Prop. 1962:151

('rörande godkännande av en internationell konvention om skydd för utövan\xad de konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962 1

Nr 151

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen rörande godkännande

av en internationell konvention om skydd för utövan­ de konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag; given Stockholms slott den 30 mars 1962.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riks­ dagen att godkänna en internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag av den 26 oktober 1961.

GUSTAF ADOLF

Östen Undén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås godkännande av en internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag, som upprättats vid en av Internationella arbetsorganisationen, Unesco och Bernunionen för skydd av litterära och konstnärliga verk hösten 1961 i Rom anordnad konferens. Skydd för svenska intressenter på området har hos oss införts i samband med den år 1960 företagna revisionen av den upphovs- rättsliga lagstiftningen. Genom Sveriges anslutning till konventionen kom­ mer skydd att beredas dem även i övriga konventionsstater mot det att be­ rörda grupper i dessa stater får skydd i Sverige.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 151

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

Utdrag av protokollet över ntrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 30 mars 1962.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

,

Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, H

olmqvist

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler mi­

nistern för utrikes ärendena fråga om godkännande av en internationell

konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram

samt radioföretag samt anför därvid följande.

Vid en diplomatisk konferens i Rom den 10—26 oktober 1961, vilken an­

ordnats gemensamt av Internationella arbetsorganisationen, Unesco och

Bernunionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, utarbetades och

antogs en internationell konvention om skydd för utövande konstnärer,

framställare av fonogram samt radioföretag. I konferensen deltog ett 40-tal

stater, bland dem Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge samt de flesta

Övriga västeuropeiska staterna, Amerikas Förenta Stater och flera latiname­

rikanska stater, Australien samt några asiatiska och afrikanska stater. Vi­

dare hade åtskilliga mellanstatliga organisationer och internationella in­

tressesammanslutningar sänt observatörer.

Den svenska delegationen bestod av ambassadören Sture Petrén, lagbyrå­

chefen Torwald Hesser och professorn Svante Bergström.

Konventionen undertecknades den 26 oktober 1961 av 18 stater, bland dem

Sverige, Danmark och Island. Den skall ratificeras eller godkännas av de

stater som undertecknat densamma.

Konventionen är avfattad på franska, engelska och spanska. De franska

och engelska texterna torde jämte svensk översättning få fogas som bilaga

till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Jag anhåller nu att få upptaga frågan om godkännande av konventionen.

Inledning. En detaljerad redogörelse för de spörsmål som regleras av den

nu avslutade konventionen har lämnats i proposition nr 17 till 1960 års riks­

dag med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

in. m. Såsom framgår av denna redogörelse har frågan om rättsskydd för

prestationer av sångare, musiker, skådespelare, recitatörer och andra u t-

ö vande konstnärer sedan länge intagit en framskjuten plats i

den upphovsrättsliga diskussionen. Här avsedda spörsmål har aktualiserats

genom tillkomsten av de tekniska metoder, som gjort det möjligt dels att in­

3

spela eller på annat sätt fixera de utövande konstnärernas prestationer i fö­ remål, med vilkas hjälp prestationerna därefter kan reproduceras praktiskt taget i det oändliga, dels att göra prestationerna syn- eller hörbara för stora publikskaror: grammofon, film, radio och television. Den omfattning, i vil­ ken dessa metoder kommit till användning i nutida samhällsliv, har för de utövande konstnärerna skapat en rad rättsliga, ekonomiska och sociala pro­ blem och föranlett att för deras del rests krav om rättsskydd i olika hänse­ enden. Främst har man härvid avsett förbud mot att deras prestationer in­ spelas eller utsändes utan deras samtycke samt rätt till ersättning då gram­ mofonskivor och andra inspelningar återges i radio eller television eller el­ jest offentligt. Ursprungligen har dessa anspråk uppburits av rena rättssyn- punkter, men tidvis har också åberopats sociala skäl, varvid man hänvisat till den försämring av de utövande konstnärernas försörjningsmöjligheter som de mekaniska reproduktionsmetoderna medfört.

I förevarande sammanhang har även uppkommit spörsmål om särskilt rättsskydd för de industrier och företag, vilka bedriver verksamhet för att in­ spela eller sprida de utövande konstnärernas prestationer. Härvid bär film­ industriens anspråk i allmänhet behandlats för sig. Däremot har sedan länge med frågan om de utövande konstnärernas rättsställning brukat sammanfö­ ras spörsmålet om rättsskydd för grammofonindustrien samt radio- och te- levisionsföretagen. Grammofonindustriens anspråk har härvid avsett skydd mot obehörig kopiering samt rätt till ersättning då grammo­ fonskivor o. d. återges i radio eller television eller eljest offentligt. För r a- d i o- och televisionsför etagens del har man yrkat skydd mot att deras utsändningar oloviigen återutsändes eller inspelas eller, såvitt gäl­ ler televisionsutsändningar, visas offentligt utan samtycke av vederbörande företag.

I åtskilliga länder har under senare år införts lagbestämmelser till skydd för här avsedda grupper. I Sverige och övriga nordiska länder har detta skett i samband med den år 1960 i nordiskt samarbete genomförda revisionen av den upphovsrättsliga lagstiftningen. I den svenska lagen den 30 december 1960 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk återfinnes hithöran­ de regler i 45—48 §§.

Lagstiftningen i de särskilda länderna är i regel begränsad, så att skydd enbart ges för prestationer med ursprung i det egna landet. Fn internationell reglering, genom vilken skydd även beredes för prestationer med utländskt ursprung — såsom inom upphovsrätten sker genom Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk samt Världskonventionen om upp­ hovsrätt — har därför varit påkallad. Strävanden att skapa ett dylikt skydd har pågått sedan 1930-talet. Arbetet härmed har bedrivits dels inom Bern- unionen och dels inom Internationella arbetsorganisationen. Under senare år har frågan även studerats av Unesco i egenskap av övervakande organ för Världskonventionen om upphovsrätt. Så småningom har ett nära samarbete i frågan inletts mellan alla tre organisationerna. Under år 1960 inkallade des­ sa eu internationell expertkommitté till ett möte i Haag, vid vilket, under

Kungl. Maj. ts proposition nr 151 är 1962

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

bl. a. svensk medverkan, på grundval av vissa tidigare utkast utarbetades ett

slutligt konventionsförslag. Detta förslag jämte däröver avgivna yttranden av

regeringarna har bildat grundvalen för Romkonferensens arbete.

Konventionens huvudprinciper. Konventionen avser att bereda internatio­

nellt skydd åt utövande konstnärer, framställare av fonogram1 samt radio­

företag2. Efter mönster av Bernkonventionen samt Världskonventionen om

upphovsrätt sker detta genom att fördragsslutande stat ålägges att tillerkän­

na utövande konstnärer, fonogramframställare och radioföretag, vilkas verk­

samhet äger viss närmare angiven anknytning till andra anslutna länder,

förmånen av s. k. nationell behandling, d. v. s. i princip samma skydd som sta­

ten ger åt sina egna konstnärer, fonogramframställare och radioföretag (ar­

tiklarna 4—6). Härjämte gäller, likaledes efter mönster av de båda nämnda

konventionerna, vissa minimirättigheter för de berättigade grupperna (ar­

tiklarna 7, 10, 12 och 13) samt bestämmelser om minsta skyddstid (artikel

14). För utövande konstnärer innefattar minimirättiglieterna skydd mot obe­

höriga inspelnings- och utsändningsåtgärder samt mot obehörig kopiering av

gjorda inspelningar (artikel 7). Framställare av fonogram får skydd mot

kopiering av deras produkter (artikel 10). Båda dessa grupper har vidare i

princip rätt till ersättning då fonogram användes för radio- eller televisions-

utsändning eller för annan offentlig återgivning, s. k. sekundärt bruk (arti­

kel 12). Stat äger dock avge förklaring om att den icke ämnar lämna skydd

i detta hänseende. Radioföretagen skyddas mot obehörig återutsändning och

inspelning av deras utsändningar och mot obehörig kopiering av gjorda in­

spelningar (artikel 13). Beträffande televisionsutsändningar gäller även visst

skydd mot att de återges offentligt; stat äger dock avge förklaring om att

den icke kommer att lämna sådant skydd (artikel 16).

Den nationella behandlingen är i princip oberoende av faktisk reciprocitet,

d. v. s. stat som ger skydd på en hög nivå skall fullt ut tillämpa sin skydds­

lagstiftning även beträffande berättigade från länder som har ett mindre ut­

vecklat skydd. Beträffande rätt till ersättning för sekundärt bruk äger dock

stat avge förklaring om att berättigad från annat land endast kommer att

skyddas i den utsträckning detta land självt bereder rätt till ersättning i mot­

svarande fall (artikel 16).

I skyddet skall i princip gälla samma inskränkningar till förmån för vis­

sa kulturella och andra samhälleliga intressen som beträffande upphovsrät­

ten; dessutom anges vissa andra inskränkningar som stat under alla förhål­

landen är berättigad uppställa (artikel 15).

1 Med fonogram avses i konventionen »anordning på vilken, uteslutande till återgivning för

hörseln, upptagits ett framförande eller andra ljud»; artikel 3 under b). I svenskt lagspråk

användes uttrycket ljudupptagning, vilket emellertid har en något vidare innebörd då det

även omfattar upptagning på ljudfilm. I förevarande ärende behålles, i anslutning till kon­

ventionen, termen fonogram. Vidare behålles uttrycket framställare av fonogram i stället för

det i den interna svenska diskussionen ofta begagnade uttrycket grammofonfabrikant.

2 Med radioutsändning avses i konventionen även televisionsutsändning; begreppet radioföre­

tag omfattar i enlighet härmed även televisionsföretag. Denna terminologi användes i det

följande.

5

De särskilda artiklarna. I artikel 1 uttalas, att skyddet enligt konventio­ nen icke i något avseende inkräktar på skyddet för upphovsrätten till litte­ rära och konstnärliga verk. I enlighet härmed får ingen bestämmelse i kon­ ventionen tolkas såsom innebärande intrång i sagda skydd.

Stadgandets reella innebörd torde vara begränsad. Under Romkonferen­ sen klargjordes sålunda, att stadgandet icke har den betydelsen, att t. ex. kompositören till ett skyddat musikaliskt verk som inspelats på grammofon­ skiva skulle kunna mot grammofonfabrikantens bestridande ge tillstånd till att inspelningen överfördes på film.

Artikel 2 definierar vad som menas med nationell behandling. Därmed avses den behandling som den fördragsslutande stat, inom vars territorium skydd begäres, i sin lagstiftning tillämpar å:

a) utövande konstnärer, vilka är dess medborgare, för framföranden som äger rum, upptagits för första gången eller utsänts i radio inom dess terri­ torium;

b) framställare av fonogram, vilka är dess medborgare, för fonogram som för första gången upptagits eller utgivits inom dess territorium;

c) radioföretag, vilka har sitt säte inom dess territorium, för radioutsänd- ningar som företages från sändare inom dess territorium.

Att man kumulerat två anknytningsmoment -— den berättigades natio­ nalitet och platsen för verksamheten — beror på att den nationella lagstift­ ningen ansetts ge den mest gynnsamma behandlingen, när båda dessa mo­ ment samtidigt föreligger.

Artikel 3 definierar vissa termer i konventionen. Definitionerna överens­ stämmer i stort sett med motsvarande termers innebörd i den svenska la­ gen.

I artikel i anges anknytningsmomenten för skyddet av utövande konst­ närer. Enligt bestämmelsen skall fördragsslutande stat tillerkänna dessa nationell behandling (och, underförstått, även minimirättigheter), om nå­ got av följande villkor är uppfyllt:

a) framförandet äger rum i annan fördragsslutande stat;

b) framförandet är upptaget på ett fonogram som är skyddat enligt ar­ tikel 5;

c) framförandet medtages, ulan att vara upptaget på ett fonogram, i en radioutsändning som är skyddad enligt artikel 6.

Framhållas må, att skyddet beträffande direkta (»levande») framföran­ den endast gäller framföranden som äger rum i annan fördragsslutande stat. Framföranden i den stat där skydd begäres faller utanför konventionen och regleras alltså enbart av den nationella lagstiftningen. Detta gäller även om konstnären är utlänning. Mot vad vanligen är fallet i internationella kon­ ventioner tillämpas den nationella behandlingen alltså här icke beträffande utlänningars verksamhet inom det lands territorium som medger nationell behandling.

Artikel 5 anger anknytningsmomenten i fråga om skyddet för fonogram-

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

6

framställare. Enligt stadgandet skall fördragsslutande stat tillerkänna dessa

nationell behandling, om något av följande villkor är uppfyllt:

a) framställaren är medborgare i annan fördragsslutande stat (nationa-

litetskriterium);

b) den första upptagningen av ljudet företogs i annan fördragsslutande

stat (upptagningskriterium);

c) första utgivningen av fonogrammet ägde rum i annan fördragsslutande

stat (utgivningskriterium).

De angivna kriterierna skall tillämpas alternativt och skyddet blir därför

synnerligen vidsträckt. Emellertid äger stat, enligt moment 3, avge förkla­

ring om att den icke kommer att tillämpa ettdera av utgivningskriteriet el­

ler upptagningskriteriet. Sådan förklaring torde komma att avges av de allra

flesta staterna, varvid en indelning kommer att ske i två grupper: en grupp

kommer att tillämpa nationalitetskriteriet och utgivningskriteriet, en an­

nan grupp kommer att tillämpa nationalitetskriteriet och upptagningskrite­

riet.

För Sverige och de övriga nordiska länderna passar emellertid intetdera

av dessa båda alternativ. Motsvarande stadgande i den nordiska lagstift­

ningen bygger nämligen på upptagningskriteriet enbart (61 § i den svenska

lagen om upphovsrätt). De nordiska länderna lyckades emellertid vid kon­

ferensen utverka en undantagsbestämmelse, som ger dem rätt att enbart

tillämpa sagda kriterium; jämför artikel 17.

Artikel 6 anger anknytningsmomenten i fråga om skyddet för radioföre­

tag. Enligt stadgandet skall fördragsslutande stat tillerkänna dessa nationell

behandling, om något av följande villkor är uppfyllt:

a) radioföretaget har sitt säte i annan fördragsslutande stat;

b) radioutsändningen företogs från sändare, belägen i annan fördrags­

slutande stat.

De angivna kriterierna skall tillämpas alternativt. Emellertid äger stat

förklara att den i stället kommer att tillämpa kriterierna kumulativt, så att

den kommer att ge skydd endast om radioföretaget har sitt säte i annan

fördragsslutande stat och utsändningen företogs från sändare, belägen i

samma stat.

I artikel 7 ges föreskrifter om de minimirättigheter som skall tillkomma

utövande konstnärer. Enligt stadgandet skall skyddet för dessa innefatta

möjlighet att förhindra följande åtgärder:

a) Radioutsändning och offentlig återgivning utan konstnärens sam­

tycke av ett framförande, utom i fall då det i radioutsändningen eller det

offentliga återgivandet använda framförandet självt redan utgör ett i radio

utsänt framförande eller härrör från en upptagning. Undantaget i stad­

gandets senare led innebär, att skyddet är begränsat till utsändning och

återgivning genom åtgärder som företages på den plats där konstnären

själv framför verket. Äterutsändning av en radioutsändning och utnyttjande

av upptagningar faller alltså utanför.

b) Upptagning utan konstnärens samtycke av ett icke upptaget framfö­

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

7

rande. Stadgandet avser närmast åtgärder för upptagning på den plats där konstnären själv framför verket. Efter orden täcker det emellertid även upptagning av en radioutsändning av ett direktframförande.

c) Mångfaldigande utan konstnärens samtycke av upptagning av ett fram­ förande, i tre fall:

(i) Om den första upptagningen själv gjorts utan konstnärens samtycke. Enligt b) är konstnären skyddad mot en olovlig upptagning av ett direkt­ framförande. Förevarande stadgande ger honom skydd även mot att en så­ dan piratupptagning lägges till grund för tillverkning av kopior.

(ii) Om mångfaldigandet sker för andra ändamål än dem, till vilka konst­ nären lämnat samtycke. Stadgandet reglerar främst skyddet i fall då konst­ nären ingått kontrakt med ett företag om upptagning av ett framförande samt om produktion av kopior av upptagningen. Stadgandet innebär, att sistnämnda produktion normalt icke omfattas av konstnärens rätt. Detta har betydelse bl. a. om företaget tillverkar fler kopior än som medgivits i kontraktet. Fallet bedömes enligt konventionen som ett vanligt kontrakts­ brott, icke som en kränkning av konstnärens rätt enligt konventionen. Om företaget däremot kopierar för andra ändamål än soin angivits i kontraktet, innebär detta en kränkning av konstnärens rätt enligt konventionen. Som exempel kan nämnas, att en grammofonfabrikant, som enligt kontraktet äger överföra upptagningen på grammofonskivor, låter överföra den på en reklamfilm.

Stadgandet torde icke ge konstnären skydd mot kopiering som företages av tredje man. Avsett lär vara, att fonogramframställarens möjlighet att in­ gripa mot olovlig kopiering skall utgöra tillräckligt skydd för konstnären.

(iii) Om upptagningen företagits med stöd av bestämmelserna i artikel 15 och mångfaldigandet sker för andra ändamål än dem som avses i sagda bestämmelser. Enligt den nämnda artikeln får upptagning ske utan konst­ närens samtycke om det gäller vissa angivna ändamål, t. ex. upptagning för enskilt bruk. Förevarande stadgande innebär, att en dylik upptagning ej får användas exempelvis för framställning av en kommersiell upplaga.

I moment 2 ges vissa specialregler rörande utövande konstnärers rätt gentemot radioföretag. Enligt stadgandet är det förbehållet den nationella lagstiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium skydd be- gäres, att bereda skydd mot återutsändning, upptagning för radioutsänd­ ning och mångfaldigande för utsändningsändamål av sådan upptagning, i fall då den utövande konstnären samtyckt till radioutsändning. Vidare ut­ talas, att den närmare regleringen av radioföretagens bruk av upptagningar, som gjorts för radioutsändning, skall ske i enlighet med den nationella lag­ stiftningen i den fördragsslutande stat, inom vars territorium skydd begä- res. Slutligen stadgas, att den nationella lagstiftningen dock icke får inne­ hålla bestämmelser som berövar utövande konstnärer deras möjlighet att genom avtal reglera sina förhållanden till radioföretagen.

Artikel 8 uttalar, att fördragsslutande stat genom sin lagstiftning äger bestämma på vilket sätt utövande konstnärer skall företrädas vid tillvara­

Kungl. Maj:ts proposition nr 151

dr

1962

8

tagandet av deras rättigheter i fall när två eller flera av dem samverkar vid

samma framförande.

Enligt artikel 9 äger fördragsslutande stat genom sin lagstiftning utsträc­

ka skyddet till artister som icke framför litterära eller konstnärliga verk.

Här avses främst varietéartister av olika slag.

Artikel 10 ger det grundläggande skyddet för fonogramframställare: dessa

skall äga rätt att lämna tillstånd till eller förbjuda direkt eller indirekt

mångfaldigande av deras fonogram. Med direkt mångfaldigande avses att

ett tillgängligt exemplar av ett fonogram på olika sätt kopieras, varvid åsyf­

tas både mekaniska förfaranden (avgjutning etc.) och elektromagnetiska

metoder. Indirekt mångfaldigande syftar närmast på att ett fonogram

som återges i radio kopieras genom att radioutsändningen upptages (»off-

the-air fixation»).

Artikel 11 ger regler om vilka formalitetskrav som får uppställas för

skydd av fonogram, varvid avses icke blott framställarens rätt utan även

den rätt som tillkommer utövande konstnärer vilkas prestationer upptagits

på fonogrammet. Vissa länder, främst Amerikas Förenta Stater, fordrar för

skydd iakttagande av formaliteter, och det har framstått som ett önskemål

att då det gäller det internationella skyddet förenhetliga och förenkla dessa

formkrav. Enligt stadgandet skall fördragsslutande stat, som kräver iakt­

tagande av formaliteter, anse kraven uppfyllda, om alla i handeln förda

exemplar av fonogrammet eller deras fodral är försedda med påskrift, be­

stående av märket(p)^åtföljt av årtalet för den första utgivningen, anbragt

på sådant sätt att det klart framgår att skyddet är förbehållet. Om exempla­

ren eller fodralen icke utvisar vem som är framställare av fonogrammet eller

innehavare av framställarens licens (genom att därå angivits vederbörandes

namn, varumärke eller annat lämpligt kännetecken), skall påskriften även

innehålla namnet på den som innehar framställarens rättigheter. Om exemp­

laren eller fodralen icke utvisar vilka som är de förnämsta utövande konst­

närerna, skall påskriften dessutom innehålla namnet på den person som

innehar dessa konstnärers rättigheter i det land där upptagningen företogs.

Bestämmelsen får stor praktisk betydelse om Amerikas Förenta Stater

till träder konventionen. Fabrikanter från andra länder kommer då att få

skydd i Amerikas Förenta Stater, så snart de iakttagit konventionens krav,

oavsett vad den amerikanska lagstiftningen uppställer för fordringar. I för­

hållandet mellan stater, vilka som de flesta europeiska icke har några form­

krav, saknar stadgandet däremot betydelse.

Artikel 12 behandlar den viktiga frågan om ersättning för s. k. sekundärt

bruk, d. v. s. utnyttjande av grammofonskivor och andra fonogram för of­

fentlig återgivning. Det stadgas, att när fonogram, som utgivits i kom­

mersiellt syfte, eller mångfaldigat exemplar av sådant fonogram användes

direkt för radioutsändning eller för offentlig återgivning, den som använ­

der fonogrammet skall utbetala ett enda, skäligt ersättningsbelopp till de ut­

övande konstnärerna eller till fonogramframställama eller till båda. Att man

angivit tre alternativ i fråga om vilka som skall vara berättigade till ersätt­

ning — de utövande konstnärerna, fonogramframställama eller båda dessa

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

9

grupper — beror på att man velat täcka den aktuella situationen i så inånga länder som möjligt; för närvarande finns nämligen alla tre systemen rep­ resenterade i de olika staterna. Att man angivit grupper och icke individu­ ella berättigade sammanhänger med att man velat täcka även situationen i vissa länder där betalningarna går direkt till vederbörande organisationer. Då bestämmelsen talar om »ett enda, skäligt ersättningsbelopp», avses att, även i fall då såväl konstnärerna som fonogramframställarna är berätti­ gade, vederbörande radioföretag eller arrangör endast skall behöva utbetala ett klumpbelopp. Enligt sista punkten i stadgandet skall, i fall då de berät­ tigade grupperna icke kommer överens om på vad sätt klumpbeloppet skall delas, villkoren för uppdelningen kunna bestämmas av den nationella lag­ stiftningen.

Bestämmelsen är som förut nämnts icke obligatorisk; jämför artikel 16.

Artikel 13 anger vissa minimirättigheter för radioföretagen. Enligt stad­ gandet skall dessa äga rätt att lämna tillstånd till eller förbjuda följande åtgärder:

a) Återutsändning av deras utsändningar. Med återutsändning avses, en­ ligt definition i artikel 3, att utsändningen samtidigt utsändes av annat ra­ dioföretag (reläutsändning).

b) Upptagning av deras utsändningar.

c) Mångfaldigande av dylika upptagningar i två fall, nämligen dels då själva upptagningen företagits utan deras samtycke och dels då upptagning­ en företagits med stöd av artikel 15 och mångfaldigandet sker för andra än­ damål än dem som avses i sagda artikel. Bestämmelserna har utformats ef­ ter förebild av motsvarande regler i artikel 7 moment 1 under c).

d) Offentlig återgivning av deras televisionsutsändningar, om det sker på ställen där allmänheten äger tillträde mot inträdesavgift. Denna bestäm­ melse är ej obligatorisk; jämför artikel 16.

I artikel lb stadgas om minsta skyddstid. Denna är bestämd till 20 år från det år:

a) då upptagningen företogs, i fråga om fonogram och å dessa upptagna framföranden;

b) då framförandet ägde rum, i fråga om framföranden som icke upp­ tagits på fonogram;

c) då utsändningen ägde rum, i fråga om radioutsändningar. Stadgandet har avsevärt förenklats i jämförelse med tidigare utkast. Bl. a. har slopats specialregler för fall då skyddstiden är olika i ursprungs­ landet och i det land där skydd begäres.

Artikel 15 behandlar undantag som får göras i skyddet till förmån för vissa kulturella och andra samhälleliga intressen. I moment 1 ges föreskrif­ ter om att fördragsslutande stat alltid äger göra undantag i följande fall:

a) Utnyttjande för enskilt bruk. Här avses t. ex., att någon för sitt per­ sonliga bruk tar upp en radioutsändning på band.

b) Utnyttjande av korta avsnitt vid redogörelse för dagshändelse. Som exempel må nämnas, att man vid återgivande i television av glimtar från

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

10

ett statsbesök medtager marschmusik som spelas vid tillfället. Bestämmel­

sen motsvarar artikel 10 bis i Bernkonventionen.

c) Efemär upptagning, som ett radioföretag gör med sina egna hjälpme­

del och för sina egna utsändningar. Bestämmelsen syftar på de inspelning­

ar som radion gör av programtekniska skäl, exempelvis för att kunna sän­

da en operaföreställning på annan tid än då denna äger rum. Bestämmel­

sen motsvarar artikel 11 bis tredje stycket i Bernkonventionen.

d) Utnyttjande enbart för undervisning eller vetenskaplig forskning.

Ett viktigt hithörande fall är att man i en skola tar upp skolradioprogram

på band. Bestämmelsen motsvarar delvis artikel 10 andra stycket i Bernkon­

ventionen.

Enligt moment 2 skall fördragsslutande stat dessutom städse äga före­

skriva samma slag av inskränkningar i konventionsskyddet som den stad­

gar i skyddet för upphovsrätt; dock skall s. k. tvångslicens få föreskrivas

endast i den utsträckning konventionen medger det. Som exempel må näm­

nas, att den upphovsrättsliga lagstiftningen i regel innehåller bestämmelser

om citaträtt, till vilka alltså motsvarighet får upptagas beträffande de i

konventionen skyddade rättigheterna. Anmärkas må, att även de i mo­

ment 1 angivna inskränkningarna normalt förekommer i upphovsrätten.

Artikel 16 behandlar vissa möjligheter för stat att i olika hänseenden be­

gränsa skyddet beträffande två stadganden, nämligen artikel 12 om er­

sättning för sekundärt bruk och artikel 13 under d) om radioföretags rätt

att bestämma om offentlig visning av televisionsutsändning.

Vad angår bestämmelserna om sekundärt bruk är det till en början till-

låtet att helt utesluta tillämpning av dessa; moment 1 under a) (i). Då

många stater uttalat sig mot att införa ersättningsrätt i förevarande hän­

seende, kan väntas att ett ganska stort antal stater kommer att begagna sig

av denna möjlighet.

Stat, som icke helt utesluter tillämpning av bestämmelserna, kan i olika

hänseenden begränsa användningsområdet för dam. För det första kan

den förklara att den icke kommer att tillämpa bestämmelserna »såvitt avser

vissa utnyttjanden»; moment 1 under a) (ii). Huvudregeln är att ersätt­

ningsrätt skall föreligga både då fonogram användes i radio och då de an­

vändes vid annan offentlig återgivning, t. ex. i restaurang. Stat skall emel­

lertid kunna förklara, att exempelvis enbart användning i radio skall vara

ersättningsgill. Avsett är, att rätten till och med skall kunna begränsas till

visst slag av radioverksamhet, t. ex. kommersiell radio.

För det andra kan stat, enligt moment 1 under a) (iii), förklara att den

icke kommer att tillämpa bestämmelserna i artikel 12 såvitt avser fono­

gram vilkas framställare ej är medborgare i annan fördragsslutande stat.

För det tredje kan stat, med avvikelse från den allmänna regeln om na­

tionell behandling, göra ersättningsrätten beroende av reciprocitet; den kan,

enligt moment 1 under a) (iv), förklara att den, såvitt angår fonogram vil­

kas framställare är medborgare i annan fördragsslutande stat, kommer att

begränsa omfattningen och varaktigheten av det i artikel 12 föreskrivna

skyddet till vad som sistnämnda stat härutinnan föreskriver för fonogram,

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

11

som för första gången upptagits av medborgare i den stat som avgivit för­ klaringen. En stat, som ger ersättning både vid användning i radio och vid an­ nan offentlig återgivning, skall alltså i förhållande till en stat, som endast medger ersättning vid användning i radio, kunna begränsa ersättningsrät- ten till sådan användning. Vidare skall stat som har lång skyddstid — och alltså medger ersättning även för äldre fonogram — i förhållande till stat med kort skyddstid kunna begränsa ersättningsrätten till fonogram som omfat­ tas av denna kortare skyddstid.

Ett särskilt spörsmål har varit huruvida den omständigheten, att den ena staten såsom ersättningsberättigad erkänner en annan kategori än den andra, skall anses utgöra en skiljaktighet i skyddets omfattning. Enligt artikel 12 kan stat, då den avger förklaring om begränsning av skyddet, välja mellan att låta ersättningarna gå till de utövande konstnärerna, till fonogramframställarna eller till båda dessa grupper. Det kan alltså inträffa, att den ena staten givit ersättningsrätten åt de utövande konstnärerna, me­ dan den andra staten givit den åt fonogramframställarna; frågan är då om endera staten kan vägra att tillämpa ersättningsbestämmelserna i förhål­ lande till den andra. I förevarande stadgande besvaras frågan nekande; den omständigheten att den fördragsslutande stat, i vilken framställaren är medborgare, såsom skyddsberättigade icke erkänner samma grupp av personer eller samma grupper av personer som den stat som avgivit för­ klaringen, skall icke anses som en skiljaktighet i omfattningen av skyd­ det. Grunden härtill är, att man ansett att förevarande ersättningsbelopp, hur bestämmelserna än utformas formellt, i praktiken — på grund av fö­ religgande avtal — i regel slutligen kommer att delas mellan konstnärer och fonogramframställare.

Vad härefter angår bestämmelserna i artikel 13 under d), stadgas i arti­ kel 16, att stat kan helt utesluta tillämpning av dessa; underförstått är, att stat även kan utesluta dem delvis. Gör en stat sådan begränsning i skyd­ det, äger övriga stater i förhållande till denna stat begränsa skyddet på motsvarande sätt.

Såsom förut berörts har vissa möjligheter att inskränka skyddet uppta­ gits även i artiklarna 5 och 6.

Artikel 17 innehåller de förut vid artikel 5 berörda bestämmelserna om rätt för vissa stater att såsom anknytningsmoment för skyddet av fonogram tillämpa enbart det s. k. upptagningskriteriet. Rätten skall tillkomma stat som vid konventionens dagtecknande den 26 oktober 1961 i sin lagstiftning redan tillämpade detta kriterium. Sådan stat skall vidare, såvitt gäller den i artikel 16 medgivna möjligheten att föreskriva reciprocitet i fråga om er­ sättning för sekundärt bruk, kunna förklara att den i reciprocitetsförhål- landet kommer att tillämpa upptagningskriteriet i stället för del i sagda ar­ tikel använda nationalitetskriteriet.

Förklaring om begränsning av skyddet i de hänseenden som förut nämnts göres genom att meddelande därom deponeras hos Förenta Nationernas ge­ neralsekreterare. Stat kan enligt artikel 18 när som helst begränsa räckvid­ den av sådant meddelande eller återkalla det.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

12

Artikel 19 gör en viktig begränsning i konventionens tillämpningsområde

i fråga om upptagningar på film. Enligt stadgandet skall artikel 7 upphöra

att äga tillämpning sedan utövande konstnär samtyckt till att hans framfö­

rande medtages i en upptagning av bilder eller av bilder och ljud. Den regle­

ring som sålunda enligt artiklarna 7 och 19 skall gälla för film innebär, att

konstnären är skyddad mot olovliga upptagningar och deras användning;

har upptagning skett på grund av avtal med konstnären, faller förhållandet

däremot utanför konventionen. Det har ansetts, att konstnärens möjlighet att

i sistnämnda fall skydda sig genom förbehåll i avtalet är tillfyllest.

Artikel 20 ger vissa övergångsbestämmelser rörande äldre prestationer och

rättigheter. I anslutning härtill förklaras i artikel 21, att konventionen icke

gör intrång i skydd som på andra grunder må tillkomma utövande konstnä­

rer, framställare av fonogram samt radioföretag.

I artikel 22 har, efter mönster av en motsvarande bestämmelse i Bernkon-

ventionen, upptagits ett stadgande om rätt för fördragsslutande stater att

ingå regionala överenskommelser rörande de i konventionen behandlade rät­

tigheterna. Bl. a. har man här avsett att möjliggöra, att den europeiska över­

enskommelsen om skydd för televisionsutsändningar av den 22 juni 1960,

därest de till denna anslutna staterna så skulle finna lämpligt, skall kunna

fortbestå. överenskommelsen har biträtts av Sverige, med verkan från den

1 juli 1961 (prop. 1960: 176).

Artiklarna 23—34 innehåller slutbestämmelser. Av dessa må nämnas föl­

jande.

Enligt artikel 24 gäller som förutsättning för stats tillträde till konventio­

nen, att staten inbjudits till Romkonferensen eller är medlem av Förenta

Nationerna samt dessutom, att staten är part i Världskonventionen om upp­

hovsrätt eller är medlem av Internationella unionen för skydd av litterära

och konstnärliga verk. Grunden till sistnämnda villkor är, att man ansett det

stötande, att internationellt skydd skulle beredas åt de kategorier som avses

i konventionen, utan att upphovsmännen till de verk som förmedlas av dessa

vore skyddade.

I artikel 25 stadgas, att konventionen träder i kraft sedan den tillträtts av

sex stater.

Artikel 29 ger vissa föreskrifter om revision av konventionen. Efter det

att konventionen varit i kraft i fem år, kan fråga om eu revisionskonferens

upptagas av varje fördragsslutande stat. En sådan konferens skall samman­

kallas, om minst hälften av de fördragsslutande staterna biträder begäran

härom.

Slutligen må nämnas, att enligt artikel 32 frågor om konventionens till-

lämpning och genomförande skall omhänderhas av en kommitté av rege-

ringsrepresentanter; denna kommitté skall också förbereda revisioner av

konventionen. Förebild bär här varit liknande regler i Världskonventionen

om upphovsrätt.

Departementschefen. De spörsmål som regleras genom den nu föreliggan­

de konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fono-

Kungl. Maj.is proposition nr 151 år 1962

13

gram samt radioföretag liar ingående behandlats under förai betena till den vid 1960 års riksdag genomförda revisionen av den upphovsrättsliga lag­ stiftningen. En sammanfattande redogörelse för ämnet har lämnats i propo­ sition nr 17 till nämnda riksdag med förslag till ny lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, in. m. Såsom där anförts, avser man här i första hand en reglering av de speciella problem som för de utövande konst­ närerna — sångare, musiker, skådespelare m. fl. — uppkommit genom till­ komsten av tekniska metoder för masspridning av konstnärliga framträdan­ den (grammofon, film, radio och television). Huvudsyftet med en regleiing är här att i viss omfattning ge konstnärerna kontroll över mekanisk upptag­ ning och spridning av deras prestationer eller tillerkänna dem extra ersätt­ ning för det utnyttjande som sker genom det mekaniska reproducerandet. I samband härmed har ansetts påkallat att bereda rättsskydd även för fram- ställare av fonogram (grammofonskivor och andra ljudupptagningar1) samt för radioföretag, däri inbegripet televisionsföretag. Beträffande framställare av fonogram avses skydd mot olovlig kopiering samt rätt till ersättning då deras produkter användes i radio eller television eller eljest för offentlig återgivning. I fråga om radioföretag åsyftar man att bereda dem skydd mot obehörig återutsändning och inspelning av deras sändningar samt att ge dem kontroll över kommersiell återgivning av televisionsutsändningar för all­ mänheten.

Nationella skyddsbestämmelser till förmån för nu förevarande grupper har införts i åtskilliga stater. I Sverige, liksom i Danmark, Finland och Nor­ ge, har lagregler i ämnet givits i samband med revisionen av den upphovs­ rättsliga lagstiftningen.

Den nya konventionen avser att på det internationella planet komplettera de sålunda gällande bestämmelserna. De nationella bestämmelserna är näm­ ligen i regel — i enlighet med en inom upphovsrätten vanlig princip — be­ gränsade till att gälla för prestationer som äger viss anknytning till det egna landet. Skydd för utländska prestationer har i regel gjorts beroende av öm­ sesidighet, så att skydd inträder endast med avseende å länder med vilka ingåtts avtal om ömsesidigt skydd. Den nya konventionen avser att utgöra ett världsomspännande instrument för ett sådant ömsesidigt skydd. Konven­ tionen kommer att medföra att de berättigade grupperna tillförsäkras skydd inom samtliga konventionsstater. Konventionen har även den betydelsen, alt den kommer att verka som ett incitament för stater utan rättsskydd på om­ rådet att införa ett sådant.

Huvudprincipen i den nya konventionen är, liksom i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och i Världskonventionen om upphovsrätt, att konventionsstat för utländska prestationer av förevarande slag skall meddela samma skydd som enligt dess lagstiftning tillkommer in­ ländska prestationer (nationell behandling). Liksom i Bernkonventionen fö- reskrives därjämte vissa minimirättigheter som under alla omständigheter skall tillkomma de berättigade. Till innehållet i dessa ber jag att få åter­ komma i det följande.

Kungl Maj:ts proposition nr 151 år 1962

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 är 1962

I fråga om den närmare regleringen av vilka prestationer som skyddas en­

ligt konventionen — anknytningsmomenten för skyddet — innehåller kon­

ventionen detaljerade regler, till vilka jag likaledes ber att få återkomma.

Vad angår den svenska lagstiftningen i ämnet, vilar även denna på den

förut berörda principen att skyddet begränsas till prestationer med ur­

sprung i det egna landet; skyddet gäller endast för prestationer med ur­

sprung i Sverige (61 § i lagen om upphovsrätt). Lagen innehåller emellertid

fullmakt för Kungl. Maj :t att under förutsättning av ömsesidighet meddela

föreskrifter om bestämmelsernas tillämpning med avseende å annat land

t 62 § i nämnda lag). Under förarbetena har därvid varit förutsatt, att Sve­

rige skulle tillträda en konvention av förevarande typ, därest utformningen

av dess olika bestämmelser kunde anses från svensk synpunkt godtagbar.

Enligt min mening fyller den nya konventionen de anspråk som man rim­

ligen kan ställa i detta hänseende. I stort sett föreligger full överensstäm­

melse mellan principerna i konventionen och i den svenska lagstiftningen.

Även då det gäller regleringen i detalj, är överensstämmelsen god. I några

avseenden föreligger visserligen avvikelser, men konventionen tillåter här,

att tillträdande stat avger förklaring om att den kommer att tillämpa en

ordning sådan som den svenska. Jag vill därför tillstyrka, att Sverige rati­

ficerar konventionen.

Om man, som jag vill förorda, utnyttjar de nyss nämnda möjligheterna

att begränsa förpliktelserna enligt konventionen, kan svenskt tillträde äga

rum utan särskilda lagstiftningsåtgärder. Såsom förut berörts, innehåller

den nya upphovsrättslagen ett bemyndigande för Kungl. Maj :t att utsträcka

tillämpligheten av de svenska skyddsbestämmelserna till prestationer med

utländskt ursprung. Konventionens krav på minimirättigheter är uppfyllda

genom hithörande bestämmelser i upphovsrättslagen, vilken i flera avseen­

den ger ett mer omfattande skydd än konventionen; på ett par punkter ger

den ett något mindre skydd, men det är här tillåtet att, genom särskild för­

klaring, inskränka konventionsskyddet till vad som gäller enligt den svenska

lagen. I fråga om anknytningsmomenten för skyddet tillämpar konventio­

nen liberalare principer än den svenska lagen, men även i dessa delar är det

tillåtet att genom särskild förklaring inskränka skyddet till vad som följer

av den svenska lagen. Beträffande minimirättigheterna och anknytningsmo­

menten samt de förklaringar som bör avges må anföras följande.

Vad först angår minimirättigheterna och till en början de rättigheter som

skall gälla för de utövande konstnärerna, stadgar konventionen skydd mot

obehörig upptagning, radioutsändning och offentlig återgivning av deras di­

rekta (j.levande») framföranden samt skydd mot obehörigt mångfaldi­

gande av gjorda upptagningar (artikel 7), dock med inskränkningar i vissa

avseenden, bl. a. beträffande kopiering av film. Den svenska lagen ger här

ett fullständigt skydd (45 §) — utan de inskränkningar konventionen stad­

gar — och går alltså längre än konventionen. I fråga om fonogramframstäl-

lare föreskriver konventionen, att de skall äga ensamrätt att bestämma om

mångfaldigande av sina fonogram (artikel 10). Den svenska lagen bär här

15

en helt motsvarande bestämmelse (46 §). Enligt konventionen skall vidare

utövande konstnärer och fonogramframställare äga rätt till ersättning för

s. k. sekundärt bruk, d. v. s. fall då grammofonskivor och andra ljudupp­

tagningar användes i radio eller television eller eljest för offentlig återgiv­

ning (artikel 12). Den svenska lagen ger här ersättningsrätt endast för åter­

givning i radio och television (47 §). Enligt konventionen är det emellertid

tillåtet att genom särskild förklaring begränsa ersättningsrätten till sådan

återgivning; artikel 16 moment 1 under a) (ii). Sådan förklaring bör avges.

Vad slutligen angår radioföretag, stadgar konventionen ensamrätt för dessa

att bestämma om återutsändning och upptagning av deras utsändningar

samt rätt att, med vissa inskränkningar, bestämma om mångfaldigande

av gjorda upptagningar (artikel 13). Den svenska lagen ger i dessa delar

skydd utan konventionens inskränkningar (48 §) och går alltså längre än

denna. Beträffande televisionsutsändningar ger konventionen radioföreta-

tagen en speciell rätt att bestämma om offentlig återgivning av dessa, om

återgivningen sker på ställen där allmänheten äger tillträde mot inträdes­

avgift; artikel 13 under d). Enligt motsvarande svenska bestämmelse är

skyddet något annorlunda utformat; den gäller visning i biograf eller där­

med jämförlig lokal. Enligt konventionen äger dock stat avge förklaring

om att den helt kommer att utesluta tillämpning av stadgandet om televi­

sionsutsändningar; artikel 16 moment 1 under b). Härav följer, att det också

är möjligt att inskränka skyddet till vad som gäller enligt den svenska be­

stämmelsen. Förklaring härom bör avges.

Konventionen upptar även vissa bestämmelser om minsta skyddstid, vil­

ken för samtliga grupper fastställts till 20 år (artikel 14). I den svenska la­

gen är tiden 25 år (45, 46 och 48 §§) och alltså längre. Utgångspunkten för

beräkningen är bestämd på samma sätt i konventionen som i den svenska

lagen.

Beträffande härefter anknytningsmomenlen för skyddet gäller enligt kon­

ventionen för utövande konstnärer tre regler. Den första och i praktiken

viktigaste är, att framförandet skyddas om det äger rum i annan fördrags-

slutande stat; artikel 4 under a). Denna regel motsvarar den svenska la­

gens bestämmelse, att skydd ges för framförande som äger rum i Sverige

(61 §). Enligt de båda andra konventionsreglerna skyddas framförande som

upptagits på skyddat fonogram eller medtagits i skyddad radioutsändning;

artikel 4 under b) och c). Dessa regler får självständig betydelse endast i

fall då ljudupptagningen eller radioutsändningen skett i en icke fördrags-

slutande stat; enligt konventionen skall även sådan upptagning eller ut­

sändning i vissa fall vara skyddad. I det följande vill jag emellertid förorda,

att Sverige, i enlighet med vad som är medgivet enligt konventionen (ar­

tiklarna 6 och 17), avger förklaring om att skydd för upptagning eller ut­

sändning icke kommer att meddelas i dessa fall. Detta innebär, att föreva­

rande båda anknytningsmoment för skyddet av utövande konstnärer kom­

mer att sakna betydelse för Sveriges del.

För fonogram gäller enligt konventionen såsom formell huvudregel, att

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

skydd skall ges så snart något av tre kriterier är uppfyllt, nämligen om

framställaren är medborgare i annan konventionsstat (nationalitetskrite-

rium), om den första upptagningen företogs i annan konventionsstat (upp-

tagningskriterium) eller om den första utgivningen av fonograinmet ägde

rum i annan konventionsstat (utgivningskriterium); artikel 5. Den svenska

lagen ger skydd endast om upptagningen ägt rum i Sverige (61 §), vilket in­

nebär att endast upptagningskriteriet tillämpas. Vissa i konventionen med­

delade allmänna möjligheter för tillträdande stat att genom särskild förkla­

ring inskränka skyddet för fonogram är här ej tillfyllest för svenskt till­

träde utan lagändring. En på yrkande av de nordiska delegationerna in­

förd bestämmelse i konventionen ger emellertid befogenhet åt stat, som

vid konventionens dagtecknande tillämpade enbart upptagningskriteriet, att

förklara att den även i fortsättningen kommer att bibehålla denna ordning

(artikel 17). Sådan förklaring bör avges.

För radioföretag skall skydd enligt konventionen ges såväl i fall då före­

taget har sitt säte i annan fördragsslutande stat som då utsändningen före­

togs från sändare, belägen i sådan stat (artikel 6 moment 1). Enligt den

svenska lagen ges skydd endast för utsändningar som ägt rum i Sverige

(61 §). Skyddet är alltså hos oss principiellt något snävare än enligt vad

som följer av konventionens båda anknytningsmoment. Konventionen med­

ger emellertid, att tillträdande stat förklarar att den icke kommer att till-

lämpa dessa förutsättningar alternativt utan kommer att kumulera dem

(artikel 6 moment 2). För att begränsa Sveriges konventionsåtagande i den­

na del till vad som ligger inom ramen för principen i den svenska lagen,

bör sådan förklaring avges.

Konventionens stadgande om nationell behandling innebär, att den sven­

ska lagens bestämmelser skall tillämpas fullt ut med avseende å utländska

prestationer även i fall, då dessa bestämmelser ger ett bättre skydd än som

gäller i prestationens ursprungsland. I ett avseende, nämligen då det gäller

den förut berörda regleringen av ersättningen för sekundärt bruk, är det

emellertid tillåtet för tillträdande stat att förklara att reciprocitet kom­

mer att tillämpas; artikel 16 moment 1 under a) (iv). Sådan förklaring bör

avges.

Utan särskild förklaring äger stat, enligt artikel 15, göra undantag från

konventionsskyddet i vissa fall, nämligen då det gäller utnyttjande för en­

skilt bruk, utnyttjande av korta avsnitt vid redogörelse för dagshändelse,

s. k. efemär upptagning för radioutsändning samt utnyttjande enbart för

undervisning eller vetenskaplig forskning. Härutöver äger stat föreskriva

samma slag av inskränkningar i konventionsskyddet som den föreskriver i

skyddet för upphovsrätt. Anmärkas må, att också de särskilt angivna un­

dantagen i regel förekommer i den upphovsrättsliga lagstiftningen. Även i

den svenska lagen har skyddet för de här avsedda grupperna i princip un­

derkastats samma slag av inskränkningar som gäller i upphovsrätten (45 §

tredje stycket, 46 § andra stycket, 47 § andra stycket och 48 § tredje

stycket).

Av vad jag anfört följer, att Sverige vid ratifikation av konventionen

17

bör avge förklaringar dels jämlikt artikel 6 moment 2, dels, med stöd av ar­

tikel 16 moment 1 under a) (ii), om att bestämmelserna i artikel 12 endast

kommer att tillämpas såvitt avser utnyttjanden i radioutsändning, dels jäm­

likt artikel 16 moment 1 under a) (iv), dels, med stöd av artikel 16 mo­

ment 1 under b), om att bestämmelserna i artikel 13 under d) endast kom­

mer att tillämpas vid offentlig återgivning av televisionsutsändning i bio­

graf eller därmed jämförlig lokal, dels ock jämlikt artikel 17.

Under åberopande av det anförda hemställer föredraganden, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen att godkänna här bilagda internationella kon­

vention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt

radioföretag av den 26 oktober 1961, dock med de i det föregående angiv­

na förklaringarna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas propo­

sition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Olov Ternslröm

2 nihanq till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 151

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

Bilaga

Convention internationale sur la

protection des artistes interprétes

ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes

de radiodiffusion

Les Etats contractants, animés du

désir de protéger les droits des ar­

tistes interprétes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

La protection prévue par la pré-

sente Convention laisse intacte et

n’affecte en aucune facon la protec­

tion du droit d’auteur sur les oeuvres

littéraires et artistiques. En consé-

quence, aucune disposition de la pré-

sente Convention ne pourra étre in-

terprétée comme portant atteinte ä

cette protection.

Article 2

1. Aux fins de la présente Conven­

tion, on entend, par traitement natio­

nal, le traitement que l’Etat contrac-

tant sur le territoire duquel la protec­

tion est demandée accorde, en vertu

de sa législation nationale :

a) aux artistes interprétes ou exé­

cutants, qui sont ses ressortissants,

pour les exécutions qui ont lieu, sont

fixées pour la premiére fois, ou sont

radiodiffusées, sur son territoire ;

b)

aux producteurs de phono-

grammes qui sont ses ressortissants,

pour les phonogrammes qui sont,

pour la premiére fois, publiés ou fixés

sur son territoire ;

c) aux organismes de radiodiffu­

sion ayant leur siége social sur son

territoire, pour les émissions radiodif­

fusées par des émetteurs situées sur

ce territoire.

2. Le traitement national sera ac-

cordé, compte tenu de la protection

expressément garantie et des limita-

International Convention for the

Protection of Performers, Produ-

cers of Phonograms and Broad-

casting Organisations

The Contracting States, moved by

the desire to protect the rights of

performers, producers of phono­

grams, and broadcasting organisa­

tions,

Have agreed as follows:

Article 1

Protection granted under this Con­

vention shall leave intact and shall in

no way affect the protection of Copy­

right in literary and artistic works.

Consequently, no provision of this

Convention may be interpreted as

prejudicing such protection.

Article 2

1. For the purposes of this Con­

vention, national treatment shall

mean the treatment accorded by the

domestic law of the Contracting State

in which protection is claimed:

(a) to performers who are its na­

tionals, as regards performances ta-

king place, broadcast, or first fixed,

on its terrritory;

(b) to producers of phonograms

who are its nationals, as regards pho­

nograms first fixed or first published

on its territory;

(c) to broadcasting organisations

which have their headquarters on its

territory, as regards broadcasts trans-

mitted from transmitters situated on

its territory.

2. National treatment shall be sub-

ject to the protection specifically

guaranteed, and the limitations spe-

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

19

(Översättning)

Internationell konvention om

skydd för utövande konstnärer,

framställare av fonogram samt

radioföretag

De fördragsslutande staterna hava,

besjälade av en önskan att skydda

de rättigheter som tillkomma utövan­

de konstnärer, framställare av fono­

gram samt radioföretag,

överenskommit som följer:

Artikel 1

Skyddet enligt denna konvention

inkräktar icke i något avseende på

skyddet för upphovsrätten till litterä­

ra och konstnärliga verk. I enlighet

härmed får ingen bestämmelse i den­

na konvention tolkas såsom innebä­

rande intrång i sagda skydd.

Artikel 2

1. I denna konvention avses med

nationell behandling den behandling

som den fördragsslutande stat, inom

vars territorium skydd begäres, i sin

lagstiftning tillämpar å:

a) utövande konstnärer, vilka äro

dess medborgare, för framföranden

som äga rum, upptagits för första

gången eller utsänts i radio inom dess

territorium;

b) framställare av fonogram, vilka

äro dess medborgare, för fonogram

som för första gången upptagits eller

utgivits inom dess territorium;

c) radioföretag, vilka liava sitt säte

inom dess territorium, för radiout­

sändningar som företagas från sända­

re inom dess territorium.

2. Vid tillämpning av nationell be­

handling skola iakttagas det skydd

som särskilt tillförsäkras och de be-

Dihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 151

20

Kungi. Maj:ts proposition nr i51 år 1962

tions expressément prévues dans la

présente Convention.

Artide 3

Aux fins de la présente Convention,

on entend par :

a) « artistes interprétes ou exécu-

tants », les acteurs, chanteurs, musi­

dens, danseurs et autres personnes

qui représentent, chantent, récitent,

déclaxnent, jouent ou exécutent de

toute autre maniére des oeuvres lit-

téraires ou artistiques ;

b) « phonogramme », toute fixa-

tion exclusivement sonore des sons

provenant d’une exécution ou d’autres

sons ;

c)

« producteur de phonogram-

mes », la personne physique ou mo-

rale qui, la premiére, fixe les sons

provenant d’une exécution ou d’autres

sons ;

d) « publication », la mise å la dis­

position du public d’exemplaires d’un

phonogramme en quantité suffi-

sante ;

e) « reproduction », la realisation

d’un exemplaire ou de plusieurs

exemplaires d’une fixation ;

f) « émission de radiodiffusion »,

la diffusion de sons ou d’images et de

sons par le rnoyen des ondes radio-

électriques, aux fins de réception par

le public ;

g) « réémission », l’émission simul-

tanée par un organisme de radiodif­

fusion d’une émission d’un autre or­

ganisme de radiodiffusion.

Artide 4

Chaque Etat contractant accordera

le traitement national aux artistes in­

terprétes ou exécutants toutes les fois

que l’une des conditions suivantes se

trouvera remplie :

a) 1’exécution a lieu dans un autre

Etat contractant ;

b) 1’exécution est enregistrée sur

un phonogramme protégé en vertu de

l’article 5 ci-dessous ;

c) 1’exécution non fixée sur phono-

cifically provided for, in this Con­

vention.

Artide 3

For the purposes of this Conven­

tion:

(a) “Performers” means actors,

singers, musicians, dancers, and oth-

er persons, who act, sing, deliver, de-

claim, play in, or otherwise perform

literary or artistic works;

(b) “Phonogram” means any ex-

clusively aural fixation of sounds of

a performance or of other sounds;

(c)

“Producer of phonograms”

means the person who, or the legal

entity -\vhich, first fixes the sounds

of a performance or other sounds;

(d) “Publication” means the offer-

ing of copies of a phonogram to the

public in reasonable quantity;

(e)

“Reproduction” means the

making of a copy or copies of a fix­

ation;

(f)

“Broadcasting” means the

transmission by wireless means for

public reception of sounds or of

images and sounds;

(g) “Rebroadcasting” means the

simultaneous broadcasting by one

broadcasting organisation of the

broadcast of another broadcasting or­

ganisation.

Artide 4

Each Contracting State shall grant

national treatment to perfonners if

any of the following conditions is

met:

(a) the performance takes place

in another Contracting State;

(b) the performance is incorpo-

raled in a phonogram which is pro-

tected under Artide 5 of this Con­

vention;

(c) the performance, not being

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

21

gränsningar som särskilt föreskrivas i

denna konvention.

Artikel 3

I denna konvention avses med:

a) »utövande konstnärer»: skåde­

spelare, sångare, musiker, dansörer

och andra personer som sceniskt

framställa, sjunga, recitera, deklame­

ra, medverka i eller på annat sätt

framföra litterära eller konstnärliga

verk;

b) »fonogram»: anordning på vil­

ken, uteslutande till återgivning för

hörseln, upptagits ett framförande el­

ler andra ljud;

c) »framställare av fonogram»:

den fysiska eller juridiska person,

som för första gången upptager lju­

den från ett framförande eller andra

ljud;

d) »utgivning»: att exemplar av ett

fonogram i tillräckligt antal göras till­

gängliga för allmänheten;

e) »mångfaldigande»:

framställ­

ning av ett eller flera exemplar av en

upptagning;

f) »radioutsändning»: utsändning

genom radiovågor av ljud eller av bil­

der och ljud för mottagning av all­

mänheten;

g) »återutsändning»: att ett radio­

företags utsändning samtidigt utsän­

des av ett annat radioföretag.

Artikel 4

Fördragsslutande stat skall tiller­

känna utövande konstnärer nationell

behandling, om något av följande vill­

kor är uppfyllt:

a) framförandet äger rum i annan

fördragsslutande stal;

b) framförandet är upptaget på ett

fonogram som är skyddat enligt arti­

kel 5;

e) framförandet medtages, utan al t

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

grarame est diffusée par une émis-

sion protégée en vertu de 1’article 6.

Article 5

1. Chaque Etat contractant ac-

cordera le traitement national aux

producteurs de phonogrammes toutes

les fois que l’une des conditions sui-

vantes se trouvera remplie :

a) le producteur de phonogrammes

est le ressortissant d’nn autre Etat

contractant (critére de la nationa-

lité) ;

b) la premiére fixation du son a

été réalisée dans un autre Etat con­

tractant (critére de la fixation) ;

c) le phonogramme a été publié

pour la premiére fois dans un autre

Etat contractant (critére de la publi-

cation).

2. Lorsque la premiére publication

a eu lieu dans un Etat non contrac­

tant mais que le phonogramme a

également été publié, dans les trente

jours suivant la premiére publication,

dans un Etat contractant (publica­

tion simultanée), ce phonogramme

sera considéré cornine ayant été

publié pour la premiére fois dans

l’Etat contractant.

3. Tout Etat contractant peut, par

une notification déposée auprés du

Secrétaire général de ^Organisation

des Nations Unies, déclarer qu’il

n’appliquera pas, soit le critére de la

publication, soit le critére de la fixa­

tion. Cette notification peut étre dé­

posée au moment de la ratification,

de 1’acceptation ou de l’adhésion, ou

å tout autre moment ; dans ce der-

nier cas, elle ne prendra effet que six

mois aprés son dépöt.

Article 6

1. Chaque Etat contractant accor-

dera le traitement national aux orga-

nismes de radiodiffusion toutes les

fois que l’une des conditions suivan-

tes se trouvera remplie :

a) le siége social de 1’organisme

de radiodiffusion est situé dans un

autre Etat contractant ;

b) l’émission a été diffusée par un

fixed on a phonogram, is carried by

a broadcast which is protected by

Article 6 of this Convention.

Article 5

1. Each Contracting State^ shall

grant national treatment to producers

of phonograms if any of the follow-

ing conditions is met:

(a) the producer of the phonogram

is a national of another Contracting

State (criterion of nationality);

(b) the first fixation of the sound

was made in another Contracting

State (criterion of fixation);

(c) the phonogram was first pub-

lished in another Contracting State

(criterion of publication).

2. If a phonogram was first pub-

lished in a non-contracting State but

if it was also published, within thirty

days of its first publication, in a Con­

tracting State (simultaneous publica­

tion), it shall be considered as first

published in the Contracting State.

3. By means of a notification de-

posited with the Secretary-General

of the United Nations, any Contract­

ing State may declare that it will not

apply the criterion of publication or,

alternatively, the criterion of fixa­

tion. Such notification may be depos-

ited åt the time of ratification, ac-

ceptance or accession, or åt any time

thereafter; in the last case, it shall

become effective six months after it

lias been deposited.

Article 6

1. Each Contracting State shall

grant national treatment to broad-

casting organisations if either of the

following conditions is met:

(a) the headquarters of the broad-

casting organisation is situated in an-

orther Contracting State;

(b) the broadcast was transmitted

23

vara upptaget på ett fonogram, i eu

radioutsändning som är skyddad en­

ligt artikel 6.

Artikel 5

1. Fördragsslutande stat skall till­

erkänna framställare av fonogram na­

tionell behandling, om något av föl­

jande villkor är uppfyllt:

a) framställaren är medborgare i

annan fördragsslutande stat (natio-

nalitetskriterium);

b) den första upptagningen av lju­

det företogs i annan fördragsslutande

stat (upptagningskriterium);

c) första utgivningen av fonogram-

met ägde rum i annan fördragsslutan­

de stat (utgivningskriterium).

2. Om den första utgivningen ägde

rum i en icke fördragsslutande stat

men fonogrammet inom trettio dagar

därefter utgives i en fördragsslutande

stat (samtidig utgivning), skall den

första utgivningen anses ha ägt rum i

den fördragsslutande staten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

3. Fördragsslutande stat äger, ge­

nom meddelande som deponeras hos

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare, förklara att den icke kommer att

tillämpa ettdera av utgivningskrite-

riet eller upptagningskriteriet. Sådant

meddelande kan deponeras vid ratifi­

kation, godkännande eller anslutning

eller vid senare tidpunkt; i sistnämn­

da fall får meddelandet verkan sex

månader efter depositionen.

Arlikel 6

1. Fördragsslutande stat skall till­

erkänna radioföretag nationell be­

handling, om något av följande vill­

kor är uppfyllt:

a) radioföretaget har sitt säte i an­

nan fördragsslutande stat;

b) radioutsändningen företogs från

24

kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

emetteur situé sur le territoire d’un

autre Etat contractant.

2. Tout Etat contractant peut, par

une notification déposée auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies, déclarer qu’il n’ac-

cordera de proteetion å des emissions

que si le siége social de Porganisme

de radiodiffusion est situé dans un

autre Etat contractant et si Emis­

sion a été diffusée par un émetteur

situé sur le territoire du méme Etat

contractant. Cette notification peut

étre faite au moment de la ratifica-

tion, de 1’acceptation ou de l’adhé-

sion, ou å tout autre moment ; dans

ce dernier cas, elle ne prendra effet

que six mois apres son dépöt.

Artide 7

1. La proteetion prévue par la

présente Convention en faveur des

artistes interprétes ou exécutants

devra permettre de mettre obstacle :

a) å la radiodiffusion et å la com-

munication au public de leur exécu-

tion sans leur consentement, sauf

lorsque 1’exécution utilisée pour la

radiodiffusion ou la communication

au public est elle-méme déjå une exé-

cution radiodiffusée ou est faite ä

partir d’une fixation ;

b) ä la fixation sans leur consen­

tement sur un support matériel de

leur exécution non fixée ;

c) ä la reproduetion sans leur con­

sentement d’une fixation de leur exé­

cution :

(i) lorsque la premiére fixation a

elle-méme été faite sans leur consen­

tement ;

(ii) lorsque la reproduetion est

faite å des fins autres que celles pour

lesquelles ils ont donné leur con­

sentement ;

(iii) lorsque la premiére fixation a

été faite en vertu des dispositions de

1’article 15 et a été reproduite å des

fins autres que celles visées par ees

dispositions.

2. (1) Il appartient å la législation

nationale de 1’Etat contractant sur le

territoire duquel la proteetion est de-

from a transmitter situated in an-

other Contracting State.

2. By means of a notification de-

posited" with tlie Secretary-General

of the United Nations, any Contract­

ing State may declare that it will pro-

tect broadeasts only if the head-

quarters of the broadeasling organi­

sation is situated in another Con­

tracting State and the hroadeast was

transmitted from a transmitter situ­

ated in the same Contracting State.

Such notificaion may be deposited åt

the time of ratification, acceptance or

accession, or åt any time thereafter;

in the last case, it shall become ef-

feetive six months after it has been

deposited.

Artide 7

1. The proteetion provided for per­

formers by this Convention shall in-

clude the possibility of preventing:

(a) the broadeasting and the com­

munication to the public, witliout

their consent, of their performance,

except where the performance used

in the broadeasting or the public

communication is itsclf already a

broadeast performance or is made

from a fixation;

(b) the fixation, without their con­

sent, of their unfixed performance;

(c) the reproduetion, without their

consent, of a fixation of their per­

formance :

(i) if the original fixation itself

was made without their consent;

(ii) if the reproduetion is made for

purposes different from those for

which the per formers gave their con­

sent;

(iii) if the original fixation was

made in accordance with the provi­

sions of Artide 15, and the reprodue­

tion is made for purposes different

from those referred to in those provi­

sions.

2. (1) If broadeasting was con-

sented to by the performers, it shall

be a matter for the domestic law of

25

sändare, belägen i annan fördragsslu-

tande stat.

2. Fördragsslutande stat äger, ge­

nom ineddelande som deponeras lios

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare, förklara att den kommer att

skydda radion tsändningar endast om

radioföretaget har sitt säte i annan

fördragsslutande stat och utsänd­

ningen företogs från sändare, belägen

i samma stat. Sådant meddelande kan

deponeras vid ratifikation, godkän­

nande eller anslutning eller vid sena­

re tidpunkt; i sistnämnda fall får

meddelandet verkan sex månader ef­

ter depositionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

Artikel 7

1. Skydd som enligt denna konven­

tion tillerkännes utövande konstnä­

rer skall innefatta möjlighet att för­

hindra :

a) radioutsändning och offentlig

återgivning, utan deras samtycke, av

deras framförande, utom i fall då det

i radioutsändningen eller det offentli­

ga återgivandet använda framföran­

det självt redan utgör ett i radio ut­

sänt framförande eller härrör från en

upptagning;

b) upptagning, utan deras samtyc­

ke, av deras icke upptagna framföran­

de;

c) mångfaldigande, utan deras

samtycke, av upptagning av deras

framförande:

(i) om den första upptagningen

själv gjorts utan deras samtycke;

(ii) om mångfaldigandet sker för

andra ändamål än dem, till vilka de

lämnat samtycke;

(iii) om den första upptagningen

företagits med stöd av bestämmelser­

na i artikel 15 och mångfaldigandet

sker för andra ändamål än dem som

avses i sagda bestämmelser.

2. (1) Del är förbehållet den na­

tionella lagstiftningen i den fördrags­

slutande stat, inom vars territorium

26

Kungl. Maj:ts proposition nr Joi år 1962

mandée de pourvoir å la protection

contre la réémission, la fixalion aux

fins de radiodiffusion et la reproduc-

tion d’une telle fixation aux fins de

radiodiffusion, lorsque 1’artiste inter-

préte ou exécutant a consenti å la

radiodiffusion.

(2) Les modalités d’utilisation par

les organismes de radiodiffusion des

fixations faites aux fins d’éniissions

radiodiffusées seront réglées selon la

législation nationale de l’Etat con-

tractant sur le territoire duquel la

protection est demandée.

(3) Toutefois, la législation natio­

nale, dans les cas visés aux alinéas

(1) et (2) du présent paragraphe, ne

saurait avoir pour effet de priver les

artistes interprétes ou exécutants de

la capacité de régler, par voie contrac-

tuelle, leurs relations avec les orga­

nismes de radiodiffusion.

Article 8

Tout Etat contractant peut, par sa

législation nationale, déterminer les

modalités suivant lesquelles les ar­

tistes interprétes ou exécutants se­

ront représentés, en ce qui concerne

1’exercice de leurs droits, lorsque

plusieurs d’entre eux participent å

une méme exécution.

Article 9

Tout Etat contractant peut, par sa

législation nationale, étendre la pro­

tection prévue par la présenle Con-

vention å des artistes qui n’exécu-

tent pas des oeuvres littéraires ou ar-

tistiques.

Article 10

Les producteurs de phonogrammes

jouissent du droit d’autoriser ou

d’interdire la reproduction directe ou

indirecte de leurs phonogrammes.

Article 11

Lorsqu’un Etat contractant exige,

en vertu de sa législation nationale,

1’accomplissement de formalités, å

titre de condition de la protection, en

matiére de phonogrammes, des droits

soit des producteurs de phono-

the Contracting State where protec­

tion is claimed to regulate the pro­

tection against rebroadcasting, fixa­

tion for broadcasting purposes, and

the reproduction of such fixation for

broadcasting purposes.

(2) The terms and conditions gov-

erning the use by broadcasting or­

ganisations of fixations made for

broadcasting purposes shall be deter-

mined in accordance with the domes-

tic law of the Contracting State where

protection is claimed.

(3) However, the domestic law re-

ferred to in sub-paragraphs (1) and

(2) of this paragraph shall not oper­

ate to deprive performers of the

ability to control, by contract, their

relations with broadcasting organisa­

tions.

Article 8

Any Contracting State may, by its

domestic laws and regulations, speci-

fy the manner in which performers

will be represented in connexion with

the exercise of their rights if several

of them participate in the same per­

form ance.

Article 9 „

Any Contracting State may, by its

domestic laws and regulations, ex-

tend the protection provided for in

this Convention to artists who do

not perform literary or artistic works.

Article 10

Producers of phonograms sliall

enjoy the right to aulhorise or pro-

liibit the direct or indirect reproduc­

tion of their phonograms.

Article 11

If, as a condition of protecting the

rights of producers of phonograms,

or of performers, or both, in relation

to phonograms, a Contracting State,

under its domestic law, requires com-

pliance with formalities, these shall

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

27

skydd begäres, att bereda skydd mot

återutsändning, upptagning för radio­

utsändning och mångfaldigande för

utsändningsändamål av sådan upp­

tagning, i fall då de utövande konst­

närerna samtyckt till radioutsänd­

ning.

(2) Den närmare regleringen av

radioföretagens bruk av upptagning­

ar, som gjorts för radioutsändning,

skall ske i enlighet med den nationel­

la lagstiftningen i den fördragsslutan-

de stat, inom vars territorium skydd

begäres.

(3) Nationell lagstiftning, som av­

ses under (1) och (2) i detta moment,

må emellertid icke innehålla bestäm­

melser som beröva utövande konstnä­

rer deras möjlighet att genom avtal

reglera sina förhållanden till radiofö­

retagen.

Artikel 8

Fördragsslutande stat äger genom

sin lagstiftning bestämma på vilket

sätt utövande konstnärer skola före­

trädas vid tillvaratagandet av deras

rättigheter i fall då två eller flera av

dem samverka vid samma framföran­

de.

Artikel 9

Fördragsslutande stat äger genom

sin lagstiftning utsträcka skyddet en­

ligt denna konvention till artister,

som icke framföra litterära eller

konstnärliga verk.

Artikel 10

Framställare av fonogram äga rätt

alt lämna tillstånd till eller förbjuda

direkt eller indirekt mångfaldigande

av deras fonogram.

Artikel 11

Om fördragsslutande stat i sin lag­

stiftning som villkor för skydd av

framställare av fonogram, av utövan­

de konstnärer eller av båda, såvitt av­

ser fonogram, kräver iakttagande av

formaliteter, skola dessa krav anses

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 ur W(>2

grammes, soit des artistes interprétes

ou exécutants, soit des uns et des

autres, ees exigences seront considé-

rées comme satisfaites si tous les

exemplaires dans le commerce du

phonogramme publié, ou 1’étui le

contenant, portent une mention cons-

tituée par le symbole (P), accom-

pagné de rindicalion de l’année de

la premiére publication, apposée

d’une maniére montrant de facon

nette que la protection est réservée.

De plus, si les exemplaires ou leur

étui ne permettent pas d’identifier le

produeteur du phonogramme ou le

titulaire de la licence concédée par le

produeteur (au moyen du nom, de la

marque ou de toute autre désignation

appropriée), la mention devra com-

prendre également le nom du titu­

laire des droits du produeteur du

phonogramme. Enfin, si les exem­

plaires ou leur étui ne permettent pas

d’identifier les principaux interprétes

ou exécutants, la mention devra com-

prendre également le nom de la per-

sonne qui, dans le pays ou la fixa-

tion a eu lieu, détient les droits de

ees artistes.

Article 12

Lorsqu’un phonogramme publié å

des fins de commerce, ou une repro-

duetion de ce phonogramme, est uti-

lisé direetement pour la radiodiffu-

sion ou pour une communication

quelconque au public, une rémuné-

ration équitable et unique sera versée

par l’utilisateur aux artistes inter­

prétes ou exécutants, ou aux produc-

teurs de plionogramines ou aux deux.

La législation nationale peut, faute

d’accord entre ees divers intéressés,

déterminer les conditions de la repar­

ation de cette rémunération.

Article 13

Les organismes de radiodiffusion

jouissent du droit d’autoriser ou d’in-

terdire :

a) la réémission de leurs émis-

sions ;

b) la fixation sur un support nia-

tériel de leurs émissions ;

be considered as fulfilled if all the

copies in commerce of the published

phonogram or their containers bear

a notice consisting of the symbol (_P),

accompanied by the year date of the

first publication, placed in such a

manner as to give reasonable notice

of claim of protection; and if the cop­

ies or their containers do not identi-

fy the producer or the licensee of the

producer (by carrying his name,

trade mark or other appropriate de-

signation), the notice shall also in-

clude the name of the owner of the

rights of the producer; and, further-

more, if the copies or their containers

do not identify the principal per­

formers, the notice shall also inelude

the name of the person who, in the

country in whicli the fixation was

effeeted, owns the rights of such per-

formers.

Article 12

If a phonogram published for com-

mercial purposes, or a reproduetion

of such phonogram, is used directly

for broadeasting or for any commu­

nication to the public, a single equit-

able rémunération shall be paid by

the user to the performers, or to the

producers of the phonograms, or to

both. Domestic law may, in the ab-

sence of agreement between these

parties, lay down the conditions as

to the sharing of this rémunération.

Article 13

Broadeasting organisations shall

enjoy the right to authorise or pro-

hibit:

(a) the rebroadeasting of their

broadeasts;

(b) the fixation of their broad­

easts;

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

29

uppfyllda, om alla i handeln förda ex­

emplar av ett utgivet fonogram eller

deras fodral äro försedda med på­

skrift, bestående av märket(P), åtföljt

av årtalet för den första utgivningen,

anbragt på sådant sätt att det klart

framgår att skyddet är förbehållet.

Om exemplaren eller fodralen icke ut­

visa vem som är framställare av fono-

grammet eller innehavare av fram-

ställarens licens (genom att därå an­

givits vederbörandes namn, varumär­

ke eller annat lämpligt kännetecken),

skall påskriften även innehålla nam­

net på den som innehar framställa-

rens rättigheter. Om exemplaren eller

fodralen icke utvisa vilka som äro de

förnämsta utövande konstnärerna,

skall påskriften dessutom innehålla

namnet på den person som innehar

dessa konstnärers rättigheter i det

land där upptagningen företogs.

Artikel 12

Om fonogram, som utgivits i kom­

mersiellt syfte, eller mångfaldigat ex­

emplar av sådant fonogram användes

direkt för radioutsändning eller för

offentlig återgivning, skall den som

använder fonogrammet utbetala ett

enda, skäligt ersättningsbelopp till de

utövande konstnärerna eller till fono-

gramframställarna eller till båda.

Villkoren för uppdelningen av detta

belopp kunna, om parterna icke kom­

ma överens därom, bestämmas av den

nationella lagstiftningen.

Artikel 13

Radioföretagen äga rätt att lämna

tillstånd till eller förbjuda:

a) återutsändning av deras utsänd­

ningar;

b) upptagning av deras utsänd­

ningar;

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 151 år 1962

c) la reproduction :

(i) des fixations, faites sans leur

consentement, de leurs émissions ;

(ii) des fixations, faites en vertu

des dispositions de 1’article 15, de

leurs émissions et reproduites å des

fins autres que celles visées par les-

dites dispositions ;

d) la communication au public de

leurs émissions de télévision, lors-

qu’elle est faite dans des lieux ac-

cessibles au public moyennant paie-

ment d’un droit d’entrée ; il appar-

tient å la législation nationale du

pays ou la protection de ce droit est

demandée de déterminer les condi-

tions d’exercice dudit droit.

Article 14

La durée de la protection å ac-

corder en vertu de la présente Con-

vention ne pourra pas étre inférieure

å une période de vingt années ä

compter de :

a) la fin de l’année de la fixation,

pour les phonogrammes et les exé-

cutions fixées sur ceux-ci ;

b) la fin de 1’année ou 1’exécution

a eu lieu, pour les exécutions qui ne

sont pas fixées sur phonogrammes ;

c) la fin de l’année ou 1’émission a

eu lieu, pour les émissions de radio-

diffusion.

Article 15

1. Tout Etat contractant a la fa-

culté de prévoir dans sa législation

nationale des exceptions å la protec­

tion garantie par la présente Con-

vention dans les cas suivants :

a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation

privée ;

b) lorsqu’il y a utilisation de

courts fragments å 1’occasion du

compte i-endu d’un événement d’ac-

tualité ;

c) lorsqu’il y a fixation éphémére

par un organisme de radiodiffusion

par ses propres moyens et pour ses

propres émissions ;

(c) thc reproduction:

(i) of fixations, made without their

consent, of their broadcasts;

(ii) of fixations, made in accord-

ance with the provisions of Article

15, of their broadcasts, if the repro­

duction is made for purposes differ-

ent from those referred to in those

provisions;

(d)

the communication to the

public of their television broadcasts

if such communication is made in

places accessible to the public againsl

payment of an entrance fee; it shall

be a matter för the domestic law of

the State where protection of this

riglit is claimed to determine the con-

ditions under which it may be exer­

cised.

Article 14

The term of protection to be grant-

ed under this Convention shall last

åt least until the end of a period of

twenty years computed from the end

of the year in which:

(a) the fixation was made — for

phonograms and for performances

incorporated therein;

(b) t.he performance took place —

for performances not incorporated in

phonograms;

(c) the broadcast took place — för

broadcasts.

Article 15

1. Any Contracting State may, in

its domestic laws and regulations,

provide for exceptions to the protec­

tion guaranteed by this Convention

as regards:

(a) private use;

(b) use of sliort excerpts in con-,

nexion with the reporting of current

events;

(c) ephemeral fixation by a broad-

casting organisation by means of its

own facilities and for its own broad­

casts;

31

c) mångfaldigande:

(i) av sådana upptagningar av de­

ras utsändningar, som företagits utan

deras samtycke;

(ii) av sådana upptagningar av de­

ras utsändningar, som företagits med

stöd av bestämmelserna i artikel 15,

om mångfaldigandet sker för andra

ändamål än dem som avses i sagda

bestämmelser;

d) offentlig återgivning av deras

televisionsutsändningar, om det sker

på ställen där allmänheten äger till­

träde mot inträdesavgift. Det är för­

behållet den nationella lagstiftningen

i det land, där skydd för denna rättig­

het begäres, att bestämma villkoren

för dess utövande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

Artikel 14

Tiden för det skydd som tillerkän-

nes enligt denna konvention skall va­

ra minst intill utgången av tjugonde

året från det år:

a) då upptagningen företogs, i frå­

ga om fonogram och å dessa upptag­

na framföranden;

b) då framförandet ägde rum, i

fråga om framföranden som icke upp­

tagits på fonogram;

c) då utsändningen ägde rum, i

fråga om radioutsändningar.

Artikel 15

1. Fördragsslutande stat äger i sin

lagstiftning föreskriva undantag från

det genom denna konvention tillför­

säkrade skyddet i följande fall:

a) utnyttjande för enskilt bruk;

b) utnyttjande av korta avsnitt

vid redogörelse för dagshändelse;

c) efemär upptagning, som ett ra­

dioförelag gör med sina egna hjälp­

medel och för sina egna utsändning­

ar;

32

Kungl. Maj. ts proposition nr 151 år 1962

d) lorsqu’il y a utilisation unique-

ment å des fins d’enseignement ou

de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions

du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat

contractant a la faculté de prévoir

dans sa législation nationale, en ce

qui concerne la protection des artistes

interprétes ou exécutants, des pro-

ducteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion, des li-

mitations de méme nature que celles

qui sont prévues dans cette législa­

tion en ce qui concerne la protection

du droit d’auteur sur les oeuvres lit-

téraires et artistiques. Toutefois, des

licences obligatoires ne peuvent étre

instituées que dans la mesure ou elles

sont compatibles avec les disposi­

tions de la présente Convention.

Artide 16

1. En devenant partie ä la présente

Convention, tout Stat accepte toutes

les obligations et est admis ä tous

les avantages qu’elle prévoit. Toute­

fois, un Etat pourra å tout moment

spécifier, dans une notification dé-

posée auprés du Secrétaire général

de 1’Organisation des Nations Unies :

n) en ce qui concerne 1’article 12 :

(i) qu’il n’appliquera aucune des

dispositions de cd artide ;

(ii) qu’il n’appliquera pas les dis­

positions de cd artide en ce qui con­

cerne certaines utilisations ;

(iii) qu’il n’appliquera pas les dis­

positions de cet artide en ce qui

concerne les phonogrammes dont le

producteur n’est pas ressortissant

d’un Etat contractant ;

(iv) qu’en ce qui concerne les

phonogrammes dont le producteur est

ressortissant d’un autre Etat contrac­

tant, il limitera 1’étendue et la durée

de la protection prévue å cd artide,

å celles de la protection que ce der-

nier Etat contractant accorde aux

phonogrammes fixés pour la pre-

miére fois par le ressortissant de

l’Etat auteur de la déclaration ;

toutefois, lorsque l’Etat contractant

dont le producteur est un ressortis-

(d) use solely for the purposes of

tqaching or scientific research.

2. Irrespective of paragraph 1 of

this Artide, any Contracting State

may, in its domestic laws and regula-

tions, provide for the same kinds of

limitations with regard to the pro­

tection of performers, producers of

phonograms and broadcasting organ­

isations, as it provides for, in its

domestic laws and regulations, in

connexion with the protection of

Copyright in literary and artistic

works. However, compulsory licences

may be provided for only to the ex-

tent to which they are compatible

with this Convention.

Artide 16

1. Any State, upon becoming party

to this Convention, shall be bound by

all the obligations and shall enjoy all

the benefits thereof. However, a State

may åt any time, in a notification de-

posited with the Secretary-General of

the United Nations, declare that:

(a) as regards Artide 12:

(i) it will not apply the provisions

of that Artide;

(ii) it will not apply the provisions

of that Artide in respect of certain

u ses;

(iii) as regards phonograms the

producer of which is not a national

of another Contracting State, it will

not apply that Artide";

(iv) as regards phonograms the

producer of which is a national of

another Contracting State, it will lim­

it the protection provided for by that

Artide to the extent to which, and

to the term for which, the latter

State grants protection to phono­

grams first fixed by a national of the

State making the déclaration; how-

ever, the fact that the Contracting

State of which the producer is a na­

tional does not grant the protection

33

d) utnyttjande enbart för under­

visning eller vetenskaplig forskning.

2. Utöver vad som stadgas i mo­

ment 1 äger fördragsslutande stat ge­

nom sin lagstiftning föreskriva sam­

ma slag av inskränkningar i skyddet

för utövande konstnärer, framställare

av fonogram och radioföretag, som

den genom sin lagstiftning föreskriver

i skyddet för upphovsrätten till litte­

rära och konstnärliga verk. Dock må

bestämmelser om tvångslicens en­

dast föreskrivas i den utsträckning de

äro förenliga med denna konvention.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

Artikel 16

1. Stat, som blir medlem av denna

konvention, godkänner därmed alla

de förpliktelser och blir delaktig av

alla de förmåner som föreskrivas i

konventionen. Stat må dock när som

helst, genom meddelande som depone­

ras hos Förenta Nationernas general­

sekreterare, förklara:

a) i fråga om artikel 12:

(i) att den icke kommer att tilläm­

pa någon av bestämmelserna i sagda

artikel;

(ii) att den icke kommer att till-

lämpa bestämmelserna i sagda artikel

såvitt avser vissa utnyttjanden;

(iii) att den icke kommer att till-

lämpa bestämmelserna i sagda artikel

såvitt avser fonogram vilkas fram­

ställare ej är medborgare i annan för­

dragsslutande stat;

(iv) att den, såvitt angår fonogram

vilkas framställare är medborgare i

annan fördragsslutande stat, kommer

alt begränsa omfattningen och varak­

tigheten av det i sagda artikel före­

skrivna skyddet till vad som sist­

nämnda stat härutinnan föreskriver

för fonogram, som för första gången

upptagits av medborgare i den stat

som avgivit förklaringen. Dock skall

den omständigheten, att den fördrags­

slutande stat, i vilken framslällaren

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

sant n’accorde pas la protection au

méme bénéficiaire ou aux mémes bé-

néficiaires que l’Etat contractant

auteur de la déclaration, ce fält ne

sera pas considéré comme constituant

une différence quant å 1’étendue de

la protection ;

b) en ce qui concerne 1’article 13,

qu’il n’appliquera pas les disposi­

tions de 1’alinéa d) de cet article ; si

un Etat contractant fait une telle dé­

claration, les autres Etats contrac-

tants ne seront pas tenus d’accorder

le droit prévu å 1’alinéa d) de 1’article

13 aux organismes de radiodiffusion

ayant leur siége social sur le terri-

toire de cet Etat.

2. Si la notification visée au para-

graplie 1 du présent article est dé-

posée å une date postérieure å celle

du dépöt de ^instrument de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’adhésion, elle

ne prendra effet que six mois apres

son dépöt.

Article 17

Tout Etat dont la législation natio-

nale, en vigueur au 26 octobre 1961,

accorde aux producteurs de phono-

grammes une protection établie en

fonction du seul critére de la fixation

pourra, par une notification déposée

auprés du Secrétaire général de l’Or-

ganisation des Nations Unies en

méme temps que son instrument de

ratification, d’acceptation ou d’adhé-

sion, déclarer qu’il n’appliquera que

ce critére de la fixation aux fins de

1’article 5, et ce méme critére de la

fixation au lieu du critére de la na-

tionalité du producteur aux fins du

paragraphe 1, alinéa a), ch (iii) et

(iv), de 1’article 16.

Article 18

Tout Etat qui a fait l’une des dé-

clarations prévues å 1’article 5, para-

graphe 3, å 1’article 6, paragraphe 2,

å 1’article 16, paragraphe 1 ou å l’ar-

ticle 17 peut, par une nouvelle noti­

fication adressée au Secrétaire géné­

ral de l’Organisation des Nations

Unies, en réduire la portée ou la re-

tirer.

to the same beneficiary or benefici-

aries as the State making the declara-

tion shall not be considered as a dif-

ference in the extent of the protec­

tion;

(b) as regards Article 13, it will

not apply item (d) of that Article; if

a Contracting State makes such a

déclaration, the other Contracting

States shall not be obliged to grant

the right referred to in Article 13,

item (d), to broadcasting organisa­

tions whose headquarters are in that

State.

2. If the notification referred to in

paragraph 1 of this Article is made

after the date of the deposit of the

instrument of ratification, acceptance

or accession, the déclaration will be-

come effective six months after it has

been deposiled.

Article 17

Any State which, on October 26,

1961, grants protection to producers

of phonograms solely on the basis of

the criterion of fixation may, by a

notification deposited with the Secre-

tary-General of the United Nations åt

the time of ratification, acceptance or

accession, declare that it will apply,

for the purposes of Article 5, the cri­

terion of fixation alone and, för the

purposes of paragraph 1 (a) (iii)

and (iv) of Article 16, the criterion

of fixation instead of the criterion of

nationality.

Article 18

Any State which has deposited a

notification under paragraph 3 of

Article 5, paragraph 2 of Article 6,

paragraph 1 of Article 16 or Article

17, may, by a further notification de­

posited with the Secretary-General of

the United Nations, reduce its scope

or withdraw it.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

35

är medborgare, såsom skyddsberätti-

gade icke erkänner samma grupp av

personer eller samma grupper av per­

soner som den stat som avgivit förkla­

ringen, icke anses som en skiljaktig­

het i omfattningen av skyddet;

b) i fråga om artikel 13, att den ic­

ke kommer att tillämpa bestämmel­

serna under d) i sagda artikel; om

fördragsslutande stat avgiver sådan

förklaring, skola övriga fördragsslu­

tande stater icke vara pliktiga att till­

erkänna rätt enligt artikel 13 under

d) åt radioföretag, som hava sitt säte

inom denna stat.

2. Om meddelande som avses i mo­

ment 1 i denna artikel deponerats se­

nare än dokument om ratifikation,

godkännande eller anslutning, får

meddelandet verkan först sex måna­

der efter dess deposition.

Artikel 17

Stat, som den 26 oktober 1961 i sin

lagstiftning tillerkänner framställare

av fonogram skydd enbart på grund­

val av upptagningskriteriet, äger, ge­

nom meddelande som deponeras hos

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare samtidigt med ratifikation, god­

kännande eller anslutning, förklara

att den för ändamål som avses i arti­

kel 5 kommer att enbart tillämpa sag­

da upptagningskriterium och att den

för ändamål som avses i artikel 16

moment 1 under a) (iii) och (iv)

kommer att tillämpa upptagningskri­

teriet i stället för nationalitetskrite-

riet.

Artikel 18

Stat, som deponerat meddelande

enligt artikel 5 moment 3, artikel 6

moment 2, artikel 16 moment 1 eller

artikel 17, äger, genom nytt medde­

lande till Förenta Nationernas gene­

ralsekreterare, begränsa dess räck­

vidd eller återkalla det.

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 151 år 1962

Article 19

Nonobstant toutes autres disposi­

tions de la présente Convention, l’ar-

ticle 7 cessera d’étre applicable des

qu’un artiste interpréte ou exécutant

aura donné son consentement å l’in-

clusion de son exécution dans une

fixation d’images ou d’images et de

sons.

Article 20

1. La présente Convention ne porte

pas atteinte aux droits acquis dans

l’un quelconque des Etats contrac-

tants antérieurement å la date de

1’entrée en vigueur pour cet Etat de

la Convention.

2. Aucun Etat contractant ne sera

tenu d’appliquer les dispositions de

la présente Convention å des exécu-

tions, ou å des émissions de radio-

diffusion ayant eu lieu, ou å des

phonograinmes enregistrés, antérieu­

rement å la date de l’entrée en vi­

gueur pour cet Etat de la Conven­

tion.

Article 21

La protection prévue par la pré­

sente Convention ne saurait porter

atteinte å celle dont pourraient béné-

ficier autrement les artistes inter-

prétes ou exécutants, les producteurs

de phonogrammes et les organismes

de radiodiffusion.

Article 22

Les Etats contractants se réser-

vent le droit de prendre entre eux des

arrangements particuliers, en tant que

ees arrangements conféreraient aux

artistes interprétes ou exécutants, aux

producteurs de phonogrammes ou

aux organismes de radiodiffusion des

droits plus étendus que ceux accor-

dés par la présente Convention ou

qu’ils renfermeraient d’autres dispo­

sitions non contraires å celle-ci.

Article 23

La présente Convention sera dépo-

sée auprés du Secrétaire général de

1’Organisation des Nations Unies.

Elle est ouverte, jusqu’å la date du 30

Article 19

Notwithstanding anything in this

Convention, once a performer has

consented to the incorporation of his

performance in a visual or audio-

visual fixation, Article 7 shall have no

further application.

Article 20

1. This Convention shall not pre-

judice rights acquired in any Con-

traeting State before the date of

Corn­

ing into force of this Convention for

that State.

2. No Contracting State shall be

bound to apply the provisions of this

Convention to performances or broad-

casts which took place, or to phono-

grams which were fixed, before the

date of coming into force of this

Convention for that State.

Article 21

The protection provided for in this

Convention shall not prejudice any

protection otherwise secured to per-

formers, producers of phonograms

and broadeasting organizations.

Article 22

Contracting States reserve the right

to enter into special agreements

among themselves in so far as such

agreements grant to performers, pro­

ducers of phonograms or broadeast­

ing organisations more extensive

rights than those granted by this Con­

vention or contain other provisions

not contrary to this Convention.

Article 23

This Convention shall be deposited

with the Secretary-General of the Uni­

ted Nations. It shall be open until June

30, 1962 for signature by any State

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

37

Artikel 19

Utan hinder av vad som eljest stad­

gas i denna konvention skall gälla att

artikel 7 upphör att äga tillämpning,

sedan utövande konstnär samtyckt

till att hans framförande medtages i

en upptagning av bilder eller av bil­

der och ljud.

Artikel 20

1. Denna konvention gör icke in­

trång i rättigheter, som förvärvats i

fördragsslutande stat innan konven­

tionen trätt i kraft för den staten.

2. Fördragsslutande stat är icke

pliktig att tillämpa bestämmelserna i

denna konvention på framföranden

eller radioutsändningar som ägt rum

eller på fonogram som upptagits in­

nan konventionen trätt i kraft för

sagda stat.

Artikel 21

Skydd enligt denna konvention gör

icke intrång i skydd, som på andra

grunder må tillkomma utövande

konstnärer, framställare av fonogram

samt radioföretag.

Artikel 22

De fördragsslutande staterna förbe­

hålla sig rätt att sinsemellan träffa

särskilda överenskommelser, i den

mån dessa tillerkänna utövande

konstnärer, framställare av fonogram

samt radioföretag mera vidsträckta

rättigheter än dem som äro bestämda

i denna konvention eller eljest inne­

hålla bestämmelser vilka icke strida

mot denna.

Artikel 23

Denna konvention skall deponeras

hos Förenta Nationernas generalsek­

reterare. Den står öppen, intill den 30

juni 1962, för undertecknande av stat,

3

Bihang till riksdagens protokoll 196

2

. 1 saml. Nr 151

38

Kungl. Maj:ts proposition nr i51 år 1962

juin 1962, å la signature des Etats

invités ä la Conférence diplomatique

sur la protection internationale des

artistes interprétes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des

organisines de radiodiffusion, qui

sont parties å la Convention univer-

selle sur le droit d’auteur ou mem-

bres de l’Union internationale pour

la protection des oeuvres littéraires

et artistiques.

Article 24

1. La présente Convention sera

soumise å la ratification ou å l’ac-

ceptation des Etats signataires.

2. La présente Convention sera

ouverte å 1’adhésion des Etats invi­

tés å la Conférence désignée å l’ar-

ticle 23, ainsi qu’ä l’adhésion de tout

Etat membre de ^Organisation des

Nations Unies, å condition que 1’Etat

adhérant soit partie å la Convention

universelle sur le droit d’auteur ou

membre de l’Union internationale

pour la protection des oeuvres litté­

raires et artistiques.

3. La ratification, 1’acceptation ou

l’adhésion se fera par le dépot d’un

instrument å cet effet auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies.

Article 25

1. La présente Convention entrera

en vigueur trois mois apres la date

du dépot du sixiéme instrument de

ratification, d’acceptation ou d’adhé-

sion.

2. Par la suite, la Convention en­

trera en vigueur, pour chaque Etat,

trois mois apres la date du dépot de

son instrument de ratification, d’ac-

ceptation ou d’adhésion..

Article 26

1. Tout Etat contractant s’engage å

prendre, conformément aux disposi­

tions de sa constitution, les mesures

nécessaires pour assurer 1’application

de la présente Convention.

2. Au moment du dépot de son ins­

trument de ratification, d’accepta-

tion ou d’adhésion, tout Etat doit

invited to the Diplomatic Conference

on the International Protection of

Performers, Producers of Phono-

grams and Broadcasting Organisa­

tions which is a party to the Universal

Copyright Convention or a member of

the International Union for the Pro­

tection of Literary and Artistic

Works.

Article 24

1. This Convention shall be subject

to ratification or acceptance by the

signatory States.

2. This Convention shall be open

for accession by any State invited to

the Conference referred to in Article

23, and by any State Member of the

United Nations, provided that in ei-

ther case such State is a party to the

Universal Copyright Convention or a

member of the International Union

for the Protection of Literary and Ar­

tistic Works.

3. Ratification, acceptance or ac­

cession shall be effected by the depos-

it of an instrument to that effect with

the Secretary-General of the United

Nations.

Article 25

1. This Convention shall come into

force three months after the date of

deposit of the sixth instrument of rat­

ification, acceptance or accession.

2. Subsequently, this Convention

shall come into force in respect of

each State three months after the date

of deposit of its instrument of rati­

fication, acceptance or accession.

Article 26

1. Each Contracting State under-

takes to adopt, in accordance with its

Constitution, the measures necessary

to ensure the application of this Con­

vention.

2. Åt the time of deposit of its in­

strument of ratification, acceptance

or accession, each State must be in a

Kungl. Maj:ts proposition nr i51 år 1962

39

som inbjudits till den diplomatiska

konferensen rörande internationellt

skydd för utövande konstnärer, fram-

ställare av fonogram samt radioföre­

tag och som är part i Världskonven-

tionen om upphovsrätt eller är med­

lem av Internationella unionen för

skydd av litterära och konstnärliga

verk.

Artikel 24

1. Denna konvention skall ratifice­

ras eller godkännas av de stater som

undertecknat den.

2. Denna konvention är öppen för

anslutning från stat, som inbjudits

till den i artikel 23 nämnda konferen­

sen eller som är medlem av Förenta

Nationerna, under förutsättning att

staten är part i Världskonventionen

om upphovsrätt eller är medlem av

Internationella unionen för skydd av

litterära och konstnärliga verk.

3. Ratifikation, godkännande eller

anslutning sker genom att dokument i

ämnet deponeras hos Förenta Natio­

nernas generalsekreterare.

Artikel 25

1. Denna konvention träder i kraft

tre månader efter det att sex doku­

ment om ratifikation, godkännande

eller anslutning deponerats.

2. Därefter träder konventionen i

kraft gentemot varje särskild stat tre

månader efter det att staten depone­

rat sitt dokument om ratifikation,

godkännande eller anslutning.

Artikel 26

1. Fördragsslutande stat förpliktar

sig att, i överensstämmelse med sin

författning, genomföra åtgärder som

äro erforderliga för att säkerställa

tillämpning av konventionen.

2. Då stat deponerar sitt dokument

om ratifikation, godkännande eller

anslutning, skall den enligt sin lag-

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

étre en mesure, conformément å sa position under its domestic law to

législation nationale, d’appliquer les give effect to the terms of this Con-

dispositions de la présente Conven- vention.

tion.

Article 27

1. Tout Etat pourra, au moment de

la ratification, de 1’acceptation ou de

1’adhésion, ou å tout moment ulté-

rieur, déclarer par une notification

adressée au Secrétaire général de

1’Organisation des Nations Unies, que

la présente Convention s’étendra å

1’ensemble ou å l’un quelconque des

territoires dont il assure les rela­

tions internationales, å condition que

la Convention universelle sur le droit

d’auteur ou la Convention internatio-

nale pour la protection des oeuvres

littéraires et artistiques soit appli-

cable aux territoires dont il s’agit.

Cette notification prendra effet trois

mois apres la date de sa réception.

2. Les déclarations et notifications

visée å 1’article 5, paragraphe 3, å

1’article 6, paragraphe 2, å 1’article

16, paragraphe 1, å 1’article 17 ou å

1’article 18, peuvent étre étendues å

1’ensemble ou å Pun quelconque des

territoires visés au paragraphe qui

préccde.

Article 28

1. Tout Etat contractant aura la

faculté de dénoncer la présente Con­

vention, soit en son nom propre, soit

au nom de Pun quelconque ou de 1’en-

semble des territoires visés å Particle

27.

2. La dénonciation sera faite par

une notification adressée au Secré­

taire général de POrganisation des

Nations Unies et prendra effet douze

mois apres la date å laquelle la noti­

fication aura été recue.

3. La faculté de dénonciation pré-

vue au présent article ne pourra étre

exercée par un Etat contractant avant

1’expiration d’une période de cinq

ans å compter de la date å partir de

laquelle la Convention est entrée en

vigueur å Pégard dudit Etat.

4. Tout Etat contractant cesse

d’étre partie å la présente Convention

Article 27

1. Any State may, åt the time of rat­

ification, acceptance or accession, or

åt any time thereafter, declare by no­

tification addressed to the Secretary-

General of the United Nations that

this Convention shall extend to all or

any of the territories for whose Inter­

national relations it is responsible,

provided that the Universal Copyright

Convention or the International Con­

vention for the Protection of Literary

and Artistic Works applies to the ter-

ritory or territories concerned. This

notification shall take effect three

months after the date of its receipt.

2. The notifications referred to in

paragraph 3 of Article 5, paragraph 2

of Article 6, paragraph 2 of Article 16

and Articles 17 and 18, may be extend-

ed to cover all or any of the territo­

ries referred to in paragraph 1 of this

Article.

Article 28

1. Any Contracting State may de-

nounce this Convention, on its own

behalf, or on behalf of all or any of

the territories referred to in Article

27.

2. The denunciation shall be ef-

fected by a notification addressed to

the Secretary-General of the United

Nations and shall take effect twelve

months after the date of receipt of the

notification.

3. The right of denunciation shall

not be exercised by a Contracting

State before the expiry of a period of

five years from the date on which the

Convention came into force with re-

spect to that State.

4. A Contracting State shall cease

to be a party to this Convention from

41

stiftning vara i stånd att tillämpa

konventionens bestämmelser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

Artikel 27

1. Varje stat äger att vid ratifika­

tion, godkännande eller anslutning el­

ler senare, genom meddelande till

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare, förklara att denna konvention

skall utsträckas till område, för vars

internationella förbindelser staten

svarar, under förutsättning att

Världskonventionen om upphovsrätt

eller Internationella konventionen för

skydd av litterära och konstnärliga

verk är tillämplig inom detta område.

Sådant meddelande får verkan tre

månader efter att det mottagits.

2. Förklaringar och meddelanden,

som avses i artikel 5 moment 3, arti­

kel 6 moment 2, artikel 16 moment 2

samt artiklarna 17 och 18, kunna ut­

sträckas till område som avses i före­

gående moment.

Artikel 28

1. Fördragsslutande stat må upp­

säga konventionen för egen del eller

med avseende å sådant område som

avses i artikel 27.

2. Uppsägning sker genom medde­

lande till Förenta Nationernas gene­

ralsekreterare och får verkan tolv

månader efter det att meddelandet

mottagits.

3. Rätt till uppsägning enligt den­

na artikel kan icke utövas av för­

dragsslutande stat förrän fem år för­

flutit från det konventionen trätt i

kraft gentemot staten.

4. Fördragsslutande stat upphör

att vara part i denna konvention från

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

des le moment ou il ne serait plus ni

partie å la Convention universelle sur

le droit d’auteur ni membre de

l’Union internationale pour la protec-

tion des oeuvres littéraires et artis-

tiques.

5. La présente Convention cesse

d’étre applicable å tout territoire visé

å 1’article 27, dés le moment ou ni la

Convention universelle sur le droit

d’auteur ni la Convention internatio­

nale pour la protection des oeuvres

littéraires et artistiques ne s’appli-

querait plus å ce territoire.

Article 29

1. Apres que la présente Conven­

tion aura été en vigueur pendant cinq

ans, tout Etat contractant pourra,

par une notification adressée au Se-

crétaire général de 1’Organisation des

Nations Unies, demander la convoca-

tion d’une conférence å l’effet de re-

viser la Convention. Le Secrétaire gé­

néral notifiera cette demande å tous

les Etats contractants. Si, dans un

délai de six mois å dater de la noti­

fication adressée par le Secrétaire

général de 1’Organisation des Nations

Unies, la moitié au moms des Etats

contractants lui signifient Ieur assen-

timent å cette demande, le Secrétaire

général en informera la Directeur gé­

néral du Bureau international du

Travail, le Directeur général de I’Or-

ganisation des Nations Unies pour

1’éducation, la science et la culture et

le Directeur du Bureau de l’Union in­

ternationale pour la protection des

oeuvres littéraires et artistiques, qui

convoqueront une conférence de re­

vision en collaboration avec le Co-

mité intergouvernemental prévu å

1’article 32.

2. Toute revision de la présente

Convention devra étre adoptée å la

majorité des deux tiers des Etats pré-

sents å la Conférence de revision å

condition que cette majorité com-

prenne les deux tiers des Etats qui, å

la date de la Conférence de revision,

sont parties å la Convention.

3. Au cas ou une nouvelle Con­

vention portant revision totale ou

that time when it is neither a party to

the Universal Copyright Convention

nor a member of the International

Union for the Protection of Literary

and Artistic Works.

5. This Convention shall cease to

apply to any territory referred to in

Article 27 from that time when nei­

ther the Universal Copyright Conven­

tion nor the International Convention

for the Protection of Literary and Ar­

tistic Works applies to that territory.

Article 29

1. After this Convention has been in

force for five years, any Contracting

State may, by notification addressed

to the Secretary-General of the

United Nations, request that a confer-

ence be convened for the purpose of

revising the Convention. The Secre­

tary-General shall notify all Contract­

ing States of this request. If, within a

period of six months following the

date of notification by the Secretary-

General of the United Nations, not

less than one half of the Contracting

States notify him of their concurrence

with the request, the Secretary-Gener­

al shall inform the Director-General

of the International Labour Office,

the Director-General of the United

Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization and the Direc-

tor of the Bureau of the International

Union for the Protection of Literary

and Artistic Works, who shall con-

vene a revision conference in co-oper-

ation with the Intergovernmental

Committee provided for in Article 32.

2. The adoption of any revision of

this Convention shall require an af-

firmative vote by two-thirds of the

States attending the revision confer­

ence, provided that this majority in-

cludes two-thirds of the States which,

åt the time of the revision conference,

are parties to the Convention.

3. In the event of adoption of a

Convention revising this Convention

43

den tidpunkt, då den varken är part i

Världskonventionen om upphovsrätt

eller är medlem av Internationella

unionen för skydd av litterära och

konstnärliga verk.

5. Denna konvention upphör att

vara tillämplig inom område som av­

ses i artikel 27 från den tidpunkt, då

varken Världskonventionen om upp­

hovsrätt eller Internationella konven­

tionen för skydd av litterära och

konstnärliga verk är tillämplig inom

området.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

Artikel 29

1. Sedan denna konvention varit i

kraft under fem år, äger varje för-

dragsslutande stat, genom meddelan­

de till Förenta Nationernas general­

sekreterare, begära att en konferens

sammankallas för revision av konven­

tionen., Generalsekreteraren skall

meddela alla de fördragsslutande sta­

terna om sådan begäran. Om minst

hälften av staterna, inom sex måna­

der från generalsekreterarens medde­

lande, giva denne tillkänna att de in­

stämma i sagda begäran, skall general­

sekreteraren därom underrätta gene­

raldirektören för Internationella ar-

betsbyrån, generaldirektören för För­

enta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur och

direktören för byrån för Internatio­

nella unionen för skydd av litterära

och konstnärliga verk; dessa skola

sammankalla en konferens för revi­

sion av konventionen i samarbete med

den kommitté av regeringsrepresen-

tanter som avses i artikel 32.

2. För revision av denna konven­

tion fordras en majoritet av två tred­

jedelar av de stater som äro närva­

rande vid revisionskonferensen, var­

vid tillika fordras att denna majoritet

inbegriper två tredjedelar av de stater

som vid tiden för revisionskonferen­

sen äro parter i konventionen.

3. Antages en ny konvention, som

helt eller delvis innebär revision av

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

partielle de la présente Convention

serait adoptée, et å moms que la

nouvelle Convention ne dispose au-

trement :

a) la présente Convention cessera

d’étre ouverte å la ratification, å l’ac-

ceptation ou å 1’adhésion å partir de

la date d’entrée en vigueur de la nou­

velle Convention portant revision ;

b) la présente Convention demeu-

rera en vigueur en ce qui concerne

les rapports avec les Etats contrac-

tants qui ne deviendront pas parties

å la nouvelle Convention.

Article 30

Tout différend entre deux ou

plusieurs Etats contractants concer-

nant l’interprétation ou 1’application

de la présente Convention, qui ne

sera pas réglé par voie de négocia-

tion, sera, å la requéte de l’une des

parties au différend, porté devant la

Cour internationale de Justice pour

qu’il soit statué par celle-ci, å inoins

que les Etats eu cause ne convien-

nent d’un autre mode de réglement.

Article 31

Sans préjudice des dispositions de

1’article 5, paragraphe 3, de 1’article

6, paragraphe 2, de 1’article 16, para­

graphe 1, et de 1’article 17, aucune

réserve n’est admise å la présente

Convention.

Article 32

1. Il est institué un Comité inter-

gouvernemental ayant pour mission :

a) d’examiner les questions relati-

ves å 1’application et au fonctionne-

ment de la présente Convention ;

b) de réunir les propositions et de

préparer la documentation concer-

nant d’éventuelles revisions de la

Convention.

2. Le Comité se composera de re-

présentants des Etats contractants,

choisis en tenant compte d’une repar­

ation géographique équitable. Le

nombre des membres du Comité sera

de six si celui des Etats contractants

est inférieur ou égal å douze, de neuf

in whole or in part, and unless the

revising Convention provides other-

wise:

(a) this Convention shall cease to

be open to ratification, acceptance or

accession as from the date of entry

into force of the revising Convention;

(b) this Convention shall remain

in force as regards relations between

or with Contracting States which

have not become parties to the revis­

ing Convention.

Article 30

Any dispute which may arise be­

tween two or more Contracting States

concerning the interpretation or ap-

plication of this Convention and

which is not settled by negotiation

shall, åt the request of anyone of the

parties to the dispute, be referred to

the International Court of Justice

for decision, unless they agree to an-

otlier mode of settlement.

Article 31

Without prejudice to the provisions

of paragraph 3 of Article 5, paragraph

2 of article 6, paragraph 1 of Article

16 and Article 17, no reservation may

be made to this Convention.

Article 32

1. An Intergovernmental Commit-

tee is hereby established with the fol-

lowing dulies:

(a) to study questions concerning

the application and operation of this

Convention; and

(b) to collect proposals and to pre-

pare documentation for possible revi­

sion of this Convention.

2. The Committee shall consist of

representatives of the Contracting

States, chosen with due regard to

equitable geographical distribution.

The number of members shall be six

if there are twelve Contracting States

or less, nine if there are thirteen to

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

45

förevarande konvention, skall, där

den nya konventionen icke annorlun­

da föreskriver, gälla:

a) att förevarande konvention

skall upphöra att vara öppen för rati­

fikation, godkännande eller anslut­

ning från och med den dag då den

nya konventionen träder i kraft;

b) att förevarande konvention

skall förbliva i kraft mellan de för-

dragsslutande stater som icke blivit

parter i den nya konventionen.

Artikel 30

Varje tvist, som uppkommer mellan

två eller flera fördragsslutande stater

angående tolkningen eller tillämpning­

en av denna konvention och som icke

kan biläggas genom förhandling,

skall, på begäran av någon av parter­

na, hänskjutas till Internationella

domstolen för avgörande, därest icke

de berörda staterna överenskomma

om annat sätt för reglering av tvis­

ten.

Artikel 31

Utan förfång för bestämmelserna i

artikel 5 moment 3, artikel 6 moment

2, artikel 16 moment 1 och artikel 17

gäller att förbehåll mot denna kon­

vention icke äro tillåtna.

Artikel 32

1. En kommitté av regeringsrepre-

sentanter bildas, som skall hava föl­

jande uppgifter:

a) att undersöka frågor om till-

lämpningen och genomförandet av

denna konvention;

b) att sammanställa förslag och

utarbeta skriftligt material för even­

tuella revisioner av konventionen.

2. Kommittén skall bestå av repre­

sentanter för de fördragsslutande sta­

terna, vilka skola utses med skälig

hänsyn till lämplig geografisk repre­

sentation. Antalet medlemmar i kom­

mittén skall vara sex, om antalet för­

dragsslutande stater understiger eller

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

si le nombre des Etats contractants eighteen Contracting States and

est de treize å dix-huit, et de douze si twelve if there are more than eighteen

le nombre des Etats contractants dé- Contracting States,

passe dix-huit.

3. Le Comité sera constitué douze

mois apres 1’entrée en vigueur de la

Convention, å la suite d’un scrutin

organisé entre les Etats contractants

— lesquels disposeront chacun d’une

voix — par le Directeur général du

Bureau international du Travail, le

Directeur général de 1’Organisation

des Nations Unies pour 1’education,

la Science et la culture, et le Directeur

du Bureau de l’Union internationale

pour la protection des oeuvres litté-

raires et artistiques, conformément å

des régles qui auront été approuvées

au préalable par la majorité absolue

des Etats contractants.

4. Le Comité élira son président et

son bureau. Il établira un réglement

intérieur portant en particulier sur

son fonctionnement futur et sur son

mode de renouvellement ; ce régle­

ment devra notamment assurer un

roulement entre les divers Etats con­

tractants.

5. Le secrétariat du Comité sera

composé de fonctionnaires du Bureau

international du Travail, de l’Orga-

nisation des Nations Unies pour Fédu-

cation, la science et la culture, et du

Bureau de 1’Union internationale

pour la protection des oeuvres litté-

raires et artistiques désignés respec-

tivement par les Directeurs généraux

et le Directeur des trois institutions

intéressées.

6. Les réunions du Comité, qui

sera convoqué chaque fois que la ma­

jorité de ses membres le jugera utile,

se tiendront successivement aux

siéges respectifs du Bureau interna­

tional du Travail, de 1’Organisation

des Nations Unies pour 1’éducation,

la science et la culture, et du Bureau

de 1’Union internationale pour la pro­

tection des oeuvres littéraires et ar­

tistiques.

7. Les frais des membres du Co-

3. The Committee shall be consti-

tuted twelve months after the Conven­

tion comes into force by an election

organised among the Contracting

States, each of which shall have one

vote, by the Director-General of the

International Labour Office, the Di­

rector-General of the United Nations

Educational, Scientific and Cultural

Organization and the Director of the

Bureau of the International Union för

the Protection of Literary and Artis-

tic Works, in accordance with rules

previously approved by a majority of

all Contracting States.

4. The Committee shall elect its

Chairman and officers. It shall estab-

lish its own rules of procedure. These

rules shall in particular provide for

the future operation of the Commit­

tee and for a method of selecting its

members for the future in such a way

as to ensure rotation among the vari-

ous Contracting States.

5. Officials of the International La­

bour Office, the United Nations Edu­

cational, Scientific and Cultural Or­

ganization and the Bureau of the Inter­

national Union for the Protection of

Literary and Artistic Works, desig-

nated by the Directors-General and

the Director thereof, shall constitute

the Secretariat of the Committee.

6. Meetings of the Committee,

which shall be convened whenever a

majority of its members deems it nec-

essary, shall be held successively åt

the headquarters of the International

Labour Office, the United Nations

Educational, Scientific and Cultural

Organization and the Bureau of the

International Union for the Protec­

tion of Literary and Artistic Works.

7. Expenses of members of the

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 dr 1962

47

uppgår till tolv; nio, om antalet för-

dragsslutande stater är tretton till

aderton; och tolv, om antalet för-

dragsslutande stater överstiger ader­

ton.

3. Kommittén skall bildas tolv må­

nader efter det att konventionen trätt

i kraft, genom val av de fördragsslu-

tande staterna, vilka därvid äga envar

en röst; valet organiseras av general­

direktören för Internationella arbets-

byrån, generaldirektören för Förenta

Nationernas organisation för uppfost­

ran, vetenskap och kultur och direk­

tören för byrån för Internationella

unionen för skydd av litterära och

konstnärliga verk, enligt regler som i

förväg antagits av majoriteten av de

fördragsslutande staterna.

4. Kommittén utser ordförande och

övriga funktionärer. Den fastställer

själv sin förhandlingsordning. Denna

skall särskilt innehålla föreskrifter

om kommitténs framtida verksamhet

ävensom om dess förnyelse, varvid

särskilt skall tillses att medlemskap

roterar mellan de fördragsslutande

staterna.

5. Kommitténs sekretariat skall be­

stå av tjänstemän från Internationella

arbetsbyrån, Förenta Nationernas or­

ganisation för uppfostran, vetenskap

och kultur samt byrån för Internatio­

nella unionen för skydd av litterära

och konstnärliga verk, utsedda av ge-

generaldirektörerna, respektive direk­

tören, för dessa organisationer.

6. Kommitténs sammanträden, som

skola äga rum då majoriteten av dess

medlemmar finner det erforderligt,

skola hållas successivt på de ställen,

där Internationella arbetsbyrån, För­

enta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur

samt byrån för Internationella unio­

nen för skydd av litterära och konst­

närliga verk hava sina säten.

7. Utgifterna för kommittémedlem-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

mité seront å la charge de leurs gou-

vernements respectifs.

Artide 33

1. La présente Convention est établie

en francais, en anglais et en espa-

gnol, ees trois textes faisant égale-

ment foi.

2. Il sera, d’autre part, établi des

textes officiels de la présente Con­

vention en allemand, en italien et en

portugais.

Article 34

1. Le Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies informera

les Etats invités å la Conférence dé-

signée å l’article 23 et tout Etat

membre de 1’Organisation des Na­

tions Unies, ainsi que le Directeur gé­

néral du Bureau international du

Travail, le Directeur général de l’Or-

ganisation des Nations Unies pour

l’éducation, la Science et la eulture,

et le Directeur du Bureau de l’Union

internationale pour la protection des

oeuvres littéraires et artistiques :

a) du dépöt de tout instrument de

ratification, d’acceptation ou d’adhé-

sion ;

b) de la date d’entrée en vigueur

de la Convention ;

c) des notifications, déclarations et

toutes autres Communications pré-

vues å la présente Convention ;

d) de tout cas ou se produirait

l’une des situations envisagées aux

paragraphes 4 et 5 de l’article 28.

2. Le Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies informera

également le Directeur général du

Bureau international du Travail, le

Directeur général de 1’Organisation

des Nations Unies pour 1’éducation, la

Science et la eulture et le Directeur

du Bureau de l’Union internationale

pour la protection des oeuvres litté­

raires et artistiques des demandes

qui lui seront notifiées, aux termes

de 1’article 29, ainsi que de toute

communication regue des Etats con-

traetants au sujet de la revision de la

présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, du-

Committee shall be home by their re-

spective Governments.

Article 33

1. The present Convention is drawn

up in English, French and Spanish,

the three texts being equally authen-

tic.

2. In addition, official texts of the

present Convention shall be drawn up

in German, Italian and Portuguese.

Article 34

1. The Secretary-General of the

United Nations shall notify the States

invited to the Conference referred to

in Article 23 and every State Member

of the United Nations, as well as the

Director-General of the International

Labour Office, the Director-General

of the United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization

and the Director of the Bureau of the

International Union for the Protec­

tion of Literary and Artistic Works:

(a) of the deposit of each instru­

ment of ratification, acceptance or

accession;

(b) of the date of entry into force

of the Convention;

(c) of all notifications, declara-

tions or Communications provided for

in this Convention;

(d) if any of the situations referred

to in paragraphs 4 and 5 of Article

28 arise.

2. The Secretary-General of the

United Nations shall also notify the

Director-General of the International

Labour Office, the Director-General

of the United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization

and the Director of the Bureau of the

International Union for the Protec­

tion of Literary and Artistic Works

of the requests communicated to him

in accordance with Article 29, as well

as of any communication received

from the Contracting States concern-

ing the revision of the Convention.

In faith wrhereof, the undersigned,

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

49

marna skola bestridas av dessas rege­

ringar.

Artikel 33

1. Denna konvention är avfattad på

engelska, franska och spanska. De tre

texterna skola äga lika vitsord.

2. Officiella texter av denna kon­

vention skola dessutom upprättas på

tyska, italienska och portugisiska.

Artikel 34

1. Förenta Nationernas generalsek­

reterare skall underrätta de stater

som inbjudits till den i artikel 23

nämnda konferensen och alla stater

som äro medlemmar av Förenta Na­

tionerna, ävensom generaldirektören

för Internationella arbetsbyrån, gene­

raldirektören för Förenta Nationernas

organisation för uppfostran, veten­

skap och kultur samt direktören för

byrån för Internationella unionen för

skydd av litterära och konstnärliga

verk:

a) om varje deposition av doku­

ment om ratifikation, godkännande

eller anslutning;

b) om dagen för konventionens

ikraftträdande;

c) om meddelanden, förklaringar

och andra underrättelser som avses i

denna konvention;

d) om fall som avses i artikel 28

momenten 4 och 5.

2. Förenta Nationernas generalsek­

reterare skall likaledes underrätta ge­

neraldirektören för Internationella

arbetsbyrån, generaldirektören för

Förenta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur

samt direktören för byrån för Inter­

nationella unionen för skydd av litte­

rära och konstnärliga verk om sådan

till honom meddelad begäran, som av­

ses i artikel 29, ävensom om de med­

delanden rörande revision av denna

konvention, som han mottager från

de fördragsslutande staterna.

Till bekräftelse härav hava under-

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

ment autorisés å cet effet, ont signé

la présente Convention.

Fält å Rome, le 26 octobre 1961, en

un seul exemplaire en frangais, en

anglais et en espagnol. Des copies

certifiées conformes seront remises

par le Secrétaire général de l’Organi-

sation des Nations Unies å tous les

Etats invités å la Conférence désignée

å 1’article 23 et å tout Etat membre

de 1’Organisation des Nations Unies,

ainsi qu’au Directeur général du Bu-

reau international du Travail, au Di­

recteur général de 1’Organisation des

Nations Unies pour 1’éducation, la

Science et la culture, et au Directeur

du Bureau de l’Union internationale

pour la protection des oeuvres litté-

raires et artistiques.

being duly authorised thereto, have

signed this Convention.

Done åt Rome, this twenty-sixth

day of October 1961, in a single copy

in the English, French and Spanish

languages. Certified true copies shall

be delivered by the Secretary-General

of the United Nations to all the States

invited to the Conference referred to

in Article 23 and to every State Mem-

ber of the United Nations, as well as

to the Director-General of the Inter­

national Labour Office, the Director-

General of the United Nations Educa-

tional, Scientific and Cultural Organ-

ization and the Director of the Bu­

reau of the International Union för

the Protection of Literary and Artis-

tic Works.

Kungl. Maj:ts proposition nr 151 år 1962

51

tecknade, därtill vederbörligen be­

myndigade, underskrivit denna kon­

vention. .

Som skedde i Rom den 26 oktober

1961, i ett enda exemplar på engelska,

franska och spanska. Förenta Natio­

nernas generalsekreterare skall sän­

da vederbörligen bestyrkta avskrifter

till samtliga stater som inbjudits till

den i artikel 23 nämnda konferensen

och till varje stat som är medlem av

Förenta Nationerna, ävensom till ge­

neraldirektören för Internationella

arbetsbyrån, till generaldirektören för

Förenta Nationernas organisation för

uppfostran, vetenskap och kultur och

till direktören för byrån för Interna­

tionella unionen för skydd av litterä­

ra och konstnärliga verk.

Stockholm 1962. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt

&

Söner

6203 il