Prop. 1976/77:68

om ändringar i den indirekta beskattningen

Prop. 1976/77: 68 Regeringens proposition

1976/77: 68

om ändringar i den indirekta beskattningen

beslutad den 27 januari 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har uppta- gits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN -' INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i den'indirekta beskattningen en— ligt följande.

Energiskatten på elkraft höjs från 2 öre tillf'3 öre per kilovvattimme ' i fråga om annan kraft än sådan som'förbrukas för industriellt ända- mål. Höjningen föreslås träda i kraft den 20 mars 1977. Tobaksskatten höjs med verkan fr.o.m. den 14-mars 1977 med ca 15 %. _

Den i vägtrafikskatten ingående årliga fordons'skatten höjs i vad av-' ser personbilar och motorcyklar med ca 75 %- med verkan fr.o.m. den 1 april 1977. ' ' _

Vidare föreslås att skyldigheten att under färd med fordon medföra gällande kilometerskattekvitto slopas.

Slutligen föreslås ändringar i mervärdeskatten i syfte att undanröja skatt, dels på viss import av dentaltekniska produkter, dels på repara- tioner som utförs på utländska lastbilar och släpvagnar i samband med yrkesmässiga transporter här i landet. :

1. Riksdagen 1976/77. ] saml. Nr 68

Prop. 1976/77: 68 2

1 Förslag till Lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrives att 14 5 lagen (1957: 262) om allmän energi— skatt1 skall ha nedan angivna lydelse. '

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 14 år Skatten utgår för elektrisk kraft Skatten utgår för elektrisk kraft med 2 öre för kilowattimme. med 3 öre per kilowattimme. För

elektrisk kraft, som förbrukas i in- dustriell verksamhet, utgör skatten dock 2 öre per kilowattimme för den_del av förbrukningen under ett kalenderår som överstiger 40 000 kilowattimmar.

Denna lag träder i kraft den 20 mars 1977.

1. Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiför- brukning efter den första mätaravläsningen efter ikraftträdandet, om mätaravläsning göres under tiden den 20 mars—den 31 maj 1977. Som mätaravläsning godtages även avläsning som enligt tillämpade rutiner göres av förbrukaren.

2. Göres icke mätaravläsning enligt .1, tillämpas den nya skattesatsen, om ej annat följer av 3, för redovisningsperiod som börjar närmast efter ikraftträdandet. " ' '

3. Omfattar redovisningsperiod sex månader eller mer och göres mä— taravläsning icke enligt 1, tillämpas den nya skattesatsen på energiför- brukning från och med den 1 april 1977.

4. I de fall mätaravläsning icke göres enligt 1, får skatten enligt den nya skattesatsen beräknas efter skälig grund. '

5. För elektrisk kraft, som under tiden från ikraftträdandet till ut- gången av år 1977 förbrukas i industriell verksamhet, gäller den nya skattesatsen ej för energiförbrukning över .25 000 kilowattimmar.

2 Förslag till . : r Lag om ändring i lagen (1961: 394) o'in' tobaksskatt

Härigenom föreskrives att 2 5 lagen (1961: 394) om tobaksskatt2 skall ha nedan angivna lydelse. 2 & Nuvarande lydelse

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

1 Lagen omtryckt 1975: 272. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 272. 3 Lagen omtryckt 1975: 141. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141.

Prop. 1976/77: 63

Varuslag

Cigarrer och cigariller

grupp I .................. " II ................ ” III ................ IV ................ Cigarretter

grupp I ..................

II ................

' 111 ................ ” IV ................ V ................

Röktobak .................. Tuggtobak ................ Snus ......................

Vikt för 1 st. gram

t.o.m. 1,7 över 1,7 t. 'o. m. 3,0

9: 3,0 5,0 ” 5,0

t. o. m. 0,85 över 0,85 t o m. 1,20 1,20 ” 1,55 ” 1,55 1,90 ” 1 90

Belopp för

1 st. öre 1 kg kr.

12,0 15,7 18,6 26,0

15,9 19,9 24,4 28,4 32,4 — 64: — — 21: 60 — 9: 10

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för varje påbörjad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställning av en cigarrett.

Föreslagen lydelse

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till va- rans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Cigarrer och cigariller

grupp I .................. ]l ................ ” Ill ................ ” IV............ ..... Cigarretter grupp I .................. II ................ ” III ................ ” IV ................ V ................ Röktobak .................. Tuggtobak ................ Snus ......................

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för. .

Vikt för 1 st. gram

t.o.m. 1,7'

över 1 ,.7t o. 111. 3,0 ” 3,0 ” 5,0 ” 5,0

t..o ..m 0,85 ver0,85t.o.m.1,20

1,20 1,55 " 1,55 " 1,90 ” 1 90 :

Belopp för '

1 st. öre 1 kg kr.

13,5 18,0 21,5 30,0

18,0

- 23,0

28,0 . 32,5 . 37,0

74: — 25: —

varje påbörjad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställning av en cigarrett.

Denna lag träder i kraft den 14 mars 1977.

Prop. 1976/77: 68 ' 4

3 Förslag till . Lag om ändring i tulltaxan (1971: 920)

Härigenom föreskrives att 24 kap. tulltaxan (1971: 920) skall ha ne- dan angivna lydelse.

24 kap. Tobak1

Anm. För tobaksvaror, vilka införes i den ordning som avses i 1 5 andra stycket lagen (1961: 394) om tobaksskatt eller i förordningen (1966: 394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull'- och skattefritt, utgår, om tullfrihet ej åtnjutes, tull med följande belopp:

Varuslag ' Vikt för 1 st. gram Belopp för

1 st. öre 1 kg kr.

Cigarrer och cigariller högst 3 22 mer än 3 42 Cigarretter högst 0.85 22 över 0,85 t. o. 111. 1,20 27 ” 1,20 35

Andra slag av färdiga . .. tobaksvaror ' ' ' . 90

Denna lag träder i kraft den 14 mars 1977.

4 Förslag till Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601)

Härigenom föreskrives att 10 å och bilaga 1 till vägtrafikskattelagen(1973: 601)? skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 10 53 På betald skatt lämnas särskilt skattekvitto.

Senast erhållna, gällande skatte— kvitto, som avser kilometerskatt, skall medföras under färd med for- donet och på anmodan av polis- man visas upp för denne.

1 Senaste lydelse 1975: 143. 2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869. 3 Senaste lydelse 1976: 337.

Prop. 1976/77: 68 . 5

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen(1973: 601)4

Fordonsskatt Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelo'pp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen A Motorcyklar . ] Tvåhjulig motorcykel 0—- 75 75 0 utan sidvagn 76—- 100 0 2 Annan motorcykel 0——- 150 0 B Personbilar 0— 900 280 0 901— 355 75 C Bussar 1 'Buss som är inrättad 0— 1 600 165 0 för drift endast med 1 601— 3 000 203 38 bensin eller gasol 3 001— 704 7 2 Annan buss 0—— 1 600 165 0 1 601— 3 000 203 38 3 001— 7 000 715 18 7001—10000 1449 32 10 001—30 000 2 424 47 30 001— 11 783 ] 1 D Lastbilar 1 Lastbil som är inrättad 0— 1 600 165 0 för drift endast med 1 601— 3 000 204 39 bensin eller gasol 3 001— 719 8 2 Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar 0— 1 600 165 0 1 601— 3 000 204 39 3 001— 7 000 728 17 7001—10000 1431 40 10001—15000 2663 72 15 001—20 000 6 287 96 20 001— 11 001 10 med tre eller Hera 0— 1 600 165 0 hjulaxlar 1 601— 3 000 204 39 3 001— 8 000 . 728 17 8001—12000 - 1.595 34 12001—18000 2981 60 18 001—27 000 6 596 75 27 001— 13 281 10 2.2 utan anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar 0— 1 600 165 0 1 601— 3 000 204 39 3 001— 6 000 722 11 6001—10 000 1066 25

4 Senaste lydelse 1976: 880.

Prop. 1976/77: 68

Fordonsslag Skattevi kt, Skatt, kronor

kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 10 001—14 000 2 094 53 14 001—17 000 4256 95 17001—20000 7129 118 20 001— 10 564 13 med tre eller flera 0— 1 600 165 0 hjulaxlar 1 601— 3 000 204 39 3 001— 6 000 721 10 6001—11000 1029 18 11001—15000 1955 44 15 001—18000 3749 78 18 001—27000 6100 89 27 001—- 14 032 11 E Traktorer och motorredskap 1 Trafiktraktor och regi- 0— 1 300 300 0 strerat motorredskap 1 301— 3 000 345 45 3 001— 7 000 1 140 75 7 001— 4 200 135 2 Traktor klass [I 0— 2 500 120 0 2 501— 180 0 F Släpvagnar 1 Släpvagnar med skatte- vikt högst 3 000 kilogram påhängsvagn 0— 1 000 180 0 1 001— 3 000 205 25 annan släpvagn 0— 1 000 120 0 1001— 3000 - ' 137 17 2 Släpvagnar med skatte— vikt över 3 000 kilogram, som drages uteslutande av bensin- eller gasoldrivct motorfordon1 2.1 påhängsvagnar med en hjulaxel 3 001—. 693 13 med två eller flera 3 001—13 000 ' 690 10 hjulaxlar 13 001— ,1 680 0 2.2 andra släpvagnar ' med en hjulaxel 3 001— 469 9 ' ' med två hjulaxlar 3 001—13 000 467 7 13 001— 1 160 0 med tre eller flera 3 001—13 000 465 5 hjulaxlar 13 001— 960 0

* Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår skatt enligt 3. Drages släpvagn även av trafiktraktor eller registrerat motorredskap utgår skatt enligt 4.

Prop. 1976/77: 68

F ordo nsslag

3 Kilometerskatte- pliktiga släpvagnar 3.1 påhängsvagnar med en hjulaxel

med två eller flera hjulaxlar

3.2 andra släpvagnar med en hjulaxel

med två hjulaxlar

med tre eller flera hjulaxlar

4 Släpvagnar med skatte- vikt över 3 000 kilogram, som drages av trafik- traktor eller registrerat motorredskapz 4.1 påhängsvagnar med en hjulaxel

Skattevikt, kilogram

3001— 4500 4501— 6000 6001— 8000 8 001——

3 001— 4 500 .

4 501— 6 000 6 001—— 8 000 8 001—10000 10001—14000 14 001—18 000 18 001—19 000 19 001—23 000 23 001—28 000 28 001——

3 001— 5 000 5 001— 8 000 8 001——

3 001— 5 000 5 001—-— 8 000 8 001—11000 11001—14000 14 001—17 000 17 001——

3 001—'— 5 000 5 001— 8 000 8 001—11 000 11 001—14 000

14'001'——17000 ' '

17 001—20 000 20 001—25 000 25 001—30 000 30 001—32 000 32 001—35 000 35 001—40 000 40 001——

3001— 4500 4501— 6000 6001— 8000 8001——

Skat't, kronor

grund- belopp

358 643 965 1 508

353 573 804 1 110

' 1635

3183 5090 5535 .5 860 6185

244 549 -'1 023

238 440 .765

" 1.308

'2 088 -'3018 ,-;.; 227 . ' 392 627 914 1 285 1 814 2 487 3 806 5 539 6 280 6 450

6640" -...-.

798 _ 1 369

1969 '

2 967

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i

klassen

33 34 44' 67

2 Drages släpvagn även av kilometerskattepliktigt fordon utgår. skatt enligt 3.

Prop. 1976/77: 68 3

Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt

hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

med två eller flera 3 001— 4 500 790 25 hjulaxlar 4 501— 6 000 1 226 26 6 001— 8 000 1 682 27 8001—10 000 2306 51 10 001—14 000 3 566 71

14001—18000 6715 - 90 . 18 001—19000 10637 97 19 001—23 000 11 535 25 23001'—28000 13181 16 28 001— 14 646 16

4.2 andra släpvagnar

med en hjulaxel 3 001— 5 000 537 25 5 001— 8 000 1 102 25 8 001— 1 941 . 47 med två hjulaxlar 3 001— 5 000 530 18 5 001— 8 000 945 18 8 001—11000 1552 33 11001—14 000 2 746 49 14 001—17 000 4 406 59 17 001— 6 383 71 med tre eller flera 3 001— 5 000 527 15 hjulaxlar 5 001— 8 000 882 15 8 001—11000 ] 389 20 11001—14000 2170 28 14 001—17 000 3202 40 17 001—20 000 ' 4 591 49 20 001—25 000 6 251 59 25 001—30 000 9 579 77 30 001—32000 13818 81 32 001—35 000 15 382 25 35 001—40 000 16 488 16 40 001— 17 648 16

Denna lag träder i kraft den 1 april 1977.

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrives att 8 5 och punkt 4 av anvisningarna till 2 5 lagen (1968: 430) om mervärdeskatt1 skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 52 Från skatteplikt undantages 1) skepp för yrkesmässig sjöfart, fartyg för yrkesmässigt fiske eller

1 Lagen omtryckt 1969: 237. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 3 Senaste lydelse 1974: 888 (jfr 1975: 923).

Prop. 1976/77: 68 9

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för bogsering, bärgning eller livräddning, luftfartyg för yrkesmässig person— eller godsbefordran samt del, tillbehör och utrustning till sådant fartyg eller luftfartyg, när varan säljes eller- uthyres till den som äger far- tyget eller luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt av- tal med ägaren eller när varan införes till landet för ägarens eller nytt- janderättshavarens räkning,

2) krigsmateriel som är underkastad utförselförbud och del till sådan krigsmateriel, när varan säljes till staten för militärt bruk eller för detta ändamål införes till landet för statens räkning, .

3) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljes till sjukhus eller införes till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärm- ning eller energialstring, dock icke vcd, torv, T-sprit eller annan foto- gen än flygfotogen och fotogen för drift av snabbgående dieselmotor,

5) allmän nyhetstidning, 6) periodiskt medlemsblad eller periodisk personaltidning, när varan tillhandahålles utan vederlag eller till utgivaren, medlem eller anställd eller införes till landet under motsvarande förutsättningar, annan perio-' disk publikation som väsentligen framstår som organ för sammanslut- ning mcd huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handikappade eller arbetshindrade medlemmar samt utländsk periodisk publikation av annat slag när prenumeration på så- dan publikation förmedlas mellan prenumerant och utländsk utgivare eller när sådan publikation inkommer direkt till prenumerant,

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99. 01—99. 03 och som ägcs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

9) vatten från vattenverk, 10) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksam- het, när överlåtelse sker i samband med överlåtelse av verksamheten eller del därav, fusion eller liknande förfarande,

1.1) begagnad personbil och begagnad motorcykel, när sådant fordon .. omsättes inom landet,

12) tullfri trycksak. och- fram- kallad eller enbart exponerad mik- rofilm, när varan införes till lan-

det som gåva eller annars utan ve- -

derlag, samt rusdryck, tobaksva- ra, cigarrettpappcr och cigarrett-. hylsa vid införsel till landet i- den ordning som avses i 12 ä 4 mom. h) rusdrycksförsäljningsför- ordningen (1954:521) eller 1 5 andra stycket förordningen (1961: 394) om tobaksskatt,

12) tullfri trycksak och fram-. kallad eller enbart exponerad mik- rofilm, när varan införes till lan- det som gåva eller annars utan ve- derlag, samt rusdryck, tobaksva- ra, cigarrettpappcr och cigarrett- . hylsa .vid införsel till landet i den ordning som avses i 12 ä 4 mom. h) rusdrycksförsäljningsla- gen (1954: 521) eller 1 å andra stycket lagen (1961. 394) om to- baksskatt, -

13) frimärke, dock icke vid omsättning eller införsel i särskild för

butiksförsäljning avsedd förpackning,

14) dentalteknisk produkt, när den tillhandahålles tandläkare, dentaltekniker eller den för vilken produkten är avsedd.

14) dentalteknisk produkt, när den - tillhandahålles tandläkare, dentaltekniker eller den för vilken produkten är avsedd eller när den.

Prop. 1976/77: 68

Nuvarande lydelse

(Se vidare anvisningarna.)

10

Föreslagen lydelse införes till landet under motsva-

' rande förutsättningar.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar till 2 5

43. Som export räknas bl. a.-om- sättning av vara eller tjänst på fartyg och luftfartyg i utrikestra— fik samt omsättning som innebär' försäljning eller uttag av vara el- ler tillhandahållande av tjänst till eller för bruk på sådant fartyg el- ler luftfartyg. Motsvarande gäller i fråga om leverans av vara för försäljning i exportbutik och leve- rans av vara i frihamn, om varan ej är avsedd att användas i fri- hamnen. Som export räknas även varuförsäljning inom landet, när direkt utförsel av varan för köpa- rens räkning skall ombesörjas av

Speditör eller fraktförare som an- litats av säljaren eller köparen. Motsvarande gäller i fråga om va- ruförsäljning inom landet till ut- ländsk företagare som hämtar va- ran här i landet för direkt utförsel med eget transportmedel, om va'- ran är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet. Som export anses även omsättning av personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i export—' vagnsförteckning. Vidare räknas- exempelvis arkitektarbete som av— ser anläggning utom landet till ex- port. Även reparation och. leve- rans av vara anses som export när tillhandahållandet sker åt utländsk företagare, som ej är skattskyldig, inom ramen för garantiåta-gande som gjorts av denne. Förmedling av vara anses som export när tjänsten tillhandahålles utländsk uppdragsgivare som ej är skatt- skyldig.

3 Senaste lydelse 1974: 986.

4. Som export räknas bl. a. om- sättning .av vara eller tjänst på fartyg och luftfartyg i utrikestra- fik samt omsättning som innebär försäljning eller uttag av vara eller tillhandahållande av tjänst till el- ler för bruk på sådant fartyg eller luftfartyg. Motsvarande gäller i fråga om leverans av vara för för- säljning i exportbutik och leverans av vara i frihamn, om varan ej är.. avsedd att användas i friham- nen. Som export räknas även va- ruförsäljning inom landet, när di- rekt utförsel av varan för köpa- rens räkning skall ombesörjas av . speditör eller fraktförare som an-

litats av" säljaren eller köparen. Motsvarande gäller i fråga om va- ruförsäljning inom landet till ut— ländsk företagare som hämtar va— ran här i landet för direkt utförsel med eget transportmedel, om va— ran är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet. Som export anses även omsättning av personbil eller motorcykel som vid- leveransen är införd i export- vagnsförteckning. Vidare räknas ' exempelvis arkitektarbete som av- ser anläggning utom landet till ex- port. Även reparation och leve— rans av vara anses som export när tillhandahållandet sker åt utländsk företagare, som ej är skattskyldig, inom ramen för garantiåtagande som gjorts av denne. Förmedling av vara anses. som export när tjänsten tillhandahålles utländsk uppdragsgivare som ej är skatt— skyldig. Som export anses även bärgning och reparation av lastbil eller släpvagn till lastbil eller leve—

Prop. 1976/77: 68 11

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

rans av utrustning till sådant for- don, om fordonet är registrerat el- ler hemmahörande i annat land och tillhandahållandet sker i an- slutning till fordonets användning för yrkesmässig varutransport här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1977.

Prop. 1976/77: 68 _ 12

. _. . Utdrag BUDGETDEPARTEMENT ET ' PROTOKOLL

vid regerin'gssammanträde 1977-01-27

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Åsling, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition om ändringar i den indirekta beskattningen

1 Inledning

I årets budgetproposition konstaterade jag att det av såväl samhälls- ekonomiska som andra skäl var nödvändigt att vidta vissa skatte- och avgiftshöjningar. Jag anmälde också att jag mot denna bakgrund äm- nade föreslå regeringen att förelägga riksdagen proposition om höjningar av vissa indirekta skatter. I enlighet med vad jag då aviserade tar jag nu upp frågan om en höjning av energiskatten på viss elkraft, en all- män höjning av tobaksskatten och en höjning av den årliga fordons- skatten såvitt gäller personbilar och motorcyklar. Jag vill dessutom erinra om att jag i budgetpmpositionen har anmält att en proposition planeras till riksmötet under våren om höjd dryckesbeskattning.

Jag ämnar i det följande ta upp även några andra frågor som har ak- tualiserats under senare tid. Den ena gäller bestämmelsen om skyldighe- ten att under färd med fordon medföra kvitto på erlagd kilometerskatt. De övriga gäller undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för, dels viss import av dentaltekniska produkter, dels reparationer m.m. som utförs på utländska lastbilar och släpvagnar i samband med yrkesmäs- siga transporter här i landet.

2 Den allmänna energiskatten på elkraft

Enligt lagen (1957: 262) om allmän energiskatt (omtryckt 1975: 272, ändrad senast 1975: 1401) utgår sådan skatt på elkraft med 2 öre per kilowattimme (kWh). Beskattningsmyndighet är riksskatteverket. Ener- giskatten på elkraft uppbärs och redovisas av den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar elkraft. Frågan om energiskattens framtida

Prop. 1976/77: 68 13

utformning och inriktning är föremål för en särskild utredning. Arbetet därmed bedrivs numera inom den av regeringen tillkallade energikom- missionen. _ . . . . . '

Såsom har aviserats i budgetpropositionen är avsikten att den nu ak- tuella höjningen av energiskatten på elkraft med 1 öre/kWh skall träffa annan energiförbrukning än den industriella. För att undvika tröskel- effekter bör dock skattesatsen 3 öre,/kWh gälla all energiförbrukning upp till 40 000 kWh per år. Skattesatsen 2 öre/kWh kommer alltjämt att gälla för den del av energiförbrukningen 1 industriell verksamhet som överstiger 40 000 kilowattimmar under helt kalenderår. Vad som är. att hänföra till industriell verksamhet bör grundas på den näringsgrensin- delning som tillämpas i den officiella statistiken och som benämns standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Enligt denna omfattas industrisektorn av grupperna? _ Gruvor och mineralbrott, 3 Tillverk- ningsindustri och 4 El-, gas-, värme— och vattenverk. Förbrukare inom någon av dessa grupper bör erlägga skatt enligt skattesatsen 2 öre/kWh för den del av årsförbrukningen som överstiger 40 000 kWh. Den .hu- vudsakliga verksamheten vid resp. företag bör vara avgörande vid till- lämpningen av dessa nya bestämmelser.-Med hänsyn till tidpunkten för ikraftträdandet av skattehöjningcn bör för 1977 gälla att-den. höjda. skattesatsen inte skall utgå för större energiförbrukning i. industriell verksamhet än 25 000 kWh. '

Den här förordade ändringen-av energiskatten på elkraft bör. träda i kraft den 20 mars 1977. Sker mätaravläsning av energiförbrukningen un- der tiden den 20 mars—den 31 maj 1977 bör den nya skattesatsen gälla från tidpunkten för mätaravläsningen. Görs ingen mätaravläsning bör skat-t enligt den nya skattesatsen i princip utgå för redovisningsperiod som börjar närmast efter ikraftträdandet. Nu förordade ikraftträdande-. bestämmelser överensstämmer i huvudsak med dem som gällde vid den senaste ändringen av energiskatten på elkraft.

Jag vill i detta sammanhang också erinra om den särskilda nedsätt— ning av energiskatt som regeringen enligt lagen (1974: 992) om ned- sättning av allmän energiskatt kan medge indUstrier med mera betydan- de bränsle- och kraftförbrukning.'Fram till årsskiftet 1976/77 har sådan nedsättning medgivits i en Omfattning som begränsar energiskattebelast- ningen till 1 % av de. tillverkade produkternas försäljningsvärde' fritt ' fabrik. Regeringen har' genom skilda "beslut medgivit industriföretag nedsättning av energiskatt även för år 1977. Nedsättning har' därvid medgivits i sådan omfattning att skatten begränsas till 1,3 % av "de un- der nämnda år tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik.

Den förordade höjningen av- energiskatten på elkraft kan beräknas medföra en intäktsökning för år-- räknat om ca 300 milj. kr. Den ändrade gränsen för nedsättning av energiskatt för industrin kan be- räknas medföra en intäktsökningom ca- 90 milj. kr.

Prop. 1976/77: 68 14

3. Tobaksskatten

Enligt lagen (1961: 394) om 'tobakssk'att (omtryckt 1975: 141, ändrad senast 1975: 1404) utgår skatt på cigarrer, cigariller, cigarretter, rök- och tuggtobak, snus samt papper och hylsor för cigarretter. Skatten ut- går i fråga om tobak och mus sem en viktskatt och'i övrigt som en styckeskatt, med för cigarrer, cigariller och cigarretter differentierade skattesatser i förhållande till vikten.

Skattesatsema 'för cigarretter höjdes senast den 11 maj 1975 med 2 öre per styck för cigarretter i' lägsta viktklassen och med '1 öre per styck för övriga cigarretter.'Skattesatsema för cigarrer, cigariller och röktobak har varit oförändrade sedan februari 1970. Skattesatsema för tuggtobak och snus har varit oförändrade sedan lagen'trädde i kraft den 1 juli 1961. '

Jag anser att skattehöjningen denna gången bör omfatta samtliga tobaksvaror. Sedan skattesatserna för cigarretter senast höjdes i maj 1975, har den allmänna konsumentprisnivån stigit med ca 15 %. Även om nuvarande skattesatser för övriga tobaksvaror har varit oförändrade under en betydligt längre tid, anser jag att den för cigarretter motiverade uppräkningen av skatten bör ligga till grund även för skattehöjningen för övriga varor. I enlighet härmed föreslår jag att Skattesatsema genom- gående höjs med ca 15 %. För ett 20-paket cigarretter i de två lägsta skatteklasserna betyder detta en prishöjning om ca 50—75 öre med hänsyn tagen även till mer'värdeskatten. ' ' '

Höjningen av tobaksskatten' "motiverar en motsvarande höjning av den s. k. schablontullen på'tobaksvar'or. ' '

Vid nuvarande konsumtionsförhållanden kan den föreslagna skatte- höjningen beräknas medföra en intäktsökning för år räknat om ca 350 ' milj. kr. inklusive mervärdeskatt. ' '

4 Vägtrafikskatten

Fordonsskatt utgår enligt vägtrafikskattelagen(1973: 601, ändrad se- nast 1976: 880) för i principalla registrerade fordon, som inte är av- ställda. Skatten beräknas på grundval av fordonets skattevikt. Denna är i fråga om personbilar, motorcyklar och traktorer lika med tjänste- vikten och i fråga om andra fordon totalvikten. Fordonsskatten består av ett grundbelopp för viss lägsta skattevikt och, beträffande andra fordon än motorcyklar, av ett tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen. Betalningen av fordonsskatt sker i förskott för skatteår, som för personbilar och motorcyklar utgör 12 kalendermånader. Uppbörden är spridd över hela året genom ett system med s.k. rullande upphörd. Tiden för uppbörd bestäms efter sista siffran i fordonets registreringanummer.

Den aviserade höjningen av fordonsskatten begränsas till personbilar och motorcyklar. För dessa fordon har skatten varit oförändrad sedan den 1 januari 1968. Jag finner det rimligt att en skattehöjning nu sker

Prop. 1976/77: 68 15

med ca 75 %. Detta är något mindre än den uppgång av den allmänna prisnivån som har skett under mellantiden enligt konsumentprisindex. I enlighet härmed förordar jag att de för personbilar och motorcyklar gäl- lande skattesatserna i form av grundbelopp och tilläggsbelopp höjs till de belopp som finns angivna i bifogat förslag till lag om ändring i väg- trafikskattelagen. Enligt förslaget höjs skatten för tyngre motorcyklar utan sidvagn från 60 kr. till 100 kr. per år. För en personbil med skat- tevikt om högst 900 kg höjs skatten för år från 165 kr. till 280 kr. och för en personbil med en skattevikt mellan 1 101 kg och 1 200 kg från 291 kr. till 505 kr. .

Nu förordad höjning av fordonsskatten bör träda i kraft den 1 april 1977 för samtliga berörda fordon. För att åstadkomma detta vid gäl- lande system med rullande skatteuppbörd måste en särskild upp— börd verkställas vid sidan av ordinarie uppbörd. Det bör få ankomma på regeringen att utfärda de bestämmelser som erfordras för den extra uppbörden. Kostnaderna härför och för den information i saken som jag finner mycket angelägen får täckas genom överskridanden avbe— fintliga anslag. Den nu föreslagna skattehöjningen beräknas medföra en intäktsökning för år räknat om ca 650 milj. kr.

Enligt 10 å andra stycket vägtrafikskattelagen skall senast erhållna, gällande skattekvitto, som avser kilometerskatt, medföras under färd med fordonet. Förseelse mot denna bestämmelse. kan bestraffas med böter. I samband med att skyldighet att under färd medföra kvitto på erlagd fordonsskatt föreslogs slopad, nämndes.(prop._1l975/76: 181 sid. 33) att utredning pågick om att också viss kontroll av betalning av kilometerskatt skulle göras innan kontrollmärke utfärdades.. Utredning— en har lett till att rutiner om sådan kontroll numera. har_införts. Under hand har riksskatteverket och rikspolisstyrelsen förklarat sig nu ej ha något att erinra mot att bestämmelsen om skyldighet att under färd medföra kilometerskattekvitto slopas. Mot bakgrund av det anförda och då bestämmelsen också synes ha lett till vissa praktiska problem föreslår jag att den slopas. '

5 Mervärdeskatten

Enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ML, (omtryckt 1969: 237, ändrad senast 1976: 928) utgår skatt vid yrkesmässig omsättning. inom landet av varor och tjänster samt vid import. av varor, Beskatt— ningsområdet täcker inemot två tredjedelar av konsumtionen. Ett grund— läggande drag i en beskattning enligt mervärdeprineipen är att skatten tekniskt sett skall vara neutral i konkurrens- och konsumtionshänseende. Detta uppnås genom att skatt tas ut i samtliga led 'i produktions- och. distributionskedjan och att de skattskyldiga ilsin skatteredovisning har rätt att från skatten på den skattepliktiga omsättningen dra av och där— med eliminera den skatt som belöper på anskaffningar för verksamheten. Vidare beskattas importen av 'varoi' medan exporten är helt skattefri-

Prop. 1976/77: 68 16

Under senare tid har i två skilda fall anmärkts att mervärdeskattcn i sin nuvarande utformning briSter 'i konkurrensneutralitet. '

Det ena fallet har sin grund i utformningen av ett undantag från skatteplikt som den 1 januari 1974 infördes för dentaltekniskaprodukter (8 & 14 ML). Undantaget gäller för sådan produkt, när den tillhanda- hålls tandläkare, dentaltekniker eller den för vilken produkten är av- sedd. Från det danska finansministeriet har anmärkts, att utformningen av undantaget ger skattefrihet vid omsättning av dentalprodukter inom Sverige men inte vid import av sådana produkter under i övrigt samma villkor. Denna olikhet i beskattningen bör enligt det danska finans- ministeriet undanröjas. Jag delar denna'uppfattning och förordar sådan ändring av 8 5 14 ML att undantaget från skatteplikt för dentalproduk- ter utsträcks till att omfatta även import. -

Det andra fallet gäller en fråga som har aktualiserats vid förhand- lingar som sedan en tid tillbaka förs med Förbundsrepubliken Tyskland: om ett ömsesidigt vägtrafikbeskattningsavt'al. Vid dessa förhandlingar har anmärkts att mervärdeskatt utgår på reparationer som i Sverige ut- förs på utländska lastbilar-och släpvagnar'i' samband med internationella vägtransporter här i landet. I Förbundsrepubliken Tyskland undanröjs mervärdeskattcn i motsvarande fall- och detsamma gäller i andra länder med mervärdeskattesyStem. En ändring av de svenska bestämmelserna framstår därför som befogad. Även i denna fråga är jag beredd att bi-' träda det framförda önskemålet; Jag förordar att detta sker på så sätt, att bärgning och reparation av Utländsk lastbil eller släpvagn och leve- rans av utrustning till sådant fordon hänförs till Skattefri export, när tillhandahållandet sker i anslutning till fordonets användning för yrkes- mässig varutransport här i landet. Bestämmelserna härom bör tas in'i punkten 4 av anvisningarna till 2 % ML'." '

De nu förordade ändringarna'i mervärdeskattelagen bör träda i kraft den 1 april 1977.

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen att antaga förslagen till

1. lag om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt,

2. lag om ändring i lagen (1961: 394) om tobaksskatt,

3. lag om ändring i tulltaxan' (1971: 920),

4. lag om ändring i vägtrafikskattelagen(1973: 60.1),

5. lag om ändring i lagen (1968: 430) om mervärdeskatt.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- ' ' draganden har lagt fram. '

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM l977 710097