Prop. 1968:15

('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

1

Nr 15

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet m. m.; given Stockholms slott den 12 januari 1968.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet, 2) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 20 december 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring,

3) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt,

4) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 3 mars 1967 (nr 64) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa lagändringar för att möjliggöra inrättande av en ny avdelning av lagrådet samt tillfällig ökning av antalet justitieråd från f. n. högst 26 till högst 27 och av antalet regeringsråd från 21 till 22. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 1968.

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 saml. Nr

15

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 15 år 1968

1) Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet

Härigenom förordnas, att 1, 9 och 10 §§ lagen den 3 juni 1965 om lag­

rådet skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

1

Lagrådet utgöres av en ordinarie

och en extra avdelning. Den senare

träder i tjänst endast när Konung­

en förordnat därom. Sådant förord­

nande må meddelas, när arbetsbör­

dan i lagrådet kan antagas bli sär­

skilt betungande. Konungen bestäm­

mer, när den extra avdelningens

tjänstgöring skall upphöra.

När den extra avdelningen tjänst­

gör, fördelas ärendena mellan avdel­

ningarna på sätt dessa samfällt be­

stämma.

9

Ledamot som tillhör lagrådets or­

dinarie avdelning är berättigad till

tre månaders ledighet varje år på

tid som avdelningen eller, om båda

avdelningarna äro i tjänst, dessa

samfällt bestämma.

Om ledighet för ledamot som

tjänstgör på lagrådets extra avdel­

ning besluta avdelningarna samfällt.

Ledigheten må icke överstiga tre

månader om året.

(Föreslagen lydelse)

§■

Lagrådet utgöres av en ordinarie

och högst två extra avdelningar. Ext­

ra avdelning träder i tjänst endast

när Konungen förordnat därom. Så­

dant förordnande må meddelas, när

arbetsbördan i lagrådet kan antagas

bli särskilt betungande. Konungen

bestämmer, när extra avdelnings

tjänstgöring skall upphöra.

När extra avdelning tjänstgör, för­

delas ärendena mellan lagrådets av­

delningar på sätt dessa samfällt be­

stämma.

Ledamot som tillhör lagrådets or­

dinarie avdelning är berättigad till

tre månaders ledighet varje år på

tid som avdelningen eller, om även

extra avdelning är i tjänst, de tjänst­

görande avdelningarna samfällt be­

stämma.

Om ledighet för ledamot som till­

hör extra avdelning besluta de tjänst­

görande avdelningarna samfällt. Le­

digheten må icke överstiga tre må­

nader om året.

10

§.

När förordnande icke gäller att När förordnande icke gäller att

lagrådets extra avdelning skall vara extra avdelning av lagrådet skall

i tjänst, skola justitieråd och rege- vara i tjänst, skola justitieråd och

3

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

ringsråd som höra till denna avdel- regeringsråd som höra till sådan av- ning i stället tjänstgöra i den dom- delning i stället tjänstgöra i den stol de tillhöra. domstol de tillhöra.

Har Konungen--------------------------------på avdelningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968. Förordnar Konungen med stöd av de nya bestämmelserna att lagrådet skall ha en andra extra avdelning, får denna avdelnings lagrådsperiod bestämmas att börja den 1 april 1968 och omfatta den tid som återstår av de båda andra avdelningarnas lagråds-

2) Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 20 december 1946 (nr 879)

om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring

Härigenom förordnas, att 1 § lagen den 20 december 1946 om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöringi skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

1

Högsta domstolen utgöres av tju­ gofyra justitieråd. Beräknas mer än fyra justitieråd komma att tjänst­ göra i lagrådet, må Konungen be­ stämma att antalet justitieråd skall ökas till tjugofem eller tjugosex. När skäl för ökning icke längre förelig­ ger, skall antalet justitieråd åter nedbringas, så snart det kan ske till följd av justitieråds avgång.

Högsta domstolen----------- --------------

(Föreslagen lydelse)

§•

Högsta domstolen utgöres av tju­ gofyra justitieråd. / den mån det behöves på grund av justitieråds tjänst­ göring på extra avdelning av lagrå­ det, må antalet justitieråd ökas till högst tjugosju. När skäl för ökning icke längre föreligger, skall antalet justitieråd åter nedbringas, så snart det kan ske till följd av justitieråds avgång. ----- tre avdelningar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

1 Senaste lydelse av 1 § se 1965: 187.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

3) Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3)

om Kungl. Maj:ts regeringsrätt

Härigenom förordnas, att 1 § lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj :ts

regeringsrätt1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1

§•

Kungl. Maj :ts regeringsrätt utgö- Kungl. Maj :ts regeringsrätt utgö-

res av sjutton regeringsråd. Enligt res av sjutton regeringsråd.

vad därom är stadgat skall ett eller,

när lagrådets extra avdelning är i

tjänst, två av regeringsråden tjänst­

göra i lagrådet.

Regeringsrätten skall — ■—------------------- — om året.

Den närmare------- —-------------------- tjänstgörande regeringsråden.

Bestämmelserna om------------------- -------- - — om regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

1 Senaste lydelse av 1 § se 1965:189.

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

5

4) Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 3 mars 1967 (nr 64) om

tillfällig ökning av regeringsrådens antal

Härigenom förordnas, att 1 § lagen den 3 mars 1967 om tillfällig ökning av regeringsrådens antal skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

1

Kungl. Maj :ts regeringsrätt skall till och med den 30 juni 1971 utgö­ ras av tjugoen regeringsråd. Däref­ ter skall antalet regeringsråd ned­ bringas till sjutton, i den mån det kan ske till följd av inträffade ledig- heter. Enligt vad som är särskilt föreskrivet skall ett eller, när lag­ rådets extra avdelning är i tjänst, två av regeringsråden tjänstgöra i lagrådet.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj :ts regeringsrätt skall till och med den 30 juni 1971 utgö­ ras av tjugotvå regeringsråd. Där­ efter skall antalet regeringsråd ned­ bringas till sjutton, i den mån det kan ske till följd av inträffade le­ digheter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

i\laj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

3 januari 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,

Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal,

Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter ge­

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om inrättande

av ny lagrådsavdelning och anför.

De senaste åren har kännetecknats av stark ökning av lagstiftningsverk-

samheten. Denna ökning kan väntas fortsätta under så lång tid som nu

kan överblickas. Det är i stor utsträckning fråga om ett reformarbete som

inte kan uppskjutas utan stora olägenheter för samhället och enskilda med­

borgare. Organisatoriska åtgärder måste därför vidtas för att i den mån

det är möjligt undvika uppskov. Så har också skett. I departementen har

lagstiftningsenheterna förstärkts väsentligt. Emellertid skapar den lag­

granskning som ombesörjs av lagrådet särskilda problem. Lagrådet, som

f. n. arbetar på två avdelningar, kommer inte med nuvarande resurser att

kunna bemästra den kraftigt ökade arbetsbörda som är att vänta. För att

lagrådet skall kunna förstärkas krävs vissa ändringar i de lagar soin regle­

rar lagrådets verksamhet samt högsta domstolens och regeringsrättens sam­

mansättning.

Gällande bestämmelser m. m. De grundläggande bestämmelserna om lag­

rådets uppgifter och organisation finns i 21 § regeringsformen (RF). En­

ligt detta grundlagsstadgande skall lagrådet avge utlåtande över de förslag

till »stiftande, upphävande, ändring eller förklaring av lagar eller författ­

ningar» som Kungl. Maj :t för ändamålet överlämnar till lagrådet. Lagrådet

består av en eller flera avdelningar. Varje avdelning skall enligt 21 § RF

vara sammansatt av tre justitieråd och en av regeringsrättens lagfarna

ledamöter. I stället för ett av justitieråden kan Kungl. Maj :t dock förordna

annan »lagfaren, skicklig och oväldig person» såsom ledamot av lagråds­

avdelning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 15 år 1968

7

Beträffande vissa lagförslag är remiss till lagrådet obligatorisk på grund av särskilda bestämmelser i RF. Detta gäller bl. a. lagstiftning i civil-, straff- och kyrkorättsliga ämnen (87 §), lagstiftning i vissa andra avgrän­ sade ämnen såsom om svenskt medborgarskap (33 §) och om monopol (60 §) samt lagstiftning om högsta domstolens sammansättning och tjänst­ göring (17 §), om regeringsrätten (18 §) och om lagrådet (21 § ).

Bestämmelserna i 21 § RF om lagrådet kompletteras av lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet. Enligt denna lag utgörs lagrådet av en ordinarie och en extra avdelning. Den extra avdelningen träder i tjänst efter förord­ nande av Kungl. Maj :t. Sådant förordnande får meddelas när arbetsbördan i lagrådet kan antas bli särskilt betungande. Lagrådets ledamöter utses för en period om två år räknat från början av högsta domstolens höstsession (lagrådsperiod). Högsta domstolen utser de justitieråd och regeringsrätten de regeringsråd som skall vara ledamöter av lagrådet och bestämmer vilken avdelning de skall tillhöra. Har Kungl. Maj :t förordnat någon att i justitie- råds ställe tjänstgöra som ledamot i lagrådet, bestämmer högsta domstolen vilket justitieråd denne skall ersätta. När lagrådet arbetar på avdelningar, fördelar avdelningarna själva gemensamt ärendena. Om behandlingen av ett ärende ej avslutats när lagrådsperiod går ut, skall enligt lagen om lag­ rådet den sittande avdelningens ledamöter slutföra ärendet. Om Kungl. Maj :t meddelar lagrådet att nya ärenden ej är att vänta inom viss tid, skall lagrådets ledamöter under denna tid tjänstgöra i den domstol de till­ hör.

Efter förordnande av Kungl. Maj:t med stöd av lagen om lagrådet har sedan den 1 oktober 1965 funnits en extra avdelning av lagrådet. F. n. tjänst­ gör på lagrådets ordinarie avdelning två justitieråd, ett regeringsråd och ett förutvarande justitieråd. Lagrådets extra avdelning består av tre justitie­ råd och ett regeringsråd.

Lagrådets organisation påverkar indirekt de högsta rättsskipande instan­ sernas sammansättning. Högsta domstolen skall enligt lagen den 20 decem­ ber 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring bestå av 24 justitieråd. Om mer än fyra justitieråd beräknas komma att tjänstgöra i lagrådet, äger Kungl. Maj :t dock bestämma att antalet justitie­ råd skall ökas till 25 eller 26. När skäl för ökning inte längre föreligger, skall antalet justitieråd åter nedbringas så snart det kan ske till följd av justitieråds avgång. F. n. är antalet justitieråd 25.

Regeringsrätten skall enligt lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt bestå av 17 regeringsråd. Denna bestämmelse har emel­ lertid tillfälligt satts ur kraft genom lagen den 3 mars 1967 (nr 64) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal. I 1967 års lag föreskrivs att rege­ ringsrätten t. o. m. den 30 juni 1971 skall ha 21 ledamöter. Efter nämnda dag skall antalet regeringsråd åter nedbringas till 17 så snart det kan ske till följd av regeringsråds avgång.

8

Historik och vissa tidigare reformförslag. Lagrådet inrättades år 1909.

Den laggranskning, som anförtroddes lagrådet, hade tidigare ålegat högsta

domstolen. Huvudsyftet med lagrådets inrättande var att åstadkomma lätt­

nad i högsta domstolens arbetsbörda. Enligt Kungl. Maj :ts förslag (prop.

1908: 37) skulle i lagrådet ingå två justitieråd och en lagfaren ledamot av

regeringsrätten, varjämte för behandling av särskilt ärende av större vikt

högst tre extra ledamöter skulle kunna utses. I sitt utlåtande över proposi­

tionen uttalade konstitutionsutskottet (1908: 10) betänkligheter mot möj­

ligheten att till lagrådet knyta så många extra ledamöter. Utskottet föror­

dade att i stället ytterligare ett justitieråd skulle ingå i lagrådets normala

sammansättning och att en extra ledamot av lagrådet skulle kunna förord­

nas för särskilt ärende. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag

(rskr 1909:19).

Under 1920-talet framfördes i olika motioner förslag både om begräns­

ning av lagrådets kompetens, om ändring i dess sammansättning och om

lagrådets avskaffande. I en inom justitiedepartementet år 1926 verkställd

utredning föreslogs att laggranskningen skulle återföras till högsta dom­

stolen. Inte något av dessa förslag ledde till lagstiftning. (KU 1920:47,

1923: 13, 1924: 13, 1926: 16, 1927: 16 och 1928: 23. En redogörelse för ut­

redningen finns i prop. 1964: 140).

Vid 1949, 1954 och 1962 års riksdagar väcktes motioner om utvidgning av

lagrådets granskningsområde. Inte heller dessa initiativ resulterade i lag­

stiftningsåtgärder (KU 1949: 8, 1954: 9 och 1962: 8).

Frågan om laggranskningen togs upp på nytt av författningsutredningen

i betänkandet »Sveriges statsskick» (SOU 1963: 16—19). Betänkandet in­

nehöll bl. a. förslag till ny RF. I detta förslag utvidgades lagrådets arbets­

område till att omfatta bl. a. grundlagar och kommunallagar. Beträffande

lagrådets sammansättning föreskrevs i förslaget till RF endast att i lag­

rådet skulle tjänstgöra ledamöter av de båda högsta domstolarna.

Författningsutredningens förslag har inte lagts till grund för lagstift­

ning. Vid 1964 och 1965 års riksdagar beslöts emellertid på grundval av

författningsutredningens betänkande och visst kompletterande utrednings­

material en del begränsade ändringar i gällande grundlagar (prop. 1964:

140, KU 19, KU 1965: 19, rskr 162). Bl. a. ändrades 21 § RF så att lagrådet

i fortsättningen kunde arbeta på avdelningar. Föreskrifterna om lagrådets

sammansättning fick en sådan utformning att det blev möjligt att byta ut

ett av justitieråden på lagrådsavdelning mot annan lagfaren person. Motivet

för dessa ändringar var en väntad ökning aAr lagrådets arbetsbörda, bl. a.

till följd av att det mångåriga arbetet på en ny jordabalk hade hunnit så

långt att ett förslag i frågan kunde beräknas bli föremål för lagrådets gransk­

ning inom en inte avlägsen framtid.

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

9

Lagrådets arbetsbelastning. Inom justitiedepartementet har gjorts en un­ dersökning av vilka lagrådsremisser som är att vänta åren 1968 och 1969 och vilken tid som kan gå åt för granskningen i lagrådet av remisserna. Därvid har hänsyn tagits till kommittébetänkanden som redan föreligger eller kan antas bli färdiga inom en nära framtid. 1 undersökningen har an­ tagits att inom departementen skall kunna färdigställas lagrådsremisser i normal takt allteftersom remissbehandlingen av kommittébetänkandena avslutas. Med förbehåll för den osäkerhet som alltid vidlåder undersök- ningai av detta slag kan sägas att de lagförslag som redan nu ligger i lag­ rådet och som är att vänta under år 1968 tillsammans skulle kunna syssel­ sätta fyra lagrådsavdelningar under hela året. De förslag som kan väntas bli färdiga för lagrådsbehandling år 1969 skulle kunna bereda fyra eller fem lagradsavdelningar full sysselsättning hela året. Bland remisserna till lag­ rådet intar förslaget till jordabalk med följ dlagstiftning och ett inom kort tärdigt förslag till ny fastighetsbildningslag med följdlagstiftning en sär­ ställning. Enbart dessa projekt beräknas ta två lagrådsavdelningar i an­ språk under de närmaste åren. Men i undersökningsmaterialet ingår också åtskilliga andra mycket arbetskrävande projekt. Från justitiedepartemen­ tets eget verksamhetsområde kan som exempel nämnas förslag till ny lag­ stiftning inom familjerättens område och vidare lagstiftning om immissio- ner, skadestånd, godtrosförvärv, exekution i lön, expropriation, bostadsrätt, illojal konkurrens, fordringspreskription, bilansvarighet, aborter, vissa frå­ gor om yttrande- och tryckfrihet och förvaltningsförfarandet. Från andra departement är under åren 1968 och 1969 att vänta bl. a. förslag till om­ fattande ändringar i banklagstiftningen, lagstiftning om aktiefonder, ny lag om vanhävd av jordbruk, ny värnpliktslag, nya arbetstidslagar och ny sjö­ manslag.

Kungi. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

Förslag till åtgärder. Den intensiva aktivitet på lagstiftningsområdet som kan utläsas ur justitiedepartementets undersökning av lagrådets beräknade arbetsbelastning åren 1968 och 1969 är ett uttryck för ständigt stegrade an- språk på insatser av samhället på de mest skilda områden. För lagrådets del är eu viss minskning i arbetsbelastningen att motse när den nya jorda­ balken och den nya fastighetsbildningslagstiftningen förts i hamn, men vid en jämförelse med lagstiftningsaktiviteten under tidigare år är tendensen dock omisskännlig. Det vore med all säkerhet ett misstag att utgå från att vi står inför en tillfällig arbetstopp som kommer att följas av en varaktig återgång till förhållandena under 1960-talets första hälft. 1 ett långsiktigt perspektiv utgör frågan om lagrådets granskningsverksamhet en del av den större frågan om de krav man överhuvudtaget bör ställa på lagstiftnings- maskineriet i det nutida samhället. Vid eu sådan bedömning inställer sig en rad trågor om laggranskningens funktion, vilka lagar granskningen bör avse och vad den bör la sikte på, hur lagrådet bör vara sammansatt osv. Inom

10

justitiedepartementet har påbörjats ett förberedande utredningsarbete i

dessa frågor, och därvid uppmärksammas även vilka grundlagsändringar

som kan komma att behövas. Detta arbete är emellertid tidskrävande, och

grundlagsändringar beträffande lagrådet kan i varje fall inte hinna beslutas

förrän tidigast 1970/71. Därmed är också sagt att man inte kan nöja sig

med att arbeta enbart på en långsiktig lösning. Flertalet av de lagförslag

som nämnts i den nyss refererade undersökningen av lagrådets arbetsbe­

lastning är så angelägna att förseningar på grund av bristande utrymme för

lagrådsgranskningen inte kan accepteras. Provisoriska åtgärder är nödvän­

diga, och i främsta rummet måste det då bli fråga om att förstärka lag­

rådet med ytterligare en avdelning.

En utvidgning av lagrådet kan ske endast inom ramen för 21 § RF.

Med det innehåll detta grundlagsstadgande f. n. har är lagrådets samman­

sättning bunden på det viset att varje lagrådsavdelning måste bestå av minst

två justitieråd och ett regeringsråd. Som fjärde ledamot på lagrådsavdel­

ning kan komma i fråga antingen ett justitieråd eller »annan lagfaren,

skicklig och oväldig person». Eftersom den dömande verksamheten i högsta

domstolen och regeringsrätten inte kan inskränkas, kan en utvidgning av

lagrådet inte ske utan att antalet ledamöter i dessa domstolar ökas. Om lag­

rådet skall ha ytterligare en avdelning utöver nuvarande två, måste högsta

domstolen förstärkas med minst en ledamot eller, om man inte vill rubba

den nu arbetande extra lagrådsavdelningens sammansättning, med minst

två ledamöter. Regeringsrätten måste få en ny ledamot.

Det är givet att de nyss refererade grundlagsbestämmelserna begränsar

möjligheterna för de närmaste åren att bemästra den arbetssituation som

är under uppsegling i lagrådet. En avvägning får göras mellan olika aktuella

lagstiftningsprojekt efter angelägenhetsgrad. Förslag som inte är av stor

vikt eller särskilt brådskande får uppskjutas för kortare eller längre tid.

Som jag tidigare nämnt är emellertid flertalet av de lagförslag som är ak­

tuella för de närmaste åren så angelägna att uppskov inte kan accepteras.

Det är därför ofrånkomligt att inrätta en ny extra avdelning av lagrådet.

Mot en utvidgning av lagrådet kan invändas att en sådan åtgärd tvingar till

en ökning av antalet ledamöter i högsta domstolen och regeringsrätten som

inte är önskvärd av hänsyn till rättsskipningen. Då jag emellertid räknar

med att ökningen av antalet justitieråd och regeringsråd skall bli tillfällig

finns inte fog för eu sådan invändning. En definitiv lösning av frågan om

lagrådets gransluiingsverksamhet bör innebära att justitierådens och rege­

ringsrådens antal åter nedbringas.

På grund av det anförda förordar jag att lagen om lagrådet ändras så att

lagrådet får möjlighet att arbeta på tre avdelningar fr. o. m. den 1 april 1968.

Samtidigt bör lagen om högsta domstolens sammansättning och tjänstgö­

ring ändras så att det blir möjligt alt utnämna ytterligare två justitieråd

utöver nuvarande 25. I lagen om tillfällig ökning av regeringsrådens antal

Kungl. Maj.ts proposition nr 15 år 1968

bor goras den ändringen att regeringsrätten skall bestå av 22 i stället för 21 regeringsråd. Ytterligare bör göras en redaktionell jämkning både i sist­ nämnda lag och i lagen om Kungl. Maj :ts regeringsrätt. Dessa lagar inne­ håller i fråga om regeringsråds tjänstgöring i lagrådet en hänvisning till vad som är särskilt stadgat därom. Denna hänvisning — vilken f. ö. saknar motsvarighet i lagen om högsta domstolens sammansättning och tjänstgö­ ring — är överflödig och bör utgå.

Kostnaderna lör ytterligare en extra lagrådsavdelning uppgår till 442 000 kr. för budgetår raknat. De kostnader som uppkommer under innevarande budgetår kan bestridas från anslagen Högsta domstolen m. m.: Avlöningar, Högsta domstolen in. in.: Omkostnader och Regeringsrätten: Avlöningar, som är betecknade förslagsvis.

Jag vill slutligen upplysningsvis nämna ytterligare en åtgärd som bör vidtas i syfte att underlätta lagrådsledamöternas granskningsverksamhet. De bör få biträde med bl. a. utredningsarbete av revisionssekreterare från nedre justitierevisionen, som särskilt avdelas för ändamålet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

1

\

I enlighet med det antörda har inom justitiedepartementet upprättats för­ slag till

1) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet, 2) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 20 december 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring,

3) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts regeringsrätt,

4) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 3 mars 1967 (nr 64) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.

Förslagen torde få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bilagad

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över dessa förslag in­ hämtas för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

nen.

Bilagan har uteslutits här. Den är likalydande med den bilaga som är fogad vid propositio-

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 9 januari 1968.

N är varande:

f. d. justitierådet Lind,

justitierådet

Alexanderson,

regeringsrådet

Ringdén,

justitierådet

Westerlind.

Enligt lagrådet den 8 januari 1968 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 3

januari 1968, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle

för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över upprättade

förslag till 1) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om

lagrådet, 2) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 20 december 1956

(nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring, 3) lag

angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om

Kungl. Maj:ts regeringsrätt och 4) lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen

den 3 mars 1967 (nr 65) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

rättschefen C. G. Lidbom.

Lagrådet yttrade:

Det synes oemotsägligt att eu i rådande läge genomförd utvidgning av

lagrådet är ägnad att medföra olägenheter. Dessa berör såväl högsta dom­

stolen som regeringsrätten men gör sig särskilt gällande beträffande den

förra domstolen. De ogynnsamma verkningarna betingas väsentligen av att

den tilltänkta tredje lagrådsavdelningen måste inrättas på grundval av rege­

ringsformens stadganden om lagradsavdelnings sammansättning. En kon­

sekvens härav blir att en förhållandevis stor del av de bada domstolarnas

ledamöter kommer att tagas i anspråk för annan verksamhet än den pri­

mära, dvs. rättskipningen. Vad angår högsta domstolen lär icke kunna und­

vikas att drygt en fjärdedel av antalet ledamöter vid varje särskilt tillfälle

kommer att vara avdelad för den sekundära uppgiften, lagstiftningsgiansk-

ningen. Detta innebär en betydande förskjutning av de proportioner mellan

dömande och lagstiftningsgranskande verksamhet vilka fastställdes vid lag-

rådsinstitutionens införande. Att en utveckling i denna riktning väcker

oro för spordes redan när år 1965 infördes möjligheten att upprätta en andra

lagrådsavdelning. I och med den nu föreslagna förändringen har förskjut­

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1968

13

ningen av gränsen mellan dömande och lagstiftningsgranskande uppgifter nått därhän att effekten blir tydligt framträdande. Genom att justitieråden i så avsevärt ökad utsträckning kommer att fjärmas från den rättskipande verksamheten uppstår fara för att deras kontakt med rättspraxis och möj­ ligheter till överblick över densamma minskas. Såsom uttalats också i re­ missprotokollet kan vidare invändas att en utvidgning av lagrådet fram­ tvingar eu med hänsyn till rättskipningen icke önskvärd ökning av antalet ledamöter i högsta domstolen och regeringsrätten. En sådan ökning är äg­ nad att motverka enhetlighet och konsekvens i prejudikatbildningen. Syn­ punkten, att ledamotskretsarna i dessa domstolar redan är så stora att en ytterligare utbyggnad skulle kunna minska domstolarnas auktoritet, har också framskymtat i tidigare sammanhang och är otvivelaktigt värd beaktande.

Mot bakgrunden av vad som nu utvecklats skulle inrättandet av en tredje lagrådsavdelning svårligen kunna godtagas, om det föreliggande förslaget syftade till en lagrådsutvidgning av bestående karaktär. Detta är emellertid ingalunda fallet. Tvärtom betonas i remissprotokollet med eftertryck att ut­ vidgningen skall vara ett kortvarigt provisorium och att det eftersträvas att så snart sig göra låter åstadkomma en annan lösning, tydligen av sådan ut­ formning att de i det föregående antydda olägenheterna undanröjs. Lika­ ledes meddelas i remissprotokollet den upplysningen att ett förberedande utredningsarbete i dessa frågor, vilket bl. a. skall uppmärksamma behovet av grundlagsändringar, redan påbörjats inom justitiedepartementet och skulle kunna leda fram till lagstiftning år 1971. Vad sålunda upptagits i remissprotokollet måste uppenbarligen tillmätas det största avseende vid bedömningen av förslaget. Representerar detta endast tillfälliga anordningar i avbidan på slutförandet av ett redan igångsatt reformarbete som är inrik­ tat på en ur skilda synvinklar lämpligare form för lagstiftningsgransk- ningen, är det givetvis lättare att godtaga förslaget.

Eu förutsättning för förslagets accepterande är emellertid även under sådana förhållanden att en provisorisk utbyggnad av lagrådet är ound­ gängligen påkallad under den tid som förflyter till dess den mera tillfreds­ ställande långsiktiga lösningen åvägabringas. Erkännas måste också att övertygande skäl framlagts för meningen att omedelbart verkande åtgärder för tillgodoseendet av lagstiftningsgranskningen är nödvändiga. Vad remiss- protokollet innehåller därom har för övrigt skänkts närmare belysning vid föredragningen inför lagrådet.

Lagrådet — som förutsätter att frågan om laggranskningen snarast kom­ mer att få en mera långsiktig lösning — vill med hänsyn till behovet av omedelbara åtgärder icke motsätta sig att den nu föreslagna tillfälliga refor­ men blir genomförd.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 15 år 1968

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

12 januari 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Kling, Johansson,

Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson,

Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över

förslag till

1) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet,

2) lag angående ändrad hjdelse av 1 § lagen den 20 december 1946 (nr

879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring,

3) lag angående ändrad lijdelse av 1 § lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3)

om Kungl. Maj.ts regeringsrätt,

4) lag angående ändrad hjdelse av 1 § lagen den 3 mars 1967 (nr 64-) om

tillfällig ökning av regeringsrådens antal.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.

Lagrådet har i sitt utlåtande över de remitterade förslagen förklarat att

lagrådet med hänsyn till behovet av omedelbara åtgärder inte motsätter sig

en utvidgning av lagrådet med ytterligare en extra avdelning. I utlåtandet

betonas att lagrådet godtar reformen endast som en provisorisk åtgärd i

avbidan på en mera långsiktig lösning. Som framgår av remissprotokollet

har jag samma uppfattning som lagrådet om det angelägna i att så snart

som möjligt komma fram till en lösning som kan bli bestående och som gör

det möjligt att bemästra laggranskningsuppgifterna utan att man i den ut­

sträckning som nu måste ske behöver ta de högsta rättsskipande instanser­

nas ledamöter i anspråk för dessa uppgifter.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

antaga lagförslagen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 480047