Prop. 1963:53

('angående anslag till verk\xad städer för handikappade',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

1

Nr 53

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till verk­

städer för handikappade; given Stockholms slott den 22 februari 1963.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över inrikesärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande statsrådet hemställt.

GUSTAF ADOLF

Rune B. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ökade statsbidrag vid arbetsträning och skyddad sysselsättning. Enligt förslaget skall statsbidrag utgå med 50 procent av kostnaderna för klientersättningar vid arbetsträning under högst sex må­ nader. Som villkor för bidraget föreslås, att ersättningarna uppgår till samma belopp som de utbildningsbidrag, som utbetalas bl. a. vid omskolning av arbetslösa och partiellt arbetsföra. Vidare föreslås statsbidrag till driften av verkstäder för handikappade med 50 procent av verkstädernas redovisade underskott, dock med högst 2 000 kr. per arbetsplats och år.

Anslag äskas för budgetåret 1963/64 till bidrag till anordnande och drift av verkstäder för handikappade med 10 resp. 11 milj. kr., vilket inne­ bär anslagsökningar med tillhopa 10,3 milj. kr.

1—4323 83

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 53

Kungl. Maj-.ts proposition nr 53 är 1963

Utdrag au protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans

Maj:f Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

22 februari 1963.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

, statsråden A

ndersson

, L

indström

, L

indholm

,

S

koglund

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, A

spling

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anför före­

draganden, statsrådet Johansson.

I årets statsverksproposition (bil. 13, p. 31 och 32) har Kungl. Maj:t

föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, för bud­

getåret 1963/64 beräkna dels till Bidrag till anordnande av verkstäder för

handikappade ett reservationsanslag av 7 600 000 kr. och dels till Bidrag

till driften av verkstäder för handikappade ett förslagsanslag av 3 100 000

kr.

Vid anmälan av dessa anslagsfrågor anförde jag, att en promemoria an­

gående bidrag till arbetsträning och skyddad sysselsättning utarbetats

inom socialdepartementet. Jag anhåller nu att få ta upp hithörande spörs­

mål till fortsatt behandling.

A. Departementspromemorian

Nuvarande verkstadsformer och deras finansiering

1 kungörelsen angående statsbidrag till verkstäder inom arbetsvärden

(1960:212; ändr. 1961:124 och 1962:362) definieras arbetsvärdens nu­

varande verkstadsformer sålunda.

Träningsverkstad: av landstingskommun, kommun, stiftelse eller för­

ening anordnad, för partiellt arbetsföra avsedd institution för uppträning

av arbetsskicklighet eller allmän arbetsförmåga.

Verkstad för skyddad sysselsättning (arbetscentral): av huvudman som

nyss nämnts anordnad institution för bedrivande i icke vinstgivande syfte

av verksamhet, avsedd att bereda sysselsättning åt partiellt arbetsföra,

som icke kunna vinna eller behålla anställning på den öppna arbetsmark­

naden.

Verkstad för halvskyddad sysselsättning: för sysselsättning av partiellt

arbetsföra avsedd institution, organiserad såsom särskild avdelning inom

eller i direkt anslutning till ett produktionsföretag i öppna marknaden.

Under de senaste åren har ytterligare en form av skyddad sysselsättning

prövats genom särskilt tillrättalagda utearbeten (parkarbeten m. m.) för

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

3

handikappade. Administratör för dessa arbeten är vanligtvis något kom­ munalt organ. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens praxis utgår även i dessa fall statsbidrag enligt nyssnämnda kungörelse.

Till arbetsträning eller skyddad sysselsättning i mera vidsträckt bemär­ kelse bör också sådana tränings- och sysselsättningsformer som förekommer i vanföreanstalternas yrkesskolor samt arkivarbete, musikerhjälp och i viss mån även de allmänna beredskapsarbetena. Dessa behandlas emellertid inte i promemorian.

Den 31 december 1961 fanns det — vid sidan av statens arbetsklinik i Stockholm — 86 arbetsvårdsverkstäder med statsbidrag.

Verksamheten vid arbetsvårdsverkstäder kan utgöras av arbetsprövning, arbetsträning, skyddad sysselsättning, halvskyddad sysselsättning och hem­ arbete. Arbetsprövning av kvalificerad art förekommer f. n. endast vid sta­ tens arbetsklinik. Verkstäder med arbetsträning som enda verksamhets­ form finns blott på några få ställen i landet; oftast är landstingen huvud­ män för denna verkstadstyp. Vanligast är verkstäder för skyddad sys­ selsättning. De omfattar cirka hälften av alla arbetsvårdsverkstäder och är ofta lokaliserade till de medelstora och mindre städerna samt till större orter i övrigt. Huvudman är vanligtvis primärkommun. Även stiftelser och föreningar driver skyddade verkstäder. I några fall har också landsting inrättat skyddade verkstäder av oblandad typ i orter utanför residensstä­ derna. Institutioner av här berörda slag är med något undantag små; klient­ platsernas antal varierar normalt mellan 10 och 30. I fråga om verkstäder för både arbetsträning och skyddad sysselsättning (»blandade verkstäder») dominerar landstingen som huvudmän. I flera fall är också kommun huvud­ man, vilket gäller framför allt beträffande ett antal större städer. Till ar­ betsvårdsverkstäder av blandad typ hör några av de allra största enheterna med ett stort antal klientplatser. Verkstäder för halvskyddad sysselsätt­ ning förekommer vid enskilda industrier antingen som företagsmässigt sett självständiga enheter eller som särskilda avdelningar inom företagen. Hit­ tills har denna form för sysselsättning av partiellt arbetsföra inte vunnit någon större spridning. Det bör dock beaktas, att vissa enskilda företag bar skyddade verkstäder för egen personal, där statsbidrag inte utgår.

Antalet direkt till verkstad anknutna klientplatser uppgick den 31 de­ cember 1961 till 3 294, av vilka 1 275 avsåg arbetsträning, 1 878 skyddad sysselsättning och 141 halvskyddad sysselsättning. Dessutom fanns 112 platser för utomhusarbeten. Totala antalet klientplatser var sålunda 3 406.

Verkstäderna finansieras genom statsbidrag, inkomster av verksamheten och anslag från huvudmannen.

För träningsverkstad och verkstad för skyddad sysselsättning kan bidrag av statsmedel utgå till anordnande eller förhyrande av verkstadslokaler, anskaffande av första uppsättningen maskiner eller likvärdig utrustning, avlönande av föreståndare och arbetsledare samt anskaffande av desinfek-

tionsanordningar vid institution, som sysselsätter smittoförande tuberku-

lösa personer.

Bidrag till anordnande av verkstadslokaler får inte överstiga 325 kr.

per in2 nettogolvyta och utgår för i regel högst 15 m2 per arbetsplats. Hy­

resbidrag utgår med 50 procent av hyreskostnaden, dock högst med 15 kr.

per in2 och år samt för i regel högst 15 m2 per arbetsplats. Bidrag till anskaf­

fande av första uppsättningen maskiner eller likvärdig utrustning utgår med

hälften eller, då särskilda skäl föreligger, högst två tredjedelar av anskaff­

ningskostnaderna.

Bidrag till avlönande av föreståndare och arbetsledare utgår med högst

40 eller i särskilda fall 45 procent av avlöningsförmånerna enligt vissa löne-

ldasser i statens löneförordning.

För verkstad för halvskyddad sysselsättning utgår statsbidrag till mer­

kostnader, som förorsakas av att verksamheten bedrives med partiellt ar­

betsföra, med högst en krona för varje av sådan arbetstagare fullgjord ar­

betstimme.

Som villkor för statsbidrag gäller i övrigt, att minst tio personer kon­

tinuerligt kan beredas plats och sysselsättning i verksamheten, att lokaler­

na godkänts av yrkesinspektionen samt brand- och hälsovårdsmyndighe­

terna, att läkartillsyn är ordnad, att platserna ställes till arbetsförmed­

lingens förfogande och att verksamheten — utom beträffande de halvskvd-

dade verkstäderna — ledes av föreståndare och arbetsledare, som förklarats

därtill kompetenta av arbetsmarknadsstyrelsen. För de halvskyddade verk­

städerna ställes som särskilt villkor, att arbetstagarna erhåller kontant lön

för utfört arbete enligt gällande kollektivavtal.

De totala driftkostnaderna för arbetsvårdsverkstäderna — utom de halv­

skyddade verkstäderna — uppgick 1961 till omkring 28 650 000 kr. Värdet

av försåld produktion var ca 14 630 000 kr. och statsbidraget ca 1 915 000

kr. Då härutöver några nämnvärda inkomster inte förekom, återstod ett

underskott av drygt 12 000 000 kr. som täcktes av huvudmännen själva

samt, efter överenskommelse, av klienternas hemortskommuner.

De olika verkstädernas nettokostnader i kronor per plats och timme un­

der 1961 framgår av följande uppställning. De halvskyddade verkstäderna

har inte medtagits.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 53 år 1963

Verkstadens art

Lägsta

kostnad

Högsta

kostnad

Medel­

kostnad

Median-

kostnad

Arbetsträningsverkstäder.....................

3 005:—

5 844:—

4 195:—

4 051:—

per timme

2:72

5:77

3:89

3:95

Blandade verkstäder

a) med internat................................

1 036:—

5 360:—

2 691:—

2 457:—

per timme

0:99

4:76

2:48

2:23

b) utan internat................................

344:—

6 189:—

3 927:—

2 935:—

per timme

0:74

7:97

4:02

2:28

Skyddade verkstäder............................

408:—

7 926:—

2 073:—

2 076:—

per timme

0:38

6:30

1:80

1:92

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 är 1963

5

Klienternas försörjning

Partiellt arbetsföra, som hänvisas till arbetsprövning vid statens arbets- klinik, erhåller under tiden vid kliniken bidrag enligt samma regler som gäller för utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsverkets omskolningsverk- samhet. Klienterna vid arbetsvårdsverkstäderna skall i första hand klara sig på förtjänsten av det arbete de utför där. Någon principiell skillnad mellan rena arbetsträningsverkstäder och verkstäder av blandad typ före­ ligger därvid inte. Vanligtvis är den partiellt arbetsföre dock garanterad eu minimiförtjänst per tidsenhet. Ytterst kan klienten för sin försörjning bli beroende av socialvården.

De klientersättningar, som utgår vid de olika verkstäderna, skiljer sig i detaljerna avsevärt från varandra. Ingen verkstad i landet har samma regler för klientersättning som någon annan. 1 samband med utarbetandet av promemorian har uppgifter om arbetsersättningar och förmåner av olika slag inhämtats från ett representativt urval verkstäder. Det framgick, att förtjänstnivån i arbetsträningsverkstäderna är lägre än i de skyddade verk­ städerna. Mediantimförtjänsten var år 1961 i träningsverkstäderna 2 kr. 65 öre och i de skyddade verkstäderna 3 kr. 51 öre.

Frågor om försörjning av klienter i arbetsträning och skyddad syssel­ sättning har diskuterats i olika sammanhang. 1958 års socialförsäkringskommitté har i sitt betänkande om förtidspensionering och sjukpenning­ försäkring man. (SOU 1961:29) berört de olika klientersättningar, som förekommer vid olika former av arbetsvärd. Kommittén anser arbetsträning som arbetsvårdsåtgärd jämförbar med arbetsprövning och yrkesutbildning och föreslår, att statliga utbildningsbidrag utgår även vid arbetsträning för­ medlad genom arbetsvårdsorganen. Det bör enligt kommittén i detta fall införas en tidsbegränsning för att härigenom avgränsa arbetsträningen från skyddad sysselsättning. Enligt uppgift uppgick den genomsnittliga träningstiden till 4 å 5 månader. Med hänsyn härtill föreslår kommittén, att utbildningsbidrag vid arbetsträning, som förmedlats genom arbetsvårds- organ, skall kunna utgå under högst 6 månader.

Vid remissbehandlingen tillstyrktes kommitténs förslag i fråga om klien­ ternas försörjning eller lämnades utan erinran av flertalet remissorgan. Från några håll framfördes, att sjukförsäkringen i princip borde vara den socialförsäkringsgren som svarade för stödet under hela rehabiliterings- tiden.

I skrivelse den 6 december 1961 har också arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit, att utbildningsbidrag får utgå under tid för arbetsträning. Den tid, under vilken bidrag kan komma i fråga, bör i regel begränsas till sex månader. Kostnaderna bör delas lika mellan staten och vederbörande huvud­ man. Bidragen skall, liksom nu utgående utbildningsbidrag, beslutas och ut­ betalas av länsarbetsnämnd, som efter avslutad arbetsträning har att verk­ ställa avräkning. Styrelsen utgår från att huvudman i förekommande fall kompletterar bidragen med mindre stimulanspremier för t. ex. visad flit.

6

Över arbetsmarknadsstyrelsens skrivelse har utlåtanden avgivits av

riksförsäkringsverket, Svenska stadsförbundet, Svenska landskommunernas

förbund och Svenska landstingsförbundet. Arbetsmarknadsstyrelsens för­

slag tillstyrkes i huvudsak av remissorganen. Stadsförbundet påminner om

den problematik, som ligger däri att huvudmännen i vissa fall bedriver

arbetsträning och skyddad verksamhet gemensamt. Landstingsförbundet

uttalar stor tveksamhet om det lämpliga i att landsting inkopplas som bi­

dragsgivare för försörjningsbidrag, vars storlek beslutats av statlig myn­

dighet, men vill inte motsätta sig förslaget. De båda förbunden för som ett

alternativ fram tanken på en prestationslön i modifierad form för att bl. a.

underlätta klientelets anpassning till den öppna marknadens tempo och

metodik.

A llmänna överväganden

Undersökningen visar, att det är angeläget med en omprövning av bi­

dragsformerna. Målsättningen för den statliga bidragsgivningen i detta

sammanhang bör vara att skapa möjligheter att — inom rimliga ekonomis­

ka gränser —- öka arbetsvårdsverkstädernas antal och antalet platser vid

befintliga institutioner och att ge klienterna en skälig ersättning under den

tid de vistas vid verkstäderna.

Det torde stå mer och mer klart, att tydligare gränser i fortsättningen

måste dras mellan arbetsträning och skyddad sysselsättning. Inte så att de

lokaler och den utrustning, som en s. k. blandad verkstad har för sin verk­

samhet, nödvändigtvis måste uppdelas efter nämnda två former av arbets­

värd, men så att metodiken beträffande arbetsträningsklienterna skiljes

från den skyddade sysselsättningens. När en viss tid förflutit, under vilken

en systematisk arbetsträning bedrivits, och resultatet därav bedömts som

tillfredsställande, synes däremot hinder inte böra föreligga för att vid eu

verkstad av blandad typ successivt vänja klienten vid den mera direkt pro­

duktionsmässiga arbetstakt, som förekommer för de i egentlig mening

skyddat sysselsatta, innan han utskrives för att gå över till öppna markna­

den eller t. ex. till vidare utbildning. Det är av vikt, att inte heller under

sådan del av arbetsträningen dess egentliga syfte bortskymmes av mera

näraliggande perspektiv och bedömningar, knutna till verkstadens produk-

tionssida. Arbetsträningen synes som regel böra syfta till att man — utan

att någon hets får förekomma — så snart som möjligt kan överföra trä-

ningsklienten till den öppna arbetsmarknaden eller till yrkesutbildning

eller också få avgjort, om vederbörande tills vidare skall överföras till skyd­

dad sysselsättning. För att uppnå ett sådant mål måste en avvägning av

metodiken ske från fall till fall. Ibland är klienten kanske mera betjänt

av att ganska snart efter hänvisningen till verkstaden tränas efter rent

produktionsmässiga linjer, ibland kanske tidpunkten härför bör förskjutas

ganska avsevärt. Under alla omständigheter syns nödvändigt, att arbets-

Kungl. Maj.ts proposition nr 53 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

7

träningens integritet i förhållande till den skyddade verksamheten upprätt- hålles för att träningens syfte skall kunna uppnås.

Förslag rörande bidrag till klienterna

Den del av verkstadsklientelet, som genomgår arbetsträning, får närmast anses vara föremål för en form av utbildning. Det måste därför anses in- konsekvent, att — i de fall ersättning från socialförsäkring inte utgår — den handikappade och hans familj under denna tid skall vara beroende av hans ersättning för utfört arbete eller i sista hand av socialvård. Sådana ekonomiska villkor utgör lätt en påfrestning på den enskilde, som försvårar arbetsträningen. Klienten bör garanteras en period av individuellt upplagd arbetsträning, vars mål är att leda till successiv arbetsanpassning. Det bör ankomma på tillsynsmyndigheten att dra upp riktlinjer för arbetsträningens innehåll och metodik för att precisera dess rehabiliterande syfte.

Även arbetsvårdsklienterna i skyddad sysselsättning tillhör en kategori, som i vissa fall kan ha det bekymmersamt med försörjningen. Så är givet­ vis främst förhållandet för dem, som just påbörjat denna form av syssel­ sättning. Visserligen är denna kategori som regel garanterad viss minimi- timpenning, men denna är ändå ofta så pass låg, att tillskott under första tiden från annat håll genomgående är nödvändigt för vederbörandes för­ sörjning. I praktiken torde det också vara så, att verkstäderna ibland hesi- terar inför nyintagning av »skyddade fall» utan tidigare utbildning, då detta innebär en momentan försämring av verkstadens ekonomiska resultat. De ganska ovissa framtidsutsikterna för partiellt arbetsföra, som får er­ bjudande om skyddad sysselsättning, gör att också de tilltänkta klienterna själva i många fall från början intar en negativ attityd till förslag om någon form av skyddat arbete.

Det föreligger starka skäl för att utbildningsbidrag utgår under arbets­ träning och under ett initialskede av skyddad sysselsättning enligt regler likande dem som gäller vid omskolning av arbetslösa och partiellt arbets­ lösa in. fl. Den tid, under vilken utbildningsbidrag skall utgå, bör begränsas till högst fyra månader. Efter denna period torde i många fall en systema­ tiskt bedriven arbetsträning vara avslutad, och en person i skyddad syssel­ sättning bör då ba uppnått erforderlig anpassning till arbetet.

Vid beräkning av tidsperioden bör i det enskilda fallet hänsyn tas till tidigare led i arbetsanpassningen, då utbildningsbidrag utgått, t. ex. vid en omskolning med sikte just på de inom de skyddade verkstäderna förekom­ mande sysselsättningarna. Vidare bör en klient, som redan tidigare än efter fyra månader skulle komma upp i bättre inkomst vid tillämpning av verk­ stadens löner än genom utbildningsbidraget, övergå till avlönat arbete. Den som erhållit utbildningsbidrag under arbetsträning bör inte på nytt erhålla sådant bidrag vid övergång till skyddad sysselsättning.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 är 1963

I fråga om finansieringen av utbildningsbidragen bör beaktas, att dessa

som regel utgår med högre belopp än nuvarande klientersättningar i mot­

svarande fall. Såsom arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit bör därför hälften

av kostnaderna bestridas av statsmedel. Rent administrativt synes det lämp­

ligt, att bidragen förskotteras av länsarbetsnämnderna, som därefter har

att verkställa avräkning med huvudmännen. Detta bör ej utgöra hinder

för att landsting som huvudman lokalt träffar överenskommelse om er­

sättning från primärkommun eller annan.

Utbildningsbidrag bör inte utgå till den som utför hemarbete eller utom-

husarbete.

Förslag rörande bidrag till verkstädernas drift

En ökning av driftbidraget kan ske efter olika metoder. Nuvarande system

med bidrag till vissa bestämda kostnader såsom arbetsledarlöner och desin-

fektionsanordningar kan vid ytterligare utbyggnad lätt leda till en stel­

bent organisation, där huvudmännen hindras att använda driftbidraget på

det sätt som bäst främjar ändamålet från varje verkstads speciella förut­

sättningar. En metod vore att garantera huvudmannen ersättning för en

viss procent av verkstadens nettodriftkostnader. Detta torde dock leda till

svåra avvägningsproblem för tillsynsmyndigheten när det gäller att avgöra,

vad som skulle betraktas som skäliga driftkostnader. Det vore även mindre

väl ägnat att ge huvudmannen incitament till en så rationell drift som möj­

ligt. Bidraget bör i stället utformas så, att det främjar ett ekonomiskt sunt

utnyttjande av verkstadens produktionskapacitet samtidigt som det är ad­

ministrativt enkelt, övervägande skäl talar för att anpassa bidraget till an­

talet av partiellt arbetsför person fullgjorda arbetstimmar på samma sätt

som fr. o. m. den 1 juli 1962 gäller för verkstäder med lialvskyddad syssel­

sättning.

I fråga om bidragets storlek synes det ej finnas skäl att frångå det be­

lopp, som bestämts för de lialvskyddade verkstäderna, nämligen en krona

per fullgjord arbetstimme. Bidraget bör dock inte utgå med större samman­

lagt belopp än vad som motsvarar verkstadens underskott i varje särskilt

fall. Övriga driftbidrag skulle därmed upphöra utom det särskilda hyres­

bidraget, som ju avser att ersätta anordnandebidraget i de fall, då huvud­

mannen hyr lokaler. Det nya bidraget skulle, utslaget på samtliga verk­

städer för arbetsträning och skyddad sysselsättning, innebära ungefärligen

en fördubbling av nu utgående driftbidrag.

I samband med en sådan omändring av statsbidragsformen bör de sär­

skilda villkor, som nu gäller i fråga om arbetsledares kompetens och verk­

samhetens omfattning, upphävas. Dessa villkor har varit betingade av att

statsbidraget huvudsakligen anknutits till arbetsledarlönerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

9

Kostnader

Årskostnaden för utbildningsbidrag enligt förslaget är svår att beräkna eftersom kostnaden i hög grad är beroende av klientelets sammansättning. Såsom beräkningsgrund antas emellertid, att 40 procent av klienterna är försörjningspliktiga och att dessa i genomsnitt erhåller 850 kr. per månad. Till de 60 procenten icke försörj ningspliktiga beräknas det genomsnittliga bidraget bli 580 kr. per månad. Utifrån dessa förutsättningar och med vissa antaganden beträffande klientomsättning m.m. beräknas statens kostnader för utbildningsbidrag till en verksamhet omfattande 3 000 platser komma att uppgå till drygt 4 milj. kr. per år.

Vad gäller bidraget till verkstädernas drift uppgick detta under budget­ året 1961/62 till ca 1,8 milj. kr. Om man med ledning av genomsnittet för år 1961 uppskattar antalet fullgjorda arbetstimmar per plats till 1 020, skulle statsbidragskostnaden enligt förslaget ha uppgått till ca 3,5 milj. kr. Driftbidraget skulle därigenom ungefär fördubblas.

Reformen — avseende både bidraget till klienterna och det ökade stödet till verkstadsdriften — skulle vid en verksamhet av samma omfattning som under budgetåret 1961/62 komma att öka statens kostnader med samman­ lagt ca 6 milj. kr.

B. Remissyttranden

Yttranden över departementspromemorian har avgivits av riksförsäk­ ringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, medicinalstyrelsen, arbetsmarknads- utredningen, centrala rehabiliteringsberedningen (CRB), Svenska lands­ kommunernas förbund, Svenska landstingsförbundet och Svenska stadsför­ bundet.

Samtliga remissorgan har i princip tillstyrkt att särskilda bidrag mot­ svarande utbildningsbidragen vid omskolning av partiellt arbetsföra utgår under arbetsträning och att statens bidrag till driften av arbetsvårdsverk- städer ökas.

I fråga om klienter i skyddad sysselsättning tillstyrkes särskilda bidrag i flertalet yttranden. Avvikande mening anföres av arbetsmarknadsstyrel­ sen som upplyser, att utbildning av handikappade för skyddad verksam­ het redan bedrives inom ramen för gällande bestämmelser rörande yrkesut­ bildning, bl. a. genom särskilda s. k. etableringskurser vid nystartade verk­ städer. Dessa kurser omfattar vanligen sex månader. Med hänsyn härtill saknas anledning att införa särbestämmelser av den art promemorian före­ slår. Även arbetsmarknadsutredningen avstyrker förslaget i vad avser skyd­ dad sysselsättning. Lön till sysselsatta vid skyddade verkstäder bör enligt utredningen ha direkt samband med arbetsuppgifternas art och arbets­ prestationens omfattning. Det bör ankomma på huvudmännen att i samråd med fackliga organisationer bestämma om avlöningssystemets utformning i likhet med vad som redan skett i fråga om statskommunala beredskaps­

Kungl. Maj.ts proposition nr 53 år 1963

arbeten för svårplacerad arbetskraft. Vid dessa utgår timlön enligt kollek­ tivavtalen för kommunala beredskapsarbeten reducerad med 15 procent. En förutsättning för att bidrag under arbetsträning skall utgå bör enligt utredningen vara, att en omläggning av verksamheten vid träningsverk­ städerna sker. Det bör ankomma på arbetsmarknadsstyrelsen att utarbeta träningsplaner samt i övrigt utfärda anvisningar för träningsverkstädernas verksamhet.

I promemorian har föreslagits, att den tid under vilken utbildnings­ bidrag skulle utgå, fastställes till högst fyra månader. Såvitt angår bidrag till arbetsträning möter detta förslag kritik från samtliga remissorgan utom arbetsmarknadsutredningen. Det framhålles allmänt, att tiden bör utsträc­ kas till sex månader. Några remissorgan tillägger, att det bör finnas möjlig­ het till förlängning, när särskilda skäl därtill föreligger. Riksförsäkrings­ verket erinrar om att enligt lagen om allmän försäkring försäkrad som un­ dergår arbetsträning ej får placeras i lägre sjukpenningklass än den han till­ hörde, då arbetsvärden började, med mindre arbetsträningen pågått sex månader. Enligt verkets mening är det inte lämpligt att ha en snävare be­ gränsning i fråga om utbildningsbidragen. Landstingsförbundet anför, att en avslutad arbetsträning i många fall åtföljes av en genom träning indice- lad yrkesutbildning, varunder anyo utbildningsbidrag kommer att utgå. Att i dylika fall en klient skall kunna tvingas anlita socialhjälp som kom­ plement för sin och sin familjs försörjning under en begränsad tidsperiod på två månader, synes förbundet mindre tillfredsställande.

I fråga om tidsperioden för bidrag vid skyddad sysselsättning lämnas promemorians förslag utan erinran av riksförsäkringsverket, som fram- haller att lagen om allmän försäkring förutsätter en markerad gräns mellan arbetsträning och skyddad sysselsättning, och landstingsförbundet, medan medicinalstgrelsen, CRB, landskommunernas förbund och stadsförbundet synes tillstyrka samma längre period, som de förordat vid arbetsträning.

A\en beträttande utbildningsbidragens finansiering möter promemorians förslag kritik från flera håll. Riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetsmarknadsutredningen, CRB och stadsförbundet anser, att staten bör bestrida hela kostnaden för ifrågavarande utbildningsbidrag. Som skäl härför anföres främst, att arbetsträning i detta avseende bör jämställas med yrkesutbildning och att arbetsträningen på så sätt även lättare kan fri­ göras från produktionsintresset. Arbetsmarknadsstyrelsen anför, alt en till- lämpning av förslaget med den av promemorian godtagna rätten för huvud­ man att ställa återkrav på kommun och därmed i sista hand på den en­ skilde skulle innebära, att man på arbetsträningens område återinförde det finansieringssystem för bidragsgivningen, som ansetts otillfredsställan­ de för arbetsprövning och yrkesutbildning och fördenskull slopats.

Förslaget att nuvarande driftbidrag till träningsverkstäder och skyddade verkstäder skulle (utom vad avser bidraget till hyreskostnader) bytas ut

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

11

mot samma system, med en krona för varje fullgjord arbetstimme, som nu gäller för de halvskyddade verkstäderna möter flera invändningar. Riks­ försäkringsverket anser, att statens andel bör vara större. Arbetsmarknads­ styrelsen vidhåller sitt tidigare förslag om statsbidrag med 50 procent av- skäliga nettodriftkostnader och anför i anslutning därtill i huvudsak föl­ jande.

Statsbidragssystemet måste utformas på ett sådant sätt, att även de sär­ skilda kostnader, som motiveras av kvalitetskrav och klienternas syssel- sättningsbarhet, kompenseras. Platskostnaderna vid arbetsträningsverk- samheten t. ex. är väsentligt högre än vid skyddad sysselsättning. Det kan inte vara rimligt, att en huvudman, som ställer goda personella resurser och en differentierad utrustning till förfogande för en kvalificerad arbets- träning och därmed påtager sig betydande kostnader, erhåller samma stats­ bidrag som huvudmannen för en skyddad verkstad med motsvarande plats­ antal, något som blir effekten av ett bidragssystem, knutet till antalet full­ gjorda arbetstimmar. På samma sätt föreligger risk, att ett system, byggt på denna premiss, kommer att avsevärt missgynna huvudmän, som bereder de svårast handikappade skyddad sysselsättning. Styrelsen har beräknat effekten av systemet tillämpat på verksamheten vid arbetsvårdsverkstäder- na under år 1961 och därvid funnit det behäftat med brister av anförd art. Det må i sammanhanget anmälas, att det för ett 10-tal huvudmän inte skulle medfört någon förbättring i förhållande till det statsbidrag, som ut­ gått enligt hittillsvarande regler, i några fall t. o. m. en försämring.

Metoden att garantera huvudmännen ersättning med viss procent av verkstädernas nettodriftkostnader förutsätter, att skälighetsbedömningen grundas på ett siffermässigt underlag. Från de skyddade verkstäderna och träningsverkstäderna erhålles redan nu i samband med statsbidragsgiv- ningen, genom huvudmannens redovisning av verkstädernas ekonomiska situation, tillräckliga data för bedömning av resultatet av verksamheten vid de olika verkstäderna också i fråga om skäligheten av kostnaderna. Re­ dovisningen har hittills präglats av en viss oenhetlighet, vilket delvis för­ svårat jämförelsen de olika institutionerna emellan i frågan om driftresul­ tat och kostnader. Arbetsmarknadsstyrelsen har — utan samband med frå­ gan om statsbidragens utformning — i samarbete med berörda kommunför­ bund utarbetat anvisningar för ett enhetligt kalkyl-, bokförings- och redo­ visningssystem. Härigenom skapas möjligheter att med större säkerhet be­ döma skäligheten av verkstädernas redovisade kostnader.

Medicinalstyrelsen finner ett bidragssystem knutet till antalet fullgjorda arbetstimmar från medicinsk synpunkt mindre lämpligt och tillstyrker i stället att bidrag utgår med 50 procent av godkända nettodriftkostnader.

Även arbetsmarknadsutredningen förordar sistnämnda linje ehuru med en maximering till 2 000 kr. per arbetsplats och år med möjlighet till jämkning om särskilda omständigheter föreligger. CRli anser, att staten oavsett bi­ dragets konstruktion skall ta på sig åtminstone hälften av nettokostnaden. I princip kan beredningen ansluta sig till förslaget om 50 procent. Skulle den i promemorian föreslagna bidragsformen väljas, måste dels i timantalet in­ räknas vilopauser, läkarkonsultation, fysioterapi o. dyl., dels beloppet säl­

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

tas så, att angiven kostnadsfördelning uppnås. Även stadsförbundet finner

konstruktionen med bidrag efter nettodriftkostnaden vara att föredraga,

enär det eljest föreligger risk för att klienter, vilkas arbetsförmåga ej

sträcker sig över hel arbetsdag, utestänges från verkstäderna. Landstings­

förbundet anser, att bidraget till träningsverkstäder bör fixeras till väsent­

ligt högre belopp per timme än bidraget till skyddade verkstäder.

Arbetsmarknadsstyrelsen tar upp frågan om särskilda kompetensvillkor

för arbetsledare. Villkoret bör ses som ett uttryck för en gemensam strävan

att erhålla för uppgiften lämplig personal. Såvitt styrelsen kan bedöma, har

erfarenheterna av systemet visat sig gynnsamma. Styrelsen avstyrker pro­

memorians förslag till ändring av statsbidragsvillkoren i detta avseende.

Medicinalstyrelsen avstyrker såväl detta förslag som att villkoret om verk­

samhetens omfattning upphäves.

C. Arbetsmarknadsstyrelsens anslagsframställningar

Arbetsmarknadsstyrelsen har lämnat följande uppgifter rörande verk­

samhetens omfattning.

Under år 1961 sysselsattes eller arbetstränades sammanlagt 6 162 per­

soner. Dessa utförde 3 401 015 timmars arbete och erhöll en sammanlagd

ersättning av 11 693 825 kr. Under år 1960 presterades 3 128 960 arbets­

timmar, för vilka ersättningen uppgick till 9 885 339 kr. Under kalender­

året 1961 har 9 verkstäder tillkommit, nämligen i Huskvarna, Borås, Tranås,

Karlskrona, Hässleholm, Skövde, Bollnäs, Vilhelmina och Torsby ävensom

hemarbetscentraler i Luleå och Västerås. Verkstad för halvskyddad syssel­

sättning har startats vid AB Vargens Fabriker i Norrköping. Genom till­

skottet av verkstäder och utbyggnad av i gång varande verksamhet har

antalet platser för arbetsträning och skyddad sysselsättning stigit från

2 973 till 3 406. Genom omorganisation har antalet platser för arbetsträning

hos vissa huvudmän minskat under året, medan de skyddade platsernas

antal ökat i motsvarande grad. Vid årsskiftet 1961/62 var antalet tränings-

platser 1 275 och antalet skyddade platser 2 131; härutöver sysselsattes

789 hemarbetare.

Under budgetåret 1961/62 beviljades 15 huvudmän statsbidrag till an­

ordnande av verkstäder för handikappade med tillhopa 3 105 700 kr. Bi­

dragen avsåg 552 individuella platser.

Det beräknas tillkomma omkring 800 platser under år 1962. I fråga om

de närmaste åren därefter framhåller styrelsen, att en kraftig utbyggnad

av den skyddade verksamheten samt en effektiviserad träningsverksamhet

är en förutsättning för att intentionerna i lagen om allmän försäkring skall

kunna förverkligas. Styrelsen framhåller, att en omprövning av statsbi­

dragens ändamål och storlek inte längre kan uppskjutas, om samhällets

insatser på arbetsvärdens område inom rimlig tid skall bli godtagbara.

F. n. utgör de genomsnittliga nettodriftkostnaderna för träningsverkstäder

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

13

och skyddade verkstäder ca 5 000 resp. 3 000 kr. per plats och år och det genomsnittliga driftbidraget enligt hittills gällande bestämmelser endast ca 16 procent av kostnaderna. En hälftendelning av driftkostnaderna mellan huvudmännen och staten synes styrelsen vara den enda lösning som kan åstadkomma den erforderliga stimulansen till bestående insatser på detla område.

Styrelsen föreslår, att statsbidraget till driften av träningsverkstäder, skyddade verkstäder och hemarbetscentraler från den 1 juli 1963 skall utgå med 50 procent av huvudmannens nettodriftkostnader, som av arbetsmark­ nadsverket kan godkännas såsom skäliga för ifrågavarande verksamhet.

I fråga om halvskyddade verkstäder har det erfarenhetsmässigt visat sig, att det är svårt att få industriföretag — även större sådana — att orga­ nisera dylika på grund av statsbidragsvillkoret om minst 10 arbetsplatser. Däremot har de förklarat sig villiga att taga emot mindre arbetsgrupper. Av denna anledning hemställer styrelsen om bemyndigande att i angelägna fall medge undantag från villkoret att »minst 10 personer kunna kontinuer­ ligt beredas plats och sysselsättning i verksamheten».

Styrelsen anger medelsbehovet för budgetåret 1963/64 till 10 000 000 kr. under vartdera anslaget till Bidrag till anordnande av verkstäder för handi­ kappade och Bidrag till driften av verkstäder för handikappade.

D. Föredraganden

Under senare år har betydande insatser gjorts för att bereda olika kate­ gorier av handikappade möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Såväl statliga och kommunala organ som enskilda organisationer och företag är engagerade i verksamheten. Åtgärderna är rikt differentierade och om­ fattar bl. a. yrkesutbildning, näringshjälp, arbetsprövning, arbetsträning och skyddad sysselsättning. Resurserna svarar dock ännu inte mot de före­ liggande behoven. I årets statsverksproposition har bl. a. föreslagits ökade anslag till omskolning samt personalförstärkningar för den av arbetsmark­ nadsverket bedrivna arbetsvärden.

Verkstäderna för arbetsträning och skyddad sysselsättning är ett viktigt inslag i hjälpen åt de handikappade. Det statliga stödet åt dessa verkstäder har under de senaste åren förstärkts betydligt, vilket medverkat till att an­ talet platser vid verkstäderna ökat från 2 132 år 1958 till 3 406 år 1961. Statens kostnader för bidrag till driften vid verkstäderna har samtidigt stigit från 1 040 000 till 1 980 000 kr., d. v. s. nära nog fördubblats. En ytter­ ligare utbyggnad är nödvändig. För att stimulera därtill synes ett ökat stat­ ligt stöd vara påkallat. Samtidigt är det angeläget att verksamheten effek­ tiviseras, särskilt beträffande arbetsträningen.

Klientersättningarna utgör en betydande del av de angivna verkstädernas utgifter och påverkar därför i hög grad det ekonomiska resultatet av rörel­ sen vid verkstäderna. I den föreliggande promemorian har föreslagits, alt

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

utbildningsbidrag av samma storlek som vid omskolning skall utgå till

verkstädernas klienter under högst fyra månader i stället för nuvarande

klientersättningar. Hälften av kostnaderna för bidraget skulle bestridas av

statsmedel. För övriga driftbidrag till verkstäderna har föreslagits ändrade

grunder, innebärande att bidrag skall utgå med högst en krona för varje

av klient fullgjord arbetstimme, dock inte med högre belopp än som mot­

svarar verkstadens underskott.

För att arbetsträning skall ge åsyftat resultat måste den bedrivas meto­

diskt med sikte på att hos klienterna uppöva färdigheter, som erfordras för

alt vederbörande såvitt möjligt skall kunna försörja sig och i övrigt reda

sig själv. Flera remissorgan har understrukit att klara gränser bör finnas

mellan arbetsträning och skyddad sysselsättning. Emellertid råder det dela­

de meningar om på vilket sätt arbetsträningen skall avgränsas från såväl

skyddad sysselsättning som arbetsprövning.

Centrala rehabiliteringsberedningen (CRB) har i en till socialdepartemen­

tet den 28 december 1962 inkommen PM med riktlinjer för den allmänna re-

habiliteringsorganisationen berört gränsdragningen gentemot arbetspröv-

ningen. Beredningen förordar därvid att arbetsprövningen införlivas med

verksamheten vid rehabiliteringsklinikerna, i första hand vid regionsjuk­

husen men även vid centrallasaretten.

Beträffande träningsverkstädernas roll i arbetsprövningen räknar CRB

med att dessa verkstäder bör kunna utnyttjas för den yrkestekniska delen

av arbetsprövningen, under förutsättning att de är belägna så nära sjuk­

hus med utbyggda rehabiliteringsresurser, att erforderlig samordning och

behövligt samarbete mellan de olika institutionernas personal kan ske.

Under en övergångstid — tills rehabiliteringsorganisationen vid sjuk­

husen hunnit utbyggas till erforderlig kapacitet — anser CRB det vara

av värde, att vissa centralt belägna träningsinstitutioner utrustas med så­

dana resurser, att en kvalitativt tillfredsställande arbetsprövning där kan

komma till stånd. Härför erfordras bl. a. att medicinsk och annan expertis

i erforderlig utsträckning står till förfogande för verksamheten och att

denna bedrives i intim kontakt med ett närbeläget sjukhus.

CBR finner det angeläget att sjukvårdshuvudmännen, som förutsättes

komma att anordna och driva verksamheten, kan på förhand bilda sig en

klar uppfattning om de insatser som krävs och den omfattning, vari stats­

bidrag kan påräknas. Med hänsyn härtill och då i en del fall den över­

gångstid, varunder arbetsprövning måste bedrivas i sådan form kan bli

ganska långvarig, rekommenderar CRB att frågan om de resurser som er­

fordras, liksom även samarbetsformerna mellan ifrågavarande institutioner

och sjukhusen, blir föremål för närmare diskussion och samråd mellan

arbetsmarknadsstyrelsen, medicinalstyrelsen och huvudmännen för verk­

samheten.

Beträffande arbetsträningsinstitutionerna framhåller CRB vidare, att

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

15

det även för den egentliga arbetsträningens del är angeläget att verksam­ heten såvitt möjligt bedrives i nära samband med den medicinska rehabili­ teringen. Härigenom kan bl. a. vinnas att arbetsträningen kan insättas på ett tidigare stadium och träningstiden förkortas. För att arbetsträningstiden skall ge största möjliga utbyte bör träningen noga avpassas efter vars och ens hälsotillstånd. I verksamheten bör även ingå konditionsträning och andra åtgärder för psykosomatisk uppträning efter läkares ordination. Ar- betsfysiologisk kontroll och bioteknologiska studier av arbetsställningar och arbetsredskap m. m. bör även bedrivas under sakkunnig ledning. Vid de centralt belägna institutionerna för arbetsträning bör enligt CRB:s mening en starkt differentierad verksamhet eftersträvas, omfattande inte endast industriell utan även andra former av sysselsättning, såsom kontorsarbete, hushållsarbete etc.

CRB:s promemoria är föremål för remissbehandling. Det kan i detta sammanhang nämnas att träningsavdelningarna vid de norska »attföringsinstitutten» indelar arbetsträningen i två etapper. Första steget tages under medicinsk ledning och syftar främst till att stärka hela organismen samt till att observera patienten under realistiska arbetsförhål­ landen. Andra steget utgöres av yrkesmässig träning. Det syftar till att uppöva den allmänna arbetsförmågan. I träningen ingår även produktivt arbete.

Jag är inte beredd att föreslå bidragsbestämmelser som skulle binda verksamheten vid arbetsträningsverkstäderna i någon viss form under av­ sevärd tid framåt. Man bör tvärtom under ännu en tid ha möjlighet att pröva olika vägar. Bl. a. bör man undvika att genom dyrbara investeringar ekonomiskt binda sig vid en avancerad arbetsprövning vid träningsverk­ städerna. Vidare är det angeläget att verksamheten blir mera målmedvetet inriktad på egentlig träning. Arbetsmarknadsstyrelsen bör medverka till alt verkstäderna tillgodogör sig vunna erfarenheter och resultat av forsk­ ningen på området.

Enligt gällande bestämmelser utgår inte något statsbidrag till klient­ ersättningar vare sig vid arbetsträning eller vid skyddad sysselsättning. Vid arbetsprövning och yrkesutbildning av partiellt arbetsföra m. fl. svarar däremot staten för hela kostnaden i form av utbildningsbidrag. Arbetsträ­ ning kan i viss mån sägas utgöra en form av både arbetsprövning och yrkes­ utbildning. Det synes mig skäligt att staten svarar för åtminstone en del av klientens ersättning också under arbetsträning. Däremot bör så inte vara fallet beträffande skyddad sysselsättning. Såsom framhållits i arbets­ marknadsstyrelsens yttrande sker redan utbildning av handikappade för skyddad sysselsättning inom ramen för styrelsens omskolningsverksamhet.

Enligt min uppfattning bör staten och verkstädernas huvudmän var­ dera svara för hälften av kostnaderna för klienternas försörjning under arbetsträning. Statens andel bör utgå i form av statsbidrag med 50 procent

16

Kungl. May.ts proposition nr 53 år 1963

av huvudmännens kostnader för klientersättningar. För att åstadkomma en­

hetliga klientersättningar bör dessa fastställas till samma belopp som är

föreskrivna i fråga om utbildningsbidrag vid omskolning.

I departementspromemorian har föreslagits, att statsbidrag till klienter­

sättningar skall utgå under högst fyra månader. Flertalet remissorgan har

föreslagit att bidragsperioden skall fastställas till sex månader. Särskilt med

hänsyn till vad riksförsäkringsverket anfört i detta sammanhang synes er­

sättning vid arbetsträning böra kunna utgå upp till sex månader. Klienter­

sättningarna bör utbetalas av arbetsträningsverkstäderna och ej på sätt

som föreslagits i promemorian förskotteras av länsarbetsnämnderna. Detta

hindrar inte att länsarbetsnämnderna vid behov utnyttjas vid beräkningen

av ersättningsbeloppens storlek. Det bör vidare vara huvudmännen obetaget.

att genom avtal med kommun eller annan bereda sig gottgörelse för den på

huvudmannen vilande delen av klientersättningen.

Mediantimförtjänsten vid arbetsträningsverkstäderna var 2 kr. 65 öre

under 1961. För dem som arbetade 180 timmar per månad uppgick månads­

inkomsten till 477 kr. En stor del av klienterna kunde dock särskilt under

den första tiden av arbetsträningen på grund av sjukdom m. m. inte komma

upp till denna nivå, och följaktligen låg deras inkomst per månad från verk­

staden inte obetydligt lägre.

Genom det här framlagda förslaget, som innebär att ersättningarna an­

passas till vad som gäller vid omskolning av bl. a. partiellt arbetsföra, skulle

klienternas inkomster under arbetsträning avsevärt förbättras. I genom­

snitt torde man kunna räkna med att ersättningen vid utbildning på hem­

orten kommer att uppgå till drygt 500 kr. för ensamstående och 750 kr.

för familjeförsörjare med två barn. Det bör nämnas, att skatteplikt inte

torde föreligga för klientersättningarna från kommunal huvudman.

I departementspromemorian har föreslagits, att ett särskilt driftbidrag

skall utgå med en krona för varje av klient fullgjord arbetstimme, dock

högst med ett belopp motsvarande verkstadens underskott. Bidrag skulle

utgå såväl till arbetsträningsverkstäder som till verkstäder för skyddad sys­

selsättning och träda i stället för nu utgående driftbidrag till arbetsledar-

löner m. m. Förslaget har mött invändningar från flera remissorgan. Vägan­

de skäl synes mig ha anförts för att en annan ordning prövas. De modifika­

tioner, som jag här har föreslagit beträffande promemorians förslag om

statsbidrag till klientersättningarna under arbetsträning, gör också en

annan konstruktion motiverad. Jag föreslår, att — vid sidan av det för­

ordade bidraget till klientersättningar och nuvarande hyresbidrag — ett

särskilt driftbidrag utgår till verkstäder för arbetsträning och skyddad

sysselsättning motsvarande 50 procent av verkstädernas underskott. Därvid

bör dock såsom arbetsmarknadsutredningen föreslagit bidraget begränsas

till högst 2 000 kr. per år och arbetsplats. Platsantalet bör räknas efter den

faktiska beläggningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 är 1963

17

Som villkor för statsbidrag till ifrågavarande verksamhet bör bl. a. före­ skrivas, att hänvisning till platserna vid verkstaden sker genom arbetsför­ medlingen, vidare att — då sådan hänvisning skett för arbetsträning — klientersättning under arbetsträning utgår med samma belopp som utbild­ ningsbidrag vid omskolning och att gällande regler för kompetensförklaring av föreståndare och arbetsledare iakttages. Arbetsmarknadsstyrelsen skall utöva tillsyn över verkstäderna och bistå med råd och anvisningar beträffan­ de verksamheten.

Eftersom statsbidraget till klientersättningar bör utgå oberoende av ve­ derbörande verkstads ekonomi bör det särskilda driftbidraget till tränings­ verkstäderna beräknas på det underskott som återstår, sedan klientersätt­ ningarna frånräknats. Ej heller bör hyreskostnader inräknas i driftkost­ naderna, enär hyresbidrag förutsattes utgå enligt nu gällande grunder.

I enlighet med förslaget i departementspromemorian bör det särskilda villkoret att minst tio personer kontinuerligt skall kunna sysselsättas i verksamheten upphävas. Detta bör ske även med avseende på halvskyddade verkstäder.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att meddela närmare bestämmel­ ser om statsbidragen.

Kostnaderna för reformen beror på i vilken takt verksamheten kommer att utbyggas. Platsantalet vid årsskiftet 1962/63 har i arbetsmarknadsstyrel­ sens anslagsäskanden uppskattats till ca 4 200 platser. En utbyggnad till 5 500 platser nästa årsskifte lian beräknas medföra driftkostnader enligt förslaget med ca 11 000 000 kr. Jag föreslår, att medelsbehovet för nästa budgetår för Bidrag till driften av verkstäder för handikappade beräknas till detta belopp. Detta innebär en anslagsökning i jämförelse med inneva­ rande budgetår med 7 900 000 kr.; vid oförändrade bidragsgrunder skulle någon anslagsökning inte erfordras.

Till Bidrag till anordnande av verkstäder för handikappade bör i enlig­ het med arbetsmarknadsstyrelsens förslag beräknas 10 000 000 kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) godkänna de av mig förordade ändringarna av grunder­ na för statsbidrag till verkstäder inom arbetsvärden, att till- lämpas fr. o. in. den 1 juli 1963;

b) till Bidrag till anordnande av verkstäder för handikap­ pade för budgetåret 1963/64 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 10 000 000 kr.;

c) till Bidrag till driften av verkstäder för handikappade för budgetåret 1963/64 under elfte huvudtiteln anvisa ett för­ slagsanslag av 11 000 000 kr.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1963

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Bertil Segerfalk

K L BECKMANS TRYCKERIER AB . STHLM 1969