Prop. 1964:191

('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 19t år 196i

1

Nr 191

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott; given Stockholms slott den 29 oktober 1964.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att påföljden för grov vårdslöshet i trafik skall ändras från fängelse eller straffarbete i högst ett år till fängelse i högst två år. Ändringen föreslås skola träda i kraft den 1 januari 1965.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 191

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1964

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649)

om straff för vissa trafikbrott

Härigenom förordnas, att 1 § lagen den 28 september 1951 om straff för

vissa trafikbrott skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

1

§•

Brister vägtrafikant —---------- - —

Där någon vid förande av bil, mo­

torcykel, traktor eller motorredskap

ådagalägger grov oaktsamhet eller vi­

sar uppenbar likgiltighet för andra

människors liv eller egendom, dömes

för grov vårdslöshet i trafik till fäng­

else eller straffarbete i högst ett år.

(Föreslagen lydelse)

— — sex månader.

Där någon vid förande av bil, mo­

torcykel, traktor eller motorredskap

ådagalägger grov oaktsamhet eller vi­

sar uppenbar likgiltighet för andra

människors liv eller egendom, dömes

för grov vårdslöshet i trafik till fäng­

else i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1964

3

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet å Stockholms slott den 9 oktober 1964.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,'^

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling.^Edenman,

Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson.

T.f. chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Hermansson, an­

mäler -— efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter — frå­

ga om ändring av påföljden för grov vårdslöshet i trafik och anför följande.

Inledning

Genom brottsbalken den 21 december 1962 (nr 700), som enligt lagen den

20 mars 1964 (nr 163) om införande av brottsbalken träder i kraft den 1

januari 1965, sammanslås fängelse och straffarbete till ett enhetligt frihets­

straff, fängelse.

Lagen den 28 september 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott (i

det följande kallad trafikbrottslagen) stadgar i ett fall straffarbete, näm­

ligen i 1 § andra stycket, enligt vilket lagrum straffet för grov vårdslöshet i

trafik utgör fängelse eller straffarbete i högst ett år .

I sitt betänkande med förslag till brottsbalk (SOU 1953: 14) föreslog

straffrättskommittén, att straffmaximum för grov vårdslöshet i trafik skulle

bestämmas till fängelse högst två år. Förslaget remissbehandlades i samband

med kommitténs huvudförslag (se prop. 1962: 10 s. B 3—4).

Även trafikmålskommittén föreslog i sitt betänkande Trafikmål (SOU

1963: 27), att påföljden i 1 § andra stycket trafikbrottslagen skulle ändras

så att högsta straff där blir två års fängelse.

Över trafikmålskommitténs betänkande har efter remiss yttranden avgivits

av ett sjuttiotal instanser, vilka vid remissvaren fogat utlåtanden från ett be­

tydande antal myndigheter och organisationer.

Jag anhåller att nu få taga upp frågan om ändring av påföljden i 1 § and­

ra stycket trafikbrottslagen till behandling.

Gällande bestämmelser

I 1 § första stycket trafikbrottslagen stadgas straff för vägtrafikant, som

brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka

betingas av omständigheterna. Brottet benämnes vårdslöshet i trafik och

straffet utgör dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Den, som vid förande av bil, motorcykel, traktor eller motorredskap åda­

galägger grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra män­

niskors liv eller egendom, dömes enligt andra stycket samma paragraf för

grov vårdslöshet i trafik till fängelse eller straffarbete i högst ett år.

Enligt 3 kap. 9 § brottsbalken, som träder i kraft den 1 januari 1965, skall

den, som av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår

kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömas för framkallande av fara för an­

nan till böter eller fängelse i högst två år.

Vid anmälan av brottsbalksförslaget uttalade chefen för justitiedeparte­

mentet, att tillämpning av 3 kap. 9 § brottsbalken får anses utesluten, då

framkallandet av fara täckes av nyssnämnda stadgande i 1 § andra stycket

trafikbrottslagen (prop. 1962: 10 s. B 96—97). Uttalandet föranledde ej nå­

gon erinran vid brottsbalksförslagets fortsatta behandling.

Lagen om införande av brottsbalken — som också träder i kraft den 1 ja­

nuari 1965 — föreskriver i 4 § andra stycket, att till straffarbete ej vidare

må dömas. I stället skall enligt stadgandet dömas till fängelse på tid som är

stadgad för straffarbete.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 196b

Kommittéförslagen

Straffrättskommitténs förslag innebar, att påföljden för grov vårdslöshet

i trafik skulle jämkas till överensstämmelse med en av kommittén föresla­

gen bestämmelse om vårdslöshet mot person, så att högsta straff angavs till

fängelse högst två år.

Trafikmålskommittén hänvisar till stadgandet i 3 kap. 9 § brottsbalken,

vilket motsvarar den bestämmelse angående vårdslöshet mot person som

straffrättskommitten föreslagit. Det samband som råder mellan grov vårds­

löshet i trafik och framkallande av fara för annan bör enligt kommittén

föranleda, att straffet för förstnämnda brott — av kommittén benämnt grov

trafikovarsamhet — blir fängelse i högst två år.

Remissyttrandena

Straffrättskommitténs förslag i denna del har berörts endast i det re­

missyttrande över kommitténs förslag till brottsbalk som avgivits av Sve­

riges advokatsamfund. Samfundet har däri anfört, att någon höjning av

maximistraffet för grov vårdslöshet i trafik ej bör genomföras, med mindre

en av sakkunniga på området verkställd utredning ger vid handen, att

5

en dylik skärpning är påkallad. I den mån övergången till enhetligt frihets­

straff nödvändiggör en ändring av ifrågavarande stadgande, bör enligt ytt­

randet straffskalan bestämmas till fängelse i högst ett år.

Trafikmålskommitténs förslag, såvitt nu är i fråga, har vid remissbehand­

lingen av kommitténs betänkande inte föranlett någon erinran.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 196k

F öredraganden

Strafflatituden för grov vårdslöshet i trafik är som nämnts fängelse eller

straffarbete i högst ett år. När brottsbalken den 1 januari 1965 trätt i kraft

och straffarbete inte längre kan ådömas blir påföljden för grov vårdslöshet

i trafik enligt lagen om införande av brottsbalken fängelse i högst ett år om

ingen lagändring sker. De förslag om ändring av straffmaximum i 1 § andra

stycket trafikbrottslagen till fängelse i högst två år, för vilka jag redogjort i

det föregående, innebär följaktligen, att den övre straffgränsen för brottet

höjes.

Förslagen får ses mot bakgrund av det av straffrättskommittén föreslag­

na och sedermera med vissa ändringar antagna stadgandet i 3 kap. 9 §

brottsbalken. Enligt detta lagrum är det belagt med böter eller fängelse i

högst två år att av grov oaktsamhet utsätta någon för livsfara eller fara för

svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.

Trafikmålskommitténs förslag i dess helhet hinner inte behandlas så

att eventuella lagändringar kan träda i kraft samtidigt med brottsbalken.

Under tiden till dess den lagstiftning som kommitténs förslag kan föran­

leda träder i kraft, bör straff maximum för grov vårdslöshet i trafik inte

vara lägre än för framkallande av sådan fara som avses i 3 kap. 9 § brotts­

balken. Jag föreslår därför, att 1 § andra stycket trafikbrottslagen nu änd­

ras så att påföljden blir fängelse i högst två år. Som straffrättskommit­

tén anfört vid motiveringen av sitt förslag bör efter denna ändring straffet

för grov vårdslöshet i trafik inte bestämmas i konkurrens med nyssnämnda

stadgande i brottsbalken.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande måtte för det i 87 § re­

geringsformen avsedda ändamålet genom utdrag av protokollet inhämtas

över det vid statsrådsprotokollet i detta ärende såsom Bilaga1 fogade lagför­

slaget.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats­

rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Kungl.

Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Bo Holmquist

1 Bilagan, vilken är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, liar

uteslutits här.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 196b

Utdrag av protokoll, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 28 okto­

ber 196b.

Närvarande:

justitieråden

Hagbergh,

Dennemark,

regeringsrådet Wilkens,

justitierådet

Riben.

Enligt lagrådet den 26 oktober 1964 tillhandakommet utdrag av protokoll

över kommunikationsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten,

Hertigen av Halland, i statsrådet den 9 oktober 1964, hade Kungl. Maj :t för­

ordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen avsedda

ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag angående ändrad Igdelse

av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 6b9) om straff för vissa trafikbrott.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

hovrättsassessorn Böret Eriksson.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 196b

7

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland,

i statsrådet å Stockholms slott den 29 oktober 196b.

Närvarande:

Statsråden

Stkäng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling,

Skoglund, Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme

Sven-Eric Nilsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, lagrådets

den 28 oktober 1964 avgivna utlåtande över det den 9 oktober 1964 till lag­

rådet remitterade förslaget till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den

28 september 1951 (nr 6b9) om straff för vissa trafikbrott med förmälan,

att lagrådet lämnat förslaget utan erinran.

Föredraganden hemställer, att Kungl. Maj :t måtte genom proposition

jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga lagförslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Bert Holmberg

Stockholm 1964. Isaac Ma rens Boktryckeri Aktiebolag 640666