Prop. 1963:128

('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391), m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

1

Nr 128

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391), m. m.; given Stockholms slott den 15 mars 1963.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag,

dels föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till förordning om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391)

dels inhämta riksdagens yttrande över härvid fogade förslag till förord­ ning angående ändring i förordningen den 18 maj 1956 (nr 328) om kon­ troll å ädelmetallarbeten

dels ock bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen fö­ redragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås godkännande för Sveriges del av tva den 8 juni 1961 dagtecknade konventioner, som utarbetats av Rådet för samarbete på tullområdet i Bryssel. Konventionerna syftar till införsellättnader, den ena beträffande yrkesutrustning och den andra beträffande varor som är avsed­ da att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknande evenemang. I propositionen framlägges även förslag till de författningsänd­ ringar, som föranleds av konventionerna.

Vidare föreslås utvidgad tullfrihet för delar till vapen och ammunition för militärt bruk, inklusive delar till stridsvagnar och pansarbilar.

Slutligen föreslås befogenhet för generaltullstyrelsen att till lokal tullmyn­ dighet delegera sin prövning i vissa speciella frågor om tullfrihet eller tull- nedsättning.

1 llihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 128

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Förslag

till

Förordning

om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391)

Härigenom förordnas, att 5 § 1 mom. samt 8, 10 och 12 §§ tulltaxeförord­

ningen den 13 maj 1960 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

5 §•

1 mom. På villkor, —--------av

fisknät; samt

e) delar, tillbehör------------av luft­

fartyg.

8

§•

Tullfrihet åtnjutes------------ därom

förordnar;

5. mindre maskiner och apparater

samt instrument, redskap, verktyg

och andra dylika föremål, som inre­

sande yrkesutövare inför i och för sin

yrkesutövning, därest de äro avsedda

att av honom användas under tillfäl­

ligt uppehåll i riket samt tullanstalten

icke med hänsyn till varornas mängd

eller beskaffenhet finner tullfrihet bö­

ra medgivas allenast på sätt i 10 §

punkten 3 sägs;

6. förnödenheter medförda-----------

internationell samfärdsel.

10

§.

Tullfrihet under------------- av ex­

portvaran;

(Föreslagen lydelse)

5 §•

1 mom. På villkor,-------------av

fisknät;

e) delar, tillbehör —------- av luft­

fartyg; samt

f) delar till vapen och ammunition

för militärt bruk, härunder inbegripet

delar till stridsvagnar och andra

pansrade stridsfordon.

8

§•

Tullfrihet åtnjutes------------ därom

förordnar;

5. mindre maskiner och apparater

samt instrument, redskap, verktyg

och föremål av annat slag, som inre­

sande yrkesutövare inför i och för sin

yrkesutövning under tillfälligt uppe­

håll i riket, därest de äro avsedda att

användas av honom eller under hans

personliga överinseende samt tullan­

stalten icke med hänsyn till varornas

mängd eller beskaffenhet finner tull­

frihet böra medgivas allenast på sätt

i 10 § punkten 3 sägs;

6. förnödenheter medförda-----------

internationell samfärdsel;

20. blanketter, register och andra

handlingar avsedda att användas vid

eller i samband med konferenser,

kongresser eller liknande arrange­

mang av internationell karaktär;

21. varor, som äro avsedda att ut­

delas eller förbrukas vid utställning­

ar och mässor, i den mån Konungen

därom förordnar.

10 §.

Tullfrihet under — — — av ex­

portvaran ;

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

3

(Nuvarande lydelse)

3. mindre maskiner och apparater samt instrument, redskap, verktyg och andra dylika föremål, vilka in­ föras under sådana omständigheter som i 8 § punkten 5 avses men för vil­ ka tullfrihet enligt nämnda författningsrum icke medgives;

4. utrustning för — -------för avelsändamål.

Angående den------------- förordnar Konungen.

12

§.

Har transportmedel eller annan va­ ra, beträffande vilken tullfrihet under viss tid medgivits enligt denna för­ ordning, innan nämnda tid utgått bli­ vit förstörd eller gått förlorad eller blivit så svårt skadad, att varan fin­ nes icke kunna iståndsättas, må ge­ neraltullstyrelsen, där så med hänsyn till omständigheterna finnes skäligt, medgiva att tull ej skall utgå eller skall utgå endast för sådana delar av varan, som befinna sig i användbart skick.

Vad sålunda------------ viss tid.

(Föreslagen lydelse)

3. utrustning, som för inresandes yrkesutövning tillfälligt införes och för vilken tullfrihet enligt 8 § punk­ ten 5 icke medgives, i den mån Ko­ nungen därom förordnar;

4. utrustning för — ------- för avelsändamål.

Angående den-------- — förordnar Konungen.

12

§.

Har transportmedel eller annan va­ ra, beträffande vilken tullfrihet un­ der viss tid medgivits enligt denna förordning, innan nämnda tid utgått blivit förstörd eller gått förlorad eller blivit så svårt skadad att varan fin­ nes icke kunna iståndsättas, må, där så med hänsyn till omständigheter­ na finnes skäligt, medgivas, att tull ej skall utgå eller skall utgå endast för sådana delar av varan som befin­ na sig i användbart skick.

Vad sålunda------- — viss tid.

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser ändringen av 5 § 1 mom. och 12 §, den 1 juli 1963 samt i övrigt å dag som Konungen bestämmer.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 18 maj 1956 (nr 328)

om kontroll å ädelmetallarbeten

Härigenom förordnas, att 4, 11 och 29 §§ förordningen den 18 maj 1956

om kontroll å ädelmetallarbeten skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

angives.

(Nuvarande lydelse)

4 §•

Från förordningens —-------- och

medaljer;

ädelmetallarbeten, som — — —

och dylikt.

Mynt- och justeringsverket-----------

sådant föVemål.

Ädelmetallarbete, som------------- å

arbetet.

11

§•

Utan hinder------------ - riket införas

a) tävlingspris, gåvor, föremål som

inköpts på resa i utlandet och äro av­

sedda för importörens eller hans fa­

miljs personliga bruk samt föremål

som äro att hänföra till flyttsaker;

b) ädelmetallarbeten, som inkom­

ma för att förevisas såsom prover el­

ler såsom utställningsföremål och vil­

ka äro avsedda att därefter återutfö-

ras, såvida införseln är traktatsenligt

medgiven.

Då fråga år om gåvor eller föremål

som inköpts på resa i utlandet och

äro avsedda för importörens eller

hans familjs personliga bruk, skall

ägaren härom på begäran avlämna en

av honom på heder och samvete av­

given skriftlig försäkran.

(Föreslagen lydelse)

4 §.

Från förordningens--------------- och

medaljer;

ädelmetallarbeten, som inkomma

för att förevisas såsom prover eller

ut ställnings föremål och vilka äro av­

sedda att därefter återutföras;

ädelmetallarbeten, som — — —

och dylikt.

Mynt- och justeringsverket-----------

sådant föremål.

Ädelmetallarbete, som--------------- å

arbetet.

11

§■

Utan hinder------------ riket införas

a) tävlingspris samt föremål, vilka

äro avsedda för importörens eller

hans familjs personliga bruk eller

som gåva till närstående för hans el­

ler hans familjs personliga bruk;

b) ädelmetallarbeten, vilka införas

under sådana omständigheter som för

tullpliktig vara kunna medföra tull­

frihet enligt 10 § tulltaxeförordning-

en.

Vid införsel av ädelmetallarbeten,

som avses i första stycket a), skall

ägaren på begäran av vederbörande

tullmyndighet avlämna skriftlig upp­

gift om att omständigheterna i det

föreliggande fallet äro sådana som

omförmälas i nämnda författnings-

rum.

5

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

(Nuvarande lydelse)

29 §.

Arbete, som inkommit till riket för att förevisas såsom prov eller utställningsföremål och därefter återutföras, skall i stället för kontrollstämpel förses med plomb eller annat identi- fieringsmärke på sått mynt- och justeringsverket bestämmer.

(Föreslagen lydelse)

29 §.

Ädelmetallarbeten, vilka införas under sådana omständigheter som för tullpliktig vara kunna medföra tull­ frihet enligt 10 § tulltaxeförordning­ en, skola i den utsträckning och på det sätt generaltullstyrelsen efter samråd med mynt- och justeringsverket närmare bestämmer förses med identifieringsmärke.

Denna förordning träder i kraft å dag som Konungen bestämmer.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 mars 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström,

Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam,

Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av konvention angående tillfällig införsel av grkesutrustning, m. m., och anför därvid följande.

I. Inledning

Rådet för samarbete på tullområdet har vid sin XVIII :e session utarbetat två den 8 juni 1961 i Bryssel dagtecknade tull konventioner. Den ena, jämte bilagor, rör tillfällig införsel av yrkesutrustning och har trätt i kraft den 1 juli 1962. Den andra gäller lättnader vid införsel av varor, som är av­ sedda att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknan­ de evenemang av kommersiell, teknisk, religiös, uppfostrande, vetenskaplig, kulturell eller filantropisk karaktär. Denna konvention har trätt i kraft den 13 juli 1962. Från svensk sida har konventionerna jämte bilagor, med för­ behåll för ratifikation, undertecknats den 30 mars 1962. Enligt vad som stadgas i konventionerna träder de för Sveriges del i kraft tre månader efter det att Sverige deponerat ratifikationsdokument.

De båda konventionerna torde i engelsk text jämte svenska översättning­ ar få såsom Bihang A och B fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Över konventionsförslagen har, efter remiss, yttranden avgivits av mynt- och justeringsverket, generaltullstyrelsen, statens jordbruksnämnd samt kommerskollegium, över yttrandet från mynt- och justeringsverket har, efter remiss, nytt yttrande avgivits av generaltullstyrelsen. Ett godkännande av konventionerna har av alla remissinstanser tillstyrkts eller lämnats utan erinran. I detta sammanhang må nämnas, att Rådet för samarbete på tull­ området vid sin XIX:e session utarbetat en den 6 december 1961 dagtecknad tullkonvention rörande ATA-carneten för temporär införsel av varor (ATA- konventionen). Enligt denna konvention skall de därav bundna staterna, när det gäller varor som tillfälligt införs enligt de båda tidigare omnämnda kon­ ventionerna, i stället för sina nationella handlingar samt som säkerhet för

7

importavgifter och liknande avgifter godtaga s. k. ATA-carneter. Därmed avses handlingar, utfärdade i enlighet med ATA-konventionens bestäm­ melser av sammanslutning som godkänts därtill av konventionsansluten stats tullmyndighet. ATA-konventionen bär godkänts av Kungl. Maj :t den 26 juli 1962 och från svensk sida undertecknats, med förbehåll för ratifika­ tion, den 31 juli 1962. För godkännande av denna konvention och utfär­ dande av de författningar, som föranleds därav, torde riksdagens medverkan inte vara erforderlig.

Vidare har jag att anmäla fråga om ändring av 5 § 1 mom. tulltaxeför- ordningen i syfte att utvidga tullfriheten beträffande delar till vapen och ammunition för militärt bruk, inklusive delar till stridsvagnar och andra pansrade stridsfordon. Framställning härom har gjorts av gene­ raltullstyrelsen i skrivelse den 7 mars 1962.

över styrelsens framställning har, efter remiss, yttranden avgivits av riksskattenämnden, försvarets förvaltningsdirektion, kommerskollegium och Sveriges industriförbund. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt framställ­ ningen eller lämnat denna utan erinran. I samband med remissbehand­ lingen av generaltullstyrelsens framställning har Sveriges industriförbund,

Stockholms handelskammare och Svenska aktiebolaget Philips hemställt om utvidgning av tullfriheten för vapendelar till att omfatta även elektroniska riklmedel, kontroll- och eldledningsinstrument samt delar till sådana appa­ rater liksom delar till vapen och ammunition som införs för tillverkning av varor för export. Vidare har försvarets förvaltningsdirektion ifrågasatt en omprövning av tulltaxeringen av hela vapensystem och reservdelar därtill.

Efter remiss har yttranden avgivits, över framställningarna om utvidgning av tullfriheten för vapendelar av generaltullstyrelsen, försvarets förvalt­ ningsdirektion och kommerskollegium samt över förvaltningsdirektionens förslag av generaltullstyrelsen och kommerskollegium. Vid remissbehand­ lingen av de här berörda frågorna har skilda uppfattningar kommit till ut­ tryck.

Slutligen har jag att anmäla en framställning av generaltullstyrelsen om delegationsrätt i vissa frågor rörande tullfrihet eller tullnedsättning. Framställningen gäller fall då transportmedel eller annan vara, beträffande vilken tullfrihet enligt tulltaxeförordningen medgivits under viss tid, innan denna tid utgått blivit förstörd eller gått förlorad eller blivit så svårt ska­ dad att varan inte kan iståndsättas. över generaltullstyrelsens framställning har, efter remiss, yttrande avgivits av kommerskollegium, som inte haft någon erinran mot bifall till framställningen.

Jag anhåller nu att få taga upp dessa frågor till närmare behandling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

II. Konventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning

Konventionen

Konventionen är avsedd att underlätta det internationella utbytet av spe­ cialiserad yrkesskicklighet och teknik. Vid konventionen är fogade tre bi­ lagor, avseende olika slag av yrkesutrustning, nämligen bilaga A rörande utrustning för press, radio eller television, bilaga B rörande filmutrustning och bilaga C rörande annan yrkesutrustning. Enligt konventionens artikel 15 mom. 5 skall varje stat vid tiden för undertecknande, ratifikation eller anslutning anmäla, av vilken bilaga eller vilka bilagor staten skall vara bun­ den. Samma stat kan senare förklara sig bunden av ytterligare en eller flera bilagor.

Varje fördragsslutande stat skall enligt artikel 2 medge temporär införsel av utrustning, som avses i bilaga varav staten är bunden, på de villkor som angivits i själva konventionen och i respektive bilaga. Då de fördragsslutan­ de parterna har möjlighet att välja, vilken eller vilka av de tre bilagorna de önskar vara bundna av, kan konventionen betraktas som tre internationel­ la överenskommelser sammanförda i en, varvid de gemensamma bestäm­ melserna intagits i själva konventionen (artiklarna 1—22), medan special­ bestämmelserna för varje grupp av utrustning intagits i vederbörande bi­ laga.

Uttrycket »temporär införsel» definieras i artikel 1 b) som tillfällig in­ försel fri från importavgifter, införselförbud och införselbegränsningar un­ der villkor att återutförsel äger rum. Med »importavgifter» avses enligt mom.

a) i samma artikel tullar samt alla andra avgifter och skatter, som erläg­ ges vid eller i samband med import. Uttrycket skall även inbegripa alla interna skatter och acciser, som åvilar importerade varor, men inte omfatta avgifter och pålagor, som begränsas till de ungefärliga kostnaderna för lämnade tjänster och som inte utgör indirekt skydd för inhemska produkter eller beskattning av importen i fiskalt syfte. Enligt ett uttalande i rapport av Tullsamarbetsrådets permanenta tekniska kommitté från dess sammanträde i mars 1961 skall uttrycket avse endast sådana skatter och avgifter, som uppbärs i samband med importen, men däremot inte sådana skatter och avgifter som uttas på ett senare stadium, t. ex. i samband med varors för­ säljning.

Bilaga A avser utrustning, som representanter för press, radio eller tele­ vision behöver då de besöker ett land för att göra reportage eller för att sända eller spela in bestämda program. Bilaga B gäller nödvändig utrust­ ning för en person, som besöker ett land för att göra en eller flera bestäm­ da filmer. Bilaga C slutligen rör annan yrkesutrustning, vilken är nödvän­ dig för att en person skall kunna utöva sitt hantverk eller sitt yrke då han besöker ett land för att fullgöra ett bestämt uppdrag. De yrkesutövare, som avses i bilaga C, är enligt en exempelförteckning i bilagan bl. a. montörer, rationaliserings- och bokföringsexperter, kartläggare, malm- och oljeletare,

9

läkare, veterinärer, vetenskapsmän, skådespelare, musiker, varieté- och cirkusartister samt föreläsare. I bilaga C undantas utrustning, avsedd att användas i inrikestrafik eller vid industriell tillverkning eller emballering av varor eller — utom beträffande handverktyg — för utnyttjande av naturtillgångar, för uppförande, reparation eller underhåll av byggnader, för jordarbeten eller för liknande arbeten.

Som villkor för temporär införsel anges i samtliga bilagor, att utrust­ ningen skall ägas och importeras av en fysisk eller juridisk person vilken är bosatt respektive etablerad utomlands, att utrustningen skall kunna identifieras vid återutförseln och att den skall användas endast av den be­ sökande eller under hans personliga överinseende. Sistnämnda villkor skalL dock inte gälla i fråga om utrustning för inspelning av film i enlighet med ett saminspelningsavtal (»co-production contract»), som godkänts av de behöriga myndigheterna i införsellandet enligt en överenskommelse mel­ lan vederbörande regeringar om saminspelning av film. Någon sådan över­ enskommelse om saminspelning har ännu inte ingåtts av den svenska rege­ ringen. Bilagorna A och B innehåller dessutom bestämmelser om att ma- terielen -—- med visst undantag — inte får vara föremål för hyresavtal eller liknande avtal, som ingåtts av person vilken är bosatt eller etablerad i in­ försellandet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

Svenska författningar som berörs av konventionen

Vad först angår tull för yrkesutrustning finns i 8 § punkten 5 tull- taxeförordningen en bestämmelse om definitiv tullfrihet för sådan utrust­ ning. Enligt denna bestämmelse åtnjuts tullfrihet för mindre maskiner och apparater samt instrument, redskap, verktyg och andra dylika föremål, som inresande yrkesutövare inför i och för sin yrkesutövning, under förutsätt­ ning att de är avsedda att användas av honom under tillfälligt uppehåll i Sverige samt att tullanstalten inte med hänsyn till varornas mängd eller be­ skaffenhet finner tullfrihet böra medges endast temporärt med stöd av 10 § punkten 3 tulltaxeförordningen.

Enligt sistnämnda bestämmelse kan tullfrihet under viss tid medges för mindre maskiner och apparater samt instrument, redskap, verktyg och and­ ra dylika föremål, vilka införs under sådana omständigheter som avses i 8 § punkten 5 men för vilka definitiv tullfrihet enligt detta författningsrum inte medges.

I viss utsträckning kan emellertid den utrustning, som avses i konventio­ nen och dess bilagor, falla under 10 § punkterna 4 och 5 tulltaxeförordning­ en. Där stadgas tullfrihet under viss tid beträffande utrustning för cirkusar, livolin eller andra liknande företag, som endast tillfälligt uppehåller sig i Sverige (punkten 4), liksom beträffande varor, som införs för tillfälligt bruk vid teaterföreställningar eller vid kongresser, officiella festligheter, idrotts- tävlingar eller andra liknande arrangemang av internationell karaktär (punkten 5).

10

Som exempel på yrkesutrustning, för vilken temporär tullfrihet skall med­

ges, nämns i konventionsbilagorna också fordon, vilka är konstruerade eller

särskilt iordningställda för de i bilagorna angivna ändamålen. De grundläg­

gande svenska bestämmelserna om temporär tullfrihet för transportmedel

finns i 11 § tulltaxeförordningen. Enligt detta författningsrum äger Kungl.

Maj :t förordna om tullfrihet under viss tid för transportmedel, som endast

tillfälligt skall användas inom riket, ävensom för särskilt inkommande delar

och tillbehör avsedda till reparation av sådant transportmedel. I 50 § 1 mom.

av den med stöd av detta stadgande utfärdade kungörelsen den 13 maj 1960

(nr 392) med tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen (tulltaxe-

ringskungörelsen) är föreskrivet, att tullfrihet under viss tid får åtnjutas

för transportmedel, som begagnas för införsel till eller är avsett för utförsel

från riket av varor eller personer, samt för transportmedel, som införs av

resande vilken är bosatt i utlandet och endast tillfälligt skall vistas inom

riket. Enligt 53 § tulltaxeringskungörelsen får tullfrihet jämlikt 11 § tull­

taxeförordningen medges även för delar och tillbehör till sådana transport­

medel, som nu nämnts.

I artikel 9 av konventionen sägs, att bestämmelserna om temporär tull­

frihet i konventionen anger minimilättnader och inte utesluter tillämpning

av större ensidigt bestämda lättnader. De svenska bestämmelserna om de­

finitiv tullfrihet i viss utsträckning strider således inte mot konventionen.

Det varuområde, som täcks av de nuvarande svenska bestämmelserna, är

emellertid mindre än det, som anges i konventionens bilagor.

Från tillämpningen av bilaga C till konventionen har, såsom nämnts i re­

dogörelsen för denna, undantagits utrustning, vilken är avsedd att användas

i inrikestrafik eller för industriell tillverkning eller emballering av varor

eller — utom beträffande handverktyg — för utnyttjande av naturtillgångar,

för uppförande, reparation eller underhåll av byggnader, för jordarbeten el­

ler för liknande arbeten. Undantaget för utrustning, som skall användas i in­

rikestrafik, svarar mot en svensk bestämmelse i 50 § 4 mom. tulltaxerings­

kungörelsen. Där förbjudes att, i annat fall än då Kungl. Maj :t lämnat med­

givande därtill, i egentlig inrikestrafik använda temporärt tullbefriat trans­

portmedel, som begagnas för införsel till eller är avsett för utförsel från

Sverige av varor eller personer. Övriga nyssnämnda undantag från tillämp­

ligheten av bilaga C saknar däremot motsvarigheter i gällande svenska före­

skrifter.

Såsom tidigare nämnts, föreskriver konventionen temporär befrielse från

inte bara tullar utan även andra införselavgifter.

Enligt 1 § förordningen den 13 maj 1960 (nr 396) om frihet från införsel­

avgift i vissa fall skall för vara, som införs till riket under sådana omstän­

digheter vilka för tullpliktig vara medför rätt till tullfrihet enligt bl. a. 8—

12 §§ tulltaxeförordningen, inte heller utgå skatt eller annan avgift, som på

grund av införseln eljest skolat erläggas till tullverket. Bestämmelserna i för­

ordningen den 13 maj 1960 skall dock enligt 4 § samma förordning inte äga

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

11

tillämpning på införsel-, kompensations- och regleringsavgifter på jordbru­ kets eller fiskets område.

De författningar på jordbrukets och fiskets områden, som stadgar att införda varor skall beläggas med avgifter, är i första hand förordningen den 7 juni 1956 (nr 401) angående reglering av införseln av vissa levande djur och jordbruksprodukter m. m. (här kallad jordbruksimportförordningen), förordningen den 5 juni 1953 (nr 372) angående reglering av införseln av vis­ sa slag av fisk och skaldjur (här kallad fiskimportförordningen) samt för­ ordningen den 7 juni 1956 (nr 403) angående reglering av införseln av fett- råvaror och fettvaror, m. m. (här kallad fettförordningen). Därjämte före­ skrivs uttagande av kompensationsavgifter i förordningarna den 10 juli 1947 (nr 378) om vissa avgifter å mjölk, grädde och ost, den 5 juni 1953 (nr 375) med vissa bestämmelser angående prisregleringen för råg och vete, den 3 juni 1955 (nr 284) angående slaktdjursavgift m. m„ den 7 juni 1956 (nr 405) angående tillverkningsavgift för vissa produkter av potatis, in. in. samt den 7 juni 1956 (nr 406) angående mjölkavgift in. in. Uttagande av pris- regleringsavgift föreskrivs i förordningen den 30 maj 1952 (nr 320) om viss reglering av handeln med fisk, m. m. Enligt undantagsbestämmelse i var och en av de nu nämnda författningarna om införselavgifter skall dylik av­ gift inte tas ut för varor, vilka införs under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 8 § punkten 5 tulltaxeförordningen. Något liknande undantag finns inte för varor, som faller under 10 § samma förordning. Statens jordbruksnämnd har dock med stöd av stadgande i för­ fattningarna om införselavgifter bemyndigats att meddela befrielse från skyl­ digheten att erlägga avgift, om särskilda skäl föreligger.

Enligt konventionen skall yrkesutrustning, såsom tidigare nämnts, få in- töras utan hinder av införselförbud och införselbegräns­ ningar. Enligt artikel 11 får dock sådana förbud och begränsningar till- lämpas, som tillkommit av hänsyn till allmän moral eller ordning, allmän säkerhet eller allmän hälsovård eller av hänsyn till djur- eller växtsjukdomar eller till skydd för patent, varumärken eller upphovsrätt.

De svenska författningar om införselförbud eller införselbegränsningar, som inte täcks av bestämmelserna i artikel 11, torde vara kungörelsen den 14 mars 1947 (nr 82) angående allmänt importförbud samt jordbruksim­ portförordningen, fiskimportförordningen och fettförordningen.

Kungörelsen angående allmänt importförbud innehåller i 3 § (senaste ly­ delse se SFS 1960: 656) en bestämmelse, att kungörelsens stadgande om li­ censtvång inte skall avse vara vilken införs under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför rätt till tullfrihet enligt bl. a. 8 §, 10 § punk­ terna 2—8 eller 10 eller 11 § tulltaxeförordningen.

De undantag från tillståndstvång enligt respektive förordningar, varom stadgas i 5 § jordbruksimportförordningen, 4 § fiskimportförordningen och 4 § fettförordningen (senaste lydelser, se SFS 1960: 340, 338 respektive 342), gäller av nu ifrågavarande utrustning endast sådan, som avses i 8 § punk­

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

ten 5 tulltaxeförordningen, däremot ej sådan utrustning, som avses i 10 §

sistnämnda förordning.

Förordningen den 18 maj 1956 (nr 328) om kontroll å ädel me­

tallarbeten berörs i viss mån av konventionen. I denna lämnas inte,

såsom exempelvis i artikel VI mom. 3 av den internationella konventionen

i Geneve den 7 november 1952 för underlättande av import av varuprover

och reklammateriel (SÖ 1955: 23), något medgivande att tillämpa import­

förbud och importrestriktioner beträffande införsel av guld eller silver.

Enligt 9 § förordningen om kontroll å ädelmetallarbeten får sådant arbete

inte importeras, med mindre det uppfyller förordningens fordringar beträf­

fande finhalt etc. Enligt 4 § är emellertid från förordningens bestämmelser,

utom såvitt avser tillsyn av lokaler för tillverkning eller försäljning av ädel­

metallarbeten, generellt undantagna instrument och apparater, som är av­

sedda att omedelbart tjäna vetenskapliga, konstnärliga eller industriella än­

damål, samt delar till sådana instrument och apparater. Konventionens bila­

gor omfattar emellertid även andra utrustningsföremål än de från införsel­

förbudet sålunda undantagna, t. ex. smycken som är avsedda att användas

vid filminspelningar eller teaterföreställningar.

I 10 och 11 §§ förordningen om kontroll å ädelmetallarbeten finns vidare

vissa undantag speciellt från införselförbudet. Sålunda får enligt 11 § första

stycket a) föremål, som inköpts på resa i utlandet och som är avsedda för

importörens eller hans familjs personliga bruk, införas utan hinder av det

principiella införselförbudet. Detta undantag synes främst avse föremål, in­

köpta av svensk resenär, och kan således inte anses gälla föremål, som ut­

ländsk turist eller yrkesutövare inköpt på sin hemort. I detta sammanhang

må framhållas, att konventionen i New York den 4 juni 1954 om tullättna-

der till förmån för turisttrafiken (SO 1957: 21), som ratificerats av Sverige

och som trädde i kraft den 11 september 1957, föreskriver, att varje för-

dragsslutande stat skall medge turist rätt att utan erläggande av införsel­

tull och införselavgift tillfälligt införa personliga effekter (artikel 2 mom.

1). Till personliga effekter skall därvid hänföras bl. a. personliga smycken

(artikel 2 mom. 3). Av fördragsslutande part utfärdat förbud rörande in-

eller utförsel av sådana artiklar som avses i konventionen skall gälla en­

dast såvida förbuden är grundade på överväganden, som inte har ekono­

misk karaktär, utan är utfärdade med hänsyn till exempelvis allmän moral,

allmän säkerhet och allmän hälsovård (artikel 9).

Vidare får enligt 11 § första stycket b) av här ifrågavarande förordning

till Sverige införas ädelmetallarbeten, vilka inkommer för att förevisas som

prover eller som utställningsföremål och vilka är avsedda att därefter åter-

utföras, såvida införseln är traktatsenligt medgiven.

Enligt 12 § förordningen om kontroll å ädelmetallarbeten äger mynt- och

justeringsverket i andra fall än de i 10 och 11 §§ angivna, när särskilda skäl

föreligger, på därom gjord ansökan medge införsel av ädelmetallarbete, som

inte uppfyller fordringarna på finhalt etc.

Kungl. Mctj.ts proposition nr 128 år 1963

13

Beträffande arbeten av oädel metall finns regler om införsel i § 3 förordningen den 30 mars 1901 (nr 20) angående förbud mot anbring­ ande av vissa stämplar eller märken å förgyllda och försilvrade med flera arbeten av oädel metall m. m. Enligt denna förordning får i utlandet tillver­ kade arbeten, som i sitt inre innehåller oädel metall, exempelvis med guld, silver eller platina pläterade arbeten av oädel metall, inte införas, om de försetts med sådana stämplar eller märken — kontrollstämpel, årsbokstavs- stämpel och finhaltsstämpel — som är föreskrivna för guld-, silver- eller pla­ tinaarbeten. Likaså är införsel av guldliknande arbeten, vilka försetts med karatstämpel som anger en lägre finhalt än den i Sverige för guldarbeten lägst medgivna, genom denna förordning förbjuden.

Frågan om ändring av sistnämnda författning, som tillkommit och se­ nare även ändrats utan riksdagens medverkan, torde ankomma på Kungl. Maj :t att pröva.

Remissyttrandena

Någon erinran mot ett antagande av konventionen och dess bilagor har inte gjorts under remissbehandlingen. Samtidigt har emellertid framhållits, att en svensk anslutning till konventionen torde nödvändiggöra vissa för­ fattningsändringar.

Vad först angår tulltaxeförordningens föreskrifter om frihet från tull har generaltullstyrelsen framhållit, att den temporära tullfriheten beträffan­ de maskiner och apparater enligt dessa föreskrifter f. n. är begränsad till mindre sådana artiklar (10 § punkten 3). Konventionsbilagorna innehåller inte någon sådan begränsning. Ett antagande av konventionen, i varje fall av dess bilaga C, torde därför nödvändiggöra, att ordet »mindre» utgår ur bestämmelserna om temporär tullfrihet i 10 § punkten 3. Styrelsen anför vidare.

I bestämmelserna om tullfrihet för yrkesutrustning i 1929 års tulltaxeför- ordning förekom icke orden »mindre maskiner och apparater» och ej heller den allmänna termen »yrkesutövare», utan nyssnämnda bestämmelser stad­ gade tullfrihet för »instrument, redskap, verktyg och andra dylika föremål, som inresande utövare av vetenskap, konst eller hantverk» medförde i och för sin yrkesutövning. På grund av författningstextens avfattning ansågs tillämpningsområdet för bestämmelserna vara begränsat såtillvida, att den inresande personen skulle vara det väsentliga och att det således icke fick vara fråga om föremål av sådan beskaffenhet och myckenhet, att föremålen måste betraktas som det huvudsakliga.

Orden »mindre maskiner och apparater» och den generella termen »yrkes­ utövare» infördes i bestämmelserna om tullfrihet för yrkesutrustning i 1960 ärs tulltaxeförordning för att bl. a. tillgodose vissa av Nordiska parlamenta­ riska kommittén för friare samfärdsel in. m. framförda önskemål om tull­ frihet för yrkesutensilier. Det avsågs icke att denna ändring av författnings­ texten skulle föranleda något frångående av ovannämnda princip, att yrkes­ utövaren skall vara det väsentliga och att föremålen icke skall kunna betrak­ tas som det huvudsakliga.

Vid utarbetandet av konventionen framfördes från svensk sida förslag om

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

att bilaga C icke skulle avse större maskiner och apparater eller att den skul­

le avse blott sådan utrustning, som är av underordnad betydelse i jämfö­

relse med den besökande personens speciella skicklighet, men ett införande i

konventionstexten av sådana begränsningar avslogs genom majoritetsbeslut.

Att man dock inom Tullsamarbetsrådet och inom dess permanenta teknis­

ka kommitté avsett att medge lättnader endast i de fall, då den besökande

personen besitter verklig yrkesskicklighet, synes framgå dels av uttalandet i

inledningen till konventionen, att allmänna regler om temporär tullfrihet tör

yrkesutrustning skulle underlätta det internationella utbytet av specialise­

rad yrkesskicklighet och teknik, dels av ett uttalande i permanenta tekniska

kommitténs rapport från dess sammanträde i mars 1961, att cirkusutrust­

ning skulle falla under bestämmelserna i konventionen och bilaga C, enär ut­

rustningen är nödvändig för att cirkusartisterna skall kunna utöva sin skick­

lighet, medan konventionen icke skulle tillämpas å tivoliutrustning, vilken

icke kräver någon speciell skicklighet från personalens sida.

Beträffande föreskriften i bilaga C att från tillämpning av konventionen

undantas utrustning för industriell tillverkning eller emballering av varor

eller, utom beträffande handverktyg, för utnyttjande av naturtillgångar, för

uppförande, reparation eller underhåll av byggnader, för jordarbeten eller

för liknande arbeten anför styrelsen.

Ett överförande av konventionsbestämmelserna i fråga till de svenska tull­

författningarna skulle innebära en inskränkning av gällande tullfrihetsför-

måner beträffande mindre maskiner och apparater, instrument etc., för vil­

ken tillräckliga skäl icke synes föreligga. För större maskiner och appara­

ter, avsedda för ifrågavarande slag av arbeten, uttages för närvarande tull.

Beträffande materiel, avsedd att användas för uppförande, reparation eller

underhåll av byggnader, för schaktning eller liknande arbeten, föreligger möj­

ligheter till reducerad restitution vid återutförseln enligt bestämmelserna i

6 a § förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution (för-

fattningsrummets lydelse, se SFS 1960: 394), medan dylik restitution endast

i vissa speciella fall kan åtnjutas beträffande materiel för industriell till­

verkning eller emballering av varor eller för utnyttjande av naturtillgångar.

Det torde icke finnas anledning att låta större maskiner och apparater, som

av yrkesutövare införes för nu avsedda arbeten, falla under bestämmelserna

om temporär tullfrihet, när konventionen icke nödvändiggör en sådan änd­

ring av gällande regler. Från den ovan omtalade utsträckningen av den

temporära tullfriheten att gälla större maskiner och apparater synes därför

böra undantagas dylik materiel för industriell tillverkning eller emballering

av varor, utnyttjande av naturtillgångar eller för byggnadsarbeten, schakt­

ning e. dyl.

Styrelsen påpekar vidare, att vissa av de i bilagorna avsedda föremålen,

t. ex. dräkter och dekorationer som i bilaga B nämns såsom exempel på film­

utrustning, inte kan anses falla under den svenska varubeskrivningen »ma­

skiner och apparater samt instrument, redskap, verktyg och andra dylika fö­

remål». Ordet »dylika» bör därför enligt styrelsens mening utgå ur varube­

skrivningen i 8 § punkten 5 tulltaxeförordningen. Vidare skulle ett antagan­

de av konventionen enligt styrelsens mening fordra en jämkning av bestäm­

melsen i samma författningsrum, att utrustningen får användas endast av

den inresande yrkesutövaren. I konventionsbilagorna stadgas nämligen, fort­

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

15

sätter styrelsen, att utrustningen får användas av den besökande personen

eller under hans personliga överinseende. Styrelsen framlägger i enlighet

med det anförda förslag till ändring av 8 § punkten 5 tulltaxeförordningen.

Vad angår den temporära tullfriheten för yrkesutrustning föreslår general­

tullstyrelsen, att endast det generella stadgandet härom upptages i 10 §

punkten 3 tulltaxeförordningen och att den närmare regleringen sker genom

bestämmelser i tulltaxeringskungörelsen.

Beträffande de i bilagorna som tullbefriade särskilt omnämnda special­

fordonen, vilka i regel är tillsammans med sin utrustning hänförliga till nr

87.03 i tulltaxan, finner styrelsen lämpligast, att den temporära tullfriheten

för inte bara fordonen utan även deras specialutrustning medges enligt 11 §

tulltaxeförordningen och med stöd därav utfärdade bestämmelser i tulltaxe­

ringskungörelsen.

I fråga om radio- och televisionsreportagebilar, som införs av utländskt ra­

dio- eller televisionsföretag, fortsätter styrelsen, finns i 52 § tulltaxerings­

kungörelsen redan stadgat, att vid tillämpning av bestämmelserna i 11 §

tulltaxeförordningen normal reportageutrustning skall anses höra till fordo­

net. Detta stadgande bör enligt styrelsens mening ges en mera allmänt hål­

len lydelse.

Några andra ändringar i gällande svenska tullförfattningar anser styrelsen

inte erforderliga.

Sammanfattningsvis anför styrelsen.

Den viktigaste verkan av de författningsändringar, som bör vidtagas i sam­

band med ett antagande av nu föreliggande konvention och dess bilagor, är

utsträckningen av den temporära tullfriheten att gälla även större maskiner

och apparater. Huruvida en sådan utvidgad tullfrihet bör genomföras i vårt

land är en näringspolitisk fråga, som det icke närmast torde ankomma på

Styrelsen att taga ställning till. Styrelsen får emellertid framhålla konven­

tionens betydelse för de svenska företag, som i främmande länder använder

tillfälligt införd utrustning.

Kommerskollegium anför i fråga om konventionens bestämmelser rörande

sådan yrkesutrustning, som avses i bilaga C till konventionen.

Viss sådan utrustning har helt undantagits från konventionens tillämp­

ningsområde, nämligen »utrustning, som skall utnyttjas i inrikestrafik eller

vid industriell tillverkning eller emballering av varor eller, utom när det gäl­

ler handverktyg, för utnyttjande av naturtillgångar, för uppförande, repara­

tion eller underhåll av byggnader, för schaktning eller liknande arbete».

Enligt vad kollegium erfarit från generaltullstyrelsen bör dessa bestämmel­

ser tolkas så alt bl. a. anläggningsutrustning, t. ex. för damm-, bro- eller väg-

bygge, och utrustning för uppförande av enklare cisterner eller tankar, även

om beträffande sistnämnda fall viss tvekan kan råda, icke omfattas av kon­

ventionens tullfrihetsbestämmelser. Detta synes innebära att av större ma­

skiner i huvudsak utrustning för montering, reparation och underhåll av

maskiner och maskinanläggningar torde bli aktuella. Vid underhandskontakt

som kollegium haft med berörda näringsorganisationer har dessa förklarat,

alt de under sådana förhållanden icke vill motsätta sig den utvidgning kon­

ventionen innebär. Enligt konventionstexten skall utrustningen införas av

person som besöker landet för att fullgöra ett bestämt uppdrag. Under förut­

16

sättning att tillämpningen, såsom synes vara avsett, begränsas till fall av till­

fällig natur och icke möjliggör för utlänning att mera stadigvarande utöva

verksamhet av här ifrågavarande slag i Sverige utan att erlägga tull, har

kollegium icke något att erinra mot att utvidgningen genomföres.

Kommerskollegium påpekar slutligen att konventionen, i den mån denna

vinner anslutning från andra länder, synes vara av icke oväsentlig betydel­

se även för svenska exportintressen.

Beträffande bestämmelserna om införselavgifter, införsel­

förbud och införselbegränsningar för jordbruksprodukter

m. m. föreslår generaltullstyrelsen, att i berörda författningar införs stad-

ganden av innehåll att varor, som faller under 10 § tulltaxeförordningen,

skall generellt undantas från nämnda bestämmelser. De i konventionsbila-

gorna avsedda varor, som kan bli belagda med nyssnämnda införselavgif­

ter, synes främst vara djur, särskilt hästar, som är avsedda att användas

vid filminspelningar eller cirkusföreställningar o. dyl., samt varor, avsedda

att användas av föreläsare som illustrationsmaterial, bil fördragsslutande

part torde uppfylla konventionens bestämmelser om avgiftsfri införsel, även

om avgiftsbefrielsen inte kan omedelbart medges av vederbörande tullmyn­

dighet vid varornas tulltaxering utan särskild framställning till annan myn­

dighet fordras, blott varje sådan framställning blir bifallen. Att fordra sär­

skild ansökan för varje temporär införsel av sådan vara, för vilken avgifts­

friheten är konventionsbunden och således inte kan vägras, synes dock vara

onödigt omständligt. Visserligen torde yrkesutrustning endast i jämförelsevis

ringa utsträckning utgöras av jordbruksvaror, fiskeprodukter eller fettvaror,

men avgiftsfri temporär införsel föreskrivs även i andra konventioner.

Statens jordbruksnämnd finner inte anledning till annan erinran än att

förslaget om generellt undantag från införselavgifter för jordbruksvaror

m. m., som faller under 10 § tulltaxeförordningen, enligt nämndens mening

är alltför långtgående. Nämnden anför härom.

Tulltaxeförordningens 10 § medger temporär tullfrihet för nio olika kate­

gorier av varor och för djur, som införs för avelsändamål. Av dessa tio olika

kategorier torde endast vissa vara avsedda med den nu föreliggande konven-

lionstexten, och anledning torde saknas att utsträcka ett generellt undantag

från avgiftsplikt och licenstvång till andra än dessa sistnämnda kategorier.

I varje fall torde en dylik generell befrielse icke böra gälla den i 10 § under

punkt 1 angivna kategorien (bl. a. varor som inkommer för att undergå be­

arbetning). Jordbruksnämnden och andra organ för jordbruksregleringen

lämnar nämligen i åtskilliga fall restitutioner vid export av jordbrukspro­

dukter och varor tillverkade av jordbruksprodukter. En generell avgifts- och

licensbefrielse torde då kunna medföra stora kontrollsvårigheter oaktat den

i 10 § punkt 1 uppställda förutsättningen att behandlingen icke omöjliggör

direkt identifiering av de införda varorna. I sammanhanget torde även böra

påpekas, att jordbruksimportförordningen, fiskimportförordningen och fett-

förordningen icke innehåller några föreskrifter om temporär avgiftsbefri­

else.

Beträffande förordningen om kontroll å ädel metallar beten

synes enligt generaltullstijrelsen en författningsändring önskvärd, om kon­

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

17

ventionen antas. Styrelsen erinrar dock om att mynt- och justeringsverket äger dispensrätt samt anför vidare.

Med hänsyn till de praktiska svårigheterna att tillämpa detta dispensför­ farande, särskilt i fråga om ädelmetallarbeten, som tillfälligt införes som turists personliga effekter, synes det vara lämpligast att införa ett generellt undantag i förordningen. Detta generella undantag, som lämpligen kan in­ tagas ill § förordningen, bör gälla oberoende av varornas ursprungsland etc. och avse även vissa andra tillfälligt införda varor än turisteffekter och yrkesutrustning, nämligen varor för utställningar och andra evenemang samt helst också andra varuprov än utställningsföremål.

Mynt- och justeringsverket framhåller, att 11 § första stycket b) förord­ ningen om kontroll å ädelmetallarbeten bör omfatta alla ädelmetallarbeten, som temporärt får införas till riket enligt 10 § tulltaxeförordningen, med de tillägg generaltullstyrelsen föreslagit. Verket föreslår vidare i anslutning till konventionen den 4 juni 1954 om tullättnader till förmån för turisttra­ fiken tillägg av ett moment c) till 11g första stycket förordningen om kon­ troll å ädelmetallarbeten, avseende rätt till införsel av sådana ädelmetall­ arbeten som medförs av turist för dennes personliga bruk.

Verket påpekar vidare, att viss ändring av 29 g ädelmetallförordningen torde vara erforderlig. Verket anför härom.

Eftersom plombering eller åsättande av annat identifieringsmärke på ädel- nietallarbete, som enligt ovan angiven 11 § b) temporärt införes till riket, i regel kommer att utföras genom tullverkets försorg, torde den bestämmelse i 29 § samma förordning utgå, som föreskriver att detta skall ske på sätt mynt- och justeringsverket bestämmer.

Enligt av verket framlagt förslag till ny lydelse av 29 § ädelmetallförord­ ningen skulle arbete, som inkommit till riket enligt 11 § b) samma förord­ ning, i stället för kontrollstämpel förses med plomb eller annat identifie­ ringsmärke.

I sitt yttrande över mynt- och justeringsverkets förslag framhåller generaltullstyrelsen, att det av verket föreslagna nya momentet c) ill § första stycket, vilket tydligen är avsett att gälla endast utländska turister under det att moment a) avses gälla svenska turister, skulle medföra att utländska turister behandlades strängare än svenska turister och i vissa fall även strängare än utländska turister för närvarande behandlas. Styrelsen finner en sådan ordning otillfredsställande och föreslår att, i stället för den av ver­ ket föreslagna nya bestämmelsen i ett moment c), i nuvarande moment a) införs generella bestämmelser om att föremålen skall vara avsedda för im­ portörens eller hans familjs personliga bruk eller som gåva till närstående för personligt bruk. Detta stadgande bör enligt styrelsens mening gälla även annan privatimport av ädelmetallarbeten än sådan som sker av turister. Styrelsen föreslår vidare, att i It § andra stycket införs bestämmelse om skriftlig försäkran vid all privatimport av ädelmetallarbeten med undantag för tävlingspris och flyttsaker.

2 Biluiny till riksdagens protokoll 193. 1 samt. AV 128

18

I fråga om mynt- och justeringsverkets förslag till ändring av 29 § ädel-

metallförordningen anför styrelsen.

Så som förslaget är avfattat skulle det komma att äga tillämpning endast

beträffande arbeten, för vilka kontrollstämplingsplikt föreligger. I 11 § av­

sedda ädelmetallarbeten är emellertid enligt 21 § i samma förordning undan­

tagna från kontrollstämpling. I anledning härav bör orden »i stället för kon­

trollstämpel» utgå.

Departementschefen

Den av tullsamarbetsrådet upprättade tullkonventionen om tillfällig in­

försel av yrkesutrustning, vilken — såsom tidigare nämnts — undertecknats

på svensk sida med förbehåll för ratifikation, är avsedd att underlätta det

internationella utbytet av specialiserad yrkesskicklighet och teknik. I de ytt­

randen, som avgivits över konventionen, har några invändningar inte gjorts

mot att denna jämte bilagor godkännes av Sverige. Jag är också för min del

beredd att tillstyrka ett sådant godkännande och vill därvid särskilt fram­

hålla konventionens värde även för svenska företag, som vid arbeten i annat

land behöver dit införa egen yrkesutrustning.

Ett godkännande av konventionen föranleder vissa ändringar i gällande

svenska författningar. Förslag härom har framlagts av remissmyndigheter­

na. I denna del vill jag anföra följande.

Vad först gäller friheten från tull synes konventionen, såsom general­

tullstyrelsen funnit, nödvändiggöra vissa ändringar i tulltaxeförordningen.

Anledning till invändning mot dessa ändringar torde inte föreligga, och nå­

gon erinran mot dem har ej heller gjorts under remissbehandlingen. Som

styrelsen föreslagit, bör i 10 § punkten 3 ges en allmänt hållen föreskrift

om temporär tullfrihet för yrkesutrustning, under det att detaljregleringen

bör ske i tulltaxeringskungörelsen. Vidare bör göras vissa mindre ändring­

ar av reglerna i 8 § punkten 5 samma förordning om definitiv tullfrihet för

yrkesutrustning.

När det gäller andra införselavgifter än tullar, medför utvidg­

ningen av tullfriheten genom de föreslagna ändringarna i 8 och 10 § § tull­

taxeförordningen i princip, på grund av 1 § förordningen om frihet från in­

förselavgift i vissa fall, automatiskt motsvarande befrielse från skatt eller

annan avgift, som skall erläggas till tullverket. Denna automatiska utvidg­

ning av avgiftsfriheten inträder emellertid inte i fråga om införsel-, kom­

pensations- och regleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område. I fall,

som avses i 8 § punkten 5 tulltaxeförordningen, föreligger dock enligt sär­

skilda stadganden i de aktuella författningarna frihet även från sådana av­

gifter. Detta är däremot inte fallet beträffande vara, för vilken tullfrihet

medges med stöd av 10 § punkten 3 tulltaxeförordningen. De införsel­

förbud och införselbegränsningar, som gäller enligt reglerings-

författningarna på jordbrukets och fiskets områden, gör likaledes undantag

för fall, som avses i 8 § punkten 5 tulltaxeförordningen, däremot inte för

vara som enligt 10 § punkten 3 samma förordning är befriad från tull. Be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

19

träffande sådan vara fordras särskilt tillstånd såväl för rätt till införsel som

för avgiftsfrihet.

I syfte att vinna den frihet från andra importavgifter än tull liksom från

införselförbud och införselbegränsningar, som föreskrivs i konventionen,

har generaltullstyrelsen föreslagit, att varor, som faller under 10 § tulltaxe-

törordningen, generellt skall undantagas från ifrågavarande avgifter och till-

ståndstvång. Häremot har statens jordbruksnämnd invänt, att sådan generell

befrielse i varje fall inte bör gälla den i 10 § punkten 1 upptagna kategorien

varor, d. v. s. sådana varor som inkommer bl. a. för att undergå reparation,

bearbetning eller komplettering. Då nämnden och andra organ för jord-

bruksregleringen i många fall lämnar restitutioner vid export, skulle enligt

nämnden en generell befrielse här medföra stora kontrollsvårigheter trots den

i 10 § punkten 1 uppställda förutsättningen för tullfrihet, att behandlingen

inte omöjliggör direkt identifiering av de införda varorna.

De av statens jordbruksnämnd framförda invändningarna finner jag bä­

rande. Den generella befrielsen från ifrågavarande avgifter och tillstånds-

tvång bör därför omfatta endast 10 § punkterna 2—10 tulltaxeförordning-

en. 1 de av allt att döma mycket sällsynta fall, då i konventionen avsedda va­

ror skulle kunna hänföras till punkten 1 i samma paragraf, finns fortfaran­

de möjlighet att genom särskilt beslut medge befrielse respektive utfärda

licens.

Såsom jag tidigare framhållit, tillåter konventionen inte importförbud eller

importrestriktioner i fråga om ädelmetall. Konventionens bestämmelser

skulle därför kunna komma i konflikt med föreskrifterna i förordningen den

18 maj 1956 om kontroll å ädelmetallarbeten. I denna författning uppställs

nämligen principiellt förbud mot införsel av föremål i ädelmetall, som inte

motsvarar förordningens krav i fråga om bland annat finhalt och som inte

heller omfattas av de redan gällande undantagsbestämmelserna ill § av för­

ordningen. Som exempel på föremål, vilka utgör yrkesutrustning enligt kon­

ventionen men kan falla under förordningens införselförbud, har nämnts

smycken, avsedda att användas vid filminspelningar eller teaterföreställ-

ningar. En anslutning till konventionen skulle alltså antingen nödvändig­

göra en författningsändring eller medföra, att mynt- och justeringsverket

tvingas i varje särskilt fall inedge dispens för införsel av ädelmetallvaror

som inte uppfyller förordningens krav.

Emellertid torde, som generaltullstyrelsen i likhet med mynt- och juste­

ringsverket framhållit, kunna ifrågasättas, om inte de nuvarande undantags­

bestämmelserna bör ges en mera generell avfattning. Sverige har nämligen

bitratt konventionen i New York den 4 juni 1954 om tullättnader till för­

mån för turisttrafiken. I denna konvention föreskrivs, alt utländsk turist

skall ha rätt att utan erläggande av införseltull och införselavgifter tillfälligt

införa bland annat personliga smycken. Såsom generaltullstyrelsen påpekat,

synes det förenat med praktiska svårigheter att i sådana fall tillämpa det

dispensförfarande, vartill mynt- och justeringsverket har befogenhet. Då

Sverige genom att ansluta sig till konventionen rörande turisttrafiken åtagit

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

sig att i fråga om utländska turister medge vissa avsteg från bestämmelser­

na i förordningen om kontroll å ädelmetallarbeten, synes det lämpligt att

vidtaga sådan ändring av denna förordning, att dispensförfarandet kan slo­

pas för dessa fall. I huvudsaklig överensstämmelse med vad generaltullsty­

relsen föreslagit bör därför i 11 § första stycket a) ädelmetallförordningen

lämnas ett generellt medgivande till införsel av ädelmetallarbeten, vilka är

avsedda för importörens eller hans familjs personliga bruk eller som gåva

till närstående för hans eller hans familjs personliga bruk. När det gäller

ädelmetallvaror som utgör yrkesutrustning, torde det, såsom mynt- och jus-

teringsverket samt generaltullstyrelsen föreslagit, vara lämpligt att anknyta

införselrätten till den i 10 § tulltaxeförordningen föreskrivna rätten till tem­

porär tullfrihet. Bestämmelse härom bör ges i 11 § första stycket b) ädel­

metallförordningen.

I 11 § andra stycket ädelmetallförordningen bör i enlighet med generaltull­

styrelsens förslag ges en bestämmelse om skriftlig försäkran vid privatim­

port av ädelmetallarbeten. Då bestämmelsen är fakultativ, synes den lämp­

ligen böra utformas generellt.

I detta sammanhang bör, såsom mynt- och justeringsverket samt general­

tullstyrelsen föreslagit, vissa ändringar vidtas i 29 § samma förordning.

III. Konventionen rörande lättnader vid införsel av varor, avsedda att

visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller

liknande evenemang

Konventionen

De lättnader, som föreskrivs i konventionen, är dels frihet från import­

avgifter, införselförbud och införselbegränsningar vid vissa fall av tillfällig

eller definitiv införsel, dels förenklade formaliteter.

Enligt konventionens artikel 2 mom. 1 skall temporär införsel medges för

varor, som är avsedda att visas eller demonstreras vid ett evenemang eller att

användas i samband med visning av utländska produkter vid ett evenemang,

samt för utrustning, avsedd att nyttjas vid internationella möten, konferen­

ser eller kongresser. I artikel 2 mom. 2 uppställes som villkor för den tempo­

rära införseln, att varorna skall kunna identifieras vid återutförseln, att

kvantiteten av identiska artiklar skall vara rimlig och att konventions-

villkoren enligt tullmyndighetens åsikt kommer att iakttagas. Under tiden

för den temporära införseln får varor, för vilka sådan införsel medgivits,

enligt artikel 3 inte utlånas, uthyras eller nyttjas mot vederlag eller avlägs­

nas från platsen för evenemanget, med mindre införsellandets författningar

medgiver det.

I artikel 1 ges vissa definitioner för konventionens tillämpning.

Uttrycken »temporär införsel» och »importavgifter» definieras i denna

konvention på samma sätt som i konventionen om tillfällig införsel av yr­

kesutrustning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

21

Med »evenemang» (»manifestations», »events») avses handels-, industri-,

jordbruks- och hantverksutställningar samt mässor och visningar av lik­

nande karaktär, utställningar och möten, som organiserats huvudsakligen för

välgörande ändamål eller i syfte att främja vetenskap, teknik, hantverk,

konst, uppfostran, kultur, sport, religionskunskap eller religionsutövning

eller att främja vänskapen mellan folken. Vidare avses med denna term

möten mellan representanter för internationella organisationer eller sam­

manslutningar samt minnesfester och officiella festligheter. Som »evene­

mang» skall dock inte betraktas sådana utställningar, som organiseras i pri­

vat syfte i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

Enligt artikel 4 skall varor, för vilka temporär införsel medgivits, som

regel återutföras inom sex månader från införseldagen. I artiklarna 6 och 7

ges emellertid bestämmelser om definitiv befrielse från importavgifter i vissa

fall. Enligt artikel 6 mom. 1 skall sålunda för vissa där angivna slag av va­

ror kravet på återutförsel inte gälla, och inte heller skall för sådana varor

importavgifter uttagas eller införselförbud och införselbegränsningar till-

lämpas. Dessa varor är till en början sådana av lågt värde, som förbrukas

vid iordningställandet av utländska utställares tillfälliga stånd vid ett evene­

mang, såsom färg, fernissa och tapeter. Under villkor att tullmyndigheterna

anser de olika varornas totala värde och mängd rimliga med hänsyn till

evenemangets art, antalet besökare och omfattningen av utställarens delta­

gande gäller samma regel för små prov — även sådana som vid evene­

manget erhållits av införda material — som är representativa för utställda

utländska varor. Därvid krävs emellertid även att proven är olämpliga för

kommersiellt ändamål, att de har levererats gratis från utlandet och att de

skall utdelas gratis till besökare vid evenemanget för att användas eller

konsumeras av dem. I fråga om sådana prov på livsmedel och drycker,

som inte delas ut i specialförpackning, gäller vidare, att de skall konsume­

ras vid evenemanget. Varje prov skall vara av ringa värde. Prov, som är

emballerat, skall ligga i förpackning, som är märkbart mindre än minsta

detaljhandelsförpackning. Varor, som införs endast för att demonstreras

eller för att demonstrera hur en utställd utländsk maskin eller apparat ar­

betar och som förbrukas eller förstörs under demonstrationen, samt vissa

tryckalster och fotografier, som är avsedda att göra reklam för utställda

utländska varor och som levererats gratis från utlandet för gratis utdel­

ning till besökare, innefattas också under den förut återgivna bestämmelsen

i artikel 6 om definitiv avgiftsfrihet. Härför förutsättes dock alt värdet och

mängden av dessa varor, tryckalster eller fotografier anses rimliga med

hänsyn till evenemangets art, antalet besökare och omfattningen av ut­

ställarens deltagande.

Från tillämpning av de nu skildrade bestämmelserna undantas enligt

artikel 6 mom. 2 alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror och bränsle. Där­

jämte kan enligt artikel 22 fördragsslutande part förklara, att den inte an­

ser sig bunden av de nyss återgivna bestämmelserna om små prov. I sådan

förklaring skall anges vilka varuslag som reservationen avser. Någon förkla­

ring av detta slag har inte avgetts från svensk sida.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

I artikel It av konventionen stadgas att produkter, som under ett eve­

nemang erhålls av tillfälligt införda varor såsom ett sekundärt resultat av

demonstration av utställda maskiner eller apparater, skall vara underkas­

tade konventionens bestämmelser. Detta innebär i princip, att de erhållna

produkterna skall utföras, såvida de inte utdelas som sådana prov varom

regler ges i artikel 6 mom. 1.

I artikel 7 stadgas definitiv befrielse från importavgifter samt frihet från

införselförbud och införselbegränsningar för dokument, som skall användas

vid eller i samband med internationella möten, konferenser eller kongresser.

Bestämmelserna om förenkling av formaliteter återfinns i konventionens

artiklar 8—10. Där stadgas följande.

Varje fördragsslulande part skall till ett minimum reducera de tullfor­

maliteter, som krävs i samband med lättnaderna enligt konventionen, och

skall omgående offentliggöra alla bestämmelser om sådana formaliteter.

Deposition eller annan säkerhet får inte fastställas till belopp, som med

mer än 10 % överstiger summan av införselavgifterna. En generell garanti

av den, som organiserar evenemanget, eller annan person, som godkänns av

tullmyndigheterna, bör godtas i stället för individuella säkerheter. Tull­

undersökning och tullklarering av gods bör, när det är möjligt och lämp­

ligt, utföras på platsen för evenemanget. Om det anses ändamålsenligt med

hänsyn till evenemangets betydelse och omfattning, bör tullavdelning in­

rättas inom området för evenemanget. Temporärt införda varor skall få

utföras över annan tullanstalt än införseltullanstalten, och utförseln skall

få ske i en eller flera sändningar.

Svenska författningar som berörs av konventionen

Vad först gäller frågan om tull, är bestämmelserna i 10 § tulltaxeför-

ordningen av betydelse. Enligt punkten 5 i nämnda paragraf kan, såsom

tidigare nämnts, tullfrihet under viss tid medges för varor, som införs för

tillfälligt bruk vid teaterföreställningar eller vid kongresser, officiella fest­

ligheter, idrottstävlingar eller andra liknande arrangemang av internationell

karaktär. Enligt punkten 6 i samma paragraf skall temporär tullfrihet med­

ges för varor, som är avsedda för utställningar och mässor.

Dessa författningsrum torde, såvitt avser tull, täcka bestämmelserna om

temporär införsel i konventionens artikel 2.

De regler om tidsfrister för återutförsel, som ges i artikel 4, är likaledes

täckta av svenska författningsbestämmelser. Detsamma torde gälla före­

skrifter i konventionens artikel 5 om dispens från kravet på återutförsel.

Viktigast av dessa föreskrifter synes vara det i artikelns mom. 2 intagna

stadgandet att temporärt införda varor skall få kvarstanna i landet om

vanliga införselvillkor, d. v. s. erläggande av tull etc., uppfylles.

Den definitiva tullfrihet, som föreskrivs i artiklarna 6 och 7, är inte täckt

av bestämmelserna i tulltaxeförordningen.

Enligt 8 § punkten 14 sistnämnda förordning medges definitiv tullfrihet

för varuprov, mönster och modeller, som vid införseln eller efter nedskär­

Kungl. Mcij. ts proposition nr 128 år 1063

23

ning, makulering eller annan dylik åtgärd i samband med tulltaxeringen har intet eller endast obetydligt handelsvärde eller som med hänsyn till material eller utförande tydligen är avsedda endast att utvisa varors be­ skaffenhet eller användning. I den mån Konungen därom förordnar gäller detsamma för kinematografisk film samt kataloger, prislistor och annat merkantilt tryck rörande varor och tjänster, som erbjuds från utlandet.

Kungl. Maj :t har med stöd av sistnämnda stadgande utfärdat närmare bestämmelser i 32 § 2 mom. tulltaxeringskungörelsen. Enligt dessa bestäm­ melser kan tullfrihet åtnjutas för kataloger, prislistor och annat merkan­ tilt tryck under förutsättning att på tryckalstren tydligt angivits namnet på det utländska företag, som framställer, försäljer eller uthyr de varor eller erbjuder de tjänster till vilka tryckalstren hänför sig, samt att varje försändelse av tryckalster eller, där flera försändelser samtidigt inkommer till samme mottagare, försändelserna tillsammans antingen innehåller blott ett exemplar av varje slag av tryckalster eller har en bruttovikt ej översti­ gande ett kilogram.

De prov, som skall bortskänkas på utställningar och liknande evenemang, torde införas i så stora kvantiteter, att handelsvärdet inte kan betraktas som obetydligt. Den senare delen av bestämmelsen om varuprov, mönster och modeller i 8 § punkten 14 tulltaxeförordningen, enligt vilken den in­ förda varan för att bli tullfri skall med hänsyn till material eller utförande tydligen vara avsedd endast att utvisa varors beskaffenhet eller använd­ ning, avser främst modeller (se prop. 1960: 98, s. 74) och synes inte vara tillämplig på nu ifrågavarande varuprov.

De reklamtryckalster, som avses i konventionen, torde endast i mindre utsträckning bli tullfria enligt de i tulltaxeförordningen och tulltaxerings­ kungörelsen meddelade bestämmelserna.

Konventionens föreskrifter om definitiv avgiftsfrihet för varor av lågt värde, som förbrukas vid iordningställandet av utländska utställares stånd, och för varor, som förbrukas eller förstörs vid demonstration, saknar mot­ svarighet i 8 § tulltaxeförordningen.

Såsom jag tidigare nämnt, föreskriver konventionen temporär befrielse inte bara från tullar utan även från andra införselavgifter.

Som berörts redan vid behandlingen av konventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning, skall för vara, som införs till riket under sådana om­ ständigheter vilka för tullpliktig vara medför rätt till tullfrihet enligt bl. a. 8—12 §§ tulltaxeförordningen, på grund av 1 S förordningen den 13 maj 1960 (nr 396) om frihet från införselavgift i vissa fall inte heller utgå skatt eller annan avgift, som på grund av införseln eljest skolat erläggas till tull­ verket. Bestämmelserna i sistnämnda förordning skall dock, såsom jag även nämnt, enligt 4 § samma förordning inte äga tillämpning på införsel-, kompensations- och regleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område. Beträffande de författningar på dessa områden, som innehåller stadganden om sådana avgifter, får jag hänvisa till den tidigare lämnade redogörelsen i anslutning till konventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning. 1

24

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

fiskimportförordningen och förordningen om viss reglering av handeln med

fisk m. in., vilka båda författningar nämns i denna redogörelse, finns ge­

nerella undantagsbestämmelser, enligt vilka avgift ej skall uttagas för vara

som införs under sådana omständigheter vilka för tullpliktig vara medför

tullfrihet jämlikt annan bestämmelse i 8 § tulltaxeförordningen än punkten

13. I de övriga avgiftsförfattningarna på jordbrukets och fiskets områden

stadgas avgiftsbefrielse för vara, som införs under sådana omständigheter

vilka för tullpliktig vara medför tullfrihet enligt annan bestämmelse i 8 §

nämnda förordning än punkterna 4 och 13.

De varor, som avses i konventionen, skall, såsom förut nämnts, få införas

utan hinder av införselförbud och inf örselbegränsning-

a r. Enligt artikel 14 b) får dock sådana nationella förbud och begräns­

ningar tillämpas, som tillkommit av hänsyn till allmän moral eller ordning,

allmän säkerhet eller allmän hälsovård eller av hänsyn till djur- eller växt­

sjukdomar eller till skydd för patent, varumärken eller upphovsrätt.

De svenska författningar om införselförbud eller införselbegränsningar,

som tillkommit på andra grunder än dem som avses i artikel 14 b), har

redovisats vid behandlingen av konventionen om tillfällig införsel av yrkes-

utrustning. Den därvid omnämnda kungörelsen angående allmänt import­

förbud innehåller, såsom framgår av den tidigare redogörelsen, en bestäm­

melse, att kungörelsens stadgande om licenstvång inte skall gälla vara vil­

ken införs under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför

rätt till tullfrihet enligt hl. a. 8 § eller 10 § punkterna 5 eller 6 tulltaxeför­

ordningen. De i samma redogörelse nämnda undantagen från tillstånds-

tvång, som ges i 5 § jordbruksimportförordningen och 4 § fettförordningen,

avser varor, vilka faller under annan bestämmelse i 8 § tulltaxeförordning­

en än punkterna 4 och 13, medan undantaget i 4 § fiskimportförordningen

gäller sådana varor som avses i 8 § tulltaxeförordningen med undantag en­

dast av punkten 13. Några motsvarande generella undantag från tillstånds-

tvånget finns däremot inte i jordbruksimportförordningen, fettförordningen

eller fiskimportförordningen beträffande sådana varor, som avses i 10 § tull­

taxeförordningen.

En författning, som berörs av den här aktuella tullkonventionen, är för­

ordningen den 18 maj 1956 om kontroll å ädelmetallarb e-

t e n. Enligt 9 g i denna förordning får, såsom tidigare nämnts, ädelmetall-

arbete, vilket inte uppfyller förordningens fordringar beträffande bl. a. fin-

halt, ej importeras. Utan hinder av detta principiella införselförbud får

dock enligt 11g samma förordning till Sverige införas ädelmetallarbete, som

inkommer för att förevisas såsom prov eller såsom utställningsföremål och

som är avsett att därefter återutföras, såvida införseln är traktatsenligt med­

given.

I den tidigare omnämnda artikeln 14 av konventionen lämnas inte, så­

som skett i vissa andra internationella överenskommelser, något medgivan­

de att tillämpa förbud eller restriktioner för införsel av guld eller silver.

25

Förslag att ädelmetallarbeten skulle undantagas från konventionen fram­

lades från svensk sida vid konventionens utarbetande, men detta förslag

blev inte antaget. Konventionens bestämmelser om definitiv eller temporär

införsel utan hinder av införselförbud och införselbegränsningar skall alltså

gälla även i fråga om ädelmetallarbeten. Från bestämmelserna om defini­

tiv införsel i konventionens artikel 6 torde dock med hänsyn till de relativt

höga värdena på ädelmetallarbeten kunna bortses i detta sammanhang.

Även förordningen den 30 mars 1901 angående förbud mot anbringande

av vissa stämplar eller märken å förgyllda och försilvrade med flera arbe­

ten av o ä d e 1 metall m. m. kommer att beröras av bestämmelserna i

denna konvention liksom av konventionen om tillfällig införsel av yrkes-

utrustning. Ej heller i denna del torde krävas riksdagens medverkan för

erforderliga ändringar av förordningen.

Konventionsbestämmelserna om förenkling av formaliteterna vid

införsel enligt konventionen kräver inte några författningsändringar.

Remissyttrandena

Under remissbehandlingen har någon erinran mot ett antagande av kon­

ventionen inte gjorts.

Generaltullstyrelsen anför, att konventionen torde komma att bli av stor

betydelse för den internationella handeln. Styrelsen finner dock en anslut­

ning till konventionen kräva vissa författningsändringar.

Vad särskilt beträffar bestämmelserna om definitiv frihet från import­

avgifter och importförbud för små prov av ringa värde in. in. (artiklarna 6

och 7) framhåller kommerskollegium, att dessa bestämmelser är ägnade att

ytterligare underlätta formaliteterna i samband med utställningar, mässor

etc. Vederbörande näringsorganisationer har också, enligt vad kollegium

uppger, vid underhandskontakt tillstyrkt dessa lättnader.

Vad först angår den i konventionen föreskrivna friheten från tull, pe­

kar generaltullstyrelsen på ett stadgande i aritkel 5 mom. 2 av konventio­

nen, enligt vilket temporärt införda varor skall få kvarstanna i landet om

sedvanliga införselvillkor uppfylles. Styrelsen fortsätter.

Vid slutlig införtullning, som bör få ske först vid evenemangets slut och

vilken i regel är en följd av en försäljning, synes 44 § 1 mom. kungörelsen

den 13 maj 1960 (nr 392) med tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförord-

ningen (tuiltaxeringskungörelsen) vara tillämplig, men till förhindrande av

missbruk torde mängden temporärt införda föremål böra begränsas med

hänsyn till behovet i varje särskilt fall. Beträffande varor, som skall ut­

ställas, bör sålunda temporär tullfrihet i princip icke medgivas för flera fö­

remål av identiskt samma slag. En dylik begränsning är tillåten enligt

artikel 2 moment 2 b) av konventionen.

Då den i artiklarna 6 och 7 föreskrivna definitiva tullfriheten inte har

full motsvarighet i tulltaxeförordningen, finner styrelsen, att de svenska

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

2 i i

Kanyl. Maj ris proposition nr 128 år 1063

bestämmelserna om sådan tullfrihet vid ett antagande av konventionen mås­

te ändras. Styrelsen anför härom.

Av de erforderliga nya bestämmelserna synes i regel endast de generella

sladgandena böra intagas i tulltaxeförordningen och då lämpligen som två

nya punkter, 20 och 21, av 8 §, medan detalj föreskrifterna bör införas i tull-

taxeringskungörelsen. Det i artikel 6 moment 2 intagna undantaget beträf­

fande alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror och bränsle synes böra införas

även i de svenska bestämmelserna. Möjligheten att genom särskilt förbehåll

undantaga vissa varuslag (exempelvis jordbruksvaror, konfektyrer eller

kosmetiska medel) från de för gratisprov stadgade lättnaderna synes där­

emot, såvitt styrelsen kan bedöma, ej behöva utnyttjas.

Styrelsen erinrar vidare om att konventionen föreskriver temporär be­

frielse även från andra införselavgifter än tullar.

De införselavgifter, som här kan bli aktuella, är enligt generaltullstyrelsen

de avgifter, som uttages på jordbrukets eller fiskets område. I de författ­

ningar på dessa områden, som innehåller föreskrifter om införselavgifter,

stadgas emellertid, att avgift inte skall tagas ut för vara, vilken införs

under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför tullfrihet

enligt 8 § tulltaxeförordningen med undantag för punkterna 4 och 13 eller,

i två fall, endast punkten 13. Styrelsen fortsätter.

Om alltså de nya bestämmelser om definitiv tullfrihet, vilka erfordras vid

ett antagande av konventionen, såsom ovan föreslagits införes i 8 § tulltaxe­

förordningen som två nya punkter, 20 och 21, skulle varorna alltså bli be­

friade även från nu ifrågavarande avgifter. Någon motsvarande bestäm­

melse, att avgift ej skall uttagas för vara, som införes under sådana om­

ständigheter vilka för tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 10 § tulltaxe­

förordningen finnes däremot icke. Statens jordbruksnämnd har dock be­

myndigats att meddela befrielse från skyldigheten att erlägga avgift, därest

särskilda skäl föreligger. En fördragsslutande part torde uppfylla konven­

tionens bestämmelser om avgiftsfri införsel, även om avgiftsbefrielsen icke

kan omedelbart medgivas av vederbörande tullmyndighet vid varornas tull­

taxering utan först efter särskild framställning till annan myndighet. Att

i fråga om sådana varor, för vilka avgiftsfriheten är konventionsbunden och

således icke kan vägras, fordra särskild ansökan till Statens jordbruks­

nämnd för varje temporär införsel skulle dock innebära en onödig omgång

för importören och för tullverkets del medföra en ytterligare och icke önsk­

värd komplicering vid tillämpningen av ifrågavarande författningar. Sty­

relsen vill framhålla, att avgiftsbefrielse för temporärt införda varor före-

skrives även i andra konventioner, av vilka den i detta sammanhang vikti­

gaste torde vara den internationella konventionen i Geneve den 7 november

1952 för underlättande av import av varuprover och reklammaterial (SO

1955:23), som ratificerats av Sverige och som trädde i kraft den 20 no­

vember 1955. Enligt artikel III moment 2 av denna konvention skall prov,

som är belagda med importavgifter, då de, med eller utan medverkan av

handelsresande, importeras från annan avtalsslutande parts territorium få

temporärt införas utan importavgifter till varje avtalsslutande parts terri­

torium. Denna konventionsbestämmelse är, i vad den avser tull, täckt av

föreskriften i 10 § punkten 7 tulltaxeförordningen om temporär tullfrihet

för varuprov men motsvaras ej av några generella bestämmelser om be­

frielse från avgifter på jordbrukets eller fiskets område.

27

Styrelsen föreslår alt, med hänsyn till att temporär avgiftsbefrielse såle­

des föreskrives i vissa konventioner, varor som faller under 10 § tulltaxe-

förordningen skall, på samma sätt som varor hänförliga till vissa punkter i

8 § denna förordning, generellt undantagas från bestämmelserna om avgif­

ter på jordbrukets eller fiskets områden.

När det gäller införselförbud och införselbegränsningar,

anlägger generaltullstyrelsen liknande synpunkter på bestämmelserna om

tillståndstvång i författningarna på jordbrukets och fiskets områden, vilka i

stort sett motsvarar bestämmelserna om införselavgifter på dessa områden.

Bestämmelserna om undantag från reglerna om tillståndstvång skulle såle­

des, påpekar styrelsen, med det av styrelsen föreslagna tillägget av två nya

punkter i 8 § tulltaxeförordningen komma att gälla de i dessa punkter upp­

tagna varorna för utställningar etc. Styrelsen erinrar emellertid även om att

motsvarande generella undantag från tillståndstvånget saknas beträffande

varor, som avses i 10 § tulltaxeförordningen. Styrelsen anför härom.

Enligt Statens jordbruksnämnds cirkulär den 20 juli 1961, nr 46, må

emellertid varuprov även i andra fall än som avses i 8 § punkten 14 tulltaxe­

förordningen införas utan importlicens, därest betalning icke skall erläg­

gas. Även om detta medgivande kan förutsättas gälla såväl varuprov, vilka

temporärt införes av handelsresande, som varuprov, vilka tillfälligt skall

visas på en utställning, synes det dock vara lämpligast att— liksom ovan

föreslagits beträffande införselavgifterna — utvidga de generella undantags­

bestämmelserna i de tre nu ifrågavarande förordningarna att avse även va­

ror, som införes under sådana omständigheter, som avses i 10 § tulltaxe­

förordningen.

Statens jordbruksnämnd har beträffande det av generaltullstyrelsen före­

slagna generella undantaget från införselavgifter och tillståndstvång för

jordbruksvaror och andra varor, som faller under 10 § tulltaxeförordningen,

anfört samma synpunkter som dem för vilka jag tidigare redogjort vid be­

handlingen av konventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning.

Generaltullstyrelsen påpekar vidare, att förordningen om kontroll å

ädel metallar beten berörs även av denna konvention, och anför.

Vad angår tillfällig införsel av utställningsföremål av ädemetall skulle vid

ett antagande av konventionen sådan införsel få ske ntan hinder av förbu­

det i 9 § förordningen, enär införseln måste betraktas som »traktatsenligt

medgiven».

Införsel av utställningsföremål av underhaltig ädelmetall skulle anses

vara traktatsenligt medgiven icke blott beträtffande varor, härrörande från

land, som vore fördragsslutande part i föreliggande konvention, utan även

beträffande varor, härrörande från annat land, om detta är berättigat till

mest gynnad nations behandling; lättnaderna torde alltså tillkomma alla

länder, som är avtalsslutande parter i det allmänna tull- och handelsavtalet

(GATT). Då således de flesta av de länder, med vilka vårt land uppehåller

handelsförbindelser, är berättigade till mest gynnad nations behandling och

då det ofta kan vara svårt all avgöra varors ursprung, synes det vara lämp­

ligast att — liksom beträffande tullfriheten för nu ifrågavarande föremål

låta undantaget i 11 § förordningen gälla oberoende av huruvida varorna

härrör från land, gentemot vilket vårt land har traktatsenliga förpliktelser,

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

28

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

eller från annat land. Det är också att märka, att konventionen är tillämp­

lig även å andra ädelmetallarbeten än utställningsföremål, nämligen å ut­

rustning för internationella möten, alltså exempelvis å kultföremål för re­

ligiösa möten, och att konventionens varuområde således icke täckes av för­

ordningens term »utställningsföremål».

Styrelsen föreslår emellertid därutöver vissa ändringar i 11 § förordningen

om kontroll å ädelmetallarbeten, vilka inte sammanhänger med konventio­

nens bestämmelser. Styrelsen anför härom.

Enligt styrelsens mening bör det övervägas att låta det generella undan­

taget avse även andra tillfälligt införda varuprov än sådana, som är avsed­

da att visas vid utställningar eller liknande evenemang. Det synes nämligen

vara tveksamt, huruvida olika regler bör gälla i fråga om varuprov av ädel­

metall, beroende på om proven skall visas vid en utställning eller under and­

ra förhållanden. Styrelsen vill även framhålla, att tillämpningen av ädel-

metallförordningen å tillfälligt införda varuprov förhindrat utländska han­

delsresande att genomföra sina resor på planerat sätt och därför vållat stor

irritation särskilt hos handelsresande, som för att underlätta gränspassager­

na anskaffat passersedel enligt tullkonventionen den 1 mars 1956 rörande

passersedlar (E.C.S. carnets) för varuprover (SÖ 1957: 20). Behandlingen

av varuprov av ädelmetall i Sverige har hos Tullsamarbetsrådets permanen­

ta tekniska kommitté påtalats av Handelskamrarnas internationella infor­

mationsbyrå (BIICC).

Styrelsen erinrar om att den föreslagna utvidgningen av undantagsbe­

stämmelserna i 11 § ädelmetallförordningen medför en motsvarande utvidg­

ning av befrielsen från kontrollstämpling enligt 21 § samma förordning. Sty­

relsen anser en sådan konsekvens sakligt befogad.

Mynt- och justeringsverket anser, såsom nämnts vid behandlingen av kon­

ventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning, att 11 § första stycket b)

ädelmetallförordningen bör omfatta alla ädelmetallarbeten, som temporärt

får införas till riket enligt 10 § tulltaxeförordningen, med de tillägg general­

tullstyrelsen föreslagit i sitt remissvar. I övrigt får jag hänvisa till verkets

yttrande över konventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning.

Beträffande generaltullstyrelsens yttrande över mynt- och justerings ver­

kets förslag vill jag likaledes hänvisa till vad som återgivits vid behandling­

en av konventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning.

Departementschefen

Den här aktuella konventionen har liksom den tidigare behandlade kon­

ventionen om tillfällig införsel av yrkesutrustning undertecknats på svensk

sida med förbehåll för ratifikation. Den är avsedd att underlätta förfarandet

vid införsel av varor och artiklar, som skall visas eller användas vid utställ­

ningar, mässor, möten eller liknande evenemang av kommersiell, teknisk,

religiös, uppfostrande, vetenskaplig, kulturell eller filantropisk karaktär. Så­

som uttalats i konventionen, syftar denna därmed till att ge den internatio­

nella handeln väsentliga fördelar och att främja det internationella utbytet

av åsikter och kunskaper.

29

Några invändningar mot ett godkännande från svensk sida av konventio­

nen har inte gjorts. Även jag är beredd tillstyrka, att konventionen godkän­

nes. Beträffande de författningsändringar, som aktualiseras i detta samman­

hang, vill jag anföra följande.

Vad först angår bestämmelserna om tull, synes ändring av tulltaxe-

förordningen vara påkallad endast såvitt avser 8 §. Det är nämligen be­

stämmelserna om definitiv tullfrihet i artiklarna 6 och 7 av konventionen,

som saknar motsvarighet i tulltaxeförordningen och som därför nödvändig­

gör ändring av denna. Såsom generaltullstyrelsen föreslagit, bör denna änd­

ring åstadkommas genom tillägg till 8 § av vissa generella regler i två nya

punkter, under det att detaljreglerna införs i tulltaxeringskungörelsen.

Genom att ändringarna genomförs i form av tillägg av nya punkter till

8 § tulltaxeförordningen vinnes den fördelen, att de bär avsedda varorna

automatiskt blir befriade även från införselavgifter samt kompen­

sations- och regleringsavgifter på jordbrukets och fiskets områden. Befriel­

sen från dessa avgifter är nämligen sammankopplad med frihet från tull en­

ligt 8 § tulltaxeförordningen. Likaledes blir de varor, som upptas i tilläggen

till detta stadgande, automatiskt undantagna från införselförbud

och införselbegränsningar. Då en anslutning till konventionen

nödvändiggör att de av denna omfattade varorna undantas från avgifts-

plikt vid införsel och från importrestriktioner, är tilläggen till 8 § tulltaxe­

förordningen även från. denna synpunkt att tillstyrka.

I fråga om generaltullstyrelsens förslag att beträffande införselavgifter

för jordbruksprodukter in. in. och tillståndstvång för sådana produkter gö­

ra ett generellt undantag genom hänvisning till 10 § tulltaxeförordningen

vill jag hänvisa till vad jag anfört, när det gällde konventionen om tillfäl­

lig införsel av yrkesutrustning. Den generella befrielsen från ifrågavarande

avgifter och från tillståndstvång bör således enligt min mening omfatta en­

dast de fall, som avses i 10 § punkterna 2—10 tulltaxeförordningen.

Beträffande ädelmetallarbeten, som inkommer till Sverige för att visas

såsom prover eller såsom utställningsföremål och vilka är avsedda att där­

efter återutföras, finns redan nu i 11 § första stycket b) förordningen om

kontroll å ädelmetallarbeten undantag stadgat från det generella

förbudet mot införsel av ädelmetallarbeten, som inte fyller förordningens

krav på finhalt etc. Detta undantag gäller dock endast om införseln är trak-

tatsenligt medgiven. Generaltullstyrelsen har nu föreslagit, att denna be­

gränsning av införselrättcn skall tagas bort. Enligt min mening synes emel­

lertid temporärt införda varuprover och utställningsföremål av ädelmetall

kunna — liksom vissa andra i 4 § ädelmetallförordningen angivna ädelme­

tallarbeten — helt undantagas från förordningen. Jag vill därför förorda ett

tillägg av denna innebörd till sistnämnda paragraf. Samtidigt vill jag erinra

om att jag i anslutning till konventionen om tillfällig införsel av yrkesut-

rustning föreslagit eu utvidgning av tillämpningsområdet för 11 § första

stycket b) ädelmetallförordningen till att omfatta alla de fall där temporär

tullfrihet kan medges enligt 10 § tulltaxeförordningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 är 1963

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

IV. Tullfrihet för vapendelar och ammunition

Gällande ordning

I gällande tulltaxa är vapen och ammunition upptagna i olika rubriker

inom kapitel 93. Till detta kapitel hänföres även delar till vapen och ammu­

nition. Delar som i och för sig utgör artiklar, vilka är upptagna under andra

kapitel i tulltaxan, hänföres emellertid till sålunda tillämpliga nummer. Mo­

derna vapen och ammunitionseffekter innehåller ofta sådana delar i bety­

dande utsträckning. Exempel härpå är raketmotorer (nr 84.08), radio- och

radarapparater (nr 85.15) samt olika slag av instrument (kapitel 90).

Inom kapitel 93 är vapen och ammunition för militärt bruk upptagna med

tullfrihet (nr 93.03 samt ur nr 93.01, 93.02 och 93.07 A). Tullfrihet gäller

även för delar, som enligt vad nyss sagts faller under kapitel 93 (ur nr 93.01,

93.06 A och 93.07 A). I fråga om artiklar, som är hänförliga till andra ka­

pitel, medför däremot den omständigheten, att de utgör delar till vapen el­

ler ammunition för militärt bruk, inte tullfrihet, utan varorna beläggs med

den vid respektive rubriker stadgade tullen. Detta är den i tulltaxan norma­

la ordningen beträffande delar till tullfria maskiner och liknande varor. I

allmänhet är det redan av praktiska skäl nödvändigt att utforma bestämmel­

serna på detta sätt. I ett fall har dock en annan princip tillämpats, nämligen

beträffande delar till luftfartyg. Här har tullfriheten utsträckts till att un­

der vissa förutsättningar avse även delar, som är hänförliga till andra kapi­

tel i tulltaxan än själva luftfartygen. Detta har skett genom en särskild tull—

frihetsbestäminelse i 5 § 1 mom. e) tulltaxeförordningen.

Generaltullstyrelsens förslag

Styrelsen föreslår att sådana varor som, utan att vara hänförliga till ka­

pitel 93 i tulltaxeförordningen, utgör delar till vapen eller ammunition för

militärt bruk, inklusive delar till stridsvagnar och andra pansrade stridsfor-

don skall erhålla tullfrihet. Styrelsen föreslår, att ändringen sker genom in­

förande av en ny punkt i 5 § 1 mom. tulltaxeförordningen. Styrelsen anför

bl. a.

I praktiken förekommer det ofta att vapen och ammunition för militärt

bruk införes i delar. Därest delarna inkommer med en och samma lägenhet,

kommer de enligt allmänna regeln 3:1 för tulltaxans tillämpning att tull­

taxeras tillsammans såsom ifrågavarande kompletta artikel, d. v. s. tullfri­

het åtnjutes för varan i dess helhet. I många fall inkommer emellertid de­

larna av transporttekniska eller andra skäl med olika lägenheter. Härvid

måste de olika delarna tulltaxeras var för sig, varvid enligt vad ovan sagts

vissa delar blir belagda med tull. Tulltaxeringen är ofta rent tarifferingstek-

niskt förenad med betydande svårigheter, vilka accentueras av de speciella

förhållanden som ofta gör sig gällande i fråga om införsel av krigsmateriel.

Styrelsen framhåller, att det för såväl tullmyndigheterna som de militära

myndigheterna skulle medföra avsevärd arbetsbesparing om delarna oavsett

beskaffenheten kunde lämnas utan tull. Från statsfinansiell synpunkt skulle

31

enligt styrelsens mening en sådan ändring vara utan betydelse, och i nä­

ringspolitiskt hänseende torde en dylik åtgärd knappast spela någon roll.

Styrelsen fortsätter.

Tullfrihet för delar av ifrågavarande slag får emellertid anses motiverad

icke blott när det gäller kompletta vapen och ammunitionseffekter, som in­

föres i söndertaget eller omonterat skick, utan även beträffande reservdelar

samt delar, som införes för användning vid här i riket bedriven tillverkning

av vapen och ammunition för militärt bruk. I fråga om kontroll över att in­

förda varor kommer till avsedd användning torde man ha större möjligheter

i förevarande fall än när det gäller ovannämnda flygplansdelar beträffande

vilka tullfrihet redan är genomförd. Enligt styrelsens uppfattning bör därför

motsvarande anordning införas beträffande delar till i tulltaxans kapitel 93

upptagna vapen och ammunitionsartiklar för militärt bruk. Tullfriheten bör

emellertid begränsas till import som direkt eller indirekt äger rum för krigs­

maktens räkning. I den mån import eljest förekommer kan det praktiskt ta­

get endast gälla fall då varorna skall återutföras, vanligen såsom delar i här

tillverkade vapen eller ammunitionsartiklar, i vilka fall tullrestitution för

delarna kan erhållas enligt bestämmelser i tullrestitutionsförordningen.

Vad ovan anförts gäller jämväl delar till stridsvagnar och pansarbilar, vil­

ka fordon i tulltaxan är upptagna under nr 87.08 med tullfrihet. Tullfriheten

för dessa fordon har införts av samma skäl som tullfriheten för vapen och

ammunition för militärt bruk.

Styrelsen framhåller, att den föreslagna tullfriheten inte är att betrakta

som ett avsteg från den vedertagna regeln att import för statens och där­

med även för krigsmaktens räkning i princip skall behandlas som annan

import. Förslaget innebär enligt styrelsen endast, att den tullfrihet, som av

vissa skäl stadgats beträffande vapen och ammunition för militärt bruk, av­

gränsas på ett framför allt från praktisk synpunkt mera ändamålsenligt sätt

än som för närvarande är fallet.

I fråga om tillämpningen på dessa nya varuslag av förordningen om all­

män varuskatt anför styrelsen vidare.

Företages importen av annan än staten torde det i praktiken alltid bli

fråga om användning såsom material vid yrkesmässig tillverkning av varor

för avsalu och därmed befrielse från skattskyldighet. Företages importen för

statens räkning torde bestämmelsen om undantag från skatteplikt för export-

förbjuden krigsmateriel få anses tillämplig. Visserligen kan det förekomma

delar till sådan materiel, vilka icke i och för sig är underkastade nämnda

exportförbud. I analogi med den tolkning som enligt uttalande i varuskatte-

propositionen tillämpas beträffande fartyg torde emellertid skattefriheten

för exportförbjuden krigsmateriel kunna anses inbegripa delar till sådan

materiel (även om delarna icke i och för sig är exportförbjudna). Förutsatt

att denna tolkning är riktig skulle alltså icke erfordras någon särskild före­

skrift för att säkerställa att här åsyftade delar alltid blir befriade jämväl från

allmän varuskatt.

Remissyttrandena

Den föreslagna ändringen har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av

samtliga remissinstanser.

Försvarets förvaltningsdirektion framhåller, alt den föreslagna ändringen

kommer att medföra stor tidsbesparing och väsentliga rutinförenklingar spe­

ciellt för de tre tygförvaltande verken.

Kungl. Mnj.ts proposition nr 128 år 1963

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Kommerskollegium framhåller, att den föreslagna ändringen kommer att

medföra att den tullfrihet, som gäller för vapen och ammunition för mili­

tärt bruk, bestämmes på ett från praktisk synpunkt mer ändamålsenligt

sätt. Ändringen kommer enligt kollegium att innebära arhetsbesparing för

såväl tullmyndigheterna som de militära myndigheterna.

Riksskattenämnden delar generaltullstyrelsens mening beträffande till-

lämpningen av förordningen om allmän varuskatt på dessa varor och anser

kompletterande författningsändringar inte vara av behovet påkallade.

Sveriges industriförbund åberopar ett av Sveriges mekanförbund avgivet

yttrande, vari bl. a. framhålles att den föreslagna ändringen förefaller att

vara en logisk utvidgning av en redan accepterad princip.

Såsom jag inledningsvis nämnt, har i samband med remissbehandlingen

av generaltullstyrelsens framställning Sveriges industriförbund, Stockholms

handelskammare och Svenska aktiebolageL Philips väckt förslag om utvidg­

ning av tullfriheten till att omfatta även delar till v apensyst c in, exem­

pelvis elektroniska riktmedel, kontroll- och eldledningsinstrument samt delar

till sådana apparater. Vidare har från samma håll gjorts framställning om

tullfrihet för delar till vapen och ammunition, som införs för tillverk­

ning av varor för export. Slutligen har försvarets förvaltnings-

direktion väckt frågan rörande en omprövning av tulltaxeringen av hela

vapensystem och delar därtill.

Sveriges industriförbund åberopar det av Sveriges mekanförbund avgivna

utlåtandet, vari bl. a. redovisas följande av två medlemsföretag avgivna ge­

mensamma yttrande.

Av Generaltullstyrelsens skrivelse framgår dock bl. a. av det första styc­

ket, att Generaltullstyrelsen avsett, att dylik tullfrihet skall gälla sådana

komponenter som direkt ingår i vapnet eller ammunitionen i dess snävare

bemärkelse. Ett modernt vapensystem består emellertid även av elektroniska

instrument, som är integrerande delar i systemet. Med anledning härav

är det enligt vår uppfattning önskvärt att jämväl dylika särpräglat militära

hjälpmedel för vapen och ammunition måtte behandlas efter samma prin­

ciper, som vapen i dess snävare bemärkelse och sålunda befrias från tull.

Vi önskar sålunda föreslå, att i det gjorda förslaget till § 5 f) i tulltaxeförord-

ningen måtte göras ett tillägg i detta avseende på sätt nedan angives. Vidare

önskar vi föreslå att tullfrihet jämväl medgives i de fall dylika delar till va­

pen och ammunition är avsedda att exporteras. Genom att införa tullfrihet

jämväl för export vinnes ytterligare för såväl Tullverket som oss betydande

arbets- och kostnadsbesparingar i förhållande till restitutionsförfarandet.

Ännu ett önskvärt steg mot förenkling skulle uppnås om importören i före­

kommande fall finge möjlighet att i ett och samma intyg bestyrka att impor­

ten uteslutande sker för krigsmaktens räkning eller för export. Med stöd av

ovanstående skulle § 5 i tulltaxeförordningen få förslagsvis följande lydelse:

På villkor, som Konungen bestämmer, åtnjutes befrielse från tull för:

f) delar till vapen, ammunition och elektroniska riktmedel, kontroll- och

eldledningsinstrument för militärt bruk, härunder inbegripet delar till strids­

vagnar och andra pansrade stridsfordon, när varorna införas för krigsmak­

tens räkning eller för tillverkning av varor av nyssnämnda slag för krigs­

maktens räkning eller för tillverkning av varor av nyss nämnda slag för

krigsmaktens räkning eller för export.

Knngl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

33

Mekanförbundet framhåller emellertid att, samtidigt som förbundet inte

finner skäl motsätta sig de sålunda framlagda förslagen, en ändring av 5 §

f) tulltaxeförordningen i enlighet med det av medlemsföretagen framlagda

förslaget skulle innebära en ändring av den princip, som generaltullstyrelsen

velat ge en utvidgad tillämpning. Förbundet anför vidare.

Medan vapen och ammunition enligt gällande tulltaxa är tullfria, är som

bekant elektroniska riktmedel, kontroll- och eldledningsinstrument belagda

med tull. Det förefaller därför vara anledning att i särskild ordning överväga

frågan om tullfrihet för dessa artiklar samt delar därtill.

Förslaget att införa tullfrihet även för sådana delar till vapen och ammu­

nition, som är avsedda för reexport, innebär enligt mekanförbundets mening

ett värdefullt bidrag till eu förenkling av tullrestitutionsförfarandet på det

aktuella området. Förbundet finner det emellertid lämpligt att, då det för när­

varande pågår undersökningar i syfte att komma fram till en generell för­

enkling av tullrestitutionssystemet, denna fråga får sin lösning i ett sådant

vidare sammanhang.

Framställningen från Svenska aktiebolaget Philips, vilken närmast gjorts

till Stockholms handelskammare, är i stort sett av samma innehåll som me­

kanförbundets nyss redovisade yttrande. Bolagets förslag till ny lydelse av

5 § f) tulltaxeförordningen avviker dock från det som framlagts av mekan­

förbundet. Bolagets förslag har följande lydelse.

f) delar av vapen och ammunition samt elektroniska riktmedel, kontroll-

och eldledningsinstrument för militärt bruk, härunder inbegripet delar till

stridsvagnar och andra pansrade stridsfordon, när varorna införas för krigs­

maktens räkning eller för tillverkning av varor av nyss nämnda slag för

krigsmaktens räkning eller för export.

Stockholms handelskammare förordar en utvidgning av tullfriheten till

att omfatta även av bolaget omnämnda elektroniska riktmedel, kontroll- och

eldledningsinstrument samt annan utrustning, som på likartat sätt utgör en

integrerande del av ett vapensystem. Handelskammaren anser också, att

mycket talar för den av bolaget föreslagna utsträckningen av tullfriheten till

att omfatta även delar, avsedda att reexporteras inbyggda i svensktillver­

kade vapenutrustningar eller som reservdelar för sådana utrustningar. Han­

delskammaren anser dock, att det möjligen kan ifrågasättas om inte en

sådan förenkling skulle innebära en oberättigad förmån för tillverkare av

krigsmateriel i jämförelse med den övriga svenska exportindustrin, vilken

fortfarande skulle vara hänvisad till tullrestitutionsförfarandet. Mot detta

kan dock invändas, fortsätter handelskammaren, att de här aktuella artik­

larna intar en särställning. De av dem tillverkade produkterna säljs näm­

ligen uteslutande till krigsmakten eller till utlandet, medan någon som helst

försäljning på den öppna svenska marknaden inte förekommer. Handelskam­

maren framhåller slutligen, att ett tillgodoseende av det här diskuterade

önskemålet torde komma att medföra betydande arbets- och kostnadsbespa­

ringar för såväl tullverket som de berörda svenska företagen. Detta skulle

särskilt bli fallet, om importören på föreslaget sätt fick möjlighet att i före­

st

liiliang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 128

34

kommande fall i ett och samma intyg till tullverket ange att importen sker

för krigsmaktens räkning eller för export.

Försvarets förvattningsdirektion framhåller att den nuvarande utveck­

lingen inom vapentekniken resulterat i mera komplicerad materiel, omfat­

tande hela vapensystem med exempelvis vapendel, radaranläggningar, elverk,

fordon etc., där de ingående komponenterna jämte reservdelar i stor utsträck­

ning är specialkonstruktioner. Direktionen finner det därför önskvärt, att

en omprövning sker beträffande tulltaxering av hela vapensystem och reserv­

delar därtill.

Av de hörda remissmyndigheterna har försvarets förvaltningsdirektion till­

styrkt förslaget om utvidgning av tullfriheten till att omfatta elektroniska

riktmedel, kontroll- och eldledningsinstrument samt liknande apparater,

under det att generaltullstyrelsen avstyrkt förslaget. Kommerskollegium

har förklarat sig inte vara berett att ta ställning till frågan. Tullfrihet för

varor, som är avsedda för reexport, har tillstyrkts av försvarets förvalt­

ningsdirektion. Generaltullstyrelsen har förklarat, att styrelsen inte motsät­

ter sig förslaget. Kommerskollegium däremot har avstyrkt framställning­

arna i denna del. Det av försvarets förvaltningsdirektion framlagda försla­

get rörande omprövning av tulltaxeringen av hela vapensystem och delar

därtill har avstyrkts av generaltullstyrelsen, under det att kommerskolle­

gium inte ansett sig kunna ta ställning härtill utan utredning.

Försvarets förvaltningsdirektion påpekar, att den av Sveriges industriför­

bund, Stockholms handelskammare och Svenska aktiebolaget Philips före­

slagna utvidgningen av tullfriheten berör betydelsefulla delar av krigsmak­

tens anskaffning. Enligt direktionens uppfattning är det därför önskvärt, att

även denna materiel befrias från tullavgift. Direktionen framhåller emeller­

tid, att den föreslagna utvidgningen inte täcker all anskaffning för försvaret

i det att stora delar av den materiel, som ingår i vapensystem, inte berörs av

de föreslagna ändringarna. De förordade tilläggen kommer dock, fortsätter

direktionen, att ytterligare förenkla anskaffningsverksamheten, varför de

från direktionens synpunkt är önskvärda.

Generaltullstyrelsen anför till en början beträffande utvidgningen av tull­

friheten till elektroniska riktmedel m. m., att sådana apparater i regel inte

tulltekniskt är att anse som delar till vapen. I de fall, då de kan betraktas

som delar till vapen, fortsätter styrelsen, blir det framförda önskemålet om

tullfrihet tillgodosett även enligt styrelsens förslag. Styrelsen påpekar att

den i det följande tar i betraktande endast de fall, då apparaterna inte be­

traktas som delar till vapen. Styrelsen fortsätter.

Enligt den av Mekanförbundet redovisade versionen av förslaget skulle

detta endast gälla delar för tillverkning av ifrågavarande apparater. Tullfri­

het för sådana delar kan, vid bibehållen tull på apparaterna, icke anses moti­

verad från de utgångspunkter som ligger bakom styrelsens förslag. Icke hel­

ler ur andra synpunkter torde, vid angivna förhållande, tullfrihet för delarna

vara påkallad. Av Mekanförbundets yttrande synes framgå att denna upp­

fattning i själva verket delas av förbundet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

35

Det av Svenska aktiebolaget Philips framlagda förslaget finner styrelsen

till sin innebörd oklart. Styrelsen tolkar emellertid framställningen så, att

bolaget därmed avsett tullfrihet för kompletta apparater. Styrelsen fort­

sätter.

I så fall kommer man in på ett spörsmål av betydligt större räckvidd än det

som avses i styrelsens förslag, nämligen spörsmålet om en verklig utvidg­

ning av tullfriheten för krigsmateriel utöver det nu tullfria området (vapen

och ammunition samt pansrade stridsfordon). Delade meningar kan råda

om tullbeläggningen av olika slag av krigsmateriel, men det torde erbjuda

avsevärda svårigheter att finna lämpliga kriterier, om man överger nuva­

rande gränsdragning för den tullfria sektorn. I alla händelser torde ingen

ändring i berörda hänseende böra vidtagas utan särskild utredning. Tillräck­

lig anledning torde emellertid knappast föreligga att i detta sammanhang,

då frågan närmast gäller ett tulltekniskt problem av begränsad räckvidd,

överväga åtgärder av mera näringspolitisk karaktär utan att något egentligt

behov därav visats vara för handen .

Förslaget att medge tullfrihet för varor av ifrågavarande slag, som införs

för tillverkning av varor för export, innebär enligt styrelsen närmast, att man

begagnat tillfället att för ifrågavarande artiklar söka få till stånd ett för­

enklat förfarande. Redan enligt gällande bestämmelser om tullrestitution kan

nämligen gottgörelse erhållas för tullen beträffande sådana delar, som an­

vänds vid tillverkning av varor för export. Styrelsen fortsätter.

Något skäl varför man på detta område skulle tillämpa en annan anord­

ning än för varor i allmänhet torde emellertid i och för sig icke vara för han­

den. Det av Stockholms handelskammare framförda argumentet att ifråga­

varande artiklar skulle intaga en särställning genom att därav tillverkade

produkter försäljes uteslutande till krigsmakten samt till utlandet synes

knappast hållbart, eftersom det i avsevärd utsträckning torde bli fråga om

detaljer (särskilt elektriska) som kan finna användning för tillverkning

även av andra varor än vapen. Vissa problem skulle måhända kunna uppstå

för den som importerar delar för tillverkning av vapen såväl för krigsmak­

tens räkning som för export, om han ej vid importen vet för vilket av dessa

ändamål varorna kommer att användas, men vapen av nu ifrågavarande

slag torde i allmänhet icke tillverkas på lager utan först efter beställning

och erforderliga utländska delar importeras i samband därmed. Vapentill­

verkaren torde därför i allmänhet veta för vilket ändamål de importerade

delarna är avsedda och sålunda kunna avgöra huruvida han skall anlita

det nu föreslagna tullfrihetsinstitutet eller tullrestitutionsförfarandet. Därest

eu vapentillverkare undantagsvis ej skulle vara i stånd att vid införseln av­

göra om delarna skall användas för leveranser till svenska krigsmakten eller

på export torde det likväl finnas vissa möjligheter alt lösa tullgottgörelse-

problemet inom ramen för gällande författningar.

Styrelsen påpekar emellertid att man från cn annan synpunkt skulle kun­

na överväga en förenkling, som sträcker sig längre än det framförda önske­

målet om tullfrihet vid tillverkning av vapen för export. Vapen för militärt

bruk, fortsätter styrelsen, är nämligen tullfria, oavsett för vems räkning

införseln sker, låt vara att införsel för annan än krigsmakten knappast kom­

mer i fråga. Styrelsen anför vidare.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 19G3

36

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

I princip borde man därför kunna medge tullfrihet för delar för tillverk­

ning av vapen för militärt bruk, oavsett för vems räkning tillverkningen sker,

i analogi med vad fallet är med t. ex. materiel för tillverkning av luftfartyg

(tulltaxeförordningen 5 § 1 mom. e)). Tullfriheten för vapen för militärt

bruk är dock betingad just av att införsel i praktiken sker endast för krigs­

maktens räkning och kan sålunda icke utan vidare likställas med den för

exempelvis luftfartyg stadgade tullfriheten. Vidare kan det föreligga viss

risk för att ett generellt tullfrihetsmedgivande av det slag som ovan antytts

kan bli prejudicerande i fråga om krav på motsvarande förmån beträffande

delar till andra tullfria varuslag eller material för tillverkning av tullfria

kemiska produkter. Eftersom viss tveksamhet sålunda kan göra sig gäl­

lande beträffande lämpligheten av en sådan anordning, och då tullgottgörel-

se vid export såsom förut anförts kan erhållas i annan ordning, har styrel­

sen i sin framställning stannat för en mera restriktiv lösning. Ett tullfrihets­

medgivande för delar för tillverkning av vapen och ammunition för militärt

bruk, utan krav på att tillverkningen skall ske för krigsmaktens räkning,

har dock ur praktiska synpunkter vissa fördelar.

Styrelsen förklarar till följd härav att den inte vill motsätta sig ett genom­

förande av tullfrihet för delar, som importeras för tillverkning av vapen

för export, genom slopande av det i styrelsens förslag intagna villkoret att

tillverkningen skall ske för krigsmaktens räkning.

Vad slutligen angår försvarets förvaltningsdirektions förslag rörande en

omprövning beträffande tulilaxeringen av hela vapensystem och delar där­

till hänvisar styrelsen, i den mån syftet med framställningen är att få till

stånd en utvidgning av tullfriheten för krigsmateriel, till vad styrelsen anfört

i fråga om elektroniska riktmedel och liknande apparater. Styrelsen fram­

håller vidare, att man vid bestämmande av anslagen till försvarets materiel-

anskaffning kan beakta i vad mån tull utgår för materielen i fråga. I den mån

åter syftet är en förenkling i tulltekniskt hänseende, anser styrelsen en sådan

knappast kunna genomföras utan ändring i den internationellt antagna Brys-

sel-nomenklaturen. Enligt styrelsens uppfattning föreligger inte sådant be­

hov av en dylik förenkling, att något initiativ från svensk sida i detta hän­

seende för närvarande kan anses påkallat. Styrelsen hemställer därför, att

framställningen om en omprövning av tulltaxeringen av hela vapensystem

och delar därtill inte föranleder någon åtgärd.

Kommerskollegium hänvisar beträffande framställningarna om tullfrihet

för elektroniska riktmedel och liknande delar av vapensystem till sitt ytt­

rande över generaltullstyrelsens framställning, i vilket kollegium förklarat

sig inte vara berett att ulan särskild utredning ta ställning till frågan.

I fråga om förslagen rörande tullfrihet vid import av varor, avsedda för

reexport, hänvisar kollegium likaledes till sitt yttrande över generaltullstyrel­

sens framställning. Kollegium har där förklarat sig dela styrelsens uppfatt­

ning, att bestämmelserna om tullrestitution är tillfyllest för att tillgodose det

intresse varom här är fråga och att således reglerna om tullfrihet inte borde

tillämpas i dessa fall. Kollegium har i samma yttrande erinrat om att hela

problemet om ett ändamålsenligt restitutionsförfarande är under utredning.

Beträffande försvarets förvaltningsdirektions förslag framhåller kollegium,

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

37

att detta inte kan med tillräcklig säkerhet bedöma de praktiska möjligheterna

för genomförande av förslaget på ett sätt som i rimlig mån tillgodoser olika

berörda intressen. Kollegium anför vidare.

Det synes kollegium nödvändigt med ingående avvägningar mellan för­

svarets intresse av ett förenklat och enhetligt förfarande samt önskemålet

att det svenska näringslivet icke lider onödigt förfång. För en sådan bedöm­

ning kräves ett allsidigt utredningsmaterial. Kollegium är sålunda icke be­

rett att nu taga ställning till det här framförda, mera vidsträckta spörsmå­

let om tullfrihet. Det synes dock kollegium som om spörsmålet vore så be­

tydelsefullt att en utredning i ämnet är befogad.

Departementschefen

Vapen och ammunition för militärt bruk är i kapitel 93 av gällande tulltaxa

upptagna med tullfrihet. Tullfrihet gäller även för sådana delar till vapen

och ammunition, som är upptagna i samma kapitel. I fråga om varor, som

i och för sig utgör artiklar hänförliga till andra kapitel, medför emellertid

den omständigheten, att de är avsedda som delar till vapen eller ammunition

för militärt bruk, inte tullfrihet, utan varorna beläggs med tull i enlighet

med respektive rubrik i tulltaxan.

Det förekommer ofta, att vapen och ammunition för militärt bruk införs

i delar. Inkommer delarna med en och samma lägenhet, tulltaxeras de till­

sammans som ifrågavarande kompletta artikel, d. v. s. de blir tullfria. I

de fall åter, då delarna av transporttekniska eller andra skäl inkommer med

olika lägenheter, tulltaxeras de var för sig, varvid vissa delar kan bli tullbe-

lagda.

De nu anförda förhållandena har, såsom generaltullstyrelsen framhållit,

medfört praktiska olägenheter. Särskilt har tulltaxeringen ofta rent tariffe-

ringstekniskt varit förenad med betydande svårigheter, som accentuerats av

de speciella förhållandena vid import av krigsmateriel. Vad här anförts om

kompletta vapen och ammunitionseffekter, som införs i isärtaget eller

Omonterat skick, gäller också reservdelar och delar, som införs för använd­

ning vid här i riket bedriven tillverkning av vapen och ammunition för mili­

tärt bruk, samt delar till stridsvagnar och andra pansrade stridsfordon.

Liksom generaltullstyrelsen anser jag, att det för berörda myndigheter

skulle medföra en betydande arbetsbesparing om delarna oavsett beskaffen­

heten kunde lämnas utan tull.

I detta sammanhang vill jag emellertid ta upp frågan om eventuella ytter­

ligare utvidgningar av det tullfria området. Framställningar har gjorts om

sådana utvidgningar dels till vissa apparater, såsom elektroniska riktmedel

samt kontroll- och eldledningsinstrument, liksom delar till sådana, dels till

hela vapensystem jämte reservdelar dels slutligen till delar för tillverkning

av varor för export.

Sådana apparater som elektroniska riktmedel samt kontroll- och eldled­

ningsinstrument är i regel inte att anse som delar till vapen utan hänförliga

till rubriker med 10 % tull. Någon principiell grund för tullfrihet för delar

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

till apparaterna finns sålunda inte. Tullfrihet kan enligt min mening inte

heller från andra synpunkter anses påkallad.

Förslagen att införa tullfrihet för kompletta apparater av nyss angivet

slag eller för hela vapensystem för i själva verket in ett spörsmål av helt

annat slag och av betydligt större räckvidd, nämligen spörsmålet om ut­

vidgning av det tullfria området. Enligt min mening bör en sådan utvidg­

ning inte företas utan särskild utredning. Såsom generaltullstyrelsen påpe­

kat, finns knappast anledning att i detta sammanhang, då det är fråga om

ett begränsat tulltekniskt problem, överväga åtgärder av det ifrågasatta

slaget.

Beträffande vapendelar, som införs för tillverkning av varor för export,

finns möjlighet att få gottgörelse för tullen enligt gällande regler om tull-

restitution. Bestämmelserna är här desamma som för varor i allmänhet.

Det torde, såsom generaltullstyrelsen också framhållit, knappast finnas an­

ledning att i fråga om delar till vapen tillämpa ett annat förfarande än det

som gäller för varor i allmänhet, särskilt som det här ofta torde bli fråga

om detaljer vilka kan användas för tillverkning även av andra varor än

vapen. Frågan synes emellertid lämpligen kunna lösas på det sätt som före­

slagits av generaltullstyrelsen. Detta innebär att tullfriheten, i stället för

alt vara villkorad av att importen av delarna sker för tillverkning för krigs­

maktens räkning, bestämmes till att avse import av delar till vapen och

ammunition för militärt bruk, oavsett för vems räkning tillverkningen av

den färdiga varan sker. Som styrelsen framhållit, torde vissa praktiska syn­

punkter tala för en sådan lösning.

Jag tillstyrker således genomförande av tullfrihet för delar till vapen och

ammunition för militärt bruk, varunder även inbegripes delar till strids­

vagnar och andra pansrade stridsfordon. Detta bör, såsom generaltullsty­

relsen föreslagit, ske genom ett tillägg till 5 § 1 mom. tulltaxeförordningen.

V. Delegationsmöjlighet för generaltullstyrelsen i vissa fall

Gällande ordning

I 12 § tulltaxeförordningen är intagna vissa bestämmelser om tullfrihet

för varor, som förstörts. Har sålunda transportmedel eller annan vara, be­

träffande vilken tullfrihet under viss tid medgivits enligt förordningen, in­

nan denna tid gått ut blivit förstörd eller gått förlorad eller blivit så svårt

skadad, att varan finnes inte kunna iståndsättas, kan generaltullstyrelsen

enligt paragrafens första stycke, där så med hänsyn till omständigheterna

finnes skäligt, medge, att tull ej skall utgå eller skall utgå endast för så­

dana delar av varan som befinner sig i användbart skick. Motsvarande skall

enligt andra stycket av paragrafen gälla i fråga om emballage eller annan

vara, för vilken tullfrihet enligt 4 § 2 eller 4 mom. tulltaxeförordningen med­

givits under hänvisning till att vara av samma beskaffenhet och mängd är

avsedd att utföras inom

viss tid.

39

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Generaltullstyrelsens förslag och remissyttrandet över detta

Generaltullstyrelsen föreslår, att styrelsen skall få möjlighet att på ve­

derbörande distrikttullanstalt överlåta prövning av sådana ärenden om tull­

frihet eller tullnedsättning som nyss nämnts. Styrelsen anför härom.

Enligt den erfarenhet som vunnits vid tillämpning av ifrågavarande pa­

ragraf har det visat sig, att denna prövningsrätt väl kunde utövas av den

lokala tullmyndigheten i stället för av styrelsen, varigenom en onödig om­

gång kunde undvikas. Till jämförelse må nämnas, att enligt 6 § fjärde

stycket tullrestitutionsförordningen jämfört med 15 § tillämpningsföre­

skrifterna till förordningen, i den lydelse sagda paragrafer hade före den 1

juli 1960, kunde å lokal tullmyndighet överlåtas prövning av fråga om be­

frielse från tull för transportmedel, för vilket tullfrihet under viss tid en­

ligt tulltaxeförordningen medgivits och som blivit genom olycka svårt ska­

dat innan det skolat återutföras. Vidare ankommer på distrikttullanstalt

prövning av fråga om tullnedsättning för skadade varor enligt 7 § tulltaxe­

förordningen. Enligt 10 § tillämpningsföreskrifterna till tullrestitutionsför­

ordningen är styrelsen bemyndigad att på lokal tullmyndighet överlåta

prövning av fråga om utbekommande av restitutionsbelopp eller om avfö­

rande av sådant belopp i fall, då befrielse från erläggande av motsvarande

tullbelopp åtnjutits.

För ett genomförande av det framlagda förslaget torde enligt generaltull­

styrelsen fordras viss jämkning av ordalydelsen i 12 § första stycket tull­

taxeförordningen. Om förslaget genomförs, har styrelsen för avsikt att vid­

taga sådan ändring i tulltaxeringsanvisningarna, att det skall ankomma på

distrikttullanstalt att pröva ärenden av här ifrågavarande slag.

Kommerskollegium förklarar sig i sitt yttrande inte ha något att erinra

mot en ändring av bestämmelserna, som möjliggör en överföring av pröv­

ningsrätten innebärande att en onödig omgång -vid prövningen av dessa

ärenden kan undvikas.

Departementschefen

Enligt gällande regler i 12 § tulltaxeförordningen kan generaltullstyrel­

sen i vissa fall medge befrielse från eller nedsättning av tull beträffande

transportmedel eller annan vara, för vilken temporär tullfrihet medgivits

men vilken innan denna tid gått till ända svårt skadats, förstörts eller gått

förlorad. Samma regler gäller för emballage eller annan vara, för vilken

tullfrihet meddelats under hänvisning till att vara av samma beskaffenhet

och mängd är avsedd att utföras inom viss tid.

Det har visat sig att den prövningsrätt, som sålunda tillkommer general­

tullstyrelsen, i praktiken väl kan utövas av lokal tullmyndighet. Styrelsen

har därför föreslagit införande av regler, som möjliggör en överflyttning

av prövningsrätten i dessa ärenden på vederbörande distrikttullanstalt.

Den föreslagna ordningen synes mig väl motiverad av praktiska skäl. En

onödig omgång vid prövningen torde sålunda kunna undvikas, om förslaget

genomförs. Från principiell synpunkt kan någon invändning mot den före­

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

slagna delegationsmöjligheten inte göras. Prövningen av liknande ären­

den enligt andra regler ankommer nämligen redan på distrikttullanstalt.

Jag tillstyrker därför den föreslagna ändringen av 12 § tulltaxeförord-

ningen.

VI. Departementschefens hemställan

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats för­

slag till

1) förordning om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr

391); och

2) förordning angående ändring i förordningen den 18 maj 1956 (nr 328)

om kontroll å ädelmetallarbeten.

De båda tullkonventionerna träder, som jag inledningsvis nämnt, i kraft

först tre månader efter det att Sverige deponerat ratifikationsinstrument.

Det torde därför få ankomma på Kungl. Maj :t att bestämma dag för ikraft­

trädandet av de föreslagna författningarna i de delar dessa sammanhänger

med konventionerna. I övrigt torde författningarna böra träda i kraft den

1 juli 1963.

Av tullkonventionerna föranledda ändringar i regleringsförfattningar på

jordbrukets och fiskets områden torde få ankomma på Kungl. Maj:t att

vidtaga.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t

måtte genom proposition

dels föreslå riksdagen att antaga det under 1) nämnda

författningsförslaget,

dels inhämta riksdagens yttrande över det under 2) nämn­

da författningsförslaget,

dels föreslå riksdagen att godkänna de två av Rådet för

samarbete på tullområdet utarbetade, den 8 juni 1961 dag-

tecknade konventionerna jämte till den ena konventionen

hörande bilagor,

dels ock föreslå riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj :t

*

vidtaga sådana ändringar i regleringsförfattningarna på

jordbrukets och fiskets områden som föranleds av tullkon­

ventionerna.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Per Eskilsson

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

41

Customs convention on the temporary

importation of professional equipment

PREAMBLE

The States signatory to the present

Convention,

Meeting under the auspices of the

Customs Co-operation Council and

the Contracting Parties to the Gene­

ral Agreement on Tariffs and Trade

(GATT), in consultation with the

United Nations Educational, Scienti-

fic and Cultural Organisation (UNES­

CO),

Having regard to proposals made

by representatives of international

trade and other interests for the ex-

tension of temporary duty-free im­

portation procedures,

Convinced that the adoption of ge­

neral rules on the temporary duty-

free importation of professional

equipment would facilitate the inter­

national exchange of specialised skills

and techniques,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Definitions

Article 1

För the purposes of the present

Convention:

(a) the term “import duties”

means Customs duties and all other

duties and taxes payable on or in

connection with importation and

shall include all internal taxes and

excise duties chargeable on imported

goods, hut shall not include fees and

charges which are limited in amount

to the approximate cost of services

rendered and do not represent an in-

direct protection to domestic pro-

Bihang A

(Översättning)

Tullkonvention om tillfällig införsel

av yrkesutrustning

INLEDNING

De stater, som undertecknat den­

na konvention,

vilka mötts under beskydd av Rå­

det för samarbete på tullområdet

och de avtalsslutande parterna i det

allmänna tull- och handelsavtalet

(GATT) i samverkan med Förenta

Nationernas organisation för uppfost­

ran, vetenskap och kultur (UNES­

CO),

vilka tagit i beaktande de förslag

som gjorts av den internationella han­

delns representanter och andra in­

tresserade i avsikt att utvidga för­

farandet med tillfällig tullfri inför­

sel,

vilka äro övertygade om att anta­

gandet av allmänna regler rörande

tillfällig tullfri införsel av yrkesut­

rustning skulle underlätta det inter­

nationella utbytet av specialiserad

yrkesskicklighet och teknik,

hava överenskommit följande:

KAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

I denna konvention gälla följande

definitioner:

a) Uttrycket »importavgifter» av­

ser tullar och alla andra avgifter och

skatter, som erläggas vid eller i sam­

band med import, och skall inbegri­

pa alla interna skatter och acciser,

som åvila importerade varor; det

skall dock icke omfatta avgifter och

pålagor, som begränsas till de unge­

färliga kostnaderna för lämnade

tjänster och som icke utgöra indirekt

skydd för inhemska produkter eller

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

ducts or a taxation of imports for

fiscal purposes;

(b) the term “temporary admis-

sion” means temporary importatiou

free of import duties and free of im­

port prohibitions and restrictions,

subject to re-exportation;

(c) the term “the Council” means

the organisation set up by the Con-

vention establishing a Customs Co-

operation Council, done åt Brussels

on 15th December 1950;

(d) the term “person” means both

natural and legal persons, unless the

context otherwise requires.

CHAPTER II

Temporary admission

Article 2

Each Contracting Party bound by

any Annex to the present Convention

shall grant temporary admission to

the equipment referred to in that

Annex, subject to the conditions spe-

cified in Artides 1 to 22 and in that

Annex. The term “equipment” shall

be taken to include any relevant

ancillary apparatus and accessories.

Article 3

In cases where a Contracting Party

requires security for compliance

with the conditions attached to tem­

porary admission, the amount of

such security shall not exceed the

amount of the import duties charge-

able by more than 10 %.

Article 4

Equipment granted temporary ad­

mission shall be re-exported within

six months from the date of importa-

tion. For valid reasons the Customs

authorities may within the limits laid

down by the laws and regulations of

the country of temporary importa-

tion, either grant a longer period or

extend the initial period.

beskattning av importen i fiskalt syf­

te.

b) Uttrycket »temporär införsel»

avser tillfällig införsel fri från im­

portavgifter och från införselförbud

och införselbegränsningar under vill­

kor att återutförsel äger rum.

c) Uttrycket »Rådet» avser den or­

ganisation, som upprättats genom

konventionen angående upprättande

av ett råd för samarbete på tullom­

rådet, avslutad i Bryssel den 15 de­

cember 1950.

d) Uttrycket »person» avser såväl

fysisk som juridisk person, såvida

icke annat framgår av samman­

hanget.

KAPITEL II

Temporär införsel

Artikel 2

Varje fördragsslutande part, som

är bunden av någon bilaga till denna

konvention, skall medgiva temporär

införsel för i samma bilaga avsedd ut­

rustning på de villkor, som angivas

i artiklarna 1—22 och i bilagan. Ut­

trycket »utrustning» innefattar även

tillhörande hjälpverktyg och delar.

Artikel 3

I fall då fördragsslutande part krä­

ver säkerhet för att de villkor, som

äro förknippade med den temporä­

ra införseln, skola iakttagas, skall

storleken av sådan säkerhet icke

överstiga summan av importavgifter­

na med mer än 10 %.

Artikel 4

Utrustning, för vilken temporär

införsel medgivits, skall återutföras

inom sex månader från införselda­

gen. Då giltiga skäl därför finnas,

må tullmyndighet inom de gränser

som fastställts i införsellandets för­

fattningar antingen medgiva en läng­

re tidrymd eller förlänga den första

tidrymden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

43

Article 5

Equipment granted temporary ad-

mission may be re-exported in one

or several consignments to any coun-

try, through any Customs office open

for such operations, and such re-

exportation shall not be confined to

the Customs office of importation.

Article 6

1. Notwithstanding the require-

ment of re-exportation laid down by

the present Convention, the re-expor­

tation of all or part of equipment

badly damaged in duly authenticated

accidents shall not be required, pro­

vided that it:

(a) is subjected to the import

duties to whicli it is liable; or

(b) is abandoned free of all ex-

pense to the Exchequer of the coun-

try into whicli it was temporarily

imported; or

(c) is destroyed, under official su­

pervision, without expense to the

Exchequer of the country into which

it was temporarily imported;

as the Customs authorities may re-

quire.

2. When all or part of equipment

granted temporary admission cannot

be re-exported as a result of a seizure,

other than a seizure made åt the suit

of private persons, the requireinent

of re-exportation shall be suspended

for the duration of the seizure.

Article 7

Component parts imported to re-

pair temporarily admitted equip­

ment shall also be granted the fa-

cilities provided for in the present

Convention.

Artikel 5

Utrustning, för vilken temporär in­

försel medgivits, må återutföras i en

eller flera sändningar till vilket som

helst land och över vilken som helst

tullanstalt, som är öppen för sådan

trafik; återutförseln behöver således

icke äga rum över införseltullanstal­

ten.

Artikel 6

1. Oavsett den fordran på återut-

försel, som angives i denna konven­

tion, skall det icke krävas återut-

försel av utrustning eller del där­

av, som svårt skadats genom veder­

börligen styrkt olycka, under villkor

att den enligt tullmyndighetens be­

stämmande:

a)

belägges

med

belöpande import­

avgifter; eller

b) utan ersättning överlåtes å

statsverket i det land, till vilket den

tillfälligt införts; eller

c) under offentlig kontroll förstö-

res utan kostnad för statsverket i det

land, till vilket den tillfälligt införts.

2. När utrustning, för vilken tem­

porär införsel medgivits, eller del

därav icke kan återutföras på grund

av beslag, kvarstad eller liknande åt­

gärd av annan art än den, som ägt

rum på hemställan av enskild part,

skall kravet på återutförsel uppskju­

tas, så länge nämnda åtgärd varar.

Artikel 7

Lösa delar, som införas för att re­

parera utrustning för vilken tempo­

rär införsel beviljats, skola också

medgivas lättnaderna enligt denna

konvention.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 ar 1963

CHAPTER III

KAPITEL III

Miscellaneous provisions

Allmänna bestämmelser

Article 8

Artikel 8

In the application of the present

Convention, the Annex or Annexes

for the time being in force to -which

a Contracting Party is bound shall

be construed to be an integral part

of the Convention, and in relation to

that Contracting Party any reference

to the Convention shall be deemed

to include a reference to such Annex

or Annexes.

Article 9

The provisions of the present Con­

vention set out the minimum fa-

cilities to be accorded. They do not

prevent the application of greater fa-

cilities which certain Contracting

Parties grant or may grant in future

by unilateral provisions or in virtue

of bilateral and multilateral agree-

ments.

Article 10

For the purposes of the present

Convention the territories of Con­

tracting Parties which form a Cus-

toms or economic union may be taken

to be a single territory.

Article 11

The provisions of the present Con­

vention shall not preclude the ap­

plication of prohibitions or restric-

tions imposed under national laws

and regulations on grounds of public

morality or order, public security,

public hygiene or health, or for

veterinary or phytopathological con-

siderations, or relating to the protec-

tion of patents, trade marks and co-

Pyrights.

Article 12

Any breach of the provisions of

the present Convention, any substitu-

tion, false declaration or act having

the effect of causing a person or

goods improperly to benefit from the

facilities provided for in the present

Vid tillämpningen av denna kon­

vention anses i kraft varande bila­

ga eller bilagor, av vilken eller vilka

fördragsslutande part är bunden, ut­

göra en integrerande del av konven­

tionen, och varje hänvisning till kon­

ventionen skall i förhållande till den­

na fördragsslutande part även gälla

ifrågavarande bilaga eller bilagor.

Artikel 9

Bestämmelserna i denna konven­

tion angiva minimilättnader och ute­

sluta icke tillämpning av de större

lättnader, som vissa fördragsslutan­

de parter medgiva eller komma att

medgiva på grund av unilaterala fö­

reskrifter eller i kraft av bilaterala

eller multilaterala överenskommel­

ser.

Artikel 10

Vid tillämpningen av denna kon­

vention må områden tillhörande för­

dragsslutande parter, som bilda en

tullunion eller ekonomisk union, an­

ses som ett enda land.

Artikel 11

Bestämmelserna i denna konven­

tion skola icke utesluta tillämpning­

en av förbud eller begränsningar, som

stadgats i nationella författningar av

hänsyn till allmän moral eller ord­

ning, allmän säkerhet, allmän hälso­

vård, av hänsyn till djur- eller växt­

sjukdomar eller avseende skydd av

patent, varumärken eller upphovs­

rätt.

Artikel 12

Varje åtgärd i strid mot denna

konventions bestämmelser, varje ut­

byte, varje falsk uppgift eller hand­

ling, som har till följd att en person

oriktigt kommer att åtnjuta lättna­

der enligt denna konvention, kan för

45

Convention, may render the offender den skyldige, i det land där förseel-

liable in the country where the of- sen ägt rum, medföra straffpåföljd

fence was committed to the penalties enligt detta lands författningar och

prescrihed by the laws and regula- åläggande att inbetala vederbörliga

tions of that country and to payment importavgifter,

of any import duties chargeable.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

CHAPTER IV

Final provisions

Article 13

1. The Contracting Parties shall

meet together when necessary in or­

der to consider the operation of the

present Convention and, in particu-

lar, in order to consider measures

to secure uniformity in the inter­

pretation and application of the pre­

sent Convention.

2. Such meetings shall be convened

by the Secretary General of the Coun-

cil åt the request of any Contracting

Party; provided that where the

matter to be considered concerns

only one or more Annexes for the

time being in force, such request may

be made only by a Contracting Party

which is bound in respect of such

Annex or Annexes. Unless the Con­

tracting Parties concerned otherwise

decide, the meetings shall be held åt

the Headquarters of the Council.

3. The Contracting Parties shall

lay down the rules of procedure for

their meetings. Decisions of the Con­

tracting Parties shall be taken by a

majority of not less than two-thirds

of the Contracting Parties present åt

the meeting and voting, provided that

only those Contracting Parties which

are bound by any Annex for the time

being in force shall be entitled to

vote on matters concerning that An­

nex.

4. The Contracting Parties con­

cerned shall not take a decision on

any matter unless more than half of

them are present.

Article 14

1. Any dispute bctween Con­

tracting Parties concerning the inter-

KAPITEL IV

Slutbestämmelser

Artikel 13

1. De fördragsslutande parterna

skola vid förefallande behov mötas

för att dryfta denna konventions ver­

kan och i synnerhet för att dryfta åt­

gärder för att säkerställa likformig­

het i tolkningen och tillämpningen

av konventionen.

2. Sådana möten skola samman­

kallas av Rådets generalsekreterare

på begäran av fördragsslutande part.

När den fråga som skall dryftas en­

dast berör en eller flera av i kraft

varande bilagor, kan sådan begäran

göras endast av fördragsslutande

part, som är bunden av bilagan eller

bilagorna. Såvida icke berörda för­

dragsslutande parter annorledes be­

sluta, skola mötena hållas där Rådet

har sitt säte.

3. De fördragsslutande parterna

skola fastställa procedurregler för

sina möten. Beslut av de fördragsslu­

tande parterna skola fattas med en

majoritet av minst två tredjedelar av

de fördragsslutande parter, som äro

närvarande och som deltaga i om­

röstningen. Om det rör sig om frå­

gor, som hänföra sig till en eller fle­

ra av i kraft varande bilagor äga en­

dast de fördragsslutande parter rätt

att rösta, som äro bundna av bilagan

eller bilagorna.

4. Berörda fördragsslutande parter

skola icke fatta beslut i någon frå­

ga, såvida icke mer än hälften av

dem äro närvarande.

Artikel 14

1. Varje tvist mellan fördragsslu­

tande parter rörande tolkningen el-

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

pretation or application of the pre­

sent Convention shall so far as possi-

ble be settled by negotiation between

them.

2. Any dispute which is not settled

by negotiation shall be referred by

the Contracting Parties in dispute to

the Contracting Parties, meeting in

conformity with Article 13 of the

present Convention, which shall

thereupon consider the dispute and

make recommendations för its settle-

ment.

3. The Contracting Parties in dis­

pute may agree in advance to accept

the recommendations of the Con­

tracting Parties as binding.

Article 15

1. Any State Member of the Coun-

cil and any State Member of the

United Nations or its specialised

agencies may become a Contracting

Party to the present Convention:

(a) by signing it without reserv­

ation of ratification;

(b) by depositing an instrument of

ratification after signing it subject

to ratification; or

(c) by acceding to it.

2. The present Convention shall be

open until 31st March, 1962, for sig-

nature åt the Headquarters of the

Council in Brussels, by the States re­

ferred to in paragraph 1 of this

Article. Thereafter, it shall be open

for their accession.

3. In the case envisaged in para­

graph 1 (b) of this Article, the pre­

sent Convention shall be subject to

ratification by the signatory States

in accordance with their constitu-

tional procedures.

4. Any State, not being a Member

of the Organisations referred to in

paragraph 1 of this Article, to which

an invitation to that effect has been

addressed by the Secretary General

of the Council åt the request of the

Contracting Parties, may become a

Contracting Party to the present

Convention by acceding thereto after

its entry into force.

ler tillämpningen av denna konven­

tion skall i möjligaste mån biläggas

genom förhandlingar mellan parter­

na.

2. Varje tvist, som icke bilägges ge­

nom förhandlingar, skall av de tvis­

tande parterna hänskjutas till de för-

dragsslutande parterna, samlade till

möte enligt artikel 13 i konventio­

nen, vilka skola taga tvisten under

övervägande och framlägga förslag

för dess biläggande.

3. De tvistande parterna kunna på

förhand överenskomma om att god­

taga de fördragsslutande parternas

förslag.

Artikel 15

1. Stat, som är medlem av Rådet

och stat, som är medlem av Förenta

Nationerna eller dess fackorgan, kan

bliva fördragsslutande part till den­

na konvention:

a) genom att underteckna densam­

ma utan förbehåll för ratifikation;

b) genom att deponera ett ratifi­

kationsinstrument efter att hava un­

dertecknat den med förbehåll för ra­

tifikation; eller

c) genom att ansluta sig till den­

samma.

2. Denna konvention skall till och

med den 31 mars 1962 vara öppen

för undertecknande hos Rådet i Rrys-

sel av de stater, som angivits i mo­

ment 1 av denna artikel. Därefter

skall den vara öppen för sådana sta­

ters anslutning.

3. I det fall, som avses i moment

1 b) av denna artikel, skall konven­

tionen ratificeras av signatärstater-

na i enlighet med deras konstitutio­

nella förfarande.

4. Stat, som icke är medlem av de

i moment 1 av denna artikel angiv­

na organisationerna och till vilken

en inbjudan har riktats av Rådets ge­

neralsekreterare på begäran av de

fördragsslutande parterna, kan bli­

va fördragsslutande part i denna kon­

vention genom att ansluta sig till

densamma efter dess ikraftträdande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 är 1963

47

5. Each State referred to in para-

graph 1 or 4 of this Article shall åt

the time of signing, ratifying or

acceding to the present Convention

declare the Annex or Annexes in re-

spect of which it shall be bound. It

may subsequently declare itself to be

bound in respect of one or more fur-

ther Annexes, by notification given

to the Secretary General of the Coun-

cil.

6. The instruments of ratification

or accession shall be deposited with

the Secretary General of the Council.

Article 16

1. The present Convention shall

enter into force in relation to any

Annex thereto three months after five

of the States referred to in paragraph

1 of Article 15 thereof have signed

the Convention without reservation

of ratification or have deposited their

instruments of ratification or acces­

sion and have declared themselves to

be bound in respect of Ihat Annex.

2. For any State ratifying or acced­

ing to the present Convention after

five States have signed it without

reservation of ratification or have

deposited their instruments of ratifi­

cation or accession and have declared

themselves to be bound in respect of

the same Annex or Annexes, the pre­

sent Convention shall enter into force,

in relation to such Annex or Annexes,

three months after the said State has

deposited its instrument of ratifica­

tion or accession together with a de-

claration that it will be bound in re­

spect of such Annex or Annexes.

3. For any State which after signing

the present Convention without re­

servation of ratification, or having

ratified or acccded lo it, declares it­

self to be bound in respect of any

further Annex after five States have

declared themselves to bo bound in

respect of that Annex, the present

Convention shall enter into force in

relation to such Annex three months

after the said State has declared it­

self to bc so bound.

5. Varje stat, som angivits i mo­

ment 1 eller 4 av denna artikel, skall

vid undertecknande eller ratifikation

av denna konvention eller vid anslut­

ning till densamma anmäla, av vil­

ken bilaga eller vilka bilagor den

skall vara bunden. Den kan senare

genom en notifikation till Rådets ge­

neralsekreterare anmäla, att den skall

vara bunden av ytterligare en eller

flera bilagor.

6. Ratifikations- eller anslutnings­

instrumenten skola deponeras hos

Rådets generalsekreterare.

Artikel 16

1. Denna konvention skall träda i

kraft beträffande varje bilaga tre må­

nader efter det att fem av de stater,

som angivits i artikel 15 moment 1,

undertecknat konventionen utan för­

behåll för ratifikation eller depone­

rat sina ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument samt anmält, att de

skola vara bundna av denna bilaga.

2. För varje stat, som ratificerar

eller ansluter sig till denna konven­

tion, efter det att fem stater under­

tecknat den utan förbehåll för ratifi­

kation eller deponerat sina ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

samt anmält, att de skola vara bund­

na av samma bilaga eller bilagor,

skall konventionen träda i kraft be­

träffande bilagan eller bilagorna i

fråga tre månader efter deponeran­

det av denna stats ratifikations- eller

anslutningsdokument jämte en an­

mälan, att den skall vara bunden av

sagda bilaga eller bilagor.

3. För varje stat, som efter att ha­

va undertecknat denna konvention

utan förbehåll för ratifikation eller

efter att hava ratificerat eller anslu­

tit sig till densamma, anmäler, att

den skall vara bunden av ytterligare

någon bilaga, sedan fem stater an­

mält, att de skola vara bundna av

denna bilaga, skall konventionen trä­

da i kraft beträffande denna bilaga

tre månader efter det sagda stat an­

mält sig bunden av bilagan i fråga.

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Artide 17

1. The present Convention is of un-

limited duration but any Contracting

Party may denounce it åt any time

after the date of its entry into force

under Artide 16 thereof.

2. The denunciation shall be noti-

fied by an instrument in writing, de-

posited with the Secretary General of

the Council.

3. The denunciation shall take ef-

fect six months after the receipt of

the instrument of denunciation by

the Secretary General of the Council.

4. The provisions of paragraphs 2

and 3 of this Artide shall also apply

in respect of the Annexes to the pre­

sent Convention, any Contracting

Party being entitled, åt any time after

the date of their entry into force

under Artide 16 thereof, to declare

that it is no longer bound in respect

of one or morc Annexes. Any Con­

tracting Party which denounces all

the Annexes in respect of which it

was bound shall be deemed to have

denounced the Convention.

Artide 18

1. The Contracting Parties meeting

in conformity with Artide 13 of the

present Convention may recommend

amendments thereto.

2. The text of any amendment so

recommended shall be communicated

by the Secretary General of the Coun­

cil to all Contracting Parties, to all

other signatory or acceding States, to

the Secretary General of the United

Nations, to the Contracting Parties

to GATT, and to UNESCO.

3. Within a period of six months

from the date on which the recom­

mended amendment is so communi­

cated, any Contracting Party or, in

the case of an amendment concern-

ing only an Annex för the time being

in force any Contracting Party bound

in respect of that Annex may inform

the Secretary General of the Council:

Artikel 17

1. Denna konvention är icke tids­

begränsad, men varje fördragsslu-

tande part äger uppsäga densamma

vid vilken tidpunkt som helst efter

dess ikraftträdande i enlighet med

artikel 16.

2. Uppsägningen skall notifieras

genom en skriftlig handling, som

skall deponeras hos Rådets general­

sekreterare.

3. Uppsägningen blir gällande sex

månader efter det uppsägningsdoku-

mentet mottagits av Rådets general­

sekreterare.

4. Bestämmelserna i momenten 2

och 3 av denna artikel skola också

tillämpas beträffande konventionens

bilagor i det att varje fördragsslutan-

de part skall vara berättigad att vid

vilken tidpunkt som helst efter de­

ras ikraftträdande i enlighet med ar­

tikel 16 anmäla, att den icke längre

är bunden av en eller flera bilagor.

Varje fördragsslutande part, som

uppsäger samtliga bilagor, av vilka

den varit bunden, skall anses hava

uppsagt konventionen.

Artikel 18

1. De fördragsslutande parterna,

samlade till möte enligt artikel 13 i

konventionen, äga rekommendera

ändringar i densamma.

2. Texten till varje så rekommen­

derad ändring skall av Rådets gene­

ralsekreterare delgivas alla fördrags­

slutande parter, alla övriga stater,

som undertecknat eller anslutit sig

till konventionen, Förenta Nationer­

nas generalsekreterare, de avtalsslu­

tande parterna i GATT samt UNES­

CO.

3. Inom en frist av sex månader

räknat från den dag då ändringsför­

slaget utsänts för delgivning, kan

varje fördragsslutande part eller, om

det endast rör sig om en ändring av

en i kraft varande bilaga, varje för­

dragsslutande part bunden av denna

bilaga, underrätta Rådets generalsek­

reterare:

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

49

(a) that it has an objection to the

recommended amendment, or

(b) that, although it intends to

accept the recommended amendment,

the conditions necessary for such ac-

ceptance are not yet fulfilled in its

country.

4. If a Contracting Party sends the

Seeretary General of the Council a

communication as provided för in

paragraph 3 (b) of this Article, it

may, so long as it has not notified

the Seeretary General of its accept-

ance of the recommended amend­

ment, submit an objection to that

amendment within a period of nine

months following the expiry of the

six-month period referred to in para­

graph 3 of this Article.

5. If an objection to the recom­

mended amendment is stated in ac-

cordance with the terms of para-

graphs 3 and 4 of this Article, the

amendment shall be deemed not to

have been accepted and shall be of

no effeet.

6. If no objection to the recom­

mended amendment in accordance

with paragraphs 3 and 4 of this Ar­

ticle has been stated, the amendment

shall be deemed to have been accept­

ed as from the date specified below:

(a) if no Contracting Party has

sent a communication in accordance

with paragraph 3 (b) of this Article,

on the expiry of the period of six

months referred to in paragraph 3;

(b) if any Contracting Party has

sent a communication in accordance

with paragraph 3 (b) of this Article,

on the earlier of the following two

dates:

(i) the date by which all the Con-

tracling Parties which sent such Com­

munications have notified the Seere­

tary General of the Council of their

acceptance of the recommended

amendment, provided that, if all the

acceptances were notified before the

expiry of the period of six months

referred to in paragraph 3 of this

Article, that date shall be taken to

a) att den framställer erinran mot

den rekommenderade ändringen, el­

ler

b) att, ehuru den ämnar godkänna

den rekommenderade ändringen, de

för godkännandet erforderliga förut­

sättningarna icke ännu föreligga i

dess land.

4. Om fördragsslutande part läm­

nar Rådets generalsekreterare sådan

underrättelse, varom förmäles i mo­

ment 3 b) av denna artikel, äger par­

ten så länge den icke underrättat ge­

neralsekreteraren om sitt godkännan­

de av den rekommenderade ändring­

en, framställa en erinran mot änd­

ringen inom en frist av nio månader

räknat från utgången av de sex må­

nader, som angivits i moment 3 av

denna artikel.

5. Om erinran framställes mot den

rekommenderade ändringen enligt

bestämmelserna i moment 3 och 4

av denna artikel, skall ändringen an­

ses såsom icke godkänd och vara

utan verkan.

6. Om erinran mot den rekommen­

derade ändringen icke framställts i

enlighet med moment 3 och 4 av den­

na artikel, skall ändringen anses ha­

va godkänts vid nedan angiven tid­

punkt :

a) om icke någon fördragsslutan­

de part lämnat generalsekreteraren

underrättelse i enlighet med moment

3 b) av denna artikel, vid utgången

av den i moment 3 angivna fristen

å sex månader;

b) om fördragsslutande part läm­

nat generalsekreteraren underrättel­

se i enlighet med moment 3 b) av

denna artikel, vid den tidigast infal­

lande av följande två tidpunkter:

i) den tidpunkt då samtliga för­

dragsslutande parter, som lämnat

sådan underrättelse, meddelat Rå­

dets generalsekreterare, att de god­

känt den rekommenderade ändring­

en, dock att om alla godkännanden

meddelats före utgången av den frist

å sex månader, som angivits i mo­

ment 3 av denna artikel, denna tid­

punkt skall anses vara dagen för ut-

4 Ii i It any till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 128

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

be the date of expiry of the said six-

month period;

(ii) the date of expiry of the nine-

month period referred to in paragraph

4 of this Article.

7. Any amendment deemed to be

accepted shall enter into force six

months after the date on which it was

deemed to be accepted.

8. The Secretary General of the

Council shall, as soon as possible,

notify all Contracting Parties of any

objection to the recommended amend­

ment made in accordance with para­

graph 3 (a), and of any communica-

tion received in accordance with para­

graph 3 (b), of this Article. He shall

subsequently inform all the Contract­

ing Parties whether the Contracting

Party or Parties which have sent such

a communication raise an objection

to the recommended amendment or

accept it.

9. Any State ratifying or acceding

to the present Convention shall be

deemed to have accepted any amend-

ments thereto which have entered

into force åt the date of deposit of

its instrument of ratification or ac-

cession.

10. Any State which, after signing

the present Convention without re­

servation of ratification or having

ratified or acceded to it, declares it-

self to be bound in respect of any

further Annex shall be deemed to

have accepted any amendments there­

to which have entered into force åt

the date of its notification to the Sec­

retary General of the Council.

Article 19

1. Any State may, åt the time of

signing the present Convention with­

out reservation of ratification, or of

depositing its instrument of ratifica­

tion or accession or åt any time there-

after, declare by notification given to

the Secretary General of the Council

that the present Convention shall

extend to all or any of the territories

for whose International relations it is

gången av sagda frist å sex måna­

der;

ii) den tidpunkt då den frist å nio

månader, som angivits i moment 4

av denna artikel, utgått.

7. Varje ändring, som anses god­

känd, skall träda i kraft sex måna­

der efter den tidpunkt, då den an­

sågs godkänd.

8. Rådets generalsekreterare skall

snarast möjligt underrätta alla för-

dragsslutande parter om varje erin­

ran mot den rekommenderade änd­

ringen, som framställts i enlighet

med moment 3 a), och om varje un­

derrättelse mottagen i enlighet med

moment 3 b) av denna artikel. Han

skall sedan underrätta samtliga för-

dragsslutande parter, huruvida för-

dragsslutande part eller parter, som

lämnat sådan underrättelse, fram­

ställa erinran mot den rekommen­

derade ändringen eller godkänna den­

samma.

9. Varje stat, som ratificerar eller

ansluter sig till denna konvention,

skall anses hava godkänt alla änd­

ringar i konventionen, som trätt i

kraft den dag då dess ratifikations-

eller anslutningsinstrument depone­

ras.

10. Varje stat, som efter att hava

undertecknat denna konvention utan

förbehåll för ratifikation eller efter

att hava ratificerat eller anslutit sig

till densamma anmäler att den skall

vara bunden av ytterligare någon bi­

laga, skall anses hava godkänt alla

ändringar i bilagan, som trätt i kraft

den dag, då staten notifierade Rå­

dets generalsekreterare om sitt be­

slut.

Artikel 19

1. Varje stat äger att vid under­

tecknandet av denna konvention utan

förbehåll för ratifikation eller vid

deponeringen av sitt ratifikations-

eller anslutningsinstrument eller när

som helst därefter genom en notifi-

kation till Rådets generalsekretera­

re förklara, att denna konvention

skall äga tillämpning på samtliga el­

ler något av de områden, för vilkas

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

51

responsible and the Convention shall

extend to the territories named in the

notification three months after the

date of the receipt thereof by the Sec-

retary General of the Council but not

before the Convention has entered

into force för the State concernea.

2. Any State which has made a

declaration under paragraph 1 of this

Article extending the present Con­

vention to any territory for whose

international relations it is respon­

sible may notify the Secretary General

of the Council, in accordance with

the provisions of Article 17 of the

present Convention, that the territory

in question will no longer apply the

Convention.

Article 20

No reservation to the present Con­

vention shall be permitted.

Article 21

The Secretary General of the Coun­

cil shall notify all Contracting Par-

ties, the other signatory and acceding

States, the Secretary General of the

United Nations, the Contracting Par-

ties to the GATT and UNESCO of:

(a) signatures, ratifications, acces-

sions and declarations under Article

15 of the present Convention;

(b) the date of entry into force of

the present Convention and of each

of the Annexes in accordance with

Article 16;

(c) denunciations and declarations

under Article 17;

(d) any amendment deemed to

have been accepted in accordance

with Article 18 and the date of its

entry into force;

(e) declarations and notifications

received in accordance with Article

19.

Article 22

In accordance with Article 102 of

the Charter of the United Nations, the

present Convention shall be register-

4f Bihang till riksdagens protokoll 1963.1

internationella angelägenheter sta­

ten är ansvarig; konventionen skall

bliva tillämplig på det eller de i no-

tifikationen angivna områdena tre

månader efter den dag, då Rådets

generalsekreterare mottagit notifika-

tionen, dock icke innan konventionen

trätt i kraft för staten i fråga.

2. Varje stat, som i enlighet med

moment 1 av denna artikel avgivit

förklaring om utsträckning av den­

na konvention att gälla område, för

vars internationella angelägenheter

den är ansvarig, kan notifiera Rådets

generalsekreterare i enlighet med be­

stämmelserna i artikel 17 i konven­

tionen om att området i fråga icke

längre kommer att tillämpa konven­

tionen.

Artikel 20

Något förbehåll till denna konven­

tion är icke tillåtet.

Artikel 21

Rådets generalsekreterare skall un­

derrätta samtliga fördragsslutande

parter, övriga stater, som underteck­

nat eller anslutit sig till konventio­

nen, Förenta Nationernas generalsek­

reterare, de avtalsslutande parterna

i GATT samt UNESCO om:

a)

undertecknande, ratifikation,

anslutning och anmälan jämlikt ar­

tikel 15 i konventionen;

b) dagen för ikraftträdandet av

denna konvention och varje bilaga i

enlighet med artikel 16;

c) uppsägningar och anmälningar

jämlikt artikel 17;

d) ändringar, som anses hava god­

känts i enlighet med artikel 18, och

dagen för deras ikraftträdande;

e) förklaringar och notifikationer,

mottagna i enlighet med artikel 19.

Artikel 22

I enlighet med artikel 102 i För­

enta Nationernas stadga skall denna

konvention registreras hos Förenta

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

ed with the Secretariat of the United

Nations åt the request of the Secre-

tary General of the Council.

In witness whereof the undersigned

plenipotentiaries have signed the pre­

sent Convention.

Done åt Brussels this eighth day

of June nineteen hundred and sixty-

one, in the English and French lan-

guages, both texts being equally au-

thentic, in a single original which

shall be deposited with the Secretary

General of the Council who shall

transmit certified copies to all the

States referred to in Article 15, para-

graph 1, of the present Convention.

ANNEX A

Equipment for the press or for sound

or television broadcasting

I. Definition and conditions

1. Definition

For the purposes of the present

Annex the term “equipment for the

press or for sound or television broad­

casting” means equipment necessary

for representatives of the press or of

broadcasting or television organis­

ations visiting a country for purposes

of reporting or in order to transmit

or record material for specified pro­

grammes.

2. Conditions of grant of temporary

admission

The equipment:

(a) shall be owned by a natural

person resident abroad or by a legal

person established abroad;

(b) shall be imported by a natural

person resident abroad or by a legal

person established abroad;

(c) shall be capable of identifica-

tion on re-exportation; provided that

in the case of blank sound or image

recording media the most flexible

means of identification shall be ap-

plied;

Nationernas sekretariat på begäran

av Rådets generalsekreterare.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade befullmäktigade ombud un­

dertecknat denna konvention.

Som skedde i Bryssel den åttonde

juni nittonhundrasextioett, på engels­

ka och franska språken, vilka båda

texter äga lika vitsord, i ett enda ori­

ginal, vilket skall deponeras hos Rå­

dets generalsekreterare, som skall

översända bestyrkta avskrifter till

alla de stater, som angivits i artikel

15 moment 1 av konventionen.

BILAGA A

Utrustning för press, radio eller

television

I. Definition och villkor

1. Definition

I denna bilaga avser uttrycket »ut­

rustning för press, radio eller tele­

vision» utrustning, som är nödvän­

dig för representanter för press, ra­

dio eller television, vilka besöka ett

land för att göra reportage eller för

att sända eller göra inspelningar för

bestämda program.

2. Villkor för att temporär inför­

sel skall medgivas

Utrustningen:

a) skall tillhöra en fysisk person,

som är bosatt utomlands, eller en ju­

ridisk person, som är etablerad utom­

lands;

b) skall införas av en fysisk per­

son, som är bosatt utomlands, eller

av en juridisk person, som är etab­

lerad utomlands;

c)

skall kunna identifieras vid

återutförseln, dock att i fråga om

icke inspelade eller exponerade ljud-

och bildupptagningsmedier smidigast

möjliga identifieringsmetoder skola

tillämpas;

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

53

(d) shall be used solely by or under d) skall användas endast av den

the personal supervision of the visit- besökande personen eller under hans

ing person;

personliga överinseende;

(e) shall not be the subject of a hire e) skall icke vara föremål för hy-

contract or similar arrangement to resavtal eller liknande, som ingåtts

which a person resident or establish- av person, som är bosatt eller etable-

ed in the country of temporary im- rad i införsellandet, dock att detta

portation is a party, provided that villkor icke skall gälla i fråga om

this condition shall not apply in the samproduktion av radio- eller tele-

case of joint sound or television visionsprogram.

broadcasting programmes.

II. Illustrative list

A. Equipment for the press, such

as:

Typewriters;

Photographic or cinematographic

cameras;

Sound or image transmitting, record-

ing or reproducing apparatus;

Blank sound or image recording

media.

B. Sound broadcasting equipment,

such as:

Transmission and communication

apparatus;

Sound recording or reproducing ap­

paratus;

Testing and measuring instruments

and apparatus;

Operational accessories (clocks, stop-

watches, compasses, generating sets,

transformers, batteries and accumu-

lators, heating and ventilating appa­

ratus, etc.);

Blank sound recording media.

C. Television broadcasting equip­

ment, such as:

Television cameras;

Telekinema;

Testing and measuring instruments

and apparatus;

Transmission and retransmission ap­

paratus;

Communication apparatus;

Sound or image recording or reprod­

ucing apparatus;

Lighting equipment;

Operational accessories (clocks, stop-

watches, compasses, generating sets,

transformers, batteries and accumu-

II. Exempelförteckning

A. Utrustning för pressen, såsom:

skrivmaskiner;

stillbilds- eller kinokameror;

apparater för sändning, upptagning

eller återgivning av ljud eller bilder;

ljud- eller bildupptagningsmedier,

icke inspelade eller exponerade.

B. Radioutrustning, såsom:

sändare och mottagare;

ljudupptagnings- och ljudåtergiv-

ningsapparater;

instrument och apparater för prov­

ning eller mätning;

tillbehör till här avsedd utrustning

(ur, stoppur, kompasser, generator­

aggregat, transformatorer, batterier

och ackumulatorer, uppvärmnings-

och ventilationsapparater etc.);

ljudupptagningsmedier, icke inspela­

de.

C. Televisionsutrustning, såsom:

televisionskameror;

filmavsökare;

instrument och apparater för prov­

ning eller mätning;

apparater för sändning eller återut-

sändning;

förbindelseapparater;

apparater för upptagning eller åter­

givning av ljud eller bilder;

belysningsutrustning;

tillbehör till här avsedd utrustning

(ur, stoppur, kompasser, generator-

aggregat, transformatorer, batterier

54

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

lators, heating and ventilating ap-

paratus, etc.);

Blank sound or image recording

media;

Film “rushes”;

Musical instruments, costumes, sce-

nery, and other stage properties.

D. Vehicles designed or specially

adapted for the purposes specified

above.

ANNEX B

Cinematographic Equipment

I. Definition and conditions

1. Definition

For the purposes of the present

Annex, the term “cinematographic

equipment” means equipment neces-

sary for a person visiting a country

in order to make a specified film or

films.

2. Conditions of grant of temporary

admission

The equipment:

(a) shall be owned by a natural

person resident abroad or by a legal

person established abroad;

(b) shall be imported by a natural

person resident abroad or by a legal

person established abroad;

(c) shall be capable of identifica-

tion on re-exportation; provided that

in the case of blank image or sound

recording media the most flexible

means of identification shall be ap-

plied;

(d) shall be used solely by or under

the personal supervision of the visit­

ing person, provided that this con-

dition shall not apply in the case of

equipment imported for the produc-

tion of a film under a co-production

contract to which a person resident

or established in the country of tem­

porary importation is a party and

which is approved by the competent

authorities of that country under an

och ackumulatorer, uppvärmnings-

och ventilationsapparater etc.);

ljud- och bildupptagningsmedier,

icke inspelade eller exponerade;

»film rushes»;

musikinstrument, dräkter, dekora­

tioner och andra teaterrekvisita.

D. Fordon, konstruerade eller sär­

skilt iordningställda för ovan angiv­

na ändamål.

BILAGA B

Filmutrustning

I. Definition och villkor

1. Definition

I denna bilaga avser uttrycket

»filmutrustning» utrustning, som är

nödvändig för en person, som besö­

ker ett land för att göra en eller fle­

ra bestämda filmer.

2. Villkor för att temporär inför­

sel skall medgivas

Utrustningen:

a) skall tillhöra en fysisk person,

som är bosatt utomlands, eller en

juridisk person, som är etablerad

utomlands;

b) skall införas av en fysisk per­

son, som är bosatt utomlands, eller

av en juridisk person, som är etab­

lerad utomlands;

c)

skall kunna identifieras vid

återutförseln, dock att i fråga om

icke exponerade eller inspelade bild-

och ljudupptagningsmedier smidigast

möjliga identifieringsmetoder skola

tillämpas;

d) skall användas endast av den

besökande personen eller under hans

personliga överinseende, dock att

detta villkor icke skall gälla beträf­

fande utrustning, som införes för in­

spelning av en film enligt ett sam-

inspelningsavtal, vilket ingåtts av

person, som är bosatt eller etablerad

i införsellandet, och vilket godkänts

av detta lands behöriga myndigheter

i enlighet med en överenskommelse

55

kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

mter-governmental agreement con-

cerning cinematographic co-produc-

tion;

(e) shall not be the subject of a

hire contract or similar arrangement

to which a person resident or estab-

lished in the country of temporary

importation is a party.

II. Illustrative list

A. Equipment, such as:

Cameras of all kinds;

Testing and measuring instruments

and apparatus;

Camera “dollies” and booms;

Lighting equipment;

Sound recording or reproducing ap­

paratus;

Blank image or sound recording

media;

Film “rushes”;

Operational accessories (clocks, stop-

watches, compasses, generating sets,

transformers, batteries and accumu-

lators, heating and ventilating ap­

paratus, etc.);

Musical instruments, costumes, sce-

nery and other stage properties.

B. Vehicles designed or specially

adapted for the purposes specified

above.

ANNEX C

Other professional equipment

I. Definition and conditions

1. Definition

For the purposes of the present

Annex the term “other professional

equipment” means equipment, of a

kind not referred to in the other An-

nexes to the present Convention, nec-

essary for the exercise of the calling,

trade or profession of a person visit-

ing a country to perform a specified

task. It does not include equipment

which is to be used for intcrnal trans­

port or for the industrial manufacture

or packaging of goods or (except in

mellan vederbörande regeringar om

saminspelning av film;

e) skall icke vara föremål för hy­

resavtal eller liknande, som ingåtts

av person, som är bosatt eller etable­

rad i införsellandet.

II. Exempelförteckning

A. Utrustning, såsom:

kameror av alla slag;

instrument och apparater för prov­

ning eller mätning;

kameravagnar och kranar;

belysningsutrustning;

ljudupptagnings- eller Ijudåtergiv-

ningsapparater;

bild- eller ljudupptagningsmedier,

icke exponerade eller inspelade;

»film rushes»;

tillbehör till här avsedd utrustning

(ur, stoppur, kompasser, generator-

aggregat, transformatorer, batterier

och ackumulatorer, uppvärmnings-

och ventilationsapparater etc.);

musikinstrument, dräkter, dekora­

tioner och andra teaterrekvisita.

B. Fordon, konstruerade eller sär­

skilt iordningställda för ovan angiv­

na ändamål.

BILAGA C

Annan yrkesutrustning

I. Definition och villkor

1. Definition

I denna bilaga avser uttrycket »an­

nan yrkesutrustning» utrustning av

sådant slag, som icke avses i denna

konventions övriga bilagor, vilken är

nödvändig för att en person, som

besöker ett land för att fullgöra ett

bestämt uppdrag, skall kunna utöva

sitt hantverk eller yrke. Uttrycket in­

begriper icke utrustning, som skall

nyttjas i inrikestrafik eller vid in­

dustriell tillverkning eller einballe-

ring av varor eller, utom när det gäl-

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

the case of hand-tools) för the ex-

ploitation of natural resources, for

the construction, repair or mainten-

ance of buildings or for earth moving

and like projects.

2. Conditions of grant of temporarg

admission

The equipment:

(a) shall be owned by a natural

person resident abroad or by a legal

person established abroad;

( b) shall be imported by a natural

person resident abroad or by a legal

person established abroad;

(c) shall be capable of identifica-

tion on re-exportation;

(d) shall be used solely by or under

the personal supervision of the visit-

ing person.

II. Illustrative list

A. Equipment for erection, testing,

commissioning, checking, control,

maintenance or repair of machinery,

plant, means of transport, etc., such

as:

Tools;

Measuring, checking or testing equip-

ment and instruments (temperature,

pressure, distance, height, surface,

speed, etc.) including electrical in­

struments (voltmeters, ammeters,

measuring cables, comparators, trans-

formers, recording instruments, etc.)

and jigs;

Apparatus and equipment for taking

photographs of machines and plant

during or after erection;

Apparatus for survey of ships.

B. Equipment necessary for busi-

nessmen, business efficiency consul-

tants, productivity experts, account-

ants and members of similar profes­

sions, such as:

Typewriters;

Sound transmitting, recording or re-

producing apparatus;

Calculating instruments and appara­

tus.

ler handverktyg, för utnyttjande av

naturtillgångar, för uppförande, re­

paration eller underhåll av byggna­

der, för jordarbeten eller liknande

arbeten.

2. Villkor för att temporär inför­

sel skall medgivas

Utrustningen:

a) skall tillhöra en fysisk person,

som är bosatt utomlands, eller en ju­

ridisk person, som är etablerad utom­

lands;

b) skall införas av en fysisk per­

son, som är bosatt utomlands, eller

av en juridisk person, som är etab­

lerad utomlands;

c) skall kunna identifieras vid

återutförseln;

d) skall användas endast av den

besökande personen eller under hans

personliga överinseende.

II. Exempelförteckning

A.

Utrustning för uppförande,

provning, igångsättande, kontroll,

underhåll eller reparation av maski­

ner, maskinanläggningar, transport­

medel etc., såsom :

verktyg;

utrustning och instrument för mät­

ning eller kontroll (av temperatur,

tryck, avstånd, höjd, yta, hastighet

etc.), elektriska instrument härun­

der inbegripna (volt- och ampere­

metrar, mätkablar, komparatorer,

transformatorer, registrerande in­

strument etc.) ävensom jiggar;

apparater och utrustning för fotogra­

fering av maskiner eller maskinan­

läggningar under eller efter deras

uppförande;

apparater för besiktning (klassning)

av fartyg.

B. Utrustning, nödvändig för af­

färsmän, rationaliserings-, produkti­

vitets- eller bokföringsexperter eller

för personer, som utöva liknande yr­

ken, såsom:

skrivmaskiner;

apparater för sändning, upptagning

eller återgivning av ljud;

räkneinstrument och räkneappara-

ter.

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

57

C. Equipment necessary för experts

undertaking topographical surveys or

geophysical prospecting work, such

as:

Measuring instruments and appara-

tus;

Drilling equipment;

Transmission and communication

equipment.

D. Instruments and apparatus nec­

essary for doctors, surgeons, vete-

rinary surgeons, midwives and mem-

bers of similar professions.

E. Equipment necessary for arche-

ologists, paleontologists, geographers,

zoologists and other scientists.

F. Equipment necessary for enter-

tainers, theatre companies and or-

chestras, including all artides used

for public or private performances

(musical instruments, costumes, sce-

nery, animals, etc.).

G. Equipment necessary for lec-

turers to illustrate their lectures.

H. Vehicles designed or specially

adapted for the purposes specified

above, such as mobile inspection

units, travelling workshops and trav-

elling laboratories.

C. Utrustning nödvändig för ex­

perter, som utföra topografiska mät­

ningar eller geofysisk prospektering,

såsom:

instrument och apparater för mät­

ning;

borrutrustning;

apparater för sändning eller mottag­

ning.

D. Instrument och apparater nöd­

vändiga för läkare, veterinärer, barn­

morskor eller för personer, som ut­

öva liknande yrken.

E. Utrustning nödvändig för ar­

keologer, paleontologer, geografer,

zoologer eller andra vetenskapsmän.

F. Utrustning nödvändig för artis­

ter, teatersällskap eller orkestrar,

däri inbegripet samtliga artiklar an­

vända vid offentliga eller privata fö­

reställningar (musikinstrument, dräk­

ter, dekorationer, djur etc.).

G. Utrustning nödvändig för före­

läsare för att illustrera föreläsning­

arna.

H. Fordon, konstruerade eller sär­

skilt iordningställda för ovan angiv­

na ändamål, såsom inspektions-,

verkstads- och laboratoriebilar.

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

Bihang B

Customs convention concerning facilities

för the importatioa o£ goods för display

or use åt exhibitions, fairs, meetings or

similar events

PREAMBLE

The States signatory to the present

Convention,

Meeting under the auspices of the

Customs Co-operation Council, in con-

sultation with the United Nations

Economic Commission for Europé

(ECE) and the United Nations Edu-

cational, Scientific and Cultural Or­

ganisation (UNESCO),

Having regard to proposals made

by representatives of international

trade and other interests,

Desiring to facilitate the display of

goods åt exhibitions, fairs, meetings,

or similar events of a commercial,

technical, religious, educational,

scientific, cultural or charitable na-

ture.

Convinced that the adoption of ge­

neral rules on the Customs treatment

of such goods would afford con-

siderable advantages to international

trade and promote the international

exchange of ideas and knowledge,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purposes of the present

Convention:

(a) the term “event” means:

1. a trade, industrial, agricultural

or crafts exhibition, fair, or similar

show or display; or

(Översättning)

Tullkonvention rörande lättnader vid in­

försel av varor, avsedda att visas eller an­

vändas vid utställningar, mässor, möten

eller liknande evenemang

INLEDNING

De stater, som undertecknat denna

konvention,

vilka mötts under beskydd av Rå­

det för samarbete på tullområdet i

samverkan med Förenta Nationernas

ekonomiska kommission för Europa

(ECE) och Förenta Nationernas or­

ganisation för uppfostran, vetenskap

och kultur (UNESCO),

vilka tagit i beaktande de förslag

som gjorts av den internationella

handelns representanter och andra

intresserade,

vilka önska underlätta visandet av

varor på utställningar, mässor, möten

eller liknande evenemang av kom­

mersiell, teknisk, religiös, uppfostran­

de, vetenskaplig, kulturell eller filan­

tropisk karaktär,

vilka äro övertygade om att anta­

gandet av allmänna regler rörande

behandlingen i tullhänseende av så­

dana varor skulle erbjuda den inter­

nationella handeln väsentliga fördelar

och främja det internationella utby­

tet av åsikter och kunskaper,

hava överenskommit följande:

KAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

I denna konvention gälla följande

definitioner:

a) Uttrycket »evenemang» avser:

1. handels-, industri-, jordbruks-

och hantverksutställningar samt mäs­

sor och visningar av liknande karak­

tär;

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

59

2. an exhibition or meeting which

is primarily organised for a charita-

ble purpose; or

3. an exhibition or meeting which

is primarily organised to promote anv

branch or learning, art, craft, sport

or scientific, educational or cultural

activity, to promote friendship be-

tween peoples, or to promote religious

knowledge or worship; or

4. a meeting of representatives of

any international organisation or in-

ternational group of organisations; or

5. a representative meeting of an

official or commemorative eharacter;

except exhibitions organised for pri­

vate purposes in shops or business

premises with a view to the sale of

foreign goods;

(b) the term “import duties” means

Customs duties and all other duties

and taxes payable on, or in connec-

tion with importation and shall in-

clude all internal taxes and excise

duties chargeable on imported goods,

but shall not include fees and charges

which are limited in amount to the

approximate cost of services rendered

and do not represent an indirect pro-

tection to domestic products or a

taxation of imports för fiscal pur­

poses;

(c) the term “temporary admis-

sion” means temporary importation

free of import duties and free of im­

port prohibitions and restrictions,

subject to re-exportation;

(d) the term “the Council” means

the Organisation set up by the Con-

vention establishing a Customs Co-

operation Council, done åt Brussels

on 15th December 1950;

(e) the term “person” means both

natural and legal persons, unless the

context otherwise requires.

2. utställningar och möten, som or­

ganiserats huvudsakligen för välgö­

rande ändamål;

3. utställningar och möten, som or­

ganiserats huvudsakligen i syfte att

främja vetenskap, teknik, hantverk,

konst, uppfostran, kultur, sport, reli­

gionskunskap eller religionsutövning

eller att främja vänskapen mellan

folken;

4. möten mellan representanter för

internationella organisationer eller

sammanslutningar; samt

5. minnesfester och officiella fest­

ligheter;

allt dock med undantag för utställ­

ningar, i privat syfte anordnade i bu­

tiker eller affärslokaler för att sälja

utländska varor.

b) Uttrycket »importavgifter» avser

tullar och alla andra avgifter och

skatter, som erläggas vid eller i sam­

band med import, och skall inbegripa

alla interna skatter och acciser, som

åvila importerade varor; det skall

dock icke omfatta avgifter och påla­

gor, som begränsas till de ungefärliga

kostnaderna för lämnade tjänster och

som icke utgöra indirekt skydd för

inhemska produkter eller beskattning

av importen i fiskalt syfte.

c) Uttrycket »temporär införsel»

avser tillfällig införsel fri från im­

portavgifter och från införselförbud

och införselbegränsningar under vill­

kor att återutförsel äger rum.

d) Uttrycket »Rådet» avser den or­

ganisation, som upprättats genom

konventionen angående upprättande

av ett råd för samarbete på tullom­

rådet avslutad i Bryssel den 15 de­

cember 1950.

e) Uttrycket »person» avser såväl

fysisk som juridisk person, såvida

icke annat framgår av samman­

hanget.

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

CHAPTER II

Temporary Admission

Artide 2

1. Temporary admission shall

be granted to:

(a) goods intended for display or

demonstration åt an event;

(b) goods intended for use in con-

nection with the display of foreign

products åt an event, including:

(i) goods necessary för the pur-

pose of demonstrating foreign ma-

chinery or apparatus to be displayed,

(ii) construction and decoration

material, including electrical fittings,

for the temporary stands of foreign

exhibitors,

(iii) advertising and demonstration

material which is demonstrably publi-

city material for the foreign goods

displayed, for example, sound re-

cordings, films and lantern slides, as

well as apparatus for use therewith;

(c) equipment including interpre­

tation apparatus, sound recording

apparatus and films of an educatio-

nal, scientific or cultural character

intended for use åt international

meetings, conferences or congresses.

2. The facilities referred to in para-

graph 1 of this Article shall be grant­

ed provided that:

(a) the goods are capable of identi-

fication on re-exportation;

(b) the number or quantity of

identical articles is reasonable having

regard to the purpose of importation;

(c) the Customs authorities of the

country of temporary importation

are satisfied that the conditions of

the present Convention shall be ful­

filled.

Article 3

Unless the national laws and re-

gulations of the country of tempo­

rary importation so permit, goods

granted temporary admission shall

not, whilst they are the subject of the

KAPITEL II

Temporär införsel

Artikel 2

1. Temporär införsel skall medgi­

vas för:

a) varor, avsedda att visas eller de­

monstreras vid ett evenemang;

b) varor, avsedda att användas i

samband med att utländska produk­

ter visas vid ett evenemang, såsom:

i) varor, nödvändiga för att de­

monstrera utländska utställda maski­

ner eller apparater,

ii) konstruktions- och dekorations-

material för utländska utställares till­

fälliga stånd, elektrisk utrustning

härunder inbegripen,

iii) reklam- och demonstrations-

materiel, som uppenbarligen är av­

sedd att användas för att göra reklam

för de utländska utställda varorna,

såsom grammofonskivor, ljudband,

filmer och skioptikonbilder samt er­

forderlig apparatur för deras nytt­

jande;

c) utrustning — härunder inbegri­

pet tolkningsanläggningar, ljudupp­

tagningsapparater samt filmer av un­

dervisnings-, vetenskaplig eller kul­

turell karaktär — avsedd att nyttjas

vid internationella möten, konferen­

ser eller kongresser.

2. De lättnader, som avses i mo­

ment 1 ovan, skola beviljas på villkor

att:

a) varorna kunna identifieras vid

återutförseln;

b) kvantiteten av identiska artiklar

befinnes vara rimlig med hänsyn till

ändamålet med införseln;

c) tullmyndigheten i införsellandet

anser, att denna konventions villkor

komma att iakttagas.

Artikel 3

Med mindre införsellandets författ­

ningar medgiva det få icke varor, för

vilka temporär införsel medgivits, så

länge de åtnjuta i denna konvention

avsedda lättnader,

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1968

61

facilities granted under the present

Convention:

(a) be loaned, or uscd in any way

for hire or reward; or

(b) be removed from the place of

the event.

Article 4

1. Goods granted temporary admis-

sion shall be re-exported within six

months from the date of importation.

However Customs authorities of the

country of temporary importation

may, with due regard to the circum-

stances and in particular the dura-

tion and nature of the event, require

that the goods be re-exported within

a shorter period which shall, never-

theless, extend åt least one month

after the termination of the event.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1 of this Article the

Customs authorities shall allow such

goods which are to be displayed or

used åt a subsequent event to remain

within the country of temporary im­

portation, subject to compliance with

such conditions as may be required

by the laws and regulations of that

country and provided that the goods

are re-exported within one year of the

date of importation.

3. For valid reasons the Customs

authorities may, within the limits laid

down by the laws and regulations

of the country of temporary im­

portation, either grant longer periods

than those provided for in paragraphs

1 and 2 of the present Article or

extend Ihc initial period.

4. When goods granted temporary

admission cannot be re-exported as a

result of a seizurc, other than a sei-

zure made åt the suit of private

persons, the requirement of re-export-

ation provided for in this Article

shall be suspended for the duration

of the seizure.

a) utlånas, uthyras eller nyttjas

mot vederlag; eller

b) avlägsnas från platsen för eve­

nemanget.

Artikel 4

1. Varor, för vilka temporär inför­

sel medgivits, skola återutföras inom

sex månader från införseldagen. Tull­

myndighet i införsellandet äger lik­

väl kräva, med vederbörligt beaktan­

de av omständigheterna och särskilt

evenemangets varaktighet och art, att

varorna återutföras inom eu kortare

tidsfrist, vilken dock skall omfatta

åtminstone en månad efter evene­

mangets slut.

2. Oavsett bestämmelserna i mo­

ment 1 av denna artikel skall tull­

myndighet medgiva, att varor, som

skola visas eller användas vid ett se­

nare evenemang, få kvarbliva i inför­

sellandet under förutsättning att de

villkor, som kunna krävas enligt lan­

dets författningar, iakttagas samt att

varorna återutföras inom ett år från

dagen för införseln.

3. Då giltiga skäl därför finnas, må

tullmyndighet, antingen medgiva

längre tidrymder än dem som före­

skrivits i moment 1 och 2 av denna

artikel eller förlänga den först bevil­

jade tidrymden, allt inom de gränser,

som fastställts i införsellandets för­

fattningar.

4. När varor, för vilka temporär in­

försel medgivits, icke kunna återut­

föras på grund av beslag, kvarstad

eller liknande åtgärd av annan art än

den, som ägt rum på hemställan av

enskild part, skall det i denna artikel

uppställda kravet på återutförsel upp­

skjutas, så länge nämnda åtgärd

varar.

Article 5

Artikel 5

1. Notwithstanding the require- 1. Oavsett den fordran på återul-

ment of re-exportation laid down by försel, som angives i denna konven-

the present Convention, the re-ex- tion, skall det icke krävas återutför-

5 llihang till riksdagens protokoll 1963. t samt. Å r 123

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

portation of badly damaged goods,

goods of little value and perishable

goods, shall not be required, provided

that the goods:

(a) are subjected to the import

duties to which they are liable; or

(b) are abandoned free of all ex-

pense to the Exchequer of the country

into which they were temporarily

imported; or

(c) are destroyed, under official

supervision, without expense to the

Exchequer of the country into which

they were temporarily imported;

as the Customs authorities may re-

quire.

2.

Goods granted temporary ad-

mission may be disposed of other-

wise than by re-exportation, and in

particular may be taken into home

use, subject to compliance with the

conditions and formalities applicable

under the laws and regulations of

the country of temporary importation

in respect of such goods imported

directly from abroad.

CHAPTER III

Waiver of import duties

Artide 6

1. Unless a reservation has been

notified in respect of certain goods

under the terms of Article 23 of the

present Convention, import duties

shall not be levied and import prohi-

bitions and restrictions shall be

waived, and where temporary admis-

sion has been granted re-exportation

shall not be required, in respect of

the following goods:

(a) Small samples which are re­

presentative of foreign goods display-

ed åt an event, including such sam­

ples of foods and beverages, either

imported in the form of such samples

or produced from imported bulk ma­

terials åt that event, provided that:

(i) they are supplied free of charge

from abroad and are used solely for

distribution free of charge to the

sel av svårt skadade varor, varor av

ringa värde eller lättförstörda va­

ror, under villkor att varorna enligt

tullmyndighetens bestämmande:

a) beläggas med vederbörliga im­

portavgifter; eller

b) utan ersättning överlåtas å stats­

verket i det land, till vilket varorna

tillfälligt införts; eller

c) under offentlig kontroll förstö­

ras utan kostnad för statsverket i

det land, till vilket varorna tillfälligt

införts.

2. Varor, för vilka temporär inför­

sel medgivits, skola kunna disponeras

på annat sätt än för återutförsel, och

i synnerhet skola de kunna kvarstad

na i landet under förutsättning att de

villkor och formaliteter iakttagas,

som enligt införsellandets författ­

ningar äro tillämpliga å sådana varor,

när de införas direkt från utlandet.

KAPITEL III

Befrielse från importavgifter

Artikel 6

1. I den mån förbehåll icke an­

mälts beträffande vissa varor enligt

villkoren i artikel 23 av denna kon­

vention skola importavgifter icke ut­

tagas, införselförbud och införselbe­

gränsningar icke tillämpas och, om

temporär införsel medgivits, återut­

försel icke krävas för följande varor:

a) små prov, som äro representa­

tiva för de utländska varor, som visas

vid ett evenemang, härunder inbe­

gripna dylika prov på livsmedel eller

drycker, införda i form av sådana

prov eller vid evenemanget i fråga

framställda av i bulk införda varor,

under villkor att:

i) de levereras gratis från utlandet

och endast användas för gratisutdel­

ning till besökare av evenemanget för

63

Kungl. Mnj.ts proposition nr 128 är 1963

visiting public åt the event, för indi-

vidual use or consumption by the

persons to whom they are distributed,

(ii) they are idenlifiable as ad-

vertising saniples and are individu-

ally of little value,

(iii) they are unsuitable for coin-

inercial purposes and are, where ap-

propriate, packed in quantities ap-

preciably smaller than the smallest

retail package,

(iv) saniples of foods and beverages

which are not distributed in packs

as provided for in (iii) above are

consumed åt the event, and

(v) the aggregate vallie and quanti-

ty of the saniples are, in the opinion

of the Customs authorities of the

country of importation, reasonable

having regard to the nature of the

event, the number of visitors to it and

the extent of the cxhibitor’s partici-

pation therein;

(b) Goods imported solely for de­

monstration or for the purpose of

demonstrating the operation of a

forcign machine or apparatus dis-

played åt an event and consumed or

destroyed in the course of such de­

monstration, provided that the aggre­

gate value and quantity of such goods

are, in the opinion of the Customs

authorities of the country of im­

portation, reasonable having regard

to the nature of the event, the number

of visitors to it and the extent of the

exhibitor’s participation therein;

(c) Products of low value used up

in constructing, furnishing or deco-

rating the temporary stands of for-

eign exhibitors åt an event, such as

paint, varnish and wallpaper;

(d)

Printed matter, catalogues,

trade notices, price lists, advertising

posters, calendars, whether or not

illuslrated, and unframed photo-

graphs, which are demonstrably pub-

1 icity material for the foreign goods

displayed åt an event, provided that:

(i) they are supplicd free of charge

from abroad and are used solely for

distribution free of charge to the

visiting public åt the event, and

(ii) the aggregate value and quanti-

att användas eller konsumeras av de

personer, till vilka de utdelats,

ii) de äro igenkännliga såsom re­

klamprov och vart och ett av ringa

värde,

iii) de äro olämpliga för kommer­

siellt ändamål och i förekommande

fall förpackade i kvantiteter, som äro

märkbart mindre än minsta detalj-

handelsförpackning,

iv) prov på livsmedel eller drycker,

vilka icke utdelas i sådana förpack­

ningar, varom stadgas i iii) ovan,

komsumeras vid evenemanget, samt

v) provens totala värde och mängd

enligt uppfattningen hos tullmyndig­

heten i införsellandet äro rimliga med

hänsyn till evenemangets art, antalet

besökare samt omfattningen av ut­

ställarens deltagande;

b) varor, som införas endast för

att demonstreras eller för att demon­

strera, hur en på ett evenemang ut­

ställd utländsk maskin eller apparat

arbetar, och som förbrukas eller för­

störas under demonstrationen, under

villkor att dessa varors totala värde

och mängd enligt uppfattningen hos

tullmyndigheten i införsellandet äro

rimliga med hänsyn till evenemang­

ets art, antalet besökare samt omfatt­

ningen av utställarens deltagande;

c) varor av lågt värde, som förbru­

kas vid uppförande, inredning eller

dekorering av utländska utställares

tillfälliga stånd vid ett evenemang,

såsom färg, fernissa och tapeter;

d) trycksaker, kataloger, prospekt,

prislistor, reklamaffischer, kalendrar

med eller utan illustrationer och oin­

fattade fotografier, uppenbarligen av­

sedda att användas för att göra re­

klam för utländska varor, som visas

vid ett evenemang, under villkor att:

i) de levereras gratis från utlandet

och endast användas för gratisutdel­

ning till besökare av evenemanget;

och

ii) dessa varors totala värde och

64

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

tv of sucli goods are, in the opinion

of the Customs authorities of the

country of importation, reasonable

having regard to the nature of the

event, the number of visitors to it and

the extent of the exhihitor’s partici-

pation therein.

2. The provisions of paragraph 1 of

this Article shall not be applicable

to alcoholic beverages, tobacco goods

and fncls.

Article 7

Files, records, forms and other do-

cuments which are imported för use

as such åt or in connection with in-

ternational meetings, conferences or

congresses, shall be admitted free of

import duties and free of any import

prohibition or restriction.

CHAPTER IV

Simplification of formnlities

Article 8

Each Contracting Party shall re-

duce to a minimum the Customs for-

malities required in connection with

the facilities provided for in the pre­

sent Convention. All regulations con-

cerning such formalities shall be

promptly published.

Article 9

1. In cases where a Contracting

Party requires security for com-

pliance with the conditions governing

the granting of facilities provided for

in the present Convention, the

amount of such security shall not

exceed the amount of the import

duties chargeable by more than 10 %.

2. Such Contracting Parties sliall

endeavour to accept whenever possi-

ble a general security from the or-

ganiser of the event or from any other

person approved by the Customs au­

thorities, in place of individual secu­

rity which might be required under

paragraph 1 of this Article.

mängd enligt uppfattningen hos tull­

myndigheten i införsellandet äro rim­

liga med hänsyn till evenemangets

art, antalet besökare samt omfatt­

ningen av utställarens deltagande.

2. Bestämmelserna i moment 1 av

denna artikel skola icke tillämpas i

fråga om alkoholhaltiga drycker, to-

baksvaror och bränsle.

Artikel 7

Handlingar, register, blanketter och

andra dokument, som införas för att

användas vid eller i samband med

internationella möten, konferenser

eller kongresser, skola vara fria från

importavgifter och från införselför­

bud och införselbegränsningar.

KAPITEL IV

Förenkling av formaliteter

Artikel 8

Varje fördragsslutande part skall

nedbringa de tullformaliteter, som

krävas i samband med lättnaderna

enligt denna konvention, till ett mi­

nimum. Alla bestämmelser rörande

sådana formaliteter skola omgående

offentliggöras.

Artikel 9

1. I fall då fördragsslutande part

kräver säkerhet för att de villkor sko­

la iakttagas, som gälla för att lätt­

naderna enligt denna konvention sko­

la medgivas, skall storleken av sådan

säkerhet icke överstiga summan av

importavgifterna med mer än 10 %.

2.

Sådan fördragsslutande part

skall bemöda sig om att alltid när det

är möjligt godtaga en generell garanti

av den som organiserar evenemanget

eller av annan person, som godkän­

nes av tullmyndigheten, i stället för

den särskilda säkerhet, som kan krä­

vas enligt moment 1 av denna artikel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

65

Artide 10

1. Custonis examination and clear-

ance on the importation and re-

exportation of goods which are to be,

or have been, displayed or used åt

any event shall, whenever possible

and appropriate, be effected åt that

event.

2. Each Contracting Party shall

endeavour, wherever it deems it ap­

propriate in view of the importance

and size of the event, to establish a

Customs office for a reasonable

period within the premises of an

event held within its territory.

3. Goods granted temporary admis-

sion may be re-exported in one or

several consigninents and through any

Customs office open for such opera­

tions, and such re-exportation shall

not be confined to the Customs office

of importation, except in cases where,

with a view to benefiting from a

simplified procedure, the importer

undertakes to re-export his goods

through the Customs office of im­

portation.

CHAPTER V

Miscellaneous provisions

Article 11

Products obtained incidentally dur-

ing the event from temporarily im­

ported goods, as a result of the de­

monstration of displayed machinery

or apparatus, shall be subject to the

provisions of the present Convention.

Article 12

The provisions of the present Con­

vention sel out the minimum fa­

cil itics to be accorded. They do not

prevent the application of greater fa-

cilities which certain Contracting

Parties grant or may grant in fulure

by unilateral provisions or in virtue

of bilateral and multilateral agree-

ments.

Artikel 10

1. Tullundersökning och tullklare-

ring vid införsel och återutförsel av

varor, som skola visas eller användas

eller hava visats eller använts vid ett

evenemang, skola, om så är möjligt

och lämpligt, äga rum på platsen för

evenemanget.

2. Varje fördragsslutande part skall

bemöda sig om att då den så finner

lämpligt med hänsyn till betydelsen

och omfattningen av evenemanget

upprätta en tullavdelning för skälig

tid inom området för evenemanget.

3. Varor, för vilka temporär inför­

sel medgivits, må återutföras i en el­

ler flera sändningar över vilken som

helst tullanstalt, som är öppen för

sådan trafik; återutförseln behöver

således icke äga rum över införsel-

tullanstalten, utom i fall då varuha-

varen för att draga fördel av ett för­

enklat förfaringssätt förbinder sig att

återutföra sina varor över införsel­

tullanstalten.

KAPITEL V

Allmänna bestämmelser

Artikel 11

Produkter, som under ett evene­

mang erhållas av tillfälligt införda

varor som ett sekundärt resultat av

demonstration av utställda maskiner

eller apparater, äro underkastade be­

stämmelserna i denna konvention.

Artikel 12

Bestämmelserna i denna konven­

tion angiva minimilättnader och ute­

sluta icke tillämpning av de större

lättnader, som vissa fördragsslutande

parter medgiva eller komma att med­

giva på grund av unilaterala före­

skrifter eller i kraft av bilaterala eller

multilaterala överenskommelser.

66

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

Artide 13

For the purpose of the present Con-

vention the territories of Contracting

Parties which form a Customs or eco-

nomic union may be taken to be a

single territory.

Article 14

The provisions of the present Con-

vention shall not preclude the applic-

ation of:

(a) national or conventional pro­

visions not of a Customs nature regu-

lating the organisation of events;

(b) prohibitions or restrictions im-

posed under national laws and re-

gulations on grounds of public mora-

lity or order, public security, public

hygiene or health, or for veterinary

or phytopathological considerations,

or relating to the protection of pa­

tents, trade marks and copyrights.

Article 15

Any breacli of the provisions of

the present Convention, any substitu-

tion, false declaration or act having

the effect of causing a person or

goods improperly to benefit from the

facilities provided for in the present

Convention, may render the offender

liable in the country where the of-

fence was committed to the penalties

prescribed by the laws and regula-

tions of that country and to paymenl

of any import duties chargeable.

CHAPTER VI

Final provisions

Article 16

1. The Contracting Parties shall

meet together when necessary in or­

der to consider the operation of the

present Convention and, in particular,

in order to consider measures to

secure uniformity in the interpre­

tation and application of the present

Convention.

Artikel 13

Vid tillämpningen av denna kon­

vention må områden tillhörande för-

dragsslutande parter, som bilda eu

tullunion eller en ekonomisk union,

anses som ett enda land.

Artikel 14

Bestämmelserna i denna konven­

tion skola icke utesluta tillämpningen

av:

a) nationella eller på överenskom­

melser grundade föreskrifter rörande

organiserandet av evenemang, då fö­

reskrifterna icke beröra tullförhål­

landen;

b) förbud eller begränsningar, som

stadgats i nationella författningar av

hänsyn till allmän moral eller ord­

ning, allmän säkerhet, allmän hälso­

vård, av hänsyn till djur- eller växt­

sjukdomar eller avseende skydd av

patent, varumärken eller upphovs­

rätt.

Artikel 15

Varje åtgärd i strid mot denna kon­

ventions bestämmelser, varje utbyte,

varje falsk uppgift eller handling,

som har till följd att en person orik­

tigt kommer att åtnjuta lättnader en­

ligt denna konvention, utsätter den

skyldige, i det land där förseelsen ägt

rum, för straffpåföljd enligt detta

lands författningar och åläggande att

inbetala belöpande importavgifter.

KAPITEL VI

Slutbestämmelser

Artikel 16

1. De fördragsslutande parterna

skola vid förefallande behov mötas

för att dryfta denna konventions ver­

kan och i synnerhet för att dryfta åt­

gärder för att säkerställa likformig­

het i tolkningen och tillämpningen av

konventionen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

67

2. Such meetings shall be convened

by the Secretary General of the Coun-

cil åt the request of any Contracting

Party. Unless the Contracting Parties

otherwise decide, the meetings shall

be held åt the Headcjuarters of the

Council.

3. The Contracting Parties shall

lay down the rules of procedure for

their meetings. Decisions of the Con­

tracting Parties shall be taken by a

majority of not less than two-thirds

of the Contracting Parties present åt

the meeting and voting.

4. The Contracting Parties shall not

take a decision on any matter unless

more than half of them are present.

Article 17

1. Any dispute between Contracting

Parties concerning the interpretation

or application of the present Con­

vention shall so far as possible be

settled by negotiation between them.

2. Any dispute which is not settled

by negotiation shall be referred by the

Contracting Parties in dispute to the

Contracting Parties, meeting in con-

formity with Article 16 of the present

Convention, which shall thereupon

consider the dispute and make recom-

mendations for its settlement.

3. The Contracting Parties in dis­

pute may agree in advance to accept

the recommendations of the Contract­

ing Parties as binding.

Article 18.

1. Any State Member of the Coun­

cil and any State Member of the

United Nations or its specialised

agencies may become a Contracting

Party to the present Convention:

(a) by signing it without reser­

vation of ratification;

(b) by depositing an instrument of

ratification after signing it subject to

ratification: or

(c) by acceding lo it.

2. The present Convention shall be

2. Sådana möten skola samman­

kallas av Rådets generalsekreterare

på begäran av fördragsslutande part.

Såvida icke de fördragsslutande par­

terna annorledes besluta, skola mö­

tena hållas där Rådet har sitt säte.

3. De fördragsslutande parterna

skola fastställa procedurregler för

sina möten. Reslut av de fördragsslu­

tande parterna skola fattas med en

majoritet av minst två tredjedelar av

de fördragsslutande parter, som äro

närvarande och som deltaga i om­

röstningen.

4. De fördragsslutande parterna

skola icke fatta beslut i någon fråga,

såvida icke mer än hälften av dem

äro närvarande.

Artikel 17

1. Varje tvist mellan fördragsslu­

tande parter rörande tolkningen eller

tillämpningen av denna konvention

skall i möjligaste mån biläggas ge­

nom förhandlingar mellan parterna.

2. Varje tvist, som icke bilägges

genom förhandlingar, skall av de tvis­

tande parterna hänskjutas till de för­

dragsslutande parterna, samlade till

möte enligt artikel 16 i konventionen,

vilka skola taga tvisten under över­

vägande och framlägga förslag för

dess biläggande.

3. De tvistande parterna kunna på

förhand överenskomma om att god­

taga de fördragsslutande parternas

förslag.

Artikel 18

1. Stat, som är medlem av Rådet

och stat, som är medlem av Förenta

Nationerna eller dess fackorgan, kan

bliva fördragsslutande part till denna

konvention:

a) genom att underteckna densam­

ma utan förbehåll för ratifikation;

b) genom att deponera ett ratifika­

tionsinstrument efter att hava under­

tecknat den med förbehåll för rati­

fikation; eller

c) genom att ansluta sig till den­

samma.

2. Denna konvention skall till och

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

open until 31st March, 1962, for sig-

nature åt the Headquarters of the

Council in Brussels, by the States re-

ferred to in paragraph 1 of this Ar-

ticle. Thereafter, it shall be open for

their accession.

3. In the case envisaged in para­

graph 1 (b) of lliis Article, the pre­

sent Convention shall be subject to

ratification by the signatory States in

accordance with their constitutional

procedures.

4. Any State, not bcing a Member

of the Organisations referred to in

paragraph 1 of this Article, to which

an invitation to that effect has been

addressed by the Secretary General

of the Council åt the request of the

Contracting Parties, may become a

Contracting Party to the present Con­

vention by acceding thereto after its

entry into force.

5. The instruments of ratification

or accession shall be deposited with

the Secretary General of the Council.

Article 19

1. The present Convention shall

enter into force three months after

five of the States referred to in para­

graph 1 of Article 18 thereof have

signed it without reservation of rati­

fication or have deposited their in­

struments of ratification or accession.

2. For any State ratifying or acced­

ing to the present Convention after

five States have signed it without re­

servation of ratification or have de­

posited their instruments of ratifica­

tion or accession, the present Con­

vention shall enter into force three

months after the said State has de­

posited its instrument of ratification

or accession.

Article 20

1. The present Convention is of

unlimited duration but any Contract­

ing Party may denounce it åt any

time after the date of its entry into

force under Article 19 thereof.

2. The denunciation shall be noti-

fied by an instrument in writing, de-

med den 31 mars 1962 vara öppen

för undertecknande hos Rådet i Brys­

sel av de stater, som angivits i mo­

ment 1 av denna artikel. Därefter

skall den vara öppen för sådana sta­

ters anslutning.

3. I det fall, som avses i moment

1 b) av denna artikel, skall konven­

tionen ratificeras av signatärstaterna

i enlighet med deras konstitutionella

förfarande.

4. Stat, som icke är medlem av de

i moment 1 av denna artikel angivna

organisationerna och till vilken eu

inbjudan har riktats av Rådets gene­

ralsekreterare på begäran av de för-

dragsslutande parterna, kan bliva för-

dragsslutande part i denna konven­

tion genom att ansluta sig till den­

samma efter dess ikraftträdande.

5. Ratifikations- eller anslutnings­

instrumenten skola deponeras hos

Rådets generalsekreterare.

Artikel 19

1. Denna konvention skall träda i

kraft tre månader efter det att fem

av de stater, som angivits i artikel 18

moment 1, undertecknat den utan för­

behåll för ratifikation eller depone­

rat sina ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument.

2. För varje stat, som ratificerar

eller ansluter sig till denna konven­

tion, efter det att fem stater under­

tecknat den utan förbehåll för rati­

fikation eller deponerat sina ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument,

skall konventionen träda i kraft tre

månader efter deponerandet av den­

na stats ratifikations- eller anslut-

ningsdokument.

Artikel 20

1. Denna konvention är icke tids­

begränsad, men varje fördragsslutan-

de part äger uppsäga densamma vid

vilken tidpunkt som helst efter dess

ikraftträdande i enlighet med artikel

19.

2. Uppsägningen skall notifieras

genom en skriftlig handling, som

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

69

posited with the Secretary General of

the Council.

3. The denunciation shall take ef-

fect six months after the receipt of

the instrument of denunciation by the

Secretary General of the Council.

Arlicle 21

1. The Contracting Parties meeting

in conformity with Article 16 of the

present Convention may recommend

amendments thereto.

2. The text of any amendment so

recommended shall be communicated

by the Secretary General of the Coun­

cil to all Contracting Parties, to all

other signatory or acceding States, to

the Secretary General of the United

Nations, and to UNESCO.

3. Within a period of six months

from the date on which the recom­

mended amendment is so communi­

cated, any Contracting Party may in­

form the Secretary General of the

Council:

ta) that it has an objection to the

recommended amendment, or

(b) that, although it intends to

accept the recommended amendment,

the conditions necessary for such

acceptance are not yet fulfilled in its

country.

4. If a Contracting Party sends the

Secretary General of the Council a

communication as provided for in

paragraph 3 (b) of this Article, it

may, so long as it has not notified

the Secretary General of its accept­

ance of the recommended amend­

ment, submit an objection to that

amendment within a period of nine

months following the expiry of the

six-month period referred to in para­

graph 3 of this Article.

5. If an objection to the recom­

mended amendment is stated in ac-

cordance with the terms of para-

graphs 3 and 4 of this Article the

amendment shall be deemed not to

have been acccpted and shall be of

no effeet.

6. If no objection to the recom­

mended amendment in accordance

skall deponeras hos Rådets general­

sekreterare.

3. Uppsägningen blir gällande sex

månader efter det uppsägningsdoku-

mentet mottagits av Rådets general­

sekreterare.

Artikel 21

1. De fördragsslutande parterna,

samlade till möte enligt artikel 16 i

konventionen, äga rekommendera

ändringar i densamma.

2. Texten till varje sålunda rekom­

menderad ändring skall av Rådets

generalsekreterare delgivas alla för­

dragsslutande parter, alla övriga

stater, som undertecknat eller an­

slutit sig till konventionen, Förenta

Nationernas generalsekreterare samt

UNESCO.

3. Inom en frist av sex månader

räknat från den dag, då ändringsför­

slaget utsänts för delgivning kan var­

je fördragsslutande part underrätta

Rådets generalsekreterare:

a) att den framställer erinran mot

den rekommenderade ändringen, eller

b) att, ehuru den ämnar godkänna

den rekommenderade ändringen, de

för godkännandet erforderliga förut­

sättningarna icke ännu föreligga i

dess land.

4. Om fördragsslutande part läm­

nar Rådets generalsekreterare sådan

underrättelse, varom förmäles i mo­

ment 3 b) av denna artikel, äger par­

ten så länge den icke underrättat ge­

neralsekreteraren om sitt godkännan­

de av den rekommenderade ändringen,

framställa eu erinran mot ändringen

inom en frist av nio månader räknat

från utgången av de sex månader,

som angivits i moment 3 av denna ar­

tikel.

5. Om erinran framställes mot den

rekommenderade ändringen enligt be­

stämmelserna i moment 3 och 4 av

denna artikel, skall ändringen anses

såsom icke godkänd och vara utan

verkan.

6. Om erinran mot den rekommen­

derade ändringen icke framställts i

70

Kungl. Maj.ts proposition nr 128 år 1963

with paragraphs 3 and 4 of this Ar­

tide has been stated, the amendment

shall be deemed to have been accepted

as from the date specified below:

(a) if no Contracting Party has

sent a commnnication in accordance

with paragraph 3 (b) of this Article,

on the expiry of the period of six

inonths referred to in paragraph 3;

(b) if any Contracting Party has

sent a communication in accordance

with paragraph 3 (b) of this Article,

on the earlier of the following two

dates:

(i) the date by which all the Con-

tracting Parties which sent such Com­

munications have notified the Secre-

tary General of the Council of their

acceptance of the recommended

amendment, provided that, if all the

acceptances were notified before the

expiry of the period of six months

referred to in paragraph 3 of this

Article, that date shall be taken to

be the date of expiry of the said six-

month period,

(ii) the date of expiry of the nine-

month period referred to in para­

graph 4 of this Article.

7. Any amendment deemed to be

accepted shall enter into force six

months after the date on which it was

deemed to be accepted.

8. The Secretary General of the

Council shall, as soon as possible,

notify all Contracting Parties of any

objection to the recommended amend­

ment made in accordance with para­

graph 3 (a), and of any communi­

cation received in accordance with

paragraph 3 (b), of this Article. He

shall subsequently inform all the

Contracting Parties whether the Con­

tracting Party or Parties which have

sent such communication raise an ob­

jection to the recommended amend­

ment or accept it.

9. Any State ratifying or acceding

to the present Convention shall be

deemed to have accepted any amend-

ments thereto which have entered

into force åt the date of deposit of

enlighet med moment 3 och 4 av den­

na artikel, skall ändringen anses hava

godkänts vid nedan angiven tid­

punkt:

a) om icke någon fördragsslutande

part lämnat generalsekreteraren un­

derrättelse i enlighet med moment 3

b) av denna artikel, vid utgången av

den i moment 3 angivna fristen å sex

månader;

b) om fördragsslutande part läm­

nat generalsekreteraren underrättelse

i enlighet med moment 3 b) av denna

artikel, vid den tidigast infallande av

följande två tidpunkter:

i) den tidpunkt då samtliga för­

dragsslutande parter, som lämnat så­

dan underrättelse, meddelat Rådets

generalsekreterare att de godkänt den

rekommenderade ändringen, dock att

om alla godkännanden meddelats före

utgången av den frist å sex månader,

som angivits i moment 3 av denna

artikel, denna tidpunkt skal! anses

vara dagen för utgången av sagda

frist å sex månader;

ii) den tidpunkt då den frist å nio

månader, som angivits i moment 4

av denna artikel, utgått.

7. Varje ändring, som anses god­

känd, skall träda i kraft sex månader

efter den tidpunkt, då den ansågs

godkänd.

8. Rådets generalsekreterare skall

snarast möjligt underrätta alla för­

dragsslutande parter om varje erin­

ran mot den rekommenderade änd­

ringen, som framställts i enlighet med

moment 3 a), och om varje underrät­

telse mottagen i enlighet med moment

3 b) av denna artikel. Han skall se­

dan underrätta samtliga fördragsslu­

tande parter, huruvida fördragsslu­

tande part eller parter, som lämnat

sådan underrättelse, framställa erin­

ran mot den rekommenderade änd­

ringen eller godkänna densamma.

9. Varje stat, som ratificerar eller

ansluter sig till denna konvention,

skall anses hava godkänt alla änd­

ringar i konventionen, som trätt i

kraft den dag då dess ratifikations­

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1968

71

its instrument of ratification or ac-

cession.

Article 22

1. Any State may, åt the time of

signing the present Convention

without reservation of ratification, or

of depositing its instrument of ratifi­

cation or accession or åt any time

thereafter, declare by notification

given to the Secretary General of the

Council that the present Convention

shall extend to all or any of the terri-

tories for whose international rela­

tions it is responsible and the Con­

vention shall extend to the territories

named in the notification three

months after the date of the receipt

thereof by the Secretary General of

the Council but not before the Con­

vention has entered into force for the

State concerned.

2. Any State which has made a

declaration under paragraph 1 of this

Article extending the present Con­

vention to any territory for whose in­

ternational relations it is responsible

may notify the Secretary General of

the Council, in accordance with the

provisions of Article 20 of the present

Convention, that the territory in

question will no longer apply the Con­

vention.

Article 23

1. Any State may declare åt the

time of signing, ratifying or acceding

to the present Convention, or notify

the Secretary General of the Council

after becoming a Contracting Party

to the Convention, that it does not

consider itself bound hy the provi­

sions of Article 6, paragraph 1 (a),

of the present Convention. Such de-

clarations or notifications shall sti-

pulate the specific goods in respect

of which the reservation is made.

Notifications addressed to the Secre­

tary General shall take effecl on the

ninetieth day after their receipt hy

the Secretary General.

2. If a Contracting Party cnlers a

reservation under paragraph t of this

eller anslutningsinstrument depone­

ras.

Artikel 22

1. Varje stat äger att vid underteck­

nandet av denna konvention utan för­

behåll för ratifikation eller vid depo-

neringen av sitt ratifikations- eller

anslutningsinstrument eller när som

helst därefter genom eu notifikation

till Rådets generalsekreterare förkla­

ra, att denna konvention skall äga

tillämpning på samtliga eller något

av de områden, för vilkas internatio­

nella angelägenheter staten är ansva­

rig; konventionen skall bliva tillämp­

lig på det eller de i notifikationen

angivna områdena tre månader efter

den dag, då Rådets generalsekretera­

re mottagit notifikationen, dock icke

innan konventionen trätt i kraft för

staten i fråga.

2. Varje stat, som i enlighet med

moment 1 av denna artikel avgivit

förklaring om utsträckning av denna

konvention att gälla område, för vars

internationella angelägenheter den är

ansvarig, kan notifiera Rådets gene­

ralsekreterare i enlighet med bestäm­

melserna i artikel 20 i konventionen

om att området i fråga icke längre

kommer att tillämpa konventionen.

Artikel 23

1. Varje stat äger att vid underteck­

nande eller ratifikation av denna kon­

vention eller vid anslutning till den­

samma förklara eller, efter att hava

blivit fördragsslutande part till den­

na konvention, genom notifikation

underrätta Rådets generalsekretera­

re, att den icke anser sig bunden av

bestämmelserna i artikel 0 moment

1 a) av konventionen. Sådana för­

klaringar eller notifikationer skola

tydligt angiva beträffande vilka varor

förbehållet göres. Til! generalsekrete­

raren ställda notifikationer bliva gäl­

lande på nittionde dagen efter det att

generalsekreteraren mottagit dem.

2. Om fördragsslutande part anmä­

ler förbehåll enligt moment 1 av den-

72

Kungl. Maj. ts proposition nr 128 år 1963

Artide, the other Contracting Parties

shall not be bound, in relation to that

Contracting Party, by Artide 6, para-

graph 1 (a), of the present Conven­

tion in respect of the goods specified

in that reservation.

3. Any Contracting Party having

entered a reservation as provided for

in paragraph 1 of this Artide may åt

any time withdraw such reservation

by notifying the Secretary General of

the Council.

4. No other reservation to the pre­

sent Convention shall be permitted.

Artide 24

The Secretary General of the Coun­

cil shall notify all Contracting Par­

ties, the other signatory and acceding

States, the Secretary General of the

United Nations, and UNESCO of:

(a) signatures, ratifications and ac-

cessions under Artide 18 of the pre­

sent Convention;

(b) the date of entry inlo force of

the present Convention in accordance

with Artide 19;

(c) denunciations and declarations

under Artide 20;

(d) any amendment deemed to

have been accepted in accordance

with Artide 21 and the date of its

entry into force;

(e) declarations and notifications

received in accordance with Artide

22

;

(f) declarations and notifications

made in accordance with Artide 23,

paragraphs 1 and 3, and the date on

which reservations or withdrawals of

reservations enter into force.

Artide 25

In accordance with Artide 102 of

the Charter of the United Nations,

the present Convention shall be re­

gistered with the Secretariat of the

United Nations åt the request of the

Secretary General of the Council.

In witness whereof the undersigned

plenipotentiaries have signed the

present Convention.

Done åt Brussels this eighth day of

na artikel, skola övriga fördragsslu-

tande parter gentemot denna för-

dragsslutande part icke vara bundna

av artikel 6 moment 1 a) i konventio­

nen beträffande i förbehållet angivna

varor.

3. Varje fördragsslutande part, som

anmält förbehåll i enlighet med mo­

ment 1 av denna artikel, äger att när

som helst återkalla detsamma genom

en till generalsekreteraren ställd noti-

fikation.

4. Något annat förbehåll till denna

konvention är icke tillåtet.

Artikel 24

Rådets generalsekreterare skall un­

derrätta samtliga fördragsslutande

parter, övriga stater som underteck­

nat eller anslutit sig till konventio­

nen, Förenta Nationernas generalsek­

reterare samt UNESCO om:

a) undertecknande, ratifikation och

anslutning jämlikt artikel 18 i kon­

ventionen ;

b) dagen för denna konventions

ikraftträdande i enlighet med artikel

19;

c) uppsägningar och anmälningar

jämlikt artikel 20;

d) ändringar, som anses hava god­

känts i enlighet med artikel 21 och

dagen för deras ikraftträdande;

e) förklaringar och notifikationer,

mottagna i enlighet med artikel 22;

f) förklaringar och notifikationer,

gjorda i enlighet med artikel 23, mo­

ment 1 och 3, och dagen då förbehåll

eller återkallande av förbehåll träder

i kraft.

Artikel 25

I enlighet med artikel 102 i Fören­

ta Nationernas stadga skall denna

konvention registreras hos Förenta

Nationernas sekretariat på begäran

av Rådets generalsekreterare.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade befullmäktigade ombud un­

dertecknat denna konvention.

Som skedde i Bryssel den åttonde

Kungl. Maj:ts proposition nr 128 år 1963

73

June nineteen hundred and sixty-

one, in the English and French

languages, both texts being equally

authentic, in a single original which

shall be deposited with the Secretary

General of the Council who shall

transmit certified copies to all the

States referred to in Article 18, para-

graph 1, of the present Convention.

juni nittonhundrasextioett, på engels­

ka och franska språken, vilka båda

texter äga lika vitsord, i ett enda ori­

ginal, vilket skall deponeras hos Rå­

dets generalsekreterare, som skall

översända bestyrkta avskrifter till

alla de stater, som angivits i artikel

18 moment 1 av konventionen.

Stockholm

1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 630397