Prop. 1966:95

('angående vissa utbildnings\xad frågor inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 95 år 1966

1

Nr 95

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa utbildnings­

frågor inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden; given Stockholms slott den 11 mars 1966.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att principbeslut fattas om att upprätta en utbild­ ningsinstitution för vissa yrkesgrupper inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden. De grupper som skall utbildas inom institutionen är bl. a. regissörer, konstnärliga producenter inom television och radio, scendekoratörer, filmarkitekter, maskörer, filmfotografer och ljudtekniker. Förslaget förutsätter att den filmskola som Svenska filminstitutet bedriver uppgår i den nya insti­ tutionen. Utbildningen skall i stor utsträckning bygga på övningsproduktion med deltagande av samtliga elevgrupper. Den skall ge en allsidig orientering om den konstnärliga gestaltningen inom teater, film, television och radio. In­ stitutionen föreslås få egna produktionsresurser i fråga om personal samt lokaler i form av teater, film-, televisions- och radiostudior. Den beräknas kunna bli inrymd i den byggnad som Svenska filminstitutet planerar att uppföra i Stock­ holm. Utbildningen beräknas kunna börja tidigast hösten 1968.

Förslag läggs också fram om den musikdramatiska utbildningen vid statens skolor för scenisk utbildning. Det föreslås att de nu försöksvis anordnade musik­ dramatiska linjerna vid skolorna i Göteborg och Malmö fr. o. m. budgetåret 1967/68 blir permanenta delar av skolornas organisation. Samtidigt skall enligt förslaget vid skolan i Stockholm tillkomma en musikdramatisk linje med sär­ skild inriktning på utbildning av operaartister. Denna ersätter den nu till mu­ sikhögskolan förlagda operaklassen. Den nya organisationen av utbildningen i Stockholm medför avsevärt förstärkta resurser för undervisningen i både sce­ niska och musikaliska ämnen.

1

Bihang till riksdagens 'protokoll 1066. 1 sand. Nr 96

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 11 mars 1966.

Närvarande:

Statsministern

E rlander ,

ministern

för

utrikes ärendena

N ilsson ,

statsråden

S träng , A ndersson , L indström , L änge , K ling , E denman , J ohansson , H er ­ mansson , H olmqvist , A spling , P alme , S ven -E ric N ilsson , L undkvist , G ustafsson .

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, vissa utbildningsfrågor inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden och anför.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

3

1. Inledning

Utredningen rörande utbildningen inom teaterns, filmens, radions och televi­

sionens områden m. m., som tillsattes år 1963 (ledamöter borgmästaren Sven

Lutteman, ordf., professorn Gösta M. Bergman, fil. lic. Bertil Lauritzen, ombuds­

mannen Rolf Rembe, fil. dr Stig Torsslow, tekniske direktören, f. d. professorn

Lennart Uhlin till den 4 oktober 1965, utbildningschefen Håkan Unsgaard och

avdelningsdirektören Nils Arne Rosén från den 4 oktober 1965; direktiv se 1963

års riksdagsberättelse s. 295) har den 31 december 1965 avlämnat betänkandet

»Utbildning av regissörer m. f 1.» (Stencil E 1965:9).

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av arbetsmarknadssty­

relsen, byggnadsstyrelsen, statskontoret, skolöverstyrelsen, universitetskanslers-

ämbetet efter hörande av humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet,

teater- och orkesterrådet, Akademien för de fria konsterna, konstfackskolan,

Kungl. teaterns AB, Kungl. dramatiska teaterns AB, Sveriges radio AB, Stiftel­

sen Svenska filminstitutet, Riksteatern, Stockholms stadsteater AB, AB Gö­

teborgs teater, Föreningen Malmö stadsteater u. p. a., Svenska teaterförbundet,

Sveriges dramatikerförbund, Teatrarnas riksförbund, Svenska ITI-rådet —

Svensk teaterunion och Svenska sektionen av Nordiska film- och TV-unionen.

Teaterns utbildningsråd har åren 1963 och 1964 framlagt förslag om anord­

nande av provisorisk utbildning av regissörer och scendekoratörer. Vidare har

statens skola för scenisk utbildning i Stockholm år 1964 lagt fram ett förslag om

anordnande av provisorisk regissörsutbildning vid Dramatiska teatern. Teater-

och orkesterrådet har yttrat sig över dessa förslag och samtidigt lagt fram ett

eget förslag om provisorisk regissörs- och dekoratörsutbildning.

Nordiska rådet har i rekommendation 1963: 21 uppmanat regeringarna i de

nordiska länderna att påskynda utredningsarbetet om en grundläggande utbild­

ning på nationell basis av personal inom teater, film, radio och television. I ut­

redningsarbetet borde möjligheten att välja nordiska lösningar vad beträffar

vidareutbildningen beaktas. I avvaktan på mera långsiktiga lösningar borde

kurser arrangeras för bl. a. verksamma regissörer och annan konstnärlig och tek­

nisk personal på dessa områden.

Genom beslut den 31 maj 1963 uppdrog Kungl. Maj:t åt en särskilt tillkallad

utredningsman (fil. lic. Åke Meyerson) att i samråd med Teaterns utbildnings­

råd närmare överväga organisationen av en statlig scenisk utbildning i Stock­

holm och därmed sammanhängande frågor. På grundval av de i utredningsman­

nens betänkande »Statens skolor för scenisk utbildning» (Stencil E 1963) fram­

lagda förslagen beslutade statsmakterna år 1964 (prop. 1964:66, SU 115,

rskr 250) om de närmare riktlinjerna för organisationen och utformningen av

skådespelarutbildningen. Beslutet innebär bl. a. att utbildningen skall vara tre­

årig och att det fr. o. m. budgetåret 1964/65 inrättades tre statliga läroanstalter,

1

* —

Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 sand. Nr 95

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

en i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö, var och en med en årlig intag­ ning av tills vidare 15 elever. Vid skolan i Stockholm meddelas endast drama­ tisk undervisning, medan vid skolorna i Göteborg och Malmö försöksvis anord­ nas utbildning även av lyrisk-dramatiska artister. Kungl. Maj:t har den 29 juni 1964 fastställt provisoriska bestämmelser för de tre skolorna. Enligt dessa har teater- och orkesterrådet överinseendet över skolorna, medan ledningen av varje skola utövas av en särskild styrelse och av rektor.

I prop. 1964:66 förutsattes att frågorna om den sceniska förutbildningen, intagningsproceduren vid scenskolorna, den musikdramatiska utbildningen och efterutbildningen av skådespelare skulle utredas ytterligare. Den genom beslut den 31 maj 1963 särskilt tillkallade utredningsmannen har den 26 november 1965 avgivit betänkandet »Statens skolor för scenisk utbild­ ning 2» (Stencil E 1965). I en särskild till betänkandet fogad skrivelse har Teaterns utbildningsråd anslutit sig till de i förslaget framförda synpunkterna.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av skolöverstyrelsen efter hörande av skolnämnden för Stockholms stad och Stockholms län samt länsskolnämnderna i Uppsala, Östergötlands, Älvsborgs och Skaraborgs län, Mu­ sikaliska akademiens styrelse, teater- och orkesterrådet efter hörande av statens skolor för scenisk utbildning, Sveriges radio AB, Kungl. teaterns AB, Svenska stadsförbundet, Uppsala stad, Norrköpings stad och Borås stad. Svenska sång- och talpedagogförbundet, Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening och De svenska musikpedagogförbundens samarbetskommitté har inkommit med skri­ velser i ärendet.

Teater- och orkesterrådet har i november 1965 överlämnat en promemoria om utbildningsbehovet av sceniska artister fram till 1974/75. Rådet har inhämtat yttranden över promemorian från berörda myndigheter och organisationer.

Kungl. Maj:ts •proposition nr 95 år 1966

5

2. Utbildning av regissörer, producenter, scendekoratörer och

maskörer

2.1. Nuläge

Genom ett år 1963 ingånget avtal mellan staten och filmbranschen bildades

stiftelsen Svenska filminstitutet som bl. a. har till uppgift att bedriva utbild­

ningsverksamhet inom filmens område. Vid institutets filmskola anordnas f. n.

en tvåårig utbildning för högst fyra elever i regi, tre i foto, tre i ljudteknik

och två i inspelningsledning. Utbildningen började höstterminen 1964. Den första

elevkullen har således ännu inte lämnat filmskolan.

Vid teaterhistoriska institutionen vid Stockholms universitet finns en alter­

nativ utformning av kursen för tre betyg i teaterhistoria, som är tillrättalagd

för studerande, inriktade på att söka anställning inom teater, film, radio och

television. Undervisningen omfattar bl. a. nutida teaterproblem, teaterns orga­

nisationsformer och den moderna teaterns tekniska resurser. Trebetygsuppsatsen

i ämnet kan bytas ut mot övningsuppgift av scenisk karaktär.

Inom avdelningen för dekorativ målning vid konstfackskolan har sedan några

år bedrivits undervisning i teaterdekoration. Den omfattar såväl teoretiska som

praktiska ämnen. Vid konsthögskolan har utförts enstaka uppgifter i teater-

dekor.

Sveriges radio bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för sina an­

ställda, bl. a. för blivande TV-producenter.

Utöver dessa utbildningsmöjligheter ordnas dessutom kursverksamhet på nor­

disk basis, bl. a. de av Nordiska teaterunionen årligen organiserade s. k. Vasa-

seminariema för unga regissörer. Till dessa seminarier, som pågår ca två veckor,

inbjuds som föreläsare internationellt uppmärksammade regissörer, forskare och

teaterpedagoger.

2.2. Utredningen

2.2.1. Utbildningsbehovet

Enligt direktiven för utredningen för utbildningen inom teaterns, filmens,

radions och televisionens områden m. m. skulle den göra en inventering av

utbildningsbehovet av yrkesutövare inom de berörda områdena.

Utredningen gör en uppdelning mellan yrken som är övervägande tekniska

och andra som visserligen innehåller tekniska moment men som domineras av

konstnärligt-kreativ formgivning. Ytterligare andra yrken innesluter en jämn

fördelning mellan kreativa och tekniska moment. För den första gruppen finns

det enligt utredningens bedömning tillfredsställande utbildningsmöjligheter

inom yrkesskolor. Utredningen begränsar därför sin analys av utbildningsbeho­

vet till sådana yrken inom de två andra grupperna för vilka utbildningsfrå­ gorna inte lösts eller inte heller aktualiserats genom andra utredningar. Från denna utgångspunkt tar utredningen till närmare glanskning upp utbildnings­ behovet för följande yrkesgrupper, nämligen regissörer, konstnärliga radio- och TV-producenter, scendekoratörer (filmarkitekter), niaskörer, filmfotografer och filmklippare.

Allmänt understryker utredningen svårigheten att göra någon tillförlitlig be­ dömning av utbildningsbehovet för de berörda yrkena. Detta beror på att grupperna är små och till förhållandevis stor del består av tillfälligt engagerade. Till detta kommer svårigheten att mer preciserat kunna säga något om den ökning av utbildningsbehovet som följer av en beräknad utbyggnad av verk­ samheten. En annan grundläggande svårighet är att syftet med att skapa nya utbildningsvägar inte bara är att tillgodose det kvantitativa behovet utan också att höja kvaliteten.

Vid beräkningen av utbildningsbehovet är det enligt de sakkunnigas mening också nödvändigt att tänka på att rekrytering till dessa yrken alltid måste kunna ske på annat sätt än efter genomgång av en reguljär utbildning. Det är vidare, även om intagningen görs med största omsorg, inte rimligt att räkna med att alla som gått igenom utbildningen kommer att visa den talang som är det oeftergivliga villkoret för framgång inom de aktuella yrkena.

Det totala antalet verksamma regissörer i landet uppskattar utredning­ en till ca 90. Genomsnittligt beräknas en regissör vara verksam i 30 år. Det årliga rekryteringsbehovet kan med dessa utgångspunkter uppskattas till ca tre. Härtill kommer det utbildningsbehov som beror på sådana faktorer som förväntad expansion, övergång till annan verksamhet m. m.

Inom radio och television är det svårt att precisera gränserna mellan uppgif­ terna för regissörer och s. k. konstnärliga producenter. Det be­ räknas att det år 1965 inom Sveriges radio fanns ca 30 heltidsanställda konst­ närliga producenter. Om radioutredningens s. k. mittenalternativ i fråga om sändningstid genomförs, skulle det enligt utredningens bedömning leda till en fördubbling av ifrågavarande personal under den närmaste tioårsperioden.

Antalet dekoratörer med fast anställning inom teatern uppskattas till ca 20, vartill kommer ett 40-tal, som mer tillfälligt anlitas för iscensättningar. Inom Sveriges radio finns vidare drygt ett tiotal heltidsanställda dekoratörer och inom filmen uppgår antalet heltidsanställda filmarkitekter till ca fem. Efter­ frågan på dekoratörer, särskilt för televisionens räkning, är stor.

Ett tiotal maskörer är sysselsatta inom teatern. Efterfrågan är större än tillgången, varför bara för teaterns räkning behovet beräknas bli fördubblat un­ der de närmaste fem åren. Även inom Sveriges radio beräknas efterfrågan på maskörer komma att stiga.

I fråga om film fotografer och f i 1 m k 1 i p p a r e konstaterar utred­ ningen att behovet kan beräknas öka.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

7

Utredningen anser att utbildningsbehovet för de berörda yrkesgrupperna inte

kan bestämmas mera exakt. Om hänsyn tas även till den begränsning som

beror på lokalmässiga och tekniska förhallanden vid den av de sakkunniga före­

slagna utbildningsinstitutionen, bör utbildningskapaciteten motsvara en årlig

intagning av 6—7 regielever, 5—6 producentelever, 5—6 dekoratörselever och

4—5 maskörselever. Detta motsvarar enligt utredningens uppfattning inte helt

arbetsmarknadens behov. En större utbildningskapacitet skulle dock, som

framgår av det följande, leda till avsevärt ökade kostnader.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

2.2.2. Utbildningens organisation och ledning

I direktiven till utredningen förutsattes att de sakkunniga skulle pröva vilka

delar av utbildningen för de berörda yrkesgrupperna som skulle förläggas till en

särskild utbildningsanstalt och vilka som eventuellt borde tillgodoses i annan

form.

De sakkunniga förordar att ett ur organisatorisk synpunkt självständigt insti­

tut, förslagsvis kallat institutet för de dramatiska konstarterna, upprättas med

olika utbildningsvägar för regielever, producentelever, scendekoratörs-(filmarki-

tekt-)elever och maskörselever.

Utredningen räknar med att viss utbildning även i fortsättningen skall vara

förlagd utanför det föreslagna institutet. De statliga scenskolorna berörs inte

av förslaget på annat sätt än att institutet skall ha visst samarbete med dem.

Filmskolan skall fortsätta sin verksamhet som självständig organisatorisk

enhet, även om en lokalmässig och organisatorisk samordning bör ske. Utred­

ningen föreslår att den nuvarande utbildningen av teaterdekoratörer vid konst­

fackskolan byggs ut till en självständig utbildningslinje inom skolan. Slutligen

föreslår de sakkunniga att utbildning av perukmakare förläggs till yrkesskolor.

De sakkunniga redovisar flera skäl för att samordna utbildningen för de

konstnärligt-kreativa yrkesgrupperna. En grundtanke i förslaget är sålunda att

alla bör få en utbildningi som omfattar produktionstekniken inom samtliga

media, dvs. teater, film, radio och television. De olika yrkesgrupperna bör vidare

enligt de sakkunnigas mening ges en sådan orientering om olika media att de

effektivt kan utnyttja både deras särart och möjligheter till samspel. I under­

visningen bör vidare de praktiska övningarna i produktion spela en central roll.

Karakteristiskt för samtliga media är behovet av gemensamma insatser av

många kreativa krafter. Det är därför också från denna, synpunkt lämpligt

att kombinera utbildningen för samtliga yrkesgrupper med kreativ inriktning.

Mot denna allmänna bakgrund i fråga om inriktningen av utbildningen finns

det enligt utredningens mening två huvudalternativ för organiserandet av ut­

bildningen, nämligen å ena sidan eu decentraliserad utbildning knuten till

existerande produktionsenheter för olika media och a andra sidan en institutio­

nellt sammanhållen utbildning. Utredningen har undersökt det förstnämnda

alternativet och funnit att existerande produktionsresurser vid teatrar, film-

och TV-ateljéer samt radiostudior är sa hårt ansträngda av den ordinarie verk­ samheten, att de inte kan friställas i den utsträckning som krävs för att möj­ liggöra en ordnad studiegång. Även om detta alternativ i och för sig är tänk­ bart, anses det bli förbundet med sadana kostnader att det framstår som orea­ listiskt. Utredningen förordar därför att utbildningen förläggs till ett särskilt institut med särskilda produktionsapparater för samtliga fyra media. Institutet bör förfoga över lokaler, teknisk utrustning samt personal som skall svara för olika produktionsfunktioner.

Utredningen föreslår att institutet far en självständig ställning med egen stv- lelse. Denna bör enligt förslaget ha sju ledamöter, varav ordförande och fem ledamöter förordnas av Kungl. Maj:t. Det förutsätts att Stockholms universitet. Svenska filminstitutet, Svenska teaterförbundet, Sveriges radio och Teatrarnas riksförbund skall föreslå en ledamot vardera. Institutets rektor föreslås bli självskriven ledamot av styrelsen.

Under styrelsen bör verksamheten ledas av en rektor som skall svara för den konstnärliga och pedagogiska ledningen. Det administrativa och ekonomiska ansvaret bör däremot läggas på en administrativ direktör. Under rektor och diiektör svarar en studierektor och produktionschef för den direkta planeringen och ledningen av institutets praktiska verksamhet.

2.2.3. ZJtbildningsvägar

^ id institutet bör enligt utredningens förslag finnas utbildningsvägar för regi­ elever, producentelever, dekoratörs-(filmarkitekt-)elever och maskörselever. Utredningen lägger i sitt betänkande också fram förslag om hur en till konst­ fackskolan förlagd grundläggande dekoratörsutbildning bör läggas upp.

Institutets elevantal blir enligt utredningens mening helt beroende av det lokalprogram som utredningen lägger fram och kan inte utan avsevärda mer­ kostnader ökas för att medge ett större intag. Lokalprogrammet möjliggör en utbildningsverksamhet som motsvarar en årlig intagning av 6—7 regielever, 5—6 producentelever, 5—6 dekoratörselever och 4—5 maskörselever.

För att tas in vid regissörsutbildningen bör i fråga om teore­ tiska meriter inte krävas mer av den blivande eleven än att han genomgått ett gymnasium eller har motsvarande kunskaper. Utredningen räknar dock med att manga sökande kommer att ha gatt igenom scenskola eller bedrivit akademiska studier. Sökande bör kunna dokumentera sin konstnärliga talang bl. a. genom att förete förslag till iscensättning och utföra iscensättningsprov.

Utbildningen föreslås omfatta sammanlagt tre år, varav de tre första termi­ nerna utgör en propedeutisk del. Under denna skall utbildningsverksamheten i huvudsak omfatta övning i olika medias produktionsteknik, övningsproduktion av mindre format, grundläggande scenisk utbildning och undervisning i vissa teoretiska ämnen. Under den fjärde terminen ges varje elev möjlighet att göra en iscensättning och dessutom tjänstgöra som regiassistent utanför institutet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 95 år 1966

9

Det tredje året ägnas åt iscensättningar för olika media, laboratorieövningar i

produktionsteknik och seminarieövningar.

Utredningen anser att det bör öppnas en möjlighet för den elev som gått ige­

nom den propedeutiska delen av utbildningen att ga över till filmskolans två­

åriga regilinje.

För intagning till utbildningen för konstnärliga produ­

center föreslås samma regler gälla som för regissörsutbildningen. Den prope­

deutiska delen av utbildningen föreslås bli gemensam. Producentutbildningen

föreslås bli tvåårig. Den termin av utbildningen som återstår efter den prope­

deutiska delen skall ägnas åt dels seminarieövningar dels en åtta veckors högre

producentkurs med produktion av radio- och TY -program av olika slag.

De sakkunniga lägger fram förslag om tva olika utbildnings v ägai

för scendekoratörer (film arkitekter). Den ena förläggs till

konstfackskolan och kombineras med ett års praktik vid olika teatrar. Den

andra inordnas direkt i institutets verksamhet. Den förstnämnda utbildningen

är att betrakta som konstnärlig grundutbildning och föreslås bli treårig, inberäk­

nat praktikåret. Den till institutet förlagda utbildningsvägen, som skall vara

ettårig, avses öppna en möjlighet även för etablerade konstnärer att fa en ut­

bildning i teater- och TV-dekor samt filmarkitektur. Den skall ge en inblick i

olika medias produktionsteknik och i framställning av färdiga arbetsresultat i

en professionell miljö.

Inga bestämda villkor bör ställas i fråga om skolunderbyggnad för tillträde

till dekoratörsutbildning. Beträffande båda vägarna föreslås gälla att lämplig­

heten skall styrkas genom redovisning av exempelvis förslag till dekor. Utred­

ningen utgår från att vissa sökande till institutets dekoratörsutbildning hai

genomgått grundutbildningen vid konstfackskolan. Detta skall dock inte vara

något villkor.

Utbildningen av maskörer föreslås bli tvåårig. Inga krav på

särskilda förkunskaper skall ställas för tillträde till utbildningen men sökande

skall genomgå lämplighetsprov. Utbildningen innefattar såväl teoretiska som

praktiska ämnen. Under sista terminen bör examensarbete utföras i form av

inaskeringsarbcte för en eller två av iscensättningarna vid institutet.

De sakkunniga föreslår att kurser för dramatiker, dramaturger, manu­

skriptförfattare, inspicienter in. fl. anordnas inom institutet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 95 år 1966

2.2.^. Personalbehov, lokaler och kostnadsberäkningar

Personalbehovet har av de sakkunniga beräknats med hänsyn till

de funktioner som skall tillgodoses för att varje regielev skall kunna utföra egna

iscensättningar. Yl ed denna utgångspunkt erfordras fem skådespelare (genom­

snittligt antal årsarbetstagare), teknisk chef för teatern, teknisk chef för radio-

oeh TV-studior, dekoratör, maskör, filmfotograf, ljudtekniker, TV-tekniker,

belysningsmästare, filmklippare, två elektriker, målare, snickare, fyra scentek­

niker, projektionist och chaufför. Större delen av denna personal skall fungera både som lärare och som handledare i den praktiska verksamheten. Det förut­ sätts att för v issa ämnen skall finnas huvudlärare. I relativt stor utsträckning kommer dessutom timlärare att fa anlitas. Som angivits i det föregående skall i ledningen för institutets verksamhet finnas en rektor, en direktör och en stu­ dierektor. Härtill kommer viss kanslipersonal.

En grundläggande förutsättning för genomförande av utredningens förslag om att inrätta ett institut är att lokalfrågan löses på sådant sätt att institu­ tet pa en plats får tillgång till alla de produktions- och undervisningslokaler som erfordras. Totalt behövs för institutets verksamhet ca 3 000 m2 effektiv rumsyta. De sakkunniga räknar med att det skall bli möjligt att inrymma lokaler för institutet i den byggnad pa Gärdet i Stockholm, som Svenska filminstitutet planerai uppföra och som bl. a. skall inrymma filmskolan. Genom att vissa loka­ ler som erfordras för institutets verksamhet skulle kunna utnyttjas gemensamt med filmskolan, kan en förläggning av det föreslagna institutet till samma bygg­ nad som filmskolan leda till en avsevärd besparing av utrymmen. De sakkun­ niga uppskattar att det beräknade totala lokalbehovet för institutet härigenom kan reduceras med en tredjedel eller ca 1 000 m2. En lokalmässig samordning medför dessutom besparingar på personalsidan.

De sakkunnigas kostnadsberäkningar leder till att driftkostna­ derna för ett fullt utbyggt institut, exklusive hyreskostnader, skulle uppgå till 1515 000 kr. Härav utgör 300 000 kr. produktionskostnader och beloppet i övrigt löner, arvoden och omkostnader. Hyreskostnaden beräknar de sakkunniga till ca 500 000 kr. Härtill kommer engångskostnader om sammanlagt 3 115 000 kr. för anskaffande av studioapparatur, utrustning, böcker m. m.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 95 år 1966

2.3. Remissyttrandena

Remissinstanserna uttrycker i allmänhet tillfredsställelse över den framlagda utredningen. Man betonar att det här rör sig om eftersatta utbildningsbehov. En utbildning enligt de föreslagna riktlinjerna anses medföra en avsevärd kva­ litetsförbättring av stor betydelse. Även om invändningar riktats mot det fram­ lagda utredningsförslaget på vissa enskilda punkter, anser man i allmänhet att utredningen bör kunna ligga till grund för ett principbeslut om upprättande av- ett institut. Endast universitetskamlersämbetet yttrar sig i avstyrkande rikt­ ning. Ämbetet anser nämligen inte att utredningen tillräckligt undersökt möjlig­ heterna till samordning med redan existerande utbildningsinstitutioner.

2.3.1. V tbildningsbehovet

Svårigheterna att närmare beräkna utbildningsbehovet betonas i många yttranden. Teater- och orkesterradet anser att utredningens undersökningar är summariska och att bl. a. de framtida utbyggnadsplanerna på olika områden

11

borde ha studerats närmare. Svenska filminstitutet understryker däremot svå­

righeten att göra vanliga beräkningar av utbildningsbehovet för en sådan utbild-

ningskategori som regissörer. Det anses inte realistiskt att räkna med att alla

stannar kvar i sitt yrke under hela sin verksamhetstid. Enligt Malmö stads­

teater bygger utredningen på mycket vaga prognoser i fråga om utbildnings­

behovet. Teatern anser dock att det är angeläget att slå fast att syftet med

institutet inte är att tillfredsställa ett ökat kvantitativt behov utan i stället

att höja kvaliteten hos de berörda yrkesgrupperna.

Sveriges radio, som uppskattar sitt nyrekryteringsbehov av ljudradio- och

TV-producenter till 40—50 per år fr. o. m. år 1970, understryker att en väsent­

lig del av producentutbildningen även i fortsättningen måste förläggas till det

egna företaget.

Arbetsmarknadsstyrelsen betonar att det till yrken av den typ som det här är

fråga om alltid finns en rekrytering utanför de grupper som utbildats för yrket

i fråga. Styrelsen finner det väsentligt att detta förhållande tillräckligt beaktas

vid dimensioneringen av utbildningen, så att man inte riskerar att utbilda fler

än som kan placeras på arbetsmarknaden. Även i andra yttranden betonas att

en viss försiktighet bör iakttas i fråga om intagningen vid institutet — åt­

minstone under inledningsskedet. Svenska filminstitutet anser dock att intag­

ningen vid institutet i framtiden kan tänkas bli avsevärt större än som angivits

i utredningen. En faktor som särskilt komplicerar beräkningen av den lämpliga

intagningen är enligt institutets mening, att man vid institutioner av detta slag

alltid måste räkna med en viss avgång från utbildningen, innan den avslutats.

Även om man i allmänhet inte anser att utredningen kvantitativt under­

skattat utbildningsbehovet framhåller många remissinstanser behovet av ut­

bildning för personalkategorier, som inte berörs av förslaget. Dramatiska teatern

anser sålunda att utredningen hade bort behandla också teaterteknikernas ut­

bildningsproblem. Teater- och orkesterrådet efterlyser utbildning för teater­

pedagoger.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 95 år 1966

2.3.2. Den organisatoriska lösningen

Remissinstanserna accepterar — med något undantag — utredningsförslaget

om att föra samman utbildningen för de aktuella yrkeskategorierna inom ett

gemensamt institut. Man är tillfredsställd med de möjligheter som kommer att

bjudas för övningsproduktion i samtliga media. Likaledes anses det värdefullt

med samverkan mellan olika elevkategorier i en gemensam övningsproduktion.

Endast konstfackskolan är kritisk mot institutstanken och ifrågasätter om det

inte är lämpligare att anknyta de olika yrkesgruppernas utbildning till andra

närliggande yrkesgruppers.

Statskontoret, Svenska filminstitutet, Sveriges radio och universitetskanslers-

ämbetet tar upp frågan om samverkan med filminstitutets filmskola. Stats­

kontoret konstaterar att det både vid filmskolan och vid det föreslagna

1

** —

Iiihang till riksdagens 'protokoll 1966. 1 saml. Nr 95

institutet är fråga om en på praktisk verksamhet grundad utbildning av regissörer och producenter och att utredningen förutsatt en lokalmässig an­ knytning. Statskontoret anser det mot denna bakgrund naturligt, att de båda institutionerna ställs under gemensam ledning. Sveriges radio finner att det hade varit konsekvent att den redan etablerade undervisningen vid filmskolan fått bilda stommen i ett utbyggt institut för samtliga medier. Mot bakgrund av vad som anförts i utredningsdirektiven om att målsättningen bör vara att inom de här berörda områdena skapa ett fullständigt och sammanhängande mönster för utbildningen finner Svenska filminstitutet det förvånande att utred­ ningen inte aktualiserat frågan om relationerna mellan det föreslagna institutet och Svenska filminstitutet. Institutet anser det orimligt att en verksamhet av den art utredningen föreslagit, som dessutom föreslås bli inrymd i gemensamma lokaler med filmskolan och som delvis får gemensam personal och teknisk ut­ rustning, skall vara splittrad på två skilda företagsformer under två olika huvudmän. Institutet anser det självklart att en sammanslagning skulle med­ föra betydande fördelar både ur pedagogisk, administrativ och ekonomisk syn­ punkt. Filminstitutet förordar därför att filmskolan inordnas i det nya institutet. Enligt det avtal som ar 1963 slöts mellan staten och den svenska filmbranschen åligger det filminstitutet att använda viss del av sina inkomster för bl. a. artis­ tisk och teknisk yrkesutbildning, undervisning och forskning inom filmens om­ råde. Filminstitutet utgår därför från att det även i framtiden så långt möjligt skall lämna ekonomiska bidrag till filmutbildningen inom det föreslagna insti­ tutet.

Statskontoret är kritiskt mot att »icke konstnärliga» producenter inom Sve­ riges radio liksom vissa tekniskt inriktade yrkesgrupper ej inkluderats i den föreslagna nya utbildningsorganisationen. Statskontoret föreslår att all sådan utbildning förläggs till det nya institutet.

I många yttranden berörs frågan om möjligheterna till nordiskt samarbete inom det aktuella området. Universitetskansler sämbetet anser att förutsätt­ ningarna för gemensamma nordiska lösningar hade bort prövas. Sveriges radio finner, att de nordiska regissörsseminarier som avhållits är ett utryck för att utbildningsproblemet inom området är likartat i hela Norden och att det, med undantag för de språksvårigheter som kan missgynna vissa finska deltagare, knappast finns några principiella skiljaktigheter att åberopa gentemot tanken på ett nordiskt institut. Svenska sektionen av Nordiska film- och TV-unionen erinrar om Nordiska rådets rekommendation enligt vilken det i första hand skulle ankomma på varje enskilt land att ordna elementär undervisning för de yrkeskategorier som berörs i betänkandet. Sektionen är av den uppfattningen att undervisningen vid det föreslagna institutet i viss utsträckning kommer att bedrivas på ett högre stadium. Den anser det därför realistiskt att räkna med att elever från de övriga nordiska länderna kommer att söka sig till det svenska institutet. Man bör därför från början räkna med ett nordiskt inslag i elev­ kåren. Teater- och orkesterrådet anser att just institutstanken bör kunna vä­ sentligt underlätta ett nordiskt samarbete på området.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

13

Teatrarnas riksförbund kritiserar förslaget om att institutet skall ha egen sty­

relse och anser att både ekonomiska och pedagogiska skäl talar för att samtliga

institutioner på teaterutbildningens område i Stockholm ställs under en gemen­

sam ledning. Härigenom skulle en dubblering av undervisningen i vissa ämnen

kunna undanröjas. Vidare skulle fasta lärarbefattningar med undervisnings-

skyldighet vid mer än en institution kunna inrättas och dyrbara produktions­

resurser utnyttjas mer rationellt.

Den organisatoriska lösningen för dekoratörsutbildningen kritiseras av bl. a.

Dramatiska teatern. Den treåriga utbildningslinje, som utredningen föreslår

skall knytas till konstfackskolan, bör enligt teatern i stället ledas av det före­

slagna institutet, även om undervisningen till största delen förläggs till konst­

fackskolan. Även Svenska teaterförbundet är av samma uppfattning. Konst­

akademien betonar vikten av ett samarbete mellan det föreslagna institutet och

konsthögskolan. Konstfackskolan anser att de sakkunniga felbedömt skolans

utbildning, då de föreslagit att endast den treåriga grundläggande utbildningen

skall förläggas dit. Skolan finner det orimligt att ha en högre utbildning vid

institutet ovanpå den treåriga utbildningen. Konstfackskolans organisation och

utbildning utreds f. n. Frågan om hur dekora törsutbildningen lämpligen skall

organiseras tas upp i det sammanhanget.

2.3.3. Utbildningsvägar och undervisning

Uppdelningen på olika utbildningsvägar för regissörer, producenter,

dekoratörer och maskörer accepteras allmänt av remissinstanserna. Vikten av

en intim samverkan mellan utbildningslinjerna betonas dock på flera håll. En

viss tveksamhet finns i några remissvar beträffande uppläggningen av dekora-

törsutbildningen med två olika utbildningsvägar. Malmö stadsteater anser detta

vara en olycklig kompromiss. Samtliga dekoratörselever borde enligt teaterns

uppfattning ges möjlighet att ingå i de team som skall bildas av institutets ele­

ver. Svenska teaterförbundet anser att den föreslagna grundutbildningen vid

konstfackskolan närmast borde avse dekorationsmålare och framhåller, liksom

Konstakademien, att den enligt utredningsförslaget till institutet knutna deko-

ratörsutbildningen bör vara minst tvåårig. Enligt konstfackskolan bör all deko-

ratörsutbildning förläggas till den institutionen.

Dramatiska teatern finner det olyckligt att utbildningen av maskörer och

perukmakare skilts åt. För teaterns del anses en sådan uppdelning direkt

ogynnsam. Teatern förordar en närmare samordning mellan maskörs- och peruk-

makarutbildningen. Förutom de av utredningen föreslagna linjerna bör insti­

tutet enligt teaterns uppfattning dessutom innehålla avdelningar för dramaturgi,

dramaforskning, upplysnings- och propagandaverksamhet, publikforskning och

information.

Utredningen har föreslagit att utbildningen av bl. a. dramatiker och inspici-

enter bör förläggas till institutet. Teater- och orkesterrådet anser att den ifråga­

Kungl. Maj:ts ■proposition nr 95 år 1966

satta kursverksamheten för inspicienter utgör ett absolut minimum. Teatrarnas riksförbund föreslår att denna kursverksamhet utvidgas till en särskild teater- och TV-teknisk linje. Sveriges dramatikerförbund betvivlar att det är lämp­ ligt att till institutet förlägga kritiker- och dramatikerutbildning. Förbundet fin­ ner det mer meningsfullt att förlägga sådan utbildning till universiteten.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser inte de av utredningen föreslagna inträ- desvillkoren vara konsekventa. Enligt styrelsens uppfattning bör över huvud taget inte några villkor i fråga om utbildning och ålder ställas upp.

I fråga om utbildningens uppläggning betonar många remiss­ instanser vikten av att inte i förväg låsa utbildningen genom alltför fixerade utbildningsplaner. Svenska filminstitutet understryker att styrelsen för det föreslagna institutet bör få möjlighet att låta undervisningsplanen påverkas av de erfarenheter som verksamheten ger. Även teater- och orkesterrådet anser att en viss bundenhet karakteriserar utredningens förslag till undervisningsplaner. Rådet anser att det är väsentligt att undervisningen blir så elastisk att ele­ verna på detta kvalificerade stadium inte stängs in i stela scheman utan får möj­ ligheter att själva påverka sin utbildning.

Kungl. teatern anser att de speciella utbildningskrav, som måste ställas i mu­ sikdramatiska sammanhang endast ytligt berörts i utredningen.

Sveriges radio finner den teoretiska delen av den planerade undervisningen för regissörer överdimensionerad i förhållande till den föreslagna utbildningstiden om tre år.

Utredningen har föreslagit att regieleverna i sin övningsproduktion i viss ut­ sträckning skall kunna utnyttja elever vid scenskolorna. Stockholms stadsteater finner att ett sådant samarbete emellan skådespelarelever och regielever skulle kunna bli ödesdigert, särskilt som eleverna i tredje årskursen, dvs. i slutet av sin utbildning, är i behov av bästa tänkbara ledning. Även Svenska teaterför­ bundet anser att stor försiktighet bör iakttas i fråga om att utnyttja scensko­ lornas elever för uppgifter som inte inryms i skolornas egen utbildning. Teateroch orkesterrådet betonar att scenskolelevema förmodligen bara i begränsad utsträckning kan utnyttjas i regissörselevernas produktion. Rådet anser dock att regissörselevernas arbete med scenskolornas tredjeårselever ger tillfällen till värdefulla kontakter mellan de två grupperna.

2.3A. Personalbehov och lokalfrågor

Frågan om personalbehovet för det föreslagna institutet föranleder i allmänhet inga kommentarer från remissinstansernas sida. Arbetsmarknads­ styrelsen anser dock att den föreslagna personalen vid institutet om ca 30 per­ soner blir mycket omfattande med hänsyn till institutets förhållandevis låga elevantal. Den grupp av skådespelare, som skall stå till regissörselevernas för­ fogande vid övningsproduktionen, förefaller teater- och orkesterrådet otillräck­ lig med tanke på det antal uppsättningar som förutsätts komma till stånd. Samma uppfattning framförs i yttrandet från Stockholms stadsteater.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

15

Remissinstanserna är ense om att en lösning av det föreslagna institutets

lokalfråga är av avgörande betydelse för att den nya utbildningen skall

komma till stånd. Särskilt Svenska filminstitutet betonar att det är lokalernas

utformning som i varje fall efter någon tid bör bestämma verksamhetens om­

fattning. Det minimum av arbetslokaler som erfordras är lokaler för teaterupp­

sättningar samt för film, radio- och TV-program. Byggnadsstyrelsen erinrar om

att ett avtal — under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande — har träf­

fats mellan byggnadsstyrelsen och Stiftelsen Svenska filminstitutet om bl. a.

tomt för den planerade nybyggnaden för filminstitutet. Byggnadsstyrelsen har

vidare — under förutsättning att statsmakterna beslutar i huvudsak i enlighet

med utredningsförslaget — förklarat sig villig hyra lokaler för det blivande

teaterinstitutet i filminstitutets byggnad. Hyran förutsätts bli beräknad på

grundval av självkostnader exklusive vinst. Vidare har lokal- och utrustnings-

programkommittén vid Stockholms universitet anmodat byggnadsstyrelsen att

undersöka möjligheterna att bereda plats för teaterhistoriska institutionen vid

Stockholms universitet inom filminstitutets byggnad. Kommittén har även fram­

hållit, att Stiftelsen Drottningholms teatermuseums bibliotek, som enligt avtal

fungerar som institutionsbibliotek för ämnet teaterhistoria vid universitetet,

bör erhålla lokaler i anslutning till teaterhistoriska institutionen. Byggnadssty­

relsen finner det lämpligt att nyssnämnda institution och bibliotek bereds ut­

rymme i den planerade byggnaden.

Statskontoret ifrågasätter om inte befintliga lokaler inom Sveriges radio skulle

kunna utnyttjas i stället för att i en nybyggnad inrymma studiolokaler.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 95 år 1966

3. Den musikdramatiska utbildningen

3.1. Bakgrund

I prop. 1964:66 föreslogs att utbildningen vid de lyrisk-dramatiska linjerna vid scenskolorna i Göteborg och Malmö skulle ske i begränsad omfattning och ges försökskaraktär, intill dess att frågan om denna utbildnings omfattning och förläggning närmare klargjorts. Någon lyrisk-dramatisk linje föreslogs inte vid scenskolan i Stockholm utan det förutsattes att frågan om utformningen av den framtida lyriska utbildningen i Stockholm skulle utredas.

Den musikdramatiska utbildningen som f. n. finns i Stockholm är organiserad som en operaklass vid musikhögskolan. Den leds av högskolans direktör och en operaklassnämnd, bestående av operachefen som ordförande, musikhögskolans direktör och ytterligare två ledamöter som valts av Operan resp. akademiens styrelse. Utbildningen är tvåårig. Ca fem elever utexamineras årligen. Under­ visningen är förlagd till högskolans och Operans lokaler. Inträdesproven bedöms av en grupp av sex personer av vilka operachefen och högskolans direktör var­ dera utser tre. Beslut om intagning fattas av operaklassnämnden.

3.2. Utredningsmannen

Utredningsmannen föreslår att operaklassen vid musikhögskolan ersätts av en musikdramatisk linje vid scenskolan i Stockholm. Denna skulle liksom vid de två övriga skolorna organiseras som en treårig linje. Utbildningen i Stockholm föreslås dock bli mera inriktad på opera än vid de övriga skolorna. Den årliga intagningen föreslås bli åtta elever. Utredningsmannen framhåller att styrelsen för scenskolan i Stockholm bör tillföras musikalisk expertis då den musikdrama­ tiska linjen tillkommer. Han anser vidare att det bör övervägas, om inte en särskild rådgivande nämnd bör knytas till skolan med representanter för peda­ gogisk sakkunskap på de musikaliska och musikdramatiska områdena.

Utredningsmannen föreslår att samtidigt som frågan om den musikdrama­ tiska utbildningen i Stockholm löses, den hittills bedrivna försöksverksamheten med musikdramatisk utbildning vid scenskolorna i Göteborg och Malmö övergår till att bli en reguljär del av de båda scenskolornas verksamhet. Uppläggningen av utbildningen har nämligen visat sig ändamålsenlig, inte minst genom att det funnits en möjlighet att ge utbildningen vid varje skola en viss särprägel i fråga om den konstnärliga målsättningen. De förändringar av studieplanen som kan bli nödvändiga bör enligt utredningsmannens mening kunna ske inom i stort sett nuvarande medelsram. En viss förstärkning av undervisningen i sång anses dock behövlig, vilket bör föranleda en ökning av veckotimtalet per elev inom

alla årskurser. Den beräknade kostnaden härför utgör 25 000 kr. för vardera

skolan.

Utredningsmannens förslag innebär att musikdramatisk utbildning skulle fin­

nas vid varje scenskola. Även om det enligt utredningsmannens mening kunde

verka rimligt att koncentrera utbildningen till en enda skola, finns det starka

skäl som talar för den föreslagna decentraliseringen. En samverkan mellan den

musikdramatiska och den dramatiska undervisningen utgör en stimulerande

faktor, framför allt på grund av den numera mindre markerade gränsdragningen

mellan de olika konstformerna. Lämpliga lärare för musikdramatisk undervis­

ning finns numera också tillgängliga i Göteborg och Malmö.

Överflyttningen av operaskolan till skolan för scenisk utbildning motiverar

utredningsmannen med vikten av att skapa en lämplig skolmiljö för de musik­

dramatiska eleverna. Den musikdramatiska undervisningen förutsätts rikta sig

till elever, som redan genomgått sånglig och annan musikalisk utbildning till en

ofta hög nivå, särskilt i fråga om sång och gehör. Utbildningen för scenens krav

bör därför utgöra det centrala i den fortsatta utbildningen till scenkonstnärer.

Det framstår enligt utredningsmannens mening mot denna bakgrund som mindre

lämpligt att utbildningen sker inom musikhögskolans ram. Han anser att den

sceniska utbildningens rätta plats även för musikdramatikens del är en scenisk

utbildningsinstitution. Genom förslagen att förstärka scenskolans styrelse med

musikalisk expertis och att inrätta en rådgivande nämnd vill utredningsmannen

tillgodose behovet av samverkan med det musikaliska området. Alla erfarenhe­

ter från operaklassens verksamhet talar vidare mot en konstruktion, som bygger

på att huvudmannaskap och undervisning delas mellan två olika institutioner.

Utredningens förslag till timplan för den musikdramatiska linjen i Stockholm

innebär i förhållande till den nuvarande utbildningen vid operaskolan en för­

stärkning av såväl de musikaliska elementen som rollinstuderingen och de andra

sceniska inslagen i utbildningen. Det föreslagna antalet veckotimmar varierar

i årskurserna 1—3 mellan 33 och 37. I årskurs 1 förutsätts att 9 av 37 veckotim­

mar används för enskild undervisning.

Utredningsmannen beräknar kostnaderna för den musikdramatiska linjen vid

scenskolan i Stockholm under det första året av utbildningen till sammanlagt

332 000 kr., varav dock 37 000 kr. utgör engångskostnader. Som jämförelse näm­

ner utredningsmannen att den nuvarande kostnaden för operaklassens båda

årskurser kan beräknas till sammanlagt ca 100 000 kr. per år. Det beräknas att

under det första året endast tre fasta lärarbefattningar behövs, medan under­

visningen i övrigt sköts av timlärare.

Kungl. Maj:ts ■proposition nr 95 år 1966

17

3.3. Remissyttrandena

Inga invändningar framkommer mot utredningsmannens förslag att låta den

nu försöksvis bedrivna lyrisk-dramatiska utbildningen i Göteborg och Malmö

bli ett reguljärt inslag i utbildningen vid de båda scenskolorna. Däremot är

meningarna delade i fråga om utredningsmannens förslag om den musikdrama­ tiska utbildningen i Stockholm.

Teater- och örke starr åuLet ansluter sig till det framlagda förslaget att den musikdramatiska utbildningen i Stockholm liksom i

Göteborg och Malmö knyts till scenskolan och att utbildningen av operaartister vid musikhögskolan sålunda läggs ner. Rådet betonar dock samtidigt att det i så fall är av stor vikt att den musikaliska expertisen i skolan blir väl företrädd såväl i styrelsen som i intagningsjuryn och att ett kontinuerligt samarbete med musikhögskolan upprätthålls. Rådet delar utredningsmannens uppfattning att det dramatiska inslaget fått allt större betydelse inom operakonsten och att de ökade kraven i detta avseende bättre kan tillgodoses om undervisningen förläggs till en institution som till en av sina huvuduppgifter har att meddela undervis­ ning i scenisk framställningskonst. Även Teaterns utbildning sråd ansluter sig till utredningsmannens förslag och uttalar att utredningsmannens förslag om den musikdramatiska utbildningen kommer att innebära en nyorientering i det musikdramatiska tänkandet, om vilken rådet hyser stora förväntningar. Där­ emot är Musikaliska akademiens styrelse och Kungl. teatern kritiska mot för- slaget att flytta över den musikdramatiska utbildningen från musikhögskolan och Operan till scenskolan i Stockholm, även om man godtar förslaget att ge den musikdramatiska utbildningen en fastare organisation än f. n.

Musikaliska akademiens styrelse betonar sålunda att det visserligen är riktigt, att »teaterinslaget» i operaverksamheten på senare tid alltmera och med rätta betonats, men att huvudsyftet — frånsett rena undantagsfall — blir att genom den musikaliska gestaltningen skildra ett dramatiskt förlopp. Styrelsen anser att de krav som ställs på operautbildningen leder till att elevernas möjligheter att få och utveckla musikaliska kontakter måste värderas högre än motsvarande inflytelser från det sceniska området. Enligt utredningsmannens förslag till tim­ plan omfattar, påpekar styrelsen, de musikaliskt betonade ämnena två tredje­ delar av undervisningen. Mot denna bakgrund finner styrelsen en förläggning av operautbildningen till musikhögskolan vara den enda riktiga lösningen.

I fråga om undervisningens uppläggning framhåller styrelsen att den före­ slagna timplanen i väsentliga avseenden bör revideras. En schemabunden under­ visning av föreslagen omfattning ger enligt styrelsens mening inte eleverna någon möjlighet att bedriva en för deras utveckling nödvändig självverksamhet. Sty­ relsen betonar vikten av att i undervisningen en samverkan sker med eleverna i dirigentklassen och med elevorkestern.

Kungl. teatern framhåller att inga skäl lagts fram som talar mot att en god och effektiv musikdramatisk utbildning skulle kunna meddelas vid musikhög­ skolan efter lämplig reorganisation och förstärkning av resurserna där. Teatern förutsätter att viss samverkan skall kunna ske med scenskolan i Stockholm. Att utbildningen i organisatoriskt hänseende skiljs från Kungl. teatern tillstyrks där­ emot. Teatern finner att utredningsmannen för litet uppmärksammat det intima samarbete mellan olika grupper som vokalsolister, repetitörer, regissör, dirigent

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

19

och orkester, som är en grundförutsättning för ett helgjutet konstnärligt resul­

tat. Teatern anser att det föreligger ett generellt utbildningsproblem för fler­

talet av dessa kategorier.

Även om Musikaliska akademiens styrelse och Kungl. teatern således inte kan

ansluta sig till förslaget om att permanent förlägga den musikdramatiska utbild­

ningen i Stockholm till scenskolan, anser de att på grund av musikhögskolans

nuvarande svåra lokalbrist utbildningen provisoriskt bör förläggas till scenskolan.

En förutsättning är dock att den ställs under ledning av en särskild, högt kva­

lificerad studierektor.

I fråga om den föreslagna uppläggningen av den musikdramatiska undervis­

ningen i Stockholm kan teater- och orkesterrådet i stort ansluta sig till de fram­

lagda riktlinjerna. Rådet finner det önskvärt att någon av de fasta lärarna,

förslagsvis läraren i musikalisk gestaltning, under rektors överinseende närmast

leder och ansvarar för undervisningen vid linjen. Rådet anser sig kunna accep­

tera kostnadsberäkningarna. Rådet finner det ändamålsenligt att en särskild

arbetsgrupp under teater- och orkesterrådet tillsätts för att i detalj planlägga

organisationen av den nya linjen.

I fråga om den musikdramatiska utbildningen vid scen­

skolorna i Göteborg och Malmö gör teater- och orkesterrådet

inte någon invändning mot att den nu försöksvis bedrivna utbildningen får en

permanent karaktär. Rådet anser dock att det är tidigt att ta slutlig ställning till

den lyriska utbildningens form, innan någon elev lämnat resp. skola och man

kunnat bilda sig en uppfattning om resultatet av undervisningen. Detta bör

dock enligt rådets mening inte innebära något hinder för att genomföra ut­

redningsmannens förslag, eftersom verksamheten är så elastisk att i framtiden

önskvärda och behövliga ändringar lätt kan göras. Den förstärkning av sång­

undervisningen som föreslagits vid scenskolorna i Göteborg och Malmö föran­

leder ingen erinran från rådets sida. Även Musikaliska akademiens styrelse delar

utredningsmannens åsikt att tiden nu är mogen för att mer definitivt inordna

den musikdramatiska utbildningen i verksamheten vid scenskolorna i Göteborg

och Malmö. Styrelsen föreslår för sin del att detta sker vid början av arbets­

året 1966/67.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

Kungl. Majrts proposition nr 95 år 1966

4. Vissa övriga utbildningsfrågor inom det sceniska området

4.1. Bakgrund

4.1.1. Scenisk grundutbildning

I det år 1963 framlagda betänkandet »Statens skolor för scenisk utbildning» förutsattes bl. a. att frågan om förutbildning vid yrkesskolor i anslutning till de i betänkandet föreslagna skådespelarskolorna skulle övervägas ytterligare. I prop. 1964: 66 framlades inte heller några förslag i frågan.

Genom beslut den 29 juni 1964 har Kungl. Maj:t som en försöksanordning för budgetåren 1964/65 och 1965/66 medgivit statsbidrag enligt för kommunal yrkesskola gällande villkor till Skara stad för anordnande av en ettårig kurs för förberedande scenisk utbildning. Kungl. Maj:t har sedermera meddelat be­ stämmelser om lönegradsplacering och undervisningsskyldighet för de i utbild­ ningen deltagande lärarna samt om gruppindelning och särskilt bidrag till an­ ordnande av studiebesök.

4.1.2. Intagningen vid scenskoloma

I prop. 1964: 66 (s. 58) godtog jag i princip de i det då framlagda betänkandet om scenskolorna framförda förslaget om att skolorna skulle dimensioneras för en intagning av 20 elever per år vid varje skola. Det ansågs dock icke möjligt att redan fr. o. m. budgetåret 1964/65 ta in detta antal elever vid skolorna. Anledningen till detta var bl. a. att det då framlagda förslaget främst behand­ lade utbildningen vid de dramatiska linjerna och förutsatte att vid Stockholms­ skolan tills vidare endast skulle komma att meddelas dramatisk undervisning. Utbildningen vid de föreslagna lyrisk-dramatiska linjerna vid skolorna i Göte­ borg och Malmö skulle tills vidare, innan frågan om denna utbildnings omfatt­ ning och förläggning närmare klargjorts, ske i begränsad omfattning och ges försökskaraktär. Mot denna bakgrund förordades att under läsåret 1964/65 skulle tas in sammanlagt 45 elever eller 15 elever vid varje skola. Någon ändring av intagningskapaciteten har därefter inte skett.

Enligt de av Kungl. Maj:t den 29 juni 1964 utfärdade provisoriska bestäm­ melserna för scenskolorna anordnas inträdesprov vid varje skola inför en av skolans styrelse utsedd jury. Elever antas av styrelsen. Närmare föreskrifter om inträdesprov och antagning av elever meddelas av teater- och orkesterrådet.

4-1.3. Scenisk efterutbildning

I prop. 1964: 66 (s. 59) framhölls att skolorna och teatrarna borde ägna fort­ satt uppmärksamhet åt de speciella problem, som sammanhängde med det då framlagda förslaget att eleverna efter avslutad treårig grundutbildning skulle behålla kontakten med skolorna för att under ett par år jämsides med det prak­ tiska teaterarbetet följa undervisningen i vissa ämnen.

21

4.2.

Utredningsmannen

4.2.1. Scenisk grundutbildning

Utredningsmannen föreslår att en tvåårig scenisk grundutbildning skall an­

ordnas som heltidskurs vid yrkesskola. Av kurstiden skall fyra månader av vår­

terminen i årskurs 1 och hela höstterminen i årskurs 2 förläggas till teater på

utbildningsorten. Förslaget innebär vidare att åtta elever fr. o. m. läsåret

1966/67 skall tas in i årskurs 1 vid yrkesskolorna i Borås, Norrköping och Upp­

sala. Försöksverksamheten i Skara förutsätts däremot inte fortsätta nästa

läsår. Utredningsmannen finner det önskvärt att möjligheter öppnas att erbjuda

sådan utbildning fr. o. m. budgetåret 1967/68 också på den ort i Norrland där

en stadsteater först kommer till stånd. Det bör vidare prövas om eventuellt

fr. o. m. budgetåret 1968/69 en särskild yrkeslinje för scenisk utbildning skall

inrättas i Stockholm för framför allt elever med avslutad eller avbruten utbild­

ning vid gymnasium eller fackskola. Linjen skulle omfatta 16 elever.

Syftet med den sceniska grundutbildningen vid yrkesskola är enligt förslaget

bl. a. att erbjuda ett alternativ till de avgiftsbelagda privata teaterskolorna.

För inträde vid scenskola krävs i huvudsak endast genomgången obligatorisk

skola och visad lämplighet för utbildning till yrkesskådespelare. Det har emel­

lertid visat sig att flertalet av de ca 225 sökande till scenskolorna våren 1965

haft skolutbildning utöver grundskolan och dessutom gått i privat teaterskola

eller haft annan kontakt med teaterverksamhet. Utöver att vara ett alternativ

till privata teaterskolor som förberedelse för skådespelaryrket skall den sceniska

grundutbildningen vid yrkesskola lämna en allmän orientering om arbetsupp­

gifterna för regissör, inspicient, dekoratör, kostymmästare och belysningsmästare.

Genom att en del av utbildningen förläggs till en teater skall den kunna ge en

god kontakt med teaterns värld. Det är enligt utredningsmannens uppfattning

framför allt bristen på sådan kontakt som gör att utbildningen vid yrkeslinjen

i Skara måste anses mindre tillfredsställande.

Utbildningen bör läggas upp så att den hindrar att eleverna binds vid vissa

upplevelser och uttrycksmönster. Den teoretiska delen av undervisningen bör

få ett betydande utrymme. Mest väsentlig är dock den praktiska undervis­

ningen i scenisk yrkesverksamhet.

Studiegången vid den tvååriga grundutbildningen skall vara anpassad att

följa direkt efter genomgången grundskola. Med hänsyn till dem som har skol­

utbildning utöver grundskola, anser utredningsmannen det motiverat att ett

särskilt utbildningsalternativ öppnas för dem. I stort sett skulle deras utbild­

ning motsvara den föreslagna tvååriga grundutbildningens andra årskurs.

Utredningsmannen anser det möjligt att denna utbildningsgång byggs upp i

anslutning till lämplig privat teaterskola i Stockholm. Utredningsmannen fram­

lägger inget förslag i fråga om denna utbildning utan förordar att teater- och

orkesterrådet närmare bearbetar frågan med utgångspunkt i erfarenheterna

från verksamheten vid den föreslagna tvååriga grundutbildningen.

Kungl. Majrts proposition nr 95 år 1966

22

Utredningsmannen beräknar statens kostnader för scenisk grundutbildning på tre orter under budgetåret 1966/67 till 415 400 kr.

4-2.2. Intagningen vid scenskolorna

Utredningsmannen hade i sitt år 1963 framlagda betänkande den uppfatt­ ningen att en centraliserad intagning för samtliga scenskolor skulle vara att föredra. I det nu framlagda betänkandet hävdas att det mot bakgrund av det fortsatta utredningsarbetet nu visat sig mest lämpligt att intagningen liksom f. n. också i fortsättningen sker vid varje skola för sig. Fördelarna för eleverna att ha tre möjligheter att genomgå inträdesprov i stället för en enda anses mer än väl uppväga nackdelarna av att delta i prov på tre platser. Utredningsman­ nen framlägger också vissa förslag om utformningen av inträdesproven.

De förslag rörande den musikdramatiska linjen i Stockholm som utrednings­ mannen framlagt och som redovisats i det föregående innebär en utvidgning av scenskolornas intagningskapacitet. Vid den föreslagna linjen föreslås den årliga intagningen bli åtta elever. Intagningen vid de lyrisk-dramatiska linjerna i Göteborg och Malmö, f. n. fem elever vid vardera skolan, föreslås bli oförändrad. Detta skulle innebära en sammanlagd årlig intagning av 18 elever på de musik­ dramatiska linjerna. Med hänsyn till ett beräknat bortfall under den treåriga utbildningen av 3—4 elever skulle utbildningskapaciteten av musikdramatiska artister uppgå till 14—15, varav de ca sex som studerat i Stockholm erhållit operautbildning. Scenskolomas sammanlagda intagningskapacitet skulle vid ett genomförande av utredningsförslaget ökas från nuvarande 45 till 53 elever.

4.2.3. Scenisk efterutbildning

På grundval av ett förslag från Teaterns utbildningsråd föreslår utrednings­ mannen att teater som engagerat en elev efter genomgången scenskoleutbildning bör beredas möjligheter att ge skådespelaren viss fortsatt undervisning. Under­ visningen bör vara frivillig och omfatta en veckotimme röstutbildning och tre veckotimmar plastik.

Utredningsmannen räknar med att denna efterutbildning spelåret 1966/67 skall anordnas med 10 veckor under hösten och med 15 veckor under våren. Kostnaderna för efterutbildningen beräknas till sammanlagt 85 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

4.3. Remissyttrandena

4-3.1. Scenisk grundutbildning

Remissinstanserna ansluter sig till utredningsmannens uppfattning att det finns behov av en grundutbildning vid sidan om de avgiftsbelagda privata tea­ terskolorna. Skolöverstyrelsen finner förslaget att förlägga grundutbildningen till yrkesskolor lämpligt. Teater- och orkesterrådet är däremot av annan upp­

23

fattning. Rådet påpekar att intagningen till den föreslagna grundutbildningen

beräknats till högst 48 elever årligen, vilket blott motsvarar ca en tredjedel av

det nuvarande antalet sökande till scenskolorna som fått utbildning i privat­

skolor. Enligt rådets mening är det angeläget att så många som möjligt av dem

som söker till scenskolorna redan fått en uppfattning om teatern och skåde-

spelaryrket. Ersättning för privatskoleundervisningen bör sökas på annat sätt

än genom utbildning vid yrkesskolor. Rådet ifrågasätter om inte folkhögsko­

lorna och den frivilliga folkbildningen kunde utnyttjas för ändamålet och före­

slår att frågan om grundutbildningens förläggning utreds ytterligare.

Skolöverstyrelsen tar upp frågan om utbildningskapaciteten och framhåller

att den borde kunna ökas exempelvis genom förläggning av en kurs till Häl­

singborg, där stadsteater finns. Intagningen av elever vid varje yrkesskola

borde också kunna ökas från föreslagna åtta till sexton. Som en ytterligare

utväg att öka utbildningen nämner överstyrelsen möjligheten att ge statsbidrag

till en redan existerande lämplig enskild teaterutbildning. En nackdel med ett

sådant förslag är att huvudmannen som regel ej ensam kan bära de kostnader

som ej täcks av statsbidraget utan blir nödsakad att ta ut elevavgifter. Musika­

liska akademiens styrelse finner det beklagligt att förslag inte framlagts om kost­

nadsfri grundutbildning för sökande till musikdramatisk linje.

Skolöverstyrelsen förutsätter att vid utbyggnaden av grundutbildningen vid

yrkesskolor samma bestämmelser skall gälla som för yrkesskolväsendet i övrigt.

Eftersom den föreslagna utbildningen inte kan inpassas i gällande bestämmel­

ser, måste kompletterande sådana utfärdas. Om bestämmelserna för inbyggd

yrkesskola skall gälla, kan inte nuvarande bestämmelser rörande statsbidrag till

särskilda kostnader för undervisning i yrkesarbete bli tillämpliga. Överstyrelsen

framhåller vikten av att arvodena till lärarna avpassas så att goda lärarkrafter

kan erhållas.

Svenska stadsförbundet finner Norrköping, Uppsala och Borås väl lämpade

som förläggningsorter för grundutbildningen men anser dessutom att utbild­

ningen också bör förläggas till landets tre största städer, där en mycket stor

del av utbildningsbehovet finns. Tanken att senare eventuellt inrätta grund­

utbildning i Norrland är förbundet positivt till. Uppsala stad, Norrköpings stad

och Borås stad, som enligt utredningsmannens förslag skulle få grundutbildning

fr. o. m. nästa budgetår, tillstyrker att utbildning kommer till stånd enligt de

framlagda riktlinjerna.

4.3.2. Intagningen vid scenskolorna

Teater- och orkesterrådet ansluter sig till utredningsmannens förslag att

intagningen vid scenskolorna även i fortsättningen skall vara decentraliserad till

den enskilda skolorna. En sådan intagning anses ge de inträdessökande betydligt

ökade möjligheter att visa sina färdigheter och bidra till att eliminera följderna

av en tillfällig indisposition. Utredningsmannens förslag om provens praktiska

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

24

utformning, vilket väsentligen överensstämmer med de bestämmelser rådet tidi­ gare utfärdat, godtas i huvudsak av rådet. Rådet har inga invändningar mot den föreslagna dimensioneringen av utbyggnaden av den musikdramatiska utbildningen.

4.3.3. Scenisk efterutbildning

Teater- och orkesterrådet ansluter sig till utredningsmannens förslag i fråga om den sceniska efterutbildningen och understryker behovet och nyttan av en sådan, då den kan bidra till att underlätta övergången från teoretiska studier till praktik. Rådet betonar dock att det är viktigt att inte endast de nyutexami­ nerade utan hela den artistiska personalen får tillgång till fortbildning inom yrket. Enligt rådets mening är det naturligt att en dylik fortbildning åvilar teatrarna, eftersom dessa kommer att få den omedelbara nyttan därav. Till kostnaden kommer för stads- och därmed likställda teatrar statsbidrag att utgå inom ramen för gällande regler. Övriga teatrar med statsbidrag får vid behov göra särskild ansökan om medel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

4.4. Teater- och orkesterrådets bedömning av utbildningsbehovet av

sceniska artister

Teater- och orkesterrådet har låtit utarbeta en promemoria om utbildnings­ behovet av sceniska artister fram till 1974/75.

Teater- och orkesterrådet understryker svårigheterna att göra säkra beräk­ ningar av det framtida behovet av sceniska artister. Rådet anser sig kunna dra den slutsatsen av den gjorda undersökningen att — bortsett från den ökning som beror på utbyggnad med en musikdramatisk linje vid skolan i Stockholm — några ändringar i intagningskapaciteten vid scenskoloma inte bör göras f. n. Rådet framhåller att vissa omständigheter tyder på att en viss ökning kan bli nödvändig förhållandevis snart. Faktorer som bidrar till detta är den ökade verksamhet inom radio och television som ifrågasatts. Andra förhållanden som verkar i samma riktning är det allt mer ökande kravet på längre repetitions- tider, behovet av lärarpersonal vid scenskolorna och i det allmänna skolväsen­ det samt en trolig allmän arbetstidsförkortning. Rådet avser att kontinuerligt följa utvecklingen i fråga om behovet av sceniska artister och med lämpliga intervaller göra förnyade undersökningar samt lägga fram de förslag som kan föranledas av dessa. I sammanhanget understryker rådet angelägenheten av att den nuvarande intagningskapaciteten vid skolorna utnyttjas till fullo.

Kungl. Majrts proposition nr 95 år 1966

25

5. Departementschefen

Genom statsmakternas beslut år 1964 (prop. 1964: 66, SU 115, rskr 250) att

inrätta tre statliga skolor för scenisk utbildning fick skådespelarutbildningen

en fast organisation inom det statliga utbildningsväsendet. I förhållande till

det tidigare utbildningssystemet på området innebar reformen att de pedago­

giska, personalmässiga och ekonomiska förutsättningarna för utbildningen vä­

sentligt förbättrades. Det finns emellertid utbildningsbehov på det sceniska

området som inte täcks av utbildningen vid scenskolorna och som är otill­

räckligt tillgodosedda. Som redovisats i det föregående har olika återstående

utbildningsfrågor behandlats dels av den år 1963 tillsatta utredningen för ut­

bildningen inom teaterns, filmens, radions och televisionens områden m. m.,

dels av en särskild utredningsman vad gäller frågor som i samband med 1964

års beslut om skådespelarutbildningen ansågs böra utredas ytterligare.

I det följande ämnar jag behandla de aktualiserade frågorna från företrädes­

vis principiella utgångspunkter och med inriktning främst på att få underlag

för den fortsatta planeringen på området. Det är särskilt för lokalplaneringen

angeläget att beslut nu fattas om riktlinjerna för utbildningens utformning i

dess huvuddrag. De framlagda förslagen påverkar inte några anslagsberäk­

ningar för nästa budgetår. Kostnaderna för de ändringar i utbildningsorganisa­

tionen som föreslås bör från de utgångspunkter som anges i det följande succes­

sivt tas upp till behandling i samband med budgetarbetet för de år då förslagen

skall genomföras.

Utredningen rörande utbildningen inom teaterns, filmens, radions och televi­

sionens områden m. m. har i sitt betänkande lagt fram förslag i fråga om

utbildning av regissörer, vissa producenter inom

television och radio, scendekoratörer, filmarkitek­

ter och maskörer. Utredningen har bl. a. diskuterat möjligheten att

knyta utbildningen till existerande produktionsenheter för olika media men

funnit detta alternativ ogenomförbart, främst med hänsyn till att lokaler och

utrustning inte kan göras tillgängliga i erforderlig omfattning. I stället har utred­

ningen med stöd av sina direktiv inriktat sig på att utforma en institutionellt

sammanhållen utbildning.

Utredningen föreslår att ett institut upprättas för utbildning av vissa yrkes­

grupper, som behövs för de konstnärligt kvalificerade funktionerna vid produk­

tion inom teater, film, television och radio. Vid institutet skall finnas skilda

utbildningsvägar för regissörer, producenter för television och radio, scendeko­

ratörer, filmarkitekter och maskörer. Utbildningen skall till stor del utformas

som övningsproduktion med en nära samverkan mellan de olika elevgrupperna.

För att institutet skall kunna fungera på det avsedda sättet måste det, enligt

Kungl. Maj:ts ■proposition nr 95 år 1966

de sakkunnigas mening, få sådana lokaler och tekniska resurser, att en kvali­ ficerad övningsproduktion kan genomföras i tillräcklig omfattning inom insti­ tutet. Utredningen föreslår att lokalfrågan löses genom att institutet inryms i den byggnad som skall uppföras för Svenska filminstitutet och som kommer att innehålla bl. a. lokaler för filminstitutets filmskola. Viss scendekoratörsutbildning förslås emellertid bli förlagd till konstfackskolan.

Vid remissbehandlingen har genomgående understrukits att det finns ett be­ hov av en väl organiserad utbildning inom det område som utredningen behand­ lar. Man har framhållit att i synnerhet regissörerna men också övriga berörda yrkeskategorier är av sådan betydelse för den framtida utvecklingen på det sceniska området, att utbildningsfrågorna måste ägnas den största uppmärk­ samhet. Utredningens huvudtanke, en till ett särskilt institut samordnad utbild­ ning, har i allmänhet tillstyrkts. Såväl pedagogiska som ekonomiska skäl har ansetts tala för en lösning efter de riktlinjer som utredningen dragit upp.

För egen del finner jag att utredningen klarlagt behovet av en fast organise­ rad utbildning för regissörer, producenter, scendekoratörer och maskörer. Ut­ redningen har också övertygande motiverat en lösning som innebär att utbild­ ningen samordnas inom ramen för en särskild institution. Jag kan alltså ansluta mig till denna huvudprincip i förslaget.

I och med att de statliga skådespelarskolorna får sin slutliga organisation i fråga om den musikdramatiska utbildningen, till vilken jag återkommer i det följande, och de här aktualiserade utbildningsbehoven tillgodoses, föreligger ett sammanhängande och praktiskt taget fullständigt utbildningssystem för de dra­ matiska konstarterna. Därmed har en fast grund lagts för utveckling och för­ nyelse inom detta konstområde och förutsättningar har skapats för att tillgo­ dose ett stigande kulturintresse och ökade kvalitetskrav från allmänhetens sida. Efter beslut i enlighet med här framlagda förslag återstår behov av en när­ mare översyn av sceniska utbildningsfrågor endast på dansens område. Även dansutbildningen utreds emellertid, och ett betänkande väntas bli framlagt un­ der senare delen av år 1966.

Vid vilken tidpunkt utbildningen kan sättas i gång vid den föreslagna insti­ tutionen för regissörsutbildning m. m. beror på när den byggnad, i vilken insti­ tutionen föreslås bli inrymd, kan bli färdig. Den beräknas kunna bli inflytt­ ningsklar tidigast hösten 1968.

I flera remissyttranden, bl. a. från universitetskanslerämbetet, Sveriges radio och Svenska filminstitutet, har framhållits att utredningen inte tillräckligt bearbetat frågan om den nya utbildningens samordning med annan likartad utbildning. Av särskilt intresse i detta sammanhang är filminstitutets förslag att inordna hela den utbildningsverksamhet, som bedrivs vid dess filmskola, i den föreslagna nya utbildningsorganisationen. Filminstitutet har ansett att det inte finns några hin­ der för att filmutbildningen läggs under en statlig institution mot att institutet på vissa villkor ersätter statsverket för kostnaderna. I prop. 1963:101, där avtalet mellan staten och filmbranschen om bildandet av stiftelsen Svenska

27

filminstitutet redovisades för riksdagen, erinrade chefen för finansdepartemen­

tet om den då nyligen tillsatta, utredningen rörande utbildning inom teaterns,

filmens, radions och televisionens områden m. m. I propositionen betonades att

stiftelsens närmare användning av medel för olika utbildningsändamål skulle bli

beroende av bl. a. de resultat, som denna utredning kunde föranleda. I avtalet

anges att stiftelsens verksamhet för utbildning bör anpassas till de riktlinjer

som kan komma att dras upp för utbildningen på det här aktuella området.

Det förutsätts där att de medel som institutet disponerar för utbildningsverk­

samhet odelat skall komma filmen till godo.

Utredningen har i kostnadsbesparande syfte förordat att den nya institu­

tionen och filmskolan får gemensamma lokaler. Beaktas dessutom att den pla­

nerade utbildningen föreslås bli inriktad på att allsidigt orientera eleverna om

arbetet med alla berörda media anser jag starka skäl tala för en samordning av

det slag Svenska filminstitutet förklarat sig villigt att medverka till. Det ut­

bildningsbehov som nu täcks av filmskolan bör därför tillgodoses inom ramen

för den nya utbildningsinstitutionen. Ett principavtal mellan de båda parterna

bör ingås. Eftersom avsikten är att all filmutbildning skall inordnas i den nya

utbildningsinstitutionen, blir det nödvändigt att utforma avtalet på sådant sätt

att filminstitutet kommer att bära kostnaderna för filmutbildningen för alla elev­

kategorier inklusive andel av de gemensamma kostnaderna. Omfattningen av ut­

bildningen av personal för filmproduktionens behov får dimensioneras med hän­

syn till att filminstitutets ekonomiska resurser för utbildningsändamål enligt

filmavtalet är begränsade.

Den omfattande utbildningsverksamhet för bl. a. producenter som bedrivs

inom Sveriges radio berörs i huvudsak inte av föreliggande förslag. Den nya

institutionen kommer emellertid att komplettera denna utbildningsverksamhet

genom att vid institutet kommer att utbildas producenter med inriktning sär­

skilt på radio- och TV-teaterns behov. Även utbildningskapaciteten i övrigt

beräknas i viss omfattning tillgodose radions och televisionens behov. I flera

remissyttranden sätts i fråga om inte någon del av den utbildningsverksamhet

som Sveriges radio f. n. bedriver skulle kunna föras över till den nya institutio­

nen. Jag anser mig inte nu kunna ta ställning till denna fråga men finner det

angeläget att gränsdragningen mellan utbildningsverksamheten vid Sveriges

radio och den nya institutionen undersöks närmare. Sådana överväganden bör

ske med utgångspunkt i statsmakternas kommande ställningstaganden till de

förslag 1960 års radioutredning lagt fram.

Inom konstfackskolan pågår en översyn av skolans organisation. Först när

resultatet av översynen föreligger, blir det möjligt att bedöma förslaget om två

utbildningsvägar för scendekoratörer och filmarkitekter, varav den ena skulle

lörläggas till konstfackskolan.

År 1963 rekommenderade Nordiska rådet de nordiska regeringarna att på­

skynda utredningsarbetet om en grundutbildning av personal inom teater, film,

radio och television och att vid utredningsarbetet beakta möjligheten att an­

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

ordna vidareutbildning på nordisk basis. I direktiven till föreliggande svenska ut­ redning underströks att det var angeläget att utvecklingen i de nordiska länder­ na beaktades så att möjligheterna till en nordisk samordning på längre sikt kun­ de tas till vara. Utredningsarbete har sedan år 1963 pågått samtidigt i vårt land samt i Danmark och Norge.

Nordiska kulturkommissionens sektion III har behandlat frågan om hur sam­ ordningsproblemen inom det aktuella området bör lösas i nuvarande läge, då utredningar föreligger i alla tre länderna. Sektionen har uttalat att det nordiska samarbetet borde bestå i att man på nordisk basis maximalt utnyttjar de institu­ tioner som beräknas bli upprättade. Utbildningen inom varje land bör stå öppen för deltagare från övriga nordiska länder. Olikheter i institutionernas utformning anses inte innebära nackdelar utan närmast vara ägnade att ge ökad bredd i frå­ ga om utbildningsmöjligheterna. Vidare förordar sektionen ett utsträckt samar­ bete i syfte att utnyttja lärarkrafterna på området. Sektionen finner det också vara av stor betydelse att den redan påbörjade nordiska kursverksamheten vi­ dareutvecklas efter mönster av Vasaseminarierna.

För egen del finner jag det väsentligt att samordningen mellan den nya ut­ bildningen i Sverige och motsvarande verksamhet i andra nordiska länder ägnas uppmärksamhet i det fortsatta planeringsarbetet i vårt land.

För att göra de olika kompletterande utredningar och bedömningar av skilda slag som jag berört i det föregående och för ytterligare bearbetning av vissa frå­ gor om utbildningsbehovet, utbildningens organisation, kostnader m. m. bör till­ sättas en särskild organisationskommitté. Kostnaderna för denna kan täckas från ecklesiastikdepartementets kommittéanslag.

I flera remissyttranden framhålls att utredningens bedömningar av utbild­ ningsbehovet präglas av betydande osäkerhet. Delvis beror detta på att det här rör sig om mycket små yrkesgrupper, varför utgångspunkterna för beräkning­ arna blir osäkra. Som exempel på faktorer som bidrar till denna osäkerhet kan nämnas avgång före utbildningens slut och utbildning vid sidan om den nya institutionen.

Med hänsyn till att yrkesgrupperna i fråga är små ger olika bedömningar av den framtida expansionen inom de berörda yrkesområdena relativt sett stora utslag. Det kan därför komma att visa sig att utredningen underskattat utbild­ ningsbehovet på längre sikt. Jag finner det ändå inte befogat att nu planera en större sammanlagd utbildningskapacitet än utredningen avsett. En närmare analys av utbildningsbehovet inom de olika yrkesgrupperna bör göras av orga­ nisationskommittén. Jag vill samtidigt understryka att syftet med de föreslagna utbildningsmöjligheterna i första hand bör vara att skapa en kvalitetshöjande utbildningsmiljö till vilken begåvningar kan rekryteras och i vilken de kan bli stimulerade i sin konstnärliga utveckling.

Om man i likhet med utredningen utgår från att all övningsproduktion skall äga rum i institutionens egna lokaler och om produktionen skall ha den betydande omfattning som utredningen förutsatt, torde utbildningskapaciteten inte kunna ökas i någon större utsträckning utöver den utredningen före­

29

slagit. Däremot kan en ökning bli möjlig i den mån övningsproduktionens om­

fattning begränsas. Den blivande organisationskommittén bör redovisa alterna­

tiva förslag i fråga om utbildningskapacitet och övningsproduktionens omfatt­

ning i utbildningen. Som ett minimialternativ räknar jag med en sammanlagd

årlig intagning av ca 33 elever. Därtill kommer deltagare i de kurser som avses

bli ett reguljärt inslag i utbildningsverksamheten.

De sakkunniga har föreslagit att den nya utbildningsinstitutionen skall få en

helt självständig ställning med en av Kungl. Maj:t utsedd styrelse. Jag är inte

beredd att nu ta ställning till frågan om den nya institutionens ledning. Orga­

nisationskommittén bör ytterligare överväga denna fråga.

De utbildningsvägar som de sakkunniga föreslagit skall finnas vid institutio­

nen är en treårig väg för teaterregissörer, en tvåårig för konstnärliga producen­

ter inom radio och television, en ettårig för scendekoratörer och filmarkitekter

samt en tvåårig för maskörer. Utbildningsorganisationen kommer att förändras

om, som jag föreslagit i det föregående, filmutbildningen inordnas i densamma.

Bl. a. torde den fotograf- och ljudteknikerutbildning, som f. n. anordnas vid

filmskolan, genom sammanslagningen eventuellt kunna läggas om så att den

även tillgodoser vad beträffar fotograferna televisionens och vad beträffar ljud­

teknikerna samtliga medias behov. Med hänsyn bl. a. till olika synpunkter

>om framkommit vid remissbehandlingen bör organisationskommittén överväga

ytterligare modifikationer av de sakkunnigas förslag i fråga om utbildningsvä­

gar, utbildningstidens längd m. m. Jag utgår från att utbildningstiden vid in­

stitutionen inte i något fall skall bli längre än tre år.

Byggnadsstyrelsen har — under förutsättning att statsmakterna beslutar i

huvudsak enligt utredningens förslag — förklarat sig beredd att förhyra erfor­

derliga lokaler för den nya utbildningen i filminstitutets planerade nybyggnad

på Gärdet i Stockholm. Styrelsen utgår från att också teaterhistoriska institu­

tionen vid Stockholms universitet och Drottningholms teatermuseums bibliotek

skall kunna inrymmas i samma byggnad. Denna senare fråga torde få slutgil­

tigt prövas av Kungl. Maj:t i annat sammanhang. Vid den föreslagna inord­

ningen av samtliga här berörda aktiviteter i filminstitutets planerade nybygg­

nad bör förutsättningarna bli mycket gynnsamma för en nära samverken mellan

den nya utbildningsanstalten å ena sidan och nyssnämnda institutioner och Svens­

ka filminstitutet å andra sidan. Byggnaden — med teaterlokal, film-, televi­

sions- och radiostudior, bibliotek och undervisningslokaler — bör genom de möj­

ligheter till samverkan och kontakter den erbjuder kunna bli en synnerligen

ändamålsenlig institution för undervisning, forskning och experimentverksamhet.

Utredningen har ansett sig kunna beräkna kostnaderna endast uppskattnings­

vis. Enligt kostnadsuppskattningarna blir utbildningskostnaden per elev för den

föreslagna utbildningen högre än vid utbildningen av skådespelare, något som

kan anses naturligt med tanke på utbildningens individuella och komplicerade

karaktär, det förhållandevis låga elevantalet och utnyttjandet av dyrbara pro­

duktionsresurser. Med hänsyn till de här föreslagna ändrade förutsättningarna

Kungl. Mcij.ts proposition nr 95 år 1966

för verksamhetens utformning fordras givetvis förnyade och mera detaljerade beräkningar, när det blir aktuellt att ta ställning till de med utbildningen sam­ manhängande anslagsfrågorna. Det bör uppdras åt organisationskommittén att utföra dessa beräkningar. Kommittén bör därvid särskilt pröva möjligheterna att minska utbildningskostnaden per studerande.

I 1963 års betänkande om scenskoleutbildningen behandlades i fråga om lyrisk utbildning eller vad jag i fortsättningen vill kalla musikdramatisk ut­ bildning endast frågorna om särskilda linjer vid scenskolorna i Göteborg och Malmö. De framtida relationerna mellan den nuvarande operaklassen vid musikhögskolan och scenskolan i Stockholm behandlades däremot inte. Det be­ slut som sedermera fattades om scenskolornas organisation innebar att skolorna i Göteborg och Malmö på försök, innan hela frågan om denna utbildningsforms omfattning och förläggning närmare klargjorts, skulle ha särskilda linjer för ut­ bildning av lyrisk-dramatiska artister.

Utredningsmannen har nu i sitt andra betänkande om scenskolorna dels före­ slagit att den försöksvis anordnade undervisningen i Göteborg och Malmö skall bli en reguljär del av scenskoleutbildningen i de båda städerna, dels att opera­ klassen vid musikhögskolan läggs ned och ersätts med en musikdramatisk linje vid scenskolan i Stockholm, avsedd för utbildning av operaartister.

Vid remissbehandlingen har inga invändningar rests mot förslagen om utbild­ ningen i Göteborg och Malmö. Däremot är meningarna delade i fråga om att inordna musikdramatisk utbildning i scenskolan i Stockholm. Teater- och orkes­ terrådet och Teaterns utbildningsråd ansluter sig till utredningsmannens förslag. Utbildningsrådet anser att detta innebär en nyorientering på det musikdrama­ tiska området, som rådet hyser stora förväntningar om. Musikaliska akademiens styrelse och Kungl. teatern hävdar däremot att en reorganisation av den nuvarande operaklassutbildningen vid musikhögskolan och en förstärkning av dess resurser skulle vara att föredra framför det framlagda förslaget. De båda remissinstanserna har emellertid inte något att erinra mot att musikdramatisk utbildning i nuvarande läge, då musikhögskolan saknar ändamålsenliga lokaler för sådan undervisning, provisoriskt förläggs till scenskolan. Tanken att Kungl. teatern inte längre skall ha medansvar för utbildningen godtas av alla som yttrat sig i frågan.

De skäl som kan anföras för att anordna en musikdramatisk linje vid scen­ skolan i Stockholm är dels av organisatorisk, dels av pedagogisk art.

De organisatoriska skäl som talar för att inordna den musikdramatiska utbild­ ningen i scenskolan i Stockholm är i första hand att skolorna i Göteborg och Malmö redan har musikdramatiska linjer, vid vilka också operaartister utbildas. Vid remissbehandlingen har inte heller några invändningar riktats mot denna del av den musikdramatiska utbildningen. Det har ansetts önskvärt att en musikdramatisk utbildning organiseras på likartat sätt vid alla tre skolorna, även om utbildningen i Stockholm inriktas mer speciellt på blivande operaartister.

Från pedagogisk synpunkt har det ansetts vara väsentligt att elever med mu­

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

31

sikdramatisk inriktning får kontakt med scenskolemiljön. Utvecklingen inom

teatern visar att gränserna mellan de olika sceniska konstformerna tenderar

att bli mindre skarpa. För elever och lärare vid de båda utbildningslinjerna får

det därför anses värdefullt med en nära kontakt i det dagliga arbetet. Viss

undervisning kan också ordnas gemensamt. Underlaget för att inrätta lärar­

tjänster förbättras genom att undervisningsvolymen vid skolan i vissa ämnen

ökas. Båda elevgrupperna har också behov att utnyttja de lokaler, särskilt ut­

rustade för övningar i scenisk framställning som disponeras av scenskolan.

Med hänsyn till vad jag här redovisat anser jag mig böra tillstyrka förslaget

att anordna musikdramatisk utbildning även vid scenskolan i Stockholm. Det

bör samtidigt starkt betonas att utbildningens förläggning till scenskolan givet­

vis inte är uttryck för någon värdering av olika delar av utbildningen. Av den

framlagda utredningen framgår att de musikaliska elementen kommer att för­

stärkas i jämförelse med nuvarande förhållanden. Det förutsätts att musikalisk

expertis och högt kvalificerade lärare skall kunna utnyttjas för den undervis­

ning i musikaliska ämnen som enligt förslaget till timplan skall omfatta ca tva

tredjedelar av det sammanlagda timtalet. Till detta kommer att eleverna liksom

vid den nuvarande utbildningen skall ha inhämtat musikalisk grundutbildning

redan före inträdet vid den musikdramatiska linjen. Med hänsyn till de invänd­

ningar i fråga om undervisningens uppläggning som framförts av Musikaliska

akademiens styrelse och Kungl. teatern anser jag emellertid att viss översyn av

utredningsmannens förslag om undervisningens organisation bör komma till

stånd. Utöver den i betänkandet föreslagna förstärkningen av scenskolans sty­

relse med musikalisk expertis m. m. anser jag att den musikdramatiska linjen

bör ställas under särskild pedagogisk ledning.

Utredningsmannen har föreslagit att undervisningen vid den musikdramatiska

linjen i Stockholm skall påbörjas redan läsåret 1906/67. Vissa skäl talar emel­

lertid enligt min mening för att utbildningen skall börja först läsåret 1967/68.

Ett igångsättande av utbildningen först nästa år innebär nämligen bl. a. att viss

tid vinns för den ytterligare översyn av läroplanerna, som bör ske med hänsyn

till erinringar och uppslag som framförts av remissinstanserna.

Scenskolans styrelse bör redan innevarande budgetår utökas med ledamöter

som företräder det musikaliska området. Detta medför vissa arvodeskostnader,

som bör belasta scenskolans avlöningsanslag. Någon ny beräkning av anslags-

bcloppet på grund härav behövs inte.

Förutom att scenskolans styrelse förstärks på angivet sätt bör till skolan

knytas representanter för pedagogisk sakkunskap pa de musikaliska och musik­

dramatiska områdena, exempelvis genom att representanter för musikhögsko­

lans lärarkollegium bereds platser i scenskolans lärarkollegium eller genom att

enligt utredningsmannens förslag en särskild rådgivande nämnd inrättas.

Det bör uppe!ras åt teater- och orkesterrådet att efter samråd med scenskolan

göra de förberedelser som fordras för att utbildningen skall kunna sättas i gång

hösten 1967.

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

De musikdramatiska linjer, som försöksvis är anordnade i Göteborg och Mal­ mö, bör bli reguljära inslag i utbildningen från den tidpunkt då den musikdra­ matiska utbildningen i Stockholm sätts i gång. Utredningsmannens förslag om ökad medelsanvisning för undervisning i sång bör övervägas ytterligare i sam­ band med prövningen av frågan om scenskolornas anslag för budgetåret 1967/68.

I 1963 ars betänkande om scenskolorna berörde utredningsmannen behovet av scenisk utbildning av förberedande karaktär men lade inte fram några helt utarbetade förslag i ämnet. Efter ytterligare överväganden föreslår han nu i det nya betänkandet att scenisk grundutbildning skall ordnas inom ramen för yrkesskolan. En del av undervisningen skall ske vid teater på skol- orten. Syftet med utbildningen skall vara både att förbereda elever för inträde vid scenskolor och att ge en allmän orientering om olika yrken inom teatern.

Jag vill i denna fråga erinra om den genomgripande omdaning av yrkesskolan som nu förbereds. Yrkesutbildningsberedningens principbetänkande (SOU 1966: 3), i vilket bl. a. föreslås utbildning på det estetiska området inom yrkes­ skolan, remissbehandlas f. n. och ställningstaganden till där framförda förslag torde komma att ske under år 1967. Jag anser det därför inte möjligt att ta ställning till det framförda förslaget, förrän yrkesskolans allmänna struktur i framtiden närmare bestämts.

När jag i prop. 1964: 66 behandlade frågorna om intagningen vid skolorna för scenisk utbildning var jag inte beredd att förorda utredningsmannens då framlagda förslag om en årlig intagning av ca 20 elever per skola, även om vissa skäl talade för en sådan omfattning av utbildningen. Intagningen begränsades i mitt förslag till 15 elever per skola eller sammanlagt 45 elever per år. Utredningsmannens i det föregående förordade förslag rörande den musikdramatiska utbildningen i Stockholm innebär en ökad intagning av åtta elever per år. Teater- och orkesterrådet, som gjort en prognos över ut­ bildningsbehovet på det sceniska området, anser att någon ökning av intagning­ en vid scenskolorna utöver den som följer av ett införande av den musikdrama­ tiska utbildningen i Stockholm f. n. inte bör ske. Jag ansluter mig till den gjor­ da bedömningen. I rådets uppgifter ingår att uppmärksamt följa utvecklingen och vid behov föreslå förändringar i fråga om intagningen.

Vad utredningsmannen föreslagit om intagningsproceduren, dvs. fortsatt intag­ ning vid varje skola i stället för en för samtliga skolor gemensam intagning, har jag inte något att erinra mot.

Utredningsmannen har föreslagit att eleverna vid scenskolorna under sitt första anställningsår som skådespelare skall ges möjligheter till efter utbild- n i n g i röst- och rörelseteknik. Jag är inte beredd att ta ställning till denna fråga i föreliggande sammanhang.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

U godkänna de av mig förordnade riktlinjerna för utbildning av vissa yrkesgrupper inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden;

Kungl. Maj:ts proposition nr 95 år 1966

33

2. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för den musik­

dramatiska utbildningen vid statens skolor för scenisk utbild­

ning i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­

nar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas

proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­

visar.

Kungl. May.ts proposition nr 95 år 1966

Ur protokollet:

Gunilla Fenne

34

Kungl. Maf-.ts ‘proposition nr 95 år 1966

INNEHALL

1 .

Inledning

............................................................................................................... 3

2.

Utbildning av regissörer, producenter, scendekoratörer och maskörer . .

5

.

1

. Nuläge .........................................................................................................

5

.

2

. Utredningen ...............................................................................................

5

2

.

2

.

1

. Utbildningsbehovet ........................................................................

5

2

.

2

.

2

. Utbildningens organisation och ledning........................................

7

2.2.3. Utbildningsvägar ............................................................................

8

2.2.4. Personalbehov, lokaler och kostnadsberäkningar.........................

9

2.3. Remissyttrandena ......................................................................................

10

2.3.1. Utbildningsbehovet ........................................................................

10

2.3.2. Den organisatoriska lösningen.......................................................

11

2.3.3. Utbildningsvägar och undervisning................................................

13

2.3.4. Personalbehov och lokalfrågor.......................................................

14

3.

Den musikdramatiska utbildningen

....................................................... 16

3.1. Bakgrund ..................................................................................................... 16

3.2. Utredningsmannen ......................................................................................

16

3.3. Remissyttrandena ......................................................................................

17

4.

Vissa övriga utbildningsfrågor inom det sceniska området

.....................

20

4.1. Bakgrund ...................................................................................................

20

4.1.1. Scenisk grundutbildning .................................................................

20

4.1.2. Intagningen vid scenskolorna .......................................................

20

4.1.3. Scenisk efterutbildning...................................................................

20

4.2. Utredningsmannen ......................................................................................

21

4.2.1. Scenisk grundutbildning .................................................................

21

4.2.2. Intagningen vid scenskolorna .......................................................

22

4.2.3. Scenisk efterutbildning ................................................................... 22

4.3. Remissyttrandena........................................................................................ 23 4.3.1. Scenisk grundutbildning .................................................................

22

4.3.2. Intagningen vid scenskoloma ....................................................... 23 4.3.3. Scenisk efterutbildning ................................................................... 24

4.4. Teater- och orkesterrådets bedömning av utbildningsbehovet av sce­ niska artister............................................................................................... 24

5.

Departementschefen

.................................................................................. 25