Prop. 1964:14

('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1963 vid dess fyrtiosjunde sammanträde fattade beslut',)

Kungl. Maj.ts proposition nr H år 1964

1

Nr 14

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med anhållan om riks­

dagens yttrande angående vissa av Internationella ar­ betsorganisationens allmänna konferens år 1963 vid dess fyrtiosjunde sammanträde fattade beslut; given Stockholms slott den 13 december 1963.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed anhålla om riksdagens ytt­ rande angående vissa i nämnda protokoll omförmälda, av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1963 vid dess fyrtiosjunde

sammanträde fattade beslut.

GUSTAF ADOLF

Sven Aspling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställes om riksdagens yttrande angående följande av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1963 antagna instrument, nämligen konvention (nr 119) angående maskinskydd samt rekommendation (nr 118) i samma ämne ävensom rekommendation (nr 119) angående uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Det föreslås att konventionen ratificeras av Sverige, medan de båda rekom­ mendationerna ej anses böra föranleda någon åtgärd.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 14

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 1 i år 1964

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj. t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 13 de­

cember 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Edenman, Johansson,

af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena samt che­

ferna för kommunikations- och inrikesdepartementen anmäler chefen för

socialdepartementet, statsrådet Aspling, vissa av Internationella arbetsorga­

nisationens allmänna konferens år 1963 vid dess fgrtiosjunde sammanträde

fattade beslut samt anför.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde

Sverige såsom medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Ge-

néve.

Organisationens beslutande församling — Internationella arbetskonferen-

sen — som sammanträder minst en gång varje år, har enligt artikel 19 i

organisationens stadga att beträffande förslag, som uppförts på dess dagord­

ning, välja mellan två former för godtagande. Antingen skall beslutet resul­

tera i ett förslag till internationell konvention, avsedd att ratificeras av or­

ganisationens medlemmar, eller ock skall det utmynna i en rekommenda­

tion, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller annorledes, men utan den

bindande karaktär, som tillkommer en ratificerad konvention. Därest beslu­

tet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd, t. ex. då det

gäller en begäran om utredning, plägar det ges formen av en resolution.

Varje medlem av organisationen skall inom ett år från avslutandet av ett

konferenssammanträde underställa därå antagna konventioner och rekom­

mendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för vidtagande

av lagstiftnings- eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet

att underrätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder,

som vidtagits för att underställa konventioner vederbörlig myndighet, samt

om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som icke ratificerat viss konvention,

skall tid efter annan till Internationella arbetsbyråns generaldirektör avge

redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende å de i konventio­

nen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventionens bestäm­

melser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, administ­

3

rativa åtgärder, kollektivavtal eller annorledcs, med angivande tillika av de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ratificeringen av konventio­ nen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendationer med tillägg, alt re­ dovisning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekommendationer, som befunnits eller må befinnas erforderliga vid antagande eller tillämp­ ning av bestämmelserna i desamma.

Generalsekreterarens i Nationernas förbund befattning med de konven­ tioner oeli rekommendationer, som beslutas av Internationella arbetsorga­ nisationen, bar övertagits av generaldirektören för Internationella arbetsby- rån (artiklarna 20 och 21), varvid emellertid föreskrivits, att ett av de två officiella exemplaren av varje av Internationella arbetskonferensen antagen konvention eller rekommendation skall deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare samt att varje ratifikation av en sådan konvention skall delgivas Förenta Nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestämmelsen i artikel 102 av Förenta Nationernas stadga.

Internationella arbetskonferensens fyrtiosjunde sammanträde hölls i Ge­ neve under tiden 5—26 juni 1963. Antalet deltagare var störst vid mitten av- sammanträdet, då betydligt över 1 000 representanter för 102 av organisa­ tionens 108 medlemsstater var närvarande. Det stora flertalet hade sänt fullständiga delegationer, dvs. två regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbets- tagarombud. Sverige deltog i sammanträdet med en fullständig delegation.1

Dagordningen för detta konferenssammanträde — för vars förhandlingar och beslut en fullständig redogörelse kommer att lämnas av ILO-kommittén i dess publikationsserie »Internationella arbetsorganisationen» — omfatta­ de följande överläggningsämnen:

I. Generaldirektörens för Internationella arbetsbyrån årsredogörelse. II. Finansiella och budgetära frågor.

III. Upplysningar och årsrapporter rörande medlemsstaternas tillämpning

av internationella arbetskonventioner och rekommendationer.

IV. Förbud mot försäljning, uthyrning och användning av maskiner med

otillfredsställande skyddsanordningar (andra behandling).

i Genom Kungl. Maj :ts beslut den 5 april 1963 hade att deltaga i konferensen utsetts för regeringen: såsom ombud statssekreteraren i socialdepartementet Ernst Michanek och ledamoten av riksdagens andra kammare Ingemund Bengtsson samt såsom experter numera kanslirådet Sten-Eric Heinrici, lagbyråchefen Ingrid Hilding, t.f. byrådirektören lan Lagergren och t.f. byråchefen Carl Lidbom, samtliga nämnda departement, ävensom t.f. byråchefen i inrikesdepartementet Gunnar Olofsson samt ordföranden och chefen för försäkringsrådet, generaldirektören Yngve Samuelsson;

för arbetsgivarna: såsom ombud direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gullmar Bergenström samt såsom experter direktören Erik Forstadius och civilingenjören Gideon Gerhardsson, båda i nämnda förening, ävensom direktören i Försäkringsbolaget Pen- sionsgaranti, ömsesidigt, Sven Hydén och direktören i Handelns arbetsgivareorganisa­ tion Lennart Rugfelt;

för arbetstagarna: såsom ombud Landsorganisationens jurist, internationella direktö­ ren Bertil Bolin samt såsom experter biträdande juristen i Landsorganisationen Bert Ahlgren, Tjänstemännens centralorganisations jurist, ledamoten av riksdagens första kammare Lennart Geijer, ordföranden i Handelsanställdas förbund Eric Magnusson samt ingenjören K.-G. Karlsson, Landsorganisationen.

Kiingl. Mnj:ts proposition nr 1 'i år 196i

V. Uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ (andra be­

handling).

VI. Hygieniska förhållanden inom handel och på kontor (första behand-

ling).

VII. Förmåner vid olycksfall i arbetet samt vid yrkessjukdom (första be­

handling).

Huvudparten av delegationerna från Afrika och Arabländerna lämnade konferensen såsom protest mot Republiken Sydafrikas närvaro och särskilt mot ett beslut att låta en medlem av den sydafrikanska delegationen tala inför konferensen trots en av konferensen år 1961 antagen resolution, som innehöll en uppmaning till Sydafrika att dra sig tillbaka från Internatio­ nella arbetsorganisationen på grund av sydafrikanska regeringens apart­ heid-politik.

Under punkt II på dagordningen antog konferensen budget för Interna­ tionella arbetsorganisationen avseende utgifter för år 1964; budgeten fast­ ställdes till 16 388 799 U. S. dollars.

Följande av konferensen fattade beslut, vilka hänför sig till punkterna IV och V på dagordningen, är av beskaffenhet att i enlighet med artikel 19 av Internationella arbetsorganisationens stadga skola underställas riksda­ gen, nämligen

1. Konvention (nr 119) angående maskinskydd,

2. Rekommendation (nr 118) angående maskinskydd,

3. Rekommendation (nr 119) angående uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Texterna till dessa internationella instrument torde få såsom bilagor (Bilagor AC) fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende. I särskild bilaga (Bilaga D) lämnas en förteckning över samtliga vid kon­ ferensen antagna resolutioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 i år 1964

Konvention och rekommendation angående maskinskydd

Frågan om förbud mot försäljning, uthyrning och användning av maski­ ner med otillfredsställande skyddsanordningar har varit föremål för be­ handling vid två på varandra följande internationella arbetskonferenser. En första diskussion ägde sålunda rum vid 1962 års konferens och ledde efter ytterligare överväganden vid konferensen påföljande år till antagan­ det av en konvention och en rekommendation i ämnet.

Konventionen antogs av konferensen med 201 röster mot 0 och en ned­ lagd och rekommendationen antogs med 204 röster mot 0 och en nedlagd.

Samtliga svenska ombud röstade för båda instrumenten.

Kungl. Maj.ts proposition nr H år 1D6A

5

Konventionen och rekommendationen

Konventionen föreskriver afl försäljning, uthyrning och, i den omfattning vederbörande myndighet bestämmer, upplåtelse i annan form samt utställning av maskiner med särskilt angivna farliga delar, som sak­ nar ändamålsenliga skyddsanordningar, skall förbjudas genom nationell lagstiftning eller förhindras genom andra lika effektiva åtgärder. Likaså förbjudes användning av maskiner, på vilka någon farlig del, arbetszonen inbegripen, saknar ändamålsenliga skyddsanordningar.

Såsom särskilt farliga angives i konventionen utstående delar på rörliga maskindelar ävensom transmissionsdelar samt reglerings- och kontrollor­ gan.

Konventionens bestämmelser är emellertid inte tillämpliga på maskiner eller farliga maskindelar, vilka på grund av sin konstruktion, installation eller placering erbjuder lika stor säkerhet som om de vore försedda med ändamålsenliga skyddsanordningar. Ej heller är bestämmelserna tillämp­ liga på underhåll, smörjning, uppsättning eller justering, under förutsätt­ ning att sådana arbeten kan utföras i enlighet med godtagna säkerhetsföre­ skrifter.

Bestämmelserna i konventionen utgör ej hinder för försäljning eller upp­ låtelse i annan form av maskiner till förvaring, skrotning eller reparation. Men dessa maskiner får ej efter förvaringen eller reparationen säljas, ut­ hyras eller utställas med mindre de uppfyller konventionens skyddskrav.

Undantag får göras från konventionens föreskrifter. Varaktigheten av sådant undantag, vilket i intet fall får överskrida tre år, ävensom övriga därmed förknippade villkor skall bestämmas genom nationell lagstiftning eller genom andra lika effektiva åtgärder.

I konventionen stadgas vidare att ingen arbetstagare får använda en ma­ skin utan att föreskrivna skyddsanordningar är anbragta. Han får ej hel­ ler sätta sådana skyddsanordningar ur funktion.

Konventionen är tillämplig på alla grenar av näringslivet, såvida icke ratificerande stat förklarat att konventionen skall ha en mera begränsad räckvidd. Har sådan förklaring avgivits, skall konventionen i vart fall till- lämpas på de företag eller grenar av näringslivet, inom vilka vederbörande myndighet, efter samråd med yrkesinspektionen och med berörda mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, finner att ma­ skiner används i betydande omfattning.

Den kompletterande rekommendationen utsträcker det i kon­ ventionen angivna förbudet till att gälla även tillverkning. Vid specifice- ring av de maskintyper som skall omfattas av förbudet bör hänsyn tagas även till alla arbetande delar på en maskin, vilka under arbetet kan åstad­ komma kringflygande partiklar samt delar, som befinner sig under farlig elektrisk spänning. Maskinerna bör dessutom vara så konstruerade att även övriga risker, för vilka de som är sysselsatta vid maskinerna kan utsättas,

så långt möjligt elimineras, med hänsyn tagen till materialets beskaffen­ het och farans art.

Rekommendationen uttalar vidare, att bilaterala eller multilaterala av­ tal om ömsesidigt samråd och samarbete bör utarbetas mellan stater som exporterar eller importerar maskiner, så att konventionen och rekommen­ dationen kan tillämpas på internationella transaktioner rörande försäljning eller uthyrning av maskiner. Sådana avtal bör särskilt syfta till enhetliga säkerhetsföreskrifter och yrkeshygieniska normer i fråga om maskiner.

Både konventionen och rekommendationen stadgar slutligen, att alla na­ tionella lagstiftningsåtgärder, som avser att ge effekt åt instrumentens be­ stämmelser, skall vidtagas av vederbörande myndighet efter samråd med berörda mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt, i förekommande fall, med tillverkarnas organisationer.

Svenska bestämmelser

För Sveriges vidkommande återfinnes bestämmelser om maskinskydd i arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1) med däri senast genom lag den 31 maj 1963 (nr 245) vidtagna ändringar, vilka träder i kraft den 1 januari 1964.

Lagen stadgar skyldighet för tillverkare eller försäljare av maskiner, red­ skap eller andra tekniska anordningar att tillse, att sådan anordning, då den avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utställes till försälj­ ning eller i reklamsyfte, är försedd med nödiga skyddsanordningar och även i övrigt erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, ävensom att tillhandahålla för anordningens användning och skötsel erforderliga föieskrifter. Vad nu sagts gäller även den som upplåter anordningen till begagnande. När särskilda skäl föreligger kan arbetarskyddsstyrelsen före­ skriva, att anordningen därjämte skall vara försedd med skylt eller annan märkning upptagande tillverkarens namn och annan uppgift som stvrelsen finner erforderlig. Styrelsen kan också, beträffande visst slag av anord- nmg, föreskriva att anordningen skall vara godkänd av styrelsen, innan den avlämnas för alt tagas i bruk inom riket eller här utställes till försälj­ ning eller i reklamsyfte. Utför någon såsom självständig företagare instal­ lation av sådan anordning, skall han tillse, att gällande föreskrifter iaktta- ges (45 §). Enligt särskild bestämmelse i lagens inledningskapitel (6 §) äger arbetarskyddslagen tillämpning i nu avsedda fall även om det inte är fråga om verksamhet som omfattas av lagen.

I fråga om tillsyn å lagens efterlevnad stadgas bl. a. att till förebyggande av att tillverkare, försäljare eller upplåtare av maskin, redskap eller annan teknisk anordning avlämnar anordningen i strid mot bestämmelserna i 45 §, arbetarskyddsstyrelsen äger att, efter det vederbörande beretts tillfälle till yttrande, förbjuda honom att avlämna eller utställa anordningen, med mindre de åtgärder vidtages, som styrelsen finner erforderliga (56 § första

Kungl. Maj:ts proposition nr 14 är 1964

7

stycket). Om synnerliga skäl föreligger får styrelsen utan alt avbida ytt­ rande meddela sådant förbud att träda i kraft omedelbart och gälla intill dess annorlunda förordnas. Där så finnes påkallat kan styrelsen låta genom polismyndighets försorg och på bekostnad av tillverkaren, försäljaren eller upplåtaren vidtaga nödiga åtgärder för att säkerställa att forbudet upprätt-

hålles (50 g andra stycket).

Vad beträffar användningen av maskiner på arbetsplatsen stadgas i 7 § första stycket arbetarskyddslagen, att arbetsgivare är pliktig alt iakttaga allt som med hänsyn till arbetets natur och de förhållanden, under vilka arbetet bedrives, samt arbetstagares ålder, yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet skäligen kan erfordras för att förebygga att hos honom syssel­ satt arbetstagare ådrager sig ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av olycks­ fall däri. För tillämpning av denna allmänt hållna huvudregel finns detalje­ rade föreskrifter i arbetarskyddskungörelsen den 6 maj 1949. I vissa avseen­ den innehåller även lagen i de följande paragraferna (8—13 §§) mer preci­ serade bestämmelser. Arbetstagaren å sin sida är pliktig att använda före­ fintliga skyddsanordningar, att noga följa meddelade föreskrifter och i öv­ rigt iakttaga tillbörlig försiktighet och, i vad på honom ankommer, medvei- ka till förekommande av ohälsa och olycksfall (7 § andra stycket).

Råder vid arbetsställe missförhållande i något avseende, varom förmäles bl. a. i 7 § och innebär missförhållandet inte överträdelse av någon särskilt straffbelagd föreskrift, äger yrkesinspelctören, där så prövas nödigt, skrift­ ligen förelägga arbetsgivaren att inom utsatt skälig tid vidtaga viss åtgäid för att avhjälpa missförhållandet eller skriftligen förbjuda honom att efter utsatt skälig tid bedriva visst arbete eller använda viss arbetslokal, maskin, redskap eller annat hjälpmedel, visst ämne eller material eller viss arbets­ metod utan att iakttaga visst vid förbudets meddelande angivet villkor. In­ nan föreläggande eller förbud meddelas, skall tillfälle att avgiva yttrande beredas arbetsgivaren (53 § första stycket). Medför missförhållandet syn­ nerlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, må yrkesinspektören utan att av­ bida yttrandet meddela förbud som träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare, intill dess annorlunda förordnas, och även där så finnes påkallat låta genom polismyndighetens försorg på arbetsgivarens bekostnad vidtaga nödiga åtgärder för att säkerställa att förbudet upprätthålles (53 § andra

stycket).

Underlåter någon att ställa sig till efterrättelse honom meddelat förbud, föreläggande eller föreskrift, är straffet dagsböter eller, där omständighe­ terna är synnerligen försvårande, fängelse i högst sex månader (63 §). Där någon mot bättre vetande lämnar arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspek- tör oriktig uppgift angående vidtagande av åtgärd, varom anvisning lämnats honom enligt arbetarskyddslagen eller med stöd av lagen meddelad före­ skrift, är straffet dagsböter (65 § första stycket). Med dagsböter straffas li­ kaså tillverkare, försäljare eller upplåtare av teknisk anordning som

Kungl. Maj:ts proposition nr It år 1061

8

mot bättre vetande lämnar arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspektör orik­

tig uppgift beträffande anordningen (65 § andra stycket). Arbetstagare

är underkastad ansvar enligt lagen, om han olovligen och utan giltigt skäl

borttagit skyddsanordning eller försatt den ur bruk. Han kan då ådöinas

böter upp till 200 kr. (67 §).

Arbetarskyddslagen kommer från och med den 1 januari 1964 att i prin­

cip vara tillämplig på varje verksamhet, vari arbetstagare användes till ar­

bete för arbetsgivares räkning.

Slutligen må nämnas att lagen den 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg

innehåller vissa bestämmelser om beskaffenheten av maskiner och maski­

nell utrustning m. m.

Yttranden

Yttranden över konventionen och rekommendationen har inhämtats från

arbetarskyddsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen,

Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och

ILO-kommittén.

Arbetarskyddsstyrelsen erinrar om sitt den 11 oktober 1962 avgivna ytt­

rande, vari styrelsen framhåller att den föreslagna konventionen med den

därtill anknutna rekommendationen formellt skiljer sig från den svenska

arbetarskyddslagen därigenom att i denna lag vare sig beträffande tillverk­

ning, försäljning, uthyrning och utställning av maskiner eller beträffande

maskiner i bruk stipuleras något direkt förbud mot att sälja, uthyra, utställa

eller bruka maskin, som i skyddsavseende ej är tillfredsställande. Lagens fö­

reskrifter ålägger tillverkare m. fl. att tillse, att av honom avlämnade ma­

skiner erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall och arbets­

givare att vidtaga de åtgärder, som erfordras för att förebygga ohälsa och

olycksfall. Något förbud föreligger emellertid ej med mindre i fråga om till­

verkare in. fl. arbetarskyddsstyrelsen utfärdat förbud jämlikt 56 § och i

fråga om arbetsgivare vederbörande yrkesinspektör utfärdat förbud jämlikt

53 §. överträdelse av sådant förbud är straffbelagt jämlikt 63 §.

Med hänsyn härtill synes de svenska bestämmelserna kunna anses över­

ensstämma med konventionens mening i nämnda avseenden.

Styrelsen påpekar vidare att de svenska lagbestämmelserna omfattar ej

endast maskiner utan även »redskap eller annan teknisk anordning», dvs.

varje anordning som kan betecknas såsom teknisk, t. ex. tryckkärl, verktyg,

apparater, stegar, ställningar osv. Bestämmelserna är allmängiltiga såtill­

vida, att de äger tillämpning vid försäljning eller upplåtande även till verk­

samhet, som eljest ej omfattas av lagen eller till enskild person. De begrän­

sar sig ej till vissa angivna maskindetaljer, vilka genom sin beskaffenhet

kan medföra personskada, utan omfattar alla med en teknisk anordning

sammanhängande riskmoment. Bestämmelserna skall vidare beaktas oavsett

om några särskilda detaljanvisningar finnes utfärdade eller ej. Föreskrifter­

Kungl. Maj.ts proposition nr lb år 196b

9

na i 45 § arbetarskyddslagen går således betydligt längre än konventionen

och rekommendationen.

Styrelsen finner hinder ej möta mot alt konventionen ratificeras av Sve­

rige, under förutsättning att en ratificering ej kommer att negativt påverka

omfattningen av de svenska bestämmelserna och ej heller begränsar möjlig­

heten att uppställa krav på skyddsåtgärder, som särskilt med avseende på

importerade maskiner kan anses påkallade med hänsyn till svensk skydds-

teknisk standard.

Sjöfartsstyrelsen anmärker att konventionen enligt artikel 17 är avsedd

att vara tillämplig inom alla grenar av näringslivet, sålunda även på maski­

ner ombord i fartyg.

Enligt lagen den 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg skall, fortsätter sty­

relsen, maskiner och maskinell utrustning vara sådana, att resa med farty­

get ej kan skäligen antagas medföra livsfara för ombordvarande, samt för

arbetes utförande avsedda inrättningar och redskap vara sådana, att arbete

därmed icke är förbundet med uppenbar fara för olycksfall. Vid tillämp­

ningen av dessa bestämmelser genom fartygsinspektionen torde i stort sett

konventionens ändamål uppfyllas. Både konventionen och rekommendatio­

nen kan godtagas för Sveriges del och dess bestämmelser göras tillämpliga

ej blott å svenska fartyg utan även i lämplig utsträckning jämväl å utländ­

ska fartyg, varå bedrives arbete inom svenskt territorialvatten. Någon anled­

ning att på sätt artikel 17 angiver begränsa konventionens tillämpning i vad

fråga är om maskiner ombord i fartyg torde således icke föreligga.

Svenska arbetsgivareföreningen anser att konventionens detalj bestämmel­

ser i stor utsträckning har avseende på äldre typer av maskiner, vilket gör

konventionen mycket tidsbunden. Med den framstegstakt som för närvaran­

de råder på det tekniska området kommer konventionstexten i dessa delar

att inom en snar framtid ej längre vara aktuell. Då konventionen icke i nå­

got väsentligt avseende synes strida mot svensk lagstiftning och praxis, vill

föreningen emellertid icke motsätta sig ett svenskt antagande av konven­

tionen.

Föreningen yttrar sig inte över rekommendationen.

Landsorganisationen kan inte finna, att arbetarskyddslagen innehåller

något stadgande, som skulle utgöra hinder för en svensk ratifikation av

konventionen. Då dessutom konventionens stadganden överensstämmer

med den ståndpunkt Landsorganisationen intager till den i konventionen

behandlade frågan anser organisationen, att konventionen bör ratificeras av

Sverige.

Beträffande rekommendationen finner Landsorganisationen några er­

inringar ej för närvarande påkallade.

Tjänstemännens centralorganisation har intet att erinra mot innehållet

i konventionen respektive rekommendationen.

ILO-kommittén erinrar om att frågan om säkerhetsanordningar på mo­

Kungl. Maj:ts proposition nr H år 1!)Gb

tordrivna maskiner sedan flera årtionden varit föremål för diskussioner inom ILO. Redan år 1929 antog Internationella arbetskonferensen en re­ kommendation i ämnet, vari medlemsstaterna anmodas att genom lag för­ bjuda leverans eller installation av motordrivna maskiner, avsedda att användas inom medlemsstatens territorium, med mindre de är försedda med sådana säkerhetsanordningar som fordras av den nationella lagstift­ ningen, då dessa maskiner är i bruk.

Med hänsyn till den snabba tekniska utveckling som ägt rum särskilt under tiden efter andra världskriget har man inom ILO ansett det önsk­ värt att på nytt upptaga frågan om maskinskyddet till behandling i av­ sikt att åstadkomma mera tidsenliga internationella instrument i ämnet. Antagandet av de båda nu föreliggande instrumenten måste ses som ett led i dessa strävanden och bör hälsas med tillfredsställelse.

Vad först beträffar konventionen har, fortsätter ILO-kommittén, samtliga remissorgan tillstyrkt att denna ratificeras av Sverige. Även kommittén tillstyrker svensk ratificering. Med anledning av vad arbe- tarskyddsstyrelsen yttrat, vill kommittén understryka, att en anslut­ ning från svensk sida till konventionen givetvis ej hindrar vårt land från att, om så anses motiverat med hänsyn till svensk skyddsteknisk stan­ dard, uppställa strängare krav på skyddsåtgärder än de konventionen in­ nehåller.

Rekommendationen, som i övrigt har i stort sett samma inne­ håll som konventionen, omfattar även tillverkning av maskiner, säger ILO- kommittén vidare. Frågan om skydd redan på tillverkningsstadiet visade sig så komplicerad för flertalet länder, att den inte togs upp i konven­ tionen. Den svenska arbetarskyddslagen jämställer emellertid i detta av­ seende tillverkare med försäljare och upplåtare. Någon åtgärd i anledning av rekommendationen erfordras således inte från svensk sida.

Kungl. Majrts proposition nr 74 år 196i

Rekommendation angående uppsägning av anställningsavtal

på arbetsgivarens initiativ

Sedan frågan om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ varit föremål för en första behandling vid 1962 års arbetskon- ferens, hade ärendet uppförts på dagordningen för 1963 års konferens för slutligt avgörande.

Efter vederbörlig utskottsbehandling antog konferensen en rekommen­ dation i ämnet med 196 röster mot 14 och 10 nedlagda. De svenska rege­ rings- och arbetstagarombuden röstade för rekommendationens antagan­ de, medan arbetsgivarombudet röstade mot.

11

Rekommendationen

Rekommendationen är uppdelad på två huvudavsnitt, av vilka det förra anger vissa allmänna tillämpningsnormer och det senare innehåller kom­ pletterande bestämmelser avseende minskning i arbetsstyrkan.

Huvudprincipen i rekommendationen är att anställningsavtal icke bör uppsägas utan att det för sådan uppsägning föreligger ett giltigt skäl, som sammanhänger med arbetstagarens duglighet eller uppförande eller som har sin grund i hänsyn till arhetets behöriga gång inom vederböran­ de företag, anläggning eller verksamhet.

Såsom exempel på skäl som inte skall anses såsom giltiga anger texten

a) medlemskap i facklig sammanslutning eller deltagande i facklig verk­ samhet utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens medgivande, under arbetstiden; b) den omständigheten att någon ämnar uppträda, upp­ träder eller har uppträtt såsom ombud för arbetstagarna; c) den omstän­ digheten att någon i god tro ingivit klagomål eller deltagit i rättsligt för­ farande mot en arbetsgivare med påstående om lagöverträdelse; d) ras, hudfärg, kön, civilstånd, religion, politisk uppfattning, nationell härstam­ ning eller socialt ursprung.

Rekommendationen stadgar att arbetstagare, som anser sig ha blivit obehörigen uppsagd, äger att inom rimlig tid överklaga uppsägningsheslu- tet inför ett organ som upprättats enligt bestämmelser i kollektivavtal eller inför en opartisk instans såsom domstol, skiljedomare, skiljenämnd eller liknande organ. Det tillägges att om besvärsinstansen finner att uppsäg­ ningen var ogrundad, den kan föreskriva, att vederbörande arbetstagare, såvida han ej återinsättes i arbete med rätt att i förekommande fall upp­ bära innehållen lön, skall erhålla antingen ett lämpligt skadestånd eller an­ nan form av ersättning.

Arbetstagare som blir föremål för uppsägning bör åtnjuta skälig upp­ sägningstid eller skälig ekonomisk gottgörelse. Han har också rätt att ut­ få ett av arbetsgivaren utfärdat intyg. Detta får endast innehålla upp­ gift om de tidpunkter då arbetstagaren tillträdde respektive slutade sin an­ ställning samt om arten av de arbetsuppgifter med vilka han varit syssel­ satt. Däremot får intyget inte innehålla något för arbetstagaren ofördelak­ tigt.

I händelse av allvarlig misskötsel kan uppsägning ske utan varsel eller ersättning därför. Sådan misskötsel kan föranleda att avgångsvederlag eller liknande av arbetsgivaren utgivna förmåner ej beviljas. Innan beslut om uppsägning på grund av allvarlig misskötsel slutgiltigt träder i kraft, bör arbetstagaren få tillfälle att utan dröjsmål förklara sig.

Rekommendationens kompletterande bestämmelser rörande minskning i arbetsstyrkan stadgar att när sådan minskning överväges samråd med arbetstagarnas representanter bör äga rum så snart som möjligt rörande alla därmed sammanhängande frågor, såsom åtgärder för undvikande

Kungl. Maj.ts proposition nr

It år It)(it

Kungl. Maj:is proposition nr 14 år 1964

av minskningen, begränsning av Övertid, utbildning och omskolning, över­ flyttningar mellan olika avdelningar, spridning av uppsägningar över en viss tidrymd, åtgärder för att nedbringa verkningarna av arbetsstyrkans minskning för berörda arbetstagare samt urvalet av de arbetstagare som skall drabbas av minskningen. Sådant urval bör ske i enlighet med noga bestämda kriterier, vilka om möjligt bör fastställas i förväg med veder­ börligt hänsynstagande till såväl företagets, anläggningens eller verksam­ hetens som arbetstagarnas intressen; därjämte bör sådan arbetstagare gi­ vas företräde till återanställning, när arbetsgivaren på nytt anställer ar­ betskraft.

I instrumentet uttalas vidare att alla berörda parter bör på lämpligt sätt vidtaga positiva åtgärder för att i möjligaste mån avvärja eller be­ gränsa en minskning av arbetsstyrkan utan att företagets effektiva drift därigenom lider avbräck. De statliga arbetsförmedlingsorganen eller andra lämpliga organ bör till fullo utnyttjas för att i största möjliga utsträck­ ning säkerställa att arbetstagare vilka blivit uppsagda till följd av minsk­ ning av arbetsstyrkan utan dröjsmål erhåller annat arbete.

Rekommendationen äger tillämpning på alla grenar av näringslivet och på alla kategorier av arbetstagare. Från rekommendationens tillämpnings­ område kan emellertid undantagas arbetstagare som anställts för bestämd tid eller för en bestämd arbetsuppgift, då på grund av arbetets natur an­ ställningsförhållandet icke kan vara av obestämd varaktighet, arbetstagare som fullgör en prövotid, såframt denna bestämts på förhand och är av rimlig varaktighet, arbetstagare som anställts tillfälligt för en kortare pe­ riod samt tjänstemän i den statliga förvaltningen, dock endast i den om­ fattning som konstitutionella föreskrifter utesluter dem från tillämpningen av en eller flera av bestämmelserna i rekommendationen.

Vad slutligen beträffar reglerna för rekommendationens genomföran­ de stadgas härom att rekommendationen kan bringas i tillämpning genom nationell lagstiftning, kollektivavtal, interna reglementen och föreskrifter inom företagen, skiljedom eller beslut av dömande myndighet eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis och som kan anses lämp­ ligt med beaktande av förhållandena i varje enskilt land.

Rättsläget i Sverige

I vårt land saknas — frånsett för vissa grupper av arbetstagare — lag­ stiftning, som reglerar det enskilda tjänsteavtalet. Undantagsgrupperna utgöres främst av sjöfolk, hembiträden och handelsresande samt vissa grupper av offentliga tjänstemän. Sverige saknar även generella lagbe­ stämmelser, som innefattar förbud mot obefogad uppsägning av tjänste­ avtal. Däremot finns i vårt land lagregler om uppsägningsskydd i vissa bestämda situationer. Uppsägning är sålunda ogiltig, om den sker på grund av militärtjänstgöring (lag år 1939), på grund av trolovning, gifter­

13

mål eller havandeskap (lag år 1945), i föreningsrättskränkande syfte (1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt) eller på grund av verk­ samhet såsom skyddsombud (1949 års arbetarskyddslag). I fråga om stals- tjänstemännen kan emellertid erinras om § 36 regeringsformen enligt vil­ ket stadgande befattningshavare, som innehar fullmakt på sitt ämbete, inte kan avsättas annorledes än genom domstols dom.

Vad angår de kollektivavtalsreglerade områdena tilldrager sig i första hand det område intresse som täckes av 1938 års huvudavtal mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen. Svenska arbets­ givareföreningen har såtillvida slagit vakt om principen om arbetsgivarens rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, som till föreningen anslutna företag enligt praxis är förhindrade att sluta kollektivavtal, som innefattar inskränkning av denna arbetsgivarens rätt. Huvudavtalet mellan Arbets­ givareföreningen och Landsorganisationen modifierar emellertid denna princip i så måtto som i detta avtal stadgas skyldighet för arbetsgivaren att uppge skälet för en verkställd uppsägning, och en uppsägning kan bli föremål för centrala och lokala förhandlingar samt på begäran av ve­ derbörande fackförbundsstyrelse upptas till undersökning i den av parterna tillsatta arbetsmarknadsnämnden. Denna nämnds prövning har karak­ tären av en lämplighets- eller billighetsprövning, varvid en avvägning skall göras av de varandra motstående intressena. Nämndens beslut är dock inte bindande för parterna. Därjämte föreskrives sedan år 1947 i huvudavtalet uppsägningsvarsei från arbetsgivarens sida, vilket innebär att, om en ar­ betare varit anställd minst nio månader, arbetsgivaren minst 14 dagar före uppsägning eller permittering skall underrätta fackföreningens represen­ tant på arbetsplatsen om den tilltänkta åtgärden.

Klausuler om turordning vid arbetsbrist i situationer, då uppsägning skett utan att ha sin grund i arbetsbrist, har vid flera tillfällen varit före­ mål för arbetsdomstolens tolkning. Gällande rättsgrundsats innebär att kollektivavtal med turordningsbestämmelse vid arbetsbrist måste antagas betyda, att arbetsgivaren överhuvud inte kan avskeda en företrädesberät- tigad arbetstagare utan att härför kunna åberopa en objektivt godtagbar anledning. Grundsatsen har sin förklaring däri, att en turordningsbestäm­ melse skulle förlora all praktisk betydelse, om arbetsgivaren oberoende av arbetsbrist skulle kunna avskeda en arbetare på vilket skäl som helst.

Arbetsdomstolen har i åtskilliga mål följt den i domen nr 100/1932 ut­ talade grundsatsen, att ett tjänsteavtal, som slutits på obestämd tid, kan å ömse sidor uppsägas till upphörande efter viss uppsägningstid och detta vare sig uppsägningen äger rum från arbetsgivarsidan eller arbetstagar­ sidan. Grundsatsen har dock ansetts underkastad vissa begränsningar. Ar­ betsgivaren får sålunda inte begagna uppsägningsrätten i ett syfte, som stri­ der mot lag eller goda seder (enligt ett uttalande i nyssnämnda dom), och rätten för arbetsgivaren att fritt avskeda arbetare gäller endast såvida inte

Kungl. M(ij:ts proposition nr Ur år l'J6b

14

i kollektivavtal upptagits regler om begränsning av denna rätt. Emellertid är

att märka att arbetsdomstolens ordförande i ett år 1954 gjort uttalande

framhållit, att den i nämnda dom angivna inskränkningen i arbetsgivarens

uppsägningsrätt icke lärer kunna givas alltför stort utrymme. Vidare må

nämnas att arbetsdomstolens praxis vid tolkning av olika kollektivavtal rö­

rande uppsägningsskydd har varit av betydelse, då de allmänna domstolar­

na haft att bedöma vad som skall anses vara god sed när det gäller uppsäg­

ning av ett enskilt tjänsteavtal.

Såsom av det föregående framgår har grundvalen för de nuvarande reg­

lerna i huvudavtalet på arbetsmarknaden varit, att arbetsgivarnas rätt att

uppsäga arbetstagarna i princip är fri. På arbetstagarsidan har den nu­

varande rättsordningen kritiserats under yrkande att arbetsgivarnas fria

uppsägningsrätt utmönstras och ersättes med ett uppsägningsskydd.

Från statsmakternas sida har man intagit en avvaktande hållning till frå­

gan om att lagstiftningsvägen bereda arbetstagare ökat skydd mot obefogad

uppsägning. Denna fråga har genom motioner vid olika tillfällen, senast vid

innevarande års riksdag (motionerna 1:56 och 11:66 samt 1:280 och II:

328; L2U 1963: 23), bragts under riksdagens prövning men motionerna har

avslagits. Motiveringen har varit att den rättsordning, som tillskapats ge­

nom huvudavtalet och andra liknande avtal, har byggts upp under formen

av fria förhandlingar. Detta har skett i överensstämmelse med den hos ar­

betsmarknadens huvudorganisationer omfattade principen att arbetsmark-

nadsparternas inbördes förhållanden bör regleras av dem själva genom för­

handlingar och utan statsmakternas inblandning. Att tillgripa lagstiftning

i en tid, då utvecklingen visar hän mot att arbetsmarknadens parter i allt

större utsträckning löser inbördes problem genom frivilliga överenskommel­

ser har ansetts opåkallat.

Yttranden

över rekommendationen har yttranden avgivits av socialstyrelsen, ar­

betsmarknadsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisatio­

nen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akademikers

centralorganisation och ILO-kommittén.

Socialstyrelsen framhåller — efter att ha redogjort för uppsägningsfrå-

gans läge i Sverige — att de s. k. trygghetsfrågorna omfattar betydande

komplex av problem, som främst gäller arbetsgivarens fria uppsägningsrätt,

permitteringslön och vederlag vid avskedanden. Styrelsen erinrar vidare om

den kritik som under senare år från fackligt håll riktats framför allt mot

arbetsgivarens fria uppsägningsrätt med yrkande om att bestämmelsen här­

om skall rensas ut från kollektivavtalen. Krav har också framförts på in­

förandet av ett skydd mot sakligt ogrundade uppsägningar.

Ur de allmänna sociala synpunkter socialstyrelsen har att företräda har

Kungl. Maj. ts proposition nr 14 år 196i

15

styrelsen icke något att erinra mot rekommendationen. Med hänsyn till de överläggningar rörande spörsmålen om anställningstryggheten, som enligt vad styrelsen har sig bekant pågår mellan huvudparterna på arbetsmarkna­ den, anser styrelsen emellertid att några statliga åtgärder i anledning av re­ kommendationen icke bör vidtagas för närvarande.

Arbetsmarknadsstyrelsen har begränsat sitt yttrande till att avse rekom­ mendationens avsnitt III, som behandlar särskilda bestämmelser rörande minskning av arbetsstyrkan.

Styrelsen framhåller att bestämmelserna i nämnda avsnitt i stor utsträck­ ning berör frågor, som kommit att bli föremål för åtgärder från arbetsmark­ nadsstyrelsens sida. Det samråd som förutsättes komma till stånd vid en minskning av arbetsstyrkan berör inte enbart arbetstagarnas representan­ ter i fackorganisationer och företagsnämnder utan även länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Genom det mellan näringslivet och arbetsmarknads­ myndigheterna överenskomna varselsystemet erhåller i regel myndigheter­ na i god tid underrättelse om förestående personalreduktioner, åtminstone av påtaglig storleksordning. Sådana varselrapporter eller underhandsinfor- mationer om beräknade begränsningar av personal och sysselsättningsgrad kan läggas till grund för omedelbara åtgärder från arbetsmarknadsverkets sida. Vid större personalreduktioner eller total driftsnedläggelse upprättas alltid samarbetskommittéer, i vilka representanter ingår för berörda före­ tag, länsarbetsnämnd (arbetsförmedling), fackorganisationer och kommun.

Arbetsmarknadsstyrelsen har, fortsätter styrelsen, oavlåtligt haft sin upp­ märksamhet riktad på frågan om behovet av initiativ och snabba åtgärder från arbetsmarknadsmyndigheternas sida för att finna lösningar på upp­ kommande frågor i samband med minskning av arbetsstyrkan inom olika företag. Varselsystemet har successivt utbyggts — senast genom en överens­ kommelse beträffande skogsbruket — och de erfarenheter som vunnits vid hittills inträffade driftsinskränkningar och driftsnedläggelser har innebu­ rit att effektiviteten i verkets åtgärder ökat. En kartläggning har skett av de åtgärder som kan bli påkallade i olika sammanhang, och arbetsförmedlings­ personalen har gjorts nära förtrolig med de anspråk som kan ställas på ver­ ket vid inträffade förändringar i näringslivets sysselsättning.

Oavsett om och i vilken form bestämmelserna i den föreliggande rekom­ mendationen kan komma att ges mera allmän giltighet på den svenska ar­ betsmarknaden, säger sig arbetsmarknadsstyrelsen vara beredd att medver­ ka till en smidig anpassning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att reducera friktionsmomenten på arbetsmarknaden i samband med perso­ nalreduktioner och medverka till att en hög och jämn sysselsättning så långt görligt uppehälles.

Svenska arbetsgivareföreningen åberopar att uppsägningsfrågorna blivit föremål för särskild reglering i huvudavtal, som ingåtts av föreningen såväl

Kungl. Maj:ts proposition nr Vt år 1'JfWt

med Landsorganisationen i Sverige som med Svenska industritjänstemanna- förbundet och Sveriges arbetsledareförbund.

Med hänsyn härtill, och med anmärkning tillika att en fortsatt reglering förhandlingsvägen av dessa frågor påkallats av nämnda arbetstagarorgani­ sationer, hemställer föreningen, att rekommendationen icke måtte föranle­ da någon riksdagens åtgärd.

Även Landsorganisationen uttalar under hänvisning till de mellan par­ terna pågående förhandlingarna rörande uppsägningsfrågornas reglering, att rekommendationen ej bör föranleda någon åtgärd från svensk sida. Orga­ nisationen tillägger att, om förhandlingarna ej leder till ett tillfredsställan­ de resultat, lagstiftning på detta område blir nödvändig.

Tjänstemännens centralorganisation framhåller, att det materiella inne­ hållet i rekommendationen utgör en kompromiss mellan arbetsgivare- och arbetstagaresynpunkter i denna fråga samt att bestämmelserna tämligen genomgående torde återge vad som redan gäller i ett stort antal representa­ tiva industriländer på västsidan.

Organisationen anger härefter ett par enligt organisationens mening vä­ sentliga punkter, där rättsläget i Sverige avviker från det i rekommendatio­ nen förordade.

Sålunda har den grundläggande bestämmelsen i punkt 2 att upphörande av anställning ej får äga rum med mindre arbetsgivaren kan visa en giltig grund sin motsvarighet i Sverige i regeln om arbetsgivarens fria uppsägnings- rätt. I vårt land saknas vidare sådan möjlighet att få en uppsägning med bindande verkan prövad av en neutral instans som föreskrives i punkt t. I rekommendationens punkt 6 stadgas att om en uppsägning befunnits sakna giltig grund kan arbetstagaren antingen bli återinsatt i arbete eller erhålla skadestånd m. m. Högsta domstolen har i en dom 1960 (NJA 1960 s. 63) förklarat att enligt svensk rätt kan domstol vid fall av ogiltig uppsägning endast utdöma skadestånd. Domstolen har därvid tillfogat att om en änd­ ring i rättsläget anses önskvärd är detta en sak för statsmakterna, icke för domstolarna.

Tjänstemännens centralorganisation finner att bestämmelserna i rekom­ mendationen svarar mot vad som i dag anses vara allmän rättsuppfattning i vårt land men betonar samtidigt att otillfredsställelsen med nuvarande rättstillstånd under senare år kommit till markant uttryck. Organisationen erinrar om tidigare berörda motioner och om de pågående förhandlingarna samt säger sig finna det angeläget att de principer som kommit till uttryck i rekommendationen införlivas med det svenska rättssystemet. I första hand torde därvid utgången av de pågående förhandlingarna avvaktas och däref­ ter finns anledning överväga vilka andra åtgärder som bör vidtagas.

I fråga om sättet för rekommendationens genomförande i Sverige anser

Sveriges akademikers centralorganisation, att lagstiftningsvägen bör regle­

Kungl. Maj:ts proposition nr It år 196t

17

ras de bestämmelser, som rör giltigheten i motiveringen för uppsägningen, möjligheterna att få frågan om uppsägningens skälighet prövad av neutral instans samt rätten till återgång till arbetet eller avgångsvederlag vid upp­ sägning utan giltig grund. Övriga i rekommendationen behandlade frågor hör regleras i kollektivavtal.

I övrigt anför organisationen beträffande enskilda punkter i rekommen­ dationen följande.

Organisationen understryker, att de i punkt 3 uppräknade omständighe­ ter, som inte skall utgöra giltig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida, inte är en fullständig katalog utan endast en exemplifiering. Organi­ sationen utgår också ifrån att »medlemskap i facklig sammanslutning eller deltagande i facklig verksamhet» också omfattar aktivitet för att bilda fack­ lig organisation.

Enligt punkt A finns möjlighet att definitivt avgöra en uppsägningsfråga på företagsnivå, om sådana bestämmelser finns i lag eller avtal. Detta bör tolkas så, att den uppsagde arbetstagaren dock har rätt att gå förbi institu­ tionen på företagsnivå och direkt vända sig till domstol eller annan neutral instans.

I anslutning till punkt 18 d) uttalar organisationen den uppfattningen att inga konstitutionella bestämmelser torde finnas i Sverige, som utesluter att rekommendationen tillämpas fullt ut även på statstjänstemän.

ILO-kommittén slutligen understryker vikten av att arbetstagarna bere- des största möjliga trygghet i anställningen. Den omständigheten att de an­ ställdas uppsägningsskydd blivit föremål för internationell reglering kom­ mer med säkerhet att bidraga till att därmed förknippade problem blir före­ mål för ökad uppmärksamhet inom ILO:s medlemsländer.

Frågan om ett vidgat uppsägningsskydd har upptagits till förhandling mellan arbetsmarknadens parter. I avvaktan på resultatet av dessa förhand­ lingar finner kommittén anledning ej föreligga att från statsmakternas sida vidtaga någon åtgärd i anslutning till rekommendationen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 1A år 196A

Departementschefen

Vad först beträffar konventionen (nr 119) angående maskinskydd finns det anledning antaga, att den kommer att visa sig vara av stort värde för arbetstagarna och att ett genomförande av dess bestämmelser i ILO:s med­ lemsstater kan förväntas bidra till att nedbringa antalet olycksfall i arbetet. .lag delar den tillfredsställelse som ILO-kommittén uttryckt över att detta internationella instrument antagits.

Någon erinran mot en svensk anslutning till konventionen har inte fram­ förts från något av remissorganen.

Jag får därför föreslå att Sverige ratificerar konventionen (nr 119) angå­ ende maskinskydd.

18

Rekommendationen (nr 118) i samma ämne har i stort sett samma inne­

håll som konventionen men omfattar dessutom tillverkning av maskiner.

Den svenska arbetarskyddslagen, vilken jämställer tillverkare med försäl­

jare och upplåtare i de hänseenden som regleras av rekommendationen,

torde motsvara de anspråk rekommendationen ställer.

Vad slutligen beträffar den vid konferensen antagna rekommendationen

(nr 119) angående uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initia­

tiv må framhållas, att frågan om vidgat uppsägningsskydd för närvarande

är föremål för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Såsom ILO-

kommittén betonat bör i avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar någ­

ra åtgärder från statsmakternas sida i anslutning till rekommendationen in­

te övervägas.

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört får jag hemställa, att

Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att med anledning

av de vid Internationella arbetskonferensens fyrtiosjunde sammanträde an­

tagna internationella instrumenten

dels godkänna att Sverige ansluter sig till konventionen

(nr 119) angående maskinskydd,

dels ock uttala att rekommendationerna (nr 118) angåen­

de maskinskydd och (nr 119) angående uppsägning av an­

ställningsavtal på arbetsgivarens initiativ ej skall föranleda

någon åtgärd.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 14 år 1964

Ur protokollet:

Berit Sandqvist-örnberg

Kungl. Maj. ts proposition nr li År 196 i

19

Bilaga A

(Översättning)

Convention (No. 119) concerning thc

Cuarding of Machinery

The General Conference of the In­

ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Gene-

va by the Governing Body of the

International Labour Office, and

having met in its Forty-seventh

Session on 5 June 1963, and

Having decided upon the adop­

tion of certain proposals with re-

gard to the prohibition of the sale,

hire and use of inadequately

guarded machinery, which is the

fourth item on the agenda of the

session, and

Having determined that these

proposals shall take the form of

an international Convention,

adopts this twenty-fifth day of June

of the year one thousand nine hun­

dred and sixty-three the following

Convention, which may be cited as

the Guarding of Machinery Conven­

tion, 1963:

Part I. General Provisions

Article 1

1. All power-driven machinery,

new or second-hand, shall be con-

sidered as machinery for the purpose

of the application of this Convention.

2. The competent authority in each

country shall determine whether and

how far machinery, new or second-

hand, operated by manual power

presents a risk of injury to the work-

er and shall be considered as machi­

nery for the purpose of the applica­

tion of this Convention. Such deci-

sions shall be taken after consulta-

Konvention (nr 119) angående

ruaskinskydd

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Interna­

tionella arbetsbyrån sammankal­

lats till Geneve och där samlats

den 5 juni 1963 till sitt fyrtiosjun­

de sammanträde,

och beslutat antaga vissa förslag

angående förbud mot försäljning,

uthyrning och användning av ma­

skiner med otillfredsställande

skyddsanordningar, vilken fråga

utgör den fjärde punkten på sam­

manträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag

skola taga form av en internatio­

nell konvention,

antager denna den tjugofemte dagen

i juni månad år nittonhundrasextio-

tre följande konvention, som må be­

nämnas konvention angående ma­

skinskydd, 1963.

Del I. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. Alla maskiner, nya eller begag­

nade, som drivas med annan kraft

än handkraft, skola anses som ma­

skiner vid tillämpningen av denna

konvention.

2. Vederbörande myndighet i var­

je land skall avgöra huruvida och i

vilken utsträckning maskiner, nya

eller begagnade, som drivas med

handkraft, medföra skaderisk för ar­

betstagaren och skola anses som ma­

skiner vid tillämpningen av denna

konvention. Beslut härom skall fat­

tas efter samråd med berörda mest

2f Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt Nr 14

20

Kungl. Maj:ts proposition nr It år 1964

tion with the inost representative or­

ganisations of employers and wor-

kers concerned. The initiative for

such consultation can be taken by

any such organisation.

3. The provisions of this Conven-

tion—

(a) apply to road and råd vehicles

during locomotion only in relation

to the safety of the operator or o-

perators;

(b) apply to mobile agricultural

machinery only in relation to the

safety of workers employed in con-

nection with such machinery.

Part II. Sale, Hire, Transfer in Any

Other Manner and Exhibition

Article 2

1. The sale and hire of machinery

of which the dangerous parts speci-

fied in paragraphs 3 and 4 of this

Article are without appropriate

guards shall be prohibited by nation­

al laws or regulations or prevented

by other equally effective measures.

2. The transfer in any other man­

ner and exhibition of machinery of

which the dangerous parts specified

in paragraphs 3 and 4 of this Article

are without appropriate guards shall,

to such extent as the competent

authority may determine, be prohi­

bited by national laws or regulations

or prevented by other equally effec­

tive measures: Provided that during

the exhibition of machinery the tem-

porary removal of the guards in or­

der to demonstrate the machinery

shall not be deemed to be an in-

fringement of this provision as long

as appropriate precautions to pre-

vent danger to persons are taken.

3. All set-screws, bolts and keys,

and, to the extent prescribed by the

competent authority, other project-

ing parts of any moving part of ma­

chinery also liable to present danger

to any person coming into contact

representativa arbetsgivar- och ar­

betstagarorganisationer. Initiativ till

samråd kan tagas av envar av nämn­

da organisationer.

3. Bestämmelserna i denna kon­

vention äga tillämpning på

a) vägfordon och spårbundna for­

don, när dessa äro i rörelse, endast

i fråga om förarpersonalens säker­

het;

b) rörliga jordbruksmaskiner en­

dast i fråga om säkerheten för ar­

betstagare, som äro sysselsatta i

samband med dessa.

Del II. Försäljning, uthyrning, upp­

låtelse i annan form samt utställning

Artikel 2

1. Försäljning och uthyrning av

maskiner, vilkas farliga delar, spe­

cificerade i mom. 3 och 4 denna ar­

tikel, sakna ändamålsenliga skydds­

anordningar, skola förbjudas genom

den nationella lagstiftningen eller

förhindras genom andra lika effek­

tiva åtgärder.

2. Upplåtelse i annan form samt

utställning av maskiner vilkas farli­

ga delar, specificerade i mom. 3 och

4 denna artikel, sakna ändamålsen­

liga skyddsanordningar, skola i den

omfattning vederbörande myndighet

bestämmer, förbjudas genom den na­

tionella lagstiftningen eller förhind­

ras genom andra lika effektiva åt­

gärder. Om under en utställning av

maskiner skyddsanordningarna till­

fälligt avlägsnas för demonstration

av en maskin skall detta dock icke

anses innebära överträdelse av den­

na bestämmelse, under förutsättning

att erforderliga skadeförebyggande

åtgärder vidtagas.

3. Alla ställskruvar, bultar och ki­

lar samt, i den omfattning vederbö­

rande myndighet föreskriver, andra

utstående delar på rörliga maskinde­

lar, vilka likaledes kunna antagas

medföra skaderisker för en person

21

Kungl. Maj.ts proposition nr H är 19(i\

with them when tliey are in motion,

shall be so designed, sunk or pro-

tected as to prevent such danger.

4. All flywheels, gearing, cone and

cylinder friction drives, cams, pul-

leys, belts, chains, pinions, worm

gears, crank arms and slide blocks,

and, lo the extenl prescribed by tlie

compctent autbority, shafting (in-

clnding the journal ends) and other

transmission machinery also liable

to present danger to any person

Corn­

ing into contact with them when

Ihey are in motion, shall be so de­

signed or protected as to prevent

such danger. Controls also shall be

so designed or protected as to pre­

vent danger.

Article 3

1. The provisions of Article 2 do

not apply to machinery or dangerous

parts thereof specified in that Ar­

ticle which—

(a) are, hy virtue of their con-

struction, as safe as if they were

guarded by appropriate safety de-

vices; or

(b) are intended to be so installed

or placed that, by virtue of their in­

stallation or position, they are as

safe as if they were guarded by ap­

propriate safety devices.

2. The prohibition of the sale, hire,

transfer in any other manner or ex-

hibition of machinery provided for

in paragraphs 1 and 2 of Article 2

does not apply to machinery by rea­

son only of the machinery being so

designed that the requirements of

paragraphs 3 and 4 of that Article

are not fully complied with during

maintenance, lubrication, setting-up

and adjustment, if such operations

can be carried out in conformity

with accepted standards of safety.

3. The provisions of Article 2 do

som kommer i kontakt med dem när

de äro i rörelse, skola vara så kon­

struerade, nedsänkta eller skyddade

att sådana risker förebyggas.

4. Alla svänghjul, kuggväxlar, ko-

niska och cylindriska friktionsdrif-

ter, kammar, remskivor, remmar,

kedjor, drivhjul, snäckhjul, vevar­

mar och slider, samt, i den omfatt­

ning vederbörande myndighet före­

skriver, axelledningar (och deras än­

dar) samt andra transmissionsdelar,

som likaledes kunna antagas med­

föra skaderisker för en person som

kommer i kontakt med dem när de

äro i rörelse, skola vara så konstrue­

rade eller skyddade att sådana ris­

ker förebyggas. Reglerings- och kon­

trollorgan skola även vara så kon­

struerade eller skyddade att fara fö-

rebygges.

Artikel 3

1. Bestämmelserna i artikel 2 äro

icke tillämpliga på maskiner eller

farliga maskindelar, specificerade i

nämnda artikel, vilka

a) på grund av sin konstruktion

erbjuda lika stor säkerhet som om

de vore försedda med ändamålsenli­

ga skyddsanordningar;

b) äro avsedda att installeras eller

placeras så att de, på grund av sin

installation eller placering, erbjuda

lika stor säkerhet som om de vore

försedda med ändamålsenliga

skyddsanordningar.

2. Maskiner, vilka äro konstruera­

de på sådant sätt att bestämmelser­

na i artikel 2 mom. 3 och 4 icke kun­

na helt iakttagas vid underhåll,

smörj ning, uppsättning eller juste­

ring, skola icke på denna grund vara

underkastade i samma artikel stad­

gat förbud mot försäljning, uthyr­

ning, upplåtelse i annan form eller

utställning, under förutsättning att

nämnda arbeten kunna utföras i en­

lighet med godtagna säkerhetsföre­

skrifter.

3. Bestämmelserna i artikel 2 ut-

Kangl. Maj:ts proposition nr U år lOGi

not prohibit the sale or transfer in any other manner of machinery för storage, scrapping or reconditioning, but such machinery shall not be sold, hired, transferred in any other man­ ner or exhibited after storage or re­ conditioning unless protected in con- formity with the said provisions.

Article 4

The obligation to ensure compli- ance with the provisions of Article 2 shall rest on the vendor, the person letting out on Inre or transferring the machinery in any other manner, or the exhibitor and, where appro- priate under national laws or regula- tions, on their respective agents. This obligation shall rest on the ma- nufacturer when he sells machinery, lets it out on hire, transfers it in any other manner or exhibits it.

Artide 5

1. Any Member may provide for a temporary exemption from the pro­ visions of Article 2.

2. The duration of such temporary exemption, which shall in no case exceed three years from the coming into force of the Convention for the Member concerned, and any other conditions relating thereto, shall be prescribed by national laws or regu- lations or determined by other equally effective measures.

3. In the application of this Ar­ ticle the competent authority shall consult the most representative or­ ganisations of employers and wor- kers concerned and, as appropriate, manufacturers’ organisations.

Part III. Use

Artide 6

1. The use of machinery any dan- gerous part of which, including the point of operation, is without ap-

göra ej hinder för försäljning eller upplåtelse i annan form av maskiner till förvaring, skrotning eller repara­ tion, dock att dessa maskiner ej må säljas, uthyras, upplåtas i annan form eller utställas efter förvaring­ en eller reparationen, med mindre de uppfylla i nämnda bestämmelser stadgade krav.

Artikel 4

Skyldigheten att tillse att bestäm­ melserna i artikel 2 iakttagas skall åvila den som säljer, uthyr, i annan form upplåter eller utställer maski­ ner ävensom, där så befinnes fören­ ligt med den nationella lagstiftning­ en, företrädaren för denne. Tillver­ kare som säljer, uthyr, upplåter i annan form eller utställer maskiner skall ha enahanda skyldighet.

Artikel 5

1. Varje medlem äger göra tillfäl­ ligt undantag från bestämmelserna i artikel 2.

2. Varaktigheten av ävensom öv­ riga villkor för sådant tillfälligt undantag, vilket i intet fall må över­ skrida tre år räknat från ikraftträ­ dandet av konventionen i förhållan­ de till medlemmen i fråga, skola be­ stämmas genom den nationella lag­ stiftningen eller genom andra lika effektiva åtgärder.

3. För tillämpningen av denna ar­ tikel skall vederbörande myndighet samråda med berörda mest represen­ tativa arbetsgivar- och arbetstagar­ organisationer samt i förekommande fall med tillverkarnas organisatio­ ner.

Del III. Användning

Artikel 6

1. Användning av maskiner, på vilka någon farlig del, arbetszonen inbegripen, saknar ändamålsenliga

23

Kungl. Maj:ts proposition nr 14 år 1964

propriate guards shall be prohibitcd

hy national laws or regulations or

prevcnted hy other equally effective

measures: Provided tliat where tliis

prohibition cannot fully apply with-

out preventing the use of the ma-

chinery it shall apply to the extent

Ihat the use of the machinery per-

mits.

2. Machinery shall be so guarded

as to ensure that national regulations

and standards of occupational safety

and hygiene are not infringed.

Article 7

The obligation to ensure coinpli-

ance with the provisions of Article 6

shall rest on the employer.

Article 8

1. The provisions of Article 6 do

not apply to machinery or parts

thereof which, by virtue of their con-

struction, installation or position,

are as safe as if they were guarded

by appropriate safety devices.

2. The provisions of Article G and

Article 11 do not prevent the main-

tenance, lubrication, setting-up or

adjustment of machinery or parts

thereof carried out in conformity

with accepted standards of safety.

Article 9

1. Any Member may provide for

a temporary exemption from the

provisions of Article 6.

2. The duration of such temporary

exemption, which shall in no case

exceed three years from the coming

into force of the Convention for the

Member concerned, and any other

conditions relating thereto, shall be

prescribed by national laws or re­

gulations or determined by other

equally effective measures.

3. In the application of this Ar­

ticle the competent authority shall

skyddsanordningar, skall förbjudas

genom den nationella lagstiftningen

eller förhindras genom andra lika ef­

fektiva åtgärder. I fall där förbudet

icke kan helt upprätthållas utan att

maskinens användning hindras,

skall det dock fullt ut tillämpas i

den omfattning användningen av

maskinen tillåter.

2. Maskiner skola vara skyddade

på sådant sätt att nationella före­

skrifter och normer till skydd mot

olycksfall och ohälsa i arbete iaktta-

gas.

Artikel 7

Skyldigheten att tillse att bestäm­

melserna i artikel G iakttagas skall

åvila arbetsgivaren.

Artikel 8

1. Bestämmelserna i artikel 6 äro

icke tillämpliga på maskiner eller de­

lar därav, vilka på grund av sin kon­

struktion, installation eller placering

erbjuda lika stor säkerhet som om

de vore försedda med ändamålsenli­

ga skyddsanordningar.

2. Bestämmelserna i artiklarna 6

och 11 utgöra ej hinder för under­

håll, smörjning, uppsättning eller

justering av maskiner eller delar

därav, om dessa arbeten utföras i en­

lighet med godtagna säkerhetsföre­

skrifter.

Artikel 9

1. Varje medlem äger göra till­

fälligt undantag från bestämmelser­

na i artikel 6.

2. Varaktigheten av ävensom öv­

riga villkor för sådant tillfälligt

undantag, vilket i intet fall må över­

skrida tre år räknat från ikraftträ­

dandet av konventionen i förhållan­

de till medlemmen i fråga, skola be­

stämmas genom den nationella lag­

stiftningen eller genom andra lika

effektiva åtgärder.

3. För tillämpningen av denna ar­

tikel skall vederbörande myndighet

24

Kungi. Maj:ts proposition nr lb år 196b

consult the most representative or­

ganisations of employers and wor-

kers concerned.

Article 10

1. The employer shall take steps

to bring national laws or regulations

relating to the guarding of machin-

ery to the notice of workers and

shall instruct them, as and where

appropriate, regarding the dangers

arising and the precautions to be

observed in the use of machinery.

2. The employer shall establish

and maintain such environmental

conditions as not to endanger wor-

kers employed on machinery covered

by this Convention.

Artide 11

1. No worker shall use any ma­

chinery without the guards provided

being in position, nor shall any

worker be required to use any ma­

chinery without the guards provided

being in position.

2. No worker using machinery

shall make inoperative the guards

provided, nor shall such guards be

made inoperative on any machinery

to be used by any worker.

Artide 12

The ratification of this Convention

shall not affeet the rights of workers

under national social security or so­

cial insurance legislation.

Artide 13

The provisions of this Part of this

Convention relating to the obliga­

tions of employers and workers

shall, if and in so far as the com-

petent authority so determines, ap-

plv to self-employed workers.

samråda med berörda mest repre­

sentativa arbetsgivar- och arbetsta­

garorganisationer.

Artikel 10

1. Arbetsgivaren skall vidtaga åt­

gärder för att bringa den nationella

lagstiftningen angående maskin­

skydd till arbetstagarnas kännedom

och skall på lämpligt sätt upplysa

dem om de risker som äro förenade

med användandet av maskiner och

de försiktighetsmått som därvid sko­

la iakttagas.

2. Arbetsgivaren skall skapa och

upprätthålla sådana förhållanden på

arbetsplatsen, att de arbetstagare

som äro sysselsatta vid i denna kon­

vention avsedda maskiner ej utsät­

tas för fara.

Artikel 11

1. Ingen arbetstagare må använda

eu maskin utan att föreskrivna

skyddsanordningar äro anbragta.

Ingen arbetstagare må anmodas att

använda en maskin utan att före­

skrivna skyddsanordningar äro an­

bragta.

2. Ingen arbetstagare må sätta

skyddsanordningarna ur funktion

på den maskin han använder.

Skyddsanordningarna på en maskin

som är avsedd att användas av ar­

betstagare må ej sättas ur funktion.

Artikel 12

Ratifikation av denna konvention

skall ej inverka på arbetstagarnas

rättigheter enligt nationell lagstift­

ning rörande social trygghet eller so­

cialförsäkring.

Artikel 13

De bestämmelser i denna del av

konventionen som ha avseende på

arbetsgivares och arbetstagares skyl­

digheter skola, i den mån vederbö­

rande myndighet så bestämmer, till-

lämpas på självständiga yrkesut­

övare.

25

Kungl. Maj:ts proposition nr 14 är 1964

Article 14

The term “employer” for the pur­

pose of this Part of this Convention

includes, where appropriate under

national laws or regulations, a pre-

scribed agent of the employer.

Part IV. Measures of Application

Article 15

1. All necessary measures, inclu-

ding the provision of appropriate pe-

nalties, shall be taken to ensure the

effective enforcement of the provi­

sions of this Convention.

2. Each Member which ratifies this

Convention undertakes to provide

appropriate inspection services for

the purpose of supervising the ap-

plication of the provisions of the

Convention, or to satisfy itself that

appropriate inspection is carried out.

Article 16

Any national laws or regulations

giving effect to the provisions of this

Convention shall be made by the

competent authority after consulta-

tion with the most representative or­

ganisations of employers and work-

ers concerned and, as appropriate,

manufacturers’ organisations.

Part V. Scope

Article 17

1. The provisions of this Conven­

tion apply to all branches of eco-

nomic activity unless the Member

ratifying the Convention specifies a

more limited application by a dec-

laration appended to its ratification.

2. In cases where a declaration

specifying a more limited application

is made—

(a) the provisions of the Conven­

tion shall be applicable as a mini-

Artikel 14

Vid tillämpningen av denna del av

konventionen innefattar uttrycket

»arbetsgivare», där så befinnes lämp­

ligt enligt den nationella lagstift­

ningen, en av arbetsgivaren utsedd

representant.

Del IV. Tillämpningsåtgärder

Artikel 15

1. Alla erforderliga åtgärder, inbe­

gripet lämpliga straffrättsliga sank­

tioner, skola vidtagas för att säker­

ställa en effektiv tillämpning av be­

stämmelserna i denna konvention.

2. Varje medlem som ratificerar

denna konvention förbinder sig att

vidtaga lämpliga inspektionsåtgärder

för att kontrollera tillämpningen av

konventionens bestämmelser eller

ock förvissa sig om att vederbörlig

tillsyn på annat sätt utföres.

Artikel 16

De nationella lagstiftningsåtgärder

som avse att ge effekt åt bestämmel­

serna i denna konvention skola vid­

tagas av vederbörande myndighet ef­

ter samråd med berörda mest repre­

sentativa arbetsgivar- och arbetsta­

garorganisationer samt i förekom­

mande fall med tillverkarnas organi­

sationer.

Del V. Tillämpningsområde

Artikel 17

1. Bestämmelserna i denna kon­

vention äro tillämpliga på alla gre­

nar av näringslivet, såvida ej den

medlem som ratificerar konventio­

nen anger en mera begränsad till-

lämpning genom en till ratifikatio­

nen fogad förklaring.

2. I de fall där en förklaring anger

en mera begränsad tillämpning

a) skola bestämmelserna i kon­

ventionen i vart fall tillämpas på de

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 74 år 196b

mum to undertakings or branches

of economic activity in respect of

which the competent authority, after

consultation with the labour inspec-

tion services and with the most re­

presentative organisations of em-

ployers and workers concerned, de-

termines that machinery is exten-

sively used; the initiative for such

consultation can be taken by any

such organisation;

(b) the Member shall indicate in

its reports under article 22 of the

Constitution of the International La­

bour Organisation any progress

which may have been made with a

view towards wider application of

the provisions of this Convention.

3. Any Member which has made

a declaration in pursuance of para-

graph 1 of this Article may åt any

time cancel that declaration in whole

or in part by a subsequent declara­

tion.

Part VI. Final Provisions

Article 18

The formal ratifications of this

Convention shall be cominunicated

to the Director-General of the Inter­

national Labour Office for registra-

tion.

Article 19

1. This Convention shall be bind-

ing only upon those Members of the

International Labour Organisation

whose ratifications have been regis­

tered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve

months after the date on which the

ratifications of two Members have

been registered with the Director-

General.

3. Thereafter, this Convention

shall come into force för any Mem­

ber twelve months after the date on

which its ratification has been re­

gistered.

företag eller grenar av näringslivet,

inom vilka vederbörande myndighet

— efter samråd med yrkesinspektio­

nen och med berörda mest represen­

tativa arbetsgivar- och arbetstagaror­

ganisationer — finner att maskiner

användas i betydande omfattning;

initiativ till samråd kan tagas av en­

var av nämnda organisationer;

b) skall medlemmen i sina rappor­

ter enligt artikel 22 i Internationella

arbetsorganisationens stadga angiva

varje framsteg, som kan ha gjorts

med avseende på en vidare tillämp­

ning av bestämmelserna i denna kon­

vention.

3. Varje medlem som avgivit en

förklaring i enlighet med mom. 1 i

denna artikel kan när som helst, helt

eller delvis, upphäva förklaringen

genom en efterföljande förklaring.

Del VI. Slutbestämmelser

Artikel 18

De officiella ratifikationerna av

denna konvention skola delgivas In­

ternationella arbetsbyråns generaldi­

rektör och registreras av honom.

Artikel 19

1. Denna konvention är bindande

allenast för de medlemmar av Inter­

nationella arbetsorganisationen, vil­

kas ratifikationer registrerats av ge­

neraldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader

efter det två medlemmars ratifika­

tioner registrerats av generaldirektö­

ren.

3. Därefter träder denna konven­

tion i kraft för varje medlem tolv

månader efter den dag, då dess rati­

fikation registrerats.

27

Kungl. Maj. ts proposition nr I i år 1 00 't

Artide 20

1. A Member which kas ratified

Hus Convention may denouncc il

after Ihc expiration of ten years

from the date on which the Conven­

tion first comes into force, by an ad

communicated to the Director-Ge-

neral of the International Labour

Office for registration. Such denun-

ciation shall not take effeet until one

ycar after the date on which it is re­

gistered.

2. Each Member which has ratified

this Convention and which does not,

within the year following the expira­

tion of the period of ten years men-

tioned in the preceding paragraph,

exercise the right of denunciation

provided for in this Article, will be

bound for another period of ten

years and, thereafter, may denounce

this Convention åt the expiration of

each period of ten years under the

terms provided for in this Article.

Artide 21

1. The Director-General of the In­

ternational Labour Office shall noti-

fy all Members of the International

Labour Organisation of the registra­

tion of all ratifications and denun-

ciations communicated to him by the

Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of

the Organisation of the registration

of the second ratification communi­

cated to him, the Director-General

sliall draw the attention of the Mem­

bers of the Organisation to the date

upon which the Convention will

come into force.

Artide 22

The Director-General of the Inter­

national Labour Office shall com-

municate to the Secretary-General of

the United Nations for registration

in accordancc with article 102 of the

Charter of the United Nations full

partieulars of all ratifications and

aets of denunciation registered hy

Artikel 20

1. Varje medlem, som ratificerar

denna konvention, kan, sedan tio år

förflutit från den tidpunkt då kon­

ventionen först trädde i kraft, upp­

säga densamma genom skrivelse som

delgives Internationella arbetsbyråns

generaldirektör för registrering.

Uppsägningen träder icke i kraft

förrän ett år efter det den registre­

rats.

2. Varje medlem, som ratificerar

denna konvention och icke inom ett

år efter utgången av den i föregåen­

de moment nämnda tioårsperioden

gör bruk av den i denna artikel stad­

gade uppsägningsrätten, skall vara

bunden för en ny period av tio år

och kan därefter, med iakttagande

av de i denna artikel föreskrivna vill­

koren, uppsäga konventionen vid ut­

gången av varje följande tioårspe­

riod.

Artikel 21

1. Internationella arbetsbyråns ge­

neraldirektör skall underrätta samt­

liga medlemmar av Internationella

arbetsorganisationen om registre­

ringen av alla ratifikationer och upp­

sägningar, som delgivits honom av

organisationens medlemmar.

2. Då generaldirektören underrät­

tar organisationens medlemmar om

registreringen av den andra ratifika­

tionen i ordningen, som delgivits ho­

nom, har han att fästa medlemmar­

nas uppmärksamhet på den dag, då

konventionen kommer att träda i

kraft.

Artikel 22

Internationella arbetsbyråns gene­

raldirektör skall, för registrering

jämlikt artikel 102 av Förenta Na­

tionernas stadga, lämna Förenta Na­

tionernas generalsekreterare full­

ständiga upplysningar om varje ra­

tifikation och uppsägning, som av

honom registrerats i enlighet med

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 14 år 1964

him in accordance with the provi­

sions of the preceding Articles.

Article 23

Åt such times as it may consider

necessary the Governing Body of the

International Labour Office shall

present to the General Conference a

report on the working of this Con-

vention and shall examine the de-

sirability of placing on the agenda of

the Conference the question of its

revision in whole or in part.

Artide 24

1. Should the Conference adopt a

new Convention revising this Con-

vention in whole or in part, then, un-

less the new Convention otherwise

provides—

(a) the ratification by a Member

of the new revising Convention shall

ipso jure involve the hnmediate de-

nnnciation of this Convention, not-

withstanding the provisions of Ar­

ticle 20 above, if and when the new

revising Convention shall have come

into force;

(b) as from the date when the

new revising Convention comes into

force this Convention shall cease to

be open to ratification by the Mem-

bers.

2. This Convention shall in any

case remain in force in its actual

form and content for those Mem-

bers which have ratified it but have

not ratified the revising Convention.

Artide 25

The English and French versions

of the text of this Convention are

equally authoritative.

bestämmelserna i föregående artik­

lar.

Artikel 23

Närhelst Internationella arbetsby-

råns styrelse finner det erforderligt

skall styrelsen förelägga Internatio­

nella arbetsorganisationens allmän­

na konferens en redogörelse för kon­

ventionens tillämpning och taga un­

der övervägande, huruvida anled­

ning föreligger att på konferensens

dagordning uppföra frågan om dess

revision, helt eller delvis.

Artikel 24

1. Därest konferensen skulle an­

taga en ny konvention, innebärande

revision, helt eller delvis, av denna

konvention, och den nya konventio­

nen icke föreskriver annat,

a) skall en medlems ratifikation

av den nya, reviderade konventio­

nen, försåvitt denna trätt i kraft,

ipso jure medföra omedelbar upp­

sägning av förevarande konvention,

utan hinder av vad i artikel 20 ovan

stadgas;

b) skall från den dag, då den nya,

reviderade konventionen träder i

kraft, förevarande konvention icke

längre kunna ratificeras av medlem­

marna.

2. Förevarande konvention skall

likväl förbli gällande till form och

innehåll för de medlemmar, som ra­

tificerat densamma men icke ratifi­

cerat den nya, reviderade konventio­

nen.

Artikel 25

De engelska och franska texterna

till denna konvention skola äga lika

vitsord.

Kungl. Maj:ts proposition nr H år t9G'i

29

Bilaga B

(Översättning)

Recommcndation (No. 118) conceming

the Guarding of Machinery

The General Conference of the

International Labour Organisation,

Having been convened åt Gene-

va by the Governing Body of the

International Labour Office, and

having met in its Forty-seventh

Session on 5 June 1963, and

Having decided upon the adop­

tion of certain proposals with

regard to the prohibition of the

sale, hire and use of inadequately

guarded machinery, which is the

fourth iteni on the agenda of the

session, and

Having determined that these

proposals shall take the form of a

Recommendation supplementing

the Guarding of Machinery Con-

vention, 1963,

adopts this twenty-fifth day of June

of the year one thousand nine hun­

dred and sixty-three the following

Recommendation, which may be

cited as the Guarding of Machinery

Recommendation, 1963:

I. Manufacture, Sale, Hire, Transfer

in Any Other Manner and

Exhibition

1. (1) The manufacture, sale,

hire, and, to such extent as the com-

petent authority may determine, the

transfer in any other manner and

exhibition of specified types of ma­

chinery should be prohibited by

national laws or regulations or pre-

vented by other equally effective

measures when this machinery, as

defined in Artide 1 of the Guard­

ing of Machinery Convention, 1963,

Rekommendation (nr 118) angående

maskinskydd

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Interna­

tionella arbetsbyrån sammankal­

lats till Geneve och där samlats

den 5 juni 1963 till sitt fyrtiosjun­

de sammanträde,

och beslutat antaga vissa för­

slag angående förbud mot försälj­

ning, uthyrning och användning

av maskiner med otillfredsställan­

de skyddsanordningar, vilken frå­

ga utgör den fjärde punkten på

sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag

skola taga form av en rekommen­

dation avsedd att komplettera kon­

ventionen angående maskinskydd,

1963,

antager denna den tjugofemte dagen

i juni månad år nittonhundrasextio-

tre följande rekommendation, som

må benämnas rekommendation an­

gående maskinskydd, 1963.

I. Tillverkning, försäljning, uthyr­

ning, upplåtelse i annan form

samt utställning

1. 1) Tillverkning, försäljning, ut­

hyrning och, i den utsträckning som

vederbörande myndighet beslutar,

upplåtelse i annan form samt utställ­

ning av vissa typer av sådana maski­

ner som angivas i artikel 1 av kon­

ventionen angående maskinskydd,

1963, böra förbjudas genom den na­

tionella lagstiftningen eller förhind­

ras genom andra lika effektiva åt­

gärder, när dessa maskiner, förutom

Bihang till riksdagens protokoll 196i. 1 samt. Nr 14

30

Kungl. Maj:ts proposition nr I t är i 961

comprises, in addition to Ihe parts

specified in Article 2 thereof, dan-

gerous working parts (åt the point

of operation) which are without

appropriate guards.

(2) The provisions of subpara-

graph (1) of this Paragraph and of

Paragraph 2 should be considered in

the design of the machinery in

question.

(3) The types of machinery

referred to in subparagraph (1)

should be specified by national laws

or regulations or other equally ef-

fective measures.

2. In specifying the types of ma­

chinery covered by Paragraph 1 ac-

count should also be taken of the

following provisions:

(a) all working parts of ma­

chinery which, while in operation,

may produce flying particles should

be adequately guarded in such a

manner as to ensure the safety of

the operators;

(b) all parts of machinery which

are under dangerous electrical pres-

sure should be protected in such a

manner as to give complete protec-

tion to the workers;

(c) wherever possible, automatic

safeguards should protect persons

when machinery is being started, is

in operation or is being stopped;

(d) machinery should be so con-

structed as to exclude as far as

possible any dangers other than

those specified in this Paragraph to

which a person working on the ma-

chines may be exposed, taking ac-

count of the nature of the materials

or the type of danger.

3. (1) The provisions of Para­

graph 1 do not apply to machinery

or working parts thereof specified

in that Paragraph which—

(a) are, by virtue of their con-

struction, as safe as if they were

guarded by appropriate safety de-

vices; or

de delar som angivas i artikel 2 sag­

da konvention, bestå av arbetande

delar (arbetszonen) vilka sakna än­

damålsenliga skydd.

2) Hänsyn bör tagas till be­

stämmelserna i föregående stycke

och i mom. 2 redan vid konstruktion

av maskinerna.

3) De typer av maskiner som

avses i stycket 1) böra specificeras

genom den nationella lagstiftningen

eller andra lika effektiva åtgärder.

2. För specificeringen av de typer

av maskiner som avses i mom. 1 bör

bland annat följande iakttagas:

a) alla arbetande delar på en ma­

skin, vilka under arbetet kunna

åstadkomma kringflygande partik­

lar, böra vara lämpligt skyddade, så

att de erbjuda säkerhet för dem som

äro sysselsatta vid maskinen;

b) alla delar av en maskin, vilka

befinna sig under farlig elektrisk

spänning, böra skyddas på sådant

sätt att de ge arbetstagarna fullt

skydd;

c) där så är möjligt böra automa­

tiska säkerhetsanordningar erbjuda

skydd för person redan när maski­

nen startas, under det den användes

och när den stannar;

d) maskinerna böra vara så kon­

struerade att även de övriga risker,

för vilka de som äro sysselsatta vid

maskinerna kunna utsättas, men

som icke särskilt omnämnas i detta

moment, så långt möjligt elimineras,

med hänsyn tagen till materialets be­

skaffenhet och farans art.

3. 1) Bestämmelserna i mom. 1

äro icke tillämpliga på i momentet

angiven maskin eller del därav, vil­

ken

a) på grund av sin konstruktion

erbjuder lika stor säkerhet som om

den vore försedd med ändamålsenli­

ga skyddsanordningar; eller

31

Kungl. Maj. ts proposition nr 14 år 1064

( b) are intended to be so instal-

led or placed that, by virtue of their

installation or position, they are as

safe as it' they were guarded by ap-

propriate safety devices.

(2) The prohibition of the

inanufacture, sale, hire, transfer in

any other manner, or exhibition of

machinery provided for in Para-

graph 1 does not apply to machinery

by reason only of the machinery be-

ing so designed that the require-

ments of that Paragraph concerning

guarding are not fully complied with

during maintenance, lubrication,

setting-up and adjustment, if such

operations can be carried out in

conformity with accepted standards

of safety.

(3) The provisions of Para­

graph 1 do not prohibit the sale or

"transfer in any other manner of

machinery for storage, scrapping or

reconditioning, but such machinery

should not be sold, hired, transfer-

red in any other manner or ex-

hibited after storage or recondition­

ing unless protected in conformity

■with the said provisions.

4. The obligation to ensure com-

pliance with the provisions of Para­

graph 1 should rest on the manufac-

turer, the vendor, the person letting

out on hire or transferring the ma­

chinery in any other manner, or the

exhibitor, and, where appropriate

under national laws or regulations,

their respective agents.

5. (1) Any Member may provide

for a temporary exemption from the

provisions of Paragraph 1.

(2) The duration of such tem­

porary exemption, which should in

no case exceed three years, and

any other conditions relating there-

to, should be prescribed by national

laws or regulations or determined

by other equally effective measures.

(3) In the application of this

Paragraph the competent authority

b) är avsedd att installeras eller

placeras så att den, på grund av sin

installation eller placering, erbjuder

lika stor säkerhet som om den vore

försedd med ändamålsenliga skydds­

anordningar.

2) Maskiner, vilka äro kon­

struerade på sådant sätt att bestäm­

melserna i mom. 1 icke kunna helt

iakttagas vid underhåll, smörjning,

uppsättning eller justering, skola

icke på denna grund vara underkas­

tade i samma moment stadgat för­

bud mot tillverkning, försäljning, ut­

hyrning, upplåtelse i annan form el­

ler utställning, under förutsättning

att nämnda arbeten kunna utföras i

enlighet med godtagna säkerhetsfö­

reskrifter.

3) Bestämmelserna i mom. 1

utgöra ej hinder för försäljning eller

upplåtelse i annan form av maski­

ner till förvaring, skrotning eller re­

paration, dock att dessa maskiner

ej må säljas, uthyras, upplåtas i an­

nan form eller utställas efter förva­

ringen eller reparationen, med mind­

re de uppfylla i nämnda bestämmel­

ser stadgade krav.

4. Skyldigheten att tillse att be­

stämmelserna i mom. 1 iakttagas bör

åvila den som tillverkar, säljer, ut­

hyr, i annan form upplåter eller ut­

ställer maskiner ävensom, där så be-

finnes förenligt med den nationella

lagstiftningen, företrädaren för den­

ne.

5. 1) Varje medlem äger göra till­

fälligt undantag från bestämmelser­

na i mom. 1.

2) Varaktigheten av ävensom

övriga villkor för ett sådant tillfäl­

ligt undantag, vilket i intet fall bör

överskrida tre år, böra bestämmas

genom den nationella lagstiftningen

eller genom andra lika effektiva åt­

gärder.

3) För tillämpningen av detta

moment bör vederbörande myndig-

32

kungl. Maj:ts proposition nr H år 1961

should consult tlie most representa­

tive organisations of employers and

workers concerned and, as appro­

priate, manufacturers’ organisa­

tions.

6. Any operating instructions for

machinery should be based on safe

inethods of operation.

II. Use

7. (1) The use of machinery any

dangerous part of which, including

the point of operation, is without

appropriate guards should be pro-

hibited by national laws or regula-

tions or prevented by other equallv

effective measures: Provided that

where this prohibition cannot fully

apply without preventing the use of

the machinery it should apply to the

extent that the use of the machinery

permits.

(2) Machinery should be so

guarded as to ensure that national

regulations and standards of oc-

cupational safety and hygiene are

not infringed.

8. The obligation to ensure com-

pliance with the provisions of Para-

graph 7 should rest on the employer.

9. (1) The provisions of Para-

graph 7 do not apply to machinery

or parts thereof which, by virtue of

their construction, installation or

position, are as safe as if they were

guarded by appropriate safety de-

vices.

(2) The provisions of Para-

graph 7 and Paragraph 12 do not

prevent the maintenance, lubrica-

tion, setting-up or adjustment of

machinery or parts thereof carried

out in conformity with accepted

standards of safety.

10. (1) Any Member may pro­

vide for a temporary exemption from

the provisions of Paragraph 7.

(2) The duration of such

temporary exemption, which should

in no case exceed three years, and

het samråda med berörda mest re­

presentativa arbetsgivar- och arbets­

tagarorganisationer samt i förekom­

mande fall med tillverkarnas orga­

nisationer.

6. Säkerhetssynpunkter böra ligga

till grund för alla bruksanvisningar

rörande maskiner.

II. Användning

7. 1) Användning av maskiner,

på vilka någon farlig del, arbetszo-

nen inbegripen, saknar ändamålsen-

liga skyddsanordningar, bör förbju­

das genom den nationella lagstift­

ningen eller förhindras genom andra

lika effektiva åtgärder. I fall där för­

budet icke kan helt upprätthållas

utan att maskinens användning

hindras, bör det dock fullt ut tilläm­

pas i den omfattning användningen

av maskinen tillåter.

2) Maskiner böra vara skydda­

de på sådant sätt att nationella före­

skrifter och normer till skydd mot

olycksfall och ohälsa i arbete iaktta­

gas.

8. Skyldigheten att tillse att be­

stämmelserna i mom. 7 iakttagas

bör åvila arbetsgivaren.

9. 1) Bestämmelserna i mom. 7

äro icke tillämpliga på maskiner el­

ler delar därav, vilka på grund av

sin konstruktion, installation eller

placering erbjuda lika stor säkerhet

som om de vore försedda med ända­

målsenliga skyddsanordningar.

2) Bestämmelserna i mom. 7

och 12 utgöra ej hinder för under­

håll, smörjning, uppsättning eller

justering av maskiner eller delar

därav, om dessa arbeten utföras i en­

lighet med godtagna säkerhetsföre­

skrifter.

10. 1) Varje medlem äger göra

tillfälligt undantag från bestämmel­

serna i mom. 7.

2) Varaktigheten av ävensom

övriga villkor för sådant tillfälligt

undantag, vilket i intet fall bör över-

Kungl. Maj:ts proposition nr lb år 196b

33

uny other comlitions relating there-

to, should be prescribed lty national

laws or regulations or determined

by other ecjually effective measures.

(3) In the application of tliis

Paragraph the competent authority

should consult the most representa­

tive organisations of employers and

workers concerned.

11. (1) The employer should take

steps to bring national laws or regu­

lations relating to the guarding

of machinery to the notice of wor­

kers and should instruct them, as

and where appropriate, regarding

the dangers arising and the precau-

tions to be observed in the use of ma-

chinery.

(2) The employer should es-

tablish and maintain such environ-

mental conditions as not to endan-

ger workers employed on machinery

covered by this Recommendation.

12. (1) No worker should use

any machinery without the guards

provided being in position, nor

should any worker be required to

use any machinery without the

guards provided being in position.

(2) No worker using machi­

nery should make inoperative the

guards provided, nor should such

guards be made inoperative on any

machinery to be used by any worker.

13. The rights of workers under

national social security of social in-

surance legislation should not be

affected by the application of this

Recommendation.

14. The provisions of this part of

this Recommendation relating to the

obligations of employers and work­

ers should, it' and in so far as the

competent authority so determines,

be applied to self-employed work­

ers.

15. The term “employer” for the

skrida tre år, böra bestammas ge­

nom den nationella lagstiftningen el­

ler genom andra lika effektiva åt­

gärder.

3) För tillämpningen av delta

moment bör vederbörande myndig­

het samråda med berörda mest re­

presentativa arbetsgivar- och arbets­

tagarorganisationer.

11. 1) Arbetsgivaren bör vidtaga

åtgärder för att bringa den nationel­

la lagstiftningen angående maskin­

skydd till arbetstagarnas kännedom

samt bör på lämpligt sätt upplysa

dem om de risker som äro förenade

med användandet av maskiner och

de försiktighetsmått som därvid bö­

ra iakttagas.

2) Arbetsgivaren bör skapa

och upprätthålla sådana förhållan­

den på arbetsplatsen, att de arbets­

tagare som äro sysselsatta vid i den­

na rekommendation avsedda maski­

ner ej utsättas för fara.

12. 1) Ingen arbetstagare bör an­

vända en maskin utan att föreskriv­

na skyddsanordningar äro anbragta.

Ingen arbetstagare bör anmodas att

använda en maskin utan att före­

skrivna skyddsanordningar äro an­

bragta.

2) Ingen arbetstagare bör sät­

ta skyddsanordningarna ur funktion

på den maskin han använder.

Skyddsanordningarna på en maskin

som är avsedd att användas av ar­

betstagare böra ej sättas ur funk­

tion.

13. Tillämpningen av denna re­

kommendation bör ej inverka på ar­

betstagarnas rättigheter enligt natio­

nell lagstiftning rörande social

trygghet eller socialförsäkring.

14. De bestämmelser i denna del

av rekommendationen som ha avse­

ende på arbetsgivares och arbetsta­

gares skyldigheter böra, i den mån

vederbörande myndighet så bestäm­

mer, tillämpas på självständiga yr­

kesutövare.

15. Vid tillämpningen av denna del

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 74 år 7.964

purpose of this part of this Recom-

mendation includes, where appro-

priate under national laws and regu-

lations, a prescribed agent of the

employer.

III. Scope

16. This Recommendation applies

to all branches of economic activity.

IV. Miscellaneous Provisions

17. (1) All necessary measures

should be taken to ensure the ef-

fective enforcement of the provisions

of this Recommendation. Such

measures should include the fullest

possible detailed specification of the

means by which machinery or cer-

tain types thereof mav be regarded

as appropriately guarded, provision

for effective inspection and provi­

sion for appropriate penalties.

(2) Each Member should

provide appropriate inspection servi­

ces for the purpose of supervising

the application of this Recommen­

dation, or satisfy itself that appro­

priate inspection is carried out.

18. (1) Members exporting or

importing machinery should enter

into bilateral or multilateral ar-

rangements provning for mutual

consultation and co-operation con-

cerning the application of the

Guarding of Machinery Convention,

1963, and this Recommendation in

respect of transactions having an

international character for the sale

or hire of machinery.

(2) Such arrangements should

provide, in particular, for uniformi-

ty in occupational safety and hy-

giene standards relating to ma­

chinery.

(3) In making such arrange­

ments, Members should have regard

to the relevant Model Codes of Safety

av rekommendationen innefattar ut­

trycket »arbetsgivare», där så befin-

nes lämpligt enligt den nationella

lagstiftningen, eu av arbetsgivaren

utsedd representant.

III. Tillämpningsområde

16. Denna rekommendation äger

tillämpning på alla grenar av nä­

ringslivet.

IV. Övriga bestämmelser

17. 1) Alla erforderliga åtgärder

böra vidtagas för att säkerställa en

effektiv tillämpning av bestämmel­

serna i denna rekommendation. Så­

dana åtgärder böra innefatta så ut­

förliga detalj uppgifter som möjligt

om hur maskinerna eller vissa typer

av maskiner skola kunna bedömas

som ändamålsenligt skyddade samt

bestämmelser om effektiv tillsyn och

om lämpliga straffrättsliga sanktio­

ner.

2) Varje meiilem bör vidtaga

lämpliga inspektionsåtgärder för att

kontrollera tillämpningen av denna

rekommendation eller ock förvissa

sig om att vederbörlig tillsyn på an­

nat sätt utföres.

18. 1) Medlemmar som exportera

eller importera maskiner böra ingå

bilaterala eller multilaterala avtal

om ömsesidigt samråd och samarbe­

te för tillämpningen av konventio­

nen angående maskinskydd, 1963,

ävensom av denna rekommendation

på internationella transaktioner rö­

rande försäljning eller uthyrning av

maskiner.

2) Sådana avtal böra särskilt

syfta till enhetliga säkerhetsföre­

skrifter och yrkeshygieniska normer

i fråga om maskiner.

3) Medlemmarna böra vid så­

dana avtal taga hänsyn till tillämp­

liga typreglementen rörande säker-

35

Kungl. Maj:ts proposition nr U år 1961

Regulations and Codes of Practicc

published from timc to time by the

International Labour Office, and to

the appropriate standards of inter-

national organisations for stand-

ardisation.

19. National laws or regulations

giving effect to the provisions of

this Recommendation should be

made by the competent authority

after consultation with the most

representative organisations of em-

ployers and workers concerned and,

as appropriate, manufacturers’ or­

ganisations.

het och till samlingar av praktiska

direktiv, vilka tid efter annan pub­

liceras av Internationella arbetsby-

rån, samt till lämpliga, av interna­

tionella standardiseringsorganisatio-

ner fastställda normer.

19. De nationella lagstiftningsåt­

gärder som avse att ge effekt åt be­

stämmelserna i denna rekommenda­

tion böra vidtagas av vederbörande

myndighet efter samråd med berör­

da mest representativa arbetsgivar-

och arbetstagarorganisationer samt,

där så är lämpligt, med tillverkar­

nas organisationer.

36

Kungl. Maj. ts proposition nr U år 1964

Bilaga C

(Översättning)

Recommendation (No. 119) conccrning

Termination of Employment åt the

Initiative of the Employer

The General Conference of the

International Labour Organisation,

Having been convened by the

Governing Body of the Interna­

tional Labour Office, and having

met in its Forty-seventh Session

on 5 June 1963, and

Having decided upon the adop­

tion of certain proposals with re-

gard to termination of employ­

ment åt the initiative of the em­

ployer, which is the fifth item on

the agenda of the session, and

Having determined that these

proposals shall take the form of a

Recommendation,

adopts this twenty-sixth day of June

of the year one thousand nine hun­

dred and sixty-three the following

Recommendation, which may be

cited as the Termination of Em­

ployment Recommendation, 1963:

I. Methods of Implementation

1. Effect may be given to this

Recommendation through national

laws or regulations, collective agree-

ments, works rules, arbitration

awards, or court decisions or in

such other manner consistent with

national practice as may be appro-

priate under national conditions.

II. Standards of General Application

2. (1) Termination of employ­

ment should not take place unless

Rekommendation (nr 119) angående

uppsägning av anställningsavtal på

arbetsgivarens initiativ

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Interna­

tionella arbetsbyrån sammankal­

lats till Geneve och där samlats

den 5 juni 1963 till sitt fyrtiosjun­

de sammanträde,

och beslutat antaga vissa för­

slag angående uppsägning av an­

ställningsavtal på arbetsgivarens

initiativ, vilken fråga utgör den

femte punkten på sammanträdets

dagordning,

samt beslutat att dessa förslag

skola taga form av en rekommen­

dation,

antager denna den tjugosjätte dagen

i juni månad år nittonhundrasextio-

tre följande rekommendation, vilken

må benämnas rekommendation an­

gående uppsägning av anställnings­

avtal, 1963.

I. Tillämpningsmetoder

1. Denna rekommendation må

bringas i tillämpning genom natio­

nell lagstiftning, kollektivavtal, in­

terna reglementen och föreskrifter

inom företagen, skiljedom eller be­

slut av dömande myndighet eller på

annat sätt som är förenligt med na­

tionell praxis och som må anses

lämpligt med beaktande av förhål­

landena i varje enskilt land.

II. Allmänna tillämpningsnormer

2. 1) Anställningsavtal bör icke

uppsägas utan att det för sådan upp-

37

Knngl. Mnj:ts proposition nr l'i år

there is a valid reason för such ter-

inination connected with the capaci-

ty or conduct of the worker or based

on the operational requirements of

the undertaking, establishment or

service.

(2) The definition or interpre­

tation of such valid reason should

be left to the methods of implemen-

tation set out in Paragraph 1.

3. The following, inter alia, should

not constitute valid reasons for ter-

mination of employment:

(a) union membership or partici-

pation in union activities outside

working hours or, with the consent

of the employer, within working

hours;

(b) seeking office as, or acting or

having acted in the capacity of, a

workers’ representative;

(c) the filing in good faith of a

complaint or the participation in a

proceeding against an employer in-

volving alleged violation of laws or

regulations; or

(d)

race, colour, sex, marital

status, religion, political opinion,

national extraction or social origin.

4. A worker who feels that his

employment has been unjustifiably

terminated should be entitled, un-

less the matter has been satisfactori-

ly determined through such proce-

dures within the undertaking, es­

tablishment or service, as may exist

or be established consistent with this

Recommendation, to appeal, within

a resasonable time, against that

termination with the assistance,

where the worker so requests, of a

person representing him to a body

established under a collective agree-

ment or to a neutral body such as a

court, an arbitrator, an arbitration

committee or a similar body.

5. (1) The bodies referred to in

Paragraph 4 should be empowrered

sägning föreligger ett giltigt skäl,

som sammanhänger med arbetsta­

garens duglighet eller uppförande

eller som har sin grund i hänsyn till

arbetets behöriga gång inom veder­

börande företag, anläggning eller

verksamhet.

2) Innebörden i begreppet gil­

tigt skäl bör fastställas i den ord­

ning som angives i mom. 1.

3. Såsom giltigt skäl för uppsäg­

ning av anställningsavtal bör icke

anses bl. a.

a) medlemskap i facklig samman­

slutning eller deltagande i facklig

verksamhet utanför arbetstiden el­

ler, med arbetsgivarens medgivande,

under arbetstiden;

b) den omständigheten att någon

ämnar uppträda, uppträder eller har

uppträtt såsom ombud för arbetsta­

garna ;

c) den omständigheten att någon

i god tro ingivit klagomål eller del­

tagit i rättsligt förfarande mot en ar­

betsgivare med påstående om lag­

överträdelse;

d) ras, hudfärg, kön, civilstånd,

religion, politisk uppfattning, natio­

nell härstamning eller socialt ur­

sprung.

4. Arbetstagare, som anser sig ha

blivit obehörigen uppsagd bör äga

rätt att — såvida icke frågan blivit

tillfredsställande löst genom ett för­

farande som inom företaget, anlägg­

ningen eller verksamheten redan må

finnas eller hava fastställts i enlig­

het med denna rekommendation —

inom rimlig tid och, om han så på­

fordrar, med bistånd av ett ombud

överklaga uppsägningsbeslutet inför

ett organ som upprättats enligt be­

stämmelser i kollektivavtal eller in­

för en opartisk instans såsom dom­

stol, skiljedomare, skiljenämnd eller

liknande organ.

5. 1) Organ som i mom. 4 sägs,

bör äga pröva för uppsägningen åbe-

38

Kungl. Maj. ts proposition nr 14 år 1964

to examine the reasons given for the

termination of employment and the

other circumstances relating to the

case and to render a decision on the

justification of the termination.

(2) Subparagraph (1) should

not be construed as implying that

the neutral body should be empow-

ered to intervene in the determina-

tion of the size of the work force of

the undertaking, establishment or

service.

6. The bodies referred to in Para-

graph 4 should be empowered, if

they find that the termination of

employment was unjustified, to

order that the worker concerned,

unless reinstated, where appropriate

with payment of unpaid wages,

should be paid adequate compensa-

tion, or afforded such other relief

as may be determined under the

methods of implementation set out

in Paragraph 1, or granted such

compensation and other relief as

may be so determined.

7. (1) A worker whose employ­

ment is to be terminated should be

entitled to a reasonable period of

notice or compensation in lieu

thereof.

(2) During the period of no­

tice the worker should, as far as

practicable, be entitled to a reason­

able amount of time off without loss

in pay in order to seek other employ­

ment.

8. (1) The worker whose employ­

ment has been terminated should

be entitled to receive, on request, åt

the time of the termination, a certifi-

cate from the employer specifying

the dates of his engagement and

termination and the type or types of

work on which he was employed.

(2) Nothing unfavourable to

the worker should be inserted in

such certificate.

9. Some form of income protec-

tion should be provided for workers

ropade skäl och övriga omständighe­

ter samt uttala sig om det berättiga­

de i uppsägningen.

2) Föregående stycke bör ej

tolkas såsom innebärande att det

opartiska organet äger bestämma

angående storleken av företagets, an­

läggningens eller verksamhetens ar­

betsstyrka.

6. Skulle organ som i mom. 4 sägs

finna, att uppsägningen var ogrun­

dad, böra de äga föreskriva, att ve­

derbörande arbetstagare, såvida han

ej återinsättes i arbete med rätt att i

förekommande fall uppbära innehål­

len lön, skall erhålla antingen ett

lämpligt skadestånd eller annan

form av ersättning eller ock både

skadestånd och annan ersättning,

allt enligt grunder som fastställts i

den i mom. 1 angivna ordningen.

7. 1) Arbetstagare som blir före­

mål för uppsägning bör åtnjuta skä­

lig uppsägningstid eller, om uppsäg­

ningstid ej tillämpas, skälig ekono­

misk gottgörelse.

2) Under uppsägningstiden bör

arbetstagaren, i den utsträckning

som är möjlig, ha rätt till skälig le­

dighet utan löneavdrag för att söka

annan anställning.

8. 1) Arbetstagare som blivit upp­

sagd bör ha rätt att vid uppsägnings-

tillfället på begäran utfå ett av ar­

betsgivaren utfärdat intyg med upp­

gift om de tidpunkter då han till­

trädde respektive slutade sin anställ­

ning samt om arten av de arbets­

uppgifter med vilka han varit sys­

selsatt.

2) Intyg som under 1) avses

bör icke innehålla något för arbets­

tagaren ofördelaktigt.

9. Arbetstagare som blivit upp­

sagd bör tillförsäkras någon form av

39

Kungl. Maj.ts proposition nr H är

whose employment hus been termi-

nated; such protection may includc

unemployment insurance or othcr

forms of social security, or sever-

ance allowance or other types of

separation benefits paid for by the

employer, or a combination of

benefits, depending upon national

laws or regulations, collective agree-

ments and the personnel policy of

the employer.

10. The question whether em-

ployers should consult with workers’

representatives before a final deci-

sion is taken on individual cases of

termination of employment should

be left to the methods of implemen-

lation set out in Paragraph 1.

11. (1) In case of dismissal for

serious misconduct, a period of no-

tice or compensation in lieu thereof

need not be required, and the sev-

erance allowance or other types of

separation benefits paid for by the

employer, where applicable, may be

withheld.

(2) Dismissal for serious

misconduct should take place onlv

in cases where the employer cannot

in good faith be expected to take

any other course.

(3) An employer should be

deemed to have waived his right to

dismiss for serious misconduct if

such action has not been taken

within a reasonable time after he

lias become aware of the serious

misconduct.

(4) A worker should be

deemed to have waived his right to

appeal against dismissal for serious

misconduct if he has not appealed

within a reasonable time after he

has been notified of the dismissal.

(5) Before a decision to dis­

miss a worker for serious miscon­

duct becomes finally effective, the

worker should be given an oppor-

tunity to state his case promptly,

with the assistance where appropri-

ate of a person representing him.

skydd mot inkomstbortfall; sådant

skydd må bestå av arbetslöshetsför­

säkring eller annan form av social

trygghet eller avgångsvederlag eller

liknande av arbetsgivaren utgivna

förmåner eller en kombination av

förmåner enligt nationell lagstift­

ning, kollektivavtal eller arbetsgiva­

rens personalpolitik.

10. Frågan huruvida arbetsgivar­

na böra samråda med arbetstagarnas

representanter innan slutligt beslut

fattas rörande enskilda uppsägning­

ar bör regleras i den ordning som

angives i mom. 1.

11. 1) Uppsägning på grund av

allvarlig misskötsel må ske utan var­

sel eller ersättning därför, och sådan

misskötsel må föranleda att avgångs­

vederlag eller liknande av arbetsgi­

varen utgivna förmåner ej beviljas.

2) Uppsägning på grund av

allvarlig misskötsel bör endast ske,

då det är förenligt med god sed i ar­

betsförhållanden.

3) Arbetsgivaren skall anses

ha försuttit sin rätt till uppsägning

på grund av allvarlig misskötsel, om

uppsägningen ej skett inom rimlig

tid efter det han erhöll kännedom

om att allvarlig misskötsel förekom­

mit.

4) Arbetstagaren skall anses

ha försuttit sin rätt att överklaga be­

slut om uppsägning på grund av all­

varlig misskötsel, om han ej över­

klagat beslutet inom rimlig tid efter

det han erhöll kännedom om detsam­

ma.

5) Innan beslut om uppsäg­

ning av en arbetstagare på grund av

allvarlig misskötsel slutgiltigt träder

i kraft, bör arbetstagaren få tillfälle

att utan dröjsmål förklara sig, i fö­

rekommande fall med bistånd av en

person som företräder honom.

40

Kungl. Maj. ts proposition nr H år 1961

(6) In the implementation of

this Paragraph the definition or

interpretation of “serious miscon-

duct” as well as the determination

of “reasonable time” should be left

to the methods of implementation

set out in Paragraph 1.

III. Supplementary Provisions con-

cerning Reduction of the

Work Force

12. Positive steps should be taken

by all parties concerned to avert or

minimise as far as possible reduc-

tions of the work force by the adop­

tion of appropriate measures, with-

out prejudice to the efficient opera­

tion of the undertaking, establish-

ment or service.

13. (1) When a reduction of the

work force is contemplated, con-

sultation with worlcers’ representa­

tives should take place as early as

possible on all appropriate ques-

tions.

(2) The questions on which

consultation should take place

might include measures to avoid

the reduction of the work force,

restriction of overtime, training and

retraining, transfers between de-

partments, spreading termination of

employment over a certain period,

measures for minimising the effects

of the reduction on the workers con­

cerned, and the selection of workers

to be affected by the reduction.

(3) As and when consultation

takes place, both parties should bear

in mind that there may be public

authorities which might assist the

parties in such consultation.

14. If a proposed reduction of the

work force is on such a scale as to

have a significant hearing on the

manpower situation of a given area

or branch of economic activity, the

employer should notify the com-

6) I och för tillämpningen av

detta mom. bör definition eller tolk­

ning av begreppet »allvarlig missköt-

sel» ävensom bestämning av begrep­

pet »rimlig tid» regleras i de tillämp-

ningsmetoder som angivas i mom. 1.

III. Särskilda bestämmelser rörande

minskning av arbetsstyrkan

12. Alla berörda parter böra på

lämpligt sätt vidtaga positiva åtgär­

der för att i möjligaste mån avvärja

eller begränsa en minskning av ar­

betsstyrkan utan att företagets ef­

fektiva drift därigenom lider av­

bräck.

13. 1) När en minskning av ar­

betsstyrkan överväges bör samråd

med arbetstagarnas representanter

äga rum så snart som möjligt röran­

de alla därmed sammanhängande

frågor.

2) De frågor som böra göras

till föremål för samråd torde böra

innefatta åtgärder för undvikande av

minskning av arbetsstyrkan, be­

gränsning av övertid, utbildning och

omskolning, överflyttningar mellan

olika avdelningar, spridning av upp­

sägningar över en viss tidrymd, åt­

gärder för att nedbringa verkningar­

na av arbetsstyrkans minskning för

berörda arbetstagare samt urvalet av

de arbetstagare som skola drabbas

av minskningen.

3) Då samråd inledes, böra bå­

da parter hålla i minnet att det kan

finnas offentliga myndigheter som

eventuellt kunna vara dem behjälp­

liga vid sådant samråd.

14. Om en tilltänkt minskning av

arbetsstyrkan är av sådan omfatt­

ning att den kan få avsevärda åter­

verkningar på arbetsmarknadssitua­

tionen inom ett visst område eller

inom en viss gren av näringslivet,

11

Kungl. Maj.ts proposition nr 14 dr 1964

petent public authorities in advanee

of any such reduction.

15. (1) The selection of workers

to be affected by a reduction of the

work force should be made accord-

ing to precise criteria, which it is

desirable should be established

wherever possible in advanee, and

which give due weight both to the

interests of the undertaking, estab-

iishment or service and to the inter­

ests of the workers.

(2) These criteria may in-

clude—

(a) need för the efficient

operation of the undertaking, estab-

lishment or service;

(b) ability, experience, skill

and occupational qualifications of

individual workers;

(c) length of service;

(d) age;

(e) family situation; or

(f) such other criteria as may

be appropriate under national con-

ditions,

the order and relative weight of the

above criteria being left to national

customs and practice.

16. (1) Workers whose employ-

ment has been terminated owing to

a reduction of the work force should

be given priority of re-engagement,

to the extent possible, by the em-

ployer when he again engages %vor-

kers.

(2) Such priority of re-en­

gagement may be limited to a speci-

fied period of tirne; where appro­

priate, the question of the retention

of seniority rights should be deter-

mined in accordance with national

laws or regulations, collective agree-

ments or other appropriate national

practices.

(3) Re-engagement should be

effeeted on the basis of the prin-

ciples set out in Paragraph 15.

bör arbetsgivaren underrätta veder­

börande myndigheter innan åtgär­

den genomföres.

15. 1) Urvalet av de arbetstagare,

som skola drabbas av en minskning

av arbetsstyrkan bör ske i enlighet

med noga bestämda kriterier, vilka

om möjligt böra fastställas i förväg

med vederbörligt hänsynstagande

till såväl företagets, anläggningens

eller verksamhetens som arbetsta­

garnas intressen.

2) Dessa kriterier böra inne­

fatta

a) behovet av att säkerställa

företagets, anläggningens eller verk­

samhetens effektiva drift;

b) den enskilde arbetstagarens

förmåga, erfarenhet, skicklighet och

yrkesmässiga kvalifikationer;

c)

anställningstidens längd;

d) ålder;

e) familjeförhållanden; eller

f) varje annat kriterium som

må befinnas lämpligt med hänsyn

till de särskilda förhållandena i var­

je enskilt land.

Ovannämnda kriteriers inbördes

ordning och relativa vikt böra be­

stämmas av nationell sedvana och

praxis.

16. 1) Arbetstagare som blivit

uppsagda på grund av minskning av

arbetsstyrkan böra av arbetsgivaren

givas företräde till återanställning

när denne på nytt anställer arbets­

kraft.

2) Sådant företräde till åter­

anställning bör begränsas till en be­

stämd tidsperiod; när anledning där­

till förekommer bör frågan om bibe­

hållande av anciennitetsrätt avgöras

enligt nationell lagstiftning, kollek­

tivavtal eller annan lämplig nationell

praxis.

3) Återanställning bör ske på

grundval av de principer som angi­

vas i mom. 15.

42

Kungl. Maj. ts proposition nr lrt år 1964-

(4) The rate of wages of re-

engaged workers should not be

adversely affected as a result of

the interruption of their employ-

ment, regard being had to differen-

ces belween their previous occupa-

tion and the occupation in which

they are re-engaged and to any in-

tervening changes in the structure

of wages in the undertaking, estab-

lishment or service.

17. There should be full utilisa-

tion of national employment agen-

cies or other appropriate agencies

to ensure, to the extent possible,

that workers whose employment has

been terminated as a result of a

reduction of the work force are

placed in alternative employment

without delay.

IV. Scope

18. This Recommendation applies

to all branches of economic activity

and all categories of wrorkers: Pro­

vided that the following may be ex-

cluded from its scope:

(a) workers engaged för a speci-

fied period of time or a specified

task in cases in wrhich, owing to the

nature of the work to be effected,

the employment relationship cannot

be of indeterminate duration;

(b) workers serving a period of

probation determined in advance

and of reasonable duration;

(c) workers engaged on a casual

basis for a short period; and

(d) public servants engaged in

the administration of the State to

the extent only that constitutional

provisions preclude the application

to them of one or more provisions of

this Recommendation.

19. In accordance with the prin-

ciple set forth in artide 19, para-

graph 8. of the Constitution of the

International Labour Organisation,

this Recommendation does not

4) Återanställda arbetstagares

lönesatser böra icke menligt påver­

kas av avbrottet i anställningen;

dock bör hänsyn tagas till olikheter

mellan deras tidigare sysselsättning

och den sysselsättning i vilken de

återanställas ävensom till inträffade

förändringar i lönestrukturen inom

företaget, anläggningen eller verk­

samheten.

17. De statliga arbetsförmedlings­

organen eller andra lämpliga organ

böra till fullo utnyttjas för att i

största möjliga utsträckning säker­

ställa att arbetstagare vilka blivit

uppsagda till följd av minskning av-

arbetsstyrkan utan dröjsmål erhålla

annat arbete.

IV. Tillämpningsområde

18. Denna rekommendation äger

tillämpning på alla grenar av nä­

ringslivet och på alla kategorier av

arbetstagare; dock att från dess till-

lämpning må undantagas

a) arbetstagare som anställts för

bestämd tid eller för en bestämd ar­

betsuppgift, då på grund av arbetets

natur anställningsförhållandet icke

kan vara av obestämd varaktighet;

b) arbetstagare som fullgöra eu

prövotid, såframt denna bestämts på

förhand och är av rimlig varaktig­

het;

c) arbetstagare som anställts till­

fälligt för en kortare period;

d) tjänstemän i den statliga för­

valtningen, dock endast i den om­

fattning som konstitutionella före­

skrifter utesluta dem från tillämp­

ningen av en eller flera av bestäm­

melserna i denna rekommendation.

19. I enlighet med den i artikel 19

mom. 8 av Internationella arbetsor­

ganisationens stadga angivna princi­

pen skall denna rekommendation ic­

ke inverka på någon bestämmelse

43

Kungl. Maj. ts proposition nr 1b år 196b

affect any provisions more favour-

able to the workers concerned than

those contained herein.

20. This Recommendation should

be considered as having been im-

plemented in respect of workers

whose conditions of employment are

governed by special laws or regula-

tions where those laws or regula-

tions provide för such workers con­

ditions which, in their entirety, are

åt least as favourable as the totality

of those provided in this Recom-

mendation.

som är fördelaktigare för vederbö­

rande arbetstagare än de i rekom­

mendationen intagna bestämmelser­

na.

20. Denna rekommendation skall

anses ha trätt i tillämpning beträf­

fande arbetstagare, vilkas arbetsvill­

kor regleras i speciell lagstiftning,

såframt denna lagstiftning innehål­

ler villkor som i sin helhet äro minst

lika förmånliga som samtliga i den­

na rekommendation förekommande

bestämmelser.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr H år 196't

Bilaga D

Resolutioner

I. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa all­

männa konferenssammanträde av frågan om hygieniska förhål­

landen inom handel och på kontor.

II. Resolution angående förebyggande av olycksfall i arbetet och yr­

kessjukdomar.

III. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa all­

männa konferenssammanträde av frågan om förmåner vid olycks­

fall i arbetet samt vid yrkessjukdom.

IV. Resolution angående antagande av budget för 46 :e budgetåret

(1964) samt fördelning av utgifterna för samma budgetår på med­

lemsstaterna.

V. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens bidrag

till Internationella arbetsbyråns tjänstepensionsfond avseende år

1964.

VI. Resolution angående förordnande av styrelse för Internationella

arbetsbyråns personalpensionskommitté och Internationella ar­

betsbyråns tjänstepensionskassa (Förenta Nationernas gemen­

samma tjänstepensionsfond).

VII. Resolution angående förordnande av ledamöter i Internationella

arbetsorganisationens administrativa domstol.

VIII—IX. Resolutioner angående ändring av vissa artiklar i finansreglemen­

tet.

X. Resolution angående fastställande av Algeriets bidrag till Inter­

nationella arbetsorganisationens budget.

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 631150