Prop. 1967:114

('med förslag till lag om ändrad lydelse av 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr lli år 1967

1

Nr 114

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändrad lydelse av 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen

den 18 december 1953 (nr 753), m. m.; given Stock­ holms slott den 17 mars 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om ändrad lydelse av 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753),

2) lag om ändrad lydelse av 29 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 1 mars 1957 (nr 50) för Stockholm,

3) lag om ändrad lydelse av 39 § 1 och 2 mom. landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319).

Enligt Vårt nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF

Svante Lundkvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ökade möjligheter för kommun och landstings­ kommun att besluta om pension m. m. för heltidssysselsatta förtroendemän.

Förslaget föranleder ändringar i kommunallagen, kommunallagen för Stockholm och landstingslagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1967,

1—Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr lli

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 18 december 1953

(nr 753)

Härigenom förordnas, att 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 18

december 19531 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

28 §.

(Föreslagen lydelse)

-—- — förenade utgifter.

1 mom. Fullmäktige må —-------

Efter fullmäktiges bestämmande

må till fullmäktig jämväl utgå arvo­

de för det arbete som är förenat med

uppdraget. Arvodet må icke överstiga

vad som är skäligt med hänsyn till

göromålens omfattning och art samt

den tid som kan beräknas åtgå för

uppdraget.

2 mom. Fullmäktige äga, i fall

som avses i författning om allmän

försäkring, träffa överenskommelse

att utgående arvoden skola anses

som inkomst av anställning.

Fullmäktige äga ock, då särskilda

skäl äro därtill, bevilja fullmäktig,

som under en lång följd av år på

grund av uppdrag utfört arbete av

betydande omfattning, pension i

form av ålderspension, förtidspen­

sion och familjepension.

2 m o in. Efter fullmäktiges be­

stämmande må till fullmäktig utgå

arvode för det arbete som är förenat

med uppdraget. Arvodet må icke

överstiga vad som är skäligt med

hänsyn till göromålens omfattning

och art samt den tid som kan beräk­

nas åtgå för uppdraget.

Fullmäktige äga, i fall som avses

i författning om allmän försäkring,

träffa överenskommelse att utgående

arvoden skola anses som inkomst av

anställning.

Senaste lydelse av 28 § 1 och 2 mom. se 1962:154.

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1967

3

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Fullmäktige äga ock, då särskilda

skäl äro därtill, bevilja fullmäktig,

som under en lång följd av år på

grund av uppdrag utfört arbete av

betydande omfattning, pension i

form av ålderspension, förtidspen­

sion och familjepension.

Utöver vad som följer av första

tredje styckena må fullmäktig som

skall ägna hela sin arbetstid åt upp­

drag för kommunen, tillförsäkras

pension och tilläggas andra ekono­

miska förmåner enligt vad som är

skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 29 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 1 mars 1957

(nr 50) för Stockholm

Härigenom förordnas, att 29 § 1 och 2 inom. kommunallagen den 1 mars

1957 för Stockholm1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

29

1 mom. Stadsfullmäktige må-------

Efter stadsfullmäktiges bestäm­

mande må till stadsfullmäktig jäm­

väl utgå arvode för det arbete som

är förenat med uppdraget. Arvodet

må icke överstiga vad som är skäligt

med hänsyn till göromålens omfatt­

ning och art samt den tid som kan

beräknas åtgå för uppdraget.

2 m o m. Stadsfullmäktige äga, i

fall som avses i författning om all­

män försäkring, träffa överenskom­

melse att utgående arvoden skola

anses som inkomst av anställning.

Stadsfullmäktige äga ock, då sär­

skilda skäl äro därtill, bevilja stads­

fullmäktig, som under en lång följd

av år på grund av uppdrag utfört ar­

bete av betydande omfattning, pen­

sion i form av ålderspension, förtids­

pension och familjepension.

§•

----------------förenade utgifter.

2 in o m. Efter stadsfullmäktiges

bestämmande må till stadsfullmäk­

tig utgå arvode för det arbete som

är förenat med uppdraget. Arvodet

må icke överstiga vad som är skäligt

med hänsyn till göromålens omfatt­

ning och art samt den tid som kan

beräknas åtgå för uppdraget.

Stadsfullmäktige äga, i fall som

avses i författning om allmän försäk­

ring, träffa överenskommelse att ut­

gående arvoden skola anses som in­

komst av anställning.

1 Senaste lydelse av 29 § 1 och 2 mom. se 1962:155.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

5

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

i-; £rd> n-

Stadsfullmäktige äga ock, då sär­

skilda skäl äro därtill, bevilja stads­

fullmäktig, som under en lång följd

av år på grund av uppdrag utfört

arbete av betydande omfattning, pen­

sion i form av ålderspension, förtids­

pension och familjepension.

Utöver vad som följer av första—•

tredje styckena må stadsfullmäktig,

som skall ägna hela sin arbetstid åt

uppdrag för staden, tillförsäkras

pension och tilläggas andra ekono­

miska förmåner enligt vad som är

skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

t* — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 saml. Nr 114

6

Kungi. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 39 § 1 och 2 mom. landstingslagen den 14 maj 1954

(nr 319)

Härigenom förordnas, att 39 § 1 och 2 mom. landstingslagen den 14 maj

19541 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

39 §.

(Föreslagen lydelse)

--------förenade utgifter.

1 mom. Landstinget må---------—

Efter landstingets bestämmande

må till landstingsman jämväl utgå

arvode för det arbete som är förenat

med uppdraget. Arvodet må icke

överstiga vad som är skäligt med

hänsyn till göromålens omfattning

och art samt den tid som kan beräk­

nas åtgå för uppdraget.

2 mom. Landstinget äger, i fall

som avses i författning om allmän

försäkring, träffa överenskommelse

att utgående arvoden skola anses

som inkomst av anställning.

2 mom. Efter landstingets be­

stämmande må till landstingsman

utgå arvode för det arbete som är

förenat med uppdraget. Arvodet må

icke överstiga vad som är skäligt

med hänsyn till göromålens omfatt­

ning och art samt den tid som kan

beräknas åtgå för uppdraget.

1 Senaste lydelse av 39

1 och 2 mom. se 1962: 156.

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1967

7

(Nuvarande lydelse)

Landstinget äger ock, då särskilda skål äro därtill, bevilja landstings­ man, som under en lång följd av år på grund av uppdrag utfört arbete av betydande omfattning, pension i form av ålderspension, förtidspen­ sion och familjepension.

(Föreslagen lydelse)

Landstinget äger, i fall som avses i författning om allmän försäkring, träffa överenskommelse att utgående arvoden skola anses som inkomst av anställning.

Landstinget äger ock, då särskilda skäl äro därtill, bevilja landstings­ man, som under en lång följd av år på grund av uppdrag utfört arbete av betydande omfattning, pension i form av ålderspension, förtidspen­ sion och familjepension.

Utöver vad som följer av förstatredje styckena må landstingsman, som skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för landstinget, tillförsäk­ ras pension och tilläggas andra eko­ nomiska förmåner enligt vad som är skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

8

»V ‘

> 'i.--'

:\li

*’*.? *

V.

• >

\

T.*-

y': « i !

T

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland,

i statsrådet på Stockholms slott den 17 mars 1967.

Närvarande:. .,

Statsråden

S

trong

, A

mdersson

, L

aisge

, K

ling

, E

denman

, J

ohansson

, H

olm

-

qvist

, A

spling

, P

alme

, S

ven

-E-R

ic

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

,

Geijer, Odrnoff, Wickman.

;.V': •

; ..

' \

Statsrådet Lundkvist anmäler efter gemensam beredning med statsrådets

övriga ledamöter fråga om,ekonomiska förmåner till heltidssysselsatta kom­

munala förtroendemån och anför, ,

Kungl. Mäf:ts proposition nr ili år 1961

Inledning

Genom ändring i kommunallagarna år 1962 (prop. 1962: 71, KU 15, rskr

159) ökades möjligheterna väsentligt för kommun och landstingskommun

att besluta om ersättning till kommunala förtroendemän.

I gemensam framställning den 9 april 1964 till Kungl. Maj :t har emel­

lertid Svenska stadsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska

landstingsförbundet anfört att gällande

ersättningsbestämmelser inte ger

tillräckliga möjligheter att besluta om ekonomiska förmåner för heltids­

sysselsatta kommunala förtroendemän samt begärt översyn av bestämmel­

serna främst för att göra det möjligt att efter enhetliga regler på förhand

besluta om — förutom arvode — även pension, sjuklön och semester åt

sådana förtroendemän.

Med anledning härav fick koinmunalrättskommittén den 5 mars 1965 i

uppdrag1 att se över ersättningsbestämmelserna. Kommittén har redovisat

sitt uppdrag i betänkandet »Ekonomiska förmåner till kommunala förtro­

endemän med heltidstjänstgöring» (SOU 1966: 72).

över betänkandet har avgetts yttranden av riksförsäkringsverket, över-

ståthållarämbetet -— som bifogat yttrande från stadsfullmäktige i Stock­

1 Vid fullgörandet av uppdraget har kommittén bestått av f. d. landshövdingen Thorwald

Bergquist, ordförande, samt ledamoten av första kammaren, direktören Carl Albert Anderson,

landstingsrådet T. E. Andrée, direktören H. S. Aronsson, ledamoten av andra kammaren di­

rektören C.W. Carlsson, direktören Sven-Olof Dahlman, ledamoten av första kammaren Nils-Eric

Gustafsson, kanslichefen E. A. Lindh, kaptenen Axel Mannerskantz, rättschefen Stig Nordlund

och kommunaldirektören Olof Wiklund.

holm — länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Malmö­ hus, Göteborgs och Bohus, Örebro, Kopparbergs samt Västerbottens län, Svenska stadsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska lands­ tingsförbundet. Länsstyrelserna har bifogat yttranden från omkr. 30 kom­ muner. Alla de nämnda länsstyrelserna utom länsstyrelserna i Stockholms och Örebro län har vidare bifogat yttrande från landstingets förvaltningsut­ skott. Länsstyrelsen i Stockholms län har bifogat yttrande från Stockholms förorters samarbetsnämnd.

Kungl. Maj:ts proposition nr lik år 1967

9

Gällande bestämmelser

Regler om ersättning

Enligt 28 § 1 mom. kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) (KL) och 29 § 1 mom. kommunallagen den 1 mars 1957 (nr 50) för Stockholm (KLS) får kommunens fullmäktige besluta att till fullmäktig skall utgå traktamente för särskilda kostnader för uppehälle som föranleds av upp­ draget samt ersättning för resekostnader och andra utgifter som är för­ enade med uppdraget, allt enligt de grunder som fullmäktige bestämmer. Fullmäktige får också bestämma att till fullmäktig skall utgå arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Arvodet får inte överstiga vad som är skäligt med hänsyn till göromålens omfattning och art samt den tid som kan beräknas gå åt för uppdraget.

I 28 § 2 mom. KL och 29 § 2 mom. KLS föreskrivs att fullmäktige får dels i fall som avses i författning om allmän försäkring träffa överens­ kommelse att utgående arvoden skall anses som inkomst av anställning, dels bevilja pension åt fullmäktig som under en lång följd av år på grund av uppdrag utfört arbete av betydande omfattning, om det finns särskilda skäl till det. Pension får utgå i form av ålderspension, förtidspension och familjepension.

Bestämmelserna i 28 § 1 och 2 mom. KL samt 29 § 1 och 2 mom. KLS om fullmäktig äger motsvarande tillämpning på ledamöter och supplean­ ter i kommunal nämnd och beredning — med undantag för ordförande och vice ordförande i stadskollegiet i Stockholm — samt på revisor för kommuns förvaltning (46 § 1 mom., 47 § femte stycket, 48 § andra styc­ ket, 28 § 3 mom. och 63 § femte stycket KL samt 53 § 1 mom., 29 § 3 mom. och 67 § femte stycket KLS).

Finns i särskild författning föreskrift om ersättning åt ledamot av kom­ munal nämnd, skall den föreskriften lända till efterrättelse (46 § 2 mom. KL och 53 § 2 mom. KLS).

Ordförande och vice ordförande i stadskollegiet i Stockholm får enligt 53 § 1 mom. KLS i denna egenskap årsarvode som bestäms av stadsfullr mäktige. Också borgarrad i Stockholm åtnjuter årsarvode samt dessutom

10

rätt till pension enligt vad stadsfullmäktige bestämmer. Med befattning

som borgarråd får inte utan stadsfullmäktiges medgivande förenas annan

befattning i statens eller kommunens tjänst eller annat jämförligt allmänt

eller enskilt uppdrag (45 § 3 mom. KLS).

Landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319) (LL) innehåller bestämmel­

ser om traktamente och andra ersättningar samt arvode och pension till

landstingsman, ledamot och suppleant i landstingskommunal nämnd samt

revisor för landstingskommunal förvaltning som helt stämmer överens med

motsvarande bestämmelser i KL och KLS (39 §, 55 § 1 mom. och 67 §

femte stycket LL). Finns i särskild författning föreskrift om ersättning

åt ledamot av landstingskommunal nämnd, skall den föreskriften lända

till efterrättelse (55 § 2 inom.).

överenskommelse med stöd av KL, KLS eller LL att arvode skall anses

som inkomst av anställning medför att arvodet räknas som pensionsgrun-

dande inkomst för allmän tjänstepension (ATP) enligt 11 kap. lagen den

25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring och läggs till grund för pla­

cering i sjukpenningklass enligt 3 kap. samma lag. Enligt 11 kap. 5 § är

dock den sammanlagda inkomsten pensionsgrundande bara i den mån den

överstiger ett visst basbelopp (för år 1966 5 300 kr.). Vid beräkning av

pensionsgrundande inkomst bortses vidare från vad som överstiger det

s. k. ATP-taket, för år 1966 39 750 kr. Också vid placering i sjukpenning­

klass gäller att endast inkomster inom vissa beloppsgränser, f. n. 1 800

och 39 000 kr., beaktas (3 kap. 4§). överenskommelse att arvode skall

anses som inkomst av anställning får alltså betydelse bara i den mån

arvodet eller detta tillsammans med annan inkomst ligger inom de an­

givna beloppsgränserna.

Av förarbetena till nu gällande bestämmelser om pension till kommu­

nala förtroendemän framgår att frågan om pensionsutfästelse skall göras

bör ses mot bakgrunden av det pensionsskydd som bereds förtroendemän­

nen genom ATP. Pension till dem som fullt ut kommer i åtnjutande av

ATP bör sålunda komma i fråga bara i undantagsfall, såsom då förtroende­

mannen om han haft en tjänst med motsvarande arbetsuppgifter skulle ha

fått väsentligt högre pension än den som utgår enligt lagen om allmän för­

säkring. Vidare framgår av förarbetena att pensionsutfästelse bara i myc­

ket sällsynta undantagsfall bör göras om förtroendemannen innehaft upp­

drag under kortare tid än 12 år. Normalt bör uppdraget ha varat i 15

20 år. Vidare bör i princip tjänstgöring efter fyllda 65 år inte få tillgodo­

räknas. Med hänsyn till att förtidspension kan utgå bör pensionsbeslut

kunna fattas så snart dessa förutsättningar för att bevilja pension före­

ligger. Pensionens slutliga storlek kan därvid göras beroende av hur länge

förtroendemannen kommer att fullgöra uppdrag hos kommunen. Däremot

bör beslut om att förbinda vissa förtroendeuppdrag med pension inte

komma i fråga. (Prop. 1962: 71 s. 55, KU 15 s. 32.)

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1967

Kungl. Maj.ts proposition nr 114 år 1967

11

Valbarhetsregler

Enligt 7 § KL får till fullmäktig inte utses bl. a. i kommunens tjänst anställd tjänsteman vilken såsom föredragande hos kommunens styrelse eller annars på grund av sina tjänsteåligganden intar den ledande ställ­ ningen inom kommunens samfällda förvaltning. Sådan tjänsteman får inte heller utses till ledamot eller suppleant i kommunens styrelse eller annan nämnd för kommunallagsreglerad förvaltning (32, 45, 47 och 48 §§)•

Borgarråd i Stockholm väljs enligt 45 § 1 mom. KLS av stadsfullmäk­ tige för en tid av fyra år till det antal som fullmäktige bestämmer. Borgar­ råden — som för att vinna enhetlighet i förvaltningen skall bilda en bor- garrådsberedning — är föredragande i stadskollegiet (46 § 1 och 2 mom.). Enligt 50 § är ordföranden i borgarrådsberedningen ordförande i drätsel­ nämnden. Stadskollegiet utser bland de övriga borgarråden ordförande i stadens övriga nämnder med vissa undantag.

Med hänsyn till borgarrådens uppgifter i Stockholm kan inte någon tjänsteman där sägas ha en sådan ställning som avses i 7 § KL. Någon motsvarighet till det valbarhetshinder som föreskrivs i det lagrummet finns inte heller i KLS.

Till landstingsman får enligt 8 § LL inte utses bl. a. i landstingskom­ munens tjänst anställd landstingsdirektör eller motsvarande tjänsteman. Sådan tjänsteman får inte heller utses till ledamot eller suppleant i för­ valtningsutskottet eller i annan nämnd för förvaltning som regleras i LL (43 och 54 §§ LL).

Betydelsen för gränsdragningen mellan kommunala förtroendemän och kommunala tjänstemän av att kommunala förtroendemän tillerkänns er­ sättning för sitt uppdrag har diskuterats vid olika tillfällen, bl. a. vid till­ komsten av nu gällande ersättningsbestämmelser. I prop. 1962: 71, s. 52, anförde sålunda föredragande departementschefen bl. a., att så länge er­ sättning beslutas att utgå i de former som regleras i KL någon risk inte torde föreligga att förtroendemannen skall bli obehörig att längre inneha sitt uppdrag. Därvid måste uppmärksammas att arvodets storlek skall be­ stämmas uteslutande med hänsyn till det arbete uppdraget kan väntas medföra och den tid som åtgår för uppdraget men däremot inte får göras beroende av den tid förtroendemannen innehaft uppdraget. (Jfr KU 1962: 15 s. 29.)

Uppgifter om heltidssysselsatta kommunala förtroendemän

Kommittén lämnar vissa upplysningar om förekomsten av heltidssyssel­ satta kommunala förtroendemän samt om deras uppgifter och ekonomiska förmåner. Av dessa upplysningar och kompletteringar av dem som har lämnats under remissbehandlingen framgår i huvudsak följande.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1967

Stockholm

Borgarrådens ekonomiska förmåner utgår enligt tjänstereglemente och

pensionsreglemente som stadsfullmäktige har utfärdat.

Borgarråd får årsarvode beräknat efter visst månatligt grundbelopp.

Tjänstereglementet innehåller bestämmelser bl. a. om semester och ledig­

het för sjukdom och andra orsaker samt om rätt till oavkortat arvode eller

avdrag vid ledighet.

Enligt pensionsreglementet inträder pensionsåldern för borgarråd vid 65

års ålder eller den senare tidpunkt då hans tjänstgöring upphör. Borgarråd

är i princip berättigad till s. k. visstidspension. Denna utgår i allmänhet

från den tidpunkt då tjänstgöringen upphör till dess pensionsåldern uppnås.

Därefter utgår ålderspension. Pensionens storlek beror på tjänstgörings­

tidens längd. Efter 12 års tjänstgöring utgår full pension.

Göteborg

I Göteborg finns f. n. fem kommunalråd som väljs av stadsfullmäktige

för en tid av fyra år. De är föredragande inför stadens styrelse — stadskolle-

giet — samt övervakar förvaltningen och har inseende över de övriga nämn­

dernas verksamhet. De tillhör stadsfullmäktige men ingår inte i stadskolle-

giet eller någon annan nämnd.

Kommunalråden får arvode, pension och andra förmåner efter i huvud­

sak samma grunder som borgarråden i Stockholm.

Malmö

I Malmö finns sex kommunalråd som utses av stadsfullmäktige för en tid

av fyra år. De har i stort sett samma uppgifter som kommunalråden i Göte­

borg. Högst fyra av dem får vara ledamöter av stadens styrelse, dvs. drätsel­

kammaren.

Kommunalråd får inte utan drätselkammarens medgivande inneha annan

befattning i stadens eller statens tjänst eller annat till omfattningen jämför­

ligt allmänt eller enskilt uppdrag. Kommunalråd får inte heller utan drätsel­

kammarens medgivande driva förvärvsverksamhet.

Pensionsåldern för kommunalråd i Malmö inträder under en pensions­

period vars undre gräns är 65 och övre gräns 70 år. Särskild avgångspension

utgår till kommunalråd vars tjänstgöring upphör dessförinnan om han vid

avgången har fyllt 50 år. För pensionsberäkningen gäller i övrigt i huvud­

sak samma regler som för borgarråden i Stockholm och kommunalråden i

Göteborg,

Andra städer, landskommuner och landstingskommuner

I mars 1965 var drätselkammarens ordförande i 85 städer en heltids-

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

13

sysselsatt förtroendeman. I nio städer fanns två heltidssysselsatta förtro­ endemän av vilka den ene var ordförande i drätselkammaren. Den andre var antingen vice ordförande i drätselkammaren eller ordförande i annan nämnd eller hade på annat sätt en ledande funktion inom förvaltningen.

Under år 1965 fanns vidare heltidssysselsatta förtroendemän i 140 lands­ kommuner. Så gott som samtliga dessa var ordförande i kommunalnämn­ den. Sysslan som kommunalnämndsordförande hade i åtskilliga fall kopp­ lats samman med ett eller flera andra uppdrag, t. ex. att vara ordförande i fullmäktige eller i annan nämnd än kommunalnämnden, att sköta kom­ munalkamrers och kommunalkassörs uppgifter eller att vara verkställande ledamot eller direktör i kommunalt verk eller bolag.

Inom åtta landsting är ordföranden i förvaltningsutskottet engagerad på heltid. Inom dessa landsting finns ytterligare nio heltidsengagerade förtro­ endemän, vilka är ordförande i någon annan nämnd, delegation eller kom­ mitté.

Kommitténs förslag

Behovet av ökat lekmannainflytande inom olika delar av den kommunala förvaltningen har fört med sig att förtroendemän har engagerats på heltid. Förtroendemannainsatser genom heltidsengagemang inom den kommunala förvaltningen framstår enligt kommittén såsom något alltmer naturligt och nödvändigt.

Nuvarande regler om ersättning anses emellertid inte ge kommunerna till­ räckliga möjligheter att ekonomiskt kompensera heltidssysselsatta förtro­ endemän. Kommittén framhåller särskilt att möjligheterna att besluta om pension är begränsade.

Helt allmänt kräver billigheten att de heltidssysselsatta förtroendemän­ nen bereds ett bättre socialt skydd än vad de oftast har f. n., anför kom­ mittén vidare. För en sådan reform talar också att det kan bli svårt att intressera de mest lämpade för heltidssysslorna om de inte bereds tillräck­ liga förmåner. Förtroendemän med goda kvalifikationer torde nämligen numera ofta ha så stora möjligheter till goda ekonomiska förmåner inom sitt yrke att de knappast kan tänkas överge detta för obestämd tid utan att de erbjuds villkor med tillräcklig konkurrenskraft.

Vad som nu har anförts gäller i fråga om både primärkommuner och landstingskommuner. Kommittén anser att de bör få möjlighet att på för­ hand anta bestämmelser om det sociala skydd som skall förbindas med en syssla som förtroendeman på heltid. Det sociala skyddet bör därvid i huvudsak kunna motsvara det som numera har tillförsäkrats stora tjänste­ mannagrupper.

14

Kurigl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

Det kunde göras gällande att en förtroendeman som sådana bestämmelser

blir tillämpliga på skulle bli att anse som anställd i kommunens tjänst och

att han därför skulle riskera att till följd av kommunallagarnas valbarhets-

bestämmelser bli obehörig att längre inneha sitt uppdrag. Enligt kommitténs

mening blir emellertid en kommunal förtroendeman att anse som anställd

i kommunens tjänst först om en anställningsakt föreligger. Det kan inte

anses vara fallet om förtroendemannen får ersättning i överensstämmelse

med allmänna kommunallagsregler om ersättning till förtroendemän. Först

om något slag av överenskommelse träffas mellan kommunen och förtro­

endemannen, t. ex. att denne oberoende av mandatperioder garanteras sys­

selsättning i kommunens tjänst, kan förtroendemannen såsom anställd hos

kommunen bli obehörig som förtroendeman.

Från den synpunkt som nu har behandlats finns alltså enligt kommitténs

mening inget hinder mot en sådan utvidgning av kommuns möjligheter att

bereda heltidssysselsatt förtroendeman de förmåner som kommittén anser

önskvärda.

Kommittén avvisar tanken att ge de heltidssysselsatta förtroendemännen

en lagstadgad rätt till ekonomiska förmåner. En sådan ordning skulle strida

mot principer som hittills har upprätthållits, nämligen hl. a. att kommu­

nerna i detta liksom i andra avseenden bör ha frihet att inom en yttre ram

ordna sina egna angelägenheter. Några vägande skäl för ett avsteg från

denna princip finner kommittén inte föreligga. Kommittén anser alltså att

man bör stanna vid att ge kommunerna större möjligheter att besluta om

ersättning.

Beslut om ersättning bör dock få meddelas bara om det med hänsyn till

göromålens art är skäligt att ersättning utgår. Vidare bör gälla att kommu­

nen skall kunna föreskriva att heltidssysselsatt förtroendeman som bereds

full ersättning skall vara skyldig att underkasta sig en begränsning av

rätten att vid sidan av förtroendeuppdraget idka verksamhet eller ha anställ­

ning eller uppdrag. Enligt kommitténs mening är det nämligen uppenbart

att en sådan förtroendeman måste underkasta sig vissa begränsningar i

detta avseende för att undvika intressemotsättningar i uppdraget för kom­

munen. Att helt förbjuda verksamhet eller uppdrag vid sidan av förtroende­

uppdraget skulle emellertid vara obilligt. Förtroendeuppdraget får i princip

anses vara begränsat i tiden och långtgående begränsningar i rätten till

annan sysselsättning skulle kunna försämra förtroendemannens kontakter

med annat arbetsliv och ställa honom i oförmånligt läge när förtroendeupp­

draget upphör.

Kommittén föreslår därför att i KL, KLS och LL föreskrivs att kommu­

nala förtroendemän som är sysselsatta på heltid skall kunna tillförsäkras

pension och tilläggas andra ekonomiska förmåner utöver vad som följer av

bestämmelserna om sådana förmåner till kommunala förtroendemän i all­

mänhet, om det är skäligt med hänsyn till göromålens art. Vidare föreslås

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

15

De föreslagna lagbestämmelserna bör enligt kommittén utgöra en ram inom vilken det står kommunerna fritt att själva närmare bestämma förmå­ nernas omfattning och utformning. Kommittén anser att förmånerna bör kunna bestämmas i reglementen och i princip vara desamma som för de kommunala tjänstemännen. Kommittén förordar ingen bestämmelse i lag ■om att arvode till heltidssysselsatt förtroendeman skall vara pensionsgrun-

dande eller skall ligga till grund för beräkning av sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring. Däremot förutsätts att liksom hittills skall kunna träffas överenskommelse med samma verkan. Det kan ske i form av före­ skrift i reglemente. Inte heller föreslås lagbestämmelser om semesterrätt. Föreskrifter om rätt till semester och om rätt till annan ledighet med bibe­ hållen eller reducerad inkomst — vid sjukdom ersättning utöver sjukpenning — anses emellertid kunna ges i reglemente eller i annan form. Pension bör kunna utgå både som ålderspension och som s. k. visstidspension, dvs. under tiden från avgången från uppdraget till dess pensionsåldern uppnås. Pensionen bör normalt stå i relation till uppdragstidens längd. Det kan enligt kommitténs uppfattning vara motiverat att full pension normalt utgår efter 12—16 år.

Remissyttrandena

En reform i huvudsaklig överensstämmelse med kommitténs förslag tillstyrks av alla remissinstanserna.

I stor utsträckning uttalar remissinstanserna tillfredsställelse med försla­ get. De som närmare motiverar sin allmänna inställning till förslaget an­ sluter sig nästan genomgående till de synpunkter som kommittén har redo­ visat.

Så anför t. ex. länsstyrelsen i Kopparbergs län att de ändringar i reglerna om ersättning till kommunala förtroendemän som gjordes år 1962 inte tillräckligt tillgodosåg behovet att kunna ekonomiskt gottgöra de heltids- sysselsatta förtroendemännen. Den under senare tid snabba utvecklingen av den kommunala verksamheten har bidragit till att ett stort antal kommu­ ner har blivit tvungna att ta i anspråk kommunala förtroendemän på hel­ tid. Omfattningen och inriktningen av de kommunala uppgifterna i våra dagar torde också göra det ofrånkomligt för kommuner av viss storlek att heltidsengagera förtroendemän. Länsstyrelsen vill särskilt peka på att sam­ hällsutvecklingen gjort det nödvändigt med ökade insatser på förtroende-

i6

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

mannaplanet för planering och handlingsprogram inom både kommuner,

kommunblock och landsting. Enligt länsstyrelsens mening är det därför

angeläget att kommunernas möjligheter att knyta till sig dugliga förtroende­

män på heltid inte onödigt inskränks eller försvåras. Från dessa synpunkter

finner länsstyrelsen att kommitténs förslag är en avgjord förbättring i för­

hållande till de bestämmelser som gäller f. n. Såvitt länsstyrelsen kan

bedöma är de regler som föreslås ägnade att tillgodose behovet av att kunna

tillförsäkra heltidssysselsatta förtroendemän sådana förmåner —• inte minst

av social natur — som från rekryteringssynpunkt är väsentliga. Den före­

slagna ordningen synes inte medföra att en förtroendeman kommer att inta

sådan ledande ställning inom kommunens samfällda förvaltning att han

blir obehörig att vara fullmäktig eller ledamot av kommunens styrelse.

Stadskollegiet i Göteborg påpekar att den kommunala verksamheten

utvecklas och förändras snabbt och att lagstiftningen därför ofta i efterhand

måste anpassas till den praxis som utbildats. Utvecklingen inom det område

som nu är i fråga är enligt kollegiet ett exempel härpå. Kommitténs förslag

är tillfredsställande från den synpunkten att det är ägnat att undanröja

tidigare oklarheter om kommunernas befogenheter. Kollegiet finner det

vidare värdefullt att det slås fast att kommunerna bär frihet att ordna de

ekonomiska förmånerna för de heltidssysselsatta förtroendemännen efter

lokala behov. Också Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott fram­

håller värdet av att kommunerna får reglera de heltidssysselsatta förtro­

endemännens ekonomiska förmåner utan att behöva befara att komma i

konflikt med kommunallagarnas behörighetsregler.

Enligt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län kan förslaget möjligen

innebära alt kommunerna får alltför fria händer att bestämma om förmå­

nernas storlek. Den föreslagna lagbestämmelsen synes inte inrymma möjlig­

het att vid uppenbart missbruk vinna rättelse genom kommunalbesvär.

Drätselkammaren i Malmö anser att det finns behov av att kunna gå utan­

för kretsen av fullmäktige och nämndledamöter för att finna en för kommu­

nalt heltidsengagemang villig och lämplig person. Det synes vidare från

principiell synpunkt inte vara nödvändigt att begränsa kommunernas hand­

lingsfrihet genom att låta den nya regeln bli tillämplig bara på denna krets.

Drätselkammaren anser att regeln bör kunna tillämpas på var och en som är

valbar till förtroendeuppdrag inom kommunen. Svenska kommunförbundet

anser att den föreslagna regeln bör kunna tillämpas också på förtroendeman

som är engagerad på heltid dels som ordförande i en eller flera nämnder,

dels som t. ex. verkställande ledamot eller direktör i kommunalt verk, kom­

munal stiftelse eller kommunalt bolag. En förutsättning härför är dock att

det senare uppdraget tillkommer vederbörande i hans egenskap av förtro­

endeman. Avgång från förtroendemannauppdraget bör med andra ord föra

med sig att också det andra uppdraget upphör.

Några remissinstanser kritiserar förslaget att rätten att besluta om ekono­

Kungi. Majds proposition nr 11't år 1967

17

miska förmåner skall vara beroende av göromålens art. Enligt Svenska kommunförbundet kan förslaget i denna del bereda kommunerna vissa praktiska svårigheter. Det blir fallet t. ex. om någon av två eller flera heltids- sysselsatta förtroendemän med hänsyn till arten av hans göromål anses inte böra beredas förmåner enligt den föreslagna bestämmelsen. Det torde enligt förbundets mening inte vara möjligt att på objektiva grunder bedöma en sådan fråga utan vägledande uttalanden av lagstiftaren. Det kan starkt sättas i fråga om inte de bestämmelser om arvode till kommunala förtro­ endemän som gäller f. n. skulle vara tillfyllest också i fortsättningen för de heltidssysselsatta förtroendemännens del. Däremot behövs enligt förbundets mening nya bestämmelser om socialt skydd i form av pension o. d. förmå­ ner. Det är emellertid tveksamt om rätten härtill bör vara beroende av göro­ målens art. Det ligger närmare till hands att knyta an till behovet av socialt skydd. Enligt förbundets mening bör det förutsättas att sådant, behov i regel föreligger. Förbundet föreslår därför att kommunal förtroendeman som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen och som får arvode härför skall få beviljas pension iitöver vad som följer av pensionsbestäm- melserna för andra förtroendemän och få beviljas ekonomiska förmåner av annat slag än som kan utgå till dessa. Inte heller Svenska landstingsför­ bundet anser att någon särbestämmelse om arvode till heltidssysselsatta förtroendemän behövs. Enligt förbundets mening bör för dessa regleras endast rätten till förhandsbestämd pension och särskilda ekonomiska förr måner, sjukförmåner, semester o. d. Sådan rätt bör härledas uteslutande av ställningen som heltidssysselsatt och inte vara beroende av göromålens art. Enligt drätselkammaren i Jönköping är det knappast troligt att man någon gång skulle tveka att med hänsyn till göromålens art ge en heltidssysselsatt förtroendeman sådana ökade förmåner som kommittén föreslår. För att kommun skall få besluta om sådana förmåner bör det därför vara tillräck­ ligt att förtroendemannen ägnar hela sin arbetstid åt uppdraget.

Svenska kommunförbundet anför att kommitténs förslag innebär att det kan bli alltför stora skillnader mellan de förmåner som kommunerna kan medge heltidssysselsatta förtroendemän och andra förtroendemän. Detta förhållande kan komma att medföra tröskelproblem av besvärande art.

Förbundet anser att den uppdragstid som krävs för pension åt förtroende­ man i allmänhet, nämligen minst 12 och i allmänhet 15—20 år, ter sig opå­ kallat lång mot bakgrunden av nutida betraktelsesätt. En kortare minimitid bör medges och vidare bör praxis uppmjukas i fråga om möjligheten att till­ godoräkna tjänstgöring efter 65 års ålder för pensionsrätt. Över huvud taget skulle mindre skillnader mellan förmånerna till heltids- och deltids- sysselsatta förtroendemän kunna verksamt bidra till att en i och för sig önskvärd spridning av de viktigaste kommunala förtroendeuppdragen be­ varades. Förbundet anser därför att bestämmelserna behöver mjukas upp i dessa avseenden.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr lli dr 1967

Bara fyra remissinstanser, drätselkamrarna i Linköping och Norrköping

samt förvaltningsutskotten i Jönköpings och Malmöhus läns landsting, har

yttrat sig särskilt över förslaget att förtroendeman som beviljas ersättning

skall vara skyldig att underkasta sig en begränsning i rätten att driva verk­

samhet eller ha uppdrag vid sidan av förtroendeuppdraget. Dessa remissin­

stanser tillstyrker förslaget i princip. Malmöhus läns landstings förvalt­

ningsutskott anser att beslut om förtroendemans bisysslor skall få meddelas

av förvaltningsutskottet i stället för av landstinget med hänsyn till att lands­

tinget sammanträder alltför sällan för att hinna ta ställning till sådana

frågor. Drätselkammaren i Norrköping anser att nämndledamots bisysslor

bör få prövas av den nämnd som han tillhör.

F öredr aganden

Den kommunala verksamhetens expansion har skapat ett behov av ökat

engagemang från förtroendemännens sida i kommuner och landstingskom­

muner. Detta behov har kommit att i allt större utsträckning tillgodoses

genom att förtroendemän ägnar hela sin arbetstid åt kommunala förtroende­

uppdrag. Det är därför angeläget att det finns möjligheter att bevilja de hel-

tidssysselsatta förtroendemännen tillräckliga ekonomiska förmåner.

En heltidssysselsatt förtroendeman måste för den tid uppdraget hos

kommunen varar, dvs. en mandatperiod i sänder, helt eller i huvudsak avstå

från annan förvärvsverksamhet. I allmänhet innebär det att han går miste

om förutom lön eller annan arbetsinkomst rätt till ersättning under ledig­

het för sjukdom, semester o. d. samt pensionsrätt. Vidare innebär det ofta

att hans förvärvsmöjligheter när uppdraget upphör är försämrade. Som kom­

mittén har anfört är det i allmänhet skäligt och dessutom av väsentlig be­

tydelse från rekryteringssynpunkt att de heltidssysselsatta förtroendemän­

nen kan beredas kompensation härför. Bättre ekonomiska förmåner för

dessa än för andra förtroendemän är därför i regel berättigade.

De gällande lagbestämmelserna om ekonomiska förmåner är emellertid

utformade närmast med sikte på andra än heltidssysselsatta förtroendemän.

Bestämmelserna, som ger kommuns fullmäktige resp. landsting rätt att

besluta om traktamente, reseersättning och andra utgifter samt arvode och

pension i form av ålderspension, familjepension och förtidspension till full­

mäktig, landstingsman, ledamot och suppleant i kommunal nämnd och

beredning samt revisor av kommunal förvaltning, innehåller vissa begräns­

ningar i rätten att bestämma om arvode och pension. Arvode får sålunda

inte överstiga vad som är skäligt med hänsyn till — förutom göromålens

omfattning och art — den tid som kan beräknas gå åt för uppdraget. Sist­

nämnda begränsning har föranlett tvekan om heltidssysselsatta förtroende­

män kan beredas ledighet från uppdraget för t. ex. semester eller sjukdom

med rätt till bibehållet eller reducerat arvode. Vidare får pension beviljas

bara om särskilda skäl föreligger. En förutsättning är därvid att förtroende­

mannen under en lång följd av år på grund av uppdrag utfört arbete av betydande omfattning. Enligt förarbetena bör för pensionsrätt i allmänhet fordras att uppdraget varat 15—20 år och bara i sällsynta undantagsfall mindre än 12 år och dessa förutsättningar måste vara uppfyllda vid pen- sionsbeslutet. Fullmäktige och landsting får också träffa överenskommelse att utgående arvode skall anses som inkomst enligt lagen om allmän försäk­ ring varigenom arvode grundar rätt till ATP. Med angivna begränsningar kan i allmänhet inte tillräckligt förmånliga pensionsvillkor utformas för den som i egenskap av förtroendeman skall ägna hela sin arbetstid åt upp­ draget för kommunen.

I likhet med kommittén och en enhällig remissopinion anser jag därför att bestämmelserna om ekonomiska förmåner till kommunala förtroendemän bör ändras så att behovet av ökade möjligheter att bereda heltidssysselsatta förtroendemän förmåner tillgodoses.

Kommitténs förslag innebär att kommun och landstingskommun får rätt att bevilja förtroendeman som skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen pension och andra ekonomiska förmåner utöver vad som följer av reglerna om ekonomiska förmåner till förtroendemän i allmänhet. Som enda begränsning i denna rätt föreslås att beslut om förmåner utöver vad som kan utgå till förtroendemän i allmänhet får meddelas endast om det är skäligt med hänsyn till göromålens art.

Enligt KL och LL är kommunens och landstingskommunens ledande tjänsteman inte valbar till fullmäktig resp. landstingsman eller till ledamot av kommunal nämnd. Kommittén anser att den föreslagna ordningen inte kommer att medföra att gränsen mellan förtroendemän och tjänstemän suddas ut och att därmed heltidsanställd förtroendeman, som beviljas för­ måner enligt kommitténs förslag, inte heller blir obehörig att utöva sitt uppdrag till följd av denna valbarhetsbestämmelse. Jag delar denna upp­ fattning som inte har rönt någon gensaga under remissbehandlingen. Avgö­ rande för gränsdragningen mellan förtroendemän och tjänstemän är inte i och för sig arten och omfattningen av förmånerna. Så länge förmånerna ut­ går med stöd av beslut enligt lagbestämmelser härom och alltså tillkommer förtroendemannen i hans egenskap av förtroendeman torde han inte löpa risk att på grund av de nämnda valbarhetsreglerna bli obehörig att utöva sitt uppdrag. Härvid förutsätter jag att de bestämmelser om ekonomiska för­ måner som nu är i fråga liksom hittills tillämpas bara på fullmäktige, lands- tingsmän, ledamöter och suppleanter i kommunala nämnder och bered­ ningar samt revisorer av kommunal förvaltning. Om bestämmelserna skulle tillämpas även på den som fått annat uppdrag av kommunen skulle där­ emot svårigheter uppstå att upprätthålla en klar gräns mellan förtroende­ män och tjänstemän. Jag kan därför inte biträda det förslag som har fram­ ställts under remissbehandlingen att vidga den krets som kan tillerkännas förmåner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

19

20

Några remissinstanser har riktat kritik mot kommitténs förslag att de

särskilda bestämmelserna om förmåner till heltidssysselsatta förtroende­

män skall tillämpas endast om det är skäligt med hänsyn till göromålens

art. Sålunda har bl. a. anförts att när en förtroendeman sysselsätts på heltid

hans göromål alltid får anses vara av den art att det med hänsyn härtill får

anses skäligt att ersättning utgår enligt andra grunder än i allmänhet. Jag

delar denna uppfattning. Enligt min mening bör förmånerna till heltids­

sysselsatta förtroendemän alltid få bestämmas efter en fri prövning av vad

som i det särskilda fallet är skäligt. Härvid bör givetvis i första hand tas

hänsyn till göromålens art men också alla andra omständigheter som kan

vara av betydelse måste få beaktas, t. ex. vilken utformning av förmånerna

som kan vara lämpligast från rekryteringssynpunkt.

Jag föreslår alltså en särskild bestämmelse i KL, KLS och LL om pension

och andra ekonomiska förmåner till fullmäktig, landstingsman, ledamot

i nämnd och beredning samt revisor, vilka ägnar hela sin arbetstid åt

uppdrag för kommunen. Enligt den bestämmelse som jag sålunda förordar

skall fullmäktige resp. landsting utöver vad som följer av bestämmelserna

om arvode och pension till förtroendemän i allmänhet kunna tillförsäkra

nyssnämnda heltidssysselsatta förtroendemän pension och tillägga dem

andra ekonomiska förmåner enligt vad som är skäligt.

Som kommittén har anfört blir det härmed möjligt att i förväg för

hela mandatperioden reglera heltidssysselsatta förtroendemäns rätt till inte

bara arvode utan också bl. a. olika sociala förmåner, t. ex. semester, sjuklön

och pension. Pension kan utgå dels från det pensionsåldern inträder, oavsett

om tjänstgöringen har pågått till dess eller har upphört dessförinnan, dels

i form av s. k. visstidspension, dvs. från det uppdraget upphör till dess pen­

sionsåldern inträder. Möjligheten att bevilja sjuklön samt annan pension än

visstidspension är av betydelse bara i de fall där det anses skäligt att sådana

förmåner utgår utöver ATP och sjukpenning enligt lagen om allmän för­

säkring. I likhet med kommittén anser jag att överenskommelse fortfarande

skall kunna träffas om att utgående arvoden skall anses som inkomst av

anställning enligt nämnda lag.

Under remissbehandlingen har anförts att väsentligt ökade möjligheter

att bevilja heltidssysselsatta förtroendemän pension kommer att i vissa fall

medföra alltför stor skillnad i fråga om pensionsvillkoren mellan de heltids­

sysselsatta förtroendemännen och andra förtroendemän. De tidsbegräns­

ningar som i motiven till gällande lag har ställts upp för rätten att bevilja

pension får ses mot bakgrunden av de förhållanden som rådde vid den tid­

punkt då uttalandena om begränsningarna gjordes. Jag anser det inte uteslu­

tet alt i den mån förhållandena visas ha blivit väsentligt förändrade eu viss

försiktig utveckling kan ske i rättspraxis mot en något friare tillämpning av

de en gång fastslagna principerna. Det bör emellertid inte komma i fråga att

i detta sammanhang dra upp helt nya riktlinjer för rättstillämpningen.

Kungl: Majits proposition nr lik år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1967

21

Efter beslut av 1962 års riksdag (prop. 169, SU 152, rskr 341) har i sta­

tens allmänna tjänstepensionsreglemente den 28 maj 1959 (nr 287) tagits

in bestämmelser om samordning av statlig och kommunal tjänstepensions-

rätt (SFS 1962: 352). Närmare bestämmelser härom finns bl. a. i 5 § kun­

görelsen den 28 maj 1959 (nr 420) med tilläggsbestämmelser till statens

allmänna tjänstepensionsreglemente m. in.1 Ökas möjligheterna att bereda

kommunala förtroendemän pension på det sätt som jag nu har förordat bör

frågan om reglering av statlig tjänstepensionsförmån som sammanträffar

med kommunal förtroendemannapension tas upp. Denna fråga avses att

prövas inom civildepartementet med sikte på att förslag till reglering skall

kunna föreläggas nästa års riksdag.

I det föregående har jag förutsatt att heltidssysselsatt förtroendeman åt­

minstone i huvudsak avstår från förvärvsverksamhet vid sidan av uppdra­

get. Det är uppenbart att särskilda ersättningsregler för dessa förtroende­

män är motiverade bara om denna förutsättning föreligger. Som kommittén

har anfört bör en heltidssysselsatt förtroendeman också med hänsyn till ris­

ken för intressekonflikter underkasta sig inskränkning i rätten att ta upp­

drag eller driva verksamhet vid sidan av förtroendeuppdraget. Kommittén

har därför föreslagit en bestämmelse att den som beviljas förmåner enligt

de särskilda reglerna för heltidssysselsatta förtroendemän inte får utan full­

mäktiges resp. landstingets medgivande med uppdraget förena egen verk­

samhet i förvärvssyfte, anställning eller annat jämförligt allmänt eller en­

skilt uppdrag.

I likhet med samtliga remissinstanser som har yttrat sig över förslaget

anser jag att rätt till verksamhet vid sidan av förtroendeuppdraget bör vara

beroende av kommunalt beslut. Jag anser det emellertid inte nödvändigt med

en lagbestämmelse härom. Skyldighet att underkasta sig sådan inskränk­

ning i rätten till bisysslor kan nämligen föreskrivas i samband med beslutet

om ekonomiska förmåner. Jag förutsätter att det i allmänhet kommer att

ske. Vad kommittén har föreslagit torde alltså komma att iakttas utan ut­

trycklig lagbestämmelse.

Bestämmelserna om rätt för fullmäktige resp. landstinget att besluta om

traktamente och andra kostnadsersättningar samt om arvode finns f. n. i

28 § 1 mom. KL, 29 § 1 mom. IvLS och 39 § 1 mom. LL medan bestämmel­

serna om rätt alt bevilja pension och att träffa överenskommelse att utgå­

ende arvoden skall anses som inkomst enligt lagen om allmän försäkring

finns i 28 § 2 mom. KL, 29 § 2 inom. KLS och 39 § 2 mom. LL. Jag föreslår

att bestämmelserna om arvode flyttas till 2 mom. i dessa lagrum och tas in

som första stycke där samt att bestämmelserna om ersättning till heltids­

sysselsatta förtroendemän tas in i samma moment som sista stycke efter de

1 Senaste lydelse av 5 § se 1966:738.

22

nuvarande bestämmelserna om pension. Härigenom kommer 1 mom. att

innehålla bestämmelser om kostnadsersättningar medan 2 mom. kommer att

innehålla bestämmelser om vederlag för utfört arbete.

Bestämmelserna om ersättning till ledamöter och suppleanter i kommu­

nala nämnder och beredningar samt till revisorer av kommunal förvaltning

har formen av hänvisningar till resp. 28 § 1 och 2 mom. KL, 29 § 1 och 2

mom. KLS samt 39 § 1 och 2 mom. LL. Dessa hänvisningar kommer alltså

att avse ersättningsbestämmelserna i deras nya utformning.

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1967.

Kungl. Maj:ts proposition nr år 1967

Hemställan

I enlighet med vad jag anfört i det föregående har inom kommunikations­

departementet upprättats förslag till

1) lag om ändrad lydelse av 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 18

december 1953 (nr 753),

2) lag om ändrad lydelse av 29 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 1

mars 1957 (nr 50) för Stockholm,

3) lag om ändrad lydelse av 39 § 1 och 2 mom. landstingslagen den lb

maj 195b (nr 319).

Jag hemställer att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

antaga dessa lagförslag.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall av­

låtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll

utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten