Prop. 1961:202

('med förslag till lag om undanförsel och förstöring, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

1

Nr 202

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

undanförsel och förstöring, m. m.; given Stockholms slott den 10 november 1961.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om undanförsel och förstöring; och 2) lag om upphävande av lagen den 14 oktober 1939 (nr 726) angående skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro;

BERTIL

Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelserna i 1944 års civilförsvarslag rö­ rande undanförsel och förstöring —- vilka enligt övergångsstadgande till 1960 års civilförsvarslag gäller intill dess särskild lagstiftning i ämnet kommer till stånd — skall ersättas med en lag om undanförsel och förstöring.

Lagförslaget bygger väsentligen på gällande lagstiftning. Föreslagna änd­ ringar syftar till att anpassa lagreglerna efter nu rådande förutsättningar, främst betingade av den vapentekniska utvecklingen och planerna på om­ fattande utrymningar. Liksom hittills föreslås den grundläggande författ­ ningen få karaktär av ramlagstiftning av beredskapsnatur, avsedd att kom­ pletteras med tillämpningsföreskrifter och med anvisningar, vilka lätt kan ändras efter utvecklingens krav. I enlighet härmed innehåller den föreslagna lagen i huvudsak de allmänna riktlinjerna för undanförsel och förstöring med angivande av åtgärdernas ändamål, förberedande och utförande samt ersättningsprinciper.

Den nya lagen föreslås skola träda i kraft den 1 januari 1962. Vidare föreslås i propositionen, att lagen angående skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser upphäves.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 saml. Nr 202

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

Förslag

till

Lag om undanförsel och förstöring

Härigenom förordnas som följer.

Undanförsel

1

§•

För att förhindra, att varuförråd, maskiner, boskap, fordon, fartyg, arkiva- lier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål ävensom annan egendom av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen eller eljest för det allmänna genom krigshandlingar förstöras eller annorledes gå förlorade eller för att nå en från beredskapssynpunkt ändamålsenligare geografisk fördelning av egen­ dom av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen, äger Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer vid krig eller krigsfara, vari riket be­ finner sig, besluta, att sådan egendom skall föras från den plats där den fin­ nes till annan förvaringsplats (undanförsel). Dylikt beslut må ock avse för­ flyttning av viss industriell eller annan verksamhet av betydelse som ovan sagts.

Påkallas eljest av utomordentliga förhållanden undanförsel för ändamål som i första stycket sägs, äger Konungen med riksdagens samtycke besluta därom.

Egendom må ej utan tillstånd eller på andra villkor än dem som angivas i tillståndet flyttas från den plats dit egendomen undanförts. Vad nu sagts skall icke utgöra hinder för distribution av egendomen i försörjningssyfte eller förflyttning som eljest är förenlig med undanförselns ändamål.

2

§•

För det ändamål och i den ordning som i 1 § sägs kan föreskrivas, att egen­ dom som avses i nämnda lagrum ej må föras till visst område av riket eller ock må föras till visst område allenast efter tillstånd och på villkor, som an­ givas i tillståndet.

3 §•

Har beslut om undanförsel meddelats, åligger det ägare eller innehavare av egendom, som omfattas av beslutet, att, där ej annat angivits, ombesörja undanförseln och därvid ställa sig till efterrättelse de bestämmelser rörande denna, som må hava meddelats. Möter hinder att ombesörja undanförseln. skall anmälan härom ofördröj ligen göras till länsstyrelsen i det län där egen­ domen finnes eller, om annan myndighet påfordrat undanförseln, till denna myndighet.

Ägaren eller innehavaren är skyldig att medverka vid förberedande åtgär­ der för undanförseln ävensom att, då myndighet ombesörjer undanförseln, lämna nödigt biträde vid dess genomförande.

4§.

För transport av egendom, som dess ägare eller innehavare verkställt till fullgörande av beslut om undanförsel, så ock för medverkan vid förberedande åtgärder eller biträde vid undanförselns genomförande utgår ersättning av

3

statsmedel i den mån särskilda omständigheter ej annat föranleda. Har kost­

nad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av undanförsel och

står kostnaden i uppenbart missförhållande till den nytta åtgärden kan hava

medfört för honom, är han för sådan kostnad berättigad till skälig ersättning

av statsmedel.

Har egendom undanförts genom myndighets försorg, är ägaren eller inne­

havaren pliktig att återgälda myndigheten kostnaden härför i den mån han

enligt vad i första stycket sägs skolat svara för kostnaden, därest han själv

verkställt transporten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning i frå­

ga om kostnad, som myndighet haft för vård av undanförd egendom.

Anspråk på ersättning enligt första stycket prövas i den ordning som är

stadgad beträffande rekvisition för krigsmaktens behov.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

Förstöring

5 §•

Föreligger trängande fara för att egendom av beskaffenhet, att fiendens in­

nehav därav skulle väsentligen underlätta hans krigsansträngningar, skall

falla i fiendens hand och möter hinder mot undanförsel av egendomen, äger

Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer föreskriva, att egendo­

men skall förstöras eller eljest försättas ur brukbart skick (förstöring).

6

§•

Vad i 3 § är stadgat om undanförsel skall i tillämpliga delar gälla beträffan­

de förstöring.

För medverkan vid förberedande åtgärd för förstöring skall ersättning av

statsmedel utgå efter vad i 4 § sägs.

Särskilda bestämmelser

7 §•

Har beslut om undanförsel eller förstöring meddelats, äger myndighet,

som Konungen bestämmer, taga i anspråk markområden, byggnader, ut­

rymmen, transportmedel och materiel ävensom vad eljest må finnas erfor­

derligt för fullgörande av uppgift enligt denna lag, och skall därvid vad i

allmänna förfogandelagen stadgas äga tillämpning.

8

§•

Med dagsböter eller fängelse eller, om omständigheterna äro synnerligen

försvårande, med straffarbete i högst två år straffes

1. den som med vetskap om att beslut om undanförsel meddelats under­

låter att verkställa undanförsel eller verkställer undanförsel i strid mot där­

om givna bestämmelser eller bryter mot 1 § tredje stycket eller underlåter

att iakttaga i 3 § föreskriven anmälningsskyldighet; samt

2. den som med vetskap om att föreskrift meddelats jämlikt 2 § bryter

mot förbud, som genom föreskriften meddelats, eller underlåter att iakttaga

villkor, som jämlikt nämnda lagrum uppställts.

Har någon övertygats om gärning, som enligt denna paragraf är belagd

med straff, må rätten, i den mån det finnes skäligt, förklara egendom, som

undanhållits genom gärningen, förverkad till kronan eller, om egendomen

ej kan tillrättaskaffas, förplikta honom att till kronan utgiva ersättning för

egendomens värde.

9 §•

Mot beslut, som enligt 1, 2, 3 eller 5 § eller 6 § första stycket meddelats av annan än Konungen, må talan icke föras.

10

§*

Om förhållanden, som avses i denna lag, äger Konungen meddela sär­ skilda föreskrifter, såvitt angår anläggningar eller byggnader, som äro av­ sedda för krigsmaktens behov, kommunikationsverk eller andra verk samt företag eller inrättningar av större omfattning eller särskild beskaffenhet.

11

§•

Konungen äger föreskriva särskilda åtgärder, ägnade att underlätta ge­ nomförandet av undanförsel och förstöring, ävensom i övrigt meddela de närmare bestämmelser som erfordras för tillämpningen av denna lag.

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1961

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962. Genom denna lag upphöra bestämmelserna i 40—43 och 66—68 §§ civil­ försvarslagen den 15 juli 1944 jämte till dessa paragrafer anslutande be­ stämmelser i 9 kap. samma lag att gälla.

Förslag

till

Lag

om upphävande av lagen den 14 oktober 1939 (nr 726) angående skyldig­

het att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser

Härigenom förordnas, att lagen den 14 oktober 1939 angående skyldig­ het att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser skall upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

5

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet å Stockholms slott den 27 oktober 1961.

N ärvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

,

L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, N

etzén

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

,

H

ermansson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, fråga om ny lagstiftning

rörande undanförsel och förstöring, m. m. samt anför därvid följande.

I. Inledning

I samband med omorganisationen av civilförsvaret beslöts att ansvaret

för planläggning och verkställighet av undanförsel och förstöring av egen­

dom skulle överföras från civilförsvaret till det ekonomiska försvaret. Som

en följd härav innehåller civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74) och

civilförsvarskungörelsen den 27 maj 1960 (nr 377), vilka båda författning­

ar trädde i kraft den 1 juli 1960, till skillnad från motsvarande äldre författ­

ningar icke några stadganden om undanförsel och förstöring. I övergångs­

bestämmelserna till de nya författningarna har emellertid meddelats före­

skrifter av innebörd, bland annat, att hittillsvarande regler om undanförsel

och förstöring skall gälla intill dess särskild lagstiftning i ämnet kommit

till stånd, att gällande organisationsplaner skall lända till efterrättelse intill

dess nya planer upprättats samt att vissa uppgifter, som på ifrågavarande

område tidigare fullgjorts av civilförsvarsstyrelsen, överflyttas på riksnämn-

den för ekonomisk försvarsberedskap.

På grundval av en inom riksnämnden verkställd utredning rörande nuva­

rande målsättning och förutsättningar för undanförsel och förstöring har

nämnden — efter samråd med överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, sta­

tens jordbruksnämnd och medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd —

utarbetat och med skrivelse den 20 mars 1961 överlämnat förslag till lag

om undanförsel och förstöring samt förslag till kungörelse om undanförsel

och förstöring.

Över riksnämndens skrivelse med därvid fogade författningsförslag har,

efter remiss, yttranden avgivits av hovrätten för Västra Sverige, kommers­

kollegium, järnvägsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, statens biltrafiknämnd, riks­

arkivet, krigsarkivet, kungl. biblioteket, riksantikvarieämbetet och statens

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

historiska museum, nationalmuseum, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Värmlands, Kopparbergs och Norrbottens län, samt­ liga civilbefälhavare, Sveriges grossistförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges lantbruksförbund, Sveriges redareför­ ening samt Kooperativa förbundet.

Överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län, länsstyrelsen i Malmöhus län och civilbefälhavaren i första civilområdet samt länsstyrelsen i Kopparbergs län och civilbefälhavaren i femte civilområdet har avgivit ge­ mensamma yttranden.

Kommerskollegium har vid sitt utlåtande fogat yttranden från handels- kamrarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Civilbefälhavaren i and­ ra civilområdet —- som i ärendet samrått med länsstyrelsen i Jämtlands län ■— har bifogat utlåtanden från länsstyrelserna i Gävleborgs län och Väster- norrlands län. Riksarkivet har bilagt yttrande från landsarkivarien i Upp­ sala.

Civilbefälhavaren i tredje civilområdet har upplyst, att länsstyrelserna i Hallands och Älvsborgs län av honom beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men ej funnit anledning därtill.

Efter överarbetning av riksnämndens lagförslag föreligger nu ett inom handelsdepartementet upprättat förslag till lag om undanförsel och förstö­ ring. Frågan om tillämpningskungörelse till lagen kommer sedermera att behandlas i vederbörlig ordning. Med hänsyn till föreliggande samband mel­ lan lag och kungörelse och då vissa väsentliga synpunkter berör båda för- fattningsförslagen synes det emellertid lämpligt att i den följande fram­ ställningen ta upp också en del spörsmål, som närmast är av intresse på tillämpningsplanet. Mot denna bakgrund torde vid protokollet även få fogas riksnämndens lagförslag och förslag till kungörelse (Bilaga B).

I detta sammanhang vill jag vidare upptaga en av riksnämnden gjord framställning om upphävande av lagen angående skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser. Förslag härom har riksnämn­ den — efter samråd med chefen för försvarsstaben, arméintendentur-, armé­ tyg-. marin-, flyg- och fortifikationsförvaltningarna, försvarets sjukvårds­ styrelse, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd samt statens jord­ bruksnämnd — framlagt i en den 18 oktober 1956 dagtecknad skrivelse.

II. Förslag till lag om undanförsel och förstöring

Gällande bestämmelser

De grundläggande stadganden angående undanförsel och förstöring, vilka under en övergångstid fortfarande gäller, återfinnes i 5 kap. 40—43 §§, 7 kap. 66—68 §§ och 9 kap. civilförsvarslagen den 15 juli 19H samt i 7, 10 och 11 kap. civilförsvarskungörelsen den U september 19U. Vad i 66 och 68 §§ civilförsvarslagen sägs om civilförsvarsmyndighet gäller dock numera

7

riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap och länsstyrelse samt ef­ ter riksnämndens bestämmande i fråga om medverkan vid förberedande åtgärder för undanförsel eller förstöring — armétygförvaltningen, medici­ nalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och statens jordbruksnämnd; vad i civilförsvarskungörelsen stadgas om civilförsvarsstyrelsen och om civil- försvarschef gäller riksnämnden respektive länsstyrelsen.

Undanförsel avser enligt 40 § 1944 års civilförsvarslag att förhind­ ra, att varuförråd, maskiner, boskap, fordon, fartyg och annan egendom av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen eller eljest för det allmänna genom fiendens åtgöranden förstöres eller annorledes går förlorade. För så­ dant ändamål äger Kungl. Maj:t eller den myndighet Kungl. Maj :t bestäm­ mer vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, föreskriva, antingen att egendomen skall bortföras till civilförsvarsområde med mindre utsatt läge (bortförande) eller att egendomen skall inom civilförsvarsområde flyt­ tas till annan förvaringsplats eller fördelas å flera sådana (utspridning). Bortförande och utspridning benämnes gemensamt undanförsel. Beslut om undanförsel må också avse vad som tillverkas eller eljest framvinnes efter beslutets meddelande. Till undanförsel hänföres i lagen även förflyttning från ort till annan av viss industriell eller annan verksamhet av betydelse som ovan sagts.

Bortförd egendom må ej flyttas från det civilförsvarsområde, dit egen­ domen enligt beslutet om bortförande förts, utan tillstånd av Kungl. Maj:t eller av den myndighet Kungl. Maj :t bestämmer eller pa andra villkor än dem som anges i tillståndet (41 §).

För ändamål som i 40 § sägs äger Kungl. Maj:t eller den myndighet Kungl. Maj :t bestämmer vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, före­ skriva, att egendom av beskaffenhet som avses i nämnda lagrum ej må föras till visst område av riket eller ock må föras till visst område endast efter tillstånd och på villkor som anges i tillståndet (42 §).

Har beslut meddelats om undanförsel av viss egendom, åligger det ägare eller innehavare av egendomen att, om det i beslutet angivits eller av (civil­ försvars) myndighet påfordras, själv ombesörja undanförseln och därvid ställa sig till efterrättelse de bestämmelser, som må ha meddelats. Möter hinder att ombesörja undanförseln, skall anmälan härom ofördröjligen gö­ ras. Ägaren eller innehavaren är skyldig att, om myndighet ombesörjer un­ danförseln, lämna nödigt biträde. På anfordran av (civilförsvars)myndig­ het är ägaren eller innehavaren skyldig att medverka vid förberedande åt­ gärder för undanförseln (66 §).

För transport av egendom, som dess ägare eller innehavare verkställt till fullgörande av beslut om undanförsel, samt för biträde som lämnats myn­ dighet med undanförsel eller med förberedande åtgärder härför, utgår er­ sättning av statsmedel, i den mån ej omständigheterna annat föranleder. Har kostnad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av undanförsel och står kostnaden i uppenbart missförhållande till den nytta åtgärden kan medföra för honom, är han även för sådan kostnad berättigad till ersätt­

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

8

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1961

ning av statsmedel efter vad som finnes skäligt. Har egendom undanförts genom myndighets försorg och föreligger sådana omständigheter att, därest ägaren verkställt transporten, han själv skolat svara för kostnaden, är han pliktig att återgälda myndigheten kostnaden. Detta skall äga motsvarande tillämpning i fråga om kostnad, som myndighet haft för vård av undanförd egendom. Till säkerhet för här avsedd fordran äger myndigheten att av egen­ domen kvarhålla så mycket som svarar mot fordringen. Anspråk på ersätt­ ning prövas i den ordning som är stadgad beträffande rekvisition för krigs­ maktens behov (67 §).

I 9 kap. civilförsvarslagen återfinnes bestämmelser om straff, vite, besvär in. m. Kungl. Maj :t äger meddela vissa särskilda föreskrifter ävensom när­ mare bestämmelser med avseende å tillämpningen av lagen (96—97 §§).

Jämlikt de i 1944 års civilförsvarskungörelse givna tillämpningsföreskrif­ terna får under högsta civilförsvarsberedskap beslut om undanförsel m. m. enligt 40—42 §§ civilförsvarslagen meddelas av (civilförsvarsstyrelsen). Kan på grund av förbindelseavbrott eller av annan anledning beslut icke av­ vaktas, äger länsstyrelse besluta i saken. Även eljest må länsstyrelse vid högs­ ta civilförsvarsberedskap besluta om verkställande av planlagt bortförande inom länet. (Civilförsvarschef) kan under högsta beredskap meddela beslut om verkställande av utspridning, som förutsättes i uppgjord specialplan (61 §).

Beslut om undanförsel kan avse all egendom av viss beskaffenhet inom det område beslutet gäller eller viss myckenhet därav eller viss angiven egen­ dom. I beslutet må föreskrivas, att egendomen skall föras till viss ort eller visst område samt att undanförseln skall inom viss i beslutet angiven tid verk­ ställas genom ägarens eller innehavarens försorg (62 §).

Kap. 7, 10 och 11 civilförsvar skungörelsen innehåller i övrigt föreskrifter om transport, uppläggning och vård av egendom, registrering, ersättningsfrå­ gor m. m. Det ankommer på (civilförsvarsstyrelsen) att fastställa och till­ handahålla formulär till förelägganden och bevis samt andra handlingar ävensom att i erforderlig mån utfärda anvisningar beträffande kungörelsens tillämpning.

Föreskrifter av sist avsett slag har av civilförsvarsstyrelsen lämnats i »An­ visningar för undanförsel av egendom» (AU) samt i cirkulär och skrivelser till länsstyrelserna. Anvisningarna har, utom annat, gällt varuslag, kvantite­ ter, inventering av förråd, upprättande av specialplaner, förvaringslokaler, undanförselområden, arbetskraft, transportmedel och emballage.

Förstöring regleras i 43 § 1944 års civilförsvarslag. Föreligger träng­ ande fara för att egendom av beskaffenhet, att fiendens innehav därav skulle väsentligen underlätta hans krigsansträngningar, skall falla i fiendens hand och tillåter ej tiden att egendom undanföres eller möter hinder häremot till följd av egendomens beskaffenhet eller på grund av brist på transportmedel eller andra därmed jämförliga förhållanden, äger Kungl. Maj :t eller den myn­ dighet Kungl. Maj :t bestämmer föreskriva, att egendomen skall förstöras el­ ler eljest försättas ur brukbart skick.

9

Förut omnämnda bestämmelser i G6 § civilförsvarslagen rörande undanför-

sel skall i tillämpliga delar gälla även beträffande förstöring, dock att vad

som där sägs om (civilförsvarsmyndighet) skall ha avseende jamval a mi­

litär myndighet. För biträde med vidtagande av förberedande atgard for egen­

doms förstöring skall ersättning av statsmedel utgå efter vad i 67 § lagen sags

i fråga om undanförsel (68 §).

.

I början av 1940-talet vidtogs en del planläggningsåtgärder for förstöring

enligt anvisningar av överbefälhavaren och försörjningskommissionerna f jfr

civilförsvarsutredningens betänkande SOU 1958: 13, s. 198 f.). Provisoriska

anvisningar angående order om verkställande av förstöring har sedermera

utfärdats av civilförsvarsstyrelsen.

I ämbetsskrivelse till civilförsvarsstyrelsen den 23 maj 1947 har Kung .

Mai :t meddelat vissa bestämmelser rörande rätt för militär myndighet att

under högsta civilförsvarsberedskap för särskilda fall meddela civilforsvars-

myndighet föreskrift om fullgörande av civilförsvaret åvilande uppgifter

fråga om bortförande och förstöring har därvid föreskrivits, att överbeläl-

havaren och vissa andra militära chefer må, sedan beslut om bortförande el­

ler förstöring vederbörligen fattats, meddela föreskrifter om verkställigheten,

då så finnes särskilt påkallat ur militär synpunkt.

För undanförsel och förstöring gäller i vissa avseenden särskilda bestäm­

melser. Från civilförsvarskungörelsens föreskrifter kan enligt överbefälhava­

rens bestämmande undantagas försvarsväsendet tillhöriga eller för dess rak­

ning avsatta förråd. Planläggning och verkställighet av undanförsel av fly­

tande bränslen och smörjmedel handhaves — efter anvisningar av riksnämn­

den — av drivmedelscentralen, som är ett samarbetsorgan för nksnamnden

och vissa oljebolag och som bildats för att vid krig eller krigsfara svara för

distributionen m. m. av nämnda varor. Vissa särbestämmelser gäller vidare

för undanförsel och förstöring vid järnvägarna, statens vattenfallsverk och

vissa icke statliga kraftföretag, televerket, luftfartsverket och krigsmakten

(SFS 1948: 561—563 samt 1949: 29 och 103) ävensom för skyddande av ar-

kivalier och samlingar m. in. vid krig eller krigsfara (Kungl. Maj:ts cirku­

lär, SFS 1939: 948).

Verkställighet av undanförselåtgärder kan, såsom förut framhållits, an­

befallas endast vid krig eller krigsfara. Dessförinnan kan vissa frivilliga åt­

gärder vidtagas i syfte att på ett ur beredskapssynpunkt lämpligt sätt sprida

förråd in. m., s. k. skyddsplacering. I kungörelsen den 31 augusti 1949 om

skyddsplacering av varuförråd m. m. definieras skyddsplaceringen som fri­

villigt uppläggande av varor å sådan ort eller plats, som erbjuder önskvärd

trygghet mot att varorna i händelse av krig genom fiendens åtgöranden för-

störes eller eljest går förlorade. Frågor rörande samordning av åtgärder för

skyddsplacering skall centralt handhavas av riksnämnden, som vid fullgö­

randet av ifrågavarande uppgifter, i den mån så erfordras och kan ske, skall

samråda med chefen för försvarsstaben, civilförsvarsstyrelsen, sjukvårdsbe-

redskapsnämnden och statens jordbruksnämnd. Det åligger riksnämnden,

sjukvårdsberedskapsnämnden och jordbruksnämnden att beträffande varor,

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

10

som faller inom respektive myndigheters verksamhetsområden, verka för skyddsplacering av sådana varuförråd, som med hänsyn till sin storlek och varans art är av särskild betydelse för försvaret eller folkförsörjningen un­ der krig. Samråd skall därvid äga rum med vederbörande statliga eller kom­ munala organ, näringsorganisationer samt industri-, import- och andra fö­ retag. I mån av behov skall anvisningar för skyddsplacering utarbetas. Be- finnes det, att skyddsplacering av visst varuförråd icke låter sig genomföra på frivillighetens väg och anses det önskvärt att planlägga undanförsel eller förstöring av varuförrådet, skall myndigheten göra anmälan därom till ci- vilförsvarsslyrelsen.

Enligt Ingen den 26 juni 1948 om skyldighet för näringsidkare m. fl. att biträda vid planläggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap åligger det ägare eller innehavare av industriell anläggning samt annan näringsidka­ re att pa särskild anfordran av riksnämnden eller annan myndighet, som Kungl. Maj :t förordnar, beträffande anläggningen eller rörelsen lämna de uppgifter om personal, lokalförhållanden, maskinpark och annan utrustning produktion och produktionsförmåga, förbrukning av elektrisk kraft, bräns­ len, råvaror eller andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser och dylikt, vilka myndigheten finner erforderliga för planläggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap, ävensom att i övrigt biträda vid denna plan­ läggning. Rätt att infordra uppgift eller påkalla biträde jämlikt lagen till­ kommer enligt kungörelse den 26 juni 1948 (nr 391) — förutom riksnämn-

en armétygförvaltningen, arméintendenturförvaltningen, marinförvalt- mngen, flygforvaltningen, försvarets förvaltningsdirektion, försvarets sjuk­ vårdsstyrelse, fortifikationsförvaltningen, arbetsmarknadsstyrelsen, sjuk- vardsberedskapsnämnden, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, luft- tartsstyrelsen, statens jordbruksnämnd, länsstyrelser och civilbefälhavare.

Med stöd av kungörelse den 30 december 1952 (nr 825) kan vederbörande myndigheter under fredstid planlägga utnyttjande eller ianspråktagande vid kng eller krigsfara av fastigheter och erforderliga förnödenheter.

Riksnämndens förslag

Riksnämnden erinrar om att 1953 års civilförsvarsulredning i sitt huvud­ betänkande »Civilförsvarets organisation» (SOU 1958:13, s. 183200) be­ handlade frågan om undanförsel och förstöring — därvid synpunkterna på planläggning och genomförande väsentligen gällde det praktiska tillväga­ gångssättet — samt att bestämmelser i ämnet upptogs i utredningens betän­ kande den 30 september 1958 med förslag till civilförsvarslag m. in. (stenci- lerat). Den grundläggande författningen avseende undanförsel och förstö­ ring bor enligt nämnden — liksom hittills varit fallet och även var innebör­ den av civilforsvarsutredningens förslag, som nästan helt överensstämde med stadgandena i 1944 års civilförsvarslag — lämpligen utformas som en ramlagstiftning av beredskapsnatur. Lagreglerna bör ha sådan omfattning och elasticitet, att med stöd av desamma alla erforderliga åtgärder kan vid­

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

11

tagas. I enlighet härmed bör, fortsätter riksnämnden, lagen i huvudsak inne­

hålla de allmänna riktlinjerna för undanförsel och förstoring med angivan­

de av åtgärdernas ändamål, förberedande och utförande, beslutanderatt samt

ersättningsprinciper. Vad i övrigt författningsmässigt kravs för fullgörandet

av skilda undanförsel- och förstöringsuppgifter torde få bestammas i admi­

nistrativt utfärdade tillämpningsföreskrifter och av vederbörande myndig­

heter meddelade anvisningar.

Vid utarbetandet av författningsförslagen har riksnämnden stravat efter

att i möjligaste mån anknyta till gällande regler. Vissa omständigheter, så­

som den vapentekniska utvecklingen och de därav betingade planerna pa

omfattande utrymningar, har emellertid medfört, att delvis andra aspekter

än tidigare nu måste läggas på undanförselfrågorna.

Beträffande undanförselns syfte framhåller riksnämnden att

även hädanefter undanförsel synes böra komma i fråga blott vid krig eller

krigsfara, vari riket befinner sig. Enligt gällande lagstiftning kan undanfor-

sel beslutas endast i syfte att bereda egendom bättre skydd mot krigshand­

lingar. Skyddsändamålet torde alltjämt få anses vara det primara, ehuru

möjligheterna att genom undanförsel minska skaderiskerna blivit mindre

allteftersom nya och verksammare förstörelsemedel utvecklats. De omfattan­

de befolkningsomflyttningar som planeras torde å andra sidan komma att

medföra att försörjningssynpunkter i högre grad än tidigare bör få betydel­

se såväl för undanförselns omfattning som för dess former och genomforan­

de. Den redan under normala förhållanden påtagliga ojämnheten i fråga om

försörjningsbetingelserna för olika delar av landet kommer nämligen att yt­

terligare skärpas genom befolkningsomflyttningarna. Det synes därför nöd­

vändigt att möjlighet skapas att genomföra undanförsel i syfte att fa till

stånd en med hänsyn till folkförsörjningen ändamålsenligare geografisk for­

delning av viktigare förnödenheter även om därigenom någon reell förbätt­

ring av skyddet icke nås.

I sammanhanget framhålles att hittillsvarande uppdelning av undanfor-

selbegreppet i »utspridning» av egendom, som sker inom ett begransat om­

råde, och »bortförande», som avser längre förflyttningar, numera ter sig

mindre rationell. I nämndens förslag har därför termerna »utspridning» och

»bortförande» slopats och undanförsel använts såsom sammanfattande be­

nämning på de åtgärder, vilka kan komma i fråga. Detta anses dock icke böra

hindra att man, där så finnes erforderligt, i detalj anvisningar reglerar skil­

da slag av undanförselåtgärder.

Vad angår tidpunkten för undanförsel uppger riksnämnden

att enligt gjorda uppskattningar den undanförsel, som kan komma att aktua­

liseras vid krig eller krigsfara, kvantitativt sannolikt blir mycket omfattande.

Som regel torde det dessutom bli fråga om att föra varorna icke oväsentliga

sträckor. Det är vanskligt att närmare söka ange den tid som kan åtgå för att

genomföra en undanförsel exempelvis av en omfattning, som skulle kunna

anses tillfredsställande i ett läge där slutlig utrymning genomförts. Gjorda

beräkningar tyder emellertid på att det under gynnsamma omständigheter

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

12

skulle åtgå åtminstone flera veckor. Man torde få räkna med, fortsätter riks- nämnden, att möjligheterna att under krig vidta undanförselåtgärder blir ganska begränsade, särskilt i ett initialskede på grund av den konkurrens om transportmedlen, som då torde uppstå. Undanförsel bör därför i görligaste män genomföras före mobilisering och utrymningar. Det synes således ange­ läget att beslut om undanförsel kan fattas i ett relativt tidigt skede. Begrep­ pet »krigsfara» i 1 § lagförslaget får följaktligen icke ges en alltför snäv tolk­ ning.

Med hänsyn till de stora ekonomiska och andra konsekvenser som undan­ förselåtgärder medför bör enligt riksnämnden beslut om undanförsel lik­ som hittills förbehållas Kungl. Maj :t med rätt även för nämnden att under högsta beredskap besluta därom.

Genomförandet av undanförsel åligger enligt gällande be­ stämmelser den enskilde varuägaren, när så påfordras. Denna regel har bibe­ hållits i riksnämndens förfatlningsförslag liksom även bestämmelserna om vad myndighet skall iaktta, då myndighet ombesörjer undanförsel. Tidigare avsågs härvid civilförsvarsmyndighet. I föreliggande förslag har icke angivits vilken myndighet som avses kunna verkställa undanförsel. Närmast åsyftas emellertid länsstyrelserna, vilka kommer att få det omedelbara ansvaret för undanförselns genomförande, men också annan myndighet kan ifrågakom- ma. Riksnämnden framhåller dock, att länsstyrelserna ej har egen personal för det praktiska genomförandet av undanförselåtgärder samt att det icke torde vara rationellt att skapa en särskild personalgrupp härför. I samman­ hanget erinras om att föredragande departementschefen i civilförsvarspro- positionen 1959: 14, s. 50, framhöll möjligheten av att civilförsvaret vid verk­ ställighet av undanförsel- och förstöringsuppgifter medverkar genom att stäl­ la handräckningsmanskap och transportmedel till förfogande i den mån så kan ske utan att de egna uppgifterna eftersättes. Tänkbart är också, menar riksnämnden, att militära förband kan ställas till förfogande för att verk­ ställa undanförselåtgärder, ehuru möjligheterna härvidlag torde få bedömas såsom tämligen små. Sammanfattningsvis konstateras att undanförsel genom myndighets försorg torde kunna ske endast i mycket begränsad omfattning. Man måste i stället i hög grad lita till att de enskilda varuägarna själva ge­ nomför undanförselåtgärderna. I den mån de saknar resurser för detta, torde länsstyrelserna i första hand böra hjälpa dem att anskaffa de erforderliga resurserna. Länsstyrelserna kan därvid i vissa orter behöva upprätta lokala ledningsorgan. Vägtrafikombudsorganisationen kan komma att spela en be­ tydande roll, då det gäller anskaffning av landsvägstransportmedel.

För att snabbt kunna ställa resurser till varuägarnas disposition i ett un- danförselskede torde det enligt riksnämnden bli nödvändigt för länsstyrelser­ na att med förfoganderätt kunna ta i anspråk transportmedel, lokaler, em­ ballage och annan för undanförselåtgärder erforderlig egendom, som eljest icke kan erhållas med tillräcklig skyndsamhet. I ett läge, där beredskaps- lagarna satts i tillämpning, kan ianspråktagande ske med stöd av allmänna förfogandelagen; detta gäller dock icke beträffande lokaler eller egendom som

Kangl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

13

erfordras för undanförsel av arkivalier, böcker, konstverk och kulturhisto­

riska föremål. För att fylla denna lucka samt för att möjliggöra undanförsel

i ett relativt tidigt skede, då ännu inga beredskapslagar satts i tillämpning,

har riksnämnden föreslagit en särskild lagregel om rätt att ta i anspråk

byggnader, transportmedel m. m. På motsvarande grund skulle det också

kunna ifrågasättas att i lagen införa en särskild föreskrift om att ta i an­

språk arbetskraft. Så extraordinära åtgärder har riksnämnden emellertid ej

ansett böra ifrågakomma förrän beredskapslagarna överlag trätt i tillämp­

ning och i sådant läge kan erforderlig arbetskraft tas i anspråk med stöd av

tjänstepliktslagen.

Ett snabbt utförande av undanförsel- och förslöringsåtgärder kräver, an­

för riksnämnden, en omfattande planläggning. Vissa mera konkreta

förberedelseåtgärder synes också önskvärda. Således bör försörjningsmyndig-

heterna redan i fredstid verka för att större och viktigare varuförråd, där för­

utsättningar härför kan finnas, placeras på sådana ställen att undanförsel

därav ej erfordras i ett skärpt läge. I vissa fall kan detta ske redan i samband

med valet av permanenta lagringsplatser, exempelvis i fråga om spannmål

och flytande bränslen. I andra fall kan varuägarna intresseras för att göia

omflyttningar i ett tidigare skede av ett skärpt läge, då krigsfara ännu ej kan

anses föreligga. För att sådana frivilliga omflyttningar skall komma till stånd

erfordras emellertid åtminstone, att varuägarna, därest undanförsel seder­

mera skulle beslutas, beträffande ersättning för transportkostnader m. m. ej

kommer i ofördelaktigare ställning än varuägare, som verkställer omflytt­

ningar först då undanförsel anbefallts. I syfte att undvika sådana olägenheter

har riksnämnden i förslaget till kungörelse (10 §) intagit en särskild bestäm­

melse om ersättning i dylika fall.

Det synes riksnämnden naturligt att huvudansvaret för planläggningen av

undanförsel och förstöring lägges på nämnden. Men det är också naturligt

att de myndigheter, som fullgör beredskapsuppgifter på vissa särskilda för­

sörjningsområden — jordbruksnämnden beträffande livsmedel och foderme­

del, sjukvårdsberedskapsnämnden beträffande sjukvårdsmateriel och läke­

medel samt armétygförvaltningen, som vid krig eller krigsfara skall organi­

sera motorreparationstjänsten vad gäller reservdelar och tillbehör till mo­

torfordon m. in. — medverkar vid planläggningen på sina respektive områ­

den.

I riksnämndens skrivelse anföres vidare, att de centrala myndigheterna i

princip endast bör dra upp riktlinjerna för planläggningen medan det i all­

mänhet torde få ankomma på länsstyrelserna att utforma detaljplanerna,

exempelvis i fråga om vilka förråd som skall undanföras, arbetskraft, trans­

portmedel, emballage, lagerlokaler in. m. Ett intimt samarbete med närings­

livets representanter torde härvid bli nödvändigt. I vissa län, som mera avse­

värt kommer att beröras av undanförselplanläggningen, kan det visa sig än­

damålsenligt att särskilda arbetsgrupper bildas. Vad gäller arkivalier, konst­

föremål o. d. kan länsstyrelserna behöva biträde av särskilda sakkunniga.

Riksnämnden framhåller, alt det i vissa fall kan vara lämpligt att även de­

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

taljplanläggningen sker centralt, exempelvis beträffande förflyttning av hela företag, såsom större grossistföretag m. in. Vidare kan en sådan ordning visa sig ändamålsenlig i fråga om planläggning av undanförsel av arkivalier, konstverk o. d. Även i sådana fall måste dock förutsättas viss medverkan från länsstyrelsernas sida. Planläggningen av undanförsel av flytande bräns­ len anser riksnämnden alltjämt böra ske under medverkan av drivmedels- centralen. Fastställandet av de geografiska områden, från och till vilka undan­ försel bör planläggas, synes böra ske av riksnämnden i samråd med överbe­ fälhavaren och civilförsvarsstyrelsen under hänsynstagande till krigsmaktens planerade verksamhet i krig och planerade utrymningar.

Sedan ansvaret för undanförseln överförts till det ekonomiska försvaret, finner riksnämnden kungörelsen om skyddsplacering av varu­ förråd icke längre motiverad. Det kan nämligen icke vara rationellt att vid sidan om varandra ha en planering för skyddsplacering och en för undan­ försel. Kungörelsen synes för övrigt numera sakna praktisk betydelse. Därest framdeles överenskommelser kan träffas med varuägare om frivillig omflytt­ ning av varor i skyddssyfte, bör detta, menar riksnämnden, ske i anslutning till undanförselplanläggningen och i form av sådan »frivillig undanförsel» i ett tidigt skede som i det föregående omnämnts. En föreskrift om skvldighet för försörjningsmyndigheterna att verka för frivilliga omflyttningar av egen­ dom har intagits i nämndens förslag till kungörelse (9 §).

Vad slutligen angår de föreslagna bestämmelserna om förstöring på­ pekar riksnämnden att de icke innebär några väsentligare förändringar i för­ hållande till vad som för närvarande gäller.

Remissyttrandena

Remissinstanserna tillstyrker i allt väsentligt de framlagda förslagen eller lämnar desamma utan erinran. Behovet av ny lagstiftning rörande undan­ försel och förstöring understrykes i flera yttranden. Av allmänna uttalan­ den må följande här återges.

Länsstyrelsen i Malmöhus län och civilbefälhavaren i första civilområdet anser författningarna i det stora hela vara lämpliga och väl avvägda. Läns­ styrelsen i Kopparbergs län och civilbefälhavaren i femte civilområdet häl­ sar med tillfredsställelse förslaget till nya författningsbestämmelser och framhåller, alt avsaknaden av tidsenliga bestämmelser uppenbart inverkat hämmande på planläggningsarbetet. Länsstyrelsen i Gävleborgs län finner förslagen i huvudsak lämpliga och uttömmande och menar att den nödvän­ diga handlingsfriheten för myndigheter i regional och lokal instans är väl tillgodosedd. Enligt länsstyrelsen i Norrbottens län har de vidgade motiv för undanförsel, som numera finnes till följd av den vapentekniska utveck­ lingen och den därav betingade omfattande utrymningsplanläggningen, väl beaktats. De framlagda förslagen tillgodoser således i allt väsentligt behovet av moderna författningsregler på området. Civilbefälhavaren i tredje civil­ området uttalar, att begreppet undanförsel fått en vidare betydelse än tidi­ gare och skall kunna omfatta alla förnödenheter, som icke endast med hän­

15

syn till skyddet utan fastmera med hänsyn till användbarheten erfordras för totalförsvaret. Detta, i förening med föreslagna föreskrifter för central och regional instans om samordning av planläggningen för undanförsel och förstöring, torde medföra väsentliga fördelar ur beredskapssynpunkt. Enligt civilbefälhavaren i fjärde civilområdet har behovet av nya bestämmelser på området varit påfallande och det är därför tillfredsställande att förslag till grundläggande sådana nu föreligger. Därest den grundläggande författning­ en, såsom föreslås, får karaktär av ramlagstiftning av beredskapsnatur och kompletteras med detalj föreskrifter, som i sin egenskap av anvisningar lätt kan ändras i takt med utvecklingen inom totalförsvaret, bör förfatlnings- komplexet kunna bli ett användbart instrument för planläggning och verk­ ställighet allt efter de skilda krav på smidig anpassning omständigheterna kan komma att i olika lägen framtvinga. Sveriges grossistförbund och Stock­ holms handelskammare anser, att författningsförslagen på ett ändamålsen­ ligt sätt anpassats efter utvecklingens krav och även i övrigt erhållit en i hu­ vudsak tillfredsställande utformning, och Kooperativa förbundet noterar med tillfredsställelse att förslagen synes innebära en realistisk anpassning till tidens krav.

Vad gäller undanförselns syfte biträder länsstyrelsen i Öster­ götlands län, länsstyrelsen i Kopparbergs län och civilbefälhavaren i femte civilområdet, handelskammaren i Göteborg samt handelskammaren i Gävle uttryckligen uppfattningen att ej endast skyddsändamålet utan även och kanske främst folkförsörjningssynpunkterna skall beaktas. Det anses så­ ledes vara av största betydelse att en ändamålsenlig geografisk fördelning av viktigare förnödenheter med hänsyn till större befolkningsomflyttningar göres även om därigenom någon reell förbättring av skyddet icke ernås. Läns­ styrelsen i Östergötlands län anser benämningen »undanförsel» vara lämp­ lig för samtliga ifrågakommande åtgärder och statens biltrafiknämnd håller före, att slopandet av åtskillnaden mellan »bortförande» och »utspridning» samt av undanförselns anknytning till civilförsvarsområden är ägnat att underlätta uppnåendet av lagens syfte.

Beträffande tidpunkten för undanförsel understryker bl. a. länsstyrelsen i Östergötlands län och civilbefälhavaren i andra civilområdet önskvärdheten av att undanförsel sker i ett så tidigt skede som möjligt; i vart fall måste de för folkförsörjningen betydelsefullaste varuförråden un- danloras innan slutlig utrymning sker.

Handelskammaren i Göteborg anför:

Det synes uppenbart alt, såsom riksnämnden framhållit, någon undanför­ sel i större omfattning ej kan äga rum samtidigt med mobilisering och ut­ rymning. De transporter, som kommer att erfordras för en undanförsel av verklig betydelse, torde vara så omfattande, att enda möjligheten ligger i åtgärdens vidtagande före utrymning och mobilisering. För de enskilda före­ tagen måste emellertid alltid en undanförsel av nu angivet slag bliva ytterst kännbar och medföra avsevärda kostnader och svårigheter i fråga om rörel­ sens bedrivande. Beslutet om undanförsel, som enligt förslaget liksom hit­ tills skall ankomma på Kungl. Maj:t,, måste därför vara grundat på mycket

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

noggranna överväganden. Begreppet »krigsfara» som enligt lagtexten, § 1, kan utgöra motivet för ett sådant beslut, är mycket mångtydigt och även om man, såsom det säges i riksnämndens kommentar, icke ger ordet »en allt­ för snäv tolkning», blir avgörandet svårt, icke minst därför att det måste träffas i god tid innan sådana åtgärder som mobilisering och utrymning kunna komma i fråga. Enligt förslaget förutsättes, att beslutet om undan- försel t. o. m. kan komma att fattas innan övrig beredskapslagstiftning, så­ som t. ex. förfogandelagen och allmänna ransoneringslagen, trätt i kraft. Man kan under sådana förhållanden icke undgå att känna en viss tvekan om den föreslagna lagstiftningens praktiska betydelse över huvud taget, men samtidigt står det klart, att spörsmålet icke kan lämnas helt öppet, och att vissa normer måste finnas så att det fredstida förberedelsearbetet åtmins­ tone får några fasta riktpunkter.

Rätten att meddela beslut om undanförsel har, framhåller Sve­ riges grossistförbund, förbehållits Kungl. Maj :t, dock med det väsentliga un­ dantaget att under högsta beredskap även riksnämnden skall få sådan rätt. I och för sig synes en sådan anordning praktisk med hänsyn till behovet av att vid krigshot i ett relativt tidigt skede kunna genomföra de med lag­ stiftningen avsedda åtgärderna. Förbundet ifrågasätter dock om icke riks­ nämndens befogenhet att meddela beslut om undanförsel då högsta bered- skapsgrad anbefallts är av den betydelse, att bestämmelse härom bör inflyta i lagen.

Med hänsyn till den allmänna målsättningen för det ekonomiska försvaret anser Sveriges köpmannaförbund någon erinran ej kunna göras mot Kungl. Maj :ts befogenhet att vid krig eller krigsfara delegera beslutanderätten rö­ rande undanförsel och förstöring till »den myndighet Konungen bestämmer». Förbundet förutsätter emellertid, att beslut om och genomförande av åt­ gärderna som regel föregås av handläggning inom regeringen.

Genomförandet av undanförsel bör enligt länsstyrelsen i

Östergötlands län, såsom föreslagits, i regel ankomma på den enskilde varu­ ägaren, och länsstyrelse bör vara den myndighet, som har ansvaret för ge­ nomförandet. Länsstyrelserna bör söka anskaffa transportmedel och arbets­ kraft och om så är möjligt bör civilförsvarsorganisationen medverka genom att ställa handräckningsmanskap och transportmedel till förfogande. — Att länsstyrelsen skall hjälpa de enskilda varuägarna att genomföra undanför- selåtgärder genom att i första hand söka anskaffa erforderliga resurser är, uttalar länsstyrelsen i Västernorrlands län, en viktig princip, som är både realistisk och svarar mot länsstyrelsens resurser i detta avseende.

Frågan om behovet av arbetskraft och transportmedel har tagits upp i några remissyttranden. Länsstyrelsen i Kopparbergs län och civilbefälhava­ ren i femte civilområdet anser att spörsmålet om anskaffande av arbetskraft bör ägnas särskild uppmärksamhet och framhåller att under vissa moment av undanförsel, särskilt vid lastning och lossning, efterfrågan på arbets­ kraft torde bli särskilt påfallande. De båda myndigheterna håller före, att föreskrift bör meddelas om rätt att ta i anspråk också arbetskraft. Även om detta, såsom riksnämnden anfört, skulle innebära en extraordinär åtgärd,

17

synes en sådan föreskrift nämligen nödvändig för att säkerställa att undan-

förselåtgärder i ett tidigt skede överhuvudtaget skall kunna genomföras. I

ett sådant läge bör man icke vara beroende av att behöva avvakta tillämp­

ningen av beredskapslagarna överlag. — Länsstyrelsen i Kronobergs län un­

derstryker, att efter transportmedlen arbetskraften torde vara den viktigaste

faktorn för att genomföra undanförsel och att utan tillräcklig arbetskraft

för lastning och lossning s. k. frivillig undanförsel troligen icke kommer att

ge önskvärt resultat.

Med tanke på de olika praktiska problem, som måste förutsättas uppkom­

ma vid en undanförsel i sent skede, betonar flera remissorgan önskemålet

om frivillig undanförsel. Länsstyrelsen i Kopparbergs län och civilbefälhava­

ren i femte civilområdet understryker sålunda nödvändigheten av att författ­

ningsbestämmelserna erhåller sådan formulering att frivillig undanförsel av

förnödenheter till ur beredskapssynpunkt lämpliga områden redan i fred

gynnas i största möjliga utsträckning för att minska påfrestningarna i ett

senare skede, då militära och civila behov konkurrerar om transportmedlen.

Civilbefälhavaren i fjärde civilområdet finner det mycket viktigt att det

påtagliga behovet av att förbereda placering av större och viktiga varuförråd

så, att undanförsel därav ej erfordras i ett skärpt läge, klart skjutes i för­

grunden och i möjligaste mån vinner beaktande hos de planläggande myn­

digheterna. —- Enligt Kooperativa förbundet förestavas lokaliseringen av de

enskilda företagens lagerlokaler huvudsakligen av ekonomiska skäl, bl. a.

med beaktande av transportkostnaderna och beroendet av befolkningens

lokalisering i fredstid, och rekommendationen om frivillig undanförsel redan

i fredstid torde därför icke få någon större reell betydelse. För att förbe­

reda en praktiskt fungerande försörjningsorganisation i ett beredskapsläge

synes det förbundet nödvändigt, att frågan göres till föremål för en grund­

lig utredning, bl. a. med hänsyn till de lokaliseringsplaner som distributions­

apparaten och näringslivet i övrigt nu arbetar med.

I detta sammanhang må även redovisas vid remissbehandlingen framkom­

na synpunkter på frågan om ersättning vid frivillig undanförsel. Erfaren­

heter från konferenser och försvarsövningar synes ge vid handen, framhål­

ler länsstyrelsen i Jönköpings län, att undanförsel efter det allmänna förfo­

gandelagen trätt i kraft (anbefalld undanförsel) ej torde få önskad omfatt­

ning främst till följd av brist på transportmedel. Så länge en varuägare eller

varuinnehavare ej säkert kan räkna med viss ersättning för frivillig undan­

försel torde emellertid dylik komma till stånd endast i mycket begränsad

omfattning. Länsstyrelsen anser därför, att för egendom, som avsetts bli

föremål för undanförsel och som efter överenskommelse mellan egendomens

ägare eller innehavare och myndighet frivilligt bortförts, innan beslut här­

om meddelats, ägaren eller innehavaren lämpligen bör kunna tillerkännas

ersättning även om formellt beslut om undanförsel sedermera icke medde­

lats. Liknande synpunkter anföres av länsstyrelsen i Kronobergs län

— som

anser de oklara bestämmelserna komma att verka återhållande både på

myndigheternas initiativ att söka nå överenskommelser och på ägarnas vil-

Bihang till riksdagens protokoll 1961. t sand. Nr 202

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

lighet att träffa överenskommelser om frivillig undanförsel — samt av Sve­ riges industriförbund, Stockholms handelskammare och Skånes handelskam­ mare. Länsstyrelsen i Gävleborgs län hävdar, att ägare eller innehavare i särskilda fall bör kunna få skälig ersättning även om undanförselbeslut sedermera ej meddelas. Sveriges grossistförbund menar att möjligheter bör finnas att i överenskommelse, som träffas mellan egendomens ägare eller innehavare och riksnämnden, intaga vissa utfästelser om ersättning av statsmedel i de fall, där ersättning enligt kungörelseförslaget icke kan ifrå- gakomma. Från beredskapssynpunkt är uppenbarligen betydande fördelar förenade med frivilliga överenskommelser, som kan träffas på förhand och vid en kris effektueras i ett relativt tidigt skede. För att animera ägare eller innehavare av egendom till sådana uppgörelser synes det emellertid ange­ läget att ersättning kan komma i fråga även i fall där undanförsel verkställts men —■ genom att krisläget hävts —- något beslut om undanförsel icke med­ delats. Länsstyrelsen i Västernorrlands län framkastar tanken på att i undan- förselförfattningarna införa ett nytt begrepp »frivillig undanförsel» varom »Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer» äger förordna. Först efter sådant ställningstagande — som enligt länsstyrelsen torde kunna göras tidigare än ett beslut om verklig undanförsel — skulle ersättningsregler träda i kraft. I yttrandet av länsstyrelsen i Malmöhus län och civilbefälhava­ ren i första civilområdet ifrågasättes om icke den i 10 § kungörelseförslaget intagna ersättningsbestämmelsen såsom varande av civillags natur har sin rätta plats i lagen.

När det gäller planläggningen av undanförsel och förstöring är det enligt civilbefälhavaren i fjärde civilområdet angeläget, att riksnämnden —• med hänsyn till dess' centrala ställning inom det ekonomiska försvarets gränser och dess framträdande uppgift att genom sina åtgärder trygga för­ sörjningen — bär huvudansvaret under medverkan av myndigheter med be- redskapsuppgifter inom andra försörjningsområden. Kooperativa förbundet finner det vara ändamålsenligt att frågor om undanförsel och förstöring be­ handlas inom den ekonomiska försvarsberedskapens ram samt att detaljpla­ neringen i huvudsak överföres på länsstyrelserna.

Erforderliga anvisningar för planläggning av undanförselåtgärder m. m. anser civilbefälhavaren i fjärde civilområdet böra utfärdas av Kungl. Maj:t på riksnämndens förslag. Dessa anvisningar är nämligen av så väsentlig na­ tur och reglerar verksamheten hos andra under Kungl. Maj :t lydande myn­ digheter, såsom t. ex. länsstyrelserna, att det enligt de principer som gäller för svensk statsförvaltning icke bör ankomma på ett centralt verk utan en­ dast på Kungl. Maj :t att förläna dem giltighet.

Liksom riksnämnden finner länsstyrelsen i Östergötlands län, civilbefäl­ havaren i andra civilområdet och Kooperativa förbundet kungörelsen om skyddsplacering av varuförråd m. m. kunna upphävas.

I vissa remissvar behandlas i övrigt frågor, som närmast har intresse för planläggningsarbetet och de anvisningar vederbörande myndigheter torde få överväga. Några remissmyndigheter påpekar, att länsstyrelsernas personal­

19

resurser torde vara otillräckliga för allför vidgade arbetsuppgifter och me­

nar att problemet bör beaktas av statens organisationsnämnd i samband med

pågående undersökningar om civilförsvarsärendenas handläggning vid läns­

styrelse. Tanken på att till länsstyrelserna knyta särskilda arbetsgrupper

med representanter även för näringslivet liksom att för planläggning av

undanförsel av arkivalier och konstföremål m. m. anlita speciella sakkun­

niga finner flera remissorgan välgrundad. I sistnämnda sammanhang för­

ordas också från något håll att civilförsvarsutredningens förslag om bildan­

det av ett kulturskyddsråd snarast förverkligas. Sättet för bestämmande av

ersättning inom det ekonomiska försvarets område överhuvudtaget har för­

anlett vissa principiella synpunkter i yttrandet av länsstyrelsen i Malmöhus

län och civilbefälhavaren i första civilområdet. Yttrandet utmynnar härvid i

förslag om närmare utredning rörande värderingsnämnder m. m., en utred­

ning som dock icke bör få fördröja genomförandet av föreliggande författ-

ningsförslag.

Departementschefen

Det förslag till lag om undanförsel och förstöring, som riksnämnden efter

samråd med överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, jordbruksnämnden

och sjukvårdsberedskapsnämnden framlagt, bygger i huvudsak på gällande

lagstiftning. Föreslagna ändringar syftar till att anpassa lagbestämmelserna

efter numera rådande förutsättningar. Förslaget och motiven för detsamma

har överlag tillstyrkts eller lämnats utan erinran vid remissbehandlingen.

I många yttranden understryks behovet av en reviderad lagstiftning och

konstateras att förslaget synes väl anpassat efter utvecklingens krav. Jag

kan i allt väsentligt biträda den uppfattning som sålunda kommit till ut­

tryck. Därest den grundläggande författningen i ämnet liksom hittills får

karaktär av ramlagstiftning av beredskapsnatur och kompletteras med till-

lämpningsföreskrifter samt med anvisningar, vilka lätt kan ändras i takt

med utvecklingen, bör enligt min mening författningskomplexet kunna bli

ett användbart instrument för planläggning och verkställighet av undan­

försel och förstöring. Från beredskapssynpunkt framstår det såsom högst

angeläget att hithörande frågor blir tillfredsställande lösta.

Med hänsyn till den överensstämmelse som råder mellan gällande lagstift­

ning och den föreslagna lagen anser jag mig kunna begränsa de allmänna

uttalandena till huvudsakligen sådana spörsmål, vilka föreslås bli lösta på

annat sätt än hittills eller beträffande vilka skilda åsikter framförts.

I fråga om undanförselns syfte torde skyddsändamålet — som

enligt gällande rätt utgör det enda motivet för undanförsel — alltjämt bli

av primär betydelse. Med tanke på det väsentligt ändrade utgångsläget, i

första hand till följd av massförstörelsevapnens utveckling och därav be­

tingade omfattande utrymningsplaner, måste emellertid de rena folkförsörj-

ningssynpunkterna hädanefter komma till tydligare uttryck. Enighet råder

sålunda om att möjlighet bör finnas att besluta om undanförsel jämväl för

2j- Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 202

Kungi. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

20

att nå eu från beredskapssynpunkt ändamålsenligare geografisk fördelning

av för försvaret eller folkförsörjningen viktigare förnödenheter även om

någon reell förbättring av skyddet därigenom icke uppnås. De ändrade be­

tingelserna synes också motivera att man slopar nuvarande uppdelning i två

huvudtyper av undanförsel samt anknytningen till civilförsvarsområden.

Det ligger i sakens natur, att tidpunkten för genomförande

av undanförsel är en betydelsefull faktor. För att undvika eller mildra

de komplikationer av skilda slag, som synes ofrånkomliga därest mobilise­

ring, utrymning och undanförsel måste genomföras i stort sett samtidigt, bör

strävan vara att åstadkomma erforderliga undanförselåtgärder i ett så tidigt

skede som det överhuvudtaget är möjligt. I syfte att vidga möjligheterna att

tidigare än vid krig eller krigsfara — då samtliga beredskapslagar är av­

sedda att senast träda i tillämpning — vidta nödiga åtgärder föreslår jag att

i lagen upptages en bestämmelse av innebörd att under andra utomordent­

liga förhållanden Kungl. Maj :t med riksdagens samtycke skall äga förordna

om undanförsel.

Förslaget att genomförandet av undanförsel också fortsätt-

ningsvis böi i princip ankomma pa vederbörande ägare eller innehavare av

egendomen biträder jag. Skälet härför är icke blott att ägaren eller inneha­

varen ofta har ett starkt eget intresse av att egendomen flyttas utan även och

kanske främst att myndigheterna saknar praktiska möjligheter att verkstäl­

la undanförseln. Det är emellertid av största vikt att den enskilde vid behov

får hjälp av myndigheterna, i första hand länsstyrelserna, med anskaffande

av erforderliga resurser i form av transportmedel, arbetskraft m. m. I det

sammanhanget påkallar frågan om ianspråktagande av dylika resurser upp­

märksamhet. Jag delar riksnämndens och flera remissmyndigheters uppfatt-

ning lörande behovet av särskilda förfoganderättsbestämmelser. Visserli­

gen kan i vissa lägen allmänna förfogandelagen förutsättas vara i tillämp­

ning och således möjliggöra ianspråktagande även för här avsett ändamål.

Emellertid är att märka att förfogandelagstiftningen ej täcker hela undan-

1'örselområdet — arkivalier, kulturhistoriska föremål etc. faller exempelvis

utanför och dessutom är det, såsom jag redan framhållit, synnerligen

önskvärt att undanförsel kan ske redan innan beredskapslagarna i övrigt

satts i tillämpning. Vid sådant förhållande torde särskilda förfoganderegler

i undanförsellagen vara erforderliga. Vad gäller transportmedel utgår jag

ifrån att undanförselmyndigheterna anlitar den allmänna civila transport­

ledning, som organiseras. Liksom riksnämnden är jag av den åsikten att

föreskrift om ianspråktagande av arbetskraft med särskild tjänsteplikt där­

emot ej lämpligen bör komma i fråga. Man torde nämligen ha anledning

rakna med att, därest erforderlig arbetskraft ej finns att tillgå exempelvis

genom civilförsvarets försorg, tjänstepliktslagen blir tillämplig eller speci­

ella åtgärder i annan ordning vidtages.

Jag har förut berört frågan om undanförsel i tidigt skede. Härvid bör be­

aktas möjligheterna till frivillig undanförsel, d. v. s. ägare eller innehavare

av egendom kan främst i eget intresse verkställa planenlig undanförsel, ehu­

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1961

21

ru sådan ej anbefallts. Det måste anses vara ett allmänt intresse att stödja

enskilda initiativ i den riktningen och myndigheterna bör därför i möjligaste

mån verka för att åstadkomma överenskommelser med olika företagare om

dylik undanförsel. Av avgörande betydelse är dock de ersättningsspörsmål

som härvid torde uppkomma. Såsom en del remissorgan påpekat lär riks-

nämndens rekommendationer i fråga om ersättning icke vara tillräckliga för

att stimulera egendomsägare till frivillig undanförsel. Å andra sidan är det

icke möjligt att i förevarande sammanhang föreslå ersättningsregler av mera

generell innebörd. Såsom princip torde som riksnämnden förordat böra gäl­

la, att den som utför frivillig undanförsel, därest beslut om undanförsel

sedermera meddelas, ej skall komma i sämre ekonomiskt läge än den som

verkställer undanförsel först efter beslutet. Härutöver synes det emeller­

tid önskvärt att statsmedel ställs till förfogande så att riksnämnden och

andra fackmyndigheter efter överenskommelser i särskilda fall och beträf­

fande viktigare förnödenheter beredes möjlighet att helt eller delvis ersätta

egendomsägare för frivilliga undanförselåtgärder. Jag är i enlighet häimed

beredd att — efter utredning av frågan inom fackmyndigheterna — medver­

ka till förslag till riksdagen om anvisande av visst anslag å beredskapsstat

för ändamålet.

Ett snabbt och effektivt utförande av undanförsel- och förstöringsåtgär-

der förutsätter en omfattande planläggning. De föreslagna lagbestäm­

melserna är liksom gällande lagstiftning avsedda att utgöra det författnings-

mässiga underlaget för vidtagandet av nödiga åtgärder. Tyngdpunkten ligger

emellertid från beredskapssynpunkt på den planering som i skilda hänseen­

den fordras för att det hela i en aktuell situation skall kunna fungera. Här­

vidlag är planläggningen i såväl central som regional instans av största vikt.

Bestämmandet av undanförsel- och mottagningsområden, upprättandet av

organisationsplaner, frågor angående transportmedel, emballage, lagerloka­

ler m. in. samt organisatoriska spörsmål av olika slag är väsentliga problem.

De riktlinjer riksnämnden uppdragit beträffande planläggningsarbetet kan

jag i väsentliga delar biträda. Erforderliga tillämpningsföreskrifter till lagen

kommer att utarbetas på grundval av det av riksnämnden framlagda kungörel­

seförslaget med vederbörligt beaktande av vid remissbehandlingen och eljest

framkomna synpunkter. Jag är angelägen om att redan nu betona, att frå­

gan om länsstyrelsernas befattning med undanförseluppgifter måste särskilt

beaktas. Avslutningsvis vill jag framhålla, att ett planläggningsarbete un­

der senare år kontinuerligt bedrivits. En översyn och förnyelse av denna

planläggning är emellertid påkallad efter den senaste utvecklingens krav

och sedan delvis nya lagbestämmelser trätt i kraft.

Till vissa frågor i samband med den föreslagna lagstiftningen torde jag

få återkomma i specialmotiveringen till förslaget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

22

Kungi. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

III. Förslag till lag om upphävande av lagen angående skyldighet att

meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser

Enligt lagen den U oktober 1939 (nr 726) angående skyldighet att med­ dela uppgifter om kostnader för krigsleveranser kan företag, som på grund av krigsleveranskontrakt »varom förmäles i särskilda av Kungi. Maj:t utfärdade bestämmelser» är skyldigt att för kronans räkning mot ersättning tillverka, bereda, istandsätta eller eljest till kronan leverera förnödenhet som är behövlig för krigsmakten, av vederbörande myndighet åläggas att dels lämna myndigheten uppgifter om kostnaderna för tillverkningen, be­ redningen etc. dels ock för kontroll förete handelsböcker och affärshand­ lingar. Förutsättningen är, att skyldigheten att tillverka etc. inträtt i enlig­ het med förordnande av Kungl. Maj:t, då rikets försvar eller dess säkerhet eljest det kräver, och att uppgifterna behövs för ersättningsfrågans bedö­ mande.

Riksnämnden har i en den 24 oktober 1956 till handelsdepartementet in­ kommen skrivelse hemställt att Kungl. Maj :t måtte dels upphäva kungörel­ sen den 2 december 1938 (nr 663) med vissa bestämmelser om krigsleveran­ ser m. m. dels också föreslå riksdagen att lagen angående skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser upphäves. Beträffande frågan om lagens upphävande anför riksnämnden följande.

Av motiven till lagen (prop. nr 4 vid 1939 års urtima riksdag) framgår, att lagen asyftade att underlätta en skälig prissättning på förnödenheter som levererades till kronan på grund av krigsleveranskontrakt enligt kun- gorelsen nr 663/1938 och alltså utan att tvångsåläggande enligt allmänna

„yt°v’an<^e^a^en tillgripits. Det förutsattes därvid, att förfogandelagens er­ sättningsregler skulle tjäna såsom huvudsakliga riktlinjer för de statliga myndigheterna vid förhandlingar om priset å förnödenheter som leverera­ des enligt krigsleveranskontrakt ävensom vid prövningen hos de skiljenämn­ der som omnämndes i dåvarande krigsleveranskontrakt.

Då kungörelsen upphäves, bortfaller det hittillsvarande underlaget för en eventuell tillämpning av lagen. Dessutom tillgodoses numera syftet med la-

1 £^nnan prdning. Den nuvarande tidsbegränsade prisregleringslagen er­

sattes den 1 januari 1957 med en allmän prisregleringslag (SFS 1956: 236), en permanent beredskapslag att tillämpas vid krig, krigsfara eller i vissa andra extraordinära situationer. Denna lag upptager visserligen ej de be­ stämmelser om uppgiftsskyldighet som finnas i nuvarande prisreglerings-

jS’ “!en 1 stället har motsvarande bestämmelser intagits i lagen om uppgifts- skyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden (SFS 1956:245), som r- * kraft den 1 januari 1957 och som avses gälla även under normala torhallanden.

Departementschefen

Kungl. Maj:t har — i enlighet med riksnämndens förslag — genom kun­ görelse den 6 juni 1957 (nr 292) om upphävande av kungörelsen den 2 de­ cember 1938 (nr 663) med vissa bestämmelser om krigsleveranser in. in. för­

23

ordnat, att sistnämnda kungörelse skall upphöra att gälla. I överensstäm­

melse härmed torde — av skäl som anförts i riksnämndens framställning

lagen angående skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleve-

ranser böra upphävas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

IV. Specialmotivering till förslaget till lag om undanförsel och förstöring

1

§•

Paragrafen motsvarar 1 § i riksnämndens lagförslag och 40 § i 1944 års

civilförsvarslag.

Riksnämnden

I överensstämmelse med vad som förordades av civilförsvarsutredningen

(SOU 1958: 13, s. 192 ff) har riksnämnden bland undanförselobjekten även

medtagit sådan egendom som arkivalier, böcker, konstverk och kulturhisto­

riska föremål av betydelse för det allmänna.

Då undanförsel icke längre ingår bland civilförsvarets uppgifter utan är

ett led i den ekonomiska försvarsberedskapen, har skäl icke ansetts före­

ligga att anknyta undanförseln till civilförsvarsområden. Förslaget upptar

därför endast en bestämmelse av innebörd, att egendomen i fråga skall fö­

ras bort från sin vanliga förvaringsplats. Den föreslagna vida formuleringen

gör det enligt riksnämnden möjligt för vederbörande myndigheter att obund­

na av andra synpunkter än sådana, som betingas av militära förhållanden

och utrymningsåtgärder, bestämma lämpliga mottagningsområden, nära

eller fjärran från undanförselområdet. Föreskriften i 41 § civilförsvarslagen

— enligt vilken bortförd egendom först efter tillstånd eller på särskilt an­

givna villkor får flyttas från det civilförsvarsområde, dit egendomen bort­

förts — har ansetts böra utgå.

I klarhetens intresse säger sig riksnämnden ha bibehållit regeln att un­

danförsel även kan gälla förflyttning av hel rörelse, »industriell eller annan

verksamhet». Nuvarande bestämmelse att beslut om undanförsel också må

avse vad som tillverkas eller eljest framvinnes efter beslutets meddelande

har däremot synts överflödig.

Remissyttrandena

Förslaget att även arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska före­

mål skall ingå bland undanförselobjekten tillstyrkes livligt av i första hand

riksarkivet, krigsarkivet, riksantikvarieämbetet och statens historiska mu­

seum samt nationalmuseum. Riksarkivet uppger, att frågan om beredande

av skydd för oersättliga arkivalier under krig eller krigsfara sedan länge

24

varit föremål för arkivets särskilda uppmärksamhet. Ansträngningarna har därvid främst inriktats på att åstadkomma ett såvitt möjligt tillfredsstäl­ lande skydd genom förvaring i skyddsrum. I den mån tillfredsställande och närbelägna skyddsrumsutrymmen ej kommer att stå till förfogande måste emellertid undanförsel planeras. Detta gäller inte bara de egentliga arkiv­ institutionerna utan även de statliga myndigheternas arkiv samt kommunala och enskilda arkiv av särskild betydelse. Nuvarande bestämmelser har icke givit stöd för effektiva åtgärder beträffande undanförsel av arkivalier. —

Landsarkivarien i Uppsala anser visserligen förslaget innebära en förbätt­ ring i förhållande till hittillsvarande ordning men menar likväl — med hän­ syn till den relativt långa tid som undanförsel av ett arkiv får antagas kräva — att undanförsel av arkivalier synes vara en utväg, som bör prövas först om annan och bättre icke står till buds.

Tidigare har anmärkts att Sveriges grossistförbund anser en bestämmel­ se om riksnämndens befogenhet att vid högsta beredskap besluta om undan­ försel vara av sådan betydelse, att den bör ha sin plats i 1 § lagen och icke i kungörelsen.

Departementschefen

Såsom jag tidigare antytt bör den grundläggande bestämmelsen om un­ danförsel av egendom vara så vid och elastisk att med stöd av densamma erforderliga åtgärder kan vidtagas. Med denna utgångspunkt och under hän­ visning till vad jag uttalat i den allmänna motiveringen till lagförslaget vill jag i det väsentliga biträda de av riksnämnden anförda synpunkterna. Den föreslagna utvidgningen av undanförselobjekten till att avse även arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål av allmän betydelse finner jag högst angelägen. I enlighet med vad jag redan framhållit ter det sig numera realistiskt att mera beakta de försörjningsmässiga aspekterna, att överge hittillsvarande anknytning till civilförsvarsområden samt att införa ett sammanfattande undanförselbegrepp.

För att möjliggöra undanförselåtgärder i ett tidigt skede föreslår jag, en­ ligt vad i den allmänna motiveringen nämnts, en vidgad rätt för Kungl. Maj :t att —- med riksdagens samtycke — under andra utomordentliga för­ hållanden än krig eller krigsfara besluta om undanförsel.

Anledning torde saknas att frångå den vanligen tillämpade tekniken att i den grundläggande författningen överlåta på Kungl. Maj :t att bestämma, vilken eller vilka myndigheter som bör få erforderliga befogenheter på det aktuella området. I vilken utsträckning Kungl. Maj:t skall överlåta på un­ derordnad myndighet att förordna om undanförsel torde få bedömas sär­ skilt i varje aktuellt fall. Av naturliga skäl torde Kungl. Maj:ts beslut rö­ rande undanförsel i regel få mera generell karaktär under det att konkreta avgöranden torde få delegeras.

Föreskriften i tredje stycket, vartill motsvarighet finns i gällande lag­ stiftning, avser att förhindra ett kringgående av beslut om undanförsel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

25

Paragrafen motsvarar 2 § i riksnämndens förslag och har sin motsvarig­ het i 42 § av 1944 års civilförsvarslag. Bestämmelsen framstår såsom bety­ delsefull främst därigenom att den ger möjlighet att i ett krisläge förhindra varutillförsel till områden, varifrån enligt planläggningen undanförsel skall ske.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

2

§•

3 §•

Paragrafen motsvaras av 3 § i riksnämndens förslag och har väsentligen samma innebörd som 66 § i 1944 års civilförsvarslag.

Som jag tidigare understrukit skall ägaren eller innehavaren av egendo­ men i princip själv svara för undanförseln. Ett visst förtydligande av orda­ lydelsen har skett i departementsförslaget.

Självfallet kan ej bortses från att ägaren eller innehavaren av ett eller annat skäl är förhindrad att ombesörja undanförselåtgärder. Detta måste emellertid den ansvariga myndigheten snarast få kännedom om så att un­ danförseln kan ske genom myndighetens försorg. Anmälningsskyldighet kan väl, såsom länsstyrelsen i Malmöhus län och civilbefälhavaren i första civil­ området framhållit i sitt yttrande, vara befogad också i andra hänseenden, exempelvis beträffande undanförselns fullbordande och egendomens omhän­ dertagande på mottagningsplatsen. Viktigast i förevarande sammanhang är dock enligt min mening den straffsanktionerade föreskriften om anmäl­ ningsplikt i fråga om uppkommet hinder för undanförseln, och jag finner ej skäl att här föreslå ytterligare rapporteringsskyldighet.

Andra stycket i paragrafen reglerar ägares och innehavares skyldighet att medverka vid förberedande åtgärder i verkställighetsskedet och att, då myn­ dighet ombesörjer undanförseln, biträda vid genomförandet därav. Här av­ ses exempelvis uttagning av varor, packning, lastning etc. Medverkan i plan- läggningsskedet kan i allmänhet påfordras med stöd av 1948 års lag om skyldighet för näringsidkare m. fl. att biträda vid planläggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap.

4 §•

Det föreslagna stadgandet överensstämmer i huvudsak med 4 § i riks- nämdens förslag och 67 § i 1944 års civilförsvarslag.

Riksnämnden

Lydelsen av paragrafens första stycke har, anför riksnämnden, något jäm­ kats i förhållande till gällande föreskrift i syfte att göra det fullt klart, att ersättning för transportkostnader samt för medverkan vid undanförsels ge­ nomförande i princip skall utgå av statsmedel. Enligt nämndens mening är dock den begränsningen alltjämt motiverad, att speciella omständigheter må föranleda avsteg från nämnda huvudregel. Hänsyn bör sålunda tagas exempelvis till att undanförseln för vederbörande varit av väsentlig bety­

26

delse och att han genom densamma undgått eljest oundvikliga förluster. Kostnader, som avses i första styckets andra mening, blir enligt lydelsen ersatta i mera begränsad omfattning.

Remissyttrandena

Motivet för uppdelningen mellan ersättning för, å ena sidan, transport­ kostnader m. m. och, å andra sidan, kostnader som eljest åsamkats ägaren eller innehavaren av egendomen till följd av undanförseln, torde, uttalar

Sveriges grossistförbund, vara den i och för sig riktiga synpunkten, att er­ sättning för det förra slaget av kostnader i regel skall fullt ut ersättas av statsmedel medan övriga kostnader bör kunna bli föremål för en viss skä- lighetsbedömning. Det förhållandet, att undanförsel i första hand sker i folk­ hushållningens och det allmännas intresse, är enligt förbundets mening ett starkt skäl för att transportkostnader och andra direkta kostnader i sam­ band med undanförseln normalt bör ersättas av staten. Den av riksnämnden föreslagna lagtexten har emellertid icke utformats på ett klarläggande sätt och ej heller kommentarerna ger en tydlig ledning. Visserligen har framhål­ lits, att ersättning för transportkostnader samt för medverkan vid förbere­ delser eller för biträde med undanförsel i princip skall utgå av statsmedel.

Omedelbart därefter har emellertid anförts, att speciella omständigheter bör kunna föranleda avsteg från huvudregeln och att hänsyn sålunda bör kunna tagas exempelvis till att undanförseln för vederbörande varit av »väsentlig betydelse» och att han genom densamma undgått eljest oundvikliga förlus­ ter. En sådan tolkning synes leda till att även ersättning, som avses i första styckets första mening, i väsentlig utsträckning skulle kunna bli beroende av skälighetsprövning. För att få fullt klarlagt att ersättning i princip bör utgå för transport av egendom eller biträde med undanförsel föreslår gros­ sistförbundet, att i lagtexten anges att i dylika fall full ersättning utgår av statsmedel samt att orden »i den mån särskilda omständigheter ej annat föranleda» utgår. I varje fall bör lagtexten och kommentarerna därtill ut­ formas så, att därav tydligt framgår att åläggande för ägare eller innehavare att själv vidkännas berörda kostnader kan komma i fråga endast i alldeles speciella undantagsfall. — Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Sveriges köpmannaförbund, Stockholms och Skånes handelskammare samt handels­ kammaren i Göteborg anför liknande synpunkter. Då det emellertid torde möta svårigheter att i lagtexten ange, i vilka fall kostnader bör åläggas den enskilde, vill Stockholms handelskammare i stället förorda att i proposition i ärendet understrykes att bestämmelsen härom är avsedd att tolkas re­ striktivt.

Grossistförbundet och Skånes handelskammare anser att det icke finns anledning att bibehålla stadgandet om retentionsrätt. Köpmannaförbundet, industriförbundet och Stockholms handelskammare ger uttryck för samma uppfattning. Enligt grossistförbundet torde de förhållanden, under vilka un­ danförsel äger rum, vara så extraordinära, att retentionsrätlen i praktiken kommer att visa sig ha relativt liten betydelse. Skånes handelskammare me­

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år i961

27

nar, att de fåtaliga fall, då ersättningsskyldighet kan ifrågakomma, torde

bli mycket svåra att bedöma och att under sådana förhållanden en rätt att

kvarhålla egendom får anses vara ett alltför kraftigt ingrepp i äganderätten.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län — vars uppfattning härutinnan biträdes av

länsstyrelsen i Västernorrlands län och civilbefälhavaren i andra civilområ­

det — påtalar som en brist att lagförslaget icke upptar bestämmelser om

ersättning för förluster av egendom i följd av undanförsel eller förstöring,

i den mån dylika förluster ej gottgöres i annan ordning. I princip bor aSare»

som förlorar egendom under transport eller som tvingas förstöra egendom

för att den ej skall kunna nyttjas av fienden, erhålla ersättning av stats­

medel.

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1961

Departementschefen

Med anledning av vad som framkommit vid remissbehandlingen vill jag

understryka att, såsom även riksnämnden uttalat, ersättning för transport­

kostnader m. m. enligt första styckets första mening normalt avses skola ut­

gå av statsmedel. För att tydligare markera detta har också föreslagits en

viss jämkning av ordalydelsen i förhållande till den nuvarande. Ehuru un­

dantagsbestämmelsen således bör tolkas restriktivt, är den dock även enligt

min mening befogad i fall, då särskilda omständigheter föreligger. Stundom

torde nämligen undanförseln för vederbörande varuägare få anses vara av sa

väsentlig betydelse — exempelvis då ett grosshandelsföretags varulager flyt­

tas från utrymningsorten till evakueringsort och därigenom möjlighet ges

att omsätta varorna — att undantagsvis kostnaderna eller del av dessa skali-

gen bör bestridas av ägaren. — Vad gäller andra kostnader än direkta trans­

portkostnader m. m. synes det också fortsättningsvis motiverat att ersätt­

ning av statsmedel utgår i mera begränsad omfattning. Den situationen, att

kostnaden stått i uppenbart missförhållande till den nytta undanförselåt-

gärden medfört, kan t. ex. tänkas inträda då egendom av visst slag kravt

speciella anordningar i fråga om emballage och packning, då forvanngsloka-

ler av särskild beskaffenhet måst iordningställas etc. Skälighetsprovning

torde därvid få ske i det enskilda fallet.

Jag biträder uppfattningen, att med hänsyn främst till dess i samman­

hanget speciella karaktär bestämmelsen om retentionsrätt icke torde vara

erforderlig. I enlighet härmed har i departementsförslaget stadgandet lått

Vad gäller ersättning för förlust av egendom till följd av undanförsel

eller förstöring bör alltjämt beaktas, att dylik förlust under vissa förutsätt­

ningar kan behandlas såsom krigsskada. Gottgörelse kan följaktligen kom­

ma i fråga jämlikt lagen om ersättning för krigsskada å egendom. I övrigt

torde sådana ersäitningsfrågor böra lösas först i en aktuell situation, då det

allmänna ekonomiska läget och andra inverkande, på förband okända fak­

torer blivit klarlagda. Lagstiftning in casu eller andra erforderliga åtgärder

i syfte alt i möjligaste mån hålla vederbörande egendomsägare skadeslösa

torde då kunna påräknas.

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

5

§•

Pal agi afen, som i stort sett överensstämmer med 5 § i riksnämndens för­ slag och 43 § i 1944 års civilförsvarslag, täcker enligt riksnämndens uppfatt­ ning behovet av grundläggande författningsregel angående förstöring.

Remissyttrandena

Länsstyrelsen i Kopparbergs län och civilbefälhavaren i femte civilområ­ det samt länsstyrelserna i Gävleborgs län och Norrbottens län ansluter sig till överbefälhavarens i riksnämndens skrivelse redovisade uppfattning, att ordet »väsentligen» bör utgå. Överbefälhavarens motivering har främst varit, att tvekan icke skall råda om vilken omfattning planläggningen skall ha. De nämnda remissmyndigheterna håller före, att, om trängande fara föreligger för att egendom skall falla i fiendens hand, beslutande myndigheter svårligen kan göra några avväganden, huruvida fiendens innehav av egendomen skulle »väsentligen» underlätta hans krigsansträngningar. — Länsstyrelsen i Väs­ ternorrlands län och civilbefälhavaren i fjärde civilområdet menar däremot, att den föreslagna lydelsen innebär en önskvärd realistisk begränsning.

Departementschefen

Anledning saknas enligt min mening att borttaga den redan i gällande agregel förekommande begränsningen »väsentligen». Bibehållandet av den­

na begränsning torde icke föranleda tvekan om vilken omfattning planlägg­ ningen av förstöring skall ha.

I departementsförslaget har den ändringen vidtagits, att beskaffenheten av de hinder mot undanförsel, som må föreligga, ej närmare angivits Så­ som lansstyrelsen i Malmöhus län och civilbefälhavaren i första civilområdet i sitt remissyttrande framhållit lär nämligen hindrets beskaffenhet knappast ha nagon betydelse för spörsmålet om förstöring. Om t. ex. området där egendomen finns, är omringat av en övermäktig fiende och bedöms som för-

orat maste förutsättning för förstöring vara för handen oavsett anledning­

en till att undanförsel av egendomen ej kan ske.

„ Para»rafen bär sin motsvarighet i 6 § riksnämndens förslag och 68 8 i 1944 ars civilförsvarslag. ö

Bestammdserna om genomförande av undanförsel skall i tillämpliga delar ga la beträffande förstöring. Vid förstöring torde emellertid i betydligt stör­ re utsträckning än vid undanförsel åtgärderna komma att utföras av annan an egendomens agare eller innehavare. Naturligt nog får förstöringsåtgärder till stor del forutsättas bli ombesörjda genom militära myndigheters för- sorg. I andra fall, exempelvis vid vissa sprängningar och då det gäller att höva anl4 3 mT 7 t0lde deSSUt°m särskilda fackmän be­ hova anhtas. Mot den bakgrunden bör också ersättningsregeln i paragrafens

29

andra stycke ses. Ersättning är liksom för närvarande avsedd att utgå en­

dast för medverkan vid förberedande åtgärder för förstöring, däremot ej

för verkställighet av förstöringsåtgärder. Vid sådant förhållande kan jag

icke biträda riksnämndens förslag angående ersättning för medverkan vid

förstöring. Bestämmelsen härom har följaktligen fått utgå. Frågan om er­

sättning för förstörd egendom har jag berört under 4 §.

7 §•

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 7 § i riksnämndens lagförslag

men saknar direkt motsvarighet i gällande lagstiftning.

Skälen för en särskild förfoganderegel har redovisats i den allmänna mo­

tiveringen. Genom hänvisningen till allmänna förfogandelagen kan olika for­

mer av ianspråktaganden bli möjliga. En innehavare av transportmedel kan

åläggas antingen att ställa detta till förfogande eller att fullgöra ett fors-

lingsuppdrag, innehavaren av en lageranläggning kan åläggas att lagra för­

nödenheter, som han ej själv äger, o. s. v. Hänvisningen till förfogandelagen

innebär vidare, att där förekommande ersättningsregler m. m. blir tillämp­

liga. Jag erinrar om mitt tidigare uttalande, att jag ej funnit tillräckliga skäl

föreligga att i förevarande sammanhang föreslå ett stadgande även om ian-

språktagande av arbetskraft.

8

§•

De föreslagna påföljdsbestämmelserna överensstämmer i huvudsak med

vad riksnämnden i 8 § föreslagit och har i det väsentliga sin motsvarighet i

91 § av 1944 års civilförsvar slag.

Riksnämnden

I förhållande till gällande lag har, påpekar riksnämnden, den ändringen

föreslagits att straffmaximum om två års straffarbete ansetts böra vara

tillämpligt om omständigheterna allmänt sett är synnerligen försvårande

oavsett vilken beredskapsgrad som gällt vid brottets begående. Underlåten­

het att utan giltigt skäl verkställa anbefalld undanförsel torde böra straffbe­

läggas på samma sätt som verkställande av undanförsel i strid mot givna

bestämmelser. Däremot har riksnämnden icke ansett sig böra biträda ett av

överbefälhavaren framfört förslag om straff även för den som underlåter att

verkställa anbefalld förstöringsåtgärd. Enligt riksnämnden kan det näm­

ligen synas tveksamt, huruvida det är rimligt att under straffhot fordra för­

störingsåtgärder och huruvida sådant straffhot verkligen kan antagas på­

verka vederbörandes beredvillighet att utföra förstöringen.

Remissyttrandena

Hovrätten för Västra Sverige anför:

Det föreslagna stadgandet om straff för den som utan giltigt skäl under­

låter att verkställa undanförsel utgör eu nyhet i jämförelse med gällande

rätt. Att en sådan bestämmelse hittills ansetts kunna undvaras torde sam­

manhänga med att undanförsel enligt nu gällande lagstiftning kan beslutas

il liihang Ull riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 202

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

30

endast i syfte att bereda egendom bättre skydd mot krigshandlingar. Och i regel torde ägarens eller innehavarens naturliga intresse av egendomens bevarande utgöra tillräcklig garanti för att han fullgör vad på honom an­ kommer för att egendomen genom undanförsel skall skyddas mot krigs- skada. Om däremot såsom nu föreslås undanförsel skall kunna beslutas även i syfte att få till stånd en med hänsyn till folkförsörjningen ändamålsenli- gare geografisk fördelning av viktigare förnödenheter, så ökas naturligen risken för att en eller annan undandrager sig att ställa sig till efterrättelse ett meddelat beslut om undanförsel. Den föreslagna nya straffbestämmelsen synes däiför väl grundad. — Av de för brott mot undanförselbestämmelser- na föreslagna straffsatserna skall den svåraste, straffarbete i högst två år, tillampas om omständigheterna äro synnerligen försvårande. I gällande lag­ stiftning uppställes som ytterligare förutsättning för ådömande av straff­ arbete att brottet begåtts under högsta civilförsvarsberedskap. Frånvaron av en dylik föreskrift i det föreliggande förslaget är väl närmast att betrakta som en konsekvens av att bestämmelserna om undanförsel genomgående frigjorts från sambandet med civilförsvarslagstiftningen. Någon större ändring i sak torde ej föranledas av förslaget. Det kan nämligen antagas, att domstolarna vid bedömandet av om omständigheterna äro synnerligen försvårande sär­ skilt beakta brottets farlighetsgrad med hänsyn till det allmänna läget då brottet begicks. — Medan enligt nu gällande* lagstiftning om undanförsel adomande av förverkandepåföljd är beroende av att någon fälles till straff, kan enligt förslaget sådan påföljd komma i fråga där någon övertygats om straffbelagd gärning. I detta avseende saknas anledning till erinran mot för­ slaget, som härutinnan överensstämmer med vissa nyare lagbestämmelser om förverkande. Däremot kunde ifrågasättas om icke orden »i den mån det finnes skäligt» i den föreslagna lydelsen borde utgå och möjligheten till par­ tiellt förverkande i stället markeras genom föreskrift att undanhållen egen­ dom (respektive värdet därav) må förklaras helt eller delvis förverkad. Här­ med skulle vinnas överensstämmelse med det förslag till ändring av straff­ lagens förverkandebestämmelser, som framlagts i ett den 16 september 1960 avgivet betänkande (Förverkande på grund av brott, SOU 1960: 28). Å and­ ra sidan har det citerade uttrycket använts i en nvligen tillkommen, när­ stående lagstiftning, civilförsvarslagen den 22 april 1960. Med hänsyn härtill och då en mera allmän revision av speciallagstiftningens regler om förver­ kande möjligen är att förvänta, torde man för närvarande böra godtaga den av riksnämnden föreslagna avfattningen.

Länsstyrelsen i Malmöhus län och civilbefälhavaren i första civilområdet, länsstyrelsen i Jönköpings län — som dock framhåller att frågan i praktiken torde komma att ha relativt liten betydelse — samt länsstyrelsen i Norrbot­ tens län ansluter sig till överbefälhavarens förslag om straffpåföljd även för underlåtenhet att verkställa anbefalld förstöringsåtgärd.

Departementschefen

Jag kan i allt väsentligt biträda de synpunkter, som anförts av riksnämn­ den och av hovrätten. Vad angår den från något håll förordade straffbestäm­ melsen vid underlåtenhet att verkställa förstöring vill jag erinra om att förstöring i relativt stor utsträckning torde utföras av annan än egendoms­ ägaren.

9 §■

Paragrafen motsvarar 9 § i riksnämndens förslag. Det ligger i sakens natur att i en situation, då myndighet beslutat om un-

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 ur 1961

danförsel- eller förstöringsåtgärder, rådrum icke finns för ett överklagande

av beslutet.

10

§.

Den föreslagna paragrafen har samma lydelse som 10 § i riksnämndens

förslag. Motsvarande bestämmelse finns i 96 § andra stycket i 1944 års

civilförsvarslag och i 84 § andra stycket av 1960 års civilförsvarslag. Såsom

tidigare framgått gäller redan vissa särbestämmelser för bl. a. järnvägarna,

statens vattenfallsverk och vissa icke statliga kraftföretag, televerket, luft­

fartsverket och krigsmakten. Författningsunderlag för utfärdande av före­

skrifter bör alltjämt finnas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

31

11

§•

Paragrafen motsvarar 11 § i riksnämndens förslag.

Jag har tidigare betonat, att tillämpningsföreskrifter och detalj anvisning­

ar har sin särskilda betydelse med tanke på det planläggningsarbete och de

förberedelser i övrigt som på förevarande område är av den allra största

vikt. Med hänsyn till de speciella behov, som här kan tänkas uppkomma,

innebär den föreslagna bestämmelsen vidare, att Kungl. Maj :t kan föreskri­

va särskilda åtgärder, som är ägnade att underlätta genomförandet av un-

danförsel och förstöring. Riksnämndens motiv härför har främst varit att

skapa underlag för stadganden i tillämpningskungörelsen angående frivillig

undanförsel. Även i andra sammanhang kan emellertid ett dylikt bemyndi­

gande vara av värde. Sålunda kan det i samband med planering för förstöring

av egendom visa sig erforderligt att i vissa fall redan i fredstid vidta spe­

ciella förberedelser för att i händelse av krig möjliggöra en snabb och ef­

fektiv förstöring. Jag anser sådana synpunkter böra beaktas och vill tillägga,

att bemyndigandet i förevarande sammanhang, där tidsfaktorn kan visa sig

bli avgörande, får anses vara av stor betydelse från beredskapssynpunkt.

Lagens ikraftträdande

Jag finner det angeläget, att den nya lagen snarast träder i kraft, och före­

slår den 1 januari 1962 såsom lämplig tidpunkt för ikraftträdandet.

övergångsbestämmelser

Enligt övergångsbestämmelser till civilförsvarslagen den 22 april 1960 skall

vad i 40—43 och 66—68 §§ i 1944 års civilförsvarslag stadgas i avseende å

undanförsel och förstöring ävensom till nämnda paragrafer anslutande be­

stämmelser i 9 kap. av samma lag alltjämt gälla, intill dess annorlunda för­

ordnas. Genom den nya lagen om undanförsel och förstöring upphör nämnda

bestämmelser att gälla.

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

V.

Departementschefens hemställan

I enlighet med vad i det föregående anförts har inom handelsdepartementet

upprättats förslag till

1) lag om undanförsel och förstöring; samt

2) lag om upphävande av lagen den It oktober 1939 (nr 726) angående

skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krig slev erans er.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslagen, av den

lydelse bilaga (Bilaga A)1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 rege­

ringsformen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av detta proto­

koll.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan

bifaller Hans Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Torbjörn Lindvall

1 Bilagan, som frånsett vissa redaktionella jämkningar är likalydande med de vid propositionen

fogade lagförslagen, har här uteslutits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

33

Bilaga B

Riksnämmlens förslag

till

Lag om undanförsel och förstöring

Härigenom förordnas som följer.

Om undanförsel

1 §•

För afl förhindra, att egendom av betydelse för försvaret eller folkför­

sörjningen eller eljest för det allmänna, såsom varuförråd, maskiner, boskap,

fordon och fartyg, ävensom arkivalier, böcker, konstverk och kulturhisto­

riska föremål genom krigshandlingar förstöras eller annorledes går förlo­

rade, eller för att nå en från beredskapssynpunkt ändamålsenligare geogra­

fisk fördelning av egendom av särskild betydelse för försvaret eller folkför­

sörjningen i krig, äger Konungen eller den myndighet Konungen bestäm­

mer vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, föreskriva, att egendo­

men skall föras till annan plats än den, där egendomen eljest förvaras (un­

danförsel).

Undanförsel må ock avse förflyttning av viss industriell eller annan verk­

samhet av betydelse som ovan sagts.

2

§•

För ändamål som i 1 § sägs äger Konungen eller den myndighet Ko­

nungen bestämmer vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, föreskri­

va, att egendom som avses i nämnda lagrum ej må föras till visst område

av riket eller ock må föras till visst område allenast efter tillstånd och på

villkor, som angivas i tillståndet.

3 §•

Har beslut meddelats om undanförsel av viss egendom, åligger det ägare

eller innehavare av sådan egendom att, i den mån det i beslutet angivits eller

av vederbörande myndighet påfordras, själv ombesörja undanförseln och

därvid ställa sig till efterrättelse de bestämmelser rörande undanförseln, som

må hava meddelats. Möter hinder att ombesörja undanförseln, skall anmälan

härom ofördröjligen göras till länsstyrelsen i det län där egendomen finnes

eller, om annan myndighet påfordrat undanförseln, till sistnämnda myndighet.

Ägaren eller innehavaren är skyldig att medverka vid förberedande åtgär­

der för undanförsel ävensom att, om myndighet ombesörjer undanförseln,

lämna nödigt biträde vid densamma.

4 §•

För transport av egendom, som dess ägare eller innehavare verkställt

till fullgörande av beslut om undanförsel, så ock för medverkan vid förbe­

redande åtgärder eller biträde med undanförsels utförande utgår ersättning

av statsmedel i den mån ej särskilda omständigheter annat föranleda. Har

kostnad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av undanförsel

34

och står kostnaden i uppenbart missförhållande till den nytta åtgärden kan

medföra för honom, är han för sådan kostnad berättigad till skälig ersätt­

ning av statsmedel.

Har egendom undanförts genom myndighets försorg, är ägaren eller inne­

havaren pliktig att återgälda myndigheten kostnaden härför, i den män han

enligt vad i första stycket sägs skolat svara för kostnaden, därest han själv

verkställt transporten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning i

fråga om kostnad, som myndighet haft för vård av undanförd egendom. Till

säkerhet föi bär avsedd fordran äger myndigheten att av egendomen kvar-

hålla så mycket som svarar mot fordringen.

Anspråk på ersättning prövas i den ordning som är stadgad beträffande

rekvisition för krigsmaktens behov.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

Om förstöring

5 §•

Föreligger trängande fara för att egendom av beskaffenhet, att fiendens

innehav därav skulle väsentligen underlätta hans krigsansträngningar, skall

falla i fiendens hand och tillåter ej tiden att egendomen undanföres eller

möter hinder häremot till följd av egendomens beskaffenhet eller på grund

av brist på transportmedel eller andra därmed jämförliga förhållanden, äger

Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer föreskriva, att egen­

domen skall förstöras eller eljest försättas ur brukbart skick (förstöring).

6

§•

Vad i 3 § stadgas om undanförsel skall i tillämpliga delar gälla beträf­

fande förstöring.

För biträde med förberedande åtgärder för eller medverkan vid förstöring

skall ersättning av statsmedel utgå efter vad i 4 § sägs.

Särskilda bestämmelser

7 §•

Myndighet, som Konungen bestämmer, äger taga i anspråk markområden,

byggnader, utrymmen, transportmedel och materiel ävensom vad eljest må

fmnas erforderligt för fullgörande av uppgift enligt denna lag, och skall

därvid vad i allmänna förfogandelagen stadgas äga tillämpning.

8 §-

Med dagsböter eller fängelse eller, om omständigheterna äro synnerligen

försvårande, med straffarbete i högst två år straffes

1. den som med vetskap om att beslut om undanförsel meddelats utan gil­

tigt skäl underlåter att verkställa undanförsel eller verkställer undanförsel

i strid mot därom givna bestämmelser eller underlåter att iakttaga i 3 S fö­

reskriven anmälningsskyldighet; samt

2. den som med vetskap om att föreskrift meddelats jämlikt 2 § bryter

mot förbud, som genom föreskriften meddelats, eller underlåter att iakt­

taga villkor, som jämlikt nämnda lagrum uppställts.

Har någon övertygats om gärning, som enligt denna paragraf är belagd

med straff, ma rätten, i den man det finnes skäligt, förklara egendom, som

undanhållits genom gärningen, förverkad till kronan eller, om egendomen

ej kan tillrättaskaffas, förplikta honom att till kronan utgiva ersättning för

egendomens värde.

ö

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

35

9 §•

Mot beslut, som meddelats enligt 1, 2, 3, 5 eller 6 §, må talan icke föras.

10 §.

Om förhållanden, som avses i denna lag, äger Konungen meddela särskilda

föreskrifter, såvitt angår anläggningar eller byggnader, som äro avsedda för

krigsmaktens behov, kommunikationsverk eller andra verk, företag eller in­

rättningar av större omfattning eller särskild beskaffenhet.

11 §\

Konungen äger föreskriva särskilda åtgärder ägnade att vid krig eller

krigsfara underlätta genomförandet av undanförsel och förstöring, så ock

i övrigt meddela de närmare bestämmelser som må erfordras för tillämp­

ningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den

Riksnämndens förslag

till

Kungl. Maj:ts kungörelse om undanförsel och förstöring

Kungl. Maj:t har, med stöd av 11 § lagen den

1961 (nr )

om undanförsel och förstöring, funnit gott förordna som följer.

Om planläggning av undanförsel och förstöring

1 §•

Med de begränsningar, som framgå av vad nedan i denna kungörelse stad­

gas, ankommer det på riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap att

planlägga undanförsel och förstöring. Vid planläggningen skall armétygför-

valtningen, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och statens jord­

bruksnämnd, varje myndighet beträffande egendom som faller inom dess

verksamhetsområde, medverka i den omfattning, som överenskommes mel­

lan riksnämnden och respektive myndighet.

Planläggning för undanförsel av arkivalier, böcker, konstverk och kultur­

historiska föremål skall ske under medverkan av krigsarkivet, riksarkivet,

kungl. biblioteket, riksantikvarieämbetet och nationalmuseum.

2

§•

Inom varje län ankommer det på länsstyrelsen att planlägga undanför­

sel och förstöring i enlighet med de anvisningar som meddelas av myndig­

het som i 1 § sägs. Länsstyrelsen skall därvid, då så finnes erforderligt,

samråda med vederbörande försvarsområdesbefälhavare.

3 §•

För vilka orter och områden planläggning av undanförsel skall ske även­

som till vilka områden undanförsel skall planeras fastställes av riksnämn-

36

den för ekonomisk försvarsberedskap i samråd med överbefälhavaren och

civilförsvarsstyrelsen.

4 §•

Vid vilka anläggningar och i vilken omfattning förstöring skall planläggas

tastställes av riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i samråd med

överbefälhavaren samt medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och

statens jordbruksnämnd, de sist nämnda två myndigheterna såvitt gäller

egendom som faller inom deras respektive verksamhetsområden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år J961

Om undanförsel

5 §•

Har på sätt stadgas i beredskapskungörelsen den 3 juni 1960 (nr 515)

beredskapsgrad I (högsta beredskapsgraden) anbefallts, äger riksnämnden

tor ekonomisk försvarsberedskap meddela beslut om undanförsel jämlikt

1 § lagen om undanförsel och förstöring och om förbud jämlikt 2 § samma

lag. Kan på grund av förbindelseavbrott eller av annan anledning riksnämn-

dens beslut icke avvaktas, äger civilbefälhavare eller, om civilbefälhavare

ej finnes eller hans beslut ej kan avvaktas, länsstyrelse meddela beslut som

nu sagts. Länsstyrelse ma även eljest, då högsta beredskapsgraden an­

befallts, förordna om sådan undanförsel inom länet som av länsstvrelsen

planlagts.

6 §•

Beslut om undanförsel må avse all egendom av viss beskaffenhet inom det

område beslutet gäller eller viss myckenhet därav eller ock viss angiven

egendom. Där omständigheterna det medgiva, skall egendomens ägare eller

innehavare erhålla tillfälle att yttra sig, innan beslutet fattas. I beslutet

ma meddelas föreskrifter om att egendom skall föras till viss ort eller visst

område, så ock om att undanförseln skall inom viss i beslutet angiven tid

verkställas genom ägarens eller innehavarens försorg. Skyldighet att un-

d,aa, ,a egendom> som innehaves av annan än ägaren, bör icke utan särskilda

skal aläggas ägaren, med mindre innehavaren medgivit, att ägaren må om­

händertaga egendomen.

Ha föreskrifter som i första stycket sägs icke lämnats i beslutet, ankom­

mer det på länsstyrelsen i det län där egendomen finnes att meddela sådana

föreskrifter, för såvitt icke riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap

eller civilbefälhavare för särskilt fall annorlunda beslutar.

Överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär myndighet,

som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare må’

da högsta beredskapsgrad gäller, meddela de föreskrifter i fråga om verk­

ställigheten av beslut om undanförsel som med hänsyn till militära opera­

tioner må finnas särskilt påkallade.

Det åligger länsstyrelsen i det län där egendomen finnes att såvitt möj-

ligt tillse, att beslut om undanförsel ävensom i anslutning därtill utfärdade

föreskrifter komma till vederbörandes kännedom.

7 §’

Då egendom undanföres genom myndighets försorg, skall myndigheten

såvitt möjligt tillse, att egendomen varken under transporten eller, därest

myndigheten ombesörjer jämväl egendomens uppläggning efter transporten,

a den nya upplagsplatsen sammanblandas med annan egendom så att ett

avskiljande icke kan ske.

37

Myndighet som undanfört egendom skall vidare, så snart ske kan, läm­

na egendomens ägare ävensom, där vid tiden för myndighetens omhandei-

tagande av egendomen annan än ägaren var innehavare av densamma, namn

debinnehavare underrättelse om undanförseln och den plats dit egendomen

förts. I fråga om varuparti, i vilket panträtt är upplåten jämlikt lagen om

viss panträtt i spannmål eller lagen om viss panträtt i spanadslin och ham­

pa, skall underrättelsen innehålla uppgift om vederbörlig benämning a den

fastighet, varå partiet upplagts, samt om förvaringsrum eller annan plats,

där detta skett, med angivande tillika, därest annat parti av varan upplag s

eller kan uppläggas i samma förvaringsrum, av den plats i rummet, dar det

ifrågavarande partiet finnes upplagt.

8 §•

Därest egendom, som undanförts genom myndighets försorg ej efter bort­

förandet omhändertages av ägaren eller annan, som vid myndig'hetens om­

händertagande av egendomen var innehavare darav, eller av nagon, a vil­

ken den förutvarande innehavarens rätt övergått, skall myndigheten taga

vård om egendomen. Vid egendomens vårdande skola bestämmelserna i / s

första stvcket i tillämpliga delar iakttagas.

Är egendom i fall som i första stycket sags utsatt för forskamnmg eller

snar förstörelse eller fordrar den alltför kostsam vård, skall den myndig­

het, som har vård om egendomen, därmed förfara på sätt, vartill omständig­

heterna föranleda; dock bör myndigheten, där särskilda föreskrifter i an­

givna hänseende ej utfärdats, i den mån så lämpligen kan ske, hanvanda

sig till närmast överordnade myndighet för att erhålla instruktion om or-

faringssättet.

9 §•

Det åligger myndighet, som i 1 § sägs, envar inom sitt verksamhetsom­

råde, att verka för frivillig placering av egendom, som avses i t § lagen om

undanförsel och förstöring, å plats som med hansyn till undanforselplan-

läggningen finnes lämplig.

10 §.

Har egendom, som avsetts bli föremål för undanförsel, efter öveiens-

kommelse mellan egendomens ägare eller innehavare och myndighet, som i

1 8 sägs, frivilligt bortförts till annan plats än den, dar egendomen eljest

förvaras, innan beslut meddelats enligt 1 § lagen om undanförsel och för­

störing, skall, därest sådant beslut sedermera meddelas och egendomen dar­

av skulle ha berörts, ägaren eller innehavaren äga samma rätt till ersätt­

ning enligt 4 g sagda lag som han skulle ägt, om bortförandet skett efter

det beslutet om undanförsel meddelats.

Om förstöring

11

§•

Har beslut om förstöring jämlikt 5 § lagen om undanförsel och förstöring

meddelats, må överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär

myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefäl­

havare, meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande samt i

den män så finnes särskilt påkallat ur militär synpunkt, om andra förhål­

landen av betydelse för verkställigheten. Sådana föreskrifter skola sa snart

ske kan av den militära myndigheten delgivas lansstyrelsen i det lan, dai

egendomen finnes.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

fnrc^Sll\^ °,m föJstörin§ ävensom, i förekommande fall, föreskrifter som i

forsta stycket sags skola av vederbörande länsstyrelse såvitt möjligt bringas

het meddcHdv^111’/0111^^ beröfres‘ 1 hängande fall må militär myndig-

den somtrS dtov

"* fo' SlörinS8 ™rkSUUl«nde även direkt till

Särskilda föreskrifter

12

§.

Myndighet, som meddelar beslut eller föreskrift enligt denna kungörelse

eller verkställer sådant beslut, skall föra förteckning över dessa ärenden

Altå 'tu?6 ar®nde skola antecknas meddelade beslut och vidtagna åtgärder

me? enLVfOrt^r

u handlin/ar skola förses med ärendets num­

mer enligt forteckningen och sammanföras i en akt. Då sådan akt eller viss

Sk“fnnick"S,rg°dV8rr!,rS. ““ värtleri"Ss"ä””<i «“»

myndighet,

enli8t 7 § lagen om “nda"rer“1

f^V1!113111-111?18 nämnda lagrum skola föreskrifterna i allmänna för-

efterrätete?sneg°r Gn 26 ^ 1954 (nr 279) 1 tiUämPliga delar lända till

_

14 §.

ring^skål räkninT! jämlikt 4 fller 6 § !agen om undanförsel och förstö-

rm0, skall rakning a den fordrade ersättningen jämte de övriga handlingar

“vreCilM^H1'11 StMi6r s*^ ersättningsanspråk, avlätlna,“n iSs-

er!ättn“gsa„1präkei' Ä”

lWP“"kle"

tesint vari

n i rf

rå'“a,n Pröv.as av allmän lokal värderingsnämnd med tillämp­

ning av bestämmelserna i rekvisitionsförordningen.

"

.........................................

15

§■

„o ^sattn!pg.iamlJkt 4 eller 6 § lagen om undanförsel och förstöring skall

mof[LitSa-lningSSkyidlghet å-agtS kronan> gäldas av den länsstyrelse, som

S t

a ersattmngen eller eljest förmedlat lokal värderings-

namnds handläggning av ärendet.

s

er*ältningsPelopp skall utanordnas så snart beslut som äger laga

kraft gentemot den ersattningspliktige föreligger.

16 §•

Beträffande åtgärder för undanförsel och förstöring vid

aj statens jarnvägar och de enskilda järnvägarna;

Vatte^nl!-Verks anläggningar och byggnader samt anläggning­

ar och byggnader tillhörande vissa icke statliga kraftföretag-

8

8

c) televerkets anläggningar och byggnader-

samt Iuftfartsanlag§ning under luftfartsverkets förvaltning eller tillsyn,

skmla ÄT °ch byggnader under vägverkets förvaltning eller tillsyn

delas g 1 d foresknfter’ som av Kungl- Maj :t i särskild ordning med-

Det åligger överbefälhavaren att besluta om de åtgärder för undanförsel

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

39

och förstöring, som skola vidtagas vid krigsmakten tillhöriga anläggningar

och byggnader.

17 §-

Det ankommer på riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap att i

samråd med berörda myndigheter utfärda erforderliga anvisningar beträf­

fande kungörelsens tillämpning.

Denna kungörelse träder i kraft den

• Genom kungörel­

sen upphäves kungörelsen den 31 augusti 1949 (nr 515) om skyddsplace-

ring av varuförråd m. m.

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1961

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 9 no­

vember 1961.

Närvarande:

justitierådet R

egner

,

regeringsrådet Jarnerup, justitieråden af Trolle,

Bomgren.

Enligt lagrådet den 7 november 1961 tillhandakommet utdrag av proto­ koll över handelsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Herti­ gen av Halland, i statsrådet den 27 oktober 1961, hade Kungl. Maj :t förord­ nat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmäl- da ändamålet inhämtas över upprättade förslag till lag om undanförsel och förstoring samt lag om upphävande av lagen den U oktober 1939 angående skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för krigsleveranser.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, föredrogos inför lagrådet av revisionssekreteraren Äke Sundquist.

Lagrådet lämnade förslagen utan erinran.

Ur protokollet:

Birgitta Liljefors

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1961

41

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet å Stockholms slott den 10 november 1961.

N ärvarande:

Statsministern

E

rlander, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

ange

,

L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, N

etzén

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

,

H

ermansson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, lagrådets den 9 november 1961 avgivna utlåtande över de den 27 oktober 1961 till lagrådet remitterade förslagen till lag om undanförsel och förstöring och lag om upphävande av lagen den 14 oktober 1939 (nr 726) angående skyldighet att meddela uppgif­ ter om kostnader för krigsleveranser.

Med förmälan att lagförslagen av lagrådet lämnats utan erinran hemstäl­ ler föredraganden, att desamma — efter vissa redaktionella jämkningar i förslaget till lag om undanförsel och förstöring — måtte jämlikt § 87 rege­ ringsformen genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­ laga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Nils van der Hceg

Stockholm 1901. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

611118