Prop. 1962:8

('angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mel\xad lan Konungariket Sverige och Konungariket Dan\xad mark angående handräckning i skatteärenden',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

1

Nr 8

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mel­ lan Konungariket Sverige och Konungariket Dan­ mark angående handräckning i skatteärenden; given Stockholms slott den 2i november 1961.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 16 augusti 1961 och över finans­ ärenden för denna dag samt med överlämnande av ett den 14 september 1961 undertecknat tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Konunga­ riket Sverige och Konungariket Danmark angående handräckning i skatte­ ärenden vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att godkänna nämnda

avtal.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. i samt. Nr 8

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

Tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober

1953 mellan Konungariket Sverige och

Konungariket Danmark angående

handräckning i skatteärenden

Konungariket Sverige och Konunga­

riket Danmark hava, föranledda av

önskan att ändra bestämmelserna i

avtalet den 27 oktober 1953 mellan

Konungariket Sverige och Konunga­

riket Danmark angående handräck­

ning i skatteärenden, överenskommit

att sluta ett tilläggsavtal till nämnda

avtal.

För detta ändamål hava till befull-

mäktigade ombud utsett:

Hans Majestät Konungen av Sve­

rige:

Sin utomordentlige och befullmäk-

tigade ambassadör i Köpenhamn, Stig

Sahlin;

Hans Majestät Konungen av Dan­

mark:

Sin utrikesminister, Hans Excel­

lens Jens Otto Ivrag,

vilka, efter att hava granskat varand­

ras fullmakter och funnit dem i god

och behörig form, överenskommit om

följande bestämmelser:

Artikel 1

Artikel 2 i avtalet den 27 oktober

1953 erhåller följande lydelse:

Med skatter avses i detta avtal de

skatter och avgifter, på vilka de vid

vederbörande tidpunkt gällande av­

talen mellan Konungariket Sverige

och Konungariket Danmark för und­

vikande av dubbelbeskattning beträf­

fande skatter å inkomst och förmö­

genhet samt skatter å kvarlåtenskap

äga tillämpning.

Artikel 2

Artikel 3 i avtalet den 27 oktober

1953 erhåller följande lydelse:

Den ena staten skall lämna hand­

räckning enligt artikel 1 i alla de

Tillaegsoverenskomst til overenskomst

af 27. oktober 1953 inelleni Kongeriget

Danmark og Kongeriget Sverige om

bistånd i skattesager

Kongeriget Danmark og Kongeriget

Sverige er, foranlediget af pnsket om

åt sendre bestemmelserne i overens­

komsten af 27. oktober 1953 mellem

Kongeriget Danmark og Kongeriget

Sverige om bistånd i skattesager, ble-

vet enige om åt afslutte en tillmgs-

overenskomst til nsevnte overens­

komst.

I dette pjemed har til befuldmaeg-

tigede udnaevnt:

Hans Majestaet Kongen af Dan­

mark :

Sin Udenrigsminister, Hans Excel-

lence Jens Otto Krag;

Hans Majestset Kongen af Sverige:

Sin overordentlige og befuldmseg-

tigede ambassadpr i Kpbenhavn, Stig

Sahlin,

som efter åt have underspgt hinan-

dens fuldmagter og fundet dem i god

og behprig form er blevet enige om

fplgende bestemmelser.

Artikel 1

Artikel 2 i overenskomsten af 27.

oktober 1953 affattes således:

Som skatter anses i denne overens­

komst de skatter og afgifter, på hvil-

ke de til enhver tid gseldende aftaler

mellem Kongeriget Danmark og Kon­

geriget Sverige til undgåelse af dob-

beltbeskatning vedrprende skatter af

indkomst og formue samt skatter af

arvemidler finder anvendelse.

Artikel 2

Artikel 3 i overenskomsten af 27.

oktober 1953 affattes således:

Den ene stat skal yde den i artikel

1 omhandlede bistånd i alle skatte-

3

skatteärenden och i fråga om alla de sager og for alle skattekrav, som er skatteanspråk, som uppkommit i den opstået i den anden stat lfplge den- andra staten i enlighet med dess lag- nes lovgivning vedrprende de i denne stiftning beträffande de i detta av- overenskomst omhandlede skatter, tal avsedda skatterna, dock med iakt- jfr. dog artikel 13, tredie stykke og tagande av artikel 13 tredje stycket artikel 22. och artikel 22.

Artikel 3

Artikel 3

Detta tilläggsavtal skall ratificeras Denne tillsegsoverenskomst skal ra- för Sveriges del med riksdagens sam- tificeres for Danmarks vedkommen- tycke av Hans Majestät Konungen av de af Hans Majestset Kongen af Dan- Sverige och för Danmarks del av mark og for Sveriges vedkommende Hans Majestät Konungen av Dan- med rigsdagens samtykke af Hans mark. Ratifikationshandlingarna sko- Majestset Kongen af Sverige. Ratiti- la snarast möjligt utväxlas i Stock- kationsinstrumenterne skal snarest holm. muligt udveksles i Stockholm.

Tilläggsavtalet träder i kraft med Tillsegsoverenskomsten trseder i ingången av den kalendermånad, som kraft ved begyndeisen af den månea, följer närmast efter utväxlingen av som fplger nsermest efter udvekslin- ratifikationshandlingarna. gen af ratifikationsinstrumenterne.

Tilläggsavtalet utgör en integreran- Tillsegsoverenskomsten udgpr en de del av avtalet den 27 oktober 1953 integrerende del af overenskomsten och skall förbliva i kraft i enlighet af 27. oktober 1953 og skal forblive med bestämmelserna i artikel 23 av i kraft i overensstemmelse med be- avtalet. stemmelserne i overenskomstens ar­ tikel 23.

Till bekräftelse härå hava de båda Til bekrseftelse herpå har de to sta- staternas befullmäktigade ombud un- ters befuldmsegtigede undertegnet dertecknat detta tilläggsavtal och för- denne tillsegsoverenskomst og forsy- sett det med sina sigill. net den med deres segl.

Som skedde i Köpenhamn den 14 Udfserdiget i Kpbenhavn den 14 september 1961 i dubbla exemplar, på september 1961 i to eksemplarer på svenska och danska språken, vilka dansk og svensk, således åt de to tek- båda texter äga lika vitsord. ster har samme gyldighed.

Stiq Sahlin

(L. S.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

J. O. Krag

(L. S.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 16 augusti 1961.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, L

indström

, L

indholm

, N

etzén

,

af

G

eijerstam

.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om godkännande av förslag till tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Konunga­ riket Sverige och Konungariket Danmark angående handräckning i skatte­ ärenden samt anför därvid följande.

Den 27 oktober 1953 träffades mellan Sverige och Danmark tre avtal i skatteärenden, dels ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträf­ fande skatter å inkomst och förmögenhet, dels ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap och dels ett avtal angående handräckning i skatteärenden. Avtalen förelädes riksdagen för godkännande (prop. 1953:237 och 238, rskr 406 och 407). Inkomst- och förmögenhetsskatteavtalet har ersatts med ett nytt avtal den 21 juli 1958 (SFS 1958:653). Avtalet angående arvsbeskattning gäller däremot alltjämt (SFS 1953: 778) och detsamma är förhållandet med avtalet angående hand­ räckning (SFS 1954: 503 och 504).

Sistnämnda avtal är jämlikt artikel 2 tillämpligt i fråga om de skatter, som omfattas av förenämnda avtal den 27 oktober 1953 rörande skatter å inkomst och förmögenhet respektive å kvarlåtenskap. Vidare gäller enligt artikel 3 i handräckningsavtalet vissa begränsningar i fråga om de skatt­ skyldiga, beträffande vilka handräckning må medgivas.

Vid skilda tillfällen, bl. a. i skrivelse den 4 juli 1960, har riksskatte­ nämnden, som har att för Sveriges del handlägga ärenden rörande tillämp- ningen av ifragavarande avtal, framfört önskemål om en översyn av avtalet i vissa hänseenden, önskemålen om ändringar har främst åsyftat nyssnämn­ da bestämmelser rörande omfattningen av de skatteanspråk för vilka hand­ räckning kan lämnas.

Sedan liknande önskemål framkommit på dansk sida överenskoms om upptagande av förhandlingar mellan särskilda expertdelegationer för en revision av de berörda bestämmelserna. Dessa förhandlingar, som ägde rum i Köpenhamn den 11 och den 12 april 1961, fördes på svensk sida av numera regeringsrådet Sten Walberg, byråchefen i finansdepartementet Ivan Eckersten, lagbyråchefen i departementet Sture Lundell samt byrå- sekreteraren i riksskattenämnden Börje Söderlund. Vid förhandlingarna

5

nåddes enighet om ett på svenska och danska språken avfattat förslag till tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Konungariket Sverige och Konungariket Danmark angående handräckning i skatteärenden. Av- talsförslaget — vilket torde såsom bilaga1 få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende — har därefter underställts respektive regeringar för god­ kännande.

De nu genomförda förhandlingarna har, såsom nyss angivits, främst åsyf­ tat en översyn av artiklarna 2 och 3 i 1953 års handräckningsavtal. I lik­ het med vad som nu gäller (jfr prop. 1953: 237 s. 15 och 16) föreslås en­ ligt tilläggsavtalet (art. 1) handräckningsavtalets artikel 2 även i fortsätt­ ningen skola i princip omfatta samma skatter som avtalen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet re­ spektive å kvarlåtenskap. Den nya bestämmelsen har emellertid så utfor­ mats att eventuella senare ändringar härvidlag i sistnämnda avtal utan vi­ dare blir tillämpliga även i fråga om handräckningsavtalet.

Enligt artikel 3 i 1953 års avtal i dess nuvarande lydelse kan handräck­ ning medgivas blott såvitt angår skatteanspråk mot skattskyldiga, som till­ hör den stat, från vilken handräckningsframställningen gjorts, eller som är bosatta i denna stat. I artikeln återfinnes vidare vissa relativt komplicerade bestämmelser om när sådan bosättning skall anses föreligga. Vad som för­ stås med handräckning är angivet i artikel 1 i avtalet. Jämlikt tilläggsav­ talet (art. 2) skall i den ena staten handräckning kunna medgivas i alla de skatteärenden och i fråga om alla de skatteanspråk, som uppkommit i den andra staten i enlighet med dess lagstiftning beträffande de skatter som avses i avtalet. Härvid har dock särskilt förbehåll gjorts för bestäm­ melserna i artikel 13 tredje stycket och i artikel 22. Bestämmelsen i den förstnämnda artikeln åsyftar att undantaga sådana fall, då dubbelbeskatt­ ning kan uppkomma, och bestämmelsen i den sistnämnda artikeln sådana fall som avser tid före ikraftträdandet av 1953 års avtal.

Tilläggsavtalet föreslås skola ratificeras (art. 3) och såsom en integrerande del av 1953 års avtal förbliva i kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i detta avtal. Tilläggsavtalet träder i kraft med ingången av den kalender­ månad, som följer närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. 1953 års handräckningsav­ tal utgör ett naturligt komplement till de avtal som slutits med Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet samt å kvarlåtenskap. Genom de ändringar i handräcknings­ avtalet som nu föreslås ernås bättre överensstämmelse mellan detta avtal och de båda dubbelbeskattningsavtalen. I fråga om den personkrets, gent­ emot vilken handräckning i fortsättningen kan medgivas, saknar statstill- hörigheten betydelse. Detta är ägnat att leda till större effektivitet i hand- räckningsförfarandet, vilket är av särskild vikt i förhållandet till nordiskt

1 Bilagan har här uteslutits. Det vid propositionen fogade avtalet överensstämmer med av- talsförslagct utom därutinnan alt ombudens namn tillagts i ingressen samt att, sedan datering och underskrift verkställts, uppgift härom införts.

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

grannland. Avtalsändringarna har utformats på grundval av reciprocitet och jag vill tillstyrka att tilläggsavtalet godkännes.

Under erinran att det torde ankomma på ministern för utrikes ärendena att göra framställning rörande tilläggsavtalets undertecknande hemställer föredragande departementschefen härefter, att Kungl. Maj:t måtte för sin del godkänna det föreliggande förslaget till tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Konungariket Sverige och Konungariket Danmark angående handräckning i skatteärenden.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Olof Norén

Kuiigl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

7

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 16 augusti 1961.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, L

indström

, L

indholm

, N

etzén

,

af

G

eijerstam

.

Kungl. Maj:t har förut denna dag på föredragning av chefen för finansde­ partementet godkänt förslag till tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Konungariket Sverige och Konungariket Danmark angående handräckning i skatteärenden. Enligt artikel 3 skall tilläggsavtalet rati­ ficeras.

Kungl. Maj :t finner gott bemyndiga beskickningschefen i Köpenhamn att underteckna tilläggsavtalet.

Ur protokollet:

Ethel Ringborg

Kungl. Maj:ts proposition nr 8 år 1962

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24 november 1961.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

den

-

man

, N

etzén

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemen­ sam beredning med ministern för utrikes ärendena.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1961 bemyndigat beskickningschefen i Köpenhamn att för Sveriges del underteckna tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Konungariket Sverige och Konungariket Danmark angående handräckning i skatteärenden av en lydelse svarande mot det för­ slag Kungl. Maj :t tidigare samma dag för sin del godkänt, har tilläggsav­ talet den 14 september 1961 blivit vederbörligen undertecknat.

I anledning härav hemställer jag, under åberopande av vad jag den 16 augusti 1961 anfört i ärendet, att Kungl. Maj :t måtte i proposition föreslå 1962 års riksdag att godkänna nämnda tilläggsavtal.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman­ de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Olof Norén

Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 611205