Prop. 1970:42

('med förslag till lag om ändring i sjukvårdslagen (1962:242)',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

1

Nr 42

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i sjukvårdslagen (1962:242) ; given Stock­ holms slott den 20 februari 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över socialärenden, föreslå riksdagen att antaga härvid fo­ gade förslag till lag om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242).

GUSTAF ADOLF

Sven Aspling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i sjukvårdslagen för att möjliggöra en effektivare sjukvårdsorganisation och ökad integration mellan öppen och sluten sjukvård.

Ändringar föreslås beträffande klinikorganisationen vid sjukhus. Flera överläkare skall kunna finnas vid samma klinik med en av dem som klinik­ chef. Läkare vid sjukhus skall även kunna svara för öppen vård utanför sjukhus. Tillsättningen av överläkartjänster flyttas från Kungl. Maj:t till sjukvårdsstyrelserna. Dessutom föreslås ytterligare ett antal ändringar med avseende på sjukvårdens organisation och administration.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 1971.

1 —Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 42

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Förslag

till

Lag

om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242)

Härigenom förordnas i fråga om sjukvårdslagen (1962: 242),

dels att 31 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 § 1 och 2 inom., 9 § 1, 3 och 4 mom.,

11 § 1 mom. samt

19 § ordet »stad» i olika böjningsformer skall bytas

ut mot »kommun»

i motsvarande form,

dels att i 9 § 1 och 3 mom., 10 §, 11 § 1 och 2 mom. samt 19 § ordet

»stadsfullmäktige» skall bytas ut mot »kommunfullmäktige»,

dels att 9 § 2 mom., 11 § 3 och 4 inom., 12—15

§§, 16 § 1 och 2

mom., 20 § 1, 2, 4 och 5 mom., 24 och 28 §§, 33 § 1 och 2 mom. samt 34 §

skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

9

2 mom. För sjukvårdsstyrelse

äga i landstingskommun bestämmel­

serna i 43—51 §§ och 54 § fjärde

stycket landstingslagen, i Stockholm

bestämmelserna i 51 § kommunalla­

gen för Stockholm och i annan stad

som ej tillhör landstingskommun

bestämmelserna i 32—42 §§ och 45 §

andra och tredje styckena kommu­

nallagen motsvarande tillämpning. I

protokoll behöver dock upptagas en­

dast förteckning över närvarande le­

damöter och beslutet i varje ärende.

För sjukvårdsstyrelsen i Stock­

holm gäller dessutom vad stadsfull­

mäktige föreskriva med iakttagan­

de av bestämmelserna i kommunal­

lagen för Stockholm.

(Föreslagen lydelse)

§•*

2 mom. För sjukvårdsstyrelse

äga i landstingskommun bestämmel­

serna i 43—51 §§ och 54 § fjärde

stycket landstingslagen och i kom­

mun som ej tillhör landstingskom­

mun bestämmelserna i 32—42 §§ och

45 § andra och tredje styckena kom­

munallagen motsvarande tillämp­

ning. I protokoll behöver dock upp­

tagas endast förteckning över närva­

rande ledamöter och beslutet i varje

ärende.

1 Senaste lydelse av 9 § 1, 2 och 3 mom. 1965: 104.

3

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

11

§•

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

3 mom. Den som ej är valbar till ledamot eller suppleant i sjukvårds­ styrelse kan icke väljas till ledamot eller suppleant i direktion. Ej heller må därtill utses sjukhusdirektör, styresman, chefsläkare eller sjukhusintendent vid direktionen under­ ställt sjukhus eller sjukvårdsdirek- tör som är högsta förvaltningschef för sådant sjukhus.

I nästföregående------------------ ------4 mom.1 Beträffande särskilt ut­ sedd direktion skola, med de avvi­ kelser som framgå av vad i 2, 3 och 5 mom. stadgas, följande bestämmel­ ser äga motsvarande tillämpning, nämligen

för direktion i landstingskommun vad i 43, 44 och 46—51 §§ lands­ tingslagen är föreskrivet med avse­ ende å förvaltningsutskottet och i 54 § fjärde stycket samma lag i fråga om där avsedd nämnd samt

för direktion i annan stad, som ej tillhör landstingskommun, än Stock­ holm vad i 32, 33 och 3542 §§kommunallagen är föreskrivet med avseende k kommunens styrelse samt i 45 § andra och tredje styckena samma lag i fråga om där avsedd nämnd.

För särskilt utsedd direktion i Stockholm skola bestämmelserna i 51 § kommunallagen för Stockholm äga tillämpning, varjämte, utöver vad i 2, 3 och 5 mom. sägs samt i 12 § stadgas, skall gälla vad stads­ fullmäktige med iakttagande av stadgandena i sagda lag föreskriva.

3-- mom. Den som ej är valbar till ledamot eller suppleant i sjuk­ vårdsstyrelse kan icke väljas till le­ damot eller suppleant i direktion. Ej heller må därtill utses sjukhusdirek­ tör, styresman, chefsläkare eller den som leder den ekonomiska förvalt­ ningen vid direktionen underställt sjukhus med styresman eller sjuk- vårdsdirektör som är högsta för­ valtningschef för sådant sjukhus. -------på direktion.

4 m o m. Beträffande särskilt ut­ sedd direktion skola, med de avvi­ kelser som framgå av vad i 2, 3 och 5 mom. stadgas, följande bestämmel­ ser äga motsvarande tillämpning, nämligen

för direktion i landstingskommun vad i 43, 44 och 46—51 §§ lands­ tingslagen är föreskrivet med avse- ende å förvaltningsutskottet och i 54 § fjärde stycket samma lag i frå­ ga om där avsedd nämnd samt

för direktion i kommun, som ej tillhör landstingskommun, vad i 32, 33 och 3542 §§kommunallagen är föreskrivet med avseende å kom­ munstyrelsen samt i 45 § andra och tredje styckena samma lag i fråga om där avsedd nämnd.

1 Senaste lydelse 1965:104.

4

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

12

§.‘

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Till sammanträde med direktio­

nen skola sj ukvårdsdirelctör eller,

om sådan icke finnes, landstingsdi­

rektör samt sjukhusdirektör, styres­

man, chefsläkare och sjukhusinten­

dent kallas med rätt att deltaga i

överläggningarna men ej i besluten

samt att få sin mening antecknad

till protokollet.

Enahanda befogenhet tillkommer

ock överläkare, sjukstuguläkare och

sjulthemsläkare, envar såvitt angår

sjukvården å det sjukhus eller den

avdelning därav som anförtrotts ho­

nom, ävensom, såvitt angår sjuk­

vårdspersonalen, den som närmast

under sjukhusdirektör eller styres­

man handlägger frågor rörande

denna personal.

Vad sålunda — —-----------------------

13

1 m o in. Ledningen av sjukhus

utövas under direktionen av en sär­

skilt tillsatt sjukhusdirektör

eller en läkare vid sjukhuset såsom

styresman. Vid sjukhus med

styresman skall dock ledningen av

den ekonomiska förvaltningen till­

komma en sjukhusinten­

dent. Utses annan än läkare till

sjukhusdirektör, skall en läkare vid

sjukhuset förordnas att såsom

chefsläkare biträda sjukhusdi­

rektören i medicinska angelägenhe­

ter.

Till sammanträde med direktio­

nen skola sjukvårdsdirektör eller,

om sådan icke finnes, landstingsdi­

rektör samt sjukhusdirektör, styres­

man, chefsläkare och den som vid

sjukhus med styresman leder den

ekonomiska förvaltningen kallas

med rätt att deltaga i överläggning­

arna men ej i besluten samt att få

sin mening antecknad till protokol­

let.

Enahanda befogenhet tillkommer

ock överläkare, sjukstuguläkare och

sjukhemsläkare ävensom provinsial­

läkare som lyder direkt under direk­

tion, envar såvitt angår hans verk­

samhetsområde. Detsamma gäller,

såvitt angår sjukvårdspersonalen,

den som närmast under sjukhusdi­

rektör eller styresman handlägger

frågor rörande denna personal,

som direktion.

§•

1 mom. Ledningen av sjukhus

och annan direktion underställd

verksamhet inom sjukvården utövas

under direktionen av en särskilt till­

satt sjukhusdirektör eller en

läkare vid sjukhuset såsom sty­

resman. Vid sjukhus med styres­

man skall dock ledningen av den

ekonomiska förvaltningen utövas i

den ordning sjukvårdsstyrelsen be­

stämmer. Utses annan än läkare till

sjukhusdirektör, skall en läkare vid

sjukhuset förordnas att såsom

chefsläkare biträda sjukhusdi­

rektören i medicinska angelägenhe­

ter.

‘Senaste lydelse 1965:104.

5

Kungl. Maj:ts proposition, nr 42 år 1970

(Nuvarande lydelse)

Sjukhusdirektör och sjukhusin­ tendent tillsättas och entledigas av sjukvårdsstyrelsen efter direktio­ nens hörande. Styresman är den lä­ kare, som ansvarar för sjukvårdens handhavande å sjukhuset, eller, om flera sådana läkare finnas, den av dem som förordnas till styresman. Dylikt förordnande meddelas, efter förslag av direktionen, av sjukvårds­ styrelsen för viss tid eller tills vida­ re. I samma ordning utses chefslä­ kare för viss tid, högst fyra år, var­ vid dock sjukhusets överläkare, om flera sådana finnas, skola beredas tillfälle att yttra sig över direktio­ nens förslag.

2 m o m.1 Om särskilda skäl äro därtill, må flera sjukhus ställas un­ der ledning av en sjukhusdirektör eller en styresman. Sjukhus inten­ dent må ock vara gemensam för fle­ ra sjukhus.

Sjukvårdsstyrelsen må besluta, att sjukhusintendent icke skall tillsät­ tas vid sjukstuga, förlossningshem eller sjukhem. Finnes icke sjukhus­ intendent vid sådant sjukhus, an­ kommer på sjukvårdsstyrelsen att bestämma, huru de åligganden som eljest tillkomma sjukhusintendent skola fullgöras.

(Föreslagen lydelse)

Sjukhusdirektör tillsättes och ent­ ledigas av sjukvårdsstyrelsen efter direktionens hörande. Styresman är den läkare, som ansvarar för sjuk­ vårdens handhavande å sjukhuset, eller, om flera sådana läkare finnas, den av dem som förordnas till sty­ resman. Dylikt förordnande medde­ las, efter förslag av direktionen, av sjukvårdsstyrelsen för viss tid eller tills vidare. I samma ordning utses chefsläkare för viss tid, högst fyra år, varvid dock sjukhusets överlä­ kare, om flera sådana finnas, skola beredas tillfälle att yttra sig över di­ rektionens förslag.

2 mom. Flera sjukhus må stäl­ las under ledning av en sjukhusdi­ rektör eller en styresman. Är sjuk­ husdirektör gemensam för flera sjukhus, må även gemensam chefs­ läkare förordnas vid sjukhusen.

3 mom. Sjukvårdsstyrelsen må uppdraga åt tjänsteman vid visst sjukhus att fullgöra uppgift, som el­ jest ankommer på tjänsteman i sjuk­ husledningen.

1 Senaste lydelse 1968: 232.

6

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

14 §.

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

ar 19/0

Har inom landstingskommun an­

ställts sj u k vårdsdirektör

såsom högsta chef närmast under

sjukvårdsstyrelsen för förvaltning

av sjukvården, skola sjukhusdirek­

tör, styresman och sjukhusintendent

handhava sin förvaltning under

sjukvårdsdirektörens ledning.

Sjukvårdsdirektör må i den om­

fattning och ordning Konungen be­

stämmer tilläggas uppgifter, som el­

jest ankomma på direktion, sjuk­

husdirektör, styresman eller sjuk­

husintendent.

Efter sjukvårdsstyrelsens-----------

Har inom landstingskommun an­

ställts sjukvårdsdirektör

såsom högsta chef närmast under

sjukvårdsstyrelsen för förvaltning

av sjukvården, skall tjänsteman i

sjukhusledningen handhava sin för­

valtning under sjukvårdsdirektörens

ledning.

Sjukvårdsdirektör må i den om­

fattning och ordning Konungen be­

stämmer tilläggas uppgifter, som el­

jest ankomma på direktion eller

tjänsteman i sjukhusledningen.

-------- ankommande uppgifter.

15

I varje läkardistrikt i landstings­

kommun skall, om ej sådant fall fö­

religger som avses i 31 §, finnas

minst en provinsialläkare.

Härjämte må —---------------------ex

I stad som ej tillhör landstings­

kommun skall finnas minst en stads-

distriktsläkare i varje läkardistrikt.

16

1 mom. Vid varje sjukhus eller,

om sjukhuset är uppdelat på klini­

ker, vid varje klinik, skall finnas

läkare, som har att ansvara för sjuk­

vårdens behöriga och ändamålsenli­

ga handhavande.

2 m o m.1 Läkare som----------------

Såvida ej — —• — — ----------------- -v

§•

I varje läkardistrikt i landstings­

kommun och i Gotlands kommun

skall finnas minst en provin­

sialläkare.

tra provinsialläkare.

I kommun som ej tillhör lands­

tingskommun skall finnas minst en

stadsdistriktsläkare i varje läkardis­

trikt. Vad som sagts nu gäller dock

ej Gotlands kommun.

§•

1 mom. Vid varje sjukhus skall

finnas läkare, som har att ansvara

för sjukvårdens behöriga och ända­

målsenliga handhavande, envar inom

det verksamhetsområde som anför-

trotts honom. Sådant verksamhets­

område må omfatta även sjukvård

utanför sjukhuset.

-------förordnat, överläkare.

id förlossningshem.

1 Senaste lydelse 1968: 232.

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

(Nuvarande lydelse)

Överläkare må även anställas med uppgift att verkställa undersökning­ ar eller meddela behandling av spe­ ciell art utan att särskild klinik in­ rättas för ändamålet. De i lagen för verksamheten å klinik meddelade bestämmelserna skola i tillämpliga delar gälla jämväl verksamhet, vil­ ken förestås av överläkare som nu sagts.

20

1 mom.1 överläkare utnämnes av Konungen.

När överläkartjänst skall tillsät­ tas, åligger det socialstyrelsen att, i den mån behöriga sökande anmält sig, på förslag uppföra de fyra med avseende å förtjänst och skicklighet främsta sökandena i den ordning de anses böra komma i fråga till tjänsten. Kan sökande inom det om­ råde som tjänsten avser åberopa framstående skicklighet, ådagalagd genom berömvärd tjänstgöring å sjukhus, eller grundlig utbildning eller väl vitsordat vetenskapligt forskningsarbete, skall särskild hän­ syn tagas därtill.

Sedan förslag upprättats, äger sjukvårdsstyrelsen efter direktio­ nens hörande avgiva förord till för­ mån för någon av de på förslaget uppförda sökandena.

2 m o m.1 Biträdande över­ läkare förordnas av sjukvårds­ styrelsen för viss tid. Förordnande skall meddelas för sex år, såvida ej särskilda skäl föranleda förordnan­ de för kortare tid. Om ej socialsty-

(Föreslagen lydelse)

§•

1 mom. överläkare förord­ nas av sjukvårdsstyrelsen tills vi­ dare.

När överläkartjänst skall tillsättas efter ansökning, åligger det social­ styrelsen att, i den mån behöriga sö­ kande anmält sig, på förslag upp­ föra de fyra med avseende å för­ tjänst och skicklighet främsta sö­ kandena. Kan sökande inom det om­ råde som tjänsten avser åberopa framstående skicklighet, ådagalagd genom berömvärd tjänstgöring å sjukhus, eller grundlig utbildning el­ ler väl vitsordat vetenskapligt forsk­ ningsarbete, skall särskild hänsyn tagas därtill.

Sedan förslag upprättats, förord­ nar sjukvårdsstyrelsen efter di­ rektionens hörande en av de sökan­ de, som uppförts på förslaget, till överläkare.

2 mom. Biträdande över­ läkare förordnas av sjukvårdssty­ relsen eller, efter styrelsens bemyn­ digande, av direktionen tills vidare eller för viss tid. Förordnande, som meddelats för viss tid, må förlängas.

1 Senaste lydelse 1968: 232.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

(Nuvarande lydelse)

relsen föreskriver annat, må förord­

nande förlängas med högst sex år

varje gång.

När tjänst som biträdande över­

läkare skall tillsättas, åligger det

sakkunniga, vilka utses i den ord­

ning Konungen föreskriver, att un­

der iakttagande av de i 1 mom. an­

givna befordringsgrunderna på för­

slag uppföra de tre främsta sökan­

dena i den ordning de anses böra

komma i fråga till tjänsten.

Sedan förslag—-—---------------------

(Föreslagen lydelse)

När tjänst som biträdande över­

läkare skall tillsättas efter ansök­

ning, åligger det sakkunniga, vilka

utses i den ordning Konungen före­

skriver, att under iakttagande av de

i 1 mom. angivna befordringsgrun­

derna på förslag uppföra de tre

främsta sökandena.

— på förslag.

4 mom.1 Underläkare för­

ordnas av sjukvårdsstyrelsen för

högst tre år. Vid tillsättning av

tjänst som underläkare förfares i

tillämpliga delar på sätt är stadgat i

2 mom.

Har förordnande----

Socialstyrelsen äger

4 mom. Underläkare för­

ordnas av sjukvårdsstyrelsen eller,

efter styrelsens bemyndigande, av di­

rektionen för högst tre år. Vid till­

sättning av tjänst som underläkare

förfares i tillämpliga delar på sätt

är stadgat i 2 mom.

-----------socialstyrelsens medgivande.

---------------samma sjukhus.

5

mom.1 Extra läkare,

som skall fullgöra åligganden vilka

ankomma på överläkare, tillsättes av

socialstyrelsen genom förordnande

på viss tid. Annan extra läkare för­

ordnas på viss tid av sjukvårdssty­

relsen, dock att beträffande den som

icke äger behörighet att utöva läkar-

yrket förordnande meddelas av so­

cialstyrelsen eller efter styrelsens

bemyndigande av sjukvårdsstyrel­

sen. När sjukvårdsstyrelse förord­

nar extra läkare skall, om ej social­

styrelsen medgivit undantag eller

fråga är om förordnande, som en­

ligt 17 § må meddelas utan social-

5 mom. Extra läkare till­

sättes av sjukvårdsstyrelsen eller,

når tjänsten ej avser åligganden som

ankomma på överläkare, efter sty­

relsens bemyndigande, av direktio­

nen genom förordnande på viss tid,

dock att beträffande den som icke

äger behörighet att utöva läkaryr-

ket förordnande meddelas av social­

styrelsen eller efter styrelsens be­

myndigande av sjukvårdsstyrelsen

eller direktionen. När sjukvårdssty­

relse eller direktion förordnar extra

läkare skall, om ej socialstyrelsen

medgivit undantag eller fråga är om

förordnande, som enligt 17 § må

1 Senaste lydelse 1968: 232.

9

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

styrelsens medgivande, förfaras på meddelas utan socialstyrelsens med- sätt är stadgat i 2 mom. givande, förfaras på sätt är stadgat i 2 mom.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

24 §.i

Om intagning på sjukhus beslutar vederbörande överläkare, sjukstugu- läkare eller sjukhemsläkare. Denne äger vid behov överlåta sin beslu­ tanderätt på annan vid sjukhuset anställd läkare.

Vad i- I fråga

Om intagning på sjukhus beslu­ tar inom ramen för vad sjukvårds­ styrelsen bestämt vederbörande över­ läkare, sjukstuguläkare eller sjuk­ hemsläkare. Denne äger vid behov överlåta sin beslutanderätt på an­ nan vid sjukhuset anställd läkare,

intagen person. - särskild lag.

28

Den, som intages på sjukhus och som själv har att svara för vårdav­ giften eller del därav, är pliktig att i förskott inbetala vårdavgift för fem­ ton dagar åt gången. I stället för för­ skottsbetalning må lämnas av sjuk­ husintendenten eller motsvarande tjänsteman godkänd ansvarsförbin­

delse för sagda avgift.

I fall-------------- ---------------- — efter Förskottsbetalning eller---------------

§•*

Den, som intages på sjukhus och som själv har att svara för vårdav­ giften eller del därav, är pliktig att i förskott inbetala vårdavgift för fem­ ton dagar åt gången. I stället för för­ skottsbetalning må lämnas godtag­ bar ansvarsförbindelse.

intagningen. — —-------------av statsverket.

33

1 mom. Beträffande sjukhus där undervisning för blivande läkare eller barnmorskor bedrives eller av­ ses skola bedrivas må Konungen meddela från denna lag avvikande föreskrifter.

2 mom. På framställning av sjukvårdsstyrelse äger Konungen medgiva de undantag från bestäm­ melserna i denna lag, som befinnas

§•

1 mom. Beträffande sjukhus där undervisning för blivande läka­ re bedrives eller avses skola bedri­ vas må Konungen meddela från den­ na lag avvikande föreskrifter.

2 m o in. På framställning av sjukvårdsstyrelse äger Konungen medgiva de undantag från bestäm­ melserna i denna lag, som befinnas

1 Senaste lydelse 1966: 294.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

(Nuvarande lydelse)

påkallade i samband med att huvud­

mannaskapet för sjulcvårdsanstalt

övergår från staten till landstings­

kommun.

(Föreslagen lydelse)

påkallade i samband med att huvud­

mannaskapet för sjukvårdsanstalt

övergår från staten till landstings­

kommun eller att styrelsen avser att

pröva annan organisation beträffan­

de ledningen av den sjukvårdande

verksamheten under styrelsen än

som föreskrives i lagen.

34 §.

1 mom.1 Talan mot sjukvårds­

styrelses beslut, varigenom läkar­

tjänst tillsättes, föres genom besvär

hos socialstyrelsen. Besvären skola

hava inkommit till socialstyrelsen

inom tre veckor från den dag, då

verkställd justering av det över be­

slutet förda protokollet tillkännagi­

vits å landstingskommunens an­

slagstavla. Vid prövning av besvä­

ren må jämväl de sakkunnigas för­

slag avseende tjänsten komma un­

der bedömande.

Om besvär över annat beslut av

sjukvårdsstyrelse och beslut av di­

rektion gäller vad som stadgas i

landstingslagen, kommunallagen el­

ler kommunallagen för Stockholm.

2 mom. Vad i 1 mom. sägs om

besvär över direktions beslut skall

äga motsvarande tillämpning beträf­

fande sådana beslut av sjukvårdsdi-

rektör eller i 14 § tredje stycket av­

sedd befattningshavare som, därest

befattning såsom sjukvårdsdirektör

icke funnes inrättad, det skulle an­

komma på direktion att fatta.

1 mom. Talan mot sjukvårds­

styrelses eller direktions beslut om

tillsättande av läkartjänst i andra

fall än som avses i 20 § 1 mom. föres

genom besvär hos socialstyrelsen.

Besvären skola hava inkommit till

socialstyrelsen inom tre veckor från

den dag, då verkställd justering av

det över beslutet förda protokollet

tillkännagivits å landstingskommu­

nens anslagstavla. Vid prövning av

besvären må jämväl de sakkunnigas

förslag avseende tjänsten komma

under bedömande.

Om besvär över annat beslut av

sjukvårdsstyrelse eller direktion gäl­

ler vad som stadgas i landstingsla­

gen eller kommunallagen.

2 mom. Vad i 1 mom. andra

stycket sägs om besvär över direk­

tions beslut skall äga motsvarande

tillämpning beträffande sådana be­

slut av sjukvårdsdirektör eller i 14 §

tredje stycket avsedd befattningsha­

vare som, därest befattning såsom

sjukvårdsdirektör icke funnes in­

rättad, det skulle ankomma på di­

rektion att fatta.

Senaste lydelse 1968: 232.

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

11

övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

2. överläkartjänst tillsättes enligt äldre bestämmelser om sjukvårdssty­ relses förord inkommit till Konungen före utgången av 1970.

3. Har besvär över socialstyrelsens förslag till tillsättning av överläkar­ tjänst inkommit till Konungen före utgången av 1970 gäller 20 § 1 mom. andra stycket i sin äldre lydelse i fråga om sådant förslag.

4. Har överläkare And Stockholms stads sjukhus enligt äldre bestämmel­ ser tillsatts av Konungen med förordnande på viss tid, får sjukvårdssty­ relsen, om tjänstens innehavare medger det, förlänga förordnandet när det löper ut. Förnyat förordnande skall, om ej särskilda skäl föranleder annat, meddelas på sex år räknat från och med månaden efter den då för­ ordnandet meddelats.

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 20 feb­

ruari 1970.

När va rande :

Statsministern

P

alme, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, H

olmqvist

, A

spling

, L

undkvist

, G

eijer

,

O

dhnoff

, W

ickman

, M

oberg

, B

engtsson

, N

orling

, L

öfberg

, L

idbom

,

C

arlsson

.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i sjuk­

vårdslagen och anför.

överdirektören Håkan Rahm har såsom utredningsman avlämnat ett be­

tänkande med förslag till ändringar i sjukvårdslagstiftningen (Stencil S

1969:1).

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av socialstyrelsen,

universitetskanslersämbetet, skolöverstyrelsen, departementsutredningen,

sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut

(Spri), förvaltningsutskotten i samtliga landsting utom i Gotlands län, sjuk­

vårdsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö, Svenska landstingsför­

bundet, Svenska kommunförbundet, Tjänstemännens centralorganisation

(TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Sveriges läkar­

förbund, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening samt

Svenska barnmorskeförbundet. Vissa remissinstanser har bifogat yttranden

som de inhämtat.

Gällande bestämmelser

Enligt sjukvårdslagen (1962:242, ändrad senast 1969:651) utgör varje

landstingskommun och stad som inte tillhör landstingskommun ett sjuk­

vårdsområde (1 § 1 mom.). Lagens bestämmelser om landstingskommun

gäller, om inte annat särskilt föreskrivs också stad som inte tillhör lands­

tingskommun (1 § 2 mom.). I det följande avses med landstingskommun

även sådan stad om inte annat framgår. Det åligger landstingskommun att

för dem som är bosatta inom sjukvårdsområdet sörja för både öppen och slu­

ten vård för sjukdom, skada, kroppsfel och barnsbörd i den mån inte annan

drar försorg härom (3 § första stycket). Landstingskommun har också viss

Kungl. Maj. ts proposition nr 42 år 1970

13

skyldighet att ge vård åt dem som vistas inom sjukvårdsområdet ulan att vara bosatta där (3 § andra stycket).

Sluten vård är sådan vård för sjukdom, skada, kroppsfel eller barnsbörd som fordrar intagning på anstalt (sjukhus), öppen vård kallas vård som meddelas åt annan än den som är intagen på sjukhus (2 § 1 inom.).

För öppen läkarvård utanför sjukhus skall landstingskommun vara in­ delad i läkardistrikt (4 § andra stycket). I varje läkardistrikt skall i regel finnas minst en provinsialläkare. Dessutom får anställas biträdande och extra provinsialläkare. I stad som inte tillhör landstingskommun skall finnas minst en stadsdistriktsläkare i varje läkardistrikt (15 §).

Svarar stad som tillhör landstingskommun själv för den öppna läkarvård som annars åligger landstingskommun gäller i tillämpliga delar bestämmel­

serna om stad som inte tillhör landstingskommun (31 §).

Vid varje sjukhus skall finnas läkare som är ansvarig för sjukvården vid sjukhuset. Om sjukhuset är uppdelat på kliniker skall sådan läkare fin­ nas vid varje klinik. Dessa läkare benämns vid lasarett överläkare (16 § 1 och 2 mom.).

överläkare får också anställas för undersökningar och behandlingar av speciell art utan att särskild klinik inrättas. Lagens bestämmelser om verk­ samheten på klinik gäller i tillämpliga delar verksamhet som förestås av sådan läkare (16 § 2 mom.).

För att fullgöra viss del av överläkares åligganden får biträdande över­ läkare anställas. Dessutom får underläkare och extra läkare anställas för biträde i sjukvården. Extra läkare får också om särskilda skäl föreligger anställas för att fullgöra överläkaruppgifter. Bestämmelserna om överläkare med undantag för föreskrifterna om tjänstetillsättning skall tillämpas på sådan läkare, om inte annat föreskrivs (16 § 3 mom.).

Sjukvårdsstyrelse får förordna att konsultläkare stadigvarande knyts till läkardistrikt eller sjukhus. Förutsättning härför är att det finns behov att för särskilda sjukvårdsuppgifter konsultera annan läkare än de som är knutna till distriktet eller sjukhuset (21 §).

Läkartjänst i läkardistrikt eller tjänst som överläkare, biträdande över­ läkare, underläkare eller extra läkare far inte inrättas utan socialstyrelsens medgivande. Läkare i läkardistrikt får dock anställas som extra läkare på sjukhus och läkare på sjukhus anställas som extra provinsialläkare under högst tre månader samma kalenderår utan sådant medgivande. Medgivande att inrätta andra läkartjänster än som provinsialläkare och överläkare får tidsbegränsas om det finns skäl därtill. Medgivande att inrätta tjänst som extra provinsialläkare eller extra läkare får lämnas endast för begränsad tid

(17 §).

Överläkare utnämns av Kungl. Maj :t genom fullmakt. Socialstyrelsen skall uppföra de fyra med avseende på förtjänst och skicklighet främsta sökan­ dena på förslag i den ordning de bör komma i fråga till tjänsten. När för-

14

slaget görs upp skall särskild hänsyn tas till om sökanden kan åberopa

framstående skicklighet, visad genom berömvärd tjänstgöring på sjukhus,

eller grundlig utbildning eller väl vitsordat vetenskapligt forskningsarbete.

Sjukvårdsstyrelsen skall sedan efter att ha hört vederbörande sjukhusdirek­

tion förorda en av dem som uppförts på förslaget (20 § 1 mom.).

Vissa överläkare vid Stockholms stad som enligt äldre bestämmelser till­

satts av Kungl. Maj :t med förordnande på viss tid kan få sina förordnanden

förlängda utan att tjänsten kungörs ledig (övergångsbestämmelserna punkt

2

).

Biträdande överläkare förordnas av sjukvårdsstyrelse för viss tid. För­

ordnande skall meddelas för sex år om inte särskilda skäl föranleder för­

ordnande för kortare tid. Förordnande får förlängas med högst sex år varje

gång om socialstyrelsen inte föreskriver annat. Förslag till ledig tjänst görs

av tre läkarsakkunniga som socialstyrelsen utser. På förslaget skall upp­

föras de tre med avseende på förtjänst och skicklighet främsta sökandena

i den ordning de bör komma i fråga till tjänsten. Samma befordringsgrunder

som vid tillsättning av överläkartjänst skall iakttas. Sjukvårdsstyrelsen

skall sedan höra den överläkare som innehavaren av tjänsten närmast skall

vara underställd och direktionen för sjukhuset samt sedan förordna en av

de sökande som uppförts på förslaget till tjänsten (20 § 2 mom.).

Underläkare förordnas av sjukvårdsstyrelse för högst tre år. Vid tillsätt­

ningen tillämpas samma förfarande som för biträdande överläkare (20 §

4 mom.).

Extra läkare som skall fullgöra åligganden som överläkare förordnas av

socialstyrelsen på viss tid. Annan extra läkare förordnas av sjukvårdsstyrel­

sen på viss tid. Vid tillsättning av sådan läkare tillämpas i regel samma

förfarande som för biträdande överläkare. Beträffande den som inte har be­

hörighet att utöva läkaryrket meddelar socialstyrelsen eller efter styrelsens

bemyndigande sjukvårdsstyrelse förordnandet (20 § 5 mom.).

Provinsialläkare utnämns av Kungl. Maj :t (18 § 1 mom. första stycket).

Socialstyrelsen uppför de fyra i fråga om förtjänst och skicklighet främsta

sökandena på förslag i den ordning de hör komma i fråga till tjänsten.

Sjukvårdsstyrelse skall beredas tillfälle yttra sig över förslaget. Socialsty­

relsen avger därefter förord för någon av dem som uppförts på förslaget

(18 § 1 mom. andra stycket).

Ytterligare föreskrifter om tillsättningen av läkartjänster ges i sjukvårds-

stadgan (1963: 70, ändrad senast 1966: 586).

För tillsättning av vissa läkartjänster vid sjukhus som meddelar under­

visning för blivande läkare och barnmorskor finns avvikande bestämmelser

i kungörelsen (1960:713) om kommunala undervisningssjukhus. Även lä­

kartjänst som är förenad med akademisk lärarbefattning tillsätts efter

andra regler.

Den sjukvårdande verksamheten i landstingskommun eller stad som inte

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

15

tillhör landstingskommun leds av en sjukvårdsstyrelse (9 § 1 mom.).

Tillsynen över och ansvaret för förvaltningen av sjukhus utövas närmast under sjukvårdsstyrelsen av en direktion. Direktion får vara gemensam för två eller flera sjukhus. Den kan utöver sjukhusförvaltning anförtros andra motsvarande uppgifter inom sjukvården. Huvudmannen får besluta att sjukvårdsstyrelsen skall vara direktion (11 § 1 mom.).

Vissa tjänstemän inom den sjukvårdande verksamheten, bl. a. sjukhus­ intendent, kan inte väljas till ledamot eller suppleant i direktion (11 § 3 mom.).

över sjukvårdsstyrelses beslut om tillsättning av läkartjänst anförs be­ svär hos socialstyrelsen. Vid prövning av besvären får även de sakkunnigas förslag rörande tjänsten bedömas. Om besvär över annat beslut av sjuk­ vårdsstyrelse och beslut av direktion gäller bestämmelserna i landstings­ lagen, kommunallagen eller kommunallagen för Stockholm (34 § 1 mom.).

Bestämmelserna om besvär över direktions beslut har motsvarande till- lämpning på vissa beslut av sjukvårdsdirektör eller vissa tjänstemän i sjuk­ husledningen (34 § 2 mom.).

Under direktionen leds sjukhus av en särskilt tillsatt sjukhusdirektör eller en läkare vid sjukhuset som styresman. Vid sjukhus med styresman leds den ekonomiska förvaltningen av en sjukhusintendent. Om sjukhus­ direktören inte är läkare, skall en läkare vid sjukhuset förordnas att som chefsläkare biträda sjukhusdirektören i medicinska angelägenheter. Sjuk­ husdirektör och sjukhusintendent tillsätts och entledigas av sjukvårdssty­ relsen. Detsamma gäller styresman om flera ansvariga läkare finns vid sjuk­ huset. Finns endast en sådan läkare är denne automatiskt styresman (13 § 1 mom.).

Flera sjukhus får om det finns särskilda skäl ledas av en sjukhusdirektör eller en styresman. Även sjukhusintendent får vara gemensam för flera sjukhus. Sjukvårdsstyrelsen får besluta att sjukhusintendent inte skall till­ sättas vid sjukstuga, förlossningshem eller sjukhem. Sjukvårdsstyrelsen bestämmer då hur åligganden som eljest tillkommer sjukhusintendent skall fullgöras (13 § 2 mom.).

Sjukhusdirektör, styresman och sjukhusintendent står under sjukvårds- direktörs ledning om landstingskommunen anställt sådan tjänsteman som högsta chef närmast under sjukvårdsstyrelsen för förvaltning av sjukvår­ den. Sjukvårdsdirektör får i den omfattning och ordning Kungl. Maj :t be­ stämmer tilläggas uppgifter som eljest ankommer på direktion, sjukhus­ direktör, styresman eller sjukhusintendent (14 § första och andra styckena).

Sjukvårdsdirektör eller, om sådan inte finns, landstingsdirektör samt vissa tjänstemän i sjukhusledningen bl. a. sjukhusintendent skall kallas till sammanträde med direktion. Dessa tjänstemän har rätt att delta i över­ läggningarna men inte i besluten och att få sin mening antecknad till proto­ kollet. Samma rätt har överläkare, sjukstugeläkare och sjukhemsläkare om

16

Kurtgl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

det angår sjukvården på det sjukhus eller den avdelning därav som anför-

trotts honom. Även den som närmast under sjukhusdirektör eller styres­

man handlägger frågor om sjukvårdspersonalen har när det angår denna

personal samma rätt (12 §).

överläkare och motsvarande läkare vid sjukstuga eller sjukhem bestäm­

mer om in- och utskrivning av patienter. Beslutanderätten får vid behov

överlåtas på annan läkare vid sjukhuset (24 §).

Den som tas in på sjukhus och själv har att svara för vårdavgiften skall

betala vårdavgift i förskott för femton dagar åt gången eller lämna ansvars­

förbindelse för avgiften. Ansvarsförbindelsen skall godkännas av sjukhus­

intendenten eller motsvarande tjänsteman (28 § första stycket). I vissa fall

får patient tas in på sjukhus även om vårdavgift inte betalats i förskott eller

godtagbar ansvarsförbindelse saknas (28 § andra och tredje styckena).

Kungl. Maj :t får meddela från sjukvårdslagen avvikande föreskrifter be­

träffande sjukhus där undervisning bedrivs för blivande läkare eller barn­

morskor (33 § 1 mom.).

Utredningen

överläkarna och klinikorganisationen

Utredningen erinrar om att en överläkare är administrativ och medicinsk

chef för den klinik eller avdelning av sjukhuset som underställts honom.

Endast en överläkare finns på varje sådan enhet. Finns biträdande över­

läkare är denne ansvarig för den sjukvård som anförtrotts honom.

Klinikutredningen föreslog 1966 i ett betänkande om de statliga undervis-

ningssjukhusens organisation (SOU 1966: 37) att överläkare och klinikchef

inte skall vara identiska begrepp vid undervisningssjukhusen. Förslaget

innebär att flera överläkare skall kunna finnas vid samma klinik. En av

dem bör då i särskild ordning förordnas till klinikchef. Motivet härför är

att den nuvarande tendensen till splittring av undervisningssjukhusen på

ett alltför stort antal kliniker skulle motverkas.

Den nu förevarande utredningen framhåller att sjukvårdslagstiftningen

inte hindrar en utveckling av specialiseringen vid sjukhusen utan att sam­

tidigt nya kliniker bildas. En subspecialitet kan mycket väl drivas och ut­

vecklas av en biträdande överläkare. Biträdande överläkare har nämligen

samma självständiga ansvar för sin medicinska verksamhet som en över­

läkare. Tjänster som biträdande överläkare har dock inte tillräckligt mot­

verkat nybildning av kliniker. Enligt utredningen torde detta bero på att

tjänsterna inte är fasta utan tidsbegränsade. Välmeriterade biträdande över­

läkare strävar efter att bli överläkare, som f. n. är den enda formen för fast

anställning som läkare vid ett sjukhus. Om tidsbegränsningen av förordnan­

dena som biträdande överläkare tas bort skulle detta dock inte enligt utred­

ningens mening med tillräcklig säkerhet motverka en alltför långtgående

Kungl. Maj.ts proposition nr

42

år 1970

17

klinikbildning. Benämningen biträdande överläkare markerar en underord­ ning. Det är därför naturligt att innehavaren av sådan tjänst strävar att avancera vidare till överläkare. Utredningen anser därför att flera tjänster för överläkare bör få inrättas inom en och samma klinik. Frågan om vem av dessa överläkare som skall vara administrativ chef för kliniken får av­ göras i särskild ordning. Nämnda regler bör gälla för alla lasarett, oavsett om de är upplåtna för läkarutbildning eller inte.

Utredningen tar i betänkandet även upp frågan om bestämmanderätten vid in- och utskrivning av patienter. Enligt 24 § sjukvårdslagen beslutar ve­ derbörande överläkare eller motsvarande läkare vid sjukstuga och sjukhem om in- och utskrivning av patienter. Utredningen framhåller att det skulle vara förenat med organisatoriska fördelar att överflytta denna befogenhet på klinikchefen. Enligt utredningen är en sådan ändring ändå inte försvarlig. Det individuella ansvaret för in- och utskrivning bör även i fortsättningen åligga överläkaren inom specialiteten. Huvudmannen bör emellertid ha möj­ lighet att genom generella direktiv påverka patientintagningen. Föreskrifter bör därför vid behov kunna ges för att närmare precisera klinikens upp­ gifter inom ramen för de specialiteter som finns vid kliniken. Det kan t. ex. behöva föreskrivas att patienter med ett visst sjukvårdsbehov skall hänvisas till en särskild klinik som utrustas för att tillgodose just detta behov. Hu­ vudmans förfoganderätt över klinikerna bör framgå av lagen. Utredningen föreslår därför att 24 § sjukvårdslagen förses med ett tillägg som innebär att överläkaren har att bestämma om in- och utskrivning inom ramen för vad sjukvårdsstyrelsen bestämt.

Tillsättning av läkare

Om överläkartjänster får inrättas utan att samtidigt nya kliniker till­ kommer måste man enligt utredningen räkna med en betydande ökning av antalet överläkartjänster. Utredningen anser att denna ökning inte kan god­ tas utan en administrativ förenkling av tjänsternas tillsättning. Det nu­ varande tillsättningsförfarandet belastar i första hand Kungl. Maj :t som utnämner innehavarna och socialstyrelsen som gör upp förslag till tjänster­ nas besättande.

Utredningen framhåller att det numera är fast praxis att Kungl. Maj :t till överläkare utnämner den som fått sjukvårdsstyrelsens förord. Utnäm­ ningen innebär sålunda i regel intet nytt utöver förordet. Utredningen frågar sig varför Kungl. Maj :t på detta sätt skall behöva konfirmera sjukvårds­ styrelsens förord. Någon motsvarighet till den svenska ordningen finns inte 1 något av de övriga nordiska länderna. Där tillsätter vederbörande huvud­ man samtliga läkare.

Den nuvarande ordningen är enligt utredningens mening helt föråldrad. Utredningen kan inte finna att det föreligger några sakliga skäl att behålla den. Utredningen anser inte heller att det finns skäl att låta socialstyrelsen 2 —Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 42

18

överta uppgiften att tillsätta överläkare. Denna uppgift bör i stället över­

föras till sjukhusens huvudmän. Utredningen föreslår därför att bestämmel­

serna i sjukvårdslagen om att Kungl. Maj :t utnämner överläkare utgår och

att det i stället föreskrivs att överläkare skall förordnas av vederbörande

sjukvårdsstyrelse.

Utredningen anser att förfarandet vid tillsättning av överläkartjänster bör

förenklas även i övrigt. Uppgörandet av förslag till besättande av överläkar­

tjänst är en betydande arbetsbelastning för socialstyrelsen. Denna kommer

att växa avsevärt om överläkarkåren ökar genom att man genomför ut­

redningens förslag att flera överläkartjänster skall få finnas vid samma

klinik. F. n. skall fyra sökande tas upp på förslag i den ordning de anses

böra komma i fråga till tjänsten. En inbördes gradering av sökandena måste

sålunda göras när förslaget görs upp. Huvudmännen kan när de avger förord

välja mellan de sökande som uppförts på förslaget. Utredningen anser inte

att någon gradering av sökandena på förslaget behövs. Enligt vad utred­

ningen inhämtat vållar graderingen av sökandena inte sällan betydande

svårigheter. Skillnaden i meriter mellan de främsta sökandena är nämligen

ofta praktiskt taget ingen eller i varje fall hårfin. Om t. ex. inom svagare

rekryterade specialiteter skillnaden mellan den mest och den minst merite­

rade sökanden på förslaget är stor bör sjukvårdsmyndigheterna och deras

rådgivare ha lika stora möjligheter att observera denna som socialstyrelsen.

Utredningen föreslår att socialstyrelsens skyldighet att ange i vilken ord­

ning de på förslag till överläkartjänst uppförda sökandena bör komma i

fråga tas bort. Utredningen påpekar att förslaget kommer att medföra att

antalet besvärsärenden begränsas. Endast sökande som inte uppförs på för­

slag har anledning att anföra besvär.

Utredningen har övervägt att ge huvudmännen rätt att tillsätta överläkar­

tjänst med sökande som inte uppförts på förslag. Utredningen framhåller

att i de nordiska grannländerna inte finns några föreskrifter som begränsar

huvudmannens rätt att till tjänst utse någon av de sökande. Enligt utred­

ningens mening är emellertid behörighetsvillkoren för överläkartjänster nu­

mera i de flesta fall helt otillräckliga. Först sedan nya behörighetsbestäm­

melser utfärdats är det skäl att närmare överväga reglerna för att upprätta

förslag till överläkartjänsterna. Huvudmännens valrätt bör därför nu be­

gränsas till de fyra mest meriterade sökandena. Utredningen påpekar f. ö.

att även om valrätten bland samtliga kompetenta sökande skulle vara fri

bör huvudman ändå ha tillgång till en fackmässig bedömning av sökandena

då de skall tillsätta en tjänst.

Utredningen framhåller att de synpunkter den framlagt om tillsättning

av överläkare gäller även övertandläkare inom folktandvården och provin­

sialläkare. Även dessa tjänster tillsätts f. n. av Kungl. Maj :t. Utredningen

har dock inte haft i uppdrag att avge några förslag i fråga om dessa tjänster.

Utredningen tar också upp frågan om de biträdande överläkarnas ställ­

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

19

ning. Enligt utredningens mening kommer dessa att även i fortsättningen fylla en viktig funktion inom sjukvården. Det behövs alltjämt specialist­ kompetenta läkare under överläkaren. Tjänster som biträdande överläkare torde också vara av värde för sjukhuskarriären. Tjänsterna avses för läkare som avslutat sin specialistutbildning. Det finns enligt utredningens mening inte någon anledning att vägra en sådan läkare en fast anställning. Sam­ tidigt bör möjlighet fortfarande finnas för tidsbegränsade förordnanden, t. ex. om sjukvårdsstyrelsen inte vill binda sig att tillsätta en tjänst för obe­ stämd tid eller om socialstyrelsen medgivit att tjänsten inrättas för viss tid. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna ändras så att sjukvårds­ styrelserna får tillsätta biträdande överläkare för viss tid eller tills vidare. Meritordningen bör vidare slopas även i förslagen till dessa tjänster.

I syfte att förenkla administrationen föreslår utredningen att sjukvårds­ styrelserna ges möjlighet att överlåta på vederbörande direktion att förordna biträdande överläkare, underläkare och extra läkare i underordnad ställ­ ning. Utredningen framhåller att ärendena härigenom kan avgöras snab­ bare. Handläggningen förenklas också.

Enligt 34 § 1 mom. sjukvårdslagen skall besvär över sjukvårdsstyrelsens beslut om tillsättning av läkartjänst anföras hos socialstyrelsen. Samma be- svärsordning bör gälla om läkaren tillsätts av direktion. Lagrummet bör där­ för ändras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Integration mellan sluten och öppen vård

Förslaget att slopa den automatiska föreningen av överläkartjänst med chefskap för klinik eller motsvarande avdelning av sjukhus föranleder en­ ligt utredningen att delvis nya synpunkter kan läggas på konstruktionen av överläkartjänster. Sådan tjänst bör inte längre anknytas till viss klinik. Tillsättningen bör avse tjänst som överläkare för viss medicinsk specialitet. Specialiteten bör i princip anknyta till den specialitetsförteckning som Kungl. Maj :t fastställt. Det bör dock inte vara något hinder att undantags­ vis om särskilda skäl föreligger inrätta överläkartjänst vid sjukhus för ett ändamål som inte motsvaras av en godkänd medicinsk specialitet.

Anknytning av överläkarna till viss medicinsk specialitet bör enligt ut­ redningens mening öka möjligheterna att ge särskilt de större sjukhusen en fastare organisation än f. n. Vid dessa sjukhus finns ibland flera medicinska kliniker vilkas verksamhet växlar beroende på vederbörande överläkares inriktning mot viss subspecialitet. När en sådan tjänst nybesätts kan kli­ niken ändra karaktär. Detta kan vålla stora organisatoriska olägenheter som kan undvikas om förslaget genomförs.

Utredningen tar härefter upp frågan om verksamhetsområdet för över­ läkare som tillsatts för viss specialitet. Utredningen framhåller att enligt de allmänna reglerna för sjukhusens funktion har en sådan överläkare upp­

20

gifter i både sluten och öppen vård vid sjukhuset. Avses en överläkartjänst

endast för öppen vård inom viss specialitet vid sjukhuset förutsätts att detta

anges i hans förordnande. Sjukvårdslagstiftningen utgår ifrån att sjukhus­

läkarnas verksamhet är begränsad till sjukhusen. En sjukhusläkare kan

visserligen efter individuell överenskommelse åta sig verksamhet vid sidan

av den egentliga sjukhusfunktionen. Socialstyrelsen kan däremot inte medge

att en tjänst med sådan skyldighet för innehavaren inrättas. Utredningen

anser att en sådan begränsning av överläkarens funktion inte längre är

ändamålsenlig. Den drar en inte önskvärd gräns mellan specialistvård på

sjukhus och utanför sjukhus. Det är nu angeläget att förstärka den icke-

sjukhusanslutna vården. Den sjukvård som bedrivs inom sjukhusets upp­

tagningsområde bör därför knytas samman med verksamheten vid sjuk­

huset. Utredningen pekar på olika vägar att lösa frågan hur sjukvården

inom sjukhusets upptagningsområde kan samordnas. Vissa överläkartjäns-

ter vid ett sjukhus bör t. ex. kunna förenas med skyldighet att hålla mottag­

ningar vid läkarstation/vårdcentral inom upptagningsområdet. Inom lång-

vårdsmedicinen bör det finnas tjänster med vissa funktioner inom hemsjuk­

vården. Även läkare inom den medicinska rehabiliteringen bör lämpligen

kunna fullgöra viss tjänstgöring utanför sjukhuset.

Utredningen erinrar om att socialstyrelsen föreslagit att särskilda specia-

listtjänster skall inrättas i läkardistrikten för att minska trycket på den

slutna vården. Inrättas sådana tjänster minskas också belastningen på tjän-

steläkarorganisationen. Innehavarna av dessa nya tjänster bör kunna överta

eller medverka vid fullgörande av tjänsteläkaruppgifter. Detta minskar be­

hovet av tjänsteläkare. Sjukvårdslagstiftningen saknar föreskrifter om

tjänster av detta slag. Huvudmännen kan därför efter egen prövning inrätta

och tillsätta dem. Så har också skett på många ställen i landet. Utredningen

anser att det bör bli möjligt att inrätta sådana tjänster vid det sjukhus som

betjänar orten. Innehavare av tjänsterna skulle, om de utövar självständig

verksamhet, bli överläkare vid sjukhuset. Detta innebär att de skulle till­

sättas på samma sätt som överläkare vid sjukhus och tillhöra sjukhusets

läkarstab. Man undviker därmed att en ny från sjukhusen fristående kår av

läkare skapas. Den föreslagna utvidgningen av sjukhusets verksamhet är

också helt i linje med den aktuella synen på sjukhusets funktioner.

Utredningen framhåller att om dess förslag genomförs skulle en kliniks

verksamhetsområde vidgas och omfatta även vård vid läkarstation. I läkar­

staben på sjukhuset (kliniken) skulle ingå både läkare verksamma på sjuk­

huset och läkare som är sysselsatta i öppen vård utanför sjukhuset. En ökad

integration mellan öppen och sluten vård skulle komma till stånd.

Utredningens här återgivna förslag förutsätter en ändring av sjukvårds­

lagen.

överläkarens ansvarsområde som nu i 16 § 1 mom. sjukvårdslagen avser

ansvar för sjukvårdens behöriga och ändamålsenliga handhavande vid sjuk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 4-2 år 1970

21

huset eller kliniken skall i stället avse sjukvården inom läkaren anförtrott verksamhetsområde.

Även biträdande överläkare bör som regel anställas för viss medicinsk specialitet vid sjukhuset. Han bör ha samma specialistkompetens som över­ läkare för specialiteten och vara administrativt underställd denne. Även tjänst för biträdande överläkare bör kunna inrättas för öppen vård utanför sjukhus. Biträdande överläkare bör kunna fungera som ersättare för över­ läkare i dennes medicinska verksamhet. Också underläkare och andra läkare under specialistutbildning bör i princip anställas för tjänstgöring inom viss medicinsk specialitet.

Utredningens förslag om konstruktionen av läkartjänsterna får genom­ föras successivt i den mån tjänsterna blir lediga.

Som framgår av det föregående räknar utredningen med att behovet av provinsialläkare minskar i den mån särskilda läkartjänster för öppen vård inrättas. De berörda läkardistrikten kan på grund härav göras större än f. n. Om mer än en tjänsteläkare finns i distriktet, kan antalet tjänsteläkare i distriktet minskas. Utredningen erinrar om att enligt 15 § sjukvårdslagen minst en provinsialläkare måste finnas i varje distrikt. Det bör enligt ut­ redningens mening kunna göras undantag från denna regel. Detta bör kunna ske om läkarvårdsbehovet inom ett läkardistrikt helt tillgodoses av en eller flera sjukhusanknutna läkare och dessa även sköter en provinsialläkares övriga funktioner. I dessa fall behövs inte någon provinsialläkare i distriktet. Utredningen föreslår därför att 15 § sjukvårdslagen ändras så att socialsty­ relsen får befogenhet att befria huvudmannen från skyldigheten att ha pro­ vinsialläkare i visst distrikt. Befrielse bör få ske under förutsättning att hu­ vudmannen visat att det sörjts för att provinsialläkaruppgifterna inom di­ striktet sköts på annat sätt.

Vissa andra organisationsfrågor

Med hänsyn till de i det föregående redovisade förslagen om läkartjänster­ nas konstruktion anser utredningen att sjukhusets indelning i kliniker är en praktisk organisatorisk fråga som inte bör regleras i lagstiftningen. Denna fråga bör helt ligga inom sjukvårdsstyrelsens kompetensområde. Sjukvårds­ styrelsen bör därvid ha frihet att handla efter praktiska och lokala förhål­ landen. Utredningen framhåller att det inte finns hinder mot att i en klinik sammanföra flera självständiga varandra närstående specialiteter.

Utredningen föreslår att klinikchef skall förordnas för viss tid dock högst fyra år av sjukvårdsstyrelsen efter direktionens hörande. Omförordnande bör få ske. Klinikchef utses bland överläkarna vid kliniken. Huvudmannen bör till klinikchef få utse den överläkare som är bäst lämpad för uppgiften. Finns endast en överläkare på kliniken bör han automatiskt vara klinik­ chef. Huvudmannen bör vidare kunna förordna annan läkare vid kliniken till biträdande klinikchef.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

22

Klinikchefen skall i sin egenskap av klinikchef endast ha administrativa

funktioner. Han skall leda verksamheten vid kliniken och tillse att den be­

drivs rationellt. Plan har däremot inte i sin egenskap av klinikchef ansvar

för underställda läkares sjukvårdande verksamhet.

För att få den mest rationella organisationen på sjukhusen är det enligt

utredningens mening inte tillräckligt att begränsa nybildningar av kliniker

och skapa möjlighet att sammanslå befintliga kliniker. Det bör åtminstone

på större sjukhus ges möjlighet att minska antalet administrativa enheter

som är direkt underställda sjukhusledningen. Detta kan ske genom att flera

kliniker sammanförs till ett s. k. block. Denna ordning har redan försöksvis

prövats på några håll. Blocken blir således ett mellanled mellan sjukhusled­

ningen och klinikcheferna. Blockchefen blir närmaste förman för klinik­

cheferna. Han bör ges samma uppgifter inom blocket som klinikchefen inom

kliniken. Blockchef skall sålunda leda och samordna verksamheten inom

blocket och tillse att den bedrivs rationellt. En av klinikcheferna inom

blocket bör förordnas till blockchef. Tillsättningen bör ske i samma ordning

som föreslagits för klinikchef. Även biträdande blockchef bör få utses.

Bestämmelser om tillsättning av klinik- och blockchefer m. m. bör med­

delas i sjukvårdsstadgan.

Utredningen berör härefter frågan om övergång till en ordning med större

kliniker och block. Enligt utredningens mening är konstruktionen av över-

läkarfullmakterna inte något hinder mot att två eller flera kliniker sam­

manförs till en. överläkarens sjukvårdsansvar förändras inte därigenom.

Enligt utredningens mening utgör fullmakterna inte heller något hinder mot

blockbildning vid sjukhusen.

Utredningen framhåller att det enhetliga huvudmannaskapet inom sjuk­

vården skapat förutsättningar för integration mellan olika grenar av detta

vårdområde. För att främja denna integration är det enligt utredningens

mening angeläget att den centrala ledningen av verksamheten inom sjuk­

vårdsområdet kan uppdras åt ett organ. Utredningen erinrar om att det tidi­

gare föreskrevs i några författningar att viss verksamhet skulle ledas av en

hälsovårdsstyrelse. Dessa föreskrifter är nu upphävda eller ändrade. Det

finns därför inte längre några hinder i författning mot att landstingen upp­

drar åt sjukvårdsstyrelse att leda även hälsovårdsverksamheten inom

landstingskommunen. Hälsovården och sjukvården kan således samordnas.

Enligt 11 § 1 mom. sjukvårdslagen kan direktion utöver sjukhusförvalt­

ning anförtros andra motsvarande uppgifter inom sjukvården. En direktion

kan vara gemensam för flera sjukhus. Den kan därför anförtros ledningen

av sjukhusen och andra sjukvårdsanstalter inom upptagningsområdet. Det

finns också möjlighet att låta direktionen leda den verksamhet som bedrivs

av distriktssköterskor och distriktsbarnmorskor. Huvudmännen är nämligen

som tidigare nämnts inte längre bundna av några författningsbestämmelser

för deras verksamhet. Detsamma gäller övrig personal inom den öppna vår­

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr £2 år 1970

23

den dock inte provinsialläkarna. För de sistnämnda har sjukvårdsstyrelse att fullgöra vissa uppgifter i fråga om ledighet och vikariat.

Utredningen konstaterar att sjukvårdslagen ger huvudmannen betydande frihet att organisera ledningen av verksamheten. Lagen utgår visserligen från en viss decentralisering med direktion för varje sjukhus. Det finns dock inte något hinder mot att centralisera ledningen. Huvudmannen kan sålunda bestämma att direktionens befogenheter skall övertas av sjukvårds­ styrelsen. Landstingslagens bestämmelser om delegation av beslutanderätt till förtroendeman eller tjänsteman ger vidare möjligheter till flera alterna­ tiva lösningar.

Enligt utredningen behövs det inte några ändringar i sjukvårdslagen för att huvudmännen skall kunna distriktsvis samla ledningen av hälso- och sjukvården till ett organ. Utredningen ser sjukhuset som basen för hälso- och sjukvården inom upptagningsområdet. Det är därför naturligt att per­ sonal i öppen hälso- och sjukvård utanför sjukhusen anställs vid sjukhuset fastän de har sin huvudsakliga tjänstgöring utanför detta. Denna ordning bör kunna bidra till en mera samlad syn på hälso- och sjukvården. Den kan genomföras utan författningsändringar. Det sagda gäller dock inte provin­ sialläkarna som anställs för visst läkardistrikt.

Enligt utredningen är det viktigt att läkarna inom den öppna vård som ett sjukhus administrerar får samma rätt att närvara vid sjukhusdirektionens sammanträden som läkare inom den slutna vården. Detta gäller både pro­ vinsialläkare och andra läkare inom öppen vård som anställts av huvudman.

Om sjukhusets verksamhet vidgas till hälso- och sjukvård inom hela upp­ tagningsområdet bör befattningshavarna i sjukhusledningen också ges upp­ gifter i fråga om den öppna vården. Utredningen föreslår i detta syfte en mindre justering i 13 § 1 mom. sjukvårdslagen av innebörd att de ledande tjänstemännen inte endast skall under direktionen utöva ledningen av sjuk­ huset utan även av annan direktionen underställd verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Enligt 13 § 2 mom. sjukvårdslagen får om särskilda skäl föreligger flera sjukhus ställas under ledning av en sjukhusdirektör. Lagen förutsätter där­ vid att det skall finnas en chefsläkare vid varje sjukhus. Utredningen fram­ håller att denna ordning i allmänhet torde vara den mest rationella. Det kan dock förekomma att sjukhusen även om de är formellt självständiga är så intimt samorganiserade att det kan vara rationellt att de också har samma chefsläkare. Utredningen anser att hindren häremot bör tas bort. Lagen bör därför kompletteras med en bestämmelse att om en sjukhus­ direktör utövar ledningen av flera sjukhus får även en gemensam chefs­ läkare förordnas vid sjukhusen.

Utredningen framhåller att det vid de största sjukhusen kan vara svårt för tjänstemännen i sjukhusledningen att utan biträde av kvalificerade med­ hjälpare fullgöra alla sina funktioner. Det bör därför bli möjligt att på annan

24

befattningshavare vid sjukhuset delegera vissa på tjänsteman i sjukhusled­

ningen ankommande uppgifter. Ett tillägg till 13 § sjukvårdslagen bör ske

i detta syfte. Utredningen erinrar här om att det vid karolinska sjukhuset

finns både biträdande sjukhusdirektör och biträdande chefsläkare.

Sjukvårdslagen fastställer två alternativa styrelseformer för sjukhusen.

Den ena är en särskilt tillsatt sjukhusdirektör. Den andra en läkare vid

sjukhuset som styresman. I det senare fallet skall den ekonomiska förvalt­

ningen ledas av en sjukhusintendent. Utredningen har granskat de båda

styrelseformerna. Den har därvid funnit att regleringen av den ekonomiska

förvaltningen vid lasarett med styresman inte bör vara obligatorisk. Det är

inte alltid mest rationellt att låta en sjukhusintendent svara för den ekono­

miska förvaltningen och övriga uppgifter som åligger honom. På många

håll har det t. ex. visat sig lämpligt att centralisera den ekonomiska ledningen

av sjukhusen till landstingens huvudförvaltning. Denna kan ofta med för­

del skötas centralt genom att utnyttja ADB-teknik. De ekonomiskt-admini-

strativa göromålen vid sjukhusen minskar då. Även planering och genom­

förande av byggnadsarbeten vid sjukhusen sköts i stor utsträckning på

landstingskanslierna. På flera håll har nya organisationsformer genomförts.

Dessa innebär att sjukhusintendenternas uppgifter i praktiken övertagits av

andra tjänstemän såsom administrativ direktör, driftschef, kontorschef,

kamrer, personalchef osv. Motiv härför har varit att specialutbildade befatt­

ningshavare behövs för olika funktioner. Utredningen framhåller att utveck­

lingen på detta område gått i riktning mot den ordning som enligt sjukvårds­

lagen gäller för sjukstugor och sjukhem. Enligt 13 § 2 mom. äger sålunda

sjukvårdsstyrelse besluta att sjukhusintendent inte skall finnas vid dessa

sjukhus. Sjukvårdsstyrelsen bestämmer i så fall hur sjukhusintendentens

åligganden skall fullgöras.

Utredningen anser att det inte finns någon anledning för staten att när­

mare reglera den ekonomiska förvaltningen av lasaretten. Utredningen före­

slår därför att bestämmelserna om sjukhusintendent utgår ur lagstiftningen.

Det bör i stället föreskrivas att den ekonomiska förvaltningen av sjukhus

med styresman skall utövas i den ordning sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

I 28 § första stycket sjukvårdslagen föreskrivs nu bl. a. att ansvarsför­

bindelse för vårdavgift får godkännas av sjukhusintendent eller motsvaran­

de tjänsteman. Utredningen anser att det inte behövs anges i lagen vem som

skall godkänna sådan förbindelse. Det bör ankomma på huvudmannen att

bestämma härom. Utredningen föreslår därför att det i lagen på denna punkt

endast föreskrivs att den intagne skall lämna godtagbar ansvarsförbindelse.

Remissyttranden

Allmänna synpunkter

De flesta remissinstanser anser att utredningens förslag i huvudsak är

väl underbyggda och att de bör genomföras snabbt. Denna uppfattning förs

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

25

fram främst av de båda kommunförbunden och sjukvårdshuvudmännen. Vissa läkarorganisationer intar däremot en kritisk hållning till några av förslagets huvudpunkter framför allt om tillsättning av ledande läkartjäns­ ter vid lasaretten.

Svenska landstingsförbundet framhåller att några större ändringar inte gjorts i sjukvårdslagstiftningen sedan den 1 juli 1963. På sjukvårdens om­ råde sker en dynamisk utveckling. Lagstiftningen har i många fall försvårat och i vissa fall hindrat att administrativa och organisatoriska förändringar genomförs som skulle främja större effektivitet och mer rationell drift.

Utredningen föreslår många angelägna förbättringar i lagstiftningen. För­ slagen visar en strävan att bättre än f. n. anpassa vissa bestämmelser till den utveckling som redan skett och som kan förutses inom den närmaste ti­ den. Det är angeläget, att de i allt väsentligt snarast genomförs. Liknande synpunkter anför Svenska kommunförbundet och ett antal landsting.

Spri anser att förslagen ger sjukvårdshuvudmännen ökade möjligheter att vid behov successivt revidera sin organisation i takt med samhällets och sjukvårdens dynamiska utveckling.

Socialstyrelsen framhåller att förslagen undanröjer flera formella hinder för en ändamålsenlig utformning av vårdorganisationen. Det är en fördel att denna inte låses genom långtgående detalj föreskrifter. Formerna för samråd och lagarbete kan då fritt utvecklas och varieras efter olika önske­ mål. Styrelsen hoppas att sjukvårdshuvudmännen genom olika åtgärder skall främja medinflytande för samtliga berörda arbetstagargrupper. So­ cialstyrelsen beklagar att det inte varit möjligt att samordna de ändringar av sjukvårdslagen som kan behövas efter en översyn av konstruktionen av läkartjänsterna vid sjukhusen på grund av den nya vidareutbildningen av läkare.

I några yttranden förs fram önskemål om ytterligare utredningar.

Svenska landstingsförbundet anser sålunda att en allmän översyn av sjuk­ vårdslagstiftningen är utomordentligt angelägen. Den bör ske från andra ut­ gångspunkter än den nu föreliggande utredningens. En sådan översyn får dock inte försena de nu föreslagna reformerna. Liknande synpunkter anför Svenska kommunförbundet som anser att det bör närmare prövas vad som bör regleras i lag och vad som med fördel kan överföras till stadga eller lämnas åt huvudman att avgöra. Enligt förbundets mening är det knappast rimligt att som nu sker i detalj reglera arbets- och beslutsfördelningen mel­ lan huvudmännens olika organ. Huvudmännen bör få befogenheter att or­ ganisera verksamheten utan onödig reglering i specialförfattningar. Även förvaltningsutskotten i Östergötlands, Blekinge, Skaraborgs och Örebro läns landsting yrkar att en allmän översyn av sjukvårdslagstiftningen kommer till stånd.

Svensk sjuksköterskeförening beklagar att utredningen inte samrått med föreningen. Den anser att utredningens olika förslag inte stämmer överens

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

26

med moderna principer för företagsadministration. Innan lagstiftningen änd­

ras bör det enligt föreningens mening förutsättningslöst utredas hur verk­

samheten inom sjukhusen bör bedrivas. Denna utredning bör lämpligen

göras av Spri.

överläkarna och klinikorganisationen

Förslaget att flera tjänster som överläkare bör kunna inrättas inom en

och samma klinik tillstyrks eller lämnas utan erinran vid remissbehand­

lingen. Svenska läkaresällskapet hälsar förslaget med stor tillfredsställelse.

Sällskapet anser att det innebär att ett väsentligt hinder för rationalisering

av sjukvården avskaffas. Effektiva enheter kan skapas genom en vertikal

subspecialisering inom de stora s. k. moderdisciplinerna.

Förslaget till ändring av bestämmelserna om intagning på sjukhus god­

tas i allmänhet av remissinstanserna. Sveriges läkarförbund anser dock att

ändringen i och för sig är onödig, då man måste anta att sjukvårdshuvud­

männen redan enligt gällande rätt har de befogenheter förslaget vill tilldela

dem. Förbundet betonar dock att det är nödvändigt att sjukvårdshuvud­

männen utnyttjar sin bestämmanderätt på ett restriktivt sätt och iakttar

utbildningsvärdet i tjänstgöringen för underläkare och andra läkare som

meriterar sig för vidare karriär. En alltför snäv inriktning av en klinik för­

sämrar möjligheterna att ge adekvat och allsidig vård, utbildning och ut-

bildningsmeriter.

Tillsättning av läkare

Utredningens förslag att överläkare skall förordnas av sjukvårdsstyrelse

i stället för att utnämnas av Kungl. Maj :t tillstyrks eller lämnas utan erinran

av alla remissinstanser utom SACO och Sveriges läkarförbund.

I de tillstyrkande yttrandena vitsordas allmänt värdet av att tillsättnings-

förfarandet förenklas. Svenska landstingsförbundet anser att inte oväsent­

liga administrativa förenklingar vinns om förslaget genomförs. Förbundet

delar utredningens uppfattning att Kungl. Maj :ts utnämning i fråga om

dessa tjänster numera inte är något annat än den slutliga formella kon­

firmationen av en i praktiken redan avslutad tillsättningsprocedur. Samma

uppfattning har Svenska kommunförbundet.

Malmö stads sjukvårdsstyrelse anser att förslagen bl. a. kommer att

minska den tid som går åt för att besätta lediga tjänster. Det är till förfång

för sjukvården och huvudmännens planering om överläkartjänster under

ganska lång tid uppehålls av vikarier. Liknande synpunkter anför Jön­

köpings läns landstings förvaltningsutskott. Utskottet framhåller att de

långa vakanser som så gott som obligatoriskt följer varje byte av över­

läkare för med sig avsevärda administrativa och medicinska olägenheter.

Departementsutredningen anför att handläggningen av överläkarärenden

utgör en betydande belastning på socialdepartementet. Om utredningens för­

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

27

slag till klinikorganisation genomförs kommer antalet överläkare att öka och antalet biträdande överläkare att minska. Ändras inte tillsättningsför- farandet kommer antalet tillsättningsärenden att minska hos sjukvårdssty­ relserna och öka i motsvarande grad hos Kungl. Maj :t. Det finns därför starka skäl att avlasta Kungl. Maj :t bestyret med överläkarutnämningarna. Beslutanderätten kan flyttas till socialstyrelsen eller sjukvårdsstyrelserna. Från de synpunkter departementsutredningen främst har att beakta är det av underordnad betydelse om socialstyrelsen eller sjukvårdsstyrelserna får beslutanderätten. Enligt departementsutredningens mening är det dock mest rationellt att ärendena flyttas till sjukvårdsstyrelserna. Härför talar bl. a. att läkarna är anställda hos landstingen. Det bör rimligen ankomma på dessa att som arbetsgivare tillsätta tjänsterna. Departementsutredningen erinrar också om att sjukvårdsstyrelsernas kansliorganisation under se­ nare år förstärkts med bl. a. juridisk och administrativ sakkunskap. Bättre villkor har därmed skapats för att i ökad omfattning delegera befogenheter på olika områden till landstingen.

SACO avstyrker förslaget. Enligt SACO:s mening medför förslaget en inte acceptabel försämring av överläkarnas anställningstrygghet. Organisationen erinrar om att flera offentliga utredningar f. n. diskuterar frågan om full- maktsinstitutets framtida utformning och omfattning. Denna fråga är av stor principiell betydelse. Det finns inte skäl att avskaffa fullmakten för en begränsad grupp tjänstemän innan frågan prövats i hela dess omfattning.

Samma inställning har Sveriges läkarförbund. Förbundet framhåller att fullmakten, trots att dess innehåll ändrats genom åren, fortfarande är en avsevärd garanti för anställningstryggheten. Den är t. ex. ett skydd mot att förlora tjänsten vid organisatoriska förändringar. Detta är av stor betydelse på ett så rörligt område som sjukvårdens. Förbundet kan liksom SACO inte biträda förslaget. Förbundet kräver att någon ändring inte görs i an­ ställningsförhållandena förrän frågan om fullmaktsinstitutet och dess be­ tydelse för anställningstryggheten och dess eventuella ersättande med andra garantier utretts för hela den offentliga sektorn.

Frågan om överläkarnas anställningstrygghet har berörts även av några remissinstanser som tillstyrkt utredningens förslag. Det påpekas härvid allmänt att denna fråga inte bör regleras i lagstiftningen utan genom avtal i vanlig ordning. Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott uppger att slopandet av fullmakterna kommer att ge överläkarna samma anställ­ ningstrygghet som landstingens övriga anställda.

Svenska landstingsförbundet förutsätter att om förslaget genomförs samt­ liga landstingsanställda läkare underkastas de regler om förflyttningsskyl- dighet som enligt gällande kollektivavtal gäller befattningshavare hos lands­ ting. Enligt förbundet kan det ifrågasättas om de föreslagna bestämmelserna utformats så att de täcker de situationer då förflyttningsskyldighet kan uppkomma. Förbundet hemställer att förslaget överses så att lagstiftningen

inte kommer att hindra att kollektivavtalets regler i dessa avseenden till-

lämpas.

Utredningens förslag att sjukvårdsstyrelses valrätt vid förordnande av

överläkare skall begränsas till en av de fyra mest meriterade sökandena god­

tas eller lämnas utan erinran i de flesta remissyttrandena. Några remiss­

instanser vill dock vidga huvudmännens valrätt. Älvsborgs läns landstings

förvaltningsutskott anser sålunda att huvudmännen bör få välja mellan

samtliga behöriga sökande. Utskottet förordar att socialstyrelsen skall lämna

uppgift om alla behöriga sökande. Sjukvårdsstyrelsen utser sedan en av dem

till tjänsten. Liknande synpunkter anför Skaraborgs läns landstings förvalt­

ningsutskott. Även Hallands läns landstings förvaltningsutskott har sympa­

tier för att huvudmännens valrätt ökas till samtliga kompetenta sökande.

Utskottet anser dock att detta förutsätter att kompetensvillkoren för över­

läkartjänster ses över och skärps. I avvaktan härpå förordar utskottet att

utredningens förslag genomförs som en första etapp mot en mera genom­

gripande ändring.

Socialstyrelsen anser också att behörighetsbestämmelserna för överläkare

snarast bör omarbetas. Bestämmelserna är starkt föråldrade. De tillfreds­

ställer inte kravet på reell kompetens. Det är enligt styrelsens mening be­

klagligt om dessa krav inte skärps inför tillsättandet av ett ökat antal över­

läkartjänster.

Förslaget att socialstyrelsen i fortsättningen inte skall inbördes gradera

de fyra sökande som förs upp på förslag till överläkartjänst tillstyrks eller

lämnas utan erinran av socialstyrelsen, universitetskanslersämbetet, Sven­

ska landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och förvaltningsutskot­

ten i de flesta landstingskommuner. Förvaltningsutskotten i några lands­

tingskommuner vill dock att samtliga kompetenta sökande utan inbördes

gradering skall uppföras på förslag. Sveriges läkarförbund och Svenska

läkaresällskapet avstyrker förslaget.

Socialstyrelsen framhåller att sjukvårdsstyrelserna liksom hittills kommer

att få ta del av de yttranden som medlemmar i styrelsens vetenskapliga råd

avger i tillsättningsärenden. De får på detta sätt kännedom om hur sökan­

denas vetenskapliga meriter värderas. Styrelsen kan om det behövs uttala

sig om de särskilda meriter som kan finnas hos de på förslaget uppförda

sökandena. Styrelsen framhåller att det skiftande innehåll överläkares och

andra läkares verksamhet kommer att få påkallar nya former för värdering

av läkarnas tjänstgöring, överläggningar om ändrade normer för merit­

värdering pågår f. n. inom socialstyrelsen med bl. a. representanter för kom­

munförbunden och Sveriges läkarförbund.

Örebro läns landstings förvaltningsutskott anser att det är rimligt att

sjukvårdshuvudmännen är representerade när förslag till läkartjänster upp­

rättas. Enligt utskottets mening visar utredningens förslag till ändringar i

sjukhusets organisation att inte bara medicinska utan också administrativa

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

29

meriter bör väga vid tillsättning av läkartjänster.

Sveriges läkarförbund kräver att nuvarande regler om förslagsordning be­ hålls. Förbundet anser att utredningen inte anfört några sakliga skäl mot att sökandena graderas. Den väntade ökningen av antalet överläkartjänster bör inte medföra en sådan ökning av arbetsbördan för socialstyrelsen att detta skulle vara tillräckligt skäl för att ta bort meritordningen. Förbundet fram­ håller att huvudmännen måste kunna kräva att få en så korrekt bedöm­ ning av sökandena till sina tjänster som möjligt. Ett centralt organ får den bästa överblicken och sakkunskapen att bedöma sökandenas förtjänst och skicklighet. Detta gäller särskilt vid tillsättningen av överläkartjänst då sökandenas vetenskapliga skicklighet skall bedömas. Enligt förbundets me­ ning måste det krävas att de meriter som skall fälla utslaget vid tjänstetill­ sättningar blir kända för alla läkare som inte nått sluttjänst och att de till- lämpas så enhetligt som möjligt över hela landet. Läkarna kräver att så­ dana bedömningar blir rättvisa. Det är dock främst i sjukvårdens intresse att meritvärderingen och därmed vidareutbildningsgången blir rationellt ordnad och inriktad på avnämarnas behov. Om meritvärderingen inte redo­ visas blir det svårt för läkarna att planera meriteringen för sluttjänster.

Utredningens förslag tillgodoser inte de nu redovisade kraven. De admini­ strativa besvärligheter som enligt utredningen skulle uppkomma om nuva­ rande regler behölls bör enligt förbundets mening kunna bemästras med en inte alltför kraftig förstärkning av socialstyrelsens administrativa kapa­ citet. Förbundet anser vidare att en meritvärderingsnämnd med förankring utanför socialstyrelsen men med viss insyn av styrelsen borde kunna bli en lämplig instans för central meritvärdering.

Även Svenska läkaresällskapet anser att sökandena på förslaget alltjämt bör graderas. Sällskapet framhåller att den gradering av sökandena som de vetenskapliga råden gör varit ytterst vägledande för sjukvårdshuvud­ männen och de läkare som vill utbilda sig för olika befattningar. Gradering av förslagen har medfört en likartad meritvärdering över hela riket. Säll­ skapet kan liksom Sveriges läkarförbund inte godta de administrativa skäl

utredningen anfört för att ta bort graderingen av sökandena på förslaget.

Ett stort antal remissinstanser tar upp frågan om förordnande av extra läkare i överläkares ställning. Det anses därvid allmänt att dessa läkare bör tillsättas på samma sätt som överläkare dvs. förordnas av sjukvårdsstyrelsen i stället för socialstyrelsen. Några bärande skäl för att behålla nuvarande ordning finns inte anser dessa remissinstanser, bl. a. de båda kommunför­ bunden.

Flera remissinstanser bl. a. Svenska landstingsförbundet förutsätter att sjukvårdsstyrelses rätt att själv förordna överläkare inte begränsas till tjänster som omfattas av sjukvårdslagen. Det förutsätts därför att förslag till konsekvensändringar i kungörelsen (1960: 713) om kommunala undcr- visningssjukhus läggs fram i utredningens nästa betänkande.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Förslaget att biträdande överläkare skall förordnas på viss tid eller tills

vidare godtas eller lämnas utan erinran av sjukvårdshuvudmännen. Det an­

ses allmänt värdefullt att de biträdande överläkarna kan ges en fast an­

ställning. Örebro läns landstings förvaltningsutskott framhåller att det blir

svårt att bedöma åtgången av specialutbildade läkare efter den nya läkar­

utbildningens genomförande. Enligt utskottets mening bör det utredas om

det är möjligt att behålla nuvarande titulatur och ansvarsfördelning.

Sveriges läkarförbund anser det olyckligt att förslaget utformats så att

det även förutsätter tjänster på begränsad tid. Tjänster som biträdande över­

läkare kommer om förslaget går igenom att i stor utsträckning bli slut­

tjänster eller på lång tid uppehållna karriärtjänster för en tämligen stor

del av läkarkåren. De som kommer i fråga till sådana tjänster har lång aka­

demisk utbildning och därefter åtminstone ca fem års tjänstgöring som

sjukhusläkare bakom sig. Enligt förbundets mening är det inte rimligt att

dessa tjänstemän inte skall få samma anställningstrygghet som andra

tjänstemän med motsvarande ansvarsställning och utbildning. Om själv­

ständigt verksamma och ansvariga specialistutbildade läkare behövs för be­

gränsad tid till speciella uppdrag bör de förordnas som extra läkare.

Förslaget att den inbördes graderingen av sökandena på förslag till tjänst

som biträdande överläkare skall slopas lämnas utan erinran i de flesta re­

missyttrandena. Svenska läkaresällskapet anser dock att även dessa tjänster

bör tillsättas efter gradering i central instans av de sökande.

I några yttranden berörs frågan om förordnandetiden för underläkare.

Uppsala läns landstings förvaltningsutskott anser sålunda att det kan över­

vägas om förordnandetiden på underläkartjänster avsedda för färdigutbil-

dade specialister skall begränsas till tre år. Även Sveriges läkarförbund an­

ser att bestämmelserna bör ändras på denna punkt. Förbundet anser att

underläkare liksom biträdande överläkare bör förordnas för viss tid eller

tills vidare. Förbundet anser också att underläkare i fortsättningen bör be­

nämnas avdelningsläkare.

Sveriges läkarförbund föreslår att de konsultläkare som är heltidsan­

ställda och fullt verksamma vid sjukhuset bör bli överläkare. Bestämmel­

serna i 21 § sjukvårdslagen om konsultläkare bör därför ändras.

En bred remissopinion bestående av socialstyrelsen, Spri, Svenska lands­

tingsförbundet, Svenska kommunförbundet och ett stort antal huvudmän

förordar att tillsättningen av provinsialläkare och övertandläkare inom folk­

tandvården förenklas på samma sätt som föreslagits för överläkare. Örebro

läns landstings förvaltningsutskott anser det inte motiverat att behålla för­

åldrade regler på detta område. De är enligt utskottets mening ett allvarligt

hinder mot att organisera en effektiv och rationell sjukvård. Östergötlands

läns landstings förvaltningsutskott finner det mindre lämpligt med olika

tillsättningsförfaranden för i princip likvärdiga befattningar hos samma;

arbetsgivare.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

31

Departementsutredningen erinrar om att frågan om ändring av utnäm- ningsproceduren för i varje fall provinsialläkarna måste föregås av över­ läggningar med landstingen och berörda personalorganisationer.

Stockholms stads sjukvårdsstyrelse påpekar att utredningen inte berört tillsättningen av chefsapotekare vid de fristående sjukhusapoteken. De före­ slagna tillsättningsreglerna bör tillämpas också på dessa befattningshavare som f. n. förordnas av Kungl. Maj :t. Samma synpunkter förs fram av Hal­ lands läns landstings förvaltningsutskott.

Frågan om besvär över beslut om tillsättning av överläkartjänst har be­ rörts i några yttranden.

Älvsborgs läns landstings förvaltningsutskott ifrågasätter om inte behovet av de särskilda regler som gäller för besvär över tillsättning av läkartjänst bör omprövas.

Socialstyrelsen anser det ur principiell synpunkt mindre tillfredsställande att styrelsen både skall göra upp förslag till överläkartjänster och pröva be­ svär över sjukvårdsstyrelses beslut att tillsätta sådana tjänster. Enligt sty­ relsens mening skulle en kommunal besvärsordning kunna övervägas när det gäller besvär över tillsättning av överläkartjänster. Då antalet besvär är relativt ringa biträder styrelsen dock den besvärsordning som utredningen föreslagit.

Förslaget att sjukvårdsstyrelse skall kunna överlåta på direktion att till­ sätta vissa läkarbefattningar har föranlett delade meningar i remissyttran­ dena.

Förslaget tillstyrks av förvaltningsutskotten i flera landsting och Spri, som anser att det leder till ett smidigare förvaltningsförfarande.

Av de huvudmän som yttrat sig på denna punkt är endast förvaltnings­ utskottet i Uppsala län tveksamt. Utskottet anser det lämpligt att sjukvårds­ styrelsen som landstingets ansvariga organ för sjukvården behåller rätten att förordna dessa läkare.

Socialstyrelsen biträder förslaget när det gäller underläkare men av­ styrker i fråga om biträdande överläkare. Styrelsen framhåller att en biträ­ dande överläkare förutsätts ha samma kompetens och medicinska ansvar som en överläkare. Han bör därför tillsättas av den högsta myndigheten inom sjukvårdsområdet. En biträdande överläkare kan vara en presumtiv överläkare. Om tillsättningen delegeras till direktion kan sjukvårdsstyrelse vid tillsättning av överläkare i viss mån bli bunden av direktionens tidigare beslut om tillsättning av biträdande överläkare även om inriktningen av läkarens verksamhet inte stämmer överens med sjukvårdsstyrelsens önske­ mål om sjukvårdsplaneringen inom området.

Sveriges läkarförbund avstyrker förslaget. Den administrativa förenkling­ en som förslaget innebär nås enligt förbundets mening till priset av brist på enhetlighet i tillämpningen av lagstiftningen och bedömningen av sökande­ nas meriter.

32

Integration mellan öppen och sluten vård

Utredningens uttalanden om behovet och värdet av en ökad integration

mellan öppen och sluten sjukvård vinner allmänt gillande bland remissin­

stanserna.

Utredningens förslag att överläkar- och andra läkartjänster skall anknytas

till viss medicinsk verksamhet i stället för till en bestämd klinik eller av­

delning mottas också positivt av samtliga remissinstanser. Förslaget anses

medföra att tillgängliga vårdresurser kan utnyttjas bättre än f. n. Det be­

tecknas på många håll som ett betydelsefullt steg mot en ökad integration av

den öppna och slutna sjukvården.

Förslaget att även specialistläkare som har sin huvudsakliga tjänstgöring

vid läkarcentral/vårdcentral skall kunna tillhöra sjukhusets läkarstab be­

tecknas också av flera remissinstanser som ett värdefullt steg i samma rikt­

ning.

Örebro läns landstings förvaltningsutskott anför att de föreslagna föränd­

ringarna underlättar för huvudmannen att anpassa läkarsammansättning

och läkartäthet efter planerna för rationell och ekonomisk sjukvårdsdrift.

Svenska landstingsförbundet framhåller vikten av att det även inom den

öppna specialistvården utanför sjukhus kommer att finnas läkartjänster på

olika nivåer, dvs. överläkare, biträdande överläkare och underordnade lä­

kare. Samma synpunkter anför Svenska kommunförbundet och Stockholms

stads sjukvårdsstyrelse.

Frågan om huvudmännens rätt att omplacera läkare tas också upp i

några andra yttranden. Svenska landstingsförbundet anser att sjukvårds­

styrelsen om förslaget genomförs bör på organisatoriska grunder kunna om­

placera en läkare från en sjukhusklinik till en flerläkarstation för öppen

vård och omvänt. Den enda begränsningen är därvid den ram som bestäms

av vederbörande läkares medicinska specialitet. Denna följd av förslaget får

stor praktisk räckvidd. Samma synpunkter anför Svenska kommunför­

bundet och Stockholms stads sjukvårdsstyrelse.

Sveriges läkarförbund anser i princip liksom utredningen att en ända­

målsenlig organisation av sjukvården inte är betjänt av en bestämd åtskill­

nad mellan öppen och sluten vård. Förbundet godtar därför att sjukhusläka­

rens åligganden inte bör inskränkas till vård vid sjukhuset. I vissa fall kan

det vara lämpligt att han också har ansvaret för vård utanför detta.

Förbundet tar upp frågan om läkarnas tjänstgöringsskyldighet. Förbun­

det erinrar om att utredningen förutsätter att en överläkartjänst som skall

avse endast öppen vård besätts med förordnande där detta anges. Att så sker

är av vital betydelse för läkarnas anställningsförhållanden. Det kan före­

komma tillfällen då det är lämpligt att läkare anställs vid sjukhus trots att

man inte ämnar utnyttja hans tjänster vid sjukhuset utan i vården utanför

detta. Förbundet framhåller att huvudman normalt bör rekrytera en läkare

för vissa uppgifter på viss arbetsplats. FEuvudman behöver sökande som är

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

33

utbildade och på annat sätt meriterade för tjänstgöringen. De arbetssökande läkarna kräver att de skall kunna meritera sig för bestämd tjänstgöring. De räknar därför med att normalt få stanna kvar i den tjänstgöring och på den ort dit de sökt och i den ställning som angivits vid anställningen. Sär­ skilt för underläkare är det ett ofrånkomligt krav att de med hänsyn till specialistutbildning och annan karriärgång behålls vid sin specialitet. Sjuk­ vården får inte i onödan bindas av stela bestämmelser. Enligt förbundets mening ger redan nu gällande arbetsrättsliga regler huvudman rätt att öka tjänstemännens förpliktelser inom vida gränser och att föreskriva ändrad uppehållsort och ändrade tjänstgöringsområden. Sjukvårdslagen får inte gå längre än dessa regler. Den får inte förutsätta att läkare utan inskränk­ ning skall stå till huvudmannens förfogande. Även om utredningen inte avsett detta är det viktigt att det fastslås att läkaren skall ansvara för den tjänst som anförtrotts honom vid förordnandet på tjänsten och inte den som vid varje särskilt tillfälle åläggs honom.

Socialstyrelsen anser att man bör pröva andra former än de utredningen berört för att stödja integrationen mellan öppen och sluten sjukvård. Enligt styrelsens mening skulle detta ske om sjukvårdsdistriktet ställdes mer i förgrunden och om läkartjänsterna fick förankras också till visst sjukvårds­ distrikt eller eventuellt till visst sjukvårdsområde. Läkaren skulle då an­ ställas vid sjukvårdsdistriktet (sjukvårdsområdet) och tjänstgöra vid sjuk­ hus eller vårdcentral. Även denna konstruktion gör det möjligt att samman­ hålla läkarkåren inom distriktet eller området. Möjligheterna till en flexibel vårdorganisation skulle vidare öka om provinsialläkarna fick samma an­ ställningsformer som sjukhusläkarna. Styrelsen föreslår att dessa frågor utreds. Provinsialläkarorganisationens funktion och anpassning till nya verksamhetsformer inom den öppna sjukvården bör därvid tas upp.

Provinsialläkarnas ställning i en integrerad sjukvård berörs också i en del andra yttranden.

Örebro läns landstings förvaltningsutskott anser att sjukvårdslagens be­ stämmelser om den öppna läkarvårdens organisation i läkardistrikt bör utgå.

Det bör vara fullt tillräckligt med det totala sjukvårdsansvar huvudmannen nu har enligt lagen. Att ytterligare detaljreglera sjukvårdens organisation torde vara helt onödigt och i vissa fall ett hinder för rationella och effektiva lösningar. Sjukvårdens nuvarande dilemma med en snedvridning av resur­ serna mot sluten vård och en vikande effektivitet hos den öppna vården är till stor del ett resultat av föreskrifterna om skilda organisationer för sluten och öppen vård.

Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott ifrågasätter om det är lämpligt med den skillnad som görs mellan öppen och sluten vård genom olika benämningar på befattningshavarna. Utskottet anser att det inte finns några praktiska skäl att behålla benämningen provinsialläkare. Strävandena att samordna öppen och sluten vård talar tvärtom för motsatsen. 3—Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 42

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

34

Utredningens uppfattning att vissa provinsialläkarbefattningar skulle

kunna bli överflödiga om huvudmännen får anställa läkare vid sjukhusen

som har sin huvudsakliga tjänstgöring utanför dessa delas inte av Uppsala

läns landstings förvaltningsutskott.

Utredningens förslag att socialstyrelsen skall få medge undantag från

föreskriften i sjukvårdslagen att minst en provinsialläkare skall finnas i

varje läkardistrikt mottas positivt av de flesta remissinstanserna.

Sveriges läkarförbund är dock kritiskt mot förslaget. Förbundet avstyrker

att allmänläkare/provinsialläkare stationeras på sjukhus. I viss utsträck­

ning omfattar allmänläkares arbete sådant som väl kan övertas av en spe­

cialistläkare. Det är dock fullkomligt klart att de arbetsuppgifter som skall

täckas av en allmänläkare inte kan tillgodoses av specialistläkare. Förbundet

erinrar om att sjukvården på sjukhusen bedrivs på specialiteter. Det synes

inte finnas skäl att i denna differentierade vård placera in också den all­

männa öppna vården. Fn sådan organisation skulle komma att dra patien­

terna till sjukhuset och till den mera resurskrävande vården. Detta skulle

vara tvärt emot de önskemål om att styra sjukvårdsproduktionen till lägsta

effektiva omhändertagandenivå som socialstyrelsen fört fram i sitt princip­

program för den öppna vården.

Vissa andra organisationsfrågor

Vad utredningen anfört om sjukhusets organisation i medicinskt hänse­

ende biträds i huvudsak av remissinstanserna. Utredningens förslag att sjuk­

husets indelning i kliniker och andra avdelningar samt dessas sammanfö­

rande till block bör vara en angelägenhet för huvudmannen accepteras all­

mänt. I flera yttranden redovisas särskilda synpunkter och även avvikande

uppfattningar på några punkter.

Kalmar läns norra landstings förvaltningsutskott framhåller att block­

indelning av sjukhus innebär att administrativt arbete flyttas över på läkar­

kåren. Blockchefen kommer att i stor utsträckning mista kontakten med det

praktiska sjukvårdsarbetet. Det kommer förmodligen inte att finnas så

många läkare som vill ägna sig åt sådana arbetsuppgifter. Enligt utskottets

mening kan blockorganisationen i praktiken endast komma i fråga vid de

allra största sjukhusen. Förvaltningsutskottet i Älvsborgs läns landsting

förutsätter att klinik- och blockchefers verksamhetsområde kompenseras för

det bortfall av arbetskraft som deras särskilda funktioner för med sig.

Detta kan ske genom att hänsyn tas härtill vid tilldelning av läkartjänster.

Socialstyrelsen framhåller, att utvecklingen av de skilda specialiteterna

även i fortsättningen leds centralt av styrelsen. Etablerandet av en ny spe­

cialitet beror nämligen på socialstyrelsens medgivande att inrätta överläkar­

tjänst för ändamålet. Även vid befintliga kliniker bestämmer socialstyrelsen

läkarstabens storlek.

Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott föreslår att frågorna om

Kungl. Maj.ts proposition nr

42

år 1970

35

klinik- och blockchefers utbildning samt deras ansvar och befogenheter gentemot sjukvårds- och klinikföreståndare utreds. Konsekvenserna av för­ slagen bör klarläggas innan de genomförs.

Södermanlands läns landstings förvaltningsutskott anser att det bör över­ vägas att jämställa de läkarstationer som lyder under direktion med klinik.

Syftet härmed är att skapa likställighet mellan sluten och öppen vård. En av provinsialläkarna bör utses till klinikchef.

Frågan om blockbildning mellan flera sjukhus kommenteras i några ytt­ randen. Stockholms stads sjukvårdsstyrelse anser att en sådan anordning är inte bara möjlig utan också lämplig i vissa lägen. Blockbildning kan vara önskvärd t. ex. mellan ett antal kliniker m. fl. enheter vid några relativt närliggande sjukhus om de får ansvar för sjukvården inom ett begränsat upptagningsområde. Även Svenska kommunförbundet anser att blockbild­ ning mellan flera sjukhus bör få ske om de står under gemensam ledning. Samma uppfattning har Spri.

Några remissinstanser berör förhållandet mellan chefsläkare och block- chefen. Gävleborgs läns landstings förvaltningsutskott anser att chefsläkaren med hänsyn till sina arbetsuppgifter inte kan utses bland överläkare som är underställda en blockchef. Stockholms läns landstings förvaltningsutskott framhåller att utredningen knappast tillräckligt belyst chefsläkarens ställ­ ning vid sjukhus med genomförd blockorganisation. Fn sådan organisation torde främst komma att tillämpas vid stora och mycket långt specialiserade sjukhus. Chefsläkaren kan i dessa fall knappast spänna över hela det medi­ cinska fältet och fungera som sjukhusdirektörens expert och rådgivare på alla områden. Det är risk att chefsläkaren i stället uppfattas som ett tyng­ ande mellanled mellan direktion/sjukhusdirektör och blockchef. Utskottet förordar därför att sjukhus med genomförd blockorganisation undantas från kravet på chefsläkare.

Utredningens olika förslag i fråga om sjukhusens administration tas emot positivt i flertalet yttranden. I vissa detaljfrågor redovisas särskilda syn­ punkter.

Utredningens förslag att ta bort alla bestämmelser om sjukhusintendent godtas eller lämnas utan erinran vid remissbehandlingen. Spri anser att det är en klar fördel att huvudmannen inte längre blir bunden av en organisa­ torisk lösning utan kan välja mellan olika alternativ. Enligt Spris mening kan en koncentration av skilda intendentfunktioner främja en kostnadsbe- sparande drift och möjliggöra rationaliseringar. Den ekonomiska förvalt­ ningen kan om dessa funktioner centraliseras utformas på flera alternativa sätt. Liknande uppfattning förs fram av förvaltningsutskotten i några lands­ ting.

Örebro läns landstings förvaltningsutskott ifrågasätter om det finns något annat statligt intresse av administrativa regler för ett sjukhus ledning och drift än att medicinsk sakkunskap skall finnas i ledningen. Om en sådan

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

bestämmelse intogs i lagen skulle man inte behöva binda sig för en orga­

nisation som snabbt kan bli inaktuell. Huvudmännen skulle fritt få orga­

nisera sin sjukvårdsledning.

Älvsborgs läns landstings förvaltningsutskott motsätter sig att läkare

inom den öppna vården får obligatorisk rätt att närvara vid direktionens

sammanträden. Utskottet förordar i stället att rätten begränsas till överlä­

kare som är styresman, chefsläkare, klinikchef och blockchef. Läkare i

öppen vård utanför sjukhus bör kunna representeras av en vald företrädare.

Utskottet framhåller att direktion redan nu kan kalla befattningshavare

som inte har rätt enligt lagen att närvara till sammanträde för att lämna

upplysningar i visst ärende.

Svensk sjuksköterskeförening framhåller att sjukvårdsföreståndarens

kunskaper och erfarenhet inom den praktiska vården bör tas till vara. Detta

kan endast ske om sjukvårdsföreståndaren får möjlighet att framföra sina

synpunkter inom direktionen. Föreningen hävdar att sjukvårdsförestånda­

ren liksom övriga tjänstemän i sjukhusledningen bör kallas till samman­

träde med direktion med rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten

samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Förslaget att gemensam chefsläkare i vissa fall skall få förordnas för

flera sjukhus lämnas i stort sett utan erinran vid remissbehandlingen. Sve­

riges läkarförbund anser dock att en sådan konstruktion endast kan komma

i fråga, då vederbörande läkare har fortlöpande kontakt med och fullgod

kännedom om de inrättningar för vilka han skall vara chefsläkare. Man bör

inte få förordna en läkare vid ett sjukhus som chefsläkare även vid ett an­

nat självständigt fungerande och kanske till och med på annan ort inrättat

sjukhus. Om en gemensam chefsläkare förordnas i dessa fall förutsätts en

ny konstruktion som innebär att en stor bestämt angiven del av tiden ägnas

åt administrativt arbete. Gedigen administrativ utbildning och förmåga bör

då krävas.

Kalmar läns norra landstings förvaltningsutskott anför att chefsläkarnas

arbetsuppgifter alltmer ökas. Det bör därför övervägas att ge möjlighet att

förordna biträdande chefsläkare.

Förslaget att sjukvårdsstyrelse skall få rätt uppdra åt tjänsteman vid

sjukhuset att självständigt fullgöra vissa uppgifter som ankommer på tjäns­

teman i sjukhusledningen har föranlett vissa påpekanden.

Södermanlands läns landstings förvaltningsutskott framhåller att sådant

uppdrag bör kunna få lämnas också åt annan tjänsteman i landstingen.

Göteborgs stads sjukvårdsstyrelse erinrar om att en sjukvårdsstyrelse

enligt allmänna kommunalrättsliga regler torde kunna ges ett delegations-

bemyndigande som avses med den föreslagna bestämmelsen. Styrelsen an­

ser det dock inte vara någon direkt nackdel att bestämmelser om möjlighet

till delegation ges redan i sjukvårdslagen.

Jönköpings läns landstings förvaltningsutskott anser att den föreslagna

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970 ‘dl

bestämmelsen knappast kan tillämpas på chefsläkarens arbetsuppgifter. Enligt utskottets uppfattning synes chefsläkaren som endast har att biträda sjukhusdirektören i medicinska angelägenheter inte formellt kunna be­ tecknas som tjänsteman i sjukhusledningen. Bestämmelsen bör omarbetas så att den också avser chefsläkaren.

Västmanlands läns landstings förvaltningsutskott anser att frågan om den administrativa ledningen av hälso- och sjukvården bör särskilt utredas. Det bör därför inte nu tas ställning till nya bestämmelser härom.

Utredningens förslag att ta bort bestämmelserna i lagen om vem som skall godta ansvarsförbindelse för vårdavgift föranleder några remissinstan­ ser att ifrågasätta om det över huvud taget bör finnas bestämmelser i lagen om det ekonomiska mellanhavandet mellan patient och sjukhus. Hallands läns landstings förvaltningsutskott anser att bestämmelserna härom bör utgå. Det bör överlämnas åt huvudmännen att själva ge föreskrifter om even­ tuell förskottsbetalning och om ansvarsförbindelse för vårdavgift. Liknande synpunkter anför förvaltningsutskotten i Östergötlands och Jönköpings läns landsting. I sistnämnda yttrande framhålls att om bestämmelsen om an­ svarsförbindelse skall stå kvar är det nödvändigt att ange vem som skall vara behörig godta förbindelsen. Svensk sjuksköterskeförening anser att det bör klart framgå att det bör åvila tjänsteman inom den ekonomiska för­ valtningen att godkänna ansvarsförbindelse.

Spri föreslår att bestämmelser tas in i sjukvårdslagen som medger Kungl.

Maj :t att för organisationsförsök ge dispens från föreskrifter i lagen. Dis­ pensmöjligheterna bör i första hand avse de delar av lagen som avser tjänstemän i sjukhusledningen och sjukvårdsdirektörer. Spri framhåller att det i samband med organisationsutredningar kan bli önskvärt att pröva or­ ganisationsformer som är svåra att förena även med en lagstiftning som reviderats enligt utredningens förslag. Det måste vara rationellt att kunna utvärdera organisationsalternativ efter praktisk tillämpning och innan lag­ stiftningen ändras.

Svenska landstingsförbundet tar upp frågan om ändring av reglerna för att inrätta läkartjänster. Förbundet erinrar om att den nya ordningen för läkares grundutbildning och vidareutbildning kommer att föra med sig ändringar i sjukvårdslagen i fråga om konstruktionen av läkartjänster vid sjukhusen. Enligt förbundets mening kan det därvid bli aktuellt att om­ fördela bl. a. bestämmelserna om tjänstekonstruktionerna mellan sjukvårds­ lagen och sjukvårdsstadgan. Förslag om ett decentraliserat system för till­ delning av läkartjänster har utarbetats av en arbetsgrupp med representan­ ter för kommunförbunden, Sveriges läkarförbund och socialstyrelsen. För­ bundet anser att det finns skäl att söka skapa ett smidigare system för till­ delning av läkartjänster som decentraliserar beslutanderätt till sjukvårds­ huvudmännen. För att snabbt kunna ändra nuvarande ordning på detta om­ råde är det angeläget att detalj föreskrifterna om inrättande av läkartjänster

38

utgår ur sjukvårdslagen och förs över till sjukvårdsstadgan eller till andra

av Kungl. Maj :t utfärdade bestämmelser. Förbundet föreslår att 17 § sjuk­

vårdslagen ändras så att läkartjänst inrättas i den ordning Kungl. Maj :t

föreskriver. Liknande synpunkter anför socialstyrelsen. Styrelsen anser att

det redan nu bör övervägas att flytta vissa detaljbestämmelser om inrättande

och tillsättning av läkartjänster från sjukvårdslagen till sjukvårdsstadgan.

Kungl. Mnj:ts proposition nr

42

år 1970

Departementschefen

Allmänna synpunkter

Sjukvården har under det senaste decenniet karakteriserats av en omfat­

tande utbyggnad och utveckling. Nya medicinska rön, ökade tekniska och

personella resurser, ökad satsning på utbildning av läkare och annan sjuk­

vårdspersonal har samverkat till kraftigt ökade möjligheter att förebygga,

lindra och bota sjukdom. Men även sjukvårdsbehovet stiger bl. a. genom den

ändrade befolkningsstrukturen med en ökning av de äldre årsgrupperna. En

höjd levnadsstandard återspeglar sig också i ökad efterfrågan på sjukvård.

De genom vetenskapens landvinningar skapade större möjligheterna att

bekämpa sjukdomar verkar i samma riktning. Detta ställer i sin tur ökade

krav på sjukvårdsresurserna.

På det organisatoriska planet har 1960-talet inneburit betydelsefulla steg

mot en koncentration av sjukvårdsansvaret till de kommunala sjukvårds­

huvudmännen, dvs. landstingen och de landstingsfria städerna. Viktiga

faser har här varit sjukvårdshuvudmännens övertagande av provinsialläkar­

väsendet den 1 juli 1963 och av mentalsjukvården den 1 januari 1967. Tidi­

gare svarade staten för dessa områden.

Det är givetvis viktigt att sjukvårdens organisation anpassas efter ut­

vecklingen. I den mån lagstiftningen drar upp riktlinjerna måste en upp­

följning ske på ett sådant sätt att den främjar en önskvärd utveckling.

Som kommer att framgå av det följande har också dessa frågor ägnats stor

uppmärksamhet och ytterligare utredningsarbete pågår. Här skall nu be­

handlas vissa förslag till ändringar i sjukvårdslagen som framlagts av en

särskild utredningsman.

Vår nuvarande sjukvårdslag tillkom år 1962. Den grundar sig i sina hu­

vuddrag på 1959 års sjukhuslag. 1962 års lagstiftning föranleddes främst av

provinsialläkarreformen. Samtidigt gjordes mindre huvudsakligen formella

lagändringar. Utvecklingen på sjukvårdsområdet under senare år motiverar

nu att lagstiftningen på några väsentliga punkter anpassas efter utveckling­

en och utformas så, att de fortsatta framstegen på området främjas. Detta

gäller bl. a. sjukhusets medicinska organisation, särskilt klinikorganisa­

tionen, samt förhållandet mellan öppen och sluten vård. En ökad integration

mellan dessa båda vårdgrenar anses allmänt önskvärd. Det behövs lagänd­

ringar som underlättar en sådan utveckling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

39

Några av dessa frågor har för de statliga undervisningssjlikhusens del belysts av 1963 års klinikutredning. Denna utredning har i ett betänkande som lämnades 1966 (SOU 1966: 37) föreslagit ganska genomgripande för­ ändringar av den medicinska organisationen vid undervisningssj ukhusen. Bl. a. föreslås att klinikbegreppet förändras. En klinik eller annan själv­ ständig avdelning skall enligt utredningen inte som nu anknytas till en viss överläkartjänst. Flera överläkartjänster skall få finnas på samma klinik eller avdelning med en av dem som chef. Denna ordning bör, an­ ser utredningen, främja s. k. subspecialisering som skulle kunna komma till stånd utan att nya och dyrbara särskilda kliniker eller avdelningar be­ höver bildas. Klinikutredningen föreslår också att flera kliniker och avdel­ ningar bör få föras samman till större enheter, s. k. klinikblock.

Klinikutredningens förslag har remissbehandlats. Vid förslagens fortsatta beredning i socialdepartementet har åtgärder övervägts för att — i enlighet med önskemål som framförts under remissbehandlingen — kunna tillämpa vissa av klinikutredningens förslag även på andra sjukhus än undervisnings­ sj ukhusen. I detta syfte uppdrogs åt en särskild utredning att överväga vilka författningsändringar och eventuella åtgärder i övrigt från statsmakter­ nas sida som behövs för att vid de kommunala sjukvårdsinrättningarna ge­ nomföra en organisation liknande den klinikutredningen föreslagit.

Utredningen har sedermera överlämnat förslag till de ändringar i sjuk­ vårdslagen som påkallas av uppdraget. I ett senare betänkande har föresla­ gits nya bestämmelser för de kommunala undervisningssj ukhusen. Detta betänkande remissbehandlas f. n. och behövliga författningsbestämmelser kommer att meddelas i administrativ ordning.

Utredningens förslag till ändringar i sjukvårdslagstiftningen har mot­ tagits positivt under remissbehandlingen. Sjukvårdshuvudmännen anser att de bör genomföras snarast. Läkarnas organisationer är däremot kritiska till några av förslagets huvudpunkter.

Jag är också av den uppfattningen att utredningens reformförslag såvitt möjligt bör genomföras utan dröjsmål. Samtidigt är jag medveten om att sjukvårdslagstiftningen behöver reformeras i flera hänseenden. På mitt initiativ har därför utredningar satts i gång i detta syfte. Kungl. Maj :t har sålunda den 29 maj 1969 uppdragit åt den nyssnämnda utredningen att även utreda vissa frågor rörande organisationen av öppen läkarvård utan­ för sjukhus. Därvid skall särskilt övervägas en författningsreglering, var­ igenom provinsialläkar- och stadsdistriktsläkarväsendet anpassas till en framtida öppenvårdsorganisation. Samma dag har Kungl. Maj :t dessutom uppdragit åt socialstyrelsen att göra en utredning om utvecklingen av häl­ soundersökningar och annan förebyggande hälsovård samt att undersöka hur denna verksamhet kan samordnas och inordnas i det system som gäller för den av samhället bedrivna sjukvården. Den 5 december 1969 uppdrogs vidare åt socialstyrelsen att utreda vissa frågor om tjänster för läkare under vidareutbildning in. m. Därvid skall bl. a. prövas tjänstekonstruk-

tion, behörighetsvillkor och meritvärderingsfrågor för vissa läkartjänster

vid sjukhusen.

Samtliga dessa utredningar kan föranleda ändringar i sjukvårdslagen.

De förslag som efter vad jag förut nämnt redan framlagts kan dock genom­

föras ulan att resultatet av de nu nämnda utredningarna avvaktas.

Jag övergår härefter till de förslag som nu bör prövas.

40

Ilungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

Överläkarna och klinikorganisationen

Enligt 16 § sjukvårdslagen skall vid lasarett finnas överläkare som är

ansvarig för sjukvården vid den klinik eller avdelning av sjukhuset som

underställts honom. Överläkaren är administrativ och medicinsk chef för

kliniken eller avdelningen. Endast en överläkare finns på varje sådan enhet.

Finns biträdande överläkare är denne ansvarig för den sjukvård som an-

förtrotts honom.

Utredningen har i anslutning till klinikutredningens överväganden före­

slagit att bestämmelserna ändras så att flera tjänster för överläkare kan in­

rättas på samma klinik eller avdelning. En av överläkarna bör enligt ut­

redningen vara chef för kliniken. Om förslaget genomförs, kan således bl. a.

subspecialiteter företrädas av var sin överläkare på samma klinik. Överläkar­

tjänsterna skall i stället för att som nu vara knutna till viss klinik eller

avdelning knytas till viss medicinsk specialitet enligt specialitetsförteck-

ningen.

Förslaget har mottagits mycket positivt av remissinstanserna. Även jag

anser att det bör godtas. Den nya ordningen bör underlätta en rationalisering

av sjukvården på klinikerna och motverka en splittring på mindre enheter.

Härigenom bör större effektivitet kunna nås och vårdplatser och andra re­

surser utnyttjas bättre. Det bör också bli lättare att samordna den öppna

och slutna sjukvården inom och utanför sjukhuset. Jag återkommer senare

till denna fråga.

Enligt 24 § sjukvårdslagen beslutar vederbörande överläkare eller mot­

svarande läkare vid sjukstuga och sjukhem om in- och utskrivning av pati­

ent. Utredningen — som avvisar att beslutanderätten läggs på klinikchefen

—- anser att överläkaren inom specialiteten även i fortsättningen bör besluta

i dessa frågor. Huvudmannen bör dock kunna påverka patientintagningen

genom generella direktiv t. ex. för att precisera klinikens uppgifter inom ra­

men för de specialiteter som finns vid kliniken. Enligt utredningen bör hu­

vudmannens förfoganderätt över klinikerna framgå av lagen. 24 § i lagen

bör således förses med ett tillägg att överläkare har att bestämma om in-

och utskrivning inom ramen för vad sjukvårdsstyrelsen bestämt.

Remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget. Sveriges läkarför­

bund anser dock att ändringen är onödig då huvudmännen redan har de

befogenheter som utredningen nu vill tilldela dem. För egen del finner jag

det motiverat med ett sådant klarläggande i lagtexten som utredningen före­ slagit.

Den nuvarande ordningen innebär att det är klinikchefen som bestäm­ mer om in- och utskrivning på klinik. Klinikchef och överläkare är f. n. alltid samma person. I det föregående har jag förordat att mer än en över­ läkare skall kunna finnas på samma klinik. På en klinik med flera överlä­ kare skall sålunda inte klinikchefen i sin egenskap av sådan bestämma om in- och utskrivning. Han får liksom övriga överläkare endast fatta sådana beslut beträffande de patienter för vilkas vård han direkt ansvarar. På större kliniker innebär detta en uppdelning av beslutanderätten. Detta är enligt min mening till fördel för verksamheten. Bestämmandet av ansvarsfördel­ ningen mellan överläkarna bör tillkomma sjukvårdsstyrelsen. Klinikchefen har att tillse att klinikens resurser disponeras effektivt och vid behov före­ slå sjukvårdsstyrelsen åtgärder härför. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att arbetet organiseras så att det blir fullt tydligt vilken läkare som bär sjukvårdsansvaret för varje inskriven patient.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

41

Tillsättning av läkare

F. n. utnämner Kungl. Maj :t överläkare vid lasaretten, sedan socialsty­ relsen satt upp fyra sökande på förslag i den ordning de anses böra komma i fråga med hänsyn till sina meriter och sjukvårdsstyrelsen förordat en av dessa till tjänsten. Utredningen räknar med att antalet överläkartjänster kommer att öka betydligt, om sådana tjänster får inrättas utan att kliniker eller avdelningar samtidigt tillkommer. Denna ökning kan enligt utredning­ ens mening inte godtas om inte tillsättningen av tjänsterna samtidigt för­ enklas. Utredningen anser för övrigt att den nuvarande ordningen för till­ sättning av tjänsterna är helt föråldrad.

Utredningen föreslår att överläkarna skall tillsättas av sjukvårdens hu­ vudmän, dvs. av arbetsgivarna, i stället för att utnämnas av Kungl. Maj :t. Överläkarna bör således förordnas av sjukvårdsstyrelserna. Vidare föreslås att de fyra sökande som socialstyrelsen för upp på förslag inte längre skall graderas inbördes och att sjukvårdsstyrelsen får frihet att välja bland sö­ kandena på förslaget. Motivet till att ta bort rangordningen i förslaget är bl. a. att minska arbetet för socialstyrelsen med dessa ärenden. Detta arbete är redan nu betydande och kommer att växa avsevärt genom att antalet överläkare ökar. Behovet av gradering är enligt utredningen också mindre om huvudmännen har valrätt inom förslaget.

Förslaget att överläkarna skall förordnas av sjukvårdsstyrelserna har godtagits av remissinstanserna med undantag av de berörda personalorga­ nisationerna. Dessa anser att förslaget medför en försämring av överläkar­ nas anställningstrygghet som inte kan accepteras. Anställningsformen för 4—-Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 42

42

Kungl. Maj.ts proposition nr

42

år 1970

överläkarna bör enligt deras mening inte ändras förrän frågan om full-

maktsinstitutet för hela den offentliga sektorn utretts.

Utredningens förslag att slopa grad eringen av de sökande som förs upp

på förslag till överläkartjänst liksom att sjukvårdsstyrelsen vid tillsättning

av sådan tjänst skall fritt få välja mellan sökandena på förslaget har lämnats

utan erinran av de flesta remissinstanserna. På något håll ifrågasätts dock

om inte sjukvårdsstyrelsen i stället bör få välja mellan samtliga kompetenta

sökande. Vidare motsätter sig Sveriges läkarförbund att några ändringar

sker av reglerna om förslagsordningen.

För egen del vill jag anföra följande om tillsättning av överläkartjänster.

När nuvarande regler utformades framhölls att det var ett allmänt intres­

se att till sjukhusen knöts läkare med de bästa kvalifikationerna. Härför var

värderingen av de medicinska meriterna utslagsgivande. När det var fråga

om tjänstemän hos landstingskommuner och städer kunde det å andra

sidan synas naturligt att dessa fick möjlighet att själva välja tjänstemän. I

synnerhet när det gällde överläkarna var det av vikt att man kunde förvärva

de mest framstående läkarna. Samtidigt hade huvudmännen just i fråga om

överläkarna det största intresset att få inflytande vid tillsättningen. Tillsätt-

ningsreglerna utformades så att båda dessa synpunkter tillgodosågs. Genom

att socialstyrelsen gör upp förslag på de fyra mest meriterade sökandena

har en garanti skapats för att valet av överläkare kommer att ske inom en

krets av kompetenta personer. Sjukvårdsstyrelsen kan genom sitt förord på­

verka tillsättningen. Kungl. Maj.-t har vid tillsättning av överläkartjänster

tillmätt sjukvårdsstyrelsens ställningstagande den allra största betydelse.

Del har som utredningen framhållit varit en fast praxis att Kungl. Maj :t ut­

nämner den som förordas av sjukvårdsstyrelsen. Denna praxis har utan av­

brott tillämpats i över tio år. Detta innebär att sjukvårdsstyrelsens val bland

de sökande på förslaget i praktiken avgör ärendet. Om sjukvårdsstyrelsen

även får det formella avgörandet, torde principerna för personvalet inte

ändras. Redan de anförda omständigheterna talar för att avgörandena de­

centraliseras till sjukvårdsstyrelsen. En sådan åtgärd skulle uppenbarligen

förenkla handläggningen av ärendena och göra den snabbare. Vakanstider­

na i avvaktan på återbesättning av tjänsterna skulle på så sätt kunna för­

kortas väsentligt, vilket ligger både i sjukvårdshuvudmännens och läkar­

nas intresse. Om reglerna inte ändras, skulle för övrigt som någon remiss­

instans påpekat antalet läkarutnämningar öka hos Kungl. Maj :t men

minska hos huvudmännen. Man får nämligen räkna med att flera tjänster

för biträdande överläkare ändras till överläkare. Ett viktigt skäl för en

överflyttning av bestämmanderätten till sjukvårdsstyrelsen är vidare att

sjukvårdshuvudmännen själva bör få tillsätta sina egna tjänstemän. Sta­

ten bör inskränka sig till att fastställa kompetensregler och tillgodose det

allmänna intresset att valet sker bland de bästa sökandena. Jag tillstyrker

därför förslaget att överläkare skall tillsättas av sjukvårdsstyrelse genom

förordnanden som inte görs tidsbegränsade. Sjukvårdsstyrelsen bör därvid

43

fritt få välja bland de sökande som förts upp på förslaget. Med hänsyn till att det ligger i sjukvårdshuvudmännens intresse att få den bäste av de sö­ kande till tjänsten bör det inte vara några betänkligheter förenade med en sådan valrätt. Förfarandet kommer för övrigt att i sak nära överensstämma med vad som gällt i praxis sedan många år med nuvarande regler.

De förordade nya tillsättningsreglerna påverkar givetvis inte rättsställ­ ningen för de överläkare som redan fått fullmakter på sina tjänster på grund av nu gällande bestämmelser. Frågan om anställningstrygghet och andra villkor för de personer som förordnas till överläkare av sjukvårds­ styrelserna enligt de nya bestämmelserna får regleras i den ordning som gäller för andra anställda hos sjukvårdshuvudmännen.

Det förhållandet att anställningsformerna för statstjänstemännen f. n. utreds utgör enligt min mening inte skäl för att frågan om sättet att till­ sätta överläkare får anstå till dess denna utredning slutförts. Jag vill i det­ ta sammanhang erinra om att fullmaktstjänster som regel inte inrättats i de statliga verk som nybildats eller omorganiserats under senare år.

Jag biträder också förslaget att socialstyrelsen i fortsättningen inte skall fastställa någon inbördes rangordning mellan de fyra sökande som förs upp på förslag till överläkartjänst. Den ökade omgång som en sådan an­ ordning skulle medföra uppvägs inte av de vinster som skulle kunna ligga i att socialstyrelsen ger en uttrycklig anvisning rörande den inbördes rang­ ordningen mellan de aktuella sökandena. Även om socialstyrelsen inte vär­ derar sökandenas meriter inbördes bör sjukvårdsstyrelserna kunna hämta erforderliga upplysningar för att kunna bedöma de sökandes kvalifika­ tioner ur tillgängliga handlingar.

Utredningen anser att möjlighet bör finnas att ge de biträdande över­ läkarna en fastare ställning. Förordnande på dessa tjänster, som nu endast får ges på viss tid, bör enligt utredningen därför även få meddelas tills vidare. Utredningen föreslår vidare att sökandena inte bör graderas vid uppgörande av förslag till besättande av dessa tjänster. 1 denna del skall gälla detsamma som i fråga om tillsättande av överläkartjänster.

Förslagen har godtagits av sjukvårdshuvudmännen. Sveriges läkarför­ bund har motsatt sig att det även i fortsättningen skall vara möjligt att tillsätta tjänsterna på begränsad tid. Förbundet anser med andra ord att alla tjänster skall tillsättas med förordnande tills vidare. Förbundet anser också att graderingen av sökandenas meriter bör behållas och ske i central instans.

Enligt min mening är det värdefullt att möjligheter tillskapas för att ge de biträdande överläkarna en fastare anställningsform. Jag tillstyrker där­ för förslaget att sådan läkare skall kunna förordnas tills vidare. Det kan emellertid även i fortsättningen i vissa fall finnas skäl för tidsbegränsade förordnanden. Jag anser därför inte att denna anställningsform bör tas bort. Förslagen till de biträdande överläkartjänsterna bör liksom när frå­ ga är om överläkartjänster göras upp utan inbördes gradering av dem som

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

44

tas med på förslag. Jag vill i detta sammanhang erinra om att de biträdan­

de överläkarnas ställning kan komma att beröras av socialstyrelsens i det

föregående omnämnda utredning om tjänster för läkare under vidareut­

bildning m. m.

EU antal remissinstanser har tagit upp frågan om förordnande av extra

läkare i överläkares ställning. F. n. förordnas dessa läkare av socialstyrel­

sen. Från flera håll föreslås nu att även dessa bör förordnas av sjukvårds­

styrelsen. Jag ansluter mig härtill och föreslår att 20 § 5 mom. sjukvårds­

lagen ändras på denna punkt.

I några remissyttranden har framställts önskemål om att nnderläkar-

tjänster avsedda för färdigutbildade specialister skall få tillsättas genom

förordnande tills vidare. F. n. skall alla underläkartjänster tillsättas ge­

nom förordnande på viss tid. Som jag nämnt i det föregående skall frågan

om tjänstelconstruktionen för bl. a. underläkarna utredas av socialstyrel­

sen. I avvaktan härpå bör anställningsformerna för underläkare inte

ändras.

Sveriges läkarförbund har i sitt yttrande även berört de s. k. konsult­

läkarnas ställning. Enligt 21 § sjukvårdslagen kan läkare anställas som

konsultläkare för särskilda sjukvårdsuppgifter vid sjukhus eller läkar-

distrikt. Avsikten med bestämmelsen är att ge möjlighet åt sjukvårds­

huvudmännen att knyta utomstående specialister till verksamheten på del­

tid. Konsultläkarna förordnas av sjukvårdsstyrelsen och är formellt inte

likställda med överläkare eller biträdande överläkare. Läkarförbundet yr­

kar att heltidsanställda konsultläkare bör få bli överläkare. Enligt min

mening skall emellertid heltidsanställning inte tillämpas för konsultläkare.

Finns behov av en sådan specialist på heltid bör efter socialstyrelsens med­

givande tjänst för överläkare eller biträdande överläkare eller extra läkare

kunna inrättas. Jag vill därför inte förorda någon ändring av konsultläkar­

nas ställning.

Ett förslag av utredningen att sjukvårdsstyrelse skall ges möjlighet att

överlåta på direktion att förordna biträdande överläkare, underläkare och

extra läkare i underordnad ställning har tillstyrkts av alla huvudmän

utom en men avstyrkts av Sveriges läkarförbund. Socialstyrelsen avstyrker

förslaget i fråga om biträdande överläkare. Styrelsen befarar att sjuk­

vårdsstyrelse vid tillsättning av överläkartjänster kan bli bunden av direk­

tionens beslut vid tillsättning av biträdande överläkartjänster. Då sjuk­

vårdsstyrelserna helt disponerar över delegationen av beslutanderätten

synes emellertid socialstyrelsens farhågor inte böra hindra en delegations-

möjlighet sådan som den föreslagna. Förslaget kan medverka till en smi­

digare och snabbare handläggning av ärendena. Jag tillstyrker därför att

det genomförs.

Ett stort antal remissinstanser har förordat att tillsättningen av bl. a.

provinsialläkare förenklas på samma sätt som föreslagits för överläkare.

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

45

Denna fråga kommer att behandlas av den tidigare omnämnda utredningen om organisation av öppen läkarvård utanför sjukhus in. m. I avvaktan härpå tar jag inte nu upp detta spörsmål.

F. n. får sjukvårdsstyrelses beslut om tillsättning av läkartjänst — som alltså inte kan avse överläkar tjänst ■— överklagas till socialstyrelsen ge­ nom s. k. förvaltningsbesvär, dvs. beslutet omprövas ur både formell och materiell synpunkt. Besvärsprövningen får även avse de sakkunnigas för­ slag till sådan tjänst. Över socialstyrelsens beslut förs besvär hos Kungl. Maj :t i statsrådet. Besvären handläggs därvid i socialdepartementet. Social­ styrelsens förslag till besättande av överläkartjänst får likaledes över­ klagas hos Kungl. Maj :t genom förvaltningsbesvär. Sjukvårdsstyrelses för­ ord till överläkartjänst får däremot överklagas endast på de för kommunal­ besvär gällande grunderna. Detta innebär att beslutet om förord endast kan upphävas på formella grunder. Prövningen ankommer därvid slutligt på Kungl. Maj :t i regeringsrätten.

Utredningen föreslår inte någon ändring av bestämmelsen att beslut om tillsättning av läkartjänst får överklagas till socialstyrelsen. Eftersom över­ läkartjänster i fortsättningen skall tillsättas av sjukvårdsstyrelserna skulle följden bli att även besvär över sådana tillsättningsbeslut skulle föras ge­ nom förvaltningsbesvär hos socialstyrelsen. Besvär över socialstyrelsens för­ slag skulle vidare även i fortsättningen få föras hos Kungl. Maj:t genom förvaltningsbesvär. Denna besvärsordning har vid remissbehandlingen kri­ tiserats av socialstyrelsen som anser det principiellt mindre tillfredsställan­ de att styrelsen både skall göra upp förslag till överläkartjänster och pröva besvär över sjukvårdsstyrelses beslut att tillsätta sådana tjänster.

För egen del vill jag erinra om att sjukvårdsstyrelserna tillförsäkras fri valrätt bland de fyra sökande som förts upp på förslag vid tillsättningen av överläkartjänster. Några möjligheter att materiellt angripa sådana beslut föreligger då inte. En ordning med förvaltningsbesvär har därför knappast någon funktion ur materiell synpunkt och bör kunna avvaras. Jag föreslår därför att besvär över sjukvårdsstyrelses beslut angående tillsättning av överläkartjänster som tillsätts efter förslag av socialstyrelsen endast skall få föras som kommunalbesvär. Sjukvårdsstyrelsens beslut i dessa fall skall alltså inte kunna överklagas hos socialstyrelsen och därifrån till Kungl. Maj :t i statsrådet. Däremot bör besvär över socialstyrelsens förslag angåen­ de vilka fyra sökande som skall kunna komma i fråga till överläkartjänst liksom hittills få föras hos Kungl. Maj :t i statsrådet.

Även efter de ändringar, som nu föreslagits kommer vissa beslut om till­ sättning av läkartjänster att kunna överklagas i sista instans till Kungl. Maj :t genom förvaltningsbesvär. Detta gäller beslut om förordnande av extra överläkare, biträdande överläkare och underläkare. Det finns skäl att ifrågasätta en sådan ordning. Jag är emellertid inte beredd att nu föreslå

46

någon ändring härutinnan. Spörsmålet får prövas sedan pågående utred­

ningar rörande konstruktionen av läkartjänster redovisats.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Integration mellan öppen och sluten vård

Utredningen anser det angeläget att sjukvården utanför sjukhusen för­

stärks. Ökad integration mellan denna vård och sjukhusvården bör främ­

jas. Med hänsyn härtill kan enligt utredningens mening delvis nya syn­

punkter läggas på konstruktionen av över läkar tjänsterna. Dessa tjänster

bör, som tidigare nämnts, vid tillsättningen anknytas till viss medicinsk

specialitet enligt specialitetsförteckningen i stället för som nu till en be­

stämd klinik eller avdelning, överläkartjänst bör undantagsvis få inrättas

för ändamål som inte motsvaras av godkänd specialitet. Överläkare bör ha

att meddela både sluten och öppen vård. Överläkartjänster avsedda för öp­

pen vård utanför sjukhuset bör kunna inrättas som tjänster vid det sjukhus

som betjänar orten. En kliniks verksamhet skulle därmed kunna vidgas att

omfatta även vård vid läkarstationer. Det skulle således bli möjligt att knyta

samman sjukvård som bedrivs utanför sjukhuset men inom dess upptag­

ningsområde med verksamheten vid sjukhuset. Sjukvårdsansvaret för över­

läkaren bör därvid vidgas till att avse all sjukvård som anförtrotts honom,

dvs. både öppen och sluten vård. Utredningen anlägger motsvarande syn­

punkter på tjänster för biträdande överläkare och andra läkare vid sjukhu­

sen. Även dessa bör således i princip anställas för tjänstgöring inom viss me­

dicinsk specialitet. Biträdande överläkare bör ha samma specialistkompe­

tens som överläkare.

Förslagen har mottagits positivt av remissinstanserna. De anses som ett

betydelsefullt steg mot en ökad integration mellan den öppna och slutna

sj ukvården.

Landstingen har f. n. frihet att på lämpligt sätt organisera öppen sjuk­

vård vid sidan av tjänsteläkarväsendet. Sådan vård kan tillhandahållas vid

fristående läkarmottagning eller i andra former. Dessa inrättningar står

utanför sjukhusorganisationen och omfattas inte av detaljregleringen i sjuk­

vårdslagen.

Som jag i olika sammanhang framhållit är det viktigt att samhällets

möjligheter att bedriva öppen sjukvård förstärks. Det är också viktigt att

den öppna sjukvården i samhällets regi närmare samordnas med den slut­

na vården. Härigenom blir verksamheten mer slagkraftig och läkare och

annan personal kan utnyttjas effektivare. Utredningens förslag undan­

röjer de formella hindren mot en sådan utveckling. Det innebär att läkare

som på olika nivåer är anställda vid ett sjukhus kan vara verksamma i

öppen vård utanför sjukhuset t. ex. på en läkarstation. Jag tillstyrker att

förslaget genomförs. Bestämmelserna om överläkares eller motsvarande

läkares ansvarsområde bör med anledning härav ändras. Enligt 16 §

47

1 mom. sjukvårdslagen har sådan läkare ansvar för sjukvårdens behöriga och ändamålsenliga handhavande vid sjukhuset eller kliniken. Ansvaret bör i stället uttryckas så att det anges avse sjukvården inom läkaren an­ förtrott verksamhetsområde. Det bör vidare uttryckligen klargöras i lag­ texten att sådan läkare får anförtros sjukvård utanför sjukhus.

Den ändrade konstruktionen av läkartjänsterna kan genomföras succes­ sivt. Om de till följd av en omorganisation ändrade arbetsuppgifterna för en läkare faller inom ramen för vad han är skyldig underkasta sig enligt de för anställningen i övrigt gällande reglerna, bör förändringen kunna ske utan samband med nybesättande av tjänsten.

I den mån särskilda läkartjänster inrättas för öppen vård kan man som utredningen antagit räkna med att behovet av provinsialläkare

minskar. Läkardistrikten kan göras större. Antalet läkare i flerläkardi- strikt kan också minskas. Utredningen anser att det i vissa fall bör kunna göras undantag från regeln i 15 § sjukvårdslagen att minst en provinsial­ läkare måste finnas i varje distrikt. Socialstyrelsen bör enligt utredningen få medge sådant undantag, om huvudmannen visat att det sörjts för att provinsialläkaruppgifterna inom distriktet sköts på annat sätt.

Vid bedömning av om man skall kunna avvara provinsialläkare i ett distrikt är det nödvändigt att noga gå igenom de olika funktioner som faller under provinsialläkarväsendet. Jag vill i detta sammanhang peka på att provinsialläkaren i sin egenskap av tjänsteläkare har uppgifter till­ delade enligt ett stort antal olika författningar. Någon genomgång av den problematik som uppstår om provinsialläkartjänslerna utgår har inte gjorts i detta sammanhang. Spörsmålet torde däremot komma att belysas under det pågående fortsatta utredningsarbetet rörande organisationen av den öppna läkarvården utanför sjukhus. I avvaktan på att resultatet av denna utredning föreligger är jag inte nu beredd att förorda undantag från regeln att minst en provinsialläkare skall finnas i varje distrikt.

Flera remissinstanser har tagit upp frågan om provinsialläkarnas ställ­ ning i en integrerad sjukvård. Denna fråga kommer alt närmare behand­ las i samband med den tidigare omnämnda utredningen rörande den öppna läkarvårdens organisation. Det blir anledning att ta upp hithörande frågor när resultatet av utredningen föreligger.

I 31 § sjukvårdslagen finns särskilda bestämmelser om öppen läkarvård som ombesörjs av städer som tillhör landstingskommun. När landstings­ kommunerna övertog huvudmannaskapet för provinsialläkarväsendet, för­ utsattes att endast städer under 15 000 invånare skulle omfattas av refor­ men. I 1968 års statsverksproposition (bil. 7 s. 171—172) redovisas en överenskommelse mellan staten och Svenska landstingsförbundet om avlös­ ning av statsbidraget till provinsialläkarväsendet, överenskommelsen som godtogs av 1968 års riksdag (SU 5 p. 36, rskr 5) innebär att landstingskom­ munerna skall överta huvudmannaskapet för tjänsteläkarna i alla städer

Kungl. Maj:ts proposition nr k2 år 1970

48

som tillhör landstingskommun. Tjänsterna för dessa läkare (stadsdistrikts-

läkare och förste stadsdistriktsläkare) skulle samtidigt ändras till provin-

sialläkartjänster. Samtliga berörda läkartjänster har numera övertagits av

landstingskommunerna. Särbestämmelsen för städer som tillhör landstings­

kommun i 31 § sjukvårdslagen behövs därför inte längre. Jag föreslår att

den tas bort ur lagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Vissa andra organisationsfrågor

Utredningen anser att sjukhusens indelning i medicinskt hänseende är

en praktisk organisatorisk fråga som inte bör regleras i sjukvårdslagen.

Sjukvårdsstyrelsen bör ha frihet att handla efter praktiska och lokala för­

hållanden. Utredningen framhåller att dess tidigare återgivna förslag inne­

bär att det inte finns hinder mot att i eu klinik sammanföra flera själv­

ständiga varandra närstående specialiteter. För att få den mest rationella

organisationen bör det på större sjukhus bli möjligt att minska antalet

administrativa enheter under sjukhusledningen. Ett mellanled mellan

sjukhusledningen och klinikcheferna bör således skapas. Detta bör kallas

block med en blockchef som närmaste förman för klinikcheferna. Bestäm­

melserna om klinik- och blockchefer bör dock inte tas in i lagen utan med­

delas i sj ukvårdsstadgan.

Remissinstanserna biträder i huvudsak vad utredningen anfört om sjuk­

husens organisation i medicinskt hänseende. Även jag kan ansluta mig här­

till. Behövliga bestämmelser bör som utredningen föreslagit meddelas i

administrativ ordning. Blockbildning bör om så är lämpligt efter huvud­

mannens bestämmande få ske mellan flera sjukhus, om de står under ge­

mensam ledning. Någon remissinstans har förordat att sjukhus med ge­

nomförd blockorganisation skall få undantas från kravet på chefsläkare.

Jag kan inte biträda denna uppfattning, eftersom jag anser det nödvändigt

att en läkare ingår i sjukhusledningen.

Sjukvårdslagen anger två alternativa styrelseformer under direktionen

för sjukhus. Den ena är en särskilt tillsatt sjukhusdirektör. I den andra

är en läkare vid sjukhuset styresman. I det senare fallet skall den ekono­

miska förvaltningen ledas av en sjukhusintendent. Undantag får dock

göras vid andra sjukhus än lasarett. Utredningen anser att det inte finns

någon anledning för staten att närmare reglera den ekonomiska förvalt­

ningen av lasaretten. Den föreslår därför att bestämmelserna om sjukhus­

intendent tas hort ur lagstiftningen. I stället bör föreskrivas att den eko­

nomiska förvaltningen av lasarett med styresman skall utövas i den ord­

ning sjukvårdsstyrelsen bestämmer. Förslaget tillstyrks allmänt av remiss­

instanserna. Jag förordar att bestämmelserna ändras enligt utredningens

förslag.

Enligt 12 § sjukvårdslagen har bl. a. överläkare, sjukstuguläkare och

49

sjukhemsläkare rätt att — var och en såvitt avser sjukvården vid det sjuk­ hus eller den klinik som anför trötts honom — delta i sjukhu sdirektionens överläggningar men ej i besluten. De har därvid också rätt att få sin me­ ning antecknad till protokollet. Utredningen har föreslagit att motsvarande befogenhet skall tillkomma i öppen vård anställd läkare, om direktionen anförtrotts ledningen av den öppna vården utanför sjukhuset.

Redan vad jag förordat i det föregående rörande klinikorganisationen och överläkarna medför att kretsen av de personer som har rätt att närvara vid direktionens sammanträden ökar högst väsentligt. Genom en jämkning av lagtexten som utredningen föreslagit och som jag anser bör godtas bör vida­ re överläkare som ansvarar för öppen vård utanför sjukhuset få rätt att när­ vara vid behandling av frågor som rör denna vård. Vad angår öppenvårds- läkare i övrigt anser jag en riktig avvägning nås om provinsialläkare som är direkt underställd direktionen tilläggs samma befogenhet som efter vad nyss angetts tillkommer överläkare.

Svensk sjuksköterskeförening har ansett att även sjukvårdsförestånda­ re bör tillförsäkras rätt i lagen att närvara vid direktionssammanträden. Jag vill gärna understryka vad föreningen anfört om värdet av att de kun­ skaper och erfarenheter som företrädarna för den praktiska vården besit­ ter kommer sjukhusdirektionerna till godo. Möjligheter föreligger också alltid att kalla andra än sådana som är direkt angivna i lagen till direk­ tionens sammanträden. Med hänsyn till de skiftande organisationsformer på vårdsidan som förekommer och den livliga utveckling som här är på gång finner jag det dock inte lämpligt att binda sjukvårdshuvudmännens administration genom att införa ett sådant tillägg i lagen som föreningen föreslagit.

Enligt 13 § 2 mom. sjukvårdslagen får flera sjukhus, om särskilda skäl finns ställas under ledning av en sjukhusdirektör. Det skall dock finnas en chefsläkare vid varje sådant sjukhus. Utredningen föreslår att denna regel ändras så att även en gemensam chefsläkare kan tillsättas i dessa fall. Detta bör enligt utredningen vara lämpligt om formellt självständiga sjukhus är så intimt samorganiserade att det kan vara rationellt att de har samma chefsläkare. Förslaget har lämnats utan erinran av de flesta remissinstanserna.

Jag kan för egen del på denna punkt ansluta mig till utredningens för­ slag. Jag anser inte att huvudmännen bör bindas genom att i lagen anges några preciserade förutsättningar för att gemensam chefsläkare skall få tillsättas då gemensam sjukhusdirektör finns på flera sjukhus. Det får an­ komma på huvudmännen att pröva om en sådan anordning är rationell.

Utredningen föreslår ett tillägg till 13 § som gör det möjligt att överföra vissa uppgifter som ankommer på tjänsteman i sjukhusledningen, dvs. sjukhusdirektör, styresman eller chefsläkare, på annan tjänsteman vid sjuk­ huset. Utredningen motiverar förslaget med att det vid de största sjukhusen

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

kan vara svårt för tjänstemännen i sjukhusledningen att fullgöra alla sina

funktioner.

Den föreslagna bestämmelsen är enligt min mening rationell och bör in­

föras. Bestämmelsen bör endast avse tjänsteman vid sjukhuset och inte som

föreslagits av någon remissinstans annan tjänsteman hos landstinget. Jag

förordar därför ett tillägg till 13 § sjukvårdslagen att sjukvårdsstyrelse får

uppdra åt tjänsteman vid sjukhuset att självständigt fullgöra vissa uppgif­

ter som ankommer på tjänsteman i sjukhusledning.

Enligt 28 § skall den som tas in på sjukhus och själv har att svara för

vårdavgiften betala denna i förskott för femton dagar åt gången eller läm­

na ansvarsförbindelse för avgiften. Ansvarsförbindelsen skall godkännas

av sjukhusintendenten eller motsvarande tjänsteman. Utredningen föreslår

att i lagen på denna punkt endast skall föreskrivas att den intagne skall

lämna godtagbar ansvarsförbindelse. Vem som skall godkänna förbindel­

sen skall alltså inte anges. I några remissyttranden har ifrågasatts om det

över huvud taget bör finnas bestämmelser i lagen om det ekonomiska mel-

lanhavandet mellan patient och sjukhus. Jag vill i anslutning till detta er­

inra om att bestämmelserna innebär en garanti mot att patienterna åläggs

längre gående förpliktelser än där anges. Även om bestämmelsens bety­

delse avsevärt reducerats genom den allmänna sjukförsäkringen anser jag

inte att den bör slopas i detta sammanhang. Den bör däremot jämkas till

sitt innehåll på sätt utredningen föreslagit.

Spri har i sitt remissyttrande föreslagit bestämmelser i sjukvårdslagen

som medger Kungl. Maj :t att för organisationsförsök ge dispens från före­

skrifter i lagen. I första hand avses därvid de delar av lagen som berör

sjukhusledningen och sjukvårdsdirektör. Spri framhåller att det kan bli

önskvärt att pröva organisationsformer som är svåra att förena även med

en lagstiftning som reviderats enligt utredningens förslag.

Enligt min mening kan det vara värdefullt med en dispensregel av det

slag Spri föreslagit. Denna bör ge möjlighet att pröva organisationsalterna-

tiv t. ex. som ett led i ett utredningsarbete innan ändringar i lagstiftningen

ifrågasätts. En sådan regel bör också kunna vara av värde i samband med

förändringar i den landstingskommunala indelningen. Jag förordar därför

ett tillägg till 33 § 1 mom. lagen som ger Kungl. Maj:t rätt att medge de

undantag från bestämmelserna i lagen som påkallas i samband med att

sjukvårdsstyrelse avser att pröva annan organisation beträffande ledningen

av den sjukvårdande verksamheten under styrelsen än som föreskrivs i

lagen.

Svenska landstingsförbundet har i sitt remissyttrande föreslagit att före­

skrifterna i 17 § sjukvårdslagen om inrättande av läkartjänster skall utgå

och föras över till sjukvårdsstadgan eller till andra av Kungl. Maj:t med­

delade bestämmelser. Även socialstyrelsen anser att en sådan ändring bör

övervägas. Enligt min mening bör denna fråga tas upp i anslutning till

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Öl

de pågående fortsatta utredningarna rörande sjukvårdslagstiftningen. Jag är därför inte beredd att nu förorda att föreskrifterna tas bort ur sjukvårds­ lagen. I anslutning till vad som anförts under remissbehandlingen vill jag framhålla att de nuvarande bestämmelserna torde medge att socialstyrelsen formulerar sina beslut om tilldelning av läkartjänster så att möjligheter föreligger för sjukvårdshuvudmännen att själva i vissa fall svara för fördel­ ningen av tjänsterna i detalj.

Kungl. May.ts proposition nr

42

år 1970

Upprättat förslag

I enlighet med det anförda har inom socialdepartementet upprättats för­ slag till lag om ändring i sjukvårdslagen (1962:242).

Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet som bilaga.

Specialmotivering

Utöver vad jag tidigare anfört bör följande nämnas angående förslaget.

9 §•

De föreslagna ändringarna i 2 mom. föranleds av att Stockholms stad enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 juni 1969 skall inträda i Stockholms läns landstingskommun den 1 januari 1971.

11

§•

I den allmänna motiveringen har angetts att bestämmelserna om sjuk­ husintendent som obligatorisk chef för den ekonomiska förvaltningen vid lasarett med styresman bör utgå. Med anledning härav bör i 3 mom. »sjukhusintendent» bytas ut mot »den som leder den ekonomiska förvalt­ ningen».

4 mom. bör ändras av samma anledning som 9 § 2 mom.

12

§.

Ändringen i första stycket anknyter till ändringen i 11 § 3 mom. Ändringen i andra stycket föranleds av att överläkare i fortsättningen skall kunna ansvara även för öppen vård utanför sjukhuset. Vidare har så­ som närmare berörts i den allmänna motiveringen provinsialläkare som lyder direkt under direktionen tillagts befogenhet att närvara vid direktio­ nens sammanträden när hans verksamhetsområde berörs.

13 §.

I 16 § föreslås att sjukhusläkarnas ansvarsområde skall kunna utsträc­ kas till att omfatta även sjukvård utanför sjukhuset. Med hänsyn härtill

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

bör sjukhusledningens uppgifter som anges i 1 mom. inte längre avse en­

dast ledningen av sjukhuset under direktion utan också täcka annan verk­

samhet inom sjukvården som är underställd direktionen.

Den andra ändringen i 1 mom. sammanhänger med att sjukhusintendent

inte längre skall vara obligatorisk vid sjukhus med styresman. Denna frå­

ga har berörts i den allmänna motiveringen.

Vid tillämpningen av andra stycket i detta moment bör beaktas att, om

gemensam chefsläkare tillsätts för flera sjukhus, alla överläkare vid sjuk­

husen skall beredas tillfälle yttra sig.

2 mom. föreslås ändrat så att gemensam chefsläkare kan förordnas för

flera sjukhus som har gemensam sjukhusdirektör. Denna fråga har också

behandlats i den allmänna motiveringen liksom bestämmelserna i det nya

3 mom.

14 §.

Ändringarna föranleds av att sjukhusintendent inte längre skall vara

obligatorisk vid sjukhus med styresman.

15 §.

I en proposition (1970: 14) med förslag till lag om upplösning av Got­

lands läns landstingskommun har chefen för civildepartementet efter sam­

råd med mig förordat att provinsialläkarorganisationen på Gotland skall

behållas, när kommunerna i Gotlands län sammanläggs till en kommun som

inte kommer att tillhöra landstingskommun. Paragrafen bör ändras i enlig­

het härmed. Då 31 § skall upphöra att gälla bör vidare hänvisningen till

denna paragraf utgå.

16 §.

Ändringen i 1 mom. har behandlats i den allmänna motiveringen. Om

1 mom. ändras enligt förslaget, behövs inte bestämmelsen i 2 mom. sista

stycket. Den bör därför utgå.

20

§.

De ändrade bestämmelserna bär behandlats i den allmänna motiveringen.

I 1 mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket har meddelats en före­

skrift som innebär att förslag till besättande av tjänst endast skall upp­

rättas om tjänsten tillsätts efter ansökning. Vid omorganisation bör det

som Svenska landstingsförbundet framhållit i sitt remissyttrande, i vissa

lägen vara möjligt att utan ansökningsförfarande transportera en läkare

till motsvarande tjänst vid annat sjukhus inom landstingskommunen. När­

mare bestämmelser härom kan liksom övriga bestämmelser om tillsättning

av läkare meddelas i sjukvårdsstadgan.

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1970

53

Tillsättningen av extra överläkare skall — till följd av hänvisningen i 5 inom. till 2 mom. — följa reglerna för tillsättning av biträdande över­ läkare, såvida inte socialstyrelsen medgett annat.

Sjukvårdslagen innehåller inga bestämmelser rörande avsked från över­ läkartjänst. I praxis har tillämpats den ordningen att Kungl. Maj:t som utfärdat fullmakten även beviljat entledigande från tjänsten. Detta har gällt såväl vid pensionsavgång som annars när läkaren begärt entledigan­ de från tjänsten. Om den som redan är överläkare utnämnts på annan över­ läkartjänst anses den senare utnämningen automatiskt innefatta avsked från den tidigare tjänsten.

I och med att tillsättningen av överläkare i fortsättningen överlåts på sjukvårdshuvudmännen själva kommer Kungl. Maj:ts befattning med av­ sked att upphöra. Det blir då angeläget att sjukvårdsstyrelserna beaktar de problem som därvid kan uppstå och tillser att det kommer att råda klarhet i anställningsförhållandena. Om någon förordnas till ny överläkartjänst hos samme huvudman, torde det inte vara risk för några komplikationer. Om däremot överläkare hos en huvudman förordnas till överläkare hos annan huvudman, bör det tillses att han får entledigande från den tidigare tjänsten. Det är också lämpligt med samråd mellan de berörda sjukvårdsstyrelserna rörande tidpunkten för tillträde av den nya tjänsten.

Om läkare som är anställd i statlig tjänst vill övergå till att bli överläkare hos landstingskommun, behandlas frågan om hans entledigande enligt de regler som gäller för den statliga tjänsten. Även i dessa fall bör samråd äga rum mellan arbetsgivarna på ömse sidor beträffande tidpunkten för över­ gång till den nya tjänsten.

Även de som utnämnts med fullmakt bör följa samma regler som nya tjänsteinnehavare när det gäller entledigande på egen begäran. Beslut om entledigande skall alltså även beträffande dem kunna fattas av sjukvårds­ huvudmannen.

24 och 28 §§.

Ändringarna har behandlats i den allmänna motiveringen.

33 §.

Utbildningen av barnmorskor utgör numera en gren av vidareutbild­ ningen av sjuksköterskor. Det behövs inte längre några från lagen avvi­ kande föreskrifter för sjukhus som meddelar sådan vidareutbildning. 1 mom. bör ändras i anslutning härtill. Ändringen i 2 mom. har behandlats i den allmänna motiveringen.

34 §.

Ändringarna beträffande besvärsreglerna har behandlats i den allmänna motiveringen. Innehållet i 1 mom. andra stycket bör jämkas med hänsyn

till att Stockholms stad inträder i Stockholms läns landstingskommun den

1 januari 1971.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1970

Införandet av en enhetlig kommunbeteckning (prop. 1969:63, KU 44,

rskr 405) föranleder vissa redaktionella ändringar i 1 § 1 och 2 mom.,

9 och 10 §§, 11 § 1, 2 och 4 mom. samt 19 §.

Övergångsbestämmelserna

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1971.

I punkten 2 har meddelats regler hur de överläkartjänster skall tillsät­

tas där tillsättningsförfarandet inletts före lagens ikraftträdande. Det före­

slås att nuvarande bestämmelser skall tillämpas, om sjukvårdsstyrelsens

förord inkommit till Kungl. Maj:t före den 1 januari 1971. I dessa fall skall

således tjänsten tillsättas av Kungl. Maj:t. I övriga fall skall de nya reg­

lerna tillämpas. Detta kan innebära att sjukvårdsstyrelse kan komma att

tillsätta en överläkartjänst efter de nya reglerna även i fall där socialsty­

relsens förslag uppgjorts på grundval av de äldre bestämmelserna, dvs. med

angivande av den inbördes ordningen mellan dem som uppförts på förslag.

Särskilda övergångsbestämmelser behövs också för det fall att någon

före de nya bestämmelsernas ikraftträdande anfört besvär hos Kungl. Maj :t

rörande socialstyrelsens förslag till besättande av överläkartjänst. I punkt 3

har intagits bestämmelser för att reglera denna situation. Bestämmelserna

innebär att besvär som inkommit till Kungl. Maj:t före den 1 januari 1971

skall behandlas enligt äldre regler. I sådana fall kan alltså beslut om in­

bördes gradering av sökande komma att fattas efter de nya tillsättnings-

reglernas införande. Beslut om tillsättning av tjänsten meddelas dock enligt

de nya reglerna av sjukvårdsstyrelsen, om förord inte inkommit till Kungl.

Maj:t före utgången av 1970.

I punkt 4 har intagits en bestämmelse som blir tillämplig på vissa av

Stockholms stads överläkare. Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna

till sjukvårdslagen får Kungl. Maj :t förlänga förordnande för överläkare

vid stadens sjukhus som enligt äldre bestämmelser tillsatts av Kungl. Maj:t

medelst förordnande på viss tid i regel sex år. Sjukvårdsstyrelsen bör få

meddela nya sexårsförordnanden för dessa läkare, om tjänsternas inne­

havare medger det.

Hemställan

Jag hemställer att Kungl. Maj:t genom proposition föreslår riksdagen

att anta förslaget till lag om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242).

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

55

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­ ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj ds proposition nr 42 år 1970