Prop. 1967:40

('med förslag till förord\xad ning angående ändrad lydelse av 12 och 20 §§ för\xad ordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1967

1

Nr 40

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning angående ändrad lydelse av 12 och 20 §§ för­ ordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt; given Stockholms slott den 10 febru­ ari 1967.

Kung], Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till förordning angående ändrad lydelse av 12 och 20 §§ förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvo­ skatt,

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det skatterättsliga fastighetsbegreppet skall behållas oförändrat i arvsskatteförordningen och sålunda inte påverkas av det nya fastighetsbegreppet enligt den lag om vad som är fast egendom so in träder i kraft den 1 juli 1967. Avsikten är att förslag till nya regler om det skatterättsliga fastighetsbegreppet skall läggas fram i god tid före nästa allmänna fastighetstaxering.

Vidare föreslås att det skattefria beloppet för förmånstagarförvärv en­ ligt vissa liv- samt olycksfalls- och sjukförsäkringar höjs från 25 000 till 32 000 kr. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1867

.

1 saml

.

Nr 40

2

Kungi. Maj: ts proposition nr 40 år 1967

Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 12 och 20 §§ förordningen den 6 juni 1941

(nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt

Härigenom förordnas, att 12 och 20 §§ förordningen den 6 juni 1941 om

arvsskatt ocli gåvoskatt1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

12

§.

Har någon-------------------------skolat ökas.

Vidare skall--------------------- ------------------

vid skattens beräknande från vär­

det av vad som tillfallit någon i egen­

skap av förmånstagare såsom skatte­

fritt avräknas ett belopp av 25 000

kronor. Har på grund av förordnan­

de av samma person förmånstaga-

ren tidigare erhållit sådant förvärv,

som jämlikt 37 § 2 mom. är i be­

skattningshänseende likställt med

gåva, må likväl å värdet av vad som

inom loppet av tio år tillfallit för-

månstagaren ej avräknas mer än

eller sjukdom,

vid skattens beräknande från vär­

det av vad som tillfallit någon i egen­

skap av förmånstagare såsom skatte­

fritt avräknas ett belopp av 32 000

kronor. Har på grund av förordnan­

de av samma person förmånstaga-

ren tidigare erhållit sådant förvärv,

som jämlikt 37 § 2 mom. är i be­

skattningshänseende likställt med

gåva, må likväl å värdet av vad som

inom loppet av tio år tillfallit för-

månstagaren ej avräknas mer än

sammanlagt 32 000 kronor.

sammanlagt 25 000 kronor.

Vad som--------------------------------- äga rum.

Skattskyldighet enligt —------- annan livränteförsäkring.

Angående vad------------i anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen.

Vad i----------- av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen.

20

§.

Vid uppskattning------------meddelade föreskrifter.

Att i---------------- ---------------- --------- i 27 §.

Vid tillämpning av bestämmelser­

na i 21—27 §§ skall byggnad anses

såsom fast egendom, ändå att bygg­

naden enligt allmän lag ej är hän-

fövlig till sådan egendom. 1

Såsom fast egendom enligt denna

förordning anses vad som är fast

egendom enligt lagen den 24 maj

1895 (nr 36 s. 1) angående vad till

fast egendom är att hänföra, oaktat

denna lag har upphört att gälla. Vid

tillämpning av bestämmelserna i 21

—27 §§ skall byggnad dock alltid

anses som fast egendom.

1 Senaste lydelse av 12 § se 1963: 51 och av 20 § se 1958: 562.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1967

3

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1967, såvitt avser 20 §. Be­ träffande 12 § träder förordningen i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings­ samling, och äger tillämpning i fall där skattskyldighet inträtt efter ut­ gången av år 1966.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1967

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

10 februari 1967.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Edenman, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme,

Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändringar i för­

ordningen om arvsskatt och gåvoskatt och anför.

Inledning. Vid olika tillfällen bär sedan länge framförts önskemål om en

allmän översyn av arvs- och gåvobeskattningen. En sådan utredning bör

snarast komma till stånd och det är min avsikt att inom kort föreslå att

sakkunniga tillkallas för detta uppdrag. Vid utredningsuppdragets fullgö­

rande bör övervägas alla de spörsmål som aktualiserats på detta skatteom­

råde.

Utan hänsyn till den blivande utredningen bör dock några frågor, som

närmast är av teknisk natur, lösas genast. Jag avser att nu ta upp dessa

frågor.

Fastighetsbegreppet. Regler om värdering av fast egendom vid faststäl­

landet av arvsskatt återfinns i 20—22 §§ förordningen den 6 juni 1941 (nr

416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGF). Under vissa omständigheter skall

vid värdesättningen i tillämpliga delar iakttas kommunalskattelagens den

28 september 1928 (nr 370) (KL) grunder för taxering av fastighet. Med

fastighet förstås i KL:s mening (4 §) vad som enligt allmän lag är att hän­

föra till fast egendom men i princip också byggnad, som enligt allmän lag

inte är hänförlig till fast egendom.

Då i 4 § KL hänvisas till fastighetsbegreppet enligt allmän lag avses där­

med lagen den 24 maj 1895 (nr 36 s. 1) angående vad till fast egendom

är att hänföra, där det civilrättsliga fastighetsbegreppet definieras. Denna

lag kommer emellertid att ersättas av lagen den 29 juli 1966 (nr 453) om

vad som är fast egendom, vilken träder i kraft den 1 juli 1967 (prop.

1966:24, L3U 27, rskr 149; prop. 1966: 158, L"U 61, rskr 369, SFS 645).

Definitionen av fastighetsbegreppet i 1966 års lag avviker i vissa hänseen­

den från motsvarande bestämning i 1895 års lag. Den främsta nyheten

o

avser kretsen av tillbehör till fastighet där industriell verksamhet drivs. I den nya lagen anges som tillbehör till sådan fastighet en förhållandevis vidsträckt krets, omfattande maskiner och annan utrustning, som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten, med undantag för fordon, kontorsutrustning och handverktyg. Vid 1966 års riksdag ändrades 4 § KL så att det äldre fastighetsbegreppet kommer att gälla enligt KL även när 1895 års lag upphört att gälla (prop. 1966: 87, BevU 39, rskr 210, SFS 136 samt prop. 1966: 158, L3U 61, rskr 369, SFS 650).

Värdering av fast egendom till ledning för bestämmandet av arvsskatt anknyter till fastighetens taxeringsvärde eller i vissa fall till de i KL an­ givna grunderna för taxering av fastighet. Det skatterättsliga fastighetsbe­ greppet bör därför ha samma innehåll i AGF och KL. Jag förordar att detta kommer till uttryck — på motsvarande sätt som skett i KL —■ genom ett tillägg i 20 § AGF, vari utsägs att som fast egendom enligt AGF anses vad som är fast egendom enligt 1895 års lag, oaktat denna lag upphört att gälla. Med ett sådant tillägg blir fastighetsbegreppet enligt 1895 års lag tillämpligt också vid gåvobeskattning.

Som jag framhöll i prop. 1966: 87 anser jag det emellertid vara ett in­ tresse att de civilrättsliga och skatterättsliga fastighetsbegreppen så långt möjligt sammanfaller. Utredning av frågan om en anpassning av det skatte­ rättsliga fastighetsbegreppet till det som fr. o. in. den 1 jidi 1967 gäller i civilrättsligt hänseende pågår inom finansdepartementet. Förslag i ämnet bör föreläggas riksdagen i god tid före nästa allmänna fastighetstaxering.

Beskattning av vissa förmånstagarförvärv. Enligt 12 § AGF skall — då någon i enlighet med lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal insatts som förmånstagare — vad förmånstagaren erhåller på grund av försäkring i regel anses som arv och arvsbeskattas enligt vanliga regler. Vissa bestämmelser om skattefrihet gäller dock. Sålunda avräknas under vissa förutsättningar vid skattens beräknande ett skattefritt belopp av 25 000 kr. från värdet av vad som tillfallit någon i egenskap av förmåns­ tagare. Förutsättning härför är dock att fråga är om antingen livförsäkring, som är kapitalförsäkring och som tagits på försäkringstagarens eller hans makes liv och enligt 116 § första stycket lagen om försäkringsavtal är ut- mätningsfri, eller olycksfalls- eller sjukförsäkring. Om förmånstagaren inom en tidrymd av tio år före försäkringsfallet erhållit mer än ett för­ månstagarförvärv av samma person, skall beloppen sammanläggas och det skattefria beloppet får uppgå högst till 25 000 kr.

De nuvarande bestämmelserna om det skattefria beloppet har gällt se­ dan år 1958.

I samband med tillkomsten av tj änstegrupplivförsäkringar och liknande förmåner gjordes år 1963 bestämmelserna om rätt till skattefri avräkning

Ktingl. Maj:ts proposition nr 40 år 1967

6

tillämpliga också på grupplivförsäkring som meddelats efter avtal med

staten, kommun eller enskild arbetsgivare samt på vissa förmåner, som

utgår från kommun och svarar mot statens grupplivförsäkring.

Genom bestämmelsen om skattefrihet upp till 25 000 kr. vid vissa för-

månstagarförvärv undantas från arvsbeskattning ett förhållandevis stort

antal sådana förvärv, däribland åtskilliga grupplivförsäkringar. Det högsta

försäkringsbelopp som kunnat tillfalla förmånstagare enligt statlig tjänste­

grupplivförsäkring och enligt tjänstegrupplivförsäkring i Arbetsmarkna­

dens försäkringsaktiebolag (AFA) har alltsedan försäkringens införande

år 1963 uppgått till 24 000 kr. Genom överenskommelse mellan arbets­

marknadens parter har emellertid fr. o. in. år 1967 detta belopp höjts till

31 500 kr. Även i fråga om livförsäkringar över huvud gäller att de numera

oltare än förr fastställs till belopp som överstiger det f. n. som skattefritt

medgivna beloppet 25 000 kr.

Det är angeläget alt skyddet för efterlevande tillgodoses i erforderlig ut­

sträckning. Genom de höjningar av livförsäkringsbeloppen, särskilt på

grupplivförsäkringsområdet, som skett på senare tid aktualiseras frågan

om höjning av det skattefria beloppet. Med hänsyn till den penningvärde­

förändring som inträffat efter år 1958 anser jag att en höjning av den nu­

varande beloppsgränsen bör ske. Vid bestämmandet av en högre sådan

gräns kan det högsta försäkringsbelopp som fastställts för de stora grup­

perna löntagares tjänstegrupplivförsäkring fr. o. m. år 1967 vara vägledan­

de. Jag föreslår, att det skattefria beloppet vid här avsedda förmånstagar-

förvärv höjs till 32 000 kr. En motsvarande höjning av beloppsgränsen bör

samtidigt ske såvitt gäller rätten till skattefritt avdrag för den som inom

en tioårsperiod erhållit flera förmånstagarförvärv av samma person.

I syfte att nå en anpassning till de fr. o. in. år 1967 inom stora delar

av arbetsmarknaden gällande nya försäkringsvillkoren bör de nu föreslag­

na bestämmelserna gälla fr. o. in. ingången av innevarande år.

Hemställan. Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag,

att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att antaga ett inom

finansdepartementet upprättat förslag till förordning angående ändrad ly­

delse av 12 och 20 §§ förordningen den 6 juni 1041 (nr 416) om arvsskatt

och gåvoskatt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1967

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLMI967 6701 96