Prop. 1967:65

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1967

1

Nr 65

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av

staten tillhörig mark m. mgiven Stockholms slott den 10 mars 1967.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Olof Palme

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställs om riksdagens bemyndigande att godkänna av byggnadsstyrelsen och statens järnvägar ingångna avtal om överlåtelse av staten tillhörig mark m. m.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 65

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 1967

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms

slott den 10 mars 1967.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, K

ling

, E

denman

, J

ohansson

, A

spling

,

P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

, G

eijer

, M

yrdal

,

O

dhnoff

, W

ickman

.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Palme, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om över­

låtelse av staten tillhörig mark m. m. och anför.

Byggnadsstyrelsen

[1J Försäljning av mark i Stockholm

Bgggnadsstgrelsen (skr 21/2 1967) har för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan styrelsen och japanska staten den 20 februari 1967 in­

gånget avtal, enligt vilket styrelsen — under förutsättning av Kungl. Maj :ts

godkännande -— för en köpeskilling av 685 000 kr. till japanska staten

överlåter tomten nr 5 i kvarteret Kompaniet inom stadsdelen Östermalm

i Stockholm. Beträffande den närmare innebörden av avtalet torde få hän­

visas till handlingarna.

Av byggnadsstyrelsens skrivelse framgår att japanska ambassaden, som

anmält behov av ett för en beskickningsbyggnad lämpligt markområde, år

1964 av dåvarande djurgårdsnämnden erbjöds att förvärva angivna tomt

om 2 743 in3. Den begärda köpeskillingen — 685 000 kr. — hade beräknats

efter samma grunder som tillämpats vid tidigare överlåtelser av mark för

beskickningsbyggnader inom angränsande områden. Sedan ambassaden av

sin regering bemyndigats att fullfölja köpet har nämnda avtal nu träffats.

__ Byggnadsstyrelsen framhåller, att den omständigheten att fastighetens

taxeringsvärde höjts sedan det ursprungliga erbjudandet lämnats inte be­

dömts böra föranleda någon motsvarande höjning av köpeskillingen. Denna

överensstämmer numera med taxeringsvärdet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 65 år 1967

3

Departementschefen

Jag tillstyrker den av byggnadsstyrelsen föreslagna försäljningen och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om försäljning av tomten nr 5 i kvarteret Kompaniet i Stock­ holm.

[2] Tomträttsupplåtelse av mark i Stockholm

Byggnadsstyrelsen (skr 14/2 1967) har hemställt, att Kungl. Maj :t av riksdagen utverkar bemyndigande att godkänna avtal mellan byggnads­ styrelsen å ena sidan och stiftelsen Svenska filminstitutet — eller av stif­ telsen särskilt bildad juridisk person — å andra sidan om tomträttsupplå­ telse av visst markområde i Stockholm.

Av byggnadsstyrelsens skrivelse framgår att ifrågavarande markområde ingår i kvarteret Tre Vapen på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Det har en areal av ca 6 000 m2 och är beläget omedelbart nordost om Konstfackskolan. Det avses att området skall disponeras för uppförande av en byggnad, vilken skall inrymma lokaler för filminstitutets egna behov men därjämte i väsent­ lig utsträckning — motsvarande ungefär två tredjedelar av lokalutrymmet — för andra utbildnings-, forsknings- och museiinstitutioner på främst tea­ terns och filmens område. Bl. a. skall enligt planerna utrymme beredas åt den i statlig regi bedrivna utbildningsverksamhet för vissa yrkesgrupper inom teaterns, filmens, televisionens och radions område, varom 1966 års riksdag i princip beslutat (prop. 1966: 95; SU 111; rskr 253). En sådan lo­ kalmässig samordning har förutsatts i propositionen i ämnet. Projektering­ en av byggnaden har igångsatts under ledning av filminstitutet, som är byggherre och som har att svara för finansieringen av projektet med till dess förfogande stående medel och med utnyttjande av sedvanliga byggnadskre- ditiv. Byggnadsstyrelsen, som företräder de statliga hyres- och lokalintres­ sena i byggnaden, deltar i planeringen och skall godkänna samtliga bygg­ handlingar, innan byggnadslov söks.

Enligt byggnadsstyrelsen skall tomträttsavtalet träffas så snart stads­ plan fastställts för området. Upplåtelsen förutsätts för en första period avse 25 år och avgälden bli minst 100 000 kr. för år med möjlighet till regle­ ring vart tionde år. I avtalet skall intas en bestämmelse av innebörd att staten, för det fall tomträtten på grund av uppsägning upphör, är skyldig att lösa byggnad och annan egendom, som utgör tillbehör till tomträtten.

Departementschefen

Jag tillstyrker att den ifrågavarande tomträttsupplåtelsen kommer till stånd på i huvudsak de av byggnadsstyrelsen angivna villkoren och hem­ ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1967

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtal om upp­

låtelse av tomträtt i markområde inom kvarteret Tre Vapen

i Stockholm.

[3] Försäljning av mark i Norrköping

Byggnadsstyrelsen (skr 1/3 1967) har för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan styrelsen och Fastighetsservice i Norrköping, förening

u. p. a., den 14 december 1966 och den 28 februari 1967 ingånget köpeavtal,

enligt vilket styrelsen ■— under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännan­

de —■ för en köpeskilling av 575 000 kr. till föreningen överlåter tomten

nr 6 i kvarteret Stohagen i Norrköping. Beträffande den närmare innebör­

den av avtalet torde få hänvisas till handlingarna.

Av byggnadsstyrelsens skrivelse framgår att ifrågavarande tomt har en

areal av 2 837 m2 och att i försäljningen ingår en på tomten år 1962 för

statens bilinspektion uppförd envåningsbyggnad inrymmande inspektions-

hall, kontorsrum m. m. Då AB Svensk bilprovning år 1965 började sin

verksamhet, förändrades bilinspektionens uppgifter och begränsades dess

lokalbehov till att avse endast vissa kontorsutrymmen. Sedan dessa till-

godosetts på annat håll, står byggnaden helt outnyttjad. Då fastigheten inte

behövs för något statligt ändamål, har byggnadsstyrelsen utbjudit fastig­

heten till försäljning genom anbudsförfarande. Högsta anbudet har därvid

lämnats av föreningen. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 550 000 kr.

Departementschefen

Jag tillstyrker den av byggnadsstyrelsen föreslagna försäljningen och

hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om

försäljning av tomten nr 6 i kvarteret Stohagen i Norr­

köping.

Statens järnvägar

[4] Försäljning av mark i Kiruna

Statens järnvägar (skr 2/3 1967) har för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan SJ och Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets

främjande i Sverige den 28 februari och den 1 mars 1967 ingånget köpe­

avtal, enligt vilket SJ — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännan­

de — för en köpeskilling av 550 000 kr. till föreningen överlåter fastigheten

Jukkasjärvi handel l11 i Kiruna stad. I överlåtelsen ingår den på fastig­

heten befintliga turiststationen (Lapplandia) samt två mindre, strax söder

5

om fastigheten belägna byggnader (Fjällstugan och Lillstugan). Beträffan­

de den närmare innebörden av avtalet torde få hänvisas till handlingarna.

Av SJ :s skrivelse framgår att turiststationen -— som är uppförd i olika

etapper under åren 1910—1957 —- innehåller matsal, sällskapsrum, ca 70

gästrum och ekonomiutrymmen med en sammanlagd våningsyta av 2 726 m2.

Anläggningen har sedan år 1929 arrenderats av föreningen. Hyresinkoms­

terna har för perioden den 1 oktober 1960—den 30 september 1965 upp­

gått till ca 311 000 kr. och underhållskostnaderna till ca 464 000 kr., vilket

innebär ett underskott om 153 000 kr. Taxeringsvärdet för fastigheten är

385 000 kr. varav 4 000 kr. i markvärde. Det sammanlagda byggnadsvärdet

för Fjällstugan och Lillstugan är 74 900 kr. — Då anläggningen även i

framtiden beräknas gå med betydande underskott, har SJ ansett det lämp­

ligt att fullfölja de sedan länge pågående förhandlingarna om överlåtelse

av anläggningen till föreningen. I avtalet har intagits en bestämmelse att

fastigheten skall nyttjas för hotelländamål med rätt för Kungl. Maj:t att

återköpa den om villkoret ej uppfylls.

Byggnadsstyrelsen har i yttrande förklarat, att det inte finns något stat­

ligt behov av fastigheten.

Kammarkollegiet har i yttrande förklarat sig inte ha något att erinra

mot att fastigheten försäljs till föreningen under förutsättning att den an­

vänds för hotelländamål.

D e partementschefen

Jag tillstyrker den av statens järnvägar föreslagna försäljningen och hem­

ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om för­

säljning av fastigheten Jukkasjärvi handel l11 i Kiruna.

Kungl. Maj. ts proposition nr 65 år 1967

[5] Yissa markbyten i Jönköping

Statens järnvägar (skr 7/12 1966) har för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan SJ och Jönköpings stad den 30 november och den 2 de­

cember 1966 — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännande — in­

gånget avtal avseende reglering av vissa mark- och byggnadsfrågor i staden.

Av SJ:s skrivelse framgår i huvudsak följande. Nuvarande lokalisering

av järnvägsanläggningarna vid Jönköpings centralstation och Jönköpings

hamn har sedan flera år utgjort hinder för en om- och utbyggnad av tra­

fik- och gatulederna inom staden. En reglering av dessa bedöms nu med

hänsyn till den successivt ökande innerstadstrafiken såsom ofrånkomlig.

Härtill kommer att SJ :s anläggningar är omoderna och från kapacitetssyn-

punkt otillräckliga.

För att lösa både stadens och SJ:s problem har staden i samband med

6

friställandet av gamla flygfältsområdet aktualiserat frågan om att för­

lägga järnvägsanläggningar dit. Efter förhandlingar — och sedan SJ när­

mare övervägt olika lokaliseringsalternativ — har mellan staden och SJ

nyssnämnda avtal träffats, som bygger på en sådan lösning. Enligt avtalet

skall SJ till staden överlåta markområden om sammanlagt ca 140 000 m2.

Det är då närmast fråga om vissa områden vid nuvarande Jönköpings cen­

tralstation, vissa fastighetsdelar vid Jönköpings hamn, viss mark öster om

Tabergsån vid Munksjön samt mark för nuvarande järnvägsspår norr om

det gamla flygfältet. Med de angivna områdena följer stationshuset vid

Jönköpings hamn, en banvaktsstuga samt ett mindre bostadshus, vilka av­

ses bli rivna i samband med den planerade trafikregleringen. Jönköpings

stad överlåter för sin del till SJ markområden inom och i anslutning till

det gamla flygfältet ävensom ett mindre område vid Jönköpings central­

station, vilka tillhopa har en areal av ca 255 000 m2. Genom ifrågavarande

markbyten blir det möjligt för SJ att dels på det gamla flygfältet anlägga

en ny för SJ och AB Svenska godscentraler (ASG) gemensam godsterminal

jämte godsbangård, dels vid Jönköpings centralstation anlägga eu ny per­

sontrafikterminal.

Den av SJ överlåtna marken jämte därpå befintliga byggnader har vär­

derats till 2 818 000 kr. och den av staden överlåtna marken till 2 156 000

kr. För det som vardera parten avstår och förvärvar skall enligt avtalet

inga skillnadsbelopp utgå. Däremot skall staden bidra till täckandet av

SJ :s kostnader för en ny godsterminal med bangård och för de övriga an­

läggningar, som tillkommer i anslutning till omlokaliseringen av godsrö­

relsen. Räknat i prisläget den 1 januari 1965 anges kostnaderna för ifråga­

varande anläggningar till 16 milj. kr. och stadens bidrag till 9 milj. kr.

Dessutom har överenskommits att kostnaderna för den nya persontrafik­

terminalen, vilka beräknats till 2 milj. kr., skall delas lika mellan par­

terna. SJ avser att till den del kostnaderna faller på staten begära medel

i sin anslagsframställning för budgetåret 1968/69.

Stadsfullmäktige i Jönköping har genom beslut den 25 november 1966

godkänt avtalet, vilket beslut vunnit laga kraft. För statens del skall avtalet

för att bli bindande godkännas av Kungl. Maj :t före den 1 juli 1967.

Byggnadsstyrelsen har i yttrande förklarat sig inte ha något att erinra

mot ifrågavarande markbyten.

Departementschefen

Jag tillstyrker, att ifrågavarande markbyten kommer till stånd på de

villkor som anges i avtalet, och hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om

vissa markbyten in. in. i Jönköping.

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr 65 är 1967

7

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLMI967 670267