Prop. 1964:167

('angående godkännande av fiskerikonvention',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 196b

1

Nr 167

■ >>,/. •;*

i

V.inW.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av fiskerikonvention; given Stockholms slott den 2 b september 196b.

. i

‘ ' i i ■ • ■/ '

^■

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 12 regeringsformen, föreslå riksdagen att godkänna en den 9 mars 1964 i London dagtecknad fiskerikonvention.

n-Vmmå

\

-r> -ju ^Aimu-.niVAWo obuoaum. jMiabrnn»

fiAhU)

v.'! 'naWniin

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro

i

,.s, enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

-

Torsten Nilsson

<!.: rf!!.:>ririi.r:i t .^ir; (Oinoarr.ari i ' • >.>•!

n r->

n)'i (jiif. i".!, rån Wi v."•-.•uou^oivlu . i- bil”! : »>i

!,■/ »liaiNdid ili igiljöm bi» -n^irn; i-. .;:-j;uc!;r>o!> m/. i ii*>?a rr;-

'■»] > *, t;}

l

i; • !i,-‘ ,]')•//• ' 'f,;v | h :r • > - iMUfbI ^; f 11 *

M

1

. u'•

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föx-eslås, att riksdagen godkänner en i London den 9 mars 1964 dagtecknad fiskerikonvention, vilken konvention undertecknats av Sverige den 8 april 1964. Konventionen rör huvudsakligen spörsmålet om inrättande av fiskezoner.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Sr 167

2

Knngl. Maj.ts proposition nr 167 år 196b

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stock­

holms slott den 24 september 196b.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Skoglund, Edenman,

Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

ministern för utrikes ärendena fråga angående godkännande av en i London

den 9 mars 196b dagtecknad fiskerikonvention och anför därvid följande.

Sedan Storbritannien den 25 april 1963 uppsagt 1882 års konvention om

fiskeriordningen i Nordsjön, till vilken Sverige av skäl som senare skall

angivas ej varit anslutet, inbjöd brittiska regeringen samtliga sju medlem­

mar av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och samtliga sex

medlemmar av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) samt Irland,

Island och Spanien till en fiskerikonferens. I inbjudningen framhölls att

Storbritannien med hänsyn till de inskränkningar av det öppna havet, vil­

ka till följd av utvidgningen av fiskegränserna ägt rum under senare år,

särskilt i Nordostatlanten, ej längre ansåg det möjligt att bibehålla sin

traditionella 3-mils fiskegräns och att det var i syfte att söka nå fram till

en lösning av gemensamma fiskeriproblem på europeisk basis, som fiskeri-

konferensen utlysts.

EFTA :s ministerråd välkomnade vid sitt möte den 9—11 maj 1963 i

Lissabon den brittiska regeringens initiativ, och i förberedande syfte av­

hölls i juni månad ett expertmöte inom ramen för EFTA.

Konferensen, som med deltagande av samtliga sexton inbjudna stater

ägde rum i London i tre mötesomgångar tiden 3 december 1963—2 mars

1964 hade på dagordningen fyra punkter: fiskets frihet och tillträde till

fiskeområden (inbegripet frågan om fiskegränser), tillträde till mark­

nader, fiskeövervakning samt övriga frågor, varvid spörsmålet om fiske­

gränserna kom att ägnas särskild uppmärksamhet. Med hänsyn till kon­

ferensens resultat kom dessa dagordningspunkter att återspeglas i föl­

jande huvudämnen: 1. fiskegränserna, 2. handeln med fisk och fiskepro­

dukter, 3. fiskeövervakning och 4. bevarandet av fiskebeståndet. Beträf­

fande det första ämnet blev resultatet en fiskerikonvention —- huvud­

sakligen behandlande fiskegränsfrågor — jämte ett signaturprotokoll ro-

3

rande provisorisk tillämpning av konventionen; konventionen har två bi­ lagor, den ena angående de kustområden å vilka den skall tillämpas och den andra rörande skiljedom. Övriga tre ämnen gjordes till föremål för resolutioner, vilka dock ej upptages till behandling här. Konventionen och signaturprotokollet, vilka av Sverige undertecknats den 8 april 1964, torde få fogas såsom bilagor A och B till statsrådsprotokollet i detta ärende. De har undertecknats av samtliga i konferensen deltagande stater med undan­ tag av Island, Norge och Schweiz.

Innan jag övergår till en redogörelse för konventionens och signaturpro­ tokollets innehåll, önskar jag lämna några allmänna uppgifter i fiskegräns- frågan och vad därmed sammanhänger.

Territorial- och fiskegränser

Sverige hävdar som bekant, att gränsen för landets territorialvatten går 4 sjömil från kusten, vilken gräns tillika utgör fiskegränsen. Denna terri­ torialgräns har gjorts gällande sedan 1779 och fiskegränsen sedan 1871 åt­ minstone i avseende å västkusten men sannolikt även i övrigt (jfr SOU 1930 : 6 s. 265—270). Sverige biträdde nämligen ej 1882 års Nordsjökonven- tion, enär »svenska regeringen hade den uppfattningen att de i konventio­ nen bestämda fiskegränserna icke överensstämde med Sveriges territorial­ gräns men att, även om Sverige tillträdde densamma, Sveriges fiskegräns, som sammanfaller med territorialgränsen, icke skulle beröras av dess be­ stämmelser» (se Till frågan om gränsen för Sveriges territorialvatten, Akt­ stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, 1928, s. 108). Det fram­ går härav, att Sverige icke gjort gällande anspråk på någon fiskezon utan­ för territorialvattnet.

Under de båda världskrigen fasthöll Sverige vid 4-milsgränsen, ehuru neutralitetsskyddet av praktiska skäl måste inskränkas till 3 sjömil (jfr SOU 1930:6 s. 142 och 146), varvid man för denna inskränkning kunde stödja sig på art. 25 i XIII:e Haagkonventionen, där det heter att en neutral stat är skyldig att utöva den uppsikt, som de till dess förfogande stående medel tillåter för att förhindra neutralitetskränkningar (SFS 1910: 153 s. 241).

Vid de av Förenta Nationerna sammankallade Genévekonferenserna åren 1958 och 1960 förklarade sig svenska delegationen beredd att i kom­ promissens tecken och i syfte att åstadkomma ett positivt resultat rösta för ett amerikansk-kanadensiskt förslag om 6 sjömils territorialvatten och 6 sjö­ mils fiskezon utanför den förstnämnda territorialvattenzonen med bevarande av s. k. traditionella fiskerättigheter inom de yttre 6 milen under eu över­ gångsperiod av 10 år. Sverige ansåg sig emellertid böra förbehålla sig full frihet att, därest en kompromisslösning ej kunde förverkligas, fast- hålla vid sin tidigare ståndpunkt, dvs, som saken uttrycktes i ett interpella­

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 196b

4

tionssvar i andra kammaren den 2 februari 19G0, »att staterna icke äger en­

sidigt utvidga sina vattengränser utöver vad som kan anses historiskt givet,

1 vilket hänseende territorialvatten av en bredd utöver 6 sjömil i allmänhet

icke torde kunna hävdas. Sverige har likaledes i princip motsatt sig tan­

ken på särskilda fiskezoner utanför territorialvattnen». Konferensen år 1960

avslutades utan att något resultat uppnåddes i de vid densamma behand­

lade territorialvattens- och fiskezonsfrågorna.

Beträffande vårt lands förhållande till Danmark och Norge, vilka hävdar

3 respektive 4 sjömils territorialvatten, må följande anföras.

Med Danmark föreligger en konvention av den 31 december 1932 (SO

1933: 13) i huvudsak innebärande följande. I Kattegatt är vartdera

landets fiskare berättigade att idka fiske intill ett avstånd av tre distans-

minuter från det andra landets kust. I Öresund skall fiske allestädes

vara gemensamt för båda länders fiskare, dock med den inskränkning­

en, att innanför ett djup invid stranden av sju meter det andra landets

tiskare icke må driva annat fiske än sillfiske med garn samt under måna­

derna juli, augusti, september och oktober även krokfiske. I Östersjön

skall sillfisket med drivgarn vara gemensamt för de båda ländernas fiskare

från och med den 1 maj till och med den 31 augusti. I artikel 2 i konven­

tionen uttalas uttryckligen, att »dessa medgivanden icke innebära något

uppgivande av den ståndpunkt, som vardera av de fördragsslutande sta­

terna intager rörande allmänna principer för beräknande av territorial­

vattnens utsträckning». För Grönlands vidkommande hävdas fr. o. m.

den 1 juni 1963 en exklusiv 12-mils fiskegräns. Detsamma gäller Fär­

öarna fr. o. m. den 12 mars 1964.

För Norges del är läget något mera komplicerat. Genom lag den 24 mars

1961 fastställdes Norges fiskegräns till 6 nautiska mil från den 1 april 1961

och 12 nautiska mil från den 1 september 1961. Denna utvidgning gäller

emellertid tills vidare ej Skagerackkusten öster om Lindesnes, ej heller om­

kring Jan Mayen, vilket i förra fallet beror på grannelagshänsyn (Danmark

och Sverige). Emellertid gäller även väster om Lindesnes rätt för brittiska

och sovjetiska fiskare enligt avtal den 17 november 1969 resp. den 16 april

1962 att t. o. m. den 31 oktober 1970 fiska intill 6 nautiska mil (d. v. s. i den

yttre zonen); samma rätt, ehuru ej tidsbegränsad, tillkommer jämväl dans­

ka och svenska fiskare enligt Kgl. resolusjon av den 18 augusti 1961 (2 §

fiskerigrenseloven). Jämlikt en överenskommelse den 20 december 1950

(SÖ 1951: 23) äger svenska fiskare vidare rätt att idka fiske på ett område

inom norskt territorialvatten utanför Oslofjorden liksom norska fiskare

äger rätt att fiska på visst område inom svenskt territorialvatten utanför

norra Bohuslän. Avtalet har emellertid av Norge uppsagts och utlöper med

innevarande års utgång (se svar på interpellation i andra kammaren den

2 april 1963).

Kungl. Maj.ts proposition nr i67 år 196b

5

I detta sammanhang må nämnas att Sverige i början av år 1961 förhand­ lade med Norge i syfte att få till stånd en status-quo-ordning, som för lång tid och oberoende av de utvidgningar av fiskegränserna som kan komma att företagas, skulle bibehålla svenska liskare vid deras nuvarande rättig­ heter i avseende på fisket i Skagerack och Kattegatt. Dessa förhanolingai har emellertid icke resulterat i något avtal mellan länderna.

Om andra staters inställning till dessa frågor må nämnas följande.

Finland hävdar i likhet med Sverige 4 sjömils territorialvatten, vais yttre gräns tillika utgör fiskegräns.

Island gör anspråk på 4 sjömils territorialvatten och 12 sjömils fiske­ gräns från samma kustlinje; fiskegränsutvidgningen trädde i kraft den 1 september 1958. Detta gav upphov till en segsliten tvist med Storbritannien, som åberopade traditionellt fiske innanför fiskegränser Tvisten löstes ge­ nom en övergångsanordning, som utlöpte den 11 mars 1964, till vilket datum jämväl västtyska fiskare ägde rätt att fiska inom 12-milsgränsen.

Polen hävdar såvitt bekant alltjämt 3 sjömil och Sovjetunionen 12 sjömil för såväl territorial- som fiskegräns. Belgien, Frankrike, Nederländerna och Förbundsrepubliken Tyskland har jämväl 3-milsgräns med samma fiske­ gräns. Storbritannien hävdar för närvarande 3 sjömils territorialgräns, som tillika utgör fiskegräns men avser att från och med den 1 oktober 1964 in­ rätta fiskezoner enligt den i London avslutade fiskerikonventionen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1964

Fiskeriöverenskommelser

Av betydelse för fisket är — förutom de avtal med Danmark och Norge som tidigare omnämnts — en råd multilaterala och bilaterala överenskom­ melser, i vilka Sverige är part. Enär det kan vara av intresse att äga sam­ lad upplysning om dessa överenskommelser nämnes de samtliga här.

a) multilaterala: 1937 års konvention med Danmark och Norge ang. skydd för fisket eftei rödspätta och sandskädda i Skagerack, Kattegatt och Öresund (SÖ 1938: 5);

1952 års överenskommelse med Danmark och Norge om åtgärder till skydd av beståndet av djupvattensräkor, hummer, havskräftor och krabbor (SÖ 1952: 87) med viss ändring år 1959 (SÖ 1959: 46);

1959 års nordostatlantiska fiskerikonvention (SÖ 1960: 4); 1962 års överenskommelse med Danmark och Förbundsrepubliken Tysk­ land rörande skydd för beståndet av lax i Östersjön (prop. 1963:7; UU 1963: 1; rskr 1963: 77; jfr svar på interpellation i andra kammaren den 2

april 1964).

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1964

b) bilaterala:

Danmark

1932 års konvention ang. fiskeriförhållandena i de till Sverige och Dan­

mark gränsande farvattnen (SÖ 1933: 13) med viss ändring år 1956 (SÖ

1956:19).

Finland

1927 års konvention ang. ordnandet av det samfällda laxfisket i Torne

och Muonio älvar (prop. 1933: 120; LTJ 1933: 41; rskr 1933: 179) med viss

ändring år 1933 (SO 1933: 7 och 9).

Norge

1949 års konvention ang. lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svine-

sund (SÖ 1949: 4);

1950 års överenskommelse om fiskeriförhållandena i vissa till Sverige och

Norge hörande vattenområden (prop. 1951: 28; UU 1951: 4; rskr 1951: 87;

överenskommelsen utlöper den 31 december 1964, se svar på interpellation

i andra kammaren den 2 april 1963).

Fiskerikonventionens innehåll

Enligt art. 1 må varje konventionsstat införa konventionens fiskeriord-

ning eller bibehålla gällande ordning, förutsatt att denna senare är gynn­

sammare än den förra för de andra staternas fiske.

I art. 2 och 3 ges bestämmelser för fisket till ett avstånd av 12 sjömil från

baslinjen för kuststaternas yttre territorialvatten. Inom sexmilszonen när­

mast baslinjen, vilken zon behandlas i art. 2, har kuststaten uteslutande rätt

att fiska och uteslutande jurisdiktion i fiskerifrågor. Inom den yttre sexmils­

zonen, som behandlas i art. 3, må fisket utövas av såväl kuststaten som an­

nan konventionsstat, vars fiskefartyg vanligen fiskat inom detta område un­

der åren 1953

1962. Sistnämnda rätt för »traditionellt» fiskande stat lider

emellertid enligt art. 4 den inskränkningen, att dess fiskefartyg ej må rikta

sina fiskeriansträngningar mot fiskbestånd eller fångstplatser som väsent­

ligt avviker från dem de vanligen utnyttjat. Inom den yttre zonen äger kust­

staten jämlikt art. 5 reglera fisket, förutsatt att därvid diskriminering icke

göres gentemot annan konventionsstats fiskefartyg. Innan reglerande åt­

gärd vidtages, skall övriga berörda parter underrättas.

Vid dragande av räta baslinjer skall folkrättens regler och särskilt 1958

års Genévekonvention om yttre territorialvattnet och tilläggszonen (denna

konvention har ej ratificerats av Sverige) iakttagas (art. 6). Om två staters

kuster vetter mot eller gränsar till varandra, utgör enligt art. 7 mittlinjen

mellan dessa den gräns på vars andra sida den ena staten ej må göra sin

liskeriordning gällande, därest ej särskild överenskommelse av annan in­

nebörd föreligger.

7

Art. S vill förhindra diskriminering till förmån för en utanför konventio­

nen stående stat. Om konventionsstat infört den i konventionens art. 2 6 be­

stämda fiskeriordningen, skall sålunda varje rätt till fiske, som den må

medgiva en utanför konventionen stående stat, automatiskt tillkomma öv­

riga konventionsstater, oavsett om dessa skulle kunnat kräva denna rätt pa

grund av vanligen utövat fiske eller ej, i den omtattning den stat som till­

erkänts förmånen verkligen och regelmässigt begagnar sig därav. Även rätt

som medgives konventionsstat, vilken denna ej kan kräva med stöd av art.

3—4, skall automatiskt utsträckas till övriga konventionsstater.

Om konventionsstats fiskare till följd av införande av den i art. 2 stadga­

de ordningen utestängs från vanligen utövat fiske i den inre zonen, skall de

enligt art. 9 tillåtas att fortsättningsvis fiska i denna under en övergångstid,

om vars längd de berörda staterna skall träffa överenskommelse. Härutöver

upptager art. 9 bestämmelsen, att konventionsstat alltid äger medgiva an­

nan konventionsstats fiskare rätt att fiska i den inre zonen, därest de van­

ligen gjort detta med stöd av uppgörelser grundade på grannelagshänsyn

(»by reason of voisinage arrangements»).

Härefter uppräknas i art. 10 vilka stater, som oavsett konventionens be­

stämmelser må sinsemellan bibehålla eller införa särskilda liskeriordningar,

bl. a. Danmark, Norge och Sverige. Härjämte anges att undantagsbestäm­

melser jämväl må gälla för Skagerack och Kattegatt.

Även art. 11 upptager ett undantag från konventionsordningen. Kuststat

äger nämligen enligt denna undantaga bestämda områden inom den yttre

zonen för att lämna ortsbefolkningen företräde, därest denna är väsentligen

beroende av kustfisket för sitt uppehälle.

I art. 12 bestämmes konventionens geografiska tillämpningsområde ge­

nom hänvisning till bilaga 1, vari uppräknas de kustvatten, för vilka konven­

tionen skall gälla; denna förteckning kan ändras med samtycke av konven-

tionsstaterna. För Sveriges del har i bilagan angivits »västkusten norr

om en linje dragen från Kullen till Gilbjerg Hoved» och för Danmark

kusterna intill Nordsjön, Skagerack och Kattegatt. Tvister om tolkning och

tillämpning av konventionen skall, därest ej annat sätt avtalats lör tvistens

biläggande, enligt art. 13 lösas genom skiljedomsförfarande på sätt närma­

re angives i bilaga 11 till konventionen, för vars innehåll jag strax kommer

att redogöra.

Av de i art. lk och 15 upptagna slutbestämmelserna må nämnas, att kon­

ventionen skall ratificeras eller godkännas och att den träder i kratt, när

ätta stater vidtagit sådan åtgärd. Har konventionen ej trätt i kraft den 1

januari 1966, må de stater, som ratificerat eller godkänt densamma, genom

särskilt protokoll överenskomma om dess ikraftträdande. Efter dess ikraft­

trädande må även stat, som ej undertecknat konventionen, ansluta sig till

denna på de villkor, som den må överenskomma med konventionsstater-

na. Konventionen har i princip obegränsad giltighetstid men må uppsägas

med två års varsel, när den varit i kraft under en tid av 20 år.

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 196 b

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1964

Skiljedomsförfarande

Såsom jag nämnt vid redogörelsen för konventionens innehåll upptager

bilaga II till konventionen bestämmelser om skiljedomsförfarande vid tvister

mellan de avtalsslutande staterna. Enligt dessa åligger det varje stat att utse

tem personer, som är beredda att påtaga sig uppdrag som skiljedomare; över

dem skall föras förteckning av brittiska regeringen (art. 1). Skiljedomstol

skall upprättas så snart stat begär att tvist skall hänskjutas till skiljedom;

den skall bestå av fem medlemmar, varav de tvistande parterna utser var­

dera en, medan de övriga tre skall väljas av parterna gemensamt bland dem

som är upptagna i förteckningen och tillhör tredje land (art. 2). I händelse

skiljedomarna ej valts inom en månad från det skiljedom begärdes skall

i första hand presidenten i den internationella domstolen utse dem (art. 3).

Bland de bestämmelser som gäller, när skiljedomarna utses av presidenten

i den internationella domstolen, må nämnas att de skall väljas bland med­

borgare i de stater som tillhör organisationen för ekonomiskt samarbete

och utveckling (OECD) (art. 5). Parterna äger träffa särskild överenskom­

melse om tvisteföremålet och enskildheterna i förfarandet (art. 5). I avsak­

nad av sådan särskild överenskommelse skall bestämmelserna i art. 59—82

i 1907 års Haagkonvention om avgörande på fredlig väg av internationella

tvister äga tillämpning i den utsträckning frågorna ej regleras i bilaga It

(art. 6). Parterna är förpliktade att underlätta skiljedomstolens arbete

rörande bland annat kallelse på och hörande av vittnen och sakkunniga

(art. 7). Därest parterna ej avtalat om annan ordning, träffas skiljedomsto­

lens avgörande med enkel röstövervikt (art. 8). Ersättning till skiljedomar­

na liksom skiljedomstolens kostnader skall bestridas av parterna till lika

delar (art. 9). Inför skiljedomstol må ej ifrågasättas giltigheten av rättsliga

åtgärder, vilka trätt i kraft före den dag konventionen öppnades för under­

tecknande, d. v. s. den 9 mars 1964 (art. 10). Vid tvist rörande skada på

enskilda intressen, vilken enligt parts interna lagstiftning tillhör inhemsk

myndighets kompetens, må parten motsätta sig skiljedom, innan tvisten

slutligen avgjorts inom skälig tid av myndigheten. Om tvisten slutligen av­

gjorts i vederbörande stat, må den ej hänskjutas till skiljedom efter det

fem år förflutit från avgörandet (art. 11). Om verkställighet av skiljedom

skulle stå i strid med dom eller annat internt avgörande hos tvistande part,

skall den förfördelade parten om möjligt tillerkännas skälig gottgörelse,

därest den andra partens interna lagstiftning ej medgiver eller blott delvis

medgiver undanröjande av verkningarna av den interna domen eller av­

görandet (art. 12). Skiljedomstolen äger rätt att besluta provisoriska åt­

gärder, vilka parterna är skyldiga underkasta sig (art. 13). Så snart skilje­

domstol tillsatts, skall de avtalsslutande parterna underrättas om tvisten.

Har annan än de tvistande parterna intresse av tvistens biläggande, äger den

under vissa törutsättningar inträda som intervenient (art. lk). Part i tvist

är skyldig att underkasta sig skiljedomstolens avgörande (art. 15).

9

Protokollet om provisorisk tillämpning av konventionen

Protokollet tillerkänner stat, som ratificerat eller godkänt konventionen,

rätt att efter notifiering av brittiska regeringen provisoriskt börja tillämpa

konventionen, innan den ännu trätt i kraft (art. 1). Stat, som begagnat sig

av denna rätt, blir automatiskt bunden av samtliga konventionsbestämmel-

ser. Den måste sålunda finna sig i att annan stat, som undertecknat proto­

kollet och konventionen, åberopar dess bestämmelser, även om denna senare

stat ej ratificerat eller godkänt konventionen (art. 2). Protokollet träder i

kraft, då två stater undertecknat detsamma (art. 3). I förhållandet mellan de

stater, som undertecknat protokollet, upphör det att gälla i och med att kon­

ventionen träder i kraft mellan de stater, som tillträtt konventionen. Om stat

förklarar sig icke komma att tillträda konventionen, upphör protokollet

automatiskt att gälla för den staten (art. i).

Departementschefen

Enligt den fiskerikonvention, som avslutits i London, äger de avtalsslutan­

de staterna — om de så skulle finna vara förenligt med sina intressen —

möjlighet att inrätta två särskilda fiskezoner om vardera 6 sjömil med ex­

klusiv fiskerätt i den inre av dessa och rätt att utesluta från den yttre zonen

sådana staters fiskare, vilka vanligen ej fiskat därinom under de senaste

tio åren. Som framgått av vad jag inledningsvis anfört har under senare tid

en tendens framträtt att på detta sätt reservera havets fisketillgångar för

det egna landets fiskerinäring. Jag har pekat på Island, Norge, Färöarna

och Grönland. Sverige har hävdat att några fiskezoner utanför territorialvatt­

net ej bör förekomma, enär de innebär en inskränkning i den hävdvunna

principen om havets frihet. Det torde emellertid efter Genévekonf eren serna

år 1958 och 1960 ej kunna med utsikt till framgång inför internationellt

forum hävdas, att det skulle strida mot folkrätten att på detta sätt för visst

syfte undantaga vissa delar av det fria havet, om så sker inom rimliga grän­

ser och efter överenskommelse med andra berörda stater. Dessutom bör be­

aktas att, om Sverige skulle välja alt stå utanför konventionen, vårt land

kunde möta svårigheter att för våra fiskares räkning hävda och erhålla rätt

till fiske inom annan konventionsstats yttre sexmilszon. Det bör vidare upp­

märksammas dels att Östersjön är utesluten från konventionens tillämpnings­

område, vilket överensstämmer med önskemål framförda av liskerinäring-

ens representanter, dels att, ehuru västkusten i princip omfattas av konven­

tionen, det föreligger rätt att åstadkomma eu särskild fiskeriordning såväl

mellan Sverige, Danmark och Norge — vilket också var ett önskemål uttalat

av fiskarenas centralorganisationer före konferensen — som i avseende på

Kattegatt och Skagerack. Del senare synes särskilt betydelsefullt, enär det

öppnar möjlighet för Sverige att i vatten som är för vårt land viktiga med

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 196 't

10

grannstaterna överenskomma om en fiskeriordning, som tillgodoser fiskeri­

näringens behov och önskemål.

Beträffande bestämmelserna om skiljedom, vilka utgör en integrerande del

av konventionen, må erinras om att Sverige städse understött tanken på dy­

likt förfarande i tvister av rättslig natur. Sålunda är Sverige anslutet till den

i art. 6 av skilj edomsbilagan till nu förevarande konvention nämnda Haag-

konventionen av den 18 oktober 1907 för avgörandet på fredlig väg av inter­

nationella tvister (SFS 1910: 153). Vidare kan hänvisning ske till att Sverige

är anslutet till såväl den s. k. generalakten i Geneve av år 1928 ang. fredligt

avgörande av internationella tvister (SO 1929: 24 och 1938: 8), vilken revi­

derats i New York år 1949 (SO 1950: 35), som den europeiska konventionen

av år 1957 för fredlig lösning av tvister (SO 1958: 26) samt att Sverige under

årens lopp ingått bilaterala skiljedomsavtal med ett stort antal stater. Där­

jämte har Sverige senast år 1957 avgivit förklaring om erkännande av den

internationella domstolens obligatoriska behörighet i fråga om tvister av

rättslig natur (prop. 1957: 87; UU 1957: 3; rskr 1957: 151). Nämnas må att

åtagandet i art. 7 av skiljedomsbestämmelserna äger täckning i lagen den

20 december 1946 (nr 818) om bevisupptagning åt vissa internationella or­

gan (jfr prop. 1929: 6; L4U 1929: 6; rskr 1929: 45 rörande lag om hand­

räckning vid svensk domstol åt vissa internationella organ, vilken utfärda­

des den 4 april 1930 men som numera ersatts av förut nämnda lag med

samma sakliga innehåll som 1930 års lag i ämnet). Till sist skall anmärkas

att art. 10 torde få tolkas så, att giltigheten av där avsedda rättsliga åtgär­

der ej må dragas inför skiljedomstol, som upprättas enligt bilaga II til! kon­

ventionen, vilket sålunda ej skulle utesluta hänskjutande av tvist till an­

nat internationellt forum.

Jag finner övervägande skäl tala för att Sverige ratificerar konventionen.

Under åberopande av det anförda får jag föreslå, att här avsedda fiskeri-

konvention måtte jämlikt § 12 regeringsformen framläggas för riksdagen

för godkännande och hemställer alltså

att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riks­

dagen att godkänna konventionen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­

nar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlå­

tas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll

utvisar.

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 dr 196b

Ur protokollet:

L. Schönander

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 196b

*

BILAGOR

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 196i

Fisheries convention

The Governments of Austria, Bel-

gium, Denmark, the French Repub-

lic, the Federal Republic of Ger-

many, Ireland, Italy, Luxembourg,

the Netherlands, Portugal, Spain,

Sweden and the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland,

Desiring to define a régime of

fisheries of a permanent character;

Have agreed as follows: —

Article 1

(1) Each Contracting Party recog-

nizes the right of any other Contrac­

ting Party to establish the fishery ré­

gime described in Artides 2 to 6 of

the present Convention.

(2) Each Contracting Party re-

tains however the right to maintain

the fishery régime which it applies

åt the date on which the present Con­

vention is opened for signature, if

this régime is more favourable to the

fishing of other countries than the

régime described in Artides 2 to 6.

Artide 2

The Coastal State has the exclusive

right to fish and exclusive jurisdic-

tion in matters of fisheries within

the belt of six miles measured from

the baseline of its territorial sea.

Artide 3

Within the belt between six and

twelve miles measured from the

baseline of the territorial sea, the

right to fish shall be exercised only

by the Coastal State and by such

other Contracting Parties, the fishing

Convention sur la péche

Les Gouvernements de la Républi-

que fédérale d’Allemagne, de l’Aut-

riche, de la Belgique, du Danemark,

de l’Espagne, de la République Fran-

^aise, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et dTrlande du Nord, de

1’Irlande, de 1’Italie, du Luxembourg,

des Pays-Bas, du Portugal et de la

Suéde,

Désireux de définir un régime de

péche de caractére permanent;

Sont convenus de ce qui suit: -—

Artide 1

1. Chacune des Parties contrac-

tantes reconnait aux autres Parties

contractantes le droit d’établir le ré­

gime de péche défini par les artides

2 å 6 de la présente convention.

2. Chacune des Parties contractan­

tes conserve toutefois le droit de

maintenir le régime de péche qu’elle

applique å la date å laquelle la pré­

sente convention est ouverte å la sig­

nature, si ce régime est plus favo-

rable å la péche des autres pays que

celui défini par les artides 2 å 6.

Artide 2

L’Etat riverain a le droit exclusif

de péche et juridiction exclusive en

matiére de péche dans la zone de six

milles mesurés å partir de la ligne de

base de la mer territoriale.

Artide 3

Dans la zone comprise entre six et

douze milles mesurés å partir de la

ligne de base de la mer territoriale,

le droit de péche n’est exercé que par

l’Etat riverain ainsi que par les au­

tres Parties contractantes dont les

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 196i

13

Bilaga A

(Översättning)

Fiskerikonvention

Regeringarna i Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland, Ir­ land, Italien, Luxemburg, Nederlän­ derna, Portugal, Spanien, Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland samt Österrike,

vilka önska fastställa en fiskeri- ordning av beständig natur,

hava överenskommit om följande.

Artikel 1

1. Varje avtalsslutande part er­ känner rätten för övriga avtalsslu­ tande parter att införa den fiskeri- ordning, som angives i artiklarna 2—6 i denna konvention.

2. Varje avtalsslutande part vidbli­ ver emellertid rätten att bibehålla den fiskeriordning, som den tilläm­ par när denna konvention öppnas för undertecknande, om denna ord­ ning är gynnsammare för andra län­ ders fiske än den som angives i ar­ tiklarna 2—6.

Artikel 2

Kuststaten har uteslutande rätt att fiska och uteslutande jurisdiktion i fiskerifrågor inom en zon om sex sjömil räknat från baslinjen för dess yttre territorialvatten.

Artikel 3

I en zon mellan sex och tolv sjö­ mil räknat från baslinjen för det yttre territorialvattnet må rätten att fiska utövas endast av kuststaten och av de andra avtalsslutande parter, vilkas fiskefartyg vanligen fiskat i

2f Dihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 167

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1964

vessels of which have habitually

fished in that belt between 1st Janu-

ary, 1953 and 31st December, 1962.

Article 4

Fishing vessels of the Contracting

Parties, other than the Coastal State,

permitted to fish under Article 3,

shall not direct their fishing effort

towards stocks of fish or fishing

grounds substantially different from

those which they have habitually

exploited. The Coastal State may en-

force this rule.

Artide 5

(1) Within the belt mentioned in

Article 3 the Coastal State has the

power to regulate the fisheries and

to enforce such regulations, in-

cluding regulations to give effect to

internatdonally agreed measures of

conservation, provided that there

shall be no discrimination in form or

in fact against fishing vessels of

other Contracting Parties fishing in

conformity with Artides 3 and 4.

(2) Before issuing regulations, the

coastal State shall inform the other

Contracting Parties concerned and

consult those Contracting Parties, if

they so wish.

Artide 6

Any straight baseline or bay clo-

sing line which a Contracting Party

may draw shall be in accordance

with the rules of general Internation­

al law and in particular with the

provisions of the Convention on the

Territorial Sea and the Contiguous

Zone opened for signature åt Geneva

on 29th April, 1958.

Artide 7

Where the coasts of two Con­

tracting Parties are opposite or ad-

navires de péche ont habituellement

pratiqué la péche dans cette zone

entre le 1" janvier 1953 et le 31 dé-

cembre 1962.

Artide 4

Les navires de péche des Parties

contractantes autres que 1’Etat river-

ain autorisés å pécher conformément

å 1’article 3, ne doivent pas faire por­

ter leur effort de péche sur des

stocks de poissons ou sur des lieux

de péche substantiellement diffé-

rents de ceux qu’ils avaient l’habi-

tude d’exploiter. L’Etat riverain peut

faire respecter cette régle.

Artide 5

1. Dans la zone définie å 1’article 3

1’Etat riverain a le pouvoir de régle-

menter la péche et de faire respecter

cette réglementation y compris les

réglements destinés å faire appliquer

les mesures de conservation ayant

fait l’objet d’un accord international,

å condition qu’il n’en résulte aucune

discrimination ni en droit ni en fait

ä l’encontre des navires de péche des

autres Parties contractantes qui y

péchent conformément aux artides 3

et 4.

2. Avant d’établir cette réglemen­

tation, 1’Etat riverain la portera å la

connaissance des autres Parties con­

tractantes intéressées et les consul-

tera si elles le demandent.

Artide 6

Toute ligne de base droite ou de

fermeture de baies qui serait tracée

par une Partie contractante devra

étre conforme aux régles générales

du droit international et notamment

aux dispositions de la Convention

sur la mer territoriale et la zone con-

tigiie établie å Geneve le 29 avril

1958.

Artide 7

Eorsque les cötes de deux Parties

contractantes se font face ou sont li-

15

denna zon mellan den 1 januari 1953 och den 31 december 1962.

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 1964

Artikel 4

Annan avtalsslutande parts fiske­ fartyg än kuststatens vilka äga fiska enligt artikel 3 må icke rikta sina fiskeansträngningar mot fiskbestånd eller fångstplatser, som väsentligt av­ vika från dem som de vanligen ut­ nyttjat. Kuststaten äger tillse att denna bestämmelse efterleves.

Artikel 5

1. I den zon som nämnes i artikel 3 har kuststaten befogenhet att regle­ ra fisket och att tillse att denna reg­ lering efterleves, däri inbegripet reg­ lering, som avser att få internatio­ nellt överenskomna skyddsåtgärder tillämpade, under förutsättning att därvid diskriminering icke förekom­ mer, vare sig formellt eller i verklig­ heten, gentemot andra avtalsslutan­ de parters fiskefartyg, vilka fiska där i överensstämmelse med artik­ larna 3 och 4.

2. Innan kuststaten vidtager den­ na reglering skall den därom under­ rätta övriga berörda avtalsslutande parter och rådgöra med dem om de så begära.

Artikel 6

Varje rät baslinje eller baslinje tillslutande bukter, som avtalsslu- tande part må uppdraga, skall stå i överensstämmelse med allmänt er­ kända folkrättsliga regler och sär­ skilt med bestämmelserna i konven­ tionen rörande yttre territorialvatt­ net och tilläggszoncn, vilken öppna­ des för undertecknande i Genéve den 29 april 1958.

Artikel 7

Om två avtalsslutande parters kuster vetta mot varandra eller grän-

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 196b

jacent to each other, neither of these

Contracting Parties is entitled, fail-

ing agreement between them to the

contrary, to establish a fisheries ré-

gime beyond the median line, every

point of which is equidistant from

the nearest points on the low water

lines of the coasts of the Contracting

Parties concerned.

Article 8

(1) Once a Contracting Party

applies the régime described in Ar­

tides 2 to 6, any right to fish which

it may thereafter grant to a State not

a Contracting Party shall extend au-

tomatically to the other Contracting

Parties, whether or not they could

claim this right by virtue of habitual

fishing, to the extent that the State

not a Contracting Party avails itself

effectively and habitually of that

right.

(2) If a Contracting Party which

has established the régime described

in Artides 2 to 6 should grant to

another Contracting Party any right

to fish which the latter cannot claim

under Artides 3 and 4, the same

right shall extend automatically to

all other Contracting Parties.

Article 9

(1) In order to allow fishermen of

other Contracting Parties, who have

habitually fished in the belt provided

för in Artide 2 to adapt themselves

to their exclusion from that belt, a

Contracting Party which establishes

the régime provided for in Artides 2

to 6, shall grant to such fishermen

the right to fish in that belt for a

transitional period, to be determined

by agreement between the Con­

tracting Parties concerned.

(2) If a Contracting Party estab­

lishes the régime described in Ar­

tides 2 to 6, it may, notwithstanding

the provisions of Article 2, continue

mitrophes, aucune de ees Parties

contractantes n’est en droit, å défaut

d’accord contraire entre elles, d’éta-

blir un régime de péche dans une zo-

ne s’étendant au-delå de la ligne mé-

diane dont tous les points sont équi-

distants des points les plus proches

des laisses de basse mer des cotes de

chacune des Parties contractantes in-

téressées.

Article 8

1. Lorsqu’une Partie contractante

aura établi le régime défini par les

artides 2 å 6, tout droit de péche

qu’elle accordera ultérieurement å

un Etat non-contractant s’étendra

automatiquement aux autres Parties

contractantes, que celles-ci puissent

ou non prétendre å ce droit au titre

d’activités de péche habituelles, et

cela dans la mesure ou l’Etat non-

contractant se prévaudra de ce droit

d’une maniére effeetive et habituelle.

2.

Si une Partie contractante

ayant établi le régime défini par les

artides 2 å 6 accorde å une autre

Partie contractante un droit de péche

que celle-ci ne peut pas revendiquer

au titre des artides 3 et 4, le méme

droit s’étend automatiquement å

toutes les autres Parties contractan­

tes.

Article 9

1. En vue de permettre aux pé-

cheurs des autres Parties contractan­

tes ayant habituellement pratiqué la

péche dans la zone définie å 1’article

2 de s’adapter å leur exclusion de

cette zone, une Partie contractante

établissant le régime défini aux ar­

tides 2 å 6 leur accordera le droit d’y

pécher pour une période transitoire å

déterminer par accord entre les Par­

ties contractantes intéressées.

2. Une Partie contractante ayant

établi le régime défini dans les artic-

les 2 å 6, peut, nonobstant les dispo­

sitions de 1’article 2, continuer å ac-

17

sa till varandra är ingendera parten, i avsaknad av överenskommelse mellan dem av motsatt innebörd, be­ rättigad att införa fiskeriordning på andra sidan en mittlinje, på vilken samtliga punkter ligga på samma av­ stånd från närmaste punkter på låg­ vattenlinjerna vid de berörda avtals­ slutande parternas kuster.

Artikel 8

1. När avtalsslutande part infört den ordning, som angivits i artiklar­ na 2—6, skall varje rätt till fiske, som den därefter må medgiva stat som icke är avtalsslutande part, auto­ matiskt utsträckas till övriga avtals­ slutande parter, oavsett om dessa skulle kunnat kräva denna rätt med stöd av vanligen utövat fiske, i den omfattning som den stat som ej är avtalsslutande part verkligen och re­ gelmässigt begagnar sig av denna rätt.

2. Om avtalsslutande part som in­ fört den ordning, som angivits i ar­ tiklarna 2—6, skulle medgiva annan avtalsslutande part någon rätt till fiske, som den senare icke kan krä­ va enligt artiklarna 3 och 4, skall samma rätt automatiskt utsträckas till samtliga övriga avtalsslutande parter.

Artikel 9

1. För att möjliggöra för de övriga avtalsslutande parternas fiskare, som vanligen fiskat i den zon, som angivits i artikel 2, att anpassa sig till utestängningen från denna zon, skall avtalsslutande part, som infört i artiklarna 2—6 bestämd ordning, medgiva dessa fiskare rätt att fiska där under en övergångstid, som skall fastställas genom överenskommelse mellan de berörda avtalsslutande parterna.

2. Avtalsslutande part som infört den ordning som angivits i artiklarna 2—6 må, oavsett bestämmelserna i artikel 2, fortsättningsvis medgiva

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 196b

18

Kungl. Maj ds proposition nr 167 år 1964

to accord the right to fish in the

whole or part of the belt provided

for in Artide 2 to other Contracting

Parties of which the fishermen have

habitually fished in the area by rea­

son of voisinage arrangements.

Article 10

Nothing in the present Convention

shall prevent the maintenance or es-

tablishment of a special régime in

matters of fisheries:

(a) as between States Members

and Associated States of the Euro-

pean Economic Community,

(b) as between States Members of

the Benelux Economic Union,

(c) as between Denmark, Norway

and Sweden,

(d) as between France and the

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland in respect of Gran-

ville Bay and the Minquiers and the

Ecrehos,

(e) as betwreen Spain, Portugal

and their respective neighbouring

countries in Africa,

(/) in the Skagerrak and the Kat-

tegat.

Artide 11

Subject to the approval of the

other Contracting Parties, a Coastal

State may exclude particular areas

from the full application of Artides

3 and 4 in order to give preference to

the local population if it is over-

whelmingly dependent upon Coastal

fisheries.

Artide 12

The present Convention applies to

the waters adj acent to the coasts of

the Contracting Parties listed in An­

nex I. This Annex may be amended

with the consent of the Governments

of the Contracting Parties. Any pro-

posal for amendment shall be sent to

the Government of the United King­

dom of Great Britain and Northern

Ireland which shall notify it to all

corder le droit de péche dans tout ou

partie de la zone définie å 1’article 2

å d’autres Parties contractantes dont

les pécheurs ont habituellement pra-

tiqué la péche dans cette zone en

vertu d’arrangements de voisinage.

Artide 10

Aucune disposition de la présente

convention ne peut faire obstacle au

maintien ou å 1’institution d’un ré­

gime particulier en matiére de péche:

a. entre les Etats membres de la

Communauté Economique Europé-

enne et associés å celle-ci,

b. entre les Etats membres de

1’Union Economique du Bénélux,

c. entre le Danemark, la Norvége

et la Suéde,

d. entre la France et le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et dTrlande

du Nord en ce qui concerne la baie

de Granville et les lies Minquiers et

Ecréhous,

e. entre 1’Espagne, le Portugal et

les pays d’Afrique dont ils sont res-

pectivement voisins,

f. dans le Skagerrak et le Kattegat.

Artide 11

Sous réserve de 1’accord des autres

Parties contractantes, un Etat rive-

rain peut exclure certaines zones de

l’application intégrale des artides 3

et 4 afin d’accorder une préférence å

la population locale si celle-ci dé-

pend essentiellement de la péche

cötiére.

Artide 12

La présente convention s’applique

aux eaux adjacentes aux cötes défi-

nies å 1’annexe I. Cette annexe pour-

ra étre modifiée avec le consente-

ment des gouvernements des Parties

contractantes. Toute proposition

d’amendement sera adressée au Gou-

vernement du Royaume-Uni de Gran­

de-Bretagne et dTrlande du Nord qui

la notifiera å toutes les Parties con-

19

andra avtalsslutande parter, vilkas

fiskare vanligen fiskat i området med

stöd av uppgörelser grundade på

grannelagshänsyn, rätt att fiska i

hela eller delar av den i artikel 2 an­

givna zonen.

Artikel 10

Icke någon bestämmelse i denna

konvention skall förhindra bibehål­

landet eller införandet av särskild

ordning i fiskerifrågor

a) mellan de stater som äro med­

lemmar av eller associerade med Eu­

ropeiska ekonomiska gemenskapen,

b) mellan de stater som äro med­

lemmar av Benelux’ ekonomiska

union,

c) mellan Danmark, Norge och

Sverige,

d) mellan Frankrike samt Förena­

de Konungariket Storbritannien och

Nordirland i vad avser Granville Bay

samt öarna Minquiers och Ecrehos,

e) mellan Spanien, Portugal och

deras resp. grannländer i Afrika

samt

f) i Skagerack och Kattegatt.

Artikel 11

Med förbehåll för de övriga avtals­

slutande parternas godkännande må

kuststat undantaga bestämda områ­

den från fullständig tillämpning av

artiklarna 3 och 4 i avsikt att lämna

ortsbefolkningen företräde, om denna

är väsentligen beroende av kustfis­

ket.

Artikel 12

Denna konvention är tillämplig på

de vatten utanför de avtalsslutande

parternas kuster vilka angivas i bila­

ga I. Denna bilaga må ändras med de

avtalsslutande parternas regeringars

medgivande. Ändringsförslag skall

tillställas regeringen i Förenade Ko­

nungariket Storbritannien och Nord­

irland, som skall bringa det till samt­

liga avtalsslutande parters känne-

Kiingl. Maj.ts proposition nr 167 år 1964

20

Kungl. Maj ds proposition nr 167 år 1961

Contracting Parties, and inform

them of the date on which it enters

into force.

Article 13

Unless the parties agree to seek a

solution by another method of peace-

ful settlement, any dispute which

may arise between Contracting Par­

ties concerning the interpretation or

application of the present Conven-

tion shall åt the request of any of

the parties be submitted to arbitra-

tion in accordance with the provi­

sions of Annex II to the present Con-

vention.

Artide 74

(1) The present Convention shall

be open for signature from 9th

March, 1964 to lOth April, 1964. It

shall be subject to ratification or

approval by the signatory Govern-

ments, in accordance with their re-

spective constitutional procedures.

The instruments of ratification or

approval shall be deposited as soon

as possible with the Government of

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland.

(2) The present Convention shall

enter into force upon the deposit of

instruments of ratification or ap­

proval by eight signatory Govern-

ments. If, however, on 1st January,

1966, this condition is not fulfilled,

those Governments which liave de­

posited their instruments of ratifica­

tion or approval may agree by special

protocol on the date on which the

Convention shall enter into force. In

either case the Convention shall en­

ter into force with respect to any

Government that ratifies or approves

thereafter on the date of deposit of

its instrument of ratification or ap­

proval.

(3) Any State may åt any time af-

ter the Convention has come into

force accede thereto upon such con-

tractantes et les informera de la date

å laquelle l’amendement|sera entré

en vigueur.

Artide 13

A moms que les Parties ne con-

viennent de rechercher une solution

par un autre mode de réglement pa-

cifique, les différends qui pourraient

s’élever entre les Parties contractan-

tes au sujet de 1’interprétation ou de

1’application des dispositions de la

présente convention seront soumis å

1’arbitrage conformément aux dispo­

sitions de 1’annexe II de cette con­

vention.

Artide 74

1. La présente convention sera

ouverte å la signature du 9 mars

1964 au 10 avril 1964. Elle sera rati-

fiée ou approuvée conformément aux

disposition constitutionnelles re-

spectives des gouvernements signa-

taires. Les instruments de ratifica­

tion ou d’approbation seront déposés

aussitot que possible auprés du Gou-

vernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord.

2. La présente convention entrera

en vigueur å la date du dépot des

instruments de ratification ou d’ap-

probation par hnit gouvernements

signataires. Toutefois si cette condi­

tion ne se trouve pas remplie å la da­

te du 1" janvier 1966, les gouverne­

ments qui auront déposé leurs in­

struments de ratification ou d’appro-

bation, pourront fixer entre eux par

un protocole spécial la date d’entrée

en vigueur de la Convention. Dans

les deux cas la date d’entrée en vi­

gueur de la Convention å l’égard

d’un gouvernement qui la ratifierait

ou 1’approuverait ultérieurement,

sera celle du dépot de ses instru­

ments de ratification ou d’approba-

tion.

3. Apres 1’entrée en vigueur de la

Convention, tout Etat pourra y ad-

hérer dans des conditions convenues

21

dom och underrätta dem om tid­ punkten för ändringens ikraftträ­ dande.

Artikel 13

Med mindre parterna överenskom­ ma om att söka en lösning på annat sätt för fredligt avgörande skall tvist, som må uppkomma mellan de avtals­ slutande parterna rörande tolkning­ en eller tillämpningen av denna kon­ vention, på någon av parternas begä­ ran överlämnas till skiljedom enligt bestämmelserna i bilaga II till denna konvention.

Artikel 14

1. Denna konvention skall hållas öppen för undertecknande från den 9 mars 1964 till den 10 april 1964. Den skall ratificeras eller godkännas i överensstämmelse med de konstitu­ tionella bestämmelser, som gälla för de regeringar som undertecknat den­ samma. Ratifikations- eller godkän­ nandeinstrument skall deponeras snarast möjligt hos regeringen i För­ enade Konungariket Storbritannien och Nordirland.

2. Denna konvention skall träda i kraft, när ratifikations- och godkän­ nandeinstrument från åtta signatär- regeringar deponerats. Därest emel­ lertid detta villkor icke uppfyllts den 1 januari 1966, må de regeringar, som deponerat ratifikations- eller godkännandeinstrument, i särskilt protokoll överenskomma om dagen för denna konventions ikraftträdan­ de. I båda fallen skall konventionen träda i kraft i förhållande till rege­ ring, som därefter ratificerar eller godkänner, den dag, då dess ratifika­ tions- eller godkännandeinstrument deponeras.

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1964

3. Efter konventionens ikraftträ­ dande må stat ansluta sig till den­ samma på villkor, varom överens-

22

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1964

ditions as may be agreed by it with

the Contracting Parties. Accession on

the conditions agreed shall be effect-

ed by notice in writing addressed to

the Government of the United King-

dom of Great Britain and Northern

Ireland.

(4) The Government of the United

Kingdom of Great Britain and Nor­

thern Ireland shall inform all signa-

tory and acceding Governments of all

instruments of ratification or ap-

proval deposited and accessions re-

ceived and shall notify signatory and

acceding Governments of the dates

on which and the Governments in re-

spect of which the present Conven-

tion enters into force.

Article 15

The present Convention shall be of

unlimited duration. However åt any

time after the expiration of a period

of twenty years from the initial entry

into force of the present Convention,

any Contracting Party may denounce

the Convention by giving two years’

notice in writing to the Government

of the United Kingdom of Great Bri­

tain and Northern Ireland. The latter

shall notify the denunciation to the

Contracting Parties.

In witness whereof the undersign-

ed, being duly authorised thereto,

have signed the present Convention.

Done åt London this ninth day of

March, 1964, in the English and

French languages, each text being

equally authoritative, in a single

original which shall be deposited in

the archives of the Government of

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland, which shall

transmit a certified true copy thereof

to each signatory and acceding Gov­

ernment.

en accord avec les Parties contrac-

tantes. L’adhésion intervenue dans

les conditions convenues d’un com-

mun accord fera l’objet d’une notifi-

cation écrite au Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

dTrlande du Nord.

4. Le Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et dTrlande

du Nord informera tous les gouver-

nements signataires et ceux qui ad-

héreront å la Convention de tout dé-

pöt d’instruments de ratification ou

d’approbation et de toute adhésion

recue, et leur notifiera les dates aux-

quelles et les gouvernements å

l’égard desquels la présente conven­

tion sera entrée en vigueur.

Article 15

La présente convention est conclue

sans limitation de durée. Toutefois, å

tout moment apres 1’expiration d’une

période de 20 ans å date de la mise

en vigueur initiale de la présente

convention, toute Partie contractan-

te aura le droit de la dénoncer avec

un préavis de deux ans. Cette dénon-

ciation devra étre notifiée par écrit

au Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et dTrlande du

Nord, qui en informera les autres

Parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés, du-

ment autorisés ä cet effet, ont signé

la présente Convention.

Fait å Londres, le neuviéme jour

du mois de mars 1964, en langues

frangaise et anglaise, chaque texte

faisant également foi, en un exem-

plaire unique, qui sera déposé dans

les archives du Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

dTrlande du Nord, qui en délivrera

une copie certifiée conforme å cha-

cun des gouvernements signataires et

adhérents.

23

kommelse må träffas mellan den och de avtalsslutande parterna. Anslut­ ning på de överenskomna villkoren skall ske genom skriftligt meddelan­ de, som riktas till regeringen i För­ enade Konungariket Storbritannien och Nordirland.

4. Regeringen i Förenade Ko­ nungariket Storbritannien och Nord­ irland skall underrätta alla regering­ ar, som undertecknat eller anslutit sig till konventionen, om samtliga de­ positioner av ratifikations- eller god­ kännandeinstrument och om mottag­ na anslutningsmeddelanden samt skall tillkännagiva för dessa rege­ ringar, vilken dag och beträffande vilka regeringar denna konvention träder i kraft.

Artikel 15

Denna konvention skall hava obe­ gränsad varaktighet. När som helst efter utgången av en tidrymd om 20 år från det denna konvention trätt i kraft må emellertid avtalsslutande part uppsäga densamma genom att två år i förväg skriftligen tillkänna­ giva uppsägningen för regeringen i Förenade Konungariket Storbritan­ nien och Nordirland, som därom skall underrätta övriga avtalsslutan­ de parter.

Till bekräftelse härå hava under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, underskrivit denna kon­ vention.

Som skedde i London den 9 mars 1964, på engelska och franska, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett en­ da exemplar, som skall vara depone­ rat i Förenade Konungariket Storbri­ tannien och Nordirlands regerings arkiv. Denna skall översända be­ styrkt avskrift därav till varje stat, som undertecknat eller anslutit sig till konventionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 196i

24

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1964

Annex i

The coasts of the Contracting Par-

ties to which the Convention applies

are the following:

Belgium

All coasts.

Denmark

The coasts of the North Sea, the

Skagerrak and the Kattegat (f.e. the

area lying to the north and west of

lines drawn from Hasenore Head to

Gniben Point, from Korshage to

Spodsbierg, and from Gilbierg Head

to the Kullen).

France

The North Sea and the English

Channel coasts and the European At­

lantic coasts.

Federal Republic of Germany

The North Sea coast.

Ireland

All coasts.

Netherlands

The North Sea coast.

Portugal

The Atlantic coast, north of the

36th Parallel, and the coast of Ma­

deira.

Spain

The Atlantic coast, north of the

36th Parallel.

Sweden

The west coast, north of a line

drawn from the Kullen to Gilbierg

Head.

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland

All coasts, including those of the

Isle of Man and The Channel Islands.

Annexe I

Les cötes des Parties contractan-

tes auxquelles s’applique la Conven­

tion sont les suivantes:

Belgique

Toutes les cötes.

Danemark

Les cötes de la Mer du Nord, du

Skagerrak et du Kattegat (c’est-å-

dire la zone située au nord et å l’ou-

est des lignes tirées de Hasenore

Head å Gniben Point, de Korshage å

Spodsbierg, et de Gilbierg Head au

Kullen).

France

Les cötes de la Mer du Nord et de

la Manche, et les cötes européennes

de 1’Atlantique.

République fédérale d’Allemagne

La cöte de la Mer du Nord.

Irlande

Toutes les cötes.

Pays-Bas

La cöte de la Mer du Nord.

Portugal

La cöte atlantique, au nord du

36 paralléle, et la cöte de l’IIe Ma-

dére.

Espagne

La cöte atlantique, au nord du

36 ^me paralléle.

Suéde

La cöte occidentale, au nord d’une

ligne tirée du Kullen å Gilbierg Head.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

Toutes les cötes, y compris celles

de 1’Ile de Man et des lies Anglonor-

mandes.

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1964

25

Bilaga I

De avtalsslutande parternas kuster på vilka konventionen är tillämplig äro följande.

Belgien

Alla kuster.

Danmark

Kusterna intill Nordsjön, Skage­ rack och Kattegatt (d. v. s. det områ­ de som ligger norr och väster om lin­ jer dragna från Hasenpre Hoved till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg samt från Gilbjerg Hoved till Kullen).

Frankrike

Atlanten, Nordsjön och Engelska kanalkusten.

Förbundsrepubliken Tyskland

Nordsjökusten.

Irland

Alla kuster.

Nederländerna

Nordsjökusten.

Portugal

Atlantkusten norr om 36 :e bredd­ graden och Madeirakusten.

Spanien

Atlantkusten norr om 36 :e bredd­ graden.

Sverige

Västkusten norr om en linje dra­ gen från Kullen till Gilbjerg Hoved.

Förenade Konungariket Storbritan­ nien och Nordirland

Samtliga kuststräckor, inbegripet Isle of Man och Kanalöarna.

26

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1964

Annex 11

Arbitration

Article 1

(1) Within three months of the

signature of the Convention, or of ac-

cession thereto, each signatory or ac-

ceding Government shall nominate

five persons prepared to undertake

the duties of arbiters and being na­

tionals of a Member State of the Or­

ganisation för Economic Co-opera-

tion and Development.

(2) The persons thus nominated

shall be included in a list, which

shall be notified by the Government

of the United Kingdom of Great Bri-

tain and Northern Ireland to all sig­

natory and acceding Governments.

(3) Any change in the list of ar­

biters shall be notified in the same

manner.

(4) The same person may be no­

minated by more than one Govern­

ment.

(5) The arbiters shall be nomi­

nated för a term of six years, which

may be renewed.

(6) In the event of death or resig­

nation of an arbiter he shall be re-

placed in the manner fixed for his

nomination and for a new period of

six years.

Article 2

(1) The party requesting arbitra­

tion in accordance with this Annex

shall inform the other party of the

claim which it intends to submit to

arbitration, and give a summary

statement of the grounds on which

snch claim is based.

(2) The Arbitral Tribunal shall

consist of five members. The parties

shall each nominate one member,

who may be chosen from among

their respective nationals. The other

Anncxc 11

Arbitrage

Article 1

1. Dans les trois mois qui suivent

la signature de la présente conven­

tion ou l’adhésion å cette Convention,

chaque gouvernement signataire ou

qui y adhere désigne cinq personnes

disposées å accepter les fonctions

d’arbitre et ayant la nationalité de

l’un des Etats membres de 1’Organi-

sation de coopération et de dévelop-

pement öconomiques.

2. Les personnes ainsi désignées

sont inscrites sur une liste qui sera

notifiée par le Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord å tous les gouver-

nemcnts signataires et å ceux qui y

adhcrent.

3. Toute modification de la liste

des arbitres sera notifiée de la mémc

fa^on.

4. La méme personne peut étre dé-

signée par des gouvernements diffc-

rents.

5. Les arbitres sont noinmés pour

une pcriode de six ans qui peut étre

renouvclée.

6. En cas de déccs ou de retraitc

d’un arbitre, il est pourvu å son rem-

placement selon le mode fixé pour sa

désignation, pour une nouvelle pc­

riode de six ans.

Article 2

1. La partie désirant recourir ä

l’arbitrage conformément å la pré­

sente annexe informe l’autre partie

de la réclamation qu’elle soumct å

1’arbitrage et hd remet un exposé

sommaire des motifs sur lesquels ellc

ost fondée.

2. Le tribunal arbitral se compose

de cinq membres. Les parties dési-

gnent chacune un membre qiu peut

étre choisi parmi leurs ressortissants

respectifs. Les trois autres arbitres, y

Kungl. Maj.ts proposition nr 167 år 196t

27

Bilaga II

Skiljedom

Artikel 1

1. Inom tre månader efter under­ tecknande av eller anslutning till konventionen skall varje regering, som undertecknat eller anslutit sig, utse fem personer, som äro beredda att påtaga sig åligganden som skilje­ domare och vilka skola vara medbor­ gare i medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut­ veckling.

2. De som sålunda utsetts skola upptagas på en förteckning som av regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland skall delgivas samtliga regeringar, som un­ dertecknat eller anslutit sig.

3. Varje ändring i förteckningen över skiljedomare skall delgivas på samma sätt.

4. En och samma person må utses av mer än en regering.

5. Skiljedomarna skola utses för en period om sex år, vilken må för­ nyas.

6. I händelse av skiljedomares frånfälle eller tillbakaträdande skall han ersättas på det för hans utseen­ de fastställda sättet för en ny period om sex år.

Artikel 2

1. Part som begär skiljedom enligt denna bilaga skall underrätta den andra parten om det anspråk, som parten avser hänskjuta till skilje­ dom, samt lämna en sammanfattan­ de redogörelse för grunderna för an­ språket.

2. Skiljedomstolen skall bestå av fem medlemmar. Parterna skola var och en utse en ledamot, som må väl­ jas bland deras respektive medbor­ gare. Övriga tre skiljedomare, ord-

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1964

three arbiters, including the Presi­

dent, shall be chosen by agreement

between the parties from among the

nationals of third States whose

naines appear in the list mentioned

in Article 1.

Article 3

If the nomination of the members

of the Arbitral Tribunal is not made

within a period of one month from

the date on which arbitration was

first requested, the task of making

the necessary nominations shall be

entrusted to the President of the In­

ternational Court of Justice. Should

the latter be a national of one of the

parties to the dispute, this task shall

be entrusted to the Vice-President of

the Court or to the next senior judge

of the Court who is not a national of

the parties.

Artide 4

The arbiters to be nominated by

the President of the International

Court of Justice shall be chosen from

among the nationals of the States

Members of the Organisation for

Economic Co-operation and Develop-

ment and preferably from the list

provided for in Article 1. The Presi­

dent of the International Court of

Justice shall consult beforehand the

parties to the dispute, and may con­

sult the Director General of the Food

and Agriculture Organisation of the

United Nations and the President of

the International Council for the Ex-

ploration of the Sea. The arbiters

shall be of different nationalities.

Artide 5

The parties may draw up a special

agreement determining the subject

of the dispute and the details of

procedure.

Artide 6

In the absence of sufficient partic-

ulars in a special agreement or in the

compris le président, sont choisis

d‘un commun accord entre les parties

parmi les ressortissants de tierces

puissances dont les noms figurent

sur la liste prévue å 1’article 1.

Artide 3

Si les membres du tribunal arbi­

tral ne sont pas nommés dans le dé-

lai d’un mois å partir de la demande

d’arbitrage, le soin de les designer

est confié au président de la Cour in-

ternationale de Justice. Au cas ou ce

dernier serait ressortissant de l’une

des parties au litige, cette tåche est

confiée au vice-président de la Cour

ou au juge le plus ancien qui n’est

pas un ressortissant des parties.

Artide 4

Les arbitres que désigne le prési­

dent de la Cour internationale de

Justice sont choisis parmi les ressor­

tissants des pays membres de l’Orga-

nisation de coopération et de déve-

loppement économiques, de préféren-

ce sur la liste prévue å 1’article 1. Le

président de la Cour internationale de

Justice consultera au préalable les

parties au litige et éventuellement le

directeur général de 1’Organisation

des Nations-Unies pour 1’alimenta-

tion et 1’agriculture et le président du

Conseil international pour 1’explora-

tion de la mer. Les arbitres doivent

étre de nationalités différentes.

Artide 5

Les parties peuvent conclure un

accord spécial déterminant le sujet

de leur différend et les détails de la

procédure.

Artide 6

En 1’absence de détails suffisants

dans 1’accord spécial ou dans la pré-

29

föranden däri inbegripen, skola väl­ jas gemensamt av parterna bland de medborgare i tredje stater, vil­ kas namn återfinnas på den i artikel 1 nämnda förteckningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 196b

Artikel 3

Därest medlemmarna i skiljedom­ stolen icke valts inom en tid av en månad från det skiljedom först be­ gärdes, skall uppgiften att utse dem anförtros presidenten i Internatio­ nella domstolen. Därest denne är medborgare i någon av de tvistande staterna, skall uppdraget anförtros domstolens vice ordförande eller den äldste ledamoten av domstolen, som icke är medborgare i någon av de tvistande staterna.

Artikel A

De skiljedomare, som skola utses av ordföranden i Internationella domstolen, skola väljas bland med­ borgare i de stater, som äro medlem­ mar av Organisationen för ekono­ miskt samarbete och utveckling, och helst från den i artikel 1 förutsedda förteckningen. Presidenten i Inter­ nationella domstolen skall på för­ hand rådgöra med de tvistande par­ terna och må rådgöra med generaldi­ rektören i Förenta Nationernas livs­ medels- och jordbruksorganisation och presidenten i Internationella havsforskningsrådet. Skiljedomarna skola hava olika medborgarskap.

Artikel 5

Parterna må träffa särskild över­ enskommelse, vari föremålet för tvis­ ten och enskildheterna i förfarandet bestämmas.

Artikel 6

I avsaknad av erforderliga detalj- bestämmelser i den särskilda över-

30

Kangl. Maj:ts proposition nr 167 år 196'/

present Annex regarding the ques-

tions mentioned in Article 5 of the

present Annex, the provisions of Ar­

tides 59—82 of the Hague Conven-

tion för the Padfic Settlement of In­

ternational Disputes of 18th October,

1907 shall apply as far as possible.

Article 7

The parties shall facilitate the

work of the Arbitral Tribunal, and in

particular shall supply it to the

greatest possible extent with all rele­

vant documents and information.

They shall use the means åt their

disposal to allow it to proceed in

their territory, and in accordance

with their law, to the summoning

and hearing of witnesses or experts

and to visit the localities in question.

Article 8

In the absence of agreement to the

contrary between the parties, the de-

cisions of the Arbitral Tribunal,

shall be taken by majori ty vote and,

except in relation to questions of

procedure, décisions shall be valid

only if all members are present. The

voting shall not be disclosed, nor any

dissenting or separate opinions.

Article 9

(1) During the proceedings, each

member of the Arbitral Tribunal

shall receive emoluments, the

amount of which shall be fixed by

agreement between the parties, each

of which shall contribute an equal

share.

(2) The expenses of the Arbitral

Tribunal shall be divided in the

same manner.

Article 10

The validity of legal measures

which entered into force before the

date on which the Convention was

sente annexe sur les questions men-

tionnées å 1’article 5 de la présente

annexe, les dispositions des articles

59 å 82 de la Convention sur le régle-

ment pacifique des différends inter-

nationaux signée å La Haye le 18 oc-

tobre 1907, seront appliquées dans la

mesure du possible.

Article 7

Les parties facilitent les travaux

du tribunal arbitral et lui fournissent

notamment, dans toute la mesure du

possible, tous les documents et ren-

seignements appropriés. Elles utili-

sent les moyens å leur disposition

pour lui permettre de procéder sur

leur territoire et conformément å

leur législation, å la convocation et å

l’audition des témoins ou des ex­

perts, et de visiter les localités en

question.

Article 8

En Tabsence d’accord contraire en­

tre les parties, les décisions du tribu­

nal arbitral sont prises å la majorité;

sauf en ce qui concerne les questions

de procedure, les décisions ne sont

valables que si tous les membres

sont présents. Le vote des arbitres et

les opinions dissidentes ou séparées

ne sont pas rendus publics.

Article 9

1. Au cours du procés chaque

membre du tribunal arbitral re^oit

des émoluments dont le montant est

fixé par accord entre les parties, cha-

cune d’elles contribuant å part égale.

2. Les fr ais du tribunal arbitral

sont partagés de la méme maniére.

Article 10

La validité d’actes juridiques in-

tervenus antérieurement å la date å

laquelle la Convention a été ouverte

31

enskommelsen eller i denna bilaga rörande de i artikel 5 i denna bilaga nämnda frågorna skola bestämmel­ serna i artiklarna 59—82 i Haagkon- ventionen den 18 oktober 1907 för avgörandet på fredlig väg av interna­ tionella tvister tillämpas i den ut­ sträckning detta är möjligt.

Artikel 7

Parterna skola underlätta skilje­ domstolens arbete; det åligger dem särskilt att i största möjliga ut­ sträckning förse den med alla till sa­ ken hörande handlingar och upplys­ ningar. De skola begagna dem till buds stående medel för att möjliggö­ ra för den att på deras område och i enlighet med deras lagstiftning kalla och höra vittnen eller sakkunniga och besöka ifrågavarande platser.

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 196b

Artikel 8

I avsaknad av överenskommelse mellan parterna av motsatt innebörd skola skiljedomstolens avgöranden beslutas med enkel röstövervikt; utom såvitt angår frågor rörande förfarandet skola avgörandena äga giltighet blott om samtliga ledamö­ ter äro närvarande. Ledamöternas röstning skall ej yppas, ej heller skiljaktiga eller särskilda meningar.

Artikel 9

1. Så länge förfarandet pågår, skall varje ledamot av skiljedomsto­ len uppbära ersättning med belopp, som skola fastställas genom överens­ kommelse mellan parterna, vilkas bidrag därtill skola vara lika stora.

2. Skiljedomstolens kostnader sko­ la fördelas på samma sätt.

Artikel 10

Giltigheten av rättsliga åtgärder vilka trätt i kraft före den dag, då konventionen öppnades för under-

32

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 196f

opened för signature shall not be

questioned in proceedings before

the Arbitral Tribunal.

Article 11

(1) In the case of a dispute based

on an allegation of injury to private

interests which, according to the

municipal law of one of the parties,

falls within the competence of its

judicial or administrative authorities,

the party in question may object to

the dispute being submitted for set-

tlement by the procedure laid down

in this Annex until a decision with

final effect has been pronounced,

within a reasonable time, by the

competent authority.

(2) If a decision with final effect

has been pronounced in the State

concerned, it will no longer be possi-

ble to resort to the procedure laid

down in this Annex after the expira-

tion of a period of five years from

the date of the aforementioned de­

cision.

Article 12

lf the execution of an award of the

Arbitral Tribunal would conflict

with a judgment or measure en-

joined by a court of law or other

authority of one of the parties to the

dispute, and if the municipal law of

that party does not permit, or only

partially permits, the consequences

of the judgment or measure in ques­

tion to be annulled, the Arbitral Tri­

bunal shall, if necessary, grant the

injured party equitable satisfaction.

Article 13

(1) In all cases where a dispute

forms the subject of arbitration, and

particularly if the question on which

the parties differ arises out of acts

already committed or on the point of

being committed, the Arbitral Tri­

bunal shall lay down within the

shortest possible time the provisional

å la signature ne peut étre mise en

question å 1’occasion des litiges sou-

mis au tribunal arbitral.

Article 11

1. Si un litige est fondé sur un

dommage allégué ä un intérét privé

qui reléve, d’aprés le droit interne de

1’une des parties, de la compétence

des autorités judiciaires ou adminis-

tratives, cette partie peut s’opposer

å ce que ce différend soit soumis å la

procédure prévue dans la présente

annexe, avant qu’une décision défi-

nitive ait été rendue par 1’autorité

compétente dans un délai raison-

nable.

2. Si une décision définitive est in-

tervenue dans l’ordre interne, il ne

sera plus possible de recourir å la

procédure prévue dans cette annexe

apres 1’expiration d’un délai de cinq

années å dater de ladite décision.

Article 12

Si 1’exécution d’une décision du

tribunal arbitral se heurte å un juge-

ment rendu ou å une mesure prise

par une autorité judiciaire ou toute

autre autorité d’une des parties au

différend et si le droit interne de cet­

te partie ne permet pas ou ne permet

que partiellement d’effacer les con-

séquences de cette décision ou de

cette mesure, le tribunal accorde, s’il

y a lieu, une satisfaction équitable å

la partie lésée.

Article 13

1. Dans tous les cas ou un diffé­

rend fait l’objet de 1’arbitrage et no-

tamment si la question au sujet de

laquelle les parties sont divisées, ré-

sulte d’actes déjå effectués ou sur le

point de 1’étre, le tribunal arbitral

détermine dans les plus brefs délais

possibles les mesures provisoires å

33

tecknande, må icke ifrågasättas vid förfarande inför skiljedomstolen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1967

Artikel 11

1. Om tvist grundas på påstådd skada på enskilda intressen, vilken enligt en av parternas interna lag­ stiftning ligger inom ramen för dess judiciella eller administrativa myn­ digheters behörighet, må ifrågava­ rande part resa invändning mot att tvisten underkastas i denna bilaga förutsatt förfarande, innan den slut­ ligen avgjorts inom skälig tid av be­ hörig myndighet.

2. Om slutligt avgörande medde­ lats i vederbörande stat, är det ej längre möjligt att begagna sig av det förfarande som bestämts i denna bi­ laga efter utgången av en frist om fem år, räknat från dagen för nyss­ nämnda avgörande.

Artikel 12

Om verkställighet av skiljedom­ stolens avgörande skulle stå i strid med dom meddelad eller åtgärd vid­ tagen av judiciell eller annan myn­ dighet hos en av de tvistande parter­ na och om denna parts interna lag­ stiftning icke tillåter eller blott del­ vis tillåter att verkningarna av ifrå­ gavarande dom eller åtgärd undan­ röjas, skall skiljedomstolen om er­ forderligt lämna den förfördelade parten skälig gottgörelse.

Artikel 13

1. I alla de fall där tvist utgör fö­ remål för skiljedom och särskilt om den fråga, beträffande vilken oenig­ het råder mellan parterna, härflyter ur handlingar, som redan vidtagits el­ ler hålla på att vidtagas, skall skilje­ domstolen inom kortast möjliga tid besluta vilka provisoriska åtgärder,

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1964

measures to be adopted. The parties

to the dispute shall be bound to ac-

cept such measures.

(2) The parties shall abstain from

all measures likely to react prejudi-

cially upon the execution of the

award of the Arbitral Tribunal and,

in general, shall abstain from any

sort of action whatsoever which may

aggravate or extend the dispute.

Article 14

(1) As soon as the Arbitral Tri­

bunal is constituted, the President

shall inform the Contracting Parties

of the dispute submitted to it.

(2) Any Contracting Party may

intervene, within a month from the

date of receipt of its notification if it

establishes a legitimate interest in

the settlement of the dispute. Inter­

vention shall be with the sole object

of supporting or contesting the con-

tentions, or part of the contentions,

of the original parties to the dispute.

An intervention shall not lead to

modification of the original composi-

tion of the Arbitral Tribunal.

Article 15

Each of the Contracting Parties

shall comply with the award of the

Arbitral Tribunal in any dispute to

which it is a party.

prendre. Les parties au différend

sont tenues de s’y conformer.

2. Les parties s’abstiennent de

toute mesure susceptible d’avoir une

répercussion préjudiciable å l’exécu-

tion de la décision arbitrale et, en gé-

néral, ne procédent å aucun acte de

quelque nature qu’il soit, susceptible

d’aggraver ou d’étendre le différend.

Artide 14

1. Des que le tribunal est consti-

tué, le président informe les autres

Parties contractantes du différend

dont il a été saisi.

2. Dans le délai d’un mois å dater

de cette notification, toute Partie

contractante peut intervenir si elle

justifie d’un intérét å la solution du

litige. L’intervention ne pourra avoir

d’autre objet que de soutenir ou de

combattre les conclusions ou une

partie des conclusions des gouverne-

ments antérieurement parties au li­

tige. Une intervention ne modifie pas

la composition initiale du tribunal.

Article 15

Chacune des Parties contractantes

se soumettra aux décisions du tribu­

nal arbitral dans tout différend au-

quel elle est partie.

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1964

35

som skola vidtagas. De tvistande parterna äro skyldiga att ställa sig dessa till efterrättelse.

2. Parterna skola avhålla sig från varje åtgärd, som är ägnad att men­ ligt inverka på verkställigheten av skiljedomstolens avgörande, och sko­ la i allmänhet avhålla sig från varje slags handling, som må skärpa eller utvidga tvisten.

Artikel 14

1. Så snart skiljedomstolen till­ satts, skall ordföranden underrätta de avtalsslutande parterna om den tvist, som hänskjutits till densamma.

2. Varje avtalsslutande part äger inträda som intervenient inom en månad räknad från dagen för motta­ gandet av denna underrättelse, om parten styrker sig äga intresse av tvistens biläggande. Sådant inträdan­ de må ej hava annat syfte än att un­ derstödja eller bestrida påståendena eller vissa påståenden från de ur­ sprungliga parterna i tvisten. Inträ­ dandet som intervenient må icke för­ anleda att skiljedomstolens ur­ sprungliga sammansättning ändras.

Artikel 15

Varje avtalsslutande part skall un­ derkasta sig skiljedomstolens avgö­ rande av varje tvist, vari den är part.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 167 år 1964

Protocol of provisional application of the

fisheries convention

The Governments of Austria, Bel-

gium, Denmark, the French Repub-

lic, the Federal Republic of Germany,

Ireland, Italy, Luxembourg, the Net-

herlands, Portugal, Spain, Sweden

and the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland,

Have agreed as follows: —

Article 1

The Contracting Parties will raise

no objection if a Government which

has ratified or approved the Fish­

eries Convention opened for signa-

ture åt London on 9th March, 1964,

applies provisionally the provisions

of the Convention, having first noti-

fied its decision to the Government

of the United Kingdom of Great Bri­

tain and Northern Ireland.

Article 2

(1) The provisional application

of the provisions of the Fisheries

Convention by a Contracting Party

will entail the establishment of the

list of arbiters provided for in Article

1 of Annex II to the Convention.

(2) A Contracting Party which has

provisionally applied the provisions

of the Convention shall be bound by

its provisions, in particular Article

13, and shall not object if they are

invoked by a Government which has

signed the present Protocol and the

Convention, even if the latter Gov­

ernment has not yet ratified or ap­

proved the Convention, with a view

to settling a dispute raised by this

provisional application.

Protocole d’application provisoire de la

convention sur la péche

Les Gouvernements de la Républi-

que fédérale d’Allemagne, de 1’Aut-

riche, de la Belgique, du Danemark,

de 1’Espagne, de la République Fran-

caise, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et dTrlande du Nord, de

1’Irlande, de 1’Italie, du Luxembourg,

des Pays-Bas, du Portugal et de la

Suéde,

Sont convenus de ce qui suit: —

Article 1

Les Parties contractantes ne s’op-

poseront pas å ce qu’un gouverne-

ment qui aura ratifié ou approuvé la

Convention sur la péche ouverte å la

signature å Londres le 9 mars 1964

en applique les dispositions å titre

provisoire, å charge pour ce gouver-

nement de notifier au préalable sa

décision au Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

dTrlande du Nord.

Article 2

1. L’application provisoire des dis­

positions de la Convention par une

Partie contractante entrainera l’éta-

blissement de la liste d’arbitres pré-

vue å 1’article 1" de 1’annexe II å la

Convention.

2. Une Partie contractante ayant

procédé ä 1’application provisoire des

dispositions de la Convention sera

liée par les dispositions de celle-ci,

notamment par son article 13 et ne

pourra pas s’opposer å ce qu’un gou­

vernement signataire du présent pro­

tocole et de la Convention, méme si

ce dernier gouvernement n’a pas en-

core ratifié ou approuvé la Conven­

tion, les invoque en vue de régler un

différend soulevé par cette applica­

tion provisoire.

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1961

37

Bilaga B

(Översättning)

Protokoll rörande provisorisk tillämpning

av fiskerikonventionen

Regeringarna i Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland, Ir­ land, Italien, Luxemburg, Nederlän­ derna, Portugal, Spanien, Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland samt Österrike hava överenskommit om följande.

Artikel 1

De avtalsslutande parterna kunna icke resa invändning mot att rege­ ring, som ratificerat eller godkänt den i London den 9 mars 1964 för undertecknande öppnade fiskerikon­ ventionen, provisoriskt tillämpar dess bestämmelser efter att dessför­ innan hava underrättat regeringen i Förenade Konungariket Storbritan­ nien och Nordirland om detta sitt be­ slut.

Artikel 2

1. Provisorisk tillämpning av be­ stämmelserna i fiskerikonventionen från avtalsslutande parts sida skall medföra upprättandet av den för­ teckning över skiljedomare, varom bestämmes i artikel 1 i bilaga II till konventionen.

2. Avtalsslutande part, som börjat provisoriskt tillämpa konventionens bestämmelser, skall vara bunden av dess bestämmelser, särskilt artikel 13, och må ej resa invändning mot att regering, som undertecknat detta protokoll och konventionen, även om denna senare regering ännu icke ra­ tificerat eller godkänt konventionen, åberopar bestämmelserna i avsikt att bilägga tvist, som uppkommit genom denna provisoriska tillämpning.

3a

Kungl. Maj. ts proposition nr 167 år 1964

Article 3

The present Protocol shall be open

for signature from 9th March, 1964

to lOth April, 1964. It shall enter into

force, when it has been signed by

two Governments as between those

Governments, and in respect of any

Government which signs it thereafter

on the date of signature by that Gov­

ernment.

Artide 4

(1) Upon the entry into force of

the Convention, the present Protocol

shall automatically cease to have ef-

fect as between Governments which

have become parties to the Conven­

tion.

(2) The present Protocol shall

cease to have effect in respect of any

Government which notifies the Gov­

ernment of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland

of its decision not to ratify or ap-

prove the Convention.

Artide 5

The Government of the United

Kingdom of Great Britain and Nor­

thern Ireland shall immediately in­

form all the signatories of the pre­

sent Protocol of each notification re-

ceived in accordance with Article 1

or with paragraph (2) of Article 4.

In witness whereof the undersig-

ned, being duly authorised thereto,

have signed the present Protocol.

Done åt London this ninth day of

March, 1964, in the English and

French languages, each text being

equally authoritative, in a single

original which shall be deposited in

the archives of the Government of

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland, which shall

transmit a certified true copy thereof

to each signatory and acceding Gov­

ernment.

Artide 3

Le présent protocole sera ouvert å

la signature du 9 mars 1964 au 10

avril 1964. Quand il aura été signé

par deux gouvernements, il entrera

en vigueur entre ees gouvernements,

et pour tout gouvernement qui le

signera par la suite, il entrera en vi­

gueur å dater de sa signature par ce

gouvernement.

Artide 4

1. A la date d’entrée en vigueur de

la Convention le présent protocole

cessera d’avoir effet entre les gou-

vernemenls qui sont devenus parties

å cette Convention.

2. Le présent protocole cessera

d’avoir effet å 1’égard de tout gou-

vernement qui aura notifié au Gou­

vernement du Royaume-Uni de Gran-

de-Bretagne et dTrlande du Nord sa

décision de ne pas ratifier ou ap-

prouver Ia Convention.

Article 5

Le Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et dTrlande

du Nord informera sans délai tous

les gouvernements signataires du

présent protocole de toutes les notifi-

cations recues au titre des disposi­

tions de 1’article 1 et de 1’article 4,

§2.

En foi de quoi les soussignés, du-

ment autorisés å cet effet, ont signé

le présent Protocole.

Fait å Londres, le neuviéme jour

du mois de mars 1964, en langues

fran^aise et anglaise, chaque texte

faisant également foi, en un exem-

plaire unique, qui sera déposé dans

les archives du Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

dTrlande du Nord, qui en délivrera

une copie certifiée conforme å cha-

cun des gouvernements signataires et

adhérents.

Kungl. Alaj. ts proposition nr 167 år 196b

39

Artikel 3

Detta protokoll skall hållas öppet för undertecknande från den 9 mars 1964 till den 10 april 1964. När det undertecknats av två regeringar, skall det träda i kraft mellan dessa; för regering, som därefter underteck­ nar, skall det träda i kraft på dagen för undertecknandet av denna rege­ ring.

Artikel b

1. I och med att konventionen trä­ der i kraft, skall detta protokoll auto­ matiskt upphöra att gälla mellan de regeringar, som tillträtt konventio­ nen.

2. Detta protokoll upphör att gälla för varje regering, som underrättar regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om att den beslutat att icke ratificera el­ ler godkänna konventionen.

Artikel 5

Regeringen i Förenade Konungari­ ket Storbritannien och Nordirland skall utan dröjsmål lämna samtliga regeringar, som undertecknat detta protokoll, uppgift om varje underrät­ telse, som mottagits i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 eller i ar­ tikel 4 mom. 2.

Till bekräftelse härå hava under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, underskrivit detta proto­ koll.

Som skedde i London den 9 mars 1964, på engelska och franska språ­ ken, vilka skola äga lika vitsord, i ett enda exemplar, som skall vara de­ ponerat i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands rege­ rings arkiv, vilken skall överlämna bestyrkt avskrift därav till varje re­ gering, som undertecknar eller anslu­ ter sig.

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 640506