Prop. 1973:198

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 198 år 1973 Prop. 1973: 198

Nr 198

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse, m. m.;given den 2 november 1973. '

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements- chefen hemställt.

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I pr0positionen föreslås sådan ändring i lagen om bankrörelse att kreditkassa inom jordbrukskasserörelscn får rätt att i sin firma använda ordet bank. Vidare föreslås att lagen (1956: 216) om jordbrukskasse— rörelsen ändras så att jordbrukskassas eller centralkassas firma skall innehålla —— förutom de f. n. obligatoriska orden jordbrukskassa resp. centralkassa för jordbrukskredit även ordet föreningsbank.

Prop. 1973: 198

1. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse

Härigenom förordnas, att 2 & lagen (1955: 183) om bankrörelse skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen. lydelse 2å1

Annan än riksbanken, bankak- tiebolag, postbanken, sparbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och Sveriges investeringsbank ak- tiebolag får ej i sin firma använ- da ordet bank. Ej heller får i öv- rigt vid beteckning av affärsrörel- se ordet bank begagnas av annan än de nu nämnda företagen och jordbrukets kreditkassor.

Annan än riksbanken, bankak- tiebolag, postbanken, sparbank, jordbrukets kreditkassor, Sveriges allmänna hypoteksbank och Sve- riges investeringsbank aktiebolag får ej i sin firma eller eljest vid beteckning av affärsrörelse använ- da ordet bank.

Beträffande användningen av ordet bank i registrerad understöds- förenings firma är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen

Härigenom förordnas, att 4 5 lagen (1956: 216) om jordbrukskasse- rörelsen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

45

Jordbrukskassas firma skall in— nehålla ordet ”jordbrukskassa”. Centralkassas firma skall innehål— la uttrycket ”centralkassa för jord- brukskredit”. Varken jordbruks- kassas eller centralkassas firma be- höver innehålla orden ”ekono- misk” och ”förening” eller för- kortningen ”ek. för.”.

Föreslagen lydelse

n .

Jordbrukskassas firma skall in- nehålla orden ”föreningsbank” och ”jordbrukskassa”. Centralkas- sas firma skall innehålla ordet ”föreningsbank" och uttrycket ”centralkassa för jordbrukskre- dit”. Varken jordbrukskassas eller centralkassas firma behöver inne- hålla orden ”ekonomisk” och

1 Senaste lydelse 1968: 601. Paragrafen föreslagen ändrad även genom prop. 1973: 145. ' Senaste lydelse 1968: 605.

Prop. 1973: 198

Nuvarande lydelse

Ej må annan än förening som avses i denna lag i sin firma eller eljest vid beteckning. av rörelsen använda ordet jordbrukskassa el- ler uttrycket centralkassa för jord- brukskredit eller ordet jordbruks- kreditkassa.

Om användning av ordet bank vid beteckning av kreditkassas rö- relse är särskilt stadgat.

3 Föreslagen lydelse ”förening” eller förkortningen ”ek. för.”. Ej må annan än förening som avses i denna lag i sin firma eller eljest vid beteckning av rörelsen använda ordet jordbrukskassa eller uttrycket eentralkassa för jord— brukskredit eller orden jordbruks- kreditkassa eller föreningsbank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

11" Riksdagen 1973. ] saml. Nr 198

Prop. 1973: 198 4

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 2 november 1973.

Närvarande: statsministern PALME, statsråden STRÄNG, ANDERS- SON, HOLMQVl.ST,-ASPL1NG. LUNDKVlST, GElJER. ODHNOFF. MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LlDBOM, CARLS- SON. FEL-DT.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge- mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om jord- ln'ukskreditkassas firma och anför.

Inledning

Lagen (1955:183) om bankrörelse och lagen (1956: 216) om jord- brukskasscrörelsen innehåller bl. a. vissa bestämmelser som tillåter an- vändning av ordet bank vid beteckning av jordbrukskreditkassas rörelse men inte i sådan kassas firma. I skrivelse till Kungl. Maj:t den 26 juni 1972 har Sveriges Jordbrukskasseförbund hemställt om lagändringar så att kreditkassa får rätt att även i sin firma använda ordet bank. Efter remiss har yttranden över förbundets framställning avgetts av bankin- spektionen, fullmäktige i Sveriges riksbank, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen och postbanken.

Frågan om jordbrukskreditkassas firma har behandlats i samband med det arbete på en ny firmalagstiftning som bedrivits inom justitiedeparte- mentet. I remiss till lagrådet den 16 februari 1973 av förslag till ny firmalagstiftning m. ni. har bl. a. lagts fram förslag till sådana ändringar i nyssnämnda lagar som tillgodoser jordbrukskasseförbundets önskemål. Behandlingen i lagrådet har emellertid först nyligen kunnat påbörjas. Lagrådets utlåtande kan med hänsyn härtill inte föreligga inom sådan tid att proposition i ämnet kan behandlas av innevarande års riksdag. Ikraftträdandct av en ny firmalagstiftning kan därför ej som planerats ske den 1 januari 1974 utan får scnarcläggas. I skrivelse den 20 sep- tember 1973 har jordbrukskasseförbundet med anledning av vad så- lunda förekommit hemställt, att'Kungl. Maj:t tar upp frågan om lag- ändringar angående jordbrukskreditkassas firma till särskild prövning så att dessa lagändringar kan träda i kraft den 1 januari 1974 som t-i- digare beräknats. Till stöd för sin framställning har jordbrukskasseför- bundet bl. a. anfört att förbundet i sin långsiktiga marknadsplancring utarbetat mycket detaljerade planer för marknadsföring av det nya fir-

Prop. 1973: 198 5

manamnet med sikte på att lagändringarna skulle träda i kraft den 1 januari 1974. Ett senareläggande av kampanjen skulle, förutom risk för direkta ekonomiska förluster, innebära att kampanjen kan få avse- värt mindre effekt än eljest skulle ha varit fallet. Dessutom skulle, en- ligt vad förbundet under hand meddelat, ett senare ikraftträdande med- föra att extra stämmor skulle få hållas med alla jordbrukets kreditkas- sor, dvs. 12 centralkassor och i runt tal 425 jordbrukskassor, vilket skul- le medföra stora kostnader.

Med anledning av vad jordbrukskasseförbundet sålunda "anfört har jag efter samråd med statsrådet Lidbom funnit lämpligt att frågan om jordbrukskreditkassas firma redan nu föreläggs riksdagen. Härigenom bör de avsedda lagändringarna kunna träda i kraft den 1 januari 1974 som tidigare beräknats. De lagändringar som jag nu tar upp gäller ?. ä ' lagen om bankrörelse och 4 & lagen om jordbrukskasserörelsen, vilka behandlar jordbrukskreditkassas firma. Ändringarna i dessa paragrafer överensstämmer med de ändringar som föreslagits i remissen till lag- rådet den 16 februari 1973 av förslag till ny firmalagstiftning m.m.

Nuvarande ordning

Enligt ] Q' tredje stycket lagen om jordbrukskasserörelsen är'jord- brukets kreditkassor, dvs. jordbrukskassor och centralkassor för jord- brukskredit, samt jordbrukskasserörelscns riksorganisation (Sveriges Jordbrukskasseförbund) organiserade som ekonomiska föreningar och underkastade bestämmelserna i lagen (1951: 308) om ekonomiska för- eningar, om annat inte anges i lagen om jordbrukskasserörelsen.

! 4 & lagen om jordbrukskasserörelsen finns bestämmelser om firma. Jordbrukskassas firma skall innehålla ordet ”jordbrukskassa” och cen- tralkassas firma skall innehålla uttrycket ”centralkassa för jordbruks- kredit”. Firma behöver inte innehålla orden ”ekonomisk” och ”före- ning” eller förkortningen ”ek.för.”. Annan förening än sådan som avses i lagen om jordbrukskasserörelsen får inte i sin firma eller annars vid beteckning av rörelsen använda ordet jordbrukskassa eller uttrycket centralkassa för jordbrukskredit eller ordet jordbrukskreditkassa.

Enligt 2 5 lagen om bankrörelse är det förbjudet för annan än riks- banken, bankaktiebolag, postbanken, sparbank, Sveriges allmänna hypo— teksbank och Sveriges investeringsbank aktiebolag att i sin firma an- vända ordet bank. Vidare anges i paragrafen att bara dessa företag samt jordbrukets kreditkassor får i övrigt använda ordet bank vid beteckning av affärsrörelse. '

Möjligheten för jordbrukets kreditkassor att använda ordet bank som beteckning på rörelsen tillkom i samband med 1968 års översyn av banklagstiftningen ( prop. 1968:143 , BaU 1968:60, rskr 1968: 368).

Prop. 1973: 198 6

Jordbrukskasseförbundet begärde i det sammanhanget att också kredit- kassa skulle få rätt att använda ordet bank i sin firma eller i övrigt vid beteckning av rörelsen. I. propositionen (s. 225) uttalades bl. a. att cen- tralkassas verksamhet uppfyller vad som enligt 1 5 lagen om bankrö- relse krävs för att bankrörelse skall anses föreligga och att detta i viss mån gäller även jordbrukskassa, i vart fall om man betraktar sådan kassa som filial till centralkassan. Det väsentliga i sammanhanget an- sågs emellertid vara att den i propositionen föreslagna samordningen av bankinstitutens rörelseregler gjorde det angeläget att kreditkassorna i likhet med övriga bankinstitut fick begagna ordet bank som beteck- ning på rörelsen. Skäl ansågs däremot inte föreligga att då medge kre- ditkassa att ta in ordet bank i sin firma. Om en ny firmalagstiftning, grundad på firmautredningens förslag, gav anledning till det, kunde frågan emellertid komma att omprövas.

Sveriges jordbrukskasseförbunds skrivelseden 26 juni 1972

I. skrivelsen den 26 juni 1972 har jordbrukskasseförbundet ånyo hem- ställt om att jordbrukets kreditkassor skall få rätt att använda ordet bank i sina firmor. Förbundet har härvid erinrat om att det i konkur- renshänseende innebär betydande fördelar, såväl kostnads— som mark- nadsmässigt, för ett företag att i sin firma och i övrigt utåt kunna upp- träda under en benämning som allmänheten omedelbart identifierar med en viss form av verksamhet. Med en aldrig så omfattande upplys- ningsverksamhet kan inte samma effekt uppnås som om verksamhetens art framgår redan av firman.

Förbundet har framhållit att förbundet hos patentverket erhållit registrering av två olika figurmärken. I dessa ingår den inom jord- brukskasserörelsen lanserade benämningen ”Föreningsbanken”, i det ena - fallet tillsammans med det lagfästa begreppet ”Jordbrukskassan”. Sam- mansättningen FöreningsbankenJordbrukskassan har därefter kon- sekvent använts i rörelsens marknadsföring. Hos en betydande del av allmänheten uppfattas dessa båda begrepp numera som identiska. Genom denna frekventa användning torde numera ha uppnåtts den ensamrätt till benämningen "Föreningsbanken" som registreringen i och för sig inte kan åstadkomma. Möjligheten att i marknadsföringen an- vända beteckningen ”Föreningsbanken” har säkerligen bidragit till ett ökat inflöde av kapital till kreditkassorna från grupper utanför lant- bruksnäringen. Inom jordbrukskasserörelsen har man emellertid allt starkare, i takt med rörelsens expansion, upplevt förbudet för kredit- kassorna att i sin firma använda ordet bank som ett avsevärt hinder i marknadsföringssammanhang. Förutom de konkurrensbegränsande ef- fekterna av förbudet utgör detta en praktisk olägenhet. Det är nämli-

Prop. 1973: 198 7

gen svårt att avgöra om beteckningen föreningsbank i marknadssam- manhang kan uppfattas som firmanamn eller som en beteckning på verksamheten. Någon vägledande praxis på detta område synes inte finnas, vilket är ägnat att skapa viss rättsosäkerhet.

Framställningen behöver enligt förbundets mening bara leda till mindre ingrepp i gällande lagstiftning. Förbundet ifrågasätter nämligen inte någon ändring av den i 4 5 lagen om jordbrukskasserörelsen stad- gade skyldigheten för kreditkassor att i. sina firmor använda orden ”jordbrukskassa" resp. ”centralkassa för jordbrukskredit”. De av för- bundet önskade lagändringarna syftar endast till att anpassa firmanam- net till såväl den bankverksamhet som faktiskt bedrivs som den associa- tionsform under vilken rörelsen utövas. För förbundet framstår det som en inkonsekvens att kassorna, som driver bankrörelse och har rätt att göra detta under beteckningen bank, inte också skall få ha ordet bank i sin firma. Denna inkonsekvens spelade mindre praktisk roll när rö- relsen drevs under kassabcteekningen. Numera är den besvärande och otillfredsställande från olikasynpunkter. Den föreslagna lagändringen skulle innebära möjlighet att inregistrera en firma som exempelvis ”Föreningsbanken i Göteborg jordbrukskassa” eller ”Förenings- banken för Mellersta Sverige centralkassa för jordbrukskredit”. För- bundet hemställer därför att 2 % lagen om bankrörelse och 4 5 lagen om jordbrukskasserörelsen ändras så att även jordbrukets kreditkassor får. rätt att i sina firmor använda ordet bank.

Remissyttrandena

Jordbrukskasseförbundets förslag, att jordbrukets kreditkassor skall få rätt att i sina firmor använda ordet bank, har inte mött någon erinran från fullmäktige i riksbanken, postbanken, bankföreningen och spar- banksföreningen. .

Bankinspektionen erinrar om att huvudsyftet med 1968 och 1969 års banklagsreformer var att förse de olika typer av kreditinstitut som representeras av affärsbanker, postbanken, sparbanker och jordbrukets kreditkassor med legala möjligheter till konkurrens på likartade villkor inom hela verksamhetsområdet. Kreditkassorna medgavs i enlighet där- med rätt att använda ordet- bank i samband med sin rörelse men inte i sin firma. Kreditkassorna har därefter utnyttjat sin rättli betydande om- fattning, varvid sammansättningen ”Föreningsbanken-Jordbrukskassan" lanserats i verksamheten. Jordbrukskasseförbundet har vidare erhållit registrering hos patentverket av två olika figurmärken, i vilka benäm- ningen ”Föreningsbanken” ingår. Inspektionen vill inte motsätta sig att kreditkassa nu också får rätt att i sin firma använda ordet bank men anser att ytterligare ett steg bör tas. Jordbrukskasserörelsen bör sålunda

Prop. 1973: 198 8

även förpliktas att i firma använda ordet föreningsbank. Härigenom skulle vinnas att i t'irmasammanhang ordet bank förbehölls för bankak— - tiebolag, ordet sparbank för sparbanker och ordet föreningsbank för jordbrukets kreditkassor. En sådan ordning skulle skapa klara linjer från firmasynpunkt,

Jordbrukskassefärbmzdet har i anslutning till bankinspektionens ytt- rande uttryckt tillfredsställclse med inspektionens förslag och påpekat att jordbrukets kreditkassor genom detta också i lagligt hänseende får den exklusiva rätt till ordet föreningsbank som de i praktiken redan torde ha erhållit genom den frekventa användningen av ordet i mark- nadsföringssammanhang. '

Departementschefen

Användningen av ordet bank i firma är förbehållen riksbanken, bank- aktiebolag, postbanken, sparbank, hypoteksbanken och investerings- banken. Vidare gäller att endast dessa företag samt jordbrukets kredit- kassor, dvs. jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit, har rätt att i övrigt vid beteckning av affärsrörelse begagna ordet bank. Möjligheten för jordbrukets kreditkassor att använda ordet bank tillkom genom lagändringar år 1968. Dessa var föranledda av en hemställan av Sveriges Jordbrukskasseförbund om rätt för jordbrukskassa och cen- tralkassa för jordbrukskredit att begagna ordet bank såväl i firma som i övrigt vid beteckning av rörelsen. "l prop. 1968:143 uttalade jag att jag inte då fann anledning att medge kreditkassa att ta in ordet bank i sin firma men att jag var beredd att pröva om frågan för det fall en ny firmalagstiftning, grundad på firmautrcdningcns förslag, gav anled— ning till det (5. 226).

Jordbrukskasseförbundet har nu återkommit med en framställning om rätt för jordbrukets kreditkassor att använda ordet bank i sina firmor. Framställningen har lämnats utan erinran vid remissbehandlingen. men bankinspektionen har föreslagit att kreditkassorna uttryckligen förplik- tas att i firman ta in ordet föreningsbank. Detta ord ingår redan i för jordbrukskasserörelsen registrerade figurmärken. En obligatorisk an- vändning av ordet föreningsbank skulle enligt inspektionen skapa klara linjer från firmasynpunkt i fråga om de olika typerna av bankinstitut. Jordbrukskasseförbundet har anslutit sig till inspektionens förslag.

När kreditkassorna år 1968 fick rätt att använda ordet bank vid be- teckning av rörelsen var huvudmotivet att den då föreslagna och senare genomförda samordningen av bankinstitutens rörelseregler gjorde det angeläget att kreditkassa fick beteckna sin rörelse på motsvarande sätt som övriga bankinstitut. Samordningen av bankinstitutens rörelseregler kan även anföras som skäl för att kreditkassa bör medges rätt att an-

Prop. 1973: 198 9

vända ordet bank i sin firma. Centralkassa för jordbrukskredit får anses driva bankrörelse enligt lagens definition, Detta gäller i viss mån även jordbrukskassa, i vart fall om man betraktar sådan kassa som filial till centralkassan vilket synes befogat. Efter det att benämningen bank har blivit tillåten vid beteckning av kassornas verksamhet är det förståeligt om, som förbundet gjort gällande, det ibland kan vara svårt att avgöra huruvida det i marknadsföringen använda ordet föreningsbank skall uppfattas som firma eller som en beteckning på verksamheten som sådan. Efter samråd med statsrådet Lidbom, som har frågan om ny firmalagstiftning m.m. om hand, har jag kommit till den uppfattningen att det inte längre finns några betänkligheter mot att medge kreditkassa att även i sin firma använda ordet bank. I likhet med bankinspektionen anser jag att kreditkassa skall ha inte bara rätt utan även skyldighet att ta in ordet föreningsbank i firman.

[ överensstämmelse med det nu anförda föreslår jag att jordbruks- kassas eller centralkassas firma skall innehålla —- förutom de f. n. obli- gatoriska orden ”jordbrukskassa" resp. ”centralkassa för jordbrukskre- dit” — även ordet ”föreningsbank”. Vidare bör slås fast att annan än kreditkassa inte får använda ordet föreningsbank i firma eller vid be- teckning av rörelsen. Med anledning härav bör ändringar ske i 4 9” lagen om jordbrukskasserörelsen och 2 5 lagen om bankrörelse.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till "1. lag om ändring i lagen (1.955: 183) om bankrörelse,

2. lag om ändring i lagen (1.956: 216) om jordbrukskasserörelsen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar,

Ur protokollet: Britta G yllensten

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1913 73 05 87