Prop. 1975/76:59

om ändringar i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd

Prop. 1975/76: 59 Regeringens proposition 1975/76: 59

om ändringar i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

beslutad den 30 oktober 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har uppta- gits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME INGEMUND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl. a. att det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs från nuvarande 35 till 45 kr. per dag fr.o.m. den 1 januari 1976.

1. Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 59

lx)

Prop. 1975/76: 59

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreskrivcs att 7, 18, 21 och 30 55 _lagen (1973: 371") om kontant arbetsmarknadsstöd skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 &

Med tid under vilken sökanden enligt 6 & skall ha utfört förvärvs- arbete jämställes tid då han

]. i enskilt hem vårdat åldring eller handikappad i sådan utsträck- ning att han varit förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande,

2. genomgått arbetsmarknadsutbildning för vilken statligt utbildnings- bidrag utgått, fullgjort värnplikt eller åtnjutit föräldrapenning enligt 3 kap. 13 % lagen (1962: 381) om allmän försäkring, i samtliga fall dock tillsammans högst två månader,

3. haft semester, eller

4. eljest varit ledig av annan anledning än sjukdom, värnpliktstjänst— göring eller barns födelse med helt eller delvis bibehållen lön.

Vård som avses i första stycket första punkten skall anses för- ln'ndra sökanden att stå till ar- IJt'rxmarknadcns förfogande endast i fall då invaliditetstillägg enligt 9 kap. 2 3? första stycket eller vård— bidrag enligt 9 kap. 4 5 lagen (7.962: 387.) om allmän försäkring eller kulnmnnalt vårdbidrag ur- gu)”.

185

l—lelt kontant arbetsmarknads- Helt kontant arbetsmarknads- stöd utgår med 35 kronor för dag stöd utgår med 45 kronor för dag och halvt stöd med ]8 kronor för och halvt stöd med 23 kronor för dag. dag.

21 &

I fråga om stödtagarc som är gift och som sammanbor med maken reduceras stödet med hänsyn till makens inkomst. Med gift stödtagare likställcs stödtagare, som stadigvarande sammanbor med annan, med vilken stödtagaren varit gift eller har eller har haft barn.

1 fall som avses i första stycket I fall som avses i första stycket utgår stöd med högst följande be- utgår stöd med högst följande be.- lopp. lopp.

Prop. 1975/76: 59 3 N uvarandc lydelse Föreslagen [_j-"delse

Makes bruttoinkomst Stödbeloppcts Makes bruttoinkomst Stödbeloppcts för år storlek för år storlek —23 000 35 —23 000 45 23 00l—24 000 34 23 001—24 000 44 24 001—25 000 33 24 001—25 000 43 25 001—26 000 32 25 001—26 000 42 26 00l—27 000 3/ 26 001—27 000 4] 27 001—28 000 30 27 001—28 000 40 28 001—29 000 29 28 001—29 000 39 29 001—30 000 28 29 001—30 000 38 30 001—31 000 27 30 001—31 000 37 31 001—32 000 26 "31 001—32 000 36 32 001—33 000 25 32 001—33 000 35 33 00'1—34 000 24 33 001—34 000 34 34 001—35 000 23 34 001—35 000 33 35 001—36 000 22 35 001—36 000 32 36 001—37 000 2.1 36 001—37 000 37 37 00'1—38 000 20 37 001—38 000 30 38 001—39 000 79 "38 001—39 000 29 39 001—40 000 18 39 001—40 000 28 40 001—41 000 77 40 001—41 000 27 41 001—42 000 16 41 001—42 000 26 42 001—43 000 75 42 001—43 000 25 43 001—44 000 74 43 001—44 000 24 44 00'1—45 000 13 44 001—45 000 23 45 00l—46 000 72 45 00 l—46 000 22 46 00l-—47 000 71 46 001—47 000 27 47 ()01— 70 47 001—48 000 20 48 007—49 000 79 49 007—50 000 78 50 001—57 000 77 51 001—52 000 16 52 007—53 000 75 53 007—54 000 74 54 001—55 000 73 55 007—56 000 12 56 001 57 000 1 I 57 001 7 0

30 &

Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd göres skriftligen hos läns- arbetsnämnden i det län där sökanden är bosatt. Vid ansökningen skall fogas intyg av arbetsgivaren om sökandens arbetsförhållanden samt de uppgifter i övrigt som behövs för bedömande av hans rätt till stöd.

Arbetsgivare skall på begäran utfärda intyg som avses i första stycket enligt formulär som fastställes av arbetsmarknadsstyrelsen.

Utbetalning av kontant arbetsmarknadsstöd göres av den allmänna för- säkringskassa i vilken sökanden är inskriven.

Prop. 1975/76: 59

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Fråga om kontant arbets/nark- nadsstöd enligt 1 5 4 och 14 59 andra stycket prövas av arbets- nzarknadsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Prop. 1975 / 76: 59 5

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträdc 'l975-10-30

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Feldt, Sigurdsen, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Bengtsson

Proposition om ändringar i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmark- nadsstöd

År 1973 beslutade statsmakterna (prop. "1973: 56, an 1.973: 23, rskr 1973: 251) om ett utvidgat samhälleligt stöd vid arbetslöshet. Till följd av detta beslut består sedan den 1 januari 1974 kontantstödct vid arbets- löshet av ersättning från erkända arbetslöshetskassor, kontant arbets- marknadsstöd och omställningsbidrag. Storleken av helt kontant ar- betsmarknadsstöd uppgår till 35 kr. per dag, medan halvt stöd utgår med 18 kr. per dag. Arbetsmarknadsstödet utgör skattepliktig inkomst. Vid behandlingen av nämnda proposition anslöt sig riksdagen till den tanken att storleken av det kontanta arbetsmarknadsstödet borde be- stämmas med hänsyn tagen till utgående ersättningar från arbetslöshets- kassorna och prövas i det årliga budgetarbetet.

Vid tiden för det kontanta arbetsmarknadsstödets införande varierade crsättningsnivån i arbetslöshetskassorna mellan 40 kr. och 120 kr. De kassor som vid denna tid hade ersättningsbelopp på 40 och 50 kr. har därefter med hänvisning till löneutvecklingen höjt dagersättningarna. Den 1 januari 1976 kommer sannolikt det lägsta faktiska ersättnings- beloppct inom arbetslöshetsförsäkringen att utgöra 50 kr. per dag, och andelen försäkrade tillhörande denna dagpenningklass att vara 0,1 %.

I anslutning till att särskilda åtgärder nyligen har föreslagits för att förbättra situationen för främst nytillträdande på arbetsmarknaden bör även det kontanta arbetsmarknadsstödet höjas. Jag anser det motive- rat att stödet höjs från 35 till 45 kr. per dag. Halvt stödbelopp bör i enlighet härmed utgår med 23 kr. per dag. Höjningen bör gälla fr.o.m. den 1 januari 1976 och avse stöd som belöper sig på tiden efter detta datum. Den föreslagna höjningen föranleder ändringar i 18 5 lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd (ändrad senast 1975: 384).

Jag vill i detta sammanhang aktualisera några ytterligare ändringar beträffande det kontanta arbetsmarknadsstödet.

Prop. 1975/76: 59 6

Kontant arbetsmarknadsstöd reduceras med hänsyn till sammanbo- ende makes inkomst. Nedsättning av stödbeloppet sker med 1 kr. per 1000 kr. av makens årsinkomst mellan 23 000 och 48 000 kr. Uppgår makens inkomst till högst 23 000 kr. per år, sker ingen reduktion. Har maken en årsinkomst som överstiger 47 000 kr., reduceras det kontanta arbetsmarknadsstödet till 10 kr. Utgår endast halvt kontant arbetsmark- nadsstöd inträder reduktionen, om makens årsinkomst överstiger 40 000 kr.

På grund av den föreslagna höjningen av det kontanta arbetsmark— nadsstödet måste reduktionsrcglcrna ändras. Detta kan lämpligen ske genom att den nuvarande inkomstskalan i 21 å andra stycket lagen om kontant arbetsmarknadsstöd byggs ut så att lägsta stödbelopp, dvs. 10 kr., utgår vid en årsinkomst överstigande 57 000 i stället för som f.n. 47 000 kr. Dessutom bör de utgående beloppen i de olika inkomstgrup- pcrna anpassas till höjningen av stödbeloppet från 35. till 45 kr.

Prövningen av ansökningar om kontant arbetsmarknadsstöd sker i princip hos länsarbetsnämndcrna. Enligt 30 & fjärde stycket lagen om kontant arbetsmarknadsstöd prövas dock vissa frågor angående arbets- löshet. på grund av strukturförändringar i näringslivet av arbetsmark- nadsstyrelsen. Denna ordning kunde anses motiverad vid införandet av det kontanta arbetsmarknadsstödet med hänsyn till att de avsedda fal- len av arbetslöshet kan vara mer svårbedömda än andra fall. Läns— arbctsnämnderna har dock numera fått en sådan erfarenhet av pröv- ningen av crsättningsreglerna i det kontanta arbetsmarknadsstödet att de bör kunna handha även nämnda bedömning. 30 & fjärde stycket bör därför utgå.

Enligt "7 5 första stycket första punkten lagen om kontant arbetsmark— nadsstöd jämställs i det kontanta arbetsmarknadsstödet med förvärvs- arbete tid då sökandcn i enskilt hem har vårdat åldring eller handi- kappad i sådan utsträckning att han har varit förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande. l 7 & andra stycket anges vissa fall av vård som skall anses utgöra hinder för vårdaren att stå till arbetsmark- nadens förfogande. De fall som anges är då invaliditctstillägg enligt 9 kap. 2 & första stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller vårdbidrag enligt 9 kap. 4 & samma lag eller kommunalt vårdbidrag utgår. De nämnda folkpensionsförmånerna har numera erhållit en nå— got annorlunda utformning (se SFS 1974: 784) och utgör därför inte längre ändamålsenliga exempel på fall som avses med 7 Q' första stycket första punkten lagen om kontant arbetsmarknadsstöd. Hänvisningarna i 7 5 andra stycket sistnämnda lag till lagen om allmän försäkring bör utgå och jag föreslår därför att 7 5 andra stycket upphör att gälla. Med den nu föreslagna ändringen avser jag inte att någon ändring i sak skall åstadkommas. Bedömningen av huruvida vårdinsatsen har varit av sådan omfattning att vederbörande har varit förhindrad att stå till

Prop. 1975/76: 59 7

arbetsmarknadens förfogande får dock göras särskilt i varje enskilt fall. Därvid bör samma omständigheter som f.n. vara avgörande. De fall som avses bör således även i fortsättningen vara sådana där den vårda- de har varit ur stånd att reda sig själv och på grund härav vid upprepade tillfällen dagligen varit i behov av hjälp av annan. Liksom hittills bör vårdbehovet och vårdens omfattning regelmässigt anses styrkt i sådana fall då kommunalt vårdbidrag har utgått.

Som en följd av den föreslagna höjningen av det kontanta arbets- marknadsstödet bör utbildningsbidrag i form av dagpenning till dem som avses i 16 & fjärde stycket arbetsmarknadskungörclsen (1966: 368; omtryckt 1975: 822) höjas från 45 till 55 kr. per dag. Denna fråga an- kommer dock på regeringen att besluta och kommer därför att anmälas i ett senare sammanhang.

Samtliga föreslagna ändringar bör träda i kraft den 1 januari 1976. Den föreslagna höjningen av det kontanta arbetsmarknadsstödet kan be- räknas medföra ökade kostnader för staten med ca 5 milj. kr. för inne- varande budgetår. Höjningen av utbildningsbidraget kommer att öka belastningen på arbetsmarknadsutbildningsfonden med ca 5 milj. kr.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen

att antaga inom arbctsmarknadsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmark— nadsstöd.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslu- tar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 750495