Prop. 1969:132

('med förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963: 268) om igångsättnings tillstånd för byggnadsarbete',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

1

Nr 132

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963: 268) om igångsättnings tillstånd för byggnadsarbete; given Stockholms slott den 24 oktober 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över inrikesärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksda­ gen att antaga härvid fogade förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963:268) om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Eric Holmquist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att giltighetstiden för Kungl. Maj :ts nuvarande fullmakt att införa krav på igångsättningstillstånd för vissa byggnadsarbe­ ten skall förlängas till utgången av år 1970. 1

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 132

2

Kungl. Maj:ts proposition nr i32 år 1969

Förslag

till

Lag

om fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963:268) om igångsättnings-

tillstånd för byggnadsarbete

Härigenom förordnas, att 1 § andra stycket lagen (1963: 268) om igång-

sättningstillstånd för byggnadsarbete1, som enligt lag (1967:780) gäller

till utgången av år 1969, skall äga fortsatt giltighet till utgången av år 1970.

!) Senaste lydelse av 1 § andra stycket 1965: 809.

Kungl. Maj.ts proposition nr 132 år 1969

3

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 26 september 1969.

Närvarande:

Statsministern erlander , ministern för utrikes ärendena nilsson , statsråden

STRÄNG, KLING, ANDERSSON, LANGE, HOLMQVIST, ASPLING, PALME, SVEN-ERIC.

NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODHNOFF, WICIIMAN, MOBERG, BENGTS-

SON, LÖFBERG.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om förlängd giltighetstid för Kungl. Maj:ts fullmakt att införa krav på igångsättningstillstånd för vissa byggnadsarbeten och anför.

Lagen den 31 maj 1963 (nr 268, ändr. senast 1967:780) om igångsätt- ningstillstånd för byggnadsarbete innehåller bl. a. fullmakt för KungL Maj :t att, när allvarlig brist på arbetskraft i byggnadsindustrin råder eller annat avsevärt hinder för byggnadsverksamheten föreligger, förordna att byggnadsarbete av visst slag inte får påbörjas utan igångsättningstillstånd. Denna fullmakt löper ut vid utgången av år 1969.

Historik och nuvarande ordning

Fram till den 1 juli 1963, då lagen om igångsättningstillstånd för bygg­ nadsarbete trädde i kraft, gällde lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om till- ståndstvång för byggnadsarbete. Enligt sistnämnda lag ägde Kungl. Maj :t, i den mån det behövdes »för att upprätthålla ett fast penningvärde och befrämja en ändamålsenlig användning av förnödenheter och arbetskraft», föror dna att byggnadstillstånd skulle fordras. Fr. o. m. år 1959 användes lagen enbart i syfte att så långt möjligt nå jämn fördelning av byggnads­ verksamheten under olika delar av året (säsongutjämning).

År 1963 fattade statsmakterna (prop. 1963: 124, 3LU 24, rskr 284) prin­ cipbeslut om övergång till ett system för säsongutjämning inom byggnads- branschen genom frivillig samverkan mellan byggarbetsmarknadens par­ ter, kommunerna och arbetsmarknadsmyndigheterna. Samtidigt antogs la­ gen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete, vilken ger Kungl. Maj :t fullmakt att förordna att igångsättningstillstånd skall inhämtas från ar­ betsmarknadsmyndighet innan byggnadsarbete påbörjas. Denna fullmakt

1* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 sand. Nr 132

kan användas endast om säsongutjämning genom frivillig samverkan visar

sig otillräcklig. Hittills har fullmakten inte behövt utnyttjas.

På grund av överhettning av konjunkturen inom byggnadssektorn upp­

stod emellertid snart behov att på nytt liksom enligt 1943 års lag kunna

begränsa enskild byggnadsverksamhet. Genom lagen den 29 maj 1964 (nr

300), som trädde i kraft den 18 juni 1964, angående ändrad lydelse av 1 §

lagen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete fick Kungl. Maj:t där­

för fullmakt att för särskilt område förordna att byggnadsarbete av visst

slag som var att anse som mindre angeläget från allmän synpunkt inte fick

påbörjas utan igångsättningstillstånd. Förutsättning för sådant förordnan­

de var att det i området rådde allvarlig brist på arbetskraft inom byggnads­

industrin. Förordnande skulle avse viss tid.

I kungörelsen den 31 maj 1963 (nr 269) med tillämpningsföreskrifter

till lagen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete gavs föreskrifter

om i vilka områden och för vilka objekt igångsättningstillstånd krävdes

(ändr. 1964: 301 och 1965: 89). Bostadsbyggandet, industrins anläggningar

samt byggnader för sjukvård, socialvård och undervisningsväsendet läm­

nades i huvudsak utanför regleringen och fick alltså påbörjas utan igång­

sättningstillstånd (prop. 1964:95 s. 17, 3LU 30, rskr 186).

Den fullmakt som Kungl. Maj:t hade fått genom 1964 års lagändring

gällde bara till utgången av år 1965. Genom lagen den 17 december 1965

(nr 809) angående ändrad lydelse av 1 § lagen om igångsättningstillstånd

för byggnadsarbete förlängdes emellertid giltighetstiden för fullmakten till

utgången av år 1967. Samtidigt vidgades fullmakten såtillvida som förord­

nande att igångsättningstillstånd skall krävas kunde meddelas för hela

landet och utan annan tidsbegränsning än som följde av lagens giltighets­

tid. Förordnande kunde grundas pa — utom brist pa arbetskraft i bygg­

nadsindustrin — annat avsevärt hinder för byggnadsverksamheten såsom

brist på kapital eller byggnadsmaterial. I samband med lagändringen änd­

rades också tillämpningskungörelsen (se ändr. 1965:810 samt 1966:85

och 160).

Genom lagen den 8 december 1967 (nr 780) angående dels fortsatt gil­

tighet av 1 § andra stycket lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igangsätt-

ningstillstånd för byggnadsarbete, dels ändrad lydelse av 3 § samma lag

förlängdes giltighetstiden för fullmakten till utgången av år 1969.

Till byggnadsarbeten för vilka igångsättningstillstånd krävs (opriorite­

rat byggnadsarbete) hör enligt 3 § första stycket tillämpningskungörelsen

i dess nuvarande lydelse (1968:428) byggnadsarbete som avser

1) bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus

samt sådan parkeringsanläggning, som ej inrättas i anslutning till ny bo­

stadsbebyggelse,

2) hus som helt eller till huvudsaklig del inrymmer butiks-, kontors-

eller banklokaler,

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

5

3) kommunal förvaltningsbyggnad, 4) byggnad som helt eller till huvudsaklig del inrymmer kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler,

5) sporthall eller annan idrottsanläggning, 6) bostadshus som uppförs utan statligt stöd och ej är avsett uteslutan­ de för fritidsändamål,

7) bostadshus som är avsett uteslutande för fritidsändamål, om arbetet ingår i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus eller om huset genom arbetet erhåller en bostadsyta överstigande 80 kvadratmeter,

8) kommunal gata, väg eller annan samfärdsled som inte behövs för nytt bostadsområde,

9) sjukhus som avses i sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 242) eller sjukhem som avses i stadgan den 22 april 1960 (nr 114) angående enskilda sjukhem m. m.,

10) hem som avses i 18 § lagen den 4 januari 1956 (nr 2) om socialhjälp, 11) kommunal eller enskild byggnad för undervisningsändamål som uppförs utan statsbidrag,

12) rivning av flerfamiljshus inom område med stadsplan i kommun med över 30 000 invånare.

Undantagna är dock enligt 3 § andra stycket kungörelsen följande slag av arbeten

a) arbete som avser installation av elektriska ledningar eller andra elek­ triska anordningar,

b) måleriarbete,

c) arbete som avser mindre komplettering (s. k. lapparbete) av befintlig värme-, vatten-, avlopps- eller ventilationsanläggning,

när arbetet inte står i samband med annat byggnadsarbete. Dessutom gäller undantag för dels reparations- eller underhållsarbete, om sammanlagt högst tre personer kommer att sysselsättas för att utföra arbetet, dels byggnadsarbete som bedrivs av statlig myndighet eller för statens räkning.

Enligt 3 § lagen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete medde­ las igångsättningstillstånd av Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts be­ myndigande, arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnd. I 4 § till- lämpningskungörelsen föreskrivs att Kungl. Maj:t meddelar igångsätt­ ningstillstånd för byggnadsarbete enligt 3 § första stycket 1—5, 7, 8 eller 11 kungörelsen, om byggnadskostnaden uppgår till minst 3 milj. kr. I annat fall meddelas igångsättningstillstånd enligt 3 § av arbetsmarknads­ styrelsen eller, efter dess bemyndigande, länsarbetsnämnd.

Kungl. Maj :t har genom beslut den 6 maj 1966 föreskrivit dels att igång­ sättningstillstånd skall meddelas för i första hand byggnadsarbeten som av­ ser bostäder som uppförs utan statligt stöd samt sjukhus, sjukhem och ål­ derdomshem (punkterna 6, 9 och 10) i den man byggnadsarbetena ryms

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

inom vissa angivna ramar, dels att stor restriktivitet skall iakttas vid till-

ståndsgivningen i övrigt. Nya rambeslut har sedermera meddelats efter

hand, senast den 15 augusti 1969. I de rambeslut angående bostäder som

meddelats fr. o. m. den 15 december 1967 har Kungl. Maj :t föreskrivit att

igångsättningstillstånd inte får meddelas för bostäder som uppförs utan

statligt stöd, om kostnaden per lägenhet, exkl. kostnaden för tomtmarken,

överstiger 200 000 kr.

Vidare må erinras om förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om

investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten. Enligt förordningen skulle

en investeringsavgift om 25 % på byggnadskostnaden betalas till staten

för byggnadsarbete som sattes i gång under tiden den 1 mars 1967—den

30 september 1968, om arbetet avsåg vissa angivna objekt. Detta instru­

ment för begränsning av investeringarna inom byggnadssektorn står alltså

inte längre till buds.

I samband med att giltighetstiden för Kungl. Maj :ts fullmakt enligt

1 § andra stycket lagen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete för­

längdes år 1967 tillkallades enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande den 6 okto­

ber 1967 sakkunniga för att utreda frågor om planering av byggnads- och

anläggningsverksamhetens omfattning och inriktning (byggplaneringsut-

redningen). Utredningsarbetet pågår.

Departementschefen

När fullmakten för Kungl. Maj :t enligt 1 § andra stycket lagen om

igångsättningstillstånd för byggnadsarbete att förordna om tillståndstvång

förlängdes år 1965 ansågs det sannolikt att behovet av komplement till de

generella finans- och penningpolitiska medlen för att påverka investerings­

verksamheten inom byggnadssektorn skulle komma att kvarstå under re­

lativt lång tid (prop. 1965: 173 s. 30).

Vid 1967 års förlängning av fullmakten uttalade min företrädare (prop.

1967: 152 s. 7) att det inte fanns något som tydde på att behovet av instru­

ment som gör det möjligt att direkt påverka omfattningen och inriktning­

en av byggnadsverksamheten kommer att bli mindre i framtiden. Snarare

borde man räkna med ett växande behov att kunna styra denna verksam­

het så att de från samhällets synpunkt mest angelägna behoven blev tillgodo­

sedda i första hand och så att en jämn sysselsättning främjades. För att

söka få till stånd en mer långsiktig lösning av dessa problem tillkallades

på hösten 1967 byggplaneringsutredningen med uppdrag att utreda

frågor om planering av byggnads- och anläggningsverksamhetens omfatt­

ning och inriktning. Utredningen skall överväga bl. a. vilka metoder som

i framtiden bör tillämpas för att samhället skall tillförsäkras erforderligt

inflytande på inriktningen och omfattningen av investeringarna inom

7

ky§§nadssektorn. I fråga om valet av de medel som skall användas i detta

syfte är direktiven förutsättningslösa.

Den fullmakt för Kungl. Maj :t att föror dna om tillståndstvång för bygg­

nadsarbete som inryms i 1 § andra stycket lagen om igångsättningstill-

stånd för byggnadsarbete gäller endast till utgången av år 1969. Enligt vad

jag har inhämtat från byggplaneringsutredningen räknar den med att kun­

na fullfölja sitt uppdrag i så god tid att förslag till en långsiktig lösning

kan föreläggas riksdagen under hösten 1970.

Som skäl för den senaste förlängningen av fullmakten framhölls att ris­

ken för rubbning av balansen i byggnadsverksamheten och behovet att kunna

styra denna verksamhet gjorde det uteslutet att avvakta resultatet av ut­

redningen utan att under tiden ha tillgång till det instrument som det

nuvarande systemet med tillståndstvång utgör. Dessa skäl har vunnit i styr­

ka genom erfarenheterna sedan uttalandet gjordes. I prop. 1969: 115 an­

gående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1969/70, m. m.

bedömdes det med hänsyn till den väntade konjunkturutvecklingen bli nöd­

vändigt att kunna genom bl. a. igångsättningstillstånden begränsa byggandet

och omfördela det i tiden. Riktigheten av denna bedömning har bekräftats.

I det konjunkturläge som råder f. n. framstår det som nödvändigt att genom

igångsättningstillstånden kunna omfördela byggandet också regionalt och

sektorsvis. Jag föreslår därför att giltighetstiden för den nuvarande fullmak­

ten för Kungl. Maj :t förlängs till utgången av år 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

Hemställan

I enlighet med vad jag anfört har inom inrikesdepartementet upprättats

förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 § andra stgcket lagen (1963: 268)

om igång sättning stillstånd för byggnadsarbete. Förslaget torde få fogas

till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga1.

Jag hemställer, att lagrådets yttrande över lagförslaget inhämtas enligt

87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrå­

dets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Kungl.

Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har uteslutits här.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 16 oktober 1969.

Närvarande:

f. d. justitierådet Lind,

regeringsrådet M

artenius

,

justitierådet

B

ernhard

,

justitierådet

H

esser

.

Enligt lagrådet den 8 oktober 1969 tillhandakommet utdrag av protokoll

över inrikesärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av

Halland, i statsrådet den 26 september 1969, hade Kungl. Maj :t förordnat,

att lagrådets utlåtande skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ända­

målet inhämtas över upprättat förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 §

andra stycket lagen (1963:268) om igångsättningstillstånd för byggnadsar­

bete.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

hovrättsassessorn Ingemar Cosmo.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

Kungl. Maj:ts proposition nr 132 år 1969

9

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 24 ok­ tober 1969.

Närvarande: Statsministern

P

alme, statsråden

S

träng

, L

ange

, H

olmqvist

, A

spling

,

S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

, M

oberg

,

B

engtsson

, N

orling

, L

öfberg

, L

idbom

, C

arlsson

.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter ge­ mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963: 268) om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran, och hemställer att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att antaga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­ position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson