Prop. 1969:146

('angående godkännande av konvention om ordningen vid fiskets bedrivande i Nordatlanten',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1969

1

Nr 146

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av konvention om ordningen vid fiskets bedrivande i Nordatlanten; given Stockholms slott den 24 okto­ ber 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att godkänna en i London den 1 juni 1967 dagtecknad konvention om ordning­ en vid fiskets bedrivande i Nordatlanten.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

Enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Ingemund Bengtsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall ansluta sig till en konvention om ordningen vid fiskets bedrivande i Nordatlanten. Konventionen omfat­ tar Nordsjön och Nordatlanten inbegripet kuststaternas territorialhav, var­ vid gäller att kuststaten skall ha ansvaret för konventionens tillämpning och efterlevnad inom eget sjöterritorium och fiskezon. Konventionen reg­ lerar uppträdandet på fiskeplatserna, bl. a. genom bestämmelser om Ijus- och ljudsignaler för fiskefartyg samt märkning av fartyg och redskap. För att möjliggöra kontroll av konventionens efterlevnad på internationellt vatten in­ nehåller konventionen regler om ett internationellt inspektionssystem i vilket de anslutna staterna avses medverka med för ändamålet utsedda inspek­ törer.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1D69. 1 saml. Nr 146

2

Kungl. Maj ds proposition nr 146 år 1969

Utdrag av protokollet över jordbruksfonden, hållet inför Hans

Majd Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

24 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

statsråden

Sträng, Lange, Holmqvist, Aspling

Sven-Erxc Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Moberg

Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkän­

nande av konvention om ordningen vid fiskets bedrivande i Nordatlanten

och anför.

Inledning

Vid en europeisk fiskerikonferens, som med vissa avbrott hölls i London

den 3 december 1963—den 2 mars 1964, antogs bl. a. en resolution enligt

vilken den brittiska regeringen anmodades att inbjuda regeringarna i de

länder, som bedriver fiske i Nordostatlanten, till en teknisk konferens. Kon­

ferensen skulle söka åstadkomma ett utkast till konvention om reglering av

ordningen vid fiskets bedrivande i Nordostatlanten. Utkastet skulle baseras

på huvudlinjerna i 1882 års konvention om fiskeriordningen i Nordsjön.

Även regeringarna i Amerikas förenta stater och Canada skulle inbjudas att

sända representanter till konferensen för att underlätta en framtida utvidg­

ning av konventionsområdet till att omfatta hela Nordatlanten.

Efter inbjudan av den brittiska regeringen sammanträdde konferensen i

London under tiden den 31 mars—den 6 april 1966, den 17—28 oktober 1966

samt den 6—17 mars 1967. I konferensen deltog 18 stater, nämligen Ame­

rikas förenta stater, Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Irland, Island,

Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Sovjetunionen,

Spanien, Storbritannien, Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland. Vid

konferensens avslutning antog de då närvarande 17 delegationerna — Luxem­

burg var inte representerat vid det sista mötet — ett slutprotokoll enligt

vilket delegationerna kom överens om texten till en konvention om ord­

ningen vid fiskets bedrivande i Nordatlanten (Convention on Conduct of

Fishing Operations in the North Atlantic). Konventionen, som öppnades för

3

undertecknande den 1 juni 1967, torde i engelsk originaltext jämte över­ sättning till svenska få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Kungi. Maj. ts proposition nr 1A6 år 1969

Konventionen

Enligt art. 1 skall konventionsområdet omfatta Atlanten och Norra Isha­ vet samt angränsande hav. Konventionens geografiska tillämpningsområde bestäms närmare i bilaga I till konventionen. Kattegatt och Skagerack ingår i området. Däremot ingår ej Östersjön, Bälten och Öresund söder och öster om linjer dragna från Hasenöre Hoved till Gnibens Spids och från Gilbjerg Hoved till Kullen. Konventionsområdet inbegriper kuststaternas territorial- hav. I art. 1 definieras vidare »fiskefartyg» (»fishing vessel») som fartyg, vilket bedriver fiske. »Fartyg» (»vessel») definieras som fiskefartyg och annat fartyg vilket bearbetar fisk eller förser fiskefartyg med förnöden­ heter eller tjänster.

Enligt art. 2 skall ingenting i konventionen anses inverka på de avtals­ slutande parternas rättigheter, anspråk eller uppfattning i fråga om terri­ torialgränser, nationella fiskegränser eller kuststatens jurisdiktion över fisket.

För att kunna identifieras till sjöss skall de avtalsslutande parternas fiske­ fartyg vara registrerade och märkta med siffer- eller bokstavskombinationer i enlighet med de bestämmelser som gäller för respektive land (art. 3). Parterna skall hålla varandra underrättade om de identifieringsbokstäver och identifieringsnummer som används. Bilaga II till konventionen inne­ håller bestämmelser om identifiering och märkning av fiskefartyg och red­ skap. Fiskefartygens småbåtar och, då det är lämpligt, fiskredskap skall också vara märkta. Varje fiskefartyg skall medföra nationalitetsflagga samt en officiell handling, som innehåller uppgifter om fartyget. Fartygets natio­ nalitet får under inga omständigheter döljas.

Förutom de ljud- och ljussignaler som föreskrivs i de internationella sjö- vägsreglerna, skall fiskefartygen tillämpa de signalregler som anges i kon­ ventionens bilaga III (art. 4). Särskilda signalregler gäller för trål-, driv- garns- och snörpvadsfiske.

Enligt art. 5 skall drivgarn och drivlinor samt garn, linor och andra fisk­ redskap som är förankrade i havet utmärkas för att visa deras läge och ut­ sträckning. Detaljerade regler om utmärkningen ges i bilaga IV.

Art. 6 innehåller en allmän regel om att fartyg inte skall störa pågående fiske. De avtalsslutande parterna bereds möjlighet att underrätta varand­ ras myndigheter om pågående fiske av större omfattning. Artikeln hänvisar till konventionens bilaga V, som innehåller närmare bestämmelser om upp­ trädandet på fiskeplatserna. I bilagan meddelas också förbud mot att före­ mål eller ämne, som kan störa fisket eller skada fisk, fiskredskap eller

4

fiskefartyg, kastas över bord. Fartyg får inte använda explosiva ämnen för

fiske eller ha sådana ämnen ombord om de är avsedda för fiske. Särskilda

regler ges beträffande de åtgärder som skall vidtas om redskap som tillhör

olika fiskefartyg, fastnar i varandra.

Vid tvist mellan enskilda medborgare i olika avtalsslutande stater om

skador på redskap eller fartyg som orsakats av att redskap fastnat i varand­

ra kan berörd avtalsslutande part tillsätta en undersökningskommission eller

annat lämpligt organ och kräva att annan berörd avtals slut ande part förfar

på motsvarande sätt. Sådana kommissioner eller organ skall undersöka om­

ständigheterna och försöka få till stånd en uppgörelse. Förfarandet in­

skränker inte den skadelidandes rätt att få sina yrkanden prövade på van­

lig rättslig väg (art. 7).

Enligt art. 8 skall varje avtalsslutande part åta sig att i fråga om sina

fartyg och redskap vidta lämpliga åtgärder för att genomföra och upprätt­

hålla konventionsbestämmelserna. Inom det område där kuststaten har

jurisdiktion över fisket skall kuststaten ha ansvaret för att konventionens

bestämmelser träder i kraft och efterlevs. Kuststaten får där fastställa sär­

skilda regler och undantag från bestämmelserna i bilagorna II—V för så­

dana fartyg som på grund av sin storlek endast opererar i kustvattnen. Nå­

gon diskriminering av fartyg från andra avtalsslutande parter som har

rätt att fiska i samma vatten får inte ske. Innan särskilda regler och undan­

tag införs beträffande områden där utländska fartyg fiskar, skall vederbö­

rande avtalsslutande parter underrättas och även ges möjlighet att framföra

sina synpunkter.

Art. 9 innehåller vissa föreskrifter om inspektion in. in. Dessa bestäm­

melser gäller dock endast utanför de områden inom vilka kuststaten ut­

övar fiskerijurisdiktion. Bestämmelserna innebär en viss form av inter­

nationell kontroll. Det förutsätts, att de avtalsslutande parterna skall för­

ordna inspektörer, som skall tillse att konventionsbestämmelserna tillämpas

samt undersöka och rapportera överträdelser m. m. Om ett fartyg inte iakt­

tar konventionsbestämmelserna och omständigheterna är tillräckligt all­

varliga, kan en inspektör ge fartyget order att stanna och under vissa för­

utsättningar borda fartyget. En inspektör kan erbjuda sig att medla till

sjöss i händelse av skada på ett fartyg eller fiskredskap. Ohörsamhet mot en

inspektör skall anses som ohörsamhet mot myndighet i fartygets hemland.

De avtalsslutande parterna skall behandla rapporter från utländska in­

spektörer på samma sätt som rapporter från nationella inspektörer. Art. 9

hänvisar till bilaga VI i konventionen som innehåller närmare föreskrifter

för inspektörernas verksamhet.

Art. 10 och 11 innehåller regler för ändringar av konventionens artiklar

och bilagor.

Enligt art. 12 skall avtalsslutande part underrätta depositarieregeringen

om vilka myndigheter som utsetts att handlägga frågor som gäller konven­

tionen och dess tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

5

Sådana tvister mellan de avtalsslutande parterna rörande tolkning eller

tillämpning av konventionen som inte kan lösas genom förhandlingar skall

på begäran av part avgöras genom skiljedom (art. 13). En särskild skilje­

nämnd skall då utses. Nämndens beslut fattas med enkel majoritet. Om

överenskommelse inte kan nås om skiljenämndens sammansättning, får

part hänskjuta tvisten till Internationella domstolen. Parterna har för öv­

rigt alltid rätt att komma överens om att tvisten skall underställas interna­

tionella domstolen.

I art. 14 anges i vilka avseenden reservationer får göras mot konven­

tionen.

Konventionen skall ratificeras eller godkännas (art. 15) och träder i kraft

på nittionde dagen efter det att tio stater tillträtt konventionen. För stat

som därefter tillträder konventionen träder den i kraft på nittionde dagen

efter deposition av den statens ratifikations- eller godkännandeinstrument

(art. 16). Sedan konventionen trätt i kraft får, under vissa förutsättningar,

även stat som inte undertecknat konventionen ansluta sig till denna (art.

17).

Konventionen har i princip obegränsad giltighetstid men kan enligt art.

19 sägas upp av avtalsslutande part när den varit i kraft under en tid av

fyra år. När konventionen trätt i kraft skall den registreras hos Förenta Na­

tionernas sekretariat (art. 20).

Kungi. Maj.ts proposition nr 146 år 1969

Remissyttranden

Över konventionen har yttranden avgetts av chefen för marinen, sjö-

fartsstyrelsen, generaltullstyrelsen, fiskeristyrelsen och Sveriges fiskares

riksförbund. Remissinstanserna tillstyrker att Sverige ansluter sig till kon­

ventionen eller har inte något att erinra mot att så sker.

Generaltullstyrelsen kommenterar vissa av artiklarna i kon­

ventionen. Beträffande art. 3 anser styrelsen att kungörelsen (1958:555)

om särskild registrering och märkning av fiskefartyg väl täcker de krav som

uppställs i konventionen. Styrelsen pekar på det nu tillkomna kravet att

även små båtar och fiskredskap skall vara märkta med samma bokstäver

och nummer som det fiskefartyg de tillhör. Föreskriften behöver emellertid

inte medföra några nämnvärda ändringar i registreringsbestämmelserna

eller svårigheter vid tillämpningen och övervakningen. Styrelsen konstate­

rar vidare att föreskriften i art. 8 punkt 1 för svensk del bl. a. innebär att

de svenska myndigheterna måste se till att de egna fiskarna får kännedom

om och lär sig konventionsbestämmelserna. Detta är enligt styrelsen när­

mast en uppgift för fiskerimyndigheterna och fiskets egna förbund även om

kustbevakningens personal kan komma att få stå till tjänst med upplys­

ningar. Art. 8 punkt 2 innebär skyldighet att tillse att fiskefartygen, deras

6

småbåtar och redskap verkligen har registrerats och märkts enligt konven­

tionens bestämmelser, att man har den utrustning som erfordras för att

föreskrivna ljud- och ljussignaler skall kunna föras liksom också för ut-

märkning av nät och andra fiskredskap. Styrelsen anser att kontroll av

detta slag lämpligen kan ske av kustbevakningen vid avfärden, ofta i an­

slutning till den kontroll av införseglad proviant, som görs stickprovsvis.

Övervakning av efterlevnaden av konventionsbestämmelserna inom 12-mils-

gränsen måste utövas, förutom i fråga om svenska fiskare, även beträffande

norska och danska fiskare, vilka är de enda främmande fiskare, som f. n.

tillåts fiska inom denna gräns. Fisketillsynen inom nämnda zon måste så­

lunda framdeles avse dels att inga andra än nu nämnda nationaliteter fiskar

där, dels att norrmän och danskar inte går längre in mot svenska kusten än

fyra nautiska mil från baslinjen (för danska fiskare f. n. tre nautiska mil i

Kattegatt) och dels slutligen att samtliga följer angivna konventionsbe-

stämmelser. Beträffande art. 9 påpekar styrelsen att man enligt artikeln

räknar med att de avtalsslutande parterna skall utse särskilda inspektörer,

som antingen skall utöva sin inspektionsverksamhet från fiskefartyg eller

särskilda inspektionsfartyg enligt de regler som anges i artikeln och i bilaga

VI. Styrelsen framhåller att det av artikeln inte framgår varifrån inspektö­

rerna skall hämtas eller vilka fordringar som skall ställas på dem. Konven­

tionen ställer inte heller bestämda krav på omfattningen av den inspek­

tionsverksamhet, som de avtalsslutande parterna förbundit sig att medver­

ka i. Styrelsen påpekar emellertid att i ett förslag till rekommendation, som

knutits till den Nordostatlantiska fiskerikonventionen, som också innehål­

ler bestämmelser om internationell kontroll, uttalas att kontrollen skall ut­

övas av inspektörer som tillhör »staternas fiskerikontroll». Styrelsen finner

det ändamålsenligt att kustbevakningstjänstemän får handha tillsynen en­

ligt båda konventionerna. Styrelsen framhåller att kontrollen bör underlät­

tas av att huvudsakligen svenskar, norrmän och danskar fiskar i Kattegatt

och Skagerack och att ett engagemang från svensk sida i en internationell

kontroll på avlägsnare farvatten endast torde komma att ske mera spora­

diskt. En viss, icke oväsentlig ökning av göromålen kommer enligt styrelsen

att bli sannolik och kan komma att kräva någon personalökning. Beträffan­

de bevakningens båtresurser medger befintlig och planerad materiel en till­

fredsställande övervakning av ordningen på fiskeplatserna intill 12-mils-

gränsen och — om väderleksförhållandena inte är alltför ogynnsamma —

även utanför densamma intill 40 å 50 nautiska mil från svenska kusten.

Chefen för marinen konstaterar att konventionen ur rent militär

synpunkt är av mindre intresse. Chefen för marinen påpekar emellertid att

art. 8 punkt 3 i princip innebär att kuststatens hittillsvarande fullständiga

handlingsfrihet ur fiskerisynpunkt beträffande kuststaternas territorial-

hav i viss mån blir beskuren. Förutsättningarna härför är dock att kuststa­

ten tillåter utländskt fiske på sitt territorialhav, över vilket den har full be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 1^6 år 1969

7

stämmanderätt. För Sveriges del får ovannämnda moment praktisk bety­ delse för den del av territorialhavet inom konventionens giltighetsområde, där danska fiskare har tillstånd att fiska utanför en »tremilsgräns», dvs. på kuststräckan Vinga—Kullen. Beträffande denna del av svenskt territorial- hav skall sålunda Danmark ha viss medbestämmanderätt beträffande fiske­ metoder o. d. En sådan ordning ter sig enligt chefen för marinen föga till­ talande, enär den är ägnad att luckra upp respekten för kuststaternas suve­ ränitet över sitt territorialhav i enlighet med Genéve-konventionen av 1958 beträffande territorialhavet och tilläggszonen.

b i sker istyrelsen som aktivt medverkat i konferensarbetet och som avgett yttrande över tidigare konventionsutkast har i sitt yttrande över den slutliga konventionstexten jämte bilagor anfört, att den finner sig böra godta vad i konventionstexten finns utsagt. Styrelsen tillstyrker signering och ratifikation.

Sjöfar tsstyrelsen framhåller att de synpunkter, som styrelsen an­ fört i anslutning till tidigare konventionsutkast, delvis har beaktats i den nu föreliggande konventionen. Även i den mån så ej skett finner styrelsen ej skäl att erinra mot en ratificering av konventionen.

Sveriges fiskares riksförbund anför bl. a. att det svenska fisket numera intar en icke obetydlig plats i det internationella fisket, som under senare år undergått en stark utveckling med en del ganska radikala förändringar. Nya redskapstyper har kommit till användning och tillsam­ mans med andra förändringar har framkommit ett behov av preciserade reg­ ler för fiskets bedrivande, bl. a. för att förhindra allvarligare konflikter mel­ lan de olika ländernas fiskare. Utförliga bestämmelser har också ansetts vara behövliga såsom komplement till 1960 års internationella sjövägsregler för den speciella del av sjöfarten, som fisket utgör. Sveriges fiskares riks­ förbund tillstyrker att man från svensk sida ansluter sig till konventio­ nens principer.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

Departementschefen

Såsom jag anfört i det föregående tillkom redan 1882 en konvention om fiskeriordningen i Nordsjön. Bl. a. med hänsyn till den tekniska utveck­ lingen på fiskets område har ett allt större behov uppstått av att åstadkom­ ma en mera tidsenlig reglering av ordningen på de stora fiskeplatserna i Nordsjön och Nordatlanten. På inbjudan av Storbritannien hölls i detta syfte ett förberedande möte med fiskeriexperter från berörda stater i London vå­ ren 1965. I den konferens, som därefter sammanträdde i London i tre ses­ sioner under perioden mars 1966—mars 1967, deltog representanter för 18 stater. Den 17 mars 1967 enade sig de närvarande representanterna om texten till en konvention. F. n. har konventionen tillträtts av Island, Norge

8

och Portugal. För Sveriges del gäller att Kungl. Maj:t genom beslut den

17 november 1967 bemyndigat beskickningschefen i London att underteck­

na konventionen, med förbehåll för ratifikation med riksdagens godkän­

nande. Undertecknandet ägde rum den 27 november 1967.

Jag har i det föregående redogjort för innebörden av artiklarna i kon­

ventionen. Bl. a. med hänsyn till vad som anförts av remissinstanserna bör

emellertid vissa synpunkter framhållas.

Enligt art. 8 skall kuststat som avser tillämpa särbestämmelser om ljus­

signaler samt utmärkning av båtar och redskap inom det område, där kust­

staten har jurisdiktion över fisket, inte diskriminera sådana utländska

fiskare som enligt överenskommelse har rätt att fiska inom området. Sådan

överenskommelse finns f. n. mellan Sverige, Danmark och Norge. Detta in­

nebär att samma regler skall gälla för både svenska, danska och norska

fiskare som fiskar i området. I den mån Sverige avser att utfärda särbe­

stämmelser om utmärkning etc. kan därför Danmark och Norge enligt kon­

ventionen begära samråd. Det slutliga avgörandet tillkommer dock Sverige.

Att eventuella särbestämmelser inte får ges en diskriminerande utformning

kan inte anses innebära någon egentlig inskränkning i Sveriges suveränitet.

Bestämmelsen innebär samtidigt en garanti för att svenska fiskare inte

kommer att utsättas för diskriminerande behandling vid fiske i andra

staters vatten.

En viktig fråga gäller möjligheten att genomföra internationell kontroll

av konventionens efterlevnad utanför de anslutna staternas fiskegränser.

En inspektör som för ändamålet förordnats av vederbörande stat har enligt

konventionen rätt att genomföra sådan kontroll, inte bara av det egna landets

fiskefartyg utan även av fiskefartyg från andra anslutna stater. I princip

kan således ett svenskt fiskefartyg utanför den egna fiskegränsen stoppas

och bordas av inspektör från annan, till konventionen ansluten stat. Normalt

skall detta dock ske endast då allvarligare brott mot konventionen befaras.

De regler för inspektörernas rättigheter och skyldigheter som anges i bilaga

VI till konventionen bör utgöra en garanti för att inspektörerna inte miss­

brukar sina befogenheter. Även i Nordostatlantiska fiskerikonventionen (SO

1960:4), till vilken Sverige tidigare anslutit sig, har man rekommenderat

ett kontrollförfarande av här nämnt slag, i första hand för att övervaka

efterlevnaden av konventionens bestämmelser om maskstorlek i nät och

trålar, minimimått på fångad fisk, m. in. Sverige har förklarat sig berett

att genomföra rekommendationen senast från den 1 januari 1972. Jag vill

i detta sammanhang erinra om att efter de ändringar i straffsatserna för

brott mot fiskeförfattningarna som trätt i kraft den 1 juli 1969 (prop.

1969:42, 3LU 32, rskr 196) något legalt hinder inte föreligger att medge

kontroll av det slag jag här beskrivit.

För att göra det möjligt att identifiera fiskefartyg och redskap skall dessa

enligt konventionen märkas i enlighet med de bestämmelser som gäller i

Kungl. Maj:ts proposition nr H6 år 1969

9

respektive stat. För Sveriges del torde detta inte innebära några formella eller praktiska problem. Såsom framgår av min tidigare redogörelse för ge­ neraltullstyrelsens yttrande i ärendet, kan en svensk anslutning till kon­ ventionen ske utan några nämnvärda ändringar i de svenska registrerings- bestämmelserna eller svårigheter vid tillämpningen och övervakningen. Sty­ relsen har ej heller på andra punkter i fråga om tillsynen av konventionens efterlevnad funnit några allvarligare problem. Man förutser dock möjlig­ heten av att arbetsuppgifterna kan komma att öka, vilket kan leda till behov av viss personalförstärkning.

De i konventionens bilaga III föreskrivna ljud- och ljussignalerna — vilka skall användas som komplement till de signaler som föreskrivs i de inter­ nationella sjövägsreglerna — har tillkommit för att i görligaste mån minska riskerna för olyckor, haverier och skador på fartyg och redskap. Erfaren­ heterna har visat att betydande driftsstörningar kan förekomma på grund av konkurrensen om utrymmet på fiskeplatserna. Ett enhetligt system för signaler och utmärkning som anger fiskefartygens verksamhet samt red­ skapens läge bör därför kunna bidra till att underlätta fisket och göra fiske­ operationerna säkrare. Även om konventionens signalbestämmelser kan in­ nebära vissa praktiska besvär och anskaffningskostnader för den enskilde fiskaren eller fiskelaget, torde dessa väl kompenseras av den ökade säker­ heten på fiskeplatserna.

I samma säkerhetshöjande syfte reglerar vissa konventionsbestämmelser uppträdandet på fiskeplatserna. Dessa bestämmelser tar i första hand sikte på ökat hänsynstagande och försiktighet på fiskeplatserna. Vidare föreskrivs bl. a. att föremål, som kan störa fisket eller skada fiskbeståndet, fiskred­ skap eller fiskefartyg, inte får lämpas över bord.

Ä\ en om konventionens regler bör kunna leda till en ökad säkerhet vid fiske på de större fiskeplatserna får man ändå räkna med möjligheten att fiskefartyg stör varandras fiske med åtföljande skador på redskapen. I konventionen har därför — såsom komplement till de ordningsregler jag berört i det föregående — även tagits in regler som vid olycka eller skada möjliggör dels medling till sjöss med bistånd av inspektör, dels medling genom särskilda kommissioner eller expertgrupper som för ända­ målet tillsatts av de konventionsanslutna stater som de inblandade tillhör. Detta förfarande utgör dock inte något hinder för klagande part att få sin sak prövad med utnyttjande av sedvanliga rättsmedel. Det har ofta visat sig svårt alt på ett smidigt sätt nå uppgörelse om vållande och skadestånd i samband med olyckor på fiskeplatserna. Medlingsförfarande av det slag jag nu berört kan därför enligt min mening vara ett värdefullt instrument för att snabbt och till rimliga kostnader lösa tvister och problem av här aktuellt slag.

Som jag anfört i det föregående kan de enskilda fiskarna och fiskelagen i vissa fall behöva anskaffa erforderlig signalutrustning samt ombesörja

Kungl. Maj. ts proposition nr 146 år 1969

10

märkning av båtar och redskap etc. För det allmänna kan det bli aktuellt

att i viss utsträckning öka personalinsatserna för att genomföra vederbörlig

tillsyn av konventionens efterlevnad. En närmare bedömning av detta be­

hov torde kunna göras först sedan konventionen tillämpats någon tid.

Det ankommer på Kungl. Maj :t eller den myndighet Kungl. Maj :t förord­

nar att meddela de bestämmelser som kan bli erforderliga vid en svensk an­

slutning till konventionen.

Den betydande utbyggnad av fiskeflottorna som ägt rum under 1960-talet

och den därmed sammanhängande ökningen av fisket i Nordsjön och Nord­

atlanten har lett till ett ökat behov av en internationell reglering av upp­

trädandet på fiskeplatserna. Den nu utarbetade konventionen synes i allt

väsentligt motsvara de krav som kan ställas på en sådan reglering. Då fisket

i de aktuella fiskevattnen är av betydande intresse för den svenska fiskeri­

näringen finner jag det naturligt att Sverige ansluter sig till konventionen.

Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag, att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att

godkänna konventionen om ordningen vid fiskets bedri­

vande i Nordatlanten.

Med bifall till vad föredragande sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

11

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

Article 3

(1) The fishing vessels of each

Contracting Party shall be registered

and marked in accordance with the

regulations of that Party in order to

ensure their identification åt sea.

(2) The competent anthority of

each Contracting Party shall specify

one or more letters and a series of

numbers for each port or district.

(3) Each Contracting Party shall

draw up a list showing these letters.

(4) This list, and all modifications

which may subsequently be made in

it, shall be notified to the other Con­

tracting Parties.

(5) The provisions of Annex II to

this Convention shall apply to fishing

vessels and their small boats and

fishing implements.

Artide 4

(1) In addition to complying with

the rules relating to signals as pre-

scribed in the International Regula­

tions for Preventing Collisions åt Sea,

the fishing vessels of each Contract­

ing Party shall comply with the pro­

visions of Annex III to this Conven­

tion.

(2) No other additional light and

sound signals than those provided in

the Annex shall be used.

Artide 5

Nets, lines and other gear anchored

in the sea and nets or lines which

drift in the sea shall be marked in

order to indicate their position and

extent. The marking shall be in ac­

cordance with the provisions of

Annex IV to this Convention.

Artide 6

(1) Subject to compliance with the

International Regulations for Pre­

venting Collisions åt Sea all vessels

shall conduct their operations so as

not to interfere with the operations

Artikel 3

1. De avtalsslutande parternas fis­

kefartyg skall vara registrerade och

märkta i enlighet med respektive

parts bestämmelser för att de skall

kunna identifieras till sjöss.

2. Avtalsslutande parts vederbö­

rande myndighet skall fastställa en

eller flera bokstäver och en nummer­

serie för varje hamn eller distrikt.

3. Avtalsslutande part skall upp­

rätta en förteckning som utvisar des­

sa bokstäver.

4. Denna förteckning och alla änd­

ringar som senare kan komma att

göras däri skall tillkännages för övri­

ga avtalsslutande parter.

5. Restämmelserna i bilaga II till

denna konvention skall tillämpas på

fiskefartyg, deras småbåtar och fisk­

redskap.

Artikel 4

1. Utöver de signalregler som är

fastställda i de internationella sjö-

vägsreglerna skall de avtalsslutande

parternas fiskefartyg iaktta bestäm­

melserna i bilaga III till denna kon­

vention.

2. Inga ytterligare ljus- och ljud­

signaler utöver dem som föreskrivs i

bilagan får användas.

Artikel 5

Garn, linor och andra redskap,

som är förankrade i havet, samt garn

och linor, som driver i havet, skall

vara märkta så att deras position och

utsträckning framgår av märkning­

en. Märkningen skall utföras i över­

ensstämmelse med bestämmelserna i

bilaga IV till denna konvention.

Artikel 6

1. Alla fartyg skall, under iaktta­

gande av de internationella sjövägs-

reglerna, uppträda så att de inte in­

kräktar på fiskefartygs verksamhet

eller fiskredskap och skall rätta sig

Kungl. Maj. ts proposition nr 146 år 1969

of fishing vessels or fishing gear and

shall conform to the provisions of

Annex V to this Convention.

(2) For the better implementation

of these provisions the competent

authorities of Contracting Parties

may åt their discretion notify the

competent authorities of other Con­

tracting Parties likely to be concern-

ed of concentrations or probable

concentrations known to them of

lishing vessels or fishing gear, and

Contracting Parties receiving such

notification shall take such steps as

are practicable to inform their ves­

sels thereof. The authorised officers

appointed in accordance with Article

9 of this Convention may also draw

the attention of vessels to fishing

gear placed in the sea.

Article 7

(1) In any dispute that arises

between the nationals of different

Contracting Parties concerning dam-

aged gear or damage to vessels re-

sulting from entanglement of gear,

the following procedure will apply

in the absence of agreement among

the Contracting Parties concerning

the resolution of such disputes:

Åt the request of the Contracting

Party of a complainant each Contract­

ing Party concerned will appoint a

review faoard or other appropriate

authority for handling the claim.

These boards or other authorities

will examine the facts and endeavour

to bring about a settlement.

(2) These arrangements are with-

out prejudice to the rights of com-

plainants to prosecute their claims

by way of ordinary legal procedure.

Article 8

(1) Each Contracting Party under-

takes to take such measures as may

be appropriate to implement and en-

force the provisions of this Conven-

efter bestämmelserna i bilaga V till

denna konvention.

2. För att dessa bestämmelser skall

kunna genomföras bättre får avtals­

slutande parters vederbörande myn­

digheter efter eget gottfinnande un­

derrätta vederbörande myndigheter

hos andra avtalsslutande parter, som

kan antas vara berörda därav, om

koncentrationer eller sannolika kon­

centrationer av fiskefartyg eller fisk­

redskap som de känner till. Av­

talsslutande parter, som mottar så­

dan underrättelse, skall vidta lämp­

liga åtgärder för att informera sina

fiskefartyg därom. Auktoriserade in­

spektörer, utsedda i enlighet med ar­

tikel 9 i denna konvention, får ock­

så rikta fartygs uppmärksamhet på

fiskredskap som är utsatta i havet.

Artikel 7

1. Vid tvist, som uppstår mellan

olika avtalsslutande parters medbor­

gare angående skada på redskap el­

ler fartyg som beror på alt redskap

fastnat i varandra, skall i avsaknad

av överenskommelse mellan de av­

talsslutande parterna om hur såda­

na tvister skall lösas följande förfa­

rande tillämpas.

På begäran av den avtalsslutande

part som skadelidande tillhör skall

varje berörd avtalsslutande part till­

sätta en undersökningskommission

eller annat lämpligt organ för att be­

handla yrkandet. Dessa kommissio­

ner eller organ skall undersöka om­

ständigheterna och söka åstadkom­

ma en uppgörelse.

2. Detta förfarande inverkar inte

på skadelidandes rätt att få sina yr­

kanden prövade på vanlig rättslig

väg.

Artikel 8

1. Avtalsslutande part åtar sig att

vidta de åtgärder, som kan anses

lämpliga för att fullgöra och verk­

ställa bestämmelserna i denna kon-

13

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

tion with respect to its vessels and

gear.

(2) Within the area where a

Coastal State lias jurisdiction over

fisheries, the implementation

and

enforcement of the provisions of this

Convention shall be the responsibility

of the Coastal State.

(3) Within that area the coastal

State may make special rules and

exemptions from any of the Rules in

Annexes II to V to this Convention

för vessels or gear which by reason

of their size or type operate or are

set only in coastal waters, provided

that there shall be no discrimination

in form or in fact against vessels of

other Contracting Parties entitled to

fish in those waters. Before making

special rules and exemptions under

this paragraph in respect of areas in

which foreign fishing vessels operate

a Contracting Party shall inform the

Contracting Parties concerned of

their intentions and consult them if

they so wish.

Article 9

(1) To facilitate the implementa­

tion of the provisions of the Conven­

tion the arrangements set out in this

Article and in Annex VI to this Con­

vention shall apply outside national

fishery limits.

(2)

Authorised officers means

officers who may be appointed by

the Contracting Parties for the pur­

pose of these arrangements.

(3) Any Contracting Party shall,

upon the request of another Con­

tracting Party, notify the latter of

the names of the authorised officers

who have been appointed or of the

ships in which such officers are

carried.

(4) Authorised officers shall ob-

serve whether the provisions of the

Convention are being carried out, en-

quire and report on infringements

of the provisions of the Convention,

vention i vad avser dess fartyg och

redskap.

2. Inom det område där en kust­

stat utövar fiskerijurisdiktion, skall

kuststaten ha ansvaret för att be­

stämmelserna i denna konvention

fullgörs och verkställs.

3. Inom sådant område kan kust­

staten fastställa särskilda regler och

undantag från bestämmelse i bila­

gorna II—V i denna konvention för

fartyg eller redskap, som på grund

av sin storlek eller typ bedriver

verksamhet eller utsätts endast i

kustvatten, förutsatt att någon for­

mell eller faktisk diskriminering inte

görs av fartyg tillhörande andra av­

talsslutande parter, vilka har rätt

att fiska i dessa vatten. Innan sär­

skilda regler och undantag i enlig­

het med denna punkt fastställs i frå­

ga om vattenområde där utländska

fiskefartyg bedriver verksamhet,

skall avtalsslutande part underrätta

berörda avtalsslutande parter om

sina avsikter och rådgöra med dem

om de så önskar.

Artikel 9

1. För att underlätta att konven­

tionens bestämmelser fullgörs skall

de åtgärder, som är angivna i denna

artikel och i bilaga VI till denna kon­

vention, tillämpas utanför nationel­

la fiskegränser.

2. Med auktoriserade inspektörer

förstås inspektörer som förordnats

av avtalsslutande part med anled­

ning av dessa bestämmelser.

3. Avtalsslutande part skall på be­

gäran av en annan avtalsslutande

part meddela denna namnen på de

auktoriserade inspektörer som har

förordnats eller namnen på de far­

tyg ombord på vilka sådana inspek­

törer befinner sig.

4. De auktoriserade inspektörerna

skall iaktta om konventionsbestäm-

melserna tillämpas, undersöka och

rapportera överträdelser av bestäm­

melserna, inhämta upplysningar i

Kungi. Maj. ts proposition nr 146 år 1969

15

seek information in cases of damage, where desirable draw the attention of vessels of Contracting Parties to the provisions of the Convention, and shall co-operate for these purposes with the authorised officers of other Contracting Parties.

(5) If an authorised officer has reason to believe that a vessel of any Contracting Party is not complying with the provisions of the Conven­ tion, he may identify the vessel, seek to obtain the necessary information from the vessel and report. If the matter is sufficiently serious, he may order the vessel to stop and, if it is necessary in order to verify the facts of the case, he may board the vessel for enquiry and report.

(6) If an authorised officer has reason to believe that a vessel or its gear has caused damage to a vessel or fishing gear and that this may be due to a breach of the Convention, he may, under the same conditions as in the preceding paragraph, order any vessel concerned to stop and board it for enquiry and report.

(7) An authorised officer shall not order a fishing vessel to stop while it is actually fishing or engaged in shooting or hauling gear except in an emergency to avoid damage to vessels or gear.

(8) An authorised officer shall not pursue his enquiries further than is necessary to satisfy him either that there has been no breach of the Convention, or, where it appears to him that a breach has occurred, to secure information about the rele­ vant facts, always acting in such a manner that vessels suffer the mi­ nimum interference and inconveni- ence.

händelse av skada samt då så an­ ses lämpligt fästa avtalsslutande par­ ters fartygs uppmärksamhet på kon- ventionsbestämmelserna. I dessa syf­ ten skall de samarbeta med andra avtalsslutande parters auktoriserade inspektörer.

5. Om en auktoriserad inspektör har anledning att anta att ett far­ tyg, som tillhör avtalsslutande part, inte iakttar konventionsbestämmel- serna, får han vidta åtgärder för att identifiera fartyget, söka erhålla nödvändiga uppgifter från fartyget och upprätta rapport. Om förhållan­ det är tillräckligt allvarligt, har han rätt att beordra fartyget att stanna och, om det är nödvändigt för att kontrollera omständigheterna i fal­ let, borda fartyget för undersökning och upprättande av rapport.

6. Om en auktoriserad inspektör har anledning att anta att ett fartyg eller dess redskap har förorsakat skada på ett fartyg eller fiskredskap och att detta kan bero på att kon- ventionsbestämmelserna har över- trätts, får han, under samma be­ tingelser som i föregående punkt, beordra varje berört fartyg att stan­ na och borda det för undersökning och upprättande av rapport.

7. En auktoriserad inspektör skall inte beordra ett fiskefartyg att stan­ na medan det bedriver fiske eller håller på att sätta ut eller ta in redskap utom i nödfall för att för­ hindra skada på fartyg eller red­ skap.

8. En auktoriserad inspektör får inte driva sina undersökningar läng­ re än vad som är nödvändigt för att han skall kunna konstatera antingen att det inte har förekommit något brott mot konventionen, eller, om han anser så vara fallet, för att han skall kunna få kännedom om fak­ tiska omständigheter av betydelse. Han skall alltid uppträda på ett så­ dant sätt, att fartygen drabbas av minsta möjliga inblandning och olä­ genhet.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

(9) An authorisecl officer may, in

osse of damage to a vessel or fishing

gear, offer to conciliate åt sea, and

tf the parties concerned agree to this,

assist them in reaching a settlement.

Åt the request of the parties con­

cerned the authorised officer shall

draw up a protocol recording the

settlement reached.

(10) Resistance by a vessel to the

directions of an authorised officer

sliall be deemed as resistance to the

authority of the flag State of that

vessel.

(11) The Contracting Parties shall

consider and act on reports of for-

eign authorised officers under these

arrangements on the same basis as

reports of national officers. The pro­

visions of this paragraph shall not

impose any obligation on a Con-

tracting Party to give the report of

a foreign authorised officer a higher

evidential value than it would possess

in the authorised officeris own

country. Contracting Parties shall

collaborate in order to facilitate

judicial or other proceedings arising

from a report of an authorised offi­

cer under this Convention.

(12) An authorised officer shall

not exercise his powers to board a

vessel of another Contracting Party

if an authorised officer of that Con­

tracting Party is available and in a

position to do so himself.

Article 10

(1) Any Contracting Party may

propose amendments to the Artides

of this Convention. The text of any

proposed amendment shall be sent

to the depositary Government, which

shall transmit copies thereof to all

Contracting Parties and signatory

Governments. Any amendment shall

9. I händelse av skada på ett far­

tyg eller fiskredskap får en aukto­

riserad inspektör erbjuda sig att

medla till sjöss och om de berörda

parterna samtycker därtill hjälpa

dem att nå uppgörelse. På begäran

av de berörda parterna skall den

auktoriserade inspektören upprätta

ett protokoll över den uppnådda

uppgörelsen.

10. Motsätter man sig på ett far­

tyg förhållningsorder från en aukto­

riserad inspektör skall detta anses

som ohörsamhet mot myndighet i

fartygets hemland.

11. De avtalsslutande parterna

skall överväga och behandla rappor­

ter från utländska auktoriserade in­

spektörer i enlighet med dessa be­

stämmelser på samma sätt som rap­

porter från inhemska inspektörer.

Bestämmelserna i denna punkt med­

för ingen förpliktelse för avtalsslu­

tande part att tillmäta en rapport

från en utländsk auktoriserad in­

spektör större bevisvärde än vad

rapporten skulle ha i den auktorise­

rade inspektörens eget land. Avtals­

slutande parter skall samarbeta för

att underlätta rättsliga eller and­

ra åtgärder som grundar sig på en

rapport från en auktoriserad inspek­

tör enligt denna konvention.

12. En auktoriserad inspektör får

inte utöva sin befogenhet att gå om­

bord på ett fartyg, som tillhör en an­

nan avtalsslutande part, om en auk­

toriserad inspektör tillhörande den­

na avtalsslutande part är tillgäng­

lig och i tillfälle att göra det själv.

Artikel 10

1. Avtalsslutande part kan föreslå

ändringar i konventionens artiklar.

Texten till varje ändringsförslag

skall sändas till depositarieregering-

en, som skall sända kopior till alla

avtalsslutande parter och signatär-

regeringar. Ändring skall träda i

kraft på 30 :e dagen efter dess god­

Kungl. Maj:ts proposition nr lå6 år 1969

lake effect on tlie thirtieth day after ils acceptance by all Contracting Parties.

(2) When requested by one-fourth of tlie Contracting Parties, the de- positary Government shall convene a meeting of Contracting Parties to consider the need for amending the Artides of this Convention. Amend- ments shall be adopted unanimously åt such a meeting and shall be noti- fied by the depositary Government to all Contracting Parties and shall take effect on the thirtieth day after they have been accepted by all Con­ tracting Parties.

(3) Notifications of acceptance of amendments shall be sent to the de­ positary Government.

Article 11

It) Any Contracting Party may propose amendments to the Annexes to this Convention. The text of any proposed amendment shall be sent to the deposi tary Government, which shall transmit copies thereof to all Contracting Parties and signatory Governments. The depositary Gov­ ernment shall inform all Con­ tracting Parties of the date on which notices of acceptance of an amend­ ment by two-thirds of the Contract­ ing Parties have been received. The amendment shall take effect with respect to all Contracting Parties on the one hundred and fiftieth day after that date, unless within a pe­ riod of one hundred and twenty days from the same date any Contracting Party notifies the depositary Govern­ ment of its objection to the amend­ ment, in which case the amendment will have no effect.

(2) When requested by three Con­ tracting Parties the depositary Gov­ ernment shall convene a meeting of Contracting Parties to consider the need for amending the Annexes to this Convention. An amendment adopted åt such a meeting by a two- thirds majority of the Contracting

kännande av samtliga avtalsslutande parter.

2. På begäran av en fjärdedel av de avtalsslutande parterna skall de- positarieregeringen sammankalla ett möte med de avtalsslutande parterna för att överväga behovet att ändra konventionens artiklar. Ändring skall antas enhälligt vid sådant möte. Depositarieregeringen skall under­ rätta alla avtalsslutande parter om ändringen som träder i kraft på 30 :e dagen efter det att ändringen har godkänts av alla avtalsslutande par­ ter.

3. Underrättelse om godkännande av ändringar skall sändas till depo­ sitarieregeringen.

Artikel 11

1. Avtalsslutande part kan före­ slå ändringar i bilagorna till denna konvention. Texten till varje änd­ ringsförslag skall sändas till deposi­ tarieregeringen, som skall sända ko­ pior därav till alla avtalsslutande parter och signatärregeringar. Depo­ sitarieregeringen skall underrätta alla avtalsslutande parter om det datum då meddelande om godkän­ nande av en ändring har erhållits från två tredjedelar av de avtalsslu- tande parterna. Ändringen skall trä­ da i kraft för alla avtalsslutande parter den 150 :e dagen efter detta datum, såvida inte någon avtalsslu­ tande part inom 120 dagar från sam­ ma datum meddelar depositarierege­ ringen att den inte godkänner änd­ ringen, i vilket fall ändringen inte kommer till stånd.

17

2. På begäran av tre avtalsslutan­ de parter skall depositarieregering­ en sammankalla ett möte med de av­ talsslutande parterna för att över­ väga behovet av att ändra bilagorna till denna konvention. En ändring som antas vid ett sådant möte med tvåtredjedels majoritet av de närva-

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

Parties represented shall be notified

by the depositary Government to all

Contracting Parties and shall take

effect with respect to all Contracting

Parties on the two hundred and

tenth day after the date of notifica-

tion, unless within one hundred and

eighty days from the date of notifica-

tion any Contracting Party notifies

the depositary Government of its

objection to the amendment, in

which case the amendment will have

no effect.

Article 12

The Contracting Parties shall

notify the depositary Government of

the competent authorities they have

designated for the purposes of each

of the relevant provisions of this

Convention. The depositary Govern­

ment shall inform the Contracting

Parties of any such notification.

Artide 13

(1) Any dispute between two or

more Contracting Parties concerning

the interpretation or application of

this Convention which cannot be sett-

led through negotiation shall, åt the

request of one of them, be submit-

ted to arbitration.

(2) The request för arbitration

shall include a description of the

claim to be submitted and a sum-

mary statement of the grounds on

which the claim is based.

(3) Unless the parties agree other-

wise, the arbitration commission

shall be composed of one member

appointed by each party to the

dispute and an additional member,

who shall be the chairman, chosen

in common agreement between the

parties. The arbitration commission

shall decide on the matters placed

before it by simple majority and

its decisions shall be binding on the

parties. Other details of procedure

shall be determined by special

agreement between the parties.

(4) Notwithstanding the provi-

rande avtalsslutande parterna, skall

av depositarieregeringen meddelas

alla avtalsslutande parter. Ändring­

en träder i kraft för alla avtalsslu­

tande parter den 210 :e dagen efter

underrättelsedagen, såvida inte inom

180 dagar från underrättelsedagen

någon avtalsslutande part meddelar

depositarieregeringen att den inte

godkänner ändringen, i vilket fall

ändringen inte kommer till stånd.

Artikel 12

De avtalsslutande parterna skall

underrätta depositarieregeringen om

vilka myndigheter de utsett i enlig­

het med de tillämpliga bestämmel­

serna i denna konvention. Deposita­

rieregeringen skall upplysa de av­

talsslutande parterna om sådan un­

derrättelse.

Artikel 13

1. Tvist mellan två eller flera av­

talsslutande parter angående tolk­

ningen eller tillämpningen av den­

na konvention, som inte kan lösas

genom förhandlingar, skall på be­

gäran av någon av parterna hänskju-

tas till skiljedom.

2. Begäran om skiljedom skall in­

nefatta en redogörelse för det yrkan­

de som framställs och en samman­

fattning av de omständigheter på vil­

ka yrkandet grundas.

3. Om inte parterna kommer över­

ens om annat skall skiljenämnden

bestå av en medlem utsedd av varje

part i tvisten och ytterligare en med­

lem, som skall vara ordförande och

vilken skall utses av parterna ge­

mensamt. Skiljenämnden skail be­

sluta beträffande de frågor som un­

derställts den med enkel majoritet,

och dess beslut skall vara bindande

för parterna. Andra processuella fö­

reskrifter skall bestämmas genom

särskild överenskommelse mellan

parterna.

4. Utan hinder av bestämmelserna

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

sions of paragraph (3), the parties may agree to submit the dispute to arbitration in accordance with an- other arrangement operatingbetween the parties.

(5) If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute (as referred to in para­ graph (1)) to the International Court of Justice by request in con- formity with the Statute of the Court.

(6) Notwithstanding the provision of paragraph (1), the parties may agree to submit the dispute to the International Court of Justice.

Article 14

(1) Except as provided in para- graphs (2) and (3) below and para­ graph (3) of Article 17, no reserva­ tions may be made to the present Con- vention without the agreement of the Contracting Parties and signatory Governments. When one year has elapsed after the entry into force of the Convention, the agreement of the Contracting Parties only shall be re- quired.

(2) Åt the time of signature, ra- tification, approval or accession any State may make a reservation to Ar­ ticle 13 of the present Convention.

(3) Any State may, åt the time of signature, ratification, approval or accession, make a reservation to paragraphs (5) and (6) of Article 9 with respect to one or more of the other Contracting Parties or signa­ tory Governments.

(4) Any State which has made a reservation in accordance with the preceding paragraphs or paragraph

(3) of Article 17 may åt any time

withdraw the reservation by a com- munication to that effect addressed to the depositary Government.

i punkt 3 kan parterna komma över­ ens om att hänskjuta tvisten till skiljedom enligt annan överenskom­ melse, som gäller mellan parterna.

5. Om parterna inte inom sex må­ nader från dagen för begäran om skiljedom enats om skiljenämndens sammansättning, kan varje i tvis­ ten inblandad part hänskjuta tvis­ ten (sådan den anges i punkt 1) till Internationella domstolen efter framställning i enlighet med stadgan för denna domstol.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 kan parterna överenskom­ ma att hänskjuta tvisten till Interna­ tionella domstolen.

Artikel 14

1. Med undantag för de fall som anges i punkterna 2 och 3 nedan och i punkt 3 i artikel 17 får inga för­ behåll göras mot denna konvention utan godkännande av de avtalsslu­ tande parterna och signatärregering- arna. När konventionen har varit i kraft i ett år, krävs endast godkän­ nande av de avtalsslutande parterna.

2. Vid tidpunkten för underteck­ nande, ratifikation, godkännande el­ ler anslutning kan varje stat göra förbehåll mot artikel 13 i denna kon­ vention,

3. Varje stat kan vid tidpunkten för undertecknande, ratifikation, godkännande eller anslutning göra förbehåll mot punkterna 5 och 6 i artikel 9 i förhållande till en eller flera av övriga avtalsslutande parter eller signatärregeringar.

4. Varje stat, som har gjort för­ behåll i enlighet med föregående punkter eller punkt 3 i artikel 17, kan när som helst återta förbehållet genom meddelande härom till depo- sitarieregeringen.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

Article 15

The present Convention shall be

open for signature åt London from

1st June to 30th November, 1967. It

is subject to ratification or approval.

The instruments of ratification or

approval shall be deposited as soon

as possible with the Government of

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland.

Article 16

(1) The present Convention shall

enter into force on the ninetieth day

following the date of dcposit of the

tenth instrument of ratification or

approval.

(2)

Thereafter the Convention

shall enter into force for each State

on the ninetieth day after deposit

of its instrument of ratification or

approval.

Artide 17

(1) Any State which has not signed

the Convention may accede thereto

åt any time after the Convention

has entered into force, provided that

three-fourths of the Contracting

Parties and signatory Governments

agree to the proposed accession.

When one year has elapsed after the

entry into force of the Convention,

the agreement of three-fourths of

the Contracting Parties only shall

be required.

(2) Accession shall be effected by

the deposit of an instrument of

accession with the Government of

Ihe United Kingdom of Great Biit-

ain and Northern Ireland. The Con­

vention shall enter into force for

each acceding State on the ninetieth

day after the deposit of its instru­

ment of accession.

(3) Åt any time up to the entry

into force of the Convention for a

State which accedes under this Ar­

ticle, a Contracting Party may make

a reservation to paragraphs (5) and

(6) of Article 9 with respect to that

State.

Artikel 15

Denna konvention skall hållas öp­

pen för undertecknande i London

från den 1 juni till den 30 november

1967. Den skall ratificeras eller god­

kännas. Batifikations- eller godkän­

nandeinstrument skall deponeras sna­

rast möjligt hos regeringen i För­

enade Konungariket Storbritannien

och Nordirland.

Artikel 16

1. Denna konvention träder i kraft

på 90 :e dagen efter det att det tionde

ratifikations- eller godkännandein­

strumentet deponerats.

2. Konventionen skall därefter trä­

da i kraft för varje stat på 90 :e da­

gen efter depositionen av dess rati­

fikations- eller godkännandeinstru­

ment.

Artikel 17

1. Varje stat, som inte har under­

tecknat konventionen, kan ansluta

sig till densamma när som helst ef­

ter det konventionen trätt i kraft

under förutsättning att tre fjärde­

delar av de avtalsslutande parterna

och signatärregeringarna samtycker

till den föreslagna anslutningen.

När konventionen varit i kraft ett år,

erfordras endast samtycke av tre

fjärdedelar av de avtalsslutande par­

terna.

2. Anslutning sker genom deposi­

tion av ett anslutningsinstrument hos

regeringen i Förenade Konungariket

Storbritannien och Nordirland. Kon­

ventionen träder i kraft för varje

stat som ansluter sig på den 90 :e

dagen efter depositionen av dess an­

slutningsinstrument.

3. Intill dess konventionen har

trätt i kraft för en stat som ansluter

sig i enlighet med denna artikel kan

avtalsslutande part göra förbehåll

mot punkterna 5 och 6 i artikel 9 i

förhållande till denna stat.

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

Article 18

(1) Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, approval or accession, or åt any later date, by declaration addressed to the depositary Govern­ ment, extend this Convention to any territory or territories for whose in- ternational relations it is responsible. The provisions of this Convention shall enter into force for such ter­ ritory or territories on the ninetieth day after receipt of such declara­ tion, or on the date on which the Convention enters into force in ac- cordance with paragraph (1) of Ar­ ticle 16, whichever is the later.

(2) Any declaration made in pur- suance of the preceding paragraph may, in respect of any territory men- tioned in such declaration, be with- drawn according to the procedure laid down in Article 19.

Artide 19

Åt any time after four years from the date on which this Convention has entered into force in accordance with paragraph (1) of Article 16, any Contracting Party may denounce the Convention by means of a notice in writing addressed to the depos­ itary Government. Any such notice shali take effect tweive months after the date of its receipt. The Conven­ tion shall remain in force as between the other Parties.

Artide 20

When the present Convention has entered into force, it shall be reg­ istered by the depositary Govern­ ment with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of its Charter.

IN WITNESS WHEREOF the un- dersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Con­ vention.

DONE åt London this first day of June, 1967, in the English and French languages, each text being equally

Artikel 18

1. Varje avtalsslutande part kan, när den deponerar sitt ratifikations-, godkännande- eller anslutningsin­ strument eller vid senare tillfälle, genom förklaring till depositariere- geringen utsträcka konventionsom- rådet till det eller de territorier för vilkas internationella förbindelser den ansvarar. Bestämmelserna i den­ na konvention träder i kraft för så­ dant territorium eller sådana terri­ torier på 90 :e dagen efter mottagan­ det av sådan deklaration eller den dag då konventionen träder i kraft enligt punkt 1 i artikel 16 beroende på vilket datum som är senare.

2. Varje förklaring, som avgivits i överensstämmelse med föregående punkt, får i förhållande till varje territorium som nämns i förklaring­ en tas tillbaka i överensstämmelse med förfarandet enligt artikel 19.

Artikel 19

Fyra år efter det att konventionen trätt i kraft i enlighet med punkt 1 i artikel 16 kan avtalsslutande part skriftligen säga upp konventionen hos depositarieregeringen. Uppsäg­ ningen träder i kraft tolv månader efter dagen för mottagandet. Kon­ ventionen skall förbli i kraft mellan de andra parterna.

Artikel 20

När denna konvention har trätt i kraft, skall den genom depositarie- regeringens försorg registreras hos Förenta Nationernas sekretariat i en­ lighet med artikel 102 i organisatio­ nens stadga.

Till bekräftelse härav hav under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigande, undertecknat denna konvention.

Som skedde i London den 1 juni 1967, på engelska och franska, vilka båda texter äger lika vitsord, i ett en-

Kungl. May.ts proposition nr H6 år 1969

authentic, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and North­ ern Ireland, which shall transmit a certified true copy thereof to each signatory and acceding Government.

da exemplar, som skall vara depone­ rat i Förenade Konungariket Storbri­ tannien och Nordirlands regerings ar­ kiv. Denna regering skall översända bestyrkt avskrift därav till varje re­ gering, som undertecknat eller an­ slutit sig till konventionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

23

ANNEX I

BILAGA I

Area of Application of Convention

The waters of the Atlantic and ArcLic Oceans and dependent seas to which this Convention applies are the waters seaward of the baselines of the territorial sea within the area bounded:

(a) in the south by a line drawn due west along 36° north latitude to 42° west longitude, thence due south to 35° north latitude, thence due west along 35° north latitude;

(b) in the west by a line drawn southward from a point on the coast of Greenland åt 78° 10' north lati­ tude to a point in 75° north latitude and 73° 30' west longitude, thence along a rhumb line to a point in 69° north latitude and 59° west longi­ tude, thence due south to 61° north latitude, thence due west to 64° 30' west longitude, thence due south to the coast of Labrador, and thence south along the coast of North Amer­ ica;

(c) in the east by 51° east longi­ tude, but excluding —-

(i) the Baltic Sea and Belts lying to the south and east of lines drawn from Hasenore Head to Gniben Point and from Gilbierg Head to the Kul­ len; and

(ii) the Mediterranean Sea and its dependent seas as far as the meri­ dian of 5° 36' west longitude.

Konventionens tillämpningsområde

De farvatten i Atlanten och Norra Ishavet samt i angränsande hav, som omfattas av denna konvention, är farvattnen utanför territorialhavens baslinjer inom ett område som be­ gränsas:

a) I söder av en linje rättvisande väst längs 36°N till 42°V, därefter rakt syd till 35°N, därefter rakt väst längs 35°N.

b) I väster av en linje dragen sö­ derut från en punkt på Grönlands kust vid 78°10'N till en punkt vid 75°N och 73°30'V, därefter längs loxodromen till en punkt 69°N och 59°V, därefter rakt syd till 61 °N, därefter rakt väst till 64°30'V, där­ efter rakt syd till Labradorlcusten och därefter söderut längs Nord­ amerikas kust.

c) I öster av 51 °0 med undantag av:

i) Östersjön och Bälten söder och öster om linjer dragna från Hasenö- re Hoved till Gnibens Spids och från Gilbjerg Hoved till Kullen; och

ii) Medelhavet och angränsande hav till meridianen 5°36'V.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr H6 år 1969

ANNEX II

BILAGA II

Identification and Marking

of Fishing Yessels and Gear

Rnle 1

(1) The letter or letters of the port

or district in which each fishing ves-

sel is registered and the number

under which it is registered shall be

painted on the bow of the fishing

vessel åt both sides, and may also

be painted on the upper part of the

fishing vessel so as to be clearly

visible from the air.

(2) The name of the fishing ves­

sel, if any, and the name of the

port or district in which it is

registered shall be painted on the

fishing vessel so as to be clearly

visible.

(3) The names, letters and num-

bers placed on a fishing vessel shall

be large enough to be easily rec-

ognised and shall not be effaced,

altered, made illegible, covered or

concealed.

(4) Small boats and, where practi-

cable, all fishing implements shall

be marked with the letter or letters

and number of the fishing vessel to

which they belong. The ownership

of nets or other fishing implements

may be distinguished by private

marks.

Rule 2

(1) Each fishing vessel shall carry

on board an official document, is-

sued by the competent authority of

its country, showing the name, if

any, and description of the vessel,

its nationality, its registration letter

or letters and number, and the name

of the owner or of the firm or

association to which it belongs.

(2) Each fishing vessel shall carry

a national flag in good condition to

Identifiering och märkning

av fiskefartyg och redskap

Regel 1

1. Bokstaven eller bokstäverna

för hamnen eller distriktet där fiske­

fartyg är registrerat skall liksom

registreringsnumret vara målade på

båda sidor av fören och kan också

vara målade på fiskefartygets över­

byggnad, så att de är tydligt syn­

liga från luften.

2. Eventuellt förekommande

namn på fiskefartyget liksom nam­

net på den hamn eller det distrikt

där det är registrerat skall vara må­

lat på fiskefartyget så att de är tyd­

ligt synliga.

3. Namn, bokstäver och nummer

på ett fiskefartyg skall vara tillräck­

ligt stora för att lätt kunna iakttas

och får inte borttas, förändras, gö­

ras oläsliga, täckas över eller döljas.

4. Småbåtar och, om så är prak­

tiskt möjligt, alla fiskredskap skall

vara märkta med bokstaven eller

bokstäverna och numret på det fiske­

fartyg till vilket de hör. Äganderät­

ten till garn eller andra fiskredskap

kan anges med privat märkning.

Regel 2

1. Fiskefartyg skall medföra en

officiell handling, som utfärdats av

vederbörande myndighet i fartygets

hemland. Dokumentet skall innehål­

la uppgift om eventuellt namn på

fartyget och beskrivning av detta

samt uppgift om fartygets nationa­

litet, registreringsbokstav eller -bok­

stäver och nummer samt om ägarens

namn eller namnet på den firma el­

ler förening som äger fartyget.

2. Fiskefartyg skall medföra en

nationalitetsflagga i gott skick, som

25

Kungl. Maj. ts proposition nr t46 år 1969

be shown åt the request of the com-

petent authorities.

(3) The nationality of a fishing

vessel shall not be concealed in any

manner whatsoever.

ANNEX III

Additional Signals to be iised by

Fishing Yessels

Rule 1

General

(1) Subject to compliance with

the International Regulations for

Preventing Collisions åt Sea, the

Rules herein are intended to prevent

damage to fishing gear or accidents

in the course of fishing operations.

(2) The Rules herein concerning

lights shall apply in all weathers

from sunset to sunrise when fishing

vessels are engaged in fishing as a

fleet and during such times no other

lights shall be exhibited, except the

lights prescrihed in the International

Regulations for Preventing Collisions

åt Sea and such lights as cannot be

mistaken for the prescrihed lights

or do not impair their visibility or

distinctive character, or interfere

with the keeping of a proper lock­

out. These lights may also be ex­

hibited from sunrise to sunset in

restricted visibility and in all other

circumstances when it is deemed

necessary.

(3) For the purpose of these Rules

the words employed shall have the

meaning set down in the Interna­

tional Regulations for Preventing

Collisions åt Sea except that the term

“fishing vessel” shall have the mean­

ing assigned to it in Article 1 (2)

of this Convention.

(4) The lights mentioned herein

shall be placed where they can best

be seen. They should be åt least 3

feet (0.92 m.) apart but åt a lower

level than the lights prescrihed in

Rule 9 (c) (i) and (d) of the Inter-

skall visas på begäran av vederbö­

rande myndighet.

3. Fiskefartygs nationalitet får på

intet sätt döljas.

BILAGA III

Ytterligare signaler att användas av

fiskefartyg

Regel 1

Allmänt

1. Under hänsynstagande till be­

stämmelserna i de internationella

sjövägsreglerna är reglerna i denna

bilaga avsedda att förhindra skada

på fiskredskap eller olyckor i sam­

band med bedrivande av fiske.

2. Reglerna om ljussignaler i den­

na bilaga skall tillämpas i alla väder

från solnedgången till soluppgången,

då fartyg bedriver fiske i flotta. Un­

der denna tid får inga ytterligare

ljussignaler visas än de som före­

skrivs i de internationella sjövägs­

reglerna och sådana ljus som inte

kan förväxlas med de föreskrivna

ljussignalerna och ej heller försäm­

rar deras synbarhet eller deras sär­

art eller förhindrar att ordentlig ut­

kik hålles. Dessa ljussignaler får

också visas från soluppgången till

solnedgången vid begränsad sikt och

under alla andra förhållanden då så

bedöms nödvändigt.

3. De uttryck som används i des­

sa regler skall ha samma innebörd

som motsvarande uttryck i de inter­

nationella sjövägsreglerna med un­

dantag för uttrycket »fiskefartyg»

som skall ha den betydelse som föl­

jer av punkt 2 i artikel 1 i denna

konvention.

4. De ljussignaler som nämns i

dessa regler skall placeras där de

är bäst synliga. De bör vara place­

rade med minst tre fots (0,92 m)

mellanrum men på en lägre nivå än

de ljussignaler som föreskrivs i re-

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

national Regulations för Preventing

Collisions åt Sea 1960. They shall be

visible åt a distance of åt least 1 mile,

all round the horizon as nearly as

possible and their visibility shall be

less than the visibility of lights ex-

hibited in accordance with Rule 9

(b) of the above Regulations.

Rule 2

Signals for Trawling and Drift

netting

(1) Fishing vessels, when engaged

in trawling, whether using demersal

or pelagic gear shall exhibit:

(1) when shooting their nets: two

white lights in a vertical line one

over the other;

(ii) when hauling their nets: one

white light over one red light in a

vertical line one over the other;

(iii) when the net has come fast

upon an obstruction: two red lights

in a vertical line one over the other.

(2) Fishing vessels engaged in

drift netting may exhibit the lights

prescribed in (1) above.

(3) Each fishing vessel engaged

in pair trawling shall exhibit:

(i) by clay: the “T” flag—“Keep

clear of me. I am engaged in pair

trawling”, hoisted åt the foremast;

(ii) by night: a searchlight shone

forward and in the direction of the

other fishing vessel of the pair;

(iii) when shooting or hauling the

net or when the net has come fast

upon an obstruction: the lights pre­

scribed in (1) above.

(4) This rule need not be applied

to fishing vessels of less than 65 feet

(19.80 m.) in length. Any such ex-

ception and the areas in which fish­

ing vessels so excepted are likely to

be numerous shall be notified to the

competent authorities of the other

Contracting Parties likely to be con-

cerned.

gel 9 (c) 1) och (d) i 1960 års in­

ternationella sjövägsregler. De skall

vara synliga på ett avstånd av minst

en nautisk mil om möjligt runt hela

horisonten, och deras styrka skall

vara mindre än synbarheten av de

ljus som visas i överensstämmelse

med regel 9 (&j i de ovan angivna

reglerna.

Regel 2

Signaler för trålning och drivgarns­

fiske

1. Fiskefartyg skall vid trålfiske,

vare sig bottentrål eller flyttrål an­

vänds, visa:

(i) när trålen sätts: två vita ljus

placerade lodrätt, det ena ovanför

det andra,

(ii) när trålen tas in: ett vitt ljus

över ett rött ljus i en lodrät linje,

det ena ovanför det andra,

(iii) när trålen har fastnat på ett

hinder: två röda ljus i en lodrät lin­

je, det ena ovanför det andra.

2. Fiskefartyg, som fiskar med

drivgarn, får visa de ljussignaler som

föreskrivs i punkt 1 ovan.

3. Fiskefartyg, som utför partrål-

ning, skall visa:

(i) under dagen: »T» flagga —

»Håll undan för mig. Jag utför par-

trålning», hissad på förmasten,

(ii) under natten: en strålkastare

som lyser framåt och i riktning mot

det andra av de två fiskefartygen,

(iii) när trålen sätts eller tas in

eller när trålen har fastnat på ett

hinder: de ljussignaler som före­

skrivs i punkt 1 ovan.

4. Denna regel behöver inte tilläm­

pas beträffande fiskefartyg som är

kortare än 65 fot (19,80 m). Varje

sådant undantag skall anmälas till

vederbörande myndigheter hos övri­

ga avtalsslutande parter vilka kan

tänkas bli berörda härav, varjämte

samma myndigheter skall underrät­

tas om de områden där man räknar

med att det kommer att finnas åt­

skilliga fiskefartyg för vilka undan­

taget gäller.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

27

Rule 3

Light signals for Purse Seining

(1) Fishing vessels engaged in

fishing with purse seines shall show

two amber coloured lights, in a ver-

tical line one over the other. These

lights shall be flashing intermittent-

ly about once a second in such a way

that when the lower is out the upper

is on and vice versa. These lights

shall only be shown while the fishing

vessel’s free movement is hampered

by its fishing gear, warning other

vessels to keep clear of it.

(2) This rule need not be applied

to fishing vessels of less than 85 feet

(25.90 in.) in length. Any such ex-

ception and areas in which fishing

vessels so excepted are likely to be

numerous shall be notified to the

competent authorities of the other

Contracting Parties likely to be con-

cerned.

Rule 4

Sound signals

No sound signals shall be used

other than those prescribed by the

International Regulations for Pre-

venting Collisions åt Sea and the

International Code of Signals.

ANNEX IV

Marking of nets, lines and other gear

Rule 1

Anchored gear

(1) The ends of nets, lines and

other gear anchored in the sea shall

be fitted with flag or radar reflector

buoys by day and light buoys by

night sufficient to indicate their po­

sition and extent. Such lights should

be visible åt a distance of åt least 2

miles in good visibility.

Regel 3

Ljussignaler för snörpvadsfiske

1. Fiskefartyg som bedriver fiske

med snörpvad skall visa två gula ljus

i en lodrät linje, det ena ovanför det

andra. Dessa ljus skall blinka pe­

riodvis omkring en gång i sekunden

på ett sådan sätt, att när det nedre

är släckt skall det övre vara tänt och

vice versa. Dessa ljus skall bara vi­

sas när fiskefartygets fria rörelse

hindras av dess fiskredskap för att

på så sätt varna andra fartyg så att

de håller undan för fiskefartyget.

2. Denna regel behöver inte till-

lämpas beträffande fiskefartyg som

är kortare än 85 fot (25,90 in). Varje

sådant untantag skall anmälas till

vederbörande myndigheter hos övri­

ga avtalsslutande parter, vilka kan

tänkas bli berörda härav, varjämte

samma myndigheter skall underrät­

tas om de områden där man räknar

med att det kommer att finnas åt­

skilliga fartyg för vilka undantaget

gäller.

Regel 4

Ljudsignaler

Inga andra ljudsignaler får använ­

das än sådana som föreskrivs i de

internationella sjövägsreglerna och

i den internationella signalkoden.

BILAGA IV

Märkning av garn, linor och andra

redskap

Regel 1

Förankrade redskap

1. Garn, linor och andra redskap

som är förankrade i havet skall i

varje ända vara försedda med flagg-

eller radarref lektorboj ar under (la­

gen och ljusbojar under natten, till­

räckliga för att utvisa redskapens

position och utsträckning. Sådana

ljussignaler skall vara synliga på ett

28

Kiingl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

(2) By day the westernmost (mean-

ing the half compass circle from

south through west to and including

north) end buoy of such gear ex-

tending horizontally in the sea shall

be fitted with two flags one above

the other or one flag and a radar

reflector, and the easternmost (mean-

ing the half compass circle from

north through east to and including

south) end buoy shall be fitted with

one flag or a radar reflector. By

night the westernmost end buoy shall

be fitted with two white lights and

the easternmost end buoy with one

white light. In addition a buoy fitted

with one flag or a radar reflector

by day and one white light by night

may be set 70—100 metres from

each end buoy to indicate the di-

rection of the gear.

(3) On such gear extending more

than 1 mile additional buoys shall

be placed åt distances of not more

than 1 mile so that no part of the

gear extending 1 mile or more shall

be left unmarked. By day every buoy

shall be fitted with a flag or a radar

reflector and hy night as many buoys

as possible with one white light. In

no case shall the distance between

two lights on the same gear exceed

2 miles.

(4) On such gear which is at-

tached to a fishing vessel a buoy

shall not be required åt the end at-

tached to the fishing vessel.

(5) The flagpole of each buoy

shall have a height of åt least 2

metres above the buoy.

Rule 2

Drift gear

(1) Nets or lines which drift in

the sea shall be marked åt each end

åt distances of not more than 2 miles

by a buoy with a pole not less than

avstånd av minst två nautiska mil

vid god sikt.

2. Under dagen skall den västli­

gaste (dvs. halva kompasscirkeln

från syd genom väst till och inklude­

rande nord) ändbojen av sådant red­

skap som är utsträckt horisontellt i

havet förses med två flaggor, den

ena ovanför den andra, eller en flag­

ga och en radarreflektor samt den

östligaste (dvs. halva kompasscir­

keln från nord genom ost till och in­

kluderande syd) ändbojen förses

med en flagga eller en radarreflek­

tor. Under natten skall den västligas­

te ändbojen vara försedd med två

vita ljus och den östligaste ändbojen

med ett vitt ljus. Dessutom får en

boj som är utrustad med en flagga

eller en radarreflektor under dagen

och ett vitt ljus under natten place­

ras 70 till 100 meter från varje änd-

boj för att markera riktningen på

redskapen.

3. På sådant redskap som sträcker

sig mer än en nautisk mil skall till-

läggsbojar placeras på ett inbördes

avstånd som inte överstiger en nau­

tisk mil, så att ingen del av redska­

pet lämnas omarkerad på längre

sträcka än en nautisk mil. Under

dagen skall varje boj vara försedd

med en flagga eller en radarreflek­

tor och under natten skall så många

bojar som möjligt vara försedda

med ett vitt ljus. I intet fall får av­

ståndet mellan två ljus på samma

redskap överstiga två nautiska mil.

4. På redskap som är fäst vid ett

fiskefartyg erfordras inte någon boj

i den ända som är fäst vid fiskefar­

tyget.

5. Flaggstaken på varje boj skall

ha en höjd av minst två meter över

bojen.

Regel 2

Drivande redskap

1. Garn och linor som driver i ha­

vet skall vara märkta i varje ända

med en boj på vilken skall vara fäst

en stake som skall ha en längd av

29

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

2 metres above the buoy. The pole

shall carry a flag or a radar reflector

by day and a white light by night

visible åt a distance of åt least 2

miles in good visibility.

(2) On gear which is attached to

a fishing vessel a buoy shall not be

required åt the end attached to the

fishing vessel.

ANNEX V

Rules governing the operations of

vessels

Rule 1

Subject to compliance with the

International Regulations for Pre-

venting Collisions åt Sea all vessels

shall conduct their operations so as

not lo interfere •willi the operations

of fishing vessels, or fishing gear.

Rule 2

Vessels arriving on fishing grounds

where fishing vessels are already

fishing or have set their gear for

that purpose shall inform themselves

of the position and extent of gear

already placed in the sea and shall

not place themselves or their fishing

gear so as to interfere with or ob-

struct fishing operations already in

progress.

Rule 3

No vessel shall anchor or remain

on a fishing ground where fishing

is in progress if it would interfere

with such fishing unless required

for the purpose of its own fishing

operations or in consequence of acci-

dent or other circumstances beyond

its control.

Rule 4

Except in cases of force majeure

no vessel shall dump in the sea any

artide or substance which may in-

minst två meter över bojen. Avstån­

det mellan märkningsbojarna får

inte överstiga två nautiska mil. Sta­

ken skall vara försedd med en flagga

eller radarreflektor under dagen och

med ett vitt ljus under natten som är

synligt på ett avstånd av minst två

nautiska mil vid god sikt.

2. På redskap som är fäst vid ett

fiskefartyg erfordras inte någon boj

i den ände som är fäst vid fiskefar­

tyget.

BILAGA V

Regler för fartygens verksamhet

Regel 1

Under hänsynstagande till de in­

ternationella sjövägsreglerna skall

alla fartyg utöva sin verksamhet så

att de inte stör fiskefartygens verk­

samhet eller kommer i vägen för

fiskredskap.

Regel 2

Fartyg som kommer till fiskeplats

där fiskefartyg redan bedriver fis­

ke eller har satt ut sina redskap

skall göra sig underrättat om be­

lägenheten och utsträckningen av

de redskap som redan satts ut i ha­

vet och får inte lägga sig eller sina

fiskredskap så att fiskeverksamhet

som redan pågår störs eller hindras.

Regel 3

Inget fartyg får ankra eller uppe­

hålla sig på en fiskeplats, där fis­

ke pågår, om det skulle störa detta

fiske, såvida det inte erfordras för

att fullfölja fartygets egen fiskeverk­

samhet eller till följd av olycka eller

andra omständigheter utanför dess

kontroll.

Regel 4

Förutom i händelse av force ma-

jeure får inget fartyg kasta något

föremål eller ämne i havet som kan

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

terfere with fishing or obstruct or

cause damage to fish, fishing gear

or fishing vessels.

Rule 5

No vessel shall use or have on

board explosives intended for the

catching of fish.

Rule 6

In order to prevent damage, fish­

ing vessels engaged in trawling and

other fishing vessels with gear in

motion shall take all practicable

steps to avoid nets and lines or other

gear which is not being towed.

Rule 7

(1) When nets belonging to diffe-

rent fishing vessels get foul of each

other, they shall not be severed with-

out the consent of the parties con-

cerned unless it is impossible to dis-

engage them by other means.

(2) When fishing vessels fishing

with lines entangle their lines, the

fishing vessel which hauls up the

lines shall not sever them unless

they cannot be disengaged in any

other way, in which case any lines

which may be severed shall where

possible be immediately joined to-

gether again.

(3) Except in cases of salvage and

the cases to which the two preceding

paragraphs reläte, nets, lines or other

gear shall not under any pretext

whatever, be cut, hooked, held on to

or lifted up except by the fishing

vessel to which they belong.

(4) When a vessel fouls or other-

wise interferes with gear not belong­

ing to it, it shall take all necessary

measures för reducing to a minimum

the injury which may result to such

gear. The fishing vessel to which the

gear belongs shall, åt the same time,

avoid any action tending to aggravate

such damage.

störa fisket eller hindra eller ska­

da fisk, fiskredskap eller fiskefar­

tyg-

Regel 5

Inget fartyg får använda eller ha

sådana explosiva ämnen ombord, som

är avsedda för fiske.

Regel 6

Fiskefartyg, som bedriver trål-

ning, och andra fiskefartyg med red­

skap i rörelse, skall vidta alla prak­

tiskt möjliga åtgärder för att före­

bygga skada på garn, linor eller and­

ra redskap som inte bogseras.

Regel 7

1. När garn som tillhör olika far­

tyg fastnar i varandra, får de inte

kapas utan samtycke från de berör­

da parterna, såvida det inte är omöj­

ligt att lösgöra dem på annat sätt.

2. När ett fiskefartyg som fiskar

med linor fastnar med dessa i annat

fiskefartygs linor, får det fartyg som

halar in linorna inte kapa dem, om

de kan åtskiljas på annat sätt. Linor

som kapats skall om möjligt omedel­

bart sammanfogas.

3. Utom vid bärgning och i de fall

som nämns i punkterna 1 och 2 får

garn, linor och andra redskap inte

under någon som helst förevändning

kapas, hakas fast vid, hållas fast el­

ler lyftas upp av något annat fartyg

än det till vilket redskapen hör.

4. När ett fartyg fastnar i eller

på annat sätt påverkar redskap som

inte hör till fartyget, skall det vidta

alla nödvändiga åtgärder för att den

skada som åsamkas redskapet blir

den minsta möjliga. Det fiskefartyg

till vilket redskapet hör skall å sin

sida undvika varje åtgärd som kan

förvärra skadan.

31

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

ANNEX VI

Killes applying to authorised officers

(1) An authorised officer shall

carry a document of identity written

in English, French and the language

of the authorised officer (if dif-

ferent) in a form agreed by the Con-

tracting Parties on the request of the

depositary Government.

(2) Any orders to stop given by

an authorised officer shall be given

by the appropriate signal in the In­

ternational Code of Signals.

(3) On boarding a vessel an au­

thorised officer shall exhibit his

document of identity.

(4) On boarding a vessel an au­

thorised officer may require the mas­

ter of the vessel to exhibit the docu­

ment specified in Annex II Rule 2

fl) and the fact of such document

having been exhibited shall immedi-

ately he endorsed upon it by the au­

thorised officer or on some other

official document of the vessel.

(5) On each occasion on which an

authorised officer boards a vessel, he

shall draw up a report in the form

set out in the Appendix indicating

the circumstances of the boarding

and the information he secures.

(6) This report shall be drawn up

in the language of the authorised of­

ficer and shown to the master of the

vessel boarded, who shall be given

an opportunity of adding in his own

language any remarks he or any

member of his crew may wish to

make. The authorised officer shall

sign the report in the presence of

the master and give him a copy. A

copy of the report shall be sent to

the competent authority of the coun-

try of the vessel boarded. In cases of

damage copies of the report shall

also be sent to the competent author-

BILAGA VI

Regler för auktoriserade inspektörer

1. En auktoriserad inspektör skall

medföra identitetshandling på eng­

elska, franska och den auktorisera­

de inspektörens språk (om annat)

utfärdad i den form som de avtals­

slutande parterna efter anmodan av

depositarieregeringen har enat sig

om.

2. Varje order att stanna, som ges

av en auktoriserad inspektör, skall

ges med den därtill bestämda signa­

len enligt den internationella signal­

koden.

3. När ett fartyg bordas skall den

auktoriserade inspektören förete sin

identitetshandling.

4. När ett fartyg bordas kan den

auktoriserade inspektören begära att

befälhavaren på fartyget skall förete

den handling som beskrivs i bilaga

II, regel 2, punkt 1. Anteckning om

att handlingen förevisats skall ome­

delbart göras av den auktoriserade

inspektören på handlingen eller på

någon annan av fartygets officiella

handlingar.

5. Vid varje tillfälle när en aukto­

riserad inspektör bordar ett fartyg

skall han upprätta en rapport i den

form som beskrivs i bihanget. I rap­

porten skall anges omständigheterna

vid bordandet och de upplysningar

han inhämtat.

6. Rapporten skall upprättas på den

auktoriserade inspektörens språk och

uppvisas för befälhavaren på det bor-

dade fartyget. Befälhavaren skall ges

möjlighet att på sitt eget språk till-

lägga varje anmärkning, som han el­

ler någon annan medlem av besätt­

ningen vill göra. Den auktoriserade

inspektören skall underteckna rap­

porten i befälhavarens närvaro och

ge honom en kopia därav. En kopia

av rapporten skall sändas till veder­

börande myndighet i det bordade

fartygets hemland. I händelse av ska­

da skall kopior av rapporten också

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

ities in the countries to which the

other parties concerned belong.

(7) Whenever an authorised offi­

cer observes a vessel infringing the

provisions of the Convention, he may

report the occurrence to the compe-

tent authority of the country of the

vessel, having first made every effort

to communicate to the vessel in ques-

tion by signal or otherwise his inten­

tion to report the infringement. If

he orders the vessel to stop hut does

not hoard it, he shall report the cir-

cumstances to the competent au­

thority of the country of the vessel.

(8) Ships carrying authorised of­

ficers, which may be vessels as de-

fined in Article 1 (2), shall fly a

special flag or pennant. The special

flag or pennant shall be in a form

agreed by the Contracting Parties on

the request of the depositary Govern­

ment. Authorised officers shall exer-

cise their powers under paragraphs

(5) or (6) of Article 9, and com­

municate with vessels, only from

surfaee craft.

tillställas vederbörande myndigheter

i övriga berörda parters hemland.

7. När en auktoriserad inspektör

iakttar ett fartyg som överträder

konventionsbestämmelserna får han

rapportera händelsen till vederbö­

rande myndighet i fartygets hemland

efter att först ha gjort alla försök

att med signal eller på annat sätt un­

derrätta fartyget i fråga om sin av­

sikt att rapportera överträdelsen. Om

han beordrar fartyget att stanna men

inte bordar det, skall han rapportera

omständigheterna till vederbörande

myndighet i fartygets hemland.

8. Fartyg med auktoriserade in­

spektörer ombord, vilket kan vara

fartyg enligt definitionen i punkt 2

i artikel 1, skall föra särskild flagga

eller vimpel. Flaggan eller vimpeln

skall ha en utformning om vilken

de avtalsslutande parterna efter an­

modan från depositarieregeringen

enats. Auktoriserade inspektörer

skall utöva sin myndighet enligt

punkterna 5 eller 6 i artikel 9 och

endast kommunicera med fartyg

från övervattensfartyg.

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

33

APPENDIX

BIHANG

Report in accordance with paragraph (5)

of Annex VI to the Convention

(Strike out what does not apply)

Authorised Officer

(To be filled in block letters)

1. Name and nationality.

2. Name of ship carrying him.

Position, Date and Time of

Occurrence

3.

Provisions of the Convention

in Question

4.

Information on Each Vessel

Involved

General

5. Nationality.

6. VessePs name and

registration.

7. Skipper’s name.

8. Owner’s name and

address.

9. Position, date and time of board-

ing.

Åt the Time of Occurrence

10. Fishing gear in use.

11. Stopped, anchored or estimated

course and speed.

12. Signals or lights displayed and

sonnd signals made.

13. Warnings given to other ves-

sel(s).

14. Direction in which gear was shot

or lying.

15. The horizontal distance gear ex-

tended from the vessel.

Conditions åt the time

of Occurrence

16. Visibility.

17. Wind force and direction.

18. State of sea and tide and direc-

Rapport i enlighet med punkt 5

i bilaga VI till konventionen

(Stryk det som inte är tillämpligt)

Auktoriserad inspektör

(Att ifyllas med tryckbokstäver)

1. Namn och nationalitet.

2. Namn på inspektionsfartyget.

Position, datum och tidpunkt

för händelsen

3.

Gällande bestämmelser i

konventionen

4.

Upplysningar om varje inblan­

dat fartyg

Allmänt

5. Nationalitet.

6. Fartygets namn och

registrering.

7. Skepparens namn.

8. Ägarens namn och

adress.

9. Position, datum och tidpunkt för

bordningen.

Vid tiden för händelsen

10. Fiskredskap i bruk.

11. Stoppad, ankrad eller uppskat­

tad kurs och hastighet.

12. Visade signaler eller ljus och

givna ljudsignaler.

13. Varningar givna till annat (and­

ra) fartyg.

14. Riktning som redskapet sattes

eller befann sig i.

15. Redskapets horisontella utsträck­

ning från fartyget.

Omständigheter vid tiden för

händelsen

16. Sikt.

17. Vindstyrka och riktning.

18. Sjöhävning och tidvatten samt

To be

filled in

block

letters

Att ifyllas

med tryck­

bokstäver

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1969

tion and strength of currents.

19. Other relevant conditions.

20. Describe, with the help of dia­

grams if necessary, the relative

positions of vessels and gear.

21. Marking of any anchored or

drifting gear involved.

Additional Information

22. Full particulars of loss or dam-

age, giving condition of any gear

involved.

23. Narx-ative discription of occxxr-

rence.

24. Comments by Authoiåsed Officer.

25. Statements by Witnesses.

26. Statements by Skippers of ves­

sels involved.

27. Statements of photographs taken,

with description of subjects

(photographs to be attached to

copy of report submitted to flag

State).

Signature of Authorised Officer

The above report was prepared

and signed by the Authorised Officer

in our presence.

Signatures of Skippers

strömriktning och strömstyrka.

19. Andra omständigheter av bety­

delse.

20. Beskriv, om nödvändigt med

hjälp av diagram, fax-tygens och

redskapens position i förhållan­

de till varandra.

21. Märkning av förankrade och dri­

vande redskap som är inblanda­

de.

Ytterligare upplysningar

22. Fullständiga upplysningar om

förlust eller skada, upplysningar

om tillståndet på inblandat red­

skap.

23. Beskrivning av händelsen.

24. Kommentarer av den auktorise­

rade inspektören.

25. Vittnesredogörelser.

26. Redogörelser från de inblandade

fartygens skeppare.

27. Redovisning av tagna fotogi-a-

fier med beski-ivning av föremål

(fotografierna skall fästas vid

kopia av rapporten som sändes

till flaggstaten).

Den auktoriserade inspektöi-ens

xxnderskxåft

Ovanstående rapport upprättades

och undertecknades av den auktori­

serade inspektören i vår närvai-o.

Kaptenernas underskrift

Signatures of Witnesses

Vittnenas underskrift

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690473