Prop. 1970:80

('angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1970/71',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

1

Nr 80

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående allmän bered-

skapsstat för budgetåret 1970/71; given Stockholms slott den 6 mars 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till allmän beredskapsstat för budget­ året 1970/71. Den avser alltså begäran om anslag för investeringar som är lämpliga att utföra i arbetslöshetsbekämpande syfte. Förslaget till allmän beredskapsstat omfattar sammanlagt 1 097,3 milj. kr. i anslag. Härav faller 855 milj. kr. på driftbudgeten och 242,3 milj. kr. på kapitalbudgeten. Den s. k. finansfullmakten som är knuten till beredskapsstaten skall enligt för­ slaget oförändrat gälla 600 milj. kr.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 80

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:l

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars

1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odilnoff,

Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om allmän be-

redskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

Inledning

Enligt 63 § regeringsformen kan riksdagen anta en allmän beredskaps-

stat med de anslag som kan behövas i en ekonomisk krissituation eller i ett

annat nödläge. Beredskapsstaten skall antas i samma ordning som gäller

för reglering av riksstaten. I samband härmed kan riksdagen bestämma de

villkor under vilka Kungl. Maj:t får disponera de anslag som är upptagna

i beredskapsstaten.

Allmän beredskapsstat för budgetåret 1969/70 har antagits av 1969 års

riksdag (prop. 1969: 80, SU 61—71, 118, JoU 14, rskr 151, 159—169, 296).

Den omfattar sammanlagt 1 346,7 milj. kr. i anslag. Härav faller 1 070 milj.

kr. på driftbudgeten och 276,7 milj. kr. på kapitalbudgeten. För att bered­

skapsstaten skall sättas i kraft krävs särskilt beslut av riksdagen. När riks­

dagen antog beredskapsstaten beslöt den också om en s. k. finansfullmakt.

Denna innebär att Kungl. Maj :t omedelbart kan besluta om utförande av

arbeten för vilka anslag uppförts på beredskapsstaten intill ett sammanlagt

belopp om 600 milj. kr. Finansfullmakten får utnyttjas endast om arbets­

marknadsläget kräver det. Den har hittills inte utnyttjats.

Arbetsmarknadsstyrelsen skall varje år enligt sin instruktion upprätta

ett förslag till reserv av statliga, kommunala och statsunderstödda inves­

teringsobjekt. Styrelsen har nu kommit in med det förslag som skall ligga

till grund för den allmänna beredskapsstaten för budgetåret 1970/71. För­

slaget torde få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bihang.

Kung!. Maj.ts proposition nr SO år 1970

3

Arbetsmarknadsstyrelsens förslag till investeringsreserv

och finansiering av denna

Arbetsmarknadsstyrelsens förslag till investeringsreserv bygger på sam­ ma principer som tidigare år. Det innebär att i förslaget ingår endast ar­ betsobjekt och industribeställningar som är så angelägna att de i vart fall skulle utföras under de närmaste åren. När långsiktiga investeringsplaner förelegat har objekten i regel valts inom ramen för dessa. På så sätt sker en samordning mellan de anslag som anvisas på riksstat och de som anvi­ sas på beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen framlägger inte något förslag till investerings­ reserv avseende bostadsbyggandet. Styrelsen hänvisar till förslaget i årets statsverksproposition (prop. 1970: 1 bil. 13), enligt vilket bostadsbyggnads- planen om 95 000 lägenheter för vartdera året 1970 och 1971 kompletteras med en projektreserv om 10 000 lägenheter vartdera året. Ivungl. Maj :t för­ utsätts få bemyndigande att besluta om projektreservens ianspråktagande liksom att vid behov vidga medelsramen för ombyggnad och förbättring.

Liksom tidigare år har i statsverkspropositionen föreslagits anslag för vissa affärsdrivande verk, som medger en investeringsökning utöver ra­ marna med omkring 10 %, om detta befinns påkallat av konjunkturmässiga eller andra skäl. För vägväsendet synes anslagsmässiga möjligheter före­ ligga att öka verksamheten under budgetåret 1970/71, om detta befinns önskvärt.

Genom den angivna anslagstekniken får man på betydelsefulla områden en flexibilitet motsvarande den som avses med beredskapsstaten. Investe- ringsreservens avgränsning gentemot de företag, som kan utföras genom en ökning av investeringsramarna med anlitande av tillgängliga och före­ slagna anslag eller beställningsbemyndiganden, blir därför flytande, bl. a. med hänsyn till att ändringar i turordningen för de ordinarie företagen kan äga rum.

I detta sammanhang erinrar styrelsen om att Kungl. Maj :t i fråga om vissa beställningar för statliga myndigheters räkning, vilka beräknas med­ föra arbete under budgetåret 1969/70, föreskrivit att uppskov skall lämnas vid leveransen om uppskovet kan leda till att arbetet utförs under eu ur sysselsättningssynpunkt lämpligare tidpunkt än som ursprungligen avsetts. Ett återupptagande av de sålunda uppskjutna leveranserna skulle vid be­ hov medföra en ökad sysselsättning på samma sätt som industribeställning­ ar i investeringsreserven.

För intagande av arbeten eller beställningar i investeringsreserven har i regel satts som villkor att planeringsläget skall medge arbetenas påbörjan­ de resp. utläggning av beställning inom en varseltid av 4 månader. För

4

husbyggnadsobjekt medger planeringssituationen dock inte detta, utan en

varseltid av 4—6 månader eller längre får beräknas för dessa.

Sammanlagt ingår byggnads- och anläggningsarbeten samt industrian­

skaffningar till ett belopp av 1 599,1 milj. kr. i styrelsens förslag till inves-

teringsreserv. Av ovannämnda kostnadsvolym utgörs 890,3 milj. kr. av an­

läggningsarbeten, inberäknat skogsvårdsarbeten m. m., 294,8 milj. kr. av

husbyggnadsarbeten samt 414 milj. kr. av industribeställningar. Objekt

för 909,1 milj. kr. faller inom den statliga sektorn och objekt för 690 milj.

kr. inom den kommunala och enskilda sektorn.

Arbetsmarknadsstyrelsen har under hand redovisat bl. a. hur den av sty­

relsen föreslagna investeringsramen är regionalt fördelad.

Sysselsättningseffekten av i förslaget upptagna projekt kan i sista pro-

duktionsledet beräknas uppgå till ca 3 100 000 dagsverken. Härav hänför

sig ca 1 900 000 till byggnads- och anläggningsarbeten, ca 800 000 till in­

dustribeställningar och ca 400 000 till skogs- och naturvårdsarbeten. Här­

till kommer de effekter i tidigare produktionsled som arbetenas utförande

skulle föranleda. Av redovisningen framgår att projekt i investeringsreser-

ven finns upptagna för samtliga län. Den kostnadsmässigt mest betydande

projektgruppen, nämligen anläggningsarbeten, har sin tyngdpunkt förlagd

till skogslänen. Särskilt gäller detta arbeten inom försvaret och inom civil

statlig verksamhet.

Av de i investeringsreserven upptagna statliga industrianskaffningarna

om totalt ca 300 milj. kr. hänför sig de största summorna till anskaffningar

av motorfordon och rälsgående fordon, anskaffningar inom radio- och elelt-

troteknisk industri samt övrig verkstadsindustri.

Beträffande frågan om finansieringen av investeringsreserven föreslår

arbetsmarknadsstyrelsen i första hand, att vissa förslagsanslag i den riks-

stat som kommer att fastställas för budgetåret 1970/71 skall få belastas

med högre belopp än det i riksstaten upptagna. Detta gäller följande anslag,

nämligen Allmänna sjövägar, Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsen­

det m. m., Bidrag till skogsförbättringar, Vägbyggnader på skogar i enskild

ägo, Arbetsförmedlingen, Förläggningsbyggnader m. m. samt Arbetsmark­

nadsutbildning m. m. Härutöver föreslår arbetsmarknadsstyrelsen att anslag

förs upp på allmän beredskapsstat med sammanlagt 1 271,9 milj. kr. Här­

av faller 1 009,8 milj. kr. på driftbudgeten och 262,1 milj. kr. på kapital­

budgeten.

De anslag som arbetsmarknadsstyrelsen föreslår avser dels enstaka in­

vesteringsobjekt, dels kollektiva ändamål. Beträffande de sistnämnda före­

slår styrelsen att de bestämmelser som gäller för innevarande budgetår skall

gälla även för beredskapsstaten för budgetåret 1970/71. Således bör objekt

för vilka medel beräknats under kollektivanslag kunna bytas ut mot andra

objekt av likartat slag. Vidare bör kollektivanslagen kunna användas för

att forcera arbeten av motsvarande art för vilka medel beräknats på riks-

Kungl. May.ts proposition nr 80 år 1970

Knngl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

5

staten. För att man skall få önskvärd handlingsfrihet vid uppkommande arbetslöshetssituationer bör det härutöver liksom under innevarande bud­ getår också finnas ett samlingsanslag' benämnt Allmänna beredskapsarbe­ ten m. m.

Arbetsmarknadsstyrelsen konstaterar, att statsbidrag i princip bör utgå enligt gällande grunder till kommunala och enskilda arbeten, som anordnas i sysselsättningsstödjande syfte. Möjligheter bör dock liksom hittills finnas att jämka statsbidragsgrunderna med hänsyn till de särskilda förhållanden under vilka investeringsverksamheten kan komma att bedrivas.

För att Kungl. Maj:t i viss utsträckning skall kunna utnyttja beredskaps- staten redan innan särskilt riksdagsbeslut meddelats, föreslår arbetsmark­ nadsstyrelsen slutligen, att Kungl. Maj :t hos riksdagen hemställer om en finansfullmakt enligt hittills tillämpade grunder avseende ett belopp av 600 milj. kr.

Departementschefen

Riksdagen fastställer sedan år 1960 varje år en allmän beredskapsstat. En sådan gäller även för innevarande budgetår. Den omfattar anslag till olika statliga, kommunala eller statsunderstödda investeringsobjekt, som bedömts lämpliga att sättas i gång i sysselsättningstödjande syfte vid en konjunkturavmattning.

För att den allmänna beredskapsstaten skall träda i kraft behövs ett sär­ skilt beslut av riksdagen. Om arbetsmarknadsläget skulle kräva det får emellertid Kungl. Maj :t med stöd av en till beredskapsstaten knuten finans­ fullmakt besluta om utförande av arbeten för vilka anslag uppförts på be­ redskapsstaten inom ramen för 600 milj. kr.

Jag vill i detta sammanhang något beröra behovet i framtiden av en all­ män beredskapsstat. En sådan har årligen antagits sedan år 1960 men den har aldrig satts i kraft, trots konjunktursvackor åren 1962—1963 och 1967— 1968. Inte heller har den till beredskapsstaten knutna finansfullmakten utnyttj ats.

Statskontoret har vid sin översyn av arbetsmarknadsverkets organisation och arbetsformer funnit att arbetet med sammanställning av investerings- reserv bör avvecklas. Något behov av beredskapsstat anses inte föreligga. Finansieringen av erforderliga sysselsättningsinsatser torde utan svårighe­ ter kunna lösas på annat sätt, anser statskontoret. Från arbetsmarknads­ styrelsens sida har detta statskontorets förslag inte föranlett något utta­ lande. För statskontorets ståndpunkt och remissutlåtandena i anslutning härtill har närmare redogjorts i årets statsverksproposition (prop. 1970: 1 bil. 13 s. 51—55).

Jag anser skäl tala för att beredskapsstaten efter hand bör kunna avveck­ las.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Beredskapsstatens existens har haft sin betydelse för en förbättrad sys-

selsättningsplanering under loppet av 1960-talet. På de flesta områden där

statliga investeringar blir aktuella i samband med sysselsätlningsstödjande

åtgärder finns numera flerårspianer och rullande planering i sådan om­

fattning att införande av projekt i investeringsreserven ur planeringssyn-

punkt snarast blir en formalitet. I fråga om bl. a. bostadsbyggande, byg­

gande av handikappverkstäder m. m. har Kungl. Maj :t en sådan hand-

lingsmarginal att betydande expansion kan ske under löpande budgetår,

utan riksdagens medverkan. I fråga om kommunala projekt medför arbetet

med en kommunalekonomisk långtidsplanering (KELP) efter hand minskat

behov av en särskild investeringsreserv för att säkra tillgång på kommu­

nala projekt som kan sättas igång med kort varsel.

Vid mer betydande utvidgning av de sysselsättningsskapande åtgärderna

uppkommer finansieringsbehov av betydande omfattning. I fråga om vissa

affär sdrivande verk finns därvid anslagsmässig möjlighet att vidga inves­

teringarna med 10 %. Förslagsanslag kan överskridas. I senaste konjunk­

tursvackan tillgodosågs behovet av ökade medel huvudsakligen genom att

medel anvisades över tilläggsstat, framför allt för industribeställningar och

beredskapsarbeten. Svårigheter kvarstår dock när det gäller att tillräckligt

snabbt kunna finansiera betydande investeringar som behövs, när syssel-

sättningsfrämjande åtgärder i stor omfattning behöver vidtas.

Det är att vänta att byggplaneringsutredningen och budgetutredningen

kommer att närmare belysa de förändringar som behövs inom statlig pla­

nering och i det statliga budgetsystemet för att i särskild ordning fram­

lagd investeringsreserv och beredskapsstat i dess nuvarande form skall

kunna avvecklas. I avvaktan härpå bör förslag om allmän beredskapsstat

alltjämt föreläggas riksdagen.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att i investeringsreserven skall

ingå byggnads- och anläggningsarbeten samt industrianskaffningar till ett

sammanlagt belopp av 1 599,1 milj. kr., varav för statliga företag 909,1 milj.

kr. samt för kommunala och enskilda företag 690 milj. kr. Härtill kom­

mer möjligheten att vid en konjunkturförsvagning öka bostadsbyggandet.

I likhet med tidigare år ingår nämligen inte detta i arbetsmarknadsstyrel­

sens investeringsreserv. För att finansiera de företag som ingår i investe­

ringsreserven föreslår styrelsen att anslag förs upp på allmän beredskaps­

stat. Det sammanlagda beloppet av dessa anslag uppgår enligt styrelsens

förslag till 1 271,9 milj. kr., varav på driftbudgeten 1 009,8 milj. kr. och på

kapitalbudgeten 262,1 milj. kr.

Skillnaden i totalsumman mellan investeringsreserv och beredskapsstat

har två orsaker. För det första föreslås för några investeringar att de i riks-

statcn upptagna anslagen för dessa ändamål skall få överskridas i stället för

att anslag förs upp på allmän beredskapsstat. För det andra tas vid kom­

munala och enskilda företag som anslag upp endast det belopp som utgår i

form av statsbidrag, medan hela investeringsbeloppet tas upp i investerings- reserven.

I det föregående har redovisats vissa uppgifter beträffande bl. a. regional fördelning av investeringsreserven och branschvis fördelning av industri- anskaffningarna. Det bör också nämnas att de i investeringsreserven in­ tagna arbetsobjekten har varierande igångsättningstider och även kräver mycket olika tider för sitt genomförande. På denna punkt vill jag hänvisa till vad som anfördes i det av riksdagen antagna förslaget till beredskaps- stat för budgetåret 1968/69 (prop. 1968: 80).

Arbetsmarknadsstyrelsens förslag har beretts inom berörda departement. I viss utsträckning har därvid utmönstrats projekt, som av arbetsmarknads­ styrelsen i samråd med vederbörande verk eller myndighet förslagits föras upp på beredskapsstat. Dessa arbeten har sålunda inte tagits med i försla­ get till beredskapsstat. Det är här fråga om projekt vars tillkomst kan ifråga­ sättas eller som bedöms ligga långt fram i tiden. I flertalet fall är de avvi­ kelser som gjorts från arbetsmarknadsstyrelsens förslag beloppsmässigt små. I fråga om byggande av statliga vägar har dock en inte obetydlig re­ duktion skett av den summa styrelsen föreslagit. De bedömningar av hur investeringsreserven fördelar sig länsvis och på skilda industribranscher som gjorts i det föregående kvarstår i huvudsak.

Kungl. Maj :t fattar denna dag på hemställan av vederbörande föredra­ gande beslut i fråga om anslag på förslaget till beredskapsstat. Utdrag av statsrådsprotokollet i dessa ärenden bör bifogas propositionen som bilagor 111. Förslag till allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71, upprättat i enlighet med dessa beslut, torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 12. Förslaget upptar anslag om sammanlagt 1 097,3 milj. kr. Härav faller 855 milj. kr. på driftbudgeten och 242,3 milj. kr. på kapi­ talbudgeten.

I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen anser jag att någon investerings- reserc avseende bostadsbyggandet inte behöver läggas fram. De kommunala bostadsplanerna är tillräckligt omfattande för att medge betydande expan­ sion av bostadsbyggandet om så skulle erfordras. De fullmakter som i stats­ verkspropositionen (prop. 1970: 1 bil. 13) begärts i detta syfte finner jag tillräckliga.

Liksom under tidigare år bör Kungl. Maj :t kunna besluta om utbyte av projekt som på beredskapsstaten är upptagna under kollektivanslag, om de ursprungliga projekten är mindre lämpade att utföra i en viss arbetsmark­ nadssituation. Vidare bör kollektivanslag på beredskapsstaten få användas för att forcera arbeten för vilka motsvarande anslag förts upp på rilts- staten.

I fråga om vissa arbeten, som är upptagna i investeringsreserven, finns förslagsanslag uppförda i riksstaten för motsvarande ändamål. Sådana ar­

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

7

8

Kungl. Alaj:ts proposition nr 80 år 1970

beten bör liksom tidigare kunna finansieras genom merbelastning av an­

slagen på riksstaten.

Som arbetsmarknadsstyrelsen erinrat om i sin framställning erbjuder de

anslagsprinciper som tillämpas för de flesta affärsdrivande verk möjlig­

heter att snabbt öka investeringarna på betydelsefulla områden.

Jag vill i detta sammanhang erinra om de riktlinjer för kompensation till

affärsverk m. fl. som tillämpas tills vidare i samband med av konjunktur-

betingade skäl tidigarelagda investeringar. Riktlinjerna är giltiga såväl för

industribeställningar som för beredskapsarbeten i egentlig mening. Enligt

dessa riktlinjer, för vilka jag närmare redogjort i prop. 1969: 1 (bil. 19),

skall myndigheten i princip ersättas för de merkostnader som en tidigare-

läggning av en investering förorsakar. I normalfallet kan en schablonregel

tillämpas som innebär att myndigheten får ersättning med 10 % av inves­

teringsbeloppet. Återstående 90 % förräntas på vanligt sätt. Ersättningen

i fråga om investeringar som finansieras över investeringsanslag sker ge­

nom att 10 % av investeringen avskrivs på förslagsvis beräknade avskriv-

ningsanslag på riksstaten.

För att åstadkomma överensstämmelse mellan skilda former av konjnnk-

turbetingade investeringar bör motsvarande ordning även gälla i den mån

medel över beredskapsstaten tas i anspråk för investeringar i affärsverken.

I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen anser jag att gällande statsbidrags-

grunder liksom tidigare bör kunna jämkas för kommunala och enskilda ar­

beten i investeringsreserven, om detta är skäligt med hänsyn till de särskilda

förhållanden under vilka investeringsverksamheten kan komma att bedri­

vas. En jämkning bör i särskilda fall kunna ske även beträffande den i det

föregående behandlade kompensationen om 10 % till affärsverk m. fl.

De anslag som förts upp på beredskapsstat bör utan riksdagens hörande

få utnyttjas endast inom ramen av visst högsta belopp. För att hela be-

redsskapsstaten skall träda i kraft bör således krävas särskilt beslut av

riksdagen. Bemyndigandet för Kungl. Maj :t att utan riksdagens hörande

meddela beslut om utförande av arbeten, för vilka anslag förts upp på be­

redskapsstaten, den s. k. finansfullmakten, bör liksom under innevarande

budgetår fastställas till 600 milj. kr. Även vid tillämpning av detta bemyn­

digande bör de i det föregående nämnda förutsättningarna för disposition

av anslagen få gälla och berörda jämkningar i statsbidragsgrunderna få

medges.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen att

a) godkänna förslaget till allmän beredskapsstat för

budgetåret 1970/71,

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att, om arbetsmarknadslä­

get kräver det, besluta att arbeten för vilka anslag förts

upp på allmän beredskapsstat får utföras intill ett sam­

manlagt belopp av 600 000 000 kr.

9

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet :

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

11

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

N ärvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler de ärenden under justitiedepartementets handläggning som angår utgifter på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

B. Polisväsendet

[1] B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. Under denna rubrik har ett reservationsanslag av 31,6 milj. kr. tagits upp i prop. 1970: 1 (bil. 4 s. 19). Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 5), efter samråd med rikspolisstyrelsen, att sådan materiel som avses här tas in i investeringsre- serven till en kostnad av 2 milj. kr.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Polisverket: Inköp av motorfordon m. in. på all­ män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­ slag av 2 000 000 kr.

[2] B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning. För detta ändamål har ett reservationsanslag av 15,2 milj. kr. tagits upp i prop. 1970: 1 (bil. 4 s. 38). Efter samråd med rikspolisstyrelsen föreslår arbetsmarknadsstyrelsen (Bi­ hang s. 5), att materiel av här avsett slag för en kostnad av 1,5 milj. kr. tas in i investeringsreserven.

12

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning på allmän

beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag

av 1 500 000 kr.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

F. Kriminalvården

[3] F 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. I prop. 1970: 1 (bil. 4 s. 74)

har ett reservationsanslag av 1 450 000 kr. tagits upp för anskaffning av

maskin- och verktygsutrustning. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang

s. 6), efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnads­

kommitté, att maskin- och verktygsutrustning vid befintliga och planerade an­

stalter för en sammanlagd kostnad av 1,5 milj. kr. tas in i investeringsre-

serven.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Maskin- och verktygsutrustning m. m. på allmän

beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag

av 1 500 000 kr.

[4] F 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. För detta ändamål har ett

reservationsanslag av 2 650 000 kr. tagits upp i prop. 1970: 1 (bil. 4 s. 74).

Efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskom­

mitté föreslår arbetsmarknadsstyrelsen (Bihang s. 6), att anskaffningar för

en sammanlagd kostnad av 1 milj. kr. tas in i investeringsreserven.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Engångsanskaffning av inventarier m. m. på all­

män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­

slag av 1 000 000 kr.

[5] F 6. Anskaffning, montering och transport av baracker m. m. Under den­

na rubrik har ett reservationsanslag av 860 000 kr. tagits upp i prop. 1970: 1

(bil. 4 s. 75). Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 6), efter samråd

med kriminalvårdsstyrelsen, att ett anslag av 3 milj. kr. tas upp för utbygg­

nad av det öppna anstaltsbeståndet.

Jag förordar att ett anslag av 2 milj. kr. förs upp på allmän beredskaps­

stat för ändamålet och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Anskaffning, montering och transport av baracker

m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra

upp ett anslag av 2 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

13

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastiglietsfond

[6] II: 3. Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården. För detta ändamål har ett investeringsanslag av 5 milj. kr. tagits upp i prop. 1970: 1 (bil. 4 s. 89). Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 7), efter samråd med kriminal­ vårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté, att byggnadsarbeten för en sammanlagd kostnad av 5 milj. kr. tas in i investeringsreserven.

Jag tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens förslag att 5 milj. kr. förs upp på allmän beredskapsstat för ändamålet.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården på all­ män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­ slag av 5 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

15

UTRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stock­ holms slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Ministern för utrikes ärendena anmäler ärende under utrikesdepartemen­ tets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budget­ året 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

C. Utvecklingsbistånd

[1] C 2. Fältverksamhet. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 7) att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 skall tas upp ett anslag av 10 milj. kr. för gåvobistånd, dels ett anslag av 2 milj. kr. för katastrof­ hjälp.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Fältverksamhet på allmän beredskapsstat för bud­ getåret 1970/71 föra upp ett anslag av 12 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kurigl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

17

Bilaga 3

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över försvarsårenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler de ären­

den under försvarsdepartementets handläggning som angår utgifter på all­

män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår, att i investeringsreserven tas in an­

skaffning av industriprodukter för det militära försvaret till en kostnad av

75 milj. kr. Såvitt avser byggnads- och anläggningsarbeten m. m. för det mi­

litära försvaret föreslår ämbetsverket, att av urvalsmaterialet för en investe-

ringsreserv av hithörande arbeten under försvarets fastighetsfond objekt

för sammanlagt 44 milj. kr. tas in i investeringsreserven.

För civilförsvaret föreslår arbetsmarknadstyrelsen att i investeringsre­

serven tas in anskaffning av industriprodukter för en kostnad av 13 milj. kr.

samt arbeten för byggande av skyddsrum m. m. och anordnande av brand­

dammar för civilförsvarsändamål för sammanlagt 4,5 milj. kr., motsvaran­

de en statsbidragskostnad av 3 milj. kr. Slutligen föreslår ämbetsverket att

byggnadsarbeten för civilförsvaret för 1,6 milj. kr. tas in i investeringsre­

serven.

Närmare uppgifter om hur urvalsmaterialet fördelar sig på olika anskaff­

ningar och arbeten framgår av föreliggande förslag till investeringsreserv

(Bihang s. 8).

1 det följande anmäler jag de anslag som behövs för ifrågavarande an­

skaffningar och arbeten. Anslagen bör liksom tidigare år, under de förut­

sättningar som gäller för beredskapsstaten, dels få användas för att genom­

föra vilka som helst av de anskaffningar och arbeten som har tagits in i ur­

valsmaterialet för anslaget i fråga, dels få utnyttjas för att forcera sådana

anskaffningar och arbeten som ingår i de ordinarie anskaffnings- och ar­

betsprogram, för vilka medel har anvisats på riksstaten. Utgifter för ända­

mål som här avses bör inte komma till stånd utan Kungl. Maj :ts särskilda

2 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 80

18

medgivande oavsett om arbetsmarknadsmedel på riksstatsanslag eller anslag

under beredskapsstaten tas i anspråk.

Kungl. Maj. ts proposition nr 80 år 1970

DRIFTBUDGETEN

B. Armén

[1] Anskaffning av materiel för armén. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår

(Bihang s. 10), att för detta ändamål tas upp ett anslag av 49 milj. kr. på

allmän beredskapsstat för nästa budgetår.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår

riksdagen

att till Anskaffning av materiel för armén på allmän be­

redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag

av 49 000 000 kr.

C. Marinen

[2] Anskaffning av materiel för marinen. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår

(Bihang s. 10), att på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett

anslag av 14 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår

riksdagen

att till Anskaffning av materiel för marinen på allmän

beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag

14 000 000 kr.

D. Flygvapnet

[3] Anskaffning av materiel för flygvapnet. Arbetsmarknadsstyrelsen före­

slår (Bihang s. 10), att för detta ändamål på allmän beredskapsstat för nästa

budgetår tas upp ett anslag av 8 milj. kr.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår

riksdagen

att till Anskaffning av materiel för flygvapnet på allmän

beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag

8 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

19

J. Viss materielanskaffning m. m.

[4] J 8. Anskaffning av fortifikatorisk materiel. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 10), att på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 4 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Anskaffning av fortifikatorisk materiel på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 4 000 000 kr.

N. Civilförsvaret m. m.

[5] N 7. Anskaffning av civilförsvarsmateriel. Arbetsmarknadsstyrelsen liar föreslagit (Bihang s. 11), att på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 13 milj. kr. för detta ändamål.

Jag förordar att anslaget förs upp med 10 milj. kr. och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Anskaffning av civilförsvarsmateriel på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 10 000 000 kr.

[6] N 9. Bidrag till byggande av skyddsrum. I enlighet med arbetsmark­ nadsstyrelsens förslag (Bihang s. 11) tillstyrker jag, att i investeringsreser- ven för nästa budgetår tas in arbeten för anordnande av ledningscentraler, observationsplatser och skyddsplatser för framskjutna enheter för en sam­ manlagd kostnad av 3 milj. kr., motsvarande en statsbidragskostnad av 2 milj. kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till byggande av skyddsrum på allmän be­ redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 2 000 000 kr.

[7] N 11. Bidrag till kommuner för anordnande av branddammar för civil­

försvarsändamål. I enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens förslag (Bihang s. 11) tillstyrker jag, att i investeringsreserven för nästa budgetår tas in ar­ beten för att anordna branddammar för civilförsvarsändamål för en sam­ manlagd kostnad av 1,5 milj. kr., motsvarande en statsbidragskostnad av 1 milj. kr.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Bidrag till kommuner för anordnande av brand­ dammar för civilförsvarsändamål på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 1 000 000 kr.

20

Kungl. Maj :ts proposition nr 80 år 1970

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond

[8] II: 7. Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret. Arbetsmark­

nadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 12), att för detta ändamål förs upp ett an­

slag av 1,6 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår

riksdagen

att till Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret

på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp

ett anslag av 1 600 000 kr.

III. Försvarets fastighetsfond

Kasernbyggnaders delfond

[9] III: 2. Byggnadsarbeten för armén. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår

(Bihang s. 12), att för detta ändamål förs upp ett anslag av 10 milj. kr. på

allmän beredskapsstat för nästa budgetår.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår

riksdagen

att till Byggnadsarbeten för armén på allmän beredskaps­

stat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 10 000 000

kr.

[10] III: 4. Byggnadsarbeten för flygvapnet. Arbetsmarknadsstyrelsen före­

slår (Bihang s. 12), att för detta ändamål f^rs upp ett anslag av 3 milj. kr.

på allmän beredskapsstat för nästa budgetår.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår

riksdagen

att till Byggnadsarbeten för flygvapnet på allmän bered­

skapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av

3 000 000 kr.

Befästningars delfond

[11] III: 7. Befästningsarbeten för gemensamma ändamål. Arbetsmarknads­

styrelsen föreslår (Bihang s. 13), att för detta ändamål förs upp ett anslag av

30 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår

riksdagen

21

att till Befästningsarbeten för gemensamma ändamål på allmän, beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 30 000 000 kr.

C12] III: 11. Flygfältsarbeten m. m. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bi-

hang s. 13), att för detta ändamål förs upp ett anslag av 1 milj. kr. på all­ män beredskapsstat för nästa budgetår.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Flygfältsarbeten m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 1 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

23

Bilaga

4

SOCIALDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

N ärvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler de ärenden under socialdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

H. övrig sjukhusvård m. m.

[1] H 8. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara. Till ifrågavarande ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 7 s. 155) föreslagits ett re­ servationsanslag av 3 milj. kr. I enlighet med vad arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 13) bör i investeringsreserven för budgetåret 1970/71 tas in 4 milj. kr. för anskaffning av utrustning m. m. till beredskapssjukhus.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 4 000 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond

[2] II: 11. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verksam­ hetsområde. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 7 s. 236) föreslagits ett investeringsanslag av 14 milj. kr.

24

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 13) att i investeringsreserven

för budgetåret 1970/71 tas in byggnadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna för

en kostnad av 2,7 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår vidare (Bihang s. 14) att i investerings­

reserven för samma år tas in byggnads- och anläggningsarbeten vid de stat­

liga vårdanstalterna för alkoholmissbrukare Venngarn och Svartsjö till en

sammanlagd kostnad av 800 000 kr.

Jag hemställer — efter samråd med statsrådet Odhnoff i vad avser bygg­

nadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna —- att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

att till Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte­

mentets verksamhetsområde på allmän beredskapsstat för

budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 3 500 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Y. Fonden för låneunderstöd

[3] Y: 3. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmiss­

brukare m. m. I prop. 1970: 1 (bil. 7 s. 254) har för detta ändamål föreslagits

ett investeringsanslag av 3 milj. kr. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bi­

hang s. 14) att arbeten vid ifrågavarande vårdanstalter för en kostnad av

3,3 milj. kr. tas in i investeringsreserven för budgetåret 1970/71.

För egen del föreslår jag, att 3 milj. kr. tas in i investeringsreserven för

nästa budgetår för upprustning av erkända och enskilda vårdanstalter. Jag

hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för

alkoholmissbrukare m. m. på allmän beredskapsstat för bud­

getåret 1970/71 föra upp ett anslag av 3 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

25

Bilaga 5

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms

slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmäler de

ärenden under kommunikationsdepartementets handläggning som angår ut­

gifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

B. Vägväsendet

[1] B 2, 3, 5, 7.

Vägdrift och vägbyggande. För dessa ändamål har i prop.

1970: 1 (bil. 8 s. 43—49) föreslagits reservationsanslag av 774 milj. kr., 683,9

milj. kr., 331 milj. kr. samt 23,4 milj. kr. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår

(Bihang s. 15), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 förs upp

anslag till den statliga vägdriften med 100 milj. kr., till det statliga vägbyg­

gandet med 350 milj. kr., till bidrag til byggande av kommunala vägar och

gator med 75 milj. kr. samt till bidrag till byggande av enskilda vägar med

10 milj. kr. Jag förordar att beloppet för det statliga vägbyggandet reduceras

till 200 milj. kr. och biträder i övrigt arbetsmarknadsstyrelsens förslag.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 förs

upp följande anslag, nämligen

Kr.

Drift av statliga vägar........................................ 100 000 000

Byggande av statliga vägar................................ 200 000 000

Bidrag till byggande av kommunala vägar och

gator.......................................................................... 75 000 000

Bidrag till byggande av enskilda vägar...........

10 000 000

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder

A. Postverket

[2] I: A 1. Posthus m. m. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 8 s.

143) föreslagits ett investeringsanslag av 41,3 milj. kr. Arbetsmarknads­

styrelsen föreslår (Bihang s. 16), att på allmän beredskapsstat för budget­

året 1970/71 förs upp ett anslag av 2,1 milj. kr. för ifrågavarande ända­

mål.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Posthus m. m. på allmän beredskapsstat för bud­

getåret 1970/71 föra upp ett anslag av 2 100 000 kr.

B. Televerket

[3] I: B 1. Teleanläggningar m. m. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil.

8 s. 158) föreslagits ett investeringsanslag av 592,1 milj. kr. Arbetsmarknads­

styrelsen föreslår (Bihang s. 17), att på allmän beredskapsstat för budgetåret

1970/71 förs upp ett anslag av 33 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till T eleanläggningar m. m. på allmän beredskapsstat

för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 33 000 000 kr.

C. Statens Järnvägar

[4] I: C 1. Järnvägar m. m. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 8 s.

180) föreslagits ett investeringsanslag av 367,6 milj. kr. Arbetsmarknads­

styrelsen föreslår (Bihang s. 19), att på allmän beredskapsstat för budget­

året 1970/71 förs upp ett anslag av 53 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Järnvågar m. m. på allmän beredskapsstat för bud­

getåret 1970/71 föra upp ett anslag av 53 000 000 kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

27

D. Luftfartsverket

[5] I: D 1. Flygplatser m. m. För detta ändamål har i prop. 1970:1 (bil. 8 s. 206) föreslagits ett investeringsanslag av 48 milj. kr. Arbetsmarknadssty­ relsen föreslår (Bihang s. 19), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 förs upp ett anslag av 6 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Flygplatser m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 6 000 000 kr.

IV. Statens utlåningsfonder

[6] IV: 3. Statens lånefond för den mindre skeppsfarten. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 8 s. 207) föreslagits ett investeringsanslag av 1 000 kr. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 20), att på allmän bered­ skapsstat för budgetåret 1970/71 förs upp ett anslag av 25 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 25 000 000 kr.

IX. Diverse kapitalfonder

Statens vägverks förrådsfond

[7] IX: 2. Vägmaskiner m. m. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 8 s. 213) föreslagits ett investeringsanslag av 56,2 milj. kr. Arbetsmarknads­ styrelsen föreslår (Bihang s. 20), att på allmän beredskapsstat för budget­ året 1970/71 förs upp ett anslag av 37 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag förordar en viss begränsning av detta förslag.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Vägmaskiner m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 26 000 000 kr.

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

Sjöfartsverkets fond

[8] IX: 3. Sjöfartsmateriel

m. m. För detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil.

8 s. 216) föreslagits ett investeringsanslag av 22,9 milj. kr. Arbetsmarknads­

styrelsen föreslår (Bihang s. 21) att på allmän beredskapsstat för budgetåret

1970/71 förs upp ett anslag av 9,6 milj. kr. för ifrågavarande ändamål.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Sjöfartsmateriel m. m. på allmän beredskapsstat

för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 8 100 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

29

FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konunqen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler ärende under finansdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän bered- skapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

C. Skatte- och kontrollväsen

[1] C 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel. Till detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 9 s. 57) för budgetåret 1970/71 föreslagits ett reserva­ tionsanslag av 2 265 000 kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit, att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 skall tas upp ett anslag av 4,5 milj. kr. för detta ändamål (Bihang s. 22).

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel på all­ män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­ slag av 4 500 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

31

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom,

T. f. chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Myrdal, anmäler de ärenden under utbildningsdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat förbudgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

D. Skolväsendet

[1] D 27. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. I prop. 1970: 1 (bil. 10 s. 235) har Kungl. Maj :t föreslagit att till bidrag till byggnads­ arbeten inom skolväsendet m. m. för nästa budgetår anvisas ett förslagsan­ slag av 267 milj. kr. Anslaget har beräknats med utgångspunkt i en bygg­ nadsverksamhet motsvarande en sammanlagd kostnad av 600 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har från skolmyndigheterna erhållit uppgift om angelägna skolbyggnader, som bedöms kunna utföras under budgetåret 1970/71. De skolbyggnadsföretag som skulle komma i fråga utgörs av såväl permanenta som provisoriska byggnader för grundskolan och mellanskolan samt elevhemsbyggnader. Arbetsmarknadsstyrelsen räknar med att bygg­ nadsarbeten inom skolväsendet för en kostnad av 150 milj. kr. kan tas in i investeringsreserven.

Statsbidraget till en byggnadsverksamhet av denna omfattning kan be­ räknas till ca 50 milj. kr., varav hälften skulle betalas ut under budgetåret 1970/71. Statsbidrag bör enligt arbetsmarknadsstyrelsen få beviljas även till anskaffande av sådana inventarier, till vilka statsbidrag kan utgå.

Statsbidrag till byggnader, som ingår i investeringsreserven, förutsätts på sätt som medgetts i samband med fastställande av allmän beredskapsstat

för budgetåret 1969/70 få beviljas genom merbelastning av detta förslags­

anslag.

Departementschefen

Jag förordar, att byggnadsarbeten inom skolväsendet till en kostnad av

av 150 milj. kr. tas in i investeringsreserven. Med hänsyn till de principer,

som följts i fråga om anslag till bidrag till skolbyggnader vid fastställande

av allmän beredskapsstat under de senaste budgetåren, anser jag i likhet med

arbetsmarknadsstyrelsen, att något anslag för detta ändamål inte bör föras

npp på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Vid ett utnyttjande av in­

vesteringsreserven under nästa budgetår beträffande skolbyggnader m. m.

samt elevhem för grundskolans och mellanskolans del bör från detta för­

slagsanslag avföras statsbidrag, som utgår enligt kungörelsen (1957:318)

om statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet (änd­

rad senast 1967:821), kungörelsen (1957:480) om statsbidrag till yrkes­

skolor (ändrad senast 1967:822), kungörelsen (1936:202) angående stats­

bidrag till skolhemsbyggnader och deras inredning samt kungörelsen (1945:

594) angående statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och

till avlöning av föreståndare vid dylikt skolhem (ändrad senast 1967: 471).

Med hänsyn till den inte obetydliga ökning av belastningen av anslaget, som

härvid kan uppkomma, bör vad jag sålunda förordat bringas till riksdagens

kännedom.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t beslutar delge riksdagen vad jag har anfört.

[2] D 30. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor. Med stöd av före­

liggande uppgifter om aktuella byggnadsföretag för folkhögskolorna föreslår

arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med skolöverstyrelsen, att i investe-

ringsreserven tas in arbeten avseende permanenta lokaler för folkhögskolor

till en sammanlagd kostnad av 7 milj. kr. Med hänsyn till att statsbidrag

utgår med högst 75 % av bidragsunderlaget uppgår statsbidraget till dessa

arbeten till ca 5 milj. kr.

Departementschefen

Jag tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor

allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett

anslag av 5 000 000 kr.

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

33

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler de ärenden under jordbruksdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTBUDGETEN

D. Skogsbruk

[1] D 3. Bidrag till skogsförbättringar och D 4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo. I riksstatsförslaget för budgetåret 1970/71 (prop. 1970: 1 bil. 11 s. 54 och 64) har förts upp

1) till Bidrag till skogsförbättringar ett förslagsanslag av 8 milj. kr. var­ jämte har föreslagits, att statsbidrag skall få beviljas med högst 6 milj. kr. till skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark samt med högst 2,5 milj. kr. till med anslaget i övrigt avsedda ändamål,

2) till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo ett förslagsanslag av 13,5 milj. kr. varjämte har föreslagits, att statsbidrag skall få beviljas med högst 14,5 milj. kr. till vägbyggnader på skogar i enskild ägo samt att förhöjt stats­ bidrag skall få beviljas med högst 500 000 kr. till skogshuvudvägar som är av särskild betydelse ur fritidssynpunkt.

Arbetsmarknadsstyrelsen. De rambelopp, som har tagits upp för budget­ året 1970/71 för att bevilja bidrag från de i det föregående angivna anslagen, bör enligt Kungl. Maj :ts bestämmande få överskridas under de förutsätt­ ningar som gäller för beredskapsstatens ikraftträdande (Bihang s. 23).

3 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr SO

Departementschefen

Jag ansluter mig till arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att medge, att de för budgetåret 1970/71 föreslagna ram­

beloppen för bidrag från anslaget Bidrag till slcogsförbätt-

ringar och anslaget Vägbyggnader på skogar i enskild ägo

får, under förutsättningar som gäller för beredskapsstatens

ikraftträdande, överskridas enligt Kungl. Maj :ts bestäm­

mande.

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

H. Utbildning och forskning

[2] H 27. Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor. Vid sam­

råd med lantbruksstyrelsen har arbetsmarknadsstyrelsen inhämtat att i in-

vesteringsreserven kan intagas byggnadsarbeten vid undervisningsanstalter

för lantbruket för en kostnad av ca 6 milj. kr. Statsbidrag för dessa arbeten

beräknas till ca 2,5 milj. kr. vilket belopp bör föras upp på beredskapsstat.

Departementschefen

Jag tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkes­

skolor på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra

upp ett anslag av 2 500 000 kr.

I. Miljövård

[3] I 9. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. För detta ända­

mål har på riksstaten för budgetåret 1970/71 föreslagits ett reservationsan­

slag av 84 milj. kr. (prop. 1970: 1 bil. 11 s. 158).

Arbetsmarknadsstyrelsen. På allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71

bör föras upp ett anslag av 20 milj. kr. till bidrag till avloppsreningsverk

m. m.

Departementschefen

Jag har inte något att erinra mot arbetsmarknadsstyrelsens förslag och

hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m.

på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp

ett anslag av 20 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

35

HANDELSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

T. f. chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lidbom, anmäler ärende under handelsdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

KAPITALBUDGETEN

IX. Diverse kapitalfonder

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

[1] IX: 1. Förrådsanläggningar m. m. Efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar föreslår arbetsmarknadsstyrelsen (Bihang s. 25), att i investeringsreserven tas in anskaffningar av distributionsmateriel för en kostnad av 2 milj. kr. samt byggnads- och anläggningsarbeten för 5 milj. kr. eller tillsammans 7 milj. kr.

Jag förordar, att för ändamålen förs upp 3 milj. kr. på allmän beredskaps­ stat, varav 2 milj. kr. avser anskaffning av distributionsmateriel.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Förrådsanläggningar m. m. på allmän beredskaps­ stat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 3 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

37

INRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över inrike sär end en, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler de ären­ den under inrikesdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTRUDGETEN

B. Arbetsmarknad m. m.

[1] B 3. Allmänna beredskapsarbeten m. m. I prop. 1970: 1 (bil. 13 s. 109) har föreslagits att för beredskapsarbeten och vissa andra sysselsättningspoli- tiska åtgärder skall för budgetåret 1970/71 under angivna rubrik anvisas ett reservationsanslag av 380 milj. kr. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 skall under samma ru­ brik föras upp ett anslag av 300 milj. kr. (Bihang s. 26).

Departementschefen

På allmänna beredskapsstaten för innevarande budgetår har tagits upp ett allmänt sysselsättningsanslag, benämnt Allmänna beredskapsarbeten m. m. Ett motsvarande anslag bör i enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens förslag föras upp på beredskapsstaten också för nästa budgetår. Detta anslag bör i första hand kunna användas för sådana ändamål som är avsedda att tillgodo­ ses genom det på riksstaten under samma rubrik uppförda anslaget. Ifråga­ varande anslag på beredskapsstaten bör också — i likhet med vad som gäller för motsvarande anslag på beredskapsstaten för innevarande budgetår -—

38

kunna användas dels för ändamål som tillgodosetts genom särskilda anslag

på beredskapsstat, om sistnämnda anslag skulle bli otillräckliga, dels för att

täcka merkostnader som direkt orsakas av att företag utförs i arbetslöshets-

bekämpande syfte, dels för åtgärder som i övrigt fordras för att motverka

sysselsättningsrubbningar.

Arbetsmarknadsstyrelsen har (Bihang s. 10) föreslagit att vissa repara­

tions-, ändrings- och underhållsarbeten hänförliga till försvarets fastighets-

fond tas in i investeringsreserven. Kostnaderna härför, 25 milj. kr., bör en­

ligt styrelsens mening täckas av medel från detta anslag. Vidare har styrel­

sen föreslagit att anslaget skall användas för att bestrida kostnader för dels

reparations- och underhållsarbeten på statens byggnader (Bihang s. 26), dels

skogsröjningsarbeten och landskapsvårdande arbeten och andra va-arbeten

än avloppsreningsverk, som utförs i sysselsättningsskapande syfte (Bihang

s. 23 och 24), samt för att täcka merkostnader för att upparbeta varor i de

beredskapslager som hålls av överstyrelsen för ekonomiskt försvar (Bihang

s. 25). Jag har ingen erinran mot dessa förslag som överensstämmer med

vad som gäller f. n. Användningen av anslaget för att täcka merkostnader

för att upparbeta varor i överstyrelsens beredskapslager bör dock endast

komma i fråga under den av mig nyss angivna allmänna förutsättningen att

merkostnaderna direkt orsakas av att upparbetningen utförs i arbetslöshets-

bekämpande syfte.

Slutligen har arbetsmarknadsstyrelsen på nytt föreslagit att sådana under­

hållsarbeten på televerkets linjer och nät, som normalt bekostas av telever­

kets driftmedel, skall kunna bekostas från förevarande anslag om arbetena

inte kan finansieras på vanligt sätt (Bihang s. 17). Liksom föregående år

(prop. 1969: 80 bil. 10 s. 42) kan jag endast såtillvida biträda detta förslag

att jag förordar att dessa arbeten bör finansieras i den ordning som har re­

dovisats i prop. 1969: 1 (bil. 19 s. 2), vilket innebär att utgiften vid behov i

sin helhet förskotteras från anslaget och att 10 % av utgiften slutligt belas­

tar anslaget, medan återstående 90 % slutligt bestrids av driftmedel.

Det av arbetsmarknadsstyrelsen föreslagna anslagsbeloppet bör godtas.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Allmänna beredskapsarbeten m. m. på allmän be­

redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av

300 000 000 kr.

[2] B 6. Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet. Under

denna rubrik har i prop. 1970: 1 (bil. 13 s. 122) begärts ett reservationsan­

slag av 1 000 kr. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att på allmän be­

redskapsstat för ifrågavarande ändamål förs upp ett anslag av 25 milj. kr.,

dvs. samma belopp som i beredskapsstaten för innevarande budgetår (Bi­

hang s. 27).

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

39

Departementschefen

I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör för budgetåret 1970/71 på beredskapsstat tas upp ett anslag av 25 milj. kr. under denna rubrik för att vid en sysselsättningskris kunna täcka det behov av maskin- materiel för beredskapsarbeten som inte kan tillgodoses genom att hyra in sådan materiel. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/ 71 föra upp ett anslag av 25 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

41

INDUSTRIDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över industriärenden hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 6 mars 1970.

N ärvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom,

Chefen för industridepartementet, statsrådet Wickman, anmäler de ären­ den under industridepartementets handläggning som angår utgifter på all­ män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 och anför.

DRIFTRUDGETEN

C. Bergsbruk

[1] C 3. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning. Till detta ändamål har i prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 48) för budgetåret 1970/71 föreslagits ett reser­ vationsanslag av 700 000 kr. Samtidigt har under reservationsanslaget Sve­ riges geologiska undersökning: Prospektering föreslagits 18 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit (Bihang s. 27), att på allmän be­ redskapsstat för budgetåret 1970/71 skall under anslaget för utrustning tas upp 300 000 kr. och under anslaget för prospektering tas upp 1,5 milj. kr. för anskaffningar av diamantborrmaskiner, diverse fordon och instrument in. m.

Jag förordar att ett belopp om totalt 1 milj. kr. förs upp på allmän be­ redskapsstat för ändamålen och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riks­ dagen

att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 200 000 kr.

[2] C 4. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering. Med hänvisning till vad jag anfört under föregående punkt hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

42

att till Sveriges geologiska undersökning: Prospektering

på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp

ett anslag av 800 000 kr.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder

F. Statens vattenfallsverk

[3] It F 1. Kraftstationer m. m. Efter samråd med statens vattenfallsverk har

arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 28), att på allmän beredskaps­

stat för budgetåret 1970/71 skall tas upp ett anslag av 12 milj. kr. för tidi-

gareläggning av vissa arbeten och för påbörjande av ett pump kraftverk

samt för beställningar av elektrisk materiel.

Jag förordar att ett anslag av 9 milj. kr. förs upp på allmän beredskaps­

stat för tidigareläggning av vissa arbeten samt för beställningar av elektrisk

materiel och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Kraftstationer m. m. på allmän beredskapsstat för

budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 9 000 000 kr.

G. Domänverket

[4] Avsättning till domänverkets fond. Efter samråd med domänverket har

arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 28), att på allmän bered­

skapsstat för budgetåret 1970/71 skall tas upp ett anslag av 20 milj. kr. för

avsättning till domänverkets fond.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl.

Maj :t föreslår riksdagen

att till Avsättning till domänverkets fond på allmän be­

redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av

20 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Ggllensten

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

Förslag

till

allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71

DRIFTBUDGETEN

II. Justitiedepartementet..............................................................

III. Utrikesdepartementet..............................................................

IV. Försvarsdepartementet ..........................................................

V. Socialdepartementet..................................................................

VI. Kommunikationsdepartementet.............................................

VII. Finansdepartementet ..............................................................

VIII. Utbildningsdepartementet .....................................................

IX. Jordbruksdepartementet..........................................................

XI. Inrikesdepartementet ..............................................................

XIII. Industridepartementet..............................................................

Summa

KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksf onder..........................................

II. Statens allmänna fastighetsfond...............................

III. Försvarets fastighetsfond...........................................

IV. Statens utlåningsfonder ...........................................

V. Fonden för låneunderstöd ......................................

IX. Diverse kapitalfonder ...............................................

43

Bilaga 12

8 000 000

12 000 000

88 000 000

4 000 000

385 000 000

4 500 000

5 000 000

22 500 000

325 000 000

1 000 000

855 000 000

123 100 000

10 100 000

44 000 000

25 000 000

3 000 000

37 100 000

242 300 000

Summa

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

SPECIFIKATION TILL DRIFTBUDGETEN

II. Justitiedepartementet

B. Polisväsendet

Polisverket: Inköp av motorfordon in. m....................................... 2 000 000

Lokala polisorganisationen: Utrustning......................................... 1 500 000

F. Kriminalvården

Maskin- och verktygsutrustning m. m............................................ 1 500 000

Engångsanskaffning av inventarier m. m....................................... 1 000 000

Anskaffning, montering och transport av baracker m. in..........

2 000 000

Summa 8 000 000

III. Utrikesdepartementet

C. Utvecklingsbistånd

Fältverksamhet......................................................................... 12

000 000

Summa

12 000 000

IV. Försvarsdepartementet

B. Armén

Anskaffning av materiel för armén................................................. 49 000000

C. Marinen

Anskaffning av materiel för marinen............................................. 14 000 000

D. Flygvapnet

Anskaffning av materiel för flygvapnet......................................... 8 000 000

J. Viss materielanskaffning m. m.

Anskaffning av fortifikatorisk materiel............................. 4

000 000

N. Civilförsvaret m. m.

Anskaffning av civilförsvarsmateriel................................. 10

000 000

Bidrag till byggande av skyddsrum..................................... 2

000 000

Bidrag till kommuner för anordnande av branddammar för ci­

vilförsvarsändamål .......................................................................... 1 000 000

Summa

88 000 000

V. Socialdepartementet

H. Övrig sjukhusvård m. m.

Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara 4 000 000

Summa 4 000 000

VI. Kommunikationsdepartementet

B. Vägväsendet

Drift av statliga vägar ...................................................................... 100 000 000

Byggande av statliga vägar .............................................................. 200 000 000

Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator............... 75 000 000

Bidrag till byggande av enskilda vägar......................... 10 000 000

Summa 385 000 000

VII. Finansdepartementet

C. Skatte- och kontrollväsen

Tullverket: Anskaffning av viss materiel.................................... 4 500 000

Summa

4 500 000

VIII. Utbildningsdepartementet

D. Skolväsendet

Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor............................ 5 000 000

Summa

5 000 000

IX. Jordbruksdepartementet

H. Utbildning och forskning

Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor...........

2 500 000

I. Miljövård

Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. ..

20 000 000

Summa 22 500 000

XI. Inrikesdepartementet

B. Arbetsmarknad m. m.

Allmänna beredskapssarbeten m. m................................................ 300 000 000

Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet ..

25 000 000

Summa 325 000 000

XIII. Industridepartementet

C. Bergsbruk

Sveriges geologiska undersökning:

Utrustning..................................................................................... 200 000

Prospektering ....................................................... ............ .............. ............ 800 000

Kurigl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

45

Summa

1 000 000

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

SPECIFIKATION TILL KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder

A. Postverket

Posthus m. m.......................................................................................... 2 100 000

B. Televerket

Teleanläggningar m. m......................................................................... 33 000 000

C. Statens järnvägar

Järnvägar m. m...................................................................................... 53 000 000

D. Luftfartsverket

Flygplatser m. m.................................................................................... 6 000 000

F. Statens vattenfallsverk

Kraftstationer m. m.............................................................................. 9 000 000

G. Domänverket

Avsättning till domänverkets fond................................................. 20 000 000

Summa 123 100 000

II. Statens allmänna fastighetsfond

Justitiedepartementet

Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården ................................ 5 000 000

Försvarsdepartementet

Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret................... 1 600 000

Socialdepartementet

Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verk­

samhetsområde ............................................................................. 3 500 000

Summa

10 100 000

III. Försvarets fastighetsfond

Kasernbyggnaders delfond

Byggnadsarbeten för armén.................................................. 10

000 000

Byggnadsarbeten för flygvapnet ..................................................... 3 000 000

Befästningars delfond

Befästningsarbeten för gemensamma ändamål................. 30

000 000

Flygfältsarbeten m. m............................................................... 1

000 000

Summa

44 000 000

IV. Statens utlåningsfonder

Kommunikationsdepartementet

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten............................ 25 000 000

Summa 25 000 000

47

V. Fonden för låneunderstöd

Socialdepartement et Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkolhol-

mis sbrukare m. m.............................................................................

Summa

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

IX. Diverse kapitalfonder

Kommunikationsdepartementet Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m. m...................... Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m. m............................... Handelsdepartementet Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap: Förrådsan-

läggningar m. m................................................................ .................

Summa

3 000 000 3 000 000

26 000 000

8 100 000

3 000 000 37 100 000

Kungl. Maj. ts proposition nr SO år 1970

1

B ihan g

Förslag

till

investeringsreserv av statliga, kommunala och statsunderstödda

investeringsobj ekt

Upprättat av

ARBETSMARKNADSSTYRELSEN

Enligt Kungl. Maj :ts instruktion för arbetsmarknadsstyrelsen åligger det styrelsen att varje år upprätta och till Kungl. Maj:t inge förslag till"reserv av statliga, kommunala och statsunderstödda investeringsobjekt. Styrelsen har också att till Kungl. Maj :t inkomma med de förslag och i övrigt vidtaga de åtgärder, som fordras för att få till stånd detaljplanering av arbeten som är eller avses bli intagna i investeringsreserven.

Av arbetsmarknadsstyrelsen med skrivelse den 7 februari 1969 ingivet för­ slag till investeringsreserv ligger till grund för prop. 1969: 80 angående all­ män beredskapsstat för budgetåret 1969/70. Riksdagen fattade beslut i överensstämmelse med propositionen (rskr 151, 159—169 och 296).

Arbetsmarknadsstyrelsen framlägger i det följande förslag till investerings­ reserv. Styrelsen gör också i det följande hemställan om reservens finansie­ ring genom dels anslag på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 dels ock finansiering i annan ordning.

Allmänna synpunkter rörande investeringsreserven

Arbetsmarknadsstyrelsen har för upprättande av nu föreliggande förslag från statliga och kommunala samt berörda enskilda organ inhämtat uppgif­ ter om arbeten och anskaffningar, lämpliga att intagas i investeringsreserven. Styrelsen har vid förslagens upprättande beaktat jämväl uppgifter om såda­ na statliga och statsunderstödda investeringsändamål, varom till Kungl. Maj :t ingivits framställning om anslag på riksstat för budgetåret 1970/71, i den mån framställningarna, enligt i 1970 års statsverksproposition gjorda ut­ talande, av statsfinansiella eller liknande skäl ej kan tillgodoses.

I 1970 års statsverksproposition, bil. 13, har chefen för inrikesdepartemen­ tet anfört att bostadsbyggnadsplanen för vardera år 1970 och 1971 bör om­ fatta inalles 95 000 lägenheter. Därtill kommer en projektreserv om 10 000 lägenheter, likaledes för vardera året. Kungl. Maj :t förutsätts enligt propo­ sitionen få bemyndigande att besluta om projektreservens ianspråktagande; därjämte bör Kungl. Maj :t enligt propositionen få bemyndigande att vidga medelsramen för beslut om ombyggnader och räntebärande förbättringslån bl. a. i samband med en sådan ökning av ombyggnads- och förbättringsverk- samheten som kan behövas för att stödja sysselsättningen. Med anledning

4 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 80

2

härav framlägger arbetsmarknadsstyrelsen i det följande icke nu något för­

slag till investeringsreserv avseende bostadsbyggande.

Liksom föregående år har för vissa affärsdrivande verk i statsverkspropo­

sitionen föreslagits anslag, som medger en investeringsökning utöver ramar­

na av storleksordningen 10 %, om detta befinnes påkallat av konjunktur­

mässiga eller andra särskilda skäl. För vägväsendet synes anslagsmässiga

möjligheter föreligga att öka verksamheten under budgetåret 1970/71, därest

detta befinnes önskvärt.

Genom den angivna anslagstekniken erhålles på betydelsefulla områden

en flexibilitet motsvarande den som avses med beredskapsstaten. Investe-

ringsreservens avgränsning gentemot de företag, som kan utföras genom en

ökning av investeringsramarna med anlitande av tillgängliga och föreslagna

anslag eller beställningsbemyndiganden blir därför flytande, bl. a. med hän­

syn till att ändringar i turordningen för de ordinarie företagen kan äga rum.

Över huvud torde någon skarp gränsdragning mellan sådana investeringar

som finansieras över ordinarie anslag och sådana för vilka medel erfordras

på beredskapsstat i allmänhet inte låta sig göra.

I detta sammanhang må erinras om att Kungl. Maj :t i tråga om vissa be­

ställningar för statliga myndigheters räkning, vilka beräknas medföra arbete

under budgetåret 1969/70, föreskrivit att uppskov skall lämnas vid leveran­

sen om uppskovet kan leda till att arbetet utföres under en ur sysselsätt­

ningssynpunkt lämpligare tidpunkt än som ursprungligen avsetts. Ett åtei-

upptägande av de sålunda uppskjutna leveranserna skulle vid behov med­

föra en ökad sysselsättning på samma sätt som industribeställningar i in-

vesteringsreserven.

Det bör understrykas att arbetsmarknadsstyrelsen har haft som allmän

riktlinje för förslaget till investeringsreserv att begränsa urvalet av statliga

och statsunderstödda arbetsobjekt till sådana aktuella eller eljest angelägna

anläggnings- och husbyggnadsarbeten samt anskaffningar av industripro­

dukter, som bedömts böra komma till utförande i normal turordning under

de närmaste åren. Denna urvalsprincip innebär, att arbeten i investeringsre-

serven inom sådana verksamhetsområden, där långtidsplaner finns upprät­

tade, i regel utvalts inom ramen för dessa.

För att ifrågakommande investeringsobjekt skall kunna utnyttjas för att

motverka arbetslöshet i ett vikande konjunkturläge, måste de kunna igång­

sättas tillräckligt snabbt. Arbetsmarknadsstyrelsen vill starkt understryka

vikten av att den del av den arbetsmarknadspolitiska beredskapen som den

samhälleliga investeringsverksamheten utgör, är sa förtidsplanerad att den

snabbt kan utvidgas om detta visar sig önskvärt från konjunktur- och ar-

betsmarknadssynpunkt. I anslutning till vad som anförts i det föregående

vill styrelsen framhålla vikten av att planeringsarbetet fullföljes för sådana

statliga och statsunderstödda investeringar som närmast bör ifrågakomma

vid en sådan utvidgning, vare sig det gäller forcering av ordinarie investe­

ringsverksamhet, eventuellt i samband med ökning av fastställda rambe­

lopp, eller arbeten i investeringsreserven. Arbetsmarknadsstyrelsen förutsät­

ter också i övrigt att återstående projekterings- och planeringsåtgärder full­

följes för de i det här framlagda förslaget till investeringsreserv upptagna

arbetena.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

3

Investeringsreservens omfattning

Den föreslagna investeringsreservens omfattning och fördelning på an­ läggningsarbeten (i vilka även skogsvårdsarbeten och liknande inräknats), husbyggnadsarbeten och industribeställningar, framgår av det följande. För­ slaget har utarbetats i enlighet med den uppställning som använts för tidi­ gare till Kungl. Maj :t överlämnade förslag. För intagande av arbeten eller beställningar i investeringsreserven har i regel satts som villkor att plane­ ringsläget skall medge arbetenas påbörjande respektive utläggning av be­ ställning inom en varseltid av 4 månader. För husbyggnadsobjekt medger planeringssituationen dock icke detta utan en varseltid av 4—6 månader eller längre får beräknas för dessa.

Sammandrag av i förslag till investecingsreserv för budgetåret 1970/71 ingående arbeten och in. dustrianskaffningar.

Samtliga kostnader i 1 000-tal kronor

Anlägg-

Husbygg-

Industri-Summa

nings-

nader

anskaflför

Statliga arbeten

arbeten

ningar

1970/71

Utrikesdepartementet...............

_

12 000

12 000

Justitiedepartementet...............

8 000

6 000

14 000

Försvarsdepartementet ...........

36 000

34 600

88 000

158 600

Socialdepartementet ...............

800 3 700

3 000

7 500

Kommunikationsdepartementet 472 000

11 000 in 700

594 700

Finansdepartementet ...............

4 500

4 500

Handelsdepartementet ...........

5 000

17 000

22 000

Inrikesdepartementet...............

7 000

55 000

62 000

Industridepartementet...............

26 500

500

6 800

33 800

Summa statliga arbeten

540 300 64 800

304 000 909 100

Kommunala och enskilda

arbeten ....................................

350 000

230 000

110 000 690 000

Summa totalt 890 300

294 800

414 000

1 599 100

Investeringsreservens finansiering

De generella bemyndigande, som här nedan föreslås att gälla i anslutning till allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 överensstämmer med de för innevarande budgetår gällande.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer i det följande, att Kungl. Maj:t före­ slår riksdagen att föra upp anslag på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71. Vid beräkningen av anslagsbehovet har förutsatts att överskridande i erforderlig omfattning skall kunna ske av vissa på riksstaten för budgetåret 1970/71 uppförda förslagsanslag, nämligen Allmänna sjövägar, Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m.m., Bidrag till skogsförbättringar, Vägbyggnader på skogar i enskild ägo, Arbetsförmedlingen, Förläggnings- byggnader m. m. samt Arbetsmarknadsutbildning m. m.

4

I avsikt att vinna rörelsefrihet vid utväljande av för uppkommande arbets­

löshetssituationer bäst lämpade investeringsobjekt föreslås, att företag som

avses att finansieras med anslag till kollektivt angivna ändamål, skall få er­

sättas med nya företag av samma slag, för den händelse ursprungligen till

intagande i investeringsreserven avsedda arbeten i en viss arbetsmarknads­

situation icke visar sig lämpliga att bedriva. Vidare föreslås, att kollektivan­

slag på beredskapsstaten skall få tagas i anspråk icke endast för utförande

av företag inom vilken företagsgrupp som helst, som omfattas av kollektiv­

anslaget, utan även för forcering av arbeten, till vilka motsvarande anslag

uppförts på riksstaten.

I det följande under inrikesdepartementet framlägges liksom på den all­

männa beredskapsstaten för innevarande budgetår, förslag och hemställan

om uppförande av ett samlingsanslag. Anslaget föreslås att i likhet med när­

mast motsvarande anslag på riksstaten få benämningen Allmänna bered­

skapsarbeten m. m.

Statsbidrag till kommunala och enskilda arbeten, anordnade i sysselsätt-

ningssyfte, bör i princip utgå enligt gällande grunder. Angeläget är dock, att,

såsom för den allmänna beredskapsstaten innevarande budgetår, de gällande

statsbidragsgrunderna för kommunala och enskilda arbeten må kunna jäm­

kas, där så erfordras med hänsyn till de särskilda förhållanden under vilka

investeringsverksamheten kan komma att bedrivas.

För den allmänna bredskapsstatens ikraftträdande torde krävas särskilt

beslut av riksdagen. För att Kungl. Maj :t skall kunna i viss utsträckning ut­

nyttja beredskapsstaten redan innan särskilt riksdagsbeslut om statens

ikraftträdande meddelats, synes det erforderligt, att Kungl. Maj :t hos riks­

dagen hemställer om finansfullmakt enligt hittills tillämpade grunder. Kungl.

Maj :t har bemyndigats att, därest arbetsmarknadsläget så påfordrar, inom

ramen av ett belopp av 600 milj. kr. meddela beslut om utförande av arbe­

ten, för vilka anslag uppförts på den allmänna beredskapsstaten för budget­

året 1969/70. Arbetsmarknadsstyrelsen anser denna ram böra bibehållas.

Även vid tillämpning av ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 1970/

71 synes de i det föregående nämnda förutsättningarna för disposition av an­

slagen böra få gälla samt — därest så visar sig erforderligt — berörda jämk­

ningar i statsbidragsgrunderna få medgivas.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer arbetsmarknadssty­

relsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att, därest arbetsmarknads­

läget så påfordrar, inom ramen av ett belopp av 600 milj. kr.

meddela beslut om utförande av arbeten, för vilka anslag

uppförts på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71.

Kiingl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

5

JUSTITIEDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

B. Polisväsendet

Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. Vid samråd med rikspolissty­ relsen har framkommit att behov föreligger av motorfordon, garageutrust­ ning, en medelstor båt och trafikövervakningsmateriel utöver de kvantite­ ter, som kan anskaffas inom ramen för i 1970 års statsverksproposition föreslaget anslag. Angående motivering för anskaffningarna hänvisas till rikspolisstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1970/71. I investe­ ringsreserven synes böra intagas ovannämnda materiel för tillsammans 2,1 milj. kr. Ett anslag om 2 milj. kr. härför synes böra uppföras på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj :t föreslår riks­ dagen

att till Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. på all­ män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 uppföra ett an­ slag av 2 000 000 kr.

Lokala polisorganisationen: Utrustning. Vid samråd med rikspolisstyrel­ sen har framkommit att behov föreligger av kontorsmöbler och inventarier, samt diverse räddningsutrustning för tillsammans ca 1,5 milj. kr. utöver de kvantiteter som kan anskaffas inom ramen för i statsverkspropositionen föreslaget anslag. Angående motivering för anskaffningarna hänvisas till rikspolisstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1970/71. I investe- ringsreserven synes böra intagas materiel av ifrågavarande slag för 1,5 milj. kr. och anslag härför uppföras på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riks­ dagen

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 1 500 000 kr.

F. Kriminalvården

Maskin- och verktygsutrustning m. m. Vid samråd med kriminalvårdssty­ relsen och fångvårdens byggnadskommitté har framgått, att komplettering av maskin- och verktygsutrustning vid anstalter för 1 000 000 kr. kan tas in i investeringsreserven. Om en anstalt med 120 platser börjar byggas un­ der år 1970 (jfr i det följande under anslaget Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården), kan för utrustning av denna anstalt beställningar läggas ut för ytterligare 500 000 kr. under budgetåret 1970/71.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven tas in anskaff­ ningar av nämnda slag för en kostnad av sammanlagt 1 500 000 kr.

Engång sanskaffning av inventarier m. m. Vid samråd med kriminalvårds­

6

styrelsen och fångvårdens byggnadskommitté har framgått att anskaffning

för 500 000 kr. erfordras för komplettering av anstalternas inventarier. Om

en anstalt med 120 platser börjar byggas under år 1970 (jfr i det följande

under anslaget Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården) kan för inven­

tarier läggas ut beställning för ytterligare 500 000 kr. under budgetåret

1970/71. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven tas in

anskaffningar av nämnda slag för en kostnad av sammanlagt 1 000 000 kr.

Anskaffning, montering och transport av baracker m. m. Uppgifter om

erforderliga baracker vid fångvårdsanstalter har förutom i kriminalvårds­

styrelsens anslagsframställning lämnats av kriminalvårdsstyrelsen vid sam­

råd med arbetsmarknadsstyrelsen. Anslag härtill har inte beräknats i 1970

års statsverksproposition. Av kriminalvårdsstyrelsen sålunda föreslagna ar­

beten intill ett belopp av 3 milj. kr. synes böra intagas i investeringsreser­

ven.

Reparations- och underhållsarbeten att hänföra till kriminalvårdsstyrel­

sens delfond av statens allmänna fastighetsfond. Förslag till investerings-

reserv som omfattar arbeten för 4 milj. kr. framlägges efter samråd med

kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté i det följande

under inrikesdepartementet.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså, att Kungl. Maj:t föreslår riks­

dagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

upp följande anslag, nämligen

Kronor

Maskin- och verktygsutrustning m.m.................. 1 500 000

Engångsanskaffning av inventarier m.m.............. 1 000 000

Anskaffning, montering och transport av barac­

ker m.m................................................................... 3 000 000

KAPITALBUDGETEN

Statens allmänna fastighetsfond

Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården. I investeringsplan för ifråga­

varande byggnadsarbeten uppgjord av kriminalvårdsstyrelsen och fångvår­

dens byggnadskommitté ingår bl. a. utbyggnad av fångvårdsanstalterna vid

Lärbro och Ulriksfors, förrådsanläggningar vid anstalterna Tillberga och

Tidaholm, personallokaler vid Tillberga, samlingssalsbyggnad vid Hall (in­

gående i den i prop. 1970: 1, bil. 4 s. 90 upptagna totala kostnadsramen för

anstaltens utbyggnad) samt en ny 120-mannaanstalt i Herr ljunga. Projek­

teringsarbetena för dessa anläggningar är färdigställda.

För påbörjande av någon eller några av dessa byggnader kan som inves-

teringsreserv beräknas 5 milj. kr., vilket belopp bör föras upp på allmän

beredskapsstat. Anslaget bör användas till de företag som anges i det före­

gående eller om detta anses lämpligare, för att forcera arbeten vid andra

fångvårdsanstalter som enligt statsmakternas beslut skall byggas.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

7

att till Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården på all­ män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­ slag av 5 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

UTRIKESDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

C. Utvecklingsbistånd

Angående investeringsreserven för budgetåret 1970/71 har SIDA (skri­ velse till arbetsmarknadsstyrelsen den 28.1.1970) under hänvisning till sam­ råd mellan myndigheterna anfört följande.

Katastrofhjälp. SIDA har för budgetåret 1971/72 i verkets anslagsfram­ ställning upptagit ett belopp av 10 milj. kr. avsett för katastrofhjälp — hu­ vudsakligen genom enskilda svenska eller internationella organisationer.

Genom att möjligheter föreligger att leverera till buffertlager upprättade av sådana organisationer, skulle SIDA kunna förmedla inköp av artiklar såsom kläder, skodon, filtar och tält med förhållandevis kort varsel. SIDA anser att ett belopp av 2 milj. kr. för sådana ändamål bör upptas i investerings­ reserven.

Gåvobiståndet i övrigt. SIDA har bl. a. ett åtagande om leverans av 120 000 ton handels (konst) gödsel över treårsperioden 1968/69—1971/72 varav 60 000 ton i form av svenska varor. Leveransplanerna diskuteras f. n. med vederbörande mottagarland. Då dessa leveranser ingår i ett flerårsprogram finns en i och för sig marknadsmässigt motiverad flexibilitet vid utlägg­ ningen av beställningen. Denna flexibilitet är emellertid beroende av dels en viss kemisk sammansättning av leveranserna vid de olika leveranstidpunk­ terna, dels mottagarlandets önskemål beträffande leveranstidpunkter etc. och möjligheter att motta leveranser tidigare än vad som avsetts enligt leve­ ransplanerna. SIDA planerar ytterligare en handelsgödselinsats i form av svenska varor inom gåvobiståndet, som av finansieringstekniska skäl lagts under budgetåret 1971/72. Värdet av leveransen skulle uppgå till ca 9 milj. kr. Om behov därav skulle uppstå och arbetsmarknadsstyrelsen önskar att investeringsmedel används för tidigareläggning av ovannämnda gödselleve­ ranser, är styrelsen beredd att med mottagarländerna diskutera en därav föranledd ändring i leveransplanerna.

Sammanfattningsvis har SIDA funnit att i förslag till investeringsreserv för budgetåret 1970/71 kan intagas ett belopp av 2 milj. kr för beställningar av vissa varor för katastrofhjälp samt 10 milj. kr. för beställningar av han­ delsgödsel.

Enligt vad som sålunda anförts synes industribeställningar för 12 milj. kr. kunna intagas i investeringsreserven och anslag uppföras på allmän be­ redskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 till

Fältverksamhet föra upp ett anslag av 12 000 000 kronor.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Arbetsmarknadsstyrelsen har liksom tidigare vid sitt bedömande av om­

fattningen av investeringsreserv för försvaret utgått från, att de anslag som

uppföres på allmän beredskapsstat må, därest så befinnes lämpligt, i stället

för till arbeten och anskaffningar i investeringsreserven, under för bered-

skapsstaten gällande förutsättningar, disponeras för forcering av sådana ar­

beten och anskaffningar som ingår i de ordinarie arbets- och anskaffnings-

programmen, men som icke kan komma till stånd inom ramen för motsva­

rande anslag på riksstaten för budgetåret 1970/71.

DRIFTBUDGETEN

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 8.12.1969 har chefen för

försvarsstaben översänt från försvarets materielverk och försvarets sjuk­

vårdsstyrelse införskaffade uppgifter rörande anskaffningar av industripro­

dukter av beskaffenhet att kunna intagas i investeringsreserven. Arbets­

marknadsstyrelsen framlägger här nedan redogörelse för dylika anskaff­

ningar för en sammanlagd kostnad av 71 milj. kr.

B. Armén

Försvarets materielverk har till försvarsstaben överlämnat underlag för

upprättande av förslag till investeringsreserv av arbeten avseende anskaff­

ning av beklädnad m. m., inventarier m. m. och drivmedelsutrustning samt

anskaffning av tygmateriel.

Försvarets sjukvårdsstyrelse har till chefen för försvarsstaben översänt

uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv av arbeten avse­

ende anskaffning av sjukvårdsmateriel m. m.

Beträffande de av uppgifterna omfattade anskaffningarna för respektive

kategorier fördelade i enlighet med riksstatsanslagen, anförs följande.

Beklädnad m. m. Anskaffningar för en beräknad kostnad av 16,3 milj. kr.

ingår i föreliggande långtidsplan.

Inventarier m. m. Anskaffningar avseende förplägningsmateriel ingår i

uppgjorda planer för en beräknad kostnad av 1,5 milj. kr.

Sjukvårdsmateriel. Anskaffningar ingår i gällande planer för en ungefär­

lig kostnad av 3,1 milj. kr.

Drivmedelsutrustning. Anskaffningar för en beräknad kostnad av 1,0

milj. kr. avseende drivmedelsutrustning ingår i gällande plan.

I investeringsreserven kan sålunda intagas ovan angivna anskaffningar

för en sammanlagd kostnad av 21,9 milj. kr.

Anskaffning av tygmateriel m. m. I investeringsreserven kan intagas hit­

hörande anskaffningar för en sammanlagd kostnad av 27 milj. kr. vilka in­

går i gällande planer.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages ovan

angivna anskaffningar för armén för en sammanlagd kostnad av 49 milj. kr.

(avrundat belopp).

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

9

C. Marinen

Underlag för förslag till investeringsreserv har till försvarsstaben över­ lämnats av försvarets materielverk och försvarets sjukvårdsstyrelse. Beträf­ fande de av uppgifterna omfattande anskaffningarna har för respektive ka­ tegorier fördelade i enlighet med riksstatsanslagen anförts följande.

Inventarier och beklädnad m. m. Avser anskaffningar ingående i uppgjor­ da långtidsplaner för ca 0,4 milj. kr.

Sjukvårdsmateriel. Anskaffningar ingår i gällande plan för en ungefärlig kostnad av 0,9 milj. kr.

Anskaffning av fartygsmateriel m. m. Anskaffningar för en beräknad kostnad av ca 12,4 milj. kr. ingår i upprättade planer.

Anskaffning av vissa maskiner m. m. Avser dels arbetsmaskiner och verk­ tyg dels lyftkranar vid min- och torpedförråd. Kostnaderna har beräknats till 0,7 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår, att i investeringsreserven intages ovan angivna anskaffningar för marinen för en sammanlagd kostnad av 14,4 eller avrundat till 14 milj. kr.

D. Flygvapnet

Underlag för förslag till investeringsreserv har till försvarsstaben över­ lämnats av försvarets materielverk och försvarets sjukvårdsstyrelse. Beträl- fande de av uppgifterna omfattade anskaffningarna har för respektive kate­ gorier fördelade i enlighet med riksstatsanslagen, anförts följande.

Inventarier m. m. Anskaffningarna avser förplägnadsmateriel för en be­ räknad kostnad av 0,4 milj. kr.

Sjukvårdsmateriel. Anskaffningar ingående i gällande plan, för en unge­ färlig kostnad av 0,5 milj. kr.

Beklädnad m. m. Avser anskaffningar ingående i gällande långtidsplan för 2,7 milj. kr.

Anskaffning av flygmateriel m. m. Kostnaderna har beräknats till 4,1 milj. kr. för anskaffningarna, som ingår i gällande plan (inklusive vissa signalförbindelser).

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages ovan angivna anskaffningar för flygvapnet för en sammanlagd kostnad av 7,7 eller avrundat 8 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages i föl­ jande sammanställning angivna arbeten avseende anskaffningar in. m. av industriprodukter för försvaret för en sammanlagd kostnad av 71 000 000 kr.

Till anskaffningarna synes, på motsvarande sätt som skett för innevaran­ de budgetår, böra uppföras anslag av kollektiv karaktär på allmän bered- skapsstat. Anslagen bör uppföras under anslagstitlarna: Anskaffning av materiel för armén, Anskaffning av materiel för marinen och Anskaffning av materiel för flygvapnet.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riks­ dagen

10

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra

upp följande anslag nämligen

Kiuigl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Kronor

Anskaffning av materiel för armén................... 49 000 000

Anskaffning av materiel för marinen............... 14 000 000

Anskaffning av materiel för flygvapnet...........

8 000 000

I. Fastighetskostnader

Arbetsmarknadsstyrelsen får med anledning av från försvarsstaben för

ändamålet överlämnade uppgifter och efter samråd med fortifikationsför-

' altningen föreslå att arbetsobjekt avseende reparations-, ändrings- och un­

derhållsarbeten för arméns, marinens och flygvapnets byggnader och an­

läggningar i den omfattning som framgår av följande sammanställning in­

tages i investeringsreserven.

Ersättning till försvarets fastighetsfond: Kasernbyggnaders delfond

Husbyggnadsarbeten, lednings- och vägarbeten (huvudsakligen

renovering av kaserner m. m.; uppgifter har överlämnats be­

träffande aktuella arbetsobjekt för ca 30 milj. kr.) ............... 20 000 000

Ersättning till försvarets fastighetsf ond: Befästningars delfond

Iståndsättningsarbeten m. m............................................................... g 000 000

Det synes vara lämpligt att, på motsvarande sätt som för innevarande

budgetår, dessa kostnader under för beredskapsstaten gällande förutsätt­

ningar bestrides från det i det följande på allmän beredskapsstat föreslagna

anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m.

J. Viss malerielanskaflning m. m.

Chefen för försvarsstaben har med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen

den 8.12.1969 överlämnat uppgifter från fortifikationsförvaltningen avseen­

de anskaffning av fortifikatorisk materiel för 3,8 milj. kr. av beskaffenhet

att kunna intagas i investeringsreserven. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår

att i investeringsreserven intages dylika anskaffningar för ett till 4 milj. kr.

avrundat belopp.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Anskaffning av fortifikatorisk materiel på allmän

beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag

av 4 000 000 kronor.

Kungl. Maj:is proposition nr 80 år 1970

11

N. Civilförsvaret m. m.

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen samt vid förekommande sam­ råd har civilförsvarsstyrelsen lämnat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv avseende materielanskaffning samt anläggnings- och husbyggnadsarbeten.

Anskaffning av civilförsvarsmateriel. Materielanskaffningar, fallande inom programmet för planenlig utbyggnad av den nya civilförsvarsorgani­ sationen, kan intagas i investeringsreserven med en sammanlagd kostnad av 13 milj. kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Anskaffning av civilförsvarsmateriel på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 13 000 000 kronor.

Bidrag till byggande av skyddsrum. Arbeten för anordnande av lednings­ centraler, observationsplatser samt skyddsplatser för andra framskjutna en­ heter för en sammanlagd kostnad av 3 milj. kr., motsvarande ett behov av statsbidrag om 2 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till byggande av skyddsrum på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 2 000 000 kronor.

Bidrag till kommuner för anordnande av branddammar för civilförsvars­ ändamål. Efter samråd med civilförsvarsstyrelsen föreslås att arbeten för anordnande av branddammar för en sammanlagd kostnad av 1,5 milj. kr. motsvarande ett behov av statsbidrag med 1 milj. kr. intages i investerings­ reserven.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till kommuner för anordnande av branddammar för civilförsvarsändamål på allmän beredskaps- stat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 1 000 000 kronor.

KAPITALBUDGETEN

Statens allmänna fastighetsfond

Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret. Med skrivelse till ar­ betsmarknadsstyrelsen har civilförsvarsstyrelsen lämnat uppgifter för upp­ rättande av förslag till investeringsreserv.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att arbeten avseende uppförande av för­

rådsbyggnader för en beräknad kostnad av sammanlagt 1,6 milj. kr. intages

i investeringsreserven. Byggnaderna är enligt civilförsvarsstyrelsen erfor­

derliga för tillgodoseende av den utökade förrådshållningen, som följer av

beslutad uppbyggnad av civilförsvaret.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret

på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp

ett anslag av 1 600 000 kronor.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Försvarets fastighetsfond

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 8.12.1969 har chefen för

försvarsstaben överlämnat uppgifter från fortifikationsförvaltningen avse­

ende byggnads- och anläggningsarbeten för armén, marinen och flygvapnet.

Arbetsmarknadsstyrelsen får efter samråd med fortifikationsförvaltningen

därom anföra följande.

Kasernbyggnaders delfond

Byggnadsarbeten för armén. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att hus­

byggnadsarbeten för 10 milj. kr. intages i investeringsreserven.

Byggnadsarbeten för flygvapnet. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att

byggnadsarbeten för en sammanlagd kostnad av 3 milj. kr. intages i inves­

teringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår alltså att i investeringsreserven intages

hithörande arbeten för försvaret för en sammanlagd kostnad av (10 000 000

+ 3 000 000 =) 13 000 000 kr.

^ Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra

upp följande anslag, nämligen

Kronor

Byggnadsarbeten för armén ................................ 10 000 000

Byggnadsarbeten för flygvapnet ........................ 3 000 000

Befästningars delfond

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages hit­

hörande anläggningsarbeten för 30 milj. kr. samt flygfält sarbeten för 1 milj.

kr.

Närmare uppgifter om arbetena lämnas icke här, utan torde arbetsmark­

nadsstyrelsen därutinnan få hänvisa till fortifikationsförvaltningen.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

13

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp följande anslag, nämligen

Kronor

Befästningsarbeten för gemensamma ändamål 30 000 000 Flggfältsarbeten m. m............................................ 1 000 000

SOCIALDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

H. Övrig sjukhusvård m. m.

Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara. Vid sam­ råd med socialstyrelsen har framgått att sådana arbeten för en sammanlagd kostnad av 4 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven. Härav utgöres ar­ beten för omkring 1 milj. kr. av ändringar i byggnader samt återstoden av industribeställningar avseende anskaffning av utrustning.

Under åberopande av det anförda föreslår arbetsmarknadsstyrelsen att ar­ beten avseende anskaffning av utrustning till beredskapssjukhus och sjuk­ härbärgen i krig för en sammanlagd kostnad av 4 milj. kr. intages i investe­ ringsreserven samt hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Utrustning m.m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 4 000 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

Statens allmänna fastighetsfond

Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna. Från byggnads­ styrelsen har inhämtats att följande arbeten vid ungdomsvårdsskolorna kan intagas i investeringsreserven: gymnastikbyggnader vid Bärby, Håkanstorp och Folåsa, administrationsbyggnad vid Hornö, tillbyggnad av skolbygg­ nad vid Vemyra samt anläggning av vägar och markplanering vid Lövsta.

För motivering hänvisas till byggnadsstyrelsens framställningar om ordina­ rie anslag för budgetåren 1969/70 och 1970/71 samt beträffande Vemyra till byggnadsstyrelsens framställningar den 11 oktober 1966 och den 7 november 1967.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovannämnda byggnadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna till en kostnad av 2,7 milj. kr. intages i investerings­ reserven.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårds­ skolorna på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 2 700 000 kronor.

14

Vissa byggnadsarbeten m.m. vid statens vårdanstalter för alkoholmiss­

brukare. Vid samråd med byggnadsstyrelsen har framkommit att i investe-

rmgsreserven kan intagas anläggande av ny transportväg vid Venngarnsan-

stalten ävensom vissa rivningsarbeten vid Svartsjöanstalten. För motivering

beträffande transportvägen hänvisas till byggnadsstyrelsens framställning

om ordinarie anslag för budgetåret 1968/69, samt beträffande Svartsjöanstal­

ten till byggnadsstyrelsen förslag till inkomst- och utgiftsstat för byggnads­

styrelsens delfond av statens allmänna fastighetsfond den 22 augusti 1967.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages arbe­

ten vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare till en kostnad av 0,8

milj. kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen,

att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vårdan­

stalter för alkoholmissbrukare på allmän beredskapsstat för

budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 800 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Fonden för låneunderstöd

Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukarc

m. m. Vid samråd med socialstyrelsen har framgått att i investeringsreser­

ven kan intagas följande arbeten vid de erkända vårdanstalterna: förlägg-

ningsbyggnader, verkstadsbyggnader, administrationslokaler, kök, vatten-

och avloppsanläggningar m. m. vid Vårnäs, Pållyckehemmet och Holmahem-

met samt upprustning av Linderåsen.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovannämnda arbeten intages i in­

vesteringsreserven med en sammanlagd kostnad av 3,3 milj. kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att

Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för

alkoholmissbrukare m. m. på allmän beredskapsstat för bud­

getåret 1970/71 föra upp ett anslag av 3 300 000 kronor.

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

B. Vägväsendet

Statens vägverk har till arbetsmarknadsstyrelsen meddelat uppgifter för

upprättande av förslag till investeringsreserv omfattande, bland annat, väg­

underhåll och vägbyggnader. Med beaktande av vad i prop. 1970: 1 anförts

rörande i detta sammanhang ifrågakommande arbeten, har därvid framgått

följande.

Drift av statliga vägar. Arbeten, som huvudsakligen omfattar dikning och

förstärkning av vägkroppen, för en sammanlagd kostnad av ca 100 milj. kr.

av föreslaget anslag på beredskapsstat bör få användas jämväl för inköp av

15

sådana vägmaskiner och annan materiel, som vid ordinarie anskaffning be­ kostas av medel från motsvarande anslag på riksstaten.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår, att arbeten avseende drift av statliga vägar för en sammanlagd kostnad av 100 milj. kronor intages i investerings- reserven.

Byggande av statliga vägar. Under antagande att den ordinarie statliga vägbyggnadsverksamheten omfattar 683,9 milj. kr. under 1970 och oföränd­ rat belopp under 1971, prop. 1970: 1, bil. 8 s. 44, beräknas under hösten 1970 ytterligare arbeten för ca 500 milj. kr. finnas så planerade att de kan utföras under budgetåret 1970/71. I prop. 1970: 1 bil. 13 s. 115, har föresla­ gits att under anslagen Allmänna beredskapsarbeten m. m. samt Särskilda beredskapsarbeten m. m. 100 respektive 50 milj. kr. avräknas mot bilskatte­ medel. Sistnämnda anslag på riksstaten torde sålunda till stor del komma att användas för utförande av vägarbeten som beredskapsarbeten. Under anta­ gande att de till uppförande på riksstat föreslagna anslagen till beredskaps­ arbeten i angiven omfattning ställes till förfogande för här ifrågavarande vägbyggnader, synes därför i investeringsreserven kunna intagas byggande av statliga vägar för en sammanlagd kostnad av (500— 150=) 350 milj. kr.

Efter samråd med vägverket får arbetsmarknadsstyrelsen föreslå att i in­ vesteringsreserven intages arbeten avseende byggande av statliga vägar för en sammanlagd kostnad av 350 milj. kr.

Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. Investeringsreserven beräknas till jämfört med innevarande år oförändrat belopp, 80 milj. kr.

Motsvarande anslag utgör 75 milj. kr.

Under åberopande av det anförda föreslår arbetsmarknadsstyrelsen, att i investeringsreserven intages arbeten avseende byggande av kommunala vä­ gar och gator för en sammanlagd kostnad av 80 milj. kr.

Bidrag till byggande av enskilda vägar. Investeringsreserven kan beräknas till 15 milj. kr. På allmän beredskapsstat synes böra uppföras 10 milj. kr. för häremot svarande statsbidrag.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknadsstyrel­ sen att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp följande anslag, nämligen

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Kronor

Drift av statliga vägar........................................ 100 000 000 Byggande av statliga vägar................................ 350 000 000 Bidrag till bqqqande av kommunala väqar och

gator...................................................................... 75 000 000 Bidrag till byggande av enskilda vägar........... 10 000 000

D. Sjöfart

Sjöfartsverket

Från sjöfartsverket har i skrivelse den 5.11.1969 till arbetsmarknads­ styrelsen och sedermera under hand lämnats uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv.

16

Härav framgår att viss materiel för sjöfartsverkets drift, avseende far-

ledsutmärkning, sjöräddningen och lotsväsendet för tillsammans 400 000

kr. (avrundat belopp) kan intagas i investeringsreserven.

Ytterligare arbeten för sjösäkerhet och sjömätning anmäles i det följande

under Sjöfartsverkets fond, Sjöfartsmateriel m. m.

Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att under för beredskapsstaten gäl­

lande förutsättningar anslaget till Allmänna sjövägar må kunna överskri­

das om så behövs för ovannämnda anskaffningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

KAPITALBUDGETEN

Som framgår av prop. 1970: 1, bil. 8 s. 133 har anslagen under statens

affärsverksfonder för postverket, televerket exkl. rundradio, statens järn­

vägar och luftfartsverket samt för statens vägverks förrådsfond och sjö­

fartsverkets fond där beräknats så att de, inkl. förutsedda behållningar,

medger en marginal för att möjliggöra ökade investeringsramar, om det

skulle påkallas av konjunkturmässiga eller andra särskilda skäl. Arbets­

marknadsstyrelsen har dock utgått från att anslag, som uppföres på allmän

beredskapsstat för budgetåret 1970/71, skall, därest så befinnes lämpligt,

i stället för till utförande av arbeten i investeringsreserven få disponeras

för forcering av arbeten inom det ordinarie arbetsprogrammet.

Statens affärsverksfonder

A. Postverket

Postverket har (skrivelse den 18.10.1969) lämnat uppgifter till arbets­

marknadsstyrelsen för upprättande av förslag till investeringsreserv. Ar­

betsmarknadsstyrelsen får härom anföra följande.

Anskaffning av bilar m. m. Ersättningsanskaffning och utökning av for­

donsparken (personskåp- och flakbilar samt traktorer och gaffeltruckar)

för ca 1 milj. kr. torde kunna tidigareläggas.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intas anskaff­

ning av motorfordon för 1 milj. kr. för postverket.

Diligensrörelsen. Ersättningsanskaffning och utökning av fordonsparken

(huvudsakligen bussar) för ca 1,1 milj. kr. torde kunna tidigareläggas

och utföras under budgetåret 1970/71.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intas an­

skaffning av motorfordon för diligensrörelsen för 1,1 milj. kr.

Driftmedel. Industribeställningar avsedda att framdeles bekostas med

driftmedel kan i viss utsträckning utläggas. En fördelning på varugrupper

av i posttjänsten använda föremål och varor, som lämpligen kan förtidsbe-

ställas, låter sig dock inte göra för närvarande.

Anslagsbehovet för allmän beredskapsstat för postverket kan sålunda be­

räknas till 2,1 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

att till Posthus m. m. på allmän beredskapsstat för bud­

getåret 1970/71 föra upp ett anslag av 2 100 000 kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

17

B. Televerket

Televerket har (skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 17.12.69) läm­ nat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv. Arbetsmark­ nadsstyrelsen får härom anföra följande.

I investeringsreserven kan intagas i följande sammanställning angivna arbeten.

Kostnad milj. kr.

Telefonstationsbyggnader.......................................................................... 2 Fjärrförbindelseanläggningar m. m.

Mellanortskablar inom samtliga distrikt ............................................ 7

Telefon- och telegrafstationer

Stationsutrustning........................................................................................ 10

Abonnentanläggningar m. m.

Vissa nätarbeten för upprustning av befintligt nät, huvudsakligen

kablar och arbeten därmed..................................................................

14

Beträffande angelägenheten av dessa investeringar kan hänvisas till vad som anförts i televerkets anslagsframställning, avseende budgetåret 1970/71.

I det föregående angivna arbeten kan alltså intagas i investeringsreserven med en sammanlagd kostnad under budgetåret 1969/70 av (2 + 7 4- 10 + 14 =) 33 milj.

Drift- och rörelsemedel. För intagande i investeringsreserven kan, ut­ över vad som angivits i det föregående, beräknas arbeten för en samman­ lagd kostnad av 4 milj. kronor som vid utförande i normal turordning bör bekostas med anlitande av televerkets driftmedel, nämligen vissa under­ hållsarbeten på linjeanläggningar. Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter, att därest dessa arbeten icke kan finansieras på vanligt sätt, för ändamålet må under för allmän beredskapsstat gällande förutsättningar anlitas me­ del från anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår sålunda att i investeringsreserven inta­ ges investeringar för televerket för en sammanlagd kostnad av (33 -j- 4 =) 37 milj. kronor. På allmän beredskapsstat synes böra föras upp anslag med 33 milj. kronor.

Arbetsmarknadsstyrelsen har i inledningen till avsnittet Kommunika­ tionsdepartementet Kapitalbudgeten föreslagit att anslagen på allmän be­ redskapsstat jämväl må anlitas för forcering av arbeten i det ordinarie arbetsprogrammet.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Teleanläggningar m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 33 000 000 kr.

C. Statens järnvägar

Från statens järnvägar har i skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 19 december 1969 lämnats uppgifter beträffande förslag till investerings­ reserv. Arbetsmarknadsstyrelsen får med anledning härav anföra följande.

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

Bana och byggnader

Härmed avses husbyggnads- och anläggningsarbeten för 8,9 milj. kr. som

beräknas kunna forceras så att arbeten för 1,4 milj. kr. kan komma till ut­

förande under budgetåret 1970/71.

Förstärkning av spåröverbgggnaden. Anskaffningar, huvudsakligen räls

och rälstillbehör för 5 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven.

Elektriska anläggningar

Följande beställningar kan tidigareläggas och utföras under budgetåret

1970/71.

Kostnad

milj. kr.

Signatsäkerhetsanläggningar och teleanläggningar

Apparatskåp, signalkablar och reläer................................................. 1,7

För förbättring av SJ telenät

(ökad kapacitet och driftsäkerhet, minskade störningar och un­

derhållskostnader)

Material för modernt 12-kanalsystem för ersättning av äldre 8-

kanal bärfrekvenssystem.................................................................. 0,5

Telefonförstärkare samt luftkablar för ersättning av blankled­

ningar .................................................................................................... 0,8

Ny telefonväxel i Ängelholm................................................................. 0,3

3,3

Anläggningar för elektrisk tågdrift.

För upprustning av SJ elnät

Koppartråd, högspänningskablar och kontaktledningsstolpar ..

1,3

Transportabla omformare..................................................................... 2,0

3,3

Summa

6,6

Rullande materiel

Behov föreligger av ytterligare ett antal ellok litt Rc, diesellok litt T 44

samt diesellok för växling utöver dem som tidigare beställts.

Arbeten för 19,5 milj. kr. beräknas kunna utföras under budgetåret 1970/

71 för vilka beställning kan tidigareläggas.

Under budgetåret 1970/71 räknar statens järnvägar med att upphand­

ling kan tidigareläggas av godsvagnar, (slutna vagnar, öppna boggievagnar,

malmvagnar och tjänstevagnar) för en sammanlagd kostnad av 15,6 milj. kr.

Sammanlagt skulle anskaffningar för 35,1 milj. kr. kunna tidigareläggas

under budgetåret 1970/71.

Investeringsinventarier

Behov föreligger av fordon och maskiner för rationalisering av SJ drift

och underhåll. För transportredskap, maskiner och apparater för bl. a. ren­

göring och tvätt och för hjälpberedskap kan under budgetåret 1970/71 tidi­

gareläggas beställningar för 1,8 milj. kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

19

Försvarsberedskap

Ett påskyndat utförande av branddammar, skyddsrum och förråd för tillsammans 1,6 milj. kr. samt reservelverk för 1,4 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages föl­ jande arbeten och anskaffningar för statens järnvägar

milj. kr.

Byggnads- och anläggningsarbeten inkl förstärkning av spåröver­

byggnaden (beställningar 5 milj.)........................................................ 6,4 Elektriska anläggningar ............................................................................. 6,6 Rullande materiel.......................................................................................... 35,1 Investeringsinventarier................................................................................. 1,8 Försvarsberedskap ....................................................................................... 3,0

52,9

På allmän beredskapsstat skulle behöva uppföras ett till 53 milj. kr. av­ rundat belopp.

Som framhållits i det föregående har arbetsmarknadsstyrelsen utgått från att anslagen på allmän beredskapsstat jämväl må anlitas för forcering av här inte särskilt nämnda arbeten i det ordinarie arbetsprogrammet.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Järnvägar m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 53 000 000 kro­ nor.

D. Luftfartsverket

I skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 13.11.1969 har luftfartsverket lämnat uppgifter för förslag till investeringsreserv. Luftfartsverket har dels i nämnda skrivelse dels vid senare samråd meddelat att vissa arbeten, avse­ ende byggnads- och anläggningsarbeten på befintliga flygplatser samt an­ skaffningar av materiel avseende reservkraftaggregat samt fordon, special­ fordon och lastmaskiner kan intagas i investeringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovannämnda arbeten och anskaff­ ningar för en sammanlagd kostnad av 7,0 milj. kr. intages i investerings­ reserven. Anslag för ändamålet synes böra uppföras på allmän beredskaps­ stat. Till arbeten på flygplatser förutsätts bidrag utgå från berörda kom­ muner. Anslag på beredskapsstat beräknas därigenom erfordras med ca 6 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj :t föreslår riks­ dagen.

att till Flygplatser m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 6 000 000 kronor.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Statens utlåningsfonder

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten. På allmän beredskapsstat

för budgetåret 1969/70 uppfördes till Statens lånefond för den mindre

skeppsfarten ett anslag av 25 000 000 kronor. Arbetsmarknadsstyrelsen fin­

ner det önskvärt att lånenämnden för den mindre skeppsfarten beredes

möjlighet att därest arbetsmarknadsläget ger anledning därtill utöver ordi­

narie lånemedel kunna bevilja lån för beställningar hos mindre och medel­

stora varv i samma omfattning.

Efter samråd med lånenämnden för den mindre skeppsfarten hemställer

arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten

allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett

anslag av 25 000 000 kr.

Diverse kapitalfonder

A. Statens vägverks förrådsfond

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 30 oktober 1969 från sta­

tens vägverk samt senare samråd har framkommit följande förslag till in-

vesteringsreserv av husbyggnadsarbeten och industribeställningar, hänför­

liga till statens vägverks förrådsfond.

Garage- och förrådsbgggnader. I investeringsreserven synes under budget­

året 1970/71 kunna beräknas 6 milj. kr. för angivna arbeten.

Motorfordon och vägmaskiner. Avser ny- och ersättningsanskaffning av

motorfordon och vägmaskiner m. m. under budgetåret 1970/71 för en sam­

manlagd kostnad av 20 milj. kr.

Ersättningsanskaffning av effekter. Avser anskaffningar av förnödenhe­

ter till förrådsverksamheten, erforderliga för ersättning och underhåll. Väg­

verket har beräknat att hithörande anskaffningar kan beställas under bud­

getåret 1970/71 intill ett belopp av ca 6 milj. kr.

Reservbromateriel. Enligt vägverket föreligger alltjämt behov av reserv-

bromateriel. I fråga om angelägenheten av dessa anskaffningar får arbets-

marknadsstyrelsen hänvisa till vägverket. Anskaffningar av reservbroma­

teriel för ca 5 milj. kr. synes kunna ingå i investeringsreserven. Vid an­

skaffning i denna omfattning måste anordningar vidtagas för materielens

förvaring vilket arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter kan ske med anlitande

av härnedan föreslaget anslag för vägmaskiner m. m. på allmän beredskaps­

stat.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages arbe­

ten och anskaffningar under vägverkets förrådsfond för (6-f-20-)-6-f-5==)

37 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

att till Vägmaskiner m. m. på allmän beredskapsstat för

budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 37 000 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

21

Sjöfartsverkets fond

Sjöfartsstyrelsen har i skrivelse den 5 november 1969 till arbetsmarknads­ styrelsen lämnat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsre- serv. Efter senare samråd med sjöfartsstyrelsen får arbetsmarknadsstyrel­ sen anföra följande.

Av nedanstående sammanställning framgår hur investeringarna fördelar sig på olika objektgrupper.

Sjösäkerhet

Bottenfasta fyrarna Farstugrund som skall betjäna farleden till

Luleå och Falsterborev för en sammanlagd kostnad av........... 4 000 000 Diverse utrustning för fyrar (huvudsakligen elutrustning och be­

lysning) .................................................................................................. 3 500 000 Anskaffning av material till bojar och prickar................................ 50 000 Ny- och ombyggnad av lotsbåtar och lotsdistriktfartyg............... 800 000

S jökarteläggning

Nybyggnad av sjömätningsbåtar......................................................... 860 000 Diverse maskiner och förrådsartiklar............................................... 360 000

9 570 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår, att i investeringsreserven intages i ovanstående sammanställning angivna anskaffningar och arbeten med en sammanlagd kostnad av i runt tal 9 600 000 kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Sjöfartsmateriel m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 9 600 000 kr.

FINANSDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

C. Skatte- och kontrollväsen

Tullverket: Anskaffning av viss materiel. I skrivelse till arbetsmarknads­ styrelsen den 28 oktober 1969 har generaltullstyrelsen anfört att i investe­ ringsreserven kan intagas anskaffning av tullkryssare, tulljakter, mindre motorbåtar, motorfordon samt telemateriel. Angående motivering hänvisas till generaltullstyrelsens framställning till Kungl. Maj :t angående ordinarie anslag för budgetåret 1970/71.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår efter samråd med generaltullstyrelsen att i investeringsreserven intages beställningar avseende byggande av en tullkryssare och två tulljakter för en kostnad av tillsammans ca 3,5 milj. kr. jämte övrig angiven materiel för ca 0,8 milj. kr., tillsammans 4,3 milj. kr. eller avrundat till 4,5 milj. kr.

22

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen att

Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel på all­

män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­

slag av

4 500 000 kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

D. Skolväsendet

e. Investeringsbidrag

Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. in. Arbetsmarknads­

styrelsen har från skolmyndigheterna erhållit uppgift om angelägna skol­

byggnader, som bedöms kunna utföras under budgetåret 1970/71. Under

förutsättning av en investeringsram av 600 milj. kr. för grundskolan och

mellanskolestadiet samt elevhem sbyggandet (prop 1970: 1, bil. 10 s. 233)

kan en investeringsreserv för byggnadsarbeten för 150 milj. kr. avseende så­

väl permanenta som provisoriska byggnader för grundskolan och mellan­

skolestadiet samt elevhemsbyggandet beräknas tillgänglig. Erforderligt

statsbidrag för en sådan verksamhet skulle uppskattningsvis utgöra ca 50

milj. kr. Statsbidrag till byggnadsarbetena inom skolväsendet som ingår i in-

vesteringsreserven, torde på sätt som medgivits i samband med fastställande

av allmän beredskapsstat för budgetåret 1969/70 få beviljas med överskri­

dande av i statsverkspropositionen upptaget förslagsanslag till byggnadsarbe­

ten inom skolväsendet m. m.

I förekommande fall skulle statsbidrag med överskridande av ovannämn­

da förslagsanslag jämväl få beviljas till anskaffande av sådana inventarier

till vilka statsbidrag kan utgå enligt gällande författningar för statsbidrag

till allmänna skolor respektive gymnasier, fackskolor och yrkesskolor.

Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor. Med stöd av föreliggande

uppgifter om aktuella byggnadsföretag för folkhögskolor synes i investe-

ringsreserven kunna intagas arbeten avseende permanenta lokaler för folk­

högskolor för en sammanlagd kostnad av 7 milj. kr. Erforderligt statsbi­

drag till dessa arbeten kan uppskattas till ca 5 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår efter samråd med skolöverstyrelsen att

arbeten avseende byggnader för folkhögskolor för en sammanlagd kostnad

av 7 000 000 kr. intages i investeringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

att till Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor

allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett

anslag av 5 000 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

23

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

D. Skogsbruk

För återväxtåtgärder och dikningar kan investeringsreserven uppskattas till arbeten för ca 5 milj. kr.

Skogsvägbyggnader. Investeringsreservens omfattning kan uppskattas till arbeten för en kostnad av ca 10 milj. kr., huvudsakligen i de båda nordli­ gaste länen.

Skogsråjningsarbeten lämpliga för investeringsreserven kan påräknas motsvara en kostnad av uppskattningsvis 20 milj. kr. I den mån dessa arbe­ ten inte utförts med anlitande av på riksstaten upptagna anslag till bered­ skapsarbeten, synes det i det följande under inrikesdepartementet föreslagna anslaget på allmän beredskapsstat till Allmänna beredskapsarbeten m. m. böra få anlitas.

Medelsbehovet för återväxtåtgärder, dikningar och skogsvägbyggnader i investeringsreserven kan tillgodoses genom överskridande av ettdera för­ slagsanslaget Bidrag till skogsförbättringar eller Vägbyggnader på skogar i enskild ägo. Därvid synes bemyndigande böra utverkas att under förutsätt­ ningar, som gäller för beredskapsstaten, överskrida de ramar för beviljande av ifrågavarande statsbidrag, som kan komma att fastställas.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknadsstyrel­ sen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att de rambelopp, som i statsverks­ propositionen föreslagits för beviljande av bidrag från Statens skogsför- bättringsanslag och anslaget Vägbyggnader på skogar i enskild ägo under de förutsättningar, som gäller för beredskapsstatens ikraftträdande måtte enligt Kungl. Maj :ts bestämmande få överskridas.

H. Utbildning och forskning

Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor. Vid samråd med lantbruksstyrelsen har inhämtats att i investeringsreserven kan intagas byggnadsarbeten vid undervisningsanstalter för lantbruket för en kostnad av ca 6 milj. kr. Statsbidrag för dessa arbeten beräknas till ca 2,5 milj. kr. vilket belopp synes böra uppföras på beredskapsstat.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknadsstyrel­ sen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkes­ skolor på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 2 500 000 kronor.

24

Kungi. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

I. Miljövård

Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. Vid länsarbetsnämnder­

nas inventeringar av kommunala arbetsobjekt har framkommit att vatten-

och avloppsanläggningar för ca 350 milj. kr. är av beskaffenhet att kunna

intagas i investeringsreserven.

Statsbidrag utgår enligt kungörelse den 26 april 1968 nr 308 om stats­

bidrag till avloppsreningsverk. Dylika arbeten för ca 50 milj. kr. torde kunna

intagas i investeringsreserven.

Statsbidrag till avloppsreningsverk m. in. i investeringsreserven förut-

sättes kunna uppgå till ca 20 milj. kr., vilket belopp här nedan föreslås på

allmän beredskapsstat.

Till övriga va-anläggningar, som utföres i sysselsättningssyfte, torde

statsbidrag få utgå från anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. in.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Bidrag till kommunala avloppsreningsverk på all­

män beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett an­

slag av 20 000 000 kronor.

Landskapsvård, friluftsanläggningar m. m. Landskapsvård och friluftsan-

läggningar har i många fall visat sig utgöra lämpliga beredskapsarbeten,

särskilt med hänsyn till att i dessa arbeten ofta kan sysselsättas lokalt bun­

den arbetskraft. Genom medverkan från statens naturvårdsverk har land­

skap svår dobjekt i samtliga län inventerats och redovisats i form av land-

skapsvårdsplaner. Dessa upprättas genom länsstyrelsernas naturvårdssek-

tioner efter nära samråd med länsarbetsnämnderna. Denna översiktliga pla­

nering beräknas i huvudsak bli färdig under första halvåret 1970. Under

ett första budgetår uppskattas detaljbearbetning av de inkomna uppgifterna

kunna ske i en omfattning så att arbeten för ca 20 milj. kr. kan utföras. Ett

antal småbåtshamnar har tidigare bedömts kunna intagas i investeringsre­

serven. Förslag om andra friluftsanläggningar föreligger huvudsakligen från

kommuner. Frågan om statsbidrag till friluftslivets främjande och åtgärder

för fritidsbåtstrafiken är för närvarande under behandlingar inom stats-

departementen. I den mån sådana arbeten som fordras av sysselsättnings-

skäl inte utförs med anlitande av på riksstaten upptagna anslag till bered­

skapsarbeten, synes det i det följande under inrikesdepartementet föreslagna

anslaget på allmän beredskapsstat till Allmänna beredskapsarbeten m. m.

böra få anlitas.

HANDELSDEPARTEMENTET

KAPITALBUDGETEN

Diverse kapitalfonder

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har i skrivelse till ar­

betsmarknadsstyrelsen den 30 oktober 1969 lämnat uppgifter angående

distributionsmateriel för upprättande av förslag till investeringsreserv.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

25

Efter senare samråd föreslår arbetsmarknadsstyrelsen att anskaffningar av ovannämnda materiel för en kostnad av 2 milj. kr. samt byggnads- och anläggningsarbeten för 5 milj. kr. eller tillsammans 7 milj. kr. intages i in- vesteringsreserven. Sistnämnda arbeten har anmälts i överstyrelsens petita för budgetåret 1970/71.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till För rådsanläggningar m. m. på allmän beredskaps- stat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 7 000 000 kronor.

Vid samråd med överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har framhållits att, utöver vad ovan angivits, upparbetning av varor i överstyrel­ sens beredskapslager skulle kunna ingå i investeringsreserven. Sammanlagda kostnaden har uppskattats till ca 15 milj. kr. I den mån merkostnader upp­ kommer genom att arbetena utförs i arbetslöshetsbekämpande syfte, synes dessa kunna ersättas från samlingsanslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m. under XI huvudtiteln. Arbetsmarknadsstyrelsen framlägger för­ slag beträffande sistnämnda anslag i det följande under inrikesdeparte­ mentet.

INRIKESDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

B. Arbetsmarknad m. m.

Arbetsförmedlingen. För länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna beräknas alltjämt föreligga ett återanskaffningsbehov av möbler, kontors­ maskiner och skrivmateriel utöver vad som kan finansieras inom ramen för på riksstaten föreslaget anslag.

Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att för finansiering av dessa an­ skaffningar, under för beredskapsstaten gällande förutsättningar, den i statsverkspropositionen beräknade anslagsposten under förslagsanslaget Arbetsförmedlingen efter beslut av Kungl. Maj :t må överskridas.

Allmänna beredskapsarbeten m. m. Angående skäl för uppförande på all­ män beredskapsstat av ett samlingsanslag motsvarande det på den allmänna beredskapsstaten för innevarande budgetår uppförda anslaget Allmänna be­ redskapsarbeten m. m. samt de ändamål för vilka anslaget skulle få anlitas hänvisas till vad styrelsen därom anfört angående anslag till Vissa syssel- sättningspolitiska åtgärder i förslag till investeringsreserv för budgetåret 1962/63 (prop 1962: 116 Bihang B s. 13).

Ett anslag på allmän beredskapsstat till allmänna beredskapsarbeten m. m. skulle i likhet med vad styrelsen föreslagit för innevarande budgetår få an­ vändas för att bestrida:

dels kostnader för sådana arbeten och anskaffningar av beskaffenhet att böra helt eller delvis bekostas av medel från anslag på allmän beredskaps­ stat, vilka icke kan komma till utförande inom anslagens ram;

dels kostnader för sådana arbeten och anskaffningar av beskaffenhet att

böra helt eller delvis bekostas av medel från anslag på riksstat eller be­ träffande vilka statsmakterna eljest medgivit utförande och för vilka anslag icke uppförts på allmän beredskapsstat;

dels kostnader för beredskapsarbeten anordnade i enlighet med arbets- marknadskungörelsen den 3 juni 1966;

dels kostnader för statsbidrag till kommuner, kommunala samfälligheter och kommunala bolag för beställningar hos industri i sysselsättningsfräm- jande syfte;

dels merkostnader, som direkt orsakas av att ett företag utföres i arbets- löshetsbekämpande syfte;

o dels och förstärkning av anslag för investeringsändamål under statens ut-

låningsfonder.

Vid uppskattning av anslagets storlek kommer i första hand i betraktande medelsbehovet vid en ökning av kommunala och enskilda beredskapsarbeten i ett läge som kräver beredskapsstatens utnyttjande, samt vissa statliga arbeten och beställningar till vilka särskilda anslag inte föreslagits, bl a re­ parations- och underhållsarbeten på statens byggnader. Med ovan föreslagen dispositionsrätt över anslaget synes det för nästa budgetår böra uppföras med 300 milj. kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Allmänna beredskapsarbeten m. m. på allmän be­ redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 300 000 000 kr.

Förläggningsbyggnader m. m. Även om en del av de i investeringsreserven ingående anläggnings- och husbyggnadsarbetena kan ge sysselsättning i när­ heten av hemorten torde ett betydande antal förläggningar komma att er­ fordras vid en mera betydande ökning av beredskapsarbetena. En utökning av arbetsmarknadsstyrelsens förläggningskapacitet med inemot 3 000 plat­ ser torde vara erforderligt om de i investeringsreserven ingående anlägg­ ningsarbetena skulle utnyttjas i mer avsevärd omfattning. Kostnaderna för tillgodoseende av behovet av förläggningar och byggnader in. m. har beräk­ nats till ca 25 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att för finansiering av anskaffning av ovannämnda materiel, under för beredskapsstaten gällande förutsätt­ ningar, den i statsverkspropositionen till ändamålet beräknade anslagsposten uncler förslagsanslaget Förläggningsbyggnader m. m., efter beslut av Kungl. Maj :t må överskridas.

Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens för rådsverksamhet. Vid en bety­ dande ökning av beredskapsarbetena torde en väsentlig ökning jämväl av maskinparken behövas. Arbetsmarknadsstyrelsen uppskattar den totala kostnaden för en maskinberedskap, utöver den som beräknas finnas till­ gänglig hos statliga verk, kommuner samt ifrågakommande entreprenörer, till 25 milj. kr. Hänsyn har därvid tagits till uppskattade möjligheter att i ett läge som kräver beredskapsstatens användande hyra in arbetsmaskiner.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovan angivna anskaffningar intages i investeringsreserven och att ett anslag av 25 milj. kr. uppföres på allmän beredskapsstat.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, un­ der hänvisning till storleken av det i statsverkspropositionen till ändamålet preliminärt beräknade anslaget, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

27

att till Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förråds- verksamhet på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/ 71 uppföra ett anslag av 25 000 000 kr.

Arbetsmarknadsutbildning m. m. I prop. 1970: 1 (bil. 13 s. 131) har be­ räknats ett förslagsanslag Arbetsmarknadsutbildning m. m. av 505 milj. kr.

I ett sysselsättningsläge, som påkallar användande av anslag från den all­ männa beredskapsstaten, torde det få räknas med att behov föreligger att ytterligare utöka verksamheten med omskolningskurser. Arbetsmarknads­ styrelsen förutsätter att under för beredskapsstaten gällande förutsättningar rubricerade förslagsanslag Arbetsmarknadsutbildning m. m. efter beslut av Kungl. Maj :t må överskridas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

INDUSTRIDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

C. Bergsbruk

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning har i skrivelse till arbetsmarknadssty­ relsen den 2 december 1969 lämnat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv. Geologiska undersökningen har därvid meddelat att be­ hov föreligger av anskaffningar av diamantborrmaskiner, diverse fordon och instrument m. m. för en kostnad av tillsammans ca 1,8 milj. kr. under budgetåret 1970/71. Medel till sådana anskaffningar utgår vid anskaffning i normal ordning från anslagen Utrustning samt Prospektering.

Under åberopande av vad ovan anförts föreslår arbetsmarknadsstyrelsen, att de angivna anskaffningarna intages i investeringsreserven med en sam­ manlagd kostnad av 1,8 milj. kr. På allmän beredskapsstat synes här nedan angivna anslag böra anvisas.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp följande anslag

Kronor

Sveriges geologiska undersökning: Utrustning .. 300 000 Sveriges geologiska undersökning: Prospektering 1 500 000

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder

F. Statens vattenfallsverk

I skrivelse den 30 oktober 1969 har statens vattenfallsverk lämnat upp­

gifter beträffande förslag till investeringsreserv.

Kraftstationer m. m.

För investeringsreserven kan beräknas tidigareläggning av vissa arbeten

med utbyggnad av ett tredje aggregat i Nämforsens kraftstation för Rebnis-

jaures reglering samt påbörjande av ett pumpkraftverk. De tidigarelagda

arbetena torde motsvara en kostnad av ca 4 milj. kr. för de båda först­

nämnda och ca 3 milj. kr. för pumpkraftverket eller tillsammans 7 milj.

kr. Det bör dock framhållas att en eventuell tidigareläggning fordrar lång

planeringstid.

Beställningar av elektrisk materiel, i första hand transformatorer, för en

kostnad av 5 milj. kr. som enligt vattenfallsverkets ordinarie investerings­

planer beräknas bli utförda åren närmast efter 1970/71, kan tidigareläggas

till budgetåret 1970/71 och ingå i investeringsreserven.

För närmare uppgifter om ovannämnda arbetsobjekt får arbetsmark­

nadsstyrelsen hänvisa till vattenfallsverket.

Som framgår av prop. 1970: 1 (bil. 15 s. 137) har anslaget till Kraftstatio­

ner in. m. för budgetåret 1970/71 där beräknats så att det medger en mar­

ginal för att möjliggöra ökning av medelsförbrukningen som kan påkallas

av konjunkturmässiga eller andra särskilda skäl. Arbetsmarknadsstyrelsen

har därför vid beräkning av anslagets storlek på allmän beredskapsstat icke

räknat med något medelsbehov till sådana arbeten för vilka medel äskats å

riksstat för budgetåret 1970/71. Arbetsmarknadsstyrelsen har dock utgått

från att anslag, som uppföres på allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/

71 skall, därest så befinnes lämpligt, i stället för till utförande av arbeten i

investeringsreserven få disponeras för forcering av här ej nämnda arbeten

inom det ordinarie arbetsprogrammet.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår riks­

dagen

att till Kraftstationer m. m. på allmän beredskapsstat för

budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 12 000 000 kr.

G. Domänverket

Domänverket har i skrivelse den 5.11.1969 till arbetsmarknadsstyrelsen

lämnat uppgifter för förslag till investeringsreserv, varav framgår följande.

Husbyggnadsarbeten för ca 0,5 milj. kr. kan ingå i investeringsreserven.

Skogsvårdsarbeten och arbeten för naturvårds- och fritidsverksamhet för

tillsammans 15 milj. kr. kan ingå i investeringsreserven.

Vägbgggnadsarbeten för 18,5 milj. kr. kan ingå i investeringsreserven.

Kungl. Maj.ts proposition nr 80 år 1970

29

Tillsammans beräknas alltså finnas arbeten lämpliga att intaga i investe- ringsreserven för domänverket för en sammanlagd kostnad av (0,5 -f- 15 -f- 18,5=) 34 milj. kr.

I den mån ovannämnda arbeten inte finansieras av driftmedel eller på riksstaten upptagna anslag till beredskapsarbeten synes som skett under föregående år böra uppföras ett anslag på allmän beredskapsstat, förslagsvis med 20 milj. kr.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknadsstyrel­ sen att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att till Avsättning till domänverkets fond på allmän be­ redskapsstat för budgetåret 1970/71 föra upp ett anslag av 20 000 000 kr.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Innehållsförteckning

Sid.

Allmänna synpunkter rörande investeringsreserven................................ 1

Investeringsreservens omfattning..................................................................... 3

Investeringsreservens finansiering .................................................................. 3

Justitiedepartementet

Polisväsendet

Polisverket: Inköp av motorfordon m. m.............................

Lokala polisorganisationen: Utrustning..............................

Kriminalvården m. m.

Maskin- och verktygsutrustning m. m.................................

Engångsanskaffning av inventarier m. m.............................

Anskaffning, montering och transport av baracker m. m

Reparations- och underhållsarbeten ..................................

Vissa byggnadsarbeten för fångvården..................................

Utrikesdepartementet

Utvecklingsbistånd................................................................................................ 7

Försvarsdepartementet

Armén

Materielanskaffning.......................................................................................... g

Marinen

Materielanskaffning.......................................................................................... 9

Flygvapnet

Materielanskaffning.......................................................................................... 9

Reparations- och underhållsarbeten m. m. under försvarets fastighets-

fond ..................................................................................................................... 10

Anskaffning av fortifikatorisk materiel.......................................................... 10

Civilförsvaret m. m.

Anskaffning av civilförsvarsmateriel.......................................................... 11

bidrag till byggande av skyddsrum.............................................................. 11

bidrag till kommuner för anordnande av branddammar för civilför­

svarsändamål .................................................................................................... 11

Uppförade av förrådsbyggnader för civilförsvaret .................................... 11

byggnadsarbeten för armén............................................................................... 12

Byggnadsarbeten för flygvapnet ...................................................................... 12

befästningsarbeten................................................................................................ 12

Flygfältsarbeten .................................................................................................... 13

Socialdepartementet

Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara...........

13

Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna........................ 13

Vissa byggnadsarbeten vid statens vårdanstalter för alkoholmissbru­

kare ..................................................................................................................... 14

Lån till nybyggnader m. m. vid erkända vårdanstalter för alkoholmiss­

brukare m. m....................................................................................................... 14

LÖLftLft1ÖCD OC

D

Sid.

Kommunikationsdepartementet

Vägväsendet

Drift av statliga vägar ................................................................................... 14 Byggande av statliga vägar........................................................................... 15 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator............................ 15 Bidrag till byggande av enskilda vägar..................................................... 15 Sjöfartsverket: Allmänna sjövägar.................................................................. 15 Kapitalbudgeten

Deponering in. m. av vissa anslag.............................................................. 16 Postverket:

Posthus m. ......................................................................................................... 16 Anskaffning av bilar m. ................................................................................. 16 Driftmedel ........................................................................................................... 16 Televerket:

Teleanläggningar m. ........................................................................................ 17 Statens järnvägar:

Bana och byggnader ....................................................................................... 18 Elektriska anläggningar................................................................................. 18 Rullande materiel ........................................................................................... 18 Inventarier ........................................................................................................ 18 Försvarsberedskap ........................................................................................... 19 Luftfartsverket:

Flygplatser m. ................................................................................................... 19 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten............................................. 20 Statens vägverks förrådsfond:

Garage- och förrådsbyggnader...................................................................... 20 Motorfordon och vägmaskiner...................................................................... 20 Ersättningsanskaffning av effekter.............................................................. 20 Reservbromateriel ........................................................................................... 20 Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m. m.

Fyrar ................................................................................................................... 21 Materielanskaffning.......................................................................................... 21

Finansdepartementet

Tullverket:

Anskaffning av viss materiel......................................................................... 21

Utbildningsdepartementet

Skolväsendet:

Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m............................... 22 Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor......................................... 22

Jordbruksdepartementet

Skogsväsendet:

Bidrag till vissa skogsvårdsåtgärder: Återväxtåtgärder och dikningar .................................................................. 23 Skogsvägsbyggnader ....................................................................................... 23 Skogsröjningsarbeten ...................................................................................... 23 Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor........................ 23 Naturvårdsverket:

Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m................................... 24 Landskapsvårdande åtgärder ...................................................................... 24

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

31

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1970

Handelsdepartementet

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap:

Förrådsanläggningar m. m. ...................................... 24

Inrikesdepartementet

Arbetsmarknad m. in.:

Inventarier ........................................................................................................ 25

Allmänna beredskapsarbeten m. m............................................................. 25

Förläggningsbyggnader m. m.......................................................................... 26

Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet............... 26

Arbetsmarknadsutbildning m. m................................................................ 27

Industridepartementet

Svergies geologiska undersökning:

Utrustning........................................................................................................... 27

Prospektering .................................................................................................... 27

Statens vattenfallsverk:

Kraftstationer m. m............ ................ 28

Domänverket........................................................................................................... 28

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 7 0 0 1 34