Prop. 1964:65

('angående viss omorga\xad nisation av jordbrukstekniska institutet och statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 196b

1

Nr 65

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående viss omorga­

nisation av jordbrukstekniska institutet och statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader, m. m.; given Stockholms slott den 6 mars 196b.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande de­ partementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Eric Holmqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att Kungl. Maj :t bemyndigas godkänna ett med Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning träffat avtal angående fort­ satt drift av jordbrukstekniska institutet under tiden den 1 juli 1964—den 30 juni 1969. Enligt avtalet skall staten bidra med 500 000 kr. och stiftelsen med lägst 250 000 kr. för budgetår till kostnaderna för institutets verksam­

het.

Vidare förordas, att statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader skall ställas under ledning av styrelsen för lantbrukshögskolan och benäm­ nas statens lantbruksbyggnadsförsök. Anstalten, som avses kvarbli i Lund, föreslås få till huvudsaklig uppgift att bedriva försöksverksamhet beträf­ fande jordbrukets och trädgårdsnäringens driftsbyggnader. Förslag fram­ läggs att öka resurserna för försöksverksamheten genom vissa personalför­ stärkningar och höjd medelsanvisning till försökskostnader.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1961c 1 samt. Nr 65

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 196b

Utdrag ur protokollet över jordbruksfonden, hållet inför

Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 6 mars 196b.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson,

Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler ef­ ter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter frågor angående viss omorganisation av jordbrukstekniska institutet och statens forsknings­ anstalt för lantmannabyggnader, m. m. samt anför därvid.

I. Inledning

Genom beslut den 30 december 1960 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla tre sakkunniga för utredning rö­ rande verksamheten, organisationen och ekonomin vid statens forsknings­ anstalt för lantmannabyggnader och jordbrukstekniska institutet. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades såsom sakkunniga landshövdingen B. A. Fallenius, tillika ordförande, professorn K. G. L. Hjelm och agronomen S. Jansson.

De sakkunniga, som antagit benämningen 1961 års jordbrukstekniska utredning, har i september 1962 avgett betänkande angående organisationen av jordbrukstekniska institutet och statens forskningsanstalt för lantman­ nabyggnader (SOU 1962:45).

Över betänkandet har yttranden — i vissa fall efter hörande av under­ ordnade organ — avgivits av statskontoret, riksrevisionsverket, lantbruks- styrelsen, styrelsen för statens maskinprovningar, styrelsen för lantbruks- högskolan, styrelsen för Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut, styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader, överstyrel­ sen för de tekniska högskolorna, statens råd för byggnadsforskning, statens institut för byggnadsforskning, vattenvårdsnämnden, jordbrukets upplys- ningsnämnd, trädgårdsnäringsutredningen, Skogs- och lantbruksakademien, jordbrukets forskningsråd, styrelsen för jordbrukstekniska institutet, Stads­ fullmäktige i Lunds stad, Sveriges lantbruksförbund, Riksförbundet Lands­

3

bygdens folk (RLF), Svenska lantarbetsgivareföreningen, Landsbygdens byggnadsförening (LBF), Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och Jordbrukstekniska föreningen. Särskild skrift i ämnet har inkommit från Föreningen Sveriges maskinkonsulenter.

Genom beslut den 19 december 1963 uppdrog Kungl. Maj:t åt byråchefen T. T. M. Foghelin att efter samråd med styrelsen för lantbrukshögskolan och med biträde av förste kanslisekreteraren i jordbruksdepartementet S. E. Johansson under förbehåll av Kungl. Maj :ts godkännande ingå avtal angående fortsatt drift av jordbrukstekniska institutet. Förslag till sådant avtal med Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning och till nya stadgar för institutet har överlämnats med skrivelse den It) februari 1964.

I årets statsverksproposition (bil. Ils. 120—121) har Kungl. Maj:t på min hemställan föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i äm­ net, för budgetåret 1964/65 beräkna

a) till Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader: Avlöningar ett förslagsanslag av 501 000 kr.

b) till Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader: Omkostnader ett förslagsanslag av 181 000 kr.

c) till Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader: Försöksverk­ samheten ett reservationsanslag av 150 000 kr.

d) till Bidrag till jordbrukstekniska institutet ett anslag av 400 000 kr. Jag återkommer nu till dessa anslagsfrågor. I anslutning därtill torde få anmälas skrivelse den 7 augusti 1963 från styrelsen för statens forsk­ ningsanstalt för lantmannabyggnader rörande vissa underskott m. m., som uppkommit i anstaltens jordbruksdrift. Vidare bör i detta sammanhang redovisas av byggnadsrådet G. A. Mårdh i anledning av Kungl. Maj :ts upp­ drag med skrivelse den 12 februari 1964 överlämnat — under förbehåll a\ Kungl. Maj :ts godkännande — med Lunds stad träffat avtal rörande av­ veckling av arrendekontrakt i fråga om forskningsanstaltens försöks- gårdar Linnero och Habo in. in.

II. Nuvarande förhållanden

Jordbrukstekniska institutet. På grundval av förslag från 1942 års joid- brukskommitté (SOU 1944:45) bemyndigade 1945 års riksdag (prop. 37, JoU 56, rskr 272) Kungl. Maj:t att träffa avtal med Jordbrukstekniska för­ eningen angående inrättande och drivande av ett jordbrukstekniskt institut. Institutets arbetsuppgifter utgör tekniskt-vetenskaplig forskning och upp­ följning av utvecklingen inom de forskningsområden, som rör jordbruks­ tekniken, samt undervisnings- och upplysningsverksamhet. Avtalet mellan Kungl. Maj :t och föreningen träffades och stadgar för institutets verksam­ het fastställdes den 9 november 1945.

Kanyl. Maj. ts proposition nr 65 år 1664

4

Avtalet skulle gälla t. o. in. budgetåret 1954/55 och därefter förlängas för femårsperioder, såvida det inte uppsades av endera parten senast ett år före avtalstidens utgång. Enligt beslut av 1953 års riksdag (IX ht s. 208, JoU 1, rskr 9) ändrades avtalet beträffande såväl Kungl. Maj:ts som föreningens bidrag till institutet. Enligt Kungl. Maj :ts beslut den 25 juni 1959 uppsades avtalet med giltighet fr. o. m. den 1 juli 1960. Det har emellertid därefter fyra gånger förlängts för ettårsperioder, senast till den 30 juni 1964. Vid den senaste förlängningen ändrades ånyo avtalet i fråga om bidragen till institutet.

Kungl. Maj :t och Jordbrukstekniska föreningen, som representerar såväl jordbruket som industrin, har förbundit sig att genom årliga anslag bidra til] institutets verksamhet. Som garanti för föreningens åtagande skall för­ eningen införskaffa och till styrelsen för institutet överlämna förbindelser från berörda organisationer inom näringslivet.

Institutets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av nio leda­ möter. Kungl. Maj: t förordnar ordförande samt fyra ledamöter, medan Jordbrukstekniska föreningen utser de återstående fyra ledamöterna. Vi­ dare är sedan 1946 som ledamot av styrelsen adjungerad en representant lör elkraftproduktionen. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott samt ett utskott för elfrågor. Vidare arbetar inom institutet jordbrukstekniska standardiseringskommittén, som tillsätter ett antal specialkommittéer.

Institutets styrelse utser i samråd med lantbrukshögskolans styrelse chef för institutet. Denne har varit skyldig att — i den mån lantbrukshög­ skolans styrelse så beslutat — vara föreståndare för lantbrukshögskolans maskintekniska institution samt huvudlärare och examinator i ämnet ma­ skin- och redskapslära vid högskolan. Från den 1 juli 1962 har vid hög­ skolan inrättats en professur vid en institution för arbetsmetodik och tek­ nik, som ersatt den maskintekniska institutionen. F. n. är på institutets personalplan upptagna 17 befattningar, av vilka dock sex är vakanta på grund av medelsbrist. Under de senaste åren har personalen uppgått till i medeltal 22 personer, av vilka tio anställts för undersökningar, som be­ kostats med tillfälliga anslag.

Institutet och institutionen för arbetsmetodik och teknik har gemensam­ ma lokaler vid Ultuna, vilka ägs av staten. Vid institutets tillkomst ställ­ des viss utrustning till förfogande av Jordbrukstekniska föreningen. Till ut­ rustning anvisades dessutom särskilt statsbidrag.

Försöken vid institutet inleds i regel med litteraturgenomgång och för­ undersökning i begränsad skala. Huvudundersökningarna är vanligen upp­ delade på laboratorieförsök vid Ultuna och fältförsök, som förläggs hos föisöksvärdar i skilda delar av landet. Resultaten redovisas i någon av institutets tre publikationsserier. Beträffande genomförda och pågående undersökningar torde få hänvisas till betänkandet sid. 11 och 154.

Enligt det ursprungliga avtalet med Jordbrukstekniska föreningen bi­ drog staten med 250 000 kr. om äret till institutets verksamhet. Fr. o. m. budgetåret 1953/54 höjdes statsbidraget till 325 000 kr. och för budgetåret

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 1964

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 dr t!)6'i

  • >

1 963/04 har anvisats 400 000 kr. Näringslivets bidrag till institutet tast- ställdes 1945 till lägst 40 000 kr. och höjdes 1953 till lägst 50 000 kr. samt 1903 till lägst 75 000 kr. Bidragen från enskilt håll har avsevärt överstigit minimibeloppen. För budgetåren 1957/58- 1959/60 har sålunda årsfai- dragen uppgått till 60 000 70 000 kr. och 1960/61 1962/63 till 112 500 kr. Härjämte bidrar näringslivet genom att ställa bl. a. maskiner och pei- sonal till förfogande. Under senare år har därjämte betydande bidrag från fonder, forskningsråd, stiftelser in. in. underlättat finansieringen av veik- samheten. Dessa bidrag uppgick budgetåren 1958/59—1960/61 till i ge­ nomsnitt 150 000 kr. och för budgetåren 1961/62 1962/63 översteg de

200 000 kr.

Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader. Genom beslut av 1951 års riksdag (prop. 21, JoU 14, rskr 226) ombildades den sedan 1943 verk­ samma statens forskningskommitté för lantmannabyggnader till en perma­ nent institution benämnd statens forskningsanstalt för lantmannabyggna­ der. Anstaltens uppgift är att genom vetenskaplig forskning och praktiska försök verka för att lantmannabyggnader av olika slag erhåller en ända­ målsenlig utformning främst ur byggnadsekonomiska, jordfaruksekonomis-

ka och hygieniska synpunkter.

Anstalten förlädes till Lund, där staden för en period av 20 år enligt ar­ rendeavtal upplät egendomen Lilla Råby. 1952 arrenderade forskningsan­ stalten likaledes av Lunds stad Habo säteri i Lomma. Efter framställning från Lunds stad avstod forskningsanstalten 1953 från arrendet av Lilla Råby mot att staden i utbyte upplät egendomen Linnero. I samband här­ med överlämnades från staden som gåva vissa områden med där befint­ liga byggnader (anstaltens institutionsbyggnader in. in.). Med gåvan för­ knippades som villkor att om staten upphör med att använda de överlåtna fastigheterna för anstalten utan att annan statlig institution av motsvaran­ de omfattning förläggs dit, skall staten utge ersättning till staden för de överlåtna fastigheterna svarande mot de värden, som marken med kvarva­ rande överlåtna byggnader då kan ha.

Egendomen Linnero ligger intill Lunds stad och omfattar ca 72 ha aker. Habo ligger i Lomma ca två mil från Linnero och omfattar 147 ha åker. Vid Habo finns bl. a. byggnader och anläggningar för lösdriftsförsök, svin- stallsförsök, silobyggnader, potatislagerhus och traktorgarage. Vid Linnero finns ett försöksbostadshus, ungdjursstall, försökshus för höns, siloanlägg­ ningar, garage och takförsök m. in. Anstaltens administrationsbyggnader ligger på det i det föregående berörda till staten överlåtna området vid Råby. Avståndet härifrån till Linnero är ca 5 km och till Habo 15 km. Här finns bl. a. kvarn- och torkanläggning för den samlade jordbruksdriften samt vissa lagerhus.

Forskningsanstalten leds av eu styrelse, som består av fem av Kungl. Maj:t utsedda ledamöter jämte anstaltens föreståndare. Denne handhar den direkta ledningen av verksamheten.

Forskningsanstaltens personal budgetåret 1963/64 framgår av följande sammanställning.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 196 i

Tjänst

Lönegrad

1 föreståndare ........................................................................................ jjp 3 2 försöksledare (varav en kontraktsanställd) ......................... Ae 25 1 förste avdelningsingenjör ............................................................. Ae 27 1 kamrer are ............................................................................................. Ae 19 1 assistent................................................................................................. Ae 17 1 ingenjör................................................................................................. Ag 19 1 ingenjör ............................................................................... högst Ae 15 2 assistenter ............................................................................................ Ae 11 1 kontorist ............................................................................................. Ae 9 2 kontorsbiträden ............................................................................... Af 2 Ae 5

Härutöver tår 26 000 kr. användas till ersättningar till experter och extra arbetskraft. Medel för att anställa ytterligare en högskoleutbildad befatt­ ningshavare har ställts till förfogande av industrin och av statens jord­ bruksnämnd för arbetet med jordbrukets byggnadskostnadsindex.

De båda avdelningar, på vilka anstaltens försöksverksamhet är uppdelad, förestås av försöksledare. Deras uppgift är att närmast under föreståndaren leda och övervaka försöken samt att själva delta i försöksarbetet, planlägga verksamheten samt att medverka vid publicering av resultaten.

Den närmaste ledningen av jordbruksdriften vid anstaltens försöksgårdar handhas av en assistent. Vid Linnero finns vidare en rättare och en lantar­ betare samt vid Habo två ladugårdsförmän och en lantarbetare.

I anstaltens personal ingår därjämte en snickare, en smed samt ytterli­ gare en lantarbetare, vilka bl. a. sysselsätts med uppgifter som hänger sam­ man med försöksverksamheten.

Anstaltens undersökningar inleds med teoretiska utredningar, litteratur­ studier, ritningsarbete, ekonomiska förhandskalkyler o. s. v. Härefter föl­ jer byggnadsexperiment i full skala vid de egna försöksgårdarna. Ett 70- tal försöksbyggnader eller ändringsarbeten har utförts under de senaste tio åren. Undersökningarna fortsätts genom praktiska tillämpningar hos lant­ brukare. Resultaten av försöken redovisas i tre publikationsserier. Beträf- tande genomförda och pågående undersökningar torde få hänvisas till be­ tänkandet sid. 43 och 165.

Medel för verksamheten vid forskningsanstalten anvisas på avlönings- och omkostnadsanslag av gängse slag. Härutöver finns ett särskilt reserva­ tionsanslag till försöksverksamheten. Driften av jordbruket vid försöksgår­ darna skall vara ekonomiskt skild från anstaltens verksamhet i övrigt. Överskott från jordbruksdriften skall tillföras anslaget till försöksverksam­ heten för att etter Kungl. Maj:ts prövning användas till forskning eller för att täcka framtida underskott å jordbruksdriften. Något överskott har ej uppkommit. Genom medelsanvisning under omkostnadsanslaget kompense­ ras anstalten för arrendekostnaderna för försöksgårdarna. Till anstaltens försöksverksamhet har utgått direkt stöd från näringslivet i form av mate­ rial och maskiner. Vidare har anstalten erhållit anslag från bl. a. statens

7

nämnd för byggnadsforskning, jordbrukets forskningsråd och exportme-

delsfonden.

Vid skilda tillfällen har genom investeringsanslag på kapitalbudgeten rö­

relsekapital såsom lån ställts till förfogande för driften av anstaltens för-

söksgårdar, in. in. Under budgetåren 1950/60 har härtill anvisats tillhopa

700 000 kr. Sedan viss amortering skett kvarstår såsom amorterings- och

räntefritt lån ett belopp av 640 000 kr. För att täcka förluster på jordbruks­

driften har under budgetåren 1960/64 av medel på driftbudgeten anvisats

tillhopa 317 000 kr.

På Linnero och på anstaltens huvudområde i Råby har uppförts försöks-

bostadshus, benämnda Linnerohuset I resp. II. Linnerohuset I ligger på

mark som tillhör Lunds stad och Linnerohuset II på till staten överlåten

mark. För att uppföra dessa båda hus har forskningsanstalten erhållit stat­

liga lån.

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 196i

III. Utredningens synpunkter och förslag

Som allmän motivering anför utredningen inledningsvis, att jordbruket

befinner sig i snabb utveckling och att stora krav ställs på dess förmåga

till modernisering och anpassning till ändrade tekniska och ekonomiska

förutsättningar. I den fortlöpande rationaliseringsprocessen framstår lös­

ningen av jordbrukets byggnads- och mekaniseringsproblem som grund­

läggande moment med hänsyn till den stora ekonomiska betydelse dessa

frågor har för jordbruksnäringen.

Sedan andra världskriget har svenskt jordbruk genomgått en mycket om­

fattande mekanisering. Denna har varit av utomordentlig betydelse för

jordbrukets effektivisering. Främst därigenom har arbetsförbrukningen

kunnat nedbringas med drygt 40 procent sedan 1945. Alltjämt uppgår emel­

lertid arbetskostnaderna till mer än hälften av jordbrukets totala produk­

tionskostnader. Årskostnaderna för maskinerna beräknas uppgå till om­

kring 600 milj. kr.

Många av de stora och mera lättköpta vinsterna genom mekanisering tor­

de nu ha nåtts inom de flesta av jordbrukets produktionsgrenar. I varje

fall är det uppenbart att en fortsatt snabb produktivitetsförbättring ej kan

vinnas utan väsentliga insatser i fråga om forskning och försök på maskin­

området. Det stora kapitalbehovet för mekaniseringsåtgärder har medfört

betydande finansieringssvårigheter. Den maskintekniska utvecklingen har

efter hand frambringat allt större och dyrbarare konstruktioner, vilka vis­

serligen har en hög verkningsgrad men är svåra att utnyttja i jordbruket

med dess i allmänhet små företag. Det är därför i hog grad angeläget alt ge­

nom tekniska och organisatoriska åtgärder söka hålla maskininvestering­

arna inom ekonomiskt rimliga gränser och att bättre utnyttja maslunbe-

8

ståndet. En omfattande försöksverksamhet rörande samspelet mellan ma­ skiner och arbetskraft framstår därför såsom ytterst betydelsefull. Utred­ ningen hänvisar också till de möjligheter, som föreligger att genom förbätt­ rade metoder och lämpliga tekniska hjälpmedel minska de stora årliga va­ riationerna i skördarnas storlek och i produktkvalitet.

På grund av en relativt stor animalisk produktion, strängt vinterklimat och små brukningsenheter har svenskt jordbruk ett omfattande byggnads­ bestånd. Återanskaffningsvärdet av ekonomibyggnaderna kan uppskattas till omkring 20 miljarder kr. Då byggnadernas tekniska varaktighet är lång, medan förändringar snabbt kan inträffa i fastigheternas storlek, pro­ duktionens inriktning och i de tekniska konstruktionerna, blir investering- ar i byggnader mycket riskfyllda och kan ofta hindra en rationell produk- tionsanpassning. Utredningen erinrar vidare om att ungefär hälften av jordbruksarbetet bedrivs i anslutning till byggnader, varför deras konstruk­ tion, planlösning och maskintekniska utrustning även är en betydelsefull arbetsteknisk faktor.

Angivna förhållanden visar tydligt att svenskt jordbruk bar mycket att vinna genom ganska små rationaliseringsåtgärder på byggnadsområdet. Det är följaktligen av utomordentligt stor vikt att forskningen intensifieras. Särskilt betydelsefullt är att genom utveckling av enklare konstruktioner nedbringa byggnadskostnaderna, att genom rationellare planlösning och mekaniska hjälpmedel minska arbetsförbrukningen samt att åstadkomma byggnader som är mera anpassningsbara till ändrade tekniska och ekono­ miska förutsättningar.

Utredningen framhåller att starka skäl sålunda föreligger för en väsent­ lig förstärkning av resurserna för forskning, försök och upplysningsverk­ samhet beträffande jordbruksteknik och lantbrukets byggnadsfrågor så att ökad effektivitet och förbättrad ekonomi kan uppnås. Med hänsyn till de stora värden som maskiner och byggnader representerar och till det steg­ rade behovet av arbets- och kostnadsbesparande åtgärder framstår de me­ del, som nu ställts till förfogande för vetenskapligt utvecklingsarbete inom berörda sektorer, som alltför begränsade.

Utredningen påtalar, att på forskningsanstaltens och institutets arbets­ program står gemensamma eller angränsande arbetsuppgifter och att det därför är angeläget att sådana former skapas för den framtida verksamhe­ ten att dubbelarbete undviks. En god samverkan måste upprätthållas med andra sektorer inom jordbruksforskningen och med de tekniska forsknings­ institutionerna. De problem som kan följa av svårigheten att dra klara grän­ ser mellan berörda forskningsområden anser utredningen främst bör lösas genom att ett för hela verksamheten gemensamt arbetsprogram skapas. Ut­ redningen understryker också önskvärdheten av ett förbättrat internor- diskt samarbete såväl inom den jordbrukstekniska forskningen som be­ träffande utvecklingen av jordbrukets byggnader.

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 1965

9

Vad gäller jordbrukstekniska institutets ställning i förhållande till lanthrukshögskolan framhåller utredningen, att den är medveten om att forsk­ ningen och den högre undervisningen på det maskintekniska området kom­ mer att ombesörjas av institutionen för arbetsmetodik och teknik, medan den programbundna försöksverksamheten inom samma område förläggs till institutet om detta bibehålls som ett fristående organ. Ett sådant organ innebär ett avsteg från de för högskolan i övrigt gällande principerna om samordning av forskning, undervisning och försök. Med hänsyn härtill skul­ le organisatoriska fördelar stå att vinna om institutet omvandlades till eu försöksavdelning vid högskoleinstitutionen. Utredningen finner å andra si­ dan att starka skäl taiar mot en sådan sammanslagning. Institutets fria form och samarbete med jordbruket och industrin har nämligen i hög grad bidragit till institutets goda arbetsresultat.

Det för utredningen viktigaste skälet för en fortsatt drift av institutet i halvstatlig form ligger emellertid på det ekonomiska planet. Under sitt ar­ bete har utredningen erhållit garantier om ett bidrag till institutets fort­ satta verksamhet med minst 200 000 kr. från jordbruket och minst 100 000 kr. från industrin per år för eu femårsperiod, under förutsättning att nä­ ringslivet liksom nu får delta i ledningen av institutet. Detta har förutsatts komma att drivas som ett halvstatligt forskningsinstitut enligt avtal mellan staten och en stiftelse för svensk jordbruksteknisk forskning. Enligt vad som framkommit vid utredningens diskussioner med näringslivets repre­ sentanter kan däremot fortlöpande ekonomiskt stöd av någon större om­ fattning inte påräknas till försöksverksamheten vid en helstatlig institu­ tion. Med tanke på de omfattande arbetsuppgifterna för den maskinteknis­ ka forskningen och försöksverksamheten anser utredningen att det är nöd­ vändigt att ta tillvara de resurser som näringslivet är berett att ställa till förfogande. Genom att stödet kommer att lämnas som garanterade femårs- bundna bidrag från en stiftelse undanröjs enligt utredningens mening ock­ så risken av ett beroendeförhållande för institutet i relation till de enskilda bidragsgivarna. Utredningen förordar därför, att jordbrukstekniska institu­ tet skall drivas i samverkan mellan staten och en stiftelse för jordbruks­ teknisk forskning. De utöver avtalet mellan parterna erforderliga föreskrif­ terna för verksamheten bör meddelas i av Kungl. Maj:t fastställda stadgar för institutet samt i övrigt av styrelsen för institutet. Utredningen föreslår, att förhandlingar upptas mellan representanter för statsmakterna och stif­ telsen om nämnda avtal.

Med hänsyn till de mångsidiga intressen, som bör vara företrädda i led­ ningen för institutet föreslår utredningen att styrelsen omfattar ordföran­ de och tio ledamöter. Med tanke på att statsbidraget liksom hittills torde komma att utgöra den största delen av inkomsterna anser utredningen att Kungl. Maj :t bör tillsätta ordförande och fem styrelseledamöter, medan stiftelsen utser återstående fem ledamöter.

Utredningen finner det önskvärt att möjlighet kan beredas professorn i

Kungl. Maj:ts proposition nr f>5 år I åti'i

10

arbetsmetodik och teknik vid lantbrLikshögskolan att jämväl föreslå insti­ tutet, om högskolans och institutets styrelser så beslutar. Vidare framhåller utredningen vikten av att personalen vid institutet medverkar vid undervis­ ningen i arbetsmetodik och teknik. Utredningen pekar också på att möj­ ligheter föreligger att samordna bl. a. den kamerala verksamheten mellan institutet och högskolan.

Beträffande statens forskningsanstalts för lantmannabyggnader ställning i förhållande till lantbrukshögskolan uttalar utredningen, att behovet av bättre samordning av forskning, försök och undervisning inom anstaltens .sektor med övriga motsvarande grenar inom jordbruksområdet är så väl grundat, att forskningsanstaltens förläggning och organisatoriska ställning bör omprövas. Utredningen diskuterar härefter lämpligheten av att forsk­ ningsanstalten inordnas i lantbrukshögskolan och anför i sammandrag föl­ jande.

Samarbetet med institutioner inom angränsande forskningsområden har enligt utredningens bedömning inte kommit till stånd i tillräcklig omfatt­ ning, utan forskningsanstaltens verksamhet har blivit isolerad i förhållan­ de till övrig jordbruksforskning. Därigenom har anstalten fått mindre in­ flytande på utvecklingen än vad dess betydelsefulla arbetsområde motive­ rar. Enligt utredningens mening hänger detta samman med att anstalten är ett för litet organ för att utgöra en självständig, effektivt arbetande ve­ tenskaplig institution.

Även om lantbrukshögskolans undervisning i byggnadslära inte skall syf­ ta till att utbilda konstruktörer eller specialister på detta område, framstår behovet av eu vidgad undervisning i byggnadsfrågor för blivande agrono­ mer som mycket stort. Undervisningen bör inriktas på frågor rörande sam­ spelet mellan byggnader, maskiner och arbetskraft samt på byggnadstyper, planlösningar och byggnadsekonomi. Möjligheterna att rationellt ordna den­ na undervisning förbättras avsevärt genom eu anknytning av forsknings­ anstalten till högskolan. Behovet av en förbättrad forskarutbildning talar också för att jordbrukets byggnadsforskning närmare samordnas med hög­ skolans verksamhet. Även upplysnings- och rådgivningsverksamheten be­ träffande lantbrukets byggnader blir enligt utredningens mening mindre effektiv genom den nuvarande organisatoriska uppdelningen av forskning­ en samt den otillräckliga undervisningen.

Från många håll, framför allt från flera hushållningssällskap och lant­ bruksnämnder, har framhållits att anstaltens verksamhet kommit att i allt­ för hög grad inriktas på sydsvenska problem, medan norrländska och mel­ lansvenska frågor blivit eftersatta. Förläggning av centrum för verksam­ heten till Ultuna kommer att öka förutsättningarna för en mera jämn för­ delning av resurserna och för en bättre kontakt med hela landets jordbruk. Utredningen påpekar, att en organisatorisk samordning av forskningsan­ stalten med lantbrukshögskolan ger möjlighet att inordna anstaltens för- söksgårdar under ledningen för högskolans försöksgårdar. Vidare bedömer utredningen det fördelaktigt, att den förutsatta samordningen gör det möj­ ligt att överflytta huvuddelen av anstaltens kamerala verksamhet till lant­ brukshögskolan.

Mot en organisatorisk samordning med lantbrukshögskolan med bibehål­ lande av anstaltens nuvarande förläggning har utredningen inte kunnat fin­ na några bärande skäl. Som främsta skäl för anstaltens förläggning till

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 196b

Kungl. Maj:ts proposition nr <15 dr It)(It

11

Skåne har anförts de goda kontaktmöjligheterna med jordbruket i södra Sverige. Detta skäl skulle kunna anföras för en omlokalisering av större delen av landets jordbruksforskning. Då emellertid denna i huvudsak är förlagd till Ultuna kan utredningen inte finna detta skäl avgörande för att bevara nuvarande förläggning av anstalten. Utredningen anser att kontak­ terna med de tekniska högskolorna bör kunna upprätthållas i minst samma utsträckning som nu vid en förläggning av anstalten till Ultuna. Kontakter­ na med den allmänna byggnadsforskningen kommer att underlättas om eu förflyttning sker till Ultuna.

Under hänvisning till det anförda föreslår utredningen att forskningsan­ stalten ställs under styrelsens för lantbrukshögskolan ledning i såväl ve­ tenskapligt som i administrativt och kameralt avseende. I samband därmed bör undervisningen i byggnadslära vid högskolan omhändertas av anstal­ ten. Då enbart en sådan ändring inte är tillfyllest för effektiv samordning, förordar utredningen att jämväl principbeslut fattas om att överflytta an­ stalten till Ultuna. Inordningen i högskolan skall således ske i två etapper. 1 den första skall anstalten ligga kvar i Lund och stå under högskolans led­ ning. I etapp två skall anstalten i samband med omflyttning till Ultuna el­ ler, om så befinns lämpligt, vid ett tidigare tillfälle omvandlas till institu­ tion för byggnadslära vid lantbrukshögskolan. Det torde enligt utredning­ ens uppfattning få ankomma på högskolans styrelse att överväga formerna och tiden för att genomföra etapp två. Möjligheten att behålla viss verksam­ het i Lund eller att förlägga en mindre del därav till Alnarp bör också prö­ vas.

För den direkta ledningen av anstaltens verksamhet till dess flyttningen till Ultuna sker föreslår utredningen att en lokal nämnd inrättas. Nämnden bör ha närmaste uppsikt över verksamhet, ekonomi och försöksgårdar samt bereda de ärenden, som skall avgöras av högskolestyrelsen, och upprätta förslag till anslagsäskanden. Utredningen förutsätter, att förslag till för­ söksplaner kommer att upprättas av anstaltens föreståndare och avdelnings- föreståndarna. I den lokala nämnden bör ingå lantbrukshögskolans rektor och försöksintendent samt föreståndarna för anstalten och för jordbruks- tekniska institutet jämte en representant för tekniska högskolan i Lund och eu företrädare för jordbruket.

För att ytterligare effektivisera samordningen av försöksverksamheten inom den tekniskt betonade sektorn av jordbruket anser utredningen det vara lämpligt att inrätta en teknisk sektion inom lantbrukshögskolans försökskollegium. Detta innebär ingen ändring i styrelsens för jordbrukstek- niska institutet bestämmanderätt över institutets arbetsprogram. Utredning­ en finner det dock naturligt att samtliga av sektionens verksamhet berörda organ eftersträvar den åsyftade samordningen av verksamheten. Kan insti­ tutets styrelse inte ansluta sig till det av försökskollegiet förordade pro­ grammet, utgår utredningen från att överläggningar upptas mellan styrel­ sen för institutet och styrelsen för lantbrukshögskolan. För att underlätta samordningen mellan försökskollegiet och institutet anser utredningen det lämpligt att efter hand statens representanter i institutsstyrelsen åtminsto­

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 196i

ne till en del utgörs av ledamöter av kollegiesektionen. Denna, som bör ha samma ställning och funktion som kollegiets övriga sektioner, förordas få följande sammansättning.

Professorn i arbetsmetodik och teknik Föreståndaren och avdelningsföreståndarna vid jordbrukstekniska institutet Föreståndaren och avdelningsföreståndarna vid forskningsanstalten för lantmannabyggnader Professorn i husdjurens utfodring och vård Professorn i växtodling Professorn i driftsekonomi Försöksintendenten En representant för resp. statens maskinprovningar, veterinärhögskolan och lantbruksstyrelsen ävensom för LBF Tre representanter för jordbruket Två representanter för industrin

Efter forskningsanstaltens ändring till högskoleinstitution kommer den att representeras av professor och statsagronomer. En representant för de tekniska högskolorna bör ingå i sektionen sedan den föreslagna lokala nämnden för forskningsanstalten upphört. Vid behandling av arbetspro­ grammet för jordbrukets byggnadsforskning bör en gemensam represen­ tant för statens råd och institut för byggnadsforskning adjungeras.

Utredningen övergår därefter till att behandla jordbrukstekniska institu­ tets verksamhet, interna organisation och ekonomi. Med hänsyn till den samordning och anpassning av försöksverksamheten, som följer av att den­ na inordnas i ett gemensamt försöksprogram, föreslår utredningen för sin del inte något detaljerat arbetsprogram för institutet. En lämplig grund för de närmaste årens arbete utgör, anser utredningen, det av institutets styrel­ se föreslagna programmet. I detta ingår bl. a. uppgifter i fråga om grödans skörd och tillvaratagande, materialhanteringen vid inomgårdsarhetet och ladugårdsarbetets rationalisering.

Utredningen anser det lämpligt att institutets personal organiseras på tre avdelningar.

Två av avdelningarna bör handha fältarbetets resp. inomgårdsarbetets för­ enkling och mekanisering. Härjämte bör finnas en allmän avdelning, som utöver personal för arbete med de uppgifter, som ej faller inom specialav­ delningarnas områden, även skall inrymma personal för institutets admini­ strativa och kamerala verksamhet, upplysnings- och konsulterande verk­ samhet, teknisk service åt försöken m. m.

T institutets personalstat bör enligt utredningens uppfattning särskild tjänst som föreståndare upptas. Med hänsyn till önskvärdheten av en så nä­ ra samordning som möjligt mellan institutionen för arbetsmetodik och tek­ nik samt institutet har utredningen förordat att professorn i ämnet, om så anses lämpligt av såväl lantbrukshögskolans som institutets styrelser, skall beredas möjlighet att förestå även institutet. Oavsett hur chefsfrågan löses anser utredningen att föreståndaren utöver ledningen av verksamheten själv bör förestå den allmänna avdelningen.

Det i flera sammanhang framförda önskemålet om en bättre inordning av det jordbrukstekniska försöksarbetet i ett driftsekonomiskt sammanhang bör tillgodoses genom samarbete med kalkylavdelningen vid lantbrukshög-

13

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 1964

skolans företagsekonomiska institution. Utredningen förutsätter vidare att någon av försöksledarna eller assistenterna jämsides med andra uppgifter får svara för det standardiseringsarbete, som bör ankomma på institutet. Däremot anser utredningen att elfrågorna är av så stor betydelse bl. a. för utvecklingen av materialhanteringen och av sådan omfattning att eu sär­ skild befattningshavare får åta sig dessa frågor.

Både institutets styrelse och andra har framfört förslag om ett intensifie­ rat upplysningsarbete från institutets sida främst genom en för sådan verk­ samhet särskilt avdelad befattningshavare. Med tanke på den omfattning in­ stitutets upplysningsverksamhet i jordbrukstekniska frågor redan har och på behovet att utvidga insatserna på detta område föreslår utredningen att en särskild befattning härför ingår i personalorganisationen.

Med stöd av angivna motivering föreslår utredningen följande personal­ organisation för institutet.

Allmänna avdelningen

Föreståndare .............. Assistent ....................... Assistent ....................... Upplysningsspecialist Kontorist .................. Kanslibiträde .............. Kontorsbiträde ......... Verkmästare .............. Mekaniker .................. Montör ....................... Vaktmästare ..............

Lön

B 3 A 19 rb A 27 A 9 A 7 A 5 A 15 A 9 A 9 A 7

Avdelningen för fältarbetets mekanisering

Avdelningsföreståndare ............................................................. Försöksledare ............................................................................... Assistent ............................................................................................. Kontorist ........................................................................................

Avdelningen för inomgårdsarbete och materialhantering

Avdelningsföreståndare ................................................................. B 1 Försöksledare .................................................................................... A 23 Ingenjör för elfrågor.......................................................................... A 21 Assistent ................................................................................................. rb Kontorist ............................................................................................. A 9

Härutöver erfordras för extra arbetskraft 50 000 kr. per år.

Beträffande kostnaderna för institutets verksamhet anför utredningen bl. a. följande.

I fråga om arvoden till styrelseledamöter föreslår utredningen att 5 000 kr. beräknas. Den föreslagna personalorganisationen medför en lönekostnad i 1962 års löneläge av 470 000 kr. Ålderstillägg kan beräknas kosta 25 000 kr. per år. Beträffande institutspersonalens pension ansluter sig utredning­ en till de förslag som framlagts av en inom handelsdepartementet tillkallad särskild utredningsman. För den angivna personalorganisationen kan pen­ sionsavgifterna uppskattas till 50 000 kr. per år. De årliga avgifterna till all­ män sjukförsäkring m. m. beräknas till 10 000 kr. Totalt uppgår här berör­ da kostnader till 610 000 kr. för år. Medelsbehovet för omkostnader och öv­

14

riga utgifter anges till 370 000 kr. Den totala utgiftsramen för institutet be­ räknar utredningen till 980 000 kr., varav 80 000 kr. väntas inflyta genom försäljning av publikationer.

Finansieringen av institutets verksamhet skall enligt utredningens förslag ske genom bidrag dels från staten, dels från stiftelsen. Bidraget från stiftel­ sen beräknar utredningen enligt utfästelser från intressenterna uppgå till 300 000 kr. per år för en femårsperiod. Statsbidraget till institutet anser ut­ redningen böra höjas till 600 000 kr., vilket belopp intressenterna ställer som villkor för sitt bidrag.

Utredningen anser att liksom vid flertalet branschforskningsinstitut bör statsmedlen i första hand användas för att avlöna huvuddelen av persona­ len. Statens löneåtagande för denna personal bör dock inte omfatta ålders- tillägg. Pensionsavgifterna bör fördelas mellan staten och stiftelsen i sam­ ma relation som lönekostnaderna. Till omkostnaderna bör såväl staten som stiftelsen lämna bidrag, medan staten liksom hittills bör svara för erforder­ liga lokaler.

Staten bör svara för under avtalsperioden uppkommande lönehöjningar för den del av personalen som avlönas med statsmedel. Statsbidraget kan så­ ledes komma att höjas under avtalsperioden. Detta kan ändra kostnadsför­ delningen, eftersom näringslivets bidrag är avsett att vara lika stort under hela avtalsperioden. Utredningen har beaktat detta i sitt förslag till kost­ nadsfördelning.

Den föreslagna ökningen av institutets personal medför ytterligare behov av lokaler för institutet. Utredningen förutsätter att lokalfrågan prövas i samband med den pågående utbyggnaden av lantbrukshögskolans lokaler. Byggnadsstyrelsen har på begäran av utredningen uppskattat kostnaderna för en omdisposition av nuvarande lokaler till 420 000 kr. och för utbygg­ nad till 400 000 kr.

Den av utredningen föreslagna omfattningen av institutets verksamhet förutsätter att ett engångsanslag ställs till förfogande för utrustning och in­ redning. Denna fråga bör behandlas i samband med överläggningar angåen­ de ett nytt avtal. De bidrag, som utredningen föreslagit från staten och stif­ telsen, torde under inledningen av avtalsperioden ej kunna las helt i an­ språk till löner och omkostnader utan möjlighet kan beräknas uppkomma att avsätta medel för utrustning och inredning.

Utredningen behandlar därefter statens forskningsanstalts för lantmannabyggnader verksamhet, interna organisation och ekonomi. Inledningsvis uttalar utredningen att någon detaljreglering av anstaltens arbetsuppgifter inte kan komma i fråga med hänsyn till att verksamheten fortlöpande kom­ mer att inordnas i lanbrukshögskolans försöksprogram. Verksamhetens inriktning får därvid anpassas med hänsyn till jordbrukets krav, verksam­ heten på andra områden och tillgängliga resurser. Utredningen inskränker sig därför till vissa allmänna riktlinjer, som den anser bör vara vägledande för verksamheten.

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 196i

Knngl. Mnj:ts proposition nr fiö är IHH/i

15

Anstaltens verksamhet har spänt över ett betydligt större område än vad

som anges i instruktionen. Utredningen förordar, att verksamheten helt

koncentreras till byggnadsfrågor och inom denna sektor uteslutande ägnas

åt jordbrukets driftsbyggnader såsom olika typer av ladugårdar, andra

byggnader för djur samt lager- och förvaringsbyggnader. Härutöver bör an­

vändningen av äldre byggnader ägnas särskild uppmärksamhet. Någon

självständig verksamhet i fråga om driftsplanering finner utredningen dock

inte nödvändig. Dessa frågor bör lösas i samarbete med kalkylavdelningen

vid lanthrukshögskolans företagsekonomiska institution. En verksamhet be­

träffande lantbrukets bostäder anser utredningen inte vara motiverad ens i

så begränsad omfattning som anstaltens nuvarande instruktion medger.

Byggnadsteknisk grundforskning bör inte förekomma vid anstalten. Ut­

redningen pekar på att vissa undersökningar vid anstalten ofta bar haft ka­

raktär av provningsverksamhet. Sådan provning bör endast förekomma, då

den ej lämpligen kan utföras av annat organ. Förekommande provning bör

utföras mot ersättning enligt samma grunder som gäller för annan prov­

ningsverksamhet på jordbruksområdet.

Beträffande vattenreningsfrågorna framhåller utredningen att det inte

bör ankomma på en institution av anstaltens karaktär och omfattning att

behandla problem, som kräver tillgång till bl. a. kemisk och biologisk ex­

pertis samt specialutrustning för detta ändamål. Inom ramen för ett redan

inlett samarbete på området torde emellertid vissa arbetsuppgifter, som di­

rekt berör djurstallarnas och siloanläggningarnas konstruktion, kunna be­

handlas av anstalten.

Utredningen förordar vidare, att anstaltens verksamhet utvidgas till att

omfatta även trädgårdsnäringens byggnadsfrågor.

Utredningen har härefter upp frågan om lämpligheten av det vid anstalten

tillämpade systemet med egna försöksgårdar. Byggnadsförsök innebär ett

kraftigare och mera långsiktigt verkande ingrepp i driften vid en bruknings-

enhet än andra slag av jordbruksförsök. Genom sin omfattning medför ock­

så byggnadsförsök ett väsentligt risktagande. Detta förhållande utgör ett av­

görande skäl mot systemet med koncentration av försöken till egna gårdar.

Försöksverksamheten i den form den drivits av anstalten blir enligt utred­

ningens mening i alltför hög grad beroende av förhållandena på de egna

gårdarna. Möjligheten att starta nya undersökningar kan begränsas av nöd­

vändigheten att fullfölja redan påbörjade experiment.

Enligt utredningens mening torde den effektivaste formen för försöks­

verksamheten vara en kombination av en centralt belägen, tillräckligt stor

och väl utrustad försöksplats för laboratorie- och modellförsök jämte vissa

försök i full skala samt en omfattande, regionalt spridd försöksverksamhet.

Utredningen ansluter sig därför till den från många håll framförda tanken

på en ökad försöksverksamhet hos försöksvärdar. Härvid bör både staten,

t. ex. domänverket, tillhöriga och olika slag av enskilda jordbruk komma i

fråga. Att anlita försöksvärdar medför ökad flexibilitet i anstaltens försöks-

resurser och eu ur flera synpunkter värdefull spridning av försöken. Utred­

ningen anser det önskvärt att möjligheterna till samverkan mellan försöks­

16

verksamheten och enskilda jordbrukare på detta område underlättas ge­ nom liberal långivning och bidrag för att täcka de med försöken förknippa­ de arbetsinsatserna och riskerna. Det torde enligt utredningens mening när­ mast få ankomma på lantbruksstyrelsen att överväga dylika åtgärder.

Utredningen framhåller också att tillgången till egna försöksgårdar fram­ tvingat en splittring av anstaltens verksamhet genom att jordbruksdriften krävt en betydande insats från anstaltsledningens sida. Frågan om behovet av egna försöksgårdar för jordbrukets byggnadsforskning får enligt utred­ ningens mening slutgiltigt prövas av lantbrukshögskolans styrelse efter dess övertagande av ledningen för verksamheten.

Utredningens förslag till personalorganisation för anstalten grundas på att vid denna bör finnas en allmän avdelning, en planeringsavdelning och en byggnadsteknisk avdelning. I den allmänna avdelningen bör ingå särskild personal för upplysning och rådgivning beträffande lantbrukets byggnader. Härigenom blir det möjligt att bättre än nu tillgodose det stora behovet av sådan verksamhet. Det arbete, med typritningar, som nu utförs inom lant- bruksstyrelsens byggnadssektion anser utredningen bör överflyttas till an­ staltens allmänna avdelning.

Utredningen framlägger följande personaltablå.

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 196b

Allmän avdelning

1 föreståndare ....................... 1 assistent ........................... 1 upplysningsspecialist . . . 2 specialrådgivare .............

2 ritingenjörer .................. 1 kansliskrivare .................. 1 kontorist ........................... 2 kontorsbiträden ..............

1 telefonist ........................... 1 vaktmästare .......................

Planeringsavdelning 1 avdelningsföreståndare . 1 förste avdelningsagronom 1 försöksledare .................. 2 assistenter........................... 2 tekniska biträden.............. 1 kontorist ........................... 1 kontorsbiträde .................. Byggnadsteknisk avdelning 1 avdelningsföreståndare . 1 förste avdelningsingenjör 1 försöksledare .................. 2 assistenter...........................

Lön

Bp 3 rb A 27 A 23 (1 i Röbäcks-

dalen)

Ae 21 Ae 11 Ae 9 Ae 5 (1 i Röbäcks-

dalen)

Ae 5 Ae 7

B 1 Ae 27 Ae 23 rb Ae 17 Ae 9 Ae 5

B 1 Ae 27 Ae 23 rb

17

Kungl. Maj:ts proposition nr ti5 dr ltitil

1 instrumenttekniker ....................................................... Ae 21

1 ritingenjör ..................................................................... Ae 21

1 montör .............................................................................. Ae

0

1 kontorist ......................................................................... Ae

It

1 kontorsbiträde ................................................................ Ae

5

Utredningen understryker behovet av en förbättrad löneställning för den

ledande forskningspersonalen. Vidare förutsätter utredningen att vid till­

sättande av föreståndare-, avdelningsföreståndare- och försöksledarebefatt-

ningarna kompetenskraven i tillämpliga delar anpassas till i lönehänseende

motsvarande tjänster vid lantbrukshögskolan.

Anstaltsföreståndaren bör handha den direkta ledningen för den allmän­

na avdelningen. Han skall vidare ha ansvaret för undervisningen i bygg-

nadslära vid lantbrukshögskolan. Med hänsyn till föreståndarens omfattan­

de arbetsuppgifter anser utredningen det lämpligt att eu assistent ställs till

hans förfogande för att i möjligaste mån frigöra honom från rutinärenden.

Önskemål om en till Norrland lokalt knuten del av verksamheten vill ut­

redningen beakta genom att föreslå att en specialrådgivare placeras vid Rö-

bäcksdalen. Vidare är det lämpligt att någon av försöksledarna eller as­

sistenterna för kortare perioder får sin verksamhet förlagd dit samt att ett

skrivbiträde placeras i Röbäcksdalen.

Kontoristen på allmänna avdelningen bör bl. a. svara för biblioteksarbe­

te och dokumentationsverksamhet under ledning av den vid forskningsan­

stalten stationerade specialrådgivaren. En av ritingenjörerna har förutsatts

till viss del ägna sig åt uppgifter som i form av uppdrag lämnas till anstal­

ten.

För att förstärka personalen för de tekniska försökens utförande föreslår

utredningen, att på den byggnadstekniska avdelningen inrättas en tjänst

som instrumenttekniker för konstruktion och vård av den speciella tekniska

utrustning som erfordras för försöken, en tjänst som ritingenjör samt en

montörstjänst. Utredningen förutsätter, att liksom hittills den personal som

i övrigt erfordras för försökens praktiska utförande avlönas med medel från

anslaget till försöksverksamheten. Ett belopp av 30 000 kr. bör anvisas för

att bestrida kostnaderna för ersättningar till anlitade experter.

Beträffande forskningsanstaltens ekonomi uttalar utredningen med stöd

av en särskild undersökning att kostnaderna för försöksbyggnader på an­

staltens gårdar och de direkta förlusterna på jordbruksdriften under åren

1958—1961 kan beräknas till i genomsnitt 200 000 å 250 000 kr. per år. Ut­

redningen påpekar, att användning av ett sådant belopp för försöksverk­

samhet hos försöksvärdar skulle ha möjliggjort en väsentlig ökning av försö­

ken. Utredningen förutsätter, att lantbrukshögskolans styrelse äskar erfor­

derliga medel för att i samband med omorganisationen reglera underskot­

tet på anstaltens jordbruksdrift. Med hänsyn till anstaltens ansträngda lik­

viditet är det enligt utredningens mening dock nödvändigt att redan för

budgetåret 1962/63 anvisa 150 000 kr. för att avveckla huvuddelen av an­

staltens kortfristiga skulder. Utredningen förordar vidare att de såsom rö­

relsekapital för jordbruksdriften anvisade lånen nedskrivs från 640 000 kr.

till 340 000 kr.

2 Bihang till riksdagens protokoll 196It. 1 samt. Nr 65

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 196b

Utredningen förslår följande avlöningsstat för budgetåret 1963/64.

Avlöningar till ordinarie tjänstemän . . Arvoden och särskilda ersättningar,

Anslag för 1962/63

38 300

Av utred­ ningen före­ slaget anslag

38 300

Ändring

bestämda av Kungl. Maj:t ................

5 500

2 000

— 3 500

Avlöningar till icke-ordinarie personal .. 225 000

532 000 + 307 300

Rörligt tillägg............................................... Kompensation för höjda folkpensions-

91 000

209 400 + 118 400

avgifter ....................................................

4 600

10 000 + 5 400

Summa kr. 364 400 792 000

+ 427 600

Utredningens förslag att flytta över typritningsarbetet från lantbrukssty- relsens byggnadssektion till anstalten skulle för lantbruksstyrelsens del in­ nebära en minskning av lönekostnaderna med 50 000 kr. Dessutom bör lant- brukshögskolans kostnader för undervisningen i husbyggnadslära, vartill arvode utgår med 10 500 kr., kunna bortfalla.

Med tanke på bl. a. den föreslagna personalökningens storlek, den utvid­ gade försöksverksamheten, betydelsen av det internordiska samarbetet samt de med den föreslagna högskoleundervisningen förenade kostnaderna föror­ dar utredningen en höjning av anstaltens omkostnadsanslag. För budget­ året 1963/64 bör anslaget öka enligt följande sammanställning.

Anslag

för

1962/63

Av utred­ ningen före­ slaget anslag

Ändring

Sjukvård m. m.................................................

500

1 000

+ 500

Reseersättningar ...........................................

30 200 60 000

+ 29 800

Utrustning ....................................................

10 000 30 000 + 20 000

Publikationstryck...........................................

18 000 25 000 -}- 7 000

Expenser ........................................................

32 000 60 000 + 28 000

Ersättning till jordbruksdriften................

49 400

— 49 400

Summa kr. 140 100

176 000 + 35 900

Avgår särskilda uppbördsmedel ................

15 100 30 000

+ 14 900

Nettoutgift kr. 125 000

146 000 + 21 000

Anslaget till försöksverksamheten föreslår utredningen tills vidare böra uppgå till 250 000 kr.

Utredningen har även övervägt frågan om att överföra till jordbrukets byggnadsforskning en skälig andel av de byggnadsforskningsavgifter som står till statens råds för byggnadsforskning förfogande. Med tanke bl. a. på de omfattande konsekvenser som en dylik specialdestination av forsknings­ medel skulle få anser utredningen dock att frågan faller utanför dess upp­ drag.

19

Utredningen berör slutligen vissa byggnadsfrågor och engängsnnslag till

utrustning vid anstalten. Med hänsyn till att verksamheten efter en över­

gångsperiod bör flyttas från Lund bedömer utredningen det som mycket

gynnsamt att anstaltens lokaler i Lund kan utvidgas utan omfattande kost­

nader. Utredningen föreslår, att för de byggnadsarbeten, som blir nödvän­

diga intill dess omflyttning sker, och för erforderlig inredning anvisas ett

engångsanslag av 10 000 kr. Härutöver bör de tekniska resurserna förstär­

kas. Enligt vad utredningen kunnat finna har en eftersläpning ägt rum i

detta avseende. Ett engångsanslag av oO 000 kr. bör fa disponeras föi att

anskaffa teknisk utrustning.

IV. Remissyttranden

Inledningsvis uttalar sig åtskilliga remissorgan, bl. a. lantbrnksstyrelsen,

styrelsen för statens maskinprovningar, överstyrelsen för de tekniska hög­

skolorna, statens råd för byggnadsforskning, Svenska lantarbetareförbundet

och Riksförbundet Landsbygdens folk, för en väsentlig förstärkning av

resurserna för forskning, försök och upplysnings­

verksamhet beträffande jordbruksteknik och lant­

brukets byggnadsfrågor. Jordbrukets forskningsråd delar helt

utredningens uppfattning att en fortsatt produktivitetsförbättring inom

jordbruksnäringen inte kan uppnås utan väsentliga insatser inom jord-

bruksteknisk forskning och försöksverksamhet. Trädgårdsnäringsutrcd-

ningen understryker det angelägna i att även trågan om trädgårdsbyggna-

der tas upp vid forskningsanstalten.

De flesta remissinstanserna delar utredningens uppfattning att vissa oi-

ganisationsförändringar beträffande jordbrukstekniska institutet och sta­

tens forskningsanstalt för lantmannabyggnader är påkallade.

Frågan om den principiella utformningen av en änd­

rad organisation för jordbrukstekniska institutet och statens forsk­

ningsanstalt för lantmannabyggnader har ingående diskuterats av remiss­

instanserna. Utredningens förslag rörande institutet tillstyrks av såväl

Jordbrukstekniska föreningen som styrelsen för jordbrukstekniska institu­

tet. Styrelsen framhåller, att anordningen med gemensam chef för institutet

och institutionen för arbetsmetodik och teknik fungerat bra hittills. Med en

ökad omfattning av verksamheten kommer dock det administrativa arbetet

att bli så omfattande, att en gemensam chef får alltför liten tid över till att

delta i forskningsarbetet och medverka i undervisningen vid lantbrukshög-

skolan. Institutet och institutionen bör därför ha var sin föreståndare. Det

är enligt styrelsens mening ofrånkomligt att det nya avtalet konstrueras så

att staten ansvarar för de under avtalsperioden uppkommande lönehöjning­

arna för den del av personalen som avlönas med statsmedel. Liknande upp-

2 + Bihang till riksdagens protokoll 19S5.1 samt. AV 65

Kanyl. Mnj:ts proposition nr 65 år 196't

20

fattning beträffande behovet av särskild chef för institutet hyser Förening­ en Sveriges maskinkonsulenter. Styrelsen för statens maskinprovningar framhåller, atl man inte bör välja en organisation där föreståndaren blir ställd under två skilda styrelser, vilka ansvarar för var sin krävande verk­ samhet.

Riksrevisionsverket och statskontoret biträder förslaget i betänkandet både i fråga om institutet och forskningsanstalten. Statskontoret framhål­ ler därvid, att eu gemensam chef för institutet och institutionen för arbets­ metodik och teknik är ägnad att effektivisera samordningen mellan dessa båda. Styrelsen för Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut, som ej har något att erinra mot utredningens förslag rörande institutets organisa­ tion, anser att eu samordning mellan lantbrukshögskolan och forsknings­ anstalten bör genomföras snarast möjligt. Ej heller överstyrelsen för de tekniska högskolorna har något att invända vad gäller institutet, men an­ ser att organisationen av forskningsanstalten behöver ytterligare övervä­ gas. Bl. a. bör lantbruksbyggnadsforskningens relation till den allmänna byggnadsforskningen ingående undersökas. Statens institut för byggnads­ forskning finner däremot utredningens förslag beträffande forskningsan­ stalten vara väl motiverat och statens råd för byggnadsforskning tillstyrker anstaltens anknytning till lantbrukshögskolan. Även Landsbygdens byggnadsförening har i stort sett samma uppfattning.

Helt avvisande till utredningens förslag rörande forskningsanstalten stäl­ ler sig endast anstaltens styrelse, som uttalar sig för att nuvarande organi­ sation bibehålls oförändrad. Jordbrukets forskningsråd erinrar om att lant­ brukshögskolan befinner sig i ett mycket ansträngt nyordnings- och utvidg- ningsläge och alt åtskilliga organisationsproblem ännu långt ifrån är lösta. Rådet anser därför, att inordning av forskningsanstalten i högskolan bör anstå tills vidare. Däremot ställer sig rådet positivt till den föreslagna or­ ganisations- och finansieringsformen beträffande jordbrukstekniska insti­ tutet, men hävdar att det årliga bidraget från enskilt håll bör i huvudsak \ara lika stort som det statliga. Även en helstatlig organisationsform kan emellertid enligt rådets mening övervägas med hänsyn till att samarbete och samordning med andra statliga institutioner därigenom avsevärt under­ lättas.

Styrelsen för lantbrukshögskolan godtar tills vidare utredningens förslag beträffande institutet men framhåller, att institutet helst bör organiseras som en försöksavdelning till institutionen för arbetsmetodik och teknik. In­ dustrins relativt obetydliga bidrag bör inte utgöra något hinder för en effek­ tivare samordning mellan institutet och övrig försöksverksamhet. Däremot hälsar styrelsen förslagen rörande forskningsanstalten med tillfredsställel­ se och framhåller, att denna så snart ske kan bör förläggas till Ultuna. Även Svenska lantarbetsgivareföreningen finner det vara i sin ordning att forsk­ ningsanstalten infogas i högskolan. Det hade enligt föreningens mening dock

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 166i

21

varit önskvärt, alt utredningen lagil upp frågan om lämpligheten av alt sammanslå institutet och forskningsanstalten till ett gemensamt försöks- organ för jordbrukets tekniska utrustning. Ehuru föreningen finner det i princip vara riktigare att staten ställer medel till förfogande för försöks­ verksamhet på det maskintekniska området, har föreningen med hänsyn till det privata näringslivets intresse och lämnade utfästelser om ekono­ miskt bidrag dock ingen erinran mot att institutet förblir en halvstatlig in­ stitution. Svenska lantarbetareförbnndet framhåller önskvärdheten av att institutet och forskningsanstalten sammanförs till en helt statlig institu­ tion med egen styrelse. Samma uppfattning hyser Skogs- och lantbruks­ akademien, som finner det mindre lyckligt att göra jordbrukstekniska in­ stitutet beroende av anslag från jordbrukets organisationer och från in­ dustrin. Arbetet på det aktuella området kräver för att bli sakligt vägledan­ de enligt akademiens mening absolut objektivitet. Andra branschforsknings­ institut av halvstatlig karaktär är inte jämförbara med jordbrukstekniska institutet. Vid dessa institut utnyttjas forskningsresultaten nästan uteslu­ tande av den understödjande industrin. Helt annorlunda skall detta insti­ tut arbeta. Dess resultat skall i första hand delges maskinköparna. Samma synpunkter i fråga om objektiviteten anför också lantbruksstyrelsen och styrelsen för statens maskinprovningar. Dessa myndigheter föreslår också att den programbundna forskning, som annars skulle bedrivas vid den fö­ reslagna institutionen för byggnadslära, i stället sammanförs med den pro­ grambundna forskningsverksamheten på det jordbrukstekniska området till ett gemensamt organ. Styrelsen för statens maskinprovningar förordar där­ vid en fristående statlig institution, medan lantbruksstyrelsen uttalar sig för ett gemensamt institut.

Sveriges lantbruksförbund framhåller, att förbundet och dess organisa­ tioner på begäran av utredningen förklarat sig berett att lämna visst årligt bidrag till en jordbruksteknisk stiftelse under den första tidsperioden och under förutsättning att av utredningen beräknat statsbidrag ställs till för­ fogande. Sedan organisationerna förklarat sig beredda härtill, har emeller­ tid jordbrukets ekonomiska läge avsevärt försämrats och därmed har ock­ så möjligheterna att lämna bidrag minskat. Staten bör därför enligt för­ bundets mening ta på sig större andel av kostnaden för institutets verksam­ het än som förutsatts av utredningen och därigenom bidra till en ökad lön­ samhet i jordbruket. Enligt Riksförbundet Landsbygdens folks mening finns det ej några skäl till att jordbruket och näringslivet skall påta sig kostnader, som rätteligen bör bestridas av staten. Riksförbundet förordar därför att institutet organiseras som en försöksavdelning under institutio­ nen för arbetsmetodik och teknik och att forskningsanstalten omvandlas till en särskild institution för byggnadslära vid högskolan.

Kungl. Muj:ts proposition nr <15 är It) (i i

22

Vad gäller utredningens förslag, att inordningen av forsk­ ningsanstalten i lantbrukshögskolan skall ske i två etapper uppehåller sig remissinstanserna i huvudsak vid frågan om anstal­ tens flyttning till Ultuna.

Styrelsen för statens maskinprovningar framhåller, att det är angeläget att förefintliga försöks- och forskningsresurser inte förflyttas från södra delen av landet. Styrelsen för Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsins tit ut uttalar att, med hänsyn till att lantbrukshögskolans verksamhet blir lokaliserad till flera platser och till att Alnarp kommer att utgöra en av dessa, synes den föreslagna samordningen mellan forskningsanstalten och högskolan inte behöva medföra förflyttning av anstalten till Ultuna. Med hänsyn till att en väsentlig del av den svenska trädgårdsodlingen är kon­ centrerad till södra Sverige kan trädgårdsnäringsutredningen för sin del inte biträda förslaget att forskningsanstalten flyttas till Ultuna. Liknande uppfattning hyser Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund. Skogs- och lantbruksakademien framhåller, att oavsett var ledningen för verksamheten förläggs bör nu tillgängliga försöksresurser på byggnadsområdet inte för- ilyttas från Skåne. Erforderliga resurser för byggnadsförsöksverksamhet bor emellertid skapas i mellersta och norra delarna av landet. Stadsfullmäktige i Lunds stad anför, att om det med hänsyn till vad utredningen uttalat kan visa sig ändamålsenligt att nedlägga verksamheten vid forskningsan­ stalten, skall staden inte lägga hinder i vägen för en avveckling av arren­ deförhållandet mellan staden och anstalten före avtalstidens utgång. Stads­ fullmäktige anser emellertid, att forskningsverksamheten bör kvarbii i Lund med hänsyn till annan sådan verksamhet i staden. Enligt Svenska lantarbetsgivareföreningens mening är det synnerligen angeläget, att forsknings­ anstalten fortsättningsvis bedriver sin försöksverksamhet så att även det sydsvenska jordbrukets intressen tillgodoses. Detta torde lämpligen kunna ske genom en till Skåne förlagd försöksstation. Svenska lantarbetareför­ bundet framhåller, att tyngdpunkten för forskningen inte får flyttas från södra Sverige.

Några invändningar mot utredningens uttalanden att jordbruk s- tekniska institutets arbetsuppgifter bör vara i stort sett samma som de nuvarande har ej framförts vid remissbehandlingen.

Vad gäller forskningsanstaltens arbetsuppgifter un­ derstryker de flesta remissinstanserna starkt utredningens förslag, att verk­ samheten uteslutande bör ägnas åt jordbrukets driftsbyggnader och åt träd­ gårdsnäringens byggnadsproblem.

Statens institut för byggnadsforskning anför i detta sammanhang att byggnadsteknisk forskning bedrivs av ett stort antal institutioner vid de tekniska högskolorna, av specialiserade forskningsinstitut samt av institu­ tet för byggnadsforskning. Fördelningen av forskningsuppgifterna är f. n. i stort sett den att arbetet med material och konstruktioner omhänderhas av de förra, medan institutets arbete har koncentrerats till uppgifter inom områdena för samhällsplanering, byggnadsplanering (särskilt bostäder och skolor), VVS-teknik, produktionsteknik och förvaltning. Inom området ma­ terial och konstruktioner söker institutet f. n. koncentrera sitt arbete till insamling och analys av långtidserfarenheter av material och konstruktio-

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1964

23

»er. Detta erfarenhetsmaterial kan läggas till grund för uppställandel av

egenskapskrav och cgenskapsredovisningar, vilka kan användas i olika led

i projekteringen. Sådana egenskapskrav liar speciell karaktär inom jord­

brukets driftsbyggnader t. ex. djurstallar och spannmålslager. Del synes

därför vara rationellt, att studiet av dessa egenskapsfrågor genomförs i sam­

manhang med studiet av driftsförhållandena inom jordbruksnäringen. På

sannna grunder synes det motiverat att därtill knyts studiet av driftsbygg­

nadernas planering, konstruktion och produktion, medan den egentliga ma­

terialforskningen blir tillgodosedd inom befintliga byggnadstekniska forsk­

ningsinstitutioner. Endast när det gäller speciella problem, som blott före­

kommer vid jordbrukets driftsbyggnader, kan det vara lämpligt med mate­

rialforskning vid forskningsanstalten för lantmannabyggnader. I stort sett

samma synpunkter bar statens råd för byggnadsforskning. Svenska lantar-

betsgivareföreningen understryker betydelsen av att forskningsanstalten, i

den män det ej sker på annat håll, ägnar sig åt materialprovning som är av

vikt för jordbrukets ekonomibyggnader. Bland andra Riksförbundet Lands­

bygdens folk påtalar att forskningsanstalten engagerat sig på områden, som

måste anses ligga helt vid sidan om vad som anges i gällande instruktion.

Sådana engagemang bör snarast avvecklas. Landsbygdens byggnadsför-

ening understryker behovet av att forskningsverksamheten koncentreras

till större, mera begränsade och aktuella byggnadsuppgifter som kan ge

praktiskt användbara resultat. Forskningen bör successivt inriktas på vä­

sentliga frågor och klara av dessa innan man börjar med nya.

Utredningens uppfattning att det av forskningsanstalten tillämpade sy­

stemet med egna försök sgårdar bör omprövas och eventuellt er­

sättas av försöksverksamhet hos försöksvärdar delas av ett stort antal re­

missinstanser, däribland statskontoret, riksrevisionsverket, lantbrukssty-

relsen, styrelsen för statens maskinprovningar, styrelsen för Alnarps lant­

bruks-, mejeri- och trädgårdsinstitnt, Skogs- och lantbruksakademien.

Riksförbundet Landsbygdens folk och Landsbygdens byggnadsförening.

Enligt styrelsens för lantbrukshögskolan mening ställer inte försöksverk­

samheten i fråga om byggnader andra krav på tillgång till försöksgårdar än

andra grenar av försöksverksamheten på jordbrukets område. Styrelsen fö­

reslår, att de till forskningsanstalten hörande försöksgårdarna skiljs från

anstaltens verksamhet och ställs under samma förvaltning som lantbruks-

högskolans egendomar. Statens institut för byggnadsforskning anser, att

det för studiet av driftsbyggnadernas betydelse från jordbrukets synpunkt

blir önskvärt med eu omfattande praktisk försöksverksamhet. Denna bör

då bedrivas under de skilda förutsättningar som landets olika regioner ger

i avseende på klimat och jordbruksproduktionens inriktning. När det gäller

försök fältmässigt i stor skala, förefaller det lämpligt att dessa i enlighet

med utredningens förslag förläggs till försöksvärdar, där forskarna kan

följa försöken under verklighetstrogna betingelser. Enligt Svenska lantar-

betsgivareföreningens uppfattning bör den omständigheten, att forsknings­

anstaltens försöksgårdar går med ekonomisk förlust inte i och för sig få

vara avgörande för en övergång till ett nytt system. Egna försöksgårdar sy­

nes endast kunna avvaras om ett tillräckligt dimensionerat och utrustat

försöksområde med erforderliga anordningar ställs till anstaltens förfogan­

de för omfattande modellförsök i full skala. Vidare krävs att anstalten ges

Kungl. Maj.ts proposition nr (>~> är 1964

24

möjligheter att efter modellstudier söka sig ut till försöksvärdar för att prö­ va byggnader och övriga anordningar i praktisk drift.

Helt avvikande uppfattning gentemot utredningen rörande behovet av egna försöksgårdar hyser endast styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader.

Förslaget att upprättandet av typritningar för lantbruks­ byggnader skall flyttas från lantbruksstyrelsen till forskningsanstal­ ten har föranlett invändningar från några remissorgan.

Lantbruksstyrelsen, som bestämt avstyrker utredningens förslag i denna del, anför att på styrelsens byggnadssektion ankommer att svara för de uppgifter, som sammanhänger med den centrala ledningen av byggnads­ konsulenternas arbete och att bistå dessa vid mera krävande arbetsuppgif­ ter. För att konsulenterna i möjligaste mån skall kunna hinna med sina ar­ betsuppgifter har det varit nödvändigt att centralt upprätta typritningar av olika slag. Arbetet har utförts vid de tillfällen, då de uppgifter som är för­ knippade med den centrala ledningen av byggnadskonsulenternas verksam­ het ej helt tagit sektionens arbetskraft i anspråk. Statens institut för bygg­ nadsforskning uttalar, att den föreslagna överflyttningen är tveksam och anser, att lantbruksstyrelsen bör redovisa hittills vunna erfarenheter av typritningsverksamheten och behovet av teknisk rådgivning innan ställning tas i denna fråga. Institutet nämner vidare att typritningsverksamheten för enfamiljshus, som nu handhas av byggnadsstyrelsen, skall omprövas av bostadsstyrelsen och institutet för byggnadsforskning i samråd.

Den föreslagna anpassningen av verksamheten vid jordbrukstekniska in­ stitutet och forskningsanstalten till ett gemensamt försöksprogram, som skall behandlas inom en teknisk sektion av lantbruks hög­ skolans försök skollegium har allmänt tillstyrkts i remissytt­ randena. Därvid understryker bl. a. lantbruksstyrelsen att utvecklingen har medfört, att det i dagens läge råder ett nära samband mellan jordbrukets byggnadsfrågor och dess maskinfrågor. Särskilt gäller detta transporterna inom gårdsplatsen och byggnaderna. Det är sannolikt att utvecklingen mot alltmera mekaniserade inomgårdstransporter kommer att ytterligare betona sambandet mellan byggnader och maskiner. Styrelsen för lantbrukshögskolan anser utredningens förslag innebära ett stort steg i rätt riktning, men framhåller att samordning av den tekniska forskningen med övrig forsk­ ning på jordbruks- och trädgårdsområdet också är nödvändig. Liknande uppfattning hyser Svenska lantarbetareförbundet.

Den inre organisationen av jordbrukstekniska in­ stitutet behandlas i ett mindre antal remissyttranden.

Statskontoret anser sig ej böra gå in på någon bedömning av den före­ slagna personalorganisationen med hänsyn till att denna beror av de i av­ tal överenskomna bidragen till institutets verksamhet. Riksrevisionsverket finner, att den kamerala verksamheten m. m. vid institutet bör samordnas med lantbrukshögskolans. Lantbruksstyrelsen tillstyrker, att erforderlig personal för upplysningsverksamhet tillförs institutet liksom att möjlighe­

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 1964

Kungl. Maj:ta proposition nr (So dr l!)(S'i

25

ter skapas för intern dokumentationstjänst. Styrelsen för lanlbrukshögskolan hyser den uppfattningen, att specialrådgivningen på det tekniska områ­ det hör organiseras på samma sätt som på lantbrukets övriga områden och intas i den befintliga specialrådgivningen. Styrelsen har i princip intet alt invända mot att jordbrukstekniska institutets kamerala verksamhet ombe­ sörjs av högskolans kansli. Som krav härför sätter styrelsen personalför­ stärkning och ytterligare lokaler. Om institutet och institutionen för arbets­ metodik får gemensam chef, erfordras en kvalificerad chefsassistent för ad­ ministrativa uppgifter m. in. Styrelsen för jordbrukstekniska institutet an­ ser utredningens förslag till personalorganisation vara i stort selt lämplig, men förutsätter att ändringar senare får vidtas inom institutets ekonomis­ ka ram om så visar sig erforderligt.

Även personalorganisationen vid forskningsanstal­ ten har berörts i ett fåtal yttranden.

Statskontoret uttalar, att det finner densamma i stort sett väl avvägd och framhåller att en upprustning av de personella resurserna i första hand bör ta sikte på upplysningsverksamheten och specialrådgivningen. Styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader hemställer om en perso­ nalupprustning i enlighet med ett i yttrandet redovisat förslag. Statens in­ stitut för byggnadsforskning tillstyrker att informationsfrågor handläggs av en särskild avdelning. Trädgårdsnäringsutredningen hyser den uppfatt­ ningen att man bör räkna med att en intensifierad byggnadsforskning på trädgårdsområdet framdeles kommer att kräva viss personalförstärkning. Jordbrukets forskningsråd framhåller, att planeringsavdelningen bör bli eu viktig del av verksamheten och av största värde inte minst för lantbruks­ nämnderna. Riksförbundet Landsbygdens folk tillstyrker, att en särskild tjänst inrättas för upplysningsverksamheten.

Utredningens förslag beträffande lokaler för institutet och för forskningsanstalten har i huvudsak tillstyrkts av de re­ missinstanser, som behandlat frågan.

Statskontoret konstaterar att ett genomförande av den föreslagna omdis­ poneringen av institutets lokaler skulle innebära ett effektivare utnyttjande av de befintliga utrymmena. Styrelsen för lantbruksbögskolan uttalar, att nybyggnad blir oundgängligen nödvändig vid överflyttning av forskningsan­ staltens verksamhet till Ultuna. Den bör ske i samband med nybyggnad för institutionen för arbetsmetodik och teknik samt för jordbrukstekniska in­ stitutet. Styrelsen för jordbrukstekniska institutet, som finner det angelä­ get att ändringsarbetena påbörjas, uttalar åsikten, alt utredning snarast bör verkställas beträffande utbyggnad av jordbrukstekniska institutets och in­ stitutionens för arbetsmetodik och teknik kontorslokaler.

Beträffande förslaget att inrätta en lokal nämnd för forsk­ ningsanstalten har remissinstanserna skilda uppfattningar.

Sålunda tillstyrks förslaget av Riksförbundet Landsbygdens folk och Sve­ riges handelsträdgårdsmästareförbund, som anser att nämnden bör få per­ manent karaktär. Jordbrukets forskningsråd anser det lämpligare att den nuvarande styrelsen tills vidare får kvarstå i stället för att en lokal nämnd inrättas. Helt avvisande till förslaget ställer sig endast styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader.

26

Frågan om att utnyttja medel ur byggnadsforskningsfon- d e n för försök med lantbruksbyggnader har berörts av några remissin­ stanser.

Statens råd för byggnadsforskning framhåller, att det såvitt nu kan bedö­ mas inte finns utrymme för större forskningsinsatser på jordbruksbyggna­ dernas område, eftersom rådets resurser är hårt tagna i anspråk. Översty­ relsen för de tekniska högskolorna anför, att en mera ingående undersök­ ning av relationerna mellan lantbruksbyggnadsforskningen och den all­ männa byggnadsforskningen blir nödvändig av rent administrativa skäl om dylika medel skall tilldelas jordbruksbyggnadsforskningen.

I likhet med utredningen bedömer flertalet av remissinstanserna det an­ geläget att behovet av undervisning i byggnadslära vid lantbrukshögskolan tillgodoses i samband med omorganisationen av forskningsanstalten. Sålunda anser Skogs- och lantbruksakademien det vara helt otillräckligt att lita till speciallärare i ett så viktigt ämne och för­ ordar att en professur i byggnadslära inrättas. I huvudsak samma uppfatt­ ning hyser Riksförbundet Landsbygdens folk, för vilket det framstår som mycket angeläget att de blivande agronomerna ges möjligheter att fördjupa sina studier i detta ämne.

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1964

V. Förslag till avtal rörande den fortsatta driften av

jordbrukstekniska institutet

De i inledningen nämnda förhandlingarna rörande avtal om den fortsat­ ta driften av jordbrukstekniska institutet har lett till ett den 10 februari 1964 — under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande — träffat femårigt avtal, som avses att träda i kraft den 1 juli 1964. Avtalet torde såsom bilaga

A få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende. Härjämte har överlämnats förslag till stadgar för institutet.

Förhandlingsmannen anmäler i den skrivelse, varmed avtalet överläm­ nats, att förhandlingarna föregåtts av överläggningar med representanter för lantbrukshögskolans styrelse, Sveriges lantbruksförbund, industrier med tillverkning av maskiner, redskap och annan teknisk utrustning för jordbruket. Förhandlingarna har skett med företrädare för en stiftelse, be­ nämnd Stiftelsen Svensk Jordbruksteknisk forskning, som för frågor rö­ rande jordbrukstekniska institutet bildats av Sveriges lantbruksförbund samt vissa industriföretag med intresse för institutets verksamhet. Vid för­ handlingarna har förutsatts att institutets arbetsuppgifter och verksamhe­ tens omfattning i stort sett skall överensstämma med vad 1961 års jord­ brukstekniska utredning härvidlag föreslagit i sitt betänkande.

Till avtalsförslaget har i skrivelsen gjorts i huvudsak följande kommen­ tarer.

27

Stulen skall enligt avtalet liksom hittills hyresfritt ställa lokaler vid Ul- tuna till institutets förfogande. Då de befintliga utrymmena, vilka dispone­ ras gemensamt av institutet och institutionen för arbetsmetodik, redan nu är hårt utnyttjade, torde vissa ytterligare kontorslokaler erfordras för att klara den personalökning som kan följa av avtalet. De mest akuta lokalbe­ hoven för institutets del kan i viss mån tillgodoses genom omändring av vissa kallutrymmen. För att lokalbehoven för såväl institutet som institu­ tionen skall kunna helt täckas torde emellertid erfordras utvidgning av ut­ rymmena. Det synes vara lämpligt att en ny byggnad uppförs snarast möj­ ligt i omedelbar anslutning till de befintliga kontorslokalerna. Det torde därför böra uppdras åt byggnadsstyrelsen att dels utföra de berörda omänd­ ringsarbetena, dels igångsätta erforderlig planering för den nödvändiga ny­ byggnaden. Det förutsätts att institutet, högskolan och byggnadsstyrelsen i avvaktan på att lokalfrågan slutligen kan lösas överenskommer om de änd­ ringar i lokalfördelningen, som kan befinnas erforderliga.

I § 9 i avtalet stadgas, att storleken av statens och stiftelsens bidrag un­ der avtalstiden kan bli föremål för nya förhandlingar, därest lönenivån för statstjänstemännen allmänt skulle ökas eller minskas med mer än 10 pro­ cent jämfört med de för 1963 gällande lönerna för dessa befattningshavare. Vid förhandlingarna har härvid förutsatts att bidragsproportionerna mel­ lan staten och stiftelsen skall bibehållas vid ökad bidragsinsats.

För att bibehålla institutets resurser vid en oförändrad nivå har stiftel­ sen sagt sig vilja räkna med en ökning av stiftelsens och statens bidrag till institutet även om lönenivån inte ändrats i sådan omfattning som angetts i § 9 i avtalet.

Enligt avtalet skall vid institutet finnas en föreståndare samt den perso­ nal i övrigt, som institutets styrelse med hänsyn till behovet och tillgången på medel bestämmer. Stiftelsen har i fråga om föreståndarbefattningen framhållit, att den förutsätter, att befattningen skall vara heltidsbefattning vid institutet och att den nuvarande tillförordnade föreståndaren utses till ordinarie föreståndare.

I förslaget till stadgar föreskrivs bl. a. att institutets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som består av ordförande och tio ledamöter, av vil­ ka Kungl. Maj :t förordnar ordföranden och fem ledamöter och återstående fem ledamöter utses av stiftelsen. På styrelsen ankommer att efter samråd med styrelsen för lantbrukshögskolan utse chef för institutet och på för­ slag av denne tillsätta övrig personal vid institutet. Institutets allmänna forsknings- och försöksprogram skall enligt stadgeförslaget utformas i samråd med den tekniska sektionen av lantbrukshögskolans försökskolle- gium och ingå i lantbrukshögskolans riksförsöksprogram. Det ankommer på institutets chef att i försökskollegiet föredra frågor som rör det allmän­ na programmet.

Befattningshavarna vid institutet är enligt stadgeförslaget skyldiga att, i den mån det ej hindrar arbetet vid institutet, medverka vid utbildningen av studerande vid lantbrukshögskolan. Möjlighet att utföra examensarbeten och specialstudier vid institutet medges i den mån detta kan ske utan olä­ genhet för övrig verksamhet vid institutet.

Knngl. Maj:ts proposition nr (i5 iir t!>(>'/

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 1964

Den kamerala verksamheten vid institutet ankommer enligt stadgeförsla­ get på institutsstyrelsen. Förhandlingsmannen framhåller i detta samman­ hang, att frågan om den kamerala verksamheten skall bedrivas i institutets egen regi eller uppdras åt någon annan sålunda avgörs av styrelsen. Här­ vid bör enligt förhandlingsmannen självfallet beaktas de möjligheter till kostnadsminskning, som kan föreligga genom att den kamerala verksam­ heten helt eller delvis mot ersättning ombesörjs av lantbrukshögskolan.

VI. Anslagsskrivelse för budgetåret 1964/65 från styrelsen för statens

forskningsanstalt för lantmannabyggnader

Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader: Avlöningar. För inne­ varande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett förslagsan­ slag av 358 000 kr. I statsverkspropositionen (bil. Ils. 120) har anslaget, så­ som tidigare anförts, uppförts med ett beräknat belopp av 501 000 kr.

Styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader hemstäl­ ler, att anslaget ökas med 478 000 kr.

Ökning eller minskning

1. Personalförändringar

A. Allmänna avdelningen

a) 1 assistent Af 17/Ae 19 ............................................................. -j- 23 616

b) 1 upplysningsspecialist, arvode motsvarande A 27 ....

-f-

37 128

c) 2 specialrådgivare, arvode motsvarande A 23.................... -}- 59 280

d) 2 ritingenjörer Ae 21 ................................................................. -j- 59 280

e) 1 kontorsbiträde Af 2/Ae 5........................................................ -f- 11 016

f) 1 vaktmästare Ae 7 .....................................................................

-j-

13512

B. Planeringstekniska avdelningen

a) 1 avdelningsföreståndare B 1 .................................................... + 49 716

b) 1 förste avdelningsagronom Ae 27............................................ -|- 41 532

c) 1 försöksledare Ae 23 .................................................................. 33 144

d) 2 tekniska biträden Ae 17 ........................................................ -)- 47 232

e) 1 kontorist Ae 9 ............................................................................... 14 988

f) 1 kontorsbiträde Af 2/Ae 5......................................................... -|- 11 016

g) Minskning med 1 försöksledare Ae 25 .................................. — 37 128

C. Avdelningen för byggnadsteknik

a) 1 avdelningsföreståndare B 1 .................................................... + 49 716

b) 1 försöksledare Ae 23 ................................................................. -(- 33 144

c) 1 assistent Af 17/Ae 19 ............................................................ -|- 23 616

d) 1 montör Ae 9 .............................................................................. -{- 14 988

354

teten finner det absurt att skilja zoofysiologi och växtfysiologi från den kemiska ämnesgruppen, särskilt biokemin, gentemot vilket ämne inga klara gränser existe­ rar, och i stället förena dem med för dem så främmande vetenskaper som natur­ geografi och geologi. Detta skulle tvärtemot vad utredningen säger innebära ett försvårande av behandlingen av många vetenskapliga frågor, såsom bedömning av gradualavhandlingar och sökande till lediga professurer.

Fakulteten kan inte finna att det inom överskådlig tid blir en så stark expan­ sion av de matematisk-naturvetenskapliga fakulteternas organisation, att en upp­ delning ur denna synpunkt är motiverad.

Ekonomiska fakulteten i Lund anför:

Fakulteten är av den uppfattningen, att det från forskningssynpunkt ej kan finnas något att erinra mot förslaget att den ekonomiska fakulteten utvidgas till en samhälls- och företagsvetenskaplig fakultet. Även från undervisningssynpunkt finns vissa skäl för en sådan anordning, särskilt som flera av ämnena inom denna utvidgade fakultet tillhör såväl civilekonomutbildningen som samhällsvetarut- bildningen. När fakulteten dock vänder sig mot förslaget, så sker detta av föl­ jande skäl. Fakulteten har blivit alltmera övertygad om riktigheten av den upp­ fattningen, vilken torde vara allmänt utbredd bland näringslivets ledande män, att en läroanstalt för utbildning av civilekonomer bör koncentrera sin utbild­ ningsverksamhet på denna uppgift. Enbart det förhållandet, att man inom nä­ ringslivet hyser misstro mot möjligheterna att inom en och samma fakultet med­ dela fullgod utbildning åt såväl blivande befattningshavare inom företagen som åt blivande förvaltningstjänstemän synes fakulteten vara anledning att iakttaga försiktighet gentemot tanken att omorganisera fakulteten och utvidga dess ut­ bildningsmål.

Den intima kontakt som ekonomiska fakulteten har med de båda självständiga handelshögskolorna i landet synes bäst kunna utvecklas om fakulteten får be­ hålla utexaminering av ekonomer som sitt enda utbildningsmål. I detta samman­ hang kan ytterligare pekas på samarbetet mellan de nordiska ländernas handels­ högskolor, vilket kommer till uttryck bl. a. i en nordisk rektorskonferens. Samt­ liga äldre handelshögskolor i de nordiska länderna är självständiga i förhållande till universiteten, och det är fakultetens bestämda uppfattning att man i grann­ länderna starkt värnar om denna självständighet. Även om man från de nor­ diska handelshögskolornas sida ej underlät att uttrycka tvekan beträffande lämpligheten att anknyta den sydsvenska läroanstalten till universitetet, blev den ekonomiska fakulteten dock accepterad i de nordiska handelshögskolornas krets och är nu vid rektorskonferenserna representerad av dekanus och prode- kanus. Man kan med oro fråga sig hur fakultetens ställning kommer att bli inom det nordiska samarbetet, om den alltmer skulle förlora sin handelshögskolekarak- tär och bli ett mera splittrat utbildningsorgan.

Fakulteten finner sålunda övervägande skäl tala mot cn utvidgning och omor­ ganisation av dess funktioner.

Större konsistoriet i Lund anför i huvudsak följande:

I likhet med den humanistiska fakulteten och den ekonomiska fakulteten kan konsistoriet inte tillstyrka utredningens förslag utan förordar bestämt, att den ekonomiska fakulteten bibehålies. Däremot bör den samhällsvetenskapliga äm­ nesgruppen och ämnena pedagogik och psykologi utbrytas till en självständig samhällsvetenskaplig fakultet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 50 år 1964

30

Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader: Försöksverksamheten.

Under denna anslagsrubrik har för innevarande budgetår anvisats eif re­

servationsanslag av 50 000 kr. Anslaget har, såsom tidigare anförts, i stats­

verkspropositionen (bil. 11 s. 121) uppförts med ett beräknat belopp av

150 000 kr.

Styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader hemstäl­

ler, att anslaget ökas med 150 000 kr.

Motiv. I likhet med 1961 års jordbrukstekniska utredning anser an-

staltsstyrelsen det nödvändigt med en väsentlig, reell utökning av försöks-

resurserna.

Slutligen har styrelsen för forskningsanstalten hemställt att under fon­

den för förlag till statsverket anvisas ett investeringsanslag av 145 000 kr.

såsom förskott för inköp av inventarier till anstaltens för söksgårdar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 196b

VII. Vissa förslag rörande statens forskningsanstalts för

lantmannabyggnader försöksgårdar

Skrivelse från styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabygg­

nader rörande underskott i jordbruksdriften. I skrivelsen den 7 augusti 1963

hemställer styrelsen att 617 000 kr. ställs till förfogande för olika ändamål i

samband med jordbruksdriften. Styrelsen anför att skuldsättningen vid an­

staltens jordbruk vid utgången av budgetåret 1961/62 uppgick till 236 114

kr. Under budgetåret 1962/63 har skuldsättningen ytterligare ökat och

uPP§ick den 30 juni 1963 till 344 351: 26 kr., fördelat på 66 fordringsägare.

Av beloppet är 279 930: 07 kr. räntebelagt, vilket medför räntekostnader per

år på 20 628 kr. Med hänsyn till att vissa svårigheter föreligger att helt över­

blicka skulderna anser styrelsen det inte uteslutet, att beloppet kan växa

något, uppskattningsvis 5 000 kr. Det sammanlagda medelsbehovet för att

täcka skulderna uppgår sålunda till avrundat 370 000 kr. Styrelsen fram­

håller att det inte är möjligt att genom överskott på jordbruksdriften kun­

na reglera dessa skulder.

För budgetåret 1963/64 beräknar styrelsen, att inkomsterna av jordbruks­

driften kommer att uppgå till ca 582 000 kr. och utgifterna till ca 691 000

kr. Underskott på ungefär 109 000 kr. beräknas sålunda uppkomma. Rö­

rande anledningen härtill anför styrelsen i sammandrag följande.

Inkomsterna minskar genom att betydande arealer vårsådda grödor har

måst plöjas upp. Sålunda har hela sockerbetsodlingen på 11,6 ha plöjts

upp på grund av skötselsvårigheter. 18,6 ha korn samt 4 ha fodermärgkål

har uppkörts delvis på grund av sen sådd och mycket svag utveckling inen

huvudsakligen på grund av förekomst av svårare rotogräs. Av återstående

kornareal uppvisar närmare 7 ha glest bestånd med svag utveckling.

Styrelsen har vidare för avsikt att inköpa maskiner för ca 60 000 kr.

Avloppsförhållandena vid Habo försöksgard motsvarar enligt styrelsen

inte de krav som hälsovårdsstadgan uppställer. De brister, som närmast

30

Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader: Försöksverksamheten.

Under denna anslagsrubrik har för innevarande budgetår anvisats eif re­

servationsanslag av 50 000 kr. Anslaget bär, såsom tidigare anförts, i stats­

verkspropositionen (bil. 11 s. 121) uppförts med ett beräknat belopp av

150 000 kr.

Styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader hemstäl­

ler, att anslaget ökas med 150 000 kr.

Motiv. I likhet med 1961 års jordbrukstekniska utredning anser an-

staltsstyrelsen det nödvändigt med en väsentlig, reell utökning av försöks-

resurserna.

Slutligen har styrelsen för forskningsanstalten hemställt att under fon­

den för förlag till statsverket anvisas ett investeringsanslag av 145 000 kr.

såsom förskott för inköp av inventarier till anstaltens försöksgårdar.

VII. Vissa förslag rörande statens forskningsanstalts för

lantmannabyggnader försöksgårdar

Skrivelse från styrelsen för statens forskningsanstalt för lantmannabygg­

nader rörande underskott i jordbruksdriften. I skrivelsen den 7 augusti 1963

hemställer styrelsen att 617 000 kr. ställs till förfogande för olika ändamål i

samband med jordbruksdriften. Styrelsen anför att skuldsättningen vid an­

staltens jordbruk vid utgången av budgetåret 1961/62 uppgick till 236 114

kr. Under budgetåret 1962/63 har skuldsättningen ytterligare ökat och

"PPgick den 30 juni 1963 till 344 351: 26 kr., tördelat på 66 fordringsägare.

Av beloppet är 279 930: 07 kr. räntebelagt, vilket medför räntekostnader per

är på 20 628 kr. Med hänsyn till att vissa svårigheter föreligger att helt över­

blicka skulderna anser styrelsen det inte uteslutet, att beloppet kan växa

något, uppskattningsvis 5 000 kr. Det sammanlagda medelsbehovet för att

täcka skulderna uppgår sålunda till avrundat 370 000 kr. Styrelsen fram­

håller att det inte är möjligt att genom överskott på jordbruksdriften kun­

na reglera dessa skulder.

För budgetåret 1963/64 beräknar styrelsen, att inkomsterna av jordbruks­

driften kommer att uppgå till ca 582 000 kr. och utgifterna till ca 691 000

kr. Underskott på ungefär 109 000 kr. beräknas sålunda uppkomma. Rö­

rande anledningen härtill anför styrelsen i sammandrag följande.

Inkomsterna minskar genom att betydande arealer vårsådda grödor har

måst plöjas upp. Sålunda har hela sockerbetsodlingen på 11,6 ha plöjts

upp på grund av skötselsvårigheter. 18,6 ha korn samt 4 ha fodermärgkål

har uppkörts delvis på grund av sen sådd och mycket svag utveckling men

huvudsakligen på grund av förekomst av svårare rotogräs. Av återstående

kornareal uppvisar närmare 7 ha glest bestånd med svag utveckling.

Styrelsen har vidare för avsikt att inköpa maskiner för ca 60 000 kr.

Avloppsförhållandena vid Habo försöksgård motsvarar enligt styrelsen

inte de krav som hälsovårdsstadgan uppställer. De brister, som närmast

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1964

31

föreligger, består huvudsakligen i att pressaft från ensilageberedning, urin

och spol va t ten från djurstallarna samt spillvatten från bostäderna icke re­

nas 1 tillräcklig utsträckning och att till följd därav närliggande vattendrag

förorenas. Styrelsen finner det synnerligen angeläget att de påtalade bris­

terna omedelbart avhjälps. Kostnaderna härför beräknas till 20 350 kr.

Härutöver bar styrelsen funnit det driftsekonomiskt motiverat att företa

vissa ombyggnader av de olika djurstallarna. Dessa ombyggnader synes sär­

skilt kunna minska behovet av ströhalm och de kostnader som föreligger

i detta avseende. Därjämte uppnås väsentliga besparingar av arbetskostna­

derna. Styrelsen framhåller vidare, att ombyggnaderna ger stora möjligheter

att genomföra studier av aktuella inredningsdetaljer. Ombyggnadskostna-

derna bär beräknats till 117 575 kr., vilket belopp torde kunna amorteras

under en tid av två år.

Yttrande. Riksrevisionsverket framhåller beträffande de 370 000 kr.,

som begärts för att täcka skulder per den 30 juni 1963, att forskningsan­

stalten i balansräkningen den 30 juni 1963 redovisar en balanserad förlust

av 404 199 kr. 46 öre. Beloppet bör täckas genom att anvisa medel å an­

staltens omkostnadsanslag.

Medel för att täcka eventuellt underskott för jordbruksdriften budget­

året 1963/64 synes även böra ställas till förfogande från omkostnadsansla-

get. Det belopp å 20 350 kr., som erfordras för att avhjälpa brister i av­

loppsförhållandena vid försöksgården Habo, torde likaledes böra anvisas

frän anstaltens omkostnadsanslag.

Beträffande de föreslagna ombyggnaderna av djurstallar å försöksgården

Habo för 117 575 kr. framhåller riksrevisionsverket att, om medel anses

böra ställas till förfogande för ändamålet, bör detta ske genom ytterligare

medelsanvisning under reservationsanslaget till anstaltens försöksverk­

samhet.

Förslag till avtal angående avveckling av arrendekontrakt rörande för-

söksgårdarna. Såsom nämnts i inledningen har förhandlingar skett med

Lunds stad angående avveckling av de med staden träffade kontrakten om

arrende för forskningsanstaltens räkning av egendomarna Habo och Linne-

ro. Det avtal, som under förbehåll av Kungl. Maj :ts godkännande träffats

i detta ämne, innebär att arrendekontrakten skall upphöra att gälla den 14

mars 1964. Staden har dock förbundit sig att medverka till att ny arrenda-

tor av egendomen Habo åtar sig att minst intill den 14 mars 1966 hålla

erforderlig nötkreatursbesättning och träffa sådan överenskommelse med

anstalten, som gör det möjligt att fullfölja vissa pågående försök på

egendomen. Även i fråga om egendomen Linnero skall anstalten under

vissa villkor äga rätt att behålla försök. I enlighet med verkställd avträdes-

syn skall kronan — sedan vissa på egendomarna av kronan nedlagda kost­

nader avräknats — ersätta staden med 125 000 kr. Detta belopp skall

erläggas senast den 15 juli 1964. Staden skall å sin sida överta betalnings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år l!)6'i

32

skyldigheten för återstående belopp av det egnahemslån som anstalten er­

hållit för det på Linnero belägna försöksbostadshuset. I avtalet har dess­

utom överenskommits att ett mellan byggnadsstyrelsen och Lunds stad träf­

fat avtal om arrende för forskningsanstaltens räkning av visst tomtområde

skall upphöra per den 14 mars 1964.

hörhandlingsmannen har i den skrivelse, varmed avtalet överlämnats,

gjort i huvudsak följande kommentarer.

Arrendeavtalet rörande Linnero, som gäller till den 14 mars 1971, inne­

håller inga bestämmelser om avträdessyn eller skyldigheter som förplik­

tar kronan att ersätta staden för brister. Kronan har ägt rätt att på egen­

domen uppföra erforderliga byggnader, dock med förbehåll att om bygg­

naderna inte bortförts inom tre månader efter avträdet desamma tillfaller

staden. Förutom det förut nämnda försöksbostadshuset har på Linnero

uppförts ett hönshus för försöksverksamhet. Detta har aldrig utnyttjats och

bedöms inte utgöra någon tillgång för egendomen.

Upplåtelsekontraktet rörande Habo, som utgår den 14 mars 1967, inne­

håller bl. a. bestämmelser om att kronan mottagit egendomen i befintligt

skick och att de brister, som fanns vid tillträdet skulle avhjälpas av kro­

nan utan att staden eller annan skulle utge ersättning härför. Kronan ålig­

ger att väl hävda egendomen samt hålla den i hög växtkraft. I fråga om

byggnaderna har staden 1952 utgett 89 500 kr. för reparations- och för­

bättringsåtgärder, varefter dessa ansetts tillträdda utan brist.

Vid avträdessyn, som i enlighet med arrendekontraktets bestämmelser

hållits i januari 1964, har kostnaderna för att avhjälpa brister på bygg­

naderna m. m. beräknats till 52 757 kr. Kostnaderna för att avhjälpa bris­

ter på diken, markvägar och stängsel samt jord och betesvallar har be­

räknats till 94 480 kr. Vid förhandlingarna har enighet nåtts om att de

angivna kostnaderna skall jämkas till totalt 144 000 kr.

Forskningsanstalten har på Habo uppfört lösdriftsstall m. in. samt inrett

ladugården för gödsvinsproduktion. Dessa anläggningar, som befinner sig

i mindre gott skick och som staden i likhet med synemännen ansett obe­

hövliga för egendomen, har inte kunnat tillmätas något värde vid för­

handlingarna. Däremot har kronan gottskrivits 19 000 kr. för vissa i man-

gårdsbyggnaden utförda åtgärder. Sålunda återstår för kronan att erlägga

125 000 kr.

Förhandlingsmannen framhåller slutligen att jorden på Habo befinner

sig i mycket dåligt skick. Möjligheterna att under de tre år som återstår av

arrendetiden kunna driva jordbruket utan förluster torde få bedömas som

små. Jorden på Linnero är mycket ogräsbemängd och kräver under minst

två år ogräsbekämpning med trädning av stora arealer. Under denna tid

torde någon lönsamhet av jordbruket inte kunna påräknas. Iståndsättan-

de av byggnaderna på Habo genom kronans försorg beräknas komma att

kosta betydligt mer än vad kronan har att utge enligt avtalet. Med hän­

syn till det anförda och då en fortsatt drift av jordbruket kommer att krä­

va betydande kapitalinsatser för att anskaffa maskiner och redskap torde

det ur ekonomisk synpunkt vara mest lämpligt att snarast möjligt avveckla

arrendena.

Yttrande. Riksrevisionsverket föreslår, att för avvecklingen av arren­

deavtalen erforderliga medel anvisas under ett särskilt obetecknat anslag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1965

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 196 i

33

VIII. Departementschefen

Byggnads- och inekaniseringsfrågorna liar mycket stor betydelse för jord­

bruksnäringen. Detta belyses av att återanskaffningsvärdet av jordbrukets

ekonomibyggnader uppskattas till 20 000 miljoner kr. och av att det årligen

torde investeras omkring 500 miljoner kr. i maskiner. Ett rationellt utnytt­

jande av dessa investeringar är följaktligen av stor vikt för jordbruksföre­

tagens lönsamhet. Därtill kommer att kostnaderna för maskinanskaffning

och byggnadsåtgärder mycket påtagligt inverkar på jordbrukets kapital­

behov.

Berörda frågor har ingående behandlats av 1961 års jordbrukstekniska

utredning i del betänkande angående jordbrukstekniska institutet och sta­

tens forskningsanstalt för lantmannabyggnader, för vilket redogjorts i det

föregående. Utredningen har därvid starkt framhållit behovet av en ökad

försöksverksamhet beträffande jordbrukets och trädgårdsnäringens bygg­

nads- och mekaniseringsfrågor. I likhet med nära nog samtliga remissin­

stanser anser även jag, att angelägenheten av denna försöksverksamhet är

framträdande. Med hänsyn till verksamhetens betydelse för jordbrukets ra­

tionalisering är det enligt min mening motiverat att de statliga insatserna

på området ökas.

I fråga om inriktningen av försöksverksamheten på det jordbruksteknis­

ka området har utredningen bland annat uttalat, att verksamheten bör syf­

ta till rationell användning inom jordbruksföretagen av teknisk utrustning

av olika slag. Därvid framstår undersökningar rörande samspelet mellan

sådan utrustning och den mänskliga arbetskraften som särskilt betydelse­

fulla. Vidare bör enligt utredningen försök att genom förbättrade skörde-

metoder och användning av lämpliga tekniska hjälpmedel minska årsva-

riationerna i skördarnas storlek och kvalitet ha en viktig plats i verksam­

heten. För egen del anser jag, att den av utredningen angivna inriktningen

är väl ägnad att ligga till grund för den fortsatta försöksverksamheten.

Bland annat finner jag det vara önskvärt, att därvid uppmärksammas frå­

gan om den ur skilda synpunkter lämpligaste mekaniseringsgraden inom

jordbruksföretag av olika storlek.

Den särskilda försöksverksamheten rörande jordbruksbyggnader har ut­

redningen funnit böra begränsas till frågor rörande driftsbyggnaderna. En­

ligt min mening är en sådan avgränsning motiverad. Anledning torde knap­

past finnas att göra åtskillnad mellan forskning i fråga om lantbrukets bo­

städer och forskning som bedrivs beträffande annan småhusbebyggelse på

landsbygden. Vad gäller driftsbyggnaderna är det mycket angeläget att fin­

na vägar för att genom ändringsarbeten utnyttja det äldre byggnadsbestån­

det i nutida driftsformer. Även problemet att finna användning för sådana

34

ekonomibyggnader, som blir överflödiga i samband med jordbrukets ratio­

nalisering, bör angripas. Nya ekonomibyggnader torde för närvarande inte

sällan utformas utan tillräcklig hänsyn till de krav, som följer av alt jord­

bruksföretagens storlek och driftsinriktning fortlöpande bör kunna anpas­

sas efter utvecklingen. Det är därför nödvändigt att, såsom utredningen och

åtskilliga remissinstanser understrukit, försöken att utforma byggnader,

som tillgodoser nämnda krav, intensifieras. Jag ansluter mig härjämte till

utredningens förslag att försöksverksamheten bör utsträckas till att omfatta

motsvarande frågor rörande trädgårdsnäringens driftsbyggnader.

Vad gäller organisationen an den jordbrukstekniska försöksverksamhet,

som nu bedrivs i samverkan mellan staten och näringslivet vid jordbruks-

tekniska institutet, har utredningen övervägt lämpligheten av att infoga

denna i lantbrukshögskolan. Verksamheten skulle i så fall bedrivas av en

för söksavdelning vid institutionen för arbetsmetodik och teknik. Utredning­

en har dock stannat för att förorda fortsatt samverkan mellan staten och

näringslivet vid ett utbyggt jordbrukstekniskt institut. Flertalet av remiss­

instanserna har anslutit sig till utredningens förslag i denna del. Såsom

närmare framgår av redogörelsen i det föregående har dock i ett par re­

missyttranden förordats inordning i lantbrukshögskolan, medan i några

andra föreslagits samordning av den jordbrukstekniska och den byggnads-

tekniska försöksverksamheten.

Vid mitt ställningstagande till denna organisationsfråga har jag fäst stor

vikt vid att såväl utredningen som remissinstanserna allmänt framhållit

att det hittillsvarande samarbetet mellan staten och näringslivet i det jord­

brukstekniska institutet lett till goda resultat. Detta utgör enligt min me­

ning ett starkt skäl för att organisationsformen bibehålls. Den i årets stats-

verksproposition (bil. It s. 112) på grundval av utredningens betänkande fö­

reslagna tekniska sektionen av lantbrukshögskolans försökskollegium med­

för dessutom, såsom jag närmare kommer att utveckla i det följande, till­

fredsställande möjligheter att samordna bland annat institutets försöks­

verksamhet med den som bedrivs av högskolan. Mot bakgrunden härav och

då från näringslivets sida fortsatt intresse visats för att delta i finansiering­

en av institutets verksamhet har Kung], Maj:t på min föredragning föran­

staltat om förhandlingar rörande avtal om fortsatt drift av jordbrukstek­

niska institutet.

Den tillkallade förhandlingsmannen har efter överläggningar med re­

presentanter för lantbrukshögskolans styrelse, Sveriges lantbruksförbund

och vissa industrier upptagit förhandlingar med företrädare för Stiftelsen

Svensk jordbruksteknisk forskning. Denna har bildats av Sveriges lant­

bruksförbund och industriföretag med intresse för det jordbrukstekniska

institutets verksamhet. Förhandlingarna har i stort sett bedrivits med ut­

gångspunkt från utredningens förslag i ämnet. De har, såsom framgår av

förhandlingsmannens i det föregående redovisade skrivelse, lett till ett__

Kiingl. Maj. ts proposition nr 65 år 7,964

35

mulor förutsättning av Kungl. Muj:ts godkännande träffat preliminärt avtal om driften av jordbrukstekniska institutet under tiden den 1 juli 1964—den 30 juni 1969. I anslutning därtill liar upprättats förslag till stad­ gar för institutet.

Det träffade avtalet innebär, att staten och stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden ansvara för driften vid institutet. Detta skall ha till uppgift afl i samarbete med biand annat lantbrukshögskolan bedriva forskning och försök på det jordbrukstekniska området främst beträffande jordbrukets maskiner och andra mekaniska och elektriska hjälpmedel ävensom att be­ driva undervisnings- och upplysningsverksamhet angående de tekniska hjälpmedlens rationella användning i jordbruket. Enligt avtalet skall sta­ ten bidra med 500 000 kr. och stiftelsen med minst 250 000 kr. för budgetår till kostnaderna för institutets verksamhet. Det har dock överenskommits alt om staten under avtalsperioden skulle höja sitt bidrag till 600 000 kr. så skall stiftelsen öka sitt bidrag till minst 300 000 kr. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse att, om löneläget för statstjänstemän ändras på visst närmare angivet sätt, bidragens storlek skall kunna bli föremål för nya för­ handlingar. Liksom nu skall staten hyresfritt ställa lokaler till förfogande för institutet samt svara för kostnaderna för uppvärmning in. in.

Institutets uppgifter enligt avtalet tillgodoser enligt min mening de syn­ punkter på inriktningen av den jordbrukstekniska försöksverksamheten, som utredningen anlagt och som jag i det föregående anslutit mig till. Den omfattning av institutets verksamhet, som torde följa av avtalsförslaget, liksom fördelningen av kostnaderna mellan staten och stiftelsen med 500 000 kr. respektive minst 250 000 kr. för budgetår anser jag innebära eu lämplig avvägning. I förhållande till vad som gäller för innevarande budgetår ökas sålunda statens bidrag med 100 000 kr. och näringslivets avtalsenliga mini- mibidrag med 175 000 kr. Möjligheterna att från statens sida höja bidraget med ytterligare 100 000 kr., vilket enligt avtalet föranleder att stiftelsens bidrag ökas med 50 000 kr., torde få prövas vid den årliga budgetbehand­ lingen. Avtalsförslaget föranleder ej heller i övrigt någon erinran från min sida. Det är enligt min uppfattning önskvärt att institutets styrelse över­ lägger med lantbrukshögskolans styrelse om att i kostnadsbesparande syfte uppdra de kamerala göromålen åt högskolan.

På grund av det anförda förordar jag, att Kungl. Maj:t inhämtar riksda­ gens bemyndigande att för statens del godkänna avtalet. Därest under av­ talstiden behov av smärre jämkningar i avtalet skulle uppkomma, torde det få ankomma på Kungl. Maj :t att för statens del besluta härom. Det torde vidare liksom hittills få ankomma på Kungl. Maj :t att fastställa stadgar för institutet.

Institutets lokalbehov kommer alt behandlas av den lokalprogramkom­ mitté för lantbrukshögskolan in. in., som jag tidigare denna dag inhämtat Kungl. Maj :ts bemyndigande att tillkalla. Kostnaderna för uppvärmning m. m. torde liksom hittills få bestridas från lantbrukshögskolans anslag.

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 är ltHM

36

Utredningens förslag till organisation av försöksverksamheten i fråga om

lantbrukets byggnader innebär, att den nuvarande statens forskningsanstalt

lör lantmannabyggnader skall inordnas i lantbrukshögskolan. I princip har

detta förslag tillstyrkts av de flesta remissinstanserna. Det framgår vidare

av vad utredningen och remissinstanserna anfört, att försöksverksamheten

på förevarande speciella område ej lämpligen bör ingå i uppgifterna för

statens institut för byggnadsforskning.

Även jag anser att ifrågavarande försöksverksamhet bör knytas till lant­

brukshögskolan. Driftsbyggnaderna utgör nämligen så betydelsefulla delar

av jordbruks- och trädgårdsföretagen att det ur flera synpunkter måste an­

ses vara angeläget att byggnadsförsöken nära samordnas med övrig försöks­

verksamhet på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden.

inordningen av byggnadsförsöken i lantbrukshögskolan förutsätter en­

ligt min mening ej nödvändigtvis att den av forskningsanstalten för lant­

mannabyggnader bedrivna verksamheten i Lund flyttas till Ultuna. Jag an­

ser med hänsyn till de skäl, som utredningen och särskilt vissa remissin­

stanser anfört mot en sådan förflyttning, att försöksverksamheten tills vi­

dare bör kvarbli i Lund. Den bör organiseras som en särskild anstalt och stå

under ledning av lantbrukshögskolans styrelse. Anstalten, vars verksamhet

alltjämt torde böra finansieras över särskilda anslag på riksstaten, bör be­

nämnas statens lantbruksbyggnadsförsök. Till utredningens förslag att an­

stalten senare skall ombildas till en högskoleinstitution är jag ej beredd att

nu ta ställning. Behovet av undervisning i byggnadslära vid lantbrukshög­

skolan bör i huvudsak kunna tillgodoses genom att befattningshavare vid

byggnadsförsöken anlitas härför.

Utredningen har föreslagit, att en särskild lokal nämnd skall ha det när­

maste överinseendet över bland annat anstaltens verksamhet och ekonomi

samt bereda ärenden som skall avgöras av högskolestyrelsen. Då det vid

lantbrukshögskolan redan finns organ, som fullgör uppgifter motsvarande

dem som skulle åvila nämnden, torde denna enligt min mening kunna und­

varas. Anstaltens direkta ledning under högskolestyrelsen och rektor bör

alltjämt ankomma på en föreståndare. Denna bör även åläggas undervis­

ningen i byggnadslära vid högskolans Ultunadel. De kamerala göromålen

vid byggnadsförsöken bör, såsom berörts i årets statsverksproposition (bil.11

s. 132), ankomma på det för högskolans Alnarpsdel och Alnarpsinstitutet

gemensamma kansliet i Alnarp.

Arbetsuppgifterna i stort för statens lantbruksbyggnadsförsök följer av

\ad jag i det föregående uttalat rörande inriktningen av försöksverksamhe­

ten beträffande jordbrukets och trädgårdsnäringens driftsbyggnader. Det är

givetvis angeläget att ett nära samarbete sker mellan försöksanstalten och

lantbruksorganisationen. I anstaltens uppgifter bör dock enligt min me­

ning tills vidare inte ingå den av lantbruksstyrelsen bedrivna verksamhe­

ten med att upprätta typritningar för lantbruksbyggnader. Spörsmålet här­

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 196i

.37

om bör ånyo prövas i anslutning till de överväganden om den statliga och

statsunderstödda organisationen för jordbrukets rationalisering vartill 1960

års jordbruksutrednings arbete kan leda. .lag delar utredningens uppfatt­

ning, att det är av stort värde att resultaten av försöksverksamheten sprids

så snabbt och effektivt som möjligt. Utredningens förslag att nu tillföra

försöksanstalten särskild personal härför kan jag dock inle tillstyrka.

Den inre organisationen av försöksanstalten anser jag inte böra bindas

genom någon av Kungl. Maj :t och riksdagen fastställd indelning i avdel­

ningar eller sektioner. Det får ankomma på högskolestyrelsen och förestån­

daren att bestämma den indelning av personalen som befinns lämplig med

hänsyn till aktuella arbetsuppgifter.

Jag har i det föregående betonat vikten av att försöksverksamheten be­

träffande jordbrukets och trädgårdsnäringens byggnadsfrågor intensifie­

ras. Härför krävs enligt min mening en betydande upprustning av resurser­

na för byggnadsförsöken. Denna upprustning bör nu avse eu förstärkning

av personalresurserna genom att, utöver vid forskningsanstalten nu befint­

liga tjänster, inrättas en försöksledartjänst i Ae 27, eu sådan tjänst i

Ae 25, en försöksteknikertjänst i Ae 17, en tjänst som expeditionsvakt i

Ae 7 och eu tjänst som kanslibiträde i Ae 7. Den befintliga föreståndar-

tjänsten i Bp 3 bör utbytas mot en dylik tjänst i Be 3. Vidare bör en för­

söksledartjänst i Ae 25 utbytas mot en avdelningsdirektörstjänst i Be 1 och

en tjänst som förste avdelningsingenjör i Ae 27 ändras till en försöksledar­

tjänst i samma lönegrad. En ingenjörstjänst i Ag 19 och en sådan tjänst i

högst Ae 15 samt en assistentljänst i Ae 17 och två dylika tjänster i Ae 11

bör utbytas mot en tjänst som försökstekniker i Ae 19, en sådan tjänst i

Ae 17 och tre i Ae 15. Slutligen bör en kontoristtjänst i Ae 9 ändras till

tjänst som kansliskrivare i Ae 11. I anledning av vad jag förordat rörande

skötseln av de kamerala göromålen bör den befintliga tjänsten som kam-

rerare i Ae 19 indras.

Tablå över de tjänster, som vid bifall till mina här framlagda förslag,

kommer att finnas under nästa budgetår vid försöksanstalten, torde såsom

bilaga B få fogas till detta protokoll. De extra ordinarie tjänsterna i högre

lönegrad än Ae 19 bör upptas på personalförteckning. I detta sammanhang

bör anmälas att i det föregående framlagda förslag till lönegradsplacering-

ar av tjänster varit föremål för överläggningar med vederbörande personal­

organisationer, som därvid godtagit förslagen.

Till frågan om förstärkning av försöksresurserna i övrigt återkommer

jag i det följande vid behandlingen av anslagsfrågorna.

Utredningen har ansett att det av forskningsanstalten för lantmanna­

byggnader tillämpade systemet med egna försöksgårdar bör omprövas ur

såväl metodiska som ekonomiska synpunkter. Detta system medför nämli­

gen enligt utredningen eu begränsning av försöksverksamhetens möjlighe­

ter. I stället bör försöksvärdar i olika delar av landet kunna anlitas i ökad

Kiingl. Maj. ts proposition nr 65 år 196b

38

omfattning. Utredningens uppfattning delas av åtskilliga remissinstanser.

Enligt min mening talar starka skäl för att byggnadsförsöken efter inledan­

de modellstudier bör fullföljas hos försöksvärdar. Härigenom blir det möj­

ligt att utföra försöken vid jordbruksföretag av olika storlek och driftsin­

riktning i skilda delar av landet. Jag anser därför, att den fortsatta försöks­

verksamheten i största möjliga utsträckning bör ske med anlitande av för­

söksvärdar. Frågan om lämpliga former för att underlätta möjligheterna att

anlita dylika försöksvärdar bör närmare övervägas av styrelsen för lant-

brukshögskolan i samråd med lantbruksstyrelsen.

Jordbruksdriften vid forskningsanstaltens två försöksgårdar har lett till

mycket betydande underskott. Med hänsyn härtill och då fortsatt drift av

gårdarna bland annat torde medföra betydande utgifter för investeringar

hai, såsom framgår av redogörelsen i det föregående, preliminär överens­

kommelse träffats med Lunds stad att arrendeavtalen beträffande försöks-

gårdarna skall upphöra den 14 mars 1964. Vissa pågående försök får ändå

fullföljas. Kungl. Maj:t har tidigare denna dag på mitt förslag godkänt över­

enskommelsen. Till de ekonomiska frågorna i anledning av försöksgårdar-

nas avveckling återkommer jag i det följande.

Vid behandlingen av lantbrukshögskolans avlöningsanslag i årets stats-

verksproposition (bil. 11 s. 112) har jag— med hänvisning till att jag sena­

re ämnade föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen framlägga förevarande

proposition — förordat att lantbrukshögskolans försökskollegium utvidgas

med en teknisk sektion. Denna bör ha samma ställning och funktion som

försökskollegiets Övriga sektioner. Den huvudsakliga uppgiften för sektio­

nen bör således vara att inordna försöksverksamheten rörande jordbruks­

teknik och lantbruksbyggnader i det riksförsöksprogram, som upprättas i

fråga om försöksverksamhet i övrigt på lantbrukets område. Såsom utred­

ningen avsett bör riksförsöksprogrammet läggas till grund för arbetet såväl

vid jordbrukstekniska institutet som vid statens lantbruksbyggnadsförsök.

I den tekniska sektionen av försökskollegiet bör ingå professorn i arbets­

metodik och teknik, föreståndaren för jordbrukstekniska institutet, före­

ståndaren för statens lantbruksbyggnadsförsök, professorn i husdjurens ut­

fodring och vård, professorn i växtodling, professorn i företagsekonomi

samt försöksintendenten. Härjämte bör högskolestyrelsen utse två repre­

sentanter för jordbruket, en för trädgårdsnäringen och två för industrin.

Till sektionen anser jag dessutom böra knytas eu representant för vardera

statens maskinprovningar, veterinärhögskolan och lantbruksstyrelsen samt

eu gemensam representant för statens råd och institut för byggnadsforsk­

ning och en för de tekniska högskolorna. Sektionsordförande bör utses av

Kungl. Maj:t efter förslag av högskolestyrelsen. I likhet med övriga sek­

tionsordförande i försökskollegiet bör ordföranden i den tekniska sektionen

ingå i högskolans kollegienämnd.

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 1565

Kungl. Maj .ta proposition nr ti.r> dr l!tti'i

39

Medel för statens lantbruksbyggnadsförsök hör liksom fallet äi vid forsk­ ningsanstalten föi- lantmannabyggnader anvisas under tre särskilda anslag till avlöningar, omkostnader och försöksverksamhet. Vid beräkningen av medelsbehovet har jag därvid utgått från de för innevarande budgetår an­ visade anslagen till forskningsanstalten.

Mina förslag i det föregående rörande personalen vid statens byggnads- försök medför ett ökat anslagsbehov av 128 000 kr. Å andra sidan kan an­ slaget minskas med ett belopp av 0 500 kr., som beräknats till arvoden åt forskningsanstaltens styrelse och dess sekreterare. För att tillgodose beho­ vet av att anlita särskild expertis bör under en särskild anslagspost för er­ sättningar till expertis upptas 26 000 kr. Enligt mina beräkningar bör an­ slaget härjämte höjas med 16 500 kr. på grund av löneomräkning in. in. Un­ der den nya anslagsrubriken Statens lantbruksbyggnadsförsök: Avlöningar bör sålunda för budgetåret 1964/65 uppföras ett förslagsanslag av 522 000 kr. Detta förslag innebär en ökning med 164 000 kr. i förhållande till mot­ svarande anslag för innevarande budgetår.

1 jämförelse med forskningsanstaltens omkostnadsanslag hör anslags­ posten till reseersättningar uppräknas med 10 000 kr. i anledning av perso­ nalförstärkningarna. Av posten bör 1 000 kr. få disponeras för internordis- ka tjänsteresor. Anslagsposten till utrustning föreslår jag höjd med 10 000 kr. Vidare bör anslagsposten till publikationstryck ökas med 900 kr., del­ posten till bränsle, lyse och vatten uppräknas med 1 500 kr. och delposten till övriga expenser höjas med 6 000 kr. Såsom särskilda uppbördsmedel bör upptas ersättning för vissa uppdrag, försålda meddelanden m. m. med 5 000

kr.

Under en särskild anslagspost bör upptas det belopp av 125 000 kr., som enligt i det föregående nämnd överenskommelse rörande avveckling av arrendeavtalen beträffande försöksgårdarna skall erläggas till Lunds stad senast den 15 juli 1964 såsom ersättning för synebrist. Däremot kan an­ slaget minskas med 55 500 kr., som under anslagsposten för ersättning till jordbruksdriften anvisats för att bestrida arrendekostnaderna. Samman­ lagt erfordras sålunda till Statens lantbruksbyggnadsförsök: Omkostnader för nästa budgetår en medelsanvisning av 250 000 kr.

I detta sammanhang torde böra bringas till riksdagens kännedom att Kungl. Maj :t i anledning av i det föregående redovisad skrivelse från sty­ relsen för statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader angående det ekonomiska läget för anstaltens jordbruksdrift in. in. genom beslut den 18 oktober 1963 medgelt att anstaltens omkostnadsanslag får belastas med dels 100 000 kr. för att minska till jordbruksdriften hänförliga kortfristiga krediter, dels 20 300 kr. för att förbättra avloppssystemet vid försöksgår- den Habo. I anslutning till förhandlingarna om att avveckla arrendena av försöksgårdarna har jag inhämtat uppgifter om den ekonomiska ställ­ ning, som kan väntas föreligga för jordbruksdriften den 14 mars 1964.

40

Av uppgifterna framgår, att tillgångar och kortfristiga skulder väntas ba­

lansera på ett belopp av omkring 380 000 kr. Därest det vid avvecklingen

skulle visa sig att underskott uppkommer, torde jag få återkomma till

Kungl. Maj :t angående medgivande att belasta omkostnadsanslaget med de

belopp, som erfordras för att täcka dessa.

Såsom framgår av redogörelsen i det föregående kvarstår av de lång­

fristiga krediter för jordbruksdriften m. m., som ställts till forskningsan­

staltens förfogande såsom lån från fonden för förlag till statsverket, ett

belopp av 640 000 kr. Då tillgångar motsvarande detta belopp saknas, tor­

de de kvarstående lånen böra avskrivas genom att beloppet täcks via fon­

den för oreglerade kapitalmedelsförluster. Riksdagens medgivande till den­

na avskrivning torde böra inhämtas.

Resurserna för byggnadsförsöken bör utöver vad jag tidigare föreslagit

förstärkas genom en betydande höjning av medelsanvisningen för att be­

strida försökskoslnader. Jag vill därför föreslå, att för nästa budgetår me­

delsanvisningen härtill höjs från nuvarande 50 000 kr. till 150 000 kr. Be­

loppet bör upptas under ett reservationsanslag med rubriken Statens lant-

bruksbyggnadsförsök: Försöksverksamheten.

I enlighet med avtalet rörande driften av jordbrukstekniska institutet

torde för budgetåret 1964/65 anslaget Bidrag till jordbrukstekniska insti­

tutet böra uppföras med 500 000 kr. Anslaget bör liksom anslagen till

branschforskningsinstituten inom handelsdepartementets verksamhetsom­

råde ha karaktär av förslagsanslag.

Det torde ta ankomma pa Kungl. Maj :t att besluta om de övergångsan-

ordningar, som kan erfordras i anledning av de i detta anförande fram­

lagda förslagen.

Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag,

att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

1) bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna vid statsråds­

protokollet fogat avtal med Stiftelsen Svensk jordbruks-

teknisk forskning angående drift av jordbrukstekniska in­

stitutet

2) godkänna de framlagda förslagen rörande organisa­

tionen in. in. av försöksverksamheten i fråga om lantbruks­

byggnader

3) bemyndiga Kungl. Maj :t att fastställa personalför­

teckning för statens lantbruksbyggnadsförsök i enlighet

med vad jag föreslagit i det föregående

4) fastställa följande avlöningsstat för statens lantbruks-

byggnadsförsök, att tillämpas tills vidare från och med

budgetåret 1964/65:

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1964

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 1U6\

41

Avlöningsstat

1. Ersättningar till expertis, förslagsvis..................... 26 GOD

2. Avlöningar till icke-ordinarie personal, för­

slagsvis .............................................................................. <542 000

3. Rörligt tillägg, förslagsvis ......................................... 154 000

Summa kr. 522 000

5) å riksstaten för budgetåret 1964/65 under nionde hu­

vudtiteln anvisa

a) till Statens lantbruksbyggnadsförsök: Avlöningar ett

förslagsanslag av 522 000 kr.

b) till Statens lantbruksbyggnadsförsök: Omkostnader ett

förslagsanslag av 250 000 kr.

c) till Statens lantbruksbyggnadsförsök: Försöksverk­

samheten ett reservationsanslag av 150 000 kr.

d) till Bidrag till jordbrukstekniska institutet ett för­

slagsanslag av 500 000 kr.

6) medge avskrivning i enlighet med vad jag förordat i

det föregående av lån ur fonden för förlag till statsverket

till jordbruksdriften m. m. vid statens forskningsanstalt för

lantmannabyggnader.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

B. Siöalth

42

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 196i

Bilaga A

Avtal mellan Kungl. Maj:t och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk

forskning angående driften av jordbrukstekniska institutet

under tiden den 1 juli 1964—den 30 juni 1969

§ 1

Kungl. Maj :t och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning åtager

sig att i enlighet med detta avtal ansvara för driften vid Jordbrukstek­

niska institutet, vilket institut inrättats och drivits enligt tidigare avtal

mellan Ivungl. Maj:t och Jordbrukstekniska föreningen. Institutets syfte

ar att i samarbete med lantbrukshögskolan, statens maskinprovningar och

statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader samt under samverkan

med andra institutioner bedriva forskning och försök på det jordbrukstek­

niska området, främst beträffande jordbrukets maskiner och andra me­

kaniska och elektriska hjälpmedel ävensom att bedriva undervisnings-

och upplysningsverksamhet angående de tekniska hjälpmedlens rationel­

la användning i jordbruket.

§ 2

Institutets verksamhet regleras av detta avtal samt genom stadgar, vilka

för att vara gällande skall fastställas av Kungl. Maj :t ävensom arbetsord­

ning och kompletterande föreskrifter i övrigt, vilka utfärdas av institutets

styrelse.

§

3

Kungl. Maj.t förbinder sig att utan särskild kostnad för institutet ställa

lokaler vid Ultuna till institutets förfogande.

§ 4

\ id institutet skall finnas anställd en föreståndare samt den personal i

övrigt, som institutets styrelse med hänsyn till behovet och tillgången på me­

del bestämmer.

§

5

Kungl. Maj :t bidrager till kostnaderna för institutets verksamhet med ett

årligt belopp av 500 000 kronor. Kungl. Maj :t bestrider även kostnaderna

för uppvärmning och underhåll av lokaler, som institutet disponerar, även­

som skötsel av vägar, parkeringsplatser, gräsmattor, planteringar o. d.

§

6

Den forskningsverksamhet, till vilken staten på ovan angivet sätt bidra­

ger, skall företrädesvis avse problem av allmänt intresse inom institutets

verksamhetsområde.

§ 7

Stiftelsen åtager sig att medverka till organisation och administrering

av institutets verksamhet, på sätt som i stadgarna närmare angives och så

att institutets möjligheter för forskning utnyttjas ändamålsenligt. Stiftelsen

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 196b

43

förbinder sig atl med anslag om minst 250 000 kronor för budgetår bidrag»

till verksamheten.

§

8

Därest Kungl. Maj:t skulle höja sitt bidrag enligt § 5 till 600 000 kronor

för budgetår förbinder sig stiftelsen att med anslag om minst 300 000

kronor för budgetår bidraga till institutets verksamhet.

§ 9

Därest under avtalstiden lönerna för befattningshavare, som är under­

kastade statens allmänna avlöningsreglemente, allmänt skulle ökas eller

minskas med mer än tio procent jämfört med de för år 1963 gällande lö­

nerna för dessa befattningshavare, skall på yrkande av avtalspart bidra­

gen enligt §§ 5 och 7 bliva föremål för nya förhandlingar.

§

10

Stiftelsen skall vara så uppbyggd, alt alla svenska företag eller andra

svenska organisationer inom det område, som är föremål för institutets

verksamhet, har möjlighet att genom bidrag till stiftelsen efter samma

grunder som gäller för övriga stödjande företag och organisationer bliva

delaktiga i forskningsverksamheten.

§

11

Detta avtal skall gälla till utgången av juni månad 1969. Uppsäges av­

talet icke senast ett år före avtalstidens utgång, skall det anses förlängt för

fem år.

§

12

Detta avtal träder i kraft den 1 juli 1964, under förutsättning att det dess­

förinnan godkännes av Kungl. Maj :t. Stockholm den 10 februari 1964.

För Kungl. Maj:t och kronan

För Stiftelsen Svensk jordbruks-

teknisk forskning

Tryggve Foghelin Stig Johansson C. XV. Curtman H. Lindmark

44

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 196b

Bilaga B

Tablå över tjänster vid statens lantbruksbyggnadsförsök

från och med den 1 juli 1964

1 föreståndare ....................................................................................... Be

3

1 avdelningsdirektör........................................................................... Be

1

2 försöksledare .................................................................................... Ae 27

2 försöksledare .................................................................................... Ae 25

1 försökstekniker ............................................................................... Ae 19

2 försökstekniker ............................................................................... Ae 17

3 försökstekniker ............................................................................... Ae 15

1 kansliskrivare.................................................................................... Ae 11

1 expeditionsvakt ............................................................................... Ae

7

1 kanslibiträde .................................................................................... Ae

7

2 kontorsbiträden ............................................................................. Af

2 Ae 5

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 640229