Prop. 1967:26

('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

1

Nr 26

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet; given Stockholms slott den 27 januari 1967.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 16 september 1966 och över fi­ nansärenden för denna dag samt med överlämnande av ett den 17 septem­ ber 1966 undertecknat avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels

godkänna avtalet;

dels

bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­

dragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på in­ komst och förmögenhet.

Efter ratifikation blir avtalet tillämpligt beträffande inkomst, som för­ värvas fr. o. m. den 1 januari närmast efter utväxlingen av ratifikations- handlingarna. I fråga om förmögenhetsskatt tillämpas avtalet första gång­ en vid taxering som sker kalenderåret närmast efter utväxlingen av rati- fikationshandlingarna.

1

Bihang till riksdagens protokoll 196

7.

1 samt. Nr 26

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

Avtal mellan Sverige och Peru för und­

vikande av dubbelbeskattning beträf­

fande skatter å inkomst och

förmögenhet

Kungl. svenska regeringen och

Perus regering hava, föranledda av

önskan att ingå ett avtal för undvi­

kande av dubbelbeskattning beträf­

fande skatter å inkomst och förmö­

genhet, ingått följande överenskom­

melse.

Artikel I

§ 1. De skatter, som avses i detta

avtal, äro:

1) Beträffande Sverige:

a) Den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskatten

däri inbegripna,

b) bevillningsavgifterna för sär­

skilda förmåner och rättigheter,

c) den kommunala inkomstskat­

ten samt

d) den statliga förmögenhetsskat­

ten (skatt av sådant slag benämnes

i det följande »svensk skatt»),

2) Beträffande Peru:

a) Skatterna på inkomst (däri in­

begripen tilläggsskatten till förmån

för arbetslösa) samt

b) skatten på realisationsvinst vid

överlåtelse av fastighet (skatt av så­

dant slag benämnes i det följande

»peruansk skatt»).

§ 2. Detta avtal skall även tilläm­

pas å alla andra skatter av i huvud­

sak likartat slag som påläggas i en­

dera avtalsslutande staten efter un­

dertecknandet av detta avtal.

Convenio entre Suecia y el Peru para

evitar la doble imposicién con

respecto a los impuestos a la

renta y al Capital

El Gobierno del Reino de Suecia y

el Gobierno de la Republica del

Peru, en el deseo de concluir con

convenio para evitar la doble irn-

posiciön con respecto a los im­

puestos a la renta y al Capital, han

convenido lo siguiente:

Articulo I

1. Los impuestos materia del pre-

sente Convenio son:

1) En Suecia:

a) El impuesto estatal a la renta,

incluyendo el impuesto a la gente de

mar y el impuesto sobre los cupo-

nes;

b) El impuesto sobre los artistas;

c) El impuesto municipal a la

renta;y

d) El impuesto estatal al Capital

(llamado de aqui en adelante

como

el “impuesto sueco”).

2) En el Peru:

a) Los impuestos sobre la renta

(incluidos los adicionales pro-de-

socupados);

b) El impuesto a las ganancias de

Capital provenientes de la trans-

ferencia de inmuebles (llamado de

aqui en adelante como el “impuesto

peruano”).

2. El presente Convenio se apli-

carå, asimismo, sobre cualesquiera

oti’os impuestos de caråcter esen-

cialmente similar aplicados por

cualesquiera de los Gobiernos Con-

tratantes con posterioridad a la fir­

ma del presente Convenio.

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

3

Artikel II

§ 1. Bär icke sammanhanget annat föranleder, skola i detta avtal följan­ de uttryck hava nedan angiven be­ tydelse :

a) Uttrycken »en av de avtalsslu- tande staterna» och »den andra av­ talsslutande staten» åsyfta Sverige eller Peru, alltefter som samman­ hanget kräver.

b) Uttrycket »skatt» åsyftar svensk skatt eller peruansk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

c) Uttrycket »person» inbegriper en fysisk person, ett bolag och varje annan sammanslutning av personer, vare sig denna utgör en juridisk per­ son eller icke.

d ) Uttrycket »bolag» åsyftar varje slag av juridisk person.

e ) Uttrycken »person bosatt i Sve­ rige» och »person bosatt i Peru» åsyfta varje person, som enligt svenska beskattningsregler anses bo­ satt (eller stadigvarande vistas) i Sverige och som enligt peruanska be­ skattningsregler icke anses bosatt i Peru, respektive varje person, som enligt peruanska beskattningsregler anses bosatt i Peru och som enligt svenska beskattningsregler icke an­ ses bosatt (eller stadigvarande vis­ tas) i Sverige; ett bolag anses vara bosatt i Sverige, om bolaget bildats enligt svensk lag eller om bolaget icke bildats enligt svensk lag men ledningen och övervakningen av dess rörelse äger rum i Sverige, samt an­ ses vara bosatt i Peru, om bolaget bildats enligt peruansk lag eller om bolaget icke bildats enligt peruansk lag men ledningen och övervakning­ en av dess rörelse äger rum i Peru.

f) Uttrycken »svenskt företag» och »peruanskt företag» betyda ett rörelseidkande företag, som bedrives i Sverige av en person bosatt i Sve­ rige, respektive ett rörelseidkande företag, som bedrives i Peru av en person bosatt i Peru; uttrycken »fö­ retag i en av de avtalsslutande sta-

Articulo II

1. En el presente Convenio, salvo disposiciön en eontrario:

a) Las expresiones “territorio de uno de los Gobiernos Contratantes” y “territorio del otro Gobierno Con- tratante” significan Suecia o el Peru, segun lo indique el texto.

b) El término “impuesto” signi- fica impuesto sueco o impuesto pe­ ruano, segun lo indique el texto.

c) El término “persona” com- prende una persona fisica, una com­ pania y cualquier otro grupo de personas, asociadas o no asociadas.

d) El término “compania” signi- fica cualquier entidad corporativa.

e) Las expresiones “residente en Suecia” y “residente en el Peru” sig­ nifican respectivamente, cualquier persona que es residente en Suecia para los fines del impuesto sueco y no residente en el Peru para los fines del impuesto del Peru, y cual­ quier persona que es residente en el Peru para los fines del impuesto peruano y no residente en Suecia para los fines del impuesto sueco; una compania serå considerada corno residente en Suecia si se en- cuentra constituida segun las leyes de Suecia, o si no estando asi con­ stituida sus negocios son dirigidos y controlados en Suecia y corno resi­ dente en el Peru si se eneuentra constituida segun las leyes del Peru, o si no estando asi constituida sus negocios son dirigidos y controlados en el Peru.

f) Las expresiones “empresa sueca” y “empresa peruana” signi­ fican, respectivamente, una empresa industrial o comercial explotada en Suecia por un residente de Suecia y una empresa industrial o comer­ cial explotada en el Peru por un residente del Peru, y las expresio-

■(■l

Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt Nr 26

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

terna» och »företag i den andra av­

talsslutande staten» åsyfta ett svenskt

företag eller ett peruanskt företag,

alltefter som sammanhanget kräver.

g) Med uttrycket »fast driftställe»

förstås en stadigvarande affärsan-

ordning i vilken företagets verksam­

het helt eller delvis utövas.

I) Såsom fast driftställe anses sär­

skilt :

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan

plats för utnyttjandet av naturtill­

gångar,

g) plats för byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete, som

varar mer än tolv månader.

II) Uttrycket »fast driftställe»

skall icke anses innefatta:

a) användningen av anordningar,

avsedda uteslutande för lagring, ut­

ställning eller utlämnande av före­

taget tillhöriga varor, under förut­

sättning att inga försäljningar ut­

föras i det land där anordningarna

finnas,

b) innehavet av ett företaget till­

hörigt varulager, avsett uteslutande

för lagring, utställning eller utläm­

nande,

c) innehavet av ett företaget till­

hörigt varulager, avsett uteslutande

för bearbetning eller förädling ge­

nom ett annat företags försorg,

d) innehavet av en stadigvarande

affärsanordning, avsedd uteslutande

för inköp av varor eller införskaf­

fande av upplysningar för företagets

räkning,

e) innehavet av en stadigvarande

affärsanordning, avsedd uteslutande

för att för företagets räkning ombe-

nes “empresa de uno de los Gobier-

nos Contratantes” y “empresa del

otro Gobierno Contratante” signifi-

can una empresa Sueca o una

empresa Peruana, segun lo indique

el texto.

g) La expresiön “establecimiento

permanente” significa un lugar fijo

de negocios en el cual son llevados a

cabo los mismos, total o parcial-

mente.

I) Constituye especificamente un

establecimiento permanente:

a) Un lugar de administraciön; o

b) Una sucursal; o

c) Una oficina; o

d) Una fåbrica; o

e) Un taller; o

f) Una mina, cantera o cualquier

otro lugar de extracciön de recursos

naturales; o

g) El lugar de un edificio o pro-

yecto de construcciön o asamblea

que exista por mås de doce meses.

II) No se considera “estableci­

miento permanente”:

a) El uso de locales unicamente

con el propösito de almacenamiento,

exhibiciön o entrega de bienes o

mercaderias pertenecientes a la

empresa; es decir, cuando ninguna

operaciön de venta es lievada a cabo

en el pais en que tales locales estån

situados;

b) El mantenimiento de una ex-

istencia de bienes o mercaderias

pertenecientes a la empresa unica­

mente con el propösito de almacena­

miento, exposiciön o entrega;

c) El mantenimiento de una ex-

istencia de bienes o mercaderias

pertenecientes a la empresa unica­

mente con el propösito de ser

manipuladas por otra empresa;

d) El mantenimiento de un lugar

fijo de negocio unicamente con el

fin de adquirir bienes o mercade­

rias, o para recabar informaciön,

para la empresa;

e) El mantenimiento de un lugar

fijo de negocio unicamente con un

fin publicitario para proporcionar

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

sörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, under förutsättning att verksamheten är av förberedande eller biträdande art.

III) En person, som är verksam i en av de avtalsslutande staterna för ett företag i den andra avtalsslutan­ de staten — härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt IV) — behandlas såsom ett fast driftställe i den först­ nämnda staten om han innehar och i den förstnämnda staten regelbun­ det använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verk­ samheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

IV) Ett företag i en av de avtals­ slutande staterna anses icke hava ett fast driftställe i den andra avtals­ slutande staten allenast på den grund, att företaget uppehåller af­ färsförbindelser i den andra staten genom förmedling av en mäklare, kommissionär eller annan oberoen­ de representant, under förutsättning att dessa personer därvid fullgöra uppdrag, vilka tillhöra deras vanliga affärsverksamhet.

V) Den omständigheten, att ett bolag som anses bosatt i en av de av­ talsslutande staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag, som anses bosatt i den andra avtalsslu­ tande staten eller som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast drift­ ställe eller annorledes), skall icke i och för sig medföra att någotdera bolaget betraktas såsom ett fast driftställe för det andra bolaget.

VI) Utan hinder av bestämmel­ serna i punkterna II) d) och III) skall ett företag i en av de avtals­ slutande staterna anses innehava ett

informaciön, para la investigaciön cientifica a actividades similares, de caråcter preparatorio o auxiliar, para la empresa.

III) Una persona que actue en el territorio de uno de los Gobiernos Contratantes en representaciön de una empresa del otro Gobierno Con- tratante — salvo que se trate de un agente que obre independientemente en cuyo caso le serå de aplicaciön el sub-pårrafo IV) — serå asimila- da a un establecimiento permanente en el territorio mencionado en pri­ mer término, si lo tiene, y ejerce habitualmente en ese territorio, una autorizaciön para celebrar contratos en nombre de la empresa, a menos que sus actividades se limiten a la adquisiciön de bienes o mercaderias para la empresa.

IV) No se considerarå que una empresa de uno de los Gobiernos Contratantes tiene un establecimien­ to permanente en el territorio del otro Gobierno Contratante por el solo hecho de desarrollar negocios en ese otro territorio por intermedio de un corredor comisionista general o cualquier otro agente indepen- diente, si tales personas actuan en el desempeno habitual de sus acti­ vidades.

V) El hecho de que una com- pania que es residente en el territo­ rio de uno de los Gobiernos Con­ tratantes controle o sea controlada por una compania que es residente en el territorio del otro Gobierno Contratante, o que lleve a cabo sus negocios en ese otro territorio (sea por intermedio de un establecimien­ to permanente o de otra forma), no serå suficiente de por si, para atri- buir a una de las companias el ca­ råcter de establecimiento permanen­ te de la otra.

VI) Sin perjuicio de lo dispuesto en los sub-pårrafos II) d) y III), una empresa de uno de los Gobier­ nos Contratantes serå considerada

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

fast driftställe i den andra avtals­

slutande staten om företaget i den

sistnämnda staten i syfte att inköpa

produkter av jordbruk, fiske och

gruvdrift innehar en stadigvarande

affärsanordning eller en sådan re­

presentant som avses i punkt III).

h) Uttrycket »behörig myndighet»

åsyftar för Sveriges vidkommande

finansministern eller hans befull-

mäktigade ombud och för Perus vid­

kommande ministern för finans-

och handelsärenden.

§ 2. Då en av staterna tillämpar

bestämmelserna i detta avtal, skall,

såvitt icke sammanhanget annorlun­

da kräver, varje däri förekommande

uttryck, vars innebörd icke särskilt

angivits, anses hava den betydelse,

som uttrycket har enligt gällande

lagar inom den ifrågavarande sta­

ten rörande sådana skatter, som äro

föremål för avtalet.

Artikel III

§ 1. Inkomst av rörelse, åtnjuten

av ett företag i en av de avtalsslu­

tande staterna, må beskattas allenast

i denna stat, såvida icke företaget

bedriver rörelse i den andra avtals­

slutande staten från ett där beläget

fast driftställe. Om företaget bedri­

ver rörelse på nyss angivet sätt, äger

den andra avtal sslutande staten be­

skatta företagets inkomst men en­

dast så stor del därav, som är hän-

förlig till det fasta driftstället. Så­

dan inkomst skall vara undantagen

från beskattning i den förstnämnda

staten.

§ 2. Om ett företag i en av de av­

talsslutande staterna bedriver rörel­

se i den andra avtalsslutande staten

Irån ett där beläget fast driftställe,

skall till det fasta driftstället hänfö-

como que tiene un establecimiento

permanente en el territorio del otro

Gobierno Contratante si la empresa

mantieno en ese territorio, con el

fin de comprar productos de la

agricultura, ganaderia, pesca y

mineria para la empresa, un lugar

fijo de negocios o un agente como el

considerado en el sub-pårrafo III).

h) La expresiön “autoridad com-

petente” significa, en el caso de

Suecia, el Ministro de Finanzas o su

representante autorizado, y, en el

caso del Peru, el Ministro de Hacien-

da y Comercio.

2. En la aplicaciön de las dis-

posiciones del presente Gonvenio por

uno de los Gobiernos Contratantes,

cualquier término o expresiön no

definida de otra forma deberån

tener, salvo que el texto lo indique

de otro modo, el sentido que le

acuerden las leyes de ese Gobierno

Contratante relativas a los impuestos

que son materia del presente Con-

venio.

Articulo III

1. Los beneficios de una empresa

de uno de los Gobiernos Contratan­

tes solo estarån sujetos a impuesto

en el territorio de ese Gobierno Con­

tratante, salvo que la empresa rea-

lice negocios en el territorio del otro

Gobierno Contratante por inter-

medio de un establecimiento per­

manente situado alli. Si la empresa

realiza sus negocios en la forma in-

dicada, podrå aplicarse un impuesto

eu el territorio del otro Gobierno

Contratante sobre las utilidades de

la empresa pero solo hasta el monto

atribuible a ese establecimiento

permanente. En este caso tales uti­

lidades serån exceptuadas de im­

puestos en el territorio mencionado

en primer término.

2. En el caso de que una empresa

de uno de los Gobiernos Contratan­

tes desarrolle sus negocios en el

territorio de! otro Gobierno Con­

tratante a través de un estableci-

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

ras den inkomst av rörelse, som driftstället kan antagas skola hava åtnjutit, därest driftstället varit ett fristående företag med samma eller liknande verksamhet, bedriven un­ der samma eller liknande villkor, samt driftstället självständigt avslu­ tat affärer med det företag, till vil­ ket driftstället hör.

§ 3. Vid bestämmandet av det fasta driftställets inkomst av rörelse skall avdrag medgivas för alla kostnader som uppkommit för det fasta drift­ ställets räkning, härunder inbegri­ pen skälig andel av kostnaderna för företagets ledning och allmänna för­ valtning, oavsett om kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

§ 4. Vad som stadgats i denna ar­ tikel skall emellertid — om de upp­ lysningar, som äro tillgängliga för beskattningsmyndigheten, ej äro till­ räckliga för att avgöra vilken in­ komst som bör vara hänförlig till det fasta driftstället — icke hindra tillämpningen av sådana lagbestäm­ melser i någondera staten, enligt vil­ ka myndigheten må skönsmässigt el­ ler uppskattningsvis fastställa före­ tagets skattepliktiga inkomst av rö­ relse i den staten. Ett dylikt fast­ ställande av inkomsten skall dock — så långt tillgängliga upplysning­ ar tillåta — ske i överensstämmelse med den ovan i denna artikel angiv­ na principen.

§ 5. Inkomst av rörelse skall icke anses hänförlig till ett fast driftstäl­ le allenast av den anledningen att det fasta driftstället inköper varor för företagets räkning, såvida icke sådant fall föreligger som avses i artikel II, § 1 punkt g) VI).

§ 6. Vid tillämpningen av föregå­ ende paragrafer skall inkomst hän-

miento permanente situado alli de- herån ser atribuidos a dicho esta- blecimiento los beneficios que nor- malmente podria esperar realizar si fuera una empresa independiente dedicada a las mismas o similares actividades en las mismas o simi­ lares condiciones, y actuando con plena independencia con la empresa de la cual es establecimiento per­ manente.

3. En la determinaciön de las uti- lidades de un establecimiento per­ manente, serån autorizados como de- ducciones los gastos en que se in- curra para los fines de dicho esta­ blecimiento permanente, incluyendo los gastos de direcciön y los gastos generales de administraciön, ya sea en el territorio del Gobierno Contra- tante donde estå situado el estable­ cimiento permanente o en otra parte.

4. Si la informaciön disponible por la autoridad impositiva compe- tente es inadecuada para determinar las utilidades atribuibles a un esta­ blecimiento permanente, nada en este articulo podrå afectar la aplica- ciön de la ley de cualquier Gobierno Contratante en relaciön con la responsabilidad de la empresa para pagar el impuesto sobre una suma determinada en ejercicio de una facultad o sobre la base de un cål- culo, por la autoridad impositiva de dicho territorio: Considerando que tal facultad se ejercerå o tal cål- culo se harå en tanto lo permita la informaciön disponible por la auto­ ridad impositiva, de acuerdo al prin- cipio establecido en este Articulo.

5. Ningun beneficio deberå ser atribuido a un establecimiento per­ manente en razön de la mera com- pra por ese establecimiento perma­ nente de bienes o mercaderia para la empresa, excepto en aquellos ca- sos que son contemplados por las disposiciones del sub-pårrafo 1) g) VI) del Articulo II.

6. Para los fines de los pårrafos precedentes, los beneficios atribui-

-j-2 Bihang till riksdagens protokoll 1967.1 samt. Nr

26

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

förlig till det fasta driftstället be­

stämmas genom samma förfarande

år från år såvida icke särskilda för­

hållanden annat föranleda.

Artikel IV

I fall då

a) ett företag i en av de avtals­

slutande staterna direkt eller indi­

rekt deltager i ledningen eller över­

vakningen av ett företag i den and­

ra avtalsslutande staten eller äger

del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller in­

direkt deltaga i ledningen eller över­

vakningen av såväl ett företag i en

av de avtalsslutande staterna som ett

företag i den andra avtalsslutande

staten eller äga del i båda dessa fö­

retags kapital, skall iakttagas följan­

de. Om mellan företagen i fråga om

handel eller andra ekonomiska för­

bindelser avtalas eller föreskrivas

villkor, som avvika från dem som

skulle hava avtalats mellan två av

varandra oberoende företag, må alla

vinster, som skulle hava tillkommit

det ena företaget om sagda villkor

icke funnits men som på grund av

villkoren i fråga icke tillkommit det­

ta företag, inräknas i detta företags

vinst och beskattas i överensstäm­

melse därmed.

Artikel V

Inkomst, som förvärvas genom

utövande av sjöfart eller luftfart i

internationell trafik, skall beskattas

allenast i den stat, i vilken det ifrå­

gavarande företaget har sin verkliga

ledning.

Artikel VI

Utdelning från ett bolag, som an­

ses bosatt i en av de avtalsslutande

staterna, till en person bosatt i den

andra avtalsslutande staten får be­

skattas allenast i den förstnämnda

staten.

dos al establecimiento permanente

serån determinados por el mismo

método anualmente, salvo que exista

una razön bien sustentada en sen­

tido diverso.

Articnlo IV

Cuando:

a) Una empresa de uno de los

Gobiernos Contratantes participa

directa o indirectamente en la direc-

ciön, control o en el capital de una

empresa del otro Gobierno Contra­

tant e, o

b) Las mismas personas partici­

pan directa o indirectamente en la

direcciön, control o en el capital de

una empresa de uno de los Go­

biernos Contratantes y una empresa

del otro Gobierno Contratante, y en

uno y otro caso se establecen o im-

ponen condiciones entre las dos em-

presas en sus relaciones comerciales

o financieras que difieran de aque-

llas que deberian existir entre em-

presas independientes, podrå gra­

varse, en tal supuesto cualquier be-

neficio que, de no existir dichas con­

diciones, hubiera correspondido a

una de las empresas, pero que, en

razön de aquellas condiciones, no se

hayan realizado.

Articulo V

Los ingresos provenientes de la

operaciön de barcos o aviones en el

tråfico internacional serån gravados

solamente en el territorio del Go­

bierno Contratante en el cual se

encuentre efectivamente la adminis-

traciön de la empresa.

Articulo VI

Los dividendos pagados por una

compania residente en el territorio

de uno de los Gobiernos Contratan­

tes a un residente del territorio del

otro Gobierno Contratante, solo

podrån gravarse en el territorio

mencionado en primer término.

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

9

Artikel VII

Ränta å obligationer, inteckningar, skuldsedlar, debentures eller å varje annat slag av skuld, vilken ränta uppbäres av en person bosatt i en av de avtalsslutande staterna från inkomstkällor i den andra avtalsslu­ tande staten, får beskattas allenast i denna andra stat.

Artikel VIII

§ 1. Royalty, som uppbäres från inkomstkällor i en av de avtalsslu­ tande staterna av en i den andra av­ talsslutande staten bosatt person, vilken icke bedriver rörelse i den förstnämnda staten från ett där be­ läget fast driftställe, må beskattas i vardera avtalsslutande staten; dock att skatten å royaltyn i den avtals­ slutande stat från vilken densamma uppbäres icke må överstiga 20 pro­ cent av royaltyns bruttobelopp.

§ 2. Med uttrycket »royalty» för­ stås i denna artikel varje slag av royalty eller annat belopp, som ut­ betalas såsom ersättning för nyttjan­ derätt eller ensamrätt till författar- och förlagsrätt, patent, ritning, hem­ lig fabrikationsmetod och recept, va­ rumärke eller annan dylik egendom, men däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som ut­ betalas för nyttjandet av gruva, sten­ brott eller annan naturtillgång.

§ 3. Skulle royaltyn överstiga vad som kan anses utgöra rimlig och skä­ lig ersättning för de rättigheter, på grund varav royaltyn utbetalas, sko­ la bestämmelserna i förevarande ar­ tikel äga tillämpning allenast på så stor del av royaltyn, som utgör så­ dan rimlig och skälig ersättning.

§ 4. Den avtalsslutande stat i vil­ ken mottagaren av royaltyn är bo-

Articulo VII

Los intereses sobre txtulos, valö­ res, pagarés, debentures o cualquier otra forma de deudas, obtenidas por un residente del territorio de uno de los Gobiernos Contratantes de fuen- tes del territorio del otro Gobierno Contratante, solo podrån gravarse en ese otro territorio.

Articulo VIII

1. Cualquier regalia proveniente de fuentes dentro del territorio de uno de los Gobiernos Contratantes percibida por un residente del terri­ torio del otro Gobierno Contratante que no se dedique al comercio o negocio en el territorio mencionado primeramente por intermedio de un establecimiento permanente situado alii, podrå ser gravada en el terri­ torio de cualquier Gobierno Contra­ tante; considerando, sin embargo, que el impuesto en el territorio del Gobierno Contratante del que se deriva, no podrå exceder del veinte por ciento del monto bruto de tal regalia.

2. En el presente Articulo, el tér- mino “ regalia ” significa cualquier regalia u otra surna pagada eu con- sideraciön del uso o por el privilegio de usar cualquier derecho de autor, patente, diseno, procedimiento o för­ mula secreta, marcas-comerciales o cualquier otra propiedad analoga, pero no incluye cualquier regalia u otras surnas pagadas en relaciön a la operaciön de una mina o cantera o cualquier otra extracciön de re- cursos naturales.

3. Cuando las regalias excedan de una justa y razonable retribuciön en relaciön con los derechos por las cuales son pagadas, las disposiciones del presente Articulo serån unica- mente de aplicaciön a la proporciön de la regalia que se considere justa y razonable.

4. El Gobierno Contratante en el territorio en el que reside el per-

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

satt äger beskatta densammas brut­

tobelopp, men från den påförda skat­

ten skall avräknas ett belopp mot­

svarande den skatt, som uttagits i

den andra avtalsslutande staten.

Vid tillämpningen av denna be­

stämmelse i Sverige skall, då befri­

else från eller nedsättning av den

till royaltyn hänförliga peruanska

skatten meddelats för en bestämd

tidsperiod, från den ifrågavarande

belopp påförda svenska skatten av­

räknas ett belopp motsvarande den

peruanska skatt som skulle hava va­

rit hänförlig till royaltyn därest så­

dan skattebefrielse eller skattened-

sättning ej meddelats.

Artikel IX

§ 1. Inkomst av vad slag som helst,,

som härflyter av fastighet i en av de

avtalsslutande staterna och som upp-

bäres av en person, bosatt i den and­

ra avtalsslutande staten, skall vara

undantagen från skatt i den sist­

nämnda staten.

§ 2. Royalty eller annat belopp,

som utbetalas för nyttjandet av gru­

va, stenbrott eller annan naturtill­

gång i en av de avtalsslutande sta­

terna till en person, bosatt i den

andra avtalsslutande staten, skall

vara undantaget från skatt i den

sistnämnda staten.

Artikel X

Vinst, som härflyter av försälj­

ning, byte eller överlåtelse av för-

mögenhetstillgång (vare sig denna

utgöres av lös eller fast egendom),

får beskattas allenast i den avtals­

slutande stat, i vilken tillgången är

belägen vid tidpunkten för försälj­

ningen, bytet eller överlåtelsen i frå­

ga.

ceptor de la regalia puede cargar al

impuesto, el importe total de la re­

galia, pero el monto del impuesto

gravable serå reducido en una surna

igual al impuesto aplicado en el

territorio del otro Gobierno Contra-

tante.

En la aplicaciön de esta disposi-

ciön en Suecia, cuando el impuesto

Peruano aplicado a la regalia ha

sido disminuido o reducido por un

periodo limitado de tiempo, el cré-

dito contra el impuesto Sueco serå

autorizado en un monto igual al im­

puesto Peruano que habria corres-

pondido a la regalia respectiva, si no

hubieran sido otorgadas tales dismi-

nuciones o no se hubieran permitido

tales reducciones.

Articulo IX

1. Las rentas de cualquier natu-

raleza derivadas de bienes inmuebles

dentro del territorio de uno de los

Gobiernos Contratantes por un resi-

dente del territorio del otro Gobierno

Contratante deberån ser eximidas de

impuesto en el territorio menciona-

do en ultimo término.

2. Cualquier regalia u otra surna

pagada con respecto a la explota-

ciön de una mina o cantera o cual­

quier otra extracciön de recursos

naturales dentro del territorio de

uno de los Gobiernos Contratantes

a un residente del territorio del otro

Gobierno Contratante deberå ser

eximida de impuesto en el territorio

mencionado en ultimo término.

Articulo X

Las ganacias de capital obtenidas

de la venta, transferencia o permuta

de bienes de capital, sean muebles

o inmuebles, solo podrån gravarse

en el territorio del Gobierno Contra­

tante en que tales bienes hayan esta-

do situados en la época de venta,

transferencia o permuta.

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

11

Artikel XI

Om enligt föreskrifterna i detta avtal en person, som är bosatt i Pe­ ru, är befriad från eller berättigad till nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller nedsätt­ ning tillgodoräknas oskift dödsbo i den mån en eller flera av dödsbodel­ ägarna äro bosatta i Peru.

Artikel XII

§ 1. a) Löner och liknande ersätt­ ningar, vilka utbetalas av svenska staten till en fysisk person som är svensk medborgare och icke samti­ digt är medborgare i Peru för arbete utfört i svenska statens tjänst, sko­ la vara undantagna från peruansk skatt.

b) Löner och liknande ersättning­ ar, vilka utbetalas av peruanska sta­ ten till en fysisk person som är med­ borgare i Peru och icke samtidigt är medborgare i Sverige för arbete ut­ fört i peruanska statens tjänst, sko­ la vara undantagna från svensk skatt.

c) Bestämmelserna i denna para­ graf äro icke tillämpliga på löner el­ ler liknande ersättningar, som ut­ betalas för arbete utfört i samband med rörelse som endera staten be­ drivit i förvärvssyfte.

§ 2. Varje slag av pension eller livränta, som förvärvas av en per­ son bosatt i en av de avtalsslutande staterna från inkomstkällor i den andra avtalsslutande staten, får be­ skattas allenast i denna andra stat.

§ 3. Med uttrycket »pension» för­ stås i denna artikel ett periodiskt ut­ gående belopp, som utgör vederlag för utförda tjänster eller ersättning för lidna skador.

Articulo XI

Cuando conforme a las disposi- ciones de este Convenio, un residen- te del Peru estå eximido o tiene de- recho a una disminuciön del im- puesto Sueco, serå aplicada una exenciön o disminuciön similar sobre las sucesiones indivisas de una persona fallecida, en tanto uno o mås de los beneficiarios sea resi- dente en el Peru.

Articulo XII

1. a) Los sueldos, salarios y com- pensaciones similares pagados por Suecia a un ciudadano de Suecia que no es ciudadano del Peru, por servicios prestados a Suecia en el desempeno de funciones guberna- mentales, estarån exentos del im- puesto Peruano.

b) Los sueldos, salarios y com- pensaciones similares pagados por el Peru a un ciudadano del Peru que no es ciudadano de Suecia, por ser­ vicios prestados al Peru en el de­ sempeno de funciones gubernamen- tales, estarån exentos del impuesto Sueco.

c) Las disposiciones de este på- rrafo no serån aplicables a sueldos o compensaciones similares pagados en concepto de servicios prestados en relaciön con cualquier comercio o negocio llevado a cabo con fines de lucro por cualesquiera de los Gobiernos Contratantes.

2. Cualquier pension o anualidad percibida por un residente del terri- torio de uno de los Gobiernos Con­ tratantes de fuentes del territorio del otro Gobierno Contratante, sölo podrån ser gravadas en este otro territorio.

3. El término “ pensiones ” segun como se usa en este Articulo, signi- fica pagos periödicos efectuados en relaciön con los servicios prestados o en via de compensaciön por danos recibidos.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

§ 4. Med uttrycket »livränta» för­

stås i denna artikel ett fastställt be­

lopp, som skall utbetalas periodiskt

på fastställda tider under vederbö-

randes livstid eller under annan an­

given eller fastställbar tidsperiod och

som utgår på grund av en förpliktel­

se att verkställa dessa utbetalningar

såsom ersättning för ett däremot

fullt svarande vederlag i penningar

eller penningars värde.

Artikel XIII

§ 1. En fysisk person, som är bo­

satt i Sverige, skall vara befriad

från peruansk skatt å inkomst av

personligt arbete (utövandet av fria

yrken därunder inbegripet), som ut­

förts i Peru under ett beskattnings­

år, under förutsättning

a) att han vistas i Peru under en

tidrymd eller tidrymder, samman­

lagt icke överstigande 183 dagar un­

der sagda år, och

b) att arbetet utförts för eller på

uppdrag av en person, bosatt i Sve­

rige.

§ 2. En fysisk person, som är bo­

satt i Peru, skall vara befriad från

svensk skatt å inkomst av person­

ligt arbete (utövandet av fria yrken

därunder inbegripet), som utförts i

Sverige under ett beskattningsår,

under förutsättning

a) att han vistas i Sverige under

eu tidrymd eller tidrymder, sam­

manlagt icke överstigande 183 dagar

under sagda år, och

b) att arbetet utförts för eller på

uppdrag av en person, bosatt i Peru.

§ 3. Bestämmelserna i denna ar­

tikel äro icke tillämpliga på inkomst

som förvärvats av skådespelare,

filmskådespelare, radioartister, mu­

siker, idrottsmän och dylika, vilka

yrkesmässigt ägna sig åt offentlig

nöjesverksamhet.

Artikel XIV

En person, som är bosatt i en av

de avtalsslutande staterna och som

4. El término “ anualidades ” con-

forme se ha usado en este Articulo,

significa una surna determinada pa-

gadera periödicamente a plazos esta-

blecidos durante la vida o durante

un numero especificado de ahos,

bajo una obligaciön de efeetuar los

pagos a cambio de una compensa-

ciön adecuada y completa eu efee-

tivo o apreciable en dinero.

Articulo XIII

1. Una persona que es residente

de Suecia estarå eximida del im-

puesto Peruano sobre las utilidades

o remuneraciön con respecto a los

servicios personales (incluyendo los

profesionales) efeetuados en el Peru

en cualquier ano fiscal si —

a) La persona estå presente en el

Peru por un periodo o periodos que

no excedan en total de 183 dias du­

rante ese ano, y

b) Los servicios son efeetuados

por o en representaciön de una per­

sona residente en Suecia.

2. Una persona que es residente

del Peru serå eximida del impuesto

Sueco sobre las utilidades o remu-

neraciones con respecto a los servi­

cios personales (incluyendo los pro­

fesionales) efeetuados en Suecia en

cualquier ano fiscal si —

a) La persona estå presente en

Suecia por un periodo o periodos

que no excedan en total de 183 dias

durante ese ano, y

b) Los servicios prestados por o

en representaciön de una persona

residente en el Peru.

3. Las disposiciones de este Arti­

culo no se aplicarån a las utilidades

o remuneraciön de las personas que

trabajen en espeetåeulos publicos,

tales como artistas de teatro, cine o

radio, musicos y atletas.

Articulo XIV

Un residente del territorio de uno

de los Gobiernos Contratantes quien,

13

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

på inbjudan av universitet, högsko­ la eller annan institution för högre utbildning eller för vetenskaplig forskning i den andra avtalsslutan­ de staten vistas där uteslutande i syfte att bedriva undervisning eller vetenskaplig forskning vid ifråga­ varande institution under en tid­ rymd ej överstigande två år, skall vara befriad från beskattning i sist­ nämnda stat för ersättning som han uppbär för dylik undervisning eller forskning.

Artikel XV

§ 1. En fysisk person från en av de avtalsslutande staterna, som till­ fälligtvis vistas i den andra avtals­ slutande staten allenast såsom

a) studerande vid universitet, högskola eller skola i denna andra stat,

b) affärs- eller hantverksprakti- kant, eller

c) innehavare av stipendium, an­ slag eller annat penningunderstöd avsett huvudsakligen till bidrag för bedrivande av studier eller forsk­ ning och utbetalat från en stiftelse eller inrättning med uppgift att främja ett religiöst, välgörande, ve­ tenskapligt eller uppfostrande ända­ mål,

skall icke beskattas i denna andra stat för belopp, som utbetalas till honom från utlandet till bestridan­ de av hans uppehälle, undervisning och utbildning.

§ 2. En fysisk person från en av de avtalsslutande staterna, som vis­ tas i den andra avtals slutande sta­ ten allenast såsom studerande vid universitet, högskola eller skola i denna andra stat eller såsom affärs- eller hantverkspraktikant, skall un­ der en period icke överstigande tre på varandra följande beskattnings­ år vara befriad från beskattning i denna andra stat av inkomst av an­ ställning därstädes, under förutsätt­ ning att

invitado por una universidad, cole- gio u otro establecimiento de ense- nanza superior o de investigaciön cientifica en el territorio del otro Gobierno Contratante, visite ese te- rritorio unicamente con el propösito de ensenar o llevar a cabo investiga- ciones cientificas en tal instituciön por un periodo que no exceda de dos anos, no serå afectado con el im- puesto en ese otro territorio sobre su remuneraciön por dicha ensenan- za o investigaciön.

Articulo XV

1. Una persona del territorio de uno de los Gobiernos Contratantes quien se encuentre temporalmente presente en el territorio del otro Go­ bierno Contratante unicamente:

a) Como estudiante en una uni­ versidad, escuela o colegio en ese otro territorio, o

b) Como aprendiz de negocios, o

c) Como beneficiario de una beca, asignaciön o premio concedido con el propösito primordial de estudio o investigaciön, por una organizaciön religiösa, de beneficencia, cientifica o educacional; no serå afectado con el impuesto de ese otro territorio con respecto a remesas del exteriör destinadas a su manutenciön, edu- caciön o entrenamiento.

2. Una persona del territorio de uno de los Gobiernos Contratantes quien se encuentra presente en el territorio del otro Gobierno Contra­ tante unicamente como estudiante en una universidad, colegio o escue­ la en ese otro territorio o como aprendiz de negocios, no serå afec- tada con impuestos en ese otro te­ rritorio por un periodo que no exceda de tres anos fiscales consecutivos, con relaciön a la remuneraciön por servicios en tal otro territorio, siem- pre que:

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

a) inkomsten är erforderlig för

att bestrida kostnaderna för hans

uppehälle och undervisning, och

b) inkomsten i fråga icke över­

stiger 7 500 svenska kronor under

beskattningsåret respektive motsva­

rande belopp i peruansk valuta.

Artikel XVI

Om skatt å förmögenhet förekom­

mer i en av de avtalsslutande stater­

na eller i båda avtalsslutande sta­

terna, skola följande bestämmelser

äga tillämpning:

a) Förmögenhet bestående av

fastighet skall beskattas allenast i

den avtalsslutande stat, i vilken fas­

tigheten är belägen.

b) Med förbehåll för vad som

stadgas i punkt a) ovan skall gälla

att förmögenhet, bestående av till­

gångar som äro att hänföra till an­

läggnings- eller driftkapital i ett

företags fasta driftställe, skall be­

skattas allenast i den avtalsslutande

stat i vilken det fasta driftstället är

beläget.

c) Fartyg och luftfartyg, som

nyttjas i internationell trafik, även­

som tillgångar, som äro hänförliga

till nyttjandet av sådana fartyg och

luftfartyg och ej utgöras av fastig­

heter, skola beskattas allenast i den

avtalsslutande stat där företaget an­

ses bosatt.

d) Alla andra slag av förmögen­

het, som innehaves av en person bo­

satt i en av de avtalsslutande stater­

na, skola beskattas allenast i denna

stat.

Artikel XVII

§ 1. Där icke bestämmelserna i

artikel VIII annat föranleda skall

inkomst från inkomstkällor i Sve­

rige, vilken inkomst enligt svensk

lag och i överensstämmelse med det­

ta avtal är underkastad beskattning

a) La remuneraciön constituya in-

gresos necesarios para su manteni-

miento y educaciön, y

b) Dicha remuneraciön no exce-

derå de 7,500 Coronas Suecas en el

ano fiscal o su equivalente en la mo-

neda del Peru, segun sea el caso.

Articnlo XVI

En el caso de que sean aplicados

impuestos al Capital por nno u otro,

o ambos de los Gobiernos Contratan-

tes, se aplicarån las disposiciones

siguientes:

a) El Capital representado por bie-

nes inmuebles serå imponible sola-

mente en el territorio del Gobierno

Contratante en donde se encuentre

situado dicho bien.

b) De conformidad con las dispo­

siciones del pårrafo a) que antecede,

el Capital representado por activos

que forman parte de los bienes del

negocio usados en un establecimien-

to permanente de una empresa,

serå gravable solo en el territorio del

Gobierno Contratante en el cual estå

sitnado el establecimiento perma­

nente.

c) Los buques y aviones que ope-

ren en el tråfico internacional y los

bienes del activo, excluidos los

bienes inmuebles, pertenecientes a

la explotaciön de dichos buques y

aviones serån gravables unicamente

en el territorio del Gobierno Contra­

tante del cual la empresa es resi-

dente.

d) Todos los otros elementos del

Capital de un residente del territorio

de uno de los Gobiernos Contratan-

tes serån gravables solamente en ese

territorio.

Articulo XVII

1. Con sujeciön a las disposicio­

nes del Articulo VIII, el rédito de

fuente en Suecia que de acuerdo con

las leyes de Suecia y de conformidad

con este Convenio estå sujeto a im-

puesto en Suecia, ya sea directamen-

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

15

i Sverige vare sig direkt eller genom skatteavdrag, Amra undantagen från peruansk skatt.

§ 2. Där icke bestämmelserna i artikel VIII annat föranleda skall inkomst från inkomstkällor i Peru, vilken inkomst enligt peruansk lag och i överensstämmelse med detta avtal är underkastad beskattning i Peru vare sig direkt eller genom skatteavdrag, vara undantagen från svensk skatt.

§ 3. Svensk progressiv skatt, som påföres personer, bosatta i Sverige, må beräknas efter den skattesats, som skulle hava varit tillämplig om även sådan inkomst eller förmögen­ het, som enligt detta avtal är undan­ tagen från beskattning, inräknats i hela inkomsten eller förmögenheten.

§ 4. Peruansk progressiv skatt, som påföres personer, bosatta i Peru, må beräknas efter den skatte­ sats, som skulle hava varit tillämp­ lig om även sådan inkomst, som enligt detta avtal är undantagen från beskattning, inräknats i hela inkomsten.

§ 5. Vid tillämpningen av denna artikel skall inkomst av personligt arbete (utövandet av fria yrken där­ under inbegripet), som utförts i en av de avtalsslutande staterna, anses utgöra inkomst från inkomstkällor i samma stat. Då arbetet helt eller till huvudsaklig del fullgöres om­ bord å fartyg eller luftfartyg, som användes i en verksamhet, vilken utövas av en person, bosatt i en av de avtalsslutande staterna, skall ar­ betet anses hava utförts i denna stat.

Artikel XVIII

§ 1. Medborgare i en av de avtals­ slutande staterna, vilka äro bosatta i den andra avtalsslutande staten, skola icke där bliva föremål för nå­ gon beskattning, som är av annat slag eller mer tyngande än den be­ skattning, som medborgarna i den

te o por deducciön, estarå eximido del impuesto Peruano.

2. Con sujeciön a las disposiciones del Articulo VIII, el rédito de fuente en el Peru que de acuerdo con las leyes del Peru y de conformidad con este Convenio estå sujeto a impuesto en el Peru, ya sea directamente o por deducciön, estarå eximido del impuesto Sueco.

3. La tasa gradual del impuesto Sueco aplicable a los residentes de Suecia podrå ser calculada como si las rentas o el Capital, exentos conforme este Convenio, estuvieran incluidos en el monto de la renta total o del Capital.

4. La tasa progresiva del impuesto Peruano aplicable a los residentes del Peru podrå ser calculada como si las rentas exentas conforme a este Convenio estuvieran incluidas en el monto de la renta total.

5. Para los fines del presente Ar­ ticulo, las utilidades o remuneracio- nes por servicios personales (inclu- yendo el profesional) efectuados en el territorio de nno de los Gobiernos Contratantes serån consideradas co­ mo ingresos de fuente en ese terri­ torio, y los servicios de una persona efectuados total o parcialmente en los barcos o aviones operados por un residente del territorio de uno de los Gobiernos Contratantes serån consi- derados como realizados en ese te­ rritorio.

Articulo XVIII

1. Los nacionales de uno de los Gobiernos Contratantes no estarån, en tanto que sean residentes en el territorio del otro Gobierno Con- tratante, sujetos en el mismo a otros o mas gravosos impuestos que los que rigen para los nacionales de ese

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 26 år 1967

senare staten, vilka äro bosatta där,

äro underkastade.

§ 2. Med uttrycket »medborgare»

förstås i denna artikel

a) beträffande Sverige: alla svens­

ka medborgare samt alla juridiska

personer och andra sammanslut­

ningar, som bildats jämlikt gällande

svensk lag;

b) beträffande Peru: alla peru­

anska medborgare samt alla juri­

diska personer och andra samman­

slutningar, som bildats jämlikt gäl­

lande peruansk lag.

§ 3. Ett bolag, som anses bosatt

i en av de avtalsslutande staterna,

får icke i den andra avtalsslutande

staten bliva föremål för någon för­

mögenhetsskatt, som är av annat

slag eller mer tyngande än den för­

mögenhetsskatt som ett bolag, som

anses bosatt i denna andra stat, är

eller kan bliva föremål för.

§ 4. Med uttrycket »beskattning»

förstås i § 1 av denna artikel skatter

av varje slag och beskaffenhet, vilka

uttagas på inkomst och förmögen­

het.

§ 5. Bestämmelserna i detta avtal

få icke i något fall tillämpas så att

de medföra en högre skattebelast­

ning än den som skulle ha påförts

om detta avtal ej funnits.

Artikel XIX

§ 1. De behöriga myndigheterna

i de avtalsslutande staterna skola

utbyta sådana upplysningar (av be­

skaffenhet att enligt de båda stater­

nas respektive skattelagar stå till

beskattningsmyndigheternas förfo­

gande under deras sedvanliga tjäns­

teutövning) som äro nödvändiga för

att tillämpa bestämmelserna i detta

avtal eller för att förebygga bedrä­

geri eller för att tillämpa givna före­

skrifter i fråga om de skatter, som

äro föremål för avtalet. De utbytta

upplysningarna skola behandlas så-

otro Gobierno Contratante que resi-

den dentro de su territorio.

2. En este Articulo, el término

“ nacionales ” significa:

a) En relaciön a Suecia, todos los

ciudadanos Suecos y todas las per­

sonas juridicas, sociedades y asocia-

ciones que tienen ese caråcter de

acuerdo con las leyes en vigor en

Suecia;

b) En relaciön al Peru, todos los

ciudadanos Peruanos y todas las per­

sonas juridicas, sociedades y asocia-

ciones que tienen ese caråcter de

acuerdo con las leyes en vigor en

el Peru.

3. Una compania que es residente

en el territorio de uno de los Gobier-

nos Contratantes, no estarå sujeta a

ningun impuesto sobre el Capital en

el territorio del otro Gobierno Cont­

ratante distinto a mås gravoso que

el impuesto sobre el Capital al

cual una compania que es residente

de ese otro territorio, estå o puede

estar sujeta.

4. En el pårrafo 1) de este Arti­

culo la palabra “ impuestos ” signi­

fica los impuestos de cualquier clase

o descripciön acotados sobre la

renta y el Capital.

5. Las disposiciones de este acuer­

do en ningun caso serån interpreta-

das como que puedan causar una

carga de impuesto mas alta que si

este tratado no hubiera sido firmado.

Articulo XIX

1. Las autoridades competentes de

los Gobiernos Contratantes intercam-

biarån tanta informaciön como sea

necesaria (siendo informaciön dis­

ponible de acuerdo a sus respectivas

leyes impositivas en el normal curso

de la administraciön) para cumplir

con las disposiciones del presente

convenio o para la prevenciön del

fraude o para la administraciön de

disposiciones legales en relaciön con

los impuestos que son materia del

presente convenio. Cualquier infor­

maciön asi intercambiada serå con-

17

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

som hemliga och få icke yppas för andra personer än dem som hand­ lägga taxering och uppbörd av de skatter, som äro föremål för avtalet. Sådana upplysningar få emellertid icke utbytas, som skulle röja affärs­ hemlighet, industri- eller yrkeshem­ lighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt.

§ 2. De behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna äga fastställa sådana föreskrifter, som äro erforderliga för tillämp­ ningen i respektive stat av detta av­ tal.

§ 3. De behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna kunna träda i direkt förbindelse med varandra för genomförandet av bestämmelserna i detta avtal.

§ 4. De behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna skola hålla varandra underrättade om viktigare ändringar i skattelag­ stiftningen i respektive stat, och de skola i händelse av väsentliga änd­ ringar i denna lagstiftning överlägga med varandra i syfte att avgöra hu­ ruvida ändringar i detta avtal äro önskvärda.

Artikel XX

Kan skattskyldig visa att beskatt- ningsmyndigheterna i de avtalsslu­ tande staterna vidtagit åtgärder, som medfört eller komma att med­ föra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, äger han göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den av­ talsslutande stat i vilken han är bo­ satt. Finnes hans begäran grundad, skall den behöriga myndighet, hos vilken framställning sålunda gjorts, vidtaga åtgärder för att träffa över­ enskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslu­ tande staten i syfte att undvika dy­ lik beskattning.

siderada como secreta y no serå par- ticipada a ninguna persona que no sean aquellas vinculadas a la deter- minaciön y recaudaciön de los im- puestos que son materia del pre- sente convenio. No serå intercambia- da ninguna informaciön que pudiera revelar cualquier secreto comercial, industrial o profesional o procedi- mientos comerciales.

2. Las autoridades competentes de los dos Gobiernos Contratantes pod- rån dictar dentro de los respectivos territorios las normas necesarias pa­ ra llevar a efecto el presente conve­ nio.

3. Las autoridades competentes de los dos Gobiernos Contratantes pod- rån comunicarse directamente entre éllas con el propösito de hacer efec- tivas las disposiciones de este con­ venio.

4. Las autoridades competentes de los dos Gobiernos Contratantes de- berån mantenerse informadas de cambios significativos de las leyes impositivas de sus respectivos te­ rritorios y, en el caso de modificacio- nes apreciables en tales leyes, se consultarån entre si para determi- nar qué modificaciones son deseables al presente convenio.

Articulo XX

Fn caso que un contribuyente de- muestre que la actuaciön de las auto­ ridades impositivas de cualesquiera de los Gobiernos Contratantes ori- gina o puede originar una imposi- ciön contraria a las disposiciones del presente convenio, tendrå el derecho de someter los hechos ante la autori- dad competente del Gobierno Contra- tante en el territorio del cual es re- sidente. Si la demanda prosperase, la autoridad competente a la cual se sometieron los hechos deberå tra- tar de ilegar a un acuerdo con la autoridad competente del otro Go­ bierno Contratante con vista a evitar la imposiciön en cuestiön.

18

Kungl. Maj. ts proposition nr 26 år 1967

Artikel XXI

§ 1. Detta avtal skall ratificeras

av de avtalsslutande staterna i en­

lighet med vardera statens grund­

lagar och övriga föreskrifter.

§

2. Ratifikationshandlingarna

skola utväxlas i Stockholm snarast

möjligt.

§ 3. Sedan ratifikationshandling­

arna utväxlats skall avtalet äga till-

lämpning beträffande inkomst som

förvärvats å eller efter den 1 januari

kalenderåret närmast efter det, var­

under utväxling av ratifikations­

handlingarna ägt rum, samt, såvitt

avser den svenska statliga förmö­

genhetsskatten, i fråga om skatt som

utgår på grund av taxering under

eller efter kalenderåret närmast ef­

ter det, varunder utväxling av rati­

fikationshandlingarna ägt rum.

Artikel XXII

Detta avtal skall förbliva i kraft

utan tidsbegränsning, men envar av

de avtalsslutande staterna äger att

— senast den 30 juni under ett ka­

lenderår, dock icke tidigare än

tredje året efter det kalenderår, un­

der vilket utväxling av ratifikations­

handlingarna ägt rum — på diplo­

matisk väg skriftligen uppsäga av­

talet hos den andra avtalsslutande

staten. I händelse av sådan uppsäg­

ning skall avtalet upphöra att gälla

beträffande inkomst som förvärvas

å eller efter den 1 januari kalender­

året närmast efter det, varunder

uppsägningen ägde rum, samt, såvitt

avser förmögenhetsskatt, i fråga om

skatt som utgår på grund av taxe­

ring under eller efter kalenderåret

närmast efter det, varunder upp­

sägningen ägde rum.

Till bekräftelse härå hava under­

tecknade, därtill vederbörligen be­

myndigade, undertecknat detta av­

tal och försett detsamma med sina

sigill.

Articulo XXI

1. El presente convenio serå rati-

ficado por los Gobiernos Contratan-

tes de acuerdo con sus respectivos

requisitos constitucionales y legales.

2. Los instrumentos de ratifica-

ciön serån intercambiados en Esto-

colmo tan pronto como sea posible.

3. Una vez canjeadas las ratifica-

ciones, el presente convenio surtirå

efecto con relaciön a las rentas deri-

vadas el o después del 1° de enero

del aho calendario pröximo siguiente

en que el cambio de ratificaciones

tiene lugar; y, considerando el im-

puesto estatal sueco al Capital, con

relaciön al impuesto que es determi-

nado en o después del aho calenda­

rio siguiente al que tiene lugar el

cambio de ratificaciones.

Articulo XXII

El presente Convenio permanecerå

en vigor indefinidamente, pero cual-

quiera de los Gobiernos Contratantes

podrå dar, el o antes del 30 de junio

de cualquier aho, luego del tercer

aho calendario en el cual tiene lugar

el cambio de ratificaciones, al otro

Gobierno Contratante, por interme-

dio de la via diplomåtica, notifica-

ciön escrita de la conclusiön, y, en

tal caso, el presente Convenio dej arå

de ser efectivo con respecto a las

rentas derivadas el o con posteriori-

dad al 1° de enero del aho calenda­

rio pröximo siguiente en que es dada

tal notificaciön, y con respecto al im­

puesto al Capital, en relaciön al im­

puesto determinado en o después del

aho calendario siguiente a cuando

ha sido dada tal notificaciön.

En fe de lo cual los infrascritos,

siendo debidamente autorizados para

ello, han firmado el presente Con­

venio y han puesto en él sus sellos.

Kungl. Mcij:ts proposition nr 26 år 1967

19

Som skedde i Lima, den 17 sep­ tember nittonhundrasextiosex, i fyra exemplar, varav två på svenska och två på spanska språken.

Dado en Lima, hoy dia diecisiete de setiembre de mil novecientos se- senta y seis, en cuatro ejemplares, dos en el idioma espahol y dos en el idioma sueco.

C. H. Petersén Mariåtegui

Mariätegui C. H. Petersén

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet på Stockholms slott den 16 september

1966.

N är varan de:

Statsråden

Sträng, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Hermansson,

Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om

godkännande av

förslag till avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskatt­

ning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

samt anför.

Under åren 1956—1961 ingick Sverige en rad dubbelbeskattningsavtal

med utvecklingsländer i Asien. Från det svenska näringslivets sida hade

sedan lång tid tillbaka framförts önskemål om dubbelbeskattningsavtal

även med stater i Latinamerika, bl. a. Argentina, Brasilien och Peru. Avtal

med Argentina godkändes av riksdagen (prop. 1962: 192, BevU 64, rskr 395)

och trädde i kraft år 1963 (SFS 1963:234). Med Brasilien undertecknades

år 1965 ett avtal, som godkändes av riksdagen (prop. 1965: 164, BevU 54,

rskr 423). Efter informella överläggningar under år 1963 mellan svenska

och peruanska fackmyndigheter ägde förhandlingar mellan särskilt ut­

sedda delegationer rum i Lima under tiden den 29 januari—den 7 februari

1964.

Vid förhandlingarna nåddes enighet om ett på engelska språket avfattat

förslag till avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskatt­

ning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Genom efterföljande

skriftväxling nåddes vidare enighet om texter till avtalsförslaget på svenska

och spanska språken.

Över förslaget har yttrande inhämtats från

kammarrätten,

som förklarat

sig inte ha funnit anledning till erinran mot förslaget. Genom skriftväxling

på diplomatisk väg har överenskommelse därefter träffats om smärre, i hu­

vudsak formella ändringar i den ursprungliga lydelsen. Det sålunda juste­

rade avtalsförslaget torde få fogas såsom

bilaga1

till statsrådsprotokollet i

detta ärende.

Från peruansk sida har meddelats, att man är beredd att underteckna av­

talsförslaget. Jag får tillstyrka att förslaget godkänns från svensk sida.

1 Bilagan har uteslutits här. Det vid propositionen fogade avtalet överensstämmer med för­

slaget utom därutinnan att ratifikationsortens namn införts i artikel XXI § 2 samt att, sedan

datering och underskrift verkställts, uppgift härom införts.

21

Under erinran att det torde ankomma på ministern för utrikes ärendena att göra framställning rörande avtalets undertecknande hemställer föredra­ gande departementschefen härefter, att Kungl. Maj :t för sin del godkänner det föreliggande förslaget till avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Hans Ohlsson

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Hal­

land, i statsrådet på Stockholms slott den 16 sep-

ber 1966.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Hermansson,

Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Föredragande: T. f. chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Hermans­

son.

I enlighet med föredragandens av statsrådets övriga ledamöter biträdda

hemställan behagar Hans Kungl. Höghet Regenten uti ärendena l:o)__6:o)

fatta det beslut, som vid varje ärende antecknats.

3:o)

Kungl. Maj :t har förut denna dag på föredragning av chefen för finansde­

partementet godkänt förslag till avtal mellan Sverige och Peru för undvi­

kande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögen­

het.

Avtalet skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Stock­

holm.

Kungl. Maj :t beslutar uppdraga åt beskickningschefen i Lima att, med

förbehåll för ratifikation efter riksdagens godkännande, underteckna ifrå­

gavarande avtal.

Ur protokollet:

Tom G. R. Tscherning

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

23

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 27 januari 1967.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter.

Sedan Kungl. Maj :t den 16 september 1966 uppdragit åt beskickningsche- fen i Lima att, med förbehåll för ratifikation efter riksdagens godkännande, för Sveriges del underteckna avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har avtalet undertecknats den 17 september 1966.

Utöver vad jag den 16 september 1966 meddelat i ärendet får jag anföra följande.

Det peruanska skattesystemet är uppbyggt i form av en rad särskilda skat­ ter på vissa inkomstsslag, s. k. cedulärskatter, samt en kompletterande till- läggsskatt. En särskild skatt uttas på realisationsvinst vid överlåtelse av fastighet. Vidare utgår en särskild tilläggsskatt till förmån för arbetslösa. Skatterna påläggs av staten. Allmän förmögenhetsskatt utgår inte i Peru.

Cedulärskatt uttas på ränta, inkomst av industri eller handel, fastighet i stad, fastighet på landet, anställning samt yrke eller hantverk. Skatterna er­ läggs i princip av samtliga fysiska och juridiska personer, om inkomstkällan är belägen i Peru. Skatten på ränta omfattar alla kreditupplåtelser och va­ rierar mellan 12 och 19 % allt efter räntesatsens storlek. Inkomst av indu­ stri eller handel beskattas enligt en progressiv skiktskala som börjar med 5 7

c

av 10 000 soles (100 soles = 21 kr.) och högst uppgår till 35 % på in­

komst, som överstiger 5 milj. soles. Skatten på inkomst av fastighet i stad eller på landet uppgår i regel till 7 % av en schablonmässigt fastställd netto­ inkomst. Inkomst av anställning beskattas med en fast skattesats av 5 % av beskattningsbar inkomst. Ogifta personer som inte har några barn och som uppnått en ålder av 35 år er lägger en med 25 % förhöjd skatt. Vid beräk­ ning av beskattningsbar inkomst medges bl. a. vissa personliga avdrag, som för månad uppgår till 2 500 soles för ensamstående, 1 500 soles för make

24

och 750 soles för varje barn. Om barnens antal överstiger två, sker viss för­

höjning av barnavdragen. Skatten på inkomst av yrke eller hantverk upp­

går till 6 %. Familjeavdrag medges med samma belopp som vid inkomst av

anställning.

Tilläggsskatten uttas i vissa fall enligt en progressiv skala på grundval av

taxering och i andra fall efter en fast skattesats antingen på grundval av

taxering eller vid källan. Skatten erläggs av fysisk och juridisk person bo­

satt i Peru för sammanlagd nettoinkomst från källor inom och utom lan­

det samt av fysisk och juridisk person bosatt utomlands för inkomst från

inkomstkälla i Peru. Fysisk person anses bosatt utomlands, om han har

permanent bostad där och vistas i Peru kortare tid än sex månader i följd

under ett och samma år. Person med hemvist i Peru anses ha tagit bosätt­

ning utomlands, om han vistas där oavbrutet under mer än ett år.

Den progressiva tilläggsskatten erläggs av fysisk person bosatt i Peru.

Skatten utgår på sammanlagda nettoinkomsten, vari dock inte medräknas

utdelning på aktie eller ränta på obligation ställd till innehavaren. Vid in­

komstberäkningen får avdrag ske bl. a. för erlagd cedulär inkomstskatt

och skatt till förmån för arbetslösa. Vidare medges personliga avdrag på

samma sätt som vid cedulärskatterna. Samtaxering sker av makar och i

vissa fall av makar och barn. Skatten utgår enligt en skiktskala med 7 % i

lägsta skiktet på inkomster mellan 30 000 och 35 000 soles och 30 % på in­

komster som överstiger 100 000 soles.

Tilläggsskatten uttas med en fast skattesats om inkomsttagaren är bosatt

utomlands och även i vissa fall om mottagaren är bosatt i Peru. Källskatt

utgår, om inkomsttagaren är bosatt i Peru, med 35 % av utdelning på inne-

havaraktie, 20 % av utdelning på namnaktie (25 % om mottagaren är ett

bolag) och 20 % av ränta på innehavarobligation. Utdelning från hol­

dingbolag är i regel undantagen från beskattning. Om den som uppbär in­

komsten är bosatt utanför Peru gäller följande. Utdelning på innehavarak-

tie beskattas med 35 % och på namnaktie med 25 %. För royalty samt

ränta från dotterbolag till utländskt moderbolag är skattesatsen likaledes

25 %. Annan ränta beskattas med 20 %. Utländskt företags filial erlägger

tilläggsskatt med 20 % av rörelsevinst förvärvad i Peru. Inkomst av fastig­

het eller av anställning eller yrkesmässig verksamhet beskattas likaledes

med 20 %. Skatten uttas i regel vid källan. Utländskt företags filial beskat­

tas dock på grundval av taxering.

Avdrag medges i regel för erlagd cedulärskatt och skatt till förmån för

arbetslösa.

Den särskilda skatten på realisationsvinst vid överlåtelse av fastighet ut­

går enligt en progressiv skiktskala, som varierar mellan 7 % om vinsten in­

te överstiger 10 000 soles och 15 % för vinst som överstiger 100 000 soles.

Skatten till förmån för arbetslösa beräknas på samma inkomstunderlag

som cedulärskatterna. Skatten uppgår till 2 % av rörelseinkomst och

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

25

royalty och 1 % av annan skattepliktig inkomst. Inkomsten av skatten an­ vänds till understöd vid arbetslöshet.

Skattelättnader ges i viss utsträckning i syfte att främja investeringar. Sålunda är utländskt företag under vissa förutsättningar undantaget från inkomstskatt på ränta av lån till låntagare i Peru. Vidare har nyligen ett område i östra Peru förklarats såsom skattefri zon under 15 år, vilket in­ nebär att bl. a. inkomstskatt och tilläggsskatt inte skall utgå under denna tid.

Det nu undertecknade dubbelbeskattningsavtalet med Peru överensstäm­ mer praktiskt taget helt med 1962 års avtal med Argentina. Enligt art. 1 i förevarande avtal omfattas på svensk sida den statliga och den kommu­ nala inkomstskatten samt den statliga förmögenhetsskatten. På peruansk sida ingår de nyss beskrivna skatterna på inkomst, dvs. cedulärskatterna, den kompletterande tilläggsskatten och den särskilda tilläggsskatten till förmån för arbetslösa, samt skatten på realisationsvinst vid överlåtelse av fastighet.

Liksom i avtalet med Argentina tillämpas enligt 2 § av art. XVII i avtalet med Peru på svensk sida generellt den s. k. exempt-metoden för undvikande av dubbelbeskattning. Om den skattskyldige är bosatt i Sverige skall enligt denna metod inkomst från inkomstkälla i Peru vara undantagen från svensk skatt, om inkomsten får beskattas i Peru enligt peruansk skattelagstiftning och enligt avtalets bestämmelser. Enligt 1 § av art. XVII skall motsvarande gälla på peruansk sida för skattskyldig, som är bosatt i Peru. Beträffande inkomst i form av royalty skall dock enligt 4 § första stycket av art. VIII den s. k. credit of tax-metoden användas för att undanröja dubbelbeskatt­ ning. Metoden innebär, att den stat där royaltymottagaren är bosatt från sin skatt skall avräkna den skatt på royalty som utgår till den andra staten. Enligt 4 § andra stycket av art. VIII skall vid tillämpningen i Sverige av denna bestämmelse hänsyn tas även till sådan skatt som avtalsenligt får ut- tas i Peru men som på grund av särskilda lagbestämmelser i investerings- främjande syfte (s. k. tax incentives) eftergetts där för en bestämd tidspe­ riod. Bestämmelser av motsvarande innehåll har intagits i dubbelbeskatt­ ningsavtal, som Sverige under senare år ingått med utvecklingsländer.

De materiella reglerna om uppdelningen av beskattningsrätten återfinns i art. III—XVI i avtalet.

Liksom flertalet avtal med andra utvecklingsländer har avtalet med Peru utformats med hänsyn till den ensidighet i investeringar och inkomstström­ mar som råder i förhållandet mellan ett utvecklingsland och ett industriellt utvecklat land. Beskattningsrätten förbehålls sålunda i regel den stat där inkomstkällan är belägen.

Enligt art. III skall inkomst av rörelse beskattas endast i den stat där rö­ relsen bedrivs från fast driftställe. Innebörden av uttrycket fast driftställe

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967

26

är angivet i 1 § punkt g) av art. II. Bestämmelsen i art. III överensstämmer

med en i avtalssammanhang allmänt vedertagen regel. Inkomst av sjöfart el­

ler luftfart i internationell trafik skall dock enligt art. V beskattas endast i

den stat där företaget har sin verkliga ledning.

Utdelning och ränta skall enligt art. VI och VII beskattas endast i källsta-

ten, dvs. den stat där det utdelande bolaget anses bosatt resp. den inkomst­

källa finnes varifrån räntan betalas. I fråga om patentroyalty och liknande

ersättning får däremot beskattning ske i båda staterna. Beskattningen i den

stat, varifrån royaltyn betalas, är dock enligt 1 § av art. VIII begränsad

till 20 % av royaltyns bruttobelopp. Som jag tidigare antytt, förebyggs

dubbelbeskattning genom att den sålunda uttagna skatten avräknas mot

skatten på royaltyn i den stat där mottagaren anses bosatt.

Inkomst av fastighet samt royalty eller annat belopp, som utbetalas för

nyttjande av gruva, stenbrott eller annan naturtillgång, får enligt art. IX be­

skattas endast där fastigheten eller naturtillgången finns. Realisationsvinst

beskattas enligt art. X likaledes endast i den stat där den överlåtna egendo­

men är belägen.

Art. XI upptar bestämmelser om inkomst, som dödsbodelägare uppbär ge­

nom förmedling av oskift dödsbo. Bestämmelsen avser att medge dödsboet

samma avtalsenliga behandling som dödsbodelägare varit berättigad till, om

han uppburit inkomsten direkt.

Inkomst av personligt arbete och fritt yrke skall på grund av bestämmel­

sen i 5 § av art. XVII i allmänhet beskattas endast i den stat där arbetet ut­

förts. Arbete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg, skall därvid an­

ses utfört, där rederiet eller luftfartsföretaget anses bosatt.

Vissa undantag från huvudregeln om beskattning av arbetsinkomst har

införts i 1 § av art. XII beträffande statlig lön och i 1 och 2 §§ av art. XIII

i fråga om inkomst av arbete, som utförts under kortvarig vistelse i den

andra staten (den s. k. montörregeln). Artister och professionella idrotts­

män beskattas på grund av bestämmelsen i 3 § av art. XIII enligt huvudre­

geln där verksamheten utövas.

Pension och livränta får enligt 2 § av art. XII beskattas endast i den

stat varifrån utbetalningen sker.

I syfte alt underlätta de kulturella förbindelserna mellan de båda staterna

har i art. XIV och XV intagits föreskrifter om viss skattefrihet i den ena sta­

ten för inkomster av undervisningsverksamhet in. m. för lärare, studenter

och praktikanter från den andra staten.

Art. XVI reglerar beskattningen av förmögenhet.

Bestämmelserna i art. XVIII innebär förbud mot diskriminering i skatte­

hänseende i en stat av medborgare och företag i den andra staten.

Art. XIX innehåller föreskrifter om utbyte av upplysningar för taxerings-

ändamål.

I art. XX regleras det förfarande, som skall tillämpas för att lösa fall, då

skattskyldig påförts skatt i strid mot avtalet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 26 år 1967

27

Enligt art. XXI skall avtalet ratificeras. Efter utväxling av ratifikations- handlingarna blir avtalet tillämpligt på inkomst, som förvärvas fr. o. m. den 1 januari året närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlats. I fråga om den svenska förmögenhetsskatten blir avtalet tillämpligt vid taxe­ ring kalenderåret närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna el­ ler senare.

Art. XXII innehåller sedvanliga uppsägningsbestämmelser.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Svenska industriföretagare med verksamhet i Latinamerika har sedan länge uttalat önskemål om åt­ gärder för att undanröja de svårigheter som internationell dubbelbeskatt­ ning utgör för svenskt näringsliv i denna del av världen. Föreliggande avtal utgör ett led i dessa strävanden och siktar till att underlätta en utbyggnad av de ekonomiska och kulturella förbindelserna med Peru. Avtalet är ut­ format efter mönster av en tidigare träffad avtalsreglering på skatteom­ rådet mellan Sverige och Argentina. I redogörelsen för avtalets innehåll har nämnts, att bristen på jämvikt i fråga om investeringar och inkomstström­ mar i förhållande till Peru —- liksom gentemot andra utvecklingsländer med vilka Sverige ingått skatteavtal — påverkat de materiella avtalsreg- lernas innehåll. Uppdelningen av beskattningsrätten till olika inkomstslag har i jämförelse med avtal mellan industriellt mer utvecklade länder för­ skjutits till förmån för källstaten, dvs. den stat varifrån inkomsten härrör. Denna omständighet har särskild betydelse i fråga om inkomstslagen utdel­ ning, ränta och royalty. Förslaget i denna del, som redovisats närmare i det föregående, får anses utgöra en skälig kompromiss mellan de båda stater­ nas fiskala anspråk. Även i övrigt anser jag att avtalet — som bygger på reciprocitetssynpunkter — innebär en tillfredsställande lösning av hithöran­ de problem.

I anledning av det nu anförda hemställer jag, under åberopande av vad jag den 16 september 1966 anfört i ärendet, att Kungl. Maj :t i proposition föreslår riksdagen att

dels

godkänna avtalet;

dels

bemyndiga Kungl. Maj :t att, i den mån det fordras i

anledning av avtalet, meddela föreskrifter om ändringar i taxeringar, som rör statliga eller kommunala skatter, och i andra åtgärder varigenom sådana skatter påförts.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj: t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­ ta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 26 år 1967