Prop. 1963:161

('angående godkännande av vissa ändringar i 195b års internationella konven\xad tion till förhindrande av havsvattnets förorening ge\xad nom olja m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

1

Nr 161

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande

av vissa ändringar i 195b års internationella konven­ tion till förhindrande av havsvattnets förorening ge­ nom olja m. m.; given Stockholms slott den 19 april 1963.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed

dels

begära riksdagens godkännande av vidtagna ändringar i 1954 års in­

ternationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja,

dels ock

jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid

fogade förslag till lag angående ändring i lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

GUSTAF ADOLF

Rune Hermansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att Sverige godkänner vissa under 1962 vidtagna ändringar i 1954 års internationella konvention till förhindrande av havs­ vattnets förorening genom olja. Genom ändringarna har bl. a. de s. k. för­ bjudna zonerna avsevärt utvidgats. Enligt de reviderade konventionsbestäm- melserna räknas sålunda hela Östersjön och Nordsjön med anslutande vi­ kar till de havsområden, där uttömning av olja är förbjuden. Vidare föreslås vissa av de nya konventionsbestämmelserna föranledda ändringar i lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 161

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot

vattenförorening från fartyg

Härigenom förordnas,

dels

att 1, 2, 4—6 och 9 §§ lagen den 6 april 1956

om åtgärder mot vattenförorening från fartyg skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives,

dels ock

att till lagen skall fogas en ny paragraf, be­

tecknad 10 §, av nedan angiven lydelse.

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)

1

§•

I vattenområde,--------------------------------------- möjligt förhindras. Vidkommande annat vattenområde Vidkommande annat vattenområde äger Konungen bestämma att vad i äger Konungen bestämma att vad i första stycket sägs skall gälla i fråga första stycket sägs skall gälla i fråga om

svenska fartyg med en brutto-

om

svenska tankfartyg med eu brut-

dräktighet av minst 500 registerton todräktighet av minst 150 register-

eller beträffande vissa slag av såda-

ton och andra svenska fartyg med en

na fartyg.

bruttodräktighet av minst 500 regis­ terton

eller beträffande vissa slag av

sådana fartyg.

Med olja------------------------- -------------- nyss sagts.

2

§.

Utan hinder av vad i 1 § stadgas må uttömmas

a) oljehaltigt slagvatten, dock, så­ vitt avser

fartyg med en bruttodräk­

tighet av minst 500 registerton,

en­

dast därest vattnet icke innehåller annan olja än smörjolja;

Utan hinder av vad i 1 § stadgas må uttömmas

a) oljehaltigt slagvatten, dock, så­ vitt avser

tankfartyg med en brutto­

dräktighet av minst 150 registerton och annat fartyg med en bruttodräk­ tighet av minst 500 registerton,

en­

dast därest vattnet icke innehåller an­ nan olja än smörjolja,

som runnit el­

ler läckt från fartygets maskinut­ rymmen;

b) olja från--------------------- — — sägs; samt

c) bottensats, som utgöres av res- c) bottensats, som utgöres av res­ ter från rening av brännolja eller ter från rening av brännolja eller smörjolja

eller som härrör från tank-

smörjolja.

fartygs lasttank och är av så fast beskaffenhet att den ej kan pumpas ur tanken.

Uttömning, som--------------------------omständigheterna medgiva.

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

3

(Gällande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

4

Svenskt

fartyg med en bruttodräk-

tighet av minst 500 registerton

må ej

nyttjas till sjöfart med mindre far­

tyget, i enlighet med närmare före­

skrifter av Konungen eller myndig­

het som Konungen utser, är utrustat

antingen med anordningar till före­

byggande av att beständig brännolja

utflödar i fartyget eller med inrätt­

ning,

varmed slagvattnet före uttöm­

ning kan renas från olja.

Tillsyn å

§■

Svenskt

tankfartyg med en brutto-

dräktighet av minst 150 registerton

och annat svenskt fartyg med en brut-

todräktighet av minst 500 registerton

må ej nyttjas till sjöfart med mindre

fartyget, i enlighet med närmare före­

skrifter av Konungen eller myndig­

het som Konungen utser, är utrustat

antingen med anordningar till före­

byggande av att beständig brännolja

utflödar i fartyget eller med inrätt­

ning,

som förhindrar vattenförore­

ning genom oljehaltigt slagvatten i

strid mot denna lag.

Förande av barlastvatten i fartygs

bränsletankar bör om möjliqt undvi-

vikas.

------å fartyg.

5

I allmän hamn som Konungen be­

stämmer skall finnas anläggning för

mottagande av oljehaltig blandning

från fartyg,

som ej är tankfartyg.

Närmare föreskrifter rörande sådan

anläggning meddelas av Konungen

eller myndighet som Konungen utser.

Underlåter hamnens---------------------

§•

I allmän hamn som Konungen be­

stämmer skall finnas anläggning för

mottagande av oljehaltig blandning

från fartyg. Närmare föreskrifter rö­

rande sådan anläggning meddelas av

Konungen eller myndighet som Ko­

nungen utser.

— och drives.

6

§.

Å svenskt tankfartyg, så ock å an­

nat svenskt fartyg med en brutto-

dräktighet av minst 500 registerton

skall av befälhavaren eller under hans

tillsyn av annan föras oljedagbok en­

ligt närmare föreskrifter av Konung­

en eller myndighet som Konungen

bestämmer. Konungen äger förordna

att oljedagbok skall, i den omfatt­

ning som finnes erforderlig, föras

även i andra fall.

Polismyndighet och

Vad i ------------------

Ä svenskt tankfartyg, så ock å an­

nat svenskt fartyg med en brutto-

dräktighet av minst 500 registerton

för vilket olja användes som bränsle

för framdrivning en skall av befälha­

varen eller under hans tillsyn av an­

nan föras oljedagbok enligt närmare

föreskrifter av Konungen eller myn­

dighet som Konungen bestämmer. Ko­

nungen äger förordna att oljedagbok

skall, i den omfattning som finnes

erforderlig, föras även i andra fall.

Oljedagbok skall förvaras på sådant

sätt att den är lätt tillgänglig för

granskning samt bevaras minst två

år efter dagen för senaste anteckning.

-------- —- ■— •— utdrag därav.

------— — svensk hamn.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)

9 §.

Denna lag äger endast i den män Denna lag äger endast i den mån Konungen så förordnar tillämpning å Konungen så förordnar tillämpning å

fartyg, som åges av svenska staten svenskt örlogsfartyg. och icke är avsett att nyttjas till handelssjöfart eller för resandes fortskaffande.

Genom lagen------------------------ i hälsovårdsstadgan.

10

§.

Där det med hänsyn till fartygens storlek och nyttjande samt det slag av bränsle, som användes för att framdriva fartygen, finnes skäligt, äger Konungen meddela bestämmel­ ser enligt 1 § andra stycket jämväl med avseende å fartyg med en bruttodräktighet understigande vad där sägs samt förordna, att vad som i 2 och 4 §§ stadgas beträffande fartyg med viss minsta bruttodräktighet även

skall gälla fartyg med en bruttodråktighet understigande vad där sägs.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

5

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 29 mars 1963.

Närvarande:

Statsministern

E rlander ,

ministern för utrikes ärendena

N ilsson ,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, E

denman

, J

ohansson

,

af G eijerstam , H ermansson , H olmqvist , A spling .

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, vissa frågor rörande

vatten­

förorening genom uttömning av olja från fartyg m. m.

samt anför därvid

följande.

Inledning

På inbjudan av brittiska regeringen hölls våren 1954 en internationell oljeskyddskonferens i London. Vid konferensen antogs den 12 maj 1954 en internationell konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja samt åtta resolutioner med rekommendationer i samma ämne (Sveriges överenskommelser med främmande makter 1956: 15). Konventionen under­ tecknades med förbehåll om ratifikation av tjugu länder.

Konventionen skulle (art. XV: 1) träda i kraft tolv månader efter det den ratificerats av minst tio stater, av vilka fem med envar ett tankfartygston­ nage av minst 500 000 registerton brutto. Emellertid dröjde det ända till den 26 juli 1957 innan detta antal ratifikationer förelåg, varför konventionen träd­ de i kraft först den 26 juli 1958. Numera har den ratificerats av 19 stater.1

För Sveriges del godkändes konventionen av 1956 års riksdag (prop. 1956: 23; L3U 4; Rskr 96). Samtidigt vidtogs de lagstiftningsåtgärder, som föran­ leddes av konventionen. Sålunda utfärdades den 6 april 1956 (nr 86) lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Lagen trädde — med visst undan­ tag — i kraft den 1 januari 1957, d. v. s. mer än ett och ett halvt år före kon­ ventionen. Nu gällande tillämpningsföreskrifter till lagen utfärdades genom kungörelse den 2 maj 1958 (nr 191), ändrad och kompletterad genom kun­ görelser den 30 juni 1960 (nr 489), den 10 februari 1961 (nr 13) och den 30 juni 1961 (nr 411).

Genom en vid slutakten till 1954 års oljeskyddskonvention fogad resolu-

1 Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Ghana, Island, Irland, Kuwait, Liberia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige och USA.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

tion, nr 1, om fullständigt undvikande så snart som möjligt av uttömning av beständiga oljor i havet, uttalade 1954 års oljeskyddskonferens, att en ny konferens borde hållas inom tre år med uppgift att på nytt granska frågan i ljuset av vunna erfarenheter rörande verkningarna av de av 1954 års kon­ ferens anbefallda åtgärderna. Någon ny konferens kom dock icke till stånd inom den angivna tiden, men till våren 1962 sammankallade den mellanstat- liga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) en ny oljeskyddskonferens. I överensstämmelse med oljeskyddskonventionen (art. XXI) hade IMCO år 1959 av brittiska regeringen övertagit de uppgifter vilka enligt konventionen åvilar sekretariatet.

Samtliga IMCO:s medlemsstater och andra intresserade inbjöds till kon­ ferensen och bereddes tillfälle att före densamma framföra förslag till änd­ ringar av eller tillägg till 1954 års konvention. De inkomna förslagen sam­ manställdes genom IMCO:s försorg och sammanställningen lades till grund för konferensens arbete.

Samtidigt med IMCO-konferensen sammankallades en särskild konferens mellan de stater, som ratificerat 1954 års oljeskyddskonvention, den s. k. OPCG (Oil Pollution Contracting Governments) -konferensen. Syftet här­ med var att påskynda genomförandet av de resultat, vartill IMCO-konferen­ sen kunde leda. IMCO-konferensen ägde nämligen icke befogenhet att be­ sluta om ändringar i oljeskyddskonventionen. En konferens mellan de sta­ ter, som ratificerat 1954 års oljeskyddskonvention, kunde däremot enligt särskild bestämmelse i konventionen (art. XVI: 3) besluta om ändringar i denna.

Praktiskt löstes samordningen mellan de båda konferenserna så, att samt­ liga förslag om ändring eller tillägg till 1954 års oljeskyddskonvention sak- behandlades av IMCO-konferensen. De därvid nådda resultaten upptogs vid OPCG-konferensen såsom gemensamma medlemsförslag och antogs enhälligt utan diskussion av OPCG-konferensen. Härom underrättades IMCO-kon­ ferensen, som därefter beslöt uppmana alla IMCO:s medlemsstater och and­ ra sjöfartsnationer att ansluta sig till 1954 års oljeskyddskonvention i dess gällande eller reviderade form. OPCG-konferensens slutakt undertecknades av 14 stater och IMCO-konferensens slutakt av representanter för 41 stater. Sverige var representerat vid båda konferenserna.

Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet har i en den 5 december 1962 till handelsdepartementet inkommen skrivelse hemställt, att de av OPCG-kon­ ferensen antagna ändringarna i 1954 års oljeskyddskonvention måtte god­ kännas samt att härav föranledda i skrivelsen framlagda förslag till änd­ ringar i lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg och dess till- lämpningsföreskrifter måtte genomföras.

över skrivelsen med därvid fogade författningsförslag har, efter remiss, yttranden avgivits av utrikesdepartementets rättsavdelning, chefen för ma­ rinen, generaltullstyrelsen, fiskeristyrelsen med statens fiskeriförsök, sta­ tens vatteninspektion, länsstyrelserna i Stockholms, Gotlands, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund, Sven­

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

7

ska naturskyddsföreningen, Sveriges fiskares riksförbund, Svenska hamn­

förbundet, Sveriges redareförening, Sveriges fartygsbefälsförening, Svenska

petroleuminstitutet och Sveriges varvsindustriförening.

Jag anhåller nu att få anmäla spörsmålet om Sveriges godkännande av de

företagna konventionsändringarna och därav föranledda lagstiftningsfrågor.

Konventionsfrågan

1954 års oljeskyddskonvention. 1954 års oljeskyddskonferens konstaterade

i resolution nr 1, att många länders kuster och kustfarvatten är allvarligt ut­

satta för oljeförorening och att denna orsakar stor skada på kuster och

stränder med hinder för bad och annan hälsosam rekreation såsom följd, in­

verkar menligt på turistnäringen, medför död och ödeläggelse för fågellivet

och annan fauna samt sannolikt har skadliga verkningar för fisken och de

havsorganismer, av vilka den lever. Föroreningen vållas framför allt av be­

ständiga oljor, d. v. s. råolja, brännolja, tjock dieselolja och smörjolja. Även

om avgörande bevis saknas för att dessa oljor förblir på havsytan under

obegränsad tid, är det dock klart att de kvarbliver där under mycket lång tid

och kan föras mycket avsevärda sträckor av strömmar, vind och rörelser i

vattenytan och avlagras på stränderna. Konferensen framhöll, att stora

mängder av beständiga oljor regelbundet utsläppes i havet av tankfartyg

efter rengöring av tankar och genom utpumpning av oljebemängt barlast­

vatten samt av torrlastfartyg, som brukar föra havsvatten i sina brännolje-

tankar.

1954 års oljeskyddskonvention — som i engelsk text och svensk översätt­

ning var fogad som bilaga till propositionen 1956: 23 — syftar till att

motverka förorening av nyss angivet slag. Konventionens regler avser därför

råolja, brännolja, tjock dieselolja och smörjolja samt oljehaltig blandning,

vari sådan olja

ingår (art. I).

Räckvidden av konventionen är i så måtto inskränkt att den endast gäller

registrerade fartyg om 500 ton brutto eller mera. Utanför konventionen fal­

ler därför bl. a. örlogsfartyg (art. II).

Konventionens förbud mot oljeuttömning är i första hand begränsat till

vissa zoner. Zonerna är icke för alla fall enhetliga utan de har något olika

omfattning beroende på om uttömningen sker från tankfartyg eller torrlast­

fartyg, varmed avses alla fartyg, som ej är tankfartyg. Dessutom gives sär­

skilda regler om zonens sträckning för vissa särskilt angivna havsområden.

Varje land har också möjlighet att besluta om viss jämkning av utsträck­

ningen av zonen utanför sitt territorium (art. III och bilagan A till konven­

tionen). Huvudregeln är att förbud mot oljeuttömning föreligger inom en

zon av 50 sjömil från land. För Nordsjön gäller den särskilda regeln att zo­

nen skall sträcka sig 100 sjömil från kusten utom utanför Norge. Reglerna

leder till att vissa områden i Östersjön och Nordsjön faller utom zonerna.

Förbudet gäller för varje fördragsslutande lands fartyg inom samtliga zoner

i världen.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

Förbudet gäller i princip all uttömning av olja och oljehaltig blandning inom zonerna (art. III). Emellertid upptar konventionen vissa undantag. Så­ lunda avser förbudet ej uttömning av olja eller oljehaltig blandning som sker med hänsyn till fartygets säkerhet eller för att förhindra skada å far­ tyg eller last eller för att rädda människoliv till sjöss och ej heller utflöde av olja eller oljehaltig blandning, som är föranlett av skada å fartyget eller oundvikligt läckage, såvitt efter upptäckten därav alla rimliga försiktighets­ åtgärder vidtages för att förebygga eller minska utflödet. Hinder föreligger ej heller för uttömning så långt från land som är praktiskt möjligt av bot­ tensats, som ej kan utpumpas från lasttankar i tankfartyg på grund av sin fasta konsistens eller som utgöres av rester från rening eller klargöring av brännolja eller smörjolja. Konventionen upptager även undantag från ut- tömningsförbudet i fråga om oljehaltig blandning som ej innehåller annan olja än smörjolja (art. IV och V). För torrlastfartygen gäller därjämte det undantaget att olja och oljehaltig blandning får, då fartyget är på resa till hamn utan mottagningsanordning av beskaffenhet, som angives i det föl­ jande, uttömmas så långt från land som är praktiskt möjligt (art III).

Överträdelse av förbud mot uttömning skall vara straffbar. Straffet får ej vara lindrigare för en överträdelse utom ett lands territorialvatten än för mot­ svarande förseelse, begången inom territorialvattnet (art. III och VI).

Konventionen innehåller vidare föreskrift om att fartyg skall vara försedda med anordningar av beskaffenhet att hindra brännolja eller tjock dieselolja att rinna ned i rännsten, vars innehåll länsas ut i havet utan att först sepa­ reras (art. VII). Fördragsslutande regering har att tillse att i vissa större hamnar, s. k. huvudhamnar, finnes anordningar, som möjliggör för andra fartyg än tankfartyg att befria sig från rester av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten (art. VIII).

Å varje fartyg skall föras oljedagbok. Myndighet i fördragsslutande stat skall, då fartyget befinner sig i hamn inom staten, äga granska dagboken (art. IX).

Regeringen i fördragsslutande stat äger hos regeringen i det land, där far­ tyg är registrerat, anmäla överträdelse av konventionen från fartygets sida oavsett var överträdelsen ägt rum. Om tillräckliga skäl föreligger därtill, skall i fartygets hemland rättsligt förfarande i anledning av förseelsen in­ ledas mot fartygets ägare och befälhavare (art. X).

Härutöver innehåller 1954 års konvention bestämmelser om viss under­ rättelseplikt (art. XII), om sättet för slitande av tvister (art. XIII) och om ikraftträdande, ändring, uppsägning, undantag vid krigsförhållanden m. m. (art. XIV—XXI).

1962 års ändringar i konventionen. 1962 års oljeskyddskonferens konsta­ terade i likhet med 1954 års konferens att, ehuru konferensen kommit till slutsatsen att det för närvarande icke är möjligt att bestämma någon tid­ punkt från vilken uttömning av beständiga oljor i havet skulle helt och hållet upphöra, den dock ansåg att fullständigt undvikande av uttömning av sådana

oljor — med vissa nödvändiga undantag — bör iakttagas från tidigast möj­ liga tidpunkt.

De vid 1962 års konferens beslutade ändringarna i 1954 års konvention innebär icke heller några principiella ändringar av genomgripande natur. De avser huvudsakligen justeringar i syfte att klarlägga innebörden av vissa mera komplicerade stadganden samt att undanröja de hinder, som kan före­ ligga för en allmännare ratifikation av konventionen. Ändringarna, vilka föranledde ny avfattning av artiklarna I—X, XIV, XVI och XVIII samt bila­ gorna A och B, beslöts den 11 april 1962 och fogades jämte 15 antagna reso­ lutioner som bilaga till OPCG-konferensens slutakt. Konventionen torde i de delar densamma blev föremål för revision i engelsk text och svensk över­ sättning jämte resolutionerna i svensk översättning få bifogas detta proto­ koll som bilaga (Bilaga A).

Vissa av ändringarna har stor praktisk betydelse. Sålunda utvidgades ge­ nom ändring av bilaga A till 1954 års konvention de förbjudna zonerna. Zonerna gjordes lika för tankfartyg och för andra fartyg och gavs väsentligt ökad omfattning. Visserligen skall såsom huvudregel alltjämt gälla, att till de förbjudna zonerna hör allt vattenområde inom ett avstånd av 50 nautiska mil från land. Men härutöver förekommer ett flertal särskilda zoner. Antalet sådana tillägg till huvudregeln har avsevärt ökats, varjämte flera zoner vidgats. Bl. a. gjordes hela Östersjön och Nordsjön till förbjudna zoner. I några fall gjordes utökningen beroende av att vederbörande kuststat rati­ ficerar konventionen.

Beskrivningen av konventionens tillämpningsområde ändrades vidare och vidgade därmed konventionens räckvidd (art. II). Konventionen kommer här­ igenom att omfatta icke endast fartyg, som registrerats i medlemsstat, utan även oregistrerade fartyg, som har nationalitet inom område för vilket kon­ ventionen gäller. Samtidigt förtydligades konventionstexten genom att det uttryckligen angavs, att såväl örlogsfartyg som annat fartyg, när det an­ vändes som marint hjälpfartyg, skall vara undantaget från konventionen. Medlemsstat åtager sig dock att vidtaga lämpliga åtgärder för att konven­ tionens föreskrifter, såvitt det är rimligt och möjligt, skall tillämpas jämväl på örlogsfartyg och fartyg, som användes som marint hjälpfartyg.

Konventionens tillämpningsområde utvidgades jämväl genom att bestäm­ melsen om undantag för fartyg under 500 ton brutto ändrades. Tongränsen sänktes sålunda för tankfartyg från 500 till 150 ton bruttodräktighet men bibehölls för torrlastfartygen (art. II). Det blev emellertid direkt i konven­ tionen uttalat, att medlemsstat bör så långt det är rimligt och möjligt göra konventionens regler tillämpliga även för fartyg under de angivna tongrän­ serna, därvid hänsyn skall tagas till fartygens storlek, användning och slaget av den olja som användes som bränsle.

Som ett första steg på vägen mot totalförbud infördes också en särskild förbudsbestämmclse för stora fartyg. För fartyg med en bruttodräktighet av 20 000 ton eller mer, å vilket konventionen är tillämplig och för vilket bygg- nadskontrakt tecknats efter det att bestämmelsen trätt i kraft, skall gälla

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

9

10

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

totalförbud mot utsläpp av olja eller oljehaltig blandning, alltså icke bara inom de förbjudna zonerna utan i alla hav. Dock gäller den modifikationen, att om enligt befälhavarens bedömande särskilda omständigheter föreligger, som gör det oskäligt eller omöjligt att förvara oljeresterna ombord, dessa får utsläppas utanför förbjuden zon. Skälen för oljeutsläppet skall i sådant fall anmälas för regeringen i den stat, till vilken fartyget hör, och denna har att minst var tolfte månad lämna detaljerade uppgifter om sådana oljeut­ släpp till IMCO (art. III).

Beträffande straffsatserna för överträdelse av förbud att utsläppa olja eller oljehaltig blandning utanför ett lands territorialvatten föreskrevs att straff­ skalan skall vara tillräckligt sträng för att avskräcka från dylika överträ­ delser. Vidare skall medlemsstat lämna uppgift till IMCO om straff som ut­ dömts för sådan överträdelse (art. VI).

Stadgandet om mottagningsanordningar i hamnar (art. VIII) gavs också ny avfattning. Enligt den nya lydelsen av artikeln skall medlemsstat vid­ taga lämpliga åtgärder för att befordra tillkomsten av anordningar för mot­ tagande i angivna fall av oljerester från fartyg. I den omfattning torrlast- tartyg har behov därav skall sålunda hamn vara utrustad med anordningar, tillräckliga för mottagande utan onödigt dröjsmål för fartyget av olja eller sådana oljerester, som kvarbliver sedan huvuddelen av vattnet separerats från en oljehaltig blandning. Begreppet huvudhamn slopades och det överläm­ nades till vederbörande stat att bedöma i vilka hamnar mottagningsanord­ ningar erfordras. Oljelastningshamn och reparationshamn skall vara ut­ rustad med anordningar, tillräckliga för mottagande av olja eller oljehaltig blandning, som efter separering finns kvar ombord i tankfartyg respektive fartyg som anlöper hamnen för reparation.

I flera artiklar vidtogs redaktionella ändringar i förtydligande syfte. Reg­ lerna om ikraftträdande, ändring, uppsägning, m. m. ändrades till nära överensstämmelse med motsvarande regler i 1960 års konvention för tryg­ gande av säkerheten för människoliv till sjöss.

De av 1962 års oljeskyddskonferens beslutade ändringarna i 1954 års kon­ vention skall enligt gällande lydelse av konventionens artikel XVI: 4 träda i kraft för samtliga fördragsslutande regeringar tolv månader efter den dag då de godkänts av två tredjedelar av de fördragsslutande regeringarna, utom för dem av de fördragsslutande regeringarna som före ikraftträdandet för­ klarat sig icke godkänna ändringarna.

Av de av konferensen antagna femton resolutionerna har flera sin motsva­ righet i resolutioner vid 1954 års konferens. Bland övriga resolutioner mär­ kes några om behovet av forskning beträffande förhindrandet av oljeförore- ning (nr 12) och samordning av forskningen (nr 13) samt en resolution om information i oljeföroreningsfrågan genom rapporter från IMCO (nr 15).

Konventionsändringarna har hittills icke godkänts av någon stat.

Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet. Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet tillstyrker att de beslutade ändringarna i 1954 års oljeskyddskonvention god­ kännes av Sverige. Vid granskning av ändringarna har sjöfartsstyrelsen och

11

oljeskyddsrådet funnit att, även om förhoppningarna om ett snabbt realise­ rande av önskemålen om totalförbud mot oljeuttömning från fartyg icke kunnat infrias vid 1962 års oljeskyddskonferens, och att därför alltfort myc­ ket arbete återstår för att skapa ett tillfredsställande skydd mot oljeskador, likväl uppnåtts icke oväsentliga resultat. Särskild betydelse torde böra till­ mätas det förhållandet att ändringarna antagits under medverkan — vid IMCO-konferensen — av ett stort antal sjöfartsnationer och att därvid, utan att konventionens syfte frångåtts, kunnat undanröjas en del formella hin­ der, som åberopats eller kunnat åberopas för en mera allmän ratifikation av konventionen än vad hittills blivit fallet. Härigenom har förutsättningarna avsevärt ökat för en allmän anslutning till konventionen. För vårt lands vid­ kommande innebär utvidgningen av de förbjudna zonerna till att omfatta alla Sverige omgivande och närliggande vattenområden en väsentlig förbätt­ ring av skyddet mot vattenförorening genom oljeuttömning från fartyg. Det synes enligt sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet angeläget att Sverige, så snart ske kan, genom positivt godkännande av ändringarna, aktivt medver­ kar till genomförandet av dessa.

De beslutade ändringarna i konventionen har icke ansetts påkalla någon utökning av de sex hamnar (Göteborg, Hälsingborg, Luleå, Malmö, Norrkö­ ping och Stockholm) i vilka nu enligt tillämpningsföreskrifter till 1956 års lag skall finnas anläggning för mottagande av oljerester från fartyg. Sjö­ fartsstyrelsen och oljeskyddsrådet avser emellertid att noga följa utveck­ lingen beträffande behovet av ytterligare sådana anordningar.

Remissyttrandena. Samtliga remissinstanser, som yttrat sig över sjöfarts- styrelsens och oljeskyddsrådets förslag om godkännande av ändringarna i 1954 års konvention, har tillstyrkt förslaget eller lämnat detta utan erinran. Flera remissinstanser betonar angelägenheten av att den reviderade konven­ tionen får en så stor anslutning som möjligt, särskilt av nationer med sjö­ fart på Östersjön och Nordsjön och anslutande farvatten. I något yttrande anses förbehåll böra göras om sådan ratifikation.

Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar sålunda med tillfredsställelse, att ett genomförande av ändringarna skulle medföra en avsevärd förbättring av skyddet mot oljeutsläpp och därav föranledda skador. Därigenom skulle först och främst själva förbudsområdet utvidgas på ett sätt, som särskilt för

Sveriges del borde innebära ett avgörande steg framåt på vägen mot olje- skadefrågornas slutliga lösning. Dessutom skulle ett utökat antal fartyg och fartygskategorier komma att omfattas av förbudet. Även i andra avseen­ den skulle påtagliga fördelar kunna vinnas med ett genomförande av för­ slaget.

Även länsstyrelsen i Malmöhus län hälsar med stor tillfredsställelse beske­ det om vidtagna ändringar av 1954 års oljeskyddskonvention, innefattande bl. a. att hela Östersjön och hela Nordsjön med tillhörande vikar gjorts till förbjuden zon.

Länsstyrelsen i Gotlands län uttalar, att de skadeverkningar, som blir en följd av oljeutsläpp i öppna havet, äger ständig aktualitet för länet. Skador­

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

na har främst drabbat sjöfågeln. De ändringar i 1954 års oljeskyddskonven- tion, som nu beslutats, kan — ehuru först på lång sikt — väntas medföra en förbättring av de för närvarande otillfredsställande förhållandena. Särskilt utvidgningen av de för oljeuttömning förbjudna zonerna, varigenom hela Östersjön med tillhörande vikar skulle komma att tillhöra dylik zon, skulle för länets del medföra en förbättring av skyddet mot vattenförorening genom oljeuttömning från fartyg. Det ökade skyddet ter sig ur naturskyddssynpunkt högeligen önskvärt med tanke främst på den skadegörelse, oljeutsläppen år­ ligen tillfogar sjöfågelsbeståndet på öppna havet och invid länets kuster.

Att vissa hittills gällande, otillfredsställande bestämmelser i 1954 års kon­ vention — särskilt förekomsten av för oljeutsläpp tillåtna områden i Öster­ sjön och Nordsjön -— kominer att utgå genom de beslutade ändringarna, konstateras med tillfredsställelse av fiskeristyrelsen. Förekomsten av nämn­ da för oljeutsläpp tillåtna områden kan nämligen, vare sig den utsläppta oljan driver med vinden eller så småningom sjunker — trots att områdena ifråga är av relativt begränsad omfattning — i själva verket innebära bety­ dande risker och obehag för fisket i mycket stora delar av nämnda hav.

Liknande synpunkter framföres av Sveriges fiskares riksförbund, som för fiskets vidkommande anser det vara angeläget, att riskerna för förekomman­ de oljeskador å redskap samt annan skadegörelse å fisket i möjligaste mån elimineras och att ett tillfredsställande skydd häremot ordnas och upprätt- hålles. De nu beslutade ändringarna i 1954 års oljeskyddskonvention kan enligt förbundets uppfattning vara ett steg i rätt riktning och särskilt ut­ vidgningen av de förbjudna zonerna till att omfatta alla vårt land omgivan­ de och närliggande vattenområden, kommer sannolikt att medföra en bety­ dande förbättring i dessa avseenden.

Av den remitterade framställningen framgår, enligt vad statens vatteninspekiion påpekar, att avsikten med ändringen av konventionens bestämmel­ ser varit att i största möjliga utsträckning förhindra uttömning av s. k. be­ ständig olja från fartyg och att framdeles helt undvika sådan uttömning även på världshaven. Inspektionen biträder helt dessa synpunkter och anser det tillfredsställande att en sådan målsättning nu uppställes, detta desto mer som i övrigt en viss tendens gör sig gällande i Sverige att i större utsträck­ ning än tidigare använda internationellt vatten för uttömning av avfall av olika slag.

Utvidgningen av de förbjudna zonerna till att omfatta alla Sverige omgi­ vande och närliggande vattenområden framhålles särskilt även av Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund som en väsentlig förbättring av skyddet mot vattenförorening genom oljeuttömning från fartyg. Riksförbundet an­ ser det angeläget att Sverige, så snart ske kan, genom positivt godkännande av 1962 års ändringar aktivt medverkar till genomförandet av dessa. Svenska naturskyddsföreningen konstaterar, att oljeutsläppen till havs och de där­ med följande skadeverkningarna på sjöfågelsfaunan, stränder, fiskredskap m. m. inte bragts att upphöra eller ens avsevärt minskat genom de förebyg­ gande åtgärder som följt av 1954 års oljeskyddskonvention. En bidragande

Kungi. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

13

orsak är, enligt föreningen, givetvis att kvantiteterna olja som fraktas växer

år från år. Ur naturskyddssynpunkt är det uppenbart mycket angeläget att

ytterligare åtgärder skyndsamt kan vidtagas för att öka skyddet mot olje­

skadorna. Föreningen har intet att erinra mot de föreslagna tilläggen och

ändringarna i konventionstexten men understryker starkt vikten av att Sve­

rige utan dröjsmål och utan inskränkningar godkänner förslaget. Förening­

en fortsätter.

Uppskov från Sveriges sida med anslutning därtill kan innebära, att det

tar åtskilliga år innan överenskommelsen träder i kraft. Enligt bestämmel­

serna kan ett ikraftträdande icke ske förrän 2/3 av de stater som redan ra­

tificerat konventionen godkänt ändringarna. 1954 års konvention har hittills

ratificerats av 19 stater; det fordras alltså godkännande av 13 stater, innan

den ändrade konventionen blir gällande. Föreningen vill även ansluta sig till

sjöfartsstyrelsens och oljeskyddsrådets uppfattning, att slutmålet måste vara

att åstadkomma ett totalförbud mot all oljeuttömning från fartyg. Detta är

uppenbart det enda sättet att få slutlig ordning på detta problem.

Föreningen anser i övrigt, att frågan är av så stor betydelse och av så

brådskande karaktär för vårt land, dess sjöfågelsfauna och fiske samt för

de rekreationssökande som nyttjar stränderna för bad in. m., att det är

mycket önskvärt att Kungl. Maj :t på lämpligt sätt även söker påverka övriga

sjöfartsnationer, som i London undertecknat 1962 års överenskommelse, att

så skyndsamt som möjligt godkänna den ändrade konventionen. Förening­

en vill erinra om att Kungl. Utrikesdepartementet, sedan Sverige godkänt

1954 års konvention, anmodade de svenska beskickningarna att efterhöra,

huru långt man i respektive länder hunnit med förberedelserna för en an­

slutning till konventionen, samt att informera om de i Sverige vidtagna åt­

gärderna. Ett liknande förfarande synes föreningen önskvärt även denna

gång. Föreningen vill understryka, att det måste vara ett betydande svenskt

intresse att så fort ske kan få såväl Östersjön som Nordsjön helt undantagna

från oljeutsläpp.

Svenska petroleum institutet uttalar, att den utvidgning av oljeskyddskon-

ventionen, som blev en följd av Londonkonferensen, har kunnat godtagas

och att de i sjöfartsstyrelsens skrivelse framförda synpunkterna icke har för­

anlett några erinringar från de svenska oljeföretagens sida.

Svenska hamnförbundet framhåller, att följden av att de förbjudna zo­

nerna utvidgas blir ett ökat behov för fartygen att uttömma uppsamlade

oljerester i hamnarna, vilket kan medföra större krav på hamnarnas olje-

mottagningsanläggningar. Enligt förbundet är det icke för närvarande möj­

ligt att överblicka i vilken omfattning nu befintliga sådana anläggningar

härigenom kommer att visa sig otillräckliga samt vilka ekonomiska kon­

sekvenser detta kan medföra. Förbundet hemställer, att förbundet liksom

hittills måtte beredas tillfälle att yttra sig över ifrågakommande förslag till

nya anordningar.

Sveriges redareförening erinrar om att föreningen i skrivelse till Kungl.

Maj :t den 6 september 1955 framhöll, att föreningen för sin del icke kunde

godtaga, alt genom en ensidig svensk lagstiftning konvenlionsbestämmelser

skulle göras tillämpliga på svenska fartyg i farvatten, där motsvarande regler

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

icke skulle gälla beträffande utländska fartyg. Härigenom skulle nämligen utländska och svenska fartyg komma att i ett väsentligt hänseende behand­ las olika. Endast under förutsättning att liknande bestämmelser infördes i de med oss konkurrerande sjöfartsländerna, kunde föreningen godtaga, att man för att komma till rätta med oljeuttömningen utanför svenskt territo­ rialvatten, utfärdade så stränga bestämmelser, som föreslagits. Vad då an­ fördes, äger alltjämt giltighet och nu i än högre grad med hänsyn till att enligt konventionsändringarna bl. a. hela Östersjön förklaras som för olje­ utvinning förbjudet område. Från rederinäringens sida kan icke tillstyrkas, att Sverige ansluter sig till 1962 års version av 1954 års oljeskyddskonven- tion med mindre randstaterna vid Östersjön accepterar densamma i dess reviderade utformning. Föreningen anser jämväl, att den reviderade kon­ ventionen bör ratificeras även av övriga länder, vars tankfartyg trafikerar oss omgivande farvatten. Även om föreningen hyser stor förståelse för ange­ lägenheten av att de skador, som uppkommer genom oljeuttömning, för­ hindras eller i vart fall begränsas, kan föreningen icke finna det rimligt, att sådana fartyg skulle kunna rengöra sina tankar och uttömma det oljehal- tiga vattnet i Östersjön, medan svenska fartyg, som deltoge i liknande tra­ fik, blev förhindrade att göra detta. Föreningen kan sålunda endast godkänna en utvidgning av de förbjudna zonerna i Östersjön under förutsättning av en mera allmän ratificering av den reviderade konventionen. Vad här an­ förts gäller även zonerna i Nordsjön.

Även Sveriges varvsindustriförening framhåller vikten av att övriga rand­ stater vid Östersjön godkänner de i London beslutade ändringarna i 1954 års oljeskyddskonvention.

Departementschefen. Ett nationellt och internationellt alltmer uppmärk­ sammat problem är havsvattnets förorening genom oljeutsläpp från fartyg. Oljeuttömning från fartyg medför i flera olika hänseenden betydande skador och olägenheter. Särskilt uppmärksammade är skadeverkningarna på sjö- fågelsbeståndet, men stora olägenheter åsamkas även fisket genom nedsmuts­ ning av redskap och båtar. Oljebälten som driver in mot kusterna gör vi­ dare stränderna otjänliga för bad och annat friluftsliv. Det står klart att effektiva åtgärder mot denna förorening av olja kan åstadkommas endast i samverkan på det internationella planet. Sverige har också deltagit i det internationella samarbete på detta område som resulterade i den år 1954 antagna konventionen till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja. Konventionen ratificerades av vårt land den 26 maj 1956.

Grundtanken i 1954 års konvention är att varje fördragsslutande stat skall tillse att dess fartyg, oavsett var i världen de uppehåller sig, iakttager vissa i konventionen angivna regler med syfte att motverka oljeförorening. Konventionens viktigaste bestämmelse innefattar ett förbud mot utsläpp av olja av mera beständig art inom vissa s. k. förbjudna zoner av havet, vilka i regel sträcker sig 50 sjömil från land. Förbudet omfattar fartyg om 500 bruttoton och däröver. Konventionen föreskriver att fartygen skall vara

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

15

försedda med anordningar som hindrar brännolja eller tjock dieselolja att rinna ut i rännsten, varifrån slagvattnet länsas ut i havet utan att först separeras. Vidare skall enligt konventionen i vissa större hamnar, som ve­ derbörande stats regering har att själv bestämma, finnas anläggningar för mottagande från fartyg av rester av oljehaltigt barlast- och tankspolvatten.

De ändringar som under år 1962 beslutats i 1954 års konvention innebär icke någon rubbning av de principer efter vilka konventionen är uppbyggd. 1 vissa fall har de nya bestämmelserna likväl stor praktisk betydelse. Så­ lunda har de förbjudna zonerna i vissa fall avsevärt vidgats. För vårt lands vidkommande är därvid särskilt betydelsefullt att hela Östersjön och hela Nordsjön med anslutande vikar gjorts till förbjuden zon. En annan bety­ delsefull ändring är att konventionens tillämpningsområde utökats genom att tongränsen för tankfartyg sänkts från 500 till 150 registerton brutto; för andra fartyg än tankfartyg har gränsen bibehållits vid 500 ton. Där­ jämte har i konventionen utsagts att medlemsstat bör göra konventionens regler tillämpliga även på fartyg under de angivna tongränserna i den ut­ sträckning det är rimligt och möjligt med hänsyn till fartygens storlek och nyttjande samt det slag av bränsle som användes. En principiell nyhet är en särskild regel för större fartyg om förbud mot oljeutsläpp icke endast inom de förbjudna zonerna utan i alla hav, dock med vissa modifikationer. Detta förbud avser fartyg med en bruttodräktighet av 20 000 ton eller mer, för vil­ ket byggnadskontrakt tecknas efter det att konventionsändringarna trätt i kraft.

De beslutade ändringarna träder i kraft tolv månader efter det att änd­ ringarna godkänts av två tredjedelar av medlemsstaterna. Ändringarna blir därmed gällande även i förhållande till övriga medlemsstater, därest sådan stat icke gör uttryckligt förbehåll häremot.

Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet har i sitt förslag förordat att de be­ slutade ändringarna i 1954 års konvention godkännes av Sverige samt att Sverige, så snart ske kan, genom positivt godkännande av ändringarna aktivt medverkar till genomförandet av dessa.

Det framlagda förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av fler­ talet remissorgan. Avvikande mening har allenast framförts från Sveriges redareförening och Sveriges varvsindustriförening, vilka ansett att ett god­ kännande bör göras beroende av att konventionen i dess reviderade lydelse ratificeras av andra med Sverige konkurrerande sjöfartsländer.

Genom ratifikation av 1954 års konvention har Sverige gett sin anslutning till principen att ett land, som utnyttjar fördelarna av oljeförbrukningen, också bör deltaga i åtgärderna mot de skador och olägenheter som är för­ bundna därmed. Sjöfartens internationella karaktär kräver självfallet ett vittutgrenat samarbete mellan berörda stater för att åtgärderna mot vatten­ förorening från fartyg skall få önskvärd effekt. Det stora deltagarantalet vid frågans förnyade behandling under 1962 i IMCO:s regi är ett glädjande tecken på ett ökande intresse för internationell samverkan på detta om­ råde. De härvid beslutade ändringarna i 1954 års konvention ligger helt i

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

linje med de principer efter vilka den svenska lagstiftningen i ämnet är ut­ formad. Den utvidgning i skärpande riktning som vissa av konventions- ändringarna innefattar medför otvivelaktigt en något ökad belastning för sjöfarten, hamnarna och andra berörda intressenter. Enligt sjöfartsstyrelsens och oljeskyddsrådets bedömning torde ikraftträdandet av ändringarna dock icke i och för sig behöva medföra någon utökning av antalet hamnar, där anordningar för mottagande av oljerester från fartyg skall finnas. De åt­ gärder som kan komma att påkallas är i varje fall av förhållandevis så ringa omfattning att de uppenbarligen icke bör utgöra något hinder för godkän­ nande av ändringarna. Vid remissbehandlingen av förslaget har ej heller framförts någon invändning av denna natur. Beträffande det framförda öns­ kemålet rörande de allmänna förutsättningarna för svenskt godkännande av konventionsändringarna vill jag understryka, att jag anser det betydelsefullt att konventionen i sin skärpta lydelse vinner så stor anslutning som möjligt. Först om detta blir fallet kan en avgörande förbättring påräknas, när det gäller olj ef öroreningen till havs. Självfallet är härvid av vikt att de stora och med oss konkurrerande sjöfartsnationerna ansluter sig till den revide­ rade konventionen. Det är enligt min mening av betydelse att vårt land icke dröjer med att godkänna konventionsändringarna. Det är icke praktiskt möjligt att godkänna ändringarna med reservation för att övriga större sjö- tartsnationer ansluter sig. Det är nämligen att beakta, att ett godkännande med sådant förbehåll icke torde komma att godtagas såsom ett godkännande i konventionens mening utan såsom ett förbehåll beträffande ikraftträdan­ det av ändringarna för Sveriges del. Förbehållet skulle därmed komma att strida mot önskemålet om en aktiv svensk medverkan till ändringarnas ge­ nomförande. Under hänvisning till det anförda förordar jag att Sverige god­ känner vidtagna ändringar utan förbehåll.

Jag övergår nu till att behandla frågan om de lagändringar som föranledes av konventionsändringarnas godkännande.

Lagförslaget

Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet har som nämnts utarbetat förslag till de ändringar i lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot vatten­ förorening från fartyg, som föranledes av de beslutade ändringarna i 1954 års oljeskyddskonvention. Förslaget har vid remissbehandlingen tillstyrkts eller lämnats utan erinran. I fråga om vissa enskildheter har dock anmärk­ ningar gjorts, vilka redovisas i det följande i anslutning till berörd bestäm­ melse. Det framlagda förslaget har överarbetats inom handelsdepartemen­ tet och därvid underkastats vissa jämkningar av huvudsakligen redaktio­ nell art. Det sålunda jämkade förslaget torde såsom bilaga (Bilaga B) få fo­ gas till statsrådsprotokollet i detta ärende.

1 §•

Gällande lydelse av denna paragraf upptager ett stadgande därom att i vattenområde, som utgör svenskt territorium, olja icke må uttömmas från

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

17

fartyg samt att i sådant vattenområde utflöde av olja från fartyg skall för­

hindras i den mån så är möjligt. Vidkommande annat vattenområde har

Kungl. Maj:t givits bemyndigande att bestämma att motsvarande skall gälla

i fråga om svenska fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton

eller beträffande vissa slag av sådana fartyg.

Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet har med hänvisning till utsträck­

ningen av konventionens tillämpningsområde föreslagit en motsvarande ut­

vidgning av den enligt andra stycket i Kungl. Maj:ts hand lagda befogenhe­

ten att bestämma inom vilka områden och för vilka fartyg första styckets

regler skall gälla. Vidare har föreslagits, att en i konventionen införd defini­

tion på tankfartyg upptages i denna paragraf.

Statens vatteninspektion ifrågasätter om utredning icke borde ske om möj­

ligheterna att inordna de bestämmelser som rör svenskt vattenområde un­

der vattenlagen. Vid en samordning skulle enhetliga rättsregler kunna till-

lämpas för allt slag av vattenförorening och enhetliga normer för utsläpp

av exempelvis olja kunna fastställas. Vidare torde erforderlig övervakning

och tillsyn kunna samordnas. Till belysande av olikheter i de skilda bestäm­

melser som gäller, anföres följande.

Kloakvatten som innehåller avloppsvatten från vattenklosett och som ej

undergått behandling varigenom avsättningsbar förorening frånskilts må

enligt vattenlagens bestämmelser (8 kap. 23 §) ej avledas till vattenområde

med mindre det uppenbarligen kan ske utan olägenhet. Däremot kan utan

hinder av gällande bestämmelser sådana utsläpp ske från exempelvis stora

passagerarfartyg, som ankras upp i vattenområden, där stora investeringar

gjorts för att undvika sådan förorening. De hygieniska kraven på fartyg i

nämnt avseende synes uppvisa eu eftersläpning i förhållande till andra om­

råden. I lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg stadgas att olja

och oljehaltigt vatten, där oljehalten överstiger 100 mg/l ej får utsläppas

på svenskt vatten (1 §). För vissa anläggningar såsom oljehamn, oljedepå-

er och oljeraffinaderier har vattendomstol föreskrivit vissa maximala halter

av olja, 10—15 mg/l. Det är uppenbart olämpligt att lossade tankfartyg till-

låtes utsläpp, som icke överensstämmer med vad vattendomstol fastställt

för ifrågavarande vattenområde. Inspektionen vill i detta sammanhang vi­

dare framhålla att många missförstånd uppstått beträffande tillåtligheten

av utsläpp från landbaserade anläggningar, främst oljedepåer, till följd av

ovannämnda bestämmelser och den definition på begreppet olja, som ovan­

nämnda § 1 innehåller. Ett generellt förbud mot utsläpp av olja med annan

utformning borde därför övervägas.

Departementschefen. Ändringen av konventionens artikel II innebär bland

annat, att gränsen för de fartyg, å vilka konventionen direkt skall äga lill-

lämpning, såvitt avser tankfartyg sänkes till 150 ton brutto. Därjämte har

emellertid i konventionen (artikel II: la)) förutsatts, att fördragsslutande

regering skall vidtaga de åtgärder, som är nödvändiga för att tillämpa kon­

ventionens krav även på tankfartyg under 150 ton och andra fartyg under

500 lon i den utsträckning detta är rimligt och möjligt med hänsyn till de­

ras storlek, användning och den typ av bränsle, som nyttjas för att driva

fartygen.

2 llihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 161

18

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

Den ändrade tongränsen för tankfartyg medför att konventionen skall tillämpas på tankfartyg om minst 150 ton och andra fartyg om minst 500 ton. Kungl. Maj :ts i paragrafen upptagna bemyndigande att i fråga om an­ nat vattenområde än svenskt territorium förordna om lagens tillämplighet å svenska fartyg har ändrats i enlighet härmed.

Om och i vad mån det är rimligt och praktiskt möjligt att göra konven­ tionens krav gällande även i vad avser tankfartyg med mindre bruttodräk- tighet än 150 registerton och annat fartyg med mindre bruttodräktighet än 500 registerton kan ej för närvarande bedömas utan bör göras beroende av särskild undersökning, därvid de i konventionen angivna bedömningsgrun­ derna bör vara vägledande. Det synes lämpligt att uppdraga åt sjöfarts- styrelsen och oljeskyddsrådet att verkställa en sådan undersökning. Därest en utsträckning av konventionens krav till att gälla även mindre fartyg härigenom aktualiseras, synes det lämpligt att Kungl. Maj:t äger befogen­ het att meddela bestämmelser enligt 1 § jämväl med avseende å fartyg med mindre bruttodräktighet än vad i 1 § angives. Möjlighet bör då också före­ ligga för Kungl. Maj:t att förordna om en liknande jämkning av motsva­ rande tongränser i 2 och 4 §§. I överensstämmelse härmed har i lagen i en ny paragraf, 10 §, Kungl. Maj:t tillagts befogenhet att i nu angivna fall för­ ordna om nedsättning av longränsen, där det finnes skäligt med hänsyn till fartygens storlek, nyttjande och det slag av bränsle som användes för farty­ gens framdrivning.

I konventionens artikel I har vid 1962 års revision införts definitioner av begreppen fartyg och tankfartyg. Konventionens definitioner överensstäm­ mer med vad som redan gäller. Det torde icke vara påkallat att i lagen införa några definitioner av begreppen fartyg och tankfartyg, utan denna gräns- dragningsfråga torde såsom hittills få överlämnas till rättspraxis. I tvek­ samma fall torde konventionens definitioner kunna ge tillräcklig vägled­ ning för praxis.

I anledning av vad vatteninspektionen anfört må först erinras om att när 1956 års lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg infördes allmän enighet förelåg om det lämpliga i att samla alla regler mot vattenförorening från fartyg i en särskild lag. Vissa stadganden i vattenlagens förorenings- kapitel, vilka berörde fartyg, överfördes i enlighet härmed till 3 § i 1956 års lag. Med stöd av denna bestämmelse har länsstyrelserna bemyndigats att utfärda lokala föreskrifter mot vattenförorening från fartyg. I den mån lo­ kalt behov föreligger, finnes alltså möjlighet att skärpa sådana föreskrifter. Den av inspektionen avsedda samordningen skulle strida mot grundtanken i 1956 års reform. Mot en sådan samordning talar också det förhållandet att problemen ter sig väsentligt olika när det gäller utsläpp från fasta an­ läggningar på land och uttömning från fartyg. Någon ändring av 1956 års lags tillämpningsområde synes mig därför ej påkallad. Det synes emellertid lämpligt att utfärdandet av lokala föreskrifter mot vattenförorening från fartyg sker efter samråd med vatteninspektionen. Erforderlig föreskrift härom torde kunna utfärdas i administrativ ordning.

19

I gällande lydelse upptager denna paragraf vissa undantag från det all­

männa förbudet enligt 1 § mot uttömning eller utsläpp av olja. Undantagen

avser bl. a. under a) oljehaltigt slagvatten, dock, såvitt avser fartyg med en

bruttodräktighet av minst 500 registerton, endast därest vattnet icke inne­

håller annan olja än smörjolja; och under c) bottensats, som utgöres av

rester från rening av brännolja eller smörjolja eller som härrör från tank­

fartygs lasttank och är av så fast beskaffenhet att den ej kan pumpas ur

tanken.

De vid 1962 års konferens beslutade ändringarna av artikel V i 1954 års

konvention, vilken artikel motsvaras av undantaget under a), innebär viss

inskränkning i vad hittills medgivits. Sålunda begränsas rätten att utsläppa

oljehaltigt slagvatten till att avse sådant slagvatten, vilket icke innehåller

annan olja än smörjolja som runnit eller läckt från fartygets maskinut­

rymmen. Motsvarande begränsning bör införas i lagen. Sänkningen av

tongränsen för vissa av de fartyg å vilka konventionen skall vara tillämplig

påkallar vidare en jämkning av denna undantagsbestämmelse. Den för far­

tyg om minst 500 ton stadgade inskränkningen såvitt gäller uttömning av

oljehaltigt slagvatten, som innehåller annan olja än smörjolja, bör ändras

till att avse tankfartyg om minst 150 ton och andra fartyg om minst 500

ton.

Genom ändring av konventionens artikel IV: 1 c) omfattar undantagen

från uttömningsförbudet icke längre bottensats som härrör från tank­

fartygs lasttank och är av så fast beskaffenhet att den ej kan pumpas ur

tanken. Ändringen har motiverats av att dessa fasta föroreningar ansetts

påtagligt skadliga och att fartygen utan nämnvärd olägenhet kan förvara

dem ombord till dess de kan föras i land. Undantagsbestämmelsen under

c) i denna paragraf har ändrats i enlighet med konventionsändringen.

4 §•

I förevarande paragraf föreskrives, att svenskt fartyg med en brutto­

dräktighet av minst 500 registerton ej må nyttjas till sjöfart med mindre

fartyget, i enlighet med närmare föreskrifter av Kungl. Maj:t eller myndig­

het som Kungl. Maj :t utser, är utrustat antingen med anordningar till före­

byggande av att beständig brännolja utflödar i fartyget eller med inrättning,

varmed slagvattnet före uttömning kan renas från olja.

I enlighet med den i konventionens artikel II vidtagna utsträckningen av

konventionens tillämpningsområde bör den i paragrafen angivna ton­

gränsen jämkas. Utrustningsföreskriften bör gälla svenskt tankfartyg om

minst 150 lon och annat svenskt fartyg om minst 500 ton.

I stadgandet bör jämväl göras en redaktionell ändring i överensstäm­

melse med en ändring av motsvarande föreskrift i konventionens artikel

VII: 1 i syfte att undvika en direkt hänvisning till separatorer, om vars

effektivitet tvekan ansetts kunna råda. Den i samma artikel under 2 införda

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

2

§•

20

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

bestämmelsen att förande av barlastvatten i bränsletankar såvitt möjligt skall undvikas torde likaledes böra införas under förevarande paragraf.

5 §•

I enlighet med nuvarande lydelse av artikel VIII i 1954 års oljeskydds- konvention gäller enligt denna paragraf, att i allmän hamn som Konungen bestämmer skall finnas anläggning för mottagande av oljehaltig blandning från fartyg, som ej är tankfartyg.

Såsom framgår av den tidigare lämnade redogörelsen har konventionens artikel om mottagningsanordningar erhållit ny avfattning. Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet har i nära överensstämmelse med artikelns änd­ rade lydelse föreslagit den ändringen av det nu gällande bemyndigandet för Kungl. Maj:t, att Kungl. Maj:t skall äga bestämma, att anläggning för mot­ tagande av oljehaltig blandning från fartyg skall finnas i allmän hamn för fartyg som ej är tankfartyg, i hamn där lastning av olja i tankfartyg förekommer, för sådant fartyg, samt i hamn där fartygsreparationer före­ kommer, för fartyg som anlöper hamnen för reparation.

Svenska hamnförbundet har beträffande kostnaderna för mottagnings- anläggningarna framhållit, att det bör beaktas att taxorna för deras an­ vändande så avväges, att full täckning erhålles för hamnens kostnader för anläggningen i fråga.

Departementschefen. Såsom framgått av vad tidigare anförts har någon utökning av de sex hamnar, där mottagningsanläggning för närvarande skall finnas, icke ansetts påkallad. Konventionsändringen motiverar dock viss utvidgning av det Kungl. Maj :t i paragrafen lämnade bemyndigandet. Då enligt konventionen mottagningsanordningar i oljelastningshamn och i förekommande fall även i reparationsliamn skall kunna betjäna tankfartyg, bör bemyndigandet inrymma även sådana fartyg. Bestämmelsen har ändrats i enlighet härmed.

Beträffande taxefrågan må erinras om det uttalande som gjordes i sam­ band med tillkomsten av 1956 års lag (prop. 1956: 23 s. 33), nämligen att hamnarna skall äga täcka sina kostnader för anläggningarnas inrättande och drivande genom att av vederbörande fartyg uttaga skäliga avgifter för an­ läggningarnas nyttjande. Vidare anfördes att avgifterna är av den art att hamnägarna kan utan särskild föreskrift i lagen uttaga dem och att fast- ställelse av taxa rörande avgifterna icke erfordras.

6

§•

I överensstämmelse med motsvarande bestämmelse i 1954 års konvention (art. IX) föreskrives i förevarande paragraf att oljedagbok skall föras å svenskt tankfartyg och å annat svenskt fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton, av befälhavaren eller av annan under hans tillsyn, enligt närmare föreskrifter av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer. Kungl. Maj :t äger jämväl förordna att oljedagbok skall, i den omfattning som finnes erforderlig, föras även i andra fall.

Kungi. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

21

Vid 1962 års revision i artikel IX företagen ändring har införts den i och för sig naturliga begränsningen av skyldigheten att föra oljedagbok på annat fartyg än tankfartyg till att endast avse fartyg, som använder olja som bränsle. Denna begränsning torde böra angivas i lagen.

Vidare infördes i konventionen (art. IX: 4) ett stadgande därom att olje­ dagbok skall hållas lätt tillgänglig för granskning samt bevaras minst två år efter dagen för senaste anteckning. Även detta tillägg synes böra givas motsvarighet i den svenska lagstiftningen.

9 §•

1954 års konvention äger i gällande lydelse med vissa i artikel II angivna undantag tillämpning allenast å sjögående fartyg, som är registrerat i ett territorium som hör under en fördragsslutande regering. Konventionen är sålunda icke tillämplig å oregistrerade fartyg, t. ex. örlogsfartyg. I saklig överensstämmelse härmed stadgas i lagens 9 §, att lagen endast i den mån Kungl. Maj :t så förordnar äger tillämpning å fartyg, som äges av svenska staten och icke är avsett att nyttjas till handelssjöfart eller för resandes fort- skaffande. I tillämpningskungörelsen till lagen har Kungl. Maj:t förordnat, att lagen skall äga tillämpning å samtliga svenska staten tillhöriga fartyg utom marinens stridsfartyg.

Den vid 1962 års konferens beslutade ändringen av konventionens artikel II innebär, att konventionen med vissa särskilt angivna undantag skall äga tillämpning å alla fartyg med en fördragsslutande parts nationalitet. Bland de särskilda undantagen har upptagits örlogsfartyg ävensom andra fartyg när de användes såsom marina hjälpfartyg. I artikeln (II: 2) har emeller­ tid införts en bestämmelse därom att varje fördragsslutande regering åta­ ger sig att vidtaga lämpliga åtgärder för att konventionens föreskrifter, så­ vitt det är rimligt och möjligt, tillämpas även å örlogsfartyg och marina hjälpfartyg.

Den ändrade konstruktionen av konventionens artikel II påkallar viss ändring av förevarande paragraf. Lagen bör sålunda i enlighet med konven­ tionens ändrade lydelse direkt vara tillämplig å alla svenska fartyg med un­ dantag av sådana fartyg som i konventionen betecknas som örlogsfartyg och fartyg, som nyttjas såsom marint hjälpfartyg. Såsom örlogsfartyg anses enligt hävdvunnen svensk terminologi flottans och kustartilleriets fartyg, statens isbrytarfartyg och sjömätningsfartyg men även förhyrt eller jämlikt särskilda bestämmelser marinen eljest tillhandahållet fartyg under den tid detsamma står till marinens förfogande (marint hjälpfartyg). I förevaran­ de paragraf synes därför böra föreskrivas att lagen endast i den mån Kungl. Maj :t så förordnar äger tillämpning å svenskt örlogsfartyg. Gällande för­ ordnande undantager såsom nämnts endast marinens stridsfartyg; träng- farlyg och övningsfartyg faller sålunda under lagen. I vad mån lagen helt eller delvis bör göras tillämplig å marinens stridsfartyg kan ej bedömas utan en närmare undersökning. Det torde få ankomma på sjöfartsstyrelsen att i samråd med chefen för marinen föranstalta därom.

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

10

§.

Paragrafen har behandlats under 1 §.

Ikraftträdandebestämmelse

Sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet erinrar om att ändringarna i 1954 års oljeskyddskonvention träder i kraft i förhållande till alla stater, som ratificerat 1954 års oljeskyddskonvention och som icke före ikraftträdandet avgivit formell deklaration att de antagna ändringarna icke accepteras, tolv månader efter det att ändringarna godkänts av två tredjedelar av de sta­ ter, som ratificerat 1954 års konvention. När ikraftträdandet kommer att ske är sålunda omöjligt att nu med säkerhet bestämma. Det kan emeller­ tid komma att inträda relativt kort tid efter den 1 juli 1963. Med hänsyn härtill föreslår sjöfartsstyrelsen och oljeskyddsrådet att lagstiftningen änd­ ras med tillämplighet från och med den 1 juli 1963.

Sjöfartsstyrelsens och oljeskyddsrådets förslag i denna del har i allmän­ het lämnats utan erinran av remissorganen. I ett par remissyttranden före­ slås emellertid att frågan om tidpunkten för ändringarnas genomförande tillsvidare hålles öppen. Sålunda anför länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att därest av någon orsak tillräckligt många stater icke skulle ratificera ändringarna i konventionen och deras ikraftträdande sålunda fördröjas, uppstår därför den situationen att svenska fartyg får följa hårdare regler än fartyg, tillhörande stater som icke ratificerat och sålunda icke skärpt sin egen lagstiftning. En sådan risk bör landets sjöfart icke behöva taga — allraminst under rådande osäkra handelspolitiska läge. Varken sjöfarts­ styrelsen eller oljeskyddsrådet har tillfredsställande motiverat varför den svenska lagstiftningen bör föregripa konventionsändringarna. Länsstyrel­ sen hemställer därför att lagen måtte träda i kraft den dag Konungen där­ om förordnar. Liknande synpunkter anföres av Sveriges redareförening.

Departementschefen. Det kan för närvarande icke med någon säkerhet bedömas när de vidtagna konventionsändringarna kan komma att träda i kraft. Jag vill därför förorda, att det lägges i Kungl. Maj :ts hand att avgöra när de föreslagna lagändringarna skall träda i kraft. Ikraftträdandebestäm­ melsen i departementsförslaget har avfattats i enlighet härmed.

Departementschefens hemställan

I enlighet med vad i det föregående anförts föreligger förslag till lag an­ gående ändring i lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot vatten­ förorening från fartyg.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget, av den lydelse bilaga (Bilaga B)1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 regeringsformen angivna ändamålet inhämtas genom utdrag av protokol­ let.

1 Bilagan, som frånsett vissa redaktionella jämkningar är likalydande med det vid proposi­ tionen fogade lagförslaget har här uteslutits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

23

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Nils van der Heeg

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

Bilaga A

1954 års internationella konvention till förhindrande av havsvattnets

förorening genom olja i de delar konventionen ändrats

vid 1962 års revision

Article 1

(1) For the purposes of the present Convention, the following expressions shall (unless the context otherwise requires) have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say:

“The Bureau” has the meaning assigned to it by Article XXI;

“Decharge” in relation to oil or to oily mixture means any de­ charge or escape howsoever caused;

“Heavy diesel oil” means marine diesel oil, other than those destil- lates of which more than 50 per cent by volume distils åt a temper- ature not exceeding 340° C. when tested by A.S.T.M. Standard Meth- od D. 86/59;

“Mile” means a nautical mile of 6,080 feet or 1,852 metres;

“Oil” means crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, and “oily” shall be construed ac- cordingly;

“Oily mixture” means a mixture with an oil content of 100 parts or more in 1,000,000 parts of the mix­ ture;

“Organization” means the Inter- Governmental Maritime Consult- ative Organization;

“Ship” means any sea-going ves- sel of any type whatsoever, includ- ing floating craft, whether self- propelled or towed by another ves- sel, making a sea voyage; and “tanker” means a ship in which the greater part of the cargo space is constructed or adapted for the carriage of liquid cargoes in bulk

(Översättning)

Artikel I

1. Vid tillämpningen av denna kon­ vention skola nedanstående uttryck, såvida ej annat följer av samman­ hanget, förstås sålunda:

»Sekretariatet» har den betydel­ se som angives i artikel XXI;

»Uttömning», då det gäller olja eller oljehaltig blandning, betyder varje uttömning eller utflöde, obe­ roende av orsaken;

»Tjock dieselolja» betyder andra marina dieseloljor än sådant destil- lat, varav mer än 50 volymprocent destillerar vid en temperatur av högst 340° C, när proven företagas enligt A.S.T.M. standard metod D 86/59;

»Mil» betyder en sjömil om 6 080 fot eller 1 852 meter;

»Olja» betyder råolja, brännol­ ja, tjock dieselolja och smörjolja; »oljehaltig» skall förstås i överens­ stämmelse härmed.

»Oljehaltig blandning» betyder en blandning med 100 eller fler de­ lar olja på 1 miljon delar vätska;

»Organisation» betyder den mel- lanstatliga rådgivande sjöfartsorga­ nisationen;

»Fartyg» betyder varje sjögåen­ de farkost av vad slag det vara må, omfattande även flytande arbets­ redskap, med eget framdrivnings- medel eller bogserat av annan far­ kost, när det till sjöfart nyttjas; »tankfartyg» betyder fartyg i vilket större delen av lastutrymmet är byggt eller anpassat för transport

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

25

and which is not, för the time be- ing, carrying a cargo other than oil in that part of its cargo space.

(2) För the purposes of the present Convention, the territories of a Con- tracting Government mean the terri- tory of the country of which it is the Government and any other territory for the international relations of which it is responsible and to which the Convention shall have been ex- tended under Article XVIII.

Article II

(1) The present Convention sliall apply to ships registered in any of the territories of a Contracting Gov­ ernment and to unregistered ships having the nationality of a Contract­ ing Party, except:

V'

(a) tankers of under 150 tons gross tonnage and other ships of under 500 tons gross tonnage, pro­ vided that each Contracting Gov­ ernment will take the necessary steps, so far as is reasonable and practicable, to apply the require- ments of the Convention to such ships also, having regard to their size, service and the type of fuel used for their propulsion;

(b) ships for the time being engaged in the whaling industry when actually employed on whal­ ing operations;

(c) ships for the time being navigating the Great Lakes of North America and their connect- ing and tributary waters as far east as the lower exit of St. Lam- bert Lock åt Montreal in the Prov- ince of Quehec, Canada;

(d) naval ships and ships for the time being used as naval auxil- iaries. (2) Each Contracting Government undertakes to adopt appropriatc measures ensuring that requirements equivalent to those of the present Convention are, so far as is reason­

av flytande last i bulk och som icke för tillfället transporterar annan last än olja i sådan del av lastut­ rymmet.

2. I denna konvention avses med en fördragsslutande regerings territo­ rium det lands territorium för vilket den är regering och varje annat ter­ ritorium för vars internationella för­ bindelser regeringen är ansvarig och vilket konventionen enligt artikel XVIII må hava utvidgats att omfatta.

Artikel II

1. Denna konvention skall äga till- lämpning å fartyg, registrerat i ett territorium som hör under en för­ dragsslutande regering, och å icke re­ gistrerade fartyg med en fördragsslu­ tande parts nationalitet, med undan­ tag för:

a) tankfartyg under 150 ton brut­ to och andra fartyg under 500 ton brutto. Det förutsättes att varje för­ dragsslutande regering vidtager de åtgärder, som äro nödvändiga för att tillämpa konventionens krav även på sådana fartyg, i den ut­ sträckning det är rimligt och möj­ ligt med hänsyn tagen till deras storlek, användning och den typ av bränsle, som nyttjas för att driva fartygen;

b) valfångstfartyg, när de delta­ ga i valfångstexpedition;

c) fartyg som befara de Stora Sjöarna i Nordamerika jämte deras förbindelseleder och tillflöden så långt öster ut som till S:t Lambert Locks nedre mynning vid Montreal i provinsen Quebec i Canada;

d) örlogsfartyg, ävensom andra fartyg när de användas såsom ma­ rina bjälpfartyg.

2. Varje fördragsslutande regering åtager sig att vidtaga lämpliga åtgär­ der för att trygga, att konventionens föreskrifter, såvill det är rimligt och möjligt, tillämpas å de fartyg som

26

Kungl. Maj ds proposition nr 161 år 1963

able and practicable, applied to the nämnas under mom. 1 d i denna arti- ships referred to in sub-paragraph kel. (d) of paragraph (1) of this Article.

Article III

Subject to the provisions of Artides IV and V:

(a) the discharge from a tanker to which the present Convention applies, within any of the prohib- ited zones referred to in Annex A to the Convention, of oil or oily mixture shall be prohibited;

(b) the discharge from a ship to which the present Convention applies, other than a tanker, of oil or oily mixture shall be made as far as practicable from land. As from a date three years after that on which the Convention comes into force for the relevant territorv in respect of the ship in accord- ance with paragraph (1) of Article II, sub-paragraph (a), of this artic­ le shall apply to a ship other than a tanker, except that the discharge of oil or of oily mixture from such a ship shall not be prohibited when the ship is proceeding to a port not provided with such facilities for ships other than tankers as are referred to in Article VIII;

(c) the discharge from a ship of 20,000 tons gross tonnage or more, to which the present Convention applies and for which the building contract is placed on or after the date on which this provision comes into force, of oil or oily mixture shall be prohibited. However, if, in the opinion of the master, special circumstances make it neither rea- sonable nor practicable to retain the oil or oily mixture on board, it may be discharged outside the pro­ hibited zones referred to in Annex

A to the Convention. The reasons för such discharge shall be reported to the Contracting Government of the relevant territory in respect of the ship in accordance with para­ graph (1) of Article II. Full details

Artikel III

Med de begränsningar, som följa av bestämmelserna i artiklarna IV och V, skall

a) uttömning från ett tankfartyg, å vilket denna konvention äger till- lämpning, av olja eller oljehaltig blandning inom någon av de i bila­ ga A angivna zonerna, vara förbju­ den;

b) uttömning från ett fartyg, å vilket konventionen äger tillämp­ ning och som icke är ett tankfar­ tyg, av olja eller oljehaltig bland­ ning, ske så långt från land som det är praktiskt möjligt. Efter förlop­ pet av tre år från dagen för kon­ ventionens ikraftträdande med av­ seende å det territorium till vilket fartyget hör enligt artikel II. 1, skall a) ovan gälla jämväl annat fartyg än tankfartyg, dock att ut­ tömning av olja eller oljehaltig blandning från sådant fartyg icke skall vara förbjuden, då fartyget befinner sig på resa till hamn, som icke är utrustad med sådana mot- tagningsanordningar för andra far­ tyg än tankfartyg, som avses i ar­ tikel VIII;

c) uttömning från ett fartyg å 20 000 ton brutto eller mer, på vil­ ket denna konvention är tillämplig och för vilket byggnadskontraktet tecknats på eller efter den dag då detta stadgande träder ikraft, av olja eller oljehaltig blandning vara förbjuden. Skulle emellertid, enligt befälhavarens åsikt, särskilda om­ ständigheter föreligga, som göra att det icke är skäligt eller möjligt att behålla oljan eller den oljehaltiga blandningen ombord, må denna ut­ tömmas utanför de i konventio­ nens bilaga A omnämnda förbjud­ na zonerna. Skälen för sådan ut­ tömning skall anmälas till den för- dragsslutande regeringen för det territorium till vilket fartyget hör enligt artikel II. 1. Samtliga uppgif-

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

27

of such discharges shall be reported to the Organization åt least every twelve months by Contracting Gov- ernments.

Article IV

Article III shall not apply to:

(a) the discharge of oil or of oily mixture from a ship for the pur- pose of securing the safety of a ship, preventing damage to a ship or cargo, or saving life åt sea;

(b) the escape of oil or of oily mixture resulting from damage to a ship or unavoidable leakage, if all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the leakage for the purpose of preventing or minimizing the escape;

(c) the discharge of residue arising from the purification or clarification of fuel oil or lubricat- ing oil, provided that such dis­ charge is made as far from land as is practicable.

Article V

Article III shall not apply to the discharge from the bilges of a ship:

(a) during the period of twelve months following the date on which the present Convention comes into force för the relevant territory in respect of the ship in accordance with paragraph (1) of Article II, of oily mixture;

(b) after the expiration of such period, of oily mixture containing no oil other than lubricating oil which has drained or leaked from machinery spaces.

ter om sådana utsläpp skall av de fördragsslutande regeringarna meddelas till organisationen minst var tolfte månad.

Artikel IV

Artikel III skall icke äga tillämp­ ning å

a) uttömning av olja eller olje- haltig blandning från ett fartyg som sker med hänsyn till ett far­ tygs säkerhet, för att förhindra ska­ da å fartyg eller last eller för att rädda människoliv till sjöss;

b) utflöde av olja eller oljehaltig blandning föranlett av skada å far­ tyget eller oundvikligt läckage, om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits, i syfte att förebygga eller minska utflödet, sedan skadan in­ träffat eller läckaget upptäckts;

c) uttömning av rester från re­ ning eller klargöring av brännolja eller smörjolja under förutsättning att sådan uttömning sker så långt från land som det är praktiskt möj­ ligt.

Artikel V

Artikel III skall icke gälla beträf­ fande uttömning från ett fartygs rännstenar

a) under en tidrymd av tolv må­ nader efter den dag, då konventio­ nen träder i kraft i förhållande till det territorium till vilket fartyget hör enligt artikel II, 1 av oljehaltig blandning;

b) efter utgången av nämnda tid av oljehaltig blandning som icke innehåller annan olja än smörjolja, som runnit eller läckt ut från far­ tygets maskinutrymmen.

Article VI Artikel VI

(1) Any contravention of Artides 1. Varje överträdelse av artikel III III and IX shall be an offence punish- eller IX skall anses som en straffbar able under the law of the relevant ter- handling enligt lagen i det territo- ritory in respect of the ship in ac- rium till vilket fartyget hör enligt ar- cordance with paragraph (1) of Arti- tikel II, 1. de II.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

(2) The penalties which may be imposed under the law of any of the territories of a Contracting Govern­ ment in respect of the unlawful dis- charge from a ship of oil or oily mix- ture outside the territorial sea of that territory shall be adequate in severity to discourage any such unlawful de­ charge and shall not be less than the penalties which may be imposed under the law of that territory in respect of the same infringements within the territorial sea.

(3) Each Contracting Government shall report to the Organization the penalties actually imposed för each infringement.

Article VII

(1) As from a date twelve months after the present Convention comes into force for the relevant territory in respect of a ship in accordance with paragraph (1) of Article II, such a ship shall be required to be so fitted as to prevent, so far as reason- able and practicable, the escape of fuel oil or heavy diesel oil into bilges, unless effective means are provided to ensure that the oil in the bilges is not discharged in contravention of this Convention.

(2) Carrying water ballast in oil fuel tanks shall be avoided if possible.

Article VIII

(1) Each Contracting Government shall take all appropriate steps to promote the provision of facilities as follows:

(a) according to the needs of ships using them, ports shall be provided with facilities adequate for the reception, without causing undue delay to ships, of such resi- dues and oily mixtures as wTould remain för disposal from ships other than tankers if the bulk of the water had been separated from the mixture;

(b) oil loading terminals shall be provided with facilities adequate for the reception of such residues

2. Straff, som enligt lag i något ter­ ritorium hör under en fördragsslu- tande regering, stadgas såsom på­ följd för olaglig uttömning från far­ tyg av olja eller oljehaltig blandning utanför detta territoriums territorial­ vatten, skall vara tillräckligt strängt för att avskräcka från sådan olaglig uttömning och må icke vara lindriga­ re än det straff som enligt lag i sam­ ma territorium må kunna utmätas för motsvarande förseelse inom territo­ rialvattnet.

3. Varje fördragsslutande regering skall meddela organisationen de straff, som utdömts för varje över­ trädelse.

Artikel VII

1. Tolv månader efter den dag, då konventionen trätt i kraft för ett ter­ ritorium, såvitt avser fartyg som en­ ligt artikel II, 1, hör till territoriet, skall ett sådant fartyg vara försett med anordning av beskaffenhet att, i den mån det är skäligt och möjligt, hindra brännolja eller tjock dieselol­ ja att rinna ner i rännsten, såvida icke fartyget är utrustat med effekti­ va medel för att hindra att oljan i rännstenarna uttömmes i strid med denna konvention. 2. Förande av ballastvatten i bränsletankar skall om möjligt und­ vikas.

Artikel VIII

1. Varje fördragsslutande regering skall vidtaga alla lämpliga åtgärder för att befordra anskaffandet av föl­ jande anordningar:

a) i hamn skola finnas anord­ ningar, anpassade efter fartygens behov, som möjliggöra för andra fartyg än tankfartyg, att utan onö­ digt uppehåll befria sig från såda­ na rester av olja och oljehaltig blandning, som kunna vara kvar sedan huvuddelen av vattnet sepa­ rerats från blandningen;

b) i oljelastningshamn skola finnas anordningar som möjliggöra för tankfartyg att befria sig från likaledes kvarvarande oljerester;

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

29

and oily mixtures as would similar- ly remain för disposal by tankers;

(c) ship repair ports shall be provided with facilities adequate för the reception of such residues and oily mixtures as would similar- ly remain for disposal by all ships entering for repairs. (2) Each Contracting Government shall determine which are the ports and oil loading terminals in its ter- ritories suitable for the purposes of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of this Article.

(3) As regards paragraph (1) of this Article, each Contracting Govern­ ment shall report to the Organization, for transmission to the Contracting Government concerned, all cases where the facilities are alleged to be inadequate.

Article IX

(1) Of the ships to which the present Convention applies, every ship which uses oil fuel and every tanker shall be provided with an oil record book, whether as part of the ship’s official log book or otherwise, in the form specified in

Annex B to

the Convention.

(2) The oil record book sliall be completed on each occasion, when- ever any of the following operations takes place in the ship:

(a) ballasting of and decharge of ballast from cargo tanks of tank­ ers;

(b) cleaning of cargo tanks of tankers;

(c) settling in slop tanks and de­ charge of water from tankers;

(d) disposal from tankers of oily residues from slop tanks or other sources;

(e) ballasting, or cleaning during voyage, of bunker fuel tanks of ships other than tankers;

(f) disposal from ships other than tankers of oily residues from bunker fuel tanks or other sources;

(g) accidental or other excep-

c) i hamn där fartygsreparatio- ner utföras skola finnas anordning­ ar som möjliggöra för fartyg, som anlöpa hamnen för reparation, att befria sig från likaledes kvarvaran­ de olj erester.

2. Varje fördragsslutande regering skall avgöra, vilka oljelastningsham- nar såväl som andra hamnar inom dess territorium, som böra vara ut­ rustade med anordningar som avses i mom. 1 a), b) och c) av denna arti­ kel.

3. Varje fördragsslutande regering skall underrätta organisationen, för vidarebefordran till vederbörande för­ dragsslutande regering om alla de fall där anordningarna bedömts vara otillfredsställande.

Artikel IX

1. Varje tankfartyg och varje annat fartyg, som omfattas av konventionen och som använder olja som bränsle, skall vara försett med en oljejournal (antingen som en del av fartygets of­ ficiella skeppsdagbok eller av annan karaktär) av den form bilaga B till konventionen utvisar.

2. Anteckning i oljejournalen skall göras var gång någon av följande åt­ gärder vidtages ombord å fartyget:

a) ballastning av eller uttömning från tankfartygs lasttankar;

b) rengöring av tankfartygs last­ tankar;

c) settling i sloptank och uttöm­ ning av vatten från tankfartyg;

d) bortskaffande från tankfartyg av oljerester från sloptankar och andra förvaringsställen;

e) ballastning eller rengöring un­ der resa av brännoljetankar om­ bord å annat fartyg än tankfartyg;

f) bortskaffande från annat far­ tyg än tankfartyg av oljerester från brännoljetankar och andra förva­ ringsställen;

g) uttömning eller utflöde av ol-

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

tional discharges or escapes of oil from tankers or ships other than tankers. In the event of such discharge or escape of oil or oily mixture as is referred to in sub-paragraph (c) of Article III or in Article IV, a state- ment shall be made in the oil record book of the circumstanees of, and reason for, the discharge or escape.

(3) Each operation described in paragraph (2) of this Article shall be fully recorded without delay in the oil record book so that all the entries in the book appropriate to that oper­ ation are completed. Each page of the book shall be signed by the officer or officers in charge of the operations concerned and, when the sliip is manned, by the master of the ship. The written entries in the oil record book shall be in an official language of the relevant territorv in respect of the ship in accordance with para­ graph (1) of Article II, or in English or French.

(4) Oil record books shall be kept in such a place as to be readily avail- able for inspection åt all reasonable times, and, except in the case of un- manned ships under tow, shall be kept on board the ship. They shall be preserved for a period of two years after the last entry has been made.

(5) The competent authorities of any of the territories of a Contracting Government may inspect on board any ship to whieh the present Con- vention applies, while within a port in that territory, the oil record book required to be carried in the ship in compliance with the provisions of this Article, and may make a true copy of any entry in that book and may re- quire the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made wliich pur­ ports to have been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the ship’s oil record book shall be made admissible in any ju- dicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. Any action by the competent authorities under

ja från tankfartyg eller annat far­ tyg, som skett oavsiktligt eller till­ fälligtvis. Vid uttömning eller utflöde av olja eller oljehaltig blandning i fall som avses i artikel III c, eller IV, skall redogörelse för omständigheterna kring och skälen för uttömningen eller utflödet införas i oljejournalen.

3. Om varje åtgärd, som avses i denna artikels andra mom. skall utan dröjsmål i oljejournalen införas full­ ständiga uppgifter i enlighet med vad i formuläret angives för varje slag av åtgärd. Varje journalsida skall un­ dertecknas av den eller dem av befä­ let som hava ansvaret för de vidtag­ na åtgärderna och, då fartyget är be­ mannat, av befälhavaren ombord. Anteckningarna i oljejournalen sko­ la vara avfattade på officiellt språk i det territorium till vilket fartyget hör enligt artikel II, 1, eller på engelska eller franska.

4. Oljejournal skall förvaras på en sådan plats, att den är lätt tillgänglig för granskning vid varje rimlig tid­ punkt och skall, med undantag för obemannade fartyg som bogseras, för­ varas ombord å fartyget. Den skall bevaras två år efter dagen för senas­ te anteckning.

5. Vederbörande myndigheter i ter­ ritorium som hör under en fördrags- slutande regering äga rätt att, ombord å varje fartyg, på vilket konventionen äger tillämpning, medan fartyget be­ finner sig i en hamn inom territoriet, granska den oljejournal som enligt denna artikel skall finnas ombord och att taga avskrift av varje anteckning i journalen ävensom att fordra att be­ fälhavaren bestyrker avskriftens rik­ tighet. Varje sådan av befälhavaren till riktigheten bestyrkt avskrift skall i vilken som helst rättssak kunna åbe­ ropas som bevis för sakförhållande varom anteckning gjorts i journalen. Åtgärd som av myndighet vidtages med stöd av denna bestämmelse skall äga rum så snabbt som möjligt och utan att fartyget fördröjes.

31

hiingl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

this paragraph shall be taken as ex- peditiously as possible and the ship shall not be delayed.

Article X

(1) Any Gontracting Government may furnish to thc Government of the relevant territory in respect of the ship in accordance with paragraph (1) of Article II particulars in writ- ing of evidence that any provision of the present Convention has been contravened in respect of that ship, vheresoever the alleged contraven- tion may have taken place. If it is practicable to do so, the competent authorities of the former Government shall notify thc master of the ship of the alleged contravention.

(2) Upon receiving such partic­ ulars, the Government so informed shall investigate the matter, and may request the other Government to furnish further or better particulars of the alleged contravention. If the Government so informed is satisfied that sufficient evidence is available in the form required by its law to en- able proceedings against the owner or master of the ship to be taken in respect of the alleged contravention, it shall cause such proceedings to be taken as soon as possible, and shall inform the other Government and the Organization of the result of such proceedings.

Artide XIV

(1) The present Convention shall remain open for signature för three months from this dav’s date and shall thereafter remain open för accept- ance.

(2) Subject to Article XV, thc Gov- ernments of States Members of the United Nations or of any of the Spe- cialized Agencies or parties to the Statute of the International Court of Justice may become parties to the present Convention by:

(a) signature without reserva­ tion as to acceptance;

Artikel X

1. Varje fördragsslutande regering äger tillställa regeringen i det terri­ torium under vilket ifrågakommande fartyg hör enligt artikel II, 1, skriftlig anmälan om överträdelse av konven­ tionen, närhelst bevis föreligger för att någon bestämmelse däri åsidosatts av fartyget, oavsett var den påstådda överträdelsen må hava ägt rum. Där så lämpligen kan ske, skall den först­ nämnda regeringens behöriga myn­ digheter jämväl underrätta fartygets befälhavare om den påstådda överträ­ delsen.

2. Den regering som mottagit sådan anmälan skall undersöka saken och har rätt att anmoda den andra re­ geringen att inkomma med närmare upplysningar om den påstådda över­ trädelsen. Om den förstnämnda re­ geringen anser tillräckliga skäl en­ ligt dess lag föreligga för ett rättsligt förfarande mot fartygets ägare eller befälhavare med anledning av den på­ stådda förseelsen, skall den föranstal­ ta om att sådant förfarande inledes så snart som möjligt och underrätta den andra regeringen ävensom organisa­ tionen om resultatet därav.

Artikel XIV

1. Konventionen står öppen för un­ derskrift under tre månader från dags dato och är därefter öppen för anslutning.

2. Under de förutsättningar som angivas i artikel XV kunna regering­ ar i stater, som äro medlemmar av Förenta Nationerna eller något av dess fackorgan eller anslutna till den Internationella domstolens stadga, bliva deltagare i konventionen genom

a) underskrift utan förbehåll om anslutning;

32

(b) signature subject to accept- b) underskrift med förbehåll om ance followed by acceptance; or anslutning, åtföljd av anslutning; eller

(c) acceptance.

c) anslutning.

(3) Acceptance shall be effected by 3. Anslutning sker genom deponethe deposit of an instrument of ac- iäng av ett anslutningsinstrument hos ceptance with the Bureau, which sekretariatet, som skall underrätta shall inform all Governments that alla regeringar som redan hava un- have already signed or accepted the dertecknat eller tillträtt konventionen present Convention of each signature om varje underskrift eller anslutning and deposit of an acceptance and of samt om dagen härför, the date of such signature or deposit.

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

Article XVI

(1) (a) The present Convention may be amended by unanimous agreement between the Contracting Governments.

fb) Upon request of any Con­ tracting Government a proposed amendment shall be communicated by the Organization to all Contract­ ing Governments för consideration and acceptance under this para- graph.

(2) (a) An amendment to the present Convention may be pro­ posed to the Organization åt any time by any Contracting Govern­ ment, and such proposal if adopted by a two-thirds majoritv of the As- sembly of the Organization upon recommendation adopted by a two- thirds majority of the Maritime Safety Committee of the Organiza­ tion shall be communicated by the Organization to all Contracting Governments for their acceptance.

(b) Any such recommendation by the Maritime Safety Committee shall be communicated by the Organization to all Contracting Governments for their consider­ ation åt least six months before it is considered by the Assembly.

(3) (a) A conference of Govern­ ments to consider ainendments to the present Convention proposed by any Contracting Government shall åt any time be convened by the Organization upon the request of one-third of the Contracting Gov­ ernments.

Artikel XVI

1. a) Denna konvention må änd­ ras genom enhälligt beslut av de fördragsslutande regeringarna.

b) Förslag om ändring av denna konvention skall på begäran av för­ dragsslutande regering av organisa­ tionen meddelas samtliga fördrags­ slutande regeringar för övervägan­ de och godkännande enligt föreva­ rande artikel punkt 1 a.

2. a) Ändring av denna konven­ tion må när som helst föreslås or­ ganisationen av varje fördragsslu­ tande regering och sådant förslag skall om det antages med två tred­ jedels majoritet av organisationens plenarförsamling på rekommenda­ tion med två tredjedels majoritet av organisationens sjösäkerhets- kommitté, av organisationen delgi­ vas alla fördragsslutande regering­ ar för godkännande.

b) Varje sådan rekommendation av sjösäkerhetskommittén skall av organisationen delgivas alla för­ dragsslutande regeringar för över­ vägande minst sex månader innan den tages under övervägande av plenarförsamlingen.

3. a) På begäran av en tredjedel av de fördragsslutande regeringar­ na skall organisationen vid varje tillfälle kalla de fördragsslutande regeringarna till en konferens för övervägande av sådan ändring i konventionen som föreslagits av någon fördragsslutande regering.

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

33

(b) Every amendment adopted by such conference by a two-thirds majority of the Contracting Gov- ernments shall be communicated by the Organization to all Con­ tracting Governments för their ac- ceptance. (4) Any amendment communicated to Contracting Governments for their acceptance under paragraph (2) or

(3) of this Article shall come into

force for all Contracting Govern­ ments, except those which before it comes into force make a declaration that they do not accept the amend­ ment, twelve months after the date on which the amendment is accepted by two-thirds of the Contracting Gov­ ernments.

(5) The Assembly, by a two-thirds majority vote, including two-thirds of the Governments represented on the Maritime Safetv Coinmittee, and subject to the concurrence of two- thirds of the Contracting Govern­ ments to the present Convention, or a conference convened under paragraph

(3) of this Article by a two-thirds majority vote, may determine åt the time of its adoption that the amend­ ment is of such an important nature that any Contracting Government which makes a declaration under paragraph (4) of this Article and which does not accept the amend­ ment within a period of twelve months after the amendment comes into force, shall, upon the expiry of this period, cease to be a party to the present Convention.

(6) The Organization shall inform all Contracting Governments of any amendments which come into force under this Article, together with the date on which such amendments shall come into force.

(7) Any acceptance or declaration under this Article shall be made by a notification in writing to the Organi­ zation which shall notify all Con­ tracting Governments of the receipt of the acceptance or declaration.

b) Ändring som på en dylik kon­ ferens antages med två tredjedels majoritet av regeringarna, skall av organisationen meddelas samtliga fördragsslutande regeringar för godkännande.

4. Ändring som enligt mom. 2 eller 3 av denna artikel meddelats de för­ dragsslutande regeringarna för god­ kännande, skall träda i kraft för samtliga fördragsslutande regeringar tolv månader efter den dag då den godkänts av två tredjedelar av de för­ dragsslutande regeringarna, utom för dem av de fördragsslutande regering­ arna som före ikraftträdandet förkla­ rat sig icke godkänna ändringen.

5. Plenarförsamlingen må, då änd­ ring antages, med två tredjedels ma­ joritet, varav två tredjedelar av de re­ geringar som äro representerade i sjösäkerhetskommittén, och under förutsättning av bifall av två tredje­ delar av de fördragsslutande rege­ ringarna eller av en konferens, som i enlighet med denna artikel mom. 3 sammankallats av en två tredjedels majoritet, besluta, att ändringen är så viktig, att varje fördragsslutande regering, som avgivit förklaring i en­ lighet med denna artikel mom. 4 och som icke godkänt ändringen inom en tidrymd av 12 månader, efter det att ändringen trätt i kraft, skall upphöra att vara medlem av denna konvention vid utgången av nämnda tidrymd.

6. Organisationen skall underrätta alla fördragsslutande regeringar om varje ändring som träder i kraft en­ ligt denna artikel samt om dagen för ikraftträdandet.

7. Godkännande eller förklaring enligt denna artikel skall ske skrift­ ligen till organisationen, som skall underrätta alla fördragsslutande re­ geringar om mottagandet av godkän­ nandet eller förklaringen.

3 liiltang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 161

34

Kangl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

Article XV111

(1) (a) The United Nations in cases where they are the adminis- tering anthority for a territory or any Contracting Government re- sponsible for the international re­ lations of a territory shall as soon as possihle consult with such ter­ ritory in an endeavour to extend the present Convention to that ter­ ritory and may åt any time by noti- fication in writing given to the Bureau declare that the Convention shall extend to such territory.

(b) The present Convention shall from the date of the receipt of the notification or from such other date as may be specified in the no­ tification extend to the territory named therein.

(2) (a) The United Nations in cases where they are the admini- stering authority for a territory or any Contracting Government which has made a declaration under para- graph (1) of this Article, åt any time after the expiry of a period of five years from the date on which the present Convention has been so extended to any territory, may by a notification in writing given to the Bureau after consultation with such territory declare that the Con­ vention shall cease to extend to any such territory named in the notification.

(b) The present Convention shall cease to extend to any territory mentioned in such notification one year, or such longer period as may be specified therein, after the date of receipt of the notification by the Bureau.

(3) The Bureau shall inform all the Contracting Governments of the extension of the present Convention to any territorj' under paragraph (1) of this Article, and of the termina- tion of any such extension under the provisions of paragraph (2) stating in each case the date from which the Convention has been or will cease to be so extended.

Artikel XVIII

1. a) Förenta Nationerna, i de fall denna organisation är admini­ strerande myndighet för ett terri­ torium, eller fördragsslutande re­ gering, som ansvarar för ett terri­ toriums internationella förbindel­ ser, skall så snart som möjligt råd­ göra med sådant territorium om utvidgning av denna konvention till att omfatta territoriet och må när som helst genom att insända skrift­ ligt meddelande till sekretariatet förklara, att konventionen även skall omfatta sådant territorium.

b) Från dagen för mottagandet av förklaringen eller från annan tidpunkt som må vara angiven i förklaringen skall konventionen ut­ sträckas till att gälla för territo­ rium som nämnts i förklaringen.

2. a) Förenta Nationerna, i de fall denna organisation är admini­ strerande myndighet för ett terri­ torium, eller fördragsslutande rege­ ring, som har avgivit förklaring i enlighet med förevarande artikel mom. 1 må, när som helst efter ut­ gången av en tid av fem år från den dag då denna konvention ut­ vidgats till att omfatta visst terri­ torium, efter att ha rådgjort med detta territorium, genom skriftligt meddelande till sekretariatet för­ klara, att konventionen skall upp­ höra att gälla för territorium som nämnts i sådan förklaring.

b) Konventionen skall upphöra att gälla för territorium angivet i sådan förklaring, ett år efter det sekretariatet mottagit meddelandet eller vid den senare tidpunkt som må vara angiven däri.

3. Sekretariatet skall underrätta samtliga fördragsslutande regeringar om konventionens utsträckning till något territorium enligt mom. 1 av denna artikel samt om upphörande därav enligt mom. 2 av denna arti­ kel, varvid i varje fall skall angivas dagen för utsträckningen eller dess upphörande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

35

ANNEX A

PROHIBITED ZONES

(1) All sea areas within 50 miles from the nearest land shall be pro- hibited zones.

For the purposes of this Annex, the term “from the nearest land” means “from the base-line from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958”.

(2) The following sea areas, inso- far as they extend more than 50 miles from the nearest land, shall also be prohibited zones:

(a) Pacific Ocean

The Canadian Western Zone

The Canadian Western Zone shall extend för a distance of 100 miles from the nearest land along the west coast of Canada.

(b) North Atlantic Ocean, North

Sea and Baltic Sea

(i)

The North-West Atlantic

Zone

The North-West Atlantic Zone shall comprise the sea areas within a line drawn from latitude 38°47' north, longitude 73°43' west to lati­ tude 39° 58' north, longitude 68° 34' west thence to latitude 42° 05' north, longitude 64°37' west thence along the east coast of Canada åt a distance of 100 miles from the nearest land.

(ii) The Icelandic Zone The Icelandic Zone shall extend for a distance of 100 miles from the nearest land along the coast of Ice- land.

(iii) The Norwegian, North Sea and Baltic Sea Zone

The Norwegian, North Sea and Baltic Sea Zone shall extend for a distance of 100 miles from the nearest land along the coast of Norway and shall include the whole of the North Sea and of the Baltic Sca and its Gulfs.

BILAGA A TILL KONVENTIONEN

FÖRBJUDNA ZONER

1. Allt havsområde inom ett av­ stånd av 50 mil från närmaste land skall utgöra förbjudna zoner. Med uttrycket »från närmaste land» förstås i denna bilaga »från den baslinje från vilken ifrågavaran­ de territoriums territorialvatten räk­ nas enligt 1958 års Genévekonvention beträffande territorialvatten och an­ gränsande områden».

2. Följande havsområden skola också anses som förbjudna zoner, så­ vitt de sträcka sig mer än 50 mil från närmaste land:

a) Stilla havet

Väs t kanadensiska zonen

Västkanadensiska zonen skall sträcka sig 100 mil från närmaste land längs Kanadas västra kust.

b) Nordatlanten, Nordsjön och

Östersjön

1) Nordvästatlantiska zonen

Nordvästatlantiska zonen skall omfatta havsområdena inom en linje dragen från 38°47' nordlig bredd, 73°43' västlig längd till 39° 58' nordlig bredd, 68° 34' västlig längd, därifrån till 42°05' nordlig bredd, 64° 37' västlig längd och där­ ifrån längs Kanadas östra kust på ett avstånd av 100 mil från när­ maste land.

2) Isländska zonen Isländska zonen skall sträcka sig 100 mil från närmaste land längs den isländska kusten.

3) Norska, nordsjö- och östersjözonerna

Norska, nordsjö- och östersjö- zonerna skola sträcka sig 100 mil från närmaste land längs norska kusten och skola innefatta hela Nordsjön och Östersjön med vikar.

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

(iv) The North-East Atlantic

Zone

The North-East Atlantic Zone shall include the sea areas within a line drawn between the following positions:

4) Nordöstatlantiska zonen

Nordöstatlantiska zonen skall omfatta havsområdena inom en lin­ je dragen mellan följande positio­ ner:

Latitude

Longitude

Latitud

Longitud

62° north 2° east,

62° nord

2° ost,

64° north 00°;

64° nord

00°;

64° north 10° west,

64° nord

10° väst,

60° north 14° west;

60° nord

14° väst;

54°30' north

30° west,

54°30' nord

30° väst,

53° north 40° west;

53° nord

40° väst;

44°20' north 40° west, 44°20' nord

40° väst,

44°20' north 30° west;

44°20' nord

30° väst;

46° north 20° west, thence

46° nord

20° väst,

towards Cape Finisterre åt the in- tersection of the 50-mile limit.

(v) The Spanish Zone The Spanish Zone shall comprise the areas of the Atlantic Ocean within a distance cf 100 miles from the nearest land along the coast of Spain and shall come into oper­ ation on the date on which the present Convention shall have come into force in respect of Spain.

(vi) The Portuguese Zone The Portuguese Zone shall com­ prise the area of the Atlantic Ocean within a distance of 100 miles from the nearest land along the coast of Portugal and shall come into oper­ ation on the date on which the pre­ sent Convention shall have come into force in respect of Portugal.

(c) Mediterranean and Adriatic

Seas

The Mediterranean and Adriatic Zone

The Mediterranean and Adriatic Zone shall comprise the sea areas within a distance of 100 miles from the nearest land along the coasts of each of the territories bordering the Mediterranean and Adriatic Seas and shall come into operation in respect of each territory on the date on which the present Conven­ tion shall have come into force in respect of that territory.

och därifrån mot Cap Finisterre vid skärningspunkten med femtio- milsgränsen.

5) Spanska zonen Spanska zonen skall omfatta at­ lantiska oceanen inom ett avstånd av 100 mil från närmaste land längs Spaniens kust och skall till- lämpas från och med den dag, då denna konvention träder i kraft i förhållande till Spanien.

6) Portugisiska zonen Portugisiska zonen skall omfatta atlantiska oceanen inom ett av­ stånd av 100 mil från närmaste land längs Portugals kust och skall tillämpas från och med den dag, då denna konvention träder i kraft i förhållande till Portugal.

c) Medelhavet och Adriatiska

Havet

Medelhavs- och adriatiska zonen

Medelhavs- och adriatiska zonen skall omfatta havsområdena inom ett avstånd av 100 mil från närmas­ te land längs kusten av vart och ett av de territorier, som gränsa till Medelhavet och Adriatiska Havet, samt skall tillämpas med avseende å varje territorium från och med den dag, då denna konvention trä­ der i kraft i förhållande till detta territorium.

Kungl. Maj. ts proposition nr 161 år 1963

37

(d) Black Sea and Sea of Azov

The Black Sea and Sea of Azov

Zone

The Black Sea and Sea of Azov

Zone shall comprise the sea areas

within a distance of 100 miles from

the nearest land along the coasts

of each of the territories bordering

the Black Sea and Sea of Azov and

shall come into operation in respect

of each territory on the date on

which the present Convention shall

have come into force in respect of

that territory. Provided that the

whole of the Black Sea and the Sea

of Azov shall become a prohibited

zone on the date on which the pre­

sent Convention shall have come

into force in respect of Roumania

and the Union of Soviet Socialist

Republics.

(e) Red Sea

The Red Sea Zone

The Red Sea Zone shall comprise

the sea areas within a distance of

100 miles from the nearest land

along the coasts of each of the ter­

ritories bordering the Red Sea and

shall come into operation in re­

spect of each territory on the date

on which the present Convention

shall have come into force in re­

spect of that territory.

(f) Persian Gulf

(i) The Kuwait Zone

The Kuwait Zone shall comprise

the sea area within a distance of

100 miles from the nearest land

; along the coast of Kuwait.

(ii) The Saudi Arabian Zone

The Saudi Arabian Zone shall

comprise the sea area within a dis­

tance of 100 miles from the nearest

land along the coast of Saudi

Arabia and shall come into oper­

ation on the date on which the pre­

sent Convention shall have come

into force in respect of Saudi

Arabia.

(g) Arabian Sea, Bay of Benga 1

and Indian Ocean

(i) The Arabian Sea Zone

d) Svarta Havet och Azovska

Sjön

Zonen i Svarta Havet och Azovs­

ka Sjön

Zonen i Svarta Havet och Azovs­

ka Sjön skall omfatta havsområde­

na inom ett avstånd av 100 mil

från närmaste land längs kusten av

vart och ett av de territorier, som

gränsa till Svarta Havet och Azovs­

ka Sjön, samt skall tillämpas med

avseende å varje territorium från

och med den dag, då denna konven­

tion träder i kraft i förhållande till

detta territorium. Hela Svarta Ha­

vet och hela Azovska Sjön skola

dock utgöra förbjudna zoner från

och med den dag, då denna kon­

vention träder i kraft i förhållan­

de till Rumänien och de Socialistis­

ka Rådsrepublikernas Union.

e) Röda havet

Röda havszonen

Röda havszonen skall omfatta

havsområdena inom ett avstånd av

100 mil från närmaste land längs

kusten av varje till Röda Havet

gränsande territorium och skall

tillämpas från och med den dag, då

denna konvention träder i kraft i

förhållande till detta territorium.

f) Persiska viken

1) Kuwaitzonen

Kuwaitzonen skall omfatta havs­

området inom ett avstånd av 100

mil från närmaste land längs Ku­

waits kust.

2) Saudi-arabiska zonen

Saudi-arabiska zonen skall om­

fatta havsområdet inom ett avstånd

av 100 mil från närmaste land längs

Saudi-Arabiens kust och skall till-

lämpas från och med den dag då

denna konvention träder i kraft i

förhållande till Saudi Arabien.

g) Arabiska Sjön, Bengaliska

Bukten och Indiska Oceanen

1) Arabiska sjözonen

38

Kiingl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

The Arabian Sea Zone shall com-

prise the sea areas within a line

drawn betweert the

tions:

following posi-

Latitude

Longitude

23°33' north

68°20' east,

23°33' north

67°30' east;

22° north

68° east,

20° nord

70° east;

18° 55' north

72° east,

15°40' north

72°42' east;

8° 30' north

75°48' east,

7° 10' north

76°50' east;

7° 10' north

78° 14' east,

9°06' north

79°32' east,

and shall come into operation on

the date on which the present Con-

vention shall have come into force

in respect of India.

(ii) The Bay of Bengal Coastal

Zone

The Bay of Bengal Coastal Zone

shall comprise the sea areas be-

tween the nearest land and a line

drawn between the following posi­

tions:

Arabiska sjözonen skall omfatta

havsområdena inom en linje dra­

gen mellan följande positioner:

Latitud

Longitud

23° 33' nord

68° 20' ost,

23°33' nord

67°30' ost;

22° nord

68° ost,

20° nord

70° ost;

18°55' nord

72° ost,

15°40' nord

72°42' ost;

8°30' nord

75°48' ost,

7°10' nord

76°50' ost;

7°10' nord

78° 14' ost,

9°06' nord

79°32' ost;

och skall tillämpas från och med

den dag då konventionen träder i

kraft i förhållande till Indien.

2) Bengaliska buktens kustzon

Bengaliska buktens kustzon skall

omfatta havsområdena mellan när­

maste land och en linje dragen

mellan följande positioner:

Latitude

10°15' north

14°30' north

20°20' north

20°20' north

Longitude

80° 50' east,

81°38' east;

88° 10' east,

89° east,

and shall come into operation on

the date on which the present Con-

vention shall have come into force

in respect of India.

(iii) The Malagasy Zone

The Malagasy Zone shall com­

prise the sea area within a distance

of 100 miles from the nearest land

along the coast of Madagascar west

of the meridians of Cape d’Ambre

in the north and of Cape Ste. Marie

in the south and within a distance

of 150 miles from the nearest land

along the coast of Madagascar east

of these meridians, och shall come

into operation when the present

Convention shall have come into

force in respect of Madagascar.

(h) Australia

The Australian Zone

Latitud

10°15' nord

14°30' nord

20°20' nord

20°20' nord

Longitud

80° 50' ost,

81°38' ost;

88° 10' ost,

89° ost,

och skall tillämpas från och med

den dag då konventionen träder i

kraft i förhållande till Indien.

3) Malagassiska zonen

Malagassiska zonen skall omfat­

ta havsområdet inom ett avstånd

av 100 mil från närmaste land

längs Madagaskars kust väst om

Cape d’Ambremeridianen i norr

och Cape Ste. Mariemeridianen i

söder och inom ett avstånd av 150

mil från närmaste land längs Ma­

dagaskars kust öst om dessa meri­

dianer och skall tillämpas från och

med den dag, då denna konvention

träder i kraft i förhållande till Ma­

dagaskar.

h) Australien

Australiska zonen

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

39

The Austi alian Zone shall comprise

the sea area within a distance of 150 miles from the nearest land along the coasts of Australia, ex- cept off the north and west coasts of the Australian mainland be- tween the point opposite Thursday Island and the point on the west coast åt 20° south latitude.

(3) (a) Any Contracting Govern­ ment may propose:

(i) the reduction of any zone off the coast of any of its territories;

(ii) the extension of any such zone to a maximum of 100 miles from the nearest land along any such coast, by making a declara- tion to that effect and the reduc­ tion or extension shall come into force after the expiration of a peri­ od of six months after the declara- tion has been made, unless any one of the Contracting Governments shall have made a declaration not less than two months before the ex­ piration of that period to the effect that it considers that the destruc- tion of hirds and adverse effects on fish and the marine organisms on which they feed would be likely to occur or that its interests are af- fected either by reason of the prox- imity of its coasts or by reason of its ships trading in the area, and that it does not accept the reduc­ tion or extension, as the case may be.

(b) Any declaration under this paragraph shall be made by a notification in writing to the Or- ganization which shall notify all Contracting Governments of the re- ceipt of the declaration. (4) The Organization shall prepare a set of charts indicating the extent of the prohibited zones in force in accordance with paragraph (2) of this Annex and shall issue amcnd- ments thereto as may be necessary.

Australiska zonen skall omfatta havsområdet inom ett avstånd av 150 mil från närmaste land längs Australiens kust, med undantag för havsområdet utanför det australis­ ka fastlandets norra och västra kuster mellan en punkt mitt för Torsdagsön och en punkt på västra kusten vid 20° sydlig bredd.

3. a) Varje fördragsslutande re­ gering må föreslå

1) inskränkning av zon utanför kusten av något av dess territorier eller

2) utvidgning av sådan zon till högst 100 mil från sådan kust, ge­ nom att avgiva en förklaring av så­ dant innehåll, varpå inskränkning­ en eller utvidgningen träder i kraft efter utgången av den tid av sex månader efter förklaringens avgi­ vande, för såvitt icke någon av de fördragsslutande regeringarna minst två månader före utgången av denna period, avgiver en förkla­ ring, att den anser, att förintelse av fågel och menliga verkningar för fisken och de havsorganismer var­ av denna lever troligen skulle bli följden eller att dess intressen trä­ das för när antingen på grund av närbelägenheten av dess kuster el­ ler på grund av att dess fartyg be­ fara området, och att den av den­ na anledning icke kan godkänna inskränkningen eller utvidgningen.

b) Förklaring jämlikt detta styc­ ke skall ske skriftligen till organi­ sationen, som har att underrätta samtliga fördragsslutande regering­ ar om mottagandet av densamma.

4. Organisationen skall iordning­ ställa en uppsättning kartor, vilka ut­ visa omfattningen av de förbjudna zoner som tillämpas i enlighet med denna bilaga mom. 2, samt de änd­ ringar till kartorna, som kunna visa sig nödvändiga.

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

1. Throughout the Annex replace the words “Identity numbers of tank(s)” by “Identity numbers of tank(s) concerned”.

2. In Form I (a) replace the words “Place or position of ship” by “Place or position of ship åt time of de­ charge”.

3. In Form I (d) and Form II (a) and (b) replace the words “Place or position of ship” by “Place or posi­ tion of ship åt time of disposal”.

4. In Form I (c) add a new line 17 as follows: “17. Approximate quan- tities of water discharged” and re- number lines in (d) 18 to 20.

5. Delete the words “from ship” in the headings of Forms I (d) and II (b).

6. In Form III replace the words “Place or position of ship” by “Place or position of ship åt time of occur- rence”.

BILAGA B TILL KONVENTIONEN

Formulär till oljejournal

1. Utbyt genomgående i bilagan or­ det »Tanknummer» mot orden »Tan­ kens (tankarnas) nummer».

2. Utbyt i avdelning I a. orden »Fartygets uppehållsort eller posi­ tion» mot orden »Fartygets uppe­ hållsort eller position vid tidpunkten för uttömningen».

3. Utbyt i avdelning I d. och avdel­ ning II a. och b. orden »Fartygets uppehållsort eller position» mot or­ den »Fartygets uppehållsort eller po­ sition vid tidpunkten för uttömning­ en».

4. Foga till formulär I c. en ny rad 17. med lydelse: »17. Ungefärlig mängd uttömt vatten» samt numrera raderna under d. 18 till 20.

5. Uteslut orden »från fartyget» från rubrikerna till avdelningarna I d. och II b.

6. Utbyt i avdelning III orden »Far­ tygets uppehållsort eller position» mot orden »Fartygets uppehållsort eller position vid tidpunkten för hän­ delsen».

Resolutioner

Resolution

nr

1

Fullständigt undvikande så snart som möjligt av uttömning av beständiga oljor i havet

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat som följer:

Konferensen har konstaterat, att många länders kuster och kustfarvatten äro allvarligt utsatta för oljeförorening. Den orsakar stor skada på kuster och stränder med hinder för bad och annan hälsosam rekreation såsom följd och inverkar menligt på turistindustrien, medför död och ödeläggelse för fågellivet och annan fauna och har sannolikt skadliga verkningar för fisken och de havsorganismer varav den lever. I många länder är man i vida kret­ sar i hög grad oroad över omfattningen av detta problem och dess fortgående ökning.

Föroreningen orsakas av beständiga oljor d. v. s. råolja, brännolja, tjock dieselolja och smörjolja. Även om det icke finns något avgörande bevis för att dessa oljor förbliva under obegränsad tid på havsytan, kvarbliva de i allt fall där under mycket lång tid och kunna föras mycket avsevärda sträc­ kor av strömmar, vind och rörelser i vattenytan och avlagras på stränderna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

41

Mycket stora mängder av beständiga oljor släppas regelbundet ut i havet av

tankfartyg efter rengöring av tankar och genom utpumpning av oljebeinängt

ballastvatten. Torrlastfartyg som pläga föra ballastvatten i sina brännolje-

tankar släppa likaledes ut oljehaltigt ballastvatten i havet, och även detta ger

upphov till förorening. Beträffande tankfartyg är det praktiskt möjligt att

förfara så, att deras oljerester kunna behållas ombord och uttömmas i mot-

tagningsanordningar i oljelastningshamnar eller reparationshamnar.

Förorening som härrör från uttömning av ballastvatten från torrlastfartyg

kan minskas eller förhindras genom installering av effektiva separatorer för

oljehaltigt vatten eller på annat sätt, såsom genom att i hamnarna inrätta

erforderliga mottagningsanordningar för oljerester.

Den enda fullt effektiva metoden att förhindra oljeförorening, som man

känner till, är att fullständigt undvika uttömning av beständiga oljor i havet,

och det finns, såsom ovan angivits, medel som möjliggöra att till stor del

uppnå detta mål.

Ehuru konferensen har kommit till den slutsatsen att det för närvarande

icke är möjligt att bestämma någon tidpunkt från vilken uttömning av be­

ständiga oljor i havet skulle helt och hållet upphöra, anser den dock att full­

ständigt undvikande av uttömning av sådana oljor — med vissa nödvändiga

undantag — bär iakttagas från tidigast möjliga tidpunkt. Konferensen riktar

en kraftig uppmaning till alla regeringar och andra berörda organ att göra

allt vad de kunna för att skapa nödiga förutsättningar för genomförandet av

ett sådant förbud genom att tillse att erforderliga mottagningsanordningar

åvägabringas i hamnar liksom att fartygen förses med behövliga inrättningar.

Resolution nr 2

Främjande av anslutning till konventionen

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av

havsvattnet genom olja, 1962, som anser

att ett godkännande och ett samvetsgrant iakttagande av åtgärder för att

förhindra eller kontrollera oljeförorening äro oundgängligen nödvändiga från

det stora flertalet fartygs sida, vilka färdas inom ett givet område, för att få

en betydande förbättring av oljeföroreningssituationen till stånd;

att ett förhindrande av förorening av haven genom olja, däri införstått

utrustande av de hamnar i vilka fartyg vanligtvis efterfråga anordningar,

som göra det möjligt för dem att uttömma oljehaltiga rester, kräver ett in­

ternationellt samarbete;

att det borde falla under de länders ansvar, vilka hava havskuster eller

havsgående fartyg under sin flagg, att hålla hav och stränder fria från olje-

föroreningar till allmän glädje och för att bevara världens tillgångar på vilt

och fiske;

har beslutat,

1) att de fördragsslutande regeringarna i 1954 års internationella konven­

tion till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja snarast möjligt

böra godkännna de tillägg till konventionen, vilka man samtyckt till på den

innevarande konferensen;

2) att den mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen bör uppmanas

alt påpeka det nödvändiga i deltagandet i de gemensamma internationella

ansträngningarna att nå här åsyftade mål för sina medlemmar samt för

medlemmar av FN eller något av dess fackorgan eller stater anslutna till den

Internationella domstolens stadga, vilka icke äro medlemmar i organsatio-

nen och vilka icke hava anslutit sig till konventionen, samt inbjuda dem att

ansluta sig till konventionen;

42

Kungi. Maj:ts proposition nr 161 år 1963

3) att organisationen i den utsträckning det är möjligt, på begäran bör meddela upplysningar och råd till de regeringar, som icke hava anslutit sig till konventionen, i syfte att underlätta deras anslutning till konventionen.

Resolution nr 3

lnterimsåtgärder i avvaktan på konventionens ikraftträdande

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

att i avvaktan på att konventionen skall träda i kraft såvitt gäller regering, som har deponerat sitt anslutningsdokument eller undertecknat konventio­ nen utan reservation om anslutning, bör en sådan regering vidtaga omedel­ bara åtgärder, genom lagstiftning eller på annat sätt, för att säkra

a) installerandet, där det är nödvändigt, av anordningar i fartyg för att förhindra utflöde av brännolja och tjock dieselolja, såsom denna definieras i konventionen, i rännsten, vars innehåll uttömmes i havet utan att ha passe­ rat en separator för oljehaltigt vatten;

b) en ökad utbyggnad av hamnanordningar för mottagande av oljerester, där sådana anordningar f. n. äro otillräckliga;

c) konventionens övriga principer så långt det är möjligt och rimligt.

Resolution nr 4

Uttömning av oljehaltiga blandningar från tankfartyg

Den internationella konferensen angående förhindrandet av havsvattnets förorening genom olja, 1962, har beslutat,

1) att förutom att iakttaga denna konventions stadganden bör alla tank­ fartyg, överallt där det är rimligt att göra så, undvika uttömning i havet av oljehaltiga blandningar och i stället behålla dem ombord för att uttömma dem i uppsamlingsanordningarna vid kusterna;

2) att bestämmelserna i denna resolution böra meddelas för särskild kän­ nedom till tankfartygs ägare och befälhavare, oljebolag, hamnmyndigheter och reparationsvarv genom de fördragsslutande regeringarnas försorg.

Resolution nr 5

Tankfartyg med oljerester ombord, vilket passerar genom kanal

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

att, i avsikt att befordra tankfartygens iakttagande av denna konventions stadganden, regeringarna i de länder, som äro ansvariga för kanaler, vilka förbinda internationella hav, böra anmodas att uppfordra vederbörande ka­ nalmyndigheter att acceptera, att tankfartyg med oljehaltiga rester ombord, vilka samlats i en eller flera tankar, skola få tillstånd att passera som om de vore i ballastat tillstånd och behandlas på samma sätt som tankfartyg, vilka hava rengjort och renspolat alla tankar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

43

Resolution nr 6

Anskaffandet av anordningar för mottagande av oljerester vid olje- och andra bulklastningshamnar

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

1) att det är av största vikt, att olje- och andra bulklastningshamnar ut­ rustas med anordningar för mottagandet av oljerester från tankfartyg för att undvika öljeförorening av havet;

2) att sådana anordningar, där de ännu inte finnas, nu böra anskaffas så­ som något av största vikt av de organ, som hava medel att anskaffa dem eller att säkra eller befordra deras anskaffande;

3) att de speciella problem, som uppstå i samband med submarina oljelast- ningshamnar, böra beaktas;

4) att utvecklingen av denna sak bör hållas under tillsyn av den mellan- statliga rådgivande sjöfartsorganisationen genom dess vederbörande utskott och att upplysningar om den utveckling, som skett av anskaffandet av ovan nämnda anordningar skola införskaffas samt årligen publiceras.

Resolution nr 7

Uttömning av olja eller oljehaltig blandning från fartyg, som ej är tankfartyg

Enär konferensen har beslutat att stadgandena i artikel III b) i denna konvention, vilka förbjuda uttömning av olja eller oljehaltig blandning inom någon av de förbjudna zonerna, icke skola gälla andra fartyg än tankfartyg under en tidrymd av 3 år efter den dag, då konventionen träder i kraft i för­ hållande till ifrågavarande territorium, yrkar den internationella konferen­ sen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, bestämt på, att de regeringar, som i framtiden ansluta sig till konventionen, vidtaga åtgärder för att hindra andra fartyg än tankfartyg att uttömma olja eller oljehaltiga blandningar inom de förbjudna zonerna, då de äro på väg till en hamn, där det finns anordningar för mottagande av oljehaltiga rester.

Resolution nr 8

Främjandet av utvecklingen och installerandet av effektiva separatorer för oljehaltigt vatten för fartygsbruk och förberedandet av internationella användningsföreskrifter för sådana separatorer

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av olja, 1962, har beslutat,

1) att de regeringar, som godkänna denna konvention, böra främja ut­ vecklandet av effektiva separatorer för oljehaltigt vatten och deras installe­ rande i fartyg samt att de böra utarbeta en specifikation över de krav som sådana separatorer böra uppfylla;

2) att regeringarna böra insända fullständiga upplysningar till den mel- lanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen om de framsteg som gjorts i detta avseende, vilka upplysningar organisationen bör samla och samordna och på grundval av vilka organisationen skall inleda erforderliga undersök­ ningar i syfte att erhålla en lämplig internationell specifikation över de krav som oljeseparatorer böra uppfylla; samt

3) att sådana standardkrav böra innefatta följande;

a) oljehalten i det som uttömts skall vara lägre än gränsvärdet för olje- haltiga blandningar såsom dessa definieras i denna konvention;

b) separatorns kapacitet skall vara så beräknad, att den effektivt kan se­ parera varje blandning av beständig olja och vatten, som normalt skulle kräva rening ombord å fartyg;

c) separatorn skall fungera effektivt under alla de förhållanden, som nor­ malt förekomma ombord å ett fartyg till sjöss;

d) separatorns drift skall vara helautomatiserad; samt

e) separatorer, som äro avsedda för installation ombord å fartyg, böra vara typtestade enligt en standard, som icke är lägre än den internationellt föreskrivna, och skola godkännas av ifrågavarande regering.

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 196,3

Resolution nr 9

Uppsamling av använd smörjolja

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

att regeringarna böra, där det är skäligt och nödvändigt, vidtaga åtgärder däribland inräknade såväl administrativa som fiskaliska sådana, för att un­ derlätta uppsamlandet av använd smörjolja, som härrör från fartygsmaski- nerier, i hamnar, vilka icke äro utrustade med lämpliga uppsamlingsanord- ningar.

Resolution nr 10

Dieselolja som levereras till fartyg

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

att varje fördragsslutande regering bör säkerställa, att när dieselolja le­ vereras till ett fartyg inom något av dess territorier för vilket denna konven­ tion trätt i kraft, leveransdokumenten upplysa om huruvida sagda olja är »tjock dieselolja», såsom den definieras i artikel I i denna konvention, eller icke.

Resolution nr 11

Utarbetandet av en instruktionsbok rörande hur oljeföroreningar kunna undvikas

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

1) att regeringarna böra främja distributionen av en förklarande instruk­ tionsbok eller -böcker för bruk ombord å fartyg, registrerade i deras terri­ torier och för bruk bland landpersonal, som är sysselsatt med att pumpa olja från eller till fartyg. Dessa instruktionsböcker skola dels ange de åtgär­ der, som äro nödvändiga för att undvika oljeförorening av havet, samt dels de som krävas för att göra det möjligt för fartyg att uppfylla kraven i den­ na konvention;

2) att regeringarna böra vidtaga åtgärder för utarbetandet, publicerandet och distribuerandet av en sådan instruktionsbok i de fall, då en tillräcklig tillgång på instruktionsböcker, som uppfylla dessa kriterier, icke på annat sätt äro tillgängliga för fartyg och landpersonal. Exemplar av instruktions­

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

45

böcker, utarbetade på detta sätt, skola sändas till mellanstatliga rådgivande

sjöfartsorganisationen för inregistrering och när fartyg och landpersonal

använda en instruktionsbok, som huvudsakligen utarbetats för bruk av far­

tyg och landpersonal i främmande land, skall organisationen underrättas

om detta;

3) att regeringarna skola säkra, att kursplanerna för erhållandet av navi­

gations- och maskinbefälscertifikat täcka handhavandet och bruket av ut­

rustning genom vilken olj ef örorening av havet kan undvikas.

Resolution nr 12

Behovet av forskning beträffande förhindrandet av oljeförorening

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av

havsvattnet genom olja, 1962, har observerat de upplysningar, som äro till­

gängliga om forskning och tekniskt utvecklingsarbete som utförts av många

länder, och har beslutat,

1) att forskningen skall fortsättas beträffande många synpunkter på olje­

förorening av havet och speciellt inom följande områden:

a) Separatorer för oljehaltigt vatten för fartygsbruk.

Det finns fortfarande icke en separator, enkel och kompakt nog för far­

tygsbruk, som effektivt separerar varje blandning av beständiga oljor och

vatten, som vanligen förekommer ombord, särskilt icke blandningar inne­

hållande oljor med en specifik vikt, som ligger mycket nära färsk- eller

havsvattnets.

b) Andra anordningar eller åtgärder än separatorer för oljehaltigt vatten

avsedda att förhindra oljeförorening av havet genom utsläpp av beständiga

oljor eller oljehaltiga blandningar från fartyg.

c) Metoden att binda oljan och dess bortskaffande från havsytan. Metoder,

som grunda sig på pulver, vilka användas för att få oljan att sjunka, äro av

tvivelaktig användbarhet och varaktighet samt kunna förorsaka icke önsk­

värd förorening av havsbottnen. Metoder, som grunda sig på emulsionsbil-

dare, har den nackdelen, att därvid använda agenser kunna vara giftiga för

den marina floran och faunan. Vissa mekaniska metoder ha visat sig myc­

ket lovande vid bruk i lugnt vatten men äro av tvivelaktigt värde på öppna

havet.

d) Utvecklandet av en anordning, som upptäcker, mäter och registrerar

oljehalten i uttömning från fartyg.

e) De beständiga oljornas inverkan på den marina floran och faunan samt

mikroorganismernas roll vid förintandet av sådana oljor.

2) att resultaten av forskning inom ovan angivna och därmed förbundna

områden (däri inräknat, men icke begränsat till, tekniska upplysningar rö­

rande forskning och experiment, inklusive forskning ombord med hänsyn

till antiföroreningsåtgärder och anordningar) årligen skola överlämnas av

ifrågavarande regering till den mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisa­

tionen för sammanställning och översändande till alla fördragsslutande re­

geringar samt att tekniska spörsmål omfattande forskning skola överlämnas

till de fördragsslutande regeringarnas tekniska experter.

Resolution nr 13

Samordning av forskningen

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening av

havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

46

Kungi. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

1) att de fördragsslutande regeringarna skola förse den mellanstatliga råd­

givande sjöfartsorganisationen med upplysningar om de forskningar, som

de företaga beträffande undvikandet av oljeföroreningar och med upplys­

ningar om utvecklandet av effektiva metoder att förfara med oljeförorening­

ar, när sådana förekomma, samt dylika metoder att avlägsna dem från

stränder;

2) att organisationen skall stå i oavbruten kontakt med dessa problem och

att den skall analysera och sprida de rön den gjort rörande dessa problem;

3) att organisationen skall, i avsikt att underlätta detta arbete, tillsätta en

grupp av tekniska experter, som skola nomineras av vederbörande regeringar,

vilken organisationen kan tillkalla för att få råd i dessa frågor, allteftersom

behov uppkomma.

Resolution nr 14

Upprättandet av internationella oljeföroreningskommittéer

Den internationella konferensen angående förhindrandet av förorening

av havsvattnet genom olja, 1962, har beslutat,

att de regeringar, som ännu inte ha gjort så, böra upprätta nationella kom­

mittéer med uppgift att följa utvecklingen av oljeföroreningsproblemet och

anvisa praktiska åtgärder för dess lösning ävensom att ombesörja nödiga

utredningar.

Resolution nr 15

Rapporter från den mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen

Den internationella konferensen angående förhindrandet av föroreningar

av havsvattnet genom olja, 1962, har insett värdet i ett fullt och fritt utbyte

av upplysningar mellan de fördragsslutande regeringarna och har beslutat,

att den mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen skall utfärda

rapporter, till vilka de fördragsslutande regeringarna skola bidraga med

upplysningar, vilka rapporter skola behandla frekvensen av oljeförorening­

ar, denna konventions effektivitet, lämpligheten av systemet med förbjudna

zoner, fortskridandet i utrustningen av hamnar med mottagningsanordning-

ar, antalet framgångsrika och icke framgångsrika åtal för överträdelse av

konventionen och den nationella lagstiftningen mot föroreningar o. dyl.

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

47

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj.ts lagråd den 9 april

1963.

Närvarande:

justitieråden Romanus,

Digman,

Nordström,

regeringsrådet Holmgren.

Enligt lagrådet den 4 april 1963 tillhandakommet utdrag av protokoll över

handelsärenden hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 29 mars

1963, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i

§ 87 regeringsformen angivna ändamålet inhämtas över upprättat förslag till

lag angående ändring i lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot vat­

tenförorening från fartyg.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

lagbyråchefen Torsten Löwbeer.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Birgitta Liljefors

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 161 år 1963

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

19 april 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler till­

förordnade chefen för handelsdepartementet, statsrådet Hermansson, lag­

rådets den 9 april 1963 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 29 mars

1963 remitterade förslaget till lag angående ändring i lagen den 6 april 1956

(nr 86) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

Lagrådet har lämnat lagförslaget utan erinran. Förslaget torde, med vissa

redaktionella jämkningar, böra föreläggas riksdagen till antagande. I likhet

med vad föredragande departementschefen uttalat i samband med lagråds-

remissen förordar jag att Sverige godkänner vidtagna ändringar i 1954 års

internationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening ge­

nom olja. Samtidigt som lagstiftningsfrågan förelägges riksdagen torde riks­

dagens godkännande av konvenitionsändringarna böra begäras. Av vad före­

draganden anfört vid lagrådsremissen framgår, att det är önskvärt att detta

ärende blir behandlat redan under riksdagens vårsession.

Föredraganden hemställer härefter, att Kungl. Maj :t måtte genom propo­

sition dels begära riksdagens godkännande av vidtagna ändringar i 1954 års

internationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening ge­

nom olja, dels ock jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga

lagförslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta proto­

koll utvisar.

Ur protokollet:

Lisbeth Frändén

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 630333