Prop. 1963:16

('angående förslag till för\xad ordning med provisoriska bestämmelser rörande utbild\xad ningstiden för vissa värnpliktiga',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 16 år 1963

1

Nr 16

Kungl. Maj. ts proposition till riksdagen angående förslag till för­

ordning med provisoriska bestämmelser rörande utbild­ ningstiden för vissa värnpliktiga; given Stockholms slott den 28 december 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till förordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att repetitionsövningarna vid armén, kustartille­ riet och flygvapnet skall under tiden den 1 juli 1963—den 30 juni 1965 kunna ges differentierad längd.

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 saml. Nr 16

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 16 år 1963

Förslag

till

Förordning med provisoriska bestämmelser rörande

utbildningstiden för vissa värnpliktiga

Härigenom förordnas, att beträffande utbildningstiden för vissa värn­ pliktiga skall gälla följande avvikelse från bestämmelserna i 27 § 1 mom. värnpliktslagen den 30 december 1941 (nr 967)k

Konungen äger förordna om minskning av tiden för repetitionsövning, som den 1 juli 1963—den 30 juni 1965 påbörjas av värnpliktig tilldelad armén, kustartilleriet eller flygvapnet. För sådan värnpliktig, som fullgjort under angiven tid påbörjad repetitionsövning med minskat dagantal, skall den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas med motsvarande antal dagar.

1 Senaste lydelse, se SFS 1960:354.

Kungl. Maj.ts proposition nr 16 år 1963

3

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 december 1962.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråd­

en S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

änge

, L

indholm

, K

ling

, S

kog

­

lund

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, H

olmqvist

,

A

spling

.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om längden av repetitionsövningarna vid armén, kustartilleriet och flygvapnet samt anför därvid följande.

Varje värnpliktig, som tilldelats armén eller kustartilleriet, är skyldig att under sin värnpliktstid fullgöra tre repetitionsövningar, envar om 30 dagar. För flottans del förekommer icke repetitionsövningar annat än för några begränsade kategorier. Flygvapnet tilldelade värnpliktiga, som icke uttagits för underofficers- eller officersutbildning, fullgör högst fyra repetitionsövningar om sammanlagt 90 dagar. Flertalet av flygvapnets värnpliktiga fullgör dock endast en repetitionsövning om 30 dagar eller motsvarande tid uppdelad på två 15-dagars övningar. Värnpliktig, som till­ delats armén, kustartilleriet eller flygvapnet och som genomgått befälsut- bildning eller eljest krigsplacerats som befäl, fullgör i anslutning till varje repetitionsövning en befälsövning om tio dagar eller, om repetitionsövningen omfattar 15 dagar, en befälsövning om fem dagar. För sådan värnpliktig, som genomgått underofficers- eller officersutbildning eller som utan att ha genomgått angiven utbildning krigsplacerats som underofficer eller officer, har 1960 års riksdag dessutom beslutat om två obligatoriska särskilda be- fälsövningar, envar om 15 dagar.

Enligt förordningen den 9 mars 1962 (nr 52) med provisoriska bestäm­ melser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga, vilken tillkommit för att möjliggöra försöksverksamhet med repetitionsövningar av differen­ tierad längd (prop. 1962: 28; L2U 5; rskr. 89), äger Kungl. Maj:t förordna om minskning av tiden för repetitionsövning, som den 1 maj 1962—den 30 juni 1963 påbörjas av värnpliktig tilldelad armén, kustartilleriet eller flygvapnet. I förordningen föreskrives vidare att den sammanlagda tjänst­ göringstiden för sådan värnpliktig, som fullgjort under angiven tid påbör­

4

jad repetitionsövning med minskat dagantal, skall minskas med motsva­ rande antal dagar.

Chefen för armén har i skrivelse den 5 december 1962 uttalat att försöks­ verksamhet, som förutsattes vid tillkomsten av nämnda förordning, ge­ nomförts med krigsförband ur samtliga truppslag vid armén under som­ maren och hösten 1962 samt att försöken givit värdefulla erfarenheter.

Enligt chefen för armén kan det — beroende på resultaten av försöken, vilka nu bearbetas — visa sig önskvärt att genomföra kompletterande prov under budgetåret 1963/64. Chefen för armén föreslår därför att bestämmelserna i förordningen får gälla även under kommande budgetår.

Chefen för marinen har i skrivelse den 14 november 1962 uttalat att för­ sök med förkortade repetitionsövningar ägt rum vid Stockholms kustartil­ leriförsvar under hösten 1962 och att sådana försök avses skola anordnas vid kustartilleriförsvar även under våren 1963. För att erhålla säkra vär­ den för en framtida bedömning och då resultaten av försöken innevarande budgetår möjligen kan utrusa att vissa principer m. m. behöver prövas yt­ terligare föreslår chefen för marinen i likhet med chefen för armén att möj­ ligheter skapas för fortsatt försöksverksamhet under nästkommande bud­ getår. Framställning av enahanda innebörd har avgivits av chefen för flyg­ vapnet den 27 december 1962.

1960 års värnpliktsutredning har den 19 december 1962 avgivit utlåtande över chefens för armén framställning och därvid anfört i huvudsak föl­ jande.

Som framgår av nu ifrågavarande framställning av chefen för armén föreligger behov för armén att kunna bedriva försök med repetitionsöv­ ningar även under tiden den 1 juli 1963—den 30 juni 1964. Utredningen — som tidigare under hand överlagt härom med företrädare för chefen för armén — förutsätter, att dessa försök skall avse att ytterligare pröva den praktiska utformningen och genomförandet av ett system med i förhållan­ de till nuläget fler och kortare repetitionsövningar. Utredningen tillstyrker, att möjlighet beredes för fortsatta försök med förkortade repetitionsöv­ ningar under föreslagen tid. Därvid utgår utredningen från att en eventuell förlängning av förordningens giltighetstid får gälla även kustartilleriet och flygvapnet.

I anslutning till det anförda vill utredningen beröra frågan om behov av försök efter den 30 juni 1964. Det kan enligt utredningens mening inte ute­ slutas att behov kan föreligga av att utsträcka giltighetstiden för nu till­ styrkta provisoriska bestämmelser till även viss tid efter den 30 juni 1964. Utredningen ifrågasätter om det icke vore lämpligt att redan nu öppna möjlighet härför genom att ge den nya förordningen längre giltighetstid än ett år.

Departementschefen

I propositionen 1962: 28 uttalade jag, att repetitionsövningarna av bered- skapsskäl borde utspridas och i flertalet fall ha en längd av 30 dagar. Sam­

Kungl. Maj.ts proposition nr i6 år 1963

Kungl. \Iaj:ts proposition nr 16 år 1963

5

tidigt framhöll jag angelägenheten av att den påbörjade försöksverksam­ heten avseende repetitionsövningarna icke avbröts. En fortsatt försöksverk­ samhet syntes mig nödvändig för att ge 1960 års värnpliktsutredning erfor­ derligt underlag till ett av utredningen antytt förslag till omläggning av repetitionsövningssystemet, vilket enligt utredningen innebar kortare re- petitionsövningar och kortare intervall mellan övningarna men samtidigt ett utökat antal övningar. Försöksverksamheten borde enligt min mening omfatta värnpliktiga ur armén, kustartilleriet och flygvapnet och utformas så att skilda grupper av värnpliktiga fullgjorde repetitionsövning av diffe­ rentierad längd. Sedan Kungl. Maj :t genom förenämnda förordning den 9 mars 1962 (nr 52) bemyndigats att för ifrågavarande värnpliktiga för­ ordna om minskning av den i värnpliktslagen fastställda tiden för repeti­ tionsövning, 30 dagar, har försöksverksamhet med repetitionsövningar av differentierad längd anordnats under sommaren och hösten 1962. För­ sök avses även skola komma till stånd under första halvåret 1963.

Den hittillsvarande försöksverksamheten liar givit värdefulla erfaren­ heter. Försvarsgrenscheferna har föreslagit att försöksverksamheten skall kunna fortsätta även under nästkommande budgetår. Förslagen tillstyrkes av värnpliktsutredningen. Jag delar uppfattningen att försök med repeti­ tionsövningar av differentierad längd bör kunna göras även efter den 30 juni 1963 i syfte att såsom värnpliktsutredningen förutsatt ytterligare pröva den praktiska utformningen av ett system med fler och kortare repetitionsövningar än nu. Värnpliktsutredningen uppger sig skola redo­ visa väsentliga delar av sitt arbete under år 1963 och bedömer att utred­ ningens förslag rörande repetitionsövningssystemet under förutsättning av statsmakternas bifall skall kunna genomföras med början under år 1965. Med hänsyn härtill föreslår jag, att den nuvarande försöksverksam­ heten får fortsätta längst till och med den 30 juni 1965. Försöken bör liksom för närvarande omfatta värnpliktiga ur armén, kustartilleriet och flygvap­ net. Jag förutsätter att i fråga om försökens omfattning m. m. skall gälla samma principer som under innevarande budgetår. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att efter ett av vederbörande myndighet i samråd med värnpliktsutredningen avgivet förslag närmare bestämma, hur försöken skall utformas. Med hänsyn till syftet med försöken torde några nämn­ värda besparingar icke vara att påräkna. Vid anslagsberäkningarna för bud­ getåret 1963/64 har också förutsatts att 30 dagars repetitionsövning kom­ mer att uttagas för flertalet krigsförband. Jag förutsätter vidare att befäls- övningar uttages i nuvarande omfattning.

För de värnpliktiga som beröres av försöksverksamheten bör liksom för närvarande den i värnpliktslagen fastställda tiden för repetitionsövning minskas, varvid jämväl den i lagen angivna sammanlagda tjänstgöringstiden minskas i motsvarande mån. För att möjliggöra för Kungl. Maj:t att för­ ordna om minskning av liden för repetitionsövning bör bemyndigande där­

6

Kungl. Mnj:ts proposition nr 16 år 1963

till utverkas enligt ett inom försvarsdepartementet utarbetat förslag till för­ ordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Under åberopande av det anförda hemställer jag att nämnda förslag till förordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga måtte genom proposition föreläggas 1963 års riksdag till antagande.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas propo­ sition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar:

Ur protokollet:

Carl Hanström

IDUNS TRYCKERI. ESSELTE. STHLM 62

205861