonomiskt sam­ arbete mellan de nordiska länderna. De nordiska ekonomiska samarbetsmi- nistrarna hade också i skrivelse till rådet angett konkreta exempel på en rad lämpliga samarbetsuppgifter. Vid överläggningarna togs fasta på ett vid Kungälvsmötet väckt förslag om att inrätta ett permanent nordiskt minis­ terråd som skulle vara ansvarigt för det ekonomiska samarbetet. Detta för­ slag hade närmare utvecklats i samarbetsministrarnas skrivelse, vari bl. a. framhölls att en av de viktigaste arbetsuppgifterna för rådet skulle bli att noggrant följa utvecklingen av de europeiska integrationsförhandlingarna och bevaka möjligheterna och förutsättningarna för alt genomföra en ge­ mensam nordisk marknad i lämplig form. — I enlighet med de ståndpunk­ ter som intagits vid överläggningarna avgav Nordiska rådet en rekommenda­ tion till regeringarna alt närmare utveckla det nordiska ekonomiska sam­ arbetet och att skapa de lämpliga arbetsformerna härför.

Det nya läget i fråga om de nordiska marknadsplanerna har i särskild grad återverkat på Finlands ställning. Detta land är icke medlem av OEEC och har icke deltagit i frihandelsförhandlingarna mellan de sju. Från finsk sida avgavs vid mötet i Kungälv en deklaration, att därest försöken alt skapa ett frihandelsområde icke hade något politiskt syfte utan endast avsåg ett handelssamai bete b inland icke hade ett mindre intresse än de övriga nor­ diska länderna för dessa försök. Vid de sjus ministermöte i Stockholm i november framlades från finsk sida ett memorandum, i vilket framhölls att den tinska regeringen var beredd att inleda förhandlingar om formerna för ett finskt deltagande i frihandelssamarbetet. Sjustatsministrarna uttalade i en resolution sin tillfredsställelse över det finska initiativet.

Kurtgl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Kungl. Maj:Is proposition nr 25 år 1960

11

Det svensk-danska jordbruksavtalet

Som tidigare nämnts har parallellt med frihandelsförhandlingarna •— och i viss mån såsom led i dessa — förts bilaterala överläggningar mellan Dan­ mark och vissa länder i sjustatsgruppen för att tillgodose danska önskemål på jordbruksområdet. Särskilda avtal har därvid träffats med Storbritannien, Schweiz, Sverige och Österrike.

Vad angår det svensk-danska jordbruksavtalet — vilket som

Bihang 5

torde få fogas till statsrådsprotokollet — innehåller detta i huvudsak föl­ jande.

Inledningsvis konstateras att avtalet tillkommit i enlighet med artikel 23 i konventionen för att förverkliga de syften som anges i artikel 22 i denna samt såsom ett första steg mot det successiva borttagandet av handelshind- ren för jordbruksvaror inom frihandelssammanslutningen.

På dansk begäran bär i avtalet gjorts ett uttalande från svensk sida an­ gående den svenska jordbrukspolitiken. Det förklaras, att denna icke syftar till någon ökning av den svenska jordbruksproduktionen och att den blivan­ de produktions- och konsumtionsutvecklingen kan förväntas göra det möj­ ligt för de danska producenterna att bevara sin marknad i Sverige för varor av intresse för det danska jordbruket och få andel i en ökad förbrukning i Sverige av sådana varor.

Den svenska regeringen förklarar sig beredd att — under hänsynstagan­ de till det importskydd som det svenska jordbruket tillförsäkrats enligt gäl­ lande riksdagsbeslut -— med den danska regeringen överväga vilka åtgärder som kan genomföras för att tillvarata danska intressen i fråga om avsätt­ ningen av vissa närmare angivna jordbruksvaror på den svenska markna­ den. De angivna varorna är nötkött, kalvkött, hästkött och köttkon server

(med undantag av fläskkonserver), korv (även konserverad), matpotatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6/6—5/7), smör, ost, mjölkkonserver, ägg och äggprodukter (med undantag av äggalbumin) samt kött av fjäderfä. -— Enighet råder om att det inom ramen för den europeiska frihandelssammanslutningen bör inledas överläggningar mellan de båda länderna i syfte att åstadkomma ökad frihet i den inbördes handeln med trädgårdsprodukter.

Med hänsyn till att det svenska importregleringssystemet för jordbruks­ produkter ej ger möjlighet för Danmark att — på samma sätt som förut­ satts bli möjligt för medlemsländerna vid export av industrivaror — till­ godogöra sig importlandets prisnivå vid export av jordbruksprodukter till Sverige skall, så länge dylikt hinder föreligger, årligen ett visst belopp till­ falla Danmark. Detta belopp skall tills vidare utgöra 10 milj. svenska kro­ nor. Vid bestämmandet av beloppet har hänsyn tagits till storleken av den hittillsvarande danska exporten till Sverige av sådana varor som omfattas av den svenska jordbruksregleringen och till den hittillsvarande nivån för det svenska importskyddet. Om någon mera påtaglig ändring sker i fråga om nämnda export eller importskydd, skall beloppet kunna jämkas efter

12

överläggningar mellan de båda länderna. — Den första överföringen skall

avse tiden den 1 juli 1960—den 30 juni 1961 och' ske inom tre månader efter

periodens slut.

Till avtalet har fogats en skrift, som innehåller vissa uttalanden an­

gående den danska exporten till Sverige av smör och ägg. Sålunda har från

svensk sida uttalats, att det är den svenska regeringens avsikt att, om im-

portbehöv av smör uppkommer, tillse att detta till minst en kvantitet om

2 000 ton per år täckes från Danmark. Vidare har man från svensk sida för­

klarat sig beredd att vidtaga nödvändiga åtgärder för att säkra Danmarks

hittillsvarande ställning som leverantör av ägg. — I eu annan skrift har från

dansk sida förklarats, att det är den danska regeringens avsikt att, om im­

portbehov uppstår i Danmark av bröd- och fodersäd, tillse att detta i fråga

om vete och råg täckes från Sverige till en kvantitet om minst 18 500 ton och

i fråga om havre och korn till en kvantitet om minst 4 000 ton.

Avtalet skall ratificeras av de båda avtalsparterna i samband med ratifi­

kationen av konventionen.

Av de jordbruksavtal som Danmark i övrigt träffat må här endast näm­

nas det som ingåtts med Storbritannien. Ifrågavarande avtal erbjuder sär­

skilt intresse med hänsyn till de brittiska tullmedgivanden som där gjorts

och som gäller i förhållande till samtliga medlemsstater i sammanslutning­

en. Dessa medgivanden innebär, att den tioprocentiga tullen på bacon och

vissa fläskkonserver skall vara avskaffad den 1 juli 1961 samt att den lika­

ledes tioprocentiga tullen på vissa ostsorter och konserverad grädde avskaf­

fas den 1 juli 1960.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Konventionen

EFTA-konventionen kan indelas i följande avsnitt. Efter inledningen föl­

jer två artiklar angående sammanslutningens upprättande och dess syfte­

mål. Artiklarna 3—9 behandlar tullavvecklingen och vissa därmed sam­

manhängande spörsmål samt artiklarna 10—12 avvecklingen av kvantita­

tiva restriktioner. Artiklarna 13—17 innehåller konkurrensreglerna, och

följande tre artiklar anger vissa undantag från bestämmelserna om av­

veckling av tullar och kvantitativa restriktioner.

Bestämmelser om jordbruksvarornas behandling inom frihandelsområ-

det återfinnes i artiklarna 21—25 och bestämmelser om fiskerinäringens

produkter i artiklarna 26—28. Artiklarna 29 och 30 behandlar osynliga be-

talningstransaktioner samt den ekonomiska och finansiella politiken. Det

allmänna samråds- och besvärsförfarandet avhandlas i artikel 31.

Konventionens avslutande artiklar behandlar institutionerna och sådana

frågor som ratifikation, ikraftträdande, tillträde av nya medlemsstater, från-

trädande och territoriell tillämpning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

13

Inledande bestämmelser

I inledningen fastslås, att konventionen ingåtts under hänsynstagande till samarbetet inom OEEC och GATT. Det uttalas vidare, att avsikten med konventionen är att underlätta det snara upprättandet av en multilateral sammanslutning med syfte att undanröja hinder för handeln samt att främja närmare ekonomiskt samarbete mellan medlemmarna av OEEC.

Artikel 1.

I artikeln fastslås den nya organisationens namn, Europeiska

frihandelssammanslutningen (European Free Trade Association, EFTA). Medlemmar av sammanslutningen skall vara dels de stater som ratificerar konventionen enligt artikel 39, dels de andra stater som ansluter sig till denna jämlikt artikel 41. Sammanslutningens område skall enligt artikeln innefatta de särskilda områden, å vilka konventionen enligt artikel 43 äger tillämpning. Sammanslutningens organ skall utgöras av rådet samt de öv­ riga organ, som rådet kan komma att inrätta (jfr art. 32). Genom att över­ låta åt rådet att besluta om eventuella ytterligare institutioner har man ve­ lat nå elasticitet i sammanslutningens organisatoriska uppbyggnad och sä­ kerställa att organisationen icke får större omfattning än som efter hand motiveras av föreliggande behov.

Artikel 2.

Under punkten a) anges den ekonomisk-politiska målsättning

som ligger till grund för samarbetet. Denna är att inom sammanslutningens område och inom varje medlemsstat främja en jämn ekonomisk expansion, full sysselsättning, ökad produktivitet och ett rationellt utnyttjande av till­ gångar, finansiell stabilitet och fortlöpande förbättring av levnadsstandar­ den. Punkterna b) och c) hänför sig mera direkt till förhållandena mellan medlemsstaterna. Enligt punkten b) syftar sålunda sammanslutningen till att säkerställa att handeln mellan medlemsstaterna äger rum under sunda konkurrensförhållanden. Målsättningen i denna del har främst fatt sin kon­ kreta utformning i de s. k. konkurrensreglerna (art. 13—17). Punkten c), som närmast är ett specialfall under b), syftar till att väsentliga olikhetei skall undvikas i medlemsstaternas möjligheter att få tillgång till råvaror som produceras inom frihandelsområdet. I punkten d) slutligen fastslås, att sammanslutningen skall syfta till en harmonisk utveckling och expan­ sion av världshandeln och till en gradvis avveckling av hindren för denna.

Bestämmelser angående tullavveckling, ursprungsregler etc.

Artikel 3.

Under övergångsperioden skall medlemsstaterna successivt av­

veckla sina tullar på industrivaror, som importeras från annan stat inom frihandelsområdet och som har sitt ursprung inom detta. Med industriva­ ror förstås därvid alla varor utom sådana jordbruksvaror och fiskeproduk­ ter vilka upptagits i bilagorna D och E till konventionen. Dessa senare om­ fattas icke av tullavvecklingen (jfr art. 21 och 26). Att märka är vidare att förpliktelsen att avveckla tullar icke avser fiskala tullar, för vilka sär­ skilda bestämmelser gäller enligt artikel 6.

14

Tidsschemat för avvecklingen vilket anges i mom. 2 i artikeln ansluter

sig nära till det program, som tillämpas inom sexstatsunionen. Den 1 juli

1960, d. v. s. vid den tidpunkt då sexstaterna genomför sin andra tiopro-

centiga sänkning, verkställer sålunda medlemsstaterna en första sänkning

med tjugu procent av den s. k. bastullen för respektive varor. I fortsätt­

ningen sker avvecklingen inom frihandelsområdet med tioprocentiga sänk­

ningar, till en början med adertonmånadersintervaller — den 1 januari

1962, den 1 juli 1963 och den 1 januari 1965 -— och därefter med tolvmå-

nadersintervaller, d. v. s. den 1 januari varje år. Tullarna skall vara slut­

ligt avvecklade den 1 januari 1970.

I mom. 4 och 5 förutsättes möjligheten av en snabbare tullavveckling än

den som följer av angivna tidsschema. Varje medlemsstat uttalar sålunda

sin beredvillighet att — om dess ekonomiska och finansiella läge och för­

hållandena inom berörda delar av näringslivet tillåter det — tillämpa lägre

tullsatser än dem som awecklingsbestämmelserna vid varje tidpunkt med­

ger. Rådet kan också när som helst — under förutsättning av enhällighet

— fatta beslut om en snabbare avvecklingstakt, och det skall för övrigt före

den 1 januari 1962 närmare undersöka möjligheterna att få en sådan till

stånd. Genom nämnda bestämmelse kan bl. a. vid behov en anpassning ske

med hänsyn till en eventuellt forcerad tullavveckling inom sexstatsunio­

nen. Den snabbare tullavveckling som här åsyftas kan vara antingen gene­

rell eller begränsad till vissa varusektorer eller vissa medlemsstater.

De successiva, procentuellt bestämda tullsänkningarna enligt konventio­

nen skall ske likformigt för alla varor. Häri ligger en olikhet i förhållande

till Rom-avtalet, som har en mera flexibel awecklingsmetod, innebärande i

princip att de successiva tioprocentiga sänkningarna hänför sig till den ge­

nomsnittliga tullnivån, medan i fråga om de enskilda tullsatserna visst ut­

rymme för jämkningar finnes. Genom EFTA-konventionens strängare be­

stämmelser uppnås en jämn avveckling över hela varuområdet och und-

vikes, att på vissa varuområden särskilda svårigheter uppstår mot över­

gångsperiodens slut.

Förpliktelsen att avveckla tullar enligt konventionens regler är i princip

fast och ovillkorlig. Vissa möjligheter till undantag har emellertid ansetts

ertorderliga för det fall att särskilda svårigheter uppkommer inom något

geografiskt område eller någon sektor av näringslivet. Regler härom åter­

finns i artikel 20.

De bastullar, som skall utgöra utgångspunkt för tullavvecklingen, skall

enligt mom. 3 vara de importtullar som medlemsstaterna tillämpar i sin in­

bördes handel den 1 januari 1960. Såsom tillämpad tull skall därvid i prin­

cip anses den tull, som faktiskt gäller och uttages vid importen. I den till

konventionen fogade bilaga A anges vissa undantag från denna huvudregel.

Sålunda finns i fall då den tull som tillämpas den 1 januari 1960 understiger

den legala tullen vissa möjligheter att under övergångsperioden återställa

den legala tullen och sålunda tillämpa awecklingsbestämmelserna i förhål­

lande till denna. För vissa norska och engelska tullpositioner har i bilagan

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

15

bastullarna särskilt angivits. I fråga om Danmark skall — med hänsyn till införandet av en ny tulltaxa ■— bastullarna vara de importtullar som tilläm­ pas den 1 mars 1960.

Av bilaga G framgår, att Portugal medgivits en särställning såtillvida, att tullavvecklingen för de slag av varor som är föremål för produktion i Por­ tugal och som icke särskilt undantagits -— undantagna är bl. a. varor, av vilka minst 15 procent av produktionen exporteras — skall ske under en period av högst tjugu år. Vidare framgår, att Portugal intill den 1 juli 1972 under vissa förutsättningar skall kunna öka eller införa tullar, om detta är nödvändigt för att främja utvecklingen av viss produktion.

Artikel 4.

Tullavvecklingen och den slutliga tullfriheten gäller enligt mom.

1 endast i förhållande till sådana varor som avsänts från annan medlems­ stat och som har sitt ursprung inom frihandelsområdet. Bakom kravet på områdesursprung ligger det förhållandet, att i ett frihandelsområde — i motsats till i en tullunion — varje enskild medlemsstat bibehåller sin in­ dividuella tullnivå gentemot tredje land. Om någon begränsning av den in­ re tullfriheten icke förelåg, skulle tullarna i en medlemsstat med högre yttre tullnivå kunna kringgås genom att varor transiterades genom en annan medlemsstat med lägre tullar. Fråga uppstår då i vad mån områdesbehand- lingen i tullhänseende bör begränsas. Att denna icke bör omfatta varor, som helt härrör från tredje land, torde vara klart. Många varor har emel­ lertid blandat ursprung. De har t. ex. tillverkats i en medlemsstat med ut­ nyttjande av råvaror eller halvfabrikat från tredje land. Den utsträckning i vilken denna omfattande kategori av varor får tullfrihet blir i hög grad av­ görande för frihandelns varumässiga omfattning och därmed för dess eko­ nomiska återverkningar. Resultatet av förhandlingarna kan härvidlag sägas innebära, att man å ena sidan velat undvika de svårigheter som blir följden av alltför liberala ursprungsregler men att man å andra sidan icke velat genom snäva regler alltför mycket begränsa den fria handeln.

I första hand gäller enligt mom. 1, att varor som helt härrör från om­ rådet skall anses ha områdesursprung. Detsamma gäller varor, vilka pro­ ducerats inom området och beträffande vilka värdet av det material som utifrån importerats till området eller är av obestämt ursprung och som an­ vänts i något led vid varornas produktion icke överstiger 50 procent av va­ rornas exportpris (procentkriteriet). Vid tillämpningen av procentkriteriet skall enligt mom. 2 visst material av huvudsakligen råvarukaraktär som finnes upptaget å en särskild lista, lista III till bilaga B, oavsett sitt verk­ liga ursprung anses komma från området då det användes i en produktions­ process inom detta. Vidare skall kostnader för energi, bränsle, anläggning­ ar, maskiner och verktyg, som använts vid produktion av en vara inom om­ rådet, anses ingå i varans områdesandel. Detsamma gäller affärsvinst som uppkommer inom området.

Procentkriteriet är — bortsett från textilområdet — alltid tillämpligt. Det erbjuder emellertid i vissa fall tillämpningssvårigheter, exempelvis ifråga om mera bearbetade varor som innehåller eu mängd beståndsdelar. Med

16

Kungi. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

hänsyn till önskvärdheten av enklare bedömningsgrunder och då det före­ ligger behov av kompletterande bestämmelser som för vissa varuslag och va­ ruområden medger en liberalare bedömning av ursprungsfrågan har i mom. 1 vid sidan av procentkriteriet uppställts ett alternativt kriterium, det s. k. bearbetningskriteriet. Detta innebär, att även sådana varor skall anses ha ursprung inom området som där producerats genom viss i särskilda listor, listorna I och II till bilaga B (de s. k. bearbetningslistorna), närmare an­ given bearbetning.

En producent som vill göra anspråk på områdesbehandling i tullhänse­ ende för en vara har i allmänhet frihet att själv bestämma vilket kriterium han vill åberopa. Vissa varuslag finns emellertid icke upptagna på listorna I och II, och för dem gäller endast procentkriteriet. Å andra sidan finns det varor, för vilka icke procentkriteriet utan endast bearbetningskriteriet kan åberopas. Dessa finns upptagna i lista II och hänför sig nästan helt till textilområdet.

Vid utarbetandet av bearbetningslistorna har man i allmänhet sökt an­ knyta till vad som inom industrin anses såsom naturliga produktionsled. För att taga ett enkelt exempel betraktas tillverkning av pappersmassa som ett produktionsled skilt från tillverkningen av papper. Denna senare har i sin tur ansetts vara ett från pappersmanufaktur eller grafisk industri skilt produktionsled. Tanken är att bearbetningen inom ett sådant naturligt pro­ duktionsled skall ge den producerade varan områdesursprung oavsett vari­ från de använda råvarorna kommer. Den angivna principen kan anses ha varit vägledande för huvuddelen av varuområdet. I vissa fall har det emel­ lertid ansetts nödvändigt att bestämma den bearbetning som skall grunda rätt till områdesbehandling mera restriktivt. Exempel härpå utgör vissa delar av de kemiska och textila varuområdena. Vad angår det förra har man t. ex. i fråga om organiska kemikalier fastställt ursprungsregler som i allmänhet innebär att en vara måste undergå två kemiska omvandlingar inom området, varjämte vissa krav uppställts på utgångsmaterialet. Att märka är emellertid att för dessa produkter procentkriteriet alternativt kan tillämpas. Från det textila området kan som exempel nämnas, att huvud­ regeln för att vävnader skall ges områdesbehandling är att såväl tillverk­ ningen av garn som vävningen skett inom området. — I vissa fall har be- arbetningsreglerna givits begränsad giltighetstid. Detta gäller då man när­ mare vill studera verkningarna av reglerna, innan man mera definitivt bin­ der sig för dem.

För den praktiska tillämpningen av artikeln hänvisas i mom. 4 till be­ stämmelserna i bilaga B. Däri lämnas bl. a. föreskrifter angående den be­ visning i fråga om varors ursprung och försändning, som skall lämnas till stöd för en framställning om områdesbehandling i tullhänseende. Bevis­ ningen kan bestå av en ursprungsdeklaration avgiven av den siste produ­ centen av varorna inom området jämte en kompletterande deklaration av exportören i de fall då producenten själv icke svarar för exporten. Den kan också bestå av ett ursprungscertifikat utfärdat av en statlig myndighet eller

17

därtill auktoriserat organ, som är utsett av den exporterande medlemsstaten och anmält till övriga medlemsstater, jämte en kompletterande deklaration av exportören av varorna. De formulär som kan komma ifråga har åter- getts i lista IV till bilaga B. Särskilda bestämmelser finns rörande kontroll av riktigheten av lämnade uppgifter. Medlemsstaterna har åtagit sig att in­ föra lagstiftning med erforderliga bestämmelser om straff för personer, som till stöd för framställningar om områdesbehandling tillhandahåller i väsent­ liga hänseenden oriktiga handlingar.

Enligt mom. 5 i artikeln kan rådet besluta att ändra bestämmelserna i denna och i bilaga B. Det föreskrives också i mom. 6, att rådet från tid till annan skall undersöka i vilka hänseenden konventionen kan ändras för att säkerställa en smidig tillämpning av ursprungsbestämmelserna och särskilt för alt göra dessa enklare och mera liberala.

Artikel 5.

Frågan om riskerna för snedvridning av handeln inom frihan-

delsområdet har nära samband med ursprungsproblemet. Vad som skall in­ nefattas i begreppet snedvridning ägnades stor uppmärksamhet vid de ti­ digare frihandelsförhandlingarna i Paris. Från vissa länder inom sexstats- gruppen hävdades då, att risken för snedvridning var stor icke enbart på grund av olikhet i yttre tullnivåer utan även med hänsyn till inre konkur­ rensförhållanden, otillräcklig samordning av den ekonomiska och sociala politiken etc. Inom sjustatsgruppen har det emellertid ansetts befogat att beakta snedvridningsrisker endast i samband med ursprungsproblemet i egentlig mening, d. v. s. i samband med frågan om skillnader i de yttre tull­ nivåerna. Dessa risker har i allmänhet icke bedömts sasom särskilt stora, och man har därför ansett det tillräckligt att bestämma en procedur som möjliggör en tillfredsställande lösning av problemen i de fall de uppkom­ mer.

Denna ståndpunkt har kommit till uttryck i förevarande artikel. Enligt mom. 1 uppställs två huvudförutsättningar för att snedvridning av handeln skall anses föreligga, nämligen dels att — i anslutning till tullavvecklingen inom området — en medlemsstats import av en vara från en annan med­ lemsstat ökar på grund av att de yttre tullar, som den exporterande med­ lemsstaten tillämpar på råvaror och halvfabrikat vilka användes vid till­ verkningen av varan, är väsentligt lägre än motsvarande yttre tullar i den importerande medlemsstaten, dels också att importökningen förorsakar eller skulle kunna förorsaka allvarlig skada på produktion som bedrives inom sistnämnda stat.

Snedvridning kan uppkomma antingen på grund av sådana skillnader i de yttre tullnivåerna på råvaror och halvfabrikat som förelag redan vid konventionens tillkomst eller också genom framtida förändringar av med­ lemsstaternas yttre tullar. Vad angår det förstnämnda fallet kan framhål­ las att ursprungsreglerna och särskilt då bearbetningslistorna utarbetats med beaktande bl. a. av nu föreliggande tullskillnader och att riskerna för opåräknad snedvridning till följd av dessa skillnader därför torde vara för­ hållandevis små.

2 Bihany till riksdagens protokoll 1960. i samt. Nr 25

Kungi. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

18

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Mom. 2—5 innehåller bestämmelser, som tar sikte på dels att komma till

rätta med sådana fall där snedvridning faktiskt uppkommit dels att för­

hindra att snedvridning uppstår. — Enligt mom. 2 skall rådet ha sin upp­

märksamhet riktad på snedvridningsfrågan samt vidtaga erforderliga åt­

gärder för att komma till rätta med den, i första hand genom att ändra

ursprungsreglerna. I mom. 3 stadgas att en medlemsstat i fall av snedvrid­

ning som är av brådskande natur kan vända sig till rådet och få dess be­

myndigande att vidtaga provisoriska åtgärder till skydd för sina intressen.

Sådana åtgärder får tillämpas under allra högst fyra månader och icke

längre tid än som erfordras för att rådet skall komma tillrätta med de för­

hållanden som orsakat snedvridningen. Mom. 4 och 5 avser att förebygga

snedvridning i fall där en medlemsstat överväger ändring av någon yttre

tullsats. Rådet skall då underrättas så att övriga medlemsstater beredes

tillfälle att göra erinringar om de finner att ändringen kan leda till sned­

vridning av handeln. Den medlemsstat som överväger tulländringen skall

enligt mom. 5 själv beakta risken för snedvridning och försöka undvika att

sådan uppstår. Anser någon medlemsstat att snedvridning uppkommit ge­

nom annan medlemsstats åtgärder, kan den hänskjuta fallet till rådet som

har att handlägga det i enlighet med det allmänna samråds- och besvärsför-

farandet i artikel 31. Enligt denna kan rådet avge lämpliga rekommendatio­

ner och har även möjlighet att medge provisoriska åtgärder.

Artikel 6.

Artikeln innehåller bestämmelser angående fiskala tullar och

interna skatter, vilka i artikeln sammanfattningsvis benämnes fiskala av­

gifter. Medlemsstaterna är i princip oförhindrade att tillämpa sådana av­

gifter, dock må de ej utforma avgifterna så att därigenom beredes skydd

åt inhemsk produktion. Detta innebär enligt mom. 1, att medlemsstaterna

icke får belägga importerade varor med fiskala avgifter utöver vad som

utgår å inhemska varor av samma slag eller å andra inhemska varor, vilka

ersätter och direkt konkurrerar med de importerade varorna. De får icke

heller på annat sätt tillämpa avgifterna så att ett faktiskt skydd beredes in­

hemsk produktion. Till den del de av medlemsstaterna tillämpade fiskala

avgifterna innehåller ett protektionistiskt element, d. v. s. till den del de

innebär ett skydd av angivet slag, skall de enligt mom. 3 avskaffas under

övergångsperioden. Härvidlag gäller olika bestämmelser för interna skat­

ter och fiskala tullar. I fråga om de interna skatterna skall det protektio­

nistiska elementet avskaffas senast den 1 januari 1962. Beträffande de

fiskala tullarna finns möjlighet att avskaffa det protektionistiska elemen­

tet antingen gradvis enligt det tidsschema, som gäller för avveckling av

importtullar, eller också på valfritt sätt senast den 1 januari 1965. I mom. 4

föreskrives viss skyldighet för medlemsstaterna att underrätta rådet om

vilka åtgärder som vidtagits för att bringa förefintliga fiskala avgifter i

överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen.

Medlemsstaterna skall enligt mom. 5 underrätta rådet om vilka tullar de

avser att behandla som fiskala tullar enligt denna artikel. I den män sådan

anmälan icke sker i fråga om någon fiskal tull, kommer denna att automa­

tiskt omfattas av bestämmelserna om tullavveckling i artikel 3.

19

Även om medlemsstaterna enligt konventionen är oförhindrade att till- lämpa fiskala tullar, d. v. s. försåvitt de icke innehåller ett faktiskt pro­ tektionistiskt element, så är det bl. a. med hänsyn till möjligheterna att friktionsfritt genomföra importtullavvecklingen enligt artikel 3 och till oli­ ka medlemsstaters rimliga anspråk på reciprocitet i samband därmed icke utan betydelse i vilken utsträckning fiskala tullar faktiskt kommer att till- lämpas. Detta sammanhänger med att vid tillämpning av fiskala tullar med­ lemsstaterna går miste om den preferensbehandling, som på tullområdet i övrigt kommer dem till del. Under förhandlingarna om konventionen har medlemsstaterna lämnat varandra upplysningar om de varor och de fiskala tullar, beträffande vilka de avser att tillämpa bestämmelserna i artikel 6, samt kommit överens om att, för det fall de ändrar sina avsikter i dessa hänseenden, inleda samråd med berörda medlemsstater.

Artikel 7.

I artikeln behandlas frågan om tullrestitution. Med tullresti-

tution avses därvid återbetalning av erlagd tull eller befrielse från stadgad tull för material, vilket importeras och användes vid framställning av varor som därefter exporteras. Det förutsättes tillika att motsvarande återbetal­ ning eller befrielse icke medges då materialet användes för inhemsk förbruk­ ning. Innebörden av artikeln är att medlemsstaterna efter övergångstidens slut icke skall kunna göra anspråk på områdesbehandling i tullhänseende för varor, som visserligen undergått föreskrivna produktionsprocesser men som åtnjutit tullrestitution för i varorna ingående importerat material (jfr mom. 1 och 5). Möjlighet till tullrestitution i förening med områdesbehand­ ling skulle nämligen innebära, att försäljningspriset på denna grund kunde sättas lägre vid export till annan medlemsstat än vid försäljning på hemma­ marknaden. — Enligt mom. 2 skall motsvarande gälla vid tullrestitution för importerade varor av de slag som angives i bilagorna D och E, d. v. s. områ­ desbehandling kan vägras en industrivara, som i exportlandet åtnjuter tull­ restitution för en i varan ingående importerad råvara upptagen i någon av nämnda bilagor.

Hur tullrestitution skall behandlas under övergångstiden har ännu icke avgjorts. Vid förhandlingarna om konventionen ansågs problemet icke på­ kalla något omedelbart ställningstagande, då de olägenheter som följer med restitulionsförfarandet icke gör sig gällande förrän tullavvecklingen pågått viss tid. På grund därav får tills vidare tullrestitution lämnas utan att där­ med rätten till områdesbehandling i tullhänseende går förlorad. Det har emellertid i mom. 3 uppdragits åt rådet att före utgången av 1960 besluta om erforderliga bestämmelser. Rådet synes därvid ha att välja mellan an­ tingen ett system innebärande en successiv avveckling av de förmåner som restitutionen medför för exportlandet eller en ordning enligt vilken full re­ stitution medgives fram till viss tidpunkt under övergångsperioden då de bestämmelser som enligt artikeln skall gälla för tiden efter denna träder i tillämpning.

Artikeln avser endast medlemsstaternas inbördes handel. Restitution i samband med export till utomstående länder beröres sålunda icke. — Vad

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

angår fiskala tullar omfattas dessa ■— som förut nämnts — icke av bestäm­

melserna om tullavveckling i vidare mån än att eventuella protektionistiska

element skall avskaffas under övergångstiden. Så länge dessa protektionis­

tiska element består men icke därefter, kan restitutionsförfarande i sam­

band med fiskala tullar komma att beröras av förevarande bestämmel­

ser (jfr mom. 5).

Artikel 8.

Artikeln innehåller i mom. 1 ett förbud mot att införa eller öka

exporttullar och mot att överhuvud tillämpa sådana tullar efter den 1 ja­

nuari 1962. Undantag medgives i mom. 2 med hänsyn till åtgärder, som en

medlemsstat vidtager för att hindra att någon genom reexport undgår tul­

lar vilka uttages vid export till tredje land.

Artikel 9.

Enligt artikeln skall medlemsstaterna samarbeta på det tull­

administrativa området för att säkra en effektiv och enhetlig tillämpning

av bestämmelserna om tullavveckling och ursprungsreglerna samt för att

så mycket som möjligt begränsa tullformaliteterna.

Bestämmelser angående avveckling av kvantitativa restriktioner

Artikel 10.

Artikeln innehåller bestämmelser om avveckling av kvantita­

tiva importrestriktioner i handeln mellan medlemsstaterna. Härvid kan kon­

stateras, att sådana restriktioner redan nu i allmänhet har en begränsad om­

fattning i medlemsstaterna och att, till följd av den allmänna betalningsba­

lansutvecklingen och den för olika valutor i samband därmed genomförda

konvertibiliteten för löpande betalningar, sådana internationella samarbets-

organ som GATT och Internationella valutafonden verkar för en fortsatt

snabb avveckling av återstående restriktioner. Vad angår förhållandet mel­

lan de förpliktelser, som följer av medlemsstaternas medverkan i nämnda

internationella organ, och bestämmelserna i förevarande artikel, är de sist­

nämnda att betrakta som minimiåtaganden vilka icke inverkar på övriga

internationella förpliktelser i den mån dessa är mera vittgående. Detta har

klart uttalats i Saltsjöbadsrapporten och följer för övrigt av artikel 37.

Bestämmelserna i artikeln motsvarar i sina huvuddrag vad som gäller för

sexstatsmarknaden. Artikeln inledes med en föreskrift — mom. 1 och 2 —

att medlemsstaterna icke får införa eller skärpa kvantitativa restriktioner

vid import från andra medlemsstater och att de så snart som möjligt och

senast till den 1 januari 1970 skall avskaffa existerande restriktioner. Vad

angår sättet för avvecklingen, gäller enligt mom. 3 som allmän princip att

denna skall ske successivt under övergångsperioden och på ett sådant sätt

att den utveckling av handeln som förväntas till följd av den samtidiga tull­

sänkningen icke uteblir och så att några svårare problem icke uppstår un­

der övergångsperiodens sista år. Vid tillämpningen av awecklingsbestäm-

melserna skall enligt mom. 4 alla medlemsstater behandlas lika.

Vad angår tekniken för avvecklingen — vilken behandlas i mom. 5—7 —

utgår man från s. k. baskontingenter. Med baskontingent för en vara för­

stås den kontingent eller summan av de kontingenter, som under år 1959

gällt vid import av varan från andra medlemsstater, eller i vissa fall den

21

faktiska importen av varan från dessa under nämnda år. Den 1 juli 1960 skall medlemsstaterna i fråga om alla varor, vilka är underkastade kvantita­ tiva restriktioner vid import från annat medlemsland, fastställa globalkon­ tingenter som skall vara minst 20 procent större än motsvarande baskon­ tingenter. Dessa globalkontingenter skall vara öppna för alla medlemsstater och kan göras tillgängliga även för utomstående länder. Den 1 juli varje år skall globalkontingenterna ökas med minst 20 procent av sin storlek före­ gående år eller, i fråga om kontingenter som är öppna även för tredje land, med minst 20 procent av den del av kontingenterna som liänför sig till medlemsstaterna. — I de fall då i utgångsläget baskontingenter saknas eller är mycket små, skall medlemsstaterna själva tillse att de kontingenter som fastställs den 1 juli 1960 får en lämplig storlek. Härvid skall beaktas prin­ ciperna i mom. 3 i fråga om handelns utveckling. Andra medlemsstaters in­ tressen i sammanhanget tillgodoses genom de samråds- och besvärsmöjlig- heter som konventionen erbjuder. Man har här valt en annan metod än Rom­ avtalet, som direkt föreskriver kontingenternas minimistorlek (i procent av produktionen).

Som framgår av det föregående har medlemsstaterna enligt artikeln möj­ lighet att göra de fastställda globalkontingenterna tillgängliga även för utom­ stående länder. Detta är ett uttryck för den ståndpunkten att medlemsstater­ nas avsikt icke är att begagna kvantitativa restriktioner som ett medel för att skapa ett inbördes preferenssystem.

Enligt mom. 8 har rådet möjlighet att, i fall då tillämpningen av bestäm­ melserna skulle förorsaka allvarliga svårigheter för en medlemsstat beträf­ fande någon vara, medge alternativa arrangemang för avvecklingen, därvid dock alltjämt principerna i mom. 3 skall beaktas.

Rådet har i mom. 10 ålagts att från tid till annan företaga översyn av bestämmelserna i artikeln och överväga de framsteg medlemsstaterna gjort. Som resultat av sina överväganden kan rådet fatta beslut om nya eller ändrade bestämmelser.

Olika artiklar i konventionen medger undantag från bestämmelserna i fö­ revarande artikel. Sålunda kan en medlemsstat tillämpa kvantitativa im­ portrestriktioner i de särskilda fall som anges i artikel 12. Så kan också ske, då det motiveras av i artikel 18 angivna säkerhetsintressen. Sådana restriktioner kan vidare tillämpas i fall av betalningsbalanssvårigheter en­ ligt artikel 19 eller vid svårigheter inom viss industri eller visst geografiskt område enligt artikel 20. Slutligen må nämnas, att rådet enligt artiklarna 5 och 31 kan tillåta en medlemsstat att använda kvantitativa importrestrik­ tioner som en skyddsåtgärd.

Jordbruksvaror och fiskeprodukter, vilka upptagits i bilagorna D och E, omfattas icke av bestämmelserna i artikeln.

Artikel 11.

Artikeln — vilken till sitt innehåll motsvarar artikel 8 om

exporttullar — innehåller bestämmelse om att kvantitativa exportrestrik­ tioner icke må införas eller skärpas och att de skall avskaffas senast med utgången av år 1961. Detta skall dock icke hindra en medlemsstat att vid­

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

taga åtgärder för att hindra att någon genom reexport undgår restriktio­ ner som tillämpas gentemot tredje land. — Undantag från artikeln medges enligt artiklarna 12 och 18. Vid förhandlingarna rådde vidare enighet om att kvantitativa restriktioner vid export av skrot och avfall av järn, stål och andra metaller för närvarande är nödvändiga och att rådet senare skall bestämma, när ifrågavarande restriktioner kan avskaffas. — Undantag från artikeln har, såsom framgår av bilaga G, medgivits Portugal som under vissa förutsättningar har rätt att tillämpa restriktioner vid export av gruvpro­ dukter.

Artikel 12.

I artikeln uppräknas vissa fall, då kvantitativa restriktioner —-

utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 10 och 11 — må användas, så­ vida de icke utnyttjas som medel för godtycklig eller oberättigad diskrimine­ ring eller till en förtäckt begränsning av handeln. Bl. a. åtgärder till skydd av den allmänna ordningen och moralen och av människors, djurs eller växters liv omfattas av undantagen i artikeln, som nära överensstämmer med arti­ kel XX i GATT.

Konkurrensregler

Artikel 13.

Olika former av statligt stöd åt industrin kan motverka de för­

delar, som förväntas till följd av handelns frigörelse. I särskild grad gäller detta stödåtgärder till förmån för exporten. I mom. 1 av förevarande artikel har därför intagits ett förbud mot att vidtaga vissa exportfrämjande åtgär­ der, som finns angivna i en i bilaga C till konventionen upptagen förteck­ ning. De där uppräknade åtgärderna är sådana som redan är förbjudna i OEEC. — I samma moment stadgas likaledes förbud mot andra stödformer, vilkas huvudsakliga syfte eller verkan är att motverka de fördelar som för­ väntas i anledning av undanröjandet eller frånvaron av tullar och kvantita­ tiva restriktioner i handeln mellan medlemsstaterna.

Vid sidan av de i mom. 1 åsyftade stödåtgärderna kan det tänkas före­ komma andra former av statligt stöd, vilka — utan att strida mot nämnda moment — likväl motverkar de fördelar andra medlemsstater förväntar sig. Det kan t. ex. vara fallet om stöd lämnas åt viss del av näringslivet för att ge skydd mot konkurrensen från tredje land och detta stöd återverkar på konkurrensförhållandena mellan medlemsstaterna. I sådant fall kan en­ ligt mom. 2 en medlemsstat, som anser sig lida skada, hänskjuta frågan till rådet enligt samråds- och besvärsförfarandet i artikel 31. Rådet kan därvid, trots att det icke föreligger brott mot någon förpliktelse enligt konventio­ nen (jfr kommentaren till art. 31), bemyndiga en skadelidande medlemsstat att vidtaga motåtgärder.

Enligt mom. 3 kan rådet besluta att ändra bestämmelserna i artikeln och i bilaga C. Detta kan t. ex. bli aktuellt för det fall OEEC ändrar sina regler angående exportsubventioner.

Artikel H.

Vid utarbetandet av konkurrensregler för frihandelsområdet

har det ansetts nödvändigt att även beakta den offentliga sektorn. Av stor

23

betydelse härvidlag är bl. a. att ekonomisk verksamhet i vissa fall kan vara föremål för statligt eller kommunalt monopol, som utövas av myndighet eller annat offentligt organ eller delegeras till för ändamålet lämpat företag. I de olika medlemsstaterna kan myndigheter och offentliga organ även i andra fall uppträda såsom ägare — helt eller delvis — av vissa produktionsmedel, såsom upphandlingsorgan och även såsom distributörer. Bestämmelserna i förevarande artikel avser att förebygga, att ifrågavarande verksamhet be­ drivs så att otillbörliga handelspolitiska fördelar uppnås för vederbörande medlemsstat eller så att fördelar som andra medlemsstater har anledning att förvänta sig uteblir.

I enlighet härmed har i mom. 1 föreskrivits, att offentliga företag under övergångstiden i sin verksamhet successivt skall avveckla åtgärder som be­ reder inhemsk produktion ett skydd, vilket om det skapats genom tullar, kvantitativa restriktioner eller statliga stödåtgärder skulle vara oförenligi med konventionen. Offentliga företag skall vidare successivt undanröja diskriminering i handeln med hänsyn till nationalitet, i den mån sådan diskriminering motverkar de fördelar som andra medlemsstater förväntar sig i anledning av handelns frigörelse. Enligt mom. 2 skall bestämmelserna om konkurrensbegränsningar i artikel 15, i den mån de är tillämpliga på sådan verksamhet som bedrivs av offentliga företag, gälla för dessa på sam­ ma sätt som för enskilda företag.

Vad som vid tillämpningen av bestämmelserna skall innefattas i begrep­ pet offentliga företag framgår av mom. 6. Definitionen är förhållandevis allmän. Med offentliga företag bör förstås sådana centrala, regionala eller lo­ kala myndigheter, statliga eller kommunala företag och affärsdrivande verk samt andra organ, genom vilka en medlemsstat med stöd av lag eller sin ställning faktiskt kontrollerar eller i väsentlig grad påverkar importen från eller exporten till en medlemsstat.

Anmärkas bör att medlemsstaterna i vissa fall saknar laglig befogenhet att kontrollera den verksamhet som bedrives av regionala eller lokala myn­ digheter eller av företag som står under dessas kontroll. För Sveriges del kan detta sägas gälla i förhållande till kommuner och landsting. För så­ dana fall åligger det enligt mom. 4 medlemsstaterna att verka för att berörda myndigheter eller företag iakttager bestämmelserna i artikeln.

Det må i detta sammanhang nämnas, att Sverige, Norge, Schweiz och Ös­ terrike under förhandlingarna förbehållit sig rätten att — så länge rådet icke bestämmer annorlunda — bibehålla vissa bestämmelser som av dem tillämpas i fråga om alkoholhaltiga drycker.

Artikel 15.

Bestämmelserna i artikeln behandlar konkurrensbegränsningar

inom näringslivet, som återverkar på handeln mellan medlemsstaterna. I mom. 1 fastslås, att vissa affärsmetoder är oförenliga med konventionen i den mån de motverkar de fördelar, som förväntas i anledning av undanrö­ jandet eller frånvaron av tullar och kvantitativa restriktioner i handeln mel­ lan medlemsstaterna. Dessa affärsmetoder är dels överenskommelser mel­ lan företag, beslut av företagssammanslutningar och i samförstånd mellan

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

företag tillämpade förfaranden, vilka har till syfte eller resultat att hindra,

begränsa eller snedvrida konkurrensen inom frihandelsområdet, dels förfa­

randen genom vilka ett eller flera företag på ett otillbörligt sätt utnyttjar eu

dominerande ställning inom området eller en väsentlig del av detta.

För det fall en medlemsstat anser en affärsmetod oförenlig med bestäm­

melserna i artikeln, kan den hänskjuta frågan till rådet i enlighet med det

allmänna samråds- och besvärsförfarandet i artikel 31. Rådet skall under­

söka frågan och kan därvid — om det finner lämpligt eller någon medlems­

stat framställer begäran därom — inhämta yttrande från en undersöknings­

kommitté, tillsatt i enlighet med artikel 33 och bestående av personer med

erforderlig kompetens för bedömning av hithörande spörsmål. Efter verk­

ställd undersökning kan rådet i enlighet med artikel 31 avge rekommenda­

tion, och om sådan icke efterkommes kan en skadelidande medlemsstat be­

myndigas att vidtaga motåtgärder. I samband med rekommendation eller be­

slut om sådant bemyndigande kan rådet enligt mom. 2 i förevarande arti­

kel låta offentliggöra en rapport angående omständigheterna i ärendet.

Det har i mom. 3 ålagts rådet att före utgången av år 1964 — på grundval

av vunna erfarenheter — överväga om ytterligare eller ändrade bestämmel­

ser erfordras för att komma till rätta med konkurrensbegränsningar av an­

givet slag. Därvid skall bl. a. övervägas en närmare bestämning av de affärs­

metoder rådet bör ägna uppmärksamhet. Rådet kan besluta om de bestäm­

melser, som anses påkallade.

Artikel 16.

I artikeln behandlas etableringsrätten inom frihandelsområdet,

d. v. s. rätten för fysiska och juridiska personer i en medlemsstat att etab­

lera och driva ekonomiska företag i en annan medlemsstat. Innebörden av

artikeln kan i princip sägas vara att personer från annan medlemsstat skall

ha lika gynnsam behandling i etableringshänseende som personer i det egna

landet. En mindre gynnsam behandling är tillåten endast, om därigenom de

fördelar som förväntas i anledning av handelns frigörelse inom området icke

motverkas (mom. 1). — Vid bedömning av huruvida medlemsstaterna ger

varandra den behandling i etableringshänseende som förutsättes är icke

enbart utformningen av gällande föreskrifter avgörande. Av större bety­

delse är hur bestämmelserna faktiskt verkar. En formell likabehandling

kan i praktiken innebära diskriminering, t. ex. genom att ett villkor som

uppställs är svårare att uppfylla för utländska personer än för personer

från det egna landet. Å andra sidan kan bestämmelser som formellt inne­

bär olika behandling — t. ex. tillståndstvång för utländska personer men

icke för personer från det egna landet — faktiskt tillämpas på ett icke­

diskriminerande sätt.

Etableringsrätten är enligt mom. 6 begränsad till verksamhet vilken avser

produktion av eller handel med varor som har områdesursprung. Härav föl­

jer bl. a. att förmedling av tjänster, såsom bank-, försäkrings- och trans­

portverksamhet, icke beröres av bestämmelserna. — Etableringen kan ske i

form av ett ekonomiskt företag av vilket slag som helst. Reglerna gäller

oavsett om företaget drives av fysisk person eller genom agentur, filial, dot­

25

terbolag eller annan juridisk person. Verksamhet såsom fri yrkesutövare omfattas i och för sig av etableringsrätten, dock självfallet endast i den män fråga är om produktion av eller handel med varor som har områdesur- sprung.

De som kan göra anspråk på etableringsrätt är dels fysiska personer som har en medlemsstats nationalitet, dels bolag och andra juridiska personer, som bildats i en medlemsstat i enlighet med dess lagstiftning och som där anses ha dess nationalitet. För juridiska personer gäller därjämte, att de skall ha bildats i vinstsyfte samt att de har sitt registrerade säte och sin centrala administration inom frihandelsområdet och där bedriver verksam­ het av betydande omfattning. De sistnämnda villkoren avser att begränsa etableringsrätten till företag, som har en mera självständigt verkande före­ tagsledning inom området och som genom innehav av tillgångar och verk­ samhetens omfattning kan anses ha en fast anknytning till detta. Enbart formell bolagsbildning i en medlemsstat kan sålunda icke åberopas som grund för etableringsrätt i en annan medlemsstat.

Vad angår artikeln i övrigt, föreskrives i mom. 3 viss uppgiftsskyldighet för medlemsstaterna i fråga om innebörden av tillämpade restriktioner. En­ ligt mom. 4 skall rådet före utgången av år 1964 överväga huruvida ytter­ ligare eller ändrade bestämmelser erfordras för att förverkliga den i arti­ keln åsyftade etableringsrätten. Rådet kan också besluta om sådana bestäm­ melser. I mom. 5 anges att bestämmelserna i artikeln icke innebär hinder för medlemsstaterna att utöva normal utlänningskontroll.

Nämnas bör i detta sammanhang, att bestämmelserna i förevarande ar­ tikel icke avser att hindra en medlemsstat att utöva kontroll bl. a. över in­ vesteringar i existerande inhemska ekonomiska företag eller över ägande­ rätten till naturtillgångar. En medlemsstat kan icke resa invändning mot restriktioner som tillämpas i samband med sådan kontroll, såvida det icke i de särskilda fallen kan påvisas att restriktionerna motverkar de förde­ lar, som förväntas i anledning av undanröjandet eller frånvaron av tullar och kvantitativa restriktioner i handeln mellan medlemsstaterna. — Denna inskränkning i etableringsrätten har särskild betydelse för medlemsstater vilka i likhet med Sverige omgärdar utlänningars rätt till direkt eller indi­ rekt förvärv av naturtillgångar med koncessionsförfaranden.

Om en medlemsstat anser, att den icke åtnjuter den etableringsfrihet som tillkommer den enligt förevarande artikel, kan frågan hänskjutas till rådet enligt det allmänna samråds- och besvärsförfarandet i artikel 31.

Artikel 17.

I artikelns mom. 1 stadgas, att ingen bestämmelse i konven­

tionen skall hindra en medlemsstat att vidtaga sådana åtgärder mot dum­ pad eller subventionerad import, som är förenliga med dess övriga inter­ nationella förpliktelser. De åtgärder som därvid kan komma i fråga är i första hand de som medgives enligt artikel VI i GATT. Även i OEEC:s libe- raliseringsstadga finns vissa regler om motverkande av dumping.

Vad angår förhållandet mellan medlemsstaterna torde nämnda bestäm­ melse få sin största betydelse under övergångstiden, då handels- och kon­

Kungl. Maj. ts proposition nr

25

år 1960

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

kurrenshinder av olika slag alltjämt består. Efter övergångstidens slut, då

tullar och kvantitativa restriktioner avskaffats och utrymmet för konkur-

rensbegränsande åtgärder väsentligt inskränkts, synes emellertid möjlig­

heterna för dumping — vare sig nu denna sammanhänger med företagens

prispolitik eller statlig subventionering — vara små. Förekomsten av mark-

nadsskiljande faktorer som möjliggör dumping kan dock icke heller uteslu­

tas i detta läge.

För att skapa ytterligare garantier mot dumping och subventionsstöd i

handeln mellan medlemsstaterna har — efter förebild i Rom-avtalet — i

mom. 2 intagits en bestämmelse om skyldighet för medlemsstaterna att med­

ge återinförsel av varor som de exporterat och som icke undergått någon

bearbetning efter exporten. Vid återinförseln skall varorna vara befriade

från kvantitativa restriktioner, tullar och andra avgifter.

I mom. 3 har intagits en bestämmelse, enligt vilken en medlemsstat är

skyldig att på begäran av en annan medlemsstat undersöka möjligheterna

att vidtaga åtgärder mot sådan dumpad eller subventionerad import till sitt

område, som förorsakar eller kan förorsaka skada för en näringsgren inom

den andra medlemsstaten.

Bestämmelserna i förevarande artikel är tillämpliga även på jordbruks-

och fiskeprodukter upptagna i bilagorna D och E (jfr art. 21 och 26).

Undantagsbestämmelser

Artikel 18.

Enligt artikeln kan medlemsstaterna i vissa fall utan hinder

av bestämmelserna i konventionen vidtaga åtgärder vilka de anser påkalla­

de med hänsyn till väsentliga säkerhetsintressen.

Åtgärder kan exempelvis vidtagas för att hindra att ur säkerhetssyn­

punkt betydelsefulla upplysningar utlämnas. Konventionen lägger icke hel­

ler hinder i vägen för kontroll av handeln med krigsmateriel eller för åt­

gärder som avser sådan forskning, utveckling eller produktion som är

oundgängligen nödvändig för försvarsändamål. Åtgärder av sistnämnda slag

får dock icke inbegripa tillämpning av importtullar, ej heller kvantitativ

begränsning av importen i andra fall än då sådan begränsning är tillåten

enligt artikel 12 eller medgives av rådet genom enhälligt beslut. Ifrågava­

rande verksamhet kan i de flesta fall förutsättas vara militärt betingad men

den kan också avse civil produktion som bedömes nödvändig för försvars­

ändamål. Eftersom skydd för sådan civil produktion i regel icke kan bere­

das genom importtullar eller kvantitativa importrestriktioner, torde sub­

ventionering närmast komma i fråga. Med hänsyn härtill är det redan av

ekonomiska skäl sannolikt att ifrågavarande bestämmelse kommer att av

medlemsstaterna tillämpas endast i utpräglade undantagsfall. Skulle miss­

bruk likväl ske, kan frågan hänskjutas till rådet enligt artikel 31.

Enligt artikeln medgives också åtgärder, som anses påkallade för att säk­

ra kontrollen över användningen av atomenergimateriel, vidare åtgärder

som är påkallade i internationella krislägen eller som vidtages i enlighet

27

med internationella förpliktelser medlemsstaterna påtagit sig i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

Artikel 19.

I konventionen har även intagits en undantagsbestämmelse

med hänsyn till betalningsbalanssvårigheter. Enligt denna gäller, att en med­ lemsstat — utan hinder av vad som stadgas i artikel 10 — kan införa kvan­ titativa importrestriktioner för att skydda sin betalningsbalans, under för­ utsättning att åtgärden är förenlig med dess övriga internationella förplik­ telser (mom. 1). Härvid åsyftas främst bestämmelserna i GATT om förut­ sättningarna för tillämpning av skyddsåtgärder av betalningsbalansskäl. Vad angår förhållandena inom frihandelsområdet, innebär artikeln emel­ lertid, att en medlemsstat bedömer behovet av sådana åtgärder oberoende av övriga medlemsstater. Någon anledning att uppställa krav på godkännan­ de av rådet som förutsättning för tillämpning av skyddsåtgärder bär så­ lunda icke ansetts föreligga. Härvidlag skiljer sig konventionen från Rom­ avtalet, enligt vilket särskilt bemyndigande i princip krävs. Bestämmel­ serna i Rom-avtalet får emellertid ses mot bakgrund av den närmare eko­ nomiska gemenskap som åsyftas och de särskilda anordningar för öm­ sesidig biståndsverksamhet som avtalet förutser för att hindra använd­ ning av importrestriktioner.

Med hänsyn till att medlemsstaternas möjligheter att tillgripa skyddsåt­ gärder av betalningsbalansskäl gjorts direkt beroende av deras förpliktel­ ser gentemot andra internationella organisationer, inom vilkas kompetens det ligger att kontrollera tillämpningen av sådana åtgärder, har bestäm­ melserna angående betalningsbalansfrågors behandling inom frihandels­ området kunnat begränsas. De bestämmelser som intagits i artikeln är för­ anledda av insikten om att skyddsåtgärder, för det fall de tillämpas under en längre period, allvarligt kan störa frihandelssammanslutningens verk­ samhet och att de därför måste hållas under uppsikt. Med hänsyn härtill föreskrives i mom. 2, att en medlemsstat som vidtager skyddsåtgärder av betalningsbalansskäl snarast skall underrätta rådet, som har att undersöka situationen. Rådet kan avge rekommendationer för att mildra de skadliga verkningarna av restriktionerna eller för att hjälpa den berörda medlems­ staten att övervinna sina svårigheter. Om betalningsbalanssvårigheterna blir bestående under längre tid än aderton månader och de tillämpade restrik­ tionerna allvarligt stör sammanslutningens verksamhet, kan rådet fatta beslut om förfaringssätt som mildrar eller uppväger verkningarna av re­ striktionerna. Den medlemsstat som vidtagit åtgärderna är enligt mom. 3 skyldig att, så snart dess betalningsbalanssituation tillåter det, återupptaga tillämpningen av artikel 10.

Artikel 20.

Vid den avveckling av handelshindrcn som förutses i kon­

ventionen kan i vissa fall allvarliga svårigheter uppstå för någon del av medlemsstaternas produktion med återverkningar på sysselsättningen inom den berörda sektorn. I sådana fall kan undantag medges enligt förevarande artikel. Undantagsmöjligheten bör ses mot bakgrund av sammanslutningens allmänna syftemål, som ju bl. a. är att främja full sysselsättning.

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år t960

28

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år 1900

Artikeln kan åberopas, då det i en medlemsstat uppstår en påtaglig ök­ ning av arbetslösheten inom en särskild sektor av industrin eller inom ett särskilt geografiskt område till följd av en betydande minskning i den in­ hemska efterfrågan på en i medlemsstaten producerad vara och då denna minskning i efterfrågan beror på en ökad import från andra medlemssta­ ter till följd av den successiva avvecklingen av tullar och kvantitativa restriktioner (mom. 1). I ett sådant läge kan medlemsstaten genom kvan­ titativa restriktioner begränsa ifrågavarande import. Restriktionerna må bibehållas under högst aderton månader såvida icke rådet medgiver deras tillämpning under längre tid. Rådet kan också bemyndiga medlemsstaten att vidtaga andra åtgärder än kvantitativ importbegränsning. Det kan t. ex. tillåta användning av tullar och subventioner. — Vid tillämpningen av skyddsåtgärderna skall medlemsstaten enligt mom. 2 ge lika behandling åt importen från alla medlemsstater. — Rådet kan enligt mom. 3 avge rekom­ mendationer ägnade att mildra de skadliga verkningarna av de vidtagna åtgärderna eller att hjälpa berörda medlemsstat att övervinna sina svårig­ heter.

Som framhållits under artikel 3 är förpliktelsen att avveckla tullar i prin­ cip fast och ovillkorlig. Om emellertid en medlemsstat i något särskilt fall skulle förutse att beträffande någon vara tullavvecklingen kan leda till svå­ righeter av det slag, som anges i mom. 1 av förevarande artikel, föreligger enligt mom. 4 möjlighet att föreslå rådet ett alternativt awecklingsprogram. Rådet kan lämna sitt tillstånd till att ett sådant tillämpas, under förutsätt­ ning att tullavvecklingen likväl är genomförd vid övergångstidens slut.

Bestämmelserna i artikeln avser endast svårigheter, som uppstår under övergångstiden. Även för tiden därefter kan emellertid behov av undantags­ bestämmelser föreligga. Med hänsyn härtill har i mom. 5 uppdragits åt rådet att före övergångstidens slut överväga och eventuellt besluta om så­ dana.

Jordbruksvaror

Artikel 21.

Enligt artikeln skall med hänsyn till de speciella förhållanden

som råder beträffande jordbruket de föregående artiklarna i konventionen —- med undantag av artikel 1 om sammanslutningen och artikel 17 om dumpad och subventionerad import — icke gälla för de jordbruksvaror som finns angivna i bilaga D till konventionen. Däremot är de efterföljande be­ stämmelserna om t. ex. samråds- och besvärsförfarandet samt institutio­ nerna tillämpliga. De särskilda bestämmelser som skall gälla för berörda varor återfinns i artiklarna 22—25. -— Rådet kan ändra bestämmelserna i förevarande artikel, t. ex. genom att göra ytterligare artiklar i konventionen tillämpliga på jordbruksområdet. Det kan vidare besluta om ändringar i den i bilaga D upptagna varuförteckningen.

Vad angår avgränsningen av varuområdet skulle denna enligt Saltsjö- badsrapporten ske med utgångspunkt från den i bilaga II till Rom-avtalet

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

29

upptagna förteckningen på jordbruksvaror med de ändringar varom över­ enskommelse kunde träffas under de fortsatta förhandlingarna. Den slut­ liga gränsdragningen för frihandelsområdets del har också i stort sett kom­ mit att motsvara den som gjorts i nämnda förteckning. Vissa ändringar har' dock vidtagits, vilka i en del fall innebär att varor tillkommit, i andra fall att varor tagits bort och sålunda överförts till industrisidan. Det må också här anmärkas att huvuddelen av fiskets produkter brutits ut från jordbruks- listan och hänförts till en särskild kategori (se vidare under art. 26). Till skillnad från vad fallet är i Rom-avtalet, har vidare bl. a. huvuddelen av industriellt bearbetade produkter av spannmål och mjöl (såsom bröd och bakverk, makaroner, spagetti etc.) hänförts till jordbruksområdet. Däremot betraktas liksom i Rom-avtalet choklad- och sockerkonfektyrer samt såser och soppkonserver såsom industriprodukter. Å andra sidan kan av varor, som enligt Rom-avtalet är att betrakta som jordbruksvaror men som enligt frihandelskonventionen blir industrivaror, nämnas lin och hampa samt fettsyror. Anmärkas må slutligen att djupfrysta grönsaker, som erbjuder särskilt intresse ur svensk exportsynpunkt, kvarstår som jordbruksproduk­ ter och att handeln med dessa varor sålunda icke blir föremål för den fri­ görelse som genomförs för industrivaror.

Artikel 22.

Som framgår av artikel 21, äger artikel 2 i konventionen om

frihandelssammanslutningens allmänna målsättning icke tillämpning på jordbruksområdet. För detta gäller i stället bestämmelserna i förevarande artikel. I mom. 1 av artikeln anges målsättningen för medlemsstaternas na­ tionella jordbrukspolitik och i mom. 2 målsättningen för deras jordbruks- politiska samarbete inom frihandelsområdet.

Den nationella jordbrukspolitiken skall syfta till att främja ökad pro­ duktivitet samt en rationell och ekonomisk produktionsutveckling, att åstad­ komma stabilitet på marknaden och tillräcklig tillgång på varor för konsu­ menterna till rimliga priser samt att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard. I sin jordbrukspolitik skall medlemsstaterna vidare taga vederbörlig hänsyn till andra medlemsstaters exportintressen och beakta handelns traditionella inriktning. — Målsättningen för samarbetet inom sam­ manslutningen skall vara att — samtidigt som hänsyn tages till medlems­ staternas nationella jordbrukspolitik — främja handeln med jordbruksva­ ror så att medlemsstater vilka i särskilt hög grad är beroende av sin jord- bruksexport får rimliga fördelar av det inledda samarbetet.

Artikel 23.

Ett sätt att förverkliga den i artikel 22 angivna målsättningen

för medlemsstaternas samarbete på jordbruksområdet förutsättes i konven­ tionen vara att ingå jordbruksavtal mellan medlemsstaterna.

Redan i samband med förhandlingarna om konventionen har ett antal bilaterala avtal ingåtts närmast för att tillgodose danska önskemål på jord­ bruksområdet. Bl. a. har ett svenskt-danskt avtal träffats, för vilket eu redogörelse lämnats i det föregående. — I mom. 1 av artikeln noteras, att avtal redan ingåtts mellan vissa medlemsstater. Ytterligare avtal förutsattes kunna bli träffade. Det föreskrives, att parterna i sådana fall skall under­

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

rätta övriga medlemsstater, innan avtalen träder i kraft. Så snart de un­

dertecknats, skall avskrifter av dem omedelbart överlämnas till övriga med­

lemsstater.

Enligt mom. 2 skall avtal som ingåtts eller kan komma att ingås mellan

medlemsstaterna i princip äga giltighet lika länge som konventionen. Gi­

vetvis kan avtal tänkas bli ändrade eller upphävda. Härvidlag är parterna

i vissa fall beroende av övriga medlemsstaters samtycke. Detta följer av

mom. 3 av artikeln, som föreskriver att bestämmelser angående tullar i av­

talen skall gälla till förmån för alla övriga medlemsstater och att fördelar av

sådana bestämmelser icke genom ändringar i avtalen kan undandragas med­

lemsstaterna utan att de lämnat sitt medgivande.

Den anknytning, som jordbruksavtalen genom förevarande artikel får

till konventionen, medför att de bestämmelser i denna som enligt artikel 21

gäller för jordbruksområdet även blir tillämpliga å avtalen. Sålunda kom­

mer t. ex. samråds- och besvärsförfarandet i artikel 31 att kunna anlitas.

Artikel

24. Artikeln har motsvarande funktion på jordbruksområdet som

artikel 13 på industriområdet. I mom. 1 föreskrives att en medlemsstat icke

skall skada andra medlemsstaters intressen genom att direkt eller indirekt

bevilja subventioner för jordbruksvaror på ett sådant sätt att dess export

därav ökas i förhållande till en nära föregående representativ period. Det

må påpekas, att bestämmelsen innehåller visst skaderekvisit. Besvär under

åberopande av artikeln bör sålunda icke kunna riktas mot en medlemsstat

enbart av det skälet att denna genom subventionering ökat sin export av

viss vara. Den ökade exporten skall också innebära skada för annan med­

lemsstats intressen. Vad i övrigt angår bestämmelsens innebörd, bör den

fattas så att den avser medlemsstaternas inbördes konkurrensförhållanden

och intressen icke enbart vid export inom frihandelsområdet utan även vid

export till tredje länder.

I mom. 2 av artikeln uppdrages åt rådet att före den 1 januari 1962 fast­

ställa regler för en successiv avveckling av subventionerad export som ska­

dar andra medlemsstater.

Enligt mom. 3 skall vid tillämpningen av artikeln en exportvaras befrielse

från sådana tullar, skatter och andra avgifter som skulle utgått om varan

förbrukats inom det egna landet icke anses såsom exportsubvention.

Artikel 25.

Enligt artikeln skall rådet ha sin uppmärksamhet riktad på

jordbruksbestämmelserna i konventionen och en gång om året närmare

överväga utvecklingen av handeln med jordbruksvaror. Rådet skall där­

vid särskilt beakta i vad mån ytterligare åtgärder krävs för att främja den i

artikel 22 angivna målsättningen.

Fisk och andra marina produkter

Artikel 26.

I likhet med vad som gäller för de i bilaga D angivna jord­

bruksvarorna skall de tjugu första artiklarna i konventionen — med undan­

tag av artiklarna 1 och 17 —- icke äga tillämpning på den fisk och de andra

31

marina produkter, som upptagits i bilaga E. Däremot är de efterföljande ar­ tiklarna i konventionen tillämpliga. De särskilda bestämmelser som skall gälla för ifrågavarande produkter återfinnes i artiklarna 27 och 28.

Bilaga E omfattar samtliga egentliga fiskeprodukter. Undantagna är dock djupfrysta fiskfiléer, vissa djupfrysta skalade räkor samt fiskkonserver, vilka behandlas som industrivaror. Som sådana behandlas också fett och oljor av fisk och havsdäggdjur. För dessa skall dock enligt särskild överens­ kommelse få tillämpas sådana speciella regleringsåtgärder som tillämpas i fråga om de fettprodukter, vilka hänförts till jordbrukssektorn. Det förut­ sätts härvid, att olika fettprodukter behandlas på ett icke diskriminerande sätt och att eventuellt förekommande manufaktureringsskydd successivt avvecklas.

Beträffande bilagan stadgas i artikeln, att rådet kan fatta beslut om att avföra produkter från denna, vilket innebär att berörda produkter i fort­ sättningen behandlas som industrivaror. I motsats till vad som gäller i frå­ ga om jordbruksvaror kan rådet däremot icke besluta att upptaga nya va­ ror i bilagan. Undantag har — som framgår av det följande -— medgivits i ett särskilt fall, nämligen i fråga om djupfrysta fiskfiléer.

Vid förhandlingarna har alla medlemsstater utom Storbritannien åtagit sig att icke införa eller skärpa kvantitativa restriktioner eller öka tullar på fiskeprodukter vid import från andra medlemsstater. Storbritannien har icke kunnat påtaga sig en formell sådan förpliktelse men har förklarat, att dylika åtgärder icke överväges.

Vid förhandlingarna har en särskild överenskommelse träffats rörande djupfrysta fiskfiléer. Storbritanniens regering har gått med på att betrakta denna vara som industrivara under antagandet att exporten från Danmark, Norge och Sverige till Storbritannien den 1 januari 1970 sannolikt icke kommer att överstiga en årskvantitet om 24 000 ton samt att exporten ut­ vecklas gradvis och i en jämn takt. — För det fall Storbritanniens regering vid någon tidpunkt före den 1 januari 1970 anser att nämnda export ökar onormalt, skall de fyra medlemsstaternas regeringar genast överväga vilka åtgärder som bör vidtagas för att dämpa takten i exportökningen. — Stor­ britanniens regering förbehåller sig rätten att återställa sänkta tullar, om den något år under ifrågavarande period anser att exporten kommer att överstiga 24 000 ton och om det icke varit möjligt att vid förhandlingar mel­ lan de fyra medlemsstaternas regeringar eller genom enhälligt beslut av rådet nå en lösning. Om en sådan åtgärd från Storbritanniens sida blir nöd­ vändig, avser dess regering icke att nedbringa ifrågavarande export under en nivå motsvarande 24 000 ton. — Före den 1 januari 1970 skall de fy­ ra regeringarna samråda i syfte att för rådet framlägga gemensamma för­ slag angående vilka bestämmelser som skall gälla för djupfrysta fiskfiléer efter nämnda tidpunkt. — I händelse av en genomgripande förändring i kon­ kurrensförhållandena inom fiskerinäringen skall rådet överväga att upptaga djupfrysta fiskfiléer i bilaga E, innebärande att dessa i fortsättningen icke skulle betraktas som industrivara. Så skall ske, såvida icke rådet genom en­ hälligt beslut bestämmer annorlunda.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Artikel 27.

Artikel 2 i konventionen om frihandelssainmanslutningens

allmänna målsättning är icke tillämplig på handeln med de fiskeprodukter

som finns upptagna i bilaga E. För dessa gäller i stället bestämmelsen i fö­

revarande artikel. Innebörden av denna är att sammanslutningen — samti­

digt som den tager hänsyn till medlemsstaternas nationella politik och de

särskilda förhållanden som råder inom fiskerinäringen — skall verka för

att handeln med fiskeprodukter utvecklas på ett sådant sätt att medlems­

stater vilka är särskilt beroende av sin fiskeexport får rimliga fördelar av

samarbetet.

Artikel 28.

Rådet skall enligt artikeln före den 1 januari 1961 påbörja en

undersökning av förhållandena i fråga om handeln med de i bilaga E upp­

tagna fiskeprodukterna. Undersökningen skall vara avslutad före den 1 ja­

nuari 1962. Vid undersökningsarbetet skall målsättningen i artikel 27 be­

aktas.

Osynliga betalningstransaktioner och ekonomisk politik

Artikel 29.

Artikeln behandlar osynliga transaktioner och överföringar,

varmed i allmänhet avses tjänsteprestationer, såsom transporter, resor, re­

parationer, reklam, försäkring etc., samt betalning av tjänster t. ex. i form

av frakter, kommissioner, löner, räntor o. d. — I artikeln erkännes —- med

hänsyn till det nära sambandet mellan varuhandeln och ett stort antal

tjänsteprestationer — betydelsen av sådana transaktioner och överföringar

för att sammanslutningen skall kunna fungera på ett riktigt sätt. Det kon­

stateras emellertid, att de förpliktelser medlemsstaterna åtagit sig på detta

område inom andra internationella organisationer för närvarande är till­

räckliga. Därvid avses i första hand medlemsstaternas förpliktelser enligt

OEEC:s liberaliseringsstadga. Om sålunda konventionen icke innehåller

några särskilda bestämmelser om osynliga transaktioner och överföidngar,

uteslutes icke möjligheten att behov därav framdeles kan komma att upp­

stå. Rådet har också givits rätt att besluta om de bestämmelser, som kan

visa sig önskvärda.

Artikel 30.

I och med att handelshindren successivt avskaffas inom fri-

handelsområdet, kommer medlemsstaternas ekonomiska beroende av var­

andra att öka. De åtgärder i fråga om ekonomisk och finansiell politik, som

vidtages i en medlemsstat, kommer sålunda i stigande grad att återverka på

övriga medlemsstaters ekonomi. Detta förhållande konstateras i förevaran­

de artikel.

Fråga uppstår vilken grad av ekonomiskt-politiskt samarbete som påkal­

las av det ökade inbördes beroendet. Den mera långtgående samordning

som Rom-avtalet förutsätter har icke ansetts erforderlig eller ens önskvärd.

Man har i stället velat skapa samarbetsformer av i huvudsak det slag som

utvecklats inom OEEC i förevarande hänseende och som innebär, att den

ekonomiska utvecklingen inom respektive medlemsstater liksom av dessa

vidtagna åtgärder göres till föremål för regelbundet återkommande samråd

33

samt att rekommendationer vid behov avgives. Syftet med samarbetet skall

vara att åstadkomma gemensamma målsättningar och en likartad inställ­

ning till den ekonomiska politikens allmänna inriktning. Däremot är det

icke fråga om att inskränka medlemsstaternas nationella befogenheter.

Artikeln har utformats i enlighet härmed. Medlemsstaterna, som uttalar

sin avsikt att föra en ekonomisk och finansiell politik vilken är ägnad att

främja sammanslutningens syften, skall sålunda med jämna mellanrum ut­

byta åsikter i alla de frågor som sammanhänger med en sådan politik. Där­

vid skall de beakta den motsvarande verksamhet, som bedrives inom OEEC

och andra internationella organisationer. Enligt artikeln kan rådet avge re­

kommendationer till medlemsstaterna i frågor rörande den ekonomiska och

finansiella politiken i den utsträckning som är nödvändig för att säkerstäl­

la att sammanslutningens syften förverkligas och att dennas verksamhet

förlöper friktionsfritt.

Allmänt samråds- och besvärsförfarande

Artikel 31.

I artikeln behandlas det allmänna samråds- och besvärsförfa-

randet. Enligt mom. 1 kan en medlemsstat, som anser att någon fördel som

tillkommer den enligt konventionen eller något av sammanslutningens syf­

ten motverkas, hänskjuta frågan till rådet för behandling.

De fördelar, som tillkommer en medlemsstat enligt konventionen, följer av

att andra medlemsstater iakttager bestämmelserna i denna. Åtskilliga av

dessa bestämmelser innehåller direkta förpliktelser för medlemsstaterna att

handla på visst sätt, exempelvis att sänka tullar eller att avveckla import­

restriktioner. Underlåtenhet att uppfylla dem innebär brott mot konventio­

nen. Bestämmelsernas ordalydelse ger i allmänhet full klarhet om när sa-

dana direkta förpliktelser föreligger. I vissa fall torde måhända formule­

ringarna icke helt klart ge uttryck härför. Såsom exempel kan nämnas arti­

kel 15 om konkurrensbegränsningar och artikel 16 om etablering. Det är

dock även i dessa fall fråga om direkta förpliktelser. Det finns emellertid

bestämmelser i konventionen som utan att medföra förpliktelser för med­

lemsstaterna likväl innehåller normer för deras handlande. Även i fråga om

dessa bestämmelser gäller att uraktlåtenhet att följa dem kan leda till att

förväntade fördelar motverkas. Så kan också tänkas vara fallet om någon

medlemsstat vidtager åtgärder vilka i och för sig icke strider mot någon

särskild bestämmelse i konventionen men som innebär att förväntade för­

delar uteblir.

Enligt mom. 1 kan en medlemsstat även vända sig till rådet i fall då den

anser att något av sammanslutningens syften motverkas (jfr art. 2, 22 och

27). Härvidlag torde dock i allmänhet gälla, att då någon medlemsstats

handlande anses vara oförenligt med målsättningen frågan kan bringas in­

för rådet redan på grundval av någon av konventionens materiella bestäm­

melser (jfr t. ex. art. 2b) och c) med konkurrensreglerna i art. 13—17).

Detta hindrar icke att bestämmelserna om målsättningen i vissa fall kan

3

Ilihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr

25

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

34

tänkas få en mera självständig betydelse som utgångspunkt för ett förfa­ rande enligt denna artikel.

Vad beträffar gången av besvärsförfarandet gäller enligt mom. 2 att rådet sedan en fråga hänskjutits till dess handläggning — samråd förutsättes dess­ förinnan ha ägt rum mellan berörda parter — skall vidtaga åtgärder för att undersöka densamma. Rådet har därvid möjlighet att hänskjuta frågan till en särskild undersökningskommitté tillsatt i enlighet med artikel 33 och är för övrigt skyldigt att göra det om någon berörd medlemsstat framställer be­ gäran därom. Då rådet tager upp frågan till avgörande enligt mom. 3 förut­ sättes en rapport föreligga från den undersökningskommitté som kan ha tillsatts. Vid sitt ställningstagande skall rådet beakta huruvida det fastsla­ gits att en förpliktelse enligt konventionen icke fullgjorts, d. v. s. om ett brott mot denna föreligger, samt vidare i vad mån någon fördel som följer av konventionen eller något av sammanslutningens syftemål motverkats. På grundval av sina överväganden kan rådet genom majoritetsbeslut avge lämpliga rekommendationer till en medlemsstat.

För det fall vederbörande medlemsstat icke efterkommer rekommendatio­ nerna, blir det vidare förfarandet beroende på om det föreligger ett brott mot konventionen eller icke. I det senare fallet har rådet endast möjlighet att avge nya rekommendationer. Föreligger däremot brott kan rådet enligt inom. 4 genom majoritetsbeslut bemyndiga en medlemsstat att gentemot den medlemsstat, som icke efterkommit rekommendationen, vidtaga motåt­ gärder som godkännes av rådet.

Enligt mom. 5 har rådet också möjlighet att — i den mån omständighe­ terna är tillräckligt allvarliga för att motivera det -— bemyndiga en med­ lemsstat att vidtaga provisoriska skyddsåtgärder.

Övriga bestämmelser

Artikel 32.

Rådet blir sammanslutningens högsta beslutande organ (jfr

art. 1). Enligt mom. 1 i förevarande artikel är dess uppgift att utöva de be­ fogenheter och fullgöra de uppgifter som tillkommer det enligt konventio­ nen. Det skall vidare övervaka tillämpningen av denna och hålla uppsikt över den däri förutsedda verksamheten. Det skall också överväga huruvida ytterligare åtgärder bör vidtagas av medlemsstaterna i syfte att främja sammanslutningens syften och att underlätta skapandet av närmare för­ bindelser med andra stater, förbund av stater eller internationella organisa­ tioner. Det sistnämnda är framför allt ett uttryck för strävanden att få till stånd ett närmare ekonomiskt samarbete med övriga OEEC-stater (jfr kon­ ventionens inledning och art. 36).

Varje medlemsstat skall enligt mom. 2 vara representerad i rådet och ha en röst. Vid fullgörandet av sina uppgifter kan rådet enligt mom. 4 fatta beslut, som är bindande för alla medlemsstater, och avge rekommendationer till medlemsstaterna. Beslut och rekommendationer skall enligt mom. 5 vara enhälliga, såvida icke konventionen i de särskilda fallen föreskriver

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

35

annorlunda. De fall då de kan antagas med majoritet hänför sig främst till undantagsbestämmelser och besvärsfrågor. Beslut och rekommendationer skall anses såsom enhälliga, om icke någon medlemsstat avger nejröst. Ing­ enting hindrar sålunda att en eller flera medlemsstater avstår från att rösta utan att därmed enhälligheten går förlorad. I fråga om beslut och rekom­ mendationer, som skall antagas med majoritet, krävs att minst fyra med­ lemsstater avger jaröster.

Rådet kan icke självt detaljbehandla alla frågor. I mom. 3 förutsättes att rådet — vid sidan om sekretariatet (jfr art. 34) -— upprättar de organ och kommittéer som det anser erforderliga.

Artikel 33.

Enligt artikel 31 kan rådet vid behandling av besvärsfrågor

tillsätta särskilda undersökningskommittéer. I förevarande artikel föreskri- ves, att sådana kommittéer skall bestå av personer, som är utvalda på grund av sin kunnighet och redbarhet. Sammansättningen får givetvis i varje sär­ skilt fall bestämmas med hänsyn till de frågor som skall behandlas. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall ledamöterna intaga en oberoende håll­ ning och sålunda varken begära eller mottaga instruktioner från någon annan än sammanslutningen. —- Närmare bestämmelser angående tillsät­ tandet av sådana kommittéer torde komma att intagas i rådets arbetsord­ ning.

Artikel 34.

Enligt artikeln, som innehåller administrativa bestämmelser

för sammanslutningens verksamhet, skall rådet besluta om dels sin egen arbetsordning, dels arbetsordning för de organ som det upprättar i enlig­ het med artikel 32. Rådet skall vidare besluta om anordningar för samman­ slutningens sekretariatsorganisation och om finansiella bestämmelser för verksamheten.

Artikel 35.

Av artikeln framgår, att den juridiska behörighet samt de pri­

vilegier och immuniteter som medlemsstaterna skall tillerkänna samman­ slutningen senare kommer att angivas i ett särskilt protokoll till konventio­ nen. Rådet ges bemyndigande att med regeringen i det land, där samman­ slutningen får sitt säte, träffa avtal om sammanslutningens rättsliga ställ- ning.

Artikel 36.

Rådet skall enligt artikeln upprätta sådana förbindelser med

andra internationella organisationer, som är ägnade att främja sammanslut­ ningens syften. Särskilt skall det därvid sträva efter att få till stånd ett nära samarbete med OEEC.

Artikel 37.

I artikeln understrykes uttryckligen att bestämmelserna i kon­

ventionen icke befriar någon medlemsstat från förpliktelser, som den påta­ git sig genom sin anslutning till OEEC, Internationella valutafonden och GATT. Detta innebär, att bestämmelserna i konventionen är att betrakta som minimiåtaganden, vilka icke inverkar på förpliktelser i förhållande till nämnda organisationer i den mån dessa förpliktelser är mera vittgående (jfr l. ex. art. 10). — Erinras bör i detta sammanhang, att man vid utarbetandet av konventionen i vissa fall kunnat ersätta materiella bestämmelser med hänvisningar till medlemsstaternas övriga internationella förpliktelser. Så

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

36

är fallet i artikel 17 om dumpad och subventionerad import, i artikel 19 om

betalningsbalanssvårigheter och i artikel 29 om osynliga transaktioner och

överföringar.

Artikel 38.

Artikeln innehåller en förteckning över de bilagor som är fo­

gade till konventionen och föreskriver att bilagorna skall anses utgöra en in­

tegrerande del av denna.

Artiklarna 39

—40. Artiklarna innehåller bestämmelser om ratifikation

och ikraftträdande. Konventionen träder i kraft då den ratificerats av alla

sju signatärstaterna.

Artikel

4

1.

Enligt artikeln kan vilken som helst stat, under förutsättning

att rådet lämnar sitt tillstånd därtill, inträda som medlem i sammanslut­

ningen. Inträdet sker på de villkor rådet i varje särskilt fall bestämmer. I

artikeln stadgas vidare, att rådet kan förhandla om överenskommelse med

annan stat, förbund av stater eller internationell organisation för att bilda

en association omfattande ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, gemen­

samma åtgärder och särskilda procedurregler. En sådan överenskommelse

skall underställas medlemsstaterna för godkännande.

Artikel

4

2.

Artikeln behandlar medlemsstats frånträdande av konventio­

nen. Frånträdande kan ske med tolv månaders varsel.

Artikel

4

3.

Enligt artikeln skall konventionen äga tillämpning på med­

lemsstaternas europeiska områden och på de europeiska områden, för vilkas

internationella förbindelser de är ansvariga. I förhållande till Färöarna,

Grönland, Gibraltar och Malta skall konventionen dock icke äga tillämpning,

förrän den medlemsstat som är ansvarig för ifrågavarande områdens inter­

nationella förbindelser avger förklaring därom. Artikeln innehåller vidare

bestämmelser om konventionens territoriella tillämpning bl. a. i fall då nya

medlemsstater tillkommer eller då områden, för vilkas internationella för­

bindelser någon medlemsstat är ansvarig, uppnår självständighet. -— Genom

ett särskilt protokoll har konventionen gjorts tillämplig å Liechtenstein,

som inom sammanslutningen skall företrädas av Schweiz.

Artikel

44. Enligt artikeln kan ändring av konventionen ske genom be­

slut av rådet. Ändringen träder dock i kraft först då den godkänts av samt­

liga medlemsstater. Undantagna från kravet på medlemsstaternas godkän­

nande är de fall då enligt bestämmelser i konventionen rådet äger besluta om

ändring. Sådana bestämmelser finns i artiklarna 3—5, 7, 10, 13—16, 20,

21, 26, 29 och 30.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Departementschefen

Till den tekniska redovisning som lämnats i det föregående vill jag här

inledningsvis foga några synpunkter rörande den allmänna handels­

politiska bakgrunden till de överenskommelser och förslag som

nu förelägges riksdagen.

Det är allmänt känt att svensk handelspolitik sedan lång tid tillbaka

präglats av en strävan att bereda vägen för ett fritt utbyte av varor och

37

tjänster med utlandet. Denna grundläggande målsättning, varom allmän politisk enighet varit rådande, bär kommit till uttryck såväl i en allmänt positiv inställning till det internationella ekonomiska samarbetet som vid förhandlingar med viktiga handelspartners. Den har sin naturliga bak­ grund i det förhållandet att utvecklingen av vårt näringsliv i hög grad byg­ ger på specialiseringens fördelar och möjligheterna att effektivt utnyttja den internationella ai‘betsfördelningen. För ett litet land med förhållandevis en­ sidiga råvarutillgångar men med tillgång till kvalificerad arbetskraft ut­ gör en effektiv utrikeshandel en grundläggande förutsättning för att kun­ na följa den internationella ekonomiska utvecklingstakten och därmed fort­ löpande bereda utrymme för en höjd levnadsstandard. De allmänna be­ tingelserna för utrikeshandeln och särskilt möjligheterna att utan hind­ rande restriktioner vinna tillträde till vidgade marknader ökar i betydelse i takt med skärpningen av den internationella konkurrensen.

Bevarandet av vårt näringslivs möjligheter att hävda sig i internationell konkurrens har framstått som en självklar ekonomiskt-politisk målsättning. Detta har bl. a. kommit till uttryck i en stark återhållsamhet när det gällt att på den svenska hemmamarknaden bereda den egna produktionen skydd mot importkonkurrens. Sverige har sålunda sedan länge fört en lågtull- politik och har även i övrigt eftersträvat frihet från restriktiva ingripanden mot importen. Den revision, som nyligen genomfördes på tullområdet och som medförde en modernisering av tulltaxan, innebar i stort ett klart ställ­ ningstagande till förmån för fortsatt lågtullpolitik. Den svenska tullnivån är därför f. n. en av de lägsta i världen. De restriktiva ingripanden i utri­ keshandeln som framtvingades efter andra världskriget har också avveck­ lats allteftersom förhållandena så medgivit.

Fullföljandet av en liberal handelspolitik kräver emellertid ett betydande mått av reciprocitet. Delta framstår inte minst när det gäller förhållandet mellan ett litet land och de stora marknadsenheterna. Möjligheterna att ge­ nom bilaterala förhandlingar påverka den handelspolitiska inriktningen hos viktiga handelspartners är begränsade. Det har därför tett sig natuidigt för vårt land att aktivt medverka i och stödja det internationella samarbete, som särskilt efter andra världskriget utvecklats med syfte att nedbringa hindren för världshandeln. Jag vill här erinra om sådana viktiga företeelser som försöken att bilda världsomspännande handelsorganisationer. Omedelbart efter andra världskriget utarbetades den s. k. Havannastadgan, som emel­ lertid främst beroende på Förenta staternas inställning aldrig kom att till- lämpas. Större framgång har uppnåtts med det allmänna tull- och handels­ avtalet, GATT, som nu tillämpats över tio år och som omfattar nära ett 40-tal medlemsstater från hela världen. Inom ramen för detta avtal har, bl. a. med svensk medverkan, ett stort antal tullsänkningsförhandlingar ägt rum och de resultat som därvid uppnåtts är betydande. Bland andra orga­ nisationer med liknande syften i vilka Sverige aktivt medverkar kan sär­ skilt framhållas internationella valutafonden (IMF) och den internatio­ nella återuppbyggnadsbanken (IBRD).

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

38

Även om de resultat som uppnåtts i de världsomfattande organisatio­

nerna varit av stor betydelse måste det likväl konstateras att på grund av

rådande förhållanden det mera begränsade europeiska samarbetet hittills

varit än mera resultatgivande, sett ur svensk synpunkt. Jag tänker då i

första hand på verksamheten inom organisationen för europeiskt ekono­

miskt samarbete (OEEC) och den i anslutning därtill upprättade europeiska

betalningsunionen (EPU). De initiativ som inom dessa organisationer tagits

för avveckling av de under efterkrigstiden påtvungna importregleringama

och betalningsrestriktionerna i Västeuropa har krönts med stor framgång.

Den regionala liberaliseringen har också efter hand kunnat utsträckas till

stater utanför OEEC:s medlemskrets. Samarbetet inom OEEC och EPU

har präglats av en stark solidaritet mellan medlemsstaterna och en strävan

att genom ömsesidiga åtgärder främja det inbördes varuutbytet och där­

med också den ekonomiska utvecklingen i Västeuropa. Ett helhjärtat stöd

åt dessa organisationers verksamhet har varit en av grundstenarna i 1950-

talets svenska handelspolitik.

Det hade i och för sig varit naturligt att utsträcka liberaliseringsarbetet

inom OEEC även till tullområdet för att därmed bereda vägen för en mera

djupgående ekonomisk integration i Västeuropa. Från svensk sida gjordes

under en följd av år ansträngningar i den riktningen. I mitten av 1950-talet

hade man också lyckats samla de mindre europeiska lågtulländema kring

vissa förslag till en europeisk tullsänkningsplan.

De senaste årens utveckling har emellertid präglats av andra och mera

långtgående initiativ för samarbetet mellan de västeuropeiska länderna eller

vissa av dessa. Redan 1951 lades genom kol- och stålunionen grunden till en

gemensam marknad för vissa varor omfattande Tyskland, Frankrike, Italien

samt de tre Benelux-länderna. Detta samarbete utsträcktes till övriga varu­

områden genom ett avtal i Rom av år 1957, varigenom den s. k. sexstats-

marknaden upprättades. Samtidigt enades man om att inrätta en speciell

gemensam organisation för atomenergisamarbetet (Euratom).

Det stod från början klart att den form för en inbördes integration som

dessa sex länder, främst av politiska skäl, valt var sådan att den uteslöt en

anslutning från svensk sida. Ett flertal andra av OEEC:s medlemsstater

befann sig i samma situation. I syfte att undgå den djupgående ekonomiska

splittring av Västeuropa som syntes hota genom de ekonomiska konsekven­

serna för andra länder av sexstatssamarbetet togs inom OEEC initiativ till

förhandlingar om ett västeuropeiskt frihandelsområde, inkluderande sex-

statsmarknaden. Dessa initiativ stöddes från början aktivt från svensk

sida då därmed lösningar borde kunna vinnas som medgav fortsatt ekono­

misk samverkan, baserad på ömsesidighet och likabehandling, mellan

OEEC:s medlemsstater utan att därmed behövde förknippas villkor som på

grund av allmänna politiska överväganden skulle vara oacceptabla för en­

skilda länder. För Sveriges del måste allvarligt beklagas att dessa förhand­

lingar, som efter att ha pågått i nära två och ett halvt år avbröts i slutet

av 1958, icke ledde till åsyftat resultat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

39

Genom frihandelsförhandlingarnas misslyckande uppstod en för det fort­ satta ekonomiska samarbetet i Västeuropa kritisk situation. På många håll utanför sexstatsgruppen ansågs det angeläget att icke försitta någon tid för att förbättra förutsättningarna för en senare mera framgångsrik förhand­ ling och för att så långt möjligt uppväga de ekonomiska konsekvenserna av sexstatsmarknaden. Detta innebar att man borde stärka det inbördes sam­ arbetet för att därmed dels skapa bättre förutsättningar för alt kunna följa den ekonomiska utvecklingstakten inom sexstatsmarknaden, dels också åstadkomma en på gemensamt uppträdande grundad starkare förhand- lingsposition.

Det är mot denna bakgrund som samarbetet mellan sjustaterna, d. v. s. Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike, vuxit fram. Det är enligt min mening utomordentligt glädjande att dessa länder så snabbt kunnat enas om att upprätta en frihandelssammanslutning, som är avsedd att förverkligas i huvudsakligen samma takt som sexstater- nas gemensamma marknad.

Beträffande förloppet av sjustatsförhandlingarna liksom av de tidigare Parisförhandlingarna vill jag hänvisa till den redogörelse som lämnats i det föregående. Jag vill också erinra om att riksdagen på olika sätt hållits fort­ löpande informerad om dessa förhandlingar liksom om förhandlingarna om en nordisk tullunion. Senast lämnades en översiktlig redogörelse härom genom en särskild regeringsdeklaration i samband med en debatt i riksdagen den 17 november 1959.

Frihandelssammanslutningen utgör naturligtvis icke ur ekonomisk syn­ punkt något fullgott alternativ till det västeuropeiska frihandelsområdet. Kretsen av medlemsstater är mindre, deras inbördes geografiska belägenhet är inte idealisk och de fördelar som följer med eu utvidgning av marknaden är begränsade jämfört med en större marknadsbildning. Men för de mindre medlemsstaterna representerar detta samarbete den enda väg som i prak­ tiken stått till buds för att i nuvarande läge få tillträde till en stormark­ nad. Frihandelssammanslutningen innebär i sig ett viktigt steg i riktning mot en friare handel och den bör även vara ägnad att underlätta nya för­ handlingar med framför allt sexstatsgruppen om en vidare lösning av fri- handelsproblemen.

Sett ur svensk synpunkt representerar tillkomsten av sjustatsmark- naden betydelsefulla förändringar för utvecklingen av utrikeshandeln. Härigenom erhåller svensk industri efter en övergångsperiod på högst tio år tillträde till en marknad om 90 miljoner innevånare utan att besväras av importrestriktioner eller tullar. Uppenbart är att härigenom stora utveck­ lingsmöjligheter erbjudes svensk företagsamhet. I särskild bilaga (Bihang 1) till statsrådsprotokollet har redovisats en del statistiska uppgifter röran­ de sjustatsmarknaden. Det framgår därav bl. a. vilken betydelse denna marknad redan nu har för avsättning av svenska varor. Av såväl totalex­ porten som exporten av hel- och halvfabrikat går ca 35 procent till sju-

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

40

statsgruppen medan ca 25 procent av importen kommer från detta område. Exporten till sjustatsgruppen representerar f. n. icke oväsentligt större be­ lopp än exporten till sexstatsmarknaden medan förhållandet på importsi­ dan är det motsatta. Det innebär också att Sverige gentemot de sju har ett visst exportöverskott och gentemot de sex ett betydande importöverskott. — Inom frihandelssammanslutningen utgör Storbritannien, Norge och Dan­ mark de viktigaste marknaderna för svenska varor; dessa tre länder mot­ tar f. n. mer än 90 procent av den totala svenska exporten till sammanslut­ ningens medlemsstater.

Samtidigt som genom det fria tillträdet till en stormarknad nya möjlig­ heter öppnas för exportindustrin måste givetvis också beaktas att tillkoms­ ten av sjustatsmarknaden innebär att den svenska marknaden öppnas för fri konkurrens från de övriga medlemsstaternas näringsliv. Med hänsyn till den återhållsamhet, som enligt vad jag förut framhållit sedan länge iakt­ tagits i vårt land, när det gällt att genom tullar eller på annat sätt bereda den egna produktionen skydd mot importkonkurrens, torde detta emeller­ tid i stort icke behöva medföra några mera kännbara svårigheter. Vissa an­ passningar av produktion och distribution blir dock nödvändiga och det är angeläget att de problem som härvidlag kan uppkomma beaktas i god tid. Det är också av vikt att genom en smidig arbetsmarknadspolitik tillse att omställningsprocessen förlöper så väl som möjligt. Om gynnsamma inter­ nationella konjunkturer blir bestående under övergångstiden, torde denna anpassning väsentligt underlättas. Jag fäster därför stor vikt vid alt fri­ handelssammanslutningen uppställt som ett av sina främsta syftemål att främja en ekonomisk expansion och full sysselsättning. — I anslutning här­ till vill jag allmänt understryka vikten av att nära kontakt kan upprätt­ hållas med näringslivet och arbetsmarknadens parter rörande de frågeställ­ ningar som aktualiseras vid genomförandet av den nya marknadsbildning- en. Vad särskilt beträffar de arbetsmarknadsproblem som kan uppstå vill jag erinra om att representanter för den fria fackföreningsrörelsen i EFTA- länderna under förhandlingarna framfört sin önskan om nära samverkan och jag utgår från att en sådan skall kunna komma till stånd i lämpliga former.

Min allmänna bedömning av frihandelssammanslutningen är mot bak­ grunden av vad jag här framhållit att den står väl i överensstämmelse med den traditionella inriktningen av den svenska handelspolitiken och även i övrigt är väl förenlig med landets intressen. Denna uppfattning synes ock­ så delas av svenskt näringsliv. Jag är också förvissad om att med den eko­ nomiska utveckling som under senare tid ägt rum i vårt land och med den omfattande investeringsverksamhet som bedrivits såväl inom den privata som offentliga sektorn, svenskt näringsliv är väl rustat att möta den skärp­ ta konkurrens som följer med en större marknad.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att Sveriges deltagande i förhand­ lingarna om ett europeiskt frihandelsområde liksom i de senare sjustatsför- handlingarna ställt mycket stora anspråk på utrednings- och för­

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

41

beredelsearbetet. Särskilda organisatoriska åtgärder härför vidtogs redan i ett tidigt skede av förhandlingarna. Kungl. Maj :t uppdrog den 8 mars 1957 åt kommerskollegium att verkställa erforderliga utredningar i nu nämnda avseenden. För ändamålet knöts till kommerskollegium en särskild delegation, i vilken, förutom några statliga representanter, ingått framstå­ ende företrädare för olika grenar av näringslivet och dess organisationer. Sålunda har industri, handel, jordbruk, småindustri och hantverk, export- och importorganisationer liksom arbetsmarknadens parter varit företrädda i delegationen. Kommerskollegiets utredningsverksamhet har bedrivits i nära samverkan med olika organisationer inom näringslivet och på arbets­ marknaden för vilket ändamål särskilda kontaktgrupper verkat. Genom denna organisation har det varit möjligt att snabbt få till stånd en bedöm­ ning av uppkommande förhandlingsproblem. Kommerskollegium har under förhandlingarnas förlopp avgett ett mycket stort antal utredningar och ytt­ randen rörande såväl principiella frågor av central betydelse som special- frågor och under förhandlingarna framlagda förslag till lösningar av före­ liggande problem. Genom att slutförhandlingarna om EFTA-konventionen fördes i Saltsjöbaden och Stockholm kunde delegationen fortlöpande hållas orienterad om olika frågeställningar. Den kunde därför på basis av det ut­ kast till konvention som skulle föreläggas ministermötet i november i Stockholm ta ställning till frågan om svensk anslutning till förslaget. Detta skedde genom en skrivelse daterad den 16 november 1959. Delegationen tillstyrkte däri enhälligt att Sverige skulle godtaga förslaget till konvention. — De uppgifter, som åvilat kommerskollegium och den till kollegium knutna delegationen har gällt utredningsarbetet i allmänhet. De särskilda utred­ ningar som krävts på jordbrukets och fiskets områden har utförts av sta­ tens jordbruksnämnd.

Det är mig angeläget att i anslutning till denna redogörelse uttala till­ fredsställelse över det sätt på vilket det svenska näringslivet och dess orga­ nisationer medverkat i det krävande förberedelsearbetet. Det intresse som från olika håll visats för hithörande frågor och den beredvillighet som kom­ mit till uttryck att snabbt medverka till utredning av uppkommande problem har gjort det möjligt att basera de svenska ställningstagandena i samband med förhandlingarna på väl dokumenterat underlag. Den tillförsikt och vid­ synthet som präglat det svenska näringslivets ställningstagande i stort till frihandelsproblemen har självfallet i hög grad underlättat förhandlingarna från svensk sida.

Stort intresse knyter sig nu till möjligheterna att å s t a d k o m- m a en vidare europeisk frihandelsuppgörelse. Frihan- delssammanslutningens medlemsstater har i upprepade deklarationer gett uttryck för sin önskan alt snarast komma till eu sådan uppgörelse särskilt med sexstatsgruppen. Vid det ministermöte i november, då EFTA-konven- lioneai paraferades, antogs även en resolution som upprepade dessa önske­ mål, därvid erinrades om de framsteg som gjorts under mer än tio års sam­

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

42

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

verkan inom OEEC. Denna resolution har i särskild ordning delgivits samt­

liga de sex ländernas regeringar. Även i andra internationella sammanhang

har önskemål uttalats om återupptagande av förhandlingar för att åstad­

komma en överenskommelse omfattande samtliga OEEC-länder. Jag syftar

härvid särskilt på en i september i fjol av Europarådets församling antagen

resolution om bildandet av en europeisk ekonomisk association och en av

Europarådets ministerkommitté senare i december antagen resolution i

samma syfte.

Upprättandet av frihandelssammanslutningen kan som jag förut antytt

i och för sig vara en faktor som befordrar möjligheterna till en vidare euro­

peisk uppgörelse. Den demonstrerar en långtgående sammanhållning mel­

lan en grupp av länder. EFTA-konventionen visar också att det är möj­

ligt att avtalsmässigt lösa de med ett frihandelsområde förenade ursprungs-

problemen om vilka det icke var möjligt att nå någon allmänt acceptabel

uppgörelse under Parisförhandlingarna. — Man kan också hysa den för­

hoppningen att den förbättring av Frankrikes ekonomiska läge som inträtt

under det senaste året skall vara ägnad att underlätta upptagandet av nya

lörhandlingar; tidigare hysta farhågor om bristande konkurrensförmåga hos

det franska näringslivet har utan tvekan visat sig överdrivna.

Det är ännu för tidigt att bedöma konsekvenserna av det initiativ till nya

kontakter, som togs vid mötet mellan Förenta staternas, Frankrikes, Stor­

britanniens och Västtysklands stats- och regeringschefer i december förra

året. Dessa kontakter avser frågor rörande handelspolitik, bistånd till de un­

derutvecklade länderna och en eventuell omorganisation av OEEC. Ur svensk

synpunkt är det anledning att i detta sammanhang skjuta förhållandet mel­

lan frihandelssammanslutningen och sexstaternas ekonomiska gemenskap

i förgrunden. Endast om en acceptabel ekonomisk samverkan mellan de

europeiska länderna kan åstadkommas, blir det möjligt för dessa att också

utåt spela den roll, som bör tillkomma dem. En uppgörelse mellan frihan­

delssammanslutningen och sexstatsgruppen är också av primär betydelse

för att möjliggöra ett effektivt stöd även åt de medlemmar av OEEC, som

kommit mindre långt i industrialisering och ekonomisk utveckling och som

därför inte ännu kan ta på sig de fulla förpliktelserna som medlemmar av

ett frihandelsområde.

Regionalt samarbete behöver, som jag förut framhållit, inte medföra olä­

genheter för utomstående länder utan kan, om det utformas på lämpligt

sätt, tvärtom befordra en vidare samverkan. Erfarenheten från OEEC har

till fullo gett belägg härför. Det är ur svensk synpunkt angeläget att samar­

betet för en fortsatt avveckling av handelshindren, som nu närmast måste

gälla tullarna, får en sådan utåtriktad karaktär. Mot sexstatsmarknaden har

på det ekonomiska planet utomstående länder kunnat rikta den invänd­

ningen att den medför en hög yttre tullmur. Den nya omgång av tullförhand­

lingar inom GATT som planeras med början i höst borde utgöra ett gott till­

fälle för allvarliga strävanden att sänka tullhindren på en världsvid bas.

De förhållanden som jag här pekat på talar i och för sig för att förutsätt­

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 19t>0

43

ningar borde vara för handen för att uppnå en tillfredsställande allmän han­ delspolitisk uppgörelse i Västeuropa. Likväl bedömer jag inte utsikterna till en snar sådan överenskommelse alltför optimistiskt. Det finns alltjämt icke något tecken på att någon sådan avgörande förändring inträtt i bedömning­ arna — kanske främst på det politiska planet — att föreliggande motsätt­ ningar kan överbryggas. Nya misslyckanden kan förvärra läget, och tidpunk­ ten för att återuppta förhandlingar måste därför väljas med omsorg. För att förhandlingar skall bli framgångsrika krävs att alla parter bemödar sig om att icke ensidigt driva det egna landets intressen och att de visar en bestämd vilja att uppnå resultat även till priset av kännbara kompromisser. För Sve­ riges del gäller det att icke förtröttas i ansträngningarna att söka åstadkom­ ma de nödvändiga förutsättningarna för en sådan överenskommelse som på det handelspolitiska området tryggar fortsatt förtroendefullt samarbete mellan Västeuropas stater.

Tillkomsten av frihandelssammanslutningen har medfört att frågan om det ekonomiska samarbetet mellan de nordiska län­ derna kommit i ett nytt läge. När överläggningarna om sammanslutning­ en började, förelåg en plan för ett närmare samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige, innefattande upprättandet av en gemensam nordisk marknad i tullunionens form. Jag beklagar att det inte varit möj­ ligt att redan långt tidigare realisera ett sådant samarbete. Detta skulle nämligen enligt min mening ha stärkt de nordiska ländernas ställning i de internationella handelsdiskussionerna. De överläggningar som under som­ maren och hösten 1959 fördes mellan de nordiska länderna gav emeller­ tid klart vid handen att någon enighet mellan länderna icke kunde upp­ nås om att genomföra den nordiska tullunionen inom ramen för frihandels­ sammanslutningen. Det måste därför konstateras alt i det läge som för­ handlingarna om frihandelssammanslutningen skapat något politiskt be­ slut icke kunde fattas om alt förverkliga den nordiska marknadsplanen. Det rådde likväl allmän enighet om önskvärdheten av att under de nya för­ hållandena tillvarata alla möjligheter till sådant samarbete, som kunde vara till gagn för de nordiska länderna. Detta bar också kommit till uttryck i det förslag alt organisera en permanent nordisk ministerkommitté, vilket underställts Nordiska rådet och till vilket detta anslutit sig.

Av särskild betydelse ur nordisk synpunkt är den ställning som Finland intar. Medan Danmark, Norge och Sverige från början ingår som medlem­ mar i den europeiska frihandelssammanslutningen, har Finlands regering hittills endast tillkännagivit sin önskan om förhandlingar rörande Finlands förhållande till sammanslutningen. Olika former av samverkan kan ifråga- komina. Det tillkommer givetvis Finlands regering att besluta om landets ställning härvidlag. Från svensk sida framstår det som angeläget att på allt sätt underlätta en lämplig form av uppgörelse. Jag bär med tillfredsställelse kunnat konstatera att denna uppfattning delas också av övriga medlemmar av sammanslutningen.

44

Kungi. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Efter dessa inledande synpunkter av mera allmän karaktär skall jag nu

övergå till den närmare innebörden av den träffade över­

enskommelsen om en europeisk frihandelssamman-

s 1 u t n i n g och frågan om de åtgärder som vid ett godkännande av denna

påkallas från svensk sida.

Som framgått av den föregående redogörelsen avser konventionen upp­

rättande av ett frihandelsområde. Den centrala delen av överenskommelsen

utgörs av förpliktelserna att i den inbördes handeln mellan medlemssta­

terna avveckla tullar och kvantitativa restriktioner för import och export.

Däremot påverkas icke direkt medlemsstaternas förhållanden till utomstå­

ende länder. Rätten till en autonom yttre tull- och handelspolitik är till

skillnad från förhållandena inom en tullunion i princip bevarad inom en

sammanslutning av detta slag. Valet av frihandelsområdet som associtions-

form är ett uttryck för den utåtriktade karaktären av det samarbete som de

sju EFTA-länderna inlett och för deras strävan att bevara och i liberal an­

da utveckla sina handelsförbindelser med utomstående länder. Associations­

formen och det förhållandet att konventionen i princip står öppen för nya

medlemsstater som är beredda ta på sig dess förpliktelser utgör belägg för

att konventionen är avsedd som ett första steg på vägen mot vidare interna­

tionellt samarbete. Medlemsstaterna har i olika sammanhang offentligt de­

klarerat sin uppfattning och sina önskemål i detta hänseende.

Tillkomsten av ett frihandelsområde påverkar naturligtvis såtillvida för­

utsättningarna för utomstående länders handel med medlemsstaterna som

de icke blir delaktiga i den inbördes tullavvecklingen. Detta innebär i och

för sig en avvikelse från en strikt mest-gynnad-nations-behandling. Skapan­

det av ett frihandelsområde liksom av en tullunion har emellertid i interna­

tionella sammanhang vunnit erkännande som förenligt med mest-gynnad-

nations-principen. Särskilt viktigt när det gäller bedömningen av ett fri­

handelsområde är att denna samarbetsform genom sin liberala karaktär

och medlemsstaternas frihet att bestämma om sina handelsförbindelser

med tredje land anses ha en allmänt gynnsam effekt på strävandena

mot en friare internationell handel. Enligt artikel XXIV i GATT är en av­

talsslutande part fri att medverka i ett frihandelsområde, förutsatt att

vissa huvudvillkor uppfylls. Dessa är främst att överenskommelsen skall

omfatta praktiskt taget all handel mellan medlemsstaterna samt att den

skall innefatta ett program för fullständig avveckling av existerande tullar.

Ett visst notifikations- och granskningsförfarande skall vidare iakttas. -—

Alla medlemsstater i EFTA-konventionen utom Portugal är f. n. medlemmar

i GATT. Avsikten är att konventionen i vederbörlig ordning skall understäl­

las denna organisation och den närmare behandlingen därav kommer att äga

rum under våren. Med hänsyn till omfattningen av den handel som kommer

att helt frigöras från restriktioner inom sjustatsmarknaden torde konven­

tionen uppfylla de i GATT uppställda huvudvillkoren. Om inga erinringar

rörande EFTA-konventionens förenlighet med GATT framställs krävs

icke något formellt godkännande från GATT:s sida; skulle å andra sidan

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

45

förutsättningarna icke anses helt uppfyllda kan konventionen likväl god­ kännas med två tredjedels majoritet. I den mån behandlingen i GATT skulle ge upphov till ändringar eller tillägg av formell natur torde Kungl. Maj:t be­ myndigas att utan riksdagens hörande godtaga dessa. Det samma torde även i övrigt böra gälla sådana ändringar i konventionen som icke berör huvud­ principerna och som ej heller är av väsentlig betydelse ur svensk synpunkt. — I detta sammanhang må erinras om att mest-gynnad-nations-behandling kan ha avtalats bilateralt med länder som icke är medlemmar av GATT. Sådan överenskommelse torde emellertid i princip icke kunna anses ha längre gå­ ende innebörd än som följer av motsvarande bestämmelser i GATT-avtalet.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1959 godkänt konventionen angåen­ de den europeiska frihandelssammanslutningen, har konventionen under­ tecknats. Den träder emellertid inte i kraft förrän den ratificerats av samt­ liga sju signatärstater. Avsikten är att detta skall ske senast den 31 mars 1960. Intill dess pågår erforderligt förberedelsearbete på basis av vissa provisoriska arrangemang. Riksdagens godtagande av konventionen angåen­ de den europeiska frihandelssammanslutningen torde böra utverkas i så­ dan tid att Sveriges ratifikationsinstrument kan i vederbörlig ordning de­ poneras före nyssnämnda datum.

Innan jag går närmare in på konventionens bestämmelser vill jag fram­ hålla följande allmänna synpunkter. Konventionen är resultatet av ingå­ ende förhandlingar mellan de sju medlemsstaterna. Det ligger i sakens na­ tur att de skiftande förhållanden och intressen som föreligger hos de en­ skilda medlemsstaterna i många fall nödvändiggjort kompromisser. Den lösning varje särskild fråga erhållit kan därför för det enskilda landets del icke bedömas isolerad utan måste ses som ett element i den samlade över­ enskommelsen. Denna är sålunda att betrakta som en sammanhängande helhet. Såväl denna uppgörelsens allmänna karaktär som tidsfaktorn gör att det knappast kan anses föreligga något utrymme för ytterligare för­ handlingar mellan medlemsstaterna om ändringar i konventionstexten och att sålunda staternas ställningstagande nu bör avse ett godtagande eller icke­ godtagande av konventionen i befintligt skick.

Konventionen är uppbyggd på principen om samarbete utan överstatliga inslag. Varje enskild medlemsstats suveränitet respekteras. En grundläg­ gande princip är sålunda att nya förpliktelser icke skall kunna påläggas en medlemsstat mot dess vilja. I den mån åtaganden utöver dem som redan från början nedlagts i konventionen aktualiseras, krävs enhällig anslutning från samtliga medlemsstater. — De fasta förpliktelser som ingår i konven­ tionen hänför sig dels till avvecklingen av tullar och kvantitativa restrik­ tioner på import och export, dels också till vissa konkurrensregler som an­ setts nödvändiga för att ge avvecklingen av handelshindren åsyftad inne­ börd. Däremot bibehåller i princip varje medlemsstat sin frihet när det gäl­ ler utformningen av sin yttre handelspolitik och av den ekonomiska och so­

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

ciala politiken etc. — I detta sammanhang vill jag emellertid understryka den faktiska inverkan på medlemsstaternas yttre och inre ekonomiska för­ hållanden som frihandelssammanslutningen kan förväntas få. Oavsett före­ komsten av formella förpliktelser är det naturligt att medlemsstaterna i ut­ formningen av sina handelsförbindelser med utomstående länder beaktar det närmare ekonomiska samarbete som utvecklas inom sammanslutningen och intresset av att detta samarbete fungerar friktionsfritt. Vad angår den ekonomiska politiken krävs en anpassning med hänsyn till sammanslut­ ningens allmänna målsättning. Den starkare bindning på det handelspoli­ tiska området som sammanslutningen medför olika medlemsstater emellan skärper naturligtvis också kraven på en fortlöpande inre ekonomisk balans.

En grundläggande princip i konventionen — som i viss mån följer av vad förut sagts om medlemsstaternas allmänna ställning inom sammanslutning­ en — är att beslut av institutionerna, i allmänhet sammanslutningens råd, skall fattas med enhällighet. Detta gäller naturligtvis i första hand beslut om ändring av själva konventionen. Inträde av nya medlemsstater och associa­ tionsavtal med utomstående stater eller med internationell organisation skall också beslutas med enhällighet. I den mån kompletterande bestämmelser erfordras utöver dem som ingår i konventionen och dess bilagor eller om i övrigt fråga uppkommer om utvidgning av medlemsstaternas förpliktelser krävs likaledes enighet därom. Av praktiska skäl har det emellertid ansetts befogat att i vissa klart definierade fall beslut skall kunna fattas med ma­ joritet. Detta gäller framför allt frågor om temporär befrielse för en med­ lemsstat från eljest gällande förpliktelser, exempelvis på grund av iråkade svårigheter, samt vid avgörande av besvär och tvister mellan två eller flera medlemsstater. För sistnämnda fall gäller den regeln att en rekommenda­ tion alltid kan utfärdas med majoritet, men att mot en medlemsstat riktat bindande beslut kan fattas med majoritet endast i fall där denna medlemsstat brutit mot någon förpliktelse i konventionen. Sådant beslut avser i allmän­ het tillstånd för en annan medlemsstat att vidtaga mot den felande staten riktade skydds- eller motåtgärder.

Då konventionens förpliktelser i stor utsträckning är fasta och ovillkor­ liga måste samtidigt som konventionen godtas erforderliga beslut fattas, som möjbggör ett fullföljande för Sveriges del av ifrågavarande förpliktelser. Främst krävs givetvis regler som för Sveriges del möjliggör tullavvecklingen inom frihandelsområdet. Även vissa andra fullmakter för Kungl. Maj :t er­ fordras för att konventionens bestämmelser för Sveriges del skall kunna tillämpas på ett smidigt sätt. Jag återkommer i det följande till hithörande spörsmål.

Konventionens centrala bestämmelse, förpliktelsen att avveck­ la bestående tullar, gäller såväl export- som importtullar. När det gäller exporten tillämpas i vårt land för närvarande icke några tullar eller motsvarande avgifter på de varor som här avses. Konventionen innebär dock att sådana tullar eller avgifter för framtiden icke kan tillämpas mot med­

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

47

lemsstaterna. Hinder föreligger emellertid icke att för särskilda ändamål utta smärre avgifter i samband med export förutsatt att avgifterna är icke­ diskriminerande och att de icke har någon restriktiv verkan på handeln mellan medlemsstaterna.

Importtullarna skall enligt i konventionen närmare angivna bestämmelser avvecklas successivt under tio år. Denna förpliktelse gäller samtliga varor utom de särskilda jordbruks- och fiskeprodukter som upptagits i bilagorna D och E till konventionen. Undantagna från avvecklingen är vidare i prin­ cip fiskala tullar. Beträffande dessa senare skall dock avveckling ske av eventuellt förekommande protektionistiska element antingen i takt med övriga tullsänkningar eller på en gång senast den 1 januari 1965. För vårt lands vidkommande torde i detta sammanhang endast ett fåtal tullar böra betraktas som fiskala. Det gäller framför allt tullarna på parfymer, Öl, vissa läskedrycker och en del andra produkter av mindre betydelse. Även om vårt land liksom andra medlemsstater med hänsyn till förekomsten av inhemsk produktion ur strikt formell synpunkt skulle vara berättigat att betrakta ett större antal tullar som fiskala har det rått enighet om att allmänt efter­ sträva en begränsning av undantagen från tullavvecklingen på denna grund.

Genomförandet av tullsänkningsprogrammet förutsätter en avvikelse från den av riksdagen antagna tulltaxan. Bestämmelser erfordras om avtalade tullsänkningar under övergångstiden och tullfrihet för tiden därefter. Av praktiska skäl synes detta lämpligen kunna åvägabringas genom en särskild förordning som ger Kungl. Maj :t befogenhet att besluta om de tullsänkning­ ar som efterhand påkallas av Sveriges anslutning till EFTA-konventionen. Särskild proposition med förslag till förordning i ämnet anmäles denna dag av chefen för finansdepartementet. Den fullmakt som erfordras i detta hän­ seende torde böra avse dels avveckling enligt konventionens regler av be­ stående tullar, dels också avveckling av de protektionistiska element som anses ingå i de tullar som anmäles såsom fiskala. Det närmare avgörandet av vilka tullar som skall betraktas som fiskala torde få ankomma på Kungl. Maj :t. Kungl. Maj :t torde likaledes böra äga bestämma vilken av de två en­ ligt konventionen tillåtna avvecklingsmetoderna som bör tillämpas för pro­ tektionistiska element ingående i fiskala tullar.

Den normala tullavvecklingen skall som förut framhållits genomföras un­ der tio år. Konventionen förutser emellertid också möjligheten av snabbare avveckling. Detta kan gälla vissa varor eller varuområden men också det generella tidsprogrammet som sådant. I den mån fråga härom aktualiseras —- beslut förutsätter enhällighet — torde riksdagens medgivande böra i sär­ skild ordning inhämtas. Förpliktelsen att avveckla tullar kan också princi­ piellt utvidgas genom ändring av gränsdragningen mellan industrivaror å ena sidan och jordbruks- och fiskeprodukter å den andra. Även i detta fall torde för Sveriges vidkommande biträdande av ett eventuellt beslut få göras beroende av riksdagens godkännande såvida frågan ej är av huvudsakligen formell natur.

I anslutning till tullsänkningsprogrammet bör också beaktas vissa andra

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

bestämmelser i konventionen. Undantagsfall kan nämligen förekomma där

temporär befrielse lämnas från förpliktelsen att genomföra tullsänkningar

enligt det fastslagna tidsschemat eller där t. o. m. bemyndigande lämnas att

återställa sänkta tullar. Så kan exempelvis vara fallet vid snedvridning av

handeln (art. 5), vid svårigheter inom särskilda sektorer av näringslivet eller

särskilda geografiska områden (art. 20) eller i samband med klagomål och

besvär gentemot annan medlemsstat (art. 31). Kungl. Maj:t bör därför äga

möjlighet att i förekommande fall göra de avvikelser från det fasta tullsänk-

ningsprogrammet som är förenliga med konventionen. Skulle i något fall ak­

tualiseras tillämpning av en högre tull än som framgår av gällande tull­

taxa får frågan självfallet behandlas i den ordning som allmänt gäller för

dylika fall.

Den varumässiga omfattningen av frihandelsöverenskommelsen påverkas i

hög grad av ursprungsreglerna. Behovet av särskilda ursprungs-

regler sammanhänger med att i frihandelsområdet medlemsstaterna äger bi­

behålla sina individuella yttre tullar. Om ursprungsregler helt saknades

skulle nämligen risker uppkomma för snedvridning av handeln genom

att en importör i en medlemsstat med hög yttre tull med fördel skulle kun­

na dirigera sin import över en annan medlemsstat med lägre tull. Å and­

ra sidan har vid utarbetandet av ursprungsreglerna måst beaktas in­

tresset av att dessa icke blir så restriktiva och komplicerade att de i

väsentlig mån inskränker utrymmet för den fria handeln. Innebörden av

uppgörelsen i ursprungsfrågan kan i korthet sägas vara att en produkt

för att komma i åtnjutande av tullsänkningen och den slutliga tullfrihe­

ten skall uppfylla antingen ett procentkriterium eller ock ett s. k. bear-

betningskriterium. Det förra innebär att de beståndsdelar som importerats

från tredje land får representera högst 50 procent av den färdiga pro­

duktens värde. För att bearbetningskriteriet skall kunna åberopas skall

produkten ha genomgått viss närmare angiven bearbetningsprocess inom

området. Valfrihet mellan dessa två kriterier föreligger för samtliga pro­

dukter utom textilvaror för vilka endast bearbetningskriteriet gäller. Pro­

centkriteriet, som med angivna undantag alltid kan åberopas, torde i vissa

fall erbjuda praktiska svårigheter vid tillämpningen. Med hänsyn bl. a. här­

till kan det förväntas att bearbetningskriteriet i allmänhet kommer till an­

vändning. För det närmare innehållet i ursprungsreglerna torde jag här få

hänvisa till själva avtalstexten och de kommentarer härtill som lämnats i

det föregående. Bestämmelserna är resultatet av mycket ingående förhand­

lingar och jag vill i detta sammanhang uttala min tillfredsställelse över att

det varit möjligt att under den korta tid som stått till förfogande lösa före­

liggande, ofta mycket komplicerade problem. Självfallet har detta i många

fall måst ske i kompromissens tecken. I vissa fall, främst på det textila

området, har man också måst nöja sig med provisoriska uppgörelser. De

förhållandevis liberala ursprungsregler som överenskommits i fråga om

herr- och damkonfektion skall omprövas före utgången av år 1961.

49

Det ligger i sakens natur att det i avsaknad av erfarenheter är svårt att förutse hur konventionens ursprungsregler kommer att verka i praktiken. Avsikten är också att fortlöpande följa tillämpningen av dessa regler och vid behov efter hand besluta om de ändringar som krävs för att nå önskvärd enkelhet och smidighet. Ändring av ursprungsreglerna i själva konventionen och i bilagorna till denna, framför allt de s. k. bearbetningslistorna, kan be­ slutas med enhällighet. Det torde böra falla inom Kungl. Maj :ts befogenhet att besluta om sådana ändringar.

Införandet av ursprungskontroll som villkor för den gynnsammare tull­ behandlingen medför vissa nya administrativa förfaranden. För att bevisa en varas ursprung skall användas särskilda formulär som återfinns i lista IV till bilaga B till konventionen. Dessa är förhållandevis enkla. Vad gäller importen till Sverige torde ursprungskontrollen icke behöva medföra några större problem. Ursprungsreglerna får liksom andra tullbestämmelser till- lämpas av tullmyndigheterna och kommer i förekommande fall också att kunna åberopas i samband med besvär över tullmyndigheternas beslut. Reg­ ierna bör därför återges i den författning som kommer att utfärdas rörande tullsänkningen inom ramen för EFTA-konventionen. I den mån ändringar i reglerna beslutas får dessa självfallet delgivas allmänheten på samma sätt. Det har emellertid inte kunnat undvikas att reglerna i vissa hänseenden blivit komplicerade. Det kan därför icke uteslutas att opåräknade tolknings- svårigheter uppkommer eller att kompletterande anvisningar visar sig er­ forderliga. Det är givetvis ett allmänt önskemål att uppnå en likformig till- lämpning av ursprungsreglerna i samtliga medlemsstater. I den mån så kan anses påkallat, t. ex. efter tolkningsuttalanden från EFTA:s institutioner eller på grund av utvecklingen av praxis i andra medlemsstater, bör Kungl. Maj:t därför kunna utfärda kompletterande anvisningar för tillämpningen av reglerna.

När det gäller den svenska exporten till övriga medlemsstater torde man kunna utgå från att i första hand vederbörande producenter eller exportörer själva förebringar erforderliga uppgifter för importländernas ursprungs­ kontroll. Konventionen förutsätter emellertid också att i vissa fall ur- sprungscertifikat skall kunna utfärdas av därtill auktoriserat organ eller av statlig myndighet (se regel 8 i bilaga B till konventionen). För Sveriges del synes det lämpligt att de auktoriserade handelskamrarna ges officiell be­ hörighet att utfärda ursprungscertifikat. Enligt vad jag inhämtat är dessa institutioner villiga att påtaga sig denna uppgift. Som regel torde sålunda erforderlig bevisning om ursprunget kunna ske genom företagen själva eller genom handelskamrarnas försorg. I vissa fall, exempelvis om handels­ kammare och varuägare har olika uppfattning om en varas ursprung, bör frågan dock kunna hänskjutas till statligt organ. Frågan om närmare kon­ troll av förebragt bevismaterial rörande ursprunget kan också på begäran av importlandets myndigheter officiellt hänskjutas till vederbörande export­ land, därvid fall kan förekomma som lämpligen bör behandlas av statlig myndighet. För vårt lands vidkommande bör dessa statliga funktioner •— i

4

Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 saml. Nr 25

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

i den mån de undantagsvis påkallas — åvila tullverket. I första hand tor­

de uppgiften ankomma på distrikttullanstalterna. Av praktiska skäl bör

generaltullstyrelsen vara sista instans för prövning av frågor om export­

varors ursprung. För sin befattning med hithörande frågor kan tullmyndig­

heterna i vissa fall behöva kontrollera ett företags räkenskaper, lagerbok­

föring o. dyl. och infordra verifierande uppgifter av olika slag. Man torde

åtminstone tills vidare kunna utgå från att företagen frivilligt kommer att

iämna de uppgifter och tillåta den insyn som krävs och att sålunda några

särskilda tvingande föreskrifter i detta hänseende icke visar sig påkallade.

—- De närmare bestämmelser som erfordras rörande handelskamrarnas och

tullmyndigheternas befattning med utfärdandet av ursprungsbevis kan med­

delas av Kungl. Maj :t.

I fråga om ursprungsbestämmelserna vill jag slutligen endast erinra om

att medlemsstaterna åtagit sig att införa lagstiftning med erforderliga be­

stämmelser om straff för personer som medverkar till att oriktiga ursprungs-

handlingar tillhandahålles (regel 10 i bilaga B). Detta åtagande torde för

vårt lands vidkommande kräva vissa särskilda bestämmelser. Frågan här­

om får emellertid övervägas närmare och torde få underställas riksdagen vid

ett senare tillfälle.

Konventionens bestämmelser om avveckling av kvantitativa

restriktioner på import och export torde med den utveck­

ling som ägt rum på detta område för flertalet medlemsstater icke medföra

några större svårigheter. De importrestriktioner som i vårt land kvarstår

gentemot ifrågavarande länder är av ringa omfattning och tillämpas redan

nu på ett sådant sätt att de inte utgör något egentligt hinder för importen.

De viktigaste varorna som alltjämt är föremål för importlicensförfarande är

bilar och fartyg. Den internationella utvecklingen (inom Internationella

valutafonden, GATT och OEEC) tenderar mot en allmän snabb avveckling

av importrestriktionerna, och EFTA-konventionens bestämmelser om en

tioårig övergångsperiod även på detta område får därför sannolikt för fler­

talet medlemsstater icke någon större praktisk betydelse. De principer som

angetts för avveckling och administrering av kvarvarande restriktioner syf­

tar till att i förekommande fall förhindra diskriminering och allvarliga ska­

deverkningar för de medlemsstater vilkas export drabbas av importrestrik­

tionerna.

Konventionen innehåller emellertid också bestämmelser som i vissa sär­

skilda undantagsfall medger att nya kvantitativa importrestriktioner in­

förs. Detta aktualiseras naturligtvis i första hand vid valutakriser, varom

bestämmelser finns i artikel 19. EFTA-konventionen innebär i detta hän­

seende i princip icke någon inskränkning av de möjligheter som medlems­

staterna har inom ramen för andra internationella överenskommelser,

främst GATT. Av större intresse är måhända att kvantitativa importrestrik­

tioner är tillåtna även i vissa andra fall. Jag syftar då främst på det fall att

en påtaglig ökning av arbetslösheten uppstår inom en särskild sektor av in­

51

dustrin eller inom ett särskilt geografiskt område och denna situation på sätt närmare beskrives i artikel 20 äger samband med en importökning från övriga medlemsstater. En medlemsstat som råkar in i svårigheter av an­ givet slag äger utan särskilt bemyndigande rätt att kvantitativt begränsa den berörda importen under en period av högst aderton månader. Även andra åtgärder än importrestriktioner kan komma ifråga, dock först efter bemyn­ digande av rådet. En medlemsstat kan också få bemyndigande att i andra fall än som avses i artikel 20 tillämpa kvantitativa importrestriktioner för särskilda syften. Så kan exempelvis bli fallet vid snedvridning av handeln (art. 5) eller i samband med besvär och klagomål (art. 31). Om för Sve­ riges del tillämpning av kvantitativa importrestriktioner skulle aktualiseras i fall av här åsyftade slag kan erforderliga åtgärder härför vidtagas av Kungl. Maj:t utan särskilt bemyndigande av riksdagen.

Kvarvarande kvantitativa restriktioner med avseende på exporten skall avskaffas senast den 31 december 1961. Vissa allmänna undantag från den­ na huvudregel är tillåtna enligt artiklarna 12 och 18. Bl. a. kan av säker­ hetsskäl nödvändiga åtgärder vidtas i krigstid eller vid andra kritiska lä­ gen i de internationella förbindelserna. En särskild undantagsregel från förbudet mot kvantitativa exportrestriktioner gäller också för export av skrot, där den internationella handeln alltjämt kännetecknas av stark bun­ denhet. Åtgärder är också tillåtna för kontroll av att exportrestriktioner som tillämpas mot utomstående länder icke kringgås genom reexport över annan medlemsstat, en bestämmelse som är av betydelse bl. a. för den kontroll som f. n. utövas i vårt land i fråga om export av fartyg. Av vad jag här sagt fram­ går att konventionen bortsett från de nämnda undantagen innebär en viss icke obetydlig begränsning, jämfört med hittillsvarande förhållanden, i rät­ ten att tillämpa exportrestriktioner gentemot EFTA:s medlemsstater.

I den föregående redogörelsen har även något berörts de särskilda u n- dantag sregler na i konventionen. Dessa hänför sig bl. a. till valutakri­ ser och svårigheter som kan uppkomma inom särskilda sektorer av närings­ livet eller inom särskilda geografiska områden. De skyddsåtgärder som står till buds i dylika situationer är som nämnts i första hand kvantitativa im­ portrestriktioner, men även avvikelser från tullsänkningsprogrammet och andra åtgärder kan komma ifråga. Utöver dessa regler finns i artiklarna 12 och 18 mera generella undantag av den karaktär som allmänt tillämpas i in­ ternationella överenskommelser. Reglerna torde icke här kräva närmare kommentarer. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten vid en bestämmel­ se som för Sveriges vidkommande kan ha särskild betydelse med hänsyn bl. a. till den ekonomiska försvarsberedskapen. En medlemsstat har sålunda enligt artikel 18 rätt att vidta de åtgärder den för att skydda sina väsent­ liga säkerhetsintressen anser nödvändiga med avseende på forskning, ut­ veckling eller tillverkning som är oundgänglig för försvarsändamål. Undan­ laget gäller icke enbart militära ändamål utan även andra som oundgäng­ liga bedömda försvarsändamål. Åtgärderna får emellertid icke avse tillämp­

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

52

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år t960

ning av importtullar och icke heller, utan särskilt bemyndigande, import­ restriktioner. I den mån skyddsåtgärder för här avsedda ändamål visar sig nödvändiga torde därför främst statliga subventioner komma ifråga.

Konkurrensreglerna återfinnes i artiklarna 13—17. Vad först angår bestämmelserna om statliga stödåtgärder, vill jag erinra om att statliga subventioner för industriprodukter endast undantagsvis till- lämpats i Sverige under senare tid. Egentligt förbud har stadgats i första hand beträffande vissa uppräknade stödåtgärder vid export. Denna bestäm­ melse berör ej några stödåtgärder som nu tillämpas i vårt land. Ej heller torde i övrigt några problem behöva uppkomma när det gäller fullföljandet av konventionens förpliktelser på detta område.

Även konventionens bestämmelser om offentliga företags verk­ samhet och offentlig upphandling m. m. i artikel 14 torde i huvudsak stå i överensstämmelse med de principer som f. n. tillämpas i Sverige. Givet är emellertid att dessa regler innebär en viss inskränkning av handlingsfrihe­ ten för framtiden exempelvis när det gäller utläggning av statliga beställ­ ningar. Verksamhet av detta slag måste överhuvudtaget bedrivas på ett så­ dant sätt att icke andra medlemsstaters berättigade intressen åsidosättes.

Ett område där behov av särskilda regler ansetts föreligga gäller privata

konkurrensbegränsningar eller s. k. restriktiva affärsmetoder. Den närmare utformningen av reglerna får ses mot bakgrunden av att kon­ kurrenslagstiftningen i de olika medlemsstaterna företer rätt betydande skiljaktigheter. I vissa fall föreligger sålunda förhållandevis väl utvecklad nationell lagstiftning, i andra fall saknas fasta bestämmelser på området.

Bestämmelserna i artikel 15 förutsätter, att medlemsstat skall kunna ut­ reda och ingripa mot vissa slag av konkurrensbegränsningar i handeln mel­ lan medlemsstaterna. Härmed avses dels karteller och kartelliknande fall som medför att konkurrensen begränsas eller snedvrides, dels otillbörligt utnyttjande av monopol- eller oligopolställning. Sådana konkurrensbegräns­ ningar anses oförenliga med konventionen i den mån de motverkar de vän­ tade fördelarna av handelns frigörelse.

Den svenska lagstiftningen på området utgöres dels av 1953 års lag om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet och dels av 1956 års lag om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensför­ hållanden. Sådan förhandling inför näringsfrihetsrådet som enligt först­ nämnda lag är den huvudsakliga formen för ingripande mot konkurrensbe- gränsande åtgärder kan gälla verkan av dylika åtgärder utomlands. Förut­ sättning härför är att Kungl. Maj :t för visst fall lämnar tillstånd därtill. Vad som skall anses som otillåten konkurrensbegränsning har emellertid ut­ formats på olika sätt i de svenska bestämmelserna och i konventionen. Även om bestämmelserna till huvudsaklig del torde täcka varandra, kan icke uteslutas att den olika utformningen kan medföra olägenheter i vissa fall vid tillämpningen. Vad konventionens förpliktelser på detta område i prak­ tiken kan få för betydelse kan svårligen överblickas förrän någon tids er­

53

farenheter vunnits. Om det därvid skulle visa sig att den nuvarande svenska lagstiftningen i sin allmänna uppläggning icke står helt i överensstämmelse med konventionens målsättning på detta område, kan det framdeles be­ finnas önskvärt att komplettera den svenska lagstiftningen. Något omedel­ bart behov av ändrad lagstiftning synes emellertid icke föreligga utan det bör vara möjligt att tills vidare på grundval av existerande anordningar vid­ taga erforderliga åtgärder från fall till fall. Jag förutsätter då, att företagare beträffande vilken otillåten konkurrensbegränsning ifrågasättes har så stort intresse av de svenska myndigheternas stöd, att erforderligt utredningsma­ terial frivilligt ställes till förfogande, samt att uppgörelse i förekommande fall kan träffas utan att det kommer till formella förhandlingar. Skulle emel­ lertid behov därav framdeles visa sig föreligga, torde frågan om ändrad lag­ stiftning få närmare utredas och tagas upp till förnyat övervägande.

Särskild betydelse har från svensk sida under förhandlingarna tillmätts frågan om etableringsrätten inom frihandelsområdet. Detta sam­ manhänger med det förhållandet, att i vårt land sedan gammalt gäller vissa inskränkningar för utlänningar i fråga om rätten att här driva näring, eta­ blera företag, fullgöra vissa funktioner inom företag samt förvärva fast egen­ dom och vissa slag av naturtillgångar.

Bestämmelserna i artikel 16 om etableringsrätt innebär att inskränkning­ ar i utlänningars och utländska företags rätt att starta och driva företag inte får tillämpas så att de egna företagarna behandlas gynnsammare än övriga medlemsstaters företagare, om därigenom fördelarna av handelns frigörel­ se motverkas. De restriktioner som från svensk sida tillämpas på detta om­ råde kan icke anses vara till omfattningen mera betydande. I stor utsträck­ ning är de så utformade, att praxis vid tillämpningen och prövningen av dis­ pensfrågor är avgörande. Då gällande praxis som regel är liberal, torde någ­ ra mera besvärande hinder för utlänningars möjlighet att driva ekonomisk verksamhet i Sverige icke föreligga. I stort sett torde därför den nuvarande ordningen kunna bibehållas. Endast i ett par avseenden, som här närmare skall beröras, synes en jämkning av nuvarande lagstiftning och praxis be­ höva övervägas.

Utlänning får enligt näringsfrihetsförordningen icke här driva näring utan tillstånd av Kungl. Maj:t. För sådant tillstånd uppställes vissa krav. I övrigt kan en diskretionär prövning ske. Motsvarande gäller enligt den s. k. filiallagen för utländskt företag, som här vill driva näring genom filial. Prövningen av ansökningar av personer och företag i EFTA:s med­ lemsstater om tillstånd att här driva näring torde i fortsättningen få ske med beaktande av konventionen, och tillståndsgivningen får sålunda i dessa fall taga sikte huvudsakligen på formella synpunkter. Jag vill för övrigt i detta sammanhang erinra om alt en särskild utredning pågår om ny nä- ringsrättslagstiftning.

I aktiebolagslagen uppställes krav på svenskt medborgarskap för stiftare av bolag, vissa styrelseledamöter in. fl. I den mån dispensmöjlighet icke fö­ religger, kan det visa sig erforderligt att modifiera lagstiftningen i detta av­

Kungl. Muj.ts proposition nr 25 år 1!)60

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

seende. Frågan härom har tidigare aktualiserats i anledning av Sveriges un­

dertecknande av den europeiska bosättningskonventionen av den 13 de­

cember 1955 och överväges f. n. inom justitiedepartementet.

Sedan gammalt har i vårt land fästs stort avseende vid möjligheten att

bevara en viss kontroll över äganderätten till naturtillgångarna. Under för­

handlingarna har det också rått enighet om att konventionens bestämmelser

om etableringsrätt i princip icke skall hindra en sådan kontroll. För vårt

vidkommande föreligger sålunda icke något hinder enligt konventionen att

bibehålla den kontroll över utlänningars förvärv av fast egendom och vissa

naturtillgångar som koncessionsförfarandet enligt 1916 års lag om vissa in­

skränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i

vissa bolag innebär. Vid tillståndsgivningen enligt lagen får emellertid i

förekommande fall konventionens bestämmelser om nationell likabehand­

ling beaktas. Fn anpassning vid tillämpningen av 1916 års lag efter konven­

tionens föreskrifter torde, såvitt nu kan bedömas, icke medföra någon fara

för att naturtillgångar skall övergå i utländsk ägo i någon omfattning av be­

tydelse. Så länge de produkter som härrör från ifrågavarande naturtillgång­

ar är fritt tillgängliga för köpare i övriga medlemsstater torde nämligen kon­

trollen över själva äganderätten icke kunna anses motverka de fördelar som

väntas av handelns frigörelse. Vad gäller skogstillgångarna vill jag också

i detta sammanhang erinra om att möjligheterna att förvärva skog även för

svenska företag och enskilda personer är starkt beskurna genom 1925 års

lag om förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast

egendom samt genom 1955 års jordförvärvslag. Beträffande våra mineral­

tillgångar må framhållas, att staten äger en ansenlig del av de inmutade

fyndigheterna. Nya fyndigheter kan enligt 1916 års lag icke inmutas av ut­

länningar. Detta hinder är indispensabelt och det torde därför få övervägas

att införa en möjlighet för Kungl. Maj:t att bevilja dispens i detta avseen­

de. Några olägenheter av en sådan ordning kan nu icke förutses.

Samarbetet mellan medlemsstaterna på jordbrukets områ-

d e regleras av särskilda bestämmelser i konventionen. Jordbruksproduk­

terna omfattas sålunda icke av de allmänna reglerna om avveckling av tul­

lar och restriktioner. Orsaken härtill är givetvis att en fri handel på detta

område i allmänhet icke — under de förhållanden som råder i fråga om av­

sättningen av jordbruksprodukter på världsmarknaden — är förenlig med

de enskilda medlemsstaternas jordbrukspolitiska målsättning. I de flesta

länder upprätthålls nationella prisnivåer på jordbruksprodukter som förut­

sätter att de egna marknaderna på olika sätt avskärmas från prisbildningen

på världsmarknaden. Under förhandlingarna har emellertid fått beaktas de

jordbruksexporterande ländernas och då framför allt Danmarks särskilda

intressen på detta område. Med hänsyn härtill har till en början målsättning­

en för samarbetet på jordbruksområdet i konventionen angetts vara att un­

derlätta en utveckling av handeln med jordbruksvaror som ger rimlig reci-

procitet åt sådana medlemsstater som i särskild grad är beroende av sin

55

jordbruksexport. Bestämmelser har också intagits, vilka avser att hindra tillämpningen av subventioner som medför en ökning av vederbörande med­ lemslands jordbruksexport till skada för andra medlemsstaters exportintres­ sen. Vidare kommer årliga konsultationer att äga rum angående utveckling­ en av handeln med jordbruksvaror. Dessa allmänna bestämmelser har dock icke ansetts tillräckliga för att tillgodose särskilt de danska önskemålen på jordbruksområdet. Parallellt med frihandelsförhandlingarna — och i viss mån såsom ett led i dessa -— har därför överläggningar ägt rum angående sär­ skilda bilaterala jordbruksavtal. Dessa överläggningar har resulterat i att sådana avtal träffats mellan Danmark och vissa andra länder i sjustatsgrup- pen, bl. a. ett med Sverige till vilket jag strax återkommer. Ytterligare avtal kan framdeles komma att ingås. Detta förutses för övrigt i konventionen där avtalen ses som ett medel att främja den åsyftade utvecklingen av handeln.

Då konventionen i stort sett tillåter medlemsstaterna att bibehålla sina nationella regleringar på jordbruksområdet blir det av väsentlig betydelse hur gränsdragningen sker mellan jordbruks- och industrivaror. Denna frå­ ga har i själva verket varit ett av de mera svårlösta problemen under för­ handlingarna. Enligt Saltsjöbadsplanen skulle gränsdragningen ske med utgångspunkt från den i Rom-avtalet gjorda bestämningen av varuområdet, dock med de ändringar varom enighet kunde nås under förhandlingarna. Rom-avtalets förteckning på jordbruksvaror torde emellertid ha uppgjorts från särskilda utgångspunkter. Man har inom sexstatsunionen bl. a. räknat med en successiv utjämning av olikheter mellan medlemsstaterna i pris­ nivåerna på jordbruksråvaror. Utgår man från en enhetlig prisnivå i rå- varuledet erbjuder gränsdragningen såvitt gäller industriellt bearbetade jordbruksvaror icke några särskilda svårigheter. Några större risker för snedvridning av handeln föreligger då icke. Problemet är annorlunda inom frihandelsområdet, där det ter sig väsentligt mera ovisst om och när någon utjämning av prisnivåerna kan komma till stånd. Om Rom-avtalets gräns­ dragning utan vidare tillämpades inom frihandelsområdet skulle i vissa fall jordbruket och livsmedelsindustrin ställas inför allvarliga svårigheter. Bl. a. måste beaktas den försvagning av jordbruksskyddet som skulle bli följ­ den om detta i huvudsak begränsades till råvaror, medan däremot industri­ ellt bearbetade jordbruksprodukter kunde utan särskilda avgifter och re­ striktioner fritt införas på marknaden till internationella priser. Storleken av detta problem är naturligtvis bl. a. beroende av i vilken grad industriell bearbetning ägt rum av i produkterna ingående jordbruksråvaror.

Utgången av förhandlingarna om gränsdragningen får enligt min bedöm­ ning anses ha tillgodosett de viktigaste svenska önskemålen. I vissa fall har dock svenska intressen icke kunnat helt beaktas. Det får emellertid här lik­ som eljest hållas i minnet att slutresultatet utgör en kompromiss i syfte att nå en balans mellan de olika medlemsstaternas skilda intressen. De svå­ righeter för vissa sektorer som uppgörelsen kan medföra får därför vägas mot de fördelar som uppnåtts på andra håll. ■— Vad angår den närmare in­ nebörden av gränsdragningen kan i första hand noteras att — till skillnad

Knngl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

56

från vad fallet är i Rom-avtalet — huvuddelen av industriellt bearbetade

produkter av spannmål och mjöl (såsom bröd och bakverk, makaroner,

spagetti etc.) hänförts till jordbruksområdet. Denna lösning överensstäm­

mer i huvudsak med de svenska önskemål som förelegat. Vissa speciella

produkter, såsom kex och liknande, har dock hänförts till industrisektorn.

Såsom jordbruksvaror räknas vidare vissa stärkelseprodukter samt vissa

livsmedel sprodukter med väsentligt innehåll av fett, ägg, mjölk eller spann­

mål. Däremot har choklad- och sockerkonfektyrer i likhet med vad sont

gäller enligt Rom-avtalet hänförts till industrisidan. Vad angår varor som

enligt Rom-avtalet är att anse som jordbruksvaror men som enligt frihan-

delskonventionen blir industrivaror kan nämnas lin och hampa. Anmärkas

må slutligen att ett svenskt önskemål om att djupfrysta grönsaker — vilka

representerar ett angeläget svenskt exportintresse — måtte behandlas som

industrivara icke kunnat beaktas.

Den överenskomna gränsdragningen medför återverkningar på vissa in­

terna svenska förhållanden. Först kan nämnas, att den svenska jordbruks-

regleringen direkt påverkas såtillvida att vissa nu jordbruksreglerade va­

ror enligt konventionen skall behandlas som industrivaror vilket hl. a. in­

nebär att gällande införselavgifter vid import från övriga medlemsstater suc­

cessivt måste avvecklas. Det är här fråga om ur jordbrukets synpunkt mera

speciella varor (äggalbumin, dextrin och vissa andra stärkelseprodukter).

Då nuvarande skyddsregler tills vidare bör bibehållas vid import från and­

ra länder än EFTA-länderna, bör dessa produkter ej avföras från jordbruks-

regleringen. Någon författningsändring är därför icke påkallad. Kungl. Maj :t

bör emellertid medges befogenhet att vidta de ändringar i gällande regle-

ringsförfattningar på jordbrukets område, som blir erforderliga till följd av

gränsdragningen. — Vilket inkomstbortfall för jordbruket som kan följa av

uppgörelsen i denna del är det ännu för tidigt att yttra sig om. När så visar

sig påkallat, torde emellertid överläggningar få upptagas med jordbrukets

förhandlingsdelegation och resultatet av sådana överläggningar i särskild

ordning få föreläggas riksdagen.

Den beslutade gränsdragningen kommer ostridigt att skapa problem för

vissa delar av den svenska livsmedelsindustrin. De branscher som berörs

är närmast choklad-, konfektyr- och kexindustrierna samt läskedryckstill-

verkningen. Deras produkter, som i stor utsträckning tillverkas på basis av

svenska jordbruksråvaror, kommer att behandlas som industrivaror inom

trihandelsområdet och omfattas sålunda av bestämmelserna om avveckling

av tullar och restriktioner. Från industrin — som genom avvecklingen av

importskyddet kan vänta skärpt konkurrens från utlandet — har påtalats

de betydande svårigheter som uppstår om den icke befrias från de högre

råvarukostnader som följer av den svenska jordbruksregleringen och får

tillgång till råvaror till världsmarknadspriser. Indirekt skulle en ökad im­

port av sådana livsmedelsprodukter även skapa svårigheter för jordbruket

genom de minskade möjligheterna för detta att på hemmamarknaden få av­

sättning för berörda råvaror. Från myndigheternas sida är man medveten

Kungl. Maj ds proposition nr 25 år 1960

57

om de problem som det nya läget skapat och liar förklarat sig beredd att

närmare överväga vilka lösningar som bör tillgripas. Överläggningar i äm­

net pågår för närvarande mellan statens jordbruksnämnd och företrädare

för industrin. I den mån ett inkomstbortfall uppstår för jordbruket till

följd av de åtgärder som kan bli aktuella för en lösning av livsmedelsin­

dustrins problem får förhandlingar i kompensationsfrågan upptagas med

jordbrukets representanter. Samtliga hithörande spörsmål torde härefter

i särskild ordning få redovisas för riksdagen.

Lin och hampa har genom gränsdragningen hänförts till industrisektorn.

Detta innebär bl. a. att de särskilda reglerna om inskränkning i rätten att

använda statliga stödåtgärder äger tillämpning beträffande nämnda pro­

dukter. Det kan ur denna synpunkt visa sig nödvändigt att ompröva frågan

om det stöd som för närvarande utgår i vårt land för odling och beredning

av lin och hampa. Frågan kräver emellertid särskild utredning. Det torde få

ankomma på chefen för jordbruksdepartementet att vid behov föranstalta

om sådan utredning och framlägga de förslag i ämnet som kan visa sig på­

kallade.

Vad angår det särskilda jordbruksavtalet som träffats med Danmark in­

nehåller detta till en början ett uttalande från svensk sida att den svenska

jordbrukspolitiken icke syftar till en ökning av den svenska produktionen

och att den svenska produktions- och konsumtionsutvecklingen bör ge dans­

ka jordbruksproducenter möjligheter att bibehålla och i viss män utveckla

sin marknad i Sverige. Den allmänna bedömning som sålunda ligger till

grund för avtalet synes väl förenlig med gällande jordbrukspolitiska mål­

sättning i vårt land. Den svenska regeringen har vidare förklarat sig be­

redd att, vid behov och i samråd med den danska regeringen, i fråga om

vissa särskilt angivna varor — bl. a. kött, smör, ost och ägg — överväga

vilka åtgärder som kan erfordras för att tillvarata danska avsättningsin-

tressen i överensstämmelse med avtalets allmänna målsättning. Vad avta­

let i detta hänseende i detalj kan komma att innebära för det svenska

jordbruket är ännu för tidigt att yttra sig om; frågan sammanhänger med

i vad mån särskilda åtgärder aktualiseras. Skulle så bli fallet får övervägas

vilka justeringar som erfordras i den svenska jordbruksregleringen och

förhandlingar i kompensationsfrågan upptas med jordbrukets representan­

ter i syfte att nå en uppgörelse som står i överensstämmelse med det nyli­

gen träffade sexårsavtalct. Resultaten av sådana förhandlingar torde i sär­

skild ordning få redovisas för riksdagen. Såsom närmare framgår av punkt

4 i avtalet skall också ett visst belopp, som tills vidare skall utgöra 10 milj.

kronor per år, överföras till Danmark.

Avtalet skall ratificeras samtidigt som EFTA-konventionen. Riksdagens

godkännande av avtalet bör därför nu inhämtas. För fullföljande av den

i punkt 4 av avtalet angivna förpliktelsen torde Kungl. Maj:t samtidigt böra

bemyndigas att till Danmark överföra det förutsatta årliga beloppet om 10

milj. kronor, vilket lämpligen torde utgå av medel som inflyter genom reg-

leringsavgiften på fettvaror.

Kungi. Maj. is proposition nr 25 år 1960

58

De till avtalet knutna skrifterna innehåller vissa allmänna uttalanden i

syfte att tillgodose det svenska exportintresset för spannmål och det danska

intresset i fråga om export av smör och ägg.

Med hänsyn till de speciella förhållandena inom fiskerinäringen har även

fiskeprodukter i princip undantagits från reglerna i konventionen

om successiv avveckling av tullar och kvantitativa restriktioner. De särskilda

bestämmelser som gäller på förevarande område har begränsats till en all­

mänt hållen målsättning, som beaktar reciprocitetsintresset hos sådana

medlemsstater som i särskild grad är beroende av sin fiskeexport, samt till

en skyldighet för rådet att före utgången av år 1961 verkställa utredning

angående förhållandena i fråga om handeln med fiskeprodukter. I gräns-

dragningsfrågan har förhandlingarna främst kommit att koncentreras till

huruvida djupfrysta fiskfiléer skall anses som industrivara eller icke. Den

slutliga lösningen innebär att de hänförts till industrisidan, dock med vissa

förbehåll. Det innebär för svenskt vidkommande främst att nu utgående in­

förselavgift, 45 öre per kg, skall sänkas med 20 procent den 1 juli 1960 och

därefter successivt avvecklas vid import från EFTA-länderna. Att märka

är vidare att även fiskkonserver hänförts till industrisidan. Kungl. Maj:t

bör erhålla bemyndigande att vidta de ändringar i gällande regleringsför-

fattningar på fiskets område som blir erforderliga till följd av denna gräns­

dragning. Vilka verkningar som gränsdragningen kan komma att få för

svenska förhållanden är svårt att nu förutse. Mot minskningen av import­

skyddet står de ökade exportmöjligheter som uppgörelsen medför. Den

svenska färskfiskregleringen berörs icke direkt av de bestämmelser som

nu ingår i konventionen. För det fall på grund av gränsdragningen eller el­

jest särskilda åtgärder skulle befinnas påkallade på detta område får dessa

efter överläggningar med berörda intressenter i särskild ordning redovisas

för riksdagen.

Vad beträffar konventionens övriga bestämmelser torde jag

här endast behöva hänvisa till konventionstexten och till den detalj redogö­

relse för de olika artiklarna som lämnats i det föregående. De förpliktelser

och regler som ingår i dessa bestämmelser och som jag icke redan berört

torde icke vara av den karaktär att de påverkar förhållanden som är bero­

ende av riksdagens beslut.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen att

dels

godkänna Sveriges anslutning till konventionen an­

gående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut­

ningen enligt det till statsrådsprotokollet i detta ärende fo­

gade Bihang 2;

dels

godkänna protokollet rörande tillämpning av kon­

ventionen angående upprättandet av Europeiska frihandels-

Kungi. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

59

sammanslutningen i förhållandet till Furstendömet Liech­ tenstein enligt det till statsrådsprotokollet i detta ärende fo­ gade Bihang 4;

dels

godkänna överenskommelsen mellan Danmark och

Sverige angående samhandeln med jordbruksprodukter inom den europeiska frihandelssammanslutningen enligt det till statsrådsprotokollet i detta ärende fogade Bihang 5;

dels

bemyndiga Kungl. Maj :t att för Sveriges del godkän­

na sådana ändringar i förenämnda konvention jämte till denna fogade bilagor, vilka enligt vad i det föregående an­ förts bör ankomma på Kungl. Maj :ts ställningstagande och vilka icke kräver författningsändring av beskaffenhet att påkalla riksdagens medverkan;

dels

bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga sådana ändring­

ar i regleringsförfattningarna på jordbrukets och fiskets om­ råden vilka föranleds av Sveriges anslutning till konventio­ nen och vilka enligt vad i det föregående anförts bör an­ komma på Kungl. Maj :ts ställningstagande;

dels ock

bemyndiga Kungl. Maj :t att till Danmark över­

föra de årliga belopp, som förutsätts enligt förenämnda svensk-danska överenskommelse, att utgå ur medel som in­ flutit som regleringsavgift och accis å fettvaror m. m.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydel­ se bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Ur protokollet:

Björn Bergman

- : ; liv

■ :

i

- •

.

: Ht: ' i.:

..

. .

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

61

Bihang 1

Vissa ekonomiska data rörande sjustatsmarknaden

För att siffermässigt belysa sjustatsmarknadens storlek, de deltagande staternas handel inbördes och med utomstående länder samt särskilt Sve­ riges ställning i den nya marknadsbildningen har genom kommerskolle­ giums försorg ett antal statistiska tabeller sammanställts, vilka redovisas i detta bihang. I anslutning till tabellerna — vars uppgifter avser år 1958 — må följande nämnas.

Marknadens storlek

Upprättandet av ett frihandelsområde mellan berörda sju länder innebär tillskapandet av en marknad med sammanlagt nära 90 milj. invånare. Mätt utifrån befolkningsunderlaget skulle alltså denna marknad^ vara drygt hälf­ ten så stor som sexstatsmarknaden med dess 165 milj. invånare. Vad angår bruttonationalprodukten är denna per capita räknat större inom sjustats- gruppen än inom sexstatsgruppen, vilket skulle tyda på en relativt sett stör­ re köpkraft. I förra fallet uppgår den till ca 1 100 dollar och i senare fallet till ca 950 dollar. I fråga om sjustaterna gäller emellertid, att de inbördes företer förhållandevis stora differenser. Den högsta bruttonationalproduk­ ten per capita uppvisar sådana länder som Sverige, Schweiz och Storbritan­ nien med 1 200—1 400 dollar och den lägsta Portugal med endast 200 dol­ lar. — Helt dominerande inom gruppen är Storbritannien, som med sina 50 milj. invånare svarar för två tredjedelar av områdets samlade produktion.

Sjustatsmarknadens utrikeshandel

Sjustaternas totala export uppgår till nära 16 miljarder dollar. Bortses från den inbördes handeln utgör exporten drygt 13 miljarder dollar. Mot­ svarande siffror för sexstaterna är 23 resp. 16 miljarder dollar. Detta inne­ bär för sjustatsgruppen en export per capita (exklusive den inbördes han­ deln) om ca 150 dollar, medan för sexstatsgruppen per capitaexporten stan­ nar vid ungefär 95 dollar. Denna relation kan tagas som uttryck för en mera utåtriktad tendens i sjustaternas ekonomi. — Beträffande de enskil­ da länderna inom sjustatsgruppen är givetvis Storbritannien den största ex­ portören. Det svarar för närmare 60 procent av gruppens totala export. Härnäst följer Sverige. Beträffande exporten av hel- och halvfabrikat kom­ mer dock Schweiz på andra plats.

Vad beträffar sjustaternas handel inbördes och med sexstaterna, kan nämnas att de avsätter ca 22 procent av sin export på sexstatsmarknaden och ca 18 procent inom det egna området. 1 fråga om importen kommer 28 pro­ cent från de sex och 16 procent från övriga sju. Såväl exporten till som importen från sexstatsmarknaden är sålunda större än vad som avsättes på resp. hämtas från den egna gruppens område. Beträffande liel- och halv­ fabrikat kan nämnas, att hela 47 procent av importen kommer från de sex men endast 24 procent från de sju. — Beaktas fördelningen av de enskilda ländernas handel, kan differenser konstateras. Medan exporten från Sve­ rige, Norge och Danmark fördelar sig någorlunda lika mellan de båda mark­

62

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

naderna doek med tyngdpunkten på sjustatsmarknaden, har Storbritan­

nien en större del av sin export på sexstatsmarknaden. Vad angår Schweiz

och Österrike avsätter dessa länder icke mindre än 39 resp. 50 procent av

sin totala export på sexstatsmarknaden, medan endast 16 resp. 11 procent

av denna går till övriga sjustater.

Som framgår av de tidigare angivna procenttalen, uppvisar sjustaterna

ett betydande importöverskott gentemot sexstaterna. I absoluta tal uppgår

det till 1,6 miljarder dollar, varav icke mindre än 1,4 miljarder hänför sig

till hel- och halvfabrikat. Häri ingår verkstadsprodukter med en betydande

andel. I väsentlig grad hänför sig importöverskottet till handeln med Väst­

tyskland.

Sjustaternas interna handel uppgår i absoluta tal till närmare 3 miljarder

dollar, varav mer än 60 procent hänför sig till handeln med hel- och halv­

fabrikat, närmare 20 procent till handeln med livsmedel och återstoden till

råvaror inkl. bränslen. I fråga om livsmedel är Danmark helt dominerande.

Det svarar sålunda för nära 70 procent av områdets interna livsmedelsex-

port. Av den totala interna handeln med råvaror utgör exporten från Sve­

rige närmare hälften, medan i fråga om hel- och halvfabrikat fördelningen

är något jämnare, dock med Storbritannien som den ojämförligt störste le­

verantören.

Sveriges utrikeshandel

Vad angår Sverige avsättes av dess totala export på nära It miljarder

kronor 35 procent inom sjustatsgruppen och 31 procent inom sexstatsmark­

naden. I fråga om hel- och halvfabrikat, där hela vår export uppgår till mer

än 6,5 miljarder kronor, går 35 procent till de sju medan endast 21 procent

går till sexstatsmarknaden. — Av Sveriges totalimport, som belöper sig till

12,2 miljarder kronor, faller närmare 25 procent på de sju men icke mindre

än 42 procent på de sex. Beträffande vår import av hel- och halvfabrikat,

som uppgår till drygt 7,5 miljarder kronor, kommer 30 procent från de sju

men över 50 procent från sexstatsmarknaden. — Av de nämnda siffrorna

framgår, att Sverige i totalhandeln med de sju har ett exportöverskott, me­

dan in- och utförseln i stort sett balanserar i fråga om hel- och halvfabri­

kat. I handeln med de sex däremot uppvisar Sverige ett stort importöver­

skott såväl totalt som för hel- och halvfabrikat.

I fråga om

den svenska exporten

och dess fördelning på varor och län­

der må följande nämnas.

Av Sveriges export av råvaror — trävaror, pappersmassa och malmer —

till de sju, som belöper sig till 1,3 miljarder kronor (av totalt 3,7 miljarder),

går icke mindre än 83 procent till Storbritannien. Detta innebär, att Stor­

britannien mottager nästan en tredjedel av Sveriges totala export av rå­

varor.

Av exporten av hel- och halvfabrikat till de sju som uppgår till 2,3 miljar­

der kronor (av totalt 6,6 miljarder), avsättes nära hälften på den norska

marknaden. Även Storbritannien och Danmark är betydande avnämare. Av

ifrågavarande export svarar verkstadsprodukterna för närmare 60 procent

eller i absoluta tal 1,4 miljarder kronor. — Vad angår tullförhållandena på

verkstadsområdet, är i första hand de relativt höga engelska tullarna av in­

tresse. Dessa uppgår i allmänhet till 15 å 20 procent och är i vissa fall ännu

högre. Personbilar har t. ex. ett tullskydd på 30 procent. På den nordiska

marknaden är det i första hand Norge, som omger sin verkstadsindustri

med höga tullar. Härvid bör dock observeras, att den betydande exporten

dit av fartyg redan nu är tullfri.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

63

På skogsindustriens område representerar vår export av papper och papp till övriga sjustater ett värde av närmare 270 miljoner kronor. Härav går närmare 70 procent till Storbritannien och 25 procent till Danmark. — Re­ dan nu kan tidningspapper införas tullfritt i länderna inom gruppen, öv­ rigt papper och papp möter däremot väsentliga tullhinder. Av speciellt in­ tresse ur konkurrenssynpunkt är även här de engelska tullarna, som ligger mellan 14 och 20 procent. Ett land med höga papperstullar är även Schweiz.

I fråga om den

svenska importens

fördelning på länder och varor må föl­

jande framhållas.

Sveriges import av råvaror från övriga sjustater uppgår till 470 miljoner kronor (av totalt 2,8 miljarder). Närmare två tredjedelar av denna införsel utgöres av bränslen. Storbritannien är här helt dominerande som leveran­ tör i det att icke mindre än 99 procent av vår bränsleimport från gruppen tages från detta land.

Importen av hel- och halvfabrikat från sjustatsoinrådet representerar ett värde av 2,2 miljarder kronor (av totalt 7,7 miljarder). Närmare hälften härav utgöres av verkstadsprodukter. Inom verkstadsområdet dominerar importen från Storbritannien, som svarar för 65 procent. — De svenska tul­ larna på verkstadsprodukter håller sig i allmänhet kring 10 procent, något lägre för järn- och metallmanufaktur och något högre för t. ex. bilar (15

%).

I fråga om textil- och konfektionsvaror — exkl. råvaror — utgör impor­ ten från sjustatsområdet närmare 300 miljoner kronor (av totalt ungefär 1 miljard). Av importen från området svarar Storbritannien för mer än hälf­ ten. Även Schweiz har en icke obetydlig export till Sverige av textilvaror. — Det svenska tullskyddet är för t. ex. bomullsvävnader 13 procent, ylleväv­ nader 14 procent och rayonväv 20 procent.

Importen av kemiska produkter från övriga sjustater belöper sig till 270 milj. kronor, vilket motsvarar drygt 10 procent av vår import av hel- och halvfabrikat från gruppen och ungefär 30 procent av vår totala import av dessa varor. Betydelsefulla leverantörer är här Storbritannien, Norge och Schweiz. — Det svenska tullskyddet är högst 12 procent och speciellt i frå­ ga om oorganiska kemikalier är importen i rätt stor utsträckning tullfri.

64

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Tab. 1. Folkmängd och bruttonationalprodukt i Västeuropa år 1938

Källor:

IMF, International Financial Statistics (Folkmängd)

OEEG, General Statistics (Bruttonationalprodukt)

Sve­ rige

Norge

Dan­ mark

Schweiz1 Öster­ rike

Storbritannien

Portu­ gal1

De Sju

De Sex

OEEC

Folkmängd, milj.

invånare................ 7,4 3,5 4,5 5,1 7,0 51,6 8,9 88,0 165,7 290,8 Bruttonationalpro­

dukt, miljarder $ 10,6 3,9

4,9

7,2

4,9

65,0 2,0 98,5 157,0 272,2

Bruttonationalpro­

dukt per invän.,

9

1432 1114 1089 1412 700 1260 225 1119 947 936

1 Uppgifterna för Schweiz och Portugal avser år 1957.

Tab. 2. Sjustatsgruppens handel år 1958

Miljoner dollars.

Källa:

OEEC, Statistical Bulletins, series IV

Land Handel med de Sex

Handel med de Sju Handel med hela världen

Export Import

Export Import Export

Import

To-Hel-To-Hel-To-Hel-

To-

Hel-To-

Hel-

To-Hel-

talt och talt och talt

och talt och

talt

och talt och

halv-

halvhalvhalv-

halv-

halv-

fabrifabrifabrifabri-

fabri-

fabri-

kat

kat

kat

kat

kat

kat

Sverige ___ 647 270 988 771 731 444 579 435 2 086 1282 2 364 1481 Norge............ 202 108 462

392

278 161 495

410

743

423

1308

950

Danmark ..

395

101

483

355

502 142 530 310

1244

405

1339 765

Storbr.............

1174 936 1495 802

894

683 1026 328

8 982 7 762

10 583 2 588

Schweiz .... 608 526 1006 661 241 224 185 138 1551 1423 1711 989 Österrike .. 456 240 583 447 97 85 121

95

918 657 1074 605

Portugal.... 71 17 188 169 51 20 103 90 289 137 480 286

De Sju .... 3 553 2198 5 205 3 597 2 794 1759 3 039 1806 15 813 12 089 18 859 7 664

Tab. 3. Sexstatsgruppens handel år 1958

Miljoner dollars.

Källa:

OEEC, Statistical Bulletins, series IV

Land Handel med de Sex

Handel med de Sju Handel med hela världen

Export Import Export

Import

Export

Import

To-Hel-To-Hel-To-Hel-To-Hel-To-Hel-To-Heltalt och talt och talt och talt och talt och talt och

halvhalvhalvhalv-

halv-

halv-

fabrifabrifabrifabri-

fabri-

fabri-

kat

kat

kat

kat

kat

kat

Belgien/Lux-

emburg... 1377 1058 1462 947 486 359 459 335 3 052

2 524 3136 1647

Nederländer-

na.............. 1337

643 1518

1248 812

355 514 377 3 217 1655 3 625 1903

Västtyskland 2 406 1835 1896 1089 2 419

2169 1513 863 8 807 7 809 7 361 2 772

Frankrike . 1137

715 1227

775 684

435 530 356 5121 3 766 5 604 1694

Italien............ 607 361 684 453 548 276 574 286 2 537 1735 3156 1023

De Sex......... 6 864 4 612 6 787 4 512 4 949 3 594 3590 2 217 22 734 17 489 22 882 9039

65

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Tab. 4. Sjustaternas interna handel år 1958

Miljoner dollars.

Källa:

OEEC, Statistical Bulletins, series IV

A = Samtliga varor (SITC 0—9) G = Råvaror inkl. bränslen (SITG 2 exkl. 22, 3) B = Livsmedel m. m. (SITC 0, 1, 22, 4) D = Hel- och halvfabrikat (SITC 5—9)

Exportland

Importland

Sverige

Norge Dan­ mark

Storbri­ tannien

Schweiz Öster­ rike

Por­ tugal

De Sju

Sverige ............A

219

123 341

23 12

13

731

B

5

6

19

1

1

0

32

G

11

24 211

5

2

2 255

D

203 93

111 17

9

11

444

Norge................ A

73

46

144

7

4

4 278

B 13

3

30 2

1

2 51

G

7

4

53

0

1

1

66

D 53

39

61

5

2

1

161

Danmark ----- A

91

60

323

18

6

4 502

B

30

10

289

11

2

0 342

c

5

2

.

10 1

0

0 18

D

56 48

24 6

4

4 142

Storbritannien A

292 183

217

• 94 44

64 894

B 6

5

5

.

8

1

2 27

G 54

40 77

4

4

5 184

D

232 138

135

82 39 57

683

Schweiz............A

48 18

25

87

47

16 241

B

1

0

1

7

.

2

1

12

G

0

0

1

2

2

0

5

D 47

18

23

78

43

15

224

Österrike .... A 18

7

8

22

38

4

>

97

B 0

0

0

3 2

0

5

C

0

0

0

1

6

0

7

D

18

7

8

18 30

4

85

Portugal............A

7

2

4

33 4

1

51

B

2

1

1

10 2

1

17

G

1

0

1

11

1

0

14

D

4

1

2

12 1

0

20

De Sju ............A

529

489

423 950

184 114

105 2 794

B 52

21

16 358

26

8

5 486

G 67

53

107 288

17

9

8

549

D 410

415 300

304

141 97

92 1759

Tab. 5. Sveriges utrikeshandel år 1958

Mkr.

Källa:

OEEC, Statistical Bulletins, series IV

SITC

Varugrupp

Handel med de Sex

Handel med de Sju

Totalt

Export

Import Export

Import Export Import

0, 1, 22, 4 2 exk). 22, 3 5—9

196 1752 1401

3 349

277 850 3 992

5119

168 1320 2 300

3 788

279 466 2 254

2 999

464 3 703 6 640

10 807

1750 2 827 7 671

12 248

Båvaror inkl bränslen Hel- och halvfabrikat..

Samtliga varor

5

Dihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 25

66

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Tah. 6. Sveriges export år 1958 fördelad på varor och länder

Mkr.

Källa:

OEEG, Statistical Bulletins, series IV

SITC

Varuslag

N

o

rg

e

D

an

m

ar

k

S

to

rb

ri

­

ta

n

n

ie

n

S

ch

w

ei

z

Ö

st

er

ri

k

e

P

o

rt

u

g

al

D

e

S

ju

D

e

S

ex

H

el

a

v

är

ld

en

0, 1, 22, 4

Livsmedel m. m..............

28

32

99

5

4

0

168

196

464

2 exkl. 22, 3

Råvaror inkl. bränslen

56

127

1092

23

11

11

1320

1752

3 703

24

Trävaror .....................

27

84

341

1

0

2

455

425

964

25

Pappersmassa ............

11

26

491

19

3

8

558

634

1538

28

Malmer och skrot....

6

1

232

0

7

0

246

641

969

övrigt .........................

12

16

28

3

1

1

61

52

232

5-9

Hel- och halvfabrikat..

1051

480

575

92

48

54

2 300

1401

6 640

5

Kemiska produkter..

27

38

38

6

4

2

115

79

295

63

Varor av trä................

4

10

81

1

0

0

96

52

225

641-01

Tidningspapper............

0

12

27

_

_

0

39

71

203

641-02/19, 642

Övrigt papper o. papp

5

57

158

3

2

3

228

272

762

681

Järn och stål................

44

42

63

21

6

4

180

221

713

682/689

Andra oädla metaller

48

45

1

1

0

0

95

46

199

69, 7, 861, 864

Verkstadsprodukter..

848

207

174

47

31

45

1352

571

3 760

735

Fartyg .....................

546

7

48

0

0

11

612

31

958

Övriga .....................

302

200

126

47

31

34

740

540

2 802

Övrigt..............................

75

69

33

13

5

0

195

89

483

0-9

Samtliga varor 1135

639

1766

120

63

65

3 788 3 349

10807

Tab. 7. Sveriges import år 1958 fördelad på varor och länder

Mkr.

Källa:

OEEG, Statistical Bulletins, series IV

SITC

Varuslag

N

o

rg

e

D

an

m

ar

k

S

to

rb

ri

­

ta

n

n

ie

n

S

ch

w

ei

z

Ö

st

er

ri

k

e

P

o

rt

u

g

al

D

e

S

ju

D

e

S

ex

H

el

a

v

är

ld

en

0, 1, 22, 4

Livsmedel m. m...............

70

158

32

6

0

12

279

277

1750

2 exkl. 22, 3

Råvaror inkl. bränslen

55

29

375

3

1

3

466

850

2 827

2 exkl. 22

Industriråvaror ....

53

27

74

3

1

3

161

149

839

3

Bränslen etc..................

2

2

301

0

0

305

701

1988

5-9

Hel- och halvfabrikat..

281

303

1311

251

86

22

2 254 3 992

7 671

5

61, 62

Kemiska produkter..

Läder och gummi-

79

20

123

40

1

4

267

358

832

65, 84

varor .........................

5

7

47

2

1

0

62

67

154

Textilvaror o. kläder

15

42

152

56

18

15

298

484

949

681

Järn och stål ............

9

6

121

1

23

0

160

615

785

682/689

Andra oädla metaller

90

3

48

6

3

150

122

432

69,7,861,864

Verkstadsprodukter..

67

156

717

133

24

0

1097

2 055

3 751

732-01,03/06

Bilar o. bildelar ..

12

117

0

129

532

697

Övriga .....................

67

144

600

133

24

0

968

1523

3 054

Övrigt..............................

16

69

103

13

16

3

220

391

768

0—9

Samtliga varor

406

490

1718

260

88

37

2 999 5119

12 248

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

67

Bihang 2

(Översättning.)

Convention establishing

the European Free Trade Association

The Republic of Austria, the King- dom of Denmark, the Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the Kingdom of Sweden, the Swiss Con- federation and the United Kingdom of Great Rritain and Northern Ire- land:

Having regard to the Convention for European Economic Co-operation of 16th April, 1948, vvhich established the Organisation for European Eco­ nomic Co-operation;

Resolved to maintain and develop the co-operation instituted within that Organisation;

Determined to facilitate the early establishment of a multilateral as­ sociation for the removal of trade barriers and the promotion of closer economic co-operation betvveen the Members of the Organisation för European Economic Co-operation, in- cluding the Members of the European Economic Community;

Having regard to the General Agreement on Tariffs and Trade;

Resolved to promote the objectives of that Agreement;

Have agreed as follows:

Article 1

The Association

1. An international organisation to be known as the European Free Trade Association, hereinafter referrcd to as “the Association”, is hereby es­ tablished.

2. The Members of the Association, hereinafter referred to as “Member States”, shall be the States which ratify this Convention and such other States as may accede to it.

Konvention angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

Republiken Österrike, Konungari­ ket Danmark, Konungariket Norge, Portugisiska republiken, Konungari­ ket Sverige, Schweiziska Edsförbun­ det samt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland:

vilka beakta konventionen angåen­ de europeiskt ekonomiskt samarbete av den 16 april 1948, varigenom Or­ ganisationen för europeiskt ekono­ miskt samarbete upprättades;

vilka äro beslutna att vidmakthål­ la och utveckla det samarbete som kommit till stånd inom nämnda or­ ganisation;

vilka äro beslutna att underlätta det snara upprättandet av en multi­ lateral sammanslutning med syfte att undanröja hinder för handeln och att främja närmare ekonomiskt sam­ arbete mellan medlemmarna av Or­ ganisationen för europeiskt ekono­ miskt samarbete, däri inbegripna medlemmarna av Europeiska ekono­ miska gemenskapen;

vilka beakta det allmänna tull- och handelsavtalet;

vilka äro beslutna att främja ifrå­ gavarande avtals syften;

hava enats om följande:

Artikel 1

Sammanslutningen

1. En internationell organisation benämnd Europeiska frihandelssam­ manslutningen, härefter kallad »sam­ manslutningen», upprättas härmed.

2. Medlemmar av sammanslutning­ en, härefter kallade »medlemsstater», skola vara de stater som ratificera denna konvention och de andra sta­ ter som kunna komma att ansluta sig till den.

68

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

3. The Area of the Association

shall be the territories to which this

Convention applies.

4. The Institutions of the Associa­

tion shall be a Council and such other

organs as the Council may set up.

Article 2

Objectives

The objectives of the Association

shall be

(a) to promote in the Area of the

Association and in each Member

State a sustained expansion of eco-

nomic activity, full employment, in-

creased productivity and the rational

use of resources, Financial stability

and continuous improvement in living

standards,

(b) to secure that trade between

Member States takes place in condi-

tions of fair competition,

(c) to avoid significant disparity

between Member States in the condi-

tions of supply of raw materials pro-

duced within the Area of the Associa­

tion, and

(d) to contribute to the harmoni-

ous development and expansion of

world trade and to the progressive

removal of barriers to it.

Article 3

Import duties

1. Member States shall reduce and

ultimately eliminate, in accordance

with this Article, customs duties and

any other charges with equivalent ef-

fect, except duties notified in ac­

cordance with Article 6 and other

charges which fall within that Ar­

ticle, imposed on or in connection

with the importation of goods which

are eligible för Area tariff treatment

in accordance with Article 4. Any

such duty or other charge is here-

inafter referred to as an “import

duty”.

2. (a) On and after each of the

following dates, Member States shall

3.

Sammanslutningens område

skall utgöra de områden, å vilka den­

na konvention äger tillämpning.

4. Sammanslutningens organ sko­

la utgöras av ett råd samt de övriga

organ, som rådet kan komma att in­

rätta.

Artikel 2

Syftemål

Sammanslutningen skall ha till

syfte

a) att inom sammanslutningens

område och inom varje medlemsstat

främja en jämn ekonomisk expan­

sion, full sysselsättning, ökad pro­

duktivitet och ett rationellt utnyttjan­

de av tillgångar, finansiell stabilitet

och fortlöpande förbättring av lev­

nadsstandarden,

b) att säkerställa, att handeln mel­

lan medlemsstaterna äger rum under

sunda konkurrensförhållanden,

c) att undvika väsentliga skiljak­

tigheter mellan medlemsstaterna i

fråga om de villkor på vilka de kunna

erhålla tillgång till råvaror, som pro­

duceras inom sammanslutningens

område, och

d) att bidraga till en harmonisk

utveckling och expansion av världs­

handeln och till en gradvis avveck­

ling av hindren för denna.

Artikel 3

Importtullar

1. Medlemsstaterna skola i enlig­

het med denna artikel sänka och slut­

ligen avskaffa tullar och andra av­

gifter med motsvarande verkan —

med undantag av tullar som anmälts

i enlighet med artikel 6 och andra

avgifter vilka omfattas av bestäm­

melserna i nämnda artikel — utgå­

ende vid eller i samband med import

av varor, vilka äro berättigade till

områdesbehandling i tullhänseende

enligt artikel 4. Sådan tull eller an­

nan avgift kallas härefter »import­

tull».

2.

a) Från och med följande tid­

punkter skola medlemsstaterna icke

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

69

not apply an import duty on any product åt a level exceeding the per- centage of the basic duty specified against that date:

1st July, 1960 1st January, 1962 1st July, 1963 1st January, 1965 1st January, 1966 1st January, 1967 1st January, 1968 1st January, 1969

80 per cent, 70 per cent, 60 per cent, 50 per cent, 40 per cent, 30 per cent, 20 per cent, 10 per cent.

(b)

On and after 1st January,

1970, Member States shall not apply any import duties.

3. Subject to Annex A, the basic duty referred to in paragraph 2 of this Article is, in respect of each Member State and in respect of any product, the import duty applied by that Member State to the imports of that product from other Member States on 1st January, 1960.

4. Each Member State declares its willingness to apply import duties åt a level below that indicated in para­ graph 2 of this Article if it considers that its economic and financial posi­ tion and the position of the sector concerned so permit.

5. The Council may åt any timc decide that any import duties shall be reduced more rapidly or eliminated earlier than is provided in paragraph 2 of this Article. Between 1st July, 1960, and 31st December, 1961, the Council shall examine whether it is possible so to decide in respect of im­ port duties applied on some or all goods by some or all of the Member States.

för någon vara tillämpa en import­ tull, som överstiger den procent av bastullen, som angivits för respektive tidpunkt:

1 juli 1960 1 januari 1962 1 juli 1963 1 januari 1965 1 januari 1966 1 januari 1967 1 januari 1968 1 januari 1969

80 procent 70 procent 60 procent 50 procent 40 procent 30 procent 20 procent 10 procent

b) Från och med den 1 januari 1970 skola medlemsstaterna icke till- lämpa några importtullar.

3. Med de undantag, som angivas i bilaga A, utgör den i moment 2 i den­ na artikel omnämnda bastullen, för varje medlemsstat och för varje va­ ra, den importtull som medlemssta­ ten den 1 januari 1960 tillämpar vid import av varan från andra med­ lemsstater.

4. Varje medlemsstat förklarar sig beredd att tillämpa lägre importtul­ lar än som följer av moment 2 i den­ na artikel, om den anser att dess eko­ nomiska och finansiella läge och lä­ get inom den berörda sektorn så till­ låter.

5. Rådet må när som helst besluta, att importtullar skola sänkas i en snabbare takt eller avskaffas tidiga­ re än som följer av moment 2 i den­ na artikel. Mellan den 1 juli 1960 och den 31 december 1961 skall rådet un­ dersöka, huruvida det är möjligt att fatta ett sådant beslut beträffande importtullarna på vissa eller alla va­ ror i vissa eller alla medlemsstater.

Article 4

Area tariff treatment

1. For the purposes of Artides 3 lo 7, goods shall, subject to Annex B, be accepted as eligible for Area tariff treatment if they have been consigned to the territory of the importing Member State from the territory of another Member State and if they are of Area origin under any one of the following conditions:

Artikel 4

Omrädesbehandling i tullhänseende

1. Vid tillämpningen av artiklarna 3—7 skola, i enlighet med bestäm­ melserna i bilaga B, varor anses be­ rättigade till områdesbehandling i lullhänseende, om de avsänts till den importerande medlemsstatens områ­ de från annan medlemsstats område och ha områdesursprung enligt något av följande kriterier:

70

Kungl. Maj ris proposition nr 25 år 1060

(a) that they have been wholly produced within the Area of the As­ sociation ;

(b) that they fall within a descrip- tion of goods listed in the Process Lists -which form Schedules I and II to Annex B and have been produced within the Area of the Association by the appropriate qualifying process described in those Lists;

(c) that, in the case of goods other than those listed in Schedule II to Annex B, they have been produced within the Area of the Association, and that the value of any materials imported from outside the Area or of undetermined origin which have been used åt any stage of the produc- tion of the goods does not exceed 50 per cent of the export price of the goods.

2. For the purposes of sub-para- graphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, materials listed in the Basic Materials List which forms Schedule III to Annex B which have been used in the state described in that List in a process of produetion within the Area of the Association shall be deemed to contain no element imported from outside the Area.

3. Nothing in this Convention shall prevent a Member State from ac- cepting as eligible for Area tariff treatment any goods imported from the territory of another Member State, provided that the like goods imported from the territory of any Member State are accorded the same treatment.

4. Provisions necessary for the ad­ ministration and effeetive application of this Article are contained in An­ nex B.

5. The Council may decide to amend the provisions of this Article and of Annex B.

6. The Council shall from thne to time examine in what respect this Convention can be amended in order to ensure the smooth operation of the origin rules and especially to make them simpler and more liberal.

a) att de helt ha producerats inom sammanslutningens område;

b) att de svara mot någon varube- skrivning i de bearbetningslistor, vil­ ka som lista I och II fogats vid bila­ ga B, och ha producerats inom sam­ manslutningens område genom bear­ betning, som anges i nämnda listor;

c) att, i fråga om andra varor än sådana som äro upptagna i lista II vid bilaga B, de ha producerats inom sammanslutningens område och att värdet av material, som utifrån im­ porterats till området eller är av obe­ stämt ursprung och som använts i nå­ got led vid varornas produktion, icke överstiger 50 procent av varornas ex­ portpris.

2. Vid tillämpningen av punkterna a), b) och c) i moment 1 i denna ar­ tikel skall material, som upptagits i den råvarulista, vilken som lista III fogats vid bilaga B, och som använts i den i listan angivna formen i en produktionsprocess inom samman­ slutningens område icke anses till nå­ gon del ha importerats till området utifrån.

3. Ingen bestämmelse i denna kon­ vention skall hindra en medlemsstat att anse varor som importeras från en annan medlemsstats område be­ rättigade till områdesbehandling i tullhänseende, under förutsättning att varor av samma slag som impor­ teras från övriga medlemsstaters om­ råden medgivas samma behandling.

4. Erforderliga bestämmelser för den praktiska tillämpningen av den­ na artikel återfinnas i bilaga B.

5. Rådet må besluta att ändra be­ stämmelserna i denna artikel och i bilaga B.

6. Rådet skall från tid till annan undersöka i vilka hänseenden denna konvention kan ändras för att sä­ kerställa en smidig tillämpning av ursprungsbestämmelserna och sär­ skilt för att göra dessa enklare och mera liberala.

71

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Article 5

Deflection of trade

1. För the purposes of this Article, trade is said to be deflected when

(a) imports of a particular prod- uct into the territory of a Member State from the territory of another Member State are increasing,

(i) as a result of the reduction or elimination in the importing Member State of duties and charges on that product in accordance with Article 3 or 6, and

(ii) because the duties or charges levied hy the exporting Member State on imports of raw materials or intermediate products, used in the production of the product in question, are significantly lower than the corresponding duties or charges levied by the importing Member State, and (b) this increase in imports causes or would cause serious injury to pro­ duction which is carried on in the territory of the importing Member State.

2. The Council shall keep under review the question of deflections of trade and their causes. It shall take such decisions as are necessary in order to deal with the causes of deflection of trade by amending the rules of origin in accordance with paragraph 5 of Article 4 or by such other mcans as it may consider ap- propriate.

3. If a deflection of trade of a par- ticularly urgent nature occurs, any Member State may refer the matter to the Council. The Council shall take its decision as quickly as possible and, in general, within one month. The Council may, hy majority deci­ sion, authorise interim measures to safeguard the position of the Member State in question. Such measures shall not continue for longer than is necessary for the procedure under paragraph 2 above to take placc, and for not more than two months, un- less, in exceptional cases, the Council.

Artikel 5

Snedvridning av handeln

1. Vid tillämpningen av denna ar­ tikel anses snedvridning av handeln föreligga när

a) importen av en viss vara till eu medlemsstats område från en annan medlemsstats område ökar,

i) till följd av att i den impor­ terande medlemsstaten tullar och avgifter på varan sänkas eller av­ skaffas i enlighet med artikel 3 el­ ler 6, och

ii) på grund av att de tullar el­ ler avgifter, som den exporterande medlemsstaten tillämpar på impor­ terade råvaror eller halvfabrikat, vilka användas vid tillverkningen av varan i fråga, äro väsentligt läg­ re än motsvarande av den impor­ terande medlemsstaten tillämpade tullar eller avgifter, samt

b) denna import ökning förorsakar eller skulle kunna förorsaka allvarlig skada för produktion som bedrives inom den importerande medlemssta­ tens område.

2. Rådet skall ha sin uppmärksam­ het riktad på frågan om snedvridning av handeln och dess orsaker. Det skall fatta sådana beslut som äro nöd­ vändiga för att komma till rätta med orsakerna till snedvridningen genom att ändra ursprungsreglerna i enlig­ het med moment 5 i artikel 4 eller genom andra åtgärder, som det anser lämpliga.

3. Om ett fall av snedvridning av handeln inträffar, som är av särskilt brådskande natur, må en medlems­ stat hänskjuta fallet till rådet. Rådet skall fatta sitt beslut så fort som möjligt och i allmänhet inom en må­ nad. Rådet må genom majoritetsbe­ slut medgiva provisoriska åtgärder för att skydda vederbörande med­ lemstats intressen. Sådana åtgärder skola icke bibehållas längre tid än som är nödvändig för den i moment 2 ovan angivna proceduren och icke längre tid än två månader, såvida icke rådet i undantagsfall genom ma-

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

by majority decision, authorises an

extension of this period by not more

than two months.

4. A Member State which is con-

sidering the reduction of the effective

level of its duties or charges on any

product not eligible for Area tariff

treatment shall, as far as may be

practicable, notify the Council not

less than thirty days before such

reduction comes into effect, and shall

consider any representations by other

Member States that the reduction is

likely to lead to a deflection of trade.

Information received under this para-

graph shall not be disclosed lo any

person outside the service of the As­

sociation or the Government of any

Member State.

5. When considering changes in

their duties or charges on any prod­

uct not eligible för Area tariff treat­

ment Member States shall have due

regard to the desirability of avoiding

consequential deflections of trade. In

such cases, any Member State which

considers that trade is being deflected

may refer the matter to the Council

in accordance with Article 31.

6. If, in the consideration of any

complaint in accordance with Article

31, reference is made to a difference

in the level of duties or charges on

any product not eligible for Area

tariff treatment, that difference shall

be taken into account only if the

Council finds by majority vote that

there is a deflection of trade.

7. The Council shall review from

time to time the provisions of this

Article and may decide to amend

those provisions.

Article 6

Revenue duties and internal

taxation

1. Member States shall not

(a) apply directly or indirectly to

imported goods any fiscal charges in

excess of those applied directly or

indirectly to like domestic goods, nor

otherwise apply such charges so as

joritetsbeslut medgiver att tiden ut-

sträckes med ytterligare högst två

månader.

4. En medlemsstat, som överväger

en sänkning av faktiskt utgående tul­

lar eller avgifter på någon vara som

icke är berättigad till områdesbe-

handling i tullhänseende, skall såvitt

möjligt underrätta rådet minst tret­

tio dagar innan en sådan sänkning

verkställes och skall beakta föreställ­

ningar från andra medlemsstater om

att sänkningen sannolikt leder till en

snedvridning av handeln. Upplys­

ningar som mottagas enligt detta mo­

ment skola icke yppas för någon som

icke är i tjänst hos sammanslutning­

en eller någon medlemsstats regering.

5. När medlemsstaterna överväga

ändringar av tullar eller avgifter på

någon vara, som icke är berättigad

till områdesbehandling i tullhänseen­

de, skola de beakta önskvärdheten att

undvika därav följande snedvridning

av handeln. I sådana fall må en med­

lemsstat, som anser att handeln sned-

vrides, hänskjuta frågan till rådet i

enlighet med artikel 31.

6. Om det vid behandlingen av ett

klagomål enligt artikel 31 hänvisas

till en skillnad i fråga om tullar eller

avgifter för någon vara, som icke

är berättigad till områdesbehandling

i tullhänseende, skall skillnaden be­

aktas endast om rådet genom majori­

tetsbeslut finner att det föreligger en

snedvridning av handeln.

7. Rådet skall från tid till annan

företaga översyn av bestämmelserna i

denna artikel och må besluta att änd­

ra dessa.

Artikel 6

Fiskala tullar och intern

beskattning

1. Medlemsstaterna skola icke

a) vare sig direkt eller indirekt be­

lägga importerade varor med fiskala

avgifter utöver dem, som direkt eller

indirekt uttagas på inhemska varor

av samma slag, och ej heller annorle-

73

Kuntjl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

lo afford effective protection to like domestic goods, or

(b) apply fiscal charges to im­ ported goods of a kind which they do not produce, or which they do not produce in substantial quantities, in such a way as to afford effective protection to the domestic production of goods of a different kind which are suhstitutable for the imported goods, which enter into dir ed com- petition with them and which do not bear directly or indirectly, in the country of importation, fiscal charges of equivalent incidence, and shall give effect to these ob­ ligations in the manner laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article.

2. Member States shall not in- troduce new fiscal charges which are inconsistent with paragraph 1 of this Article, and shall not vary an existing fiscal charge in such a way as to in- crease, above the level in force on the date hy refercnce to which the basic duty is determined in accord- ance with paragraph 3 of Article 3, any effective protective element in the fiscal charge, that is to say, the extent to which that charge is in­ consistent with paragraph 1 of this Article.

3. (a) In the case of any internal tax or other internal charge, Member States shall eliminate any effective protective element on or before 1st January, 1962.

(b) In the case of any revenue duty, Member States shall either

(i) progressively eliminate any effective protective element in the duty by successive reductions cor- responding to those prescribed for import duties in Article 3, or

(ii) eliminate any effective pro­ tective element in the duty on or before 1st January, 1965. (c) Each Member State shall, on or before 1st July, 1960, notify to the Council any duty to which it will apply the provisions of sub-paragraph (b) (ii) of this paragraph.

des tillämpa dylika avgifter så att ett faktiskt skydd beredes inhemska va­ ror av samma slag, eller

b) belägga importerade varor av ett slag, som de icke alls tillverka eller icke tillverka i betydande kvantiteter, med fiskala avgifter så att ett fak­ tiskt skydd beredes inhemsk produk­ tion av andra slags varor, som kun­ na ersätta de importerade varorna och direkt konkurrera med dessa och som i importlandet varken direkt el­ ler indirekt belastas med fiskala av­ gifter av motsvarande storlek.

Medlemsstaterna skola fullgöra nämnda förpliktelser på sätt angives i momenten 2 och 3 i denna artikel.

2. Medlemsstaterna skola icke in­ föra nya fiskala avgifter som äro oförenliga med moment 1 i denna ar­ tikel. Medlemsstaterna skola icke heller ändra en redan existerande fis­ kal avgift på sådant sätt att ett fak­ tiskt protektionistiskt element i av­ giften, d. v. s. den del av avgiften som är oförenlig med nyssnämnda moment, ökas i förhållande till vad som gäller vid den tidpunkt, till vil­ ken anknytes vid bestämmandet av bastullen enligt moment 3 i artikel 3.

3. a) I fråga om interna skatter el­ ler andra interna avgifter skola med­ lemsstaterna avskaffa varje faktiskt protektionistiskt element senast den 1 januari 1962.

b) I fråga om fiskala tullar skola medlemsstaterna antingen

i) gradvis avskaffa varje faktiskt protektionistiskt element i tullen genom successiva sänkningar mot­ svarande dem som föreskrivas be­ träffande importtullar i artikel 3, eller

ii) avskaffa varje faktiskt pro­ tektionistiskt element i tullen se­ nast den 1 januari 1965.

c) Varje medlemsstat skall senast den 1 juli 1960 underrätta rådet om de tullar, beträffande vilka den äm­ nar tillämpa bestämmelserna i punk­ ten b) ii) i detta moment.

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

4. Each Member State shall notify

to the Council all fiscal charges ap-

plied by it where the råtes of charge,

or the conditions governing the im-

position or collection of the charge,

are not identical in relation to the

imported goods and to the like do-

mestic goods, as soon as the Member

State applying the charge considers

that the charge is, or has been made,

consistent with sub-paragraph (a) of

paragraph 1 of this Article. Each

Member State shall, åt the request of

any other Member State, supply in­

formation about the application of

paragraphs 1,

2

and 3 of this Article.

5. Each Member State shall notify

to the Council the revenue duties to

which it intends to apply the provi­

sions of this Article.

6. For the purposes of this Article:

(a) “fiscal charges” means revenue

duties, internal taxes and other in­

ternal charges on goods;

(b) “revenue duties” means cus-

toms duties and other similar charges

applied primarily for the purpose of

raising revenue;

(c) “imported goods” means goods

which are accepted as being eligible

for Area tariff treatment in accord-

ance with the provisions of Article 4.

Article 7

Drawback

1. Each Member State may, on and

after 1st January, 1970, refuse to ac-

cept as eligible för Area tariff treat­

ment goods which benefit from draw­

back allowed by Member States in the

territory of which the goods have

undergone the processes of produc-

tion which form the basis of the claim

that the goods in question are of Area

origin. In applying this paragraph,

each Member State shall accord the

same treatment to imports from the

territories of all Member States.

2. Similar provisions shall apply

to drawback in respect of imported

4. Varje medlemsstat skall under­

rätta rådet om alla av medlemsstaten

tillämpade fiskala avgifter, beträffan­

de vilka avgiftens storlek eller be­

stämmelserna för debitering och

uppbörd icke äro desamma för im­

porterade varor som för inhemska va­

ror av samma slag. Underrättelse

skall lämnas så snart den medlems­

stat som tillämpar avgiften anser att

denna är eller har gjorts förenlig

med punkten a) i moment 1 i denna

artikel. Varje medlemsstat skall på

begäran av annan medlemsstat till­

handahålla upplysningar angående

tillämpningen av momenten 1, 2 och

3 i denna artikel.

5. Varje medlemsstat skall under­

rätta rådet om de fiskala tullar, be­

träffande vilka den avser att tilläm­

pa bestämmelserna i denna artikel.

6. Vid tillämpningen av denna arti­

kel förstås med

a) »fiskala avgifter»: fiskala tullar,

interna skatter och andra interna av­

gifter på varor;

b) »fiskala tullar»: tullar och and­

ra liknande avgifter, som uttagas hu­

vudsakligen i syfte att inbringa stats­

inkomster;

c) »importerade varor»: varor, vil­

ka anses berättigade till områdesbe-

handling i tullhänseende i enlighet

med bestämmelserna i artikel 4.

Artikel 7

Tullrestitntion

1. Varje medlemsstat må från och

med den 1 januari 1970 vägra att för

områdesbehandling i tullhänseende

godtaga sådana varor, som åtnjuta

tullrestitution i andra medlemsstater,

inom vilkas områden varorna ha

undergått de produktionsprocesser,

som utgöra grunden för anspråk på

områdesursprung. Vid tillämpningen

av detta moment skall varje med­

lemsstat medgiva samma behandling

av import från alla medlemsstaters

områden.

2. Liknande bestämmelser skola

gälla i fråga om tullrestitution för

75

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

materials of the kinds listed in An­ nex D and in Annex E.

3. Before 31st December, 1960, the Council shall decide what provisions are to be applied to deal with draw- back in the period after 31st Decem­ ber, 1961, and before 1st January, 1970.

4. The Council may åt any time af­ ter their decision under paragraph 3 consider whether further or different provisions are necessary to deal with drawback after 31st December, 1961, and may decide tliat such provisions are to be applied.

5. For the purposes of this Article:

(a) “drawback” means any ar- rangement for the refund or remis- sion, wholly or in part, of duties ap- plicable to imported materials, pro­ vided that the arrangement, expressly or in effect, allows refund or remis- sion if certain goods or materials are exported, but not if they are retained for home use;

(b) “remission” includes exemp- tion for materials brought inlo free ports and other places which have similar customs privileges;

(c) “duties” means (i) all charges on or in connection with importation, except the fiscal charges to which Article 6 applies and (ii) any pro- tective element in such fiscal charges;

(d) “materials” and “process of production” have the meanings as- signed to them in Rule 1 of Annex B.

Article 8

Prohibition of export duties

1. Member States shall not intro- duce or increase export duties, and, on and after 1st January, 1962, shall not apply any such duties.

2. The provisions of this Article shall not prevent any Member State from taking such measures as are necessary to prevent evasion, by means of re-export, of duties which

importerade varor av de slag, som angivas i bilagorna D och E.

3. Före den 31 december 1960 skall rådet besluta vilka bestämmelser som skola tillämpas i fråga om tullresti- tution under tiden från den 31 de­ cember 1961 och till den 1 januari 1970.

4. Rådet må när som helst sedan det fattat beslut enligt moment 3 överväga huruvida ytterligare eller andra bestämmelser erfordras i fråga om tullrestitution efter den 31 de­ cember 1961 och må besluta, att så­ dana bestämmelser skola tillämpas.

5. Vid tillämpningen av denna ar­ tikel

a) förstås med »tullrestitution» varje anordning för återbetalning el­ ler efterskänkande, helt eller delvis, av tullar å importerat material un­ der förutsättning att anordningen, uttryckligen eller faktiskt, medger återbetalning eller efterskänkande, om vissa varor eller material expor­ teras men icke om de användas för inhemsk förbrukning;

b) inbegripes i »efterskänkande» tullbefrielse för material, som införes till frihamnar och andra platser med liknande tullförmåner;

c) förstås med »tullar» i) alla av­ gifter vid eller i samband med im­ port med undantag av de fiskala av­ gifter, vilka omfattas av bestämmel­ serna i artikel 6, samt ii) varje pro­ tektionistiskt element i dylika fiska­ la avgifter;

d) ha »material» och »produktions­ process» den innebörd, som angives i regel 1 i bilaga B.

Artikel 8

Förbud mot exporttullar

1. Medlemsstaterna skola icke in­ föra eller öka exporttullar och skola från och med den 1 januari 1962 ic­ ke tillämpa sådana tullar.

2. Bestämmelserna i denna artikel skola icke hindra en medlemsstat att vidtaga sådana åtgärder, som ^ äro nödvändiga för att hindra att någon genom reexport undgår tullar, vilka

76

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

it applies to exports to territories outside the Area of the Association.

3. För the purposes of this Article, “export duties” means any duties or charges with equivalent effect, im- posed on or in connection with the exportation of goods from the ter- ritory of any Member State to the territory of any other Member State.

Article 9

Co-operation in customs

administration

Member States shall take appropri- ate measures, including arrangements regarding administrative co-opera­ tion, to ensure that the provisions of Artides 3 to 7 and of Annexes A and B are effectively and harmoniously applied, taking account of the need to reduce as far as is possible the formalities imposed on trade and of the need to achieve mutually satis- factory Solutions of any difficulties arising out of the operation of those provisions.

Article

10

Quantitative import restrictions

1. Member States shall not intro- duce or intensify quantitative restric­ tions on imports of goods from the territory of other Member States.

2. Member States shall eliminate such quantitative restrictions as soon as possible and not later than 31st December, 1969.

3. Each Member State shall relax quantitative restrictions progressively and in such a way that a reasonable rate of expansion of trade as a result of the application of Artides 3 and 6 is not frustrated and that no burden- some problems are created for the Member State concerned in the years immediately preceding 1st January, 1970.

medlemsstaten tillämpar med avse­ ende å export till områden utanför sammanslutningens område.

3. Vid tillämpningen av denna ar­ tikel avses med »exporttullar» tullar eller avgifter med motsvarande ver­ kan, vilka utgå vid eller i samband med export av varor från en med­ lemsstats område till annan med­ lemsstats område.

Artikel 9

Administrativt samarbete på tull­

området

Medlemsstaterna skola vidtaga lämpliga åtgärder, däri inbegripna anordningar för administrativt sam­ arbete, för att säkerställa att bestäm­ melserna i artiklarna 3—7 och i bi­ lagorna A och B tillämpas på ett ef­ fektivt och enhetligt sätt. Därvid sko­ la medlemsstaterna beakta behovet av att i möjlig mån inskränka de for­ maliteter, som åvila handeln, även­ som behovet av att nå ömsesidigt till­ fredsställande lösningar på svårighe­ ter som kunna uppstå vid tillämp­ ningen av nyssnämnda bestämmel­ ser.

Artikel 10

Kvantitativa importrestriktioner

1. Medlemsstaterna skola icke in­ föra eller skärpa kvantitativa restrik­ tioner med avseende å importen av varor från andra medlemsstaters om­ råden.

2. Medlemsstaterna skola avskaffa sådana kvantitativa restriktioner så snart som möjligt och senast den 31 december 1969.

3. Varje medlemsstat skall avveck­ la kvantitativa restriktioner gradvis och på sådant sätt att en rimlig ut­ vecklingstakt i handeln såsom en följd av tillämpningen av artiklarna 3 och 6 icke motverkas och så att ic­ ke några svåra problem skapas för den berörda medlemsstaten under åren närmast före den 1 januari 1970.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

77

4. Each Member State shall apply the provisions of this Artide in sudi a wav that all other Member States are given like treatment.

5. On 1st July, 1960, Member States shall establish for all goods subject to quantitative restriction global quotas of a size not less than 20 per cent above the corresponding basic quotas. In the case of quotas which may be available also to States which are not Members, the global quotas shall include, in addition to the basic quotas increased by not less than 20 per cent, an amount not less than the total of the imports from such States in the calendar year 1959.

6. It’ a basic quota is nil or negli- gible, Member States shall ensure that the quota to be established on 1st July, 1960, is of appropriate size. Be- fore or after the establishment of any such quota, any Member State may initiate consultations about its ap­ propriate size.

7. On 1st July, 1961, and on 1st July in each succeeding year, Member States shall increase each quota established in accordance with para- graphs 5 and 6 of this Article by not less than 20 per cent of an amount equivalent to the basic quota as al­ ready increased pursuant to this Ar­ ticle.

8. It' any Member State considers that the application of paragraphs 5 to 7 of this Article to a product would cause it serious difficulties, that Member State may propose to the Council alternative arrangements for that product. The Council may, by majority decision, authorise that Member State to adopt such alterna­ tive arrangements as the Council con­ siders appropriate.

9. Member States shall notify to the Council delails of the quotas established in accordance with the provisions of this Article. 10. The Council shall, not later than 31st December, 1961, and from time to time thereafter, review the provisions of this Article and the

4. Varje medlemsstat skall tilläm­ pa bestämmelserna i denna artikel på sådant sätt att alla övriga med­ lemsstater givas lika behandling.

5. Den 1 juli 1960 skola medlems­ staterna för alla varor, som äro un­ derkastade kvantitativa restriktio­ ner, fastställa globalkontingentcr, vilka skola vara minst 20 procent större än motsvarande baskontingen­ ter. I fråga om kontingenter vilka må utnyttjas även av stater som icke äro medlemmar, skola globalkontingen­ terna innefatta, förutom baskontin­ genterna ökade med minst 20 pro­ cent, ett belopp motsvarande minst den totala importen från sådana sta­ ter under kalenderåret 1959.

6. Om en baskontingent saknas el­ ler är mycket liten, skola medlems­ staterna tillse, att den kontingent som fastställes den 1 juli 1960 har en lämplig storlek. Före eller efter fastställandet av en sådan kontingent må medlemsstat påkalla samråd rö­ rande dess lämpliga storlek.

7. Den 1 juli 1961 och den 1 juli varje påföljande år skola medlems­ staterna öka varje kontingent, fast­ ställd i enlighet med momenten 5 och 6 i denna artikel, med minst 20 pro­ cent av ett belopp, som motsvarar baskontingenten jämte enligt denna artikel redan gjorda ökningar av den­ samma.

8. Om en medlemsstat anser, att beträffande viss produkt tillämpning­ en av momenten 5—7 i denna artikel skulle förorsaka allvarliga svårighe­ ter, må medlemsstaten föreslå rådet alternativa åtgärder för ifrågavaran­ de produkt. Rådet må genom majori­ tetsbeslut medgiva medlemsstaten att vidtaga sådana alternativa åtgärder som rådet anser lämpliga.

9. Medlemsstaterna skola lämna rå­ det närmare uppgifter om de kon­ tingenter som fastställts i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. 10. Rådet skall senast den 31 de­ cember 1961 och från tid till annan därefter företaga översyn av bestäm­ melserna i denna artikel och övervä-

78

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

progress made by Member States in

the application of its provisions, and

may decide that further or different

provisions are to be applied.

11. For the purposes of this Ar­

tide:

(a)

“quantitative restrictions”

means prohibitions or restrictions on

imports from the territory of other

Member States whether made effec-

tive through quotas, import licences

or other measures with equivalent ef-

fect, including administrative meas­

ures and requireinents restricting im­

port;

(b) “basic quota” means any quota

or the total of any quotas which have

been established, together with the

total of any imports which are other-

wise subject to quantitative restric-

tion, in respect of goods imported

from the territory of other Member

States in the calendar year 1959; or

in the case of global quotas which are

open to States which are not Mem-

bers, the total of the imports under

such quotas from Member States in

the calendar year 1959;

(c) “global quota” means a quota

under which licences or other au-

thorities to import allow the holders

to import any of the products covered

by the quota from all Member States

and other States to which the quota

applies.

Article 11

Quantitative export restrictions

1. Member States shall not intro-

duce or intensify prohibitions or re­

strictions on exports to other Mem­

ber States, whether made effective

through quotas or export licences or

other measures with equivalent ef-

fect, and shall eliminate any such

prohibitions or restrictions not later

than 31st December, 1961.

2. The provisions of this Article

shall not prevent any Member State

from taking such measures as are

ga de framsteg som medlemsstaterna

gjort vid tillämpningen av dessa. Rå­

det må besluta att ytterligare eller

andra bestämmelser skola tillämpas.

11. Vid tillämpningen av denna ar­

tikel skall med

a)

»kvantitativa restriktioner»

förstås förbud eller restriktioner med

avseende å importen från andra med­

lemsstaters områden, vilka upprätt­

hållas genom kontingenter, importli­

censer eller andra åtgärder med mot­

svarande verkan, däri inbegripna

administrativa åtgärder och bestäm­

melser som begränsa importen;

b) »baskontingent» förstås, i fråga

om vara som importerats från andra

medlemsstaters områden under ka­

lenderåret 1959, summan av för så­

dan import gällande kontingenter

jämte summan av den import som

annorledes än genom kontingenter är

föremål för kvantitativa restriktio­

ner, eller, då fråga är om globalkon­

tingenter som äro öppna även för sta­

ter vilka icke äro medlemmar, sum­

man av den import som under kalen­

deråret 1959 ägt rum från medlems­

staterna under ifrågavarande global­

kontingenter;

c) »globalkontingent» förstås kon­

tingent, inom ramen för vilken inne­

havare av licenser eller andra import­

tillstånd må importera de varor, som

omfattas av kontingenten, från alla

medlemsstater och andra stater, för

vilka kontingenten är öppen.

Artikel 11

Kvantitativa exportrestriktioner

1. Medlemsstaterna skola icke in­

föra eller skärpa förbud eller restrik­

tioner med avseende å exporten till

andra medlemsstater, vare sig de

upprätthållas genom kontingenter,

exportlicenser eller andra åtgärder

med motsvarande verkan, och skola

avskaffa alla sådana förbud eller re­

striktioner senast den 31 december

1961.

2. Bestämmelserna i denna artikel

skola icke hindra en medlemsstat att

vidtaga sådana åtgärder, som äm

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

79

necessary to prevent evasion, by means of re-export, of restrictions which it applies to exports to ter- ritories outside the Area of the As­ sociation.

Article 12

Exceptions

Provided that such measures are not used as a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Member States or as a disguised re- striction on trade between Member States, nothing in Artides

10

and

11

shall prevent the adoption or enforce- ment by any Member State of meas­ ures,

(a) necessary to protect public morals,

(b) necessary for the prevention of disorder or crime,

(c) necessary to protect human, animal or plant life or health,

(d) necessary to secure compliance with laws or regulations relating to customs enforcement, or to the clas- sification, grading or marketing of goods, or to the operation of monopo- lies by means of state enterprises or enterprises given exclusive or special privileges,

(e) necessary to protect industrial property or copyrights or to prevent deceptive practices,

(f) relating to gold or silver, (g) relating to the products of prison labour, or

(h) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value.

Ahticle 13

Government aids

1. Member States shall not main- lain or introduce (a) the forms of aid to exports of goods to other Member States which are described in Annex C, or

nödvändiga för att hindra att någon genom reexport undgår restriktioner, vilka medlemsstaten tillämpar med avseende å export till områden utan­ för sammanslutningens område.

Artikel 12

Undantag

Under förutsättning att dylika åt­ gärder icke användas såsom medel för godtycklig eller oberättigad dis­ kriminering mellan medlemsstaterna eller till en förtäckt begränsning av handeln mellan dessa, skall ingen be­ stämmelse i artiklarna 10 och 11 hindra någon medlemsstat att beslu­ ta eller genomföra åtgärder,

a) nödvändiga för att skydda den allmänna moralen,

b) nödvändiga för att skydda den allmänna ordningen och förhindra brott,

c) nödvändiga för att skydda män­ niskors, djurs eller växters liv eller hälsa,

d) nödvändiga för att säkerställa åtlydnaden av lagar och förordning­ ar avseende tillämpning av tullbe­ stämmelser, klassificering, kvalitets­ kontroll eller saluhållande av varor eller utövande av monopol genom statliga företag eller genom företag med uteslutande eller särskilda pri­ vilegier,

e) nödvändiga för att skydda indu­ striell, litterär och konstnärlig ägan­ derätt eller för att förhindra bedräg­ liga förfaranden,

f) avseende guld eller silver,

g) avseende av fångar framställda varor, eller

h) vidtagna till skydd för natio- nalskatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.

Artikel 13

Statliga stödåtgärder

1. Medlemsstaterna skola icke bi­ behålla eller införa

a) de i bilaga C beskrivna former­ na för stödåtgärder åt export av va­ ror till andra medlemsstater, eller

80

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

(b) any olher form of aid, the

main purpose or effect of which is

to frustrate the benefits expected

from the removal or absence of duties

and quantitative restrictions on trade

between Member States.

2. If the application of any form

of aid by a Member State, although

not contrary to paragraph 1 of this

Artide, frustrates the benefits ex­

pected from the removal or absence

of duties and quantitative restrictions

on trade between Member States and

provided that the procedure set out

in paragraphs 1 to 3 of Article 31

has been followed, the Council may,

by majority decision, authorise any

Member State to suspend to the

Member State which is applying the

aid, the application of such obliga­

tions under this Convention as the

Council considers appropriate.

3. The Council may decide to

amend the provisions of this Article

and of Annex C.

Article 14

Public undertakings

1. Member States shall ensure the

progressive elimination, during the

period from 1st July, 1960, to 31st

December, 1969, in the practices of

public undertakings, of

(a) measures the effect of which

is to afford protection to domestic

production which would be inconsist-

ent with this Convention if achieved

by means of a duty or charge with

equivalent effect, quantitative restric-

tion or government aid, or

(b)

trade discrimination on

grounds of nationality in so far as it

frustrates the benefits expected from

the removal or absence of duties and

quantitative restrictions on trade be­

tween Member States.

2. In so far as the provisions of

Article 15 are relevant to the activities

of public undertakings, that Article

b) någon annan form av stödåt­

gärd, vilkens huvudsakliga syfte el­

ler verkan är att motverka de förde­

lar, som förväntas i anledning av un­

danröjandet eller frånvaron av tullar

och kvantitativa restriktioner i han­

deln mellan medlemsstaterna.

2. Om tillämpningen i en medlems­

stat av någon form av stödåtgärd,

utan att strida mot moment 1 i denna

artikel, likväl motverkar de fördelar,

som förväntas i anledning av undan­

röjandet eller frånvaron av tullar och

kvantitativa restriktioner i handeln

mellan medlemsstaterna, och under

förutsättning att den i momenten 1—

3 i artikel 31 angivna proceduren

följts, må rådet genom majoritetsbe­

slut bemyndiga en medlemsstat att

gentemot den medlemsstat, som till-

lämpar stödåtgärden, upphöra att

fullgöra sådana förpliktelser enligt

denna konvention, som rådet anser

lämpliga.

3. Rådet må besluta att ändra be­

stämmelserna i denna artikel och i

bilaga C.

Artikel

14

Offentliga företag

1. Medlemsstaterna skola säker­

ställa, att under tiden från den 1 juli

1960 till den 31 december 1969 of­

fentliga företag i sin verksamhet

gradvis avveckla

a) åtgärder, vilka genom sin ver­

kan bereda den inhemska produktio­

nen ett skydd, som skulle vara oför­

enligt med denna konvention om det

skapades genom en tull eller annan

avgift med motsvarande verkan,

kvantitativ restriktion eller statlig

stödåtgärd,

b) diskriminering i handeln med

hänsyn till nationalitet, i den mån

sådan diskriminering motverkar de

fördelar, som förväntas i anledning

av undanröjandet eller frånvaron av

tullar eller kvantitativa restriktioner

i handeln mellan medlemsstaterna.

2. I den mån bestämmelserna i ar­

tikel 15 äro tillämpliga på den verk­

samhet, som bedrives av offentliga

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

81

shall apply to them in the same way företag, skall nämnda artikel gälla as it applies to other enterprises. för dessa på samma sätt som för and­

ra företag.

3. Member States shall ensure that 3. Medlemsstaterna skola säkernew practices of the kind described ställa, att nya åtgärder av i moment in paragraph 1 of this Article are not 1 i denna artikel angivet slag icke introduced. vidtagas.

4. Where Member States do not 4. I fall då medlemsstaterna sakna have the necessary legal powers to laglig befogenhet att kontrollera den control the activities of regional or verksamhet, som bedrives av regio- local government authorities or enter- nala eller lokala myndigheter eller av prises under their control in these företag vilka stå under dessas kon- matters, they shall nevertheless en- troll, skola medlemsstaterna likväl deavour to ensure that those au- verka för att sådana myndigheter el- thorities or enterprises comply with ler företag iakttaga bestämmelserna the provisions of this Article. i denna artikel.

5. The Council shall keep the pro- 5. Rådet skall ha sin uppmärksam­ visions of this Article under review het riktad på bestämmelserna i den- and may decide to amend them. na artikel och må besluta att ändra desamma.

6. For the purposes of this Article, 6. Vid tillämpningen av denna ar-“public undertakings” means central, tikel förstås med »offentliga företag» regional, or local government au- sådana centrala, regionala eller lo- thorities, public enterprises and any kala myndigheter, statliga eller kom- other organisation by means of which munala företag och affärsdrivande a Member State, by law or in practice, verk samt andra organ, genom vilka Controls or appreciably influences en medlemsstat, med stöd av lag eller imports from, or exports to, the ter- faktiskt, kontrollerar eller i väsentlig ritory of a Member State. grad påverkar importen från eller exporten till en medlemsstats om­ råde.

Article

15

Artikel

15

Restrictive business practices Konkurrensbegränsningar

1. Member States recognise that 1. Medlemsstaterna erkänna, att the following practices are incom- följande affärsmetoder äro oförenli- patible with this Convention in so far ga med denna konvention i den mån as they frustrate the benefits expected de motverka de fördelar, som förvän- from the removal or absence of duties tas i anledning av undanröjandet el­ and quantitative restrictions on trade ler frånvaron av tullar och kvantita- between Member States: tiva restriktioner i handeln mellan medlemsstaterna: (a) agreements between enter- a) överenskommelser mellan före- prises, decisions by associations of tag, beslut av företagssammanslut- enterprises and concerted practices ningar och i samförstånd mellan fö- between enterprises which have as retag tillämpade förfaranden, vilka ha their object or result the prevention, till syfte eller resultat att hindra, be- restriction or distortion of competi- gränsa eller snedvrida konkurrensen tion within the Area of the Associa- inom sammanslutningens område; tion; (b) actions by which one or more b) förfaranden, genom vilka ett el- enterprises take unfair advantage of ler flera företag på ett otillbörligt sätt a dominant position within the Area utnyttja en dominerande ställning

♦! llihang till riksdagens protokoll 19GU. 1 samt. Nr 20

82

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

of the Association or a substantial

part of it.

2. If any practice of thc kind de-

scribed in paragraph 1 of this Article

is referred to the Council in accord-

ance with Article 31, the Council may,

in any recommendation in accord-

ance with paragraph 3 or in any deci-

sion in accordance with paragraph 4

of that Article, make provision for

publication of a report on the circum-

stances of the matter.

3. (a) In the light of experience

gained, the Council shall consider not

later than 31st December, 1964, and

may consider åt any time thereafter,

whether furthcr or different provi­

sions are necessary to deal with the

effects of restrictive business prac-

tices or dominant enterprises on

trade between Member States.

(b) Such review shall include con-

sideration of the following matters:

(i) specification of the restrictive

business practices or dominant

enterprises with which the Council

should be concerned;

(ii) methods of securing infor­

mation about restrictive business

practices or dominant enterprises;

(iii) procedures for investiga-

tions;

(iv) whether the right to initiate

inquiries should be conferred on

the Council.

(c) The Council may decide to

make the provisions found necessary

as a result of the review envisaged in

sub-paragraphs (a) and (b) of this

paragraph.

inom sammanslutningens område el­

ler inom en väsentlig del av detta.

2. Om någon affärsmetod av det

slag, som angives i moment 1 i denna

artikel, hänskjutes till rådet i enlig­

het med artikel 31, må rådet i re­

kommendation enligt moment 3 eller

i beslut enligt moment 4 i sistnämn­

da artikel föranstalta om offentlig­

görande av en rapport angående om­

ständigheterna i ärendet.

3. a) I belysning av vunna erfa­

renheter skali rådet senast den 31

december 1964 och må när som helst

därefter överväga huruvida ytterli­

gare eller andra bestämmelser erford­

ras för att komma till rätta med verk­

ningarna på handeln mellan med­

lemsstaterna av restriktiva affärsme­

toder eller dominerande företag.

b) Vid en sådan översyn av be­

stämmelserna skall övervägas:

i) ett närmare angivande av de

restriktiva affärsmetoder eller do­

minerande företag rådet bör ägna

uppmärksamhet;

ii) metoder för att införskaffa

upplysningar angående restriktiva

affärsmetoder eller dominerande

företag;

iii) förfarandet vid undersök­

ningar;

iv) frågan huruvida rådet bör få

rätt att på eget initiativ föranstalta

om undersökningar.

c) Rådet må beisluta om de be­

stämmelser, som finnas erforderliga

vid sådan översyn, som avses i punk­

terna a) och b).

Article

16

Establishment

1. Member States recognise that re-

strictions on the establishment and

operation of economic enterprises in

their territories by nationals of other

Member States should not be applied,

through accord to such nationals of

treatment which is less favourable

than that accorded to their own na-

Artikel 16

Etablering

1.

Medlemsstaterna erkänna, att

restriktioner i fråga om etablering

och drift av ekonomiska företag inom

deras områden av andra medlemssta­

ters rättssubjekt icke böra tillämpas

på sådant sätt, att genom en mindre

gynnsam behandling av dessa rätts­

subjekt än av vederbörande medlems-

83

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år J060

tionals in sucli matters, in such a way as to frustrate the benefits expected from the removal or the absence of duties and quantitative restrictions on trade between Member States.

2. Member States shall not apply new restrictions in such a way that they conflict with the principle set out in paragraph 1 of this Article.

3. Member States shall notify to the Council, within such period as the Council may decide, particulars of any restrictions which they apply in such a way that nationals of another Member State are accorded in their territories less favourable treatment in respect of the matters set out in paragraph 1 of this Article than is accorded to their own nationals.

4. The Council shall consider not later than 31st December, 1964, and may consider åt any time thereafter, whether further or different provi­ sions are necessary to give effect to the principles set out in paragraph 1 of this Article, and may decide to make the necessary provisions.

5. Nothing in this Article shall prevent the adoption and enforce- ment by a Member State of measures for the control of entry, residence, activity and departure of aliens where such measures are justified by rea­ sons of public order, public health or morality, or national security, or for the prevention of a serious iinbalance in the social or demograpliic structure of that Member State.

6. For the purposes of this Article:

(a) “nationals” ineans, in relation to a Member State,

(i) physical persons who have the nationalitv of that Member State, and

(ii) companies and other legal persons constituted in the territory of that Member State in conformity with the law of that State and which that State regards as having its nationality, provided that they have bcen formed for gainful pur­ poses and that they have their registered office and central ad-

stalcrs egna rättssubjekt de fördelar som förväntas i anledning av undan­ röjandet eller frånvaron av tullar och kvantitativa restriktioner i handeln mellan medlemsstaterna motverkas.

2. Medlemsstaterna skola icke till- lämpa nya restriktioner på sådant sätt, att de strida mot principen i moment 1 i denna artikel.

3. Medlemsstaterna skola, inom tid som rådet äger bestämma, underrätta rådet om den närmare innebörden av de restriktioner, vilka de tillämpa på sådant sätt att annan medlemsstats rättssubjekt inom deras områden er­ hålla en mindre gynnsam behandling än de egna rättssubjekten i det i mo­ ment 1 i denna artikel angivna hän­ seendet.

4. Rådet skall senast den 31 decem­ ber 1964 och må när som helst där­ efter överväga, huruvida ytterligare eller andra bestämmelser erfordras för att förverkliga de i moment 1 i denna artikel angivna principerna, och må besluta om de bestämmelser som erfordras.

5. Ingen bestämmelse i denna arti­ kel skall hindra en medlemsstat att vidtaga åtgärder för kontroll av ut­ länningars inresa, vistelse, verksam­ het och utresa i fall, där sådana åt­ gärder äro motiverade med hänsyn till allmän ordning, nationell säker­ het, allmän hälsa eller moral, eller för att hindra en allvarlig rubbning av medlemsstatens sociala eller befolk­ ningsmässiga struktur.

6. Vid tillämpningen av denna arti­ kel förstås med

a) rättssubjekt, i förhållande till en medlemsstat:

i) fysiska personer, som ha den­ na medlemsstats nationalitet, och

ii) bolag och andra juridiska personer, som bildats inom denna medlemsstats område i enlighet med dess lagstiftning och som där anses ha dess nationalitet, under förutsättning att de bildats i vinst­ syfte och ha sitt registrerade säte och sin centrala administration inom sammanslutningens område

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

ministration, and carry on sub-

stantial activity, within the Area

of the Association;

(b) “economic enterprises” means

any type of economic enterprise for

production of or commerce in goods

which are of Area origin, whether

conducted by physical persons or

through agencies, branches or coin-

panies or other legal persons.

Article 17

Dumped and subsidised imports

1. Nothing in this Convention shall

prevent any Member State from

taking action against dumped or

subsidised imports consistently with

its other international obligations.

2. Any products which have been

exported from the territory of one

Member State to the territory of an-

other Member State and have not

undergone any manufacturing pro­

cess since exportation shall, when re-

imported into the territory of the first

Member State, be admitted free of

quantitative restrictions and mea-

sures with equivalent effect. They

shall also be admitted free of cus-

toms duties and charges with equiva­

lent effect, except that any allowance

by way of drawback, relief from duty

or otherwise, given by reason of the

exportation from the territory of the

first Member State, may be recovered.

3. If any industry in the territory

of any Member State is suffering or

is threatened with material injury as

the result of the import of dumped

or subsidised products into the terri­

tory of another Member State, the

latter Member State shall, åt the

request of the former Member State,

examine the possibility of taking such

action as is consistent with its inter­

national obligations to remedy the

injury or prevent the threatened in­

jury.

och där bedriva verksamhet av be­

tydande omfattning;

b) »ekonomiska företag»; varje

slag av ekonomiskt företag för pro­

duktion av eller handel med varor

som ha områdesursprung, vare sig fö­

retaget drives av fysiska personer el­

ler genom agenturer eller filialer, bo­

lag eller andra juridiska personer.

Artikel 17

Dumpad och subventionerad import

1.

Ingen bestämmelse i denna kon­

vention skall hindra en medlemsstat

att vidtaga sådana åtgärder mot

dumpad eller subventionerad import

som äro förenliga med dess övriga in­

ternationella förpliktelser.

2.

Produkter, vilka exporterats

från en medlemsstats område till en

annan medlemsstats område och vil­

ka icke undergått någon bearbetning

efter exporten, skola vid återinförsel

till den första medlemsstatens områ­

de vara befriade från kvantitativa re­

striktioner och åtgärder med motsva­

rande verkan. De skola därjämte vara

befriade från tullar och avgifter med

motsvarande verkan, dock må för­

mån, som lämnats i form av tullre-

stitution, tullbefrielse eller på annat

sätt på grund av exporten från den

första medlemsstatens område, åter­

krävas.

3. Om en industri inom en med­

lemsstats område lider eller hotas av

väsentlig skada till följd av import

av dumpade eller subventionerade

produkter till en annan medlemsstats

område, skall den senare medlemssta­

ten på den förra medlemsstatens be­

gäran undersöka möjligheten att vid­

taga med dess internationella förplik­

telser förenliga åtgärder till avhjäl­

pande eller förhindrande av skadan.

85

Article

18

Security cxccptions

1. Nothing in this Convention sliall

prevent any Member State from

taking action which it considers nec-

essary for the protection of its es-

sential security interests, where such

action

(a) is taken to prevent the disclo-

sure of information,

(b) relätes to trade in arms, am­

munition or war materials or to re-

search, development or production in-

dispensable for defence purposes,

provided that such action does not

include the application of import

dutie>s or the quantitative restriction

of imports except in so far as such re­

striction is permitted in accordance

with Article 12 or is authorised by

decision of the Council,

(c) is taken to ensure that nuclear

materials and equipment made avail-

able for peaceful purposes do not

further military purposes, or

(d) is taken in lime of war or other

cmergency in international relations.

2. Nothing in this Convention shall

prevent any Member State from

taking action to carry out under-

takings into which that Member State

has entered for the purpose of main-

taining international peace and se­

curity.

Article

19

Balancc of payments difficulties

1. Notwithstanding the provisions

of Article 10, any Member State may,

consistently with its other interna­

tional obligations, introduce quanti-

tativc restrictions on imports for the

purpose of safeguarding its halance

of payments.

2. Any Member State taking meas-

ures in accordance with paragraph 1

of this Article sliall notify them to

the Council, it possihlc before tliey

come into forcc. The Council shall

cxamine the situation and kcep it

Kungl. Maj.ts propo

Artikel

18

Undantag i säkerhetssyfte

1. Ingen bestämmelse i denna kon­

vention skall hindra en medlemsstat

att vidtaga åtgärder, vilka den anser

nödvändiga för att skydda sina vä­

sentliga säkerhetsintressen, där såda­

na åtgärder

a) vidtagas för att förhindra yp­

pandet av upplysningar,

b) avse handel med vapen, ammu­

nition eller krigsmateriel eller avse

sådan forskning, utveckling eller till­

verkning som är oundgänglig för för­

svarsändamål, under förutsättning

att åtgärderna icke inbegripa tillämp­

ning av importtullar eller kvantitativ

begränsning av importen, utom då

sådan begränsning är tillåten enligt

artikel 12 eller medgives genom be­

slut av rådet,

c) vidtagas för att säkerställa att

material och utrustning för atom­

energiändamål, som ställts till förfo­

gande för fredliga ändamål, icke

främja militära syften, eller

d) vidtagas i krigstid eller vid

andra kritiska lägen i de internatio­

nella förbindelserna.

2. Ingen bestämmelse i denna kon­

vention skall hindra en medlemsstat

att vidtaga åtgärder till fullgörande

av förpliktelser, som medlemsstaten

påtagit sig i syfte alt upprätthålla

internationell fred och säkerhet.

nr 25 år 1960

Artikel

19

Betalningsbalanssvårigheter

1. Ulan hinder av bestämmelserna

i artikel 10 må medlemsstat, i över­

ensstämmelse med sina övriga inter­

nationella förpliktelser, införa kvan­

titativa restriktioner med avseende å

importen för att skydda sin betal­

ningsbalans.

2. Medlemsstat som vidtager åtgär­

der i enlighet med moment 1 i denna

artikel skall underrätta rådet, om

möjligt innan åtgärderna träda i

kraft. Rådet skall undersöka situa­

tionen och fortlöpande ha sin upp-

86

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 10G0

under review and may åt any time,

by majority vote, make recommenda-

tions designed to moderate any dam-

aging effect of these restrictions or

to assist the Member State concerned

to overcome its difficultics. It the

balance of payments difficulties per-

sist for more than eighteen months

and the lneasures applied seriouslv

disturb the operation of the Associa­

tion, the Councii shall examine the

situation and may, taking into ac-

count the interests of all Member

States, by majority decision, devise

special procedures to attenuate or

compensato for the effect of sucli

measures.

3. A Member State which hus taken

measures in accordance with para-

graph 1 of this Article shall have re-

gard to its obligation to resume the

full application of Article 10 and

shall, as soon as its balance of pay­

ments situation improves, make pro-

posals to the Councii on the way in

which this should be done. The Coun­

cii, if it is not satisfied that these

proposals are adequate, may, by

majority vote, recommend to the

Member State alternative arrange-

ments to the same end.

Article

20

Difficulties in particular sectors

1. If, in the territory of a Member

State,

(a) an appreciable rise in unein-

ployment in a particular sector of in-

dustry or region is caused by a sub-

stantial decrease in internal demand

for a domestic product, and

(b) this decrease in demand is due

to an increase in imports from the

territory of other Member States as a

result of the progressive elimination

of duties, charges and quantitative

restrictions in accordance with Ar­

tides 3, 6 and 10,

that Member State may, notwith-

standing any other provisions of this

Convention,

märksamliet riktad därpå och må när

som helst genom majoritetsbeslut av­

giva rekommendationer ägnade att

mildra de skadliga verkningarna av

restriktionerna eller att hjälpa berör­

da medlemsstat att övervinna sina

svårigheter. Om betalningsbalanssvå­

righeterna bli bestående längre tid än

aderton månader och de tillämpade

åtgärderna allvarligt störa samman­

slutningens verksamhet, skall rådet

undersöka situationen och må under

beaktande av alla medlemsstaters in­

tressen genom majoritetsbeslut be­

stämma om särskilda förfaringssätt

för att mildra eller uppväga verk­

ningarna av berörda åtgärder.

3. En medlemsstat, som vidtagit åt­

gärder i enlighet med moment 1 i den­

na artikel, skall beakta sin skyldighet

att återupptaga den fulla tillämp­

ningen av artikel 10 och skall, så

snart dess betalningsbalanssituation

förbättras, framlägga förslag för rå­

det om hur detta bör ske. Om rådet

icke finner dessa förslag tillräckliga,

må det genom majoritetsbeslut re­

kommendera medlemsstaten alterna­

tiva åtgärder med samma syfte.

Artikel

20

Svårigheter inom särskilda sektorer

1. Om inom en medlemsstats om­

råde

a) en påtaglig ökning av arbetslös­

heten uppstår inom en särskild sek­

tor av industrin eller inom ett sär­

skilt geografiskt område till följd av

en betydande minskning i den inhem­

ska efterfrågan på en i medlemssta­

ten producerad vara, och

b) denna minskning i efterfrågan

beror på en ökad import från andra

medlemsstaters områden till följd av

den gradvisa avvecklingen av tullar,

avgifter och kvantitativa restriktio­

ner i enlighet med artiklarna 3, 6 och

10 ,

må medlemsstaten utan hinder av

andra bestämmelser i denna konven­

tion

Kung!. Maj. ts proposition nr 2ö år 1960

87

(i) limit those imports by means of quantitative restrictions to a rate not less than the rate of sucli imports during any period of twelve months which ended within twelve months of the date on which the restrictions come into force; the restrictions shall not be continued för a period longer than cighteen months, unless the Council, by majority decision, authorises their continuance for such further pe­ riod and on such conditions as the Council considers appropriate; and

(ii) take such measures, either instead of or in addition to restrie- tion of imports in accordance witli sub-paragraph (i) of this para- graph, as the Council may, by majority decision, authorise.

2. In applying measures in accord­ ance with paragraph 1 of this Artide, a Member State shall give like treat- ment to imports from the territory of all Member States.

3. A Member State applying re­ strictions in accordance with sub- paragraph (i) of paragraph 1 of this Artide shall notify them to the Coun­ cil, if possible before they come into force. The Council may åt any time consider those restrictions and may, by majority vote, make recommenda- tions designed to moderate any dam- aging effect of those restrictions or to assist the Member State concerned to overcome its- difficulties.

4. If åt any time af ter 1st .July, 1960, a Member State considers that the application of sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Artide 3 and para­ graph 3 of Artide 6 to any product would lead to the situation deseribed in paragraph 1 of this Artide, it may propose lo the Council an alternative rate of reduction of Ihe import duty or protective element concerned. If the Council finds that the proposal is justified, it may, by majority deci­ sion, authorise that Member State to applv an alternative rate of reduction, provided that the obligations relating to the final elimination of the import duty or protective element in accord-

i) genom kvantitativa restriktio­ ner begränsa ifrågavarande import så att den till sin omfattning lägst motsvarar förhållandena under eu valfri tolvmånadersperiod, som slutat inom tolv månader före tidpunkten för restriktionernas ikraftträdande; restriktionerna skola icke bibehållas längre tid än aderton månader, såvida icke rådet genom majoritetsbeslut medgiver deras fortsatta tillämpning under den tid och på de villkor, som rådet finner lämpliga; och

ii) vidtaga sådana åtgärder, som rådet genom majoritetsbeslut må medgiva, antingen i stället för el­ ler utöver begränsning av impor­ ten i enlighet med punkten i) i det­ ta moment.

2. Vid tillämpning av åtgärder i en­ lighet med moment 1 i denna artikel skall en medlemsstat giva lika be­ handling åt importen från alla med­ lemsstaters områden.

3. En medlemsstat, som tillämpar restriktioner i enlighet med punkten

i) i moment 1 i denna artikel, skall underrätta rådet, om möjligt in­ nan restriktionerna träda i kraft. Rå­ det må när som helst upptaga ifråga­ varande restriktioner till övervägan­ de och må genom majoritetsbeslut avgiva rekommendationer ägnade att mildra de skadliga verkningarna där­ av eller att hjälpa berörda medlems­ stat att övervinna sina svårigheter.

4. Om en medlemsstat vid någon tidpunkt efter den 1 juli 1960 anser, att beträffande någon vara tillämp­ ningen av punkten a) i moment 2 i artikel 3 eller av moment 3 i artikel 6 skulle leda till den situation, som beskrives i moment 1 i denna artikel, må medlemsstaten föreslå rådet ett alternativt tidsschema för avveck­ ling av ifrågavarande importtull el­ ler protektionistiska element. Om rå­ det finner förslaget berättigat, må det genom majoritetsbeslut medgiva ve­ derbörande medlemsstat att tillämpa ett alternativt tidsschema för av­ vecklingen, under förutsättning att förpliktelserna rörande det slutliga

88

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

ance with sub-paragraph (b) of para-

graph 2 of Artide 3 and paragraph 3

of Artide 6 are fulfilled.

5. Before 1st January, 1970, if the

Council considers that some provi­

sion similar to those in paragraphs 1

to 3 of this Artide will be required

thereafter, it may decide that such

provisions shall have effect for any

period after that date.

Ahticle

21

Agricnltural goods

1. In view of tlie special considera-

tions affecting agriculture, the provi­

sions in all the foregoing Artides of

this Convention, except Artides 1 and

17, shall not apply in relation to the

agricultural goods which are listed in

Annex D. The Council may decide to

amend the provisions of this para­

graph and Annex D.

2. The special provisions which

shall apply in relation to those agri­

cultural goods are set out in Artides

22 to 25.

Article

22

Agricultural policies

and objective

1. In regard to agriculture, Mem-

ber States recognise that the policies

pursued by them are designed

(a) to promote increased produc-

tivity and the rational and economic

development of production,

(b) to provide a reasonable degree

of märket stahility and adequate

supplies to consumers åt reasonable

prices, and

(c) to ensure an adequate standard

of living to persons engaged in agri­

culture.

In pursuing these policies, Mem-

ber States shall have due regard to

the interests of other Member States

in the export of agricultural goods

avskaffandet av importtullen eller det

protektionistiska elementet jämlikt

punkten b) i moment 2 i artikel 3

och jämlikt moment 3 i artikel 6 iakt­

tagas.

5. Före den 1 januari 1970 må rå­

det, om det anser att bestämmelser

liknande dem i momenten 1—3 i den­

na artikel erfordras även för tiden

därefter, besluta att sådana bestäm­

melser skola gälla efter nämnda tid­

punkt.

Artikel 21

Jordbruksvaror

1. Med hänsyn till de särskilda för­

hållanden, som råda beträffande

jordbruket, skola bestämmelserna i

alla föregående artiklar i denna kon­

vention, med undantag av artiklarna

1

och

17,

icke gälla för de jordbruks­

varor, som finnas angivna i den i bi­

laga D upptagna listan. Rådet må be­

sluta att ändra bestämmelserna i det­

ta moment samt bilaga D.

2. De särskilda bestämmelser, som

skola gälla för ifrågavarande jord­

bruksvaror, återfinnas i artiklarna

22—25.

Artikel 22

Jordbrukspolitik och syftemål

1. Medlemsstaterna erkänna, att

deras jordbrukspolitik skall syfta till

a) att främja ökad pi’oduktivitet

samt en rationell och ekonomisk pro­

duktionsutveckling,

b) att åstadkomma en rimlig grad

av marknadsstabilitet och tillräcklig

tillgång på varor för konsumenterna

till skäliga priser, samt

c) att tillförsäkra i jordbruket sys­

selsatta personer en skälig levnads­

standard.

Vid fullföljandet av en sådan jord­

brukspolitik skola medlemsstaterna

taga vederbörlig hänsyn till andra

medlemsstaters intressen i fråga om

89

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1!)60

and sliall take into consideration traditional channels of trade.

2. Having regard to these policies, the objective of the Association shall be to facilitate an expansion of trade which will provide reasonable reci- procity to Member States whose eco- nomies depend to a great extent on exports of agricultural goods.

Article 23

Agricultural agreements between

Member States

1. In pursuit of the objective set out in paragraph

2

of Article

22

and

as a foundation for their co-operation in respect of agriculture, certain Member States have concluded agree­ ments setting out measures to be taken, including the elimination of customs- duties on some agricultural goods, in order to facilitate the ex­ pansion of trade in agricultural goods. In so far as any two or more Member States may åt a later date conclude such agreements, they shall inform the other Member States be- fore the agreements take effect.

2.

Agreements concluded in ac-

cordance with paragraph 1 of this Article, and any agreement modifying these agreements which is made by the parties to thein, shall remain in force as long as this Convention. Copies of such agreements shall be transmitted immediately aftcr signa- ture to the other Member States, and a certified copy shall be deposited with the Government of Sweden.

3. Any provisions regarding tariffs contained in such agreements sliall apply in favour of all other Member States, and the bcnefit of tliose provi­ sions shall not, as a result of any modification, bo withdrawn from Member States without the consent of all of them.

export av jordbruksvaror och skola beakta handelns traditionella inrikt- ning.

2. Under beaktande av medlems­ staternas jordbrukspolitik skall sam­ manslutningens syftemål vara att un­ derlätta en utveckling av handein som bereder medlemsstater, vilkas ekonomi i stor utsträckning är bero­ ende av export av jordbruksvaror, rimlig reciprocitet.

Artikel 23

Jordbruksavtal mellan medlems­

staterna

1. För förverkligandet av de i mo­ ment 2 i artikel 22 angivna syftena och såsom en grundval för sitt sam­ arbete på jordbruksområdet ha vissa medlemsstater träffat avtal angående åtgärder som skola vidtagas, däri in­ begripet avvecklingen av tullar på vissa jordbruksvaror, för att un­ derlätta utvecklingen av handeln med jordbruksvaror. För det fall två eller flera medlemsstater vid en se­ nare tidpunkt kunna komma att träf­ fa sådana avtal, skola de underrätta övriga medlemsstater, innan avtalen träda i kraft.

2. Avtal träffade i enlighet med moment 1 i denna artikel och varje avtal mellan berörda parter, som in­ nebär ändring i dessa, skola äga gil­ tighet lika länge som denna konven­ tion. Avskrifter av sådana avtal sko­ la omedelbart efter undertecknandet översändas till övriga medlemsstater och en bestyrkt avskrift skall depo­ neras hos Sveriges regering.

3. Bestämmelser angående tullar i sådana avtal skola gälla till förmån för alla övriga medlemsstater, och fördelarna av sådana bestämmelser skola icke såsom resultat av ändring­ ar i avtalen undandragas medlems­ staterna utan alt de alla lämnat sitt medgivande.

90

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Article

24

Export subsidies on

agricultural goods

1. A Member State sliall not cause

dainage to the interests of other

Member States by granting directly

or indirectly any subsidy on a prod-

uct listed in Annex D which results

in an increase of that Member State’s

exports of that product compared

with the exports which that Member

State had in the product in question

in a recent representative period.

2. It shall be the object of the

Council, before 1st January, 1962, to

establish rules for the gradual aboli-

tion of subsidised exports detrimental

to other Member States.

3. The exemption of an exported

product from duties, taxes or other

charges home by the like product

when destined for domestic consump-

tion or the remission of such duties,

taxes or other charges in amounts not

in excess of those which have ac-

crued, shall not be deemed to be a

subsidy for the purpose of this Ar­

ticle.

Article 25

Consultations on trade in

agricultural goods

The Council shall keep the provi­

sions of Articles

21

to

25

under

review, and it shall once a year con-

sider the development of trade in

agricultural goods within the Area

of the Association. The Council shall

consider what further action shall be

taken in pursuit of the objective set

out in Article

22.

Article 26

Fish and other marine products

1. The provisions in all the fore-

going Articles of this Convention, ex-

cept Articles 1 and 17, shall not apply

in relation to the fish and other

marine products which are listed in

Annex E. The special provisions

Artikel 24

Exportsubventioner för

jordbruksvaror

1. En medlemsstat skall icke ska­

da andra medlemsstaters intressen

genom att för någon vara, vilken fin­

nes angiven i den i bilaga D upptag­

na listan, direkt eller indirekt bevil­

ja subventioner, som medföra en ök­

ning av medlemsstatens export av va­

ran jämfört med dess export därav

under en nära föregående represen­

tativ period.

2.

Det skall vara rådets uppgift att

före den

1

januari

1962

fastställa reg­

ler för en gradvis avveckling av sub­

ventionerad export, som skadar and­

ra medlemsstater.

3. En exporterad varas befrielse

från tullar, skatter eller andra av­

gifter, som åvila samma vara då den

är avsedd för inhemsk konsumtion,

eller återbäring av sådana tullar,

skatter eller andra avgifter till be­

lopp icke överstigande vad som ut-

tagits skall icke anses utgöra subven­

tion vid tillämpningen av denna ar­

tikel.

Artikel 25

Samråd rörande handeln med

jordbruksvaror

Rådet skall ha sin uppmärksamhet

riktad på bestämmelserna i artiklar­

na

21—25

och skall en gång om året

närmare överväga utvecklingen av

handeln med jordbruksvaror inom

sammanslutningens område. Rådet

skall överväga vilka ytterligare åt­

gärder som skola vidtagas för att för­

verkliga de i artikel 22 angivna syf­

tena.

Artikel 26

Fisk och andra marina produkter

1. Restämmelserna i alla föregåen­

de artiklar i denna konvention, med

undantag av artiklarna 1 och 17, sko­

la icke gälla för den fisk och de and­

ra marina produkter, som finnas am

givna i den i bilaga E upptagna lis-

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

91

which shall apply to those fish and other marine products are set out in Artides 27 and 28.

2. The Council may decide to delete products from the list contained in Annex E.

Article

27

Objective for trade in fish and

other marine products

Having regard to the national policies of Member States and the special conditions prevailing in the fishing industry, the objective of the Association shall be to facilitate an expansion of trade in fish and other marine products which will provide reasonable reciprocity to Member States whose economies depend to a great extent on exports of those prod­ ucts.

Article

28

Trade in fish and other

marine pi-oducts

The Council shall before 1st Janu- ary, 1961, begin an examination of arrangements relating to trade in products listed in Annex E having regard to the objective set out in Ar­ ticle 27. This examination shall be concluded before 1st January, 1962.

Article 29

Invisible transactions and

transfers

Member States recognise the im- portance of invisible transactions and transfers for the proper functioning of the Association. They consider that the obligations with regard to the freedom of such transactions and transfers undertaken by thein in other international organisations are suf- ficient åt present. The Council may decide on such further provisions with regard to such transactions and transfers as may prove desirable,

tan. De särskilda bestämmelser, som skola gälla för ifrågavarande produk­ ter, återfinnas i artiklarna 27 och 28.

2. Rådet må besluta att avföra pro­ dukter från listan i bilaga E.

Artikel

27

Syftemål för handeln med fisk

och andra marina produkter

Under beaktande av medlemssta­ ternas nationella politik och de sär­ skilda förhållanden, som råda inom fiskerinäringen, skall sammanslut­ ningens syftemål vara. att underlätta en utveckling av handeln med fisk och andra marina produkter som be­ reder medlemsstater, vilkas ekonomi i stor utsträckning är beroende av sådan export, rimlig reciprocitet.

Artikel 28

Handeln med fisk och andra

marina produkter

Rådet skall före den

1

januari

1961,

under beaktande av det i artikel 27 angivna syftemålet, påbörja en un­ dersökning av förhållandena i fråga om handeln med de produkter, som finnas angivna i den i bilaga E upp­ tagna listan. Denna undersökning skall vara avslutad före den 1 janua­ ri

1962.

Artikel 29

Osynliga transaktioner och

överföringar

Medlemsstaterna erkänna betydel­ sen av osynliga transaktioner och överföringar för att sammanslutning­ en skall kunna verka på ett riktigt sätt. De anse, att de förpliktelser de påtagit sig inom andra internationel­ la organisationer i fråga om frihet för sådana transaktioner och överfö­ ringar för närvarande äro tillräckliga. Rådet må, under beaktande av med­ lemsstaternas vidare internationella förpliktelser, besluta om de ytterliga-

92

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

liaving due regard to the wider Inter­

national obligations of Member

States.

Article 30

Economic and financial policies

Member States recognise that the

economic and financial policies of

each of them affect the economies of

other Member States and intend to

pnrsue those policies in a manner

which serves to promote the objec-

tives of the Association. They shall

periodically exchange views on all

aspects of those policies. In so doing,

they shall take into account the cor-

responding activities within the Or­

ganisation for European Economic

Co-operation and other international

organisations. The Council may make

recommendations to Member States

on matters relating to those policies

to the extent necessary to ensure the

attainment of the objectives and the

smooth operation of the Association.

Article 31

General consultations and

complaints procedure

1. If any Member State considers

that any benefit conferred upon it by

this Convention or any objective of

the Association is being or may be

frustrated and if no satisfaetory sett-

lement is reached between the Mem­

ber States concerned, any of those

Member States may refer the matter

to the Council.

2. The Council shall promptiy, by

majority vote( make arrangements

for examining the matter. Such ar­

rangements may inelude a reference

to an examining committee consti-

tuted in accordance with Article 33.

Before taking action under paragraph

3 of this Article, the Council shall so

refer the matter åt the request of any

re bestämmelser beträffande dylika

transaktioner och överföringar, som

kunna visa sig önskvärda.

Artikel

30

Ekonomisk och finansiell politik

Medlemsstaterna erkänna, att den

ekonomiska och finansiella politik,

som var och en av dem bedriver, på­

verkar övriga medlemsstaters ekono­

mi, och ha för avsikt att föra en poli­

tik i berörda hänseenden, som är äg­

nad att främja sammanslutningens

syften. Med jämna mellanrum skola

de utbyta åsikter i alla de frågor, som

sammanhänga med den ekonomiska

och finansiella politiken. Därvid sko­

la de beakta den motsvarande verk­

samhet, som bedrives inom Organisa­

tionen för europeiskt ekonomiskt

samarbete och inom andra interna­

tionella organisationer. Rådet må av­

giva rekommendationer till medlems­

staterna i frågor rörande ekonomisk

och finansiell politik i den utsträck­

ning som är nödvändig för att säker­

ställa att sammanslutningens syften

förverkligas och att dennas verksam­

het förlöper friktionsfritt.

Artikel

31

Allmänt samråds- och

besvärs förf arande

1. Om eu medlemsstat anser, att

någon fördel, som tillkommer den en­

ligt denna konvention, eller något av

sammanslutningens syften motver­

kas eller kan komma att motverkas,

och om en tillfredsställande uppgö­

relse icke kan träffas mellan de be­

rörda medlemsstaterna, må envar av

dessa hänskjuta frågan till rådet.

2. Rådet skall genast genom majo­

ritetsbeslut vidtaga åtgärder för att

undersöka frågan. Sådana åtgärder

må innefatta, att frågan hänskjutes

till en undersökningskommitté tillsatt

i enlighet med artikel 33. Om någon

berörd medlemsstat framställer be­

gäran därom, skall rådet hänskjuta

frågan till sådan undersökningskom-

93

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Member State concerned. Member States shall furnish all information which they can make available and shall lend their assistance to establish the facts.

3. When considering the matter, the Council shall have regard to whether it has been established that an obligation under the Convention lias not been fulfilled, and whether and to what extent any benefit con- ferred by the Convention or any ob- jective of the Association is being or may be fruslrated. In the light of this consideration and of the report of any examining connnittee -which may have been appointed, the Council may, by majority votc, make to any Member State such recommendations as it considers appropriate.

4. If a Member State does not or is unable to comply with a recommen- dation made in accordance with para- graph 3 of this Article and the Coun­ cil finds, by majority vote, that an obligation under this Convention has not been fulfilled, the Council may, by majority decision, authorise any Member State to suspend to the Mem­ ber State which has not complied with the recommendation the applica- tion of such obligations under this Convention as the Council considers appropriate.

5. Any Member State may, åt any time while the matter is under con­ sideration, request the Council to au­ thorise, as a matter of urgency, interim measures to safeguard its position. If it appears to the Council that the circumstances are sufficienL- ly serious to justify interim action, and wilhout prejudice to any action which it may subsequenlly take in accordance with the preceding para- graphs of this Article, the Council may, by majority decision, authorise a Member State to suspend its obliga­ tions under this Convention to such an extent and for such a period as the Council considers appropriate.

mitté, innan det handlar i enlighet med moment 3 i denna artikel. Med­ lemsstaterna skola lämna alla de upp­ lysningar, de kunna göra tillgängliga, och skola medverka till att omstän­ digheterna bli klarlagda.

3. Vid sina överväganden av frå­ gan skall rådet beakta, huruvida det fastslagits, att en förpliktelse enligt denna konvention icke fullgjorts, och huruvida och i vilken utsträckning någon fördel som följer av konven­ tionen eller något av sammanslut­ ningens syften motverkas eller kan komma att motverkas. I belysning av dessa överväganden samt av den rap­ port som må föreligga från under­ sökningskommitté, som kan ha till­ satts, må rådet genom majoritetsbe­ slut avgiva sådana rekommendatio­ ner till en medlemsstat som det an­ ser lämpliga.

4. Om en medlemsstat icke efter­ kommer eller är ur stånd att efter­ komma eu rekommendation, som av­ givits i enlighet med moment 3 i den­ na artikel, och rådet genom majori­ tetsbeslut finner, att en förpliktelse enligt denna konvention icke full­ gjorts, må rådet genom majoritetsbe­ slut bemyndiga en medlemsstat att gentemot den medlemsstat, som ic­ ke efterkommit rekommendationen, upphöra att fullgöra sådana förplik­ telser enligt denna konvention, som rådet anser lämpliga.

5. En medlemsstat må när som helst under frågans behandling hem­ ställa om rådets bemyndigande att så­ som eu nödfallsåtgärd få vidtaga pro­ visoriska åtgärder för att skydda si­ na intressen. Om rådet anser, att om­ ständigheterna äro tillräckligt allvar­ liga för att motivera provisoriska åt­ gärder, må det utan att därmed före­ gripa sitt fortsatta handlande i enlig­ het med de föregående momenten i denna artikel, genom majoritetsbe­ slut bemyndiga medlemsstaten att upphöra att fullgöra sina förpliktel­ ser enligt denna konvention i den ut­ sträckning och för den tid, som rådet anser lämplig.

94

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Article

32

The Conncil

1. It shall be the responsibiiity of

the Council

(a) to exercise such powers and

functions as are conferred upon it by

this Convention,

(b) to supervise the application of

this Convention and keep its opera­

tion under review, and

(c) to consider whether further ac-

tion should be taken by Member

States in order to promote the attain-

ment of the objectives of the Associa­

tion and to facilitate the establish-

ment of closer links with other States,

unions of States or international

organisations.

2. Each Member State shall be

represented in the Council and shall

have one vote.

3. The Council may decide to set

up such organs, committees and other

bodies as it considers necessary to

assist it in accomplishing its tasks.

4. In exercising its responsibiiity

under paragraph 1 of this Article, the

Council may take decisions which

shall be binding on all Member States

and may make recommendations to

Member States.

5. Decisions and recommendations

of the Council shall be made by

unanimous vote, except in so far as

this Convention provides otherwise.

Decisions or recommendations shall

be regarded as unanimous unless any

Member State casts a negative vote.

Decisions and recommendations

which are to be made hy majority

vote require the affirmative vote of

four Member States.

6. If the number of the Member

States changes, the Council may de­

cide to amend the number of votes

required for decisions and recom­

mendations which are to be made by

majority vote.

Artikel

32

Rådet

1. Det skall åvila rådet

a) att utöva de befogenheter och

fullgöra de uppgifter, som tillkomma

det enligt denna konvention,

b) att övervaka tillämpningen av

denna konvention och hålla uppsikt

över den däri förutsedda verksamhe­

ten, samt

c) att överväga huruvida ytterliga­

re åtgärder böra vidtagas av med­

lemsstaterna i syfte att främja för­

verkligandet av sammanslutningens

syften och att underlätta skapandet

av närmare förbindelser med andra

stater, förbund av stater eller inter­

nationella organisationer.

2. Varje medlemsstat skall vara re­

presenterad i rådet och ha en röst.

3. Rådet må besluta att inrätta så­

dana organ och kommittéer, som det

anser nödvändiga för att biträda det

vid fullgörandet av dess uppgifter.

4. Vid fullgörandet av sina uppgif­

ter enligt moment 1 i denna artikel

må rådet fatta beslut, som skola vara

bindande för alla medlemsstater, och

må avgiva rekommendationer till

medlemsstaterna.

5. Beslut och rekommendationer av

rådet skola vara enhälliga utom i de

fall där annorledes stadgas i denna

konvention. Beslut eller rekommen­

dationer skola anses såsom enhälliga,

såvida icke någon medlemsstat avger

en nejröst. I fråga om beslut och re­

kommendationer, som skola antagas

med majoritet, kräves att fyra med­

lemsstater avgiva jaröster.

6. Om antalet medlemsstater för­

ändras, må rådet besluta att ändra

det antal röster, som kräves för be­

slut och rekommendationer vilka

skola antagas med majoritet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

95

Article 33

Examining Committees

The Examining Committees refer- red to in Article 31 shall consist of persons selected for their competence and integrity, who, in the perform- ance of their duties, shall neither seek nor receive instructions from any State, or from any authority or organisation other than the Associa­ tion. They shall be appointed by the Council on such terms and conditions as it shall decide.

Article 34

Administrative arrangements

of the Association

The Council shall take decisions för the following purposes:

(a) to lay down the Rules of Pro- cedure of the Council and of any other bodies of the Association, which may include provision that proce­ dural questions may be decided by majority vote;

(b) to make arrangements for the secretariat services required by the Association;

(c) to establish the financial ar­ rangements necessary for the ad­ ministrative expenses of the Associa­ tion, the procedure for establishing a budget and the apportionment of those expenses between the Member States.

Article 35

Legal capacity> privileges

and immunities

1. The legal capacity, privileges and immunities to be recognised and granted by the Member States in con- nection with the Association shall be laid down in a Protocol to this Con- vention.

2. The Council, acting on behalf of the Association, may conclude with the Government of the State in whose territory the headquarters will be situated an agreement relating to the legal capacity and the privileges and

Artikel 33

Undersökningskommittéer

I artikel 31 avsedd undersöknings­ kommitté skall bestå av personer, som äro utvalda på grund av sin kun­ nighet och redbarhet och som vid fullgörandet av sina uppgifter icke skola begära eller mottaga instruktio­ ner från någon stat eller från någon annan myndighet eller organisation än sammanslutningen. De skola utses av rådet på villkor, som detta bestäm­ mer.

Artikel 34

Administrativa bestämmelser för

sammanslutningens verksamhet

Rådet skall fatta beslut angående

a) arbetsordning för rådet och för sammanslutningens övriga organ, vil­ ken må innehålla bestämmelser att procedurfrågor må avgöras genom majoritetsbeslut;

b) anordningar avseende den sek- retariatsorganisation, som erfordras för sammanslutningen;

c) de finansiella bestämmelser, som erfordras med hänsyn till sam­ manslutningens administrativa utgif­ ter, formerna för upprättandet av eu budget samt fördelningen av ifråga­ varande utgifter på medlemsstaterna.

Artikel 35

Juridisk behörighet, privilegier

och immuniteter

1. Den juridiska behörighet samt de privilegier och immuniteter, som skola erkännas och beviljas av med­ lemsstaterna i anledning av samman­ slutningen, skola angivas i ett proto­ koll till denna konvention.

2. Rådet må såsom företrädare för sammanslutningen träffa avtal med regeringen i den stat, inom vilkens område sammanslutningen skall ha sitt säte, angående den juridiska be­ hörighet samt de privilegier oc,h im-

96

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 ar 1960

iinmunities to be recognised and

granted in connection with the As­

sociation.

Article 36

Relations with international

organisations

The Council, acting on behalf of

the Association, shall seek to establish

such relationships with other inter­

national organisations as may facili-

tate the attainment of the objectives

of the Association. It shall in parti-

cular seek to establish close collabo-

ration with the Organisation for

European Economic Co-operation.

Article

37

Obligations under other inter­

national agreements

Nothing in this Convention shall

be regarded as exempting any Mem-

ber State from obligations which it

has undertaken by virtue of the Con­

vention för European Economic Co-

operation, the Artides of Agreement

of the International Monetary Fund,

the General Agreement on Tariffs

and Trade and other international

agreements to which it is a party.

Article 38

Annexes

The Annexes to this Convention

are an integral part of it and are the

following:

Annex A Basic duties

» B Rules regarding Area ori-

gin for tariff purposes

» C List of government aids

referred to in paragraph 1

of Article 13

» D List of agricultural goods

referred to in paragraph 1

of Article 21

» E List of fish and other

marine products referred

to in paragraph 1 of Arti­

cle 26

muniteter, som skola erkännas och

beviljas i anledning av sammanslut­

ningen.

Artikel 36

Förbindelser med internationella

organisationer

Rådet skall såsom företrädare för

sammanslutningen söka upprätta så­

dana förbindelser med andra interna­

tionella organisationer, som kunna

underlätta förverkligandet av sam­

manslutningens syften. Det skall sär­

skilt sträva efter att upprätta ett nära

samarbete med Organisationen för

europeiskt ekonomiskt samarbete.

Artikel 37

Förpliktelser enligt andra internatio­

nella avtal

Ingen bestämmelse i denna konven­

tion skall anses befria någon med­

lemsstat från förpliktelser, som den

påtagit sig genom sin anslutning till

konventionen angående europeiskt

ekonomiskt samarbete, avtalet röran­

de Internationella valutafondens stad­

ga, allmänna tull- och handelsavtalet

eller andra internationella avtal.

Artikel 38

Bilagor

Bilagorna till denna konvention ut­

göra en integrerande del därav och

äro följande:

Bilaga A Bastullar

» B Regler rörande områdesur-

sprung i tullhänseende

> C Förteckning över de former

av statliga stödåtgärder åt

export, vilka avses i mo­

ment 1 i artikel

13

» D Förteckning över jord­

bruksvaror, vilka avses i

moment 1 i artikel 21

» E Förteckning över fisk och

andra marina produkter,

vilka avses i moment 1 i

artikel 26

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

97

Annex F List of territories to which

paragraph 2 of Artide 43 applies

»

G Special arrangements for

Portugal in regard to im­ port duties and quantita- tive export restrictions

Article 39

Rcitification

This Convention shall be ratified by the signatory States. The instru­ ments of ratification shall be de- posited with the Government of Swe- den which shall notify all other sig­ natory States.

Article 40

Entry into for ce

This Convention shall enter into force on the deposit of instruments of ratification by all signatory States.

Bilaga F Förteckning över områden,

å vilka moment 2 i artikel 43 skall äga tillämpning

» G Särskilda bestämmelser för

Portugal rörande import­ tullar och kvantitativa ex­ portrestriktioner

Artikel 39

Ratifikation

Denna konvention skall ratificeras av signatärstaterna. Ratifikationsin­ strumenten skola deponeras hos Sve­ riges regering, som skall underrätta alla övriga signatärstater.

A

rtikel

40

Ikraftträdande

Denna konvention skall träda i kraft, när alla signatärstater depone­ rat sina ratifikationsinstrument.

A

rticle

41

A

rtikel

41

Accession and association

1. Any State may accede to this Convention, provided that the Coun- cil decides to approve its accession, on such terms and conditions as may be set out in that decision. The in­ strument of accession shall be de- posited with the Government of Sweden which shall notify all other Member States. This Convention shall enter into force in relation to an acceding State on the date indi- cated in that decision.

2. The Council may negotiate an agreement between the Member States and any other State, union of States or International organisa­ tion, creating an association em- bodying such reciprocal rights and obligations, common actions and special procedures as may be appro- priate. Such an agreement shall be

Anslutning samt associering

1. Vilken som helst stat må, under förutsättning att rådet beslutar att lämna sitt tillstånd därtill, ansluta sig till denna konvention på de vill­ kor, som föreskrivas i vederbörande beslut. Instrumentet angående an­ slutningen skall deponeras hos Sve­ riges regering, som skall underrätta alla övriga medlemsstater. Denna konvention skall träda i kraft i för­ hållande till en anslutande stat vid tidpunkt, som angives i beslutet.

2. Rådet må förhandla om överens­ kommelse mellan medlemsstaterna och annan stat, förbund av stater eller internationell organisation för att bilda en association, omfattande sådana ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, gemensamma åtgärder och särskilda procedurregler, som kunna finnas lämpliga. Sådan över-

Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 25

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

submitted to the Member States för

acceptance and shall enter into force

provided that it is accepted by all

Member States. Instruments of ac­

ceptance shall be deposited with the

Government of Sweden which shall

notify all other Member States.

A

rticle

42

Withdrawal

Any Member State may withdraw

from this Convention provided that

it gives twelve months’ notice in

writing to the Government of Sweden

which shall notify all other Member

States.

Article 43

Territorial application

1. In relation to Member States

which are signatories, this Conven­

tion shall apply to the European ter-

ritories of Member States and the

European territories for whose in-

ternational relations a Member State

is responsible, other than those listed

in Annex F.

2. This Convention shall apply to

the territories listed in Annex F, if

the Member State which is responsi­

ble for their international relations

so declares åt the time of ratification

or åt any time thereafter.

3.

In relation to a Member State

which accedes to this Convention in

accordance with paragraph 1 of Ar­

ticle 41, this Convention shall apply

to the territories specified in the

decision approving the accession of

that State.

4.

Member States recognise that

certain Member States may wish to

propose åt a later date that the appli­

cation of this Convention should be

extended to those of their territories

and the territories for whose inter­

national relations they are responsi-

enskommelse skall underställas med­

lemsstaterna för godkännande och

skall träda i kraft under förutsättning

att den godkänts av samtliga med­

lemsstater. Instrument angående god­

kännandet skall deponeras hos Sve­

riges regering, som skall underrätta

alla övriga medlemsstater.

Artikel 42

Fränträdande

Varje medlemsstat må frånträda

denna konvention under förutsätt­

ning att skriftlig underrättelse läm­

nas tolv månader i förväg till Sveri­

ges regering, som skall underrätta

alla övriga medlemsstater.

Artikel 43

Territoriell tillämpning

1. I förhållande till de medlemssta­

ter, som undertecknat konventionen,

skall denna äga tillämpning å med­

lemsstaternas europeiska områden

samt de europeiska områden, för vil­

kas internationella förbindelser en

medlemsstat är ansvarig, därvid dock

undantagas de områden som finnas

angivna i bilaga F.

2. Denna konvention skall äga till-

lämpning å de områden som finnas

angivna i bilaga F, om den medlems­

stat, som är ansvarig för dessas in­

ternationella förbindelser, avger för­

klaring därom vid ratifikationen el­

ler vid senare tidpunkt.

3. I förhållande till medlemsstat,

som i enlighet med moment 1 i arti­

kel 41 ansluter sig till konventionen,

skall denna äga tillämpning å de om­

råden, vilka finnas angivna i det be­

slut vari anslutningen godkännes.

4. Medlemsstaterna erkänna, att

vissa medlemsstater vid en senare

tidpunkt kunna vilja föreslå, att till-

lämpningen av denna konvention

skall utsträckas till sådana områden

— egna områden och områden för

vilkas internationella förbindelser de

99

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

ble to which it does not already apply, on terms and conditions then to be determined, and that arrangements creating reciprocal rights and obliga­ tions in relation to those territories should be established.

5. In that event, in order to give effect to paragraph 4, there shall in due course, be consultations among all Member States. The Council may decide to approve the terms and con­ ditions in accordance with which the application of this Convention may be extended to those territories and may decide to approve the specific terms and conditions of such ar­ rangements.

6. If a territory, for whose inter- national relations a Member State is responsible and to which this Con­ vention applies, becomes a sovereign State, the provisions of this Conven­ tion applicable to that territory shall, if the new State so requests, continue to apply to it. The newT State shall have the right to participate in the work of the institutions of the As­ sociation and, in agreement with the new State, the Council shall take the decisions necessary for adopting ar­ rangements to give effect to such participation. The Convention shall continue to apply to the new State on this basis either until its partici­ pation ceases in the same manner as that provided with regard to a Mem­ ber State or, if its accession as a Member State is approved in accord­ ance with paragraph 1 of Artide 41, until that accession becomes effec- tive.

7. The application of this Conven­ tion to any territory pursuant to pa- ragraphs 2, 3 or 5 of this Article may be terminated by the Member State in question provided that it gives twelve months’ notice in writing.

8. Declarations and notifications made in accordance with this Article shall be made to the Government of Sweden which shall notify all other Member States.

7f

Iiihang till riksdagens protokoll 1960. 1

äro ansvariga -— å vilka konventio­ nen icke redan är tillämplig, på de villkor som därvid må bestämmas, ävensom att uppgörelser skola träf­ fas om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i förhållande till sådana områden.

5. I sådant fall, som förutsättes i moment 4, skall i vederbörlig ord­ ning samråd äga rum mellan alla medlemsstater. Rådet må besluta att godkänna de villkor, jämlikt vilka tillämpningen av denna konvention må utsträckas till ifrågavarande om- den, och må besluta att godkänna de särskilda villkoren i berörda uppgö­ relser.

6. Om ett område, för vilkets in­ ternationella förbindelser en med­ lemsstat är ansvarig och å vilket den­ na konvention äger tillämpning, blir självständigt, skola de för området tillämpliga bestämmelserna i konven­ tionen, om den nya staten framstäl­ ler begäran därom, fortsätta att äga tillämpning å området. Den nya sta­ ten skall ha rätt att medverka i ar­ betet inom sammanslutningens or­ gan, och rådet skall i samförstånd med den nya staten fatta erforderliga beslut angående anordningar för så­ dan medverkan. Konventionen skall äga fortsatt tillämpning i förhållan­ de till den nya staten i enlighet här­ med antingen intill dess ifrågavaran­ de stats medverkan upphör på sätt som gäller för en medlemsstat eller, om dess anslutning såsom medlems­ stat godkännes i enlighet med mo­ ment 1 i artikel 41, intill dess anslut­ ningen träder i kraft.

7. Tillämpningen av denna kon­ vention å något område i enlighet med moment 2, 3 eller 5 i denna ar­ tikel må av vederbörande medlems­ stat bringas att upphöra under för­ utsättning att den lämnar skriftlig underrättelse tolv månader i förväg.

8. Förklaringar och underrättelser i enlighet med denna artikel skola lämnas till Sveriges regering, som skall underrätta alla övriga medlems­ stater.

samt. Nr 25

100

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Article 44

Amendment

Except where provision for niodi- fication is made elsewhere in this Convention, including the Annexes to it, an amendment to the provisions of this Convention shall be submitted to Member States for acceptance if it is approved by decision of the Council, and it shall enter into force provided it is accepted by all Mem­ ber States. Instruments of acceptance shall be deposited with the Govern­ ment of Sweden which shall notify all other Member States.

IN WITNESS WHEREOF the un- dersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

DONE åt Stockholm, this 4th day of January 1960, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic, which shall be deposited with the Government of Sweden, by which certified copies shall be transmitted to all other signatory and acceding States.

Artikel 44

Ändring

Med undantag av de fall då be­ stämmelser rörande ändring medde­ las annorstädes i denna konvention, däri inbegripna bilagorna till denna, skall en ändring av bestämmelserna i konventionen underställas medlems­ staterna för godkännande, om den godtagits genom beslut av rådet. Änd­ ringen skall träda i kraft under för­ utsättning att den godkänts av alla medlemsstater. Instrument angående godkännandet skall deponeras hos Sveriges regering, som skall under­ rätta alla övriga medlemsstater.

TILL BESTYRKANDE HÄRAV ha­ va undertecknade, vederbörligen be­ myndigade, undertecknat denna kon­ vention.

SOM SKEDDE i Stockholm den 4 januari 1960 på engelska och franska språken, vilka båda texter skola äga lika vitsord, i ett original, som skall deponeras hos Sveriges regering. Be­ hörigen styrkta avskrifter skola av Sveriges regering tillställas alla öv­ riga signatärstater samt stater, vilka ansluta sig.

Kungi. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

101

A

nnex

A

Basic duties

1. In paragraph 3 of Artide 3 and in this Annex, the import duty ap- plied to imports of a product on any date means the rate of duty adually in force and levied on imports of that product on that date. Where, how- ever, specific quantities or consign- ments are allowed to be imported under a special administrative li- censing or control scheme åt a rate of duty lower than that otlierwise levied on imports of that product, that lower rate shall not be consid- ered to be the duty applied to that product. But where a lower rate of duty is applied unconditionally with- out quantitative limitation to im­ ports of a product by reason of the purpose for which it is imported, that rate shall be considered to be the duty applied to that product wheni imported for that purpose.

2. Where, in a Member State, the import duty on any product is tem- porarily suspendcd or reduced on 1st Januarv, 1960, that Member State may, åt any time before 31st Decem­ ber, 1964, restore the import duty on that product, provided that (a) the industry within its terri- tory has committed itself to sub- stantial expenditure on the develop- ment of manufacture of the product in question before the date of signa- ture of this Convention; and (b) the circumstances are such that it is reasonable to assurne that competition affecting that product from other Member States was an es- sential element in the calculation of the industry in making its invest- ment; and (c) either the product is ineluded in a list which has been notified be­ fore the date of signature of this Convention, to the other States signa-

B

ilaga

A

Bastullar

1. Med importtull som tillämpas vid import av en vara vid viss tid­ punkt avses i moment 3 i artikel 3 och i denna bilaga den tull som fak­ tiskt gäller och uttages vid import av varan vid ifrågavarande tidpunkt. I de fall då import av särskilda kvan­ titeter eller sändningar av en vara medgives i enlighet med särskilda ad­ ministrativa licens- eller kontrollbe­ stämmelser mot en lägre tull än den som annars uttages vid import av va­ ran, skall den lägre tullsatsen likväl icke anses såsom den för varan till- lämpade tullen. Då däremot vid im­ port av en vara en lägre tullsats till- lämpas utan kvantitativ begränsning på grund av ändamålet med impor­ ten, skall ifrågavarande tullsats an­ ses såsom den tull vilken tillämpas för varan vid import för berörda än­ damål.

2. I de fall då i en medlemsstat im­ porttullen på en vara den 1 januari 1960 är temporärt upphävd eller ned­ satt må vederbörande medlemsstat när som helst före den 31 december 1964 återställa importtullen på varan under förutsättning att

a) industrin inom medlemsstatens område före tidpunkten för under­ tecknandet av denna konvention haft betydande utgifter för utvecklingen av produktion av varan; och

b) omständigheterna äro sådana, att det finnes skäl antaga att konkur­ rensen från andra medlemsstater i fråga om varan utgjorde en väsentlig faktor för industrin vid bestämman­ det av dess investering; och

c) antingen varan upptagits på en lista, som före tidpunkten för under­ tecknandet av denna konvention till­ ställts övriga signatärstater, eller rå-

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

tory to this Convention, or the Coun-

cil has authorised such restoration

by majority decision.

3. A Member State may restore the

import duty on a product otherwise

than in accordance with paragraph 2

of this Annex, provided it has in­

formed all other Member States åt

least one month before the duty is to

be restored. If, however, during that

time or later any other Member State

has a practical interest in the prod­

uct, i.e. that it produces and exports

that product in significant quantities

and so declares to the Member State

which is propos-ing to restore or has

restored the duty, that Member State

shall not restore or shall remove that

duty. The Council may decide, by

majority vote, that a Member State

does not have a practical interest in

the product.

4. From the date of restoration of

a duty in accordance with paragraph

2 or paragraph 3 of this Annex, the

duty shall not exceed that permitted

under Article 3, on the assumption

that the basic duty is the duty which

would have been applied on 1st Janu-

ary, 1960, if the duty had not been

temporarily suspended or reduced on

that date.

5. For Denmark, the basic duty

for any product shall be that applied

to imports of that product from other

Member States on 1st March, 1960.

6. For Norway, the basic duty om

each of the following items shall be

the rate specified against that item

or such lower rate as may be spe­

cified åt the relevant time in Schedule

XIV to the General Agreement on

Tariffs and Trade:

det genom majoritetsbeslut medgivit

återställandet av tullen.

3. En medlemsstat må återställa

importtullen för en vara på annat sätt

än enligt moment 2 i denna bilaga

under förutsättning att den under­

rättat alla övriga medlemsstater

minst en månad innan tullen skall

återställas. Om någon medlemsstat

emellertid under denna tid eller se­

nare har ett faktiskt intresse i varan,

d. v. s. producerar och exporterar va­

ran i betydande kvantiteter, och till­

kännager detta för den medlemsstat

som avser att återställa eller har

återställt tullen, skall den senare

medlemsstaten icke återställa tullen

eller skall i förekommande fall un­

danröja densamma. Rådet må genom

majoritetsbeslut fastställa, att en

medlemsstat icke har ett faktiskt in­

tresse i varan.

4. Från tidpunkten för återställan­

det av en tull enligt moment 2 eller

3 i denna bilaga skall tullen icke

överstiga den tull som medgives en­

ligt artikel 3. Därvid förutsättes att

bastullen är den tull som skulle ha

tillämpats den 1 januari 1960 om tul­

len vid denna tidpunkt icke varit

temporärt upphävd eller nedsatt.

5. Beträffande Danmark skall bas­

tullen för en vara utgöra den tull,

som den 1 mars 1960 tillämpas vid

import av varan från andra medlems­

stater.

6. Beträffande Norge skall bastul­

len för följande varuslag vara den

tullsats, som angives för respektive

varuslag, eller den lägre tullsats, som

vid viss tidpunkt kan komma att an­

givas i lista XIV till allmänna tull-

och handelsavtalet:

Norwegian

Product

Rate of duty

tariff

Norwegian

number

kröner per kg.

or ad

valorem

Norskt

Varuslag

Tullsats

tulltaxenr

norska kro­

nor per kg

eller i procent

av värdet

24.02 B Cigars

20: —

24.02 C Cigarettes

20: —

ex 32.09 C Varnishes and 12Va %

lacquers

24.02 B

24.02 C

ur 32.09 C

Cigarrer

20: —

Cigarretter

20: —

Lacker, klara I

2

V

2

%

eller pigmen­

tera de

103

'

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Norwegian Product tariff number

Rate of duty Norwegian kröner per kg. or ad valorem

69.12 Al

69.12 A2

cx 70.13 B

ex 73.17 B ex 73.20

85.03 A

ex 92.11

Artides of faience, white or monochrome Artides of faience, others

Decorated glassware for table and kit- chen purposes Soilpipes Soilpipe fittings Galvanic dry cells weighing up to 180 grams Tape-recorders

22Va%> but not less than 0.80 22l/s %, but not less than 1.20 20%, but not less than 2.40

15% 15%

15 %, but not less than 0.55

15%

7. For the United Kingdom, the basic duty shall be 33 1/3 per cent ad valorem för the following prod- ucts:

Brussels nomenclature number

ex 32.05 Synthetic organic dyestuffs

(including pigment dye­ stuffs) other than such dyestuffs dispersed or dis- solved in cellulose nitrate (plasticised or not); syn­ thetic organic products of a kind used as luminophores, other than such products consisting of synthetic or­ ganic dyestuffs (including pigment dyestuffs) dis­ persed or dissolved in arti- ficial plastic material; and products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre.

ex 32.09 Synthetic organic dyestuffs

in forms or packings of a kind sold by retail.

The provisions of this paragraph will take effect on the understanding

Norskt

Varuslag

Tullsats

tulltaxenr

norska kro­ nor per kg eller 1 procent av värdet

62.12 Al

Artiklar av

221li%men

fajans, vita

icke mindre

eller enfärgade än 0: 80

69.12 A2 Artiklar av

22%% men

fajans, andra

icke mindre än 1: 20

ur 70.13 B

Dekorerade 20 % men bords- och

icke mindre

köksartiklar av glas

än 2: 40

ur 73.17 B

Avloppsrör 15%

ur 73.20

Rördelar för avloppsrör

15%

85.03 A

Galvaniska

15 % men

torrelement

icke mindre

vägande högst 180 gram

än 0: 55

ur 92.11

Bandspelare

15%

7. Beträffande Storbritannien skall bastullen vara 33 1/3 procent av vär­ det för följande varor:

Brysselnomenklaturnr

ur 32.05 Syntetiska organiska färg­

ämnen (organiska pigment härunder inbegripna) andra än sådana färgämnen som äro dispergerade eller lösta i cellulosanitrat (mjukgjor­ da eller icke); syntetiska or­ ganiska produkter utgöran­ de s. k. luminoforer, andra än sådana produkter som bestå av syntetiska organis­ ka färgämnen (organiska pigment härunder inbegrip­ na) dispergerade eller lösta i plast; samt på textilfibrer fixerbara s. k. optiska blek­ medel

ur 32.09 Syntetiska organiska färg­

ämnen i sådan form eller förpackning, som tillhanda- hålles i detaljhandeln

Bestämmelserna i detta moment skola träda i kraft under den förut-

104

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

that the duty of 33 1/3 per cent ad

valorem will be introduced not later

than 1st July, 1960.

8. The Council may decide to au-

thorise a Member State to adopt any

rate of duty as the basic duty for any

product.

9. The provisions of this Annex

apply only to duties on imports of

goods eligible for Area tariff treat-

ment.

sättningen att värdetullen om 33 1/3

procent införes senast den 1 juli

1960.

8. Rådet må besluta att medgiva

medlemsstat att bestämma viss tull­

sats såsom bastull för en vara.

9. Bestämmelserna i denna bilaga

gälla endast tullar, som tillämpas vid

import av varor som äro berättigade

till områdesbehandling i tullhänse­

ende.

A

nnex

B

Rules regarding Area origin

for tariff purposes

For the purpose of determining the

origin of goods under Article 4 and

for the application of that Article,

the following Rules shall be applied.

The Schedules to this Annex are in

the English language only.

Rule 1. Interpretative Provisions

1. “The Area” means the Area of

the Association.

2. In determining the place of pro-

duction of marine products and goods

produced therefrom, a vessel of a

Member State shall be regarded as

part of the territory of that State. In

determining the place from which

goods have been consigned, marine

products taken from the sea or goods

produced therefrom åt sea shall be

regarded as having been consigned

from the territory of a Member State

if they were taken by or produced in

a vessel of a Member State and have

been brought direct to the Area.

3. A vessel which is registered

shall be regarded as a vessel of the

State in which it is registered and of

which it flies the flag.

4. “Materials” includes products,

parts and components used in the

production of the goods.

5. Energy, fuel, plant, machinery

and tools used in the production of

goods within the Area, and materials

used in the maintenance of such

B

ilaga

B

Regler rörande områdesursprung i

tullhänseende

Vid bestämmandet av varors ur­

sprung enligt artikel 4 och för till-

lämpningen av samma artikel skola

följande regler gälla. Listorna till

denna bilaga föreligga endast på

engelska språket.

Regel 1. Förklarande bestämmelser

1. Med »området» avses samman­

slutningens område.

2. Vid bestämmandet av var pro­

duktion ägt rum av marina produkter

och varor framställda därav skall ett

fartyg hemmahörande i en medlems­

stat anses såsom del av ifrågavarande

stats område. Vid bestämmandet av

ort varifrån varor avsänts skola ma­

rina produkter hämtade ur havet

samt varor framställda av sådana

produkter till sjöss anses ha avsänts

från en medlemsstats område, om de

hämtats upp av eller framställts om­

bord på ett fartyg hemmahörande i en

medlemsstat samt förts direkt till om­

rådet.

3. Ett fartyg, som är registrerat,

skall anses hemmahörande i den stat,

i vilken det är registrerat och vilkens

flagg det för.

4.

Ordet »material» inbegriper

halvfabrikat, delar och sammansätt-

ningsmaterial, som använts vid pro­

duktion av varor.

5. Energi, bränsle, anläggningar,

maskiner och verktyg, som "använts

vid produktion av varor inom områ­

det, ävensom material, vilket använts

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

105

plant, machinery and tools, shall be regarded as wholly produced within the Area when determining the origin of those goods.

6. “Produced” in sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article 4 and “a process of production” in para­ graph 2 of that Article include the application of any operation or pro­ cess, with the exception of any opera­ tion or process which consists only of one or more of the following:

(a) packing, wherever the packing materials may have been produced;

(b) splitting up into lots; (c) sorting and grading; (d) marking; (e) putting up into sets.

7. “Producer” includes a grower and a manufacturer and also a person who supplies his goods otherwise than by sale to another person and to whose order the last process in the course of the manufacture of the goods is applied by that other person.

Rule 2. Goods wholly produced

within the Area

For the purposes of sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 4, the following are among the products which shall bo regarded as wholly produced within the Area:

(a) mineral products extracted from the ground within the Area;

(b) vegetable products harvested within the Area;

(c) live animals born and raised within the Area;

(d) products obtained within the Area from live animals;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted within the Area;

(f) marine products taken from the sea by a vessel of a Member State;

(g) used artides fit only for the recovery of materials, provided that they have been collected from users within the Area;

för underhåll av sådana anläggning­ ar, maskiner och verktyg, skola vid bestämmandet av varornas ursprung anses vara helt producerade inom området.

6. Begreppen »producerats» i punk­ ten c) i moment 1 i artikel 4 samt »produktionsprocess» i moment 2 i samma artikel inbegripa varje slags förfarande eller process med undan­ tag av sådant förfarande eller sådan process, som endast består i

a) förpackning, oavsett var för­ packningsmaterialet producerats;

b) uppdelning i smärre partier;

c) sortering och kvalitetskontroll;

d) märkning;

e) sammanföring till satser.

7. Begreppet »producent» inbegri­ per odlare och tillverkare ävensom person, vilken annorledes än genom försäljning tillhandahåller annan per­ son sina varor och för vilkens räk­ ning denne andre person verkställer den sista bearbetningsprocess varor­ na undergå.

Regel 2. Varor som helt producerats inom området

Vid tillämpningen av punkten a) i moment 1 i artikel 4 skola hland an­ nat följande produkter anses ha helt producerats inom området:

a) mineraliska produkter, som ut­ vunnits ur jorden inom området;

b) vegetabiliska produkter, som skördats inom området;

c) levande djur, som fötts och uppfötts inom området;

d) produkter, som erhållits inom området från levande djur;

e) produkter, som erhållits genom jakt eller fiske inom området;

f) marina produkter, som hämtats ur havet av fartyg hemmahörande i en medlemsstat;

g) förbrukade artiklar, som kun­ na användas endast för återvinning av material, under förutsättning att de hopsamlats från förbrukare inom området;

106

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

(h) scrap and waste resulting from manufacturing operations within the Area;

(i) goods produced within the Area exclusively from one or both of the following:

(1) products within sub-para- graphs (a) to (h);

(2) materials containing no ele­ ment imported from outside the Area or of undetermined origin.

Rule 3. Application of Percentage

Criterion

For the purposes of sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article 4:

(a) Any materials which meet the conditions specified in sub-paragraph

(a) or (b) of paragraph 1 of that

Article shall be regarded as contain­ ing no element imported from outside the Area;

(b) The value of any materials which can be identified as having been imported from outside the Area sliall be their c. i. f. value accepted by the customs authorities on clear- ance for home use, or on temporary admission, åt the time of last im- portation into the territory of the Member State where they were used in a process of production, less the amount of any transport costs in- curred in transit through the ter­ ritory of other Member States;

(c) If the value of any materials imported from outside the Area cannot be determined in accordance with sub-paragraph (b) of this Rule, their value shall be the earliest as- certainable price paid for them in the territory of the Member State where they were used in a process of pro­ duction ;

(d) If the origin of any materials cannot be determined, such materials shall be deemed to have been im­ ported from outside the Area and their value shall be the earliest as- certainable price paid for them in the territory of the Member State where they were used in a process of pro­ duction;

h) skrot och avfall, som uppkom­ mit vid bearbetningsprocesser inom området;

i) varor, som producerats inom området uteslutande av endera eller båda av följande:

1) produkter, vilka omfattas av punkterna a)—h);

2) material, som icke till någon del är av obestämt ursprung eller importerats till området utifrån.

Regel 3. Tillämpning av

procentkriteriet

Vid tillämpningen av punkten c) i moment 1 i artikel 4 skall följande gäl la.

a) Material, som uppfyller villko­ ren i punkten a) eller b) i moment 1 i nämnda artikel skall icke anses till någon del ha importerats till områ­ det utifrån.

b) Värdet av material, som kon­ stateras ha blivit importerat till om­ rådet utifrån, skall vara det av tull­ myndigheterna godtagna cif-värdet — vid förtullning för användning inom vederbörande land eller vid in­ försel under temporär tullfrihet — vid den tidpunkt då materialet sist importerats till den medlemsstats om­ råde där det använts i en produk­ tionsprocess, med avdrag för de transportkostnader som uppstått i samband med transitering genom andra medlemsstaters områden.

c) Om värdet av material, som im­ porterats till området utifrån, icke kan bestämmas i enlighet med punk­ ten b) i denna regel, skall värdet va­ ra det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialet inom den medlemsstats område där det använts i en produktionsprocess.

d) Om ett materials ursprung icke kan bestämmas, skall det anses ha importerats till området utifrån och dess värde skall vara det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialet inom den medlemsstats område där det använts i en produk­ tionsprocess.

107

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

(e) The export price of the goods shall be the price paid or payable for them to the exporter in the territory of the Member State where the goods were produced, that price being ad- justed, where necessary, to a f. o. b. or free åt frontier basis in that ter­ ritory;

(f) The value under sub-para- graphs (b), (c) or (d) or the export price under sub-paragraph (e) of this Rule may be adjusted to cor- respond with the amount which would have been obtained on a sale in the open märket between buyer and seller independent of each other. This amount shall also be taken to be the export price when the goods are not the subject of a sale.

Rule

4.

Unit of Qualification

1. Each article in a consignment shall be considered separately.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Rule: (a) where the Brussels Nomen- clature specifies that a group, set or assembly of artides is to be classified within a single heading, such a group, set or assembly shall be treated as one article;

(b) tools, parts and accessories which are imported with an article, and the price of which is included in that of the article or for which no separate charge is made, shall be considered as forming a whole with the article, provided that they con- stitute the standard equipment cus- tomarily included on the sale of artides of that kind;

(c) in cases not within sub-pa- ragraphs (a) and (b), goods shall be treated as a single article if they are so treated for purposes of assessing customs duties by the importing Member State.

3. An unassembled or disassembled article which is imported in more than one consignment because it is not feasiblc for transport or produc- tion reasons to import it in a single

e) Varornas exportpris skall vara det pris, som betalats eller skall be­ talas för dem till exportören inom den medlemsstats område, där varor­ na producerats, i förekommande fall anpassat till vad som motsvarar fob eller fritt gränsen i berörda område.

f) Värdet enligt punkterna b), c) eller d) samt exportpriset enligt punkten e) i denna regel må anpas­ sas till att motsvara det belopp, som skulle erhållits vid försäljning i öpp­ na marknaden mellan av varandra oberoende köpare och säljare. Detta belopp skall också godtagas såsom exportpris, när varorna icke äro före­ mål för försäljning.

Regel

4.

Bedömningsenhet

1. Varje artikel i en sändning skall bedömas för sig.

2. Vid tillämpningen av moment 1 i denna regel skall följande gälla.

a) I de fall då Brysselnomenklatu- ren föreskriver, att en grupp, sats el­ ler samling av artiklar skall klassi­ ficeras under en enda position, skall en sådan grupp, sats eller samling behandlas såsom en enda artikel.

b) Verktyg, delar och tillbehör, vil­ ka importeras tillsammans med en artikel och vilkas pris inräknas i pri­ set för artikeln eller för vilka någon särskild debitering icke sker, skola tillsammans med artikeln anses så­ som en enhet under förutsättning att de utgöra sådan standardutrustning, som vanligen ingår vid försäljning av artiklar av ifrågavarande slag.

c) I andra fall än de som avses i punkterna a) och b) skola varor be­ handlas såsom en enda artikel, om de av den importerande medlemssta­ ten behandlas på sådant sätt vid fast­ ställande av tull.

3. En icke hopsatt eller en isär­ tagen artikel, som importeras i mer än en sändning beroende på att det av transport- eller produktionsteknis­ ka skäl icke är lämpligt att importera

108

Kiingl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

consignment shall, if the impoi'ter so

requests, be treated as one articie.

Rule 5. Segregation of materials

1. For those products or Indust­

ries where it would be impracticable

för the producer physically to segre-

gate materials of similar character

but different origin used in the pro-

duction of goods, such segregation

may be replaced by an appropriate

accounting system, which ensures

that no more goods receive Area

tariff treatment than would have been

the case if the producer had been

able physically to segregate the mate­

rials.

2. Any such accounting system

shall conform to such conditions as

may be agreed upon by the Member

States concerned in order to ensure

that adequate control measures will

be applied.

Rule G. Treatment of mixtures

1. In the case of mixtures, not

heing groups, sets or assemblies of

separable articles dealt with under

Rule 4, a Member State may refuse to

accept as being of Area origin any

product resulting from the mixing

together of goods which would

qualify as being of Area origin with

goods which would not so qualify, if

the characteristics of the product as

a whole are not essentially different

from the characteristics of the goods

which have been mixed.

2. In the case of particular prod­

ucts where it is, however, recognised

by Member States concerned to

be desirable to permit mixing of the

kind described in paragraph 1 of this

Rule such products shall be accepted

as of Area origin in respect of such

part thereof as may be shown to cor-

respond to the quantity of goods of

Area origin used in the mixing, sub-

ject to such conditions as may be

agreed upon.

den i en enda sändning, skall därest

importören så begär behandlas så­

som en enda artikel.

Regel 5. Särskiljande av material

1. I fråga om sådana produkter el­

ler näringsgrenar, där det skulle vara

i praktiken orimligt för producenten

att fysiskt särskilja vid produktion

använt material, som är av likartat

slag men av olika ursprung, må så­

dant särskiljande ersättas med ett

lämpligt bokföringssystem, varige­

nom säkerställes att icke varor erhål­

la områdesbehandling i tullhänseen­

de i större mängd än som skulle ha

blivit fallet, om producenten kunnat

fysiskt särskilja materialet.

2. Sådant bokföringssystem skall

vara utformat på sätt varom berörda

medlemsstater må överenskomma för

att säkerställa en tillfredsställande

kontroll.

Regel 6. Behandling av

blandningar

1. I fråga om blandningar, vilka

icke utgöra sådana grupper, satser el­

ler samlingar av skiljbara artiklar

soin avses i regel 4, må en medlems­

stat vägra att tillerkänna områdesur-

sprung åt en produkt, som erhållits

genom blandning av varor vilka kun­

na anses ha områdesursprung med

varor som icke kunna anses ha så­

dant ursprung, om egenskaperna hos

produkten som helhet betraktad icke

väsentligt skilja sig från egenskaper­

na hos de i blandningen ingående va­

rorna.

2. Sådana särskilda produkter, be­

träffande vilka vederbörande med­

lemsstater likväl finna det önskvärt

att tillåta sådan blandning som avses

i moment 1 i denna regel, skola, i en­

lighet med de villkor som må över­

enskommas, anses ha områdesur­

sprung till den del som kan visas

motsvara den kvantitet varor med

områdesursprung som använts vid

blandningen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

109

Rule 7. Trcatment of packing

1. Where for purposes of assessing customs duties a Meniber State treats goods separately from their packing, it may also, in respect of its imports from the territory of another Mem- ber State, determine separately the origin of such packing.

2. Where paragraph 1 of this Rule is not applied, packing shall be con- sidered as forming a whole with the goods and no part of any packing required for their transport or storage shall be considered as having been imported from outside the Area, when determining the origin of the goods as a whole.

3. For the purpose of paragraph 2 of this Rule, packing with which goods are ordinarie sold by retail shall not be regarded as packing required for the transport or storage of goods.

Rule 8. Documentarij Evidence

1. A clairn that goods shall be ac- cepted as eligible for Area tariff treatment shall be supported by ap- propriate documentary evidence of origin and consignment. The evi­ dence of origin shall consist of either (a) a declaration of origin com- pleted by the last producer of the goods within the Area, together with a supplementary declaration com- pletecl by the exporter in cases where the producer is not himself or by his agent the exporter of the goods; or (b) a certificate given by a govern- mental authority or authorised body nominated hy the exporting Meinber State and notified to the other Mem- ber States, together with a supple­ mentary declaration completed hy the exporter of the goods. These declarations, certificates and supplementary declarations shall be in the form prescribed in Schcdule IV to this Annex.

2. The exporter may clioose either of the forms of evidence referred to in paragraph 1 of this Rule. Never- theless, the authorities of the country of exportation may require for cer-

Regel

7.

Behandling av emballage

1. I fall då en medlemsstat i tull­ hänseende behandlar en vara och dess emballage var för sig må den även, i fråga om import från annan med­ lemsstats område, bestämma embal­ lagets ursprung särskilt.

2. I fall då moment 1 i denna regel icke tillämpas skola emballaget och varan anses utgöra en enhet, och skall vid bestämmandet av ursprung i sådana fall emballage som erford­ ras för transport eller lagring icke till någon del anses ha importerats till området utifrån.

3. Vid tillämpningen av moment 2 i denna regel skall emballage, med vilket vara vanligen försälj es i de­ taljhandeln, icke anses vara sådant emballage som erfordras för varas transport eller lagring.

Regel 8. Ursprungsbevis

1. En begäran att varor skola an­ ses berättigade till områdesbehand- ling i tullhänseende skall åtföljas av vederbörliga skriftliga bevis om ur­ sprung och försändning. Ursprungs­ bevis skall bestå av antingen

a) en ursprungsdeklaration avgi­ ven av den siste producenten av va­ rorna inom området jämte en kom­ pletterande deklaration av exportö­ ren i de fall då varken producenten själv eller hans agent är exportör av varorna; eller

b) ett certifikat utfärdat av en statlig myndighet eller därtill aukto­ riserat organ, som är utsett av den exporterande medlemsstaten och an­ mält till övriga medlemsstater, jäm­ te en kompletterande deklaration av exportören av varorna.

Ifrågavarande deklarationer, cerli- fikat och kompletterande deklaratio­ ner skola ha den form, som föreskri- ves i lista IV till denna bilaga.

2. Exportören må välja endera av de i moment 1 i denna regel angivna bevisformerna. Exportlandets myn­ digheter må likväl för vissa varuslag kräva, att ursprungsbevisning skall

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

tain categories of goods that evidence

of origin shall be furnished in the

form indicated in sub-paragraph (b)

of that paragraph.

3. In cases where a certificate of

origin is to be supplied by a govern-

mental authority or an authorised

body under sub-paragraph (b) of

paragraph 1 of this Rule, that au­

thority or body shall obtain a decla-

ration as to the origin of the goods

given by the last producer of the

goods within the Area. The govern-

mental authority or the authorised

body shall satisfy themselves as to

the accuracy of the evidence pro­

vided; where necessary they shall

require the production of additional

information, and shall carry out any

suitable check. If the authorities of

the importing Member State so re­

quire, a confidential indication of the

producer of the goods shall be given.

4. Nominations oi authorised

bodies for the purpose of sub-pa­

ragraph (b) of paragraph 1 of this

Rule may be withdrawn by the ex-

porting Member State if the need

arises. Each Member State shall

retain, in regard to its imports, the

right of refusing to accept certificates

from any authorised body which is

shown to have repeatedly issued cer­

tificates in an improper manner, but

such action shall not be taken

without adequate prior notification to

the exporting Member State of the

grounds för dissatisfaction.

5. In cases where the Member

States concerned recognise that it is

impracticable for the producer to

make the declaration of origin spe-

cified in sub-paragraph (a) of pa­

ragraph 1 or in paragraph 2 of this

Rule, the exporter may make that

declaration, in such form as those

Member States may for the purpose

specify.

Rule 9. Verification of Evidence of

Origin

1. The importing Member State

may as necessary require further

evidence to support any declaration

ske på sätt angives i punkten b)

i

moment 1.

3. I fall då ursprungscertifikal

jämlikt punkten b) i moment 1 i den­

na regel skall utfärdas av statlig

myndighet eller auktoriserat organ

skall myndigheten eller organet till­

ställas en deklaration angående va­

rornas ursprung, vilken avgivits av

den siste producenten av varorna

inom området. Den statliga myndig­

heten eller det auktoriserade organet

skall förvissa sig om riktigheten av

de lämnade uppgifterna. Där så be-

finnes erforderligt, skola de begära

ytterligare upplysningar ävensom

verkställa lämplig kontroll. Om den

importerande medlemsstatens myn­

digheter begära det, skall i förtrolig

form uppgift lämnas om producen­

tens identitet.

4. Auktorisation av organ för det

i punkten b) i moment 1 i denna re­

gel angivna syftet må återkallas av

den exporterande medlemsstaten, om

så visar sig nödvändigt. Varje med­

lemsstat skall ha rätt att vid import

vägra godtaga intyg, som utfärdats

av ett auktoriserat organ som uppre­

pade gånger visat sig utfärda oriktiga

certifikat. En sådan åtgärd skall lik­

väl icke vidtagas utan att den ex­

porterande medlemsstaten i förväg

vederbörligen underrättats om anled­

ningen till missnöjet.

5. I fall då vederbörande medlems­

stater erkänna, att det i praktiken är

orimligt för producenten att avgiva

sådan ursprungsdeklaration som av­

ses i punkten a) i moment 1 eller i

moment 2 i denna regel, må exportö­

ren avgiva deklaration i den form

som ifrågavarande medlemsstater må

närmare föreskriva.

Regel 9. Kontroll av

ursprungsbevis

1. Den importerande medlemssta­

ten må, om så visar sig erforderligt,

kräva ytterligare bevisning till styr­

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

111

or certificate of origin furnished under Rule 8.

2. The importing Member State shall not prevent the importer from taking delivery of the goods solely on the grounds that it requires such further evidence, but may require security for any duty or other charge which may be payable.

3. Where, under paragraph 1 of this Rule, a Member State has re- quired further evidence to be furnish­ ed, those concerned in the territory of another Member State shall be free to produce it to a governmental authority or an authorised body of the latter State, who shall, after tho- rough verification of the evidence, furnish an appropriate report to the importing Member State.

4. Where it is necessary to do so by reason of national legislation, a Member State may prescribe that re- quests by the authorities of importing Member States for further evidence from those concerned in its territory shall be addressed to a specified governmental authority, who shall af­ ter thorough verification of the evi­ dence furnish an appropriate report to the importing Member State.

5. If the importing Member State wishes an investigation to be made into the accuracy of the evidence which it has received, it may make a request to that effect to the other Member State or States concerned.

6. Information obtained under the provisions of this Rule by the im­ porting Member State shall be treated as confidential.

Rule 10. Sanctions

1. Member States undertake to in- troduce legislation, making such pro­ vision as may be necessary for penal- lies against persons who, in their ter­ ritory, furnish or cause to be furnish­ ed a document which is untrue in a material particular in support of a claim in another Member State that goods should be accepled as eligible

kande av ursprungsdeklaration eller ursprungscertifikat, som lämnats i enlighet med regel 8.

2. Den importerande medlemssta­ ten skall icke hindra importören att mottaga varorna endast av det skälet att den kräver ytterligare bevisning men må påfordra säkerhet för tull eller annan avgift, som kan komma att utgå.

3. I fall då en medlemsstat enligt moment 1 i denna regel krävt ytter­ ligare bevisning, skola berörda par­ ter inom annan medlemsstats område kunna överlämna bevismaterialet till en statlig myndighet eller ett aukto­ riserat organ i sistnämnda stat, som efter ingående kontroll av materialet skall avge en rapport till den impor­ terande medlemsstaten.

4. I fall då så befinnes erforderligt på grund av nationell lagstiftning må en medlemsstat föreskriva, att krav från importerande medlemsstaters myndigheter om ytterligare bevisning från berörda parter inom dess områ­ de skall riktas till en angiven statlig myndighet, som efter ingående kon­ troll av det tillhandahållna bevisma­ terialet skall avge en rapport till den importerande medlemsstaten.

5. Om den importerande medlems­ staten önskar, att en undersökning skall verkställas angående riktighe­ ten av erhållet bevismaterial må den göra framställning därom till berör­ da medlemsstat eller medlemsstater.

6. Upplysningar, som den impor­ terande medlemsstaten erhållit enligt bestämmelserna i denna regel, skola behandlas förtroligt.

Regel 10. Påföljder

1. Envar medlemsstat åtager sig att införa lagstiftning med erforderliga bestämmelser om straff för personer, som — till stöd för en begäran i en annan medlemsstat, att varor skola anses berättigade till områdesbehand- ling i tullhänseende — inom dess område tillhandahålla eu i något väsentligt hänseende oriktig handling

112

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

för Area tariff treatment. The penal- ties applicable shall be similar to those applicable in cases of untnie declarations in regard to payment of duty on imports.

2. A Member State may deal with the offence out of court if it can be more appropriately dealt with by a compromise penalty or similar ad­ ministrative procedure.

3. A Member State shall be under no obligation to institute or continue court proceedings or action under paragraph 2 of this Rule (a) it' it has not been requested to do so by the importing Member State to which the untrue claim was made; or (b) if, on the evidence available, the proceedings would not be justi- fied.

Schedule I

List of qualifying processes with alternative percentage criterion

Schedule II

List of qualifying processes with no alternative percentage criterion

Schedule III

Basic Materials List

eller föranleda att sådan handling till- handahålles. De straff, som kunna ifrågakomma, skola motsvara dem som tillämpas då oriktiga uppgifter lämnas för tullbeläggning av import­ varor.

2. En medlemsstat må handlägga ärende angående överträdelse utan­ för domstol, om behandlingen av överträdelsen anses lämpligare kun­ na ske genom administrativt straff­ föreläggande eller liknande admi­ nistrativt förfarande.

3. En medlemsstat skall icke vara skyldig att inleda eller fortsätta rät­ tegång eller annat förfarande enligt moment 2 i denna regel,

a) om det icke påyrkats av den importerande medlemsstat, till vilken den på oriktiga uppgifter grundade framställningen gjorts; eller

b) om, med hänsyn till den till­ gängliga bevisningen, det rättsliga el­ ler administrativa förfarandet icke framstår såsom berättigat.

Lista I

Bearbetningslista med alternativt procentkriterium*

Lista II

Bearbetningslista utan alternativt procentkriterium *

Lista III

Råvarulista*

Schedule IV

Lista IV

Forms of documentary evidence of Blanketter för ursprungsbevis* origin

Annex

C

List of government aids referred to in

paragraph 1 of Article 13

(a) Currency retention schemes or any similar practices which involve a bonus on exports or re-exports.

Bilaga

C

Förteckning över de former av stat­

liga stödåtgärder åt export, vilka

avses i moment 1 i artikel 13

a) System, varigenom exportör får förfoga över del av intjänad valuta, eller liknande förfarande innebäran­ de premiering av export eller reex- port.

* Listornu I—IV återges i en särskild avdelning efter samtliga bihang.

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

113

(b) The provision by governments of direct subsidies to exporters.

(c) The remission, calculated in relation to exports, of direct taxes or social welfare charges on industrial or commercial enterprises.

(d) The remission or repayment, in respect of exported goods, of in- direct taxes, whether levied åt one or several stages, or of charges in con- nection with importation, to an amount exceeding the amount paid on the same product if sold for in­ ternal consuinption.

(e) In respect of deliveries by governments or governmental agen- cies of imported raw materials for export business on different terms than for domestic business, the charging of prices below world prices.

(f) In respect of government ex­ port credit guarantees, the charging of premiums åt rates which are manifestly inadequate to cover the long-term operating costs and losses of the credit insurance institutions.

(g) The grant by governments (or special institutions controlled by gov­ ernments) of export credits åt rates below those which they have to pay in order to obtain the funds so em- ployed.

(h) The government hearing all or part of the costs incurred by export­ ers in obtaining credit.

b) Direkta statliga subventioner till exportörer.

c) Åtgärder, varigenom industri­ eller handelsföretag befrias från di­ rekta skatter eller sociala avgifter i förhållande till verkställd export.

d) Åtgärder, vaftigenom vid export av varor indirekta skatter uttagna i ett eller flera led eller avgifter erlag- da i samband med import efterskän­ kas eller återbetalas till större belopp än som skulle utgått vid samma va­ rors försäljning för inhemsk kon­ sumtion.

e) Debitering av lägre priser än världsmarknadspriserna i fall då stat­ liga myndigheter eller organ vid sina leveranser av importerade råvaror tillämpa olika villkor beroende på om leveranserna avse exportändamål el­ ler inhemsk förbrukning.

f) Tillämpning av sådana premie­ satser vid statlig exportkreditgaran- tigivning, som äro uppenbart otill­ räckliga för att täcka kreditförsäk- ringsinstitutens kostnader och förlus­ ter på längre sikt.

g) Beviljande genom statliga myn­ digheter (eller särskilda institutioner under statlig kontroll) av exportkre­ diter till lägre ränta än myndighe­ terna (eller institutionerna) själva få erlägga för att anskaffa motsvarande kapital.

h) Åtgärder innebärande att sta­ ten helt eller delvis svarar för kost­ nader, som exportörer ådraga sig i samband med anskaffande av kredi­ ter.

114

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Annex

D

List of agricultural goods referred to in paragraph 1 of Article 21

No. in the Brussels

Description ol goods

Nomenclature

Chapter 1 Live animals

Chapter 2

Meat and edible meat offals

except

whalemeat* (ex 02.04)

Chapter

4

Chapter 5

05.04

ex 05.15

Chapter 6

Chapter

7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

Chapter 11

Dairy produce; birds’ eggs; natural honey

Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish),

whole and pieces thereof

Animal products not elsewhere specified or included

except

blood powder, blood plasma and salted fish roes unfit for

human consumption; dead animals of Chapter 1 or Chapter 3,

unfit for human consumption

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut

flowers and ornamental foliage

Edible vegetables and certain roots and tubers

Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit

Coffee, tea, maté and spices

except

maté (09.03)

Cereals

Products of the milling industry; malt and starches; gluten;

inulin

Chapter 12

12.01

Oil seeds and oleaginous fruit, whole or broken

12.02

Flours or meals of oil seeds or oleaginous fruit, nonrdefatted

(excluding mustard flour)

12.03

Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing

12.04

Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered; sugar

cane

12.05

Chicory roots, fresh or dried, whole or cut, unroasted

12.06

Hop cones and lupulin

ex 12.07 Basil, borage, mint (excluding dried peppermint and penny-

royal), rosemary and sage

12.08

Locust beans, fresh or dried, whether or not kibbled or

ground, but not further prepared; fruit kernels and other

vegetable products of a kind used primarily for human food,

not falling within any other heading

12.09

Cereal straw and husks, unprepared, or chopped but not

otherwise prepared

12.10

Mangolds, swedes, fodder, roots; hay, lucerne, clover, sainfoin,

forage kale, lupines, vetches and similar forage products

* Annex E.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

115

Brysselnomenklaturnr

Kapitel 1 Kapitel 2

Kapitel 4 Kapitel 5

05.04

ur 05.15

Kapitel 6

Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Kapitel 12

12.01 12.02

12.03

12.04

12.05

12.06 ur 12.07

12.08

12.09

12.10

Bilaga

D

Förteckning över jordbruksvaror, vilka avses

i moment 1 i artikel 21

Varuslag

Levande djur Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar med undantag av val­ kött (ur 02.04)* Mjölk och mejeriprodukter; ägg; naturlig honung

Tarmar, bläsor och magar (hela eller sönderdelade) av andra djur än fiskar Animaliska produkter, ej hänförliga till annat nummer,

med

undantag av

blodmjöl, blodplasma och till människoföda otjän­

lig saltad fiskrom; döda djur av de slag, som avses i kap. 1 och 3, otjänliga till människoföda Levande växter och alster av blomsterodling

Köksväxter m. m. Ätbara frukter; skal av citrusfrukter eller melon Kaffe, te, matte och kryddor

med undantag av

matte (09.03)

Spannmål Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten

Oljehaltiga frön och frukter, även sönderdelade Mjöl, icke avfettat, av oljehaltiga frön eller frukter, med un­ dantag av senapsmjöl Frön, sporer och frukter med huvudsaklig användning som utsäde Sockerbetor, färska eller torkade, även skurna eller pulverise- rade; sockerrör Cikoriarötter, färska eller torkade, även sönderdelade men icke rostade Humle och humlemjöl (lupulin) Basilika, gurkört, myntor av alla slag (med undantag av torkad pepparmynta samt polejmynta), rosmarin och salvia Johannesbröd, färskt eller torkat, även sönderdelat eller pul- veriserat; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter med huvudsaklig användning som livsmedel, ej hänförliga till an­ nat nummer Halm och agnar av spannmål, obearbetade eller enbart hackade

Kålrötter samt foderbetor och andra foderrotfrukter; foder­ kål; hö; klöver, lusern, lupin, vicker, esparsett och liknande foderväxter

Bilaga E.

116

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

No. in the Brussels

Description of goods

Nomenclature

Chapter 13

ex 13.03

Chapter 15

15.01

Pectin

Lard and other rendered pig fat; rendered poultry fat

15.02

Unrendered fats of bovine cattle, sheep or goats; tallow (in-

cluding “premier jus”) produced from those fats

15.03

Lard stearin, oleostearin and tallow stearin; lard oil, oleo-oil

and tallow oil, not emulsified or mixed or prepared in any way

15.06

Other animal oils and fats (including neat’s-foot oil and fats

from bones or waste)

15.07

ex 15.12

Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified

Animal or vegetable fats and oils, hydrogenated, whether or

not refined, but not further prepared,

except

those wholly of

fish and marine mammais

15.13

Chapter 16

16.01

Margarine, imitation lard and other prepared edible fats

Sausages and the like of meat, meat offal or animal blood

16.02

Other prepared or preserved meat or meat offal

ex 16.03

Chapter 17

17.01

17.02

Meat extracts and meat juices,

except

whalemeat extract*

Beet sugar and cane sugar, solid

Other sugars; sugar syrups; artificial honey (whether or not

mixed with natural honey); caramel

17.03

Molasses, whether or not decolourised

ex 17.04 Fondant, pastes, creams and similar intermediate products,

in bulk, with an added sweetening matter content of 80 per cent

17.05

or more

Flavoured or coloured sugars, syrups and molasses, but not

including fruit juices containing added sugar in any propor­

tion

Chapter 18

18.01

18.02

Chapter 19

19.02

Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

Cocoa shells, husks, skins and waste

Preparations of flour, starch or malt extract, of a kind used

19.03

19.04

as infant food or for dietetic or culinary purposes, containing

less than 50 per cent by weight of cocoa

Macaroni, spaghetti and similar products

Tapioca and sago; tapioca and sago substitutes obtained from

potato or other starches

ex 19.07

Bread and ordinary bakers’ wares

except

ships’ biscuits,

crumbs and rusks

* Annex E.

117

Brysselnomenklaturnr

Kapitel 13

ur 13.03

Kapitel 15

15.01

15.02

15.03

15.06

15.07 ur 15.12.

15.13

Kapitel 16

16.01

16.02

ur 16.03

Kapitel 17

17.01 17.02

17.03

ur 17.04

17.05

Kapitel 18

18.01 18.02

Kapitel 19

19.02

19.03 19.04

ur 19.07

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag

Pektin

Ister och annat fett av svin eller fjäderfä, utsmält eller ut­ pressat Talg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, premier jus härunder inbegripen Solarstearin och oleostearin (presstalg); isterolja, talgolja och oleomargarin, icke emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda Andra animaliska fetter och oljor (t. ex. klövolja, benfett och destruktionsfett) Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade Härdade animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor, även raffinerade men icke vidare bearbetade

med undantag av

härdade fetter och feta oljor, helt från fisk eller havsdäggdjur Margarin, konstister och annat berett ätbart fett

Korv och liknande varor av kött, fläsk eller andra djurdelar eller av blod Kött, fläsk och andra djurdelar, beredda eller konserverade, ej hänförliga till nr 16.01 Köttextrakt och köttsaft

med undantag av

valköttextrakt*

Bet- och rörsocker i fast form Annat socker; sirap och andra sockerlösningar; konstgjord ho­ nung samt blandningar av konstgjord och naturlig honung; sockerkulör Melass, även avfärgad Fondantmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat, inne­ hållande minst 80

%

sötningsmedel, i bulk

Socker, sirap och andra sockerlösningar samt melass, försatta med smakämne eller färg (vanilj- och vanillinsocker härunder inbegripna), ej hänförliga till fruktsafter

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade Kakaoskal och kakaoavfall

Näringsmedel (för barn, för dietiskt bruk eller för matlag- ningsändamål), beredda av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, även med tillsats av kakao till mindre än 50 viktprocent Makaroner, spagetti och liknande produkter Gryn och flingor, framställda av tapioka-, sago-, potatis- eller annan stärkelse Matbröd och andra enklare bakverk utan tillsats av socker, ho­ nung, ägg, fett, ost eller frukt

med undantag av

skeppsskorpor,

skorpmjöl och skorpor

* Bilaga E.

8

Ilihang till riksdagens protokoll 1900. 1 samt. Nr 25

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

No. in the Brussels Description of goods Nomenclature

ex 19.08 Pastry and other fine bakers’ wares, whether or not con-

taining cocoa in any proportion,

except

biscuits, wafers, rusks,

“slab-cake”, “sand-cake” and “Danish pastry”

Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit or other parts of plants

ex­

cept

tomato pulp or paste in airtight containers with a dry

weight content of not less than 25 per cent tomato, wholly of tomato and water, with or without salt or other preserving, seasoning or flavouring ingredients (ex 20.02)

Chapter 21

ex 21.06 ex 21.07

Chapter 22

22.04

22.05

22.06

22.07

ex 22.09

22.10

Chapter 23

23.02

23.03

23.04

ex 23.06

ex 23.07

Chapter 2i

24.01

Chapter 35

ex 35.01

Pressed yeast Food preparations not elsewhere specified or included, with a substantial content of fats, eggs, milk or cereals

except

ice-

cream powder and pudding powder

Grape must, in fermentation or -with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol Wine of fresh grapes; grape must with fermentation arrested by the addition of alcohol Vermouths, and other wines of fresh grapes flavoured with aromatic extracts Other fermented beverages (for example cider, perry and mead) Ethyl alcohol, undenatured, with an alcohol content of less than 80 degrees; spirituous beverages

except

the following:

whisky and other spirits distilled from cereals; rum and other spirits distilled from molasses; aquavit, genever, gin, imita­ tion rum and vodka; alcoholic beverages based on the före­ gång spirits; wine brandy and fig brandy; liqueurs and cor- dials; compound alcoholic preparations (known as “concen- trated extracts”) for the manufacture of beverages.

Vinegar and substitutes for vinegar

Bran, sharps and other residues derived from the sifting, milling or working of cereals or of leguminous vegetables Beet pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture; brewing and distilling dregs and waste; residues of starch manufacture and similar residues

Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the

extraction of vegetable oils Vegetable products of a kind used for animal food, not else­ where specified or included,

except

seaweed meal

Sweetened forage and other preparations of a kind used in animal feeding,

except

fish solubles

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

Casein, caseinates and other casein derivatives

119

Brysselnomenklaturnr

ur 19.08

Kapitel 20

Kapitel 21

ur 21.06 ur 21.07

Kapitel 22

22.04

22.05

22.06

22.07

ur 22.09

22.10

Kapitel 23

23.02

23.03

23.04

ur 23.06

ur 23.07

Kapitel 2i

24.01

Kapitel 35

ur 35.01

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1060

Varuslag

Bakverk, ej hänförliga till nr 19.07, även innehållande kakao (oavsett mängden)

med undantag av

»biscuits», wafers, skor­

por, »slab-cake», »sand-cake» och »Danish pastry» Varor av köksväxter och frukter samt av andra växter och växt­ delar

med undantag av

i hermetiskt slutna kärl förpackad to-

matpulp eller tomatpuré med minst 25 % av torrsubstansen ut­ görande tomat, bestående av enbart tomater och vatten, med eller utan salt eller andra konserverings-, smaksättnings- eller kryddningsmedel (ur 20.02)

Pressjäst Till annat nummer ej hänförliga beredda näringsmedel, med väsentligt innehåll av fett, ägg, mjölk eller spannmål,

med un­

dantag av

glasspulver och puddingpulver

Druvmust i jäsning, ävensom druvmust, vars jäsning avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol Vin av färska druvor; druvmust, vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol Vermut och annat vin av färska druvor, berett med växtdelar eller aromatiska ämnen Andra jästa drycker, såsom cider (äppel- och päronvin) och mjöd

Alkohol (etanol, etylalkohol), odenaturerad, med en alkohol-

halt av mindre än 80 volymprocent; spritdrycker

med undantag

av

följande: whisky och andra destillerade spritdrycker fram­ ställda av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad rom och vodka; alkoholhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; likörer och »cor- dials»; alkoholhaltiga beredningar (s. k. koncentrerade ex­ trakt) för framställning av drycker Ättika

Kli och andra återstoder, erhållna vid siktning, målning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxtfrön Betmassa och annat avfall från sockerframställning; drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier; åter­ stoder från stärkelseframställning samt liknande återstoder Öljekakor och andra återstoder från utvinning av vegetabiliska oljor, med undantag av bottensatser och avslemningsåterstoder Vegetabiliska produkter för foderändamål, ej hänförliga till annat nummer,

med undantag av

tångmjöl

Fodermedel med tillsats av melass eller socker; andra beredda fodermedel

med undantag av

»fish solubles»

Båtobak samt avfall av tobak

Kasein, kaseinatcr och andra kaseinderivat

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Annex

E

List of fish and other marine prod-

ucts referred to in paragraph 1 of Ar-

ticle 26

Brussels

nomenclature

number

ex 02.04 Whale meat

ex 03.01 Fish, fresh (live or dead),

chilled or frozen, except

quiclt frozen fillets

03.02

Fish, salted, in brine,

dried or smoked

ex 03.03 Crustaceans and moluscs,

whether in shell or not,

fresh (live or dead), chill­

ed, frozen, salted, in brine

or dried; crustaceans, in

shell, simply boiled in

water; except quick frozen

peeled prawns other than

Dublin Bay prawns

ex 16.03 Whale meat extract

B ilaga

E

Förteckning över fisk och andra

marina produkter, vilka avses

i moment 1 i artikel 26

Bryssel-

nomen-

klaturnr

ur 02.04 Valkött

ur 03.01 Fisk, färsk (levande eller

död), kyld eller fryst,

med

undantag av

djupfrysta fi­

léer

03.02 Fisk, saltad, torkad eller

rökt

ur 03.03 Kräftdjur och blötdjur, med

eller utan skal, färska (le­

vande eller döda), kylda,

frysta, saltade eller torkade;

kräftdjur med skal, kokta i

vatten;

med undantag av

djupfrysta skalade räkor,

andra än »Dublin Bay

prawns»

ur 16.03 Valköttextrakt

A

nnex

F

List of territories to which paragraph

2 of Article

43

applies

Faeroe Islands

Greenland

Gibraltar

Malta

B

ilaga

F

Förteckning över områden, å

vilka moment 2 i artikel

43

skall äga tillämpning

Färöarna

Grönland

Gibraltar

Malta

A

nnex

G

Special arrangements for Portugal in

regard to import duties and quanti-

tative export restridions

1. Special arrangements in regard

to the reduction and elimination of

import duties on certain products

imported into Portuguese territory

covered by the Convention, and in re­

gard to the application by Portugal

of quantitative export restrictions are

provided in this Annex.

B

ilaga

G

Särskilda bestämmelser för Portugal

rörande importtullar och kvan­

titativa exportrestriktioner

1. Denna bilaga innehåller särskil­

da bestämmelser rörande sänkning

och avskaffande av tullar, som utgå

vid import av vissa varor till det por­

tugisiska område å vilket konventio­

nen äger tillämpning, ävensom röran­

de tillämpningen i Portugal av kvan­

titativa exportrestriktioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år I9C>0

121

I

Import duties

2. The provisions in paragraphs 4 to 6 of this Annex shall be substituted for paragraph 2 of Article 3 in rela­ tion to any products of which there is production in Portuguese territory covered by the Convention on 1st January, 1960, and which are not re- ferred to in paragraph 3 of this An­ nex.

3. (a) The products excepted from paragraph 2 of this Annex are

(i) goods the export of which to foreign countries amounts to 15 per cent or more of the production in Portuguese territory covered by the Convention on the average of the three years ended 31st Decem­ ber, 1958; or

(ii) other goods notified by Por­ tugal, even though the industries concerned are not exporting indus­ tries covered by sub-paragraph (i) of this paragraph. (b) Before 1st July, 1960, Portugal shall notify to the Council the pro­ ducts to which sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph will apply.

4. (a) On and after each of the following dates Portugal shall not apply an import duty on any product referred to in paragraph 2 of this Annex åt a level exceeding the per- centage of the basic duty specified against that date:

1st July, 1960 ................ 80 1st January, 1965 .......... 70 1st January, 1967 .......... 60 1st January, 1970 .......... 50

(b) The Council shall decide be­ fore 1st January, 1970, the timetable for the progressive reduction of im­ port duties on such products which remain after that date, provided that those duties shall be eliminated be­ fore 1st January, 1980.

5. If on the average of the three years ending 31st December, 1959, or of any subsequent three years before

1

Importtullar

2. Bestämmelserna i momenten 4 —6 i denna bilaga skola ersätta mo­ ment 2 i artikel 3 i fråga om sådana varuslag, som den 1 januari 1960 pro­ duceras inom det portugisiska områ­ de å vilket konventionen äger till- lämpning och som icke avses i mo­ ment 3 i denna bilaga.

3. a) Följande varor äro undan­ tagna från tillämpningen av moment 2 i denna bilaga:

i) varor, beträffande vilka ex­ porten till främmande länder un­ der den treårsperiod som slutade den 31 december 1958 genomsnitt­ ligt uppgick till minst 15 procent av produktionen inom det portugi­ siska område å vilket konventionen äger tillämpning; eller

ii) andra varor vilka anmälas av Portugal, även om berörda indu­ strier icke äro sådana exportindu­ strier som avses i punkten i) i det­ ta moment.

b) Portugal skall före den 1 juli 1960 underrätta rådet om de varor, beträffande vilka punkterna i) och ii) i detta moment skola tillämpas.

4. a) Från och med följande tid­ punkter skall Portugal icke för nå­ gon i moment 2 i denna bilaga angi­ ven vara tillämpa en importtull, som överstiger den procent av bastullen som angivits för respektive tidpunkt:

1 juli 1960 ................... 80 1 januari 1965 ............... 70 1 januari 1967 ............... 60 1 januari 1970 ............... 50

b) Rådet skall före den 1 januari 1970 bestämma tidsschemat för den fortsatta gradvisa avvecklingen av så­ dana importtullar som kvarstå efter nämnda tidpunkt, därvid gäller att ifrågavarande tullar skola vara av­ skaffade före den 1 januari 1980.

5. Om exporten av någon vara till främmande länder under den treårs­ period som slutar den 31 december

122

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

1st January, 1970, exports of any prod-

uct to foreign countries amount to

15 per cent or more of production in

Portuguese territory covered by the

Convention, and provided that this

level of exports is not due to excep-

tional circumstances, the elimination

of the remaining duty on such prod-

ucts shall be achieved by annual

reductions of 10 per cent of the basic

duty, unless the Council decides

otherwise.

6. (a) Portugal may, åt any time

before 1st July, 1972, increase the im­

port duty on a product or establish a

new import duty on a product not

then produced in significant quanti-

ties in Portuguese territory covered

by the Convention, provided that the

import duty so applied

(it is necessary to help to pro-

mote the development of a specific

production; and

(ii) is not on an ad valorem

basis higher than the normal level

of customs duties applied in the

most favoured nation tariff of Por­

tugal åt that time to similar pro-

ducts produced in Portuguese terri­

tory covered by the Convention.

(b) Portugal shall notify to the

Council any duty to be applied in ac-

cordance with sub-paragraph (a) of

this paragraph not less than 30 days

before its introduction. If any Member

State so requests, the Council shall

examine whether the conditions in

that paragraph are fulfilled.

(c) Portugal shall, before 1st Janu­

ary, 1980, eliminate import duties

applied in accordance with sub-para­

graph (a) of this paragraph. Such

duties shall be reduced åt an even

and progressive rate. Portugal shall

notify to the Council the programme

of reduction to be applied. The Coun­

cil shall, åt the request of any

Member State, examine the pro­

gramme notified, and may decide to

modifv it.

1959 eller under någon följande tre­

årsperiod fram till den 1 januari 1970

genomsnittligt uppgår till minst 15

procent av produktionen av varan

inom det portugisiska område, å vil­

ket konventionen äger tillämpning,

och under förutsättning att storleken

av denna export icke beror på sär­

skilda omständigheter, skall återstå­

ende tull på sådan vara avskaffas ge­

nom årliga sänkningar med 10 pro­

cent av bastullen, såvida rådet icke

bestämmer annorlunda.

6. a) Portugal må när som helst

före den 1 juli 1972 öka en existeran­

de importtull eller införa en ny sådan

tull på en vara, som vid tillfället ifrå­

ga icke produceras i väsentliga kvan­

titeter inom det portugisiska område

å vilket konventionen äger tillämp­

ning, under förutsättning att den så­

lunda ökade eller införda importtul­

len

i) är nödvändig för att främja

utvecklingen av viss produktion;

och

ii) icke överstiger den normala

värdemässiga nivån för portugisis­

ka mest-gynnad-nationstullar, som

vid berörda tidpunkt utgå å liknan­

de varor, vilka äro föremål för pro­

duktion inom det portugisiska om­

råde å vilket konventionen äger till-

lämpning.

b) Portugal skall underrätta rådet

om tull, som avses tillämpad i enlig­

het med punkten a) i detta moment,

minst 30 dagar innan tullen införes.

Om en medlemsstat gör framställ­

ning därom, skall rådet undersöka

huruvida de i nämnda moment an­

givna villkoren äro uppfyllda.

c) Portugal skall före den 1 ja­

nuari 1980 avskaffa importtullar,

som tillämpas i enlighet med punk­

ten a) i detta moment. Sådana tullar

skola sänkas gradvis och i en jämn

takt. Portugal skall underrätta rådet

om det tidsschema för tullavveckling­

en, som skall tillämpas. Rådet skall

på begäran av medlemsstat undersö­

ka tidsschemat och må besluta om

ändringar i detsamma.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

123

II

Quantitative export restrictions

7. The provisions of Article 11 shall not prevent Portugal from ap- plying quantitative restrictions on ex­ ports of an exhaustible mining prod- uct if, taking into account the quantities of the product available, the supplies necessary for domestic industries would be endangered by the export of such a product to the territories of Member States. Por­ tugal, if it applies restrictions in ac- cordance with this paragraph, shall notify them to the Council, if possible before they conie into force, and shall enter into consultations with any Member State concerned.

II

Kvantitativa exportrestriktioner

7. Bestämmelserna i artikel 11 sko­ la icke hindra Portugal att tillämpa kvantitativa restriktioner med avse­ ende å export av en gruvprodukt var­ av tillgången är begränsad, om med hänsyn till de tillgängliga kvantite­ terna av produkten möjligheterna att tillgodose inhemska industriers nöd­ vändiga behov därav skulle äventyras genom export till medlemsstaternas områden. Portugal skall underrätta rådet om de restriktioner vilka det tillämpar i enlighet med detta mo­ ment, om möjligt innan restriktio­ nerna träda i kraft, samt inleda sam­ råd med berörda medlemsstater.

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Bihang 3

Vissa tillämpnings- och tolkningsregler, om vilka enighet nåtts

vid de förhandlingar som lett till konventionen angående upprättandet av

Europeiska frihandelssammanslutningen

1. I fråga om fiskala tullar ha medlemsstaterna i samband med god­ kännandet av konventionen och un­ der diskussionerna vid ministermötet den 19 och den 20 november 1959 lämnat varandra upplysningar rö­ rande sina respektive avsikter vad an­ går de varor och de fiskala tullar å vilka bestämmelserna i artikel 6 sko­ la tillämpas samt vad angår sättet för att avskaffa faktiska protektio­ nistiska element i sådana tullar. Det förutsättes att, om en medlemsstat ändrar sina avsikter i berörda hän­ seenden så att andra medlemsstaters intressen kunna komma att väsentligt påverkas, de berörda medlemsstater­ na skola inleda samråd.

2. Bestämmelserna i artikel 8 avses icke hindra en medlemsstat att upp­ bära mindre icke-diskriminerande av­ gifter vilka av praktiska skäl uttagas vid export, under förutsättning att dessa avgifter icke ha någon restrik­ tiv verkan på handeln mellan med­ lemsstaterna.

3. Det förutsättes, att kvantitativa restriktioner och tullar med avseende å export av skrot och avfall av järn, stål och andra metaller för närvaran­ de äro nödvändiga. Rådet skall be­ sluta angående tidpunkten då med­ lemsstaterna skola avskaffa sådana restriktioner eller tullar med avseen­ de å exporten till andra medlemssta­ ters områden.

4. Ingen bestämmelse i artikel 10 avses hindra en medlemsstat att till- lämpa sina egna ursprungsregler i fråga om kvantitativa restriktioner. Det förutsättes, att ursprungsbegrep- pet icke bestämmes mera restriktivt än om artikel 4 och bilaga B ägt till- lämpning.

5. I fråga om position 22.08 i Brys- selnomenklaturen förklarade de nors­ ka, schweiziska, svenska och öster­ rikiska ombuden, att i deras länder särskilda bestämmelser tillämpas vilka vederbörande regeringar önska bibehålla. Det förutsättes, att artikel 14 icke kommer att hindra den fort­ satta tillämpningen av ifrågavaran­ de bestämmelser så länge rådet icke beslutar annorlunda. Norge, Schweiz, Sverige och Österrike äro emellertid beredda att samråda med andra med­ lemsstater rörande verkningarna av dessa bestämmelser.

6. Bestämmelserna i moment 1 i artikel 16 och i punkten 7 härnedan avses icke hindra en medlemsstat att utöva kontroll över tillträdet till dess kapitalmarknad, över investeringar i existerande inhemska ekonomiska fö­ retag eller över äganderätten till na­ turtillgångar. Ingen medlemsstat kan göra invändningar mot restriktioner, som tillämpas i samband med en så­ dan kontroll, såvida det icke kan på­ visas, med hänsyn till de faktiska omständigheterna i ett särskilt fall, att verkningarna av restriktionerna motverka de fördelar, som förväntas i anledning av undanröjandet eller frånvaron av tullar och kvantitativa restriktioner i handeln mellan med­ lemsstaterna.

7. Det förutsättes, att restriktioner i en medlemsstat, vilka — vare sig de formellt synas ge nationell behand­ ling eller icke — faktiskt leda till en mindre gynnsam behandling än den som medlemsstatens egna rättssub­ jekt erhålla, omfattas av bestämmel­ serna i moment 1 i artikel 16.

8. Det förutsättes, att Österrike må bibehålla kontroll över etablering

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

125

av ekonomiska företag, som produce­ ra dynamit, krut, vissa pyrotekniska varor, narkotika och vissa sera, om detta är berättigat med hänsyn till allmän säkerhet eller hälsa.

9. Det förutsättes beträffande Por­ tugal, att moment 5 i artikel 16 skall äga tillämpning även i fråga om åt­ gärder, vilka på de grunder som an­ givas i nämnda moment vidtagas för kontroll av etablering eller drift av ekonomiska företag. 10. Det förutsättes, att medlemssta­ terna då de vidtaga åtgärder enligt moment 1 i artikel 20 icke behandla importen från medlemsstater mindre gynnsamt än importen från andra stater. Det förutsättes emellertid, att Storbritannien icke skall behöva in­ föra restriktioner med avseende å im­ porten från andra samväldesländer eller från Irländska republiken i fall då de svårigheter vilka föranleda åt­ gärderna bero på ökad import från andra medlemsstater. 11. Det förutsättes, att de avtal som avses i moment 2 i artikel 23 må innehålla bestämmelser av innebörd att avtalen kunna ändras, då det blir möjligt att med de medlemmar av Organisationen för europeiskt ekono­ miskt samarbete, som icke äro med­ lemmar av sammanslutningen, träffa uppgörelse om ett multilateralt pro­ gram för avskaffandet av hindren för handeln med jordbruksvaror. 12. Alla medlemsstater utom Stor­ britannien åtaga sig att icke införa eller skärpa kvantitativa restriktioner eller öka tullar med avseende å im­ port från andra medlemsstaters om­ råden av de varor, som finnas angiv­ na i den i bilaga E upptagna listan. Även om Storbritannien icke kan på­ taga sig en formell förpliktelse av detta slag, förklarar dess regering lik­ väl att den icke överväger att införa kvantitativa restriktioner eller öka tullar med avseende å importen av sådana varor. 13. a) Storbritannien har godtagit att djupfrysta fiskfiléer icke uppla­ gas i bilaga E, under det antagandet att exporten från Danmark, Norge

och Sverige (jämte exporten från de europeiska områden, för vilkas inter­ nationella förbindelser dessa staters regeringar äro ansvariga och å vilka konventionen äger tillämpning) till Storbritannien den 1 januari 1970 sannolikt icke kommer att överstiga en årskvantitet om 24 000 ton samt att exporten utvecklas gradvis och i en jämn takt.

b) Om vid någon tidpunkt före den 1 januari 1970 Storbritanniens rege­ ring anser, att nämnda export ökar onormalt, skola de fyra berörda sta­ ternas regeringar genast överväga vil­ ka åtgärder som böra vidtagas för alt dämpa takten i exportökningen.

c) Om Storbritanniens regering något år under ifrågavarande period anser sannolikt, att exporten kommer att överstiga 24 000 ton, skola de fyra regeringarna genast samråda om si­ tuationen under beaktande av rådan­ de förhållanden inom fiskerinäringen och den aktuella konsumtionsutveck- liugen på den brittiska marknaden. Om uppgörelse icke kan träffas, skall frågan hänskjutas till rådet förhand­ läggning.

d) Om rådet icke kan fatta enhäl­ ligt beslut och om försäkran icke kan ges att exporten till Storbritannien skall upphöra att öka, är Storbritan­ niens regering oförhindrad att åter­ ställa sänkta tullar i den utsträck­ ning som är nödvändig för att undvi­ ka allvarliga störningar på den brit­ tiska marknaden. Om en sådan åt­ gärd blir nödvändig skall Storbritan­ niens regering icke syfta till att ned­ bringa ifrågavarande export under eu nivå motsvarande 24 000 ton.

e) Före den 1 januari 1970 skola de fyra regeringarna samråda i syfte att för rådet framlägga gemensamma förslag angående vilka bestämmelser som skola gälla för djupfrysta fisk­ filéer efter nämnda tidpunkt.

14. I händelse av en genomgripan­ de förändring i konkurrensförhållan­ dena inom fiskerinäringen skall rådet överväga att upptaga frysta fiskfiléer (ur 03.01 i Brysselnomenklaturen) i bilaga E och, om rådet icke genom en­

126

Kungi. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

hälligt beslut bestämmer annorlun­ da, skall nämnda varuslag upptagas i bilagan.

15. Statliga stödåtgärder, vilka en medlemsstat tillämpar eller kan kom­ ma att tillämpa med avseende å fisk av vilken frysta fiskfiléer framstäl­ las, omfattas icke av bestämmelserna i artikel 13. 16. De särskilda regleringsåtgärder, som tillämpas beträffande fettpro- dukter upptagna i bilaga D, och de bestämmelser, som kunna överens­ kommas beträffande dessa produkter,

må jämväl tillämpas beträffande fett och oljor av fisk och havsdäggdjur (15.04 i Brysselnomenklaturen) samt härdade fetter och feta oljor helt från fisk eller havsdäggdjur (ur 15.12), förutsatt dock att olika fettprodukter behandlas på ett icke-diskrimineran- de sätt och att något skydd icke be- redes förädlingsindustrierna genom tullar, kontingenter etc. Protektionis­ tiska element skola avskaffas i en­ lighet med konventionens allmänna bestämmelser.

Kungi. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

127

Bihang 4

(Översättning.)

Protocol

Protokoll

relating to the application of the Convention rörande tillämpning av konventionen angå- establishing the European Free Trade Asso- ende upprättandet av Europeiska frihandels- ciation to the Principality of Liechtenstein sammanslutningen i förhållandet till

Furstendömet Liechtenstein

The Signatory States of the Con- vention establishing the European Free Trade Association and the Prin­ cipality of Liechtenstein,

Considering that the Principality of Liechtenstein forms a customs union with Switzerland pursuant to the Treaty of 29th March 1923, and that according to that Treaty not all the provisions of the Convention can without further authority be applied to Liechtenstein, and

Considering that the Principality of Liechtenstein has expressed the wish that all the provisions of the Convention should be applied to it, and, to this end, in so far as this is necessary, proposes to give special powers to Switzerland,

Have agreed as follows:

1. The Convention shall apply to the Principality of Liechtenstein as long as it forms a customs union with Switzerland and Switzerland is a Mernber of the Association.

2. For the purposes of this Conven­ tion, the Principality of Liechtenstein shall be represented by Switzerland.

3. This Protocol shall be ratified by the signatory States. The instru­ ments of ratification shall be de- posited with the Government of Sweden which shall notify all other signatory States.

4. This Protocol shall enter into force on the deposit of instruments of ratification by all signatory States. In witness whereof the undersign- ed, duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Signatärstaterna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen samt Furstendömet Liechtenstein,

vilka beakta att Furstendömet Liechtenstein tillsammans med Schweiz bildar en tullunion enligt fördraget av den 29 mars 1923 och att enligt detta fördrag icke alla be­ stämmelser i konventionen kunna utan ytterligare godkännande tilläm­ pas i förhållande till Liechtenstein, och

vilka beakta att Furstendömet Liechtenstein uttryckt önskemål att samtliga bestämmelser i konventio­ nen skola tillämpas i förhållande till furstendömet och att furstendömet är berett att i erforderlig utsträckning giva Schweiz särskilda fullmakter,

hava överenskommit om följande:

1. Konventionen skall äga tillämp­ ning i förhållande till Furstendömet Liechtenstein så länge furstendömet bildar tullunion med Schweiz och Schweiz är medlem av sammanslut­ ningen.

2. Vid tillämpningen av konventio­ nen skall Furstendömet Liechtenstein representeras av Schweiz.

3. Detta protokoll skall ratificeras av signatärstaterna. Ratifikationsin­ strumenten skola deponeras hos Sve­ riges regering, som skall underrätta alla övriga signatärstater.

4. Detta protokoll skall träda i kraft när alla signatärstater depone­ rat sina ratifikationsinstrument. Till bestyrkande härav hava under­ tecknade, vederbörligen bemyndiga­ de, undertecknat detta protokoll,

128

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Done åt Stockholm, this 4th day of January 1960, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic which shall be deposited with the Govern­ ment of Sweden, by which certified copies shall be transmitted to all other signatory and acceding States.

Som skedde i Stockholm den 4 januari 1960 på engelska och franska språken, vilka båda texter skola äga lika vitsord, i ett original, som skall deponeras hos Sveriges regering. Be­ hörigen styrkta avskrifter skola av Sveriges regering tillställas alla öv­ riga signatärstater, samt de stater, vilka ansluta sig.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 19ISO

129

Bihang 5

Överenskommelse mellan Danmark och Sverige angående samhandeln

med jordbruksprodukter inom den europeiska

frihandelssammanslutningen

Danmarks och Sveriges regeringar, som båda undertecknat Konventionen om upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, har i enlig­ het med Artikel 23 mom. 1 i konventionen — för att förverkliga de syften, som anges i Artikel 22 mom. 2 i konventionen samt såsom ett första steg mot det successiva borttagandet av handelshindren för jordbruksvaror inom frihandelssammanslutningen, vilket enligt båda regeringarnas uppfattning bör kunna förverkligas genom fullföljandet av en ekonomisk politik och en jordbrukspolitik med de syften, som anges i Artiklarna 2 och 22 i konven­ tionen — träffat följande överenskommelse.

1. Sedan man från dansk sida anhållit om ett uttalande om den svenska import- och stödpolitiken med avseende på jordbruksvaror inom frihandels­ sammanslutningen, har från svensk sida förklarats, att den svenska jord­ brukspolitiken ej syftar till någon ökning av den svenska jordbrukspro­ duktionen och att man kan räkna med, att den blivande produktions- och konsumtionsutvecklingen skall, inom ramen för det faktiska konsumtions- utrymmet, ge möjlighet för de danska producenterna att bevara sin mark­ nad i Sverige för varor av intresse för det danska jordbruket och få andel i en ökning i förbrukningen i Sverige av ifrågavarande produkter.

2. Den svenska regeringen förklarar sig beredd att — under hänsynsta­ gande till det importskydd, som det svenska jordbruket tillförsäkrats enligt gällande riksdagsbeslut — med den danska regeringen överväga vilka åt­ gärder som kan genomföras för att tillvarata danska intressen i fråga om avsättningen av nedanstående jordbruksvaror på den svenska marknaden i överensstämmelse med målsättningen i punkt 1 ovan. Nötkött, kalvkött, hästkött och köttkonserver (med undantag av fläsk­ konserver) Korv, även konserverad Matpotatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6/6—5/7) Smör Ost Mjölkkonserver Ägg och äggprodukter (med undantag av äggalbumin) Kött av fjäderfä.

3. De danska och svenska regeringarna äro eniga om att det inom ramen för den europeiska frihandelssammanslutningen bör inledas diskussioner mellan de två länderna med syfte att åstadkomma ökad frihet i handeln med trädgårdsprodukter mellan de två länderna.

4. I anslutning till det syfte med samarbetet på jordbruksområdet, som angivits i Artikel 22 mom. 2 i konventionen, och med hänsyn till att det svenska importregleringssystemet för jordbruksprodukter ej ger möjlighet för Danmark att — på samma sätt som förutsatts bli möjligt för medlems­

130

Kiingt. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

länderna vid export av industrivaror -— tillgodogöra sig importlandets pris­ nivå vid export av jordbruksprodukter till Sverige skall, så länge dylikt hin­ der föreligger, årligen ett visst belopp tillfalla Danmark.

Det i första stycket av denna punkt angivna beloppet skall tills vidafe ut­ göra 10 miljoner svenska kronor. Vid bestämmandet av detta belopp har hänsyn tagits till storleken av den hittillsvarande danska exporten till Sve­ rige av sådana varor, som omfattas av den svenska jordbruksregleringen, och till den hittillsvarande nivån för det svenska importskyddet. Skulle den danska exporten till Sverige av sådana varor, som omfattas av den svenska jordbruksregleringen, eller den svenska importskyddsnivån ändras mera påtagligt, skall storleken av den årliga överföringen kunna jämkas. Över­ läggningar om sådan jämkning skall upptas, då endera regeringen så begär.

överföring av här avsedda medel skall göras i efterskott senast inom tre månader efter slutet av varje tolvmånadersperiod. Den första överföringen skall avse tiden 1 juli 1960—30 juni 1961.

5. Frågor om genomförandet av de i denna överenskommelse behandlade åtgärderna, häri inbegripet åtgärder för att trygga den danska exporten i enlighet med ovanstående bestämmelser, skall göras till föremål för regel­ bundna diskussioner mellan vederbörande myndigheter i de två länderna.

6. Denna överenskommelse skall ratificeras i båda länderna i samband med ratifikationen av Konventionen om Europeiska frihandelssammanslut­ ningen. Köpenhamn den 4 januari 1960.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

131

Innehållsförteckning

Propositionens huvudsakliga innehåll

................................................... 1

Inledning

.................................................................................................... 2

Förhandlingar om ett europeiskt frihandelsområde

........................... 4

Paris-förhandlingarna ............................................................................ 4 Läget efter Paris-förhandlingarna. Samarbetet mellan »de yttre

sju» växer fram.................................................................................... 5 Sjustatsförhandlingarna om ett frihandelsområde ...................... 7 Sjustatsförhandlingarna och det nordiska ekonomiska samarbetet 9 Det svensk-danska jordbruksavtalet ................................................... 11

Konventionen

............................................................................................ 12

Inledande bestämmelser ........................................................................ 13 Bestämmelser angående tullavveckling, ursprungsregler etc.......... 13 Bestämmelser angående avveckling av kvantitativa restriktioner 20 Konkurrensregler .................................................................................... 22 Undantagsbestämmelser ........................................................................ 26 Jordbruksvaror ........................................................................................ 28 Fisk och andra marina produkter ................................................... 30 Osynliga betalningstransaktioner och ekonomisk politik .......... 32 Allmänt samråds- och besvärsförfarande ....................................... 33 Övriga bestämmelser ............................................................................ 34

Departementschefen

................................................................................ 36

Bihang

1. Vissa ekonomiska data rörande sjustatsmarknaden....................... 61

2. Konvention angående upprättandet av Europeiska frihandels­ sammanslutningen ................................................................................ 67 Bilaga A: Bastullar ............................................................................ 101 Bilaga B: Regler rörande områdesursprung i tullhänseende . . 104 Bilaga C: Förteckning över de former av statliga stödåtgärder

åt export, vilka avses i moment 1 i artikel 13.......... 112

Bilaga D: Förteckning över jordbruksvaror, vilka avses i mo­

ment 1 i artikel 21 ....................................................... 114

Bilaga E: Förteckning över fisk och andra marina produkter,

vilka avses i moment 1 i artikel 26........................... 120

Bilaga F: Förteckning över områden, å vilka moment 2 i

artikel 43 skall äga tillämpning................................... 120

Bilaga G: Särskilda bestämmelser för Portugal rörande im­

porttullar och kvantitativa exportrestriktioner .... 120

3. Vissa tillämpnings- och tolkningsregler, om vilka enighet nåtts vid de förhandlingar som lett till konventionen angående upp­ rättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen .............. 124

132

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

4. Protokoll rörande tillämpning av konventionen angående upp­ rättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen i förhål­ landet till Furstendömet Liechtenstein ....................................... 127

5. överenskommelse mellan Danmark och Sverige angående sam-

handeln med jordbruksprodukter inom den europeiska frihan­ delssammanslutningen ....................................................................... 129

Bearbetningslistor, råvarulista

och ursprungsbevis

(Listorna I—IV till den vid EFTA.konventionen fogade bilaga B)

.

■ ■

>r , v-"«

i ■

. V-:> . 'Ml ' ' r •*. .

-

-M »r.V .

i *.; f j

\y i>. ■

• • ■ : *

■-..

.?

; * /i.K f'"?l i t'.

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

SCHEDULE I TO ANNEX B

List of Qualifying Processes with Alternative Percentage Criterion

General Introductory Notes to Schedule I

1. Goods listed as finished products in this Schedule shall be accepted as being of Area origin if they have been produced within the Area by a quali­ fying process prescribed for those finished products.

2. The qualifying process may provide for one or more of the following to have taken place within the Area:

(a)

the performance of

a

specified operation

(e. g.

»alloying», »manufac-

ture by Chemical transformation ...»);

(b) manufacture from specified materials; (c) manufacture from materials not falling in certain headings or Chap-

ters or not being certain materials.

3. After the beginning of a specified operation as referred to in Note 2 (a), further operations (including Chemical transformations) may be per­ formed, provided that they are performed within the Area.

4. Where a qualifying process provides for manufacture from alterna­ tive materials (e. g. »manufacture from ... or from ...»), the use of one of these materials does not preclude the use of any of the others.

5. »Manufacture from» does not include the obtaining of the finished product by disassembly from an article of which it formed part.

6. In the case of qualifying processes for finished products in Chapter 39 (except processes containing a provision of the type referred to in Note 2 (c) above) any materials may be used, provided that any material imporled from outside the Area other than a material specified in the qualifying process is not and does not contain either the finished product or any product which is formed (whether or not isolated) during the course of the qualifying process and which passes into the composition of the finished product.

7. »Chemical transformation» means (a) the combination of two or more elements lo form a compound;

(b) any modification of the structure of the molecule of a compound with

the exception of ionisation and of the addition or removal of waler of crystallisation.

8. Four-figure references of the type »25.03» are references to headings of the Brussels Nomenclature; references to Chapters are references to Chapters of the Brussels Nomenclature.

9. Unless otherwise specified, these Introductory Notes apply to the quali­ fying processes for all finished products in this Schedule except those in Chapter 29 and heading 32.05.

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

3

LISTA I TILL BILAGA B

Bearbetningslista med alternativt procentkriterium

Inledande allmänna anmärkningar till lista I

1. De i denna lista upptagna varuslagen skola anses ha områdesursprung, om de producerats inom området genom för dem föreskriven erforderlig bearbetning.

2. Föreskriften om erforderlig bearbetning kan stadga, att en eller flera av följande bearbetningar skola ha utförts inom området:

a) viss angiven bearbetning (t. ex. »legering», »tillverkning genom ke­

misk omvandling ...»);

b) tillverkning utgående från angivet material;

c) tillverkning utgående från material, icke hänförligt till vissa angivna

nummer eller kapitel eller icke utgörande särskilt undantaget ma­ terial.

3. Efter påbörjandet av angiven bearbetning enligt anmärkning 2 a) må ytterligare bearbetningar (kemisk omvandling härunder inbegripen) ut­ föras, för så vitt de äga rum inom området.

4. När det föreskrives, att erforderlig bearbetning skall avse tillverkning utgående från alternativa material (t. ex. »tillverkning utgående från . .. eller från ...»), hindrar icke användandet av ett av dessa material, att jäm­ väl något eller några av de övriga användas.

5. Uttrycket »tillverkning utgående från» innefattar icke det fall, då en vara erhålles vid isärtagning av en annan vara, av vilken den utgjort en del.

6. I fråga om varuslag upptagna i kap. 39 gäller följande. För genomfö­ randet av den erforderliga bearbetningen (med undantag av bearbetning för vilken föreskrift av den typ som angives i anmärkning 2 c) ovan gäller) må valfritt material användas. Förutsättningen härför är att material, som utifrån importerats till området (med undantag av material, som tillätes enligt bearbetningslistan), icke utgör eller innehåller den färdiga varan el­ ler någon vara, som bildas (även icke isolerad) vid genomförandet av den erforderliga bearbetningen och som kommer att ingå som beståndsdel i den färdiga varan.

7. Med »kemisk omvandling» förstås

a) att två eller flera kemiska grundämnen reagera med varandra under

bildandet av en kemisk förening;

b) varje förändring av molekylstrukturen hos en kemisk förening med

undantag av jonisering samt borttagande eller tillförande av kristall­ vatten.

8. Fyrsiffriga hänvisningar av typen »25.03» utgöra hänvisningar till po­ sitioner i Brysselnomenklaturen; hänvisningar till kapitel utgöra hänvis­ ningar till kapitel i Brysselnomenklaturen.

9. Om icke annat angives, avse dessa inledande anmärkningar den er­ forderliga bearbetningen beträffande alla varuslag i denna lista med un­ danlag av sådana som äro hänförliga till kap. 29 eller nr 32.05.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Finished product Qualifging process to be performed

within the Area

Chapter 5. Products of animal origin, not elsewhere specified or included

ex 05.15 Salted roes, unfit for human Manufacture from materials not fall-

consumption ing in 05.15

Chapter 13. Raw vegetable materials of a kind suitable for use in dyeing or

in tanning; lacs; gräns, resins and other vegetable saps and extracts

ex 13.03 Vegetable saps and extracts; Manufacture from materials not fall-

agar-agar and other natural ing in 13.03 mucilages and thickeners ex- tracted from vegetable ma­ terials

Chapter 15. Animal and vegetable fats and oils and their cleavage products;

prepared edible fats; animal and vegetable waxes

15.04 Fats and oils, of fish and marine mammais, whether or not refined ex 15.05 Wool grease

ex 15.05 Fatty substances (including

lanolin) derived from wool grease

15.08 Animal and vegetable oils, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown or po- lymerised by heat in vacuum or in inert gas, or otherwise modified 15.09 Degras

ex 15.10 Fatty acids

ex 15.10 Acid oils from refining;

fatty alcohols

15.11 Glycerol and glycerol lyes

ex 15.11 Refined glycerol

Manufacture from materials not fall- ing in 15.04

Manufacture from materials not fall- ing in 15.05 Manufacture from unrefined wool grease (ex 15.05) or from materials not falling in 15.05 Manufacture from materials not fall­ ing in 15.07 or 15.08

Manufacture from materials not fall­ ing in 15.08 or 15.09 Manufacture from acid oils from re­ fining (ex 15.10) or from materials not falling in 15.10

Manufacture from materials not fall­ ing in 15.10 Manufacture from materials not fall­ ing in 15.11 Refining or distilling

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Kap. 5. Produkter av animaliskt ursprung, ej annorstädes upptagna

eller inbegripna

ur 05.15 Saltad rom, otjänlig till Tillverkning utgående från material,

människoföda icke hänförligt till 05.15

Kap. 13. Vegetabiliska råämnen för färgning eller garvning; naturliga gum­

miarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

ur 13.03 Växtsafter och växtextrak- Tillverkning utgående från material,

ter; agar-agar samt annat icke hänförligt till 13.03 växtslem och andra naturli­ ga förtjockningsmedel, ex­ traherade ur vegetabiliska ämnen

Kap. 15. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltnings-

produkter därav; beredda ätbara fetter; vaxer av animaliskt eller

vegetabiliskt ursprung

15.04 Fetter och oljor, även raffi­ nerade, av fisk eller havs- däggdjur ur 15.05 Ullfett

ur 15.05 Fettäinnen ur ullfett, lano-

lin härunder inbegripet

15.08 Animaliska och vegetabilis­ ka feta oljor, kokta, oxide­ rade, dehydratiserade, fak- tiserade, blåsta, polymerise- rade eller på annat sätt mo­ difierade 15.09 Garvfett (degras)

ur 15.10 Fettsyror

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 15.04

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 15.05 Tillverkning utgående från oraffine­ rat ullfett (ur 15.05) eller från mate­ rial, icke hänförligt till 15.05 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 15.07 eller 15.08

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 15.08 eller 15.09 Tillverkning utgående från sura ol­ jor från raffinering (ur 15.10) eller från material, icke hänförligt till 15.10

ur 15.10 Sura oljor från raffinering Tillverkning utgående från material,

samt fettalkoholer icke hänförligt till 15.10

15.11 Glycerol (glycerin), glyce- Tillverkning utgående från material, rolvatten och glycerollut icke hänförligt till 15.11 ur 15.11 Raffinerad glycerol Raffinering eller destillation

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Finished product

ex 15.12 Fats and oils, wholly of fish

and marine mammais, hyd- rogenated, whether or not refined, but not further pre- pared

15.17 Residues resulting from the treatment of fatty sub- stances or animal or vege- table waxes

Qualifying process to be performed

within the Area

Manufacture from materials not fält ing in 15.12

Manufacture from materials not fält ing in 15.17

Chapter 16. Preparations of meat,

ex 16.04 Prepared or preserved fish,

including caviar and caviar substitutes, in airtight con­ tainers

ex 16.05 Crustaceans and molluscs,

prepared or preserved, in airtight containers

of fish, of crustaceans or molluscs

Manufacture from materials not fall- ing in 16.04

Manufacture from materials not fall- ing in 16.05

Chapter 19. Preparations of cereals, flour or starch;

pastrycooks’ products

19.01 Malt extract

19.05 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (puffed rice, corn flakes and similar products) 19.06 Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products ex 19.07 Ships’ biscuits, rusks and

crumbs

ex 19.08 Biscuits, wafers, rusks,

“slab-cake”, “sand-cake” and “Danish pastry”

Manufacture from materials not fall- ing in 11.07 or 19.01 Manufacture from materials not fall- ing in 19.05

Manufacture from materials not fall- ing in 19.06

Manufacture from materials not fall- ing in 19.07 Manufacture from materials not fall- ing in 19.08

Chapter 21. Miscellaneous edible preparations

21.01 Roasted chicory and other Manufacture from materials not fall- roasted coffee substitutes; ing in 21.01 extracts, essences and con- centrates thereof

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag

ur 15.12 Härdade fetter och feta ol­

jor helt från fisk eller havs- däggdjur, även raffinerade men icke vidare bearbetade

15.17 Återstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor el­ ler av animaliska eller ve­ getabiliska vaxer

Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 15.12

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 15.17

Kap. 16. Varor av kött, fläsk, fisk, kräftdjur eller blötdjur

ur 16.04 Fisk, beredd eller konserve­

rad, kaviar och kaviarersätt­ ning härunder inbegripna, i hermetiskt slutna kärl

ur 16.05 Kräftdjur och blötdjur, be­

redda eller konserverade, i hermetiskt slutna kärl

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 16.04

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 16.05

Kap. 19. Varor av spannmål, mjöl eller stärkelse; bakverk

19.01 Maltextrakt

19.05 Majsflingor, s. k. rostat ris och liknande varor, fram­ ställda genom svällning el­ ler röstning av spannmål el­ ler produkter av spannmål 19.06 Nattvardsbröd, oblatkapslar för läkemedel, sigilloblater och liknande varor av mjöl eller stärkelse

ur 19.07 Skeppsskorpor, skorpmjöl

och skorpor

ur 19.08 »Biscuits», wafers, skorpor,

»slab-cake», »sand-cake» och »Danish pastry»

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 11.07 eller 19.01 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 19.05

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 19.06

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 19.07 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 19.08

Kap. 21. Diverse näringsmedel

21.01 Rostad cikoriarot och and- Tillverkning utgående från material, ra rostade kaffesurrogat, icke hänförligt till 21.01 ävensom extrakter därav

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Finished product

21.02 Extracts, essences or con- centrates, of coffee, tea or maté; preparations with a basis of those extracts, es­ sences or concentrates 21.03 Mustard flonr and prepared mustard 21.04 Sauces; mixed condiments and mixed seasonings 21.05 Soups and broths, in liquid, solid or powder form

ex 21.06 Natural yeasts, other than

pressed; prepared baking powders

ex 21.07 Ice cream powders; pudding

powder

Qualifging process to be performed

within the Area

Manufacture from materials not fall- ing in 21.02

Manufacture from materials not fall- ing in 21.03 Manufacture from materials not fall- ing in 21.04 Manufacture from materials not fall- ing in 21.05

Manufacture from seed for yeast cul- tures (ex 21.06) or from materials not falling in 21.06 Manufacture from materials not fall­ ing in 21.07

Chapter 22. Beverages, spirits and vinegar

22.02 Lemonade, flavoured spa waters and flavoured aerated waters, and other non-alco- holic beverages, not in- cluding fruit and vegetable juices falling within heading No. 20.07 22.03 Beer made from malt

22.08 Ethyl aleohol or neutral spirits, undenatured, of a strength of eighty degrees or higher; denatured spirits (ineluding ethyl aleohol and neutral spirits) of any strength

ex

22.09 Whisky and other spirits distilled from cereals; rum and other spirits distilled from molasses; aquavit, geneva, gin, imitation rum and vodka; alcoholic bever­ ages based on the foregoing spirits; wine brandy and fig brandy; liqueurs and cordials; compound alco­ holic preparations (known as “concentrated extracts”) for the manufacture of bev­ erages

Manufacture from citrus fruit juices (ex 20.07) or compound preparations of citrus fruit or citrus oil (ex 21.07) or from materials not falling in 20.07, 21.07 or 22.02

Manufacture from materials not fall­ ing in 11.07 or 22.03 Manufacture from materials not fall­ ing in 22.08 or 22.09

Manufacture from materials not fall­ ing in 22.08 or 22.09

9

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag

21.02 Extrakter och essenser av kaffe, te eller matte; prepa­ rat på basis av dylika ex­ trakter eller essenser

21.03 Senapspulver och beredd se­ nap 21.04 Såser och andra för smak- sättning avsedda preparat 21.05 Sopp- och buljongpreparat samt färdiga soppor och bul­ jonger ur 21.06 Jäst, s. k. torrjäst härunder

inbegripen, annan än press­ jäst; bakpulver

ur 21.07 Glasspulver och pudding­

pulver

Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 21.02

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 21.03 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 21.04 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 21.05

Tillverkning utgående från ställjäst (ur 21.06) eller från material, icke hänförligt till 21.06 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 21.07

Kap. 22. Drycker, alkohol och ättika

22.02 Lemonader, aromatiserat mineralvatten, aromatiserat kolsyrat vatten och andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och köksväxtsaft, hänförlig till nr 20.07 22.03 Maltdrycker

22.08 Alkohol (etanol, etylalko- hol), odenatur erad, med en alkoholhalt av minst 80 vo­ lymprocent; alkohol (eta­ nol, etylalkohol), denature- rad, oavsett alkoholhalten

Tillverkning utgående från saft av citrusfrukter (ur 20.07) eller från be­ redningar av citrusfrukter eller cit- rusolja (ur 21.07) eller från mate­ rial, icke hänförligt till 20.07, 21.07 eller 22.02

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 11.07 eller 22.03 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 22.08 eller 22.09

ur 22.09 Whisky och andra destille­

rade spritdrycker framställ­ da av spannmål; rom och andra destillerade spritdryc­ ker framställda av melass; brännvin, genever, gin, imi­ terad rom och vodka; alko­ holhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdryc­ ker; vindestillat och fikon- dcstillat; likörer och »cor- dials»; alkoholhaltiga be­ redningar (s. k. koncentre­ rade extrakt) för framställ­ ning av drycker

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 22.08 eller 22.09

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Finished product Qualifying process to be performed

within the Area

Chapter 23. Residues and waste from the food Industries;

prepared animal fodder

23.01 Flours and meals, of meat, Manufacture from materials not fall- offals, fish, crustaceans or ing in 23.01 molluscs, unfit for human consumption; greaves

ex 23.05 Wine lees

ex 23.05 Argol

ex 23.06 Seaweed meal

ex 23.07 Fish solubles

Manufacture from materials not fall- ing in 23.05 Manufacture from wine lees (ex 23.05) or from materials not falling in 23.05 Manufacture from materials not fall­ ing in 23.06 Manufacture from materials not fall­ ing in 23.07

Chapter 24. Tobacco

24.02 Manufactured tobacco; to- Manufacture from materials not fall- bacco extracts and essences ing in 24.02

Chapter 25. Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials.

lime and cement

ex 25.01 Table salt; sodium chloride

of pharmaceutical quality

25.03 Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, pre- cipitated sulphur a;nd col- loidal sulphur ex 25.06 Quartz and quartzite, in

grain or powder form

ex 25.07 Calcined clay (for example,

kaolin and bentonite), an- dalusite, kyanite and sil- limanite, but not including expanded clays falling within heading No. 68.07; mullite; chamotte and dinas earths

ex 25.09 Ground or calcined earth

colours

Manufacture from rock salt, sea salt or salt liquors (ex 25.01) or from materials not falling in 25.01

Manufacture from materials not fall­ ing in 25.03

Crushing, sieving and grading of crude quartz or quartzite (ex 25.06)

Manufacture from uncalcined clay, andalusite, kyanite or sillimanite (ex 25.07) or from materials not falling in 25.07

Manufacture from unground, uncal­ cined earth colours (ex 25.09) or from materials not falling in 25.09

11

Varuslag

Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Kap. 23. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

23.01 Mjöl och pulver, otjänliga

till människoföda, av kött

eller andra djurdelar eller

av fisk, kräftdjur eller blöt­

djur; grevar

ur 23.05 Vindruv

ur 23.05 Rå vinsten

ur 23.06 Tångmjöl

ur 23.07 »Fish solubles»

Kap. 2

24.02 Tobaksvaror och tobaksex-

trakt

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 23.01

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 23.05

Tillverkning utgående från vindruv

(ur 23.05) eller från material, icke

hänförligt till 23.05

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 23.06

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 23.07

!. Tobak

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 24.02

Kap. 25. Salt; svavel; jord- och stenarter (andra än malmer);

gips, kalk och cement

ur 25.01 Bordssalt; natriumklorid av

farmaceutisk kvalitet

25.03 Svavel, alla slag, annat än

sublimerat, fällt eller kolloi-

dalt svavel

ur 25.06 Kvarts och kvartsit i form

av korn eller pulver

ur 25.07 Bränd lera, (kaolin, bento-

nit o. d.), andalusit, cyanit

och sillimanit med undan­

tag av expanderade leror,

hänförliga till nr 68.07; mul-

lit; chamotte och dinas

ur 25.09 Malda eller brända jordpig­

ment

Tillverkning utgående från bergsalt,

havssalt eller moderlutar (ur 25.01)

eller från material, icke hänförligt till

25.01

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 25.03

Krossning, siktning och sortering av

obearbetad kvarts eller kvartsit (ur

25.06)

Tillverkning utgående från obränd le­

ra, andalusit, cyanit eller sillimanit

(ur 25.07) eller från material, icke

hänförligt till 25.07

Tillverkning utgående från omalda,

obrända jordpigment (ur 25.09) eller

från material, icke hänförligt till

25.09

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 25 år 1960

Finished product

ex 25.13 Pumice stone, emery, natu­

ral corundum and other nat­ ural abrasives in grain or powder form

ex 25.17 Flint in grain or powder

form

ex 25.18 Calcined dolomite; ag-

glomerated dolomite (in- cluding tarred dolomite)

ex 25.19 Calcined magnesium car-

bonate

ex 25.20 Calcined gypsum, and plas­

ters with a basis of calcium sulphate, whether or not coloured, but not including plasters specially prepared för use in dentistry

25.22 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide 25.23 Portland cement, ciment fondu, slag cement, super- sulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinker ex 25.25 Agglomerated meerschaum;

agglomerated amber

ex 25.30 Calcined concentrates of

natural borates

Qualifying process to be performed

within the Area

Crushing, sieving and grading of crude materials falling in 25.13

Crushing, sieving and grading of crude flint (ex 25.17) Manufacture from uncalcined dolo­ mite (ex 25.18) or from materials not falling in 25.18 Manufacture from uncalcined natu­ ral magnesium carbonate (ex 25.19)

Manufacture from uncalcined gypsum

(ex 25.20) or anhydrite (ex 25.20) or from materials not falling in 25.20

Manufacture from materials not fall­ ing in 25.22

Manufacture from materials not fall­ ing in 25.23

Manufacture from natural meer­ schaum waste (ex 25.25) or amber waste (ex 25.25) or from materials not falling in 25.25

Manufacture from crude natural borates (ex 25.30)

Chapter 26. Metallic ores, slag and ash

ex 26.01 Roasted iron pyrites, wheth­

er or not agglomerated in briquette or other form

26.02 Slag, dross, scalings and similar waste from the manufacture of iron or steel 26.03 Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing metals or metallic com- pounds 26.04 Other slag and ash, in­ cluding kelp

Manufacture from materials not fall­ ing in 26.01

Manufacture from materials not fall­ ing in 26.02

Manufacture from materials not fall­ ing in 26.03

Manufacture from materials not fall­ ing in 26.04

13

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag

ur 25.13 Pimsten, smärgel, naturlig

korund och andra naturliga slipmedel i form av korn el­ ler pulver

ur 25.17 Flinta i form av korn eller

pulver

ur 25.18 Bränd dolomit; stampmassa

av dolomit (t. ex. tjärdolo- mit)

ur 25.19 Bränt magnesiumkarbonat

ur 25.20 Bränd gips, även färgad el­

ler försatt med mindre mängd acceleratorer eller fördröj ningsmedel, med un­ dantag av gips, speciellt be­ redd för dentalbruk

25.22 Kalk, osläckt eller släckt, samt hydraulisk kalk

25.23 Portlandcement, aluminat- cement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgad eller i form av klinker

ur 25.25 Rekonstruerat sjöskum och

rekonstruerad bärnsten

ur 25.30 Brända koncentrat av na­

turliga borater

Kap. 26. Malm,

ur 26.01 Svavelkis och andra natur­

liga järnsulfider, rostade, även i form av briketter o. d.

26.02 Slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltill­ verkning 26.03 Aska och återstoder, inne­ hållande metaller eller me­ tallföreningar och ej hänför­ liga till nr 26.02

26.04 Annan slagg och aska, aska av havstång härunder inbe­ gripen

Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Krossning, siktning och sortering av- obearbetat material, hänförligt till 25.13

Krossning, siktning och sortering av- obearbetad flinta (ur 25.17) Tillverkning utgående från obränd dolomit (ur 25.18) eller från mate­ rial, icke hänförligt till 25.18 Tillverkning utgående från obränt naturligt magnesiumkarbonat (ur 25.19) Tillverkning utgående från obränd gips (ur 25.20) eller från anhydrit (ur 25.20) eller från material, icke hänförligt till 25.20

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 25.22

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 25.23

Tillverkning utgående från avfall av naturligt sjöskum (ur 25.25) eller från avfall av naturlig bärnsten (ur 25.25) eller från material, icke hän­ förligt till 25.25 Tillverkning utgående från naturliga, råa borater (ur 25.30)

slagg och aska

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 26.01

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 26.02

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 26.03

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 26.04

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Fimshed product Qualifying process to be performed

within the Area

Chapter 27. Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;

bituminous substances; mineral waxes

ex 27.01 Briquettes, ovoids and simi­

lar solid fuels manufactured from coal

ex 27.02 Agglomerated lignite

27.04 Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat

27.05 Gas carbon

27.05 Coal gas, water gas, pro-(bis) ducer gas and similar gases

27.06 Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, in- cluding partially distilled tars and blends of pitch with creosote oils or other coal tar distillation products

27.07 Oils and other products of the distillation of high tem- perature coal tar; other oils and products as defined in Note 2 to this Chapter

27.08 Pitch and pitch coke, ob- tained from coal tar or from other mineral tars 27.10 Petroleum and shale oils, other than crude; prepara- tions not elsewhere specified or included, containing not less than seventy per cent by weight of petroleum or shale oils, these oils being the basic constituents of the preparations 27.11 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 27.12 Petroleum jelly

Manufacture from coal (ex 27.01) or from materials not falling in 27.01

Manufacture from unagglomerated lignite (ex 27.02) or from materials not falling in 27.02 Manufacture from materials not fall­ ing in 27.04

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.05 Manufacture from materials not fall­ ing in 27.05 (bis)

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.06

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.07

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.08

Manufacture from materials falling in 27.10 by processes not consisting solely of mixing or blending or packing or any combination of these processes, or from materials not fall­ ing in 27.10

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.11 Manufacture from materials not fall­ ing in 27.12

Varuslag Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Kap. 27. Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter

därav; bituminösa ämnen; mineralvaxer

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

15

ur 27.01 Stenkolsbriketter och lik­

nande fasta bränslen, fram­ ställda av stenkol

ur 27.02 Brunkolsbriketter

27.04 Koks av stenkol, brunkol el­ ler torv, lågtemperaturkoks härunder inbegripen 27.05 Retortkol

27.05 Kolgas, vattengas, genera-(bis) torgas och liknande gaser, ej hänförliga till nr 27.11 27.06 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mine- raltjäror, härunder inbegri­ pet delvis destillerade (top­ pade) tj äror samt tj äror, er­ hållna genom blandning av stenkolstjärbeck med kreo- sotolja eller andra destilla­ tionsprodukter ur stenkols- tjära (s. k. preparerad tjä­ ra) 27.07 Oljor och andra produkter, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, samt andra oljor och produkter enligt anm. 2 till detta kapitel 27.08 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck 27.10 Oljor, erhållna ur råpetro­ leum eller rå skifferolja, härunder inbegripet till an­ nat nummer ej hänförli­ ga produkter, innehållande minst 70 viktprocent såda­ na oljor som karakteriseran­ de beståndsdel

Tillverkning utgående från stenkol

(ur 27.01) eller från material, icke

hänförligt till 27.01 Tillverkning utgående från brunkol

(ur 27.02) eller från material, icke

hänförligt till 27.02 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.04

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.05 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.05 (bis)

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.06

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.07

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.08

Tillverkning utgående från material, hänförligt till 27.10, genom bearbet­ ningar icke endast bestående av blandning eller förpackning eller bå­ da dessa bearbetningar, eller från ma­ terial, icke hänförligt till 27.10

27.11 Pelroleumgaser och andra Tillverkning utgående från material, gasformiga kolväten icke hänförligt till 27.11 27.12 Vaselin Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 27.12

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Finished prodnct

ex 27.12 Refined petroleum jelly

ex 27.13 Paraffin wax

ex 27.13 Micro-crystalline wax, slaek

wax, purified ozokerite, lig- nite wax, peat wax and other mineral wax, whether or not coloured

27.14 Petroleum bitumen, petro­ leum coke and other petrole­ um and shale oil residues

27.16 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natu­ ral bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for ex- ample, bituminous mastics, cut-backs)

Qucilifijing process to be performed

ivithin the Area

Manufacture from unrefined petro­ leum jelly (ex 27.12) Manufacture from slack wax (ex 27.13) or seale wax (ex 27.13) or from materials not falling in 27.13

Manufacture from crude ozokerite (ex 27.13) or from materials not fall­ ing in 27.13

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.14

Manufacture from materials not fall­ ing in 27.16

Chapter 28. Inorganic Chemicals; organic and morganic compounds of

precious metals, of rare earth metals, of radio-active

elements and of isotopes

28.01 Halogens (fluorine, chlorine, bromine and iodine) 28.02 Sulphur, sublimed; or pxe- cipitated; colloidal sulphur 28.03 Carbon, including carbon black, anthracene black, acetylene black and lamp black 28.04 Hydrogen, rare gases and other metalloids and non- metals 28.05 Alkali, alkäline-earth and rare earth metals (including yttrium and scandium); mercury

28.06 Hydrochloric acid and chlo- rosulphonic acid 28.07 Sulphur dioxide

28.08 Sulphuric acid; oleum

Manufacture from materials not fall­ ing in 28.01 or 38.19 Manufacture from materials not fall­ ing in 28.02 or 38.19 Manufacture from materials not fall­ ing in 28.03

Manufacture from materials not fall­ ing in 28.04

Manufacture from materials not fall­ ing in 28.05

Manufacture from materials not fall­ ing in 28.06 Manufacture from materials not fall­ ing in 28.07 Manufacture from materials not fall­ ing in 28.08 or 28.13

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

17

Varuslag

ur 27.12 Raffinerat vaselin

nr 27.13 Paraffin

ur 27.13 Mikrovax, »slack wax», re­

nad ozokerit, montanvax,

och andra mineralvaxer,

även färgade

27.14 Petroleumbitumen (asfalt),

petroleumkoks och andra ur

petroleum eller skifferolja

erhållna återstoder

27.16 Bituminösa blandningar på

basis av naturasfalt, natur­

lig bitumen, petroleumbitu­

men, mineraltjära eller mi-

neraltjärbeck (t. ex. asfalt-

mastix, »cut-backs»)

Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Tillverkning utgående från icke raf­

finerat vaselin (ur 27.12)

Tillverkning utgående från »slack

wax» (ur 27.13) eller »scale wax»

(ur 27.13) eller från material, icke

hänförligt till 27.13

Tillverkning utgående från rå ozoke­

rit (ur 27.13) eller från material,

icke hänförligt till 27.13

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 27.14

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 27.16

Kap. 28. Kemiska grundämnen; oorganiska kemiska föreningar; oorganiska

och organiska föreningar av ädla metaller, av radioaktiva grundämnen,

av sällsynta j ordartsmetaller och av isotoper

28.01 Halogener (fluor, klor, brom

och jod)

28.02 Svavel, sublimerat eller fällt;

kolloidalt svavel

28.03 Kol (kimrök, »carbon

black», antracensvart, acety-

lensvart, lampsvart o. d.)

28.04 Hydrogen (väte), ädelgaser

och andra ickemetaller

28.05 Alkalimetaller och alkaliska

jordartsmetaller; sällsynta

jordartsmetaller, härunder

inbegripet skandiuin och

yttrium; kvicksilver

28.06 Hydrogenklorid (klorväte)

och saltsyra; klorsulfonsyra

28.07 Svaveldioxid

28.08 Svavelsyra; oleum (rykan­

de svavelsyra)

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.01 eller 38.19

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.02 eller 38.19

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.03

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.04

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.05

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.06

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.07

Tillverkning utgående från material,

icke hänförligt till 28.08 eller 28.13

10

Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 25

18

Kungi. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Finished product

28.09 Nitric acid; sulphonitric acids

28.10 Phosphorus pentoxide and phosphoric acids (meta-, ortho- and pyro-) 28.11 Arsenic trioxide, arsenic pentoxide and acids of arse­ nic 28.12 Boric oxide and boric acid

28.13 Other inorganic acids and oxygen compounds of non- metals or metalloids (ex- cluding water) 28.14 Halides, oxyhalides and other halogen compounds of non-metals or of metalloids 28.15 Sulphides of non-metals or of metalloids, including phosphorus trisulphide 28.16 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution 28.17 Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium

28.18 Oxides, hydroxides and per­ oxides, of strontium, barium or magnesium 28.19 Zinc oxide and zinc peroxide

ex 28.20 Aluminium oxide and hydr­

oxide

ex 28.20 Artificial corundum

28.21 Chromium oxides and hydr­ oxides 28.22 Manganese oxides

ex 28.23 Iron oxides and hydroxides

28.24 Cobalt oxides and hydrox­ ides 28.25 Titanium oxides

28.26 Tin oxides (stannous oxide and stannic oxide) 28.27 Lead oxides

Qualifging process to be performed

within the Area

Manufacture from materials not fall- ing in 28.09

Manufacture from materials not fall- ing in 28.10

Manufacture by Chemical transforma­ tion from any material

Manufacture by Chemical transforma­ tion from any material Manufacture by Chemical transforma­ tion from any material

Manufacture by Chemical transforma­ tion from any material

Manufacture from materials not fall- ing in 28.15 or 38.19

Manufacture from materials not fall- ing in 28.16 Manufacture from materials not fall- ing in 28.17

Manufacture from materials not fall- ing in 28.18

Manufacture from materials not fall- ing in 28.19 Manufacture from materials not fall- ing in 28.20 Manufacture from aluminium oxide (ex 28.20) or from materials not fall- ing in 28.20 Manufacture from materials not fall- ing in 28.21 Manufacture from materials not fall- ing in 28.22 Manufacture from materials not fall- ing in 28.23 Manufacture from materials not fall- ing in 28.24 Manufacture from materials not fall- ing in 28.25 Manufacture from materials not fall- ing in 28.26 Manufacture from materials not fall- ing in 28.27

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag

28.09 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpeter­ syra 28.10 Fosforpentoxid; meta-, or­ to- och pyrofosforsyra

28.11 Arseniktrioxid, arsenik- pentoxid och arseniksyror

28.12 Bortrioxid och borsyra

28.13 Andra oorganiska syror och andra oxider av ickemetal­ ler

28.14 Halogenider och oxidhaloge- nider av ickemetaller

28.15 Sulfider av ickemetaller, s. k. fosfortrisulfid härunder inbegripen 28.16 Ammoniak

28.17 Natriumhydroxid (kaustikt natron, kaustik soda); ka- liumhydroxid (kaustikt ka­ li) ; natrium- och kalium- peroxid 28.18 Oxider, hydroxider och per­ oxider av magnesium, stron­ tium och barium 28.19 Zinkoxid och zinkperoxid

ur 28.20 Aluminiumoxid och alumi-

niumhydroxid

ur 28.20 Konstgjord korund

28.21 Kromoxider och kromhydr- oxider 28.22 Manganoxider

ur 28.23 Järnoxider och järnhydroxi-

der

28.24 Koboltoxider och kobolt- hydroxider 28.25 Titanoxider

28.26 Tennoxider (stannooxid och stannioxid) 28.27 Blyoxider

Erforderlig bearbetning, som skall ha

utförts inom området

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.09

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.10

Tillverkning genom kemisk omvand­ ling

Tillverkning genom kemisk omvand­ ling Tillverkning genom kemisk omvand­ ling

Tillverkning genom kemisk omvand­ ling

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.15 eller 38.19

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.16 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.17

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.18

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.19 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.20 Tillverkning utgående från alumi­ niumoxid (ur 28.20) eller från mate­ rial, icke hänförligt till 28.20 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.21 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.22 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.23 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.24 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.25 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.26 Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.27

Finished product

Qualifying process to be performed

within the Area

ex 28.28 Other inorganic bases and Manufacture from materials not fall-

metallic oxides, hydroxides ing in 28.28

and peroxides (including

hydrazine and hydroxyl-

amine and their inorganic

salts), other than antimony

oxides

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 25 år 1960

ex 28.28 Antimony oxides

28.29 Fluorides; fluorosilicates,

fluoroborates and other

complex flourine salts

ex 28.30 Chlorides and oxychlorides,

other than double chlorides

ex 28.30 Double chlorides

28.31 Chlorites and hypochlorites

28.32 Chlorates and perchlorates

28.33 Bromides, oxybromides, bro-

mates and perbromates, and

hypobromites

28.34 lodides, oxyiodides, iodates

and periodates

28.35 Sulphides, including poly-

sulphides

28.36 Dithionites, including those

stabilised with organic sub-

stances; sulphoxylates

28.37 Sulphites and thiosulphates

ex 28.38 Sulphates (including alums)

ex 28.38 Persulphates

28.39 Nitrites and nitrates

28.40 Phosphites, hypophosphites

and phosphates

28.41 Arsenites and arsenates

28.42 Carbonates and percar-

bonates, including com-

mercial ammonium car-

bonate containing ammo­

nium carbamate

Manufacture from materials not fall-

ing in 28.28 or 81.04

Manufacture from fluorspar (ex

25.31) or by Chemical transformation

from any material

Manufacture from materials falling

in 25.01 or 31.04 or by Chemical trans­

formation from any material

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.30

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.31

Manufacture by Chemical transforma­

tion from any material

Manufacture by Chemical transforma­

tion from any material

Manufacture by Chemical transforma­

tion from any material

Manufacture by Chemical transforma­

tion from any material

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.36

Manufacture by Chemical transforma­

tion from any material

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.38

Manufacture by Chemical transforma­

tion from any material

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.39

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.04, 28.10, 28.13 or 28.40

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.41

Manufacture from materials not fall­

ing in 28.42 or by Chemical transfor­

mation from materials falling in

28.42

21

Kungl. Maj.ts proposition nr 25 år 1960

Varuslag

ur 28.28 Andra oxider, hydroxider

och peroxider av metaller samt andra oorganiska ba­ ser, härunder inbegripet hydrazin och hydroxylamin samt deras oorganiska sal­ ter, med undantag av anti- monoxider

ur 28.28 Antimonoxider

28.29 Fluorider; fluorosilikater, fluoroborater och andra fluorkomplexa salter ur 28.30 Klorider och oxidklorider

med undantag av dubbelklo- rider

ur 28.30 Dubbelklorider

28.31 Kloriter och hypokloriter

28.32 Klorater och perklorater

28.33 Bromider och oxidbromider; bromater och perbromater; hypobromiter 28.34 Jodider och oxidjodider; jo- dater och perjodater 28.35 Sulfider, polysulfider här­ under inbegripna 28.36 Ditioniter (hydrosulfiter), även stabiliserade med orga­ niska ämnen, sulfoxylater härunder inbegripna 28.37 Sulfiter och tiosulfater

ur 28.38 Sulfater, alunarter härun­

der inbegripna

ur 28.38 Peroxisulfater (persulfater)

28.39 Nitriter och nitrater

28.40 Fosfiter, hypofosfiter och fosfater

28.41 Arseniter och arsenater

28.42 Karbonater, härunder inbe­ gripet icke kemiskt definie­ rat ammoniumkarbonat, in­ nehållande ammoniumkar- bamat; peroxikarbonater (perkarbonater)

Tillverkning utgående från material, icke hänförligt till 28.28