Prop. 1966:148

('med förslag till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privile\xad gier, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

1

Nr 148

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag

med vissa bestämmelser om immunitet och privile­ gier, m. m.; given Stockholms slott den 28 oktober 1966.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels anta härvid fogade förslag till 1) lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, 2) lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193),

dels godkänna följande i Wien den 18 april 1961 undertecknade överens­ kommelser

1) Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, 2) fakultativt protokoll om förvärv av medborgarskap, 3) fakultativt protokoll om obligatoriskt biläggande av tvister.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1961 års Wienkonven- tion om diplomatiska förbindelser och därtill hörande protokoll. Vidare läggs fram förslag till ny lagstiftning om immunitet och privilegier. Den nya lagstiftningen krävs för svensk anslutning till Wienkonventionen och därtill börande protokoll samt till en i Washington den 18 mars 1965 dag- tecknad konvention om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat (investeringskonventionen) och en i Manila den 4 december 1965 dagtecknad överenskommelse om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken (Manilaöverenskommelsen). Samtidigt härmed avläm­ nas proposition till riksdagen med hemställan att riksdagen godkänner in­ vesteringskonventionen och antar förslag till viss av konventionen föran­ ledd lagstiftning om skiljedom. Manilaöverenskommelsen har ratificerats den 29 september 1966.

Den nu föreslagna lagstiftningen innehåller också bestämmelser om rätt för Kungl. Maj :t att bevilja immunitet och privilegier för den som mottagit uppdrag att vara skiljeman i tvist mellan stater och för medhjälpare åt sådan skiljeman.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1066. 1 samt. Nr US

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Förslag

till

Lag

med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras

familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuta, utan hinder av

bestämmelse i annan författning, immunitet och privilegier enligt den i

Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbin­

delser.

2

§•

Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följande inter­

nationella organisationer immunitet och privilegier enligt vad som bestämts

i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige

1. Förenta Nationerna,

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan,

3. Europarådet,

4. rådet för samarbete på tullområdet,

5. internationella atomenergiorganet,

6. Europeiska frihandelssammanslutningen,

7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,

8. organisationen för europeisk rymdforskning,

9. den internationella domstolen,

10. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

11. internationella centralorganet för biläggandet av investeringstvister,

12. Asiatiska utvecklingsbanken.

3 §•

Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga eller avtal som

avses i 2 § äro även

1. medlemmarnas representanter i de i 2 § 1—8, 11 och 12 nämnda or­

ganisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådan orga­

nisation,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rättig­

heterna,

4. ledamöterna i den europiska domstolen för de mänskliga rättigheter­

na samt domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare,

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kom­

mitté som inrättats enligt konventionen om biläggande av investerings-

3

tvister mellan stat och medborgare i annan stat samt de som på annat sätt medverka i förfarande enligt denna konvention.

4 §•

Efter avtal med organisation som avses i 2 § 1—8 och 12 äger Konungen för särskilt fall bevilja även annan person än som avses i 3 § 1 immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för att tillgodose organisatio­ nens syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skilje­ man i tvist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljeman immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets fullgörande.

5

§•

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Kungl. Maj.ts proposition nr lå8 år 1966

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar. Samtidigt skall lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner för vissa interna­ tionella organisationer m. m. upphöra att gälla.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193)

Härigenom förordnas, att 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

69

Bestämmelserna i denna lag äga allenast i den mån Konungen för­ ordnar tillämpning på främmande makters i Sverige anställda diplo­ matiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning.

Denna lag avser ej främmande makters kurirer utan gälla om dem de föreskrifter Konungen meddelar.

Angående särskilda förmåner för vissa internationella organisationer gäller vad därom är stadgat.

(Föreslagen lydelse)

§•

Beträffande främmande makters i

Sverige anställda diplomatiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning och beträffande främmande makters ku­ rirer tillämpas denna lag endast i den mån Konungen förordnar.

I fråga om annan utlänning, som är berättigad till förmåner enligt lagen den 1966 (nr 000) med vissa bestämmelser om immu­ nitet och privilegier, iakttagas de inskränkningar som följa av 1, 3 eller 4 § nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

5

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

25 mars 1966.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Edenman, Johansson,

Hermansson, Holmqvist, Aspling, Sven-Erig Nilsson, Lundkvist,

Gustafsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande

av Wienkonventionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser och

därtill hörande protokoll m. m. samt anför.

Förenta Nationernas generalförsamling beslöt i december 1959 att en in­

ternationell konferens skulle sammankallas för behandling av ett förslag till

konvention om diplomatiska förbindelser och immuniteter, som på försam­

lingens initiativ utarbetats av kommissionen för internationell rätt. I en­

lighet med beslutet hölls för detta ändamål en diplomatisk konferens i

Wien under tiden den 2 mars—den 14 april 1961. I konferensen deltog 81

stater, däribland Sverige. Konferensen antog en konvention om diploma­

tiska förbindelser samt två fakultativa protokoll, det ena om förvärv av

medborgarskap och det andra om obligatoriskt biläggande av tvister. Kon­

ventionen och protokollen framlades för undertecknande den 18 april 1961.

De torde i engelsk och fransk text jämte översättning till svenska få fogas

till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilagor 24.

Konventionen och de båda protokollen trädde i kraft den 24 april 1964.

Konventionen har hittills tillträtts av 54 stater. Protokollet om förvärv av

medborgarskap är f. n. i kraft mellan 19 stater och det andra protokollet

mellan 22 stater. Såväl konventionen som de båda protokollen har under­

tecknats av Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till konventionen och

protokollen bör nu tas upp till prövning.

I detta sammanhang bör också utfärdas bestämmelser som gör det möj­

ligt att bevilja skiljeman i mellanstatlig tvist och hans medhjälpare privi­

legier och förmåner i den omfattning som påkallas för uppdragets fullgö­

rande.

G

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Gällande rätt beträffande diplomatiska immuniteter m. m.

Genom Kungl. brev den 10 februari 1769 utfärdades vissa bestämmelser om privilegier för utländska sändebuds tjänstefolk. Bestämmelserna har aldrig formellt upphävts men torde sedan länge vara obsoleta.

Svensk skriven lag innehåller i övrigt endast ett fåtal bestämmelser om immunitet och privilegier för främmande stats representanter och egendom i Sverige.

I 2 kap. 7 § brottsbalken föreskrivs att i fråga om svensk lags tillämp­ lighet och svensk domstols behörighet de begränsningar skall iakttas som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser eller, enligt vad därom är särskilt stadgat, av överenskommelse med främmande makt. Skatte- och tullförfattningarna medger främmande stats representanter viss frihet från skatter och tullavgifter. Även folkbokföringsförordningen och valuta­ förordningen gör vissa undantag för främmande stats representanter. I 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193) föreskrivs att lagens bestäm­ melser äger tillämpning på främmande staters i Sverige anställda diploma­ tiska och konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning endast i den mån Kungl. Maj :t förordnar. Enligt lagen den 3 februari 1911 (nr 2) angående viss lättnad för utländsk konsul i fråga om vittnesmåls avläggan­ de äger Kungl. Maj :t under vissa förutsättningar frikalla utländsk konsul från skyldighet att inställa sig inför domstol som vittne. Slutligen äger Kungl. Maj:t enligt 4 § lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon under förutsättning av ömsesidighet frita utländsk beskick­ nings eller konsulatsmedlem från trafikförsäkringsplikt.

I den mån lag- eller författningsbestämmelser saknas på området har svenska myndigheter vid sina ställningstaganden i hithörande frågor att tillämpa internationell rätt och sedvänja.

Frågan om privilegier och immunitet för vissa internationella organisa­ tioner har däremot reglerats genom särskild lagstiftning. Enligt lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner för vissa internationella or­ ganisationer m. m. skall vissa i lagen uppräknade organisationer, utan hin­ der av vad som eljest är föreskrivet i lag eller författning, åtnjuta privile­ gier och immunitet i enlighet med vad som bestämts därom i stadga eller avtal vartill Sverige anslutit sig (1 § första stycket). Denna bestämmelse är enligt lagen i dess nu gällande lydelse tillämplig beträffande Förenta Nationerna (FN) och till FN anknutna fackorgan, Europarådet, rådet för samarbete på tullområdet, internationella atomenergiorganet (IAEA), Euro­ peiska frihandelssammanslutningen (EFTA), organisationen för ekono­ miskt samarbete och utveckling (OECD) samt organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO). Bestämmelsen gäller enligt andra stycket i samma paragraf också den internationella domstolen (Haag-domstolen) och den

7

europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Motsvarande förmå­

ner tillkommer enligt 2 § medlemmarnas representanter i de angivna orga­

nisationerna, personer med tjänst hos eller uppdrag av dessa, ledamöterna

i de båda nämnda domstolarna, ledamöterna i den europeiska kommissio­

nen för de mänskliga rättigheterna och ledamöterna i den domstol som upp­

rättats genom konventionen om upprättande av säkerhetskontroll på atom­

energins område, viss personal hos Haag-domstolen och domstolen för de

mänskliga rättigheterna samt de som eljest medverkar i förfarande vid

Haag-domstolen eller den nämnda domstolen för säkerhetskontroll på atom­

energiområdet. Enligt 3 § kan Kungl. Maj :t efter avtal med organisation som

avses i 1 § andra stycket för särskilt fall bevilja även andra än de i 2 §

nämnda personerna immunitet och privilegier i den omfattning som erford­

ras för att tillgodose organisationens syften. Denna fullmaktsbestämmelse

har utnyttjats för att bereda förmåner för bl. a. deltagare i den sommaren

1965 i Stockholm anordnade FN-kongressen om förebyggande av brott och

behandling av brottslingar samt deltagare i ett av IAEA hösten 1965 i Stock­

holm anordnat symposium för behandling av vissa tekniska problem på atom­

energiområdet. Kungl. Maj :t äger enligt 4 § i lagen meddela närmare be­

stämmelser för lagens tillämpning.

Kungl. Mnj.ts proposition nr H8 år 1966

Huvuddragen av Wienkonventionen och därtill hörande protokoll

Wienkonventionen

Konventionen utgör väsentligen en systematisk kodifiering av allmant

erkända folkrättsliga grundsatser. Den innehåller bara i begränsad om­

fattning nya regler. Hit hör stadgandet i art. 6 om rätt för flera stater

att slå sig samman om gemensam representation i viss huvudstad och be­

fogenheten enligt art. 11 för mottagande stat att fordra att beskicknings

personalstyrka hålls inom rimliga gränser.

Beträffande de särskilda konventionsbestämmelserna får jag i övrigt an­

föra följande.

Art. 1 innehåller ett antal definitioner till vilka jag återkommer vid re­

dogörelsen för de konventionsbestämmelser för vilkas tolkning definitio­

nerna har betydelse.

I ort. 2 fastslås grundsatsen att det för upprättande av diplomatiska

förbindelser och av ständiga diplomatiska beskickningar fordras de berörda

staternas samtycke.

Art. 3 innehåller i mom. 1 eu uppräkning av diplomatiska beskicknings-

uppgifter. Uppräkningen är dock inte uttömmande. Beskickningen företrä­

der den sändande staten och tillvaratar inom folkrättens ram den sändande

statens och dess medborgares intressen i den mottagande staten. Begreppet

Knngl. Maj:ts proposition nr H8 år 1966

medborgare torde i detta sammanhang omfatta även juridiska personer. Beskickningen förhandlar med den mottagande statens regering och äger med alla lagliga medel hålla sig underrättad om och avge rapporter om för­ hållandena och utvecklingen i den mottagande staten. Den främjar de vän­ skapliga förbindelserna mellan de båda staterna och utvecklar dessas eko­ nomiska, kulturella och vetenskapliga förbindelser.

Konventionen tar inte ställning till frågan om en beskickning får full­ göra konsulära uppgifter utan den mottagande statens medgivande. Art. 3 utsäger bara, att ingen bestämmelse i konventionen får tolkas som inne­ bärande förbud mot detta.

Enligt art. 4 får beskickningschef inte ackrediteras förrän den mottagan­ de staten har beviljat vederbörande agremang. Vidare föreskrivs att den mottagande staten inte är skyldig att redovisa skälen för vägran att bevilja agremang.

Art. 5 medger att beskickningschef och medlem av den diplomatiska per­ sonalen ackrediteras hos flera stater, förutsatt att ingen av dessa stater mot­ sätter sig detta. Med uttrycket »medlem av den diplomatiska personalen» forstås enligt art. 1 de av beskickningens personal som har diplomatisk ställning.

Begagnar sig stat av möjligheten att ackreditera samma beskicknings­ chef hos flera stater, har den rätt att upprätta beskickning under ledning av en chargé d affaires ad interim i stat, där beskickningschefen inte är sta­ digvarande bosatt.

I denna artikel föreskrivs slutligen att beskickningschef liksom medlem av beskicknings diplomatiska personal äger företräda den sändande staten hos mellanfolklig organisation.

Art. 6 medger att två eller flera stater ackrediterar samma person som beskickningschef hos annan stat, under förutsättning att den mottagande staten inte motsätter sig detta.

Om annat inte följer av bestämmelserna i art. 5, 8, 9 och 11 får enligt art. 7 sändande stat efter eget gottfinnande utse medlemmarna av beskick- ningspersonalen, varmed enligt art. 1 förstås de som tillhör beskickningens diplomatiska, administrativa och tekniska personal samt dess tjänsteperso­ nal. Mottagande stat kan dock kräva, att namnen på militär-, marin- och flygattachéer i förväg underställs den för godkännande.

Enligt art. 8 skall medlem av beskickningens diplomatiska personal »i princip» vara medborgare i den sändande staten. Bl. a. för att underlätta for nybildade stater med små resurser att organisera sin utrikesförvaltning medger konventionen dock två undantag från denna huvudregel. Med den mottagande statens medgivande kan sålunda medborgare i denna stat utses. Även medborgare i tredje stat kan utses, men mottagande stat äger förbe­ hålla sig att dess medgivande skall inhämtas innan så sker.

Art. 9 tillerkänner varje stat rätt att när som helst och utan att behöva

9

redovisa skälen för sitt beslut förklara beskickningschef eller medlem av

beskickningens diplomatiska personal persona non grata eller förklara an­

nan medlem av beskickningspersonalen icke önskvärd. Det åligger i sådant

fall den sändande staten att återkalla vederbörande eller entlediga honom

från hans tjänst vid beskickningen. Förklaring som nyss nämnts kan

också avges före vederbörandes ankomst till den mottagande staten. Om den

sändande staten vägrar att fullgöra sina förpliktelser enligt artikeln eller

att fullgöra dem inom rimlig tid, har den mottagande staten rätt att vägra

erkänna vederbörande som beskickningsmedlem.

Art. 10 innehåller bestämmelser om skyldighet för den sändande staten

att underrätta den mottagande staten om utseende av beskickningsmedlem-

mar m. fl., om deras ankomst och avresa m. m.

Den mottagande staten äger enligt art. 11 fordra, att beskicknings per­

sonalstyrka hålls inom de gränser staten anser rimliga och brukliga. Vid

denna avvägning skall hänsyn tas till rådande förhållanden i den mottagan­

de staten och till beskickningens behov. Den mottagande staten äger rätt

att inom denna ram vägra att ta emot tjänstemän, som tillhör viss kategori,

exempelvis specialattachéer. I dessa hänseenden får den mottagande staten

inte göra åtskillnad mellan olika sändande stater.

Enligt ort. 12 skall en beskicknings samtliga kanslilokaler vara belägna

på samma ort. Undantag från denna regel förutsätter uttryckligt medgivan­

de av den mottagande staten.

I art. 13—18 finns ett antal bestämmelser av övervägande protokollär

natur. Art. 13 innehåller vissa bestämmelser om när beskickningschef skall

anses ha tillträtt sin befattning. Enligt art. 14 indelas beskickningscheferna

i tre klasser. De berörda staterna skall enligt art. 15 sinsemellan överens­

komma till vilken klass deras beskickningschefer skall höra. Enligt art. 16

bestäms rangordningen inom varje klass efter tidpunkterna för tillträde

av befattningarna. Art. 17 och 18 innehåller regler om viss underrättelse­

skyldighet beträffande rangordning och om enhetligt förfarande vid mot­

tagande av beskickningschefer.

Om posten som beskickningschef är obesatt eller om beskickningschefen

är förhindrad att utöva sin tjänst skall enligt art. 19 eu cliargé d’affaires

ad interim tjänstgöra som tillförordnad beskickningschef. Finns inte någon

medlem av beskickningens diplomatiska personal i den mottagande staten,

lär med denna stats samtycke medlem av den administrativa och tekniska

personalen utses att handlägga beskickningens administrativa ärenden av

löpande natur.

Den sändande statens flagga och vapen får enligt art. 20 anbringas på be-

skiekningslokal, däri inbegripet beskickningschefens ämbetsbostad, och på

dennes fortskaffningsmedel.

Art. 21 ålägger den mottagande staten all i viss utsträckning bistå den

sändande staten med att anskaffa kanslilokaler för beskickningen och bo­

släder för dennas medlemmar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

De följande artiklarna innehåller immunitets- och privilegie- bestämmelser.

I art. 22 fastslås att beskickningslokal är okränkbar och att företrädare för den mottagande staten inte får bereda sig tillträde dit utan beskicknings- chefens medgivande. Enligt art. 1 omfattar beskickningslokal byggnad eller del av byggnad jämte tillhörande markområde, som nyttjas för beskick­ ningens verksamhet, oavsett vem de tillhör. Härunder inbegrips beskick- ningschefens bostad.

Enligt art. 22 åläggs den mottagande staten att vidta alla lämpliga åtgär­ der för att skydda beskickningslokal mot varje form av intrång eller skade­ görelse och för att hindra att beskickningens frid störs eller att dess värdig­ het kränks.

Slutligen innehåller artikeln bestämmelse att beskickningslokal, dess in­ redning och annan egendom som finns där samt beskickningens fortslcaff- ningsmedel skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisition, beslag och exekutiva åtgärder.

Med avseende på beskickningslokalerna skall den sändande staten och beskickningschefen enligt art. 23 vara befriade från skatter och avgifter med undantag för sådana som utgör ersättning för särskilda tjänster. Skat­ tebefrielsen gäller dock inte, om skatterna eller avgifterna enligt den mot­ tagande statens lag skall erläggas av den som ingår avtal med den sändande staten eller beskickningschefen.

Enligt art. 24 skall beskicknings arkiv och handlingar vara okränkbara, var de än finns.

Art. 25 ålägger den mottagande staten att på allt sätt underlätta för den sändande statens beskickning att fullgöra sina uppgifter.

I art. 26 föreskrivs, att den mottagande staten skall tillförsäkra be- skickningsmedlemmarna frihet att resa omkring, om annat inte följer av lagstiftningen rörande områden, till vilka tillträde är förbjudet eller underkastat inskränkningar av hänsyn till statens säkerhet.

I art. 27 behandlas beskicknings rätt till fria kommunikationer i dess officiella verksamhet. För förbindelser med den sändande statens rege­ ring eller med annan beskickning eller konsulat, som företräder samma stat, får beskickning bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, diploma­ tiska kurirer samt kod- och chiffermeddelanden inbegripna. Den motta­ gande statens samtycke fordras dock för att beskickning skall få upp­ sätta och använda radiosändare. Beskicknings officiella korrespondens skall vara okränkbar och diplomatisk kurirförsändelse får varken öppnas eller kvarhållas. Diplomatisk kurir skall inneha officiell handling, vari hans ställning som kurir samt antalet kollin i kurirförsändelsen anges. Vid fullgörandet av sitt uppdrag står kuriren under den mottagande sta­ tens beskydd. Han är okränkbar till sin person och får inte underkastas någon form av frihetsberövande. I artikeln upptas också bestämmelser om

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

11

diplomatisk kurir ad hoc och om det fall att befälhavare på kommersiellt

luftfartyg omhänderhar kurirförsändelse.

Enligt nrt. 28 skall avgifter som beskickning uppbär för tjänsteåtgärder

vara fritagna från skatter och andra pålagor.

I de närmast följande artiklarna behandlas immunitet och privilegier

för diplomatisk företrädare, dvs. beskickningschef och medlem av be­

skicknings diplomatiska personal såsom de definierats enligt art. 1.

Diplomatisk företrädare åtnjuter enligt art. 29 okränkbarhet till sin

person och får inte underkastas någon form av frihetsberövande. Det

åligger den mottagande staten att vidta alla lämpliga åtgärder för att hind­

ra angrepp mot hans person, frihet och värdighet.

Enligt art. 30 jämställs diplomatisk företrädares privatbostad med be-

skickningslokal i vad avser okränkbarhet och skydd. Hans handlingar och

korrespondens samt med vissa i art. 31 angivna undantag hans egendom

skall åtnjuta okränkbarhet.

Diplomatisk företrädare åtnjuter enligt art. 31 immunitet i fråga om

den mottagande statens domsrätt i straffrättsligt hänseende. Med vissa

undantag åtnjuter han också immunitet i tvistemål och administrativa

mål. Undantagen avser talan angående privat fast egendom på den mot­

tagande statens område, dock inte när egendomen innehas på den sän­

dande statens vägnar för beskickningsändamål, talan angående kvarlåten-

skap, när den diplomatiska företrädaren uppträder i egenskap av privat­

person, samt talan angående yrkes- eller affärsverksamhet, som han ut­

övar i den mottagande staten vid sidan av sin tjänst. Det kan tilläggas,

att konventionen förbjuder diplomatisk företrädare att utöva sådan verk­

samhet i den mottagande staten för egen vinning (art. 42).

Diplomatisk företrädare är vidare enligt art. 31 fritagen från vittnes-

plikt. Exekutiva åtgärder får inte vidtas mot honom annat än i de nyss

nämnda fall när han är underkastad den mottagande statens domsrätt och

då bara om åtgärderna kan vidtas utan att man inkräktar på den okränk­

barhet hans person och hans bostad åtnjuter (art. 31: 3).

Den immunitet diplomatisk företrädare åtnjuter i den mottagande staten

undantar honom inte från den sändande statens domsrätt (art. 31: 4).

Den immunitet mot lagföring som konventionen tillerkänner diploma­

tisk företrädare kan enligt art. 32 hävas av den sändande staten. Hävande

av immuniteten beträffande lagföring i tvistemål eller administrativa mål

innebär dock inte att den blivande domen kan verkställas gentemot den

diplomatiske företrädaren. Härför fordras särskilt beslut om hävande av

immuniteten. Om den som åtnjuter immunitet inleder rättsligt förfaran­

de, får han inte åberopa immuniteten beträffande genkäromål, som står

i direkt samband med huvudkäromålet.

Enligt art. 33 är diplomatisk företrädare fritagen från den mottagande

statens bestämmelser om socialförsäkring, såvitt avser hans tjänst hos

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 118 år 1966

den sändande staten. Detta gäller också privata tjänare, som inte har annan anställning än hos diplomatisk företrädare, nnder förutsättning att tjänaren inte är medborgare eller stadigvarande bosatt i den mottagande staten och att han omfattas av annan stats socialförsäkringssystem. Om privat tjänare är underkastad den mottagande statens socialförsäkrings- bestämmelser, åligger det den diplomatiske företrädare i vars tjänst han är att iaktta de skyldigheter som i detta hänseende åvilar arbetsgivare i den mottagande staten. Artikeln förutser möjligheten av frivillig anslutning till den mottagande statens socialförsäkringssystem. Konventionens bestäm­ melser om socialförsäkring rubbar inte redan ingångna eller framtida inter­ nationella överenskommelser i detta ämne.

Diplomatisk företrädare åtnjuter enligt art. 34 befrielse från alla stat­ liga, regionala eller kommunala skatter och pålagor, vare sig de avser person eller egendom. Från denna regel görs ett flertal undantag. Det praktiskt viktigaste torde vara skyldigheten att erlägga sådana indirekta skatter som vanligen är inräknade i varornas eller tjänsternas pris.

Enligt art. 35 är diplomatisk företrädare i den mottagande staten fri­ tagen från afl personlig prestationsskyldighet, allmän tjänsteplikt av varje slag och militära förpliktelser.

Art. 36 innehåller bestämmelser om införseltillstånd och om befrielse från tullar och liknande pålagor som inte utgör ersättning för lämnade tjänster. Införseltillstånd och tullfrihet skall medges beträffande föremål som är avsedda för beskicknings officiella bruk och för diplomatisk före­ trädare eller hans familjemedlemmar. Sådana medgivanden skall lämnas i överensstämmelse med gällande bestämmelser i den mottagande staten.

Införseltillstånd kan vägras, om införselförbud gäller i denna stat, och konventionsbestämmelserna lägger inte hinder i vägen för den mottagan­ de staten att införa rimliga kvantitetsbegränsningar. Konventionen före­ skriver att befrielse från tullar och liknande pålagor skall medges, om de i art. 36 angivna villkoren är uppfyllda, men det står den mottagande staten fritt att i sin lagstiftning bestämma, att gods som har införts tull­ fritt skall beläggas med tull vid senare överlåtelse.

Art. 36 föreskriver vidare att diplomatisk företrädares personliga res­ gods får visiteras bara om det finns välgrundad anledning till antagande, att det innehåller föremål, som är tullbelagda eller underkastade in- eller utförselförbud eller karantänsbestämmelser.

Art. 37 anger vilka personkategorier utöver de diplomatiska företrädarna som åtnjuter immunitet och privilegier.

Diplomatisk företrädares familjemedlemmar skall åtnjuta samtliga i art. 29—36 upptagna förmåner, under förutsättning att de tillhör hans hushåll och inte är medborgare i den mottagande staten.

Medlem av beskicknings administrativa och tekniska personal samt de av hans familjemedlemmar som tillhör hans hushåll åtnjuter i art. 29—35

13

upptagna förmåner, om de inte är medborgare eller stadigvarande bosatta

i den mottagande staten. Den i art. 31: 1 angivna immuniteten i fråga om

domsrätt i tvistemål och administrativa mål omfattar dock för deras vid­

kommande inte åtgärder utom tjänsten. De i art. 36: 1 angivna privilegierna

skall tillämpas på dessa personkategorier beträffande föremål som förs in

vid vederbörandes första installerande.

De av en beskicknings tjänstepersonal som inte är medborgare eller sta­

digvarande bosatta i den mottagande staten åtnjuter immunitet beträffande

tjänsteåtgärder, befrielse från skatt och andra pålagor på den lön som ut­

går på grund av anställningsförhållandet vid beskickningen samt sådan be­

frielse från skyldighet att tillhöra socialförsäkringssystem som har nämnts

vid redogörelsen för art. 33,.

Beskickningsmedlems privattjänare, vilken inte är medborgare eller sta­

digvarande bosatt i den mottagande staten, är befriad från skatt på den

lön som utgår på grund av anställningen hos beskickningsmedlemmen.

Art. 38 föreskriver, att diplomatisk företrädare, som är medborgare eller

stadigvarande bosatt i den mottagande staten, skall åtnjuta immunitet mot

lagföring samt okränkbarliet med avseende på officiella åtgärder, vidtagna

under tjänsteutövning. Andra medlemmar av beskickningspersonalen lik­

som privattjänare vilka är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mot­

tagande staten, åtnjuter inte några privilegier eller någon immunitet enligt

konventionen.

Den som är berättigad till immunitet och privilegier åtnjuter dem enligt

art. 39 från tiden för ankomsten till den mottagande staten eller, om han

redan befinner sig där, från den dag då hans utnämning meddelas utrikes­

ministeriet i denna stat. Förmånerna upphör som regel att gälla när den

berättigade efter avslutad tjänstgöring lämnar den mottagande staten. Be­

skickningsmedlems immunitet för åtgärder i tjänsten skall emellertid be­

stå. Om beskickningsmedlem avlider, skall hans familjemedlemmar fort-

tara att åtnjuta de privilegier och den immunitet som tillkommer dem till

dess en skälig tid har förflutit, under vilken de kan lämna landet. I före­

varande artikel föreskrivs vidare, bl. a., att om beskickningsmedlem eller

medlem av hans familj avlider arvs- eller kvarlåtenskapsskatt inte får

tas ut för lös egendom, som finns i den mottagande staten uteslutande till

töljd av att den avlidne vistades där i egenskap av beskickningsmedlem

eller som medlem av sådan persons familj.

Art. 40 innehåller föreskrifter om tredje stats skyldigheter, när diplo­

matisk företrädare eller medlem av dennes familj eller diplomatisk kurir

färdas genom staten i eller för vederbörandes tjänst. Tredje stat jämställs

med den mottagande staten i vad avser skyldigheten att i sådana fall medge

den okränkbarhet och immunitet, som fordras för att trygga resan genom

tredje stat. Motsvarande gäller i fråga om tredje stats skyldighet att tiller­

känna officiell korrespondens o. d., som vidarebefordras genom den staten,

friheter och skydd.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

14

Den som åtnjuter immunitet och privilegier är enligt art. 41 skyldig att

ställa sig den mottagande statens lagstiftning till efterrättelse, om detta

inte inkräktar på deras privilegier och immunitet. Artikeln innehåller också

vissa bestämmelser om hur officiella mellanhavanden med den mottagande

staten skall avhandlas och om beskickningslokals användande.

Art. 42 förbjuder, som jag redan har nämnt, diplomatisk företrädare att

för egen vinning utöva yrkes- eller affärsverksamhet i den mottagande sta­

ten. Art. 43 ger regler om när diplomatisk företrädares tjänstgöring skall

anses upphöra. Den som åtnjuter privilegier och immunitet och som inte är

medborgare i den mottagande staten skall enligt art. 44 ha möjlighet att

lämna landet även vid väpnad konflikt. Detsamma gäller medlem av sådan

persons familj oavsett vederbörandes medborgarskap.

Art. 45 innehåller vissa regler om den mottagande statens skyldigheter

och den sändande statens rättigheter, när de diplomatiska förbindelserna

mellan de båda staterna bryts eller beskickning återkallas.

Enligt art. 46 får sändande stat med den mottagande statens samtycke

och på begäran av tredje stat, som inte är företrädd i den mottagande sta­

ten, åta sig att tills vidare tillvarata den tredje statens intressen och skyd­

det av dess medborgare.

Art. 47 föreskriver att vid tillämpning av konventionens bestämmelser

den mottagande staten inte får göra åtskillnad i sin behandling av olika

stater. Diskriminering anses dock inte föreligga, om bestämmelse i kon­

ventionen tillämpas restriktivt som följd av restriktiv tillämpning av be­

stämmelsen gentemot den mottagande statens beskickning i den sändande

staten. Hinder möter inte heller mot att stater på grund av sedvana eller

överenskommelse tillerkänner varandra gynnsammare behandling än vad

konventionen föreskriver.

Art. 48—53 innehåller slutbestämmelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

De fakultativa protokollen

Det konventionsförslag som låg till grund för Wienkonferensen innehöll

en bestämmelse om att beskickningsmedlem, som inte är medborgare i den

mottagande staten, eller sådan medlem av hans familj som tillhör hans

hushåll, inte skulle kunna automatiskt förvärva medborgarskap i den mot­

tagande staten till följd av lagstiftningen i denna stat (art. 35 i förslaget).

Bestämmelsen avsåg framför allt att hindra, att barn till beskickningsmed­

lem skulle betraktas som medborgare i den mottagande staten till följd av

att det fötts på denna stats område. Vid konferensen beslöts emellertid att

bestämmelser i detta hänseende i sället skulle tas in i ett fakultativt proto­

koll om förvärv av medborgarskap.

Wienkonferensen beslöt vidare, att bestämmelser om biläggande av tvister

skulle tas upp i ett fakultativt protokoll om obligatoriskt biläggande av

15

tvister. Enligt art. I i sistnämnda protokoll skall tvist rörande tolkningen

eller tillämpningen av konventionen falla under den internationella dom­

stolens obligatoriska domsrätt. Tvisten får anhängiggöras vid domstolen på

ansökan av part i tvisten, om parten själv är ansluten till protokollet. Inom

två månader efter det att part har underrättat motparten om att enligt par­

tens uppfattning tvist föreligger kan parterna enligt art. II komma överens

om att i stället hänskjuta tvisten till skiljedom. När fristen har utlöpt kan

vardera parten anhängiggöra Hästen vid domstolen. Inom samma tidrymd

kan parterna enligt art. III komma överens om att underkasta sig förliknings­

förfarande innan de hänvänder sig till den internationella domstolen. Om

så sker, skall förlikningskommissionen framlägga sitt förslag inom fem

månader efter det att den har tillsatts. Antas inte förslaget av parterna inom

två månader efter framläggandet, står det part fritt att anhängiggöra tvis­

ten vid domstolen. Stat som har tillträtt konventionen, det fakultativa pro­

tokollet om förvärv av medborgarskap och det nu behandlade protokollet

har enligt art. IV rätt att utsträcka det sistnämnda protokollet till att gälla

även tvist rörande det fakultativa protokollet om förvärv av medborgarskap.

De båda protokollen innehåller vidare bestämmelser om ratifikation och

andra slutbestämmelser.

Kungl. Maj:is proposition nr 148 år 1966

Depar tementschefen

Som jag tidigare har nämnt innehåller svensk skriven lag endast ett få­

tal bestämmelser om immunitet och privilegier för främmande stats repre­

sentanter och egendom i Sverige. I stort sett gäller, att främmande stats

egendom och representanter enligt internationell rätt och sedvänja tillkom­

mande immunitet och privilegier inte har reglerats i lag. Svenska myndig­

heter har därför i stor utsträckning varit hänvisade att tillämpa många

gånger oklara, inte lagfästa principer.

Med hänsyn härtill måste det hälsas med tillfredsställelse att reglerna

på detta område har kodifierats genom Förenta Nationernas den 18 april

1961 i Wien avslutade konvention om diplomatiska förbindelser. Det kan

med skäl antas att konventionen blir normgivande i de flesta av världens

nationer. Härför talar att ett stort antal stater redan har tillträtt konven­

tionen. Wienkonventionens bestämmelser innebär inte i några väsentliga

hänseenden avvikelser från vad som f. n. tillämpas i Sverige. Jag anser där­

för alt Sverige bör ratificera konventionen. I samband därmed bör ratifika­

tion ske av de båda samtidigt avslutade fakultativa protokollen om förvärv

av medborgarskap och om biläggande av tvister. Ett svenskt tillträde till

konventionen och protokollen säkerställer också, att våra beskickningar

i övriga konventionsstater och personalen vid dessa beskickningar blir be­

handlade lika och på samma sätt som övriga konventionsstaters beskick­

ningar i Sverige och dessas personal.

I samband med att konventionen ratificeras måste dess bestämmelser om privilegier och immunitet överföras till intern svensk rätt. Härvid torde två möjligheter stå till buds. Den ena möjligheten innebär att bestämmelserna omarbetas till svensk lagtext och att i samband därmed nödvändiga änd­ ringar vidtas i gällande stadganden på området. Ett annat alternativ är, att konventionsbestämmelserna görs direkt tillämpliga i Sverige genom ett ge­ nerellt lagstadgande. Med ett sådant förfaringssätt torde man kunna in­ skränka sig till att vidta följdändringar endast på de områden där reglerna om immunitet och privilegier är av större praktisk betydelse för de tilläm­ pande myndigheterna, dvs. främst i skatte- och tullförfattningarna. Som har framgått av den förut lämnade redogörelsen för lagen den 28 juni 1962 om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer in. m. har sistnämnda teknik använts när det gällt att till svensk lagstiftning överföra i internationella avtal upptagna immunitets- och privilegiebestämmelser för internationella organisationer, i vilka Sverige är medlem.

I förevarande fall synes motsvarande teknik böra användas. För att un­ derlätta tillämpningen av konventionen bör dock dess bestämmelser i viss omfattning inarbetas i gällande författningar på de områden där bestäm­ melserna kommer att få praktisk betydelse för de tillämpande myndighe­ terna.

Det lagstadgande som behövs för tillträde till Wienkonventionen synes lämpligen böra sammanföras med föreskrifterna i 1962 års nyssnämnda lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. in. Samtliga bestämmelser bör därvid tas upp i en ny lag, vilken lämpligen bör få rubriken »lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier». Det av Wienkonventionen föranledda stadgandet bör placeras först i lagen. De nuvarande bestämmelserna i 1962 års lag bör härefter tas upp i nuva­ rande ordning. I samband härmed bör vissa redaktionella jämkningar göras i dessa bestämmelser.

Vid utformningen av det nya stadgandet om förmåner för främmande stats beskickning bör beaktas, att konventionen uttrycker allmänt erkända folkrättsliga grundsatser och att stadgandet därför bör göras tillämpligt i förhållande till alla främmande stater och inte bara stater som har anslutit sig till Wienkonventionen.

I enlighet med det anförda bör som 1 § i den nya lagen tas upp stadgan­ de, att främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer, utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag eller författning, åtnjuter immunitet och pri­ vilegier enligt bestämmelserna i Wienkonventionen. Härefter bör följa de nuvarande 1—4 §§ i 1962 års lag, vilka erhåller beteckningarna 2—5 §§.

När det sägs att »beskickning» skall åtnjuta immunitet och privilegier enligt konventionen åsyftas självfallet inte bara de konventionsbestämmel- ser som föreskriver skydd för beskickningen som sådan utan även de före­

Kungl. Maj.ts proposition nr 1A8 år 1966

17

skrifter som avser egendom vilken är anknuten till beskickning, t. ex. före­

skrifterna i art. 22—24 om skydd för beskicknings lokaler, inredning, fort-

skaffningsmedel, arkiv och handlingar.

Vissa i konventionen angivna förmåner skall tillämpas bara under sär­

skilt föreskrivna villkor. Det i 5 § av den föreslagna lagen upptagna stad­

gandet ger Kungl. Maj :t befogenhet att utfärda de tillämpningsbestäm-

melser som kan behövas.

I vissa fall när svensk medborgare har utsetts att fullgöra uppdrag som

skiljeman i mellanstatlig tvist, har från den internationella organisation som

förmedlat uppdraget framförts önskemål om skattebefrielse beträffande

den ersättning som utgår i anledning av uppdraget. Sådana önskemål kan

f. n. inte tillgodoses. De skäl som har motiverat att ledamöter och personal

vid permanenta internationella domstolsorgan beviljats sådan skattebefri­

else talar emellertid för att motsvarande förmån tillerkänns den som har

erhållit uppdrag att vara skiljeman vid mellanstatligt skiljeförfarande ad

hoc. Enligt min mening bör därför genomföras lagstiftning, varigenom

Kungl. Maj :t bemyndigas att bevilja skiljeman i mellanstatlig tvist sådan

skattebefrielse.

Ehuru frågan om skattebefrielse torde vara den praktiskt viktigaste i fö­

revarande sammanhang, kan det inte uteslutas att behov uppkommer att

medge förmåner också i andra hänseenden. Ett lagstadgande i ämnet bör

därför ge möjlighet att bevilja skiljemannen privilegier och immunitet en­

ligt de grunder som anges i 3 § i 1962 års nyssnämnda lag. Bestämmelsen

bör avse endast skiljemannaförfarande i anledning av tvist mellan stater.

I den mån skiljeman som här avses anlitar biträde av rättsbildad eller

annan kvalificerad sekreterarpersonal med sådana uppgifter att de kan sä­

gas vara medhjälpare i skiljeförfarandet, bör motsvarande förmåner kunna

beviljas även dessa personer. Bestämmelsen bör utformas i enlighet här­

med. Den bör som jag nyss har anfört få karaktären av en fullmakt för

Kungl. Maj :t att i det enskilda fallet bevilja erforderliga förmåner. Det får

ankomma på Kungl. Maj :t att efter prövning i varje särskilt fall avgöra

vilka personer utöver skiljemannen som bör erhålla förmåner och vilken

omfattning förmånerna bör ha.

Även om en tillämpning av bestämmelsen i första hand torde få aktuali­

tet för svenska medborgare, synes det inte finnas anledning att utesluta

möjligheten av en tillämpning också beträffande utlänning.

I enlighet med det anförda bör som ett andra stycke i 4 § av den före­

slagna lagen om särskilda förmåner för främmande stats beskickning

m. m. tas upp stadgande att Kungl. Maj :t äger bevilja den som mottagit

uppdrag att vara skiljeman i tvist mellan stater samt den som anlitas

som medhjälpare åt sådan skiljeman immunitet och privilegier i den om­

fattning som fordras för uppdragets fullgörande.

2 Bihang till riksdagens protokoll l'JG6. 1 samt. Nr US

Kungl. Maj:ts proposition nr H8 år 1966

Den nya lagstiftningen om immunitet och privilegier föranleder vissa föl jdändringar.

I 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193) föreskrivs i första stycket att lagen äger tillämpning på främmande makters i Sverige anställ­ da diplomatiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning endast i den mån Kungl. Maj :t förordnar. Enligt andra stycket avser lagen inte främmande makters kurirer. Om dem gäller i stället de föreskrifter Kungl. Maj :t meddelar. Med stöd av dessa bestämmelser har i 74 och 75 §§ utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) föreskrivits skyldighet för personer tillhörande nämnda kategorier att inneha pass m. m. 69 § tredje stycket utlänningslagen innehåller en hänvisning till la­ gen om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer.

I samband med införandet av den nya lagen bör i 69 § utlänningslagen första stycket ändras till att avse även kurirer och andra stycket utgå. Be­ stämmelsen i tredje stycket bör underkastas en redaktionell jämkning och tas upp som ett andra stycke i paragrafen.

Anslutningen till Wienkonventionen bör föranleda vissa ändringar i de bestämmelser om privilegier och immunitet för främmande staters be­ skickningar och beskickningspersonal som f. n. finns i skatte- och tull­ författningarna och som inte står i överensstämmelse med Wienkonven- tionens regler. I den män författningsändringarna är av beskaffenhet att påkalla riksdagens medverkan torde på föranstaltande av chefen för fi­ nansdepartementet proposition härom i ett senare sammanhang komma att föreläggas riksdagen.

I detta sammanhang må framhållas, att någon med säkerhet fullstän­ dig inventering av samtliga de bestämmelser om privilegier och immunitet som f. n. kan finnas i lag eller författning och som strider mot Wienkon­ ventionen svårligen låter sig genomföra. Det synes emellertid inte heller oundgängligen nödvändigt att samtliga sådana bestämmelser bringas i full överensstämmelse med konventionens regler, eftersom den nya lagen enligt förslaget får en sådan utformning att dess bestämmelser blir generellt gäl­ lande utan hinder av vad som stadgas i annan lag eller författning.

Den nya lagen bör träda i kraft samtidigt med att Wienkonventionen efter ratifikation blir bindande för Sverige. På grund härav bör Kungl. Maj :t bemyndigas att förordna om lagens ikraftträdande.

I enlighet med vad jag har anfört i det föregående har inom justitiede­ partementet upprättats förslag till

1) lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, 2) lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193).

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende son

bilaga 1.

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över lagförslagen

måtte för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom

utdrag av protokollet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

19

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

S. O. Bellskog

20

Kungl. Maj.ts proposition nr H8 år 1966

Bilaga 1

Förslag

till

Lag

med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras

familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuta, utan hinder av

bestämmelse i annan författning, immunitet och privilegier enligt den i

Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindel­

ser.

2

§.

Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följande interna­

tionella organisationer immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i

stadga eller avtal, som är i kraft i förhållande till Sverige:

1. Förenta Nationerna;

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan;

3. Europarådet;

4. rådet för samarbete på tullområdet;

5. internationella atomenergiorganet;

6. Europeiska frihandelssammanslutningen;

7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling;

8. organisationen för europeisk rymdforskning;

9. den internationella domstolen;

10. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

3 §.

Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga eller avtal som

avses i 2 § äro även:

1. medlemmarnas representanter i de i 2 § 1—8 nämnda organisationer­

na och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådan organisation;

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen;

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rättig­

heterna;

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

samt domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare;

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om upp­

rättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som på

annat sätt medverka i förfarande vid domstolen.

21

4 §•

Efter avtal med organisation som avses i 2 § 1—8 äger Konungen för

särskilt fall bevilja även annan person än som avses i 3 § 1 immunitet och

privilegier i den omfattning som fordras för att tillgodose organisationens

syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skiljeman

i tvist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljeman immunitet och pri­

vilegier i den omfattning som fordras för uppdragets fullgörande.

5 §.

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av Ko­

nungen.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar. Samtidigt skall

lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner för vissa interna­

tionella organisationer in. m. upphöra att gälla.

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193)

Härigenom förordnas, att 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

69

Bestämmelserna i denna lag äga

allenast i den mån Konungen förord­

nar tillämpning på främmande mak­

ters i Sverige anställda diplomatis­

ka och avlönade konsulära tjänste­

män samt deras familjer och betjä­

ning.

Denna lag avser ej främmande

makters kurirer utan gälla om dem

de föreskrifter Konungen meddelar.

Angående särskilda förmåner för

vissa internationella organisationer

gäller vad därom är stadgat.

(Föreslagen lydelse)

§•

Denna lag tillämpas beträffande

främmande makters i Sverige an­

ställda diplomatiska och avlönade

konsulära tjänstemän samt deras

familjer och betjäning och beträf­

fande diplomatiska kurirer endast i

den mån Konungen förordnar.

Lagen gäller beträffande den som

enligt 3 eller 4 § lagen den

1966 (nr 000) med vissa be­

stämmelser om immunitet och privi­

legier är berättigad till särskilda för­

måner, om annat icke följer av av­

tal som avses i 2 § nämnda lag eller

av förordnande som meddelats med

stöd av 4 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Kungl. Maj.ts proposition nr H8 år 1966

Vienna Convention on diplomatic

relations

The States Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all na­ tions from ancient times have rec- ognized the status of diplomatic agents,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the Unit­ ed Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly rela­ tions among nations,

Believing that an international convention on diplomatic inter- course, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing consti- tutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals hut to ensure the efficient performance of the func- tions of diplomatic missions as re- presenting States,

Affirming that the rules of customary international law should eontinue to govern questions not ex- pressly regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

För the purpose of the present Convention, the following expres- sions shall have the meanings here- under assigned to them:

Convention de Vienne sur les relations

diplomatiques

Les Etats Parties ä la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

Conscients des buts et des prin- cipes de la Charte des Nations Unies concernant 1’égalité souveraine des

Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le dé- veloppement de relations amicales entre les nations,

Persuadés qu’une convention in- ternationale sur les relations, privi- léges et immunités diplomatiques contribuerait å favoriser les rela­ tions d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits pri- viléges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’as- surer raccomplissement efficace des fonctions des missions diploma­ tiques en tant que représentant des

Etats,

Affirmant que les régles du droit international coutumier doivent con- tinuer å régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Con­ vention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Conven­ tion, les expressions suivantes s’en- tendent comme il est précisé ci-des- sous :

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

23

Bilaga 2

(Översättning)

Wicnkonventionen om diplomatiska

förbindelser

Till denna konvention anslutna

stater,

vilka erinra om att folken i alla

länder enligt gammal hävd ha er­

känt diplomatisk företrädares ställ­

ning,

vilka tagit i beaktande Förenta

Nationernas stadgas ändamål och

grundsatser i vad avser staternas

suveräna likställdhet, upprätthål­

landet av mellanfolklig fred och sä­

kerhet samt befordrandet av vän­

skapliga förbindelser mellan natio­

nerna,

vilka äro övertygade om att en

internationell konvention angående

diplomatiska förbindelser, privile­

gier och immunitet bidrar till främ­

jandet av vänskapliga förbindelser

mellan nationerna oavsett skiljak­

tigheter i deras styrelseskick och

samhällsordning,

vilka inse att ändamålet med så­

dana privilegier och immunitet ic­

ke är att gynna den enskilde utan att

trygga ett effektivt fullgörande av

de uppgifter som åvila beskickning­

ar såsom företrädare för sina sta­

ter,

vilka bekräfta att den internatio­

nella sedvanerättens regler fortsätt­

ningsvis böra läggas till grund för

lösandet av de frågor, som icke ut­

tryckligen blivit reglerade i bestäm­

melserna i denna konvention,

ha överenskommit om följande.

Artikel 1

För denna konventions syften

skola följande uttryck ha nedan an­

givna innebörd:

Kungl. Maj ds proposition nr 148 år 1966

(a) the “head of the mission” is the person charged by the sending

State 'with the duty of acting in that capacity;

(b) the “members of the mission” are the head of the mission and the members of the staff of the mission;

(c) the “members of the staff of the mission” are the members of the diplomatic staff, of the administra­ tive and technical staff and of the service staff of the mission;

(d) the “members of the diplo­ matic staff” are the members of the staff of the mission having diplo­ matic rank;

(e) a “diplomatic agent” is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;

(f) the “members of the adminis­ trative and technical staff” are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;

(g) the “members of the service staff” are the members of the staff of the mission in the domestic serv­ ice of the mission;

(h) a “private servant” is a per­ son who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending

State;

(i) the “premises of the mission” are the buildings or parts of build- ings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission inclu- ding the residence of the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of per-

a) 1’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité ;

b) 1’expression «membres de la mission» s’entend du chef de la mission et des membres du person- nel de la mission ;

c) 1’expression « membres du per­ sonal de la mission » s’entend des membres du personnel diploma- tique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ;

d) 1’expression « membres du per­ sonnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates ;

e) l’expression «agent diploma­ tique » s’entend du chef de la mis­ sion ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission ;

/) 1’expression « membres du per­ sonnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission empioyés dans le ser­ vice administratif et technique de la mission ;

g) 1’expression « membres du per­ sonnel de service » s’entend des membres du personnel de la mis­ sion empioyés au service domestique de la mission ;

h) 1’expression « domestique pri- vé » s’entend des personnes em- ployées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des empioyés de l’Etat accrédi­ tant ;

i) 1’expression « locaux de la mis­ sion » s’entend des båtiments ou des parties de båtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le pro- priétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Article 2

L’établissement de relations di- plomatiques entre Etats et l’envoi

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

25

a) »beskickningschef» benämnes

den åt vilken den sändande staten

uppdragit att tjänstgöra i denna

egenskap;

b)

»beskickningsmedlem» be­

nämnes beskickningschefen och

medlem av beskickningspersonalen;

c) »medlem av beskickningsper­

sonalen» benämnes medlem av be­

skickningens diplomatiska personal,

av dess administrativa och tekniska

personal samt av dess tjänsteperso­

nal;

d) »medlem av den diplomatiska

personalen» benämnes sådan med­

lem av beskickningspersonalen som

har diplomatisk ställning;

e) »diplomatisk företrädare» be­

nämnes beskickningschefen och

medlem av beskickningens diploma­

tiska personal;

f) »medlem av den administrati­

va och tekniska personalen» be­

nämnes sådan medlem av beskick­

ningspersonalen, som utför admi­

nistrativa eller tekniska uppgifter

vid beskickningen;

g)

»medlem av tjänstepersona­

len» benämnes sådan medlem av be­

skickningspersonalen, som tillhör

beskickningens tjänstefolk;

h) »privattjänare» benämnes den

som tillhör beskickningsmedlems

tjänstefolk och vilken ej är anställd

av den sändande staten;

i) »beskickningslokal» benämnes

byggnad eller del av byggnad jämte

tillhörande markområde, oavsett

vem de tillhöra, som nyttjas för be­

skickningens verksamhet, beskick-

ningschefens bostad däri inbegripen.

Artikel 2

Upprättandet av diplomatiska för­

bindelser mellan stater samt av slän-

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

manent diplomatic missions, takes

place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic

mission consist inter cilia in:

(a) representing the sending State

in the receiving State;

(b) protecting in the receiving

State the interests of the sending

State an of its nationals, within the

limits permitted by international

law;

(c) negotiating with the Govern­

ment of the receiving State;

(d) ascertaining by all lawful

means conditions and developments

in the receiving State, and reporting

thereon to the Government of the

sending State;

(e) promoting friendly relations

between the sending State and the

receiving State, and developing their

economic, cultural and scientific re­

lations.

2. Nothing in the present Conven-

tion shall be construed as preventing

the performance of consular func­

tions by a diplomatic mission.

Article 4

1. The sending State must make

certain that the agrément of the re­

ceiving State has been given for the

person it proposes to accredit as

head of the mission to that State.

2. The receiving State is not o-

bliged to give reasons to the sending

State for a refusal of agrément.

Article 5

1. The sending State may, af ter it

has given due notification to the re­

ceiving States concerned, accredit a

head of mission or assign any mem-

ber of the diplomatic staff, as the

de missions diplomatiques perma-

nentes se font par consentement

mutuel.

Artide 3

1. Les fonctions d’une mission di-

plomatique consistent notamment ä :

a) représenter l’Etat accréditant

auprés de l’Etat accréditaire ;

b) protéger dans 1’Etat accrédi­

taire les intéréts de 1’Etat accrédi­

tant et de ses ressortissants, dans

les limites admises par le droit in­

ternational ;

c) négocier avec le gouvernement

de 1’Etat accréditaire ;

d) s’informer par tous les moyens

licites des conditions et de 1’évolu-

tion des événements dans 1’Etat ac­

créditaire et faire rapport å ce sujet

au gouvernement de 1’Etat accrédi­

tant ;

c) promouvoir des relations ami-

cales et développer les relations éco-

nomiques, culturelles et scienti-

fiques entre l’Etat accréditant et

1’Etat accréditaire.

2. Aucune disposition de la pre-

sente Convention ne saurait étre in-

terprétée comme interdisant Pexer-

cice de fonctions consulaires par

une mission diplomatique.

Article 4

1. L’Etat accréditant doit s’assu-

rer que la personne qu’il envisage

d’accréditer comme chef de la mis­

sion auprés de 1’Etat accréditaire a

recu l’agrément de cet Etat.

2. L’Etat accréditaire n’est pas

tenu de donner å PEtat accréditant

les raisons d’un refus d’agrément.

Article 3

1. L’Etat accréditant, apres due

notification aux Etats accréditaires

intéressés, peut accréditer un chef

de mission ou affecter un membre

du personnel diplomatique, suivant

27

diga diplomatiska beskickningar sker

med ömsesidigt samtycke.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 3

1. Diplomatisk beskicknings upp­

gifter omfatta bl. a.:

a) att företräda den sändande sta­

ten hos den mottagande staten;

b) att i den mottagande staten

inom den internationella rättens ram

tillvarata den sändande statens och

dess medborgares intressen;

c) att förhandla med den motta­

gande statens regering;

d) att med alla lagliga medel hålla

sig underrättad om förhållandena

och utvecklingen i den mottagande

staten samt att avge rapporter där­

om till den sändande statens rege­

ring;

e) att främja vänskapliga förbin­

delser mellan den sändande staten

och den mottagande staten samt att

utveckla deras ekonomiska, kultu­

rella och vetenskapliga förbindel­

ser.

2. Ingen bestämmelse i denna

konvention får tolkas såsom inne­

bärande förbud för diplomatisk be­

skickning att fullgöra konsulära

uppgifter.

Artikel 4

1. Den sändande staten skall för­

vissa sig om att den som den avser

att ackreditera såsom beskicknings-

chef hos den mottagande staten liar

beviljats agremang av denna.

2. Den mottagande staten är icke

skyldig att för den sändande staten

redovisa skälen för sin vägran att

bevilja agremang.

Artikel 5

1. Den sändande staten äger, se­

dan berörda mottagande stater blivit

vederbörligen underrättade därom,

alltefter omständigheterna ackredi­

tera beskickningschef eller anställa

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

case may be, to more than one State,

unless there is express objection by

any of the receiving States.

2. It' the sending State accredits a

head of mission to one or more other

States it may establish a diplomatic

mission headed by a chargé d’affaires

ad interim in each State where the

head of mission has not his perma­

nent seat.

3. A head of mission or any mem-

ber of the diplomatic staff of the

mission may act as representative of

the sending State to any internatio-

nal organization.

Article 6

Two or more States may accredit

the same person as head of mission

to another State, unless objection is

offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of Ar­

tides 5, 8, 9 and 11, the sending

State may freely appoint the mem-

bers of the staff of the mission. In

the case of military, naval or air

attachés, the receiving State may re-

quire their names to be submitted

beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff

of the mission should in principle be

of the nationality of the sending

State.

2. Members of the diplomatic staff

of the mission may not be appointed

from among persons having the na­

tionality of the receiving State, ex-

cept with the consent of that State

which may be withdrawn åt any

lime.

3. The receiving State may reserve

the same right with regard to nation-

le cas, auprés de plusieurs Etats, å

inoins que l’un des Etats accrédi-

taires ne s’y oppose expressément.

2. Si l’Etat accréditant accrédite

un chef de mission auprés d’un ou

de plusieurs autres Etats, il peut

établir une mission diplomatique di-

rigée par un chargé d’affaires ad

interim dans chacun des Etats ou

le chef de la mission n’a pas sa rési-

dence permanente.

3. Un chef de mission ou un mem-

bre du personnel diplomatique de

la mission peut représenter 1’Etat

accréditant auprés de toute organi­

sation internationale.

Article 6

Plusieurs Etats peuvent accrédi-

ter la méme personne en qualité de

chef de mission auprés d’un autre

Etat, å moins que l’Etat accréditaire

ne s’y oppose.

Article 7

Sous réserve des dispositions des

artides 5, 8, 9 et 11, l’Etat accrédi­

tant nomme å son choix les mem-

bres du personnel de la mission. En

ce qui concerne les attachés militai-

res, navals ou de Pair, l’Etat accré­

ditaire peut exiger que leurs noms

lui soient soumis å 1’avance aux fins

d’approbation.

Article 8

1. Les membres du personnel di­

plomatique de la mission auront eu

principe la nationalité de l’Etat ac­

créditant.

2. Les membres du personnel di­

plomatique de la mission ne peu­

vent étre choisis parmi les ressortis-

sants de l’Etat accréditaire qu’avec

le consentement de cet Etat, qui

peut en tout temps le retirer.

3. L’Etat accréditaire peut se ré-

server le méme droit en ce qui con-

29

medlem av den diplomatiska perso­

nalen hos mer än en stat, om icke

någon av de mottagande staterna ut­

tryckligen motsätter sig detta.

2. Om den sändande staten ack­

rediterar beskickningschef hos en

eller flera andra stater, äger den

upprätta diplomatisk beskickning

under ledning av en chargé d’af-

faires ad interim i den eller de sta­

ter, där beskickningschefen ej är sta­

digvarande bosatt.

3. Beskickningschef liksom med­

lem av beskickningens diplomatiska

personal äger företräda den sändan­

de staten hos mellanfolklig organi­

sation.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 6

Två eller flera stater äga ackredi­

tera samma person såsom beskick­

ningschef hos annan stat, om den

mottagande staten icke motsätter sig

detta.

Artikel 7

Med förbehåll för bestämmelser­

na i artiklarna 5, 8, 9 och 11 äger

den sändande staten efter eget gott-

finnande utse medlemmarna av be-

skickningspersonalen. I vad gäller

militär-, marin- och flygattachéer

äger den mottagande staten kräva,

att deras namn i förväg understäl­

las den för godkännande.

Artikel 8

1. Medlem av beskickningens di­

plomatiska personal skall i princip

vara medborgare i den sändande

staten.

2. Medlem av beskickningens di­

plomatiska personal får icke utses

bland dem som äro medborgare i

den mottagande staten annat än med

denna stats medgivande, vilket när

som helst kan återtagas.

3. Den mottagande staten äger

förbehålla sig nyssnämnda rätt be-

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 118 år 1966

als of a third State who are not also

nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may åt any

time and without having to explain

its decision, notify the sending State

tliat the head of the mission or any

member of the diplomatic staff of

the mission is persona non grata or

that any other member of the staff

of the mission is not acceptable. In

any such case, the sending State

shall, as appropriate, either recall

the person concerned or terminate

his functions with the mission. A

person may be declared non grata or

not acceptable before arriving in the

territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or

fails within a reasonable period to

carry out its obligations under par-

agraph 1 of this Article, the receiv­

ing State may refuse to recognize the

person concerned as a member of the

mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Af-

fairs of the receiving State, or such

other ministry as may be agreed,

shall be notified of:

(a) the appointment of members

of the mission, their arrival and their

final departure of the termination

of their functions with the mission;

(b) the arrival and final departure

of a person belonging to the family

of a member of the mission and,

where appropriate, the fact that a

person becomes or ceases to be a

member of the family of a member

of the mission;

(c) the arrival and final depar­

ture of private servants in the em-

ploy of persons referred to in sub-

paragraph (a) of this paragraph

cerne les ressortissants d’un Stat

tiers qui ne sont pas également res­

sortissants de 1’Etat accréditant.

Article 9

1. L’Etat accréditaire peut, å tout

moment et sans avoir å motiver sa

décision, informer l’Etat accréditant

que le chef ou tout autre membre

du personnel diplomatique de la

mission est persona non grata ou

que tout autre membre du personnel

de la mission n’est pas acceptable.

L’Etat accréditant rappellera alors

la personne en cause ou mettra fin

å ses fonctions auprés de la mis­

sion, selon le cas. Une personne

peut étre déclarée non grata ou non

acceptable avant d’arriver sur le

territoire de l’Etat accréditaire.

2. Si l’Etat accréditant refuse

d’exécuter, ou n’exécute pas dans un

délai raisonnable, les obligations

qui lui incombent aux termes du pa-

ragraphe 1 du présent article, l’Etat

accréditaire peut refuser de recon-

naitre å Ia personne en cause la

qualité de membre de la mission.

Article 10

1. Sont notifiés au Ministére des

Affaires étrangéres de l’Etat accré­

ditaire ou å tel autre ministére dont

il aura été convenu :

a) la nomination des membres de

la mission, leur arrivée et leur dé-

part définitif ou la cessation de leurs

fonctions dans la mission ;

b) 1’arrivée et le départ définitif

d’une personne appartenant å la fa-

mille d’un membre de la mission, et,

s’il y a lieu, le fait qu’une personne

devient ou cesse d’étre membre de la

famille d’un membre de la mission ;

c) 1’arrivée et le départ définitif

de domestiques privés au service des

personnes visées å 1’alinéa a) ci-des-

sus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils

31

träffande medborgare i en tredje

stat, som ej tillika är medborgare i

den sändande staten.

Artikel 9

1. Den mottagande staten äger när

som helst och utan att behöva redo­

visa skälen för sitt beslut underrät­

ta den sändande staten om att be-

skickningschefen eller medlem av

beskickningens diplomatiska perso­

nal är persona non grata eller att

annan medlem av beskickningsper-

sonalen icke är önskvärd. I sådant

fall skall den sändande staten allt­

efter omständigheterna antingen

återkalla vederbörande eller entledi­

ga honom från hans tjänst vid be­

skickningen. En person kan förkla­

ras non grata eller icke önskvärd

före ankomsten till den mottagande

statens territorium.

2. Om den sändande staten väg­

rar att fullgöra eller icke inom

rimlig tid fullgör sina förpliktelser

enligt mom. 1 i denna artikel, äger

den mottagande staten vägra att er­

känna ifrågavarande person som be-

skickningsmedlem.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 10

1. Den mottagande statens utri­

kesministerium eller, om så över-

enskommits, annat ministerium

skall underrättas

a) om utseende av beskicknings-

medlem, om hans ankomst eller

slutgiltiga avresa eller entledigande

från tjänsten vid beskickningen,

b) om ankomst eller slutgiltig av­

resa beträffande den som tillhör be-

skickningsmedlems familj, samt, i

förekommande fall, om någon blir

eller upphör att vara medlem av be-

skickningsmedlems familj,

c) om ankomst eller slutgiltig av­

resa beträffande privattjänare, an­

ställd hos någon som avses vid a)

ovan, samt i förekommande fall

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 1^8 år 1966

and, where appropriate, the fact that

they are leaving the employ of such

persons;

(d) the engagement and discharge

of persons resident in the receiving

State as members of the mission or

private servants entitled to privileges

and immunities.

2. Where possible, prior notifica-

tion of arrival and final departure

shall also be given.

Ariicle 11

1. In the absence of specific agree-

ment as to the size of the mission,

the receiving State may require that

the size of a mission be kept within

limits considered by it to be reason-

able and normal, having regard to

circumstances and conditions in the

receiving State and to the needs of

the particular mission.

2. The receiving State may equally,

within similar bounds and on a non-

discriminatory basis, refuse to accept

officials of a particular category.

Artide 12

The sending State may not, witli-

out the prior express consent of the

receiving State, establish offices

forming part of the mission in local-

ities other than those in wliich the

mission itself is established.

Artide 13

1. The head of the mission is con­

sidered as having taken up his func-

tions in the receiving State either

when he lias presented his creden-

tials or when he has notified his ar­

rival and a true copy of his creden-

tials has been presented to the Min-

istry for Foreign Affairs of the re­

ceiving State, or such other ministry

as may be agreed, in accordance with

quittent le service desdites per-

sonnes;

d) 1’engagement et le congédie-

ment de personnes résidant dans

l’Etat accréditaire, en tant que mem-

bres de la mission ou en tant que

domestiques privés ayant droit aux

privileges et immunités.

2. Toutes les fois qu’il est pos­

sible, l’arrivée et le départ définitif

doivent également faire l’objet d’une

notification préalable.

Artide 11

1. A défaut d’accord explicite sur

1’effectif de la mission, l’Etat ac­

créditaire peut exiger que cet effec-

tif soit maintenu dans les limites de

ce qu’il considére comme raison-

nable et normal, eu égard aux cir-

constances et conditions qui régnent

dans cet Etat et aux besoins de la

mission en cause.

2. L’Etat accréditaire peut égale­

ment, dans les mémes limites et

sans discrimination, refuser d’ad-

mettre des fonctionnaires d’une cer-

taine catégorie.

Artide 12

L’Etat accréditant ne doit pas,

sans avoir obtenu au préalable le

consentement exprés de 1’Etat accré­

ditaire, établir des bureaux faisant

partie de la mission dans d’autres

localités que celles ou la mission

elle-meme est établie.

Article 13

1. Le chef de la mission est réputé

avoir assumé ses fonctions dans

l’Etat accréditaire des qu’il a pré-

senté ses lettres de créance ou dés

qu’il a notifié son arrivée et qu’une

copies figurée de ses lettres de

créance a été présentée au Ministére

des Affaires étrangéres de l’Etat ac­

créditaire, ou å tel autre ministére

dont il aura été convenu, selon la

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

33

om privattjänare lämnar sin tjänst

hos sådan person, samt

d) om anställande eller avskedan­

de av någon i den mottagande sta­

ten bosatt person såsom beskick-

ningsmedlem eller såsom privattjä­

nare som är berättigad till privile­

gier och immunitet.

2. Såvitt möjligt skall även för-

handsmeddelande lämnas om an­

komst och slutgiltig avresa.

Artikel 11

1„ I avsaknad av uttrycklig över­

enskommelse om beskicknings per­

sonalstyrka äger den mottagande

staten fordra, att beskickningens per­

sonalstyrka hålles inom de gränser

vilka denna stat anser rimliga och

brukliga med hänsyn till rådande

omständigheter och förhållanden i

den mottagande staten och till ifrå­

gavarande beskicknings behov.

2. Den mottagande statén äger

inom samma gränser och utan disk­

riminering vägra att mottaga tjäns­

temän av viss kategori.

Artikel 12

Den sändande staten äger icke

utan den mottagande statens ut­

tryckliga, på förhand lämnade med­

givande inrätta kanslilokaler för

beskickningen på annan ort än den

där beskickningen själv är belägen.

Artikel 13

1. Beskickningschef anses ha till­

trätt sin befattning i den motta­

gande staten, när han överlämnat

sina kreditivbrev eller när han läm­

nat underrättelse om sin ankomst

och bestyrkt avskrift av hans kredi­

tivbrev överlämnats till den motta­

gande statens utrikesministerium

eller, om så överenskommits, till

annat ministerium, allt enligt gäl-

3 Bihang till riksdagens protokoll 1066. 1 samt. Nr US

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

the practice prevailing in the receiv-

ing State which shall be applied in

a uniform manner.

2. The order of presentation of

credentials or of a true copv thereof

will be determined by the date and

time of the arrival of the head of the

mission.

Article 14

1. Heads of mission are divided

into three classes, namely:

(a) that of ambassadörs or nun-

cios accredited to Heads of State,

and other heads of mission of equiv-

alent rank;

(b) that of envoys, ministers and

internuncios accredited to Heads of

State;

(c) that of chargés cTaffaires ac­

credited to Ministers for Foreign Af-

fairs.

2. Except as concerns precedence

and etiquette, there shall be no dif-

ferentiation between heads of mis­

sion by reason of their class.

Artide 15

The class to which the heads of

their missions are to be assigned

shall be agreed between States.

Artide 16

1. Heads of mission shall take pre­

cedence in their respective classes

in the order of the date and time of

laking up their functions in accord-

ance with Article 13.

2. Aiterations in the credentials of

a head of mission not involving any

change of class shall not affect his

precedence.

3. This article is without prejudice

to any practice accepted by the re-

ceiving State regarding the pre­

cedence of the representative of the

the Holy See.

Artide 17

The precedence of the members of

the diplomatic staff of the mission

pratique en vigueur dans l’Etat ac-

créditaire, qui doit étre appliquée

d’une maniére nniforme.

2. L’ordre de présentation des

lettres de créance ou d’une copie fi-

gurée de ees lettres est déterminé par

la date et l’heure d’arrivée du chef

de la mission.

Artide 14

1. Ees chefs de mission sont ré-

partis en trois classes, å savoir :

ö) celle des ambassadeurs ou

nonces accrédités auprés des chefs

d’Etat et des autres chefs de mis­

sion ayant un rang équivalent ;

b) celle des envoyés, ministres ou

internonces accrédités auprés des

chefs d’Etat ;

c) celle des chargés d’affaires ac­

crédités auprés des Ministres des Af-

faires étrangéres.

2. Sauf en ce qui touche la pré-

séance et 1’étiquette, aucune diffé-

rence n’est faite entre les chefs de

mission en raison de leur classe.

Artide 15

Les Etats conviennent de la classe

å laquelle doivent appartenir les

chefs de leurs missions.

Artide 16

1. Les chefs de mission prennent

rang dans chaque classe suivant la

date et l’heure å laquelle ils ont as-

sumé leurs fonetions conformément

å 1’article 13.

2. Les modifications apportées

aux lettres de créance d’un chef de

mission qui n’impliquent pas de

changements de classe n’affectent

pas son rang de préséance.

3. Le présent article n’affecte pas

les usages qui sont ou seraient ac-

ceptés par 1’Etat accréditaire en ce

qui concerne la préséance du repré-

sentant du Saint-Siége.

Artide 17

L’ordre de préséance des membres

du personnel diplomatique de la

35

lande tillvägagångssätt i den motta­

gande staten, vilket skall tillämpas

enhetligt.

2. Ordningsföljden för överläm­

nande av kreditivbrev eller bestyrkt

avskrift därav bestämmes av dag

och klockslag för beskickningsche-

fens ankomst.

Artikel 14

1. Beskickningschefer indelas i

följande tre klasser:

a) ambassadörer och nuntier, ac­

krediterade hos statsöverhuvudet,

samt andra beskickningschefer med

motsvarande rang;

b) envoyéer, ministrar och inter-

nuntier, ackrediterade hos statsöver­

huvudet; samt

c) chargés d’affaires, ackreditera­

de hos utrikesministern.

2. Utom i vad gäller rangordning

och etikett får åtskillnad icke göras

mellan beskickningschefer av olika

klasser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 15

Staterna skola överenskomma om

den klass, till vilken deras beskick­

ningschefer skola höra.

Artikel 16

1. Beskickningschefs rang inom

den klass han tillhör beror av dag

och klockslag för tillträdet av be­

fattningen enligt artikel 13.

2. Ändringar i beskickningschefs

kreditivbrev, vilka ej innebära klass­

ändring, påverka icke hans rang.

3. Denna artikel inverkar icke på

rådande praxis i den mottagande

staten beträffande den rang, som

tillkommer Heliga Stolens företrä­

dare.

Artikel 17

Beskickningschefen skall under­

rätta utrikesministeriet eller, om så

36

Kungl. Maj ds proposition nr H8 år 1966

shall be notified by the head of the

mission to the Ministry för Foreign

Affairs or such other ministry as

mav be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in

each State for the reception of heads

of mission shall be uniform in re-

spect of each class.

Artide 19

1. If the post of head of the mis­

sion is vacant, or if the head of the

mission is unable to perform his

funetions, a chargé d’affaires ad in­

terim shall act provisionally as head

of the mission. The name of the

chargé d’affaires ad interim shall be

notified, either by the head of the

mission or, in case he is unable to do

so, by the Ministry for Foreign Af­

fairs of the sending State to the Min­

istry for Foreign Affairs of the re-

ceiving State or such other ministry

as may be agreed.

2. In cases where no meinber of

the diplomatic staff of the mission

is present in the receiving State, a

member of the administrative and

technical staff may, with the con-

sent of the receiving State, be desig-

nated by the sending State to be in

chargé of the current administrative

affairs of the mission.

Artide 20

The mission and its head shall

have the right to use the flag and

emblem of the sending State on the

premises of the mission, ineluding

the residence of the head of the

mission, and on his means of trans­

port.

Article 21

1. The receiving State sliall either

facilitate the acquisition on its ter-

ritory, in accordance with its laws,

by the sending State of premises nec-

essary for its mission or assist the

mission est notifié par le chef de

mission au Ministére des Affaires

étrangéres ou å tel autre ministére

dont il aura été convenu.

Article 18

Dans chaque Etat, la procédure å

suivre pour la réception des chefs de

mission doit étre uniforme å 1’égard

de chaque classe.

Article 19

1. Si le poste de chef de la mis­

sion est vacant, ou si le chef de la

mission est empéché d’exercer ses

fonetions, un chargé d’affaires ad

interim agit å titre provisoire comme

chef de la mission. Le nom du

chargé d’affaires ad interim sera

notifié soit par le chef de la mission,

soit, au cas ou celui-ci est empéché

de le faire, par le Ministére des Af­

faires étrangéres de l’Etat accrédi-

tant, au Ministére des Affaires

étrangéres de l’Etat accréditaire ou

å tel autre ministére dont il aura été

convenu.

2. Au cas ou aucun membre du

personnel diplomatique de la mis­

sion n’est présent dans l’Etat accré­

ditaire, un membre du personnel ad-

ministratif et technique peut, avec

le consentement de l’Etat accrédi­

taire, étre désigné par l’Etat accré-

ditant pour gérer les affaires admi-

nistratives courantes de la mission.

Article 20

La mission et son chef ont le droit

de placer le drapeau et l’embléme de

l’Etat accréditant sur les locaux de

la mission, y compris la résidence

du chef de la mission, et sur les

moyens de transport de celui-ci.

Article 21

1. L’Etat accréditaire doit, soit fa-

ciliter 1’acquisition sur son terri-

toire, dans le cadre de sa législation,

par TEtat accréditant des locaux

nécessaires å sa mission, soit aider

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

37

överenskommits, annat ministerium

om rangordningen mellan medlem­

marna av beskickningens diploma­

tiska personal.

Artikel 18

I varje stat skall förfarandet vid

mottagandet av beskickningschefer

vara enhetligt för varje klass.

Artikel 19

1. Om posten som beskicknings-

chef är obesatt eller om beskick-

ningschefen är förhindrad att ut­

öva sin tjänst, skall en chargé d’af-

faires ad interim tjänstgöra som

tillförordnad beskickningschef. Om

namnet på denne chargé d’affaires

ad interim skall beskickningsche-

fen, eller, om denne är förhindrad

att göra detta, den sändande statens

utrikesministerium underrätta den

mottagande statens utrikesministe­

rium eller, om så överenskommits,

annat ministerium. 2

2. För det fall att icke någon med­

lem av beskickningens diplomatis­

ka personal befinner sig i den mot­

tagande staten, får med den motta­

gande statens samtycke medlem av

beskickningens administrativa och

tekniska personal av den sändande

staten utses att handlägga beskick­

ningens administrativa ärenden av

löpande natur.

Artikel 20

Beskickningen och dess chef sko­

la äga rätt att anbringa den sändan­

de statens flagga och vapen på be-

skickningslokal, vari inbegripes be-

skickningschefens ämbetsbostad, och

på hans fortskaffningsmedel.

Artikel 21

1. Den mottagande staten skall

underlätta för den sändande staten

att förvärva erforderliga beskick-

ningslokaler på den mottagande sta­

tens område inom ramen för denna

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

latter in obtaining accommodation in

some other way.

2. It shall also, where necessary,

assist missions in obtaining suitable

accommodation for tlieir members.

Article 22.

1. The premises of the mission

shall be inviolable. The agents of the

receiving State maj2 * * * *

7 not enter them,

except with the consent of the head

of the mission.

2. The receiving State is under a

special duty to take all appropriate

steps to protect the premises of the

mission against anv intrusion or

damage and to prevent any disturb-

ance of the peace of the mission or

impairment of its dignitj7.

3. The premises of the mission,

their furnishings and other property

thereon and the means of transport

of the mission shall be immune from

search, requisition, attachment or

execution.

Artide 23

1. The sending State and the head

of the mission shall be exempt from

all national, regional or municipal

dues and taxes in respect of the prem­

ises of the mission, whether owned

or leased, other than such as repre-

sent payment for specific services

rendered.

2. The exemption from taxation

referred to in this Article shall not

apply to such dues and taxes payable

under the law of the receiving State

by persons contracting with the

sending State or the head of the mis­

sion.

Artide 24

The archives and documents of the

mission shall be inviolable åt any

time and wherever they majr be.

l’Etat accréditant å se procurer des

locaux d’une autre maniére.

2. Il doit également, s’il en est be-

soin, aider les missions å obtenir des

logements convenables pour leurs

membres.

Artide 22

1. Les locaux de la mission sont

inviolables. Il n’est pas permis aux

agents de l’Etat accréditaire d’y pé-

nétrer, sauf avec le consentement du

chef de la mission.

2. L’Etat accréditaire a l’obliga-

tion spéciale de prendre toutes me-

sures appropriées afin d’empécher

que les locaux de la mission ne

soient envahis ou endommagés, la

paix de la mission troublée ou sa

dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur

ameublement et les autres objets

qui s’y trouvent, ainsi que les

moyens de transport de la mission,

ne peuvent faire l’objet d’aucune

perquisition, réquisition, saisie ou

mesure d’exécution.

Artide 23

1. L’Etat accréditant et le chef de

la mission sont exempts de tous im-

pöts et taxes nationaux, régionaux

ou communaux, au titre des locaux

de la mission dont ils sont proprié-

taires ou locataires, pourvu qu’il ne

s’agisse pas d’impöts ou taxes percus

en rémunération de services parti-

culiers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans

le présent article ne s’applique pas

å ees impöts et taxes lorsque, d’aprés

la législation de l’Etat accréditaire,

ils sont å la charge de la personne

qui traite avec l’Etat accréditant ou

avec le chef de la mission.

Artide 24

Les archives et documents de la

mission sont inviolables å tout mo­

ment et en quelque lieu qu’ils se

trouvent.

39

stats lagstiftning eller bistå den sän­

dande staten med att anskaffa loka­

ler på annat sätt.

2. Den skall även vid behov bistå

beskickning med att anskaffa lämp­

liga bostäder åt beskickningsmed-

lemmarna.

Kungl. Maj.ts proposition nr li8 år 1966

Artikel 22

1. Beskickningslokal skall vara

okränkbar. Företrädare för den mot­

tagande staten äger icke bereda sig

tillträde dit utan beskickningsche-

fens medgivande.

2. Det åligger den mottagande sta­

ten att vidtaga alla lämpliga åtgär­

der för att skydda beskickningslokal

mot varje form av intrång eller ska­

degörelse och för att hindra att be­

skickningens frid störes eller dess

värdighet kränkes.

3. Beskickningslokal, dess inred­

ning jämte övrig egendom som fin­

nes där liksom beskickningens fort-

skaffningsmedel får ej bli föremål

för husrannsakan, rekvisition, be­

slag eller exekutiva åtgärder.

Artikel 23

1. Med avseende på beskicknings-

lokalerna, vare sig dessa innehas

med äganderätt eller äro förhyrda,

skola den sändande staten och be-

skickningschefen vara befriade från

alla statliga, regionala och kommu­

nala skatter och avgifter med un­

dantag för sådana, som utgöra er­

sättning för lämnade särskilda tjän­

ster.

2. Skattebefrielse som avses i den­

na artikel gäller ej sådana skatter

och avgifter som enligt den motta­

gande statens lag skola erläggas

av den som ingår avtal med den

sändande staten eller beskicknings-

chefen.

Artikel 2\

Beskicknings arkiv och handling­

ar skola alltid vara okränkbara, var

de än finnas.

40

Kungl. Maj ds proposition nr H8 år 1966

Article 25

The receiving State shall accord

full facilities för the performanee of

the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations

concerning zones entry into which is

prohibited or regulated for reasons

of national security, the receiving

State shall ensure to all members of

the mission freedom of movement

and travel in its territorv.

Article 27

1. The receiving State shall permit

and protect free communication on

the part of the mission for all official

purposes. In communicating with the

Government and the other missions

and consulates of the sending State,

wherever situated, the mission may

employ all appropriate means, in-

cluding diplomatic couriers and mes-

sages in code or cipher. However, the

mission may inställ and use a wire-

less transmitter only with the con-

sent of the receiving State.

2. The official correspondence of

the mission shall be inviolable. Of­

ficial correspondence means all cor­

respondence relating to the mission

and its functions.

3. The diplomatic bag shall not

be opened or detained.

4. The packages constituting the

diplomatic bag must bear visible ex­

ternal marks of their character and

may contain only diplomatic docu-

ments or artides intended for offi­

cial use.

5. The diplomatic courier, who

shall be provided with an official

document indicating his status and

the number of packages constituting

the diplomatic bag, shall be protected

hy the receiving State in the per-

formance of his functions. He shall

Article 25

L’Etat accréditaire accorde toutes

facilités pour l’accomplissement des

fonctions de la mission.

Artide 26

Sous réserve de ses lois et régle-

ments relatifs aux zones dont 1’accés

est interdit ou réglementé pour des

raisons de sécurité nationale, l’Etat

accréditaire assure å tous les mem-

bres de la mission la liberté de dé-

placement et de circulation sur son

territoire.

Article 27

1. L’Etat accréditaire permet et

protége la libre communication de

la mission pour toutes fins offi­

cielles. En communiquant avec le

gouvernement ainsi qu’avec les

autres missions et consulats de

1’Etat accréditant, ou qu’ils se trou-

vent, la mission peut employer tous

les moyens de communication ap-

propriés, y compris les courriers

diplomatiques et les messages en

code ou en chiffre. Toutefois, la

mission ne peut inställer et uliliser

un poste émetteur de radio qu’avec

1’assentiment de 1’Etat accréditaire.

2. La correspondance officielle de

la mission est inviolable. L’expres-

sion «correspondance officielle»

s’entend de toute la correspondance

relative å la mission et å ses fonc­

tions.

3. La valise diplomatique ne doit

étre ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant Ia valise

diplomatique doivent porter des

marques extérieures visibles de leur

caractére et ne peuvent contenir que

des documents diplomatiques ou des

objets å usage officiel.

5. Le courrier diplomatique, qui

doit étre porteur d’un document of­

ficiel attestant sa qualité et préci-

sant le nombre de colis constituant

la valise diplomatique, est, dans

1’exercice de ses fonctions, protégé

par l’Etat accréditaire. Il jouit de

41

Artikel 25

Den mottagande staten skall på

allt sätt underlätta fullgörandet av

beskicknings uppgifter.

Artikel 26

Om annat ej följer av lag eller

annan författning rörande områden,

till vilka tillträde av hänsyn till sta­

tens säkerhet är förbjudet eller un­

derkastat inskränkningar, skall den

mottagande staten tillförsäkra alla

beskickningsmedlemmar frihet att

resa och röra sig på statens område.

Artikel 27

1. Den mottagande staten skall

medge och värna fria kommuni­

kationer för beskickning i vad gäl­

ler dess officiella verksamhet. För

att sätta sig i förbindelse med den

sändande statens regering samt med

dess övriga beskickningar och kon­

sulat, var de än äro belägna, äger

beskickning bruka alla lämpliga

kommunikationsmedel, inbegripet

diplomatiska kurirer samt kod- och

chiffermeddelanden. Beskickning

äger dock endast med den mottagan­

de statens samtycke uppsätta och

använda radiosändare.

2. Beskicknings officiella korres­

pondens skall vara okränkbar. Med

uttrycket »officiell korrespondens»

förstås all korrespondens som äger

samband med beskickningen och

dess åligganden.

3.

Diplomatisk kurirförsändelse

får icke öppnas eller kvarhållas.

4. Kolli som utgör diplomatisk

kurirförsändelse skall vara försett

med synliga, yttre märken angivan­

de dess natur, och får innehålla en­

dast diplomatiska handlingar eller

föremål, avsedda för tjänstebruk.

5. Diplomatisk kurir, som skall

vara försedd med officiell handling,

vari hans ställning intygas och an­

talet kolli i kurirförsändelsen an­

ges, står vid fullgörandet av sitt

uppdrag under den mottagande sta­

tens beskydd. Han skall åtnjuta

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 1^8 år 1966

enjoy personal inviolability and

shall not be liable to anv form of ar-

rest or detention.

6. The sending State or the mis­

sion may designate diplomatic cour-

iers ad hoc. In such cases the

provisions of paragraph 5 of this

Artide shall also apply, except that

the immunities therein mentioned

shall cease to apply when such a

courier has delivered to the con-

signee the diplomatic bag in his

charge.

7. A diplomatic bag may be en-

trusted to the captain of a commer-

cial aircraft scheduled to land åt an

authorized port of entry. He shall be

provided with an official document

indicating the number of packages

constituting the bag but he shall not

be considered to be a diplomatic

courier. The mission may send one of

its members to take possession of the

diplomatic bag directly and freely

from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and cliarges levied by the

mission in the course of its official

duties shall be exempt from all dues

and taxes.

Artide 29

The person of a diplomatic agent

shall be inviolable. He shall not be

liable to any form of arrest or deten­

tion. The receiving State shall treat

him with due respect and shall take

all appropriate steps to prevent any

attack on his person, freedom or

dignity.

Artide 30

1. The private residence of a diplo­

matic agent shall enjoy the same in­

violability and protection as the pre-

mises of the mission.

rinviolabilité de sa personne et ne

peut étre soumis å aucune forme

d’arrestation ou de détention.

6. L’Etat accréditant, ou la mis­

sion, peut nommer des courriers di-

plomatiques ad hoc. Dans ce cas, les

dispositions du paragraphe 5 du

présent article seront également ap-

plicables, sous réserve que les immu-

nités qui y sont mentionnées cesse-

ront de s’appliquer des que le cour-

rier aura remis au destinataire la

valise diplomatique dont il a la

charge.

7. La valise diplomatique peut

étre confiée au commandant d’un

aéronef commercial qui doit atterrir

å un point d’entrée autorisé. Ce com­

mandant doit étre porteur d’un do­

cument officiel indiquant le nombre

de colis constituant la valise, mais

il n’est pas considéré comme un

courrier diplomatique. La mission

peut envoyer un de ses membres

prendre, directement et librement,

possession de la valise diplomatique

des mains du commandant de l’aéro-

nef.

Artide 28

Les droits et redevances percus

par la mission pour des actes offi-

ciels sont exempts de tous impöts et

taxes.

Artide 29

La personne de l’agent diploma­

tique est inviolable. Il ne peut étre

soumis å aucune forme d’arresta-

tion ou de détention. L’Etat accré-

ditaire le traite avec le respect qui

lui est du, et prend toutes mesures

appropriées pour empécher toute at-

teinte å sa personne, sa liberté et sa

dignité.

Artide 30

1. La demeure privée de l’agent

diplomatique jouit de la méme in-

violabilité et de la méme protection

que les locaux de la mission.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

43

okränkbarhet till sin person och får

icke underkastas någon form av an­

hållande eller annat frihetsberövan­

de.

6. Den sändande staten

eller dess

beskickning äger utse diplomatisk

kurir ad hoc. Även i sådant fall gälla

bestämmelserna i mom. 5 i denna ar­

tikel med den inskränkningen, att

däri angiven immunitet skall upp­

höra i och med att kuriren överläm­

nat den honom anförtrodda kurirför-

sändelsen till mottagaren.

7. Kurirförsändelse får anförtros

befälhavare på kommersiellt luftfar­

tyg, som avses skola landa på eu för

inresa tillåten flygplats. Denne skall

vara försedd med officiell handling,

vari antalet kolli i kurirförsändelsen

anges. Han anses dock icke som dip­

lomatisk kurir. Beskickning äger

sända en av sina medlemmar för att

direkt och obehindrat övertaga ku­

rirförsändelsen från luftfartygets be­

fälhavare.

Artikel 28

Avgifter som uppbäras av beskick­

ning för tjänsteåtgärder skola vara

fritagna från skatter och andra på­

lagor.

Artikel 29

Diplomatisk företrädare skall åt­

njuta okränkbarhet till sin person.

Han får icke underkastas någon

form av anhållande eller annat fri­

hetsberövande. Den mottagande

staten skall visa honom tillbörlig

aktning och vidta alla lämpliga åt­

gärder för att förhindra angrepp mot

lians person, frihet och värdighet.

Artikel 30

1. Diplomatisk företrädares pri­

vatbostad skall åtnjuta samma

okränkbarhet och samma skydd som

beskickningslokal.

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

2. His papers, correspondence and,

except as provided in paragraph 3 of

Article 31, his property, shall like-

wise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy

immunity from the criminal juris-

diction of the receiving State. He

shall also enjoy immunity from its

civil and administrative jurisdiction,

except in the case of:

(a) a real action relating to pri­

vate immovable property situated in

the territory of the receiving State,

unless he holds it on behalf of the

sending State för the purposes of

mission;

(b) an action relating to succes­

sion in which the diplomatic agent is

involved as executor, administratör,

heir or legatee as a private person

and not on behalf of the sending

State;

(c) an action relating to any pro­

fessional or commercial activity exer­

cised by the diplomatic agent in the

receiving State outside his official

functions.

2. A diplomatic agent is not obliged

to give evidence as a witness.

3. No measures of execution may

be taken in respect of a diplomatic

agent except in the cases coming un­

der sub-paragraphs (a), (b) and

(c) of paragraph 1 of this Article,

and provided that the measures con-

cerned can be taken without in-

fringing the inviolability of his per­

son or of his residence.

4. The immunity of a diplomatic

agent from the jurisdiction of the

receiving State does not exempt him

from the jurisdiction of the sending

State.

Artide 32

1. The immunity from jurisdiction

of diplomatic agents and of persons

2. Ses documents, sa correspon-

dance et, sous réserve du paragraphe

3 de 1’article 31, ses biens jouissent

également de l’inviolabilité.

Artide 31

1. L’agent diplomatique jouit de

1’immunité de la juridiction pénale

de l’Etat accréditaire. Il jouit égale­

ment de 1’immunité de sa juridic­

tion civile et administrative, sauf

s’il s’agit :

a) d’une action reelle concernant

un immeuble privé situé sur le ter-

ritoire de l’Etat accréditaire, ä

moms que l’agent diplomatique ne

le posséde pour le compte de 1’Etat

accréditant aux fins de la mission ;

b) d’une action concernant une

succession, dans laquelle l’agent di­

plomatique figure comme exécuteur

testamentaire, administrateur, héri-

tier ou légataire, å titre privé et non

pas au nom de 1’Etat accréditant ;

c) d’une action concernant une

activité professionnelle ou commer-

ciale, quelle qu’elle soit, exercée par

1’agent diplomatique dans l’Etat ac­

créditaire en dehors de ses fonctions

officielles.

2. L’agent diplomatique n’est pas

obligé de donner son témoignage.

3. Aucune mesure d’exécution ne

peut étre prise å l’égard de l’agent

diplomatique, sauf dans les cas pré-

vus aux alinéas a), b) et c) du pa­

ragraphe 1 du présent article, et

pourvu que 1’exécution puisse se

faire sans qu’il soit porté atteinte å

1’inviolabilité de sa personne ou de

sa demeure.

4. L’immunité de juridiction d’un

agent diplomatique dans l’Etat ac­

créditaire ne saurait exempter cet

agent de la juridiction de l’Etat ac­

créditant.

Artide 32

1. L’Etat accréditant peut renon-

cer å 1’immunité de juridiction des

45

2. Hans handlingar, korrespon­

dens och, om annat ej följer av ar­

tikel 31 mom. 3, hans egendom sko­

la likaledes åtnjuta okränkbarhet.

Artikel 31

1. Diplomatisk företrädare skall

åtnjuta immunitet i den mottagan­

de staten i vad avser utövandet av

dess domsrätt i straffrättsligt hän­

seende. Han skall åtnjuta sådan im­

munitet även i vad avser utövandet

av dess domsrätt i tvistemål och ad­

ministrativa mål, utom då saken rör

a)

talan angående privat fast

egendom, belägen på den mottagan­

de statens område, om den icke inne­

has av honom på den sändande sta­

tens vägnar för beskickningsända-

mål,

b) talan angående kvarlåtenskap

med avseende på vilken den diploma­

tiske företrädaren uppträder som

testamentsexekutör, boutrednings­

man, arvinge eller legatarie i egen­

skap av privatperson och ej på den

sändande statens vägnar, eller

c) talan angående yrkes- eller af­

färsverksamhet, utövad av den di­

plomatiske företrädaren i den mot­

tagande staten vid sidan av hans

tjänst.

2. Diplomatisk företrädare är ej

skyldig att avlägga vittnesmål.

3. Exekutiva åtgärder få icke vid­

tas med avseende på diplomatisk

företrädare utom när fråga är om

fall som anges under a), b) och c)

i mom. 1 i denna artikel och åtgär­

derna kunna vidtas utan att in­

kräkta på den okränkbarhet som

hans person och bostad åtnjuta.

4. Diplomatisk företrädares im­

munitet i vad avser utövandet av

den mottagande statens domsrätt

undantar honom icke från den sän­

dande statens domsrätt.

Artikel 32

1. Den sändande staten äger häva

den immunitet i vad avser lagfö-

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

enjoying immunity under Article 37

mav be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by

a diplomatic agent or by a person

enjoying immunity from jurisdic-

tion under Article 37 shall preclude

him from invoking immunity from

jurisdiction in respect of any coun-

ter-claim directly connected with the

principal claim.

4. Waiver of immunity from juris­

diction in respect of civil or admin­

istrative proceedings shall not be

held to imply waiver of immunity in

respect of the execution of the judg-

ment, for which a separate waiver

shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of par-

agraph 3 of this Article, a diplo­

matic agent shall with respect to ser­

vices rendered for the sending State

be exempt from social security pro­

visions which may be in force in the

receiving State.

2. The exemption provided for in

paragrapli 1 of this Article shall also

apply to private servants wTho are in

the sole employ of a diplomatic agent,

on condition:

(a) that they are not nationals of

or permanently resident in the re­

ceiving State; and

(b) that they are covered by the

social security provisions which may

be in force in the sending State or

a third State.

3. A diplomatic agent who employs

persons to whom the exemption pro­

vided for in paragrapli 2 of this Ar­

tide does not apply shall observe the

obligations which the social security

provisions of the receiving State im-

pose upon employers.

agents diplomatiques et des per-

sonnes qui bénéficient de l’immuni-

té en vertu de 1’article 37.

2. La renonciation doit toujours

étre expresse.

3. Si un agent diplomatique ou

une personne bénéficiant de l’immu-

nité de juridiction en vertu de 1’ar­

ticle 37 engage une procédure, il

n’est plus recevable å invoquer l’im-

munité de juridiction å l’égard de

toute demande reconventionnelle

directement liée å la demande prin-

cipale.

4. La renonciation å 1’immunité

de juridiction pour une action civile

ou administrative n’est pas censée

impliquer la renonciation å 1’immu-

nité quant aux mesures d’exécution

du jugement, pour lesquelles une re­

nonciation distincte est nécessaire.

Article 33

1. Sous réserve des dispositions

du paragraphe 3 du présent article,

l’agent diplomatique est, pour ce qui

est des services rendus å l’Etat ac-

créditant, exempté des dispositions

de sécurité sociale qui peuvent étre

en vigueur dans l’Etat accréditaire.

2. L’exemption prévue au para­

graphe 1 du présent article s’ap-

plique également aux domestiques

privés qui sont au service exclusif

de 1’agent diplomatique, å condition

a) qu’ils ne soient pas ressortis-

sants de 1’Etat accréditaire ou n’y

aient pas leur résidence perma-

nente ; et

b) qu’ils soient soumis aux dispo­

sitions de sécurité sociale qui peu­

vent étre en vigueur dans 1’Etat ac-

créditant ou dans un Etat tiers.

3. L’agent diplomatique qui a å

son service des personnes auxquelles

1’exemption prévue au paragraphe 2

du présent article ne s’applique pas

doit observer les obligations que les

dispositions de sécurité sociale de

l’Etat accréditaire imposent å l’em-

ployeur.

47

ring, som tillkommer diplomatisk

företrädare samt den som åtnjuter

immunitet enligt artikel 37.

2. Hävande skall alltid vara ut­

tryckligt.

3. Om diplomatisk företrädare el­

ler den som enligt artikel 37 åtnjuter

immunitet mot lagföring inleder

rättsligt förfarande, äger han icke

åberopa immuniteten i vad avser gen-

käromål, som står i direkt samband

med huvudkäromålet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

4. Hävande av immunitet i vad

avser lagföring i tvistemål eller ad­

ministrativa mål skall icke anses

innebära hävande av immuniteten i

vad avser verkställighet av domen,

för vilket särskilt hävande fordras.

Artikel 33

1. Om annat ej följer av bestäm­

melserna i mom. 3 i denna artikel

skall diplomatisk företrädare i vad

avser hans tjänst hos den sändande

staten ej vara underkastad de be­

stämmelser om socialförsäkring,

som kunna gälla i den mottagande

staten.

2. Den i mom. 1 i denna artikel

föreskrivna befrielsen gäller även

privattjänare, som uteslutande är an­

ställd hos diplomatisk företrädare,

under förutsättning

a) att han icke är medborgare el­

ler stadigvarande bosatt i den mot­

tagande staten, och

b) att han omfattas av gällande

bestämmelser om socialförsäkring i

den sändande staten eller i tredje

stat.

3. Diplomatisk företrädare som i

sin tjänst har person, på vilken den

i mom. 2 i denna artikel föreskrivna

befrielsen icke äger tillämpning,

skall iakttaga de skyldigheter, vilka

åligga arbetsgivare enligt den mot­

tagande statens bestämmelser om so­

cialförsäkring.

48

Kungl. Maj.ts proposition nr /48 år 1966

4. The exemption provided för in

paragraphs 1 and 2 of this Article

shall not preclude voluntary partici-

pation in the social security system

of the receiving State provided that

such participation is permitted by

that State.

5. The provisions of this Article

shall not affect bilateral or multi­

lateral agreements concerning social

security concluded previously and

shall not prevent the conclusion of

such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt

from all dues and taxes, personal or

real, national, regional or municipal,

except:

(a) indirect taxes of a kind which

are normally incorporated in the

price of goods or services;

(b) dues and taxes on private im-

movable property situated in the ter-

ritory of the receiving State, unless

he holds it on behalf of the sending

State for the purposes of the mis­

sion;

(c) estate, succession or inherit-

ance duties levied by the receiving

State, subject to the provisions of

paragraph 4 of Article 39;

(d) dues and taxes on private in-

come having its source in the receiv­

ing State and Capital taxes on invest-

ments made in commercial under-

takings in the receiving State;

(e) charges levied for specific ser­

vices rendered;

(f) registration, court or record

fees, mortgage dues and stamp duty,

with respect to immovable property,

subject to the provisions of Article

23.

4. L’exemption prévue aux para-

graphes 1 et 2 du present article

n’exclut pas la participation volon-

taire au régime de sécurité sociale

de l’Etat accréditaire pour autant

qu’elle est admise par cet Etat.

5. Les dispositions du present ar­

ticle n’affectent pas les accords bila-

téraux ou multilatéraux relatifs å la

sécurité spciale qui ont été conclus

antérieurement et elles n’empéchent

pas la conclusion ultérieure de tels

accords.

Article 34

L’agent diplomatique est exempt

de tous impöts et taxes, personnels

ou réels, nationaux, régionaux ou

communaux, å 1’exception :

a) des impöts indirects d’une na-

ture telle qu’ils sont normalement

incorporés dans le prix des mar-

chandises ou des services ;

b) des impöts et taxes sur les

biens immeubles privés situés sur le

territoire de l’Etat accréditaire, å

moins que l’agent diplomatique ne

les posséde pour le compte de l’Etat

accréditant, aux fins de la mission ;

c) des droits de succession percus

par l’Etat accréditaire, sous réserve

des dispositions du paragraphe 4 de

l’article 39 ;

d) des impöts et taxes sur les re-

venus privés qui ont leur source

dans 1’Etat accréditaire et des im­

pöts sur le Capital prélevés sur les

investissements effectués dans des

entreprises commerciales situées

dans l’Etat accréditaire ;

e) des impöts et taxes percus en

rémunération de services particu-

liers rendus ;

f) des droits d’enregistrement, de

greffe, d’hypothéque et de timbre en

ce qui concerne les biens immobi-

liers, sous réserve des dispositions

de 1’article 23.

49

4. Den i mom. 1 och 2 i denna ar­

tikel föreskrivna befrielsen utesluter

icke frivillig anslutning till den mot­

tagande statens socialförsäkrings­

system, om sådan anslutning medges

av denna stat.

5. Bestämmelserna i denna artikel

beröra icke tidigare ingångna bilate­

rala eller multilaterala överenskom­

melser om socialförsäkring och hind­

ra ej heller framtida avslutande av

sådana överenskommelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 34

Diplomatisk företrädare skall va­

ra befriad från alla statliga, regio­

nala eller kommunala skatter och

pålagor, vare sig de avse person el­

ler egendom, med undantag för

a) sådana indirekta skatter, som

vanligen äro inräknade i varornas

eller tjänsternas pris,

b) skatter och andra pålagor på

privat fast egendom, belägen på den

mottagande statens område, såvida

den icke innehas av den diploma­

tiske företrädaren på den sändande

statens vägnar för beskickningsän-

damål,

c) arvs- och kvarlåtenskapsskat-

ter, vilka uttagas av den mottagan­

de staten, om annat ej följer av be­

stämmelserna i artikel 39 mom. 4,

d) skatter och andra pålagor på

privata inkomster från källa i den

mottagande staten samt förmögen­

hetsskatt på investeringar i affärs­

företag i den mottagande staten,

e) skatter och avgifter, vilka upp­

bäras såsom ersättning för lämna­

de särskilda tjänster, samt

f) stämpel- och lösenavgifter som

uttagas i ärenden rörande fast egen­

dom, om annat ej följer av bestäm­

melserna i artikel 23.

4 llihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. .Yr US

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Article 35

The receiving State shall exempt

diplomatic agents from all personal

services, from all public service of

any kind whatsoever, and from mil-

itary obligations such as those con-

nected with requisitioning, militär

contributions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall, in ac-

cordance with such laws and regula-

tions as it may adopt, permit entry

of and grant exemption from all

customs duties, taxes, and related

charges other than charges for stor­

age, cartage and similar services, on:

(a) artides for the official use of

the mission;

(b) artides för the personal use of

a diplomatic agent or members of

his family forming part of his house-

hold, including artides intended for

his establishment.

2. The personal baggage of a diplo­

matic agent shall be exempt from in-

spection, unless there are serious

grounds for presuming that it con-

tains artides not covered by the ex-

emptions mentioned in paragraph 1

of this Article, or artides the import

or export of which is prohibited by

the law or controlled by the quaran-

tine regulations of the receiving

State. Such inspection shall be con-

ducted only in the presence of the

diplomatic agent or of his authorized

representative.

Article 37

1. The members of the family of

a diplomatic agent forming part of

his household shall, if they are not

nationals of the receiving State, en-

joy the privileges and immunities

specified in Artides 29 to 36.

Article 35

L’Etat accréditaire doit exempter

les agents diplomatiques de toute

prestation personnelle, de tout ser­

vice public de quelque nature qu’il

soit et des charges militaires telles

que les réquisitions, contributions

et logements militaires.

Article 36

1. Suivant les dispositions législa-

tives et réglementaires qu’il peut

adopter, l’Etat accréditaire accorde

1’entrée et 1’exemption de droits de

douane, taxes et autres redevances

connexes autres que frais d’entre-

posage, de transport et frais affé-

rents å des services analogues sur :

a) les objets destinés å l’usage of-

ficiel de la mission ;

b) les objets destinés å l’usage

personnel de l’agent diplomatique

ou des membres de sa famille qui

font partie de son ménage, y com-

pris les effets destinés å son instal­

lation.

2. L’agent diplomatique est exemp-

té de 1’inspection de son bagage

personnel, å moms qu’il n’existe des

motifs sérieux de croire qu’il con-

tient des objets ne bénéficiant pas

des exemptions mentionnées au pa-

ragraphe 1 du présent article, ou

des objets dont l’importation ou l’ex-

portation est interdite par la législa-

tion ou soumise aux réglements de

quarantaine de l’Etat accréditaire.

En pareil cas, 1’inspection ne doit se

faire qu’en présence de l’agent di­

plomatique ou de son représentant

autorisé.

Article 37

1. Les membres de la famille de

Tagent diplomatique qui font partie

de son ménage bénéficient des pri-

viléges et immunités mentionnés

dans les artides 29 å 36, pourvu

qu’ils ne soient pas ressortissants de

1’Etat accréditaire.

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

51

Artikel 35

Den mottagande staten skall fri-

ta diplomatisk företrädare från all

personlig prestationsskyldighet, från

allmän tjänsteplikt av varje slag

samt från militära förpliktelser så­

som rekvisitioner, pålagor och in­

kvarteringar.

Artikel 36

1. Den mottagande staten skall i

överensstämmelse med de lagar och

andra författningar, som den kan

anta, meddela införseltillstånd och

medge befrielse från andra tullar, av­

gifter och liknande pålagor än så­

dana som uttagas för magasinering,

transporter och likartade tjänster,

beträffande

a) föremål avsedda för beskick­

nings officiella bruk, samt

b) föremål avsedda för diploma­

tisk företrädares eller medlems av

hans familj, vilken tillhör hans hus­

håll, personliga bruk, däri inbegripet

föremål avsedda för hans installe­

rande.

2. Diplomatisk företrädare är fri­

tagen från visitation av sitt person­

liga resgods såvida icke välgrundad

anledning finnes till antagande att

det innehåller föremål, som icke

omfattas av de i mom. 1 i denna ar­

tikel nämnda befrielserna, eller fö­

remål, som icke få införas eller ut­

föras enligt den mottagande statens

lag eller äro underkastade denna

stats karantänsföreskrifter. Sådan

visitation får företagas endast i när­

varo av den diplomatiske företräda­

ren eller behörigt ombud för honom.

Artikel 37

1. Medlem av diplomatisk företrä­

dares familj, vilken tillhör hans

hushåll, skall åtnjuta i artiklarna

29—36 angivna privilegier och im­

munitet under förutsättning att han

ej är medborgare i den mottagande

staten.

52

Kungl. Maj.ts proposition nr 74S år 1906

2. Members of the administrative

and technical staff of the mission,

together with members of their fami-

lies forming part of their respective

households, shall, if they are not na­

tionals of or permanently resident in

the receiving State, enjoy the privi-

leges and immunities specified in

Artides 29 to 35, except tliat the

immunity from civil and administra­

tive jurisdiction of the receiving

State specified in paragraph 1 of Ar­

tide 31 shall not extend to acts per­

formed outside the course of their

duties. They shall also enjoy the pri-

vileges specified in Artide 36, para­

graph 1, in respect of artides im­

ported åt the time of first installa­

tion.

3. Members of the service staff of

the mission who are not nationals of

or permanently resident in the re­

ceiving State shall enjoy immunity

in respect of acts performed in the

course of their duties, exeinption

from dues and taxes on the emolu-

ments they receive by reason of their

employment and the exemption con-

tained in Artide 33.

4. Private servants of members of

the mission shall, if they are not na­

tionals of or permanently resident

in the receiving State, be exempt

from dues and taxes on the emolu-

ments they receive by reason of their

employment. In other respects, they

may enjoy privileges and immuni­

ties only to the extent admitted by

the receiving State. However, the re­

ceiving State must exercise its juris­

diction over tliose persons in such a

manner as not to interfere unduly

with the performance of the func-

tions of the mission.

Article 38

1. Except insofar as additional

privileges and immunities may be

2. Les membres du personnel ad-

ministratif et technique de la mis­

sion, ainsi que les membres de leurs

familles qui font partie de leurs

ménages respectifs, bénéficient,

pourvu qu’ils ne soient pas ressor-

tissants de l’Etat accréditaire ou n’y

aient pas leur résidence permanente,

des privileges et immunités men-

tionnés dans les artides 29 å 35,

sauf que 1’immunité de la juridic-

tion civile et administrative de l’Etat

accréditaire mentionnée au para-

graphe 1 de 1’article 31 ne s’applique

pas aux actes accomplis en dehors

de 1’exercice de leurs fonctions. Ils

bénéficient aussi des privileges men-

tionnés au paragraphe 1 de 1’article

36 pour ce qui est des objets impor-

tés lors de leur preiniöre installa­

tion.

3. Les membres du personnel de

service de la mission qui ne sont pas

ressortissants de l’Etat accréditaire

ou n’y ont pas leur résidence per­

manente bénéficient de l’immunité

pour les actes accomplis dans 1’exer-

cice de leurs fonctions, et de l’exemp-

tion des impöts et taxes sur les sa-

laires qu’ils recoivent du fait de

leurs services, ainsi que de l’exemp-

tion prévue å l’article 33.

4. Les domestiques privés des

membres de la mission qui ne sont

pas ressortissants de l’Etat accrédi­

taire ou n’y ont pas leur résidence

permanente sont exemptés des im­

pöts et taxes sur les salaires qu’ils

recoivent du fait de leurs services.

A tous autres égards, ils ne bénéfi­

cient des priviléges et immunités

que dans la mesure admise par l’Etat

accréditaire. Toutefois, l’Etat accré­

ditaire doit exercer sa juridiction

sur ees personnes de fa^on å ne pas

entraver d’une maniére excessive

1’accomplissement des fonctions de

la mission.

Artide 38

1. A moms que des priviléges et

immunités supplémentaires n’aient

53

2. Medlem av beskickningens ad­

ministrativa och tekniska personal

jämte de av hans familjemedlem­

mar som tillhöra hans hushåll sko­

la, om de icke äro medborgare el­

ler stadigvarande bosatta i den mot­

tagande staten, åtnjuta i artik­

larna 29—35 angivna privilegier och

immunitet; dock skall den i artikel

31 mom. 1 angivna immuniteten i

vad avser den mottagande statens

domsrätt i tvistemål och administra­

tiva mål icke omfatta åtgärder vid­

tagna utom tjänsten. De skola även

åtnjuta i artikel 36 mom. 1 angivna

privilegier beträffande föremål, som

införas vid tiden för deras första in­

stallerande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

3. Medlem av beskicknings tjäns­

tepersonal, som icke är medborgare

eller stadigvarande bosatt i den mot­

tagande staten, skall åtnjuta immu­

nitet med avseende på åtgärder, som

vidtas under utövandet av hans

tjänst, befrielse från skatter och

andra pålagor på den lön, som utgår

på grund av anställningsförhållan­

det, samt sådan befrielse som avses

i artikel 33.

4. Beskickningsmedlems privat­

tjänare, som icke är medborgare el­

ler stadigvarande bosatt i den mot­

tagande staten, skall vara befriad

från skatter och andra pålagor på

den lön, som utgår på grund av an­

ställningsförhållandet. I övriga av­

seenden få privilegier och immuni­

tet åtnjutas endast i den utsträck­

ning den mottagande staten medger.

Den mottagande staten skall emel­

lertid utöva sin domsrätt över så­

dan person på sådant sätt, att full­

görandet av beskickningens uppgif­

ter ej onödigtvis hindras.

Artikel 88

1. Såvida icke den mottagande

staten beviljat mera omfattande pri-

54

Kungl. Maj ds proposition nr 1A8 år 1966

granted by the receiving State, a

diplomatic agent who is a national

of or permanent^ resident in that

State shall enjoy only immunity

from jurisdiction, and inviolability,

in respect of official acts performed

in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of

the mission and private servants who

are nationals of or permanently

resident in the receiving State shall

enjoy privileges and immunities

only to the extent admitted by the

receiving State. However, the receiv­

ing State must exercise its jurisdic­

tion over those persons in such a

manner as not to interfere unduly

with the performance of the func­

tions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privi­

leges and immunities shall enjoy

them from the moment he enters the

territory of the receiving State on

proceeding to take up his post or, if

already in its territory, from the

moment when his appointment is

notified to the Ministry for Foreign

Affairs or such other ministry as

may be agreed.

2. When the functions of a person

enjoying privileges and immunities

have come to an end, such privileges

and immunities shall normally cease

åt the moment when he leaves the

country, or on expiry of a reasonable

period in which to do so, but shall

subsist until that time, even in case

of armed conflict. However, with re­

spect to acts performed by such a

person in the exercise of his func­

tions as a member of the mission,

immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a mem­

ber of the mission, the members of

his family shall continue to enjoy

the privileges and immunities to

été accordés par l’Etat accréditaire,

I’agent diplomatique qui a la natio-

nalité de l’Etat accréditaire ou y a

sa résidence permanente ne bénéfi-

cie de l’immunité de juridiction et

de l’inviolabilité que pour les actes

officiels accomplis dans 1’exercice

de ses fonctions.

2. Les autres membres du per­

sonal de la mission et les domes-

tiques privés qui sont ressortis-

sants de 1’Etat accréditaire ou qui y

ont leur résidence permanente ne

bénéficient des privileges et immu-

nités que dans la mesure ou cet Stat

les leur reconnait. Toutefois, l’Etat

accréditaire doit exercer sa juridic­

tion sur ees personnes de facon å ne

pas entraver d’une maniére exces-

sive 1’accomplissement des fonctions

de la mission.

Article 39

1. Toute personne ayant droit aux

privileges et immunités en bénéficie

dös qu’elle pénétre sur le territoire

de l’Etat accréditaire pour gagner

son poste ou, si elle se trouve déjå

sur ce territoire, dés que sa nomi-

nation a été notifiée ou Ministére

des Affaires étrangéres ou ä tel autre

ministére dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d’une per­

sonne bénéficiant des privileges et

immunités prennent fin, ees privi­

leges et immunités cessent normale-

ment au moment ou cette personne

quitte le pays, ou å 1’expiration d’un

délai raisonnable qui lui aura été

accordé å cette fin, mais ils sub-

sistent jusqu’å ce moment, méme en

cas de conflit armé. Toutefois, l’im-

inunité subsiste en ce qui concerne

les actes accomplis par cette per­

sonne dans 1’exercice de ses fonc­

tions comine membre de la mission.

3. En cas de décés d’un membre

de la mission, les membres de sa fa-

mille continuent de jouir des privi­

leges et immunités dont ils bénéfi-

55

vilegier och immunitet skall diplo­

matisk företrädare, som är medbor­

gare eller stadigvarande bosatt i den

mottagande staten, åtnjuta immu­

nitet mot lagföring samt okränkbar-

het endast med avseende på officiel­

la åtgärder, som vidtas under ut­

övandet av hans tjänst.

2. Annan medlem av beskick-

ningspersonalen och privattjänare,

som är medborgare eller stadigva­

rande bosatt i den mottagande sta­

ten, skall åtnjuta privilegier och

immunitet endast i den utsträck­

ning denna stat medger. Den mot­

tagande staten skall emellertid ut­

öva sin domsrätt över sådan person

på sådant sätt, att fullgörandet av

beskickningens uppgifter ej onödigt­

vis hindras.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 39

1. Den som är berättigad till pri­

vilegier och immunitet skall åtnjuta

dem från den tidpunkt, då han an­

kommer till den mottagande statens

område för att tillträda sin befatt­

ning, eller, om han redan befinner

sig på detta område, från den tid­

punkt, då hans utnämning medde­

las utrikesministeriet eller, om så

överenskommits, annat ministerium.

2. När den som är berättigad till

privilegier och immunitet har avslu­

tat sin tjänstgöring, skola privile­

gierna och immuniteten som regel

upphöra att gälla vid den tidpunkt,

då han lämnar landet, eller vid ut­

löpandet av en skälig frist härför

men skola fortvara till denna tid­

punkt även i händelse av väpnad

konflikt. I vad gäller åtgärder som

sådan person vidtagit under utövan­

det av sin tjänst som beskicknings-

medlem, skall immuniteten dock

bestå i fortsättningen.

3. För det fall att beskicknings-

medlem avlider, skola hans familje­

medlemmar fortfara att åtnjuta de

privilegier och den immunitet, som

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

which ihey are entitled until the ex-

piry of a reasonable period in which

to leave the country.

4. In the event of the death of a

member of the mission not a na­

tional of or permanently resident in

the receiving State or a member of

his family forming part of his

household, the receiving State shall

permit the withdrawal of the mov-

able property of the deceased, with

the exception of any property ac-

quired in the country the export of

which was prohibited åt the time of

his death. Estate, succession and in-

heritance duties shall not be levied

on movable property the presence of

which in the receiving State was due

solely to the presence there of the

deceased as a member of the mission

or as a member of the family of a

member of the mission.

Article 40

1. It' a diplomatic agent passes

through or is in the territory of a

third State, which has granted him

a passport visa if such visa was nec-

essary, while proceeding to take up

or to return to his post, or when

returning to his own country, the

third State shall accord him invio-

lability and such other immunities

as may be required to ensure his

transit or return. The same shall

apply in the case of any members of

his family enjoying privileges or im­

munities who are accompanying the

diplomatic agent, or travelling sepa-

rately to join him or to return to

their country.

2. In circumstances similar to

those specified in paragraph 1 of

this Article, third States shall not

hinder the passage of members of

the administrative and technical or

service staff of a mission, and of

members of their families, through

their territories.

3. Third States shall accord to

cient, jusqu’å 1’expiration d'un dé-

lai raisonnable leur permettant de

quitter le territoire de l’Etat accré-

ditaire.

4. En cas de décés d’un membre

de la mission qui n’est pas ressortis-

sant de l’Etat accréditaire ou n’y a

pas sa résidence permanente ou

d’un membre de sa famille qui fait

partie de son ménage, l’Etat accré­

ditaire permet le retrait des biens

meubles du défunt, å l’exception de

ceux qui auront été acquis dans le

pavs et qui font l’objet d’une prohi-

bition d’exportation au moment de

son décés. Il ne sera pas prélevé de

droits de succession sur les biens

meubles dont la présence dans l’Etat

accréditaire était due uniquement å

la présence dans cet Etat du défunt

en tant que membre de la mission

ou membre de la famille d’un mem­

bre de la mission.

Artide 40

1. Si l’agent diplomatique traverse

le territoire ou se trouve sur le ter­

ritoire d’un Etat tiers, qui lui a ac-

cordé un visa de passeport au cas

ou ce visa est requis, pour aller as-

sumer ses fonctions ou rejoindre

son poste, ou pour rentrer dans son

pays, l’Etat tiers lui accordera l’in-

violabilité et toutes autres immu-

nités nécessaires pour permettre son

passage ou son retour. Il fera de

méme pour les membres de sa fa­

mille bénéficiant des privileges et

immunités qui accompagnent l’agent

diplomatique ou qui voyagent sépa-

rément pour le rejoindre ou pour

rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires

å celles qui sont prévues au para-

graphe 1 du présent article, les Etats

tiers ne doivent pas entraver le pas­

sage sur leur territoire des membres

du personnel administratif et tech-

nique ou de service de la mission et

des membres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent å la

Kungl. Maj.is proposition nr 148 ur 1966

57

tillkommer dem, intill utlöpandet av

en skälig tidrymd under vilken de

kunna lämna landet.

4. För det fall att beskicknings-

medlem, som icke är medborgare el­

ler stadigvarande bosatt i den mot­

tagande staten, avlider eller om den

avlidne är medlem av sådan persons

familj och tillhör hans hushåll, skall

den mottagande staten medge, att

den avlidnes lösa egendom bortföres

med undantag för egendom, som för­

värvats i landet och icke fick utfö­

ras vid tidpunkten för dödsfallet.

Arvs- och kvarlåtenskapsskatter få

ej påföras lös egendom, som finnes i

den mottagande staten uteslutande

till följd av att den avlidne vistades

där i egenskap av beskickningsmed-

lem eller som medlem av beskick-

ningsmedlems familj.

Artikel 40

1. Om diplomatisk företrädare i

avsikt att tillträda eller återuppta­

ga sin befattning eller på väg till

hemlandet färdas genom eller befin­

ner sig på område, tillhörigt tredje

stat, som beviljat honom visering,

när sådan kräves, skall denna stat

tillerkänna honom sådan okränk-

harhet och immunitet, som ford­

ras för att trygga hans genomresa

eller återfärd. Detsamma skall gäl­

la medlem av diplomatisk företrä­

dares familj, som åtnjuter privile­

gier och immunitet och vilken åtföl­

jer honom eller reser för sig för att

sedermera förena sig med honom el­

ler för att återvända till sitt hem­

land.

2. Under omständigheter motsva­

rande dem som anges i mom. 1 i den­

na artikel äger tredje stat icke hind­

ra medlem av beskickningens admi­

nistrativa eller tekniska personal

eller dess tjänstepersonal eller hans

familjemedlemmar att färdas genom

staten.

3. Tredje stat skall tillerkänna of-

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 196G

official correspondence and other

official Communications in transit,

including messages in code or

cipher, the same freedom and pro-

tection as is accorded by the receiv-

ing State. They shall accord to diplo-

matic couriers, who have been

granted a passport visa if such visa

was necessary, and diplomatic bags

in transit the same inviolability and

protection as the receiving State is

bound to accord.

4. The obligations of third States

under paragraphs 1, 2 and 3 of this

Article shall also apply to the per­

sons mentioned respectively in those

paragraphs, and to official Commu­

nications and diplomatic bags, whose

presence in the territory of the third

State is due to for ce majeure.

Article 41

1. Without prejudice to their

privileges and immunities, it is the

duty of all persons enjoying such

privileges and immunities to respect

the lawTs and regulations of the

receiving State. They also have a

duty not to interfere in the internal

affairs of that State.

2. All official business with the

receiving State entrusted to the

mission by the sending State shall

be conducted with or through the

Ministry for Foreign Affairs of the

receiving State or such other minis­

try as may be agreed.

3. The premises of the mission

must not be used in any manner in-

compatible with the functions of the

mission as laid down in the present

Convention or by other rules of

general international law or by any

special agreements in force between

the sending and the receiving State.

correspondance et aux autres Com­

munications officielles en transit, y

compris les messages en code ou en

chiffre, la méme liberté et protec­

tion que 1’Etat accréditaire. Ils ac-

cordent aux courriers diplomatiques,

auxquels un visa de passeport a été

accordé si ce visa était requis, et aux

valises diplomatiques eu transit la

méme inviolabilité et la méme pro­

tection que l’Etat accréditaire est

tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers

en vertu des paragraphes 1, 2 et 3

du présent article s’appliquent éga-

lement aux personnes respective-

ment mentionnées dans ees para­

graphes, ainsi qu’aux Communica­

tions officielles et aux valises diplo­

matiques lorsque leur présence sur

le territoire de l’Etat tiers est due ä

la force majeure.

Article 41

1. Sans préjudice de leurs privi-

léges et immunités, toutes les per­

sonnes qui bénéficient de ees privi-

léges et immunités ont le devoir de

respeeter les lois et réglements de

l’Etat accréditaire. Elles ont égale-

ment le devoir de ne pas s’immiscer

dans les affaires intérieures de cet

Etat.

2. Toutes les affaires officielles

traitées avec l’Etat accréditaire, con-

fiées å la mission par l’Etat accré-

ditant, doivent étre traitées avec le

Ministére des Affaires étrangéres de

1’Etat accréditaire ou par son inter-

médiaire, ou avec tel autre ministére

dont il aura été convenu.

3. Les locaux de la mission ne se-

ront pas utilisés d’une maniére in-

compatible avec les fonetions de la

mission telles qu’elles sont énoncées

dans la présente Convention, ou

dans d’autres régles du droit inter­

national général, ou dans les ac-

cords partieuliers en vigueur entre

1’Etat accréditant et 1’Etat accrédi­

taire.

59

ficiell korrespondens jämte andra

officiella kommunikationer, kod-

och chiffermeddelanden däri inbe­

gripna, vilka vidarebefordras genom

denna stat, samma friheter och

skydd som den mottagande staten.

Den skall tillerkänna diplomatisk

kurir, som beviljats visering, om så­

dan kräves, samt diplomatisk kurir-

försändelse under vidarebefordran

samma okränkbarhet och beskydd

som den mottagande staten är skyl­

dig erbjuda.

4. Tredje stats förpliktelser enligt

mom. 1, 2 och 3 i denna artikel gäl­

la i dessa moment omnämnda per­

soner samt officiella kommunika­

tioner och diplomatiska kurirför-

sändelser jämväl om dessas närva­

ro på statens område förestavas av

force majeure.

Kungl. Maj:ts proposition nr lk8 år 1966

Artikel 41

1. Det åligger alla som åtnjuta

privilegier och immunitet att iakt­

taga den mottagande statens lagar

och författningar, om detta icke in­

kräktar på deras privilegier och im­

munitet. Det är även deras plikt att

icke blanda sig i denna stats inre

angelägenheter.

2. Alla officiella mellanhavanden

med den mottagande staten, vilka

ha anförtrotts beskickning av den

sändande staten, skola avhandlas

med eller genom förmedling av den

mottagande statens utrikesministe­

rium eller, om så överenskommits,

annat ministerium.

3. Beskickningslokal får ej bru­

kas på ett med beskickningens verk­

samhet oförenligt sätt, sådan denna

fastställts i denna konvention eller

i andra allmänna folkrättsliga regler

eller i särskilda överenskommelser,

gällande mellan den sändande och

den mottagande staten.

60

Kungl. Mnj.ts proposition nr 148 år 1968

Article 42

A diplomatic agent shall not in

the receiving State practise för per­

sonal profit any professional or

commercial activity.

Artide 43

The function of a diplomatic

agent comes to an end, inter alia:

(a) on notification by the sending

State to the receiving State that the

function of the diplomatic agent has

come to an end;

(b) on notification by the receiv­

ing State to the sending State that,

in accordance with paragraph 2 of

Article 9, it refuses to recognize the

diplomatic agent as a member of the

mission.

Artide 44

The receiving State must, even in

case of armed conflict, grant facili-

ties in order to enable persons en-

joying privileges and immunities,

other than nationals of the receiving

State, and members of the families

of such persons irrespective of their

nationality, to leave åt the earliest

possible moment. It must, in partic-

ular, in case of need, place åt their

disposal the necessary means of

transport for themselves and their

property.

Article 45

If diplomatic relations are broken

off between two States, or if a mis­

sion is permanently or temporarily

recalled:

(a) the receiving State must, even

in case of armed conflict, respect

and protect the premises of the mis­

sion, together with its property and

archives;

(b) the sending State may entrust

the custody of the premises of the

mission, together with its property

Artide 42

L’agent diplomatique n’exercera

pas dans l’Etat accréditaire une ac-

tivité professionnelle ou commer-

ciale en vue d’un gain personnel.

Article 43

Les fonctions d’un agent diplo­

matique prennent fin notamment :

a) par la notification de 1’Etat ac-

créditant å l’Etat accréditaire que

les fonctions de l’agent diploma-

tique ont pris fin ;

b) par la notification de l’Etat ac­

créditaire å l’Etat accréditant que,

conformément au paragraphe 2 de

1’article 9, cet Etat refuse de recon-

naitre l’agent diplomatique comme

membre de la mission.

Article 44

L’Etat accréditaire doit, méine eu

cas de conflit armé, accorder des fa-

cilités pour permettre aux personnes

bénéficiant des privileges et immu-

nités, autres que les ressortissants

de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux

membres de la famille de ees per­

sonnes, quelle que soit leur natio-

nalité, de quitter son territoire dans

les meilleurs délais. Il doit en parti-

culier, si besoin est, mettre å leur

disposition les moyens de transport

nécessaires pour eux-mémes et pour

leurs biens.

Article 45

En cas de rupture des relations

diplomatiques entre deux Etats, ou

si une mission est rappelée défini-

tivement ou temporairement :

a) 1’Etat accréditaire est tenu,

méme en cas de conflit armé, de

respeeter et de protéger les locaux

de la mission, ainsi que ses biens et

ses archives ;

b) 1’Etat accréditant peut confier

la garde des locaux de la mission,

avec les biens qui s’v trouvent, ainsi

61

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 42

Diplomatisk företrädare äger ej

för egen vinning utöva yrkes- eller

affärsverksamhet i den mottagande

staten.

Artikel 43

Diplomatisk företrädares tjänst­

göring upphör bl. a. som följd av

a) den sändande statens tillkän­

nagivande för den mottagande sta­

ten att den diplomatiske företräda­

rens tjänstgöring har upphört,

b) den mottagande statens till­

kännagivande för den sändande sta­

ten att den enligt artikel 9 mom. 2

vägrar att erkänna den diplomatis­

ke företrädaren såsom beskicknings-

medlem.

Artikel 44

Även i händelse av väpnad kon­

flikt skall den mottagande staten

bereda möjlighet för den som åtnju­

ter privilegier och immunitet och

vilken icke är medborgare i den

mottagande staten, liksom medlem

av hans familj, oavsett dennes med­

borgarskap, att vid första lägliga till­

fälle lämna landet. Särskilt gäller

att den vid behov till deras förfo­

gande skall ställa för dem själva

och deras egendom nödvändiga

fortskaffningsmedel.

Artikel 45

Om de diplomatiska förbindelser­

na mellan två stater avbrytas el­

ler om beskickning återkallas slut­

giltigt eller tills vidare

a) åligger det den mottagande

staten, även i händelse av väpnad

konflikt, att respektera och skydda

beskickningslokalerna jämte därtill

hörande egendom och arkiv,

b) äger den sändande staten an­

förtro vården av beskickningsloka­

lerna jämte därtill hörande egendom

62

Kungl. Maj:ts proposition nr lk8 år 1966

and archives, to a third State accept­

able to the receiving State;

(c) the sending State may entrust

the protection of its interests and

those of its nationals to a third State

acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the

prior consent of a receiving State,

and åt the request of a third State

not represented in the receiving

State, undertake the temporary pro­

tection of the interests of the third

State and of its nationals.

Artide 47

1. In the application of the pro­

visions of the present Convention,

the receiving State shall not discrim-

inate as between States.

2. However, discrimination shall

not be regarded as taking place:

(a) where the receiving State ap-

plies any of the provisions of the

present Convention restrictively be-

cause of a restrictive application of

that provision to its mission in the

sending State;

(b) where by custom or agree-

ment States extend to each other

more favourable treatment than is

required by the provisions of the

present Convention.

Artide 48

The present Convention shall be

open for signature by all States

Members of the United Nations or

of any of the specialized agencies or

Parties to the Statute of the Interna­

tional Court of Justice, and by any

other State invited by the General

Assembly of the United Nations to

become a Party to the Convention,

as follows: until 31 October 1961 åt

the Federal Ministry for Foreign

Affairs of Austria and subsequently,

que les archives, å un Etat tiers ac­

ceptable pour l’Etat accréditaire ;

c) l’Etat accréditant peut confier

la protection de ses intéréts et de

ceux de ses ressortissants ä un Etat

tiers acceptable pour l’Etat accrédi­

taire.

Artide 46

Avec le cousentement préalable de

l’Etat accréditaire, et sur demande

d’un Etat tiers non représenté dans

cet Etat, l’Etat accréditant peut as-

sumer la protection temporaire des

intéréts de l’Etat tiers et de ses res­

sortissants.

Artide kl

1. En appliquant les dispositions

de la présente Convention, 1’Etat ac­

créditaire ne fera pas de discrimi­

nation entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas consi-

dérés comme discriminatoires :

a) le fait pour l’Etat accréditaire

d’appliquer restrictivement l’une des

dispositions de la présente Conven­

tion parce qu’elle est ainsi appliquée

ä sa mission dans l’Etat accrédi­

tant ;

b) le fait pour des Etats de se

faire mutuellement bénéficier, par

coutume ou par voie d’accord, d’un

traitement plus favorable que ne le

requiérent les dispositions de la pré­

sente Convention.

Artide 48

La présente Convention sera

ouverte å la signature de tous les

Etats Membres de l’Organisation des

Nations Unies ou d’une institution

spécialisée, ainsi que de tout Etat

partie au Statut de la Cour Interna­

tionale de Justice et de tout autre

Etat invité par 1’Assemblée générale

de 1’Organisation des Nations Unies

å devenir partie å la Convention, de

la maniére suivante : jusqu’au 31

octobre 1961, au Ministére fédéral

63

och arkiv åt tredje stat, som god­

tas av den mottagande staten,

c) äger den sändande staten an­

förtro tillvaratagandet av sina in­

tressen och skyddet av sina medbor­

gare åt tredje stat, som godtages av

den mottagande staten.

Artikel 46

Med den mottagande statens dess­

förinnan inhämtade medgivande må

den sändande staten på begäran av

tredje stat, som ej är företrädd i

den mottagande staten, åtaga sig att

tills vidare tillvarataga den tredje

statens intressen och skyddet av

dess medborgare.

Artikel 47

1. Vid tillämpningen av bestäm­

melserna i denna konvention äger

den mottagande staten ej göra åt­

skillnad i sin behandling av stater­

na.

2. Diskriminering skall dock ej an­

ses föreligga

a) om den mottagande staten till-

lämpar någon av bestämmelserna i

denna konvention restriktivt som

följd av restriktiv tillämpning av

bestämmelsen på dess beskickning i

den sändande staten, eller

b) om på grund av sedvana eller

överenskommelse stater tillerkänna

varandra gynnsammare behandling

än som kräves enligt bestämmelser­

na i denna konvention.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 48

Denna konvention skall på sätt

nedan sägs hållas öppen för under­

tecknande av alla stater, som äro

medlemmar av Förenta Nationerna

eller något av dess fackorgan eller

äro anslutna till stadgan för den in­

ternationella domstolen, ävensom av

varje annan stat, som av Förenta

Nationernas generalförsamling in­

bjudits att ansluta sig till konven­

tionen: till den 31 oktober 1961 hos

Österrikes federala utrikesministe-

64

Kungl. Maj ds proposition nr 148 år 1966

until 31 March 1962, åt the United

Nations Headquarters in New York.

Article 49

The present Convention is subject

to ratification. The instruments of

ratification shall be deposited with

the Secretary-General of the United

Nations.

Article 50

The present Convention shall re-

main open för accession by any State

belonging to any of the four cate-

gories mentioned in Article 48. The

instruments of accession shall be

deposited with the Secretary-General

of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall

enter into force on the thirtieth day

following the date of deposit of the

twenty-second instrument of ratifi­

cation or accession with the Secre­

tary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or ac-

ceding to the Convention after the

deposit of the twenty-second instru­

ment of ratification or accession, the

Convention shall enter into force on

the thirtieth day after deposit by

such State of its instrument of rati­

fication or accession.

Article 52

The Secretary-General of the Unit­

ed Nations shall inform all States

belonging to any of the four cate-

gories mentioned in Article 48:

(a) of signatures to the present

Convention and of the deposit of in­

struments of ratification or acces­

sion, in accordance with Artides 48,

49 and 50;

(b) oi the date on which the pres­

ent Convention will enter into force,

in accordance with Article 51.

des Affaires étrangéres d’Autriche

et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962,

au Siége de 1’Organisation des Na­

tions Unies å New York.

Article 49

La présente Convention sera rati-

fiée. Les instruments de ratification

seront déposés auprés du Secrétaire

général de l’Organisation des Na­

tions Unies.

Article 50

La présente Convention restera

ouverte å 1’adhésion de tout Etat

appartenant å l’une des quatre caté-

gories mentionnées å 1’article 48.

Les instruments d’adhésion seront

déposés auprés du Secrétaire géné­

ral de ^Organisation des Nations

Unies.

Article 51

1. La présente Convention entrera

en vigueur le trentiéme jour qui

suivra la date du dépot auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies du vingt-deuxiéme

instrument de ratification ou d’ad-

hésion.

2. Pour chacun des Etats qui ra-

tifieront la Convention ou y adhére-

ront aprés le dépot du vingt-

deuxiéme instrument de ratification

ou d’adhésion, la Convention entre­

ra en vigueur le trentiéme jour aprés

le dépot par cet Etat de son instru­

ment de ratification ou d’adhésion.

Article 52

Le Secrétaire général de 1’Organi-

sation des Nations Unies notifiera

å tous les Etats appartenant å l’une

des quatre catégories mentionnées ä

1’article 48 :

a) les signatures apposées å la

présente Convention et le dépot des

instruments de ratification ou d’ad-

hésion, conformément aux artides

48, 49 et 50 ;

b) la date å laquelle la présente

Convention entrera en vigueur, con­

formément å 1’article 51.

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 dr 1966

65

rium och därefter till den 31 mars

1962 i Förenta Nationernas högkvar­

ter i New York.

Artikel 49

Denna konvention skall ratifice­

ras. Ratifikationsinstrument skall

deponeras hos Förenta Nationernas

generalsekreterare.

Artikel 50

Denna konvention skall hållas öp­

pen för anslutning av stat som till­

hör någon av de fyra i artikel 48

nämnda grupperna. Anslutningsin­

strument skall deponeras hos För­

enta Nationernas generalsekreterare.

Artikel 51

1. Denna konvention träder i kraft

på trettionde dagen efter dagen för

deponeringen av det tjugoandra ra­

tifikations- eller anslutningsinstru­

mentet hos Förenta Nationernas ge­

neralsekreterare .

2. I förhållande till stat, som rati­

ficerar konventionen eller ansluter

sig till densamma sedan det tjugo­

andra ratifikations- eller anslut­

ningsinstrumentet deponerats, skall

konventionen träda i kraft på den

trettionde dagen efter depositionen

av denna stats ratifikations- eller

anslutningsinstrument.

Artikel 52

Förenta Nationernas generalsekre­

terare skall underrätta alla stater,

som tillhöra någon av de i artikel

48 nämnda fyra grupperna,

a) om undertecknanden av denna

konvention samt om deponeringar

av ratifikations- eller anslutningsin­

strument i överensstämmelse med

artiklarna 48, 49 och 50 samt

b) om dagen för denna konven­

tions ikraftträdande enligt artikel

51.

5 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr US

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Article 53

The original of the present Con-

vention, of which the Chinese, Eng-

lish, French, Russian and Spanish

texts are equally authentic, shall be

deposited with the Secretary-General

of the United Nations, who shall

send certified copies thereof to all

States belonging to any of the four

categories mentioned in Article 48.

In witness whereof the undersign-

ed Plenipotentiaries, being duly au-

thorized thereto by their respective

Governments, have signed the pres­

ent Convention.

Done åt Vienna, this eighteenth

day of April one thousand nine

hundred and sixty-one.

Artide 53

L’original de la présente Conven­

tion, dont les textes anglais, chinois,

espagnol, fran^ais et russe font éga-

lement foi, sera déposé auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies, qui en fera tenir

copie certifiée conforme å tous les

Etats appartenant å l’une des quatre

catégories mentionnées å 1’article 48.

En foi de quoi les plénipotentiaires

soussignés, dument autorisés par

leurs gouvernements respectifs, ont

signé la présente Convention.

Fait a Vienne, le dix-huit avril mil

neuf cent soixante et un.

67

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Artikel 53

Huvudskriften till denna konven­

tion, vars engelska, franska, kine­

siska, ryska och spanska texter äga

lika vitsord, skall deponeras hos

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare, som skall överlämna bestyrkta

avskrifter därav till alla stater, som

tillhöra någon av de i artikel 48

nämnda fyra grupperna.

Till bekräftelse härav ha under­

tecknade befullmäktigade, av sina

regeringar därtill vederbörligen be­

myndigade, undertecknat denna

konvention.

Som skedde i Wien den 18 april

1961.

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Optional protocol concerning acquisition

of nationalitv

The States Parties to the present

Protocol and to the Vienna Conven-

tion on Diplomatic Relations, herein-

after referred to as “the Conven-

tion”, adopted by the United Nations

Conference held åt Vienna from 2

March to 14 April 1961,

Expressing their wish to establish

rules between them concerning ac­

quisition of nationality by the mem-

bers of their diplomatic missions

and of the families forming part of

the household of those members,

Have agreed as follows:

Artide l

For the purpose of the present

Protocol, the expression “members

of the mission” shall have the mean-

ing assigned to it in Article 1, sub-

paragraph (b), of the Convention,

namely “the head of the mission and

the members of the staff of the mis­

sion”.

Article II

Members of the mission not being

nationals of the receiving State, and

members of their families forming

part of their household, shall not,

solely by the operation of the law of

the receiving State, acquire the na­

tionality of that State.

Protocole de signature facultative

concernant 1’acquisition de la nationalité

Ees Etats parties au present Pro­

tocole et å la Convention de Vienne

sur les relations diplomatiques, ci-

aprés dénommé « la Convention »,

qui a été adoptée par la Conférence

des Nations Unies tenue å Vienne du

2 mars au 14 avril 1961,

Exprimant leur désir d’établir

entre eux des normes relatives å

1’acquisition de la nationalité par

les membres de leurs missions di­

plomatiques et les membres des fa-

milles de ceux-ci qui font partie de

leur ménage,

Sont convenus des dispositions

suivantes :

Article premier

Aux fins du présent Protocole,

1’expression «membres de la mis­

sion » a le sens qui lui est donné

dans 1’alinéa b) de 1’article premier

de la Convention, c’est-å-dire qu’elle

s’entend « du chef de la mission et

des membres du personnel de la

mission ».

Article II

Les membres de la mission qui

n’ont pas la nationalité de l’Etat ac-

créditaire et les membres de leur

famille qui font partie de leur

ménage n’acquiérent pas la natio­

nalité de cet Etat par le seul effet de

sa législation.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

69

Bilaga 3

(Översättning)

Fakultativt protokoll om förvärv

av medborgarskap

De stater som äro anslutna till

detta protokoll och till Wienkon-

ventionen om diplomatiska förbin­

delser, här nedan åberopad såsom

»konventionen», antagen av Fören­

ta Nationernas i Wien den 2 mars—

den 14 april 1961 avhållna konfe­

rens,

vilka uttrycka sin önskan att

sinsemellan fastställa regler rörande

medborgarskapsförvärv för medlem­

marna av deras diplomatiska be­

skickningar och för dem av deras

familjemedlemmar som tillhöra de­

ras hushåll,

ha överenskommit om följande.

Artikel I

För detta protokolls syften skall

uttrycket »beskickningsmedlem» ha

den innebörd som det givits i ar­

tikel 1 punkten b) i konventionen,

nämligen »beskickningschefen och

medlem av beskickningspersonalen».

Artikel II

Beskickningsmedlem som icke är

medborgare i den mottagande sta­

ten liksom medlem av hans familj

som tillhör hans hushåll skall icke

till följd endast av lagstiftningen i

den mottagande staten automatiskt

förvärva medborgarskap i denna

stat.

70

Kungl. Maj.ts proposition nr H8 år 1966

Article III

The present Protocol shall be open

for signature by all States which

may become Parties to the Conven-

tion, as follows: until 31 October

1961 åt the Federal Ministry for

Foreign Affairs of Austria and sub-

sequently, until 31 March 1962, åt

the United Nations Headquarters in

New York.

Artide IV

The present Protocol is subject to

ratification. The instruments of rati-

fication shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

Artide V

The present Protocol shall remain

open for accession by all States

which may become Parties to the

Convention. The instruments of ac­

cession shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

Article VI

1. The present Protocol shall enter

into force on the same day as the

Convention or on the thirtieth day

following the date of deposit of the

second instrument of ratification or

accession to the Protocol with the

Secretary-General of the United Na­

tions, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or ac-

ceding to the present Protocol after

its entry into force in accordance

with paragraph 1 of this Article, the

Protocol shall enter into force on

the thirtieth day after deposit by

such State of its instrument of rati­

fication or accession.

Artide VII

The Secretary-General of the Unit­

ed Nations shall inform all States

which may become Parties to the

Convention:

Article 111

Le présent Protocole sera ouvert

å la signature de tous les Etats qui

deviendront Parties å la Convention,

de la maniére suivante : jusqu’au 31

octobre 1961 au Ministére fédéral

des Affaires étrangéres d’Autriche,

et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962,

au Siége de 1’Organisation des Na­

tions Unies å New York.

Artide IV

Le présent Protocole sera ratifié.

Les instruments de ratification se-

ront déposés auprés du Secrétaire

général de 1’Organisation des Na­

tions Unies.

Artide V

Le présent Protocole restera ouvert

å l’adhésion de tous les Etats qui

deviendront Parties å la Convention.

Les instruments d’adhésion seront

déposés auprés du Secrétaire géné­

ral de 1’Organisation des Nations

Unies.

Artide VI

1. Le présent Protocole entrera eu

vigueur le méme jour que la Con­

vention ou, si cette seconde date est

plus éloignée, le trentiéme jour sui-

vant la date de dépöt du second in­

strument de ratification du Proto­

cole ou d’adhésion å ce Protocole

auprés du Secrétaire général de l’Or-

ganisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera

le présent Protocole ou y adhérera

aprés son entrée en vigueur confor-

mément au paragraphe 1 du présent

article, le Protocole entrera en vi­

gueur le trentiéme jour aprés le dé-

pot par cet Etat de son instrument

de ratification ou d’adhésion.

Artide VII

Le Secrétaire général de 1’Organi-

sation des Nations Unies notifiera å

tous les Etats qui peuvent devenir

Parties å la Convention :

71

Kungl. Maj.ts proposition nr li8 år 1966

Artikel III

Detta protokoll skall hållas öp­

pet för undertecknande av alla sta­

ter som äga tillträda konventionen

enligt följande: till den 31 oktober

1961 hos Österrikes federala utri­

kesministerium och därefter till den

31 mars 1962 i Förenta Nationernas

högkvarter i New York.

Artikel IV

Detta protokoll skall ratificeras.

Ratifikationsinstrument skall depo­

neras hos Förenta Nationernas ge­

neral sekreterare.

Artikel V

Detta protokoll skall hållas öppet

för anslutning av stat som må till­

träda konventionen. Anslutningsin­

strument skall deponeras hos För­

enta Nationernas generalsekreterare.

Artikel VI

1. Detta protokoll träder i kraft

samma dag som konventionen eller

på den trettionde dagen efter dagen

för depositionen av det andra ratifi­

kations- eller anslutningsinstrumen­

tet, avseende detta protokoll, hos

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare, vilkendera dagen som infaller

senare.

2. I förhållande till stat som rati­

ficerar eller ansluter sig till detta

protokoll efter dess ikraftträdande

enligt mom. 1 i denna artikel skall

protokollet träda i kraft på den tret­

tionde dagen efter depositionen av

denna stats ratifikations- eller an­

slutningsinstrument.

Artikel VII

Förenta Nationernas generalsekre­

terare skall underrätta alla stater

som äga tillträda konventionen

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

(a) of signatures to the present

Protocol and of the deposit of in­

struments of ratification or acces-

sion, in accordance with Articles III,

IV and V;

(b) of the date on which the pres­

ent Protocol will enter into force,

in accordance with Article VI.

Article VIII

The original of the present Pro­

tocol, of which the Chinese, English,

French, Russian and Spanish texts

are equally authentic, shall be de-

posited with the Secretary-General

of the United Nations, who shall

send certified copies thereof to all

States referred to in Article III.

In witness whereof the undersign-

ed Plenipotentiaries, being duly au-

thorized thereto by their respective

Governments, have signed the pres­

ent Protocol.

Done åt Vienna, this eighteenth

day of April one thousand nine

hundred and sixt

3

^-one.

a) les signatures apposées au pré-

sent Protocole et le dépot des in­

struments de ratification ou d’adhé-

sion, conformément aux articles III,

IV et V ;

b) la date å laquelle le présent

Protocole entrera en vigueur, con­

formément å 1’article VI.

Artide VIII

L’original du présent Protocole,

dont les textes anglais, chinois,

espagnol, francais et russe font éga-

lement foi, sera déposé auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies, qui en adressera

des copies certifiées conformes å

tous les Etats visés å l’article III.

En foi de quoi les plénipotentiaires

soussignés, dument autorisés par

leurs gouvernements respectifs, ont

signé le présent Protocole.

Fait a Vienne, le dix-huit avril

mil neuf cent soixante et un.

73

a) om undertecknanden av detta

protokoll samt om depositioner av

ratifikations- och anslutningsinstru­

ment enligt artiklarna III, IV och V,

samt

b) om dagen för detta protokolls

ikraftträdande enligt artikel VI.

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Artikel VIII

Huvudskriften till detta protokoll,

vars engelska, franska, kinesiska,

ryska och spanska texter äga lika

vitsord, skall deponeras hos Fören­

ta Nationernas generalsekreterare,

som skall överlämna bestyrkta av­

skrifter därav till alla stater som

angivas i artikel III.

Till bekräftelse härav ha under­

tecknade befullmäktigade, av sina

regeringar därtill vederbörligen be­

myndigade, undertecknat detta pro­

tokoll.

Som skedde i Wien den 18 april

1961.

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Optional protocol concerning the compul-

sory settlement of disputes

The States Parties to the present

Protocol and to the Vienna Conven-

tion on Diplomatic Relations, herein-

after referred to as “the Conven­

tion”, adopted by the United Nations

Conference held åt Vienna from 2

March to 14 April 1961,

Expressing their wish to resort in

all matters concerning them in re-

spect of any dispute arising out of

the interpretation or application of

the Convention to the compulsory

jurisdiction of the International

Court of Justice, unless some other

form of settlement has been agreed

upon by the parties within a reason-

able period,

Hane agreed as follows:

Article I

Disputes arising out of the inter­

pretation or application of the Con­

vention shall lie within the compul­

sory jurisdiction of the Internatio­

nal Court of Justice and may ac-

cordingly be brought before the

Court by an application made by any

party to the dispute being a Party

to the present Protocol.

Article 11

The parties may agree, within a

period of two months after one party

has notified its opinion to the other

that a dispute exists, to resort not

to the International Court of Justice

but to an arbitral tribunal. After the

expiry of the said period, either

party may bring the dispute before

the Court by an application.

Protocole de signature facultative

concernant le réglement obligatoire

des différends

Ees Etats parties au présent Pro­

tocole et å la Convention de Vienne

sur les relations diplomatiques, ci-

aprés dénommée « la Convention »,

qui a été adoptée par la Conférence

des Nations Unies tenue å Vienne du

2 mars au 14 avril 1961,

Exprimant leur désir de recourir,

pour ce qui les concerne, å la juri-

diction obligatoire de la Cour inter-

nationale de Justice pour la solution

de tous différends touchant 1’inter-

prétation ou Papplication de la Con­

vention, å moins qu’un autre mode

de réglement n’ait été accepté d’un

commun accord par les Parties dans

un délai raisonnable,

Sont convenus des dispositions

suivantes :

Article premier

Les différends relatifs å 1’interpré-

tation ou å Papplication de la Con­

vention relévent de la compétence

obligatoire de la Cour internationale

de Justice, qui, å ce titre, pourra

étre saisie par une requéte de toute

partie au différend qui sera elle-

méme Partie au présent Protocole.

Article II

Les parties peuvent convenir, dans

un délai de deux mois aprés notifi-

cation par une partie å 1’autre qu’il

existe å son avis un litige, d’adopter

d'un commun accord, au lieu du

recours å la Cour internationale de

Justice, une procédure devant un

tribunal d’arbitrage. Ce délai étant

écoulé, chaque partie peut, par voie

de requéte, saisir la Cour du diffé­

rend.

Kungl. Maj:ts proposition nr 118 år 1966

75

Bilaga 4

(Översättning)

Fakultativt protokoll om obligatoriskt

biläggande av tvister

De stater som äro anslutna till

detta protokoll och till Wienkonven-

tionen om diplomatiska förbindel­

ser, här nedan åberopad såsom

»konventionen», antagen av Förenta

Nationernas i Wien den 2 mars—-

den 14 april 19&1 avhållna konfe­

rens,

vilka uttrycka sin önskan att för

sin del underkasta sig den interna­

tionella domstolens obligatoriska

domsrätt i och för slitandet av varje

tvist rörande tolkningen eller till-

lämpningen av konventionen, såvi­

da icke parterna inom skälig tid ha

träffat överenskommelse om en an­

nan form för uppgörelse,

hava överenskommit om följande.

Artikel I

Tvist rörande tolkningen och till-

lämpningen av konventionen skall

falla under den internationella dom­

stolens obligatoriska domsrätt och

får i enlighet härmed anhängiggöras

vid domstolen på ansökan av part i

tvisten som själv är ansluten till det­

ta protokoll.

Artikel II

Inom en tidrymd om två månader

efter det part underrättat motpar­

ten om att enligt partens uppfatt­

ning tvist föreligger, äga parterna

överenskomma om att hänskjuta

tvisten till skiljedom i stället för till

den internationella domstolen. När

nämnda frist utlöpt äger endera par­

ten genom ansökan anhängiggöra

tvisten vid domstolen.

76

Kungl. Mnj.ts proposition nr 148 år 1966

Article III

1. Within the same period of two

months, the parties may agree to

adopt a conciliation procedure be-

fore resorting to the International

Court of Justice.

2. The conciliation commission

shall make its recommendations

within five months after its appoint-

ment. If its recommendations are

not accepted by the parties to the

dispute within two months after

they have been delivered, either par­

ty may bring the dispute before the

Court by an application.

Artide IV

States Parties to the Convention,

to the Optional Protocol concerning

Acquisition of Nationality, and to

the present Protocol may åt any

time declare they will extend the

provisions of the present Protocol to

disputes arising out of the interpre­

tation or application of the Optional

Protocol concerning Acquisition of

Nationality. Such declarations shall

be notified to the Secretary-General

of the United Nations.

Artide V

The present Protocol shall be open

for signature by all States which

may become Parties to the Conven­

tion, as follows: until 31 October

1961 åt the Federal Ministry for

Foreign Affairs of Austria and sub-

sequently, until 31 Marcli 1962, åt

the United Nations Headquarters in

New York.

Artide VI

The present Protocol is subject to

ratification. The instruments of rati-

fication shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

Artide III

1. Les parties peuvent également

convenir d’un commun accord, dans

le méme délai de deux mois, de re-

courir å une procédure de concilia­

tion avant d’en appeler å la Cour in-

ternationale de Justice.

2. La Commission de conciliation

devra formuler ses recommandations

dans les cinq mois suivant sa consti-

tution. Si celles-ci ne sont pas accep-

tées par les parties au litige dans

1’espace de deux mois apres leur

énoncé, chaque partie sera libre de

saisir la Cour du différend par voie

de requéte.

Artide IV

Les Etats parties å la Convention,

au Protocole de signature facultative

concernant 1’acquisition de la natio-

nalité et au présent Protocole peu­

vent å tout moment déclarer étendre

les dispositions du présent Protocole

aux différends résultant de l’inter-

prétation ou de 1’application du Pro­

tocole de signature facultative con­

cernant 1’acquisition de la nationa-

lité. Ces déclarations seront notifiées

au Secrétaire général de 1’Organisa-

tion des Nations Unies.

Artide V

Le présent Protocole sera ouvert ä

la signature de tous les Etats qui

deviendront Parties å la Convention,

de la maniére suivante : jusqu’au

31 octobre 1961 au Ministére fédéral

des Affaires étrangéres d’Autriche,

et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962,

au Siége de 1’Organisation des Na­

tions Unies å New York.

Artide VI

Le présent Protocole sera ratifié.

Les instruments de ratification se­

ront déposés auprés du Secrétaire

général de ^Organisation des Na­

tions Unies.

77

Kungl. Maj.ts proposition nr H8 år 1966

Artikel III

1. Inom samma tidrymd om två

månader äga parterna överenskom­

ma om att underkasta sig förlik­

ningsförfarande, innan de hänvända

sig till den internationella domsto­

len.

2. Förlikningskommissionen skall

framlägga sitt förslag inom fem må­

nader efter tillsättandet. Om för­

slaget icke antages av parterna i

tvisten inom två månader efter dess

framläggande, äger vardera parten

genom ansökan anhängiggöra tvis­

ten vid domstolen.

Artikel IV

Stat som är ansluten till kon­

ventionen, till det fakultativa pro­

tokollet angående förvärv av med­

borgarskap och till detta protokoll

äger när som helst förklara att den

utsträcker giltigheten av detta pro­

tokolls bestämmelser till att omfat­

ta tvist rörande tolkningen och till-

lämpningen av det fakultativa pro­

tokollet om förvärv av medborgar­

skap. Om sådan förklaring skall un­

derrättelse lämnas Förenta Nationer­

nas generalsekreterare.

Artikel V

Detta protokoll skall hållas öppet

för undertecknande av alla stater

som äga tillträda konventionen en­

ligt följande: till den 31 oktober

1961 hos Österrikes federala utri­

kesministerium och därefter till den

31 mars 1962 i Förenta Nationernas

högkvarter i New York.

Artikel VI

Detta protokoll skall ratificeras.

Ratifikationsinstrument skall depo­

neras hos Förenta Nationernas ge­

neralsekreterare.

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 148 år 1966

Article VII

The present Protocol shall remain

open for accession by all States

which may become Parties to the

Convention. The instruments of ac­

cession shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

Artide VIII

1. The present Protocol shall enter

into force on the same day as the

Convention or on the thirtieth day

following the date of deposit of the

second instrument of ratification or

accession to the Protocol with the

Secretary-General of the United Na­

tions, whichever day is the later.

2. For each State ratifying or ac-

ceding to the present Protocol after

its entry into force in accordance

with paragraph 1 of this Article, the

Protocol shall enter into force on

the thirtieth day after deposit by

such State of its instrument of rati­

fication or accession.

Article IX

The Secretary-General of the Unit­

ed Nations shall inform all States

which may become Parties to the

Convention:

(a) of signatures to the present

Protocol and of the deposit of in­

struments of ratification or acces­

sion, in accordance with Artides V,

VI and VII;

(b) of declarations made in ac­

cordance with Article IV of the pres­

ent Protocol;

(c) of the date on which the pres­

ent Protocol will enter into force,

in accordance with Article VIII.

Artide X

The original of the present Proto­

col, of which the Chinese, English,

French, Russian and Spanish texts

are equally authentic, shall be depos­

ited with the Secretary-General of

Artide VII

Le présent Protocole restera ouvert

å 1’adhésion de tous les Etats qui de-

viendront Parties å la Convention.

Les instruments d’adhésion seront

déposés auprés du Secrétaire géné-

ral de 1’Organisation des Nations

LTnies.

Artide VIII

1. Le present Protocole entrera en

vigueur le méme jour que la Conven­

tion ou, si cette seconde date est plus

éloignée, le trentiéme jour suivant

la date de dépot du second instru­

ment de ratification du Protocole ou

d’adhésion å ce Protocole auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera

le présent Protocole ou y adhérera

apres son entrée en vigueur confor-

mément au paragraphe 1 du présent

article, le Protocole entrera en vi­

gueur le trentiéme jour apres le de-

pot par cet Etat de son instrument

de ratification ou d’adhésion.

Article IX

Le Secrétaire général de 1’Organi-

sation des Nations Unies notifiera å

tous les Etats qui peuvent devenir

Parties å la Convention :

a) les signatures apposées au pré­

sent Protocole et le dépöt des instru­

ments de ratification ou d’adhésion,

conformément aux artides V, VI et

VII ;

b) les déclarations faites confor­

mément å 1’article IV du présent

Protocole ;

c) la date å laquelle le présent

Protocole entrera en vigueur, con­

formément å 1’article VIII.

Article X

L’original du présent Protocole,

dont les textes anglais, chinois,

espagnol, fran<jais et russe font éga-

lement foi, sera déposé auprés du

Secrétaire général de 1’Organisation

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

79

Artikel VII

Detta protokoll skall hållas öppet

för anslutning av stat som äger till­

träda konventionen. Anslutningsin­

strument skall deponeras hos För­

enta Nationernas generalsekreterare.

Artikel VIII

1. Detta protokoll träder i kraft

samma dag som konventionen eller

på den trettionde dagen efter dagen

för depositionen av det andra rati­

fikations- eller anslutningsinstru­

mentet, avseende detta protokoll, hos

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare, vilkendera dagen som infaller

senare.

2. I förhållande till stat som rati­

ficerar eller ansluter sig till detta

protokoll efter dess ikraftträdande

enligt mom. 1 skall protokollet trä­

da i kraft på den trettionde dagen

efter depositionen av denna stats ra­

tifikations- eller anslutningsinstru­

ment.

Artikel IX

Förenta Nationernas generalsekre­

terare skall underrätta alla stater,

som äga tillträda konventionen

a) om undertecknanden av detta

protokoll samt om depositioner av

ratifikations- och anslutningsinstru­

ment enligt artiklarna V, VI och VII,

b) om förklaringar avgivna enligt

artikel IV i detta protokoll, samt

c) om dagen för detta protokolls

ikraftträdande enligt artikel VIII.

Artikel X

Huvudskriften till detta protokoll,

vars engelska, franska, kinesiska,

ryska och spanska texter äga lika

vitsord, skall deponeras hos Förenta

Nationernas generalsekreterare, som

Kungl. Maj.ts proposition nr lb8 år 1966

the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article V.

In witness whereof the undersign- ed Plenipotentiaries, being duly au- thorized thereto by their respective Governments, have signed the pres­ ent Protocol.

Done åt Vienna, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes å tous les Etats visés å 1’article V.

En foi de quoi les plénipotentiai- res soussignés, dument autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait a Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

81

skall överlämna bestyrkta avskrifter

därav till alla stater som anges i ar­

tikel V.

Till bekräftelse härav ha under­

tecknade befullmäktigade, av sina

regeringar därtill vederbörligen be­

myndigade, undertecknat detta pro­

tokoll.

Som skedde i Wien den 18 april

1961.

Kungl. Maj.ts proposition nr It8 år 1966

6 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 14S

Kungl. Maj.ts proposition nr lb8 år 1966

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 12 maj 1966.

Närvarande:

f. d. justitierådet Lind, justitierådet

Y.

Söderlund,

regeringsrådet Åbjörnsson,

justitierådet Brunnberg.

Enligt lagrådet den 22 april 1966 tillhandakommet utdrag av protokoll över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 25 mars 1966, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över upprättade förslag till 1) lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier samt 2) lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 195b (nr 193).

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före­ dragits av hovrättsassessorn Eric Essén.

Lagförslagen föranledde följande lagrådets yttrande.

Förslaget till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen

Enligt den föreslagna lydelsen av första stycket är stadgandet, bortsett från diplomatiska kurirer, begränsat till att avse här i riket anställda befatt­ ningshavare. En anslutning från svensk sida till Wienkonventionen medför förpliktelse för Sverige att i vissa fall bevilja immunitet och privilegier åt främmande stats diplomater jämte deras familjer och betjäning även om vederbörande icke är anställd här i riket. Dessa fall har angivits i art. bO. Denna artikel innehåller föreskrifter om tredje stats skyldigheter, när diplo­ matisk företrädare eller medlem av dennes familj eller diplomatisk kurir färdas genom staten i eller för vederbörandes tjänst. Tredje stat jämställs med den mottagande staten

i

vad

avser skyldigheten att i

sådana

fall medge

83

den okränkbarhet och immunitet, som fordras för att trygga resan genom

tredje stat. Dessutom innehåller artikeln bestämmelser om vissa andra

medlemmar av beskickningens personal. De följdändringar som nu föreslås

i utlänningslagen bör enligt lagrådets mening utformas så att de även om­

fattar de i art. 40 avsedda fallen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Ur protokollet:

Per Bylén

Kungl. Maj.ts proposition nr H8 år 1966

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten i statsrådet på Stockholms slott den 16 september 1966.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Hermansson,

Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ny lagstiftning om immunitet och privilegier samt anför.

Den 25 mars 1966 anmälde jag fråga om godkännande av Wienkonven- tionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser och därtill hörande protokoll m. m. På min hemställan beslöt Kungl. Maj:t samma dag att lag­ rådets utlåtande skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över två inom justitiedepartementet upprättade förslag till

1) lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, 2) lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193).

Lagrådet har avgivit utlåtande över lagförslagen den 12 maj 1966. Tidigare denna dag har jag anmält fråga om godkännande av en i Washington den 18 mars 1965 dagtecknad konvention om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat och om den lagstiftning angående erkännande och verkställighet av skiljedom som föranleds av en svensk anslutning till konventionen (i det följande be­ nämnd investeringskonventionen). Konventionen i engelsk text och svensk översättning har fogats vid statsrådsprotokollet i nämnda ärende. Konven­ tionen innehåller också vissa bestämmelser om immunitet och privilegier. Den lagstiftning som föranleds av dessa bestämmelser bör nu också ge­ nomföras.

Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag för Kungl. Maj:t anmält fråga om ratifikation av en i Manila den 4 december 1965 dag­ tecknad överenskommelse om upprättande av Asiatiska utvecklingsban­ ken (i det följande kallad Manilaöverenskommelsen), jfr SU 1966:46, rskr. 1966: 140. överenskommelsen innehåller i kap. VIII vissa bestämmel­ ser om immunitet och privilegier, vilka medlemmarna i banken — dvs. till överenskommelsen anslutna stater — är skyldiga att iaktta. Kapitlets be­ stämmelser torde i engelsk text jämte svensk översättning få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 2. I samband med att Sve-

85

iige ratificerar överenskommelsen bör den lagstiftning om immunitet och

privilegier för utvecklingsbanken som föranleds av dessa bestämmelser

genomföras.

Jag hemställer att nu i dess helhet få ta upp frågan om den lagstiftning

om immunitet och privilegier som påkallas av Sveriges anslutning till de

internationella fördrag som jag har berört i det föregående.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 ur 1966

Gällande rätt

När jag den 25 mars 1966 anmälde bl. a. frågan om Sveriges anslutning

till Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser lämnade jag en redo­

görelse för gällande svensk rätt beträffande diplomatiska immuniteter och

beträffande immunitet och privilegier för internationella organisationer.

Jag vill här hänvisa till denna redogörelse.

Wienkonventionen och därav föranledda tidigare lagförslag

I fråga om det närmare innehållet i Wienkonventionen och i de till lag­

rådet tidigare remitterade lagförslag som föranletts bl. a. av denna kon­

vention vill jag hänvisa till den redogörelse jag lämnade när jag anmälde

lagförslagen den 25 mars 1966.

Lagrådet. I sitt den 12 maj 1966 avgivna utlåtande har lagrådet lämnat

förslaget till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier utan

erinran.

Beträffande förslaget till lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen

har lagrådet anfört.

Enligt den föreslagna lydelsen av första stycket är stadgandet, bortsett

från diplomatiska kurirer, begränsat till att avse här i riket anställda be­

fattningshavare. En anslutning från svensk sida till Wienkonventionen

medför förpliktelse för Sverige att i vissa fall bevilja immunitet och privi­

legier åt främmande stats diplomater jämte deras familjer och betjäning

även om vederbörande inte är anställd här i riket. Dessa fall har angivits i

art. 40. Denna artikel innehåller föreskrifter om tredje stats skyldigheter,

när diplomatisk företrädare eller medlem av dennes familj eller diploma­

tisk kurir färdas genom staten i eller för vederbörandes tjänst. Tredje stat

jämställs med den mottagande staten i vad avser skyldigheten att i sådana

fall medge den okränkbarhet och immunitet, som fordras för att trygga

resan genom tredje stat. Dessutom innehåller artikeln bestämmelser om

vissa andra medlemmar av beskickningens personal. De följdändringar som

nu föreslås i utlänningslagen bör enligt lagrådets mening utformas så att de

även omfattar de i art. 40 avsedda fallen.

Kungl. Maj:ts proposition nr /48 år 1966

Investeringskonventionen

Genom investeringskonventionen, som har upprättats inom Internatio­ nella återuppbyggnadsbanken (Världsbanken), tillskapas ett internatio­ nellt organ för biläggande av vissa tvister i samband med investeringar i utvecklingsländerna (»internationella centralorganet för biläggande av in- vesteringstvister»). Biläggandet av en tvist avses skola ske genom förlik­ nings- och skiljedomsförfarande. I syfte att trygga centralorganets verk­ samhet och de förfaranden som äger rum för biläggande av tvister ges föreskrifter om bl. a. immunitet och privilegier i art. 19—24 i konven­ tionen.

Enligt art. 19 i investeringskonventionen skall centralorganet på varje avtalsslutande parts område åtnjuta den immunitet och de privilegier som föreskrivs i konventionen.

Art. 20 fastslår att centralorganet och dess egendom åtnjuter immunitet mot allt slags rättsligt förfarande, om organet inte häver denna immunitet.

Detsamma gäller enligt art. 21 och 22 personer som är verksamma inom centralorganet eller fullgör uppdrag som förliknings- eller skiljemän eller som ledamöter i sådan särskild kommitté som i vissa fall kan pröva fråga om att upphäva skiljedom enligt konventionen. Denna immunitet åtnju­ ter också de som uppträder som parter, ombud, biträden, vittnen eller sak­ kunniga i förfaranden enligt konventionen. Vissa bestämmelser meddelas också om lättnader för dessa personer i fråga om bl. a. rese- och valuta- restriktioner.

I art. 23 föreskrivs att centralorganets arkiv skall vara okränkbart var det än befinner sig. Centralorganets officiella meddelanden och kommuni­ kationer får inte ges en mindre förmånlig behandling än den som lämnas andra internationella organisationer.

Enligt föreskrift i art. 24- är centralorganet samt dess verksamhet och transaktioner med stöd av konventionen undantagna från skatter och tull­ avgifter. Skatt skall inte heller tas ut på löner eller ersättningar till perso­ ner, som är verksamma inom centralorganet och inte är medborgare i vis­ telsestaten. Skatt skall slutligen i princip inte tas ut på arvoden eller ersätt­ ningar till förliknings- eller skiljemän i förfarande enligt konventionen. Detta gäller också ledamöter i sådan särskild kommitté som har nämnts i det föregående.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

87

Manilaöverenskommelsen

Genom Manilaöverenskommelsen upprättas en ny internationell organi­

sation, Asiatiska utvecklingsbanken, överenskommelsen innehåller i kap.

VIII ett antal bestämmelser om immunitet och privilegier. Enligt dessa

bestämmelser skall banken erkännas som juridisk person (art. 49) och i

viss omfattning åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande (art. 50). Lika­

så skall bankens egendom och tillgångar och arkiv tillerkännas immunitet

(art. 5153). Bankens officiella meddelanden skall åtnjuta minst lika

förmånlig behandling, som medlemsstaterna tillerkänner andra medlem­

mars officiella meddelanden (art. 54). Bankens styrelseledamöter samt

bankens personal och sakkunniga, som utför uppdrag för bankens räk­

ning, skall ha immunitet mot rättsligt förfarande på grund av åtgärder,

som de vidtagit i tjänsten, och skall tillerkännas samma behandling beträf­

fande reselättnader som medlemsstaterna tillerkänner andra medlemssta­

ters representanter, tjänstemän och övriga anställda med motsvarande

rang. De nämnda befattningshavarna skall också, under förutsättning att

de inte är medborgare i vederbörande stat, ha rätt till samma immunitet

beträffande invandringsrestriktioner, utlänningsregistrering och nationell

tjänsteplikt samt samma lättnader i fråga om valutarestriktioner som

medlemsstaterna medger andra medlemsstaters representanter, tjänstemän

och övriga anställda med motsvarande rang (art. 55).

Banken skall vara fritagen från alla skatter och tullar och från alla för­

pliktelser i fråga om betalning samt innehållande och uppbörd av skat­

ter och avgifter. Skattefrihet gäller även för bankens personal och sak­

kunniga, som utför uppdrag för bankens räkning, såvida inte medlemsstat

i samband med sitt tillträde till överenskommelsen avger förklaring, att

medlemsstaten förbehåller sig och sina politiska underavdelningar (del­

stater och liknande enheter) beskattningsrätten beträffande löner och ar­

voden, som banken utbetalar till denna stats egna medborgare. Slutligen

skall banken för vissa närmare angivna fall vara befriad från skatt på

skuldförbindelse eller värdepapper, som utgivits eller garanterats av ban­

ken (art. 56).

Departementschefen

Enligt Kungl. Maj :ts beslut den 25 mars 1966 har lagrådets utlåtande

inhämtats över två inom justitiedepartementet utarbetade lagförslag, näm­

ligen dels förslag till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privi­

legier, avsedd att ersätta lagen den 28 juni 1962 om särskilda förmåner för

vissa internationella organisationer, dels ett förslag till lag om ändrad ly­

delse av 69 § utlänningslagen. Lagförslagen är utformade med sikte på att

88

Kungl. Muj.ts proposition nr 148 år 1966

möjliggöra eu svensk anslutning till Wienkonventionen den 18 april 1961

om diplomatiska förbindelser och därtill hörande protokoll. De innehåller

också bestämmelser om rätt för Kungl. Maj :t att bevilja immunitet och

privilegier för den som har mottagit uppdrag att vara skiljeman i tvist

mellan stater och för medhjälpare åt sådan skiljeman.

Lagrådet har i utlåtande den 12 maj 1966 lämnat förslaget till lag med

vissa bestämmelser om immunitet och privilegier utan erinran. Med vissa

smärre redaktionella jämkningar bör förslaget läggas till grund för lag­

stiftning.

De erinringar som lagrådet har riktat mot förslaget till lag om ändrad

lydelse av 69 § utlänningslagen synes böra beaktas. Bestämmelsen i para­

grafens andra stycke i det remitterade förslaget bör sålunda ersättas med

föreskrift av innebörd att när annan utlänning än som avses i första stycket

är berättigad till förmåner enligt den föreslagna lagen om immunitet och

privilegier, de inskränkningar skall iakttas som följer av 1, 3 eller 4 §

nämnda lag. Dessutom bör vissa redaktionella jämkningar vidtas i para­

grafens första stycke.

Genom investeringskonventionen den 18 mars 1965 har tillskapats ett

internationellt centralorgan för biläggande av vissa tvister i samband med

investeringar i utvecklingsländerna. Kungl. Maj :t har tidigare denna dag

beslutat inhämta lagrådets utlåtande över förslag till den lagstiftning om

erkännande och verkställighet av skiljedomar som föranleds av en svensk

anslutning till konventionen. En sådan anslutning till konventionen förut­

sätter också att dennas bestämmelser om immunitet och privilegier inför­

livas med intern svensk rätt. Jag föreslår därför att det föreliggande för­

slaget till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier kom­

pletteras. Internationella centralorganet för biläggande av investerings-

tvister bör sålunda tas upp bland de organisationer som är berättigade till

förmåner enligt 2 § i förslaget. Det bör ske under en ny punkt 11 i para­

grafen. I 3 § bör under 1 tas in hänvisning till den nya punkt 11 i 2 § samt

under en ny punkt 6 som förmånsberättigade enligt paragrafen tas upp

ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kommitté som

inrättats enligt investeringskonventionen samt de som på annat sätt med­

verkar i förfarande enligt nämnda konvention.

Genom Manilaöverenskommelsen den 4 december 1965 har Asiatiska

ut\ ecklingsbanken upprättats. Kungl. Maj :t har tidigare denna dag beslutat

ratificera överenskommelsen. En svensk anslutning till denna gör det nöd­

vändigt att dess bestämmelser om immunitet och privilegier införlivas med

svensk rätt. Efter samråd med chefen för finansdepartementet har jag

stannat för att Sverige inte bör utnyttja den möjlighet som art. 56 i Ma-

nilaoverenskommelsen ger medlemsstaterna att genom särskild förklaring

förbehålla sig ratt att undanta egna medborgare från skatteförmåner.

Också den lagstiftning som fordras i denna del bör genomföras genom att

89

förslaget till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier

kompletteras. Asiatiska utvecklingsbanken bör sålunda — under en ny

punkt 12 — införas i den uppräkning av förmånsberättigade organisationer

som återfinns i 2 § i förslaget. Vidare bör 3 § 1 i förslaget utvidgas att om­

fatta ledamöter och suppleanter i utvecklingsbankens styrelse och direktion

samt tjänstemän och övriga anställda i banken, inbegripet sakkunniga som

utför uppdrag för bankens räkning. Slutligen bör hänvisningen i 4 § första

stycket till 2 § kompletteras så att den kommer att omfatta även Asiatiska

utvecklingsbanken.

I enlighet med vad jag nu har anfört om den lagstiftning rörande im­

munitet och privilegier som föranleds av Sveriges anslutning till investe-

ringskonventionen och Manilaöverenskommelsen har inom justitiedeparte­

mentet upprättats ett nytt förslag till lag med vissa bestämmelser om im­

munitet och privilegier.

Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som

bilaga l.1

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över förslaget måtte

för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom utdrag

av protokollet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Per Bylén

1 Bilagan, som är likalydandc med det vid propositionen fogade förslaget, har uteslutits här.

Kungl. Maj.ts proposition nr H8 år 1966

91

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1960

of competent jurisdiction in the ter-

ritory of a country in which the

Bank has its principal or a brancli

Office, or has appointed an agent for

the purpose of accepting service or

notice of process, or has issued or

guaranteed securities.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1 of this Artide, no

action shall be brought against the

Bank by any member, or by any

agency or instrumentality of a

member, or by any entity or person

directly or indirectly acting for or

deriving claims from a member or

from any agency or instrumentality

of a member. Members shall have

recourse to such special procedures

for the settlement of controversies

between the Bank and its members

as may be prescribed in this Agree-

ment, in the by-laws and regulations

of the Bank, or in contracts entered

into with the Bank.

3. Property and assets of the Bank

shall, wheresoever located and by

whomsoever held, be immune from

all forms of seizure, attachment or

execution before the delivery of

final judgement against the Bank.

Artide 51

Immunity of assets

Property and assets of the Bank,

wheresoever located and by whom­

soever held, shall be immune from

search, requisition, confiscation, ex­

propriation or any other form of

taking or foreclosure hy executive or

legislative action.

Artide 52

Immunity of archives

The archives of the Bank and,

in general, all documents belonging

to it, or held by it, shall be in-

violable, whereever located.

ledas mot Banken vid behörig dom­

stol på sådan medlems område där

Banken har sitt huvudkontor eller

har avdelningskontor eller där Ban­

ken utsett ombud för mottagande

av stämning eller meddelande om

rättegång eller har utfärdat eller ga­

ranterat värdepapper.

2. Oavsett bestämmelserna i mom.

1 i denna artikel får rättsligt förfa­

rande icke inledas mot Banken av

medlem eller av medlems organ el­

ler institution eller av företag eller

person, som direkt eller indirekt

handlar på medlems vägnar eller vil­

kens krav härleda sig från medlem

eller från medlems organ eller insti­

tution. Medlem skall äga tillgång till

de särskilda förfaranden för biläg­

gande av meningsskiljaktigheter mel­

lan Banken och dess medlemmar,

som kunna vara föreskrivna i denna

överenskommelse, i Bankens stadgar

och bestämmelser eller i avtal som

ingåtts med Banken.

3. Bankens egendom och tillgång­

ar skola, var de än finnas och av

vem de än innehas, vara immuna

gentemot alla former av beslag,

kvarstad eller utmätning före med­

delande av slutlig dom gentemot Ban­

ken.

Artikel 51

Tillgångarnas immunitet

Bankens egendom och tillgångar

skola, var de än finnas och av vem

de än innehas, vara fritagna från

husrannsakan, rekvisition, konfiska­

tion, expropriation och varje annan

form av beslag eller utmätning ge­

nom administrativt eller legislativt

förfarande.

Artikel 52

Arkivens immunitet

Bankens arkiv liksom i övrigt alla

handlingar som tillhöra eller inne­

has av Banken skola vara okränk-

bara, var de än finnas.

Artide 53

Freedom of assets from restrictions

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regu- lations, Controls and moratoria of any nature.

Article 54

Privilege for Communications

Official Communications of the Bank shall be accorded by each mem- ber treatment not less favourable than that it accords to the official Communications of any other member.

Article 55

Immunities and privileges of Bank

personnel

All Governors, Directors, alter- nates, officers and employees of the Bank, including experts performing missions för the Bank:

(i) shall be immune from legal process with respect to acts perform­ ed by them in their official capacity, except when the Bank waives the im- munity;

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accor­ ded the same immunities from im­ migration restrictions, alien registra- tion requirements and national ser­ vice obligations, and the same fa- cilities as regards exchange regula- tions, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling

Artikel 53

Tillgångarnas frihet från restrik­

tioner

I den utsträckning som erfordras för att Bankens ändamål och verk­ samhet skall kunna fullgöras och med beaktande av bestämmelserna i denna överenskommelse skola all Bankens egendom och tillgångar va­ ra fritagna från varje form av- restriktioner, föreskrifter, kontroll­ bestämmelser och moratorier.

Artikel 54

Privilegier avseende kommunika­

tioner

Bankens officiella meddelanden skola av varje medlem tillerkännas minst lika förmånlig behandling som den medlemmen tillerkänner övriga medlemmars officiella meddelanden.

Artikel 55

Bankpersonalens immunitet och

privilegier

Ledamöterna av Bankens styrelse och direktion samt deras supplean­ ter jämte tjänstemän och övriga an­ ställda i Banken, inbegripet sakkun­ niga som utföra uppdrag för Ban­ kens räkning:

(i) skola åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande med avseende på handlingar som de företagit i tjänsten, utom då Banken häver den­ na immunitet;

ii) skola, såvida de icke äro med­ borgare i vederbörande land, tiller­ kännas samma immunitet beträf­ fande invandringsrestriktioner, ut- länningsregistrering och nationell tjänsteplikt samt samma lättnader i fråga om valutarestriktioner, som av medlemmar tillerkännas andra medlemmars representanter, tjänste­ män och övriga anställda med mot­ svarande rang;

(iii) skola tillerkännas samma be­ handling med avseende på reselätt-

93

Kungl. Maj.ts proposition nr 118 år 1966

facilities as is accorded by members

to representatives, officials and em-

ployees of comparable rank of other

members.

Article 56

Exemption from taxation

1. The Bank, its assets, property,

income and its operations and

transactions, shall be exempt from

all taxation and from all customs

duties. The Bank shall also be exempt

from any obligation for the payment,

withholding or collection of any

tax or duty.

2. No tax shall be levied on or in

respect of salaries and emoluments

paid by the Bank to Directors, al-

ternates, officers or employees of

the Bank, including experts perform-

ing missions for the Bank, except

where a member deposits with its

instrument of ratification or ac-

ceptance a declaration that such

member retains for itself and its

political subdivisions the right to

tax salaries and emoluments paid

by the Bank to citizens or nationals

of such member.

3. No tax of any kind shall be

levied on any obligation or security

issued by the Bank, including any

dividend or interest thereon, by

whomsoever held:

(i) which discriminates against

such obligation or security solely

because it is issued by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis

för such taxation is the place or

currency in which it is issued, made

payable or paid, or the location of

any office or place of business

maintained by the Bank.

4. No tax of any kind shall bc

levied on any obligation or security

guaranteed by the Bank, including

nåder, som medlemmarna tillerkän­

na andra medlemmars representan­

ter, tjänstemän och övriga anställda

av motsvarande rang.

Artikel 56

Skattefrihet

1. Banken, dess tillgångar, egen­

dom och intäkter samt dess verk­

samhet och transaktioner skola va­

ra fritagna från alla skatter och tul­

lar. Banken skall också vara fri­

tagen från varje förpliktelse i fråga

om betalning, innehållande eller upp­

börd av skatter och avgifter.

2. Skatt får icke påföras löner och

arvoden, som av Banken utbetalas

till direktionsledamöter, supplean­

ter, tjänstemän eller övriga anställ­

da i Banken, inbegripet sakkunniga

som utföra uppdrag för Bankens

räkning, såvitt icke medlem tillsam­

mans med sitt ratifikations- eller

godkännandeinstrument deponerar

förklaring av innehåll, att medlem­

men för egen del och för sina poli­

tiska underavdelningars räkning för­

behåller sig rätten att beskatta löner

och arvoden, som utbetalas av Ban­

ken till medlemmens egna medborga­

re.

3. Ingen skatt av något slag får

påföras skuldförbindelser eller vär­

depapper, utgivna av Banken, inbe­

gripet utdelning och ränta därpå,

oberoende av vem som innehar dem,

(i) om skatten är diskrimineran­

de mot sådana skuldförbindelser el­

ler värdepapper endast på grund av

att de utfärdats av Banken; eller

(ii) om den enda rättsgrunden för

sådan beskattning är den plats, där

skuldförbindelserna eller värdepap­

perna utfärdats, gjorts betalbara el­

ler betalats, eller den valuta, vari

de utfärdats, gjorts betalbara eller

betalats, eller belägenheten av något

av Bankens kontor.

4. Ingen skatt av något slag får

paföras skuldförbindelser eller vär­

depapper, garanterade av Banken,

Kungl. Maj.ts proposition nr Vr8 år 1966

any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(i) which discriminates against sueh obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 57

Implementation

Each member, in accordance with its jnridical system, shall promptly take such action as is necessary to make effective in its om territory the provisions set forth in this Chap- ter and shall inform the Bank of the action which it has taken on the matter.

Article 58

Wåiver of immunities, exemptions

and privileges

The Bank åt its discretion may waive any of the privileges, immuni­ ties and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such con- ditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank.

DONE åt the City of Manila, Philippines, on 4 December 1965, in a single copy in the English language which shall be brought to the United Nations Economic Com- mission for Asia and the Far East, Bangkok, and thereafter deposited with the Secretary-General

of the

United Nations, New York, in accordance with Article 63 of this Agreement.

inbegripet utdelning och ränta på dem, oberoende av vem som innehar dem,

(i) om skatten är diskriminerande mot sådana skuldförbindelser eller värdepapper endast på grund av att de garanterats av Banken; eller

(ii) om den enda rättsgrunden för sådan beskattning är belägenheten av något av Bankens kontor.

Artikel 57

Tillämpning

Varje medlem skall i enlighet med sin rättsordning snarast vidtaga de åtgärder som äro erforderliga för att genomföra bestämmelserna i detta kapitel på medlemmens områ­ de och skall lämna Banken besked om de åtgärder medlemmen vidta­ git i detta avseende.

Artikel 58

Upphävande av immunitet, undantag

och privilegier

Banken kan i varje mål eller inför varje instans, på det sätt och på de villkor den finner lämpliga för tillgodoseendet av Bankens bästa, efter eget gottfinnande häva privi­ legier, immunitet och undantag, som tillerkännas enligt detta kapitel.

SOM SKEDDE i Manila, Filippi­ nerna, den 4 december 1965, i ett en­ da exemplar på engelska språket, vilket skall överlämnas till Förenta Nationernas Ekonomiska Kommis­ sion för Asien och Fjärran östern, Bangkok, och därefter deponeras hos Förenta Nationernas generalsekrete­ rare, New York, i enlighet med arti­ kel 63 i denna överenskommelse.

Kungl. Maj.ts proposition nr 148 år 1966

95

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 11 oktober 1966.

Närvarande:

f. d. justitierådet

justitierådet

regeringsrådet

justitierådet

Lind,

Y.

Söderlund,

Åbjörnsson,

Brunnberg.

Enligt lagrådet den 5 oktober 1966 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten i statsrådet

den 16 september 1966, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlå­

tande skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas

över upprättat nytt förslag till lag med vissa bestämmelser om immunitet

och privilegier.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

hovrättsassessorn Eric Essén.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Kungl. Maj.ts proposition nr 118 år 1966

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 28 oktober 1966.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Kling, Johansson,

Hermansson, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter dels lagrådets den 11 ok­ tober 1966 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 16 september 1966 remitterade förslaget till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, dels lagrådets den 12 maj 1966 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 25 mars 1966 remitterade förslaget till lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193).

Föredraganden meddelar, att lagrådet lämnat det förra förslaget utan erinran, och hänvisar i fråga om det senare förslaget till vad han med an­ ledning av lagrådets utlåtande den 12 maj 1966 anförde vid remissen till lagrådet den 16 september 1966.

Föredraganden hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

dels anta förslagen till 1) lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, 2) lag om ändrad lydelse av 69 § utlänningslagen den 30 april 1951 (nr 193),

dels godkänna följande i Wien den 18 april 1961 undertecknade överens­ kommelser

1) Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, 2) fakultativt protokoll om förvärv av medborgarskap, 3) fakultativt protokoll om obligatoriskt biläggande av tvister.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sigrid Lindblad

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 640767