Prop. 1969:150

('angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 150 år 1969

1

Nr 150

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående utgifter på

tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70; given Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter.

De medelsbehov utöver gällande riksstat, som bör anmälas för riksdagen vid dess höstsession och som nu kan överblickas, bör sammanfattas i en särskild proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70. Denna proposition bör föreläggas riksdagen nu. Kungl. Maj :t har tidigare i prop. 1969: 142 föreslagit riksdagen att anvisa ett an-

1 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr ISO

2

slag av 50,2 milj. kr. till Förvärv av aktier i AB Kabi. I särskilda proposi­

tioner kommer senare denna dag dessutom att hemställas om ett anslag till

Posthus in. m. av 25 milj. kr. för kapitaluppbyggnad i postbanken samt om

ett anslag till Förvärv av aktier i Uddcomb Sweden AB av 20,5 milj. kr.

De framställningar om anslag på tilläggsstat som Kungl. Maj :t beslutar

om denna dag tas in i dagens statsrådsprotokoll över försvars-, social-, kom­

munikations-, utbildnings-, jordbruks-, handels-, inrikes- och industriären­

den. Utdrag av dessa protokoll bör biläggas den gemensamma propositionen

som bilagor 18. Fn sammanställning över av Kungl. Maj :t i denna propo­

sition begärda anslag torde få bifogas statsrådsprotokollet i detta ärende

som bilaga 9.

Föredraganden hemställer härefter, att Kungl. Maj :t i en gemensam pro­

position förelägger riksdagen de förslag om anslag på tilläggsstat I till riks-

staten för budgetåret 1969/70 som framgår av nämnda utdrag av statsråds­

protokollet.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

3

ser har även medverkat till att arbetet kunnat forceras. De medel som dis­

poneras för ändamålet beräknas därför vara förbrukade redan under hösten

1969.

Departementschefen

Med hänsyn till den planerade exploateringen för civila ändamål av mar­

ken inom norra Järvafältet anser jag det angeläget att projektilröjningen

på Järvafältet får pågå utan avbrott och i snabbast möjliga takt. Jag föreslår

därför att 400 000 kr. anvisas på tilläggsstat I till riksstaten för innevaran­

de budgetår för att ge möjlighet till fortsatt projektilröjning under budget­

året. Ifrågavarande kostnader bör i likhet med tidigare anvisade medel för

ändamålet beräknas utanför ramen för det militära försvaret.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Kostnader för projektilröjning på Järvafältet

tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa

ett reservationsanslag av 400 000 kr.

[2] O 8. Kostnader för svenska FN-styrkor m. m. Medel för en svensk mili­

tär styrka i FN-tjänst anvisades första gången på tilläggsstat till riksstaten

för budgetåret 1956/57 (prop. 1956: 198, SU 179, rskr 359). Därefter har

årligen ytterligare medel anvisats för svenska FN-styrkors verksamhet in. in.

Fr. o. m. budgetåret 1965/66 anvisas medel för de årliga utgifterna inom

Sverige för att rekrytera, utbilda och organisera den svenska beredskaps-

styrkan m. in. under förslagsanslaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst, me­

dan utgifter för FN-styrkornas verksamhet utom Sverige och för viss per­

sonal vid Sveriges ständiga representation i FN samt — fr. o. in. den 1 juli

1967 — för observatörer i FN-tjänst betalas från reservationsanslaget Kost­

nader för svenska FN-styrkor m. m. Sammanlagt har för svenska FN-styr­

kors verksamhet hittills anvisats 397 450 000 kr. på tilläggsstat.

Under år 1969 har riksdagen anvisat medel på tilläggsstat III till riks­

staten för budgetåret 1968/69 dels för att täcka utgifter för FN-styrkan på

Cypern under tiden januari—juni 1969 och för FN-observatörer under sam­

ma tid, dels för vissa oförutsedda utgifter (prop. 1969: 105 bil. 3, SU 74,

rskr 172). Vid utgången av juni 1969 fanns en behållning på ca 4,6 milj. kr.

under anslaget.

Huvuddelen av ifrågavarande utgifter avses bli ersatta av FN. Intill den

1 augusti 1969 har från FN influtit 269 400 627 kr. som avser utgifter t. o. m.

år 1967. Sveriges fordran hos FN enligt hittills framlagda krav uppgår f. n.

till 36 274 481 kr. Härtill kommer det krav som avser utgifter för år 1968.

Detta uppgår till 20 631 357 kr. Ersättningar som flyter in från FN tillgodo-

förs riksstatens inkomsttitel Övriga diverse inkomster.

Genom Kungl. Maj :ts beslut den 13 juni 1969 har tiden för den svenska

FN-insatsen på Cypern förlängts längst intill utgången av december 1969.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 150 år 1969

5

Utgifterna för tiden juli—december 1969 har beräknats till 1 670 000 kr. för månad eller sammanlagt 10 020 000 kr. Härutöver bör 1 milj. kr. be­ räknas som allmän medelsreserv med hänsyn till eftersläpande sjukvårds­ kostnader för tidigare kontingenter samt vissa utgifter som kan bli nödvän­ diga vid en avveckling av kontingenten på Cypern.

Antalet observatörer i FN-tjänst uppgick i september 1969 till 38. Medels­ behovet för dessa kan beräknas till 163 000 kr. för månad eller för tiden juli—december 1969 sammanlagt ca 980 000 kr.

Behovet av ytterligare medel för FN-styrkan på Cypern och för observa­ törer uppgår alltså till (10 020 000 + 1 000 000 -f 980 000 — 4 600 000) 7 400 000 kr.

Med hänsyn till att många osäkra faktorer ligger i anslagsberäkningen kan det bli nödvändigt att även i fortsättningen förskottsvis bestrida utgif­ ter för ifrågavarande ändamål från anslaget till oförutsedda utgifter. Dessa utgifter bör slutligt belasta anslaget Kostnader för svenska FN-styrkor m. m. Frågan om deras täckning bör få tas upp framdeles.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före­ slår riksdagen

att till Kostnader för svenska FN-styrkor m. m. på till- läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 7 400 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Kungl. Höghet Regenten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

It Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr ISO

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

7

8

område. Vidare erhåller avdelningen ca 400 m2 rumsyta inom den byggnad

som statens rättsläkarstation vid Stockholm och rättsmedicinska institutio­

nen vid karolinska institutet disponerar på området. Avdelningen beräknas

erhålla ett lokaltillskott om ca 270 m2 rumsyta. Laboratoriets blodgrupps-

serologiska avdelning avses få behålla sina hittillsvarande lokaler och ges ett

lokaltillskott om ca 270 m2 rumsyta, sedan kemiska avdelningen utrymt

större delen av sina lokaler på tredj e våningen i laboratoriebyggnaden. Båda

avdelningarna kommer att erhålla nya förrådsutrymmen på vindsvåningen

i denna byggnad.

Socialstyrelsen har hemställt om uppdrag åt utrustningsnämnden för

universitet och högskolor att ombesörja inköp av inredning och utrustning

för de föreslagna nya lokalerna och att 700 000 kr. ställts till styrelsens dis­

position för ändamålet.

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor är beredd att — såsom

föreslagits av socialstyrelsen — planera och anskaffa inredning och utrust­

ning för laboratoriet i anledning av de planerade om- och nybyggnadsarbe­

tena. Nämnden tillstyrker — efter en mera översiktlig bedömning av beho­

vet av inredning och utrustning för laboratoriet — socialstyrelsens förslag

att 700 000 kr. anvisas för ändamålet. Av det beräknade anslagsbehovet

torde 310 000 kr. åtgå för inredning och 390 000 kr. för utrustning. Nämn­

den föreslår att ifrågavarande medel beräknas under ett särskilt reserva­

tionsanslag.

Departementschefen

Jag har ingen erinran mot det framlagda förslaget att sammanlagt

700 000 kr. anvisas för inredning och utrustning av de nya lokaler som

ställs till statens rättskemiska laboratoriums förfogande. Jag förordar att

angivna belopp tas upp som ett särskilt reservationsanslag på tilläggsstat

till riksstaten för innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Statens rättskemiska laboratorium: Inredning och

utrustning på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret

1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

G.

Universitetssjukhus

m.

m.

[2] G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning. Till ändamålet har

för budgetåret 1969/70 anvisats ett reservationsanslag av 585 000 kr.

Kungl. Maj :t — som den 6 juni 1968 bl. a. uppdragit åt kommittén för

akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande att vid sjukhuset låta uppföra

en parkeringsbyggnad samt utföra vissa byggnadsåtgärder för en behand-

lingsbyggnad (B 9), en vårdbyggnad (B 11) för kirurgi m. in. och en aula­

byggnad (B 10) — har den 25 april 1969 uppdragit åt byggnadskommittén

att slutföra uppförandet av sistnämnda byggnader (B 9, B 10 och B 11).

Behandlingsbyggnaden skall inrymma central operationsavdelning, cen­

tral röntgendiagnostikavdelning, polikliniker och överläkarmottagningar för

tidsbeställda patienter inom specialiteterna allmän kirurgi, ortopedi, kirur-

gisk urologi och anestesi, akutintag med intagningsavdelning, steriliserings-

central samt lokaler för forskning och undervisning m. m. Vårdbyggnaden

skall omfatta kirurgiska vårdavdelningar, intensivvårdsavdelning, tjänste­

rum för läkare samt lokaler för undervisning, medicinskt bibliotek och

entréhall med cafeteria m. m. Byggnadsföretaget innefattas i det mellan

staten och Uppsala läns landsting träffade avtalet angående utbyggnad av

akademiska sjukhuset i Uppsala in. in. (prop. 1961:79, SU 97, rskr 265;

prop. 1967: 105 bil. 2 s. 11, SU 73, rskr 185). Statens andel uppgår till 40 %

av byggnads- och utrustningskostnader.

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har den 26

september 1969 bemyndigats att i samråd med nämnden för undervisnings-

sjukhusens utbyggande beställa utrustning till det blivande kirurgiska bloc­

ket inom ramen för ett överlämnat utrustningsförslag och till ett värde av

totalt högst 5 milj. kr. att — såvitt på staten ankommer — betalas tidigast

under budgetåret 1970/71 (prop. 1969: 1 bil. 7 s. 117, SU 5, rskr 5).

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har över­

lämnat förslag om utrustning för behandlingsbyggnaden, vårdbyggnaden

och aulabyggnaden till ett värde av 35,3 milj. kr. enligt prisläget den 1 juli

1968. Kommittén föreslår att 1,6 milj. kr. — motsvarande statens andel av

totalt 4 milj. kr. — ställs till kommitténs förfogande under budgetåret

1969/70 för anskaffning av vissa instrument med lång leveranstid och av

viss utrustning, som påverkar byggandet enligt fastställd produktionsplan.

R em issy Uran d en

Socialstyrelsen har inga invändningar mot de principiella överväganden

på vilka utrustningsförslaget grundar sig. Universitetskanslersämbetet fram­

håller angelägenheten av att sjukhuset tillförs utrustningsresurser som ger

goda förutsättningar för modern läkarutbildning och klinisk forskning.

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande tillstyrker att beställ-

ningsåtgärder för 9 milj. kr. får vidtas under budgetåret 1969/70 för att in­

flyttningen i det nya kirurgibyggnadskomplexet under vinterhalvåret 1971/72

skall säkerställas. Beställningarna bör dock tills vidare begränsas till att

avse dels röntgenutrustning till centrala x-öntgenavdelningen, operations-

salsutrustning och elektronisk utrustning som har direkt samband med byg­

gandet, dels handkirurgiska instrument med lång leveranstid. Enligt nämn­

den behöver huvuddelen av likviderna för de beställningar, som görs inom

ramen för beställningsbemyndigandet, betalas först under budgetåret 1970/71.

Kommittén bör dock få vissa medel redan under innevarande budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

9

10

Nämnden, som utgår från att stor försiktighet iakttas i fråga om träffande

av leveransavtal med förskottslikvid, anser att ett belopp om totalt 3 milj. kr.

är tillräckligt för ändamålet under innevarande budgetår. Härav faller

1,2 milj. kr. på statsverket.

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor samt lokal- och utrust­

nings programnämnden för universitet och högskolor instämmer i vad nämn­

den för undervisningssjukhusens utbyggande anför. Sjukvårdens och social­

vårdens planerings- och rationaliseringsinstitut anser sig däremot inte böra

resa någon invändning mot kommitténs förslag.

Departementschefen

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har den 25

april 1969 erhållit i uppdrag att vid sjukhuset slutföra utbyggnadsetappen 2,

som omfattar bl. a. uppförandet av en behandlingsbyggnad och en vårdbygg­

nad för kirurgi m. m. Byggnadskommittén har därefter överlämnat förslag

beträffande anskaffning av utrustning till ifrågavarande kirurgiska block

vid sjukhuset samt bl. a. föreslagit att 1,6 milj. kr. ställs till kommitténs

förfogande på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1969/70 för bestri­

dande av statens andel av kostnaderna för anskaffning av vissa instrument

med lång leveranstid och av viss utrustning, som påverkar byggandet enligt

fastställd produktionsplan. Detta motsvarar en total utrustningsram av 4

milj. kr.

Nämnden för undervisningssj ukhusens utbyggande har tillstyrkt att kom­

mittén bemyndigas att under budgetåret 1969/70 beställa utrustning till ett

värde av totalt högst 9 milj. kr. — innefattande av riksdagen tidigare med­

givet beställningsbemyndigande om 5 milj. kr. — samt att på tilläggsstat

för budgetåret 1969/70 anvisas 1,2 milj. kr. — motsvarande en ram av totalt

3 milj. kr. — för vissa förskottslikvider för anskaffningar inom ramen för

sagda beställningsbemyndigande. Nämnden framhåller emellertid att stor

försiktighet bör iakttas i fråga om träffande av leveransavtal med förskotts­

likvid.

Jag är inte beredd att nu ta ställning till utrustningsförslaget, som om­

fattar utrustning till ett värde av totalt 35,3 milj. kr. enligt prisläget den 1

juli 1968. När det gäller frågan om att beställa viss utrustning inom ramen

för utrustningsförslaget har — som nämnts — Kungl. Maj :t bemyndigat

kommittén att i samråd med nämnden beställa utrustning till det blivande

kirurgiska blocket till ett värde av totalt högst 5 milj. kr. att — såvitt på

staten ankommer — betalas tidigast under budgetåret 1970/71. Jag delar

nämndens uppfattning att ramen för beställningsbemyndigandet bör höjas

till totalt högst 9 milj. kr., varav statens andel utgör 3,6 milj. kr. Riksdagens

medgivande härtill bör nu utverkas. Jag har vidare blivit övertygad om att

viss förskottslikvid måste erläggas för den beställda utrustningen. Jag beräk­

nar för ändamålet 1,2 milj. kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 150 år 1969

11

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

a) i enlighet med vad jag anfört medge, att utrustning

till ett blivande kirurgiskt block vid akademiska sjukhuset

i Uppsala får beställas till ett värde av — utöver tidigare

medgivet belopp — ytterligare högst 4 milj. kr. att, såvitt

på staten ankommer, betalas tidigast under budgetåret

1970/71,

b) till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning

tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa

ett reservationsanslag av 1 200 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

KAPITALBUDGETEN

V. Fonden för låneunderstöd

[3] 3 a. Lån till föreningen Kontakt med alkoholsjuka. Något anslag för

detta ändamål finns inte uppfört på riksstaten för budgetåret 1969/70.

Föreningen Kontakt med alkoholsjuka (KAS) har i augusti 1969 ansökt

om ett lån på 825 000 kr. för förvärv av tre fastigheter i Värmland för att

där upprätta hem med sammanlagt ca 50 platser för rehabilitering av alko-

holskadade personer.

Socialstyrelsen och Stockholms stads nykterhetsnämnd har yttrat sig

över ansökningen. Socialstyrelsen har anfört att den speciella vårdverk­

samhet som föreningen planerar innehåller ur vårdmässiga aspekter flera

intressanta inslag, som skulle kunna utgöra ett gott komplement till de

mer konventionella vårdformer som bedrivs inom nykterhetsvården. Sty­

relsen finner projektet värt att stödja. Nykterhetsnämnd en anför, att be­

hovet bland den kategori av människor som avses i ansökningen är stort

och att föreningen bedöms ha goda möjligheter att framgångsrikt genom­

föra detta projekt.

Departementschefen

Den av föreningen planerade verksamheten innehåller från vårdsynpunkt

intressanta inslag och kan utgöra ett värdefullt komplement till befintliga

vårdformer inom nykterhetsvården. Verksamheten är avsedd att bedrivas

i nära kontakt med bl. a. fackföreningsrörelsen och i samarbete med Stock­

holms stad.

Med beaktande av nivån för anordnandebidrag till inackorderingshem

förordar jag att föreningen beviljas ett ränte- och amorteringsfritt lån av

statsmedel med högst 750 000 kr. för inköp av de nämnda fastigheterna.

En förutsättning för att lånet skall utgå med fullt belopp bör vara att hem­

men godkänns för minst 50 platser.

12

Statsbidrag till driften av verksamheten bör utgå enligt i huvudsak sam­

ma grunder som gäller för driften av inackorderingshem för alkoholmiss­

brukare, dvs. med högst 75 % av nettokostnaderna för hemmens drift. Bi­

draget bör utgå från förslagsanslaget Bidrag till kommunala nykterhets-

nämnder m. m. Stockholms stad förutsätts komma att täcka den del av

driftkostnaderna som inte bestrids av statsmedel.

För att föreningen skall kunna förvärva fastigheterna bör lånet bevil­

jas redan under innevarande budgetår. För ändamålet bör därför anvisas

750 000 kr. på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1969/70. Jag hem­

ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Lån till föreningen Kontakt med alkoholsjnka

på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 an­

visa ett investeringsanslag av 750 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

13

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

B. Vägväsendet

[2] B 2. Drift av statliga vägar. På riksstaten för innevarande budgetår har

under ifrågavarande anslagsrubrik anvisats ett reservationsanslag av 768,2

milj. kr. Av anslaget är 30 350 000 kr. avsedda för användning under kalen­

deråret 1969 och återstoden under kalenderåret 1970. I det för år 1969 be­

räknade beloppet ingår dock ej merkostnader på grund av mervärdeskat­

tens införande. På grund härav kan belastningen på anslaget för hela år

1969 beräknas bli 7,1 milj. kr. högre än beräknat, vilket föranleder ett ytter­

ligare medelsbehov motsvarande detta belopp. Jag hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Drift av statliga vägar på tilläggsstat I till rikssta­

ten för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av

7 100 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.

[3] B 3. Byggande av statliga vägar. På riksstaten för innevarande budget­

år har under ifrågavarande anslagsrubrik anvisats ett reservationsanslag

av 700 milj. kr. Av anslaget är 16,1 milj. kr. avsedda för användning under

kalenderåret 1969 och återstoden under kalenderåret 1970. I det för år 1969

beräknade beloppet ingår dock ej merkostnader på grund av mervärdeskat­

tens införande. Med anledning härav kan belastningen på anslaget för hela

år 1969 beräknas bli 9,6 milj. kr. högre än beräknat, vilket föranleder ett

ytterligare medelsbehov motsvarande detta belopp. Jag hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Byggande av statliga vägar på tilläggsstat I till

riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations­

anslag av 9 600 000 kr., att avräknas mot automobilskatte­

medlen.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 150 år 1969

15

16

satts att efter spelårets slut ytterligare bidrag skulle utgå i den mån om­

ständigheter, som orkesterföretagen inte själva kunnat bestämma över, med­

fört inte förutsedda kostnadsökningar eller ändrade intälctsförutsättningar.

För spelåret 1968/69 har bidrag utgått till de sex orkestrarna med sam­

manlagt 6 986 000 kr. Uppgifter har nu getts in från orkestrarna angående

det ekonomiska utfallet av verksamheten under nämnda spelår. Av dessa

framgår att vid tillämpning av nyss angivna principer för beräkning av det

statliga förlusttäckningsbidraget behov föreligger av ytterligare bidrag med

sammanlagt 1 269 875 kr. Huvuddelen av det anmälda medelsbehovet är för­

anlett av automatiskt ökade kostnader på grund av avtalsenliga lönehöj­

ningar. Därjämte har redovisats automatiskt ökade kostnader för arbetsgi­

varavgifter till riksförsäkringsverket (ATP m. m.).

För stöd åt svenskt sceniskt verk har Kungl. Maj :t ur kulturmedelsan-

slaget för budgetåret 1968/69 tilldelat teater- och orkesterrådet 200 000 kr.

Enligt de under föregående budgetår gällande bestämmelserna för ifrågava­

rande dramatikerstöd, meddelade av Kungl. Maj :t den 30 juni 1965, utgår

ersättning med 4 000 kr. till levande upphovsman av svenskt sceniskt verk,

som uppförs offentligt på svensk teater. Bestämmelserna har genom beslut

den 27 juni 1969 getts ett något ändrat innehåll i vad avser bl. a. en differen­

tiering av ersättningens storlek.

Teater- och orkesterrådet har i skrivelser den 30 januari och den 19 maj

1969 anmält behov av ytterligare 181 000 kr. avseende ersättningsberättigade

verk som uppförts under våren 1969. Sedan dramatikerstödet infördes, i

avsikt att man skulle främja tillkomsten av ny svensk dramatik, har —

framhåller rådet — genom förevarande bestämmelser men framför allt ge­

nom de över huvud taget förbättrade resurser, som samhället under 1960-

talet ställt till teaterns förfogande, en kraftig utveckling ägt rum. Under

senare år har nya teaterformer tillkommit, såsom s. k. lunch- och gatu-

teater med korta pjäser, mindre teatrar med pjäser av experimentell karak­

tär, uppsökande teatergrupper som spelar i klassrum, föreningslokaler etc.,

vilket medfört ett kraftigt ökat medelsbehov för bl. a. dramatikerersättning.

D e partem entschefen

Det siffermaterial, som redovisats av orkestrarna beträffande det ekono­

miska utfallet av verksamheten under spelåret 1968/69, visar väsentliga

kostnadsökningar främst til! följd av avtalsenliga löneökningar. I enlighet

med den förut lämnade redovisningen beträffande orkestrarna räknar jag

■— sedan viss reduktion visat sig befogad — med ett medelsbehov av 1 080 000

kr. för statsbidrag till täckning av de av nämnda omständigheter föranledda

förlusterna för spelåret.

Det s. k. dramatikerstödet utgår enligt generellt verkande regler. Teater-

och orkesterrådet bör alltså tilldelas ytterligare 181 000 kr. för att ge ut

ersättning enligt bestämmelserna om stöd åt svenskt sceniskt verk. En så

Kiingl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Kungl. Maj. ts proposition nr 150 år 1969

17

kraftig ökning av medelsbehovet kan emellertid svårligen inrymmas under

innevarande budgetårs anslag utan att andra angelägna behov måste åsido­

sättas.

På riksstaten för innevarande budgetår har till bidrag till särskilda kul­

turella ändamål anvisats 18 542 000 kr. Härav återstår nu ett belopp som

till största delen redan avsatts till förutsedda ändamål. Därefter kvarstående

medel bör reserveras för nu oförutsedda behov under budgetåret 1969/70.

Det av mig under denna punkt beräknade medelsbehovet (1 080 000 -j-

181 000 =) 1 261 000 kr. bör i stället täckas genom anvisande av ett anslag

på tilläggsstat I till riksstaten för innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till särskilda kulturella ändamål på till-

läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett

reservationsanslag av 1 261 000 kr.

E. Högre utbildning och forskning

[2] E 68. Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor­

na m. I riksstaten för innevarande budgetår är under denna anslagsrubrik

uppfört ett reservationsanslag av 60 milj. kr. Av beloppet disponerar enligt

regleringsbrev byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm bygg­

nadskommitté 18 milj. kr. enligt en särskild inredningsplan och utrustnings-

nämnden för universitet och högskolor 41,5 milj. kr. enligt en särskild ut-

rustningsplan (jfr. prop. 1969: 36 s. 33 och 35). Nämnda myndigheter får

dels inom ramen för tillgängliga medel göra behövliga utbetalningar, dels

beställa inredning och utrustning inom de i planerna angivna kostnadsra­

marna för varje objekt att betalas tidigast budgetåret 1970/71.

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden har lagt fram förslag om nya

och ändrade kostnadsramar för vissa inrednings- och utrustningsobjekt.

Förslagen avser bl. a. inredning och utrustning av vissa restauranglokaler.

Enligt riksdagens beslut (prop. 1963: 172 s. 267, SU 212, rskr 405) svarar

staten för kostnaderna för anordnande av sådana bespisningslokaler som be­

hövs för personalen och de studerande vid universitet och högskolor. Staten

skall också stå för kostnaderna för inredning och utrustning av bespisnings-

lokalerna (prop. 1967: 104 s. 47, SU 88, rskr 203). Utredning och förslag om

formerna härför har redovisats av den kommitté för planering och samord­

ning m. in. av restaurangverksamheten vid universitet och högskolor som

tillkallats med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 7 mars 1969 (jfr

prop. 1969: 36 s. 3 och 40).

Kommittén, som antagit namnet universitetsrestaurangkommittén, före­

slår att den statliga finansieringen skall omfatta förstagångsuppsättning av

inredning och utrustning, medan vederbörande nyttjare skall svara för

18

komplettering, underhåll och återanskaffning. Sådana restauranger som

uppförs av staten bör enligt kommittén inredas och utrustas av vedei-böran-

de statliga organ efter samråd med blivande nyttjare och med anlitande av

medel som anvisas under förevarande anslag. Beträffande restauranglokaler

som anordnas med utnyttjande av ränte- och amorteringsfria lån till stude­

randeorganisation (jfr prop. 1963: 172 s. 267) föreslår kommittén att sådana

lån skall utgå även för inredning och utrustning. Huvudmannen för restau­

rangen bör enligt kommittén i dessa fall få upphandla inredning och utrust­

ning genom de statliga inköpsorganen.

För de förslag till nya och ändrade kostnadsramar som med hänsyn till

föreliggande tidsplaner nu bör behandlas kommer jag i det följande att

lämna eu kortfattad redogörelse.

Stockholm

Matsal inom Frescatiområdet. Som redovisades i prop. 1969:

36 (s. 7) kommer en provisorisk matsal inom Frescatiområdet att anordnas

genom om- och tillbyggnad av Skogs- och lantbruksakademiens f. d. musei-

byggnad. Av redovisningen framgår bl. a. att Kungl. Maj :t den 7 mars 1969

uppdrog åt byggnadsstyrelsen att projektera om- och tillbyggnaden t. o. m.

huvudhandlingar. I avvaktan på att huvudhandlingar färdigställts togs kost­

nadsramen för objektet i investeringsplanen för innevarande budgetår preli­

minärt upp med ett belopp av 1,7 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1968

(jfr prop. 1989: 36 s. 16).

Sedan byggnadsstyrelsen redovisat huvudhandlingar, enligt vilka kost­

naderna för objektet och för tillhörande försörjningsåtgärder beräknats till

— enligt nämnda prisläge — resp. 2 380 000 kr. och 185 000 kr., uppdrog

Kungl. Maj :t den 12 september 1969 åt styrelsen att utföra arbetena inom

de föreslagna kostnadsramarna. Kungl. Maj :t föreskrev därvid att byggnads­

styrelsen skulle söka bringa ned de angivna kostnaderna för objektet. Sty­

relsen beräknar kostnaden för om- och tillbyggnaden enligt prisläget den

1 april 1989 till 2 540 000 kr. och för försörjningsåtgärderna enligt samma

prisläge till 195 000 kr. Den befintliga byggnadens totalyta utgör 1 800 in2

och tillbyggnadens totalyta är 710 m3. Sammanlagt 800 platser, varav 250

kaféplatser, kommer att anordnas i matsalen. Matsalen avses bli tagen i bruk

till höstterminen 1970. Byggnadsstyrelsen föreslår att en definitiv kostnads­

ram av 325 000 kr. för inredning av objektet förs upp i inredningsplanen.

Riksarkivet: Flyttningskostnader. Nybyggnaden för riks­

arkivet på Mariebergsområdet i Stockholm består av en bergrumsanläggning'

och eu administrationsbyggnad (jfr prop. 1968: 33 s. 3 och 1969: 1 bil. 10

s. 484). För nybyggnaden är i gällande utrustningsplan definitiva kostnads­

ramar av 1,5 milj. kr. och 3,8 milj. kr. uppförda resp. för flyttningskostna­

der och för utrustning m. m. (jfr prop. 1968: 104 s. 33 och 45). Utrustnings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

19

nämnden redovisar nu att flyttningskostnaderna enligt slutlig kostnads­

beräkning ökat med 735 000 kr. i jämförelse med tidigare beräkningar och

föreslår att kostnadsramen för detta ändamål höjs från 1,5 milj. kr. till

2 235 000 kr.

Umeå.

Matsal. I prop. 1968: 104 (s. 18) lämnades en redogörelse för nybygg­

naden för matsal m. m. Nybyggnaden som beräknas bli färdigställd i febru­

ari 1970 och som omfattar 2 665 m2 rumsyta, har kostnadsberäknats till

6 960 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968. För inredning av objektet är

i gällande inredningsplan en definitiv kostnadsram av 550 000 kr. uppförd

(jfr prop. 1969: 36 s. 31 och 34).

LUP-kommittén föreslår i samråd med universitetsrestaurangkommittén

att en definitiv kostnadsram av 380 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för

innevarande budgetår. Då beslut numera fattats om att ett kårhus skall upp­

föras, har LUP-kommittén utgått ifrån att de utrymmen av 360 m2 i mat-

salsbyggnaden som tidigare avsetts för kårlokaler skall tillföras matsalen

(jfr prop. 1968: 104 s. 18 och 1969: 36 s. 31). Härigenom kommer matsalen

enligt LUP-kommittén att inrymma sammanlagt 880 matsals- och kaféplat­

ser.

Föredraganden

I enlighet med vad universitetsrestaurangkommittén föreslagit bör medel

för inredning och utrustning av sådana restauranger vid universitet och hög­

skolor som uppförs av staten beräknas under förevarande anslag. Vidare

bör som kommittén föreslagit ränte- och amorteringsfria lån kunna utgå för

inredning och utrustning av restauranglokaler, som anordnats med utnytt­

jande av sådana lån. Jag förordar att utgifterna härför redan innevarande

budgetår får bestridas från lånefonden för studentkårlokaler. Avsikten är

att ansvaret för driften av restaurangerna i regel skall överlämnas till sär­

skilda driftorgan i vars ledning bör ingå representanter för såväl berörda

personal- och studerandeorganisationer som staten (jfr prop. 1967: 104 s.

47). Dessa organ bör svara för underhåll och återanskaffning av inredning

och utrustning.

För att inredning och utrustning utan försening skall kunna anskaffas

till de objekt som jag berört i det föregående bör de i följande sammanställ­

ning angivna kostnadsramarna — i 1 000-tal kr. — föras upp i inrednings-

och utrustningsplanerna. I sammanställningen har jag även —- i enlighet

med vad jag förordat i prop. 1969: 137 (s. 26) angående ökad läkarutbild­

ning i stockholmsområdet -— tagit upp en kostnadsram av 4,2 milj. kr. för

inredning av lokaler för de medicinskt teoretiska institutionerna vid karo­

linska institutet.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Objekt

Förordad ram

eller förordad

ändring av tidi­

gare ram

Definitiv

kostnadsram

Inredning

Stockholm

Medicinskt teoretiska institutionerna....................................

+ 1 400

4 200

Matsal inom Frescatiområdet .................................................

+

325

325

Utrustning

Stockholm

Riksarkivet: Flyttningskostnader ........................................

+

735

2 235

Umeå

Matsal ............................................................................................

+

380

380

Mot bakgrund av de beräkningar som byggnadsstyrelsen och utrustnings-

nämnden gjort av medelsbehovet för inrednings- och utrustningsverksam-

heten under innevarande budgetår räknar jag med att de ökade utgifter som

hänger samman med nu ifrågavarande objekt kan bestridas av tillgängliga

medel under förevarande anslag. Jag förordar att så får ske.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag i det föregående förordat angående

bestridande av utgifterna för viss inredning och utrustning.

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond

[3] 20. Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål. För budgetåret 1969/70

har till byggnadsarbeten för vissa kulturändamål anvisats ett investerings-

anslag av 2,9 milj. kr.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1970/71 föreslår byggnadssty­

relsen att ytterligare 1 870 000 kr. anvisas på tilläggsstat till riksstaten för

budgetåret 1969/70.

Nybyggnad för riksarkivet. Redogörelse för denna nybygg­

nad lämnades i prop. 1968: 33 (s. 3, SU 44, rskr 129). Den merkostnad för

automatiksystemet för ventilation som redovisades i prop. 1969: 1 (bil. 10 s.

484, SU 43, rskr 129) har visat sig öka med ytterligare ca 100 000 kr. Härtill

kommer att av bl. a. rikspolisstyrelsen och yrkesinspektionen påfordrade

arbeten medfört ökade kostnader med ca 430 000 kr. samt att projekterings­

kostnaderna med ca 280 000 kr. överstiger tidigare beräkningar. Styrelsen

föreslår därför att kostnadsramen höjs med 810 000 kr.

21

Nybyggnad av bok magasin för kungl. biblioteket.

Redogörelse för detta byggnadsobjekt lämnades i prop. 1968: 33 (s. 3). Bygg­

nadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen höjs med 94 000 kr. på grund av

oförutsedda kostnader för grundläggningsarbeten.

Departementschefen

Den föreslagna höjningen av kostnadsramarna för nybyggnaden för riks­

arkivet och för nybyggnaden av bokmagasin för kungl. biblioteket bör god­

tas. Kostnadsramarna för dessa objekt bör i enlighet härmed uppföras med

resp. 20 400 000 kr. och 2 769 000 kr. i prisläget den 1 april 1968. Med hän­

syn till höjningen av kostnadsramarna samt till en ökad medelsförbrukning

för budgetåret 1969/70 utöver vad som tidigare beräknats — men inom fast­

ställda kostnadsramar — beräknas medelsförbrukningen under innevarande

budgetår bli 1 870 000 kr. större än vad som tidigare anvisats under detta

anslag. Beloppet bör anvisas på tilläggsstat I för innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål på till-

läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa eLt

investeringsanslag av 1 870 000 kr.

[4] 22. Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m. Under denna rubrik har

i riksstaten för innevarande budgetår anvisats ett investeringsanslag av

500 000 kr. Dessa medel avser enligt investeringsplanen för budgetåret 1969/

70 kostnader för den nya specialskolenheten i Sigtuna för hörselskadade

och talskadade barn (Hällsboskolan), som kostnadsberäknats till 5 785 000

kr. enligt prisläget den 1 april 1968 (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 488). Nybygg­

naden är nu färdigställd. Byggnadsstyrelsen har genom beslut den 18 juli 1969

bemyndigats att inom kostnadsramen inköpa en fastighet att användas som

tjänstebostad åt skolans rektor.

Byggnadsstyrelsen har i sina anslagsframställningar för budgetåret 1970/

71 räknat med en kostnadsram för ifrågavarande objekt av 6 025 000 kr.

enligt prisläget den 1 april 1969. Kostnadsramen föreslås således höjd med

240 000 kr., vilket innebär en ökning utöver index med 100 000 kr. beroende

på att någon indexhöjning ej gjordes för perioden den 1 april 1967—den 1

april 1968. Med hänsyn till bl. a. den höjda ramen behöver ytterligare 658 000

kr. anvisas under förevarande anslag för budgetåret 1969/70.

Departementschefen

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m. på till-

läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett

investeringsanslag av 658 000 kr.

Kungl. Maj ds proposition nr 150 år 1969

22

[5] 23. Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor. I riksstaten

för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett inves-

teringsanslag av 120 milj. kr. (prop. 1969: 36, SU 94, rskr 241). Medelsreser­

vationen vid budgetårets början uppgick till 17,4 milj. kr. Någon medelsan­

visning på tilläggsstat torde inte behövas. Däremot bör följande bvggnads-

objekt m. in. redovisas för riksdagen i detta sammanhang.

Kungl. Maj. ts proposition nr 150 år 1969

Lund

Fastighetsförvärv. I gällande investeringsplan är en kostnads­

ram av 2 505 000 kr. uppförd för fastighetsförvärv i Lund (jfr prop. 1969: 36

s. 13). Ramen avser förvärv av vissa fastigheter inom kv. Absalon och kv.

Hyphoff samt stadsägan nr 1657 m. m. i Lund (jfr prop. 1966: 104 s. 8 och

26 samt 1967: 104 s. 9).

Styrelsen föreslår nu att fastigheterna tomt nr 3 i kv. Saxo och tomt nr 4

i kv. Bispen förvärvas till en sammanlagd kostnad av 905 000 kr. Dessa för­

värv skulle enligt styrelsen komplettera statens fastighetsinnehav inom de

kvarter som berörs av styrelsens planering för utbyggnaden av universitetet

i Lund. För genomförande av förvärven bör ifrågavarande kostnadsram fö­

ras upp med (2 505 000 -f 905 000 =) 3 410 000 kr.

Göteborg

Nybyggnad för sektion Iv. Denna nybyggnad, för vilken redo­

görelse lämnades i prop. 1961:83 (s. 39), togs i bruk höstterminen 1963.

För byggnadsobjektet fanns en kostnadsram av 28 milj. kr. — enligt prislä­

get den 1 juli 1961 — tidigare uppförd i investeringsplanen (jfr prop. 1962:

43 s. 84). Ramen har successivt kunnat sänkas och är i gällande investe­

ringsplan uppförd med 24 050 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968 (jfr

prop.1969: 36 s. 14).

Byggnadsstyrelsen har redovisat att vissa bristfälligheter i ventilations­

systemet i byggnaden behöver rättas till. Kostnaderna för de åtgärder härför,

som inte ryms inom gällande kostnadsram, uppgår enligt styrelsen till

1 450 000 kr. Styrelsen föreslår därför att kostnadsramen höjs till 25,5 milj.

kr. enligt prisläget den 1 april 1969.

Föredraganden

Med hänvisning till vad jag redovisat i det föregående bör i gällande in­

vesteringsplan föras upp höjda kostnadsramar för fastighetsförvärv i Lund

och nybyggnad för sektion K i Göteborg. Vidare bör — i enlighet med vad

jag redovisat i det föregående under anslaget till inredning och utrustning

av lokaler vid universitet, högskolor in. in. — föras upp en höjd kostnads­

ram för matsal inom Frescati området. I anledning av vad jag förordat i

23

prop. 1969: 137 (s. 26) angående ökad läkarutbildning i stockholmsområdet

bör också en höjd kostnadsram föras upp för den utökade laboratoriebygg­

naden vid karolinska institutet. I investeringsplanen bör sålunda föras upp

kostnadsramar i prisläget den 1 april 1969 enligt följande sammanställning.

Kungl. Maj ris proposition nr 150 år 1969

Stockholm

Laboratoriebyggnad vid karolinska institutet.............................. 24 600 000

Matsal inom Frescatiområdet............................................................. 2 540 000

L u n d

Fastighetsförvärv ................................................................................... 3 410 000

Göteborg

Nybyggnad för sektion K...................................................................... 25 500 000

Med hänsyn till de beräkningar som byggnadsstyrelsen gjort av medels­

behovet för byggnadsverksamheten under innevarande budgetår räknar jag

med att de utgifter som hänger samman med nu ifrågavarande byggnads-

objekt kan bestridas av tillgängliga medel under förevarande anslag. Jag

förordar att så får ske.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att godkänna vad jag förordat angående bestridande av

utgifterna för vissa byggnadsobjekt m. m. vid universiteten

och vissa högskolor.

[6] Godkännande av visst avtal. På grundval av prop. 1965: 161 angående

omläggning av utbildningen av sjuksköterskor m. m. (SIJ 181, rskr 430) upp­

drog Kungl. Maj :t den 30 december 1965 åt statens förhandlingsnämnd att ta

upp förhandlingar med Uppsala läns landstingskommun rörande anpassning

av statens deltagande i kostnaderna för Uppsala sjuksköterskehems sjuk-

sköterskeskola till de bestämmelser som samma dag meddelades angående

statsbidrag till sjuksköterskeskolor.

Statens förhandlingsnämnd har med skrivelse den 16 oktober 1969 redo­

visat ett med delegerade för Uppsala läns landstingskommun träffat avtal i

ärendet.

Nämnden erinrar om att enligt beslut vid 1962 års riksdag (prop. 77, SU

146, rskr 324) en ny skolbyggnad och två elevbostadshus har uppförts för

sjuksköterskeskolan. Byggnads- och utrustningskostnaderna fördelades —•

på samma sätt som gällde i fråga om kostnaderna för att täcka driftsunder­

skottet vid skolan — så att staten svarade för 55 % därav och landstinget

för 45 %. De nya lokalerna byggdes i två etapper och var färdigställda år

1965. Enligt avtalet skall landstinget den 1 januari 1970 överta huvudman­

naskapet för sjuksköterskeskolan. I samband därmed överlåter staten till

24

landstinget fastigheten nr 3 i kvarteret Haubitsen i Uppsala för en summa

av 3 050 000 kr. samt sjuksköterskeskolans utrustning mot en ersättning av

180 000 kr. Av köpeskillingen för fastigheten avser 750 000 kr. ersättning

för tomten.

Departementschefen

Statens förhandlingsnämnd har hemställt, att Kungl. Maj:t godkänner ett

med Uppsala läns landstingskommun slutet avtal rörande ändrat huvud­

mannaskap för Uppsala sjuksköterskeskola, vilken drivs gemensamt av sta­

ten och landstinget. Liksom skett i samband med kommunaliseringen av bl. a.

barnmorskeläroanstalterna (prop. 1968:66, SU 108, rskr 259) bör riksda­

gens bemyndigande för Kungl. Maj :t att godkänna avtalet inhämtas. Jag

hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att

bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtal med Uppsala

läns landstingskommun rörande ändrat huvudmannaskap

för Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola.

Vad föredragandena sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Kungl. Maj. ts proposition nr 150 år 1969

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

25

Bilaga 5

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för

utrikes

ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg,

Lidbom, Carlsson,

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler här­

efter de ärenden under jordbruksdepartementets handläggning som angår

utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Nionde huvudtiteln

H. Skogsväsendet

[1] H 3. Bidrag till skogsförbättringar. Under förevarande anslagsrubrik

har för budgetåret 1969/70 bl. a. tagits upp en ram av 8,5 milj. kr. för bi­

drag till skogsförbättrande åtgärder. Från anslaget beviljas vidare, utan

att rambeloppet belastas, medel till åtgärder mot skadegörelse av skogs-

insekter.

Den svåra storm som drabbade södra och västra Sverige den 22 och 29

september 1969 har förorsakat omfattande skador på växande skog. Skogs­

styrelsen har preliminärt uppskattat att 9—12 milj. skogskubikmeter skog

fällts eller brutits av stormen. Den skadade skogens värde före stormen

uppskattas till 400—500 milj. kr.

Åren 1966 och 1967 inträffade svåra storm- och snöskador på skog dels i

mellersta Norrlands kustland, dels i Skåne. Skadorna föranledde 1968 års

riksdag att begära utredning av skadornas omfattning och följder (JoU

26

1968:20, rskr 177). I anledning härav tillsattes 1968 års stormskadebered-

ning. Beredningen avgav i maj 1969 betänkandet Storm- och snöskador på

skog (Stencil Jo 1969: 3) som nu remissbehandlats.

Departementschefen

Med anledning av höstens stormskador på bl. a. skog i södra och västra

Sverige hör enligt min mening frågan om att vidtaga vissa åtgärder tas upp

till behandling redan i detta sammanhang. Jag avser att senare ta upp

stormskadeberedningens förslag till behandling. Vad jag i det följande för­

ordar i fråga om stöd till skogsägare bör gälla skogsägare vars skogsbestånd

drabbats av omfattande skador genom stormar under hösten 1969. Mina

förslag ligger helt i linje med vad beredningen föreslagit.

Det är av intresse att stormskadad skog snabbt upparbetas, bl. a. med hän­

syn till riskerna för att såväl skadad som oskadad skog annars utsätts för

angrepp av svampar och insekter. Det kan därför i vissa fall finnas skäl för

samhället att stimulera en snabb upparbetning av den stormskadade sko­

gen.

En förutsättning för att den stormskadade skogen skall kunna tas till­

vara utan dröjsmål är att skadans omfattning och lokalisering kartläggs.

Jag förordar att statsbidrag utgår till kostnader för inventering av de upp­

komna skadorna. Skogsägarna bör svara för skälig del av inventeringskost-

naderna. Bidrag till skadeinvenfering bör på motsvarande sätt som gäller

för kostnader för insektsbekämpning beviljas från anslaget Bidrag till

skogsförbättringar utan att bidragsramarna belastas. Kungl. Maj :t bör i

varje särskilt fall få besluta om bidrag till inventeringar.

Lokala avsättningssvårigheter kan komma att uppstå på grund av ett

stort samlat utbud av virke från stormhärjade områden. Eftersom awerk-

ningsarbetet ofta finansieras genom förskott på virlcesleveransen kan det

uppstå svårigheter för skogsägaren att finansiera en snabb upparbetning av

skadad skog. Jag föreslår därför att det öppnas en möjlighet att lämna stat­

lig garanti för lån i allmän kreditinrättning till skogsägare som på grund

av likviditetssvårigheter ej utan onödigt dröjsmål kan genomföra en snabb

upparbetning av den stormskadade skogen. För garantigivningen bör i hu­

vudsak följande regler gälla.

Garanti bör i första hand kunna utgå till annan enskild skogsägare än

bolag, ekonomiska föreningar eller motsvarande, som drabbats av bety­

dande stormskador på skog under förutsättning att avsättningssvårigheter

för virke föreligger och att skogsägaren har stort behov av krediten för att

kunna finansiera ett snabbt omhändertagande av den skadade skogen. Ga­

ranti bör lämnas med högst ett belopp som motsvarar godkänd kostnad för

den skadade skogens upparbetning inkl. terrängtransport, lagring och virkes-

skydd. Lån, som beviljats med stöd av garantin, bör återbetalas efter hand

som skogsägaren får inkomst från sin skogsrörelse dock senast inom fyra

Kungl. Maj.ts proposition nr 150 år 1969

27

år. Den under de två första åren upplupna räntan bör läggas till kapitalet.

För att åstadkomma rationell lagring och virkesvård kan virket behöva

föras samman till gemensamma upplag. Jag räknar med att bl. a. skogs-

ägarrörelsen härvid kan medverka. Så länge virket ägs av skogsägaren bör

emellertid kostnaderna härför falla på skogsägaren och kunna ligga till

grund för garantigivning.

Kungl. Maj :t eller efter Kungl. Maj :ts bemyndigande skogsstyrelsen bör

få meddela närmare bestämmelser för garantigivningen.

För den föreslagna långivningen beräknar jag att det behövs ett garanti­

belopp av 20 milj. kr. för budgetåret 1969/70. För att täcka eventuella för­

luster på grund av garantigivningen bör medel få tas i anspråk från ansla­

get Bidrag till skogsförbättringar utan att bidragsramarna belastas.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

a) godkänna de av mig förordade grunderna för kredit­

stöd m. m. till skogsägare som drabbats av stormskador

på skog,

b) medge att för budgetåret 1969/70 statlig kreditga­

ranti får lämnas för lån till stormskadedrabbade skogs­

ägare med 20 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

KAPITALBUDGETEN

I. Statens afFärsverksfonder

G. Domänverket

[2] 6. Ersättning till domänverkets investeringsfond. Styrelsen för lant-

brukshögskolan föreslår att domänverkets investeringsfond tillförs 278 500

kr. som ersättning för köpeskilling eller byteslikvid för fastigheter som för­

värvats för högskolans räkning av medel från fonden.

Genom skilda beslut har Kungl. Maj :t dels bemyndigat domänverket att

köpa fast egendom för kronans räkning för ifrågavarande ändamål, nämli­

gen fastigheterna Endregårde Lilla 1: 1, Hulte Lilla 1: 6 och Hulte Stora

1: 20 i Endre socken, Gotlands län, på 51 ha för 180 000 kr. samt fastigheten

Ugerup 10: 4 i Köpinge socken, Kristianstads län, på 0,2 ha för 25 000 kr.,

dels godkänt avtal om markbyte mellan domänverket och Umeå stad. By­

tesavtalet innebär att domänverket till Umeå stad överlåter ca 108 ha av

lantbrukshögskolans försöksgård Röbäcksdalen och att staden till verket

överlåter ca 53 ha omfattande vissa angivna fastigheter samt att verket till

staden erlägger 73 500 kr. i byteslikvid.

28

Kungi. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Departementschefen

För att tillgodose behovet av mark för forsknings- och försöksändamål

för lantbrukshögskolan har domänverket på uppdrag av Kungl. Maj :t och

i samråd med högskolan förvärvat ifrågavarande fasta egendom. Köpeskil­

lingarna utgör sammanlagt 278 500 kr., som förskotterats från domänver­

kets investeringsfond. Med hänsyn härtill förordar jag att fonden tillförs

ett till 279 000 kr. avrundat belopp.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Ersättning till domänverkets investeringsfond

på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 an­

visa ett investeringsanslag av 279 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

29

Bilaga 6

HANDELSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg,

Lidbom, Carlsson.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, anmäler ärende under

handelsdepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat I

till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTBUDGETEN

Tionde huvudtiteln

E. Ekonomiskt försvar

[1] Bidrag till uppförande av bombsäkra cisternanläggningar för flytande

bränslen. Under denna anslagsrubrik har för budgetåret 1964/65 anvisats

på riksstaten 800 000 kr. (prop. 1964: 1 bil. 12 s. 141, SU 10, rskr 10) samt

på tilläggsstat I 400 000 kr. (prop. 1964: 190, SU 204, rskr 389).

Enligt uppgift från riksrevisionsverket fanns på anslaget vid ingången

av budgetåret 1969/70 en reservation av 269 831 kr.

Genom beslut den 17 mars 1967 medgav Kungl. Maj :t, att anslaget fick

disponeras också under budgetåret 1967/68.

Riksdagen medgav år 1968 (prop. 1968: 18, SU 40, rskr 99) att anslaget

fick disponeras också under budgetåret 1968/69.

I skrivelse den 10 juni 1969 har överstyrelsen för ekonomisk försvarsbe­

redskap meddelat att de med anslaget avsedda arbetena av olika skäl ytter­

ligare försenats och hemställt, att anslaget skall få disponeras även under

budgetåret 1969/70.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Departementschefen

Med hänsyn till vad styrelsen anfört förordar jag, att anslaget får dispo­

neras även under budgetåret 1969/70. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t före­

slår riksdagen

att medge att det för budgetåret 1964/65 på riksstaten

och tilläggsstat I uppförda reservationsanslaget Bidrag till

uppförande av bombsäkra cisternanläggningar för flytande

bränslen disponeras även under budgetåret 1969/70.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

31

Bilaga 7

INRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

N ärvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg,

Lidbom, Carlsson.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler härefter

ärende under inrikesdepartementets handläggning som angår utgifter på

tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

KAPITALBUDGETEN

Y. Fonden för låneunderstöd

[1] 9. Lokaliseringslån. Medelsramarna för lokaliseringsbidrag och lokali­

seringslån för en femårig försöksperiod med början budgetåret 1965/66

bestämdes av riksdagen ursprungligen till 300 milj. kr. i bidrag och 500 milj.

kr. i lån. Genom beslut senast av 1969 års riksdag (prop. 1969: 1 bil. 13,

SU 57, rskr 188) har medelsramarna ändrats så att de nu utgör 200 milj.

kr. i bidrag och 900 milj. kr. i lån.

För vart och ett av budgetåren 1965/66—1967/68 har riksdagen anvisat

anslag till lokaliseringsbidrag på 60 milj. kr. För budgetåret 1968/69, lik­

som för innevarande budgetår, anvisades 10 milj. kr. Till lokaliseringslån har

för vartdera av budgetåren 1965/66 och 1966/67 anvisats 100 milj. kr. och

för budgetåret 1967/68 150 milj. kr., varav 50 milj. kr. på tilläggsstat I. För

budgetåret 1968/69, liksom för innevarande budgetår, har anvisats 200 milj.

kr. Vidare har riksdagen bemyndigat Kungl. Maj :t att under budgetåren

1965/66—1969/70 bevilja lokaliseringslån med högre belopp än som anvisats

under anslaget.

32

Under budgetåren 1965/66—1968/69 har bidrag beviljats med 59, 30, 30

resp. 48 milj. kr. eller totalt 167 milj. kr. T. o. m. den 30 september 1969

har bidrag beviljats med ytterligare drygt 4 milj. kr.

Under de fyra första budgetåren av försöksperioden har lån beviljats

med 139, 243, 103 resp. 235 milj. kr. eller totalt 720 milj. kr. T. o. m. den

30 september 1969 har lån beviljats med ytterligare ca 9 milj. kr.

Vid utgången av budgetåret 1968/69 hade utbetalats från anslaget Loka­

liseringsbidrag sammanlagt 97 milj. kr. och från anslaget Lokaliseringslån

sammanlagt 420 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har i skrivelse den 12 september 1969 hemställt

att den fastställda ramen för lokaliseringsstödet vidgas med 150 milj. kr.,

varav för lokaliseringsbidrag med 50 milj. kr. och för lokaliseringslån med

100 milj. kr. Styrelsen framhåller att ett klart ökat intresse för etableringar

i norra stödområdet förmärkts och erinrar om de fr. o. m. innevarande

budgetår öppnade möjligheterna för helt eller delvis statsägda företag att

söka lokaliseringsstöd. Enligt styrelsens bedömning kommer den av riks­

dagen fastställda medelsramen inte att förslå för att tillgodose de an­

språk på lokaliseringsstöd som kan bedömas angelägna från samhällets

synpunkt.

Departementschefen

Ökad investeringsbenägenhet inom industrin under konjunkturuppgången

har medfört att efterfrågan på lokaliseringsstöd har stigit markant. Redan

under budgetåret 1968/69 beviljades framför allt lokaliseringslån i avse­

värt större omfattning än under det närmast föregående budgetåret. Detta

har medfört att det utrymme som kvarstår för att bevilja lokaliseringslån

under innevarande budgetår inom den av riksdagen fastställda medelsra­

men är betydligt mindre än som kunde förutses när ramen drogs upp i

början av detta år.

Trots den starkt ökade efterfrågan på arbetskraft i landet som helhet

råder fortfarande en betydande arbetslöshet inom stora delar av stödom­

rådet. Det är därför angeläget att det ökade intresset från företagens sida

för såväl egna engagemang inom stödområdet som utläggning av beställ­

ningar hos industrier inom området kan tas till vara så att konjunkturut­

vecklingen kan utnyttjas i lokaliseringspolitiskt syfte. Det finns enligt min

mening anledning att räkna med att det samarbete som inletts mellan sta­

ten och Sveriges industriförbund i syfte att stimulera företag till nyetable­

ringar inom stödområdet kommer att leda till ökade anspråk på lokalise­

ringsstöd.

Mot denna bakgrund delar jag arbetsmarknadsstyrelsens uppfattning att

ramen för lokaliseringsstödet bör vidgas. Jag förordar dock att vidgningen

begränsas till att avse ramen för lokaliseringslån.

På grund av det anförda förordar jag att ramen för lokaliseringslån vid­

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

gas med 100 milj. kr. till 1 000 milj. kr. Med hänsyn till att utbetalningar

av lokaliseringsstöd tidsmässigt förskjuts i förhållande till tidpunkten för

stödets beviljande behöver ytterligare medel inte anvisas under inneva­

rande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att besluta att ramen för lokaliseringslån under den

femåriga försöksperioden vidgas till 1 000 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Kungl. Maj. ts proposition nr 150 år 1969

33

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungi. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

35

Bilaga 8

INDUSTRIDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över industriärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg,

Lidbom, Carlsson.

Chefen för industridepartementet, statsrådet Wickman, anmäler härefter

ärende under industridepartementets handläggning som angår utgifter på

tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 och anför.

DRIFTRUDGETEN

Trettonde huvudtiteln

C. Bergsbruk

[1] C 4. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering. För budgetåret

1969/70 är på riksstaten under förevarande anslagsrubrik uppfört ett reser­

vationsanslag av 14,8 milj. kr.

Sveriges geologiska undersökning hemställer, att medel ställs till förfo­

gande för kostnadsökningar som föranleds av kollektivavtal vilket den 19

september 1969 träffats med Svenska gruvindustriarbetareförbundet. Bud­

getåret 1969/70 uppgår kostnadsökningarna till 578 000 kr., varav 61 000 kr.

avser retroaktiva löner och traktamenten för tiden den 1 februari—den 30

juni 1969.

Departementschefen

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Sveriges geologiska undersökning: Prospektering

på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70 anvisa

ett reservationsanslag av 578 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

Bilaga 9

Förteckning

över av Kungl. Maj:t hos riksdagen begärda anslag på tilläggsstat I till

riksstaten för budgetåret 1969/70

DRIFTBUDGETEN

A. Egentliga statsutgifter

IV. Försvarsdepartementet

O 5 Kostnader för projektilröjning på Järvafältet, reservations­

anslag ........................................................................................... 400 000

O 8 Kostnader för svenska FN-styrkor m. m., reservationsanslag 7 400 000

7 800 000

V. Socialdepartementet

E 14 a Statens rättskemiska laboratorium: Inredning och utrust­

ning, reservationsanslag.............................................................. 700 000

G

5 Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning, reservations­

anslag ........................................................................................... 1

200 000

1 900 000

VI. Kommunikationsdepartementet

A

3 Extra utgifter, reservationsanslag............................................. 150 000

B

2 Drift av statliga vägar, reservationsanslag, att avräknas mot

automobilskattemedlen.............................................................. 7

100 000

B

3 Byggande av statliga vägar, reservationsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen..................................................... 9

600 000

16 850 000

VIII. Utbildningsdepartementet

B 12 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservationsanslag..

1 261 000

XIII. Industridepartementet

C

4 Sveriges geologiska undersökning: Prospektering, reservations­

anslag ................................................ 578 000

Summa för driftbudgeten 28 389 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1969

37

KAPITALBUDGETEN

Kapitalinvestering

I. Statens affärsverksfonder

G. Domänverket

6

Ersättning till domänverkets investeringsfond ..................... 279 000

II. Statens allmänna fastig hets fond

Utbildningsdepartementet:

20 Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål ............................ 1 870 000

22

Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m................................. 658 000

2 528 000

V. Fonden för låneunderstöd

Socialdepartementet:

3 a Lån till föreningen Kontakt med alkoholsjuka .................... 750 000

Summa för kapitalbudgeten 3 557 000

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690542