Prop. 1969:12

('med förslag till lag om ändring i lagen den 20 mars 1964 (nr 163) om in\xad förande av brottsbalken',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 12 år 1969

1

Nr 12

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i lagen den 20 mars 1964 (nr 163) om in­ förande av brottsbalken ; given Stockholms slott den 17 januari 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändring i lagen den 20 mars 1964 (nr 163) om införande av brottsbalken.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens innehåll

I propositionen föreslås sådan ändring i lagen om införande av brotts­ balken att bestämmelserna om militär medverkan vid stillande av upplopp upphävs. Lagändringen föreslås träda i kraft dagen efter den, då lagen kom­ mit ut från trycket i Svensk författningssamling.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 12

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1969

Förslag

till

Lag

om ändring i lagen den 20 mars 1964 (nr 168) om införande

av brottsbalken

Härigenom förordnas, att 14 § lagen den 20 mars 1964 om införande av

brottsbalken skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

14 §.

Följande lagrum------------------------strafflagen; ävensom

4 § a) samt 5 och 7 §§ lagen den 5 och 7 §§ lagen den 30 juni 1948

30 juni 1948 (nr 451) angående in-

(nr 451) angående införande av la-

förande av lagen om ändring i straff- gen om ändring i strafflagen m. m.

lagen m. m.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1969

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

10 januari 1969.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,

Palme, Sven-Eric Nilsson, Gustafsson, Gei jer, Myrdal, Odhnoff,

Wickman, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i lagen

om införande av brottsbalken och anför.

Enligt 4 § a lagen den 30 juni 1948 (nr 451) angående införande av lagen

om ändring i strafflagen m. in. får militär personal användas för att stilla

upplopp. I lagrummet ges vidare vissa föreskrifter om när personalen får

använda vapen i sådana situationer. Dessutom anges vilka myndigheter

som kan besluta om vapeninsats. 4 § a i 1948 års lag gäller alltjämt enligt

14 § lagen den 20 mars 1964 (nr 163) om införande av brottsbalken. Redan

i 1864 års strafflag fanns bestämmelser med i huvudsak samma innehåll

som de nu angivna bestämmelserna i 1948 års lag.

Bestämmelser om beslut rörande militärhandräckning finns också i för­

ordningen den 31 december 1915 (nr 585) angående användande av militär

personal till upprätthållande av allmän ordning samt för eldsläckning och

andra dylika ändamål. Enligt den ursprungliga lydelsen av dessa bestäm­

melser kunde militärhandräckning begäras direkt av vissa civila myndig­

heter.

Genom kungörelsen den 16 september 1932 (nr 450) om ändrad lydelse av

bl. a. 1 § i 1915 års förordning förbehöll sig emellertid Kungl. Maj:t rätt att

i princip ensam besluta om militärhandräckning. Civil myndighets befogen­

het att direkt begära sådan handräckning för att stilla upplopp eller i övrigt

för att upprätthålla allmän ordning eller avvärja överhängande fara för liv

eller egendom behölls endast för de särskilda fall da militärhandräckning

anses oundgängligen erforderlig och beslut av Kungl. Maj:t inte kan av­

vaktas utan fara eller större olägenhet.

Under 1968 har frågan om upphävande av eller ändring i de angivna för­

fattningsbestämmelserna övervägts inom berörda departement och försvars­

staben. I avvaktan på ett slutligt ställningstagande meddelade chefen för

försvarsstaben i skrivelse den 31 maj 1968 militärbefälhavarna, att fram­

4

ställning från civil myndighet om militär trupp för att upprätthålla ordning­

en i samband med demonstrationer eller motsvarande omgående borde un­

derställas överbefälhavarens prövning. Innehållet i skrivelsen vidarebeford­

rades till cheferna för de militära fredsförbanden. I samband därmed över-

enskoms att överbefälhavaren skulle underställa Kungl. Maj :t en eventuell

framställning om militärhandräckning. Frågan utreddes därefter ytterligare

inom försvarsdepartementet och försvarsstaben.

Sedan år 1932 är det en vedertagen uppfattning att militär personal inte

skall användas vid sociala konflikter. Det ankommer på polisen, som nu

förstatligats och förenlietligats, att upprätthålla allmän ordning. Bestäm­

melserna om militär medverkan vid stillande av upplopp har saknat aktua­

litet.

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet har jag funnit att

4 § a i 1948 års lag nu bör upphävas genom ändring i 14 § lagen om infö­

rande av brottsbalken. I samband härmed är det nödvändigt att upphäva de

bestämmelser i 1915 års förordning som ansluter till bestämmelsen i 1948

års lag. I kommandoväg meddelade föreskrifter för militär trupps använd­

ning av vapen för upprätthållande av allmän ordning m. m. måste också

upphävas. Översyn behövs slutligen av cirkuläret den 5 maj 1961 (nr 162)

till länsstyrelserna och polismyndigheterna angående bruket av skjut­

vapen i polistjänsten. Bestämmelserna i cirkuläret hänvisar nämligen i

fråga om polismans användande av skjutvapen vid upplopp till motsvaran­

de bestämmelser för militär personal. Fråga om de ändringar som behövs i

de nu omnämnda bestämmelser som tillkommit utan riksdagens medverkan

kommer att tas upp i annat sammanhang.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats

förslag till lag om ändring i lagen den 20 mars 1964- (nr 163) om införande

av brottsbalken. Lagändringen bör träda i kraft dagen efter den, då lagen

enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings­

samling. Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet som bilaga.1

Jag hemställer att lagrådets utlåtande över förslaget inhämtas enligt 87 §

regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 12 år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade förslaget, har uteslutits

här.

Kungl. Maj. ts proposition nr 12 år 1969

5

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 16 januari 1969.

Närvarande:

f. d. justitierådet Lind,

justitierådet

Alexanderson,

regeringsrådet

Ringdén,

justitierådet

Conradi.

Enligt lagrådet denna dag tillhandakommet utdrag av protokoll över justi-

tieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 10 januari

1969, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i

87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över upprättat förslag

till lag om ändring i lagen den 20 mars 1964- (nr 163) om införande av

brottsbalken.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

hovrättsassessorn C.-I. Skarstedt.

Lagrådet yttrade: I första hand ankommer det på polisen att upprätt­

hålla allmän ordning. Kungl. Maj :t, som ytterst bär ansvaret för ordningens

upprätthållande i landet, kan dock vara nödsakad att använda militär per­

sonal, för den händelse polisens samlade resurser skulle visa sig otillräck­

liga. Detta gäller även om den föreslagna lagändringen genomföres. Lag­

rådet har med detta påpekande inte något att erinra mot förslaget.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 12 år 1969

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

11 januari 1969.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Lange, Kling, Johansson, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över

förslag till lag om ändring i lagen den 20 mars 196å (nr 163) om införande

av brottsbalken.

Föredraganden redogör för lagrådets utlåtande och upplyser, att lagrådet

lämnat lagförslaget utan erinran, samt hemställer, att Kungl. Maj :t genom

proposition föreslår riksdagen att antaga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690055