Prop. 1977/78:108

om godkännande av 1977 års internationella sockeravtaI

Prop. 1977/78:108 Regeringens proposition 1977/78: 108

om godkännande av 1977 års internationella sockeravtal;

beslutad den 23 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

PER AHLMARK

ANDERS DAHLGREN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1977 års internatio— nella soekeravtal, som utarbetats vid en av Förenta Nationernas han- dels- och utvecklingskonferens (UNCTAD) sammankallad konferens. Avtalet reglerar merparten av den internationella sockerhandeln och avses gälla under en femårsperiod med början den 1 januari 1978. Syftet med avtalet är främst att minska världsmarknadsprisernas fluk- tuationer. Detta skall uppnås genom kvotering av exporten och föränd- ringar av exportländernas lager. Avtalet innehåller även bestämmelser om bl. a. en fond för finansiering av lager, begränsning av import från länder utanför avtalet samt särskilda förmåner för u-länder.

Prop. 1977/78: 108 2

Utdrag J ORDBRUKSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 197 8-02-23

Närvarande: statsrådet Ahlmark, ordförande, och statsråden Bohman, Turesson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troeds- son, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Jo- hansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Proposition om godkännande av 1977 års internationella sockeravtal

1. Inledning

Den svenska konsumtionen av socker har under 1970-talet varit av storleksordningen 375 000 ton/år (råsockervärde). Härav har under se- nare år, då den svenska skörden varit lägre än normalt, omkring 80 % täckts av inhemsk produktion och återstoden av import, huvudsakligen från u—länder. Den svenska sockerexporten har mestadels varit obetyd- lig.

I den av riksdagen i december 1977 antagna propositionen om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, m.m. (prop. 1977/78: 19, JoU 1977/78: 10, rskr 1977/78: 103) sägs att den inhemska sockerbetsarea- len, f.n. ca 53 500 ha, fr. o. m. nästa säsong skall avpassas så att den vid normalskörd ger ett importutrymme av nuvarande omfattning, dvs. 10—15 % av vår totala sockerkonsumtion.

Den internationella sockerhandeln har — med vissa avbrott under en längre tid reglerats genom internationella avtal. Föregående avtal, som var av administrativ karaktär och saknade ekonomiska bestäm- melser, tillkom år 1973 och utlöpte den 31 december 1977. Sverige in- gick i avtalet som importör. En överenskommelse om ett nytt avtal med ekonomiska bestämmelser träffades i oktober 1977. Giltighetstiden för avtalet är fem år med början den 1 januari 1978 då avtalet provisoriskt trädde i kraft.

Efter remiss har yttranden över avtalet avgetts av statens jordbruks- nämnd efter hörande av Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, och kommerskollegium.

Den 19 december 1977 godkände den svenska regeringen 1977 års internationella sockeravtal. Avtalet undertecknades, med förbehåll för

Prop. 1977/78: 108 3

riksdagens godkännande, den 28 december 1977. Samtidigt anmäldes att Sverige hade för avsikt att provisoriskt tillämpa avtalet fr.o.m. det datum då det träder i kraft.

Den 24 januari 1978 var 34 exportländer -— däribland Kuba, Brasi- lien och Australien och elva importländer — bl. a. USA, Japan, Sovjetunionen och Kanada — medlemmar i avtalet och tillämpade dess bestämmelser.

Avtalet i engelsk text jämte svensk översättning bör fogas till proto- kollet i detta ärende som bilaga.

2 Tidigare avtal Under efterkrigstiden har fyra internationella sockeravtal med eko- nomiska bestämmelser träffats. Alla har huvudsakligen baserats på de marknadsreglerande åtgärder som fanns i 1937 års avtal och har endast omfattat handeln på den s.k. fria marknaden, dvs. den del av världs- handeln som inte sker inom ramen för långsiktiga specialavtal.

Det första efterkrigsavtalet tillkom år 1953 och syftade till att uppnå stabilare världsmarknadspriser främst genom kvotering av exporten. År 1958 slöts ett nytt avtal som i allt väsentligt följde 1953 års avtal. Det nya avtalet hade en löptid av fem år men upphörde att fungera i slutet av år 1961, främst beroende på oenighet bland exportörerna angående fördelningen av exportkvotema under avtalets två sista år. De admi— nistrativa bestämmelserna i avtalet bibehölls dock och förlängdes seder- mera till utgången av år 1968.

Efter resultatlösa förhandlingar år 1965 sammankallades en ny kon- ferens år 1968 som utmynnade i ett nytt internationellt avtal. I likhet med föregående avtal baserades 1968 års avtal på ett system med ex— portkvoter vars storlek ändrades med hänsyn till prisutvecklingen på världsmarknaden. Syftet med avtalet var bl.a. att försöka stabilisera priset mellan 3,25 och 5,25 cent/lb (1 cent/lb motsvarar f.n. omkring 0: 10 kr./kg). För exportländcrna fanns bestämmelser om maximi— och minimilager och importländerna förband sig att begränsa eller förbjuda importen från icke-medlemmar vid vissa prislägen. Flertalet importe- rande i-länder gjorde även åtaganden rörande den inhemska produktio- nen genom att tillförsäkra exportländerna marknadstillträde. Avtalet som slöts år 1968 överensstämde dock inte helt med tidigare avtal. Det tillkom nämligen en bestämmelse om leveransåtagande varigenom ex— portörerna förband sig att exportera vissa kvantiteter till fast pris även om marknadspriset var högre. Vidare infördes speciella förmåner för u-länder. Slutligen blev lagerbestämmelserna mer strikt utformade. Av- talet omfattade handeln på den fria marknaden, som utgjorde mellan- 50 och 60% av världshandeln. Liksom tidigare var medlemsanslut— ningen större bland exportörerna än bland importörerna medlem- marnas andel av världsexporten uppgick till 95 % medan deras andel

Prop. 1977/78: 108 4

av världsimporten endast uppgick till ca 35 %, delvis beroende på att USA och dåvarande EG stod utanför avtalet. Sverige godkände avtalet och förband sig att inte öka betodlingsarealen utöver ca 40 000 ha. Un- der åren 1972 och 1973 då bestämmelserna om leveransåtagande tidvis var i kraft, skedde merparten av den svenska importen till priser under- stigande världsmarknadens.

Beroende på höga priser, främst orsakade av felslagna skördar, hade 1968 års avtal begränsad betydelse för stabiliteten på den internationella sockermarknaden under avtalets två sista år. Under år 1973, vid vars slut avtalet utlöpte, fördes förhandlingar om ett nytt avtal. Marknads- utsikterna var emellertid svårbedömbara och någon enighet om ett nytt avtal med ekonomiska bestämmelser uppnåddes inte trots att två för- handlingsomgångar ägde rum. Anledningarna var främst att exportör- och importörsidan hade olika uppfattningar om avtalets prisgränser och köp- och leveransåtaganden samt att exportländerna hade svårt att enas om fördelningen av exportkvoterna. Resultatet av 1973 års konferens blev ett administrativt avtal som bl. a. föreskrev att internationella soc— kerorganisationen. (ISO) skulle studera förutsättningarna för ett nytt avtal. Sverige undertecknade avtalet och de förlängningar av detta som senare vidtogs.

3. Förhandlingar om 1977 års avtal I början av år 1974 påbörjades inom ISO förberedelserna för en ny konferens. Under arbetet härmed. —— i vilket Sverige medverkade

aktivt — behandlades alternativa utformningar av avtalet och dess olika delar. Arbetet ledde dock inte till några förslag om väsentliga förändringar i avtalets konstruktion. Bortsett från att många länder hade starka önskemål om utvidgade lagringsbestämmelser, var majoriteten av de deltagande länderna överens om att det nya avtalet huvudsakligen borde utformas efter samma principer som 1968 års avtal.

Utvecklingen på världsmarknaden under förberedelsearbetet påver- kade sannolikt f-örutsättningama för slutandet av ett nytt avtal. Två faktorer var av särskild vikt. Den ena avsåg ökningen av den fria mark— nadens andel av världshandeln från, 50—60 % till närmare 80 %, hu— vudsakligen till följd av att USA:s reglering av sockerimporten upphört. Ökningen innebar främst att ett nytt avtal kunde omfatta en större del av handeln och att möjligheterna att stabilisera den fria marknaden därmed förbättrades. Den andra faktorn gällde utvecklingen av världs— marknadspriserna. Från att i allmänhet ha legat mellan 2 och 4 cent/lb under 1950- och 1960-talen började priserna stiga kraftigt under åren 1972 och 1973. Beroende på lägre skördar än normalt i viktiga områ- den, minskning av lagren och en markant ökning av antalet terminsaffä- rer, fortsatte prisökningen under år 1974 och nådde sin topp i novem-

Prop. 1977/78: 1.08 5

ber detta år då månadsgenomsnittet var 56 cent/lb. Under år 1975 sjönk priserna men årsgenomsnittet 20 cent/lb blev högt. Minskningen fortsatte under år 1976 och priset understeg 8 cent/lb vid årets slut. Därefter har priset kretsat kring denna nivå som motsvarar mellan 3 och 4 cent/lb i 1954 års priser.

Denna dramatiska utveckling torde ha påverkat förhandlingsviljan po- sitivt både hos importörer och exportörer. Dessutom var marknadsläget just innan förhandlingarnas början gynnsamt för slutandet av ett avtal — exportörerna fruktade att de redan stora lagren skulle fortsätta att växa och priserna sjunka ytterligare, medan importörerna befarade att de låga priserna på sikt skulle minska investeringstakten och ge upphov till nya bristsituationer.

I april 1977 inleddes en konferens med deltagande av ett 90-tal län- der. På ett tidigt stadium presenterade USA ett förslag till avtalskon- struktion i vilket lagring av socker hade en avsevärt större betydelse än i tidigare avtal. Förslaget spelade en central roll under förhandlingarna. Flertalet delegationer hade emellertid svårt att ta definitiv ställning be— roende på förslagets ofullständiga natur och på att exportörerna var ovilliga att åtaga sig den ökade lagerhållning som upptogs i förslaget. Det stora intresse som ägnades lagerfrågorna medförde att andra cen- trala delar av avtalet —— bl. a. prisgränser, fördelning av exportkvoter och köp- och leveransåtaganden behandlades i ringa omfattning. I konferensens slutskede hade de ursprungliga motsättningarna avseende de viktigaste delarna av avtalet knappast minskat. Ett kompromissförslag presenterades, men konferensen lyckades inte nå enighet varken om ett nytt avtal eller om dess principiella konstruktion. I stället beslöts att konferensens ordförande, efter konsultationer med vissa regeringar, skulle avgöra huruvida det fanns förutsättningar för att återuppta kon- ferensen under hösten 1977.

Vid konsultationema som ägde rum i juli deltog omkring 20 utvalda länder, däribland Sverige. Efter i flera avseenden framgångsrika diskus- sioner begärdes hos UNCTAD:s generalsekreterare att konferensen skulle sammankallas till en andra förhandlingsfas med början den 12 september 1977.

Den återupptagna konferensen dominerades av exportländemas svå- righeter att nå enighet om fördelningen av exportkvotema i den rådande överskottssituationen. Oenigheten gällde främst de stora exportörerna Kuba, Australien och Brasilien. De två sistnämnda ansåg sig missgyn- nade enligt det förslag till kvotfördelning som konferensens ordförande presenterade, medan i synnerhet Kuba av många ansågs ha tilldelats för stor kvot. Vidare uppkom vissa intressekonflikter mellan större och mindre exportländer. Motsättningarna överbryggades inte förrän i kon- ferensens slutskede varvid övriga utestående problem — bl. a. avseende omfördelning av kvoter under avtalsperioden, lager och deras finan-

Prop. 1977/78: 108 5

siering, begränsning av importen från icke-medlemmar, specialavtal och översyn av prisgränserna — snabbt kunde lösas. Anmärkningsvärt var att prisgränserna, i motsats till vad som var fallet under tidigare kon- ferenser, denna gång inte utgjorde något svårlöst problem, och att de traditionella åtagandena från enskilda importörer om marknadstillträde med relativ lätthet kunde ersättas med en generell bestämmelse utan konkreta, kvantitativa åtaganden. Efter förlängningar om sammanlagt två veckor avslutades konferensen i oktober 1977.

4. Avtalets innehåll

Avtalets främsta mål är att stabilisera det internationella råsocker— priset i intervallet 11—21 cent/lb (ca 1: 13—2: 17 kr./kg). Det viktigaste medlet är ett system för cxportkvotering varigenom utbudet på världs- marknaden regleras med hänsyn till prisutvecklingen. Detta komplette- ras med ett arrangemang för förändringar av exportländernas lager. Dessutom innehåller avtalet bestämmelser bl. a. om en lagerfinansie- ringsfond, om begränsning av importen från icke-medlemmar samt om årliga prisöversyner. Avtalet omfattar handeln på den fria marknaden, dvs. den del av världsmarknaden som inte täcks av specialavtal. Som specialavtal räknas främst exporten till EG från vissa u-länder under Lomé-avtalet, Kubas export till COMECON-länderna och vissa andra socialistiska länder samt viss export från Sovjetunionen till den fria marknaden.

Exportkvoteringen utgår från de basexportkvantiteter som exportlän— derna har tilldelats i avtalet. Kuba, Brasilien och Australien har de största baskvantitetcrna och svarar tillsammans för omkring 45 % av den totala baskvantiteten på 16 milj. ton. Kvantiteterna skall gälla under avtalets två första kvotår, varefter en omförhandling skall äga rum. Om enighet då inte nås, bestäms baskvantitetema enligt en fastställd formel, huvudsakligen baserad på faktisk export under vissa föregående år. För exporterande u-länder med en baskvantitet på högst 300 000 ton skall hänsyn härvid dessutom tas till sådana ökningar av produktionskapaci- teten som är större än 1.0 000 ton. En s.k. nödfallsreserv om maximalt 200 000 ton under första avtalsåret och 300 000 ton under efterföljande år kan upprättas, varifrån u-länder med basexport av högst 300 000 ton efter ansökan kan erhålla tillfälliga ökningar i sina exporträttigheter. De minsta exportländerna, som inte har basexportkvantiteter, har till- delats exporträttigheter uppgående till 70 000 ton att gälla under hela avtalsperioden.

Med utgångspunkt från en uppskattning av den fria marknadens net— toimportbehov fastställer ISO:s råd varje år en globalkvot som fördelas mellan exportländerna i proportion till deras basexportkvantiteter. Så- vida rådet inte beslutar annat, skall globalkvoten reduceras med 5 %

Prop. 1977/78: 108 7

då priset sjunker under 13, 12 resp. 11,5 cent/lb. Det pris som avses är det 5. k. rådande priset, dvs. genomsnittet av dagspriset på New York- och Londonbörserna under en närmast föregående 15-dagarsperiod. På motsvarande sätt skall den gällande globalkvoten — och därmed export— ländernas effektiva kvoter — öka med 5 % då priset stiger över 13, 14 resp. 14,5 cent/lb. I prisintervallet 14—15 cent/lb har rådet möjlighet att besluta angående kvoterna, men kvotering skall alltid vara i kraft då priset är under 14 cent/lb och skall alltid upphöra då det är över 15 cent/lb.

Varje exportland är i princip tillförsäkrat en kvot uppgående till minst 85 % av basexportkvantiteten. En undantagsbestämmelse föreskri- ver dock att en ytterligare nedskärning skall göras under avtalets två första kvotår om priset under en viss tid understiger 11 cent/lb. Denna bestämmelse gäller inte för det fåtal länder vars produktion huvudsak- ligen exporteras till den fria marknaden.

Omfördelning av outnyttjade andelar av exportkvoterna görs — så- vida rådet inte beslutar annorlunda endast då priset överstiger 12 cent/lb. Fördelningen görs mellan länder som har möjlighet att upp- fylla kvotökningar. Den totala outnyttjade kvantiteten fördelas i pro- portion till basexportkvantitetema tills dessa är fyllda. Av den even— tuellt återstående kvantiteten tillfaller 20 % exporterande u-länder och resten fördelas mellan alla cxportländer.

Enligt lagerbestämmelsema skall exportländerna bygga upp s.k. spe- ciallager om sammanlagt 2,5 milj. ton motsvarande mellan 16 och 17 % av handeln på den fria marknaden. Av lagren skall en tredjedel säljas på den fria marknaden då världsmarknadspriset överstiger 19 cent/lb; ytterligare en tredjedel skall säljas då priset överstiger 20 cent/lb och återstoden då priset är över 21 cent/lb. Uppbyggandet av speciallagren skall ske endast då kvotmekanismen är i kraft och vara avslutad inom tre år. Den totala kvantiteten fördelas mellan exportländerna i pro- portion till basexportkvantiteterna med undantag dels för mindre u-landsexportörer vars lagringsåtagande är något reducerat och dels för de minsta u-landsexportörerna som inte har några skyldigheter alls i detta avseende. Om ett land inte uppfyller sitt åtagande och inte åberopar förmildrande omständigheter som godkänns av rådet reduceras landets exporträttighet med den ouppfyllda delen av åta- gandet. Påföljden blir mer kännbar vid upprepade förseelser.

En fond skall upprättas för att ge finansiellt bistånd till exportländer— nas lagerhållning. Fonden skall finansieras med en avgift av 0,28 cent/lb (ca 3 öre/kg), räknat i råsockervärde, på den internationella handeln och har även möjlighet att låna och motta frivilliga bidrag. Avgiften kan ändras efter 1978 års utgång, och kan även upphävas, men får inte överstiga 0,33 cent/lb (3,4 öre/kg). Importländerna förbinder sig att inte tillåta import från den fria marknaden om inte ett certifikat företes som

Prop. 1977/78: 1.08 8

visar att avgiften är betald till fonden. Exportländerna förbinder sig å sin sida att inte tillåta export till icke-medlemmar såvida ett sådant cer- tifikat inte uppvisas. Varken export- eller importländerna åläggs således att betala in avgiften. Frågan om vem som skall inbetala avgiften torde få avgöras i varje enskilt fall av de parter som är direkt inblandade i handeln. Ingen avgift tas ut på import för inhemsk konsumtion i de minst utvecklade u-länderna.

Mot uppvisande av officiella lagercertifikat -—- som skall verifieras av oberoende inspektörer — får exportländerna från fonden räntefria lån uppgående till 1,5 cent/lb (15 öre/kg) årligen för socker i speciallager. Om fondens finansiella ställning så tillåter, kan lån även ges för lager- kvantiteter utöver dem som stadgas i avtalet. Senast tre månader efter försäljning av lagrat socker skall motsvarande lån återbetalas till fon— den. Då avtalet upphör efterskänkes alla utestående lån.

Importen från icke-medlemmar begränsas till vissa andelar av det år— liga genomsnittet för sådan import under perioden 1973—1976 med undantag för året med lägst import. Då priset är över 11 cent/lb är an- delen 75 % och då det är under 11 cent/lb är andelen 55 % av nämnda genomsnitt. Restriktionerna upphör då priset överstiger 21 cent/lb.

Översyn av avtalsprisema skall ske årligen. Härvid skall hänsyn tas till alla faktorer som kan påverka avtalets syften, bl. a. inflation/defla- tion, växelkurser, priser, konsumtion, produktion, handel och lager. Mot bakgrund av översynen kan rådet besluta om ändring av avtalspriserna. Skillnaden mellan maximi- och minimipriset skall dock förbli 10 cent/lb.

Utöver ovannämnda centrala och preciserade bestämmelser innehål- ler avtalet bl. a. ett flertal mindre konkreta bestämmelser avseende olika medlemskategorier. Exportländerna åläggs bl. a. att inom ramen för av— talets kvotsystem leverera de kvantiteter som importländcma behöver för att täcka sitt behov från den fria marknaden; att ge företräde på kommersiellt lika villkor till medlemsländer gentemot icke-medlemmar; och att anpassa produktionen så att lagren inte överstiger en angiven andel av produktionen eller exporten. Importerande i-länder åtar sig att låta exporterande medlemmar få tillträde till deras marknader och att härför vidta. lämpliga åtgärder i överensstämmelse med nationell lag- stiftning. De förbinder sig också att inte exportera mer än de importerar. För alla medlemsländer gäller dessutom vissa generella bestämmelser angående arbetsvillkoren för anställda inom sockernäringarna, subven- tioner som påverkar import eller export, konsumtionsstimulerande åt- gärder samt skyldighet att till ISO lämna uppgifter om produktion, kon- sumtion, handel -m. m.

Administrationen av avtalet handhas av internationella sockerorgani- sationen med säte .i London. I organisationens råd är samtliga medlems- länder representerade och i dess exekutivkommitté ingår tio exporteran- de och tio importerande medlemmar. I rådet har export- och import-

Prop. 1977/78: 108 9

länder vardera sammanlagt 1 000 röster. Maximiantalet för en medlem är 300 röster och minimiantalet fem. Röstfördelning bland exportlän- derna baseras på basexportkvantitetcr, export och produktion. Fördel- ningen bland importörerna baseras till 90 % på import från den fria marknaden och till 10 % på import under specialavtal. I slutet av ja- nuari 1978, med då föreliggande medlemssituation, hade Sverige tolv röster. '

Avtalet kan träda i kraft, definitivt resp. provisoriskt, den 1 januari 1978 eller vid viss senare tidpunkt, om exportländer med 55 % av rös- terna och importländer med 65 % av rösterna då uppfyllt kraven på ra- tifikation resp. avsiktsförklaring om provisorisk tillämpning. Undantag gäller för bestämmelserna avseende lagerfinansieringsfonden som beräk- nas träda i kraft den 1 juli 1978. Avtalstiden är fem år räknat fr.o.m. den 1 januari 1978. En förlängning på upp till två år kan beslutas av rådet.

5. Remissyttrandena

Remissinstanserna tillstyrker en svensk anslutning till avtalet. Statens jardbruksnän-md anför att det inte finns några tecken som direkt motsäger att huvudparten av de i sammanhanget viktigaste länder- na kommer att underteckna avtalet. Även om så sker anses det dock mindre troligt att avtalet på kort sikt kommer att stabilisera marknaden och höja de internationella priserna till den i avtalet eftersträvade nivån. Så småningom väntas en åtstramning av tillgången på den fria markna— den genom kvot- och lagerbestämmelsema vilket rimligtvis bör åter- speglas i marknadsprisema. Nämnden påpekar att åtskilliga av avtalets föreskrifter är mycket invecklade och omständliga och att avtalet inte är klarare och enklare än 1968 års avtal vilket var ett uttalat önskemål under förberedelserna till förhandlingarna.

Beträffande konsekvenserna av en anslutning för Sveriges del erinrar jordbruksnämnden om Sveriges minskade importbehov vilket innebär ett lägre antal röster i rådet än under de två föregående avtalen samt rela- tivt sett mindre bidrag till internationella sockerorganisationens budget. Frånvaron av leveransåtaganden från exportländernas sida i höga pris- lägen betraktas som en nackdel för importländerna som dock inte är bundna av några speciella åtaganden om produktionsbegränsning så- som var fallet i 1968 års avtal. Skärpningen av restriktionerna avse- ende import från icke-medlemmar anses vara en nackdel som dock borde spela mindre roll i praktiken. Avgiftsbeläggningen av importen för finansiering av lagerfonden kommer, enligt nämnden, att medföra en viss fördyring av importen samt administrativt merbcsvär vid import och reexport.

Från jordbrukspolitisk synpunkt anser jordbruksnämnden att några

Prop. 1977/78: 1.08 10

betänkligheter angående en svensk avtalsanslutning inte föreligger. F.n. skulle det dock från denna synpunkt inte heller vara någon nackdel att stå utanför avtalet. I ett bristläge får man emellertid räkna med att exportländerna prioriterar sina kunder inom medlemskretsen.

De väsentligaste fördelarna av en anslutning torde enligt nämnden ligga på det handelspolitiska området. Sverige kan härvid fullfölja en traditionell politik och medverka i ett inom ramen för UNCTAD till- kommet råvaruavtal.

Jordbruksnämnden tillstyrker att Sverige undertecknar avtalet före den 1 januari 1978 och samtidigt avger en avsiktsförklaring om provisorisk tillämpning.

Svensk sockerhandel delar i stort sett de synpunkter som framförs av jordbruksnämnden. Särskilt understryks betydelsen av lageruppbyggna- den. Mot bakgrund av den allmänna svenska biståndspolitiken betonas ' önskvärdheten av att den svenska importen, i den utsträckning det är möjligt, sker från u—länder som traditionellt varit leverantörer till Sve- rige.

Kommerskollegium anför att det direkta svenska intresset av ett soc- keravtal från marknadsmässig synpunkt inte är av samma styrka som tidigare beroende på det reducerade importbehovet. Sverige har varit engagerat i avtalsrförberedelserna och aktivt sökt bidra till ett nytt avtal under konferensen. Både med hänsyn härtill och från allmän såväl u- lands— som råvarupolitisk synpunkt anser kollegiet att det nya avtalet är av intresse för Sveriges del och att Sverige bör ingå som medlem.

Kollegiet uttrycker viss tveksamhet beträffande avtalets ikraftträ- dande årsskiftet 1977/78 med tanke på de omfattande lagerförsäljningar till låga priser som skett under hösten. Detta anses kunna påverka avta— lets möjligheter att påverka prisutvecklingen under viss tid framöver. Om övriga länder som undertecknar avtalet godtar ett ikraftträdande den 1 januari 1978, finns det knappast några skäl för Sverige att inta en avvikande inställning. Kollegiet har då inget att erinra mot ett svenskt undertecknande som möjliggör provisorisk tillämpning fr. o. m. den 1 januari 1978.

6. Föredraganden

Värdemässigt är socker en av de viktigaste råvarorna i den interna- tionella handeln. Samtidigt har priset på socker under hela efterkrigs- tiden varit ett av de mest instabila på världsmarknaden. Prisvariationer— na har haft negativa konsekvenser främst för u-länderna, som svarar för mellan 80 och 90 % av världsexporten, men givetvis även för i-länderna.

De sockerexporterande ländernas önskemål om väl fungerande inter- nationella stabiliseringsavtal har därför mottagits positivt av import- länderna. Flera överenskommelser har också ingåtts, men de har i all-

Prop. 1977/78: 108 11

mänhet inte givit avsedd effekt under några längre perioder. Det kan dock antas att avtalen bidragit till mindre instabila förhållanden än de som skulle ha rått om avtalen inte kommit till stånd.

Det senast gällande avtalet, som ingicks år 1973 och utlöpte vid ut- gången av år 1977, var av administrativ natur och saknade således ekonomiska bestämmelser. Enligt avtalet ankom det på internationella :sockerorgam'sationen att undersöka förutsättningarna för ett nytt mark- nadsreglerande avtal. Förberedelserna för ett sådant avtal inleddes vid en tid då den internationella sockermarknaden kännetecknades .av svåra störningar. Jag kan nämna att världsmarknadspriset på soc- ker under 1950- och 1960-talen varierade mellan 2 och 4 cent/lb (1 cent/lb motsvarar f. n. omkring 0: 10 kr./kg). Under åren 1972—1974 steg priset kraftigt och nådde sitt högsta värde på ca 56 cent/lb i november sistnämnda år. Därefter började priset sjunka och understeg 8 cent/lb vid slutet av år 1976. Sedan dess har priset hållit sig nära denna nivå som motsvarar ca 3 år 4 cent/lb i 1954 års priser.

Det internationella sockeravtal som nu ingåtts överensstämmer i många avseenden med de tidigare efterkrigsavtalen. Avtalet reglerar så- ledes enbart handeln på den fria marknaden. Kvotering av exporten kompletterad med förändringar av exportländernas lager är fortfarande de viktigaste medlen för att stabilisera den internationella sockermark- naden. För importländerna finns bl. a. bestämmelser om begränsning av importen från icke-medlemmar. Speciella förmåner bl.a. avseende cxportkvotering och lagerhållning —— föreskrivs både för alla u-länder och för sådana som har liten sockerexport. Det finns emellertid viktiga skillnader mellan 1977 års avtal och tidigare marknadsreglerande avtal. Jag vill framhålla att lagerarrangemanget har förstärkts, avståndet mel- lan övre och nedre prisgräns har vidgats och att möjligheterna till kvot— anpassningar och prisrevisioner med hänsyn till marknadsutvecklingen under avtalsperioden har ökat. Därigenom torde avtalet ha bättre förut- sättningar att verka stabiliserande på marknaden än tidigare avtal. Av särskild vikt för importländerna är att den totala lagerkvantitcten ökas avsevärt, vilket innebär ett förbättrat skydd mot höga priser. Vissa andra skillnader har sin grund i krav från exportländerna. Som exem- pel kan nämnas upprättandet av en lagerfinansieringsfond baserad på avgifter på handeln. Ett annat exempel är att exportländerna i 1977 års avtal inte förbundit sig att i vissa prislägen exportera till fasta priser understigande världsmarknadens.

Möjligheterna att uppnå avtalets mål om ett världsmarknadspris mel- lan 11 och 21 cent/lb (1: 13 och 2: 17 kr./kg) är svårbedömbara. En av anledningarna är att den definitiva anslutningen till avtalet ännu inte är känd. Av särskilt intresse härvid är EG:s eventuella medverkan. På kort sikt är det tänkbart att de prisreglerande åtgärderna inte förmår bringa världsmarknadspriset inom avtalets prisgränser, i synnerhet inte mot

Prop. 1977/78: 108 12 mittpriset på 16 cent/lb. På längre sikt är det mera troligt att avtalet kan medföra att världsmarknadspriset kommer att befinna sig inom pris- gränserna. Variationer i skördeutfallet kommer dock att spela stor roll. Svårigheterna att bedöma den totala sockerkonsumtionsutvecklingen och produktionsutvecklingen för substitut, främst majssocker, utgör yt- terligare osäkerhetsfaktorer. Även om avtalets mål avseende priserna inte helt kan uppnås, bör avtalet kunna medverka till att den interna- tionella sockermarknaden under avtalsperioden kommer att känneteck- nas av stabilare förhållanden än som eljest skulle ha rått.

För Sveriges vidkommande kan noteras att begränsningar gäller för import från länder utanför avtalet. Då priset är högre än 11 cent/lb el- ler omkring 1: 13 kr./kg tillåts högst 75 % av årsgenomsnittet av sådan import under åren 1973—1976, med lägsta årsimporten borträknad. Begränsningen blir 55 % vid priser under 11 cent/lb. Begränsningen upphör helt då priset är över 21 cent/lb eller omkring 2: 17 kr./kg. Om anslutningen till avtalet blir den förväntade, torde begränsning- arna få mindre betydelse för svensk del eftersom importen under åren 1973—1976 till övervägande del kommit från länder som är eller vän- tas bli medlemmar. Det nuvarande licensförfarandet vid sockerimport kan användas för att vid behov reglera importen i överensstämmelse med avtalet.

Den tidigare omnämnda lagerfinansieringsfonden, som tillmäts stor betydelse främst av exporterande u-länder, skall byggas upp genom en avgift på den internationella sockerhandeln inom den fria marknaden. I början skall avgiften uppgå till 0,28 cent/lb (ca 3 öre/kg), räknat i råsockervärde. Enligt avtalet åtar sig importländerna att inte tillåta im- port från den fria marknaden, såvida den inte åtföljs av ett certifikat som visar att avgiften betalats till fonden. Exportländerna gör motsva- rande åtagande avseende deras export till icke-medlemmar. Avgiften kan förväntas ge upphov till en viss ökning av importpriset men ök- ningen torde bli obetydlig, framför allt i förhållande till konsument— priset. Det ankommer på statens jordbruksnämnd att, med stöd av gäl- lande bemyndigande, tillse att avtalets bestämmelser i detta avseende efterlevs.

I motsats till 1968 års sockeravtal innehåller föreliggande avtal inga specifika åtaganden från importerande i-länder om marknadstillträde. I stället ingår ett allmänt åtagande från varje sådant land att vidta sådana åtgärder som är förenliga med dess nationella lagstiftning och som det finner lämpliga för att säkerställa tillträde för socker från expor— terande medlemmer. Det svenska åtagandet att begränsa betarealen till omkring 40 000 ha i 1968 års avtal har således ingen motsvarighet i nuvarande avtal. Jag vill här erinra om de av riksdagen nyligen antagna nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken enligt vilka den inhemska socker— betsarealen, f.n. ca 53 500 ha, fr.o.m. nästa säsong skall avpassas så

Prop. 1977/78: 108 13

att den vid normalskörd ger ett importutrymme av nuvarande omfatt— ning, dvs. 10—15 % av vår totala sockerkonsumtion.

Sveriges direkta finansiella förpliktelser enligt avtalet avser bidraget till internationella sockerorganisationens administrativa budget. Bidraget bestäms av antalet röster i rådet. För innevarande år uppgår budgeten till £530 000 eller £265 (omkring 2400 kr.) per röst. Sverige har till- delats tolv röster, vilket innebär ett svenskt bidrag på omkring 29 000 kr. Medel för bidraget, samt kostnader för deltagande i rådsmöten m.m., kan bestridas från tionde huvudtitelns förslagsanslag Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (prop. 1976/77: 100 bil. 13 s. 160 och prop. 1977/78: 100 bil. 13 s. 168).

De ovannämnda svenska avtalsskyldighetcrna får bedömas med hänsyn till den traditionella svenska handels- och u-landspolitiken samt till de fördelar som en svensk anslutning innebär. Den positiva svenska inställningen till råvaruavtal har bekräftats i ett flertal internationella sammanhang, bl. a. i olika resolutioner angående förbättringar av u- ländcmas handelsvillkor antagna av FN, FAO, GATT och UNCTAD. Det svenska intresset för internationella sockeravtal har visat sig bl.a. genom medlemskap i 1968 och 1973 års avtal och genom aktivt del- tagande i arbetet med föreliggande avtal. Jag anser därför att ett svenskt godkännande av avtalet överensstämmer med den etablerade svenska handels— och u-landspolitiken.

I jämförelse med tidigare avtal innehåller 1977 års avtal viktiga för- bättringar. Möjligheterna att reducera variationerna i världsmarknads- priset har därigenom ökat. Även om tvivel kan anföras angående möj- ligheterna att på kort sikt uppfylla avtalets syfte avseende priserna, är det sannolikt att avtalet kommer att medföra en stabilare marknadsut— veckling än den som skulle komma till stånd utan ett marknadsregle- rande avtal. Trots att den svenska importen kan förväntas bli relativt liten, bör'den stabilare marknadsutvecklingcn vara till Sveriges fördel. Detta gäller främst den ökade leveranstryggheten i en bristsituation och den mins-kade sannolikheten för kraftiga ökningar av världsmark- nadspriset och importkostnadcrna.

Remissinstanserna 'har tillstyrkt ett svenskt godkännande av avtalet främst av handels- och biståndspolitiska skäl.

Sverige har, efter beslut av regeringen, undertecknat avtalet med för- behåll för riksdagens godkännande och tillämpar dess bestämmelser pro- visoriskt sedan den 1 januari 1978.

Jag finner, liksom remissinstanserna, att Sverige bör godkänna det nya avtalet.

Prop. 1977/78: 108 14

7. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen _ att godkänna 1977 års internationella sockeravtal.

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1977/78: 108

International Sugar Agreement, 1977

CHAPTER I OBJECTIVES

Article ] Objectives

The objectives of this International Sugar Agreement (hereinafter referred to as this Agreement), in the light of the terms of resolution 93 (IV) adopted by the United Nations Conference on Trade and Develop- ment (hereinafter referred to as UNCTAD) at its fourth session, are as follows:

(a) To raise the level of international trade in sugar, particularly in order to increase the export earnings of developing exporting countries;

(b) To achieve stable conditions in the international trade in sugar, including avoid- ance of excessive price fluctuations, at price levels which would be remunerative and just to producers and equitable to consumers, and take into account, inter alia, the effect of inflation or deflation; variations in ex- change rates; the trend in the prices, con— sumption, production, trade and stocks of sugar and alternative sweeteners; and the influence on sugar prices of changes in the world economic situation or monetary sys- tem;

(c) To provide adequate supplies of sugar to meet the requirements of importing countries at fair and reasonable prices;

(d) To increase sugar consumption and in particular to promote measures to eneourage consumption in countries where per capita consumption is low;

(e) To promote equilibrium between sup— ply of, and demand for, sugar within an expanding world sugar trade;

(f) To facilitate the co-ordination of sugar marketing policies and the organization of the market;

(g) To provide for adequate participation in, and growing access to, the markets of the developed countries for sugar from the developing countries;

(h) To assess closely developments in the

15

Bilaga

Internationella sockeravtalet 1977

KAPITEL I — SYFTEN

Artikel 1 Syften

Syftcna med detta internationella socker- avtal (nedan kallat detta avtal), med hän- syn till resolution 93 (IV) antagen av För- enta nationernas konferens för handel och utveckling (nedan kallad UNCTAD) vid dess fjärde session, är följande:

a) att öka den internationella handeln med socker, särskilt för att öka exportin- komsterna för exporterande u-länder;

b) att uppnå stabila förhållanden inom den internationella handeln med socker, in- begripet undvikandet av överdrivna pris- fluktuationer, vid prisnivåer som är lön- samma och rättvisa för producenter och skäliga för konsumenter och som bland an- nat beaktar effekterna av inflation och de— flation; förändringar i växelkurser; trender i konsumtion, produktion, handel och lager avseende socker och alternativa sötnings— medel; och påverkan på sockerpriser av förändringar i världens ekonomiska situa- tion eller monetära system ;

e) att sörja för erforderligt utbud av soc- ker för att tillgodose importländernas krav till rättvisa och skäliga priser;

d) att öka sockerkonsumtionen och sär- skilt främja åtgärder för att uppmuntra konsumtionen i länder med låg per capita- konsumtion;

e) att främja jämvikt mellan utbud av och efterfrågan på socker inom en expan- derande världssockerhandel;

f) att underlätta samordningen av mark- nadsföringspolitiken beträffande socker och organisationen av marknaden;

g) att ge socker från u-länderna erfor- derlig andel i, och ökande tillträde till, de utvecklade ländernas marknader;

h) att noggrant bedöma utvecklingen av

Prop. 1977/78: 108

use of any form of substitutes for sugar, in- cluding cyclamates and other artificial sweet- eners; and

(i) To further international reo-operation in sugar questions.

CHAPTER II — DEFINITIONS

Article 2 Definitions

For the purposes of this Agreement: (1) "Organization” m-eans the Inter- national Sugar Organization referred to in article 3;

(2) "Council” means the International Sugar Council referred to in article 3;

(3) "Member” means (a) a Party to this Agreement, other than a Party with a notification under article 77, subparagraph 1 (b), currently in effect, or

(b) a territory or group of territories in respect of which a notification has been made under article 77, paragraph 3;

(4) "exporting Member” means any ex- porting country or territory listed as such in annex V to this Agreement which be- comes a Member of the Organization, or any country or territory not so listed which is given the status of an exporting Member upon accession to this Agreement or pur- suant to article 6;

(5) "importing Member” means any im- porting country listed as such in annex V to this Agreement which becomes a Member of the Organization, or any country not so listed which is given the status of an im- porting Member upon accession to this Agreement or pursuant to article 6;

(6) "Fund” means the Stock Financing Fund established under article 49;

(7) "special vote” means a vote requiring at least two thirds of the votes cast by ex- porting Members present and voting and at least two thirds of the votes cast by import- ing Members present and voting, on con- dition that these votes are cast by at least half the number of Members present and voting;

(8) "distributed simple majority vote” means a vote requiring more than half of the total votes of exporting Members present

16

användningen av varje slags ersättning för socker, däri inbegripet cyclamater och andra konstgjorda sötningsmedel; och

i) att främja internationellt samarbete i sockerfrågor.

KAPITEL II — DEFINITIONER

Artikel 2 Definitioner

I detta avtal gäller att: 1) ”organisationen” innebär den Inter- nationella soekerorganisationen som avses i artikel 3;

2) ”rådet” innebär det internationella sockerråd som avses i artikel 3;

3) ”medlem” innebär

a) part i detta avtal, annan än en part med i kraft varande underrättelse enligt ar- tikel 77, punkt 1 b), eller

b) territorium eller grupp av territorier, rörande vilka underrättelse har lämnats en- ligt artikel 77, stycket 3;

4) ”exporterande medlem” innebär varje exporterande land eller territorium, för- tecknat som sådant i bilaga V till detta av- tal och som blir medlem i organisationen, eller varje land eller territorium ej sålunda förtecknat vilket har givits status av expor- terande medlem vid anslutning till detta av- tal eller enligt artikel 6;

5) ”importerande medlem” innebär varje importerande land förtecknat såsom sådan i bilaga V till detta avtal, som blir medlem av organisationen, eller varje annat land ej sålunda förtecknat som har givits status av importerande medlem vid anslutning till detta avtal eller enligt artikel 6;

6) ”fonden” innebär den lagerfinansie- ringsfond som inrättats enligt artikel 49;

7) ”särskild omröstning” innebär en om- röstning som kräver minst två tredjedels majoritet av de röster som avges av närva- rande och röstande exporterande medlem- mar och minst två tredjedelar av de röster som avges av närvarande och röstande im- porterande medlemmar, under förutsättning att dessa röster avges av minst halva an- talet närvarande och röstande medlemmar;

8) ”fördelad enkel majoritetsomröstning” innebär en omröstning som kräver mer än hälften av närvarande och röstande expor-

Prop. 1977/78: 108

and voting and more than half of the total votes of importing Members present and voting, on condition that these votes are cast by at least half of the number of Members in each category present and voting;

(9) "financial year” means the quota year;

(10) "quota year” means the period from 1 January to 31 December inclusive;

(11) **tonne” means a metric ton, i.e. 1,000 kilogrammes, and "pound” means a pound avoirdupois, i.e. 453.592 grammes; amounts of sugar specified in this Agree- ment are in terms of raw value, net weight (the raw value of any amount of sugar means its equivalent in terms of raw sugar testing 96 degrees by the polariscope);

(12) "sugar” means sugar in any of its recognized commercial forms derived from sugar cane or sugar beet, including edible and fancy molasses, syrups and any other "form or liquid sugar used for human con— sumption, but

(a) "sugar” as defined above shall not include final molasses or low grade types of non-centrifugal sugar produced by primitive methods nor, for the purpose of estab- lishing the level of experts under this Agree- ment, sugar destined for uses other than human consumption as food. The Council shall determine the conditions under Which sugar shall be considered to be destined for uses other than human consumption as food;

(b) if the Council resolves that the in— creased use of sugar mixtures becomes a threat to the objectives of this Agreement, these mixtures shall be deemed to be sugar in respect of their sugar content. The in- crease in the quantity of sugar mixtures ex- ported over the quantity exported before the entry into force of this Agreement shall, in respect of its sugar content, be charged against the quota in effect or export entitle- ment of the exporting Member concerned;

(13) "free market” means the total of net imports of the world market, except those resulting from the operation of the special arrangements referred to in chapter IX of this Agreement;

(14) "net imports” means total imports of

2 Riksdagen 1977/78. 1 mm!. Nr 108

17

terande medlemmars totala röstetal och mer än hälften av närvarande och röstande importerande medlemmars totala röstetal, under förutsättning att dessa röster avges av minst hälften av antalet närvarande rös- tande medlemmar i vardera kategorin;

9) ”budgetår” innebär kvotåret;

10) ”kvotåret” innebär perioden från den 1 januari till och med den 31 december;

11) ”ton” innebär metriskt ton, dvs. 1 000 kilogram och ”pund” ett avoirdupois- pund, dvs. 453,592 gram; sockerkvantiteter som specificeras i detta avtal anges i råvärde nettovikt (råvärdet för varje sockerkvantitet innebär dess motsvarighet i råsocker som vid mätning med polarimeter visar 96 pro- cent);

12) ”socker” innebär socker i varje ve- dertagen kommersiell form, utvunnet ur sockerrör eller sockerbetor, däri inbegripet ätbar och finare melass, sirap och varje annan form av flytande socker, som an— vändes för mänsklig konsumtion, men

a) ”socker” enligt ovanstående definition skall ej omfatta melass som slutprodukt eller annat socker än centrifugalsocker som är av lägre kvalitet och framställt med hjälp av enkla metoder, och ej heller, för att fast— ställa exportnivån enligt detta avtal, socker avsett för annan användning än mänsklig konsumtion som livsmedel. Rådet skall be- stämma under vilka förhållanden socker skallanses vara avsatt för annan använd- ning än mänsklig konsumtion som livsme- del;

b) om rådet förklarar att den ökade an— vändningen av sockerblandningar blir ett hot mot detta avtals syften, skall sådana blandningar anses vara socker vad avser deras sockerinnehåll. Ökningen i den kvan— titet sockerblandningar som exporteras ut- över den kvantitet som exporterades före detta avtals ikraftträdande skall, vad avser dess sockerinnehåll, avräknas mot den be- rörda exporterande medlemmens gällande kvot eller exporträttighet;

13) ”den fria marknaden” innebär den totala nettoimporten på världsmarknaden med undantag av den import som följer av tillämpningen av de specialavtal som avses i kapitel IX i detta avtal;

14) ”nettoimport” innebär den totala soc-

Prop. 1977/78: 108

sugar after dcducting total exports of sugar;

(15) "net exports” means total exports of sugar (excluding sugar supplied as stores for ships victualling at domestic ports) after deducting total imports of sugar;

(16) "basic export tonnage” means the quantity established pursuant to article 34;

(17) "global quota” means the quantity specified in article 40, paragraph 2, as may be adjusted in accordance with the pro— visions of article 44;

(18) "quota in effect” means the quantity of sugar which a Member may export to the free market in excess of its total imports from that market during the relevant quota year, as may be established and adjusted in accordance with this Agreement;

(19) "cent” or "cents” means United States cent or cents; '

(20) "daily price” means the price cal— culated in accordance with the provisions of article 61, paragraph 1;

(21) "prevailing price” on any market day is the average of the daily price over the immediately preceding period of 15 con- secutive market days including that market day; the position of the prevailing price in relation to any specific price level is as defined in article 61, paragraph 2;

(22) "entry into force” means the date on which this Agreement enters into force pro- visionally or definitively, as provided in article 75;

(23) any reference in this Agreement to a "Government invited to the United Nations Sugar Conference, 1977” shall be construcd as including a reference to the European Economic Community (herein- after referred to as the EEC); accordingly any reference in this Agreement to "sig- nature of this Agreement” or to the "deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or a.ccession” by a Government shall, in the case of the EEC, be construcd as including signature on behalf of the EEC by its competent authority and the deposit of the instrument required by the insti- tutional procedures of the EEC to be de- posited for the conclusion of an international agreement;

18

kerimporten med avdrag för den totala soc— kerexporten;

15) ”nettoexport” innebär den totala soc— kerexporten (utom socker som levereras som proviant till fartyg som provianterar i inhemska hamnar) efter avdrag för den to- tala sockerimporten;

1.6) ”basexportkvantitet” innebär den kvantitet som fastställes enligt artikel 34;

17) ”globalkvot” innebär den kvantitet som anges i artikel 40, stycket 2, med even- tuella ändringar i enlighet med bestämmel- serna i artikel 44;

18) ”gällande kvot” innebär den socker- kvantitet som en medlem kan exportera till den fria marknaden utöver sin totala im— port från denna marknad under tillämpligt kvotår, såsom kan fastställas och anpassas i enlighet med detta avtal;

19) ”cent” eller ”cents” innebär För- enta staternas cent eller cents;

20) ”det dagliga priset” innebär det pris som beräknas enligt bestämmelserna i ar- tikel 61, stycket 1; '

21) ”det rådande priset” vilken som helst marknadsdag innebär genomsnittet av det dagliga priset under omedelbart föregående period av 15 på varandra följande mark- nadsdagar, däri inbegripet ifrågavarande marknadsdag; det rådande prisets ställning i förhållande till varje särskild prisnivå är så- som definieras i artikel 61, stycket 2;

22) ”ikraftträdande” innebär den tid- punkt då detta avtal träder i kraft proviso— riskt eller slutgiltigt, såsom anges i artikel 75;

23) varje hänvisning i detta avtal till en ”regering inbjuden till Förenta nationernas sockerkonferens 1977” skall anses innefatta en hänvisning till den Europeiska ekono- miska gemenskapen (nedan kallad EG); i enlighet därmed skall varje hänvisning i detta avtal till ”undertecknande av detta av- tal” eller till ”deposition av ratifikations-, antagande-, godkännande- eller anslutnings- instrument” av en regering, vad avser EG, anses innefatta undertecknande på EG:s vägnar av behörig myndighet och deposi- tion av sådant instrument som enligt EG:s institutionella förfaranden erfordras för in- gående av internationella avtal;

Prop. 1977/78: 108

(24) ”developing exporting Members” and "developing importing Members” are those referred to as such in annex III.

CHAPTER III—THE INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION, ITS MEMBERSHIP AND STATUS

Article 3 Continuation, headquarters and structure of the International Sugar Organization

1. The International Sugar Organization established under the International Sugar Agreement, 1968, and maintained in exist- ence under the International Sugar Agree— ment, 1973, shall continue in being for the purpose of administering the present Agree— ment and supervising its operation, with the membership, powers and functions set out in this Agreement. -

2. The headquarters of the Organization shall be in London, unless the Council de- cides otherwise by special vote.

3. The Organization shall function through the International Sugar Council, its Execu- tive Committee, its Executive Director and its staff, as well as the Stock Finaneing Fund and such other bodies as are provided for in this Agreement.

Article 4 Membership of the Organization

1. Each Party shall constitute a single Member of the Organization except as otherwise provided in paragraphs 2 or 3 of this article.

2. (a) When a Party makes a notification under article 77, subparagraph 1 (a), de- claring'that this Agrement shall extend to a developing territory or territories which wish to participate in this Agreement, there may be, with the express consent and ap- proval of those concerned, either:

(i) joint membership for that Party together with these territories; or -

(ii) when that Party has made a notifi- cation under article 77, paragraph 3, separate'membership, singly, all together or in groups for the territories that would individually constitute an exporting Mem-

19

24) ”exporterande u-landsmedlemmar” och ”importerande u-landsmedlemmar” innebär länder som i bilaga III åberopas som sådana.

KAPITEL III —— DEN INTERNATIO— NELLA SOCKERORGANISATIONEN, MEDLEMSKAP OCH STATUS

Artikel 3

Den internationella sockerorganisationens fortsättning, säte och struktur

1. Den internationella sockerorganisatio- nen, som upprättades enligt det internatio- nella sockeravtalet 1968 och bibehölls enligt det internationella sockeravtalct 1973, skall fortsätta existera för att administrera detta avtal och övervaka dess verksamhet med det medlemskap, bemyndigande och uppgif- ter, varom stadgas i detta avtal.

2. Organisationen skall ha sitt säte i London, såvida ej rådet beslutar annorlun- da genom särskild omröstning.

3. Organisationen skall verka genom det internationella sockerrådet, dess exekutiv"- kommitté, dess exekutivdirektör och dess personal samt genom lagerfinansieringsfon- den och andra organ, varom stadgas i detta avtal.

A rtikel 4 Medlemskap i organisationen

1. Varje part skall utgöra en medlem i organisationen, såvida ej annorlunda anges i styckena 2 och 3 i denna artikel.

2. a) Då en part lämnar underrättelse en- ligt artikel 77, punkt 1 a), och förklarar att detta avtal skall utsträckas till ett eller flera u-landstcrritorier som önskar deltaga i detta avtal, kan därav följa, med uttryckligt sam— tycke och godkännande från dcm det berör, "antingen:

1) gemensamt medlemskap för denna part tillsammans med dessa territorier; eller,

2) när denna part har lämnat underrät- telse enligt artikel 77, stycket 3, separat medlemskap, för var och en, alla tillsam- mans eller i grupper för de territorier som individuellt skulle utgöra en exporterande

Prop. 1977/78: 108

ber and separate membership for the ter- ritories that would individually constitute an importing Member. (b) When a Party mak-es a notification under article 77, subparagraph. 1 (b) and paragraph 3, there shall be separate mem- bership as set out in subparagraph (a) (ii) of this paragraph.

3. A Party which has made a notification under article 77, subparagraph 1 (b), and has not withdrawn that notification shall not be a Member of the Organization.

Article 5 Privileges and immunities

1. The Organization shall have legal per- sonality. It shall in particular have the ca- pacity to contract, acquire anc'. dispose of movable and immovable property and to institute legal proceedings.

2. The status, privileges and immunities of the Organization in the territory of the United Kingdom shall continue to be governcd by the Headquarters Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the International Sugar Organ- ization signed at London on 29 May 1969.

3. If the seat of the Organization is moved to a country which is a Member of the Or— ganization, that Member shall, as soon as possible, conclude with the Organization an agreement to be approved by the Council relating to the status, privileges and im- munities of the Organization, of its Execu- tive Director, its staff and experts and of representatives of Members while in that country for the purpose of excrcising their functions.

4. Unless any other taxation arrangements are implemented under the agreement cn- visaged in paragraph 3 of this article and pending the conclusion of that agreement, the new host Member shall: (a) grant exemption from taxation on the remuneration paid by the Organization to its employees, except that such exemption need not apply to its own nationals; and

(b) grant exemption from taxation on the assets, income and other property of the Organization.

20

medlem och separat medlemskap för de territorier som individuellt skulle utgöra en importerande medlem.

b) Då en part lämnar en underrättelse enligt artikel 77, punkten 1 b) och stycket 3, skall separat medlemskap föreligga, såsom stadgas i punkt a) 2) i detta stycke.

3. En part som har avgett underrättelse enligt artikel 77, punkt 1 b), och ej har återkallat denna underrättelse, skall ej vara medlem i organisationen.

Artikel 5 Privilegier och immuniteter

1. Organisationen skall vara en juridisk person. Den skall särskilt ha behörighet att sluta avtal om, förvärva och förfoga över lös och fast egendom och att föra talan i domstolar och andra myndigheter.

2. Organisationens status, privilegier och immuniteter i Förenade Konungarikets ter— ritorium skall även i fortsättningen styras av högkvartersavtalet mellan regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland och Internationella sockerorga- nisationen, undertecknat i London den 29 maj 1969.

3. Om organisationens säte flyttas till ett land som är medlem i organisationen, skall denna medlem snarast möjligt ingå en över- enskommelse med organisationen, och den— na skall godkännas av rådet vad avser sta— tus, privilegier och immuniteter för organi- sationen, dess exekutivdirektör, dess perso- nal och experter och medlemmars represen- tanter, medan de befinner sig i landet i fråga för att utöva sin verksamhet.

4. Såvida ej andra skattebestämmelser tillämpas enligt den överenskommelse som avses i stycket 3 i denna artikel och i av- vaktan på att sådan överenskommelse ingås, skall den nye värdmedlemmen:

a) medge skattefrihet för löner och andra förmåner som organisationen betalar till sina anställda, dock att sådan skattefri- het inte behöver tillämpas på dess egna medborgare; och

b) medge skattefrihet för organisationens tillgångar, inkomster och övrig egendom.

Prop. 1977/78: 108

5. If the seat of the Organization is to be moved to a country which is not a Mem- ber of the Organization, the Council shall, before that move, obtain a written assurance from the Government of that country (a) that it shall, as soon as possible, con- clude with the Organization an agreement as described in paragraph 3 of this article; and (b) that, pending the conclusion of such an agreement, it shall grant the exemptions provided for in paragraph 4 of this article.

6. The Council shall endeavour to con- clude the agreement described in paragraph 3 of this article with the Government of the country to which the seat of the Organiz- ation is to be moved before transferring the seat.

Article 6 Change of status

A Member may change its category of membership on such terms and conditions as the Council may establish in consultation with the Member concerned. In the case of an importing Member changing to the category of an exporting Member, the Council shall also, by special vote, deter- mine the basic export tonnage or export entitlcment of that Member, which shall be deemed to be listed in annex I or annex II, as appropriate.

CHAPTER IV—THE INTERNATIONAL SUGAR COUNCIL

Article 7 Composition of the International Sugar Council

]. The highest authority of the Organiz- ation shall be the International Sugar Coun- cil, which shall consist of all the Members of the Organization.

2. Each Member shall be represented by a representative and, if it so desires, by one or more alternates. A Member may also appoint one or more advisers to its represen- tative or alternates.

21

5. Om organisationens säte skall flyttas till ett land som ej är medlem i organisa- tionen, skall rådct före denna flyttning er- hålla skriftlig försäkran från regeringen i ifrågavarande land

a) att den snarast möjligt skall ingå en överenskommelse med organisationen så- som säges i stycket 3 i denna artikel; och

b) att den i avvaktan på sådan överens- kommelse skall medge de skattefriheter som avses i stycket 4 i denna artikel.

6. Rådet skall eftersträva att ingå den överenskommelse. som avses i stycket 3 i denna artikel, med regeringen i det land dit organisationens säte skall flyttas, innan så- tet överföres dit.

A rti kel 6 Ändring av status

En medlem kan ändra kategorin för sitt medlemskap på de villkor och förutsätt- ningar som rådet kan fastställa i samråd med den berörda medlemmen. För den händelse en importerande medlem byter till kategorin exporterande medlem, skall rådet även genom särskild omröstning fastställa basexportkvantitet eller exporträttighet för denne medlem, som skall anses vara upp- tagen i bilaga I eller bilaga II, vilketdera som är tillämpligt.

KAPITEL IV — DET INTERNATIO- NELLA SOCKERRÅDET

Artikel 7

Det internationella sockerrådets samman- sättning

1. Organisationens högsta myndighet skall vara det internationella sockerrådet, som skall bestå av organisationens samtliga medlemmar.

2. Varje medlem skall företrädas av ett ombud, och om den så önskar, av en eller flera suppleanter. En medlem må även utse en eller flera rådgivare åt ombudet eller suppleanterna.

Prop. 1977/78: 108

Article 8 Powers and functions of the Council

1. The Council shall exercise all such powers and perform or arrange for the per- formance of all such functions as are necess— ary to carry out the express provisions of this Agreement.

2. The Council shall adopt, by special vote, such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and are consistent there- with, including rules of procedure for the Council, its committees, and the Fund, and the financial and staff regulations of the Organization. The Council may, in its rules of procedure, provide a procedure whereby it may, without meeting, decide specific questions.

3. The Council shall keep such records as are required to perform it:; functions under this Agreement and such other re- cords as it considers appropriate.

4. The Council shall publish an annual report and such other information as it considers appropriate.

Article 9 Chairman and Vice-Chairman of the Council

1. For each quota year the Council shall elect from among the delegations & Chair- man and a Vice—Chairman, who shall not be paid by the Organization.

2. The Chairman and the Vice-Chairman shall be elected, one from among the del— egations of the importing Members and the other from among those of the exporting Members. Each of these Offices shall, as a general rule, alternate each quota year be— tween the two categories of Members; pro- vided, however, that this shall not prevent the re-election under exceptional circum- stances of the Chairman or Vice—Chairman or both when the Council so decides by Special vote. In the case of such re-election of either officer, the rule set out in the first sentence of this paragraph shall continue to apply.

3. In the temporary absence of both the Chairman and the Vice-Chairman or the permanent absence of one or both, the Council may elect from among the del—

Artikel 8 Rådets befogenheter och uppgifter

1. Rådet skall utöva alla de befogenheter och fullgöra eller föranstalta om fullgöran- det av sådana funktioner som är nödvän- diga för att genomföra de uttryckliga be— stämmelserna i detta avtal.

2. Rådet skall genom särskild omröst- ning fastställa sådana regler och föreskrif- ter som är nödvändiga för att genomföra detta avtals bestämmelser och som är för- enliga därmed, däri inbegripet tillämpnings— regler för rådet, dess kommittéer och fon- den samt finansiella föreskrifter och per- sonalföreskrifter för organisationen. Rådet kan i sina tillämpningsregler fastställa ett förfarande varigenom det kan avgöra vissa frågor utan att sammanträda.

3. Rådet skall föra de protokoll, som er- fordras för fullgörandet av dess uppgifter enligt detta avtal och sådana övriga proto- koll som det anser lämpligt.

4. Rådet skall utge en årsberättelse och sådan övrig "information som det anser lämplig.

Artikel 9 Rådets ordförande och vice ordförande

1. Rådet skall för varje kvotår från dele- gationerna välja en ordförande och en vice ordförande, vilka ej skall betalas av organi- sationen.

2. Ordföranden och vice ordföranden skall väljas så att en kommer från de im- porterande medlemmarnas delegationer och den andre från de exporterande medlem- marnas delegationer. Vardera befattningen skall som regel alternera varje kvotår mel- lan de båda medlemskategorierna; dock att detta i undantagsfall ej skall hindra omval av ordföranden eller vice ordföranden eller båda, då rådet så beslutar genom särskild omröstning. I händelse av sådant omval av endera befattningshavaren skall den i första meningen angivna regeln i detta stycke fort- sätta att gälla.

3. Vid tillfällig frånvaro av både ordfö— rande och vice ordförande eller vid ständig frånvaro av en eller båda, kan rådet välja nya befattningshavare från delegationerna,

Prop. 1977/78: 108

cgations new officers, temporary or per- manent as appropriate, taking account of the principle of alternating representation set out in paragraph 2 of this article.

4. Neither the Chairman nor any other officer presiding at meetings of the Council shall vote. He may, however, appoint another person to exercise the voting rights of the Member which he represents.

Article 10 Sessions of the Council

1. As a general rule, the Council shall hold one regular session in each half of the quota year.

2. In addition to meeting in the other circumstances specifically provided for in this Agreement, the Council shall meet in special session whenever it so decides or on the request of: (a) any five Members; (b) Members having at least 250 votes; (c) the Executive Committee; or (d) the Price Review Committee.

3. Notice of sessions shall be given to Members at least 30 calendar days in ad- vance, except in case of emergency, when such notice shall be given at least 10 cal- endar days in advance, and except where the provisions of this Agreemnt prescribe a different period.

4. Sessions shall be held at the head— quarters of the Organization unless the Council decides otherwise by special vote. If any Member invites the Council to meet elsewhere than at the headquarters of the Organization, and the Council agrees so to do, that Member shall pay the additional costs involved.

A rticle ]] Votes

]. The exporting Members shall together hold 1,000 votes and the importing Mem- bers shall together hold ],000 votes.

2. No Member shall hold more than 300 votes or less than 5 votes. 3. There shall be no fractional votes.

23

tillfälligt eller permanent, med beaktande av principen för alternering som avses i stycket 2 i denna artikel.

4. Varken ordföranden eller annan be- fattningshavare, som är ordförande vid rå- dets sammanträden, skall rösta. Han kan emellertid utse annan person att utöva röst- rätten för den medlem han representerar.

Artikel 10 Rådets sammanträden

1. Som allmän regel skall rådet hålla or- dinarie sammanträde en gång varje hälft av ett kvotår. '2. Utöver att sammanträda under de öv- riga omständigheter varom särskilt stadgas i detta avtal, skall rådet hålla extra sam- manträden när helst det beslutar därom eller på begäran av:

a) fem medlemmar, vilka som helst;

b) medlemmar som har minst 250 röster;

c) exekutivkommittén; eller . d) prisöversynskommittén.

3. Kallelse till sammanträden skall utgå till medlemmar minst 30 kalenderdagar i förväg, utom i brådskande fall då sådan kallelse skall utgå minst 10 kalenderdagar i förväg, och utom i de fall då detta avtal föreskriver en annan period.

4. Sammanträdena skall hållas där orga- nisationen har sitt säte, såvida inte rådet genom särskild omröstning beslutar annor- lunda. Om någon medlem inbjuder rådet att sammanträda någon annanstans än där or- ganisationen har sitt säte, och rådet sam- tycker därtill, skall denna medlem betala de ytterligare kostnader detta medför.

Artikel ]] Röster

1. De exporterande medlemmarna skall tillsammans ha 1 000 röster och de impor- terande medlemmarna tillsammans 1 000 röster. - 2. Ingen medlem skall ha mer än 300 röster eller mindre än 5 röster.

3. Det skall ej finnas bråkdelar av röster.

Prop. 1977/78: 108

4. The total 1,000 votes ol' exporting Members shall be distributed among them pro rata to the weighted average of the fol- lowing factors: (a) their basic export tonnages or export entitlements, as ap- propriate .................. 50 per cent (b) their total net exports (i) to the free market . . . . 18 per cent (ii) under special arrange- ments ................ 7 per cent (c) their total production .. 25 per cent The figures to be used for the purposes of (b) and (c) above shall be, for each fac- tor, the average of the best two of the three preceding years for which figures are avail- able.

5. Votes of importing Members shall be distributed among them in proportion to their net imports from the free market and under special arrangements, calculated sep- arately according to the following formula: (a) Each importing Member shall have that portion of 900 votes which its average annual net imports from the free market over the preceding four years, disregarding the year of its lowest imports from the free market, bear to the total of such average imports from the free market of all im- porting Members;

(b) Each importing Member shall have that portion of 100 votes which its imports under special arrangements for the preced- ing year bear to total imports under special arrangements of all importing Members for the preceding year.

6. Votes shall be distributed at the be- ginning of each quota year in accordance with the provisions of this article, which distribution shall remain in effect for a full quota year except as provided in paragraph 7 of this article.

7. Whenever the membership of the Or- ganization, the territorial composition of a Member or the composition of the free mar- ket changes, or when any Member has its voting rights suspended or recovers its voting rights under any provision of this Agree- ment, the Council shall redistribute the total votes within the affected category or cat- egories of Members on the basis of the for- mula in this article.

24

4. De exporterande medlemmarnas 1 000 röster skall fördelas bland dem i proportion till det vägda medeltalet av följande fakto- rer:

a) deras basexportkvantitet eller exporträttigheter, vilket- dera som är tillämpligt ...... 50 procent

b) deras totala nettoexport

1) till den fria marknaden 18 procent 2) enligt specialavtal 7 procent

0) deras totala produktion .. 25 procent De siffror som skall användas för b) och c) ovan skall för varje faktor vara genom— snittet av de två bästa under de tre före- gående år för vilka siffror finns att tillgå.

5. Importerande medlemmars röster skall fördelas bland dem i proportion till deras nettoimport från den fria marknaden och enligt specialavtal, och beräknas separat i enlighet med följande formel:

a) Varje importerande medlem skall ha den andel av 900 röster, som dess genom- snittliga årliga nettoimport från den fria marknaden under de föregående fyra åren, frånräknat året med den lägsta importen från den fria marknaden, utgör i förhållan- de till summan av sådan genomsnittsimport från den fria marknaden för alla importe- rande medlemmar.

b) Varje importerande medlem skall ha den andel av 100 röster, som dess import enligt specialavtal under det föregående året utgör i förhållande till total import en- ligt specialavtal för alla importerande med— lemmar under det föregående året.

6. Rösterna skall fördelas i början av varje kvotår i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, vilken fördelning skall för- bli i kraft under ett helt kvotår med undan- tag för vad som stadgas i stycket 7 i denna artikel.

7. När helst medlemskapet i organisatio- nen, en medlems territoriella sammansätt- ning eller den fria marknadens samman- sättning ändras eller när någon medlem får "sin rösträtt upphävd eller återfår den enligt någon av bestämmelserna i detta avtal, skall rådet omfördela det totala röstetalet inom den kategori eller de kategorier av med- lemmar som påverkas enligt formeln i den- na artikel.

Prop. 1977/78: 108

Article 12 Votingprocedure of the Council

1. Each Member shall be entitled to cast the number of votes it holds under article 11. It shall not be entitled to divide such votes.

2. By informing the Chairman in writing, any exporting Member may authorize any other exporting Member, and any importing Member may authorize any other importing Member, to represent its interests and to cast its votes at any meeting or meetings of the Council. A copy of such authorizations shall be examined by any credentials com- mittee that may be set up under the rules of procedure of the Council.

3. A Member authorized by another Member to cast the votes held by the authorizing Member under article 11 shall cast such votes as autorized and in accor- dance with paragraph 2 of this article.

Article 13

Decisions of the Council

1. All decisions of the Council shall be taken and all recommendations shall be made by distributed simple majority vote, unless this Agreement provides for a special vote.

2. In arriving at the number of votes necessary for any decision of the Council, votes of Members abstaining shall not be reckoned. Where a Member avails itself of the provisions of article 12, paragraph 2, and its votes are cast at a meeting of the Council, such Member shall, for the pur- poses of paragraph 1 of this article, be con- sidered as present and voting.

3. All decisions of the Council under this Agreement shall be binding upon Members.

Article 14 Co-operation with other organizations

1. The Council shall make whatever ar- rangements arc appropriate for consultation or co-operation with the United Nations and its organs, in particular UNCTAD, and with the Food and Agriculture Organization and such other specialized agencies of the

25

Artikel 12 Röstningsförfarande i rådet

1. Varje medlem skall ha rätt att avge det antal röster den innehar enligt artikel 11. Den skall ej ha rätt att dela upp sådana röster.

2. Genom skriftligt meddelande till ord- föranden kan varje exporterande medlem bemyndiga annan exporterande medlem, och varje importerande medlem bemyndiga annan importerande medlem, att företräda dess intressen och att avge dess röster vid ett eller flera sammanträden med rådet. Kopia av sådana bemyndiganden skall granskas av den fullmaktskommitté som kan komma att inrättas enligt rådets till- lämpningsregler.

3. Medlem som av annan medlem be— myndigats avge de röster, som den bemyn- digande medlemmen innehade enligt artikel 11, skall avge sådana röster såsom bemyn- digad och i enlighet med stycket 2 i denna artikel.

Artikel 13 Rådets beslut

1. Alla rådets beslut skall fattas och alla rekommendationer skall avges med fördelad enkel majoritet, såvida ej bestämmelserna i detta avtal föreskriver särskild omröstning.

2. Vid bestämmande av nödvändigt antal röster för rådets beslut, skall röster från av- stående medlemmar ej beaktas. Då en med- lem begagnar sig av bestämmelserna i ar- tikel 12, stycket 2, och dess röster avges vid ett sammanträde med rådet, skall sådan medlem vid tillämpning av stycket 1 i den— na artikel anses såsom närvarande och rös- tande.

3. Alla rådets beslut enligt detta avtal skall vara bindande för medlemmarna.

Artikel 14 Samarbete med andra organisationer

1. Rådet skall vidtaga alla de åtgärder som är lämpliga för samråd och samarbete med Förenta nationerna och dess organ, särskilt UNCTAD, och med livsmedels— oeh jordbruksorganisationen samt sådana andra Förenta nationernas fackorgan och

Prop. 1977/78: 108

United Nations and intergovernmcntal or- ganizations as may be appropriate.

2. The Council, bearing in mind the par- ticular role of UNCTAD in international commodity trade, shall as appropriate keep UNCTAD informed of its activities and programmes of work.

3. The Council may also mal-:e whatever arrangements are appropriate for maintain- ing effective contact with international or— ganizations of sugar producers, traders and manufacturers.

Article 15 Admission of observers

1. The Council may invite any non-mem- ber State to attend any of its meetings as an Observer.

2. The Council may also invite any of the organizations referred to in article 14, para- graph 1, to attend any of its meetings as an Observer.

Article 16 Quorum for the Council

The quorum for any meeting of the Coun- cil shall be the presence of more than half of all exporting Members and more than half of all importing Members, the Members thus present holding at least two thirds of the total votes of all Members in their re- spective categories. If there is no quorum on the day appointed for the opening of any Council session, or if in the course of any Council session there is no quorum at three successive meetings, the Council shall be convened seven days later; at that time, and throughout the remainder of that session, the quorum shall be the presence of more than half of all exporting Members and more than half of all importing Mem— bers, the Members thus present representing more than half of the total votes of all Members in their respective categories. Rep- resentation in accordance with article 12, paragraph 2, shall be considered as presence.

26

mellanstatliga organisationer, vilka kan komma i fråga.

2. Rådet skall, med beaktande av UNC— TAD:s särskilda roll i internationell råvaru- handel, i lämplig mån hålla UNCTAD in- formerad om sin verksamhet och sina ar— betsprogram.

3. Rådet kan även vidtaga lämpliga åt— gärder för att upprätthålla effektiv kontakt med sockerproducenternas, -handelns och -industrins internationella organisationer.

A rtikel ] 5 Tillträde för observatörer

1. Rådet kan inbjuda varje icke-med- lemsstat att närvara vid dess sammanträden som observatör.

2. Rådet kan även inbjuda någon av de i artikel 14, stycket 1, nämnda organisatio- nerna att närvara vid dess sammanträden som observatör.

Artikel 16 Rådets beslutsmässighet

För beslutsmässighet vid rådets samman- träden skall över hälften av alla exporte- rande medlemmar och över hälften av alla importerande medlemmar vara närvarande, så att sålunda de närvarande medlemmarna innehar minst två tredjedelar av alla med- lemmars totala antal röster i sina respek- tive kategorier. Om beslutsmässighet ej fö- religger den dag som utsetts att inleda ett sammanträde med rådet, eller om det under loppet av ett rådssammanträdc ej föreligger beslutsmässighet vid tre på varandra föl— jande möten, skall rådet sammankallas sju dagar senare; därvid och under resten av detta sammanträde föreligger beslutsmäs- sighet om över hälften av alla exporterande medlemmar och över hälften av alla im- porterande medlemmar är närvarande, så att de närvarande medlemmarna företräder mer än hälften av alla medlemmars hela antal röster i sina respektive kategorier. Representation i enlighet med artikel 12, stycket 2, skall anses som närvaro.

Prop. 1977/78: 108

CHAPTER V — THE EXECUTIVE COMMITTEE

Article 17 Composition of the Executive Committee

1. The Executive Committee shall consist of ten exporting Members and ten importing Members, who shall be elected for each quota year in accordance with article 18 and may be re-elected.

2. Each member of the Executive Com- mittee shall appoint one representative and may appoint in addition one or more alter— nates and advisers.

3. The Executive Committee shall elect its Chairman for each quota year. He shall not have the right to vote and may be re— elected.

4. The Executive Committee shall meet at the headquarters of the Organization, un- less it decides otherwise. If any Member in- vites the Executive Committee to meet else- where than at the headquarters of the Or- ganization, and the Executive Committee agrees so to do, that Member shall pay the additional costs involve-d.

Article 18 Election of the Executive Committee

1. The exporting and importing members of the Executive Committee shall be elected in the Council by the exporting and import- ing Members of the Organization respect— ively. The election within each category shall be held in accordance with paragraphs 2 to 7 inclusive of this article.

2. Each Member shall cast all the votes to which it is entitled under article 11 for a single candidate. A Member may cast for another candidate any votes which it ex- ercises pursuant to article 12, paragraph 2.

3. The ten candidates receiving the largest number of votes shall be elected; however, to be elected on the first ballot a candidate must secure at least 60 votes.

4. lf less than ten candidates are elected on the first ballot, further ballots shall be held in which only Members which did not votc for any of the candidates elected shall have the right to vote. In each further ballot,

27

KAPITEL V —— EXEKUTIVKOMMIT- TEN

Artikel 1 7 Exekutivkommitténs sammansättning

1. Exekutivkommittén skall bestå av tio exporterande medlemmar och tio importe- rande medlemmar, vilka skall väljas för varje kvotår i enlighet med artikel 18 och kan omväljas.

2. Varje medlem i exekutivkommittén skall utse ett ombud och kan dessutom utse en eller flera suppleanter och rådgivare.

3. Exekutivkommittén skall välja sin ord— förande för varje kvotår. Han skall ej ha rösträtt och kan omväljas.

4. Exekutivkommittén skall samman- träda där organisationen har sitt säte, så- vida den ej beslutar annorlunda. Om någon medlem inbjuder exekutivkommittén att sammanträda någon annanstans än där or- ganisationen har sitt säte, och exekutivkom- mittc'n samtycker därtill, skall denna med- lem betala de ytterligare kostnaderna här- för.

Artikel 18 Val av exekutivkommittén

1. De exporterande och importerande medlemmarna i exckutivkommittén skall väljas i rådet av organisationens exporte- rande respektive importerande medlem- mar. Valet skall inom vardera kategorin förrättas i enlighet med stycket 2 till och med 7 i denna artikel.

2. Varje medlem skall avge alla de rös— ter vartill den är berättigad enligt artikel 11 för en enda kandidat. Medlem kan för en annan kandidat avge de röster den förfo- gar över enligt artikel 12, stycket 2.

3. De tio kandidater som erhåller det största antalet röster skall väljas; en kandi- dat måste dock få minst 60 röster för att bli vald vid första omröstningen.

4. Om färre än tio kandidater väljes vid första omröstningen, skall ytterligare -om- röstningar äga rum, varvid endast de med- lemmar vilka ej röstadc på någon av de valda kandidaterna skall ha rösträtt. Vid

Prop. 1977/78: 1.08

the minimum number of votes required for election shall be successivcly dirninished by five until the ten candidates are elected.

5. Any Member which did not vote for any of the members elected may sub- sequently assign its votes to one of them, subject to paragraphs 6 and 7 of this article.

6. A member shall be deemed to have received the number of votes originally cast for it when it was elected and, in addition, the number of votes assigned to .it, provided that the total number of votes shall not exceed 300 for any member elected.

7. If the votes deemed received by an elected member would otherwise exceed 300, Member which voted for or assigned their votes to such elected member shall arrange among themselves for one or more of them to withdraw their votes from that member and assign or re-assign them to another elected member so that the votes received by each elected member shall not exceed the limit of 300.

8. If a member of the Executive Com- mittee is suspended from the exercise of its voting rights under any of the relevant pro- visions of this Agreement, each Member which has voted for it or assigned its votes to it in accordance with this article may, during such time as that suspension is in force, assign its votes to any other member of the Committee in its category,. subject to paragraph 6 of this article.

9. If a member of the Committee ceases to be a Member of the Organization, the Members which voted for or assigned votes to it and Members which have not voted for, or assigned votes to, another member of the Committee shall, during the next session of the Council, elect a Member to fill the vacancy on the Committee. Any Member which voted for, or assigned its votes to, the member which has ceased to be a Member of the Organization and which does not vote for the Member elected to fill thc vacancy on the Committee, may assign its votes to another member of the Com- mittee, subject to paragraph 6 of this article.

10. In special circumstances, and after consultation with the member of "the Execu-

28

varje ytterligare omröstning skall det mini— miantal röster, som erfordras för val, suc- cessivt minska med fem till dess att tio kan— didater har valts.

5. Varje medlem som ej röstade för nå— gon av de valda medlemmarna kan därefter överlåta sina röster på någon av dem, om ej annat följer av styckena 6 och 7 i denna ar- tikel.

6. Medlem skall anses ha erhållit det an- tal röster som ursprungligen avgivits till dess förmån då den valdes, och dessutom det an— tal röster som överlåtits till den, förutsatt att hela antalet röster ej skall överstiga 300 för någon vald medlem.

7. Om de röster som anses ha erhållits av en vald medlem annars skulle överstiga 300, skall de medlemmar, vilka röstade för eller överlät sina röster till sådan vald med- lem, sinsemellan överenskomma om att en eller flera av dem återkallar sina röster från denna medlem och överlåter eller omför- delar dem till annan vald medlem så att de röster som erhållits av varje vald medlem ej överstiger 300.

8. Om en medlem i exekutivkommittén uteslutcs från utövandet av sin rösträtt en— ligt några tillämpliga bestämmelser i detta avtal, kan varje medlem, som har röstat på denna medlem eller överlåtit sina röster på medlemmen i fråga i överensstämmelse med denna artikel, under den tid då uteslutning- en är i kraft, överlåta sina röster till annan medlem i kommittén i sin kategori, om ej annat följer av stycket 6 i denna artikel.

9. Om en medlem i kommittén upphör att vara medlem i organisationen, skall de medlemmar som röstade på eller överlät röster till denna medlem, och medlemmar vilka ej har röstat på eller överlåtit röster till annan medlem i kommittén, under rå- ets nästa sammanträde välja en medlem för att fylla den lediga platsen i kommittén. Medlem, som röstade eller överlät sina rös- ter till den medlem vilken har upphört att vara medlem i organisationen, och som ej röstar på den medlem vilken valts att fylla den lediga platsen i kommittén, kan över- låta sina röster till annan medlem i kom- mittén, om ej annat följer av stycket 6 i denna artikel. 10. Om särskilda omständigheter förelig- ger, och efter samråd med den medlem av

Prop. 1977/78: 108

tive Committee for which it voted or to which it assigned its votes in accordance with the provisions of this article, a Member may withdraw its votes from that member for the remainder of the quota year. That Member may then assign these votes to another member of the Executive Com- mittee in its category but may not withdraw these votes from that other member for the remainder of that year. Th-e member of the Executive Committee from which the votes have been withdrawn shall retain its seat on the Executive Committee for the remain— der of that year. Any action taken pursuant to the provisions of this paragraph shall be- come effective after the Chairman of the Executive Committee has been informed in writing thereof.

Article 19 Delegation of powers by the Council to the Executive Committee

1. The Council may, by special vote, del- egate to the Executive Committee the ex- ercise of any or all of its powers, other than the following: (a) location of the headquarters of the Organization under article 3, paragraph 2; (b) decisions regarding change of status of Members under article 6; (c) appointment of the Executive Director under article 22, paragraph 1, and appoint- ment of the Manager of the Fund under article 50, paragraph 4; (d) approval of the administrative budget and assessment of contributions under ar- ticle 24, and approval of the accounts of the Fund under article 50, paragraph 2; (e) application of article 29 to new special arrangements under paragraph 5 of that ar- ticle; (f) determination of basic export tonnages under article 34, paragraph 2; (g) allocations of basic export tonnages under article 35, paragraph 4; (h) establishment of the global quota under article 40; (i) decision under article 41, paragraph 2; (j) revision of the limitations on maximum stocks under article 48, paragraph 4; (k) adoption of rules of procedure for the Fund under article 49, paragraph 3;

29

exekutivkommittén på vilken en medlem röstade eller på vilken den överlåtit sina röster i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, kan sådan medlem återkalla sina röster från förstnämnda medlem för återstoden av kvotåret. Denna medlem kan då överlåta dessa röster till annan medlem i exekutivkommittén i sin kategori men kan ej återtaga dessa röster från denna andra medlem för återstoden av det året. Den medlem av exekutivkommittén från vilken rösterna har återkallats skall behålla sin plats i exekutivkommittén för återstoden av det året. Alla åtgärder som vidtages enligt bestämmelserna i detta stycke skall träda i kraft sedan exekutivkommitténs ordförande skriftligen har informerats därom.

Artikel 19 Rådets delegering av befogenheter till exe- kutivkommittén

1. Rådet kan genom särskild omröstning till exekutivkommittén överlåta någon av eller alla sina befogenheter med undantag för följande:

a) lokaliseringen av organisationens säte enligt artikel 3, stycket 2;

b) beslut som avser ändring i medlems status enligt artikel 6;

c) utnämning av exekutivdirektören en- ligt artikel 22, stycket 1, och utnämning av direktören för fonden enligt artikel 50, stycket 4;

d) godkännande av den administrativa budgeten och fastställande av bidragen en— ligt artikel 24 och godkännande av fondens räkenskaper enligt artikel 50, stycket 2;

e) tillämpning av artikel 29 på nya spe- cialavtal enligt stycket 5 i denna artikel;

f) fastställande av basexportkvantiteter enligt artikel 34, stycket 2;

g) tilldelningar av basexportkvantiteter enligt artikel 35, stycket 4;

h) fastställande av globalkvoten enligt ar- tike140;

i) beslut enligt artikel 41, stycket 2;

j) ändring av begränsningarna för maxi- milager enligt artikel 48, stycket 4;

k) fastställande av tillämpningsregler för fonden enligt artikel 49, stycket 3;

Prop. 1977/78: 108

(l) adjustments of the rate of contri- butions, and suspension of contributions, to the Fund under article 51, paragraph 1;

(m) adjustments of the rate of lending by the Fund under article 53, paragraph 1;

(n) decisions regarding the disposition of the assets of the Fund under article 54;

(o) adjustment of price levels under ar- ticle 62;

(p) relief from obligations under article 69;

((1) decision on disputes under article 70; (r) suspension of voting and other rights of a Member under article 71, paragraph 3;

(s) accessions under article 76;. (t) exclusion of a Member from the Or- ganization under article 80;

(11) recommendation of amendments under article 82;

(v) extension or termination of this Agree- ment under article 83.

2. The Council may at any time revoke any delegation of powers to the Executive Committee.

Article 20 Voting procedure and decisions of the Executive Committee

1. Each member of the Executive Com— mittee shall be entitled to cast the number of votes received by it. under article 18, and cannot devide these votes.

2. Any decisions taken by the Executive Committee shall require the same majority as that decision would require if taken by the Council.

3. Any Member shall have the right of appeal to the Council, under such conditions as the Council may prescribe in its rules of procedure, against any decision of the Executive Committee.

Article 21 Quorum for the Executive Committee

The quorum for any meeting of the Executive Committee shall be the presence of more than half of all exporting members of the Committee and more than half of all importing members of the Committee, the members thus present representing at least

30

1) anpassningar av nivån för bidrag och upphävande av bidrag till fonden enligt ar- tikel 51, stycket 1;

rn) anpassning av utlåning från fonden enligt artikel 53, stycket 1;

n) beslut rörande disponering av fondens tillgångar enligt artikel 54;

o) anpassning av prisnivåer enligt artikel 62;

p) befrielse från förpliktelser enligt ar- tikel 69;

q) avgörande i tvister enligt artikel 70;

r) upphävande av medlems rösträtt och övriga rättigheter enligt artikel 71, stycket 3;

s) anslutningar enligt artikel 76;

t) medlems uteslutning ur organisationen enligt artikel 80;

u) rekommendation av ändringar enligt artikel 82;

v) förlängning eller upphörande av detta avtal enligt artikel 83.

2. Rådet kan när som helst återkalla en till exekutivkommittén överlåten befogen- het.

Artikel 20 Exekutivkommitte'ns rörtningsförfarande och beslut

1. Varje medlem av exekutivkommittén skall ha rätt att avge det antal röster som den erhållit enligt artikel 18 och kan icke uppdela dessa röster.

2. Beslut som fattas av exekutivkommit- tén skall kräva samma majoritet som detta beslut skulle kräva om det fattades av rå- det. _

3. Medlem skall ha rätt att i rådet, på de villkor rådet kan stadga i sina tillämpnings- regler, överklaga varje beslut av exekutiv- kommittén.

Artikel 21 Exekutivkommitténs beslutsmässighet

För beslutsmässighet vid exekutivkom— mitténs sammanträden skall mer än hälften av kommitténs alla exporterande medlem- mar och mer än hälften av kommitténs alla importerande medlemmar vara närvarande, så att de närvarande medlemmarna repre-

Prop. 1977/78: 108 .

two thirds of the total votes of all members of the Committee in their respective cat- egories.

CHAPTER VI —— THE EXECUTIVE DIRECTOR AND THE STAFF

Article 22 The Executive Director and the staff

1. The Council, after having consulted the Executive Committee, shall appoint the Executive Director by special vote. The terms of appointment of the Executive Di- rector shall be fixed by the Council in the light of those applying to corresponding officials of similar intergovernmcntal or- ganizations.

2. The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Organ— ization and shall be responsible for the per- formance of any duties devolving upon him in the administration of this Agreement.

3. The Executive Director shall appoint the staff in accordance with regulations es- tablished by the Council. In framing such regulations the Council shall have regard to those applying to officials of similar inter- governmcntal organizations.

4. Neither the Executive Director nor any member of the staff shall have any financial interest in the sugar industry or sugar trade.

5. The Executive Director and the staff shall not seek or receive instructions re- garding their duties under this Agreement from any Member or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each Member shall respect the exclusively inter- national character of the responsibilities of the Executive Director and the staff and shall not seek to influence them in the dis- charge of their responsibilities.

CHAPTER VII FINANCE

Article 23

Expertses

1. The expenses of delegations to the Council, representatives on the Executive

31

senterar minst två tredjedelar av alla kom- mittémedlemmars röster i sina respektive kategorier.

KAPITEL VI — EXEKUTIVDIREKTÖ- REN OCH PERSONALEN

Artikel 22 Exekutivdirektören och personalen

1. Rådet skall efter samråd med exeku— tivkommittén utse exekutivdirektören ge— nom särskild omröstning. Exekutivdirektö- rens anställningsvillkor skall fastställas av rådet med hänsyn till dem som tillämpas för motsvarande tjänstemän i liknande mel- lanstatliga organisationer.

2. Exekutivdirektören skall vara organi- sationens cheftjänsteman och skall ansvara för att deluppgifter genomföres, vilka an- kommer på honom vid administreringen av detta avtal.

3. Exekutivdirektören skall utse persona- len i överensstämmelse med av rådet fast- ställda regler. Vid utformningen av dessa regler skall rådet beakta dem som tilläm- pas på tjänstemän i liknande mellanstatliga organisationer.

4. Varken exekutivdirektören eller någon medlem av personalen skall ha några eko- nomiska intressen i sockerindustrin eller sockerhandeln.

5. Exekutivdirektören och personalen skall ej begära eller mottaga instruktioner rörande sina tjänsteåligganden enligt detta avtal från någon medlem eller myndighet utanför organisationen. De skall avstå från varje åtgärd som kan kasta en skugga på deras ställning som internationella tjänste- män ansvariga endast inför organisationen. Varje medlem skall respektera den uteslu- tande internationella karaktären av exeku- tivdirektörens och personalens plikter och skall icke söka påverka dem vid fullgöran- det av deras plikter.

KAPITEL vn —— FINANSIERING Artikel-23 Utgifter

1. Utgifter för delegationer i rådet, om— bud i exekutivkommittén och ombud i rå—

Prop. 1977/78: 108

Committee and representatives on any of the committees of the Council or of the Executive Committee shall be met by the Members concerned.

2. The expenses necessary for the admin- istration of this Agreement, excluding the costs of administering the Fund, shall be met by annual contributions from Members, assessed in accordance with article 24. If, however, a Member requests special services, the Council may require that Member to pay for them.

3. Appropriate accounts shall be kept for the administration of this Agreement.

Article 24 Determination of the administrative budget and assessment of contributions

1. During the second half of each finan- cial year, the Council shall approve the administrative budget of the Organization for the following financial year and shall assess the contribution of each Member to that budget.

2. The contribution of each Member to the administrative budget for each financial year shall be in the proportion which the number of its votes at the time the admin- istrative budget for that financial year is approved bears to the total votes of all Members. In assessing contributions, the votes of each Member shall be calculated without regard to the suspension of any Member”s voting rights and any redistri- bution of votes resulting therel'rom.

3. The initial contribution of any Member joining the Organization after the entry into force of this Agreement shall be assessed by the Council on the basis of the: number of votes to be held by it and the period re- maining in the current financial years as well as for the following financial year if that Member joins the Organization between the adoption of the budget for, and the be- ginning of, that year, but assessments made upon other Members shall not be altered. In assessing contributions of Members join- ing the Organization after the adoption of a budget for a given quota year or years, the votes of such Members shall be cal- culated without regard to the suspension of

32

dets eller exekutivkommitténs kommittéer skall bestridas av berörda medlemmar.

2. Utgifter som är nödvändiga för admi— nistreringen av detta avtal, med undantag för fondens administrationskostnader, skall bestridas genom årliga bidrag från medlem- marna, beräknade i enlighet med artikel 24. Om en medlem begär särskilda tjänster kan dock rådet kräva att medlemmen i fråga betalar härför.

3. Tillämpliga räkenskaper skall föras för administreringen av detta avtal.

Artikel 24

Fastställande av den administrativa budge- ten och beräkning av bidrag

1. Rådet skall under andra hälften av varje budgetår godkänna organisationens administrativa budget för det följande bud- getåret och skall beräkna varje medlems bidrag till denna budget.

2. Varje medlems bidrag till den admi— nistrativa budgeten för varje budgetår skall stå i samma förhållande till det totala bi— draget som dess röster vid den tidpunkt då den administrativa budgeten för budgetåret i fråga godkännes står till det totala antalet röster för alla medlemmar. Vid beräkning av bidragen skall varje medlems röster be- räknas utan hänsyn till eventuellt upphä— vande av en medlems rösträtt eller därav följande omfördelning av rösterna.

3. Det första bidraget för medlem som ansluter sig till organisationen efter detta avtals ikraftträdande skall beräknas av rå- det på grundval av det antal röster som medlemmen tilldelas och den återstående tiden av löpande budgetår, såväl som för det följande budgetåret om medlemmen i fråga blir medlem av organisationen mel- lan budgetens godkännande för, och början av, sistnämnda år, dock att beräkningar för andra medlemmar ej skall ändras. Vid be— räkning av bidrag för medlemmar som går med i organisationen efter godkännande av en budget för ett eller flera kvotår, skall sådana medlemmars röster beräknas utan hänsyn till upphävande av en medlems röst-

Prop. 1977/78: 108

any Member's voting rights and any re- distribution of votes resulting therefrom.

4. If this Agreement enters into force more than eight months before the begin- ning of the first full financial year of this Agreement, the Council shall at its first session approv-e an administrative budget covering the period up to the commence— ment of the first full financial year. Other- wise, the first administrative budget shall cover both the initial period and the first full financial year.

5. The Council may take such measures as it might deem appropriate when adopting the budget for the first year of this Agree- ment and for the first year following any extension of this Agreement under article 83 in order to mitigate the effects on con- tributions for those years resulting from a possibly limited membership of this Agree- ment at the time of the adoption of budgets for those years.

Article 25 Payment of contributions

1. Contributions to the administrative budget for each financial year shall be pay- able in freely convertible currencies and shall become due on the first day of that financial year; contributions of Members in respect of the financial year in Which they join the Organization shall be due on the .date on which they become Members.

2. If, at the end of four months follow— ing the date on which its contribution is due in accordance with paragraph 1 of this ar- ticle, a Member has not paid its full con- tribution to the administrative budget, the Executive Director shall request the Mem- ber to make payment as quickly as possible. If, at the expiration of two monlhs after the request of the Executive Director, the Mem- ber has still not paid its contribution, its voting rights in the Council and in the Executive Committee shall be suspended until such time as it has made full payment of the contribution.

3. A Member whose voting rights have been suspended under paragraph 2 of this article shall not be deprived of any of its other rights or relieved of any of its obli-

33

rätt och omfördelning av röster som blir en följd därav.

4. Om detta avtal träder i kraft mer än åtta månader före början av detta avtals första hela budgetår, skall rådet vid sitt första sammanträde godkänna en adminis— trativ budget som gäller för tiden fram till början av det första hela budgetåret. I öv— riga fall skall den första administrativa bud— geten gälla för både initialperioden och det första hela budgetåret.

5. Rådet kan vidtaga de åtgärder det an- ser lämpliga, då det godkänner budgeten för detta avtals första år och för det första året som följer efter förlängning av detta avtal enligt artikel 83, för att dämpa den verkan på bidrag för dessa år som uppstår genom ett eventuellt begränsat medlemskap i detta avtal vid tiden för godkännande av bud— getar för dessa år.

Artikel 25 Betalning av bidrag

1. Bidrag till den administrativa budge— ten för varje budgetår skall betalas i fritt konvertibla valutor och skall förfalla till betalning på budgetårets första dag; bidrag från medlemmar avseende det budgetår då de anslöt sig till organisationen skall för- falla till betalning .den dag då de blir med- lemmar.

2. Om en medlem ej har betalat hela sitt bidrag till den administrativa budgeten vid utgången av de fyra månader som följer på den dag då dess bidrag har förfallit till be- talning enligt stycket 1 i denna artikel, skall exekutivdirektören begära att medlemmen betalar snarast möjligt. Om medlemmen ännu ej betalat sitt bidrag efter två måna- der efter exekutivdirektörens begäran, skall dess rösträtt i rådet och i exekutivkommit- tén upphävas till dess att den har inbetalat hela bidraget.

3. Medlem, vars rösträtt upphävs enligt stycket 2 i denna artikel, skall ej fråntas några av sina andra rättigheter eller befrias från några av sina åtaganden enligt detta

Prop. 1977/78: 108

gations under this Agreement, unless the Council so decides by special vote. It shall remain liablc to pay it's contribution and to meet any other of its financial obligations under this Agreement.

Article 26 Audit and publication of accounts

As soon as possible after the close of each financial year, the financial. statements of the Organization for that financial year, certified by an independent auditor, shall be presented to the Council for approval and publication.

CHAPTER VIII — SCOPE OF THE REGULATION OF EXPORTS

Article 27 Scope

This Agreement regulates supplies of sugar to the free market and makes pro— vision for other related matters. It takes account of the special arrangements referred to in chapter IX and allows for certain donations of sugar to be made without charge to quotas in effect or export entitle— ments, as referred to in article 28.

Article 28 Donations of sugar

1. Donations of sugar by an exporting Member through assistance programmes of the United Nations or of any of its special- ized agencies shall not be charged against the quota in effect or export entitlement of the donor Member, unless the Council de- cides otherwise.

2. The Council shall lay down the con- ditions under which donations of sugar by an exporting Member other than those under paragraph 1 of this article shall not be charged against the quota in effect or export entitlement of the done-r Member. These conditions shall provide, inter alia, for prior consultation and adequate safe- guards to normal patterns of trade. No sugar so donatcd shall qualify for exemption under this paragraph unless it is exclusively for domestic consumption in the recipient countries.

34

avtal, såvida ej rådet så beslutar genom sär- skild omröstning. Medlemmen skall förbli ansvarig för betalningen av sitt bidrag och för fullgörande av alla andra finansiella skyldigheter enligt detta avtal.

Artikel 26

Revision och publicering av räkenskaper

Så snart som möjligt efter utgången av varje budgetår skall organisationens finan- siella redogörelse för detta budgetår, be- styrkt av en oberoende revisor, föreläggas rådet för godkännande och publicering.

KAPITEL VIII _ EXPORTREGLE- RINGENS RAM

Artikel 27 Ram

Detta avtal reglerar sockerleveranserna till den fria marknaden och andra besläk- tade frågor. Det redovisar de i kapitel IX åberopade specialavtalen och tillåter att vissa gåvoleveranser av socker får göras utan att belasta gällande kvoter eller ex- porträttigheter, såsom avses i artikel 28.

A rtikel 28 Gåvoleveranser av socker

1. En exporterande medlems gåvoleve— ranser av socker genom något av Förenta nationernas eller dess fackorgans bistånds- program skall ej avräknas mot givarlandets gällande kvot eller exporträttighet, såvida ej rådet beslutar annorlunda.

2. Rådet skall fastställa de villkor enligt vilka andra gåvoleveranser av socker från en exporterande medlem än de i stycket 1 i denna artikel angivna, ej skall avräknas mot givarlandets gällande kvot eller export- rättighet. Dessa villkor skall bland annat innehålla bestämmelser om föregående sam- råd och lämpligt skydd för normala han— delsmönster. Inga sådana gåvoleveranser av socker skall berättiga till undantag enligt detta stycke, såvida de ej är avsedda enbart för inhemsk konsumtion i de mottagande länderna.

Prop. 1977/78: 108

3. All donations of sugar by an exporting Member shall be notified promptly to the Council by the donor Member. Without pre- judice to paragraphs 1 and 2 of this article, any Member which considers that any do- nations are causing or are likely to cause prejudice to its interests may request the Council to examine the matter. The Coun- cil shall, upon such examination, make such recommendations as it deems appropriate.

4. In its annual report, the Council shall include & report on developments concem- ing donations of sugar.

CHAPTER IX —— SPECIAL ARRANGEMENTS

Article 29 General provisions

1. None of the provisions of the other chapters of this Agreement shall interfere with or restrict the rights and obligations of Members under the special arrangements referred to in articles 30, 31, 32 and 33. These special arrangements shall be dealt with as provided for in those articles, sub— ject to paragraphs 2 to 4 of this article.

2. Members recognize that the basic ex- port tonnages and export entitlements es- tablished pursuant to articles 34 and 35 are based on the continuity and stability of the special arrangements referred to in articles 30, 31, 32 and 33. If there is any change in the membership of one or more of the special arrangements referred to in those ar- ticles and this change affects a Member or Members, or if there is any significant change in the position of one or more Mem— bers participating in one or more of these arrangements, the Council shall meet to consider appropriate compensating adjust- ments to the basic export tonnages or ex— port entitlements established pursuant to ar— ticles 34 and 35 in accordance with the following provisions: (a) Subject to subparagraphs (b), (c) and ((I) of this paragraph, the basic export tonnages of the Member or Members in- volved shall be reduced by the full extent of any increase (or increased by, or estab- lished at a level equal to, the full extent of any reduction) in their annual export entitle-

35

3. Alla gåvoleveranser av socker från en exporterande medlem skall omedelbart med- delas rådet av den givande medlemmen. Utan inskränkning av bestämmelserna i styckena 1 och 2 i denna artikel kan varje medlem, som anser att gåvoleveranserna skadar eller troligen kommer att skada dess intressen, begära att rådet undersöker frå- gan. Rådet skall efter sådan undersökning göra de rekommendationer det anser lämp— ligt.

4. I sin årsrapport skall rådet medtaga en rapport om utvecklingen av gåvoleveranser av socker.

KAPITEL IX — SPECIALAVTAL

Artikel 29 Allmänna bestämmelser

1. Ingen av bestämmelserna i detta av- tals övriga kapitel skall påverka eller in— skränka medlemmars rättigheter eller skyl- digheter enligt de specialavtal som avses i artiklarna 30, 31, 32 och 33. Dessa special- avtal skall behandlas enligt bestämmelserna i nämnda artiklar, om ej annat följer av styckena 2 till 4 i denna artikel.

2. Medlemmarna är införstådda med att de basexportkvantiteter och exporträttig- heter, som fastställts enligt artiklarna 34 och 35, grundar sig på kontinuiteten och stabi- liteten i de specialavtal som avses i artik— larna 30, 31, 32 och 33. Om det blir någon ändring i medlemskapet i en eller flera av de specialavtal som avses i dessa artiklar och denna ändring påverkar en medlem eller flera, eller om det blir någon betydan- de ändring i en eller flera medlemmars ställning i förhållande till ett eller flera av dessa avtal, skall rådet sammanträda för att överväga lämpliga kompensationsändringar i de basexportkvantiteter eller exporträttig— heter vilka fastställts i artiklarna 34 och 35 i enlighet med följande bestämmelser:

a) om ej annat följer av punkterna b), c) och d) i detta stycke, skall den berörda medlemmens eller medlemmarnas basex- portkvantitcter minskas med hela den ök— ning (eller ökas med eller fastställas vid en nivå, som helt motsvarar varje minskning) i deras årliga exporträttigheter enligt de be-

Prop. 1977/78: 108

ments under the special arrangement or ar— rangements concerned, resulting from the changes in membership or position referred to above;

(b) Where compensating adjustments have been made under subparagraph (a) of this paragraph, the Council shall also establish any necessary transitional arrangements covering the year in Which such changes occur;

(c) Where compensating adjustments as envisaged in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph cannot be made to the basic export tonnages established pursuant to ar- ticle 34, because the Changes in membership or position in the special arrangements re- ferred to above involve a major structural change in the sugar market or a significant change in the position of any major supplier or suppliers under any such special arrange- ment, the Council shall make recommen- dations to Members for an amendment of this Agreement under the provisions of ar- ticle 82 or for the immediate renegotiation of the basic export tonnages. Pending the incorporation of changes in basic export tonnages resulting from such amendment or renegotiation, the changes in, or establish- ment of, basic export tonnages shall be ap- plied on a provisional basis;

(d) Any Member or Members not satis- fied with the results of the renegotiation under subparagraph (c) of this paragraph may withdraw from this Agreement in ac- cordance with the provisions of article 79.

3. Members which participate in the special arrangements referred to in article 30 shall arrange for the Council to be in- formed of the details of those arrangements, of the amounts of sugar to be imported or exported under them in each year of this Agreement, and of any change in the nature of those arrangements Within 30 days of its occurrence.

4. Members participating in any of the special arrangements mentioned in this chap- ter shall conduct their sugar trade within those arrangements in a manner which shall not prejudice the objectives of this Agree- ment. Where special arrangem-ents involve rc-exports of sugar to the free market, Mem- bers participating in such arrangements shall take such measures as they deem appropri-

36

rörda specialavtalen, som är en följd av ovan omnämda ändringar i medlemskap eller ställning;

b) då kompensationsanpassningar har vidtagits enligt punkt a) i detta stycke, skall rådet även fastställa nödvändiga övergångs— arrangemang för det år då sådana ändring- ar vidtages;

c) då kompensationsanpassningar såsom avses i punkterna a) och b) i detta stycke ej kan göras i de basexportkvantiteter som fastställts enligt artikel 34, därför att änd- ringarna i medlemskap eller ställning i ovan nämnda spccialavtal innebär en större struk- turell ändring på sockermarknaden eller en betydande förändring i en eller flera större leverantörers ställning enligt sådant special- avtal, skall rådet rekommendera medlem- marna att göra en ändring i detta avtal en- ligt bestämmelserna i artikel 82 eller att omedelbart omförhandla basexportkvanti- teterna. I avvaktan på att ändringar vidtages i basexportkvantiteterna som en följd av så— dan ändring eller omförhandling, skall änd- ringarna i eller fastställande av basexport- kvantiteterna tillämpas provisoriskt;

d) medlem eller medlemmar som ej är nöjda med resultaten av omförhandlingen enligt punkt c) i detta stycke, kan från— träda detta avtal i enlighet med bestäm- melserna i artikel 79.

3. Medlemmar, som deltager i special- avtal, som avses i artikel 30, skall tillse att rådet informeras om detaljerna i dessa av- tal, om de sockerkvantiteter som skall im- porteras eller exporteras i enlighet därmed under varje år för detta avtal och om varje ändring i uppläggningen av dessa avtal inom 30 dagar därefter.

4. Medlemmar, som deltager i något av de specialavtal som nämns i detta kapitel skall bedriva sin handel med socker inom dessa avtal på sätt som ej skadar avtalets syften. Då specialavtalen innebär reexport av socker till den fria marknaden, skall medlemmar som deltager i sådana avtal vidtaga de åtgärder de anser lämpliga för att säkerställa att, i de fall där inga kvanti-

Prop. 1977/78: 108

ate to ensure that, in those cases where there are no quantitative provisions in the relevant articles of this Agreement relating to such re-exports, any increase of trade under those arrangements over and above the quantities annually traded before the entry into force of this Agreement does not result in an in- crease of re-exports to the free market.

5. At the request of the Members con- cerned, the Council may, by special vote, apply the provisions of this article to special arrangements established after the entry into force of this Agreement. The basic export tonnages of the Member or Members in— volved shall be automatically reduced by the full extent of their annual export entitle- ments under the special arrangement or ar— rangements concerned.

Article 30

Exports to the European Economic Community

Exports to the EEC under the terms of the Lomé Convention of 1975, the decision of the Council of the EEC of 29 June 1975 relating to the association of overseas countries and territories with the EEC, and the Agreement of 19 July 1975 between the EEC and India, up to the amounts covered by those acts and agreements as may be adjusted under the provisions of those acts and agreements, shall not be charged against the quotas in effect or ex— port entitlements of the Members concerned under chapter X.

Article 31

Experts by Cuba to socialist countries

]. Experts by Cuba to the following social-ist countries shall not be charged against its quota in effect under chapter X: Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Hungary, Mongolia, Poland, Romania and the Union of Soviet Socialist Republics.

2; Exports by Cuba to Albania, China, the Democratic People's Republic of Korea, Viet Nam and Yugoslavia up to a total of 650,000 tonnes in each of the first two quota years of this Agreement shall not be charged against its quota in-effect under

37

tativa bestämmelser rörande sådan reexport har införts i tillämpliga artiklar i detta av- tal, varje ökning av handeln under dessa avtal, utöver de kvantiteter som årligen var föremål för handel före detta avtals ikraft- trädande, ej leder till ökning av reexporten till den fria marknaden.

5. På begäran av de berörda medlem- marna kan rådet genom särskild omröst— ning tillämpa bestämmelserna i denna arti- kel på specialavtal vilka ingåtts efter detta avtals ikraftträdande. Den berörda med— lemmens eller medlemmarnas basexport- kvantiteter skall automatiskt minskas med hela kvantiteten av deras årliga exporträt— tigheter enligt specialavtalet eller specialav- talen i fråga.

Artikel 30

Export till den Europeiska ekonomiska gemenskapen

Export till EG enligt villkoren i Lomé- konventionen 1975, EG-rådcts beslut den 29 juni 1975 rörande utomeuropeiska län- ders och territoriers associering med EG och avtalet den 19 juli 1975 mellan EG och Indien, upp till de kvantiteter som avses i dessa akter och avtal med eventuell anpass- ning enligt bestämmelserna i dessa akter och avtal, skall ej avräknas mot i kapitel X berörda medlemmars gällande kvoter eller exporträttigheter.

Artikel 31 Kubas export till socialistländer

1. Kubas export till följande socialist— länder skall ej avräknas mot dess gällande kvot enligt kapitel X: Bulgarien, Tjeckoslo— vakien, Tyska Demokratiska Republiken, Ungern, Mongoliet, Polen, Rumänien och Sovjetunionen.

2. Kubas export till Albanien, Kina, De- mokratiska Folkrepubliken Korea, Vietnam och Jugoslavien upp till sammanlagt 650 000 ton under vartdera av de två första kvotåren i detta avtal skall ej avräknas mot dess gällande kvot enligt kapitel X under

Prop. 1977/78: 108

chapter X in those years. The quantity up to which Cuba”s exports to those countries will not be charged against Cubals quota in effect in the third, fourth and fifth quota years shall be determined by the Council in the first quarter of the third quota year in the light of performance during the first two quota years. Such quantity as may be ex- ported to these countries in the first two quota years in excess of an annual total of 650,000 tonnes shall be used for the pur- poses either of determining the relevant quantity for the third, fourth and fifth quota years or of establishing Cuba”s basic export tonnage for these years under ar- ticle 34, paragraph 2, but not for both pur- poses.

Article 32

Status of, and exports by, the Union of Soviet Socialist Republics

1. Without prejudice to article 31, all im- ports by the Union of Soviet Socialist Re- publics from all origins shall be taken into account and shall therefore give the USSR the status of an importing Member.

2. Without prejudice to its status as es- tablished in this article, the USSR shall undertake to limit its total exports of sugar to the free market in each of the first tw0 quota years of this Agreement to 500,000 tonnes.

3. The quantity specified in paragraph 2 of this article and the tonnages to be sub- sequently established for the following quota years under paragraph 6 of this article shall not include exports by the USSR to any of the countries referred to in article 31, para- graphs 1 and 2.

4. Exports by the USSR under this article shall not be subject to any reduction under chapter X.

5. The USSR shall not be bound by this article during any period when, by virtue of article 44, paragraph 4, quotas and other limitations on exports are inoperative.

6. When considering basic export tonnages for the third, fourth and fifth quota years under article 34, paragraph 2, the Council shall, in agreement with the USSR, estab- lish the tonnages for the USSR'S exports for those years.

38

dessa år. Den kvantitet upp till vilken Ku- bas export till dessa länder ej skall avräk- nas mot Kubas gällande kvot under det tredje, fjärde och femte kvotåret skall fast- ställas av rådet under det tredje kvotårets första kvartal med hänsyn till den faktiska exporten under de två första kvotåren. Så- dan kvantitet som kan exporteras till dessa länder under de första två kvotårcn utöver en årlig kvantitet på 650000 ton, skall an- vändas antingen i syfte att besluta om till- lämplig kvantitet för det tredje, fjärde och femte kvotåret eller i syfte att fastställa Ku- bas basexportkvantitet för dessa år enligt artikel 34, stycket 2, men ej för båda syf- tena.

Artikel 32 Sovjetunionens ställning och export

1. Utan inskränkning av artikel 31 skall all import till Sovjetunionen från alla ur- sprungsländer beaktas och skall därför ge Sovjetunionen ställning som importerande medlem.

2. Utan inskränkning av dess ställning såsom anges i denna artikel, skall Sovjet- unionen förbinda sig att begränsa sin totala sockerexport till den fria marknaden under vart och ett av detta avtals båda första kvot- år till 500 000 ton.

3. Den i stycket 2 i denna artikel angiv- na kvantiteten, och de kvantiteter som där- efter skall fastställas för de följande kvot- åren enligt stycket 6 i denna artikel, skall ej omfatta export från Sovjetunionen till något av de i artikel 31, styckena 1 och 2, nämnda länderna.

4. Sovjetunionens export enligt denna artikel skall ej bli föremål för någon minsk- ning enligt kapitel X.

5. Sovjetunionen skall ej vara bunden av denna artikel under någon period då kvo- ter och andra exportbegränsningar inte är i kraft enligt artikel 44, stycket 4.

6. Vid bedömning av basexportkvanti- teter för tredje, fjärde och femte kvotåret enligt artikel 34, stycket 2, skall rådet efter överenskommelse med Sovjetunionen fast— ställa kvantiteterna för Sovjetunionens ex- port för dessa år.

Prop. 1977/78: 108

Article 33 Status of, and exports by, the German Democratic Republic

1. The German Democratic Republic shall undertake on becoming an importing Member to limit its total exports of sugar to the free market in each of the first two quota years of this Agreement to 75,000 tonnes.

2. Exports by the German Democratic Republic under this article shall not be sub— ject to any reduction under chapter X.

3. The German Democratic Republic shall not be bound by this article during any period when, by virtue of article 44, para- graph 4, quotas and other limitations on exports are inoperative.

4. When considering basic export tonnages for the third, fourth and fifth quota years under article 34, paragraph 2, the Council shall, in agreement with the German Demo- cratic Republic, establish the tonnages for the German Democratic Republic's exports for those years.

CHAPTER X —— REGULATION OF EXPORTS

Article 34 Allocation and adjustment of basic export tonnages

1. The exporting countries listed in annex I shall, upon becoming Members, have the basic export tonnages for each of the first two quota years of this Agreement as speci— fied therein, subject to article 76, subpara- graph 2 (b) and paragraph 3.

2. (a) In the first quarter of the third quota year, the basic export tonnages speci— fied in annex I shall be renegotiated. In that renegotiation account shall be taken of:

(i) the assessment of the free market for the relevant period and the proportion of that market available to exporting Members with basic export tonnages;

(ii) the basic export tonnages of Mem— bers as specified in annex I;

(iii) export performance and fulfilment of quota and stock obligations during the

39

Artikel 33 Tyska Demokratiska Republikens ställning och export

1. Tyska Demokratiska Republiken skall, då den blir importerande medlem, förbinda sig att begränsa sin totala sockerexport till den fria marknaden under vart och ett av de båda första kvotåren enligt detta avtal till 75 000 ton. .

2. Export från Tyska Demokratiska Re- publiken enligt denna artikel skall ej bli föremål för någon minskning enligt kapitel X

3. Tyska Demokratiska Republiken skall ej vara bunden av denna artikel under nå— gon period då kvoter och andra exportbe- gränsningar inte är i kraft av artikel 44, stycket 4.

4. Vid bedömning av basexportkvantite- ter för tredje, fjärde och femte kvotåret en— ligt artikel 34, stycket 2, skall rådet efter överenskommelse med Tyska Demokratiska Republiken fastställa kvantiteterna för Tyska Demokratiska Republikens export för dessa år.

KAPITEL X —— REGLERING AV EXPORTEN

Artikel 34 Tilldelning och anpassning av basexport- kvantiteter

1. De i bilaga I förtecknade exportläne derna skall, då de blir medlemmar, ha de basexportkvantiteter för vart och ett av de båda första kvotåren i detta avtal, som däri angives, om icke annat följer av artikel 76, punkt 2 b) och stycket 3.

2. a) Under första kvartalet av det tred— je kvotåret skall de i bilaga I angivna bas- exportkvantiteterna omförhandlas. Härvid skall hänsyn tagas till:

1) uppskattningen av den fria mark- naden för ifrågavarande period och den andel av marknaden som är tillgänglig för exporterande medlemmar med bas— exportkvantiteter;

2) medlemmarnas basexportkvantiteter såsom anges i bilaga I;

3) faktisk export och fullgörande av kvot- och lageråtagandcn under de första

Prop. 1977/78: 108

first quota years based on statistics satis- factory to the Council. For this purpose the exporting Members concerned under- take to supply to the Council statistics on their production, consumption, exports and imports for the quota year 1979 not later than 15 February 1980;

(iv) cases where the Council has ac- cepted by special vote that force majeure or other special circumstances affected export performance or the fulfilment of obligations under this Agreement;

(v) the role of sugar in the economy, dependence upon the free market and the special position of small developing Mem- bers whose export earnings are heavily dependent upon the export of sugar;

(vi) realized expansion projects by de- veloping exporting Members with basic export tonnages not exceedizng 300,000 tonnes or listed in annex II which have been registered in detail by the Members concern-ed with the Executive Director upon entry into force of this Agreement as committed projects of major signifi- cance for the economics of the countries concerned;

(vii) any other relevant factors. (b) The purpose of the renegotiation shall be to establish revised basic export tonnages acceptable to Members. Upon completion of the renegotiation the Council may determine by special vote, which shall include in this instance the affirmative votes of at least two thirds of the exporting Members present and voting, the revised basic export tonnages for each of the third, fourth and fifth quota years.

(c) In the event that the Council has not established revised basic export tonnages for a particular quota year by the process set forth in subparagraph (b) of this para— graph before the end of the first quarter of that year, the basic export tonnage for each Member listed in annex I shall be deter- mined in accordance with the following for- mula:

(i) for the third quota year, 50 per cent of its basic export tonnage and 50 per cent of its average relative export per- formance-during 1978 and 1979;

(ii) for the fourth quota year, the

40

två kvotåren, grundade på för rådet god- tagbar statistik. I detta syfte förbinder sig berörda exporterande medlemmar att förse rådet med statistik över sin produk- tion, konsumtion, export och import för kvotåret 1979, senast den 15 februari 1980;

4) de fall där rådet genom särskild omröstning har godtagit att force ma— jeure eller andra särskilda omständighe— ter har påverkat den faktiska exporten eller fullgörandet av skyldigheter enligt detta avtal;

5) sockrets roll i ekonomin, beroende av den fria marknaden och den särskilda ställningen för små u-landsmedlemmar vilkas exportinkomster i hög grad är be- roende av sockerexporten;

6) förverkligade expansionsprojekt hos exporterande u-landsmedlemmar med en basexportkvantitet ej överstigande 300 000 ton, eller förtecknade i bilaga II, vilka av berörda medlemmar i detalj re- gistrerats hos exekutivdirektören vid detta avtals ikraftträdande såsom fast- ställda projekt av större betydelse för be— rörda länders ekonomi;

7) övriga faktorer av betydelse.

b) Syftet med omförhandlingen skall vara att fastställa reviderade basexport- kvantiteter som kan godtagas av medlem— marna. Efter avslutade förhandlingar kan rådet genom särskild omröstning, som i detta fall skall omfatta ja-röster från minst två tredjedelar av närvarande och röstande exporterande medlemmar, fastställa revi- derade basexportkvantiteter för vart och ett av de tredje, fjärde och femte kvotåren.

0) För den händelse rådet inte har "fast— ställt reviderade basexportkvantiteter för ett visst kvotår genom det förfarande varom stadgas i punkt b) i detta stycke före ut— gången av ifrågavarande års första kvartal, skall basexportkvantiteten för varje i bilaga I förtecknad medlem fastställas i enlighet med följande formel:

1) för det tredje kvotåret, 50 procent av dess basexportkvantitet och 50 procent av dess genomsnittliga relativa export under 1978 och 1979;

2) för det fjärde kvotåret, genomsnit-

Prop. 1977/78: 108

average of its relative export performance during 1978, 1979 and 1.980, excluding the year of its lowest relative export per- formance; (iii) for the fifth quota year, the average of its relative export performance in 1979, 1980 and 1981, excluding the year of its lowest relative export performance. (d) Relative export performance for each quota year shall mean, for each Member subject to the formula in subparagraph (c) of this paragraph, its net exports to the free market, less any excess beyond the tolerance in article 45, paragraph 2, and less the amount of any deficit in its stock obligations under article 46, divided by the aggregate of such net exports as so adjusted for that quota year for all Members subject to the formula, and multiplied by the aggregate of their basic export tonnages including any allocations under article 39 for the previous quota year. In cases where the Council has accepted by special vote that a Members net exports to the free market were affected by force majeure or other special circum- stances, that Membefs net exports shall be adjusted to the extent so accepted by the Council. Similarly, in cases where the Coun- cil has for similar reasons granted tempor- ary relief of stock obligations, the relief so granted shall not be treated as a deficit.

(e) A Member which, in each of the pre- vious quota years, has fulfilled its quota in effect without incurring any shortfall, whether declared or not, and has taken up its full share of any redistributed shortfalls up to the level of its basic export tonnage, and whiöh has exported to the free market the full amount of its basic export tonnage in any quota year in which quotas were suspended at least six months before the end of that year and has not, in any quota year, been in default of its stock obligations, shall not, as a result of the application of the formula in subparagraph (c) ef this para- graph, receive a lower basic export tonnage than its basic export tonnage in the im- mediately preceding quota year.

(f) The basic export tonnage assigned to a Member acceding to this Agreement after the first quota year, or assigned to a Mem- mcr pursuant to article-35 shall not be re-

41

tet av dess relativa export under 1978, 1979 och 1980, med uteslutande av året med lägst relativ export;

3) för det femte kvotåret, genomsnit-

tet av dess relativa export under 1979, 1980 och 1981, med uteslutande av året

med lägst relativ export.

d) Med relativ export för varje kvotår skall, för varje medlem som avses i punkt e) i detta stycke, förstås dess nettoexport till den fria marknaden, minus varje överskott utöver- toleransen i artikel 45, stycket 2, och minus summan av varje underskott i dess lageråtaganden enligt artikel 46, divi- derad med summan av sådan nettoexport såsom den anpassats för detta kvotår för alla medlemmar underkastade formeln, och multiplicerat med summan av deras basex— portkvantiteter, däri inbegripet varje tilldel- ning enligt artikel 39 för föregående kvotår. I de fall då rådet genom särskild omröst- ning har godtagit att en medlems nettoex- port till den fria marknaden påverkades av force majeure eller andra särskilda omstän- digheter, skall denna medlems nettoexport anpassas i den utsträckning som godtages av rådet. På liknande sätt skall, i de fall då rådet av liknande skäl har beviljat tillfällig befrielse från lageråtaganden, sådan be- viljad befrielse icke behandlas som ett un- derskott.

e) Medlem, som under varje tidigare kvotår har fullgjort sin gällande kvot utan att ådraga sig någon outnyttjad kvotandel, vare sig deklarerad eller ej, och som har uppfyllt sin fulla andel av varje omfördelad outnyttjad kvotandel upp till nivån för sin basexportkvantitet, och som till den fria marknaden har exporterat hela basexport- kvantiteten under varje kvotår då kvoterna upphävdes minst sex månader före slutet av detta år, och som ej under något kvotår har brustit i sina lageråtaganden, skall ej som en följd av tillämpningen av formeln i punkt e) i detta stycke, erhålla lägre bas- exportkvantitet än dess basexportkvantitet under närmast föregående kvotår.

f) Den basexportkvantitet som tilldelats en medlem som tillträtt detta avtal efter det första kvotåret, eller tilldelats en med- lem i enlighet med artikel 35, skall ej

Prop. 1977/78: 108

duced as a result of the application of the formula in subparagraph (c) of this para- graph, unless such Member has had a basic export tonnage for the entire applicable quota years on which the pertinent part of the formula is based.

g) The following procedure shall apply for each developing exporting Member with an initial basic export tonnage of 300,000 tonnes or less with any realizec". expansion project involving investment in agricultural development and increased milling capacity resulting in additional sugar producton for the free market in excess of 10,000 tonnes which has been registered in detail with the Executive Director upon entry into force of this Agreement as a committed project of major significance for the economy of the country concerned and which was sub- ject to verification by the Council within three months of the entry force of this Agreement. There shall be added to the basic export tonnage established under sub— paragraphs (e) (i), (ii) and (iii) of this para- graph, as appropriate, an amount of 80 per cent of any unexportable surplus arising from such a project at the beginning of the relevant quota year. By unexportable surplus is meant that quantity of sugar which is held in stock at 31 December over and above domestic consumption requirements, the full stock obligation under article 46, and any quantities due to be shipped under special arrangements, excluding any stocks held in breach of article 48, which surplus could not be exported against quotas in effect, provided that:

(i) the unexportable surplus shall be subject to verification according to such rules and procedures as may be esta- blished by the Council;

(ii) the Member in question has met all the conditions set out in subparagraph (e) of this paragraph;

(iii) the aggregate of such additions does not exceed 200,000 tonnes in each of the quota years 1980, 1981 and 1982. In the event of any excess the individual additions shall be reviewed and reduced to the extent necessary by the Committee established under article 39, paragraph 1, in accordance with the principles and pro— cedures in that article and taking inte

42

minskas som en följd av tillämpningen av formeln i punkt e) i detta stycke, såvida ej sådan medlem har haft en basexportkvan- titet för hela de tillämpliga kvotåren på vilka den tillämpliga delen av formeln grundar sig.

g) Följande förfarande skall tillämpas för varje exporterande u-landsmedlem med en första basexportkvantitet på 300 000 ton eller mindre med förverkligat expansions- projekt omfattande investering i jordbruks- utveckling och ökad brukskapacitet varav följer ytterligare sockerproduktion för den fria marknaden på mer än 10 000 ton, vil- ket i detalj har registrerats hos exekutiv- direktören efter detta avtals ikraftträdande, såsom ett fastställt projekt av större bety— delse för det berörda landets ekonomi och som har bestyrkts av rådet inom tre måna- der efter detta avtals ikraftträdande. Till den i punkterna c) 1), 2) respektive 3) i detta stycke fastställda basexportkvantite- ten skall läggas 80 procent av varje oexpor— terbart överskott som uppkommer från så- dant projekt i början av ifrågavarande kvot- år. Med oexporterbart överskott menas den sockerkvantitet som finns i lager den 31 de- cember utöver inhemskt konsumtionsbehov, hela lageråtagandet enligt artikel 46 och de kvantiteter som skall skeppas enligt special- avtal, med undantag av lager som hålles i brott mot artikel 48, vilket överskott ej skulle kunna exporteras mot gällande kvo- ter, förutsatt att:

1) det oexporterbara överskottet skall vara underkastat kontroll enligt regler och förfaranden som rådet kan fastställa;

2) ifrågavarande medlem har uppfyllt alla de villkor som anges i punkt e) i detta stycke;

3) summan av sådana tillägg ej över— stiger 200000 ton under vartdera kvot- året 1980, 1981 och 1982. I händelse av överskott skall de individuella tilläggen granskas och minskas i nödvändig ut- sträckning av den kommitté som tillsätts enligt artikel 39, stycket 1, i enlighet med principerna och förfarandena i denna ar- tikel, och med hänsyn till tilldelningar

Prop. 1977/78: 108

account any allocations already made under article 39 to the Member con-

cerned;

(iv) the residual amount of the un- exportable surplus shall not be taken into account in subsequent quota years.

3. Notwithstanding paragraph 1 of this article, Colombias situation Shall be taken into account during the negotiations re— ferred to in paragraph 2 of this article, at which time Colombia shall be provided with a basic export tonnage commensurate with its production and domestic consumption.

Article 35 Provisionr for lillembers with small export entitlements

1. Each exporting Member listed in annex II shall, in each quota year, have an export entitlement to the free market of 70,000 tonnes which shall not be subject to any adjustment under this chapter.

2. Each Member referred to in paragraph 1 of this article shall inform the Council at least 45 calendar days before the beginning of a quota year of the amounts of sugar it expects to have available for export to the free market within its export entitlement in that quota year. In addition, each such Member Shall notify the Council of any change in its expected exports as provided for in article 42. Any such Member which falls to comply with the notification pro- cedure in this paragraph shall have its voting rights suspended for the relevant quota year.

3. The Members referred to in paragraph 1 of this article shall not be subject to the obligations to hold special stocks under ar- ticle 46. They shall, however, be entitled to hold such stocks up to the quantity, and under the conditions, referred to in para- graph 1 of that article.

4. Any Member referred to in paragraph 1 of this article which considers that, in the light of the development of its production, it should be authorized to export to the free market more than 70,000 tonnes in any quota year, may request the Council to al- locate to it a basic export tonnage in excess of that entitlement. If and when the Council

43

som redan gjorts enligt artikel 39 till be- rörd medlem;

4) den summa som blir kvar av det oexporterbara överskottet ej skall beaktas under efterföljande kvotår.

3. Utan hinder av stycket 1 i denna ar- tikel skall Colombias situation beaktas un- der de förhandlingar som avses i stycket 2 i denna artikel, varvid Colombia skall till- delas en basexportkvantitet i relation till dess produktion och hemmakonsumtion.

Artikel 35

Bestämmelser för medlemmar med små ex- porträttigheter

1. Varje i bilaga II förtecknad exporte- rande medlem skall varje kvotår ha en ex- porträttighet till den fria marknaden på 70 000 ton, vilken kvantitet ej skall under- kastas någon anpassning enligt detta kapi- tel.

2. Varje medlem som avses i stycket 1 i denna artikel skall minst 45 kalenderdagar före ett kvotårs början underrätta rådet om de kvantiteter socker den beräknar ha till- gängliga för export till den fria marknaden inom dess exporträttighet för ifrågavarande kvotår. Dessutom skall varje sådan medlem underrätta rådet om varje förändring i dess förväntade export, såsom anges i artikel 42. Varje sådan medlem som underlåter att efterkomma underrättelseförfarandet i detta stycke skall få sin rösträtt upphävd för ifrå- gavarande kvotår.

3. De medlemmar som avses i stycket 1 i denna artikel skall ej underkastas åtagan- dena att hålla speciallager enligt artikel 46. De skall dock ha rätt att hålla sådana lager upp till den kvantitet och på de villkor som avses i stycket 1 i nämnda artikel.

4. Varje medlem, som avses'i stycket 1 i denna artikel och som anser att den med hänsyn till sin produktionsutveckling borde ha rätt att exportera mer än 70 000 ton till den fria marknaden under något kvotår, kan begära att rådet tilldelar den en bas- exportkvantitet utöver denna rättighet. Om och när rådet genom särskild omröstning

Prop. 1977/78: 108

by special vote accedes to the request by allocating to that Member such basic export tonnage as it considers appropriate, that Member shall be deemed to be listed in annex 1 and shall become subject to all the provisions of this Agreement applicable to the Members listed in that annex.

A rticle 36 Special provisions for the calculation of net exports

1.All imports by Czechoslovakia, Hungary, Poland and Romania, except those under ar— ticle 31, shall be dcductcd from those Mem— bers, total exports when calculating their net exports to the free market.

2. Transfers of sugar within the East African Community by any one of the Partner States of the Community of up to a total amount of 10,000 tonnes shall not be charged against its export entitlement in the relevant quota year; this amount shall not be subject to any adjustments under this chapter.

3. Sugar exported to the members of the Caribbean Community which do not pro- duce sugar (namely, Antigua, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Lucia and St. Vin- cent) by Barbados, Belize, Jamaica, Guyana, St. Kitts-Nevis—Anguilla and Trinidad and Tobago shall not be charged against their quotas in effect or export entitlements in the relevant quota year, provided that the total amount of sugar traded Within the Community does not exceed 20,000 tonnes within any one quota year. The exporting Members concerned undertake to inform the Council before the beginning of each quota year of the amount of sugar they intend to export to the other members of the Caribbean Community.

Article 37

Provisions relating to land-locked ' developing exporting Members

1. The fact that one of the land-locked developing exporting Members has not used all of its quota in effect or export entitle- ment, as appropriate, in one or more quota years shall not be a ground for considering that it has not fulfilled its obligations under

44 .

bifaller en sådan begäran genom att tilldela denna" medlem sådan basexportkvantitet som det anser lämpligt, skall denna medlem anses vara förtecknad i bilaga I och skall underkastas alla bestämmelserna i detta av- tal, vilka tillämpas på medlemmarna i nämnda bilaga.

Artikel 36

Särskilda bestämmelser för beräkning av nettoexport

1. All import till Tjeckoslovakien, Ung— ern, Polen och Rumänien, utom sådan en- ligt artikel 31, skall avdragas från dessa medlemmars totala export, då deras netto— export till den fria marknaden beräknas.

2. Överföringar av socker inom Östafri- kanska gemenskapen av någon av gemen- skapens partstater upp till en summa av 10000 ton skall ej avräknas mot dess cx- porträttighet under tillämpligt kvotår; denna summa skall ej bli föremål för an- passning enligt detta kapitel.

3. Socker som exporteras till medlem- marna i dcn Karibiska gemenskapen, vilka ej producerar socker (nämligen Antigua, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Lucia och St. Vincent) från Barbados, Belize, Ja- maica, Guyana, St. Kitts-chis-Anguilla och Trinidad och Tobago skall ej avräknas mot deras gällande kvoter eller exporträt- tigheter under ifrågavarande kvotår, förut- satt att hela kvantiteten socker i handel inom gemenskapen ej överstiger 20 000 ton inom något kvotår. Berörda exporterande medlemmar förbinder sig att före början av varje kvotår informera rådet om den kvan— titet socker de avser exportera till de övriga medlemmarna i Karibiska gemenskapen.

Artikel 37 Bestämmelser angående kustlösa, exporte- rande u-landsmedlemmar -

1. Det förhållandet att en av de kustlösa exporterande u—landsmcdlemmarna ej har utnyttjat hela sin kvot respektive export- rättighet under ett eller flera kvotår skall ej utgöra anledning att anse att sådan medlem ej har'fullgjort sina åtaganden en-

Prop. 1977/78: 108

this Agreement, thereby incurring the can— cellation of its entitlement in the renegoti- ation provided for in article 34, paragraph 2. .

2. In view of the fact that sugar exports of land-locked developing countries are hampered and burdened by the additional cost of transport to seaports, the Coun- cil shall consider, in consultation with UNCTAD, in what manner land-locked de— veloping exporting Members might best ben- efit from the special fund for the land- locked developing countries established by General Assembly resolution 3504 (XXX) of 15 December 1975,.up to the maximum such Members are entitled to export.

Article 38 Net exports by developing importing Members

A developing "importing Member may, after due notification to the Council before the beginning of a quota year, export sugar in quantities exCeeding its imports, provided that, by the end of that quota year, its net exports do not exceed 10,000 tonnes. Such entitlement shall not be considered as a basic export tonnage and shall not be sub- ject to any adjustments under this chapter. The Members concerned shall, however, comply with such conditions as may be pre- scribed by the Council in respect of exports by exporting Members.

Article 39 Hardship reserve

1. The Council shall establish a Special Hardship Reserve Committee (hereinafter referred to in this article as the Special Committee), under the chairmanship of the Executive Director, to examine such appli— cations as may be made by developing ex- porting Members which are experiencing hardship as a result of special difficulties and which are in temporary need of ad- ditional export entitlements in excess of their respective quotas in effect or export entitlements under other provisions of this

45

ligt detta avtal så att den härigenom ådra- ger sig upphävande av sin rättighet vid den omförhandling som avses i artikel 34, styc- ket 2.

2. Med tanke på att kustlösa u-länders sockerexport hindras och belastas av ytter- ligare kostnader för transport till hamnar skall rådet i samråd med UNCTAD över- väga på vilket sätt kustlösa, exporterande u-landsmedlemmar bäst kan dra nytta av den särskilda fond för kustlösa u-länder som upprättats genom generalförsamlingens resolution 3504 (XXX) av den 15 december 1975, upp till det maximum sådana med- lemmar har rätt att exportera.

Artikel 38

Nettoexport av importerande u-landsmed- lemmar

En importerande u—landsmedlem kan, efter vederbörlig underrättelse till rådet före ett kvotårs början, exportera socker i kvan- titeter som överstiger dess import förutsatt att dess nettoexport vid slutet av detta kvot- år ej överstiger 10 000 ton. Sådan rättighet skall ej anses som en basexportkvantitet och skall ej underkastas några anpassningar enligt detta kapitel. Berörda medlemmar skall dock efterkomma de villkor som kan föreskrivas av rådet angående exporterande medlemmars export.

A rtikel 39 N öd fallsreserv

1. Rådet skall tillsätta en särskild nöd- fallsreservkommitté (i denna artikel nedan kallad särskilda kommittén) under ordfö- randeskap av exekutivdirektören för att un— dersöka de ansökningar som kan göras av exporterande u-landsmedlemmar som råkat i en nödfallssituation som en följd av sär- skilda svårighetcr och som tillfälligt behö- ver ytterligare exporträttigheter utöver sina respektive gällande kvoter eller exporträt- tigheter enligt andra bestämmelser i detta avtal. Den särskilda kommittén kan medge

Prop. 1977/78: 108

Agreement. The Special Committee may make allocations to assist such developing exporting Members up to a total of 200,000 tonnes in the first quota year of this Agree- ment and up to a total of 300,000 tonnes in each of the subsequent quota years.

2. The Special Committee shall be com- posed of not more than six Members. In selecting the members of the Committee, the Council shall ensure that they do not represent any interests likely to be affected by a decision on allocations under para- graph 1 of this article.

3. In making allocations under this ar- ticle, the Special Committee shall generally take into account the prevailing market situ- ation -and shall seek to avoid. weaken-ing further a weak market situation, but it may make allocations irrespcctive of the market situation. The Special Committee”s decision shall be given effect to by the Council un- less amended by special vote.

4. Allocations under this article shall be made only to developing Members with basic export tonnages or export entitlements under other provisions of this Agreement of 300,000 tonnes or less.

5. Of the total allocations which may be made in accordance with this article, pri- ority shall be given to small developing Members whose export earnings are heavily dependent upon the export of sugar. Equal— ly, special consideration shall be given to the claims of those Members whose eco- nomics are becoming increasingly dependent upon sugar. _6. The balance of the allocations which may be made under this article may be allocated in accordance With the principles and procedures set out in paragraphs 1 and 2 of this article to any developing exporting Member which provides evidence of hard- ship to the Special Committee. Intended ex- pansion of the productive capacity of an industry shall not in itself provide justifi- cation for an allocation under this para- graph.

7. An allocation under this article shall not be considered as constituting and in— crease in the basic export tonnage of the Member concerned. It shall form part of the quota in effect of that Member, and that

46

tilldelningar för att bistå dessa exporteran- de u-landsmedlemrnar upp till en summa på 200000 ton under detta avtals första kvotår och upp till 300 000 ton under vart och ett av följande kvotår.

2. Den särskilda kommittén skall bestå av högst sex medlemmar. Då rådet väljer medlemmarna i kommittén, skall det tillse att dessa ej företräder några intressen som sannolikt kan påverkas av ett beslut om tilldelningar enligt stycket 1 i denna artikel.

3. Då den särskilda kommittén medger tilldelningar enligt denna artikel, skall den allmänt beakta rådande marknadssituation och eftersträva att undvika en ytterligare försämring av en redan svag marknads- situation, men den kan göra tilldelningar utan hänsyn till marknadssituationen. Den särskilda kommitténs beslut skall ges laga kraft av rådet, såvida det ej ändras genom särskild omröstning.

4. Tilldelningar enligt denna artikel skall endast medges till u-landsmedlemmar med basexportkvantiteter eller exporträttigheter enligt andra bestämmelser i detta avtal på 300 000 ton eller mindre.

5. Vid alla tilldelningar som medges i en- lighet med denna artikel skall prioritet ges åt små u-landsmedlemmar vilkas exportin- komster är starkt beroende av sockerexport. I lika hög grad skall särskild hänsyn tagas till kraven från de medlemmar vilkas eko— nomi i ökande grad är beroende av socker.

6. Återstoden av de tilldelningar som kan medges enligt denna artikel kan till- delas, i enlighct med principer och förfa- randen varom stadgas i styckena 1 och 2 i denna artikel, vilken som helst exporteran- de u-landsmedlem som kan styrka nödfall inför den särskilda kommittén. En avsedd utvidgning av en industris produktionska- pacitet skall ej i och för sig motivera en tilldelning enligt detta stycke.

7. En tilldelning enligt denna artikel skall ej anses utgöra en ökning av berörd medlems basexportkvantitet. Den skall ut- göra en del av denna medlems gällande kvot, och denna gällande kvot skall ej vara

Prop. 1977/78: 108

quota in effect shall not be subject to any reductions under article 44, paragraph 3, in that quota year.

Article 40 Establishment and allocation of the global quota

1. Prior to 20 November in each quota year, the Council shall adopt an estimate of net import requirements of the free mar— ket for the forthcoming quota year. In so doing, the Council shall take into account all relevant factors affecting the demand for and supply of sugar, which shall include, inter alia, the trends in consumption, pro- spective stock variations and current and anticipated price trends.

2. The Council shall then establish a glo- bal quota which shall be the estimate ar- rived at pursuant to paragraph 1 of this ar- ticle, less the sum of: (a) the expected volume of exports to the free market from Members listed in annex II; (b) the expected volume of any other ex— ports to the free market perrnissible under this Agreement other than quotas in effect; and (c) expected exports to the free market by non-Members. In so doing the Council shall not be bound by the constraints of article 41.

3. If, by 25 November of the quota year, the Council has not reached agreement on a global quota for the forthcoming quota year, the Executive Director shall submit a proposal to the Council. The Council shall proceed to a decision on the proposal by special vote. If the Council fails to agree by 1 December of the quota year, the global quota for the forthcoming quota year shall be established at the level of the global quota in effect on that date.

4. The Executive Director shall distribute the global quota, whenever it is esta-blished or subsequently adjusted, to individual ex- porting Members listed in annex I pro rata to their basic export tonnages, subject to the adjustments required or permis-sible under other provisions of this Agreement.

5. Except as provided in article 43, any

47

underkastad några minskningar enligt ar— tikel 44, stycket 3, under detta kvotår.

Artikel 40

Fastställande och tilldelning av globalkvo- ten

1. Rådet skall före den 20 november varje kvotår godkänna en uppskattning av den fria marknadens nettoimportbehov för det kommande kvotåret. Rådet skall därvid be- akta alla tillämpliga faktorer som påverkar efterfrågan på och utbudet av socker, vilka bland andra skall innefatta konsumtions- trender, förväntade lagervariationer och ak- tuella och förutsedda pristrender.

2. Rådet skall sedan fastställa en global— kvot, vilken skall vara den uppskattning man kommit fram till enligt stycket 1 i denna artikel minus summan av:

a) den förväntade exportvolymen till den fria marknaden från medlemmar förteck— nade i bilaga II;

b) den förväntade volymen av all övrig export till den fria marknaden som tillåts enligt detta avtal annat än gällande kvoter, och

c) förväntad export till den fria markna- den av icke-medlemmar.

Härvid skall rådet ej vara bundet av be- gränsningarna i artikel 41.

3. Om rådet ej till den 25 november un- der kvotåret har träffat överenskommelse om en global kvot för det kommande kvot— året, skall exekutivdirektören tillställa rådet ett förslag. Rådet skall fatta beslut om för- slaget genom särskild omröstning. Om rå— det ej kunnat nå en överenskommelse till den 1 december samma kvotår, skall den globala kvoten för det kommande kvotåret fastställas till den nivå som den gällande globala kvoten har vid denna tidpunkt.

4. Exekutivdirektören skall fördela den globala kvoten, när helst den har fastställts eller senare anpassats, till individuella ex- porterande medlemmar i bilaga I, i propor- tion till deras basexportkvantiteter, om icke annat följer av de anpassningar som kräves eller är tillåtna enligt andra bestämmelser i detta avtal.

5. Med undantag för vad som stadgas i

Prop. 1977/78: 108

deductions from the individual quota in effect of a Member provided for in other provisions of this Agreement shall be re- distributed pro rata to the basic export tonnages of other exporting Members listed in annex I which are in a position to accept increases in their quotas in effect.

Article 41 Minimum export entitlements

1. The export quota of any Member listed in annex I shall not be initially established under article 40, nor subsequently reduced under article 44, below 85 per cent of the basic export tonnage of that Member, except as provided for in paragraphs 2, 4 and 7 of this article, and provided that no quota reduction under this article or under article 44 shall result in a quota in effect lower than 70,000 tonnes.

2. If the prevailing price remains below 11 cents per pound for 75 consecutive mar- ket days in the first two quota years of this Agreement, quotas in effect shall be re- duced by a further 2.5 per cent of the total basic export tonnages of the Members con— cerned, unless the Council decides other- wise, and subject to paragraphs 3 and 4 of this article and to article 42, paragraph 1.

3. Notwithstanding the provisions of para- graph 2 of this article, the quotas in effect of exporting Members listed in annex I whose average net exports to the free mar- ket over the period 1974—1976 amounted to at least 60 per cent of their average pro- . duction in those years shall not. be reduced under articles 40 and 44 below 85 per cent of their basic export tonnages, unless those Members accept the further reduction in paragraph 2 of this article.

4. The quota reduction in paragraph 2 of this article which is not accepted by the Members referred to in paragraph 3 of this article shall be redistributed among the other Members listed in annex I, subject to article 42, paragraph 1, up to a total additional reduction in the quota in effect of each such other Member not exceeding 1 per cent of its individual basic export tonnage.

48

artikel 43, skall alla avdrag från en med- lems individuella gällande kvot- varom stadgas i andra bestämmelser i detta avtal, omfördelas i proportion till basexportkvan— titeterna för sådana övriga exporterande medlemmar i bilaga I som har möjlighet att godtaga ökningar i sina gällande kvoter.

Artikel 41 Alinimala exporträttigheter

1. Exportkvoten för en i bilaga I förteck- nad medlem skall från början ej enligt ar- tikel 40 fastställas och ej heller därefter en— ligt artikel 44, minskas till en nivå under 85 procent av denna medlems basexport- kvantitet, med undantag för vad som stad- gas i styckena 2, 4 och 7 i denna artikel, och förutsatt att ingen kvotminskning enligt denna artikel eller enligt artikel 44 skall resultera i en gällande kvot lägre än 70 000 ton.

2. Om det rådande priset håller sig under 11 cent per pund under 75 på varandra följande marknadsdagar under de två första kvotåren för detta avtal, skall gällande kvo- ter minskas med ytterligare 2,5 procent av berörda medlemmars totala basexportkvan- titeter, såvida ej rådet beslutar annorlunda och icke annat följer av styckena 3 och 4 i denna artikel och artikel 42, stycket 1.

3. Utan hinder av bestämmelserna i styc- ket 2 i denna artikel skall gällande kvoter för exporterande medlemmar i bilaga I, vil- kas genomsnittliga nettoexport till den fria marknaden under tiden 1974—1976 upp- gick till minst 60 procent av deras genom- snittliga produktion under dessa år, ej mins- kas enligt artiklarna 40 och 44 till en nivå under 85 procent av deras basexportkvanti- teter, såvida ej dessa medlemmar godtager den ytterligare minskning varom stadgas i stycket 2 i denna artikel.

4. Den kvotminskning i stycket 2 i denna artikel vilken ej godtages av de medlemmar som avses i stycket 3 i denna artikel, skall omfördelas bland de övriga i bilaga I för- tecknade medlemmarna, om ej annat föl- jer av artikel 42, stycket 1, upp till en to- tal ytterligare minskning av varje sådan annan medlems gällande kvot ej översti- gande 1 procent av dess individuella bas— exportkvantitet.

Prop. 1977/78: 108

5. If paragraphs 2 and 4 of this article are applied in any of the first two quota years, the Members referred to in paragraph 3 of this article which do not accept the additional reduction shall not participate in any subsequent quota increases, whether under article 43 or article 44 and whether in the same quota year or thereafter, up to the quantity of the additional reduction which they have not accepted. In those quota increases the quantity involved shall be first distributed among the Members affected by paragraph 4 of this article; thereafter all such increases in quotas in effect shall be allocated in accordance with the provisions of article 40, paragraph 4.

6. When calculating export performance for the purposes of article 34, paragraph 2, total net exports of each Member referred to in paragraph 3 of this article which did not accepted the additional reduction under paragraph 2 of this article shall be reduced by the amount it did not accept, and the ex- port performance of each other Member listed in annex I which was affected by paragraph 4 of this article shall be increased by the amount of the additional production it consequently incurred.

7. The limitations in paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall not apply where de- ductions from quota-s in effect for a quota year are to be made in accordance with article 45, paragraph 5, or article 46, para- graph 8. '

Article 42 Notice of, and action on, tmused quotas

]. Each exporting Member listed in annex l shall keep the Council informed as to whether or not it expects that it will use all of its quota in effect and, if not, of what part of that quota it expects will be used. For this purpose, each such exporting Mem- ber shall make at least two notifications to the Council in each quota year, as follows: one, as soon as possible after the establish— ment and allocation of the global quota under article 40, but not later than 15 May, and another, as soon as possible after 15 May but not later "than 30 September. Any difference between the quantity notified

49

5. Om styckena 2 och 4 i denna artikel tillämpas under något av de första två kvot- åren, skall de medlemmar som avses i styc— ket 3 i denna artikel och som ej godtager den ytterligare minskningen, icke deltaga i någon efterföljande kvotökning, vare sig enligt artikel 43 eller artikel 44 vare sig un- der samma kvotår eller därefter, upp till kvantiteten för den ytterligare minskning som de ej godtagit. Vid dessa kvotökningar skall vederbörande kvantitet först fördelas bland de medlemmar som påverkas av stycket 4 i denna artikel; därefter skall alla sådana ökningar av gällande kvoter för-. delas i enlighet med bestämmelserna i ar- tikel 40, stycket 4.

6. Vid beräkning av den faktiska expor— ten vid tillämpning av artikel 34, stycket 2, skall hela nettoexporten från varje medlem som avses i stycket 3 i denna artikel och som ej godtog den ytterligare minskningen enligt stycket 2 i denna artikel, minskas med den kvantitet medlemmen ej godtog; och export från varje annan i bilaga I förteck- nad medlem, vilken påverkades av stycket 4 i denna artikel, skall ökas med kvantiteten av den ytterligare minskning medlemmen till följd härav ådrog sig.

7. Begränsningarna i styckena 1, 2 och 3 i denna artikel skall ej tillämpas då avdrag från gällande kvoter för ett kvotår skall göras i enlighet med artikel 45, stycket 5, eller artikel 46, stycket 8.

Artikel 42 Anmälan om och åtgärder vid outnyttjade kvoter

1. Varje i bilaga I förtecknad exporte- rande medlem skall hålla rådet'underrättat om huruvida medlemmen förväntar att an- vända hcla sin gällande kvot och, om icke, vilken del av denna kvot medlemmen för- väntar att utnyttja. I detta syfte skall varje sådan exporterande medlem göra minst två underrättelser till rådet varje kvotår enligt följande: en så snart som möjligt sedan den globala kvoten enligt artikel 40 fastställts och fördelats, dock senast den 15 maj, och ytterligare en underrättelse så snart som möjligt efter den 15 maj och senast den 30 september. Varje skillnad mellan den kvan-

Prop. 1977/78: 108

under this paragraph and the quota in effect prior to the notification shall be considered as a shortfall and the quota in effect of the Member concerned shall be reduced by that amount. The quota in effect of a Member whose quota in effect has been reduced under this paragraph shall not: be further reduced as a result of the operation of ar- ticles 40, 41 er 44, until the quota in effect of other Members has been reduced to the same percentage level of their basic export tonnages.

2. If an exporting Member fails to submit to the Council by 15 May a notification in accordance with paragraph 1 of this article, it shall have its voting rights suspended for the remainder of that quota year.

3. If an exporting Member fails to submit to the Council between 15 May and 30 September 3 notification in aceordance with paragraph 1 of this article, it shall not be eligible to share in any subsequent quota increases in that quota year.

4. If by 30 September an exporting Mem- ber notifies the Council under paragraph 1 of this article that it expects to use more than the quantity which it hacl notified to the Council by 15 May, it shall be entitled to export the difference between the amounts involved in the two notifications, subject to the following provisions:

(a) if such difference does not exceed 10,000 tonnes, no further action shall be taken by the Council;

(b) if such difference exceeds 10,000 tonnes, the exporting Member concerned shall receive priority in the re-allocations of any shortfalls that may be made subsequent- ly in that quota year to the extent of the amount of such excess;

(c) the quota in effect of the Member concerned for the relevant quota year shall be increased to include the amounts in sub- paragraphs (a) and (b) above;

(d) if no re-allocations shortfalls are made, the difference between the total ex- cess and 10,000 tonnes shall -be charged against the quota. in effect of the Member concerned in the following quota year;

50

titet varom underrättelse gjorts enligt detta stycke och gällande kvot före underrättelsen skall anses vara en outnyttjad kvotandel och den berörda medlemmens kvot skall minskas med denna kvantitet. Gällande kvot för medlem vars gällande kvot har minskats enligt detta stycke skall ej ytterligare mins— kas som en följd av tillämpningen av arti- kel 40, 41 eller 44, förrän andra medlem- mars gällande kvot har minskats till sam- ma procentuella nivå av deras basexport- kvantitet.

2. Om en exporterande medlem under- låter att per den 15 maj tillställa rådet en underrättelse i enlighet med stycket 1 i denna artikel, skall medlemmens rösträtt upphävas för återstoden av ifrågavarande kvotår.

3. Om en exporterande medlem under- låter att mellan den 15 maj och den 30 september tillställa rådet en underrättelse i enlighet med stycket 1 i denna artikel, skall medlemmen ej vara berättigad att deltaga i några efterföljande kvotökningar under ifrå- gavarande kvotår.

4. Om en exporterande medlem per den 30 september underrättar rådet enligt styc— ket 1 i denna artikel, att den förväntar att utnyttja mer än den kvantitet varom med- lemmen hade underrättat rådet den 1.5 maj, skall den ha rätt att exportera skillnaden mellan de i de båda underrättelserna nämn— da kvantiteterna, såvida ej annat följer av nedanstående bestämmelser:

a) om sådan skillnad ej överstiger 10 000 ton, skall rådet ej vidtaga ytterligare åtgär- der; '

b) om sådan skillnad överstiger 10000 ton skall den berörda exporterande med- lemmen. prioriteras vid de omfördelningar av outnyttjade kvotandelar som kan kom- ma att företas därefter under ifrågavarande kvotår så långt summan av sådant över— skott räcker; -

e) den gällande kvoten för berörd med— lem för ifrågavarande kvotår skall ökas till att omfatta summorna i punkterna a) och b) ovan;

(1) om inga omfördelningar av outnytt- jade kvotandelar göres, skall skillnaden mel— lan hela överskottet och 10 000 ton påföras berörd medlems gällande kvot. under det följande kvotåret;

Prop. 1977/78: 108

(e) any excess under the" provisions of this paragraph shall not be considered as an excess within the meaning of article 45.

5. If the net exports of an exporting Mem- ber to the free market during a quota year fall short of its quota in effect on 1 October of that quota year, less any subsequent net reduction as a result of the operation of ar— ticle 44, the difference shall, subject to paragraphs 6 and 7 of this article, be de- ducted from the total amount of sugar which would otherwise have been allocated to that Member in the subsequent quota year as a result of quota increases under the relevant provisions of this Agreement.

6. Deductions under paragraph 5 of this article shall be made only to the extent that the difference as established under that paragraph exceeds 10,000 tonnes, or 5 per cent of the quota in effect on 1 October of the Member concerned up to a maximum of 30,000 tonnes, whichcver is larger.

7. The Council may decide not to apply the provisions of paragraphs 2, 3 and 5 of this article, if it is satisfied by an expla- nation from the Member concerned that it did not fulfil its obligations by reasons of force majeure or other special circum- stances.

8. The Council may, after consultation with an exporting Member, determine that such Member will be unable to use all or part of its quota in effect. Such determi- nation by the Council shall not have the effect of reducing thc quota in effect of the Member concerned nor of depriving that Member of its right to fill that quota later in the .quota year. A determination by the Council under this paragraph shall not re- lieve the Member concerned of its obli— gations under paragraph 1 of this article nor exempt it from the measures referred to in paragraphs 2, 3. and 5 of this article.

Article 43 Redistribution of shortfalls

1. The Council shall decide whether shortfalls declared under article 42 should, or should not, be redistributed in whole or in part. In so doing, the Council shall have regard to the trend of the price and its

51

e) varje överskott enligt bestämmelserna i detta stycke skall ej anses som ett över— skott i den mening som det har i artikel 45.

5. Om en exporterande medlems netto- export till den fria marknaden under ett kvotår understiger dess gällande kvot den 1 oktober det kvotåret, minus varje efter— följande nettominskning som en följd av åtgärderna i artikel 44, skall skillnaden, om ej annat följer av styckena 6 och 7 i denna artikel, avdragas från hela den soc- kerkvantitet som annars skulle ha tillde— lats denna medlem under det följande kvot- året som en följd av kvotökningar enligt tillämpliga bestämmelser i detta avtal.

6. Avdrag enligt stycket 5 i denna arti- kel skall endast göras i den mån som skill— naden, såsom fastställts enligt nämnda styc- ke, överstiger, beroende på vilket som är störst, antingen 10000 ton eller 5 procent av berörd medlems gällande kvot per den 1 oktober upp till maximalt 30 000 ton.

7. Rådet kan besluta att ej tillämpa be— stämmelserna i styckena 2, 3 och 5 i denna artikel, om det finner en tillfredsställande förklaring från berörd medlem att den ej fullgjorde sina åtaganden på grund av force majeure eller andra särskilda omständig- heter.

8. Rådet kan, efter samråd med en ex- porterande medlem, fastställa att denna medlem ej är i stånd att utnyttja hela eller del av sin gällande kvot. Sådant faststäl— lande från rådets sida skall ej medföra att berörd medlems gällande kvot minskas eller att denna medlem fråntagcs sin rätt att fyl- la kvoten längre fram under kvotåret. Ett fastställande av rådet enligt detta stycke skall ej befria berörd medlem från dess skyldigheter enligt stycket 1 i denna artikel och ej heller från de i styckena 2, 3 och 5 i denna artikel angivna åtgärderna.

Artikel 43 Om fördelning av outnyttjade kvotandelar

1. Rådet skall besluta huruvida outnytt- jade kvotandelar som deklarerats enligt ar- tikel 42 bör eller ej bör omfördelas helt el— ler delvis. Härvid skall rådet beakta pris- trenden och dess sannolika rörelser. Såvida

Prop. 1977/78: 108 '

likely movements. However, unless the Council decides otherwise,

(a) there shall be no redistribution of shortfalls if, and as long as, the prevailing price is below 12 cents per pound;

(b) all shortfalls shall be redistributed if, and as long as, the prevailing price is above 12 cents per pound.

2. Redistribution of shortfalls shall be made only among those exporting Members listed in annex I which are in a position to accept the resultant increases in their quotas in effect. Such redistributions shall, subject to article 41, paragraph 5, article 42, para— graphs 3 and 4, and paragraph 3" of this article, be made on the following basis:

(a) pro rata to the basic export tonnages of all those exporting Members until their quotas in effect reach the level of their in- dividual basic export tonnages;

(b) thereafter, 20 per cent of any shortfall to be redistributed shall be allocated ex- clusively to developing exporting Members pro rata to their basic export tonnages, and the remaining 80 per cent shall be allocated to all exporting Members participating in the redistribution pro rata to their basic export tonnages;

provided that, if quotas in effect are sub- sequently reduced, the provisions of sub- paragraphs (a) and (b) of this paragraph shall apply in reverse.

3. Whenever shortfalls are redistributed, shortfalls declared by developing exporting Members with basic export tonnages not exceeding 180,000 tonnes shall be initially redistributed, pro rata to their basic export tonnages, among the other Members in that category which are in a position to accept increases in their quotas in effect. Shortfalls which are not taken up in such initial re- distribution shall then bc redistributed in accordance with paragraph 2 of this article.

Article 44 Price stabilization mechanism

1. The Council shall keep the market situation under review and shall act as pro-

52 rådet ej beslutar annorlunda,

a) skall dock ingen omfördelning av out— nyttjade kvotandelar ske om, och så länge som, det rådande priset är lägre än 12 cent per pund; -

b) skall dock alla outnyttjade kvotande- lar omfördelas om, och så länge som, det rådande priset är högre än 12 cent per pund.

2. Omfördelning av outnyttjade kvotan- delar skall endast ske bland de exporteran- de medlemmar i bilaga I, vilka har möjlig- het godtaga de därav följande ökningarna i sina gällande kvoter. Sådana omfördelning- ar skall, såvida ej annat följer av artikel 41, stycket 5, artikel 42, styckena 3 och 4, och stycket 3 i denna artikel, göras på föl- jande grundval:

a) i proportion till alla dessa exporteran- de medlemmars basexportkvantiteter till dess att deras gällande kvoter når nivån för deras individuella basexportkvantiteter;

b) därefter skall 20 procent av varje out- nyttjad kvotandel som skall omfördelas ute- slutande tilldelas exporterande u-landsmed- lemmar i proportion till deras basexport- kvantiteter, och återstående 80 procent skall tilldelas alla exporterande medlemmar som deltager i omfördelningen i proportion till deras basexportkvantiteter;

under förutsättning att, om gällande kvo- ter minskas därefter, bestämmelserna i punkterna a) och b) i detta stycke skall till- lämpas omvänt.

3. När helst outnyttjade kvotandelar om- fördelas, skall sådana som deklarerats av exporterande u-landsmedlemmar med bas- exportkvantiteter ej överstigande 180 000 ton till en början omfördelas, i proportion till deras basexportkvantiteter, till de övriga medlemmarna i denna kategori vilka har möjlighet att godtaga ökningar i sina gäl— lande kvoter. Outnyttjade kvotandelar som ej tas upp i en sådan första omfördelning skall sedan omfördelas i enlighet med styc- ket 2 i denna artikel.

Artikel 44

Prisstab il iseringsmekan ismen

1. Rådet skall hålla marknadssituationen under övervakning och skall handla såsom

Prop. 1977/78: 108

vided for in this chapter with a view to maintaining the free market price within & range of 11 to 21 cents per pound.

A. Quota mechanism

2. The Council may review the level of the global quota at any time during each quota year and, in any event, shall do so at its first regular session in that quota year. It may adjust that level as it deems ap- propriate. The Council shall normally act in anticipation of the automatic actions en- visaged in paragraphs 3 and 4 of this article and may, if it deems appropriate, provide for the phased implementation of the action referred to in paragraph 3. The Council shall also review and, if it so decides, adjust the level of the global quota at each change of the exporters' membership of the Or- ganization.

3. Unless the Council decides otherwise, the following provisions shall apply: (a) when the prevailing price, having been at higher levels. (i) moves below 13 cents per pound, the global quota shall be reduced by 5 per cent; (ii) moves below 12 cents per pound, the global quota shall be reduced by 5 per cent; (iii) moves below 11.50 cents per pound, the global quota shall be reduced by 5 per cent; (b) when the prevailing price, having been at lower levels, (i) moves above 13 cents per pound, the global quota shall be increased by 5 per cent; (ii) moves above 14 cents per pound, the global quota shall be increased by 5 per cent; (iii) moves above 14.50 cents per pound, the global quota shall be increased by 5 per cent; (c) notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, when the prevailing price is below 11 cents per pound, quotas in effect of individual ex- porting Members listed in annex I shall be limited to their minimum export entitle- ments as provided in article 41.

4. The Council shall have discretion to

53

stadgas i detta kapitel med syfte att bibe- hålla det fria marknadspriset inom en ram av 11 till 21 cent per pund.

A. K votmekanism

2. Rådet kan när som helst under varje kvotår göra en översyn av den globala kvo— tens nivå och skall under alla omständighe- ter göra detta vid sitt första ordinarie sam- manträde under kvotåret. Det kan anpassa denna nivå såsom det finner lämpligt. Rå- det skall normalt handla utan att avvakta de automatiska åtgärder som förutses i styc— kena 3 och 4 i denna artikel och kan, om det så anser lämpligt, besluta om stegvist genomförande av den i stycket 3 angivna åtgärden. Rådet skall även göra en översyn av, och om det så beslutar, anpassa den globala kvotens nivå vid varje ändring i ex— portörernas medlemskap i organisationen.

3. Såvida ej rådet beslutar annorlunda skall följande bestämmelser tillämpas:

a) då det rådande priset efter att ha le— gat på högre nivåer,

1) sjunker under 13 cent per pund, skall den globala kvoten minskas med 5 procent;

2) sjunker under 12 cent per pund, skall den globala kvoten minskas med 5 procent;

3) sjunker under 11,50 cent per pund, skall den globala kvoten minskas med 5 procent;

b) då det rådande priset efter att ha le- gat på lägre nivåer,

1) stiger över 13 cent per pund, skall den globala kvoten ökas med 5 procent;

2) stiger över 14 cent per pund, skall den globala kvoten ökas med 5 procent;

3) stiger över 14,50 cent per pund, den globala kvoten ökas med 5 procent;

c) utan hinder av bestämmelserna i punkt a) i detta stycke, skall, då det rådande priset är lägre än 11 cent per pund, gällande kvo- ter för individuella exporterande medlem— mar enligt bilaga I begränsas till deras ml- nimala exporträttigheter såsom stadgas i artikel 41. '

4. Rådet skall ha rätt att upphäva kvoter

Prop. 1977/78: 108

suspend quotas and other limitations on ex- ports under any of the provisions of this Agreement whenever the prevailing price is between 14 and 15 cents per pound, but all such restrictions shall be suspended immedi- ately the prevailing price rises. above 15 cents per pound. Conversely, whenever the prevailing price .is below 15 cents per pound the Council shall have discretion regarding the price level at which quotas and other limitations on exports shall be established or re—established, provided that all such re- strictions shall be introduced if the pre— vailing price falls below 14 cents per pound.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3 of this article, no ad- justment in the level of the global quota for a given quota year shall be made within the last 45 days of that quota year.

6. The Executive Director shall notify all exporting Members listed in annex I of their quotas in effect and of any changes thercto under this chapter.

B. Release of special stocks

7. Unless the Council decides otherwise, the following provisions shall apply: (a) if, after having been below that level, the prevailing price rises above 19 cents per pound, exporting Members holding stocks under article 46 shall make available for prompt sale and prompt dispatch to the free market such stocks as they hold under that article up to a level of one third of their total obligation as specified in para— graph 3 of that article;

(b) if the prevailing price rises above 20 cents per pound, these exporting Members shall make available for prompt sale and prompt dispatch to the free market such remaining stocks as they hold under article 46 up to a quantity which, together with such stocks as they have previously released under "subparagraph (a) of this paragraph, would amount to two thirds of their total obligation as specified in article 46, para- graph 3;

(c) if the prevailing price rises above 21 cents per pound, these exporting Members shall make available for prompt sale and prompt dispatch to the free market the

54

och övriga begränsningar av exporten enligt varje bestämmelse i detta avtal, så snart det rådande priset ligger mellan 14 och 15 cent per pund. Alla sådana restriktioner skall dock omedelbart upphävas då det rådande priset överstiger 15 cent per pund. Omvänt skall rådet, då det rådande priset ligger un— der 15 ccnt per pund ha bestämmanderätt över den prisnivå, vid vilken kvoter och andra cxportbegränsningar skall införas el- ler återinföras, förutsatt att alla sådana restriktioner skall införas om det rådande priset faller under 14 cent per pund.

5. Utan hinder av bestämmelserna i styc- kena 2 och 3 i denna artikel skall ej "någon anpassning av den globala kvotnivån för ett visst kvotår ske inom de sista 45.dagar- na av detta kvotår.

6. Exekutivdirektören skall underrätta al- la exporterande medlemmar upptagna i bi- laga I om deras gällande kvoter och om alla ändringar däri enligt detta kapitel.

B. F risläppande av speciallager

7. Såvida rådet ej beslutar annorlunda, skall följande bestämmelser tillämpas:

a) om det rådande priset stiger till över 19 cent per pund efter att ha legat under denna nivå, skall exporterande medlemmar, som håller lager enligt artikel 46, ställa till förfogande för omedelbar försäljning och omedelbar leverans till den fria marknaden sådana lager som de håller enligt denna ar- tikel upp till en nivå av en tredjedel av hela deras åtagande såsom anges i stycket 3 i nämnda artikel;

h) om det rådande priset stiger till över 20 cent per pund, skall dessa exporterande medlemmar ställa till förfogande för ome- delbar försäljning och omedelbar leverans till den fria marknaden sådana kvarvaran— de lager som de håller enligt artikel 46 upp till en kvantitet som, tillsammans med såda— na lager som de tidigare har frisläppt enligt punkt a) i detta stycke, skulle uppgå till två tredjedelar av deras totala åtagande såsom anges i artikel 46, stycket 3;

c) om det rådande priset stiger till över 21 cent per pund, skall dessa exporterande medlemmar ställa till förfogande för ome- delbar försäljning och- omedelbar leverans

Prop. 1977/78: 108

balance of the stocks with they hold at that time under article 46.

8. The priority referred to in article 60, paragraph 2, shall apply when stocks are released in accordance with paragraph 7 of this article.

9. Whenever an exporting Member hold- ing stoeks under article 46 releases such stocks pursuant to paragraph 7 of this ar— ticle, it shall so notify the Council and pro- vide copics of shipping documents indi- cating the amount released.

Article 45 Undertakings on quotas and export entitlements and excesses in net exports

l. Each exporting Member listed in an— nex I and each Member with an export en- titlement to the free market under any of the relevant provisions of chapter IX or chapter X shall ensure that its quota in ef- fect or export entitlement, as appropriate, at the end of the relevant quota year is not exceeded. To this end, no such exporting Member shall, prior to the establishment and allocation of the global quota under article 40 for a given quota year, commit for export to the free market in that quota year more than its minimum export en— titlement as provided for in article 41. Furthermore, each such exporting Member shall adopt such additional measures as the Council, by special vote, may establish to ensure effective compliance with the quota system.

2. Excesses in net exports to the free market over the quota in effect or export entitlement by the end of the quota year of not more than 10,000 tonnes or 5 per cent of the basic export tonnage or export entitlement of the Member concerned, whichcver is less, shall not be considered as being in breach'of paragraph 1 of this ar- tielc. Similarly, if an exporting Member listed in annex I cannot fully implement & quota reduction arising from the operation of articles 40, 41 and 44 because at the time of the reduction that Member has already, within its previously applicable quota in ef- fect, exported or sold sugar. to the free

55

till den fria marknaden återstoden av de la— ger som de vid denna tidpunkt håller enligt artikel 46. . .

8. Den prioritet som anges i artikel 60, stycket 2, skall tillämpas då lager frisläppes i enlighet med stycket'7 i denna artikel.

9. När helst en exporterande medlem som håller lager enligt artikel 46 frisläpper sådana lager enligt stycket 7 i denna arti— kel, skall den underrätta rådet därom och tillhandahålla kopior av skeppningsdoku- ment som anger den frisläppta mängden.

Artikel 45 Åtaganden rörande kvoter och exporträttig- heter och äverskridanden av nettoexport

1. Varje exporterande medlem upptagen i bilaga I, och varje medlem med export— rättighet till den fria marknaden enligt nå- gon av tillämpliga bestämmelser i kapitel IX eller kapitel X, skall tillse att dess gäl- lande kvot respektive exporträttighet vid slutet av tillämpligt kvotår ej överskridcs. Därför skall ingen sådan exporterande-med- lem, före fastställande och fördelning av den globala kvoten enligt artikel 40 för ett visst kvotår, göra åtaganden om export till den fria marknaden detta kvotår utöver sin minimala exporträttighet såsom stadgas i artikel 41. Vidare skall varje sådan expor— terande medlem vidtaga sådana ytterligare åtgärder som rådet genom särskild omröst- ning kan fastställa för att säkerställa effek— tiv uppfyllelse av kvotsystemet.

2. Överskridanden av nettoexport till den fria marknaden utöver gällande kvot eller exporträttighet vid kvotårets utgång på högst 10 000 ton eller 5 procent av basex- portkvantiteten eller exporträttigheten för berörd medlem, beroende på vilken som är minst, skall ej anses bryta mot stycket 1 i denna artikel. Om en exporterande medlem upptagen i bilaga I ej helt kan fullgöra en kvotminskning som följer av tillämpningen av artiklarna 40, 41 och 44, därför att den- na medlem vid tiden för minskningen redan, inom sin tidigare tillämpade gällande kvot, har exporterat eller sålt socker till den fria marknaden utöver sin gällande kvot tillämp-

Prop. 1977/78: 108

market in excess of its quota in effect ap- plying after the quota reduction, and if the quota in effect of that Member at the end of the relevant quota year is also below the amount of such prior committnents, then the latter difference shall not be considered as being in breach of paragraph "1 of this ar- ticle.

3. Any excess is net exports within the relevant quantity defined in paragraph 2 of this article shall be charged against the quota in effect or export entitlement, of the Member concerned in the following quota year.

4. Any first excess in net exports beyond the relevant quantity in paragraph 2 of this article shall be similarly charged against the quota in effect of the Member concerned in the following quota year, such charge being without prejudice to the provisions of article 71.

5. If an exporting Member listed in annex I exceeds its quota in effect at the end of a quota year for a second or subsequent time, an amount equal to the excess "beyond the relevant quantity defined in paragraph 2 of this article shall be charged against that Member”s quota in effect in the following quota year. In addition, unless the Council, by special vote, decides on a lesser de- duction, an amount equal to that excess shall be dcductcd from that Members quota in effect in that following quota. year. Any charge or deduction under this paragraph shall be without prejudice to the: provisions of article 71.

6. If, during a quota year in which quotas were inoperative for part of the year but were re-established, or established, before the end of that year, total exports by an ex- porting Member listed in annex I exceed its quota in effect at the end of that year, the quantity to be charged against its quota in effect for the following quota year shall be the amount of the calculated excess, less:

(a) any quantity exported during the period when quotas were inoperative; and (b) any quantity exported during the period when quotas were operative on the basis of sales made during the inoperative period, provided that those exports take

56

lig efter kvotminskningen, och om denna medlems gällande kvot vid utgången av till- lämpligt kvotår också ligger under summan av sådana tidigare åtaganden, då skall ej heller den senare skillnaden anses bryta mot stycket 1 i denna artikel.

3. Varje överskridande av nettoexporten inom den tillämpliga kvantitet som definie— ras i stycket 2 i denna artikel skall avräknas mot berörd medlems gällande kvot eller ex- porträttighet under det följande kvotåret.

4. Varje första överskridande av netto— exporten utöver den tillämpliga kvantiteten i stycket 2 i denna artikel skall på liknande sätt avräknas mot berörd medlems gällande kvot följande kvotår. Sådan avräkning skall ske utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 71.

5. Om en i bilaga I upptagen exporte— rande medlem överskrider sin gällande kvot vid utgången av ett kvotår för en andra gång eller fler, skall en summa lika stor som överskridandet utöver den tillämpliga kvantitet som anges i stycket 2 i denna ar- tikel avräknas mot denna medlems gällande kvot under det följande kvotåret. Såvida ej rådet genom särskild omröstning beslutar om ett mindre avdrag, skall dessutom en summa lika stor som detta överskridande avdragas från denna medlems gällande kvot under det följande kvotåret. Varje avräk— ning eller avdrag enligt detta stycke skall skc utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 71.

6. Om det inträffar under ett kvotår, då kvoter inte var i kraft under en del av året men återinfördes eller infördes före ut- gången av detta år, att en i bilaga I upp- tagen exporterande medlems hela export överskrider dess gällande kvot vid utgången av detta år, skall den kvantitet som avräk— nas mot dess gällande kvot för det följande kvotåret vara summan av det beräknade överskridandet minus:

a) varje kvantitet som exporterats under den period då kvoterna inte var i kraft, och

b) varje kvantitet som exporterats under den period då kvoter var i kraft på grund- val av försäljningar som gjorts under pe- rioden då sådana inte var i kraft, förutsatt

Prop. 1977/78: 108 .

place within 90 days of-the date of sale.

7. Each exporting Member listed in annex I and each Member with an export entitle- ment to the free market under any of the relevant provisions of chapter IX or chapter X shall notify the Council before 1 April in any quota year of its net exports, or its ex- ports, as appropriate, in the previous quota year, so as to enable the Council to deter- mine whether the provisions of paragraph 1 of this article have been complied with.

CHAPTER XI — STOCKS

Article 46 Special stocks

1. Exporting countries listed in annex I shall, upon becoming Members, maintain special stocks in accordance with this article for the purposes of article 44. Any Member listed in annex II may, if it so notifies the Council, hold up to 10,000 tonnes as special stocks, in which case all rights and obli- gations relating to special stocks under this Agreement.shall apply to that Member.

2. Special stocks shall consist of uncom- mitted sugar and shall be additional to any sugar held by the exporting Members con- cerned for domestic needs or for the pur- poses of special arrangements referred to in chapter IX. Each such exporting Member may hold special stocks either within its own territory or in the territory of any other country, provided that in each in- stance the quantity held is subject to verifi- cation in accordance with article 47.

3. (a) The aggregate level of special stocks to be held by exporting countries listed in annex I shall be 2.5 million tonnes and, subject to subparagraph (b) of this paragraph, shall be apportioned among those countries pro rata to their individual basic export tonnages.

(b) For the purposes of the apportion- ment and adjustment referred to in sub- paragraphs (a) and (c) of this paragraph, respectively, the first 70,000 tonnes of the basic export tonnage of a developing ex- porting Member with a basic export tonnage

57

att denna export äger rum inom 90 dagar efter försäljningsdagen.

7. Varje i bilaga I upptagen exporteran- de medlem och varje medlem mcd export— rättighet till den fria marknaden enligt nå- gon av de tillämpliga bestämmelserna i ka- pitel IX eller kapitel X skall underrätta rå- det före den 1 april varje kvotår om sin nettoexport, eller sin export, vilketdera som är tillämpligt, under föregående kvotår, så att rådet kan fastställa huruvida bestäm- melserna i stycket 1 i denna artikel har iakttagits.

KAPITEL XI »— LAGER

Artikel 46 Speciallager

1. De i bilaga I upptagna exporterande länderna skall, då de blir medlemmar, hålla speciallager i enlighet med denna artikel för tillämpningen av artikel 44. Varje i bilaga II upptagen medlem kan, om den under- rättar rådet därom, hålla upp till 10 000 ton som speciallager, i vilket fall alla rättighe- ter och skyldigheter i samband med special- lager enligt detta avtal skall tillämpas på denna medlem.

2. Speciallager skall bestå av icke kon- trakterat socker och skall utgöra tillägg till allt socker som berörda exporterande med- lemmar håller för inhemskt behov eller för specialavtal angivna i kapitel IX. Varje så- dan exporterande medlem kan hålla special- lager antingen inom sitt eget territorium eller i något annat lands territorium, förut- satt att innehavd kvantitet i varje fall är föremål för kontroll i enlighet med artikel 47.

3. a) Den sammanlagda nivån på special- lager, som de i bilaga I upptagna expor- terande länderna skall hålla, skall vara 2,5 miljoner ton och skall, om ej annat följer av punkt b) i detta stycke, fördelas bland dessa länder i proportion till deras indivi— duella basexportkvantiteter.

b) Vid tillämpningen av den i punkt a) respektive b) i detta stycke nämnda fördel— ningen och anpassningen skall de första 70 000 ton av basexportkvantiteten för ex- porterande u—landsmedlemmar med en bas- exportkvantitet på högst 180 000 ton ej

Prop. 1977/78: 108

not exceeding 180,000 tonnes shall not be taken into account, provided, however, that any such Member may have its special stock quantity determined pro rata to its full basic export tonnage if it so notifies the Council within six months of becoming a Member. Any Member which, having been listed in annex II, has been allocated, under article 35, paragraph 4, a basic export tonnage not exceeding 180,000 tonnes, may also have its special stock quantity determined pro rata to its full basic export tonnage if it so noti- fies the Council within six months of being allocated such a basic export tonnage. Such notifications shall be irrevocable for the duration of this Agreement.

(c) If one or more exporting countries listed in annex I does not become a Member within six months of the entry into force of this Agreement, or Wherever there is a change in the exporters' membership, the special stock obligations of the exporting Members listed in annex I shall be adjusted pro rata to their respective basic export tonnages by the amount necessary to ensure that the aggregate level of special stocks held by exporting Members listed in annex I is maintained at 2.5 million tonnes, pro- vided that no Member shall be obliged to increase the level of its special stocks by more than 7 per cent of the level it would otherwise hold if all the exporting countries listed in annex I were Members.

4. Any exporting Member may volun- tarily hold additional sugar in special stocks beyond its obligation under paragraph 3 of this article, provided that the Council, by special vote, has approved such additional stockholding. Where the Council approves such additional stockholding, all rights and obligations relating to special stocks under this Agreement shall apply to such Member in respect of such additional stockholding.

5. With a view to ensuring that special stocks are accumulated as rapidly as poss— ible, the Council shall provide in its rules of procedure for the initial establishment, the maintenance and the replenishment, after release under article 44, paragraph 7, of special stocks and shall prescribe procedures to ensure that obligations under this article

58

beaktas, dock under förutsättning att varje sådan medlem kan ha sin speciallagerkvanti— tet fastställd i proportion till sin hela bas- exportkvantitet om den underrättar rådet därom inom sex månader efter att ha blivit medlem. Varje medlem, upptagen i bilaga 11, som enligt artikel 35, stycket 4, har till- delats en basexportkvantitet på högst 180 000 ton kan även få sin speciallager- kvantitet fastställd i proportion till hela sin basexportkvantitet, om den underrättar rå— det därom inom sex månader efter tilldel- ningen av sådan basexportkvantitet. Sådan-a underrättelser kan ej återkallas under detta avtals varaktighet.

c) Om ett eller flera i bilaga I upptagna exporterande länder ej blir medlem inom sex månader efter detta avtals ikraftträ- dande, eller när helst en förändring inträ- der i exportöremas medlemskap, skall de i bilaga I upptagna exporterande medlemmar- nas speciallageråtaganden anpassas i pro— portion till deras respektive basexportkvan— titeter med den kvantitet som är nödvän— dig för att säkerställa att den sammanlagda nivån på speciallager, som hålls av i bilaga I upptagna exporterande medlemmar, bi- behålls på 2,5 miljoner ton, förutsatt att ingen medlem skall åläggas att öka nivån på sina speciallager med mer än 7 procent av den nivå den annars skulle hålla om alla i bilaga I upptagna exporterande länder skul— le vara medlemmar.

4. Varje exporterande medlem kan frivil- ligt hålla ytterligare socker i speciallager ut- över sitt åtagande enligt stycket 3 i denna artikel under förutsättning att rådet genom särskild omröstning har godkänt sådan yt- terligare lagerhållning. Då rådet godkänner sådan ytterligare lagerhållning, skall alla rättigheter och skyldigheter rörande special- lager enligt detta' avtal tillämpas på sådan medlem vad avser sådan ytterligare lager- hållning.

5. För att tillse att speciallager byggs upp så fort som möjligt, skall rådet i sina tillämpningsregler föreskriva om det ur- sprungliga inrättandet, upprätthållandet och återuppbyggnaden efter frisläppande enligt artikel 44, stycket 7, av speciallager och skall föreskriva förfaranden som tillser att åtaganden enligt denna artikel fullgöres,

Prop. 1977/78: 108

are being met, provided that no special stocks shall be accumulated whenever quotas and other limitations on exports are in- operative. Unless the Council, by special vote, decides otherwise and subject to the proviso in the first sentence of this para- graph, total special stocks shall be accumu— lated as follows by each Member concerned:

(a) not less than 40 per cent of its total stocking obligations in the first 12 months during which quotas are operative following the entry into force of this Agreement or the release of special stocks under article 44, paragraph 7;

(b) not less than 80 per cent of its total stocking obligations in the first 24 months during which quotas are operative following the entry into force of this Agreement or the release of special stocks under article 44, paragraph 7; and

(c) the balance of its total stocking obli- gations in the first 36 months during which quotas are operative following the entry into force of this Agreement, or the release of special stocks under article 44, paragraph 7.

6. If, owing to special circumstances, an exporting Member considers that it cannot accumulate during a given quota year the special stocks as provided for in paragraph 5 of this article, it shall state its case to the Council, Which may, by special vote, vary for a specified period the level of special stocks to be held by the Member concerned.

7. In special circumstances, the Council may, by special vote, authorize individual exporting Members to release a portion of special stocks in situations other than those specified in article 44, paragraph 7. In such cases, the Council shall prescribe the time- table according to which such stocks shall be replenished to the required quantity.

8. Any exporting Member which fails to meet its obligations to accumulate and maintain special stocks, as verified pursuant to article 47, shall have the amount of the deficit from its obligations deducted from its current quota in effect if quotas are operative or from its quota in effect when- ever quotas are next operative. If an ex- porting Member fails to meet its obligations for a second time or more, twice the amount of the deficit shall be dcducted from its current quota in effect if quotas are oper-

59

förutsatt att inga speciallager skall byggas upp då kvoter och övriga begränsningar i fråga om export inte är i kraft. Såvida ej rådet beslutar annorlunda genom särskild omröstning. och om icke annat följer av föreskriften i första meningen i detta styc- ke, skall totala speciallager byggas upp av varje berörd medlem såsom nedan anges:

a) minst 40 procent av dess totala lager- åtagandcn under de första 12 månaderna då kvoter är i kraft efter detta avtals ikraft— trädande eller frisläppandet av speciallager enligt artikel 44, stycket 7;

b) minst 80 procent av dess totala lager- åtaganden under de första 24 månaderna då kvoter är i kraft efter detta avtals ikraft- trädande eller frisläppandet av speciallager enligt artikel 44, stycket 7;

c) återstoden av dess totala lageråtagan- den under de första 36 månaderna då kvo- ter är i kraft efter detta avtals ikraftträdan- de eller frisläppandet av speciallager enligt artikel 44, stycket 7 .

6. Om en exporterande medlem på grund av särskilda omständigheter anser att den under ett visst kvotår ej kan bygga upp de speciallager som avses i stycket 5 i denna artikel, skall den framlägga sitt fall för rådet, som genom särskild omröstning kan ändra nivån för speciallager för be- rörd medlem för en angiven tidsperiod.

7. Under särskilda omständigheter kan rådet genom särskild omröstning tillåta in- dividuella exporterande medlemmar att fri- släppa en del av speciallagren i andra situa— tioner än dem som anges i artikel 44, styc- ket 7. I sådana fall skall rådet föreskriva den tidsplan enligt vilken dessa lager åter skall fyllas till den kvantitet som kräves.

8. Varje exporterande medlem som un- derlåter att fullgöra sina åtaganden att bygga upp och upprätthålla speciallager, kontrollerade i enlighet med artikel 47, skall få kvantiteten av underskottet i åta- gandena avdragen från sin aktuella gällande kvot, om kvoter är i kraft eller från sin gällande kvot så snart kvoterna härnäst kommer i kraft. Om en exporterande med- lem underlåter att fullgöra sina åtaganden en andra gång eller oftare, skall två gånger kvantiteten av underskottet avdragas från

Prop. 1977/78: 108

ative, or from its quota in effect whenever quotas are next operative. An exporting Member failing to meet its obligations for a second time or more shall also have its voting rights suspended until such time as it has met its obligations and the Council has decided to restore that Mem'ber's voting rights.

9. If, following the release of special stocks under article 44, paragraph 7, in whole or in part, quotas and other limi- tations on exports again become operative, the Council may decide, by special vote, that special stocks shall be replenished in a manner different from that provided for in paragraph 5 of this article.

Article 47 Verification of stocks

1. Each exporting Member hol-ding special stocks pursuant to article 46 shall provide to the Fund established under article 49 cer- tificates of existence issued by the Govern- ment of the Member for the quantity of sugar held under article 46.

2. Certificates of existence provided to the Fund pursuant to paragraph 1 of this ar- ticle shall be subject to verification by on- site inspection by independent inspectors commissioned by the Council and agreed to by the exporting Member concerned. The Council shall established a schedule for such inspection, which shall provide for at least one annual inspection within 30 days before the start of the sugar harvest of each ex— porting Member having only one annual sugar harvest. For exporting Members With two or more harvests, such inspection shall be scheduled within 30 days before the be- ginning of each sugar harvest and, in the case of exporting Members having a con- tinuous crop cycle, at least twice each quota year.

3. The Council may establish further rules for the verification of special stocks.

Article 48 Maximum stocks

1. Each exporting Member listed in annex I undertakes to adjust its production so that either:

60

dess aktuella gällande kvot om kvoter är i kraft, eller från dess gällande kvot så snart kvoter härnäst är i kraft. En exporterande medlem som underlåter att fullgöra sina åtaganden en andra gång eller fler skall även få sin rösträtt upphävd till dess att medlemmen har fullgjort sina åtaganden och rådet har beslutat att återställa ifråga— varande medlems rösträtt.

9. Om kvotcr och övriga begränsningar i exporten helt eller delvis återinförs efter frisläppandet av speciallager enligt artikel 44, stycket 7, kan rådet med särskild om- röstning besluta att speciallager skall åter- uppbyggas på ett annat sätt än som avses i stycket 5 i denna artikel.

Artikel 47 Kontroll av lager

1. Varje exporterande medlem med spc- ciallagcr enligt artikel 46 skall tillställa den fond som upprättats enligt artikel 49 befint— lighetsintyg. utfärdat av medlemmens rege— ring för den kvantitet socker som hålls en- ligt artikel 46.

2. Befintlighetsintyg, som tillställes fon- den enligt stycket 1 i denna artikel, skall underkastas kontroll genom inspektion på platsen av oberoende inspektörer, förord- nade av rådet efter överenskommelse med berörd medlem. Rådet skall fastställa en plan för sådan inspektion, som skall upp— taga minst en årlig inspektion inom 30 da— gar före sockerskördens början hos varje exporterande medlem som endast har en sockerskörd om året. Beträffande exporte- rande medlemmar med två eller flera skör- dar skall sådan inspektion planeras äga rum inom 30 dagar före början av varje sockerskörd och beträffande exporterande medlemmar som har en kontinuerlig od— lingsperiod, minst två gånger varje kvotår.

3. Rådet kan fastställa ytterligare regler för verifiering av speciallager.

Artikel 48 Maximilager 1. Varje exporterande medlem i bilaga [ åtager sig att anpassa sin produktion så att antingen: '

Prop. 1977/78: 108

(a) total stocks held by that Member over and above such stocks as it might hold as special stocks under article 46 shall not ex— ceed, on a fixed date each year immediately preceding the start of the new crop, such date to be agreed with the Council, an amount equal to 20 per cent of its pro- duction in the immediately preceding cal- endar year or of its average production in the four preceding calendar years, which- ever is larger; or

(b) the quantity of sugar held by that Member over and above stocks for domestic consumption requirements and such stocks as it might hold as special stocks under ar- ticle 46 shall not exceed, on a fixed date each year immediately preceding the start of the new crop, such date to be agreed with the Council, an amount equal to 20 per cent of its total exports in the preceding calendar year or of its average total exports in the four preceding calendar years, which- ever is larger.

2. Each exporting country listed in annex I shall, on becoming a Member, notify the Council which of the alternatives in para- graph 1 of this article it accepts as applic- able to it.

3. On application by any such exporting Member, the Council may, if it considers such action justified by special circum- stances, authorize that Member to hold quantities in excess of the amounts deriving from paragraph 1 of this article.

4. During the course of the renegotiation referred to in article 34, paragraph 2, the Council shall consider the operation of this article and shall, if necessary, revise the limitations in paragraph 1 of this article by special vote.

CHAPTER XII

STOCK FINANCING FUND

Article 49

Establishment of the Stack Financing Fund

1. There is established a Stock Financing Fund for the purpose of providing financial assistance in accordance with article 53 to

61

a) denne medlems totala lager, utöver de lager medlemmen kan hålla som special— lager enligt artikel 46, på fastställd dag varje år omedelbart före den nya skördens början, om vilken dag överenskommelse skall träffas med rådet, ej skall överstiga en kvantitet lika med 20 procent av dess produktion under det närmast föregående kalenderåret eller dess genomsnittsproduk— tion under de fyra föregående kalenderåren, beroende på vilken kvantitet som är störst; eller

b) denne medlems lagerkvantitet, utöver lager för inhemska konsumtionsbehov och sådana lager som den kan hålla som spe- ciallager enligt artikel 46, på fastställd dag varje år omedelbart före den nya skördens början, om vilken dag överenskommelse skall träffas med rådet, ej skall överstiga en kvantitet på 20 procent av dess totala export under de fyra föregående kalender— åren eller dess genomsnittliga, totala ex- port under de fyra föregående kalender— åren, beroende på vilken kvantitet som är störst.

2. Varje i bilaga I upptaget exporteran— de land skall, då det blir medlem, under- rätta rådet om vilket av alternativen i styc- ket 1 i denna artikel som landet godtager såsom tillämpligt för sin del.

3. Rådet kan, efter ansökan från sådan exporterande medlem, tillåta medlemmen att hålla kvantiteter utöver dem som fram— går av stycket 1 i denna artikel, om rådet anser sådan åtgärd befogad på grund av särskilda omständigheter.

4. Rådet skall under den omförhandling som avses i artikel 34, stycket 2, bedöma denna artikels verkan och, om så erfordras, ändra begränsningarna i stycket 1 i denna artikel genom särskild omröstning.

KAPITEL XII LAGERFINAN- SIERINGSFOND

Artikel 49

Inrättande av lagerfinansieringsfonden

1; En lagerfinansieringsfond inrättas för att ge finansiellt stöd i enlighet med artikel 53 åt exporterande medlemmar med special-

Prop. 1977/78: 108

exporting Members holding special stocks pursuant to article 46.

2. The Fund shall be located at the head- quarters of the Organization and shall, as a subordinate body of the Organization, be covered by the Headquarters Agreement re- ferred to in article 5, paragraph 2.

3. The Fund shall operate in accordance with this chapter and such rules of pro- cedure, regulations and directives as the Council may, by special vote, adopt to carry out the provisions of this chapter.

4. The provisions of this chapter shall come into effect on the first day of the first month following 180 days after the entry into force of this Agreement.

5. Without prejudice to article 80 and unless the Council decides otherwise by spe- cial vote, any Member which has failed to meet its obligations under this chapter shall have its voting rights suspended until such time as it has met its obligations.

Article 50 Management of the Fund

1. The acco'unts of the Fund shall be maintained separately from all other ac- counts of the Organization.

2. The costs af administering the Fund shall be paid from the accounts of the Fund and shall be approved by the Council sep- arately from its administrative budget re- ferred to in article 24. 3." The provisions of article 26 shall govern the audit of the accounts of the Fund. The Council or the Executive Director may arrange for a more frequent audit of these accounts if it is deemed necessary.

4. The Council, after consulting the Executive Director, shall, by special vote, appoint the Manager of the Fund on such terms as the Council shall fix. The Manager shall be subject to the provisions of article 22, paragraphs 4 and 5. He shall, within the provisions of this chapter and in con- formity with such rules of procedure, regu- lations and directives as may be adopted by the Council under article 49, paragraph 3, be responsible to the Executive Director for the management of the Fund.

62

lager enligt artikel 46.

2. Fonden skall placeras vid organisatio- nens säte och skall som ett organisationen underordnat organ omfattas av överens— kommelsen om säte, vilken avses i artikel 5, stycket 2.

3. Fonden skall verka i enlighet med det- ta kapitel och de tillämpningsregler, före- skrifter och anvisningar som rådet genom särskild omröstning kan antaga för att ge- nomföra bestämmelserna i detta kapitel.

4. Bestämmelserna i detta kapitel skall träda i kraft på den första dagen i den första månaden som följer på 180 dagar efter detta avtals ikraftträdande.

5. Utan inskränkning av artikel 80 och såvida rådet ej beslutar annorlunda genom särskild omrösning, skall varje medlem som har underlåtit att fullgöra sina åtaganden enligt detta kapitel få sin rösträtt upphävd till dess att vederbörande medlem har full— gjort sina åtaganden.

Artikel 50 Fondens ledning

1. Fondens räkenskaper skall föras fri— stående från organisationens alla övriga rä— kenskaper.

2. Kostnaderna för administrering av fonden skall bestridas från fondens konton och skall godkännas av rådet fristående från" rådets administrativa budget, som av- ses i artikel 24.

3. Bestämmelserna i artikel 26 skall till— lämpas på revisionen av fondens räken- skaper. Rådet eller exekutivdirektören kan låta företaga revision av dessa räkenskaper oftare om detta befinnes erforderligt.

4. Efter samråd med exekutivdirektören skall rådet genom särskild omröstning utse fondens direktör på de villkor rådet upp- ställer. Direktören skall lyda under be- stämmelserna i artikel 22, styckena 4 och 5. Direktören skall, inom bestämmelserna i detta kapitel och i enlighet med de tillämp- ningsregler, föreskrifter och anvisningar som kan antagas av rådet genom särskild om- röstning enligt artikel 49, stycket 3, vara ansvarig inför exekutivdirektören "för fon- dens ledning.

Prop. 1977/78: 108

Article 5] Contributions to the Fund

1. There shall be a contribution to the Fund in accordance with this article on free market sugar exported from, or imported into, the customs territory of Members. The rate of contribution shall be 0.28 cent per pound for raw sugar tel quel; this rate shall be adjusted for white and refined sugar by such factor or factors as shall be established in the rules of procedure. At any time after 1 January 1979, the Council may, by special vote, increase or decrease the rate of con- tribution, provided that the capacity of the Fund to cover the level of payments re- quired under this chapter is maintained and provided further that, if it is increased, such rate shall no exceed 0.33 cent per pound; the Council may, by special vote, suspend the contribution if it is no longer required to meet the level of payments under this chapter.

2. Subject to paragraph 4 of this article, no Member shall permit the import of free market sugar into its customs territory, un— less sueh import is aecompanied by a cer- tificate authorized by the Council to the effect that the appropriate contribution has been paid to the Fund.

3. Subject to paragraph 5 of this article, no exporting Member and no importing Member with an export entitlement to the free market under chapter IX shall permit the export from its customs territory of free market sugar which is not demonstrably destined for import by Members, unless such export is accompanied by a certificate authorized by the Council to the effect that the appropriate contribution has been paid to the Fund. '

4. Imports for internal consumption by importing Members in the category of the least developed countries, as defined by the United Nations, shall not be subject to the payment of a contribution, provided that these Members apply the certification pro- cedure in'paragraph 2 of this article in such a manner as shall be prescribed in the rules of procedure. '

5. The Council shall provide in its rules of procedure for the issuance of standard certificates of contribution, and for the col-

63

Artikel 5] Bidrag till fonden

1. Bidrag skall lämnas till fonden i en- lighet med denna artikel för socker på den fria marknaden, exporterat från eller im— porterat till medlemmars tullterritorium. Bi- dragsbeloppet skall vara 0,28 cent per pund för råsocker tel quel; detta belopp skall anpassas för vitsocker och raffinerat socker genom sådan faktor eller sådana faktorer som skall fastställas i tillämpningsreglerna. Rådet kan när som helst efter den 1 januari 1979 genom särskild omröstning öka eller minska bidragsbeloppet, under förutsättning att fondens förmåga att täcka nödvändiga utbetalningar enligt detta kapitel upprätt- hålles och vidare under förutsättning att om beloppet ökas, det ej skall överstiga 0,33 cent per pund; rådet kan genom särskild omröstning upphäva bidraget, om det ej längre behövs för att fullgöra betalningar— na enligt detta kapitel.

2. Om icke annat följer av stycket 4 i denna artikel, skall ingen medlem tillåta import av socker i handel på den fria mark— naden till sitt tulltcrritorium, såvida icke sådan import åtföljes av ett av rådet god- känt intyg utvisande att tillämpligt bidrag har inbetalats till fonden.

3. Om icke annat följer av stycket 5 i denna artikel skall ingen exporterande med- lem och ingen importerande medlem med en exporträttighet till den fria marknaden enligt kapitel IX tillåta export från sitt tull— territorium av socker för den fria markna— den, vilket ej är bevisligen avsett för im- port av medlemmar, såvida icke sådan ex- port åtföljes av ett av rådet godkänt intyg utvisande att tillämpligt bidrag har inbeta— lats till fonden.

4. Import för inhemsk konsumtion av importerande medlemmar inom kategorin minst utvecklade länder, såsom den definie— rats av Förenta nationerna, skall ej under- kastas bidragsinbetalning, fömtsatt att des- sa medlemmar tillämpar intygsförfarandet i stycket 2 i denna artikel på sådant sätt som stadgas i tillämpningsreglerna.

5. Rådet skall .i sina tillämpningsregler ge föreskrifter om utfärdandet av standard- int-yg för bidrag och uppbörd av" tillämpligt

Prop. 1977/78: 108

lection of the appropriate contribution, through authorized agents. Such rules shall also ensure that the contribution is not paid twice in respect of any quantity of sugar. These rules shall take into account com— mercial practices of the sugar trade and shall be designed to avoid encurnbering the movement of sugar while ensuring the inte- grity of the contribution system. They shall also contain provisions covering the export, or import, of free market sugar through transit countries, whether or not refined therein.

6. Contributions shall be paid in freely convertible currencies and shall be exempt from foreign—exchange restrictions.

Article 52 Additional resources of the Fund

1. The Council may accept unconditional voluntary contributions to the Fund from any source.

2. For the purpose of providing the Fund with bridging finance to cover short-term discrcpancies between receipts and pay- ments, the Council may, by special vote, de- cide to borrow from private sources, govern- ments, or international financial institutions, provided that no Member shall be liable for such obligations of the Organization.

3. The Council may, by special vote, de- cide to take appropriate steps to protect and if possible increase the resources of the Fund which are temporarily surplus to those needed for the purposes of this chapter, provided that all reasonable steps shall be taken to avoid the risk of loss of resources and to ensure that there will be adequate liquidity for the purposes of this chapter.

Article 53 Landing by the Fund

.1. Subject to the provisions of this chap- ter, the Fund shall lend, free of interest, to each exporting Member holding special stocks pursuant to the requirements of ar— ticle 46 an amount equal to 1.50 cents per pound per year on stocks so held in con- formity with their minimum obligations under paragraph 5 of that article. If the

64

bidrag genom bemyndigade agenter. Såda- na regler skall även tillse att bidraget inte erlägges två gånger för en sockerkvantitet. Dessa regler skall beakta sockerhandelns kommersiella praxis och skall utformas så att man undviker att försvåra sockrets för— flyttning samtidigt som de garanterar bi- dragssystemets integritet. De skall även in- nehålla bestämmelser som gäller export eller import av den fria marknadens socker ge— nom transitländer, vare sig sockret där raf- finerats eller ej.

6. Bidrag skall erläggas i fritt konvertibla valutor och skall undantagas från restrik— tioner rörande utländsk valuta.

Artikel 52 Fondens ytterligare tillgångar

1. Rådet kan godtaga frivilliga bidrag utan villkor till fonden från vilken källa som helst.

2. Rådet kan, för att förse fonden med överbryggande medel för att täcka kort- siktiga skillnader mellan inbetalningar och utbetalningar, genom särskild omröstning besluta om lån från privata källor, rege— ringar eller internationella finansinstitutio— ner under förutsättning att ingen medlem skall göras ansvarig för sådana åtaganden av organisationen.

3. Rådet kan genom särskild omröstning besluta om att vidtaga lämpliga åtgärder för att skydda och om möjligt öka de av fondens tillgångar som tillfälligt överstiger vad, som erfordras för syftena i detta kapi— tel, under förutsättning att alla skäliga åt- gärder skall vidtagas för att undvika risken att förlora tillgångar och för att säkerställa att det kommer att finnas tillräcklig likvi- ditet för syftena i detta kapitel.

Artikel '53 Fondens utlåning

1. Om icke annat följer av bestämmel— serna i detta kapitel, skall fonden räntefritt låna till varje exporterande medlem med speciallager enligt villkoren i artikel 46 ett belopp lika med 1,50 cent per pund per år på sådana lager som hålls i enlighet med deras minimiåtaganden enligt stycket 5 i denna artikel. Om fonden har tillräckliga

Prop. 1977/78: 108

Fund has adequate financial reserves, the Council may also, by special vote, authorize the Fund to make loans in respect of special stocks held by Members in excess of their minimum obligations under article 46, para- graph 5, first within their total obligations under paragraph 3 of that article and sec- ondly under paragraph 4 of that article. Where stocks are held for a period of less than one year, the amount lent shall be in proportion to the period within the year during which stocks are held. Loans from the Fund shall be made on a quarterly basis, beginning with the first quarter after the coming into effect of this chapter, and, if the financial reserves of the Fund so allow, shall apply retroactively in respect of such special stocks as may have been constituted under article 46 prior to the provisions of this chapter coming into effect. These loans shall be used by the exporting Members concerned for the exclusive purpose of help- ing to defray the costs of holding stocks under article 46. The Council may, by special vote, adjust the rate of lending, having regard to the limitations imposed under article 51, paragraph 1.

2. No loans from the Fund shall be made to any exporting Member unless such Mem— ber provides to the Fund a certificate of existence, issued by the Government of such Member, for the sugar accumulated in ac— cordance with article 46, paragraph 5, and has-agreed to verification of those stocks pursuant to article 47.

3. Exporting Members shall repay to the Fund the amount of any loans attributable to sugar required to be made available for purchase from stocks pursuant to article 44, paragraph 7, within 90 days of the date such sugar is so required to be made available. Exporting Members which fail tomake such repayments shall be subject to the same pro- visions as those Members which fail to pay their contributions to the administrative budget of the Organization under article 25, paragraphs 2 and 3.

4. No exporting Member shall be eligible for loans from the Fund during any period in which it is not in compliance with its obligations under article 46, article 51, and paragraph 3 of this article.

5 Riksdagen 1977/78. ] saml. Nr 108

65

finansiella reserver kan rådet även, genom särskild omröstning, bemyndiga fonden att ge lån rörande speciallager som hålls av medlemmar utöver deras minimiåtaganden enligt artikel 46, stycket 5, först inom deras totala åtaganden enligt stycket 3 i nämnda artikel och vidare enligt stycket 4 i nämn- da artikel. Då lager hålls för kortare tid än ett år, skall det lånade beloppet stå i pro- portion till den tid av året som lager hålls. Lån från fonden skall ges på kvartalsbasis med början det första kvartalet efter detta kapitels ikraftträdande och, om fondens fi- nansiella reserver så medger, tillämpas ret— roaktivt beträffande sådana speciallager som kan ha tillkommit enligt artikel 46 innan bestämmelserna i detta kapitel träder i kraft. Dessa lån skall av berörda medlem- mar användas uteslutande för att hjälpa till att bära kostnaderna .för att hålla lager en- ligt artikel 46. Rådet kan genom särskild omröstning anpassa lånebeloppet med be— aktande av begränsningarna enligt artikel 51, stycket 1.

2. Inga lån från fonden skall ges till nå- gon exporterande medlem såvida ej sådan medlem förser fonden med ett befintlighets— intyg, utställt av sådan medlems regering, för socker lagrat enligt artikel 46, stycket 5, och har träffat överenskommelse om kon- troll av sådana lager enligt artikel 47.

3. Exporterande medlemmar skall till fonden återbetala lån som hänför sig till socker som begäres ställt till förfogande för köp från lager enligt artikel 44, stycket 7, inom 90 dagar räknat från den dag då sådant socker sålunda begäres ställt till för- fogande. Exporterande medlemmar som un- derlåter att göra sådana återbetalningar skall underkastas samma bestämmelser som de medlemmar Vilka underlåter att betala sina bidrag till organisationens administra- tiva budget enligt artikel 25, styckena 2 och 3. .

4. Ingen exporterande medlem skall ha rätt till lån från fonden under någon period då den ej uppfyller sina åtaganden enligt artikel 46, artikel 51 och stycket 3 i denna artikel.

Prop. 1977/78: 108

5. All loans and repayments shall be made in freely convertible currencies and shall be exempt from foreign-exchange re- strictions.

Article 54

Procedures on termination of this Agreement

1. On termination of this Agreement, the contributions referred to in article 51 shall cease to be due and the Fund shall cease to make any further loans. Contributions paid prior to the termination of this Agreement and received thereafter shall be added to the assets of the Fund.

2. All loans outstanding from the Fund which were not due pursuant to article 53 prior to termination of this Agreement shall not be subject to repayment.

3. Any liabilities of the Fund shall be met from the remaining assets of the Fund. If these assets are insufficient to meet out- standing liabilities, Members shall be as- sessed the additional amounts necessary to meet these liabilities of the Fund, except for those excluded under the provisions of ar- ticle 52, paragraph 2, in proportion to their shares of the aggregate of total free market net imports and net exports by Members while this chapter was in effect, unless the Council decides otherwise by special vote. Any such assessments shall be added to the contributions of the Members concerned to the administrative budget of the Organiz- ation referred to in article 24.

4. Subject to the provisions of paragraph 5 of this article, the Council shall, by special vote, decide upon the disposition of any assets of the Fund remaining after payment of all liabilities. Such disposition may in- clude the transfer of such remaining assets, in whole or in part, to a comparable fund under a successor international sugar agree- ment.

5. In the event of a transfer of assets as referred to in paragraph 4'of this article, any Member shall be entitled to receive that share of the assets of the Fund. remaining after payment of all liabilities which corre- sponds to its share of the aggregate of total free market net imports and net exports by

66

5. Alla län och återbetalningar skall gö- ras i fritt konvertibla valutor och skall un- dantagas från restriktioner angående ut- ländsk valuta.

Artikel 54 Förfarande vid detta avtals uppsägning

1. Vid uppsägning av detta avtal skall de bidrag som avses i artikel 51 upphöra att förfalla till betalning och fonden skall upp- höra med att ge ytterligare lån. Bidrag som erlagts före uppsägningen av detta av— tal och mottagits efter denna skall läggas till fondens tillgångar.

2. Alla från fonden utestående lån som ej förfallit till betalning enligt artikel 53 före uppsägningen av detta avtal skall ej vara underkastade återbetalning.

3. Fondens skulder skall betalas ur fon- dens återstående tillgångar. Är dessa till- gångar otillräckliga för att täcka utestående skulder, skall medlemmar påläggas de yt- terligare belopp som erfordras för att täcka dessa fondens skulder, med undantag för dem som undantagas enligt bestämmelserna i artikel 52, stycket 2, i proportion till deras andelar av medlemmarnas sammanlagda to- tala nettoimport och nettoexport på den fria marknaden medan detta kapitel var i kraft, såvida ej rådet beslutar annorlunda genom särskild omröstning. Sådana belopp skall läggas till berörd medlems bidrag till orga- nisationens administrativa budget som anges i artikel 24.

4. Om icke annat följer av bestämmelser- na i stycket 5 i denna artikel, skall rådet genom särskild omröstning besluta om dis- poneringen av de tillgångar i fonden som finns kvar sedan skulderna betalats. Denna disponering kan omfatta överföring, helt el- ler delvis, av sådana återstående tillgångar till en jämförbar fond ingående i ett efter- följande internationellt sockeravtal.

5. I händelse av sådan överföring av till- gångar som avses i stycket 4 i denna ar- tikel, skall varje medlem ha rätt att erhålla den del av tillgångarna i fonden som åter- står sedan alla skulder betalats, vilken mot- svarar dess andel av medlemmarnas sam- manlagda, totala nettoimport och nettoex-

Prop. 1977/78: 108

Members during the period when this chap- ter was in effect, less any amount due from that Member under article 53 prior to the termination of this Agreement; any Member desiring to avail itself of this provision shall so inform the Council within three months of the decision of the Council under para- graph 4 of this article. Similarly, any Mem- ber which does not become a Party to the successor agreement referred to in that para- graph within six months of the entry into force of that agreemnt shall be entitled to its share of any assets of the Fund which may have been transferred to the compar- able fund referred to in paragraph 4 of this article.

Article 55 Relationship with a Common Fund

At such time as a Common Fund is es- tablished within the framework of the UNCTAD Integrated Programme for Com- modities, the Council may consider and make appropriate recommendations regard- ing measures through which the Organiz- ation may take full advantage of any finan- cial arrangements available under such a Common Fund.

CHAPTER XIII — ADDITIONAL

OBLIGATIONS AND UNDERTAKINGS OF MEMBERS

Article 56 Undertakings by Alembers and exports by importing Members

1. Members undertake to adopt such measures as are necessary to enable them to fulfil their obligations under this Agree- ment and fully to co-operate with one another in seeuring the attainment of the objectives of this Agreement.

2. Importing Members undertake to en- sure that, except as provided for in article 38, and in respect of sugar en admission temporaire, their total exports of sugar shall not exceed their total imports of sugar in the same quota year.

67

port på den fria marknaden under den pe- riod då detta kapitel var i kraft, minus det belopp som förfallit till betalning från den- na medlem enligt artikel 53 före uppsäg- ningen av detta avtal; varje medlem som önskar begagna sig av denna bestämmelse skall meddela rådet härom inom tre måna— der efter rådets beslut enligt stycket 4 i denna artikel. Varje medlem, som ej blir part i det efterföljande avtal som avses i nämnda stycke inom sex månader efter det- ta avtals ikraftträdande, skall på liknande sätt ha rätt till sin andel av fondens till— gångar, vilka kan ha överförts till den i stycket 4 i denna artikel nämnda jämförbara fonden.

Artikel 55 Anknytning till en gemensam fond

Vid den tidpunkt då en gemensam fond upprättas inom ramen för UNCTAD:s inte— grerade råvaruprogram, kan rådet beakta och ge lämpliga rekommendationer rörande åtgärder varigenom organisationen kan dra- ga full fördel av finansiella arrangemang som står till förfogande enligt en sådan gemensam fond.

KAPITEL XIII —— YTTERLIGARE SKYLDIGHETER OCH FÖRPLIKTEL- SER FÖR MEDLEMMAR

A rtikel 56

Medlemmars förpliktelser och importerande medlemmars export

1. Medlemmar förbinder sig att vidtaga sådana" åtgärder som erfodras för att de skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och till fullo samarbeta med varandra för att säkerställa att syftena i detta avtal uppnås.

2. Importerande medlemmar förbinder sig att tillse att, frånsett vad som stadgas i artikel 38, och vad avser socker en admis- sion temporaire, deras totala sockerexport ej överstiger deras totala sockerimport un- der samma kvotår.

Prop. 1977/78: 108

Article 57 Imports from non-Members

1. Each Member, for each quota year, except as otherwise provided in paragraphs 2 and 3 of this article, shall limit its maxi- mum imports of sugar from non—Member countries as a group to the following per- centages of the average annual quantity which it imported from such countries as a group over the four-year period 1973— 1976, disregarding the year of lowest im- ports from such countries as a group: (a) 75 per cent, if, and as long as, the prevailing price is above 11 cents per pound, subject to subparagraph 3(a) of this article;

(b) 55 per cent, if, and as long as, the prevailing price is below 11 cents per pound.

2. The limitations in paragraph 1 of this article shall not apply to imports from a country or territory which was a Party to the International Sugar Agreement, 1968, but which cannot become a Party to this Agreement in accordance with articles 72, 73, 74 or 76. However, each member shall limit its imports from such non-Members in each quota year to an amount equal to its average annual imports from those non- Membcrs in 1966—1968, 1971—1973 or 1974—1976, whichcver period for the Mem- ber concerned results in the highest quantity. If the Council determines that any non— Member covered by this paragraph is con— ducting its sugar trade in a manner which interferes with the objectives of this Agree— ment, it may, by special vote, require the Members concerned to apply to their annual imports from such non-Member the per- centage limitation in subparagraph 1(a) of this article.

3. The limitations in paragraphs 1 and 2 of this article shall not apply: (a) whenever the prevailing price is above 2.l_ cents per pound; the limitations in sub- paragraph 1(a) and paragraph 2; of this ar— ticle shall be reinstated when the prevailing price falls below 19 cents per pound, unless the Council decides otherwise; (b) to the importation of quantities pre- viously purchased in excess of the relevant limitations in paragraphs 1 or 2. of this ar-

68

Artikel 57 Import från icke-medlemmar

1. Varje medlem skall för varje kvotår, om icke annat stadgas i styckena 2 och 3 i denna artikel, begränsa sin maximala soc- kerimport från icke-medlemsländer som en grupp till följande procent av den genom- snittliga årskvantitet som medlemmen im- porterade från sådana länder som en grupp under fyraårsperioden 1973—1976, utan att beaktaåret med den lägsta importen från sådana länder som en grupp:

a) 75 procent, om och så länge som det rådande priset är högre än 11 cent per pund, om ej annat följer av punkt 3 a) i denna artikel;

b) 55 procent, om och så länge som det rådande priset är lägre än 11 cent per pund.

2. Begränsningarna i stycket 1 i denna artikel skall ej äga tillämpning på import från land eller territorium som var part i Internationella sockeravtalet 1.968, men som ej kan bli part i detta avtal enligt artikel 72, 73, 74 eller 76. Varje medlem skall dock begränsa sin import från sådana icke- medlemmar varje kvotår till en kvantitet som är lika stor som dess genomsnittliga årsimport från dessa icke-medlemmar under 1966—1968, 1971—1973 eller 1974—1976, beroende på vilken period som för berörd medlem har den största kvantiteten. Om rådet fastställer att någon icke-medlem som avses i detta stycke handhar sin sockerhan— del på sätt som äventyrar syftena för detta avtal, kan det genom särskild omröstning kräva, att de berörda medlemmarna på sin årsimport från sådan icke-medlem tilläm- par procentbegränsningen i punkt 1 a) i denna artikel.

3. Begränsningarna i styckena 1 och 2 i denna artikel skall ej tillämpas:

a) så snart det rådande priset är högre än 21 cent per pund; begränsningarna i punk- ten 1 a) och stycket 2 i denna artikel skall återinföras när det rådande priset sjunker under 19 cent per pund, såvida ej rådet be- slutar annorlunda;

b) på import av tidigare inköpta kvanti- teter utöver de tillämpliga begränsningarna i stycket 1 eller 2 i denna artikel, förutsatt

Prop. 1977/78: 108

ticle, provided that such quantities are for shipment not more than 90 days after the relevant limitations were re-established, and provided further that these quantities are notified to the Executive Director in ac- cordance with paragraph 4 of this article.

4. Purchases from non-Members which were arranged during the period when the limitations in paragraphs 1 and 2 of this ar- ticle were not applicable for shipment after the date when such limitations were re- established shall be notified by the Member concerned to the Executive Director in ac- cordance with such rules of procedure as may be established by the Council.

5. Any Member which considers that in a particular quota year it cannot fully carry out its obligations under this article or that these obligations damage, or threaten to damage, its re.-export trade in sugar or ex- port trade in sugar-containing products may be relieved of its obligations under para- graph 1 of this article if, and to the extent that, the Council so decides by special vote. The Council shall, in accordance with the provisions of article 69, define in its rules of procedure the circumstances in which and the conditions under which Members may be relieved of their obligations under para— graph 1 of this article, having regard in par- ticular to exceptional and urgent cases aris- ing in the course of customary trade.

6. The obligations established in the pre- ceding paragraphs of this article shall not derogate from any conflicting bilateral or multilateral obligations which Members have entered into with non-Member countries prior to the entry into force of this Agree- ment, provided that any Member which has such conflicting obligations shall carry them out in such a way as to minimize any con- flict with the obligations established in the preceding paragraphs. Such Member shall take steps as soon as possible to bring its obligations into harmony with the provisions of this article and shall inform the Council of the details of the conflicting obligations as well as of the steps taken to minimize or eliminate the conflict.

7. The Council shall provide in its rules of procedure for the notification by Mem- bers of their imports from non-Members

69

att sådana kvantiteter är avsedda för skepp- ning senast 90 dagar eftcr det att de till- lämpliga begränsningarna återinfördes och vidare under förutsättning att exekutivdi— rektören underrättas om dessa kvantiteter i enlighet med stycket 4 i denna artikel.

4. Inköp från icke—medlemmar, som av- talades under den tid då begränsningarna i styckena 1 och 2 i denna artikel ej ägde till- lämpning för skeppning efter den tidpunkt då sådana begränsningar återinfördes, skall av berörd medlem meddelas exekutivdirek— tören i enlighet med de tillämpningsregler som rådet kan fastställa.

5. Varje medlem som under ett visst kvotår anser att den ej helt kan fullgöra sina åtaganden enligt denna artikel eller att dessa åtaganden skadar eller hotar att ska— da dess reexport av socker eller export av varor innehållande socker, kan befrias från sina åtaganden enligt stycket 1 i denna arti- kel om och i den mån rådet beslutar därom genom särskild omröstning. Rådet skall, i enlighet med bestämmelserna i artikel 69, i sina tillämpningsregler definiera de om— ständigheter och de villkor under vilka med— lemmarna kan befrias från sina åtaganden enligt stycket 1 i denna artikel, med sär- skilt beaktande av undantagsfall och bråds- kande fall, som uppkommer vid utövandet av sedvanlig handel.

6. De åtaganden som fastställts i före— gående stycken i dcnna artikel skall ej in- skränka några motsägande bilaterala eller multilaterala åtaganden, som medlemmar har ingått med icke-medlemsländer före detta avtals ikraftträdande, under förutsätt- ning att en- medlem som har sådana mot- sägande åtaganden, skall utföra dem på ett sätt som reducerar varje motsättning med de i föregående stycken fastställda åtagan- dcna till ett minimum. Sådan medlem skall snarast möjligt vidtaga åtgärder för att har— monisera sina åtaganden med bestämmel- serna i denna artikel och skall meddela rå- det detaljerna i de motsägande åtagandena såväl som de åtgärder som vidtagits för att till ett minimum reducera eller avlägsna motsättningarna.

7. Rådet skall i sina tillämpningsregler ge föreskrifter om att medlemmarna underrät- tar om sin import från icke-medlemmar

Prop. 1977/78: 108

and for the presentation by the Executive Director of periodic reports and of a com- prehensive report after the completion of each quota year, showing, inter alla, for the period covered in each report:

(a) the quantities of sugar exported by individual non-Members to all destinations; and

(b) the quantities imported by individual Members from non-Members.

8. (a) Any import by a Member under this article in excess of the quantities which it is permitted to import thereunder shall be dcductcd from the quantity which such Member would otherwise be permitted to import under this article in the immediately following quota year, unless 'the Council decides otherwise.

(b) Where deductions under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph are to be made, but cannot be fully applied be- cause the quantity to be dcductcd exceeds the annual entitlement of the Member con- cerned, the Council shall have recourse to article 71.

9. Any Member which considers that serious prejudice to its interests under this Agreement is caused or threatened by sub- sidized exports from & non-Member may refer the matter to the Council, which shall examine it in the light of all relevant cir- cumstances and may make recommend- ations designed to limit the effects of that subsidization on that Member. 10. The limitations in paragraph 1 of this article shall not apply to quantities or re- fined sugar imported from a non-Member which itself imports at least an equivalent quantity of free market raw sugar from Members. The Council shall establish spe- cific rules for the conditions under which this paragraph shall apply.

Article 58 Access to markets

Every developed importing Member undertakes to ensure access to its market for imports of sugar from exporting Mem- bers and shall adopt such measures com- patible with its domestic legislation as it

70

och att exekutivdirektören lämnar periodis— ka rapporter och en omfattande rapport efter varje kvotårs utgång som bl. a. i varje rapport för avsedd period visar;

a) de sockerkvantiteter som exporterats av individuella icke-medlemmar till alla destinationer; och

b) de kvantiteter som individuella med- lemmar importerat från icke—medlemmar.

8. a) Varje import som en medlem före- tager enligt denna artikel utöver de kvanti- teter som den enligt denna är berättigad att importera, skall avdragas från den kvanti- tet som sådan medlem annars skulle tillåtas importera enligt denna artikel under det omedelbart därpå följande kvotåret, såvida rådet ej beslutar annorlunda.

b) Då avdrag skall göras enligt bestäm- melsema i punkt a) i detta stycke, men ej kan helt tillämpas på grund av att den kvan- titet som skall avdragas överstiger vad be- rörd medlem är berättigad till per år, skall rådet tillgripa artikel 71.

9. Varje medlem, som anser att allvarligt men för dess intressen enligt detta avtal or— sakas eller hotas av subventionerad export från en icke-medlem, kan hänskjuta saken till rådet, som skall undersöka fallet med hänsyn till alla tillämpliga omständigheter och kan ge rekommendationer för att be- gränsa subventioneringens effekter för den- na medlem. 10. Begränsningarna i stycket 1 i denna artikel skall ej äga tillämpning på de kvan- titeter raffinerat socker som importeras från en icke-medlem som själv importerar minst en motsvarande kvantitet råsocker på den fria marknaden från medlemmar. Rådet skall fastställa särskilda föreskrifter för de villkor under vilka detta stycke skall till— lämpas.

Artikel 58 M arknadstillträde

Varje utvecklat importerande medlems— land åtagcr sig att säkerställa tillträde till sin marknad för import av socker från ex- porterande medlemmar och skall vidtaga sådana åtgärder, som är förenliga med sin

Prop. 1977/73: 108

deems appropriate to its own circumstances to ensure such access to its market.

Article 59

Importers' co-opemtion in defence of the price

Should the Council deem it desirable, it shall make recommendations to Members which import sugar regarding ways and means of assisting Members which export sugar in their endeavour to ensure that sales take place at prices consistent with the ap- propriate provisions of this Agreement.

Article 60 Assurances in respect of supplies

]. Members which export sugar under— take that they will offer to Members which import sugar, in a manner consistent with their traditional trading patterns and, if they are exporting Members, within such limits as may be imposed by their quotas in effect or export entitlements, when these are operative, supplies of sugar sufficient to enable Members which import sugar to meet their import requirements from the free market.

2. Members which export sugar shall at all times give priority on commercially equal terms to Members which import sugar, as against non-Members, in all offers of sale to the free market.

3. No Member which exports sugar shall sell sugar on the free market to non-Mem— bers on terms commercially more favour- able than those which it would be prepared to offer at the same time to Members which import sugar from the free market, taking into account normal trade practices and traditional trade arrangements.

4. Nothing in this article shall prevent any Member which exports sugar from giving more favourable commercial terms to developing importing Members.

71

inhemska lagstiftning och som landet an- ser tillämpliga på sina egna omständigheter för att säkerställa sådant tillträde till sin marknad.

Artikel 59 Importörers samarbete till försvar för priset

Skulle rådet anse det önskvärt, skall det lämna rekommendationer till medlemmar som importerar socker rörande metoder och medel för att bistå medlemmar som expor— terar socker i deras strävan att garantera att försäljningar sker till priser som är för— enliga med tillämpliga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 60 Leveransförsäkringar

1. Medlemmar som exporterar socker åtager sig att erbjuda medlemmar som im- porterar socker, på sätt som är förenligt med deras traditionella handelsmönster och, om de är exporterande medlemmar, inom de gränser som kan påläggas genom deras gällande kvoter eller exporträttigheter då dessa är i kraft, tillräckliga sockerleveranser för att möjliggöra för medlemmar som im- porterar socker att tillgodose sina import- behov från den fria marknaden.

2. Medlemmar som exporterar socker skall vid varje tidpunkt på kommersiellt lika villkor ge företräde åt medlemmar som importerar socker i förhållande till icke- medlemmar i alla försäljningserbjudanden till den fria marknaden.

3. Ingen medlem som exporterar socker skall sälja socker på den fria marknaden till icke-medlemmar på kommersiellt gynnsam- mare villkor än dem som den skulle vara beredd att vid samma tidpunkt erbjuda medlemmar som importerar socker från den fria marknaden, med beaktande av normal handelspraxis och traditionella han- delsarrangemang.

4. Ingenting i denna artikel skall hindra någon medlem som exporterar socker från att ge gynnsammare kommersiella villkor till importerande u-landsmedlemmar.

Prop. 1977/78: 108

CHAPTER XIV — PRICES

Article 61 Daily and prevailing prices

1. For the purposes of this Agreement, the daily price of sugar shall be: (a) the average of the spot price under the New York Coffee and Sugar Exchange Sugar Contract No. 11 and the London Sugar Market daily price for Contract No. 2, after conversion of the latter to United States cents per pound free on board and stowed Caribbean port, on the basis of the appropriate current market rate of exchange in London as shall be specified in the rules of procedure, which shall also specify such other relevant factors as should. be taken into account when calculating the price; or (b) the lower of the two prices referred to in subparagraph (a) of this paragraph plus five points, if the difference between the two prices is more than ten points.

2. (a) For the purposes of this Agreement, the prevailing price on any market day shall be deemed, to be above (or below) a spe- cific level if it is, and remains, above (or below) the specified level for five conse- cutive market days.

(b) The prevailing price shall be deemed to remain above (or below) the stated figure until the conditions in subparagraph (a) of. this paragraph are met for it to be below (or above) that stated figure.

(c) When the conditions in subparagraph (a) of this paragraph are met for a provision of this Agreement to become applicable, that provision shall become operative as follows: '

(i) if the provision allows for a dis- cretion of the Council to decide on a course of action different from that pre- scribed in the provision — ort-the third market day following that on which those conditions are met;

(ii) in all other cases — on the market day following that on which-those con— ditions are met.

3. In the event of either of the prices referred to in subparagraph 1 (a) of this article not being available or not represent- ing the price at which sugar is being sold basis 96 degrees polarization on the free

KAPITEL XIV -— PRISER

Artikel 61 Dagliga och rådande priser

1. Vid tillämpningen av detta avtal skall det dagliga priset för socker vara:

a) genomsnittet av spotnoteringen enligt ”New York Coffee and Sugar Exchange Contract No. 11” och dagsnoteringen enligt ”London Sugar Market Contract No. 2”, efter omvandling av det senare till ameri- kanska cent per pund f. 0. b. och stuvat i karibisk hamn, på grundval av tillämplig gällande växelkurs i London vilken skall anges i tillämpningsreglerna, vari även skall anges sådana övriga tillämpliga faktorer som bör beaktas då priset beräknas; eller

b) det lägre av de båda i punkt a) i detta stycke angivna priserna plus fem punkter, om skillnaden mellan de båda priserna är mer än tio punkter.

2. a) Vid tillämpningen av detta avtal skall det rådande priset vilken marknadsdag som helst anses ligga över (eller under) en viss nivå, om det ligger och förblir över (eller under) den angivna nivån under fem på varandra följande marknadsdagar.

b) Det rådande priset skall anses förbli över (eller under) fastställd siffra till dess att villkoren i punkt a) i detta stycke upp— fyllts för priset att vara under (eller över) denna fastställda siffra.

c) Då villkoren i punkt a) i detta stycke uppfyllts så att en bestämmelse i detta avtal blir tillämplig, skall denna bestämmelse få verkan såsom följer:

1) om bestämmelsen ger rådet rätt att besluta om ett förfaringssätt som skiljer sig från det i bestämmelsen angivna _ på tredje marknadsdagen efter den dag då villkoren uppfylles;

2) i alla övriga fall —— på den mark- nadsdag som följer på den dag då dessa villkor uppfylles.

3. För den händelse något av de priser som avses i punkt 1. a) i denna artikel ej är tillgängligt eller ej representerar det pris till vilket sockret säljes på basis 96 procent polarisation på den fria marknaden, skall rå-

Prop. 1977/78: 108

market, the Council shall, by special vote, decide to use such other criteria as it deems fit. Such criteria shall be based on spot quotations on recognized sugar exchanges, taking into consideration the respective volume of trade and adequacy of reflection of world prices by such exchanges.

Article 62 Adjustment of prices

1. At its second regular session each quota year the Council shall review the prices re- ferred to in this Agreement.

2. In conducting this review the Council shall take into consideration all factors which might affect the achievement of the objectives of this Agreement, including, inter alia, the effect of inflation or deflation; variations in exchange rates; the trend in the prices, consumption, production, trade and stocks of sugar and alternative sweeteners; and the influence on sugar prices of changes in the world economic situation or monetary system. Relevant data necessary for Con- ducting this review shall be provided in ac- cordance with paragraph 4 of this-article.

3. In the light of this review, the Council may, by special vote, make such adjustments in the prices applicable to the next quota year as it deems necessary to maintain the objectives of this Agreement, provided that the difference between the minimum and maximum prices shall remain 10 cents per pound.

4. A Price Review Committee, comprising four exporting and four importing Members under the chairmanship of the Executive Director, shall be established by the Coun- cil. The terms of reference of the Com- mittee shall be as follows: (a) to collect and assess data on:

(i) prices, consumption, production, trade and stocks of sugar and alternative sweeteners; ' '

' '(ii) the influence on sugar prices of

changes in the world economic situation or monetary system, including the effect of world inflation or deflation and vari- ations in exchange rates;

73

det genom särskild omröstning besluta om användning av sådana andra kriterier som det anser lämpliga. Sådana skall grunda'sig på spotnoteringar på erkända sockerbörscr, med beaktande av sådana börsers respektive handelsvolym och lämplighet för återspeg- ling av världspriserna.

Artikel 62 Anpassning av priser

1. Rådet skall vid sitt andra ordinarie sammanträde varje kvotår göra en-översyn av de priser som avses i detta avtal.

2. Vid denna översyn skall rådet beakta alla faktorer som kan påverka att syftena för detta avtal uppnås, däri inbegripet bland annat effekten av inflation eller defla- tion; förändringar i växelkurser; trender avseende priser, konsumtion, produktion, handel och lager för socker och alternativa sötningsmedel; och påverkan på sockerpri- ser av förändringar i den världsekonomiska situationen eller det monetära systemet. Till— lämpliga uppgifter som är nödvändiga för denna översyn skall tillhandahållas i enlig— het med stycket 4 i denna artikel.

3. Med hänsyn till denna översyn kan rådet genom särskild omröstning vidtaga sådana anpassningar av priserna för nästa kvotår som det anser nödvändiga för att bibehålla syftena i detta avtal, under förut- sättning att skillnaden mellan minimi- och maximipris skall förbli 10 cent per pund.

4. En prisöversynskommitté, bestående av fyra exporterande och fyra importerande medlemmar under ordförandeskap av exc— kutivdirektörcn, skall tillsättas av rådet. Kommitténs direktiv skall vara följande:

a) att insamla och värdera uppgifter om 1) priser, konsumtion, produktion, han— del och lager av socker och alternativa

sötningsmedel; '

2) påverkan på sockerpriser av föränd- ringar i den världsekonomiska situationen eller det monetära systemet, däri inbegri— pet effektcn av världsinflationcn eller -deflationcn och förändringar i växelkur— ser;

Prop. 1977/78: 108

(iii) any other factors which might af- fect the achievement of the objectives of this Agreement; (b) to submit its findings to the Council in advance of its second regular session each quota year.

5. In exceptional circumstances resulting from uphcavals in the international econ- omic or monetary situation, or whenever a major change in the value of the United States dollar occurs, the Price Review Com- mittee shall meet to consider the situation. In the light of its examination, the Com— mittee may, if it deems appropriate, request the convening of a special session of the Council to consider what action, if any, should be taken, including any necessary adjustment in the prices. Any decision by the Council to adjust prices under this para- graph shall be taken by special vote and shall take effect forthwith.

6. The provisions of article 82 shall not be applicable to the adjustment of prices under this article.

CHAPTER XV MEASURES LINKED WITH PRODUCTION AND CONSUMPTION

Article 63 Labour standards

Members shall ensure that fair labour standards are maintained in their respective sugar industrics and, as far as possible, shall endeavour to improve the standard of living of agricultural and industrial workers in the various branches of sugar production, and of growers of sugar cane and sugar beet.

Article 64 Support measures

1. Members recognize that subsidies on the production or marketing of sugar which operate directly or indireclly to increase exports of sugar or to reduce imports of sugar may endanger the fulfilment of the objectives of this Agreement.

2. If any Member grants or maintains any such subsidy, including any form of income or price support, it shall, during each quota

74

3) varje annan faktor som kan påverka att syftena i detta avtal uppnås;

b) att underställa rådet sin bedömning före dess andra ordinarie sammanträde var— je kvotår.

5. Då särskilda omständigheter förelig— ger, som en följd av omvälvningar i den internationella ekonomin eller monetära si— tuationen, eller så snart en väsentlig för- ändring äger rum i värdet på den ameri— kanska dollarn, skall prisöversynskommit- tén sammanträda för att bedöma situatio- nen. Med hänsyn till kommitténs undersök- ning kan den, om den så anser lämpligt, be— gära att rådet kallas till ett extra samman- träde för att bedöma vilka eventuella åt— gärder som bör vidtagas, däri inbegripet varje nödvändig prisanpassning. Varje be- slut av rådet att anpassa priser enligt detta stycke skall fattas genom särskild omröst- ning och träda i kraft omedelbart.

6. Bestämmelserna i artikel 82 skall ej äga tillämpning på anpassning av priser en- ligt denna artikel.

KAPITEL XV — ÅTGÄRDER SAMMANHÄNGANDE MED PRODUKTION OCH KONSUMTION

Artikel 63 Arbetsvillkor

Medlemmar skall tillse att rättvisa ar- betsvillkor upprätthålles i deras respektive sockerindustrier och skall, så långt möjligt, eftersträva att förbättra levnadsstandarden för jordbruks— och industriarbetare inom sockerproduktionens olika grenar, och för sockerrörs- och sockerbetsodlare.

Artikel 64 Stödåtgärder

1. Medlemmarna är medvetna om att subventioner till produktionen eller försälj- ningen av socker, som direkt eller indirekt verkar för att öka exporten eller att minska importen av socker, kan sätta avtalets syfte ifara.

2. Om någon medlem beviljar eller upp- rätthåller sådana subventioner, inbegripet varje form av inkomst- eller prisstöd, skall

Prop. 1977/ 78: 108

year, notify the Council in writing of the extent and nature of the subsidization and of the circumstances making the subsidiz- ation necessary. The notification referred to in this paragraph shall be given at the re- quest of the Council, which request shall be made at least once each quota year in such form and at such time as may be pro— vided in the rules of procedure of the Council.

3. In any case in which a Member con- siders that serious prejudice to its interests under this Agreement is caused or threat— ened by such subsidization, the Member granting the subsidy shall, upon request, dis- cuss with the other Member or Members concerned, or with the Council, the possi- bility of limiting the subsidization. In any case in which the matter is brought before the Council, the Council may examine the case with the Members concerned and make such recommendations as it deems appro- priate, bcaring in mind the particular cir- cumstances of the Member granting the sub— sidies.

Article 65

Measures to encourage consumption

1. Each Member shall take such action as it deems appropriate to encourage the con- sumption of sugar and to remove any ob- stacles which restrict the growth of sugar consumption, having regard to the effects on sugar consumption of customs duties, internal taxes and fiscal charges and quanti- tative or other controls, and to all other im- portant factors relevant to an assessment of the situation.

2. Each Member shall periodically inform the Council of the measures it has adopted under paragraph 1 of this article and of their effects.

3. The Council shall establish a Sugar Consumption Committee composed of both exporting and importing Members.

4. The Committee shall study, inter alia, the following: (a) the effects on sugar consumption of the use of any form of substitutes for sugar, including both natural and artificial sweet- eners; (b) the relative tax treatment of sugar and

75

den, under varje kvotår, skriftligen under- rätta rådet om subventioneringens natur och omfattning och om de omständigheter som gör subventioneringcn nödvändig. Underrät— telsen enligt detta stycke skall lämnas på rådets begäran. Sådan begäran skall göras minst en gång varje kvotår i den form och vid den tidpunkt som rådets tillämpnings- regler föreskriver.

3. I de fall då en medlem anser att så— dan subventionering allvarligt skadar eller hotar att skada dess intressen i detta avtal, skall den medlem som beviljar subventio- nerna på begäran diskutera med den andra medlemmen eller berörda medlemmar, eller med rådet, möjligheten att begränsa sub— ventioneringen. Varje gång som ett sådant ärende tages upp i rådet, kan rådet under— söka fallet med de berörda medlemmarna och lämna de rekommendationer som det finner lämpligt med hänsyn till de särskilda omständigheter vilka gäller för den medlem som beviljar subventionerna.

Artikel 65 Åtgärder för att stimulera konsumtionen

1. Varje medlem skall vidtaga de åtgär- der som den anser lämpliga för att stimu- lera konsumtionen av socker och avlägsna varje hinder för en ökning av sockerkon— sumtionen varvid hänsyn skall tagas till cf- fekterna på sockerkonsumtionen av tullar, interna skatter och fiskala pålagor och kvantitativa eller andra kontrollåtgärder, och till alla övriga viktiga faktorer som har betydelse för en bedömning av situationen.

2. Varje medlem skall periodvis under— rätta rådet om de åtgärder den har vidtagit enligt stycket 1 i denna artikel och om verk— ningarna därav.

3. Rådet skall tillsätta en sockerkonsum- tionskommitté, vilken skall bestå av både ex- porterande och importerande medlemmar.

4. Kommittén skall bland annat studera följande:

a) effekterna på sockerkonsumtionen av användning av varje form av sockerersätt- ningsmedel, däri inbegripet både naturliga och konstgjorda sötningsmedel;

b) den relativa skattemässiga behandling-

Prop. 1977/78: 108

other sweeteners or raw materials for the production of the latter;

(c) the effects on the consumption of sugar in different countries of (i) taxation and restrictive measures, (ii) economic con- ditions and, in particular, balance-of-pay— ments difficulties, and (iii) ciimatic and other conditions;

(d) means of promoting consumption, par- ticularly in countries where per capita con- sumption is low;

(e) ways and means of (:o-operating with agencies concerned with the expansion of consumption of sugar and related food- stuffs;

(f) research into new uses of sugar, its by-products and the plants from which it is derived;

and shall submit its reports to the Coun- cil.

CHAPTER XVI INFORMATION, STUDIES AND ANNUAL REVIEW

Article 66 Information and studies

1. The Organization shall act as a centre for the collection and publication of: (a) statistical information on world pro- duction, prices, exports and imports, con- sumption and stocks of sugar; and (b) in so far as is considered appropriate, technical information on the cultivation and processing of sugar bet or sugar cane and on the utilization of sugar.

2. Members undertake to make available and to supply within the time which may be prescribed in the rules of procedure all such statistics and information as may be identi- fied in thOSe rules as necessary to enable the Organization to discharge its functions under this Agreement. Should this become necessary, the Organization shall use such relevant information as may be available to it from other sources.

3. The information to be supplied by Members under paragraph 2 of this article shall, if the Council so requires, include regular statistical reports on sugar pro- duction, consumption, stocks, prices and taxes. Members shall furnish the-inform-

76

en av socker och andra sötningsmedel eller råmaterial för framställning av de senare; c) effekterna på sockerkonsumtionen i olika länder av 1) beskattning och restrik- tiva åtgärder, 2) ekonomiska förhållanden och i synnerhet betalningsbalanssvårigheter och 3) klimatiska och övriga förhållanden;

d) medel att främja konsumtionen, sär- skilt i länder där per capita konsumtionen är låg;

e) metoder och medel för samarbete med institutioner inriktade på att öka konsum- tionen av socker och besläktade livsmedel;

f) forskning beträffande nya användnings- områden för socker, dess biprodukter och de växter från vilka de härrör; och skall underställa rådet sina rapporter.

KAPITEL XVI —- INFORMATION, STUDIER OCH ÅRLIG ÖVERSYN

Artikel 66 Information och studier

1. Organisationen skall utgöra ett cen- trum för insamling och publicering av:

a) statistisk information om produktion, priser, export och import, konsumtion och lager av socker i världen; och

b) i den mån så anses lämpligt, teknisk information om odling och förädling av sockerbetor och sockerrör och användning- en av socker. '

2. Medlemmarna åtager sig att ställa till förfogande och överlämna inom den tid— rymd som kan föreskrivas i tillämpnings- reglerna all sådan statistik och information som kan identifieras i dessa regler såsom nödvändiga för att organisationen skall- kunna fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal. Om det skulle visa sig nödvändigt skall organisationen utnyttja sådan tillämp- lig information som kan stå till dess för- fogande från andra källor.

3. Den information som av medlemmar- na skall tillhandahållas enligt stycket 2 i denna artikel skall, om rådet begär detta, omfatta ordinarie statistiska rapporter om produktion, konsumtion, lager, priser och skatter avseende socker. Medlemmar skall

Prop. 1977/78: 108

ation requested in as detailed a manner as is practicable. No information shall be pub- lished by the Organization which might serve to identify the operations of persons or companies producing, processing or market— ing sugar.

.If a Member fails to supply, or finds difficulty in supplying, within a reasonable time, statistical and other information re- quired for the proper functioning of the Organization, the Council may require the Member concerned to explain the reasons therefore. If it is found that technical as- sistance is needed in the matter, the Council may take any necessary measures.

5. The Organization shall at appropriate times, but not less than twice a year, pub- lish estimates of production and consump- tion of sugar for the current quota year.

6. The Organization may, to the extent it considers necessary, promote or conduct studies of the economics of sugar pro- duction and distribution, including trends and projections, the impact of govern- mental measures in exporting and importing countries on the production and consump- tion of sugar, the opportunities for expan— sion of sugar consumption for traditional and possible new uses, and the effects of the operation of this Agreement on exporters and importers of sugar, including their terms of trade. In the promotion of such studies and research, the Organization may co- operate with international organizations and research institutions.

Article 67 Reporting on exports, imports and stocks

1. The Council shall, in its rules of pro- cedure, provide for the maintenance by the Executive Director of a record of: (3) the global quota and the quotas in effect, and any subsequent changes therein, throughout a quota year. _(b) exports by the exporting Members concerned against their quotas in effect or export entitlements, and imports by such Members,

(c) imports and exports by importing Members.

2. The rules shall also provide for the

77

överlämna begärd information så detalje- rat som möjligt. Organisationen skall .ej publicera information som kan tjäna till att identifiera personers eller bolags verksam- het avseende framställning, förädling eller marknadsföring av socker.

4. Om en medlem underlåter eller har svårigheter att tillhandahålla, inom skälig tid, statistisk och övrig information som fordras för att organisationen skall fungera väl, kan rådet begära att berörd medlem förklarar orsakerna härtill. Om det framgår att tekniskt bistånd behövs i detta avseende, kan rådet vidtaga alla nödvändiga åtgärder.

5. Organisationen skall vid lämpliga tid- punkter, dock minst två gånger om året, publicera uppskattningar av produktion och konsumtion av socker för det löpande kvot- året.

6. Organisationen kan, i den mån den anser det nödvändigt, främja eller utföra studier av sockerproduktionens och distri- butionens ekonomi, däri inbegripet trender och projektioner, effekten av statliga åt- gärder i exporterande och importerande länder på produktionen och konsumtionen av socker, möjligheterna att öka sockerkon- sumtionen för traditionell och eventuell ny användning och följderna av detta avtals tillämpning på exportörer och importörer av socker, inbegripet deras bytesförhållan- den. Organisationen kan vid främjandet av sådana studier och sådan forskning samar- beta med internationella organisationer och forskningsinstitutioner.

Artikel 67 Rapportering om export, import och lager

1. Rådet skall i sina tillämpningsregler föreskriva att exekutivdirektören skall föra bok över:

a) den globala kvoten och de gällande kvoterna, och varje efterföljande föränd— ring däri, under ett kvotår;

b) de berörda exporterande medlemmar— nas export mot deras gällande kvoter eller exporträttigheter och sådana medlemmars import;

c) importerande medlemmars import och export.

2. Reglerna skall även föreskriva om

Prop. 1977/78: 108

periodic reporting by Members of the in- formation referred to in subparagraphs 1 (b) and (c) of this article, and for the pub— lication of that information by the Organiz- ation, together with such other data as the Council may prescribe.

3. The Council may, at any time, adopt measures to ascertain the quantities of sugar exported or imported by Members and by non-Members. Such measures may include the issuance of certificates of origin and other export documents.

4. Each exporting Member holding special stocks pursuant to article 46 shall report to the Executive Director the quantities of sugar held as special stocks on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October in each quota year not more than 30 calendar days after these dates.

Article 68 Annual review

1. The Council shall as far as possible in each quota year review the operation of this Agreement in the light of the objectives set out in article 1 and the effects of this Agree- ment on the market and on the economics of individual countries, and in particular of the developing countries, in the preceding quota year. The Council shall then formu- late recommendations to Members regard— ing ways and means of improving the func- tioning of this Agreement.

2. The report of each annual review shall be published in such form and manner as the Council may decide.

CHAPTER XVII — RELIEF FROM OBLIGATIONS

Article 69 Relief from obligations

1. Where it is necessary on account of exceptional circumstances or emergency or force majeure not expressly provided for in this Agreement, the Council may, by special vote, relieve a Member of an obligation under this Agreemnt if it is satisfied by an explanation from that Member that the im— plementation of that obligation constitutes a

78

periodisk rapportering från medlemmar rö- rande den information som avses i punk- terna 1 b) och e) i denna artikel samt om den publicering av sådan information av or— ganisationen jämte sådana övriga uppgifter varom rådet kan besluta.

3. Rådet kan när som helst vidtaga åt- gärder för att förvissa sig om de socker- kvantiteter som exporterats eller importe— rats av medlemmar och av icke-medlem- mar. Sådana åtgärder kan omfatta utfär- dandet av ursprungscertifikat och andra ex- porthandlingar.

4. Varje exporterande medlem med spe- ciallager enligt artikel 46 skall rapportera till exekutivdirektören om de sockerkvanti— teter som hålls som speciallager den 1 ja— nuari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje kvotår senast 30 kalenderdagar efter nämn- da tidpunkter.

Artikel 68 Årlig översyn

1. Rådet skall så vitt möjligt varje kvot- år göra en översyn av detta avtals funktion med hänsyn till de i artikel 1 angivna syf— tena och detta avtals effekter på markna- den och på de enskilda ländernas, i synner- het u—ländernas, ekonomi under det före- gående kvotåret. Rådet skall därefter ut- färda rekommendationer till medlemmarna angående de metoder och medel varigenom detta avtals funktion kan förbättras.

2. Rapporten om varje årlig översyn skall publiceras i den form och på det sätt som rådet kan besluta om,

KAPITEL XVII — BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETER

Artikel 69 Befrielse från skyldigheter

1. Om så erfordras på grund av omstän- digheter i undantagsfall eller nödfall eller force majeure varom icke uttryckligen stad- gas i detta avtal, kan rådet genom särskild omröstning befria en medlem från en skyl- dighet enligt detta avtal, om det kan god- taga ifrågavarande medlems förklaring att fullgörandet av denna skyldighet skulle ut-

Prop. 1977/78: 108

serious hardship for, or imposes an in- equitable burden on, such Member.

2. The Council, in granting relief to a Member under the terms of paragraph 1 of this article, shall state explicitly the terms and conditions on which, and the period for which, the Member is relieved of such obligation, and the reasons for which the relief is granted.

3. The existence in the country of a Member, in one or more years, of export— able sugar in excess of that Member's total permissible exports under chapters IX and X of this Agreement, after providing for its domestic consumption and stocks, shall not constitute the sole basis for application to the Council for a waiver of obligations. For exporting Members listed in annex I, such additional export authorizations as may be granted under this article shall form part of the quota in effect of the Member con- cerned but shall not be subject to any sub— sequent adjustments under chapter X. Ad- ditional export authorizations granted under this article shall not be taken into account when computing export performance for the purposes of article 34, subparagraph 2 (c).

CHAPTER XVIII DISPUTES AND COMPLAINTS

Article 70 Disputes

1. Any dispute concerning the interpret- ation or application of this Agreement which is not settled among the Members in- volved shall, at the request of any Member party to the dispute, be referred to the Council for decision.

2. In any case where a dispute has been referred to the Council under paragraph 1 of this article, a majority of Members hold- ing not less than one third of the total votes may require the Council, after discussion, to seek the opinion of an advisory panel constituted under paragraph 3 of this article on the issue in dispute before giving its decision.

3. (a) Unless the Council decides other— wise by special vote, the panel shall consist of five persons as follows:

(i) two persons, one having wide ex-

79

göra en allvarlig svårighet för, eller lägga en orättvis börda på, medlemmen i fråga.

2. Då rådet befriar en medlem från skyl- dighet enligt villkoren i stycket 1 i denna artikel, skall det uttryckligen ange på vilka villkor och för vilken period medlemmen befrias från en sådan skyldighet samt skä- len till att befrielsen beviljas.

3. Det faktum att ett medlemsland under ett eller flera år innehar socker för export utöver denna medlems totala tillåtna export enligt kapitlen IX och X i detta avtal, sedan det tillgodosett sin inhemska konsumtion och lager, skall ej utgöra det enda skälet för en ansökan till rådet om befrielse från skyldigheter. För i bilaga I uppräknade ex- porterande medlemmar skall sådant ytter- ligare exporttillstånd, som kan beviljas en- ligt denna artikel, utgöra del av den be- rörda medlemmens gällande kvot men skall ej bli föremål för senare anpassningar en- ligt kapitel X. Ytterligare exporttillstånd som beviljas enligt denna artikel, skall ej beaktas då faktisk export beräknas vid till- lämpningen av artikel 34, punkt 2 c).

KAPITEL XVIII TVISTER OCH KLAGOMÅL

Artikel 70

Tvister

1. Varje tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, som icke bi- lägges mellan de berörda medlemmarna, skall på den ena tvistande partens begäran hänskjutas till rådet för avgörande.

2. I de fall där en tvist har hänskjutits till rådet enligt stycket 1 i denna artikel, kan en majoritet av medlemmar som inne— har minst en tredjedel av hela röstetalet be- gära att rådet, efter diskussion och innan det fattar sitt beslut i tvistemålet, skall efterhöra uppfattningen hos en rådgivande nämnd vilken tillsatts enligt stycket 3 i denna artikel.

3. a) Såvida rådet ej beslutar annorlun- da genom särskild omröstning, skall nämn— den bestå av fem personer enligt följande:

1) två personer, utsedda av de expor-

Prop. 1977/ 78: 108

perience in matters of the kind in dispute and the other having legal standing and experience, nominated by the exporting

Members;

(ii) two such persons nominated by the importing Members; and (iii) a Chairman selected unanimously by the four persons nominated under (i) and (ii) above or, if they fail to agree, by the Chairman of the Council. (b) Nationalsof Members and of non- Members shall be eligible to serve on the advisory panel.

(c) Persons appointed to the advisory panel shall act in their personal capacities and without instructions from any Govern- ment.

(d) The expenses of the advisory panel shall be paid by the Organization.

4. The opinion of the advisory panel and the reasons therefore shall be submitted to the Council, which, after considering all the relevant information, shall decide the dis- pute by special vote.

Article 71

Action by the Council on complaints and on non-fulfilment of obligations by Members

l.. Any complaint that a Member has failed to fulfil its obligations under this Agreement shall, at the request of the Mem- ber making the complaint, be referred to the Council, which, subject to prior con— sultation with the Members concerned, shall take a decision on the matter.

2. Any decision by the Council that a Member is in breach of its obligations under this Agreement shall specify the nature of the breach.

3. Whenever the Council, whether as the result of a eomplaint or otherwise, finds that a Member has committed a breach of this Agreement, it may, without prejudice to such other measures as are specifically pro- vided for in other articles of this Agree- ment, by spccial vote: (a) suspend that Memberls voting rights in the Council and in the Executive Com- mittee; and, if it deems it necessary, (b) suspend further rights of such Mem- ber, including that of being eligible for, or of holding office in, the Council or in any

80

terande medlemmarna, av vilka den ene skall ha stor erfarenhet av den typ av frågor som är föremål för tvist och den andra skall vara erfaren jurist;

2) två sådana personer utsedda av de importerande medlemmarna; och

3) en ordförande, enhälligt vald av de fyra personer som utsetts enligt 1) och 2) eller, om dessa icke kan enas, av rådets ordförande.

b) Medlemmars och icke-medlemmars landsmän skall kunna utses att ingå i den rådgivande nämnden.

e) Personer som utsetts att ingå i den rådgivande nämnden skall handla i sin per- sonliga kapacitet och utan instruktioner från någon regering.

d) Kostnaderna för den rådgivande nämnden skall bestridas av organisationen.

4. Den rådgivande nämndens uppfatt- ning och skälen därför skall underställas rådet, som efter beaktande av all tillämp- lig information skall avgöra tvisten genom särskild omröstning.

Artikel 71

Rådets åtgärder vid klagomål och då med- lemmar icke fullgör sina skyldigheter

1. Varje klagomål att någon medlem har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter en- ligt detta avtal skall, på begäran av det land som framställer klagomålet, hänskjutas till rådet vilket, efter att ha överlagt med de berörda medlemmarna, skall besluta i frå— gan.

2. Varje beslut av rådet att en medlem har brutit mot sina skyldigheter i detta av- tal skall ange avtalsbrottets natur.

3. Om rådet genom klagomål eller på annat sätt finner att en medlem brutit mot detta avtal kan det, utan inskränkning i sådana andra åtgärder varom särskilt stad- gas i andra artiklar i detta avtal, genom särskild omröstning:

a) upphäva ifrågavarande medlems röst- rätt i rådet och i cxekutivkommittén; och, om det så anser nödvändigt,

b) upphäva medlemmens ytterligare rät- tigheter, däri inbegripet rätten att kunna in- väljas i, eller vara medlem av, rådet eller

Prop. 1977/78: 108

of its committees until it has fulfilled its obligations; or, if such breach significantly impairs the operation of this Agreement,

(c) take action under article 80.

CHAPTER XIX FINAL PROVISIONS

Article 72 Signature

This Agreement shall be open for signa- ture at United Nations Headquarters from 28 October until 31 December 1977 by any Government invited to the United Nations Sugar Conference, 1977.

Article 73 Ratification, acceptance and approval

1. This Agreement shall be subject to rati- fication, acceptance or approval by the sig- natory Governments in accordance with their respective constitutional procedures.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Se- cretary-General of the United Nations not later than 31 December 1977. The Council under the International Sugar Agreement, 1973, as extended, or the Council under this Agreement may, however, grant extensions of time to signatory Governments which are unable to deposit their instruments by that date.

Article 74 Notification of provisional application

' 1. A signatory Government which intends to ratify, accept or approve this Agreement, or a Government for which the Council has established conditions for accession but which has not yet been able to deposit its instrument, may, at any time, notify the Secretary-General of the United Nations that it will apply this Agreement provision- ally either when it enters into force in ac- cordance with article 75 or, if it is already in force, at a specified date.

2. A Government which has notified

81

någon av dess kommittéer, tills medlemmen fullgjort sina skyldigheter; eller, om ett så- dant brott utgör ett betydande hinder för avtalets funktion,

c) vidtaga åtgärder enligt artikel 80.

KAPITEL XIX — AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

A rtikel 72 U ndertecknan d e

Detta avtal skall vara öppet för under- tecknande i Förenta nationernas högkvar- ter från den 28 oktober till den 31 decem— ber 1977 av alla regeringar som var inbjud- na till Förenta nationernas sockerkonferens 1977.

Artikel 73 Ratificering, antagande och godkännande

1. Detta avtal skall vara föremål för ra- tificering, antagande eller godkännande av signatärregeringarna i överensstämmelse med deras respektive konstitutionella för- faranden.

2. Ratifikations-, antagande— eller god- kännandeinstrument skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare se— nast den 31 december 1977. Rådet enligt Internationella sockeravtalet 1973, med för- längningar, eller rådet enligt detta avtal kan dock medge förlängd tid för signatärrege- ringar vilka ej kan deponera sina instru- ment till denna dag.

Artikel 74 Underrättelse om provisorisk tillämpning

1. En signat'arregering som avser att rati- ficera, antaga eller godkänna detta avtal, eller en regering för vilken rådet har fast- ställt anslutningsvillkor, men som ännu ej har kunnat deponera sitt instrument kan, vid vilken tidpunkt som helst, underrätta Förenta nationernas generalsekreterare att den kommer att tillämpa detta avtal provi- soriskt, antingen då det träder i kraft i en- lighet med artikel 75 eller, om det redan är i kraft, på en angiven dag.

2. En regering som enligt stycket 1 i

Prop. 1977/78: 108

under paragraph 1 of this article that it will apply this Agreement either when it enters into force or, if it is already in force, at a specified date shall, from that time, be a provisional Member until it deposits its in- strument of ratification, acceptance, ap- proval or accession and thus becomes a Member.

Article 75 Entry into force

1. This Agreement shall enter into force definitively on 1 January 1978, or on any date Within six months thereafter, if by that date Governments holding 55 per cent of the votes of the exporting countries and 65 per cent of the votes of the importing countries in accordance with the distribution established in annex V have deposited their instruments"of ratification, acceptance, ap- proval or accession with the Secretary-Gen- eral- of the United Nations. It shall also enter force definitively at any time there- after if -it is provisionally in force and these percentage requirements are satisfied by the deposit of instruments of ratification, ac- ceptance, approval or accession.

-2. This Agreement shall enter into force provisionally on 1 January 1978, or on any date within two months thereafter, if by that date Governments satisfying the percentage requirements .of paragraph 1 of this article have deposited their instrument:; of ratifi- cation, acceptance, approval or accession, or have notified under article 74 that they will apply this Agreement provisionally.

3. Governments which have deposited in— struments of ratification, acceptance, ap— proval or accession, or have deposited noti- fications of- provisional application, -by 1 June 1978 or such later date as may be determined by the Council,. shall apply as from 1 January 1978 for the first quota year the provisions of this Agreement relat- ing to the regulation of exports, special stocks, and imports from- non-Members, except to the extent that such application in the case of an importing Member was not possible by reason of the, lack of domestic

82

denna artikel har underrättat, att den kom— mer att tillämpa detta avtal antingen då det träder i kraft eller, om det redan är i kraft, på en angiven dag, skall från denna tid- punkt vara provisorisk medlem till dess att den deponerar sitt ratifikations-, antagan— de-, godkännande- eller anslutningsinstru— ment och sålunda blir medlem.

Artikel 75 Ikraftträdande

1. Detta avtal skall slutgiltigt träda i kraft den 1 januari 1978, eller någon dag inom sex månader därefter, om vid denna tidpunkt regeringar representerande 55 pro- cent av de exporterande ländernas röster och 65 procent av de importerande länder- nas röster i enlighet med den i bilaga V fastställda fördelningen, har deponerat'sina ratifikations-, antagande—, godkännande- eller anslutningsinstrument hos Förenta na- tionernas generalsekreterare. Det-skall ock- så slutgiltigt träda i kraft vid vilken senare tidpunkt som helst, om det år provisoriskt i kraft och dessa procentuella krav uppfylles genom deposition av ratifikations—, anta- gande-, godkännande- eller anslutningsin- strument.

2. Detta avtal skall provisoriskt träda i kraft den 1 januari 1978, eller vid vilken tidpunkt som helst inom två månader där- efter, om vid denna tidpunkt regeringar som uppfyller de procentuella krav i stycket 1 i denna artikel har deponerat sina ratifi- kations-, antagande-, godkännande-. eller anslutningsinstrument eller enligt artikel 74 har underrättat att de kommer att tillämp detta avtal provisoriskt. '

3. Regeringar som har deponerat ratifi- kations-,- antagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, eller har deponerat underrättelse om provisorisk tillämpning den 1- juni 1978 - eller vid sådan senare tid— punkt va'rom rådet kan fatta beslut, 'skall från den 1 januari 1978 för det första kvot- året tillämpa detta avtals bestämmelser be- träffande regleringcn av export, special- lager och import från icke—medlemmar, utom i den .mån sådan tillämpning, vad avser en importerande" medlem, ej var möj- lig på grund av brist på inhemskt lagligt

Prop. 1977/78: 108

legal authority, prior to such Government becoming a Member or a provisional Mem- ber.

4. On 1 January 1978, or on any date within 12. months thereafter, and at the end of each subsequent six-month period during which this Agreement is provisionally in force, the Governments of any of those countries which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or ac- cession may decide to put this Agreement definitively into force among themselves in whole or in part. These Governments, and Governments which have deposited notifi- cations of provisional application, may also decide that this Agreement shall enter into force provisionally, if it is not already pro- visionally in force, or continue provision- ally in force, or lapse.

Article 76 Aecession

11. This Agreement shall be open to ac- cession by the Governments of all States upon conditions established by the Council. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Sec- reretary-General of the United Nations. In- struments of-accession shall state that the Government accepts all the conditions es- tablished by the Council. . .

2. In establishing the conditions referred to in paragraph 1 of this article, the Coun- cil may, by special vote, establish a basic export tonnage, or export entitlement, which shall be deemed to be listed in annex I or annex II, as appropriate: . _. ' (a) for 'a country which is not solisted;

(b) for a country which-is so listed but does not accede within twelve months of the date of entry into force of this Agreement; provided, however, that, if such country is listed in annex I and it.accedes.within twelve months of the date of entry into force of this Agreement, the basic export tonnage figure specified in that annex for that country shall be applicable to it.

3. Inthe case of accession by the_EEC, theconditions of paragraph -2 of this article shall not necessarily apply. The Council may. instead, by special vote, establish such

83

bemyndigande, innan sådan regering blir medlem eller provisorisk medlem.

4. Den 1 januari 1978, eller vid vilken tidpunkt som helst inom 12 månader där— efter, och vid slutet av varje sexmånaders period varunder detta avtal är provisoriskt i kraft, kan regeringarna i vilket som helst av de länder, vilka har deponerat ratifika— tions-, antagande-, godkännande- eller an- slutningsinstrument besluta att låta detta avtal slutgiltigt träda i kraft mellan sig själva helt eller delvis. Dessa regeringar och regeringar som har deponerat under- rättelse om provisorisk tillämpning kan även besluta om att detta avtal skall träda i kraft provisoriskt, om det ej redan är pro- visoriskt i kraft, eller fortsätta att vara pro-. visoriskt i kraft eller bli ogiltigt.

Artikel 76 Anslutning

1. Detta avtal skall vara öppet för an- slutning för regeringarna i alla stater på. av rådet fastställda villkor.. Anslut-ning skall ske genom deposition av ett anslutningsin— strument hos Förenta nationernas general— sekreterare. Anslutningsinstrument skall an— ge, att regeringen godtager. alla av rådet fastställda villkor.

2. Vid fastställande av de villkor som avses i stycket 1 i denna artikel. kan rådet genom särskild omröstning fastställa en basexportkvantitet, eller en exporträttighet, vilken skall anses vara upptagen ibilaga I eller bilaga 11, vilket som är tillämpligt:- .

a) för ett land som ej är sålunda upp-.

taget; . - b) för ett land som. är upptaget men ej ansluter sig inom tolv månader efter detta avtals ikraftträdande; dock under förutsätt-. ning att om ett sådant land är upptaget-i bilaga I och ansluter sig inom tolv måna- der efter detta avtals ikraftträdande, den i nämnda . bilaga angivna basexportkvantia tetssiffran för landet i fråga äger tillämp- ning därpå. ;

3. För den händelse EG ansluter sig skall villkoren i stycket 2 i denna artikel ej med nödvändighet tillämpas. Rådet kan i stället genom särskild omröstning uppställa

Prop. 1977/78: 108

special conditions, including the establish- ment of the relevant voting entitlement, as may be mutually acceptablc, having regard to the objectives of this Agreement.

4. The Council under the International Sugar Agreement, 1973, as extended, may, pending the entry into force of this Agree- ment, establish the conditions referred to, in paragraph 1 of this article, subject to confirmation by the Council under this Agreement.

Article 77 Territorial application

1. Any Government may, at the time of signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or ac— cession or at any time thereafter, by notifi- cation to the Secretary—General of the Uni- ted Nations, declarc that this Agreement:

(a) shall also extend to any of the deve- loping territories for whose international relations it is for the time being ultimately responsible and which has notified the Government concerned that it wishes to participate in this Agreement; or

(b) shall extend only to any of the deve- loping territories for whose international relations it is for the time being ultimately responsible and which has notified the Government concerned that it wishes to participate in this Agreement;

and this Agreement shall extend to the territories named therein from the date of such notification if this Agreement has al- ready entered into force for that Govem— ment or, if the notification has been made prior thereto, on the date on which this Agreement enters into force for that Government. Any Government which has made a notification under (b) above may subsequently withdraw that notification and "may make a notification or notifications to the Secretary-General of the United Nations under (a) above.

2. When a territory to which this Agree- ment has been extended under paragraph 1 of this article subsequently assumes re— sponsibility for its international relations, the Government of that territory may, with-

84

sådana särskilda villkor, däri inbegripet fastställande av tillämplig rösträtt, som å ömse sidor kan godtagas med hänsyn till syftena i detta avtal.

4. Rådet enligt Internationella sockerav- talet 1973, med förlängningar, kan i avvak- tan på detta avtals ikraftträdande fastställa de villkor som avses i stycket 1 i denna arti- kel, med förbehåll för bekräftelse av rådet enligt detta avtal.

Artikel 77 Territoriell tillämpning

1. Varje regering kan, vid tidpunkten för undertecknande eller deposition av ratifika- tions-, antagande-, godkännande- eller an- slutningsinstrument eller när som helst där- efter, genom underrättelse till Förenta na— tionernas generalsekreterare förklara att detta avtal:

a) även skall utsträckas till de utveck— lingsterritorier för vilkas internationella för— bindelser den vid denna tidpunkt är ytterst ansvarig och som har underrättat berörd re- gering om att det önskar deltaga i detta av— tal; eller

b) skall utsträckas endast till de utveck- lingsterritorier för vilkas internationella för- bindelser den vid denna tidpunkt är ytterst ansvarig och som har underrättat berörd re- gering att det önskar deltaga i avtalet;

och detta avtal skall utsträckas till de däri nämnda territorierna från dagen för sådan underrättelse, om detta avtal redan har trätt i kraft för regeringen i fråga eller, om underrättelsen har avgetts före denna dag, den dag då detta avtal träder i kraft för denna regering. Varje regering som har avgett underrättelse enligt b) ovan kan se- nare frånträda denna underrättelse och kan avge underrättelse (-r) till Förenta natio- nernas generalsekreterare enligt a) ovan.

2. Då ett territorium för vilket detta av- tal har utsträckts att gälla enligt stycket 1 i denna artikel senare påtager sig ansvar för sina internationella förbindelser, kan regeringen i detta territorium inom 90 da-

Prop. 1977/78: 108

in 90 days after the assumption of responsi- bility for its international relations, declare by notification to the Secretary—General of the United Nations that it has assumed the rights and obligations of a Contracting Party to this Agreement. lt shall, as from the date of such notification, become a Contracting Party to this Agreement. lf such Contracting Party is an exporting country and is not listed in annex I or annex II, the Council shall, after consultation with such Contracting Party, establish, by special vote, a basic export tonnage or export entitlement for it which shall be deemed to be listed in annex I or annex II, as appropriate. If such Contracting Party is listed in annex I or annex II, its basic export tonnage or export entitlement, as the case may be, shall be as specified therein.

3. Any Contracting Party which desires to exercise its rights under article 4 in re- spect of any of the territories for whose international relations it is for the time being ultimately responsible may do 50 by making a notification to that effect to the Secretary— General of the United Nations, either at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or ac- cession, or at any later time. If the territory which becomes a separate Member is an exporting Member and is not listed in annex I or annex II, the Council, after consultation with such Member, shall establish, by special vote, a basic export tonnage or export en- titlement for it which shall be deemed to be listed in annex I or annex II, as appropriate. If such territory is listed in annex I or annex II, its basic export tonnage or export en- titlement, as the case may be, shall be as specified therein.

4. Any Contracting Party which has made a notification under subparagraph 1 (a) or (b) of this article may, at any time there- after by notification to the Secretary-Gen— eral of the United Nations, dcclare in ac- cordance with the wishes of the territory that this Agreement shall cease to extend to the territory named in the notification, and this Agreement shall cease to extend to such territory from the date of such noti- fication. .

85

gar efter det att den påtagit sig ansvar för sina internationella förbindelser, genom un-. derrättelse till Förenta nationernas general- sekreterare förklara, att den har åtagit sig de rättigheter och skyldigheter som en av- talsslutande part i detta avtal har. Det skall från dagen för sådan underrättelse bli en avtalsslutande part i detta avtal. Om sådan avtalsslutande part är ett exporte— rande land och ej är upptaget i bilaga I eller bilaga II, skall rådet efter samråd med sådan avtalsslutande part genom särskild omröstning fastställa en basexportkvantitet eller exporträttighet för denna part, vilken skall anses upptagen i bilaga I eller bilaga II, vilketdera som är tillämpligt. Om sådan avtalsslutande part upptages i bilaga I eller bilaga II skall dess basexportkvantitet eller exporträttighet, alltefter omständigheterna, vara vad som däri anges.

3. Varje avtalsslutande part, som önskar utöva sina rättigheter enligt artikel 4 röran- de nägra av de territorier för vars interna- tionella förbindelser den vid denna tidpunkt är ytterst ansvarig, kan göra detta genom att underrätta Förenta nationernas general- sekreterare härom, antingen vid tidpunkten för deposition av ratifikations-, antagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument eller vid en senare tidpunkt. Om det terri— torium som blir särskild medlem är en ex- porterande medlem, och ej upptagen i bilaga I eller bilaga 11, skall rådet efter samråd med sådan medlem genom särskild omröst- ning fastställa basexportkvantitet eller ex- porträttighet för medlemmen som skall an— ses upptagen i bilaga I eller bilaga Il, allt— efter omständigheterna. Om sådant terri- torium upptages i bilaga I eller bilaga 11 skall dess basexportkvantitet eller export- rättighet, alltefter omständigheterna, vara den som anges däri.

4. Avtalsslutande part som har avgett en underrättelse enligt stycket 1 a) eller b) i denna artikel kan när som helst därefter, genom underrättelse till Förenta nationer- nas generalsekreterare, förklara i enlighet med territoriets i fråga önskningar, att detta avtal skall upphöra att gälla i det i underrättelsen nämnda territoriet, och detta avtal upphör att gälla i sådant territorium från dagen för sådan underrättelse.

Prop. 1977/78: 108

5. A Contracting Party which has made a notification under subparagraph 1 (a) or (b) of this article shall remain ultimately responsible for the performance of obli— gations under this Agreement by territories which in accordance with the provisions of this article and of article 4 are separate Members of the Organization, unless and until such territories make a notification under paragraph 2 of this article.

A rticle 78 Reservations

1. No reservations other than those mentioned in paragraphs 2, 3 and 4 of this article may be made with regard to any of the provisions of this Agreement.

2. Any Government which was a Party to the International Sugar Agreement, 1973, as extended, with one or more reservations to the International Sugar Agreement, 1968, or to the International Sugar Agreement, 1973, as extended, may, on signature, rati— fication, acceptance, approval of, or ac- cession to this Agreement, make reservations similar in terms or in effect to those pre- vious reservations.

3. Any Government entitled to become a Party to this Agreement-may, on signature, ratification, acceptance, approval or ac- cession, makc reservations which do not af- fect the economic functioning of this Agree- ment. Any dispute as to whether a particular reservation comes within this paragraph shall be settled in accordance with the procedure in article 70.

4. In any other instance where reser- vations are made, the Council shall examine them and decide, by special vote, whether they are to be accepted and, if so, under what conditions. Such reservations shall become effective only after the Council has taken a decision on the matter. Such reser— vations shall be deposited with the Secretary— General of the United Nations upon noti- fication of the decision of the Council.

Article 79 Withdrawal

1. Any- Member may withdraw from this Agreement at any time after the entry inte

86

5. Avtalsslutande part som har avgett underrättelse enligt punkt 1 a) eller b) iden- na artikel skall förbli ytterst ansvarig för hur de territorier, vilka enligt bestämmelser- na i denna artikel och artikel 4 är särskilda medlemmar i organisationen, fullgör för- pliktelsern-a enligt detta avtal, såvida ej och till dess att sådana territorier avger en un- derrättelse enligt stycket 2 i denna artikel.

Artikel 78 R eservationer

1. Inga andra reservationer än de som omnämnes i styckena 2, 3 och 4 idenna ar- tikel kan anföras mot någon av detta av- tals bestämmelser.

2. Varje regering som var part i Inter- nationella sockeravtalet 1973, med förläng- ning, med en eller flera reservationer i In- ternationella sockeravtalet 1968 eller i In— ternationella sockeravtalet 1973, med för- längning, kan vid undertecknande, ratifice- ring, antagande, godkännande eller anslut- ning till detta avtal göra reservationer mot- svarande de som förut gällde.

3. Varje regering som är berättigad bli part i detta avtal kan vid undertecknande, ratificering, antagande, godkännande eller anslutning göra sådana reservationer, som ej påverkar detta avtals ekonomiska funk- tion. Varje tvist huruvida en viss reserva- tion skall betraktas som reservation enligt detta stycke skall biläggas i enlighet med förfarandet i artikel 70.

4. I varje annat fall där reservationer göres, skall rådet pröva dem och genom särskild omröstning besluta huruvida de kan antagas och, om så är fallet, på vilka villkor. Sådana reservationer skall träda i kraft först sedan rådet fattat beslut i frå- gan. Sådana reservationer skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare efter underrättelse om rådets beslut.

Artikel 79 F rånträdande

1. Varje medlem kan frånträda detta av- tal när som helst efter detta avtals ikraft-

Prop. 1977/78: 108

force of this Agreement by giving written notice of withdrawal to the Secretary-Gen- eral of the United Nations. The Member shall simultaneously inform the Council of the action it has taken.

2. Withdrawal under this article shall be effective 30 days after the receipt of the notice by the Secretary-General of the Unit- ed Nations.

Article 80 Exclusion

If the Council finds that any Member is in breach of its obligations under this Agreement and decides further that such failure significantly impairs the operation of this Agreement, it may, by special vote, exclude such Member from the Organiz- ation. The Council shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations of any such decision. Ninety days after the date of the Council's decision, that Member shall cease to be a Member of the Organization.

Article 81 Settlement of accounts with withdrawing or excluded Members

1. The Council shall determine any settlement of accounts with a withdrawing or excluded Member. The Organization shall retain any amounts already paid by a with- drawing or excluded Member. Such Mem- ber shall be bound to pay any amounts due from it to the Organization at the time the withdrawal or exclusion becomes effective, and shall be bound to repay to the Fund established under article 49 any loans which had been made to such withdrawing or ex— cluded Member; provided, however, that in the case of a Member which is unable to accept an amendment and consequently ceases to participate in the Organization under the provisions of article 82, paragraph 2, the Council may determine any settle- ment of accounts which it finds equitable.

2. A Member which has withdrawn or been excluded from, or has otherwise ceased to participate in, the Organization shall not be entitled to any share of the procecds of liquidation or the other assets of the Organ-

87

trädande genom skriftligt meddelande om frånträdandc till Förenta nationernas gene— ralsekreterare. Medlemmen skall samtidigt underrätta rådet om den åtgärd medlem- men har vidtagit.

2. Frånträdande enligt denna artikel skall träda i kraft 30 dagar efter det att Förenta nationernas generalsekreterare har mottagit meddelandet.

Artikel 80 U teslutning

Om rådet finner att en medlem under- låter att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och vidare beslutar att dylik för- summelse allvarligt hindrar verksamheten enligt detta avtal, kan det genom särskild omröstning utesluta sådan medlem ur orga- nisationen. Rådet skall omed'elbart under- rätta Förenta nationernas generalsekrete- rare om sådant beslut. Nittio dagar efter rådets beslut skall medlemmen upphöra att vara medlem i organisationen.

Artikel 81

Avräkning med frånträdandc eller uteslutna medlemmar

1. Rådet skall fastställa avräkning med frånträdandc eller utesluten medlem. Orga- nisationen skall kvarhålla alla av den från- trädandc eller uteslutna medlemmen redan inbetalda belopp. Sådan medlem skall för— pliktas att inbetala till organisationen alla till betalning förfallna belopp vid den tid— punkt då frånträdandet eller uteslutningen träder i kraft och skall förpliktas att till den enligt artikel 49 upprättade fonden inbetala alla lån'som har getts till sådan frånträdan- de eller utesluten medlem; rådet kan dock fastställa den avräkning som det finner skälig för en medlem som ej kan godtaga en ändring av avtalet, och följaktligen upp- hör att deltaga i organisationen enligt be- stämmelserna i artikel 82, stycket 2.

2. En medlem som har frånträtt eller uteslutits ur, eller på annat sätt upphört att deltaga i, organisationen skall ej ha rätt till någon del av behållningen efter organisa- tionens avveckling eller av organisationens

Prop. 1977/7 8: 108

ization, nor to any share of the assets of the Fund established under article 49; nor shall it be burdened with any part of the deficit, if any, of the Organization or of the Fund upon termination of this Agreement.

Article 82 Amendment

1. The Council may, by special vote, recommend an amendment of this Agree- ment to the Parties. The Council. may fix a time after which each Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of its acceptance of the amendment. The amendment shall become effective 100 days after the Secretary-General of the United Nations has received notifications of ac- ceptance from Parties holding at least 850 of the total votes of exporting Members and representing at least three quarters of those Members and from Parties holding at least 800 of the total votes of importing Members and representing at least three quarters of those Members, or on such later date as the Council may have determined by special vote. The Council may fix a time within which each Party shall notify the Secretary- General of the United Nations of its ac- ceptance of the amendment and, if the amendment has not become effective by such time, it shall be considered withdrawn. The Council shall provide the Secretary- General of the United Nations with the information necessary to determine whether the notifications of acceptance received are sufficient to make the amendment effective.

2. Any Member on behalf of which noti- fication of acceptance of an amendment has not been made by the date on which such amendment becomes effective shall as of that date cease to participate in this Agree- ment, unless such Member has satisfied the Council that acceptance could not be se— cured in time owing to difficulties in com- pleting its constitutional procedures, and the Council decides to extend for such Member the period fixed for acceptance. Such Member shall not be bound by the amend- ment before it has notified its acceptance thereof.

88

övriga tillgångar, ej heller till någon del av den enligt artikel 49 upprättade fondens tillgångar; sådan medlem skall ej heller be— lastas med någon del av eventuellt under- skott i organisationen eller fonden vid detta avtals upphörande.

Artikel 82 Ändring

1. Rådet kan genom särskild omröstning rekommendera parterna en ändring i detta avtal. Rådet kan fastställa en tidsgräns, efter vilken varje part skall underrätta För- enta nationernas generalsekreterare om att den godtagit ändringen. Ändringen skall träda i kraft 100 dagar efter det att För- enta nationernas generalsekreterare har mottagit underrättelse om godtagande från parter som innehar minst 850 av exporte- rande medlemmars hela röstetal och som representerar minst tre fjärdedelar av dessa medlemmar, och från parter som innehar minst 800 av importerande medlemmars hela röstetal och som representerar minst tre fjärdedelar av dessa medlemmar, eller vid sådan senare tidpunkt varom rådet kan ha fattat beslut genom särskild omröstning. Rådet kan fastställa en tidpunkt inom vil- ken varje part skall underrätta Förenta na— tionernas generalsekreterare om att den godtagit ändringen och, om ändringen ej trätt i kraft vid sådan tidpunkt, skall den anses ha återtagits. Rådet skall förse För— enta nationernas generalsekreterare med den information som är nödvändig för att fastställa huruvida de mottagna underrät— telserna om godtagande är tillräckliga för att ändringen skall trädai kraft.

2. Varje medlem, som ej lämnat under— rättelse om godtagande av en ändring den dag då sådan ändring träder i kraft, skall från denna dag upphöra att deltaga i av— talet, såvida ej sådan medlem har övertygat rådet, att godtagande ej kunde säkerställas i tid på grund av svårigheter med att full- göra dess konstitutionella förfaranden och rådet beslutar att för sådan medlem ut- sträcka den fastställda perioden för godta- gande. Sådan medlem skall ej vara bunden av ändringen, innan den har meddelat sitt godtagande därav.

Prop. 1977/78: 108

Article 83 Duration, extension and termination

1. This Agreement shall remain in force until the end of the fifth quota year after its entry into force, unless extended under paragraph 2 of this article or terminated earlier under paragraph 3 of this article.

2. Before the end of the fifth quota year, the Council may, by special vote, extend this Agreement for a period not exceeding two quota years. The Council shall notify the Secretary-General of the United Nations of any such extension. Notwithstanding the provisions of article 79, paragraph 2, a Member which does not wish to participate in this Agreement as extended under this article may withdraw from this Agreement at the end of the fifth quota year by giving written notice of withdrawal to the Sec- retary-General of the United Nations. Such Member shall inform the Council accord- ingly.

3. The Council may at any time decide, by special vote, to terminate this Agreement with effect from such date and subject to such conditions as it may determine. In that event the Council shall continue in being for such time as may be required to carry out the liquidation of the Organization and shall have such powers and exercise such func- tions as may be necessary for those pur- poses.

Article 84

Transitional measures

1. Where in accordance with the Inter- national Sugar Agreement, 1973, as ex— tended, the consequences of anything done, to be done or omitted to be done would, for the purposes of the operation of that Agreement, have taken effect in a sub— sequent year, those consequences shall have the same effect under this Agreement as if the provisions of the 1973 Agreement, as extended, had continued in effect for those purposes.

2. Notwithstanding the provisions of ar- ticle 40, paragraph 1, and of paragraph 1 of this article, the global quota for the quota year 1978 shall be established by the Coun-

89

Artikel 83 Varaktighet, förlängning och upphörande

1. Detta avtal skall förbli i kraft till ut- gången av det femte kvotåret efter dess ikraftträdande, såvida det ej förlänges en- ligt stycket 2 i denna artikel eller har upp- hört tidigare enligt stycket 3 i denna ar- tikel.

2. Rådet kan genom särskild omröstning före utgången av det femte kvotåret för- länga detta avtal för en tidrymd av högst två kvotår. Rådet skall underrätta Förenta nationernas generalsekreterare om varje så- dan förlängning. Utan hinder av bestäm- melserna i artikel 79, stycket 2, kan en med- lem som ej önskar deltaga i detta avtal med förlängning enligt denna artikel, frånträda detta avtal vid utgången av det femte kvot- året genom skriftligt meddelande om från— trädande till Förenta nationernas general- sekreterare. Sådan medlem skall underrätta rådet härom.

3. Rådet kan vid vilken tidpunkt som helst genom särskild omröstning besluta att upphäva detta avtal med verkan från den dag och på de villkor, varom det kan be— sluta. I detta fall skall rådet fortsätta att bestå för den tidrymd som kan erfordras för att genomföra organisationens avveck— ling och rådet skall ha de befogenheter och utöva den verksamhet som kan erfordras för detta syfte.

Artikel 84 Övergångsåtgärder

]. Då följderna av någonting som ut- förts, skall utföras eller som har försum- mats att utföras i enlighet med det Inter- nationella sockeravtalet 1973, med för— längning, vid tillämpningen av nämnda av- tal skulle ha trätt i kraft ett efterföljande år, skall dessa följder ha samma verkan en- ligt detta avtal, som om bestämmelserna i avtalet 1973, med förlängning, hade fort- satt att gälla för dessa syften.

2. Utan hinder av bestämmelserna i ar- tikel 40, stycket 1, och stycket 1 i denna artikel skall den globala kvoten för kvot— året 1978 fastställas av rådet vid dess första

Prop. 1977/78: 108

cil at its first session in 1978. Furthermore, the administrative budget for 1978 shall be provisionally approved by the Council under the International Sugar Agreement, 1973, as extended, at its last regular session in 1977, subject to confirmation by the Coun- cil under this Agreement at its first session in 1978.

Article 85 Authentic texts of this Agreement

The texts of this Agreement in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages shall all be equally authentic. The originals shall be deposited in the archives of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the under- signed, having been duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement on the dates appear- ing opposite their signatures.

90

sammanträde 1978. Vidare skall den admi- nistrativa budgeten för 1978 provisoriskt godkännas av rådet enligt Internationella sockeravtalet 1973, med förlängning, vid dess sista fastställda sammanträde 1977 med förbehåll för bekräftelse från rådet enligt detta avtal vid dess första samman- träde 1978.

Artikel 85 Autentiskt: texter till detta avtal

Texterna till detta avtal på engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språ- ken skall äga lika vitsord. Originalen skall deponeras i Förenta nationernas arkiv.

Till bestyrkande härav har underteckna— de, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal den dag som anges vid deras namnteckningar.

Prop. 1977/78: 108

Annex I

Basic export tonnages as established under article 34, paragraph 1 ”000 tonnes r.v.

Argentina 450 Australia 2,350 Austria 80 Bolivia 90 Brazil . 2,350 Colombia 75 Costa Rica 105 Cuba 2,500 Czechoslovakia 175 Dominican Republic 1,100 Ecuador 80 El Salvador 145 Fiji 125 Guatemala 300 Guyana 145 Jamaica 130 Trinidad and Tobago 85 India 825 Mauritius - 175 Mexico 75 Mozambique 100 Nicaragua 125 Panama 90 Peru 350 Philippines 1,400 Poland 300 South Africa 875 Swaziland 105 Thailand 1,200

9]

Bilaga I

Basexportkvantitcter fastställda enligt artikel 34, stycket 1

Argentina Australien Österrike Bolivia Brasilien Colombia Costa Rica Kuba Tjeckoslovakien Dominikanska Republiken Ecuador

El Salvador Fiji Guatemala Guyana Jamaica Trinidad och Tobago Indien ' Mauritius Mexico Mocambique Nicaragua Panama Peru Filippinerna Polen Sydafrika Swasiland Thailand

Prop. 1977/78: 108 92

Annex II Bilaga II

Exporting countries and territories with an Exporterande länder och territorier med annual export entitlement of 70,000 tonnes årlig exporträttighet på 70 000 ton Bangladesh Bangladesh Barbados Barbados Belize Belize

St. Kitts-Nevis-Anguilla St. Kitts-Nevis-Anguilla Congo Folkrepubliken Kongo Ethiopia Etiopien Haiti Haiti Honduras Honduras Hungary Ungern Indonesia Indonesien Madagascar Madagaskar Malawi Malawi Paraguay Paraguay Romania Rumänien Sudan Sudan Turkey Turkiet

Uganda Uganda

United Republic of Cameroon Kamerun United Republic of Tanzania Tanzania

Uruguay Uruguay

Venezuela Venezuela Zambia Zambia " : ;_

Prop. 1977/78: 108

Annex Ill

1. For the purposes of this Agreement, the provisions relating to developing ex- porting Members shall apply to all ex- porting Members in (a) Latin America, including the Greater Caribbean area; (b) Africa, except South Africa;

(c) Asia;and (d) Oceania, except Australia; and to Romania.

2. The Members to which the provisions of this Agreement relating to developing importing Members shall apply shall be determined by the Council in the light of the importers” membership of this Agree- ment.

93

Bilaga III

1. Vid tillämpningen av detta avtal skall bestämmelserna avseende exporterande u— landsmedlemmar tillämpas på alla exporte- rande medlemmar i

a) Latinamerika, däri inbegripet det stör- re Karibiska området;

b) Afrika, utom Sydafrika;

c) Asien; och

d) Oceanien, utom Australien; och på Rumänien.

2. De medlemmar på vilka bestämmel- serna i detta avtal avseende importerande u-landsmedlemmar skall tillämpas, skall fastställas av rådet med hänsyn till impor- törernas medlemskap i detta avtal.

Prop. 1977/78: 108 94

Annex IV Bilaga IV

Least developed Countries as delined by the Minst utvecklade länder enligt Förenta na— United Nations, as at 7 October li977 tionernas definition den 7 oktober 1977 Afghanistan Afghanistan

Bangladesh Bangladesh

Benin Benin

Bhutan - Bhutan

Botswana Botswana Burundi Burundi Central African Empire Centralafrikanska Kejsardömet Chad Tchad Democratic Yemen Demokratiska Folkrepubliken Yemen Ethiopia Etiopien Gambia Gambia Guinea Guinea Haiti Haiti Lao People's Democratic Republic Laos Lesotho Lesotho Malawi Malawi Maldives Maldiverna Mali Mali

Nepal Nepal Niger Niger

Rwanda Rwanda Somalia Somalia Sudan Sudan

Uganda Uganda

United Republic of Tanzania Tanzania Upper Volta Övre Volta Western Samoa Västra Samoa Yemen Arabrepubliken Yemen

Prop. 1977/78: 108

Annex V

Lists of exporting and importing countries and territories and allocation of votes for the purpose of article 75

Exporters Argentina Australia Austria Bangladesh Barbados Belize Guyana Jamaica St. Kitts-Nevis-Anguilla Trinidad and Tobago Bolivia Brazil Colombia Congo Costa Rica Cuba

Czechoslovakia Dominican Republic Ecuador El Salvador Ethiopia

European Economic Community Fiji Guatemala Haiti Honduras Hungary India Indonesia Madagascar Malawi Mauritius Mexico Mozambique Nicaragua Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Romania

South Africa . .

ODN r—l-P-

(JlU'lL/IQNILIIMLIIOX

i—l H N H Ulkl!)—l 118 11 36

.124

95

Bilaga V

Förteckning över exporterande och impor- terande länder och territorier och deras rösttilldelning vid tillämpningen av artikel 75

Exportörer Argentina. Australien

Österrike Bangladesh Barbados Belize

Guyana

Jamaica St. Kitts-Nevis-Anguilla Trinidad och Tobago Bolivia Brasilien Colombia Folkrepubliken Kongo Costa Rica Kuba Tjeckoslovakien Dominikanska Republiken Ecuador - El Salvador

Etiopien

EG Fiji Guatemala Haiti Honduras Ungern Indien Indonesien Madagaskar Malawi Mauritius Mexico Mocambique Nicaragua ' ' Pakistan Panama

Paraguay

Peru

Filippinerna

Polen Rumänien Sydafrika

Prop. 1977/78: 108

Sudan Swaziland 5 Thailand 39 Turkey 8 Uganda 5 United Republic of Cameroon 5 United Republic of Tanzania 5 Uruguay 5 Venezuela 5 Zambia 5 Total 1,000 Importers Algeria 27 Bulgaria 12 Canada 66 Chile 9 Egypt ] 2 Finland 9 German Democratic Republic 5 Ghana 5 Iraq 25 Israel 11 Ivory Coast 5 Japan 184 Kenya 5 Libyan Arab Jamahiriya 8 Malaysia 23 Marocco 19 New Zealand 12 Nigeria 10 Norway 10 Portugal 21 Republic of Korea 16 Singapore 5 Somalia 5 Spain 24 Sri Lanka 5 Sweden 6 Switzerland 14 Syrian Arab Republic 13 Tunisia 11 Union of Soviet Socialist Republics 105 United States of America . 297 Upper Volta 5 Yugoslavia 11 Zaire 5 Total 1,000

96

Sudan 5 Swasiland Thailand Turkiet

Uganda

Kamerun Tanzania

Uruguay

Venezuela Zambia

lmportörer Algeriet Bulgarien Canada

Chile

Egypten

Finland Tyska Demokratiska Republiken Ghana Irak Israel Elfenbenskusten Japan

Kenya Libyen Malaysia Marocko

Nya Zeeland Nigeria

Norge Portugal Republiken Korea Singapore Somalia Spanien

Sri Lanka Sverige Schweiz

Syrien Tunisien Sovjetunionen Förenta Staterna Övre Volta Jugoslavien Zaire

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM ”78 780114