Prop. 1969:32

('angående godkännande av konvention om delgivning i utlandet av hand\xad lingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

1

Nr 32

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av konvention om delgivning i utlandet av hand­ lingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur; given Stockholms slott den 14 februari 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att godkänna en den 15 november 1965 i Haag dagtecknad kon­ vention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Inom Haagkonferensen för internationell privaträtt har utarbetats en konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Konventionen, som har dagtecknats den 15 november 1965, är avsedd att ersätta bestämmelserna om delgivning i 1905 och 1954 års Haagkonventioner angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1965 års konvention.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 32

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stock­

holms slott den H februari 1969.

Närvarande:

Statsministern

Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden

Sträng, Andersson, Kling, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson,

Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Moberg, Bengtsson.

Ministern för utrikes ärendena anmäler efter gemensam beredning med

statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av en konvention om

delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kom­

mersiell natur och anför.

För att en rättegång i ett land skall kunna genomföras erfordras inte

sällan att ett annat lands myndigheter lämnar sin medverkan genom att

verkställa delgivning eller bevisupptagning eller på annat sätt. Sådan in­

ternationell rättshjälp har blivit föremål för reglering i ett flertal över­

enskommelser mellan Sverige och andra stater. Haagkonventionen den 17

juli 1905 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av interna­

tionell natur (SFS 1909:30) jämte dess efterföljare, konventionen den

1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen (prop.

1957: 163, UU 29, rskr 311), kan sägas ha kommit att spela den praktiskt

mest betydelsefulla rollen bland dessa överenskommelser vid sidan av det

s. k. skandinaviska rättshjälpsprotokollet av år 1957 (SFS 1958:533).

1905 års konvention gäller i förhållande mellan Sverige samt Island och

Rumänien. Till 1954 års konvention är förutom Sverige följande stater

anslutna: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike jämte besittningar, Israel,

Italien, Jugoslavien, Luxemburg, Nederländerna med Nederländska An­

tillerna, Norge, Polen, Portugal jämte besittningar, Schweiz, Sovjetunionen,

Spanien, Tjeckoslovakien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern, Vatikan-

staten samt Österrike.

Vid delgivning av handlingar i utlandet skall enligt huvudregeln i de

båda Haagkonventionerna begäran om delgivning framställas av konsul

för den stat från vilkens sida delgivningen önskas. Detta system har med

tiden kommit att anses alltför tungrott och tidsödande. Önskemål har

framförts att sättet för översändande av delgivningshandlingar bör för­

enklas genom att en mera direkt förbindelse möjliggörs mellan ansökande

myndighet och de myndigheter i det mottagande landet som vanligen om­

besörjer delgivningen där.

3

Under den tionde Haagkonferensen för internationell privaträtt antogs ett förslag till konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Konventionen i engelsk och fransk originaltext jämte översättning till svenska torde få fogas som bilaga till statsrådsprotokollet i detta ärende. Konventionen har undertecknats av 13 stater, däribland Danmark, Finland, Norge och Sverige. Sedan den ratifi­ cerats av Storbritannien, Amerikas Förenta Stater och Förenade Arabre­ publiken, trädde den i kraft mellan dessa stater den 10 februari 1969.

Kungl. Maj. ts proposition nr 32 år 1969

Konventionen

Enligt art. 1 första stycket har konventionen avseende på delgivning utom­ lands av handling i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur. Den är sålunda inte tillämplig i brottmål och inte heller i mål eller ärenden av fiskal eller administrativ natur. I likhet med 1905 och 1954 års Haagkonven- tioner gör inte heller denna konvention någon närmare bestämning av be­ greppen civil och kommersiell. Det har förutsatts att skillnaderna mellan olika rättssystem inte skall behöva vålla några svårigheter vid den prak­ tiska tillämpningen.

Från konventionens tillämpningsområde undantas i art. 1 andra stycket sådana fall, där adressen till den person som skall delges inte är känd.

För att tillgodose önskemålet om ett enklare och därmed snabbare för­ farande än det som gäller enligt de båda tidigare Haagkonventionerna skapar konventionen ett nytt system för översändande av delgivningsfram­ ställningar. Enligt art. 2 skall varje konventionsstat utse ett centralorgan för mottagande av framställningar om delgivning. Centralorganet skall självt verkställa eller låta verkställa delgivningarna. Enligt art. 18 får konventions stat utse andra myndigheter vid sidan av centralorganet och besluta om dessas behörighet.

Enhgt art. 3 får framställning om delgivning endast göras av myndighet eller behörig tjänsteman. Framställningen skall ställas upp och avfattas en­ hgt ett bestämt formulär, vars innehåll framgår av bilaga till konventio­ nen. Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Samtliga handlingar skall överlämnas i två exemplar.

Enligt art. 5 skall delgivning verkställas antingen i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall inom den staten eller i sådan särskild form som sökanden begär, förutsatt att denna inte är oförenlig med den anmodade statens lag. Om särskild form inte begärts får delgivningen alltid ske genom att handlingen över­ lämnas till adressaten, om denne frivilligt tar emot den.

Sedan delgivningen verkställts skall enligt art. 6 centralorganet eller annan myndighet som utsetts därtill utfärda bevis om delgivningen och

sända detta till sökanden. Beviset skall utfärdas i överensstämmelse med

det i bilagan till konventionen återgivna formuläret.

Art. 7 föreskriver, att det i konventionsbilagan återgivna formuläret skall

vara avfattat på engelska eller franska. Hinder möter inte mot att dess­

utom använda den stats officiella språk från vilken handlingen härrör. De

uppgifter med vilka formuläret skall kompletteras får avfattas på den

anmodade statens språk eller på engelska eller franska.

Art. 8 behandlar delgivning genom diplomatiska eller konsulära tjänste­

män och art. 9 översändande av handlingar på diplomatisk eller konsulär

väg i delgivningssyfte.

Enligt art. 10 kan även andra metoder användas för delgivning av hand­

lingar, förutsatt att den stat där delgivningen skall verkställas inte mot­

sätter sig dem. Artikeln tar sikte på möjligheten att använda postvägen

samt hänvändelser från tjänstemän och enskilda i ett land direkt till

annat lands delgivningsmyndighet.

Art. 12 reglerar delgivningskostnaderna. Huvudregeln är, att den an­

modade staten skall bära kostnaden för delgivningen. Har stämningsman

eller annan enligt lagstiftningen i den anmodade staten behörig person

anlitats eller har delgivningen skett i särskild form, skall sökanden dock

stå för de härmed förenade kostnaderna.

Enligt art. 13 är konventionsstat i princip förpliktad att tillmötesgå fram­

ställning som gjorts i enlighet med konventionen. Undantag gäller endast

om den anmodade staten anser att delgivningens verkställande skulle

kränka dess suveränitet eller medföra fara för dess säkerhet.

Enligt vissa staters processlagstiftning kan dom meddelas mot en

svarande, som är bosatt i utlandet, utan hinder av att denne inte har

fått del av stämningen i målet. Så är exempelvis fallet i Frankrike. En

redogörelse för de franska bestämmelserna i dessa hänseenden har läm­

nats i samband med propositionen angående ratifikation av rättshjälpsav-

talet den 7 mars 1956 mellan Sverige och Frankrike (prop. 1956: 100 s.

3—4). I art. 15—16 har man sökt att undanröja de menliga följderna av

sådana från rättssäkerhetssynpunkt otillfredsställande system. I den förra

artikeln bestäms sålunda att domstol inte får avgöra saken i mål där

svaranden inte inställt sig i rättegången om det inte fastställts, att stäm­

ning eller motsvarande handling delgivits i form som är föreskriven i den

anmodade statens lagstiftning eller överlämnats till svaranden själv eller

i hans bostad på något annat i konventionen tillåtet sätt. Delgivningen

skall dessutom ha ägt rum i så god tid, att svaranden haft möjlighet att

avge svaromål. Fördragsslutande stat kan dock avge förklaring, att dess

domstolar skall ha rätt att meddela avgörande, även om delgivningsbevis

inte mottagits, under förutsättning att handlingen översänts på något i

konventionen föreskrivet sätt, att minst sex månader förflutit från hand­

lingens avsändande samt att skäliga ansträngningar gjorts att få bevis

om delgivningen från den anmodade staten.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Utan hinder av bestämmelserna i art. 15 får domstol besluta om interi­ mistiska åtgärder i brådskande fall.

Art. 16 innehåller ytterligare bestämmelser till skydd för svaranden. Om denne utan egen förskyllan inte fått kännedom om stämning eller motsvarande handling i tid för att kunna avge svaromål och inte heller fått reda på avgörandet i tid för att kunna fullfölja talan mot det, skall domstol på ansökan av svaranden kunna medge att saken får omprövas utan hinder av att fullföljdstiden utgått, förutsatt att svaranden har vi­ sat sannolika skäl för sin talan. Sådan ansökan från svaranden skall in­ ges inom skälig tid efter det att svaranden har fått kännedom om avgö­ randet. Fördragsslutande stat kan avge förklaring att ansökan kommer att avvisas, om den inges efter utgången av en viss tid, som dock inte får vara kortare än ett år efter dagen för avgörandet.

Bestämmelserna i artikeln är inte tillämpliga på avgöranden angående personers status (décisions concernant l’état des personnes).

Art. 2—16 avser enligt den kapitelrubrik, under vilken de förts sam­ man, handlingar i mål och ärenden hos domstol (actes judiciaires). Enligt art. 17 får även andra handlingar, vilka härrör från myndighet eller tjänste­ man (actes extrajudiciaires), översändas för delgivning på sätt som före­ skrivs i konventionen och i enlighet med dess bestämmelser. Det bör dock uppmärksammas att det skall vara fråga om handling i mål eller ärende som även enligt den mottagande statens bedömning är av civil eller kommersiell natur (jfr ovan art. 1).

Det avslutande kapitlet i konventionen innehåller allmänna bestäm­ melser. Enligt art. 22 ersätter konventionen i förhållandet mellan de sta­ ter som tillträtt den delgivningsavsnitten i 1905 och 1954 års konven­ tioner (artiklarna 1—7 i dessa). Art. 23 resp. 24 i dessa äldre kon­ ventioner, vilka artiklar innehåller bestämmelser om kostnaderna vid delgivning när fri rättegång meddelats i målet, skall fortsättningsvis till- lämpas, om handlingarna översänts på sätt som avses i de äldre konven­ tionerna. Detta sägs i art. 23.

Art. 24 föreskriver att tilläggsöverenskommelser till 1905 och 1954 års konventioner som konventionsstater ingått skall tillämpas också på denna konvention, om staterna inte överenskommer annat.

Med undantag för vad som föreskrivs i art. 22 och 24 görs genom före­ varande konvention inte någon inskränkning i andra överenskommelser angående frågor som regleras i konventionen, till vilka fördragsslutande stat är eller kan komma att bli ansluten fart. 25). Det tidigare omtalade skandinaviska rättshjälpsprotokollet kommer sålunda inte att påverkas om — såsom har förutsatts — även Danmark och Norge kommer att biträda förevarande konvention.

Art. 26—31 innehåller sedvanliga slutbestämmelser. Det kan nämnas att för signatärmakt som ratificerar konventionen träder denna i kraft 60 dagar efter deponerandet av ratifikationsinstrumentet. Konventionen gäl­

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

5

6

ler i fem år räknat från den 10 februari 1969. Om uppsägning inte sker,

anses konventionen förlängd för fem år i sänder. Uppsägning skall till­

kännages hos det nederländska utrikesministeriet minst sex månader före

den löpande femårsperiodens utgång.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Departementschefen

Som framgår av den lämnade redogörelsen innehåller 1965 års Haagkon-

vention två väsentliga nyheter i jämförelse med motsvarande bestämmelser

i 1905 och 1954 års Haagkonventioner. Den ena är att varje konventionsstat

åläggs att utse ett centralorgan för mottagande av framställningar om del­

givning direkt från myndighet i annan konventionsstat. Den andra innebär

att ett visst skydd skapas mot följderna av det i vissa länder rådande syste­

met, enligt vilket delgivning med svarande bosatt utomlands anses verkställd

i och med att handlingen överlämnas till inhemsk myndighet. Med hänsyn

till de fördelar som den nya konventionen härigenom och i andra avseenden

medför vill j ag förorda att Sverige biträder den.

Enligt art. 21 skall fördragsslutande stat i samband med ratificeringen —

eller senare — lämna underrättelser till det nederländska utrikesministeriet

i vissa avseenden. Som framgår av artikeln kan ändringar senare göras i un­

derrättelser som har lämnats. I de frågor som berörs i art. 21 vill jag anföra

följande.

Enligt första stycket a) skall underrättelse lämnas om vilken myndighet

som utses till centralorgan för den anslutande staten. F. n. gäller att utländs­

ka delgivningsframställningar -— med undantag för direkta framställningar

från danska och norska myndigheter — i inte ringa omfattning överlämnas

till vårt land på diplomatisk väg. I utrikesdepartementet handläggs dessa

ärenden inom departementets rättsavdelning. Det är ur många synpunkter

ändamålsenligt att också de uppgifter som enligt konventionen tillkommer

centralorganet fullgörs inom utrikesdepartementets rättsavdelning. Utrikes­

departementet synes därför böra utses till svenskt centralorgan för motta­

gande av utländska framställningar enligt konventionen.

Bakom det genom konventionen införda systemet med ett centralorgan

ligger tanken att myndighet som önskar att delgivning verkställs i annan

konventionsstat skall kunna vända sig direkt till centralorganet i den staten.

Konventionen hindrar dock inte att svensk domstol även efter ett svenskt

tillträde till konventionen vänder sig till utrikesdepartementet med begä­

ran om delgivning i konventionsstat i stället för att direkt anlita denna

stats centralorgan. Departementet blir då avsändande myndighet i konven­

tionens mening.

Enligt art. 6 skall bevis om verkställd delgivning eller om anledningen till

att delgivning ej skett utfärdas av centralorganet eller myndighet till vilken

Kangl. Maj.ts proposition nr 32 år 1969

7

uppgiften att utfärda bevis överlämnats. Utses annan myndighet än central­ organet att fullgöra denna uppgift skall nederländska utrikesministeriet en­ ligt art. 21 första stycket b) underrättas om detta. Det synes lämpligt att de avsedda bevisen för svensk del åtminstone tills vidare utfärdas av central­ organet, dvs. utrikesdepartementet. Erfarenheterna från konventionens till- lämpning får sedan utvisa om ändring i denna ordning bör göras.

Enligt art. 21 första stycket c) åligger det konventionsstat att underrätta nederländska utrikesministeriet om vilken myndighet som är behörig att mottaga delgivningsframställningar enligt konventionen, vilka överlämnas av konsul för annan stat (art. 9). För svenskt vidkommande synes det mest ändamålsenligt att delgivningshandlingarna även i dessa fall tas emot av centralorganet, dvs. utrikesdepartementet. Underrättelse med detta inne­ håll bör därför avges.

Enligt 1905 och 1954 års Haagkonventioner har staterna i princip rätt att låta verkställa delgivning i utlandet direkt genom sina diplomatiska och kon­ sulära tjänstemän, under förutsättning att delgivningen sker utan användan­ de av tvångsmedel. Stat som är ansluten till nämnda konventioner kan emel­ lertid motsätta sig att sådan delgivning sker på dess område med annan än medborgare i den stat, från vars sida delgivningen önskas. Sverige har inte begagnat sig av denna möjlighet till förbehåll. Motsvarande bestämmelse i 1965 års konvention har formulerats något annorlunda. Enligt art. 8 har nämligen konventionsstat rätt att verkställa delgivning genom sina diplo­ matiska och konsulära tjänstemän även med medborgare i annat land, om inte den stat där delgivningen skall ske avger förklaring, att den motsätter sig sådan delgivning på sitt område. Enligt art. 21 andra stycket a) skall underrättelse lämnas om bl. a. sådan förklaring till det nedeidändska utri­ kesministeriet. Eftersom någon anledning inte föreligger att ändra på gällande ordning, bör Sverige inte begagna sig av möjligheten att avge för­ klaring i berört avseende.

Enligt art. 21 andra stycket a) skall vidare i förekommande fall lämnas underrättelse, om stat gör invändning mot att handlingar översänds på sätt som avses i art. 10 i konventionen. I sistnämnda artikel föreskrivs att, under förutsättning att den stat som berörs av åtgärden inte motsätter sig detta, konventionen inte innebär någon inskränkning i rätten att sända handlingar i mål och ärenden med posten direkt till personer i utlandet (a) eller rätten för tjänstemän och andra behöriga personer (b) eller enskilda (c) att låta delge handling i mål eller ärende omedelbart genom lokala myndigheter i annan stat. Avfattningen av art. 10 jämförd med art. 21 tyder på att stat som underlåter att lämna underrättelse skulle bli skyldig att godtaga dessa metoder. F. n. torde svenska delgivningsmyndigheter inte vara ovillkorligt skyldiga att tillmötesgå en direkt gjord framställning om delgivning, som härrör från utomnordisk myndighet eller i utlandet bosatt utlänning. Det kan knappast föreligga något praktiskt behov av att vid sidan av de i kon-

8

ventionen föreskrivna andra metoderna för överlämnande av delgivnings­

handlingar införa en sådan förpliktelse för de svenska delgivningsmyndig­

heterna. Nederländska utrikesministeriet bör därför underrättas om att

svenska delgivningsmyndigheter inte är skyldiga att lämna sitt biträde, när

handlingarna översänds på sätt som avses i art. 10 b) och c). Däremot synes

någon invändning inte böra göras beträffande punkten a).

Slutligen skall enligt art. 21 andra stycket b) i förekommande fall lämnas

underrättelse om förklaringar enligt art. 15 och 16.

Enligt huvudregeln i art. 15 får dom inte meddelas mot utebliven svaran­

de, som är bosatt utomlands, om svaranden inte har delgivits stämningen på

visst sätt och delgivningen dessutom ägt rum i så god tid, att han haft möj­

lighet att avge svaromål. Som förut har berörts kan konventionsstat enligt

samma artikel avge förklaring, att domstol under vissa förutsättningar får

meddela avgörande, även om bevis om delgivning inte föreligger. Då huvud­

regeln i art. 15 överensstämmer med svenska processuella grundsatser och

rättsregler saknar den ifrågavarande möjligheten att avge förklaring aktua­

litet för vår del.

Enligt art. 16 skall domstol i konventionsstat ha möjlighet att under vissa

förutsättningar, som tidigare har berörts, medge omprövning av saken utan

hinder av att fullföljdstiden utgått. Enligt artikeln kan stat avge förklaring,

att ansökan om omprövning kommer att avvisas om den inges efter ut­

gången av en viss tidsfrist, som dock inte får vara kortare än ett år från da­

gen för avgörandet.

Som förut har nämnts syftar art. 16 — liksom art. 15 — till att bereda

skydd mot utevaro-domar som meddelas enligt vissa för svensk rätt främ­

mande principer. Av artikelns formulering synes också framgå, att den

avser främst sådana fall, i vilka dom har meddelats utan att bevis om del­

givning av stämningen förelåg. Tillämpning av artikeln beträffande avgö­

randen, som meddelas av svenska domstolar, torde sålunda knappast kom­

ma att aktualiseras. Eftersom artikelns ordalag inte utesluter att den också

skulle äga tillämpning i sådana fall, då stämning väl har sänts till utlandet

för delgivning med svaranden men denne faktiskt inte har fått del av den,

vill jag tillägga följande. Svarande, som har uteblivit, kan enligt rättegångs­

balken ansöka om återvinning mot tredskodom i dispositivt tvistemål. Fris­

ten för sådan talan räknas från det tredskodomen har delgivits svaranden.

Om i annat fall undantagsvis skulle uppkomma fråga om tillämpning av

art. 16, föreligger enligt svenska regler möjlighet för svaranden att inom tre

veckor från det förfallet upphörde och senast inom ett år från fristens ut­

löpande inge ansökan om återställande av försutten tid. Har dessa frister

utlöpt, torde resningsinstitutet kunna användas för att tillgodose artikelns

syfte. Skäl synes därför inte föreligga att avge någon sådan förklaring som

sägs i art. 16 tredje stycket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

9

De föreskrifter som behövs med anledning av Sveriges tillträde till kon­ ventionen torde kunna meddelas av Kungl. Maj :t.

Kungl. Maj.ts proposition nr 32 år 1969

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att godkänna konventionen om delgivning i utlandet av hand­ lingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur i enlighet med vad jag förordat i det föregående.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Convention on the service abroad of judi-

cial and extrajudicial documents in civil

or commercial matters

The States signatory to the present

Convention,

Desiring to create appropriate

means to ensure that judicial and

extrajudicial documents to be served

abroad shall be brought to the notice

of the addressee in sufficient time,

Desiring to improve the organisa­

tion of mutual judicial assistance for

that purpose by simplifying and ex-

pediting the procedure,

Have resolved to conclude a Con­

vention to this effect and have agreed

upon the following provisions:

Article 1

The present Convention shall apply

in all cases, in civil or commercial

matters, where there is occasion to

transmit a judicial or extrajudicial

document for service abroad.

This Convention shall not apply

where the address of the person to

be served with the document is not

known.

Chapter IJudicial documents

Article 2

Each contracting State shall des-

ignate a Central Authority which

will undertake to receive requests for

service coming from other con­

tracting States and to proceed in con-

formity with the provisions of arti­

des 3 to 6.

Convention relative å la signification et la

notification å Fétranger des actes judici-

aires et extrajudiciaires en matiére civile

ou commerciale

Les Etats signataires de la pré-

sente Convention,

Désirant créer les moyens appro-

priés pour que les actes judiciaires

et extrajudiciaires qui doivent étre

signifiés ou notifiés å Fétranger

soient connus de leurs destinataires

en temps utile,

Soucieux d’améliorer å cette fin

Fentraide judiciaire mutuelle en

simplifiant et en accélérant la procé-

dure,

Ont résolu de conclure une Con­

vention å ees effets et sont convenus

des dispositions suivantes :

Article premier

La présente Convention est appli-

cable, en matiére civile ou commer­

ciale, dans tous les cas ou un aete

judiciaire ou extrajudiciaire doit étre

transmis å Fétranger pour y étre

signifié ou notifié.

La Convention ne s’applique pas

lorsque 1’adresse du destinataire de

Facte n’est pas connue.

Chapitre IActes judiciaires

Article 2

Chaque Etat contractant désigne

une Autorité centrale qui assume,

conformément aux artides 3 å 6, la

charge de recevoir les demandes de

signification ou de notification en

provenance d’un autre État contrac­

tant et d’y donner suite.

Kungl. Maj.ts proposition nr 32 år 1969

11

Bilaga

Översättning

Konvention om delgivning i utlandet av

handlingar i mål och ärenden av civil

eller kommersiell natur

Denna konventions signatärmakter

som önskar åstadkomma ända­ målsenliga medel för att säkerställa att sådana handlingar i mål och ären­ den som skall delges i utlandet i rätt tid bringas till adressatens känne­ dom,

som i detta syfte önskar förbättra den ömsesidiga rättshjälpen genom att förenkla och påskynda förfaran­ det,

har beslutat att avsluta en konven­ tion för detta ändamål och har över­ enskommit om följande bestämmel­ ser.

Artikel 1

Denna konvention skall tillämpas i alla sådana fall, då en handling i mål eller ärende av civil eller kom­ mersiell natur skall sändas utom­ lands för delgivning.

Konventionen är icke tillämplig, när adressen till den person som skall delges ej är känd.

Kapitel IHandlingar i mål eller

ärende hos domstol

Artikel 2

Varje fördragsslutande stat utser ett centralt organ, som enligt bestäm­ melserna i artiklarna 3—6 mottar framställning om delgivning från annan fördragsslutande stat och vid­ tar därav föranledda åtgärder.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Each State shall organise the Cen­

tral Authority in conformity with its

own law.

Article 3

The authority or judicial officer

competent under the law of the State

in which the documents originate

shall forward to the Central Author­

ity of the State addressed a request

conforming to the model annexed to

the present Convention, without any

requirement of legalisation or other

equivalent formality.

The document to be served or a

copy thereof shall be annexed to the

request. The request and the docu­

ment shall both be furnished in du-

plicate.

Article 4

If the Central Authority con siders

that the request does not comply with

the provisions of the present Conven­

tion it shall promptly inform the

applicant and specify its objections

to the request.

Article 3

The Central Authority of the State

addressed shall itself serve the docu­

ment or shall arrange to have it serv­

ed by an appropriate agency, either—

(a) by a method prescribed by its

internal law for the service of docu­

ments in domestic actions upon per­

sons who are within its territory, or

(b) by a particular method re-

quested by the applicant, unless such

a method is incompatible with the

law of the State addressed.

Subject to sub-paragraph (b) of

the first paragraph of this article, the

document may always be served by

delivery to an addressee who accepts

it voluntarily.

If the document is to be served

under the first paragraph above, the

Central Authority may require the

L’Autorité centrale est organisée

selon les modalités prévues par l’Etat

requis.

Article 3

L’autorité ou 1’officier ministériel

compétents selon les lois de l’Etat

d’origine adresse å 1’Autorité centrale

de 1’Etat requis une demande con-

forme å la formule modéle annexée å

la présente Convention, sans qu’il

soit besoin de la légalisation des

piéces ni d’une autre formalité équi-

valente.

La demande doit étre accompagnée

de l’acte judiciaire ou de sa copie, le

tout en double exemplaire.

Article 4

Si 1’Autorité centrale estime que

les dispositions de la Convention

n’ont pas été respectées, elle en in-

forme immédiatement le requérant

en précisant les griefs articulés å

Fencontre de la demande.

Article 5

L’Autorité centrale de l’Etat requis

procéde ou fait procéder å la signi-

fication ou å la notification de l’acte :

a) soit selon les formes prescrites

par la législation de l’Etat requis

pour la signification ou la notifica­

tion des actes dressés dans ce pays et

qui sont destinés aux personnes se

trouvant sur son territoire;

b) soit selon la forme particuliére

demandée par le requérant, pourvu

que celle-ci ne soit pas incompatible

avec la loi de l’Etat requis.

Sauf le cas prévu å Falinéa pre­

mier, lettre b), 1’acte peut toujours

étre remis au destinataire qui 1’ac-

cepte volontairement.

Si Facte doit étre signifié ou noti-

fié conformément å Falinéa premier,

FAutorité centrale peut demander

13

Varje stat organiserar det centra­ la organet i enlighet med sin egen lagstiftning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 3

Den myndighet eller tjänsteman, som är behörig enligt lagen i den stat från vilken handlingen härrör, över­ sänder till det centrala organet i den anmodade staten en framställning, som avfattas i överensstämmelse med det vid denna konvention fogade formuläret. Legalisering eller mot­ svarande formalitet krävs icke.

Vid framställningen fogas delgiv­ ningshandlingen eller en kopia av denna. Såväl framställningen som delgivningshandlingen översänds i två exemplar.

Artikel 4

Om det centrala organet finner, att framställningen icke uppfyller före­ skrifterna i denna konvention, skall det omedelbart underrätta sökanden och därvid noggrant ange de invänd­ ningar som görs mot framställning­ en.

Artikel 5

Det centrala organet i den anmo­ dade staten delger eller låter delge handlingen

a) antingen i en form som före­ skrivs i den anmodade statens lag­ stiftning för delgivning av i denna stat upprättade handlingar med per­ soner som är bosatta inom statens område,

b) eller i en särskild form som be­ gärts av sökanden, om icke denna är oförenlig med lagen i den anmoda­ de staten.

Utom i fall som avses under b) i första stycket får delgivning alltid ske genom att handlingen överläm­ nas till adressaten, om denne frivil­ ligt mottar den.

Om handlingen skall delges på sätt som sägs i första stycket, äger det centrala organet kräva, att den är av-

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

document to be written in, or trans-

lated into, the official language or

one of the official languages of the

State addressed.

That part of the request, in the

form attached to the present Con­

vention, which contains a summary

of the document to be served, shall

be served with the document.

Article 6

The Central Authority of the State

addressed or any authority which it

may have designated for that pur­

pose, shall complete a certificate in

the form of the model annexed to the

present Convention.

The certificate shall state that the

document has been served and shall

include the method, the place and

the date of service and the person to

whom the document was delivered.

If the document has not been served,

the certificate shall set out the

reasons which have prevented serv­

ice.

The applicant may require that a

certificate not completed by a Cen­

tral Authority or by a judicial

authority shall be countersigned by

one of these authorities.

The certificate shall be forwarded

directly to the applicant.

Article 7

The standard terms in the model

annexed to the present Convention

shall in all cases be written either

in French or in English. They may

also be written in the official lan­

guage, or in one of the official lan­

guages, of the State in which the

documents originate.

The corresponding blanks shall be

completed either in the language of

the State addressed or in French or

in English.

Article 8

Each contracting State shall be

free to effect service of judicial doc­

uments upon persons abroad, with-

que l’acte soit rédigé ou traduit dans

la langue ou une des langues offi­

cielles de son pays.

La partie de la demande conforme

å la formule modéle annexée å la pré-

sente Convention, qui contient les

éléments essentiels de l’acte, est re­

mise au destinataire.

Article 6

L’Autorité centrale de l’Etat requis

ou toute autorité qu’il aura désignée

å cette fin établit une attestation con­

forme å la formule modéle annexée

å la présente Convention.

L’attestation reläte 1’exécution de

la demande; elle indique la forme, le

lieu et la date de l’exécution ainsi que

la personne å laquelle l’acte a été

remis. Le cas échéant, elle précise le

fait qui aurait empéché 1’exécution.

Le requérant peut demander que

1’attestation qui n’est pas établie par

1’Autorité centrale ou par une auto­

rité judiciaire soit visée par 1’une de

ees autorités.

L’attestation est direetement ad-

ressée requérant.

Article 7

Les mentions imprimées dans la

formule modéle annexée å la pré­

sente Convention sont obligatoire-

ment rédigées soit en langue fran-

caise, soit en langue anglaise. Elles

peuvent, en outre, étre rédigées dans

la langue ou une des langues officiel­

les de l’Etat d’origine.

Les blancs correspondant å ees

mentions sont remplis soit dans la

langue de l’Etat requis, soit en langue

francaise, soit en langue anglaise.

Article 8

Chaque Etat contractant a la fa-

culté de faire procéder direetement,

sans contrainte, par les soins de ses

15

fattad på eller översatt till det offi­ ciella språket eller ett av de officiel­ la språken i den anmodade staten.

Den del av framställningen, som återger det huvudsakliga innehållet i delgivningshandlingen, överlämnas till adressaten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 6

Det centrala organet i den anmo­ dade staten eller annan myndighet, som har utsetts därtill, utfärdar ett bevis i överensstämmelse med det vid denna konvention fogade formu­ läret.

I beviset anges, att handlingen har delgivits. Beviset skall innehålla upp­ gift om formen, platsen och dagen för delgivningen samt ange till vem handlingen har överlämnats. Om del­ givning ej har ägt rum, skall beviset ange anledningen till att delgivning ej har skett.

Har beviset ej utfärdats av det cen­ trala organet eller av judiciell myn­ dighet, äger sökanden fordra att nå­ gon av dessa myndigheter bekräftar bevisets riktighet.

Beviset översänds direkt till sö­ kanden.

Artikel 7

Det vid denna konvention fogade formuläret avfattas på engelska eller franska. Det får dock avfattas ock­ så på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den stat från vilken handlingen härrör.

Uppgifter som ifylls enligt formu­ läret avfattas antingen på den an­ modade statens språk eller på eng­ elska eller franska.

Artikel 8

Fördragsslutande stat får, utan användande av tvångsmedel, omedel­ bart genom sina egna diplomatiska

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

out application of any compulsion,

directly through its diplomatic or

consular agents.

Any State may declare that it is

opposed to such service within its

territory, unless the document is to

be served upon a national of the

State in which the documents origi-

nate.

Article 9

Each contracting State shall be

free, in addition, to use consular

channels to forward documents, for

the purpose of service, to those au-

thorities of another contracting State

which are designated by the latter

for this purpose.

Each contracting State may, if

exceptional circumstances so require,

use diplomatic channels for the same

purpose.

Article 10

Provided the State of destination

does not object, the present Conven-

tion shall not interfere with—

(a) the freedom to send judicial

documents, by postal channels,

directly to persons abroad,

(b) the freedom of judicial offi­

cers, officials or other competent

persons of the State of origin to

effect service of judicial documents

directly through the judicial offi­

cers, officials or other competent

persons of the State of destination,

(c) the freedom of any person

interested in a judicial proceeding

to effect service of judicial docu­

ments directly through the judicial

officers, officials or other compe­

tent persons of the State of destina­

tion.

agents diplomatiques ou consulaires,

aux significations ou notifications

d’actes judiciaires aux personnes se

trouvant å 1’étranger.

Tout Etat peut déclarer s’opposer

å l’usage de cette faculté sur son ter-

ritoire, sauf si l’acte doit étre signifié

ou notifié å un ressortissant de l’Etat

d’origine.

Article 9

Chaque Etat contractant a, de plus,

la faculté d’utiliser la voie consulaire

pour transmettre, aux fins de signi-

fication ou de notification, des actes

judiciaires aux autorités d’un autre

Etat contractant que celui-ci a dé-

signées.

Si des circonstances exceptionnel-

les 1’exigent, chaque Etat contractant

a la faculté d’utiliser, aux mémes

fins, la voie diplomatique.

Article 10

La présente Convention ne fait pas

obstacle, sauf si l’Etat de destination

déclare s’y opposer:

a) å la faculté d’adresser directe-

ment, par la voie de la poste, des

actes judiciaires aux personnes se

trouvant ä 1’étranger,

b) å la faculté, pour les officiers

ministériels, fonctionnaires ou autres

personnes compétents de l’Etat

d’origine, de faire procéder å des

significations ou notifications d’ac-

tes judiciaires directement par les

soins des officiers ministériels,

fonctionnaires ou autres personnes

compétents de l’Etat de destination,

c) å la faculté, pour toute per-

sonne intéressée å une instance judi-

ciaire, de faire procéder å des signi­

fications ou notifications d’actes

judiciaires directement par les soins

des officiers ministériels, fonction­

naires ou autres personnes compé­

tents de 1’Etat de destination.

17

eller konsulära tjänstemän delge handlingar med personer i utlandet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 32 år 1969

Stat kan avge förklaring, att den motsätter sig sådan delgivning på sitt territorium, om icke handlingen skall delges med en medborgare i den stat från vilken handlingen här­ rör.

Artikel 9

Fördragsslutande stat får dess­ utom översända handlingar för del­ givning på konsulär väg till de myn­ digheter i annan fördragsslutande stat, som den senare staten anvisat för detta ändamål.

Fördragsslutande stat får använ­ da sig av den diplomatiska vägen i samma syfte, om omständigheterna undantagsvis kräver det.

Artikel 10

Under förutsättning att den stat som berörs av åtgärden ej gör in­ vändning, innebär denna konvention icke någon inskränkning i

a) rätten att sända handlingar i mål och ärenden med posten direkt till personer i utlandet,

b) rätten för tjänstemän och and­ ra behöriga personer i den stat från vilken handling i mål eller ärende härrör att låta delge denna omedel­ bart genom tjänstemän eller andra behöriga personer i den stat där del­ givning skall ske,

c) rätten för varje person, som har ett intresse i ett rättsligt förfa­ rande, att låta delge handlingar i mål eller ärenden omedelbart genom tjänstemän eller andra behöriga per­ soner i den stat där delgivning skall ske.

2

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 23

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artide 11

The present Convention shall not

prevent two or more contracting

States from agreeing to permit, for

the purpose of service of judicial

documents, channels of transmission

other than those provided for in the

preceding artides and, in particular,

direct communication between their

respective authorities.

Artide 12

The service of judicial documents

coming from a contracting State

shall not give rise to any payment

or reimbursement of taxes or costs

for the services rendered by the

State addressed.

The applicant shall pay or reim-

burse the costs occasioned by—

(a) the employment of a judicial

officer or of a person competent

under the la v of the State of desti­

nation,

(b) the use of a particular meth-

od of service.

Artide 13

Where a request for service com-

plies with the terms of the present

Convention, the State addressed may

refuse to comply therewith only if it

deems that compliance would in-

fringe its sovereignty or security.

It may not refuse to comply solely

on the ground that, under its inter­

nal law, it claims exclusive juris-

diction over the subject-matter of

the action or that its internal law

would not permit the action upon

which the application is based.

The Central Authority shall, in

case of refusal, promptly inform the

applicant and State the reasons for

the refusal.

Artide 11

La présente Convention ne s’op-

pose pas å ce que des Etats contrac-

tants s’entendent pour admettre, aux

fins de signification ou de notifica-

tion des actes judiciaires, d’autres

voies de transmission que celles

prévues par les artides qui précé-

dent et notamment la communica­

tion directe entre leurs autorités

respectives.

Artide 12

Les significations ou notifications

d’actes judiciaires en provenance

d’un Etat contractant ne peuvent

donner lieu au paiement ou au

remboursement de taxes ou de frais

pour les services de l’Etat requis.

Le requérant est tenu de payer ou

de rembourser les frais occasionnés

par :

a) 1’intervention d’un officier

ministériel ou d’une personne com-

pétente selon la loi de l’Etat de

destination,

b)

1’emploi d’une forme parti-

culiére.

Artide 13

L’exécution d’une demande de

signification ou de notification con-

forme aux dispositions de la présente

Convention ne peut étre refusée que

si l’Etat requis juge que cette exécu-

tion est de nature å porter atteinte

å sa souveraineté ou ä sa sécurité.

L’exécution ne peut étre refusée

pour le seul motif que la loi de

1’Etat requis revendique la compé-

tence judiciaire exclusive dans l’af-

faire en cause ou ne connait pas de

voie de droit répondant å 1’objet de

la demande.

En cas de refus, 1’Autorité centrale

en informe immédiatement le re­

quérant et indique les motifs.

19

Kungi. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 11

Utan hinder av denna konvention får två eller flera fördragsslutande stater överenskomma att för del­ givning av handlingar tillåta annat sätt för översändande än dem som avses i föregående artiklar, och i syn­ nerhet direkt skriftväxling mellan myndigheterna i respektive stater.

Artikel 12

För delgivning av handling i mål eller ärende på begäran av en för­ dragsslutande stat får den anmodade staten icke utkräva avgift eller kost­ nadsersättning.

Sökanden skall betala eller ersätta kostnader, som föranletts av

a) medverkan av stämningsman eller annan behörig person i den an­ modade staten,

b) användandet av en särskild form.

Artikel 13

När en framställning om delgiv­ ning uppfyller bestämmelserna i den­ na konvention, får den anmodade staten vägra att verkställa delgiv- ningen endast om den anser verk­ ställandet vara av beskaffenhet att kränka dess suveränitet eller medfö­ ra fara för dess säkerhet.

Den anmodade staten får icke väg­ ra att låta verkställa delgivning en­ bart av det skälet, att den enligt sin lagstiftning äger uteslutande behö­ righet att pröva den sak. rättegången avser eller att enligt samma lagstift­ ning talan icke får väckas beträffan­ de saken.

I händelse av vägran skall det centrala organet omgående underrät­ ta sökanden och ange skälen för vägran.

2f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 32

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Article 14

Difficulties which may arise in

connection with the transmission of

judicial documents för service shall

be settled through diplomatic chan-

nels.

Article 15

Where a writ of summons or an

equivalent document had to be

transmitted abroad for the purpose

of service, under the provisions of

the present Convention, and the

defendant has not appeared, judg-

ment shall not be given until it is

established that—

(a) the document was served by

a method prescribed by the internal

law of the State addressed for the

service of documents in domestic

actions upon persons who are within

its territory, or

(b) the document was actually

delivered to the defendant or to his

residence by another method provid­

ed for by this Convention,

and that in either of these cases the

service or the delivery was effected

in sufficient time to enable the

defendant to defend.

Each contracting State shall be

free to declare that the judge,

notwithstanding the provisions of

the first paragraph of this article,

may give judgment even if no cer-

tificate of service or delivery has

been received, if all the following

conditions are fulfilled—

(a) the document was transmit­

ted by one of the methods provided

for in this Convention,

(b) a period of time of not less

than six months, considered ade-

quate by the judge in the particular

case, has elapsed since the date of

the transmission of the document,

(c) no certificate of any kind has

been received, even though every

Article 14

Les difficultés qui s’éléveraient å

1’occasion de la transmission, aux

fins de signification ou de notifica-

tion, d’actes judiciaires seront réglées

par la voie diplomatique.

Article 15

Lorsqu’un acte introductif d’in-

stance ou un acte équivalent a du

étre transmis å 1’étranger aux fins

de signification ou de notification,

selon les dispositions de la présente

Convention, et que le défendeur ne

comparait pas, le juge est tenu de

surseoir å statuer aussi longtemps

qu’il n’est pas établi :

a) ou bien que l’acte a été signifié

ou notifié selon les formes prescrites

par la législation de l’Etat requis

pour la signification ou la notifica­

tion des actes dressés dans ce pays

et qui sont destinés aux personnes

se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l’acte a été effec-

tivement remis au défendeur ou å sa

demeure selon un autre procédé

prévu par la présente Convention,

et que, dans chacune de ees éven-

tualités, soit la signification ou la

notification, soit la remise a eu lieu

en temps utile pour que le défendeur

ait pu se défendre.

Chaque Etat contractant a la

faeulté de déclarer que ses juges,

nonobstant les dispositions de

1’alinéa premier, peuvent statuer si

les conditions suivantes sont réunies,

bien qu’aucune attestation consta-

tant soit la signification ou la noti­

fication, soit la remise, n’ait été

recue :

a) l’acte a été transmis selon un

des modes prévus par la présente

Convention,

b) un délai que le juge appréciera

dans chaque cas particulier et qui

sera d’au moins six mois, s’est écoulé

depuis la date d’envoi de l’acte,

c) nonobstant toutes diligences

utiles auprés des autorités compé-

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 14

Meningsskiljaktighet, som uppstår när handling översänds för delgiv­ ning, utjämnas på diplomatisk väg.

Artikel 15

När stämning eller motsvarande handling måste översändas till ut­ landet för delgivning enligt bestäm­ melserna i denna konvention och svaranden icke inställer sig, får sa­ ken ej avgöras, förrän det har kon­ staterats att

a) handlingen delgivits i en form, som föreskrivs i den anmodade sta­ tens lagstiftning för delgivning av i denna stat upprättade handlingar med personer som är bosatta på sta­ tens område, eller

b) handlingen lämnats till svaran­ den eller i hans bostad på annat sätt som är tillåtet enligt denna konven­ tion,

och att delgivning enligt a) eller b) ägt rum i så god tid, att svaranden haft möjlighet att avge svaromål.

Fördragsslutande stat kan avge förklaring, att domstol utan hinder av bestämmelserna i första stycket får meddela avgörande även om be­ vis om delgivning icke mottagits, un­ der förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) handlingen har översänts på ett sätt, som föreskrivs i denna konven­ tion,

b) en tidsperiod, som domstolen i varje särskilt fall anser skälig, dock minst sex månader, har förflutit se­ dan handlingen avsändes,

c) intet bevis av något slag bär mottagits, trots att skäliga ansträng-

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 32

är

1969

reasonable effort has been made to

obtain it through the competent au-

thorities of the State addressed.

Notwithstanding the provisions of

the preceding paragraphs the judge

may order, in case of urgency, any

provisional or protective measures.

Article 16

When a writ of sunimons or an

equivalent document had to be trans-

mitted abroad for the purpose of

service, under the provisions of the

present Convention, and a judgment

has been entered against a defendant

who has not appeared, the judge

shall have the power to relieve the

defendant from the effects of the

expiration of the time for appeal

from the judgment if the following

conditions are fulfilled—

(a) the defendant, without any

fault on his part, did not have knowl-

edge of the document in sufficient

time to defend, or knowledge of the

judgment in sufficient time to ap­

peal, and

(b) the defendant has disclosed

a prima facie defence to the action

on the merits.

An application for relief may be

filed only within a reasonable time

after the defendant has knowledge

of the judgment.

Each contracting State may de-

clare that the application will not be

entertained if it is filed after the

expiration of a time to be stated in

the declaration, but which shall in

no case be less than one year follow­

ing the date of the judgment.

This article shall not apply to

judgments concerning status or ca-

pacity of persons.

tentes de l’Etat requis, aucune at-

testation n’a pu étre obtenue.

Le présent article ne fait pas ob-

stacle å ce qu’en cas d’urgence, le

juge ordonne toutes mesures provi-

soires ou conservatoires.

Article 16

Lorsqu’un acte introductif d’ins-

tance ou un acte équivalent a du

étre transmis ä 1’étranger aux fins

de signification ou de notification,

selon les dispositions de la présente

Convention, et qu’une décision a été

rendue contre un défendeur qui n’a

pas comparu, le juge a Ia faculté de

relever ce défendeur de la forclusion

résultant de 1’expiration des délais

de recours, si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le défendeur, sans qu’il y ait eu

faute de sa part, n’a pas eu connais-

sance en temps utile dudit acte pour

se défendre et de la décision pour

exercer un recours,

b) les moyens du défendeur n’ap-

paraissent pas dénués de tout fonde-

ment.

La demande tendant au relevé de

la forclusion est irrecevable si elle

n’est pas formée dans un délai rai-

sonnable å partir du moment ou le

défendeur a eu connaissance de la

décision.

Chaque Etat contractant a la fa­

culté de déclarer que cette demande

est irrecevable si elle est formée

apres l’expiration d’un délai qu’il

précisera dans sa déclaration, pourvu

que ce délai ne soit pas inférieur ä

un an å compter du prononcé de la

décision.

Le présent article ne s’applique

pas aux décisions concernant 1’état

des personnes.

23

ningar gjorts att få ett sådant från behöriga myndigheter i den anmo­ dade staten.

Utan hinder av bestämmelserna i denna artikel får domstolen i bråds­ kande fall besluta om interimistiska åtgärder.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 16

När stämning eller motsvarande handling måste översändas till ut­ landet för delgivning enligt bestäm­ melserna i denna konvention och av­ görande har meddelats mot svaran­ den i hans utevaro, kan domstol på ansökan av svaranden medge att sa­ ken får omprövas utan hinder av att fullföljdstiden utgått, om följande villkor är uppfyllda:

a) svaranden har utan egen för- skyllan ej fått kännedom om hand­ lingen i sådan tid, att han haft möj­ lighet att avge svaromål, och ej hel­ ler ägt kännedom om avgörandet i sådan tid att han kunnat fullfölja talan mot detta,

b) svaranden har visat sannolika skäl för sin talan.

Ansökan som avses i första styc­ ket skall avvisas, om den icke inges inom skälig tid efter det att svaran­ den har fått kännedom om avgöran­ det.

Fördragsslutande stat kan avge förklaring, att ansökan kommer att avvisas, om den inges efter utgång­ en av en i förklaringen angiven tids­ frist, vilken dock i intet fall får vara kortare än ett år efter dagen för av­ görandet.

Denna artikel är icke tillämplig på avgöranden angående personers status (décisions concernant Vétat des personnes).

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Chapter IIExtrajudicial

documents

Artide 17

Extrajudidal documents ema-

nating from authorities and judicial

officers of a contracting State may

be transmitted for the purpose of

service in another contracting State

by the methods and under the pro­

visions of the present Convention.

Chapter IIIGeneral Clauscs

Artide 18

Each contracting State may des-

ignate other authorities in addition

to the Central Authority and shall

determine the extent of their compe-

tence.

The applicant shall, however, in

all cases, have the right to address

a request directly to the Central Au­

thority.

Federal States shall be free to des-

ignate more than one Central Au­

thority.

Artide 19

To the extent that the internal law

of a contracting State permits

methods of transmission, other than

those provided for in the preceding

artides, of documents coming from

abroad, for service within its terri-

tory, the present Convention shall

not affect such provisions.

Artide 20

The present Convention shall not

prevent an agreement between any

two or more contracting States to

dispense with—

(a) the necessity for duplicate

copies of transmitted documents as

required by the second paragraph

of artide 3,

(b) the language requirements of

the third paragraph of artide 5 and

artide 7,

(c) the provisions of the fourth

paragraph of artide 5,

Chapitre IIActes extrajudiciaires

Artide 17

Les actes extrajudiciaires émanant

des autorités et officiers ministériels

d’un Etat contractant peuvent étre

transmis aux fins de signification ou

de notification dans un autre Etat

contractant selon les modes et aux

conditions prévus par la présente

Convention.

Chapitre IIIDispositions générales

Artide 18

Tout Etat contractant peut dé-

signer, outre 1’Autorité centrale,

d’autres autorités dont il détermine

les compétences.

Toutefois, le requérant a toujours

le droit de s’adresser directement å

1’Autorité centrale.

Les Etats fédéraux ont la faculté

de désigner plusieurs Autorités cen-

trales.

Artide 19

La présente Convention ne s’op-

pose pas å ce que la loi interne d’un

Etat contractant permette d’autres

formes de transmission non prévues

dans les artides précédents, aux fins

de signification ou de notification,

sur son territoire, des actes venant

de 1’étranger.

Artide 20

La présente Convention ne s’op-

pose pas å ce que des Etats contrac-

tants s’entendent pour déroger :

a) å 1’article 3, alinéa 2, en ce qui

concerne 1’exigence du double exem-

plaire des piéces transmises,

b) ä 1’article 5, alinéa 3, et å 1’ar­

ticle 7, en ce qui concerne Pemploi

des langues,

c) å 1’article 5, alinéa 4,

25

Kapitel IIAndra handlingar

Artikel 17

Andra handlingar i mål eller ären­

de hos myndighet eller tjänsteman

i fördragsslutande stat får översän­

das för delgivning i annan fördrags­

slutande stat på de sätt som före­

skrivs och i enlighet med de bestäm­

melser som är upptagna i denna

konvention.

Kapitel IIIAllmänna bestäm­

melser

Artikel 18

Fördragsslutande stat får vid si­

dan av det centrala organet utse

andra myndigheter och skall besluta

om dessas behörighet.

Sökanden äger dock alltid rätt att

hänvända sig direkt till det centrala

organet.

Federala stater får utse mer än

ett centralt organ.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 19

Om lagen i fördragsslutande stat

medger att handling från utlandet

får översändas för delgivning inom

dess område på annat sätt än som

anges i föregående artiklar, innebär

denna konvention icke någon in­

skränkning i sådana bestämmelser.

Artikel 20

Utan hinder av denna konvention

får två eller flera fördragsslutande

stater överenskomma om avvikelser

från

a) artikel 3, andra stycket, såvitt

angår kravet på två exemplar av

översända handlingar,

b) artikel 5, tredje stycket, och

artikel 7, såvitt angår de språk som

skall användas,

c) artikel 5, fjärde stycket,

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

(d) the provisions of the second

paragraph of artide 12.

Article 21

Each contracting State shall, åt

the time of the deposit of its instru­

ment of ratification or accession, or

åt a later date, inform the Ministry

of Foreign Affairs of the Netherlands

of the following—

(a) the designation of authorities,

pursuant to artides 2 and 18,

(b) the designation of the authori-

ty competent to complete the certifi-

cate pursuant to artide 6,

(c) the designation of the author-

ity competent to receive documents

transmitted by consular channels,

pursuant to artide 9.

Each contracting State shall sim-

ilarly inform the Ministry, where

appropriate, of—

(a) opposition to the use of meth-

ods of transmission pursuant to arti­

des 8 and 10,

(b) declarations pursuant to the

second paragraph of article 15 and

the third paragraph of article 16,

(c) all modifications of the above

designations, oppositions and decla-

rations.

Article 22

Where Parties to the present Con-

vention are also Parties to one or

both of the Conventions on civil

procedure signed åt The Hague on

17th July 1905, and on 1st March

1954, this Convention shall replace

as between them artides 1 to 7 of

the earlier Conventions.

Article 23

The present Convention shall not

affect the application of article 23

of the Convention on civil procedure

signed åt The Hague on 17th July

1905, or of article 24 of the Conven­

tion on civil procedure signed åt The

Hague on 1st March 1954.

d) å 1’article 12, alinéa 2.

Article 21

Chaque Etat contractant notifiera

au Ministére des Affaires Etrangéres

des Pays-Bas soit au moment du dé-

pöt de son instrument de ratification

ou d’adhésion, soit ultérieurement :

a) la désignation des autorités

prévues aux artides 2 et 18,

b) la désignation de 1’autorité

compétente pour établir 1’attestation

prévue å 1’article 6,

c) désignation de 1’autorité com­

pétente pour recevoir les actes trans-

mis par la voie consulaire selon

1’article 9.

Il notifiera, le cas échéant, dans

les mémes conditions :

a) son opposition å l’usage des

voies de transmission prévues aux

artides 8 et 10,

b) les déclarations prévues aux

artides 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,

c) toute modification des désigna-

tions, opposition et déclarations

mentionnées ci-dessus.

Article 22

La présente Convention rempla-

cera dans les rapports entre les Etats

qui 1’auront ratifiée, les artides 1 ä 7

des Conventions relatives å la procé-

dure civile, respectivement signées

å La Haye, le 17 juillet 1905 et le

premier mars 1954, dans la mesure

ou lesdits Etats sont Parties ä l’une

ou å l’autre de ees Conventions.

Article 23

La présente Convention ne porte

pas atteinte å 1’application de l’ar-

ticle 23 de la Convention relative å la

procédure civile, signée ä La Haye,

le 17 juillet 1905, ni de 1’article 24

de celle signée å La Haye, le premier

mars 1954.

Kungl. Maj. ts proposition nr 32 år 1969

27

d) artikel 12, andra stycket.

Artikel 21

Fördragsslutande stat skall, vid

deponeringen av sitt instrument rö­

rande ratifikation eller anslutning,

eller senare, underrätta det neder­

ländska utrikesministeriet om föl­

jande:

a) utseende av myndigheter enligt

artiklarna 2 och 18,

b) utseende av myndighet som är

behörig att utfärda i artikel 6 avsett

bevis,

c) utseende av myndighet som är

behörig att mottaga handlingar, vil­

ka enligt artikel 9 översänts på kon­

sulär väg.

Varje fördragsslutande stat skall

likaledes, i förekommande fall, un­

derrätta ministeriet om

a) invändning mot att handlingar

översänds på sätt som avses i artik­

larna 8 och 10,

b) förklaringar enligt artikel 15,

andra stycket, och artikel 16, tredje

stycket,

c) alla ändringar i fråga om ut­

seende av myndigheter samt i fråga

om invändningar och förklaringar

som avses i det föregående.

Artikel 22

Denna konvention ersätter, i för­

hållandet mellan stater som ratifi­

cerat den, artiklarna 1—7 i de i Haag

den 17 juli 1905 och 1 mars 1954

undertecknade konventionerna an­

gående vissa till civilprocessen hö­

rande ämnen, i den mån dessa stater

även är anslutna till någon av dessa

konventioner.

Artikel 23

Denna konvention skall icke på­

verka tillämpningen av artikel 23 i

den i Haag den 17 juli 1905 under­

tecknade konventionen angående

vissa till civilprocessen hörande äm­

nen eller av artikel 24 i den i Haag

den 1 mars 1954 undertecknade kon-

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

These artides shall, however,

apply only if methods of communi-

cation, identical to those provided

for in these Conventions, are used.

Article 24

Supplementary agreements be-

tween Parties to the Conventions of

1905 and 1954 shall be considered

as equally applicable to the present

Convention, unless the Parties have

otherwise agreed.

Article 25

Without prejudice to the provi­

sions of artides 22 and 24, the pres­

ent Convention shall not derogate

from Conventions containing provi­

sions on the matters governed by

this Convention to which the con-

tracting States are, or shall become,

Parties.

Artide 26

The present Convention shall be

open for signature by the States

represented åt the Tenth Session of

the Hague Conference on Private

International Law.

It shall be ratified, and the instru­

ments of ratification shall be depos-

ited with the Ministry of Foreign

Affairs of the Netherlands.

Artide 27

The present Convention shall

enter into force on the sixtieth day

after deposit of the third instru­

ment of ratification referred to in

the second paragraph of article 26.

The Convention shall enter into

force for each signatory State which

ratifies subsequently on the sixtieth

day after the deposit of its instru­

ment of ratification.

Artide 28

Any State not represented åt the

Tenth Session of the Hague Con-

Ces artides ne sont toutefois ap-

plicables que s’il est fait usage de

modes de communication identiques

å ceux prévus par lesdites Conven­

tions.

Article 24

Les accords, additionnels auxdites

Conventions de 1905 et de 1954,

conclus par les Etats contractants,

sont considérés comme également

applicables å la présente Convention

å moms que les Etats intéressés n’en

conviennent autrement.

Article 25

Sans préjudice de 1’application

des artides 22 et 24, la présente Con­

vention ne déroge pas aux Conven­

tions auxquelles les Etats contrac­

tants sont ou seront Parties et qui

contiennent des dispositions sur les

matiéres réglées par la présente Con­

vention.

Article 26

La présente Convention est ouverte

å la signature des Etats représentés

å la Dixiéme session de la Conférence

de La Haye de droit international

privé.

Elle sera ratifiée et les instruments

de ratification seront déposés auprés

du Ministére des Affaires Etrangéres

des Pays-Bas.

Article 27

La présente Convention entrera

en vigueur le soixantiéme jour

apres le dépöt du troisiéme instru­

ment de ratification prévu par l’ar-

ticle 26, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur,

pour chaque Etat signataire ratifiant

postérieurement, le soixantiéme jour

apres le dépot de son instrument de

ratification.

Article 28

Tout Etat non représenté å la

Dixiéme session de la Conférence de

29

ventionen angående vissa till civil­

processen hörande ämnen.

Dessa artiklar skall dock endast

tillämpas, om handlingarna över­

sänts på sätt som avses i nämnda

konventioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 24

Har tilläggsöverenskommelser till

1905 och 1954 års konventioner in-

gåtts mellan fördragsslutande stater,

skall överenskommelserna äga mot­

svarande tillämpning beträffande

denna konvention, om icke staterna

överenskommer annat.

Artikel 25

Med undantag för vad som före­

skrivs i artiklarna 22 och 24 görs

genom denna konvention ej någon

inskränkning i sådana överenskom­

melser angående frågor som regleras

i denna konvention, till vilka för­

dragsslutande stat är ansluten eller

kan komma att ansluta sig.

Artikel 26

Denna konvention är öppen för

undertecknande av de stater som

var representerade vid Haagkonfe-

rensens för internationell privaträtt

tionde session.

Den skall ratificeras och ratifika­

tionsinstrumenten deponeras hos det

nederländska utrikesministeriet.

Artikel 27

Denna konvention träder i kraft

den sextionde dagen efter den dag

då det tredje av de i artikel 26, and­

ra stycket, nämnda ratifikationsin­

strumenten deponerats.

För varje signatärmakt, som rati­

ficerar konventionen senare, träder

den i kraft den sextionde dagen efter

den dag då dess ratifikationsinstru­

ment deponerats.

Artikel 28

Stat som icke var företrädd vid

Haagkonferensens för internationell

3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 32

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

ference on Private International Law

may accede to the present Conven-

tion after it has entered into force in

accordance with the first paragraph

of article 27. The instrument of

accession shall be deposited with the

Ministry of Foreign Affairs of the

Netherlands.

The Convention shall enter into

force for such a State in the absence

of any objection from a State, which

has ratified the Convention before

such deposit, notified to the Ministry

of Foreign Affairs of the Nether­

lands within a period of six months

after the date on which the said

Ministry has notified it of such

accession.

In the absence of any such objec­

tion, the Convention shall enter into

force for the acceding State on the

first day of the month following the

expiration of the last of the periods

referred to in the preceding para­

graph.

Article 29

Any State may, åt the time of

signature, ratification or accession,

declare that the present Convention

shall extend to all the territories for

the international relations of which

it is responsible, or to one or more

of them. Such a declaration shall

take effect on the date of entry into

force of the Convention for the State

concerned.

Åt any time thereafter, such ex-

tensions shall be notified to the

Ministry of Foreign Affairs of the

Netherlands.

The Convention shall enter into

force for the territories mentioned

in such an extension on the sixtieth

day after the notification referred

to in the preceding paragraph.

Article 30

The present Convention shall

remain in force for five years from

the date of its entry into force in

La Haye de droit international privé

pourra adhérer å la présente Con­

vention apres son entrée en vigueur

en vertu de 1’article 27, alinéa pre­

mier. L’instrument d’adhésion sera

déposé auprés du Ministére des Af-

faires Etrangéres des Pays-Bas.

La Convention n’entrera en vigueur

pour un tel Etat qu’å défaut de­

position de la part d’un Etat ayant

ratifié la Convention avant ce dépöt,

notifiée au Ministére des Affaires

Etrangéres des Pays-Bas dans un

délai de six mois å partir de la date

å laquelle ce Ministére lui aura

notifié cette adhésion.

A défaut deposition, la Conven­

tion entrera en vigueur pour l’Etat

adhérant le premier jour du mois

qui suit 1’expiration du dernier des

délais mentionnés å 1’alinéa précé-

dent.

Article 29

Tout Etat, au moment de la sig­

nature, de la ratification ou de

l’adhésion, pourra déclarer que la

présente Convention s’étendra å

1’ensemble des territoires qu’il

représente sur le plan international,

ou å l’un ou plusieurs d’entre eux.

Cette déclaration aura effet au mo­

ment de 1’entrée en vigueur de la

Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de

cette nature sera notifiée au Minis­

tére des Affaires Etrangéres des

Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur,

pour les territoires visés par l’exten-

sion, le soixantiéme jour aprés la

notification mentionnée å 1’alinéa

précédent.

Article 30

La présente Convention aura une

durée de cinq ans å partir de la date

de son entrée en vigueur conformé-

31

privaträtt tionde session kan ansluta sig till denna konvention sedan den trätt i kraft enligt artikel 27, förs­ ta stycket. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos det nederländs­ ka utrikesministeriet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

För sådan stat träder konventio­ nen i kraft om icke en annan stat, som ratificerat konventionen före de- poneringen enligt första stycket, in­ om en frist av sex månader efter den dag då det nederländska utrikesmi­ nisteriet utsände meddelande om an­ slutningen, underrättar ministeriet, att den motsätter sig denna.

Om någon sådan invändning ej gjorts, träder konventionen i kraft för den stat som ansluter sig första dagen i den månad, som följer efter utgången av den i föregående stycke angivna fristen.

Artikel 29

Stat kan, vid undertecknande, ra­ tifikation eller anslutning, förklara att konventionens tillämpning ut­ sträcks till samtliga de områden, för vilkas internationella förbindelser staten svarar, eller till ett eller flera av dessa. Sådan förklaring får ver­ kan från det att konventionen träder i kraft för sagda stat.

Det nederländska utrikesministe­ riet skall underrättas om sådana ut­ vidgningar som sker senare.

Denna konvention träder i kraft för områden, som omfattas av en så­ dan utvidgning, sextionde dagen ef­ ter den dag då det nederländska ut­ rikesministeriet underrättats enligt andra stycket.

Artikel 30

Denna konvention gäller i fem år, räknat från den dag då den enligt artikel 27, första stycket, trätt i

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

accordance with the first paragraph

of artide 27, even for States which

have ratified it or acceded to it

subsequently.

If there has been no denuncia-

tion, it shall be renewed tacitly every

five years.

Any denunciation shall be notified

to the Ministry of Foreign Affairs

of the Netherlands åt least six

months before the end of the five

year period.

It inay be limited to certain of the

territories to which the Convention

applies.

The denunciation shall have effect

only as regards the State which has

notified it. The Convention shall

remain in force for the other con-

tracting States.

Article 31

The Ministry of Foreign Affairs

of the Netherlands shall give notice

to the States referred to in article

26, and to the States which have

acceded in accordance with article

28, of the following—

(a) the signatures and ratifica-

tions referred to in article 26;

(b) the date on which the present

Convention enters into force in

accordance with the first paragraph

of article 27;

(c) the accessions referred to in

article 28 and the dates on which

they take effect;

(d) the extensions referred to in

article 29 and the dates on which

they take effect;

(e) the designations, oppositions

and declarations referred to in arti­

cle 21;

(/) the denunciations referred to

in the third paragraph of article 30.

In witness whereof the undersig-

ned, being duly authorised thereto,

have signed the present Convention.

Done åt The Hague, on the 15th

day of November 1965, in the Eng-

lish and French languages, both

ment å 1’article 27, alinéa premier,

méme pour les Etats qui 1’auront

ratifiée ou y auront adhéré posté-

rieurement.

La Convention sera renouvelée

tacitement de cinq en cinq ans, sauf

dénonciation.

La dénonciation sera, au moms

six mois avant l’expiration du délai

de cinq ans, notifiée au Ministére

des Affaires Etrangéres des Pavs-

Bas.

Elle pourra se limiter ä certains

des territoires auxquels s’applique

la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet

qu’å l’égard de l’Etat qui l’aura

notifiée. La Convention restera en

vigueur pour les autres Etats contrac-

tants.

Article 31

Le Ministére des Affaires Etran­

géres des Pays-Bas notifiera aux

Etats visés å 1’article 26, ainsi qu’aux

Etats qui auront adhéré conformé-

rnent aux dispositions de 1’article

28 :

a) les signatures et ratifications

visées ä 1’article 26;

b) la date å laquelle la présente

Convention entrera en vigueur con-

formément aux dispositions de l’ar-

ticle 27, alinéa premier;

c) les adhésions visées å 1’article

28 et la date å laquelle elles auront

effet;

d) les extensions visées å 1’article

29 et la date å laquelle elles auront

effet;

e) les désignations, opposition et

declarations mentionnées å l’article

21

;

/) les dénonciations visées å l’ar-

ticle 30, alinéa 3.

En foi de quoi, les soussignés,

dument autorisés, ont signé la pré­

sente Convention.

Fait å La Haye, le 15 novembre

1965, en francais et en anglais, les

deux textes faisant également foi, en

33

kraft. Detsamma gäller även för sta­ ter, som senare ratificerat eller an­ slutit sig till konventionen.

Konventionen skall, om uppsäg­ ning icke sker, anses förlängd för fem år i sänder.

Uppsägning skall tillkännages hos det nederländska utrikesministeriet minst sex månader före den löpande femårsperiodens utgång.

Uppsägning kan begränsas till att avse vissa av de områden beträffan­ de vilka konventionen är tillämplig.

Uppsägningen får verkan endast för den stat, som gjort uppsägning­ en. För övriga fördragsslutande sta­ ter förblir konventionen i kraft.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Artikel 31

Det nederländska utrikesministe­ riet skall underrätta de stater som avses i artikel 26, liksom de stater som anslutit sig enligt bestämmel­ serna i artikel 28, om:

a) underskrifter och ratifikatio­ ner som avses i artikel 26,

b) dagen för konventionens ikraft­ trädande enligt bestämmelserna i ar­ tikel 27, första stycket,

c) anslutningar som avses i arti­ kel 28 och dagen för dessas ikraft­ trädande,

d) utvidgningar som avses i arti­ kel 29 och dagen för dessas ikraft­ trädande,

e) utseende av myndigheter samt invändningar och förklaringar som avses i artikel 21,

f) uppsägningar som avses i ar­ tikel 30, tredje stycket.

Till bekräftelse härav har under­ tecknade, därtill behörigen bemyn­ digade, underskrivit denna konven­ tion.

Som skedde i Haag den 15 novem­ ber 1965 på engelska och franska språken, vilka båda texter äger lika

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

texts being equally authentic, in a

single copy which shall be deposited

in the archives of the Government

of the Netherlands, and of which a

certified copy shall be sent, through

the diplomatic channel, to each of

the States represented åt the Tenth

Session of the Hague Conference on

Private International Law.

un seul exemplaire, qui sera déposé

dans les archives du Gouvernement

des Pays-Bas et dont une copie certi-

fiée conforme sera remise, par la voie

diplomatique, ä chacun des Etats

représentés ä la Dixiéme session de

la Conférence de La Haye de droit

International privé.

35

vitsord, i ett enda exemplar, som skall förvaras i Nederländernas re­ gerings arkiv och varav bestyrkt av­ skrift på diplomatisk väg skall till­ ställas varje stat som var företrädd vid Haagkonferensens för interna­ tionell privaträtt tionde session.

Kungl. Maj. ts proposition nr 32 år 1969

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Annex to the Convention

Forms

Request for service abroad of judicial or extrajudicial documents

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or

commercial matters, signed åt The Hague, on the 15th November, 1965.

Identity and address of the applicant Address of receiving authoritv

The undersigned applicant has the honour to transmit—in duplicate—the docu­

ments listed below and, in conformity with artide 5 of the above-mentioned Conven­

tion, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e., (identity and

address) .........................................................................

(a)

in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of

article 5 of the Convention*.

(b)

in accordance with the following particular method (sub-paragraph

(b)

of the first

paragraph of article 5)*:

(c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of

article 5)*.

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy

of the documents—and of the annexes*—with a certificate as provided on the re-

verse side.

List of documents

Done åt........................ . the

Signature and/or stamp.

* Delete if inappropriate.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

37

Reverse of the request

Certificate

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with artide 6 of the Convention,

1) that the documents has been served*

the (date) ...................................................................................................................................

åt (place, Street, number)...................................................................................................

in one of the following methods authorised by article 5—-

(a)

in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*.

(b)

in accordance with the following particular method*: ..........................................

(c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily*.

The documents referred to in the request have been delivered to: (identity and description of person) ...................................................

relationship to the addressee (family, business or other):

2) that the documents has not been served, by reason of the following facts*:

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement*.

Annexes

Documents returned:..................................

Done åt........................ , the

In appropriate cases, documents establishing the service:

.......................................................................... Signature and/or stamp.

* Delete if inappropriate.

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Summary of the document to be served

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documentsin civil or

commercial matters, signed åt The Hague, on the 15th November, 1965.

(artide 5, fourth paragraph)

Name and address of the requesting authority:

Particulars of the parties*:

Judicial document**

Nature and purpose of the document:............................

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:

Date and place for entering appearance**:

Court wich has given judgment**:

Date of judgment**: ...............................

Time limits stated in the document** :

Extrajudicial document**

Nature and purpose of the document:................................

Time limits stated in the document**:................................

* If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the docu­

ment.

** Delete if inappropriate.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

39

Annexe å la Convention

Formules de demande et d’attestation

Demande

aux fins de signification ou de notification å 1’étranger

d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire

Convention relative å la signification et å la notification å 1’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matiére civile ou commerciale, signée å La Haye, le 15 novembre 1965.

Identité et adresse du requérant Adresse de 1’autorité destinataire

Le requérant soussigné a 1’honneur de faire parvenir—en double exemplaire—å l’autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant conformément å 1’article 5 de la Convention précitée, d’en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, ä savoir: (identité et adresse)......................................................................................................................

a)

selon les formes légales (artide 5, alinéa premier, lettre

a)*.

b)

selon la forme particuliére suivante (article 5, alinéa premier, lettre

b)* :

c)

le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2)*.

Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l’acte—et de ses annexes*—avec 1’attestation figurant au verso.

Enumération des piéces

Fait å......................... le

Signature et/ou cachet.

Rayer les mentions inutiles.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Verso de la demande

Attestation

L’autorité soussignée a 1’honneur d’attester conformément å 1’article 6 de ladite

Convention,

1. que la demande a été exécutée*

le (date).......................................................................................................................................

å (localité, rue, numéro)...........................................................................................................

dans une des formes suivantes prévues å 1’article 5 :

a)

selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre

a)*.

b)

selon la forme particuliére suivante* : .....................................

c) par remise simple*.

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis å :

(identité et qualité de la personne)................................................

liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l’acte :

2. que la demande n’a pas été exécutée, en raison des faits suivants* :

Conformément å 1’article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de

payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint*.

Annexes

Piéces renvoyées:........................................

Fait å

le

Le cas échéant, les documents justifica-

tifs de 1’exécution :......................................

........................................................................... Signature et/ou cachet.

* Rayer les mentions inutiles.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

41

Éléments essentiels de 1’acte

Convention relative ä la signification et å la notification å 1’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiére civile ou commerciale, signée å La Haye, le 15 novembre 1965.

(article 5, alinéa 4)

Nom et adresse de 1’autorité requérante :

Identité des parties* :

Acte judiciaire**

Nature et objet de l’acte : .........................................................................

Nature et objet de 1’instance, le cas échéant, le montant du litige :

Date et lieu de la comparution** :..........................................................

Juridiction qui a rendu la décision** : ..................................................

Date de la décision** ......................................................................

Indication des délais figurant dans l’acte** : .......................................

Acte extrajudiciaire**

Nature et objet de l’acte:...........................................................................................

Indication des délais figurant dans l’acte**: ......................................................

* S’il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée å la transmission de l’acte. ** Rayer ies mentions inutiles.

42

Iiungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Översättning

Bilaga till konventionen

Formulär till framställning och bevis

Framställning

om delgivning i utlandet av handling i mål eller ärende

Konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller

kommersiell natur, undertecknad i Haag den 15 november 1965.

Sökandens namn och adress:

Mottagande myndighets adress:

Undertecknad har äran översända — i två exemplar — nedan förtecknade hand­

lingar och, enligt artikel 5 i ovannämnda konvention, anhålla att ett exemplar av

handlingarna omgående delges med adressaten:

(namn och adress)..........................................................................................................................

a) enligt bestämmelsen i artikel 5, första stycket, a) i konventionen*.

b) i följande särskilda form (artikel 5, första stycket, b)*: ...................

c) genom formlöst överlämnande till adressaten (artikel 5, andra stycket)*.

En kopia av handlingarna jämte bilagor* torde återställas till sökanden tillika med

beviset på omstående sida.

Förteckning över handlingar:

........................ den......................19..

Underskrift och/eller stämpel

Stryk det ej tillämpliga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

43

På baksidan

Bevis

Undertecknad myndighet har äran intyga enligt artikel 6 i konventionen:

1. att handlingarna har delgivits*

den................................................................................................................................ på/i (ort, gata, gatunummer).................................................................................

i en av de former som avses i artikel 5:

a) enligt bestämmelsen i artikel 5, första stycket, a) i konventionen*.

b) i följande särskilda form*............................................................................

c) genom formlöst överlämnande av handlingarna till adressaten*.

I framställningen nämnda handlingar har överlämnats till (vederbörandes namn och ställning).......................................................................................................................

förhållande till adressaten (släktskap, underordnad ställning eller annat för­ hållande) ..............................................................................................................................

2. att delgivning icke har skett på grund av följande omständigheter:*

Med stöd av artikel 12, andra stycket, i konventionen ombedes sökanden att er­ sätta de kostnader, som specificerats i bifogade räkning.*

Bilagor

Återställda handlingar:

............................................................................................ den................... 19..

I förekommande fall handlingar som Underskrift och/eller stämpel styrker att delgivning skett:

* Stryk det ej tillämpliga.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 32 år 1969

Det huvudsakliga innehållet i delgivningshandlingen

Konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil

eller kommersiell natur, undertecknad i Haag den 15 november 1965.

(artikel 5, fjärde stycket)

Den sökande myndighetens namn och adress:

Uppgifter om parterna*:

Handling i mål eller ärende hos domstol**

Handlingens natur:...............................................................

Förfarandets natur och, i förekommande fall, tvisteföremålets värde:

Dag och ort för inställelse**: .......................................................................

Domstol som meddelat avgörandet**: ......................................................

Datum för avgörandet**: ..............................................................................

Tidsfrister som anges i handlingen**:..........................................................

Annan handling**

Handlingens natur:

Tidsfrister som anges i handlingen**:

* Ange i förekommande fall fullständigt namn och adress på den person som har ett intresse i

handlingens översändande.

** Stryk det ej tillämpliga.

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680113