Prop. 1968:13

('med förslag till förord\xad ning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 13 år 1968

1

Nr 13

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt; given Stockholms slott den 3 januari 1968.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till förordning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att motverka att investeringar i maskiner och andra döda in­ ventarier i rörelse, jordbruk och skogsbruk av skattemässiga skäl uppskjuts i avvaktan på att mervärdeskatt införs framläggs i propositionen förslag om särskilt investeringsavdrag vid den statliga inkomsttaxeringen, motsvaran­ de 10 % av kostnaden för inventarier som anskaffats under år 1968.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr 13

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 13 år 196,8

Förslag

till

Förordning

om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk

och som under tiden den 1 januari—31 december 1968 anskaffar maskiner

eller andra döda inventarier, avsedda för stadigvarande bruk i verksamhe­

ten, får vid taxering till statlig inkomstskatt åtnjuta särskilt investerings­

avdrag vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla, vari verksamheten

ingår, i den mån skatt enligt förordningen den 1 december 1959 (nr 507)

om allmän varuskatt utgått för inventarierna.

Avdraget skall göras vid 1969 års taxering eller, i fråga om anskaffning

under beskattningsår för vilket taxering i första instans sker senare, vid

denna taxering.

2

§.

Anskaffning anses ske när skriftligt avtal om förvärvet träffas eller, om

sådant avtal icke träffas, när leveransen sker. Träffas skriftligt avtal om

förvärvet under år 1968 och sker leverans samma år men hänför sig avtalet

och leveransen till skilda beskattningsår, anses anskaffningen ske vid leve­

ransen.

3

5

-

Särskilt investeringsavdrag utgör tio procent av anskaffningskostnaden.

Träffas skriftligt avtal om förvärvet under år 1968 för leverans efter ut­

gången av året, utgör dock avdraget tio procent av det avtalade priset.

Särskilt investeringsavdrag åtnjutes icke för inventarier med en beräknad

varaktighetstid av högst tre år och ej heller för inventarier om vars anskaf­

fande skriftligt avtal träffats under år 1968 och som enligt avtalet skall

levereras efter utgången av år 1970.

Har investeringsfond enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) eller

motsvarande äldre förordningar i enlighet med beslut av Kungl. Maj:t eller

arbetsmarknadsstyrelsen tagits i anspråk med avseende på viss tillgång

eller har Kungl. Maj :t beslutat att förordningen den 5 juni 1963 (nr 216)

om extra avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxering­

en skall äga tillämpning med avseende på viss tillgång, åtnjutes icke sär­

skilt investeringsavdrag för samma tillgång.

4 §•

Särskilt investeringsavdrag åtnjutes endast om den skattskyldige fram­

ställer yrkande om sådant avdrag i allmän självdeklaration eller i därtill

hörande bilaga och företer tillfredsställande utredning om den anskaff­

3

ningskostnad för vilken avdrag skall beräknas. Avdrag åtnjutes icke med mindre sådan kostnad i förvärvskällan under år 1968 uppgått till minst 5.000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 13 år 1968

ö §.

Har särskilt investeringsavdrag åtnjutits för inventarier om vars anskaf­ fande skriftligt avtal träffats under år 1968 för leverans efter utgången av året, gäller följande. Har inventarierna icke levererats före utgången av år 1970, skall vid taxering till statlig inkomstskatt för det beskattningsår, som innefattar den 31 december 1970, tillägg göras med belopp motsvarande en och en halv gång investeringsavdraget för inventarierna. Överlåtes eller nedlägges den förvärvskälla, vari inventarierna anskaffats, före utgången av år 1970 och innan inventarierna levererats, skall sådant tillägg göras vid taxeringen för det beskattningsår då förvärvskällan överlåtits eller nedlagts. Levereras inventarierna före utgången av år 1970 och är den slutliga an­ skaffningskostnaden lägre än det belopp på vilket investeringsavdraget be­ räknats, skall vid taxering till statlig inkomstskatt för det beskattningsår, då leveransen skett, tillägg göras med femton procent av skillnaden. Tillägg enligt detta stycke göres vid inkomstberäkningen för förvärvskällan i fråga.

Riksskattönähinden får, om särskilda skäl föreligger, medge att tillägg enligt första stycket icke skall göras eller göras med lägre belopp. Mot riks­ skattenämndens beslut i sådant ärende får talan icke föras.

6

§.

I fråga om handels- eller kommanditbolag beräknas särskilt investerings­ avdrag och tillägg enligt 5 § för bolaget som sådant.

7

§.

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna förordning meddelas av Konungen.

4

Kungl, Maj.ts proposition nr 13 år 1968

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

3 januari 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,

Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal,

Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om åtgärder på be-

skattningsområdet för att stimulera investeringar under år 1968 och anför.

Såsom jag antytt vid behandlingen av årets finansplan (prop. 1968: 1

bil. 1 s. 21) fordras särskilda åtgärder för att stimulera investeringar i ma­

skiner och andra döda inventarier i rörelse, jordbruk och skogsbruk under

år 1968. Risk föreligger annars att sådana investeringar i alltför stor ut­

sträckning uppskjuts till år 1969 då mervärdeskatt i stället för allmän varu­

skatt avses skola utgå på anskaffningen. Mervärdeskatten blir nämligen i

motsats till varuskatten ingen faktisk anskaffningskostnad för den som gör

investeringen, eftersom denne får i redovisningen av mervärdeskatt på sin

omsättning göra avdrag för den mervärdeskatt som utgått på de anskaffade

inventarierna. Det befarade uppskovet med investeringar motverkas om

man medger ett särskilt avdrag vid den statliga inkomstbeskattningen för

skattskyldiga som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk vid anskaffning

av maskiner eller andra döda inventarier under år 1968. En särskild lag­

stiftning av liknande slag har tidigare förekommit, nämligen förordningen

den 10 april 1964 (nr 79) om särskilt investeringsavdrag i vissa fall vid

taxering till statlig inkomstskatt. Denna lagstiftning hade en mer begrän­

sad innebörd. Den gällde endast för rörelseidkare som bedrev industriell

tillverkning. Investeringsavdrag medgavs vidare bara för maskinanskaff­

ningar. Även om lagstiftningen i stort sett fungerade väl kan det inte be­

stridas att dessa begränsningar medförde vissa tillämpningssvårigheter. Om

den förordning jag nu föreslår ges den utvidgade målsättning som jag nyss

nämnde, uppkommer inte motsvarande svårigheter.

Inom finansdepartementet har upprättats förslag till förordning om sär­

skilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt. Bortsett från

Kungl. Maj:ts proposition nr 13 år 1968

5

den ändrade målsättningen har förslaget i princip fått samma utformning som 1964 års förordning. Den närmare motiveringen till de särskilda be­ stämmelserna framgår av det följande. Härutöver torde i tillämpliga delar fä hänvisas till prop. 1964: 40 med förslag till 1964 års förordning och till bevillningsutskottets betänkande över förslaget (BeU 23).

1 §•

Ett villkor för iuvesteringsavdrag är att allmän varuskatt utgått för an­ skaffningen. Bevisning om att så skett måste givetvis ankomma på den skattskyldige som yrkar avdraget. Det är därför angeläget att varuskatten i dessa fall debiteras öppet, något som vanligen sker beträffande investe­ ringar av den storlek som bär avses.

2

§•

Bestämmelserna överensstämmer i princip med motsvarande paragraf i 1964 års förordning.

3 §•

För tillgångar som inte är underkastade allmän varuskatt kan investe- ringsavdrag inte utgå. Detta följer av det i 1 § angivna villkoret att varu­ skatt skall ha erlagts för anskaffningen. Utanför den nya förordningens tillämpningsområde faller på grund härav automatiskt bl. a. handels- och fiskefartyg, begagnade personbilar samt tillgångar som den skattskyldige själv tillverkat. I 1964 års förordning ingick dessa tillgångar bland uttryck­ ligen undantagna tillgångar. Anledning att behålla 1964 års förordnings generella undantag för motorfordon, traktorer och släpfordon samt till­ gångar, avsedda att utnyttjas för produktion eller distribution av elektrisk kraft, finns inte med den målsättning som uppställts för den nya lagstift­ ningen.

4-7 §§.

Bestämmelserna överensstämmer i princip med motsvarande stadganden i 1964 års förordning. I samband med lagstiftningen om mervärdeskatt tor­ de bestämmelser få meddelas i avsikt att förhindra att skattskyldig kom­ mer i åtnjutande av både investeringsavdrag och avdragsrätt i mervärde­ skattesystemet.

Under hänvisning till det anförda får jag hemställa att Kungl. Maj:t ge­ nom proposition föreslår riksdagen att antaga det upprättade förslaget till förordning om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomst­ skatt.

6

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­

ta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj. ts proposition nr 13 år 1968

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 670733