Upphävd författning

Lag (1941:251) om särskild varuskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-05-25
Ändring införd
SFS 1941:251
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skattskyldighetens omfattning

1 §  Skatt (särskild varuskatt) betalas enligt denna lag till staten vid omsättning inom landet av varor som anges i bilaga till denna lag och vid införsel av sådana varor.

[S2]Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer en viss vara skall hänföras tas inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 § 3 b tulltaxelagen (1987:1068).

[S3]Skatt utgår inte för vara, som bereds av apotek för försäljning enligt recept av läkare, veterinär eller tandläkare. Lag (1987:1199).

1 a §  Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå. Lag (1975:1406).

1 b §  Skattskyldig är den som

 1. i yrkesmässig verksamhet här i landet tillverkar skattepliktiga varor,
 2. har blivit registrerad enligt 5 § andra stycket.

[S2]Införs skattepliktiga varor till landet av någon som inte är registrerad enligt 5 § skall skatt betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

[S3]Riksskatteverket kan om det finns synnerliga skäl medge att den som är registrerad enligt 5 § andra stycket får vara skattskyldig för en vara som tillverkas inom landet av någon annan för hans räkning. Lag (1987:1199).

1 c §  Som skattepliktig tillverkning anses även

 1. omarbetning av en skattepliktig vara, i fråga om en vara hänförlig till något av tulltaxenr 17.04, 18.06, 19.05 eller 21.06 tulltaxelagen (1987:1068) dock endast om omarbetningen innebär att varan ökar i vikt,
 2. omformning av en vara som inte är skattepliktig så att varan blir skattepliktig och
 3. förpackning av en skattepliktig vara hänförlig till tulltaxenr 33.03, 33.04, 33.05 eller 33.07 tulltaxelagen om varan avses att säljas i en särskild förpackning såsom flaska, tub, burk eller liknande. Lag (1987:1199).

2 §  Skattskyldighet för den som är registrerad enligt 5 § inträder när en vara

 1. levereras till köpare,
 2. tas i anspråk för vidare bearbetning eller
 3. vid avregistrering ingår i tillverkarens eller importörens lager. Lag (1984:923).

3 §  För vara, hänförlig till tulltaxenr 17.04, 18.06, 19.05 eller 21.06 tulltaxelagen (1987:1068) utgår skatten med fem kronor per kilogram av varans nettovikt (beskattningsvikt) och för vara, hänförlig till tulltaxenr 33.03, 33.04, 33.05 eller 33.07 tulltaxelagen med femtio procent av varans beskattningsvärde.

[S2]Beskattningsvärde är lika med det pris, som den skattskyldige i allmänhet betingar sig för varan vid försäljning till detaljhandlare eller, om försäljning till detaljhandlare icke bedrives, det pris den skattskyldige kan antagas hava betingat sig vid sådan försäljning. Skattens belopp skall ej inräknas i priset. Såsom beskattningsvärde må icke angivas pris, som gäller allenast för en mindre betydande del av den skattepliktiga försäljningen.

[S3]För varor, som av annan än registrerad importör införs till landet för att försäljas efter omformning eller omarbetning eller efter anbringande i särskild förpackning eller annars för att användas vid tillverkning i förvärvssyfte av andra varor, skall dock beskattningsvärdet vara lika med tullvärdet med tillägg av den på varorna belöpande tullen. Enligt samma grund beräknas beskattningsvärdet för varor, som införs till landet för annat ändamål än försäljning eller användning i förvärvssyfte.

[S4]Anvisningar om införsel till landet av skattepliktig vara meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket. Lag (1987:1199).

3 a § har upphävts genom lag (1984:153).
4 § har upphävts genom lag (1984:153).

Registrering, avdrag m. m.

5 §  Skattskyldig som avses i 1 b § första stycket a) och som inte är befriad från redovisningsskyldighet enligt 6 a § första eller andra stycket skall vara registrerad hos riksskatteverket.

[S2]Den som för in skattepliktiga varor till landet för yrkesmässig återförsäljning, kan om verksamheten är av större omfattning eller annars om det finns särskilda skäl registreras hos riksskatteverket. Lag (1984:923).

6 §  I deklaration får avdrag göras för skatt på varor, som

 1. har förvärvats i beskattat skick,
 2. har förts ut ur landet eller till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager inrättat för förvaring av proviant,
 3. har återtagits i samband med återgång av köp,
 4. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

[S2]Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

[S3]Har avdrag gjorts för skatt på varor enligt första stycket 1 inträder åter skattskyldighet för varorna om de används för annat ändamål än skattepliktig tillverkning. Lag (1984:923).

6 a §  En skattskyldig är redovisningsskyldig

 1. om hans tillverkning av choklad- och konfektyrvaror tillsammans med verksamhet som avses i 5 § andra stycket omfattar minst 500 kilogram skattepliktiga varor för beskattningsår, eller
 2. om han under närmast föregående beskattningsår har varit redovisningsskyldig.

[S2]I fall som avses i första stycket 2 får riksskatteverket besluta att redovisningsskyldighet inte längre skall föreligga. Sådant beslut får meddelas om verksamheten kan beräknas i fortsättningen omfatta mindre mängd varor än som anges i första stycket 1 och gäller endast så länge verksamheten är av denna mindre omfattning.

[S3]Har skattskyldig betalat skatt trots att verksamheten under ett beskattningsår omfattat högst 500 kilogram skattepliktiga varor är han berättigad till återbetalning av skatten. Lag (1984:923).

7 §  Den som utan att vara skattskyldig för en vara fört varan ur landet har rätt till kompensation för den särskilda varuskatt som belastar varan eller beståndsdel i varan. Sådan kompensation medges dock inte för skattebelopp som understiger 1 500 kronor för ett kalenderkvartal. Lag (1984:923).

8 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:153).

[S2]Ansvarsbestämmelser m. m.

9 § har upphävts genom lag (1959:93).
10 § har upphävts genom lag (1959:93).

11 §  Angående påföljd i vissa fall för den, som i samband med införsel av skattepliktig vara i deklaration eller försäkran lämnat oriktig uppgift, skall gälla vad i lagen om straff för varusmuggling är stadgat. Lag (1971:80).

12 § har upphävts genom lag (1959:93).
13 § har upphävts genom lag (1959:93).
14 § har upphävts genom lag (1959:93).
15 § har upphävts genom lag (1959:93).
16 § har upphävts genom lag (1975:1406).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1943:329

  Omfattning
  ändr. 7, 9, 11, 14 §§

Ändring, SFS 1945:201

  Omfattning
  ny 3 a §

Ändring, SFS 1946:144

  Omfattning
  ändr. 3, 8, 10, 11, 14 §§

Ändring, SFS 1948:66

  Omfattning
  ändr. 1, 3-9, 14, 15 §§, förteckn.

Ändring, SFS 1950:10

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1950:574

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1951:213

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1951:724

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1952:198

  Omfattning
  ändr. 4 § 6 mom, förteckn.

Ändring, SFS 1953:247

  Omfattning
  ändr. 3 § 2 mom, förteckn.

Ändring, SFS 1954:126

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1958:31

  Omfattning
  ändr. 3 § 1 mom, 6 § 1, 2 mom, 8 § 1 mom, förteckn.

Ändring, SFS 1959:93

  Omfattning
  upph. 4 § 1-3, 6 mom, 6 § 3, 4 mom, 7, 9, 10, 12-15 §§; ändr. 3 a §, 4 § 4 mom, 8 § 1 mom, 8 § 4 mom

Ändring, SFS 1960:259

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1960:426

  Omfattning
  ändr. 3 a, 11 §§

Ändring, SFS 1960:612

  Omfattning
  upph. 8 § 6 mom; ändr. författningsrubr., 1-3 §§, 4 § 4, 5 mom, 5, 6 §§, 8 § 1, 3-5 mom, rubr. närmast före 4-6, 8 §§, förteckn.; omtryck

Ändring, SFS 1962:31

  Omfattning
  ändr. 3 § 2 mom, 8 § 2 mom, förteckn.

Ändring, SFS 1963:91

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1965:76

  Omfattning
  ändr. 3 § 1 mom, 6 §, 8 § 1 mom

Ändring, SFS 1966:221

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1967:242

  Omfattning
  ändr. förteckn.

Ändring, SFS 1969:467

  Omfattning
  ändr. 8 § 3 mom

Ändring, SFS 1970:711

  Förarbeten
  Prop. 1970:178
  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§, 8 § 1, 2 mom, bil.

Ändring, SFS 1971:80

Ändring, SFS 1971:248

  Förarbeten
  Prop. 1971:73
  Omfattning
  ändr. 3 § 1, 2 mom, 3 a §, 4 § 2 mom, 5, 6 §§, 8 § 4, 5 mom, bil.

Ändring, SFS 1971:1230

Ändring, SFS 1973:989

  Förarbeten
  Prop. 1973:187
  Omfattning
  upph. 8 §; utgår rubr. närmast före 8 §; ändr. 2, 3, 3 a, 6 §§

Ändring, SFS 1974:444

Ändring, SFS 1975:1406

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:29
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. författningsrubr., 1 §, 6 § 2 mom; ny 1 a §

Lag (1977:1046) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Lag (1978:123) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Lag (1980:682) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Omfattning
  ändr. 3 §

Lag (1981:1314) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Lag (1984:153) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. De nya bestämmelserna i 6 a § gäller i fråga om beskattningsår som börjar vid ikraftträdandet eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 3 a, 4 §§; utgår rubr. närmast före 4 §; ändr. 2, 5, 6 §§; nya 6 a, 8 §§, rubr. närmast före 5 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:923) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:69
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5-7 §§, bil.; nya 1 b, 1 c §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1987:1199) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 1, 1 b, 1 c, 3 §§, bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1941:251) om särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Lag (1993:487).

  Bilaga till lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Förteckning över varor, för vilka särskild varuskatt skall betalas

  Tulltaxenr Varuslag
  ur 17.04 Sockerkonfektyrer, ej innehållande kakao, med undantag av fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat i bulk.
  ur 18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao med undantag av glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck.
  ur 19.05 Söta kex, småkakor och rån (wafers) med mellanlägg av kräm e.d. till övervägande delen överdragna med choklad.
  ur 21.06 Sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion.
  ur 33.03 För personligt bruk avsedda preparat av följande slag:
  ur 33.04 parfym i flytande eller fast form, luktvatten, rakvatten och
  ur 33.05 rakbalsam, med undantag av preparatet glycerol, sprit och
  ur 33.07 rosenvatten,
  puder, puderkräm, ansiktslera, ansiktsskum, ansiktsmask och smink, med undantag av puderkräm och smink med pudersubstans om högst 5 viktprocent, vitt ströpuder samt preparat som är avsett speciellt för döljande av ärr, födelsemärke eller liknande huddefekt,
  läppstift, läppglans och andra preparat för behandling av läppar, med undantag av ofärgat cerat,
  preparat för behandling av naglar eller nagelband, med undantag av nagellackborttagningsmedel och nagelvittpennor, hårvårdspreparat, med undantag av hårtvättmedel som inte samtidigt är färgande, tonande eller blekande,
  preparat för behandling av ögonhår och ögonbryn, med undantag av avsminkningsmedel som inte utgör luktvatten, hårborttagningsmedel,
  deodoranter och medel mot transpiration, med undantag av ättiketerpreparat och fotvårdsmedel.
  Lag (1987:1199).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:487) om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen (1941:251) om särskild varuskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 1990:591
  Ikraftträder
  1993-07-01