Prop. 1966:52

('angående riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken, m.m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

1

Nr 52

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för

arbetsmarknadspolitiken, m.m.; given Stockholms slott

den i mars 1966.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över inrikesärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Rune B. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till riktlinjer för arbetsmarknadspoli­ tiken. Förslagen bygger på arbetsmarknadsutredningens betänkande och innebär i stort sett fortsatt utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken med bibehållen principiell målsättning och förbättrad samordning mellan olika verksamhetsformer.

Målet för arbetsmarknadspolitiken skall vara att i såväl samhällets som den enskildes intresse åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. För att detta syfte skall nås måste arbetsmarknads­ politiken vara i hög grad differentierad. Den skall främja balansen på arbetsmarknaden. Den skall vidare i samklang med den ekonomiska poli­ tiken i stort och med lokaliseringspolitiken främja ekonomisk tillväxt i samhället och bidra till en ändamålsenlig utveckling av näringslivets struktur.

I propositionen förutses behov att successivt bygga ut arbetsförmedlingen så att den kan motsvara kraven på ökade insatser bl. a. för att bättre utnyttja arbetskraftstillgångarna. En omedelbar förstärkning av den allmänna för­ medlingen föreslås. Syftet är främst att medverka till snabb stegring av yrkesverksamheten och därigenom underlätta fortsatt expansion inom näringslivet. Vidare föreslås personalökning inom arbetsvärd och yrkes­ vägledning. 1—Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Omskolning till nya yrken är ett av arbetsmarknadspolitikens mest bety­ delsefulla hjälpmedel. Frågan om dess utformning och omfattning är emel­ lertid en del av det frågekomplex som berör vuxenutbildningen i stort. Beredningen av gymnasieutredningens och yrkesutbildningsberedningens betänkanden om vuxenutbildningens framtida utformning har inte avslutats. Avsikten är att till nästa års riksdag lägga fram förslag beträffande såväl utformningen av det studiesociala stödet åt vuxenstuderande som vuxen­ utbildningens framtida organisation. Vissa av arbetsmarknadsutredningens förslag bör prövas först i samband med det samlade ställningstagandet till vuxenutbildningen. Detsamma gäller ett av arbetsmarknadsstyrelsen fram­ lagt förslag om försöksverksamhet med s. k. uppskolning.

Kriterierna för omskolning utformas så att sysselsättningsutvecklingen på längre sikt kan beaktas vid bedömning av omskolningsbehovet. Behovet av aktivare strukturpolitiska insatser och önskemålet att skapa grundläg­ gande betingelser för att förbättra de lågavlönades ställning motiverar att omskolningen av inte arbetslösa byggs ut väsentligt. För bristyrkesutbild­ ning föreslås att högst 10 milj. kr. skall få disponeras mot f. n. högst 500 000 kr. Utbyggnaden skall ha formen av försöksverksamhet.

Utbildning i samband med lokalisering av företag till orter med brist på yrkeskunnig arbetskraft skall kunna stödjas med statsbidrag om före­ taget är beläget på en ort där lokaliseringsstöd enligt kungörelsen om stat­ ligt lokaliseringsstöd i princip kan utgå. Arbetsmarknadsverket får be­ stämma bidragens storlek.

Vissa höjningar föreslås av utbildningsbidragen. Grundbidraget ökas från 410 kr./mån. till 450 kr./mån. Även hyresbidragen, familjetilläggen och barntilläggen höjs. Till elever med hemmavarande barn under 16 år skall helt barntillägg utgå utan hinder av gällande inkomstprövning.

Villkoren för att få flyttningsbidrag skall i princip utformas och tilläm­ pas på samma sätt som för omskolning. Flyttningsbidrag skall i vissa fall kunna utgå även till personer som bär arbete. Möjligheten att ge familje­ bidrag föreslås utsträckt från f. n. högst nio månader till högst 12 månader. I syfte att öka försörjningsmöjligheterna för säsongarbetslösa skall familje­ bidrag kunna utgå på försök med högst 300 kr./mån. vid tillfälligt arbete utom hemorten. Utrustningsbidraget kompletteras med barntillägg om 150 kr./mån. för varje barn under 16 år.

Försöksverksamheten med inlösen av egnahem utvidgas. Den arbetsmarknadspolitiska målsättningen är densamma för män och kvinnor. Särskilda åtgärder kan emellertid vara motiverade i fråga om kvinnlig arbetskraft för att kompensera de sämre valmöjligheterna för kvinnor soin under längre lid har varit borta från förvärvslivet. Vissa förslag läggs fram i detta syfte. För att förbättra de äldres möjligheter att kvarstå i produktionen föreslås vidgad användning av provanställning med möjlig­ het till utbildningsbidrag under högst tre månader.

3

På arbetsvärdens område föreslås fortsatt utbyggnad. Statsbidrag skall

utgå till anordnande och drift av lokaler för arbetsprövning. Företag som

förbinder sig att utbilda handikappade för anställning i företaget skall

kunna få statsbidrag till kostnaderna under högst sex månader. Huvudmän

inom norra stödområdet skall i vissa fall kunna få förhöjt bidrag till anord­

nande av lokaler för arbetsträning och skyddad sysselsättning.

Näringshjälpsbeloppet föreslås höjt från 10 000 kr. till 12 000 kr. I vissa

fall skall lån därutöver kunna beviljas med högst 12 000 kr. På försök

skall näringshjälp kunna utgå när två eller flera handikappade gemensamt

startar företag. Maximibidraget till inköp av motorfordon höjs från 10 000

kr. till 12 000 kr.

Statliga industribeställningar i sysselsättningsstödjande syfte skall kunna

göras även i fortsättningen. I fråga om kommunala industribeställningar

föreslås statsbidrag med högst 20 %.

Beredskapsarbeten skall så långt möjligt drivas lika rationellt som andra

arbeten. Beträffande valet av arbetsobjekt framhålls bl. a. att arbetena skall

vara angelägna och att urvalet av arbetsobjekt i ökad utsträckning bör fri­

göras från beroende av de arbetslösas bostadsort. Svårigheterna att i läng­

den finna lönsamma objekt i tillräcklig omfattning i arbetslöshetsområdena

gör det nödvändigt att dessa arbetsplatser i första hand reserveras för äldre

och lokalt bunden arbetskraft. Försöksverksamheten med placering av

arbetslösa i ordinarie arbeten föreslås vidgad.

Statsbidraget till kommunala beredskapsarbeten liksom till kommunala

arkivarbetsplatser föreslås bestämt till 33 %. Möjlighet skall föreligga att

jämka bidragen. Bidrag skall kunna utgå också till enskilda beredskaps­

arbeten.

Kontanthjälpen behålls som medel att bereda den arbetslöse och arbets­

förmedlingen rådrum att omsorgsfullt pröva förutsättningarna för en var­

aktig arbetsplacering.

Ett institut för arbetsmarknadsfrågor inrättas vid Stockholms universitet.

Uppgiften skall vara att bedriva utbildning och forskning rörande arbets­

marknadens förhållanden.

För nästa budgetår förordas ca 150 nya tjänster vid arbetsmarknadssty­

relsen och arbetsförmedlingen. Anslagen till den arbetsmarknadspolitiska

verksamheten föreslås ökade med omkring 48 milj. kr. i förhållande till

riksstaten för innevarande budgetår.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den den i mars 1966.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

,

L ange , K ling , J ohansson , H ermansson , H olmqvist , A spling , P alme , S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Johansson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken, m. in. och anför.

Inledning

1960 års riksdag begärde en översyn av arbetsmarknadspolitiken (SU 1960: 81 p. 8, rskr 207). Med anledning härav tillsattes samma år arbets- marknadsutredningen1 (direktiv se 1961 års riksdagsberättelse s. 122). Ut­ redningen har den 17 december 1964 avlämnat betänkandet »Arbetsmark­ nadspolitik» (SOU 1965:9).

Efter remiss har följande myndigheter och organisationer avgett yttran­ den över betänkandet, nämligen arbetsmarknadsstyrelsen — som har bi- fogat yttranden av länsarbetsnämnderna — bostadsstyrelsen, byggnads­ styrelsen, centrala studiehjälpsnämnden, civilförsvarsstyrelsen, domän­ styrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, poststyrelsen, jordbruksnämnden, järn­ vägsstyrelsen, kammarrätten, kommerskollegium, konjunkturinstitutet, lant- bruksstyrelsen, luftfartsstyrelsen, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i samtliga län med undantag av Östergötlands län, medicinalstyrelsen, riks­ antikvarieämbetet, riksarkivarien, riksförsäkringsverket, riksrevisionsver­ ket, riksskattenämnden, sjöfartsstyrelsen, skogsstyrelsen, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, statistiska centralbyrån, statskontoret, statens arbetsklinik i Stockholm, statens friluftsnämnd, statens lånenämnd för den mindre

1 Landshövdingen Per Eckerberg, ordförande, riksdagsmännen Knut Johansson, Folke Björk­ man, Rune Gustavsson, Bertil Ohlin och Gunnel Olsson, direktören Carl Jacobsson, ombuds­ mannen Märta Liljegren, direktören Gunnar Lindström, ombudsmannen Bert Lundin, kansli­ rådet Olof Petersson, avdelningschefen Gösta Rehn och landshövdingen Valter Åman. På därom gjord framställning har Åman den 15 december 1960 entledigats från uppdraget som ledamot av utredningen och direktören Otto Nordenskiöld tillkallats i Åmans ställe.

Kmujl. Maj:ts proposition nr 52 år UttiG

skeppsfarten, statens naturvårdsnämnd, statens råd för byggnadsforsk­ ning, statens utlänningskommission, telestyrelsen, vattenfallsstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, överbefälhavaren — som har bifogat ytt­ randen av fortifikationsförvaltningen och försvarets intendenturverk — överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, bostadsbyggnadsutred- ningen, byggindustrialiseringsutredningen, centrala rehabiliteringsbered- ningen, 1962 års företagareföreningsutredning, pensionsförsäkringskom- mittén, personalutbildningsberedningen, utlänningsutredningen, väg- och vattenbyggnadsstyrelseutredningen, yrkesutbildningsberedningen, Samar- betsdelegationen för de fyra nordligaste länen, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, Svenska stadsförbundet, De erkända arbets­ löshetskassornas samorganisation, Fredrika-Bremer-Förbundet, Handels- kamrarnas Nämnd, Kooperativa förbundet (KF), Riksförbundet Lands­ bygdens Folk (RLF), Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Bankföreningen, Svensk industriförening, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges Grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation, Sveriges industriförbund, Sveriges Lantbruksförbund, Landsorganisationen i Sverige (LO) — som har bifogat yttranden av de förbund som är anslutna till organisationen — Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) — som har bifogat yttrande av Svenska Arkitekters Riksförbund — Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Statstjänstemannens Riksför­ bund (SR), Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, Sveriges Socio- nomförbund, Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund, De Handikappades Riks­ förbund (DHR), Handikapporganisationernas Centralkommitté (HCK), Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka, Svenska Diakonsällskapet samt Svenska vanförevårdens centralkommitté (SVCK).

I skrivelse den 16 mars 1965 har arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit för­ söksverksamhet med s. k. uppskolning. Förslaget bygger på promemorior som har utarbetats av en arbetsgrupp inom styrelsen. Till styrelsens skrivelse har fogats yttranden över promemoriorna av skolöverstyrelsen, SAF, LO, TCO och SACO. Därjämte har Kungl. Maj:t inhämtat yttranden av stats­ kontoret, statens institut för hantverk och industri, centrala studiehjälps- nämnden, personalutbildningsberedningen, yrkesutbildningsberedningen, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet och Svenska stads­ förbundet.

Universitetskanslersämbetet har den 18 februari 1966 med eget yttrande överlämnat en av konsistoriet vid Stockholms universitet avgiven, till äm­ betet ställd skrivelse den 17 juni 1965 angående inrättande av ett institut för arbetsmarknadsfrågor.

1965 års långtidsutredning har i sin nyligen framlagda huvudrapport »Svensk ekonomi 1966—1970 med utblick mot 1980» belyst utvecklingslin­ jerna i svensk ekonomi i första hand fram till år 1970 men också för tiden därefter fram till år 1980. Rapporten, som f. n. remissbehandlas, uppehåller

6

sig ingående vid utvecklingen av arbetskraftstillgångarna och efterfrågan på

arbetskraft. Eftersom det framlagda materialet i dessa avseenden berör en

av förutsättningarna för den framtida arbetsmarknadspolitiken kommer i

det följande att i sammandrag återges utredningens huvudresultat i fråga

om den väntade utvecklingen på arbetsmarknaden på längre sikt i anslut­

ning till arbetsmarknadsutredningens motsvarande bedömning.

I statsverkspropositionen (bil. 13 s. 65—68) har Kungl. Maj:t föreslagit

riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret

1966/67 på driftbudgeten beräkna

a) till Arbetsmarknadsstyrelsen: Avlöningar ett förslagsanslag av

14 800 000 kr.;

b) till Arbetsmarknadsstyrelsen: Omkostnader ett förslagsanslag av

4 500 000 kr.;

c) till Arbetsförmedlingen: Avlöningar ett förslagsanslag av 72 500 000

kr.;

d) till Arbetsförmedlingen: Omkostnader ett förslagsanslag av 19 000 000

kr.;

e) till Allmänna beredskapsarbeten m. m. ett reservationsanslag av

400 000 000 kr.;

,

f) till Vissa sysselSättningsfrämjande åtgärder för handikappade m. fl.

ett reservationsanslag av 155 000 000 kr.;

g) till Förläggningsbyggnader m. m. ett förslagsanslag av 26 000 000 kr.;

h) till Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet ett

reservationsanslag av 1 000 kr.;

i) till Omskolning m. m. ett förslagsanslag av 180 000 000 kr.;

j) till Bidrag till anordnande av verkstäder för handikappade ett för­

slagsanslag av 3 000 000 kr.;

k) till Bidrag till driften av verkstäder för handikappade ett förslags­

anslag av 18 000 000 kr.

Beredningen av dessa frågor är nu avslutad, och jag anhåller att få

redogöra för dem närmare.

1. Den allmänna bakgrunden

Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadspolitikens uppgifter och metoder. Utredningen framhål­

ler att det i vårt land råder enighet om att huvudmålen för den ekono­

miska politiken är snabbt ekonomiskt framåtskridande, full sysselsättning

och stabilt penningvärde. Sysselsättningsfrågorna måste därför behandlas

i relation till > målsättningen i fråga om penningvärde och framstegstakt.

Hänsyn måste tas både till de konflikter som i vissa lägen kan uppstå

mellan de olika målen och till det inbördes stöd som de i andra lägen kan

ge varandra. De avvägningsproblem som därvid kan uppstå har utred­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

7

ningen inte ansett sig kunna ta upp till närmare behandling. Däremot har utredningen velat understryka att de ekonomiska målen för arbetsmark­ nadspolitiken måste underordnas sociala och mänskliga hänsyn.

Innebörden i begreppet full sysselsättning är i det allmänna språkbruket oklar. Det är enligt utredningens mening inte möjligt att i siffror ange vad som skall anses vara målet för sysselsättningspolitiken. Sysselsätt- ningsnivån bär i vårt land successivt höjts. Det finns emellertid enligt utredningens uppfattning utrymme för att ytterligare öka sysselsättningen, bl. a. genom att grupper som nu är arbetslösa eller ofullständigt syssel­ satta ges ökade möjligheter till arbete. Detta förutsätter en effektivering av arbetsmarknadspolitikens båda grenar, nämligen åtgärderna för arbets­ kraftens anpassning och de sysselsättningsskapande åtgärderna, till vilka senare utredningen också räknar lokaliseringspolitiken.

Det är arbetsmarknadspolitikens uppgift att söka skapa tillfredsställande sysselsättning utan ökat inflationstryck. Med arbetsmarknadspolitik avser således utredningen åtgärder som främjar anpassningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft samt åtgärder som åstadkommer syssel­ sättningsökning med andra än gene’rella ekonomisk-politiska medel. Sam­ tidigt ingår arbetsmarknadspolitiken som ett led i den ekonomiska politi­ ken och skall kunna medverka till att i vissa lägen höja den totala efter­ frågan på varor och tjänster, i andra lägen sänka efterfrågan.

Utredningen understryker att en tillräckligt aktiv och omfattande ar­ betsmarknadspolitik lämnar ett oumbärligt bidrag till lösningen av den konflikt som föreligger mellan skilda ekonomiska mål. Den utgör därige­ nom ett nödvändigt komplement till de generellt verkande ekononlisk-

politiska medlen.

Ju verksammare arbetsmarknadspolitiken främjar en snabb anpassning mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknadens olika delområden, desto kraftigare kan de generellt verkande medlen sättas in för att främja en efterfråge- och produktionsökning när förhållandena gör detta behövligt eller för att dämpa ett inflationstryck utan att det uppstår risk för arbets­ löshet. Det finns tecken som tyder på att den internationella konkurrensen på flera för vårt land viktiga områden kommer att hårdna, varvid interna pris- och kostnadsstegringar kommer att bli en större fara för sysselsätt­ ningen än hittills. Den höga sysselsättningsgrad som vi eftersträvar måste därför åstadkommas i ett mindre inflatoriskt klimat än hittills under efterkrigstiden. Kraven på arbetsmarknadspolitiken växer härigenom i fråga om både anpassningsåtgärder och åtgärder som syftar till att under begränsade perioder öka sysselsättningen på speciella områden.

Utredningen hänvisar till att det samtidigt förekommer markerad ar­ betskraftsbrist i vissa expansiva industrier och svårigheter att sysselsätta de anställda i vissa andra branscher. Mot denna bakgrund anser utred­ ningen att fördelarna med de åtgärder som avser att underlätta rörlig-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 dr 1966

8

heten på arbetsmarknaden är så påtagliga, att utredningen även utan pre­ ciserade lönsamhetsberäkningar finner sig kunna föreslå en viss förstärk­ ning av dessa åtgärder. Förslagen avser arbetsförmedlingens organisation och resurser, åtgärder för omskolning och fortbildning, ekonomiska bidrag till och bostäder för flyttande arbetskraft samt medverkan till försäljning och inlösen av egnahem.

Också åtgärderna för att anpassa arbetstillfällena till arbetskraftens för­ utsättningar behöver förstärkas, bl. a. med sikte på starkt ortsbundna arbetslösa. I diskussionen om arbetsmarknadspolitikens utformning har ofta två huvudlinjer ställts mot varandra: att flytta arbetstillfällena till arbetskraften på de orter där den befinner sig eller att hjälpa arbetskraften att komma till arbetstillfällena. På båda sätten kan man öka den enskildes frihet till ett rationellt arbetsval och främja anpassningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. I vissa fall är hindren och kostnaderna för att upprätthålla eller öka sysselsättningen på en ort eller i en bransch så påtagliga att flyttning och omskolning framstår som den enda rimliga lösningen. I andra fall ter sig sysselsättningsskapande åtgärder på en viss ort eller i en viss bransch fördelaktiga. I en mängd mellanfall måste ske en avvägning som man inte kan göra något generellt uttalande om.

Arbetsmarknadspolitiken måste också ha möjligheter att påverka den totala omfattningen av efterfrågan på arbetskraft. Detta kan ske genom åtgärder som arbetsmarknadsmyndigheterna äger besluta inom av regering och riksdag givna ramar, t. ex. beredskapsarbeten eller extra statsbeställ­ ningar. I andra fall ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att föreslå Kungl. Maj:t åtgärder i samma syfte, t. ex. ändringar i det offentliga byg­ gandets eller bostadsbyggandets omfattning. Svårigheter har förelegat att få åtgärder av detta slag rätt avvägda — både i fråga om tidpunkt, art och omfattning i förhållande till arbetslöshetens storlek och samman­ sättning. Utredningen har funnit att en differentiering av de sysselsätt­ ningsskapande åtgärderna bör eftersträvas och att ökad uppmärksamhet måste ägnas åt att insatserna sätts in i rätt tid.

Utvecklingstendenser på arbetsmarknaden. Utredningen konstaterar att antalet sysselsatta enligt arbetskraftsundersökningarnas definitioner beräk­ nas ha ökat med 205 000 under 1950-talet eller med drygt 6 ®/o. Större delen av denna ökning inträffade under decenniets andra hälft, då antalet syssel­ satta steg med ungefär 120 000 personer eller med 3,5 ®/0. Utredningen be­ skriver vidare kortfattat de förändringar av arbetskraftsutbudet som kan väntas fram till år 1980. Beskrivningen baseras på en preliminär beräkning av landets arbetskraftstillgångar, som har lagts fram av arbetsmarknads­ styrelsens prognosinstitut. Vid bedömningen av de framtida relativa arbets­ kraftstalen har yrkesintensiteten i de yngsta åldrarna antagits komma att minska starkt på grund av den ökade utbildningsfrekvensen i dessa

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

9

åldrar. För vuxna män och för inte gifta kvinnor beräknas yrkesintensi- teten förbli oförändrad upp till de högre åldrarna, medan för gifta kvinnor har antagits en fortsatt stegring av yrkesintensitoten. Nettoimmigrationen antas liksom under 1950-talets andra hälft komma att ligga vid 10 000 personer per år. Utredningen påpekar att det ligger i sakens natur att be­ räkningar av det slag det här gäller måste betraktas som osäkra.

På grundval av de gjorda antagandena beräknar utredningen att arbets­ kraften ökar med uppskattningsvis 215 000 personer under den första hälften av 1960-talet och knappt 20 000 personer under andra hälften. Under 1970-talet beräknas arbetskraftstillgångarna öka endast obetydligt. En utförligare redovisning av beräkningarna lämnas i följande tabell som gäller förändringar i arbetskraften åren 1960—1980.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

(1 000-tal)

År Män Kvinnor

Därav

Summa

Förändring

gifta

inte gifta

1 /O

1960 2 288,7 1 242,3

655,1

587,2 3 531,0

1965 2 334,3 1 411,5

826,1 585,4 3 754,8

+ 6,1

1970 2 324,5 1 440,4

934,2 506,2 3 764,9

+0,5

1975 2 306,5 1 463,0

1 025,0

438,0 3 769,5

+ 0,1

1980

2 300,0 1 490,7 1 088,5

402,2 3 790,7 + 0,6

Beräkningarna i tabellen ger vid handen att antalet män åren 1960—1965 ökar med ca 45 000 men åren 1965—1970 minskar med ca 10 000. Även under de båda följande femårsperioderna beräknas antalet män i arbets­ kraften minska. Den uppskattade ökningen av arbetskraften hänför sig sålunda helt till kvinnorna, som under den första femårsperioden antas öka med ca 170 000 och de följande med mellan 20 000 och 30 000 personer per femårsperiod. Denna ökning avser emellertid enbart gifta kvinnor. Antalet inte gifta kvinnor i arbetskraften beräknas minska, bl. a. på grund av ökande giftermålsfrekvens.

Den för andra hälften av 1960-talet och det följande årtiondet mycket svaga ökningen av arbetskraftstillgångarna kommer att variera starkt inom olika landsdelar. Takten i arbetskraftens tillväxt kan väntas bli be­ tydligt snabbare i Stockholms stad och län, i Mälarlänen samt i övre Norrland än för riket i dess helhet, östra Götaland, Dalarna och nedre Norrland beräknas få minskade arbetskraftstillgångar. Dessa regionala bedömningar är emellertid ytterligt osäkra. Lokaliseringspolitikens fram­ tida utformning liksom arbetsmarknadspolitiken i övrigt utövar starkt inflytande på befolkningsrörelserna inom landet.

Utredningens beräkningar av arbetskraftsförändringarna avser antalet personer, oavsett om dessa arbetar på heltid eller deltid. Prognosinstitutet har också sökt räkna om antalet personer till årsarbetare. Vid denna om­ räkning har förutsatts att varje man i arbetskraften utför ett årsverke, varje 1* — Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

10

inte gift kvinna 80% av ett årsverke och varje gift kvinna 70% beroende på deltidsarbete m. m. Beräknat antal årsarbetare under perioden 1960— 1980 framgår av följande tabell.

Rungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

(1 000-tal)

1960

1965

1970

1975

1980

Män..............................

2 288,7 2 334,3 2 324,5 2 306,5 2 300,0

Kvinnor....................... 928,3 1 046,6 1 058,9 1 067,9 1 083,8

Summa 3 217,0 3 380,9 3383,4 3 374,4

3 383,8

Mellan åren 1960 och 1965 sker alltså eu ökning av antalet årsarbetare med 165 000. Därefter kan antalet beräknas ligga helt stilla under hela prognosperioden och approximativt uppgå till i runt tal 3,4 milj. I den mån förkortad veckoarbetstid genomförs, minskar detta också tillgången på arbetskraft i timmar räknat.

Den knapphet på arbetskraft som kommer att känneteckna återstoden av 1960-talet och de första åren av 1970-talet kommer enligt utredningen att kräva åtgärder för att ta till vara de arbetskraftsresurser som f. n. inte alls eller endast ofullständigt utnyttjas inom näringslivet. I första hand gäller det att ge hemarbetande kvinnor, partiellt arbetsföra och äldre arbets­ kraft ökade möjligheter att söka sig ut på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bör reduceras ytterligare. Här kommer särskilt säsongarbetslösheten och den strukturellt betingade arbetslösheten i blickpunkten. Också omsättnings- arbetslösheten bör kunna minskas ytterligare.

Den ytterligare expansion av näringslivet och därmed av efterfrågan på arbetskraft som kan motses under det närmaste årtiondet kommer att avse stadsnäringarna. Behovet av arbetskraft inom jord- och skogsbruk väntas däremot fortsätta att minska. Det torde vara klart att stadsnäringarnas behov av arbetskraftstillskott i stor utsträckning kommer att avse arbets­ kraft med teoretisk skolning och yrkesutbildning. För att kunna omplacera den arbetskraft som friställs i jord- och skogsbruk till arbete inom stads­ näringarna kommer det att erfordras omskolning och andra arbetsmark­ nadspolitiska åtgärder i stor omfattning.

Arbetskraftsefterfrågan inom de expanderande delarna av stadsnäring­ arna har efter hand i allt större utsträckning gällt tjänstemannapersonal med olika slag av teoretisk utbildning. Allmänt kan sägas att arbetskrafts­ behovet under det kommande årtiondet i stigande grad kommer att gälla personal med kvalificerad utbildning. Utvecklingen kommer att medföra att arbetskraft tid efter annan behöver omskolas för nya arbetsuppgifter i produktionen. Detta gäller personal med såväl längre som kortare utbild­ ning. Det är därför i hög grad angeläget att både nybörjarutbildning och vuxenutbildning får resurser som svarar mot arbetsmarknadens behov.

11

övergången från jord- och skogsbruk till stadsnäringar kommer att medföra en fortsatt utflyttning från områden där stadsnäringarna nu är svagt företrädda om utflyttningen inte kan begränsas av en intensifierad lokaliseringsverksainhet. Även kommande förändringar inom stadsnäring­ arna kan göra en geografisk omflyttning av arbetskraft nödvändig. Bl. a. med hänsyn till den knapphet på arbetskraft som kan motses är det ange­ läget att den erforderliga geografiska omflyttningen av arbetskraft inte fördröjs. Det är därför av vikt att arbetsmarknadspolitiken förfogar över hjälpmedel som underlättar den geografiska rörligheten bl. a. därför att man framöver har att räkna med en betydande ökning av personer i åldrarna 50 år och däröver. Bland dessa är det förenat med större svårig­ heter än hland de yngre åldersklasserna att flytta.

Särskilt yttrande

Ledamoten Gustavsson anför att han inte kan ansluta sig till utred­ ningens uppfattning att en ökning av den geografiska rörligheten skulle vara särskilt angelägen vid fullföljande av de arbetsmarknadspolitiska syftena. I yttrandet framhålls* att det är nödvändigt att lokaliserings- politiska åtgärder skjuts mera i förgrunden. Särskilt för kvinnor och äldre torde lokaliseringspolitiska insatser som ger lämpliga sysselsättnings­ tillfällen inom hemregionen vara väsentliga för att ta till vara arbetskrafts­ resurserna.

Kungl. Maj:ta proposition nr 52 år 1066

1965 års långtidsutredning

Befolkningsutvecklingen. Sveriges totala folkmängd som var ca 7,7 mil­ joner år 1965, beräknas stiga till 8,1 miljoner år 1970 och till 8,7 miljoner år 1980. Detta innebär att befolkningen under perioden 1965—1980 ökar med 0,8 % per år, dvs. ungefär lika mycket som i genomsnitt under efter­ krigstiden.

Prognosen bygger på medelalternativet i statistiska centralbyråns senaste befolkningsframräkning. I fråga om utvecklingen av dödligheten innebär detta alternativ en fortsatt nedgång för alla åldersgrupper fram t. o. m. år 1980 utom för män över 65 år och för kvinnor över 80 år. I dessa senare fall antas dödligheten ligga kvar på 1964 års nivå. Fruktsamheten antas ligga kvar på 1964 års nivå för alla kvinnor mellan 15 och 47 år. Detta är en jämförelsevis hög nivå och det framhålls att fruktsamheten kan bli lägre än enligt medelalternativet.

Nettoinvandringen har beräknats på grundval av utvecklingen av in- och utvandring sedan slutet av 1940-talet. Fram t. o. m. år 1963 uppgick det årliga invandringsöverskottet till i genomsnitt 10 000 ä 11 000. År 1964 var överskottet ca 23 000 och förra året utgjorde det ca 30 000. Befolknings- prognosen förutsätter ett fortsatt årligt invandringsöverskott på 10 000

12

personer. Eftersom antalet utvandrare tycks ha stabiliserat sig till 15 000

innebär detta att bruttoinvandringen årligen behöver uppgå till ca 25 000

för att prognosen skall slå in.

Invandringsöverskottet kommer f. n. till ca 75 % från de övriga nordiska

länderna. Finland dominerar bland dessa. Under tioårsperioden 1955—-1964

kom inte mindre än 60 % av invandringsöverskottet därifrån. Under lång­

tidsutredningens prognosperiod ökar de arbetsföra åldrarna i Finland kraf­

tigt men ökningen avtar successivt fram t. o. in. år 1975. Finska ekonomiska

rådet angav i en rapport i slutet av år 1964 att arbetslösheten i Finland

kunde väntas öka med 4 000 å 5 000 personer om året under perioden 1962—

1967 såvida inte ut vand ringsöverskottet från Finland blev av samma om­

fattning som under 1950-talet.

Långtidsutredningen konstaterar att inga tillgängliga data motsäger att

ett invandringsöverskott fram till år 1970 om 10 000 per år skulle vara möj­

ligt. Det är inte heller uteslutet att siffran kommer att överträffas. Över­

skottets storlek varierar tydligt med den inhemska konjunkturen i Sverige.

Om ett efterfrågetrvck på den svenska arbetsmarknaden av den styrka som

rått under åren 1964 och 1965 står kvar torde befolknings- och sysselsätt­

ningsutvecklingen i Finland inte hindra att invandringsöverskottet därifrån

blir större än som förutsatts i prognosen. Detsamma torde gälla även för

den del av immigrationen som kommer från medelhavsländerna.

Valet av alternativ beträffande antagandena om utvecklingen av frukt­

samhet och invandringsöverskott påverkar resultaten avsevärt. Redan år

1970 är skillnaden mellan högsta och lägsta befolkningstal enligt olika alter­

nativ över 100 000 personer trots att invandringsöverskottet i alla alterna­

tiven upptas till 10 000 personer om året fram till år 1970. För år 1980 är

skillnaden nästan en halv miljon. Långtidsutredningen framhåller att av

tänkbara avvikelser från medelalternativet synes sådana som följer av ett

högre invandringsöverskott och en lägre fruktsamhet vara mest troliga. Om

sådana avvikelser inträffar torde detta på kort sikt ha en positiv effekt på

arbetsmarknaden.

Befolkningens åldersfördelning kommer att påverkas så att åldersgrup­

pen 16—64 år omfattar en successivt allt mindre del av befolkningen. Över

hela perioden fram t. o. m. år 1980 kommer grupperna 0—15 år och 65-w

år att stå för större delen av ökningen. Befolkningen i de arbetsföra åldrar­

na, 15—69 år, som växte med ca 220 000 under perioden 1960—1965, förut­

ses öka med endast ca 120 000 under perioden 1965—1970. Ökningen 1970—

1975 väntas bli ca 70 000 och 1975—1980 ungefär lika stor.

Arbetskraftstillgångnrna 19651970. Den framtida tillgången på arbets­

kraft har beräknats med utgångspunkt i den redovisade befolkningsprogno-

sen. Denna har kombinerats med antaganden om förvärvsfrekvenserna för

olika köns-, ålders- och civilståndsgrupper i de arbetsföra åldrarna 15—69

år. Härigenom har man fått fram antalet förvärvsarbetande personer. För

olika grupper har slutligen förändringarna i arbetad tid uppskattats.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

13

Då det gällt att bestämma förvärvsfrekvenserna för grupperna män och icke gifta kvinnor under prognosperioden har man utgått från den utveck­ ling som i folkräkningarna kunnat iakttas mellan åren 11)50 och 1960. Den­ na utveckling antas fortsätta även under prognosperioden dock med viss modifikation beträffande antalet studerande.

För de gifta kvinnorna har en annan metod använts. Det alternativ som har valts bygger på hypotesen att utbudet av kvinnlig arbetskraft varierar med barnantalet samt utgår från en beräkning av »återvändandefrekvenser», dvs. kvinnornas benägenhet att återvända till arbetsmarknaden när barnen vuxit upp.

För männen innebär antagandena att förvärvsfrekvenserna sjunker i ål­ dersgrupperna 15—24 år och 25—54 år men är konstanta i åldersgruppen 55—64 år. Även för icke gifta kvinnor beräknas sjunkande förvärvsfrekven­ ser för åldersgrupperna upp till 50 år. Åldersgruppen 50—64 år har ökande förvärvsfrekvenser. De gifta kvinnornas förvärvsfrekvens beräknas öka starkt. Riksgenomsnittet uppgår f. n. till ca 35 %. Det beräknas stiga till ca 40 % i åldersgruppen 15—39 år och till ca 45 % i åldersgruppen 40—64 år.

Prognosen innebär att antalet förvärvsarbetande ökar med 0,7 % årligen under perioden 1966—1970 mot 1,0 % under perioden 1960—1965. Antalet förvärvsarbetande gifta kvinnor väntas öka med drygt 30 000 om året. Utredningen uppehåller sig ingående vid frågan om förutsättningarna för att de kraftigt höjda förvärvsfrekvenserna för de gifta kvinnorna skall kom­ ma till stånd.

Förvärvsfrekvenserna för gifta kvinnor varierar starkt mellan olika delar av landet som framgår av följande tablå från 1960 års folkräkning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 ur 1966

Förvärvsfrekvens för gifta kvinnor

i åldrarna

15—39

40—64 65

—oj

år

år

år

Riksgenomsnitt................................................................. 29,3

24,0

2,1

A. Värmland, Dalarna, Norrland................................ 23,7

17,3

1,6

Södra och mellersta Sverige....................................

31,0

26,0

2,3

B. Städer med minst 50 000 inv..................................

37,7

35,1

3,7

varav: Stockholm.......................................................

40,3

41,9

5,5

Borås................................................................

46,3

45,9

4,8

Övriga landet....................................................................

25,4

19,1

1,6

Tablån visar att förvärvsfrekvenserna låg högre i södra och mellersta Sverige än i skogslänen och att de var högre i städer med minst 50 000 in­ vånare än i övriga landet. Utredningen konstaterar att de delar av landet som hade relativt låga förvärvsfrekvenser år 1960 också hade en jämförelse­ vis liten del av landets totala befolkning. Även med kraftiga höjningar av förvärvsfrekvenserna i dessa områden fram till år 1970 krävs stora ökning­ ar i Syd- och Mellansverige resp. i de stora städerna för att det förutsatta riksgenomsnittet skall uppnås.

14

Utredningen konstaterar att det med fog kan antas att möjligheterna att höja de gifta kvinnornas förvärvsfrekvenser blir mindre ju högre nivå de ligger på i utgångsläget. Dessa förhållanden motiverar en diskussion om det i prognosen förutsatta riksgenomsnittet år 1970 för de gifta kvinnornas förvärvsfrekvens är realistiskt. Utredningen framhåller att man måste tänka sig ett »tak» för de gifta kvinnornas förvärvsfrekvens även om detta troli­ gen kommer att ligga högre år 1970 än år 1965. Förekomsten av ett sådant tak beror framför allt på omfattningen av negativa attityder mot gifta kvin­ nors förvärvsarbete och på att brist på hemhjälp, daghemsplatser o. d. hindrar en del gifta kvinnor att förvärvsarbeta.

Det finns risk för att vi redan före år 1970 i vissa områden törnar mot det tak för gifta kvinnors förvärvsfrekvens som sätts av de nämnda förhål­ landena. Utredningen ställer frågan vilka möjligheter som under sådana om­ ständigheter föreligger för att de förutsatta förvärvsfrekvenserna skall kunna uppnås. Förvärvsfrekvenserna kan tänkas höjas mera i andra delar av lan­ det. Den regionala och näringsgrensvisa utveckling av produktionen som redovisas i rapporten antyder emellertid snarare att betydande svårigheter kan uppstå när det gäller att anpassa utbud och efterfrågan till varandra. Man kan tänka sig en ökad rörlighet för den arbetskraft, som utgörs av gifta kvinnor, dvs. i praktiken en accelererad inflyttning till tätorterna. Re­ dan nu lägger emellertid bostadssituationen hinder i vägen för omflyttning av arbetskraft från överskotts- till underskottsområden. Olika hinder för kvinnans deltagande i förvärvslivet kan tas bort eller minska i betydelse. Inte ens en fördubbling av antalet daghemsplatser kan emellertid i avgörande grad påverka arbetskraftsutbudet.

De praktiska slutsatser som kan dras av det föregående är enligt utred­ ningen att en rörlighetsfrämjande arbetsmarknadspolitik inriktad speciellt på de gifta kvinnorna får en fortsatt stor vikt. Utredningen framhåller ock­ så att det är naturligt att uppfatta prognosen för det samlade arbetskrafts­ utbudet som optimistiskt hållen. Den kräver både offentliga åtgärder och ganska radikala förändringar i kvinnors och arbetsgivares syn på »manliga» resp. »kvinnliga» arbeten för att slå in.

Vid beräkningen av den totala arbetstidens utveckling har de gifta kvin­ nornas medelarbetstid, som för år 1965 antagits vara 85 % av männens, förutsatts sjunka till 80 % år 1970. Sänkningen la?ror på att andelen gifta kvinnor med deltidsarbete väntas öka.

Utredningen anför att det är realistiskt att räkna med arbetstidsförkort­ ning även i framtiden. Utan att därmed söka prognosticera den arbetstids­ förkortning som kan väntas äga rum åren 1965—1970 har utredningen infört ett antagande som innebär en successiv nedgång till 42l/s timmars vecko­ arbetstid för de grupper som nu har 45 timmars arbetsvecka.

Beräkningarna av antalet förvärvsarbetande och förändringarna i me­ delarbetstid ger till resultat att arbetskraftsvolymen mätt i antal arbets­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

15

timmar kommer att minska med 0,3 % per år 1965—1970 mot en ökning med 0,6 % per år under perioden 1960—1965. Utvecklingen belyses i följan­ de tablå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Arbetskraftens förändringar åren 1960—1970

1960—1965

1965—1970

1.

Absoluta förändringar

(

tusental personer

)

Medelbefolkning i åldrarna 15—69 år..................

+ 255

+ 118

Antal förvärvsarbetande..........................................

+ 157

+ 109

Antal årsarbetande1...................................................

+ 134

+ 49

Arbetskraftsvolym i timmar...................................

2.

Procentuell förändring över hela perioden

Medelbefolkning i åldrarna 15—69 år..................

+ 4,9

+ 2,2

Antal förvärvsarbetande..........................................

+ 4,9

+ 8,3

Antal årsarbetande1.................................. .................

+ 4,3

+ 1,5

Arbetskraftsvolym i timmar...................................

+ 2,0

— 1,5

3.

Procentuell förändring per år

Medelfolkning i åldrarna 15—69 år......................

+ 1,0

+ 0,4

Antal förvärvsarbetande..........................................

+ 1,0

+ 0,7

Antal årsarbetande1...................................................

+ 0,9

+ 0,3

Arbetskraftsvolym i timmar...................... ............

+ 0,6

— 0,3

1 Utan arbetstidsförkortning.

Efterfrågan på arbetskraft åren 19651970. Utredningen har låtit inhäm­ ta uppgifter för de olika näringsgrenarna om deras väntade efterfrågan på arbetskraft. Denna genomgång har givit vid handen att stegringen av arbets- kraftsutbudet över perioden 1965—1970 skulle behöva vara 165 000 för att tillgodose efterfrågan i stället för de 110 000 som utbudsprognosen beteck­ nar som möjlig att uppnå. Efterfrågans fördelning på de olika näringsgre­ narna framgår av följande tabell.

Arbetskraftsefterfrågan åren 1965—1970 enligt planer och expertbedömningar

■ -

l

i

«

’ 1 i .

i i

Antal förvärvsarbetande

1965

Förändring 1965—1970

340 000 1 150 000

340 000 270 000 460 000 320 000 520 000

— 85 000 + 85 000 + 30 000 + 10 000 + 10 000 + 15 000 + 100 000

Offentliga tjänster............................................................

Totalt 3 400 000

+ 165 000

Totajt efter uppräkning för att medge kompensation för arbetstidsför-

+ 165 000 å 265 000 + 110 000

16

För jord- och skogsbruk beräknas en minskning med 85 000 medan alla övriga näringsgrenar väntas öka sin arbetskraftsefterfrågan. Den starkaste ökningen redovisas för offentliga tjänster med 100 000 och för industri och hantverk med 85 000.

Den beräknade efterfrågeökningen på 165 000 inkluderar inte personal­ behov på grund av arbetstidsförkortning. Om en sådan genomförs och får den omfattning utredningen antagit måste talet för arbetskraftsefterfrågan justeras uppåt med kanske så mycket som 100 000. Detta innebär att ga­ pet i arbetskraftskalkylen uppgår till mellan 55 000—155 000 förvärvs­ arbetande. De ställda anspråken på arbetskraft kommer alltså inte att kun­ na tillgodoses och utredningen har därför efter vissa överväganden som redovisas i rapporten reducerat anspråken för att åstadkomma balans mel­ lan möjligt utbud och väntad efterfrågan. Arbetskraftsökningen för indu­ strins del upptas till 45 000 i stället för till 85 000. Ökningen motsvarar det antal personer som krävs för att kompensera arbetstidsförkortningen. Sys­ selsättningsökningen inom den offentliga sektorn begränsas till 90 000.

Utredningen pekar avslutningsvis på vissa anpassningsproblem på ar­ betsmarknaden till följd av den arbetskraftssituation som förutses. Efter­ som den möjliga nettoökningen av tillgången på arbetskraft med ca 110 000 förvärvsarbetande består nästan helt av gifta kvinnor kan ökningen realise­ ras bara om det blir möjligt att undanröja de hinder som f. n. finns för gifta kvinnor att inträda på arbetsmarknaden. En betydelsefull del av arbets- kraftstillskottet kommer att bestå av invandrare från utlandet. Frågan om invandringspolitikens utformning kommer därför att vara aktuell. Även om det är möjligt att öka arbetskraftstillgången med 110 000 personer torde det komma att uppstå problem eftersom tillskotten av arbetskraft inte upp­ träder där efterfrågan ökar. Detta skapar både geografiska och yrkesmässiga rörlighetsproblem.

Arbetskraftsutvecklingen åren 19701980. I denna kalkyl har prognosen för befolkningsutvecklingen utsträckts fram till år 1980. Utredningen under­ stryker att antagandena för 1970-talet blir osäkrare med hänsyn till möjlig­ heterna att på så lång sikt bedöma utvecklingen av sådana faktorer som invandring, fruktsamhet och dödlighet. Nettoinvandringen har antagits bli 10 000 per år. Utredningen pekar emellertid på förhållanden som kan påverka nettoinvandringen, t. ex. att balans uppnås på bostadsmarknaden eller att vi får mer internationaliserad arbetsmarknad.

Under 1970-talet förstärks förskjutningen av åldersfördelningen i ogynn­ sam riktning från produktionssynpunkt. Åldrarna 15—65 år ökas med en­ dast 70 000 av en total folkökning med ca 640 000. Vissa åldersklasser, ut­ bildningsgrupper och lokala grupper av gifta kvinnor väntas närma sig ett tak för yrkesverksamheten. Antalet årsarbetare beräknas som en följd härav stiga med mindre än 50 000 på ett årtionde eller med knappt 1,5 %. Det

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

17

motsvarande årliga tillskottet, ea 5 000 årsarbetare eller 0,1 a 0,2 %, liggei inom prognosens sannolika felmarginal.

I prognoserna för arbetskraften har man inte råknat med någon ökning av den äldre befolkningens arbetsinsats. Tvärtom har förskjutningen från jordbruk till stadsnäringar föranlett ett antagande om en mindre nedgång för männen i åldrarna över 64 år. Utredningen ställer 1 rågan om inte dessa grupper i växande grad kommer att betraktas som eu arbetskraftsreserv. Som utgångspunkt för bedömningen av denna reservs potentiella storlek anför utredningen att om var tionde person i åldersklasserna 65—75 år — utöver vad som antagits i arbetskraftsprognoserna — kunde beredas arbete skulle år 1980 ytterligare ca 85 000 personer tillföras arbetskraften.

Utredningen har antagit en fortsatt arbetstidsförkortning under första hälften av 1970-talet, som innebär genomförandet av 40-timmarsveckan. Därefter antas en paus i arbetstidsförkortningen inträda till 1970-talets slut.

Resultaten av beräkningarna beträffande arbetsmarknadens tillgångssida redovisas i följande tablå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

ökning 1970—1980

Antal personer i

arbetskraften

(folkräkningsdefinition)

Antal årsarbetare i

arbetskraften

+ 10 000

+239 000 — 56 000 +183000

+ 10 000

+ 94 000 —56 000 +38 000

Kvinnor

övriga.....................................................

Summa

+ 193 000

+ 48 000

ökningen av antalet personer i arbetskraften hänför sig nästan uteslu­ tande till gifta kvinnor, för vilka ett relativt osäkert antagande gjorts om en ökad förvärvsintensitet. Utredningen konstaterar att redan i denna omför­ delning av arbetskraften mot gifta kvinnor, med deltidsarbete i stor ut­ sträckning, ligger svårlösta anpassningsproblem på arbetsmarknaden. Med hänsyn till ovissheten om hur dessa problem kan komma att lösas fram­ står vinsten av arbetskraft som relativt osäker.

Sänkningen av årsarbetstiden till följd av den antagna arbetstidsförkort­ ningen har i kalkylen upptagits till 5 %. Detta skapar ett ytterligare behov av arbetskraft, som uppgår till ca 170 000 personer och som bör ställas mot ökningen av antalet årsarbetare i tablån med ca 50 000. Man skulle därmed stanna vid en minskning under 1970-talet av arbetskraftsvolymen mätt i antal årsarbetare som skulle uppgå till drygt 120 000. Utredningen anmär­ ker att enbart för att uppväga denna minskning skulle det krävas en ök­ ning av nettoinvandringen från antagna 10 000 per år till ca 30 000 per år.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Remissyttrandena över arbetsmarknadsutredningens förslag

Arbetsmarknadsutredningens förslag i stort har i allmänhet mötts positivt vid remissbehandlingen. Arbetsmarknadsstyrelsen,

SAF, Sveriges industriförbund, TCO och SACO förklarar sålunda att de i huvudsak kan ansluta sig till utredningens förslag.

LO finner att flertalet av de förslag utredningen lägger fram är helt i linje med den nuvarande arbetsmarknadspolitiken, som LO vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för. En allmänt positiv ståndpunkt till förslagen intar vidare bl. a. lantbruksstyrelsen, skolöverstyrelsen, flera länsstyrelser samt Svenska landstingsförbundet och Svenska stadsförbundet.

I åtskilliga remissyttranden framhålls att betänkandet innehåller en vär­ defull översikt över arbetsmarknadspolitiska problem och problemlösningar. Man konstaterar att det över huvud taget torde vara första gången en sam­ manfattning gjorts av den svenska arbetsmarknadspolitiken. De framlagda förslagen anses medföra att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken effekti­ veras. Svenska landstingsförbundet har det helhetsintrycket att utredning­ ens förslag till ökade resurser och deras användning är väl försvarbara med hänsyn till den avgörande betydelse som arbetsmarknadspolitiken har för såväl samhällets ekonomiska utveckling som för de enskilda människor, vilkas placering i arbetslivet av en eller annan orsak är problematisk.

I vissa remissyttranden, bland dem statskontorets, framhålls vidare att betänkandet får ses som ett förtroendeuttalande från arbetsmarknadspoli­ tikens intressenter för de väsentliga dragen i den nuvarande arbetsmark­ nadspolitiken.

Remissorganen riktar emellertid även en råd allmänna invändningar mot betänkandet. Man anmärker sålunda att betänkandet endast i mindre grad har karaktären av handlingsprogram, att några nya utvecklingslinjer knap­ past framförts utan att förslagen i flera avseenden får anses vara en sank- tionering av redan tillämpad praxis. Vidare noteras att diskussionerna i be­ tänkandet på ett flertal punkter inte mynnar ut i konkreta förslag utan stannar vid allmänt hållna uttalanden och rekommendationer.

En del remissmyndigheter — bland dem skogsstyrelsen, överbefälhavaren och några länsstyrelser — anser att utredningen överbetonat de åtgärder som främjar arbetskraftens geografiska rörlighet, medan lokaliserings- politiska synpunkter inte beaktats i tillräcklig utsträckning. Sambandet mellan rörlighetsstimulerande åtgärder och lokaliseringspolitik borde ha analyserats närmare. Länsstyrelsen i Västmanlands län har en annan upp­ fattning och anser att utredningen inte haft anledning att närmare gå in på lokaliseringspolitiska spörsmål bl. a. därför att lokaliseringspolitiken prövats av statsmakterna under de senaste åren.

Från många håll, bl. a. SAF, Svenska bankföreningen och Sveriges indu­

19

striförbund, understryks att frånvaron av kostnadsberäkningar försvårar ställningstagandet till betänkandet i dess helhet och till de olika delförslagen.

Eu allmänt negativ inställning till utredningens förslag intar RLF och

Sveriges lantbruksförbund, som i sitt gemensamma yttrande avslutningsvis anför att betänkandet inte bör leda till att man låser fast den framtida ar­ betsmarknadspolitikens målsättning och utformning. Detta motiveras även av önskemålet att statskontorets pågående översyn av arbetsmarknadsverket och övriga myndigheter och organ inom arbetsmarknadspolitikens område bör redovisas före ett ställningstagande till den framtida arbetsmarknads­ politiken. I statskontorets översyn bör naturligen ingå även en diskussion kring avvägningen av olika arbetsmarknadspolitiska medel.

I fråga om arbetsmarknadspolitikens uppgifter och metoder anser en del remissorgan — exempelvis konjunkturinstitutet,

SAF och RLF — att utredningen borde ha utförligare diskuterat arbets­ marknadspolitikens mål och ha lagt diskussionen till grund för förslagen om arbetsmarknadspolitikens utformning. Mellan förslagen borde ha gjorts en inbördes avvägning. I dessa delar anses betänkandet inte motsvara för­

väntningarna.

LO instämmer med utredningen i att till målen för den ekonomiska poli­ tiken hör kraven på full sysselsättning, ett snabbt ekonomiskt framåtskri­ dande och ett stabilt penningvärde. Enligt LO:s bestämda uppfattning är dock den ekonomiska politiken ofullständig, om den inte inrymmer åtgärder för en jämnare fördelning av inkomsterna.

Utredningen har enligt LO:s mening kommit att förlora det struktur- politiska perspektivet. Arbetsmarknadspolitiken är till sitt innehåll i vä­ sentlig grad en långsiktigt syftande politik. En ekonomisk diskussion, som knappast berör strukturpolitiska aspekter utan till väsentlig del utgår från stabiliseringspolitiska, finner LO vara ofullständig. En intensifierad struk­ turpolitik i förening med de arbetsmarknadspolitiska medlen för att under­ lätta arbetskraftens anpassning skulle tvinga låglöneföretag och branscher att lägga om sin produktion. LO menar att företagen i den mån de inte kan betala högre löner skulle förlora arbetskraften och därmed kanske bli tvung­ na att lägga ned produktionen. Låglönegrupper på den tjänsteproducerande arbetsmarknaden skulle på samma sätt kunna förbättra sitt löneläge. En aktiv strukturpolitik medverkar alltså enligt LO inte enbart till att öka produktiviteten utan kan också bidra till en önskvärd inkomstutjämning, samtidigt som den underlättar för fackföreningsrörelsen att föra en soli­ darisk lönepolitik.

LO framhåller vidare att vissa allmänt kända faktorer i den kommande strukturutvecklingen borde ha bedömts från arbetsmarknadspolitiska ut­ gångspunkter. Den tekniska utvecklingen är visserligen svår att bedöma men man bör dock undersöka vad redan nu kända tekniska framsteg kan betyda för behovet av arbetskraft och vilka omställnings- och anpassningsproblem

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1066

20

de kan föra med sig. Den internationella handelns utveckling är också ett fält

som starkt berör framtidens arbetsmarknadspolitik, eftersom förutsättning­

arna för vissa branscher inom vårt näringsliv såväl på kort som lång sikt

kommer att radikalt förändras. Likaså berör vårt växande ansvar för ut­

vecklingsländerna morgondagens arbetsmarknadspolitik. En annan vä­

sentlig aspekt vid bedömning av det framtida behovet av arbetsmarknads­

politiska insatser är de långsiktiga förändringarna i konsumenternas efter­

frågan.

Kraven på vad som skall benämnas full sysselsättning har skärpts inte

minst genom de goda konjunkturer som kännetecknat efterkrigstiden och

urbaniseringsprocessen, som också påverkat den totala sysselsättningsnivån.

LO beklagar att utredningen inte närmare diskuterat innebörden av vad

som i dag är att anse som full sysselsättning. Denna diskussion är avgörande

för hur vår arbetsmarknadspolitik bör utformas.

Även TCO berör inkomstfördelningsfrågan och påpekar bl. a. att de

senaste årens snabba produktionshöjning i inte obetydlig utsträckning är

resultat av den fortgående omflyttningen av arbetskraft från områden med

låg till områden med hög produktivitet och lönsamhet. Rätt utnyttjad kan

arbetsmarknadspolitiken således utgöra ett av de effektivaste långsiktiga

bidragen till en lösning av låglöneproblematiken i dess olika aspekter.

Utredningens bedömning av utvecklingstendenserna på ar­

betsmarknaden kritiseras av konjunkturinstitutet, som framhåller

att utredningen vid diskussionen av de framtida arbetskraftstillgångarna

har helt anammat de preliminära beräkningar som gjordes vid arbetsmark­

nadsstyrelsens prognosinstitut våren 1964. Dessa beräkningar är emellertid

ytterligt schematiska och från metodisk synpunkt otillfredsställande genom­

förda.

Statistiska centralbyrån påpekar att arbetskraftsprognosen i betänkandet

är preliminär och att den kommer att överarbetas i vissa delar inom cen­

tralbyrån. Det förefaller dock som om prognosen inte kommer att behöva

revideras i någon väsentlig utsträckning. Inom centralbyråns prognosinsti­

tut sammanställt material avsett att belysa den kvinnliga arbetskraften från

skilda aspekter kommer att komplettera utredningens. Det arbete som hit­

tills utförts bekräftar utredningens resultat.

LO anser, att det hade varit värdefullt om utredningen i någon mån hade

försökt att analysera bruttoförändringarna på arbetsmarknaden fram till år

1980. Det skulle då ha varit lättare att precisera de arbetsmarknadspolitiska

insatserna med hänsyn tagen till bl. a. åldersförskjutningen, de gifta kvin­

nornas ökade benägenhet att förvärvsarbeta, den ökade utbildningsfrekven-

sen och näringslivets strukturomvandling.

SACO ifrågasätter om arbetskraftsutbudet kan hållas uppe ens på en oför­

ändrad nivå fram till 1970-talets slut. Mot bakgrunden av den allt mer

accentuerade knappheten på arbetskraft i flertalet europeiska länder före-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

21

laller det väl optimistiskt att räkna med samma årliga nettotillskott utifrån som under 1950-talet. Mycket talar för att det hastigt växande utbildnings- intresset kommer att påverka yrkesintensiteten negativt i större utsträck­ ning än vad utredningen räknat med. Slutligen kan man enligt SACO inte förutsätta att inga som helst arbetstidsförkortningar skall genomföras under eu femtonårsperiod.

Länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller att den väntade kraftiga ök­ ningen av antalet arbetstillfällen och den svagare ökningen av arbetskrafts- tillgången endast gäller under förutsättning att nuvarande högkonjunktur består under den tid prognosen gäller, vilket ingalunda är säkert. Erfaren­ heten från tidigare ekonomiska utvecklingsskeden har nämligen visat att det finns skäl att bedöma situationen mera försiktigt. En avmattning i nu­ varande uppåtgående ekonomiska utveckling är långt ifrån otänkbar, även om detta inte skulle behöva leda till direkt lågkonjunktur. Om utvecklings­ takten på det ekonomiska området skulle avta, minskar också automatiskt efterfrågan på arbetskraft och de sysselsättningsskapande åtgärderna kom­ mer i stället i förgrunden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

2. Arbetsförmedling

Nuvarande förhållanden

Arbetsförmedlingens uppgifter. Den offentliga arbetsförmedlingen omfat­ tar alla slag av ax-betskraft och arbete. Förmedlingen skall bevaka att hjälp­ verksamheten för de arbetslösa anpassas till läget på arbetsmarknaden. En viktig uppgift är därför att samla in uppgifter om arbetslöshet och om vän­ tade förändringar på arbetsmarknaden. I första hand skall förmedlingen eftersträva utjämning på den egna orten och inom det egna förmedlings- området. Det åligger förmedlingen att i detta syfte bedriva ackvisition av arbetstillfällen och arbetskraft. För att nå utjämning inom hela landets ar­ betsmarknad äger samarbete rum mellan de olika förmedlingskontoren i form av omfattande interlokal förmedling.

För att söka mera långsiktiga lösningar av de arbetslösas sysselsättnings­ problem har förmedlingen möjligheter att utnyttja ett flertal olika hjälp- åtgärder. Arbetskraftens geografiska rörlighet främjas genom ekonomiska bidrag. Arbetsförmedlingen verkar även för att arbetskraften skall bli yrkes­ mässigt rörlig genom omskolning och fortbildning. Härvid har yrkesvägled­ ningen en stor uppgift inte endast vad gäller skolungdom, för vilken den bedrivs inom skolorna genom lektioner och föredrag, och för ungdom som nyss avslutat sin skolgång utan även för äldre arbetskraft för vilken om­ skolning eller fortbildning kan bli aktuell. För yrkesvägledningen står medi­

22

cinska och psykotekniska experter till förmedlingens förfogande. Arbetslösa som av olika skäl inte kan placeras på den öppna marknaden — temporärt eller för längre tid — skall förmedlingen söka bereda sysselsättning i be­ redskapsarbete eller i s. k. skyddad sysselsättning. För de partiellt arbets­ föra skall arbetsförmedlingen vidta arbetsvårdande åtgärder. Även för detta ändamål kan förmedlingen utnyttja medicinsk och annan expertis.

Det åligger förmedlingen att aktivera de arbetskraftsresurser som finns, främst kvinnor, partiellt arbetsföra och äldre arbetskraft. I förmedlingens uppgifter ingår vidare förmedling av praktikplatser till teoretiskt studerande och för den praktiska yrkesorienteringen inom grundskolans ram. I viss ut­ sträckning handhar arbetsförmedlingen även mönstring på fartyg och där­ med förenade göromål.

Arbetsförmedlingens organisation. Arbetsmarknadsstyrelsen utövar tillsyn över och ledning av arbetsförmedlingen. I länen handhas denna uppgift av länsarbetsnämnderna och i Stockholms stad av arbetsnämnden. I nämn­ derna, som utses av Kungl. Maj :t, är de tre största partsorganisationerna på arbetsmarknaden representerade.

Den egentliga förmedlingsorganisationen omfattade vid ingången av år 1964 25 huvudkontor, 234 avdelningskontor (varav 29 deltidskontor), 229 ortsombud och 193 lokalombud. Av avdelningskontoren var 15 tillfälligt inrättade.

Huvudkontoren är uppdelade på olika expeditioner, såsom för jordbruk, industri, byggnadsverksamhet osv. Där finns även yrkesväglednings- och arbetsvårdsexpeditioner samt tjänstemannaförmedling. Avdelningskontoren är indelade i klasser i förhållande till folkmängd, näringslivets struktur m. m. Förutom ortsombud och lokalombud har under de senare åren före­ kommit även s. k. ambulatorisk arbetsförmedling, vilken utgår från huvud- eller avdelningskontor.

Personalrekryteringen vid arbetsförmedlingen sker genom årlig antagning av aspiranter. Utbildning och fortbildning av personalen sker genom kurser som anordnas av arbetsmarknadsstyrelsen.

Antalet heltidsanställda tjänstemän vid länsarbetsnämnder och arbets­ förmedlingskontor uppgick vid ingången av år 1964 till 2 250. Personalens fördelning på verksamhetsgrenar framgår av följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Verksamhetsgren

Antal tjänstemän

Allmän förmedling in. m........................................................... 1181 Y rkesvägledning......................................................................... 137 Arbetsvärd................................................................................... 230 Länsarbetsnämndernas kanslier............................................... 456 Kontorsbiträden......................................................................... 246

Summa 2250

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

23

Omfattningen av arbetsförmedlingens verksamhet åren 1953

1962.

Tillsatta platser (1 000-tal) år]

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Jordbruk och

skogsbruk...........

70

80

63

63

59

55

55

53

50

43

Industri och

hantverk.............

98

117

117

99

93

80

101

117

115

106

Byggnadsverk­

samhet.................

128

117

112

116

112

115

109

100

95

96

Samfärdsel..............

180

185

215

213

171

157

170

162

137

146

Handel.....................

137

139

146

132

125

117

128

143

145

135

Förvaltning och

fria yrken...........

83

86

82

81

83

79

85

91

99

109

Hälso- och sjukvård

20

24

25

22

21

21

22

22

22

23

Husligt arbete ....

162

153

148

142

139

137

135

129

119

in

Genomgående

yrken...................

96

108

121

96

86

94

97

101

89

92

Annat arbete.........

31

29

22

27

26

20

18

24

17

18

1005

1038

1051

991

915

875

920

942

888

879

Därav i samverkan

mellan olika ar­

betsförmedlingar

77

87

69

64

59

51

59

71

71

66

Lediga platser ....

1175

1238

1244

1174

1075

1013

1084

1167

1126

1103

Arbetssökande

personer..............

660

679

684

718

696

714

716

716

717

744

Utredningen

Som framgår av den nyss angivna sammanställningen har den totala plats­

tillsättningen under perioden minskat med 12 %. Denna utveckling bör en­

ligt utredningen inte ses som ett uttryck för minskad effektivitet i förmed­

lingsverksamheten. Den är i stället ett resultat av den utjämning och stabili­

sering av förhållandena på den svenska arbetsmarknaden som ägt rum under

efterkrigstiden. Under den första delen av denna period var både arbetslös­

het och arbetskraftsbrist i regel betydligt större än under senare år. Sådana

lägen ger upphov till en relativt omfattande arbetskraftsomsättning, in­

klusive en inte önskvärd överrörlighet. Med den fortgående stegringen av

utbildningsnivån och anspråken på yrkeskvalifikationer inom näringslivet

har vidare följt ökade kvalitativa krav på förmedlingsarbetet. Tillsättning

av platser för vilka fordras yrkeskunnighet förutsätter givetvis en mer

kvalificerad och tidskrävande insats från förmedlingens sida än ett rutin­

mässigt anvisande av arbetslösa till mer eller mindre tillfälliga anställ­

ningar med okvalificerade arbetsuppgifter.

Den högre kvaliteten på förmedlingsarbetet, en väntad successiv ökning

av antalet sökande till förmedlingen samt stegrade anspråk i övrigt på för­

medlingens tjänster för med sig krav på större resurser för förmedlingen.

24

Kungl. Maj.ds proposition nr 52 år 1966

Med hänsyn till vikten av en smidig arbetsmarknadsfunktion och arbets­

förmedlingens betydelse härför är det enligt utredningens mening ange­

läget att dessa krav tillgodoses i den takt de ger sig till känna. Detta

kommer utan tvivel att föra med sig ökade kostnader för arbetsförmed­

lingsverksamheten. I gengäld kan dock kostnaderna för sysselsättnings-

skapande åtgärder väntas minska, åtminstone vid en oförändrad ambitions-

grad för sådana åtgärder. En snabb och smidig anpassning av arbetskraften

till förhållandena på den öppna marknaden ger också betydande samhälls­

ekonomiska vinster. Samtidigt främjas den enskildes trygghet. Man bör

därför enligt utredningens mening inte av statsfinansiella skäl avstå från

att anpassa arbetsförmedlingsorganisationen till arbetsmarknadspolitikens

krav.

Förmedling sorganisationens anpassning till det arbetsmarknadspolitiska

läget. F. n. har arbetsmarknadsverket större frihet att lokalt och temporärt

med kort varsel sätta in sysselsättningsskapande åtgärder, t. ex. beredskaps­

arbeten, än att förstärka förmedlingsorganisationen. Ett sådant förhållan­

de kan enligt utredningens uppfattning bli till förfång för en av huvud­

linjerna i arbetsmarknadspolitiken, nämligen arbetskraftens anpassning

till förändringar inom näringslivet. Utredningen föreslår därför att arbets­

marknadsstyrelsen får möjligheter att i extraordinära arbetsmarknads­

situationer, som gör en tillfällig ökning av arbetsförmedlingspersonalen

nödvändig, inom av statsmakterna angivna gränser utnyttja sakanslag som

står till styrelsens disposition. Som en följd av detta förslag bör den i av-

löningsstaten för arbetsförmedlingen upptagna anslagsposten till Avlö­

ningar till tillfällig personal utgå. Den personal som nu är avlönad av

medel från denna anslagspost bör avlönas från anslagsposten till Av­

löningar till övrig icke-ordinarie personal. Sistnämnda anslagspost bör med

hänsyn härtill räknas upp i motsvarande grad. Även kostnader för rese­

ersättningar och traktamenten bör inom vissa gränser få bestridas från

sakanslag i lägen då förmedlingspersonal snabbt behöver flyttas om i stor

omfattning.

Arbetsförmedlingens andel av arbetskraftsomsättningen. En grundläg­

gande förutsättning för att arbetsförmedlingen på ett tillfredsställande sätt

skall kunna fullgöra sin huvuduppgift att utjämna tillgång och efterfrågan

på arbetskraft är uppenbarligen att förmedlingens andel i den totala ar­

betskraftsomsättningen är tillräckligt stor. Även om aktuella uppgifter

saknas om hur stor förmedlingens omsättningsandel är, framstår det som

klart att andelen för en del sektorer av arbetsmarknaden är otillräcklig.

Detta gäller bl. a. vissa delar av tjänstemännens arbetsmarknad. Behovet av

intensifierade insatser för bl. a. de handikappade, den äldre arbetskraften

och de hemarbetande kvinnorna motiverar även en viss ökning av omsätt-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

25

ningsandelen. Utredningen föreslår att förutsättningar skapas för att göra

eu sådan ökning av förmedlingens oinsättningsandel möjlig.

Yrkesvägledning. I syfte att höja kvaliteten i förmedlingsarbelet bör för­

medlingsåtgärderna i större utsträckning än som f. n. är fallet föregås av

yrkesvägledande åtgärder och anlagsprov. Insatser av detta slag skall en­

ligt utredningens mening inte ingå i handläggningen av varje förmedlings-

äreride utan förbehållas fall där de är ett villkor för att man skall kunna

prestera lämplig arbetsanvisning. Frekvensen av sådana fall ökar emellertid.

En orsak härtill är strukturförändringarna inom näringslivet med därav

följande behov av yrkesbyten. En annan orsak är att arbetsförmedlingen

under senare år fått avsevärt bättre möjligheter att medverka till utbild­

ning och omskolning. En ökning av de yrkesvägledande insatserna förut­

sätter att yrkesvägledningen byggs ut.

Utbyggnaden bör ta sikte på såväl att förstärka nuvarande yrkesväg-

ledningsexpeditioner som att anordna nya expeditioner vid en del s. k.

kretskontor. Åtskilliga av de kretskontor som nu saknar expeditioner bör

dock kunna betjänas genom ambulerande yrkesvägledningsverksamhet.

Yrkesvägledande åtgärder kräver inte alltid insatser av specialister. Att

t. ex. upplysa om utbildningsvägar och anvisa lämpligt informations­

material är något som alla arbetsförmedlare bör kunna göra. Detta för­

utsätter dock att förmedlarna har åtminstone elementära kunskaper om

yrkesvägledning och det informationsmaterial som yrkesvägledningen ut­

nyttjar. Utredningen föreslår därför att den inom arbetsmarknadsverket

bedrivna utbildningen av arbetsförmedlare utvidgas till att omfatta även

yrkesvägledning.

Arbetsförmedlingens informationsverksamhet. Det är självklart att ar­

betsförmedlingen måste kunna ge sådan information om konkreta förmed-

lingserbjudanden att arbetssökande och arbetsgivare får tillförlitlig grund

för sina ställningstaganden. Arbetsförmedlingen måste dessutom kunna

ge en mer allmän information om det aktuella arbetsmarknadsläget och

väntade förändringar i detta. Det måste anses vara en viktig uppgift för

arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna att genom lägesöversik-

ter och prognoser sörja för att varje särskild arbetsförmedling kan ge

sådan information till arbetssökande och arbetsgivare. Enligt utredningens

mening bör vidare television, radio samt riks- och lokalpress användas i

betydligt större utsträckning än hittills för att sprida information om ak­

tuella arbetsmarknadsfrågor. Detta skulle göra det lättare för arbetsför­

medlingen att åstadkomma en rationell utjämning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens personalrekrytering. Höga fordringar måste ställas

på förmedlingstjänstemännen i fråga om kunskaper om arbetsliv och ar­

betsmarknad samt personlig lämplighet. Avgörande för att arbetsförmed-

26

lingen skall kunna försäkra sig om personer med sådana kunskaper och

egenskaper är uppenbarligen de löner som kan erbjudas aspiranterna. Re-

kryteringslönerna måste därför ägnas fortlöpande uppmärksamhet av ar­

betsmarknadsverket.

Förmedlingspersonalen som i tjänsten vinner överblick över arbets­

marknaden kan förutsättas få särskild benägenhet att gå över till annan

verksamhet om löneförhållandena inom förmedlingen framstår som oför­

delaktiga. Å andra sidan bör förmedlingen ha intresse av att kunna an­

ställa personer med relativt lång tids erfarenhet av arbetsförhållanden

inom visst område av näringslivet. Ett ömsesidigt utbyte av personal mel­

lan förmedlingen och näringslivet får anses önskvärt. En förutsättning

härför är dock att arbetsmarknadsverket får större frihet att smidigt an­

passa lönesättningen efter förhållandena i de särskilda fallen.

Några villkor om formell kompetens finns f. n. inte vid antagning av

aspiranter till förmedlingen. Utredningen anser inte att denna ordning bör

ändras. Till yrkesvägledningen rekryteras numera aspiranterna i stor

utsträckning från grupper med högskole- eller därmed jämförlig utbildning.

Utredningen anser denna praxis vara sakligt motiverad men framhåller att

det är angeläget att olika rekryteringsvägar kan följas även inom yrkes­

vägledningen.

Av arbetsvårdspersonalen bör krävas grundliga kunskaper i psykologi

och sociallagstiftning. Rekryteringen av denna personal bör därför inriktas

på personer med kunskaper i dessa ämnen som i huvudsak motsvarar

examen från socialhögskola. För att en sådan rekrytering skall kunna ske

kan eventuellt inom arbetsvärden behöva införas en reglerad befordrings-

gång som liknar den som nu finns inom yrkesvägledningen.

Den interna utbildningen av förmedlingens personal. Under åren 194&—

1963 bär visserligen den interna utbildningsverksamheten sexdubblats men

den helt övervägande delen av verksamheten riktar sig till aspiranter

och

specialister inom förmedlingen. Förmedlingspersonalen behöver ständigt

hållas å jour med förändringar i arbetsmarknadspolitiken och inom andra

samhälleliga aktiviteter som är av betydelse i förmedlingsarbetet liksom

också med nya arbetsmetoder m. in. Utredningen yrkar därför på att denna

utbildningsverksamhet byggs ut kraftigt. Målet bör vara att ge utbildningen

sådan omfattning att personalen kan få i genomsnitt en veckas fortbild­

ningskurs varje år.

Ombudsorganisationen. Arbetsförmedlingen är i glesbygder och på

mindre orter till stor del representerad av orts- och lokalombud. Ombuden

utför utan tvivel ett i förhållande till tjänstgöringstid och förutsättningar i

övrigt gott arbete. Det ligger emellertid i sakens natur att ombud med

obetydlig tid till sitt förfogande och med föga eller ingen utbildning för

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 dr 1966

27

sina arbetsuppgifter inte kan göra samma arbetsinsats som fast inrättade

förmedlingskontor. Samtidigt är det ofta just i glesbygder och på mindre

orter som de besvärligaste arbetsinarknadsproblemen finns. Det bär t. ex.

beräknats att ca 25 % av den registrerade arbetslösheten i landet finns i

områden som är betjänade av ombud. Till detta kommer att dessa områden

har en ofta betydande latent arbetslöshet. Utredningen föreslår därför att

omhudsföfmedlingen såvitt möjligt ersätts med förmedling från kontor

som är väl utrustade med personal och förlagda till lämpliga centralorter.

Detta behöver enligt utredningen inte innebära att ett stort antal nya

kontor inrättas. Det bör liksom hittills i viss utsträckning vara möjligt

att lita till ambulerande förmedlingsverksamhet. Denna förmedlingsform

hedrivs redan med positiva resultat. En utbyggnad kräver dock personalför­

stärkningar som arbetsmarknadsstyrelsen bör precisera närmare.

Utredningen förutsätter att förmedlingsverksamheten inom vissa områden

av olika skäl måste bygga på ombud även i fortsättningen. Dessa ombud

bör genom länsarbetsnämndernas försorg ges sådan utbildning och sådant

stöd i sitt arbete att förmedlingsservicen i fråga om sin kvalitet så nära

som möjligt ansluter till den som tillhandahålles i orter med kontor.

Resebidrag till arbetssökande hos förmedlingen. För arbetssökande hos

t. ex. ombud eller enmanskontor kan det vara nödvändigt att resa till huvud-

eller avdelningskontor för att där överlägga med yrkesvägledare, arbets-

vårdare eller andra specialister om en adekvat arbetsplacering. Som ett

led i strävandena att ge alla arbetssökande likvärdig förmedlingsservice

föreslår utredningen att arbetsförmedlingen ges möjlighet att betala rese­

ersättningar och traktamenten till sökande som är inskrivna hos förmed­

lingen. Denna möjlighet är nu begränsad till de partiellt arbetsföra.

Varsel vid driftnedläggelser och driftinskränkningar. Utredningen fram­

håller att tidiga informationer om väntade förändringar i sysselsättningen

är en förutsättning för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Det nu

gällande varselsystemet anses ha fungerat tillfredsställande. Utredningen

anser sig därför inte ha anledning föreslå någon ändring av det nuvarande

systemet som bygger på frivilliga överenskommelser.

Särskilda yttranden

Ledamoten Gustavsson anför att de arbetsbyten som sker utan förmed­

lingens medverkan, inte minst genom annonsering i dagspressen, är synner­

ligen värdefulla för arbetstagarna. Detta utbud av arbetstillfällen bör inte

minska utan gärna öka. Den enligt utredningens mening önskvärda ök­

ningen av arbetsförmedlingens omsättningsandel bör inriktas på områden

där behov och brister föreligger. En allmän arbetslöshetsförsäkring skulle

kraftigt öka arbetsförmedlingens omsättningsandel, främst genom att den

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

dolda arbetslösheten som f. n. inte kominer till förmedlingens kännedom

skulle uppdagas och bli bättre åtkomlig för förmedlingsåtgärder.

I yttrandet framhålls vidare att det synes tveksamt om förmedlingsverk­

samheten i glesbygder och på mindre orter blir tillfredsställande om verk­

samheten koncentreras till större centralorter.

Ledamoten Petersson anför att han inte kan ansluta sig till utredningens

förslag att arbetsförmedlingspersonal skall få anställas samt reseersätt­

ningar och traktamenten bekostas med anlitande av sakanslag. Anledning

saknas att på detta sätt frångå den normala ordningen inom statsförvalt­

ningen för att täcka personalkostnader. Arbetsmarknadsverkets båda av-

löningsanslag bör under posterna till tillfällig personal i stället inrymma

belopp som är reserverade för extraordinära arbetsuppgifter.

Remissyttrandena

Beträffande arbetsför in edlingsorganisationen i all­

mänhet understryker arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnder­

na, att om arbetsförmedlingen skall kunna tillgodose det växande service­

behovet på ett tillfredsställande sätt, det krävs att förmedlingens organisa­

tion förstärks väsentligt och att förmedlingsarbetet fortsätter att effektivi­

seras.

LO är inte övertygad om att själva målsättningen och inriktningen på för­

medlingsarbetet motsvarar dagens krav och ifrågasätter om företag med på­

tagligt stor arbetskraftsomsättning på grund av lönesättning och brister i

personalpolitiken bör få belasta arbetsförmedlingen i lika hög grad som f. n.

Företag med god lönesättning och i övrigt goda arbetsförhållanden, som nu

i mindre grad kan använda arbetsförmedlingen, skulle samtidigt kunna få

bättre service och därigenom stimuleras att i högre grad utnyttja arbetsför­

medlingens resurser. Vid brist skulle arbetskraften genom förmedlingens

insatser i allt större utsträckning gå över till företag med gott löneläge och

i regel också hög produktivitet eller samhällsviktig funktion.

SAF, Sveriges grossistförbund och Sveriges industriförbund anför att det

principiella statsmonopol som råder på arbetsförmedlingens område medför

höga krav på den offentliga arbetsförmedlingens service. Skulle man på ett

speciellt område inte klara denna service tillfredsställande, förefaller det

rimligt att noggrant överväga om privata organ kan lyckas bättre. Om en­

skilda organ med särskilda förutsättningar härför under arbetsmarknads­

styrelsens överinseende lämnar service på speciella områden, t. ex. förmed­

ling av högre tjänstemän, specialister m. fl. med mycket begränsad arbets­

marknad, behöver detta inte påverka möjligheterna att driva en effektiv

arbetsmarknadspolitik. Grossistförbundet understryker vidare behovet av

skrivbyråverksamheten som den offentliga arbetsförmedlingen rimligen

inte kan utföra.

29

TCO uttalar däremot att om arbetsförmedlingen f. n. inte anses vara ett

effektivt serviceorgan detta inte bör leda till att förmedlingsuppgifter över­

förs till privata institutioner. Det naturliga bör i stället vara att bygga ut

förmedlingen så att den verkligen kan förmedla alla slag av arbete för alla

grupper av arbetssökande.

Utredningens förslag att sakanslag skall 1'å anlitas för att

bestrida kostnader för tillfälliga personalökning-

a r in. in. biträds av skolöverstyrelsen, länsstyrelsen i Örebro län, LO och

TCO. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att ett genomförande av förslaget av­

sevärt skulle öka verkets möjligheter att snabbt kunna sätta in speciella för-

medlingsaktioner och därigenom reducera behovet av andra, mera kostnads­

krävande åtgärder mot arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Styrelsen fram­

håller också, att större anslag för tillfällig personal i verklig mening bör

övervägas.

SAF och Sveriges industriförbund instämmer i att åtgärderna måste sättas

in snabbt för att långtgående ekonomisk-politiska ingripanden skall kunna

undvikas men ifrågasätter om detta kan motivera att man frångår den nor­

mala ordningen inom statsförvaltningen för att täcka rese- och traktaments-

kostnader.

Enligt riksrevisionsverket bör i princip avlöningar till tillfällig personal

inte belasta sakanslag utan avlöningsanslag. Om en av sysselsättningsrubb-

ningar framkallad katastrofsituation leder till att tillfällig personal måste

nyanställas i stor omfattning, torde avlöningsanslaget, som är av förslags-

karaktär, kunna överskridas i erforderlig mån. Samma inställning har läns­

styrelsen i Kronobergs län.

Även statskontoret anser att avlöningar till tillfällig personal tills vidare

lämpligen kan belasta avlöningsanslaget.

SR yttrar att det i extraordinära arbetsmarknadssituationer torde ställas

särskilt stora krav på arbetsförmedlingspersonalen. I sådana situationer

torde det endast i mycket begränsad utsträckning vara möjligt att tillfälligt

anställa personer som har nödvändiga kvalifikationer. Mot denna bakgrund

finner förbundet utredningens förslag mindre välbetänkt.

Länsarbetsnämnden i Södermanlands län frågar sig var man i dagens

arbetsmarknad kan finna personal som är villig att ta anställning på så

osäkra villkor som skulle erbjudas.

I fråga om arbetsförmedlingens andel av arbets-

kraftsom sättningen påpekar SACO att tendensen med starkare

målinriktning av studierna kommer att ställa stora anspråk på förmedlingen

av praktikplatser. Det är även angeläget att öka arbetsförmedlingens andel

av omsättningen på tjänstemannasektorn. TCO framhåller starkt betydelsen

av en förstärkt tjänstemannaförmedling.

Enligt konjunkturinstitutets uppfattning hade det varit önskvärt att en

mer allsidig belysning hade givits av de möjligheter — tidningsannonsering,

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1 !)!>(>

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

organisationskontakter etc. -— som står till buds för arbetsgivare och arbets­

tagare att få kontakt med varandra. Den snäva avgränsning som utredning­

en valt gör det svårt för läsaren att på ett tillfredsställande sätt ta ställning

till förslaget.

Svenska landstingsförbundet menar att utredningen borde ha redovisat

vilka åtgärder som kan vidtas för att öka andelen i arbetskraftsomsättning-

en, kostnaderna härför samt hur en ökande andel återverkar på möjligheter­

na att nå resultat beträffande de svårplacerade grupperna.

RLF och Sveriges lantbruksförbund finner det svårförståeligt, varför det

anses angeläget att öka arbetsförmedlingens omsättningsandel. ökningen

behöver ju i och för sig inte vara ett tecken på ökande effektivitet i verksam­

heten. Det är snarare önskvärt att höja kvaliteten än kvantiteten på arbets­

förmedlingens verksamhet.

I utredningens uttalande om behovet av fortsatt utbyggnad av yrkes­

vägledningen instämmer bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen, som finner

behovet härav uppenbart, skolöverstyrelsen och De erkända arbetslöshets­

kassornas samorganisation.

LO betonar värdet av att höja arbetsförmedlingsåtgärdernas kvalitet ge­

nom ökad yrkesvägledning och möjligheter att i större utsträckning anlita

anlagsprövning i förmedlingsarbetet.

Skolöverstyrelsen understryker starkt behovet och vikten av yrkesvägled­

ning för vuxna, för vilka omskolning eller annan utbildning anses aktuell.

Att vissa kunskaper om yrkesvägledning ges vid grundutbildningen av ar-

betsförmedlingstjänstemännen finner arbetsmarknadsstyrelsen vara en

önskvärd åtgärd därför att det inte går att dra en skarp gräns mellan arbets­

sökande som behöver råd av yrkesvägledningsexperter och andra arbets­

sökande. Skolöverstyrelsen anser att denna utvidgning av personalutbild­

ningen bör komma till stånd snarast möjligt. TCO föreslår att utbildningen

därutöver skall omfatta arbetsvårdsfrågor.

Med anledning av vad utredningen anfört om arbetsförmedling­

ens informationsverksamhet uttalar LO, att förmedlingen bör

ge en bättre och öppnare information om företagens lönesättning, lönesprid­

ning och övriga villkor och förhållanden på den tilltänkta arbetsplatsen

samt bättre service åt ombytessökande och en intensifierad ackvisitions-

verksamhet. Därigenom får de arbetssökande fler valmöjligheter och arbets­

givarna bättre information om tillgänglig arbetskraft.

Länsstyrelsen i Uppsala län ifrågasätter om det inte också vore önskvärt

att verket gav lokala och regionala översikter över det aktuella och beräk­

nade utbudet av arbetskraft med eller utan yrkestillhörighet. En informa­

tion av antytt slag skulle i hög grad kunna bli vägledande för den lokalise­

ringspolitik som kommer att bedrivas jämsides med och delvis komplettera

arbetsmarknadspolitiken.

Vad angår arbetsförmedlingens personalrekrytering

31

framhåller arbetsmarknadsstyrelsen att aspirantlönegraden A 11 i dag inte

verkar lockande på kvalificerade sökande när därtill kommer att beford-

ringsmöjligheterna inåste anses ogynnsamma därför att ett betydande antal

av tjänsterna inom förmedlingen är placerade endast i lönegrad A 13.

Beträffande förslaget att införa reglerad befordringsgång för befattnings­

havare inom arbetsvärden ställer sig styrelsen tveksam till åtgärder som le­

der till kategoriklyvningar bland tjänstemännen på fältet. Speciella rekryte­

rings- och befordringsbestämmelser för en viss grupp, som i praktiken när­

mast omöjliggör utbyte av tjänstemän med andra delar av verksamheten, är

inte önskvärda. Det är emellertid synnerligen angeläget att mer allmänt

kunna rekrytera tjänstemän med högre grundläggande utbildning till arbets­

förmedlingen. Styrelsen avser därför att överväga detta spörsmål i samråd

med berörda organisationer.

Av bl. a. de skäl som arbetsmarknadsstyrelsen anfört avstyrker också LO

förslaget om reglerad befordringsgång.

Skolöverstyrelsen ifrågasätter om det inte åtminstone vid huvudkontor

kunde anställas fackutbildad personal med praktiska erfarenheter av bl. a.

arbetsmetoder och arbetskrav inom mer vanligt förekommande yrken.

Vad utredningen anfört om behovet av ökad intern personal­

utbildning inom arbetsförmedlingen understryks av arbetsmarknads­

styrelsen. Även SAF och Sveriges industriförbund finner den föreslagna för­

bättringen av personalutbildningen betydelsefull och understryker i sam­

manhanget vikten av att förmedlingstjänstemännen bibringas kunskaper

om de krav som ställs på utövarna av förekommande yrken.

Till utredningens förslag ansluter sig vidare skolöverstyrelsen och TCO.

Utbildningen bör dock enligt TCO anordnas som två- eller treveckorskurser

vartannat resp. vart tredje år i stället för en vecka varje år.

LO anser att det med hänsyn till att en analys av verksamheten saknas

är svårt att bedöma utbildningsbehov och resultat. LO kan dock instämma

i utredningens allmänna slutsats att utbildningsverksamheten bör byggas

ut kraftigt. Kurserna för aspiranter (assistentkurserna) bör inte, såsom

skett under senare år, krympas tids- och innehållsmässigt utan i stället för­

bättras och utökas, bl. a. för att arbetsmarknadsverket skall kunna behålla

sin breda rekryteringsbas av personer med kontakt och erfarenhet från

arbetslivet.

Personalutbildningsberedningen anmärker att nödvändiga uppgifter om

de föreslagna kursernas syfte, omfattning, innehåll m. m. saknas i förslaget.

Beredningen ser sig följaktligen inte i stånd att uttala någon mening om det

berättigade i att fastställa just en kursvecka i genomsnitt per anställd och

år som lämplig ram.

Skolöverstyrelsen, länsstyrelsen i Örebro län, LO, Svensk industriför­

ening, SAF, Sveriges industriförbund och TCO tillstyrker utredningens för­

slag beträffande ombudsorganisationen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 dr 19116

32

Länsarbetsnämnderna i Kopparbergs och Västerbottens län menar att

även enmanskontoren bör dras in, eftersom erfarenheten visar att dessa

kontor inte kan lämna fullgod förmedlingsservice åt allmänheten. TCO har

samma uppfattning.

Arbetsmarknadsstyrelsen påpekar att en koncentration av förmedlings­

organen till färre enheter pågår. Denna utveckling rymmer emellertid för

glesbygdens del problem, vilkas lösning behöver övervägas noga.

Länsarbetsnämnden i Stockholms län påpekar att ambulatorisk förmed­

ling i stället för ombud inte har enbart fördelar, eftersom förmedlingstjänste-

männen inte kan äga den ingående personkännedom som ett ombud onek­

ligen har. Samma synpunkt anför länsstyrelsen i Jämtlands län, som därför

finner en ambulerande förmedling mindre lämplig i vidsträckta län.

SR ifrågasätter om inte inrättandet av nya kontor och resebidrag till

arbetssökande blir mycket kostnadskrävande och föreslår att tjänstemän

från huvudkontoren eller de större avdelningskontoren i länen reser ut till

de olika kommunerna och där har mottagning för arbetssökande på be­

stämda tider.

Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsen i Uppsala län, som därut­

över anser att det borde finnas arbetsförmedlingstjänstemän som på kallel­

se kunde besöka en eller flera familjer för att diskutera familjemedlemmar­

nas möjligheter till utbildning och anställning vid flyttning till annan ort.

De erkända arbetslöshetskassornas samorganisation understryker att av­

vecklingen av ombud bör ske försiktigt så att man inte försvårar kassamed­

lemmarnas möjligheter att vid arbetslöshet besöka arbetsförmedlingen

minst en gång per vecka.

Länsstyrelserna i Kronobergs och Hallands län ifrågasätter om glesbygden

och de mindre orterna kan få en tillfredsställande lokal förmedling om verk­

samheten koncentreras till större centralorter och ser en lösning i att be­

hålla nuvarande ombudsorganisation och ge samtliga ortsombud eu väsent­

ligt bättre utbildning.

Lantbruksstyrelsen anser att ombuden bör behållas vid sidan av central­

orternas arbetsförmedlingar. Ombuden bör dock endast ha informativa upp­

gifter och inte bedriva förmedlingsverksamhet. Liknande synpunkter anförs

av RLF och Sveriges lantbruksförbund.

Förslaget om resebidrag till arbetssökande hos för­

medlingen tillstyrks av arbetsmarknadsstyrelsen, LO, RLF, Sveriges

lantbruksförbund och länsstyrelsen i Örebro län.

I anslutning till vad utredningen anfört i fråga om varsel vid

driftnedläggelser m. m. upplyser arbetsmarknadsstyrelsen att

rekommendation om varsel vid planerade personalutvidgningar i februari

1965 har utgått till medlemmarna i SAF och Sveriges industriförbund.

LO och SR ifrågasätter om inte varseltiden borde förlängas med hänsyn

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

till att nu gällande två månader inte sällan visat sig vara alltför kort tid för

att göra ändamålsenliga omplaceringar av arbetskraften möjliga.

Svenska stadsförbundet påpekar att kommunerna f. n. inte nås av varsel.

Kommunernas styrelser måste emellertid på ett tidigt stadium få kännedom

om sådana för den kommunala planeringen i många fall avgörande faktorer

som mer betydande förändringar i driften vid ortens industriföretag. Även

om arbetsmarknadsmyndigheterna i praktiken ofta tar sådan kontakt med

de kommunala myndigheterna, föreligger inte någon organiserad och auto­

matisk rapporteringsrutin i dylika fall. Det är en fråga av största vikt för

kommunerna att en generell informationsskyldighet av antydd art blir

genomförd.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

83

3. Yrkesutbildning

Nuvarande förhållanden

Yrkesutbildningens omfattning m. m. Anordnande av yrkesutbildning.

Vuxenutbildning sker f. n. dels direkt inom näringslivet, dels genom den

omskolnings- och fortbildningsverksamhet som bedrivs av arbetsmarknads­

verket i samarbete med skolöverstyrelsen eller med annan huvudman. Stor

betydelse har även den vuxenutbildning som sker inom det ordinarie yrkes-

utbildningsväsendet, enskilda och statsunderstödda skolor för yrkesutbild­

ning samt genom de frivilliga bildningsorganisationerna och genom korres­

pondenskurser.

I huvudsak svarar företagen själva för kostnaderna för företagsutbildning-

en. Arbetsmarknadsverket kan emellertid lämna bidrag till kursavgifter vid

företagsutbildning i vissa fall. Sådana bidrag kan bl. a. lämnas till företag,

som handhar utbildning av arbetslösa m. fl. i samband med industrilokali­

sering.

De grundläggande bestämmelserna om utbildning av arbetslösa finns i

kungörelserna den 29 juni 1945 (nr 445, ändrad 1954: 422 och 1957: 129)

ang. yrkesutbildningskurser för arbetslösa och den 5 juni 1963 (nr 427, änd­

rad 1964: 492) om utbildningsbidrag till arbetslösa m. fl. Kurserna står

under ledning av skolöverstyrelsen i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen.

Ämbetsverken har tillsatt ett samarbetsorgan, »Sainarbetsdelegationen för

omskolningskurser in. m.». I varje län finns en kursstyrelse för samtliga cen­

trala arbetslöshetskurser inom länet samt en rådgivande kursnämnd för

varje yrke eller grupp av närliggande yrken.

Det finns tre olika typer av arbetslöshetskurser. Nybörjarkurser, för

grundläggande utbildning av arbetslös ungdom utan utbildning, fortbild­

ningskurser för kompletterande yrkesutbildning av arbetslösa med viss yr-

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

34

keserfarenhet samt omskolningskurser för grundläggande utbildning av

arbetslösa i syfte att placera dem inom annat yrkesområde. I begränsad om­

fattning anordnas därjämte utbildningskurser i yrken inom vilka det med

hänsyn till rådande arbetsmarknadsläge eller eljest är av väsentlig betydelse

att snabbt öka tillgången på utbildad arbetskraft. Dessa kurser står öppna

även för inte arbetslösa.

Omskolningsverksamheten hade fram till år 1957 relativt obetydlig om­

fattning men har ökat kraftigt under senare år. Den 30 juni 1957 pågick 55

arbetslöshetskurser inom 14 yrkesområden. Trots betydande organisatoriska

svårigheter ökade antalet kurser anordnade av dåvarande överstyrelsen för

yrkesutbildning under budgetåren 1957/58—1962/63 till resp. 155, 350, 550,

614, 700 och 1 000 kurser.

Kurstiden vid de av överstyrelsen anordnade kurserna varierar från tolv

veckor till två år. Utbildningen avser ett stort antal yrkesspecialiteter. I

september 1963 förekom utbildning inom motorbranschen i nio yrken, inom

byggnadsindustrin i fem yrken, inom grafisk industri i ett yrke, inom han­

del och kontor i tre yrken, inom hotell och restaurang i två yrken, inom

hälso- och sjukvård i sju yrken, inom konfektion i ett yrke, inom metall­

industri i 14 yrken, inom tekniska arbetsområden i fem yrken, inom trä­

industrin i fyra yrken samt i tre olika former av husligt arbete. Dessutom

förekommer anpassningskurser för handikappade samt andra mer eller

mindre tillfälligt anordnade kurser.

Fr. o. m. budgetåret 1958/59 har arbetslösa m. fl. kunnat få utbildning

även inom det ordinarie undervisningsväsendet och inom näringslivet.

Detta har gjort det möjligt att anordna ett avsevärt antal kontors- och

handelskurser samt utbildning inom vårdyrken och andra servicenäringar

i samarbete med yrkesskolor, privata skolor, branschorganisationer, en­

skilda företag, bildningsorganisationer och liknande. Kostnaderna för un­

dervisningen bestrids i sådana fall av arbetsmarknadsverket i form av

kursavgifter.

Utbildning av arbetslösa bedrivs nästan uteslutande genom särskilda kur­

ser som anordnas av skolöverstyrelsen. För partiellt arbetsföra har däremot

möjligheterna till enskild utbildning inom det ordinarie undervisnings­

väsendet eller inom näringslivet utnyttjats i relativt stor utsträckning.

Det totala antalet personer i utbildning uppgick enligt arbetsmarknads­

styrelsens redovisning under budgetåren 1959/60—1963/64 i runda tal till

resp. 11 000, 14 000, 20 000, 32 000 och 35 000. Dessa tal innefattar samtliga

personer som under resp. budgetår varit i utbildning, alltså även sådana

som varit i utbildning över budgetårsskiftena.

Utbildningsbidrag. Till den som deltar i omskolnings- eller fortbildnings­

kurs, som anordnats enligt 1945 års kungörelse, eller eljest av sysselsätt-

ningspolitiska skäl bereds yrkesutbildning kan utbildningsbidrag utgå under

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

35

förutsättning att arbetslöshet, risk för arbetslöshet eller placeringssvårig-

heter på arbetsmarknaden har förelegat för honom, att han fyllt 21 år och

sökt arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen samt att utbildningen

bedöms vara ägnad att underlätta stadigvarande arbetsplacering, som inte

anses kunna komma till stånd utan sådan utbildning. Undantag från 21-

årsregeln gäller elever vid riksyrkesskolor, hjälpklass- och särskoleelever

samt ensamstående mödrar, partiellt arbetsföra och flyktingar. Undantag

från regeln gäller vidare personer i åldern 18—21 år tillhörande någon av

följande tre grupper:

1. arbetslösa inom Norrland samt inom Kopparbergs och Värmlands län,

2. personer som erhåller utbildning i samband med lokalisering av före­

tag till arbetslöshetsorter samt

3. personer med försörjningsbörda.

Undantag enligt 1—3 gäller under förutsättning att sökanden tidigare

haft stadigvarande försörjning genom förvärvsarbete, att han inte kan bere­

das utbildning inom det ordinarie utbildningsväsendet och att han inte heller

kan beredas omskolning på hemorten.

Utbildningsbidragen utgörs av grundbidrag, högst 410 kr. per månad,

hyresbidrag, högst 100—150 kr. per månad, familjetillägg, högst 55 kr. per

månad till make eller husföreståndarinna om utbildningen sker i hemorten

och högst 200 kr. per månad om utbildningen sker utom hemorten samt

högst 45 kr. per månad för varje barn eller när särskilda skäl finns högst

130 kr. per månad samt särskilt bidrag till resekostnader, kursavgifter m. m.

Bidragen är inkomstprövade. Utbildningsbidrag utgår inte till deltagare i

nybörjarkurser. Dessa har i stället samma förmåner som elever vid ordinarie

yrkesskolor.

En detaljerad redogörelse för yrkesutbildningen lämnas i utredningens

betänkande s. 66—84, till vilka hänvisas.

Kungl. Maj.ts proposition nr

52

år 1966

Utredningen

Utbildningens uppgift. Utredningens förslag utgår från den grundläggande

tanken, att det moderna näringslivet kräver, att de yrkesverksamma har till­

gång till en fortgående utbildning och omskolning efter snabbt skiftande

behov och att en generell ökning av utbildningsnivån i samhället är ett medel

att främja samhällsekonomiska och sociala krav. Vuxenutbildningen måste

organiseras så att den både med avseende på sin inriktning och sin omfatt­

ning skall kunna snabbt anpassas efter växlande förhållanden. Den kvan­

titativa omfattningen av samhällsinsatserna på detta område måste bedömas

under utvecklingens gång men utredningen önskar understryka att en bety­

dande utvidgning torde vara samhällsekonomiskt fördelaktig. Utredningen

36

framhåller att vuxenutbildningen måste ses som en del av en sammanhäng­

ande utbildningsorganisation. De vuxenutbildningsfrågor som har nära sam­

band med arbetsmarknadspolitiken måste emellertid bli föremål för separata

och omedelbara lösningar.

Utredningen framhåller att en av de viktigaste orsakerna till bristen på

balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft är att de arbetslösa

saknar efterfrågade yrkeskunskaper. Några detaljerade undersökningar av

det totala behovet av omskolning och fortbildning som ett led i strävan­

dena att nå balans på arbetsmarknaden har inte gjorts. Utvecklingen på

sikt med allt snabbare förändringar i produktionstekniken och i närings­

livets struktur pekar emellertid på att allt fler människor måste byta ar­

betsuppgifter. Eftersom befolkningsutvecklingen innebär att rekryterings­

underlaget inom ungdomskullarna sjunker, kommer vidare behovet av

utbildad arbetskraft till inte obetydlig del att få tillgodoses genom ökad

utbildning inom de åldersgrupper som redan är ute i förvärvslivet.

Utredningen förutsätter att utbildningen i det enskilda fallet skall ges

en sådan omfattning att den utbildade kommer över den tröskel som de

bristande yrkeskunskaperna utgör. Utbildningen bör i en högkonjunktur

med stor efterfrågan på arbetskraft kunna göras kortare, bl. a. därför att

arbetsgivarna då är beredda att fullfölja utbildningen på arbetsplatsen.

Å andra sidan skulle den arbetsmarknadspolitiskt motiverade utbildningen

kunna fördjupas och utsträckas i tiden under en konjunkturdämpning.

Vid planeringen av vuxenutbildningen bör största möjliga följsamhet till

elterfrågan eftersträvas. Bl. a. bör förskjutningen mot mera teknikerbeto-

nade arbetsuppgifter samt servicenäringarnas arbetskraftsproblem beaktas.

En dylik följsamhet kan enligt utredningens mening komma att innebära

ökade krav på utbildningens kvalitet och utbildningstidens längd.

Den starka betoningen av vuxenutbildningen som ett led i arbetsmark­

nadspolitiken får inte undanskymma den betydelse för ökad valfrihet och

bättre arbetstrivsel som utbildningen har för den enskilde arbetstagaren. I

debatten har ibland anförts att det finns relativt många personer som av

olika skäl inte kunnat få den utbildning som skulle ge dem säkrare fot­

fäste på arbetsmarknaden. Man menar att dessa nu borde ges en chans att

ta igen något av vad de förlorat. Därför borde utbildningen få större bredd

och omfattning än som i och för sig är nödvändigt för en arbetsplacering.

Utredningen ansluter sig till detta resonemang och pekar på att tider av

försvagad arbetskraftsefterfrågan särskilt kan utnyttjas för att tillgodose

dessa socialt motiverade synpunkter.

Konstant behov av anpassningsutbildning för vuxna. Det är utredningens

uppfattning att samhället oberoende av konjunkturläget har ansvar för

åtgärder på vuxenutbildningens område för att underlätta anpassningen till

arbetsmarknadens krav och tillgodose arbetstagarnas behov av vrkesutbild-

Kttngl. Maj.ts proposition nr 52 år WG6

Kiuujl. Mnj.ts proposition nr 52 år 1966

37

ning. Utbildningen skulle i främsta ruminet omfatta följande arbetstagar-

grupper:

arbetslösa eller undersysselsatta, särskilt på orter med överskott på

arbetskraft,

partiellt arbetsföra,

arbetssökande som på grund av ålder har svårighet att få anställning,

kvinnliga arbetssökande som önskar ta upp yrkesverksamhet,

säsongarbetslösa eller andra för begränsad tid arbetslösa.

Utredningen erinrar om att ett villkor för att få utbildningsbidrag genom

arbetsmarknadsverket är att den utbildningssökande är arbetslös eller lö­

per risk att bli arbetslös eller att det är svårt att placera honom i arbete.

Utredningen anser att i synnerhet arbetslöshetsvillkoret bör tolkas gene­

röst. Den strukturella omdaningen inom bl. a. jordbruket, skogsbruket och

detaljhandeln kan för den enskilde medföra en successiv försämring av

inkomst- och sysselsättningsmöjligheterna utan att en direkt arbetslöshets­

situation uppstår. Det måste vara rationellt att i sådana fall på ett tidigt

stadium genom utbildning underlätta omställningen till andra arbetsupp­

gifter. Om därför en bedömning av sysselsättningsförhållandena på längre

sikt klart ger vid handen att en övergång till annat yrke är nödvändig och

att utbildning i samband därmed behövs, bör detta vara tillräckligt för att

kunna bevilja utbildningsbidrag.

Vuxenutbildning för andra än arbetslösa. Omskolningsverksamheten är

i första hand inriktad på att göra det möjligt för arbetslösa, partiellt ar­

betsföra m. fl. att få arbete. Näringslivets behov av arbetskraft kommer i

andra hand. Självklart inriktas utbildningen på yrkesområden med brist

på yrkeskunnig arbetskraft. Begränsningen i elevurvalet medför emellertid

att utbildningsyrkena måste bestämmas med hänsyn till deltagarnas kapa­

citet och intresse.

Det synes utredningen uppenbart att utbildningen bättre skulle under­

lätta en rationell anpassning till arbetsmarknadens krav om rekryterings­

underlaget kunde vidgas till andra grupper av arbetstagare än de arbetslösa.

Utredningen syftar framför allt på personer som fastnat i okvalificerade

arbetsuppgifter och som skulle kunna göra en bättre insats i produktionen

om de finge genomgå en utbildning som de har intresse för. Samtidigt

skulle arbetslösa utan intresse och fallenhet för utbildning kunna fylla

uppkommande luckor. För dem som återkommande drabbas av arbetslös­

het eller korttidsarbete skulle vidareutbildning kunna medverka till jäm­

nare och högre arbetsinkomster samt en bättre insats i produktionen.

Den helt övervägande delen av vuxenutbildningen bedrivs utanför ar-

betslöshetskurserna, nämligen vid yrkesskolor och statliga eller statsunder­

stödda undervisningsanstalter. Vuxenutbildning sker vidare i betydande

omfattning i statliga verk och inom näringslivet. Vid sidan av statligt stöd

.‘38

till företagsutbildningen finns behov av kompletterande åtgärder från sam­

hällets sida. Detta gäller främst inom sådana yrkesområden där det råder

uppenbar brist på yrkesutbildad arbetskraft och där bristen inte kan av­

hjälpas genom åtgärder i ordinarie ordning eller genom företagsutbildning.

Arbetslöshetskurserna kan till följd av rekryteringsreglerna endast delvis

tillgodose akuta behov av utbildad personal. Däremot har skolöverstyrelsen

bemyndigande att anordna s. k. särskilda utbildningskurser inom yrken där

tillgången på utbildad arbetskraft snabbt behöver ökas. Dessa kurser står

öppna för alla. Verksamheten har emellertid obetydlig omfattning efter­

som anslaget för ändamålet har begränsats starkt. Utredningen föreslår att

maximigränsen för kostnaderna för de särskilda utbildningskurserna an­

tingen slopas eller höjs väsentligt. Det bör ankomma på skolöverstyrelsen

och arbetsmarknadsstyrelsen att bedöma i vilken omfattning sådan ut­

bildning bör bedrivas och vidta de anordningar som erfordras för att ge­

nomföra utbildningen. Utredningen förutsätter att rekryteringen till de

särskilda kurserna bedrivs så att man i möjlig mån undviker störningar i

företagens arbetskraftsförsörjning.

Utbildningens organisation och planering. Utredningen erinrar om att

enligt riksdagens ställningstagande till propositionen om riktlinjer för ut­

formningen av skolväsendets centrala ledning m. in. (prop. 1963: 144) om-

skolningsverksamheten bör planeras och genomföras i samverkan mellan

arbetsmarknadsverket och skolöverstyrelsen. Utredningen har inte funnit

skäl till invändningar mot den överenskommelse om central och regional

administration av anpassningskurser som arbetsmarknadsstyrelsen och då­

varande överstyrelsen för yrkesutbildning träffat. Som forum för detta sam­

arbete fungerar den år 1960 tillsatta samarbetsdelegationen för omskolnings­

kurser m. in. Utredningen betonar att organisationen måste tillgodose om-

skolningsverksamhetens krav på snabbhet, effektivitet och kapacitet. Ut­

redningen finner det angeläget att utbildningsverket ägnar ökad uppmärk­

samhet åt frågor som har samband med kursverksamhetens omfattning,

organisation och kvalitet.

Behovet av att göra avvägningar mellan insatserna på utbildningens om­

råde i förhållande till andra arbetsmarknadspolitiska insatser liksom det

förhållandet att utbildningen måste byggas upp för att tillgodose riksomfat­

tande behov nödvändiggör ett fast centralt grepp om planeringen. Därför kan

man ej överlåta till de lokala och regionala myndigheterna att ensamma

bestämma utbildningens omfattning och yrkesinriktning.

En fortsatt utbyggnad av verksamheten kommer att ställa ökade anspråk

på insatser av samarbetsdelegationen. Denna skall vara det aktivt ledande

organet för en fortsatt kvalitativ och kvantitativ utbyggnad av vuxenutbild­

ningen. Några ändringar i delegationens status synes för den skull inte

erforderliga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

39

Utredningen understryker betydelsen av den pedagogiska tillsynen av

verksamheten, som enligt dess mening bl. a. på grund av bristande perso­

nella resurser varit otillräcklig. Det centrala skolverket måste ges betydligt

större resurser för en fortlöpande pedagogisk tillsyn av kursverksamheten.

I detta sammanhang betonar utredningen angelägenheten av att kontakt

upprätthålles med arbetslivet och att även annan tillgänglig sakkunskap

fortlöpande anlitas.

Undervisnings planer, lärarfrågor. önskemålet att revideringen och nyska­

pandet av undervisningsplaner genomföres i snabbare takt än vad som hit­

tills varit fallet kvarstår enligt utredningens uppfattning. Undervisnings­

metoder för vuxna skiljer sig i många avseenden från de ordinarie yrkes­

skolornas. Under senare år har förbättrade utbildningsmetoder utarbetats

speciellt lämpade för vuxenutbildning. För en systematisk genomgång och

revidering av gällande undervisningsplaner och för utarbetande av nya

sådana planer skulle det enligt utredningens uppfattning vara möjligt att i

större utsträckning använda den sakkunskap som finns tillgänglig i närings­

livet och hos arbetsmarknadsparterna.

Svårigheterna att skaffa lärare till anpassningskurser har vissa perioder

varit betydande. Detta beror enligt utredningens uppfattning bl. a. på att

anställningsvillkoren inte kunnat konkurrera med dem som erbjudits i

näringslivet liksom på att de ordinarie yrkesskolorna kunnat erbjuda fastare

anställning. Utredningen konstaterar emellertid att med hänsyn till de

snabbt växlande kraven på utbildningens omfattning och inriktning torde

det inte vara möjligt att annat än i mindre utsträckning fastare knyta de

anställda lärarna till verksamheten. Väl avvägda utbyten av lärare vid kur­

serna kan bidra till att ge undervisningen friska impulser från näringslivet.

Utredningen framhåller allmänt att en ur både kvantitets- och kvalitetssyn­

punkt förbättrad lärarutbildning är ett framträdande önskemål. Detta gäller

såväl den grundläggande pedagogiska och praktiska utbildningen som åter­

kommande fortbildning.

Lokaler för kursverksamheten. Arbetslöshetskurserna har framför allt

tidigare inrymts i gamla fabrikslokaler, garagebyggnader, f. d. mejerier,

källarlokaler och liknande. I många fall har dock nya byggnader upp­

förts. På orter med arbetslöshet bär detta skett i form av statskommunalt

beredskapsarbete. Under åren 1959—1963 har som beredskapsarbete upp­

förts sammanlagt 96 kurslokaler med plats för 3 700 elever. Kommunerna

har fått samma statsbidrag som normalt utgår för provisoriska vrkesskol-

byggnader. Lokalhyran till kommunerna har sedan beräknats på själv­

kostnadspris.

Erfarenheten från denna produktion visar att man har utfört program­

mering och projekteringsarbete i varje särskilt fall. Denna ordning resul­

terar i en individuell utformning av lokalerna samt en betydande stegring

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

40

Knngl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

av byggnadskostnaderna. Utredningen föreslår därför att skolverket sna­

rast möjligt får uppdrag att upprätta typritningar för omskolningslokaler

som kostnadsfritt ställs till kommunernas förfogande.

Det råder fortfarande brist på lämpliga lokaler för arbetslöshetskurser.

Statsbidrag kan inte ges till att uppföra sådana lokaler i ordinarie ord­

ning. För att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler finner utred­

ningen det vara angeläget att statsbidrag kan utgå till kommuner som

är beredda att uppföra lokaler för vuxenutbildning på annat sätt än som

bidrag till statskommunalt beredskapsarbete. Utredningen föreslår att bi­

drag utgår med samma belopp som för provisoriska vrkesskollokaler eller

med 325 kr per in2. För ändamålet bör anvisas ett särskilt anslag under

elfte huvudtiteln.

Utbildningsbidrag. Utbildningsbidragen bör enligt utredningens mening

anpassas efter de stegrade levnadskostnaderna varvid man samtidigt hör

ta hänsyn till löneläget för arbete i öppna marknaden i jämförbara yrkes­

områden. De vid 1964 års riksdag beslutade höjningarna av maketillägg

vid utbildning utom hemorten, av barntillägg till ensamstående med sär­

skilda kostnader för barntillsyn samt av bidraget till hyresrum tillgodoser

enligt utredningens uppfattning angelägna behov. Utredningen framhåller

att även barn- och maketillägg vid utbildning inom hemorten måste för­

bättras för att en godtagbar familjeförsörjning skall uppnås.

Utredningen anför att en gränsdragning mellan det ordinarie utbild­

ningsväsendet och den arbetsmarknadsmässigt motiverade vuxenutbild­

ningen i princip är nödvändig för att undvika konkurrens mellan de olika

utbildningsformerna och för att inte ungdomar i stället för en grundläg­

gande och mera omfattande yrkesutbildning inom det ordinarie utbild­

ningsväsendet av ekonomiska skäl skall välja en i detta avseende förmån­

ligare omskolningskurs. Ett strikt upprätthållande av denna princip för­

utsätter att det ordinarie utbildningsväsendet har tillräckliga resurser för

att tillgodose ungdomens behov av utbildning. Under det utbyggnadsskede

för yrkesutbildningsväsendet som pågår kan emellertid ungdomar i en

arbetslöshetssituation komma att stå utan möjlighet till utbildning och

arbete om inte resurserna inom det ordinarie utbildningsväsendet och

omskolningsverksamheten samordnas. I det avseendet har på senare tid

klarlagts att ungdomar skall kunna vinna inträde till omskolningsverksam­

heten och att därvid studiebidrag och stipendier skall kunna utgå enligt

samma regler som gäller för de ordinarie skolorna. Detta klarläggande

innebär att möjligheter öppnas för att bättre utnyttja tillgängliga utbild­

ningsresurser.

Ungdomsarbetslösheten i Norrland, Dalarna och Värmland som främst

har sin grund i försämrade sysselsättningsmöjligheter inom skogsbruket

kräver under en övergångstid speciella åtgärder för att underlätta arbets-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

41

kraftens omställning. Det är enligt utredningens uppfattning nödvändigt

att i dessa områden kunna erbjuda ungdomar, som efter en tids förvärvs­

arbete blivit arbetslösa, utbildning med sådana förmåner som kan med­

verka till eu snabb och ändamålsenlig omställning. Enligt utredningens

mening bör därför arbetsmarknadsstyrelsens utbildningsbidrag utgå under

den tid som speciell omställningsaktivitet pågår och även komma dem till

del som genomgår anpassningskurser på hemorten. Det är också utred­

ningens uppfattning att utbildningsbidrag till arbetslös ungdom i åldern

18—21 år även i övrigt bör kunna medges om särskilda skäl gör det er­

forderligt att höja effekten av tidsbegränsade och arbetsmarknadspolitiskt

betingade omställningsaktioner.

Härutöver bör liksom nu person i åldern under 21 år som har försörj-

ningsansvar, som är handikappad eller som är flykting kunna erhålla ut­

bildningsbidrag enligt nyss angivna regler. Detsamma bör även gälla per­

soner som får utbildning i samband med lokalisering av företag till arbets­

löshetsorter.

Företagsutbildning. Behovet av anpassningsutbildning för vuxna är en­

ligt utredningen så stort att det av flera skäl inte kan täckas enbart genom

kurser för vilka det allmänna svarar. En väsentligt ökad företagsutbildning

blir därför enligt utredningens mening nödvändig, om arbetskraften skall

kunna anpassas till yrkeskraven med den smidighet och snabbhet som är

nödvändig. En del av de utbildningsfall, vilka nu går den administrativt

krångligare och för samhället kostsammare vägen över anpassningskurser

som helt bekostas av staten, skulle kunna tas om hand direkt av företagen

för en utbildning som sannolikt snabbare skulle föra dem in i produktio­

nen. En förbättrad och utökad fortbildning inom företagen skulle vidare

underlätta omställningen i fråga om produktion och teknik samt ge de

utbildade aktuella yrkeskunskaper, vilket allt skulle kunna medverka till

att höja produktiviteten i företagen. Tillträde till utbildning inom företag

är fritt för samtliga arbetstagare och är sålunda inte förenat med något vill­

kor om arbetslöshet. Man får därmed inom företagsutbildningen en vidare

rekryteringsram och därmed också möjligheter att tillgodose ett mera all­

mänt behov av vuxenutbildning såväl för arbetslösa som för personer som

har arbete i eller utom företagen.

De statsbidrag som f. n. står till buds har i ringa utsträckning använts

för vuxenutbildning inom företagen. Orsaken härtill torde vara att bidrags-

bestämmelserna inte utformats för att stödja detta slag av utbildning utan

främst tar sikte på permanent inrättade företagsskolor för lärlingsutbild­

ning. För att stimulera företagen till att ta på sig en ökad andel av den

utbildning som är nödvändig för att anpassa arbetskraften till rådande

produktionsförhållanden och för att allmänt lyfta arbetstagarnas yrkes-

kvalifikationer bör bidragsbestämmelserna förenklas. Vidare bör bidraget

2*—Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

42

ökas med beaktande bl. a. av att lön förutsätts utgå vid den nu avsedda

vuxenutbildningen. Utredningen föreslår ett statsbidrag om 2 kr. per elev

och närvarotimme. Som allmänna villkor för statsbidrag föreslås gälla

att utbildningen bedrivs enligt av arbetsmarknadsparterna fastställd plan

antingen i kursform eller direkt på arbetsplatsen i sådana former att ut­

bildningsbehovet blir tillgodosett samt att utbildningen för deltagarnas

räkning är förenad med lön fastställd efter överenskommelse mellan ar­

betsmarknadsparterna.

Enligt det nu redovisade förslaget får företagen bära huvudparten av ut­

bildningskostnaderna. Om däremot ett företag i en konjunkturnedgång

åtar sig att utbilda arbetslösa som permitterats från andra företag utan att

bedriva utbildningen för egen räkning, måste staten liksom vid annan

utbildning av arbetslösa svara 'för de faktiska kostnaderna för instruktörs-

löner, lokalhyror etc. Även ersättningen till eleverna måste helt täckas av

statsverket. Hänsyn måste dock tas till företagets inkomster av säljbar

produktion från utbildningsverksamheten och till att företaget kan behöva

anställa den arbetskraft som utbildas. Ersättningen till företaget kan där­

för bestämmas först efter förhandlingar i varje särskilt fall mellan arbets­

marknadsstyrelsen och företaget.

Yrkesutbildning i samband med lokalisering av företag. I det föregående

har behandlats sådan företagsutbildning som huvudsakligen är avsedd att

bedrivas i organiserad kursform och med sikte på att lära ut vissa bestämda

yrkeskunskaper. Utbildning som avser att i det praktiska arbetet succes­

sivt öva arbetstagarna i att utföra specifika arbetsuppgifter försiggår där­

emot normalt utan statsbidrag i någon form. Detta utesluter inte att sam­

hället kan behöva stödja även en företagsutbildning av denna karaktär.

Framför allt gäller detta när en extra stimulans behövs för att öka före­

tagens benägenhet att starta verksamhet eller utöka redan befintlig verk­

samhet på orter där uppenbart behov av tillskott till sysselsättnings-

möjligheterna föreligger. Det har i praktiken visat sig att lokalisering av

företag till orter som saknar industriella traditioner i vissa fall medfört

höga utbildnings- och anpassningskostnader. Detta kan leda till att företag

föredrar att etablera sig på orter där konkurrensen om arbetskraften vis­

serligen är hårdare men där möjlighet finns att rekrytera en grundstomme

av arbetare med industriell erfarenhet. Utredningen föreslår att arbets­

marknadsverket som alternativ till andra sysselsättningsåtgärder skall

kunna lämna bidrag till utbildningskostnader åt företag som etablerar sig

på orter med otillräcklig tillgång på arbete. Med nyetablering bör enligt

utredningens mening jämställas rekonstruktion av produktion och syssel­

sättning vid nedlagda eller av nedläggning hotade industrier samt utbygg­

nad av redan etablerad verksamhet på orter med långsiktigt överskott på

arbetskraft. Bidraget bör utgå med av arbetsmarknadsverket i varje sär­

skilt fall bestämt belopp per elev och närvarotimme. Härvid förutsätts att

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

43

ersättning till eleverna utgår i form av lön från företaget fastställd efter

förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden.

Syftet med verksamheten skall vara att stödja företaget under initial­

skedet med upplärning och trimning av en grundstomme anställda. För

den interna utbildning som kan bli nödvändig vid fortsatt rekrytering av

personal bör företaget helt svara. Därvid bör bidrag som föreslagits i det

föregående kunna komma i fråga.

Yrkesutbildning för kvinnor. Den aktivitet som utvecklats under de se­

naste åren för att förbättra placeringsmöjligheterna för kvinnliga arbets­

sökande och stimulera inte yrkesverksamma kvinnor att återgå till arbets­

marknaden har haft vuxenutbildningen som sitt främsta medel. Omfatt­

ningen av utbildningsverksamheten har vuxit mycket snabbt. Antalet kvin­

nor som under året påbörjat utbildning sexdubblades mellan utbildnings­

åren 1959/60 och 1962/63.

Utbildningens omfattning varierar starkt länen emellan. Skillnaderna i

antalet kvinnliga elever torde återspegla olikheter i fråga om både rekryte­

ringsunderlaget och den lokala arbetsmarknadens möjligheter att ta emot

arbetskraft med den utbildning som arbetsförmedlingen kunnat hänvisa de

arbetssökande till. Det senare har betydelse i synnerhet för den omfattning

som utbildningsverksamheten för lokalt bundna gifta kvinnor kan ges.

Utredningen understryker vikten av att man fullt tar till vara vuxenut­

bildningens möjligheter att underlätta kvinnornas inträde på relativt oprö­

vade arbetsområden. Erfarenheterna av hittills gjorda försök har varit

goda. Det finns anledning att hoppas att intresset för denna utbildning

skall växa allt efter som de positiva resultaten blir mera kända. Det är

sannolikt realistiskt att räkna med att förutsättningarna för en mera pion-

järbetonad utbildningsverksamhet är större inom områden med ett mindre

differentierat näringsliv än i städer med stor efterfrågan på arbetskraft

inom de stora avnämarområdena för kvinnlig arbetskraft.

Skilda synpunkter kan läggas på frågan om utbildningens längd. Den

mycket korta utbildning som många av de kvinnliga kursdeltagarna ge­

nomgår kan på många arbetsområden vara helt tillräcklig. I vissa fall för­

bereder den för arbetsuppgifter där utbildningen tidigare helt skett på ar­

betsplatsen och har närmast karaktären av introduktionskurser vid över­

gången till yrkeslivet. Många av de utbildningssökande kvinnorna torde

också tveka inför längre utbildning. En allmän förlängning av kurstiderna

skulle därför kunna verka återhållande på rekryteringen av deltagare. Å

andra sidan måste de korta kurstiderna och de begränsade utbildnings-

kraven från personalanställarnas sida ses mot bakgrunden av att kvinnor

inom många områden övervägande sysselsätts med okvalificerade arbets­

uppgifter. Man kommer därmed in i en cirkel som det är angeläget att

utbildningsverksamheten försöker bryta.

Utredningen vill därför allmänt framhålla att det är önskvärt att vuxen­

Kungl. Mnj:ts proposition nr 52 år 1966

44

utbildningen ger ökat utrymme åt mera kvalificerad utbildning. Inom vissa

arbetsområden skulle detta kunna ske i form av en etappvis uppbyggd ut­

bildning omfattande två eller flera kurser på tillsamman 1—2 år. Om så­

dana integrerade kursplaner utarbetas bör deltagarna ha möjlighet att göra

avbrott mellan kurserna för att erhålla praktik inom arbetsområdet. Varje

etapp av utbildningen bör utgöra ett avslutat helt och därmed medge att

eleverna avstår från följande led av utbildningen om de saknar intresse

eller fallenhet för att fortsätta. Samtidigt hör den i kursplanen ingående

vidareutbildningen stå öppen för dem som bedöms ha förutsättningar att

tillgodogöra sig den utan att förnyad arbetslöshetsprövning behöver företas.

Utredningen föreslår vidare att en ensamstående kvinna som på grund

av bristande yrkeskunskap inte kan erhålla ett med hänsyn till sin för­

sörjning lämpligt arbete skall kunna beviljas utbildning i samma utsträck­

ning som om hon varit arbetslös. Förslaget motiveras av att f. d. hemma-

döttrar och andra ensamställda kvinnor med eller utan barn ofta är hän­

visade till så okvalificerat arbete att det ger en bristfällig försörjning.

Sysselsättning i ett lågavlönat arbete bör inte hindra att sådana kvinnor

genom utbildning får bättre möjlighet att försörja sig. Det förefaller inte

heller rimligt att de kvinnor det här gäller skall vara sämre ställda än de

hemarbetande gifta kvinnorna, som kan beviljas utbildning och utbild­

ningsbidrag på förhållandevis generösa grunder om de önskar återgå till

yrkesarbete.

Grundbidrag till gift kvinna som genomgår utbildning reduceras fr. o. in.

den 1 juli 1964 med hänsyn till makes inkomst. Detta innebär en klar

försämring för de gifta kvinnorna. Bidragsbestäinmelserna bör enligt ut­

redningens uppfattning vara så utformade att de uppmuntrar inte yrkes­

verksamma kvinnor till att via utbildning återgå till arbetsmarknaden.

Starka skäl talar för att återgå till det tidigare tillämpade systemet, vilket

innebär att oreducerat grundbidrag alltid skall kunna utgå.

Det underhållsbidrag som en frånskild kvinna uppbär jämställs f. n.

med bl. a. sjukpenning och reducerar därmed utbildningsbidraget. Utred­

ningen föreslår att underhållsbidrag till hemskild eller frånskild kvinna

skall jämställas med makes inkomst och att grundbidraget därför också för

dessa kvinnor bör utgå oreducerat.

Yrkesutbildning för handikappade. Yrkesutbildning är ett effektivt hjälp­

medel för att öka de handikappades möjligheter till arbetsplacering. En

allmän ökning av vuxenutbildningen kommer även de arbetshindrade till

del. Den särutbildning som kan bli nödvändig härutöver kräver ökade

insatser i form av speciella arrangemang för undervisning, inkvartering

och tillsyn. Sådana anordningar i förening med förlängd utbildningstid

kan medföra kostnader som väsentligt överstiger vad som i övrigt kan anses

normalt vid yrkesutbildning. Kostnadsjämförelser av detta slag får dock

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Knngl. Maj:is proposition nr 52 år 1066

45

enligt utredningens mening inte vara avgörande vid beslut om utbildning

för handikappade personer. Det är nämligen utredningens uppfattning att

samhället måste göra betydligt större insatser än hittills för att hjälpa

svårt handikappade till ett aktivt och meningsfullt liv.

Utredningen föreslår att företag, som förbinder sig att utbilda handikap­

pade personer för anställning i företaget och som under utbildningen ut­

betalar lön efter partsöverenskommelse, från arbetsmarknadsverket skall

kunna erhålla kursavgifter enligt samma principer som vid lokaliserings-

utbildning. Utredningen understryker att handläggningen av dessa ärenden

måste ske med yttersta omsorg för att gränserna till den ordinarie vuxen­

utbildningen och till arbetsgivarens normala ansvar för introduktion och

utbildning av arbetstagare skall kunna upprätthållas. Bl. a. av dessa skäl är

arbetstagarpartens medverkan vid uppläggning och tillsyn av utbildningen

önskvärd.

Yrkesutbildning för äldre arbetskraft. När det gäller den yrkesmässiga

rörlighet som vuxenutbildningen avser att främja har utredningen för­

ståelse för att svårigheterna att få en omställning till stånd är större bland

äldre arbetslösa än bland yngre. Behovet av vuxenutbildning hos medel­

ålders och äldre arbetslösa bör dock vara väsentligt större än vad den

hittillsvarande åldersfördelningen bland personer i utbildning låter för­

moda. Vid sidan om en effektiv ackvisitions- och placeringsverksamhet

betraktar utredningen en utökning av utbildningen för de äldre arbetslösa

som den angelägnaste deluppgiften för att åstadkomma en bättre anpass­

ning av denna arbetskraft till arbetsmarknadens krav. Utredningen före­

slår i detta syfte att kursprogrammet utvidgas med särskild tanke på

äldre arbetslösa samt att man gör ytterligare försök att anordna särskilda

kurser som med avseende på yrkesinriktning och utbildningsmetod är av­

passade för dessa åldrar. Det råder delade meningar om möjligheterna att

mera generellt ange vilka slag av arbetsuppgifter som är lämpade för de

äldre men en inventering av uppgifter där äldre arbetstagare faktiskt sys­

selsätts bör kunna ge viss vägledning vid val av lämpliga kursyrken.

Slutligen anför utredningen att kombinationen av provanställning och

individuell utbildning i företag, som när det gäller äldre torde ha vissa

fördelar framför utbildning i kursform, i större utsträckning bör komma

till användning.

Beredskapsplanering av yrkesutbildningen. Erfarenheter från tidigare

dämpningar i konjunkturen visar att den ökade arbetslösheten och de för­

längda arbetslöshetsperioderna i en sådan situation i högre grad än vad

som hittills varit fallet måste kunna mötas med åtgärder på utbildnings­

området. För att åtgärder vid sysselsättningsstörningar skall kunna vidtas

snabbt föreslår utredningen att en beredskap på yrkesutbildningens om­

46

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

råde upprättas. För skolverkets kurser bör en sådan beredskapsplanering

normalt ingå i skolöverstyrelsens verksamhet. En beredskapsplanering på

företagsutbildningens område kräver enligt utredningen åtgärder av en helt

annan omfattning. Dessa bör ankomma på företagens branschorganisationer

som härför bör åtnjuta statsbidrag med 50 % av kostnaderna för att upp­

rätta undervisningsplaner, för instruktörsutbildning samt för organisations­

planer i övrigt för beredskapsplanering av utbildning under en sysselsätt­

ningskris.

Särskilda yttranden

Experten Feldt och ledamoten Petersson anför att utredningens förslag

om en utvidgad målsättning för den sysselsättningspolitiskt motiverade

vuxenutbildningen inte bör realiseras förrän en samlad bedömning av mål

och medel för samhällets politik på vuxenutbildningsområdet framlagts.

Centrala element i en sådan analys bör vara en avvägning mellan resurser

och behov samt frågan om studiebidragens utformning.

Frågan om det studiesociala stödets utformning för personer under 21 år

bör granskas på nytt med beaktande av de synpunkter och förslag som

utredningen framfört. Utifrån de anförda synpunkterna kan inte heller

utredningens förslag om företagsutbildning accepteras. I yttrandet fram­

hålls att ett genomförande av förslaget avsevärt skulle påverka ansvars-

och kostnadsfördelningen mellan samhälle och enskilda företag. Dessa

frågor bör behandlas i ett större sammanhang, lämpligen av vrkesutbild-

ningsberedningen.

Slutligen framhålls i yttrandet att kursavgift för sysselsättningspolitiskt

motiverad vuxenutbildning, till vilken arbetsmarknadsstyrelsen lämnar bi­

drag, bör vara godkänd av skolöverstyrelsen eller av annat berört statligt

organ så att man undviker att statsbidrag kommer att utgå enligt olika

grunder beroende på vilket statligt organ som beviljar bidraget.

Ledamoten Rehn anser att bidrag till yrkesutbildning i samband med lo­

kalisering bör kunna utgå inte bara som ett initialstöd utan även fortsätt­

ningsvis vid fortlöpande rekrytering till företag som en gång fått sådant

stöd så länge arbetsmarknadsläget är sådant att det över huvud taget

motiverar dylika åtgärder på lokaliseringsorten.

Till denna del av Rehns yttrande har ledamoten Gustavsson anslutit sig.

Rehn anför vidare att den pågående utökningen av samhällets insatser

till stöd åt utbildning ovanför ungdomsskolorna så småningom bör ge alla

medborgare lika rätt till en viss minimisumma av bidrag till levnadskost­

naderna under utbildning att utnyttjas vid valfri ålder och i möjlig mån på

valfritt sätt. Det kommer att ligga i samhällets intresse att denna rätt av

så många som möjligt utnyttjas på sådant sätt att de snabbt kan få syssel­

sättning på områden med akut knapphet på arbetskraft liksom att man går

Kungl. Maj:Is proposition nr

.72

år 1966

47

över till utbildning vid tidpunkter då många annars skulle belasta arbets­

löshetsförsäkringen eller eu hastig igångsättning av dyrbara beredskaps­

arbeten skulle krävas. Extra stimulans bör kunna sättas in för att ge ut­

nyttjandet av rätten till vuxenutbildning sådan inriktning att arbetskraften

i varje läge snabbt kommer näringslivets växlande behov till mötes. Med

denna uppläggning behöver möjligheten att använda kraftigt verkande

medel för att ge snabb omställningseffekt inte hämmas av farhågor för

statsfinansiella konsekvenser i det generella utbildningssystemet.

Arbetsmarknadsstyrelsens framställning rörande försöksverksamhet

med s. k. uppskolning

En inom styrelsen verksam arbetsgrupp har diskuterat åtgärder för att

under vissa förutsättningar främja utbildning av anställda inom närings­

livet. Arbetsgruppen har varit sammansatt av företrädare för näringslivet,

vissa till LO och TCO anslutna förbund, SACO, skolöverstyrelsen och arbets­

marknadsstyrelsen. Arbetsgruppens överläggningar sammanfattas i två pro­

memorior dagtecknade den 21 och 29 september 1964. Styrelsen föreslår att

styrelsen bemyndigas att bedriva försöksverksamhet med uppskolning i

enlighet med arbetsgruppens förslag. Kostnaderna för verksamheten bör

bestridas från förslagsanslaget Omskolning m. m.

I arbetsgruppens promemorior anförs bl. a.

Arbetsgruppen konstaterar allmänt, att ett stort behov av vuxenutbild­

ning föreligger inom det svenska näringslivet och att detta f. n. inte blir

tillgodosett i tillräcklig omfattning. Den personalutbildning som nu bedrivs

av i främsta rummet storföretagen behöver breddas till att omfatta även

medelstora och mindre företag. För att någorlunda snabbt åstadkomma

denna utveckling krävs särskilda åtgärder från samhället.

Med uppskolning avser arbetsgruppen en kortsiktig utbildning som direkt

syftar till att tillgodose specifika produktionsbehov och lösa akuta brist-

problem. Eleverna förutsätts bli uttagna bland personal anställd i företag

med brist på kvalificerad arbetskraft och efter genomgången utbildning

återgå till sina företag för att utjämna den rådande bristen. Utbildningen

förutsätts ske i förhållandevis korta etapper och bli inriktad på de yrkes­

områden, näringsgrenar och geografiska områden, där arbetskraftsbristen

bedöms vara av särskilt allvarlig karaktär. Det blir dock det enskilda före­

tagets behov som i varje särskilt fall blir avgörande för om uppskolning skall

sättas in och vägledande för hur uppskolningen skall utformas.

Arbetsgruppen framhåller att den mera långsiktiga utbildning för vuxna

som bedrivs i yrkesskolor, merkantila och tekniska skolor, gymnasier etc.

måste genomföras i annan ordning än genom uppskolning. Arbetsgruppen

betraktar således uppskolning som ett komplement till omskolningsverk-

48

samheten. Medan omskolningsåtgärder primärt är ett stöd åt den enskilde

löntagaren för att vid arbetslöshet hjälpa honom fram till ett lämpligt arbete,

tar uppskolningsverksamheten sikte på företagets behov av viss kvalificerad

arbetskraft och kommer i fråga först då det kan konstateras att detta behov

inte kan tillgodoses genom lokal eller interlokal förmedling av arbetssökan­

de. Hjälper omskolningen den enskilda arbetslöse till ett lämpligt arbete,

skulle man således kunna säga att uppskolningen i sin tur hjälper företaget

att genom bättre tillgång på kvalificerad personal genomföra en mera effek­

tiv produktion.

Arbetsgruppen understryker att uppskolningsverksamheten inte avses

träda i stället för den introduktions- och vidareutbildning av personal som

normalt förekommer inom företagen och inte heller bör uppskolning på­

börjas på grund av att ett företag exempelvis lägger om produktionen, inför

nya produktionsmetoder eller nya maskiner och för detta ändamål behöver

anordna särskild utbildning av personalen. Sådana åtgärder får anses utgöra

ett normalt led i produktionsprocessen och bör, med bortseende från den i

yrkesskolor in. m. tillhandahållna samhälleliga utbildningsservicen, belasta

produktionskostnaderna. Även lokaliseringsutbildning bör skiljas från upp­

skolningen.

Administrationen av uppskolningen bör anknytas till den befintliga orga­

nisationen för omskolningsverksamheten. Skolöverstyrelsen bör således vara

central myndighet för uppskolningen. Samarbetet med arbetsmarknadssty­

relsen och arbetsmarknadsorganen bör förläggas till samarbetsdelegationen

för omskolningskurserna.

Initiativ till uppskolning bör tas antingen av arbetsförmedlingen eller

vederbörande företag. Uttagning av elever bör ske i samråd med företags­

ledning och personal på arbetsplatsen. Vilka anställda som skall tas ut är

trämst en fråga av driftteknisk natur. Tidigare kvalifikationer liksom veder-

börandes allmänna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är också

av avgörande betydelse. Man bör dock inte bortse från andra, mera person­

liga hänsyn, t. ex. önskvärdheten att hjälpa lämplig personal till en utbild­

ning som annars inte skulle vara möjlig.

Eleverna förutsätts under utbildningstiden få ordinarie lön av arbetsgiva­

ren. Statsverket bör bidra till lönekostnaden med det grundbidrag som ingår

i utbildningsbidraget till arbetslösa. Själva utbildningsverksamheten bör

bekostas av statsverket, men företagen bör bidra till extra ordinära anord­

ningar som ligger i deras intresse.

För att genomföra utbildningen, som väsentligen får bedrivas på dagtid,

bör utnyttjas ledig kapacitet vid omskolningskurserna. Utbyggnad av om­

skolningens resurser kan ifrågakomma för ändamålet. Även företagens ut­

bildningskapacitet bör kunna utnyttjas. Alla praktiska möjligheter att

genomföra programmet bör tas till vara.

Arbetsgruppen beräknar statens kostnad per elev till 3 000 kr. Med en

Kungl. Maj:t,s proposition nr 52 år 1966

verksamhet omfattande 5 000 elever under eu tolvinånadersperiod skulle

statsverkets kostnad alltså bli 15 milj. kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 dr 1966

4

Remissyttrandena över utredningens förslag

Utredningens allmänna synpunkter beträffande behovet av eu

ökad vuxenutbildning bar tagits upp av många remissinstanser

och behandlats med gillande. Några remissinstanser berör vissa speciella

aspekter i anslutning till utredningens uttalanden. SAF och Sveriges indu­

striförbund framhåller att anslutningen till teoretiska linjer i grundskolan

f. n. pendlar omkring 80 % av eleverna i en årskull. Fackskolorna och

gymnasierna beräknas ta 50 % av en årskull. Detta förefaller att kunna

leda till ökade svårigheter att rekrytera elever i ungdomsåren till den prak­

tiska yrkesutbildningen. Då industrin i stor utsträckning behöver kvalifice­

rade yrkesarbetare, måste den brist som härigenom uppstår läckas genom

vuxenutbildningen som under en övergångstid till stor del får inriktas mot

de åldersgrupper som inte genomgått grundskolan. — Kommerskollegiiim

ger uttryck åt liknande synpunkter.

LO instämmer i att en generell ökning av utbildningsnivån är ett medel

att främja samhällsekonomiska och sociala krav. Rekryteringen till en

vidgad vuxenutbildning kan emellertid bli alltför ensidig därigenom att

grupper som redan har relativt god utbildning utnyttjar möjligheterna till

utbildning, medan de som har en begränsad utbildning kommer att släpa

efter ytterligare, något som kan få stora sociala konsekvenser. Denna risk

gäller inte den arbetsmarknadsinriktade vuxenutbildningen i samma grad

som den övriga framväxande vuxenutbildningen. Snarare har den arbets­

marknadsinriktade yrkesutbildningen möjligheter att just stimulera grup­

perna med den svagaste utbildningstraditionen att utnyttja vuxenutbild­

ningens resurser inte minst tack vare de bättre ekonomiska villkor som här

gäller.

SACO ifrågasätter om inte den nuvarande starka koncentrationen på ung­

domsutbildningen inom en snar framtid måste ersättas av utbildning som

pågår »från vaggan till graven». De i ungdomen förvärvade kunskaperna blir

efter en allt kortare tid otillräckliga och måste kompletteras och ersättas.

En sådan utveckling skulle betyda en kraftigt ökad betydelse för vuxenut­

bildningen. — Liknande synpunkter anförs av TCO.

Det förhållandet att flera utredningar samtidigt behandlat närbesläktade

frågor __ förutom arbetsmarknadsutredningen även gymnasieutredningen

och yrkesutbildningsberedningen — har föranlett många remissinstanser att

i anslutning till det särskilda yttrandet av ledamoten Petersson och experten

Feldt ta upp frågan om en samlad prövning av utrednings­

förslagen.

Sveriges hantverks- och industriorganisation anser det knappast rimligt

50

att ta ställning till arbetsmarknadsutredningens förslag utan att avvakta

gynmasieutredningens och yrkesutbildningsberedningens betänkanden. Des­

sa betänkanden bör underkastas en samlad bedömning. Också överståt-

hållarämbetet finner det motiverat att en samlad bedömning av mål och

medel för samhällets utbildningspolitik sker innan målsättningarna för den

sysselsättningspolitiskt motiverade vuxenutbildningen realiseras.

Länsstyrelserna i Uppsala och Xorrbottens län menar att förslagen endast

bör genomföras provisoriskt så att man inte föregriper en samlad bedömning

av vuxenutbildningen i samband med att gymnasieutredningen och yrkesut-

bildningsberedningen framlägger sina förslag.

TCO framhåller å andra sidan att det inte vore tillfredsställande om de

förslag som arbetsmarknadsutredningen nu framlagt ej fick bilda underlag

för separata och omedelbara lösningar. Samma ståndpunkt intas av S.46’0

liksom av länsstyrelsen i Hallands län. Statskontoret uttalar att de önsk­

värda reformerna på vuxenutbildningens område, som bör bli aktuella under

de närmaste åren, kräver ett vidare erfarenhetsmaterial, vilket lämpligen

kan förvärvas genom en försöksvis bedriven verksamhet.

Skolöverstyrelsen vill med hänsyn till den roll som omskolningsverksam-

heten har i arbetsmarknadspolitiken inte motsätta sig att denna verksamhet

tills vidare bryts ut från övrig vuxenutbildning. Skolöverstyrelsen liksom

TCO och Svenska stadsförbundet anser emellertid att, när resultatet av

gynmasieutredningens och yrkesutbildningsberedningens arbete föreligger,

yrkesutbildningen på alla nivåer bör underkastas en total översyn varvid

även omskolningsverksamheten bör komma in i blickfältet.

Vad utredningen anfört om en konjunkturanpassning av ut­

bildningen tillstyrks av LO, som dock betonar att konjunkturläget inte får

vara avgörande i den utsträckning utredningen tycks förutsätta. Det finns

i så fall risk för att utbildningen i vissa lägen får för liten omfattning.

Skolöverstyrelsen kan i stort sett ansluta sig till utredningens synpunkter

beträffande ett konstant behov av anpassnings utbild­

ning för vuxna. Yrkesntbildningsberedningen delar utredningens

uppfattning att samhället oberoende av konjunkturläget har ansvar för åt­

gärder på vuxenutbildningens område för att underlätta anpassningen till

arbetsmarknadens krav och tillgodose arbetstagarens behov av yrkesutbild­

ning. Beredningen tillstyrker liksom LO och TCO en generös tolkning av

arbetslöshetsbegreppet i fråga om placering i utbildning.

LO, SACO och TCO tillstyrker utredningens förslag om v u x e n u t-

bildning för andra än arbetslösa.

Skolöverstyrelsen kan i princip ansluta sig till vad utredningen anfört

men framhåller att rekryteringen av personer som redan är sysselsatta

skulle i viss mån komma att gripa över på vad som kan betecknas som den

reguljära vuxenutbildningens område. Eftersom utbildningsbidragen vid

den sysselsättningspolitiskt motiverade vuxenutbildningen är avsevärt hög­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

51

re än inom den reguljära utbildningen, kan stimulansen till sådan utbild­

ning bli så kraftig att vissa inte avsedda konkurrensförhållanden blir följ­

den. Med hänsyn till att samhället i dagens läge måste övervinna den brist

på lämpligt utbildad arbetskraft som råder inom mycket viktiga branscher

tillstyrker överstyrelsen utredningens förslag.

Länsstyrelsen i Gotlands län framhåller att behovet av vidareutbildad ar­

betskraft inom näringslivet bör fasthållas som förutsättning för omskolning

och fortbildning av andra än arbetslösa. Att övergång från låglöne- till hög-

löneyrken kan underlättas bör inte enbart vara tillräcklig kvalifikations-

grund för utbildning. Inte heller Svensk industriförening kan biträda ut­

redningens åsikt att vuxenutbildning på grund av några slags rättviseskäl

skall få en större bredd och omfattning än vad som strängt taget är nödvän­

digt för att åstadkomma en arbetsplacering.

Lantbruksstyrelsen understryker att det i vissa fall kan vara nödvändigt

att utsträcka utbildningen också till undersvsselsatta. För jordbrukets del

aktualiseras två fall av utbildning, dels att omskola den arbetskraft i jord-

och skogsbruket som önskar övergå till andra näringsgrenar, dels att ut­

bilda brukare av små och ofullständiga jordbruk som vill driva större jord­

bruk. En småbrukare som övergår till att driva ett familjejordbruk har ofta

inte tillräckliga kunskaper för att bemästra de problem han då ställs inför.

Det är därför angeläget att han kan i samma mån vidareutbilda sig inom

yrket som om han vill omskola sig till annat yrke. Under budgetåret 1964/65

bär anordnats tre kurser av det slag det här gäller. Erfarenheterna av dessa

kurser är goda. Det bör även i fortsättningen vara möjligt att ge mindre före­

tagare vidareutbildning inom det egna yrket. Liknande synpunkter framför

RLF och Sveriges lantbruksförbund.

Frågan om utbildningen och fortbildningen av företagare behandlas även

av Sveriges hantverks- och industriorganisation som anser detta vara en

viktig fråga som ej behandlats av utredningen. Många skäl talar för en

kraftig satsning på sådan utbildning.

Luftfärtsstyrelsen anser det synnerligen angeläget att en statligt organi­

serad utbildning av piloter, flyglärare och flygtekniker för den civila luft­

farten kommer till stånd. Sådan utbildning saknas f. n. S jöfartsstyrelsen

pekar på att samtidigt som sjöfarten har en avsevärd brist på utbildad ar­

betskraft sjömansskolorna ofta har underskott på elever. Dessa skolor kan

alltså utan utbyggnad ta emot ett ökat antal ungdomar och vuxna elever för

omskolning till sjömän.

Frågan om arbetsmarknadsutbildningens organisa­

tion och ställning i förhållande till annan vuxenutbildning liksom

till yrkesutbildningen inom det reguljära utbildningsväsendet berörs i åt­

skilliga yttranden.

Arbetsmarknadsstyrelsen betonar att det är nödvändigt att den arbets-

marknadspolitiskt motiverade vuxenutbildningen ges en särställning i för­

Ktirujl. Maj :ts proposition nr ~>2 är 1 !)6<>

52

hållande till annan vuxenutbildning. TCO menar att all vuxenutbildning

som inte är avsedd att fylla ett akut behov för individen eller samhället utan

som syftar till att mera långsiktigt förbättra den enskildes anpassningsbar-

het till förvärvslivets krav helt bör tillhöra det reguljära skolväsendet. De

av arbetsmarknadsverket initierade kurserna däremot, som har ett bestämt

mål för vederbörandes sysselsättning, måste få dimensioneras och utformas

efter relativt kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska bedömningar.

Skogsstyrelsen, länsstyrelserna i Västmanlands och Jämtlands län, arbets-

nämnden i Stockholms stad, yrkesutbildningsberedningen, Svenska stads­

förbundet, SAF och Sveriges industriförbund betonar angelägenheten av att

omskolningsverksamheten nära samordnas med utbildningen inom det re­

guljära utbildningsväsendet. Yrkesutbildningsberedningen framhåller be­

tydelsen av att den reguljära yrkesutbildningen får en betydande frihet så

att utbildningen blir alltmer användbar som ett arbetsmarknadspolitiskt

hjälpmedel. Å andra sidan bör omskolning och uppskolning i fråga om inne­

håll och organisation närmas den reguljära yrkesutbildningen. Arbctsnämn-

den i Stockholms stad ifrågasätter om man inte i högre grad än hittills bör

försöka få fram önskvärd arbetskraft genom att anpassa det ordinarie vrkes-

utbildningsväsendet mer efter arbetsmarknadens behov.

SAF och Sveriges industriförbund anför att det med tanke på det allmänna

intresset av samordning och målmedveten planmässighet inom de samlade

utbildningsinsatserna är mycket som talar för att vuxenutbildningen i störs­

ta möjliga utsträckning bedrivs inom det ordinarie undervisningsväsendet.

Arbetsmarknadsstyrelsen bör emellertid kunna vidta erforderliga åtgärder

då särskilt snabba och flexibla insatser behövs.

Skogsstyrelsen understryker att all yrkesutbildning för vuxna bör så

långt möjligt vara organisatoriskt sammanhållen. Förutom att lärare, loka­

ler och materiel utnyttjas på effektivaste sätt bör dessutom lärarna i yrkes­

skolorna känna sig stimulerade av att vid sidan av de ordinarie kurserna få

medverka i mera akuta utbildningsproblem i kontakt med arbetsmarknads-

organ och näringsliv. Men framför allt vinner man att man inte skapar kon­

kurrerande utbildningsorgan med risker för parallell utbildningsutbyggnad

och irrationell verksamhet.

SACO finner det naturligt att den yrkesinriktade vuxenutbildningen i en

framtid inordnas i skolöverstyrelsens och universitetskanslersämbetets re­

guljära verksamhet. Mellan arbetsmarknadsstyrelsen och ämbetet bör ome­

delbart inledas ett samarbete i syfte att driva en verksamhet liknande den

som skolöverstyrelsen nu är engagerad i beträffande utbildning på en lägre

nivå.

Utredningens synpunkter beträffande behovet av ökade insatser ifråga om

undervisningsplaner understryks av skogsstyrelsen, skolöversty­

relsen, länsstyrelsen i Stockholms län samt av SAF och Sveriges industri­

förbund.

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 ur 1906

53

I lärarfråg a n menar skogsstyrelsen att yrkeslärare från det ordi­

narie yrkesutbildningsväsendet i forsta band och till väsentlig del skall

kunna utnyttjas för all vuxenutbildning. För vissa koncentrerade insatser

föranledda av arbetsmarknadsskäl erfordras givetvis mera tillfälliga lärare.

Det ordinarie utbildningsväsendet bör dock vara så dimensionerat att sådana

extra lärarkrafter inte som regel erfordras.

Skolöverstyrelsen redovisar vissa förslag till en etappvis upplagd utbild­

ning av yrkeslärare. Arbetsmarknadsstyrelsen anser det synnerligen ange­

läget att utbildningen av lärare förbättras och bringas i nivå med utbildning­

en av lärare vid övriga yrkesskolor. Även LO och TCO understryker vikten

av en förbättrad lärarutbildning.

Skolöverstyrelsen bär ingenting att erinra mot utredningens förslag be­

träffande lokaler för kursverksamheten. Tillräckliga anslag

bör dock ställas till förfogande för bidrag till uppförande av kurslokaler.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att kommunerna bör stimuleras att

ytterligare medverka till lokalanskaffningen genom tillräckliga statsbidrag.

Svenska stadsförbundet menar att möjligheterna till samordning mellan den

arbetsmarknadspolitisk! motiverade vuxenutbildningen och reguljär ut­

bildning ökar om möjlighet öppnas att ge statsbidrag efter samma grunder

som inom det vanliga skolväsendet. Även länsstyrelsen i Västmanlands län

finner förslaget värdefullt.

DHR påpekar att eftersom många handikappade för sin fortsatta yrkes­

utbildning kommer att placeras i omskolningsverksamheten bör man tillse

att dessa lokaler blir väl lämpade för handikappade elever.

Skogsstyrelsen anser att lokalerna för omskolningsverksamheten bör in­

tegreras med befintliga yrkesskolor. Särskilda lokaler bör alltså inte upp­

föras annat än undantagsvis.

Länsstyrelsen i Norrbottens län avstyrker bestämt förslaget att göra lo­

kaler för omskolningsverksamheten till en kommunal angelägenhet. Detta

kan stimulera till en konkurrens i överhettade områden om vem som effek­

tivast skaffar arbetskraft från utflyttningsområdena.

Med anledning av vad utredningen föreslagit i fråga om utbildnings­

bidrag anför studiehjälpsnämnden bl. a. att den yrkesutbildning som

sker genom arbetsmarknadsmyndigheterna ur studiefinansieringssynpunkt

skulle komma att te sig åtskilligt gynnsammare för den enskilde än den

ordinarie yrkesutbildningen. En sådan ordning förefaller svår att motivera

när det gäller utbildning på samma åldersnivå och för elever med likartade

förutsättningar. Nämnden anser i avvaktan på den prövning av studiestödet

som kan aktualiseras till följd av gymnasieutredningens förslag att nuva­

rande regler bör gälla för det ekonomiska stödet. Nämnden ifrågasätter vi­

dare om inte en överflyttning av det administrativa arbetet med utbildnings­

bidragen från länsarbetsnämnden till skolstvrelsen skulle innebära fördelar.

De erkända arbetslöshetskassornas samorganisation anför att bidragen

54

bör ligga på en sådan nivå att kursdeltagarna inte finner det förmånligt

att under utbildningstiden anlita arbetslöshetsförsäkringen. Annars riskeras

att ersättningsrätten konsumeras så att kursdeltagaren inte kan få någon

försäkringsersättning om han efter kurstidens slut inte omedelbart kan få

arbete.

HCK påpekar att utbildningsbidragen f. n. ofta är lägre än motsvarande

socialhjälp och uttalar som önskvärt att bidragen åtminstone kommer i sam­

ma nivå som socialhjälpen och helst också indexregleras. LO och TCO för­

ordar utredningens förslag att utbildningsbidragen skall anpassas efter de

stegrade levnadskostnaderna.

SACO menar att en fullständig täckning av de utbildades levnadskostnader

är nödvändig för att framkalla tillräcklig utbildningsbenägenhet bland de

arbetslösa.

Yrkesutbildningsberedningen anser att en rationell avvägning mellan ut­

bildningsbidragen och studiebidragen bör komma till stånd varvid det blir

ofrånkomligt att de totala resurserna beaktas.

I fråga om utbildningsbidrag till ungdomar i åldern

18 —2 1 år anför skolöverstyrelsen att ungdomar under 21 år bör få den

vidare och mer allmänt grundläggande utbildning som erbjuds vid det ordi­

narie yrkesskolväsendet och inte uppmuntras att via en omskolningskurs

eller företagsutbildning med dess mer specialiserade inriktning göra ett

mindre övervägt yrkesval. Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsen i

Jämtlands län.

TCO anser visserligen farhågorna att ungdomarna skulle föranledas att

välja omskolning i stället för yrkesutbildning inom det ordinarie utbild­

ningsväsendet vara väsentligt överdrivna. Under förutsättning att personer

i åldrarna 18—21 år får tillträde till omskolningskurserna efter de regler ut­

redningen förordat samt att möjlighet kommer att föreligga att ge de större

bidragen till ungdomar som har särskilt stora ekonomiska behov, anser sig

TCO dock kunna tillstyrka att övriga elever i åldern 18—21 år erhåller

samma förmåner som utgår till elever på det postgymnasiala utbildnings-

stadiet.

SAF och Sveriges Industriförbund anser att kravet att personer skall ha

uppnått 21 års ålder inte bör tolkas alltför kategoriskt. Arbetsmarknadssty­

relsen instämmer i att 21-årsgränsen är principiellt önskvärd men anser

att vissa undantag måste kunna göras. LO tillstyrker att man skall kunna

utge utbildningsbidrag till ungdom i åldern 18—21 år. Inga begränsningar

bör gälla för handikappade, flyktingar och personer med stor försörjnings­

börda.

Konjunkturinstitutet, länsstyrelsen i Blekinge län, skogsstyrelsen och SR

är allmänt positivt inställda till utredningens förslag beträffande före­

tagsutbildning.

Även LO tillstyrker förslagen men betonar att planeringen av utbildning-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

55

eu bör ske i samråd med och godkännas av arbetstagarnas organisationer.

Företagsutbildningen får t. ex. inte vara alltför specialiserad och rekryte­

ringen inte för ensidig. TCO anser att stödet bör utformas efter grunder som

nära ansluter till gällande bestämmelser för inbyggda yrkesskolor.

Yrkesutbildningsberedningen föreslår som bidragsvillkor att utbildningen

skall bedrivas enligt av skolöverstyrelsen efter samråd med parterna fast­

ställd plan.

Skolöverstyrelsen ställer sig tveksam till några av de synpunkter som ut­

redningen framför som stöd för sina förslag, överstyrelsen säger sig vara

medveten om att ett genomförande av förslagen kan komma att avsevärt

påverka fördelningen av ansvar och kostnader mellan samhället och det

enskilda företaget. Men då överstyrelsen delar uppfattningen att en väsent­

ligt ökad företagsutbildning blir ofrånkomlig om den yrkesmässiga anpass­

ningen framdeles skall kunna ske med erforderlig smidighet och snabbhet,

motsätter sig överstyrelsen inte att utredningens förslag genomförs. I rela­

tivt stor utsträckning praktiseras ju dessutom den föreslagna utbildnings-

formen redan nu.

Sveriges hantverks- och industriorganisation finner det vara risk för att

utredningens bedömning är starkt präglad av de gynnsamma förhållandena

inom den större verkstadsindustrin och jämförliga branscher och att man

därför kommer att ställa orealistiskt stora anspråk på utbildningsinsatser

från branscherna över lag. Det är därför lämpligt att inhämta synpunkter

från representanter för skilda branscher om deras ekonomiska och perso­

nella resurser för denna uppgift.

När det gäller det av utredningen föreslagna bidragsbeloppet om 2 kr. per

elev och närvarotimme förutsätter skolöverstyrelsen att detta belopp prövas

ytterligare. Yrkesutbildningsberedningen kan inte ta ställning till beloppet.

TCO är tveksam om bidraget bör fastställas generellt till 2 kr. och Sveriges

hantverks- och industriorganisation finner i stället lämpligt att tillämpa en

efter olika branscher och dessas förhållanden avpassad ersättning.

Skolöverstyrelsen är medveten om att statsbidraget i form av kursavgifter

vid yrkesutbildning i samband med lokalisering av

företag enligt utredningens förslag kan komma att täcka företagens

samtliga kostnader för utbildningen och alltså bli väsentligt bättre än de bi­

drag som skolverket ger. överstyrelsen anser emellertid att det särskilda

stödet vid nyetablering bör realiseras med hänsyn till behovet av insatser för

att få en väl fungerande arbetsmarknad.

Länsstyrelsen i Norrbottens län samt RLF och Sveriges lantbruksförbund

ansluter sig till det särskilda yttrandet på denna punkt av ledamoten Rehn.

De båda organisationerna tillägger att bidrag av den karaktär det här gäller

i vissa fall kan vara att föredra framför andra former av lokaliseringspoli-

tiskt stöd till företag.

Yrkesutbildningsberedningen anser att lokaliseringsutbildningen inte bör

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

56

betraktas som en särskild form av statens stöd till arbetsmarknadsmässigt

betingad yrkesutbildning. Den synes klart kunna ingå som naturlig del av

den vanliga omskolningen om denna ges den friare tolkning som i annat

sammanhang förordats.

Behovet av att yrkesutbildningen för kvinnor breddas och

byggs ut för att ge utrymme åt mer kvalificerade utbildningsalternativ un­

derstryks av arbetsmarknadsstyrelsen, yrkesutbitdningsberedningen, Fre-

drika-Bremer-Förbundet, LO, SAF och Sveriges industriförbund.

LO anmärker att den yrkesfördelning som kommer till uttryck i arbets­

marknadsstyrelsens utbildning alltför klart motsvarar det traditionella

mönstret. Genom utveckling av längre, grundläggande yrkeskurser inom in­

dustriellt, tekniskt, kommersiellt, administrativt in. in. arbete bör denna in­

riktning brytas. LO anser att utbildningen är en nyckelfaktor då det gäller

att vidga kvinnornas yrkesfält och väsentligt öka integrationen mellan man­

liga och kvinnliga arbetsområden. Utredningens förslag kan på denna

punkt inte anses leda till väsentliga framsteg. LO förordar att skolmyndig­

heter, arbetsmarknadsstyrelsen och branschrepresentanter deltar i ett inten­

sifierat samarbete för att öppna nya utbildningsvägar för kvinnor. Sam­

arbetet avses gälla såväl vuxenutbildningen som annan utbildning.

S.4 CO anför att av de arbetsmarknadspolitisk! betonade åtgärder, som kan

komma i fråga för att öka yrkesintensiteten hos kvinnor med högre utbild­

ning reaktiverings- och repetitionskurserna bör i första hand framhållas.

Viss sådan verksamhet avsedd för bl. a. socionomer och sjukgymnaster har

redan anordnats. En breddning till andra kategorier, såsom lärare, recep-

tarier, bibliotekarier m. fl. bör genomföras snarast. Organisationen fram­

håller vidare att det finns en grupp akademiskt utbildade kvinnor, som inte

kan återgå till ett tidigare yrke på grund av att de aldrig förvärvsarbetat eller

ens avslutat studierna eller som inte kan utnyttja sin yrkesutbildning på

den ort, dit mannens tjänstgöring fört dem. För dessa kategorier krävs en

mera omfattande yrkesutbildning. Naturligtvis bör strävan vara att i möjli­

gaste mån utnyttja tidigare inhämtade kunskaper, men man får inte dra

sig för omskolning till helt nya yrkesområden om detta skulle visa sig

lämpligt. Inom vårdområdet och den administrativa karriären finns syssel­

sättningar som torde kunna rekrytera sådan arbetskraft.

Inom ramen för arbetsmarknadsstyrelsens akademikerprogram bör enligt

SACO utbildningen och aktiveringen av inte yrkesverksamma akademiker

intensifieras och utvidgas till allt flera grupper. Av stor betydelse är att för­

utsättningarna och formerna för verksamheten noggrant utreds. Bl. a. bör

man undersöka motivationen hos dem som anmäler sig till kurserna. I vissa

fall torde deltagande mera vara betingat av önskemål om kontakt med gamla

kolleger och avbrott från den vardagliga rutinen än planer på framtida för­

värvsarbete. Det är anmärkningsvärt att man inte hittills har följt upp

resultaten av verksamheten.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

57

SAF och Sveriges industriförbund samt Fredrika-11 remer-Förbundet på­

pekar att möjligheterna till kvalificerad utbildning kanske kan komina att

uppfattas som orättvisa av sådana män och kvinnor, som inte kan komina

i fråga för denna utbildning.

Svenska landstingsförbundet framhåller alt, om eu ökad vuxenutbildning

för kvinnor skall åstadkommas bl. a. genom propaganda för att kvinnor ut­

bildas i yrken som hittills varit manliga, detta också kan återverka på de

unga kvinnornas yrkesval. Man bör därför vid utformningen av sådan pro­

paganda beakta att en omfattande ökning av kvinnors benägenhet att välja

manliga yrken kan få allvarliga följder för exempelvis vårdområdenas re­

krytering, såvida inte en motsvarande ändring av männens benägenhet att

välja kvinnliga yrken kan frampropageras samtidigt.

Skolöverstyrelsen anser förslaget om etappvis uppbyggd ut­

bildning för kvinnor intressant och väl värt att pröva.

Arbetsmarknadsstyrelsen finner detta förslag vara en praktisk och möj­

lig väg att stimulera kvinnorna till ökad yrkesutbildning. Styrelsen förut­

sätter att i en sådan etappvis utbyggd yrkesutbildning även kan ingå fort­

bildning i allmänna teoretiska ämnen. Yrkesvalet begränsas nämligen för

inånga medelålders kvinnor av att de saknar teoretiska skolkunskaper ovan­

för den obligatoriska skolan.

Förslaget att utbildningsbidrag till gifta kvinnor bör

utgå med oavkortat belopp tillstyrks av LO och TCO men av­

styrks av länsstyrelsen i Norrbottens län, bl. a. med hänsyn till att de all­

männa resurserna för att skapa bättre sysselsättningsförhållanden bör för­

behållas och koncentreras till åtgärder där den enskilde verkligen är i behov

av hjälp och stimulans. Socialstyrelsen anser att bidragen med hänsyn till

deras sociala betydelse och stora omfattning bör särskilt utredas av social­

politiska kommittén.

I anslutning till förslaget att utbildning bör kunna ges ensamstående kvin­

nor som inte kan få ett med hänsyn till sin försörjning lämpligt arbete på

grund av bristande yrkeskunskaper ifrågasätter länsarbetsnämnden i Got­

lands län om det inte kan vara lika angeläget att ge utbildning åt ensam­

stående män eller gifta familjeförsörjare som befinner sig i en liknande

situation. Yrkesutbildningsberedningen är inne på samma tankegång och

uttalar att regler och villkor inom vuxenutbildningen bör gälla såväl män

som kvinnor.

Utredningens synpunkter på yrkesutbildning för handikap­

pade delas i allt väsentligt av skolöverstyrelsen.

IiCK framhåller att utbildningsåtgärderna bör vara ännu mer generöst

avvägda än f. n. Det räcker inte med alt handikappade får en utbildning som

gör det möjligt för dem att få sysselsättning i botten på karriären. Ännu

mycket mer än hittills bör därför t. ex. utbildning för kontorsarbete och för

teoretiska arbetsuppgifter komma i fråga för handikappade. Möjligheterna

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 19(iti

58

för t. ex. handikappad kontorsarbetskraft som är väl utbildad torde vara

betydande på öppna marknaden.

Förslaget om särskilt bidrag till företag som åtar sig att utbilda handi­

kappade tillstyrks av skolöverstyrelsen, centrala rehabiliteringsberedningen,

LO och Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka.

I fråga om yrkesutbildning för äldre arbetskraft fram­

håller skolöverstyrelsen att det är nödvändigt att veta mer om hur utbild­

ningen skall bedrivas för att nå godtagbara resultat, överstyrelsen vill där­

för tillstyrka utredningens förslag om särskilda kurser för äldre. Vad utred­

ningen anför om individuell utbildning av äldre i enskilt förelag i samband

med provanställning kan överstyrelsen ansluta sig till. överstyrelsen under­

stryker angelägenheten av att resultatet av utbildningen föl js upp och syste­

matiseras på sådant sätt att det kan tjäna till vägledning för den försatta

verksamheten.

Yrkesutbildningsberedningen är mycket tveksam om värdet av de sär­

skilda kurserna. Pedagogiskt synes det inte finnas skäl som kan verifieras

för dessa kurser.

LO anser att i den mån man har efterfrågan på arbetskraft inom ett yrke

med arbetsuppgifter, som väl lämpar sig även för äldre, utbildning bör ske

och då kan äga rum i kurser med enbart äldre deltagare. Rent praktiska

överväganden måste avgöra hur man handlar. I fråga om provanställning

kombinerad med enskild utbildning i företag finner LO utredningens för­

slag motiverat i de fall sådan provanställning verkligen innefattar utbild­

ning för en ny arbetsuppgift.

Vad slutligen gäller beredskapsplanering av yrkesutbild­

ningen har skolöverstyrelsen ingen annan invändning mot utredningens

förslag och rekommendationer än att frågan om storleken av bidraget till

braschorganisationerna bör prövas om längre fram. Även skogsstyrelsen och

Svenska stadsförbundet är positiva till förslaget om beredskapsplanering.

TCO anser förslaget mycket beaktansvärt men betonar att planeringen är

förenad med betydande svårigheter på grund av att utbildningen ständigt

ändras.

Yrkesutbildningsberedningen finner utredningens förslag inte förefalla

särskilt realistiska. Om de förverkligas måste planeringen samordnas med

yrkesutbildningens ordinarie planering för att undvika överorganisation

och merkostnader.

Svensk industriförening tillstyrker det föreslagna bidraget till planering­

en men anser att bidraget även bör kunna utgå till branschorganisationer­

nas kostnader för att upprätta utbildningsplaner för lokaliseringsutbild-

ning.

SAF och Sveriges industriförbund konstaterar att utredningen vill lägga

stora uppgifter på branschorganisationernas utbildningsavdelningar. Efter­

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

59

som ersättningsfrågan f. n. utreds inom yrkesutbildningsberedningen avstår

organisationerna från att i detta sammanhang ta ställning i denna tråga.

TCO kan inte tillstyrka att branschorganisationerna får särskild ersätt­

ning för sin medverkan. SR förordar däremot att organisationerna skall få

sina kostnader för beredskapsplanering helt täckta av statsmedel.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1060

Remissyttrandena över arbetsmarknadsstyrelsens framställning

Arbetsmarknadsstyrelsens framställning rörande försöksverksamhet med

s. k. uppskolning tillstyrks av samtliga remissinstanser med undantag av

statens institut för hantverk och industri och personalutbildningsbered-

ningen.

SAF erinrar om den stora omfattning den utbildning som bedrivs inom

företagen redan har. Av många skäl är det huvudsakligen de större företagen

som ägnar sig åt sådan uppskolning. Det är i och för sig önskvärt att en

verksamhet av detta slag kunde breddas. Kunde de av arbetsgruppen före­

slagna åtgärderna medverka därtill skulle de ha en stor uppgift att fylla. I

övrigt finner SAF sammanfattningsvis att företagets behov bör vara uteslu­

tande bestämmande för verksamheten, att hela frågan bör hänskjutas till

exempelvis yrkesutbildningsberedningen för att ingå i dess förslag med

avseende på vuxenutbildningen samt att i avvaktan på beredningens förslag

försöksverksamhet enligt förslaget bör igångsättas, varvid bör uppställas så

strikta kriterier att säkra slutsatser kan dras ur försöken.

LO ser försöksverksamheten som en möjlighet att ytterligare förstärka

den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. LO vill dock starkare än arbets­

gruppen gjort betona att samtidigt som företagens behov av utbildad arbets­

kraft tillgodoses också de anställdas behov och krav på bättre utbildning bör

uppfyllas. LO vill särskilt understryka den principiella betydelsen av att

uppskolningen inte används för att stödja konkurrenssvaga företag och

branscher med lågt löneläge.

TCO anser det inte minst för tjänstemannagrupperna vara av vikt att olika

initiativ för uppskolning tas och stimuleras. Enligt TCO borde även arbets­

tagarorganisationerna kunna initiera uppskolning. TCO finner den före­

slagna kostnadsfördelningen mellan samhälle och företag vara riktig. Med

denna anordning synes man ha anvisat en framtida godtagbar lösning av de

studiesociala problemen över huvud taget för vuxenstuderande som bedriver

målinriktade studier.

Skolöverstyrelsen anför bl. a. att den föreslagna försöksverksamheten

aktualiserar en rad detaljproblem som måste närmare övervägas. Eftersom

man endast genom praktiska försök torde få det underlag som behövs för

fortsatta ställningstaganden till frågan om uppskolningens faktiska värde

60

och utförbarhet i organisatoriska och ekonomiska hänseenden vill översty­

relsen inte motsätta sig att en försöksverksamhet igångsätts under förutsätt­

ning att också yrkesutbildningsberedningen ställer sig positiv, att försöket

arrangeras i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och beredningen samt att

sådana bestämmelser kommer att gälla för verksamheten att säkra slutsatser

kan dras av försöken.

Yrkesutbildningsberedningen anser det rimligt och skäligt att försöks­

verksamheten får sättas i gång omedelbart. Ett absolut villkor bör dock vara

att verksamheten bedrivs gemensamt av arbetsmarknadsstyrelsen och skol­

överstyrelsen i samråd med beredningen. — Det synes beredningen framgå

av förslaget att man inte kan renodla uppskolningen och klart avgränsa den

från övrig vuxenutbildning. Här bör alltså hållbara gränser sökas. Eftersom

uppskolningen ibland skall kunna ges inom ramen för omskolningskurserna,

bör man söka en regel för hur man i dylikt fall skall skilja mellan uppskol-

nings- och oinskolningselever. Även gränsdragningen mellan uppskolningen

och de särskilda kurser som bedrivs inom omskolningen i syfte att snabbt

öka tillgången på utbildad arbetskraft bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Enligt Svenska kommunförbundets och Svenska stadsförbundets mening

bör uppskolningskurserna stå öppna även för personal vid kommunala verk.

Stadsförbundet nämner i sammanhanget knappheten på grävmaskinister,

viss sjuk- och hälsovårdspersonal, mätnings- och stadsplanetekniker samt

viss socialvårdspersonal. Stadsförbundet understryker vidare behovet av att

samordna uppskolningen med omskolningen av arbetslösa och utbildnings­

organisationen i övrigt. Enligt stadsförbundet är förutsättningarna goda för

ett samlat grepp inom den närmaste tiden på hela vuxenutbildningspolitiken.

Detta bör dock inte hindra att försöksverksamhet med uppskolning igång­

sätts.

Svenska landstingsförbundet ställer sig i princip positiv till den föreslagna

uppskolningsverksamheten. Innan försök inom hälso- och sjukvården igång­

sätts bör doek centrala överläggningar äga rum med bl. a. kommunför­

bunden.

Personalutbildningsberedningen anser det inte möjligt att på grundval av

föreliggande material ta ställning till förslaget vilket, även om det presen­

teras som försöksverksamhet, måste anses ha en mycket vittsyftande inne­

börd. Beredningen har inte kunnat undgå att hysa tvekan särskilt för hur

den föreslagna verksamheten skall kunna fungera i praktiken i större om­

fattning utan att få betydande konsekvenser för hittillsvarande former av

yrkesskolverksamhet och företagsutbildning. Beredningen påpekar att kon­

sekvenserna av förslaget för den statliga personalutbildningens del också är

oklara.

Statens institut för hantverk och industri avstyrker förslaget. Institutet är

fullt medvetet om att vuxenutbildningen måste breddas till att omfatta även

medelstora och mindre företag. Såsom den enda offentliga fortbildnings-

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 år 1966

institutionen med specialinriktning på den mindre och medelstora industri­

ella företagsamheten torde institutet ha presterat resultat som man inom

näringslivet anser vara mycket betydelsefulla. Den fortgående starkt sti­

gande kursverksamheten vid institutet visar också att här föreligger en fak­

tor som man inom näringslivet räknar med och är angelägen om att vidare­

utveckla. Institutet anser att kriterierna för verksamheten är lösligt be­

stämda. Gränslinjerna till det allmänna skolväsendet och den förekommande

vuxenutbildningen samt till gängse introduktions- och vidareutbildning kan

inte anses vara klart markerade. Initiativrätten till uppskolningen är också

bristfälligt klarlagd. Eftersom principbetänkande från yrkesutbildnings-

beredningen kan förväntas inom en snar framtid, synes det institutet olämp­

ligt, oekonomiskt och orationellt att genomföra den föreslagna uppskol-

ningsverksamheten.

Kutujl. Maj:ts proposition nr

52

är 1966

61

4. Åtgärder för att främja arbetskraftens geografiska rörlighet

Nuvarande förhållanden

Bidrag till flyttande arbetskraft. Ekonomiskt stöd från samhällets sida

till arbetstagare som på grund av arbetslöshet tvingats flytta till annan ort

har förekommit under flera decennier, först i form av förskott eller lån till

resor sedermera i form av bidrag. Stödet hade länge en rent arbetslöshets-

politisk motivering och var liksom annan arbetslöshetshjälp behovsprövat.

Bortsett från tiden under andra världskriget var det först under 1950-talets

senare del som ekonomiska bidrag mera konsekvent började användas så­

som ett led i strävandena att åstadkomma en ändamålsenlig anpassning på

arbetsmarknaden. Resebidragen har byggts ut och efter hand kompletterats

med starthjälp, familjebidrag och utrustningsbidrag. Bidragen har avvägts

så att de i huvudsak täcker de direkta kostnaderna för resa och flyttning

till annan ort, för etablering på den nya orten och för uppehälle i väntan

på första avlöning samt merkostnaderna för hushåll på två orter i väntan

på familjebostad på den nya arbetsorten.

Bidrag till flyttande arbetskraft utgår f. n. i form av respenning, familje­

bidrag, starthjälp och utrustningsbidrag. Förutsättningar för att få bidrag

är att arbetstagaren är arbetslös eller på grund av varsel eller annan om­

ständighet beräknas bli arbetslös inom en snar framtid samt att han inte kan

beredas arbete på eller i närheten av vistelseorten och att en avflyttning där­

för bedöms vara nödvändig av arbetsmarknadsskäl. Om de allmänna förut­

sättningarna för bidrag föreligger, kan bidrag utgå även till sådana arbets­

tagare som på eget initiativ söker och tillträder anställning på annan ort.

Respenningen avser i främsta rummet att täcka arbetssökandes kost­

nader för att tillträda eller söka anställning på annan ort. Även flyttnings­

62

kostnader ersätts. Om arbetstagaren bor kvar i hemmet och arbetet är

beläget så långt från hemmet att betungande kostnader uppstår för resor

till och från arbetet, kan bidrag till dessa kostnader beviljas under högst

tre månader från arbetets början. Sistnämnda form av respenning har

förekommit i mycket begränsad utsträckning.

Familjebidraget utgår med 200 kr. per månad till hustru eller husföre­

ståndarinna samt med 45 kr. per månad till varje barn under 16 år. I famil­

jebidraget ingår också bidrag med den faktiska kostnaden för familjebo­

staden på hemorten. Bostadsbidraget är maximerat till 250 kr. per månad.

Familjebidraget utgår tills familjebostad kunnat anskaffas på den nya

arbetsorten dock högst under nio månader. Bidraget reduceras efter tre

månader till två tredjedelar och efter sex månader till en tredjedel av det

ursprungliga beloppet.

Starthjälp utbetalas när anställning på annan ort tillträds och utgår med

belopp mellan 150 och 500 kr. Beloppets storlek i det enskilda fallet är

beroende på hur länge den nya anställningen beräknas vara.

Ett särskilt utrustningsbidrag med 2 000 kr. utgår till familjeförsörjare

i fall då familjen flyttar från område med exceptionellt hög och mera var­

aktig arbetslöshet. Arbetsmarknadsstyrelsen anger de områden som kom­

mer i fråga. Under tiden september 1962—april 1963 kunde utrustnings­

bidrag utgå till dem som flyttade från vissa kommuner i Tornedalen och

Ådalen samt från Idre kommun. Därefter har bidragsverksamheten ut­

sträckts att omfatta alla kommuner i de fem norrlandslänen, med undantag

av kommunerna i Gästrikland, samt ett antal kommuner i nordvästra delen

av Kopparbergs län.

Inlösen av egnahem. Ofta visar det sig att arbetslösa personer, vilka i och

för sig är positivt inställda till att flytta till annan del av landet, inte anser

sig kunna lämna hemorten på grund av att de bor i fastighet som inte kan

säljas eller som inte kan säljas utan ekonomisk förlust. För att underlätta

flyttning i sådana fall började år 1964 försöksverksamhet som innebär att

arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med bostadsstyrelsen kan inlösa egnahem

i de fyra nordligaste länen om ägaren på grund av arbetslöshet tvingas flytta

till annan ort. Inlösenvärdet skall i princip motsvara taxeringsvärdet, om

detta inte är uppenbart lågt.

Ifråga om närmare uppgifter om bidrag till flyttande arbetskraft och in­

lösen av egnahem hänvisas till utredningens betänkande s. 116—130 och

152—156.

Sedan utredningen avgav sitt betänkande har Kungl. Maj:t i beslut den

21 januari 1966 meddelat bestämmelser om försäljning av sådana egnahem

som arbetsmarknadsstyrelsen har inlöst. Försäljningsverksamheten handhas

av arbetsmarknadsstyrelsen med biträde av länsbostadsnämnd och läns­

arbetsnämnd.

Kungi. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1956

63

Utredningen

Bidrag till flyttande arbetskraft. Utredningen framhåller att bidragen till

arbetslösa i samband med flyttning primärt har syftat till att undanröja eko­

nomiska hinder för en ändamålsenlig omställning på arbetsmarknaden. De

bör ses som uttryck för ett samhällsansvar för den enskilde arbetstagarens

sysselsättning och för samhällets intresse av att tillgodose angelägna arbets­

kraftsbehov. Utredningen finner starka skäl tala för att samhället även i fort­

sättningen ger ekonomiskt stöd till personer som på grund av sysselsätt-

ningssvårigheter flyttar från orter med överskott på arbetskraft.

Det är utredningens uppfattning att nuvarande belopp och regler för

bidrag till flyttande arbetskraft inte medger en anpassning till de skiftande

arbetsmarknadssituationer som kan föreligga. Vissa sysselsättningslägen

kan motivera bidrag av en sådan storlek att en mera påtagligt rörlighets-

stimulerande effekt uppnås. Detta gäller främst orter eller områden i landet,

där sysselsättningsunderlaget på lång sikt — även om hänsyn tas till lokali-

seringsåtgärder — bedöms vara otillräckligt och där överskottet på arbets­

kraft medför omfattande arbetslöshet.

Bidrag till dagliga resor mellan hemorten och arbetsorten utgår f. n.

endast i mindre omfattning. Sådana bidrag bör användas i större utsträck­

ning som ett initialstöd vid arbetsplacering av arbetslösa.

Det nuvarande bidraget till flyttning av familj och bohag avser att täcka

enbart direkta flyttningskostnader. De kostnader som uppstår för nyan­

skaffningar vid inflyttning i en ny bostad, för personlig utrustning och för

familjens anpassning till nya förhållanden motiverar att bidraget till

familjens flyttningskostnader kompletteras med ett kontant grundbidrag

på 500 kr. och ett tillägg på 150 kr. för varje barn under 16 år.

Familjebidrag till arbetstagare med hushåll på två orter utgår som tidi­

gare nämnts under högst nio månader och med en successiv minskning av

bidragsbeloppet. Utredningen framhåller att på orter med stark expansion

och framträdande arbetskraftsbrist läget på bostadsmarknaden är sådant att

väntetiden för att erhålla bostad överstiger den fastställda maximitiden för

bidrag. Det är utredningens mening att även en måttlig förlängning av

familjebidragstiden skulle underlätta anpassningssträvandena. Familje­

bidrag bör därför kunna utbetalas under en tid av högst 12 månader och

efter de tre första månaderna minskas med en fjärdedel var tredje månad.

Arbetslösa på överskottsorter som tillträder anställning på annan ort

med en beräknad varaktighet av minst sex månader kan f. n. som starthjälp

få 500 kr. Beloppet torde enligt utredningens uppfattning i flertalet fall

vara tillräckligt. För att pröva om ett ökat starthjälpsbelopp i vissa syssel-

sättningssituationer kan kraftigare understödja en omställning från om­

råden med uppenbart otillräcklig sysselsättning föreslår utredningen att

64

beloppet i sådana fall skall kunna ökas till 1 000 kr., varav 500 kr. utbetalas

vid anställningens början och 500 kr. efter sex månaders anställning.

I syfte att förbättra de lokalt bundnas situation i områden med excep­

tionellt hög och långvarig arbetslöshet bör flyttningsförmånerna enligt

utredningen i särskilda fall kunna utgå även till personer som har arbete.

Härigenom skulle konkurrensen om de otillräckliga arbetstillfällena kunna

begränsas och en effektivare utjämning åstadkommas. Bidragen bör under

en försöksperiod inskränkas till personer, som är sysselsatta inom yrkes­

områden med vikande sysselsättning. I praktiken innebär detta att i första

hand jordbruksarbetare, skogsarbetare och i vissa områden byggnads­

arbetare kommer i fråga. Utredningen är medveten om att en sådan utvidg­

ning av bidragsgivningen lokalt kan leda till komplikationer och förutsätter

därför att samråd sker med de arbetsgivare som får sin arbetskraft utbytt

samt att arbetsmarknadsverket ägnar speciell uppmärksamhet åt att följa

verksamheten.

Ansökningar om flyttningsbidrag skall enligt ett till betänkandet fogat

förslag till arbetsmarknadskungörelse inges till arbetsförmedlingen innan

den nya anställningen har tillträtts eller flyttning har skett. Ansökningar om

familje- och utrustningsbidrag samt starthjälp bör dock kunna beviljas i

efterhand om det finns särskilda skäl till detta.

Utredningen uttalar att ekonomiska bidrag till flyttande arbetskraft

regelmässigt inte bör beskattas med hänsyn till bidragens syfte och avväg­

ningen av bidragsbeloppen.

Bostäder och geografisk rörlighet. Utjämningen mellan områden med

överskott resp. brist på arbetskraft har försvårats eller förhindrats av

bristen på bostäder i orter med efterfrågan på arbetskraft. Utredningen

bedömer det inte vara möjligt att på kort sikt genom en total ökning av-

bostadsproduktionen eliminera det problem som bostadsbristen utgör vid

omställningen på arbetsmarknaden. Utredningen förordar därför en fortsatt

förskjutning av bostadsbyggandet till förmån för expanderande orter och

orter med bostadsbrist. Härutöver måste emellertid åtgärder vidtas för att

begränsa den tid flyttande arbetskraft har att vänta på bostad. Utredningen

finner det lämpligt att länsarbetsnämnder och länsbostadsnämnder söker

träffa överenskommelse med kommunerna om förtur till bostad för flyt­

tande arbetskraft. I vissa lägen torde detta få kombineras med möjligheter

för de expanderande kommunerna att få extra tilldelning av lånemedel.

Förturen bör gälla inte bara arbetslösa utan också kvalificerad arbetskraft

av olika slag. Härmed avses nyckelpersoner som behövs för att företagen

på inflyttningsorten skall kunna ta emot arbetslösa från överskottsom-

rådena samt annan personal som är nödvändig för företagens drift eller för

att den samhälleliga verksamheten skall kunna fungera.

Utredningen förutsätter att särskilda insatser liksom hittills blir nöd-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

65

vändiga för att öka tillgången på möblerade rum. De monteringsfärdiga

förläggningspaviljonger som uppförts under senare år erbjuder enligt utred­

ningens mening en hygglig rumsstandard. Även om paviljongernas stan­

dard bör kunna förbättras ytterligare, kan dock denna boendeform inte

accepteras om det gäller att tillgodose ett mera permanent behov av s. k.

ungkarlslägenheter. I sådana fall bör uppföras permanenta byggnader med

normal standard, dvs. med bad- eller duschrum, kokmöjligheter etc. Både

kommunerna och de berörda myndigheterna bör ägna ökad uppmärksam­

het åt det permanenta behovet av ungkarlslägenheter.

Inlösen av egnahem. Enligt utredningens mening behöver man kunna

komplettera flyttningsbidragen med möjlighet att lösa de särskilda problem

som egnahemsägare kan ställas inför. Hur denna fråga bör lösas i detalj

kan enligt utredningens mening prövas först sedan resultaten föreligger

av den av 1964 års riksdag beslutade försöksverksamheten med inlösen

av egnahem. Detta synes kunna ske tidigast efter utgången av budgetåret

1964/65. I detta sammanhang bör också prövas hur man skall kunna av­

veckla ett bostadsrättsinnehav i sådana fall där det hindrar en eftersträvad

utjämning på arbetsmarknaden.

Fastighets inlösenvärde skall enligt gällande riktlinjer för försöksverk­

samheten i första hand grundas på taxeringsvärdet. Utredningen ifråga­

sätter om inte — även efter jämkning — inlösenvärdet i vissa fall kommer

att ligga så lågt att inlösenverksamheten kan allvarligt försvåras. I sådana

fall bör finnas möjlighet att utge en särskild avvecklingsersättning.

Enligt riktlinjerna för försöksverksamheten gäller vidare att i fråga om

äldre arbetstagare inlösen bör ske endast om särskilda omständigheter

föreligger. Utredningen förutsätter att inom ramen för en slutligt utfor­

mad verksamhet inlösen skall kunna ske även då fråga är om äldre arbets­

kraft under förutsättning givetvis att en inlösen är arbetsmarknadsmässigt

motiverad.

Särskilda yttranden

Ledamoten Gustavsson anför att han inte kan biträda utredningens för­

slag att höja slarthjälpen och att komplettera flyttningsbidraget med ett

kontant grundbidrag eftersom utredningen inte påvisat att otillräckliga

bidragsbelopp skulle vara orsaken till att de rörlighetsfrämjande åtgär­

derna inte medfört sådana resultat som utredningen anser önskvärda.

Höjningarna kan inte heller motiveras av penningvärdesskäl eller ekono­

miska förändringar.

Förslaget att utsträcka flyttningsförmånerna till personer som har ar­

bete förklarar Gustavsson sig inte kunna biträda.

I anslutning till vad utredningen anfört under avsnittet om bostäder och

geografisk rörlighet anför Gustavsson att det enligt hans mening är själv-

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 sand. Nr 52

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

klart att bostadsproduktionen måste ökas främst inom de områden där

bostadsbristen är störst, inte minst i storstadsregionerna. Eftersläpningen

på bostadsmarknaden inom dessa områden är dock så stor att det uppen­

barligen kommer att ta lång tid innan bristen kan hävas. För de bostads­

sökande inom dessa områden måste en fortsatt inflyttning te sig som en

belastning. Detta måste uppmärksammas genom en kombination av ar­

betsmarknads- och lokaliseringspolitiska åtgärder. Syftet bör vara att sär­

skilt tillgodose dessa områdens behov av nödvändig arbetskraft, inte minst

byggarbetskraft, samtidigt som man genom lokaliseringspolitiska åtgärder

försöker förlägga företag och verksamhet som inte oundgängligen måste

ligga i storstadsområdena till andra orter.

Ledamoten Petersson anför, med instämmande av Gustavsson, att till

villkoren för bidrag till flyttande arbetskraft bör fogas föreskrift om att

anställningen skall ha anvisats av arbetsförmedlingen. Bedömningen av

om flyttningen är nödvändig från arbetsmarknadssynpunkt bör inte få

ske i efterhand, vilket kan bli fallet om förmedlingen inte medverkat till

arbetsplaceringen. Petersson anför vidare att som allmän regel bör gälla

att flyttningsbidrag inte utgår i samband med att en person tillträder sin

första anställning efter avslutad utbildning, eftersom flyttningsbidrag i

regel inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverade i sådana fall.

Remissyttrandena

Förslagen till förbättring av bidragen till flyttande ar­

betskraft mottas allmänt positivt av arbetsmarknadsstyrelsen (majo­

riteten), konjunkturinstitutet, Samarbetsdelegationen för de fyra nordli­

gaste lånen, Kooperativa förbundet, länsstyrelserna i Älvsborgs och Väst­

manlands lån, SACO och TCO. Arbetsmarknadsstyrelsen ifrågasätter dock

om det är lämpligt att i en kungörelse binda de olika föreskrifter och belopp

som kan gälla vid flyttning, då därigenom en angelägen anpassning av rör-

lighetspolitiken till de aktuella behoven försvåras. En del av de av utred­

ningen föreslagna åtgärderna är tänkta som försöksanordningar och nya

behov och belopp kan komma att aktualiseras. En mera långsiktig reglering

av dessa frågor bör därför anstå tills vidare.

Samma synpunkter anförs av LO, som även anser det vara värdefullt om

bidragen kunde anpassas efter olika arbetsmarknadssituationer så att man

kunde öka bidragen för att snabbt åstadkomma en omflyttning vid exem­

pelvis större driftnedläggelser. LO anser vidare att bidragen bör höjas så

att den flyttande arbetstagaren får full kompensation för sina kostnader,

vilket f. n. inte är fallet. LO ifrågasätter om arbetsförmedlingen bör stimu­

lera flyttning av arbetskraft till företag som på grund av sitt löneläge bar

uppenbara svårigheter att behålla arbetskraften.

67

Länsstyrelsen i Västmanlands län påpekar att de samhällsekonomiska

vinster som kan nås genom en effektiv arbetsmarknadspolitik motiverar

stor generositet vid utbyggnaden av flyttningsbidragen.

Länsstyrelsen i Gotlands län finner det angeläget att stöd i form av famil­

jebidrag vid säsongarbetslöshet, utrustningsbidrag, inlösen av egnahem och

utbildningsbidrag till arbetslösa i åldrarna 18—21 år ges utan geografiska

begränsningar om stödet lämnas under en försöksverksamhet. Även erfa­

renheter från andra delar av landet än de tillfälliga stödområdena kan bli

vägledande för den fortsatta verksamheten. Om stödåtgärder skall tillgripas

eller inte bör för övrigt avgöras av den enskildes behov av hjälp med att

finna ett lämpligt arbete och inte av var han bor. Enligt lantbruksstyrelsens

mening är det önskvärt, att bidragen i möjligaste mån ifrågakommer endast

som engångsbidrag.

SACO anser att flyttningsbidrag kan vara motiverade av arbetsmarknads­

politiska skäl även för dem, som efter avslutad utbildning tillträder sin

första anställning. Det måste t. ex. vara angeläget att förmå en nyutbildad

lärare i Uppsala att fylla en vakans i övre Norrland i stället för att hanka

sig fram med korttidsvikariat och timlärarsysslor i studiestaden.

TCO finner det motiverat att låta flyttningsbidrag i vissa fall utgå efter

avslutad utbildning, men utbildningens art får inte avgöra om bidrag bör

utgå eller inte.

Länsstyrelserna i Blekinge och Jämtlands län menar att flyttningsbidrag

endast bör ifrågakomma vid tillträde av anställning som anvisats av arbets­

förmedlingen. Länsarbetsnämnderna i Södermanlands, Östergötlands och

Blekinge län understryker att beslut om flyttningsbidrag inte bör meddelas

i efterhand.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansluter sig till utredningens detalj förslag

men framhåller att utflyttningen nu gått så snabbt att länet inte tål en

fortsatt, accelererad avtappning. De lokaliseringspolitiska medlen kan vis­

serligen medverka till att bromsa upp flyttningsströmmen från en stor del

av länet, men om flera av de stora inlandskommunerna även i framtiden

skall vara befolkade krävs att kraftiga direkta statliga åtgärder sätts in. På

åtminstone en ort i Tornedalen och en ort i inlandskommunerna bör kom­

ma till statlig eller statsstödd industri av betydande omfattning. Länssty­

relsen i Uppsala län menar att risk kan föreligga att arbetsmarknadspoli­

tiska åtgärder successivt kan rycka bort underlaget för lokaliseringspolitiska

åtgärder om inte relativt långsiktiga planer beträffande näringslivets ut­

veckling inom ett område får ligga till grund för handlandet. I väntan på att

sådana planer utarbetas bör en viss försiktighet med de rörlighetsstimule-

rande åtgärderna iakttas i mera tveksamma fall.

En reservant i arbetsmarknadsstyrelsen kan inte biträda utredningens

förslag därför att eu ytterligare uppräkning av flyttningsbidragen måste

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

komma att innebära att de lokaliseringspolitiska ansträngningarna mot­

verkas.

Svensk industriförening anser att en kompletterande kostnadsutredning

bör göras innan slutlig ställning tas till utredningens förslag.

Utbyggnaden av respenningen med grundbidrag och barntillägg

tillstyrks av länsarbetsnämnden i Norrbottens län men avstyrks av läns­

arbetsnämnden i Jämtlands län.

Att giltighetstiden för familjebidraget förlängs till tolv månader

finner arbetsmarknadsstyrelsen och LO väl motiverat. Vad gäller den reduk­

tion av bidrag, som skall inträda efter viss tid, ifrågasätter arbetsmarknads­

styrelsen om inte den av utredningen föreslagna reduktionsregeln leder till

alltför små belopp under 12-månadersperiodens senare del. Ett bättre alter­

nativ synes vara att låta bidragen kvarstå oförändrade fr. o. m. den sjunde

månaden.

Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna i Älvsborgs och Norr­

bottens län samt LO och SR tillstyrker att starthjälpen i särskilda

fall liöjs till 1 000 kr. Arbetsmarknadsstyrelsen och LO finner dock att upp­

delning av utbetalningen på två poster inte är förenlig med starthjälpens

syfte att minska de ekonomiska påfrestningarna under den första omställ-

ningstiden. LO föreslår att den andra hälften av beloppet betalas ut efter

tre månader. Länsarbetsnämnden i Norrbottens län anser att den höjda

starthjälpen bör generellt utgå till familjeförsörjare som får en anställning

som beräknas vara minst tolv månader.

Länsarbetsnämnden i Uppsala län tror att den flyttande arbetskraften inte

stimuleras att stanna längre på inflyttningsorten av utsikten att få ny start­

hjälp utan att det är trivseln på den nya arbetsplatsen och den nya orten som

är avgörande. Även länsarbetsnämnden i Hallands län ställer sig tveksam

till ökningen av starthjälpen.

Länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Jämtlands län avstyrker förslaget

eftersom man bör undvika att bidragen får karaktären av direkt ersättning

för den uppoffring det innebär att flytta från hemorten.

Länsstyrelsen i Kronobergs län finner det inte motiverat att ge även

ogifta arbetstagare starthjälp med 1 000 kr.

Svenska bankföreningen ställer sig mycket tveksam till förslaget om höj­

ning av starthjälpen som kan befaras leda till en inte önskvärd oro på

arbetsmarknaden i berörda områden och svårigheter för de där redan verk­

samma företagen.

Förslaget avstyrks av Samarbetsdelcgationen för de fyra nordligaste länen

och en reservant i arbetsmarknadsstyrelsen. Delegationen pekar på de psy­

kologiska verkningarna av detta flyttningsstöd. De områden inom vilka stö­

det skulle utgå kommer att framstå i än ogynnsammare dager.

LO anser att flyttnings b idragen bör und antas från

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

69

s k a 11 e p 1 i k t. Stimulanseffekten skulle därmed öka. Dessutom kan

ersättningen anses motsvara de merkostnader som uppstår genom flytt­

ningen.

Länsarbetsnämnden i Hallands län hävdar att det är till fördel för bidrags-

tagaren om familjebidraget beskattas med hänsyn till hans möjlighet att

göra avdrag för fördyrade levnadskostnader. Även bidraget till dagliga resor

kan utan olägenhet beskattas, eftersom avdrag kan göras för resekostnader.

Övriga bidrag bör däremot undantas från beskattning.

TCO anser, att bidrag som utgör ersättning för speciella utgifter eller

fördyrade levnadskostnader bör vara skattefria, medan däremot bidrag som

är avsedda att ersätta frånvaro av arbetsinkomst bör vara skattepliktiga.

Riksskattenämnden vill i princip inte rikta någon erinran mot att göra

de nu skattepliktiga bidragen skattefria något som ur praktiska synpunkter

kan te sig lämpligt. Dessförinnan bör dock de olika statsbidrag som nu

förekommer och deras behandling i beskattningshänseende kartläggas. Att,

såsom skett under senare år, lagstifta om enbart vissa typer av bidrag, för­

svårar möjligheterna till överblick och leder inte till önskvärd likformighet.

Besvärande motsättningar kan också uppstå mellan skattefria statliga bidrag

och liknande, skattepliktiga bidrag från enskild näringsidkare.

Kammarrätten hänvisar till sitt utlåtande över en tidigare framställning

från arbetsmarknadsstyrelsen i samma ämne, varvid kammarrätten för­

klarat sig inte kunna tillstyrka ändring i beskattningsreglerna.

Förslaget att flyttningsbidrag under vissa förutsättningar skall

kunna utgå även till personer i arbete tillstyrks av arbetsmark­

nadsstyrelsen (majoriteten), LO, TCO och länsstyrelsen i Malmöhus lån.

TCO anser dock utredningens förslag vara alltför försiktigt hållet och

inte svara mot dagens krav på en rörlig arbetsmarknad. Exempelvis skulle

man inte kunna hjälpa ett par makar, om hustrun saknar förvärvsarbete

men önskar få sådant. TCO föreslår, att flyttningsbidrag skall utgå till

arbetstagare utan andra inskränkningar än att arbetstagarens flyttning

från hemorten bedöms vara önskvärd från arbetsmarknadssynpunkt.

Domänstyrelsen, kommerskollegium, SAF, Sveriges grossistförbund och

Sveriges industriförbund vill inte motsätta sig förslagets genomförande men

framhåller att stor hänsyn måste tas till berörda arbetsgivares synpunkter.

Efter några års försök bör verkningarna undersökas.

Utredningens förslag i fråga om bostäder och geografisk

rörlighet tillstyrks till alla delar av arbetsmarknadsstyrelsen.

LO delar utredningens åsikt om bostadsbyggandets strategiska betydelse

för en ökad rörlighet av arbetskraften. LO anser att arbetsmarknadsorganen

vid förmedling av arbetskraft i större utsträckning än nu bör beakta om

bostäder finns på orten till de inflyttande eller inom rimlig tid kan ställas

till förfogande.

Knngl. Maj.ts proposition nr

.'52

år 1966

70

SAF och Sveriges industriförbund menar att utredningens förslag torde

leda till vissa förbättringar men att de verkliga problemen kommer att

kvarstå.

SACO beklagar att utredningen inte med större kraft angripit det hinder

för arbetskraftens flyttning, som trögrörligheten på bostadsmarknaden ut­

gör, trots att man konstaterar att bristen på bostäder under lång tid kommer

att vara ett av de största hindren för en utjämning mellan tillgång och efter­

frågan på arbetskraft.

Länsarbetsnämnderna i Hallands. Jämtlands och Norrbottens län före­

slår att arbetsmarknadsverket får möjlighet att bevilja flyttande arbetslösa

lån till kontantinsats i lägenhet eller eget hem med hänsyn till att produk­

tionen av insatslägenheter på många orter är förhållandevis stor.

I utredningens förord för en fortsatt förskjutning av bostads­

byggandet till expanderande orter instämmer bostadssty-

relsen, bostadsbyggnadsutredningen, länsstyrelsen i Jämtlands län, Koope­

rativa förbundet, SAF och Sveriges industriförbund.

Länsstyrelserna i Kronobergs, Hallands, Örebro och Norrbottens län an­

sluter sig däremot till de synpunkter som anförts i det särskilda yttrandet

av ledamoten Gustavsson.

Enligt länsstyrelserna i Gävleborgs och Västerbottens län skulle det vara

fördelaktigt om vid beslut i ärende om industrilokalisering samtidigt kunde

anvisas såväl byggnadskvot för bostäder som anslag för vägbyggen i er­

forderlig omfattning.

Konjunkturinstitutet menar att de av utredningen föreslagna kriterierna

expansionsort och bostadsbristort i odefinierat skick och vart för sig knap­

past kan vara tillräckliga som underlag för att ur arbetsmarknadssynpunkt

fördela bostadsbyggandet. Institutet påpekar att det är uppenbart att pro­

blematiken kring bostadsbyggandets geografiska fördelning inte kan be­

handlas isolerat från lokaliseringspolitiska problemställningar. Om bostads­

bristen i exempelvis Stor-Stockholm avhjälps skulle detta med all sannolik­

het locka fram utvidgningar inom områdets näringsliv som annars inte

kommit till stånd. Å andra sidan kan en stagnerande ort få expansionsim-

pulser av ett överskott på bostäder. Att bostadsbyggandets fördelning kan

påverka näringslivets struktur förbises i utredningen, som utgår från att

problemställningen enbart gäller en passiv anpassning av bostäder och

arbetskraft till näringslivets geografiska struktur.

Länsstyrelsen i Malmöhus län understryker att kortsiktiga behov inte

bör dirigera bostadsbyggandet. Genom bostadsbyggnadsprogrammen är det

möjligt för kommunerna att mera långsiktigt beräkna sitt bostadsbehov.

Förslaget om extra tilldelning av medel för bostadsbyggande är därför rätt

tveksamt utom i fall av plötslig och bestående expansion inom ett eller

flera företag på en ort.

Att förtur i bostadskön ges flyttande arbetslösa och nyckelmän

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

71

kan enligt LO vara nödvändigt. Frågan torde enligt bostadsstyrelsens me­

ning kunna lösas genom överenskommelser mellan de kommunala myndig­

heterna och företagen i kommunen i samråd med arbetsmarknadsverket.

Frågan om statlig påverkan därutöver eller direkta statliga ingrepp i kom­

munernas bostadsförmedlingsverksamhet bör enligt styrelsens mening vila

tills resultat föreligger från pågående utredning av denna verksamhet.

Konjunkturinstitutet framhåller att en så hred definition som utredningen

lämnat på den personal som skulle komma att gynnas av förtur gör det möj­

ligt att inkludera de flesta kategorier med undantag bara av inte yrkesverk­

samma, exempelvis studerande och pensionärer. Möjligheterna till godtyck­

lighet är stora. Institutet föreslår därför att avgränsningen av de förturs-

berättigade görs betydligt snävare.

Svenska sparbanksföreningen anser att förtur i kombination med extra

tilldelning av lånemedel skulle innebära införande av en kreditprioritering,

som man under de senaste årens kreditpolitik har gått ifrån.

SAF och Sveriges industriförbund finner att förtur för vissa yrkesgrupper

ibland kan te sig fördelaktig för att lösa en prekär situation men inte är

ägnad att lösa några problem på lång sikt.

Länsstyrelserna i Skaraborgs och Norrbottens län, TCO och Sveriges gros­

sistförbund ställer sig tveksamma och menar att förtursrätt i bostadskön

endast bör medges i undantagsfall och med största försiktighet. TCO hyser

synnerligen starka principiella betänkligheter mot ett system för bostadsför-

delningen som innebär att medborgarna indelas i »nyckelmän» och Övriga.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län och SR avstyrker en allmän förtursrätt

för flyttande arbetskraft. SR anser det föreslagna förturssystemet orimligt

inte minst med hänsyn till att många av övriga bostadssökande på eget initia­

tiv har flyttat från områden med otillräcklig tillgång på arbetstillfällen.

Beträffande användningen av förläggningspaviljonger

m. m. anför bostadsstyrelsen att de sociala nackdelarna och farorna — ris­

ken för permanentning och i samband därmed förslumning — talar starkt

för en synnerligen begränsad användning av paviljonger o. d. som till­

fälliga bostäder åt familjer. Av samma skäl bör största försiktighet iakttas

vid uppförande av tillfälliga bostäder för ogifta. Vidare påpekar styrelsen

att på åtskilliga orter redan finns eller snart uppstår behov av kategorihus

för ogift arbetskraft. Styrelsen ansluter sig till utredningens uttalande och

understryker att lägenheterna i kategorihus måste få en god standard. Vid

byggandet av dessa kategorihus bör de erfarenheter kunna utnyttjas som

samlats vid studentbostadsbyggandet.

Vad angår inlösen av egna hem delar bostadsstyrelsen, läns­

styrelsen i Älvsborgs län och TCO utredningens uppfattning att erfaren­

heterna av den nuvarande försöksverksamheten bör avvaktas.

RLF och Sveriges lantbruksförbund konstaterar att utredningen nöjer

sig med att avvakta den ytterst blygsamma försöksverksamhet som nu pågår.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1 !)!>(>

72

Förbunden förklarar att de är medvetna om de problem som är förknippa­

de med ökad statlig inlösen av egnahem och inte bärkraftiga jordbruk men

att det ändå hade varit önskvärt att utredningen gjort ett verkligt försök

att belysa dessa problem och lägga fram konstruktiva förslag.

Kooperativa förbundet tillstyrker att den inledda försöksverksamheten

fortsätter och ges sådana former att fastighetsinnehavarna anser sig kunna

acceptera inlösenerbjudandet.

LO finner det berättigat att staten bidrar till ökad rörlighet genom in­

lösen av fastigheter i de fall försörjning inte kan ordnas på annat sätt. LO

förordar en generell tillämpning av bestämmelserna. Även sociala skäl bör

tas med vid bedömningen. Fastigheter ägda av äldre arbetstagare och pen­

sionärer bör således kunna komma i fråga för inlösen. I annat fall finns

stor risk för att man i allt större utsträckning leder utvecklingen mot en

ogynnsam åldersfördelning i avfolkningsområdena. Man kan enligt LO

inte heller bortse från att relationerna till äldre anförvanter utgör ett hinder

för den yngre arbetskraften att flytta, även om man inte är bunden av fast

egendom. Även domänstijrelsen anser att inlösen bör kunna ske då fråga

är om äldre arbetskraft.

Järnvägsstyrelsen föreslår att försöken med inlösen omfattar även

statsanställda som tvångsförflyttas. Egnahemsproblemen är desamma för

dem som för andra som får arbete på annan ort.

LO uttalar att inlösen värdet bör grundas på kostnaderna för för­

värvet av fastigheten eller på byggnadskostnaderna. I intet fall bör inlösen­

beloppet understiga taxeringsvärdet.

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att hänsyn även bör tas till kostna­

derna för motsvarande anskaffning på inflyttningsorten.

Förslaget om awecklingsersättning tillstyrks av arbetsmarknadsstyrelsen,

LO och TCO samt av länsstyrelsen i Norrbottens län, som menar att i andra

hand kunde övervägas ett räntefritt lån på 5 000 kr. med fem års amorte­

ringstid. Till räntefria lån till egnahem eller bostadsrätt i andra samman­

hang ställer sig länsstyrelsen tveksam.

RLF och Sveriges lantbruksförbund påpekar att lantbruksnämndernas

förvärv av s. k. stödjordbruk och ofullständiga jordbruk

i stort sett inskränker sig till objekt som är lämpliga för jordbruksnäringens

strukturrationalisering. När det gäller andra objekt kan lantbruksnämnder­

nas verksamhet inte anses utgöra något arbetsmarknadspolitiskt stöd till

de innehavare som önskar byta sysselsättning och sysselsättningsort.

Lantbruksstyreisen anför att praktiska skäl talar för att lantbruksnämn­

derna får befogenhet att lösa in sådana småjordbruk som inte har någon

större betydelse för rationaliseringsändamål för att så snart det lämpligen

kan ske avveckla dem och sammanföra marken med närliggande fastig­

heter. Styrelsen förutsätter att särskilda medel ställs till förfogande för

detta ändamål.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Knngl. Maj ds proposition nr 52 år 1966

73

5. ökning av arbetskraftsutbudet

Nuvarande förhållanden

I detta avsnitt tas upp vissa av utredningen särskilt behandlade frågor

rörande handikappade samt kvinnlig, äldre och utländsk arbetskraft. De

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för kvinnor och äldre är i allt vä­

sentligt desamma som för arbetstagare i allmänhet (arbetsförmedling,

yrkesvägledning, yrkesutbildning etc.). Dessa åtgärder har redan behand­

lats i det föregående. För kvinnornas förvärvsverksamhet är även sådana

frågor som barntillsyn, familjebeskattning och lönesättningen av stor bety­

delse. Eftersom dessa frågor inte torde böra prövas i detta sammanhang, be­

rörs de inte heller i följande översikt över nuvarande förhållanden, som så­

lunda gäller endast de handikappade samt utländsk arbetskraft.

Handikappade. Antalet sökande till arbetsvårdsexpeditionerna ökade mel­

lan åren 1958 och 1963 från 24 873 till 49 633. Dessa tal är inte något mått

på det totala arbetsvårdsbehovet i landet, bl. a. därför att åtskilliga handi­

kappade inte torde söka upp expeditionerna. I fråga om de sökandes arbets-

hinder har under senare år förmärkts en markant ökning av de rörelse­

hindrade, medan lungtuberkulösa som tidigare varit en av expeditionernas

största grupper minskat undan för undan.

Den utredning som görs på arbetsvårdsexpeditionerna syftar till att klar­

lägga den sökandes möjligheter att försörja sig genom arbete. Utredningen

skall mynna ut i förslag om lämpligt yrke och erforderliga åtgärder för

arbetsplacering eller startande av egen rörelse. I sitt arbete kan arbetsvårds­

expeditionerna anlita medicinsk expertis för specialistundersökningar. Vi­

dare kan expeditionerna remittera sökande till anlagsprövning.

För mera svårbedömda arbetsvårdsfall kan arbetsprövning vara nödvän­

dig. Arbetsprövningen innefattar medicinska och psykologiska undersök­

ningar, prövning i praktiskt arbete och funktionsförbättrande behandling.

Arbetsprövning utförs vid statens arbetsklinik samt vid särskilda avdel­

ningar som inrättats vid vissa arbetsiräningsverkstäder. Verkstädernas hu­

vudmän ersätts därvid för sina kostnader för provningsverksamheten av

arbetsmarknadsverket i form av en särskild prövningsavgift för varje pröv­

ningsfall.

För personer som på grund av sjukdom eller annan anledning behöver

successivt träna upp sin arbetsförmåga finns inrättade särskilda arbetsträ-

ningsverkstäder. Dessa verkstäder har byggts ut snabbt särskilt under senare

år. Statsbidrag utgår såväl till uppförande av verkstadslokaler som till

anskaffning av en grunduppsättning maskiner. Huvudman som hyr lokaler

får hyresbidrag i stället för uppförandebidrag. Till personer i arbetsträning

utgår försörjningsbidrag med samma belopp som utbildningsbidrag till

3* B ihan g till riksdagens protokoll 1966. 1 sand. Nr 52

74

arbetslösa, dock under högst sex månader. Staten svarar för halva bidrags-

kostnaden. Underskottet på verkstädernas drift täcks också till hälften av

staten. Statsbidraget är dock begränsat till högst 2 000 kr. per plats och år.

Många arbetssökandes arbetsförmåga kan för kortare eller längre tid vara

så nedsatt alt de måste hänvisas till någon form av skyddad sysselsättning.

Verkstäder för sådan sysselsättning har inrättats av ett hundratal huvud­

män, främst av kommuner men även av enskilda sammanslutningar. Verk­

samheten omfattar till övervägande del verkstadsrörelse, t. ex. metallarbete,

snickeri, textilarbete eller bokbinderi. På vissa håll förekommer även skriv­

byråer med enklare former av kontorsarbete. Statsbidrag till anordnande

och drift av skyddade verkstäder är desamma som för arbetsträningsverk-

städer med det undantaget att direkt bidrag inte utgår till de sysselsattas

löner. Ersättning för utfört arbete utbetalas i form av ackordslön eller garan­

terad timersättning. Medeltimförtjänsten vid verkstäderna var år 1963

3: 87 kr.

Industrier som upprättar separata avdelningar för att sysselsätta handi­

kappade (halvskyddad sysselsättning) kan få statsbidrag härför med 2 kr.

per fullgjord arbetstimme.

Beredskapsarbeten för handikappade och arkivarbeten redovisas i ett

senare avsnitt.

Handikappade, ensamställda kvinnor samt medelålders och äldre arbets­

kraft som inte kan placeras i lämpligt arbete på den öppna arbetsmarknaden

kan få näringshjälp för att starta egen rörelse. Näringshjälp utgår med högst

10 000 kr. antingen som bidrag eller, om så befinns lämpligt, helt eller delvis

som lån. Innan näringshjälp lämnas utreder arbetsvårdsexpeditionerna be­

hovet av sådant stöd, de ekonomiska förutsättningarna för rörelsen och

sökandens personliga förutsättningar. Om hjälpbehovet överstiger 10 000 kr.

försöker expeditionerna att medverka till att kompletterande bidrag eller lån

erhålls från annat håll.

I samma ordning som näringshjälp kan bidrag utgå till anskaffande av

smärre verktyg och arbetsredskap i samband med arbetsplacering av handi­

kappad.

Handikappade som för sin utkomst genom arbete eller för yrkesutbildning

är beroende av personbil eller motordriven invalidvagn kan få bidrag och lån

till anskaffning av sådant fordon enligt bestämmelser som utfärdats av

Kungl. Maj :t den 26 maj 1965. Bidrag och lån ges även vid byte av fordon.

Det medicinska behovet av fordonet skall vara styrkt av läkare. Bidraget

utgår med högst 10 000 kr. och är inkomstprövat. Sökande som till följd av

inkomstprövningen får reducerat bidrag kan emellertid beviljas räntefritt

lån med det belopp som utgör skillnaden mellan det beviljade bidraget och

oreducerat bidrag. I övrigt torde beträffande nuvarande verksamhet för

handikappade få hänvisas till betänkandet, s. 340—354.

Den utländska arbetskraften. Fram till 1930 var Sverige ett emigrations-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

75

land. Från mitten av detta decennium har vi haft en årlig nettoimmigration

vars storlek emellertid varierat kraftigt. Under 1950-talet uppgick netto­

immigrationen till i genomsnitt 10 000 personer per år. De första åren av

1960-talet var antalet invandrare något högre. Närmare fyra procent av

bruttoinvandringen under åren 1950—1962 utgjordes av kollektivt överförda

flyktingar från flyktingläger i Tyskland, Österrike och Sydeuropa. En mar­

kant stegring av antalet invandrare har ägt rum under de två senaste åren.

Immigrationen kulminerade under hösten 1965 då över 12 000 nya arbets­

tillstånd beviljades. Antalet arbetsanmälda utlänningar uppgick den 1 okto­

ber 1965 till ca 155 000.

Under åren närmast efter kriget förekom enligt avtal med olika stater en

omfattande kollektiv överföring av utländsk arbetskraft. Fr. o. m. år 1950

har företagen i stället fått göra framställningar hos arbetsmarknadsstyrelsen

om önskad rekrytering. Styrelsen har efter samråd med länsarbetsnämnd

och fackförbund introducerat företaget i det land där rekryteringen avsetts

skola ske. Därefter har företaget i samarbete med arbetsmarknadsmyndig­

heterna i vederbörande land försökt att skaffa den efterfrågade arbetskraf­

ten. Samarbetet har främst bedrivits med Västtyskland och Italien men man

har även haft kontakter med Österrike, Nederländerna och Grekland.

Med anledning av den starkt ökade invandringen under hösten 1965 från

vissa sydeuropeiska länder, framför allt Jugoslavien, Grekland och Turkiet,

bedömdes det nödvändigt att ersätta den spontana invandringen med en

organiserad invandring av utländsk arbetskraft. I slutet av år 1965 bemyn­

digades arbetsmarknadsstyrelsen att vidta åtgärder för att överföra utländsk

arbetskraft till Sverige. Innan överföring sker skall överenskommelse ha

träffats med berörda svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer om

antalet arbetstagare och deras fördelning på olika företag. Det förutsätts att

arbete, arbetstillstånd och bostad skall vara ordnade före utlänningarnas

ankomst till Sverige.

En utförlig redogörelse för statistiska data beträffande immigrationen

samt för de bestämmelser som reglerar utlännings rätt till uppehåll och

arbete i landet in. m. finns i utredningens betänkande, s. 418—434, vartill

hänvisas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är W66

Utredningen

Kvinnorna och arbetsmarknaden. Utredningen erinrar om att yrkesverk-

samhetsgraden bland kvinnorna sammanhänger med en rad skilda fak­

torer och kan påverkas genom åtgärder av många olika slag. Av sådana

tänkbara åtgärder faller endast en del inom området för arbetsmarknads-

utredningens uppdrag, medan andra väsentligen tillhör områden som

nyligen behandlats eller befinner sig under utredning i andra sammanhang.

På arbetsmarknadsutredningen har det ankommit att behandla verkningarna

76

av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på kvinnornas yrkesverksamhet och

sysselsättningsförhållanden, effektiviteten hos de generella arbetsmarknads­

politiska medlen när det gäller att lösa de särskilda problem som kvin­

norna kan möta på arbetsmarknaden och frågan huruvida särskilda åt­

gärder av arbetsmarknadspolitisk art erfordras för att nå en åsyftad

verkan.

Utredningen framhåller de svårigheter som är förknippade med att

bedöma arbetslösheten hland kvinnorna, framför allt de gifta kvinnorna.

Det är emellertid enligt utredningens mening uppenbart att det existerar

ett betydande, delvis latent arbetskraftsutbud från de gifta kvinnornas sida

vilket inte tas till vara.

Hindren för att anpassa kvinnornas utbud av arbetskraft och den rå­

dande efterfrågan till varandra kan sammanfattas under tre rubriker:

a) Hinder hos arbetssökande: Bristande yrkesutbildning eller yrkeser­

farenhet, geografisk bundenhet, speciella villkor beträffande arbetstid eller

andra arbetsförhållanden och otillräcklig kännedom om arbetsmarknadens

krav.

b) Hinder som sammanhänger med efterfrågans art eller lokalisering:

Bristande anpassning av arbetsvillkoren till de arbetssökandes behov, vill­

kor beträffande kön eller ålder vid rekrytering av arbetskraft, otillräcklig

total efterfrågan på arbetskraft på orter med tillgång till kvinnlig, orts-

bunden arbetskraft.

c) Brister hos de medel, som skall underlätta anpassning mellan utbud

och efterfrågan: De arbetsmarknadspolitiska medlen, information och per­

sonalresurser, andra former av samhällelig service (exempelvis barntillsyn,

kollektiva anordningar av annat slag).

De arbetsmarknadspolitiska medlen är generellt tillämpliga för alla ar­

betssökande. Det finns inga föreskrifter, som begränsar användandet av

medlen till män eller kvinnor. Detta hindrar emellertid inte att de arbets­

marknadspolitiska medlen fått olika betydelse för män resp. kvinnor. Be­

redskapsarbetena har endast i obetydlig utsträckning berört kvinnliga

arbetslösa. Flyttningsbidragen har haft relativt större betydelse för manlig

arbetskraft än för kvinnlig. Inom omskolningsverksamheten har som ti­

digare nämnts antalet kvinnor under de senaste åren ökat kraftigt, men

utbildningens innehåll och längd skiljer sig rätt avsevärt kvinnor och män

emellan.

I det följande redogörs för utredningens synpunkter och förslag beträf­

fande åtgärder i syfte att skapa ökade möjligheter för kvinnor att göra sig

gällande på arbetsmarknaden. Sådana förslag som berör utbildningsområdet

har redovisats i det föregående.

Utredningen framhåller att arbetsförmedlingen bör se som sin uppgift

att motverka både könsbunden rekrytering till vissa yrkesområden och ett

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 år 1966

77

alltför snävt inriktat arbetsval från kvinnliga sökandes sida. Motståndet

mot mera omfattande förändringar av rekryteringsmönstret på många

arbetsområden finns både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Personal-

anställarc är obenägna att pröva kvinnor i uppgifter där man tidigare haft

erfarenhet endast av män, särskilt om det finns möjligheter att få manlig

arbetskraft. På motsvarande sätt är flertalet kvinnliga arbetssökande in­

riktade på ett fåtal arbetsområden med övervägande kvinnlig arbetskraft.

Det är angeläget att förmedlingen aktivt tar till vara de möjligheter som

finns att bryta detta mönster. Dit hör hög efterfrågan på arbetskraft, till­

gång på kvinnlig arbetskraft som inte sugs upp av de traditionellt kvinn­

liga arbetsområdena och lämpliga utbildningsvägar som gör det lättare att

introducera kvinnor på arbetsuppgifter som hittills är oprövade.

Ett led i strävandena att göra en aktiv insats för att ändra det rådande

rekryteringsmönstret bör vara att avskaffa nuvarande indelning i manliga

och kvinnliga expeditioner vid arbetsförmedlingen. Denna indelning är en

i hög grad passiv anpassning till de förhållanden som råder på arbets­

marknaden och innebär en påtaglig risk för att kvinnorna avskärmas från

en stor del av arbetsmarknaden. Utredningen anser det därför önskvärt

att arbetsmarknadsstyrelsen vidtar åtgärder som leder till en snabbare av­

veckling av indelningen av förmedlingsexpeditioner efter kön.

Under de senaste åren har inte minst de medelålders kvinnorna visat

ett ökat intresse för enskild yrkesvägledning. Med hänvisning till att vänte­

tiderna vid yrkesvägledningsexpeditionerna tidvis är långa, förordar utred­

ningen att yrkesvägledningen får sådana resurser att den kan möta det

stigande behovet av yrkesvägledning också för medelålders och äldre

kvinnor.

Förmedlingen bör också söka medverka till en bättre anpassning av

arbetsvillkoren efter de arbetssökande kvinnornas möjligheter att ställa

sin arbetskraft till förfogande. Det gäller framför allt arbetstidens längd

och förläggning men också avståndet mellan bostad och arbetsplats, ledig­

het under sommaren och liknande villkor. När det gäller att tillgodose

efterfrågan på deltidsarbete ligger svårigheterna inte enbart i att antalet

arbetstillfällen är för lågt. Det väsentliga problemet är att tillgången på

deltidsarbete är alltför litet yrkesmässigt differentierat.

Arbetsförmedlingen har inte bara att spåra upp arbetstillfällen som

svarar mot arbetskraftsutbudet hos förmedlingen. Det ankommer också på

förmedlingen att försöka få kontakt med och aktivera inte yrkesverksamma

kvinnor inom yrkesgrupper, där det råder brist på arbetskraft. Som exem­

pel nämner utredningen att fainiljeberedningen bär beräknat att det finns

närmare 3 000 inte yrkesverksamma förskollärare mot 2 100 inom yrket

verksamma. Förvärvsintensiteten år 1960 bland gifta sjuksköterskor har

uppskattats till ca 37 o/o. 54% av de gifta kvinnliga socionomerna var

Kungl. Maj.ts proposition nr 62 ur 1066

78

enligt 1960 års folkräkning förvärvsarbetande. Andelen förvärvsarbetande

gifta kvinnor med examen vid filosofisk fakultet var 62 %.

Den utökning av ackvisitionsarbetet för att bl. a. anskaffa deltidsplatser

och de reaktiveringsåtgärder som utredningen anser behövliga kan inte

rymmas inom det löpande förmedlingsarbetet. Härför krävs personalför-

stärkningar på det regionala planet. Utredningen föreslår att länsarbets­

nämndernas kanslier får en tjänst på inspektörsnivå med särskild uppgift

att svara för de åtgärder som krävs för att bättre tillvarata de totala ar-

betskraftstillgångarna (inspektör för aktiveringsuppgifter). De åtgärder som

kan komma i fråga är delvis av samma art vare sig det gäller inte yrkes­

verksamma gitta kvinnor, medelålders eller äldre arbetskraft.

Utredningen anser att fhjttningsbidragen får ett begränsat värde som

medel att aktivera gifta kvinnor, vilkas män har en stadigvarande syssel­

sättning på familjens bostadsort. Bland inte ortsbundna kvinnor bör det

däremot tinnas ett relativt stort utrymme för att öka den geografiska rör­

ligheten.

Av flyttningsbidragen torde framför allt respenningen och starthjälpen

bil aktuella. När det gäller familjebidraget är det önskvärt att det klart

sägs ut att sådant bidrag kan beviljas flyttande kvinnliga familjeförsörjare

på samma grunder som gifta män.

I fråga om de sysselsiittningsskapande åtgärderna har allmänna bered­

skapsarbeten aldrig haft och kan inte väntas få någon nämnvärd betydelse

för kvinnliga arbetslösa. De särskilda beredskapsarbetena för svårplace-

rade har också använts endast i begränsad utsträckning för att sysselsätta

kvinnliga arbetslösa men bör kunna ge ökade arbetstillfällen om lämpliga

arbetsobjekt kan anskaffas. Arkivarbete har däremot använts i relativt

stor utsträckning för svårplacerade arbetslösa kvinnor. Även arkivarbetena

bör kunna utökas. Detta förutsätter ökad ackvisitionsverksamhet från ar­

betsmarknadsverket och generösare bidrag till statskommunala arkiv-

arbeten.

Handikappade. Intresset för de partiellt arbetsföras sysselsättningspro­

blem har inte enbart uppenbara sociala och humanitära bevekelsegrunder

utan även arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska. Mot bakgrunden av

de knappa arbetskraftsresurserna ligger det i samhällets intresse att sna­

rast möjligt bereda förvärvsarbete åt personer som fått sin arbetsförmåga

nedsatt. Till detta har på senare år i högre grad än tidigare rent statsfinan-

siella aspekter kommit. En snabb återgång till arbetslivet medför nämligen

bl. a. betydande besparingar inom socialförsäkringssystemet.

Verksamheten för handikappade omfattar medicinsk rehabilitering och

arbetsvärd. Till den medicinska rehabiliteringen hör den egentliga sjuk­

vården, sjukgymnastik, sysselsättnings- och arbetsterapi, fysikalisk be-

aandling, ortopediska hjälpmedel, funktionsprövning och kurativ verksam­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

79

hot. Arbetsvärden omfattar arbetsförmedling, arbctsprövning, arbetsträ­

ning, yrkesutbildning, skyddad sysselsättning samt näringshjälp för att

starta rörelse. Den statliga arbetsvärden begränsas till vuxna handikappade.

Ansvaret för träning och utbildning av handikappade barn och ungdomar

faller på ordinarie skolor eller specialskolor.

Gränserna mellan medicinsk rehabilitering och arbetsvärd är i många

fall flytande. Utredningen går inte närmare in på dessa gränsfrågor utan

uppehåller sig i huvudsak vid den verksamhet som arbetsmarknadsverket

bedriver.

Antalet arbetssökande handikappade personer vid arbetsvårdsexpeditio-

nerna har successivt ökat och närmade sig under kalenderåret 1964 60 000.

ökningen är främst följden av ett större intresse för rehabiliteringsfrågor

från sjukhus, vårdanstalter och socialförsäkringsinrättningar. I synnerhet

har det under senare år organiserade samarbetet mellan sjukförsäkring

och arbetsvärd bidragit till att fler sökande kommit till arbetsvardsexpe-

ditionerna. Det råder även ett klart samband mellan ökningen av antalet

arbetsvårdssökande och förbättringen av den statliga arbetsvärdens resur­

ser. I samma mån som möjligheterna till hjälp förbättras, kan nya arbets-

vårdsfall aktualiseras. Förbättrade personalresurser, ökade möjligheter till

arbetsträning, yrkesutbildning och skyddad sysselsättning ökar spontant

tillströmningen av sökande och gör det möjligt för arbetsvårdsexpeditio-

nerna att öka och förbättra kontakterna med olika vårdområden.

Trots de större resurser som ställts till arbetsvårdsexpeditionernas för­

fogande och som lett till en väsentlig ökning av antalet hjälpta personer

har många partiellt arbetsföra inte kunnat beredas arbetsträning eller

yrkesutbildning eller arbetsplaceras i öppna marknaden eller i skyddad

sysselsättning. Orsaken härtill är främst allmänt otillräckliga resurser men

även bristande möjligheter att tillgodose krav på särbehandling av de

enskilda fallen.

Utredningen konstaterar att arbetsvärdens resurser är otillräckliga för

att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodose det vid arbetsvårdsexpe-

ditionerna redan nu anmälda behovet. Härutöver finns ett känt men inte

hos expeditionerna registrerat behov av arbetsvärd för vissa handikapp­

grupper. Konsekvensen av dessa konstateranden måste bli att det behövs

ökade insatser på arbetsvärdens område.

Även om den allmänna förmedlingen i större utsträckning än hittills bör

medverka vid utplacering av arbetshindrade personer som remitteras från

arbetsvärden och helt ta ansvaret för vissa handikappade personer, anser

utredningen att personalbesättningen vid arbetsvårdsexpeditionerna vid

nuvarande arbetsbelastning är otillräcklig. Till detta kommer att kraven på

insatser från arbetsvårdsexpeditionernas sida uppenbarligen kommer att

öka under de närmaste åren. Utredningen framhåller därför att arbets-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år I!)(>(>

vårdsexpeditionerna bör tillgodoses med resurser i största möjliga ut­

sträckning.

En metodiskt utförd arbetsprövning som ger besked om arbetsförmåga

och yrkesförutsättningar är i ett stort antal arbetsvårdsfall ett villkor för

val och utformning av lämpliga åtgärder. Sådan prövning bör göras i be­

tydligt störie utsträckning än hittills innan placering sker i arbetsträning,

skyddad sysselsättning, yrkesutbildning eller arbete eller näringshjälp

beviljas eller arbetsvärden avger utlåtanden om handikappade personers

förutsättningar att förvärvsarbeta till socialförsäkrings- eller socialvårds-

organen. Utredningen föreslår att arbetsprövningsavdelningar inrättas i

anslutning till arbetsträningsverkstäder som är belägna på orter med re­

gionssjukhus eller fullt utrustade centrallasarett. Avdelningarnas uppgif­

ter bör begränsas till en standardiserad yrkesmässig prövning av handikap­

pade. Möjligheterna att bygga upp verksamheten beror på tillgången på

kvalificerad personal. Den specialutbildning som blir nödvändig, bör pla­

neras av arbetsmarknadsstyrelsen och medicinalstyrelsen.

Statsbidrag bör utgå till uppförande av lokaler och anskaffning av en

grunduppsättning maskiner och instrument enligt samma grunder som

gäller för arbetsträningsverkstäder och verkstäder för skyddad sysselsätt­

ning.

Till uppehälle under prövningstiden kan utgå utbildningsbidrag enligt de

regler som gäller vid yrkesutbildning av arbetslösa. Huvudmännens kostna­

der för själva prövningen täcks f. n. helt genom att arbetsmarknadsverket

betalar kursavgifter. Utredningen har ingen erinran mot att utbildnings­

bidrag utgår under prövningen. Utredningen anser också att prövningskost-

naderna i princip bör åvila staten. Metoden att betala en avgift som beräknas

efter resp. avdelningars kostnader är däremot inte invändningsfri. Ersätt­

ningen bör i stället baseras på en normalkostnad för arbetsprövningen och

utgå med ett fixerat belopp för varje prövningsfall. Beloppet bör beräknas så

att det i huvudsak täcker driftkostnaderna vid en rationellt driven arbets-

prövningsinstitution.

Det är enligt utredningens mening angeläget att kvalitativt förbättra

arbetsträning en. Med ledning av erfarenheterna från den träningsverksam-

het som nu bedrivits i många år bör det vara möjligt att göra upp planer

för metodisk arbetsträning. Träningsplanerna bör kunna få ungefär samma

funktion som undervisningsplanerna inom vuxenutbildningen. Arbetsmark­

nadsstyrelsen bör utarbeta sådana planer i samverkan med erforderlig sak­

kunskap. Standardförbättringen av arbetsträningen medför att huvudmän­

nen får ökade utgifter för bl. a. läkartillsyn, fysiologisk och annan exper­

tis. På samma gång kommer huvudmännens inkomster av arbetsträning att

minska eftersom produktionen liksom vid yrkesutbildning huvudsakligen

blir ett hjälpmedel för att nå åsyftade resultat.

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

81

Vid arbetsträning utgår försörjningsbidrag till klienterna enligt samma

grunder som gäller för utbildningsbidrag till arbetslösa m. fl. Huvudmän­

nens kostnader för försörjningsbidrag täcks till hälften av statsbidrag.

Den arbetsträning som utredningen skisserat företer stora likheter med

den vuxenutbildning som bedrivs i kursforin. Det är därför utredningens

uppfattning att kostnaderna för försörjningsbidrag under högst sex må­

nader bör helt täckas av statsmedel. Detta skulle innebära en ekonomisk

avlastning för huvudmännen men framför allt ha betydelse för upplägg­

ningen av arbetsträningen eftersom man lättare skulle kunna frigöra sig

från det produktionsintresse som hittills haft alltför stort inflytande på

arbetsträningens utformning.

Vid de skyddade verkstäderna utgår arbetslön eller försörjningsbidrag

f. n. efter skilda principer vid de olika verkstäderna. Förtjänstmöjligheterna

är ofta otillfredsställande. Enligt utredningens uppfattning bör lön till de

sysselsatta ha direkt samband med arbetsuppgifternas art och arbetspresta­

tionens omfattning. Den bör beräknas på grundval av garanterad timlön

och såvitt möjligt baseras på ackord. Huvudmännen bör i samråd med

fackliga organisationer genomföra ett enhetligt lönesystem i likhet med

vad som redan skett för svårplacerade på de statskommunala beredskaps­

arbetena.

Statsbidrag utgår till driften av skyddade verkstäder med 50 °/o av un­

derskottet dock med högst 2 000 kr. per plats och år. Bidraget kan inte

jämkas. Enligt utredningens mening bör statsbidraget kunna utgå med

nögre belopp vid sysselsättning av särskilt produktionssvag arbetskraft,

exempelvis utvecklingshämmade och svårt invalidiserade. Sådan syssel­

sättning kan medföra stora kostnader för huvudmannen och är samtidigt

angelägen från skilda synpunkter.

I fråga om näring shjälpen anför utredningen att det kan diskuteras om

det nuvarande, till 10 000 kr. maximerade beloppet är tillräckligt. Utred­

ningen har låtit göra en undersökning av näringshjälpsverksamheten under

budgetåret 1962/63. Av undersökningen framgår att totalkostnaden i 65 %

av antalet näringshjälpsfall understeg 10 000 kr. Kostnaderna för invalid­

bilar som dominerar verksamheten låg i 62% av fallen under 10 000 kr.

Ett maximibelopp av 12 000 kr. skulle ha gjort det möjligt att helt täcka

inköpskostnaderna i 92 % av fallen. Utredningen finner det angeläget

att kostnaderna för invalidbilar i större utsträckning täcks av allmänna

medel och föreslår att maximibeloppet höjs till 12 000 kr. Detta är även

motiverat av att inköpskostnaderna stiger relativt snabbt. Höjningen av

maximibeloppet skulle även göra det lättare för handikappade att starta

affärs- och verkstadsrörelser eller annan verksamhet.

Av den tidigare nämnda undersökningen av näringshjälpsverksamheten

har framgått att totalkostnaderna för näringshjälpsobjekten bara i ett

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1066

82

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

fåtal fall överstiger 15 000 kr. I de fall kostnaderna endast obetydligt över­

stiger maximibeloppet för näringshjälp bör i regel resterande belopp kunna

tillskjutas av den sökande själv eller täckas genom bidrag eller lån från

annat håll. Uppenbarligen är det dock förenat med betydande svårigheter

att finansiera starten av en rörelse som har relativt höga initialkostnader.

Oftast har den handikappade fått skrinlägga planer på egen verksamhet

när kostnaderna varit höga och lånemöjligheter inte stått till buds. Utred­

ningen finner lämpligt att företagareföreningarna lämnar kompletterande

kredit i det begränsade antal fall det här gäller. Huvudparten av den

näringshjälp som utgår till att starta egen rörelse ligger inom området

för det statliga kreditstöd som lämnas av företagareföreningarna. Utanför

ligger kioskrörelser och handelsföretag samt enstaka jordbruksföretag men

även sådana rörelser bör kunna ingå i den särskilda långivningen. Utred­

ningen föreslår att ett årligt anslag på förslagsvis 5 milj. kr. ställs till

företagareföreningarnas förfogande för lån till handikappade som förutom

näringshjälp behöver kompletterande kredit. Lånen bör beviljas intill

samma belopp och enligt i huvudsak samma regler som gäller för hant­

verks- och industrilån. Vid bestämmande av avbetalningstid bör man dock

ta skälig hänsyn till den handikappades speciella situation.

Näringshjälp kan f. n. inte utgå till en handikappad som redan driver

ett företag. Det förekommer att handikappade som under små förhållan­

den och med bristfällig utrustning startat en verksamhet har svårt att

ersätta förslitna maskiner och redskap eller saknar möjlighet att göra

en sådan komplettering av maskinpark, inventarier eller lager som skulle

kunna rationalisera och underlätta arbetet eller nyinrikta produktionen.

I sådana fall bör näringshjälp kunna ges till en rörelse som redan pågår

om en företagsekonomisk utredning ger vid handen att detta stöd eller lån

genom företagareföreningen kan ge den handikappade full försörjning.

En ytterligare förutsättning för stödet bör vara att den handikappade inte

kan placeras i arbete på den öppna marknaden.

I en del fall kan det vara ändamålsenligt ätt lämna näringshjälp till

två eller flera handikappade som gemensamt startar ett företag. Det ligger

i sakens natur att den företagsekonomiska utredning som görs och de

bolagsavtal som upprättas i sådana fall måste prövas noggrant. Bidrag och

lån bör i de fall det här gäller endast kunna utgå till enskilda handikap­

pade. I de fall myndigheter eller organisationer startar verksamhet för

sysselsättning av handikappade bör detta betraktas som skyddad syssel­

sättning.

I de fall det blir fråga om att lämna näringshjälp är det betydelsefullt

att förebygga misslyckanden. Utredningen understryker därför vikten av

att arbetsvärden gör en grundlig utredning. Den sökande bör kunna få

särskild utbildning avsedd att förbättra hans yrkeskunskaper eller ge

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

83

kunskaper om den ekonomiska skötseln av ett företag. Kommunala myn­

digheter och företagareföreningarna bör kunna lämna hjälp och utöva

tillsyn i samband med starten av företaget och under den första tiden

därefter. Arbetsmarknadsstyrelsen bör i samråd med olika organ utarbeta

närmare riktlinjer för service till handikappade som startar eget företag

och för övervakning av företagets verksamhet.

Utredningen har haft att samråda med centrala reliabiliteringsbered-

ningen när det gäller näringshjälpen. Beredningen anser att maximibelop­

pet för näringshjälpen hör höjas till 15 000 kr. I övrigt biträder bered­

ningen de förslag som redovisats i det föregående.

Den äldre arbetskraften. Utredningen menar att det från flera synpunkter

är angeläget att finna vägar för att tillvarata de äldres arbetsinsats. Den

stigande medellivslängden och det förbättrade hälsotillståndet i de högre

åldrarna har förlängt den period under vilken den enskilde kan önska

kvarstå i produktivt arbete samtidigt som hans ålder skapar växande

svårigheter för honom att — en gång arbetslös — få ny anställning. Knapp­

heten på arbetskraft som i viss utsträckning underlättar placeringen av

äldre arbetssökande gör det från samhällsekonomisk synpunkt angeläget

att fullt ut ta till vara den enskildes arbetsvilja och arbetsförmåga såväl

före som under åren efter den reguljära pensionsåldern. Starka sociala

och humanitära skäl talar också för att de äldre som önskar fortsätta att

arbeta får möjlighet att göra detta.

Utredningen finner dock endast i begränsad omfattning anledning att

framlägga kompletterande förslag som särskilt tar sikte på de äldre.

Bortsett från det tidigare redovisade förslaget om att inrätta särskilda

tjänster vid länsarbetsnämndernas kanslier för inspektörer med aktive-

ringsuppgifter avser utredningens rekommendationer närmast tillämp­

ningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen.

Utredningen lägger därvid huvudvikten vid att det egentliga förmed-

lingsarbetet effektiveras. Arbetsförmedlingen bör sträva efter att utvidga

sin ackvisitionsverksamhet. I detta arbete bör ingå att anskaffa fler s. k.

provanställningar och deltidsarbeten. Arbetet bör stödjas av en ökad in­

formation till arbetsgivarna om den äldre arbetskraftens situation och om

befolkningsutvecklingens inverkan på de framtida arbetskraftstillgång-

arna.

För att få en säkrare uppfattning om resultat av förmedlingsarbetet för

de äldre arbetssökandena bör förmedlingsstatistiken innefatta någon form

av åldersstatistik. F. n. förs särskild åldersstatistik bara av ett par av

storstadsförmedlingarna i samband med den löpande förmedlingsstatisti­

ken.

Utredningen anser det vara realistiskt att räkna med att flyttningsbi-

dragen får en begränsad effekt när det gäller äldre arbetssökande. De

84

förbättringar av flyttningsbidragen som utredningen har föreslagit bör

dock kunna påverka den geografiska rörligheten högre upp i åldrarna än

som hittills skett. Det är också uppenbart att möjligheten att lösa in

egnahem är särskilt ägnad att underlätta flyttningen för medelålders och

äldre arbetskraft.

Utredningen aktualiserar ett tidigare framlagt förslag om att inrätta

lokala sysselsättningsnämnder. Vid utgången av 1963 fanns i åtta län 21

sådana nämnder. Nämnderna består av representanter för arbetsgivare,

fackliga organisationer och kommunalförvaltning och har till uppgift att

informellt diskutera lokala arbetskraftsproblem och individuella fall som

är svåra att arbetsplacera. De nämnder som nu finns tillkom åren 1961

och 1962. Enstaka nämnder har uppnått värdefulla resultat men verksam­

heten har tenderat att avstanna. Även om utredningen är medveten om

faran att man inrättar samarbetsorgan som efter någon tid finner sig

sakna meningsfulla arbetsuppgifter vill utredningen likväl föreslå att ar­

betsmarknadsstyrelsen utarbetar en plan för att lokala sysselsättnings­

nämnder tillkommer på lämpligt antal orter i samtliga län. Utredningen

förutsätter att de inspektörer för aktiveringsuppgifter som utredningen

föreslagit kommer att förse nämnderna med lämpligt informationsmaterial

samtidigt som dessa genom att bevista sammanträdena får värdefulla per­

sonkontakter.

Utredningen föreslår vidare att en central delegation knyts till arbets­

marknadsstyrelsen. I delegationen bör ingå representanter för arbetsgivare-

och arbetstagareorganisationerna samt för medicinsk och vuxenpedago-

gisk forskning. Även kommunförbunden bör vara representerade. Delega­

tionens ledamöter skall bl. a. följa vad arbetsmarknadsverket gör för att

lösa de äldres sysselsättningsfrågor och via sina organisationer bidra till

en allmän samverkan vid gemensamma aktioner. Utredningen betonar vik­

ten av att information och förslag från den centrala delegationen når ut

till de lokala sysselsättningsnämnderna.

Utredningen berör slutligen ett par bestämmelser i lagen om allmän

försäkring som enligt utredningens mening kan förhindra eller försvåra

den äldre arbetskraftens anpassning till arbetslivet.

Uttag av förtida pension — även om det sker under kort tid — leder till

att den minskning av pensionen som då görs består livet ut. Det en gång

fastställda pensionsbeloppet kan nämligen inte bytas ut mot förtidspension

även om den försäkrade före 67 års ålder skulle få sin arbetsförmåga så

nedsatt att han annars skulle vara berättigad till förtidspension. Det kan

inte heller bytas ut mot änkepension. Utredningen föreslår att dessa be­

stämmelser som kan verka hämmande på intresset för att utnyttja det

rörliga pensionsuttaget ses över.

Utredningen föreslår vidare att gällande regler för inkomstprövning av

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

85

folkpensionsförmåner (vissa änkepensioner, hustrutillägg och kommunala

bostadstillägg) omprövas, eftersom avdragsreglerna i vissa fall kan ha

negativ effekt på pensionärernas intresse för fortsatt förvärvsarbete, nå­

got som från utredningens synpunkt är otillfredsställande.

Den utländska arbetskraften. Under 1950-talet uppgick den årliga netto­

immigrationen till i genomsnitt ca 10 000 personer. Ca 112 000 utlänningar

fick svenskt medborgarskap under åren 1951—1963. Vid ingången av år

1964 var ca 133 000 utlänningar arbetsanmälda. Nettoimmigrationen är till

övervägande delen spontan. Det viktigaste undantaget härifrån är över­

föringen av flyktingar, som åren 1950—1963 omfattade ca 13 500 personer.

Enligt utredningens uppfattning kan man ha anledning att i framtiden

räkna med ett sjunkande invandringsöverskott. Med hänsyn härtill och till

att det är önskvärt att invandringen styrs till områden av arbetsmarknaden

med brist på arbetskraft är det nödvändigt att den svenska invandrings­

politiken ges en mera aktiv och planmässig utformning. Utredningen under­

stryker att detta måste ske i samförstånd med parterna på arbetsmark­

naden.

Som underlag för en planmässig invandringspolitik erfordras i första

hand ett vidgat utbyte av information om arbetssökande och arbetstill­

fällen mellan Sverige och de länder med vilka ett ökat arbetskraftsutbyte

närmast kan komma i fråga. Utredningen finner det därför angeläget att

arbetsmarknadsstyrelsen inom ramen för den av OECD antagna rekom­

mendationen om clearing av lediga platser och arbetsansökningar bygger

ut kontakterna med de stater som deltar i clearingen. Hit hör samtliga

EEC-länder, EFTA-länderna med undantag av Portugal, Grekland och

Spanien.

Vid sidan om det löpande utbytet av information kan det vid olika

tillfällen, bl. a. då företag i utlandet nödgas permittera sina anställda, bli

aktuellt att ta upp direkta förhandlingar med andra länders arbetsmark­

nadsmyndigheter om att rekrytera yrkeskunnig arbetskraft som efterfrågas

hos arbetsförmedlingen. För att kunna ta till vara sådana tillfällen måste

arbetsmarknadsstyrelsen emellertid kunna följa läget på arbetsmarknaden

i dessa länder. Vidare måste styrelsen vara bemyndigad att snabbt vidtaga

de åtgärder som kan underlätta rekryteringen. Utredningen föreslår därför

att arbetsmarknadsstyrelsen får rätt att i sådana lägen förhandla med

den utländska arbetsmarknadsmyndigheten om kollektiv rekrytering av

arbetskraft, vidtaga erforderliga rekryteringsåtgärder och svara för att

den utländska arbetskraften överförs till Sverige. Aktioner av detta slag

skall göras i samverkan med berörda arbetsgivare- och arbetstagare-

organisationer samt med de företag som avser att anställa den utländska

arbetskraften. Uttagningen av denna arbetskraft skall göras av en

delegation med representanter för arbetsmarknadsverket och organisatio­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

nerna på arbetsmarknaden. För att underlätta de utländska arbetstagarnas

anpassning bör dessa fördelas på och introduceras hos de enskilda arbets­

givarna i samarbete med den fackliga organisationen.

Utredningen finner det ofrånkomligt att en aktivare invandringspolitik

medför vissa kostnader för statsverket. Hit hör bl. a. ökade personalkostna­

der för arbetsmarknadsstyrelsens utlänningsverksamhet, resekostnader

och traktamenten för verkets personal i samband med uttagning av ar­

betskraft samt utarbetande och tryckning av upplysningsmaterial om

svenska arbets- och levnadsförhållanden. Kostnaderna för arbetstagares

resor och utrustning bör kunna förskotteras av arbetsmarknadsstyrelsen.

Utredningen understryker att en aktivare invandringspolitik måste inne­

fatta åtgärder för att underlätta den utländska arbetskraftens anpassning

till svenska arbets- och levnadsförhållanden. I första hand bör företagen

svara för arbetstagarnas förläggning, introduktion på arbetsplatsen och

inträning i arbetsuppgifterna. Vid kollektiv rekrytering av arbetskraft, som

sprids på ett stort antal arbetsställen (exempelvis inom det husliga om­

rådet eller vårdområdet), kan emellertid arbetsmarknadsstyrelsen behöva

anordna kompletterande yrkesutbildning, språkkurser m. m.

Utredningen anser att utländsk arbetstagare som överförts till Sverige av

arbetsmarknadsverket bör vara garanterad trygghet vid sjukdom eller

arbetslöshet och föreslår att dessa arbetstagare får ersättning vid sjukdom

samt vid arbetslöshet möjlighet att få kommunalt kontantunderstöd eller

sysselsättning i beredskapsarbete enligt samma grunder som nu gäller för

flyktingar.

Särskilda yttranden

Ledamoten Märta Liljegren anför bl. a. att det är angeläget att de arbets­

marknadspolitiska åtgärderna samordnas med åtgärderna inom skatte-

och familjepolitik, samhällsplanering och utbildningspolitik för att undan­

röja hindren för kvinnor, som vill gå ut i förvärvsarbete. Dessa frågor bor­

de utredningen ha behandlat mer ingående än som skett.

Ledamöterna Lundin och Petersson anser att Kungl. Maj :t även i fort­

sättningen bör avgöra i vilken omfattning kollektiv överföring av utländsk

arbetskraft till Sverige bör ske.

Remissyttrandena

Vad utredningen anfört angående kvinnorna och arbets­

marknaden har i allmänhet godtagits vid remissbehandlingen. De

erinringar som riktats mot utredningens förslag går mestadels ut på att frå­

gan bör behandlas ur vidare aspekter än utredningen gjort.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

87

Arbetsmarknadsstyrelsen understryker allmänt att i princip ingen köns­

skillnad bör göras i fråga om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Att

särskilda problem möter inånga kvinnor som önskar utföra förvärvsarbete

är emellertid obestridligt och det är från den synpunkten befogat att, såsom

utredningen i vissa fall gjort, söka särskilda lösningar i samband därmed.

Det måste emellertid även understrykas, alt effekten av de arbetsmarknads­

politiska åtgärderna i mycket stor utsträckning är beroende av en samord­

ning mellan dessa och det familjepolitiska stödet.

Skolöverstyrelsen instämmer i allt väsentligt i de kategoriseringar, över­

väganden och förslag som utredningen lägger fram. Det synes emellertid

överstyrelsen viktigt att man realiserar förslagen såväl i detta som i övriga

avsnitt genomgående så att de träffar avsedda kategorier oavsett kön (t. ex.

ensamstående mödrar och fäder, hemarbetande kvinnor och män, flyttnings­

bidrag av samma karaktär till make eller maka, stimulans att bryta tradi­

tionellt yrkesval för kvinnor och män). Bl. a. påtalas att utredningen inte

diskuterar om man borde försöka erbjuda och aktivera arbetslösa män att

utbilda sig för och ta arbete inom områden som hittills betraktats som

kvinnliga, t. ex. inom vårdnadsområdet och vissa servicenäringar.

LO accepterar utredningens förslag eftersom de ligger i linje med den in­

tegrationspolitik för arbetsmarknaden som LO vill främja. Vid en allmän

översyn som denna av arbetsmarknadspolitiken är det dock lämpligt att

skissera ett aktivitetsprogram som har större räckvidd och betydelse än det

som utredningen lagt fram. Till ledning för arbetet under de kommande

åren räcker det inte med en serie förslag, som endast i måttlig grad ökar

kvinnornas yrkesfält, förbättrar sysselsättningsmöjligheterna och graden av

likabehandling. Arbetsförmedlingen bör överge den passiva attityden till ar­

betsgivarnas negativa inställning mot kvinnlig arbetskraft och i stället ak­

tivt verka för att könsreglcrna för lediganmälda arbeten prövas om. Detta

bör ske i samarbete med företagen. Enskilda större företag har utrett arbets­

fördelningen mellan könen på olika avdelningar med resultat att de ändrat

sin anställningspraxis. Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna

bör kunna bekosta och genomföra liknande undersökningar bransch för

bransch i samarbete med enstaka företag eller branschorganisationer. Re­

sultaten av undersökningarna bär sedan på lämpligt sätt utnyttjas vid aktiv

arbetsackvisition från förmedlingens sida.

SACO anför att det mot bakgrunden av utredningsuppdragets omfång är

förståeligt men inte desto mindre beklagligt att utredningen begränsat sig

till att diskutera endast de aspekter på den kvinnliga arbetskraftens situa­

tion som står i mera direkt relation till arbetsmarknadspolitiken. Emellertid

är det, som påpekas i ledamoten Liljegrens reservation, främst andra åtgär­

der som krävs för att underlätta kvinnornas förvärvsarbete. Här kan näm­

nas behovet av barntillsyn och annan serviceverksamhet, svårigheterna att

få deltidsarbete och den skattemässiga behandlingen. Liknande synpunkter

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år J966

har anförts av Svensk industriförening och Yrkeskvinnors Klubbars Riks­

förbund.

Daghems- och fritidshemsfrågorna berörs också av LO och TCO.

RLF, Svensk industriförening och Sveriges lantbruksförbund anser att de

frågor som berör den kvinnliga arbetskraften skulle ha behandlats mer in­

gående.

De allmänna synpunkter, den probleminventering och de förslag som ut­

redningen har lagt fram ger enligt Fredrika-Bremer-Förbundet ett mot­

sägelsefullt intryck. Utredningen tycks försöka förena nödvändiga kortsik­

tiga förslag med ett statiskt långsiktigt resonemang i de fall där det senare

över huvud taget förekommer.

Sveriges Socionomförbund erinrar om att de förändringar, som håller på

att ske beträffande kvinnors och mäns roller i samhället och i hemmet och

som innebär bl. a. att både kvinnan och mannen önskar behålla förvärvs­

arbete även sedan de fått ansvar för hem och barn, ställer krav på den fram­

tida arbetsmarknadspolitiken som utredningen helt förbisett att behandla.

Inte heller har utredningen preciserat målsättningen på lång sikt och tagit

ställning till vilken utveckling som kan vara eftersträvansvärd ur både pro­

duktions- och sysselsättningssynpunkt beträffande den kvinnliga förvärvs-

intensiteten.

Länsstyrelserna i Gotlands och Norrbottens län anför att de lokaliserings-

politiska åtgärderna måste skjutas mer i förgrunden, om den kvinnliga ar­

betskraften på landsbygden och i vissa mindre tätorter skall kunna utnyttjas

ytterligare.

Länsstyrelsen i Malmöhus län menar att kvinnorna torde vara mest in­

tresserade av deltidssysselsättningar, vilka förekommer i större utsträck­

ning endast i betydande centralorter, och anser därför att det viktigaste

inedlet att ta tillvara de gifta kvinnornas arbetskraft utom hemmen utgörs

av åtgärder som ökar männens rörlighet och medför en ökad koncentration

av rikets befolkning till större tätortsregioner och dessas närhet.

Utredningens önskemål om snabbare avveckling av nuva­

rande indelning i manliga och kvinnliga ex­

peditioner på arbetsförmedlingarna biträds av länsstyrelsen i Öre­

bro län, Sveriges socionomförbund, SR, TCO samt av Yrkeskvinnors Klub­

bars Riksförbund, som anser att expeditionsuppdelningen medför en påtag­

lig risk för att kvinnorna avskärmas från en stor del av arbetsmarknaden.

Samma risk innebär den enligt förbundets mening för männens del. Av­

vecklingen bör kunna vara genomförd inom kort tid och en slutdag för dess

genomförande bör sättas.

Länsarbetsnämnden i Malmöhus län påpekar att det åtminstone i storstä­

derna kan behövas skilda väntrum. Det har nämligen hänt att kvinnliga ar­

betssökande inte återkommit till förmedlingen därför att de vid det första

89

besöket mötts av en avskräckande attityd från vissa manliga besökande i det

gemensamma väntrummet.

Förslaget om inrättande av tjänster som aktivering sinspek-

t ö r vid nämndkanslierna för bl. a. kvinnlig arbetskraft tillstyrks av bl. a.

skolöverstyrelsen, LO och TCO.

Fredrika-Bremer-Förbundet anför att låg yrkesverksamhetsgrad hos för­

skollärare, sjuksköterskor m. fl. beror mindre på att de inte blir uppspårade

eller informerade om arbetsmarknadens villkor än på att familjebeskatt-

nings- och barntillsynsfrågorna inte är lösta. Inspektörstjänsterna torde

även vara ett för litet kapacitetstillskott för en framgångsrik uppspårande

verksamhet. Dessa tjänster bör i stället främst inriktas på att i samarbete

med de olika arbetsgivarna på orten söka skapa intresse för yrkesarbetets

villkor i allmänhet inte minst inom industrin. Härigenom borde också en

större bredd på yrkesvalsmöjligheterna kunna skapas. Liksom utredningen

betonar förbundet starkt att inspektörerna inte enbart skall syssla med den

kvinnliga arbetskraften, då detta kan leda till att en ny könsuppdelning in­

förs inom förmedlingen. Liknande synpunkter anförs av SAF och Sveriges

industriförbund.

LO anför att till grund för inspektörernas verksamhet bör läggas ett ut­

byggt aktivitetsprogram, som sätter i förgrunden utredningar och informa­

tion om eliminerandet av traditionella kompetens- och rekryteringsregler

efter kön samt ett aktivt ackvisitionsarbete från förmedlarnas sida efter des­

sa principer. För planeringsuppgifter och samordning bör förstärkningar

utöver vad som föreslagits komma till stånd inom arbetsmarknadsstyrelsen.

LO ifrågasätter om inte länsarbetsnämnderna också kräver förstärkningar

för ändamålet utöver de av utredningen föreslagna.

Utredningens förslag till åtgärder för att bereda de handikappade

ökade möjligheter till förvärvsarbete tillstyrks i huvudsak av bl. a. medi­

cinalstyrelsen, riksförsäkringsverket, SAF, Sveriges industriförbund, HCIi,

SVCK och SACO. Samhällets ansvar för att den handikappade blir delaktig

i rätten till ett meningsfyllt och lönsamt arbete är enligt SVCK en väsentlig

del av det trygghetssystem, som är under uppbyggnad i vårt land. De syn­

punkter och förslag utredningen anför rörande arbetsprövning, arbetsträ-

ning, yrkesutbildning, arbetsplacering, skyddad verksamhet och närings­

hjälp synes väl ansluta sig till en sådan uppfattning.

HCK anmärker att utredningen inte försöker sig på den svåra uppgiften

att mäta hela behovet av arbetsvärd och rehabilitering utan nöjer sig med att

förorda fortsatt utbyggnad i olika avseenden. Ringa uppmärksamhet ägnas

åt behovet av en uppspårande verksamhet. Man kan näppeligen ta för givet

att hela behovet automatiskt registreras genom försäkringskassor samt ar­

betsförmedlings-, sjukvårds- och socialorgan. Vissa handikappgrupper tycks

HCK vara underrepresenterade i arbetsvärdens verksamhet, bl. a. kvinnliga

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 är 1966

90

handikappade, psykiskt sjuka och defekta samt hörselskadade. Handikapp-

frekvensen är högre i glesbygderna än i tätorterna, beroende på att de handi­

kappade till stor del lämnas kvar vid flyttning till städer. Veterligen finns

inga uppgifter som direkt belyser i vad mån befolkningen i glesbygderna får

sitt behov tillgodosett i liknande utsträckning som i stadsbygderna.

SAF och Sveriges industriförbund anför att den rent arbetsmarknadsmäs-

siga arbetsvärdens resurser bör förbehållas sådana handikappade, som har

vilja och förmåga till anpassning i arbetslivet. Detta torde vara nödvändigt

inte minst för att kunna etablera ett förtroendefullt samarbete mellan ar-

betsvårdsmyndigheterna och de företag som bereder anställning åt handi­

kappade. Det torde således vara av stor betydelse, att de handikappades

problem analyseras med utgångspunkt i olika handikappgruppers möjlig­

heter till anpassning i arbetslivet. Utredningen tillgodoser enligt SAF:s och

industriförbundets mening inte detta önskemål.

Centrala rehabiliteringsbercdningen konstaterar att utredningen -—- samti­

digt som den anger att gränsen mellan medicinsk rehabilitering och arbets­

värd måste vara flytande — ändå ibland själv drar mycket skarpa sådana

gränslinjer. Anmärkningsvärt är också att utredningen ibland hänför även

klart medicinskt präglade åtgärder till arbetsvärden. Utredningen synes här

ha varit alltför bunden vid rehabiliteringssynen från ett tidigare utvecklings­

skede, då arbetsvärden i stort sett ensam hade att svara för rehabilitering av

sjuka och handikappade i syfte att tillgodogöra samhället de partiellt ar­

betsföras arbetskraft.

Riksförsäkringsverket påpekar att försäkrad som undergår arbetspröv-

ning, yrkesutbildning eller arbetsträning får både utbildningsbidrag från

arbetsmarknadsverket och förmåner från den allmänna försäkringen, ett

system som kräver ett relativt omständligt aviseringsförfarande mellan för­

säkringskassorna och länsarbetsnämnderna och därför är administrativt

tyngande. Enligt verkets mening är det angeläget att få till stånd ett en­

hetligt och rationellt system för att tillgodose försörjningsbehovet under tid

för rehabiliteringsåtgärder. Frågan härom är av sådan betydelse att den

bör utredas närmare.

Utredningens uttalande om att arbetsvårdsexpeditioner-

nas personalbehov bör tillgodoses i största möjliga utsträckning

stöds av bl. a. medicinalstyrelsen, skolöverstyrelsen, centrala rehabiliterings-

beredningen och Sveriges Socionomförbund.

Arbetsmarknadsstyrelsen uppger att antalet arbetsvårdssökande fördubb­

lades mellan åren 1960 och 1964. Arbetsvårdsexpeditionerna har inte tillförts

personalförstärkningar i takt med de växande anspråken. Den eftersläpning

i handläggningen av ärendena som härigenom uppstått orsakar samhället

kostnader som hade kunnat undvikas om de handikappade snabbt kunde

återföras till arbetslivet.

HCK understryker att personalkapaciteten är avgörande inte minst för de

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

91

gravt handikappade som ständigt blir eftersatta vid knapphet på arbets-

vårdsresurser eller på grund av en naturlig strävan hos arbetsvårdsorganen

att redovisa »statistiskt» goda resultat av verksamheten.

SVCK anför att fördelen med arbetsvärdens flexibla personalpolitik otvi­

velaktigt bar varit att rekryteringssvårigheter inte bar varit lika kännbara

som inom sjukvården med dess mera strikta kvalifikationsnormer. En nack­

del med denna politik, som kan komma att bli mera betydelsefull i fram­

tiden, är en viss ojämnhet i personalkvaliteten. Här synes ytterligare över­

väganden erfordras av arbetsmarknadsstyrelsen.

Även centrala rehabiliteringsberedningen understryker önskvärdheten av

att upprustningen av arbetsvärden inte enbart blir kvantitativ. Arbetsupp­

gifterna ställer stora krav på personlig lämplighet och förutsätter grundläg­

gande utbildning i bl. a. socialmedicin, socialkunskap, psykologi och ar-

betsfysiologi förutom kunskaper om arbetsmarknadsfrågor in. in.

Förslaget att avdelningar för standardiserad arbets pr öv ning in­

rättas vid vissa träningsverkstäder biträds av skolöverstyrelsen, styrelsen för

statens arbetsklinik, DHR, Sveriges Socionomförbund och LO. Kliniksty­

relsen hävdar att det inte går att bedriva en metodisk arbetsträning vid en

institution som saknar prövningsavdelning. Å andra sidan är prövningsav-

delningarna beroende av träningsverkstädernas resurser i form av realistiska

arbetsuppgifter, maskiner och en verklighetsbetonad arbetsmiljö.

Centrala rehabiliteringsberedningen finner det osäkert vad utredningens

förslag innebär och därmed vilken reell skillnad som kan föreligga mellan

utredningens förslag och beredningens riktlinjer för en till rehabiliterings-

klinikerna förlagd arbetsprövning. Beredningen erinrar om att den uttalat

att, till dess rehabiliteringskliniker hunnit byggas ut, det kan vara av värde

att övergångsvis anordna arbetsprövning vid särskilda träningsverkstäder,

varvid ansvaret för den medicinska sidan av provningsverksamheten bör

läggas på en lämpligt utbildad läkare vid närbeläget lasarett.

Svenska landstingsförbundet har inte något att erinra mot att arbetspröv-

ningsresurser i nuläget tillförs arbetsvårdsorganisationen men anser det

angeläget att sådana former väljs härför att, om så visar sig lämpligt, pröv-

ningsresurserna kan överföras till eller i vart fall mtimt samordnas med

prövningsresurserna inom den medicinska rehabiliteringen.

Arbetsmarknadsstyrelsen och LO tillstyrker utredningens förslag om

statsbidrag till prö v ningsa v delningar.

Svenska landstingsförbundet uttalar att bidrag till driftkostnaderna en­

ligt fastställd normalkostnad kan vara acceptabelt under förutsättning att

normalkostnaden bygger på principen om full kostnadstäckning och att er­

sättningarna ändå kan fortlöpande anpassas med hänsyn till ofrånkomliga

kostnadsstegringar. Förbundet förutsätter att huvudmännen lämnas tillfälle

till direkta överläggningar om dessa problem innan nya föreskrifter fast­

ställs.

92

När det gäller arbetstränin g och skyddade verkstä­

der understryker medicinalstyrelsen behovet av skyddad sysselsättning

för institutionsklientelet. Härför avsedda verkstäder bör få en mer industriell

inriktning än nu är fallet och bör därför inte förläggas inom utan i nära an­

slutning till vårdanstalt. Vissa grupper psykiskt utvecklingsstörda och men­

talt sjuka, som f. n. är mer eller mindre permanent omhändertagna i sluten

eller halvöppen vård, skulle därigenom kunna beredas en meningsfull sys­

selsättning.

För att öka val- och differentieringsmöjligheterna vid skyddade verkstä­

der bör enligt HCK ses till att verkstäderna får viss minsta kapacitet, vilket

stödjer tendensen att låta uppgiften bli sekundärkommunal i stället för pri­

märkommunal. Detta å sin sida skapar behov av transportservice, inackor-

deringshem och invalidbostäder inom räckhåll från verkstäderna.

Med hänsyn till att träningen är en form av utbildning ifrågasätter LO

om det inte är lämpligast att arbetsvårdsorganen utrustas med anslag för

att köpa de kommunala träningsverkstädernas tjänster. På det sättet kunde

de ställa krav på att verksamheten skall ha en tillräckligt hög kvalitet.

Centrala rehabiliteringsberedningen anser att träningsverkstäderna inte

tillräckligt följt med utvecklingen på arbetsmarknaden och de ändrade krav

som delvis nya klientgrupper ställer. Träningsmöjligheterna borde utökas

till exempelvis kontors-, handels- och hushållsarbete. För att öka registret

av träningsmöjligheter borde träningsplatser kunna förläggas till annan

kommunal och statlig verksamhet liksom till det privata näringslivet. Lik­

nande synpunkter anför TCO.

Förslaget att statsbidraget vid arbetsträning bör

helt täcka kostnaderna för bidraget till klienternas uppehälle förordas av

skolöverstyrelsen, HCK samt av Svenska landstingsförbundet, som fram­

håller att en frigörelse från eventuellt förefintligt felinriktat produktions-

intresse kan åstadkommas genom upplysning. Det gäller enligt förbundets

mening inte i första hand ett ekonomiskt problem. Förslaget om ökat statligt

åtagande beträffande försörj ningsbidraget torde ändock vara väl motiverat.

Länsarbetsnämnden i Malmöhus län anför mot förslaget att verksamheten

ännu inte är lokalmässigt skild från den skyddade verksamheten och att

det lätt kan hända att man till träningsfall kommer att hänföra sådana som

rätteligen borde anses vara placerade i skyddad sysselsättning.

I fråga om arbetslönerna vid skyddad sysselsätt­

ning framhåller Svenska landstingsförbundet att förtjänstmöjligheterna

inom den skyddade verksamheten torde inrymma svåra avvägningsproblem.

Tyvärr innehåller betänkandet inget material som belyser denna fråga. För­

bundet är dock berett att med landstingen och andra berörda parter disku­

tera frågan om mera enhetliga lönesystem för ifrågavarande verksamhet.

Skulle nödvändiga justeringar av löneförmåner leda till att maximibeloppen

för statsbidrag allmänt överskrids, aktualiserar detta självfallet frågan om

en höjning av dessa belopp.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

93

Länsarbetsnämnden i Malmöhus lön påpekar att en direkt prestationslön

skulle verka försämrande för ett hårt handikappat klientel som liai svårt

att göra skäl för den garanterade timpenningen.

LO anser att de principer som anges i betänkandet ansluter väl till dem

som tillämpas på den öppna arbetsmarknaden. Avtalsförhållandena vid be­

redskapsarbetena för svårplacerad arbetskraft bör också kunna ge vägled­

ning. Frågan bör lösas i samarbete mellan den fackliga rörelsen, kommun­

förbunden och arbetsmarknadsstyrelsen.

Behovet av och förutsättningarna för att anordna skyddad sysselsättning

för svårt invalidiserade och utvecklingshäm-

m a d c personer bör enligt Svenska landstingsförbundet utredas närmare.

I anslutning därtill bör även övervägas hur särskilda statsbidrag

för sådan verksamhet lämpligen bör vara utformade.

Medicinalstyrelsen finner det tveksamt om differentierade bidrag bör in­

föras eftersom olika bidrag riskerar att leda till kategoritänkande och ofta

medför gränsdragningsproblem. DHR anger som särskilt skäl för höjning

av driftbidraget att i detta även bör få inräknas resekostnader för rörelse­

hindrade och blinda.

Vad angår användningen av näringshjälp anför LO skepsis

mot att handikappade startar egna företag. Av en undersökning framgår

att endast 24 av 53 innehavare av verkstadsrörelse kunde helt försörja sig

på sin verksamhet. För arbetsvärden är näringshjälpsärenden i samband

med startande av egna företag mycket arbetskrävande. Det kan innebära att

andra arbetsuppgifter under lång tid får stå tillbaka för ett enda ärende.

Arbetsvärdens personalresurser är knappa. Med hänsyn till det ständigt

ökade antalet arbetsvårdssökande torde utsikterna att avsevärt förbättra

denna situation vara begränsade även vid ganska stora personalförstärk­

ningar.

Höjning av näringshjälpens maximibelopp från 10 000 till 12 000 kr. till­

styrks av LO.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att bidrag till inköp av bilar i särskilda

fall skall kunna utgå med 15 000 kr.

Länsarbetsnämnderna i Stockholms, Uppsala och Göteborgs och Bohus

län anser att bidraget till motorfordon kan begränsas till 12 000 kr. men att

detta belopp inte är tillräckligt när det gäller näringshjälp till egen rörelse

om stödet skall få avsedd effekt.

HCK och DHR menar att även en gräns vid 12 000 kr. kommer att verka

hindersam i många fall. Om det av budgettekniska skäl skulle anses ogör­

ligt att helt avskaffa maximigränsen bör en gränsdragning endast binda

lokala organ, medan centrala organ, som har ansvar för att det totala an-

slagsbeloppet räcker för så många som möjligt, får rätt att i enskilda fall

sträcka sig över maximigränsen.

Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka ifrågasätter om inte de maxime­

rade beloppen enbart borde tillämpas på bilköp med hänsyn till att man

94

där rör sig inom en relativt enhetlig kostnadsram, medan näringshjälpen till

rörelse borde anpassas till de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet.

A rbetsmarknadsstijrelsen och HCK förordar att företagareföreningarna

får anslag för att ge kompletterande kredit till handikappade vid start av

egen rörelse.

1962 års företagareföreningsutrcdning framhåller att de ärenden som

främst berör företagareföreningarnas verksamhetsområde, nämligen verk-

stadsrörelserna, såväl antals- som beloppsmässigt utgör endast en mindre

del av låneärendena. Merparten utgörs av hjälp att starta kiosk- eller affärs­

rörelser, alltså ärenden som ligger utanför föreningarnas normala verksam­

hetsområde. Även om den föreslagna kreditgivningen skall ske efter nog­

granna undersökningar om personlig lämplighet och efter företagsekono­

miska undersökningar av kvalificerad expertis förutsätts dessa ärenden bli

mera liberalt bedömda än övriga låneärenden. Det är tydligt att det slutliga

avgörandet vid en kreditprövning av detta slag måste bygga på en samlad

bedömning av den handikappades situation och utkomstmöjligheter. En så­

dan måste enligt företagareföreningsutredningens uppfattning åvila arbets-

vårdsmyndigheten, inte företagareföreningen. Om den nuvarande räntefria

långivningen även i fortsättningen skall ingå bland de stödformer som ar-

betsvårdsexpeditionerna äger tillämpa, synes eu samordning inom arbets­

marknadsverkets ram av bidrag, räntefria lån och räntebärande lån vara na­

turlig. Detta utesluter givetvis inte att företagareföreningarna när det gäller

verkstadsrörelser och liknande företag fungerar som utredande och för-

slagsställande instans. Om lånemedlen utlämnas centralt genom arbetsmark­

nadsstyrelsen, skulle vidare undvikas olägenheten av att mellan förening­

arna fördela det föreslagna lånebeloppet (i medeltal 200 000 kr. per för­

ening). Behovet av lånemedel inom varje enskilt län måste ju förutsättas

variera mycket mellan olika år. — Beträffande formerna för anvisning och

förvaltning av de föreslagna lånemedlen förordar företagareföreningsutred-

ningen att utlåningen sker från särskild lånefond, förvaltad av arbetsmark­

nadsstyrelsen.

HCK och DHR biträder förslaget att näringshjälp skall kunna lämnas två

eller flera handikappade som startar gemensamt företag.

Slutligen tillstyrker 1962 års företagareföreningsutredning, HCK och TCO

att arbetsmarknadsstyrelsen utarbetar riktlinjer för hjälp och tillsyn vid

handikappads start av rörelse.

Utredningens synpunkter och förslag rörande den äldre arbets­

kraften har genomgående mottagits positivt av remissinstanserna. Ge­

nerellt tillstyrks utredningens förslag av bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen, do­

mänstyrelsen och TCO.

SACO anser att de generella arbetsmarknadspolitiska medlen torde vara

verksamma även vid tillvaratagandet av den äldre arbetskraften. Speciellt

intresse bör ägnas åt att skaffa fram deltidsanställningar och åt utformning

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 dr 1966

05

av olika pensionsbestämmelser, vilka inte får motverka arbetsbenägenheten

bos de gamla.

Även LO understryker att alla arbetsmarknadspolitiska medel bör stå de

äldre till buds. LO anser vidare att det torde finnas tillfällen då åtgärder av

arbetsvårdskaraktär bör komma till användning. Dessutom understryker

LO utredningens uttalande om behovet av yrkesvägledning och att möjlig­

heter bör finnas att hänvisa äldre till anlagsprövning.

Centrala rehabiliteringsberedningen finner det anmärkningsvärt att utred­

ningen föga diskuterar den fortsatta automatiseringens inverkan på de äldre

och handikappades sysselsättningsproblem. Mot bakgrunden av den väntade

stora ökningen av antalet äldre begränsat arbetsföra hade det också varit

önskvärt att mera konkreta förslag till åtgärder hade lagts fram.

Skolöverstyrelsen, länsarbetsnämnden i Gävleborgs län, LO, SAF, Sveri­

ges industriförbund, Sveriges Socionomförbund och SR tillstyrker utredning­

ens förslag beträffande lokala sysselsättningsnämnder,

medan länsstyrelsen i Jämtlands län samt länsarbetsnämnderna i Kristian­

stads, Malmöhus, Skaraborgs och Jämtlands län avstyrker förslaget. Läns­

styrelsen anser att samarbetet på det lokala planet liksom hittills bör kunna

ske mellan den lokala arbetsförmedlingen och de kommunala organ som nu

sysslar med dessa frågor.

LO anser att, om en tjänst som inspektör för aktiveringsuppgifter avseende

bl. a. äldre arbetskraft inrättas vid länsarbetsnämnderna, det blir nödvändigt

med en motsvarande förstärkning i form av en central delegation hos arbets­

marknadsstyrelsen. Även TCO och Statstjänstemannens riksförbund lägger

stor vikt vid att den föreslagna delegationen inrättas.

Till förslaget om översyn av bestämmelserna rörande förtida ut­

tag av pension ansluter sig SAF, Sveriges industriförbund och

Sveriges Socionomförbund.

Riksförsäkringsverket påpekar att utredningen berör endast ett par av de

många negativa följdföreteelser som ett förtida uttag drar med sig. Å andra

sidan kan vissa för pensionstagaren gynnsamma effekter inträffa. Det är

svårt att i siffror värdera dessa i olika riktningar verkande effekter av ett

förtida uttag. Genomsnittligt sett torde nuvarande bestämmelse om pensions-

avdrag ge full kompensation för att den förmån, som utredningen berör,

inte ingår i gällande lagstiftning. Verket ifrågasätter starkt om problemet

har sådan räckvidd som utredningen synes göra gällande. Det förefaller ock­

så tveksamt om en särbestämmelse kan vara av sådan betydelse ur arbets-

marknadssynpunkt att den motiverar ett ytterligare komplicerande av pen-

sionslagstiftningen. Inte heller Kooperativa förbundet och LO finner den fö­

reslagna översynen erforderlig.

SAF, Sveriges industriförbund och Sveriges Socionomförbund förordar

förslaget att reglerna för inkomstprövning av vissa folk­

pensionsförmåner övervägs på nytt.

96

LO kan förstå slutsatsen att avdragsreglerna kan ha ogynnsamma verk­

ningar ur arbetsmarknadssynpunkt. En viss mildring av dessa verkningar

skulle under tiden fram till ATP:s fullfunktionsstadium uppnås om inkomst­

gränserna värde- eller standardsäkrades.

Riksförsäkringsverket hänvisar till det avvisande uttalande rörande en

uppmjukning av inkomstprövningsreglerna som gjorts av socialförsäkrings-

kommittén och som lämnats utan erinran av departementschefen (prop.

1962:90) och riksdagen. Enligt detta uttalande skulle en uppmjukning av

avdragsreglerna väsentligen tillgodose de ekonomiskt bäst ställda pensio­

närerna. Enligt verkets mening saknas f. n. anledning att ompröva reglerna

för inkomstprövning av vissa folkpensionsförmåner.

Kommerskollegium, skolöverstyrelsen, Kooperativa förbundet, Svensk in­

dustriförening, SR och TCO tillstyrker helt utredningens förslag rörande

den utländska arbetskraften.

Arbetsmarknadsstyrelsen påpekar att vad utredningen anfört överens­

stämmer med en av styrelsen tidigare gjord framställning om bemyndigande

att medverka till överföring av utländsk arbetskraft.

SAF och Sveriges industriförbund anför att en invandring av utländsk

arbetskraft är önskvärd för att i en situation med totalt sett hårt ansträngda

arbetskraftsresurser möjliggöra realiserandet av enskilda företags produk­

tionsmål. Dessutom bör beaktas de stora förändringar, som sker eller redan

genomförts inom EEC-området och som syftar till att skapa en helt fri ar­

betsmarknad. Sverige bör mot denna bakgrund vidta mer aktiva åtgärder

än hittills för att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen om

arbetskraften. Det samarbete mellan de olika ländernas arbetsförmedlingar

som föreslås av utredningen är av stort värde men kommer kanske inte att

vara tillfyllest. Fastmera torde rekryteringen liksom hittills även få lov att

bedrivas av enskilda företag för att bli fullt effektiv. Arbetsmarknadsmyn­

digheterna bör dock kunna göra nytta som marknadsundersökare och som

allmänt goodwill-organ för vårt land. En avgörande fråga i sammanhanget

är möjligheterna för utlänningar att få arbetstillstånd. Det är beklagligt att

utredningen inte har tagit klar ställning för en uppmjukning av nuvarande

regler angående arbetstillstånd. Som bestämmelserna nu tolkas, innebär de

att arbetstagarorganisationerna i praktiken avgör vilka utlänningar som

skall få arbetstillstånd och på vilka villkor. Då arbetstagarorganisationernas

ställningstagande i det enskilda fallet ofta är grundat på kortsiktiga grupp­

intressen, är denna utveckling synnerligen betänklig. Här bör en ändrad till-

lämpning komma till stånd.

Även länsstyrelsen i Örebro län anser att ett smidigare förfarande vid

meddelande av arbetstillstånd är önskvärt. Den ingående prövning av indi­

viduella ansökningar som förekommer inom vissa fackförbund torde med

fördel kunna ersättas med en mera generell tillståndsprövning från arbets­

marknadsstyrelsens sida.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

5)7

LO anför hl. a. afl uppmärksamheten i högre grad än utredningen gjort

hör riktas på sociala och ekonomiska anpassningsproblem som möter ut­

länningar i Sverige. Det kan gälla höstäder, kontakter med myndigheter och

arbetskraftens anpassning. En sådan undersökning bör genomföras snart.

Det är LO:s mening att eu aktiverad invandringspolitik förutsätter vid­

sträckta åtgärder för att garantera en god anpassning i Sverige.

Både den in- och utländska rörligheten har enligt vad LO framhåller med

nödvändighet selektiva drag. Tyvärr har arhetsmarknadsutredningen avstått

från att diskutera selektiviteten i invandringen i Sverige och att bedöma

dess överensstämmelse med den i övrigt bedrivna strukturpolitiken. F. n.

finns en selektiv styrning av invandrarströmmen i mindre önskvärd rikt­

ning på det sättet att en koncentration av utlänningar observeras i vissa fö­

retag i låglönebranscher. LO anser att arbetstillståndsgivning bör ske enligt

generella regler så att inte omotiverade skillnader mellan yrken och bran­

scher uppstår. Genom att göra tillstånden konsekvent beroende av behovs-

och tillgångstendenserna på ett allmängiltigt sätt skulle en viss grad av

överensstämmelse med strukturpolitiken nås.

En giltighet för arbetstillstånden inom en brett avgränsad yrkesfamilj eller

ett branschområde kan, uttalar LO, vara önskvärd för att möjliggöra lättare

anpassning och flyttning. De nu rådande selektionstendenserna bör mötas

med speciella åtgärder för undervisning och yrkesutbildning av utlänningar.

Enligt LO bör inte ett rent ekonomiskt, nationellt betonat betraktelsesätt

vara utslagsgivande för ställningstagandena utan också sociala och kultu­

rella hänsyn. Mot bakgrunden av att nettoinvandringen i motsats till ut­

redningens förutsägelser ökat de sista åren och således visat sig relativd

flexibel, att de ekonomiska aspekterna på utländsk invandring behöver be­

lysas ytterligare samt att åtskilliga interna svenska arbetsmarknadsproblem

ännu är olösta, vill LO inte i detta sammanhang förorda en väsentlig libe­

ralisering av invandringen.

Länsstyrelsen i Hallands län ifrågasätter med hänsyn till att rekryterings-

aktioner i regel måste samordnas med andra åtgärder bl. a. på bostadsför­

sörjningens område lämpligheten av att helt åt arbetsmarknadsmyndighe­

terna överlämna avgörandet i vilken omfattning kollektiv överföring skall

ske.

Statens utlänningskommission finner önskvärt att Sverige medverkar till

en fortsatt liberalisering av arbetskraftsutbytet mellan de till OECD anslutna

staterna i syfte att få till stånd en gemensam arbetsmarknad. Arbetsmark­

nadsstyrelsen bör få de resurser som behövs för att effektivera den inter­

nationella arbetsförmedlingsverksamheten inom OECD:s ram. Om behovet

av utländsk arbetskraft måste tillgodoses från länder utanför OECD anser

kommissionen att det liksom tidigare bör åvila Kungl. Maj :t att från fall

till fall avgöra i vilken omfattning en sådan överföring skall ske och att

ställa erforderliga medel till förfogande härför.

4 — Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 ur 1966

98

Konjunkturinstitutet ifrågasätter om Sverige behöver en nettoinvandring

av den storlek som utredningen förutsatt. I den mån vi får en mindre spon­

tan nettoinvandring måste de kostnader vi tvingas lägga ned på att öka net­

toinvandringen till önskad storlek vägas mot de vinster vi kan göra härige­

nom. En sådan ekonomisk kalkyl är givetvis inte lätt att göra, men utred­

ningen har inte ens diskuterat frågan på sådant sätt. Enligt institutets upp­

fattning måste mer ingående kostnadsdiskussioner föras innan beslut fattas

om en aktivare invandringspolitik.

När det gäller förmåner vid sjukdom eller arbets­

löshet för utländsk arbetskraft som överförts till Sverige genom arbets­

marknadsverket erinrar statens utlänningskommission om att Sverige an­

slutit sig till vissa av Europarådets medlemsstater träffade avtal om social

'trygghet. Härigenom har Sverige redan förbundit sig att i fråga om sjuk­

förmåner jämställa medborgare i ett flertal av de stater som är anslutna

till OECD med svenska medborgare. Att därutöver införa speciella förmåner

för en viss grupp utlänningar förefaller mindre välbetänkt. Det måste näm­

ligen för alla de utländska arbetare, som anlänt till Sverige på annat sätt än

genom kollektiv överföring, te sig orättvist att de i fråga om sjukförmåner

skall ställas i sämre läge, trots att de är lika betydelsefulla för den svenska

produktionen. Förslaget om bättre förmåner vid arbetslöshet för de kollek­

tivt överförda utlänningarna avstyrks av kommissionen. En kollektiv över­

föring av utländsk arbetskraft bör nämligen rimligen planläggas på sådant

sätt, att garantier föreligger för att vederbörande utlänning kan beredas

sysselsättning i Sverige under åtminstone ett år.

SAF och Sveriges industriförbund tillstyrker däremot utredningens för­

slag. LO som har samma mening tillägger att arbetslöshetshjälp i olika for­

mer bör ges utlänning som har fått arbetstillstånd oberoende av om initia­

tivet till rekryteringen kommit från svensk sida. Så långt det är möjligt bör

Utlänningens förmåner överensstämma med den svenske arbetstagarens och

tryggas genom särskild försäkring snarare än genom bidrag från länsar­

betsnämnderna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

6. Konjunktur- och säsongväxlingar i sysselsättningen

Nuvarande förhållanden

Investeringsfonder. Investeringarna är i hög grad känsliga för konjunk­

tursvängningar. De tenderar att öka vid högkonjunktur och minska under

lågkonjunktur. Detta gäller särskilt de privata investeringarna. För att nå

utjämning har bestämmelser införts, varigenom aktiebolag, ekonomiska för­

eningar och sparbanker får möjlighet att skattefritt fondera vinstmedel för

framtida investeringsändamål. Investeringsfonderna är av två slag, dels för

99

rörelse, dels för skogsbruk. Avsättningen är maximerad för rörelse till 40 %

av årsvinsten före skatt och för skogsbruk till 10 % av bruttointäkten. Vill­

kor för skattefrihet är att viss del av fonden, för aktiebolag 40 % och för

övriga 40 %, insätts på spärrat konto i riksbanken. Fonderna får investe-

ringsstyrande effekt genom att skatteförmåner utgår om fonderna används

på sätt som myndigheterna finner önskvärt från arbetsmarknadssynpunkt.

Beslut om fondernas användning fattas av Kungl. Maj :t eller efter beslut av

Kungl. Maj :t av arbetsmarknadsstyrelsen. Besluten innehåller bestämmelser

om den tid under vilken fonderna får tas i anspråk och kan gälla generellt

eller omfatta endast vissa branscher eller vissa geografiska områden. En

närmare redogörelse för gällande bestämmelser om fonderna, de skatteför­

måner de medför samt det sätt på vilket de utnyttjats under senare år läm­

nas i utredningens betänkande, s. 157—162 och 171—180.

Industribeställningar.

Under senare år har man uppmärksammat möjlig­

heten att möta en reducerad efterfrågan på vissa industriers produkter ge­

nom att lägga ut statliga, kommunala och privata beställningar för att där­

med stödja produktion och efterfrågan. Utläggning av industribeställningar

i sysselsättningsskapande syfte har prövats åren 1958

1959 och 1963.

Under 1958—1959 var avsikten att förhindra arbetslöshet. Beställningarna

styrdes till olika slag av företag med avsättnings- och sysselsättningssvårig-

heter. Bl. a. ställdes efter framställning från arbetsmarknadsstyrelsen sär­

skilda medel till förfogande för att möjliggöra fortsatt produktion. Dispens

lämnades från upphandlingsförordningens bestämmelser om anbudsför­

farande. Med direkt arbetsmarknadspolitisk motivering tillkom under perio­

den industribeställningar från statliga verk och myndigheter för 65 milj. kr.

De fördelades på varvsindustri, textilindustri, teleindustri, verkstadsindustri

m. fl. Tack vare dessa beställningar undgick uppskattningsvis 3 000 personer

permittering.

År 1963 syftade beställningarna till att stödja sysselsättningen inom en

hel bransch, nämligen verkstadsindustrin. Man följde strikt upphandlings­

förordningens regler. Statliga beställningar för 50 milj. kr. tidigarelades.

Beställningarna finansierades dels med redan tillgängliga medel, dels med

extra medel som ställdes till myndigheternas disposition. Dessutom erhöll

arbetsmarknadsstyrelsen bemyndigande att under år 1963 bevilja kommu­

ner, landsting in. fl. kommunala myndigheter och bolag statsbidrag med

högst 20 % av inköpssumman vid beställningar i sysselsättningsfrämjande

syfte. Medel togs från reservationsanslaget till Vissa sysselsättningspolitiska

åtgärder. Beställningar uppgående till 83,3 milj. kr. utlades. De nämnda

åtgärderna medförde sysselsättning för ca 1 300 årsarbetare.

En utförlig redogörelse för industribeställningarna finns i utredningens

betänkande s. 185—190, vartill hänvisas.

Beredskapsarbeten.

Syftet med beredskapsarbetena var ursprungligen atf

ge de arbetslösa en tillfällig hjälp. Senare vidgades syftet till att öka de

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

100

offentliga investeringarna för att direkt och indirekt påverka den totala

sysselsättningen vid en konjunkturavmattning.

Trots stora framsteg på säsongutjämningens område under de båda se­

naste årtiondena är sysselsättningsgraden alltjämt väsentligt lägre under

vintern än under sommaren, särskilt i fråga om byggnads- och anläggnings­

arbetena. Den kvarstående säsongarbetslösheten har under senare år i steg­

rad utsträckning mötts med beredskapsarbeten.

Inom av arbetsmarknadsstyrelsen för viss tid bestämda ramar må läns­

arbetsnämnderna besluta om särskilda arbeten för svårplacerade och om

skogsvårdsarbeten. I fråga om andra arbeten beslutar styrelsen. Hos nämn­

derna och styrelsen registreras statliga och kommunala anläggningsarbeten

som lämpar sig som beredskapsarbeten. För statliga byggnadsarbeten sam­

arbetar arbetsmarknadsstyrelsen och fackmyndigheten.

Enligt arbetslöshetskungörelsen (SFS 1949:278) skall till beredskaps­

arbeten väljas projekt, som är så angelägna, att de kan förutses komma att

utföras under den närmaste tiden oberoende av om arbetslöshet råder eller

inte. Bland projekt av samma angelägenhetsgrad bör företräde lämnas dem

som utan större olägenhet kan upptas, nedläggas, utökas eller inskränkas

alltefter arbetslöshetens växlande omfattning och åt dem som kan utföras

oberoende av årstid.

Beredskapsarbetena är av två slag, statliga och statskommunala. De

senare drivs i kommunal regi och till dem utgår statsbidrag i form av arbets­

bidrag och i förekommande fall årskostnadsbidrag. Arbetsbidrag utgår för

styrkta av arbetsmarknadsstyrelsen godkända kostnader för arbetet. I övrigt

utgår bidraget efter en normalbidragsprocent, vars storlek arbetsmarknads­

styrelsen årligen fastställer på grundval av antalet skattekronor per inne­

vånare och den totala skattebelastningen inom kommunen. Normalbidrags­

procenten kan variera mellan 20 och 90 procent. Årskostnadsbidrag utgår i

förhållande till kommunens årliga av arbetsmarknadsstyrelsen godkända

kostnader. Bidragets storlek fastställs av styrelsen. Därvid skall iakttas att

kommunerna skall i bidragshänseende hänföras till grupper på sådant sätt

att högre årskostnadsbidrag utgår vid stigande normalbidragsprocent och

att även årskostnadsbidraget ökar då kommunens egna arbetslöshetskost-

nader per skattekrona ökar.

Vid beredskapsarbeten tillämpas öppna marknadens löner.

Till beredskapsarbeten hänvisas i princip endast sådana arbetslösa som

inte kan erbjudas arbete i öppna marknaden eller utbildas för sådant arbete.

Av undersökningar som gjorts vid ett par tillfällen framgår att tre fjärde­

delar av de hänvisade är 45 år eller äldre. Andelen hänvisade i åldern 60 år

och däröver ligger mellan 20 och 25 %. Tre fjärdedelar eller fler av de hän­

visade kommer från yrkesgrupperna lantbruks- och skogsarbete, byggnads­

arbete och diversearbete, dvs. yrken med betydande säsongförändringar.

Särskilt i övre Norrland är en del äldre arbetslösa placerade i beredskaps­

arbete under långa sammanhängande perioder.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

101

Arkivarbeten var ursprungligen avsedda som arbetslöshetshjälp för så­

dana personer för vilka vanligt beredskapsarbete inte är lämpligt. I ökad

omfattning har de emellertid kommit att fungera som arbetsträning eller

skyddad sysselsättning för arbetslösa från tjänstemannagrupper vilka på

grund av personliga arbetshinder inte kan placeras på öppna marknaden.

Arkivarbetena kan vara statliga eller statskommunala. Till de statskom-

munala utgår statsbidrag enligt arbetslöshetskungörelsens bestämmelser om

årskostnadsbidrag.

I princip får löpande arbetsuppgifter inte ges åt arkivarbetare. Detta sker

emellertid numera ofta för att underlätta återgången till öppna marknaden.

Tidigare bedrevs arkivarbeten inte efter öppna marknadens villkor. En an­

passning därtill har emellertid skett genom riksdagsbeslut år 1962 om löne­

differentiering med hänsyn till arbetets karaktär och individuell prestation.

Musikerhjälpen som är en särskild gren av arkivarbetena innefattar sys­

selsättning åt arbetslösa musiker i aktivt musikerarbete, undervisning och

notskrivning hos amatörorkestrar, musikcirklar eller andra sammanslut­

ningar som inte bedriver yrkesmässig musikutövning.

Beträffande ytterligare uppgifter om beredskapsarbete m. m. hänvisas till

utredningens betänkande, s. 201- -227.

Utredningen

Användningen av investeringsfonder. Utredningen finner att investerings­

fonderna var ett verkningsfullt sysselsättningsstimulerande medel under

konjunkturnedgången 1958—1959. En alltför stor del av sysselsättnings­

effekten sammanföll emellertid med konjunkturuppgången och den föl­

jande högkonjunkturen. Vid frisläppandet av fonderna år 1962 blev effek­

ten gynnsammare främst tack vare att åtgärder vidtogs snabbare efter

konjunkturomslaget och samtidigt begränsades ganska snävt i tiden.

Utredningen rekommenderar att investeringsfonderna används även om

det inte föreligger en fullt utvecklad konjnnkturavmattning. I lägen då

man inte är säker på hur konjunkturen kommer att utvecklas bör man

kunna ta vissa risker, eftersom det har avgörande betydelse att man sätter

in åtgärderna snabbt. Riskerna kan minskas genom att man i inlednings­

skedet ger tillstånd i begränsad omfattning och genom att metoden att

meddela beslut för begränsad tid utvecklas vidare.

År 1963 togs investeringsfonderna i bruk också som lokaliseringspolitiskt

instrument. Utredningen finner uppenbara risker förknippade med en sådan

utvidgning av fondernas användning och uttalar att investeringsfondssyste-

met i sin nuvarande utformning bör förbehållas rent konjunkturpolitiska

uppgifter.

Variationer i de offentliga investeringarna. Det är numera en allmänt ve­

dertagen uppfattning att statens utgiftspolitik bör motverka det enskilda

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 dr 1!)(>6

102

näringslivets konjunktursvängningar. Ett ganska omfattande administra­

tivt och finansiellt svängrum för en aktiv konjunkturpolitik finns inom

ramen för den ordinarie statsbudgeten samt systemet med beredskapsstat

och därtill knuten finansfullmakt.

Direkta möjligheter för staten att åstadkomma en konjunktur anpassad

styrning föreligger först och främst beträffande investeringarna inom den

egna sektorn. Av de totala maskininvesteringarna svarade staten år 1963

för ca */«. I fråga om byggnader och anläggningar var statens andel ca Vs.

Till detta kommer sektorer, som staten har möjlighet att mer eller mindre

direkt påverka med olika medel. En väsentlig del av det kommunala och

enskilda byggandet, framför allt bostadsbyggandet, sker sålunda med stat­

liga lån eller bidrag.

Utredningen anser att den konjunkturpolitik som förts under de senaste

konjunkturcyklerna företer vissa brister. Främst har det visat sig svårt att

öka investeringarna i sysselsättningsstödjande syfte tillräckligt snabbt. Efter­

som avmattningsperioderna tenderar att bli allt kortare kan en försening på

bara några månader innebära att den åtgärd som vidtas blir verkningslös

eller direkt olämplig därför att den kommer att verka först under nästa

konjunkturfas. Utredningen understryker mot bakgrunden härav att det

inte bör behöva föreligga en fullt utvecklad konjunkturavmattning för att

man ökar de offentliga investeringarna. Osäkerhet om den kommande ut­

vecklingen bör vara nog för att vidta åtgärder i sådant syfte. Skulle seder­

mera tecken framkomma på att resurserna håller på att överansträngas

kan detta korrigeras på olika vägar.

För de arbetsobjekt som ingår i den allmänna beredskapsstaten gäller att

de skall kunna startas inom fyra månader, för husbyggnadsarbeten inom

sex till nio månader. Så långa igångsättningstider anser utredningen inte

vara tillfredsställande, utan planering och projektering bör drivas så långt

att man har underlag för att infordra anbud.

Variationer i investeringarna har på den statliga sidan inte mött ekono­

miska hinder vilket däremot i viss utsträckning varit fallet på den kom­

munala sidan. Utredningen finner det sannolikt att kommuner med sys-

selsättningssvårigheter skulle få lättare att finansiera väl förberedda arbets­

objekt om statsbidrag som beviljats för tidigare utförda arbeten kunde

betalas ut omedelbart. Inte minst gäller detta statsbidrag för vatten- och

avloppsarbeten. Utredningen ifrågasätter vidare om inte riksbanken borde

medverka till att kommunerna under en konjunkturavmattning får lättare

att ta upp lån för att finansiera investeringsobjekt som är angelägna från

arbetsmarknadssynpunkt. I enstaka fall kan riksbankens medverkan till

sådana aktioner vara motiverad även under en högkonjunktur, särskilt om

det råder betydande skillnader i sysselsättningen mellan olika delar av landet.

Utredningen erinrar om att stabiliseringsutredningen varit inne på tanken

att statsbidragen till kommunerna skulle höjas under en lågkonjunktur.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj :ts proposition nr 52 år 1966

103

Även om det är osäkert om så särdeles mycket är att vinna härmed torde

dock systemet vara väl värt att pröva.

I ml as t r ibeställningar lades ut i ganska obetydlig omfattning åren 1958—

1959. Erfarenheten ger emellertid vid handen att de utgjorde ett värdefullt

komplement till andra sysselsättningsskapande åtgärder eller kontanthjälp.

Möjligheter hör därför finnas att även i fortsättningen lägga ut beställningar

till företag som varslat om friställning av personal till följd av definitiv

driftinskränkning eller driftnedläggelse. Beställningarna hör dock inte göras

mer omfattande än vad som är oundgängligen nödvändigt för att ge arbets­

förmedlingen erforderligt rådrum för att anskaffa nya anställningar eller

anordna utbildning. I sådana fall har nämligen sysselsättningssvårigheteina

som regel sin grund i strukturellt betingade förhållanden som det är ange­

läget att så snart som möjligt komma till rätta med.

Beställningar bör även kunna läggas ut till företag som varslat om tem­

porär driftinskränkning eller driftnedläggelse om det bedöms som angeläget

att hålla personalen samlad för att snabbt kunna ta upp produktionen, då

utsikterna till avsättning ånyo förbättras. Innan stödbeställningar i sådana

fall läggs ut bör genom ingående undersökningar och överväganden klar­

läggas vad som är anledningen till de aktuella avsättningssvårigheterna.

Visar det sig att svårigheterna beror på ett i förhållande till övriga företag

i branschen otillfredsställande kostnadsläge e. d., bör stödbeställningar inte

komma i fråga.

De stödbeställningar som under vårmånaderna 1963 lades ut till verk­

stadsindustrin visar att man på denna väg kan stödja en hel sektor av

industrin. Utredningen föreslår därför att man även i fortsättningen vid en

mer allmän nedgång i en industribransch får möjlighet att genom beställ­

ningar höja aktiviteten i branschen. Genom att mer definitivt slå in på denna

väg skulle man också vinna fördelen att kunna förebygga arbetslöshet för

tjänstemän, kvinnor och partiellt arbetsföra som hittills i endast obetydlig

utsträckning kunnat hjälpas genom beredskapsarbeten.

För att extra industribeställningar snabbt skall kunna sättas in bör den

del av investeringsreserven som avser statliga anskaffningar av industripro­

dukter utökas. Vidare bör arbetsmarknadsstyrelsen årligen inventera kom­

munernas förutsättningar att vid en konjunkturdämpning lägga ut stöd­

beställningar hos industrin.

Till kommuner som år 1963 lagt ut stödbeställningar till verkstadsindu­

strin utgick statsbidrag med 20 % av inköpssumman. Ett sådant bidrag

erfordras även i fortsättningen för att täcka kommunernas merkostnader.

Statliga industribeställningar bör i första hand bekostas av medel som

respektive verk och myndigheter redan disponerar. Dessutom bör arbets­

marknadsstyrelsen disponera medel för industribeställningar på anslaget

till Allmänna beredskapsarbeten m. m.

104

Om iUdustribeställningar läggs ut till enskilda företag måste man, såsom

skedde vid de beställningar som gjordes åren 1958—1959, göra avsteg från

upphandlingsförordningens bestämmelser om infordrande av anbud. När

beställningar läggs ut till hela branscher bör däremot dessa bestämmelser

följas i princip.

Stödbeställningar branschvis bör inte användas när det gäller förnöden­

heter som kan upphandlas utomlands på fördelaktigare villkor. I annat

fall diskrimineras utländska leverantörer, en verkan som bl. a. strider mot

reglerna för EFTA-samarbetet.

Beredskapsarbeten. Arbetslinjen har länge haft företräde framför under-

stodslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Utredningen ansluter sig till arbets­

linjen men vill inte reservationslöst prioritera beredskapsarbeten före t. ex.

kontantersättning. Arbetslinjen får enligt utredningens mening inte fattas

så bokstavligt att varje arbetslös som inte omedelbart kan anpassas till

öppna marknadens möjligheter skall hänvisas till beredskapsarbete eller

likartad sysselsättning. I större utsträckning än som hittills skett bör ar­

betslöshetsförsäkringen och den kommunala kontantunderstödsverksam-

heten anlitas för att ge ekonomiskt skydd under kortare arbetslöshets­

perioder för att därmed bereda arbetsmarknadsorganen erforderligt rådrum

för omställning av arbetskraften. Kontantersättning måste också kunna till­

gripas när det visar sig omöjligt att bedriva beredskapsarbeten till rimliga

kostnader.

Inte heller för dem som drabbas av långvarig eller ständigt återkom­

mande arbetslöshet kan hänvisning till beredskapsarbete anses vara den

generellt sett lämpligaste lösningen. Beredskapsarbeten anordnas till all­

deles övervägande del inom byggnads- och anläggningsområdet. Till följd

av den snabba tekniska utvecklingen på detta område har beredskaps­

arbetena efter hand i allt högre grad kommit att ge sysselsättning åt bygg­

nads- och anläggningsarbetare medan möjligheterna att sysselsätta arbets­

kraft som inte är yrkeskunnig har minskat. Jämsides med denna utveckling

har det uppstått behov av att anordna sysselsättning för arbetslösa med

nedsatt arbetsförmåga. Detta betyder att man måste kunna skaffa fram

fler projekt som kräver mer manuellt arbete eller ordna sysselsättning i

andra former.

Man måste också i framtiden räkna med säsongvariationer i sysselsätt­

ningen. Även om det sannolikt skulle vara både lättare och billigare att ge

de säsongarbetslösa en generös kontantersättning i stället för att fylla ut

deras lediga tid med allmänna arbeten, talar flera skäl för att beredskaps­

arbeten också i fortsättningen måste tillgripas för att på ett önskvärt sätt

jämna ut sysselsättningen över året. Omfattningen av arbetena får bedömas

från sociala och ekonomiska synpunkter. Utredningen understryker vikten

av att arbetena bedrivs så att de ger maximal sysselsättning under vintern.

Utredningen är medveten om att det är svårt att nå denna effekt utan att

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 ur 1060

105

göra förberedande arbeten tidigt under hösten då del i regel inte behövs

extra sysselsättning. Denna svårighet bör dock vara möjlig att brygga över,

om man för nödvändiga förberedelsearbeten i ökad utsträckning använder

antingen svårplacerad arbetskraft som även sommartid sysselsätts i bered­

skapsarbeten eller de berörda myndigheternas ordinarie personal.

Svårigheterna med att beredskapsarbetena bedrivs som separata företag

skulle vidare i betydande grad kunna begränsas om de arbetslösa placeras

i myndigheternas ordinarie arbeten. De arbetslösa skulle härigenom kunna

sättas in på de mest angelägna arbetsföretagen, och de skulle kunna fä

sysselsättning snabbare eftersom de kan hänvisas till redan etablerade arbets­

platser. Problemet med förberedelse- och avslutningsarbeten bortfaller, efter­

som dessa arbeten kan utföras med ordinarie anslagsmedel och arbetskraft.

Utredningen föreslår att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen får placera ar­

betslösa i ordinarie arbeten som försöksverksamhet, antingen genom att de

arbetslösa får bilda särskilda lag i pågående ordinarie arbeten eller genom

att ett särskilt avsnitt av arbetena avdelas för dem. Kostnaderna för att

sysselsätta de hänvisade, lämpligen beräknade per dagsverke, bör belasta

anslaget till Allmänna beredskapsarbeten in. in.

Vidare måste man även i framtiden räkna med alL tillgripa beredskaps­

arbeten för att brygga över kortare eller längre störningar i sysselsättningen

i samband med struktur- eller konjunkturbetingade förändringar i närings­

livet. Särskilt kommer beredskapsarbeten att behövas under eu övergångs­

tid när företag inskränker eller helt ställer in driften för att ge arbetsför­

medlingen rådrum att placera om de anställda eller för att ett nytt företag

skall kunna lokaliseras till orten. Ett specialfall utgör den pågående omställ­

ningen i skogsbruket. Denna berör i betydande utsträckning personer som

är starkt lokalt bundna och förhållandevis gamla. Utredningen, som i andra

avsnitt föreslår åtgärder ägnade att begränsa dessa omställningshinder,

anser likväl att beredskapsarbeten kommer att behöva sättas in i betydande

omfattning för att sysselsätta skogsarbetare/småbrukare som inte kan an­

passas till nya arbetsuppgifter i den öppna marknaden. Framför allt kom­

mer sådana insatser att behövas i skogslänen, dvs. i Norrland samt i Värm­

land och Kopparbergs län.

Av olika skäl måste samhället i ökad omfattning vidta särskilda åtgärder

för att sysselsätta svårplacerade arbetslösa. Det kan ske genom alt anordna

speciella statliga eller statskommunala beredskapsarbeten, arkivarbeten,

arbetsträning och skyddad sysselsättning i kommunala verkstäder eller halv-

skyddad sysselsättning i näringslivet. Det kominer att bli nödvändigt att

satsa kraftigt på alla dessa typer av sysselsättningsmöjligheter.

Det är inte möjligt att ange hur stort behovet är av speciella beredskaps­

arbeten för svårplacerad arbetskraft. Mellan budgetåren 1961/62 och 1962/66

fördubblades antalet dagsverken i sådana arbeten samtidigt som antalet

arkivarbetsplatser och platser i verkstäder för arbetsprövning, arbetsträning

4* - - Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. AV 52

106

och skyddad sysselsättning väsentligt ökades. Likafullt kunde konstateras

att resurserna var otillräckliga. Vad som hittills gjorts för t. ex. kriminal-

vårdsfall och mentalvårdspatienter kan rubriceras som försök i liten skala.

Även för alkoholister finns betydande eftersatta behov av arbetsträning och

skyddad sysselsättning. Härtill kommer de inte specificerade grupper av

svårplacerade sökande som är anmälda hos arbetsförmedlingarna. Det är

alltså angeläget att de särskilda arbetena för svårplacerade utökas och om

möjligt differentieras ytterligare.

För intagna på mentalsjukhus, alkoholistanstalter, ungdomsvårdsskolor

och kriminalvårdsanstalter ordnas arbetsterapi i olika former huvudsakli­

gen i anstalternas egen regi. På försök har också anordnats beredskaps­

arbeten för dessa vårdtagare. Det är delvis en praktisk fråga hur denna

utökade arbetsterapi skall administreras. Eftersom behovet av särskilda

sysselsättningsåtgärdcr för utskrivna hittills inte på långt när kunnat till­

godoses, är det arbetsmarknadsutredningens uppfattning att arbetsmark­

nadsverkets insatser i första hand bör inriktas på dem som lämnar anstal­

terna och att de för vården ansvariga myndigheterna bör svara för den

förbättring av arbetsterapin på anstalterna som är nödvändig.

Endast i begränsad utsträckning lyckas arbetsförmedlingen ordna anställ­

ningar i öppna marknaden för dem som placeras i beredskapsarbeten för

svårplacerade. Detta beror sannolikt på att de anvisade ofta är svårt handi­

kappade. En annan orsak torde vara att arbetsvårdsinsatserna för klientelet

över huvud taget varit otillräckliga. Eftersom dessa beredskapsarbeten i

största möjliga utsträckning skall tjäna som förberedelse och träning för

arbete i öppna marknaden, bör tränings- och utbildningsmomenten beaktas

i högre grad än vid andra beredskapsarbeten. För att underlätta de hän­

visades återgång till arbete i öppna marknaden fordras också en systematisk

observation av de enskilda sysselsatta i likhet med vad som sker vid arbets­

träning och skyddad sysselsättning i de kommunala verkstäderna för

handikappade. Arbetslag bör därför bildas av läkare, kurator, arbetsvårds-

assistent och platsledare med uppgift att kontinuerligt följa de hänvisade

och bedöma vilka åtgärder som behövs för att de skall kunna placeras i

arbete på den öppna marknaden. Kostnaderna för denna aktivare arbetsvärd

bör till huvudsaklig del bestridas från anslaget till Vissa sysselsättnings-

främjande åtgärder för handikappade m. fl.

Arkivarbetena fyller i princip samma uppgift som de särskilda beredskaps­

arbetena för svårplacerade. Även när det gäller arkivarbetarna bör åter­

gången till den normala arbetsmarknaden främjas genom effektivare åtgär­

der på samma sätt som föreslagits för de sysselsatta i de särskilda bered­

skapsarbetena. Under år 1963 placerades endast 3 % av arkivarbetarna i

öppna marknaden. I en del fall kan det vara fördelaktigt att arbetsträning

och skyddad sysselsättning sker inom den handikappades tidigare yrkes­

område, i andra fall kan det vara nödvändigt att växla om till ett annat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

107

Arkivarbetena bör sålunda inrangeras bland övriga rehabiliteringsarbeten

och inte förbehållas bestämda yrkesgrupper.

Arkivarbetena är ensidigt förlagda till orter som bar eu mer omfattande

statlig verksamhet. Det är ett önskemål att sådana arbeten kan anordnas

också i områden där de nu inte alls eller endast sparsamt förekommer. Lämp­

liga arbetsuppgifter torde inte saknas inom kommunerna.

Kritiken mot arkivarbetena har framför allt gällt lönesättningen. Det är

angeläget att det beslut som 1962 års riksdag fattade om en ökad differen­

tiering och marknadsanpassning av lönerna utnyttjas för att slopa de sista

resterna av systemet med reservarbetslöner. I den utsträckning lön för

aktuella arbetsuppgifter är fastställd i avtal eller reglemente bör denna lön

utgå. I övriga fall bör lönen bestämmas med beaktande av vad som gäller

för likartade arbetsuppgifter i den öppna marknaden. Reducering av lönen

med hänsyn till nedsatt arbetsförmåga bör ske enligt i avtal eller reglemen­

ten fastställda regler.

För arkivarbete gäller liksom vid andra former av arbetslöshetshjälp

67 år som övre åldersgräns. För sysselsättning i arkivarbete för den som

uppnått denna ålder krävs dispens som i vissa fall meddelas av Kungl. Maj :t,

i andra av arbetsmarknadsstyrelsen. Utredningen föreslår att dispenspröv­

ningen helt skall ankomma på styrelsen.

Även om det är arbetsmarknadsverkets strävan att gå över till billigare

projekt för beredskapsarbetena dominerar fortfarande de tunga anlägg­

ningsarbetena av typen vägar, hamnar och husbyggnadsarbeten. Dessa ger

numera en sysselsättningseffekt som är liten i förhållande till totalkost­

naden. Däremot blir de sekundära verkningarna stora. De traditionella

beredskapsarbetena är därför inte särskilt lämpade att fylla det behov av

extra sysselsättning som kan finnas under en högkonjunktur. Under kon­

junkturdämpning kan man däremot välja projekt inom ett vidare fält.

Betydande sekundära verkningar blir då inte bara acceptabla utan i vissa

fall också eftersträvansvärda.

Uppenbarligen är valet av objekt för beredskapsarbeten mycket tradi­

tionsbundet. Inte minst vid de avgöranden som sker på kommun- och läns-

planet finns det en förklarlig tendens att ta arbetslösheten till intäkt för

att få i och för sig angelägna investeringsbehov tillgodosedda. De centrala

arbetsmarknadsmyndigheterna bör därför ge sådana direktiv att planering

och val av arbetsobjekt kan anpassas efter konjunkturerna.

I fråga om alla beredskapsarbeten sker någon form av angelägenhetspröv-

ning. Möjligheterna att konsekvent välja arbetsobjekt efter angelägenhet och

lönsamhet begränsas av att många arbetslösa är lokalt bundna liksom i

vissa fall av kravet på konjunkturanpassning. Även behovet av att snabbt

kunna sätta i gång beredskapsarbeten försvårar en angelägenhetsprövning.

Det svåraste hindret för ett ekonomiskt riktigare objektval tycks vara upp­

fattningen att beredskapsarbetena bör bedrivas i närheten av de arbetslösas

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1066

108

hemorter. Under den tid arbetslöshetspolitiken i huvudsak var en kommunal

fråga var detta betraktelsesätt förklarligt. Principen har emellertid levt

kvar med den skillnaden att man nu tänker i län i stället för i kommuner.

Även om de arbetsobjekt som under senare år valts på dessa grunder i och

för sig varit angelägna har systemet inte medgivit ett konsekvent val efter

angelägenhet mellan olika projekt i hela landet.

Utredningen finner det inte möjligt att genomföra en konsekvent ange-

lägenhetsprövning av arbetsobjekt från hela landet. De förbättringar som

ligger inom räckhåll bör dock göras. De berörda fackmyndigheterna bör

inom sina områden pröva objekten utan att i samma grad som hittills ta

hänsyn till kommun- och länsgränser. Eftersom behovet av sysselsättning

kan täckas genom arbeten av skilda slag har utredningen övervägt om

vägningen av objekt från skilda fackområden kan hänskjutas till högre

instans som svarar för avvägningen mellan olika invcsteringsönskemål. En

sådan ytterligare prövning kan emellertid medföra allvarliga risker för att

försena igångsättningen av beredskapsarbeten. Utredningen begränsar sig

därför till att föreslå att arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med andra

myndigheter och när så är påkallat med vederbörande fackdepartement

såvitt möjligt angelägenhetsprövar arbetsobjekt inom olika fackområden.

Er. o. m. budgetåret 1963/64 har arbetslösa i Norrland i viss utsträckning

hänvisats till vägarbetsplatser i södra och mellersta Sverige. De arbetslösa

har härigenom lättare kunnat placeras om till fasta anställningar i den

öppna marknaden. Utredningen understryker vikten av att arbetsförmed­

lingarna effektivt bevakar den öppna marknadens arbetstillfällen för dem

som sysselsätts i beredskapsarbete. Arbetsförmedlingarna bör därför regel­

bundet besöka beredskapsarbetsplatserna för att överlägga om arbete i

öppna marknaden, utbildning etc. Vid alla större beredskapsarbetsplatser,

särskilt om de ligger i områden med efterfrågan på arbetskraft, bör inrät­

tas tillfälliga arbetsförmedlingar med uppgift att bedriva en intensiv arbets-

anskaffning. Kostnaderna för dessa tillfälliga arbetsförmedlingar bör täckas

av medel från anslaget till Allmänna beredskapsarbeten m. in.

Kostnaderna för ett arbetsobjekt blir vanligtvis högre när det utförs som

beredskapsarbete än när det utförs i ordinarie ordning. Orsakerna härtill

är bl. a. att till beredskapsarbeten hänvisas även inte yrkeskunnig arbets­

kraft samt arbetskraft med nedsatt arbetsförmåga, att beredskapsarbetena

till övervägande del utförs vintertid, att kraftiga variationer i sysselsätt­

ningen vid beredskapsarbetena förekommer mellan sommar och vinter samt

att regler om begränsning i användningen av maskiner och specialarbetare

kan ha tillämpats. I fråga om arbetenas mekaniseringsgrad har utredningen

den bestämda uppfattningen att alla begränsningar i användningen av ma­

skiner och yrkesarbetare, som sänker produktiviteten och höjer byggnads-

kostnaderna bör avskaffas.

Utredningen finner att man även i fortsättningen får räkna med att

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

109

beredskapsarbetenas produktivitet förblir lägre än vid ordinarie arbeten.

Eftersom beredskapsarbetena även framdeles torde komma att spela en

väsentlig roll i arbetsmarknadspolitiken, är det utomordentligt angeläget

alt alla möjligheter att begränsa merkostnaderna tas till vara effektivt. 1

första hand är detta en uppgift för arbetsmarknadsstyrelsen och övriga

fackmyndigheter. Om merkostnaderna inte kan begränsas får beredskaps­

arbetenas roll i arbetsmarknadspolitiken tas under förnyad prövning.

För den byggande verksamheten har arbetsmarknadsstyrelsen en egen

organisation. Syftet med denna var ursprungligen att styrelsen i akuta

arbetslöshetssituationer skulle kunna ingripa med offentliga arbeten snabbt

och effektivt. Av olika skäl är behovet av »brandkårsutryckningar» inte alls

lika accentuerat som tidigare. Därtill kommer att beredskapssyftet numera

knappast tillgodoses eftersom styrelsens byggande kapacitet i allt högre

grad bundits dels vid ett antal större projekt som bedrivits kontinuerligt

under flera år och dels vid skogs- och vägarbetsplatser för svårplacerade.

Redan vid tillkomsten av arbetsmarknadsstyrelsens byggande organisation

framhölls att denna skulle innebära en irrationell dubbelorganisation. Detta

gäller särskilt om vägbyggandet. På detta område har arbetsmarknadsstyrel­

sen samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen var sin organisation för plane­

ring, upphandling, inspektion m. in. Denna dubbelorganisation har inte

odiskutabelt varit till fördel från arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Snabb­

heten och följsamheten i arbetsmarknadspolitiken kan numera uppnås

mycket väl även om beredskapsarbetena helt utförs i fackmyndigheternas

egen regi eller genom entreprenörer som dessa myndigheter anlitar. Med

hänvisning härtill föreslår utredningen att arbetsmarknadsstyrelsens byg­

gande verksamhet avvecklas successivt. Under övergångstiden bör arbets­

marknadsstyrelsen närmare utreda hur arbetsvårdssynpunkterna skall kun­

na tillgodoses så väl som möjligt när det gäller arbeten för svårplacerade.

Om arbetsmarknadsstyrelsens byggande organisation avvecklas bör som

en följd därav styrelsens förrådsverksamhet läggas ned till den del verk­

samheten har till uppgift att förse styrelsens arbeten i egen regi med mate­

riel och maskiner. Däremot bör förrådshållningen av förläggningsbyggnader

m. m. behållas.

Nu gällande arbetslöshetskungörelse föreskriver en karenstid av sex da­

gar innan den arbetslöse får hänvisas till beredskapsarbete. Utredningen

anser det inte lämpligt att förorda någon bestämd karenstid utan denna bör

bedömas av arbetsförmedlingen med hänsyn till den aktuella arbetsmark­

nadssituationen. Som följd härav bör den nuvarande karensbestämmelsen

slopas.

Arbetslöshetskungörelsen förutsätter att arbetslöshetshjälp lämnas efter

behovsprövning. Denna har successivt förlorat i betydelse och torde under

senare år ha tillämpats endast undantagsvis vid hänvisning till beredskaps­

arbete. Utredningen anser att det avgörande för om en arbetslös skall hän­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år ti)6

tf

no

visas till beredskapsarbete bör vara om det inte kan anses möjligt att pla­

cera honom i arbete på den öppna marknaden och föreslår att behovspröv-

ningen slopas.

Enligt arbetslöshetskungörelsen bör företrädesvis anordnas statskom-

munala beredskapsarbeten. Trots denna prioritering har de statskommunala

arbetena relativt sett minskat och svarade under 19G3 för 15 % av total­

kostnaderna för beredskapsarbetena. Utvecklingen mot en allt större andel

för de statliga åtgärderna gäller inte bara beredskapsarbetena utan de

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna över huvud taget. Med hänsyn härtill

och till att konjunktur- och angelägenhetssynpunkter bör få ökat utrymme

vid val av beredskapsarbeten föreslår utredningen att prioriteringen av de

statskommunala arbetena upphävs.

När arbetslösa placeras i statligt beredskapsarbete är kommunerna enligt

arbetslöshetskungörelsen skyldiga att ge ut s. k. dagavgift till arbetsmark­

nadsstyrelsen. Styrelsen, som har rätt att befria kommun från denna skyl­

dighet, har år 1958 lämnat en generell dispens. I förhållande till totalkost­

naderna för beredskapsarbetena saknar dagavgifterna betydelse och utred­

ningen föreslår att de slopas.

I statlig regi förekommer även beredskapsarbeten som bedrivs för en­

skildas räkning. Huvudsakligen är det fråga om arbeten för ekonomiska och

idella föreningar samt stiftelser. De enskilda deltar i kostnaderna med s. k.

intressentbidrag. Eftersom lämpliga arbeten kan förekomma inom områden

där ingen statlig myndighet är verksam bör beredskapsarbeten kunna ut­

föras även i enskild regi.

F. n. är regiformen avgörande för hur ett beredskapsarbete benämns.

Utredningen föreslår att beredskapsarbetena kallas statliga, kommunala

resp. enskilda beroende på vem som är huvudman för arbetet.

Till kommunala beredskapsarbeten utgår statsbidrag i form av årskost-

nadsbidrag och arbetsbidrag. Årskostnadsbidraget har under lång tid sak­

nat betydelse för kommunernas kostnader och bör slopas. Arbetsbidraget

kan utgå på två sätt. Kan statsbidrag utgå till arbetet enligt särskild för­

fattning bestäms arbetsbidragets storlek efter de grunder som föreskrivs

i författningen. Utredningen föreslår ingen ändring av denna regel. Till

andra arbeten utgår normalbidrag. Normalbidragssystemet innebar från

början att statsbidraget differentierades efter kommunernas bärkraft och

arbetslöshetskostnader. Denna effekt har successivt minskat bl. a. till följd

av att kommunernas ekonomi förbättrats och att arbeten till vilka bidrag

har utgått strikt efter dessa bestämmelser har minskat starkt. Enligt nu­

varande bestämmelser blir normalbidraget lägst 20 %.

Utredningen föreslår att det differentierade normalbidraget slopas och

ersätts av ett enhetligt bidrag till kommunala beredskapsarbeten. Detta bi­

drag bör täcka merkostnaderna för att arbetet utförs som beredskapsarbete

och dessutom ha en viss stimulerande effekt. Bidraget bör bestämmas till

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är li)6<>

111

eu tredjedel av de beräknade kostnaderna för arbetena. Från denna regel

bör undantas kommunala beredskapsarbeten för svårplacerade. Till sådana

arbeten bör som redan nu är fallet utgå bidrag med 50 %.

För kommunala arkivarbeten utgår f. n. bidrag med 20 % av arkivarbetar­

nas lön. Utredningen som i det föregående framhållit att det är önskvärt

att ge de kommunala arkivarbetarna en större spridning föreslår att bidra­

get höjs till samma nivå som för beredskapsarbeten för svårplacerade.

Nuvarande normalbidragsbestämmelser ger arbetsmarknadsstyrelsen möj­

lighet att efter omständigheterna jämka bidragets storlek. Denna möjlig­

het bör finnas kvar men bör inte användas till att allmänt lyfta statsbidraget

till en större eller mindre grupp arbeten. Sådana generella ändringar bör

underställas statsmakternas prövning.

Bidrag till enskilda beredskapsarbeten bör bestämmas efter förekomman­

de författningsföreskrifter. Saknas sådana föreskrifter bör bidraget bestäm­

mas så att den andel av kostnaderna som faller på den enskilde motsvarar

minst det belopp vartill man kan uppskatta värdet för honom av arbetet.

Detta överensstämmer med nuvarande bestämmelser. Bidraget bör i sär­

skilda fall kunna jämkas.

Säsongarbetslösheten utgör en mycket betydande del av den totala arbets­

lösheten. Under år 1961 — ett normalår då det i huvudsak rådde full sys­

selsättning inom större delen av näringslivet — uppgick årsmedeltalet ar­

betslösa till i runt tal 21 000. Av dessa beräknar utredningen att ca 8 300

var säsongarbetslösa. Av de säsongarbetslösa kom 4 700 eller 57 % från

byggnadsverksamheten. Industrin i övrigt samt jord- och skogsbruk svara­

de för 18 resp. 14 % av den totala säsongarbetslösheten. Utredningen anser

att en påtaglig reducering av säsongarbetslösheten kan ge stora sociala, sam­

hällsekonomiska och statsfinansiella vinster.

Säsongarbetslösheten utgör ett allvarligare problem i glesbygder och på

mindre orter än på andra håll eftersom efterfrågan på arbetskraft där ofta

understiger tillgången. En del torde vara att vinna genom lokaliserings-

politiska åtgärder men också andra åtgärder måste vidtas. I första hand

bör arbetsförmedlingsservicen förbättras.

Temporär överflyttning av säsongarbetslösa möter ofta svårigheter på

grund av de kostnader som uppstår för den arbetslöse när han tillfälligt

skall slå sig ned på en annan ort. Dessa kostnader kan i viss mån kom­

penseras genom starthjälp, men däremot kan familjebidrag inte utgå för

att täcka kostnaden för dubbla hushåll. Eftersom en sådan möjlighet skulle

göra det lättare att genomföra omflyttningen under säsongnedgången, före­

slår utredningen att bidrag skall kunna utgå till familjeförsörjare enligt

samma grunder som gäller för familjebidrag, dock med högst 300 kr. per

månad. Förutsättningar för bidrag bör vara att arbetet kommer att vara

minst en månad och att den tillfälliga arbetsorten ligger utanför den arbets­

112

löses ordinarie arbetsräjong. Med hänsyn till de verkningar bidraget kan

få på den spontana omflyttningen vid säsongarbetslöshet bör bidragsgiv-

ningen begränsas till en försöksperiod av ett år och endast omfatta områ­

den med exceptionellt hög och mera varaktig arbetslöshet. Familjeförsörjare

bör vidare under den tid han arbetar på annan ort få bidrag till kostnaderna

för en tur- och returresa per månad från arbetsorten till hemorten.

I den mån säsongarbetslösa inte kan omplaceras bör liksom hittills ar-

betslöslietstiden utnyttjas för utbildning. Det gäller om bl. a. säsongfriställda

jordbruksarbetare, skogsarbetare och byggnadsarbetare. För byggnads­

arbetare bör den fortbildning som bedrivits under de senaste åren byggas

ut kraftigt. För jordbruksarbetare och skogsarbetare bör arbetslöshets-

tiden i större utsträckning än hittills användas för omskolning till arbets­

uppgifter inom expanderande arbetsmarknadssektorer.

Utredningen framlägger vidare olika förslag särskilt avsedda att redu­

cera byggnadsarbetarnas säsongarbetslöshet.

Beträffande det statliga byggandet finns redan bestämmelser om att tyng-

punkten i sysselsättningen skall förläggas till vinterhalvåret. Som riktpunkt

för statsmyndigheternas byggnadsplanering bör gälla att sysselsättningen

vintertid bör överstiga sommarsysselsättningen med 10 %.

I fråga om det kommunala byggandet bör det bli en viktig uppgift för

byggarbetsnämnderna att säkra en från säsongutjämningssynpunkt bättre

förläggning i tiden. När det gäller det statsbelånade flerfamiljshusbyggan­

det bör tyngdpunkten i sysselsättningen i större utsträckning än hittills

förskjutas mot vinterhalvåret genom länsbostadsnämndernas lånebeslut.

Också när det gäller småhusbyggandet samt reparations- och underhållsar­

beten, som inte omfattas av byggnadsregleringen men spelar en stor roll

på byggarbetsmarknaden, bör en bättre säsongutjämning eftersträvas. Till

småhusbyggandet kan numera utgå vinterbidrag för att kompensera mer­

kostnader under vinterbyggande. Skulle bidraget inte visa sig leda till bättre

säsongutjämning bör dess utformning övervägas på nytt. Även eu förbätt­

ring av vinterbidraget till flerfamiljshus kan behöva övervägas. Reparations-

och underhållsarbeten torde i de flesta fall utan olägenhet kunna utföras

på vintern men bedrivs av traditionella och andra skäl i stor utsträckning

under högsäsongen. Byggarbets- och länsarbetsnämnder bör propagera för

att dessa arbeten utförs vintertid.

Till den fortlöpande arbetslöshetsstatistiken infordras kvartalsvis detalje­

rade uppgifter om arbetslöshetens längd i de enskilda fallen. Utredningen

anser att dessa mätningar bör göras med tätare mellanrum under vinter­

månaderna. Härigenom skulle man kunna få bättre kunskaper om arbets­

lösheten.

Planering för säsong- och konjunkturutjämning inom byggnadsindustrin.

Byggnads- och anläggningsverksamheten intar en nyckelställning i konjunk­

tur- och sysselsättningspolitiken. De marknadsbalanserande åtgärderna på

detta område måste vanligen förberedas i god tid för att ge önskad effekt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

113

Eljest är det risk för att effekten begränsas eller att den kommer vid fel tid.

Igångsättningsregleringen i förening med den tekniska och ekonomiska

utvecklingen bär lett till en avsevärd utjämning av sysselsättningen. Hittills

har det emellertid ej varit möjligt att så överblicka planeringsprocessen, att

man fått erforderligt underlag för att bedöma kommande arbetskraftsbehov

och behovet av marknadsbalanserande åtgärder. Fortfarande härrör också

en betydande del av störningarna i sysselsättningen från byggnadsindustrin.

Bakom dessa störningar skönjer man framför allt brister i planeringen.

Stabiliseringsutredningen har föreslagit att de statliga verken borde ha

en reserv av projekt för två år framåt. Arbetsmarknadsutredningen tror att

det är förenat med en råd svårigheter att bygga upp en så omfattande re­

serv. Redan en reserv som motsvarar tre—tolv månaders byggande skulle

emellertid innebära ett väsentligt framsteg. Med en sådan målsättning löper

man inte heller någon större risk att satsa de knappa planeringsresurserna

på objekt som kan få ligga i reserv så länge att de senare behöver projekte­

ras om.

Det finns en råd hinder som måste undanröjas för att man skall kunna

få till stånd den önskvärda förtidsplaneringen. Dit hör knappheten på arki­

tekter och ingenjörer. Utbyggande av arkitekt- och civilingenjörsutbild­

ningen ger effekt först i början av 1970-talet. På kort sikt krävs därför

temporära insatser. Utredningen föreslår en ökad utbildning av byggnads-

ritare och plantekniker inom omskolningsverksamheten. Dessa skulle kun­

na avlasta den kvalificerade personalen rutinbetonade uppgifter. Vidare

bör arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med partsorganisationerna på om­

rådet organisera rekrytering av utländska arkitekter och byggnadsingenjö­

rer. Utredningen pekar på den effektökning som skulle kunna nås genom

att arkitekt- och konstruktionsuppdragen sprids till fler arkitekt- och

konstruktionsbyråer än nu är fallet. En viss projekteringskapacitet borde

också kunna vinnas genom att dämpa strävan efter originalitet i samman­

hang, där denna inte har någon funktionell uppgift. En ökad typisering

skulle dessutom underlätta en önskvärd ytterligare industrialisering av

byggandet. Eftersom kravet på en individuell utformning av varje enskilt

objekt kan ha ett samband med det sätt på vilket arkitekterna arvoderas,

bör SAR-taxans utformning utredas. Utredningen förordar vidare en ökad

användning inom det statliga området av totalupphandling på grundval

av väl utarbetade byggnadsprogram. Det är av intresse att så sker även

inom den privata sektorn.

Det finns inga direkta föreskrifter för statsmyndigheterna att förtids-

planera byggnads- och anläggningsarbeten samt industrianskaffningar så

att investeringarna med kort varsel kan ökas eller minskas med hänsyn

till säsong- och konjunkturförändringar. Sådan långsiktig planering bör

myndigheterna åläggas att utföra. Härför bör myndigheterna få erforderlig

personal.

För bostadsbyggandet görs numera upp femårsprogram. Programmen

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 19C>C>

114

kommer visserligen att driva på den kommunala planeringen, men benä­

genheten att göra undan alla förberedelser för att kunna sätta i gång byg­

gandet blir även i fortsättningen beroende av besked om när projekten

får påbörjas. Bostadsstyrelsen kan f. n. lämna bestämda lånebesked för

endast ett kalenderår i sänder. Utredningen föreslår att bostadsstyrelsen i

samband med definitiv fördelning av medelsramarna för ett påföljande år

lämnar preliminärt besked om medelsram för ytterligare ett kalenderår.

Sedan medelsramarna har fördelats på kommunerna skulle dessa i sin tur

för två år fördela låneutrymmet mellan olika byggherrar. Genom de tidi­

gare beskeden skulle både myndigheter och byggherrar engageras i förbe­

redelsearbetet på ett annat sätt än nu är fallet.

På skolbyggnadsområdet torde finnas förutsättningar för fleråriga för-

delningsplaner för statsbidragsgivningen på grundval av den investerings-

serie som skolberedningen föreslagit för budgetåret 1962/63—1969/70. Av

praktiska skäl bör investeringsplanen till en början inskränkas till tre år.

Skolverket bör göra sådana fördelningsplaner.

När det gäller annat byggande som det utgår statsbidrag till, exempelvis

ålderdomshem, allmänna skyddsrum, enskilda vägar och samlingslokaler,

bör också prövas om det är möjligt att göra fleråriga fördelningsplaner för

bidragsgivningen.

Kostnaderna för förtidsplanering på det kommunala området bär kom­

munerna till övervägande del själva. Arbetsmarknadsstyrelsen kan dock

lämna bidrag till projektering av kommunala objekt. Motivet för denna

bidragsgivning är att det ibland visar sig svårt att intressera kommunerna

för en förtidsplanering som drar extra kostnader eller som anstränger deras

likviditet.

Användningen av projekteringsbidrag bör i större utsträckning än hittills

stimulera till planering under högkonjunktur, medan ansökningar om bi­

drag under tider med låg ekonomisk aktivitet borde behandlas restriktivt.

Erfarenheten visar att bidragsgivningen krymper under en högkonjunktur

för att stiga vid konjunkturdämpningar. Resultatet blir att de företag som

projekteras under en konjunkturnedgång i stor utsträckning kommer att

utföras under den följande högkonjunkturen.

Bidrag får inte lämnas för att projektera byggnader för vilka bostadslån

kan utgå. I övrigt gäller ingen begränsning. Hittills har bidragen till helt

övervägande del gått till att projektera vatten- och avloppsföretag. Efter­

som man får räkna med att vatten- och avloppsbyggandet kommer att avta

under de närmaste åren, bör planeringsstimulansen styras över till andra

områden, främst till kommunala husbyggnader av skilda slag. Vidare finner

utredningen, om än med viss tvekan, att projekter ingsbidrag bör kunna utgå

till bostadsbyggandet. Även enskilda byggherrar bör kunna få bidrag. Pro-

jekteringsbidragen bör därvid kopplas samman med de årliga låneramarna.

Denna medelsfördelning ger underlag för en minimiigångsättning av byg­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

115

gandet. Kommunerna bör emellertid liksom hittills intresseras för att

planera för en större igångsättning som blir beroende av det ekonomiska

läget och situationen på arbetsmarknaden. För denna »överplanering» bör

bidrag kunna utgå direkt till byggherrarna med 50 % av kostnaderna för

att projektera husen. Bidrag bör inte utgå till den fysiska planeringen.

Projekteringsbidragsärendena handläggs f. n. av arbetsmarknadsstyrel­

sen efter förberedande granskning av länsarbetsnämnderna. I syfte bl. a. att

göra handläggningen mindre tidskrävande föreslår utredningen att denna

överflyttas till länsarbetsnämnderna.

Med hänsyn till byggnadsverksamhetens nyckelroll på arbetsmarknaden

bör länsarbetsnämnderna utökas med två ledamöter för att göra det möj­

ligt för representanter för arbetsgivare och arbetstagare inom byggnadsin­

dustrin att ingå i nämnden.

Inom arbetsmarknadsstyrelsen är sysselsättningsplaneringen fördelad på

olika byråer. För att effektivisera och samordna denna planering bör här­

med sammanhängande arbetsuppgifter sammanföras till en särskild sek­

tion inom tekniska byrån, som får sina arbetsuppgifter väsentligt minskade

om styrelsens byggande verksamhet avvecklas i enlighet med utredningens

förslag.

Särskilda yttranden

Ledamoten Gustavsson anser att investeringsfondsmedel tills vidare bör

få användas i lokaliseringspolitiken och att på längre sikt rätt till initial­

avskrivning bör prövas.

Vid val av objekt för beredskapsarbeten bör lokaliseringspolitiska syn­

punkter vara vägledande. Hänsyn bör därvid tas både till kommunika­

tionernas betydelse för företagslokaliseringen i fråga om vägbyggandet och

till beredskapsarbetenas betydelse som uppehållande försvar i avvaktan

på att de lokaliseringspolitiska insatserna ger resultat i form av varaktigt

förbättrade sysselsättningsmöj ligheter.

Förslaget om odifferentierade bidrag till kommunala beredskapsarbeten

förutsätter en tillfredsställande kommunal skatteutjämning, om kommuner

med höga kostnader för att bekämpa arbetslösheten skall bli tillgodosedda.

Ledamoten Lundin anför att om man som alternativ till beredskapsarbete

vid enstaka kortare arbetslöshetsperioder låter arbetslöshetsförsäkringen

träda in i större utsträckning än hittills, bör det statliga stödet till de er­

kända arbetslöshetskassorna justeras. Detta kan lämpligast ske genom att

höja grundstatsbidraget till kassorna.

Ledamoten Ohlin anför att statsbidraget till kommunerna för industri­

beställningar inte bör fixeras vid 20 % av inköpssumman eftersom en lägre

procentsiffra kan vara tillräcklig i vissa fall.

Ledamoten Petersson ifrågasätter om inte arbetsmarknadsstyrelsens möj­

lighet att jämka bidrag till kommunala och enskilda beredskapsarbeten bör

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

116

begränsas till kommunala arbeten som inte är av kommersiell natur. Ma­

joritetens förslag innefattar inte någon maximering av bidraget varigenom

arbetsmarknadsstyrelsen kan täcka större delen av eller hela kostnaden

för ett enskilt arbete eller för t. ex. ett kommunalt hotell.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Remissyttrandena

Med anledning av vad utredningen anfört om användningen av

investeringsfonder påpekar konjunkturinstitutet att den

ojämnhet i utbud av och efterfrågan på arbetskraft, främst byggnadsarbe­

tare, som råder i landets olika delar innebär att ett generellt frisläppande

av investeringsfonderna mycket väl kan få långsiktiga och strukturförvand-

lande effekter i områden med full sysselsättning och därför kan medföra

ett inflationsdrivande efterfrågetryck. Institutet menar att en viss geogra­

fisk selektivitet vid användningen av investeringsfonderna med en avskärm­

ning av utpräglade sysselsättningsområden mycket väl kan förbättra fond­

systemets avsedda temporära effekt. Institutet noterar vidare att den hu­

vudsakliga inriktningen av investeringsfondernas användning på byggnads-

och anläggningsverksamhet varit något olycklig. Det kan vara lämpligt att

reservera ett frisläppande av fonderna för byggnads- och maskininvestering­

ar inom maskin- och verkstadsindustrin om produktionen behöver stimule­

ras, t. ex. under en temporärt vikande efterfrågan från utlandsmarknaderna.

Utredningens uttalande att investeringsfonderna inte bör användas som

lokaliseringspolitiskt instrument utan förbehållas rent konjunkturpolitiska

uppgifter vinner stöd hos arbetsmarknadsstyrelsen, kommerskollegium,

Kooperativa förbundet, SAF, Sveriges industriförbund, Svenska bankför­

eningen och Sveriges grossistförbund. Arbetsmarknadsstyrelsen erinrar dock

om att styrelsen i yttrande över det av kommittén för näringslivets lokali­

sering avgivna betänkandet uttalat att möjligheten bör hållas öppen att kun­

na utnyttja fonderna för att realisera mera betydande investeringsprojekt

som inte lämpligen kan inrymmas inom det reguljära stödet för industri­

lokalisering. Styrelsen har inte funnit anledning att ändra denna stånd­

punkt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län delar i princip utredningens uppfattning

men ifrågasätter om inte investeringsfonderna borde få användas i lokali­

seringspolitiskt syfte under ännu några år. Länsstyrelsen i Kronobergs län,

RLF och Sveriges lantbruksförbund finner att utredningens ställningsta­

gande strider mot godtagna riktlinjer för lokaliseringspolitiken och kan allt­

så inte dela utredningens uppfattning. Också länsstyrelsen i Västerbottens

län och Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen tar avstånd

från utredningens uttalande.

Mot utredningens synpunkter på variationer i de offent­

liga investeringarna har arbetsmarknadsstyrelsen och kommers­

117

kollegium ingen erinran. Kollegiet tillägger dock atL det i praktiken blir

svårt att anpassa åtgärderna så att man uppnår det mål utredningen upp­

ställt.

SAF och Sveriges industriförbund menar att, eftersom utredningens reso­

nemang till största delen rör sig om liur de statliga och kommunala investe­

ringarna skall kunna ökas under konjunkturdämpningsperioder, dess be­

dömningar har ett starkt begränsat värde. Utredningen lar sålunda endast

mycket flyktigt upp de problem som sammanhänger med översysselsättning

trots de senaste årens högkonjunktur.

Bostadsstgrelsen finner det angeläget alt man mer än vad utredningen har

gjort uppmärksammar problemen vid byggandet i ett högkonjunkturläge.

Vid högkonjunkturer har bostadsbyggandet varit utsatt för nedskärningar,

ibland med mycket snabb verkan. Sådana åtgärder medtör givetvis stör­

ningar i ofta långt drivna förberedelsearbeten. Även bostadsbyggnadsutred-

ningen och LO framhåller att bostadsbyggandet inte bör användas som kon­

junkturregulator. Utredningen påpekar att bostadsbyggandet till följd av

sin långa planeringstid är ett ineffektivt instrument för konjunkturreglering

och tillfogas stor skada genom sådana åtgärder.

Byggnadsstyrelsen anför att utredningen synes förutsätta att den offent­

liga verksamheten skall vara ett arbetsmarknadspolitiskt korrektiv till den

enskilda verksamheten. Utgångspunkt synes därvid huvudsakligen vara att

den offentliga sektorn är mera direkt styrbar än den enskilda. En funktion

som säsong- och konjunkturregulator innebär att det offentliga byggandet

belastas med kostnader som inte hänför sig till byggandet utan till arbets­

marknadspolitiken. Storleken av denna belastning är omöjlig att närmare

bestämma men torde kunna vara betydande. Detta gäller särskilt nybygg­

nader. Däremot torde kostnadsbelastningar till följd av säsong- och kon­

junkturreglering bli mindre vid ombyggnader, reparationer och underhåll

som utgör en betydande del av de totala investeringarna. Variationen i in­

vesteringarna bör därför enligt styrelsens uppfattning helt förläggas till

detta område.

Enligt vad vattenfallsstyrelsen framhåller kan beslut om kraftutbyggna­

der inte primärt fattas på basis av sysselsättningsskäl utan att det medför

antingen rubbningar i landets kraftförsörjning eller en ekonomisk belast­

ning för verket. Vidare påpekar styrelsen att det tar ca tio år från projekte­

ringens början till färdig anläggning. Telestyrelsen anför att en högkonjunk­

tur även ökar efterfrågan på televerkets tjänster varför möjligheterna att via

eu minskning av verkets investeringar motverka en allmän högkonjunktur

är mycket begränsade, om man skall undvika en stark försämring av ver­

kets service.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anmärker att om summan av s. k. ordi­

narie verksamhet och beredskapsarbeten ses som en helhet det med fog torde

kunna hävdas att man inom vägsektorn rätt väl lyckats variera investe-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1D(>6

118

ringsutgifterna mot konjunkturerna. En viss eftersläpande effekt har dock

inte alltid kunnat undvikas.

SAF, Sveriges industriförbund och TCO instämmer i utredningens önske­

mål om att planering och projektering av objekt i investeringsreserven drivs

längre än f. n. Sjöfartsstyrelsen och överbefälhavaren finner det nödvändigt

att särskilda projekteringsanslag ställs till förfogande för att den av ut­

redningen eftersträvade beredskapen skall kunna hållas. Av samma upp­

fattning är länsstyrelsen i Skaraborgs län.

I anslutning till utredningens uttalande att beviljade men inte utbetalade

statsbidrag till kommunala arbeten bör regleras omedelbart nämner väg-

och vattenbyggnadsstyrelsen att summan av oreglerade statsbidrag för fär­

digställda vatten- och avloppsarbeten f. n. uppgår till ca 280 milj. kr. De

statsbidragsärenden som närmast står i tur för utbetalning har stått oregle­

rade i sju år sedan påbörjandetillstånd lämnats. Styrelsen framhåller att

bidrag till lånefinansierade arbeten som regel måste användas till återbetal­

ning av lånen och sålunda inte kan direkt disponeras av kommunerna för

nya arbetsobjekt.

Utredningens uttalande att kommunerna bör få lättare att ta upp lån vid

konjunkturavmattningar godtas av Kooperativa förbundet och Svenska spar­

banksföreningen. Förslaget om höjda kommunala statsbidrag vid lågkon­

junktur anser sjöfartsstyrelsen böra prövas, särskilt vad avser handels-

hamnar. TCO ansluter sig till förslaget men anser att slutlig ställning kan

tas först efter någon tids försöksverksamhet.

Arbetsmarknadsstyrelsen finner utredningens förslag beträffande i n-

dustribeställningar väl genomtänkta och avvägda. Förslagen

lämnas vidare i huvudsak utan erinran av bl. a. överbefälhavaren, länssty­

relserna i Älvsborgs och Norrbottens län, LO, Sveriges grossistförbund och

TCO. Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap anser att industribe­

ställningar under en konjunkturnedgång kan vara av värde med hänsyn till

landets självförsörjning. Detta gäller särskilt vid en allmän nedgång inom en

industribransch. Önskvärda strukturrationaliseringar bör dock inte hindras

eller försenas genom stödbeställningar.

Överbefälhavaren anför att ett väsentligt medel i arbetsmarknads- och

lokaliseringspolitiken skulle tillkomma om möjligheter fanns för alla stat­

liga myndigheter att lägga sina inaterielbeställningar till industrier i områ­

den med sysselsättnings- och avfolkningsproblem även om detta inte skulle

vara det mest ekonomiska alternativet. Merkostnaderna, som sannolikt

skulle bli relativt små, borde därvid ersättas från särskilda anslag.

Civilförsvar sstyr elsen, kommerskollegium, vattenfallsstyrelsen, LO och

Sveriges grossistförbund instämmer i utredningens uppfattning att man vid

industribeställningar bör iaktta försiktighet så att inte önskvärda struk­

turella förändringar motverkas. Kommerskollegium och grossistförbundet

framhåller vidare att industribeställningarna inte får läggas ut så att de

kommer att strida mot våra internationella förpliktelser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

119

LO anser att det skulle vara av stort värde om arbetsmarknadsmyndighe­

terna kontinuerligt följde upp resultaten av de vidtagna åtgärderna. Man

skulle genom detta få vidgade erfarenheter och bättre underlag för framtida

åtgärder.

SAF och Sveriges industriförbund yttrar att utredningens förslag kan fö­

refalla välmotiverade från rent sysselsättningspolitiska utgångspunkter, men

om man bedömer industribeställningar också från strukturekonomisk syn­

punkt uppstår vissa betänkligheter. Organisationerna instämmer i att

branschvis utlagda beställningar i vissa fall och under kortare perioder kan

anses lämpliga som arbetsmarknadspolitiska medel. Vid utläggande av in­

dustribeställningar bör dock myndigheterna fasthålla vid upphandlingsför-

ordningens principer.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen noterar med tillfredsställelse utred­

ningens uttalande om att beställningar inte bör läggas ut till företag med

otillfredsställande kostnadsläge jämfört med andra företag inom branschen.

En utläggning av stödbeställning punktvis sker utan konkurrens från andra

leverantörer. Därmed föreligger enligt styrelsens erfarenhet problem med

överpriser i förhållande till allmänna marknadens priser.

Konjunkturinstitutet intar en allmänt negativ hållning till att utnyttja

industribeställningar som arbetsmarknadspolitiskt instrument. Institutet av­

styrker sålunda förslaget att punktvisa stödbeställningar vid varsel om de­

finitiv driftnedläggelse skall kunna göras för att bereda arbetsförmedling­

arna erforderligt rådrum. Arbetsförmedlingarnas beredskapsgrad bör i stäl­

let höjas för alt permitteringarna skall bli så kortvariga som möjligt. Även

mot användningen av stödbeställningar vid varsel om temporär driftin­

skränkning eller driftnedläggelse ställer sig institutet avvisande. De ingåen­

de överläggningar som förutsätts föregå stödbeställningarna liksom de pris­

kalkyler som måste göras för att frångå bestämmelserna i upphandlings-

förordningen är inte förenliga med det krav på snabbhet i handlandet som

användningen av detta arbetsmarknadspolitiska instrument kräver. För de

branscher för vilka statliga, kommunala eller privata stödbeställningar

kunde tänkas bli aktuella har man dessutom svårt att hitta andra orsaker

till temporära driftinskränkningar än otillfredsställande kostnadsläge e. d.,

något som inte heller enligt utredningens mening motiverar stödbeställ­

ningar. När det gäller branschvis utlagda beställningar ställer sig institutet

tveksamt också till sysselsättningsskapande insatser av detta slag, bl. a.

till följd av den bromsande effekten på rationaliseringstakten.

Förslagen vad angår beredskapsarbeten godtas utan re­

servationer av domänstyrelsen, statens friluftsnämnd, statens naturvårds-

nämnd, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt länsstyrelserna i Koppar­

bergs, Gävleborgs och Norrbottens län. Arbetsmarknadsstyrelsen understry­

ker det stora värdet av den prioritering av »arbetslinjen» som kännetecknat

svensk arbetsmarknadspolitik och utgår från att någon ändrad attityd i det­

ta hänseende inte kommer i fråga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

120

Mot utredningens uttalande att arbetslinjens företräde framför kontant-

linjen inte får fattas så bokstavligt att varje arbetslös bör hänvisas till be­

redskapsarbete eller liknande sysselsättning och att det därför bör ankom­

ma på bl. a. arbetslöshetsförsäkringen att ge ekonomiskt skydd i större ut­

sträckning än hittills gör De erkända arbetslöshetskassornas samorganisa-

tion invändningar. Samorganisationen anför att, om det är utredningens

avsikt att man medvetet skall införa en princip som måste innebära en över­

föring på arbetslöshetskassorna av kostnader som tidigare legat på andra

arbetslöshetsbekämpande åtgärder, det blir nödvändigt med ökat statligt stöd

till försäkringen. Självfallet kan de försäkrade inte åläggas bära dessa kost­

nader genom ökade avgifter.

Inte heller LO kan helt oreserverat instämma i utredningens ståndpunkt

att kontantersättning bör tillämpas i större utsträckning än hittills. Det pri­

mära målet för arbetsmarknadspolitiken är att skapa arbetstillfällen för

alla som önskar arbeta och inget avkall kan enligt LO:s mening göras på

denna princip. De sysselsättningsskapande åtgärderna i förening med geo­

grafisk och yrkesmässig rörlighet bör utgöra tyngdpunkten i åtgärderna.

Endast i de fall, då arbetsmarknadspolitiken i övrigt inte kan lösa syssel­

sättningsproblemen för arbetstagare i områden med ett krympande närings­

liv och överskott på arbetskraft, bör kontantersättningar tillgripas. Avser

utredningen däremot enbart att öka rådrummet för den arbetslöse och ge

arbetsförmedlingen mera tid för att analysera den arbetssökandes situation

som underlag för en god arbetsplacering delar LO utredningens uppfatt­

ning. Detta är arbetslöshetsförsäkringens naturliga funktion.

När det gäller det fortsatta behovet av beredskapsar­

beten framhåller länsstyrelsen i Norrbottens län den betydelse bered­

skapsarbetena haft i länet dels genom att realisera en omfattande och nöd­

vändig investeringsverksamhet, dels för att mildra de uppkomna omställ­

ningsproblemen för arbetskraften i länet. Länsstyrelsen anser att arbetena

även i fortsättningen kommer att fylla en viktig uppgift i länet. Länsstyrel­

sen i Jämtlands län understryker den betydelse de vägbyggen vilka utförts

som beredskapsarbeten haft för länet. Beredskapsarbeten lämpar sig enligt

länsstyrelsen väl för att motverka den säsongbundna nedgång i arbetstill­

fällen på vintrarna som är ett utmärkande drag för arbetsmarknaden i lä­

net. Inom länet finns en mer eller mindre fast arbetarstam som är van vid

beredskapsarbeten på vägarna. Denna arbetskraft är i hög grad ortsbunden,

varför det är mindre lämpligt att genom rörlighetsstimulerande åtgärder

försöka flytta den till andra delar av länet.

Konjunkturinstitutet sätter ett frågetecken för utredningens uppfattning

att beredskapsarbeten kommer att behövas i betydande omfattning för skogs­

arbetare och småbrukare i utflyttningsområdena. Om dessa inte får arbete

i hemorten skulle de tvingas att söka sig till expanderande orter, där de

skulle kunna få arbete med högre löner och troligen också kunna öka sin

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

121

produktiva insats. Beredskapsarbetena blir enligt institutets mening för

dessa personer produktivitetshäminande och medför ett konserverande av

undersysselsättning.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen delar utredningens uppfattning om de

fördelar som skulle vinnas genom att placera arbetslösa i

ordinarie arbeten. Förfarandet har redan prövats i begrän­

sad utsträckning. Erfarenheterna ger vid handen att frågan är avsevärt mer

komplicerad än som framgår av utredningens betänkande. Med hänsyn till

de fördelar som står att vinna är styrelsen positivt inställd till att påbörja

den föreslagna försöksverksamheten. RLF och Sveriges lantbrnksförbund

tillstyrker förslaget under åberopande av att man bör eftersträva att föra

över verksamheten till en normal sysselsättning, även om den säsongvarie-

ras eller avpassas efter konjunkturväxlingarna och kanske bedrivs under

hänsynstagande till arbetskraftens speciella kvalifikationer och kapacitet.

Försöksverksamheten tillstyrks vidare av länsstyrelsen i Älvsborgs län,

medan domänstyrelsen finner förslaget tveksamt, eftersom det förefaller

styrelsen vara en utomordentlig risk för att genom ett dylikt förfarande

skapa irritation på den lokala arbetsplatsen, speciellt i en lågkonjunktur

eller inom arbetsområden med vikande sysselsättning.

I fråga om beredskapsarbetena för svår placerade understry­

ker arbetsmarknadsstyrelsen, De erkända arbetslöshetskassornas samorga-

nisation och LO starkt utredningens uttalande att dessa arbeten bör ökas

och om möjligt differentieras. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen åberopar

goda erfarenheter av arbeten av denna typ. Den jämna tillgången på arbets­

kraft året runt medger nämligen att de olika arbetsmomenten kan utföras

under lämpligaste årstid. Riksantikvarieämbetet har goda erfarenheter av

de arbeten inom fornminnes- och byggnadsminnesvården som utförs av

mentalsjukhuspatienter resp. äldre svårplacerade byggnadsarbetare och fin­

ner det önskvärt att ett ökat antal svårplacerade ställs till förfogande inom

kulturminnesvården.

Centrala rehabiliteringsberedningen och HCK anser det vara angeläget att

behovet av medicinsk och socialmedicinsk tillsyn tillgodoses vid de särskilda

beredskapsarbetsplatserna för svårplacerade och vid arkivarbetsplatserna.

Konjunkturinstitutet finner däremot utredningens förslag i denna del vara

mer att hänföra till socialstyrelsens verksamhet än till arbetsmarknadsver­

kets och förordar att förslagen tas upp vid statskontorets organisationsun-

dersökning beträffande arbetsmarknadsverket.

HCK och DHR föreslår att vid sidan om arkivarbeten också bör

förekomma skyddad kontorsverksamhet, t. ex. i form av skrivbyråer eller

bokföringsbyråer. Även ännu mer kvalificerade uppgifter bör komma i åtan­

ke i och med att högre undervisning framdeles blir allmänt tillgänglig även

för handikappad ungdom.

TCO understryker vikten av att energiska ansträngningar görs för att

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

122

slussa arkivarbetarna ut på den öppna marknaden. Detta kräver att arbets­

marknadsmyndigheterna får bättre resurser, så att mer tid och krafter kan

ägnas åt varje arkivarbetare. Att arkivarbeten i allt större utsträckning er­

sätts efter grunder som i princip svarar mot den öppna marknadens löner

anser TCO vara ett oavvisligt rättvisekrav, vars successiva uppfyllande häl­

sas med stor tillfredsställelse. Om arkivarbetare knutits till en speciell ar­

betsuppgift och utför en effektiv arbetsinsats, bör något slag av personliga

tjänster med marknadsmässig lön kunna inrättas. När arkivarbetaren se­

dan lämnar arbetsplatsen, upphör också hans tjänst att existera, varför man

står fri att i det nya läget eventuellt låta arbetsuppgifterna bli lösta på an­

nat sätt. TCO påpekar att personer som uppnått eller är mycket nära pen­

sionsåldern i regel inte bör hänvisas till arkivarbete. Detta kan dock undan­

tagsvis vara nödvändigt för sådana utländska medborgare, som inte har

pensionsförmåner.

Riksarkivet förklarar sig f. n. ha 30 arkivarbetare, av vilka några kunnat

placeras på mera kvalificerade arbetsuppgifter, medan flertalet har uppgif­

ter som inte kräver nämnvärd självständig arbetsinsats. Riksarkivets erfa­

renheter av arkivarbetare är blandade. Å ena sidan har större omflyttning­

ar, ombuntningar, registreringar etc. kunnat genomföras. Å andra sidan

uppstår säkerhetsproblem med avseende på riksarkivets oersättliga och dyr­

bara bestånd. Vidare tar arbetsledningen tid från andra uppgifter. Stärks

arbetstränings- och utbildningsmomenten ytterligare, måste riksarkivet få

disponera ökade personal- och materialresurser.

Vad utredningen anfört om angelägen hetsprövning av

beredskapsobjekten föranleder luftfartsstyrelsen och skogsstyrelsen att in­

vända att den direkta lönsamheten inte bör överbetonas. Ett projekt kan

trots ringa lönsamhet indirekt ha hög angelägenhetsgrad ur allmän social

synpunkt eller för att göra en region attraktiv ur lokaliseringssynpunkt. Så

är fallet med t. ex. fritidsanläggningar.

Länsstyrelsen i Norrbottens län finner det synnerligen betydelsefullt att

beredskapsarbeten även i fortsättningen i stor utsträckning kan användas för

sådana investeringar som inte kan utföras som företagsekonomiska åtgär­

der men som är starkt motiverade ur samhällsekonomisk synpunkt. Läns­

styrelsen sätter sig bestämt emot åtgärder som kan leda till minskad skogs­

vägbyggnad eftersom skogsbrukets vägtäthet fortfarande ligger långt efter

landet i övrigt. Också domänstyrelsen framhåller att det finns ett betydande

behov av skogsvägbyggen i övre Norrland.

SAF och Sveriges industriförbund finner det vara väsentligt att bered­

skapsarbeten i ökad utsträckning ordnas i södra och mellersta Sverige för

arbetslösa från utpräglade arbetslöshetsområden för att de sysselsatta snab­

bare skall kunna placeras om på den öppna marknaden.

LO finner det rimligt att beredskapsarbeten i viss mån lokaliseras till om­

råden där de angelägnaste arbetsuppgifterna finns. Till sådana beredskaps­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

1211

arbeten bör hänvisas personer som kan bedömas vara oinflyttningsbara och

inte äldre lokalt bundna arbetssökande.

Att alla begränsningar i fråga om användning­

en av maskiner och specialarbetare vid beredskaps­

arbetena avskaffas förordar bl. a. luftf artsstyrelsen, väg- och vattenbygg­

nadsstyrelsen och LO.

Om utredningens förslag alt avveckla arbetsmarknads­

styrelsens byggande verksamhet är meningarna bland

remissmyndigheterna delade. Förslaget tillstyrks av bl. a. byggnadsstyrel­

sen, civilförsvarsstyrelsen, länsstyrelsen i Norrbottens län, länsarbetsnämn­

derna i Uppsala, Jönköpings och Kronobergs län, TCO samt Samarbetsdele-

gationen för de fyra nordligaste länen. Samarbetsdelegationen anser att ju

mindre karaktär av beredskapsarbete en sysselsättning har desto bättre är

det inte minst ur psykologisk synpunkt.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förklarar sig vara beredd att överta an­

svaret för den volymökning som kan uppstå inom vägväsendets byggande

verksamhet om arbetsmarknadsverkets befattning härmed upphör. Detta

gäller även arbetena för svårplacerade. Frågan om formerna för det kura-

tiva arbetet för de svårplacerade synes vara av rent praktisk natur och torde

utan större svårigheter kunna lösas i samarbete med arbetsmarknadssty­

relsen. Styrelsen framhåller dock som sin bestämda mening, att under ar­

bete varande projekt som regel ej bör överflyttas utan att en förändring

bör ske först efter hand som nya projekt sätts igång.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ifrågasätter om man inte vid länsarbets­

nämndens kansli under ännu åtskilliga år borde bibehålla en kontrollerande

och konsulterande avdelning, med uppgift att i tekniskt och ekonomiskt av­

seende följa den pågående verksamheten.

Civilförsvarsstyrelsen anför att arbetsmarknadsverkets förhållandevis sto­

ra maskinpark vid avvecklingen skulle kunna friställas för att lämpligen

kunna utnyttjas för beredskapsändamål. Även förläggningsbyggnaderna

skulle med fördel kunna användas som förläggning under beredskap för

civilförsvarets personal.

TCO anser att avveckling av arbetsmarknadsverkets byggande verksam­

het måste genomföras med stor försiktighet och kombineras med en för­

stärkning av de kurativa resurserna hos de myndigheter — främst väg- och

vattenbyggnadsstyrelsen — som skall överta arbetsuppgifterna.

Arbetsmarknadsstyrelsen, skogsstyrelsen, socialstyrelsen, länsstyrelserna

i Göteborgs och Bohus samt Västernorrlands län, länsarbetsnämnderna i

Stockholms, Kalmar, Göteborgs och Bohus, Örebro, Västmanlands, Koppar­

bergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, LO och SR anför be­

tänkligheter mot förslaget. Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller den egna

byggande organisationens betydelse för att framgångsrikt kunna bedriva be­

redskapsarbeten för svårplacerade. Dessa arbetens andel uppgick under

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

124

budgetåret 1963/64 kostnadsinässigt til] 44% och sysselsättningsmässigt till

53 % av samtliga beredskapsarbeten. Arbetena för svårplacerade har med

undantag av arbeten för mentalvårdsklientelet bedrivits av styrelsen i egen

regi. Det har inneburit väsentliga fördelar att denna försöksverksamhet

kunnat bedrivas i intimt samarbete mellan arbetsvärd, arbetsförmedling och

styrelsens byggande organisation. Styrelsens byggnadspersonal har sedan

lång tid tillbaka särskild erfarenhet av att sysselsätta svårplacerade av olika

kategorier vilket varit betydelsefullt vid utformningen och organiserandet

av denna verksamhet. Fördelen härav har vid upprepade tillfällen fram­

hållits av fackliga organisationer och statliga myndigheter. Styrelsen vill

mycket bestämt hävda, att tillgång till en egen organisation för att bedriva

dessa arbeten är oundgängligen nödvändig för att tillvarata de med arbe­

tena förenade målsättningarna.

Vad gäller de s. k. »storarbetsplatserna» ingår det enligt vad styrelsen

framhåller i principen för dessa, att omsättningen på arbetskraft skall vara

hög, då de hänvisade givetvis snarast möjligt bör beredas tillfälle till arbete

i öppna arbetsmarknaden, som inom de ifrågavarande bristområdena kan

förutsättas erbjuda goda möjligheter i detta hänseende. Med hänsyn till

denna stora omsättning synes entreprenadförfarandet vara förenat med sär­

skilda svårigheter. Styrelsens avsikt är att utöka antalet »storarbetsplatser»

både inom den statliga och framför allt inom den kommunala sektorn.

Länsarbetsnämnden i Norrbottens län betvivlar att man vid behov kan

öka eller minska arbetenas omfattning lika snabbt om arbetena utförs på

entreprenad i stället för i egen regi. Nämnden har inte enbart goda erfa­

renheter av entreprenadverksamhet främst på husbyggnadsområdet. Stund­

tals har nämnden fått uppträda på gränsen till aggressivitet för att förmå

vederbörande att hålla uppgjorda tidplaner under vintermånaderna. Vidare

har enligt nämndens mening oskäliga krav på ekonomiskt vederlag förts

fram när nämnden begärt ändringar i tidplaner.

SR anser det ytterst tveksamt om några besparingar görs genom att arbets­

marknadsstyrelsens byggande verksamhet förs över till andra myndigheter.

I högre grad än annan arbetskraft är specialhänvisade och svårplacerade

beroende av goda arbetsledare som även har tid till och intresse för att ge

varje enskild arbetstagare ingående råd och anvisningar. Inte heller LO

har blivit övertygad av den motivering utredningen anfört för sitt förslag.

Utredningen synes ha underskattat värdet och betydelsen av de insatser som

arbetsmarknadsstyrelsen gjort i fråga om beredskapsarbeten för svårplace-

rad arbetskraft.

Skogsstyrelsen yttrar att utredningens förslag bl. a. innebär att de av ar­

betsmarknadsstyrelsen bedrivna s. k. skogsstationerna för svårplacerad ar­

betskraft överflyttas till skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. Den nu­

varande verksamheten har i stort sett fungerat väl och några skäl att över­

flytta den till skogsvårdsorganisationen finns inte enligt styrelsens mening.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 är 1966

125

Skulle emellertid arbetsmarknadsstyrelsens hela byggande verksamhet av­

vecklas är det tekniskt och organisatoriskt möjligt att driva skogsstationer-

na i skogsvårdsmyndigheternas regi under förutsättning att kuratorsverk-

samheten omhänderhas av arbetsmarknadsverket.

Förslaget att slopa k arenstiden för hänvisning till beredskapsarbete

tillstyrks av arbetsmarknadsstyrelsen, LO och TCO, medan SAF och Sveriges

industriförbund finner förslaget mindre välbetänkt, då risk kan uppstå att

personer alltför snabbt kan komma att skickas på beredskapsarbete.

LO och TCO biträder utredningens förslag alt behovsprövnin g-

e n vid hänvisning till beredskapsarbete slopas. Arbetsmarknadsstyrelsen

instämmer i att denna prövning torde ha överlevt sig själv men anser liksom

konjunkturinstitutet samt länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Norrbot­

tens län, att vissa regler för uttagningen av arbetslösa till beredskapsarbete

är nödvändiga att tillämpa, bl. a. när det gäller fördelning av tillgängliga

platser på eller i närheten av hemorten och platser i andra län.

Utredningens förslag till statsbidragsgr under för kommu­

nala beredskapsarbeten och arkivarbeten har med få undantag lämnats utan

erinringar vid remissbehandlingen. Förslaget förordas av länsstyrelsen i

Örebro län, som anser det särskilt värdefullt att bidragen görs fasta men

med jämkningsmöjlighet för arbetsmarknadsstyrelsen. De erkända arbets­

löshetskassornas samorganisation finner det tveksamt om det föreslagna

bidraget utgör tillräckligt stöd för arbetslöshetstyngda kommuner och till­

räcklig stimulans för dessa att söka få fram arbetstillfällen i önskvärd om­

fattning. Även Svenska stadsförbundet finner den föreslagna höjningen av

statsbidraget otillräcklig mot bakgrunden av att staten får anses ha det

ekonomiska ansvaret för olika primärt arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Bidragshöjningen förefaller inte ens återföra bidraget till den relativa nivå

som det ursprungligen avsetts motsvara.

De av utredningen föreslagna åtgärderna för att minska säsongar­

betslösheten finner arbetsmarknadsstyrelsen väl motiverade.

Konjunkturinstitutet konstaterar att utredningens förslag i första hand

avser medel att minska säsongvariationerna i byggnadsindustrins verksam­

het. Innan det samhällsekonomiska utrymmet för fortsatt sysselsättnings­

ökning inom byggnadsindustrin liksom övriga produktionssektorer blivit

föremål för en samlad, grundläggande bedömning av 1965 års långtidsut­

redning, är det enligt institutet inte lämpligt ta definitiv ställning till utred­

ningens förslag. Redan nu bör dock kunna övervägas att mycket kraftigt

bygga ut fort- och vidareutbildningen av byggnadsarbetare under lågsä­

songerna.

LO tillstyrker utredningens förslag även om dessa i vissa fall inte kan an­

ses tillräckliga. Vår kunskap om säsongarbetslöshet hos olika yrkesgrupper

är enligt LO begränsad och i vissa fall ofullständig. Skiljelinjen mellan ar­

betslöshet som är betingad av konjunkturpåverkan, strukturella föränd­

126

ringar eller säsongvariationer är också obestämd. Ökad vetskap om dessa för­

hållanden är enligt LO nödvändig, om effektiva åtgärder mot säsongarbets­

lösheten skall kunna vidtas.

Den föreslagna försöksverksamheten med särskilt familj ebidrag

för att underlätta omflyttning vid säsongarbetslöshet tillstyrks av domän-

styrelsen samt av arbetsmarknadsstyrelsen, som anser förslaget innebära en

angelägen förstärkning av nuvarande rörelsestimulerande åtgärder.

Skolöverstyrelsen har ingen erinran mot att utbildningsverk­

samheten för säsongarbetslösa byggs ut men ifrågasätter om inte ar­

betslöshetsperioderna även skulle kunna utnyttjas för att bibringa de sä­

songarbetslösa allmänt nivåhöj ande kunskaper som kunde öka deras för­

måga till anpassning efter snabbt skiftande förhållanden och därmed den

personliga friheten i arbetsvalet.

Vad gäller förslagen i syfte att reducera byggnadsarbetarnas

säsongarbetslöshet ställer sig byggnadsstyrelsen tveksam till

en generell föreskrift om att det statliga byggandet vintertid bör överstiga

sommarsysselsättningen med 10 °/o. Styrelsen påpekar att dess byggnadspro-

gram är stort och på många punkter starkt försenat. Dirigeringen via läns­

arbetsnämnder och byggnadsnämnder beträffande starttidpunkter har i

huvudsak lett till den åtminstone objektvis önskade förläggningen av huvud­

sysselsättningen till vinterhalvår. Många av styrelsens byggnadsobjekt har

emellertid så långa byggnadstider att de i regel spänner över minst ett som­

marhalvår. Objekten är oftast då i sådant produktionsläge att en nedskär­

ning av antalet byggnadsarbetare svårligen låter sig göra. Vattenfallsstyrel­

sen finner att utredningens målsättning i och för sig inte är omöjlig att ge­

nomföra inom vattenfallsverket men understryker att den skulle leda till

fördyringar som saknar motsvarighet inom den konkurrerande privata kraft­

industrin.

Utredningens åsikt att flerfamiljshusbyggandet bör kunna styras till vin­

terhalvåret via lånebesluten delas av bostadsstyrelsen, som hänvisar till att

detta kan ske med stöd av 9 § bostadslånekungörelsen. SAF och Sveriges

industriförbund har den uppfattningen att säsongutjämningen i fortsätt­

ningen bör genomföras inom ramen för den frivilliga planeringsverksam­

het, som byggarbetsmarknadens parter och arbetsmarknadsstyrelsen enats

om i särskild överenskommelse. Att reglera säsongutjämningen via admi­

nistrativa beslut om lånemedlens fördelning faller helt utanför överenskom­

melsens grundtanke att ökad säsongutjämning skall åstadkommas genom

frivillig samverkan.

Gentemot utredningens farhågor för att småhusbyggandet till men för en

jämn sysselsättning ytterligare skall koncentreras till sommaren anför bo­

stadsstyrelsen att småhusbyggandet tenderar att i väsentligt ökad utsträck­

ning ske i grupp. De byggnadsindustriföretag som ägnar sig åt gruppbyg­

gande är ofta relativt stora och har stora fasta kostnader. Detta gör det

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

127

nödvändigt för dem att försöka driva en kontinuerlig produktion året runt.

Gruppbyggen av småhus kan också liksom flerfamiljshus styras till viss tid

på året. —- Enskilt byggda småhus, s. k. styckehus, kan enligt vad styrelsen

framhåller på grund av mångfalden ärenden inte med framgång styras till

vinterhalvåret utan alltför stor administrativ arbetsinsats. Styrelsen erinrar

i detta sammanhang om att 1956 års riksdag betonat angelägenheten av att

egnahemsbyggarnas berättigade önskemål att få påbörja sitt bostadsbygge

under sommarhalvåret blir tillgodosedda.

Styrelsen anser liksom utredningen att frågan om vinterbidrag till små­

husbyggandet bör ytterligare prövas. Styrelsen räknar med att inom kort

kunna framlägga resultatet av en översyn av gällande bestämmelser om

vinterbidrag. Frågan behöver därför inte hänskjutas till någon av de på­

gående utredningarna på bostadsbyggnadsområdet.

Behovet av förbättrad planering för säsong- och kon­

junkturutjämning inom byggnadsindustrin har

vitsordats av de remissinstanser som behandlat frågan. Sålunda förklarar

arbetsmarknadsstyrelsen att vad utredningen anför om behovet av en sam­

ordnad och mer långsiktig planering för byggarbetsmarknaden helt stäm­

mer med styrelsens uppfattning. Byggindustrialiseringsutredningen finner

att de åtgärder som utredningen anser erforderliga överensstämmer med

flera av de synpunkter som framförs i utredningens direktiv och att utred­

ningen i väsentliga stycken kan tillstyrka arbetsmarknadsutredningens

synpunkter och förslag.

Även byggnadsstyrelsen understryker starkt betydelsen av långtidsplane­

ring för att uppnå önskad säsong- och konjunkturutjämning inom bygg­

nadsindustrin. Långtidsplanering och prioritering av viss byggnadsverk­

samhet utgör enligt styrelsen grundläggande förutsättningar för att över­

huvudtaget kunna använda det statliga byggandet med nämnvärd verkan

som en säsong- och konjunkturutjämnande faktor genom tillskapandet av en

rullande investeringsreserv.

Svenska stadsförbundet har i princip inte någon erinran mot vad utred­

ningen anfört om angelägenheten av förtidsplanering av statsunderstödda

kommunala byggnads- och anläggningsprojekt. För kommunerna är utred­

ningens önskemål om en planeringsreserv motsvarande tre—tolv månaders

byggande i och för sig inte svårt att uppfylla. Problemet är snarare att en

realistisk förtidsplanering knappast går att åstadkomma så som låne- och

kapitalmarknaden f. n. ter sig för kommunerna. Höggradigt angelägna in­

vesteringsobjekt av betydande storlek ligger färdigprojekterade ute i kom­

munerna i avvaktan på att förverkligas inom en mer eller mindre osäker

tidrymd. Vidare erinras om att kommunerna på grund av sina författnings­

enliga åligganden, exempelvis på skolans område, ofta saknar möjlighet att

i konjunkturutjämnande syfte mera nämnvärt tidsförskjuta sina investe-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

128

Statens råd för byggnadsforskning betonar att utnyttjandet av byggnads­

verksamheten som konjunktur- och sysselsättningsregulator motverkar den­

na industris möjligheter till rationalisering och industrialisering. Detta fin­

ner rådet beklagligt. Utan tvekan får härigenom en av våra största närings­

grenar ett handikapp i sin utveckling mot rationellare arbetsformer. Enligt

rådets uppfattning — liknande synpunkter anförs av överbefälhavaren,

Svenska Arkitekters Riksförbund och Svenska Konsulterande Ingenjörers

Förening — har utredningen inte i tillräcklig grad beaktat erfarenheterna

i fråga om förtidsprojekteringen. Dessa visar att den anpassning till för­

ändrade direktiv och produktionsförutsättningar som objekten måste un­

derkastas när de blir aktuella inte sällan blir så omfattande att omprojek­

tering blir nödvändig. Härigenom blir den åsyftade beredskapen endast en

beredskap på papperet. Vidare belastas de knappa teknikerresurserna ännu

mer genom dubbelarbete.

Byggindustrialiseringsutredningen finner det uppenbart att med de spe­

ciella förutsättningar, under vilka det industriella byggandet måste arbeta,

projekt inom denna sektor inte med framgång kan användas som en rörlig

investeringsreserv. Utredningen fortsätter.

En industrialisering av byggandet innebär bl. a. att en del av byggnads­

arbetet överförs från de olika byggplatserna till fasta byggnadsdelsfabriker.

Antalet byggnadsarbetare i förhållande till produktionen kommer därför att

minska. Material- och byggnadsdelsindustrin kommer dock att få ökat be­

hov av arbetskraft och för att nå jämnhet i sysselsättningen vara direkt

beroende av kontinuitet i avsättningen. Denna är i sin tur mycket nära be­

roende av ett kontinuerligt byggande. Även om lagerproduktion av bygg­

nadselement är tekniskt sett möjlig anses förutsättningarna för en sådan av

ekonomiska skäl vara begränsade. Lagrings- och hanteringskostnaderna

medför nämligen en betydande fördyring av produkterna.

I anslutning till förslaget om åläggande för statsmyndighe­

terna att förtidsplaner a sina investeringar anför post­

styrelsen att nybyggnadsverksamheten inom postverket i allmänhet mo­

tiveras av posttrafikens ökning inom företrädesvis expanderande tätorter,

d. v. s. platser med arbetskraftsbrist. Värdet av att ta med sådana bygg­

nadsföretag i en planeringsreserv framstår därför som tvivelaktigt. Järn­

vägsstyrelsen påpekar att SJ:s projekteringskapacitet måste begränsas av

bl. a. företagsekonomiska skäl, då allt projekteringsarbete som utförs av

SJ :s personal belastar företagets driftkostnader.

Bosladsstyrelsen ansluter sig till utredningens uttalanden om behovet av

långtidsbesked o in en miniminivå för bostads­

byggandet, fördelat ned på byggherrenivå, och erinrar om att 1964

års riksdag har tagit upp frågan om besked på något längre sikt än f. n. om

sannolik lånemedelstilldelning.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att utredningen borde mera uttryck-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år i966

121)

ligt lut framhållit angelägenheten av alt kommunerna i god tid förvärvar

mark som erfordras för nybebyggelse och sanering. För att råda bot på den

nuvarande eftersläpningen i bebyggelseplaneringen krävs emellertid ökade

insatser även från vissa länsorgans sida i en omfattning, som nu inte är möj­

lig att åstadkomma. Härför erfordras nämligen att medel ställs till förfo­

gande för oundgängliga personalförstärkningar. Även länsstyrelsen i Älvs­

borgs län anser att en förstärkning av personalen för plan- och byggnads-

ärenden är angelägen.

Statens råd för byggnadsforskning föreslår alt för skol byggandet

med dess stora omfattning prövas ett system av långtidsplaner, med olika

detaljeringsgrad, t. ex. en typ för översiktbedömning 10—20 år framåt, en

för detaljerad planering inom de närmaste 5 åren. Skolöverstyrelsen menar

alt en så långsiktig planering av enskilda skolbyggnadsprojekt som utred­

ningen förordar är svår att genomföra. Överstyrelsen förordar för sin del en

tvåårig fördelningsplan. Härigenom undviks kostnadskrävande och tids­

ödande omarbetningar, orsakade av fortgående utveckling på skolbyggnads-

o mrådet.

Förslaget om bidrag till projektering av bostads­

byggandet tillstyrks av bostadsbyggnadsutredningen. Statens råd för

byggnadsforskning förordar att stödåtgärder i fråga om den kommunala

projekteringen i första hand inriktas på bebyggelseplaneringen som är ett

av de största hindren när det gäller att snabbt få fram byggnadsobjekt. Åt­

gärder på detta område torde kunna få stor verkan med en förhållandevis

liten insats av tekniker.

Enligt konjunkturinstitutets mening är det med tanke på de resurshinder

som f. n. finns för en förtidsplanering tveksamt om kommunerna bör ges

möjlighet till en ökad projekteringsverksamhet i någon högre grad. Effekten

av ett dylikt förfarande kan bli att hela projekteringsläget snedvrids och

andra projekteringsarbeten än de kommunala får stå tillbaka eller ej blir

utförda. Sannolikt skulle även kostnaderna för projektering drivas upp. Syf­

tet med en förtidsplanering skulle därmed bli förfelat.

Bostadsstyrelsen delar utredningens tveksamhet beträffande projekte-

ringsbidrag till bostadsbyggandet. De administrativa insatserna för handha-

vandet av ett projekteringsbidrag torde inte bli ringa. Ett bidrag till hus­

projekteringen kan endast syfta till att inom en mycket kort period tidigare-

lägga en projektering.

TCO finner det av principiella skäl orimligt att det skulle åligga staten

att lämna särskilda bidrag till enskilda företag inom byggnadsindustrin för

alt upprätthålla eu så relativt blygsam beredskap som 3—12 månader. Kan

denna beredskap inte hållas, är felet mindre att söka i frånvaron av statliga

subventioner än i byggnadsindustrins egen struktur.

Bland de åtgärder utredningen anvisat för att undanröja hinder för för­

tidsplaneringen tillstyrks förslaget om ökad utbildning av bygg-

5 - B i han g till riksdagens protokoll 1966. 1 saml. Nr 52

Kanyl. Maj.ts proposition nr 52 är 1506

130

nadsritare m. fl. av skolöverstyrelsen, LO och Svenska Konsulteran­

de Ingenjörers Förening. Statens råd för byggnadsforskning stöder i prin­

cip förslaget men påminner om att den förstärkning av utbildningen på olika

nivåer som planerats eller är beslutad i väsentliga avseenden tar hänsyn till

utredningens önskemål. Som exempel nämner rådet att utbildning av olika

teknikerkategorier kommer att ske i den nya tekniska fackskolan.

Byggnadsstyrelsen anför att den i skolöverstyrelsens och byggnadsstyrel­

sens regi igångsatta kursverksamheten för plantekniker har visat sig till­

godose ett behov. Anmälningar till en kurs vårterminen 1965 har betydligt

överstigit det tillgängliga antalet platser.

Då det gäller import av utländska arkitekter m. fl.

har byggnadsstyrelsen inte någon deciderad uppfattning. Om sådan rekry­

tering kommer till stånd bör den enligt styrelsens mening inriktas på tek­

niker med erfarenhet av industrialiserad förtillverkning av byggnadsdelar.

Enligt LO:s mening bör import inte ske från länder med låg levnadsstan­

dard och knapphet på sådan arbetskraft.

TCO anser det rimligt att försök görs att rekrytera utländsk arbetskraft

och förutsätter att rekryteringsaktionerna bedrivs efter de principer, som

utredningen utvecklat i avsnittet om den utländska arbetskraften.

Svenska Arkitekters Riksförbund vitsordar att det i vissa avseenden råder

stor brist på högskoleutbildade arkitekter. Man bör emellertid ha klart för sig

att de som snabbast torde kunna sätta sig in i svenska förhållanden är de

skandinaviska och i viss utsträckning de anglosachsiska arkitekterna. Enligt

vad förbundet har sig bekant har dessa länder ungefär samma rekryterings-

svårigheter som Sverige och de arkitekter som nu kommer hit från dessa

länder gör det i studiesyfte utan avsikt att mer varaktigt bosätta sig här. En

rekrytering från dessa länder torde därför vara besvärlig.

I anslutning till utredningens önskemål om spridning av pro-

jekteringsuppdragen till fler arkitektbyråer upplyser bygg­

nadsstyrelsen att det vid en undersökning för några år sedan visade sig att

inte mindre än ca 70 arkitektföretag anlitades av byggnadsstyrelsen.

I utredningens kritik av en alltför individuell utformning

av de enskilda byggobjekten instämmer TCO. Bostadsstyrelsen erinrar om

att en omfattande typisering av småhusen redan har skett. Beträffande fler­

familjshusen torde en mera allmän tillämpning av 3M-moduliseringen kom­

ma att leda till en ytterligare planteknisk standardisering. Styrelsen vill dock

framhålla nödvändigheten av att experiment med olika planlösningstyper

in. in. bedrivs för att trygga en vidareutveckling av bostadsstandarden.

Byggnadsstyrelsen anser att berättigad kritik mot byggandet snarare bör

riktas mot torftighet och stereotyp miljöutformning än mot överdriven ori­

ginalitet.

I fråga om konsultarvodena och S A R-t a x a n erinrar bostadsstyrelsen

om att pris- och kartellnämnden har bemyndigats företa utredningar i syfte

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

i3i

att nå cn sammanhängande bild för hela byggnads- och anläggningsindustrin

av fakta om och orsakssammanhang mellan olika kostnader. Riksrevisions­

verket framhåller att frågan om nya former för ersättning för arkitektarbe­

tet vid statliga byggen bl. a. aktualiserats genom statens byggnadsbesparings-

berednings betänkande III och Svenska Arkitekters Riksförbund att bygg­

nadsstyrelsen i november 1964 har hemställt om en utredning med uppgift

att finna nya regler för beräkning av konsultarvoden m. m.

Utredningens förord för ökad användning av totalupphand­

ling på byggnadsområdet kritiseras av byggnadsstyrelsen, Svenska Arki­

tekters Riksförbund, Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening och bygg-

industrialiseringsutredningen som alla är ense om att projekteringsarbetet

liksom behovet av tekniker med denna upphandlingsform kommer att öfaa

i stället för att minska.

Att länsarbetsnämnderna utökas med representanter

för byggarbetsgivare och byggarbetstagare tillstyrks av statens råd för bygg­

nadsforskning samt länsarbetsnämnderna i Stockholms och Västerbottens

län. Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län tillstyrker förslaget i princip men

befarar att utökningen kan tynga nämndernas arbete. Länsarbetsnämnden

i Norrbottens län har ingenting att invända mot att nämnderna utökas men

är tveksam om ett enda yrkesområde uttryckligen bör tillförsäkras repre­

sentation. Länsarbetsnämnderna i Jönköpings och Malmöhus län ifrågasätter

om utökningen är nödvändig och länsarbetsnämnderna i Uppsala, Söder­

manlands, Östergötlands samt Skaraborgs lån avstyrker förslaget.

Enligt TCO tjänar länsarbetsnämnderna bättre sitt syfte, om de behåller

sin nuvarande mera allmäninriktade sammansättning än om en enskild in­

dustrigren placeras i en särställning. Dessutom erinras om att särskilda bygg-

arbetsnämnder nyss har blivit inrättade. Liknande synpunkter anför läns­

styrelserna i Uppsala och Södermanlands län, som menar att frågan bör

vila till dess byggarbetsnämnderna varit i verksamhet någon tid.

7. Kontanthjälp vid arbetslöshet

Nuvarande förhållanden

Den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen är i vårt land den helt domine­

rande formen för kontanthjälp vid arbetslöshet. Grunderna för denna för­

säkring har senast prövats av 1964 års riksdag (prop. 115 och 116, L2U 48).

Arbetslöshetsförsäkringen omfattade vid utgången av försäkringsåret

1963/64 1 563 000 medlemmar.

En annan form för kontanthjälp är kommunala kontantunderstöd.

Dessa understöd som är behovsprövade utgörs av dagunderstöd och barn­

tillägg. Dagunderstöd utgår för ensam person med högst 15 kr. och för

makar med högst 19 kr. per dag. Barntillägg utgår med högst 2 kr. per

dag och barn under 16 år. Understöd får som regel inte utgå till den som på

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år JU66

132

grund av arbetslöshet åtnjuter socialhjälp och i princip inte heller sam­

tidigt som den arbetslöse uppbär ersättning från arbetslöshetskassa.

Statsbidrag utgår enligt arbetslöshetskungörelsens bestämmelser som

årskostnadsbidrag. Under ett flertal år har bidraget inte överstigit 20 %.

På grund av bl. a. utbyggnaden av arbetslöshetsförsäkringen har kon-

tantunderstödsverksamheten under senare tid avsevärt minskat i om­

fattning. År 1963 utgick sålunda understöd till i genomsnitt endast 243

personer.

Enligt lagen den 30 juni 1944 om arbetslöshetsnämnd äger Kungl. Maj:t

förordna att inom kommun skall finnas arbetslöshetsnämnd för att handha

lokala åtgärder vid oförvållad arbetslöshet. Om särskild nämnd inte finns

tillsatt skall drätselkammare eller kommunalnämnd vara arbetslöshets­

nämnd.

Eu närmare redogörelse för kontanthjälp vid arbetslöshet lämnas i ut­

redningens betänkande, s. 254—264, vartill hänvisas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Utredningen

Trots en god omställningsberedskap uppstår inte sällan i de enskilda fal­

len kortare eller längre arbetslöshet innan ett nytt arbete kan anskaffas.

Det är utredningens uppfattning att denna period bör göras så kort som

möjligt. För ett övervägt arbetsval krävs emellertid i många fall rådrum.

Denna tid bör — om den inte blir för lång — bryggas över med kontant

ersättning.

Det är arbetslöshetsförsäkringen som i stort sett har övertagit uppgiften

att trygga försörjningen vid inträffad arbetslöshet. Ett stort antal arbets­

tagare står dock utanför arbetslöshetsförsäkringen. Den kontantunder-

stödsverksamhet som bedrivs av kommunerna är av blygsam omfattning.

Den har, framför allt i några större städer, blivit ett komplement till so­

cialvården för personer med nedsatt arbetsförmåga och inte en allmänt till­

gänglig hjälpform vid arbetslöshet.

De bristande möjligheterna att ge kontanthjälp till dem som inte är ar-

betslöshetsförsäkrade eller till försäkrade som saknar rätt till ersättning

resulterar ofta i att man vid arbetslöshet får tillgripa dåligt förberedda eller

i övrigt irrationella lösningar eller att kostnaderna för arbetslösheten över­

vältras på den enskilde. Enligt utredningens mening talar därför starka skäl

för att det nuvarande kontanthjälpsystemet vid arbetslöshet utformas så

att arbetstagare vid behov kan få kontant hjälp vid i första hand kortvariga

arbetslöshetsperioder. Detta innebär inte att kontantunderstöden i fort­

sättningen bör inta en dominerande plats i arbetsmarknadspolitiken. De

behövs emellertid som ett komplement till övriga åtgärder.

För att öka kommunernas benägenhet att driva kontantunderstödsverk-

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 ur 1066

samhet bör statsbidraget till verksamheten höjas. Bidraget som är dilicron-

tierat efter hl. a. skattebelastningen har under senare år inte överstigit

20%. EU enhetligt bidrag bör sättas till 50%, av kontantunderstödsbelop-

pet. Till kommunernas administrationskostnader för verksamheten bor

däremot inte utgå bidrag. Det föreslagna bidraget skulle bli något lägre än

det som utgår till arbetslöshetsförsäkringskassorna. Till kommun med an­

strängd ekonomi och betydande kostnader för att bekämpa arbetslösheten

bör dock bidraget till kontantunderstöd kunna jämkas.

Enligt lagen om arbetslöshetsnämnd kan Kungl. Maj :t förordna att det

inom kommun skall finnas arbetslöshetsnämnd. Sådan nämnd handhar

bl. a. frågor om kontantunderstöd. Saknas arbetslöshetsnämnd ankommer

det på drätselkammare eller kommunalnämnd att handlägga iiågor om

åtgärder mot arbetslöshet. Det är arbetsmarknadsutredningens uppfattning

att ansvaret för kommunala åtgärder mot arbetslöshet bör laggas direkt

på kommunens verkställande organ som har den erforderliga överblicken

över den kommunala verksamheten och som även kan uppdra åt andia kom­

munala organ alt verkställa kommunala beslut som har betydelse för sys­

selsättningen. 1 enlighet härmed bör lagen om arbetslöshetsnämnd upp­

hävas.

Ett betydande antal personer i framför allt norrlandslänen hav under

lång tid haft en mer eller mindre kontinuerlig sysselsättning i beredskaps­

arbeten. I den män beredskapsarbeten med angelägna objekt kan ordnas i

tillräcklig utsträckning kan någon anmärkning inte riktas mot att orts-

bundna och i övrigt svårplacerade arbetslösa sysselsätts på detta sätt i be­

redskapsarbete. Om antalet ortsbundna långtidsarbetslösa ytterligare växer

i glesbygderna, där det redan nu råder knapphet på angelägna och för be­

redskapsarbete lämpade objekt, får man utgå från att många lokalt bundna

arbetslösa blir beroende av7 kontant ersättning för sin försörjning.tI viss

omfattning kan det ske genom arbetslöshetsförsäkringen men med hänsyn

till försäkringens konstruktion kommer också kassamcdlemmar all bli be­

roende, av ersättning i andra former. För alt lösa försörjningsfi ägan för

dessa arbetslösa på ett tillfredsställande sätt är det enligt utredningens

mening önskvärt att frågorna om bättre försäkringsskydd, om förtidspen­

sionering av äldre ortsbundna arbetslösa i glesbygderna och om samord­

ningen mellan dessa båda stödformer tas upp till utredning i särskild ord­

ning. I avvaktan på resultatet av en sådan utredning måste , kommunala

kontantunderstöd utbetalas till långtidsarbetslösa i vissa fält undei för liål-

landevis långa perioder. För att motverka de stora ekonomiska påfrestningar

som de kommunala kontantunderstöden medför för en utflyttningskommun

med vikande sysselsättningsunderlag bör arbetsmarknadsstyrelsen, som

i det föregående föreslagits, kunna ge jämkat statsbidrag till understöds-

verksamheten.

134

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Särskilt yttrande

Ledamoten Gustavsson anser att statsbidrag till den kommunala kontant-

understödsverksamheten bör utgå med minst det belopp som skulle ha ut­

gått om vederbörande varit ansluten till arbetslöshetskassa.

Remissyttrandena

Utredningens linje att kontantunderstödsverksamheten bör byggas ut

stöds av konjunkturinstitutet, riksförsäkringsverket, länsstyrelsen i Örebro

län, SAF, Sveriges industriförbund, TCO och SR, medan arbetsmarknads­

styrelsen, överståthållarämbetet, LO och Svenska kommunförbundet intar

en avvisande hållning.

Konjunkturinstitutet anser att kontantersättning i vissa fall bör priorite­

ras framför beredskapsarbeten. En utvidgning av understödsverksamheten

blir därför nödvändig. Verksamheten bör dock inte få en sådan omfattning

att den i utflyttningsområdena håller kvar undersysselsättning och blir till

hinder att flytta regionalt bundna arbetslösa till expanderande orter.

SAF och Sveriges industriförbund ansluter sig till utredningens uppfatt­

ning att det i många fall framstår som en lämplig utväg att vid kortare

arbetslöshetsperioder i första hand ge den arbetslöse kontantbidrag som al­

ternativ till beredskapsarbete. Det är samtidigt uppenbart att avvägningen

mellan kontanta bidrag och hänvisningar till beredskapsarbete kan vara

utomordentligt svår.

Riksförsäkringsverket finner utredningens förslag ägnat att förhindra det

ökade tryck på sjukförsäkringen och pensioneringen, som kan bli följden

av en mindre effektiv kontantunderstödsverksamhet vid arbetslöshet.

Länsstyrelsen i Örebro lån anför, att det i vart fall föreligger behov av

kontantunderstödsverksamhet så länge frågan om en obligatorisk arbets­

löshetsförsäkring inte lösts, en fråga som enligt länsstyrelsens uppfattning

dock måste få sin snara lösning.

De erkända arbetslöshetskassornas samorganisation understryker ange­

lägenheten av att arbetslöshetsförsäkringen behåller sin konkurrenskraft

mot kontantunderstöden. Kassamedlemmarna bör inte få den uppfattningen

att kontantunderstödsverksamheten, för vilken inga avgifter erläggs, är

fördelaktigare eller åtminstone lika fördelaktig som den avgiftskrävande ar­

betslöshetsförsäkringen.

Länsarbetsnämnderna i Hallands samt Göteborgs och Bohus län menar att

det finns risk för att gränsen mellan arbetslöshetshjälp och socialhjälp sud­

das ut. Om kontantunderstödsverksamheten byggs ut bör därför klart anges

att kontantunderstöd endast ges åt arbetsföra.

135

Arbetsmarknadsstyrelsen

är inte beredd att nu förorda det förslag till

upprustning av den kommunala kontanthjälpen som utredningen tramlagt.

Såsom utredningen framhållit är de fall som aktualiseras i stor utsträck­

ning förlagda till glesbygdskommuner, vilkas förutsättningar att själva i

stor utsträckning bära kostnaderna för en effektiv kontanthjälp är särskilt

begränsade. Det kan enligt styrelsens mening ifrågasättas, om inte ett rent

statligt engagemang är nödvändigt för att åt ett kontanthjälpsystem ge den

allmängiltighet och effektivitet som utredningen åsyftar.

LO understryker att arbetslinjen alltid måste vara det primära i all ar­

betsmarknadspolitik. De motiveringar utredningen anfört för ökning av

statsbidraget till kontantunderstöden synes tala för att man ytterligare bör

förstärka de sysselsättningsskapande och rehabiliterande åtgärderna. Med

ett förstärkt kontantunderstöd riskerar man att detta medel används till

en minimiförsörjning åt de grupper som av olika anledningar slås ut från

arbetsmarknaden. Risken för att få en kontantersättningslinje för vissa

grupper i vissa kommuner är så uppenbar att LO inte kan acceptera för­

slaget.

Utredningens förslag om höjt statsbidrag till kontantunder­

stöden tillstyrks av konjunkturinstitutet, länsstyrelsen i Stockholms län,

Kooperativa förbundet, TCO och SR.

Domänstyrelsen anmäler den uppfattningen att även om den föreslagna

höjningen av statsbidraget förverkligas torde kommuner med hårt ansträngd

ekonomi ändå få svårigheter att bära de ökade kostnaderna för under­

stöden.

Länsstyrelsen i Norrbottens län, RLF och Sveriges lantbruksförbund,

Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet anser att staten helt

bör ta det ekonomiska ansvaret för kontantunderstöden. Stadsförbundet

finner det i varje fall anmärkningsvärt att lägre statsbidrag skall utgå till

dessa understöd än till de erkända arbetslöshetskassorna. Kommunförbun­

det anför.

De enskilda små kommunerna har mycket små möjligheter att påverka

den av staten bedrivna arbetsmarknads- och näringspolitiken. Att kom­

munerna heller inte anses böra befatta sig med dessa frågor framgår av ut­

talanden från statsmakternas sida vid olika tillfällen. Om kommunerna

vidtagit åtgärder i syfte att förbättra arbetsmarknadsläget inom den egna

kommunen, har dylika åtgärder starkt kritiserats från statsmakternas sida

under hänvisning till att arbetsmarknadspolitiken samt frågor rörande nä­

ringslivets lokalisering etc. är en statlig angelägenhet och inte en kommunal.

Statsmakterna bör därför helt och fullt ta konsekvenserna av den intagna

ståndpunkten och följaktligen ta på sig hela det ekonomiska ansvaret ock­

så för kontantunderstöd till arbetslösa. Att kontantunderstöd till arbetslösa

är en del av arbetsmarknadspolitiken framgår av vad departementschefen ut­

talade i prop. 1955: 177. En ökad tillämpning av kommunala kontantunder-

Kungl. Muj.ts proposition nr

52

år 1966

136

stöd enligt utredningens förslag skulle komma att belasta sådana kommu­

ner, som redan är hårt drabbade. Ivontantunderstöden bör således bestridas

av staten och utbetalas av arbetsmarknadsverket. Om emellertid systemet

med kommunala kontantunderstöd tills vidare kommer att bestå, bör kost­

naderna för desamma helt täckas av statsmedel.

Förslaget att avskaffa arbetslöshets nämnder na och över­

flytta deras uppgifter på kommunernas verkställande organ biträds av läns­

styrelserna i Älvsborgs och Örebro län, LO, TCO och SR. TCO påpekar att

arbetsmarknadspolitisk viktiga bedömanden ständigt måste göras i drätsel­

kammare och kommunalnämnder. Da bör inte heller den gren av syssel­

sättningspolitiken som arbetslöshetsbekämpningen utgör vara anförtrodd åt

något annat organ.

Länsstyrelsen i Örebro län konstaterar att arbetslöshetsnämnderna i länet

med några få undantag fört en tynande tillvaro. Länsstyrelsen finner det

viktigt att de delegationer som de styrande organen tillsätter för ändamålet

består av personer med tid, kraft och intresse för de i många fall känsliga

och maktpåliggande uppgifter som det här gäller.

Länsstyrelsen i Södermanlands län däremot ifrågasätter om kommunernas

styrelser på alla håll har sådan sammansättning att de lämpar sig för ar-

betsmarknadsuppgifter på det lokala planet. Den lokala organisationen bör

inte försvagas utan i stället förstärkas. Särskilda nämnder bör därför fin­

nas med representanter för arbetsmarknadens parter. Nämnderna bör inte

längre benämnas aibetslöshetsnämnder utan i stället förslagsvis sysselsätt-

ningsnämnder.

Utredningens förslag om utredning angående bättre arbetslöshets­

försäkrings skydd för långvarigt arbetslösa i

glesbygder tillstyrks av TCO, SR samt RLF och Sveriges lantbruksförbund,

som erinrar om att 1960 års jordbruksutredning tagit upp denna fråga liksom

spörsmålet om förtidspensionering av äldre orts-

bundna arbetslösa i glesbygder. Beträffande sistnämnda fråga

anför riksförsäkringsverket att det skulle strida mot principerna för för-

tidspensionssystemets uppbyggnad att generellt genom förtidspension kom­

pensera inkomstbortfall som huvudsakligen har sin grund i fluktuationer

på arbetsmarknaden, medförande ett försämrat försörjningsläge för de ka­

tegorier arbetstagare som här avses. Ett införande i pensionslagstiftningen

av bestämmelser i sådant syfte anser sig riksförsäkringsverket böra avvisa.

Verket erinrar vidare om att spörsmålet om en lägre pensionsålder för vissa

yrkesgrupper vid olika tillfällen har övervägts av riksdagen och ingående

har diskuterats av 1958 års socialförsäkringskommitté. Kommittén rekom­

menderade att behovet av kompletterande pensionsanordningar i första hand

tillgodosågs avtalsvägen och påpekade vidare att möjligheter att komplette­

ra försäkringsskyddet förelåg bl. a. genom den frivilliga statliga pensions­

försäkringen. Vad kommittén uttalat lämnades utan erinran av departe-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

137

inentschefen (prop. 1962: 90 s. 283). Verket framhåller därjämte att andra

lagutskottet i utlåtande till 1965 års riksdag avstyrkt väckta motioner om

förtidspension för försäkrade med särskilt tunga yrken.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

8. Vissa anslagstekniska frågor in. m.

Utredningen

Arbetsmarknadspolitiken måste vara flexibel både till sin omfattning och

till sitt innehåll. Arbetsmarknadsorganen måste därför ha eu betydande

ekonomisk och administrativ rörelsefrihet. Genom att flera större eller

mindre anslag avseende olika aktiviteter sammanförts till att omfatta grup­

per av åtgärder som kan tillgripas alternativt har arbetsmarknadsstyrelsen

på vissa områden under senare år successivt fått en ökad rörelsefrihet. Detta

gäller inte minst det stora anslaget till Allmänna beredskapsarbeten in. in.

Fr. o. in. budgetåret 1964/65 har emellertid detta anslag på nytt delats upp

så att beredskapsarbeten in. in. för handikappade redovisas under det

särskilda anslaget till Vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder för handi­

kappade m. fl.

Denna senare verksamhet är möjligen mindre konjunkturbetingad än

de allmänna beredskapsarbetena, men eftersom den tidigare ordningen med

ett enda anslag för beredskapsarbeten in. ni. innebär ökade möjligheter att

utan tidskrävande omgång lägga tonvikten på den ena eller den andra

grenen av de sysselsättningsskapande åtgärderna föreslår utredningen att

de båda anslagen sammanslås till ett.

Svårigheterna att förutse medelsbehovet för i första hand beredskaps­

arbeten framgår av att det under senare år visat sig nödvändigt att begära

betydande medelsförstärkningar på tilläggsstat för detta ändamål. Den

nuvarande ordningen innebär som regel att de begärda medlen de facto

redan disponerats när riksdagen fattar sitt beslut. Det förefaller emellertid

som om man skulle kunna komma närmare det verkliga medelsbehovet i

samband med petitaarbetet. Genom en mer realistisk anslagsberäkning i

petitaframställningen och i statsverkspropositionen skulle riksdagen kunna

utöva ett större inflytande på denna del av arbetsmarknadspolitiken. Ut­

redningen föreslår därför att anslaget till Allmänna beredskapsarbeten

in. m. görs förslagsvis.

Intagning av flyktingar sker f. n. efter beslut av Kungl. Maj :t. Enligt

utredningens mening talar skäl för att arbetsmarknadsstyrelsen får gene­

rellt medgivande att i samråd med medicinalstyrelsen och statens utlän-

ningskommission besluta om flyktingintagningen inom den ram som anslaget

till Omhändertagande av flyktingar utgör.

Utredningens förslag innebär inte några större förändringar av anslagen

eller av reglerna för deras användning. Arbelsmarkadsstyrelsen bör alltså

ha en betydande rörelsefrihet inom anslagens ram. Utredningen framhåller

5* Rihcing till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

138

att kravet på större inflytande från riksdagens sida gör sig starkast gäl­

lande beträffande anslaget till Allmänna beredskapsarbeten in. m. inte minst

på grund av medelsbehovets storlek. Genom beredskapsarbetena tillförs t. ex.

vägbyggandet och skogsvården i vissa delar av landet medel i en omfatt­

ning som ibland kan överstiga de ordinarie anslagen. Detta synes emel­

lertid utredningen oundvikligt om man inte vill ge upp kravet på en snabbt

verkande och ändamålsenligt inriktad arbetsmarknadspolitik. Riksdagen

torde dock inte — bortsett från beredskapsstaten — på förhand kunna ange

mer än de allmänna riktlinjerna för medlens användning. Riksdagens kon­

troll måste därför ske i efterhand. Om riksdagens insyn i och inflytande på

den verksamhet som arbetsmarknadsstyrelsen bedriver skall ökas, erbju­

der sig möjligheten till någon form av kontinuerlig kontroll, t. ex. genom

att riksdagens revisorer fortlöpande följer verksamheten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Remissyttrandena

Arbetsmarknadsstyrelsen, LO och TCO vill allmänt instämma i vad utred­

ningen anfört om betydelsen av att anslagstekniken utformas så att arbets-

marknadsorganen har en betydande rörelsefrihet vid valet mellan olika ar­

betsmarknadspolitiska åtgärder.

Statskontoret delar utredningens mening alt en ändamålsenlig organisa­

torisk och ekonomisk rörelsefrihet är önskvärd vid genomförande av arbets­

marknadspolitiken. Hur en sådan rörelsefrihet i kombination med god in­

syn i verksamheten skall åstadkommas torde dock behöva prövas mer in­

gående än vad utredningen gjort.

Riksrevisionsverket anmärker att utredningen, vars förslag såväl orga­

nisatoriskt som ekonomiskt innebär ökad rörelsefrihet för arbetsmarknads­

styrelsen vid genomförande av arbetsmarknadspolitiken, inte närmare har

gått in på frågan om de statliga kontrollorganens insyn och inflytande på

verksamheten. Utredningen uttalar endast att om riksdagens insyn och infly­

tande på verksamheten skall ökas möjligheten till någon form av konti­

nuerlig kontroll erbjuder sig, t. ex. genom att riksdagens revisorer fortlö­

pande följer verksamheten. Om riksdagens revisorers granskningsverksam-

het låter sig förena med en kontinuerlig kontroll av arbetsmarknadsverket,

undandrar sig riksrevisionsverkets bedömande.

Frågan om större rörelsefrihet för arbetsmarknadsstyrelsen liksom frågan

om revisionens inriktning äger enligt verkets mening starkt samband med

utformningen av det material som kan ligga till grund för en efterhandsbe-

dömning av den förda arbetsmarknadspolitiken. Ett sådant material bör

bl. a. innehålla en detaljerad analys av vilka resultat som uppnåtts beträf­

fande de olika delmålen. För eu sådan analys krävs en adekvat kostnadsre­

dovisning. Verket förutsätter att dessa frågor prövas i annat sammanhang.

När det gäller den av utredningen förordade sammanslagning-

139

eu av de båda reservation san slagen Allmänna be­

redskapsarbeten in. in. och Vissa sysselsättningsfräinjande åtgärder för han­

dikappade in. fl. till ett gemensamt, förslagsvis betecknat anslag uttalar

riksrevisionsverket

och statskontoret

att anslagen tills vidare bör hållas åt­

skilda med tanke på anslagens olika syfte. Statskontoret

tillstyrker att an­

slagen tas upp förslagsvis och påpekar att möjlighet därigenom öppnas för

Kungl. Maj :t att vid behov medge överskridanden av anslagen. Riksrevisions­

verket

anför att, om förslagsformen väljs för riksdagens medelsanvisning,

med fog kan göras gällande att riksdagens inflytande på medelstilldelningen

minskas. Ramen för arbetsmarknadsverkets verksamhet blir därmed be­

roende av de särskilda föreskrifter, som Kungl. Maj :t kan finna skäl med­

dela. Under alla förhållanden måste enligt riksrevisionsverkets uppfattning

någon sådan ram föreskrivas om anslaget får förslagskaraktär.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år lUöti

9. Institut för arbetsmarknadsfrågor

Förslag av konsistoriet vid Stockholms universitet

Konsistoriet vid Stockholms universitet har i skrivelse till universitets-

kanslersämbetet den 17 juni 1965 föreslagit att vid universitetet inrättas ett

institut för arbetsmarknadsfrågor fr. o. m. budgetåret 1966/67. I skrivelsen

anförs i huvudsak.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden utgör ett centralt inslag

i samhällsutvecklingen. Vid de svenska universiteten har emellertid arbets­

marknadsfrågorna inte ägnats den uppmärksamhet som svarar mot deras

betydelse. Dessa frågor behöver belysas ur olika synpunkter som represen­

teras av skilda universitetsämnen såsom statistik, nationalekonomi, sociolo­

gi, statskunskap, psykologi, pedagogik och juridik. Samtidigt föreligger ett

uppenbart behov att kombinera olika betraktelsesätt och uppnå en samver­

kan mellan forskare inom olika specialområden. För att belysa arbets­

marknadens sätt att fungera och följa de snabba förändringarna bör en

kontakt med de centrala institutionerna på arbetsmarknaden och deras utred­

ningsverksamhet verka stimulerande.

Ett likartat behov av förstärkning och samordning finns beträffande under­

visningen. I studieplanerna för olika ämnen finns betydande dubbleringar,

som torde kunna ersättas med gemensamma kurser.

Inom ett flertal samhällsvetenskapliga ämnen och inom arbetsrätten

vid Stockholms universitet har forskning och utbildning i dessa frågor fått

en relativt stor omfattning. Forskningen har bedrivits i kontakt med de

organisationer och statliga institutioner på arbetsmarknadens område vilka

är förlagda till Stockholm. Det föreligger ett starkt behov att förstärka och

bättre än hittills samordna denna verksamhet. I detta syfte bör vid univer­

sitetet inrättas ett institut för arbetsmarknadsfrågor.

Institutets uppgifter. I fråga om utbildningen skall institutet samordna

och utveckla undervisningen i arbetsmarknadsfrågor på de lägre stadierna

vid universitetet. Samarbete bör ske mellan berörda läroämnen för att skapa

för fler ämnen gemensamma kurser i arbetsmarknadskunskap. Institutet

140

bör verka för anordnande av högre utbildning av personer verksamma inom

arbetsmarknadens institutioner. För undervisningen bör experter från

centrala arbetsmarknadsinstitutioner i Stockholm kunna anlitas. Samver­

kan bör utvecklas med tekniska högskolan, karolinska institutet, handels­

högskolan och socialhögskolan.

Institutet skall i fråga om forskning och forskningshandledning bilda

en vetenskaplig kontaktpunkt för arbetsmarknadsforskning genom semi­

narier och symposier, medverka till att utveckla forskningen vid olika institu­

tioner inom och utom universitetet och samarbetet mellan dem i form av

tvärvetenskapliga forskningsobjekt, verka för vetenskaplig metodutveckling,

i mån av resurser bedriva egen forskning, verka för kontakter med utländsk

arbetsmarknadsforskning samt sammanföra akademiska lärare och forskare

med personer praktiskt verksamma på arbetsmarknaden.

Institutets organisation. Institutet föreslås få följande personal: en chef

för institutet i lönegraden B 3, en forskarassistent i lönegraden A 23, 1 000

assistenttimmar och en kansliskrivare i lönegraden All. Medel för materiel-

anslag bör beräknas enligt vanliga regler. Institutet förutsätts bli inrymt in­

om Stockholms universitets lokaler och dess medel bör förvaltas av univer­

sitetet.

Chefen skall ha goda vetenskapliga kvalifikationer samt vara lämplig

att leda institutets verksamhet. Hans undervisningsskyldighet bör regleras av

universitetskanslersämbetet efter förslag av universitetets konsistorium.

Han bör med hänsyn till de självständiga och kvalificerade arbetsuppgifterna

ha professors lön även om han ej har formell kompetens för professur. Han

bör utses av Kungl. Maj :t efter förslag av konsistoriet.

Ett institutskollegium bör inrättas, i huvudsaklig överensstämmelse med

universitetsstadgan. I detta bör också samhällsvetenskapliga fakulteten utse

tre representanter och juridiska fakulteten en. Chefen för institutet bör

adjungeras till dessa fakulteter i frågor som berör institutets verksamhets­

område.

En rådgivande nämnd bör knytas till institutet med eu representant för

vardera arbetsmarknadsstyrelsen, statistiska centralbyrån, LO, SACO, TCO,

SAF, karolinska institutet, tekniska högskolan, handelshögskolan och social­

högskolan i Stockholm. Regler för nämndens verksamhet bör fastställas av

konsistoriet i samråd med de representerade institutionerna utom universi­

tetet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Remissyttrandena

Konsistoriets skrivelse har genom universitetskanslersämbetets försorg

remissbehandlats. Därvid har yttranden inkommit från rektorsämbetena

vid universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg, samtliga efter hörande

av samhällsvetenskapliga fakulteten, rektorsämbetet Aid universitetet i

Umeå, efter hörande av filosofiska fakulteten, rektorsämbetena vid karolins­

ka institutet, handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg och tekniska

högskolan i Stockholm samt från styrelserna för socialhögskolorna i Lund,

Stockholm och Umeå, statistiska centralbyrån, statens råd för samhälls­

forskning, arbetsmarknadsstyrelsen, SAF, LO, SACO, som bifogat yttrande

av Sveriges juristförbund, samt TCO.

141

Samtliga remissinstanser ansluter sig till uppluttningen att arbetsmark­

nadsfrågorna behöver belysas med metoder som representeras av olika

universitetsämnen samt att en förstärkning av forskningen inom special­

områden och en samverkan mellan forskarna inom dessa områden är nöd­

vändiga. Förslaget om inrättande av ett institut för arbetsmarknadsfrågor

tillstyrks av flertalet remissinstanser. Helt avstyrks förslaget endast av

styrelserna för socialhögskolorna i Lund och Umeå. Statistiska centralbyrån

anför att vissa frågor först behöver penetreras närmare. Rektorsämbetet

vid Lunds universitet tillstyrker att förslaget blir föremål för försöksverk­

samhet.

Styrelsen för socialhögskolan i Umeå anför att samhällsutvecklingen i

allt högre grad tenderar att bli styrd genom en genomgripande och lång­

siktig samhällelig strukturpolitik, som aktualiserar ett starkt ökat behov

av målbestämd forskning och utbildning. Mot denna bakgrund synes det

styrelsen tvivelaktigt om man redan i dag bör binda sig för eu lösning av

det slag som skisserats. Dessa tvivel förstärks bl. a. av att gränsdragningen

mot andra likartade strukturpolitiska frågor och sektorer synes oklar och

av att vissa fackhögskolor redan i dag har målinriktad utbildning av detta

slag som huvuduppgift. Man bör i stället pröva möjligheten att inrätta en

tillfällig tjänst vid samhällsvetenskapliga forskningsrådet på vars inne­

havare skulle ankomma att i samarbete med myndigheter och utredningar

kartlägga samordningsproblemen, föreslå lösningar och biträda vid behand­

lingen av forskningsanslag. Styrelsen för socialhögskolan i Lund anser

inte att förslaget löser föreliggande samordningsproblem. Rektorsämbetet

vid Göteborgs universitet anser förhållandet mellan institutet och andra

universitet oklart och menar att även dessa måste få möjlighet att genom­

föra ett likartat samarbete. Institutet kan inte tänkas fylla en mera sam­

ordnande forsknings- och utbildningsfunktion på riksplanet. Det bör ges

en klar lokal begränsning. Statistiska centralbyrån anför att ansvaret för

samordning och initiering av nya forskningsobjekt i och för sig skulle

kunna tänkas förlagd till organ utanför universitetsinstitutionerna, exem­

pelvis arbetsmarknadsstyrelsen. Man skulle därvid nå en värdefull integre­

ring mellan praktiska arbetsmarknadsproblem och forskningen. För att

man skall uppnå den önskade samordningen för hela riket måste institu­

tet få ställning av organ på riksnivå och eventuellt anknytas till exempel­

vis fakultetsberedningen eller samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Frå­

gor om arbetsmarknadsstatistiken bör lösas inom ramen för centralbyråns

verksamhet.

Rektorsämbetet vid handelshögskolan i Göteborg finner det uppenbart

att institutet bör ha säte i huvudstaden och anför att placeringen vid Stock­

holms universitet förefaller lämplig. Även statens råd för samhällsforskning

finner institutets lokalisering till Stockholm lämplig med hänsyn till att de

centrala arbetsmarknadsorganen återfinnes där. TCO betonar, liksom SACO,

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

142

att institutets anknytning till Stockholms universitet givetvis inte får utgöra

något hinder för forskare ■säd andra universitet och högskolor att få stöd från

institutet i sitt forskningsarbete.

Rektorsämbetet vid Lunds universitet anför att inrättandet av speciella

forskningsinstitutioner kan leda till att dessa suger till sig personal från

andra områden. Det medför vidare en geografisk centralisering till huvud­

staden som kan vara till nackdel för utbildning och forskning inom sam­

hällsvetenskaperna.

Rektorsämbetet vid tekniska högskolan i Stockholm anser att institutet

bör vara fristående från universitetet. Eventuella licentiat- och doktors­

avhandlingar bör utföras vid de universitets- och högskoleinstitutioner, dit

vederbörande arbete kan anses höra.

I fråga om institutets uppgifter framhåller 5,4 CO behovet av förbättrad

dokumentationsservice. SACO fx-amhåller vidare att utbildningen även bör

omfatta vidareutbildning. LO finner det svårt att på föreliggande material

ta ställning till uppläggningen av undervisningen i arbetsmarknadskunskap

och förordar en försöksverksamhet för att nå tillräcklig erfarenhet för den

fortsatta verksamheten. Det är angeläget att undervisningen inte förbehålls

universitetsstuderande. Även icke-akademisk postgymnasial undervisning

bör förekomma och kunna förläggas till andra orter än universitetsstäderna.

Arbetsmarknadsstyrelsen anför att bl. a. tjänstemän från styrelsen genom

specialseminarier bör beredas möjlighet att aktualisera och fördjupa sina

kunskaper. Rektorsämbetet vid Lunds universitet menar att frågor om

lämpligheten av för fler ämnen gemensamma kurser närmast hör samman

med den översyn av den samhällsvetenskapliga utbildningen som pågår f. n.

Rektorsämbetet vid karolinska institutet anför att även andra än de

fakulteter som nämns i förslaget kan få stor betydelse för den framtida

utvecklingen och då också bör få representation i institutskollegiet och

den rådgivande nämnden. Den definitiva organisationen av dessa organ

bör därför anstå tills vidare. Rektorsämbetet vid handelshögskolan i Göte­

borg anser att vissa läroämnesrepresentanter, exempelvis företrädare för

handelshögskolan i Stockholm, hellre bör knytas till institutskollegiet än

till den rådgivande nämnden. Statens råd för samhällsforskning anser att

även forskningsrådet bör vara representerat i nämnden. Enligt LO:s me­

ning bör även arbetarskyddsstyrelsen och det blivande arbetsmedicinska

institutet få representanter i nämnden. TCO understryker, liksom SACO,

att nämnden inte får ges sådana uppgifter att de till universitetet knutna

forskarnas frihet inskränks. Nämndens uppgift bör vara att underlätta

institutets kontakter med myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer.

SAF framhåller att kraven på vetenskaplig meritering hos institutions­

chefen inte får sättas så lågt att en påtaglig disparitet uppkommer mellan

honom och övriga institutionschefer. Han bör ha avlagt disputationsprov för

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

143

doktorsgraden. Rektorsämbetet vid Umeå universitet anser att chefen bör

äga professors kompetens och att befattningen skall tillsättas i samma ord­

ning som vanlig professur. Rektorsämbetet vid Göteborgs universitet, som

anser att institutet klarare bör inordnas i den lokala universitetsorganisa­

tionen, har samma uppfattning om tillsättning av chefsbefattningen. Rek­

torsämbetet vid Lunds universitet anser att det på chefen måste ställas

krav på fullgod meritering inte endast i fråga om kunskap om dagens aktuel­

la läge utan framför allt i fråga om den vetenskapliga meritering som består

i att metodiskt kunna studera och analysera förändringarna. Chefsbefatt­

ningen bör därför utbytas mot en professur. SACO anser att man väl kan

ifrågasätta om inte institutets chef bör vara professor. Med hänsyn bl. a.

till att det gäller flera olika universitetsämnen och att det är fråga om

en koordination av verksamheter mellan olika institutioner anser SACO

dock konsistoriets förslag ändamålsenligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet finner förslaget om inrättande vid univer­

sitetet i Stockholm av ett institut för arbetsmarknadsfrågor väl motiverat.

Ett sådant institut bör kunna utvecklas till ett betydelsefullt organ för allmän

aktivering och samordning av den på skilda håll inom landet förekommande

forsknings- och utbildningsverksamheten på detta centrala och i betydelse

växande område. Ämbetet pekar också på den betydelse institutets verk­

samhet kan komma att få för fördjupningen av kunskaper rörande grund­

läggande betingelser för utformningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Enligt ämbetets mening bör upprättande av ett institut för arbetsmark­

nadsfrågor betraktas som en reformåtgärd vid sidan av det utbyggnads-

program för universitet och högskolor som fastställts på grundval av prop.

1965: 141. Ämbetet framhåller att om statsmakterna finner det möjligt

att för ändamålet anvisa medel utöver vad som erfordras för utbyggnaden

av universitet och högskolor enligt nämnda proposition från ämbetets sida

ingen erinran föreligger mot ett genomförande av förslaget.

Vid bifall till universitetets förslag finner ämbetet det lämpligt att insti­

tutet upprättas fr. o. m. den 1 januari 1967 men att för allmän planering

av verksamheten institutets chef förordnas redan från den 1 juli 1966.

Institutet bör genom den förutsatta anknytningen till universitetet i Stock­

holm erhålla lokaler inom Frescatiområdet.

Vid beredningen inom ämbetet har fakultetsberedningen för rätts- och

samhällsvetenskaperna med anledning av det av vissa remissinstanser påta­

lade behovet av samarbete mellan institutet och institutioner utanför Stock­

holm föreslagit att till institutets förfogande ställs ett anslag för resor om

144

förslagsvis 10 000 kr. Beredningen tillstyrker vidare i remissyttrandena

framförda förslag om komplettering av den rådgivande nämnden med repre­

sentanter för statens råd för samhällsforskning, arbetarskyddsstyrelsen och

arbetsmedicinska institutet.

I anledning av de synpunkter som under remissbehandlingen anförts

beträffande tillsättningen av tjänsten som chef för institutet uttalar fakul-

tetsberedningen att det är angeläget att chefen väl fyller alla de i universi­

tetets förslag uppställda kraven men att med hänsyn till tillgången på

lämpliga personer det sedvanliga sättet för tillsättning av professurer inte i

nuläget torde ge garantier för att man kan förvärva lämplig person.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

10. Anslag för budgetåret 1966/67

C 5. Arbetsmarknadsstyrelsen:

Avlöningar

1964/65

1965/66

1966/67 (förslag)

Anslag

Nettoutgift

11 050 000

11 674 497

13 400 000

14 822 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 16 715 000

(+3 315 000) kr.

1. Personalförändringar

a)

Arbetsförmedlingsbyrdn

1 byrådirektör Ae 27.................

3 förste byråsekreterare Ae 23

4 förste byråsekreterare Ae 21

1 förste byråsekreterare Ag 21

1 amanuens Af 17/Ae 21..........

1 förste assistent Ae 16............

3 kanslister Af 9/Ae 15.............

b)

Yrkesvägledn ingsbyrån

2 byrådirektörer Ae 25.............

1 förste byråsekreterare Ae 23

c)

Arbetsoärdsbyrån

1 byrådirektör Ae 25.................

2 förste byråsekreterare Ae 23 ,

1 förste byråinspektör Ae 21. .

1 amanuens Af 17/Ae 21...........

d)

Försoarssektionen

1 byråchef Bo 3..........................

1 byrådirektör Ae 25.................

1 förste byråsekreterare Ae 23.

1 kanslist Af 9/Ae 15.................

ökning

46 332

113 040

135 888

33 972

30 648

26 256

67 464

83 544

37 680

41 772

75 360

33 972

30 648

59 460

41 772

37 680

22 488

c)

Tekniska byrån

ökning

1 byrådirektör Ae 27........................................................................................................ 46 332

8 förste avdelningsingenjörer högst Ae 27................................................................. 351 936

1 förste byråingenjör Ae 21............................................................................................ 33 972

1 byråinspektör Ae 19...................................................................................................... 30 648

f)

Försäkringsbyrdn

1 förste byråsekreterare Ae 23...................................................................................... 37 680

1 kanslist Af 9/Ae 15........................................................................................................ 22 488

g)

Kameralbyrän

1 förste byråingenjör Ae 23............................................................................................ 37 680

2 amanuenser Af 17/Ae 21.............................................................................................. 61 296

2 kanslister Af 9/Ae 15..................................................................................................... 44 976

h)

Kanslibyrån

1 förste byråsekreterare Ae 23...................................................................................... 37 680

1 personalkonsulent Ae 21.............................................................................................. 33 972

2 amanuenser Af 17/Ae 21.............................................................................................. 61 296

1 biblioteksassistent Ae 11.............................................................................................. 20 280

1 kontorist Ae 9................................................................................................................. 18 312

i)

För styrelsen gemensam personal

10 kansliskrivare Ae 11.................................................................................................... 202 800

j)

Avlöningar till tillfällig personal

...................................................................................... 300 000

2. Tj&nsteförändringar

a) Lönegradsförändringar...................................................................................................... 456 276

b) Extraordinariesättningar m. m....................................................................................... 8 268

3. Löneomräknlng......................................................................................................................... 591 132

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

145

3 315 000

Motiv

{'J .

1 a) Arbetsförmedlingsbyrån

För att handlägga vissa för de fyra regionavdelningarna inom förmedlings-

sektionen gemensamma ärenden erfordras en byrådirektör. Eftersom ären­

den rörande utbildning och omskolning av arbetskraft hittills har handlagts

med ett minimum av personal, bör utbildningssektionen tillföras två förste

byråsekreterare i Ae 23 och en i Ae 21. En förste byråsekreterare i Ag21

och en i Ae 21 behövs för förmedling av svenska och utländska praktikanter

inom teknikerområdet resp. för övrig praktikförmedling. Tre tjänster som

förste byråsekreterare, varav en i Ae 23 och två i Ae 21, bör inrättas för att

handha nu eftersatta frågor om den utländska arbetskraftens anpassning på

den svenska arbetsmarknaden. För översättningsarbete föreslås en tjänst

som förste assistent. Byrån bör vidare tillföras en amanuens med uppgift att

svara för fortlöpande översyn av blankettmaterial, vakanslistor m. in. samt

tre kanslister för att möjliggöra en rationell och effektiv arbetsfördelning

inom byrån.

1 b) Yrkesvägledningsbyrån

För att centralt leda och initiera yrkesvägledningsverksamheten för vuxna,

som under senare år har ökat starkt, bör inrättas en tjänst som byrådirek­

tör. Ytterligare en byrådirektörstjänsl erfordras för att centralt handlägga

frågor om yrkesvägledning för universitets- och högskolestuderande. Slutli­

gen bör tillkomma en tjänst som förste byråsekreterare för dokumentation

och redigering av källmaterialet till yrkesvägledningspublikationerna.

146

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

1 c) Arbetsvårdsbyrån

Byråns verkstadsdetalj granskar ritningar och fastställer statsbidrag till

skyddade verkstäder. En byrådirektör föreslås bli chef för verksamheten,

som vidare bör förstärkas med en förste byråsekreterare med huvudansvar

för kamerala uppgifter. En tjänst som förste byråinspektör bör inrättas av­

sedd att placeras vid statens arbetsklinik. Byråns sociala sektion, som hand­

lägger ärenden rörande arkivarbetare, arbetar med helt otillräckliga per­

sonalresurser och bör därför tillföras en förste byråsekreterare och två

amanuenser.

1 d) Försvarssektionen

Styrelsen hemställer ånyo att den fristående försvarssektionen organiseras

om till en försvarsbyrå (jfr senast prop. 1965: 1 bil. 13 s. 66). En tjänst som

byrådirektör bör inrättas för att leda handläggningen av anståndsärendena.

En förste byråsekreterare avses för långsiktig planering av personalbehov

och personaltillgång för totalförsvaret. Sektionen bör dessutom förstärkas

med en kanslist.

1 e) Tekniska byrån

Skogliga beredskapsarbeten inkl. anläggning av skogsbilvägar utfördes

under budgetåret 1964/65 för sammanlagt 85 milj. kr. och torde komma att

öka ytterligare. En byrådirektör bör omhänderha arbetsuppgifter som sam­

manhänger med denna typ av beredskapsarbeten. För fortbildning av den

tekniska personalen vid styrelsens arbetsplatser m. m. bör disponeras en

förste byråingenjör och för granskning av slutredovisningar i bidragsärenden

m. m. en byråinspektör. Av medel från anslaget Allmänna beredskapsarbe­

ten m. m. har under de senaste åtta åren avlönats tjänster såsom avdel-

ningsingenjörer. För att kunna rekrytera och behålla dessa viktiga befatt­

ningshavare är det nödvändigt att de får en fastare anställningsform.

1 f) Försäkring sby rån

De nya bestämmelserna inom arbetslöshetsförsäkringen har ökat behovet

av juridiskt utbildad personal. En tjänst som förste byråsekreterare bör där­

för inrättas. På grund av ökat antal ärenden bör byrån också tillföras en

kanslist.

1 g) Kameralbyrån

En tjänst som förste byråingenjör bör inrättas för ärenden rörande bostä­

der för tillflyttande arbetskraft. På grund av att nya ärendegrupper tillförs

byrån och befintliga uppgifter ökar i antal föreligger behov av ytterligare

två amanuenser och två kanslister.

1 h) Kanslibyrån

På grund av ökad belastning av juridiska ärenden bör byrån tillföras yt­

terligare en amanuens. Arbetsbelastningen vid styrelsens bibliotek är så stor

att en ny tjänst som biblioteksassistent erfordras. Resurserna för en intensi­

147

fierad personalutbildning är i hög grad otillräckliga, Byrån bör därför lör-

stärkas med en förste byråsekreterare och en amanuens. En av medel från

posten Avlöningar till tillfällig personal inrättad tjänst som personalkonsu­

lent bör införas på personalplanen. För de växande personalregistrerings-

uppgifterna behövs ytterligare eu kontorist.

1 i) Gemensam personal

Biträdessituationen inom styrelsen har under senare år varit prekär. Ef­

tersom några väsentliga förstärkningar inom denna personalsektor inte har

tillförts styrelsen, vill styrelsen starkt understryka vikten av alt tio tjänster

som kansliskrivare inrättas.

1 j) Avlöningar till tillfällig personal

De hittills disponibla medlen har trots ansträngningen att begränsa belast­

ningen inte visat sig motsvara ofrånkomliga behov. Anslagsposten bör där­

för uppräknas med 300 000 kr.

2 a) Lönegrads förändringar. Styrelsen föreslår uppflyttning i lönegrad av

följande tjänster, nämligen

vid arbetsförmedlingsbyrån 2 byrådirektörer i Ae 27 till avdelningsdirek­

törer i Be 1, 2 förste byråinspektörer i Ae 23 till byrådirektörer i Ae 25, 1

förste byråsekreterare i Ao 23 till byrådirektör i Ao 25, 4 förste byråinspektö­

rer i Ao, Ae21 till Ao, Ae 23, 2 amanuenser i Af 17/Ae21 till förste byrå­

sekreterare i Ae 23, 4 byråinspektörer i Ao, Ae 19 till förste byråinspektörer

Ao, Ae 21, 1 assistent i Ae 13 till förste assistent i Ae 16, 3 kansliskrivare i

Ao, Ae 11 till kontorsskrivare i Ao, Ae 13, 1 kontorist i Ae 9 till kanslist i

Af 9/Ae 15, 1 kontorist i Ao 9 till kansliskrivare i Ao 11,

vid yrkesvägledningsbyrån 2 byrådirektörer i Ao, Ae 27 till avdelningsdi­

rektörer i Bo, Be 1, 1 byrådirektör i Ae 25 till Ae 27, 3 förste byråsekreterare

i Ae 23 till byrådirektörer i Ae 25, 2 förste byråsekreterare i Ao, Ae 21 till

Ao, Ae 23, 2 konsulenter i Ae 21 till förste konsulenter i Ae 23, 2 kansliskri­

vare i Ao, Ae 11 till kontorsskrivare i Ao, Ae 13,

vid arbetsvårdsbyrån 1 byrådirektör i Ae 27 till avdelningsdirektör i Be 1,

1 förste byråsekreterare i Ae 23 till byrådirektör i Ae 25, 4 förste byråinspek­

törer i Ae 21 till Ae 23, 1 byråinspektör i Ae 19 till förste byråinspektör i

Ae 21, 1 kontorist i Ae 9 till kansliskrivare i Ae 11,

vid försvarssektionen 1 förste byråinspektör i Ae 23 till byrådirektör i

Ae 25, 1 byråinspektör i Ae 19 till förste byråinspektör i Ae21, 1 kontorist

i Ae 9 till kansliskrivare i Ae 11,

vid tekniska byrån 1 byrådirektör i Ae 25 till Ae 27, 4 förste byråingenjö-

rer i Ae 23 till byrådirektörer i Ae 25, 1 förste byråingenjör i Ae 21 till förste

byråinspektör i Ae 23, 1 byråingenjör i Ae 19 till förste byråingenjör i Ae 21,

1 byråinspektör i Ae 19 till förste byråsekreterare i Ae 21, 1 ingenjör i Ae 17

till byråingenjör i Ae 19, 2 kontorister i Ae 9 till kansliskrivare i Ae 11,

vid försäkringsbyrån 1 byrådirektör i Ao 27 till avdelningsdirektör i Bo 1,

1 förste byråsekreterare i Ao 23 till byrådirektör i Ao 25, 3 förste byråinspek­

törer i Ao, Ae 21 till Ao, Ae 23,

vid utredningsbyrån 2 byrådirektörer i Ae 27 till avdelningsdirektörer i

Be 1, 1 byrådirektör i ABp 27 till avdelningsdirektör i Be 1, 1 byrådirektör i

Ao 25 till Ao 27, 2 byrådirektörer i Ae 25 till högst Ae 27, 1 förste byråingen­

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 är 1960

148

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

jör i Ae 23 till förste byråingenjör, byrådirektör högst Ae 25, 1 förste byrå­

sekreterare i Ao 23 till högst Ao 27, 3 förste byråsekreterare i Ae 23 till förste

byråsekreterare, byrådirektörer högst Ae 27, 1 förste byråingenjör i Ae 21

till högst Ae 23, 5 amanuenser i Af 17/Ae 21 till byråsekreterare, förste byrå­

sekreterare högst Ae 23, 2 kontorister i Ae 9 till kanslister i Af 9/Ae 15, 2

kontorister i Ae 9 till kansliskrivare i Ae 11,

vid kameralbyrån 1 byrådirektör i Ao 27 till avdelningsdirektör i Bo 1,

1 byrådirektör i Ae 25 till Ae 27, 1 förste revisor i Ae 23 till byrådirektör i

Ae 25, 1 förste byråingenjör i Ae 23 till byrådirektör i Ae 25, 1 förste byrå­

ingenjör i Ae 21 till Ae 23, 1 förste byråinspektör i Ae 21 till Ae 23, 1 byrå­

inspektör i Ao 19 till förste byråinspektör i Ao 21, 1 revisor i Ae 19 till förste

revisor i Ae 21, 1 förste assistent i Ao 16 till byråinspektör i Ao 19, 1 bok­

hållare i Ao 15 till byråinspektör i Ao 19, 1 biträdande tryckeriföreståndare i

Ae 11 till Ae 13, 1 kansliskrivare i Ae 11 till kontorsskrivare i Ae 13, 1 ritare

i Ae 9 till förste ritare i Ae 11,

vid kanslibyrån 1 pressombudsman i Ae 23 till Ae 25, 1 förste byråsekrete­

rare i Ae 23 till byrådirektör i Ae 25, 2 amanuenser i Af 17/Ae 21 till förste

byråsekreterare i Ae 23, 1 förste biblioteksassistent i Ae 13 till Ae 17, 1 förste

assistent i Ao 16 till byråinspektör i Ao 19, 1 kontorsskrivare i Ao 13 till

förste kontorsskrivare i Ao 15, 1 kansliskrivare i Ae 11 till förste assistent i

Ae 16, 1 kansliskrivare i Ae 11 till kontorsskrivare i Ae 13, 6 kontorister i

Ae 9 till kontorsskrivare i Ae 13, 2 kontorister i Ao, Ae 9 till kansliskrivare

i Ao, Ae 11.

2 b) Extraordinariesåttningar. Till extra ordinarie tjänster föreslås en

förste byråsekreterare i Ag 23 och en förste byråsekreterare i Ag 21 (föreslås

till Ae23), båda vid arbetsförmedlingsbyrån, samt en byrådirektör i Ag 25

(föreslås till Ae 27) vid utredningsbyrån.

Yttranden

Statskontoret anför.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att försvarssektionen ombildas till byrå

och tillförs fyra nya tjänster. Eftersom det är statskontorets mening att om­

fattande förändringar i byråorganisationen bör undvikas under pågående

översynsarbete synes det lämpligt att avvakta med inrättandet av en särskild

försvarsbyrå.

Arbetsmarknadsstyrelsen förfogar f. n. inte över någon organisatorisk en­

het med huvudsaklig uppgift att bedriva löpande rationaliseringsarbete. Re­

sultaten av statskontorets undersökningar väntas bli presenterade under

budgetåret 1967/68. Eftersom huvudansvaret för genomförande och upp­

följning av förslagen måste åvila styrelsen, finner statskontoret att en ratio­

naliseringsenhet snarast bör inrättas. Dess personal bör deltaga i undersök­

ningsarbetet och trimmas under nästa budgetår. Även sedan man slutfört

de arbetsuppgifter, som sammanhänger med pågående organisationsöversyn

behöver arbetsmarknadsverket en permanent rationaliseringsenhet. Stats­

kontoret föreslår därför att anslagsposten Avlöningar till tillfällig personal

räknas upp med 200 000 kr. för angivna ändamål.

Statskontoret har vidare, liksom personalntbildningsnämnden, yttrat sig

över de av arbetsmarknadsstyrelsen begärda tjänsterna på kanslibyrån för

personalutbildning. Yttrandena återges i denna del under anslaget Arbets­

förmedlingen : Avlöningar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1960

149

Framställning av arbetsmarknadsstyrelsen rörande visst praktikantutbyte

med utlandet

Det internationella utbytet av praktikantplatser inom det tekniska områ­

det sker inom ramen för den internationella organisationen International

Association for Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE).

Denna organisation upptar som medlemmar s. k. nationalkommittéer, som

enligt stadgarna skall representera akademiska, industriella och studeran­

des intressen. Varje nationalkommitté skall ha ett sekretariat med en per­

manent sekreterare. Sekretariatet är underställt nationalkommittén.

Sverige har varit representerat i IAESTE av Svenska industrins praktik­

nämnd. Samarbetet mellan praktiknämnden och arbetsmarknadsstyrelsen

i fråga om förmedling av praktikplatser på det tekniska området grundar

sig på ett avtal från februari 1950. Avtalet upphör att gälla med utgången

av budgetåret 1964/65. Styrelsen avser att tillsätta en central praktikdelega­

tion som för praktikantutbytet med utlandet utser ett arbetsutskott. Utskot­

tet förutsätts fungera som svensk nationalkommitté inom IAESTE.

IAESTE :s centrala kostnader täcks genom en fast årsavgift, f. n. 200

tyska mark, samt en avgift av 2: 20 tyska mark för varje utsänd praktikant.

Deltagare i praktikantutbytet är skyldig att före avresan till utlandet

teckna försäkring mot sjukdom, olycksfall och dödsfall. Den nya svenska

nationalkommittén bör liksom praktiknämnden gjort hittills förmedla dessa

försäkringar till vederbörande försäkringsbolag. Premieinbetalningarna bör

dock inte ingå i arbetsmarknadsstyrelsens räkenskaper och den provision

som utgår bör få användas för att täcka kostnader för representation m. in.

i samband med verksamheten.

Styrelsen föreslår att den planerade kommittén får anmälas som medlem

i IAESTE.

Yttranden

Enligt vad riksrevisionsverket inhämtat är avsikten att arbetsmarknads­

styrelsen skall tillhandagå nationalkommittén med erforderlig personal

(kansli) m. m. Enligt verkets mening erfordras att — om praktikantutbytet

med utlandet skall anordnas genom nationalkommittén — arbetsmarknads­

styrelsen bemyndigas ställa härför erforderlig personal till kommitténs för­

fogande samt lämna kommittén det bidrag som behövs för att bedriva verk­

samheten. Frågan härom bör underställas riksdagens prövning. Kommittén

bör vara redovisningsskyldig för uppburna bidragsmedel och dess räkenska­

per vara underkastade vederbörlig revision.

Statskontoret tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens framställning, men

förutsätter att förslagen i alla avseenden genomförs så att arrangemangen

kan bli rent tillfälliga. Det bör alltså lämnas öppet om den av styrelsen före­

slagna formen för svensk anslutning till IAESTE bör behållas i längden

liksom vilken ställning sekretariatet bör ha i förhållande till en national­

150

kommitté och i förhållande till en större förvaltningsorganisation, där sek­

retariatet skall kunna ingå. Arbetsmarknadsstyrelsen bör få i uppdrag att

för övergångsperioden utfärda särskilda tjänstgöringsregler för de tjänste­

män inom styrelsens kansli vilka även handhar uppgifter vid sidan av det

internationella praktikantutbytet.

Svenska industrins praktiknämnd, som varit representerad i den utred­

ning vilken föregått förslaget om det internationella praktikutbytets organi­

sation, tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens framställning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

C 6. Arbetsmarknadsstyrelsen: Omkostnader

Anslag

Nettoutgift

1964/65 ...................................................

3 500 000

3 792 908

1965/66

3 920 000

1966/67 (förslag)

4 460 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 5 974 000

( + 1 574 000) kr.

Anvisat

Föreslagen ändr. 1966/67

1965/66

Mynd.

Dep.ch.

1.

Sjukvård m. m

.....................................................

44 000

+

6 000

+ 6 000

2. Reseersättningar

..................................................

525 000

+

189 000

+ 100 000

3. Bränsle, lyse och vatten

................................... __

25 000

+

20 000

+ 10 000

4. Bearbetning av statistiskt material

................... __

180 000

+

200 000

+ 70 000

5. Övriga expenser för eget behov

......................... __

1 250 000

+

182 000

+ 60 000

6. Expenser för annat än eget behov

.................... __

300 000

+

50 000

+ 50 000

7. Annonskostnader

.................................................

500 000

+

700 000

+ 200 000

8. Publikationstryck

................................................ __

985 000

+

175 000

+ 65 000

9. Material och maskiner för tryckerianläggningen

166 000

+

52 000

21 000

+ 1 574 000

+ 540 000

Motiv

2. Reseersättningar. Höjda traktamentsersättningar samt vissa taxehöj-

ningar beräknas medföra en fördyring av styrelsens resor med 30 000 kr.

För utökad reseverksamhet i samband med aktivering av tillgängliga arbets­

kraftsresurser, den växande omskolningsverksamheten, yrkeskonsulentverk-

samheten, intensifierad arbetsvårdsverksamhet, lokaliseringsverksamheten

in. m. bör posten i övrigt ökas med 159 000 kr. I detta belopp har inräknats

en höjning av medlen för internordiska resor från 15 000 till 20 000 kr.

3. Bränsle, lyse och vatten. Förutom en höjning av posten med hänsyn till

belastningen bör medel också beräknas för smärre underhåll och repara­

tioner.

4. Bearbetning av statistiskt material. För byggnads- och arbetslöshets­

statistik beräknas 100 000 kr., för annan intern statistik rörande struktur­

undersökningar m. m. 30 000 kr., för specialundersökningar i anslutning till

extern statistik avseende främst bearbetningar av arbetskraftsundersök-

ningarna 100 000 kr., för regionala bearbetningar av extern statistik inklude­

rande bl. a. material för bedömningar i lokaliseringssammanhang 100 000 kr.

samt för abonnemang på statistiska centralbyråns företagarregister 50 000 kr.

151

5. Övriga expenser för eget behov. Jämfört med de för innevarande bud­

getår tillgängliga beloppen beräknas för nästa budgetår ytterligare 26 000 kr.

för städning och renhållning, 46 000 kr. för skrivmaterialier m. in., 45 000 kr.

för telegram, telefon och annonsering samt 65 000 kr. för inköp och under­

håll av möbler och kontorsmaskiner m. m.

6. Expenser för annat än eget behov. Höjningen beror på belastningen på

anslagsposten som för 1964/65 uppgick till 352 400 kr.

7. Annonskostnader. Under de senaste åren har anvisade medel främst

disponerats av länsarbetsnämnderna för verkets omskolnings- och fortbild-

ningsverksamhet för arbetslösa och undersysselsatta. Verksamheten fordrar

numera större externa rekryteringsåtgärder än tidigare. Även för arbetsför­

medlingens aktiveringsuppgifter i övrigt har annonsinformation behövts

men har inte kunnat lämnas på grund av anslagsbegränsningen. Riksannon-

sering genom styrelsens försorg har främst gällt rekrytering från flera län

till vissa utbildningskurser. Enligt styrelsens uppfattning bör samhället ge­

nom en inte alltför knapphändig upplysningsverksamhet underlätta de om­

ställningar på arbetsmarknaden som orsakas av produktionens inriktning,

omfattning och lokalisering. En bättre upplysning erfordras också för att

hemmafruar, handikappade och äldre skall kunna komma in på arbets­

marknaden.

8. Publikationstryck. Styrelsen beräknar att under nästa budgetår behöva

utgiva yrkesvägledande m. fl. publikationer för en sammanlagd kostnad av

410 000 kr. Utgivandet av tidskriften Platsjournalen med dagslistor och lä-

rarlistan beräknas kosta 750 000 kr.

9. Material och maskiner för tryckerianläggningen. För underhåll av ma­

skiner samt inköp av papper och förbrukningsmaterial beräknas 145 000 kr.

Styrelsen avser att nästa budgetår införa s. k. snabboffset. Reproduktions-

utrustning och offsettryckmaskin kostar ca 53 000 kr., vartill kommer ca

20 000 kr. för ytterligare papper och material.

Yttrande

Statskontoret har yttrat sig över förslaget om utbyggnad av arbetsmark­

nadsstyrelsens offsettryckeri. Ämbetsverket anser sig f. n. inte berett att bi­

träda förslaget i avbidan på resultatet av pågående utredning om kostnader

in. m. för olika metoder att mångfaldiga skrivet material.

C 7. Arbetsförmedlingen: Avlöningar

Anslag

Nettoutgift

1964/65

57 000 000

59 854 535

1965/66

66 750 000

1966/67 (förslag) ............................. 72 240 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 81 616 000

( + 14 866 000) kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

152

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

1. Personalförändringar

a)

Länsarbetsnämndernas kansliorganisation

ökn. el.

Försvarsärenden

minskn.

3 förste inspektörer Ae 21..................................................................................... +

99 216

21 inspektörer Ae 19.................................................................................................. -f

623 196

b)

Länsarbetsnämndernas kansliorganisation

Övriga ärenden

2 byrådirektörer Ae 27............................................................................................ -f

91 368

24 förste inspektörer Ae 21 (aktiveringsuppgifter)........................................... +

793 728

23 konsulenter Ae 21 (personalutbildning).......................................... -f 760 656

5 förste assistenter Ae 16....................................................................................... -f-

126 240

5 kanslister Af 9/Ae 15............................................................................................ 4-

107 280

c)

Arbetsförmedlingsverksamhelen

Huvudkontoren

8 förste inspektörer Ae 21. ................................................................................... 4-

264 576

21 inspektörer Ae 19.................................................................................................. +

623 196

7 förste assistenter Ae 16....................................................................................... 4-

176 736

Avdelningskontoren

8 inspektörer Ae 19.................................................................................................. +

237 408

20 förste assistenter Ae 16....................................................................................... 4-

504 960

d)

Yrkesvägledningsverksamheten

19 förste konsulenter Ae 23..................................................................................... -f

699 276

23 konsulenter Ae 21 ................................................................................................ -)-

760 656

e)

Arbetsvårdsverksamheten

12 förste inspektörer Ae 21..................................................................................... -f

396 864

30 inspektörer Ae 19.................................................................................................. -f-

890 280

18 förste assistenter Ae 16....................................................................................... 4-

454 464

f)

Överföring av tjänster från anslagsposten Avlöningar till tillfällig personal till

anslagsposten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal, m. m

........................ + 5 751 754

g)

Tillfällig personal m. m.

Biträdespersonal.......................................................................................................... 4-

200 000

Minskning med 1 förste inspektör Ag 23............................................................. —

36 804

Minskning enligt f).................................................................................................... — 5 485 284

h)

Arvoden till yrkesvalslärare

........................................................................................... 4-

445 000

i)

Arvoden till länsarbetsnämndernas läkare

..................................................................... 4-

252 000

2. Tjänsteförändringar m. in.

a)

Tjänsteförändringar

........................................................................................................ 4- 4 170 946

b)

Särskilt yrkande angående arbetsförmedlingsaspiranter

............................................ 4-

720 000

3. Löneomräknlng...................................................................................................................... 4- 1 238 288

4-14 866 000

Motiv

1 a) Länsarbetsnämndernas kansliorganisation, försvarsärenden. Styrel­

sen föreslår i huvudsaklig överensstämmelse med sitt senast föregående år

framförda förslag (jfr prop. 1965: 1 bil. 13 s. 74), att för försvarsändamål

inrättas en tjänst som förste inspektör vid var och en av länsarbetsnämn­

derna i Stockholms, Malmöhus resp. Göteborgs och Bohus län samt 21 tjäns­

ter som inspektör vid övriga nämnder.

1 b) Länsarbetsnämndernas kansliorganisation, övriga ärenden. Styrel­

sen föreslår ånyo (jfr senast prop. 1965: 1 bil. 13 s. 74), att länsarbetsnämn­

derna i Västerbottens och Norrbottens län tillförs vardera ytterligare en

tjänst som byrådirektör.

Styrelsen har under senare år utformat aktivitetsprogram för angelägna

åtgärder i syfte att tillföra arbetsmarknaden ny arbetskraft. Programmen

siktar i första band på kvinnor utan förvärvsarbete samt äldre och medel­

ålders arbetskraft. Arbetsinarknadsutredningen bar föreslagit att länsarbets­

nämndernas kanslier bör få eu tjänst på inspektörsnivå med uppgift att svara

för de åtgärder som erfordras för att bättre ta till vara de totala arbctskrafts-

tillgångarna (inspektörer för aktiveringsuppgifter). Utredningen har i sitt

betänkande utförligt angivit de uppgifter, som bör ankomma på dessa spe­

ciella tjänstemän. Med hänvisning härtill föreslås att varje länsarbetsnämnd

tilldelas en tjänst som förste inspektör i Ae 21 för dessa uppgifter.

Under de senaste åren har önskemålen om förbättrade resurser för den

interna utbildningen av arbetsmarknadsverkets personal markerats allt

starkare. Arbetsinarknadsutredningen har föreslagit att personalutbildning

byggs ut kraftigt. F. n. disponeras fyra tjänster inom styrelsen för utbild­

ningsfrågor, medan motsvarande tjänster saknas inom fältorganisationen.

Personalutbildningen har hittills huvudsakligen haft formen av kurser och

konferenser. Utbildning och instruktion i direkt anslutning till verksamhe­

ten på arbetsplatserna är emellertid enligt styrelsens uppfattning en effekti­

vare och mera ändamålsenlig metod. Den övervägande delen av den grund­

läggande och fortsatta utbildningen bör decentraliseras och anförtros läns­

arbetsnämnderna. För att göra detta möjligt måste varje nämnd — med un­

dantag för nämnden i Gotlands län —- förstärkas med en befattningshavare

på inspektörsnivå, förslagsvis med tjänstebenämningen konsulent för per­

sonalutbildning.

Länsarbetsnämndernas kanslier har tillförts sammanlagt 20 tjänster som

förste assistent i Ae 16 för handläggning av administrativa och kamerala

uppgifter. På grund av arbetsanhopningen bör tjänster inrättas även vid de

fem nämnder, som hittills inte fått sådana.

Styrelsen upprepar sitt senast föregående år framförda förslag (jfr prop.

1965: 1 bil. 13 s. 75) om förstärkning med fem kanslister i reglerad beford-

ringsgång.

1 c) Arbetsförmedlingsverksamheten. Under senare år har anspråken på

arbetsförmedlingens insatser ökats betydligt, såväl kvalitativt som kvanti­

tativt. Det är därför angeläget att förmedlingsorganisationen får tillräckligt

stor personal. Även vissa organisatoriska omständigheter motiverar en upp­

rustning av arbetsförmedlingen. Styrelsen delar arbetsmarknadsutredning-

ens uppfattning att personalen bör koncentreras till större förmedlingsen-

heter. Denna fråga kan emellertid lösas endast på längre sikt. Tills vidare

bör endast som en första etapp vissa huvudkontor och större avdelnings­

kontor erhålla en begränsad personalförstärkning, som bl. a. medger att en

redan i andra sammanhang med framgång prövad ambulatorisk förmed­

lingsverksamhet kan utvidgas.

En förstärkning av arbetsförmedlingen skulle vidare medge att utbyte av

tjänstemän mellan kontor på orter med överskott på arbetskraft och på orter

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

153

154

med markerad efterfrågan på arbetskraft kan genomföras effektivt. Erfa­

renheterna från redan genomförda utbyten har varit mycket positiva.

Styrelsen föreslår därför att arbetsförmedlingsverksamheten tillförs sam­

manlagt 64 tjänster.

1 d) Yrkesvågledningsverksamheten. I petitaskrivelsen för budgetåret

1963/64 redovisade styrelsen ett behov av personalförstärkningar med 70

tjänster, varav hittills medgivits 41. Sedan en ny översyn av personalbehovet

verkställts inom styrelsen, beräknas nu att det erforderliga tillskottet är 82

tjänster av vilka för nästa budgetår begärs 42. Vidare föreslår styrelsen

vissa lönegradsförändringar. Föreslagna förändringar framgår av följande

uppställning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 år 1966

Tjänst

Löne­

grad

Antal tjänster

1/7 1965

Förslag

ökning

eller

minskn.

Ao

Ae

Ag

S:a

Ao

Ae

Ag

S:a

Byrådirektör .

A 25

3

_

_

3

8

_

_

8

+ 5

Förste konsu-

lent.............

A 23

22

n

33

17

48

65

+ 32

Konsulent . . .

A 21

40

40

47

47

+ 7

Amanuens/

konsulent . . A 17—21

32

16

48

72

72

+ 24

Förste assi-

stent...........

A 16

7

19

26

— 26

Summa

32

102

16

150

25

167

192

+ 42

Anm.

16 extra tjänster som amanuens/konsulent extraordinariesätts.

1 e) Arbetsvårdsverksamheten har åren 1963—1965 tillförts 80 nya

tjänster. Enligt en inom styrelsen gjord översyn av personalbehovet inom

arbetsvårdsorganisationen beräknas de aktuella personalförstärkningarna

till 168 tjänster. Som en första etapp begär styrelsen 60 nya tjänster. Vissa

lönegradsförändringar föreslås också. Styrelsens yrkanden framgår av föl­

jande uppställning.

Tjänst

Löne­

grad

Antal tjänster

1/7 1965

Förslag

ökning

eller

Ao

Ae

Ag

S:a

Ao

Ae

Ag

S:a

minskn.

Byrådirektör .

A 25

i

_

_

1

5

_

_

5

+ 4

Förste inspek­

tör ................

A 23

ii

_

_

11

20

7

__

27

+ 16

Förste konsu­

lent...............

A 23 j

_

_

_

_

5

_

_

5

+ 5

Förste inspek­

tör ................

A 21

13

16

29

5

41

_

46

+ 17

Konsulent. . . .

A 21

5

5

— 5

Inspektör ....

A 19

7

33

8

48

5

fc.81

86

+ 38

Förste assi­

stent ...........

A 16

12

108

io y2

130%

10

146

y2

_

156&

+ 26

Assistent.........

A 13

1

34

6

41

— 41

Summa

50

191

24 y2

265 y2

50

275 y2

325i/2

+ 60

Anm.

24 tjänster förs över från Ag till Ae.

155

1 f) överföring av tjänster från anslagsposten Avlöningar till tillfällig

personal till anslagsposten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

in. m. Anslagsposten Avlöningar till tillfällig personal uppgår för budgetåret

1965/66 till 6 720 000 kr. Medlen avser endast kostnader för grundlöner. Sty­

relsen anser att anslagsposten är oproportionerligt stor i relation till övriga

anslagsposter inom avlöningsanslaget. Ett stort antal av de tjänster, som av­

lönas från anslagsposten är med hänsyn till arbetsuppgifternas varaktighet

och angelägenhetsgrad helt jämförbara med ordinarie eller extraordinarie

tjänster. Som framgår av följande uppställning återfinns tjänsterna inom

samtliga grenar av fältorganisationen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

Verksamhetsgren

Lönegrad Ag

Amanu­

ens/kon­

sulent

Summa

23

21

19

16

13

Kansliorganisation...........

26

26

43

21

16

132

Arbetsförmedling...............

31

71

81

183

Yrkesvägledning................

16

16

Arbetsvärd..........................

8

io%

6

24%

Sjömanshusorganisation..

1

i

4

6

Summa

26

26

83

ios

y2

107

16

361%

Styrelsen föreslår att 174 av tjänsterna överförs till anslagsposten Av­

löningar till övrig icke-ordinarie personal samt att de i samband härmed

extraordinariesätts. För 73 tjänster föreslås dessutom lönegradsuppflytt-

ningar. överföringen och extraordinariesättningen skulle beröra följande

tjänster, nämligen

vid länsarbetsnämndernas kansliorganisation 1 förste inspektör i Ag 21

(föreslås till förste inspektör i Ae 23) och 24 förste inspektörer i Ag 21, pla-

neringsuppgifter, samt 24 inspektörer i Ag 19 (föreslås till förste inspektö­

rer i Ae21), omskolnings- och fortbildningsuppgifter,

vid arbetsförmedlingsverksamheten 15 inspektörer i Ag 19, 30 förste as­

sistenter i Ag 16 och 40 assistenter i Ag 13 (föreslås till förste assistenter

i Ae 16),

vid yrkesvägledningsverksamheten 16 amanuenser/konsulenter,

vid arbetsvårdsverksamheten 8 inspektörer i Ag 19, 10 förste assistenter i

Ag 16 och 6 assistenter i Ag 13 (föreslås till förste assistenter i Ae 16).

Därjämte föreslår styrelsen att 2 tjänster som sjömanshusombudsmän i

Ag 19, vilka redan avlönas från icke-ordinarieposten, blir extraordinarie-

satta med placering i Ae 21.

1 g) Tillfällig personal m. m. För biträdeshjälp begärs ytterligare 200 000

kr.

Styrelsen anser att ett genomförande av arbetsmarknadsutredningens för­

slag om möjlighet för arbetsmarknadsverket att inom en fastställd ram vid

extraordinära arbetsmarknadssituationer disponera medel från sakanslag

för tillfälliga personalförstärkningar avsevärt skulle öka verkets möjligheter

att snabbt kunna sätta in speciella förmedlingsaktioner och därigenom re­

156

ducera behovet av andra, mera kostnadskrävande åtgärder mot arbetslöshet

eller arbetskraftsbrist. Styrelsen föreslår att den erhåller befogenhet att för

ändamålet ta i anspråk högst 1 000 000 kr. från sakanslag.

1 h) Arvoden iill yrkesvalslärare. Under budgetåret 1966/67 kan ytter­

ligare ett hundratal lärare eller sammanlagt omkring 765 antas vara i tjänst.

1 i) Arvoden till länsarbetsnämndernas läkare. Nuvarande medelstilldel­

ning medger att 25 läkare vid huvudkontoren tjänstgör 4 veckotimmar och

38 läkare vid avdelningskontor med arbetsvårdsexpeditioner tjänstgör 2 vec­

kotimmar. Denna tjänstgöring har visat sig otillräcklig. Antalet arbetsvårds-

sökande uppgick under 1964 till 60 965 och beräknas vid utgången av år

1965 till ca 75 000 och 1966 till drygt 90 000. Det är vidare nödvändigt att

den medicinska expertisen kompletteras med psykiatriker. Behovet av lä-

karmedverkan beräknas nu till 6 veckotimmar vid huvudkontoren och till

3 veckotimmar vid avdelningskontoren. Den 1 juli 1966 beräknas arbets­

vårdsexpeditioner komma att inrättas vid ytterligare några avdelnings­

kontor.

Vid oförändrade ersättningar till läkarna beräknas medelsbehovet till

638 500 kr., vilket innebär en ökning med 252 000 kr. Av beloppet avses

40 000 kr. för vikarier under läkarnas semester.

2 a) Tjänsteförändringar m. in.

Sammanslagning av arbetsnämnden i Stockholms stad och länsarbets­

nämnden i Stockholms län. 1961 års storstadsutredning har föreslagit att

arbetsnämnden i Stockholms stad och länsarbetsnämnden i Stockholms län

snarast möjligt sammanförs till ett gemensamt organ. En arbetsgrupp inom

verket utreder organisationsfrågorna. Arbetsgruppen har i juli 1965 över­

lämnat en första promemoria, avseende kansliorganisationen. Arbetsnämn­

den och länsarbetsnämnden i Stockholms län har med vissa reservationer

tillstyrkt arbetsgruppens förslag. Länsarbetsnämnden anser emellertid att

omorganisationen bör anstå till den 1 juli 1967.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser övervägande skäl tala för att genomföra

omorganisationen redan den 1 juli 1966. Det synes riktigast att en gemensam

länsarbetsnämnd får ta ställning till förslagen beträffande den gemensam­

ma förmedlingsorganisationens utformning och omfattning.

Styrelsen föreslår följande:

1) En gemensam nämnd, kallad länsarbetsnämnden i Stockholms stad och

län, inrättas fr. o. m. den 1 juli 1966.

2) Länsarbetsnämnden bör bestå av åtta ledamöter och få följande samman­

sättning:

Ordförande.

Vice ordförande.

En representant för vardera SAF, LO, TCO, Stockholms stad och Stock­

holms läns landsting.

En representant, utsedd efter förslag av generaldirektören och företrä­

dande något betydelsefullt arbetsmarknadsområde.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

157

3) Chefen för den nya länsarbetsnämnden bör ha tjänstetiteln länsarbets­

direktör.

Kansliet bör få följande högre tjänster:

1 länsarbetsdirektör i Bo 3

1 avdelningsdirektör i Bo 1

2 byrådirektörer i Ao 27

1 byrådirektör i Ao 25

3 förste inspektörer i Ao 23

1 förste inspektör i Ae 23

2 förste inspektörer i Ag 23

En tjänst som förste inspektör i Ag 23 dras in.

K

iiikj I. Maj.ts proposition nr 52 ar 1906

Lönegradsuppflyftningar. Styrelsen föreslår vidare nppflyttning i löne­

grad av följande tjänster, nämligen

vid länsarbetsnämndernas kansliorganisation 23 länsarbetsdirektörer i

Bo 1 till Bo 3, 1 länsarbetsdirektör i Ao 27 till Bo 3, 3 byrådirektörer i Ao 27

till avdelningsdirektörer i Bo 1, 1 byrådirektör i Ao 25 till avdelningsdirektör

1 Bo 1, 22 byrådirektörer i Ao 25 till Ao 27, 1 förste inspektör i Ao 23 till by­

rådirektör i Ao 25, 19 förste inspektörer (koordinatorer) i Ao 21 till Ao 23,

4 förste inspektörer (koordinatorer) i Ae 21 till Ae 23, 1 assistent i Ao 13 till

förste assistent i Ao 16, 17 assistenter i Ae 13 till förste assistenter i Ae 16

och 25 kansliskrivare i Ao 11 till kontorsskrivare i Ao 13,

vid arbetsförmedlingsverksamheten 2 förste inspektörer i Ae 21 till Ae 23,

17 inspektörer i Ao 19 till förste inspektörer i Ao 21, 12 inspektörer i Ae 19

till förste inspektörer i Ae 21, 43 förste assistenter i Ao 16 till inspektörer i

Ao 19, 56 förste assistenter i Ae 16 till inspektörer i Ae 19, 27 assistenter i

Ao 13 till förste assistenter i Ao 16, 393 assistenter i Ae 13 till förste assis­

tenter i Ae 16 och 11 assistenter i Ae 13 till förste assistenter i Ae 16 (halv­

tidstjänster),

vid yrkesvägledningsverksamheten 5 förste konsulenter i Ao 23 till byrå­

direktörer i Ao 25, 16 konsulenter i Ae 21 till förste konsulenter i Ae 23, 2

amanuens/konsulenter till förste konsulenter i Ae 23, 7 förste assistenter i

Ao 16 till amanuens/konsulenter och 19 förste assistenter i Ae 16 till ama­

nuens/konsulenter,

vid arbetsvårdsverksamheten 4 förste inspektörer i Ao 23 till byrådirek­

törer i Ao 25, 18 förste inspektörer i Ao 21 till Ao 23 (därav 5 konsulenter),

7 förste inspektörer i Ae 21 till Ae 23, 5 inspektörer i Ao 19 till förste inspek­

törer i Ao 21, 20 inspektörer i Ae 19 till förste inspektörer i Ae 21, 3 förste

assistenter i Ao 16 till inspektörer i Ao 19, 30 förste assistenter i Ae 16 till

inspektörer i Ae 19, 1 assistent i Ao 13 till förste assistent i Ao 16 och 34 as­

sistenter i Ae 13 till förste assistenter i Ao 16 samt

vid sjömanshusorganisationen 2 sjömanshusombudsmän i Ae 23 till Ae 25,

2 sjömanshusombudsmän i Ae 21 till Ae 23, 4 inspektörer i Ao 19 till förste

inspektörer i Ao 21, 7 sjömanshusombudsmän i Ae 19 till Ae 21, 1 inspektör

i Ae 19 till förste inspektör i Ae 21, 1 förste assistent i Ao 16 till inspektör

i Ao 19, 5 förste assistenter i Ae 16 till inspektörer i Ae 19, 2 assistenter i

Ao 13 till förste assistenter i Ao 16 och 23 assistenter i Ae 13 till förste as­

sistenter i Ae 16.

Enligt nu gällande klassindelning, beroende bl. a. av antalet befattnings­

havare vid respektive kontor, är kontor sföreståndarna placerade i följande

158

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

lönegrader, nämligen vid kontor i klass 1 i A 25, i klass 2 i A 23, i klass 3 i

A 21, i klass 4 i A 19, i klass 5 i A 16 och i klasserna 6—8 i A 13. Styrelsen

föreslår följande ändringar i kontorsindelningen:

Till klass 1 hänförs kontoret i Lund. Till klass 3 uppflyttas 16 kontor.

I klass 5 finns 73 kontor. Vid dessa finns två—fyra tjänster. Som en kon­

sekvens av styrelsens i det följande redovisade förslag om uppflyttning av

assistenttjänsterna från A 13 till A 16, bör föreståndartjänsten höjas till

A 19. Slutligen bör, såsom styrelsen hävdat i de två senaste petitaskrivelser-

na, samtliga kontorsföreståndartjänster i A 13 flyttas upp till A 16.

Styrelsen föreslår vidare, att samtliga tjänster som assistent i A 13 flyttas

upp till A 16. Som skäl härför anförs dels arbetsuppgifternas ändrade ka­

raktär, dels att befordringsförhållandena inom arbetsförmedlingssektorn är

klart otillfredsställande. 80 °/o av de ordinarie och extraordinarie tjänsterna

är placerade i de båda lägsta lönegraderna, A 13 och A 16. Det är inte ovan­

ligt med 12—15 års anställning innan befordran till A 16 kan ske.

2 b) Arbetsförmedlingsaspiranternas löner in. in. Styrelsen föreslår att

aspirantlönegraden höjs från All till A 14 eftersom den nuvarande löne­

graden i förening med otillfredsställande befordringsmöjligheter inom ver­

ket inte är tillräckligt attraktiv för kvalificerade sökande.

Av anvisade medel kan f. n. anställas 76 årsaspiranter. Detta antal mot­

svarar inte behovet av rekryteringstjänster efter den utbyggnad som numera

skett av arbetsförmedlingen. Medel bör därför beräknas för 100 aspiranter.

Yttranden

Statskontoret tillstyrker styrelsens förslag om inrättande av tjänster som

inspektörer för aktiveringsuppgifter. Dock synes några frågor av närmast

organisatorisk art återstå att lösa innan aktiveringsinspektörerna träder i

verksamhet. Arbetsmarknadsutredningen beskriver deras arbetsuppgifter

men poängterar att arbetsinnehållet delvis blir beroende av de förhållanden

som råder inom resp. läns arbetsmarknad.

Alla ev. avvikelser till trots kommer aktiveringsinspektörernas arbetsupp­

gifter att även kunna karakteriseras som yrkesvägledning, arbetsvärd (åt­

minstone profylaktisk), plats- och arbetskraftsackvisition m. fl. redan existe­

rande funktioner. Av denna anledning bör aktiveringsinspektörernas ställ­

ning i förhållande till övriga befattningshavare preciseras närmare än ar­

betsmarknadsutredningen gjort. Arbetsmarknadsstyrelsen bör låta utarbeta

befattningsbeskrivningar länsvis, som anger gränser för deras ansvar och

befogenheter. Sådana beskrivningar kan också underlätta bästa möjliga re­

krytering och urval vid tjänstetillsättningarna. Kanske blir arbetsinnehållet

så olika, t. ex. i län med överskott resp. underskott på arbetskraft, att alla

inspektörer inte lämpligen bör utväljas enligt samma mall. — Statskontoret

föreslår att medel för aktiveringsinspektörernas löner tillförs anslagsposten

Avlöningar till tillfällig personal.

Bl. a. med hänvisning till arbetsmarknadsutredningen föreslår styrelsen en

omfattande kvalitativ och kvantitativ utökning av verkets personalutbild­

159

ning. Styrelsens kanslibyrå bör sålunda förstärkas med eu förste byråsekre­

terare och eu amanuens. De mest omfattande förstärkningarna anses emel­

lertid böra tillföras fältorganisationen. För detta ändamål föreslås att varje

nämnd utökas med en konsulent för personalutbildning.

Statskontoret instämmer för sin del i arbetsmarknadsstyrelsens åsikt att

ifrågavarande verksamhet bör utvidgas och förbättras. Arbetsmarknadssty­

relsen och statskontoret har gemensamt beslutat ge hög prioritet åt de av­

snitt av pågående organisationsundersökningar, vilka innefattar analyser av

arbetskrav och utbildningsbehov. Projektet befinner sig på planeringssta­

diet. Schematiskt uttryckt anser statskontoret att det bör genomföras i fyra

etapper. Först därefter bör man fastställa utbildningens framtida organisa­

toriska förankring, vilka utbildningsavsnitt som därvid lämpligen bör hand­

has av regionala organ och hur personella och ekonomiska resurser hör

fördelas. På anförda grunder är statskontoret inte berett att tillstyrka för­

slaget att redan nästa budgetår inrätta utbildningskonsulenttjänster vid

länsarbetsnämnderna.

Som ytterligare skäl mot att tillsätta konsulenter för personalutbildning

i full skala nästa budgetår kan anföras att det får ifrågasättas om befatt­

ningshavare med erforderliga kvalifikationer finns att tillgå för snabb re­

krytering i ett sammanhang. En successiv rekrytering torde öka möjlighe­

terna att upprätthålla höga kvalitativa krav.

För statskontoret framstår det som lämpligast att arbetsmarknadsstyrel­

sen i första hand erhåller medel för att utvidga den centrala utbildnings­

planeringen och administrationen. Statskontoret föreslår att anslagspos­

ten Avlöningar till tillfällig personal tillförs 150 000 kr. för detta ända­

mål. Under arbetet med uppläggning av nytt utbildningssystem och under

dess första tillämpningstid (sannolikt hela budgetåret 1966/67) torde behov

föreligga att anlita utomstående konsulters tjänster. För härmed förenade

kostnader bör arbetsmarknadsstyrelsen få disponera 100 000 kr.

I remissyttrande över betänkandet om organisations- och samarbetsfrågor

i stockholmsområdet har statskontoret biträtt utredningens förslag att en

sammanslagning av arbetsnämnden i Stockholms stad och länsarbetsnämn­

den i Stockholms län skall genomföras utan att man avvaktar resultatet av

statskontorets undersökningar. Vad beträffar den nya nämndens kansliorga­

nisation förutsätter ämbetsverket att denna organisatoriska enhet blir före­

mål för översyn i samma ordning som övriga nämnders kanslier.

Personalutbildningsnämnden anför bl. a.

För den alldeles övervägande delen av styrelsens fältpersonal torde ut­

bildningsbehovet vara ensartat. Verksamheten är ju underkastad en för alla

länsnämnder och förmedlingskontor gällande reglering. Att splittra perso­

nalutbildningen inom arbetsmarknadsverket på ett tjugotal geografiskt åt­

skilda organ framstår följaktligen redan av denna anledning som irrationellt.

Personalutbildning i större skala bör enligt nämndens mening normalt vara

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år l‘Jt>6

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

centralt organiserad och ledas från styrelsen med tillämpning av enhetliga

regler och med i huvudsak likartat kursinnehåll. Detta hindrar givetvis icke

att kursverksamhet kan anordnas regionalt.

De olika uppgifter som skulle tillkomma utbildningskonsulenterna utgör

knappast tillräcklig motivering för tjänsterna. Vissa av angivna uppgifter

aktualiserar snarare frågan om arbetsledningens effektivitet inom arbets­

marknadsverkets länsorgan.

Nämnden finner sig alltså inte kunna tillstyrka förslaget om inrättande

av tjänster som konsulenter för personalutbildning. Förslaget om förstärk­

ning av arbetsmarknadsstyrelsen med två kvalificerade tjänstemän för per­

sonalutbildningsuppgifter tillstyrks däremot av nämnden.

C

8

.

Arbetsförmedlingen: Omkostnader

Anslag

Nettoutgift

1964/65 ...........................................

14 320 000

16 085 118

1965/66 .............................................

16 045 000

1966/67 (förslag) ......................

18 970 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 20 058 000

( + 4 013 000) kr.

Anvisat

Föreslagen ändr. 1966/67

1965/66

Mynd.

Dep.ch.

l.

Sjukvård in. in

................................................ .......

160 000

+

40 000

+

40 000

2. Reseersättningar

............................................. .......

2 050 000

4-

480 000

+ 350 000

3. Underhåll och drift av tjänstebilar

............. .......

115 000

+

40 000

+

30 000

4. Utbyte av tjänstebilar

.................................. .......

no 000

+

45 000

+

15 000

5. Lokalkostnader

............................................... .......

6 350 000

+ 1 325 000

+ 1 100 000

6. Expenser

......................................................... .......

6 660 000

+ 1 498 000

+ 1 140 000

7. Utbildnings- och instruktörsverksamhet

....... .......

600 000

+

585 000

+ 250 000

4- 4 013 000

+ 2 925 000

Motiv

2. Reseersättningar. Höjda ersättningar för tjänsteresor med egen bil med­

för en kostnadsökning med 120 000 kr. För utökad reseverksamhet för yr­

kesvägledningens och arbetsvärdens personal samt till följd av intensifierad

planering av byggnadsverksamheten beräknas ytterligare 60 000 respektive

100 000 kr. För ambulerande förmedlingsverksamhet inom glesbygderna

beräknas 200 000 kr.

3. Underhåll och drift av tjänstebilar. För ökade underhållskostnader till

följd av bilparkens ålder beräknas 15 000 kr. och för under punkt 4 före­

slagen ökning av antalet bilar 25 000 kr.

4. Inköp och utbyte av tjänstebilar. För nödvändiga utbyten av 6 bilar be­

räknas 80 000 kr. Vidare bör bilar till en kostnad av 75 000 kr. anskaffas

till 5 av de 9 länsarbetsnämnderna, som f. n. saknar tjänstebil.

5. Lokalkostnader. Årshyrorna för lokaler uppgick den 1 juli 1965 till

5 995 468 kr. De ökade kostnader, som uppkommer till följd av inflytt­

ning i nya och utökade lokaler under innevarande och nästa budgetår, be­

räknas till ca 1,1 milj. kr. Ändring av äldre lokaler för att anpassa dessa till

161

en effektivare arbetsmetodik beräknas kosta 0,5 milj. kr. För lokalersätt­

ningar till arbetsförmedlingsombud beräknas 75 000 kr.

6. Expcnser. Kostnaderna för städning beräknas öka med 130 000 kr., för

skrivmaterialier m. in. med 105 000 kr., för telegram och telefon med 540 000

kr., för inköp och underhåll av möbler och kontorsmaskiner med 540 000 kr.

samt för bokinköp in. fl. ändamål 183 000 kr.

7. Utbildnings- och instruktionsverksamhet. Styrelsen avser att väsent­

ligt utvidga den interna utbildningen av verkets personal. För centrala kur­

ser och konferenser beräknas 600 000 kr., för lokala kurser och konferenser

400 000 kr., för material och övriga omkostnader 75 000 kr., för kursav­

gifter för personalens fritidsstudier vid korrespondensinstitut och bildnings-

organisationernas kurser 10 000 kr. samt för yrkesvalslärarnas praktik­

tjänstgöring och fortbildning 100 000 kr.

Yttrande

Personalutbildningsnämnden tillstyrker att medel beräknas för bidrag till

personalens fritidsstudier med föreslaget belopp. Nämnden erinrar om att

organiserad korrespondensundervisning förekommer vid flera verk, i regel

med gott resultat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

G 9. Allmänna beredskapsarbeten m. m.

Anslag

Nettoutgift

1964/65 ........................................... > 620 000 000

503 418 481

1965/66 ........................................... 2 420 000 000

1966/67 (förslag) .................... 400 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 403 (— 17)

milj. kr.

A.

Utgifter

Åtgärder för att underlätta arbetskraftens rörlighet

1. Respenning.......................................................................

2. Familj e- och utrustningsbidrag.................................

3. Starthjälp..........................................................................

4. Inlösen av egnahem......................................................

Summa åtgärder för att underlätta arbetskraftens

rörlighet.................................................................. ..

Sysselsättningsskapande åtgärder

5. Beredskapsarbeten..........................................................

Uppförande av industribyggnader i lokaliserings-

syfte...............................................................................

Beredskapsarbeten på vägar och gator..................

Övriga beredskapsarbeten m. m.................................

6. Industribeställningar......................................................

7. Detaljplanering av vissa allmänna arbeten...........

Summa sysselsättningsskapande åtgärder.............

Arbetsmarknadsstyrelsens

beräkning för budgetåret

1965/66

1966/67

kr.

kr.

Utgift resp.

inkomst

1964/65

kr.

7 631 620

9 116 549

9 743 907

228 648

26 720 724

453 292 523

9 000 000

11 500 000

12 000 000

2 000 000

34 500 000

370 000 000

10 000 000

13 000 000

14 000 000

5 000 000

42 000 000

340 000 000

( 45 393 295)

(284 935 614) (250 000 000) (200 000 000)

(122 963 614) (120 000 000) (140 000 000)

6 887 506

5 000 000

5 000 000

7 240 010

10 000 000

10 000 000

467 420 039 385 000 000 355 000 000

1 Varav 305 milj. kr. anvisats på tilläggsstat.

* Av anslaget skall förslagsvis 250 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen.

6 — Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 saml. Nr 52

162

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Kontanthjälp

8. Kontantunderstödsverksamhet.................................

Diverse ändamål

9. Psykotekniska undersökningar...........................

10. Övervakning av statens stenlager..........................

11. Övriga ändamål...........,.......... ....................................

Summa diverse ändamål.......................

Summa utgifter

Utgående förskott........................................................

Utgående reservation..................................................

Utgifter totalt

B.

Inkomster

1. Ingående reservation.............................

2. Anslag..............................................................................

3. Anslagsbehov.................................................................

Summa inkomster

4. Ingående förskott........................................................

Inkomster totalt

Arbetsmarknadsstyrelsens

beräkning för budgetåret

1965/66

1966/67

kr.

kr.

350 000

350 000

Utgift resp.

inkomst

1964/65

kr.

176 291

1 551 828

18 884

3 799 505

5 370 217

499 687 271

9 826 427

145 763 331

655 277 029

29181 812

617 812 813

646 994 625

8 282 404

655 277 029

2 000 000

25 000

2 500 000

4 525 000

424 375 000

424375 000

145 763 331

420 00 0000

565 763 331

565 763 331

3 000 000

25 000

2 500 000

5 525 000

402 875 000

402 875 000

402 875 000

402 875 000

402 875 000

Motiv

1—4. Åtgärder för att underlätta arbetskraftens rörlighet. Starthjälp m. fl.

bidrag utgick under åren 1963 och 1964 i följande antal fall:

År

Starthjälp

Familje­

bidrag

Utrustnings-

bidrag

Respenning

flyttnings­

bidrag

resor

1963................................

17 128

23 194

3 042

3 662

1 156

2 152

2 471

3 627

26 523

40 549

1964................................

De intensifierade åtgärderna i syfte att genom interlokal arbetsförmedling

få till stånd en utjämning mellan orter med hög efterfrågan på arbetskraft

och arbetslöshetsområden beräknas under de närmaste budgetåren medföra

ökade kostnader för bidrag till flyttande arbetskraft.

Erfarenheterna från den i början av år 1965 startade försöksverksamheten

med inlösen av egnahem tyder på att denna verksamhet kommer att bestå

och få en alltmer ökad betydelse för att underlätta omflyttning av arbets­

kraft från vissa områden med sysselsättningssvårigheter. F. n. är ett 100-tal

inlösenärenden under utredning. Att flera ärenden hittills inte aktualiserats

hänger delvis samman med att nuvarande värderingsregler vid inlösen inte

alltid leder till för fastighetsägarna acceptabla priser. Mot bakgrunden av

hittills vunna erfarenheter hemställer styrelsen om bemyndigande att jämka

inlösenbeloppet i de fall då taxeringsvärdet inte motsvarar full täckning av

kvarstående lån i fastighet som är aktuell för inlösen. Styrelsen hemställer

vidare att försöksverksamheten utsträcks till att undantagsvis även avse in­

lösen av bostadsrättslägenheter. Vid medelsberäkningen utgår styrelsen från

Kunyl. Maj.ts proposition nr 52 dr ltltjti

163

att medel som flyter in vid försäljning av inlösta egnahem skall tillgodofö-

ras riksstatstiteln Övriga diverse inkomster.

5. Beredskapsarbeten. Under hudgetåret 1964/65 uppgick antalet dagsver­

ken till 1 554 000, därav 860 000 på vägarbeten, 210 000 på industribyggen i

lokaliseringssyfte och 484 000 på övriga beredskapsarbeten. Bokförda ut­

gifter uppgick till 458 293 000 kr., varav för vägarbeten 284 936 000 kr., för

industribyggen 45 393 000 kr. och för övriga beredskapsarbeten 122 964 000

kr.

För bedrivande av beredskapsarbeten under budgetåret 1965/66 bar i riks-

staten beräknats 370 milj. kr. Styrelsen kan inte bedöma om detta belopp

kommer att förslå. För budgetåret 1966/67 utgår styrelsen från en syssel-

sättningsvolym av samma storlek som för innevarande budgetår. En fortsatt

övergång till mindre kostnadskrävande arbetsobjekt väntas kunna genom­

föras. Styrelsen föreslår därför att anslaget för beredskapsarbeten upptages

till 340 milj. kr. Av beloppet bör uppskattningsvis 200 milj. kr. avräknas mot

automobilskattemedlen.

I samband med att särskilda medel anslagits för lokaliseringsändamål från

1 juli 1965 har styrelsens medverkan till uppförande av industrilokaler upp­

hört. Detta gäller även uppförande av kommunala byggnader för småin­

dustri och hantverk. Från kommunalt liåll och från småindustrier har före­

slagits att uppförande av lokaler för småindustri och hantverk i lokalise-

ringspolitiskt syfte åter införs soin statskommunala beredskapsarbeten. Sty­

relsen vitsordar detta medels ändamålsenlighet och hemställer att Kungl.

Maj :t ställer frågan under riksdagens prövning.

6. Industribeställningar. Medelsbehovet för innevarande och nästa bud­

getår kan endast uppskattningsvis beräknas. Ett belopp av 5 milj. kr. bör

reserveras för detta ändamål för såväl innevarande som nästa budgetår.

7. Detaljplanering av vissa allmänna arbeten. För budgetåret 1965/66 be­

räknas att 7 milj. kr. erfordras för bidrag till kommuner. För statliga myn­

digheter beräknas för i huvudsak skogliga planeringsåtgärder under budget­

året 1965/66 en medelsåtgång av 3 milj. kr. För budgetåret 1966/67 beräknas

för ändamålet likaledes ett belopp av 10 milj. kr.

8. Utgifterna för psykotekniska undersökningar uppgick under budget­

året 1964/65 till ca 1 552 000 kr. Under detta budgetår utfördes ca 4 000 an-

lagsprövningar, varav ca 1 500 i form av grupptest. För innevarande budget­

år beräknas medelsbehovet till 2 milj. kr. Styrelsen räknar med en fortsatt

ökning av såväl individual- som gruppundersökningar under budgetåret

1966/67 och föreslår att medelsbehovet beräknas till 3 milj. kr.

Anslaget för budgetåret 1965/66 är uppfört med 420 milj. kr. Vid ingången

av budgetåret förelåg en reservation av 145 763 331 kr. varav ca 140 milj. kr.

erfordras för att täcka oreglerade statsbidrag. På anslaget är alltså ca 425

milj. kr. disponibelt. Även de sammanlagda utgifterna under budgetåret

164

1965/66 uppskattas till 425 milj. kr. Det sammanlagda medelsbehovet för

budgetåret 1966/67 skulle uppgå till avrundat 403 milj. kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

C 10. Vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder för handikappade m. fl.

Anslag

Nettoutgift

1964/65 ............................................... »155 000 000

112 632 834

1965/66 ............................................... *

*135 000 000

1966/67 (förslag) ......................... 155 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 158 (+23)

milj. kr.

A.

Utgifter

1. Beredskapsarbeten m. m.............................................

(Beredskapsarbeten på vägar och gator).............

(Övriga beredskapsarbeten m. m.)..........................-

2. Arkivarbeten m. m........................................................

3. Näringshjälp....................................................................

Summa utgifter

Utgående förskott.................................................................

Utgående reservation...........................................................

Utgifter totalt

B.

Inkomster

1. Ingående reservation......................................................

2. Anslag................................................................................ .

3. Anslagsbehov.....................................................................

Summa inkomster

4. Ingående förskott............................................................

Inkomster totalt

Arbetsmarknadsstyrelsens

beräkning för budgetåret

1965/66

kr.

100 000 000

(45 000 000)

(55 000 000)

29 000 000

15 000 000

1966/67

kr.

100 000 000

(45 000 000)

(55 000 000)

33 000 000

25 000 000

Utgift

1964/65

kr.

78 795 865

(36 501 334)

(42 294 531)

23 702 251

9 990 604

112 488 720

144 115

42 367 165

155 000 000

155 000 000

155 000 000

155 000 000

144 000 000

144 000 000

42 367 165

135 000 000

177 367 165

144 115

177 511 280

158 000 000

158 000 000

158000 000

158 000 000

158 000 000

Motiv

1. Beredskapsarbeten m. m. Beredskapsarbetena bedrivs dels som stats-

kommunala beredskapsarbeten för s. k. svårplacerad arbetskraft, dels som

statliga beredskapsarbeten för såväl svårplacerad som s. k. specialhänvisad

arbetskraft.

Statskommunala beredskapsarbeten utgörs av enklare utearbeten, såsom

skogsröjning, parkarbeten, upprensning av stränder och badplatser etc. I

dessa arbeten sysselsätts sådana handikappade, som inte kan få arbete på

öppna arbetsmarknaden eller flytta till ort, där de kan få lämpligt arbete.

Antalet sysselsatta i dylika arbeten under budgetåret 1964/65 utgjorde ca

1 900.

Statliga beredskapsarbeten för specialhänvisad arbetskraft utgörs i huvud­

sak av vägarbeten, skogsvårdsarbeten samt fornminnes- och naturvårds-

1 Varav 78 milj. kr. anvisats på tilläggsstat II.

* Av anslaget skall 30 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen.

Kungl. Maj.ts proposition nr ii 2 nr li) t it)

165

arbeten. I de båda sistnämnda sysselsätts i huvudsak nientalvårdsklientel

och psykiskt utvecklingsstörda och i de övriga nykterhetsvårds-, kriminal­

vårds- och ungdomsvårdsklientel. Den 1 juli 1965 fanns 41 arbetsplatser

anordnade i arbetsmarknadsstyrelsens regi med en sammanlagd kapacitet

för 930 personer. Därutöver har i skogsstyrelsens regi ca 1 300 svårplacerade

sysselsatts med skogsvårdsarbeten och ca 200 med lättare utearbeten i an­

slutning till mentalsjukhus.

Under budgetåret 1964/65 utfördes 755 000 dagsverken varav 287 000 vid

statskommunala och 468 000 vid statliga beredskapsarbeten. Statsverkets

kostnader uppgick till 78 795 865 kr.

Av de vid arbetsförmedlingens arbetsvårdsexpeditioner inskrivna perso­

nerna var den 30 juni 1965 ca 5 000 i behov av skyddad sysselsättning, utan

att sådan under den närmaste tiden kunde beredas dem. Ett ökat behov av

skyddade arbetsformer för ungdomsvårds-, kriminalvårds- och mentalvårds-

klientel samt psykiskt utvecklingsstörda föreligger också. En fortsatt ök­

ning av såväl statskommunala som statliga beredskapsarbeten är nödvän­

dig. Styrelsen uppskattar medelsbehovet för beredskapsarbeten m. m. under

budgetåren 1965/66 och 1966/67 till 100 milj. kr.

2. Arkivarbeten in. m. Antalet arkivarbetare, som under budgetåret

1963/64 utgjorde i medeltal 2 194, ökade under budgetåret 1964/65 till 2 525,

varav 2 310 svenskar och 215 utlänningar. Den 30 juni 1965 uppgick total­

antalet arkivarbetare till 2 701.

Sysselsättningsmöjligheter för arkivarbetare har på en del håll inte kun­

nat beredas genom placering hos myndigheter och institutioner. För den

skull har i en del län anordnats s. k. arkivarbetscentraler. Ett ökat behov

av skyddad sysselsättning i form av arkivarbeten väntas bestå. Månads-

medeltalet arkivarbetare för budgetåret 1965/66 uppskattas till 2 850.

Musikerhjälp har under senare år tagits i anspråk i obetydlig utsträck­

ning. Under budgetåret 1964/65 sysselsattes i denna hjälpform i medeltal

39 personer under 8V2 månader och 8 personer under återstoden av budget­

året. För budgetåret 1965/66 förutses situationen bli i stort sett oförändrad.

Kostnaderna för arkivarbete och musikerhjälp beräknas för budgetåret

1965/66 till 29 milj. kr. och för budgetåret 1966/67 till 35 milj. kr.

3. Näringshjälp. Enligt nu gällande bestämmelser utgår näringshjälp till

egen rörelse endast i samband med själva starten. Ett undantag gäller för

handikappade kioskägare, som ålagts av hälsovårdsnämnd att vidtaga bygg­

nadsåtgärder. Styrelsen har upprepade gånger i tidigare petitaframställ-

ningar framhållit behovet och nödvändigheten av att näringshjälp i vissa

fall kan utgå även till rörelse, som startats tidigare. Det har i ett flertal fall

visat sig att handikappade som startat egen rörelse med bristfällig utrust­

ning och blygsamt rörelsekapital inte har ekonomiska möjligheter att klara

kostnaderna för ersättningsanskaffning av förslitna maskiner och redskap

eller för komplettering av maskinutrustning, verktyg, inventarier etc. Om

166

ekonomiskt stöd inte kan ges, finns i åtskilliga fall ingen annan möjlighet

än att lägga ned rörelsen och att söka lösa den handikappades försörj nings-

fråga genom förtidspension eller socialhjälp. Styrelsen hemställer därför

ånyo att näringshjälp skall kunna utgå efter särskild prövning även vid

förändring eller utbyggnad av egen rörelse enligt samma normer som vid

startande av egen rörelse (jfr senast prop. 1965: 1 bil. 13 s. 99).

Maximibeloppet för näringshjälp höjdes den 1 juli 1963 från tidigare un­

der lång tid gällande 5 000 till 10 000 kr. Arbetsmarknadsutredningen har

föreslagit att beloppet höjs till 12 000 kr. Styrelsen anser det angeläget att

beloppet sättes högre än det av utredningen föreslagna och föreslår att det

ökas till 15 000 kr.

I samband med arbetsplacering av handikappad kan bidrag utgå till denne

för vissa arbetsredskap och verktyg, som normalt inte tillhandahålls av ar­

betsgivaren. Däremot kan bidrag inte utgå till arbetsgivaren för anord­

ningar på arbetsplatsen. Styrelsen anser det skäligt, att staten bidrar till

arbetsgivarens kostnader för sådana fasta tekniska anordningar på arbets­

platsen genom vilka arbetsuppgifterna kan anpassas till handikappet. Här­

igenom skulle säkerligen betydligt flera arbetsuppgifter kunna erbjudas de

handikappade. Styrelsen föreslår därför att bidrag efter särskild prövning

av arbetsmarknadsstyrelsen skall kunna utgå till hälften av kostnaderna

för särskilda för den handikappade vidtagna anordningar.

Arbetsmarknadsutredningen har föreslagit att även maximibeloppet för

bidraget till motorfordon för handikappade skall höjas till 12 000 kr. Efter­

som vissa gravt rörelsehindrade måste ha större utrymme för att t. ex. få in

en rullstol och i vissa fall också behöver särskilt avpassat aggregat eller

helautomatiska funktioner, föreslår styrelsen att bidrag efter särskild pröv­

ning kan medges upp till 15 000 kr.

Styrelsen räknar med att kostnaderna för näringshjälp och motorfordons-

bidrag m. m. för budgetåret 1965/66 kommer att uppgå till omkring 15 milj.

kr. För budgetåret 1966/67 räknar styrelsen med avsevärt ökade kostnader

för dessa ändamål. Antalet ansökningar om bidrag till bilar, som budget­

året 1964/65 uppgick till ca 1 100 beräknas uppgå till inemot 1 700 under

budgetåret 1966/67. Med hänsyn härtill och till styrelsens förslag om ut­

vidgning av näringshjälpen beräknar styrelsen medelsbehovet under budget­

året 1966/67 till ca 25 milj. kr.

Anslaget för budgetåret 1965/66 är uppfört med 135 milj. kr. Vid ingången

av budgetåret förelåg en reservation av 42 367 000 kr., av vilket belopp ca

25 milj. kr. erfordras för att täcka statsbidragsskulder m. in. Medelstill­

gången för finansiering av nya under budgetåret 1965/66 uppkommande ut­

gifter uppgår sålunda till avrundat 152 milj. kr. Medelsbehovet under sam­

ma budgetår beräknas till 144 milj. kr. Styrelsen uppskattar det samman­

lagda medelsbehovet för budgetåret 1966/67 till 158 milj. kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

Kungl. Mcij:ts proposition nr 52 dr 1966

167

Yttranden

Yttranden över anslagsframställningen i vad den avser beredskapsarbeten

har inhämtats av kriminalvårdsstyrelsen, medicinalstyrelsen och socialsty­

relsen,

Kriininahmrdsstyrelsen anför hl. a.

Under år 1964 var fyra särskilda beredskapsarbetsplatser för kriminal-

vårdsklientel anordnade. Varje arbetsplats kunde sysselsätta 24 personer.

Sammanlagt mottogs 391 personer medan 341 personer avgick. Av dem som

avgick från arbetena placerades 56 i arbete på öppna marknaden och 12 i

omskolning. 58 slutade på egen begäran. Övriga slutade på grund av sjuk­

dom, annan orsak, avstängdes på grund av onykterhet eller avvek utan

anmälan.

Erfarenheterna från arbetsplatserna visar att anordnade arbeten inte i

allo är lämpliga för kriminalvårdens klientel. I största möjliga utsträckning

borde klientelet hellre beredas skyddad industriell sysselsättning. Det är

dock angeläget att beredskapsarbeten står till buds för sådant klientel som

har särskilda svårigheter att anpassa sig till arbetslivet. Behovet av dylika

arbeten torde komma att öka. Det är önskvärt att lättare arbeten väljs lik­

som att arbetsplatserna blir mindre.

Medicinalstyrelsen yttrar.

I beredskapsarbetena deltar i växlande omfattning patienter från mental­

sjukhus och vårdanstalter för psykiskt efterblivna.

Klientelet är mycket varierande och omfattar defektläkta schizofrenier,

långdragna psykiska insufficienser, karaktärsanomalier med anpassnings­

svårigheter och defekttillstånd efter tidiga hjärnskador. Arbetet utgör här ett

led i rehabiliteringen och är av betydelse för bedömningen av arbetspresta­

tion och uthållighet innan patienten skrivs ut till arbetsträningsverkstad i

arbetsvärdens regi, till tidigare arbete eller annan placering i öppna mark­

naden, till utbildning eller till omskolning. Det är sålunda fråga om en ar-

betsprövning inom sjukhusens och vårdanstalternas ram som är av mycket

stort värde och förtjänar att utökas.

Socialstyrelsen utnyttjar beredskapsarbetena för alkoholmissbrukare och

ungdomsvårdsskoleelever. Vid utslussningen till den fria arbetsmarknaden

av detta klientel är beredskapsarbetena till ovärderlig nytta.

Arbetsmarknadsstyrelsen har ca 800 platser reserverade för alkoholmiss­

brukare. Platserna utnyttjas helt. Flertalet arbetstagare hänvisas till be­

redskapsarbetena genom nykterhetsnämnderna. Uppskattningsvis 10—15 °/o

av arbetstagarna är placerade från vårdanstalter.

Även om arbetsplatserna redan är av mycket stor betydelse för nykter-

hetsvården, måste man konstatera att de inte är tillräckliga för att täcka

behovet av arbetsvärd för nykterhetsvårdsklientelet. Erfarenheterna har vi­

sat, att en ytterligare differentiering av arbetsmöjligheterna behövs. De nu­

168

varande arbetsplatserna ger uteslutande sysselsättning i väg- eller skogs­

arbete. Dessa arbeten som förutsätter en god fysik är ofta för krävande för

det äldre nykterhetsvårdsklientelet. Någon form av inomhusarbete är alltså

ett önskemål från socialstyrelsens sida.

Verksamheten för ungdomsvårdsskoleklientelet har bedrivits sedan år

1960 och omfattar f. n. tre arbetsplatser med sammanlagt 30 platser, varav

10 reserverats för psykiskt instabila och alkoholiserade elever. Under de fem

senaste åren har sammanlagt 358 ungdomsvårdsskoleelever placerats i be­

redskapsarbete, varav 106 under år 1964.

Omkring hälften av eleverna lämnade under 1964 arbetsplatserna för ar­

bete i öppna marknaden eller placering på omskolningskurs. Resultatet av

verksamheten bedöms av skolorna som gott. Från ungdomsvårdsskolornas

sida har framförts önskemål framför allt om bättre ordnade fritidsmöjlig-

heter för eleverna samt ökade personalresurser för tillsyn av eleverna och

för kurativa åtgärder. Socialstyrelsen föreslår att ytterligare två arbets­

platser anordnas för ungdomsvårdsskoleelever. Det saknas nämligen f. n.

placeringsmöjligheter i denna form dels för flickor och dels för debilkliente­

let bland pojkarna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

C 11. Förläggningsbyggnader m. m.

Anslag

1965/66 ................................................................................... 23 000 000

1966/67 (förslag) ............................................................. 26 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 29,5 (+6,5)

milj. kr.

Arbetsmark-

Anvisat nadsstyrelsens

1965/66 beräkning för

1966/67

1. Nyanskaffning av förläggningsbyggnader m. m..................... 6

700 000 -f 3 800 000

2. Ersättningsanskaffning av förläggningsbyggnader................. 5

000 000 + 1 000 000

3. Underhålls- och driftkostnader.................................................. 18

300 000

-f 700 000

Summa

30 000 000

+

5 500 000

Särskilda uppbördsmedel

1. Ersättningar för upplåtna förläggningsplatser................................. 5 000 000

2. Inkomster vid försäljning m. m. av förläggningsbyggnader...........

2 000 000 —1 000 000

Summa

7 000 000 —1000 000

Nettoutgift kr.

23 000 000 -f 6 500 000

Motiv

1. Nyanskaffning av förläggningsbyggnader m. m. För budgetåret 1966/67

räknar styrelsen med att alltjämt och i ökad omfattning tillhandahålla för­

läggningar för uthyrning till kommuner och företag vid överflyttning av

arbetskraft. För detta ändamål bör anskaffas ytterligare 750 platser till en

kostnad av 9,5 milj. kr. För nyanskaffning och uppsättning av ett 10-tal

familjebostäder för zigenare beräknas 1 milj. kr.

2. Ersättningsanskaffning av förläggningsbyggnuder. För budgetåret

1966/67 måste byggnader med 200 platser anskaffas såsom ersättning för

äldre oreparabla byggnader. Dessutom bör resterande 200 platser i dubbel­

rum på arbetsplatserna ersättas med enkelrum. Kostnaderna härför beräk­

nas till 5 milj. kr. För återanskaffning av försålda byggnader beräknas

1 milj. kr.

3. Underhålls- och driftkostnader. Vid beredskapsarbetsplatserna behövs

förläggningsplatser för ca 3 000 personer. För underhålls- och driftkostna­

der på arbetsplatserna, inkl. uppsättnings- och flyttningskostnader, beräk­

nar styrelsen 12 milj. kr. För flyttning och uppsättning av byggnader för

omskolningsförläggningar samt för underhålls- och driftkostnader vid dessa

förläggningar med ca 1 600 platser beräknas 5,5 milj. kr. De av styrelsen

drivna förläggningarna för överflyttad arbetskraft i Malmö-, Lund- och Göte­

borgsområdet omfattar 500 platser. Underhålls- och driftkostnaderna för

dessa beräknar styrelsen till 1,5 milj. kr.

Kungl. Maj ds proposition nr 52 år 1966

169

C12. Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet

1964/65 ................

1965/66 ................

1966/67 (förslag)

Anslag

Nettoutgift

2 000 000

1 110 963

1 000

1 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anslaget förs

l 000 kr.

1. Kostnader för förrådens drift..........................

2. Anskaffning av maskiner och reservdelar. .

3. Anskaffning av redskap och arbetsmateriel

upp med

Anvisat

1965/66

3 000 000

3 800 000

200 000

7 000 000

oförändrat

Arbetsmark­

nadsstyrelsens

beräkning för

1966/67

-f 200 000

+ 100 000

+ 100 000

+ 400 000

Motiv

Vid utgången av budgetåret 1964/65 fanns på anslaget en reservation av

11 583 685 kr.

1. Uppräkningen beror på löne- och prishöjningar.

2. För utbyte av förslitna eller tekniskt föråldrade maskiner beräknas

3,2 milj. kr. och för reservdelar 0,7 milj. kr.

Styrelsen beräknar inkomsterna på anslaget till 7,0 milj. kr. och utgifterna

till 7,4 milj. kr. Vid utgången av budgetåret 1966/67 beräknas en reservation

av ca 11,2 milj. kr. kvarstå på anslaget.

I detta sammanhang torde få erinras om att arbetsmarknadsstyrelsen för

de senaste nio budgetåren jämlikt riksdagens medgivande bemyndigats att

under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknadsverket uppkom-

6*—Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 sand. Nr 52

170

mande fordringar till ett belopp ej överstigande 500 kr. Styrelsen har anmält

att styrelsen i enlighet härmed under budgetåret 1964/65 fattat beslut om

avskrivning av fordringar till ett sammanlagt belopp av 161 543 kr. 51 öre.

Avskrivningarna avser nästan helt fordringar på flyktingar, deltagare i

fortbildnings- och omskolningskurser samt arbetstagare, som erhållit start­

hjälp och familjebidrag.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

C 13. Omskolning in. in.

Anslag

Nettoutgift

1964/65 ............................................... 135 000 000

135 109 699

1965/66 ............................................... 142 000 000

1966/67 (förslag) ......................... 180 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen hemställer

1. att ytterligare 150 extra ordinarie tjänster inrättas för lärare vid om­

skolningskurserna,

2. att av anslaget får disponeras dels högst 3 milj. kr. för undervisning

i svenska och svensk samhällskunskap bland i Sverige mera varaktigt bo­

ende utlänningar samt inresande studie- och praktikantgrupper, dels ock

högst 300 000 kr. för informationsverksamhet bland nämnda befolknings­

grupper,

3. att maximibeloppet för utbildningsbidragen höjs, samt

4. att anslaget förs upp med 196 ( + 54) milj. kr.

Motiv

1. För budgetåret 1965/66 får finnas inrättade högst 300 extra ordinarie

lärartjänster för omskolningskurserna, varav ca 250 för lärare i yrkesäm­

nen och ca 50 för lärare i läroämnen. En avsevärd ökning av antalet extra

ordinarie tjänster erfordras under de närmaste åren. För budgetåret 1966/67

föreslår skolöverstyrelsen en ökning med sammanlagt 150 extra ordinarie

lärartjänster, varav 100 i högst lönegrad Ae 17 för lärare i yrkesämnen och

50 i högst lönegrad Ae 25 för lärare i läroämnen.

2. Genom beslut den 13 augusti 1965 har Kungl. Maj :t för budgetåret

1965/66 anvisat 3 milj. kr. för anordnande av undervisning i svenska språket

för i Sverige mera varaktigt boende utlänningar. Även för budgetåret 1966/

67 beräknas behov föreligga av här avsedd undervisning. Medelsbehovet be­

räknas till 3 milj. kr.

3. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår på nytt att utbildningsbidragen höjs

(jfr senast prop. 1965:1 bil. 13 s. 109). Utbildningsbidraget har i väsentliga

delar varit oförändrat sedan 1959. De höjningar som då gjordes grundade

sig på ett konsumentprisindextal av 152. Detta tal hade i juni 1965 stigit till

188, en ökning med 24 %. Även den allmänna standardstegringen är ett skäl

för en höjning. Personer under utbildning uppbär i viss omfattning ersätt-

171

■lingar frän arbetslöshets- eller försäkringskassor i stället för utbildnings­

bidrag. Dessa ersättningar är i många fall förmånligare än utbildningsbi­

drag. Det kan vidare framhållas afl det familjetillägg, som ingår i utbild­

ningsbidraget, ansetts ligga långt under normal socialhjälpsstandard. Sty­

relsens förslag innebär att grundbidraget höjs från 410 till 500 kr. för månad,

faniiljetillägget till make från 55 till 110 kr. för månad vid utbildning i hem­

orten och från 200 till 240 kr. för månad vid utbildning utom hemorten samt

familjetillägget för barn från 45 till 100 kr. för månad eller, när särskilda

skäl föreligger, från 130 till 150 kr. för månad. De ortsgraderade hyresbidra­

gen bör slutligen höjas med 25 kr. till högst 125, 150 resp. 175 kr. för månad.

De föreslagna höjningarna av utbildningsbidraget beräknas kosta 10 milj.

kr.

På grund av beslut vid 1964 års riksdag reduceras grundbidraget till gift

kvinna med hänsyn till makes inkomst så att endast halva bidraget utgår.

Enligt styrelsens erfarenhet avstår många gifta kvinnor från utbildning på

grund av den ringa ekonomiska kompensationen under utbildningstiden.

Styrelsen föreslår i likhet med arbetsmarknadsutredningen att grundbidra­

get som regel får utgå utan reduktion.

4. Under budgetåret 1964/65 deltog omkring 40 000 personer i omskol-

ningsverksamheten, varav 20 821 personer i skolöverstyrelsens 1 231 kur­

ser. Medelsförbrukningen om 135,1 milj. kr. fördelas med 77 milj. kr. på

arbetsmarknadsstyrelsen och 58,1 milj. kr. på skolöverstyrelsen. För budget­

året 1965/66 beräknas en utbildningsvolym av 45 000 personer, varav ca

20 000 vid skolöverstyrelsens kurser.

Under senare år har behovet av omskolning, fortbildning etc. fortsatt att

öka. De beräkningar, som gjorts rörande utbildningsvolymen i de senaste

petitaframställningarna har sålunda varit i underkant. Den fortgående struk­

turomvandlingen och rationaliseringen inom näringslivet har medfört större

fortsatta behov av omskolning än som kunde förutses. Arbetsmarknadssty­

relsens intensifierade verksamhet att bl. a. via vuxenutbildning stimulera

kvinnorna att söka sig ut på arbetsmarknaden har verkat i samma riktning

liksom de handikappades ökade behov av utbildning.

I avvaktan på prövningen av arbetsmarknadsutredningens förslag har 1965

års riksdag anvisat 500 000 kr. för försöksvis bedriven yrkesutbildning även

av inte arbetslösa för att öka tillgången på utbildad arbetskraft inom om­

råden, där påtaglig brist föreligger. Arbetsmarknadsstyrelsen och skolöver­

styrelsen hemställer att denna medelsram vidgas väsentligt och erinrar om

att arbetsmarknadsutredningen har funnit att en mera väsentligt vidgad ram

är erforderlig, för att det skall bli möjligt att tillgodose behovet av yrkes-

kunnig arbetskraft inom trånga sektorer på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsstyrelsen har vidare den 16 mars 1965 gjort framställning

om åtgärder för att påskynda en nödvändig utökning av fortbildningen

(uppskolningen) av i företagen redan anställda.

Kungl. Mnj:ts proposition nr 52 år 106ti

172

Ett bifall till dessa förslag kommer att snabbare öka den arbetsmarknads-

mässigt betingade utbildningen med tyngdpunkten förlagd till företagsutbild-

ning.Enligt arbetsmarknadsstyrelsens bedömning skulle en sådan verksam­

het för budgetåret 1966/67 komma att omfatta inemot 60 000 personer, varav

ca 27 000 vid kurser i skolöverstyrelsens regi. Vid en utbildningsverksamhet

av denna omfattning beräknas medelsbehovet för utbildningsbidrag vid

oförändrade grunder till 90 milj. kr.

Antalet kurser i skolöverstyrelsens regi beräknas till ca 1 500. Kostnaderna

för denna kursverksamhet beräknas till i runt tal 93 milj. kr., varav 45 milj.

kr. för ersättningar till lärare, 20 milj. kr. för undervisningsmaterial, 13,9

milj. kr. för förbrukningsmaterial m. m., 19,5 milj. kr. för lokalkostnader

m. m. och 2 milj. kr. för lärarutbildning. Produktionsinkomsterna beräknas

till 7 milj. kr.

De totala kostnaderna under budgetåret 1966/67 beräknas alltså till 196

milj. kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

C 15. Bidrag till anordnande av verkstäder för handikappade

Anslag

Nettoutgift

1964/65 .................................................... 10 000 000

6 501 247

1965/66 .................................................... 11 000 000

1966/67 (förslag) .................................. 3 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår dels att grunderna för statsbidrag änd­

ras, dels ock att anslaget förs upp med 25 ( + 14) milj. kr.

Motiv

Stora olikheter föreligger mellan skilda delar av landet i fråga om pro­

duktionskostnader för byggnader. Styrelsen anser att huvudman inom om­

råde med höga byggnadskostnader bör kunna få ett häremot svarande högre

bidrag. Därigenom skulle en värdefull stimulans ernås framför allt beträf­

fande de fyra nordligaste länen som f. n. har de minsta resurserna i för­

hållande till platsbehovet. Det nu utgående bidraget om 390 kr. per m2 torde

genomsnittligt motsvara omkring hälften av produktionskostnaderna. Sty­

relsen föreslår att bidrag må, då särskilda skäl föreligger, utgå med högst

500 kr. per m2 nettogolvyta motsvarande ca två tredjedelar av produktions­

kostnaderna. Genom höjningen skulle bidragskostnaderna öka med uppskatt­

ningsvis 1,5 milj. kr.

Vid utgången av budgetåret 1964/65 förelåg en reservation på anslaget

av 16 093 082 kr., varav 14 978 927 kr. motsvarar beviljade men inte utbe­

talade bidrag. För innevarande budgetår anvisat anslag av 11 milj. kr. jämte

odisponerat belopp av 1,1 milj. kr. beräknas inte räcka till. Styrelsen räknar

med att bidrag till ett belopp av ca 16 650 000 kr. behöver beviljas och avser

att göra liärav betingad framställning om anvisande av medel å tilläggs-

stat för innevarande budgetår.

173

Vid utgången av år 1904 disponerades sammanlagt 5 750 platser för ar-

betsträning och skyddad sysselsättning. Under åren 1965 och 1960 väntas

ett nytillskott om ca 1 550 resp. 2 150 platser. Vid utgången av år 1966 skulle

alltså omkring 9 450 platser finnas disponibla. Detta motiverar endast om­

kring hälften av det av styrelsen uppskattade totala platsbehovet. Den vän­

tade ökningen av platsbeståndet och den föreslagna höjningen av bidragsbe­

loppet i vissa fall medför ett ökat medelsbehov för budgetåret 1966/67, vilket

styrelsen beräknar till 25 milj. kr.

Kvnyl. Maj:ts proposition nr 52 dr 1966

C 16. Bidrag till driften av verkstäder för handikappade

Anslag

Nettoutgifl

1964/65 .................................................... 13 000 000

10 782 399

1965/66 .................................................... 14 000 000

1966/67 (förslag) ............................. 18 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår dels att grunderna för statsbidrag änd­

ras, dels ock att anslaget förs upp med 24 ( + 10) milj. kr.

Motiv

Under 1964 bereddes 2 714 personer arbetsträning och 5 232 skyddad sys-

»elsättning. Vid 1964 års slut uppgick det totala antalet platser för arbets­

träning och skyddad sysselsättning till 5 750. Under kalenderåret 1965 be­

räknas tillkomma ytterligare ca 1 550 platser, och under kalenderåret 1966

ca 2 150. Sammanlagda antalet vid 1966 års slut skulle då utgöra ca 9 450

varav 1 700 på träningsverkstäder och 7 750 på verkstäder för skyddad sys­

selsättning. Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1966/67 för

driftbidrag enligt nu gällande bestämmelser till 22,7 inilj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser liksom arbetsmarknadsutredningen att

klientersättning under arbetsträning helt bör utgå av statsmedel. Ytterligare

kostnader härför beräknas uppgå till 3,4 milj. kr.

Styrelsen föreslår ånyo att möjlighet ges att i speciella fall lämna bidrag

för arbetsträning under längre tid än 6 månader och beräknar härigenom

uppkommande kostnadsökning till 50 000 kr. (jfr prop. 1965:1 bil. 13 s. 121).

Styrelsen har i maj 1965 utfärdat råd och anvisningar för arbetsträning

enligt vilka denna kommer att bedrivas i mera planmässiga former än hit­

tills med metodisk upplåning av den handikappades fysiska och psykiska

arbetskapacitet och samtidigt ge ett visst yrkeskunnande utan att eftersätta

träningsmomentet. Dessa riktlinjer kommer att medföra en väsentlig kvali­

tativ förbättring av träningsinstitutionernas verksamhet. Den förutsätter

emellertid ökade personalinsatser av bl. a. läkare, psykologer, kuratorer,

sjukgymnaster, arbetsledare och arbetsvårdstjänstemän. Den kvalitativa för­

bättringen av arbetsträningen kommer att medföra höjda kostnader. Sty­

relsen hemställer därför att nu gällande maximering av bidraget till 2 000

174

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

kr. per plats slopas. Kostnaderna för bidrag till träningsverkstäder kommer

härigenom att öka med 850 000 kr.

För de verkstäder för skyddad sysselsättning som är belägna på orter med

svag arbetsmarknad och/eller som har särskilt höga driftkostnader föreslår

styrelsen att bidraget till andra driftkostnader än lokalkostnader må kunna

utgå med 75 °/o av underskottet, dock högst med 3 000 kr. per plats och år.

Kostnadsökningen beräknas till 600 000 kr.

Styrelsen upprepar förslaget att bidrag till verkstäder med halvskyddad

verksamhet skall höjas från 2 till 3 kr. för varje fullgjord arbetstimme (jfr

prop. 1965:1 bil. 13 s. 121). Merkostnaderna beräknas till 450 000 kr.

Ett genomförande av ovan angivna metodik för arbetsträning förutsätter

även fortbildning av personalen. Utbyggnaden av de skyddade institutioner­

na medför relativt kraftiga nytillskott av arbetsledare, som behöver utbild­

ning för de speciella uppgifter som väntar dem i denna verksamhet. Styrel­

sen har i samråd med kommunförbunden anordnat centrala kurser, varvid

styrelsen svarat för kurskostnaderna medan resp. huvudman fått bekosta

deltagarnas resor, traktamenten och löner under kurstiden. Antalet kurser

måste ökas. Styrelsen beräknar för detta ändamål 220 000 kr. under bud­

getåret 1966/67.

Styrelsen beräknar det totala medelsbehovet under anslaget till 29 milj.

kr. Med hänsyn till att verkstäderna tillkommer successivt, vilket minskar

bidragsbehovet, bör beloppet nedsättas med uppskattningsvis 5 milj. kr. Det

totala bidragsbehovet skulle alltså bli 24 milj. kr.

Departementschefen

Arbetsmarknadsutredningen har gjort en samlad översyn av arbetsmark­

nadspolitiken och lagt fram förslag till riktlinjer för denna politik under

den tid som f. n. kan överblickas. Förslagen innebär i stort sett en fort­

satt utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken med bibehållen principiell mål­

sättning och förbättrad samordning mellan olika verksamhetsformer.

Innan jag går närmare in på frågan om riktlinjer för arbetsmarknads­

politiken vill jag erinra om några huvuddrag i den arbetsmarknadspolitiska

utvecklingen, de samhälleliga arbetsmarknadsorganens tillkomst och vårt

lands internationella förpliktelser på det arbetsmarknadspolitiska området.

Återblick

Svensk arbetsmarknadspolitik är en jämförelsevis ung företeelse. Ännu

vid 1900-talets ingång inskränkte sig samhällets insatser på detta område

i huvudsak till kommunala åtgärder i form av fattigvård för att lindra den

sociala nöd som följde i arbetslöshetens spår. Omkring sekelskiftet införde

några större städer offentlig arbetsförmedling. Ett framträdande motiv för

175

denna åtgärd var att .minska utgifterna för fattigvård till arbetslösa. Sam­

tidigt innebar den emellertid eu för den fortsatta utvecklingen betydelsefull

nyorientering i fråga om samhällsåtgärdernas form.

11)06 års riksdag fattade beslut om statsbidrag till arbetsförmedlingarna.

Det var ett första erkännande av statsmakternas ansvar för förhållandena

på arbetsmarknaden. Ännu ett steg i denna riktning togs är 1914, då statens

arbetslöshetskommission (AK) inrättades som utredande och rådgivande

organ i arbetslöshetsfrågor. Efter hand utvecklades AK till statlig central

myndighet för arbetslöshetshjälp. Länsstyrelserna upprättade länshjälp-

kommittéer och i kommunerna bildades arbetslöshetskommittéer. AK ut­

färdade råd och anvisningar till dessa kommittéer. På AK:s initiativ åtog

sig staten att bidra till kostnaderna för kommunala kontantunderstöd till

arbetslösa. Som villkor för understöd skulle gälla att de arbetslösa sökte

arbete genom arbetsförmedlingen.

Er. o. m. år 1916 drev AK nödhjälps- och reservarbeten för arbetslösa.

På dessa arbeten ställdes kravet att de inte fick ha sådan aktualitet att de

kunde anses konkurrera med den öppna arbetsmarknadens arbeten. Lö­

nerna skulle vara lägre än de som var vanliga på orten för att inte hämma

arbetskraftens återströmning till den allmänna arbetsmarknaden.

Huvudlinjen i arbetsmarknadspolitiken fram till de första åren av 1930-

talet innebar att ingripandena begränsade sig till socialpolitiskt motiverade

stödåtgärder under depressionstider, medan man avhöll sig från åtgärder

för att stimulera ökad sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Egent­

lig konjunkturpolitik förekom praktiskt taget endast i penningpolitikens

form. En vändpunkt kom med 1933 års krisuppgörelse, som utgör en mil­

stolpe i arbetsmarknadspolitikens utveckling. Krisuppgörelsen betecknade

ett genombrott för den moderna konjunkturpolitik som inte betjänar sig av

enbart penningpolitiska metoder för att motverka konjunkturväxlingarna

utan tar i anspråk även finanspolitik och sysselsättningspolitik i detta syfte.

Genom krisuppgörelsen inleddes en avveckling av nödhjälpsarbetena. I

stället igångsattes omfattande offentliga arbeten, som finansierades med

lånemedel. Statsbudgeten underbalanserades. Syftet var inte bara att bereda

sysselsättning åt de arbetslösa utan även att allmänt stimulera den ekono­

miska verksamheten, öka köpkraften i samhället och vända den rådande

depressionen till ett ekonomiskt uppsving. Hela den ekonomiska politiken

inriktades på att främja en sådan utveckling. Större delen av de medel

som anslogs för arbetslöshetsbekämpande åtgärder gick till allmänna ar­

beten i öppna marknaden. Vid dessa tillämpades kollektivavtalens löner.

Nödhjälps- och reservarbetena ersattes till största delen med beredskaps­

arbeten. Till skillnad från tidigare skulle dessa arbeten utgöras av aktuella

och angelägna projekt. Även vid beredskapsarbetena utgick avtalsenliga

löner. Arbetsförmedlingen förblev tills vidare en kommunal angelägenhet

men ansvaret för verksamheten lades på landstingen.

Kuiujl. Maj:ts proposition nr

,r>2

är

W(Ui

176

När andra världskriget bröt ut blev det en central uppgift att utnyttja

tillgängliga arbetskraftsresurser så effektivt som möjligt för att tillgo­

dose folkförsörjningen och värna vårt lands oberoende. Den omställning

av produktionen som förhållandena krävde kunde inte ske utan motsva­

rande anpassning hos arbetskraften. För att möjliggöra denna anpassning

förstatligades arbetsförmedlingen provisoriskt och ställdes under central

ledning av statens arbetsmarknadskommission som avlöste AK. Till den

nya kommissionen överflyttades också olika arbetsmarknadspolitiska upp­

gifter från andra statliga organ.

Utvecklingen mellan de båda världskrigen hade präglats av allt starkare

engagemang från statens sida i sysselsättningsfrågorna. Arbetslöshetshjäl-

pen hade efterträtts av en aktiv och differentierad sysselsättningsskapande

politik. Alltjämt var dock ledningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgär­

derna till stor del anförtrodd åt kommunerna. Under andra världskriget

övertog den centrala statliga arbetsmarknadsmyndigheten till väsentlig del

ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Vid krigets slut var en återgång till

förkrigsförhållandena otänkbar. Arbetsmarknadskommissionen ombildades

är 1948 till arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsförmedlingen förstatligades

definitivt.

Ett av huvudmålen för statsmakternas politik under efterkrigstiden blev

att upprätthålla full sysselsättning. Kravet på full sysselsättning har rönt

allmän uppslutning och det har i hög grad blivit bestämmande för utform­

ningen av vårt lands ekonomiska politik. I väsentliga avseenden har syftet

att upprätthålla full sysselsättning nåtts. Antalet arbetslösa har pressats

ned mer än vad man tidigare trodde vara möjligt. Säsongväxlingarna har

lått minskad betydelse, övergången från mindre till mer produktiva arbets­

områden har gått i snabb takt, undersysselsatta har i stor utsträckning fått

möjlighet att arbeta full tid, de handikappade har fått större möjligheter

att försörja sig genom eget arbete.

Samtidigt som de mål som vid krigsslutet uppställdes för den fulla sys­

selsättningens politik till stor del har nåtts har de arbetsmarknadspolitiska

ambitionerna vuxit och kraven på differentierade åtgärder ökat. Till för­

skjutningen av perspektivet på sysselsättningsfrågan och därmed på ar­

betsmarknadspolitikens utformning har flera olika förhållanden bidragit.

Den snabba takten i samhällsomdaningen har skärpt kraven på omställ-

ningsberedskap hos både individen och samhället. Minskande efterfrågan

på arbetskraft inom jord- och skogsbruk, industrins samtidiga expansion

och servicenäringarnas ökande betydelse har medfört stegrad omflyttning

av arbetskraft både mellan olika näringsgrenar och mellan landsbygd och

tätorter.

Påtagliga skillnader i sysselsättningsgraden bär förelegat mellan olika

delar av landet. Medan en tendens till överefterfrågan på arbetskraft har

rått i södra och mellersta Sverige, särskilt i storstadsregionerna, har det

Kiinyl. Maj.ts proposition nr 52 dr 1966

177

i de nordliga delarna av landet förelegat svårigheter att tillräckligt snabbt

kompensera sysselsättningsminskningen i de traditionellanäringarna,främst

jord- och skogsbruk, med en utbyggnad av andra näringar som kan bereda

tillräcklig och differentierad sysselsättning. En av förutsättningarna för

att komma till rätta med dessa problem är en aktiv lokaliseringspolitik.

Betydande insatser har gjorts på detta område under 1950-talet på grundval

av ett lokaliseringspolitiskt program som antogs av statsmakterna år 1952.

Den lokaliseringspolitiska verksamhet som igångsattes den 1 juli 1965 in­

nebär att dessa insatser intensifieras. Lokaliseringspolitiken måste emeller­

tid liksom hittills kombineras med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sys-

selsättningsskapande och rörlighetsfrämjande.

Det låga arbetslöshetstalet för landet i dess helhet döljer stora skillnader

inte endast mellan olika delar av landet utan också mellan olika nä­

ringsgrenar. Inom byggnadsverksamheten förekommer alltjämt säsong­

svängningar, som leder till att byggnadsarbetarna har avsevärt högre arbets­

löshetstal än flertalet andra yrkesgrupper. Årsmedeltalet för arbetslös­

heten bland byggnadsarbetarna sjönk under 4 % första gången år 1964

medan motsvarande arbetslöshetstal för industriarbetarna under hela den

gångna delen av 1960-talet har legat under 1 %. Inom en del yrkesområden

— särskilt inom vissa delar av jordbruket — finns en markant undersyssel-

sättning samtidigt som det på grund av arbetskraftsbrist förekommer out­

nyttjad produktionskapacitet inom andra områden.

De betydande skillnader i sysselsättningsnivå som har rått mellan olika

näringsgrenar och mellan olika delar av landet har lett inte bara till skärpta

krav på att den återstående arbetslösheten och undersysselsättningen skall

undanröjas. I en tid, då stora delar av det expansiva näringslivet har haft

svårt att få arbetskraft och tendenser till överkonjunktur har framträtt i

den svenska ekonomin, har det framstått som eu minst lika viktig uppgift

för arbetsmarknadspolitiken att genom rörlighetsfrämjande åtgärder och

effektiv arbetsförmedling lämna aktiv medverkan till att häva arbetskrafts­

bristen och underlätta omställningen inom näringslivet. Arbetsmarknads-

organens insatser i samband med invandringen av utländsk arbetskraft är

ett annat uttryck för förskjutningen i arbetsmarknadspolitiken.

Från att ursprungligen ha syftat till att lindra arbetslöshetens följder

och sedermera till att aktivt bekämpa arbetslöshet har arbetsmarknads­

politiken sålunda kommit att få en allmänt balansskapande funktion på

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken har behållit sin socialpolitiska

förankring men har successivt fått allt större betydelse som ett led i den

allmänna ekonomiska politiken.

Det är naturligt att denna vidgade målsättning för arbetsmarknadspoli­

tiken har följts av stegrade ambitioner i fråga om att bistå arbetslösa. Det

är emellertid inte i första hand samhällets behov av att tillgodogöra sig all

Kunyl. Maj:ts proposition nr 52 ur li)66

178

tillgänglig arbetskraft som har spelat en roll härvidlag. En väsentligt änd­

rad syn på samhällets skyldighet att garantera den enskildes rätt till

arbete i ett fritt valt yrke och till trygghet genom utbildning har vuxit fram,

till stor del genom det intensiva reformarbete på utbildningsområdet som

har präglat efterkrigstidens samhälle. Målsättningen när det gäller åtgär­

der för arbetslösa begränsas inte längre till att garantera den enskildes för­

sörjning under arbetslöshetsperioder. Den har utvidgats till att genom ut­

bildning och på annat sätt ge honom säkrare ställning på arbetsmarknaden

och därmed begränsa riskerna för att han blir arbetslös i framtiden.

Arbetsmarknadspolitikens dynamiska utveckling under efterkrigstiden

återspeglas i förändringarna i statens utgifter för arbetsmarknadspolitiska

åtgärder. År 1948 uppgick utgifterna till 51 milj. kr. År 1965 hade de stigit

till inemot en miljard kr.

Utgiftsökningarna har huvudsakligen inträffat efter år 1957. För att

motverka den konjunkturavmattning som inträdde detta år igångsattes be­

redskapsarbeten för arbetslösa i stor omfattning. Nya medel för att under­

lätta arbetskraftens geografiska och yrkesmässiga rörlighet infördes. Åt­

gärderna i samband med konjunkturavmattningen ledde till att arbets­

marknadsstyrelsens nettoutgifter ökade med sammanlagt 415 milj. kr. från

år 1957 till år 1960. Den följande återhämtningen inom det ekonomiska livet

ledde till att utgifterna åter minskade under år 1961.

Den relativt omfattande arbetslösheten i Norrland, ansträngningarna att

ge sysselsättning åt handikappade och underlätta deras inplacering i arbets­

livet samt upprustningen av arbetsförmedlingsapparaten har emellertid

därefter lett till en fortgående stegring av utgifterna. För åren 1963 och 1964

uppgick utgiftsökningen till sammanlagt 410 milj. kr.

Åtgärderna i syfte att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet hade

ringa omfattning under 1940-talet och början av 1950-talet. Även yrkesut-

bildningsverksamheten soin arbetsmarknadspolitisk medel var under perio­

den obetydlig. De utbildningskurser som bedrevs avsåg i huvudsak par­

tiellt arbetsföra. Från år 1957 har utbildningsverksamheten utvidgats succes­

sivt och blivit ett allt mer karakteristiskt inslag i arbetsmarknadspolitiken.

Antalet omskolningskurser har ökat i snabb takt. Även det ordinarie yr-

kesutbildningsväsendet och företagen anlitas numera för omskolnings-

verksamheten. Familjebidrag infördes vintern 1957—58 för arbetstagare

som vid tillträde av nytt arbete måste ha hushåll på två orter under en

övergångstid. Genom nya bestämmelser om resebidrag har .möjlighet ska­

pats att lämna direkta bidrag för att täcka kostnaderna för resa och för

flyttning av familj och bohag. År 1959 motsvarade utgifterna för de rör-

lighetsfrämjande åtgärderna inklusive omskolningskurser 8 % av de totala

utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. År 1965 hade deras andel av total­

utgifterna ökat till 18 %.

De handikappades ställning har ägnats allt större uppmärksamhet. Åt-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

179

{färderna för att öka deras sysselsättningsmöjligheter och underlätta deras

inplacering i arbetslivet har successivt vidgats. Den stora expansionen har

skett efter år 1959. Mellan åren 1959 och 19(15 ökade utgifterna för dessa

ändamål från 15 milj. kr. till 148 milj. kr. Av sistnämnda belopp avsåg

sammanlagt 86 milj. kr. särskilt ordnade beredskapsarbeten för handikap­

pade. Medan arbetsmarknadsverkets totala utgifter inte fullt fördubblades

mellan åren 1959 och 1965 blev utgifterna till åtgärder för handikappade

tiodubblade under samma tid.

Den utveckling som arbetsmarknadspolitiken har genomgått under efter­

krigstiden och särskilt under de senaste tio åren har ställt stora krav på

administrationen. Det har varit av den största betydelse för denna utveck­

ling att samhället har haft till sitt förfogande ett modernt uppbyggt och väl

förgrenat arbetsmarknadsverk med initiativkraft och handlingsförmåga,

med förutsättningar att snabbt och smidigt anpassa arbetsmarknadspoli­

tikens praktiska utformning på fältet till lägets ständigt skiftande ford­

ringar samt med tillgång till personal som har varit väl skickad att fullgöra

de krävande uppgifterna. Jag vill gärna i detta sammanhang ge uttryck

åt min uppskattning av det skickliga och effektiva sätt varpå arbetsmark­

nadsverket har fullgjort de svårlösta uppgifter som statsmakterna har an­

förtrott verket.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1906

Internationella förpliktelser

Det finns skäl att dröja vid ytterligare en faktor som har varit av bety­

delse för utvecklingen av den svenska arbetsmarknadspolitiken, nämligen

arbetsmarknadens internationalisering. Norden har i fråga om arbetskrafts-

utbytet gjort en pionjärinsats, som i viss mån blivit vägledande för andra

länder i strävandena att tillförsäkra arbetskraften möjlighet att röra sig

fritt över gränserna. Genom slopande av passtvånget vid resa mellan Dan­

mark, Finland, Norge och Sverige och genom den överenskommelse mellan

dessa länder om gemensam arbetsmarknad, som trädde i kraft sommaren

1954, tryggades arbetskraftens fria rörlighet mellan de nordiska länderna.

För att handlägga gemensamma frågor inrättades i samband härmed nor­

diska arbetsmarknadsutskottet. De centrala arbetsmarknadsmyndigheterna

samarbetar för att åstadkomma direkt samverkan mellan ländernas arbets­

förmedlingar. Tillgången till arbetskraft från de nordiska länderna har varit

av stor betydelse för det svenska näringslivets expansion.

Även på ett vidare internationellt plan har arbetsmarknadspolitiken kom­

mit att spela en viktig roll. Samarbetet inom Internationella arbetsorgani­

sationen (ILO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck­

ling (OECD) har otvivelaktigt stimulerat utvecklingen av arbetsmarknads­

politiken i de olika länderna. I de internationella sammanhangen bär svensk

180

arbetsmarknadspolitik många gånger varit förebild och vunnit erkännande

och uppskattning.

Sverige har tillhört ILO sedan dess tillkomst år 1919 och har tagit många

viktiga initiativ i dess verksamhet. Åtskilliga av de konventioner som orga­

nisationen antagit har Sverige biträtt. Vid ILO:s konferens år 1964 antogs

en konvention och en rekommendation angående sysselsättningspolitik.

Vid 1964 års riksdag beslöts att Sverige skulle ratificera konventionen. Riks­

dagen uttalade samtidigt att rekommendationen borde beaktas då ställ­

ning tas till arbetsmarknadsutredningens förslag.

Enligt konventionen skall varje medlemsstat, i syfte att stimulera den

ekonomiska tillväxten och höja levnadsstandarden samt för att tillgodose

behovet av arbetskraft och bekämpa arbetslöshet och undersysselsättning,

se som en av sina viktigaste uppgifter att utforma och fullfölja en aktiv

politik, som är ägnad att främja full, produktiv och fritt vald sysselsättning.

Rekommendationen anger vissa allmänna principer för sysselsättnings­

politiken. Målen för denna bör tillkännages klart och offentligt, om möj­

ligt i form av en kvantitativ målsättning för ekonomisk tillväxt och syssel­

sättning. Målsättningen bör samordnas med och förverkligas inom ramen

för den allmänna ekonomiska och sociala politiken och bör utformas i sam­

råd med arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadspolitiken bör baseras

På analyser av den nuvarande och framtida omfattningen och fördelningen

a\ ai betskraft, sysselsättning, arbetslöshet och undersysselsättning. Vikten

av att motåtgärder vid lämplig tidpunkt kan tillgripas mot balansrubbningar

av ekonomisk art medför att varje regering, inom ramen för sin konstitu­

tion, bör utrustas med befogenheter att vidta eller modifiera sådana åtgär­

der med kort varsel. Utjämning av säsongväxlingar i sysselsättningen bör

eftersträvas. Selektiva åtgärder bör vidtas i syfte att främja och stimulera

anpassning av produktion och sysselsättning till strukturomvandlingar i

näringslivet samt för att förebygga arbetslöshet på grund av sådana om­

vandlingar.

ILO:s rekommendation stämmer väl överens med den rekommendation

som OECD:s råd antog den 21 maj 1964 angående arbetsmarknadspolitiken

som medel för ekonomiskt framåtskridande. I denna rekommenderas med­

lemsstaterna att i en nära framtid pröva om sin arbetsmarknadspolitik

med beaktande av det utlåtande OECD:s arbetskraftskommitté avgav i an­

slutning till rekommendationen. Omprövningen borde sikta till att öka

ländernas förmåga att lösa uppkommande sysselsättningsproblem. Huvud­

medlen skall enligt utlåtandet vara förbättrad arbetsförmedling, ökad be­

redskap för motaktioner vid sysselsättningsstörningar, utvidgad vuxenut­

bildning och utbildningsreformer ägnade att möta den snabba tekniska ut­

vecklingen, prognosverksamhet till ledning för utbildningsprogrammen, för­

stärkning av stödåtgärderna för industrilokalisering och geografisk omflytt­

ning, ökad hjälp åt missgynnade grupper att få lönsam sysselsättning samt

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

181

slutligen åtgärder till skydd mot inkomstbortfall. Det understryks alt åt­

gärderna inte bör ses som eu socialt betingad belastning utan mera som eu

värdefull investering i anpassning. Genom att främja ömsesidig anpassning

mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft liar eu aktiv arbetsmark­

nadspolitik fördelen att kunna främja ökad sysselsättning och produktion

och samtidigt medverka till att hålla tillbaka kostnader och priser.

Det framhålls även att ökad förmåga hos de enskilda länderna att lösa

uppkommande sysselsättningsproblem genom aktiv arbetsmarknadspolitik

är ett gemensamt internationellt intresse, eftersom den minskar benägen­

heten att tillgripa ömsesidigt skadliga protektionistiska åtgärder.

Kanyl. Maj:Is proposition nr ö2 är 1966

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft

En arbetsmarknadspolitik som syftar till att främja full, produktiv och

fritt vald sysselsättning måste utformas så att den snabbt kan anpassas efter

förändringar inom befolkning och näringsliv. Sådana förändringar pågår

ständigt och som det synes i accelererande takt. Vid bedömning av arbets­

marknadspolitikens framtida uppgifter är det angeläget att i första hand

söka få belyst vilka allmänna förutsättningar man har att utgå från i fråga

om befolkning och ekonomi. Jag vill därför peka på några karakteristiska

drag i befolkningens och näringslivets utveckling i framtiden så långt en

prognos i dag är möjlig.

Senast gjorda analyser av den framtida arbetskraftsutvecklingen redo­

visas i 1965 års långtidsutredning (SOU 1966: 1) och bygger i huvudsak

på material från folkräkningarna. Dessa undersökningar ger i skilda av­

seenden lägre värden än de beräkningar som har redovisats av arbetsmark-

nadsutredningen och som bygger på arbetskraftsundersökningarna. Efter­

som folkräkningarna måste anses säkrare än arbetskraftsundersökningarna

kommer jag i den följande redovisningen av tillgång på arbetskraft att

stödja mig på långtidsutredningens beräkningar.

Den avgörande faktorn för utvecklingen av arbetskraftsutbudet blir ytterst

befolkningsutvecklingen i stort. Av särskilt intresse blir förändringen av an­

talet personer i arbetsföra åldrar. Medelalternativet i statistiska central­

byråns befolkningsprognos för tiden fram till år 1980, som legat till grund

för långtidsutredningens kalkyler, innebär att antalet personer i ålders­

gruppen 15—64 år ökar med ca 160 000 från år 1965 till år 1980. Till följd

av att åldersgrupperna under 15 år och över 64 år tillväxer snabbare än be­

folkningen i arbetskraftsåldrarna beräknas denna minska sin relativa andel

av totalbefolkningen (från 65 % år 1965 till beräknat 59 % år 1980).

Tillväxten av befolkningen i åldrarna 15—64 år kommer sannolikt att

förete kraftiga regionala skillnader. Statistiska centralbyrån har hösten

1965 publicerat en framskrivning av befolkningen inom kommunblocken

i riket fram till år 1980. Beräkningen bygger beträffande omflyttningen

182

på tendenserna nnder åren 1960—1963. Den kraftigaste tillväxten av befolk­

ningen i arbetskraftsåldrarna kommer enligt framskrivningen att ske i

storstockholmsområdet med inemot 20 % från år 1965 till år 1980. En ök­

ning, om än avsevärt mindre, blir det även i de övriga mälarlänen liksom i

södra och västra Götaland medan Östergötland, Småland, Gotland och skogs­

länen i Svealand och Norrland drabbas av minskning. Givetvis ger en jämfö­

relse för så stora områden en mycket utjämnad bild av den väntade utveck­

lingen och lokala avvikelser från detta mönster blir vanliga. Det är ju inte

heller fråga om en prognos utan om en framskrivning, byggd på antagandet

att flyttningstendenserna utvecklar sig på samma sätt som åren 1960—1963.

Det vill synas som om flyttningsrörelserna under de två senaste åren har

ändrats i viss mån, och det är möjligt att siffrorna skulle ha blivit något

annorlunda om de i stället hade baserats på flyttningarna under den senaste

treårsperioden.

En dominerande tendens i befolkningsutvecklingen är den kraftiga urba­

niseringen. Tätortstillväxten har skett mycket snabbt under de senaste år­

tiondena. År 1960 bodde ca 73 % av befolkningen i tätorter (varmed avses

orter med mer än 200 invånare) mot 49 % år 1930. Enligt beräkningar för

år 1980 kommer 85 % av befolkningen att då bo i sådana orter. Urbanise­

ringen är av betydande intresse från arbetsmarknadssynpunkt bl. a. därför

att det mera differentierade näringslivet i tätorterna ger de gifta kvinnorna

ökade möjligheter till förvärvsarbete.

I det föregående har jag redogjort för långtidsutredningens kalkyler be­

träffande tillgång och efterfrågan på arbetskraft fram till år 1980. Jag skall

därför här begränsa mig till att beröra de problem som enligt utredningen

är förknippade med den väntade arbetskraftsutvecklingen. I fråga om de

grundläggande förutsättningarna för kalkylen konstaterar långtidsutred­

ningen att inga tillgängliga data motsäger att ett årligt invandringsöverskott

fram till år 1970 av 10 000 personer är möjligt. Det är inte uteslutet att

siffran kommer att överträffas, något som enligt utredningen samman­

hänger med bl. a. den inhemska konjunkturen.

Arbetskraftsprognosen innebär att antalet förvärvsarbetande fram till

år 1970 ökar med ca 110 000. Denna ökning består helt av gifta kvin­

nor och bygger på ett antagande om ökad förvärvsfrekvens för dessa.

Riksgenomsnittet som i dag uppgår till ca 35 % antas år 1970 ha stigit till

inemot 45 %. Långtidsutredningen diskuterar ingående realismen i anta­

gandet om en så stark ökning av förvärvsfrekvensen. Det framhålls att man

måste räkna med en gräns för ökningen av de gifta kvinnornas förvärvs­

frekvens. En negativ attityd mot gifta kvinnors förvärvsarbete verkar åter­

hållande på stegringen av de gifta kvinnornas förvärvsfrekvens och knapp­

het på dagliemsplatser o. d. hindrar en del gifta kvinnor från att förvärvs­

arbeta. Det finns enligt långtidsutredningen risk för att vi redan före år

1970 i vissa områden når den gräns för gifta kvinnors förvärvsfrekvens som

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

183

de nämnda förhållandena bestämmer. Slutsatsen är att eu rörlighetsfrämjan-

de politik som inriktas speciellt på de gifta kvinnorna tår fortsatt stor vikt.

Det är enligt långtidsutredningen naturligt att uppfatta prognosen för

det samlade arbetskraftsutbudet som optimistisk. Om den skall slå in krävs

både offentliga åtgärder och ganska radikala förändringar i kvinnors och

arbetsgivares syn på »manliga» resp. »kvinnliga» arbeten.

Den genomgång långtidsutredningen har låtit göra av de olika närings­

grenarnas anspråk på arbetskraft fram till år 1970 visar att antalet för­

värvsarbetande behöver ökas med sammanlagt 165 000. Denna siffra kan

stiga till ca 265 000 om veckoarbetstiden förkortas till 42V2 timmar under

den kommande femårsperioden. Det finns alltså ett »gap» i arbetskraftskal-

kylen på 55 000—155 000 förvärvsarbetande.

Den arbetskraftssituation som förutses kommer enligt långtidsutred­

ningen att ge upphov till en rad anpassningsproblem. Eftersom den förut­

sedda nettoökningen av tillgången på arbetskraft med ca 110 000 förvärvs­

arbetande består av gifta kvinnor kan ökningen realiseras bara om det

går att undanröja de hinder som f. n. finns för gifta kvinnor att inträda

på arbetsmarknaden. En betydelsefull del av arbetskraftstillskottet kom­

mer att bestå av invandrare. Frågan om invandringspolitikens utform­

ning kommer därför att förbli aktuell. Även om arbetskraftstillgången ökar

med 110 000 personer torde det komma att uppstå både geografiska och

yrkesmässiga rörlighetsproblem eftersom tillskotten av arbetskraft inte

alltid uppträder där efterfrågan ökar.

Arbetskraftsläget ter sig inte annorlunda i det vidare perspektiv mot

1980-talet som utredningen antyder. Antalet årsarbetare beräknas under

1970-talet komma att stiga med mindre än 50 000, eller med knappt 1,5 %.

ökningen ligger inom prognosens felmarginal. Tillväxten av arbetskraften

under denna period är i än högre grad än under 1960-talets senare del be­

roende av att de gifta kvinnornas förvärvsverksamhet ökar. Utredningen

konstaterar att den förutsatta omfördelningen av arbetskraften mot större

andel gifta kvinnor med deltidsarbete i stor utsträckning innefattar svår­

lösta anpassningsproblem på arbetsmarknaden. Med hänsyn till ovissheten

om hur dessa problem kommer att lösas framstår arbetskraftsökningen som

relativt osäker.

Kunyl. Maj:ts proposition nr 52 dr 1966

Allmänna synpunkter på arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadsutredningen har lagt fram ett värdefullt material, som

ger ökade möjligheter att bedöma resultaten av den förda arbetsmark­

nadspolitiken och att på grundval av dessa erfarenheter utforma den fort­

satta reformverksamheten på området. Utredningen anger som en av arbets­

marknadspolitikens uppgifter att lösa det dilemma som uppstår när sys­

selsättningsmöjligheterna är otillfredsställande samtidigt som ett inflations­

184

tryck föreligger. Ju verksammare arbetsmarknadspolitiken främjar eu snabb

utjämning av skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmark­

nadens olika delområden desto kraftigare kan generellt verkande medel

sättas in för att främja en efterfråge- och produktionsökning när förhål­

landena gör detta behövligt eller för att dämpa ett inflationstryck, utan

att det uppkommer risk för arbetslöshet. Kravet på en effektiv arbetsmark­

nadspolitik är emellertid enligt utredningen inte betingat enbart av vad

konjunkturpolitiken fordrar. Det motiveras också av de långsiktiga tek­

niska och ekonomiska förändringar som kan förutses inom näringslivet.

Ltredningen anser mot bakgrund av den samtidiga förekomsten av mar­

kerad arbetskraftsbrist i vissa expansiva industrier och svårigheter att sys­

selsätta de anställda i vissa andra branscher — att fördelarna med åtgärder

som avser att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden är så påtagliga,

att utredningen även utan preciserade lönsamhetsberäkningar finner sig

kunna föreslå viss förstärkning av dessa åtgärder.

Remissinstanserna har i allmänhet anslutit sig till utredningens upp­

fattning om arbetsmarknadspolitikens uppgifter. I en del yttranden har

dock vissa aspekter på arbetsmarknadspolitiken framhållits starkare än

i utredningens betänkande. Sålunda menar LO att utredningen synes ha

förlorat det strukturpolitiska perspektivet på utvecklingen. LO finner att

utredningens ekonomiska diskussion är ofullständig, eftersom den knappast

berör strukturpolitiska aspekter utan till väsentlig del behandlar stabilise-

ringspolitiken. Om diskussionen hade förts om arbetsmarknadspolitiken i

strukturpolitiska sammanhang, skulle detta enligt LO:s uppfattning ha lett

till att arbetsmarknadspolitiken hade tilldelats en mera betydande roll vid

utformning av den ekonomiska politiken.

Som utgångspunkt för diskussionen om arbetsmarknadspolitikens upp­

gifter vill jag framhålla att ett av den ekonomiska politikens främsta syften

är att främja sund ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten beror av

en mängd olika faktorer. En avgörande förutsättning för att en bransch

eller ett företag skall kunna hävda sig på marknaden är att branschen

eller företaget har konkurrensförmåga. Vi kan emellertid inte räkna med

att alla sektorer av näringslivet kan utvecklas positivt. Förutsättningen

för en gynnsam ekonomisk utveckling är därför att sådana grenar av närings­

livet som inte kan hävda sig från produktivitetssynpunkt får stå tillbaka

för att andra, mera lönsamma skall kunna expandera. Ett annat viktigt drag

i utvecklingen är den strukturförändring som sker inom branscherna. Ett

kännetecken på denna är fortgående specialisering, ofta förenad med kon­

centration till större produktionsenheter. I vilka former förändringarna

inom näringslivet än försiggår kan de inte undgå att påverka arbetskraftens

förhållanden. En ömsesidig anpassning mellan arbetskraft och arbetsupp­

gifter är ett nödvändigt inslag i den ekonomiska utvecklingen.

Arbetsmarknadspolitiken spelar i den fulla sysselsättningens samhälle

Kungl. Maj :ts proposition nr 52 år 1966

18f>

eu viktig roll som balansskapande faktor. Itrist ]»ä överensstämmelse mellan

efterfrågan och tillgång på arbetskraft kan motverkas med arbetsmarknads­

politiska medel. Under senare år har svårigheterna att tillgodose behovet

av arbetskraft tilldragit sig den största uppmärksamheten. En ständig

beredskap mot arbetslöshet måste emellertid också upprätthållas. Inom

vissa delar av landet är sysselsättningssituationen sådan att de arbetslös-

hetsbekämpande åtgärderna måste ha stor omfattning. Kontrasterna i sys­

selsättningsläget på olika håll i landet ställer stora krav på anpassnings-

åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken måste i »lag vara i hög grad differentie­

rad för att tillgodose de skiftande anspråken.

Arbetsmarknadspolitiken utgör alltså en viktig gren av den ekonomiska

politiken. Dess mål är att åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt

vald sysselsättning. Detta mål nås inte en gång för alla. Full sysselsättning

kan tryggas endast genom åtgärder som ständigt anpassas till situatio­

nens krav. Ambitionerna att ge medborgarna möjlighet till meningsfull

sysselsättning har vuxit och ansträngningarna måste ökas ytterligare. Pro­

duktiv sysselsättning är i sig själv ett rörligt mål, som flyttas allt efter

som produktionens förutsättningar ändras. Fritt vald sysselsättning innebär

inte bara att varje tanke på att tvångsmässigt dirigera arbetskraften avvisas

utan också att möjligheterna vidgas för den enskilde att få ett arbete som

svarar mot hans önskemål och förutsättningar.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör utformas så att de bidrar till

att befästa den fria arbetsmarknaden och ge arbetsmarknadens parter

växande utrymme för egna insatser. De rörlighetsfrämjande åtgärderna ger

t. ex. arbetsgivare ökade möjligheter att rationalisera verksamheten utan

att komma i konflikt med sitt sociala ansvar. För arbetstagarna ökas sam­

tidigt möjligheterna att hävda sina intressen.

För många av de medel som står arbetsmarknadspolitiken till buds gäl­

ler begränsningen att de kan användas i huvudsak endast i samband med

arbetslöshet eller för att medverka till att ge sysselsättning åt arbetslösa.

Skall arbetsmarknadspolitiken kunna utvecklas till ett ännu effektivare

medel i en dynamisk ekonomisk politik måste man åtminstone på sikt räkna

med att arbetslöshetskriteriet inte får ensamt avgränsa tillämpningsom­

rådet för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Detta gäller i första hand

beträffande den arbetsmarknadspolitisk motiverade utbildningen och de

rörlighetsfrämjande medlen. Jag återkommer till dessa frågor i det följande

men vill redan här anlägga några mera allmänna synpunkter.

Som jag förut har sagt är arbetsmarknadspolitiken ett led i den ekono­

miska politik som syftar till att främja den ekonomiska tillväxten i sam­

hället. Ekonomisk tillväxt innebär ökande produktion och därmed förbätt­

rade levnadsförhållanden för landets befolkning. Arbetsmarknadspolitiken

kan lämna sitt bidrag till det ekonomiska framåtskridandet inte minst

genom åtgärder som underlättar strukturförändringar inom näringslivet.

Knni/l. Maj:ts proposition nr 52 dr lyiiti

186

Åtgärder av detta slag kan inriktas på att i första hand påverka antingen av­

flyttningen från krympande näringsgrenar eller tillströmningen till expan­

derande sådana. I princip står alltså två möjligheter öppna, om man önskar

påverka arbetskraftsströmmarna med arbetsmarknadspolitiska medel i

sådan riktning att den ekonomiska tillväxten främjas mera påtagligt.

Bidrag för omskolning och flyttning kan sålunda göras tillgängliga för arbets­

tagare inom näringar och yrkesområden, vilka bedöms komma att behöva

mindre arbetskraft framdeles eller vilka inte kan ge en rimlig försörjning.

Enligt denna tankegang skulle förutsättningen för sådana bidrag liksom nu

vara knuten till arbetskraftens betingelser vid prövningstillfället. Man kan

också tänka sig att knyta villkoret till bestämda förutsättningar i fråga

om den blivande sysselsättningen och i enlighet därmed låta bidragen utgå

vid övergång till näringar och yrken, vilka beräknas ge ökad sysselsätt­

ning och dessutom kan antas ge sina utövare bättre försörjning. Givetvis

utesluter inte dessa båda möjligheter varandra. De kan mycket väl finnas

samtidigt.

Det är angeläget att fastställa så tydliga förutsättningar som möjligt för

de situationer då arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall vidtas. Vad beträf­

far den arbetsmarknadspolitisk! motiverade utbildningen ligger det nära

till hands att rikta in sig på den blivande sysselsättningen. Man kan med

denna målsättning tänka sig att utbildningsverksamheten i ökad grad in­

riktas på yrkesområden, inom vilka det råder betydande brist på arbets­

kraft eller där det av andra skäl är särskilt angeläget att öka tillgången på

tackkunnig arbetskraft. Med detta mål för den arbetsmarknadspolitiska ut­

bildningsverksamheten kan det vara önskvärt att utbildningen inte ute­

slutande förbehålls arbetslösa, undersysselsatta eller lågavlönade. Motsva­

rande resonemang är i princip tillämpligt beträffande rörlighetsfrämjande

åtgärder i övrigt.

Det skäl som talar för att vissa arbetsmarknadsåtgärder inte görs beroende

av arbetslöshet är att arbetsmarknadspolitiken därmed bättre främjar en

strukturförändring, som påskyndar produktivitetsökningen och därmed ska­

par underlag för en stigande levnadsstandard. Strukturförändringarna har

i vårt land mottagits positivt bland löntagarna. Förändringarna uppfattas

inte som ett hot mot sysselsättningen. Tvärtom hälsas de med tillfredsstäl­

lelse och betraktas som eu chans till bättre arbetsvillkor. Denna gynnsamma

löntagaropinion — som inte alla länder har förmånen av — är av grund­

läggande betydelse för ett expansivi näringsliv. Arbetstagarnas positiva

inställning till snabba och radikala förändringar i det ekonomiska livet grun­

das givetvis också på vissheten om att samhällets åtaganden ger dem trygg­

het inför de omställningssvårigheter och ekonomiska påfrestningar som

förändringarna kan medföra.

Att samhället medverkar till att underlätta omställningen i näringslivet

har en dubbel motivering. Dels kan det inte anses rättvist att den som drab-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1966

187

hus av förändringar i näringslivets behov av arbetskraft ensam skall bära

de kostnader omställningen för med sig, dels kan samhällets medverkan

innebära att omställningen sker snabbare och mera friktionsfritt och där­

med bidra till att öka produktionen och minska risken för rubbningar i

samhällsekonomin, något som är ett för alla medborgare gemensamt intresse.

Strukturförändringarna leder för arbetskraftens del i väsentlig utsträck­

ning till eu övergång till bättre betalda arbeten. Främst tar sig detta uttryck

i att de nytillträdande åldersgrupperna med sin ofta gedigna utbildning

i växande utsträckning rekryteras till näringar med genomsnittligt relativt

goda löneförhållanden och till bättre betalda arbetsuppgifter inom dessa

näringar. Liknande förskjutningar sker emellertid också inom de äldre

åldersgrupperna ehuru inte i samma utsträckning.

Strukturomvandlingen är alltså i sig själv ett verksamt medel att för­

bättra arbetskraftens löneförhållanden. Det är troligen ingen överdrift att

påstå att rationalisering och strukturomvandling inom näringslivet i själva

verket är de mest effektiva medlen för att komma till rätta med låginkomst-

problemet. Det är i vårt land en allmänt omfattad mening att lönebildningen

och lönerelationerna mellan olika kategorier av arbetstagare skall avgöras

genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Dessa frågor an­

ses därför i princip ligga utanför området för statsmakternas politiska beslut

och åtgärder. Däremot är det samhällsorganens uppgift att underlätta och

bidra till en sådan utveckling av betingelserna för inkomstbildningen att

medborgarnas inkomstmöjligheter och levnadsstandard främjas. Genom att

arbetsmarknadspolitiken utformas så att den mera aktivt främjar struk­

turförändringarna i näringslivet medverkar den sålunda även till att lösa

låginkomstgruppernas problem. .Tåg anser att detta är eu önskvärd effekt

av arbetsmarknadspolitiken.

Jag vill i detta sammanhang erinra om den utredning i syfte att kartlägga

låginkomstgruppernas problem som nyligen har tillkallats. I utredningens

direktiv framhöll jag att behovet av ett bättre kunskapsmaterial i fråga om

låginkomstgrupperna gör sig starkt gällande vid utformningen av bl. a. ar­

betsmarknadspolitiken. ökad kännedom om låginkomstgruppernas geogra­

fiska och yrkesmässiga fördelning borde kunna ge allt bättre förutsättningar

för att bedriva denna politik effektivt. Jag uttalade vidare att det måste vara

angeläget att vinna ökad klarhet om varför många medborgare i den fulla

sysselsättningens samhälle inte har kunnat komma bort från en mindre

givande eller ojämn sysselsättning till eu mera fördelaktig. Även om utred­

ningens uppgift inte i första hand är att lägga fram förslag till åtgärder

för att lösa låglöneproblemen kan man dock förvänta att utredningsresul­

taten kommer att ge underlag för fortsatt reformarbete.

Under de senaste åren har 10 000-tals människor under medverkan av

arbetsförmedlingen och med anlitande av de hjälpmedel som står till dess

förfogande för att främja yrkesmässig och geografisk omflyttning lämnat

Kunyl. Maj:ts proposition nr 52 år 19(Ui

188

arbeten som gett en dålig och otrygg utkomst. Arbetsmarknadsåtgärderna

har gjort det möjligt för dem att ta till vara de bättre arbetstillfällen som

stått till buds. Företag med behov av arbetskraft har därigenom fått ökade

möjligheter till expansion. Också för arbetstagare som stannat kvar i nä­

ringar med minskande efterfrågan på arbetskraft har omflyttningen inne­

burit fördelar i form av jämnare sysselsättning. Ett exempel på detta är

skogsbruket. Antalet skogsarbetare har minskat starkt men sysselsättningen

bland de kvarvarande skogsarbetarna har alltmer fått karaktären av hel-

årsanställning.

På samma sätt bör arbetsmarknadspolitiken fungera i framtiden. Prin­

cipiellt bör det vara arbetsmarknadsorganens uppgift att ge arbetskraft som

inte kan få tryggad försörjning i sin anställning hjälp att övergå till arbete

som erbjuder bättre utkomstmöjligheter. Därmed blir arbetsmarknads­

politiken en pådrivande kraft till strukturförändringar.

En viktig uppgift inom strukturpolitiken tillkommer också de lokalise-

ringspolitiska åtgärderna. I diskussionen har stundom gjorts gällande att

åtgärderna för att öka arbetskraftens rörlighet står i motsats till de lokali-

seringspolitiska strävandena. Enligt min mening är förhållandet snarast

det omvända. En grundförutsättning för att nyetablerade och utvidgade

företag skall kunna hävda sig framgångsrikt är att de har tillräckligt med

arbetskraft och att denna är väl lämpad för sina arbetsuppgifter. Företagen

måste emellertid vara lokaliserade till orter med goda företagsekonomiska

betingelser. För att lämplig arbetskraft i tillräcklig utsträckning skall kunna

erhållas i dessa orter måste rekryteringen många gånger sträckas ut över

ett stort område. Skall den tillgängliga arbetskraften inom detta område

kunna mobiliseras är det nödvändigt att underlätta arbetskraftens flytt­

ning genom ekonomiska bidrag. Bidragen kan dock inte begränsas till dem

som flyttar inom eller till regionen. Samma bidrag måste erbjudas dem

som föredrar att flytta från regionen därför att de trots lokaliseringsverk-

samheten inte inom regionen kan finna ett arbete som är lämpligt för dem.

Detta samband mellan arbetsmarknads- och lokaliseringspolitik fram­

träder särskilt starkt beträffande den arbetsmarknadspolitiskt motiverade

yrkesutbildningen. Utan en intensifierad sådan utbildning skulle lokalise­

ringspolitiken möta stora svårigheter.

De yrkesmässigt och geografiskt rörlighetsstimulerande åtgärderna med­

för givetvis att utflyttningen från arbetslöshetsdrabbade områden ökar.

Utbyggnaden av nya arbetstillfällen inom dessa områden har ännu inte

fått sådan omfattning att den kompenserar bortfallet av arbetsmöjlig­

heter inom jordbruket och andra näringar med minskande sysselsättning.

Erfarenheten visar att det inte går att hålla kvar framför allt de unga i

områden, där de inte kan erbjudas god och differentierad sysselsättning.

I utpräglade glesbygdsområden kan man inte heller räkna med att för­

bättra de framtida sysselsättningsmöjligheterna genom industrilokalisering.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är 1966

189

Eu framgångsrik lokaliseringspolitik kan emellertid framkalla sådan ökning

av arbetstillfällena på expansionsorter inom avflyttningslänen att en steg­

rad flyttningsrörelse till dylika orter uppkommer. Sådan flyttning bör givet­

vis kunna underlättas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Koncentrationstendenserna inom näringslivet kommer som jag har sagt

förut med all sannolikhet att fortsätta. Målet för lokaliseringspolitiken skall

vara att få livskraftiga tätorter i olika delar av landet. Arbetsmarknadspoli­

tiken kan och bör främja en sådan utveckling. Samtidigt måste vi emellertid

uppmärksamma de problem som uppstår i utflyttningsområdena. Sam­

hället har ansvar för att befolkningen även inom dessa områden tillför­

säkras rimlig service. Den pågående kommunindelningsreformen och den

förbättrade skatteutjämning soin genomförts bidrar till att avlasta dem

som bor kvar i glesbygden kostnader för att upprätthålla kommunal service

men även andra åtgärder från samhällets sida torde vara erforderliga. Där­

för har inom den lokaliseringspolitiska organisationen påbörjats ett arbete

i syfte att kartlägga glesbygdsbefolkningens serviceproblem och överväga

åtgärder i olika avseenden för att lösa dessa problem. Utfiyttningsoinrådenas

särskilda ställning förtjänar emellertid uppmärksamhet också vid utform­

ning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vissa av mina förslag i

det följande har utformats mot denna bakgrund.

Av den tidigare lämnade redogörelsen för befolkningsutvecklingen fram­

går att återstoden av 1960-talet och även 1970-talet totalt sett kommer att

utmärkas av knapphet på arbetskraft. Bristande balans geografiskt samt

näringsgrens- och yrkesmässigt kommer också att vara ett kännetecknande

drag. Konjunkturförändringar kan under längre eller kortare perioder göra

knappheten mer eller mindre markerad och risker för sysselsättningsstör-

ningar kan inte heller uteslutas.

Om utvecklingen blir sådan som prognosen nu gör sannolik kommer den

att ställa den ekonomiska politiken och särskilt arbetsmarknadspolitiken

inför skärpta krav på åtgärder, som kan bidra till balans på arbetsmark­

naden. Framför allt krävs åtgärder för att ta till vara de arbetskraftsresur­

ser, som f. n. inte alls eller endast ofullständigt utnyttjas inom närings­

livet. Om knappheten på arbetskraft blir så betydande att balansrubbningar

i samhällsekonomin kan befaras blir det nödvändigt att inom den ekono­

miska politikens ram vidta skärpta åtgärder för att hålla tillbaka den

totala efterfrågan på varor och tjänster. Så länge det ter sig möjligt att i

stället vidmakthålla jämvikten i ekonomin genom att främja en ökning av

arbetskraftsutbudet är givetvis detta att föredra från både samhällets och

den enskildes synpunkt. Vad som i första hand kommer i fråga är att söka

ge de hemarbetande kvinnorna, de partiellt arbetsföra och den äldre arbets­

kraften större möjligheter att söka sig ut på arbetsmarknaden.

Åtgärder måste också vidtas för att ytterligare minska arbetslösheten

och undersysselsättningen. Den expansion av näringslivet och därmed

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 är Wtiti

190

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

av efterfrågan på arbetskraft som kan motses under det närmaste årtiondet

kommer liksom hittills att avse stadsnäringarna, medan en fortsatt ned­

gång i arbetskraftsbehovet kan väntas för jord- och skogsbruk. Man kan

emellertid inte räkna med att den arbetskraft som friställts från jord-

och skogsbruk utan vidare kommer att kunna få arbete inom stadsnäring­

arna. För att sådan omplacering skall kunna äga rum i största möjliga

utsträckning fordras omfattande insatser i form av omskolning och andra

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Övergången från jord- och skogsbruk till stadsnäringar kommer att med­

föra fortsatt flyttning från glesbygder till tätorter. Man kan alltså förutse

en fortsatt utflyttning från områden, där stadsnäringarna nu är svagt före­

trädda, även om den kan begränsas genom en intensifierad lokaliserings-

verksamhet. Inom stadsnäringarna kan de kommande åren likaledes vän­

tas medföra förändringar, som gör geografisk och yrkesmässig omflyttning

av arbetskraft nödvändig. Bl. a. med hänsyn till den knapphet på arbets­

kraft som kan motses under återstoden av 1960-talet är det angeläget att

omflyttning av arbetskraft inte fördröjs när behov uppstår därav. Det är

därför av vikt att man inom arbetsmarknadspolitikens ram förfogar över

hjälpmedel för att underlätta arbetskraftens rörlighet.

Det räcker inte med en kvantitativ ökning av arbetskraftsutbudet. En

kvalitativ förbättring, differentierad efter de anspråk som kommer att

ställas på arbetstagarna, är minst lika viktig. Främsta medlet för en sådan

förbättring är utbildning. En god grundläggande ungdomsutbildning är här­

vid avgörande. Vuxenutbildningen får emellertid allt större betydelse. Det

gäller såväl omskolning, som föranleds av ändrade produktionsförhållanden,

som vidareutbildning för att bättre utnyttja den enskildes förmåga och tek­

nikens land\ inningar. En fortsatt snabb utbyggnad av vuxenutbildningen

i alla dess former bör därför komma till stånd. Det är särskilt i fråga om

vuxenutbildningen av betydelse att den så snabbt som möjligt leder till

resultat som kan nyttiggöras i produktionen. Detta är angeläget både för

att begränsa det produktionsbortfall som utbildningstiden medför och för

att den som utbildas snarast möjligt skall få normala arbetsinkomster.

Allmänt gäller att arbetskraftsbehovet under det närmaste årtiondet i sti­

gande grad kommer att avse personer med kvalificerad utbildning. För

arbetsmarknadspolitiken är det angeläget att en prognosverksamhet med

tillräckliga resurser finns organiserad, så att arbetskraftsbehovet kan förut­

ses i god tid och möjligheter finns att tillgodose behovet, när det ger sig

till känna på arbetsmarknaden.

Flera remissinstanser har berört frågan om arbetsmarknadspolitikens

verkningar i olika hänseenden och framhållit att möjligheterna till bedöm­

ning av åtgärdernas effektivitet behöver förbättras. Jag delar uppfattningen

att en bättre belysning av arbetsmarknadspolitikens verkningar är motive­

rad. Över huvud taget finns det skäl att ägna ökad uppmärksamhet åt de

191

arbetsmarknadspolitiska sammanhangen. En fördjupad och väl samman­

hållen forskning på detta område kan bli av stor betydelse när det gäller

alt bedöma bur samhällets arbetsmarknadspolitik bör utformas i framtiden.

Behovet av ökad forskning gäller också sådana ämnen som lönebildnings-

processen, organisationsväsendet, arbetsplatsens problem in. in. Det synes

även vara av betydelse att den högre utbildningen i ökad grad tar sikte på

att ge kunskaper och orientering i arbetsmarknadsfrågor.

Det förslag som Stockholms universitet har lagt fram om att inrätta ett

institut för arbetsmarknadsfrågor bör bedömas mot denna bakgrund. Ett

genomförande av förslaget skulle vara ägnat att tillgodose de önskemål

jag nyss har berört. Efter samråd med chefen för ecklesiastikdepartementet

föreslår jag i det följande att ett institut för arbetsmarknadsfrågor inrättas

fr. o. in. nästa budgetår.

Vad jag har anfört här visar att arbetsmarknadspolitikens uppgift inte

kan uttryckas i en enkel, kortfattad formel. Det ligger i sakens natur att

den måste ha starkt differentierad inriktning och använda flera olika me­

del. Den skall sålunda i samklang med den ekonomiska politiken i stort

främja balansen på arbetsmarknaden. Den skall vidare vara ett led i sam­

hällets strukturpolitik, främja den ekonomiska tillväxten samt stödja och

förstärka lokaliseringspolitiken. Den skall i såväl samhällets som den enskil­

des intresse syfta till att bereda varje medborgare möjlighet till lönsam,

meningsfylld sysselsättning med fritt yrkesval. En sådan politik är en

grundval för fortsatt framåtskridande.

Arbetsförmedling

Arbetsförmedling bedrivs i Sverige huvudsakligen av de offentliga för-

inedlingsorganen. Enskild förmedlingsverksamhet förekommer emellertid

i viss utsträckning. Den enskilda förmedlingsverksamheten regleras i lagen

den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling. Där

sägs att förmedlingsverksamhet inte får bedrivas i förvärvssyfte. Undantag

görs för verksamhet som började före lagens ikraftträdande år 1936. Förmed­

lingsverksamhet mot ersättning för nödvändiga utgifter för förmedlingen

får drivas enskilt efter särskilt tillstånd. För att driva kostnadsfri enskild

förmedlingsverksamhet krävs anmälan. Från arbetsgivarhåll har vid

remissbehandlingen förordats att ökade möjligheter till enskild arbetsför­

medling övervägs, t. ex. på specialområden med begränsad arbetsmarknad.

Med anledning härav vill jag erinra om alt en översyn av arbetsförmed­

lingslagen föregående år uppdrogs åt särskilda sakkunniga. Jag är inte be­

redd att f. n. ta ställning till spörsmål om ändring av ifrågavarande lag­

stiftning. I det följande behandlar jag därför bara den offentliga arbetsför­

medlingen.

Jag har förut i korthet berört arbetsförmedlingens utveckling från ett

litet antal kontor som drevs av de större städerna, över förmedlingar i lands­

Kunyl. Maj:Is proposition nr 52 tir lUtili

192

tingens regi fram till våra dagars helt statliga arbetsförmedling. Numera är

arbetsförmedlingen en verksamhet som omspänner hela landet. Detta är

nödvändigt för att den effektivt skall kunna fullgöra sin uppgift att bidra

till förbättrad balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

En betydande utbyggnad av arbetsförmedlingens organisation har ägt

rum under senare år. Utbyggnadens omfattning framgår av följande sam­

manställning, som visar antalet befattningshavare i organisationen åren

1960 och 1965. Personalökningen uppgår till ca 840 personer. Relativt

sett har arbetsvärden ökat mest. Dess personalstyrka har fördubblats under

perioden, medan antalet tjänstemän inom den egentliga förmedlingsverk­

samheten och yrkesvägledningen har ökat med ca 50 %. Regionalt fördelar

sig utbyggnaden ganska jämnt över landet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 år 1966

V erksamhetsgren

Antal tjänstemän

1960

1965

Förmedlingsverksamhet.......................

873

1 296

Arbetsvärd...............................................

132

261

Yrkesvägledning.....................................

101

151

Planering och administration.............

596

832

Summa

1 702

2 540

Utredningen anser att förutsättningar bör skapas för att öka arbetsför­

medlingens andel av arbetskraftsomsättningen. Förslaget motiveras med att

en tillräckligt stor andel av den totala arbetskraftsomsättningen är en grund­

läggande förutsättning för att arbetsförmedlingen skall kunna fullgöra sin

huvuduppgift att utjämna skillnader mellan tillgång och efterfrågan på

arbetskraft. Enligt utredningen är omsättningsandelen otillräcklig t. ex. för

vissa delar av tjänstemännens arbetsmarknad. Utredningen pekar vidare

på behovet av intensifierade insatser för de handikappade, den äldre arbets­

kraften och de hemarbetande kvinnorna.

Man har länge diskuterat frågan hur stor andel av arbetskraftsomsätt­

ningen som bör gå genom arbetsförmedlingen. Någon bestämd uppfattning

har man dock inte kommit fram till bl. a. därför att vi saknar uppgifter om

den totala arbetskraftsomsättningen. En del undersökningar har visserligen

gjorts för att klargöra olika informationsvägars betydelse för de arbets­

sökande, men de har inte gett något entydigt residtat.

Det stora flertalet arbetssökande får emellertid sin anställning genom di­

rekt kontakt med arbetsgivaren eller genom bekanta. Arbetsförmedlingens

andel synes beröra omkring en fjärdedel av platstillsättningarna. Detta rent

kvantitativa mått ger dock inte en rättvisande bild av arbetsförmedlingens

insatser. En stor del av förmedlingens platstillsättningar är synnerligen ar-

betskrävande. I åtskilliga fall skulle en arbetsplacering troligen över huvud

taget inte ha kommit till stånd utan ett omfattande arbete av förmedlingen.

193

Arbetsförmedlingens betydelse som halansskapande faktor kan enligt min

mening alltså inte bedömas enbart med stöd av uppgifter om dess andel av

den sammanlagda arbetskraftsomsätlningen. Åtgärder i syfte att ändra rela­

tionerna mellan olika informationsvägar på arbetsmarknaden till arbetsför­

medlingens fördel kan emellertid vara motiverade, i den mån de kan väntas

leda till större valfrihet genom ökade möjligheter att ge lämpliga plats­

erbjudanden åt arbetssökande som saknar förvärvsarbete eller har otillfreds­

ställande arbete och skapa förutsättningar för eu effektivare medverkan

till alt trygga arbetskraftsförsörjningen.

Med hänsyn till den arbetskraftssituation som vi har och till den väntade

utvecklingen av arbetskraftstillgångarna är det särskilt angeläget att hem-

arbetande kvinnor som önskar förvärvsarbete får arbetsförmedlingens hjälp

till lämplig placering. Om det skall bli möjligt att avsevärt öka yrkesverk-

samhetsgraden bland de gifta kvinnorna kommer det med all sannolikhet att

behövas speciella åtgärder för att intressera och förbereda de arbetssökande

för inträde på arbetsmarknaden och för att finna arbetsgivare som kan ge

dem lämpligt arbete och är beredda att i fråga om arbetstider in. m. ta hän­

syn till de gifta kvinnornas förutsättningar. Här kan arbetsförmedlingen

otvivelaktigt lämna värdefull medverkan.

Som utredningen framhåller och som tjänstemannaorganisationerna un­

derstryker i sina remissyttranden är det vidare angeläget att arbetsförmed­

lingen motsvarar anspråken från den växande tjänstemannasektorn. En

upprustning av förmedlingens organisation i detta syfte torde aktualiseras

inte minst därför att tjänstemännen själva kan väntas ta i anspråk arbets­

förmedlingens tjänster i större omfattning än f. n. Den nuvarande genera­

tionen studerande kommer i kontakt med yrkesvägledningen och praktik-

förmedlingen på ett tidigt stadium och blir därigenom van att anlita arbets­

förmedlingen. Vidare har man anledning att räkna med att arbetsgivarnas

krav på insatser från förmedlingens sida i ökad utsträckning kommer att

gälla tjänstemannagrupperna.

Allmänt kan man utgå från att den knapphet på arbetskraft som redan nu

råder och som att döma av den väntade befolkningsutvecklingen kommer att

skärpas under det närmaste decenniet nödvändiggör alltmer aktiva insatser

för att ta till vara arbetskraftsresurserna. Fortsatt omflyttning mellan olika

orter och yrken måste underlättas men det gäller också, som jag nyss har

framhållit, att främja de inte yrkesverksamma kvinnornas inträde på arbets­

marknaden, öka förvärvsverksamhetsgraden bland äldre och handikappade

samt minska säsongarbetslösheten. De hjälpmedel som här står arbetsför­

medlingen till buds är främst ekonomiskt stöd vid flyttning samt omskol­

ning. Jag kommer i det följande att föreslå att dessa hjälpmedel förstärks.

Det ligger i sakens natur att sådan förstärkning medför behov av mera per­

sonal inom arbetsförmedlingen och vid länsarbetsnämndernas kanslier.

Den ökade invandringen av utländsk arbetskraft har under senare tid ställt

7 — Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 52

Kungl. Maj. ts proposition nr 52 är 1966

194

bl. a. länsarbetsnämnderna inför vidgade arbetsuppgifter. Jag kommer att

behandla invandringspolitiken i det följande men vill redan här framhålla

att åtgärder för att arbetsplacera utländsk arbetskraft och underlätta dess

anpassning till svenskt samhällsliv sannolikt kommer att kräva än större in­

satser av arbetsförmedlingen i framtiden.

Även inom andra verksamhetsområden får man räkna med ökade anspråk

på arbetsförmedlingens medverkan. Ett sådant område är sysselsättnings-

planeringen, framför allt på byggarbetsmarknaden, med syfte att ytterligare

utjämna säsongsvängningarna. Jag återkommer senare också till denna

fråga.

För att kunna möta de mångahanda anspråken måste arbetsförmedlingen

vara försedd med tillräcklig och väl utbildad personal. Jag räknar med att

en inte oväsentlig ökning av förmedlingens personal blir nödvändig. Utred­

ningen har särskilt pekat på behovet av sådan personal som skall verka för

ökad yrkesverksamhet och bättre sysselsättningsmöjligheter för kvinnor

och äldre. Vidare har utredningen betonat nödvändigheten av att yrkesväg­

ledningen och arbetsvärden byggs ut.

Enligt min mening bör den behövliga utbyggnaden av arbetsförmedlingen

komma till stånd successivt. Det är varken lämpligt eller praktiskt möjligt

att söka på en gång genomföra hela den ökning av arbetsförmedlingens per­

sonalstyrka som kan bli erforderlig på sikt. Jag vill vidare erinra om att

betydande personalförstärkningar har ägt rum under senare år. Tillväxten

bör ske i sådan takt att de nytillkommande tjänstemännen snabbt och smi­

digt och med minsta möjliga påfrestning för den existerande organisationen

får den utbildning som behövs och sätts in i sina arbetsuppgifter. Den för­

stärkning av arbetsförmedlingen som bör komma till stånd omedelbart bör

därför koncentreras på sådana områden där arbetsmarknadspolitiska skäl

just nu gör ökade arbetsinsatser särskilt angelägna. I dagens läge gäller detta

i första hand de delar av förmedlingen som kan medverka till snabb stegring

av yrkesverksamheten och därigenom underlätta en fortsatt expansion inom

näringslivet. Arbetsförmedlingen bör därför främst förstärkas med personal

som skall ha till uppgift att öka sysselsättningsmöjligheterna för grupper,

som nu står utanför produktionen eller är ofullständigt sysselsatta.

En ökning av yrkesverksamhetsgraden inom dessa befolkningsgrupper för­

utsätter aktiva och differentierade åtgärder från arbetsförmedlingens sida.

Som jag har sagt förut spelar omskolningsverksamheten här avgörande roll.

För att arbetsplacering skall bli möjlig räcker det emellertid många gånger

inte med att arbetstagaren söker bereda sig för arbetsplatsens krav. En annan

viktig förutsättning är att förhållandena på arbetsplatsen anpassas till den

enskilde arbetstagarens villkor och möjligheter så långt som möjligt. Det kan

ske genom att arbetsgivaren bereder deltidsarbete eller på annat sätt medver­

kar till att förlägga arbetet till tider som underlättar för arbetssökanden att

gå ut i förvärvslivet. Det kan också krävas en omläggning av arbetsrutinen,

Kangl. Maj. ts proposition nr 52 år 1966

195

t. ex. så att moment som inte lämpar sig för handikappade förs över till annan

personal. Exemplen kan mångfaldigas. Meningen är givetvis inte att arbets­

förmedlingen skall klara alla dessa uppgifter. Dess tjänstemän måste emel­

lertid ha blicken öppen för problem av denna art, ägna tillräckligt med tid

och intresse åt att klarlägga de konkreta förutsättningarna för eu arbetspla-

cering och ta initiativ till alt problemen blir uppmärksammade och att åt­

gärder vidtas för alt möjliggöra en placering.

Särskilda tjänster för aktiveringsuppgifter bör inrättas vid länsarbets­

nämnderna. Likaså bör den successiva förstärkningen av arbetsvärdens re­

surser fortsätta. Även yrkesvägledningen bör få viss personalförstärkning.

I många fall — inte minst när omskolning fordras — är nämligen tillgång

till kvalificerad yrkesvägledning för vuxna nödvändig för att nå lämplig

yrkesinriktning. BI. a. gäller detta grupper som under längre tid varit borta

från förvärvslivet, t. ex. de hemarbetande kvinnorna. En utbyggnad av yr­

kesvägledningen är motiverad också för att tillgodose skolväsendets behov.

Man bör emellertid inte dra någon skarp gräns mellan å ena sidan arbetsvärd

och yrkesvägledning och å andra sidan allmän förmedling. Det måste så­

lunda ingå i varje arbetsförmedlares uppgifter att i viss utsträckning ge ser­

vice åt t. ex. handikappade. Arbetsförmedlaren bör också kunna ge upplys­

ningar om de krav som ställs på utövarna av förekommande yrken. Alla de

intressen som ter sig mest angelägna blir alltså till väsentlig del tillgodo­

sedda genom att den allmänna förmedlingen förstärks. Enligt min mening

bör därför den utbyggnad av personalorganisationen som nu bör komma

till stånd till väsentlig del avse den allmänna förmedlingen. Jag vill i sam­

manhanget erinra om att arbetsförmedlingen, yrkesvägledningen och arbets­

värden prövas vid den översyn av arbetsmarknadsverkets organisation som

statskontoret genomför i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen.

Den grundläggande utbildningen för all arbetsförmedlingspersonal bör

som utredningen framhåller omfatta även yrkesvägledning. Detta är redan

nu i viss mån fallet. Arbetsmarknadsstyrelsen bör emellertid ha uppmärk­

samheten riktad på det behov som kan föreligga att vidga denna del av

utbildningen.

Utredningen har förordat att fortbildningsverksamheten för arbetsför­

medlarna byggs ut. Målet bör enligt utredningens uppfattning vara att per­

sonalen får i genomsnitt en veckas fortbildningskurs varje år. Personalut-

bildningsberedningen har inte ansett sig kunna ta ställning till detta förslag

då det saknas uppgifter om kursernas syfte, omfattning, innehåll in. m.

Jag delar utredningens uppfattning att personalen vid arbetsförmedlingen

behöver fortlöpande vidareutbildning. Det är väsentligt att arbetsförmed­

larna är väl informerade om tendenserna i näringslivets utveckling och att

de fortlöpande får kännedom om hur arbetskraftsbehov, yrkeskrav och

arbetsförhållanden ändras inom olika näringar. Enligt min mening bör det

utarbetas planer som anpassas till det behov av utbildning och information

Kiuujl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

196

för olika personalkategorier som föreligger vid varje tillfälle. Frågan om

medel för finansieringen av denna verksamhet får prövas på grundval av

de planer och förslag som läggs fram.

Utredningen har föreslagit att rekryteringen av personal till arbetsvärden

inriktas på personer, som har förvärvat goda kunskaper främst i psykologi

och sociallagstiftning, och att yrkesvägledarna rekryteras huvudsakligen

från grupper med högskole- eller därmed jämförlig utbildning. Enligt för­

slaget skall arbetsmarknadsverket dock alltjämt ha stor rörelsefrihet i fråga

om rekryteringen av personal till arbetsvården och yrkesvägledningen. Ar­

betsmarknadsstyrelsen har i anslutning härtill uttalat att inga formella

kompetenskrav bör gälla vid rekrytering till arbetsförmedlingen. Jag vill

understryka delta uttalande. Inte heller utredningen har avsett att krav

på formell kompetens skall införas.

Till arbetsförmedlingens uppgifter hör att i samband med arbetsplacering

så långt möjligt tillgodose såväl arbetstagarens som arbetsgivarens behov

av information. LO har i sitt yttrande framhållit att arbetsförmedlingen

hör ge bättre och öppnare upplysningar om företagens iönesättning m. in.

Jag anser mig kunna räkna med att arbetsförmedlingen lämnar den in­

formation som bedöms vara av väsentlig betydelse för de arbetssökandes

val av anställning. En så fullständig information som möjligt om arbets­

villkoren beträffande lediga platser som är anmälda hos arbetsförmedlingen

är en självklar service från arbetsförmedlingarnas sida. Det bör även ligga

i företagens intresse att lämna arbetsförmedlingarna alla upplysningar som

fordras för att de skall kunna fullgöra sin uppgift i detta avseende. Om

arbetssökandena får vederhäftig och detaljrik information om löner och

andra förhållanden på den sökta arbetsplatsen ökas inte bara deras möjlig­

heter att välja det arbete som ger dem det bästa utbytet utan också förut­

sättningarna för stabilitet i anställningen. Även med hänsyn till arbetsför­

medlingens ställning som ett neutralt organ på arbetsmarknaden är det dess

skyldighet att lämna fullständiga uppgifter om olika arbetstillfällen. Om

den arbetssökande inte får objektiva upplysningar härvidlag, begränsar

man i realiteten hans möjligheter till fritt val. Det är hans sak att välja.

Han måste då också få veta vilka alternativ det finns att välja mellan.

Arbetsgivaren har på sin sida rätt att få del av de informationer som

arbetsförmedlingen har om sökanden i den mån informationerna har bety­

delse för att bedöma sökandens lämplighet för arbetet.

Arbetsmarknadsstyrelsen har under senare år i växande omfattning läm­

nat information till allmänheten genom press, film, radio och television.

För att tillgodose behovet av vidgad annonsering kommer jag i det följande

att föreslå ökad medelsanvisning för detta ändamål. Annonseringen bör

enligt min mening i första hand avse lediganmälda platser och meddelanden

om kursverksamhet o. d.

En förutsättning för att arbetsförmedlingen skall kunna fullgöra sina

uppgifter är att den i god tid får kännedom om planerade förändringar på

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

197

arbetsmarknaden. Härvid spelar företagens varsel om personalinskränk­

ningar stor roll. Jag noterar med tillfredsställelse att varselsystemet i sam­

förstånd mellan arbetsmarknadsstyrelsen och vederbörande organisationer

successivt byggts ut till att omfatta allt fler delar av näringslivet. Systemet in­

nefattar numera också varsel om planerad utvidgning av arbetsstyrkan. Vi­

dare är det angeläget att kontakterna mellan företagen och berörda kom­

muner inför driftsnedläggelser och företagsförflyttningar förbättras. Jag

förutsätter att arbetsmarknadsstyrelsen i kontakt med kommunförbunden

och företagarorganisationerna tar initiativ till de åtgärder som kan vara

motiverade för att åstadkomma en önskvärd ordning i detta avseende.

Arbetsförmedlingen representeras i glesbygd och på mindre orter till stor

del av orts- och lokalombud. Utredningen föreslår att ombudens förmed­

lingsverksamhet i all möjlig utsträckning ersätts med förmedling från kon­

tor, som är lokaliserade till lämpliga centralorter och väl utrustade med

personal. Eu utveckling i denna riktning har ägt rum under senare år. Sam­

tidigt har tjänstemän från de större kontoren i ökad utsträckning rest ut

till olika orter och anordnat tillfälliga mottagningar för arbetssökande. En­

ligt vad jag har inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen är erfarenheterna

av denna verksamhet goda, och jag förutsätter att arbetsmarknadsstyrelsen

utvidgar verksamheten allt efter som det är lämpligt. Någon omedelbar av­

veckling av ombudssystemet är jag dock inte beredd att föreslå. Som fram­

hållits i en del remissyttranden har ombuden alltjämt en viktig uppgift att

fylla i glesbygderna. Det bör ankomma på arbetsmarknadsstyrelsen att i

samråd med berörda länsorgan från fall till fall avgöra på vilket sätt beho­

vet av arbetsförmedling tillgodoses bäst.

Utredningen föreslår att arbetsförmedlingen får bekosta resor och utge

traktamenten till personer som besöker förmedlingen. Även om vissa skäl

kan tala för förslaget är jag inte beredd att tillstyrka det. Som framgår av

vad jag nyss har anfört räknar jag med att arbetsförmedlare från de större

förmedlingskontoren i ökad utsträckning kommer att anlitas för att besöka

olika orter och etablera tillfälliga mottagningar som de arbetssökande kan

vända sig till. Genom en sådan ambulerande förmedlingsverksamhet och

genom att orts- och lokalombuden enligt mitt förslag tills vidare skall finnas

kvar torde behovet att ersätta kostnader för resor till förmedlingskontoren

inte bli så framträdande som utredningen från sina utgångspunkter har

haft anledning att anta. Jag avstyrker alltså utredningens förslag.

Som jag förut har påvisat kan växande krav på arbetsförmedlingens

tjänster förutses. Till en del bör dessa krav tillgodoses omedelbart genom

att medel beräknas för ökning av arbetsförmedlingens personal. Jag kom­

mer i det följande att föreslå höjning av arbetsförmedlingens avlönings-

anslag för att förstärka organisationen med ca 135 tjänster.

Kungl. Mctj:ts proposition nr 52 år 19(16

198

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1966

Yrkesutbildningen

Omskolning till nya yrken är ett av arbetsmarknadspolitikens mest bety­

delsefulla hjälpmedel. Omskolning gör det möjligt att befria den enskilde

ur en akut arbetslöshetssituation. Genom att den ger nya kunskaper, som

avpassas efter yrkeslivets aktuella behov, minskar den även risken för att

den omskolade på nytt ställs utan arbete. Samtidigt ökar den valmöjlig­

heterna på arbetsmarknaden för den enskilde. Särskilt för den som förut

saknar eller har endast begränsad yrkesutbildning innebär omskolningen

en väsentlig förbättring av möjligheterna att hävda sig inom arbetslivet.

Även från samhällsekonomisk synpunkt är omskolningen betydelsefull. Den

möjliggör att resurserna utnyttjas bättre och främjar därmed det ekono­

miska framåtskridandet.

För att omskolning skall komma i fråga med arbetsmarknadspolitisk! stöd

gäller som huvudregel att vederbörande skall vara eller riskera att inom

en nära framtid bli arbetslös eller eljest vara svårplacerad på arbetsmark­

naden. Omskolningen har i dag sin största betydelse som hjälpmedel i

kampen mot den arbetslöshet som betingas av strukturförändringar inom

näringslivet. Omskolningsverksamheten spelar emellertid också en viktig

roll för att förbättra försörjningsmöjligheterna för handikappade, ensam­

stående kvinnor m. fl. Den är vidare ett väsentligt inslag i lokaliseringspoli­

tiken. Sedan år 1961 har arbetsmarknadsstyrelsen särskilt strävat efter att

öka den kvinnliga och den medelålders och äldre arbetskraftens deltagande i

omskolningsverksamheten. Vid säsongmässig arbetslöshet, t. ex. inom bygg­

nadsverksamheten, har utbildningen inriktats främst på att förkovra de

arbetslösas yrkeskunskaper.

Vid sidan av den omskolning jag nu nämnt förekommer i begränsad om­

fattning s. k. särskilda utbildningskurser i yrken inom vilka det med hän­

syn till rådande arbetsmarknadsläge eller eljest är av väsentlig betydelse

att snabbt öka tillgången på utbildad arbetskraft (bristyrken). Dessa kur­

ser står öppna även för andra än arbetslösa. För ändamålet får under

budgetåret 1965/66 disponeras högst 500 000 kr.

Före den 1 augusti 1963 begränsades denna verksamhet av att utbild­

ningsbidrag inte kunde utgå till deltagarna i bristyrkesutbildningen. An­

slaget höjdes från 200 000 kr. till nuvarande nivå innevarande budgetår.

Under åren 1963—1965 har utbildningsverksamheten koncentrerats till tre

områden. Sammanlagt har utbildats 78 liörselvårdsassistenter, 40 cytolog-

assistenter och 58 personer såsom personal för administrativ databehand­

ling, totalt 176 personer.

Omskolningen har använts länge inom arbetsmarknadspolitiken, inte

minst inom arbetsvärden. Mera betydande omfattning fick verksamheten

dock först i samband med konjunkturnedgången åren 1957—1959. Sedan

dess har verksamheten expanderat starkt. Budgetåret 1957/58 utgjorde sta­

199

tens utgifter för ändamålet ca It milj. kr. Budgetåret 1959/60 hade de stigit

till 52 milj. kr. och de beräknas för budgetåret 1965/66 uppgå till över 150

milj. kr. Antalet personer som berördes av verksamheten var budgetåren

1959/60 och 1964/65 11 000 resp. 40 000. Utvecklingen från år 1960 till år

1965 åskådliggörs i följande sammanställning, som anger elevantalet om­

räknat till helårsstuderande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52 år 1566

År

Antal

Därav

Procentuell andel

män

kvinnor

män

kvinnor

1960..............................

6 580

5 646

934

85,8

14,2

1965..............................

15 921

10 183

5 738

64,0

36,0

Sedan år 1960 har verksamheten mer än fördubblats. Ökningen är mycket

starkare för kvinnorna än för männen. Antalet manliga deltagare, omräknat

i helårsstuderande, har ökat från ca 5 000 till ca 10 200 och antalet kvinnliga

från drygt 900 till över 5 700. Mer än en tredjedel av verksamheten avser

alltså nu kvinnor.

En intensifierad omskolningsverksamhet torde bli ett av de väsentliga in­

slagen i framtidens arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsstyrelsen räknar

i sin år 1965 framlagda långtidsbedömning med en starkt växande efter­

frågan på omskolning. Enligt denna bedömning kommer antalet personer

som varje år berörs av omskolningsverksamhet att i det närmaste fördubb­

las från år 1965 till år 1970. Kalkylen förutser en stegring från ca 40 000

till ca 80 000. Den senare siffran inkluderar 10 000 som omskolas utan att

vara arbetslösa. Omräknat i helårsstuderande betyder detta att i genomsnitt

30 000—35 000 personer, dvs. ca 1 % av den förvärvsarbetande befolk­

ningen, kommer att vara under omskolning år 1970.

Med hänsyn till verksamhetens omfattning och de betydande belopp som