Prop. 1975/76:29

Regeringens proposition om skattefullmakt för riksdagens finans- och skatteutskott enligt 8 kap. 6 § regeringsformen, m.m.

Regeringens proposition nr 29 år 1975/76 Prop. 1975/76: 29

Nr 29

Regeringens proposition om skattefullmakt för riksdagens finans- och skatteutskott enligt 8 kap. 6 & regeringsformen, m. m.;

beslutad den 9 oktober 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av rcgeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG G. SIGURDSEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att sådan skattefullmakt som avses i 8 kap. 6 & regeringsformen skall tas in i flertalet författningar avseende indirekt skatt. Härigenom skapas de formella förutsättningarna för den i rege- ringsformen förutsatta ordningen att riksdagens finans- och skatteut- skott under tid då riksmöte inte pågår på förslag av regeringen skall kunna bestämma om indirekt skatt, såvitt gäller skattesats och tid då skatten skall börja eller upphöra att utgå. Vidare föreslås vissa änd- ringar i lagen om omsättningsskatt på motorfordon och förordningen om särskild varuskatt.

1. Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 29

Prop. 1975/76: 29 . .

DJ

Författningsf örslagen

1 Förslag till Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrives att i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt1 skall införas en ny paragraf, 79 5, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

79 5 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans— och skatte- utskott på förslag'av regeringen bestämma om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Härigenom förcskrives att i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt2 skall införas en ny paragraf, 3 a 5, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse ' Föreslagen lydelse

3 a 5 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatte- utskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

! Lagen omtryckt 1969: 237. Senaste lydelse av författningens rubrik 1974: 885. ' Lagen omtryckt 1975: 272. Senaste lydelse av författningens rubrik 1975: 272.

Prop. 1975/76: 29 - 3

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1957: 209) om skatt på sprit och vin

Härigenom föreskrives att i lagen (1957: 209) om skatt på sprit och vin1 skall införas en ny paragraf, 1 a &, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] a 5 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatte- utskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

4. Förslag till Lag om ändring i lagen (1960: 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker

Härigenom föreskrivcs att i lagen (1960: 253) om tillverkning och be- skattning av malt- och läskedrycker? skall införas en ny paragraf, 3 a 5, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a 5 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatte— utskott på förslag av regeringen bestå/mna om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller. upphöra att utgå.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

1 Lagen omtryckt 1975: 140. Senaste lydelse av författningens rubrik 1975: 140. 2 Lagen omtryckt 1975: 142. Senaste lydelse av författningens rubrik 1975: 142. T1 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 29

Prop. 1975/76: 29

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt

Härigenom föreskrives att i lagen (1961: 394) om tobaksskatt1 skall in- föras en ny paragraf, 1 a 5, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] a 5 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatte- utskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1956: 545) om omsättningsskatt på motor- fordon

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1956: 545) om omsättnings- skatt på motorfordon2

dels att 1, 15 och 26 åå skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a 5, av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 53 För motorfordon, som tillverkas inom riket eller hit införas, skall i de fall som nedan sägs erläggas omsättningsskatt till staten.

Skattepliktiga motorfordon en- ligt denna lag äro personbilar, så- dana med skåp-, stationsvagns- el- ler personbilskarosseri utrustade lastbilar, vilkas tjänstevikt ej överstiger 1 800 kilogram, samt motorcyklar, allt i den mån fordo- nen icke äro eller tidigare varit upptagna i bilregister.

Skattepliktiga motorfordon en- ligt denna lag äro personbilar, så- dana med skåp-, stationsvagns- el- ler personbilskarosseri utrustade lastbilar, vilkas tjänstevikt ej överstiger ] 800 kilogram, samt motorcyklar, allt i den mån fordo- nen icke äro eller tidigare varit re- gistrerade eller varit registrerade endast i förening med avställning.

1 Lagen omtryckt 1975: 141. Senaste lydelse av författningens rubrik 1975: 141. * Senaste lydelse av författningens rubrik 19741987. 3 Senaste lydelse 1974: 987.

Prop. 1975/76: 29 5

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till skattepliktigt motorfordon hänföres även tidigare icke skatteplik- tigt fordon, som efter registreringsbesiktning upptagits i bilregistret som motorfordon av sådant slag som anges i andra stycket.

Skatt skall icke utgå

a) för bil, som är inrättad uteslutande för brandväsendet;

b) för motorcykel, vilken är inrättad såsom invalidfordon och kon- struerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

I denna lag användas uttryck och begrepp i samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972: 595). Tjänstevikt skall, där den ej vid be- skattningstillfället framgår av typbesiktningsinstrument, besiktningsm- strument eller typintyg, beräknas enligt fordonskungörelsen eller, där så ej kan ske, uppskattas med ledning av vad som kan antagas vara normal tjänstevikt för samma eller liknande slag av fordon i färdigutrustat skick. För sådan uppskattning äger riksskatteverket att i samråd med generaltullstyrelsen utfärda närmare föreskrifter.

15

I deklarationen äger skattskyl- dig göra avdrag för sådana däri ingående motorfordon '

a) som införts i exportvagnsför- teckning eller enligt bevis av tull- myndighct av den skattskyldige el- ler för dennes räkning utförts ur riket eller förts till frihamn och som icke tidigare varit regist- rerade eller varit registrerade en— dast i förening med avställning;

b) för vilka enligt bevis av tull- myndighet påförts skatt enligt denna lag vid införsel till riket; el- ler

e) för vilka eljest sådan skatt visas hava påförts.

1 Senaste lydelse 1974: 987.

1 a 5 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skat- teutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

gi I deklaration äger skattskyldig göra avdrag för motorfordon

a) som införts i exportvagns- förteckning eller enligt bevis av tullmyndighet av den skattskyldige eller för dennes räkning utförts ur riket eller förts _till svensk frihamn för annat ändamål än att brukas där och som icke tidigare varit re- gistrerade eller varit registrerade endast i förening med avställning;

b) för vilka enligt bevis av tull- myndighet påförts skatt enligt denna lag vid införsel till riket;

e) för vilka eljest sådan skatt visas hava påförts; eller

d) som tillverkare eller regist- rerad importör återtagit i sam- band med återgång av köp eller vars försäljning förorsakat honom förlust på grund av bristande be- talning från köparen.

Prop. 1975/76: 29 6

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

På särskild prövning av riks- skatteverket ankommer, huruvida avdrag jämväl må göras, helt eller till viss del, för motorfordon, som den skattskyldige återtagit eller vars försäljning förorsakat honom förlust på grund av bristande be- talning från köparen.

26 å1

Vid skattskyldighet enligt 2 & d Vid skattskyldighet enligt 2 & c meddelar riksskatteverket ägaren meddelar riksskatteverket ägaren av motorfordonet beslut om skat- av motorfordonet beslut om skat- tepåföring. Skatten skall erläggas tepåföring. Skatten skall erläggas genom insättning på riksskattever- genom insättning på riksskattever- kets postgirokonto inom trettio kets postgirokonto inom trettio dagar från den dag den skattskyl- dagar från den dag den skattskyl- dige erhållit del av beslutet. dige erhållit del av beslutet.

Försummar den skattskyldige att inbetala skatten, kan den på fram- ställning av riksskatteverket omedelbart uttagas genom utmätning.

Det åligger länsstyrelse att utan dröjsmål till riksskatteverket skriftli- gen anmäla registrering av motorfordon, som medför skattskyldighet en- ligt denna lag. Anmälan skall omfatta erforderliga uppgifter för påfö- ring av omsättningsskatt.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Be- stämmelsen i 1 & i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 maj 1973.

7 Förslag till . Lag om ändring i förordningen (1941: 251) om särskild varuskatt

Härigenom föreskrives i fråga om förordningen (1941: 251) om sär- skild varuskatt2

dels att 16 & skall upphöra att gälla, dels att i 1 & ordet ”förordning” skall bytas ut mot ”lag”, dels att rubriken och 6 5 2 skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a 5, av nedan angivna lydelse.

Lag om särskild varuskatt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 a 9 Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skat-

' Senaste lydelse 1974: 987. 2 Senaste lydelse av författningens rubrik 1960: 612.

Prop. 1975/76: 29

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

teutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller be- sluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

6 % 2.1 I deklaration som i 1 mom. avses må avdrag göras för varor, som

a) använts vid tillverkning som deklarationen avser och som visas hava tidigare blivit påförda särskild varuskatt;

b) enligt bevis av tullmyndighet utförts ur riket eller förts till fri- hamn.

b) enligt bevis av tullmyndighet av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där;

e) tillverkare eller registrerad importör återtagit i samband med återgång av köp eller vars försälj- ning förorsakat honom förlust på grund av bristande betalning från köparen.

Avdrag som nyss sagts skall avse beskattningsvikten i fråga om varor för vilka skatten utgår efter vikt och beskattningsvärdet i fråga om va- ror för vilka skatten utgår i förhållande till varuvärdet.

På särskild prövning av riks- skatteverket ankommer, huruvida och i vad mån avdrag jämväl må göras för vara, vilken tillverkare eller registrerad importör återtagit eller vars försäljning förorsakat honom förlust på grund av bris- tande betalning från köparen.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp- gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till förordningen om särskild varuskatt skall hänvisningen i stället avse lagen om särskild varuskatt.

' Senaste lydelse 1973: 989.

Prop. 1975/76: 29 8

Utdrag FINANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975 -10-09

Närvarande: statsråden Sträng, ordförande, och Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Sträng

Proposition om skattefullmakt för riksdagens finans- och skatteutskott enligt 8 kap. 6 % regeringsformen

Den nya regeringsformen (RF), som antogs slutligt av riksdagen un- der våren 1974 (prop. 1973: 90, KU 1973: 26, rskr 1973: 263, KU 1974: 8, rskr 1974: 19), har börjat tillämpas den 1 januari 1975. RF:s regler om normgivningsmakten finns samlade i 8 kap. De centrala de- larna av normgivningcn läggs hos riksdagen ensam.

I RF anges ett antal ämnen där normgivningskompetensen i första hand skall ligga hos riksdagen och utövas genom lagstiftning. De vikti- gaste av de bestämmelser som beskriver detta primära lagområde finns i 8 kap. 2, 3 och 5 55. Av intresse i detta sammanhang är 3 5, som inne- bär att till det primära lagområdet hänförs sådana föreskrifter om för- hållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekono— miska intressen. Till detta lagområde hör bl.a. den statliga beskatt- ningen.

I fråga om åtskilliga ämnen inom det primära lagområdet innehåller RF bestämmelser som öppnar möjlighet för riksdagen att till regeringen delegera normgivningskompetens. Riksdagen har lämnat regeringen flera sådana bemyndiganden, bl. a. på grundval av förslag i prop. 1975: 8 (KU 1975: 10, rskr 1975: 62). De delar av det primära lagområ— det som inte kan öppnas för regeringen genom delegation utgör det obli- gatoriska Iagområdet. Hit hör föreskrifter om skatt till staten. Enligt 8 kap. 6 & RF kan riksdagen emellertid i begränsad utsträckning delegera beslutanderätten i fråga om annan skatt än skatt på inkomst, förmögen- het, arv eller gåva. Bestämmelsen innebär att riksdagens finans- och skatteutskott kan bemyndigas att, under tid då riksmöte inte pågår, på förslag av regeringen bestämma om skattesatsen eller besluta att skatt skall börja eller upphöra att utgå. Bemyndigandet kan innefatta rätt att

Prop. 1975/76: 29 9

göra skillnad mellan olika slag av verksamhet och olika delar av riket. Bemyndigande för utskotten skall tas in i den lag som reglerar skatten. Utskottens beslut med stöd av sådant bemyndigande fattas på riksdagens vägnar genom lag.

Utskottens beslutanderätt begränsas alltså i flera avseenden. Den av- ser endast angivna frågor beträffande indirekt skatt och får utövas en- dast under tid då riksdagen inte är samlad till riksmöte. Utskotten kan inte heller besluta annat än på regeringens förslag. Av utskotten beslu- tad skattelag skall vidare underställas riksdagen för prövning inom en månad från början av närmast följande riksmöte.

Jag avser att i det följande ta upp frågan om införande av bemyndi- gande enligt 8 kap. 65 RF i vissa skatteförfattningar. Jag vill i detta sammanhang erinra om att bestämmelsen om delegation av beslutande- rätt i fråga om indirekta skatter främst motiverats av önskemålet att ef- fektivt kunna använda dessa skatter som konjunkturpolitiska instru- ment. Snabba beslut om ändring av indirekt skatt kan vidare vara be- tingade av handelspolitiska eller alkoholpolitiska skäl. Det är uppenbart att bemyndigande bör tas in i författningarna om mervärdeskatt, ener- giskatt, alkoholskatt och tobaksskatt. Övervägande skäl talar enligt min mening för att fullmakt lämnas också i fråga om den s. k. bilaccisen och den särskilda varuskatten. Med hänsyn till arten av de skatter det här är fråga om bör bemyndigandet i samtliga fall ges generell omfattning. Jag föreslår alltså att i angivna skatteförfattningar tas in bemyndigande för finans- och skatteutskotten att på förslag av regeringen i enlighet med 8 .kap. 6 5 RF bestämma om ändring i författningen.

Därjämte föreslås i fråga om förordningen (1941: 251) om särskild varuskatt att i enlighet med nya RF förordningen rubriceras om till lag och att ordet ”förordning” där det avser nämnda författning byts ut mot ”lag”. Bestämmelsen i 165 om rätt för Kungl. Maj:t att utfärda tillämp- ningsföreskrifter är numera till följd av nya RF överflödig och jag före- slår därför att den skall upphöra att gälla. I enlighet med den ändring som gjorts bl. a. i 245 e) lagen (1957: 262) om allmän energiska-tt (SFS 1.975: 272) bör 65 2 första stycket b) erhålla ändrad lydelse så att av- drag får göras för vara som levererats i svensk frihamn endast om varan inte är avsedd att förbrukas där. Motsvarande ändring bör göras i 15 5 .a") lagen (1956: 545) om omsättningsskatt på motorfordon. Vidare bör 'den avdragsrätt som enligt 6 5 2 tredje stycket förordningen om särskild "varuskatt och enligt 155 andra stycket lagen om omsättningsskatt på motorfordon är beroende av särskild prövning av riksskatteverket ersät- tas av en allmän avdragsrätt. Denna rätt bör dock i fråga om återtåget gods begränsas till fall där återtagandet skett till följd av återgång av köp. Jag föreslår vidare viss justering av 1 5 lagen om omsättningsskatt på motorfordon. Ändringen hänger samman med att skatteplikten en- ligt nämnda paragraf är beroende av att fordonet icke är eller varit

Prop. 1975/76: 29 10

upptaget i bilregistret. Genom nya bestämmelser om fordonsregistre— ring, som trätt i kraft den 1 maj 1973, förändrades innebörden av själva registreringen och möjlighet öppnades till att i samband med registre- ring avställa fordon. Det kan i och för sig göras gällande att registrering med avställning — vidtagen före skattskyldighetens inträde skulle leda till frihet från skatt. En sådan tolkning står dock i uppenbar strid med lagstiftningens mening. Visserligen har den nämnda tolkningen inte hävdats från de skattskyldigas sida men jag finner det ändå nöd- vändigt att författningen klarare uttrycker lagstiftarens intentioner. Därför föreslås ett tillägg till 1 5 andra stycket av innebörd att re- gistrering med avställning inte påverkar skatteplikten, att gälla från de nya registreringsbestämmelsernas ikraftträdande. Slutligen föreslås en mindre rättelse av 26 5 samma lag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga inom fi- nansdepartementet upprättade förslag till

1. lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt, . lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt, . lag om ändring i lagen (1957: 209) om skatt på sprit och vin, . lag om ändring i lagen (1960: 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, '

5. lag om ändring i lagen (1.961: 394) om tobaksskatt,

6. lag om ändring i lagen (1956: 545) om omsättningsskatt på motor- fordon,

7. lag om ändring i förordningen (1941: 251) om särskild varuskatt.

42—th

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före— draganden lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 Hans