Prop. 1965:109

('med förslag till förordning angående ändring i förordningen den Jf juni 1961/. (nr lfiO) om förlängt barnbidrag, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1965

1

Nr 109

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning

angående ändring i förordningen den Jf juni 1961/. (nr lfiO) om förlängt barnbidrag, m. m.; given Stockholms slott den 26 mars 1965.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) förordning angående ändring i förordningen den 4 juni 1964 (nr 400) om förlängt barnbidrag,

2) förordning om ändrad lydelse av 6 och 26 §§ studiehjälpsreglementet den 4 juni 1964 (nr 402).

Under Hans Maj:ts

Min allemådigste Konungs och Herres frånvaro

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I årets statsverksproposition har förordats att det förlängda barnbidraget skall uppräknas från 60 till 75 kr. i månaden. I anslutning härtill framläggs i denna proposition förslag om sådan ändring av förordningen om förlängt barn­ bidrag som fordras för att genomföra uppräkningen. I övrigt föreslås en viss jämkning av övergångsbestämmelserna till förordningen.

I propositionen föreslås att rätt till inkomstprövat tillägg enligt studiehjälps­ reglementet inte längre skall vara beroende av inkomst och förmögenhet hos fader eller moder som är skild från vårdnaden om den studerande. Detsamma föreslås gälla vid prövning av den studerandes behov av studielån. I övrigt föreslås att Kungl. Maj:t skall äga bestämma om studiehjälp skall utgå för läsår eller kurstid. 1 —

Bihang till riksdagens protokoll

1965

.

1

samt

.

Nr

109

2

Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 4 juni 1964 (nr 400) om förlängt

barnbidrag

Härigenom förordnas, att 1 § förordningen den 4 juni 1964 om förlängt barn­

bidrag samt punkterna 2 och 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1965

(Nuvarande lydelse)

Barn, som deltager i undervis­

ningen i grundskola eller motsvarande

undervisning i skola som avses i 33

eller 34 § skollagen, äger, från och

med kvartalet efter det under vilket

barnet fyllt sexton år, rätt till studie­

hjälp i form av förlängt barnbidrag

med sextio kronor i månaden.

(Föreslagen lydelse)

Barn, som deltager i undervis­

ningen i grundskola eller motsva­

rande undervisning i skola som avses

i 33 eller 34 § skollagen, äger, från

och med kvartalet efter det under

vilket barnet fyllt sexton år, rätt till

studiehjälp i form av förlängt barn­

bidrag med sjuttiofem kronor i må­

naden.

Övergångsbestämmelser

2. Elev i folkskola, fortsättnings-

skola, statlig realskola, högre kommu­

nal skola, enskild under statlig tillsyn

ställd flickskola och realskollinje in­

byggd i folkskolan skall, om ej annat

följer av 3. eller Kungl. Maj:t för

vissa fall annorlunda förordnar, i frå­

ga om rätt till studiehjälp, jämställas

med elev vid grundskolan.

4. Vad i 2. och 3. är stadgat skall

ej gälla beträffande elev, som genom­

går någon av de två sista årskurserna

i kommunal eller i enskild, under

statlig tillsyn ställd flickskola.

2. Elev i folkskola, fortsättnings-

skola, statlig realskola, enskild under

statlig tillsyn ställd realskola, högre

kommunal skola, statlig flickskola,

enskild under statlig tillsyn ställd

flickskola och realskollinje inbyggd i

folkskolan skall, om ej annat följer

av 3. eller Kungl. Maj:t för vissa fall

annorlunda förordnar, i fråga om rätt

till studiehjälp, jämställas med elev

vid grundskolan.

4. Vad i 2. och 3. är stadgat skall

ej gälla beträffande elev, som genom­

går någon av de två sista årskurserna

i statlig, i kommunal eller i enskild,

under statlig tillsyn ställd flickskola.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1965.

3

Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 6 och 26 §§ studiehjälpsreglementet den 4 juni 1964

(nr 402)

Härigenom förordnas, att 6 och 26 §§ studiehjälpsreglementet den 4 juni 1964 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

6

§•

Studiehjälp utgår för läsåret eller Studiehjälp utgår för läsår eller kurstiden. kurstid enligt bestämmelser som meddelas av Konungen eller, efter

Konungens bemyndigande, centrala studiehjälpsnämnden.

Läsår slcall anses omfatta nio må­ nader, varav höstterminen fyra må­ nader och vårterminen fem månader.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1965

Vad i detta reglemente är stadgat om föräldrar skall, när fråga är om fosterbarn eller adoptivbarn, i stället gälla fosterföräldrarna eller adoptiv­ föräldrarna.

Har make

26 §.

Vad i detta reglemente är stadgat om föräldrar avser dels fader och mo­ der som ha vårdnaden eller, i fråga om studerande som fyllt tjugoett år senast haft vårdnaden om den stude­ rande, dels fader eller moder som sta­ digvarande sammanbor med vård­ nadshavare som nu sagts. I fråga om fosterbarn eller adoptivbarn gäller vad som sägs om föräldrar i stället fosterföräldrarna eller adoptivföräld­ rarna. -------------------------- från vårdnaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1965.

4

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 109 år 1965

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 26

mars 1965.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden

Sträng, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Hermansson,

Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen

för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, fråga om ändring i förord­

ningen om förlängt barnbidrag, m. m., samt anför.

I prop. 1965:1 (bil. 10 s. 645) har jag förordat att det förlängda barnbidraget

skall uppräknas från 60 till 75 kr. i månaden. Jag anhåller att nu åter få anmäla

denna fråga. Samtidigt bör även viss annan ändring i förordningen vidtas.

Centrala studiehjälpsnämnden har hemställt om vissa ändringar i studiehjälps-

reglementet den 4 juni 1964 (nr 402).

Förordningen om förlängt barnbidrag

Departemen tschefen

Förlängt barnbidrag utgår enligt förordningen den 4 juni 1964 (nr 400) om

förlängt barnbidrag med 60 kr. i månaden till elever över 16 år vid grundskolan

samt vid vissa i förordningen särskilt angivna äldre skolformer, nämligen folk­

skola, fortsättningsskola, statlig realskola, högre kommunal skola, enskild under

statlig tillsyn ställd flickskola och realskollinje inbyggd i folkskolan.

I prop. 1965:1 (bil. 10 s. 645) har jag hänvisat till vad föredraganden i samma

prop. (bil. 7 s. 86—88) anfört om höjning av det allmänna barnbidraget och

förordat att det förlängda barnbidraget skall uppräknas från 60 till 75 kr. i

månaden. Jag föreslår nu att det i 1 § förordningen om förlängt barnbidrag an­

givna bidragsbeloppet ändras till 75 kr.

Centrala studiehjälpsnämnden har under innevarande budgetår beviljat ele­

verna vid de enskilda realskolor som står under statlig tillsyn och vid den stat­

liga flickskolan i Stockholm studiehjälp av samma omfattning som eleverna vid

de skolor som uppräknats i förordningen om förlängt barnbidrag. Även i fort­

sättningen bör eleverna vid enskilda under statlig tillsyn ställda realskolor och

vid den statliga flickskolan erhålla sådan studiehjälp. Föreskrift härom bör in­

föras i punkterna 2 och 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen om för­

längt barnbidrag.

Studiehjälpsreglementet

Gällande bestämmelser

Studiehjälp enligt studiehjälpsreglementet den 4 juni 1964 (nr 402) utgår för studier vid de gymnasier, yrkesskolor, fackskolor, folkhögskolor och övriga läro­ anstalter eller utbildningslinjer som Kungl. Maj:t bestämmer.

Enligt 6 § studiehjälpsreglementet utgår studiehjälp för läsåret eller kurs­ tiden. Läsåret skall anses omfatta nio månader, varav höstterminen fyra och vårterminen fem månader.

I fråga om formen för och omfattningen av studiehjälpen görs skillnad mellan studerande som börjar sina studier vid läroanstalten före det år då han fyller 21 år och studerande som börjar studera senare. Till studerande som börjar sina studier vid läroanstalten före det år under vilket han fyller 21 år utgår studie­ hjälpen i form av bl. a. studiebidrag, inkomstprövat tillägg, behovsprövat tillägg och studielån.

Den studerandes rätt till inkomstprövat tillägg har i 12 och 14 §§ studie­ hjälpsreglementet gjorts beroende av bl. a. föräldrarnas inkomster och förmögen­ het. Sålunda utgår inkomstprövat tillägg om den studerandes och hans föräldrars sammanlagda beskattningsbara inkomst vid senaste taxering till statlig inkomst­ skatt inte överstiger 20 000 kr. Överstiger den studerandes och hans föräldrars sammanlagda förmögenhet 30 000 kr. jämställs en femtedel av det överskjutande beloppet med beskattningsbar inkomst. Behov av studielån bedöms enligt 20 § studiehjälpsreglementet i fråga om ogift studerande med beaktande av bl. a. föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

Som bestämmelserna i 12, 14 och 20 §§ studiehjälpsreglementet utformats skall hänsyn tas till inkomst och förmögenhet hos båda föräldrarna, således även hos fader eller moder som är skild från vårdnaden om den studerande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1965

5

Centrala studiehjälpsnämnden

Centrala studiehjälpsnämnden har hemställt att 0 § studiehjälpsreglementet måtte ändras så att studiehjälp får beräknas efter kurstiden även vid läsårs- indelad utbildning, om läsåret uppgår till minst 40 veckor. Som skäl för ändring har nämnden åberopat att det vid yrkesskolorna finns läsår om 42 veckor.

Vidare har nämnden hemställt om ändring av bestämmelserna om inkomst­ prövat tillägg och studielån i 12, 14 och 20 §§ studiehjälpsreglementet. Nämnden har föreslagit att dessa bestämmelser utformas så att inkomstprövat tillägg och studielån skall bestämmas utan hänsyn till inkomst och förmögenhet hos fader eller moder som är skild från vardnaden om den studerande. Har den studerande fyllt 21 ar, bör hänsyn tas till inkomst och förmögenhet endast hos fader och moder som hade vårdnaden om den studerande, när han fyllde 21 år. I stället för inkomst och förmögenhet som således inte skall beaktas bör hänsyn tas till

6

eventuellt bidrag till den studerandes underhåll eller bidragsförskott. Som motiv

för den föreslagna ändringen har centrala studiehjälpsnämnden anfört bl. a.

Bestämmelserna om att hänsyn skall tas till föräldrarnas inkomst och för­

mögenhet har fått till följd att hänsyn enligt författningens ordalydelse måste

tas även till frånskild eller hemskild förälders ekonomi. I fråga om barn utom

äktenskap påverkar alltså båda föräldrarnas ekonomi barnets rätt till studiestöd.

I regel har vårdnadshavaren (som vanligtvis är modern) inte möjlighet att av

den andre föräldern utfå något bidrag till barnets uppehälle och utbildning

utöver utgående underhållsbidrag. I många fall fullgörs inte ens den fastställda

underhållsskyldigheten. Vårdnadshavaren blir då tvungen att själv utöver even­

tuellt bidragsförskott helt stå för kostnaderna för barnet. För skolstyrelserna

och rektorerna har det varit mycket tidsödande och besvärligt att fa fram upp­

gifter om frånskild eller hemskild förälder eller om underhållspliktig för barn

utom äktenskap. Ofta saknar vårdnadshavaren kännedom om den andra för­

älderns adress och ekonomiska förhållanden.

Y ttranden

Över centrala studiehjälpsnämndens förslag om ändring av 6 § studiehjälps-

reglementet har skolöverstyrelsen, efter remiss, avgett yttrande. Överstyrelsen

har under hänvisning till att läsåret vid yrkesskola enligt 20 kap. 17 § skol-

stadgan den 0 juni 1962 (nr 439, ändrad 1963:464, 1964:105, 466) normalt

omfattar 42 veckor tillstyrkt centrala studiehjälpsnämndens förslag.

Över centrala studiehjälpsnämndens förslag om ändring av bestämmelserna

angående inkomstprövat tillägg och studielån har, efter remiss, avgetts yttranden

av riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen — efter hörande av skolstyrelserna i

Kalmar, Karlstad, Malmö, Sundbyberg, Sundsvall och Södertälje — och Måls­

männens riksförbund. Nämndens förslag har av riksrevisionsverket lämnats utan

erinran. Övriga remissinstanser har kraftigt tillstyrkt ändring av gällande be­

stämmelser i enlighet med förslaget.

Departementschefen

Inom skolväsendet förekommer läsår av mycket varierande längd. Även upp­

delningen på höst- och vårtermin varierar. Inom vissa skolformer, såsom gymna­

sier och fackskolor, är utbildningen helt läsårsbunden i den meningen att alla

elever skall delta i undervisningen från läsårets början till dess slut. Inom andra

skolformer, främst yrkesskolor och lantbrukets yrkesskolor, kan undervisningen

börja vid vilken tidpunkt som helst under läsåret. Det bör enligt min mening

vara möjligt att vid bestämmande av studiehjälp kunna ta hänsyn till olikheter

av här angivet slag. Bestämmelserna i 6 § studiehjälpsreglemcntet lämnar i sin

nuvarande utformning inte tillräckligt utrymme för sådant hänsynstagande.

Bestämmelserna bör därför ändras. Ändringen bör emellertid utformas på annat

sätt än centrala studiehjälpsnämnden föreslagit. Om hänsyn skall kunna tas till

alla de olikheter som jag förut berört, behövs mycket detaljerade regler. På

grund av den snabba utvecklingen inom utbildningsväsendet finns vidare skäl

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 109 år 1965

7

anta att dessa regler ofta skulle behöva ändras. Dessa regler bör därför inte tas in i studiehjälpsreglementet. I reglementet bör endast anges att studiehjälp utgår för läsår eller kurstid enligt de bestämmelser som meddelas av Kungl. Maj:t eller den myndighet Kungl. Maj:t bestämmer.

Lika med centrala studiehjälpsnämnden och remissinstanserna anser jag det angeläget att ändra bestämmelserna om inkomstprövat tillägg och studielån. Ändringen bör utformas så att den studerandes möjlighet att få inkomstprövat tillägg eller studielån inte längre påverkas av inkomst och förmögenhet hos fader eller moder som är skild från vårdnaden om den studerande. Beträffande studerande, som fyllt 21 år och som därför inte längre står under någons vård­ nad, bör bestämmelserna om inkomstprövat tillägg och om studielån ändras så att hänsyn inte skall tas till inkomst och förmögenhet hos den av föräldrarna som var skild från vårdnaden om den studerande, när han fyllde 21 år. Vad jag nu anfört bör dock gälla endast under förutsättning att föräldrarna inte stadig­ varande sammanbor. I anslutning till uttrycket stadigvarande sammanbo, som hämtats från bl. a. lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, må här anmärkas att föräldrar bör anses stadigvarande sammanbo med varandra, även om någon av dem på grund av sitt arbete, sitt hälsotillstånd eller av annan lik­ nande orsak vistas på annan ort än hemorten så länge som föräldrarna behåller sitt gemensamma hem och har för avsikt att åter flytta samman när det blir möjligt.

Centrala studiehjälpsnämnden har föreslagit att underhållsbidrag eller bidrags­ förskott som utgår skall beaktas vid beslut om inkomstprövat tillägg i stället för den inkomst och förmögenhet som enligt vad jag nyss anfört inte bör beaktas.

Underhållsbidrag och bidragsförskott utgör inte skattepliktig inkomst och påverkar därför inte den studerandes beskattningsbara inkomst vid taxeringen till statlig inkomstskatt. Enligt gällande bestämmelser är det inkomstprövade tillägget anknutet till den beskattningsbara inkomsten. Liksom tidigare (prop. 1964:138 s. 159) anser jag att en sådan anknytning har betydande fördelar, både av administrativ och annan natur. Att såsom centrala studiehjälps­ nämnden föreslagit göra det inkomstprövade tillägget beroende av både beskatt­ ningsbar inkomst och inte skattepliktig inkomst bör således ifrågakomma endast om mycket starka skäl kan anses tala därför. Sådana skäl kan inte anses före­ ligga så mycket mindre som inkomstskikten för det inkomstprövade tillägget är så vida att underhållsbidrag eller bidragsförskott endast sällan torde påverka storleken av tillägget. Jag föreslår därför att fråga om studerandes rätt till in­ komstprövat tillägg bedöms utan hänsyn till underhållsbidrag eller bidrags­ förskott.

Vad jag här föreslagit om inkomstprövat tillägg och studielån föranleder en ändring av 26 § första stycket studiehjälpsreglementet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1965

Hemställan

I enlighet med det anförda har inom ecklesiastikdepartementet upprättats

förslag till

1) förordning om ändring i förordningen den 4 juni 1964. (nr 400) om förlängt

barnbidrag,

2) förordning om ändrad lydelse av 6 och 26 §§ studiehjälpsreglementet den

4 juni 1964 (nr 402).

Jag hemställer att Kungl. Maj:t måtte genom proposition föreslå riksdagen

att antaga förslagen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­

nar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas

proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­

visar.

Ur protokollet:

Sarmite Ziemelis

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1965

Ivar Haeggströms Tryckeri AB • Stockholm 1965

050505