Prop. 1964:187

('angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196b

1

Nr 187

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående lönegradspla-

ceringen för vissa tjänster m. m.; given Stockholms slott den 29 oktober 196b.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Sigurd Lindholm

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen förordas, i anslutning till vissa förhandlingsöverenskom- melser på det kommunala området, ändrad lönegradsplacering m. in. för bl. a. vårdpersonal inom det statliga sjukvårdsområdet. Förslagen, som för­ utsätts skola i huvudsak genomföras med verkan från den 1 juli 1964, be­ räknas medföra en kostnadsökning för löner för innevarande budgetår på omkring 22 milj. kr.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt Nr 187

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 187 år 196b

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet å

Stockholms slott den 29 oktober 196b.

Närvarande:

Statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

,

Skoglund, Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling,

P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Lindholm, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lönegradsplace-

ringen för vissa tjänster m. m. samt anför härvid följande.

I samband med de förhandlingar om statstjänstemännens löner under

åren 1964 och 1965 m. m., vilka slutfördes genom överenskommelse den 17

april 1964 (prop. 1964: 152), förutsattes att förhandlingar sedermera skulle

upptagas angående lönegradsplacering m. m. för sådana tjänstemannagrup­

per, företrädesvis inom sjukvårdsområdet, beträffande vilka en anpassning

av lönesättningen tidigare skett till vad som gällt för närmast motsvarande

personalgrupper på den kommunala sektorn av arbetsmarknaden. Vid tid­

punkten för nämnda överenskommelse var de kommunala förhandlingarna

för de åsyftade personalgrupperna — för vilka avtalen utlöpte vid årsskiftet

1963/64 — icke slutförda.

Vid anmälan av förenämnda prop. 1964: 152 framhöll jag bl. a. följande.

I prop. 1962: 195 redovisades en den 27 juni 1962 med TCO:s statstjäns-

temannasektion träffad tidsbunden förhandlingsöverenskommelse angåen­

de ändrad lönegradsplacering m. m. för sjuksköterskor vid karolinska sjuk­

huset och serafimerlasarettet m. m. överenskommelsen, som avsåg tiden 1

januari 1962—31 december 1963, har den 30 maj 1963 uppsagts av TCO:s

statstjänstemannasektion. Förhandlingar i ämnet har — i avvaktan på

uppgörelser för sjuksköterskor inom det kommunala området — ännu ej

upptagits. Dylika uppgörelser kan emellertid komma att träffas i sådan tid

att förutsättningar föreligger att före ingången av budgetåret 1964/65 upp­

taga förhandlingar och träffa nytt avtal för den berörda sjuksköterskeper-

sonalen vid bl. a. karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet. Med hänsyn

härtill och då ett ev. nytt avtal på området bör få retroaktiv verkan fr. o. m.

den 1 januari 1964 torde Kungl. Maj :t böra inhämta riksdagens bemyndi­

gande att under angivna förutsättningar träffa avtal, göra erforderliga änd­

ringar i vederbörliga personalförteckningar samt vidtaga de åtgärder i öv­

rigt som erfordras för att lönesättningen för ifrågavarande personal skall

3

kunna anpassas till vad som kan komma att gälla för motsvarande kommu­ nalt anställd personal.

Kungl. Maj :ts hemställan om bemyndigande i angivna hänseende bifölls av riksdagen (SU 134; rskr 272).

I anslutning till sedermera träffade kommunala uppgörelser har frågan om en anpassning av lönegradsplaceringen m. m. för vissa statligt reglerade tjänster upptagits till behandling.

Mellan företrädare för civildepartementet och TCO:s statstjänstemanna- sektion har — under förbehåll för Kungl. Maj :ts godkännande — den 29 juni 1964 överenskommelse träffats angående lönegradsplacering för sjuk­ sköterskor m. fl. vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet m. m. Kungl. Maj :t har samma dag godkänt denna överenskommelse och utfärdat bestämmelser i ämnet.

Av överenskommelsen berörs personal med sjuksköterskeutbildning vid karolinska sjukhuset, serafimerlasarettet, Eugeniahemmet samt vanförean- stalterna i Stockholm, Härnösand och Hälsingborg, överenskommelsen gäl­ ler tiden 1 januari 1964—30 juni 1966 med en ömsesidig uppsägningstid av sju månader. Avtalstiden är densamma som gäller enligt de förhandlings- överenskommelser som träffats för kommunalt anställda sjuksköterskor.

Tjänster, som omfattas av överenskommelsen, uppflyttas i lönegrad fr. o. m. den 1 juli 1964. Tjänster för sjuksköterska skall härvid inrättas endast såsom icke-ordinarie och befintliga ordinarie tjänster för sjuksköterska i A 10 och A 11 samt för översköterska i A 12 föras på övergångsstat. Tjänst som sjuksköterska vid vård- eller specialavdelning skall enligt överens­ kommelsen vara placerad i A 12. Den som anställs på dylik tjänst skall un­ der första anställningsåret vara placerad i A 10 och under andra och tredje anställningsåren i A 11, varefter befordran sker till A 12. Överenskommel­ sen innefattar vidare normer för lönegradsplacering av bl. a. tjänster för avdelningssköterska. Dessa skall vara placerade i A 13, A 14 och A 15 mot tidigare — såsom översköterska — i A 12, A 13 och A 14. Föreståndartjäns- ter in. fl. vid berörda sjukhus och sjukvårdsinrättningar uppflyttas även i lönegrad i anslutning till de kommunala uppgörelserna. Överenskommelsen omfattar jämväl förslag till lönegradsplacering in. m. för operations-, rönt­ gen- och radioterapiassistenter. För personal som får höjd lönegradsplace­ ring genom de nya lönegradsnormerna skall avlönings- och pensionsförmå­ ner regleras med retroaktiv verkan fr. o. m. den 1 januari 1964.

Den träffade förhandlingsöverenskommelsen innehåller också bestämmel­ ser om bl. a. löneklassplacering, arbetstid och fridagar samt om ersättning för övertidsarbete och för jour- och beredskapstjänst. Ändrade bestämmel­ ser om arbetstid in. in. skall tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1964. Även i dessa delar har anpassning skett till motsvarande kommunala regler. Jag återkom­ mer till vissa av här berörda förmåner i det följande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196i

4

Genom beslut den 9 juli 1964 har Kungl. Maj:t meddelat bestämmelser

rörande ändrad lönegradsplacering m. m. för barnmorskepersonal vid karo­

linska sjukhusets förlossningsavdelningar. För denna personalgrupp har

därvid — mot bakgrunden av att kommunala uppgörelser träffats med

samma giltighetstid som sjuksköterskeuppgörelserna — tjänster i högre

lönegrad inrättats fr. o. m. den 1 augusti 1964 samt reglering av avlönings-

och pensionsvillkor skett med verkan fr. o. m. den 1 januari 1964. För

sådana innehavare av ordinarie tjänster, som genom de nya normerna

skulle få höjd lönegradsplacering, innebär Kungl. Maj :ts beslut att fr. o. m.

den 1 augusti 1964 extra ordinarie tjänster i den nya högre lönegraden

inrättats, varvid motsvarande ordinarie tjänst icke samtidigt må uppe­

hållas.

Samtidigt som Kungl. Maj :ts berörda beslut den 9 juli 1964 nu anmäls

för riksdagen, bör riksdagens bemyndigande inhämtas att fr. o. m. den

1 januari 1965 vidtaga de ändringar i personalförteckningen för karo­

linska sjukhuset, som påkallas för att lönegradsändringarna för ifrågava­

rande barnmorsketjänster skall bli definitiva.

I en sammanställning, vilken som Bilaga torde få fogas till statsrådspro­

tokollet i detta ärende, lämnas en redogörelse för dels de nya avlöningsvill-

kor för sjuksköterskepersonal, som innefattas i Kungl. Maj :ts förenämnda

beslut den 29 juni 1964, dels, såvitt avser barnmorskepersonal, bestämmel­

serna i Kungl. Maj :ts beslut den 9 juli 1964, innefattande de lönegradsänd-

ringar m. m. för tjänster vid karolinska sjukhuset som påkallas härav.

Kungl. Maj. ts proposition nr 187 år 1964

Frågor om lönegradsplacering m. m. för vissa ytterligare grupper av

tjänster, beträffande vilka lönesättningen ansetts böra omprövas i anslut­

ning till lönegradsändringar m. m. som genomförts på den kommunala ar­

betsmarknaden, har under september och oktober 1964 varit föremål för för­

handlingar med berörda huvudorganisationer, nämligen Statstjänarkartel-

len, Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademikers centralorgani­

sation och TCO:s statstjänstemannasektion. Därvid har — under förbehåll

för Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande — den 21 oktober 1964 över­

enskommelse träffats med angivna personalorganisationer. Denna överens­

kommelse berör bl. a. sjuksköterskepersonal inom andra områden än

kroppssjukhusen och vanföreanstalterna samt mentalsjukvårdspersonal,

viss teknisk biträdespersonal, viss sjukvårds- och ekonomipersonal och

köksföreståndare ävensom kuratorer och vissa konsulenter. Enligt överens­

kommelsen skall förslagen genomföras med verkan i löne- och pensionshän-

seende fr. o. m. den 1 juli 1964, dock att ändrade bestämmelser om arbets­

tid och fridagar samt om ersättning för övertidsarbete och för jour- och be-

redskapstjänst skall tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1965. Förslagen har

sammanställts i förenämnda bilaga till statsrådsprotokollet i detta ärende.

5

Jag får i detta sammanhang anmäla, att vid beredningen av förevarande ärende prövats vissa från myndigheter eller personalorganisationer i sär­ skilda framställningar framförda yrkanden om ändrad lönegradsplace- ring m. m.

I fråga om de förslag, som omfattas av överenskommelsen den 21 oktober 11164, får jag anföra följande.

Beträffande sjukskötersketjänster föreslås i detta sammanhang ändrad lönegradsplacering m. m. för dylika tjänster vid bl. a. försvarets förband, fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor, anstalter för alkoholmissbrukare, universitet och högskolor samt skolor för sjuksköterskeutbildning. Löne- gradsplaceringen ändras därvid i huvudsaklig anslutning till innehållet i de kommunala sjuksköterskeuppgörelserna.

Lönegradsplaceringen för skötarpersonal inom mentalsjukvården har även omprövats. För skötare, som nu är placerade i A 10, skall enligt överens­ kommelsen gälla samma bestämmelser om placering i A 12 efter tre anställ­ ningsår som enligt vad förut nämnts redan genomförts lör sjuksköterskor på vård- och specialavdelningar vid bl. a. karolinska sjukhuset. I anslutning härtill ändras lönegradsplaceringen för förste skötare från A 11 till A 13 och för över skötare från A 13 till A 14. Även för föreståndartjänsterna vid mentalsjukhusen sker lönegradsändringar. På grundval av organisatoriska förutsättningar som angivits av socialdepartementet föreslås, att vid elva större sjukhus, vilka har tre eller flera föreståndartjänster, skall finnas en tjänst som förste föreståndare i A 21. Vid samma sjukhus placeras tjänster­ na som personalföreståndare i A 19. I fråga om arbetstid och fridagar samt om ersättning för övertidsarbete och för jour- och beredskapstjänst skall enligt överenskommelsen med tillämpning fr. o. m. den 1 januari 1965 gälla samma grunder som vid de statliga kroppssjukhusen.

I samband med de nu avslutade förhandlingarna har förutsatts, att i prop. 1963: 171 (s. 110) avsedda förhandlingar mellan företrädare för sta­ ten, landstingen och personalorganisationerna rörande bl. a. villkoren vid övergång till landstingskommunal tjänst för personal vid statens mental­ sjukhus m. fl. skall upptagas och slutföras under 1965.

I fråga om teknisk biträdespersonal innebär den nu träffade förhandlings- överenskommelsen bl. a. följande. Med utgångspunkt i uppgörelser på den kommunala sidan föreslås beträffande laboratoriepersonal på sjukhuslabo­ ratorier ändrade grunder för lönegradsplaceringen. Dessa innebär bl. a. att vid sjukhusen inrättade tjänster för laboratoriebiträden i A 10 utbyts mot tjänster som laboratorieassistent i A 12. Den som anställs på tjänst som la­ boratorieassistent i A 12 skall under första och andra anställningsåren vara placerad i A 10 och under tredje och fjärde anställningsåren i A 11, var­ efter befordran sker till A 12. Tjänster för förste laboratorieassistent skall enligt vissa regler, vilka i huvudsak överensstämmer med de i förenämnda Kungl. Maj :ts beslut den 29 juni 1964 föreskrivna normerna för lönegrads-

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196b

6

placering av avdelningsskötersketjänster, vara placerade i A 13, A 14 eller

A 15. I fråga om arbetstid m. m. skall för ifrågavarande laboratoriepersonal

gälla samma bestämmelser som för sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

För laboratoriepersonal inom övriga områden — vid universitetsinstitu­

tioner och speciallaboratorier m. m. — innebär överenskommelsen att nu­

varande tjänster för laboratoriebiträde i högst A 9 ersätts med tjänster som

laboratorieassistent i högst A 10. Gällande bestämmelser om befordrings-

gång ändras i anslutning härtill så, att befordringsgången skall omfatta

lönegraderna A 7—A 9—A 10 mot nu A 5—A 7—A 9. Vidare skall vid andra

myndigheter än sjukhus inrättade tjänster för laboratorieassistent i A 11

och förste laboratorieassistent i A 13 uppflyttas till resp. A 12 och A 14.

Enligt överenskommelsen uppflyttas också tjänster för hantverkare och

institutionstekniker från A 9 till A 10 samt tjänster för instrumentmakare

och förste instrumentmakare från resp. All och A 13 till A 12 och A 14.

Beträffande tjänster för sjukvårds- och ekonomipersonal avtalades i sam­

band med överenskommelsen om statstjänstemännens löner under åren 1964

och 1965 m. m. om ändrade grunder för lönegradsplacering av vissa hit­

hörande tjänster, som då var placerade i högst A 5. I förevar ande samman­

hang töreslås i anslutning till innehållet i kommunala förhandlingsupp-

görelser för motsvarande personalgrupper ändrad lönegradsplacering för

bl. a. baderskor, barnsköterskor, kokerskor, sömmerskor och underskö­

terskor.

Köksföreståndare vid bl. a. försvaret och mentalsjukhusen uppflyttas en­

ligt överenskommelsen i lönegrad i anslutning till de lönegradsändringar för

motsvarande personal, som skett på den kommunala sektorn. I förevarande

sammanhang vill jag töreslå ändrad lönegradsplacering jämväl för köks-

töreståndartjänster vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet samt

vid vissa vanf öreanstalter ävensom för vissa husmoder stjänster vid skolor

för blinda och döva. Den närmare innebörden av lönegradsändringarna på

denna punkt tramgår av bilagan. I bilagan redovisas också bestämmelser

beträffande kompetenskrav in. m. för köksföreståndartjänster.

Enligt överenskommelsen har i huvudsaklig anslutning till de kommu­

nala uppgörelserna omprövning skett av lönegradsplaceringen jämväl för

vissa tjänster som kuratorer och konsulenter m. fl. Sålunda föreslås bl. a.

att kuratorstjänster i A 16 uppflyttas till A 17. Ändrad lönegradsplacering

föreslås vidare för skyddskonsulenter, socialvårdskonsulenter, barnavårds-

konsulenter och länshälsovårdskonsulenter. I anslutning till de föreskrifter

angående utbyte av vissa assistenttjänster mot tjänster som amanuens i

reglerad befordringsgång, som nu gäller vid bl. a. fångvårdsanstalterna,

vill jag i detta sammanhang föreslå, att bestämmelser i samma syfte ut­

färdas att gälla även vid ungdomsvårdsskolorna och anstalterna för alko­

holmissbrukare.

För egen del tillstyrker jag, att förhandlingsöverenskommelsen den 21

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 196i

7

oktober 1964 — som innebär lönegradsuppflyttning för sammanlagt i runt tal 12 000 tjänster — godkänns och underställs riksdagens prövning. Enligt överenskommelsen skall förslagen i huvudsak genomföras med verkan fr. o. in. den 1 juli 1964. I vad avser tjänster som uppflyttas i lönegrad torde tjänsterna böra inrättas i den högre lönegraden fr. o. in. den 1 januari 1965. För Kungl. Maj :t torde böra utverkas bemyndigande att fr. o. in. sistnämnda dag vidtaga erforderliga ändringar i personalförteckningarna. I övrigt på­ kallar förslagen övergångsanordningar och ikraftträdandebestämmelser, som Kungl. Maj :t bör äga att besluta om.

Härefter torde jag få beröra vissa särskilda frågor som aktualiserats i samband med de i det föregående redovisade förhandlingarna rörande an­ passning av lönevillkoren för vissa statliga tjänster till villkoren för när­ mast motsvarande kommunala tjänster och som är av natur att böra prövas av riksdagen.

Såsom tidigare anförts skall enligt förhandlingsöverenskommelsen den 29 juni 1964 angående lönegradsplacering för sjuksköterskor m. fl. vid karo­ linska sjukhuset och serafimerlasarettet m. m. den som anställs på tjänst som sjuksköterska på vård- eller specialavdelning under första anställnings­ året vara placerad i A 10 och under andra och tredje anställningsåren i A 11, varefter befordran till den för tjänsten gällande lönegraden A 12 sker. Vid bestämmande av löneklassplacering och rätt till uppflyttning i löne- klass i sistnämnda lönegrad skall tjänstemannen — i likhet med vad som gäller för motsvarande kommunalt anställda sjuksköterskor — icke äga tillgodoräkna sådan anställningstid i A 10 och All, som tagits i anspråk för inplacering i A 12.

Enligt överenskommelsen den 21 oktober 1964 skall för skötare inom mentalsjukvården gälla samma bestämmelser om lönegradsplacering och om löneklassplacering vid erhållande av skötartjänst i A 12 som för nyss­ nämnda sjuksköterskor. Jämväl i fråga om vissa andra personalgrupper skall enligt sistnämnda överenskommelse och i anslutning till vad som skett för motsvarande grupper på den kommunala sidan gälla att tjänstemannen, intill dess han kan tillgodoräkna viss anställningstid, skall vara placerad i lägre lönegrad än den för tjänsten gällande. För vissa av här avsedda perso­ nalkategorier förutsätts — ävenledes i överensstämmelse med vad som gäller på den kommunala sidan — att anställningstid, som tagits i anspråk för inplacering i den för tjänsten gällande lönegraden, icke samtidigt får till­ godoräknas för inplacering och uppflyttning i löneklass i sistnämnda löne­ grad.

Nämnda begränsningar i tillgodoräkningen innebär ett avsteg från be­ stämmelserna i 22 § Saar. Om dessa bestämmelser tillämpades i här berör­ da fall, skulle i allmänhet den tid, varunder tjänstemannen före inplacering i den för tjänsten gällande lönegraden varit placerad i lägre lönegrad, få till­ godoräknas för löneklassplacering i den högre lönegraden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 196i

8

För sådana sjuksköterskor m. fl., som omfattas av överenskommelsen

den 29 juni 1964, har samma dag — med stöd av förenämnda bemyndigande

i anledning av prop. 1964: 152 — bestämmelser av förut angiven innebörd

utfärdats att gälla med verkan fr. o. m. den 1 januari 1964. Genom beslut den

9 juli 1964 har bestämmelser av samma innebörd utfärdats även för barn-

morskepersonal vid karolinska sjukhusets förlossningsavdelningar.

överenskommelsen den 21 oktober 1964 innebär att dylika särbestämmel­

ser i fråga om löneklassplacering erfordras jämväl för skötare i A 12 inom

mentalsjukvården, laboratorieassistenter i A 12 vid sjukhus, undersköter­

skor i A 9, baderskor, barnsköterskor och sömmerskor i A 8 samt kokerskor

i A 8 och A 9.

Enligt nyssnämnda förhandlingsöverenskommelse den 29 juni 1964 skall

gottgörelse för övertidstjänstgöring till bl. a. sjuksköterskepersonal vid

karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet beräknas på grundval av be­

stämmelserna 31 § tjänstereglementet för landstingens befattningshava­

re, under det att övertidstjänstgöringens omfattning skall bestämmas med

tillämpning av föreskrifterna i 32 § Saar. I överenskommelsen har därutöver

angivits de fall, då gottgörelse för övertidsarbete skall utgå. Hänvisningen

till 31 § sagda tjänstereglemente innebär att såsom enkel övertid skall räk­

nas övertidsarbete, som fullgörs under två timmar närmast före och efter or­

dinarie arbetstid, medan övertidsarbete, som fullgörs på annan tid, räknas

som kvalificerad övertid. Vidare utgår övertidsersättning med belopp, som

anges i landstingens lönetabeller. Dessa belopp är något lägre än de mot­

svarande övertidsersättningsbelopp som utgår enligt de statliga lönetabel-

lerna.

Överenskommelsen innebär sålunda i denna punkt att de i 32 § Saar in­

tagna bestämmelserna om gottgörelse för övertidstjänstgöring endast till

ringa del kommer att gälla för den statliga sjuksköterskepersonalen och att

för denna personal en anpassning i stället skett till de bestämmelser om

övertidsgottgörelse, som gäller för de kommunalt anställda sjuksköter­

skorna.

Vidare har genom nämnda överenskommelse sjuksköterskepersonalen vid

bl. a. karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet tillerkänts rätt till sär­

skilt lönetillägg för arbetstid, som fullgörs på sådan i tjänstgöringssehema

upptagen fridag, som tjänstemannen gått förlustig i samband med över­

gång till nytt tjänstgöringssehema. Såsom villkor för att dylikt lönetillägg

skall utgå gäller dock att tillsägelse om ändringen i tjänstgöringen ej läm­

nats senast åtta dagar i förväg samt att fridagen skulle ha infallit under de

första sju kalenderdygnen efter övergången till det nya tjänstgöringssche-

mat. Nämnda lönetillägg motsvarar 100 procent av lönen per timme. Samma

lönetillägg skall enligt överenskommelsen utgå vid förskjutning av arbets­

pass i det egna tjänstgöringsschemat. Även i denna del följer överenskom­

melsen de kommunala uppgörelserna.

Kungl, Maj.ts proposition nr 187 år 1964

9

Med stöd av förenämnda bemyndigande i anledning av prop. 1964: 152 har Kungl. Maj:t för tillämpning fr. o. in. den 1 juli 1964 meddelat bestäm­ melser om gottgörelse för övertidstjänstgöring till sådan personal som om­ fattas av överenskommelsen ävensom bestämmelser om särskilt lönetillägg till dylik personal i enlighet med de grunder, för vilka nyss redogjorts. Be­ stämmelser av samma innehåll har genom beslut den 9 juli 1964 utfärdats för barnmorskepersonalen vid karolinska sjukhusets förlossningsavdel­ ningar.

Enligt förhandlingsöverenskommelsen den 21 oktober 1964 skall vad så­ lunda föreskrivits för sjuksköterskepersonalen vid bl. a. karolinska sjuk­ huset och serafimerlasarettet i fråga om övertidsgottgörelse samt särskilt lönetillägg vid förskjutning av arbetspass och för tjänstgöring i vissa fall på sådan fridag, som tjänstemannen gått förlustig i samband med övergång till nytt tjänstgöringsschema, gälla även för skötarpersonal inom mental­ sjukvården och laboratorieassistenter vid sjukhus ävensom till viss del för sjuksköterskor vid försvarets förband.

Med hänsyn till vad jag här anfört torde riksdagens godkännande böra inhämtas i fråga om de från bestämmelserna i Saar avvikande föreskrifter som redan meddelats om löneklassplacering för innehavare av bl. a. tjänst som sjuksköterska i A 12 vid vård- eller specialavdelning eller tjänst som barnmorska i A 13 ävensom i fråga om övertidsgottgörelse och särskilt löne­ tillägg till sådan personal som omfattas av överenskommelsen den 29 juni 1964 och till barnmorskepersonal vid karolinska sjukhusets förlossningsav­ delningar.

Kungl. Maj :t torde vidare böra inhämta riksdagens bemyndigande att utfärda motsvarande bestämmelser för personal som omfattas av förhand­ lingsöverenskommelsen den 21 oktober 1964.

Jag torde härefter få anmäla fråga om övergång till fast pensionsålder för vissa personalgrupper.

Enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) ankommer det på Kungl. Maj :t att för grupper av anställningshavare med pensionsrätt en­ ligt reglementet förordna om den tidigaste tidpunkt, då ålderspensionering får ske och den tidpunkt vartill anställningshavaren normalt äger stå kvar i sin anställning (pensioneringsperiod). För militär och civilmilitär perso­ nal gäller icke detta system med två tidsgränser för ålderspensionering utan i stället fast pensionsålder, som fastställs av Kungl. Maj :t. Att reglementet icke infört möjlighet att tillämpa fast pensionsålder för andra än militära och civilmilitära anställningshavare har emellertid i samband med den i det föregående redovisade omprövningen av lönevillkoren för bl. a. vårdperso­ nal visat sig vara mindre lämpligt. Med hänsyn till vad som i pensionsål- dershänseende gäller för kommunalt anställd sjuksköterskepersonal har vid de förhandlingar, som resulterat i överenskommelsen den 29 juni 1964,

2f liihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 1S7

Kungl. Maj. ts proposition nr 187 år 1964

enighet nåtts om tillämpning av fast pensionsålder 63 år för bl. a. nyanställ­ da sjuksköterskor som vid oförändrade statliga villkor skulle kunnat avgå med ålderspension mellan 60 och 63 år (pensioneringsperiod I). Detsamma har ansetts böra gälla för barnmorskepersonal. Överenskommelsen den 21 oktober 1964 innebär en övergång till den fasta pensionsåldern 63 år för ny­ anställda tillhörande ytterligare personalgrupper som hittills tillhört pen­ sioneringsperiod. Även i framtiden kan det bli erforderligt att för viss grupp eller vissa grupper övergå till fast pensionsålder. Beslut om ändringar av detta slag synes böra ankomma på Kungl. Maj :t liksom redan är fallet när fråga är om ändrad inplacering i pensioneringsperiod. Riksdagens bemyn­ digande att överföra personalgrupper från pensioneringsperiod till fast pen­ sionsålder torde böra inhämtas.

Kostnaderna för genom Kungl. Maj :ts beslut den 29 juni och den 9 juli 1964 föreskriven reglering av avlönings- och pensionsförmåner för tiden 1 januari—30 juni 1964 har belastat förslagsanslag. Lönekostnadsökningen för innevarande budgetår till följd av Kungl. Maj :ts med stöd av riksdagens bemyndigande meddelade beslut den 29 juni 1964 samt vid ett genomföran­ de av de i bilagan redovisade förslagen kan beräknas till i runt tal 22 milj. kr. Av detta belopp hänför sig 4 milj. kr. till myndigheter under fjärde hu­ vudtiteln samt 18 milj. kr. till statsförvaltningen i övrigt och statsunder­ stödd verksamhet.

De ökade kostnaderna belastar i vissa fall anslag eller anslagsposter, som är maximerade av Kungl. Maj :t eller riksdagen. Beträffande de anslag och anslagsposter, som är maximerade av riksdagen, synes Kungl. Maj :t böra utverka bemyndigande att medge erforderliga överskridanden. I de fall, då kostnaderna faller på reservationsanslag, torde det emellertid vara lämpli­ gare att särskilda medel ställs till förfogande. På grund härav och då kost­ naderna torde böra komma till uttryck i budgeten bör under tolfte och fjärde huvudtitlarna upptas särskilda anslag för ändamålet.

På grund av det anförda torde på tilläggsstat I för innevarande budgetår under tolfte huvudtiteln böra uppföras ett särskilt anslag, rubricerat Täck­ ning av beräknade kostnader för ändrad lönegradsplacering in. in., med 18 milj. kr. Frågan om sådant anslag torde jag få anmäla i annat samman­ hang. Vad angår fjärde huvudtiteln kommer chefen för försvarsdeparte­ mentet att föreslå att ett motsvarande anslag med 4 milj. kr. anvisas.

Myndigheterna bör ej äga förfoga över nyss angivna täckningsanslag. Kungl. Maj :t torde böra erhålla bemyndigande att i huvudsaklig överens­ stämmelse med vad som gällt beträffande tidigare anvisade täckningsanslag — efter prövning i varje särskilt fall — från anslagen anvisa medel, då överskridande till följd av genomförande av de av mig i det föregående redo­ visade förslagen ej lämpligen bör ske. På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas till anslag och anslagsposter som maximerats av Kungl. Maj :t, då merbelastning ej lämpligen bör ske.

Kungl. Maj. ts proposition nr 187 år 196i

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

1) godkänna den i det föregående redovisade överens­ kommelsen den 21 oktober 1964 angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster inom sjukvårdsområdet m. m.,

2) godkänna övriga i det föregående angivna förslag om lönegradsplacering m. m.,

3) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad som i det föregående anförts vidta erforderliga ändringar i ve­ derbörande personalförteckningar,

4) i godkänna av Kungl. Maj :t genom beslut den 29 juni och den 9 juli 1964 meddelade bestämmelser om löneklass- placering för innehavare av vissa sjuksköterske- och barn- morsketjänster m. fl. samt om gottgörelse för övertidstjänst- göring och särskilt lönetillägg till viss sjuksköterskeperso­ nal m. fl. ävensom bemyndiga Kungl. Maj :t att utfärda motsvarande särskilda avlöningsbestämmelser för personal som omfattas av förhandlingsöverenskommelsen den 21 ok­ tober 1964,

5) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad som i det föregående anförts besluta om fast pensionsålder för vissa personalgrupper,

6) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad som i det föregående anförts vidta erforderliga åtgärder för för­ slagens genomförande samt

7) bemyndiga Kungl. Maj:t att för budgetåret 1964/65 i enlighet med vad som i det föregående anförts medge överskridande av anslag och anslagsposter som är maxime­ rade av riksdagen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196b

11

Ur protokollet:

Staffan Duhs

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1961

Bilaga

Förslag till lönegradsändringar m. m.

För flera huvudtitlar gemensamma förslag m. m.

Följande under A—K framlagda förslag i fråga om lönegradsplacering

av tjänster m. m. skall gälla såvida ej annat framgår av de förslag som

framläggs under resp. huvudtitlar.

A. Sjuksköterskepersonal m. fl. vid bl. a. karolinska sjukhuset

(Kungl. Maj :ts beslut den 29 juni 1964 angående ändrad lönegradsplace­

ring av vissa sjukskötersketjänster m. m.).

För sjuksköterskor m. fl. vid karolinska sjukhuset, serafimerlasaret-

tet, Eugeniahemmet samt vanföreanstalterna i Stockholm och Härnösand

skall följande normer gälla i fråga om lönegradsplacering m. m.

1. Tjänst som operations-, röntgen- och radioterapiassistent skall vara

placerad i A 12.

Den som anställs å dylik tjänst skall under första och andra anställ­

ningsåren vara placerad i A 10 och under tredje och fjärde anställningsåren

i A 11, varefter befordran till A 12 sker.

Tjänst som sjuksköterska vid vård- eller specialavdelning skall vara pla­

cerad i A 12.

Den som anställs å dylik tjänst skall under första anställningsåret vara

placerad i A 10 och under andra och tredje anställningsåren i A 11, varefter

befordran till A 12 sker.

Vid tillämpning av dessa bestämmelser skall iakttagas följande.

Uppflyttning i lönegrad skall ske från och med kalendermånaden näst

efter fullgjort sådant anställningsår som avses ovan.

För beräkning av anställningstid må hänsyn tagas allenast till tid (kalen­

dermånad), varunder vederbörande innehaft anställning med en tjänst­

göring motsvarande minst hälften av den, vilken under en kalendermånad

normalt åligger heltidsanställd arbetstagare av ifrågavarande slag inom

statsförvaltningen.

För vinnande av ovan avsedd uppflyttning skall vederbörande i innehavd

anställning ha tjänstgjort under minst fyra femtedelar av den tid, som

erfordras för uppflyttning, och skall beträffande tjänstgöringstid i tillämp­

liga delar bestämmelserna i Kungl. Maj :ts kungörelse den 30 juni 1947 (nr

436) angående reglerad befordringsgång för viss icke-ordinarie personal i

statens tjänst äga tillämpning.

För lönegradsplacering äger den, som tillträder här avsedd tjänst, till­

godoräkna likvärdig anställning hos staten, hos kommun, hos anstalt driven

med bidrag av staten, landsting eller kommun ävensom vid Betaniasystrar-

nas sjukhem Eugeniahemmet, Ersta sjukhus, Röda korsets sjukhem,

Sophiahemmet eller Carlanderska sjukhemmet som om den fullgjorts i stat­

lig tjänst.

2. För ambulerande sjuksköterska skall finnas inrättad tjänst som sjuk­

sköterska i A 12.

13

För den som har ständig nattjänstgöring skall finnas inrättad tjänst som avdelningssköterska i A 13.

3. Tjänst som avdelningssköterska vid avdelning med minst 20 anställda skall vara placerad i A 15 och vid annan avdelning i A 14, dock att tjänst som avdelningssköterska vid laboratorium samt mottagnings- och behand- lingsavdelning med högst två sjukskötersketjänster skall vara placerad i A 13. Med sjukskötersketjänst jämställs härvid tjänst som laboratoriebiträde och laboratorieassistent.

4. Den, som tillträder tjänst som ambulerande sjuksköterska i A 12 eller avdelningsskötersketjänst utan att kunna tillgodoräkna minst ett års sjukvårdstjänstgöring efter examen från sjuksköterskeskola, skall intill dess vederbörande fullgjort minst ett års sjukvårdstjänstgöring vara pla­ cerad i lönegraden närmast under den för tjänsten fastställda lönegraden. Såsom sjukvårdstjänstgöring må därvid tillgodoräknas tjänstgöring hos sta­ ten, hos kommun, vid anstalt driven med bidrag av staten, landsting eller kommun ävensom vid Betaniasystrarnas sjukhem, Eugeniahemmet, Ersta sjukhus, Röda Korsets sjukhem, Sophiahemmet eller Carlanderska sjuk­ hemmet.

5. För löneklassplacering och inplacering i avdragsgrupp äger den, som tillträder här avsedd tjänst, tillgodoräkna anställningstid med lön enligt löneklass hos staten, hos kommun, hos anstalt driven med bidrag av sta­ ten, landsting eller kommun ävensom vid Betaniasystrarnas sjukhem, Eugeniahemmet, Ersta sjukhus, Röda Korsets sjukhem, Sophiahemmet eller Carlanderska sjukhemmet som om anställningen avsett tjänst enligt statens allmänna avlöningsreglemente. Tjänsteman, som tillträder tjänst i lönegrad A 12 enligt punkten 1, skall ej för löneklassplacering äga tillgodoräkna sådan tid som tagits i anspråk för inplacering i sagda lönegrad.

6. För operations-, röntgen- och radioterapiassistent, sjuksköterska samt avdelningssköterska skall arbetstiden utgöra, om arbetstiden är förlagd enbart till vardagar, 45 timmar per vecka in­ nehållande sex vardagar och för vecka, som innehåller mindre än sex var­ dagar, det lägre timtal som följer av att på arbetsfri dag normalt tillämpad arbetstid bortfaller, om arbetstiden är förlagd till såväl vardagar som sön- och helgdagar, i genomsnitt 43,5 timmar per vecka. Tid för intagande av måltid under nattjänstgöring inräknas i arbetsti­ den. Såsom arbetstid räknas jämväl s. k. rapporttid. Tjänstgöringsturerna skall i största möjliga utsträckning vara samman­ hängande.

7. Beträffande sättet för bestämmande av övertidens omfattning skall gälla bestämmelserna i statens allmänna avlöningsreglemente. Gottgörelse för övertidsarbete utgår med motsvarande tillämpning av be­ stämmelserna i 31 § tjänstereglementet för landstingens befattningsha­ vare, dock endast i sådana fall då övertidsarbetet beordras eller i efterhand godkänns av vederbörande föreståndare och avser sådan aktiv tjänstgöring på tid överstigande den i tjänstgöringsschema fastställda arbetstiden för dag, som fullgörs på annan tjänst inom det för denna uppgjorda tjänstgö- ringsschemat eller som fullgjorts under jour- eller beredskapstjänst eller uppkommit då tjänstemannen vid den ordinarie arbetstidens slut beordrats stanna kvar i arbetet för att biträda vid operation eller dylikt.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 187 år 196A

14

Då tjänsteman med schemalagd tjänstgöring beordras tjänstgöra enligt

nytt schema, skall den däri fastställda arbetstiden utgöra tjänstemannens

ordinarie arbetstid. Tillsägelse om dylik ändring i tjänstgöringen skall läm­

nas så snart ske kan. Om tillsägelse ej lämnats senast åtta kalenderdagar

i förväg, skall ett tillägg, motsvarande 100 procent av lönen per timme, ntgå

för arbetstid, som enligt det nya schemat under de första sju kalenderdyg-

nen fullgörs på dag, som enligt näst föregående schema sknlle ha varit

tjänstemannens fridag. Denna bestämmelse äger tillämpning jämväl vid

förskjutning av arbetspass i det egna tjänstgöringsschemat.

8. Vid jourtjänst respektive beredskapstjänst enligt sista stycket nedan

utgår ersättning med härefter angivna belopp, dock icke för tid, för vilken

gottgörelse för övertidsarbete utgår.

Öre per timme

Ortsgrupp

3

4

5

Jourtjänst .............................. 142

146

152

Beredskapstjänst ................ 77

80

83

För jour- eller beredskapstjänst eller del därav, som infaller mellan kloc­

kan 7 vardag före sön- och helgdag och klockan 7 vardag efter sön- och

helgdag, skall ovan angiven ersättning förhöjas med 100 procent.

Jour- och beredskapsersättning utgår alltid för lägst 8 timmar per jour-

eller bcredskapspass, i förekommande fall med avdrag för arbetad tid.

Med jourtjänst förstås skyldighet för tjänsteman att utöver fastställd

arbetstid befinna sig på arbetsplatsen (jourrum) eller i av sjukhusled­

ningen för jourtjänst godkänd närbelägen bostad och att vid behov ome­

delbart träda i tjänstgöring. Med beredskapstjänst förstås skyldighet för

tjänsteman att utöver fastställd arbetstid befinna sig inom räckhåll för kal­

lelse per telefon samt att träda i tjänstgöring vid behov.

9. Tjänsteman äger åtnjuta sex fridagar per fyra-veckorsperiod, dock att

tjänsteman, som har reglerad arbetstid, skall beredas minst så många fri­

dagar per fastställd tjänstgöringsperiod som erhålls, om antalet i perio­

den ingående veckor multipliceras med 1,5. Fridagarna böra i möjligaste

män förläggas till sön- och helgdagar.

Tjänsteman med reglerad arbetstid, som icke kunnat erhålla angivna fri­

dagar, äger erhålla gottgörelse enligt punkt 7.

B.

Bammorskepersonal

(Kungl. Maj :ts beslut den 9 juli 1964 angående lönegradsplacering in. in.

av vissa barnmor sket jänster vid karolinska sjukhuset.)

Den som anställs å tjänst som barnmorska skall under första anställ­

ningsåret vara placerad i A 11 och under andra och tredje anställningsåren

i A 12, varefter befordran till A 13 sker.

För inplacering i A 13 krävs minst ett års tjänstgöring vid förlossnings­

avdelning.

Utan hinder av vad ovan sägs skall barnmorska med ständig nattjänst­

göring placeras i A 13.

För beräkning av anställningstid in. in. skall föreskrifterna i punkten

A: 1 Kungl. Maj :ts bestämmelser den 29 juni 1964 angående ändrad löne­

gradsplacering av vissa sjukskötersketjänster m. in. äga motsvarande till-

lämpning med avseende å förlossningsavdelningens barnmorskepersonal.

Den, som tillträder tjänst som avdelningsbarnmorska eller barnmorska med

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

15

ständig nattjänstgöring utan att kunna tillgodoräkna minst ett års sjuk- vårdstjänstgöring efter examen från barnmorskeläroanstalt, skall intill dess dylik tjänstgöring fullgjorts vara placerad i lönegrad närmast under den för tjänsten eljest fastställda.

Beträffande löneklassplacering och inplacering i avdragsgrupp skall föreskrifterna punkten A: 5 Kungl. Maj :ts bestämmelser den 29 juni 1964 angående ändrad lönegradsplacering av vissa sjukskötersketjänster m. in. äga motsvarande tillämpning. Tjänsteman, som tillträder annan tjänst i lönegrad A 13 än tjänst med ständig nattjänstgöring, skall dock ej för löne­ klassplacering äga tillgodoräkna sådan tid som tagits i anspråk för inpla­ cering i sagda lönegrad.

Beträffande arbetstid, gottgörelse för övertid, jour- och beredskapstjänst samt fridagar m. m. skall punkterna A: 6—A: 9 ovannämnda bestämmelser den 29 juni 1964 äga motsvarande tillämpning.

C. Instruktionssköterskor (instruktionsbarnmorskor)

Innehavare av tjänst som instruktionssköterska (instruktionsbarnmors- ka) skall placeras i A 19, därest befattningshavaren har semester och i A 17 därest vederbörande har ferier.

Innehavare av tjänst som instruktionssköterska (instruktionsbarnmors- ka) skall ha genomgått lärarkurs vid institutet för högre utbildning av sjuksköterskor eller efter vederbörande myndighets bedömande förvärvat motsvarande kompetens. Befattningshavare som ej uppfyller angivna kom­ petensvillkor skall placeras två lönegrader lägre än den för tjänsten gäl­ lande lönegraden.

Kommunal anställningstid skall tillgodoräknas för löneklassplacering och inplacering i avdragsgrupp som om anställningstiden fullgjorts i statlig tjänst. Härvid skall föreskrifterna under G: 9 äga motsvarande tillämpning.

D. Skötare in. fl. inom mentalsjukvården ni. m.

1. Tjänster för skötare i A 10 skall placeras i A 12. Den som anställs å tjänst som skötare i A 12 skall under första anställningsåret efter vun­ nen behörighet vara placerad i A 10 och under andra och tredje anställ­ ningsåren i A 11, varefter befordran till A 12 sker. För beräkning av anställningstid m. m. skall föreskrifterna i punkten A: 1 Kungl. Maj :ts bestämmelser den 29 juni 1964 angående ändrad löne­ gradsplacering av vissa sjukskötersketjänster m. m. äga motsvarande till- lämpning.

2. För skötare, förste skötare och överskötare skall följande gälla. Beträffande löneklassplacering och inplacering i avdragsgrupp skall föreskrifterna i punkten A: 5 nyssnämnda bestämmelser äga motsvarande tillämpning. Punkterna A: 6—A: 9 samma bestämmelser skall äga motsva­ rande tillämpning vad rör arbetstid, gottgörelse för övertid, jour- och be­ redskapstjänst samt fridagar in. m.

3. För innehav av ordinarie tjänst som skötare krävs att tjänstemannen kan tillgodoräkna en anställningstid av tre år efter det behörighet för inne­ hav av extra ordinarie skötartjänst vunnits.

övergångsbestämmelser till I): 1

Tjänsteman, som den 30 juni 1964 innehar eller senare tillträder befatt­ ning som ovan avses, skall den 1 juli 1964 eller senare placeras i löne­ grad och löneklass på sätt nedan sägs.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196k

16

Uppgår tjänstemannens anställningstid den 30 juni 1964 till tre år,

skall han den 1 juli 1964 erhålla tjänst i den för befattningen gällande

lönegraden.

För inplacering och uppflyttning i löneklass skall härvid gälla föreskrif­

terna i statens allmänna avlöningsreglemente med utgångspunkt i veder-

^^n-deS löne§Tads- och löneklassplacering i hans senast före den 1 juli

1964 innehavda tjänst.

Uppgår anställningstiden den 30 juni 1964 icke till tre år, skall tjänste­

mannen den 1 juli 1964 inplaceras i A 10 eller A 11 i enlighet med huvud­

bestämmelserna. Fr. o. m. ingången av kalendermånaden näst efter den,

varunder tjänstemannen kan tillgodoräkna tre anställningsår, skall han

erhålla tjänst i den för befattningen i fråga gällande lönegraden. Vid be­

stämmande av tjänstemannens löneklassplacering och rätt till uppflytt­

ning i löneklass i sistnämnda tjänst skall han ej för löneklassplacering

äga tillgodoräkna sådan tid som tagits i anspråk för inplacering i den för

tjänsten gällande lönegraden.

Förhöjd lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid före den

1 juli 1964.

E. Anställnings- och avlöningsvillkor för vissa sjuksköterskor

Sjuksköterska skall för tjänstgöring enligt Kungl. brev den 20 maj

1960 angående statlig reservkår för sjuksköterskor åtnjuta årsarvode med

4 100 kronor för år. Reservsjuksköterska vid försvaret skall äga åtnjuta

årsarvode med 2 800 kronor för år.

För resa från hemorten och tillbaka skall sjuksköterska vid allmänna

reservsjuksköterskekåren och försvarets reservsjuksköterskekår äga åt­

njuta resekostnadsersättning och traktamente enligt klass B i Arr.

Under tjänstgöring skall sjuksköterska som här avses äga rätt till sjuk­

vård enligt för extra ordinarie tjänsteman gällande grunder.

Punkterna 2—5 i Kungl. Maj :ts bestämmelser den 21 december 1962

angående sjuksköterske- och överskötersketjänster vid försvaret skall upp­

höra att gälla och ersättas med följande bestämmelser.

2. Den ordinarie arbetstiden skall utgöra i genomsnitt 45 timmar i vec-

kan. Tjänstgöringen skall utläggas i form av antingen blandad dag- eller

nattjänstgöring eller enbart dag- resp. nattjänstgöring. Tjänstgöringsturer-

na skall i största möjliga utsträckning vara sammanhängande.

Tjänsteman äger åtnjuta minst så många fridagar per fastställd tjänst­

göringsperiod som erhålls, om antalet i perioden ingående veckor multi­

pliceras med 1,5. Fridagarna bör i möjligaste mån förläggas till sön- och

helgdagar. Tjänsteman, som icke kunnat erhålla angivna fridagar, äger

erhålla gottgörelse enligt punkt 3.

3. För övertidsarbete erhålls kompensationsledighet eller övertidser­

sättning enligt statens allmänna avlöningsreglemente, dock endast i så­

dana fall då övertidsarbetet beordras eller i efterhand godkänns av ve­

derbörande förbandsläkare och avser sådan aktiv tjänstgöring på tid över­

stigande den i tjänstgöringsschema fastställda arbetstiden för dag, som

fullgörs på annan tjänst inom det för denna uppgjorda tjänstgöringssche-

mat, eller som fullgjorts under jour- eller beredskapstjänst eller uppkom­

mit då tjänstemannen vid den ordinarie arbetstidens slut beordrats stanna

kvar i arbetet för att biträda vid operation eller dylikt.

Då tjänsteman med schemalagd tjänstgöring beordras tjänstgöra enligt

nytt schema, skall den däri fastställda arbetstiden utgöra tjänstemannens

Kungl. Mcij.ts proposition nr 187 år 1964

17

ordinarie arbetstid. Tillsägelse om dylik ändring i tjänstgöringen skall lämnas så snart ske kan. Om tillsägelse ej lämnas senast åtta kalender­ dagar i förväg, skall ett tillägg, motsvarande 100 % av lönen per timme (timlönen = månadslönen/187,5), utgå för arbetstid, som enligt det nya schemat under de första sju kalenderdygnen fullgörs på dag, som en­ ligt näst föregående schema skulle ha varit tjänstemannens fridag. Denna bestämmelse äger tillämpning jämväl vid förskjutning av arbetspass i det egna tjänstgöringsschemat.

4. Vid jourtjänst respektive beredskapstjänst enligt sista stycket nedan utgår ersättning med nedan angivna belopp, dock icke för tid, för vilken gottgörelse för övertidsarbete utgår.

Kungl. Maj. ts proposition nr 187 år l!)6b

Öre per timme

Ortsgrupp

3

4

5

Jourtjänst ....................... ...

142 146 152

Beredskapstjänst .........

77

80

83

För jour- respektive beredskapstjänst eller del därav, som infaller mel­ lan kl. 7.00 vardag före sön- och helgdag och kl. 7.00 vardag efter sön- och helgdag, skall ovan angiven ersättning förhöjas med 100 %.

Jour- respektive beredskapsersättning utgår alltid för lägst 8 timmar per jour- eller beredskapspass, i förekommande fall med avdrag för ar­ betad tid.

Med jourtjänst förstås skyldighet för tjänsteman att utöver fastställd arbetstid befinna sig på arbetsplatsen (jourrum) eller i av sjukhusled­ ningen för jourtjänst godkänd närbelägen bostad och att vid behov ome­ delbart träda i tjänstgöring. Med beredskapstjänst förstås skyldighet för tjänsteman att utöver fastställd arbetstid befinna sig inom räckhåll för kallelse per telefon samt att träda i tjänstgöring vid behov.

F. Teknisk biträdespersonal m. fl.

1. a) Vid sjukhusen inrättade tjänster för laboratoriebiträden i A 10 utbyts mot tjänster som laboratorieassistent i A 12. Den som anställs å tjänst som laboratorieassistent i A 12 skall under första och andra an­ ställningsåren vara placerad i A 10 och under tredje och fjärde anställ­ ningsåren i A 11, varefter befordran till A 12 sker.

Vid tillämpning av dessa bestämmelser skall iakttagas följande. För innehav av här avsedd tjänst skall krävas laborantskoleutbildning samt fullgjord vidareutbildning enligt Kungl. brev den 10 april 1959 angå­ ende riktlinjer för vidareutbildning av vissa laboratoriebiträden eller — efter vederbörande myndighets bedömande — på annat sätt förvärvad lik­ värdig utbildning.

För beräkning av anställningstid m. m. skall föreskrifterna i punkten A 1 Kungl. Maj :ts bestämmelser den 29 juni 1964 angående ändrad löne- gradsplacering av vissa sjuksköterslcetjänster in. in. äga motsvarande till- lämpning.

b) Nuvarande tjänster vid sjukhusen som laboratorieassistent i A 11 och förste laboratorieassistent i A 18 skall enligt de föreskrifter som ne­ dan meddelas utbytas mot tjänster som förste laboratorieassistent i A 13, A 14 eller A 15.

Tjänst som förste laboratorieassistent vid laboratorium eller avdelning med minst 20 anställda skall vara placerad i A 15 och vid annan avdel­

18

ning i A 14, dock att tjänst som förste laboratorieassistent vid laboratorium

eller avdelning med högst två tjänster för laborerande personal (förste

laboratorieassistent, laboratorieassistent) skall vara placerad i A 13.

Förste laboratorieassistent skall under första anställningsåret efter full­

bordad utbildning vara placerad i lönegraden närmast under den i vilken

tjänsten är placerad.

c) För förste laboratorieassistenter och laboratorieassistenter skall föl­

jande gälla.

Beträflande löneklassplacering och inplacering i avdragsgrupp skall fö­

reskrifterna i punkten A: 5 Kungl. Maj :ts bestämmelser den 29 juni 1964

angående ändrad lönegradsplacering av vissa sjukskötersketjänster m. m.

äga motsvarande tillämpning. Punkterna A: 6—A: 9 samma bestämmelser

skall äga motsvarande tillämpning i fråga om arbetstid, gottgörelse för över­

tid, jour- och beredskapstjänst samt fridagar in. m.

2. Nuvarande tjänster för laboratoriebiträde i högst A 9 ersätts med

tjänster som laboratorieassistent i högst A 10.

För laboratorieassistent i högst A 10 skall tillämpas befordringsgången

A 7 (1 år)—A 9 (2 år)—A 10. Kungl. Maj :ts bestämmelser angående reg­

lerad befordringsgång för vissa laboratoriebiträden ändras i enlighet här­

med.

3. Tjänster för hantverkare och institutionstekniker i A 9 skall placeras

i A 10.

Vid andra myndigheter än sjukhus inrättade tjänster för laboratorie­

assistent i A 11 och förste laboratorieassistent i A 13 skall uppflyttas till

A 12 respektive A 14.

Tjänster för instrumentmakare i A 11 och förste instrumentmakare i

A 13 skall placeras i A 12 respektive A 14.

Övergångsbestämmelser till F: 1 a)

Tjänsteman, som den 30 juni 1964 innehar eller senare tillträder befatt­

ning som ovan avses, skall den 1 juli 1964 eller senare placeras i lönegrad

och löneklass på sätt nedan sägs.

Uppgår tjänstemannens anställningstid den 30 juni 1964 till fyra år,

skall han den 1 juli 1964 erhålla tjänst i den för befattningen gällande

lönegraden.

För inplacering och uppflyttning i löneklass skall härvid gälla före­

skrifterna i statens allmänna avlöningsreglemente med utgångspunkt i

vederbörandes lönegrads- och löneklassplacering i hans senast före den

1 juli 1964 innehavda tjänst.

Uppgår anställningstiden den 30 juni 1964 icke till fyra år, skall tjäns­

temannen den 1 juli 1964 inplaceras i A 10 eller A 11 i enlighet med hu­

vudbestämmelserna. Fr. o. m. ingången av kalendermånaden näst efter den,

varunder tjänstemannen kan tillgodoräkna fyra anställningsår, skall han er­

hålla tjänst i den för befattningen i fråga gällande lönegraden. Vid be­

stämmande av tjänstemannens löneklassplacering och rätt till uppflytt­

ning i löneklass i sistnämnda tjänst skall han ej för löneklassplacering

äga tillgodoräkna sådan tid som tagits i anspråk för inplacering i den för

tjänsten gällande lönegraden.

Förhöjd lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid före den

1 juli 1964.

För inplacering i tjänst som förste laboratorieassistent skall tillgodo­

Kungl. Maj. ts proposition nr 187 år 196b

19

räknas sådan tid före den 1 juli 1964 då tjänsteman innehaft eller uppe­ hållit tjänst som laboratorieassistent eller förste laboratorieassistent.

Övergångsbestämmelser till F: 2

Tjänsteman, å vilken dessa bestämmelser vinner tillämpning, skall från och med den 1 juli 1964 placeras och uppflyttas i lönegrad som om be­ stämmelserna varit tillämpliga å tjänstemannen under hela anställnings­ tiden. För inplacering och uppflyttning i löneklass skall härvid gälla fö­ reskrifterna i statens allmänna avlöningsreglemente med utgångspunkt i vederbörandes lönegrads- och löneklassplacering i hans senast före den 1 juli 1964 innehavda tjänst.

Förhöjd lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid före den 1 juli 1964.

G. Viss sjukvårds- och ekonomipersonai in. fl.

Tjänster i A 6 med härefter angivna tjänstebenämningar skall upp­ flyttas till A 8, nämligen

barnsköterska baderska kokerska sömmerska tandsköterska Tjänster i A 7 med härefter angivna tjänstebenämningar skall uppflyt­ tas till A 9, nämligen

kokerska undersköterska Beträffande bl. a. dessa tjänster skall i övrigt gälla följande.

1. Barnsköterska i A 8 skall under 36 anställningsmånader efter examen vara placerad i A 6, varefter befordran sker till A 8.

2. Baderska i A 8 skall under 36 anställningsmånader vara placerad i A 7, varefter befordran sker till A 8.

3. Kokerska i A 9 eller A 8 skall under 36 anställningsmånader vara placerad i A 8 respektive A 7, varefter befordran sker till A 9 eller A 8. För biträdande kokerska i A 5 skall Kungl. Maj :ts kungörelse angående reglerad befordringsgång m. m. för viss biträdespersonal i statens tjänst äga tillämpning.

4. Undersköterska i A 9 skall under 36 anställningsmånader efter ge­ nomgång av undersköterskekurs vara placerad i A 8, \areftei befordran sker till A 9.

5. Sömmerska i A 8 skall under 36 anställningsmånader vara placerad i A 7, varefter befordran sker till A 8.

6. Tjänsteman, som tillträder tjänst i lönegrad A 9 eller A 8 enligt punkterna 1—5, skall ej för löneklassplacering äga tillgodoräkna sådan tid som tagits i anspråk för inplacering i någon av sagda lönegrader.

7. Tandsköterska vid försvaret i A 8 skall under 36 anställningsmånader efter erhållet behörighetsbevis från medicinalstyrelsen vara placerad i A 7, varefter befordran sker till A 8. Vid sådan tandpoliklinik inom försvaret, vid vilken icke finns tand­ sköterska i högre lönegrad än A 8, skall till tandsköterska i A 8 eller A 7, som omhänderhar och ansvarar för poliklinikens förråd, ersättning utgå med 25 kronor för månad.

8. För lönegrads- och löneklassplacering äger den, som tillträder har

Knngl. Maj. ts proposition nr 187 år 196i

20

avsedd tjänst tillgodoräkna likvärdig anställning hos kommunal huvud­

man ävensom vid vanföreanstalten i Stockholm eller Eugeniahemmet som

om den fullgjorts i statlig tjänst.

9. Vid tillämpning av dessa bestämmelser må för beräkning av anställ­

ningstid hänsyn tagas allenast till tid (kalendermånad), varunder vederbö­

rande fullgjort tjänstgöring i en omfattning, som kan anses motsvara minst

hälften av den, vilken under en kalendermånad normalt åligger heltids­

anställd arbetstagare av ifrågavarande slag inom statsförvaltningen; med

tjänstgöring skall härvid likställas tid för tjänstledighet med bibehållande

helt eller delvis av lönen.

Övergångsbestämmelser till G: 1—6

Tjänsteman, som den 30 juni 1964 innehar eller senare tillträder befatt­

ning som ovan avses, skall den 1 juli 1964 eller senare placeras i lönegrad

och löneklass på sätt nedan sägs.

Uppgår tjänstemannens anställningstid den 30 juni 1964 till 36 kalen­

dermånader, skall han den 1 juli 1964 erhålla tjänst i den för befattningen

gällande högre lönegraden.

För inplacering och uppflyttning i löneklass skall härvid gälla före­

skrifterna i statens allmänna avlöningsreglemente med utgångspunkt i

vederbörandes lönegrads- och löneklassplacering i hans senast före den

1 juli 1964 innehavda tjänst.

Uppgår anställningstiden den 30 juni 1964 icke till 36 kalendermånader,

skall tjänstemannen den 1 juli 1964 erhålla tjänst i den för befattningen

gällande lägre lönegraden. Fr. o. m. ingången av kalendermånaden näst

efter den varunder tjänstemannen kan tillgodoräkna 36 anställningsmå-

nader skall han erhålla tjänst i den för befattningen i fråga gällande

högre lönegraden. Vid bestämmande av tjänstemans löneklassplacering och

rätt till uppflyttning i löneklass i sistnämnda tjänst må tid, varunder han

innehaft tjänst i den för befattningen gällande lägre lönegraden, icke till­

godoräknas. Förhöjd lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid

före den 1 juli 1964.

Övergångsbestämmelser till G: 7

Tjänsteman, å vilken dessa bestämmelser vinner tillämpning, skall från

och med den 1 juli 1964 placeras och uppflyttas i lönegrad som om be­

stämmelserna varit tillämpliga å tjänstemannen under hela anställnings­

tiden. För inplacering och uppflyttning i löneklass skall härvid gälla

föreskrifterna i statens allmänna avlöningsreglemente med utgångspunkt

i vederbörandes lönegrads- och löneklassplacering i hans senast före den

1 juli 1964 innehavda tjänst.

Förhöjd lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid före den

1 juli 1964.

H. Sjukgymnaster

1. Sjukgymnast skall under det första anställningsåret efter legitima­

tionen vara placerad i lönegrad A 13, varefter befordran sker till A 15.

2. Vid myndighet med minst tre sjukgymnasttjänster (heltidstjänster)

skall finnas en tjänst som chefgymnast. Innehavare av sådan tjänst för­

utsätts bl. a. vara arbetsledare för myndighetens övriga sjukgymnaster.

Om sådan arbetsledning på grund av att sjukgymnasterna arbetar i själv­

ständiga grupper eller av annan anledning fördelas på flera sjukgymnaster,

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

21

bör tjänst som chef gymnast finnas inom varje sådan grupp eller mot­ svarande, som omfattar minst tre sjukgymnaster.

Anm. I antalet heltidstjänster inräknas förekommande deltidstjänster i relation till tjänstgöringens omfattning.

3. Den ordinarie arbetstiden skall utgöra 42 timmar för vecka.

4. Till timanställd sjukgymnast utgår ersättning med hänsyn till antalet tjänstgöringstimmar vid varje tjänstgöringstillfälle enligt följande:

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

För tjänstgöring 1 timme

17 kronor

2 timmar

26 »

3 »

34 »

4 »

42 »

Ovanstående belopp höjs fr. o. m. den 1 januari 1965 till respektive 18, 27, 36 och 44 kronor.

5. a) I avlöningsstaterna för Lunds universitet och karolinska medikokirurgiska institutet upptagna instruktionsarvode till chefgymnast respek­ tive arvoden till förste instruktionsgymnaster skall utgå med 7 500 kro­ nor för år. .............

b) I ovannämnda stater upptagna arvoden till instruktionsgymnaster skall utgå med 5 600 kronor (f. n. 5 000 kronor) för år respektive 4 oOO kronor (f. n. 4 000 kronor) för år.

6. Kommunal anställningstid skall tillgodoräknas för lönegrads- och lone- klassplacering som om anställningstiden fullgjorts i statlig tjänst. Härvid skall föreskrifterna under G: 9 äga motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser till H

För inplacering i A 13 och A 15 skall tjänsteman tillgodoräkna sådan tid före den 1 juli 1964, varunder vederbörande varit placerad som sjukgym­ nast i A 12 eller A 14. .. .

För inplacering i löneklass skall så anses som om de nya bestämmelser­ na varit tillämpliga å tjänstemannen under hela anställningstiden. Forho.pl lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid fore den 1 juli 1964.

I. Köksföreståndare m. fl.

1 Köksföreståndare och biträdande köksföreståndare ävensom husmoder vid'statens blind- eller dövskolor skall ha avlagt avgångsexamen sasom ekonomiföreståndare vid statligt seminarium för huslig utbildning. Sasom likvärdig med sådan examen skall tills vidare anses avgångsexamen sasom ekonomiföreståndare vid statens skolköksseminarmm, fackskolan for hus- li« ekonomi i Uppsala, Västkustens ungdomsskola i Ljungskile eller yrkes­ kurs för kökspersonal vid större anstalter i Stockholm. *> Befattningshavare utan i punkt 1 föreskriven examenskompetens pla­ ceras, i den mån dispens ej meddelas, tre lönegrader lägre an den for tjänsten fastställda lönegraden.

T. Kuratorer

Tjänster för kurator i A 16 skall placeras iA17. Kommunal anställningstid skall tillgodoräknas för loneklassplacer.ng och innlacering i avdragsgrupp som om anställningstiden fullgjorts i statlig tjänst Härvid skall föreskrifterna under G: 9 äga motsvarande tillämpning.

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

Övergångsbestämmelser till J

För inplacering i löneklass skall sa anses som om de nya bestämmel­

serna varit tillämpliga å tjänstemannen under hela anställningstiden. För­

höjd lön på grund av vad här sagts må icke utgå för tid före den 1 juli

K. Förskollärare

Innehavare av tjänst som förskollärare vid sjukhus skall placeras i

A 13, därest vederbörande genomgått Ericastiftelsens ettåriga barnpsyko­

logiska kurs (motsvarande utbildning) eller fullgjort minst tre års tjänst­

göring såsom förskollärare vid sjukhus (motsvarande). Annan förskol­

lärare vid sjukhus placeras i A 12.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196b

II huvudtiteln

23

Nuvarande

Antal Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 24

Fångvårdsanstalterna

Anstaltsdirektör........................

1 Ae 25

Hälsingborg

Ao, Ae 21

Anstaltsdirektör....................... 3

Ao, Ae 23

Gävle, Ystad, Växjö

Ae 21

Anstaltsdirektör.......................

4 Ae 23

Skyddstillsynsanstalter

Ao 21

Fångvårdsinspektör.................

4 Ao 23

Skogome, Nyköping, Hinseberg,

Ao 21 Kamrerare..................................

1 Ao 23

Långholmen Kumla

Ae 17

Förste kurator............................

1 Ae 19

Förste assistent

Ae, Ag 15

Kurator.........................................

20

Ae, Ag 17 Assistent

Ao, Ae 13

Översköterska............................

4

Ao, Ae 14

Ae 11

Sjuksköterska............................

1 Ae 13

Förste skötare

Ao, Ae 13

Köksföreståndare.....................

2 Ao, Ae 15

Ao, Ae 10

Bitr. köksföreståndare.............

2 Ao, Ae 12

Ao, Ae 11

Husmor .......................................

6

Ao, Ae 13

Hall, Hälsingborg, Härianda, Malmö,

Ao, Ae 11 Husmor .......................................

3

Ao, Ae 12

Norrtälje, Tidaholm

Ao, Ae 10

Husmor ......................................

6 Ao, Ae 13

Hinseberg, Härnösand, Lärbro, Sko-

Ao, Ae,

Husmor.......................................

5 Ao, Ae,

gome, Tillberga, Ulrlksfors

Ag 10 Ao, Ae, Husmor eller bitr. husmor....

37

Ag 11 Ao, Ae,

Ag 9 Ao, Ae,

Husmor.......................................

25

Ag 10 Ao, Ae,

Ag 8

Ao, Ae,

Arbetsterapeut.......................... 29

Ag 10

Ao, Ae,

Yrkesmästare

Ag 10

Ao, Ae 21

Skyddskonsulentorganisationen

Skyddskonsulent.......................

29

Ag 11

Ao, Ae 23

IV huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ao 19

Armén

Köksföreståndare.....................

1 Ao 20 I 19

Ao 17

Köksföreståndare.....................

23 Ao 18

I 1—5, I 11—17, I 20—21, P 4, P 6

Ao 15

Köksföreståndare.....................

1 Ao 18

P 10, P 18, S 1—2, T 1, T 3—4 I 4

Ao 15

Köksföreståndare.....................

19 Ao 16

P 1—2, P 4, P 7(2), A 3—4, A 6—9

Ae 15

Köksföreståndare.....................

1 Ae 16

Lv 3—4, Ing 1—3, T 2, AUS TygS K 1

Ao 13

Köksföreståndare..................... 4 Ao 16

A 1, Lv 5—7

Ao 13

Köksföreståndare..................... 5

Ao 14 Fo 66, I 20, A 9, Lv 3 (Väddö), KS

Ae 13

Köksföreståndare......................

1 Ae 14

Ing 1

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

Nuvarande

Antal

Före-

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

benämning, placering etc.

Ao 13

Bitr. köksföreståndare.............

1

Ao 14

Ao 13

I 19

Ao 12

Bitr. köksföreståndare.............

22

21, P 6, P 10, S 1—2, T 1, T 3—4

Ae 15

Hälsovårdsassistent..................

6

Ae 17

Ae 15

Ae, Ag 14

Ae 14

Ae 9

Ae 14

Sjukgymnast..............................

1

I 1. F.n. halvtidstjänstgöring

Ae, Ag 13

Översköterska............................

81

Ae 11

Sjuksköterska............................

4

Översköterska

S 1, KS

Ae 7

Badmästare................................

2

Marinen

Ao 17

Köksföreståndare.....................

1

Ao 18

Ao 16

Ao 14

Ao 13

Ae 14

Ae 11

Ao 18

Ao 16

Ao 13

Ae, Ag 14

Ae 14

KÖS

MKO, Fo 46 med SK, Fo 15 med BK,

Fo 32/31 med GbK, BÖS, KÖS

MKV, Fo 15 med BK (Kungsh. fort.),

GK med KA 3, NK med KA 5, KSS

KÖS

Ao 15

Köksföreståndare.....................

6

Ao 13

Köksföreståndare.....................

5

Ao 12

Bitr. köksföreståndare.............

1

Ae 13

Översköterska............................

18

Ae 9

Badmästare................................

2

KÖS

F 5

F 1—4, F 6—18, F 21

F 5

Ao 17

Flygvapnet

Köksföreståndare......................

1

Ao 15

Köksföreståndare......................

18

Ao 12

Bitr. köksföreståndare.............

1

Ae, Ag 13

Översköterska..........................

21

Ae 11

Sjuksköterska............................

i

Översköterska

Ao 21

Försvarets sjukvårdsstyrelse

Byråinspektör............................

1

Ao 23

Ae 21

Ae 19

Förste byråinspektör

Byråinspektör

Ae 19

Bitr. byråinspektör...................

1

Ae 17

Förste hälsovårdsassistent. . ..

2

Ag 13

Militärmedicinska

undersöka ingscentralen

Översköterska..........................

2

Ag 14

Försvarets tandvård

Ae 8

Tandsköterska...........................

6

Ae 9

of

Ae 8

Ae 19

Ae 17

Ae 17

Ae 7

Tandläkarbiträde......................

2

Kanslibiträde

Ae 6

Tandsköterska...........................

76

Ae 17

Försvarets personalvård

Konsulent.............................

4

Centrala staber och förvaltningar i

Stockholm samt förband i Linkö­

ping, Karlsborg och Sollefteå

Eksjö, Hässleholm, Luleå, I 20, Ing 1,

BÖS

Ae 15

Ae 15

Assistent......................................

Konsulent...................................

i

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196b

25

V huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste- benämning, placering etc.

lönegrad tj änstebenämning

Ao 23

Socialstyrelsen

Konsulent...................................

1

Ao 25 Byrådirektör

Ao 21 Konsulent................................... 1

Ao 23

Ao 19 Byråinspektör............................

1 Ao 21 Barnavårdsbyrån

Ae 21

Statens socialvårdskonsulenter

Socialvårdskonsulent...............

13 Ae 23

Ao, Ae 24

Ungdomsvårdsskolorna

Rektor.........................................

9 Ao, Ae 25

Ae, Ag 17 Assistent......................................

4

Ae, Ag 19 Förste assistent. Lövsta, Hammar-

Ao 12

Husmor....................................... 1

Ao 13

gården, Ryagården, Vemyra Ryagården

Ao, Ae 11

Husmor....................................... 21

Ao. Ae 13

Ao, Ae 10

Husmor.......................................

3 Ao, Ae 13 Broby, Håkanstorp, Morängen

Ao 10 Bitr. husmor..............................

1 Ao 11

Ao, Ae 9 Bitr. husmor..............................

4 Ao, Ae 10

Ao, Ae 13 Översköterska............................

6

Ao, Ae 14

Ae 21

Statens vårdanstalter för alkohol-

missbrukare

Direktör.......................................

1 Ae 23

Brotorp

Ae 21 Överassistent..............................

1 Ae 23

Inspektör

Ae 19

Avdelningsföreståndare...........

1 Ae 21

Ae 17

Kamrerare..................................

1 Ae 19 Gudhem

Ae 15

Kurator.......................................

2 Ae 17 Assistent. Gudhem, Venngarn

Ao 13 Köksföreståndare.....................

1 Ao 15

Svartsjö

Ao 12 Köksföreståndare.....................

1 Ao 14

Venngarn

Ae 11

Köksföreståndare..................... 1 Ae 12

Gudhem

Ae 8

Bitr. köksföreståndare ........... 1

Ae 10 Husmor. Venngarn

Ae 13 Översköterska............................

3 Ae 14

Gudhem, Venngarn, Brotorp

Ae 11 Sjuksköterska............................

1 Ae 13

Förste skötare. Gudhem

Ae 9

Husmor.......................................

1 Ae 11

Ae 7

Husmor.......................................

1 Ae 10

Ae, Ag 10 Arbetsterapeut..........................

5

Ae, Ag 11 Yrkesmästare

Ae 17

Länsnykterhetsnämnderna

Nykterhetsvårdsassistent ....

25 Ae 19

Ao, Ae 21

Yrkesinspektionen

Socialinspektör..........................

11 Ao, Ae 23

Ao 25

Medicinalstyrelsen

Byrådirektör..............................

1 Ao 27

Sjukhusbyrån, sjuksköterskeavd.

Ao, Ae 23

Förste byråinspektör...............

2

Ao, Ae 25 Byrådirektör. Sjukhusbyrån, sjuk

Ae 21

Hälsovårdskonsulent...............

1 Ae 23

sköterslceavd. och mentalsjukvårds byrån

26

Kungi. Maj:ts proposition nr 187 år 1964

Nuvarande

Antal

Före-

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

tj änstebenämning

slagen

lönegrad

benämning, placering etc.

Ae 21

Byråinspektör............................

2

Ae 23

Förste byråinspektör. Medicinalbyrån

och avd. för vård av psykiskt efter­

blivna

Ag 19

Assistent......................................

1

Ag 21

Byråinspektör. Avd. för mentalsjuk­

husens ekonomiska förvaltning

Ae, Ag 19

Byråinspektör............................

2

Ae, Ag 21

Sjukhusbyrån, sjuksköterskeavd. och

mentalsj ukvårdsbyrån

Ae 17

Assistent......................................

1

Ae 19

Byråinspektör. Avd. för mentalsjuk­

husens ekonomiska förvaltning

Ae 17

Bitr. byråinspektör...................

Medicinalstyrelsens sjuk-

vårdsberedskapsnämnd

1

Ae 19

Byråinspektör. Avd. för vård av psy­

kiskt efterblivna

Ae 17

Byråassistent..............................

Centrala sjukvårdsberedningen

1

Ae 19

Ae 19

Byråinspektör............................

Statens institut för folkhälsan

1

Ae 21

Ao 21

Rektor.........................................

1

Ao 25

Ae 19

Bitr. rektor.................................

1

Ae 21

Ae 13

Översköterska.......................... ..

Statens bakteriologiska

laboratorium

1

Ae 14

Ae 21

Hälsovårdskonsulent...............

1

Ae 23

Ag 13

Översköterska............................

Statens rättskemiska

laboratorium

1

Ag 14

Ag 13

Översköterska............................

Länsläkarväsendet

1

Ag 14

Ae 19

Länshälsovårdskonsulent.........

Statens mentalsjukhus

16

Ae 21

Ao 16

Personalföreståndare...............

11

Ao 19

UUeråker, S:ta Maria, S:t Lars, Re­

stad, Marieberg, S:ta Gertrud, Ry-

hov, Säter, Umedalen, Birgitta,

S:t Sigfrid

Ao 15

Föreståndare..............................

11

Ao 21

Förste föreståndare. Samma sjukhus

som ovan anges

Ao 16

Personalföreståndare................

11

Ao 17

Ae 15

Personalföreståndare...............

5

Ae 17

Ao 14

Bitr. föreståndare......................

22

Ao 15

Ae 14

Bitr. personalföreståndare ....

18

Ae 15

Ao, Ae 15

Föreståndare..............................

1201

Ao, Ae 16

Ao 13

Terapiföreståndare...................

27

Ao 14

Ao, Ae 13

Överskötare................................

9601

Ao, Ae 14

Ao, Ae 11

Förste skötare............................ 15501

Ao, Ae 13

Ao 19

Köksföreståndare......................

11

Ao 20

UUeråker, S:ta Maria, S:t Lars, Re­

stad, S:ta Gertrud, Birgitta, Säter,

Marieberg, Umedalen, S:t Sigfrid,

Ryhov

Ungefärligt antal.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

27

Nuvarande

Antal Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste- benämning, placering etc.

lönegrad tj änstebenämning

Ao 18 Köksföreståndare ..................... 10 Ao 19 Sundby, Sidsjön, Frösö, Gullberna,

Furunäset, Falbygden, S:t Jörgen, Källshagen, Vipeholm, Salberga

Ao 15 Köksföreståndare ..................... 5 Ao 16 S:t Olof, S:ta Anna, Psykiatriska, Gå-

deå, Västra Mark

Ao 13 Köksföreståndare ..................... 5 Ao 14 Olofsfors, Pärlby, Ribbingelund, Ros­

öga, Österängen

Ao 15 Assistent...................................... 6 Ao 17 Ulleråker, S:t Lars, S:ta Maria, Re­

stad, Säter, Ryhov

Ao 13 Kassör......................................... 7 Ao 17

Assistent. S:ta Gertrud, Birgitta, Ma-

rieberg, Umedalen, S:t Sigfrid, Sundby, Sidsjön

Ao 13 Kassör......................................... 8 Ao 15 Assistent. Frösö, Gullberna, Furunä­

set, Falbygden, S:t Jörgen, Källs­ hagen, Vipeholm, Salberga

Ao 13 Trädgårdsmästare..................... 8

Ao 15

Ao, Ae 11 Trädgårdsmästare..................... 21 Ao, Ae 13

Ae 14 Sjukgymnast.............................. 25 Ae 15 Ae 13 Förste yrkesmästare................. 3 Ae 15

Verkmästare. Karsudden, mekanisk

verkstad och träslöjd samt Sidsjön, konfektion

Ao, Ae 11 Befailningsman.......................... 6 Ao, Ae 13 Ae, Ag 11

Yrkesmästare ............................ 5 Ae, Ag 13 Förste yrkesmästare. Karsudden, trä­

slöjd (1), och mekanisk verkstad (2), Sidsjön konfektion (1) samt Källs­ hagen

Ao, Ae 11 Hantverksföreståndare........... 135

Ao, Ae 13 V erkstadsförman

Ao 11 Slöjdföreståndare......................

24 Ao 13

Ae 11 Röntgenassistent.......................

1 Ae 121

Ao 9 Förste trädgårdsbiträde.......... 20 Ao 10 Ae 7 Hantverkarbiträde................... 2 Ae 10

Flantverkare. Restad, Sundby

Ao 7 Yttre nattvakt.......................... 8 of

Vaktmästare

Ae 6 Telefonist....................................

Utbildning av mentalsjukvårds­

personal

43 Ae 7

Ae 21

Första instruktionssköterska. .

Statens skol- och yrkeshem på

Salbohed

2 Ae 23 Rektor

Ao 23 Rektor.........................................

1 Ao 25

Ae 17 Assistent......................................

1 Ae 19

Förste assistent

Ae 9

Bitr. husföreståndare...............

Statens skol- och yrkeshem i

Vånersborg och Laxå

1 Ae 10

Ae 17 Assistent......................................

1 Ae 19

Förste assistent

Ae 11

Trädgårdsmästare..................... 1 Ae 13

Ae 9

Bitr. husföreståndare...............

Vilhelmsro sjukhus

1 Ae 10

Ao 15

Föreståndare.............................. 2 Ao 16

Ao 15

Köksföreståndare.....................

1 Ao 16

1 Samma bestämmelser som vid karolinska sjukhuset förutsätts.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1964

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ao 13

Överskötare................................

12

Ao 14

Ao, Ae 11

Förste skötare............................

20

Ao, Ae 13

Ao 11

Hantverksföreståndare.............

2

Ao 13

Verkstadsförman

Ao 11

Trädgårdsmästare ...................

1

Ao 13

Ao 9

Förste trädgårdsbiträde...........

1

Ao 10

Ae 6

Telefonist....................................

1

Ae 7

Särskolor för psykiskt

efterblivna

Ao, Ae 10

Förskollärare..............................

alla

Ao, Ae 11

Ag 8

Ag 9

Epilept ikeranstalter

Ae 10

Förskollärare..............................

1

Ae 11

Margarethahemmet

Karolinska sjukhuset

Ao 22

Förste köksföreståndare.........

1

Ao 24

Lönegradsplaceringen omprövas vid

ändrad organisation

Ao 18

Chefkurator................................

1

Ao 21

Ao 17

Köksföreståndare.....................

2

Ao 19

Ae 15

Kurator.......................................

2

Ae 17

Kvinnokliniken och kirurgi

Ao 15

Chefgymnast..............................

1

Ao 18

Ae 15

Chefgymnast..............................

2

Ae 16

Ao, Ae,

Sjukgymnast..............................

18

Ao, Ae,

Ag 14

Ag 15

Ao, Ae 14

Köksföreståndare.....................

2

Ao, Ae 15

Ao 14

Överbarnmorska.......................

11

Ao 15

Avdelningsbarnmorska

Ao 12

Barnmorska................................

Hi Ao 13

Barnmorska med ständig nattjänst-

göring

Ao, Ae

Barnmorska................................

Ae 13

En tjänst som barnmorska i Ao 11/12

11/12

förs på övergångsstat

Ao, Ae 13

Terapiföreståndare...................

3

Ao, Ae 14

Ae 12

Förskollärare..............................

2

Ae 15

Förstadielärare för döva.2 En tjänst

f.n. med halvtidstjänstgöring

Ae 12

Förskollärare..............................

1

of

Barnmedicin

Ae 11

Förste skötare............................

1

Ae 13

Ao 9

Badföreståndare........................

1

Ao 10

Ae 9

Överstäderska............................

1

Ae 10

Ae 8

Hörselvårdsassistent................

1

Ae 9

Ae 8

Tekniskt biträde........................

41

Ae 10

Undersköterska3

Ao, Ae 8

Första kokerska........................

5

Ao, Ae 10

Ao, Ae 7

Vaktmästare..............................

16

Ao, Ae 9

Förste vaktmästare

Serafimerlasarettet

Ao 17

Förste köksföreståndare.........

1

Ao 19

Ao 15

Chefgymnast..............................

1

Ao 16

Ae 14

Sjukgymnast..............................

3

Ae 15

Ae 8

Tekniskt biträde........................

8

Ae 10

Undersköterska3

Ae 8

Badföreståndare........................

1

Ae 9

Ao, Ae 7

Vaktmästare..............................

6

Ao, Ae 9

Förste vaktmästare

Ae 6

Överstäderska............................

1

Ae 8

Ae 6

Bitr. tvättföreståndare............

1

Ae 8

1 Omfattas av Kungl. Maj:ts beslut den 9 juli 1964.

2 Samma kompetens förutsätts som vid dövskola.

3 Tjänsterna avses för undersköterskor med viss vidareutbildning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 196b

29

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 15

Eugeniahemmet

Chefgymnast..............................

1 Ae 16

Ae, Ag 14

Sjukgymnast..............................

4 Ae, Ag 15

Ao 13

Köksföreståndare.....................

1 Ao 14

Ae 10

Förskollärare..............................

2

Ae 11

Ae 7

Vaktmästare..............................

1 Ae 10

Hantverkare

Ae 5

Maskintvättare..........................

1 Ae 9

Ae 17

Statens arbelsklinik i Stockholm

Assistent......................................

1 Ae 19

Förste assistent

Ae 14

Sjukgymnast..............................

2

Ae 15

En tjänst f.n. med halvtidstjänstgö-

Ae 13

Översköterska............................

1 Ae 14

ring

Ag 11

Sjuksköterska............................

1 Ag 13

Förste skötare. Halvtidstjänstgöring

Ao 21

Bammorskelåroanstalter

Stockholm Föreståndare..............................

1 Ao 23

Ao 21

Göteborg Föreståndare..............................

1 Ao 23

Ao 21

Statens sjuksköterskeskolor

Stockholm Rektor.........................................

1 Ao 23

Ae 13

Översköterska............................

1 Ae 14

Ao 21

Göteborg Rektor.........................................

1 Ao 23

Ao 21

Norrköping Rektor.........................................

1 Ao 23

A 21

Centralskolan för specialutbild­

ning av barnsjukskölerskor

Rektor.........................................

1 A 23

Ae 25

Statens institut för högre utbild­

ning av sjuksköterskor

Rektor.........................................

1 Ae 27

Ae 23

Bitr. rektor ...............................

1 Ae 25

Ae 21

Studieledare................................

1 Ae 25

Bitr. rektor. Göteborg

Ae, Ag 21

Studieledare................................

12 Ae, Ag 23

Ae 11

Allmän hälsokontroll

Röntgentekniker.......................

15

Ae 12

Röntgensköterska

Ae 11

Röntgenöversköterska............. alla

Ae 12

Ae 13

Medicinalstyrelsens skärm-

bildscentral

Röntgentekniker.......................

1 Ae 14

Ae 11

Röntgentekniker.......................

alla Ae 12

30

VIII huvudtiteln

Kungl. Maj:is proposition nr 187 år 196b

Nuvarande

Antal

Före-

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

t j änstebenämning

slagen

lönegrad

benämning, placering etc.

Ae 17

Statens blindskolor

Konsulent för blinda barn i

förskolåldern..........................

3

Ae 21

Ao 14

Husmoder...................................

1

Ao 15

Tomteboda

Ae 14

Sjukgymnast..............................

1

Ae 15

Tomteboda

Ao 14

Översköterska............................

1

Ao 16

Lund

Ao, Ae 13

Översköterska............................

3

Ao, Ae 14

Ae 9

Vårdare.......................................

Statens dövskolor

19l

Ae 10

Ao 13

Husmoder...................................

1

Ao 14

Vänersborg

Ao 13

Översköterska............................

4

Ao 14

Ae 9

Vårdare.......................................

Uppsala universitet

591

Ae 10

Ae 19

Bitr. lärare..................................

Lunds universitet

2

Ae 21

Socialmedicin och socialpsykiatri

Ae 19

Bitr. lärare..................................

2

Ae 21

Socialmedicin och socialpsykiatri

Ae 15

Chefgymnast..............................

Göteborgs universitet

1

Ae 16

Ae 19

Bitr. lärare..................................

Umeå universitet

2

Ae 21

Socialmedicin och psykiatri

Ae 19

Bitr. lärare..................................

1

Ae 21

Socialmedicin

Ae 14

Instruktionssköterska..............

1

Ae 15

Ae 13

Översköterska............................

7

Ae 14

Ae 10

Avdelningstandsköterska........

6

Ae 11

Ae 7

Tandsköterska...........................

13

Ae 9

Ao, Ae 7

Tandsköterska...........................

12 ' Ao, Ae 8

Ae 7

Kontrollbiträde.........................

8

Ae 8

Ae 14

Tandtekniker.............................

3

Ae 15

Ae 12

Tandtekniker..............................

3

Ae 13

Ae 10

Tandtekniker..............................

Karolinska mediko-kirurgiska

institutet

2

Ae 11

Ae 19

Bitr. lärare ................................

1

Ae 21

Socialmedicin

Ae 13

Översköterska............................

Tandläkarhögskolan i Stockholm

2

Ae 14

Ae 14

Instruktionssköterska..............

1

Ae 15

Ao, Ae 13

Översköterska............................

7

Ao, Ae 14

Ao, Ae 10

Avdelningstandsköterska........

5

Ao, Ae 11

Ao, Ae 7

Tandsköterska...........................

20

Ao, Ae 9

Ao, Ae 7

Tandsköterska...........................

19

Ao, Ae 8

Ao, Ae 7

Kontrollbiträde.........................

6

Ao, Ae 8

Ae 16

Chefstekniker.............................

1

Ae 17

Ao 14

1 Ungefäi

Tandtekniker..............................

•ligt antal.

1

Ao 15

Kungi. Maj.ts proposition nr 187 år 1964

31

Nuvarande

Antal Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad tjänstebenämning

Ae 12 Tandtekniker.............................. 6 Ae 13 Ae 10 Tandtekniker.............................. 6 Ae 11

Tandläkarhögskolan i Malmö

Ae 14 Instruktionssköterska.............. 1 Ae 15 Ae 14 Översköterska............................ 1 Ae 15 Ae 13 Översköterska............................ 5 Ae 14 Ae 10 Avdelningstandsköterska........ 6 Ae 11 Ae 7 Tandsköterska........................... 20 Ae 9 Ae 7 Tandsköterska........................... 19 Ae 8 Ae 7 Kontroilbiträde.......................... 7 Ae 8

Ae 16 Chefstekniker.............................

1 Ae 17

Ae 14 Tandtekniker............................. 2 Ae 15 Ae 12 Tandtekniker............................. 3 Ae 13 Ae 10 Tandtekniker............................. 7 Ae 11

Medicinska forskningsrådet

Ae 13 Översköterska............................

1 Ae 14

IX huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad t j änstebenämning

Ae 9

Trädgårdsskolan i Norrköping

Husmor......................................... 1 Ae 10

Ae 9

Velerinärhögskolan

Operationssköterska.................

1

Ae 12

Laboratorieassistent

Ae 9

Skogshögskolan

Husmor....................................... 1 Ae 10 Garpenberg

Ae 9

Statens skogsmästarskola

Husmor.........................................

1

Ae 10

Ae 9

Skogsvårdsstyrelserna

Husmor....................................... 1 Ae 10

32

Kiingl. Maj. ts proposition nr 187 år 196b

XI huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tj änste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ae 19

Länsstyrelserna

Barnavårdskonsulent...............

24

Ae 21

Ao 17

Vanföreanstalter

Stockholm

Kamrerare..................................

1

Ao 19

Ae 17

Konsulent...................................

1

Ae 19

Ao 17

Köksföreståndare.....................

1

Ao 18

Ao 15

Chefgymnast..............................

2

Ao 16

Ao, Ae 14

Sjukgymnast..............................

6

Ao, Ae 15

Ae 13

Assistent......................................

1

Ae 15

Ae 5

Kokerska....................................

1

Ae 8

Föreskrifterna under G: 3 skall gälla

Ae 17

Göteborg

Konsulent...................................

1

Ae 19

Ae 17

Härnösand

Konsulent...................................

1

Ae 19

Ao 15

Chefgymnast..............................

1

Ao 16

Ao 15

Köksföreståndare.....................

1

Ao 16

Ao, Ae 14

Sjukgymnast..............................

4

Ao, Ae 15

Ae 17

Hälsingborg

Konsulent...................................

1

Ae 19

Ao 15

Köksföreståndare.....................

1

Ao 16

Ag 14

Sjukgymnast..............................

1

Ag 15

Skolhemmet

Ao 7

Vaktmästare..............................

1

Ao 9

Förste vaktmästare

Ae 15

Statens civilförsvarsskolor

Assistent......................................

1

of

Föreståndare

Ae 13

Översköterska............................

1

Ae 14

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

640693