Prop. 1961:126

('med förslag till lag an\xad gående undrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56) om socialregister',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1961 1

Nr 126

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående undrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56) om socialregister; given Stockholms slott den

23 mars 1961

'

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av hilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till lag angående ändrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56) om socialregister.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson

\'>V>A<mvo-.., -v..-,

f.

'-iVon \ö\

Propositionens innehåll

I propositionen föreslås sådan ändring i lagen om socialregister att upp­ gifter från socialregister, efter medgivande i varje särskilt fall av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer, skall kunna utlämnas till en­ skild för vetenskapliga eller andra jämförliga undersökningar.

Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 sand. Nr 126

2. Kungl. Muj:ts proposition nr 120 år 1001

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56)

om socialregister

Härigenom förordnas, att 7 g lagen den 20 mars 19361 om socialregiste skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande, lydelse)

(Föreslagen lydelse)

7

§•

lag----------------------- -j

-r r-t — statliga bosättningslån.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer må för sär­ skilt fall medgiva, att uppgifter från socialregister utlämnas till enskild för vetenskaplig eller annan jämför­ lig undersökning.

Vt j.M l i t i;i

M; i , •: j IJi -;M 1

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961.

1 Senaste lydelse av 7 § se SFS 1943:442.

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 är 1961

It

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 26 mars

1961.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

xdén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

,

E

denman

, N

etzén

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Nilsson, anmäler fråga om

ändring i lagen om socialregister

samt anför.

I skrivelse den 14 februari 1961 har socialstyrelsen hos Kungl. Maj:t hem­

ställt, att i lagen om socialregister skall intagas bestämmelser som gör det

möjligt att utlämna uppgifter från socialregister för forskningsändamål.

Över socialstyrelsens skrivelse har efter remiss yttranden avgivits av

justitiekanslersämbetet, offentlighetskommittén och Svenska socialvårds-

förbundet.

.lag anhåller nu alt få upptaga denna fråga till närmare behandling.

Hällande bestämmelser

Enligt 1 § lagen den 20 mars 1966 om socialregister

(nr Öb) skall i varje

kommun socialnämnden eller annat kommunalt organ föra ett register över

hjälpverksamheten inom kommunen (socialregister). I registret skall an­

tecknas bl. a. personer, som får understöd eller annan hjälp genom kommu­

nens organ, samt inom kommunen bosatta personer, som åtnjuter inkomst-

prövade folkpensionsförmåner och vissa andra förmåner (2 §'). Anteck­

ning i registret skall innehålla uppgifter om hjälpens orsak och art, den

tid hjälpen avser, dess omfattning samt i korthet övriga omständigheter,

som kan vara av betydelse vid bedömande av fråga om ytterligare hjälp

åt vederbörande (.‘1 §). Vissa myndigheter, styrelser, nämnder, bolag och

kassor är skyldiga att tillhandagå det registerförande organet med upp­

lysningar (5 §). Organ som sålunda är skyldigt att lämna upplysningar

ävensom social registerförande organ i annan kommun är berättigade att

för sin verksamhet erhålla uppgifter från social register. Rätt att erhålla

uppgifter tillkommer också riksbanken och dess ortsombud Aid behandling

av frågor rörande statliga bosättningslån (7 §). Socialregister och därtill

hörande handlingar liksom även uppgifter som erhållits från registret skall

förvaras så alt de inte kan åtkommas av obehöriga (8 5j).

4

Lagen den 2S maj 1967 om inskränkningar i rätten att utbekomma all­ männa handlingar (nr 249) — i fortsättningen kallad sekretesslagen - - innehåller i 14 § bestämmelser bl. a. om utlämnande av handlingar rörande hälsovård, sjukvård, socialhjälp, folkpensionering, yrkesskadeförsäkring och hjälpverksamhet vid arbetslöshet. Sådan handling får i regel inte utläm­ nas tidigare än 70 år efter handlingens datum såvida inte enskild, vars personliga förhållanden handlingen berör, ger sitt samtycke till utlämnan­ det. Samtycke är dock inte behövligt, om trygghet kan anses vara för han­ den att handlingen ej kommer att missbrukas till skada eller förklenande för den, vars personliga förhållanden beröres i handlingen, eller för dennes nära anhöriga. Vid utlämnande bör erforderliga förbehåll göras. Beträf­ fande de i kommunerna förda socialregistren föreskrives i 14 § sista stycket, att uppgifter och anteckningar ur dem ej får utlämnas i vidare mån än som följer av lagen om socialregister. I 41 § har utlämnande av handling i strid mot nu berörda bestämmelser liksom även åsidosättande av förbehåll som gjorts vid handlings utlämnande straffbelagts. Om brottet ej är att anse som brott i ämbetet eller tjänst eller eljest är straffbelagt är straffet dagsböter.

Soeiatstgrelsens skrivelse

Socialstyrelsen upplyser i sin skrivelse, att statens råd för samhällsforsk­ ning hos styrelsen framhållit önskvärdheten av en sådan ändring i lagen om socialregister, att möjlighet beredes forskare att för forskningsändamål erhålla vissa uppgifter från socialregistren. Styrelsen konstaterar, att någon rätt för forskare att taga del av socialregistren inte finns enligt nuvarande lagstiftning och att Kungl. Maj:t inte heller har möjlighet att för särskilda fall göra undantag från gällande sekretessbestämmelser. I sistnämnda hän­ seende är, påpekar styrelsen, lagen om socialregister snävare än lagen om straffregister. Enligt sistnämnda lag kan nämligen med Kungl. Maj :ts till­ stånd fullständigt straffregisterutdrag lämnas till enskild som styrker att hans rätt är beroende härav. I praxis har Kungl. Maj:t i vissa fall medgivit forskare att erhålla uppgifter ur straffregistret för forskning som ansetts värdefull från allmän synpunkt. Styrelsen erinrar också om att uppgifter hos myndighet om understöd och bidrag till enskilda stundom kan göras tillgängliga för utomstående med stöd av bestämmelserna i 14 § sekretess­ lagen.

Socialstyrelsen anser, alt del ibland kan vara av stort värde för sam­ hällsforskningen att forskare erhåller tillgång till uppgifter ur socialregist­ ren. Styrelsen föreslår därför, att i lagen om socialregister intages bestäm­ melser av innehåll, alt Kungl. Maj:t — under förutsättning att trygghet kan anses vara för handen att uppgifterna ej kommer att missbrukas eller hli kända av obehöriga — skall äga för särskilt fall medgiva, att uppgifter från socialregistren må utlämnas för forskningsändamål.

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 år 1961

Kungl. Maj.ts proposition nr 12li år lOfil

Remissyttranden

Socialstyrelsens förslag har tillstyrkts av remissorganen. Enligt jnstitiekanslersämbetets mening är det inte nödvändigt att i lagen ange under vilka förutsättningar Kungl. Maj:t skall äga medge utlämnande av uppgift från socialregister. Offentlighetskommittén upplyser, att kommittén kommer att i ett större sammanhang behandla frågan om behörighet för myndighet att efter diskretionär prövning lämna ut hemlig handling till enskild. Del kunde enligt kommitténs mening svnas naturligt att en lösning av frågan om utlämnande av uppgifter från socialregister fick anstå i avbidan på kommitténs förslag rörande utformningen av den allmänna sekretesslag­ stiftningen i detta hänseende. Å andra sidan har kommittén inte tunnit några bärande skäl mot att socialregistren görs tillgängliga för forsknings­ ändamål. Kommittén anser det önskvärt alt redan nu sörja härför och tillstyrker därför socialstyrelsens förslag.

Departementschefen

Socialregistren har i olika kommuner fått olika omfattning och utform­ ning. På vissa håll har registren karaktär av förteckningar till aktmaterialet i ärenden angående understöd och liknande förmåner, medan på andra håll förekommer register som innehåller tämligen utförliga sakuppgifter rörande personliga förhållanden av betydelse för bedömandet av hjälpbehov.

Självfallet är det angeläget att lagstiftningen om socialregister har en sådan utformning att uppgifter från registren inte kan fritt inhämtas av en­ var och spridas bland utomstående. Därav följer emellertid inte att ett för­ hud mot utlämnande till enskilda måste vara undantagslöst. T likhet med socialstyrelsen och de hörda remissorganen anser jag det vara av betydelse att uppgifter från socialregistren kan utlämnas till forskare för vetenskap­ liga och andra jämförliga undersökningar. I detta sammanhang bör upp­ märksammas att enligt 14 g sekretesslagen hemliga uppgifter ur akter i socialvårdsärenden kan utlämnas för dylika ändamål. Socialregistren byg­ ger åtminstone i huvudsak just på vad handlingarna i socialvårdsärenden innehåller. Del bör därför kunna anförtros åt Kungl. Maj:t eller myndig­ het som Kungl. Maj:t bestämmer att från fall till fall avgöra om en forskare skall få tillgång till uppgifter från socialregister. Givetvis bör sådana uppgif­ ter ej lämnas ut, med mindre det finns trygghet för att uppgifterna inte sprids till obehöriga eller eljest missbrukas. Ett utlämnande bör vid behov förknippas med förbehåll angående sättet för uppgifternas begagnande. Att i lagen ge uttryckliga bestämmelser om de närmare förutsättningarna för utlämnande eller om förbehåll av nyssnämnt slag synes dock ej nödvändigt.

På grund av vad jag nu anfört förordar jag, att 7 g lagen om socialregis- ler kompletteras med ett andra stycke av innehåll, att Konungen eller myn­ dighet som Konungen bestämmer för särskilt fall äger medgiva att uppgif­ ter från socialregister utlämnas till enskild för vetenskaplig eller annan

jämförlig undersökning. Några särskilda straffbestämmelser för obehörigt begagnande av uppgifter som utlämnats med stöd av den nya bestämmelsen synes inte påkallade. Den som åsidosätter ett förbehåll som gjorts vid ut­ lämnandet torde kunna straffas jämlikt 41 § sekretesslagen jämförd med

14 § sista stycket samma lag.

I enlighet med det anförda har inom socialdepartementet upprättats för­ slag till lag angående ändrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1930 (nr 56 ) om socialregister. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 1901.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att omförmälda inom socialdepartementet upprättade förslag till lag angående tindrad lydelse <w 7 § lagen den 20 mars 1966 (nr 56) om soeialregister måtte genom propo­ sition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: lan Lagergren

(5

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 år 1961

IDUNS TRYCKERI. ESSELTE. STHLM Cl

105782