Prop. 1975/76:134

med förslag om förmåner föer värnpliktiga m.fl. samt ändringar i värnpliktsllagen, civilförsvarslagen och familjebidragslagen

Prop.]975/76zl34 Regeringens proposhion

1975/76:134

med förslag om förmåner för värnpliktiga m. fl. samt ändringar i värnpliktslagen, civilförsvarslagen och familjebidragslagen;

beslutad den 26 februari 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

G.E.STRÄNG ERIC HOLMQVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen antog vid 1975 års riksmöte riktlinjer för ett nytt förmånssystem för värnpliktiga m. fl. [ propositionen behandlas med utgångspunkt i dessa riktlinjer de förändringar i nu gällande förmånssystem som avses att genom- föras nästa budgetår. För värnpliktiga under grundutbildning, elever i bi- stånds- och katastrofutbildning. vapenfria tjänstepliktiga samt för den som utbildas till regementsofftcer, värnpliktig officer och reservofficer bör en ny form av kontantersättning införas den 1 juli 1976. Den fasta delen av denna bör benämnas dagersättning och uppgå till 10 kr. per dag. Fr.o.m. den 23l:a tjänstgöringsdagen bör tillägg till dagcrsättningen utgå. Tillägget föreslås bli 15 kr. per dag t.o.m. 300:e tjänstgöringsdagen och 30 kr. per dag för tjänstgöringstid därefter. Dagcrsättningssystemet föreslås gälla också under repetitionsutbildning som fullgörs i direkt anslutning till grundut- bildning.

Värnpliktiga Och vapenfria tjänstepliktiga under repctitionsutbildning och civilförsvarspliktiga föreslås få ersättning som kallas dagpenning. Beloppet föreslås motsvara hel sjukpenning enligt den allmänna sjukförsäkringen. Alla garanteras dock en lägsta dagpenning om 40 kr. Dagpenningsystemet föreslås träda i kraft den 1 januari 1977.

Höjning av premier för vissa grupper som genomgår frivillig utbildning föreslås i syfte att få likformighet mellan försvarsgrenarna.

lnom familjebidragssystemet föreslås att familjepenningen för barn höjs med 1 kr. till 9 kr. den 1 juli 1976. Frågor om det familjesociala stödet vid grundutbildning och därvid även näringsbidraget är föremål för ytter- ligare överväganden inom försvarsdepartemcntet.

I propositionen läggs vidare fram förslag till lagändringar som föranleds av förslagen i propositionen.

Prop. 1975/761134

]. Förslag till Lag om ändring i värnpliktslagen (194lz967)

Härigenom föreskrives att 17 och 33 Så värnpliktslagen (l941:967)1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 52

Den som inställer sig vid inskriv- ningslörrättning är i samband där- med berättigad till penningbidra'g, fri resa, fri förplägnad, fri inkvartering och fri sjukvård. Avlider inskriv- ningsskyldig under tid då han är be- rättigad till fri sjukvård, utgår be- gravningshjälp till hans dödsbo. Sta- ten meddelar grupplivförsäkring för dödsfall åt inskrivningsskyldig un- der inskrivningsförrättning. Om in- skrivningsskyldigs rätt till ersättning för skada eller sjukdom som han ådrager sig under inskrivningsför- rättning föreskrives i militärersätt- ningsförordningen (1950:261).

Den som inställer sig vid inskriv- ningsförrättning är i samband där- med berättigad till dagersättning, fri resa, fri förplägnad. fri inkvartering och fri sjukvård. Avlider inskriv- ningsskyldig under tid då han är be- rättigad till fri sjukvård, utgår be- gravningshjälp till hans dödsbo. Sta- ten meddelar grupplivförsäkring för dödsfall åt inskrivningsskyldig un- der inskrivningsförrättning. Om in- skrivningsskyldigs rätt till ersättning för skada eller sjukdom som han ådrager sig under inskrivningsför- rättning föreskrives i militärersätt- ningsförordningen (1950:261).

33 &

Värnpliktig är i samband med tjänstgöring berättigad till penning- bidrag, särskilda ersättningar för viss tjänstgöring, premier. utrycknirigsbi- drag, reseförmåner. fri förplägnad, fri inkvartering, fri utrustning, frå. häl- so- och sjukvård samt särskilt olycksfallsskydd. Avlider värnplik- tig under tid då han är berättigad till fri sjukvård, utgår begravningshjälp till hans dödsbo. Staten meddelar grupplivförsäkring för dödsfall åt värnpliktig under tjänstgöring.

'Lagen omtryckt 1969z378. 2Senaste lydelse 1975:555. 3Senaste lydelse 19751555.

Värnpliktig är i samband med tjänstgöring berättigad till dagersätt- ning eller dagpenning, särskilda er- sättningar för tjänstgöring av särskilt slag eller i viss befattning, utryck- ningsbidrag, reseförförmåner, fri för- plägnad, fri inkvartering, fri utrust- ning, fri hälso- och sjukvård samt särskilt olycksfallsskydd. Värnpliktig som med godkänt betyg har genomgått utbildning till militär befattning för kompanibefa'l erha'ller utbildningspre- mie. Avlider värnpliktig under tid då

Prop. l975/76:134 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse han är berättigad till fri sjukvård. ut- går begravningshjälp till hans döds- bo. Staten meddelar grupplivförsäk- ring för dödsfall åt värnpliktig under tjänstgöring.

Om värnpliktigs rätt till familjebidrag och ersättning för skada eller sjuk- dom som han ådrager sig under tjänstgöring föreskrives i familjebidragslagen (194699) och militärersättningsförordningen (1950:261).

Vid inkallelse till värnpliktstjänstgöring enligt 285 må föreskrivas, att värnpliktig skall medföra proviant för högst tre dagar samt förse sig med beklädnad, intill dess sådan anskaffats. Skälig ersättning härför skall beredas honom av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Äldre bestämmelser gäller fort- farande intill utgången av år 1977 för den som fullgjort del av grundut— bildning förc utgången av maj 1976. Äldre bestämmelser gäller också för den som fullgör repetitionsutbildning före utgången av år 1976.

Prop. l975/76:l34

2. Förslag till Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960z74)

Härigenom föreskrives att 12 ä 5 mom. civilförsvarslagen (196O:74)l skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lvdelse

12

5 m 0 m . Om ej annat följer av tredje stycket, är civilförsvarspliktig vid fullgörande av civilförsvarsplikt inom det allmänna civilförsvaret el- ler verkskyddet berättigad till pen- ningbidrag eller eivilkirsvarspenning, särskilda ersättningar för viss tjänst- göring. premier. reseförmåner, fri för- plägnad, fri inkvartering och fri sjuk- vård. Avlider civilförsvarspliktig un- der tid då han är berättigad till fri sjukvård, utgår begravningshjälp till hans dödsbo.

& Föreslagen lydelse

5 m om. Om ej annat följer av tredje stycket. är civilförsvarspliktig vid fullgörande av civilförsvarsplikt inom det allmänna civilförsvaret el- ler verkskyddet berättigad till dag- penning, särskilda ersättningar för tjänstgöring av särskilt slag eller i viss befattning. reseförmåner, fri förpläg- nad, fri inkvartering och fri sjukvård. Avlider civilförsvarspliktig under tid då han är berättigad till fri sjukvård, utgår begravningshjälp till hans dödsbo.

Civilförsvarspliktig är under sådan föreskriven tjänstgöring i det allmänna civilförsvaret som fullgöres efter inskrivning i civilförsvaret och under fö- reskriven tjänstgöring vid försvarsmakten berättigad till särskilt olycksfalls- skydd. Under sådan tjänstgöring meddelar staten grupplivförsäkring för dödsfall åt civilförsvarspliktig.

Om ej regeringen föreskriver an- nat, utgår förmån enligt första styck— et ej för deltagande i annan övning

Om ej regeringen föreskriver an- nat, utgår förmån enligt första styck- et ej för dygn, under vilket mindre än sju timmar tagas i anspråk för tjänstgöring och färd till eller från tjänstgöringsplatsen.

än övning i omedelbar anslutning till tjänstgöring för utbildning eller för dygn, under vilket mindre än sju timmar tagas i anspråk för tjänstgö- ring och färd till eller från tjänstgö- ringsplatsen.

Om civilförsvarspliktigs rätt till familjebidrag och ersättning för skada eller sjukdom som han ådrager sig under tjänstgöring föreskrives i famil- jebidragslagen (194699) och förordningen (1954:249) om ersättning i an- ledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. ,Lagen omtryckt 19751712.

Prop. l975/76:134

3. Förslag till Lag om ändring i familjebidragslagen (194699)

Härigenom föreskrives i fråga om familjebidragslagen (1946:99)l dels att 40% skall upphöra att gälla. dels att 1 g" 1 mom., 1 a &, Zå ] mom.,6 5,9ä 2 mom.. 11 ä 1 mom.,lZå 3 mom., 13% 1 och 2 mom.. 27 och 35 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 ä

] mo m . Bestämmelserna i den- na lag skola, i den omfattning och under de villkor, som i lagen sägs, äga tillämpning beträffande värn- pliktiga, som enligt värnpliktslagen inkallastilltjänstgöring,ävensombe- träffande civilförsvarspliktiga, som inkallastill tjänstgöring enligt 12 äci- vilförsvarslagen , i den mån de./ullgöra tjänstgöring./öre det kalenderår, under vilket def'vllaf'vrtiodtta år, och tjänst- göringenjämlikt 20 58" eivil/örsvarslagen ej skall ansesfu/Igjord i kommunal an- ställning.

i m 0 m. Bestämmelserna i den- na lag skola. i den omfattning och under de villkor, som i lagen sägs, äga tillämpning beträffande värn- pliktiga. som enligt värnpliktslagen inkallas till tjänstgöring, ävensom beträffande civilförsvarspliktiga, som inkallas till tjänstgöring enligt 12% civilförsvarslagen.

Bestämmelserna i lagen gälla även i fråga om vapenfri tjänstepliktig som kal- las tiIl tjänstgöring enligt lagen den 3juni 1966(nr413)om vapenfri tjänst. Med värnpliktig avses den som avlönas enligt för värnpliktig gällande

grunder.

Med civilförsvarspliktig avses den som avlönas enligt för civilförsvars- pliktiga gällande grunder.

laå

Vad i följande paragrafer med undantag av 20 59 stadgas om värn— pliktig skall gälla jämväl civilförsvars— pliktig, a' vilken lagen är tillämplig en- ligt I 53".

Vid tillämpning av lagen inom ci- vilförsvaret skall iakttagas

lLagen omtryckt l975:554. 1* Riksdagen 1975l76. I saml. Nr 134

Inom civil/önsvaret är lagen tillämp- lig endast ifråga om näringsbidrag en- ligt 14 och 15 M" Näringsbidrag utgår dock eiför dygn. under vilket mindre än sju timmar tagas i anspråk för tjänstgöring och färd till eller från tjänstgöringsplatsen.

Vid tillämpning av lagen inom ci- vilförsvaret skall iakttagas att vad i lagen sägs ont värnpliktigs hustru skall gälla civilförsvarspliktigs make.

Prop. 1975/76:134

Nuvarande lydelse

atttaml/iebidrag ma' utgå endast till den som utbildas vid heltidskurs eller i omedelbar anslutning till sådan kurs deltager i övning.

att vad i lagen sägs om värnpliktigs hustru, hustrus barn samt frånskrlda hustru skall gälla civilförsvarspliktigs make, makes barn och frånskilda make.

att vad som stadgas om värnpliktigs grundutbildning skal/, beträffande ci- vilförsvarspliktig som icke är i civil är- svaret inskriven värnpliktig, avse civil- försvarstjänstgöring somfullgöres tidi- gare än under det kalenderår, under vilket han uppnår tjugutre års ålder,

samt att tiänstgöringjämlikt 27 _j" 1 mom. värnpliktslagen skall motsvaras av tjänstgöring jämlikt 12 sj" 2 mom. och 3 mom. första styeket eivil/örsvars- lagen.

Föreslagen lydelse

I fråga om den vapenfria tjänsten tillämpas lagens bestämmelser om värn- pliktig och om tjänstgöring enligt 27ä 1 mom. värnpliktslagen på vapenfri tjänstepliktig och på tjänstgöring enligt 5 & första stycket lagen om vapenfri tjänst. Bestämmelserna i 20% lagen gälla icke.

1 mom. Värnpliktig är i enlighet med vad nedan stadgas berättigad till familjebidrag, i den mån behov därav prövas föreligga. samt till hem- ottslön.

Familjebidrag utgår kontant så- som familjepenning. bostadsbidrag. näringsbidrag, sjukbidrag och be- gravningsbidrag; dock må, i den ord- ning regeringen föreskriver, kunna bestämmas, att familjebidrag skall helt eller delvis utgå in natura. Hem- ortslön utgår kontant såsom befäls- lön och långtidslön.

Familjebidrag utgår kontant så- som familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag. sjukbidrag och be- gravningsbidrag; dock må, i den ord- ning regeringen föreskriver, kunna bestämmas, att familjebidrag skall helt eller delvis utgå in natura. Hem- ortslön utgår kontant såsom befäls- lön och långtidslön. Värnpliktig som fullgör repetitionsutbildning är dock icke berättigad till annatfamiljebidrag än näringsbidrag. om ej repetitionsut- bildningenfullgöres i direkt anslutning till grundutbildning.

Prop. l975/76zl34

Nuvarande lydelse

6 .

Familjepenning utgår för familje- medlem som omnämnes i Bä med högst nedanstående belopp för dag:

Kronor llFör hustru och frånskild hustru ävensom därest värnpliktig icke sammanlever med hustru eller hustrun, med vilken han sammanle- ver. är arbetsoförmögen — för annan familjemedlem. som förestår hemmet åt värnplik- tig med hemmavarande fa- miljemedlem under 16 år.. 21 2) För annan familjemed- lem än som avses under 1) 8

;

Föreslagen lydelse

Familjepenning utgår för familje- medlem som omnämnes i 35 med högst nedanstående belopp för dag:

Kronor

1) För hustru och frånskild hustru ävensom därest värnpliktig icke sammanlever med hustru eller hustrun, med vilken han sammanle- ver. är arbetsoförmögen —för annan familjemedlem, som förestår hemmet åt värnplik- tig mcd hemmavarande fa- miljemedlem under 16 år.. 21 2) För annan familjemed- lem än som avses under 1) 9

När synnerliga skäl därtill äro må efter särskilt medgivande, enligt vad i 3945 stadgas, familjepenning för värnpliktigs moder, som förestår hans hem, utgå med högst 21 kronor för dag, oaktat den värnpliktige icke har hemmavarande familjemedlem under 16 år.

2 mom. landra fallän i 1 mom. sägs må bostadsbidrag beviljas en- dast i den mån den värnpliktige el- jest skulle nödgas avstå från bostad och avståendet skulle för honom medföra betydande ekonomisk olä- genhet eller han vid utryckningen icke skulle hava tillgång till lämplig bostad samt avsaknaden härav skul- le för honom medföra avsevärda svå- righeter. Sådant bostadsbidrag må dock ej utan tillsynsmyndighetens medgivande utgå till värnpliktig, som fullgör grundutbildning.

2 mom. landra fall äni 1 mom. sägs må bostadsbidrag beviljas en- dast i den mån den värnpliktige el- jest skulle nödgas avstå från bostad och avståendet skulle för honom medföra betydande ekonomisk olä- genhet eller han vid utryckningen icke skulle hava tillgång till lämplig bostad samt avsaknaden härav skul- le för honom medföra avsevärda svå- righeter. Sådant bostadsbidrag må dock ej utgå utan tillsynsmyndighe- tens medgivande.

Prop. l975/76zl34

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

119"

l m 0 m . Föreligga giltiga skäl för ombyte av bostad, må värnpliktig, som är berättigad till bostadsbidrag enligt vad i 9 (i sägs, tillerkännas bostadsbidrag

för flyttningskostnader. Värnpliktig, som fullgör grundut- bildning, må dock icke utan tillsyns- myndighetens medgivande tiller- kännas bostadsbidrag för flyttning till dyrare bostad eller för flyttning

Värnpliktig må dock icke utan till- synsmyndighetens medgivande till- erkännas bostadsbidrag för flyttning till dyrare bostad eller för flyttning till annan ort.

till annan ort. Till annan värnpliktig må bidrag till kostnader för flyttning till annan ort beviljas allenast enligt de närmare anvisningar, som medde- las av tillsynsmyndigheten.

125

3 mom. Vid bestämmande. av kostnaderna för bostad enligt denna paragraf skall skälig hänsyn tagas till behovet av bostad samt till den värn- pliktiges och hans hustrus bundenhet av hyresavtal eller andra åtaganden för bostadsbehovets tillgodoseende. Då fråga är om bostad i den värnpliktige eller hans hustru tillhörig fastighet, må bostadsbidrag ej beviljas med högre belopp än som motsvarar bostadens hyresvärde med tillägg för bränsle- kostnader.

Därest ombyte av bostad skett efter inryckningsdagen, skall hänsyn tagas till kostnaderna för den nya bostaden, om dessa äro lägre än för den förra bostaden eller eljest giltiga skäl förelegat för ombytet av bostad.

I fråga om värnpliktig, som fullgör grundutbildning. må vid bestämman- det av bostadsbidrag enligt denna pa- ragraf, där ej i särskilt fall tillsyns- myndigheten annat medgiver, hän- syn icke tagas till större bostadskost- nad än som svarar mot hyran å orten för bostad om två rum och kök.

Vid bestämmandet av bostadsbi- drag enligt denna paragraf ma", där ej i särskilt fall tillsynsmyndigheten annat medgiver, hänsyn icke tagas till större bostadskostnad än som svarar mot hyran å orten för bostad om två rum och kök.

13%

1 mom. Familjepenning utgår under tjänstgöringstiden. Har tjänst- göringen avsett grundutbildning och varat minst etthundraåttio dagar,

1 mom. Familjepenning utgår under tjänstgöringstiden. Har tjänst- göringen varat minst etthundraåttio dagar, skall familjepenning utgå för

Prop. l975/76: 134

Nu varande lydelse

skall familjepenning utgå för ytter- ligare trettio dagar.

Har annan tjänstgöring än grund- utbildning och varat minst trettio dagar, skal/famil- jepenning utga'för ytterligarefem da- gar.

Bostadsbidrag enligt 9 &. 105 och ll & 2 mom. utgår, beräknat för dag, under tjänstgöringstiden och, om tjänstgöringen avsett grundutbildning som varat minst etthundraåttio da- gar, för ytterligare trettio dagar.

repetitionsutbildning

Föreslagen lydelse

ytterligare trettio dagar.

Bostadsbidrag enligt 9 %$, lOä och 11 ä 2 mom. utgår, beräknat för dag. under tjänstgöringstiden och, om tjänstgöringen varat minst etthund- raåttio dagar. för ytterligare trettio dagan

Bostadsbidrag enligt 11 ä 1 mom. utgår för kostnader för flyttning, som verkställts under tjänstgöringstiden.

2 mom. Om särskilda skäl därtill föranleda, må familjepenning och bostadsbidrag enligt 9 $, 1035 och 11 ä 2 mom. utgå för högst trettio dagar utöver de i 1 mom. angivna tiderna.

Bostadsbidrag enligt 11 ä 1 mom. må, om särskilda skäl därtill äro, utgå jämväl för kostnader för flyttning, som verkställts inom trettio dagar efter tjänstgöringstidens slut.

Vad i första stycket stadgats skall ej äga tillämpning i fråga om grund- utbildning som varat minst etthun- draåttio dagar.

Bestämmelserna i detta moment skola icke gälla sa'vitt angår värnpliktig somfullgjort allenast repetitionsutbild- ning i annan mån än att familjepen- ning må utgå därest tjänstgöringen upphört tidigare än som vid tjänstgö- ringens början kunde förutsättas.

Vad i första stycket stadgats skall ej äga tillämpning i fråga om tjänst- göring som varat minst etthundraåt- tio dagar.

Storleken av familjepenning och bostadsbidrag, som i detta moment avses, bestämmes med hänsyn till föreliggande behov.

275

Skyldighet att pröva ansökan om familjebidrag samt att, utom sa'vitt rör familjebidrag till verkskyddspersonal, utgiva familjebidrag och hemortslön åligger den kommun, varest den värnpliktige å inryckningsdagen var bosatt under sådana förhållanden,att

Skyldighet att pröva ansökan om familjebidrag samt att utgiva famil- jebidrag och hemortslön åligger den kommun, varest den värnpliktige å inryckningsdagen var bosatt under sådana förhållanden, att han, om mantalsskrivning då skolat förrättas,

Prop. l975/76zl34

Nu varande lydelse

han, om mantalsskrivning då skolat förrättas, ägt där mantalsskrivas. Var den värnpliktige nämnda dag bosatt utom riket, ankommer betalnings-

10

Föreslagen lydelse

ägt där mantalsskrivas. Var den värnpliktige nämnda dag bosatt utom riket, ankommer betalnings- skyldigheten på Stockholm.

skyldigheten på Stockholm.

Om den värnpliktige efter inryekningsdagen flyttar från en kommun inom riket till annan eller från utrikes ort till annan kommun inom riket än Stockholm, skall betalningsskyldigheten övergå å inflyttningskommunen från och med kalendermånaden näst efter den, under vilken flyttningen där anmäldes av utflyttningskommunen (Stockholm),eller,om familjebidrag ej förut åtnjutits, från och med den dag, då ansökan om sådant bidrag gjordes i inflyttningskommunen. Betalningsskyldigheten för flyttningskost- nader skall dock åvila utflyttningskommunen (Stockholm), om den värn- pliktige vid tiden för flyttningen åtnjuter familjebidrag.

Familjebidrag till verkskyddsperso- nal skall utgivas av den civilförsvars- pliktiges arbetsgivare.

355

Talan mot beslut i ärende, som av- ses i denna lag, må fullföljas av värnpliktig, vars rätt beslutet rörer, samt i fråga om familjebidragjämväl av den, för vilken familjebidrag kan utgå, ävensom av arbetsgivare, som enligt 27 59 tredje stycket är skyldig ut- giva bidraget.

Talan mot beslut i ärende, som av- ses i denna lag, må fullföljas av värnpliktig, vars rätt beslutet rörer, samt i fråga om familjebidragjämväl av den, för vilken familjebidrag kan utgå.

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende, som avses i denna lag, och mot tillsynsmyndighetens beslut i fall, som avses i 31 &, må föras av kommun, vars rätt beslutet rörer.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 6 å, den 1 juli 1976 och i övrigt den 1 januari 1977.

Prop. l975/76:134 11

Utdrag FÖRSVARSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-02-26

Närvarande: statsrådet Sträng, ordförande. och statsråden Andersson, Jo- hansson, Holmqvist. Aspling. Geijer, Bengtsson. Norling, Carlsson, Feldt. Sigurdsen. Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Peterson

Föredragande: statsrådet Holmqvist

Proposition med förslag om förmåner för värnpliktiga m. fl. samt ändring i värnpliktslagen, civilförsvarslagen och familjebidragslagen

Inledning

] prop. 1975:37 (FöU 1975:3, rskr 1975125) med förslag om nytt förmåns- system för värnpliktiga m. fl. och ändringar i familjebidragslagen (194699) m. m. redovisades delvis nya principer för ersättning åt värnpliktiga m. fl. De nya principerna avsåg utformningen av ersättning åt värnpliktiga under såväl grund- och repetitionsutbildning som frivillig utbildning samt åt ci- vilförsvarspliktiga. I propositionen togs även upp vissa förändringar av det familjesociala stödet.

1 det följande lämnas förslag om utformningen av dessa ersättningar. Dessutom föreslås borttagande av det familjesociala stödet med undantag av näringsbidraget, nämligen för värnpliktiga m. fl. under repetitionsutbild- ning och för civilförsvarspliktiga. Samtidigt redovisas förslag till lagändringar som föranleds av det nya förmånssystemet. De framtida principerna för och den framtida utformningen av det familjesociala stödet för värnpliktiga under grundutbildning samt näringsbidraget övervägs f.n. inom försvars- depattementet. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag i denna fråga. Medel för att genomföra de förslag som redovisas i det följande har beräknats i 1976 års budgetproposition (prep. l975/76:100 bil. 6).

Prop. 1975/76:134 12

Nuvarande ordning Ersättning m. m. åt värnpliktiga m.fl. Dagersämzing och särskilda ersättningar

Under tiden för föreskriven tjänstgöring får värnpliktiga penningbidrag. Penningbidraget avser att täcka smärre personliga utgifter som den värn- pliktige har. Det utgår med belopp, som varierar efter den militära graden. Sedan den 1 juli 1975 utgår penningbidraget med följande belopp för dag.

Tjänstegrad Penningbidrag under Penningbidrag under grundutbildning och annan tjänstgöring repetitionsutbildning enligt värnplikts- i omedelbar anslutning lagen t::|l grundutbildning

A B

Menig 9:— 12:— Korpral (gruppbefäl) 10:75 12:— Korpral (plutons- och

kompanibefal) 12:75 12:— Furir 14:— 14:— Överfurir — 15:50 Sergeant 16:25 18:25 Fänrik, fanjunkare 19:- 21:50 Löjtnant — 25:— Kapten och högre 29:50

Utbildning till kompanibefa'l eller motsvarande utbildning som inte sker enligt värnpliktslagen räknas i penningbidragshänseende till grundutbild- ning. Under utbildning till regementsomcer kan värnpliktig, om han så önskar, efter ett visst antal månaders tjänstgöring i stället för penningbidrag enligt nyss angivna regler få särskilt penningbidrag. Detta utgår med belopp som motsvarar hälften av månadslönen i lönetariffklass T 3 för ogift värn- pliktig och två tredjedelar av lönen i T 3 för gift värnpliktig. Det särskilda penningbidraget utesluter familjebidrag och är till viss del skattepliktigt. Nuvarande system innebär således att en värnpliktig aspirant kan välja den ersättningsform som bäst tillgodoser hans intressen.

Penningbidrag utgår också i samband med inskrivningsförrättning med 9 kr. per dag.

Värnpliktig får särskild ersättning vid sjö- och flygtjänstgöring. Vid sjö- tjänstgöring utgår sjötillägg med belopp som varierar efter den värnpliktiges tjänstegrad och arten av sjötjänsten. Vid dykning utgår dykningstillägg och

Prop. 1975/76:134 13

vid flygning bl. a. flygelevtillägg, flygtillägg eller flygrisktillägg. Under del- tagande i tornträning och fallskärmshoppning utgår hopptillägg med 600 kr. per månad. Dessa särskilda ersättningar utgör skattepliktig inkomst.

Premier och utryckningsbidrag

Till värnpliktiga som har längre grundutbildningstid än värnpliktiga i all- mänhet och/eller genomgår befälsutbildning utgår två slag av premier, näm- ligen utbildningspremie och tjänstgöringspremie. Utbildningspremie utgår till värnpliktig, som har uttagits för och med godkända vitsord genomgått viss utbildning. För utbildning till befattning för värnpliktig i kategori E vid flottan är utbildningspremien 12:50 kr. per dag efter 230 dagars tjänst- göring. För värnpliktigt gruppbefäl utgår en fast summa om 325 kr. För utbildning till befattning för plutonsbefa'l utgår 15:50 kr. per dag efter 230 dagars tjänstgöring och för utbildning till militär befattning för kompanibefäl och till regementsofficer tillkommer en utbildningspremie som för flertalet uppgår till 5 000 kr. För utbildning till reservofficer tillkommer ytterligare utbildningspremie efter genomgången utbildning.

Tjänstgöringspremie utgår till värnpliktig under grundutbildning och mot- svarande utbildning med 4 kr. per dag efter 230 dagars tjänstgöring. Även värnpliktiga som befälsutbildas får denna premie. Tjänstgöringspremie utgår även vid särskild övning och mobiliseringsövning och då med 38:50 kr. per dag.

Värnpliktig som helt eller delvis genomgår utbildning,som kan kvalificera för utbildningspremie, men inte blir berättigad till sådan premie får i stället tillägg till tjänstgöringspremie. Tillägget utgår efter 305 dagars tjänstgöring med 4 kr. per dag.

För att underlätta övergången från grundutbildning till civil verksamhet får värnpliktig utryckningsbidrag med 1000 kr.

Familiesociall stöd

Enligt gällande bestämmelser utgår familjebidrag i form av familjepen- ning, bostadsbidrag, näringsbidrag, sjukbidrag och begravningsbidrag.

Familjepenning kan fr.o.m. den 1 juli 1975 beviljas med högst 21 kr. per dag för hustru, frånskild hustru och — under vissa villkor — husföre- ståndarinna samt med högst 8 kr. per dag för annan familjemedlem.

Bor värnpliktig tillsammans med familjemedlem,utgår bostadsbidrag mot- svarande kostnaderna för den värnpliktiges och familjemedlemmens bostad. Om den värnpliktige inte bodde tillsammans med familjemedlemmen vid tjänstgöringens början, utgår bostadsbidrag bara om det finns synnerliga skäl. 1 andra fall, dvs. när den värnpliktige inte bor tillsammans med familj-

Prop. 1975/761134 14

jemedlem, får bostadsbidrag beviljas endast i den mån den värnpliktige annars skulle tvingas avstå från bostad och detta skulle medföra betydande ekonomisk olägenhet för honom eller om han vid utryckningen inte skulle ha tillgång till lämplig bostad och detta skulle medföra avsevärda svårigheter.

Bostadsbidrag utgår i princip med belopp som motsvarar de faktiska kost- naderna. För värnpliktig under grundutbildning får i regel hänsyn inte tas till större bostadskostnader än hyran på orten för bostad om två rum och kök. I vissa fall kan bostadsbidrag utgå för mer än en bostad.

Den värnpliktige kan få särskilt bostadsbidrag för uppvärmningskostnader (bränslebidrag), för flyttningskostnader och för magasineringskostnader.

Sjukbidrag kan utges vid familjemedlems sjukdom för att täcka kostnader i den mån dessa inte ersätts av allmän försäkringskassa för nödvändig vård och transport till och från läkare eller vårdanstalt m.m. För annan än sammanboende hustru och minderårigt barn utgår bidrag endast om det finns skäl att anta att den värnpliktige skulle ha bidragit till kostnaderna om tjänstgöringen inte hade kommit emellan. l vissa fall kan sjukbidrag utgå för tandvård.

Vid familjemedlems frånfälle utgår begravningsbidrag med 2 000 kr. för hustru och 1000 kr. för annan familjemedlem.

Värnpliktig som driver näring eller rörelse kan få näringsbidrag med f. n. högst 50 kr. för dag för att bestrida avlöningskostnader som uppkommer till följd av att ersättare måste anlitas för att under tjänstgöringen helt eller delvis ersätta den värnpliktige. Detta gäller även fall när den värnpliktige är anställd i näring eller rörelse som innehas av hans hustru. Bidrag får dock inte utgå för att avlöna den värnpliktiges hustru eller hans barn under 16 år. Bidrag kan beviljas för att under tjänstgöringen täcka utgifter — ex- empelvis lokalhyra, räntor, försäkringspremier, bilskatt, vissa fasta telefon- avgifter o. d. som är nödvändiga för att näring eller rörelse, som har måst läggas ned under tjänstgöringen, skall kunna återupptas efter tjänstgöringens slut. Näringsbidraget är till skillnad mot övriga former av familjebidrag skat- tepliktigt.

Den värnpliktiges rätt till familjebidrag är fastslagen i familjebidragslagen (1946z99, omtryckt 1975z554). Rätten är förbunden med villkoret att det skall föreligga behov av bidrag. Behovsprövningen som till sin karaktär närmast är en inkomstprövning är av två slag: normerad behovsprövning och fri behovs- prövning.

I-'aper1/'ria [iänslep/iktiga m../7.

Vapenfria tjänstepliktiga och sådana som genomgår bistånds- och kata- strofutbildning fullgör i likhet med de värnpliktiga grund- och repetitions- utbildning. Under tjänstgöringen är de berättigade till i huvudsak samma förmåner som de värnpliktiga. Utbildningspremie utgår dock inte vid vapenfri tjänstgöring.

Prop. 1975/76:134 15

Ersättning m.m. åt civilförsvarspliktiga m.fl.

Nuvarande förmånssystem för civilförsvarspliktiga drar en gräns mellan dem som är under resp. över värnpliktsåldern yngre och äldre civilför- svarspliktiga.

De yngre civilförsvarspliktiga har i princip samma förmåner som för- svarsmaktens värnpliktiga under repetitionsutbildning enligt följande sy- stern. Penningbidrag utgår efter en skala som omfattar åtta personalgrupper och utgör fr. o. m. den 1 juli 1975 lägst 12 kr. per dag (manskap) och högst 29:50 kr. per dag (kårchefer m. fl.). Efter furlgjord tjänstgöring under 300 dagar, inberäknat tjänstgöring enligt värnpliktslagen (19412967, omtryckt 1969z378, ändrad senast 19752555) och lagen (1966:413) om vapenfri tjänst (ändrad senast l975z555). utgår tjänstgöringspremie med 4 kr. per dag. i vissa fall kan också tillägg till tjänstgöringspremic utgå med 4 kr. per dag. Befäl och vissa specialister får vidare utbildningspremie med 15 kr. per dag. Därutöver kan yngre civilförsvarspliktig få behovsprövat fa- miljebidrag i form av familjepenning, bostadsbidrag. näringsbidrag, sjuk- bidrag och begravningsbidrag.

Äldre civilförsvarspliktig får civilförsvarspenning. Denna utgår fr.o.m. den 1 januari 1974 med belopp som motsvarar ca 0.2 96 av den civilför- svarspliktiges årsinkomst. Årsinkomsten antas utgöra den sjukpenninggrun- dande inkomsten enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Beloppen är lägst 11 och högst 78 kr. per dag. Utöver civilförsvarspenning kan ut- bildningspremie utgå enligt samma grunder som för yngre civilförsvars- pliktiga.

Alla civilförSVarspliktiga har under tjänstgöring fri kost, fritt logi. fria resor. samt vissa förmåner under sjukdom. l förekommande fall utgår be- gravningshjälp och ersättningar vid olycksfall efter i stort sett samma be- stämmelser som för värnpliktiga inom försvarsmakten.

Avlöningsförmåner —- dvs. penningbidrag, civilförsvarspenning, familje- bidrag och premier — utgår under utbildning men inte för övning. Undantag utgör övning i omedelbar anslutning till utbildningen, då ersättning utbetalas som vid utbildning. Kontanta ersättningar utgår vidare bara för dygn under vilket minst sju timmar tas i anspråk för tjänstgöring och färd till eller från tjänstgöringsplatsen. Undantag från denna regel kan dock göras för civilför- svarspliktig med annanän sedvanligarbetstid,t. ex.skiftarbetare som pågrund av tjänstgöringen förlorar arbetsinkomst.

Kostnader för förmåner åt verkskyddspersonal åligger det vederbörande arbetsgivare att svara för.

Vapenfria tjänstepliktiga samt elever i bistånds- och katastrofutbildning får under tjänstgöring inom civilförsvaret ersättning enligt de bestämmelser som gäller vid övrig vapenfri tjänst resp. bistånds- och katastrofutbildning.

Nu gällande bestämmelser om avlöning m.m. till civilförsvarspliktiga

Prop. 1975/76:134 16

skall tillämpas i den män inte särskilda föreskrifter gäller under civilför- svarsberedskap eller tid då beredskapsövning får anordnas vid försvarsmak- ten. Sådana särskilda föreskrifter har f. n. inte utfärdats. Familjebidragslagen är tillämplig även på civilförsvarspliktiga i värnpliktsåldcrn vid tjänstgöring under beredskapstillstånd och krig.

Kommunalt anställd personal som fullgör civilförsvarstjänstgöring i kom- munal anställning under civilförsvarsberedskap behåller under tjänstgöring- en de avlöningsförmåner som är förenade med anställningen. Därutöver föreligger rätt till utbildningspremie, fria resor m. m., förplägnad och in- kvartering enligt de regler som gäller för övriga civilförsvarspliktiga. Det åligger kommunen att svara för avlöning och annan ersättning till denna personal.

Föredraganden

Riksdagen antog vid 1975 års riksmöte (prop. 1975:37, FöU 1975:3, rskr 1975:25) riktlinjer för ett nytt förmånssystem för värnpliktiga m.fl.

De antagna riktlinjerna innebär i huvudsak följande. Den kontanta er- sättningen åt värnpliktiga, vapenGria tjänstepliktiga, elever i bistånds- och katastrofutbildning under grundutbildning samt åt värnpliktiga under ut- bildning till regementsofficer, värnpliktig officer och reservofficer skall utgå med dels ett fast beIOpp, dels ett rörligt belopp som ökar med tjänstgöringsti- dens längd. Nuvarande samband mellan lön och grad slopas liksom tjänstgö- ringspremieroch utbildningspremier under obligatorisk utbildning. ifråga om värnpliktiga under repetitionsutbildning skall ersättning beräknas enligt de principersom gällerförfastställandeav sjukpenningenligtlagen(1962:381)om allmän försäkring. Detta innebäratt ersättningen per dag skall utgå med minst samma belopp som vederbörande får i sjukpenning. Härigenom faller behovet av familjebidrag bort. 1 prop. 1975:3'7 framhölljag att det nya förmånssystemet skulle införas successivt. Jag anhåller nu att få behandla den närmare utform- ningen av de förändringar i förmånssystemet som bör genomföras nästa bud- getår. Som jag angett i det föregående har medel för att genomföra dessa delar av det beslutade förmånssystemet beräknats i prop. 1975/76: 100 (bil. 6, s. 98, 115.132 och 308).

Den nya kontantersättningen bör införas för värnpliktiga under grund- utbildning, vapenfria tjänstepliktiga, elever i bistånds- och katastrofutbild- ning och för dem som genomgår utbildning till regementsofficer, värnpliktig officer och reservofficer. Den fasta delen av ersättning bör benämnas dag- ersättning och uppgå till 10 kr. per dag. Fr. o. m. den 231:a tjänst- göringsdagen bör tillägg till dagersättningen utgå. Tillägget bör vara 15 kr. per dag t. o. m. 300:e tjänstgöringsdagen och 30 kr. per dag för tjänstgö- ringstid därefter.

När dessa belopp har räknats fram har utgångspunkten varit att så långt möjligt undvika att någon värnpliktskategori får sämre förmåner med det

Prop. 1975/76:134 17

nya systemet jämfört med det nu gällande ersättningssystemet. Jag har därför valt en utformning av dagersättningssystemet som i viss mån avviker från den utformning som jag förordade i prop. 1975:37 (s. 67). Där utgick jag från att det borde finnas fyra ersättningsnivåer. Jag har emellertid funnit att tre ersättningsnivåer med nyss redovisade belopp bättre tillgodoser det i och för sig självklara kravet att ingen kategori skall få det sämre med det nya ersättningssystemet än med det nu gällande.

Som jag framhöll i prop. 1975:37 (s. 68) bör nuvarande utbildnings- och tjänstgöringspremier under obligatorisk utbildning slopas vid övergången till dagersättningssystemet.

Ersättning enligt dagersättningssystemet bör utgå också under repetitions- utbildning som fullgörs i direkt anslutning till grundutbildning.

Med det dagersättningssystem som jag nyss har förordat kommer det stora flertalet värnpliktiga under grundutbildning att få väsentligt förbättrade förmåner. Förbättringen för dem som utbildas till värnpliktiga officerare och reservofficerare kommer att bli betydande.

I enlighet med vad jag framhöll i prop. 1975:37 (s. 68) bör möjligheter skapas för de värnpliktiga att efter eget val reservera en del av den ersättning som erhålls genom dagersättningssystemet till ett personkonto.

Den ersättning per dag som enligt nu gällande bestämmelser utgår till inskrivningsskyldig under inskrivningsförrättning och prövning för antag- ning som regementsofficers- eller reservofficersaspirant vid försvarsmakten bör också benämnas dagersättning och bestämmas till-samma belopp som det lägsta belopp som utges under grundutbildningen, dvs. 10 kr.

Vid sidan av förmåner enligt dagersättningssystemet bör, som jag framhöll i prop. 1975:37 (s. 68). de särskilda ersättningarna under sjö- och flygtjänst- göring behållas.

Som angavs i prop. 1975:37 (s. 69) bör en regementsofficersaspirant som skiljs från utbildningen få avgångsvederlag. Avgångsvederlaget bör utgå från den dag utbildningen avbryts t.o.m. 30:e dagen från det aspirant fick del av beslutet om att han inte längre får fortsätta utbildningen. Vederlaget bör beräknas så att det motsvarar den dagersättning jämte eventuellt tillägg som aspiranten skulle ha erhållit om han hade varit kvar i utbildningen under denna tid.

Dagersättningssystemet bör träda i kraft den 1 juli 1976. Med hänsyn till att inryckning till grundutbildning sker vid skilda tid- punkter under året behövs vissa övergångsbestämmelser. Ett betydande antal värnpliktiga rycker in till grundutbildning under juni månad. Dessa bör fr.o.m. den 1 juli 1976 få förmåner enligt det föreslagna dagersättnings- systemet. De värnpliktiga som har fullgjort del av sin grundutbildning före ut- gången av maj månad 1976 bör få förmåner enligt nu gällande regler intill ut- gången av år1977. Av rättviseskäl bör emellertid det penningbidrag som utgår enligt dessa regler höjas med en krona per dag den 1 juli 1976 för samtliga som får förmåner enligt nuvarande system.

Prop. 1975/76:134 18

l prop. 1975:37 förordade jag ett helt nytt ersättningssystem för värn- pliktiga under repetitionsutbildning och för civilförsvarspliktiga. F. n. är er- sättningen under repetitionsutbildningen beroende av tjänstegrad och under civilförsvarsplikt beroende av dels personalgruppstillhörighet, dels ålder. Dessutom utgår ingen ersättning vid civilförsvarsövningar. Dessa skillnader bör försvinna och ersättningen bör fastställas enligt de principer som gäller för sjukförsäkringen. Jag benämner fortsättningsvis denna ersättning d & g - p e n n i n g .

Dagpenning bör utgå till alla som genomgår repetitionsutbildning utan samband med grundutbildning samt till alla som fullgör civilförsvarsplikt inom det allmänna civilförsvaret och verkskyddet. Detta innebär att er- sättning i form av dagpenning bör utgå även till vapenfria tjänstepliktiga och elever i bistånds- och katastrofutbildning när de fullgör repetitions- utbildning.

Dagpenning bör fastställas enligt samma regler som gäller för fastställande av sjukpenning enligt lagen (l962:381) om allmän försäkring. Detta innebär att dagpenningen kommer att uppgå till 90 procent av inkomsten. Enligt min mening bör även de som står utanför den allmänna försäkringen erhålla dagpenning beräknad på samma sätt som för övriga. Individen garanteras härigenom en ersättning under repetitionsutbildning och civilförsvarstjänst som i stort sett motsvarar ordinarie inkomst. Som en följd härav bör det familjesociala stödet, med undantag av näringsbidrag, inte längre utgå för dessa kategorier sedan dagpenningsystemet införts.

l prop. 1975:37 anförde jag att de som omfattas av dagpenningsystemet bör garanteras en lägsta dagpenning. Jag framhöll att denna borde fastställas till 25 kr. Jag angav vidare att familjesocialt stöd borde kunna utgå till dem som till följd av garantin skulle erhålla en dagpenning på 25 kr. om dagpenningen därvid skulle komma att uppgå till lägre belopp än vad som skulle ha erhållits om familjebidrag hade uppburits. Stödet skulle utgöra mellanskillnaden mellan familjebidrag enligt familjebidragslagen (194699) och 25 kr. Vid närmare överväganden har jag emellertid kommit fram till att det stora flertalet under repetitionsutbildning skulle få en ersättning mot- svarande de medel som de eljest skulle disponera om alla garanteras en dagpenning på lägst 40 kr. Jag räknar därför med att det antal som skulle behöva familjebidrag vid denna garantinivå skulle bli mycket litet. Jag finner det mot den bakgrunden inte försvarbart att ha en särskild administration för att handlägga frågor om familjebidragsbehov för dem som får en dag- penning på 40 kr. som en följd av garantin. Detta belopp kan också anses rimligt mot bakgrund av bl. a. det kontanta arbetsmarknadsstödet. Jag för- ordar därför att de som omfattas av dagpenningsystemet garanteras en dag- penning på lägst 40 kr. och att i:”amiljcsocialt stöd inte utgår till dessa i annan mån än i form av näringsbidrag.

Prop. 1975/76:134 19

Det nya systemet med dagpenning bör kompletteras med en be fatt- n i n g 5 p e n ni n g för dem som genom sin befattning i krigsorganisationen har särskilt merarbete eller ansvar. Befattningspenning bör utgå med följande belopp.

chetitionsuibildnings- Befattningspcnning värnpliktiga per dag kr. Kompanichef 12 Ställföreträdande kompani- chef 10

Plutonchef g Ställföreträdande pluton- chef. troppchef 6 Gruppchef, Ställföreträdande gruppchef 4

Befattningspenning bör utgå även till civilförsvarspliktiga som genom sin befattning har särskilt merarbete eller ansvar. Civilförsvarsstyrelsen kommer inom kort in med förslag som kan komma att medföra ändringari nuvarande utbildningskategorier. Jag avser därför att senare lämna regeringen förslag om befattningspenning för civilförsvarspliktiga.

Efter samråd med chefen för socialdcpartementet föreslår jag att dagpen- ningen administreras och utbetalas av riksförsäkringsverkcr och de allmänna försäkringskassorna.

Dagersättningen, befattningspenningen och premier vid frivillig utbild- ning bör inte vara skattepliktiga. Däremot bör dagpenningen vara skatte- pliktig, I likhet med vad som gäller vid beskattning av sjukpenning bör den del av skatten som motsvarar kommunalskatten räknas bort från det kom- munala skatteunderlaget och tillföras statsverket. Dessa frågor kräver änd- ringar i skatteförfattningarna. Chefen för finansdepartementet kommer se- nare att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag i dessa avseenden. Dagpenning bör vidare. på samma sätt som sjukpenning, räknas som pensionsgrundandc inkomst för ATP. Detta kräver tillägg i lagen (1962z381) om allmän försäkring. Chefen för socialdepartementet kommer i annat sam- manhang att föreslå regeringen att lägga fram förslag i detta avseende.

Vad gäller finansieringen av dagpenningsystemet bör det nu tillämpade kostnadsansvaret för kommuner och företag fortfarande gälla för viss kom- munal personal och personal i verkskyddet.

Beträffande premie vid frivillig utbildning vill jag erinra om att jag i prop. 1975:37 (s. 68) anförde att jag avsåg att närmare låta pröva frågan om en likformig tillämpning mellan försvarsgrenarna av sys- temet med utbildningSpremier.

Som jag har anfört i det föregående skall det föreslagna dagersättnings- systemet gälla även under utbildning till regementsofficer. värnpliktig officer

Prop. l975/76:134 20

och reservofficer. Detta innebär att alla under motsvarande utbildning oav- sett försvarsgrenstilIhörighet får samma grundläggande förmåner. Jag har funnit att det bara behövs ett fåtal justeringar av nu gällande regler för premier under frivillig utbildning för att premierna sedda i förhållande till utbildningstidens längd skall bli jämförbara försvarsgrenarna emellan. Jag vill mot denna bakgrund av rättviseskäl förorda följande ändringar. Premien för utbildning motsvarande kadettskola för den som genomgår utbildning till mariningenjör eller till reservofficer vid flottan och har avlagt sjökap- '.ensexamen bör höjas från 2500 kr. till 5000 kr. Vidare bör en premie på 4000 kr. utgå för reservofficerskurs 1 för den som genomgår utbildning till reservofficer i marktjänst vid flygvapnet. Dessa förändringar bör träda i kraft den 1 juli 1976. Övriga premier under frivillig utbildning bör vara oförändrade. Detta innebär — om man ser dagersättning och premierna sam- mantagna — en kraftigt förbättrad ersättning och en hög ersättningsnivå. Om man lägger samman kadettskolepremien vid armen fördelad per dag med dagersättningen motsvarar dessa förmåner en månadslön på ca 5 100 kr. eller lön ungefär enligt löneklass F 12. Ersättningarna under reservoffi- cerskurserna vid armén motsvarar en månadslön på ca 6 300 kr. eller lön ungefär enligt löneklass F 17. Utöver dessa förmåner tillkommer fri kost och logi m.m. samt i förekommande fall familjebidrag.

Överbefälhavaren har i oktober 1975 kommit in med redovisning och förslag angående försök med avkortad grundutbildning m. m. 1 denna skri- velse behandlas även premiernas storlek vid utbildning till plutonsbefa'l och vid reservofficersutbildning. Jag avser att i annat sammanhang lämna re- geringen förslag till ställningstaganden i dessa frågor.

Som jag har nämnt inledningsvis övervägs f.n. inom försvarsdeparte- mentet frågor om det få m i lj e:;oc i a l a stöd et till värnpliktiga under grundutbildning och därvid även näringsbidraget. Jag avser att i annat sam- manhang föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag i denna fråga. Jag förordar nu endast den förändring-en att familjepenningen för barn höjs med 1 kr. till 9 kr. per dag. Denna höjning bör gälla fr. o. m. den 1 juli 1976.

Systemet med dagpenning och befattningspenning bör träda i kraft den 1 januari 1977. Eftersom ingen repetitionsutbildning eller civilförsvarstjänst pågår vid denna tidpunkt behövs inga övergångsbestämmelser..

l prop. 1975:37 (s. 78) angav jag att av regeringsformen följer att de grund- läggande föreskrifterna om förmåner under värnpliktstjänstgöring och lik- nande obligatorisk tjänstgöring måste meddelas i lag. Jag framhöll vidare att lagkravet i och för sig inte sträckte sig längre än till att avse föreskrifter som dels fastslår rätten till ersättning under tjänstgöring, dels anger de olika slagen av ersättning. Däremot omfattar lagkravet inte bestämmelser om ersättningarnas storlek.

1 enlighet härmed har upprättats förslag till ändring i de paragraferi värn- pliktslagen (l94lz967) och civilförsvarslagen (1960:74) som innehåller före-

Prop. 1975/76:134 21

skrifter i nyss angivna hänseenden. Ändringarna innebär att föreskrifterna har anpassats till de förslag som jag har redovisat i det föregående. Lagen (19661413) om vapenfri tjänst behöver inte ändras eftersom den lagen i fråga om förmåner hänvisar till värnpliktslagen. Förslagen om det familjesociala stödet kräver vidare att familjebidragslagen (l946:99) ändras. Ändringen i 6ä i nyss nämnda lag är föranledd av den föreslagna höjningen av fa- miljepenning. De övriga ändringarna innebär att familjebidragslagens till- lämpningsområde begränsas i enlighet med förslagen i det föregående.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen dels att antaga inom försvarsdepartementet upprättade förslag till 1. lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967), 2. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74:), 3. lag om ändring i familjebidragslagen (l946:99), dels att godkänna de av mig förordade grunderna för ersättningar till värnpliktiga m.fl.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.