Prop. 1974:45

Kungl. Maj:is proposition angående stödådåtgärder på fiskets område, m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 45 år 1974

Nr 45

Kungl. Maj:ts proposition angående stödåtgärder på fiskets område, m. m.; given den 15 februari 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements- chef-en hemställt.

- CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att omkring 8 milj. kr. ställs till förfogande för marknadsreglering av fisk. m.m. under budgetåret 1974175. Vidare' föreslås att gällande förordningar om prisregleringsavgift för fisk och om reglering av införseln resp. utförseln av fisk och skaldjur m. m. skall ersättas med en enda lag om prisreglering på fiskets område av huvud— sakligen samma innehåll som de nuvarande förordningarna.

] propositionen föreslås särskilda stödåtgärder med anledning av visst förbud mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak. Vidare föreslås vissa änd-

rade förutsättningar för erhållande av statliga kreditgarantier på fiskets"

område.

"Prop. 1974; 45 -

I")

1 Förslag till Lag om prisreglering på fiskets område Härigenom förordnas som följer.

Inledande bestämmelse 1 5 För att reglera priserna på fiskets produkter får Kungl. Maj:t eller, efter bemyndigande av Kungl. Maj:t, statens jordbruksnämnd föreskriva att bestämmelse i 2, 7, 1.0, 12 eller 13 % skall tillämpas i fråga om vara av visst slag.

Tillstånd till införsel och utförsel

2 5 Vara av sådant slag som anges i bilaga till denna lag får icke in” föras till eller utföras ur landet utan tillstånd av statens jordbruksnämnd, om ej annat följer av 3 eller 5 $. Tillstånd till in- eller utförsel får förenas med villkor. - '

3 & Föreskrift enligt 2 ä om tillståndstvång vid införsel gäller icke vara som

]. avses i 7 & eller "2. införes under sådana omständigheter som för tullpliktig vara mcd- för rätt till tullfrihet med stöd av 7, 8, 11 eller 12 & tullförordningen (1973: 979) eller temporär tullfrihet med stöd av 15 & tullförordningen.

Statens jordbruksnämnd får föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att införa vara utan tillstånd.

4 5 I fråga om rätt att hantera oförtullad vara för vilken enligt 2 & föreskrivits tillståndstvång vid införsel gäller lagen (1973: 980) om trans- port, förvaring och förstöring av införselreglerade varor. m.m.

Statens jordbruksnämnd får föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att hantera vara.

5 & Föreskrift enligt 2 5 om tillståndstvång vid utförsel gäller icke vara SOIl'l

]. införts under sådana omständigheter som för tullpliktig vara med- för rätt till temporär tullfrihet med stöd av 15 & tullförordningen (1973: 979"),

2. utföres som proviant på fartyg, luftfartyg eller annat transport- medel,

3. utföres i annat än handelssyfte av resande eller den som utför ar- bete på transportmedel,

4. utföres i egentlig gränstrafik,

5. utföres under sådana förhållanden som avses i 2 5 1 och 4 lagen (1973: 980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Statens jordbruksnämnd får föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att utföra vara utan tillstånd.

6 & Kungl. Maj:t får bemyndiga statens jordbruksnämnd att ge sam- mansmtning som enligt Kungl. Maj:ts eller jordbruksnämndens förord-

Prop. 1974: 45 3

nande handhar prisreglering på fiskets område rätt att på villkor som jordbruksnämnden bestämmer ensam utföra vara för vilken gäller till- ståndstvång enligt ?. %.

Avgifter Prisreg/cringsavgi/t 7 5 För vara som anges i bilaga till denna lag och som fångats av svenskt f iskefartyg och ilandföres här i landet med svenskt fartyg (svensk- fångad fisk) skall vid första försäljningen erläggas prisregleringsavgift.

8 & Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk skall erläggas i den ord- ning statens jordbruksnämnd bestämmer. Jordbruksnämnden får före- skriva att avgift skall uppbäras av kommdnal fiskhamnsförvaltning eller annan organisation. Avgift som uppbäres av annan än jordbruksnämn- ' den skall redovisas till denna.

9 & Bestämmelserna i 2—15, 17—24, 29-—31, 40 och 50 %% förord— ningen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning gäller om avgift som avses i 7 5, om ej statens jordbruksnämnd bestämmer annat. Beskattningsmyndighet är jordbruksnämnden. Jordbruksnämnden får meddela föreskrift om anmälan enligt 3 S och om deklaration enligt 5 % nämnda förordning.

10 å Prisregleringsavgift skall utöver för vara som anges i 7 ?; erläg— gas för vara som anges i bilaga till denna lag och som införes till landet och ej utgör svenskfångad fisk (importfisk), om sådan avgift utgår för svenskfångad fisk.

Avgift som avses i första stycket utgår ej för importfisk, om denna in- föres under sådana omständigheter som för tillståndspliktig vara medför rätt till införsel utan tillstånd enligt 3 &.

"ll & Prisregleringsavgift för importfisk skall, om ej annat följer av andra stycket, erläggas till tullverket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är före- skrivet om tull. Avgiftsmedlen skall inlevereras till statens jordbruks— nämnd i dcn ordning Kungl. Maj:t bestämmer. '

Jordbruksnämnden får "efter samråd med generaltullstyrelsen före- skriva att avgift i stället skall uppbäras av kommunal fiskhamnsförvalt- ning eller annan organisation. AVgift so'm u'ppbäres av annan än jord- bruksnämnden skall redovisas till denna.

lnfc'irsclavgif! ovh ulförselavgifl 12 & För importfisk skall erläggas införselavgift. I fråga om sådan av- gift äger 11 & motsvarande tillämpning.

lnförselavgift utgår ej,"om' varan införes under sådana omständigheter som för tillståndspliktig vara medför rätt till införsel utan tillstånd en- ligt 3 S.

13 % För vara som anges i bilaga till' denna lag och som utföres ur landet skall erläggas utförsclavgift. Avgiften uppbäres av statens jord- brulr snämnd eller den jordbruksnämnden bemyndigar.

Utförselavgift utgår ej_ om varan utföres under sådana omständigheter 'j'l Riksdagen 1974. ] saml. Nr 45

Prop. 1974: 45 4

som för tillståndspliktig vara medför rätt till utförsel utan tillstånd en- ligt 5 &. '

Föreligger avgiftsskyldighet får, om jordbruksnämnden ej medger an— nat, utförsel ske endast om bevis att avgiften erlagts företes för tullmyn- digheten.

Gemensamma bestämmelser

14 & Avgift som avses i denna lag beräknas efter den procent av varans värde eller det belopp för kvantitet som Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande. statens jordbruksnämnd bestämmer.

"15 & Avgiftsskyldig skall erlägga ränta på oguldet avgiftsbelopp av- seende avgift som uppbäres av statens jordbruksnämnd efter sju procent om året. dock minst tio kronor. Räntan skall beräknas från den dag av- giftsbeloppet enligt bcslut av jordbruksnämnden senast bort betalas. Upp- kommer öretal vid beräkning av ränta, skall räntebeloppet jämnas till närmast högre hela krontal.

Jordbruksnämnden får avstå från ränta, om dröjsmålet med betal- ningen är obetydligt eller särskilda skäl annars föranleder till det.

På framställning av jordbruksnämnden Iskall förfallet avgiftsbelopp jämte ränta omedelbart uttagas genom utmätning.

16 % Beslut av statens jordbruksnämnd om avgift som avses i denna lag länder till omedelbar efterrättelse.

17 % Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, statens jordbruksnämnd får medge befrielse från avgift eller återbetalning av avgift.

18 & Avgiftsmedel som ej åtgår till upphörd eller kontroll användes till prisreglering och andra åtgärder på fiskets område enligt föreskrifter som Kungl. Maj:t meddelar.

Kontrollbestämmelser

19 5 "[ fråga om annan avgift som avses i denna lag än sådan som er- lägges till tullverket gäller i den omfattning statens jordbruksnämnd be— stämmer i tillämpliga delar 8—12 55 förordningen (1959: 92) om för- farandet vid viss konsumtionsbeskattning. Vad som i nämnda förord- ning sägs om beskattningsmyndighet gäller jordbruksnämnden, om skatt- skyldig den som är skyldig att erlägga avgift och om skattepliktig vara avgiftsbelagd vara.

Ansvarsbestämmelser m. m.

20 & Bestämmelserna i 47 och 49 åå förordningen (1959: 92) om för- farandet vid viss konsumtionsbeskattning gäller i tillämpliga delar i fråga om avgift som avses i 7 &. Bestämmelserna i 49 & nämnda förordning gäller även i fråga om sådan kentroll som avses i 19 & denna lag.

21 & Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för att avgift undandrages dömes till böter eller fängelse i högst två år, om ej gärningen är belagd med straff i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling.

Prop. 1974: 45 5

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig handling till ledning vid fast- ställande av avgift eller, såvitt gäller avgift enligt 7 &, bryter mot 4 & förordningen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning dömes till böter.

l ringa fall dömes ej till ansvar enligt första eller andra stycket.

22 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor för införsel enligt 2 & dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling.

23 % Mot beslut, som statens jordbruksnämnd i särskilt fall meddelat enligt denna lag eller med stöd av Kungl. Maj:ts förordnande enligt la- gen. föres talan hos kammarrätten genom bes'vär.

Talan mot annat beslut, som jordbruksnämnden meddelat enligt la- gen eller med stöd av Kungl. Maj:ts förordnande enligt lagen, föres hos Kungl. Maj:t genom besvär.

Mot jordbruksnämndcns beslut i fråga som avses i 8—12 åå förord- ningen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning får talan ej föras.

Tillämpningsföreskrifter

24 & Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Kungl. Maj:t eller. efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av statens jord- bruksnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1.974. Genom lagen upphäves för- ordningen (l952: 320) om prisregleringsavgift för fisk m.m., förord- ningen (1953: 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur, förordningen (1953: 374) angående reglering av utförseln av vissa slag av fisk och skaldjur m.m. samt kungörelsen (l956: 12) med närmare bestämmelser om återbäring av införselavgift enligt förord- ningen den 5 juni 1953 (nr 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur.

Prop. 1974: 45 ' 6

Bilaga Förteckning över varor som avses i 2 & Tulltaxenr Vuruslag 03.01 Fisk. färsk (levande eller död), kyld eller fryst- 03.02 Fisk, saltad, torkad eller rökt (även varmrökt) . , 03.03 Kräftdjur och blötdjur, med eller utan skal, färska'(levande

eller döda), kylda, frysta. saltade eller. torkade; "kräftdjur med skal, enbart kokta i vatten

ur 05.15 "Fisk (inbegripet lever. rom och mjölke därav), kräftdjur och blötdjur, döda, otjänliga till människoföda . 16.04 Fisk, beredd eller konserverad, inbegripet kaviar och kaviar-

ersättning 16.05 Kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade

Prop. 1974: 45 7

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte- fordringar m. m.

Härigenom förordnas att 1 % lagen (1971: 1072) om förmånsberätti- gade skattefordringar rn. rn. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 51

Förmånsrätt enligt 13 & förmånsrättslagen (1970: 979) följer med fordran på

]. skatt och avgift, som anges i 1 5 första stycket uppbördsförord- ningen (1953: 272), samt skatt enligt förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, förordningen (1958: 295) om sjömansskatt och kupongskatteförordningen (1970: 624),

2. skatt enligt förordningen ( 1959:507 ) om allmän varuskatt och förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt,

3. skatt eller avgift enligt förordningen (1908: 129) angående en sär- skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, förordningen (1928: 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, förordningen ( 1941:251 ) om särskild varuskatt, förordningen ( 1943:477 ) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen ( 1948:85 ) om försäljningsskatt, för- ordningen ( 1953:396 ) om accis å fettemulsion m.m., förordningen (1953: 397) angående avgift för fettvaror som användas för framställ- ning av fettemulsion m.m., förordningen (1956: 545) angående om— sättningsskatt å motorfordon i vissa fall, förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt, förordningen (1960: 253) om tillverkning och be- skattning av malt- och läskedrycker, förordningen (1960: 258) om ut- jämningsskatt å vissa varor, förordningen (1961: 372) om bensinskatt, förordningen (1.961: 394) om tobaksskatt, förordningen (1961: 653) om brännoljeskatt, stämpelskatteförordningen (1.964: 308), förordning- en (jl964: 352) om gasolskatt, förordningen (1966: 21) om särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1971: 170) om annonsskatt. förord- ningen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam, förordningen (1.972: 820) om skatt på spel samt förordningen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar,

4. skatt enligt förordningen ( 1922:260 ) om automobilskatt, kun- görelsen (1934: 122) om skatt å motorfordon, som för tillfälligt brukan- de i riket från utlandet införts, kungörelsen (1951: 750) om saluvagns- skatt. förordningen (1963: 116) om trafikomläggningsskatt, kungörelsen (1964: 43) om skatt å automobil, som av utomlands bosatt person för tillfälligt brukande i riket här förvärvats, traktorskatteförordningen (1969: 297), vägtrafikskatteförordningen (1973: 601) samt förordning- en (1973: 602) om särskild vägtrafikskatt,

5. tull samt avgift enligt kungörelsen ( 1960:235 ) om avgift för växtskyddskontroll vid införsel av växter och förordningen (1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

1 Senaste lydelse 1973: 606. T2 Riksdagen 1974. ] saml. Nr 45

Prop. 1974: 45

Nuvarande lydelse

6. avgift enligt förordningen (1952: 320) om prisregleringsav- gift för fisk m.m., förordningen (1953: 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur, förordningen (1953: 374) angående reglering av utförseln av vissa slag av fisk och skaldjur

m.m. samt förordningen (1967: 340) med vissa bestämmelser om prisreglering på jordbrukets om- råde,

Ii'öreslagen lydelse

6. avgift enligt förordningen (1967: 340) med vissa bestämmel- ser om prisreglering på jordbrukets område och lagen (1974: 000) om prisreglering på fiskets område,

7. avgift, som anges i 1 5 första stycket förordningen (1959: 552) angående upphörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäk- ring, m.m. samt avgift enligt lagen (1961:300) om redareavgift för sjöfolks pensionering och förordningen (1968z419) om allmän ar- betsgivaravgift, allt i den mån avgift som här avses icke omfattas av 11.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- cller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Prop. 1974: 45 9

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 15 februari 1974.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, HOLMQVIST, ASPLING, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG. LIDBOM, CARLSSON, Sl- (iURDSEN, ZACHRISSON, HJELM-WALLEN.

Tf. chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Lidbom, anmäler ef- ter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om SIÖdålgilrder på fiskets område, m. In. och anför.

Inledning

Statens jordbruksnämnd har den 30 augusti 1973 lagt fram förslag till ny lag om prisreglering på fiskets område. Den 15 januari 1974 har jordbruksnämnden vidare avgett förslag till reglering av priserna på fisk under budgetåret 1974575, m. m.

1 sin anslagsframställning för budgetåret 1974/75 har fiskeristyrelsen bl. a. föreslagit att normerna för bidrag till fiskare som drabbas av visst sil-lfiskestopp i Nordsjön och Skagerak samt förutsättningarna för statliga kreditgarantier på fiskets om råde ändras. Efter remiss har yttran- de häröver avgetts av fiskerinäringsutredningen.

Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa har i skrivelse den 24 oktober 1973 anhållit om ett anslag av 2 milj. kr. ur prisregleringskassan för fisk för uppbyggande av lagstadgad försäkringsfond. Efter remiss har yttranden häröver avgetts av jordbruksnämnden och arbetsmark- nadsstyrelsen.

Slutligen har Sveriges fiskares riksförbund i skrivelse den 7 januari 1974 anhållit om ett anslag av 100000 kr. ur prisregleringskassan för fisk för verksamheten är 1974. Efter remiss har yttrande häröver avgetts av jordbruksnämnden.

Reglering av priserna på fisk m. m. Nuvarande ordning

Prisregleringen på väst- och sydkusten innebär att prisregleringsför- eningen Svensk fisk, ekonomisk förening, fastställer minimipriser på viktigare fiskslag. Härigenom möjliggörs för fiskarna att få ut lägst des— sa priser för den fisk, som säljs till konsumtion inom landet eller för ex— port till sådana länder där införseln inte är centraliserad. Den fisk, som

Prop. 1974: 45 10

inte kan säljas till fastställda minimipriser, övertas av föreningen Svensk fisk. Den övertagna fisken säljs inom landet till djurföda eller till be- redning av fiskmjöl och för export till länder med centraliserad införsel. Föreningen får dessutom under vissa förutsättningar —— avsätta över— skottskvantiteter även till andra länder än sådana som har centraliserad införsel till priser understigande minimipriset. Om särskilda skäl före- ligger kan detta också tillfälligtvis ske vid avsättning på den inhemska marknaden. För fisk som övertagits av föreningen Svensk fisk utbetalas till fiskaren ett garantipris. Vidare lämnas prisutjämningsbidrag med visst belopp per kg vid beredning av djupfryst torskfilé.

Regleringsåtgärderna på ostkusten sker inom ramen för föreningen Svensk fisks verksamhet. Grunderna för strömmingsreglcringen har fast- ställts för budgetåren 1972/73 och 1973/74 ( prop. 1972: 40 , JoU 1972: 21, rskr 1972: 111). Liksom tidigare innebär regleringsåtgärderna att till- skott lämnas till de priser som medlemmarna i fiskförsäljningsförening- arna får ut för strömming som säljs till djurföda eller exporteras. För- eningen Svensk fisk kan dock bestämma att regleringsmedel används även för vissa andra åtgärder. De särskilda fiskförsäljningsföreningarna och/eller deras centralorganisation Ostkustfisk får bestämma priserna på strömming för olika ändamål och avsätta uppkommande överskott.

För att bestrida kostnaderna för regleringsverksamheten på väst- och sydkusten får föreningen Svensk fisk budgetåret 1973 / 74 från jordbruks- nämndens prisregleringskassa för fisk ett belopp av 5,2 milj. kr. Dess- utom får föreningen använda de ränteinkomster som under budgetåret uppkommer hos föreningen eller dess konjunkturutjämningsfond. För- eningen kan vid särskilda behov även använda högst en fjärdedel av konjunkturutjämningsfonden för den löpande verksamheten.

För stödverksamheten på ostkusten ställs under budgetåret 1973/74 till föreningen Svensk fisks förfogande dels till prisregleringskassan in- flutna avgifter på strömming, dels därutöver 1,5 gånger avgiftsbeloppet. Stödbeloppet har härigenom antagits komma att uppgå till omkring 1 milj. kr.

Prisregleringsavgifter erläggs av förstahandsuppköpare av fisk m.fl. Avgift tas ut på såväl svenskfångad som importerad saltvattensfisk. Av- giften utgår med 3 % av inköpspriset på svenskfångad saltvattensfisk och med belopp som motsvarar denna avgift på importerad fisk. För saltad, sockersaltad eller kryddad sill som importeras eller bereds om- bord på svensk fiskebåt är dock avgiften 0,2 % av inköpsvärdet. [ prin- cip tas avgift ut endast för sådan fisk som säljs till lägst av föreningen Svensk fisk fastställt minimipris. För fisk som inte åsatts minimipris. utgår avgift om fisken inte bevisligen säljs för annat ändamål än för att förbrukas som människoföda. På västkusten utgår avgift på i stort sett alla fiskslag. För fisk som ilandförs på sydkusten tas avgift ut på sill

Prop. 1974: 45 11

(strömming), torsk, horngädda, Skrubba och rödspätta. På ostkusten utgår ingen statlig avgift, men enligt grunderna för prisregleringen på strömming inbetalas särskilda avgifter till jordbruksnämndens prisregle- ringskassa av medlemmarna i de fiskförsäljningsföreningar som är an- slutna till centralföreningen Ostkustfisk. Denna avgift utgår med 4 öre,." kg för strömming som av fiskförsäljningsföreningarna tas emot direkt av fiskare och säljs till färskkonsumtion och rökning och med 2 öre,-"kg för strömming som avsätts till andra ändamål som inte är att beteckna som överskottsändamål. Införselävgift utgår vid viss import av färsk. kyld eller fryst torsk, kolja, gråsej, vitling eller kungsfisk. Bestämmelser härom finns i kungörelsen (1972: 804) om införselavgift på vissa slag av filead fisk. Prisregleringsavgifter samt införselavgifter på fisk tillförs den av jordbruksnämnden förvaltade prisregleringskassan för fisk. Till denna kassa förs vidare ränta på innestående medel och i förekommande fall —— vissa fcttvaruavgifter.

Budgetåret 1972/73 förfogade föreningen Svensk fisk för den löpande verksamheten på syd- och västkusten över 5 milj. kr. Av detta belopp fördes 4 milj. kr. till föreningen från prisregleringskassan för fisk, me— dan resten utgjordes av ränteinkomster på egna medel. För strömmings— reglcringen på ostkusten överfördes till föreningen 1,3 milj. kr. Förening- en har för prisregleringsåtgärdcr m. m. tagit i anspråk 7,6 milj. kr., varav 1,5 milj. kr. till strömmingsregleringen och 0,5 milj. kr. för avsättnings- främjande åtgärder och upplysningsverksamhet. Underskottet på 1,2 milj. kr. täcktes av medel från föreningens konjunkturutjämningsfond, som vid verksamhetsårets slut visade en behållning på 17,9 milj. kr.

Behållningen i jordbruksnämndens prisregleringskassa för fisk uppgick den 30 juni 1973 till 23,8 milj. kr. Inkomsterna för prisreglerings- och införselavgifter uppgick under budgetåret 1972173 till 5,9 milj. kr. och från strömmingsavgifter till 0.4 milj. kr. Ränteinkomster på medel som innestår i kassan uppgick till 1,2 milj. kr. Några fettvaruavgifter har under året ej överförts till prisregleringskassan. Utbetalningarna från kassan uppgick sammanlagt till 6,1 milj. kr. Därav har till föreningen Svensk fisk utbetalats 5,3 milj. kr., varav 1,3 milj. kr. för ostkustregle- ringen, och 0,5 milj. kr. enligt riksdagens beslut till särskilda stöd- åtgärder med anledning av sillfiskestoppet.

Statens jurdbruksnä/nnd

Efter överläggningar med fiskets förhandlingsdelegation har jord- bruksnämnden lagt fram förslag beträffande regleringen av priserna på fisk under budgetåret 1974/'75, m. m.

Jordbruksnämnden anför att fiskets förhandlingsdelegation vid över- läggningarna föreslagit att föreningen Svensk fisk för finansieringen av den löpande verksamheten från prisregleringskassan skall erhålla ett

Prop. 1974: 45 12

för samtliga kuststräcker gemensamt belopp av 7 milj. kr. Föreningen skall enligt delegationens förslag liksom tidigare dessutom för verksam— heten få använda räntor på egna och konjunkturutjämningsfondens medel, vilka beräknas till 1 milj. kr. Förslaget har motiverats med att föreningen Svensk fisk under föregående verksamhetsår använt 7.6 milj. kr. för regleringsåtgärder m.m. Delegationen har därför ansett att ett medelsbehov av 8 milj. kr. föreligger för budgetåret 1974/75.

Jordbruksnämnden framhåller att de höjda kostnaderna för regle- ringen under budgetåret .l972,-="73 till stor del beror på att föreningen i början av budgetåret övertog ett stort överskott av sill inom loppet av några få veckor. Avsättningsförhållandena för svenskt fiske inom landet och utomlands har under år 1973 väsentligt förbättrats. Innevarande budgetår har de övertagna överskotten kraftigt minskat. Mot bakgrund av den marknadsutveckling och de produktionsförhållanden för svenskt fiske, som f. n. kan överblickas. skulle enligt nämndens bedömning ett. jämfört med innevarande budgetår, oförändrat belopp omkring 6 milj. kr. utöver räntor vara fullt tillräckligt för föreningens verk- samhet under budgetåret 1974/75. Förhandlingsdelegationens förslag innebär sannolikt att medel överförs från prisregleringskassan till föreningens konjunkturutjämningsfond. Medlen står då alltjämt till förfogande för prisreglering. Nämnden vill därför inte motsätta sig att det föreslagna högre beloppet ställs till föreningen Svensk fisks för— fogande. Nämnden föreslår således att 7 milj. kr. tillförs föreningen från prisregleringskassan för finansieringen av den löpande verksamhe— ten under budgetåret 1974/75. Nämnden förutsätter därvid att pris— reglcringsverksamheten bedrivs i enlighet med meddelade direktiv och inte påverkas av att medelstillgången överstiger behovet. Föreningen bör enligt nämnden liksom tidigare få använda de ränteinkomster som upp- kommer hos föreningen eller dess konjunkturutjämningsfond och vilka kan beräknas till omkring 1 milj. kr.

De medel som föreslås för den löpande verksamheten är avsedda att täcka såväl kostnaderna för den egentliga prisregleringsverksamheten som föreningens utgifter Linder Judgetårct för marknadsfrämjande åtgär— der och upplysningsverksamhet.

Jordbruksnämnden erinrar om att Svensk fisk vid särskilda behov kan disponera intill en fjärdedel av konjunkturutjämningsfonden för den löpande verksamheten.

Jordbruksnämndens konsumentdelegation har fått det av förslaget och lämnat detsamma utan erinran.

På grundval av jordbruksnämndens förslag till prisregleringsåtgärder på ostkusten för tiden efter den 30 juni 1972 har riksdagen fastställt grunderna för strömmingsreglcringen för budgetåren 1972573 och 1973/ 74. I. sitt förslag utgick nämnden ifrån att strömmingsregleringen och frågan om samordning av regleringssystemen skulle ses över i samband

Prop. 1974: 45 13

med nämndens förslag för budgetåret 1974/75. Nämnden föreslår nu .att endast den ändringen av gällande grunder för regleringarna görs att ett gemensamt belopp för samtliga kuststräckor ställs till för- eningen Svensk fisks förfogande och att föreningen ges möjlighet att inlösa uppkommande strömmingsöverskott på ostkusten.

Förslaget innebär att något särskilt av staten bestämt belopp inte skall förbehållas för stödåtgärder på ostkusten. Förslaget innebär vidare att fiskförsäljningsföreningarna på ostkusten alltjämt skall ha rätt att avsätta strömmingsöverskotten. Föreningen Svensk fisk skall emellertid kunna inlösa överskott av strömming. som ostkustföreningarna själva inte avser att avsätta. Under förutsättning att föreningen Svensk fisk bedömer att stöd bör utgå. kan det lämnas antingen som hittills i form av ett bestämt pristillägg för strömming som avsätts för export eller djurföda eller genom att föreningen Svensk fisk övertar varan till ett inlösningspris.

Enligt jordbruksnämndens förslag skall föreningen Svensk fisk liksom hittills besluta om stödets avvägning och regleringcns tillämpning inom ramen för givna direktiv. De allmänna riktlinjerna för strömmings- regleringen skall alltjämt innebära att regleringsföreningen bör tillse att stöd-åtgärderna på ostkusten inte motverkar en rationell utveckling av fisket och avsättningsförhållandena. Med hänsyn bl.a. till strömmings- regleringens utformning är det enligt nämnden av särskild vikt att för- eningen bcaktar produktionsutvecklingen och de möjligheter som före— ligger till en lönsam avsättning av strömming.

Förslaget innebär i övrigt att fiskförsäljningsföreningarna på ost- kusten även i fortsättningen. får bestämma priserna på strömming för olika ändamål, utan hänsyn till att överskott uppstår. och själva avsätta överskotten. Jordbruksnämnden förutsätter samtidigt att den av staten tidigare fastställda begränsningen av stödbeloppet, som kunnat påverka omfattningen av överslwttsfångster, upphör att gälla. Föreningen Svensk fisk bör därför enligt nämnden i sina regleringsåtgärder beakta att de prisstödsberättigade strömmingskvantiteterna inte överstiger viss rimlig andel av tillförseln.

Jordbruksnämnden föreslår att. den skall ha befogenhet att ändra regleringarna så att systemen ytterligare samordnas om detta skulle an- ses önskvärt.

Jordbruksnämnden föreslår att särskilda avgifter på strömming liksom hittills skall inbetalas till jordbruksnämndens prisregleringskassa för fisk av medlemmarna i de fiskförsäljningsföreningar som är anslutna till centralföreningen Ostkustfisk. Avgiften bör enligt nämnden utgå med 4 öre/"kg för strömming som av fiskförsäljningsföreningarna tas emot direkt av fiskare och säljs till färskkonsumtion och rökning och med 2 öre/kg för strömming som avsätts till andra ändamål som inte är att beteckna som överskottsändamål.

Prop. 1974: 45 14

I likhet med vad som gällt för de senaste åren föreslår jordbruks- nämnden att till prisregleringskassan för fisk överförs högst 1 milj. kr. av de fettvaruavgifter, som utgår vid härdning av sillolja av inhemsk råvara, med avdrag för vad som kan beräknas restitueras vid export.

Jordbruksnämnden hemställer om bemyndigande att under budget- året 1974/75 ta upp regleringsavgifter på fisk i huvudsaklig överens- stämmelse med de grunder som nu tillämpas och att i enlighet med vad som föreslagits få besluta om att utbetala medel ur prisregleringskassan för att bestrida kostnaderna för fiskprisregleringen.

Även i fråga om import— och exportregleringen av fisk anser jord— bruksnämnden att regleringen under budgetåret 1974575 bör ordnas i huvudsak enligt de grunder. som har gällt under innevarande budgetår. Detta innebär bl. a. fortsatt bemyndigande för nämnden att föreskriva att exporten till länder med centraliserad import skall ske genom för- eningen Svensk fisk och att _— inom ramen för gällande internationella bindningar reglera importen av fisk i den omfattning som är nöd- vändig för att upprätthålla prisregleringssystemet. Nämnden erinrar ock.- så om att enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1969 minimi- priser gäller vid införsel av fryst filead torsk och kolja.

Jordbruksnämnden anför att kvalitetskontrollen på fiskkonserver som exporteras utövas av Svenska konservkontrollens råd under nämndens överinseende. År 1956 träffade nämnden en överenskommelse med rå— det om en omläggning av arbetsformer och avgiftssystem. Omläggningen syftade till att förbilliga verksamheten så att vid export i normal om- fattning kostnaderna i sin helhet skulle kunna täckas genom kontroll- avgifter. [ anslutning till överenskommelsen tillfördes rådet 20000 kr. avsedda att ingå i en buffertfond. Nämnden anför att Svenska konserv- ' kontrollens råd har anmält att ett underskott på mellan 30000 och 35 000 kr. uppkommit till följd av att kostnaderna för kontrollen av konserver till utvecklingsländerna under 1972 och 1973 blivit högre än som beräknats vilket medfört att buffertfonden har förbrukats. Rådet har med anledning därav anhållit om ett tillskott från prisreglerings— kassan för fisk med 40 000 kr. för att bl. a. uppbygga en ny buffertfond. Med hänsyn till vikten av att exportkontrollen av konserver kan upp— rätthållas anser sig nämnden böra tillstyrka förslaget. Nämnden hem- ställer därför om bemyndigande att tillföra Svenska konservkontrollens råd 40 000 kr. ur prisregleringskassan för fisk.

För att täcka kostnaderna för kvalitetskontrollen av andra fiskvaror än konserver behövs även i fortsättningen tillskott av prisregleringsme- del. Jordbruksnämnden hemställer om bemyndigande att under nästa budgetår få använda det belopp som behövs för detta ändamål från prisregleringskassan.

Jordbruksnämnden har föreslagit att de tre nu gällande förordningar— na om prisreglering på fiskets område, nämligen förordningen (1952:

Prop. 1974: 45 15

320) om prisregleringsavgift för fisk m. m., förordningen (1953: 372) an— gående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur och för- ordningen (1953: 374) angående reglering av utförseln av vissa slag av fisk och skaldjur m. m., sammanförs till en enda författning i likhet med vad som redan tidigare skett med prisregleringsförfattningarna på jord— brukets område. Genom att ersätta de gällande författningarna med en enda får man enligt nämnden bl. a. en önskvärd överskådlighet och enhetlighet beträffande bestämmelserna i ämnet samtidigt som bestäm- melserna kan moderniseras och i tillämpliga delar anpassas till vad som gäller enligt förordningen (1967: 340) med vissa bestämmelser om prisreglering på jordbrukets område. Jämfört med de nu gällande för- fattningarna föreslår nämnden bl. a. följande ändringar.

Enligt förslaget får Kungl. Maj:t bemyndiga jordbruksnämnden att ge sammanslutning som enligt särskilt förordnande handhar prisregle- ring på fiskets område rätt att på angivna villkor ensam utföra vara för vilken gäller tillståndstvång. Ett författningsunderlag avseende centra- lisering av fiskexporten synes lämpligt med hänsyn till att jordbruks- nämnden genom beslut av Kungl. Maj:t och riksdag erhållit bemyn- digande att föreskriva att exporten till länder med centraliserad import skall ske genom föreningen Svensk fisk. En motsvarande bestämmelse finns också på jordbrukets område.

Vidare föreslås att prisregleringsavgift skall kunna tas ut inom sam- ma varuområde som omfattas av import- och exportregleringen, dvs. för praktiskt taget all fisk (däri inbegripet kräft- och blötdjur) och pro- dukter därav. Förordningen (1952: 320) om prisregleringsavgift för fisk m.m. har sitt tillämpningsområde begränsat till ""såväl färsk som fru- sen, kryddad, saltad, sockersaltad, torkad eller rökt fisk” samt ”räkor och hummer”. Avgiftsbeläggningcn har emellertid i praktiken aldrig omfattat samtliga dessa varuslag utan begränsats av de bemyndiganden som Kungl. Maj:t meddelat och genom jordbruksnämndens beslut. Nämnden förutsätter att så skall ske även i fortsättningen oberoende av att ramen för uttagande av prisregleringsavgift vidgas.

Jordbruksnämnden föreslår därjämte att den skall bemyndigas att medge befrielse från avgift eller återbetalning av avgift. "Detta innebär att tullverkets befattning med återbetalning av såväl införselavgifter som prisregleringsavgifter för varor som omfattas av lagen bortfaller. Här— igenom anser sig nämnden få en bättre överblick över restitutionsverk- samheten. Samtidigt kan kungörelsen (1956: 12) med närmare bestäm- melser om återbäring av införselavgift enligt förordningen den 5 juni 1953 (nr 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur upphävas. [ denna de] innehåller förslaget dessutom i viss mån en utvidgning av gällande bemyndiganden. Enligt 11 & förordningen (1952: 320) om prisregleringsavgift för fisk m.m. har nämnden rätt att medge befrielse från och återbetalning av avgift, om särskilda skäl före-

Prop. 1974: 45 16

ligger. I fråga om införselavgifter gäller enligt 8 5 förordningen (1953: 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur att återbäring får åtnjutas vid utförsel till utrikes ort eller frihamn efter ansökan. I. fråga om vara som utförs i förändrat skick får återbäring dock endast åtnjutas i den omfattning som Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, jordbruksnämnden bestämmer. Nämnden anmärker i detta sammanhang att uttagande av införselavgifter sker i mycket begränsad omfattning på fiskets område, under det att pris- regleringsavgifterna på området är av stor betydelse.

Kontroll- och ansvarsbestämmelserna föreslås utformade efter före— bild från förordningen (1967z340) med vissa bestämmelser om pris- reglering på jordbrukets område. Jordbruksnämnden föreslås emellertid få ett direkt bemyndigande att bestämma den omfattning i vilken för- ordningen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning skall tillämpas. Såvitt avser jordbruksprisregleringen har "Kungl. Maj:t gett nämnden ett liknande bemyndigande i 10 & kungörelsen (1967: 524) angående tillämpningen av förordningen den 9 juni 1967 (nr 340) med vissa bestämmelser om prisreglering på jordbrukets område.

Erforderliga bemyndiganden för jordbruksnämnden att ta upp pris— regleringsavgift, anordna import- och exportreglering av fisk, m. m. med— delas enligt gällande ordning för varje budgetår i brev från "Kungl. Maj:t. Nämnden förutsätter att erforderliga bemyndiganden kommer att lämnas nämnden i samma ordning även i fortsättningen.

Vissa andra stödåtgärder

Särskilda åtgärder med anledning av förbudet mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak

För att skydda det minskade sillbeståndet i Nordsjön och Nordost- atlanten har genom beslut av den Nordostatlantiska fiskerikommissio- nen förbud mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak rått under vissa pe- rioder åren 1971—1973. För förbudstiden 1973 gällde två alternativ. nämligen dels ett på visst sätt reglerat konsumtionsfiske under perioden den 1 februari—den 31 mars 1973 jämte 1250 ton under tiden den. ! april—den 15 juni 1973. dels en möjlighet för stater med mindre bety- dande sillfiske att i stället fiska 2500 ton under hela förbudsperioden den ] februari—den 15 juni. Vid möte med kommissionen i maj 1973 beslutades att den reglering som gällde för år 1973 skulle utsträckas att gälla till den 15 juni 1974.

Skyddsåtgärderna har ansetts vara av väsentlig betydelse även för svenskt fiske. Samtidigt kan de emellertid medföra svårigheter för de

Prop. 1974: 45 17

fiskare, som normalt under förbudstiden bedriver sillfiske i de områden som berörs av förbudet. Särskilda stödåtgärder har därför vidtagits. Ersättning vid arbetslöshet med anledning av förbudet mot sillfiske har åren 1971—1973 utgått enligt samma grunder som tillämpas för övrig arbetslöshetsersättning. varvid kostnaderna härför har bestritts med me- del från prisregleringskassan för fisk. Vidare kan under innevarande budgetår sammanlagt högst 3 milj. kr. från prisregleringskassan lånas ut till fiskeföretag, som på grund av förbudet mot sillfisket har fått likvidi- tetssvårigheter. Slutligen utgår under budgetåret 1973i74 särskilt bidrag med anledning av förbudet mot sillfiske under vissa tider i Nordsjön och Skagerak (s.k. Nordsjöstöd) från anslaget Särskilt omställningsstöd till fiskare, m.m. Sådant bidrag kan enligt gällande bestämmelser beviljas med utgångspunkt i lottfördelningen på de båtar som under åren 1968— 1970 (basperioden) under perioder motsvarande förbudstiderna har varit inriktade på sillfiske i Nordsjön och Skagerak, varvid bidrag utgår till in- nehavare av såväl manslott som båtlott. Bidrag jämte den beräknade in- komsten under förbudstiden får i regel inte överstiga 70 % av basperio- dens inkomst. Om särskilda skäl föreligger får bidrag utgå med högst 90% av denna inkomst. Angivna gränser får överskridas om båtens nettoinfiskning under basperioden varit lägre än vad som kan anses vara ett tillfredsställande fångstresultat med hänsyn till bl.a. omkostnaderna vid fiske med en båt av ifrågavarande storlek och beskaffenhet. Bidrag får utgå med högst 3 000 kr. per lott. Bidrag lämnas inte till den som för närmast föregående inkomstår taxerats till statlig förmögenhetsskatt.

Firkeristyre[ren har i sin anslagsframställning för budgetåret 1974f75 föreslagit en ökad satsning på Nordsjöstödet och till. följd härav en änd- ring av normerna för stödet.

Fiskerinäringsutredningen anför i sitt remissyttrande att stöd enligt 1971 års riksdagsbeslut (prop. 1971263. JoU 197l:3l, rskr 1971:155) om särskilt bidrag med anledning av förbudet mot sillfiske under vissa tider i Nordsjön och Skagerak hittills inte har utnyttjats. Detta gäller även de särskilda lån från prisregleringskassan för fisk, som samtidigt infördes med anledning av fiskeförbudct.

På grund av de invändningar som kan resas mot ett stödsystem som anknyter till en alltmer avlägsen basperiod bör Nordsjöstödet i nuva- rande utformning enligt utredningens mening slopas fr.o.m. budgetåret 1974/75. Samtidigt anser utredningen det angeläget att ett effektivt stöd framdeles lämnas till fiskeföretag som får vidkännas förluster på grund av sillfiskestoppet. 104 båtar med sammanlagt 608 besättningsmän stod stilla i samband med sillfiskeförbudet år 1973. För flertalet båtar var antalet stilleståndsdagar betydande. Risk föreligger att inkomstförlus— terna under stilleståndstiden undergräver fiskeföretagens ekonomi och äventyrar sysselsättningen inom fisket för ett stort antal fiskare.

Prop. 1974: 45 18

Utredningen föreslår att fr.o.m. budgetåret 1974/75 ett särskilt bi- drag lämnas med anknytning till båtarnas stilleståndsdagar på grund av sillfiskestoppet. Bidraget bör differentieras med hänsyn till båtarnas fångstkapacitet. Som indelningsgrund bör väljas båtarnas motorstyrka. Utredningen föreslår följande bidragsskala. Inom parentes anges antalet stillastående båtar vid sillfiskestoppet år 1973.

Mororsryrka hkr Bidrag per slilleslåndsdag, kr.

Högst 399 (19) 150

400 — 649 (3 7) 200

650 899 (33) 250 900 — (15) 300

Kontrollen över båtarnas stillastående bör enligt utredningen ske på samma sätt som nu gäller för det särskilda arbetslöshetsunderstödet dvs. genom ett särskilt intygsförfarande. Bidraget bör också utgå för samma stilleståndsdagar som också gäller för det särskilda arbetslöshetsunder- stödet. Bidraget bör utgå från anslaget Särskilt omställningsstöd till fis- kare, m.m. Administrationen av stödet bör ombesörjas av Sveriges fis— kares erkända arbetslöshetskassa och kostnaderna härför bestridas med medel från prisregleringskassan för fisk.

Statliga kredirgarantier

Statliga kreditgarantier utgår sedan budgetåret 1970/71 i samband med konsolidering av fiskeföretag för långsiktigt lån som skall. ersätta kortfristigt lån, för lån som behövs för driftsändamål samt som ersätt- ning för borgensförbindelser (prop. 1970: 61, JoU 1970: 27, rskr 1970: 236). Den årliga garantiramen uppgår till 20 milj. kr. Sedan budgetåret 1971/72 utgår vidare statliga kreditgarantier för lån till investeringar i fiskets berednings- och konservindustri (prop. 1971: 63, JoU 1971: 31, rskr 1971: 155). Den årliga garantiramen härför uppgår till 5 milj. kr. Bestämmelser för verksamheten har meddelats genom Kungl. Maj:ts be- slut den 18 juni 1971 och kungörelsen (1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen (ändrad 1972: 249).

Fiskeristyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1974/75 föreslagit att bestämmelserna för de statliga garantierna för lån till kon- solidering av fiskeföretag ändras så att dessa garantier kan lämnas även för lån till investeringar som komplement till statliga lån från fiskeri- lånefonden. Beträffande de statliga garantierna för lån till investeringar inom fiskets berednings- och konservindustri har fiskeristyrelsen fram- hållit att dessa bör få lämnas som komplement till statliga beredningslån och få medges såväl för investeringar som rörelsemedel.

I sitt remissyttrande finner fiskeriniiringsurretlningen det nödvändigt

Prop. 1974: 45 19

att förhållandena i samband med finansieringen av investeringarna i fis- ket stabiliseras. En sådan önskvärd stabilisering kan nås om lån från fiskerilånefonden kompletteras med statliga lånegarantier. Utredningen föreslår att statlig lånegaranti får fr.o.m. budgetåret 1974/75 utgå även i samband med investeringar i fisket.

Bestämmelserna för statliga lånegarantier i samband med investering- ar i fisket bör enligt utredningens mening utformas så att dessa garantier i princip kan utgå i samband med samtliga åtgärder som höjer näring- ens effektivitet. Kreditgaranti bör kunna lämnas för såväl rationalise- ringslån som förvärvslån och driftslån. Någon maximigräns för garanti- belopp bör inte uppställas. Garanti bör inte beviljas om åtgärden ändå kan beräknas bli genomförd på skäliga villkor. För lån för vilket garan- ti beviljas bör ställas tillfredsställande säkerhet. Rationaliserings- och förvärvslån bör amorteras inom 20 år och driftslån inom 10 år.

Några särbestämmelser i fråga om nyetablering bör enligt utredning- ens uppfattning inte gälla för statliga lånegarantier.

Departementschefen

Jordbruksnämnden har efter överläggningar med fiskets förhandlings- delegation lagt fram förslag om reglering av priserna på f isk för nästa budgetår. Nämndens konsumentdelegation har lämnat förslaget utan erinran. Jag ansluter mig ti-ll nämndens förslag. Prisreg- leringen på fiskets område liksom regler-ingen av importen och exporten bör således under budgetåret 1974/75 ske i huvudsak på samma sätt som under innevarande budgetår. Föreningen Svensk fisk bör för den löpan- de verksamheten budgetåret 1974/75 tillföras 7 milj. kr. från prisregle- ringskassan för fisk och för denna verksamhet vidare få använda de ränteinkomster som under detta år uppkommer hos föreningen eller dess konjunkturutjämningsfond. Till prisregleringskassan för fisk bör liksom föregående budgetår föras över högst 1 milj. kr. av de fettvaruavgifter som utgår vid härdning av sillolja av inhemsk råvara, med avdrag för vad som kan beräknas restitucras vid export. De medel som anslås för den löpande verksamheten bör föreningen få använda även för mark- nadsfrämjande åtgärder och upplysningsvcrksamhct. Medel i prisregle- ringskassan för fisk bör även under nästa budgetår kunna användas för andra ändamål än vad som förut angetts, om Kungl. Maj:t anser det påkallat vid akuta svårigheter inom fisket.

På grundval av jordbruksnämndens år 1971 framlagda förslag till ut- formningen av grunderna för strömmingsregleringen på ostkusten fast- ställde riksdagen år 1972 grunderna för regleringen fr.o.m. den 1 juli 1972. I sitt förslag förutsatte nämnden att strömmingsregleringen och frågan om samordning av regleringssystemen på de olika kuststräckorna skulle ses över i samband med nämndens förslag för budgetåret 1974! 75.

Prop. 1974: 45 20

Jordbruksnämnden föreslår nu att gällande strömmingsreglering ändras så att ett gemensamt belopp för samtliga kuststräckor ställs till förening- en Svensk fisks förfogande och att föreningen ges möjlighet att inlösa uppkommande strömmingsöverskott på ostkusten. [ övrigt bör enligt nämnden tills vidare inga ändringar göras i nuvarande regleringssystem. Förslaget innebär att i fortsättningen något särskilt av staten bestämt belopp inte skall förbehållas för stödåtgärder på ostkusten. Förslaget in- nebär vidare bl. a. att fiskförsäljningsföreningarna på ostkusten alltjämt skall ha rätt att avsätta strömmingsöverskotten. men föreningen Svensk fisk skall kunna inlösa överskott av strömming. som ostkustföreningarna inte själva vill avsätta. De föreslagna ändringarna medför en samord- ning av föreningen Svensk fisks ekonomiska resurser och öppnar möjlig- het till en samordnad avsättning av överskott. Jag ansluter mig till nämndens förslag.

- tatens kostnader för prisregleringen bör liksom hittills täckas av me- del som flyter in i prisregleringskassan för fisk. Jordbruksnämnden bör få ta upp prisregleringsavgifter under budgetåret 197437)" i den omfatt— ning och i den ordning som gäller innevarande år. Avgiften bör alltså utgå med högst 3 % av inköpspriset —- dock lägst minimipriset för fisk, som fångas av svenska fiskare och som förs i land på väst- och sydkusten. För fisk som importeras bör prisregleringsavgift få tas ut med belopp som motsvarar avgifterna på fisk som svenska fiskare fångar. På ostkusten bör, i enlighet med nämndens förslag, särskilda avgifter liksom hittills inbetalas till prisregleringskassan för fisk av medlemmarna i de fiskförsäljningsföreningar. som är anslutna till centralföreningen Ostkustfisk.

Med hänsyn till vikten av att exportkontrollen av fiskkonserver kan upprätthållas bör nämnden få tillföra Svenska konservkontrollens råd 40 000 kr. ur prisregleringskassan för fisk för att bl.a. möjliggöra upp- byggandet av en ny buffertfond. För att under budgetåret 1974j75 be- strida kostnaderna för kvalitetskontroll av andra fiskvaror än konserver bör jordbruksnämnden få använda medel från prisregleringskassan för fisk.

[ förordningen (1.952: 320) om prisregleringsavgift för fisk m. m. mec.- delas bestämmelser om prisregleringsavgift på fisk. Importen och expor— ten av fisk och fiskprodukter regleras med stöd av förordningen (1953: 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur resp. förordningen (1953: 374) angående reglering av utförseln av vissa slag av fisk och skaldjur m.m. Jordbruksnämnden föreslår nu att be- stämmelserna i de tre nämnda förordningarna sammanförs till en enda författning om prisreglering på fiskets område. Nämnden erinrar om att prisregleringsförordningarna på jordbrukets område tidigare samman— förts i förordningen (1967z340) med vissa bestämmelser-om pris- reglering på jordbrukets område. Sistnämnda förordning bör enligt

Prop. 1974: 45 21

nämnden i tillämpliga delar kunna tjäna som förebild också då det gäl— ler en ny lag om prisreglering på fiskets område. Om de nu gällande förordningarna på fiskets område ersätts med en enda lag. kan enligt nämnden bestämmelserna bli mer överskådliga och enhetliga. Samtidigt kan de moderniseras. Jag delar nämndens uppfattning att det måste vara fördelaktigt att prisregleringsbestämmelserna på fiskets område samlas i en enda författning och att denna i tillämpliga delar anpassas efter vad som gäller i fråga om prisregleringen på jordbrukets område. Jag erinrar om att gällande prisregleringsförordningar helt nyligen änd- rades och anpassades till den nya tullagstiftningen (prop. 1973: 187. SkU 1973:69, rskr l973:358). De sakliga ändringar som jordbruks- nämnden föreslår i förhållande till gällande prisregleringsbestämmelser på fiskets område är av föga ingripande natur och i allt väsentligt för- anledda av strävan att i görligaste mån anpassa bestämmelserna till vad som gäller i motsvarande fall på jordbrukets område.

För egen del kan jag i sak ansluta mig till det förslag som jord- bruksnämnden lagt fram. Jag föreslår sålunda bl.a. att liksom på jordbrukets område en bestämmelse införs som gör det möjligt för Kungl. Maj:t att bemyndiga nämnden att ge sammanslutning som enligt Kungl. Maj:ts eller nämnde-ns förordnande handhar prisreglering på fis— kets område rätt att på villkor som nämnden bestämmer ensam utföra vara som är underkastad tillståndstvång. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande= jordbruksnämnden att medge befrielse från avgift eller återbetalning av avgift. Nämnden bör svara för samtliga ärenden angående återbetalning. Tullverkets nuvaran- de befattning med återbetalning bör sålunda" upphöra. ] samband härmed kan som nämnden anfört kungörelsen (1956: 12) med närmare bestäm- melser om återbäring av införselavgift enligt förordningen den 5 juni 1953 (nr 372) angående reglering av införseln av vissa slag av fisk och skaldjur upphävas. Jag avser att liksom hittills skett föreslå Kungl. Maj:t att i regleringsbrev eller på annat sätt ge nämnden de bemyndi- ganden som behövs för tillämpning av prisregleringen.

Den föreslagna sammanföringen av de tre gällande prisregleringsför- ordningarna på fiskets område till en enda författning föranleder en konsekvensändring i l % 6 lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.

Sveriges fiskares riksförbund har hcmställt om 100 000 kr. ur pris- regleringskassan för fisk för sin verksamhet under år 1974. Riksför— bundet erinrar om att det för verksamheten är 1973 beviljats 100 000 kr. ur nämnda kassa. Riksförbundet framhåller bl. a. att utgifterna för år 1974 med all sannolikhet kommer att öka på grund av automatiska kostnadsstegringar och ökade engagemang från riksförbundcts sida. Bl. a. kommer riksförbundet att stå som värd vici ett möte med de väst- europeiska fiskeriorganisationerna. Riksförbundet är därför mycket be-

Prop. 1974: 45 22

roende av ytterligare anslag. I remissyttrande över framställningen fram— håller jordbruksnämnden bl. a. att riksförbundets verksamhet endast till en mindre del finansieras med medlemsavgifter. Nämnden vill dock inte motsätta sig att ett anslag till förbundets verksamhet utgår ur prisregle- ringskassan för fisk.

Jag anser att Sveriges fiskares riksförbund har en väsentlig uppgift att fylla såsom topporganisation för hela fiskarkåren. Det är därför an- geläget att riksförbundet har möjligheter att verka effektivt. Jag anser att högst 100000 kr. från prisregleringskassan för fisk bör ställas till riksförbundets förfogande för år 1974.

Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa har anhållit att 2 milj. kr. från prisregleringskassan för fisk ställs till dess förfogande för att bygga upp lagstadgad försäkringsfond. Försäkringsfonden bör enligt tillsyns- myndigheten uppgå till omkring 7 milj. kr. Fondens storlek den 31 augusti 1973 var 2 630 000 kr.

I remissyttrande över framställningen framhåller arbetsmarknadssty— relsen angelägenheten av att kassans ekonomi förbättras så att det blir möjligt att snarast höja dagpenningen, som f. n. uppgår till 60 kr. Sty- relsen tillstyrker därför liksom jordbruksnämnden ett bidrag av 2 milj. kr. från prisregleringskassan för fisk till arbetslöshetskassan. Jag har för egen del intet att erinra mot att ett bidrag på ifrågavarande belopp utgår från prisregleringskassan.

Jag övergår härefter till att behandla frågan om vissa andra statliga stödåtgärder på fiskets område. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t i årets statsverksproposition (prop. 1974: ] bil. 11 s. 68) föreslagit riksdagen att till Särskilt omställningsstöd till fis- kare, m.m. för budgetåret 1974/75 anvisa ett förslagsanslag av 3 milj. kr. Från anslaget utgår f.n. dels omställningsstöd till fiskare som avser att framdeles varaktigt utöva annan yrkesverksamhet, dels bidrag till vissa fiskare med anledning av förbudet mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak.

I enlighet med en rekommendation som antagits av den Nordostat- lantiska fiskerikonventionen är sillfiske i Nordsjön. och Skagerak med vissa undantag förbjudet under perioden den 1 februari—den 15 juni 1974. Åtgärden är ett led i strävandena att skydda sillbeståndet och är enligt min uppfattning angelägen även med hänsyn till det svenska fis- kets intressen. Förbud mot sillfiske tillämpades i samma syfte under vissa perioder åren 1971—1973. Förbud i någon form mot sillfiske i an- givna områden kommer med stor sannolikhet att råda även under del av budgetåret 1974/'75.

Eftersom skyddsåtgärderna kan medföra svårigheter för de fiskare som normalt under förbudstiden bedriver fiske i de områden som be- rörs av förbudet har särskilda åtgärder vidtagits. Särskilt bidrag med anledning av förbudet mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak ges f.n.

Prop. 1.974: 45 23

från anslaget Särskilt omställningsstöd till fiskare. m.m. Bidraget ges f.n. med utgångspunkt från lottfördelningen på de båtar vilka under åren 1968—1970 (basperioden) under perioder motsvarande förbudstiden var inriktade på sillfiske. Utvecklingen under de senaste åren har lett till i förhållande till nämnda basperiod ökade genomsnittliga inkomster inom fisket. Trots att gränserna inom bidragssystemet höjts har de sti— gande inkomsterna medfört att stödet hittills inte utgått i något fall. Jag biträder därför fiskerinäringsutredningens förslag att stödet i dess nu- varande utformning slopas och ersätts med ett stöd som anknyter till båtarnas fångstkapacitet, uttryckt i båtarnas motorstyrka. och differen- tieras med hänsyn till denna. [ fråga om bidragsskalan ansluter jag mig till utredningens bedömning. Bidrag bör sålunda få utgå med mellan 150—300 kr. per stilleståndsdag. Det lägsta bidragsbeloppet hänför sig till båtar med en motorstyrka understigande 400 hkr och den högsta till båtar med en motorstyrka av 900 hkr eller mer. Stödet bör såsom ut— redningen förordat administreras av Sveriges fiskares erkända arbetslös- . hetskassa och administrationskostnaderna bestridas med medel från prisregleringskassan för fisk. Stödet bör utgå enligt föreslagna grunder även för förbudspcrioden den 1 april—den 15 juni 1974.

Det ankommer på Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndi- gande. på fiskeristyrelsen att meddela närmare föreskrifter i fråga om stödverksamheten.

Utöver det särskilda bidraget från anslaget Särskilt omställningsstöd till fiskare. m.m. lämnas f. n. ersättning vid arbetslöshet med anledning av förbudet mot sillfiske enligt samma grunder som tillämpas vid övrig arbetslöshetsersättning. Kostnaderna härför bestrids med medel från prisregleringskassan för fisk. Vidare kan under innevarande budgetår sammanlagt högst 3 milj. kr. från prisregleringskassan lämnas ut som lån till fiskeförctag, som på grund av förbudet mot sillfiske har fått likviditetssvårighcter. Stöd i dessa former bör enligt min mening få utgå även under budgetåret 1974/75 i huvudsak i enlighet med de grunder som gäller för innevarande budgetår.

]. årets statsverksproposition (prop. 1974: ] bil. 11 s. 68)-har Kungl.. Maj:t vidare föreslagit att statliga kreditgarantier bör för budgetåret l974j75 få lämnas för. lån till konsolidering av fiskeföretag intill ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr. och för lån till-investeringar inom. fiskets berednings— och konservindustri intill ett belopp av. 5 milj. kr.

Det statliga stödet till investeringar i fisket har hittills lämnats genom . lån från fiskerilånefonden. _Fiskets investeringar har i betydande ut- sträckning även finansierats genom borgenslån i-allmänna kreditinrätt— ningar. Borgenslånen medförde svårbemästrade problem i samband med de ekonomiska svårigheterna inom fisketi slutet av 1960-talet. Olika statliga åtgärder har vidtagits för att stabilisera det ekonomiska läget för fisket.

Prop. 1.974: 45 24

För att möjliggöra en stabilisering av förhållandena i samband med finansieringen av fiskeinvesteringar bör lånen från fiskerilånefonden kunna kompletteras med statliga lånegarantier. Jag biträder sålunda fiskerinäringsutredningens förslag att statlig lånegaranti får fr.o.m. nästa budgetår utgå även i samband med investeringar i fisket. Några särbestämmelser i fråga om nyetablering bör inte gälla för statliga låne- garantier i fortsättningen. Sådana bestämmelser är inte heller längre på- kallade beträffande lån från fiskerilånefonden.

Såväl med hänsyn till beredskapsskäl som sysselsättningsskäl är det önskvärt att fiskerinäringen uppehålls. De åtgärder jag här föreslår syftar inte till någon expansion av näringen utan är erforderliga för att bibehålla en försörjningspolitiskt motiverad kapacitet.

Statliga lånegarantier i samband med investeringar i fisket bör enligt min mening få utgå i samband med samtliga åtgärder som höjer nä- ringens effektivitet. Som huvudvillkor för lånegaranti bör gälla att in- vesteringen är önskvärd ur allmän synpunkt samt att den är samhälls- och företagsekonomiskt motiverad. Vidare bör krävas att garanti avser fiskebåtar som är ägnade för rationellt fiske och vilkas tillkomst eller fortsatta utnyttjande i fisket är önskvärd ur allmän synpunkt.

Kreditgaranti bör i enlighet med utredningens förslag få lämnas för rationaliseringsåtgärder som är ägnade att effektivisera och förbilliga driften och mera varaktigt förbättra de tekniska anordningarna på ett fiskefartyg. Garanti bör även få lämnas till'åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att fisket skall kunna bedrivas effektivt och fångsterna tas om hand på ett rationellt sätt. Lånen för ifrågavarande ändamål har av utredningen sammanfattats under benämningen rationaliseringslån. Kreditgaranti bör vidare kunna beviljas för förvärv av fiskefartyg samt till nödvändiga utgifter för igångsättande av fiske i samband med ett Så- dant förvärv eller annan mera omfattande investering. Nämnda lån be- nämns av utredningen förvärvslån resp. driftslån.

.Kreditgaranti bör lämnas endast om låntagaren eller låntagarna kan antas kunna fullgöra de åtaganden som är förenade med garantin. Här- vid bör bl. a. beaktas att låntagarnas eget kapital står i-rimlig proportion till företagets samlade kapitalbehov. I allmänhet .bör' krävas-att ett" visst eget kapital finns. Lånesökande'som under tidigare verksamhet i." fiske eller annat yrke har haft förutsättningar att skapa eget kapital bör sålun- da också ha gjort detta. Frågan bör givetvisfå bedömas med hänsyn till den enskilde sökandens personliga förutsättningar att bedriva ett effek- tivt fiske.

Garanti bör inte beviljas för lån-som sökanden kan erhålla som bot- tenlån i kreditanstalt. Garanti bör inte heller lämnas om med "hänsyn till investeringSkostnadernas storlek eller sökandens ekonomiska ställning och kreditmöjligheter åtgärden kan beräknas bli genomförd på skäliga villkor utan statlig kreditgaranti.

Prop. 1974: 45 25

För lån för vilket garanti beviljats bör ställas tillfredsställande säker- het. Kreditgaranti bör ställas endast för lån i bankaktiebolag. sparbank, hypoteksförening eller jordbrukskassa eller annan kreditinrättning som fiskeristyrelsen godkänner som långivare;

Amortering av lån för vilket garanti lämnas bör i enlighet med ut- redningens förslag börja beträffande rationaliserings- och förvärvslån senast tre år räknat från första lyftningsdagen och i fråga om driftslån senast två år från första lyftningsdagen. Ränta bör erläggas fr.o.m. lyftningsdagen. Anstånd med räntebetalning bör dock kunna medges under högst två år efter nämnda dag när särskilda förhållanden föran- leder detta. Upplupen ränta bör vid anståndstidens slut läggas till låne- .summan. Amorteringsplanen bör inte ta upp längre amorteringstid än 20 .år för rationaliserings- och förvärvslån samt 10 år för driftslån. För lån .som utgår i samband med att ny motor eller annan utrustning med rela— tivt kort livslängd anskaffas, bör amorteringstiden fastställas till högst 10 år. Som grundläggande princip bör gälla att amorteringstiden inte överstiger den ekonomiska livslängden för de investeringar för vilka kre- ditgaranti lämnas.

Statliga kreditgarantier lämnas f.n. även för investeringar i fiskets be- .rednings- och konservindustri för åtgärd som är avsedd att höja effek- tiviteten .inom denna företagssektor. Fiskeristyrelsen har föreslagit att garantier skall få medges även för lån som behövs för rörelsemedel. I samband med den mindre fiskberedningsindustrins investeringar har det ofta visat sig att företagen har bundit sitt kapital genom tidigare in- vesteringar och att behov därför föreligger även av lån till rörelsemedel. Jag anser därför att i särskilda fall statliga kreditgarantier bör kunna utgå även för driftslån som behövs i samband med tidigare nämnda investeringar i fiskets berednings- och konservindustri. Nuvarande be- .stämmelser för statliga kreditgarantier för investeringar i nämnda indu— stri bör även gälla för garantier för driftslån. Amorteringsplanen för driftslån bör emellertid inte ta upp längre amorteringstid än 10 år räk- nat från lyftningsdagen.

Det ankommer på Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndi- gande, på fiskcristyrelsen att meddela närmare föreskrifter i fråga om de lån och kreditgarantier som förordats i det föregående.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t dels föreslår riksdagen att antaga inom jordbruksdepartementet upp- rättade förslag till

1. lag om prisreglering på fiskets område,

2. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skatte- fordringar m. m.,

Prop. 1974: 45 26

dels föreslår riksdagen att

3. medge att för tiden till utgången av juni 11.975 reglering av priSerna på fisk m.m. liksom importen och exporten av fisk jämte vad därmed hänger samman samt användningen av medel i statens jordbruksnämnds prisregleringskassa för fisk sker enligt de grunder jag förordat i det föregående, '

4. medge att stöd till fiskare som drabbas av förbud mot sillfiske i Nordsjön och Skagerak lämnas enligt de grunder jag förordat i det före- gående,

5. godkänna de grunder för statliga kreditgarantier på fiskets område som jag förordat i det föregående.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets-övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten.

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1974 740111