Prop. 1961:34

('angående vissa stödåt\xad gärder i anledning av skadorna å 1960 års skörd',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

1

Nr U

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående vissa stödåt­

gärder i anledning av skadorna å 1960 års skörd; given Stockholms slott den 27 januari 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande de­ partementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Netzén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställes om medgivande att utbetala kontanta bidrag till jordbrukare, som är i behov därav på grund av lidna skördeskador år 1960. Medel för ändamålet föreslås skola ställas till förfogande intill ett belopp av 20 miljoner kronor. Bidragen skall utdelas efter individuell ansökan och prövning. Fördelningen av bidragen skall handhas på i stort sett samma sätt som fördelningen av de individuella bidragen i anledning av skörde­ skador år 1959.

Av bidragsbeloppet avses 10 miljoner kronor skola täckas av det överskott av införselavgiftsmedel inom jordbruksregleringen, som uppkommit under treårsperioden 1956/57—1958/59 och som ännu inte disponerats. Kostna­ derna därutöver skall bestridas av överskott ur de medel, som under regle­ ringsåret 1960/61 inflyter genom upptagande av iniförselavgifter på jord­ brukets område.

Slutligen föreslås att av det under elfte huvudtiteln för budgetåret 1959/60 upptagna reservationsanslaget till bidrag till ersättning för vissa av över­ svämningar förorsakade skador viss del skall tagas i anspråk för ersättning efter behovsprövning av vissa år 1960 uppkomna regnskador av annan natur än skördeskador.

1

IHhang till riksdagens protokoll 1961. 1 saml. Nr 34

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

Utdrag ur protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

27 januari 1961.

N ärvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

,

E

denman

, N

etzén

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Netzén, fråga om vissa stöd­

åtgärder i anledning av skadorna å 1960 års skörd samt anför därvid.

Enligt beslut av 1960 års riksdag (prop. 1960: 153; JoU 31; rskr. 311)

skulle för reglering av skador å 1960 års skörd tillämpas en modifierad

4-procentregel. Enligt denna skulle jordbruket bli berättigat till särskild

kontant kompensation i händelse av dålig skörd för den del av produktions­

bortfall eller kostnadsökning för fodermedel, som översteg 4 procent av

inkomstsumman i en för år 1960 upprättad normkalkyl (ca 175 miljoner

kr.). Beräkning av produktionsbortfallet skulle emellertid ske endast om så

påfordrades av jordbrukets organisationer. Enär en dylik beräkning inte

påkallats, har någon utlösning av 4-procentregeln för 1960 års skörd inte

skett.

Genom beslut den 26 augusti 1960 uppdrog Kungl. Maj :t åt statens jord­

bruksnämnd att i samråd med lantbruksstyrelsen och berörda lokala organ

utreda omfattningen och arten av de mera väsentliga skador, som uppkom­

mit å 1960 års skörd till följd av väderleksförhållandena, samt att till jord­

bruksdepartementet inkomma med resultatet av utredningen.

Till Kungl. Maj:t eller jordbruksdepartementet har från bl. a. olika orga­

nisationer på jordbrukets och trädgårdsnäringens område inkommit fram­

ställningar om åtgärder i anledning av skador å 1960 års skörd. Framställ­

ningar har sålunda ingivits av Kalmar södra länsförbund av RLF angående

stödåtgärder i anledning av skördeskador inom länet, Fellingsbro södra

hushållningsgille samt Fellingsbro södra RLF-avdelning angående 1960 års

skördeskador, Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund angående stödåt­

gärder vid skördeskada på trädgårdsnäringens frilandsprodukter, lant­

bruksnämnden i Kristianstads län och Kristianstads läns hushållningssäll­

skap angående statligt stöd för skördeskador m. m., RLF-avdelningarna

inom Ölands Åkerbo och Köpingsvik storkommuner på Öland angående

ekonomiskt stöd i anledning av 1960 års skördeskador, Kalmar läns norra

Kungi. Maj.ts proposition nr 34 år 1961

3

hushållningssällskap angående åtgärder för avhjälpande av skördeskador samt Kalmar läns södra hushållningssällskap likaså angående åtgärder för avhjälpande av skördeskador. Därjämte har Hallands läns hushållningssäll­ skap inkommit med framställning angående statsbidrag för skördeskador förorsakade av ollonborrens larver in. in. över sistnämnda framställning, såvitt nu är i fråga, bär yttranden avgivits av statskontoret, lantbruksstyrel- sen och statens växtskyddsanstalt. Samtliga nu nämnda framställningar har för yttrande remitterats till statens jordbruksnämnd.

Med anledning av nyssnämnda utredningsuppdrag och till besvarande av de remitterade framställningarna har statens jordbruksnämnd i en till jord­ bruksdepartementet den 19 januari 1961 inkommen skrivelse lämnat en re­ dogörelse för 1960 års skördeskador samt framlagt vissa förslag till stöd­ åtgärder i anledning av dessa skador.

Jordbruksnämnden hemställer i skrivelsen, att Kungl. Maj :t måtte dels föreslå riksdagen att till bestridande av kostnaderna för utbetalande av bi­ drag enligt vissa i skrivelsen angivna grunder till sådana jordbrukare, som är i behov därav till följd av skördeskador år 1960, anvisa ett anslag av 7 miljoner kr., dels — efter inhämtande i den mån så erfordras av riksda­ gens samtycke — medgiva att till bestridande av kostnaderna för sagda bidrag härjämte må tagas i anspråk ett belopp av 6,5 miljoner kr. av kvar­ stående överskott av införselavgifter på jordbrukets område från treårs­ perioden 1956/57—1958/59, på visst sätt fördelat på avgiftsmedel av olika slag, ävensom ett belopp av likaledes 6,5 miljoner kr. av medel, som influ­ tit eller inflyter genom upptagande av införselavgifter inom jordbruksregle- ringen under innevarande regleringsår, med den fördelning på olika slag av avgiftsmedel, som framdeles, efter förslag av jordbruksnämnden i samråd med jordbrukets förhandlingsdelegation, fastställes av Kungl. Maj :t. Vidare hemställes, att Kungl. Maj :t — efter inhämtande i den mån så erfordras av riksdagens samtycke — måtte dels medgiva att, därest nyss angivet an­ slag anvisas först för budgetåret 1961/62, i avvaktan på att anslagsmedlen blir disponibla, motsvarande belopp må förskottsvis tagas i anspråk av re­ servationsanslaget till prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, samt att, i avvaktan på fastställande av fördelning av det föreslagna beloppet av införselavgiftsmedel från innevarande regleringsår på olika slag av avgifts­ medel, motsvarande belopp må förskottsvis tagas i anspråk av de införselav­ giftsmedel, som finnes tillgängliga hos jordbruksnämnden, dels bemyndiga jordbruksnämnden att för utbetalande av bidrag, varom här är fråga, ställa erforderligt belopp till lantbruksstyrelsens förfogande av i det föregående angivna medel, dels bemyndiga lantbruksstyrelsen att i viss angiven ord­ ning fastställa närmare grunder för fördelning av här ifrågavarande bi­ drag.

Jordbruksnämnden upplyser, att nämnden i fråga om grunderna för för­ delningen av de föreslagna skördeskadebidragen samrått med lantbruksstgrclsen. Jordbruksnämnden anmäler vidare, att nämnden och jordbrukets

Kungl. Maj:ts proposition nr 3 4 år 1961

förhandlingsdelegation under utredningsarbetets gång haft överläggningar för att på grundval av utredningsresultaten dryfta frågan, om årets skörde­ skador borde föranleda framställning om ytterligare stödåtgärder utöver vad som redan beslutats av Kungl. Maj :t och riksdagen (prop. 1960: 168;

JoU 37; rskr. 353) samt för att diskutera eventuella åtgärders omfattning och utformning.

Med anledning av jordbruksnämndens framställning och med hänvis­ ning till sin förut omförmälda framställning har Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund i särskild skrift anhållit, att kontanta skördeskadebi- drag måtte tillerkännas inte bara jordbrukare utan också de trädgårdsod­ lare, som hårdast drabbats av skördeskador.

Vidare har lantbruksstgrelsen i en till jordbruksdepartementet den 25 ja­ nuari 1961 inkommen skrivelse lämnat en redogörelse för verksamheten i fråga om statlig garanti för skördeskadelån.

Uppdraget att utreda omfattningen och arten av 1960 års mera väsentliga skördeskador har statens jordbruksnämnd fullgjort genom en serie under­ sökningar. Dessa kan indelas i tre olika kategorier nämligen a) bearbet­ ningar av de subjektiva skördeuppskattningarna per den 15 oktober 1960,

b) beräkningar på grundval av provyteuppskattningarna, de s. k. objektiva skördeuppskattningarna och c) vissa kompletterande undersökningar angå­ ende storleken av de arealer, där skörden icke kunnat bärgas, samt angående kvalitetsskador på spannmål.

Till en början lämnar jordbruksnämnden följande redogörelse för neder­ börden under juni—oktober 1960.

Nederbörden juni—oktober 1960

Sommarmånaderna (juni—augusti) kännetecknades i stora delar av lan­ det av en onormalt riklig nederbörd. Sålunda föll på ett flertal platser i lan­ det regnmängder, som var dubbelt så stora som normalmängderna. För att bedöma regnets omfattning och lokalisering har jordbruksnämnden bearbe­ tat och sammanställt vissa uppgifter ur den officiella nederbördsstatistiken för perioden juni—oktober. Uppgifterna återges i tabell 1, från vilken framgår bl. a. antalet nederbördsdagar, varmed i detta sammanhang menas dygn med nederbörd av minst 1,0 millimeter, medelnederbörd i millimeter och i procent av normalnederbörd. Som framgår av tabellen var nederbörds- mängden under juni för hela riket 24 procent större än normalt. De största överskotten registrerades inom Jämtlands län och Västernorrlands län. De mest markanta nederbördsunderskotten noterades däremot inom Malmö­ hus, Kalmar och Stockholms län. Antalet nederbördsdagar var under juni störst i Jämtlands län och minst i Kalmar läns södra del och Uppsala län. Under juli översteg nederbördsmängden den normala i riket i dess helhet med 55 procent. Nederbördsunderskott förekom endast inom mycket begrän­ sade områden. De östligaste delarna av Götaland och Svealand erhöll särskilt stora mängder eller upp till 300 procent av den normala nederbörden. I Stockholm noterades ett nytt rekord med 192,4 mm. Såsom framgår av ta-

5

Tabell 1. Nederbörden under juni och juli 1960

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

Juni 1960

Juli 1960

Antal ne­ derbörds­ dagar

Medelne­ derbörd, mm !

Procent av nor­ mal ne­ derbörd

Antal ne­ derbörds­ dagar

Medelne­ derbörd, mm

Procent av normal neder­ börd

Stockholms stad och län..

6

31

74

15

135 233

Uppsala län ......................

5

46

92

13

114 175

Södermanlands län..........

6

43

81

17

102

148

Östergötlands län..............

8

63 109

17

103 161

Jönköpings län..................

10

62

95

18

112

170

Kronobergs län..................

10

46

77

14

100 147

Kalmar läns norra del.... 6

34

64

15

107

178

Kalmar läns södra del___

5

31

72

15

104 196

Gotlands län......................

7

30

88

14

no

229

Blekinge län......................

9

37

84

13

107

210

Kristianstads län..............

9

45

81

16

112 167

Malmöhus län ..................

9

34

65

13

112

178

Hallands län......................

9

68 114

15

122 165

Göteborgs och Bohus län..

10

59 116

17

120 197

Ålvsborgs läns norra del..

10

71 118

18

138 197

Älvsborgs läns södra del..

12

79

109

20

145 177

Skaraborgs län..................

10

58

101

15

102 148

Värmlands län.................. 8

64

106

14

119 154

Örebro län..........................

10

58

90

15

120

158

Västmanlands län ..........

6

52

92

13

104

142

Kopparbergs län ..............

12

81 132

21

111 142

Gävleborgs län..................

6

60 105

14

107 165

Västernorrlands län..........

6

78 152

11

108 186

Jämtlands län .................. 14

103 177

15

105 140

Västerbotten övre .......... 9

72 133

16

in

182

» mell.............. 12

80 136

20

126 191

»

nedre .......... 6

61 132

15

82 174

Norrbotten övre ..............

11

57

114

12

73 130

» mell................. 8

63 127

10

69

108

» nedre..............

8

63 140

12

67 124

Svealand ..........................

8

62 108

15

115

155

Götaland ..........................

9

54

94

16

113 174

Norrland ..........................

9

73 140

14

92 148

Hela riket 9

67 124

15

101 155

bellen var nederbördsöverskottet störst inom Stockholms län, på Gotland och i Blekinge. Antalet nederbördsdagar var störst inom Kopparbergs län, i mellersta Västerbotten samt inom Älvsborgs läns södra del. Under augusti var nederbördsmängden för hela landet 57 procent större än den normala. Största överskotten noterades inom Södermanlands län, i nedre Västerbot­ ten och i Kalmar läns södra del. Antalet nederbördsdagar var störst inom Östergötlands län och Älvsborgs läns södra del. Nederbördsrekord för augusti noterades i Nyköping (216 mm), Umeå (199 mm), Östersund och Sveg (183 mm) samt Uppsala (158 mm). Karakteristiskt för sommaren 1960 har varit det relativt stora antalet dagar med stora dygnsmängder. Normalt inträffar under juni—augusti en till två gånger, att dygnsnederbörden över­ stiger 20 mm. Under den gångna sommaren däremot förekom t. ex. i Stock­ holm sju sådana fall, i Sveg fem, i Östersund, Nyköping och Ystad fyra.

Den sammanlagda nederhördsmängden under månaderna juni—augusti var särskilt stor i södra Västergötland, delar av Östergötland, landskapen

Kungl. Maj.ts proposition nr

34

år 1961

Tabell 1

(forts.)-

Nederbörden under augusti och september 1960

Augusti 1960

September 1960

Antal ne­ derbörds­ dagar

Medelne­ derbörd, mm

Procent av normal neder­ börd

Antal ne­ derbörds­ dagar

Medelne­ derbörd, mm

Procent av normal neder­ börd

Stockholms stad och län..

12

155 212

10

49

102

Uppsala län ......................

16

149 194

9

54 102

Södermanlands län.......... 17

199 265

4

31

62

Östergötlands län.............. 18

148

195

5

31

66

Jönköpings län..................

16

120

140

3

29

53

Kronobergs län.................. 15

131 147

6

24

42

Kalmar läns norra del.... 14

138

194

5

44

96

Kalmar läns södra del.... 11

151

229

8

70

156

Gotlands län......................

15

114 178

8

57

124

Blekinge län......................

10

99

136

4

34

65

Kristianstads län.............. 9

125 147

5

36

62

Malmöhus län .................. 15

113 153

6

47

92

Hallands län...................... 17

120 112

5

42

60

Göteborgs och Bohus län.. 14

90

99

5

32

52

Älvsborgs läns norra del..

12

126 125

7

28

42

Älvsborgs läns södra del.. 18

122 106

6

39

51

Skaraborgs län..................

17

119

137

2

26

50

Värmlands län..................

16

118 123

7

53

88

Örebro län..........................

17

159 177

7

41

68

Västmanlands län ..........

16

177

216

5

40

75

Kopparbergs län .............. 14

140

150

9

51

91

Gävleborgs län..................

11

113 138

8

34

68

Västernorrlands län.......... 11

112 138

3

16

30

Jämtlands län ..................

14

137

149

10

57

98

Västerbotten övre ..........

15

140

167

8

50

88

* mell.............. 14

154

171

6

23

43

* nedre.......... 17

169

238

7

39

75

Norrbotten övre ..............

16

109 165

6

33

59

» mell................. 11

97 133

6

26

53

» nedre.............. 10

122 182

6

45

80

Svealand .......................... 15

147

167

7

48

86

Götaland .......................... 14

126

148

5

36

64

Norrland .......................... 13

125

160

7

38

70

Hela riket 14

129

157

6

39

71

kring Mälaren samt vissa områden i södra och mellersta Norrland. Somma­ ren var inom flera områden den regnigaste, sedan meteorologiska mätningar började att utföras i Sverige.

Den regniga väderlekstypen fortsatte även under första septemberveckan. Omkring den 10 september skedde emellertid en markant förändring i vä­ derlekstypen. För första gången på flera månader inträffade en mer än veckolång torr period i hela landet. Mot slutet av månaden blev dock väder­ leken åter ostadig. Under hela september uppgick nederbörden för landet i dess helhet till endast 71 procent av den normala. September visade sig så­ lunda bli helt olika de båda föregående månaderna i nederbördshänseende. Emellertid fanns även denna månad områden med nederbördsmängder över­ stigande normalvärdena. Dit hörde exempelvis norra Öland med mer än dubbla normalmängden samt stora delar av Kalmar län, Uppland, nord­ västra Svealand, Härjedalen och Jämtland. Antalet nederbördsdagar var störst inom Stockholms, Jämtlands, Uppsala och Kopparbergs län.

Under oktober uppgick nederbörden till 83 procent av den normala, över-

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1961

7

Tabell 1 (forts.)* Nederbörden under oktober månad 1960

Oktober 1960

Antal neder­ bördsdagar

Medelnederbörd, mm

Procent av nor mal nederbörd

Stockholms stad och län..................................

9

49

98

Uppsala län ......................................................

5

48

92

Södermanlands län..........................................

7

41

80

Östergötlands län..............................................

8

60

113

Jönköpings län..................................................

10

68

113

Kronobergs län..................................................

11

66

112

Kalmar läns norra del......................................

15

104

204

Kalmar läns södra del......................................

10

90

204

Gotlands län......................................................

8

60

125

Blekinge län......................................................

12

70

143

Kristianstads län..............................................

11

86

148

Malmöhus län ..................................................

13

81

147

Hallands län......................................................

10

53

74

Göteborgs och Bohus län ..............................

8

44

58

Älvsborgs läns norra del..................................

10

72

94

Älvsborgs läns södra del..................................

10

54

64

Skaraborgs län..................................................

9

67

114

Värmlands län ..................................................

8

70

101

Örebro län...........................................................

10

63

97

Västmanlands län..............................................

6

52

96

Kopparbergs län ..............................................

6

60

105

Gävleborgs län..................................................

10

70

137

Västernorrlands län..........................................

8

52

106

Jämtlands län ..................................................

6

46

94

Västerbotten övre..........................................

5

17

35

» mell............................................

5

27

57

nedre ......................................

5

27

52

Norrbotten övre..............................................

7

15

31

» med................................................

2

5

13

» nedre ..........................................

4

10

21

Svealand ..........................................................

7

59

100

Götaland ..........................................................

10

69

115

Norrland ..........................................................

6

29

60

Hela riket

8

43

83

skott noterades emellertid inom flera län. Sålunda erhöll Kalmar län mer än dubbla nederbördsmängden och Kristianstads och Malmöhus län ungefär en och en halv gång större nederbörd än normalt. Antalet nederbördsdagar var störst inom Kalmar läns norra del, i Malmöhus län och i Blekinge.

Jordbruksnämnden framhåller, att den redovisade nederbördsstatistiken endast ger en ungefärlig bild av läget och därför utgör endast en allmän bak­ grund till de i det följande redovisade undersökningarna om skördeutfallet.

Det kvantitativa skördeutfallet enligt skörderapporten per den 15 oktober 1960

Jordbruksnämnden framhåller, att skördeuppskattningen per den 15 ok­ tober 1960 på många håll varit särskilt svår att utföra till följd av oviss­ heten om möjligheten att kunna skörda och bärga grödan. Såsom vid tidi­ gare liknande tillfällen har statistiska centralbyrån även år 1960 utfärdat

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

vissa anvisningar, av vilka framgått, att hänsyn endast skulle tagas till det kvantitativa skördeutfallet. Vidare betonades att arealer, som bedömdes bli oskördade och för vilka hektaravkastningen därför skulle sättas till värdet 0, skulle vägas samman med arealer, för vilka användbar avkastning väntades.

Sammanfattningsvis anför jordbruksnämnden, att 1960 års skörd enligt den subjektiva uppskattningen per den 15 oktober totalt för hela riket sy­ nes ha lämnat ett utbyte, som kvantitativt sett ligger över normalskörd. Rätt stora geografiska olikheter föreligger emellertid. Att döma av skörderappor- terna per den 15 oktober har det bästa utbytet erhållits i nordligaste Sverige samt i södra och västra delarna av Götaland, medan det sämsta har redo­ visats för områdena kring Mälaren, för Närke, Östergötlands och Kalmar län.

I syfte att erhålla ett sammanfattande mått på olikheterna mellan skilda landsdelar har jordbruksnämnden omräknat de olika skördeomdömena till foderenheter och därigenom kunnat beräkna den s. k. allmänna skörde­ siffran för olika hushållningssällskapsområden. Resultatet av beräkningar­ na redovisas i tabell 2. Av denna framgår, att den allmänna skördesiffran för hela riket för år 1960 uppgick till 3,06, d. v. s. något över medelskörd. För åren 1959 och 1955 var rikssiffran 2,57 resp. 2,32. Vid jämförelser sär­ skilt med dessa de båda lägsta skördesiffrorna måste, påpekar nämnden, ihågkommas, att kvaliteten på åtskilliga grödor år 1960 till följd av regn- skadorna är dålig, medan skörden under de båda nämnda åren nästan ge­ nomgående kännetecknades av mycket god kvalitet.

Den lägsta områdessiffran redovisas år 1960 för Södermanlands län med 2,36, varefter följer Östergötlands län med 2,39, Örebro med 2,57, Stock­ holms län med 2,64, och Kalmar läns norra del med 2,70. Därefter följer Skaraborgs, Kopparbergs samt Värmlands län, Älvsborgs läns norra del, Västmanlands län samt Kalmar läns södra del. För samtliga dessa områ­ den ligger skördesiffran något under 3, alltså strax under medelskörd. För övriga län och hushållningssällskapsområden redovisas minst normalt skör­ deutfall, d. v. s. skördesiffran 3 eller däröver. Den högsta skördesiffran av­ ser Norrbottens län med 3,73, varefter följer Malmöhus län med 3,46 samt Västerbottens län och Älvsborgs läns södra del med 3,41.

Den allmänna skördesiffran för olika områden redovisas även såsom ett ovägt medeltal för åren 1955—1960. Detta medeltal blir lägst för Söder­ manlands län med 2,42, därefter följer Västmanlands län med 2,44, Örebro län med 2,48, Kalmar läns norra del med 2,50 och Stockholms län med 2,51. Jordbruksnämnden konstaterar, att medeltalet för den ifrågavarande perioden ligger lägst för flertalet av de områden, som har drabbats av större skador även år 1960.

I anslutning till nu återgivna uppgifter anför jordbruksnämnden, att ut­ märkande för 1960 års skördeutfall har varit de översvämningsskador, som uppstått i skilda landsdelar med låglänta marker och kring vattendrag. Omedelbart efter det jordbruksnämnden hade fått sitt förut nämnda utred-

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1961

9

Tabell 2. Allmän skördesiffra inom olika län (länsdelar) enligt skördeuppskattningarna i oktober åren 1955—60

Den allmänna skördesiffran utgör ett vägt medeltal av skördeomdömena för samtliga 18 slag av åkerväxter, som ingår i skördeuppskattningarna. Sammanvägningen har skett genom om­ räkning av de olika skördeomdömena till skördeenheter. Hänsyn har ej tagits till halm, blast, bete och grönfoder. — De 10 lägsta talen varje år har kursiverats.

Område

1/10 1955

15/10 1956

15/10 1957

15/10 1958

15/10 1959

15/10 1960

Ovägt] medeltal 1955—60

Stockholms stad och län

2,05 2,76

2,67 2,55 2,37 2,64 2,51

Uppsala län......................

2,34

2,95 2,30 2,54 2,49 3,00

2,60

Södermanlands län.......... 1,78 2,77

2,63 2,42 2,55 2,36 2,42

Östergötlands län .......... 2,16

2,76 2,85 2,61 2.93 2,39

2,62

Jönköpings län ..............

2,35 2,92 2,84 3,09

2,50 3,32 2,84

Kronobergs län ..............

2,44 2,89

2,75 3,04 2,36 3,19 2,78

Kalmar läns norra del ..

1,79 2,73 2,65

2,89 2,26 2,70 2,50

Kalmar läns södra del ..

2,31 2,91 2,92

3,03 1,98 2,99 2,69

Gotlands län...................... 2,66

2,95 3,04 2,92 2,17 3,38

2,85

Blekinge län......................

2,33 2,94 2,79 2,76 2,30 3,23

2,72

Kristianstads län..............

2,73 3,03 2,90 2,84

2,68

3,31

2,91

Malmöhus län.................. 2,89

3,18 3,24 2,77

3,05 3,46 3,10

Hallands län......................

2,43 3,19 2,71

2,76 2,51

3,25

2,81

Göteborgs och Bohus län 2,19 2,83

2,72 2,72 2,38 3,03 2,64

Älvsborgs läns norra del

2,09 2,91 2,69

2,78 2,32 2,96 2,62

Älvsborgs läns södra del 2,38 3,05

2,96 3,05

2,75

3,41 2,93

Skaraborgs län.................. 2,10

2,93 2,81 2 84 2,51 2,86 2,67

Värmlands län.................. 2,06

2,99 2,58

2,75 2,00

2,94

2,55

Örebro län.......................... 2,17

2,82 2,54

2,50 2,25

2,57

2,48

Västmanlands län .......... 2,14

2,90 2,10 2,30

2,20

2,97 2,44

Kopparbergs län..............

2,38 2,91 2,25

2,59 2,27 2,93 2,56

Gävleborgs län..................

2,32 2,87 2,63

2.63 2.34

3,27

2,68

Västernorrlands län ....

2 27 2,86

2,85 2,64 2,40 3,10 2.69

Jämtlands län..................

2,39

2,96 3,04 2,70 2,72 3,39 2,87

Västerbottens län .......... 2,24

2,92 2,93 2,74 3,04 3,41 2,88

Norrbottens län .............. 2.17

2,91 3,14 2,60

3,06

3,73 2,94

Hela riket 2,32 2,94

2,79 2,73 2,57 3,06 2,74

ningsuppdrag, gjorde nämnden en förfrågan till samtliga hushållnings­ sällskap angående en bedömning av skördesituationen. Som svar på nämn­ dens cirkulärskrivelse erhölls från flertalet hushållningssällskapsområden ungefärliga uppgifter om de särskilt svårt skadade socknarna, d. v. s. sock­ nar, inom vilka totalskador, svårare översvämningsskador eller eljest ska­ dor av lika allvarlig natur förekom mer än sporadiskt. Av de inkomna svaren från hushållningssällskapen i september framgick, att de allvarli­ gaste översvämningsskadorna och liknande svårare skador mer än spora­ diskt uppträdde huvudsakligen kring Mälaren, i Närke, inom Östergötlands län (som dock på detta tidiga stadium ej ansåg sig kunna lämna arealupp­ gifter) samt inom Kalmar län inklusive Öland och på Gotland. Med anled­ ning härav planlade jordbruksnämnden i samråd med lantbruksstyrelsen och statistiska centralbyrån en särskild undersökning av obärgade arealer. Denna undersökning verkställdes samtidigt med skördeuppskattningen per den 15 oktober. Undersökningen företogs i nio hushållningssällskapsområ­ den via hushållningssällskapen och deras gillesombud.

Tabell 3. Uppgift om de arealer på vilka 1960 års skörd enligt bedömning av hushållningssällskapen var obärgad den 15 oktober

resp. ej kunde bärgas samt uppgift enligt statistiska centralbyråns inventering om obärgade arealer den 1 november, ha1

Hushållningssällskaps-

områden

Skörden

ej bärgad

den 15 okt.

Skörden

kan ej

bärgas

Skörden

ej bärgad

den 1 nov.

Skörden

ej bärgad

den 15 okt.

Skörden

kan ej

bärgas

Skörden

ej bärgad

den 1 nov.

Skörden

ej bärgad

den 15 okt.

Skörden

kan ej

bärgas

Skörden

ej bärgad

den 1 nov.

Brödsäd

Fodersäd

Oljeväxter

Stockholms stad och län..........

1093

721

703

6 370

3 960

4 405

129

108

180

Uppsala län..................................

869

372

371

4 495

2 316

2 286

144

109

174

Södermanlands län......................

1996

1032

716

9 746

4196

5 017

195

153

307

Östergötlands län ......................

2 661

1 in

11298

4121

1282

418

253

27

Kalmar läns norra del..............

187

156

2i4

2 435

1349

56

56

Kalmar läns södra del 15/10 ..

365

303

2131

1438

20

14

Kalmar läns södra del 15/11 ..

353

332

2 354

2189

37

35

Gotlands län..................................

313

260

1295

1053

92

63

liö

Örebro län ..................................

687

476

424

5 537

3 562

3 281

116

95

Västmanlands län ......................

629

267

669

4 001

2 403

3 350

327

161

192

Samtliga 9 områden

* ....................................

8 788

4 727

47 531

25 149

1 514

1033

6 jämförbara områden

.............................

5 461

3 024

3 097

32 584

17 786

19 621

967

682

995

Potatis

Slåttervalt

Samtliga grödor

*

Areal där första skörden helt förstörts

Stockholms stad och län..........

566

378

384

312

312

561

8 732

5 717

6 627

Uppsala län..................................

381

225

251

181

181

396

6 348

3 418

3853

Södermanlands län......................

607

418

411

501

501

648

13589

6 785

8 050

Östergötlands län ......................

817

325

1908

1908

20 663

10 168

1903

Kalmar läns norra del ..............

472

188

li3

218

218

114

3 405

1987

Kalmar läns södra del 15/10 ..

2 352

1483

266

266

5 377

3 583

Kalmar läns södra del 15/11 ..

1549

1464

267

267

5177

4 741

Gotlands län..................................

313

176

493

493

2 731

2 229

6128

Örebro län ..................................

477

225

146

1 279

1279

1264

8 407

6145

Västmanlands län ......................

124

106

154

83

83

333

5 503

3 241

5 216

Samtliga 9 områden1

.....................................

5 306

3 505

5 242

5 242

74 555

44 431

6 jämförbara områden

.............................

2 627

1540

1459

2 574

2 574

3 316

45 984

27 293

31 777

1 För Kalmar läns södra del har företagits en bedömning även den 15 november.

* I summan har medtagits för Kalmar läns södra del uppgifter per den 15 november.

* Inklusive övriga här ej särredovisade grödor.

K

u

n

g l.

M

a

j.t s

p

ro

p

o

si

tio n

n r

3 4 å r

1

9

6

1

Kungl. Maj.ts proposition nr 34 år 1961

11

Av de inkomna uppgifterna framgick att omkring den 15 oktober 1960

inom de nio områdena närmare 75 000 ha var obärgade. Av denna areal

angavs ca 43 000 ha med säkerhet ej kunna bärgas. Den övervägande delen

av den obärgade arealen föll på fodersäd. För Kalmar läns södra del verk­

ställde hushållningssällskapet en ny inventering omkring den 15 novem­

ber 1960. Anledningen härtill var att området drabbades av skyfallsliknan-

de regn efter den 15 oktober. Den nya undersökningen visade, att den areal,

som med säkerhet ej kunde komma att bärgas, vid det senare tillfället upp­

skattades till drygt 1 000 ha mer än per den 15 oktober. Till följd härav kan,

summerar jordbruksnämnden, den areal, från vilken grödan med säkerhet

ej kan bärgas, sammanlagt beräknas till 44 000 ha inom de nio områdena.

Uppgifterna härom har av nämnden sammanställts i tabell 3.

Jordbruksnämnden upplyser, att den redan vid sin planläggning av un­

dersökningen av 1960 års skördeskador utgick från att de skörderapporter,

som kommit fram vid statistiska centralbyråns provyteuppskattningar (den

s. k. objektiva skördeuppskattningen) i möjligaste mån borde utnyttjas.

Med anledning härav har nämnden haft samarbete med statistiska central­

byrån. Som ett led i nämndens utredningsarbete planlades en särskild till-

läggsundersökning i anslutning till provyteuppskattningarna, som skulle

belysa obärgad areal vid provytegårdar samt vissa uppgifter om spannmåls-

kvaliteten. De uppgifter om obärgad areal, som centralbyrån införskaffat

från provytegårdar redovisar nämnden ävenledes i tabell 3. Nämnden anför,

att vid jämförelse mellan de olika materialen bör en skillnad i definitionen

av »obärgad areal» observeras. Enligt centralbyråns uppgifter avses med

obärgad areal den areal, som den 1 november var obärgad. Som framgår

av tabellen uppgick den areal, som den 15 oktober var obärgad inom sex

hushållningssällskapsområden (centralbyråns uppgifter om obärgad areal

föreligger endast för dessa områden), enligt hushållningssällskapens upp­

gifter till 46 000 ha, den areal, som den 1 november var obärgad enligt cen­

tralbyråns uppgifter till 32 000 ha, och den areal, från vilken grödan med

säkerhet ej skulle kunna bärgas, enligt hushållningssällskapens uppgifter

till 27 000 ha.

Brödsäds- och fodersädsskördens kvalitet

Jordbruksnämnden upplyser, att Svensk spannmålshandel, ekonomisk

förening, i syfte att så långt som möjligt statistiskt ange de kvalitetsskador,

som framför allt drabbade brödsäden under år 1960, från spannmålshand­

lare, centralföreningar och kvarnar inhämtat uppgifter om kvalitetsskador

på de levererade kvantiteterna vete och råg under månaderna augusti, sep­

tember, oktober och november 1960. Resultaten av undersökningen redovi­

sas av nämnden i tabell 4. Av denna framgår som väntat att de områden,

som drabbats hårdast av skördeskadorna, uppvisar minsta andelen kvarn-

duglig och största andelen icke leveransgill brödsäd, d. v. s. stödköpsvara.

Tabell 4. Procentuell fördelning av odlarleveranserna av brödsäd efter kvalitet, avseende tiden augusti—november 1960

enligt uppgifter från Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening

Höstvete

Vårvete

Råg

Kvarngill

vara

Annan

leverans-

gill vara

Icke

leverans-

gill vara

Kvarngill

vara

Annan

leverans-

gill vara

Icke

leverans-

gill vara

Kvarngill

vara

Annan

leverans-

gill vara

Icke

leverans-

gill vara

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Stockholms stad och län..........

36,0

36,0

28,0

47,8

40,2

12,0

25,0

6,2

68,8

Uppsala län..................................

12,4

57,5

30,1

44,4

45,5

10,1

36,3

27,3

36,4

Södermanlands län......................

5,6

18,1

76,3

14,7

41,2

44,1

3,3

3,3

93,4

Östergötlands län ......................

3,4

47,1

49,5

4,3

71,0

24,7

4,5

49,1

46,4

Jönköpings län..............................

4,2

50,0

45,8

0

100,0

0

7,1

50,0

42,9

Kronobergs län ..........................

100,0

0

100,0

_

50,0

50,0

Kalmar län ..................................

39,4

53,7

6,9

53,6

21,4

25,0

9,7

14,6

75,7

Gotlands län..................................

75,9

5,4

18,7

83,3

16,7

_

7,8

92,2

Blekinge län..................................

100,0

0

100,0

0

8,3

91,7

0

Kristianstads län..........................

95,2

4,3

0,5

92,9

6,3

0,8

69,5

27,0

3,5

Malmöhus län ..............................

95,6

4,1

0,3

95,3

4,5

0,2

64,0

31,5

4,5

Hallands län..................................

87,5

10,7

1,8

75,4

23,1

1,5

31,9

57,5

10,6

Göteborgs och Bohus län..........

63,2

26,3

10,5

58,8

35,3

5,9

45,4

27,3

27,3

Älvsborgs län ..............................

73,7

10,5

15,8

50,0

25,0

25,0

41,7

8,3

50,0

Skaraborgs län..............................

30,5

64,3

5,2

50,0

40,0

10,0

10,7

69,1

20,2

Värmlands län..............................

0

38,1

61,9

0

66,7

33,3

0

0

100,0

Örebro län......................................

16,1

39,3

44,6

27,6

34,5

37,9

5,6

11,1

83,3

Västmanlands län ......................

16,5

31,9

51,6

42,0

29,4

28,6

0

7,7

92,3

Kopparbergs län..........................

9,1

0

90,9

20,0

0

80,0

Gävleborgs län..............................

33,3

16,7

50,0

100,0

0

0

50,0

0

50,0

Hela riket

36,1

33,7

30,2

70,4

20,7

8,9

32,6

36,4

81,0

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n

r

34år

1

96

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1961

13

Tabell 5. Skillnad mellan 1960 års skörd och normalskörd enligt s. k. subjektiv uppskattning

(länsundersökningen) ( + ) innebär skördeöverskott, (—) skördeförlust

Hushållnings-

1960 års skörd

normalskörd

sällskapsområde

Brödsäd

1 000 kr.

Foder-

säd

1 000 kr.

övrigt1

foder

1 000 kr.

Olje­

växter,

socker­

betor,

kokärter

1 000 kr.

Totalt

1000 kr.

Totalt

kr./ha

Skörd

1960 i

% av

normal

skörd

Stockholms stad och län

_

4 739

1206

864

1395

8 204

58

91,96

Uppsala län......................

— 3 029

+ 4 426

+

1029

1106

+

1320

+

9

101,25

Södermanlands län..........

— 14 195

7 084

— 1203 — 2 025 _ 24 507

145

80,16

Östergötlands län ..........

— 19 046

— 9 660

_ 8181

— 4 044 — 40 931 — 171

79,41

Jönköpings län..................

127

+

4 538

+ 11709

63 +

16 057

+ 128

117,56

Kronobergs län ..............

+

360

+ 3 004

+

6 612

8

+

9 968 4- 108

114,42

Kalmar läns norra del ..

962

2159

343

162 —

3 626 —

61

90,83

Kalmar läns södra del ..

666

+

1043

— 2 624

— 7 423 —

9 670 —

83

89,89

Gotlands län......................

+

122

+

4 270

+

3 234

+

2 019 +

9 645

+ 114

114,34

Blekinge län......................

+

460

+

476

+

2 737

+

719

+

4 392

+

78

107,30

Kristianstads län..............

+

4 829

+ 11 823

+ 11371

+ 7 325

+

35 348

+ 159

115,18

Malmöhus län..................

+ 14 266

+ 20 760

+

1852

+ 32 799

+ 69 677

+ 213

118,97

Hallands län......................

+

2 518

+

7 320

+

3 520

+

498 +

13 856

+

98

112,23

Göteborgs och Bohus län

+

35

+

4 905

— 2 798

55

+

2 087

+

23

103,61

Älvsborgs läns norra del

— 2 062

+ 5 064

— 4 881

142 —

2 021 —

16

97,20

Älvsborgs läns södra del

+

18

+

2 910

+

4 023

10

+

6 941

+

94

115,92

Skaraborgs län..................

— 5 993

+ 17 320

— 2 008

1569

+

7 750

+

25

103,70

Värmlands län..................

2 958

+

2 926

+

95

166 —

103 —

1

99,87

Örebro län..........................

— 4 697 — 3 706 — 6 898 —

748 — 16 049 — 110

83,26

Västmanlands län ..........

— 5 616

+

4 602

+

970

1035 —

1079 —

7

98,96

Kopparbergs län..............

1030

+

347

17

137 —

837 —

9

98,49

Gävleborgs län..................

142

+

2 388

+ 4 645

35

+

6 856

+

64

111,17

Västernorrlands län ....

33

319

+ 3 299

±

0 +

2 947

+

30

105,29

Jämtlands län..................

13

252

+ 5 622

+

6

+

5 363 +

80

112,48

Västerbottens län ..........

7

+

1784

+

6 300

+

38

+

8115

+

62

111,06

Norrbottens län ..............

1

+

1244

+ 12 852

+

12

+

14 107

+ 158

129,69

Hela riket

- 42 708

+ 76 764

+ 50 053

+ 23 293 + 107 402

+

30

104,03

1 Potatis, hö, bete, foderärter och vicker.

Skördeförlusten för län (»länsundersökningen»)

Jordbruksnämnden har vid utredningen av 1960 års skördeskador bl. a.

utfört en s. k. länsundersökning, vilken lagts upp på liknande sätt, som skett

vid undersökning av tidigare års skördeskador. Värdet av samtliga grödor,

vilka ingår i den subjektiva skördeuppskattningen med undantag för vår­

råg, foderrotfrukter, Ilo från naturlig äng och oljelin har därvid beräknats

för dels »normalskörd», dels 1960 års skörd enligt den subjektiva skörde­

uppskattningen per den 15 oktober.

I fråga om tillvägagångssättet anför jordbruksnämnden följande.

Med »normalskörd» avses en på följande sätt framräknad totalskörd.

Hektaravkastningen för normalskörden av de olika grödorna har beräknats

som ett ovägt medeltal av hektarskördarna för åren 1952, 1953, 1954 och

1956 inom de olika länen. Medeltalet har korrigerats för den genomsnittliga

avvikelsen från skördeomdömet 3,0. Vidare har till den erhållna medel-

Tabell 6. Underskottslän enligt undersökning av 1960 års skördeskador (tabell 5)

Kungi. Maj.ts proposition nr 3i år 1961

Hushållningssällskapsområden

1000-tal kr.

Stockholms stad och län................................ 8 204 Södermanlands län.......................................... 24 507 Östergötlands län.............................................. 40 931 Kalmar läns norra del...................................... 3 626 Kalmar läns södra del...................................... 9 670 Älvsborgs läns norra del.................................. 2 021 Värmlands län.................................................. 103 Örebro län.......................................................... 16 049 Västmanlands län .......................................... 1 079 Kopparbergs län.............................................. 837

Samtliga 10 områden 107 027

hektaravkastningen gjorts tillägg, som svarar mot den sekulära skördesteg- ringen räknad från mittpunkten av nyssnämnda period till år 1960. Som mått på trenden har den av kalkylsakkunniga tillämpade höjningen av normskördarna under perioden i fråga använts. De på angivet sätt beräk­ nade »normala» medelhektarskördarna har sedan multiplicerats med area­ lerna enligt arealinventeringen per den 1 juni 1960.

Vid värderingen av skörden har följande tillvägagångssätt tillämpats. För samtliga grödor har för »normalskördar» i regel tillämpats de av kalkylsak­ kunniga på våren 1960 i normkalkylen insatta priserna ökade med 4,1 pro­ cent. Sistnämnda procenttal svarar mot den höjning av prisgränser och mitt­ priser, som ägde rum i juni 1960.

Vid värderingen av aktuell skörd har i möjligaste mån hänsyn till kvali- tetsavvikelsen tagits. Sålunda har för brödsäd tillämpats ett pris grundat på uppgifter från föreningen Svensk spannmålshandel om leveransduglighet och prisavdrag inom de olika länen. Därvid har icke kvarnduglig brödspann­ mål, d. v. s. stödköpsvara, åsatts stödköpspris. För oljeväxter och socker­ betor har hänsyn tagits till olje- resp. sockerhalten. För övriga grödor har hänsyn till kvalitetsawikelsen ej kunnat tagas på grund av brist på erfor­ derligt underlag. Särskilt i fråga om fodersäd och hö torde regnskadorna ha nedsatt fodervärdet, vilket skulle ha motiverat en prisreducering. Det sy­ nes emellertid sannolikt, att hänsyn till kvalitetsskadorna i många fall kan ha tagits på indirekt väg vid den subjektiva skördeuppskattningen (ehuru detta i princip icke skall ske), nämligen på så sätt att de kvantitativa upp­ skattningarna kan ha skett med större försiktighet än eljest, då skörden va­ rit av normalkvalitet.

Huvudresultatet av länsundersökningen har sammanfattats i tabellerna 5 och 6. Som framgår av tabell 5 uppstår för riket i dess helhet ett överskott av ca 107 miljoner kr. För överskottslänen beräknas skördeöverskottet till ca 214 miljoner kr. Skördeförluster förekommer inom tio hushållningssäll­ skapsområden. Den sammanlagda skördenedsättningen inom dessa under- skottsområden beräknas uppgå till 107 miljoner kr. (tabell 6).

Skördeutfall inom mindre områden (»bygdeundersökningen»)

För att lokalisera de ur skördesynpunkt särskilt svårt drabbade område­ na har jordbruksnämnden funnit det nödvändigt att på grundval av skörde­ uppskattningen per den 15 oktober 1960 undersöka skördeutfallet inom mindre enheter än län. Då skörderapporterna avser förhållandena inom

Kungl. Maj.ts proposition nr 3 4 år 1961

15

hushållningsgillen, vilka i regel sammanfaller med församlingarna, har det ansetts lämpligt att liksom vid tidigare tillfällen bygga en undersökning på dessa rapporter. Undersökningen har avsett att inom tolv hushållningssäll- skapsområden (utom de i tabellerna 5 och 6 redovisade underskottslänen har även Uppsala och Gotlands län medtagits) fastställa avvikelsen i hektar­ avkastningen församlingsvis av brödsäd, fodersäd, vallhö och oljeväxter en­ ligt årsväxt- och skörderapporterna per den 15 oktober 1960 från »normal skörd».

Som normalutbyte per ha har härvid använts samma approximation som i länsundersökningen, nämligen det ovägda medeltalet av hektarskörden inom varje församling per den 15 oktober åren 1952, 1953, 1954 och 1956 med korrektion för avvikelsen från skördeomdömet 3,0 samt med trend­ tillägg. Avvikelsen mellan den aktuella hektaravkastningen och den på an­ givet sätt beräknade »normala» hektarskörden har för brödsäd, fodersäd, vallhö och oljeväxter uttryckts i procent och kallats skördeprocent. För att bättre kunna överblicka skördeutfallet har nämnden för varje undersökt för­ samling med hjälp av normskördevärdena enligt länsundersökningen vägt samman skördeprocenten för höstvete, vårvete, höstråg, korn, havre, bland­ säd, vallhö (inklusive bete) och oljeväxter till sammanfattande skördepro­ cent. Den på angivet sätt företagna utredningen benämnes i fortsättningen »bygdeundersökningen».

Resultaten av beräkningarna har jordbruksnämnden sammanställt i ta­ bell 7. Av denna framgår, att skördeprocenten räknats fram för 958 försam­ lingar och att i 237 av dessa skördeprocenten understiger talet 85. Härutöver torde tillkomma ett antal underskottsförsamlingar inom övriga, icke under­ sökta delar av landet. Dessutom torde även inom församlingar med en skör­ deprocent lika med eller överstigande talet 85 finnas områden med en skör­ deprocent understigande detta tal.

På grundval av bygdeundersökningen har jordbruksnämnden beräknat skadebeloppen vid en självrisk av 15 procent. För varje församling med skördeprocent understigande 85 har skördeförlusten beräknats med hjälp av senast tillgängliga arealer (från 1956 års jordbruksräkning) och norm- skördevärdet per ha. Normskördevärdena per ha har hämtats ur länsunder­ sökningen. Skördeförlusten vid 15 procent självrisk anger för varje för­ samling produkten av det procenttal, varmed skördeprocenten understiger 85, och hela församlingens normskördevärde. De på angivet sätt framräk- nade skadebeloppen för församlingarna har adderats inom varje hushåll- ningssällskapsområde. För samtliga tolv undersökta områden kan enligt nämndens beräkningar skördeförlusten vid 15 procent självrisk anges till omkring 27 miljoner kr.

Skördeskador enligt den objektiva skördeuppskattningen inom vissa områden

Jordbruksnämnden övergår därefter till beräkningarna av skördeskador- na enligt den objektiva skördeuppskattningen samt anför inledningsvis härom.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

Tabell 7. Skördeskadorna enligt den subjektiva skördeuppskattningen per den 15 oktober 1960 (bygdeundersökningen)

Län

Totalantalet församlingar för vilka upp­ gift föreligger

Antalet för­ samlingar med skörde- skada över­ stigande 15 %

Skördeskada överstigan­ de 15 % självrisk

1 000-tal kr. %

Stockholms stad och län ......................

87

11

1187

4,4

Uppsala län ..............................................

83

7

587

2,2

Södermanlands län..................................

88

35

5 437

20,1

Östergötlands län......................................

144

88

9 675

35,8

Kalmar läns norra del..............................

29

10

1024

3,8

Kalmar läns södra del..............................

74

15

1476

5,5

Gotlands län..............................................

87

4

146

0,5

Älvsborgs läns norra del..........................

104

15

1233

4,6

Värmlands län..........................................

96

16

767

2,8

Örebro län..................................................

59

25

3 360

12,4

Västmanlands län ..................................

66

8

1768

6,6

Kopparbergs län (exklusive fjällbygden)

41

3

338

1,3

Samtliga ovanstående områden

958

237

26998

100,0

Beräkningarna, som utförts av statistiska centralbyrån, har begränsats till områden, där skador för år 1960 bedömts vara mera omfattande, nämli­ gen Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län, Kalmar läns norra del samt Örebro och Västmanlands län. Beräkningarna har avsett skördeutfall och skördeskador för län (hushållningssällskapsområden), s. k. strata resp. enskilda brukningsenheter. I sistnämnda fall har beräkningar ut­ förts för brukningsenheter med uppgifter om arealanvändningen enligt arealinventeringen den 1 juni 1960, tillsammans ca 7 600. I centralbyråns undersökning har ingått höstvete, höstråg, vårvete, korn, havre, potatis, slåt- tervall, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, vitsenap och oljelin. Dessutom har medtagits arealer av vårråg (tillsammans med vårvete), blandsäd och grönfoder (tillsammans med havre och korn) samt frö och betesvall (tillsam­ mans med slåttervall).

Resultaten av beräkningarna för underskottsstrata har av jordbruks­ nämnden sammanställts i tabell 8. I tabellens första kolumn anges den sammanlagda skördeförlusten för underskottsstrata i de undersökta sju hushållningssällskapsområdena, eller drygt 33 milj. kr. Enligt länsunder- sökningen grundad på den subjektiva uppskattningen har skördeförlusten inom de tio områdena uppgått till 107 milj. kr. inom underskottslän. Bort­ ser man vid länsundersökningen från de områden, som icke undersökts en­ ligt den objektiva uppskattningen, kvarstår en skördeförlust enligt länsun­ dersökningen av 94 milj. kr.

Resultaten enligt de båda undersökningarna är, anför nämnden, icke jämförbara av flera orsaker. Bl. a. bör redan den omständigheten, att län utgör större enheter än strata, verka utjämnande på skadorna i länsunder­ sökningen i högre grad än i den objektiva beräkningen för strata. Av den anledningen borde skördeförlusten ha blivit större i beräkningen för strata. Att resultatet blivit det motsatta kan bero på att den subjektiva uppskatt­ ningen leder till en överskattning av skördeskadan. Av erfarenheter från

17

Tabell 8. Skördeskadorna enligt den objektiva skördeuppskattningen (underskottsstrata, självrisk = 0)

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1961

Område

Ursprunglig beräkning milj. kr.

Räkne­ exempel1 milj. kr.

Kol. 2 — kol. 1 milj. kr.

1

2

3

Stockholms stad och län..........

3,1

4,9

1,8

Uppsala län ..............................

1,4

1,4

Södermanlands län..................

4,9

9,6

4,7

Östergötlands län......................

14,2

20,1

5,9

Kalmar läns norra del..............

4,0

6,0

2,0

Örebro län..................................

6,5

10,9

4,4

Västmanlands län ..................

0,4

2,3

1,9

Samtliga ovanstående områden

33,1

55,2

22,1

1 I den reviderade beräkningen har räknats med 3 procent större spill på spannmål samt 1 öre/kg lägre värde på fodersäd och hö jämfört med den ursprungliga beräkningen. Drygt hälften av skillnaden beror på ökat spill och knappt hälften på prisreducering på fodersäd och hö.

tidigare år har bl. a. framgått, att den subjektiva uppskattningen under­ skattar skördeutfallet särskilt under år med omfattande kvalitetsskador.

1 den objektiva uppskattningen föreligger på nuvarande stadium allt­ jämt betydande osäkerhetsmoment. Härom anför nämnden följande.

Bl. a. är normskördarna alltjämt omgivna med betydande felmarginaler. Normskördarna har nämligen måst beräknas med ledning av de subjektiva uppskattningarna, varvid en uppräkning till objektiv nivå skett medelst kvoter mellan de objektiva och subjektiva uppskattningarna. Jämförbart material för beräkning av dessa kvoter föreligger endast för de tre senaste åren.

En annan osäkerhet i den objektiva uppskattningen ligger i beräkning­ arna av spillets storlek. En av centralbyrån verkställd särskild spillunder­ sökning har hittills givit endast preliminära resultat. Det material, som hade kommit in vid tidpunkten för jordbruksnämndens beräkningar, av­ såg sålunda för brödsäden endast 50 procent och för fodersäden ca 35 pro­ cent av antalet uttagna brukningsenheter i spillundersökningen. Orsaken till det stora bortfallet är att uppgifterna om den tillvaratagna skörden allt­ jämt är ofullständiga. Bortfallet består huvudsakligen av gårdar, där skör­ den helt eller delvis har skördats med bindare, slåttermaskin eller lie. Av denna anledning torde spillet i de föreliggande beräkningarna vara under­ skattat.

På grund av spillundersökningens ringa omfattning samt det stora bort­ fallet i materialet har beräkningen av spillets storlek ej kunnat göras för varje undersökningsområde separat utan för samtliga områden samman­ tagna (antalet gårdar ingående i den preliminära spillundersökningen har uppgått för höstvete till 69, höstråg 25, vårvete 26, korn 17 och havre 34). I verkligheten kan emellertid variationen i spillprocenten mellan områdena ha varit betydande. ...

En bidragande orsak till osäkerheten har vidare varit att tillräckligt sta­ tistiskt underlag för bedömning av kvalitetsnedsättningen för fodersäd och hö ej har förelegat.

2

Dihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 34

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1961

Tabell 9. Skördeskador^ enligt den objektiva skördeuppskattningen

Ersättningar på enskilda gårdar; självrisk = skördevariationen = ca 15 procent

Område

Ursprunglig beräkning 1 000 kr.

Räkne­ exempel1 1 000 kr.

Stockholms stad och län.............. 560

1008

Uppsala län ..................................

38

127

Södermanlands län...................... 185

394

Östergötlands län..........................

1676

3 605

Kalmar läns norra del..................

576

1048

Örebro län......................................

571

1309

Västmanlands län ......................

58

148

Samtliga ovanstående områden 3 664

7 639

Inverkan av obärgad areal, ej utjämnat tillägg (exklusive östergötland).......................................... 4 083

4 083

Summa

7 747 11722

Östergötland (approximativ beräkning med ledning av övriga län).................................................. 3 442

3 442

Totalt 11189 15 164

1 I den reviderade beräkningen har räknats med 3 procent större spill på spannmål samt 1 öre per kg lägre värde på foder­ säd och hö. Drygt hälften av skillnaden mellan den ursprungliga och reviderade beräkningen beror på ökat spill och resten på prisreducering på fodersäd och hö.

I syfte att erhålla någon uppfattning om storleken av osäkerhetsmargi­ nalerna beroende på underskattningen av spillet och kvalitetsnedsättningen för fodersäd och hö har statistiska centralbyrån på jordbruksnämndens hemställan utfört vissa kompletterande överslagsberäkningar. I dessa har man ökat spillet med 3 procent för spannmål och reducerat värdet för ak­ tuell skörd av fodersäd och hö med 1 öre per kg jämfört med de ursprung­ liga beräkningarna. Skördeförlusten i underskottsstrata ökar då från 33 miljoner kr. till 55 miljoner kr. (tabell 8). Av ökningen, 22 miljoner kr., beräknas drygt hälften bero på ökat spill och resten på reduceringen av värdet på fodersäd dch hö.

I tabell 9 har jordbruksnämnden sammanställt vissa huvudresultat av statistiska centralbyråns uppgifter om beräknade ersättningar inom de sju undersökta områdena. I beräkningen har i stort sett samma principer till- lämpats, som förutsättes komma till användning i det permanenta skörde- skadeskyddet. Beräkningarna anger skördeskadeersättningarna vid en själv­ risk lika med skördevariationen, vilken i genomsnitt svarar mot ca 15 pro­ cent för de undersökta områdena. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för dessa områden skulle uppgå till 3,7 miljoner kr.

Med anledning av att huvudsyftet med undersökningen av 1960 års skör­ deskador varit att söka fastställa en ram för kontantbidrag till de hårdast drabbade jordbrukarna har jordbruksnämnden genom statistiska central-

Kungl. Maj.ts proposition nr 3i år 1961

19

byrån verkställt en tilläggsundersökning på provytegårdarna. Beräkningen innebär ett avsteg från de principer, som avses skola tillämpas vid ersätt- ningsberäkningarna i det permanenta skördeskadeskyddet. I undersökning­ en har man nämligen utnyttjat de uppgifter om obärgade arealer, som cen­ tralbyrån införskaffat från provytegårdarna. I tilläggsberäkningen har man sålunda för varje enskild gård beaktat skördeförlusten på obärgad areal. I den tidigare undersökningen har med aktuell skörd däremot avsetts den genomsnittliga skördeavkastningen per stratum, där visserligen även in­ verkan av obärgad areal beaktats. Utjämningen för hela strata medför emel­ lertid, att ett stort antal brukningsenheter ej blir ersättningsberättigade, trots att den obärgade arealen hos dessa ofta ligger väsentligt över genom­ snittet.

Tilläggsberäkningen visar, att ersättningarna inom sex områden (Öster­ götlands län har ej kunnat medtagas vid tilläggsberäkningen på grund av att centralbyrån icke har införskaffat uppgifter om obärgade arealer från provytegårdarna inom detta län) ökar med 4,1 miljoner kr. Med ledning av den relativa ökningen av ersättningarna inom dessa sex områden har en approximativ beräkning verkställts för Östergötlands del, vilken visar att ersättningarna för detta län skulle öka med 3,4 miljoner kr. Det samman­ lagda ersättningsbeloppet för alla sju områdena skulle således bli (3,7 -|- 4,1 -)- 3,4 =) drygt 11 miljoner kr.

I den andra kolumnen i tabell 9 har jordbruksnämnden åter gett resultaten av den tidigare omnämnda överslagsberäkningen, när man ökar spillet med 3 procent på spannmål samt sänker priset med 1 öre per kg för fodersäd och hö. Ersättningarna ökar enligt denna beräkning från 3,7 till 7,6 miljo­ ner kr. Om hänsyn tages till tilläggsberäkningen för provytegårdarna (in­ verkan av skördeförlust på obärgad areal ej utjämnad) kan ersättningsbe­ loppet beräknas till drygt 15 miljoner kr.

Såsom framgått av det förestående medför redan tämligen små modifika­ tioner av beräkningsgrunderna, att ersättningsbeloppet ändras högst vä­ sentligt. Bärgningsförhållandena hösten 1960 inom de skördeskadade områ­ dena var emellertid enligt jordbruksnämnden otvivelaktigt sådana, att kor­ rektioner av det slag, som här har gjorts, är berättigade. Enligt nämndens uppfattning får den i räkneexemplets form gjorda höjningen av spillprocen­ ten och sänkningen av priserna på fodersäd och hö betraktas som tämligen försiktig. Nämnden vill icke utesluta möjligheten av att spillet och kvali­ tetsförlusterna i verkligheten varit större än vad beräkningarna ger vid han­ den och att sålunda ersättningarna bort tagas upp till ett högre belopp än angivna 15 miljoner kr. Dessutom påpekar nämnden, att beloppet avser en­ dast de sju enligt objektiv skördeuppskattning undersökta hushållningssäll- skapsområdena.

I anslutning härtill anför jordbruksnämnden, att genom att skördeförlus- terna beräknas i genomsnitt per område (hushållningssällskapsområde, stra­ tum, socken) givetvis genom utjämning en viss underskattning av skörde- förlusterna sker. Inom ett och samma område finns brukningsenheter med

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1961

såväl god som dålig skörd. Detta synes i särskilt hög grad ha varit fallet under år 1960 med tanke på skadornas natur (översvämningar o. d.). Å and­ ra sidan bör, framhåller nämnden, hänsyn tagas till att en utjämning i ett betydande antal fall torde ha förekommit även inom brukningsenheterna. Exempelvis torde översvämningar oftast icke ha drabbat hela bruknings- enheten utan endast ett eller ett par skiften på varje enhet. På övriga skif­ ten kan skörden ha varit så god, att förlusterna helt eller delvis uppvägts.

Överläggningar mellan statens jordbruksnämnd och jordbrukets förhandlingsdelegation

Jordbruksnämnden anför i detta avsnitt av sin skrivelse inledningsvis att vid överläggningarna mellan nämnden och jordbrukets förhandlingsdelega­ tion angående behovet av kontanta bidrag i anledning av fjolårets skörde­ skador hänsyn givetvis tagits till tidigare i annat sammanhang vidtagna åt­ gärder i syfte att lindra den ekonomiska situationen för de av skadorna drabbade jordbrukarna. Härom anför nämnden följande.

Redan i höstas skedde en utökning av föreningen Svensk spannmålshan­ dels rörliga kredit i riksgäldskontoret från 140 miljoner kr. till 190 miljo­ ner kr. samt medgavs dispens från regeln om viss uppsägningstid för me­ del innestående å skogskonto. Vidare lämnade Kungl. Maj :t domänstyrel­ sen möjlighet att medge extra anstånd med erläggande av arrende för såda­ na arrendatorer, som var i behov av ekonomiskt bistånd på grund av fel­ slagen skörd. Nu nämnda åtgärder kunde vidtagas utan riksdagens pröv­ ning. Statsmakterna har därutöver beslutat (prop. 1960: 168; JoU 37; rskr. 353) om vissa lättnader i de för stödlån gällande villkoren i vad de avser amorteringsfri tid, anstånd med erläggande av amortering samt bestämmel­ se om dröjsmålsränta. Vidare beslöts uppmjukning av villkoren i fråga om av lantbruksnämnderna medgiven statsgaranti för i kreditinrättningar upp­ tagna driftslån. Slutligen infördes statliga garantier för lån, som i anledning av skördeskadorna upptas på den allmänna marknaden intill ett samman­ lagt belopp av 25 miljoner kr.

Vad angår lånegarantien upplyser jordbruksnämnden, att intill den 29 december 1960 642 ansökningar hade inkommit till lantbruksnämnderna, omfattande ett totalbelopp av ca 6 miljoner kr. Lantbruksstyrelsen har un­ der hand meddelat nämnden, att ett betydande antal ansökningar inkom­ mit efter sistnämnda datum. Någon sammanfattande ny uppgift om det to­ talt sökta beloppet kan emellertid icke erhållas förrän efter den 20 januari 1961.

Jordbruksnämnden anför, att nämnden har den uppfattningen, att de fö- renämnda åtgärderna medfört en väsentlig lättnad för de jordbrukare, som drabbats av skördeskador. Nämnden är å andra sidan övertygad om att sär­ skilt det icke obetydliga antal jordbrukare, som på grund av skördeskador under tidigare år fått en försvagad ekonomi och som år 1960 återigen fått vidkännas stora skördeförluster till följd av översvämning eller andra svåra skador, icke kan väntas få ett tillfredsställande stöd genom redan beslutade åtgärder. För dessa och andra jordbrukare, vilka icke kan bli hjälpta av den

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1961

21

statliga lånegarantien m. fl. åtgärder, bör enligt nämndens mening kontanta

bidrag utgå efter behovsprövning.

Vid fastställandet av bidragsbeloppets storlek har jordbruksnämnden haft

överläggningar med jordbrukets förhandlingsdelegation, varvid det tidigare

redovisade, av nämnden införskaffade och bearbetade statistiska materialet

har utgjort grundvalen. Nämnden erinrar om att de vid 15 procents själv­

risk erhållna ersättningsbeloppen, som tidigare angivits, utgör ca 27 miljo­

ner kr. i underskottssocknar enligt den subjektiva skördeuppskattningen och

ca 15 miljoner kr. i underskottsstrata enligt den objektiva uppskattningen.

Att en betydande skillnad mellan beräkningarna uppkommer är enligt

nämndens mening naturligt med hänsyn till att beräkningsgrunderna i vik­

tiga hänseenden icke är desamma samt att beräkningarna såväl enligt den

subjektiva som den objektiva metoden är omgivna av betydande felmargi­

naler, även om dessa är av olika karaktär.

Beträffande båda beräkningarna kan enligt jordbruksnämnden vidare ifrå­

gasättas, om man bör göra avdrag för självrisk, särskilt när det gäller att

bereda jordbrukare hjälp i rena katastroffall i anledning av 1960 års skör­

deskador. Sak samma gäller många jordbrukare som under en följd av år

drabbats av skördeskador. Eftersom avsikten är att i första hand hjälpa så­

dana hårt drabbade jordbrukare och bidragen förutsättes utgå efter behovs­

prövning, framstår det som orimligt att i sådana fall göra avdrag för själv­

risk. I andra fall där hjälpbehovet ej är så trängande får förutsättas, att vid

bidragsutdelningen en viss självrisk beaktas. Det sagda innebär, att ett stort

antal av skördeskador drabbade jordbrukare icke blir berättigade till bidrag.

Jordbrukets förhandlingsdelegation har med hänsyn härtill för sin del ut­

gått från den uppskattade totala skadan samt antagit, att knappt en tredje­

del av denna kommer att ersättas genom kontantbidrag.

Jordbruksnämnden erinrar i detta sammanhang om att totalskadan i

underskottsstrata enligt den objektiva metoden, enligt vad tidigare angivits,

uppgått till ca 55 miljoner kr. Att märka är emellertid att den objektiva upp­

skattningen täcker ett mindre antal områden än den subjektiva. Den förra

omfattar sålunda icke Kalmar läns södra del, Älvsborgs läns norra del, Värm­

lands och Kopparbergs län. Så är däremot fallet i den subjektiva uppskatt­

ningen. Om underskottsstrata i de nämnda länen medtagits, skulle enligt

nämndens uppfattning troligtvis totalförlusten stigit från angivna 55 miljo­

ner kr. till 60 miljoner kr. eller något däröver. Om man liksom jordbrukets

förhandlingsdelegation antar, att knappt en tredjedel av de jordbrukare,

som drabbats av skördeskador, kommer att bli bidragsberättigade, skulle det

erforderliga ersättningsbeloppet komma att uppgå till ca 20 miljoner kr.

Jordbruksnämnden har med beaktande av hela det statistiska material,

som framkommit vid nämndens undersökning, kommit till den uppfatt­

ningen, att ett totalbelopp, som gör det möjligt att lämna de särskilt hårt

drabbade jordbrukarna en effektiv hjälp, bör kunna anges till 20 miljoner

kr. Vid sammanträde den 12 januari 1961 med jordbrukets förhandlingsdele­

gation uppnåddes enighet om att nämnden i framställning till Kungl. Maj :t

skulle föreslå, att 20 miljoner kr. ställdes till förfogande för kontanta bidrag efter behovsprövning till de av skördeskadorna svårast drabbade jordbru­ karna.

Finansieringen av kontantbidraget

Jordbruksnämnden anför, att det överenskomna beloppet av 20 miljoner kr. under förbehåll av Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande genom lantbruksstyrelsens försorg skall utlämnas i form av kontanta bidrag till jordbrukare, vilka är i behov därav på grund av skador på 1960 års skörd. Angående finansieringen har mellan nämnden och jordbrukets förhand­ lingsdelegation enighet uppnåtts om följande förslag.

En tredjedel av beloppet — lämpligen avrundat till 7 miljoner kr. — stäl­ les till förfogande i form av särskilt anslag på budgeten. Att bidragen till en del finansieras av allmänna budgetmedel, har jordbruksnämnden och jordbrukets förhandlingsdelegation ansett naturligt redan med hänsyn till att de nu aktuella skadorna i många fall har varit av den katastrofnatur, att de är väl jämförliga med sådana skador till följd av naturkatastrofer — exempelvis översvämningsskador på industrianläggningar, varulager, enskil­ da vägar m. m. enligt propositionen 1960: 2; SU 17 — vilka i olika samman­ hang har ansetts böra ersättas av budgetmedel. En finansiering med en tredjedel över riksstaten skulle även i viss mån överensstämma med det för­ slag till finansiering av en skördeskadefond, som nyligen framlagts i en inom jordbruksdepartementet uppgjord promemoria, varöver yttrande den 4 oktober 1960 avgivits av jordbruksnämnden.

Återstående 13 miljoner kr. skall enligt det överenskomna förslaget täc­ kas till hälften, 6,5 miljoner kr., av kvarstående överskott av införselavgif­ ter på jordbrukets område från treårsperioden 1956/57—1958/59 och till resterande del, 6,5 miljoner kr., av medel, som influtit eller inflyter genom upptagande av införselavgifter inom jordbruksregleringen under innevaran­ de regleringsår.

Beträffande det kvarstående överskottet av införselavgiftsmedel från tre­ årsperioden å 17,3 miljoner kr. anför jordbruksnämnden följande.

I skrivelse till Kungl. Maj :t den 24 maj 1960 om godkännande av ett mellan jordbruksnämnden och jordbrukets förhandlingsdelegation överens­ kommet förslag hemställde nämnden, att överskottet skulle få disponeras till täckande av speciella behov vid tillämpning av inkomstregeln eller tre­ procentregeln inom det nuvarande prissättningssystemet på jordbrukets om­ råde. Med anledning härav meddelade Kungl. Maj :t i brev till nämnden den 3 juni 1960, att Kungl. Maj:t framdeles — efter förslag av jordbruksnämn­ den samt efter riksdagens hörande — skulle meddela besked i ämnet. Nämndens och förhandlingsdelegationens nu framlagda förslag innebär en­ dast såvitt gäller det angivna beloppet på 6,5 miljoner kr. ändring av vad som i skrivelsen den 24 maj 1960 föreslagits i fråga om användningen av hithörande överskottsmedel.

Enligt ett av jordbrukets förhandlingsdelegation avgivet förslag, som av jordbruksnämnden lämnats utan erinran, skall av de olika slag av införsel­

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

23

avgiftsmedel, varur beloppet på 17,3 miljoner kr. på sin tid har uppstått,

vid ianspråktagande av de 6,5 miljoner kr. följande avgiftsslag tagas i an­

språk.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

Avgifter av de slag, som enligt gällande grunder skall tillföras Miljoner kr.

Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening ................................. 1,6

Sveriges oljeväxtintressenters förening u. p. a.................................... 2,1

Svenska mejeriernas riksförening u. p. a............................................... 1,8

Svensk kötthandel, förening u. p. a........................................................ 1,0

Summa

6,5

Återstående belopp av likaledes 6,5 miljoner kr. föreslår jordbruksnämn­

den, såsom nyss angivits, skola bestridas av införselavgiftsmedel, som in­

flutit eller inflyter under regleringsåret 1960/61. Beträffande dessa införsel­

avgiftsmedel anför nämnden följande.

Jordbruksnämnden har i skrivelse till Kungl. Maj :t den 22 november 1960

framlagt vissa beräkningar angående storleken av införselavgiftsmedlen för

regleringsåret 1960/61. Erfarenheterna av avgiftsuppbörden under tillända-

lupna del av regleringsåret och de bedömningar, som nu har kunnat göras av

den fortsatta utvecklingen, har icke givit nämnden anledning att i någon

väsentlig mån revidera dessa beräkningar, slutande på ett sammanlagt be­

lopp av avgiftsmedel på inemot 147 miljoner kr. Nämnden har sålunda an­

sett sig kunna utgå från att det för skördeskadebidrag föreslagna beloppet

av 6,5 miljoner kr. skall kunna uttagas av 1960/61 års införselavgiftsmedel

utan åsidosättande av de normala regleringsändamål — inom en av Kungl.

Maj :t och riksdagen angiven ram av 93 miljoner kr. — eller de speciella, i

nämndens skrivelse den 22 november 1960 angivna behov (»utbytesexport»

av spannmål, åtgärder på matpotatisområdet, m. m.), vilka skall tillgodo­

ses av avgiftsmedlen i fråga.

Jordbruksnämnden anmäler sin avsikt att, omedelbart efter godkännande

av nu ifrågavarande förslag, av tillgängliga införselavgiftsmedel preliminärt

överföra erforderligt belopp till lantbruksstyrelsen för den föreslagna bi-

dragsutdelningen. Frågan om från vilka eller vilken av de olika grenarna av

regleringsverksamheten införselavgiftsmedlen slutgiltigt skall tagas, bör en­

ligt nämndens mening få avgöras efter prövning av förhållandena inom

varje särskild gren, så snart avgiftsuppbörden och storleken av olika regle-

ringsbehov under regleringsåret bättre kan överblickas. Nämnden anför, att

den avser att efter samråd med jordbrukets förhandlingsdelegation utreda

hithörande spörsmål och till Kungl. Maj :t inkomma med förslag i ämnet.

Fördelningen av kontantbidraget

Jordbruksnämnden upplyser, att arbete med att utfärda anvisningar och

ansökningsformulär m. m. f. n. pågår inom lantbruksstyrelsen i samråd med

representanter för nämnden, Sveriges lantbruksförbund och Riksförbundet

Landsbygdens folk. Dessa anvisningar och formulär avses enligt nämnden

snarast möjligt skola tillställas de berörda lantbruksnämnderna. Avsikten

är, framhåller nämnden, att huvuddelen av det föreskrivna beloppet skall

fördelas mellan de hårdast drabbade områdena. En viss reserv (förslagsvis 25 procent av disponibla medel) bör dock undantas från den eljest i princip definitiva centrala fördelningen. Denna reserv är avsedd för områden, som ej medtagits i den centrala fördelningen, som extra medelsförstärkning till områden, vilka visar sig vara i större behov av bidrag än vad som nu har kunnat beräknas samt för besvärsfall.

Jordbruksnämnden anför, att det för att kontantbidrag skall kunna utgå måste förutsättas, att sökanden år 1960 drabbats av betydande skördeskador. Skadorna skall för sökanden ha medfört ett bortfall av inkomster, vilket framstår som väsentligt i förhållande till hans normala årsinkomst. In­ komstbortfallet skall vidare ha medfört, att hans ekonomi blivit så hårt pressad, att han — även med beaktande av sådant stöd, som han enligt beslut av 1960 års riksdag erhållit eller kan erhålla i form av kreditgaranti och betalningslättnader — får anses ha avsevärda svårigheter att betala räntor, amorteringar, arrenden och andra utgifter, nödvändiga för driftens fortsättande. Vid bedömning av huruvida denna förutsättning föreligger skall även beaktas, om sökanden förutom år 1960 dessförinnan under senare år drabbats av kännbara skördeskador. Jämväl i övrigt må hänsyn tas till särskilda omständigheter, som kan göra att det av skördeskadorna 1960 förorsakade inkomstbortfallet är svårt att bära. För att syftet med bidragen icke skall förfelas är det av största vikt, att de i de enskilda fallen avvägs så, att de kommer att innebära en verklig hjälp för de sökande att fortsätta jordbruksdriften.

Vidare anför jordbruksnämnden, att ansökningarna bör underkastas granskning. Vid denna kan, i den utsträckning så befinnes lämpligt, kon­ takt upptagas med — förutom lantbruksnämndernas egna ortsombud — jämväl andra med de olika orterna väl förtrogna personer och kommunala förtroendemän, vilka bör lämnas tillfälle delta i granskningen. Vidare bör de tjänstemän hos hushållningssällskapen, som medverkat i en förberedande utredning om skördeskadorna eller eljest har särskild lokalkännedom delta.

Prövningen av ansökningarna bör enligt jordbruksnämndens förslag inom varje lantbruksnämnd omhänderhavas av en särskilt tillsatt delegation. Prövningen bör ske med biträde av en representant för hushållningssällska­ pet. Sällskapets sekreterare torde därför regelmässigt böra ingå i nämnda delegation.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

Vissa framställningar och yttranden m. m.

I skrift den 17 augusti 1960 har Hallands läns hushållningssällskap an­ hållit, såvitt nu är i fråga, att vissa jordbrukare i Karups kommun, vilka drabbats av skördeskador förorsakade av ollonborrens larver, måtte på lik­ nande sätt som vid skördekatastrofer av annat slag erhålla statsbidrag för skördeförlusterna.

25

I remissyttrande häröver har statskontoret framhållit bl. a. följande.

För en bedömning av ersättningsfrågan synes en arealvis verkställd upp­

skattning av skadorna i förhållande till normalskörd vara erforderlig. I

den mån gottgörelse sedan bör lämnas av statsmedel för lidna förluster,

bör besluten härom basera sig på en behovsprövning i varje särskilt fall. Att

vederbörande skadelidande jordbrukare bör bära viss självrisk förutsätter

statskontoret. Denna självrisk torde ej böra sättas lägre än till att avse en

tredjedel av skadan. Med hänsyn till att närmare klarhet ej skapats beträf­

fande storleken av det ersättningsbelopp, som i nu förevarande fall skulle

ifrågakomma, är statskontoret vid ett bifall om ersättning för skador för­

orsakade av ollonborren i dagens läge icke berett giva någon direkt rekom­

mendation i anslagsfrågan.

Lantbruksstgrelsen tillstyrker i remissutlåtande över skriften, att stats­

bidrag beviljas åt ifrågavarande skadelidande. Sådant bidrag bör enligt sty­

relsen utgå efter i princip samma grunder som vid skördeskada, som upp­

stått på grund av regnskada.

Statens växtskijddsanstalt finner för sin del, att ett bedömande av frågan

om ersättning av statsmedel för lidna skördeförluster med hänsyn till bris­

tande erfarenheter och svårigheter att förutse ollonborreangreppen lämpli­

gen torde böra ske oberoende av i vad mån härjningarna kunnat avvärjas

eller inte.

Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund anför i sin med anledning av

jordbruksnämndens framställning ingivna skrift bl. a. följande.

Med stor tillfredsställelse tog vi i höstas del av Kungl. Maj:ts förslag och

riksdagens beslut om statliga garantilån både till jordbrukare och träd­

gårdsodlare, som drabbats av skördeskador. Vi uppfattade detta beslut så,

att statsmakternas avsikt var, att trädgårdsnäringen vid lidna skördeskador

principiellt skulle likställas med jordbruket. Det är därför med förvåning

och beklagande vi konstaterar, att trädgårdsodlarna ej medtagits i det förslag

som jordbruksnämnden framlagt till Kungl. Maj:t om kontanta bidrag till

de av skördeskador hårdast drabbade jordbrukarna. Då enligt nämndens

förslag även statliga medel direkt eller indirekt skall finansiera dessa kon-

tantbidrag, anser vi, att dessa medel även bör komma de trädgårdsodlare till

del, som hårdast drabbats av skördeskador. Att vid en statlig medelsanvis­

ning ställa dessa trädgårdsodlare i en sämre ställning än motsvarande jord­

brukare anser vi vara både stötande och orättvist. Det skulle också bryta

både mot de principer, som låg till grund för 1960 års riksdagsbeslut om

stöd åt både skördeskadedrabbade jordbrukare och trädgårdsodlare och

mot det uttalande som statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet

gjorde i riksdagsdebatten den 5 december 1957, då han försäkrade att »om

trädgårdsnäringen skulle bli i behov av samma stödåtgärder, som gäller för

jordbruket, så skall den tillförsäkras rätten härtill.»

Med anledning av det nu anförda och med hänvisning till skrivelse av

den 14 september 1960, anhåller handelsträdgårdsmästareförbundet, att

kontanta skördeskadebidrag inte tillerkännes bara jordbrukare utan också

de trädgårdsodlare, som hårdast drabbats av skördeskador.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1961

I skrivelse den 24 januari 1961 har lantbruksstyrelsen lämnat en redogö­ relse för verksamheten i fråga om statlig garanti för skördeskadelån. Styrel­ sen erinrar därvid först följande.

Enligt medgivande av 1960 års riksdag må statlig kreditgaranti beviljas för lån på allmänna kapitalmarknaden i anledning av skördeskador. Det belopp, vartill kreditgarantier för nämnda ändamål högst må beviljas, har av riksdagen fastställts till 25 miljoner kr. Genom kungörelse om statlig ga­ ranti för skördeskadelån (SFS 1960:564) har Kungl. Maj:t meddelat be­ stämmelser för verksamheten, vilken handhas av lantbruksnämnderna.

Lantbruksstyrelsen upplyser, att den från lantbruksnämnderna infordrat uppgifter om antalet intill den 20 januari 1961 inkomna ansökningar om lå­ negarantier m. m. På grundval av de från nämnderna införskaffade upp­ gifterna lämnar styrelsen följande redogörelse för verksamheten.

Intill den 20 januari 1961 har till nämnderna inkommit 1 379 ansökningar om lånegarantier för lån å sammanlagt 11 911 700 kr. Hittills har 513 ansök­ ningar färdighehandlats, varav 453 bifallits och 60 avslagits. Lånegarantier har beviljats för lån å sammanlagt 3 618 700 kr. Uppdelade på grupper efter storleken av det önskade lånet fördelar sig ansökningarna på följande sätt: 19 ansökningar avser lån å högst 1 000 kr., 92 lån å belopp mellan 1 000— 2 000 kr., 477 lån å belopp mellan 2 000—5 000 kr. samt 791 lån över 5 000 kr.

Beträffande verksamhetens omfattning vid de olika lantbruksnämnderna anför styrelsen följande.

Efterfrågan på lånegarantier har varit störst i Stockholms, Uppsala, Söder­ manlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Skaraborgs, Örebro, Västman­ lands och Kopparbergs län. Till lantbruksnämnderna i dessa län har intill den 20 januari 1961 inkommit 1 186 ansökningar om garanti för lån å sam­ manlagt 10 549 650 kr. Nämnderna i övriga län har mottagit 193 ansök­ ningar avseende lån å sammanlagt 1 362 050 kr.

Lantbruksstyrelsen anför, att det övervägande flertalet jordbrukare, som nu sökt lånegaranti för skördeskadelån, uppgivit att de drabbats, förutom av skördeskador år 1960, av betydande skördeskador under tidigare år. En­ ligt de uppgifter som i nämnda hänseende lämnats av lantbruksnämnderna — med undantag för nämnderna i Kronobergs, Malmöhus och Norrbottens län — kommer 1 183 ansökningar från jordbrukare, som år 1960 och tidi­ gare år haft skördeskador. Antalet sådana ansökningar utgör inom envar av nyssnämnda storleksgrupper: gruppen 0—1 000 kr. 15 ansökningar, 1 001—2 000 kr. 72 ansökningar, 2 001—5 000 kr. 410 ansökningar samt över 5 000 kr. 686 ansökningar. Antalet garantisökande, som i anledning av skördeskador under tidigare år erhållit stödlån och/eller kontantbidrag, utgör 954.

Lantbruksstyrelsen har vidare från lantbruksnämnderna infordrat upp­ gifter om i vilken utsträckning lånegarantier sökts för att användas till in­ lösen av stödlån eller andra äldre driftskrediter. Ehuru de lämnade uppgif­ terna enligt styrelsen inte ger någon klar bild härav, framgår likväl att lå­

27

negarantier såväl sökts som beviljats för detta ändamål, i fråga om inlösen

av stödlån dock endast undantagsvis.

Lantbruksnämnderna beräknar på grundval av de ansökningar, som in­

kommit intill den 20 januari 1961, ett belopp av 11 905 300 kr. vara erfor­

derligt som ram för garantigivningen. Då efterfrågan på lånegarantier sy­

nes kunna tillgodoses inom den av riksdagen medgivna garantiramen, fin­

ner lantbruksstyrelsen inte anledning att f. n. göra framställning om änd­

ring av denna ram.

Kungl. Maj.ts proposition nr 3 4 år 1961

Departementschefen

Sommaren 1960 kännetecknades i stora delar av landet av en onormalt rik­

lig nederbörd. Inom flera områden var väderleken den regnigaste som före­

kommit sedan meteorologiska mätningar började att utföras i Sverige. Ka­

rakteristiskt var vidare det relativt stora antalet dagar med koncentrerad

nederbörd, ofta i form av skyfallsliknande regn. Även under hösten var ne­

derbörden i en del områden betydligt större än normalt. Den rikliga neder­

börden medförde i olika områden betydande skördeskador samt svårigheter

vid bärgningen av skörden.

Enligt beslut av 1960 års riksdag gällde med avseende å 1960 års skörd

liksom åren närmast dessförinnan en modifierad 4-procentregel. Enligt den­

na var jordbruket i händelse av dålig skörd berättigat till särskild kontant

kompensation för den del av produktionsbortfall eller kostnadsökning för

fodermedel, som översteg fyra procent av inkomstsumman i en för år 1960

upprättad normkalkyl. Beräkning av produktionsutfallet skulle emellertid

ske endast om så påfordrades av jordbrukets organisationer. Dessa har

dock inte påkallat en dylik beräkning och någon utlösning av den modifie­

rade 4-procentregeln har inte skett.

Med anledning av skadorna på 1960 års skörd vidtog Kungl. Maj:t redan

tidigt sistlidna höst vissa åtgärder i syfte att lindra den ekonomiska situa­

tionen för de drabbade jordbrukarna. För att möjliggöra bland annat stöd­

köp av skadad brödsäd utökades sålunda med stöd av ett av riksdagen tidi­

gare givet bemyndigande den rörliga krediten i riksgäldskontoret till Svensk

spannmålshandel, ekonomisk förening. Vidare medgavs dispens från regeln

om viss uppsägningstid för medel innestående å skogskonto. Domänstyrel­

sen lämnades också möjlighet att i vissa fall och på vissa villkor medge

extra anstånd med erläggande av arrende för sådana arrendatorer, som på

grund av felslagen skörd år 1960 lidit väsentlig förlust och därför var i

behov av ekonomiskt bistånd. I enlighet med beslut av 1960 års riksdag

(prop. 1960: 168; JoU 37; rskr. 353) har vidare medgivits vissa lättnader i

de för stödlån gällande villkoren i vad de avser amorteringsfri tid, anstånd

med erläggande av amortering samt bestämmelserna om dröjsmålsränta.

Likaså har villkoren i fråga om av lantbruksnämnder medgiven statsgaranti

för i kreditinrättningar upptagna driftslån uppmjukats.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1961

Vidare har i enlighet med nyssnämnda riksdagsbeslut införts statliga

garantier för lån, som i anledning av skördeskador upptagits på den all­

männa marknaden. Enligt riksdagens beslut får dylika garantier beviljas

intill ett sammanlagt belopp av 25 miljoner kronor. Som framgår av den

förut återgivna, av lantbruksstyrelsen lämnade redogörelsen beräknas på

grundval av de ansökningar, som inkommit intill den 20 januari 1961, ett

belopp av endast 11,9 miljoner kronor bli erforderligt som ram för garanti-

givningen i anledning av 1960 års skördeskador. Då efterfrågan på lånega­

rantier sålunda synes kunna tillgodoses inom den av rikdagen medgivna

ramen, finner jag i likhet med lantbruksstyrelsen inte anledning att fram­

lägga något förslag om ändring av denna ram.

Såsom framgår av jordbruksnämndens framställning har enligt nämn­

dens uppfattning de förenämnda åtgärderna medfört en väsentlig lättnad

för de av skördeskador drabbade jordbrukarna. Nämnden är emellertid sam­

tidigt övertygad om att särskilt det inte obetydliga antal jordbrukare, som

på grund av skördeskador under tidigare år fått en försvagad ekonomi och

som år 1960 återigen fått stora skördeförluster, inte kan väntas få ett till­

fredsställande stöd genom redan beslutade åtgärder. Efter övervägande av

det utav nämnden förebragta utredningsmaterialet och övriga omständighe­

ter har jag funnit mig böra förorda, att ytterligare stödåtgärder vidtages

från det allmännas sida för att mildra verkningarna av fjolårets skörde­

skador.

I fråga om utformningen av dessa stödåtgärder kan jag i huvudsak an­

sluta mig till vad jordbruksnämnden efter samråd med jordbrukets för­

handlingsdelegation och lantbruksstyrelsen härutinnan föreslagit. Möjlig­

heter bör sålunda nu liksom senast i anledning av 1959 års skördeskador

skapas för utlämnande av kontantbidrag efter individuell ansökan. På ena­

handa villkor som till jordbrukare torde emellertid dylika bidrag även böra

utgå till trädgårdsodlare, som år 1960 drabbats av betydande skördeskador.

Vidare bör till de jordbrukare, som drabbats av de i det föregående nämn­

da, av ollonborrens larver orsakade skördeskadorna kunna utgå bidrag efter

samma grunder som vid skördeskador, förorsakade av väderleksförhållan­

dena.

För utbetalning av de behovsprövade kontantbidragen synes i anslutning

till jordbruksnämndens förslag böra ställas medel till förfogande intill ett

belopp av 20 miljoner kronor. Huvuddelen av detta belopp skall enligt

nämnden fördelas mellan de av skördeskadorna hårdast drabbade områ­

dena. En viss reserv å förslagsvis 25 procent av beloppet har dock ansetts

böra undantas från den eljest i princip definitiva centrala fördelningen.

Denna reserv är avsedd för områden, som inte medtagits i den centrala

fördelningen, och för extra medelsförstärkning till områden, vilka visar

sig vara i större behov av bidrag än vad som nu har kunnat beräknas, samt

för besvärsfall. Mot nämndens förslag till huvudsaklig fördelning av bi­

dragsbeloppet har jag intet att erinra.

Bidragsgivningen bör i enlighet med jordbruksnämndens, efter samråd

Kungl. Maj.ts proposition nr år 1961

29

med lantbruksstyrelsen och jordbrukets förhandlingsdelegation, upprättade

förslag ske efter individuell ansökan och prövning. För att kontantbidrag

skall kunna utgå måste förutsättas, att sökanden år 1960 drabbats av bety­

dande skördeskador. Skadorna skall för sökanden ha medfört ett bortfall av

inkomster, vilket framstår som väsentligt i förhållande till hans normala

årsinkomst. Inkomstbortfallet skall också ha medfört, att hans ekonomi

blivit så hårt pressad, att han — även med beaktande av sådant stöd, som

han enligt beslut av 1960 års riksdag erhållit eller kan erhålla i form av

kreditgaranti och betalningslättnader —• får anses ha avsevärda svårigheter

att betala räntor, amorteringar, arrenden och andra utgifter, nödvändiga

för driftens fortsättande. För att syftet med bidragen inte skall förfelas är

det vidare av största vikt, att bidragen i de enskilda fallen avväges så, att

de kommer att innebära en verklig hjälp för de sökande att fortsätta jord­

bruksdriften.

Prövningen av ansökningarna bör i enlighet med jordbruksnämndens för­

slag omhänderhas av en inom varje lantbruksnämnd särskilt tillsatt delega­

tion med biträde av en representant för hushållningssällskapet. Sällskapets

sekreterare torde därför regelmässigt böra ingå i delegationen. Vid den

granskning, som ansökningarna bör underkastas, bör i enlighet med nämn­

dens förslag, i den utsträckning så befinnes lämpligt, kontakt kunna upp­

tagas med — förutom lantbruksnämndernas ortsombud — jämväl andra

med de olika orterna väl förtrogna personer och kommunala förtroende­

män, vilka bör lämnas tillfälle deltaga i granskningen. Vidare bör de tjän­

stemän hos hushållningssällskapen, som medverkat i en förberedande ut­

redning om skördeskadorna eller eljest har särskild lokalkännedom, del­

taga.

De närmare grunderna för bidragsprövningen och för fördelningen av bi-

dragsmedlen bör med utgångspunkt från nu angivna huvudregler fastställas

av Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts bemyndigande, av lantbruksstyrel­

sen efter hörande av jordbruksnämnden och jordbrukets förhandlingsdele­

gation.

För finansieringen av den föreslagna bidragsverksamheten bör liksom i

några liknande fall tidigare år kunna tagas i anspråk vissa hos jordbruks­

nämnden tillgängliga men ännu ej disponerade allmänna medel. Jag finner

mig sålunda böra föreslå, att till förfogande för verksamheten i första hand

ställes ett belopp av 10 miljoner kronor av det överskott av införselavgifts­

medel inom jordbruksregleringen, som uppkommit under treårsperioden

1956/57—1958/59. För verksamheten bör vidare i andra hand medel intill

ett belopp av 10 miljoner kronor ställas till förfogande ur de under regle­

ringsåret 1960/61 influtna eller inflytande införselavgifterna på jordbrukets

område. Enligt från jordbruksnämnden under hand inhämtade uppgifter

beräknas ett överskott av införselavgifter under detta år bli disponibelt,

sedan de övriga regleringsändamål, vilka kan anses böra tillgodoses med

medel från sagda införselavgifter, blivit täckta.

För att möjliggöra att nyssnämnda belopp omedelbart skall kunna stäl­

30

las till förfogande, bör jordbruksnämnden bemyndigas att förskottera er­

forderliga belopp ur tillgängliga införselavgiftsmedel på jordbrukets om­

råde. Frågan om från vilken eller vilka av de olika grenarna av reglerings­

verksamheten införselavgiftsmedlen för ifrågavarande ändamål slutligt skall

tagas, bör avgöras efter prövning av förhållandena inom varje särskild gren.

Enligt min mening bör det uppdragas åt jordbruksnämnden att efter sam­

råd med jordbrukets förhandlingsdelegation utreda hithörande spörsmål och

till Kungl. Maj :t inkomma med förslag i ämnet. Det torde därefter böra

ankomma på Kungl. Maj :t att besluta i frågan.

I detta sammanhang torde jag få anmäla, att enligt vad länsstyrelsen i

Kristianstads län anfört i skrivelser den 9 augusti och den 19 september 1960

till chefen för inrikesdepartementet de i det föregående berörda översväm­

ningarna förorsakat jämförelsevis omfattande skador i östra Skåne även

av annan natur än skördeskador. De rapporterade skadorna av sådan art

har efter av länsstyrelsen gjord värdering beräknats belöpa sig till om­

kring en kvarts miljon kronor. Vid en tillämpning av de ersättningsgrun-

der, som av riksdagen godtagits för statsunderstöd för motsvarande ska­

dor i anledning av 1959 års vårflod och lokala oväder (prop. 1960: 2, XI ht,

bil. 3, p. 2; SU 17; rskr. 59), skulle enligt länsstyrelsens preliminära upp­

skattning ersättning av statsmedel utgå med omkring 65 000 kronor.

Vid det samråd jag i denna fråga haft med chefen för inrikesdepartemen­

tet har det befunnits skäligt, att ersättning av statsmedel får utgå för här

berörda skador efter behovsprövning enligt samma riktlinjer som gällt be­

träffande 1959 års översvämningsskador. Av det å tilläggsstat II till riks-

staten för budgetåret 1959/60 anvisade reservationsanslaget Bidrag till er­

sättning för vissa av översvämningar förorsakade skador å en miljon kro­

nor kvarstår, enligt vad jag inhämtat, sedan huvudparten av ifrågakom-

mande ersättningar numera utbetalats, odisponerat ett belopp av omkring

400 000 kronor. Därest riksdagen icke har någon erinran häremot, torde

av återstående medel å anslaget erforderligt belopp få tagas i anspråk för

ersättningar i enlighet med vad sålunda anförts. Skulle härutöver i några

enstaka fall fråga uppkomma om ersättning i anledning av översvämnings­

skador under år 1960, torde det få ankomma på Kungl. Maj :t att pröva

ersättningsfrågan enligt nyssnämnda riktlinjer.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

genom proposition föreslå riksdagen att

1) medgiva, att bidrag till jordbrukare, vilka är i behov

därav på grund av 1960 års skördeskador, må utlämnas i

huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer, jag angi­

vit i det föregående,

2) medgiva, att för utbetalande av sagda bidrag medel må

ställas till förfogande intill ett belopp av 20 000 000 kronor,

Kungl. Maj:ts proposition nr 3

4

år 1961

Kungl. Maj.ts proposition nr 34 år 1961

31

3) medgiva, att kostnaderna för bidragen må bestridas

med

a) 10 000 000 kronor av medel, som influtit genom upp­

tagande av införselavgifter på jordbrukets område under

regleringsåren 1956/57—1958/59,

b) intill ett belopp av 10 000 000 kronor av medel, som

under regleringsåret 1960/61 inflyter genom upptagande av

införselavgifter på jordbrukets område,

4) medgiva, att för utbetalande av bidragen erforderliga

medel må i mån av behov förskottsvis tillhandahållas ur

tillgängliga införselavgiftsmedel på jordbrukets område,

5) bemyndiga Kungl. Maj :t att, på förslag av statens

jordbruksnämnd efter samråd med jordbrukets förhand­

lingsdelegation, fastställa den närmare fördelningen av nyss­

nämnda båda belopp å vardera 10 000 000 kronor på de

olika slag av införselavgiftsmedel, från vilka beloppen slut­

ligt skall gäldas.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda

hemställan lämnar Hans Maj :t Konungen bifall och för­

ordnar, att proposition av den lydelse, bilaga till detta

protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Stig Johansson

610110 Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag