Prop. 1963:168

('med förslag till förord\xad ning om rätt att vid taxering för inkomst njuta av\xad drag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

1

Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om rätt att vid taxering för inkomst njuta av­ drag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond; given Stockholms slott den 26 april 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till förordning om rätt att vid taxering för in­ komst njuta avdrag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa skattebestämmelser i syfte att underlätta finansieringen av den på oljeföretagen belöpande delen av kostnaden för be­ redskapslagring i överensstämmelse med 1962 års riktlinjer.

|

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 168

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

Förslag

till

Förordning

om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts

Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag för be­ lopp, som enligt avtal den 31 december 1962 mellan Stiftelsen Petroleum­ branschens Beredskapsfond och vissa oljeföretag tillgodoförts nämnda stif­ telse.

Skattskyldig, som vill åtnjuta avdrag enligt första stycket, skall vid själv­ deklarationen foga intyg från stiftelsen om inbetalningen. I intyget skall även angivas hur stort belopp den skattskyldige enligt avtalet haft att inbe­ tala för beskattningsåret i fråga.

2

§•

Stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet såvitt angår i 1 § avsedda medel eller avkastningen därav.

3 §•

Medel, vilka i överensstämmelse med det i 1 § angivna avtalet utbetalats från stiftelsen till skattskyldig, som äger rätt till avdrag enligt 1 §, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse. Stiftelsen skall senast den 31 mars under taxeringsåret lämna uppgift till vederbörande länsstyrelse om belopp, som under nästföregående beskattningsår utbetalats till sådan skattskyldig. Av utbetalat belopp skola fyra tiondelar upptagas till beskatt­ ning under det beskattningsår utbetalningen gjorts. Återstående belopp skall upptagas till beskattning enligt den skattskyldiges bestämmande, dock med minst en femtedel för år räknat från och med beskattningsåret efter det, då utbetalning skett.

4 §.

Kungl. Maj :t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforder­ liga föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och skall tillämpas första gången med avseende å det beskattningsår, för vilket taxering i första instans verkställes år 1964.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

3

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konunqen i statsrådet å Stockholms slott den 26 april 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm,

Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om rätt att vid taxe­ ring för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond och anför därvid följande.

I en den 10 januari 1963 dagtecknad skrivelse har Svenska petroleum institutet såsom gemensamt organ för den svenska petroleumbranschen gjort framställning om lagstiftning i syfte att skatterättsligt reglera former­ na för finansieringen av den på oljeföretagen belöpande delen av kostna­ derna för beredskapslagring enligt år 1962 beslutade riktlinjer.

Över nämnda skrivelse har, efter remiss, yttranden avgivits av kammar­ rätten, riksskattenämnden, civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekono­ misk försvarsberedskap, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Stock­ holms, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Värm­ lands samt Gävleborgs län, allmänna ombudet hos mellankommunala pröv- ningsnämnden, Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund och Koo­ perativa förbundet.

Svenska petroleum institutets framställning

Enligt av 1962 års riksdag (prop. 1962: 194; L2U 45; BevU 68) beslutat program för beredskapslagring av mineraloljor under sjuårsperioden 1963 —1969 har den genomsnittliga årskostnaden för ifrågavarande beredskaps­ lagring i 1961 års priser beräknats till 112 milj. kronor. Av kostnaden skall 59 milj. kronor utgå till de lagringsskyldiga i form av statliga ränte- och amorteringsfria lån, vilka är indexreglerade. Återstående 53 milj. kronor avses skola finansieras via priserna genom ett pristillägg å ca 0,4 öre per liter. De förmånligare avskrivnings- och värderingsregler, som enligt förord­ ningen den 5 december 1958 (nr 575) gäller i beskattningshänseende beträf­ fande skyddade lagringsanläggningar och beredskapslager, utsträcktes att gälla även för lagringsperioden 1963—1969 och avser skyddade anläggning­ ar, som färdigställes till och med det beskattningsår för vilket taxering sker år 1973.

4

I skrivelsen framhålles att för oljeföretagen uppkommer det problemet,

att pristillägg till täckande av kapitalkostnaden för beredskapsanläggningar

kan påräknas inflyta till företagen i snabbare takt än den, i vilken motsva­

rande anläggningar skattemässigt kan avskrivas. Därigenom kan de belopp,

vilka förutsatts i sin helhet stå till förfogande för anläggningarnas finansi­

ering, komma att reduceras genom beskattning, varigenom genomförandet

av finansieringsprogrammet försvåras.

En viss möjlighet att förebygga detta skulle, framhålles det, vara att med­

giva helt fri avskrivning på ifrågavarande anläggningar. Ett sådant arrange­

mang skulle emellertid endast med svårighet kunna förenas med de regler,

som enligt 1958 års förordning (nr 575) om avskrivning å vissa oljelagrings-

anläggningar, m. in. gäller för behandlingen av bland annat den del av kost­

naden, som täckes med statsbidrag. Icke heller skulle en sådan regel alltid

ge full överensstämmelse i tiden mellan beskattningen av pristilläggen och

medgivandet av värdeminskningsavdrag på anläggningarna, eftersom dessas

färdigställande kan beräknas tidsmässigt ligga efter uppbörden av pristill­

äggen.

I skrivelsen föreslås därför en anordning likartad den, som sedan 1954

tillämpats för de prisreglerande stiftelserna på jordbrukets område, nämli­

gen en rätt att till en skattefri stiftelse avsätta inkommande pristilläggsme-

del. Det förutsättes härvid, att dessa i vederbörlig ordning tas upp till be­

skattning i samma mån, som de användes för täckande av kapitalkostnader

för beredskapslagringsanläggningar. Härigenom, framhålles i skrivelsen, säk­

ras en önskvärd koordination mellan beskattningen av de inkommande pris­

tilläggen och rätten till värdeminskningsavdrag på anläggningarna.

Till skrivelsen har fogats dels stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen

Petroleumbranschens Beredskapsfond, dels ett avtal mellan nämnda stif­

telse och vissa oljeföretag dels ock ett förslag till skatteförfattning. Dessa

handlingar torde som Bihang 1—3 få fogas vid statsrådsprotokollet i detta

ärende.

Enligt avtalet förbinder sig ifrågavarande oljeföretag att under tiden 1

januari 1963—31 december 1969 — till täckande av finansieringskostna-

derna för ökad beredskapslagring — till stiftelsen inbetala avgifter, beräk­

nade efter företagens leveranser till sådana köpare, som inte själva är lag-

ringsskyldiga. Avgifterna skall tills vidare utgöra 0,4 öre per liter motorben­

sin, motorbrännolja och fotogen respektive 4 kronor per m3 eldningsolja.

Stiftelsens medel skall i den mån de icke utbetalas till lagringsskyldigt före­

tag för finansiering av lagringsanordningar m. m. vara placerade hos bank­

inrättning. Enligt stiftelsens stadgar skall lagringsskyldigt oljeföretag äga

återfå av företaget inbetalade medel jämte ränta med avdrag för förvalt­

ningskostnader, allteftersom företaget fullgör beredskapslagringsskyldighet

eller dessa upphör att vara för handen.

I skrivelsen hemställes att belopp, som inbetalas till stiftelsen, skall vara

avdragsgilla vid det inbetalande företagets taxering, att stiftelsen skall vara

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

5

irikallad från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet, såvitt angår in­

betalade medel samt avkastningen därå samt att medel, vilka utbetalas till

skattskyldig, för vilken avdragsrätt föreligger, skall hos mottagaren uppta­

gas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen anses ha kom­

mit honom till godo.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1963

Remissyttrandena

Flertalet remissinstanser tillstyrker en lagstiftning i huvudsaklig överens­

stämmelse med det i skrivelsen framlagda förslaget. Sålunda framhåller

kammarrätten bl. a. följande.

Den del av kostnaderna för oljelagringsprogrammet för perioden 1963—

1969, som lagts på oljehandeln, är av betydande storlek. Med hänsyn till det

relativt ringa antalet företag, som är verksamma inom oljebranschen, kom­

mer den på varje enskilt företag vilande investeringskostnaden att innebära

icke oväsentliga krav på kapital under ett vart av lagringsperiodens sju år.

Beskattningsfrågan får således antagas vara av den storleksordning, att det

i och för sig kan vara motiverat med en särlagstiftning.

Beträffande olj ef öretagens möjligheter att lånevägen säkerställa ifrågava­

rande kapitalbehov har några garantier för erforderlig långfristig långivning

icke kunnat lämnas. Av de remitterade handlingarna synes framgå, att olje-

företagen ej heller ansett sig kunna utgå ifrån, att lånekapital kommer att

fortlöpande finnas tillgängligt under hela lagringsperioden. Av det utkast

till avtal mellan oljeföretagen, å ena sidan, och Stiftelsen Petroleumbransch­

ens Beredskapsfond, å andra sidan, som bilagts den av Svenska Petroleum

Institutet föreslagna förordningen, framgår, att oljeföretagen i stället plane­

rat, att för de dem ålagda investeringskostnaderna använda löpande intäk­

ter, åvägabragta genom ett särskilt pristillägg; företagen skulle gentemot

stiftelsen vara förpliktade att vid försäljning av olja uttaga detta pristillägg.

Det får antagas vara relativt ovanligt, att investeringar av den storlek, var­

om här är fråga, betalas med löpande intäkter. Förhållandet synes kam­

marrätten utgöra ett visst stöd för någon välvilja i beskattningshänseende.

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap finner den föreslagna an­

ordningen förenlig med de av statsmakterna godkända finansieringsprinci­

perna för oljelagringsprogrammet. Styrelsen har därför intet att erinra mot

det remitterade författningsförslaget, för vilket kungörelsen den 19 februari

1954 (nr 71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp

som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser m. m. synes ha tjänat

som mönster. Härvid utgår överstyrelsen från att den föreslagna stiftelsen

kommer att stå öppen för alla av beredskapslagringen berörda oljeföretag,

vilket under hand har bekräftats från petroleuminstitutets sida. Styrelsen

tillägger.

Vid överläggningar i ärendet, som ägt rum mellan representanter för

överstyrelsen och petroleuminstitutet, har överstyrelsen påpekat ovannämn­

da förhållande beträffande jämkningen av storleken av de lagringsskyldi-

gas andel i de årliga finansieringskostnaderna och att som följd därav det av

oljelagringskommittön beräknade öresbeloppet vore något för högt. Härutin-

nan har representanterna för petroleuminstitutet medgivit att det före­

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1963

slagna beloppet, 0,4 öre per liter, måhända vid lagringsperiodens början är högre än som med tillämpning av oljelagringskommitténs konsumtions- prognos och med hänsyn till det ökade statliga lånebidraget vore motiverat. Samtidigt har emellertid framhållits att beloppet finge förutsättas bli jäm­ kat under lagringsperioden i den mån konsumtions- och kostnadsutveck­ lingen ger anledning därtill. Då det med hänsyn till oljeförbrukarnas intres­ sen är angeläget, att den enligt avtalet mellan stiftelsen och de till denna anslutna oljeföretagen förutsatta avgiften för beredskapslagringen icke ut­ tages med större belopp än som oundgängligen erfordras för lagringspro- grammets genomförande, förutsätter överstyrelsen att revisorerna övervaka att avgiftens storlek avväges med beaktande av den verkliga konsumtions- och kostnadsutvecklingen.

Mot förslagen till stiftelseurkund och stadgar samt till avtal, såsom dessa handlingar slutligt utformats, säger sig överstyrelsen inte ha något att er­ inra. Styrelsen gör dock följande påpekande.

Överstyrelsen utgår härvid ifrån att de i 20 § förordningen den 31 maj 1957 (nr 343) om oljelagring m. m. meddelade sekretessbestämmelserna icke utgöra hinder för överstyrelsen att till den föreslagna stiftelsen lämna uppgifter om storleken av de ränte- och amorteringsfria lån som enligt nämnda förordning utlämnats till de till stiftelsen anslutna oljeföretagen. Uppgifterna avses i så fall lämnas under förbehåll, att desamma icke utnytt­ jas för annat än det avsedda ändamålet.

Framställningen tillstyrkes eller lämnas utan erinran av civilförsvarsstyrelsen, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Stockholms, Skaraborgs och

Gävleborgs län, allmänna ombudet hos mellankommnnala prövningsnämnden, Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund och Kooperativa för­ bundet. överståthållarämbetet gör följande uttalande.

Därest förslaget genomföres ifrågasätter överståthållarämbetet om icke i förordningen borde intagas bestämmelser om skyldighet för oljeföretag, som yrka avdrag för avsättning till ovannämnda stiftelse, att vid deklara­ tionen foga uppgift rörande beräkningen av den gjorda avsättningen även­ som bevis om att belopp motsvarande avsättningen inbetalats till stiftelsen. Härigenom skulle taxeringsnämnderna regelmässigt kunna utöva nödig kontroll utan det merarbete, som infordrandet av viss utredning alltid inne­ bär. Taxeringsnämndernas arbetsbelastning är — vilket överståthållarämbe­ tet finner angeläget att framhålla — redan avsevärd. I detta sammanhang vill överståthållarämbetet erinra om att det tvivelsutan är viktigt att taxe­ ringsnämnderna även kontrollera att från stiftelsen utbetalade medel bliva beskattade hos oljeföretagen i enlighet med föreslagna bestämmelser. Till underlättande av kontrollen jämväl i detta hänseende ifrågasätter överståt­ hållarämbetet om icke lämpliga föreskrifter om viss ytterligare uppgifts- skyldighet för oljeföretagen borde utfärdas.

Riksskattenämnden framhåller, att det inte torde ankomma på nämnden att bedöma, huruvida tillräcklig anledning föreligger att — kort efter det att finansieringsfrågan utförligt behandlats i riksdagen — taga upp nämnda fråga till omprövning i nu föreslagen form. Nämnden tillägger.

7

Riksskattenämnden vill emellertid icke underlåta att framhålla, att de mo­ tiv, som föranledde tillskapandet av stiftelserna inom skogsnäringen och de därmed förknippade skattereglerna, voro helt andra än de motiv, som skulle föranleda den föreslagna stiftelsen inom oljebranschen. Inom skogsnäringen rådde nämligen vid ifrågavarande tid till följd av mycket höga exportpriser en markerad överkonjunktur och det ansågs vara ett samhällsintresse att detta förhållande neutraliserades genom att företagens exportintäkter del­ vis tillfördes stiftelserna och under ett antal år fonderades hos dessa. Moti­ vet för petroleuminstitutets framställning är i stället det förhållandet, att företagen inom oljebranschen ålagts att svara för en del av kostnaderna för den ifrågavarande lagringen av olja och produkter därav, och att de berörda företagen av sådan anledning önska ökade möjligheter till resultatutjäm­ ning.

Beträffande utformningen av författningsförslaget gör nämnden följande uttalande.

I 1 § av författningsförslaget saknas motsvarighet till den i författning­ arna angående skogsstiftelser intagna föreskriften att avdrag åtnjutes för be­ lopp som »under beskattningsåret» tillgodoförts stiftelsen i fråga. Riksskat­ tenämnden vill emellertid erinra om att en annan konstruktion valts i för­ ordningen den 19 februari 1954 (nr 71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stif­ telser, m. m. I sistnämnda förordning anges nämligen som förutsättning för avdragsrätt, att medlen skola hava inbetalats senast den dag företaget har att avlämna självdeklaration för beskattningsåret i fråga. Den föreslagna föi- fattningen bör kompletteras i nu berört hänseende.

De föreslagna ikraftträdandebestämmelserna skulle för företag med rä­ kenskapsår, som går till ända under januari eller februari 1963, kunna med­ föra tillämpning redan vid 1963 års taxering, ehuru författning i ämnet icke lärer kunna utfärdas förrän tidigast i april eller maj 1963. Då detta bör undvikas, torde i övergångsbestämmelserna böra föreskrivas, att förordning­ en icke skall äga tillämpning vid 1963 års taxering.

Länsstyrelserna i Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Värmlands län ifrågasätter nödvändigheten av de föreslagna bestämmelser­ na. Hittills gällande lagringsskyldighet har kunnat fullgöras utan att behov ansetts föreligga av speciella skatteregler utöver de som redan finnes.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1963

Departementschefen

Enligt förordningen den 5 december 1958 (nr 575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar m. m. har beskattningen av det statliga bidraget till kostnaderna för beredskapslagringen reglerats så att intäkten hos före­ taget genom bidraget kan kvittas mot nedskrivning av lager och avskriv­ ning å nyuppförd oljelagringsanläggning samma år. Det synes rimligt att en motsvarande reglering göres beträffande beskattningen av de pristillägg olje- företagen avses skola uttaga för att täcka den kostnad för bcredskapslag- ringen, som inte täcks genom statsbidrag, .lag anser mig därför i likhet med

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

flertalet remissinstanser kunna tillstyrka en lagstiftning i huvudsaklig

överensstämmelse med det förslag som framlagts av Svenska petroleum in­

stitutet.

Såsom förutsättning för avdragsrätt för de avgifter, som inbetalas till stif­

telsen, synes dock böra gälla att stiftelsen intygar att inbetalning skett i en­

lighet med avtalet och lämnar uppgift om inbetalningens storlek. Beskatt­

ningen av från stiftelsen utbetalade belopp synes böra ske efter samma prin­

ciper som i fråga om de statliga bidragen. Såsom i avtalet förutsatts bör

fyra tiondelar av utbetalat belopp anses belöpa å lagringsinvesteringar och

upptagas till beskattning samma år som utbetalningen verkställts. Reste­

rande belopp, som avser att täcka kostnader för oljelagringsanläggningar,

bör beskattas efter samma principer som gäller för statliga bidrag avseende

sådana anläggningar. Beloppet bör med andra ord beskattas enligt den skatt­

skyldiges bestämmande dock med lägst en femtedel per år med början året

efter det då utbetalning skett.

Såsom överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap framhållit är det

angeläget, att den enligt avtalet mellan stiftelsen och olj ef öretagen förutsatta

avgiften för beredskapslagringen inte uttages med större belopp än som

oundgängligen erfordras för lagringsprogrammets genomförande. Jag förut­

sätter att stiftelsen övervakar att avgiften awäges med beaktande av den

verkliga konsumtionen och kostnadsutvecklingen och att särskilt ordföran­

den och den av Kungl. Maj :t tillsatte revisorn tar erforderliga initiativ till

sänkning av det i avtalet angivna beloppet 0,4 öre per liter om så skulle fin­

nas befogat.

I enlighet med vad i det föregående anförts har inom finansdepartemen­

tet upprättats förslag till förordning om rätt att vid taxering för inkomst

njuta avdrag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Be-

redskapsfond.

Jag hemställer, under framhållande att det inte torde vara något att erinra

mot att propositionen av riksdagen behandlas senare än under innevarande

vårsession, att nämnda författningsförslag måtte genom proposition före­

läggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse

bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Per Eskilsson

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

9

Bihang 1

Stiftelseurkund och stadgar för

Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond

Undertecknade oljeföretag grunda härmed »Stiftelsen Petroleumbransch­ ens Beredskapsfond» och ha för denna antagit följande stadgar.

§ 1 .

Stiftelsen, vars namn är Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond, har till ändamål att förvalta vissa inbetalade avgifter, avsedda att täcka kost­ nader för föreskriven beredskapslagring och uttagna i samband med försälj­ ning av petroleumprodukter, samt att utbetala sålunda influtna belopp efter grunder som bestämmas här nedan.§ 2

.

Stiftelsen uppbär å försäljning av petroleumprodukter lagda avgifter för tillgodoseende av de lagringsskyldiga åliggande kapitalfinansiering av lag- ringsprogrammet 1963—1969 enligt Kungl. Förordning den 31 maj 1957 om oljelagring m. m. (SFS 343/1957) med ändringar enligt Kungl. Förordning den 14 december 1962 (SFS 629/1962).

§ 3.

Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm och består av en ledamot, utsedd av varje stiftareföretag, samt en opartisk ordförande, utsedd av Kungl. Maj :t efter förslag av Svenska Petro­ leum Institutet. De till Svenska Petroleum Institutets allmänna grupp an­ slutna företagen äga gemensamt utse två ledamöter. För varje styrelseleda­ mot må utses en personlig suppleant.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två av sty­ relsens ledamöter så påfordra.

Styrelsen är beslutmässig, när minst 2/3 av styrelsens ledamöter äro när­ varande. Beslut fattas med enkel majoritet och utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 4.

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ ».

För granskning av styrelsens förvaltning och Stiftelsens räkenskaper ut­ ses årligen två revisorer och två suppleanter för dem. Av revisorerna och suppleanterna utses vardera en av Kungl. Maj :t och en av Svenska Petro­ leum Institutet. Såväl revisorer som revisorssuppleanter skola vara auktori­ serade revisorer.

§ 6

.

Stiftelsens medel skola utbetalas till lagringsskyldigt oljeföretag för finan­ siering av lagringsanordningar m. m. och skola i övrigt, i den mån de icke

10

erfordras för täckande av de med förvaltningen förenade kostnaderna, vara

placerade hos bankinrättning. Sådan placering skall, såvitt avser valet av

bankinrättning, godkännas av Kungl. Maj :t.

§ 7.

Lagringsskyldigt oljeföretag skall vara berättigat att av Stiftelsen återfå

av företaget inbetalade medel jämte ränta med avdrag av förvaltningskost­

nader, allteftersom företaget fullgör sin beredskapslagringsskyldighet eller

denna upphör att vara förhanden.

§ 8

.

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

§ 9-

När Stiftelsens åligganden fullgjorts, skall Stiftelsen upplösas.

S 10.

Dessa stadgar få icke ändras, utan

medgivande.

Stockholm den 31 december 1962.

SVENSKA ESSO AKTIEBOLAG

H. Henriksson

R. W. Biström

CALTEX OIL A. B.

Rolf Pramer

Birger Blomstedt

SVENSKA GULF OIL COM-

PANY A.-B.

Olof Persson

R. Mellin

SVERIGES OLJEKONSUMENTERS

RIKSFÖRBUND

A. R. Carlsson

MOBIL OIL AB SWEDEN

Hans Tungården

A. R. APPELQVIST AKTIEBOLAG

Lars Uddgren

AND. SMITH AB

Anders Smith

att Kungl. Maj:t därtill lämnat sitt

AHLMARKS BRÄNSLE AB

L. Hemmingson

B. Lindström

A/B SVENSKA SHELL

J. P. Visser

R. Kjellström

SVENSKA BP OLJEAKTIEBOLAG

Esben Lgkke-Seest Carl von Bahr

A. B. NYNÄS-PETROLEUM

Bo Ax.son Johnson

KOPPARTRANS OLJEAKTIEBOLAG

P. Betts

SVENSKA PURFINA A/B

W. Liljenberg

E. Köver

AKTIEBOLAGET KOL OCH KOKS

H. Lönnegårdh

SVENSKA MURCO PETROLEUM AB

Kurt Nordström

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1963

11

Bihang 2

Avtal

Mellan Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond, å ena, och Svens­ ka Esso Aktiebolag, AB Svenska Shell, Caltex Oil AB, Svenska BP Olje- aktiebolag, Svenska Gulf Oil Company AB, AB Nynäs-Petroleum, Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund, Koppartrans Oljeaktiebolag, Mobil Oil AB Sweden, Svenska Purfina AB och intressenterna i Svenska Petroleum Institu­ tets allmänna grupp A R Appelqvist Aktiebolag, Aktiebolaget Kol och Koks, And. Smith AB, Ahlmarks Bränsle AB samt Svenska Murco Petroleum AB, å andra sidan, har följande överenskommelse träffats.

§ 1 .

Under tiden den 1 januari 1963—31 december 1969 förbinda sig oljeföre- tagen att — till täckande av finansieringskostnader för ökad beredskapslag­ ring enligt statsmakternas beslut — till Stiftelsen inbetala avgifter, beräk­ nade efter företagens leveranser till sådana köpare, som icke själva äro lag­ rings skyldiga. Avgifterna skola tillsvidare utgöra 0,4 öre/liter motorbensin, motorbrännolja och fotogen respektive 4:— kr/m3 eldningsolja. Å övriga petroleumprodukter skall beredskapslagringsavgift icke utgå liksom icke heller för bunkerolja, som sålts för förbrukning vid fartygs drift i utrikes trafik, eller för petroleumprodukter, som användas för annat ändamål än energiframställning.

§ 2

.

Inbetalning av den i § 1 nämnda avgiften skall ske månadsvis i efterskott, så att avgiften för leveranser under januari inbetalas senast den 15 mars o. s. v.

§ 3.

De genom ovannämnda inbetalningar influtna beloppen skola genom Stif­ telsens försorg placeras hos bankinrättning enligt 6 § i stiftelsens stadgar. För varje oljeföretag skall hos Stiftelsen föras ett särskilt konto, som kre­ diteras av företaget inbetalade avgifter och därå belöpande ränta samt debi­ teras företagets andel i Stiftelsens omkostnader och till företaget enligt § 4 utbetalade medel.

Inbetalade medel få icke pantsättas eller belånas.

§ 4.

Till Stiftelsen inbetalade medel skola användas för att täcka å olj ef öreta­ gen belöpande finansieringskostnader för genomförande av 1963—1969 års oljelagringsprogram. Utanordning av inbetalade belopp jämte därå upplupen ränta sker i princip i proportion till varje oljeföretags andel i de statliga ränte- och amorteringsfria lånebidragen, exklusive den del av dessa, som be­ löper på merkostnad för skyddad lagring, dock att oljeföretag icke äger utfå större belopp än företaget enligt § 3 hade tillgodo på sitt konto hos Stiftel­ sen per den 31 december nästföregående år.

Utbetalning från Stiftelsen sker årsvis med början 1964. Av utbetalat be­ lopp skola 4/10 anses utgöra ett kontantbidrag till lageruppbyggnad och 6/10 ränte- och amorteringsfritt anläggningslån.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

Avskrivning av anläggningslån skall ske med 1/5 om året med början året

efter det, under vilket lånet erhållits.

§ 5.

Om olj ef öretag, sedan utbetalningen år 1970 med tillämpning av i § 4

angivna regler fastställts, har ett innestående tillgodohavande på sitt konto

hos Stiftelsen, skall detta tillgodohavande omedelbart utbetalas såsom kon-

tantbidrag till företaget.

§ 6

.

Samtliga oljeföretag äro förpliktade att fr. o. m. januari 1963 vid leveran­

ser till icke lagringsskyldiga förbrukare eller återförsäljare i fakturan an­

giva, att debiterat pris inkluderar avgift för beredskapslagring.

§ 7.

Detta avtal må biträdas av varje lagringsskyldigt oljeföretag.

§ 8

.

Detta avtal må icke ändras utan Kungl. Maj :ts medgivande.

§ 9.

Detta avtal skall återgå, därest icke Kungl. Maj :t och riksdagen före

1963 års utgång besluta

att ifrågavarande bidrag till Stiftelsens kostnader få avdragas vid beräk­

ningen av nettointäkt av företagens rörelse enligt kommunalskattelagen och

förordningen om statlig inkomstskatt;

att de till Stiftelsen influtna medlen jämte ränta därå icke beskattas hos

Stiftelsen;

samt att medel, vilka utbetalas till oljeföretag från Stiftelsen, skola upp­

tagas såsom intäkt av företagets rörelse först under det beskattningsår, un­

der vilket medlen utbetalats eller — om medel utlånats från Stiftelsen —

det beskattningsår, under vilket sådant lån avskrivits.

§

10

.

Tvister på grund av detta avtal avgöras av skiljemän enligt lag.

Stockholm den 31 december 1962.

SVENSKA ESSO AKTIEBOLAG

H. Henriksson

R. W. Biström

CALTEX OIL A. B.

Rolf Pramer

Birger Blomstedt

SVENSKA GULF OIL COM-

PANY A.-B.

Olof Persson

R. Mellin

SVERIGES OLJEKONSUMENTERS

RIKSFÖRBUND

A. R. Carlsson

MOBIL OIL AB SWEDEN

Hans Tungården

A. R. APPELQVIST AKTIEBOLAG

Lars Uddgren

AND. SMITH AB

Anders Smith

AHLMARKSBRÄNSLE AB

L. Hemmingson

B. Lindström

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

13

A/B SVENSKA SHELL

J. P. Visser R. Kjellström

SVENSKA BP OLJEAKTIEBOLAG

Esben Lykke-Seest Carl von Bahr

A. B. NYNÄS-PETROLEUM

Bo Ax:son Johnson

KOPPARTRANS OLJEAKTIEBOLAG

P. Betts

SVENSKA PURFINA A/B

W. Liljenberg

E. Köver

AKTIEBOLAGET KOL OCH KOKS

H. Lönnegårdh

SVENSKA MURCO PETROLEUM AB

Kurt Nordström

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1963

Bihang 3

Svenska petroleum institutets förslag till

förordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp,

som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag för be­ lopp, som enligt avtal, ingånget den 31/12 1962 mellan.................................... ........................tillgodoförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond.

2

§.

Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger icke för den i 1 § nämnda stiftelsen, såvitt angår i samma paragraf avsedda me­ del eller avkastningen därav.

3 §.

Medel, vilka utbetalas från den i 1 § nämnda stiftelsen till skattskyldig, för vilken avdragsrätt föreligger enligt 1 §, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit honom till godo. Beträffande av stiftelsen till sådan skattskyldig utlånade medel skall detta anses vara fallet när lånet avskrives.

Vad i första stycket sägs angående av stiftelsen till den skattskyldige utbe­ talade medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana stiftel­ sens medel, vilka eljest kommit den skattskyldige till godo.

4 §.

Kungl. Maj :t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforder­ liga föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 630580