Prop. 1963:17

('angående ersättning till Maj-Britt Ngström m. fl.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1963

1

Nr 17

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående ersättning till

Maj-Britt Ngström m. fl.; given Stockholms slott den 28

december 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen underställe» riksdagens prövning dels (p. 1—2) två ären­ den om livräntor åt änkor efter personer, som avlidit till följd av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring, dels ock (p. 3—6) fyra ärenden om liv­ räntor åt personer, som skadats till följd av trafik med kronans fordon.

1 — Bilaga till riksdagens protokoll 1963. 1 saml. Nr 17

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1963

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28

december 1962.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsrå­

den

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

änge

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

,

Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans- och civildeparte­ menten anför chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, föl­ jande.

1 .

Droskföraren S. B. E. Nyström, född den 28 mars 1921, avled den 27 juni 1958 till följd av lungtuberkulos, ådragen under militärtjänstgöring. Han efterlämnade hustrun Maj-Britt Nyström, född den 16 april 1927, och två barn i äktenskapet, födda den 2 april 1947 och den 26 oktober 1948. Sjukdomen yppades i maj 1944 och äktenskapet ingicks den 14 september 1946. På grund av sjukdomen har jämlikt 1927 års militärersättningsför- ordning utgivits ersättning till mannen Nyström för tiden fram till döds­ fallet.

Riksförsäkringsverket tillerkände enligt beslut den 17 juli 1958 jämlikt 1927 års militärersättningsförordning ettvart av makarnas barn livränta med 100 kr. i månaden tills det fyllt 16 år. Samtidigt förklarade ämbetsver­ ket att jämlikt bestämmelserna i nämnda förordning livränta icke kunde tillerkännas änkan, enär äktenskapet slutits först efter den tidpunkt, då mannens sjukdom yppades.

Kungl. Maj:t medgav genom beslut den 8 april 1960 att till Maj-Britt Ny­ ström finge för en tid av fem år, räknat från den 28 juni 1958, utbetalas den ersättning som vid tillämpning av 1927 års militärersättningsförordning skulle ha tillkommit henne, därest hon, när S. B. E. Nyström befanns lida av lungsjukdom, varit gift med denne (prop. 1960:36 p. 1.; SU 39; rskr. 123). Kungl. Maj :t uppdrog härjämte åt riksförsäkringsverket att fram­ deles till prövning uppta och till Kungl. Maj :t anmäla frågan rörande ytter­ ligare livränta till Maj-Britt Nyström för tid efter utgången av femårspe­ rioden.

Riksförsäkringsverket har i skrivelse den 3 december 1962, efter att ha inhämtat yttrande av statens pensionsanstalt, tillstyrkt fortsatt livränta till Maj-Britt Nyström, beräknad enligt grunderna i 1927 års militärersätt-

3

ningsförordning, för en tid av tre år, räknat från och med den 28 juni 1963. Av en riksförsäkringsverkets skrivelse bifogad promemoria inhämtas i hu­ vudsak följande.

Livräntorna till Maj-Britt Nyström och hennes barn utgår från och med den 1 januari 1963 med 260 kr. i månaden till Maj-Britt Nyström och 130 kr. i månaden till ettvart av barnen. Till varje barn utgår därjämte barn­ pension med 250 kr. om året. Barnpensionerna liksom livräntorna till bar­ nen utgår tills de fyllt 16 år. Maj-Britt Nyström är i princip berättigad till oavkortad änkepension till den 26 oktober 1964, då hennes yngsta barn fjdler 16 år, vid vilken tidpunkt änkepensionen avkortas till 2/15 av hel pension. Av bestämmelserna i 16 § lagen angående införande av lagen om allmän försäkring (SFS 1962: 382) framgår emellertid att Maj-Britt Ny­ ströms änkepension skall minskas med en tredjedel av hennes årsinkomst. Detta innebär att Maj-Britt Nyströms änkepension från och med år 1963 kommer att utgöra omkring 600 kr. om året, och då även livräntan skall av­ räknas bortfaller pensionen helt, så länge Maj-Britt Nyström uppbär sådan förmån.

Maj-Britt Nyström är anställd som kontorist med en avlöning som för närvarande uppgår till 1 150 kr. i månaden. Hon har under de senaste fem åren varit sjukledig i genomsnitt 50 dagar om året och har på den grund icke kunnat komma i fråga för befordran eller förflyttning inom det före­ tag där hon arbetar. Enligt ett den 11 september 1962 dagtecknat läkarin­ tyg undergår Maj-Britt Nyström sedan september 1959 behandling med regelbundna kontroller på sjukhus för vissa underlivsbesvär m. m. En av riksförsäkringsverkets läkare har dock uttalat, att det får anses vara fråga om en tillfällig ohälsa.

Maj-Britt Nyström bor med barnen i en lägenhet för vilken månadshyran uppgår till omkring 240 kr. Det äldsta barnet går för närvarande i grund­ skolans nionde klass och skall fortsätta i en tvåårig yrkesskola för att ut­ bilda sig till hårfrisörska. Det andra barnet, som också går i grundskolan, har håg och anlag för ingenjörsyrket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1963

Departementschefen

Maj-Britt Nyström är försörjnings&kyldig mot två barn, som nu är 15 och 14 år. Med hänsyn till vad som är upplyst om Maj-Britt Nyströms eko­ nomiska förhållanden och hälsotillstånd anser jag det skäligt att hon tiller- kännes livränta under ytterligare tre år, beräknad enligt grunderna i 1927 års militärersättningsförordning. För livränterätten skall sedvanliga be­ gränsningar gälla (jämför prop. 1962: 44 p. 1 och 2).

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Maj-Britt Nyström må från anslaget Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgö­ ring m. m., för en tid av tre år, räknat från och med den 28 juni 1963, utbetalas den ersättning som vid tillämpning av 1927 års militärersättningsförordning skulle ha tillkom­ mit henne, därest hon, när S. B. E. Nyström befanns lida av lungsjukdom, varit gift med denne.

1* — Bilaga till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 17

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1963

2

.

Snickaren J. A. G. Ohlsson, född den 27 maj 1909, avled den 14 juni 1962 till följd av hjärtfel, ådraget under militärtjänstgöring. Han efterlämnade hustrun Greta Ohlsson, född den 9 maj 1906, och två vuxna barn i äkenska- pet. Sjukdomen yppades i september 1901. Lysning till äktenskapet avkun­ nades i augusti 1931 och äktenskapet ingicks den 17 oktober 1931. På grund av sjukdomen har jämlikt 1927 års militärersättningsförordning utgivits ersättning till mannen Ohlsson för tiden fram till dödsfallet.

Greta Ohlsson har under åberopande av sina ekonomiska förhållanden anhållit att bli tillerkänd livränta, oaktat äktenskapet slutits först efter den tidpunkt, då mannens sjukdom yppades och hon sålunda icke kunde få liv­ ränta enligt bestämmelserna i 1927 års militärersättningsförordning.

Riksförsäkringsverket har i utlåtande den 5 november 1962 tillstyrkt, att

Greta Ohlsson beviljas livränta med belopp, som skulle ha utgått, om äk­ tenskapet slutits innan mannen Ohlsson insjuknade år 1931. Ämbetsverket har därvid anfört bl. a. följande:

Greta Ohlsson uppbär änkepension med 3 325 kr. om året. Hade hon varit berättigad till livränta enligt 1927 års militärersättningsförordning hade denna utgjort 2 400 kr. om året intill utgången av år 1962, 3 120 ler. om året intill utgången av maj 1973 och 1 800 kr. om året för tiden därefter. Härvid hade hon författningsenligt fått vidkännas minskning av änkepen­ sionen, vilken dock alltid skulle utgått med minst halva beloppet. Greta Ohlsson har tidigare åtnjutit folkpension på grund av psykisk ohälsa.

Bouppteckningen efter mannen Ohlsson utvisar en behållning av ca 13 600 kr. Bland tillgångarna har upptagits en fastighet till taxeringsvärdet 18 000 kr., en bil till 2 500 kr. samt banktillgodohavanden, kontanter och andra utestående fordringar med omkring 2 100 kr. Skulderna har angivits till ca 11 400 kr., varav ca 8 640 kr. utgör inteckningsskuld. Enligt ett av makarna Ohlsson den 17 november 1932 upprättat av barnen godkänt in­ bördes testamente har Greta Ohlsson med äganderätt erhållit all den avlidne makens kvarlåtenskap. Greta Ohlsson har uppgivit, att hon icke har annan inkomst än pensionen.

Departementschefen

Med hänsyn till Greta Ohlssons ekonomiska förhållanden och övriga före­ liggande omständigheter anser jag det skäligt, att hon tillerkännes livränta, beräknad enligt grunderna i 1927 års militärersättningsförordning. För liv- ränterätten skall sedvanliga begränsningar gälla (jämför prop. 1962: 44 p. 1 och 2).

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Greta Ohlsson må från anslaget Ersättning i anled­ ning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring m. m., från och med den 14 juni 1962 utbetalas den ersätt­

ning som vid tillämpning av 1927 års militärersättningsför-

ordning skulle ha tillkommit henne, därest hon, när J. A. G.

Ohlsson befanns lida av hjärtfel, varit gift med denne; dock

beträffande förfluten tid med avdrag för belopp, varmed än­

kepensionen skolat minskas, därest ersättning enligt mili-

tärersättningsförordningen utgått vid änkepensionens be­

stämmande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1963

5

3.

Den 14 maj 1941 påkördes värnpliktige G. W. Berntzon, född den 6 sep­

tember 1912, av en kronan tillhörig lastbil. Berntzon ådrog sig hjämskak-

ning och brott på skallbasen. Senare uppstod till följd av skadorna cirkula­

tionsrubbning i benen och i samband därmed bensår. Skadorna har föran­

lett långvarig sjukhusvård med operativa ingrepp under ett flertal tids­

perioder samt bestående invaliditet. Genom lagakraftvunnet utslag den 17

december 1943 av Lits och Rödöns tingslags häradsrätt samt lagakraftvun-

nen dom den 3 maj 1950 av Jämtlands norra domsagas häradsrätt förplik­

tades kronan att till Berntzon utge skadestånd, som på grund av Bemtzons

mcdvållande jämkades till två tredjedelar.

Riksförsäkringsverket tillerkände enligt beslut den 4 november 1938

jämlikt 1927 års militärersättningsförordning Berntzon livsvarig livränta

från och med den 15 november 1958 efter en invaliditetsgrad av 25 % med

65 kr. i månaden.

Försvarets civilförvaltning har efter framställning från Berntzon i skri­

velse den 24 juli 1962 föreslagit att Berntzon tillerkännes livsvarig livränta

med högre belopp än som utgår enligt riksförsäkringsverkets beslut och har

därvid anslutit sig till följande yttrande av försvarets skaderegleringsnämnd.

Livräntan bör från och med den 15 november 1958 beräknas efter 25 %

invaliditet och en antagen inkomst för år 1958 av 7 kr. 23 öre per timme,

för år 1959 av 7 kr. 31 öre per timme och därefter till dess Berntzon fyl­

ler 67 år av 8 kr. 12 öre per timme, därvid till grund för beräkningen bör

läggas 52 arbetsveckor per år, envar om 45 arbetstimmar. För tiden efter

det Berntzon fyllt 67 år bör till grund för livräntan läggas en timpenning av

4 kr. 6 öre. Berntzon bör berättigas att under perioder, då han på grund av

ifrågavarande skada varit eller blir sjukskriven, återkomma med yrkanden

om ersättning utöver den enligt ovan beräknade livräntan. Den periodiska

ersättning som sålunda bör tillkomma Berntzon skall på grund av Bernt-

zons eget medvållande först jämkas till två tredjedelar, varefter avdrag skall

ske med två tredjedelar av den ersättning, som Berntzon uppburit eller kom­

mer att uppbära från riksförsäkringsverket.

Kungl. Maj :t medgav genom beslut den 14 september 1962 att till Bernt­

zon finge utbetalas livränta från och med den 15 november 1958 till och

med den 30 juni 1963 enligt grunderna i civilförvaltningens förslag. Tillika

6

förklarade Kungl. Maj:t Sig vilja framdeles meddela beslut i fråga om liv­

ränta för tiden därefter.

Departementschefen

Kronan är enligt lagakraftvunnen dom ersättningsskyldig till två tredje­

delar för den skada som drabbat Berntzon. Beträffande livränta för tiden

till och med den 30 juni 1963 föreligger redan beslut av Kungl. Maj :t. Av

utredningen framgår att Berntzons invaliditet är livsvarig. För Bentzons

återstående livstid synes till två tredjedelar jämkad livränta böra utgå,

vilken ■—- med utgångspunkt från försvarets civilförvaltnings beräkningar

av Berntzons invaliditetsgrad och arbetsinkomst — bör bestämmas till 3 200

kr. om året till dess Berntzon uppnår 67 års ålder och till 1 600 kr. om året

för tiden därefter, allt med avdrag av två tredjedelar av den ersättning han

kommer att uppbära från riksförsäkringsverket.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att från det under tolfte huvudtiteln uppförda anslaget

Diverse pensioner och understöd m. m. må på grund av före-

nämnda olyckshändelse till G. W. Berntzon utgå livsvarig

livränta från och med den 1 juli 1963 till dess Berntzon

uppnår 67 års ålder med 3 200 kr. för år och för tiden där­

efter med 1 600 kr. för år, dock med avdrag av två tredje­

delar av vad han för motsvarande ändamål kan komma att

uppbära från riksförsäkringsverket.

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 år 1963

4.

Vid en sammanstötning den 16 september 1944 mellan två kronan till­

höriga bilar skadades dåvarande furiren A. H. G. Gustavsson-Karlsson, född

den 24 september 1923, som var passagerare i den ena bilen. Gustavsson-

Karlsson ådrog sig krossår i pannan och över hjässan samt fraktur i skal­

len med kontusion av hjärnan. Sedermera utvecklades en posttraumatisk

epilepsi. Genom lagakraftvunnet krigsrättsutslag den 20 april 1945 dömdes

förarna för ovarsamt förande av motorfordon och oskicklighet vid fullgö­

rande av tjänsteplikt till disciplinstraff och förpliktades att solidariskt utge

viss ersättning till Gustavsson-Karlsson. Denna har utbetalats av försvarets

civilförvaltning.

Riksförsäkringsverket, som funnit samband föreligga mellan epilepsien

och skallskadan, tillerkände enligt beslut den 8 juni 1960 jämlikt 1927 års

militärersättningsförordning Gustavsson-Karlsson livsvarig livränta från

och med den 30 mars 1958 efter en invaliditetsgrad av 20 % med 50 kr. i

månaden.

Försvarets civilförvaltning har efter framställning från Gustavsson-Karls­

son i skrivelse den 4 oktober 1960, efter att ha inhämtat yttrande från för­

7

svarets skaderegleringsnämnd, föreslagit att Gustavsson-Karlsson -— oaktat

hans talan icke anhängiggjorts inom föreskriven -tid — tillerkännes livsva­

rig livränta från och med den 13 mars 1959 med högre belopp än som utgår

enligt riksförsäkringsverkets beslut eller efter en antagen årsinkomst av

15 000 kr. och en invaliditetsgrad av 20 % samt med avdrag för vad han

uppburit eller kommer att uppbära från riksförsäkringsverket.

Kungl. Maj :t medgav genom beslut den 9 december 1960 och den 6 juni

1962 att med hänsyn till förekomna omständigheter till Gustavsson-Karls­

son finge utbetalas livränta från och med den 1 juli 1960 till och med den

30 juni 1963 enligt civilförvaltningens förslag. Tillika förklarade Kungl.

Maj:t Sig vilja framdeles meddela beslut i fråga om livränta för tiden där­

efter.

Departementschefen

Kronan torde såsom ägare av fordonen vara ersättningsskyldig för den

skada som drabbat Gustavsson-Karlsson. Kungl. Maj :t har med hänsyn

till förekomma omständigheter tillerkänt Gustavsson-Karlsson livränta till

och med den 30 juni 1963. Uti*edningen synes ge vid handen att den sjukdom,

av vilken Gustavsson-Karlsson lider, har samband med olyckan och att hans

invaliditet är livsvarig. Jag anser det skäligt, att Gustavsson-Karlsson tiller­

kännes livränta även för återstående livstid. Livräntebeloppet bör — med

utgångspunkt från försvarets civilförvaltnings beräkningar av Gustavsson-

Karlssons invaliditetsgrad och arbetsinkomst — bestämmas till 3 000 kr.

om året till dess Gustavsson-Karlsson uppnår 67 års ålder och för tiden

därefter till 1 500 kr. om året, allt med avdrag av den ersättning han kom­

mer att uppbära från riksförsäkringsverket.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att från det under tolfte huvudtiteln uppförda anslaget

Diverse pensioner och understöd m. m. må på grund av

förenämnda olyckshändelse till A. H. G. Gustavsson-Karls­

son utgå livsvarig livränta från och med den 1 juli 1963 till

dess Gustavsson-Karlsson uppnår 67 års ålder med 3 000

kr. för år och för tiden därefter med 1 500 kr. för år, dock

med avdrag av vad han för motsvarande ändamål kan kom­

ma att uppbära från riksförsäkringsverket.

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 år 1963

5.

Den 11 december 1947 påkördes värnpliktige K.-E. G. Alsed, född den 6

juni 1926, av en kronan tillhörig motorcykel. Alsed ådrog sig underbens-

och lårbensfrakturer. Genom lagakraftvunnet krigsrättsutslag den 19 ja­

nuari 1949 dömdes föraren av motorcykeln för ovarsamt förande av mo­

torfordon till dagsböter och förpliktades att utge viss ersättning till Alsed.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 år 1963

Denna har utbetalats av försvarets civilförvaltning. Vidare förpliktades kro­

nan såsom ägare av motorcykeln genom Stockholms rådhusrätts lagakraft-

vunna dom den 25 maj 1951 att till Alsed utge ojämkat skadestånd.

Riksförsäkringsverket tillerkände enligt beslut den 22 juni 1961 jämlikt

1927 års militärersättningsförordning Alsed livsvarig livränta från och med

den 25 juli 1961 efter en invaliditetsgrad av 15 % med 30 kr. i månaden.

Försvarets civilförvaltning har i skrivelse den 23 januari 1962, efter att

ha inhämtat yttrande från försvarets skaderegleringsnämnd, föreslagit att

Alsed tillerkännes livsvarig livränta med högre belopp än som utgår enligt

riksförsäkringsverkets beslut eller med 2 100 kr. om året från och med

den 25 juli 1961, till dess Alsed uppnår 67 års ålder, och för tiden därefter

med halva beloppet, allt med avdrag för vad han uppburit eller kommer

att uppbära från riksförsäkringsverket.

Kungl. Maj:t — Som genom beslut den 30 december 1953, den 29 juni

1956 och den 13 februari 1959 tillerkänt Alsed livränta från och med den

1 juli 1951 till och med den 24 juli 1961, för de tre sista åren beräknad efter

en antagen årsinkomst av 14 000 kr. och en invaliditetsgrad av 15 % —

medgav genom beslut den 16 februari 1962 att till Alsed finge utbetalas liv­

ränta för tiden därefter till och med den 30 juni 1963 enligt civilförvalt­

ningens förslag. Tillika förklarade Kungl. Maj:t Sig vilja framdeles med­

dela beslut i fråga om livränta för tiden därefter.

Departementschefen

Kronan är såsom ägare av motorcykeln ersättningsskyldig för den ska­

da som drabbat Alsed. Beträffande livränta för liden till och med den 30

juni 1963 föreligger redan beslut av Kungl. Maj :t. Av utredningen framgår

att Alseds invaliditet är livsvarig. För Alseds återstående livstid synes liv­

ränta böra utgå enligt försvarets civilförvaltnings förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att från det under tolfte huvudtiteln uppförda anslaget

Diverse pensioner och understöd m. m. må på grund av

förenämnda olyckshändelse till K.-E. G. Alsed utgå livs­

varig livränta från och med den 1 juli 1963 till dess Alsed

uppnår 67 års ålder med 2 100 kr. för år och för tiden där­

efter med 1 050 kr. för år, dock med avdrag av vad han för

motsvarande ändamål kan komma att uppbära från riks-

f ör s äk ringsverket.

6

.

Vid en sammanstötning den 9 juli 1954 mellan en kronan tillhörig jeep och

en lastbil dödades en passagerare i jeepen och skadades L. I. Andersson,

som var passagerare i lastbilen. Andersson ådrog sig ögonskador med på­

9

följd att hans ena öga måste bortopereras. Genom lagakraftvunnen dom

den 15 december 1954 dömde Sollentuna och Färentuna domsagas hä­

radsrätt föraren av jeepen för vårdslöshet i trafik och vållande till annans

död till dagsböter.

Försvarets civilförvaltning har i skrivelse den 10 juli 1982 — med för­

mälan att civilförvaltningen funnit kronan vara skyldig att utge ojämkat

skadestånd till Andersson — föreslagit att Andersson tillerkännes livsvarig

livränta efter en invaliditetsgrad av 25 % med 1 000 kr. om året från och

med den 22 januari 1961, då han fyllde 16 år, till och med den 21 januari

1965, med 2 000 kr. om året från och med den 22 januari 1965 till dess An­

dersson uppnår 67 års ålder samt med 1 000 kr. om året för liden därefter.

Kungl. Maj :t medgav genom beslut den 2 augusti 1962 att till Andersson

finge utbetalas livränta från och med den 22 januari 1961 till och med den

30 juni 1965 enligt civilförvaltningens förslag. Tillika förklarade Kungl.

Maj:t Sig vilja framdeles meddela beslut i fråga om livränta för tiden där­

efter.

Departemen ts chef en

Kronan torde såsom ägare av jeepen vara ersättiiingsskyldig för den ska­

da som drabbat Andersson. Beträffande livränta för tiden till och med den

30 juni 1965 föreligger redan beslut av Kungl. Maj:t. Av utredningen fram­

går att Anderssons invaliditet är livsvarig. För Anderssons återstående livs­

tid synes livränta böra utgå enligt försvarets civilförvaltnings förslag.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att från det under tolfte huvudtiteln uppförda anslaget

Diverse pensioner och understöd m. m. må på grund av före-

nämnda olyckshändelse till L. I. Andersson utgå livsvarig

livränta från och med den 1 juli 1965 till dess Andersson

uppnår 67 års ålder med 2 000 kr. för år och för tiden där­

efter med 1 000 kr. för år.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­

laga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1963

Ur protokollet:

Carl Hanström