Prop. 1963:202

('dels med förslag till ändring i lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om sär\xad skilda förmåner för vissa internationella organisatio\xad ner m. m., dels ock angående godkännande av protokoll rörande privilegier och immunitet för orga\xad nisationen för europeisk rymdforskning',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

1

Nr 202

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen dels med förslag till

ändring i lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om sär­ skilda förmåner för vissa internationella organisatio­ ner m. m., dels ock angående godkännande av protokoll rörande privilegier och immunitet för orga­ nisationen för europeisk rymdforskning; given Stock­ holms slott den 18 november 1963.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen

dels att antaga härvid fogade förslag till lag angående ändring i lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.,

dels ock att godkänna det den 31 oktober 1963 dagtecknade protokollet rörande privilegier och immunitet för organisationen för europeisk rymd­ forskning.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen föreslås att 1962 års lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m. erhåller tillämpning å organisa­ tionen för europeisk rymdforskning ävensom å ledamöter m. fl. i euro­ peiska atomenergidomstolen. Vidare föreslås att lagen kompletteras med en fullmakt för Kungl. Maj :t att beträffande organisation som avses i la­ gen för särskilt fall medgiva förmåner jämväl åt andra än de för närva­ rande i lagen avsedda personkategorierna (delegater och personal), t. ex. åt deltagare i ett av organisationen anordnat seminarium. Slutligen hem- ställes om riksdagens godkännande av det den 31 oktober 1963 dagteck­ nade protokollet rörande privilegier och immunitet för organisationen för europeisk rymdforskning.

1

Hihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 202

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda

förmåner för vissa internationella organisationer m. m.

Härigenom förordnas, dels att 1 och 2 §§ lagen den 28 juni 1962 om sär­

skilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m. skola erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels att nuvarande 3 § skall erhålla

beteckningen 4 §, dels ock att i lagen skall införas en ny paragraf, beteck­

nad 3 §, av nedan angiven lydelse.

(Gällande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1 §•

Utan hinder------------- Europeiska frihandelssammanslutningen;

7. organisationen för ekonomiskt 7. organisationen för ekonomiskt

samarbete och utveckling.

samarbete och utveckling;

8. organisationen för europeisk

rymdforskning.

Vad i — -— -— mänskliga rättigheterna.

Berättigade till —--------mänskliga

4. ledamöterna i den europeiska

domstolen för de mänskliga rättig­

heterna ävensom domstolens gene­

ralsekreterare och biträdande ge­

neralsekreterare.

rättigheterna;

4. ledamöterna i den europeiska

domstolen för de mänskliga rättig­

heterna ävensom domstolens gene­

ralsekreterare och biträdande gene­

ralsekreterare;

5. ledamöterna i den domstol

som upprättats genom konventio­

nen om upprättande av säkerhets­

kontroll på atomenergiens område

samt de som eljest medverka i för­

farande vid domstolen.

3 §■

Efter avtal med organisation som

avses i 1 § första stycket äger

Konungen för särskilt fall bevilja

jämväl andra än de i 2 § 1 nämnda

personerna immunitet och privilegier

3

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

(Gällande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

i den omfattning som finnes erfor­

derlig för att tillgodose organisa­

tionens syften.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av

Halland, i statsrådet å Stockholms slott den 1 no­

vember 1963.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden

Sträng, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman,

af Geijerstam, Hermansson, Aspling.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga angående ändrad lag­

stiftning om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer

m. m. samt anför därvid följande.

Riksdagen har godkänt konventionen av den 14 juni 1962 angående upp­

rättande av organisationen för europeisk rymdforskning (prop. 1962:85;

UU 2; Rskr 232). Avsikten är att konventionen skall träda i kraft från och

med den 1 januari 1964. Enligt artikel XIV i konventionen skall juridisk

status, privilegier och immunitet för organisationen, för personer anställda

i dess tjänst samt lör medlemsstaternas representanter i organisationen be­

stämmas i ett av medlemsstaterna upprättat protokoll. Ett sådant protokoll

har numera utarbetats och undertecknats av Sverige den 31 oktober 1963.

Protokollet skall ratificeras. Texten till detsamma torde jämte svensk över­

sättning därav få fogas som bilaga till statsrådsprotokollet i detta ärende

(Bilaga A).

Privilegie- och immunitetsprotokollet. Genom protokollet tillerkännes

organisationen, medlemsstaternas representanter däri samt personer med

tjänst hos eller uppdrag av densamma i stort sett samma privilegier och im­

munitet som i allmänhet föreskrives i överenskommelser rörande interna­

tionella organisationer. Att inskränkningar gjorts i vissa av rättigheterna för

rymdforskningsorganisationen betingas av att organisationens verksamhet

är sådan, att privilegier och immunitet ej erfordras i samma utsträckning.

Detta har bl. a. även tagit sig uttryck i att organisationen ålagts obligatoriskt

skiljedomsförfarande i vissa tvister med medlemsstater och enskilda.

Artikel 1 fastställer att organisationen skall vara juridisk person samt

äga ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt vara part i

rättegång.

Enligt artiklarna 2—3 skall organisationens fastigheter och andra lokaler

samt arkiv vara okränkbara.

5

Artikel 4 stadgar att organisationen skall åtnjuta immunitet mot rättsliga och exekutiva åtgärder. Organisationen kan dock ej undandraga sig verk­ ställighet av skiljedom som tillkommit enligt artikel 25 eller 26. Ej heller föreligger immunitet vid skadeståndstalan mot organisationen, vilken grun­ das på trafikolycka. Åtgärder mot organisationen må även vidtagas vid tra­ fikförseelser vari dess fordon är inblandade. Artikeln upptager vidare vissa bestämmelser rörande förmånsrättigheter i vad avser organisationens egen­ dom.

Artiklarna 5—9 innehåller bestämmelser om befrielse för organisationen från direkta skatter samt från tullar och liknande avgifter då organisationen intör eller utför varor. Vid betydande inköp skall i priset ingående skatter eller avgifter om möjligt efterskänkas eller restitueras. Befrielse från avgif­ ter och skatter som utgör vederlag för tjänster från det allmännas sida må dock ej åtnjutas. Avyttring av varor för vilka organisationen åtnjutit sär­ skilda förmåner får endast äga rum på de villkor, som fastställes av rege­ ringarna i de stater som beviljat förmånerna i fråga, överföring av varor och tjänster mellan organisationens säte och anläggningar samt mellan des­ sa senare skall icke underkastas något slags pålagor eller restriktioner.

I artiklarna 10—13 återfinnes bestämmelser om organisationens kominu- nikationsrättigheter samt om dess rätt att inneha och överföra valutor och värdehandlingar.

Artikel 14 innehåller en uppräkning av de förmåner som tillkommer med­ lemsstaternas ombud vid fullgörandet av deras uppgifter.

Artiklarna 1316 fastställer vilka förmåner som organisationens general­ direktör och personal skall åtnjuta. Härvid är särskilt att märka att enligt uttrycklig bestämmelse personalen icke äger åberopa immunitet vid trafik­ förseelser eller vid skada förorsakad av motorfordon som tillhör eller fram- föres av medlem av personalen.

Artikel 17 reglerar privilegier och immunitet för sakkunniga med till­ fälliga eller begränsade uppdrag i organisationens tjänst. I likhet med den egentliga personalen äger de ej åberopa immunitet vid trafikförseelser eller vid skada förorsakad av motorfordon som tillhör eller framföres av sakkunnig.

Bestämmelser rörande generaldirektörens och personalens skattskyldig­ het återfinnes i artikel 18. Inom ett år från konventionens ikraftträdande skall organisationen börja tillämpa ett system varigenom generaldirektören och personalen betalar skatt till organisationen. Samtidigt med att detta system träder i kraft skall vederbörande befrias från nationell skattskyldig­ het för sina inkomster från organisationen. Dessa inkomster skall dock kun­ na tagas med vid beräkningen av skatten för inkomst från andra källor.

Artikel 19 stadgar att organisationens råd skall bestämma vilka personal­ kategorier som helt eller delvis skall komma i åtnjutande av privilegie- och immunitetsförmånerna samt för vilka det särskilda skattesystemet skall till- lämpas. Likaledes skall rådet bestämma vilka kategorier av sakkunniga som

Kungl. Mcij. ts proposition nr 202 år 1963

6

skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som medgives enligt artikel

17. Namnen på de personer som ingår i här avsedda kategorier samt deras

titlar och adresser skall tid efter annan meddelas medlemsstaterna.

Enligt artikel 20 skall organisationen, generaldirektören och personalen

vara befriade från alla obligatoriska avgifter till nationella socialförsäk-

ringsorgan under förutsättning att organisationen upprättar ett eget so­

cialförsäkringssystem.

Artikel 21 understryker att privilegier och immunitet icke är avsedda att

tillgodose organisationens generaldirektör, personal och experter personligen

utan endast för att säkerställa obehindrad verksamhet för organisationen

liksom fullständigt oberoende för de anställda. Immuniteten skall kunna

hävas under vissa betingelser.

I artikel 22 ålägges organisationen att samarbeta med medlemsstaternas

myndigheter, därvid förutsättes att detta samarbete skall kunna närmare

regleras i tilläggsöverenskommelser.

Artikel 23 medger varje medlemsstat att vidtaga åtgärder i säkerhetssyfte.

Artikel 2i fritager medlemsstaterna från skyldighet att bevilja egna med­

borgare vissa privilegie- och immunitetsförmåner.

Enligt artikel 25 är organisationen som regel skyldig att i skriftliga avtal

som den avslutar intaga skiljedomsklausul, varigenom tvist om avtalets

tolkning eller tillämpning skall kunna hänskjutas till privat skiljedom. Så­

dan skiljedom skall enligt vad förut nämnts kunna verkställas även mot

organisationen.

Artikel 26 avser tvister mellan organisationen och medlemsstat. Med­

lemsstat äger enligt denna hänskjuta tvist till internationell skiljedom,

därest tvisten uppkommit till följd av skada förorsakad av organisationen

eller avser utomobligatorisk förpliktelse för organisationen. Härutöver må

medlemsstat begära sådan skiljedom i vissa tvister som rör generaldirektö­

ren, personalen eller sakkunnig, när protokollet tillerkänner vederbörande

immunitet.

Artikel 27 innehåller närmare bestämmelser om skiljeförfarandet enligt

artikel 26.

Artikel 28 ålägger organisationen att utfärda bestämmelser för att på till­

fredsställande sätt bilägga tvister mellan organisationen och dess anställda

i fråga om tjänstgöringsvillkor.

Artikel 29 berör tvister om protokollets tolkning.

Artikel 30 öppnar möjlighet för organisationen att ingå tilläggsöverens­

kommelser med en eller flera medlemsstater för tillämpning av bestämmel­

serna i protokollet och för vidtagande av andra åtgärder för att säkerställa

att organisationen är verksam på ett effektivt sätt och att dess intressen

tryggas.

Artiklarna 31—35 innehåller sedvanliga bestämmelser om protokollets

undertecknande, ikraftträdande m. m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

7

Departementschefen. I den förut nämnda konventionen av den 14 juni

1962 angående upprättande av organisationen för europeisk rymdforsk­

ning förutses att organisationen, personer i dess tjänst samt medlems­

staternas representanter i organisationen skall åtnjuta vissa privilegier

och immuniteter. Dessa förmånsrättigheter har sedermera preciserats i

det likaledes förut nämnda protokollet rörande privilegier och immunitet

för organisationen av den 31 oktober 1963. Protokollet, som undertecknats

av Sverige, skall slutligen antagas genom ratifikation.

Vid bedömande av frågan huruvida protokollet bör ratificeras av Sve­

rige, bör uppmärksammas, att det kommer att få en större praktisk bety­

delse för svenska förhållanden än de likartade överenskommelser som Sve­

rige tidigare ingått i fråga om förmåner för vissa andra internationella or­

ganisationer. Dessa organisationer bedriver i regel icke någon verksamhet i

Sverige, och det förekommer därför sällan anledning att i praktiken tilläm­

pa hithörande förmånsbestämmelser. Rymdforskningsorganisationen kom­

mer däremot att bedriva verksamhet i Sverige. I samband med att konven­

tionen för dess upprättande undertecknades träffades nämligen principbe­

slut om att ett raketfält i organisationens regi skulle förläggas till trak­

ten av Kiruna. De härav föranledda förhandlingarna har numera nått där­

hän att ett avtal mellan Sverige och organisationen om villkoren för an­

läggningen av raketfältet och reglering av verksamheten beräknas komma

att träffas inom en nära framtid. Det här förevarande privilegie- och

immunitetsprotokollet kommer alltså, om det ratificeras av Sverige, att

få praktisk tillämpning i åtskilliga fall.

Såsom inledningsvis berörts tillerkänner protokollet organisationen, med­

lemsstaternas representanter samt organisationens anställda i stort sett de

privilegier och den immunitet som brukar föreskrivas i andra överenskom­

melser av förevarande slag. I vissa avseenden är protokollet dock något

mera restriktivt än dessa, vilket betingas av att organisationens verksamhet

är sådan, att privilegier och immunitet ej erfordras i samma utsträckning.

Jag vill tillstyrka att protokollet ratificeras av Sverige.

Ett tillträde till protokollet föranleder ändring i lagen den 28 juni 1962

om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. in. Den­

na lag innehåller i 1 § en uppräkning av de organisationer som skall åtnjuta

immunitet och privilegier. Organisationen för europeisk rymdforskning bör

införas i denna uppräkning.

Den nämnda lagen innehåller icke några närmare bestämmelser om de

förmåner som skall tillkomma de däri nämnda organisationerna utan hän­

visar här till den stadga eller det avtal som i varje särskilt fall är tillämp­

lig. På grund av denna hänvisning kommer alltså svenska myndigheter att

få anledning att direkt tillämpa bestämmelserna i förevarande privilegie-

och immunitetsprotokoll. Med hänsyn till vad som förut nämnts om frå­

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

gans praktiska betydelse vill jag här gå närmare in på vissa av föreskrifter­

na i protokollet.

De grundläggande bestämmelserna om organisationens immunitet åter­

finnes i artikel 4. Enligt denna skall organisationen åtnjuta immunitet mot

rättsliga och exekutiva åtgärder. Dess egendom och tillgångar skall vidare

i princip vara fritagna från varje form av rättsliga och administrativa

tvångsåtgärder. Vissa inskränkningar i immuniteten förutsättes emellertid.

Artikel 4 föreskriver sålunda att immunitet icke skall gälla om organisa­

tionen i visst fall uttryckligen avstått från sin immunitet. Ej heller före­

ligger immunitet vid sådan skadeståndstalan mot organisationen, som grun­

das på trafikolycka. Åtgärder mot organisationen må även vidtagas vid tra­

fikförseelser vari dess motorfordon är inblandade. Bestämmelsen blir till­

lämplig vid överträdelse av vägtrafikförordningen men torde även avse

andra trafikbrott.

Enligt artiklarna 25 och 26 skall organisationen vidare i vissa fall vara

skyldig att underkasta sig skiljedom. Artikel 25 stadgar att organisationen,

med viss inskränkning, skall vara skyldig att i skriftligt avtal som den in­

går intaga klausul att tvist om avtalets tolkning eller tillämpning skall kun­

na hänskjutas till privat skiljedom. Artikeln får betydelse icke blott vid

avtal med enskild utan även, exempelvis, om organisationen kommer att

ingå kollektivavtal i Sverige.

Enligt artikel 26 äger medlemsstat hänskjuta tvist till internationell

skiljedom, därest tvisten uppkommit till följd av skada förorsakad av or­

ganisationen eller avser utomobligatorisk förpliktelse för organisationen.

Härutöver må medlemsstat begära sådan skiljedom i vissa tvister som rör

generaldirektören, personalen eller sakkunnig, när protokollet tillerkänner

vederbörande immunitet.

Skiljedomsförfarande kan av konvention sstat begäras för det allmännas

eller för enskilds räkning. Av protokollets förarbeten framgår att konven-

tionsstat förutsättes även kunna begära skiljedom för utländsk medborga­

re, som är bosatt på dess område men som icke åtnjuter sitt hemlands

skydd, liksom för statslös, som är bosatt på dess område.

Det förhållandet att organisationen åtnjuter immunitet torde i praktiken

icke komma att medföra förfång för person som har ersättningsanspråk

eller andra krav mot organisationen. Man torde kunna utgå från att orga­

nisationen kommer att vara angelägen att bilägga uppkommande tvister i

godo. Skulle i visst fall uppgörelse ej nås, finns de förut nämnda möjlighe­

terna till skiljedom. I vissa fall torde även komma att finnas faktisk möj­

lighet att få anspråk prövade vid domstol. De stater, som avser att ingå så­

som medlemmar i organisationen, har sålunda antagit en resolution, enligt

vilken organisationens råd uppmanas att i tvister, som icke kan biläggas

i godo och som skulle kunna hänskjutas till internationell skiljedom men

8

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

9

där anspråken icke överskrider 50 000 franska francs — i svenskt mynt mot­ svarande drygt 50 000 kronor —- avstå från att åberopa immunitet för or­ ganisationen. Undantag göres dock för tvister av viktig principiell inne­ börd.

Vad särskilt angår skadeståndskrav märkes att det är avsett att ersätt­ ning för vissa skador skall direkt regleras i avtalet om Kirunafältet. Vi­ dare torde detta avtal komma att innehålla en bestämmelse varigenom organisationen ålägges att teckna försäkring för skador förorsakade av organisationens verksamhet i Sverige. Försäkringen skall vara så beskaf­ fad, att skadelidande direkt skall kunna instämma försäkringsbolaget till svensk domstol och där få sitt anspråk prövat.

Enligt artikel 5 punkt 1 skall organisationen, inom ramen för sin egent­ liga verksamhet, samt organisationens egendom och inkomster vara be­ friade från direkta skatter. Detta torde för Sveriges del huvudsakligen komma att innebära, att kommunal inkomstskatt icke skall utgå på orga­ nisationens fastigheter samt att statlig förmögenhetsskatt icke skall utgå på organisationens förmögenhet, allt i den mån egendomen nyttjas för or­ ganisationens egentliga verksamhet. Såsom sådan verksamhet avses enligt artikel 7 organisationens administrativa verksamhet liksom den verksam­ het organisationen driver inom rymdforskning och rymdteknologi för att förverkliga sina syften sådana dessa bestämts i konventionen.

Enligt artikel 5 punkt 2 skall i de fall, då organisationen gör betydan­ de inköp, strängt nödvändiga för utövandet av dess egentliga verksamhet, och skatter eller avgifter är inräknade i priset, medlemsstaternas rege­ ringar, närhelst detta är möjligt, vidta lämpliga åtgärder för att efter­ skänka eller återbetala det belopp vartill sådana skatter eller avgifter upp­ går. För Sveriges del kan det här huvudsakligen bli fråga om att efter­ skänka eller restituera allmän varuskatt. I detta sammanhang må erin­ ras om den möjlighet att efterskänka eller restituera indirekta skatter som finnes inom ramen för de bemyndiganden som givits Kungl. Maj :t i 7 § förordningen den 1 december 1959 (nr 507) om allmän varuskatt och 46 § förordningen den 3 april 1959 (nr 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning, varigenom befrielse från eller återbetalning av skatt, bl. a. bensinskatt, kan medges om synnerliga skäl finnes därtill.

Enligt artikel 6 skall vidare varor, som organisationen inför och som är strängt nödvändiga för dess verksamhet, vara befriade från tullavgif­ ter. För svensk del gäller härvidlag bestämmelsen i 8 § punkten 3 tulltaxe- förorrlningen den 13 maj 1960 (nr 391) enligt vilken tullfrihet generellt ätnjutes för varor som införes för bl. a. sådana organisationers räkning vilka avses i lagen den 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer, vilken lag sedermera ersatts av 1962 års lag i ämnet. I prop. 1963: 187 bar föreslagits eu ändring av nämnda punkt i tulltaxeförordningen, varigenom denna blir tillämplig på alla orga­

10

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

nisationer eller personer vilka enligt lag eller annan författning åtnjuter

immunitet och privilegier, i enlighet med vad därom bestämts i stadga eller

avtal vartill Sverige anslutit sig. Organisationen blir således befriad från

tullavgifter. Befrielse kommer härigenom enligt anvisningarna till 68 § la­

gen om allmän varuskatt samt 1 § förordningen den 13 maj 1960 (nr 396)

om frihet från införselavgift i vissa fall att åtnjutas även från sådan all­

män varuskatt som skall erläggas vid införsel av varor till riket.

Artiklarna 14—21 innehåller bestämmelser om immunitet och privi­

legier för medlemsstaternas ombud, organisationens generaldirektör och

personal samt för sakkunniga med uppdrag i organisationens tjänst. Pri­

vilegier och immunitet har erkänts i den utsträckning som ansetts ound­

gängligen nödvändig för att vederbörande skall vara helt oberoende i sin

tjänsteutövning. Ehuru privilegierna enligt artikel 16 icke uttryckligen

nämner undantag från arbetstillståndstvång får sådant undantag antagas

bli regel. Skyldighet att tillerkänna egna medborgare ifrågavarande privile­

gier och immunitet föreligger endast i begränsad utsträckning (artikel 24).

Det bör uppmärksammas att organisationens personal och sakkunniga ej

åtnjuter någon immunitet vid trafikförseelser eller för skada förorsakad

av motorfordon som tillhör eller framföres av vederbörande.

Det tillkommer organisationens råd att avgöra vilka personkategorier

och vilka sakkunniga, som skall åtnjuta privilegier och immunitet. Nam­

nen på hithörande personer liksom deras titlar och adresser kommer att

delgivas medlemsstaternas regeringar.

Bland privilegierna ingår även enligt artikel 20 befrielse från obligato­

riska socialförsäkringsavgifter under förutsättning att organisationen upp­

rättar ett eget socialförsäkringssystem.

Enligt artikel 23 bibehåller varje medlemsstat rätten att vidtaga åtgär­

der för sin säkerhet. Denna bestämmelse torde medge att gällande förbud

för utlänningar att uppehålla sig inom skyddsområde kan åberopas även

gentemot personer som åtnjuter privilegier och immunitet enligt proto­

kollet.

1 förevarande sammanhang torde böra vidtagas ytterligare ett par kom­

pletteringar av 1962 års lag.

I 2 § innehåller lagen en uppräkning av vissa fysiska personer som skall

åtnjuta immunitet. Enligt det av Sverige biträdda protokollet den 20 de­

cember 1957 rörande den domstol som upprättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område (prop. 1958: 58)

skall immunitet tillkomma ledamot av domstolen, partsombud samt dessas

rådgivare och advokater i viss närmare angiven omfattning (prop. 1958:

58, s. 38—39). Även dessa personer bör upptagas i den berörda uppräk­

ningen. För enkelhetens skull synes man härvid, i anslutning till uttrycks­

sättet under punkt 2 i uppräkningen, böra särskilt omnämna endast do­

marna samt beteckna övriga såsom personer vilka eljest medverkar i för­

11

farande vid domstolen; att här endast avses sådana medverkande som om­

nämns i protokollet torde tillräckligt tydligt framgå av sammanhanget.

Bestämmelsen i 2 § 1 hänför sig till de organisationer som nämns i 1 §

första stycket. I bestämmelsen anges de kategorier av personer, som skall

åtnjuta förmåner, nämligen medlemmarnas representanter i hithörande or­

ganisationer samt personer med tjänst hos eller uppdrag av organisatio­

nerna. I särskilda fall kan det emellertid uppkomma behov av att tiller­

känna förmåner jämväl åt andra grupper. Som exempel må nämnas att

någon av de privilegierade organisationerna ämnar anordna ett seminarium

i Sverige; det kan då förekomma att organisationen begär att Sverige skall

garantera vissa immunitets- och privilegierättigheter åt deltagarna i se­

minariet. Det bör skapas möjlighet att tillgodose dylika önskemål. Enklast

synes detta kunna ske genom att Kungl. Maj :t erhåller fullmakt att, efter

avtal med organisation som här avses, för särskilt fall bevilja jämväl andra

än de i 2 § 1 nämnda personerna immunitet och privilegier i den omfatt­

ning som finnes erforderlig för att tillgodose organisationens syften. En

sådan bestämmelse synes böra upptagas som 3 § i lagen, varvid nuvarande

3 § blir 4 §.

I enlighet med vad i det föregående anförts har inom justitiedeparte­

mentet upprättats förslag till lag angående ändring i lagen den 28 juni 1962

(nr 371) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer

m. m., vilket torde såsom bilaga (Bilaga B) få fogas till protokollet i detta

ärende.1

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över lagförslaget måt­

te för det i § 87 regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom

utdrag av protokollet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

1

Förslaget, som är likalydande med motsvarande v d propositionen fogade lagförslag, har

här utelämnats.

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

Protocole sur les priviléges et les immu-

nités de 1’Organisation Européenne de

Recherches Spadales

Les Etats parties å la Convention

portant création de 1’Organisation

Européenne de Recherches Spatiales,

signée å Paris, le quatorze juin 1962

(ci-aprés dénommée « la Conven­

tion »),

Desirant définir les priviléges et

immunités de 1’Organisation, de ses

agents (Directeur Général, membres

du personnel, et experts) et des re-

présentants des Etats membres, con-

formément au paragraphe 2 de l’Ar-

ticle XIV de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

^Organisation posséde la person-

nalité juridique. Elle a notamment

la capacité de contracter, d’acquérir

et d’aliéner des biens immobiliers et

mobiliers ainsi que d’ester en justice.

Article 2

Les båtiments et locaux de l’Orga-

nisation sont inviolables, compte

tenu des dispositions des Artides 22

et 23.

Article 3

Les archives de 1’Organisation

sont inviolables.

Article 4

1. L’Organisation bénéficie de

1’immunité de juridiction et d’exécu-

tion, sauf,

a) dans la mesure ou 1’Organisa-

tion y aurait expressément renoncé

dans un cas particulier,

ou

Protocol on Priviléges and Immunities

of the European Space Research

Organisation

The States parties to the Conven­

tion for the establishment of a Eu­

ropean Space Research Organisation,

signed in Paris on the fourteenth of

June 1962 (hereinafter referred to

as ”the Convention”),

Desirous of defining the priviléges

and immunities of the Organisation,

of the persons employed by it (Di-

rector General, staff members and

experts) and of the representatives

of Member States, in accordance with

paragraph 2 of Article XIV of the

Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

The Organisation shall have legal

personality. It shall in particular

have the capacity to contract, acquire

and dispose of movable and immov-

able property and to institute legal

proceedings.

Article 2

The buildings and premises of the

Organisation shall be inviolable, sub-

ject to the provisions of Artides 22

and 23.

Article 3

The archives of the Organisation

shall be inviolable.

Article 4

1. The Organisation shall have

immunity from jurisdiction and exe-

cution, except

a) to the extent that the Organi­

sation shall have expressly waived

such immunity in a particular case,

or

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

13

Bilaga A

(Översättning)

Protokoll rörande privilegier och immu­

nitet för organisationen för europeisk

rymdforskning

De stater som äro anslutna till

konventionen angående upprättande

av organisationen för europeisk

rymdforskning, undertecknad i Pa­

ris den fjortonde juni 1962 (här ne­

dan benämnd »konventionen») ha­

va,

i avsikt att närmare bestämma de

privilegier och den immunitet som

organisationen, personer i dess tjänst

(generaldirektör, personal och sak­

kunniga) samt medlemsstaternas re­

presentanter skola åtnjuta i enlighet

med artikel XIV punkt 2 i konven­

tionen,

överenskommit om följande.

Artikel 1

Organisationen skall vara juridisk

person. I synnerhet skall den äga

ingå avtal, förvärva och avyttra fast

och lös egendom samt vara part i

rättegång.

Artikel 2

Organisationens fastigheter och

andra lokaler skola vara okränkbara,

där ej annat föreskrives i artiklarna

22 och 23.

Artikel 3

Organisationens arkiv skall vara

okränkbart.

Artikel 4

1. Organisationen skall åtnjuta

immunitet mot rättsliga och exekuti­

va åtgärder, dock ej

a) i den omfattning organisatio­

nen i visst fall uttryckligen må hava

avstått från sådan immunitet, eller

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

b) en cas d’action civile intentée

par un tiers pour les dommages ré-

sultant d’un accident causé par vin

véhicule automoteur appartenant ä

1’Organisation ou circulant pour son

compte ou en cas d’infraction ä la

réglementation de la circulation au-

tomobile intéressant le véhicule pré-

cité ;

c) en cas d’exécution d’une sen-

tence arbitrale rendue en application

soit de 1’Artide 25 soit de 1’Article

26.

2. Les propriétés et biens de l’Or-

ganisation, quelque soit le lieu ou

ils se trouvent, bénéficient de l’im-

munité å l’égard de toute forme de

réquisition, confiscation, expropria­

tion et séquestre. Ils bénéficient éga-

lement de 1’immunité ä l’égard de

toute forme de contrainte adminis­

trative ou de mesures préalables å

un jugement, sauf dans la mesure

ou le nécessitent temporairement la

prévention des accidents mettant en

cause des véhicules automoteurs ap­

partenant å l’Organisation ou circu­

lant pour le compte de celle-ci, et les

enquétes auxquelles peuvent donner

lieu lesdits accidents.

Article 5

1. Dans le cadre de ses activités

officielles, ^Organisation, ses biens

et revenus sont exonérés des impöts

directs. 2 3

2. Lorsque 1’Organisation effectue

des achats importants, strictement

nécessaires pour 1’exercice de ses ac­

tivités officielles, et dont le prix com-

prend des droits ou des taxes, des

dispositions appropriées sont prises

par les Gouvernements des Etats

membres, chaque fois qu’il est pos-

sible, en vue de la remise ou du rem-

boursement du montant des droits et

taxes de cette nature.

3. Aucune exonération n’est accor-

dée en ce qui concerne les impöts,

b) in respect of a civil action by a

third party for damage arising from

an accident caused by a motor ve-

hicle belonging to, or operated on be-

half of, the Organisation, or in re­

spect of a motor traffic offence in-

volving such a vehicle;

c) in respect of an enforcement of

an arbitration award made either

under Article 25 or Article 26.

2. The Organisation^ property

and assets -wherever situated shall

be immune from any form of requi-

sition, confiscation, expropriation

and sequestration. They shall also be

immune from any form of adminis­

trative or provisional judicial con-

straint, except insofar as may be

temporarily necessary in connection

with the prevention of, and investi-

gation into, accidents involving mo­

tor vehicles belonging to, or operated

on behalf of, the Organisation.

Article 5

1. Within the scope of its official

activities, the Organisation and its

property and income shall be exempt

from all direct taxes.

2. When the Organisation makes

substantial purchases, strictly neces­

sary for the exercise of its official

activities, in the price of which taxes

or duties are included, appropriate

measures shall, whenever possible,

be taken by the Governments of

Member States to remit or reimburse

the amount of such taxes or duties.

3. No exemption shall be accorded

in respect of duties and taxes which

15

b) beträffande skadeståndstalan,

väckt av tredje man och grundad

på olycka, förorsakad av motorfor­

don tillhörande organisationen eller

framfört för dennas räkning, ej hel­

ler beträffande trafikförseelse vari

sådant fordon är inblandat;

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

c) beträffande verkställighet av

skiljedom som tillkommit enligt ar­

tikel 25 eller 26.

2. Organisationens egendom och

tillgångar, varest de än må befinna

sig, skola vara fritagna från varje

form av rekvisition, konfiskation, ex­

propriation och kvarstad. De sko­

la likaledes vara fritagna från varje

form av administrativa eller provi­

soriska rättsliga tvångsåtgärder ut­

om när sådana åtgärder må till­

fälligt befinnas nödvändiga till för­

hindrande av och för utredning om

olyckor, vari sådant motorfordon är

inblandat som tillhör organisatio­

nen eller framföres för dennas räk­

ning.

Artikel 5

1. Inom ramen för sin egentliga

verksamhet skall organisationen

samt dess egendom och inkomster

vara befriade från alla direkta skat­

ter.

2. När organisationen gör bety-

dande inköp, strängt nödvändiga

för utövandet av dess egentliga

verksamhet, och skatter eller avgif­

ter äro inräknade i priset, skola

medlemsstaternas regeringar, när­

helst detta är möjligt, vidtaga lämp­

liga åtgärder för att efterskänka

eller återbetala det belopp vartill

sådana skatter eller avgifter uppgå. 3

3. Någon befrielse skall ej beviljas

från sådana avgifter och skatter vil-

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

taxes et droits qui ne constituent en

fait que la simple rémunération de

services d’utilité publique.

Article 6

Les produits importés ou exportés

par 1’Organisation et strictement né-

cessaires pour 1’exercice de ses acti-

vités officielles, sont exempts de tous

droits de douane et autres impöts ou

redevances et de toutes prohibitions

et restrictions å 1’importation ou ä

l’exportation.

Article 7

Les activités officielles de l’Orga-

nisation comprennent au sens des

Artides 5 et 6, son fonctionnement

administratif et ses activités de re-

cherche et de technologie spatiales

en vue de la réalisation des buts de

l’Organisation tels qu’ils sont défi-

nis dans la Convention.

Article 8

Aucune exonération n’est accordée

en ce qui concerne les achats et im-

portations de biens destinés exclusi-

vement aux besoins propres des

membres du personnel de 1’Organi-

sation.

Article 9

1. Les biens appartenant å 1’Orga-

nisation, acquis conformément å

1’Article 5 ou importés conformé­

ment å 1’Article 6, ne peuvent étre

vendus ou cédés qu’aux conditions

accordées par les Gouvernements

des Etats qui ont accordé les exemp-

tions.

2. Les transferts de biens ou la

prestation de services opérés soit

entre le Siége et les Etablissements

de 1’Organisation soit entre ses di­

vers Etablissements ne sont soumis å

aucune charge ni restriction ; le cas

échéant, les Gouvernements des

Etats membres prennent toutes me-

sures appropriées en vue de la remise

are in fact no more than charges for

public utility services.

Article 6

Goods imported or exported by the

Organisation and strictly necessary

for the exercise of its official activ-

ities shall be exempt from all cus-

toms dues and other charges and

from all prohibitions and restrictions

on import or export.

Article 7

The official activities of the Or­

ganisation shall, för the purposes of

Articles 5 and 6, include its admin­

istrative activities and those under­

taken in the field of space research

and space technology in pursuance

of the purposes of the Organisation

as defined in the Convention.

Article 8

No exemption shall be granted in

respect of goods purchased and im­

ported for the personal benefit of the

staff members of the Organisation.

Article 9

1. Goods belonging to the Organi­

sation, which have been acquired un­

der Article 5 or imported under Ar­

ticle 6, shall not be sold or given

away except in accordance with con­

ditions laid down by the Govern-

ments of the States which have

granted exemptions.

2. The transfer of goods and serv­

ices between the Headquarters and

the Establishments and between the

various Establishments themselves

shall be exempt from charges or

restrictions of any kind; alterna-

tively the Governments of Member

States shall take all appropriate

measures to remit or reimburse the

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

17

ka i själva verket ej utgöra annat än

vederlag för tjänster från det all­

männas sida.

Artikel 6

Varor, som organisationen inför

eller utför och vilka äro strängt nöd­

vändiga för dess egentliga verksam­

het, skola vara befriade från alla

tullavgifter och andra pålagor även­

som från alla förbud och restriktio­

ner avseende in- eller utförsel.

Artikel 7

I artiklarna 5 och 6 avses med or­

ganisationens egentliga verksamhet

dess administrativa verksamhet lik­

som den verksamhet organisationen

driver inom rymdforskning och

rymdteknologi för att förverkliga

sina syften sådana dessa bestämts

i konventionen.

Artikel 8

Befrielse från skatter eller avgifter

skall ej beviljas vid inköp eller in­

försel av varor, uteslutande avsedda

för organisationens anställdas per­

sonliga räkning.

Artikel 9

1. Varor tillhörande organisatio­

nen, vilka hava förvärvats enligt

artikel 5 eller införts enligt artikel

(i, må endast försäljas eller bort­

skänkas på villkor, som fastställts

av regeringarna i de stater, vilka

hava beviljat befrielsen. 2

2. överföring av varor och tjäns­

ter mellan organisationens säte och

anläggningar samt mellan de olika

anläggningarna skall icke underkas­

tas något slags pålagor eller restrik­

tioner; alternativt må medlemssta­

ternas regeringar vidtaga alla lämp­

liga åtgärder för att efterskänka eller

återbetala det belopp vartill sådana

2

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 202

18

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

ou du remboursement du montant

de telles charges ou en vue de la

levée de telles restrictions.

Article 10

La circulation des publications et

autres matériels d’information expé-

diés pal- 1’Organisation ou å celle-ci

n’est soumise å aucune restriction.

Article 11

L’Organisation peut recevoir et dé-

lenir tous fonds, devises, numéraires

ou valeurs mobilieres ; elle peut en

disposer librement pour tous usages

prévus par la Convention et avoir

des comptes en n’importe quelle

monnaie dans la mesure nécessaire

pour faire face å ses engagements.

Article 12

1. Pour ses Communications offi­

cielles et le transfert de tous ses do-

cuinents, 1’Organisation bénéficie

d’un traitement non moins favora-

ble que celui accordé par le Gouver-

nement de chaque Etat membre aux

autres organisations internationales.

2. Aucune censure ne peut étre

exercée å 1’égard des Communica­

tions officielles de 1’Organisation,

quelle que soit la voie de communi-

cation utilisée.

Article 13

Les Etats membres prennent tou-

tes mesures utiles pour faciliter l’en-

Irée, le séjour et le départ de tous

les membres du personnel de 1’Orga­

nisation.

Article 14

1. Les représentants des Etats

membres jouissent, durant 1’exercice

de leurs fonctions et au cours de

leurs voyages ä destination ou en

provenance du lieu de la réunion, des

immunités et priviléges suivants :

amount of such charges or to lift

such restrictions.

Article 10

The circulation of publications

and other information material sent

by or to the Organisation shall not

be reslricted in any way.

Article 11

The Organisation inay receive and

hold any kind of funds, currency,

cash or securities; it may dispose of

them freely for any purpose provided

for in the Convention and hold ac-

counts in any currency to the extent

required to meet its obligations.

Article 12

1. With regard to its official Com­

munications and the transfer of all

its documents, the Organisation shall

enjoy treatment not less favourable

than that accorded by the Govern­

ment of each Member State to other

international organisations.

2. No censorship shall be applied

to official Communications of the Or­

ganisation by whatever means of

communication.

Article 13

Member States shall take all appro-

priate measures to facilitate the

entry, stay and departure of all staff

members of the Organisation.

Article 14

1. Representatives of Member

States shall enjoy while exercising

their functions and in the course of

their journeys to and from the place

of meeting the following privileges

and immunities:

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

19

pålagor uppgå eller häva sådana re­

striktioner.

Artikel 10

Distributionen av publikationer

och annat informationsmaterial som

sändas från eller till organisationen

må icke underkastas några in­

skränkningar.

Artikel 11

Organisationen må mottaga och

innehava varje slag av fonder, va­

lutor, mynt och värdehandlingar;

den må fritt avyttra desamma för

varje ändamål varom är stadgat i

konventionen samt innehava konton

i vilken valuta som helst i den om­

fattning som erfordras för att den

skall uppfylla sina förpliktelser.

Artikel 12

1. I vad avser befordran av dess

tjänstemeddelanden liksom av hand­

lingar tillhörande densamma skall

organisationen åtnjuta behandling,

som ej är mindre förmånlig än den

regeringen i varje medlemsstat med­

giver andra internationella organi­

sationer.

2. Organisationens tjänstemedde­

landen må ej bliva föremål för cen­

sur, oavsett med vilket kommunika­

tionsmedel de befordras.

Artikel 13

Medlemsstaterna skola vidtaga alla

lämpliga åtgärder för att underlätta

inresa, uppehåll och utresa för all

organisationens personal.

Artikel li

1. Medlemsstaternas ombud skola

vid fullgörandet av sina uppgifter

och under resa till och från sam­

manträdesorten åtnjuta följande pri­

vilegier och immunitet:

2f

Jiihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt.

A7r

202

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

a) immunité d’arrestation person-

nelle ou de détention, ainsi que de

saisie de leurs bagages personnels.

b) immunité de juridiction, méme

apres la fin de leur mission, pour les

actes, y compris leurs paroles et

écrits, accomplis par eux dans l’exer-

cice de leurs fonctions.

c) inviolabilité pour tous leurs pa-

piers et documents officiels.

d) droit de faire usage de codes et

de recevoir des documents ou de la

correspondance par courrier spécial

ou par valises scellées.

e) exemption pour eux-mémes et

pour leurs conjoints de toute mesure

limitant 1’entrée et de toutes forma-

lités d’enregistrement des étrangers.

f) mémes facilités en ce qui con-

cerne les réglementations monétaires

ou de change que celles accordées

aux représentants de Gouvernements

étrangers en mission officielle tem-

poraire.

g) mémes facilités douaniéres en

ce qui concerne leurs bagages per­

sonnels que celles accordées aux

agents diplomatiques.

2. Les priviléges et immunités

sont accordés aux représentants des

Etats membres non å leur avantage

personnel, mais dans le but d’assurer

en toute indépendance l’exercice de

leurs fonctions en rapport avec l’Or-

ganisation. Par conséquent, un Etat

membre a non seulement le droit

mais le devoir de lever 1’immunité

d’un représentant dans tous les cas

ou, å son avis, 1’immunité entraverait

1’action de la justice et ou elle peut

étre levée sans compromettre les fins

pour lesquelles elle a été accordée.

a) immunity from arrest and de-

tention, and from seizure of their

personal luggage;

b) immunity from jurisdiction,

even after the termination of their

mission, in respect of acts, including

words spöken and written, done by

them in the exercise of their func-

tions;

c) inviolability for all their offi-

cial papers and documents;

d) the right to use codes and to

receive documents or correspondence

by special courier or sealed bag;

e) exemption för themselves and

their spouses from all measures

restricting entry and from aliens’

registration formalities;

f) the same facilities in the matter

of currency and excliange control as

are accorded to the representatives

of foreign Governments on tempo-

rary official missions;

g) the same customs facilities as

regards their personal luggage as are

accorded to diplomatic agents.

2. Privileges and immunities are

accorded to representatives of Mem-

ber States, not for their personal

advantage, but in order to ensure

complete independence in the exer­

cise of their functions in connection

with the Organisation. Consequently,

a Member State has not only the

right but also the duty to waive the

immunity of a representative in all

cases where, in the opinion of that

State, the immunity would impede

the course of justice and where it

can be waived without prejudicing

the purposes för which it was

accorded.

Kungi. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

21

a) immunitet mot anhållande och

annat frihetsberövande samt mot be­

slagtagande av deras personliga res­

gods;

b) immunitet mot rättsliga åtgär­

der, även efter att de fullgjort sitt

uppdrag, beträffande handlingar,

däri inbegripet skriftliga och munt­

liga uttalanden, som vidtagits av

dem under fullgörandet av deras

uppgifter;

c) alla deras tjänsteskrivelser och

handlingar skola vara okränkbara;

d) rätt att använda chiffer och att

mottaga handlingar eller korrespon­

dens med kurir eller i förseglad

kurirsäck;

e) befrielse för dem själva och de­

ras äkta makar från alla åtgärder

som begränsa deras inresor samt

från formaliteter sammanhängande

med registrering av utlänningar;

f) samma lättnader beträffande

valuta- och växlingsbestämmelser,

som medgivas utländska regerings-

ombud på tillfälliga tjänsteuppdrag;

g) samma tullättnader beträffan­

de deras personliga resgods som till­

komma diplomatiska representanter.

2. Privilegier och immunitet bevil­

jas medlemsstaternas ombud icke

för att tillgodose dem personligen

utan för att säkerställa fullstän­

digt oberoende vid fullgörandet av

deras uppgifter hos organisationen.

Följaktligen har medlemsstat icke

blott rätt utan även skyldighet att

avstå från immuniteten för sitt om­

bud vid alla tillfällen, då enligt den­

na stats uppfattning immuniteten

skulle hindra att rättvisa skipas och

då den kan avstås utan att det syfte

förfelas för vilket den beviljats.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1063

Article 15

Outre les priviléges et immunités

prévus å FArticle 16 ci-dessous, le

Directeur Général de 1’Organisation

ainsi que le fonctionnaire visé au pa-

ragraphe 1, c de FArticle XI de la

Convention, jouissent des priviléges

et immunités reconnus aux agents

diplomatiques de rang comparable.

Article 16

Les membres du personnel de FOr-

ganisation

a) jouissent, méme apres qu’ils

ont cessé d’étre au service de FOrga-

nisation, de Fimmunité de juridiction

pour les actes, y compris les paroles

et écrits, accomplis dans Fexercice

de leurs fonctions; cette iinmunité

ne joue cependant pas dans le cas

d’infraction ä la réglementation de

la circulation des véhicules automo-

teurs coinmise par un membre du

personnel de FOrganisation ou de

dommage causé par un véhicule au-

tomoteur lui appartenant ou conduit

par lui ;

b) sont exempts de toute obliga­

tion relative au service militaire;

c) jouissent de Finviolabilité pour

tous leurs papiers et documents offi-

ciels ;

d) jouissent, avec les membres de

leur famille vivant å leur foyer, des

mémes exceptions aux dispositions

limitant 1’immigration et réglant

Fenregistrement des étrangers que

celles généralement reconnues aux

membres du personnel des organisa­

tions internationales ;

e) jouissent, en ce qui concerne

les réglementations de change, des

mémes priviléges que ceux générale­

ment reconnus aux membres du per­

sonnel des organisations internatio­

nales ;

f) jouissent, en période de crise

internationale ainsi que les membres

Article 15

In addition to the priviléges and

immunities provided for in Article

16 below, the Director General of the

Organisation, and the official re-

fcrred to in paragraph 1, c of Article

XI of the Convention, shall enjoy the

priviléges and immunities to which

diplomatic persons of comparable

rank are entitled.

Article 16

The staff members of the Organ­

isation

a) sliall liave, even after they have

left the service of the Organisation,

immunity from jurisdiction in re-

spect of acts, including words writ-

ten and spöken, done by them in the

exercise of their functions; this im­

munity shall not apply, however, in

the case of a motor traffic offence

committed by a staff member of the

Organisation, nor in the case of

damage caused by a motor vehicle

belonging' to or driven by a staff

member;

b) shall be exempt from all obli­

gations in respect of military service;

c) shall enjoy inviolability for all

their official papers and documents;

d) shall enjoy the same facilities

as regards exemption from all meas-

ures restricting immigration and gov-

erning aliens’ registration as are

normally accorded to staff members

of international organisations, and

members of their families forming

part of their households shall enjoy

the same facilities;

e) shall enjoy the same priviléges

in respect of exchange regulations as

are normally accorded to the staff

members of international organisa­

tions;

f) shall enjoy the same facilities

as to repatriation as diplomatic

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

23

Artikel 15

Utöver de privilegier och den im­

munitet varom stadgas i artikel 16

nedan skola organisationens general­

direktör och den tjänsteman som

åsyftas i punkt 1 c) i artikel XI i

konventionen åtnjuta de privilegier

och den immunitet vartill diploma­

ter av jämförbar rang äro berättiga­

de.

Artikel 16

De som tillhöra organisationens

personal

a) skola, även sedan de lämnat sin

anställning hos organisationen, åt­

njuta immunitet mot rättsliga åtgär­

der beträffande handlingar som vid­

tagits av dem under utövande av de­

ras tjänst, däri inbegripet skriftliga

och muntliga uttalanden; denna im­

munitet skall emellertid icke gälla i

fall då medlem av organisationens

personal gjort sig skyldig till för­

seelse vid framförande av motorfor­

don, ej heller då skada förorsakats

av motorfordon som tillhör eller

framföres av sådan medlem;

b) skola vara frikallade från alla

skyldigheter med avseende på mili­

tärtjänst;

c) skola åtnjuta okränkbarhet för

alla sina tjänsteskrivelser och hand­

lingar;

d) skola åtnjuta samma lättnader

i vad avser åtgärder som begränsa

invandring och reglera registrering­

en av utlänningar, som vanligen till­

komma personal tillhörande interna­

tionella organisationer; samma för­

måner skola åtnjutas av dem av

deras familjemedlemmar som till­

höra deras hushåll;

e) skola åtnjuta samma privile­

gier beträffande valutabestämmelser,

som vanligen beviljas personal i in­

ternationella organisationer;

f) skola åtnjuta samma möjlighe­

ter till repatriering vid internationel-

24

Kungi. Maj. ts proposition nr 202 år 1963

de leur famille vivant ä leur foyer

des mémes facilités de rapatriement

que les agents diplomatiques ;

g) jouissent du droit d’importer

en franchise de douane leur mobilier

et leurs effets personnels, å l’occa-

sion de leur premiére installation

dans 1’Etat intéressé, et du droit, å

la cessation de leurs fonctions dans

ledit Etat, d’exporter en franchise

leur mobilier et leurs effets person­

nels sous réserve, dans l’un ou l’autre

cas, des conditions jugées nécessai-

res par le Gouvernement de l’Etat

ou le droit est exercé.

Article 17

Les experts autres que les mem-

bres du personnel visés å 1’Article 16,

lorsqu’ils exercent des fonctions au-

prés des institutions de 1’Organisa-

tion ou lorsqu’ils accomplissent des

missions pour cette derniére, jouis­

sent des priviléges et immunités ci-

aprés, dans la mesure ou ils leur sont

nécessaires pour 1’exercice de leurs

fonctions, y compris durant les voy-

ages effectués dans l’exercice de

leurs fonctions auprés de ees insti­

tutions ou au cours de ees missions.

a) immunité de juridiction pour

les aetes accomplis dans 1’exercice de

leurs fonctions, y compris leurs pa-

roles et écrits, sauf dans le cas d’in-

fraetion å la réglementation de la

circulation des véhieules automo-

teurs commise par un expert ou de

dommage causé par un véhieule au-

tomoteur lui appartenant ou conduit

par lui ; les experts continueront å

bénéficier de cette immunité apres la

cessation de leurs fonctions auprés

de 1’Organisation.

b) inviolabilité pour tous leurs pa-

piers et documents officiels ;

c) mémes facilités, en ce qui con-

cerne les réglementations monétaires

et de change et en ce qui concerne

agents in time of international crisis,

and the members of their families

forming part of their households

shall enjoy the same facilities;

g) shall have the right to import

duty-free their furniture and person­

al effeets åt the time of first taking

up their post in the State concerned

and the right on the termination of

their funetions in that State to ex­

port free of duty their furniture and

personal effeets, subject, in both ca-

ses, to the conditions considered nec-

essary by the Government of the

State where the right is exercised.

Article 17

Experts other than the staff mem­

bers referred to in Article 16, in the

exercise of their funetions in connec-

tion with institutions of the Organ­

isation or in carrying out missions

for the Organisation, shall enjoy the

following privileges and immunities,

to the extent that they are necessary

for the carrying out of their fune­

tions, ineluding during journeys

made in carrying out their funetions

in connection with such institutions

and in the course of such missions:

a) immunity from jurisdiction in

respect of aets done by them in the

exercise of their funetions, ineluding

words written or spöken, except in

the case of a motor traffic offence

committed by an expert or in the case

of damage caused by a motor vehicle

belonging to or driven by him; ex­

perts shall continue to enjoy this

immunity after they have ceased to

be employed by the Organisation;

b) inviolability for all their offi-

cial papers and documents;

c) the same facilities as regards

monetary and exchange regulations

and as regards their personal lug-

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

25

la kriser som diplomatiska repre­

sentanter; samma förmåner skola

åtnjutas av dem av deras familje­

medlemmar som ingå i deras hus­

håll;

g) skola äga rätt att tullfritt infö­

ra sina möbler och personliga tillhö­

righeter, då de tillträda befattning

i ifrågavarande stat, och rätt att

avgiftsfritt utföra sina möbler och

personliga tillhörigheter, då deras

tjänstgöring avslutas i denna stat,

i båda fallen dock på de villkor,

som befinnas nödvändiga av rege­

ringen i den stat där denna rätt

utövas.

Artikel 17

Sakkunniga, som ej tillhöra den

personal som avses i artikel 16, sko­

la vid fullgörande av sina uppgifter

hos organisationens institutioner el­

ler under utförande av uppdrag för

organisationen åtnjuta följande pri­

vilegier och immunitet i den ut­

sträckning som är nödvändig för

fullgörandet av uppgifterna, däri in­

begripet resor företagna vid fullgö­

randet av uppgifterna hos sådana in­

stitutioner och under utförandet av

sådana uppdrag:

a) immunitet mot rättsliga åtgär­

der beträffande handlingar som vid­

tagits av dem under utövande av de­

ras tjänst, däri inbegripet skriftliga

eller muntliga uttalanden, med un­

dantag för fall då sakkunnig gjort

sig skyldig till förseelse vid fram­

förande av motorfordon eller då

skada förorsakats av motorfordon

som tillhör eller framföres av sak­

kunnig; de sakkunniga skola åt­

njuta denna immunitet även sedan

deras anställning hos organisatio­

nen upphört;

b) okränkbarhet för alla deras

tjänsteskrivelser och handlingar;

c) samma lättnader beträffande

penning- och valutabestämmelser

samt beträffande deras personliga

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

leurs bagages personnels, que celles

accordées aux agents de Gouverne-

ments étrangers en mission officielle

temporaire.

Article 18

1. Dans les conditions et snivant

la procédure fixée par le Conseil sta-

tuant dans le délai d’un an å comp-

ter de 1’entrée en vigueur de la Con-

vention, le Directeur Général et les

membres du personnel de 1’Organi-

sation seront soumis au profit de

celle-ci å un impöt sur les traite-

ments et émoluments versés par elle.

A compter de la date ou cet impöt

sera appliqué, lesdits traitements et

émoluments seront exempts d’iinpöts

nationaux sur le revenu ; mais les

Etats membres se réservent la possi-

bilité de faire état de ees traitements

et émoluments pour le calcul du

montant de l’impöt å percevoir sur

les revenus d’autres sources.

2. Les dispositions du paragraphe

premier du présent Article ne sont

pas applieables aux rentes et pen­

sions payées par 1’Organisation å ses

anciens Directeurs Généraux et aux

anciens membres de son personnel.

Article 19

Le Conseil détermine les catégories

de membres du personnel auxquels

s’appliquent les dispositions de l’Ar-

ticle 16, en tout ou en partie, ainsi

que les dispositions de 1’Article 18,

et les catégories d’experts auxquels

s’appliquent les dispositions de l’Ar-

ticle 17. Les noms, qualités et adres-

ses des membres du personnel et ex­

perts compris dans ees catégories

sont communiqués périodiquement

aux Gouvernements des Etats par­

lies å la Convention.

Article 20

L’Organisation, son Directeur Gé­

néral et les membres de son person­

nel sont exempts de toutes contribu-

gage as are accorded to the officials

of foreign Governments on tempo-

rary official missions.

Article 18

1. Subject to the conditions and

following the procedure laid down by

the Council, within a period of one

year from the date of the entry into

force of the Convention, the Director

General and the staff members of the

Organisation shall be subject to a

tax, for the benefit of the Organisa­

tion, on salaries and émoluments

paid hy the Organisation. From the

date on which this tax is applied

such salaries and émoluments shall

be exempt from national income tax;

but the Member States shall retain

the right to take these salaries and

émoluments into account for the pur­

pose of assessing the amount of

taxation to be applied to income

from other sources.

2. The provisions of paragraph 1

of this Article shall not apply to

pensions and annuities paid by the

Organisation to its former Directors

General and staff members.

Article 19

The Council shall decide the cate-

gories of staff members to whom the

provisions of Article 16, in whole or

in part, and Article 18 shall apply,

and the eategories of experts to

whom the provisions of Article 17

shall apply. The narnes, titles and

addresses of the staff members and

experts ineluded in such eategories

shall be communicated from time to

time to the Governments of States

parties to the Convention.

Article 20

The Organisation, its Director

General and staff members shall be

exempt from all compulsory contri-

Kungi. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

27

resgods som beviljas utländska re-

geringsombud på tillfälliga tjänste-

uppdrag.

Artikel 18

1. På de villkor och i enlighet med

det tillvägagångssätt, som rådet in­

om ett år från dagen för konven­

tionens ikraftträdande fastställt,

skola generaldirektören och organi­

sationens personal bliva föremål för

beskattning till förmån för organisa­

tionen av löner och ersättningar

som utbetalas av densamma. Från

den dag denna skatt införes, skola

dessa löner och ersättningar vara

undantagna från nationell inkomst­

skatt; medlemsstaterna dock obe­

taget att beakta dessa löner och er­

sättningar vid beräkningen av den

skatt, som pålägges inkomst från

andra källor.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i

denna artikel skola icke tillämpas

på pensioner och livräntor, som be­

talas av organisationen till förut­

varande generaldirektör och perso­

nal.

Artikel 19

Rådet skall avgöra på vilka perso­

nalkategorier bestämmelserna i arti­

kel 16, helt eller delvis, och artikel

18 skola vara tillämpliga liksom på

vilka kategorier sakkunniga bestäm­

melserna i artikel 17 skola till-

lämpas. Namnen på de personer och

de sakkunniga som tillhöra dessa

kategorier liksom deras titlar och

adresser skola tid efter annan till­

kännagivas för regeringarna i kon-

ventionsstaterna.

Artikel 20

Organisationen liksom dess gene­

raldirektör och personal skola för

den händelse den upprättar ett eget

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1063

tions obligatoires å des organismes

nationaux de prévoyance sociale, au

cas oii elle établirait elle-méme un

systéme de prévoyance sociale, sous

réserve des accords å passer avec les

Etats membres conformément aux

dispositions de FArtiele 30.

Article 21

1. Les priviléges et immunités pré-

vus par le present Protocole ne sont

pas établis en vue d’accorder au Di-

recteur General, aux membres du

personnel et aux experts de FOrgani-

sation des avantages personnels. Ils

sont institués uniquement afin d’as-

surer, en toutes circonstances, le

Iibre fonctionnement de 1’Organisa-

tion et la compléte indépendance des

personnes auxquelles ils sont accor-

dés.

2. Le Directeur General a le droit

et le devoir de lever cette immunité

lorsqu’il estime qu’elle empéche le

jeu normal de la justice et qu’il est

possible d’y renoncer sans porter

atteinte aux intéréts de 1’Organisa-

tion. A 1’égard du Directeur Général,

le Conseil a qualité pour lever cette

immunité.

Article 22

1. L’Organisation coopére en tous

temps avec les autorités compétentes

des Etats membres en vue de facili-

ter une bonne administration de la

justice, d’assurer 1’observation des

réglements de police et de ceux con-

cernant la manipidation d’explosifs

et de matiéres inflammables, la santé

publique et 1’inspection du travail ou

autres lois nationales de nature ana-

logue, et empécher tout abus des pri­

viléges, immunités et facilités prévus

par le présent Protocole.

2. La procédure de coopération

mentionnée dans le paragraphe pré-

cédent pourra étre précisée dans les

accords complémentaires visés å

FArtiele 30.

butions to national social security

organs in the event that it establishes

its own social security system, sub-

ject to the agreements made with the

Member States in accordance with

the provisions of Article 30.

Article 21

1. The privileges and immunities

provided for in the present Protocol

are not designed to give to the Di-

rector General, staff members and

experts of the Organisation personal

advantage. They are provided solely

to ensure, in all circumstances, the

unimpeded funetioning of the Or­

ganisation and the complete inde-

pendence of the persons to whom

they are accorded.

2. The Director General has the

right and the duty to waive such im-

munity when he considers that such

immunity is preventing the carrying

out of justice and when it is possible

to dispense with the immunity with-

out prejudicing the interests of the

Organisation. In respect of the Di­

rector General, the Council may

waive such immunity.

Article 22

1. The Organisation shall co-op-

erate åt all times with the competent

authorities of Member States in or­

der to facilitate the proper adminis­

tration of justice, to ensure the ob-

servance of police regulations and

regulations concerning handling of

explosives and inflammable material,

public health, labour inspection or

other similar national legislation,

and to prevent any abuse of the priv­

ileges, immunities and facilities

provided for in the present Protocol.

2. The proeedure of co-operation

mentioned in the foregoing para-

graph may be laid down in the

complementary agreements referred

to in Article 30.

Kungi. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

29

socialförsäkringssystem vara befria­

de från alla obligatoriska avgifter

till nationella socialförsäkringsorgan,

där ej annat följer av sådana över­

enskommelser med medlemsstaterna

som träffas i enlighet med bestäm­

melserna i artikel 30.

Artikel 21

1. De privilegier och den immuni­

tet varom stadgas i förevarande pro­

tokoll äro icke avsedda att tillgodo­

se organisationens generaldirektör,

personal eller sakkunniga personli­

gen. De hava tillkommit uteslutan­

de för att under alla omständighe­

ter säkerställa obehindrad verksam­

het för organisationen liksom full­

ständigt oberoende för de personer

åt vilka de beviljats.

2. Generaldirektören skall äga

rätt och skyldighet att häva immu­

niteten när han anser att densamma

hindrar att rättvisa skipas och då

det är möjligt att avstå från immu­

niteten utan förfång för organisatio­

nens intressen. Vad beträffar gene­

raldirektören äger rådet häva ho­

nom tillkommande immunitet.

Artikel 22

1. Organisationen skall alltid sam­

arbeta med medlemsstaternas behö­

riga myndigheter för att underlätta

rättsskipningen, för att säkerställa

att ordningsbestämmelser, bestäm­

melser beträffande explosiva och eld-

farliga varor, rörande allmän hälso­

vård och arbetarskydd liksom annan

liknande nationell lagstiftning efter-

leves samt för att förhindra varje

missbruk av de privilegier, den im­

munitet och de lättnader varom

stadgas i förevarande protokoll.

2. Tillvägagångssättet för det sam­

arbete som nämnes i föregående

punkt må fastställas i de tilläggs-

överenskommelser vartill hänvisas i

artikel 30.

3

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 202

30

Kungl. Maj ds proposition nr 202 år 1963

Article 23

Chaque Etat membre conserve le

droit de prendre toutes les précau-

tions utiles dans 1’intérét de sa sécu-

rité.

Artide 24

Aucun Etat membre n’est tenu

d’accorder les priviléges et immuni-

tés mentionnés aux Articles 14, 15,

16, b, e, g et 17, c å ses propres res-

sortissants.

Artide 25

1. ^Organisation est tenue d’in-

sérer dans tous les contrats écrits,

autres que ceux conclus conformé-

ment au statut du personnel, aux-

quels elle est partie, une clause com-

promissoire prévoyant que tout dif-

férend soulevé au sujet de 1’interpré-

tation ou de l’exécution du contrat

peut, å la demande de l’une ou

l’autre partie, étre soumis ä un ar­

bitrage privé. Cette clause d’arbitrage

spécifiera la loi applicable et le pays

dans lequel siégeront les arbitres. La

procédure de 1’arbitrage sera celle de

ce pays.

2. L’exécution de la sentence ren-

due å la suite de cet arbitrage sera

régie par les régles en vigueur dans

l’Etat sur le territoire duquel elle

sera exécutée.

Article 26

1. Tout Etat membre peut sou-

mettre å un Tribunal d’Arbitrage in-

ternational tout différend

a) relatif å un dommage causé par

POrganisation ;

b) impliquant toute obligation

non contractuelle de POrganisation ;

c) impliquant le Directeur Géné-

ral, un membre du personnel ou un

expert de POrganisation et pour le­

quel 1’intéressé pourrait se réclamer

de Pimmunité de juridiction confor-

mément aux Articles 15, 16, a ou 17,

Artide 23

Each Member State retains the

right to take all precautionary meas-

ures in the interests of its security.

Artide 24

No Member State is obliged to

accord the privileges and immunities

referred to in Articles 14, 15, 16, b,

e, g, and 17, c to its own nationals.

Artide 25

1. The Organisation shall be

obliged in all written contracts,

other than those concluded in ac-

cordance with staff regulations, into

which it enters, to include an arbitra-

tion clause whereby any disputes

arising out of the interpretation or

execution of the contract may åt the

request of either party be submitted

to private arbitration. This arbitra-

tion clause shall specify the law

applicable and the country where the

arbitrators shall sit. The procedure

of the arbitration shall be that of

that country.

2. The enforcement of the award

of such arbitration shall be governed

by the rules in force in the State in

which it is to be executed.

Artide 26

1. Any Member State may submit

to an international Arbitration Tri­

bunal any dispute

a) arising out of damage caused

by the Organisation;

b) involving any other non-con-

tractual responsibility of the Organ­

isation ;

c) involving the Director General,

a staff member or expert of the Or­

ganisation, and in which the person

concerned can claim immunity from

jurisdiction under Articles 15, 16, a

or 17, a, if this immunity is not

31

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

Artikel 23

Varje medlemsstat bibehåller sin

rätt att vidtaga alla för dess säker­

het ändamålsenliga försiktighetsåt­

gärder.

Artikel 24

Medlemsstat är ej skyldig att be­

vilja egna medborgare de privilegier

och den immunitet varom bestäm­

mes i artiklarna 14, 15, 16 b), e) och

g) samt 17 c).

Artikel 25

1. Organisationen är skyldig att i

alla skriftliga avtal som den avslu­

tar, med undantag för dem som in­

gås i enlighet med personalregle­

mentet, intaga skiljedomsklausul

varigenom varje tvist, som uppstår

beträffande avtalets tolkning eller

tillämpning, på endera partens be­

gäran må hänskjutas till privat skil­

jedom. Denna skiljedomsklausul

skall närmare angiva vilken lag, som

skall vara tillämplig, och det land,

där skiljemännen skola sammanträ­

da. Detta lands skiljemannaförfa-

rande skall tillämpas.

2. Sådan skiljedom skall verk­

ställas i enlighet med gällande be­

stämmelser i den stat där verkstäl­

lighet sökes.

Artikel 26

1. Medlemsstat må till interna­

tionell skiljedomstol hänskjuta var­

je tvist

a) som uppkommit till följd av

skada förorsakad av organisatio­

nen;

b)

som avser utomobligato-

risk förpliktelse för organisationen;

c) som rör generaldirektören, nå­

gon tillhörande organisationens per­

sonal eller sakkunnig och i vil­

ken vederbörande äger åberopa im­

munitet mot rättsliga åtgärder en­

ligt artiklarna 15, 16 a) eller 17 a),

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

a, si cette immunité n’a pas été levée

conformément aux dispositions de

1’Artide 21. Dans les différends ou

rimmunité de juridiction est récla-

mée conformément aux Artides 16,

a ou 17, a, la responsabilité de l’Or-

ganisation sera substituée å celle des

personnes visées auxdits artides.

2. Si un Etat membre a l’intention

de soumettre un différend å 1’arbi-

trage, il le notifiera au Directeur Gé-

néral qui informera immédiatement

chaque Etat membre de cette notifi-

cation.

3. La procédure prévue au para-

graphe 1 du présent Artide ne s’ap-

plique pas aux différends entre l’Or-

ganisation et le Directeur Général,

les membres de son personnel ou les

experts au sujet de leurs conditions

de service.

4. La sentence du Tribunal d’Ar­

bitrage est définitive et sans recours ;

les parties s’y conformeront. En cas

de contestation sur le sens et la por-

tée de la sentence, il appartient au

Tribunal d’Arbitrage de l’interpréter

å la demande de toute partie.

Article 27

1. Le Tribunal d’Arbitrage prévu

å 1’Article 26 est composé de trois

membres, un arbitre nommé par 1’-

Etat, ou les Etats, partie å 1’arbitra-

ge, un arbitre nommé par 1’Organi-

sation et un troisiéme arbitre, qui

assume la présidence, nommé par les

deux premiers.

2. Ces arbitres sont choisis sur une

liste ne comprenant pas plus de six

arbitres désignés par chaque Etat

membre et six arbitres désignés par

1’Organisation.

3. Si, dans un délai de trois mois

apres la notification mentionnée au

paragraphe 2 de 1’Article 26, l’une

waived in accordance with the pro­

visions of Article 21. In such disputes

where the claim for immunity from

jurisdiction arises under Article 16,

a or 17, a, the responsibility of the

Organisation shall, in such arbitra-

tion, be substituted for that of the

individuals concerned.

2. If a Member State intends to

submit a dispute to arbitration it

shall notify the Director General who

shall forthwith inform each Member

State of such notification.

3. The procedure laid down in

paragraph 1 of this Article shall not

apply to disputes between the Or­

ganisation and the Director General,

its staff members or experts in re-

spect of their conditions of service.

4. No appeal shall lie against the

award of the Arbitration Tribunal,

which shall be final; it shall be

binding on the parties. In case of

dispute concerning the import or

seope of the award, it shall be in-

cumbent upon the arbitration tribu­

nal to interprete it on request by

either party.

Article 27

1. The Arbitration Tribunal re-

ferred to in Article 26 shall consist

of three members, one arbitrator

nominated by the State or States,

parties to the arbitration, one arbitra­

tor nominated by the Organisation

and a third arbitrator who shall be

the Chairman, nominated by the said

two arbitrators.

2. The arbitrators shall be nomi­

nated from a panel comprising no

more than six arbitrators appointed

by each Member State and six arbi­

trators appointed by the Organisa­

tion.

3. If, within three months from

the date of the notification referred

to in paragraph 2 of Article 26, either

33

under förutsättning att denna im­

munitet icke hävts i enlighet med

bestämmelserna i artikel 21. I såda­

na tvister, där immunitet mot rätts­

liga åtgärder åberopas enligt artikel

16 a) eller 17 a), skall organisatio­

nen inträda såsom ansvarig i de

berörda personernas ställe.

2. Om medlemsstat avser att hän-

skjuta tvist till skiljedom, skall den

meddela generaldirektören, som i

sin tur skall underrätta varje med­

lemsstat om sådant meddelande.

3. Det förfarande varom stadgas i

punkt 1 i denna artikel skall icke

tillämpas på tvister mellan organi­

sationen och generaldirektören, dess

personal eller sakkunniga i vad av­

ser dessas tjänstgöringsvillkor.

4. Skiljedom må ej klandras utan

skall vara slutgiltig och bindande

för parterna. Vid tvist rörande skil­

jedomens innebörd eller räckvidd

skall det åligga skiljedomstolen att

på begäran av part förklara den­

samma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

Artikel 27

1. Den skiljedomstol som nämnes

i artikel 26 skall bestå av tre leda­

möter, av vilka en skiljedomare ut­

ses av den stat eller de stater, som

intaga partsställning i skiljeförfaran­

det, en skiljedomare utses av orga­

nisationen och den tredje skiljedo­

maren, som skall vara ordförande,

utses av de två nämnda skiljedo­

marna.

2. Skiljedomarna skola utses från

en lista upptagande högst sex skilje­

domare utsedda av varje medlems­

stat och sex skiljedomare utsedda av

organisationen.

3. Om part underlåter att utse

skiljedomare i enlighet med punkt

1 i denna artikel inom tre månader

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

des parties s’abstient de procéder å

la nomination prévue au paragraphe

1 de cet Article, le choix de l’arbitre

est effectué, sur la requéte de l’autre

partie par le President de la Cour

Internationale de Justice parnu les

personnes figurant sur ladite liste. Il

en va de méme, å la requéte de la

partie la plus diligente, lorsque, dans

un délai d’un mois å compter de la

nomination du deuxiéme arbitre, les

deux premiers arbitres ne parvien-

nent pas å s’entendre sur la désigna-

tion du troisiéme. Toutefois, un res-

sortissant de l’Etat demandeur ne

peut étre choisi pour occuper le siége

de 1’arbitre dont la nomination in-

combait å 1’Organisation, ni une per-

sonne inscrite sur la liste par désig-

nation de 1’Organisation choisie pour

occuper le siége de l’arbitre dont la

nomination incombait å l’Etat de­

mandeur. Les personnes appartenant

å ees deux catégories ne peuvent pas

davantage étre choisies pour assumer

la présidence du tribunal.

4. Le Conseil établira la procédure

qui devra étre suivie par le Tribunal

d’Arbitrage.

Article 28

L’Organisation prendra, dans le

délai d’un an ä dater de 1’entrée en

vigueur de la Convention, les dispo­

sitions nécessaires en vue du régle-

ment satisfaisant des conflits s’éle-

vant entre 1’Organisation et le Direc-

teur Général, les membres du person-

nel ou les experts au sujet de leurs

conditions de service.

Article 29

Tout différend au sujet de l’inter-

prétation ou de 1’application du pré-

sent Protocole, qui ne pourra étre

réglé par 1’entremise du Conseil, sera

soumis å la Cour Internationale de

Justice, å moins que les Etats mem­

bres intéressés n’acceptent d’un com-

mun accord un autre mode de régle-

ment.

party fails to make the nomination

referred to in paragraph 1 of this

Article, the choice of the arbitrator

shall, on request of the other party,

be made by the President of the In­

ternational Court of Justice from the

persons comprised in the said panel.

This shall also apply, when so re-

quested by either party, if within

one month from the date of appoint-

ment of the second arbitrator, the

first two arbitrators are unable to

agree on the nomination of the third

arbitrator. However, a national of the

State applying for arbitration may

not be chosen to fill the post of the

arbitrator whose appointment de-

volves on the Organisation, nor may

a person comprised in the panel and

appointed by the Organisation be

chosen to fill the post of an arbitra­

tor whose appointment devolves on

the State which is the claimant. Nor

may a person of either of these ca-

tegories be chosen as Chairman of

the Tribunal.

4. The Council shall establish the

procedure to be followed in the Arbi­

tration Tribunal.

Article 28

Within one year from the date of

entry into force of the Convention,

the Organisation shall make suitable

provision for the satisfaetory settle-

ment of disputes arising between the

Organisation and the Director Gene­

ral, staff members or experts in re-

spect of their conditions of service.

Article 29

Any dispute concerning the inter­

pretation or application of this Pro-

tocol, which is not settled by the good

offices of the Council, shall be sub-

mitted to the International Court of

Justice, unless the Member States

concerned agree on some other mode

of settlement.

35

från dagen för det meddelande

som avses i punkt 2 i artikel

26, skall ordföranden i Internatio­

nella domstolen, på begäran av den

andra parten, utse skiljedomare

bland dem som upptagits på den om­

nämnda listan. Så skall även ske,

när detta begäres av part, för den

händelse att de två första skiljedo­

marna icke inom en månad från

den dag den andre skiljedomaren

utsetts, kunnat ena sig beträf­

fande utseendet av den tredje skil­

jedomaren. Medborgare i den stat

som ansöker om skiljedom må emel­

lertid icke utses att ingå i den skil­

jedomares ställe vilken det ankom­

mer på organisationen att utse, ej

heller må den som är upptagen på

listan och utsedd av organisationen

utses att ingå i den skiljedomares

ställe vilken det ankommer på den­

na stat att utse. Ej heller må den

som tillhör någondera kategorien

utses till ordförande i domstolen.

4. Rådet skall fastställa det förfa­

rande som skall tillämpas av skilje­

domstolen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

Artikel 28

Inom ett år från dagen för kon­

ventionens ikraftträdande skall or­

ganisationen utfärda bestämmelser,

ägnade att på ett tillfredsställande

sätt bilägga tvister som uppstå mel­

lan organisationen och generaldirek­

tören, personalen eller sakkunniga

med avseende på dessas tjänstgö­

ringsvillkor.

Artikel 29

Meningsskiljaktighet rörande tolk­

ningen eller tillämpningen av detta

protokoll som icke bilägges genom

rådets förmedling skall hänskjutas

till Internationella domstolen, förså-

vitt icke de berörda medlemssta­

terna överenskomma om annat sätt

för dess biläggande.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

Article 30

L’Organisation peut, sur décision

du Conseil, conclure avec un ou plu-

sieurs Etats membres des accords

complémentaires en vue de l’exécu-

tion des dispositions du présent Pro-

tocole en ce qui concerne ce ou ees

Etats, ainsi que d’autres arrange-

ments en vue d’assurer le bon fonc-

tionnement de 1’Organisation et la

sauvegarde de ses intéréts.

Artide 31

1. Le présent Protocole est ouvert

jusqu’au trente et un janvier 1964 å

la signature des Etats qui ont signé

la Convention ou qui y ont adhéré.

2. Le présent Protocole est soumis

å ratification ou approbation. Les

instruments de ratification ou d’ap-

probation seront déposés dans les ar-

chives du Gouvernement de la Ré-

publique fran^aise.

Artide 32

1. A partir du premier février

1964, tout Etat membre qui n’est pas

signataire du présent Protocole peut

y adhérer.

2. Les instruments d’adhésion se­

ront déposés dans les archives du

Gouvernement de la République

fran^aise.

Artide 33

1. Le présent Protocole entrera en

vigueur å la date du dépot du sixiéme

instrument de ratification, approba­

tion ou adhésion, pourvu que les

Etats membres auxquels il est fait

référence au paragraphe 1, b de 1’Ar-

ticle XXI de la Convention soient par-

mi ees six Etats.

2. Au cas ou la date mentionnée

ci-dessus précéderait la date de l’en-

trée en vigueur de la Convention, le

présent Protocole n’entrera pas en

vigueur avant cette derniére date.

3. L’entrée en vigueur du Protoco­

le pour tout Etat qui le ratifie ou

1’approuve ou y adhére aprés son en-

Article 30

The Organisation may, on a deci-

sion of the Council, conclude with

one or more Member States comple-

mentary agreements to give effeet to

the provisions of the present Proto-

col as regards such State or States

and other arrangements to ensure

the efficient funetioning of the Orga­

nisation and the safeguarding of its

interests.

Artide 31

1. This Protocol shall be open for

signature until the thirty-first of

January 1964, by the States which

have signed the Convention or acced-

ed to it.

2. This Protocol shall be subject

to ratification or approval. The in­

struments of ratification or approval

shall be deposited in the Archives of

the Government of the French Re­

publik

Artide 32

1. As from the first of February

1964, any Member State not signa-

tory to this Protocol, may accede to

it.

2. Instruments of accession shall

be deposited in the Archives of the

Government of the French Republic.

Article 33

1. This Protocol shall enter into

force on the date of the deposit of

the sixth instrument of ratification,

approval or accession, provided that

the Member States referred to in pa-

ragraph 1, b of Article XXI of the

Convention shall be among these six

States.

2. In case the aforesaid date pre-

cedes the date of entry into force of

the Convention, this Protocol shall

not enter into force before the latter

date.

3. The date of entry into force

of the Protocol for any State which

ratifies, approves or accedes to this

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

37

Artikel 30

Organisationen må genom beslut

av rådet ingå tilläggsöverenskom-

melser med en eller flera medlems­

stater för tillämpning av bestäm­

melserna i detta protokoll i förhål­

lande till sådan eller sådana stater

samt för vidtagande av andra åtgär­

der för att säkerställa att organisa­

tionen är verksam på ett effektivt

sätt och att dess intressen tryggas.

Artikel 31

1. Detta protokoll står öppet till

den trettioförsta januari 1964 för

undertecknande av de stater som un­

dertecknat konventionen eller anslu­

tit sig till densamma.

2. Detta protokoll skall ratificeras

eller godkännas. Ratifikations- eller

godkännandeinstrumenten skola de­

poneras hos Republiken Frankrikes

regerings arkiv.

Artikel 32

1. Från och med den första feb­

ruari 1964 må varje medlemsstat,

som icke undertecknat detta proto­

koll, ansluta sig därtill.

2.

Anslutningsinstrument skola

deponeras hos Republiken Frankri­

kes regerings arkiv.

Artikel 33

1. Detta protokoll skall träda i

kraft den dag det sjätte ratifika­

tions-, godkännande- eller anslut­

ningsinstrumentet deponeras under

förutsättning att de medlemsstater,

som nämnas i punkt 1 b) i artikel

XXI i konventionen, återfinnas bland

dessa sex stater.

2. För den händelse ovannämnda

dag inträffar före dagen för konven­

tionens ikraftträdande skall detta

protokoll icke träda i kraft förrän

denna senare dag.

3.

Dagen för detta protokolls

ikraftträdande i förhållande till stat,

som ratificerar, godkänner eller an-

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

trée en vigueur, se fera ä la date du

dépöt, par cet Etat, de son instru­

ment de ratification, d’approbation

ou d’adhésion.

Article 34

Le Gouvernement de la République

francaise notifiera å tous les Etats

qui ont signé le présent Protocole ou

qui y ont adhéré ainsi qu’au Direc-

teur Général de 1’Organisation, le dé­

pöt de chacun de ees instruments de

ratification, d’approbation ou d’ad-

hésion ainsi que 1’entrée en vigueur

de ce Protocole.

Article 35

1. Le présent Protocole restera en

vigueur jusqu’å 1’expiration de la

Convention.

2. Toute dénonciation de la Con­

vention par un Etat membre confor-

mément å 1’Article XVII de la Con­

vention, entrainera dénonciation par

cet Etat du présent Protocole.

3. Le présent Protocole cessera

également d’étre applicable ä un Etat

membre auquel sont appliquées les

dispositions de 1’Article XVIII de la

Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiai-

res soussignés, ont apposé leurs si-

gnatures au bas du présent Proto­

cole.

Fait å Paris, ce trente et uniéme

jour d’octobre 1963,

en langues francaise et anglaise,

les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera dé-

posé dans les archives du Gouverne­

ment de la République francaise, qui

fera parvenir des copies certifiées

conformes å tous les Etats signatai-

res et å tous les Etats qui ont donné

leur adhésion.

Protocol after its entry into force

shall be the date when this State de-

posits its instrument of ratification,

approval or accession.

Article 34

The Government of the French Re-

public shall notify all signatory and

acceding States of this Protocol and

the Director General of the Organ­

isation of the deposit of each instru­

ment of ratification, approval or ac­

cession and of the entry into force of

this Protocol.

Article 35

1. This Protocol shall remain in

force until the expiry of the Conven­

tion.

2. Denunciation of the Convention

by any Member State, in accordance

with the provisions of Article XVII

of the Convention, shall imply de­

nunciation by that State of this Pro­

tocol.

3. This Protocol shall likewise

cease to be valid for a Member State

to which are applied the provisions

of Article XVIII of the Convention.

In witness whereof the under-

signed plenipotentiaries have ap-

pended their signatures to this Pro­

tocol.

Done in Paris, this thirty-first day

of October, 1963,

in the English and French lan-

guages, both texts being equally

authoritative, in a single copy which

shall be deposited in the archives of

the Government of the French Re­

publik which shall transmit certified

copies to all signatory and acceding

States.

39

sluter sig till detta protokoll efter

att det trätt i kraft, skall vara den

dag denna stat deponerar sitt ratifi­

kations-, godkännande- eller anslut­

ningsinstrument.

Artikel 34

Republiken Frankrikes regering

skall underrätta alla stater som un­

dertecknat eller anslutit sig till det­

ta protokoll samt organisationens ge­

neraldirektör om deponeringen av

varje ratifikations-, godkännande-

eller anslutningsinstrument liksom

om detta protokolls ikraftträdande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1963

Artikel 35

1. Detta protokoll skall förbliva i

kraft intill dess giltighetstiden för

konventionen utgår.

2. Uppsägning av konventionen

från medlemsstats sida i enlighet

med föreskrifterna i artikel XVII i

konventionen skall innebära upp­

sägning av detta protokoll från den

statens sida.

3. Detta protokoll skall likaledes

upphöra att gälla för medlemsstat

gentemot vilken bestämmelserna i

artikel XVIII i konventionen tilläm­

pas.

Till bestyrkande härav hava un­

dertecknade befullmäktigade ombud

underskrivit detta protokoll.

Som skedde i Paris den trettio­

första oktober 1963, på engelska och

franska språken, vilka båda texter

skola äga samma vitsord, i ett enda

exemplar, som skall förvaras i Re­

publiken Frankrikes regerings arkiv,

vilken skall tillställa alla signatär-

makter och anslutna stater bestyrk­

ta avskrifter.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

Utdrag av protokoll, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 12 no­

vember 1963.

Närvarande:

justitieråden Romanus,

Djgman,

Nordström,

regeringsrådet Holmgren.

Enligt lagrådet denna dag tillhandakommet utdrag av protokoll över

justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten,

Hertigen av Halland, i statsrådet den 1 november 1963, hade Kungl. Maj :t

förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen

avsedda ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag angående änd­

ring i lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner för vissa

internationella organisationer m. m.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

lagbyråchefen Torwald Hesser.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1963

41

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 18 november 1963.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statrådets övriga ledamöter lagrådets den 12 novem­

ber 1963 avgivna utlåtande över det den 1 november 1963 till lagrådet re­

mitterade förslaget angående ändrad lagstiftning om särskilda förmåner

för vissa internationella organisationer m. m.

Med förmälan att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran samt under

åberopande av vad i samband med remissen anförts beträffande det den

31 oktober 1963 dagtecknade protokollet rörande privilegier och immunitet

för organisationen för europeisk rymdforskning hemställer föredraganden,

att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen dels att antaga

lagförslaget, dels ock att godkänna berörda protokoll.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 631169