Prop. 1965:76

('med förslag till lag om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1965

1

Nr 76

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.; given

Stockholms slott den 5 mars 1965.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed foresla rlksdagen alt an' taga härvid fogade förslag till lag om elevhem för vissa rorelsehmdrade barn

m. fl.

GUSTAF ADOLF

Sven Aspling

Propositionens innehåll

I propositionen föreslås i anslutning till förslag i prop. 1965:75 en lag om skyldighet för landstingskommuner och städer utanför sådana kommu­ ner att sörja för inackordering i särskilda elevhem av vissa rorelsehmdrade och andra fysiskt handikappade barn, som tdl foljd av sitt handikapp e av andra särskilda skäl är i behov av inackordering för att kunna fa under­ visning i grundskola. Enligt lagen skall skyldighet också föreligga att sorja för inackordering i elevhem före skolåldern av handikappade barn, om så erfordras för att bereda dem av handikappet påkallad vård oeh torskole-

undervisning.

Ili han g till riksdagens protokoll 1965. 1 sand. Nr

7

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1965

Förslag

till

Lag

om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.

Härigenom lorordnas som följer.

1

§-

Landstingskommun skall sörja för att rörelsehindrade eller eljest fysiskt

handikappade barn, som till följd av sitt handikapp eller av andra särskilda

skal aro i behov av inackordering för att kunna deltaga i undervisning i

grundskola, erhålla inackordering i särskilt elevhem.

Landstingskommun skall även sörja för att rörelsehindrade eller eljest

fysisk! handikappade barn före skolåldern erhålla inackordering i elevhem,

om sa erfordras för att bereda barnen den vård och förskoleundervisning

som påkallas av handikappet.

Bestämmelserna i denna lag avse icke handikappade barn, för vilkas vård

eller undervisning särskilda bestämmelser gälla.

2 §>

Barn, som äro inackorderade i elevhem, skola erhålla den vård som på­

kallas av handikappet. Om det erfordras skall förskola finnas vid elevhem.

3 §.

Konungen fastställer efter förslag av landstingskommunerna plan över

de elevhem som skola finnas i riket. Vid fastställande av planen må beaktas

att behovet av elevhem i viss omfattning kan vara tillgodosett i annan ord-

mng.

1 P^nen upptaget elevhem inrättas och drives av den landstingskommun,

for vilken hemmet ar avsett, eller, om det är avsett för flera landstingskom­

muner, av dessa gemensamt.

4

§.

Med landstingskommun jämställes vid tillämpningen

som ej tillhör sådan kommun.

av denna lag stad

5 §.

För inackordering, vård eller förskoleundervisning enligt denna

ej uttagas avgift av enskild.

lag må

3

Kungl. Maj.ts proposition nr 76 år 1965

6

§•

Elevhem slår under tillsyn av medicinalstyrelsen. Skolöverstyrelsen bär tillsyn över förskoleundervisning som bedrives vid elevhem.

7 §•

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Ko­ nungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1965.

4

Kungl, Maj:ts proposition nr 76 år 1965

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 5 mars

1965.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

,

E

denman

, J

ohansson

, H

ermansson

, H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

, S

ven

-

E

ric

N

ilsson

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, fråga rörande lag om

elevhem for vissa rörelsehindrade barn in. fl. samt anför.

I prop. 1965: 75 har behandlats frågor om vård och undervisning av rö­

relsehindrade barn och barn med andra fysiska handikapp. I den nämnda

propositionen fastslås att skyldigheten att sörja för medicinsk vård och be-

andling av dessa barn åvilar landstingskommunerna och städerna utanför

landstingskommunerna på grund av bestämmelserna i sjukvårdslagen. Un­

dervisningen i grundskola är i princip eu angelägenhet för primärkom­

munerna. Särskilda krav måste i många fall ställas på skolor och under­

visning för de ifrågavarande barnen, och deras medicinska vårdbehov måste

tillgodoses jämsides med att de får undervisning. Möjligheter att tillgodose

dessa undervisnings- och vårdbehov föreligger inte alltid i barnens hem­

kommuner. Speciella anordningar måste därför vidtas för att bereda barnen

( en erforderliga undervisningen och vården på platser där tillräckliga un-

ervismngs- och vårdresurser kan åstadkommas. Särskilda elevhem bör fin­

nas så att barn från andra orter kan få inackordering under den tid under­

visningen pagar. I samband därmed bör den behövliga vården beredas dem

Riksdagen beslöt år 1961 att landstingen och de landstingsfria städerna

skall vara huvudmän för omvårdnaden av rörelsehindrade och långvarigt

sjuka barn i förskoleåldern och på grundskolans låg- och mellanstadium.

Detta huvudmannaskap får anses omfatta elevhem av nyss nämnt slag. I

prop. 1965: 75 föreslås att huvudmannaskapet skall utsträckas till barn på

grundskolans högstadium. Vidare föreslås att huvudmannaskapet för elev­

hemmen skall lagfästas.

I enlighet harmed har inom socialdepartementet upprättats förslag till

lag om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.

Lagförslagets 1 § innehåller i första stycket den grundläggande regeln om

landstingskommunernas skyldighet att sörja för att de handikappade barnen

erhåller inackordering i särskilt elevhem, om de är i behov av sådan inackor­

dering for att kunna delta i undervisningen i grundskola. Behovet av inackor-

Kanyl. Maj:ts proposition nr 7(i år 11)65

0

dering skall i främsta rummet ha sin grund i barnets handikapp. Förhållan­ dena skall vara sådana att rörelsehindret eller den sjukdom som barnet li­ der av gör det svårt eller omöjligt för barnet att gå i skola i sin hemort. Barnet skall alltså ha sådant handikapp att skolan måste vara utrustad på särskilt sätt i fråga om lokaler, undervisning, materiel eller personella resur­ ser för att barnet skall kunna få sin undervisning. För barn, som har sitt hem på en ort där det finns skolor som är utrustade på sådant sätt, torde inackordering i elevhem i allmänhet inte behöva komma i fråga. Särskilda skäl, t. ex. barnets hemförhållanden, kan dock göra inackordering erfor­ derlig. Ett särskilt skäl för att ett barn inackorderas i elevhem kan vara att handikappet nödvändiggör medicinsk eller annan vård, som barnet inte kan

få i hemorten.

Undervisningen av barn, som är inackorderade på de särskilda elevhem­ men, kan antingen äga rum i en vanlig skola med specialundervisning eller anordnas i anslutning till elevhemmet. Beträffande anordnandet av skol­ undervisningen får jag hänvisa till vad jag anfört i prop. 1965: 75.

Medan behovet av inackordering i elevhem av barn i skolåldern motiveras av att barnen skall kunna komma i åtnjutande av den undervisning i grund­ skola, som är en lagstadgad rättighet för alla barn, är läget ett annat beträf­ fande barn som inte uppnått skolåldern. För deras del träder behovet av medicinsk vård i förgrunden. Med vård menas här inte minst den observa­ tion och diagnostisering som är nödvändig för en rätt bedömning av bar­ nens utvecklingsmöjligheter och den fortsatta behandlingen av dem. Till denna vård före skolåldern utgör förskoleundervisning ett viktigt komple­ ment. För vården erfordras resurserna vid en pediatrisk klinik, och de barn som inte bor i närheten av en sådan behöver inackorderas under den tid vården pågår. Med hänsyn till dessa omständigheter stadgas i 1 § andra stycket att skyldighet för landstingskommunerna att sörja för inackorde­ ring i elevhem före skolåldern föreligger, om så erfordras för att bereda barnet den vård och förskoleundervisning som påkallas av handikappet. Ut­ trycket skolålder har valts i stället för skolpliktsålder på grund av att bland de ifrågavarande barnen finns sådana som uppnått skolpliktig ålder men inte sådan mognad att de kan börja i grundskolan. Dessa barn kan behöva vård och förskoleundervisning av det slag jag nu nämnt.

Tillgång till förskoleundervisning torde i allmänhet inte finnas utom elevhemmet. Med hänsyn härtill har i 2 § föreskrivits en skyldighet för landstingskommunerna att inrätta förskola vid hemmet.

I de fall undervisning i grundskola eller förskola äger rum utom elevhem­ met ankommer det på landstingskommunerna alt sörja för transporter till och från den skola där undervisningen äger rum.

Någon skolplikt grundläggs inte genom den föreslagna lagen. Inte heller påverkas genom lagen den skyldighet att bereda vård åt handikappade barn som föreligger enligt andra regler l. ex. lagen om undervisning och vård av

6

vissa psykiskt efterblivna eller bestämmelserna om undervisning av blinda

och döva. Ett stadgande härom har intagits i 1 § tredje stycket.

De barn, som inackorderas i elevhem, har i stor utsträckning behov av

medicinsk och annan vård av olika slag som närmare framgår av redogö­

relsen i prop. 1965:75. Landstingskommunernas skyldighet att sörja för

sjukvård är fastslagen i 3 § sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 242). Be­

stämmelsen i 2 § i den föreslagna lagen bör, såvitt avser sjukvården, upp­

fattas som en erinran om vårdskyldigheten enligt sjukvårdslagen.

Den föreslagna lagens 3 § innehåller bestämmelser om att Kungl. Maj :t i

eu för hela riket gällande plan skall fastställa vilka elevhem som skall finnas

och vilka landstingskommuner som skall inrätta och driva de olika hemmen.

De olika landstingen skall avge förslag innan planen fastställs. Den när­

mare ordningen för avgivande av förslagen får bestämmas av Kungl. Maj :t.

Såsom anförts i prop. 1965: 75 bör en differentiering göras av hemmen så

att somliga kan ta emot elever i grundskolans högstadium, medan andra

blir avsedda endast för barn, som får undervisning i förskola eller i grund­

skolans låg- och mellanstadium. Särskilda elevhem för förskolebarn kan

också komma i fråga. De elevhem som tar emot högstadieelever får ett

större upptagningsområde än de övriga. Samverkan mellan landstingskom­

munerna blir regel i fråga om dessa elevhem och erfordras också i vissa fall

beträffande övriga hem, även om dessa i princip är avsedda att finnas i

varje landstingsområde.

Att Kungl. Maj :t fastställer plan över elevhemmen i riket innebär inte att

antalet platser vid varje hem fastställs av Kungl. Maj:t. Planfastställelsen

måste givetvis bygga på en allmän uppskattning av behovet av elevhems-

platser inom upptagningsområdet för ett elevhem, men det exakta plats­

antalet vid varje hem får huvudmannen bestämma.

De funktioner som avses för de landstingskommunal elevhemmen full­

görs i viss omfattning av institutioner med annan huvudman, bl. a. Bräcke

Östergård. Kungl. Maj :t bör kunna beakta detta vid fastställande av elev-

hemsplanen. En bestämmelse av denna innebörd har intagits i 3 § första

stycket.

I 4 § jämställs städerna utanför landstingskommun med sådan kommun

vid tillämpning av den föreslagna lagen.

Lagens 5 § upptar en bestämmelse om att inackordering, förskoleunder-

visning och vård vid elevhem är kostnadsfri för den enskilde.

I 6 § behandlas frågan om tillsyn av elevhem. Tillsynen har uppdelats

mellan medicinalstyrelsen och skolöverstyrelsen, så att den sistnämnda myn­

digheten har tillsyn över förskoleundervisningen medan tillsynen i övrigt

ankommer på medicinalstyrelsen. Elevhem blir, i egenskap av hem för van­

föra, enligt 55 § barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97) inte att anse som

barnavårdsanstalt. Det står alltså inte under barnavårdsnämnds, länssty­

relses eller socialstyrelsens tillsyn.

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1665

7

I den mån behov föreligger av ytterligare regler rörande organisationen av elevhem m. m. får sådana meddelas i administrativ väg med stöd av be­ myndigandet i 7 §.

Under åberopande av det anförda hemställer föredragande departements­ chefen, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att antaga ifrågavarande inom socialdepartementet upprättade förslag till

lag om elevhem för vissa

rörelsehindrade barn m. fl.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­ position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Håkan Rahm

Kungl. Maj:ts proposition nr 76 år 1965